ObEcNá UPOZORNěNÍ TěNÍ TUHéHO DRáTU

Transkript

ObEcNá UPOZORNěNÍ TěNÍ TUHéHO DRáTU
PŘEHLEDNÝ POPIS ROZVINUTÍ*
Obecná upozornění
• Při manipulaci s intervenčními
a angiografickými zařízeními
v blízkosti kotviček postupujte
s extrémní opatrností.
• Pokud ucítíte odpor, nezasouvejte
vodicí drát nebo zaváděcí systém
dále. Zvlášť opatrně postupujte
ve stenózách, v trombech a v
kalcifikovaných nebo ve zkroucených
segmentech.
t ě ní tuh é ho dr átu
Lunder q uist ™
v aortá lní m o b lou k u
U m íst ě ní prox i m á lní
ko m ponent y
• S výjimkou levé subklavie nezakrývejte graftem artérie aortálního
oblouku a mesenterické artérie.
Pokud zakrýváte subklavii, musíte
si být vědomi možnosti ohrožení
perfuze mozku a horní končetiny.
• Při manipulaci s katetry, dráty
a sheathy uvnitř aneuryzmatu
postupujte opatrně, neboť může dojít
k uvolnění trombu a k embolizaci.
• Nepokoušejte se graft po částečném
nebo úplném rozvinutí zatáhnout
zpět do sheathu.
• Pokud je nezbytná repozice graftu,
nesmí dojít k poškození graftu ani
ke změně jeho polohy.
• Při odstraňování sheathu může dojít
ke změně anatomických poměrů a
polohy graftu; neustále kontrolujte
polohu graftu a podle potřeby
proveďte angiografii.
Skrz proplachovací katetr pigtail s
rentgenkontrastní kalibrací nahraďte
standardní vodicí drát tuhým vodicím
drátem Lunderquist 0,035 palce o délce
260 cm. Posouvejte vodicí drát dále až
do úrovně aortálního oblouku a vyjměte
proplachovací katetr pigtail.
Zaváděcí systém proximální komponenty
zaveďte po tuhém vodicím drátu
Lunderquist a posunujte až do plánované
polohy umístění graftu.
UPOZORNĚNÍ: Zaváděcím systémem
nikdy neotáčejte, aby nedošlo ke
zkroucení graftu. Neposouvejte sheath,
dokud je graft uvnitř něj; může to
způsobit perforaci sheathu kotvičkami.
*Tento přehledný popis rozvinutí je stručné shrnutí zdůrazňující postup rozvinutí endovaskulárního graftu Zenith TX2 TAA.
Podrobnější vysvětlení protokolu k rozvinutí stentu, indikací, kontraindikací, varování a upozornění najdete v příručce „Doporučený návod k použití“.
O dstr a n ě ní she athu
z prox i m á lní
ko m ponent y
Vyšroubujte a odstraňte pojistku
zeleného uvolňovacího mechanismu
spouštěcího drátu. Pomalu vytahujte
spouštěcí drát tak, až se otevře
proximální konec graftu. Spouštěcí drát
úplně vytáhněte, aby se uvolnilo distální
připojení k zavaděči. Před vytažením
zaváděcího systému se ujistěte, že jsou
vytaženy všechny spouštěcí dráty.
V yj m utí she athu
z ava d ě č e prox i m á lní
ko m ponent y
PŘEKRYTÍ
Zaváděcí systém distální komponenty
zaveďte po tuhém vodicím drátu
Lunderquist a posunujte až do plánované
polohy uvnitř proximální komponenty.
Posunujte zaváděcí systém distální
komponenty, dokud není uvnitř složený
stentgraft v požadované poloze tak,
aby došlo k doporučenému překrytí
3-4 stentů (75-100 mm) proximální
komponentou.
Pod neustálou kontrolou polohy graftu
stahujte sheath, dokud není graft úplně
expandovaný. Pokračujte ve stahování
sheathu tak dlouho, až sestava ventilu
zapadne do ovládací rukojeti.
UPOZORNĚNÍ: Kotvičky jsou nyní
obnaženy, je možné provést omezený
dopředný pohyb, ale vytažením
zařízení se může poškodit aorta.
Odstraňte celý zaváděcí systém a
ponechte vodicí drát umístěný v graftu.
U voln ě ní spou š t ě c í c h
dr át ů prox i m á lní
ko m ponent y
U m íst ě ní distá lní
ko m ponent y
POZNÁMKA: Těla graftu z nerez oceli
jsou snadno fluoroskopicky viditelná.
Použití postupu rozvíjení 1-2-3:
O dstr a n ě ní she athu z
distá lní ko m ponent y
PŘEKRYTÍ
• Vyšroubujte a odstraňte pojistku
spouštěcího drátu, poté vytáhněte
a odstraňte bílý uvolňovací
mechanismus spouštěcího drátu,
označený číslem 1.
P ořízení f in á lního
prů to kov é ho
aorto g r a m u
• Vyšroubujte a odstraňte bezpečnostní pojistku na zasouvací rukojeti,
označenou číslem 2. Stabilizujte
zaváděcí systém a posunujte zasouvací
rukojeť spolu s šedou trubičkou a s
vnějším sheathem v distálním směru
tak, až se dostane do uzamčené
polohy a zaklapne.
• Vyšroubujte a odstraňte pojistku
zeleného uvolňovacího mechanismu
spouštěcího drátu, označenou
číslem 3. Pomalu vytahujte uvolňovací
dráty tak, až se otevře proximální konec
graftu; pokračujte ve vytahování dokud
není graft úplně otevřený a uvolněný.
Pod neustálou kontrolou polohy graftu
stahujte sheath, dokud není graft úplně
expandovaný. Pokračujte ve stahování
sheathu tak dlouho, až sestava ventilu
zapadne do ovládací rukojeti.
Voliteln é:
tva rovatelný ba lone k
Umístěte angiografický průtokový
katetr pigtail přímo nad úroveň
implantovaného endovaskulárního
graftu a angiograficky ověřte:
• správnou polohu graftu;
U voln ě ní spou š t ě c í c h
dr át ů distá lní
ko m ponent y
EXPANZE
BALONKU /
MÍSTA UTĚSNĚNÍ
GRAFTU
• průchodnost cév oblouku a plexus
coeliacus;
• nepřítomnost endoleaků a smyček;
• polohu proximálních a distálních
zlatých markerů.
Vytáhněte zaváděcí sheath distální
komponenty, katetry a dráty. Sešijte
cévy a uzavřete pole standardními
chirurgickými technikami.
VAROVÁNÍ: Zaváděcím systémem při
vytahování otáčejte, abyste eliminovali
možnost propíchnutí některého
katetru in situ.
Umístěte tvarovatelný balonek a
za použití zředěné kontrastní látky
(podle pokynů výrobce) jej expandujte
v oblasti proximálního krytého stentu,
v oblasti překrytí proximální a distální
komponenty a v místě distální fixace;
začněte proximálně a pracujte v
distálním směru. Před repozicí zkontrolujte, zda je balonek úplně vyprázdněný.
VAROVÁNÍ: Balonek neexpandujte
v aortě, pokud není uvnitř graftu.
CO O K M E D I C A L I N CO R P O R AT E D
P.O. Box 4195, Bloomington, IN 47402-4195 U.S.A.
Phone: 812 339-2235, Toll Free: 800 457-4500, Toll Free Fax: 800 554-8335
CO O K (C A N A DA) I N C .
111 Sandiford Drive, Stouffville, Ontario, L4A 7X5 CANADA
Phone: 905 640-7110, Toll Free: 800 668-0300
www.cookmedical.com
W I L L I A M A . CO O K AU S T R A L I A P T Y. LT D.
Brisbane Technology Park, 12 Electronics Street, Eight Mile Plains
Brisbane, QLD 4113 AUSTRALIA, Phone: +61 7 38 41 11 88
W I L L I A M CO O K E U R O P E Ap S
Sandet 6, DK-4632, Bjaeverskov, DENMARK, Phone: +45 56 86 86 86
© William COOK Europe 2006
DIAGNOSTIKA A INTER VENCE
ENDOVASKULÁRNÍ ZAŘÍZENÍ
ENDOSKOPIE
OUS-2TXDO-0609-399-01CS
INTENZIVNÍ PÉČE
UROLOGIE
GYNEKOLOGIE
CHIRURGIE

Podobné dokumenty

Abstrakta in 2016_Sestava 1

Abstrakta in 2016_Sestava 1 Marek Banský, Lívia Škultéty, Praha: Problematický pacient očima právníka

Více

Akutní kardiovaskulární příhody ve vnitřním lékařství

Akutní kardiovaskulární příhody ve vnitřním lékařství 2.Ortostatická hypotenze. Jde o postupný pokles krevního tlaku po zaujetí vzpřímené polohy těla v důsledku poruchy regulačního mechanismu. Příčina-pokles intravask.objemu(dehydratace) nebo polékov...

Více

Brožura SCRIPTO

Brožura SCRIPTO Příprava podkladu: Povrch určený pro nátěr musí být dokonale připravený, tzn. suchý, čistý, bez prachu a zbavený nepřilnavých čás . Při aplikaci Primalex SCRIPTO na stěny doporučujeme jako podklad ...

Více

Lodní deník - Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod

Lodní deník - Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod v sekci Přístav na dohled představí, co se povedlo v ROP Jihovýchod a jaká výměna lodí vás čeká. Od roku 2006 doposud je ředitelkou Úřadu Regionální rady Jihovýchod. Aktuálně vykonává také funkci v...

Více

Zenith® Branch

Zenith® Branch 8 mm ≤ X ≤ 11 mm

Více