2/2005 - Michálkovice

Komentáře

Transkript

2/2005 - Michálkovice
MICHÁLKOVICKÝ
ZPRAVODAJ
ROÈNÍK XV
l
ZDARMA
2 / 2005
http://www.volny.cz/michalkovice
Už je tu jaro, lidé...
„Už je tu jaro, lidé
šílí...“ zpívá v jedné ze
svých písní Lucie Bílá.
Myslím, že my nešílíme, ale
jsme rádi, velice rádi, že
ta dlouhá urputná zima se
svými smutky, kdy pøíroda i lidé odpoèívají, koneènì skonèila. A jaro pøišlo
rychle, tající sníh odhalil
drobné kvítky snìženek a
krokusù, ale i nepoøádek,
který dovedou udìlat jen
lidé. Je jen škoda, že takový krásný pøírodní úkaz
jako je pøechod zimy do
jara nám ukáže, jací jsme
my lidé a jak nepìknì se
dovedeme chovat. Ale èas
rychle uhání, je už dokonce i letní a radosti Velikonoc
pøišly tak náhle, že jsme si je
ani poøádnì nevychutnali. Teï
bude dobré,
když jaru trochu pomùžeme,
tu pohrabeme,
zameteme, okopeme a nezapomeòte se na
sebe aspoò trochu pousmát...
P. Polok
F O T O : P. P O L O K
60. výroèí ukonèení
druhé svìtové války
a osvobození Michálkovic
Rudou armádou
vzpomeneme v pátek 29. dubna
v 11 hodin dopoledne
u památníku u Jámy Michal
Vzpomínkové èlánky jsou na stranì 6 a 7
Vítání sovìtských tankistù v Michálkovicích
Chtìl jsem trochu déle a více
pracovat pro rodné Michálkovice...
Zlá zákeøná choroba však urèila:
životní síla a energie se zastavila...
Dìkuji Vám za vše, spoluobèané milí...
N
L. Keclík
a poèátku mìsíce bøezna
jsme se navždy rozlouèili s dlouholetým starostou
našeho mìstského obvodu Michálkovice
panem Ing. Ladislavem Keclíkem, CSc.,
který ve svých šedesáti letech prohrál
svùj poslední životní zápas a podlehl zákeøné tìžké nemoci.
Inženýr Keclík byl absolventem Hornicko-geologické fakulty
Vysoké školy báòské – Technické univerzity.
Jako všeobecnì uznávaný báòský odborník pracoval do roku 1998 na dolech
ostravsko-karvinského revíru a ve Vìdecko-výzkumném ústavu v Radvanicích.
Na základì svých odborných znalostí a zkušeností v oblasti geologie získal titul kandidáta
vìd. Vedle odborné a vìdecké èinnosti v hornictví zasvìtil celý svùj život také veøejné práci
ve prospìch své rodné obce.
V roce 1989 se stal jedním ze zakladatelù Obèanského fóra a významnou mìrou pøispìl
k osamostatnìní mìstského obvodu Michálkovice v roce 1990.
Na ustavující schùzi zastupitelstva nového mìstského obvodu v prosinci tohoto roku
byl svými spoluobèany zvolen do funkce místostarosty. Po komunálních volbách v roce 1998
se stal starostou Michálkovic. Ve své veøejné èinnosti v èele zastupitelstva se mimoøádnì
aktivnì podílel na realizaci svého programu i vize – vytvoøit z rodných Michálkovic
prosperující, pohledné, èisté a zelené zahradní mìsteèko.
V osobnosti Ladislava Keclíka ztratily Michálkovice nejen svého dlouholetého starostu,
ale pøedevším velkého patriota a èlovìka výjimeèných charakterových vlastností.
Za jeho celoživotní práci, nezmìrnou aktivitu, neocenitelné zkušenosti a pøátelství nám dnes
již nezbývá než mu upøímnì podìkovat a øíci – Láïo, nikdy na Tebe nezapomeneme!
J I Ø Í K A Š PÁ R E K
M Í S T O S TA R O S TA M Ì S T S K É H O O B V O D U M I C H Á L K O V I C E
FOTO: P. POLOK
Posledního rozlouèení se starostou Ladislavem Keclíkem ve velké obøadní síni ostravského krematoria se zúèastnily stovky
spoluobèanù, pøátel, známých a spolupracovníkù. V èele delegace ostravského magistrátu se se zesnulým pøišel rozlouèit
primátor mìsta Ostravy Aleš Zedník s chotí. Rozlouèit se pøišli i starostové ostatních ostravských mìstských obvodù
a pøilehlých obcí. Èestnou stráží vzdali úctu svému pøedstaviteli èlenové michálkovického Sboru dobrovolných hasièù.
Za nejbližší spolupracovníky pronesl ve svém smuteèním projevu podìkování a poslední rozlouèení èlen rady mìstského
obvodu Bøetislav Jureèek. Na poslední cestu panu starostovi zaznìly tklivé tóny Larga z Novosvìtské symfonie Antonína
Dvoøáka.
(JK)
INFORMACE Z RADY MÌSTSKÉHO OBVODU
I N G . J I Ø Í K A Š PÁ R E K
Ve ètvrtek 17. února 2005
se sešla Rada mìstského obvodu na svém padesátém
ètvrtém zasedání. Na nìm
mimo jiné projednala a
schválila složení hodnotící
komise veøejné zakázky „Rekonstrukce bytového domu U
Køíže 7“, schválila smlouvu
o poskytování hlasových a
spojovatelských služeb s firmou OVANET, a. s. a na základì žádosti vedení michálkovické základní školy schválila pøíspìvek ve výši 5,- Kè
na osobu na vìcné náklady
ceny obìda
pro zamìstnance této
školy.
Padesáté páté zasedání rady se
uskuteènilo
dne 10. bøezna. Na nìm byl
pøedevším projednán a
schválen program 13. zasedání zastupitelstva mìstského obvodu. Projednány byly
rovnìž zásady pro použití sociálního fondu zamìstnancù
ÚMOb Michálkovice, informace o hospodaøení mìstského obvodu v roce 2004, návrh
na vzdání se práva mìstského obvodu na vymáhání poplatkù z prodlení úhrady nájmu bytù.
Rada byla dále seznámena se žádostmi obèanù na
pronájem nebytových prostor
v rekonstruovaném objektu
na toènì trolejbusù a schválila smlouvu s Dopravním
podnikem Ostrava na pronájem WC pro potøeby jejich øidièù ve stejném objektu.
Zabývala se také využitím neinvestièní dotace od
Statutárního mìsta Ostrava
na opravy pietních míst v
souvislosti se šedesátým vý-
roèím osvobození Èeskoslovenska.
Ve ètvrtek 17.bøezna se
konalo 7. mimoøádné zasedání rady mìstského obvodu.
Na nìm rada, v souvislosti s
platností novelizovaného zákona o støetu zájmù, vzala na
vìdomí rezignaci èlenek zastupitelstva, øeditelek michálkovických škol, Evy Ondruškové a Mgr. Kvìtoslavy
Sedláèkové. Souèasnì na jednání rady byla pøedána
osvìdèení novým zastupitelùm Pavlu Polokovi, Zdeòku
Štulovi a MUDr. Zdeòku
Zrubkovi.
ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA
Ve støedu 23. bøezna
2005 se za mimoøádného
zájmu veøejnosti z øad
obèanù uskuteènilo v
Kulturním domì tøinácté zasedání zastupitelstva mìstského obvodu
Michálkovice. Na jeho
programu byla pøedevším volba nového starosty a dalších funkcionáøù zastupitelstva.
V úvodu jednání
všichni pøítomní uctili
minutou ticha památku
zesnulého starosty Ing.
Ladislava Keclíka, CSc.
Zastupitelstvo dále vzalo na vìdomí vzdání se
mandátu dvou zastupitelek, øeditelek pøíspìvkových organizací, Evy Ondruškové a Mgr. Kvìtoslavy Sedláèkové. Jejich
rezignace byla vynucena
novou úpravou zákona o
volbách do obecních zastupitelstev podle zákona è. 96/2005 Sb. Na tøi
uvolnìné mandáty nastoupili a na probíhajícím zasedání složili slib
noví zastupitelé Pavel
Polok, Zdenìk Štula a
MUDr. Zdenìk Zrubek.
Na funkci starosty byl
politickými stranami navržen jediný kandidát a
tajnou volbou byl do èela
mìstského obvodu zvolen Bøetislav Jureèek
(Sdružení nezávislých).
Zastupitelstvo dále zvolilo nového èlena rady
mìstského obvodu Zdeòka Štulu (Sdružení nezávislých), pøedsedu finanèního výboru zastupitelstva Ing. Martina
Jurošku (KSÈM), pøedsedkyni kontrolního výboru
zastupitelstva
Dìkujeme zamìstnancùm ÚMOb Michálkovice,
zastupitelùm a Sboru dobrovolných hasièù
za vstøícnost, ochotu a velkou pomoc pøi zajišování
posledního rozlouèení s naším drahým
L A D I S L AV E M K E C L Í K E M
S podìkováním se obracíme také
na širokou veøejnost naší obce, pøátele a známé,
za projevenou soustrast, kvìtinové dary
a úèast na smuteèním obøadu.
Díky Vám všem, kdo jste našemu blízkému
bìhem jeho života projevovali uznání,
úctu a pøátelství.
Manželka Karla Keclíková s rodinou
PhDr. Ivu Jaškovou
(Sdružení nezávislých) a
èlenku finanèního výboru Janu Velebilovou
(ÈSSD).
V dalším jednání zastupitelstvo mìstského
obvodu zøídilo devítièlennou školskou radu
Základní školy U Køíže a
jmenovalo její tøi èleny
delegované zastupitelstvem - Danielu Bártovou, Reného Gajdošíka a
Evu Ondruškovou. V závìru bylo zastupitelstvo
seznámeno s informativní zprávou o výsledku
hospodaøení mìstského
obvodu za rok 2004. (jk)
Zvýšení èástek životního minima
S úèinností od 1. 1. 2005 došlo na základì naøízení
vlády è. 664/2004 Sb., kterou se novelizuje zákon o životním minimu, ke zmìnì výše jednotlivých èástek
životního minima a dávek, které s tímto pøímo souvisejí.
Jedná se o dávky státní sociální podpory, které vyplácí
úøad práce, pøíspìvek pøi péèi o osobu blízkou a jinou,
apod. Samotné èásti životního minima èiní v souèasné
dobì:
1. Èástka urèená k zajištìní výživy a ostatních základních potøeb
pro obèana ve vìku:
od 0 do 6 let
1 720,- Kè
od 6 do 10 let
1 920,- Kè
od 10 do 15 let
2 270,- Kè
od 15 do 26 let
2 490,- Kè
pro ostatní
2 360,- Kè
2. Èástka urèená k zajištìní nezbytných nákladù na domácnost
pro:
1 osobu
2 osoby
3 - 4 osoby
5 a více osob
1 940,- Kè
2 530,- Kè
3 140,- Kè
3 520,- Kè
Pøi posuzování sociální potøebnosti jednotlivcù nebo rodin se
vždy vychází z jejich skuteèných a odùvodnìných nákladù na
domácnost (nájem, el. energie, plyn...).
Ivana Mamèaøová
vedoucí sociálního odboru
/3
Nìkolik fotozábìrù z 13. zasedání
Zastupitelstva Mìstského obvodu
Michálkovice poøídil pan Petr Gilg.
Jsem vìøící èlovìk
a optimista.
Snažím se v každém èlovìku
najít nìco dobrého, tak jako
vèela najde
i na bodláku med.
BØETISLAV JUREÈEK,
starosta mìstského
obvodu Michálkovice
Narozen v Bartovicích, své dìtství a mládí
prožil ve Slezské OstravìHraneèníku. V Michálkovicích bydlí od roku 1952,
nebyl a není èlenem žádné politické strany. Ètyøletou obecnou školu absolvoval na Salmì, jednu
tøídu takzvané hlavní
Co nového, pane starosto?
Vzhledem k tomu, že
se teprve rozhlížím, nebude zde nic nového.
Samozøejmì‚ chci pokraèovat v aktivitách a
programu našeho zemøelého starosty Ing.
Ladislava Keclíka, CSc.
Patøí mezi nì dokonèení stavebních prací u
Mateøské školy a Základní školy, zajištování bezpeènosti obèanù pøes strážníky Mìstské policie, dodržování zásad ekologie pro
zajištìní pìkného životního prostøedí obvodu. Èekají mì nelehká jednání s pøedstaviteli mìsta a získání dostateèných finanèních prostøedkù pro život našeho obvodu, jednání s a. s. OKD respektive Správou majetku OKD, jejichž stavebnì tech-
4/
nický stav obytných domù v našem obvodì je ve velmi špatném stavu. Vzhledem k
tomu, že Vysoká škola báòská - Technická
univerzita vypovìdìla nájemní smlouvu o
užívání prostor bývalé m욝anské školy na
Sládeèkovì ulici, bude velkým úkolem najít vhodného nájemce. V pololetí nás èeká
zprovoznìní naší knihovny v nových prostorách. Uskuteènìní rekonstrukce obytného domu na ulici U Køíže, který jsme
v minulosti dostali darem od OKD, bude
vyžadovat nemalé finanèní prostøedky.
V souèasné dobì zajišujeme úklid našich
místních komunikací od násypového materiálu.Využívám této pøíležitosti, abych podìkoval našim obèanùm a obèankám za
jejich úèast pøi úklidu komunikací a prostor v okolí jejich bydlení.
školy na Zárubku a osmileté reálné gymnázium na
Matièní ulici v Moravské
Ostravì. Na stavební prùmyslovce absolvoval abiturientský kurs s maturitou. Po sedmiletém pùsobení na Báòských projektech, jako projektant inženýrských staveb, pracoval dalších 32 let jako
cenový pracovník u Inženýrských staveb VOKD v
Orlové.
Od r. 1974 byl pøísedícím u Okresního soudu v
Ostravì a po roce 1989, do
zvolení starostou, pøísedícím trestního senátu
Krajského soudu. Tøicet
let je soudním znalcem ve
stavebnictví, za mìsto Ostravu je èlenem majetkové komise Svazu mìst a
obcí. V prosinci 1990 byl
zvolen za Obèanské fórum do Zastupitelstva
mìstského obvodu a poté
starostou Michálkovic,
kde pùsobil dvì funkèní
období. Do tøetího funkèního období nekandidoval z dùvodu nemoci své
manželky, avšak zùstal
èlenem rady.
/r/
Ú s p ì š n ý r o k 2 0 0 4 PØISTAVENÍ KONTEJNERÙ
Tak hodnotil uplynulý rok
pøedseda „Rybáøského klubu“v
Michálkovicích pan Bohmil Pilaø na výroèní schùzi. Bylo zorganizováno pìt veøejných akcí
pro veøejnost, kterých se zúèastnilo celkem 530 osob. Pravidelné jsou již veøejné závody pro dìti. Tìch se zúèastnilo
celkem 77 a nalovilo 15,65 m
rùzných ryb. Nejvìtší kapr pøi
veøejných závodech mìøil 72
cm a úèastníci ulovili 135 ks
rùzných druhù ryb. Èlenové
klubu nejen chytají ryby, ale
peèlivì se starají i o svùj areál. Na jeho údržbì bylo odpracováno celkem 650 brigádnických hodin. Dalších 600 hodin
bylo vìnováno ochranì areálu
pøed pytláky a zajištìní bezpeènosti pøi akcích pro veøejnost. Tradièní vysokou spoleèenskou úroveò mìly dva „Rybáøské“ veèírky“ s bohatou
tombolou. Zde si zaslouží naše
podìkování ÚMOb a sponzoøi
za podporu tìchto akcí. Nároèné úkoly si èlenové Klubu sta-
Pøijïte pøivítat jaro!
Klub Berušek a Sluneènice spolu s PO è. 31, oddílem Zálesák a ZO KSÈM
v Michálkovicích vás zvou
na akci “Probouzející se les
- Království hmyzu“, která
se uskuteèní 23. dubna
2005. Zaèátek akce je v 10
hodin v zahradì restaurace
„U hada“. Srdeènì zveme
všechny dìti a jejich rodièe.
/jd/
novili i pro tento rok. Pøejme
jim, aby pøi koneèném hodnocení byli stejnì spokojeni jako
s rokem minulým.
J. Døímal
POZOR ZMÌNA!
V minulém èísle Zpravodaje jsme vás informovali,
že dle zákona è. 361/2000
Sb. odst. 2 jsou držitelé øidièských prùkazù vydaných od 1. 7. 1964 povinni
si je vymìnit do 31. 12. 2005.
Jak jsme se dozvìdìli, Ministerstvo dopravy pøipravuje novelu tohoto zákona,
která by platnost tìchto øidièských prùkazu prodloužila do roku 2007. Kdyby
novela neprošla v parlamentu, prodloužení termínu výmìny by stanovila
nová vyhláška ministerstva
dopravy. Žádost o výmìnu
ØP podá žadatel na pøedepsaném magistrátu èi úøadu obce s rozšíøenou pùsobností a ten mu do dvou
dnù vydá nový ØP.
J. Døímal
DUBEN - KVÌTEN 2005
pro sbìr velkoobjemového odpadu
na vybraná místa v obvodu Ostrava-Michálkovice
stanovištì
termín pøistavení
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
parkovištì ul. ÈSA - ul. Pavelská
ul. ÈSA - „Uhrovec“ (pøed obyt. domy Slámová)
ul. Zvoníèkova - spojka s ul. U Køíže
køiž. ul. Petøvaldská - Rajská - Hukvaldská
køiž. ul. Radvanická - Slunná (zastávka DPO)
ul. Lechova - travnatá plocha v blízkosti RD è. 21
køiž. ul. Bláhova-Petøvaldská
ul. Èihalíkova (mezi ul. Chleborádova a Panská)
spojka ul. Sládeèkova-Petøvaldská (volná plocha)
køižovatka ul. Petøvaldská - Radvanická
køižovatka ul. Rajská - Kamarýtova (pøed
železnièním pøejezdem)
12. køižovatka ul. Legerova - Gogolova - Skøivánèí
13. ul. Charvátova - záliv (na pravé stranì ve smìru
k Rajské)
14. køižovatka ulic Petøvaldská - Na Vìtérce (Brazílie)
11. 4.
13. 4.
15. 4.
18. 4.
20. 4.
22. 4.
25. 4.
27. 4.
29. 4.
2. 5.
4. 5.
6. 5.
9. 5.
11. 5.
P O D Ì K O VÁ N Í
Ve dnech 18. a 19. bøezna 2005 28 dìtí pod vedením svého
oddílového vedoucího pana Jaromíra Zeliny navštívilo hlavní
mìsto Prahu. Díky dobøe zorganizovanému výletu vidìly bìhem
jednoho dne Pražský hrad, Karlùv most, Staromìstské námìstí,
Petøín a navštívily i ZOO, vèetnì novì otevøeného tropického
pavilónu. Pan Zelina i jeho manželka obìtují dìtem veškerý svùj
volný èas již nìkolik desítiletí. O tom, že to dìlají velmi dobøe,
svìdèí i nadšení a poèet dìtí v jejich oddílech. Díky!
Za rodièe a prarodièe Jarmila Dluhošová
Informace k výmìnì obèanských prùkazù
Upozoròujeme znovu
naše obèany na povinnost výmìny obèanských prùkazù vydaných do konce roku
1994. Žádost na vydání
nového obèanského prùkazu musí být podána
Vr a ž e d n é p o k l o p y
V posledním období se v našem obvodì zaèaly ztrácet
kovové poklopy z kanálových vpustí. Náhrada každého takového poklopu je nákladnou záležitostí, nemluvì o velkém
nebezpeèí úrazu, který plyne z každého takto odkrytého
místa. Apelujeme na Vaši obèanskou solidaritu. Všímejte si
více svého okolí a pokud si budete myslet, že není nìco úplnì v poøádku, volejte na bezplatnou linku 158 - policie Èeské republiky.
/mp/
nejpozdìji do 30. listopadu 2005. Tiskopisy žádosti je možno si vyzvednout mimo jiné i na sociálním odboru Úøadu
mìstského obvodu Michálkovice. V mimoøádných pøípadech, kdy obèan není schopen se
osobnì dostavit na úøad,
pøípadnì není schopen
se podepsat, mùže tiskopis žádosti vyplnit kdokoliv, napøíklad rodinný
pøíslušník, pøítel, soused
a podat jej bez podpisu
obèana. Žádost se podává na oddìlení obèanských prùkazù Magistrátu mìsta Ostravy,
Gorkého ul. 2 v Moravské Ostravì (telefon 596
156 565), na matrice
ÚMOb Slezská Ostrava,
Tìšínská 35 nebo výjimeènì i na ÚMOb Michálkovice u paní Dagmar Lánské. Pøedání nového obèanského prùkazu lze v mimoøádných
pøípadech po dohodì zajistit i v bytì žadatele, v
nemocnici a podobnì. S
pracovníky našeho sociálního odboru (telefon
599 415 111 nebo 599 415
112) je možno dohodnout
zhotovení fotografie žadatele v jeho bytì.
Ivana Mamèáøová
porota ZPRAVODAJE M ÁT E P R O B L É M Y S J A R N Í Ú N AV O U ?
René Gajdošík
Jarmila Dluhošová
Zdenìk Štula
ANO
ANO
NE
Mám, pøestože dìlám
s vitamíny,
mám radìji sladké.
Mám, asi jako vìtšina
obèanù.
èlen zastupitelstva
mìstského obvodu
tajemnice
mìstského obvodu
èlen Rady
mìstského obvodu
Díky tomu, že jsem
pracovnì velmi vytížen
a snažím se žít zdravì, roèní
období mì neovlivòuje.
/ 5
8. KVÌTNA 1945 SKONÈILA JEDNA Z NEJSTRAŠNÌJŠÍCH SVÌTOVÝCH VÁLEK
VLADISLAV MACEÈEK
„Kdo seje vítr . . .“ Evropa, tøicátá léta dvacátého století . . . Tøi
totalitní režimy, Velkonìmecká
øíše Adolfa Hitlera, fašistická Itálie Duceho Benita Mussoliniho a
Sovìtský svaz diktátora Josefa
Džugašviliho, zvaného Stalin, usilují o rozšíøení svých impérií.
Intervenují v obèanské
válce ve Španìlsku, Itálie
okupuje Habeš. Západní
mocnosti, Francie a Velká
Británie, vyèerpané první
svìtovou válkou se dávají
na cestu politiky ústupkù,
v Mnichovì obìtují Èeskoslovensko. Následuje nìmecká okupace pohranièí,
polská okupace èeského Tìšínska a maïarská okupace jižního Slovenska a Podkarpatské Rusi. V roce
1939 obsazuje Hitler vzdor
Mnichovské dohodì èeské
zemì a vyhlašuje Protektorát Èechy a Morava. Slováci zøizují s jeho souhlasem
Slovenský Štát, satelitní
„farskou republiku“ v èele
s prezidentem Josefem Tisem a vládou Hlinkových
fašistických gard. 1. záøí
1939 napadl Hitler Polsko
a rozdìlil se o nì se Stalinem. Zaèala druhá svìtová válka. Následuje porážka Francie, okupace Lucemburska, Belgie a Holandska, Dánska, Norska,
Balkánu a Øecka. Sovìti
napadli Finsko. Hitler pøipravuje invazi do Anglie a
snaží se ji srazit brutálními nálety. 22. èervna 1941
vtrhly nìmecké armády
bez vypovìzení války a bez
ohledu na stávající smlouvy na území SSSR a dosahují znaèných poèáteèních
úspìchù. Hitler ve své
hlouposti vypovídá válku
USA, které èelí agresi japonských militaristù.
Všechny svìtadíly jsou zataženy do války, která zuøí
na zemi, na moøích a ve
vzduchu. V Protektorátì
Èechy a Morava zahájili
6/
nacisté germanizaci, zavírají vysoké školy a postupnì i školy støední. Následuje genocida Židù a èeských vlastencù, legionáøù,
sokolù, veškeré inteligen-
tábory. Komunisté byli pøesvìdèeni o brzkém konci
války a podle toho se chovali v odboji. Místní fašisté a jejich sympatizanti kolaborovali s okupanty, stali se konfidenty gestapa a
udavaèi, obdivovali Hitlera a ztotožnili se s antisemitismem nacistù a jejich
kultem násilí. Poèetná
místní komunita Židù byla
oloupena okupanty o veškerý majetek a transportována do Terezínského ghetta. Vše pod lživým slibem,
že budou moci zaèít nový
60 let
Gestapo s pomocí místních fašistù likvidovalo
brutálnì úèastníky odboje,
èasto i ty, kdo se na nìm
nepodíleli. „Volksgerichty“
odsuzovaly jako na bìžícím
pásu vlastence k smrti sekerou nebo na šibenici.
Koncentraèní tábory vydaly jen málo tìch, kdo se v
nich ocitli. Po osvobození se
vraceli jako psychické a fyzické trosky. Èást našich
obèanù zahynula pøi náletech na Ostravu a Michálkovice, pøi totálním nasazení v Øíši. Desítky padly
pøi osvobození obce, další
obìti mìla na svìdomí všudypøítomná munice. Ostrava a Michálkovice utrpìly
nemalé škody na lidech,
budovách, komunikacích,
rozvodech vody a elektøiny.
od konce druhé svìtové války
ce, která konèí na popravištích a v likvidaèních koncentraèních táborech.
Nìmci, zotroèení stejnì
jako okupované zemì, umírají na bojištích i popravištích. Konec války je v nedohlednu. Koalice západních mocností a SSSR získává však postupnì pøevahu, Nìmci jsou poraženi u
Stalingradu i v Africe, invazní armády Spojencù
osvobozují Itálii, Francii a
další okupované zemì. Válka konèí v kvìtnu 1945
bezpodmíneènou kapitulací Nìmecka. Celková bilance lidských obìtí ve druhé
svìtové válce je na 60 milionù.
Váleèné Michálkovice
pøedurèily již volby v roce
1935. Zvítìzily v nich sice
demokratické strany, zabodovali však i komunisté se
700 hlasy a fašisté se 180
hlasy. Zatímco demokratická veøejnost se chovala spíše zdrženlivì, místní komunisté a fašisté vytváøeli v obci dva nesmíøitelné
Závìr druhé svìtové války:
Sovìtští vojáci, starší seržant
M. Jegorov a reržant M. Kantaria vztyèují dne 30. dubna
1945 sovìtskou vlajku nad
Reichstagem v Berlínì.
FOTO ARCHIV
život nìkde na východì.
Skonèili v plynových komorách Osvìtimi, Treblinky a
dalších likvidaèních koncentraèních táborù. Toto
masové vraž-dìní Židù je
pojmenováno shoach - holokaust.
V obci pøežívaly v tìžkých
podmínkách vdovy a sirotci.
Po válce se do obce vrátili jen jednotlivci, kteøí
pøežili zázrakem, a tøi pøíslušníci Svobodovy jednotky bojující po boku sovìtské armády.
Porážkou nacisticko-fašistické totality byla ukonèena 8. kvìtna 1945 druhá
svìtová válka. Tìsnì pøed
koncem války se však vítìzné mocnosti USA, Velké Británie a SSSR v Jaltì
dohodly o rozdìlení Evropy. Naivní pøístup západních mocností umožnil Sovìtskému svazu expandovat do Evropy komunistickou ideologii, která zapøíèinila tak zvanou „Studenou válku“ mezi Západem
a Východem a na dlouhá
léta ohrožovala svìtový
mír.
Je potøeba nezapomínat a podìkovat všem, kteøí se svými obìmi podíleli na obnovì míru a svobody v Evropì a na celém svìtì.
P
rvní fáze osvobozovacích
akcí v Michálkovicích
pøed šedesáti lety zaèala
v pátek 20.dubna, kdy naveèer
nad obcí kroužila ruská letadla
a v celém okolí shazovala letáky
s nápisem „Die Stunde der Entscheidung ist gekommen“ (Hodina rozhodnutí pøišla). V nich
byli vyzýváni nìmeètí vojáci a
dùstojníci, aby se vzdali a dali
se zajmout Rudou armádou. Tyto
letáky jim mìly také sloužit jako
propustky do zajateckého tábora.
V sobotu 26. dubna ve tøi
hodiny ráno dorazily do parku
pøed øímsko-katolickým kostelem
oddíly nìmeckého vojska. Pod
korunami vzrostlých kaštanù se
jim dobøe skrývalo pøed ruským
leteckým prùzkumem. V m욝anské škole se ubytovalo nìmecké
velitelství, na jejím nádvoøí skladovali veliké množství støeliva.
Na øímsko-katolické faøe obsadil tøi místnosti nìmecký vojenský soud.
V pondìlí 30. dubna podle
vyprávìní pamìtníkù nastal
„soudný den“. Po celý den se
Ostrava a její okolí otøásaly
bombardováním a kanonádou.
Ostrava hoøela a sloupy tmavého dýmu stoupaly k nebi. Na
haldì, dnešním Michalském námìstí, však postávaly hlouèky
michálkovických obèanù a sledovaly situaci. Pøišla potìšující
zpráva, že Rusové obsadili hlavní poštu v Moravské Ostravì. Silnicí kolem dolu Michal zdìšenì
dvorky domkù a žebrali o chleba.
Nastalo úterý – 1. máj. Po
celý den se ozývala v Michálkovicích ojedinìlá støelba. Lidé se
báli vycházet, schovávali se v
krytech. Nìmci vyhodili do povìtøí most nad tratí na Josefské
ve Slezské Ostravì, aby tak ztížili a zpomalili postup osvobo-
Konec války
v Michálkovicích
prchala nìmecká vojska, tanky,
nákladní i osobní automobily,
konì, dìla, kulomety smìrem k
Radvanicím a Petøvaldu. Nìmecké hlídky a spojky se však
stále ještì skrývaly pod stromy
u kostela. Starší vojáci už nechtìli utíkat, mnozí už ani nemohli, byli apatiètí a rádi by se
dali zajmout Rusùm. Prolézali
Škola na Sládeèkovì
ulici v dobì protektorátu.
zenecké Rudé armády. Veèer kolem pùl osmé lidé zpozorovali,
že tøi stateèní horníci Petr Horký, Josef Michalus a Jan Bukovìcký shodili z tìžní vìže šachty
Michal nenávidìný hákový køíž
a vyvìsili na ni èeskoslovenskou
vlajku. Zpívali hymnu Kde domov mùj! Obèané Michálkovic
zùstávali ve krytech a se zatajeným dechem oèekávali pøíchod
osvoboditelù. Prvního kvìtna
však èekali marnì, stále byla
ještì slyšet ojedinìlá støelba z pušek a kulometù.
Teprve ve støedu 2. kvìtna
ráno po páté hodinì, zaèali ruští vojáci obsazovat centrum Michálkovic. Ruští vojáci byli vìtšinou mladí, nìkteøí asiatského
vzezøení, mezi nimi tu a tam byly
ojedinìle i ženy. V budovì fary
si zajistili ubytování pro velitele a kanceláø. Pøed kapli posta-
vili dìlo a zaèali støílet za ustupujícími Nìmci smìrem na Petøvald a Šenov. Pøi bojích o Michálkovice padli dva ruští dùstojníci a dva vojáci. Na pøechodnou dobu byli doèasnì pochováni na místním høbitovì. Pøi
osvobozovacích bojích a pomoci
ruské armádì však zahynuli v
Michálkovicích i naši obèané:
Jiøí Fišer z Heømanic, Rudolf Tekela, Zdenìk Nìmec, Emil Pták,
Josef Chromík, Stanislav Nalezniak a Ladislav Gorski.
Od tìchto pohnutých událostí
uplynulo již šedesát let. Tato
vzpomínka je jen malým podìkováním našim osvoboditelùm i
stateèným spoluobèanùm. Také
oni se zasloužili o to, že dnes žijeme spokojenì a v míru, že mùžeme zvelebovat své rodinné
domky a byty, své zahrádky, tìšit se ze života, ze svých dìtí a
vnukù.
Revoluèní národní
výbor v Michálkovicích
(1945).
(Informace èerpány z Kroniky øímsko-katolického farního
úøadu vMichálkovicích)
Ing. Jiøí Kašpárek
F O TO A R C H I V
Kapitoly z historie Michálkovic
Mimo dùl Michal, s jehož historií jsme vás seznámili
v minulém èísle Zpravodaje, byl výmìrem Báòského hejtmanství ze dne 29. prosince 1849 založen v Michálkovicích další
c. k. dùl o názvu Hlavní jáma, pozdìji pøejmenovaný na dùl
Ferdinand. Nacházel se pøibližnì v oblasti dnešní Briketáøské ulice. Také jeho založení pøedcházely od èervna 1845 tak
zvané kutací práce, provádìné Rakouským státem prostøednictvím c.k. Vysokého montanního
eráru. Pravidelná tìžba dolu zaèala
asi v roce 1851.
Dùlní podnikání rakouského státu však bylo dlouhodobì ztrátové, proto byl nucen své provozy postupnì rozprodávat. Dùl Hlavní jáma spolu s dalšími
doly v ostravské èásti revíru od Rakouského státu koupila
dne 15. prosince 1856 ekonomicky silná a prosperující spoleènost Privilegovaná severní dráha Ferdinandova. V té dobì
došlo také ke zmìnì jména dolu na Ferdinand. Koneèné hloubky 134,6 metrù dosáhla jáma Ferdinand v roce 1863. Sloužila hlavnì pro odvodòování a èásteènì pro tìžbu uhlí.
Po tìžební rekonstrukci sousedního dolu Michal byla na
nìj v roce 1882 pøevedena tìžba i z dolu Ferdinand, který se
tak stal dolem pomocným a jeho jáma sloužila jako záložní.
13
V roce 1882 jáma Ferdinand vyhoøela a následnì v letech
1885 až 1886 byla zasypána.
V nadìjném michálkovickém dùlním poli poblíž dolu Michal, v oblasti dnešní ulice Kasalického, založila Severní dráha
Ferdinandova 29. èervna 1858 nový dùl Petr a Pavel. Své
pojmenování získal podle data založení na poèest svátku svatých Petra a Pavla. Dùl mìl dvì jámy, a to tìžní jámu Petr a
Z HISTORIE DOLU MICHAL /II./
vìtrní jámu Pavel ve vzdálenosti 25 m od sebe. Jeho pravidelná tìžba byla zapoèata v roce 1866. Tìžní jáma Petr byla
v roce 1880 vybavena parním tìžním strojem, pozdìji upraveným na pohon stlaèeným vzduchem, který byl v provozu
až do roku 1966. V roce 1928 dosáhla jáma Petr koneèné
hloubky 504,5 metrù a jáma Pavel koneèné hloubky 470,0
metrù. Dùlní pole dolu Petr a Pavel bylo slouèeno s dolem
Michal a v rámci spoleèného vìtrního systému byla jáma Petr
pøebudována na jámu vìtrní.
Pomocný dùl Petr a Pavel byl jako souèást mateøského
dolu Michal stále ve vlastnictví Severní dráhy Ferdinando
/7
V
KULTURNÍ DÙM
l
Telefon 596 231 565
DUBEN
8. 4. - 20.00 DISCO PLES S TANEÈNÍ SKUPINOU
RENNY-X
16. 4. - 10.00 VÍTÁNÍ OBÈÁNKÙ
19. 4. - 9.00 SEMINÁØ - EKOENERGOSVAZ
20. 4. - 9.00 PRODEJ TEXTILU
5., 12., 19., 26. 4.
SPOLEÈENSKÉ VEÈERY S VÝUKOU TANCE
KVÌTEN
6. 5. - 9.00
BESEDA SE SPISOVATELKOU
P. BRAUNOVOU - pro ZŠ a veøejnost
11. 5. - 17.00 KONCERT KE DNI MATEK - ZUŠ
ZMÌNA PROGRAMÙ VYHRAZENA!
Bližší informace o programech ve vývìsních skøíòkách,
za oknem kulturního domu a telefonicky na è. 596 231 565.
Blahopøání
k 60. narozeninám
paní Alenì Stoškové
Tak tiše jako sen
pøišel Tvých narozenin den,
žij blaze v plném zdraví,
užívej toho, co tì baví.
A splní se Ti nejtajnìjší pøání,
a nepøemýšlíš do svítání,
a se na Tebe jen štìstí smìje,
to ze srdce Ti pøeje
manžel, dcery a syn s rodinami.
pondìlí 14. února 2005 se v Kulturním domì
v Michálkovicích konal Valentýnský veèírek pro 2. stupeò ZŠ, který poøádaly obì deváté tøídy. Na úèasti se
sice podepsala chøipka, ale naši dobrou náladu neochromila. Po úvodním slovu, které mìly naše spolužaèky
Kateøina Havlasová a Klára Seberová jsme zaèali soutìžit ve zpìvu za pomocí karaoke (poèítaè, který pouští
Valentýnské odpoledne
hudbu a na monitoru jsou slova). Soutìž nás velmi
bavila a chtìl bych touto cestou podìkovat panu Køikavovi za jeho zapùjèení. Pak jsme se snažili v taneèním
rytmu soutìžit s balónky. Pro opravdu silné jedince byla
uspoøádána soutìž v nafukování balónkù až do prasknutí. K závìru jsme se bavili poskakováním, takzvaným „tanèením na libovolný zpùsob“. Myslím, že to bylo
opravdu vydaøené odpoledne.
LukᚠKraus
Zprávy Mìstské policie Ostrava
Provozní doba útulku
Upozoròujeme všechny obèany, že od 1. února 2005 byla
v Útulku pro nalezené psy v Ostravì-Tøebovicích zmìnìna
provozní doba. Útulek je pro veøejnost otevøen a zájemci si mohou
pejsky prohlédnout od úterka do nedìle v dobì od 10 do 17
hodin. V pondìlí je útulek pro veøejnost uzavøen.
V minulém roce bylo do útulku umístìno 1119 psù, z nichž
bylo na 882 psù odchyceno pøímo strážníky Mìstské policie, 225
psù nám pøedali jejich nálezci a 369 psù bylo navráceno jeho
majiteli èi držiteli. Do pìstounské péèe bylo v roce 2004 pøedáno
celkem 516 psù.
Z. Larišová, Mìstská policie Ostrava
Telefonní èíslo služebny v Michálkovicích 596 231 101
Policie ÈR - 158 l Mìstská policie Ostrava - 156
Kapitoly z historie Michálkovic
13
vy. Po druhé svìtové válce v roce
1945 byly doly znárodnìny a od
1. ledna 1946 zaèlenìny vèetnì dolu
Michal a pomocného dolu Petr a Pavel do národního podniku Ostravskokarvinské doly v Ostravì. V prùbìhu devadesátých let minulého století došlo k útlumu a posléze 30. èervna 1993 k úplnému zastavení tìžby
na mateøském dole Michal (Petr Cingr) a k likvidaci jeho hlavních dùlních dìl. V souvislosti s tím byla také
provedena likvidace jam Petr a Pavel. Obì jámy byly v roce 1995 zasypány.
(Pøi zpracováni èlánku bylo jako
podkladu použito publikace „Od nálezu uhlí po útlum tìžby na Ostravsku 2. èást“ vydané Klubem pøátel Hornického muzea OKD, Ostrava-Petøkovice)
Zpracoval: Ing. Jiøí Kašpárek
8/
Jáma Michal kolem roku 1897
F O TO : A R C H I V
Milí ètenáøi!
Máme tady koneènì jaro, ale
pøesto, že máte práci na zahrádce, vás oèekáváme i v knihovnì.
Mùžete si pøijít pùjèit knihy, které vás inspirují i pøi rùzných
koníècích.
Chtìla bych vám opìt nìco
øíci o akcích, které pro všechny
zájemce poøádáme. 21. 3. v 9.00
jsme v kulturním domì pøivítali
ostravského cestovatele, spisovatele, záhadologa a scénáristu
pana Arnošta Vašíèka. Pozváni
byli žáci vyšších roèníkù ZŠ a
také veøejnost. Akce se zúèastnilo pøes 100 posluchaèù. Pan
Vašíèek nám povyprávìl o svých
cestách po svìtì, o tajemných bytostech žijících v rùzných koutech naší planety, a také o svém
seriálu Strážce duší, který v souèasné dobì vysílá ÈT 1. Dìkujeme zamìstnancùm kulturního
domu za jejich vydatnou pomoc
pøi pøípravì a realizaci této besedy.
24. 3. jsme s dìtmi losovali o
nejhezèí velikonoèní vajíèka,
která si mìly za úkol ozdobit a
pøinést do knihovny. První cena
byla perníková chaloupka, ceny
dostali všichni a byly velmi rùznorodé. Ozdobená vajíèka si mùžete prohlédnout v knihovnì.
31. 3. probìhl jako každoroènì Den ètenáøù a opozdilci nemuseli platit žádnou pokutu.
5. 4. dìti vyrábìly koláže
podle své fantazie z barevné
gumy a korku. 18. 4. v 8.00 pøivítáme v knihovnì ostravského
spisovatele pana Bohumila
Žárského. Beseda je urèena
žákùm 5. tøíd ZŠ. Pan Žárský
vymyslel pro dìti nový zpùsob
podání historických faktù a uèinil tak historii pro dìti zajímavìjší a pøístupnìjší. Jeho knihy
Obrázkové staré povìsti èeské ,
Obrázkové pøíbìhy o vynálezech
¨
KNIHOVNA MICHÁLKOVICE
nebo Obrázkové pøíbìhy o zvíøatech možná máte nìkteøí
doma. Pan Žárský byl za své
knihy ocenìn i v zahranièí.
20. 4. ve 14.00 se výherci I.
kola soutìže ke 200.výroèí narození pohádkáøe H. CH. Andersena setkají v knihovnì na Hladnovì. Poøádáme pro nì Pohádkový rej masek. Zúèastnit se
mohou tyto dìti: Vachová Ven-
Knihovnice Ivana Kalwarová pøedstavuje ostravského cestovatele a spisovatele pana Arnošta Vašíèka.
dula, Papalová Míša, Borákova
Anna, Burianová Zuzana, Košálová Ivana.
28. 4. mohou dìti pøijít na
výtvarné odpoledne „ Mamince
k svátku“ . Budeme se vìnovat
výrobì pøáníèek ke Dni matek.
Tentokrát použijeme techniku
3D. Pokud nevíte, co to je, pøijïte si ji vyzkoušet.
6. 5. mezi nás zavítá pražská spisovatelka Petra Braunová. Její knihy Rošák Oliver, Neuvìøitelné záøí aneb Tajný deník
$
SOUT̎
l
SOUT̎
l
SOUT̎
ÈTENÁØSKÁ SOUT̎ È. 2
Bydlištì: .........................................................................................
B
Zatrhni skupinu ve které soutìžíš
SOUT̎
l
SOUT̎
po prohlídce knihovny v Hluèínì, která je úžasná. Doufáme, že
ta naše bude ještì lepší. Dokonèují se plány a pak musí vše
schválit naše vedení. Pokud se
všechno podaøí, tak jak si pøejeme, budou mít Michálkovice nejhezèí knihovnu široko daleko.
Vše se vèas dozvíte z plakátù v
knihovnì, pøípadnì z vývìsek
rozmístìných po obci. Samozøejmì také z internetu, kde se mùžete doèíst i o všech akcích vždy
na mìsíc dopøedu. Adresa:
www.volny.cz/michalkovice v
sekci z obvodu.
Tìším se na všechny ètenáøe
i na ty, kteøí k nám zavítají poprvé.
Vaše knihovnice
Ivana Kalwarová
Vítìzi ètenáøské soutìže è. 1 se staly v kategorii A Michaela Jobová a Pavla Ježková. V kategorii B - Gabriela
Haòáková a Lucie Svìráková. Všichni vítìzové budou
v nejbližších dnech pozváni na ÚMOb, kde pøevezmou od
pana starosty knižní odmìny.
OPÌT MَETE SOUT̎IT !
Soutìž Michálkovického zpravodaje
1. Vyhlašovateli a organizátory soutìže jsou Úøad mìstského obvodu
Michálkovice, redakce Michálkovického zpravodaje a místní knihovna. Soutìžní otázky, zamìøené na znalosti z oblasti literatury, budou
vyhlašovány v Michálkovickém zpravodaji.
2. Soutìže se mohou zúèastnit dìti, a to ve dvou vìkových kategoriích:
A Vìk do 12 1et
B Vìk od 12 do 15 let
3. Soutìžní otázky vypracovává a vyhodnocuje vedoucí místní knihony.
4. Odpovìdi na soutìžní otázky napsané na soutìžním lístku, vystøiženém z Michálkovického zpravodaje, je možno vhodit do schránky
ve vchodu do ÚMOb Michálkovice nebo do schránky v místní
knihovnì, a to do 25. bøezna 2005.
5. Ze správných odpovìdí budou vylosováni dva výherci z každé vìkové kategorie, kteøí obdrží vìcné odmìny.
l
Skupina A - do 12 let
Známý ilustrátor dìtských knih Adolf Born brzy oslaví své 75.
narozeniony. napište pøesné datum jeho narození a uveïte tøi
postavièky, které nakreslil.
Skupina B - od 12 do15 let
V letošním roce slavíme kulaté výroèí narození slavného èeského
malíøe a ilustrátora zdeòka Buriana. Proslavil se malbami
zobrazujícími pravìk a pravìká zvíøata. Vyhledejte v knihovnì
pøesné datum jeho narození a uveïte mìsto, ze kterého pochází.
Pokud víte, uveïte název mìsta, ve kterém je instalována stálá
expozice jeho obrazù.
Vìk: .................. let
A
Internetová adresa:
[email protected]
O TÁ Z K Y P R O P R V N Í K O L O :
Jméno a pøíjmení: .........................................................................
skupina
Tomáše S. a Èeská služka aneb
byla jsem au-pair si mùžete v
knihovnì pùjèit. Na besedu jsou
zváni nejen žáci školy, ale i široká veøejnost. Pozor - akce se
koná v 10.00 v kulturním domì.
11. 5. v 16.30 zahrajeme a
zazpíváme všem posluchaèùm
na koncertì Jarní rozjímání.
Jako tradiènì vystoupí sbor p.
uè. Mikulské.
19. 5. se koná akce k výroèí
H. CH. Andersena Barevná louka. Budeme s dìtmi vyrábìt kvìtiny z filcu a dávat je do rámeèkù.
Všem ètenáøùm, kteøí se ptají, kdy se bude knihovna stìhovat sdìlujeme:celá akce je plánována na srpen a na poèátku
záøí by mìlo probìhnout slavnostní otevøení. Vnitøní zaøízení má na starost firma MOZA
manželù Montagových z Ostravy. Firmì jsme zadali zakázku
Pùjèovní doba:
úterý
9-11.30 12.30-17
ètvrtek 9-11.30 12.30-17
pátek
9-11
12-15
SOUT̎
O výsledcích soutìže budete prùbìžnì informováni prostøednictvím Michálkovického zpravodaje.
REDAKÈNÍ RADA
/9
Hoøí, má panenko...
ZPRÁVY ZE SBORU DOBROVOLNÝCH HASIÈÙ V MICHÁLKOVICÍCH
VÝROÈNÍ VALNÁ HROMADA
V sobotu 15. ledna 2005 se v Hasièské zbrojnici konala výroèní valná hromada za velké úèasti èlenù SDH, MH, hostù z
Dolní Beèvy, OSP Warszowice, TJ Slavie Michálkovice a zástupce
obce. Hlavním bodem bylo zvolení výboru SDH na období 2005 2010, který bude pracovat v tomto složení:
starosta - Jaroslav Peterek
námìstek starosty - Lenka Janírková, David Ondruška
velitel - Jaroslav Vèelný, strojník - Roman Virec
preventista obce - Pavel Peterek
hospodáø - František Bolfík, vzdìlavatel - David Ondruška
vedoucí mládeže - Lenka Janírková,
referent žen - Nikola Bolfíková
kronikaø- Jaroslav Vèelný, referent MTZ - Jiøí Vèelný
referent ochrany obyvatelstva - Pavel Peterek
èestný starosta - Jaroslav Èapèa
èlen výboru - Libuše Vèelná, pøedseda KRR - Jiøí Novák
èlen KRR, revizor - Milan Stružík
èlen KRR - Kamila Nemethová
Po skonèení schùze jsme se se svými èleny a hosty pobavili
pøi dobrém obèerstvení.
Chceme popøát novì zvolenému výboru i všem èlenùm SDH
hodnì úspìchù do dalších let, zdar pøi pøípravì soutìží, kulturních a jiných akcí.
areálu hasièské zbrojnice a
rádi vás zase uvidíme“.
Byla naše odpovìï na stále
kladenou otázku.
Vaše spokojenost nás
tìší a velice posiluje v další práci. Dìkujeme všem
sponzorùm, kteøí pøispìli
do bohaté tomboly a taneènímu klubu Domino Orlová
pod vedením paní Zarubecké, která nám se svými
žáky pøedvedla latinskoamerické tance.
„HALOVKA“
Naši mladí hasièi se 26. února zúèastnili soutìže poøádající
SDH Havíøov-Mìsto konané v mìstské hale v Havíøovì. Byl to
XVI. roèník halové pohárové soutìže mladých hasièù a zároveò
XIV. roèník neoficiálního mistrovství Èech, Moravy, Slezska a
Slovenska. Soutìžními disciplínami byly: uzlová štafeta, štafeta dvojic a štafeta 4x 40 m. Ze 46 soutìžících družstev se naši
starší žáci pod vedením Jiøího Vèelného umístili na krásném
15. místì.
Družební setkání v Polsku
Delegovaní èlenové naší požární organizace P. Peterek, F. Bolfík, R. Vierec, V. Vèelná a K. Nemethová v nedìli 6. bøezna navštívili družební OSP WARSZOWICE v Polsku, kde se konalo
setkání místních dobrovolných hasièù. Družba s polskými kolegy už trvá od roku 1996. Navštìvujeme se pøi rùzných akcích
jako jsou soutìže, schùze, zábavy a také na výmìnných pobytech
mladých hasièù. Jejich hasièárna je hezká a velmi dobøe vybavená dvìma malými sály s kuchyní a velkým sálem, kde se konají schùze, plesy, diskotéky a svatby. Vždy se rádi vracíme
k našim milým pøátelùm a kolegùm.
Hasièský bál
vicích po skonèení Hasièského bálu konaného v sobotu 5. února. „Bál je jen
jeden , ale v létì budeme
poøádat taneèní zábavy v
OPRAVY TELEVIZORÙ
A ELEKTRONIKY
JAROMÍR PÌTRÁŠEK
Petøvald
Ráèkova 653
596 541 426
603 727 244
Ze setkání s polskými pøáteli
Akce, které pøipravujeme:
Rycùv memoriál
22. 5.
v 9 hodin
Noèní soutìž P. Ú. 13. 5. ve 22 hodin
Country zábava
18. 6. ve 20 hodin
SOUT̎
$
Slovy „Bylo to tady super, poøádáte ještì nìjaký
bál?“ jsme se louèili k ránu
s odcházejícími hosty z Kulturního domu v Michálko-
l
SOUT̎
l
SOUT̎
l
SOUT̎
l
SOUT̎
Odpovìï A
Po domluvì vᚠpøístroj odvezeme a pøivezeme
MICHÁLKOVICKÝ ZPRAVODAJ - dvoumìsíèník l Vydavatel:
Úøad mìstského obvodu Michálkovice, Ès. armády 106, telefon
596 231 193, http://www.volny.cz/michalkovice, e-mail: [email protected] l IÈO: 00845451/16 l Odpovìdný redaktor: Pavel Polok, tel.: inzerce 596 231 412 l Redakèní rada: Ing. J. Kašpárek,
P. Martinù, J. Døímal, Mgr. P. Hermannová, M. Poloková l Technická redakce a zlom: firma GRASA, Violina 4, tel.: 596 231 412,
e-mail: [email protected] l Tisk: Jupos, Ès. armády 101, telefon:
596 231 144 l Redakèní rada si vyhrazuje textovou úpravu pøíspìvkù. Nevyžádané rukopisy se nevracejí. Obsah nìkterých pøíspìvkù
se nemusí shodovat s názory vydavatele. Tisk povolen pod znaèkou
MK ÈR E 12771. l Toto èíslo bylo vydáno dne 19. dubna 2005. Uzávìrka èísla 3/2005 je 3. èervna 2005.
10 /
Odpovìï B
SOUT̎
DOKTORKA VÌRKA RADÍ
Chøipka je onemocnìní
virového pùvodu. Jednou z
prevencí je oèkování. Je pravdou, že ne vždy se trefíme s
typem oèkovací látky. Neumím poradit zda oèkovat, èi
ne. Mnoho lidí si nenechá
oèkování každoroènì ujít. Nìkteøí naopak tvrdí, že po oèkování onemocní ještì více. Je
ale pravdou, že u rizikových
osob a to jsou dìti, staøí lidé
a nemocní neriskujeme a èlovìka naoèkujeme. Mohu øíct,
že oèkování v žádném pøípadì ještì nikomu neublížilo.
Také letošní zkušenosti jsou
s oèkovanými osobami velmi
pozitivní. Jednou z dalších
prevencí proti chøipce je dostatek vitamínù, ovoce, zeleniny, dostatek odpoèinku a
pobyt na èerstvém vzduchu.
V pøípadì vìtšího výskytu
onemocnìní je
tøeba se vyhýbat shluku lidí
(kino, divadlo,
plesy). Když
již vzniknou vysoké teploty,
slabost, bolesti kloubù, bolesti
v krku, kašel a posmrkávání
je nutno zalehnout do postele. Proti teplotì použít paralen,sirup proti kašli a brufen
od bolesti kloubù. Aby nás
netrápil v noci kašel, je dobré pøibrat dithiaden. Je zbyteèné a spíše ke škodì v prvních dnech onemocnìní nasazovat antibiotika. Na viry, a
papírové kapesníky, které pak
splachujeme na WC. Látkové kapesníky zbyteènì udržují
infekci v prádle. 3. Dostatek
tekutin, vývary ze zeleniny,
ovocné šávy, kompoty, støídat minerální vody a èaje. 4.
Po vyléèení vymìòte zubní
kartáèek, protože i on mùže
být zdrojem dalšího onemocnìní.
Nedokážeme dát nìjaký
lék dopøedu jako prevenci na
chøipku, snad jen doporuèujeme, aby jste mìli doma léky
a vitamíny, které nám lékárny bohatì nabízejí.
Pøeji nám všem, aby již
koneènì bylo jaro, sluníèko a
hlavnì všem, aby se utužilo
zdravíèko.
Vaše doktorka Vìrka
tou chøipka je, antibiotika nezabírají. V této prvotní fázi
jsou spíše na škodu. Když po
tøech, ètyøech dnech nedojde
ke zlepšení zdravotního stavu, je nutné pøijít k lékaøi.
Podle krve poznáme, zda se
jedná stále o chøipku, nebo
CHØIPKA
již o komplikovanou infekci
a teprve tehdy lékaø rozhoduje o podání antibiotik. Je
ovšem nutno dodržet urèitý
léèebný postup: 1. Chodit do
práce je nesmysl. U chøipky
se musí ulehnout, jen tak se
dá pøedejít dalším komplikacím. 2. Zásadnì používat jen
Na vaše dotazy èeká „Bílá schránka“ na dveøích ordinace
MUDr. Vìry Piatkovské na ulici Ès. armády. Tel.: 596 231 331
Ceny inzerce
Michálkovického zpravodaje
Chcete PRODAT nebo PRONAJMOUT vᚠdùm?
Uvažujete o koupi nebo prodeji chaty èi pozemku?
Zavolejte - pøijedeme nabídneme nejlepší øešení.
Solidnost a kompletní právní servis je samozøejmostí.
Reference našich klientù na požádání v naší kanceláøi.
N A VA Š I N ÁV Š T Ì V U S E T Ì Š Í
DVA DRUHY
DENNÍHO MENU
Menu karty
Pizza karty
!
Ostrava-centrum, Poštovní 2
www.areon.cz; [email protected]
596 130 108-110, 608 973 096
BONUS
na 20% slevu
350g PIZZY
Platí do konce kvìtna
Tento bonus nelze
kombinovat s dalšími akcemi.
!
l
l
l
l
I TA L S K É S P E C I A L I T Y
MEZINÁRODNÍ KUCHYNÌ
P I Z Z Y l B O H AT Ý V Ý B Ì R V Í N
MOUÈNÍKY
PROVOZNI DOBA:
Po-Èt 10-22
Pá
10-01
So
12-23
Ne
12-21
KDE NÁS NAJDETE? Ostrava-Michálkovice, Radnièní 75, (toèna trolejbusù 101 a 104) pod drogerií „Žabka“
Firmu JIRAMI naši spoluobèané mohli poznat buï jako
její spokojení zákazníci anebo jako pravidelného pøispívatele do tomboly na každoroèním Michálkovickém plese.
Ponìvadž jaro již za krátký èas zaklepe na dveøe a než se
nadìjeme probuzená pøíroda pøinese potøebu pravidelné péèe
o zahradní trávníky, oslovili jsme Milana Záhumenského (M. Z.)
a Radima Zbírala (R. Z), vlastníky firmy JIRAMI, kteøí se v rozhovoru s námi podìlili o bohaté zkušenosti prodejcù zahradní techniky a provozovatelù akreditovaného servisu pro vìtšinu znaèek na
našem trhu. Dále uvádíme první èást
rozhovoru, pøièemž pøedpokládáme,
že tato rubrika v našem zpravodaji
bude pravidelnìjší a oba budou odpovídat také i na vaše otázky, které
nám do redakce nebo do jejich servisu doruèíte.
Firma
Redakce: „Proè je pro pøípravu
zahradní techniky právì nyní nejvyšší èas?“
M. Z.: „Z naší dlouholeté praxe víme, že ne všichni majitelé
zahradní techniky ji po ukonèení sezóny buï sami anebo s využitím služeb profesionálního servisu uvedou do stavu, kdy bude pøipravena pro nástup jara. Vìtšinou opak je pravdou a tak se stává, že vlastníky této techniky postihne èasto nepøíjemnost v podobì
„neèekané závady“ pøi nároèném jarním použití, kdy tráva na našich zahradách velmi rychle roste. Tito postižení
majitelé zahradních sekaèek èi traktùrkù pak urgentnì
vyhledávají pomoc našeho servisu a pro dlouhou øadu zájemcù to i pøes naše zvýšené pracovní nasazení znamená
delší èasovou lhùtu a samozøejmì i nemalé výdaje. Pøitom
nabízíme zákazníkùm pøedsezonní servis za zvýhodnìné
ceny a ve velmi krátké lhùtì. Je nutno øíci, že naši stálí
zákazníci si na to již zvykli a jsou s touto službou velmi
spokojeni.“
Redakce: „Mùžete nám øíci, jaké závady se vyskytují nejvíce?“
R. Z.: „To je rùzné. Pøevažují však takové závady, jako
zneèištìný palivový systém, zanesený nebo poškozený vzduchový filtr, snížená funkènost pojezdového soustrojí u sekaèek s pojezdem, opotøebený
nebo poškozený øemen, „vyjetá“
náplò oleje pro mazání ètyøtaktních motorù, tupý nebo poškozený nùž sekaèky aj. Jsou to všechno závady, které se pak následnì negativnì projeví pøi zvýšené
zátìži, snižují potøebný výkon
anebo vedou k vìtšímu poškození stroje. Proto se vyplatí, aby ti,
kteøí to ještì nestihli, si nechali
provést u této techniky pøedsezónní prohlídku. V pøípadì potøeby lze odstranit tyto drobné
závady zejména nyní, v období
do konce dubna, kdy v našem
servisu poskytujeme na tyto práce výhodné akèní ceny. Lze
øíci, že se tak uživatelé zahradní techniky vyhnou potenciálním škodám, jejichž odstranìní pak stojí i tisíce korun anebo znamenají potøebu zakoupit nový stroj.“
radí
Najdete nás na Lidické ulici è. 18 v Ostravì-Vítkovicích (vedle hotelu Beseda) vždy od 9.00 do 16.00 hod.
(polední pøestávka 11.30-12.30). V pøípadì vašeho zájmu nás mùžete kontaktovat na telefonních èíslech
596 615 037 a 603 519 774.
(PLACENÁ INZERCE)

Podobné dokumenty

duben - TEPLÁ

duben - TEPLÁ Jako to bylo se Zacheem. Zacheus byl boháè a byl vlastnì i kolaborant a zlodìj. Byl totiž vrchní celník. Bylo zvykem, že celník vybral clo od obchodníkù pøicházejících do mìsta a neodevzdal úplnì v...

Více

5/2008 - Městský Obvod Michálkovice

5/2008 - Městský Obvod Michálkovice Pøedevším dìtem se vìnovali ve své expozici strážníci Mìstské policie Ostrava. Pøedvádìli nejen svoji

Více

3/2007 - Ostrava

3/2007 - Ostrava zvíøátky. Na konci soutìže je èekaly pamìtní listy a drobné sladkosti. Že se tento druh soutìže dìtem a jejich rodièùm líbí svìdèí jejich veliká úèast. Pøi odchodu ze soutìží se už mnozí ptali, kdy...

Více

Jiří Wolker: TĚŽKÁ HODINA

Jiří Wolker: TĚŽKÁ HODINA že poznal jsem krajiny, ve kterých nebyly.

Více

JARO ve znamení kultury - Michálkovice

JARO ve znamení kultury - Michálkovice Obsah nìkterých pøíspìvkù se nemusí shodovat s názory vydavatele. Tisk povolen pod znaèkou MK ÈR E 12771. l Uzávìrka pøíštího èísla: 10. 6. 2012

Více

1/2012 - Jednotný informační a komunikační systém ochrany přírody

1/2012 - Jednotný informační a komunikační systém ochrany přírody složení odvalových spoleèenstev se ukázaly s v ì t e l n é p o m ì r y, podmínìné zápojem døevinného patra. Jeho hustota je podmínìná nejen døevinnou skladbou, ale také vìkem porostu. Ve spontánníc...

Více

maratonek

maratonek Izraelov? Veronika Kaðtovsk? Barbora Laòková Mína Èiháèková Kateøina Kolníková Viktorie Sklenáøová Zuzana Salichová Ivana Moore Jana

Více