Anglo-americké reálie - Gymnázium, Praha 10, Voděradská 2

Komentáře

Transkript

Anglo-americké reálie - Gymnázium, Praha 10, Voděradská 2
Gymnázium, Praha 10,
Voděradská 2
Projekt OBZORY
Metodika volitelného předmětu:
Anglo-americké reálie
Školní rok: 2010/2011
Vyučující: PhDr. Eva Malíková
Ročník:
Septimy a 3.C
Charakteristika předmětu:
Seminář je určen studentům septim a třetího ročníku, kteří mají hlubší zájem o angličtinu a
problematiku týkající se anglicky mluvících zemí obecně. Seminář navazuje na běžné hodiny
angličtiny a přináší rozšiřující informace o historii, politickém systému, tradicích a způsobu života
zejména ve Velké Británii a v USA. Studenti mají možnost dozvědět se více o zajímavých místech,
pamětihodnostech a přírodních krásách zmíněných zemí. Pokud to hodinová dotace umožní,
okrajově je v semináři zmíněna i problematika dalších anglicky mluvících zemí.
Vzdělávací cíle:
- rozšířit a prohloubit informace o Velké Británii a USA
- obohatit slovní zásobu o nové výrazy, které s výše zmíněnou problematikou souvisejí
- zlepšit komunikaci v cizím jazyce, což je umožněno diskusí o jednotlivých kapitolách
- procvičit spolupráci studentů v semináři při přípravě seminárních prací a jejich prezentaci
Forma výuky:
- Teoretická výuka v rozsahu 2 hodin týdně – frontální výuka s využitím odborné literatury
a výukových prezentací
- Příprava seminární práce a její ústní prezentace
- Diskuse o jednotlivých prezentacích
- Využití vzdělávacího portálu k utřídění informací z jednotlivých hodin, ke konzultacím a
samostudiu
- Podle časových možností zařazení v každém pololetí návštěvy filmového představení, které
přímou souvislost s probíranou látkou nebo přednášky rodilého mluvčího na zvolené téma
Probíraná témata:
The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
The four nations within the country
Identity
Attitudes
Political life
The monarchy
The law
Religion
Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti
Evropský sociální fond
Gymnázium, Praha 10,
Voděradská 2
Projekt OBZORY
Everyday life
The United States of America
Native Americans vs. The American people today
The multicultural USA
Four noted 20th century presidents
The American way of life
The road to modern superpower, the US achievements
Participation of the USA in wars since WW II
Specific features about individual parts of the USA (New England, New York, the Mid-Atlantic
region, the South, the Midwest, the Southwest, the Rocky Mountain region, the Pacific Northwest
and Alaska, California and Hawaii)
Metodické poznámky a doporučení:
Výuka do jisté míry navazuje na látku probíranou mnohem obecněji a povrchněji v běžných
hodinách angličtiny. Z toho je třeba vycházet. V semináři jsou ovšem soustředěni studenti z různých
tříd a různých skupin v rámci příslušných tříd, takže znalosti z jednotlivých oblastí se mohou
značně lišit. Proto je třeba dané téma vždy uvést v obecné rovině a utřídit společně základní
informace. Pak je možno přistoupit k jejich rozšiřování.
V hodinách se střídají různé metody a pracovní postupy. Někdy je výuka prezentována frontálně
vyučujícím. Jindy vyučující využije obrazové prezentace. Studenti se zapojují buď vlastním
prezentováním své seminární práce nebo diskusí o ní. Kromě hlavních seminárních prací jsou
studentům do skupin zadávána užší témata. Studenti dostanou podklady, které musí ve skupině
zpracovat, prodiskutovat, uspořádat a následně prezentovat svým spolužákům. Tím si danou
problematiku jednak lépe zapamatují, naučí se prezentovat a obhajovat určité názory a především
diskutovat o poměrně složitých tématech v cizím jazyce. Skupinová práce tohoto typu je v mnoha
směrech velmi přínosná. Je ale třeba, aby se zapojili určitou měrou všichni studenti ve skupině. Je
nutné dohlédnout na to, aby povinnost nebyla přenesena na jednoho nebo dva nejschopnější
studenty ve skupině. Pokud se to podaří, studenti se učí navzájem i jeden od druhého.
Při ústní prezentaci seminární práce jsou studenti vyučujícím v určitých intervalech vždy na
konci logického celku vyzýváni, aby vlastními slovy znovu shrnuli daný úsek, postihli ty
nejpodstatnější informace. Studenti-posluchači jsou zároveň neustále vybízeni k aktivní účasti
v diskusi. Jsou vítány jakékoli dotazy k tématu, které musí prezentující studenti zodpovídat a
vysvětlovat. Pokud je zřejmé, že právě probírané téma je aspoň pro část studentů příliš náročné, je
třeba, aby vyučující sám každý logický celek ještě jednou shrnul.
Probíraná témata se pak vždy připomínají na začátku každé příští hodiny. Vyučující klade otázky
nebo formou „brainstormingu“ studenti sami připomínají nové informace z předešlé hodiny. Na
vzdělávacím portálu pak vyučující probranou látku z minulé hodiny vždy stručně shrne. Je to dobré
pro utřídění informací a slouží to také jako informační zdroj pro studenty, kteří se předešlého
semináře nezúčastnili. Probraná látka je jednou za čas procvičována také formo jakýchsi her, kdy
studenti pro sebe navzájem připravují kvizy, znalostní soutěže nebo křížovky. Samozřejmě je
Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti
Evropský sociální fond
Gymnázium, Praha 10,
Voděradská 2
Projekt OBZORY
nezbytné, aby veškeré takovéto procvičování probíhalo v angličtině a pak je velmi přínosné a pro
studenty obvykle znamená příjemnou formu opakování a zpestření běžných hodin.
Seminární práce je připravována následujícím způsobem: Na začátku každého pololetí si studenti
vyberou jedno z nabízených témat. Tak jak jsou témata na programu, studenti dostávají podklady
pro zpracování, konzultují způsob zpracování a obsah příslušného tématu s vyučujícím. Kromě
podkladů, které vyučující studentům k danému tématu poskytne, jsou studenti vybízení i k použití
dalších zdrojů. Nejčastějším zdrojem pro studenty bývají různé webové stránky. Studenti mohou
prezentaci provést formou referátu nebo využít prezentace s obrázky. Prezentace proběhne ústně
v hodině a následně je zaslána její písemná podoba vyučujícímu. Prezentace jsou pak k dispozici i
ostatním studentům.
Doplňující přednášku rodilého mluvčího lze uspořádat kdykoli podle potřeby právě probíraných
témat. Totéž se týká i filmového představení, které by mělo mít přímou návaznost na probíranou
látku.
Základní studijní literatura:
Britain, the country and its people – James O’Driscoll
Spotlight on the USA
Doporučená literatura k výuce:
British Life and Institutions – Mark Farrell
In Britain – Michael Vaughan-Rees
Reálie anglicky mluvících zemí – Světla Brendlová
In the English-speaking World
Anglo-americké reálie – J. Peprník
Oxford Guide to British and American Culture
Reálie Velké Británie – nakladatelství Fragment
Reálie USA – nakladatelství Fragment
Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti
Evropský sociální fond

Podobné dokumenty

Anglo-americké reálie - Gymnázium, Praha 10, Voděradská 2

Anglo-americké reálie - Gymnázium, Praha 10, Voděradská 2 The American way of life (the family, housing, culture, leisure, enertainment, sports, holidays, religion …) The road to modern superpower, the US achievements Participation of the USA in wars sinc...

Více

The USA - Střední průmyslová škola textilní

The USA - Střední průmyslová škola textilní Reálie anglicky mluvících zemí 10. The USA – Geography Výukové cíle:  Prohloubení znalostí o zeměpisu Spojených států  žáci se orientují v mapě USA, dovedou hovořit o zeměpisných údajích státu M...

Více

The USA - Střední průmyslová škola textilní

The USA - Střední průmyslová škola textilní Reálie anglicky mluvících zemí 11. The USA – Interesting places Výukové cíle:  žáci dovedou sestavit program cesty po USA, který zahrne turisticky zajímavá místa, dovedou o těchto místech podat z...

Více

The USA - Střední průmyslová škola textilní

The USA - Střední průmyslová škola textilní Škola: Střední průmyslová škola textilní, Liberec, Tyršova1, příspěvková organizace

Více

Australia

Australia Škola: Střední průmyslová škola textilní, Liberec, Tyršova1, příspěvková organizace

Více

Washington D.C. the capital of the USA

Washington D.C. the capital of the USA Zpracováno v rámci projektu : „EU Peníze SŠ“, reg. číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0053 EU –OPVK VY_32_INOVACE_274 Datum vytvoření: 2012/2013 Autor: Mgr. Hana Svrčková Škola: Střední průmyslová škola text...

Více

svět jako kaleidoskop montessori pracovna pro rodiče s dětmi 1

svět jako kaleidoskop montessori pracovna pro rodiče s dětmi 1  Když chceme pracovat na zemi, použijeme kobereček.  Každé dítě má svůj kobereček.  Vždy po sobě uklízíme. Pomůcku vrátíme zpět na její místo ve stejném stavu, v jakém byla, když jsme si ji vzal...

Více