Okruhy ke zkoušce - České umění 1. pol. 20. stol. v souvislostech

Transkript

Okruhy ke zkoušce - České umění 1. pol. 20. stol. v souvislostech
Okruhy ke zkoušce - České umění 1. pol. 20. stol. v souvislostech
PhDr. Pavel Ondračka
Části vysázené kurzívou buduu přednášeny v letním semestru. - nebudou předmětem zkoušky
za zimní semestr
Osnovy výuky:
1.Mezigenerace.Jindřich Prucha. Miloš Jiránek jako malíř, organizátor, esejista.Karel
Myslbek a jeho reflexe španělské malby. Výrazný vliv McNeill Whistlera na českou malbu.
2.Skupina Osma v souvislostech. Munchovská malba v Čechách. Bohumil Kubišta a jeho
vliv na další generace. Emil Filla. Antonín Procházka, Otakar Kubín - Coubine v kontextu
francouzského neoklasicismus 20. let.Německá složka skupiny. (Horb, Kars - jeho tvorba v
Čechách i ve Francii, Feigl, Pittermann-Longen - mezi malířstvím, divadlem, literaturou) .
Těsné osobní i pracovní vztahy skupiny Osma a Die Brücke.
3.Skupina výtvarných umělců. Spor o kubismus. Emil Filla, Vincenc Beneš, Vincenc
Kramář. Umělecký měsíčník.Srovnání paralelní výstavní činnosti Mánesa a Skupiny, odlišné
pojetí avantgardního francouzského umění.
4.Symbolismus druhé vlny. SURSUM, souvislosti, protagonisté (Josef Váchal.jeho tvorba
grafická, knihařská, malířská. Jan Zrzavý - jeho expresívní počátky, významný tvůrčí vztah s
Bohumilem Kubištou, vzájemné působení. Jaroslav Horejc - jeho výrazný přesah do
neoklasicismu a art deco), další osobnosti (Konůpek, Kobliha, Adámek). Umělci a jejich
autostylizace.
5.Sochaři Jan Štursa a Otto Gutfreund - problematika kubismu a civilismu v českém,
sochařství. Problém pomníku v českém sochařství počátku XX. století.
6.Skupina Tvrdošíjných. S.K.Neumann jako literát, výtvarný kritik a teoretik. Reflexe
futurismu a bergsonismu. Almanach pro rok 1914. Skupina založena na osobních kontaktech
s Bohumilem Kubištou. Josef Čapek. Václav Špála. Rudolf Kremlička. Jan Zrzavý. Vlastislav
Hofman. Otakar Marvánek. Osobní provázanosti i odlišnosti
7.Devětsil a poetismus. Zrození spolku, manifesty, proměny názoru, Karel Teige. Adolf
Hoffmeister, František Muzika. Výstavy, obrazová báseň. Artificialismus. Jindřich Štyrský Toyen.
8.Umělecká Beseda a její časopis ŽIVOT. (Život a Mythus). Jarešova skupina. Karel
Boháček. Václav Rabas, malíř, grafik, sochař. Vlastimil Rada. Vojtěch Sedláček.
9.Sociální skupina. Karel Holan. Miloslav Holý. Pravoslav Kotík, proměny jeho tvorby od
civilismu až k pozdní abstrakci. Podpora řady mladých generací na půdě Umělecké besedy Tvrdošíjní, Devětsil, Skupina 42, UB12
10.Neoklasicismus. Výstava dekorativních umění v Paříži roku 1925. Reflexe tvorby André
Lhoteho a Tamary Lempické. Neokubismus, erotismus, Nová věcnost v Čechách (Ernest
Neuschul , následníci Jana Zrzavého. Alfred Justitz. Jaroslav Král jako významný brněnský
neoklasicista. Svérázný regionální malíř František Podešva, vycházející z neoklasicismu.
10. Významné solitérní osobnosti meziválečné éry - Jan Bauch (srovnání s Kokoschkou).
František Tichý (francouzský kontext). Josef Lada , počátky - eklektismus, političnost, zrod
stylu, mýty, ambice, vrstvy jeho díla. Zdenek Rykr anebo naprostý originál v kontextu českého
umění (malířství, design, objekt, performance, dripping aj.) Kolínský okruh sdružující
významné fotografy a malíře. Mezigenerační a meziregionální provázanost mezi Kolínem
(Rykr,Funke, Sudek, Janík aj.) , válečnými Louny (Sýkora, Mirvald) a Skupinou 42
(Chalupecký) a poválečným děním (Balcar, Kubíček). Pozor - vzácná fotodokumentace.
11. Mezidobí 1930 - 1934. Erotická revue. Výstava Poezie 1932. Surrealistická skupina,
osobní a politické souvislosti vzniku a pokusu o rozpuštění Nezvalem. Karel Teige. Vítězslav
Nezval. Jindřich Štyrský. Toyen. Josef Šíma. František Janoušek.
12.Abstraktní umění 30. let. František Kupka. František Foltýn. Les Artistes Musicalistes a
Arne Hošek. Augustin Ságner. Miloš Boria. Symbolistní generace ve 30. letech. Vojtěch
Preissig. František Drtikol. Mladá skupina Linie.
13. Spolek výtvarných umělců moravských mezi válkami.