same We may yet escape. Drive on ! drive on `" The man drove

Transkript

same We may yet escape. Drive on ! drive on `" The man drove
-
.>.-}( I —
s a m e We m a y yet escape. Drive Ještě třeba uniknem. Jod ! jed !"
on ! drive on '"
The m a n drove wildly on ; but Muž. ujížděl divoce ; však blíž a
nearer, ever nearer came ihe mourn­ blíže přicházelo truchlivé vytí, kte­
ful howling which the child had first ré bylo dítě zprvu slyšelo. Byloť
heard. It was perfectly clear to the úplné jasno Šlechtici, že hejno vlků
nobleman thai a pack of wolves had dostalo se jim na stopu a stihá je.
got the soi-nl. and was in pursuit of Zatím hleděl konejšiti úzkostlivou
I hem. Moan while he tried to calm the bázeň své ženy a dítěte.
anxious fears of his wife and child.
At last tin- baying of the wolves Konečné štěkot vlků b) lo jasně
was distinct])- heard, and he said to
slyšeti a on pravil ku svému sluho­
his servaní, " W h e n they eome up
vi : "Až nás dohoní, vyber si vůdce
with us, single vim oui' tin- leader a střel. Já si vyberu nejbližšího ;
and tire. I will single out the next; a jakmile jeden padne, druzí se za­
und, as soon as one falls, the rest staví aby ho sežrali. Tu ji- alespoň
will stop lo devour him. Thut will poněkud zdrží. "
be some delay, at least."
B y this time Ihe}- could see the Tím časem mohli viděti hejno ry
pack fast approaching, with their chh' se blížící, svým dlouhým, oil
long, measured tread. A large dog- měřeným cvalem. Velký samec byl
wolf was th«- leader. The nobleman vůdcem. Sh-ehtie a nevolník vy­
and till' serf singled out two, and hlídli si dva a ti padli. Hejno otln-se fell The' pack inimediaiely
kanižitě vrhlo se na své- padlé dru­
f'oll upon I heir fallen comrades, anil hy a brzy roztrhalo jo na kusy.
soon tore the:ii to pieces. The taste
('huť krvi- jeu spusobiiii, že ostatní
of blood only made the others ad­ hnali se ku předu s vel-.íin vzte­
vance with more fury, and they were
k e m a brzy opět štěkali na. saně.
soon again baying at the sleigh, A- Zase šlechtic a jeho .sluha vystře­
gain the nobleman and ins servaní
lili. D v a jiní vlci padli a hnedle
fired. T w o other wolves fell, and jsou sežráni. Leč nejbližší pošta
were instantly devoured. But the
byla «laicko odtud.
next post-house was far distant.
The nobleman then cried to tin- Šlechtic pak volal na postilioua,
"Pusť jednoho koně, abychom zí­
post-boy, "Lot one of the horses
loose, that w e m a y gain a little more skali trochu více času." Tu se sta­
time." This was done, and the horse lo, a kůň zanechán jest na cestě.
was left, on the road, ln a few min­ Za několik minut slyšeli hlasité- vý­
utes they heard the loud shrieks of křiky ubohého zvířete, ani vlci str­
the poor animal as the wolves tore hli ho dolu (na zem). Zbývající
him down. Tin- remaining horses koně pohádáni jsou к největší ry­
were urged to theirutmostspeed, but chlosti, však znovu hejno za nimi
again lin- pack was in full pursuit. se hnalo. Druhý kfiii jest puštěn a
brzy sdílel osud svého'soudruha.
Another horse was cut loose, and he
soon shared the fate of Ids fellow.
At length tlie servant said to hisfonočně sluha pravil ku svému
master, "I have served you since I pánu. "Sloužil jsem v á m od dětin­
was a child, and I love you as I love ství a miluji vás jako miluji vlastní
m y o w n ]if«-. It is clear to me, that život. Vidím jasně, že nemůžeme
«i- can not all reach the post-house
všichni dosáhnouti nejbližší pošty
alive. I a m quite prepared, and I živi. Jsem zcela připraven a žádám
ask you to let nie die for you."
vás. abyste nechal m ě za vás umříti."