PDF ke stažení

Komentáře

Transkript

PDF ke stažení
číslo 3/2004 září 2004 ročník 45 ISSN 1211-233X
Příloha
Očná optika
na Slovensku
Stránky
SPOLEČENSTVA
Barevné
kontaktní čočky
Difrakční optika
Česká oční optika
v novém kabátě
ptika difrakční optika difrakční optika difrakční optika difrakční optika difrakční optika difrakční optika difrakční optika difrakční opt
3/2004 Česká oční optika
17
Akademie 2004
Ve dnech 21. 5. – 23. 5. 2004
se v Brně konal 3. ročník odborného semináře
Rodenstock Akademie 2004.
I v tomto roce byla přednášena
témata z oboru oční optiky,
ekonomie, marketingu
a psychologie prodeje.
Děkujeme všem za účast.
ní
KOLEKCE TVARŮ 2004
KULATÉ NEBO PLOCHÉ DRÁTKY
BETA TITANIUM
ZÁRUKA 10 LET
27 BAREV
5 ŠÍŘÍ NOSNÍKU
27 BAREV ŠROUBKŮ
FRANCOUZSKÝ PATENT
ŽÁDNÉ LETOVANÉ SPOJE
225 TVARŮ SKEL
GILBERT
NIKOLAS
MAREK
SEDRIK
REMUS
LEONARD
BERENIKA
BIANKA
KOLETA
FLAVIE
ROZITA
MONA
LETICIE
HORTENSIE
AURA
JORDANA
ZAIRA
TOSKA
PRISCILA
GRACIE
NIKOLA
ESTELA
SALOMENA
VANESA
DANICA
3/2004
ČeskáMEDŘICKÁ
oční optika 27
DESIGN SKEL: RADEK ČIHÁK - PETRA HORKÁ
- ZDEŇKA
VÝHRADNÍ DOVOZCE OBRUB: EYE 2000 S.R.O. / T 271 961 170 / F 271 960 825 / WWW.EYE2000.CZ
obsah obsah obsah obsah obsah obsah obsah obsah obsah obsah obsah obsahl obsah obsah
o
Obsah
2
Úvodní slovo Mgr. Viléma Rudolfa
4
Joseph von Fraunhofer. Životopis význačného
německého fyzika
8
Marketing v oční optice. Přizpůsobování cen
v oční optice
10
Co je to taurin
12
Stránky Společenstva. Aktuální informace
z činnosti Společenstva
14
Novější poznatky o glaukomu
16
Difrakční optika – silnější brýle na čtení
20
Vidění – jak a kde
22
Test snesitelnosti prizmatické korekce
24
Jak to vidím já… Rozhovor s vedoucím Literární
redakce Českého rozhlasu Brno,
PhDr. Tomášem Sedláčkem
26
Přečetli jsme pro Vás. Zajímavosti ze světa
oční optiky
30
Světoví výrobci brýlových čoček –
firma Tokai Optical
32
Lupy – pomůcky pro slabozraké
36
Co ovlivňuje kvalitu vidění a životní pohodu?
38
Veletrh SILMO 2004 – Móda – zdraví – technologie
40
Veletrh OPTA 2005 – zaostřeno na optiku
42
Křížovka
Veletrh SILMO 2004 str. 38
Joseph von Fraunhofer str. 4
43
Kontaktní čočky
44
Barevné kontaktní čočky
47
Silikonhydrogelová čočka – nová cesta
kontaktologie?
48
Přehled silikonhydrogelových čoček
na současném světovém trhu
53
Očná optika na Slovensku
53
Štúdium očnej optiky a optometrie na Slovensku
54
Legislatíva v praxi. Ako sa ujímajú nové legislatívne
podmienky v očných optikách
56
Marketing a ekonomika v očnej optike.
Potrebujeme v optike controlling?
3/2004 Česká oční optika
1
e
editorial editorial editorial editorial editorial editorial editorial editorial editorial editorial editorial
Vážení čtenáři
Srdce se nám na chvíli uklidnilo po úžasných výkonech
sportovců v Aténách a já jsem si při sledování televizních
přenosů bezděky uvědomil, jak moc nám, optikům, tato
sportovní akce pomohla. Nebylo snad jediné disciplíny,
při které by některý sportovec neměl na očích brýle,
málokdy je však skutečně potřeboval. Dokonce i večer,
kdy už skutečně slunce nesvítilo, se proháněly oválem
sluneční brýle. Jak geniálně to sponzorské firmy vymyslely! Na dresech olympioniků žádná reklama být nesmí, ale
brýle jim přece nemůže nikdo zakázat! A tak se vlastně
celou olympiádou vznášela gloriola jediného odvětví,
které proniklo do reklamy i na tak přísně střeženém fóru
– oční optiky.
A tak jsem si, v životě už pokolikáté, zase řekl: „Není to
špatná práce“ a po celém tom rozlítaném a dovolenkovém létě, kdy se člověk jen velmi těžko přemlouvá, aby
se vrátil do reality, jsem letos díky olympiádě znovu našel
hrdost a chuť věnovat se tomu našemu „brejlařskýmu“
řemeslu…
Mgr. Vilém Rudolf
Seznam inzerentů
2. strana obálky a str. 3 NEW LINE OPTICS, s.r.o., tel.: 261 112 535 str. 6–7
DIOPTRA a.s. TURNOV, tel.: 481 358 111 str. 11 JP OPTIK, tel.: 543 211 232,
www.jpoptik.cz str. 13 DACHENG Optical Co. Ltd., tel.: +36/1/270 3389 str. 14
APROPO spol. s r.o., tel.: 220 561 641 str. 15 EYE 2000 s.r.o., tel.: 271 961 170,
www.eye2000.cz str. 18 Mgr. David Lecnar, tel.: 465 532 602, www.lecnar.com
str. 19 RODENSTOCK ČR s.r.o., tel.: 376 346 501, www.rodenstock.cz str. 21
SAGITTA Ltd., s.r.o., tel.: 543 223 345, www.sagitta-brno.cz str. 23 GEODIS
BRNO spol. s r.o., tel.: 538 702 040, www.geodis.cz str. 24 MICHL GmbH,
tel.: +49/2166/611 011 str. 25 OMEGA OPTIX s.r.o., tel.: 326 920 011,
www.omega-optix.cz str. 28–29 OPTIKA ČIVICE, s.r.o., tel.: 466 971 050 str. 34
K+L TRADING, tel.: 239 043 756, www.kltrading.cz str. 35 L‘OPTIQUE CARREFOUR s.r.o., tel.: 233 013 415 str. 35 MADRA ENERGY, spol. s r.o., tel.:
224 213 222 str. 36 BRILLEN IMPORT, tel.: 325 512 884 str. 37 MEOPH
s.r.o., tel.: 241 090 133, www.meoph.com str. 39 SILMO, www.silmo.fr str. 41
RODENSTOCK ČR s.r.o. str. 51 JOHNSON & JOHNSON, s.r.o., tel.: 233 012 222,
www.acuvue.cz str. 52 SAGITTA spol. s r.o., tel.: +421/2/4920 5555 3. strana
obálky RODENSTOCK ČR s.r.o. 4. strana obálky EYE 2000 s.r.o.
Česká oční optika – www.optics.cz
Vydavatel: Společenstvo českých optiků a optometristů, Novodvorská 1010/14,
•
142 01 Praha 4, Tel./Fax: 261 341 216, Tel.: 261 341 321, E-mail: [email protected],
www.scoo.cz•Nakladatel: EXPO DATA spol. s r.o., Výstaviště 1, 648 03 Brno,
Tel.: 541 159 373, 541 159 555, Fax: 541 153 049, E-mail: [email protected]
Předseda redakční rady: Mgr. Vilém Rudolf•Šéfredaktor: Ing. Jana Tábor•
ská•Předsednictvo redakční rady: Mgr. Vilém Rudolf, Ing. Pavel Sedláček, Ing.
Jana Táborská, Ing. Ivan Vymyslický, Mgr. Zdeněk Ždánský•Redakční rada: doc.
MUDr. Milan Anton, CSc., Prof. MUDr. Blanka Brůnová, DrSc., Ing. Jana Čierna,
RNDr. Milan Křížek, CSc., doc. MUDr. Květa Kvapilíková, CSc., Ladislav Najman, Mgr.
Sylvie Petrová, Věra Pichová, Mgr. Petr Vrubel Spolupracovníci redakce: Dr. Petr Kašpar Grafická úprava: David Winter Sazba a tisk: Tiskárna EXPODATA-DIDOT spol.
s r.o. Náklad: 1 500 ks Periodicita: čtvrtletník Náklad byl auditován firmou FINAUDIT s.r.o. Povoleno Ministerstvem kultury pod registračním číslem MK ČR E 8029
•
•
2
Česká oční optika 3/2004
•
•
•
•
bsah
3/2004 Česká oční optika
3
o
osobnosti osobnosti osobnosti osobnosti osobnosti osobnosti osobnosti osobnosti osobnosti osobnosti osobno
Joseph von Fraunhofer
6. 3. 1787 Straubing v Bavorsku – 1. 6. 1826 Mnichov
Celá současná fyzika spočívá
3. období spektroskopie
na dvou základech: na kvantové
otevřeli v roce 1859 dva němečtí
teorii a na teorii relativity. Důraz
profesoři, profesor matematické fyziky Kirchhoff a profesor
na kvantovou teorii si vyžádalo
chemie Bunsen, když zjistili, že
řešení stále složitějších problémů
poloha Fraunhoferových čar ve
spektroskopie, která se tak postupně stala od počátku 19. stospektru je pro každou látku chaletí z jedné skromné kapitoly
rakteristická a že tedy může být
optiky hlavním hnacím motorem
základem diagnostiky látek, čili
vývoje celé fyziky na zhruba 150
spektrální analýzy. Jak však tuto
let. Tento vývoj se odehrál ve
rozmanitost čar a pásů vysvětlit,
čtyřech grandiózních krocích:
to se stalo jedním z nejtěžších
v 1. období spektroskopie náš
rébusů fyziky i chemie a dokonce
Marek Marků objevil rozklad
nosným problémem fyziky. Teprve
světla na jednotlivé barvy při jeho
v roce 1900 učinil první úspěšný
průchodu hranolem a tento jev
krok tímto směrem berlínský profesor Max Planck, když vyslovil
pak podrobněji probádal Isaac
svoji kvantovou hypotézu; té pak
Newton. Mylně však tvrdil, že
v roce 1905 použil Einstein při výspektra všech látek jsou stejná,
kladu fotoefektu, Bohr při výpočtu
a to spojitá, bez mezer ve spektru. Je to jeden z mála omylů tospektra vodíku v roce 1913, Louis
hoto velkého muže. Jeho autorita
de Broglie při výkladu vlnověkorpuskulárního dualizmu v roce
však byla ve vědě tak velká, že
se žádný vědec, byť by na vlastní
1924, Schrödinger a Heisenberg na základě svých nerelaoči viděl mezery mezi barvami
tivistických kvantov ých teorií
spektra v podobě černých čar
při výpočtu spekter atomů po
a pásů, neodvážil vyslovit něco
roce 1925 a posléze v roce
jiného než Newton, aby se úplně neznemožnil v očích svých
1929 Paul Dirac při svých skvělých výpočtech, které získaly
vědeckých současníků. Platilo
Joseph von Fraunhofer na začátku své vědecké dráhy
to i o tak slavných opticích, jako
pečeť definitivnosti na základě své relativistické kvantové teorie. Tím zároveň zahájili
byli Thomas Young a jeho krajan Wollaston. Musel tedy přijít někdo
4. období spektroskopie a každý ze jmenovaných obdržel Nonezatížený newtonskou učeností, kdo se nebál říci pravdu a riskovat
belovu cenu za fyziku. Na molekuly použil kvantové teorie Gerhard
svůj věhlas. A tím byl bezmála ještě negramotný a věhlas nemající (ani
Herzberg, který tutéž cenu dostal za chemii.
po něm netoužící) bavorský sklář a optik Fraunhofer. Právě on učinil
Vidíme tedy, že skromný a neučený Fraunhofer se tak ocitá
onen další grandiózní krok a zahájil 2. období spektroskopie, když
v nejvznešenější vědecké společnosti, a to časově i významově
v roce 1813 konstatoval a v roce 1814 zveřejnil, že ve spektru Slunce
jako jeden z nejpřednějších. Je tomu tak proto, že učinil nejen vše,
a všech dalších světelných zdrojů jsou tmavé čáry; vlnová teorie
o čem již byla zmínka, ale mnohem víc: sestrojil spektrální přístroj
světla ještě tehdy nebyla uznána a zatím ještě nevzdělaný Fraunhofer nevěděl, jak by je označil a jak by fixoval jejich polohu mezi
v dokonalé podobě s dalekohledem a stupnicí vlnových délek, jejichž
barvami spektra. Nakonec je označil podobně jako tóny v hudbě: A,
význam posléze pochopil, zavedl kolimátor a dokonce vedle hranolů
B, C, D, atd., přičemž s rostoucími frekvencemi světla postupovala
použil jako první také optickou difrakční mřížku jako disperzní (tj.
v abecedě také jím zvolená písmena, jimiž tmavé čáry označoval. Čar
světlo rozkládající) prvek spektrálních přístrojů (1821); jako první
byl ovšem velký počet; jen ve slunečním spektru jich bylo 576, a tak
také sám vyráběl dokonale homogenní sklo pro čočky a optické
je označoval velkými i malými písmeny, pak k nim přidával čárky atd.
přístroje, rovněž sestrojil řadu velkých dalekohledů, jimiž se dodnes
Název Fraunhoferovy čáry i jeho symbolika, např. pro žlutý sodíkový
chlubí přední světové hvězdárny. Vynalezl také řadu postupů při
dublet d, zůstává v platnosti dodnes.
pracích v optických dílnách, metodu měření indexů lomu, nesoucí
4
Česká oční optika 3/2004
osti osobnosti osobnosti osobnosti osobnosti osobnosti osobnosti osobnosti osobnosti osobnosti osobnosti osobnosti osobnosti oso
jeho jméno, nové způsoby leštění a proměřování povrchů optických
ploch aj. Díky tomu se stal prvním velkým průkopníkem technické
optiky: poprvé totiž zajistil prioritu německé optiky ve světě, a na něj
posléze navazovali takoví velikáni jako Zeiss a Abbe.
O jeho zásluhách ve vědě a technice tedy není pochyb, a vzhledem k nepříznivým životním podmínkám i vzhledem k tomu, že celý
život trpěl tuberkulózou a dožil se pouhých 39 let, musíme dodnes
obdivovat jeho génia.
Narodil se jako jedenácté dítě chudého skláře a posléze optického
mistra Franze Xavera Fraunhofera a Marie, rozené Fröhlichové. Již
v roce 1798 však oba rodiče zemřeli. Poručník A. Weichselberger, nevzdělaný a přísný muž, ho nutil pracovat v dílně se zrcadly;
tuberkulóza a fakt, že ještě ve 14 letech byl negramotný, mluví za
všechno. Nakonec ho v posledních šesti měsících jeho šestiletého
učňovského pobytu potkalo zvláštní štěstí v neštěstí: 21. 7. 1801
vyhořela a úplně spadla jejich dílna, z níž ho jako jediného zachránil
vlastníma rukama panovník Maximillian Joseph I. Bavorský, který
právě projížděl okolo. Povzbudil ho k dalšímu životu a obdaroval 19
dukáty, za něž si chlapec kromě jídla koupil knihy a dílenský brusný
stroj; prvé mu posloužilo jako slabikář i jako vědecká příručka,
druhé dopomohlo k jisté samostatnosti při obchodu s vědeckými
přístroji v Mnichově, kam si ho vzal Joseph von Utzschneider, který
se Švýcarem Pierrem Guinardem založil v roce 1802 tento podnik
s malou dílničkou. Tam Fraunhofer vynikal, neboť měl ohromné
praktické zkušenosti z dílen, v nichž se celý jeho dosavadní život
odehrával. Fraunhofer tak představuje nejmarkantnější případ
spojení řemesla a vědy v dějinách. Na zmiňovaném pracovišti se
také setkal s významnými osobnostmi své doby – s Georgem von
Reichenbachem, Josephem Liebherrem, astronomem Ulrichem
Schieggem a optickým mistrem Josephem Nigglem, kteří ho
nejen inspirovali ke studiu matematiky a fyziky, ale také ho vybrali
k přípravě nových, kvalitních optických skel. Následovala úspěšná
dvouletá spolupráce s Guinardem. V roce 1806 se stal Fraunhofer
vedoucím a po smrti svého spolupracovníka (v roce 1809) dokonce
spolu s Utzschneiderem podnik řídil. Od roku 1811 vyráběl dokonalá skla v blízkém Benediktbeurnu, v roce 1819 přešel definitivně
do Mnichova. Horlivým studiem přitom získal nezbytné teoretické
vědomosti, jež ihned aplikoval na své zkušenosti praktické. Uznal
užitečnost a správnost vlnové teorie světla, změřil vlnové délky odpovídající jeho spektrálním čarám a po přijetí Dollondových objevů
(týkají se možnosti kompenzace optických vad použitím čoček z různých skel) začal zhotovovat achromatické objektivy. V roce 1824 byl
vybrán za konzervátora Fyzikálního kabinetu mnichovské univerzity,
dostal vyznamenání a posléze šlechtický titul od bavorského krále
a začal přednášet optiku jako královský profesor na univerzitě. Byl
rovněž zvolen nejen za člena Bavorské královské Akademie věd,
ale také anglické Society of Arts a Dánské akademie; na univerzitě
v Erlangenu byl promován doktorem filozofie. Dlouho však v těchto
vrcholných funkcích setrvat nemohl, protože v roce 1825 u něho
vypukla akutní tuberkulóza.
Jediným oborem, který již v životě nedohnal a v němž byl poměrně
slabý, zůstala matematika; v technické optice a sklářství byl však
mistrem nad mistry. Zkonstruoval optické soustavy z různých skel,
minimalizující optické aberace (z bezšlírových flintových a korunových skel); jako první začal určovat s vysokou přesností optické
konstanty skel a především shledal, že spektrální čáry planet se
přibližně shodují navzájem i se spektrem slunečním, ale že spektra
Siria a dalších hvězd jsou odlišná a pro zdroje specifická. Stanul tedy
na prahu objevu spektrální analýzy, a jen jeho brzká smrt zabránila
tomu, že se nestal jejím objevitelem a že celá spektroskopie po něm
stagnovala od roku 1814 až do roku 1859. Běžně užíval plamenová
spektra, zavedl používání úzké štěrbiny na vstupu spektroskopu
a eliminoval vedle chromatické aberace také otvorovou (nesprávně
sférickou) aberaci a kommu; popsal rovněž difrakční spektra různých
řádů (v letech 1821–1823). V roce 1823 sám ryl difrakční mřížky
diamantovým hrotem, a to až s 10 000 čarami na palec, čili zhruba
se 400 čarami na milimetr. V roce 1823 publikoval práce o optických
jevech v atmosféře. Všechny jeho vědecké práce vždy těsně souvisely s profesním zaměřením a byly orientovány ke zdokonalování
optických a mechanických přístrojů s bezprecedentní přesností
a k vytvoření nejdokonalejších optických skel.
Mnohé jeho přístroje jsou dodnes slavné a jejich výroba skrývá
nejedno tajemství. Příkladem je velice kvalitní 9,5palcový refraktor
pro hvězdárnu v Dorpatu, jehož používal slavný astronom Struve,
nebo heliometr v Königsbergu (toto město dnes už ani Rusové nenazývají Kaliningradem, na rozdíl od našich map). Tam také učinil svá
světodějná pozorování jeho dalekohledem Bessel, když roku 1838
zkoumal hvězdu 61 Cygni (61 v Labuti). Poprvé v dějinách světa
totiž zjistil paralaxu této hvězdy, čili různost její polohy v průběhu
roku. Teprve tímto pozorováním byla definitivně potvrzena heliocentrická soustava a po 2 000 let trvajícím hledání paralaxy hvězd
byla konečně vyvrácena Aristotelova-Hipparchova-Ptolemaiova
geocentrická soustava.
Svými výsledky posunul Fraunhofer optiku na novou, vyšší úroveň a zároveň inspiroval celou novou generaci optiků v Německu
a Rakousku, zejména Jozefa Maxe Petzvala, Johanna a Friedricha
Voigtländrovy, Karla a Adolfa Steinhalovy, Karla Zeisse, Ernsta
Abbeho a Otto Schotta.
RNDr. Vladimír Malíšek, CSc.
Joseph von Fraunhofer
na konci života
Literatura:
1. Reese V.; Jenkins J.: Joseph von Fraunhofer, In: Fischer E.,
Haberlandt G.: Dictionary of Scientific Biography, 1. vydání
Charles Scribner’s Sons, Vol. 5, New York 1972
2. Lommel, Eugen C. J.: Joseph von Fraunhofer’s gesammelte
Schriften, München
3. Malíšek, V.: Co víte o dějinách fyziky, Horizont, Praha 1986
3/2004 Česká oční optika
5
i
inzerce inzerce inzerce inzerce inzerce inzerce inzerce inzerce inzerce inzerce inzerce inzerce inzerce inz
Zahájení nové sezóny ve výrobě
brýlových čoček
HOYALUX iD
Hoya uvedla na trh novou
generaci progresivních čoček.
Pr vní na světě představila
integrovaný Double progresivní
design.
Před zahájením prodeje Hoyalux iD
bylo možné objednat brýlové čočky
s progresivní plochou na přední straně, nebo na straně zadní. Obě možnosti měly své nesporné výhody.
Využitím dlouholetých zkušeností
byla vědeckými pracovníky ve výzkumných centrech firmy Hoya vytvořena
čočka využívající výhody přední i zadní progresivní plochy zároveň.
Jedná se o celkově odlišný přístup
ke konstrukci progresivní plochy,
která má následně největší oblast bez
zkreslení obrazu.
Tato funkční oblast bez zkreslení
je ideální pro presbyopii bez ohledu
na konkrétní hodnoty předpisu. Nabízí nevídaně efektivní a pohodlné
vidění na všechny vzdálenosti i úhly
pohledu. Doplněním celého procesu
o špičkovou technologii tzv. volného (Free-form) broušení a leštění se
stává Hoyalux iD revolucí v brýlových
čočkách.
Poslední revolucí v oboru oční optiky
bylo zavedení progresivních čoček.
Možnost vidět na všechny vzdálenosti
již nebyla jen teorií, o které se diskutovalo v odborných kruzích, ale skutečná
změna řešení korekce u milionů lidí na
celém světě.
Mnoho novinek bylo představeno,
než bylo dosaženo maxima pro jednoduché progresivní čočky. Princip
byl stejný: navrhnout progresivní
plochu na přední nebo zadní ploše
a následně ji vybrousit s ohledem na
předepsané parametry. Třebaže nedostatky a omezení byly redukovány,
nebyly nikdy zcela odstraněny.
6
Česká oční optika 3/2004
Dřívější nedostatky byly způsobeny
umístěním jednotlivých komponentů
progresivní plochy na přední nebo na
zadní ploše. Následkem toho vznikaly
problémy při pohledu do stran a při
přechodu pohledu z dálky do blízka
docházelo k nestabilitě a ztrátě pocitu bezpečí.
HOYALUX iD, nové řešení
n ávrhu designu
Návrh designu přední a zadní plochy
je řešen samostatně, a to tak, aby bylo
možno jednotlivé vertikální a horizontální komponenty progresivní plochy
nastavit do ideální polohy ve vztahu
k oku. Následně jsou dvě nezávislé
progresivní plochy integrovány do
jednoho konkrétního designu čočky.
Výsledkem je zcela nový přístup, který
přináší rozsáhlou řadu zlepšení pro
uživatele. Například rozostření obrazu, způsobené pohyby očí, je redukováno na absolutní minimum.
Vytvořením nezávislosti mezi jednotlivými komponenty progresivní
plochy se neutralizují nevýhody a posilují výhody. Je to revoluce v hledání
optické dokonalosti.
Hoyalux iD představuje dosažení
následujících trendů:
• Double design neboli nová metoda
dvou progresivních ploch.
• Maximální efektivnost využití povrchu čočky.
• Stabilní vnímání obrazu ve všech
směrech pohledu.
• Široká oblast vidění bez zkreslení.
• Účinné interakce.
• Využití Listingova zákona.
Hoya v y vinula novou v ýpočetní
metodu „Skew Deformation Index
Calculation“ a novou metodu leštění
bez pevného úchytu, tzv. Free-form.
Po začlenění Listingova zákona vytvořila design, který zaručuje optimální
asfericitu ve všech směrech. Jedná se
o zohlednění pohledu mimo základní
roviny, tj. šikmý pohled v kombinaci s
bodem rotace oční bulvy vůči pozici
konkrétního bodu na brýlové čočce.
Toto zohlednění skutečných pohybů
očí má za následek přirozenější vidění
v pohledech mimo základní výpočetní
roviny. Obraz je více stabilní, přechod
z dálky do blízka je pohodlnější a jednotlivé oblasti jsou širší.
Ide ální volba pro každého
presbyopa
Hoyalux iD je možno objednat na
základě individuálních parametrů
zákazníka a tím zaručit maximální přizpůsobení brýlové čočky pro každého.
Individuální parametry zahrnují nejen
pozici a tvar obruby, ale i různé další
vlastnosti jako např. způsob měření
refrakce.
Charakteristiky a přednosti progresivních čoček Hoyalux iD:
Charakteristiky
• První integrovaný Double progresivní design.
• Optimální biasférický/atorický design.
• Zohlednění nejnovějších vědeckých
poznatků.
Přednosti
• Největší oblast bez zkreslení.
• Optimální korekce ve všech úhlech
pohledu.
• Efektivní interakce a stabilní obraz.
• Zohlednění požadavků moderních
zákazníků.
• Individuální přizpůsobení.
Hoyalux iD je skutečnou revolucí ve
výrobě progresivních čoček.
Ing. Jaromír Kovář, Dioptra a.s.
zerce
Pro stále více lidí má při výběru
brýlových čoček klíčový význam
pohodlí, optická kvalita a materiálové vlastnosti.
Všichni
mají
své
individuál-
ní představy, které se mohou
diametrálně lišit, ale každý by
měl mít dobrý pocit ze správné
volby.
Není
vstříc
lepší
způsob,
těmto
jak
vyjít
požadavkům,
než nabídnout brýlové čočky
z materiálu PNX, který vyvinula
HOYA.
Jsou
to
ideální
čočky pro lidi pečující o své oči
a hledající výrobky, na které se
mohou spolehnout.
Vy n i k a j í c í o p t i k a , o d o l n o s t
nárazu, super nízká hmotnost
PNX
je
materiál
pro
čočky,
PNX
jsou
výsledkem
ideální
Materiálové a technické para-
které poskytují lidem ochranu
kombinace monomerů a po-
a bezpečný pocit v každoden-
kročilého
ním použití i v situacích, které
který
vyžadují o trochu víc.
výjimečně
Organický materiál PNX nabí-
dokonalý.
zí díky své struktuře enormně
PNX čočky obsahují positivní
vysokou odolnost vůči nárazu.
vlastnosti jak termoplastických
Je
Ani
tak termosetových monomerů,
1 kg ocelová koule, která spad-
které se vzájemně perfektně
ne z více jak metrové výšky na
doplňují.
PNX brýlovou čočku tuto čočku
další ingredience, aby zabez-
pro minusové
nepoškodí.
pečila
hodnoty 1,3 mm
prakticky
Především
u
nerozbitný!
dětských
brýlí
výrobního
nabízí
že
procesu,
materiál
lehký
Hoya
bude
a
také
metry:
tenký,
-
opticky
přidává
přítomna
vysoké Abbeho
číslo: 43
-
100 % UV ochrana
-
Index lomu ne 1,53
-
již
středová tloušťka
známá vysoká kvalita značky
a u brýlí pro sportovní použití
Hoya.
je dosaženo maximální bezpeč-
Využijte proto této materiálové
nosti.
revoluce!
-
měrná hmotnost
1,11 g/ cm3
3/2004 Česká oční optika
7
m
marketing marketing marketing marketing marketing marketing marketing marketing marketing marketing mark
Přizpůsobování
cen v oční optice
Úvod
Jedním z nejsložitějších rozhodování každého podnikatele i očního optika je tvorba
cen a vhodnost ceny v daný okamžik na
daném místě.
Pokusme se nyní podívat na ceny z pohledu,
kdy a jak je měníme, popřípadě snižujeme.
I při těchto změnách je nutno dodržovat určité
zásady a mít tak celý proces pod kontrolou
a řídit ho. Mnozí z nás některé ceny mění
instinktem bez předchozího promyšlení nebo
pouze pod určitým tlakem konkurenčního
prostředí.
Změna ceny s ohledem na
různé zákazníky a na změny
jejich chování
Sleva – tento typ změny cen je využíván
především ve vztahu mezi dvěma subjekty
velkoobchodu a maloobchodu. Směrem ke
konečnému zákazníkovi není výrazně využíván. Typickým příkladem je cash discount.
To znamená, že po okamžité platbě následuje okamžitá sleva z ceny, např. o 2–4 %.
Dalším příkladem je množstevní sleva u velkoodběratele. V očních optikách je zatím
málo využívána možnost okamžité platby a tím
získání dodatečné cenové výhody. Už vůbec
není využívána jako motivační faktor ve vztahu
ke konečnému zákazníkovi.
Náhrady – tato změna ceny není v prodeji
nic nového. Dnes se s ní setkáváme v různých
oborech, jako je např. prodej aut nebo domácích spotřebičů. Jednoduchý příklad: za Vaše
staré auto sleva 30 000 Kč nebo za Váš holicí
strojek sleva 400 Kč…
V zásadě to znamená: přinesete starou věc
a my ji od Vás odkoupíme. Tato taktika získání
zákazníka a změny ceny se již objevila i v našem oboru, kdy za určitou cenu vykupujeme
staré brýle za předpokladu koupě nových
v určité ceně. Náhrada je obecně velmi dob-
8
Česká oční optika 3/2004
rým a zajímavým prostředkem změny ceny, je
však nutno ji vždy časově omezit nebo ji spojit
s jinou zajímavou akcí. Podmínky náhrady
musí být jasné a definované. Je to časté téma
kontroly finančních úřadů a ČOI.
Změna cen dle segmentu – zde se dostáváme do oblasti, která je běžná v našem
každodenním životě. Prodejce si vybere určitou skupinu zákazníků (jednoduše si je rozdělí
do určitých segmentů) a nabízí jim rozdílné
ceny. Příkladem jsou vstupenky pro děti,
studenty, dospělé a důchodce. Je škoda, že
tento způsob není v očních optikách využíván.
Např. jiná cena u extravagantních brýlí pro
studenty, lepší cena antireflexu pro řidiče
profesionály, zvláštní cena brýlí na čtení, či
sleva pouze pro učitele. Určitě jsme schopni
najít další a další možnosti segmentace zákazníků. Tento postup má jeden velmi důležitý
bod – cenová diskriminace. Podmínky musí
být jasné, zřetelné a nesmí skutečně nikoho
diskriminovat. I tento způsob nabízené změny
cen pravidelně kontroluje ČOI.
Psychologické ceny – prodávající nebere
v úvahu jen ekonomické otázky prodeje
(náklady, distribuce, marketing). Mezi hlavní
faktory posuzování psychologie ceny patří tzv.
referenční cena – to je cena, kterou kupující
nosí v hlavě jako hodnotu, se kterou porovnává ostatní produkty, a jako hodnotu, kterou
všeobecně uznává. S psychologickou cenou
je každý zákazník smířen a ve většině případů
ji akceptuje. Navíc si tuto cenu vybavuje při
pohledu na tento výrobek. Příklad: pohled na
horské kolo vyvolá představu minimální ceny
8 000 Kč, pohled na automobil Mercedes
vyvolá představu ceny nad 1 milion Kč. Při
tvorbě cen máme mít tuto psychologickou
hranici na očích. V oční optice mohou být
příkladem progresivní čočky, které vyvolají
psychologickou cenu nad 8 000 Kč, nebo
plastové čočky, které stojí méně než 200 Kč
kus.
V případě, že při tvorbě cen prorazíme
tuto psychologickou hranici ceny směrem
dolů, v zásadě již téměř nevede cesta zpět.
Uveďme si příklad: zákazník vnímá ceny obyčejné plastové čočky jako dvojnásobek ceny
minerální čočky. V případě, že postavíme tyto
dva produkty na stejnou úroveň, definitivně
změníme psychologickou cenu plastových
čoček. Jednoduše nastavujeme novou úroveň cen vnímaných zákazníkem. Směrem dolů
to jde jednoduše, opačným směrem je situace
komplikovaná a je nutno spojit ji se zvýšeným
servisem, kvalitou, službou…
Dalším faktorem psychologické ceny – a to
platí v oční optice bez výhrad – je tzv. poměr
cena a kvalita nebo cena a služba. Často
se setkáváme s vyjádřením: „za ty peníze
je to dobrá kvalita“ nebo „co jsi čekal, že to
vydrží, za ty peníze“. S tím se v optice často
setkáváme především u reklamací a stížností.
Zákazníkovi je pak potřeba ukázat několik
variant, které se od sebe liší cenově, kvalitou
a službou, aby pochopil a psychologicky si
nastavil hranici mezi cenou a kvalitou. Během
prodeje a konzultace se zákazníkem má tento
proces optik plně ve svých rukách. Vhodným
poradenstvím se může vyvarovat budoucích
problémů a především si připravuje zákazníka
pro další nákup.
Podpora prodeje – o podpoře prodeje
jsou napsány celé knihy a patří jí celá jedna
oblast marketingu. Podpora prodeje není
nic jiného než cílené, dočasné snížení ceny
(často výrazné), popřípadě jiné přidané
dárky a služby k prodeji hlavního produktu.
Nejčastějším cílem podpor y prodeje je
krátkodobé zvýšení objemu prodeje a tím získání finančních prostředků, snížení objemu
zásob, přilákání nových zákazníků, sezónní
výprodej…
Podpora prodeje je v očních optikách hojně
využívána, bohužel často schází stanovený
cíl, dobrá načasovanost, smysluplnost a kontrola nákladů.
Podporu prodeje nejvíce využívají řetězce
a supermarkety. Nebezpečí, které vzniká
z opakování pravidelných akcí (např. slev),
je jasné. Vytváří se skupina zákazníků, kteří
keting marketing marketing marketing marketing marketing marketing marketing marketing marketing marketing marketing marketing
očekávají pouze uvedené akce, tím se mění
poměr prodeje v rámci roku a především se
hůře uvádí novinky na trh s vyšší přidanou
hodnotou (s vyšším ziskem). Dokonce jsou
známy případy, kdy pravidelným opakováním
slev zaniká značka, protože u zákazníka se
změnila psychologická referenční cena.
špatné sledování zásob – chaotičnost,
nepřehlednost, neznalost obratu zásob,
neinformovanost
Pokusme se ukázat alespoň několik důležitých bodů, které by nám mohly umožnit naše
rozhodování.
špatná příprava – nesledování konkurence, ztráta kontaktu s vývojem v oboru, nesledování novinek, žádný průzkum spokojenosti
zákazníků, nevzdělávání se, nepřipravený
marketing, letáčky, reklama…
– vždy se snažíme zjistit nebo pochopit, co
vede konkurenci ke změně ceny (výprodej,
chybějící obrat a snaha získat rychle peníze, neznalost produktu…)
– nikdy nereagujeme okamžitě (do hodiny
nebo jednoho dne), ponechme si čas na
rozmyšlenou, co nám změna cen přinese
– nereagujeme emotivně a bez budoucí
strategie
– zapřemýšlíme, zda se můžeme odlišit především ve kvalitě servisu
– přemýšlíme, zda je změna dočasná nebo
trvalá
– přemýšlíme, jak se změní náš podíl na
lokálním trhu
– jak budou reagovat ostatní
– nepoškozuje změna ceny psychologickou
referenční cenu?
Snižování cen
– dnes již nezbytná součást života podnikatele.
Podívejme se nyní na faktory, které vedou
optika ke snižování cen.
a) Faktory optikem těžko
kontrolovatelné
– nízký výkon ekonomiky státu (inflace…)
– regulace cen Ministerstvem zdravotnictví
ČR
– konkurenční boj (cenová válka)
– místní události (povodně...)
– nezaměstnanost
– počasí (špatné léto – nízký prodej slunečních brýlí)
b) Chyby očního optika
nadměrné nadšení – nedodržení plánu nákupů, spoléhání na inflaci, zbytečné rozšíření
objednávek, přehánění
Snížila konkurence
cenu?
NE
špatné načasování – špatné předsezónní
zásobení (např. sluneční brýle), nevhodný termín akce, nesprávný odhad situace a vývoje
značně široký sortiment – nepřehlednost,
neodbornost
chyby při výběru zboží – barvy obrub,
velikosti, materiál, nákup toho, co se líbí mně,
místo toho, co se líbí zákazníkovi
Reakce na změny cen
u konkurence
Na tuto otázku se každý optik snaží odpovědět určitě po svém a zkušenosti ukazují, že
reakce bývá často chaotická, emotivní a bez
koncepce.
V každém případě neexistuje jediný recept
na to, jak při změně cen konkurence reagovat.
Naše cena zůstává
nezměněna, další
sledování
cenového vývoje
ANO
Bude mít nižší
cena konkurence
negativní vliv
na zisk?
NE
zvýšení vnímání kvality
ANO
Je nutné reagovat
na tuto situaci?
snížení ceny
(možná cenová válka)
zvýšení kvality a ceny
NE
uvedení levné značky
na trh
Na obrázku je zobrazen jednoduchý postup
úvahy při změně cen konkurence a je obohacen o malou ukázku možných protiopatření.
V případě, že se rozhodneme snížit cenu,
mělo by toto snížení být doprovázeno dalšími
akcemi – např. zlepšením servisu, podporou
prodeje, reklamou v časopise, rozhlase…
Samotné snížení cen nic nepřináší.
Závěrem mi dovolte vyslovit malé
desatero pro tvorbu cen:
– sleduj vývoj a trendy v oboru
– sleduj a neustále porovnávej konkurenci
– flexibilně měň tvorbu cen dle vývoje na
trhu
– vyhýbej se cenové válce – cesta do pekla
– nesnižuj referenční cenu (cenu vnímanou
zákazníkem)
– měj dokonalý přehled o své firmě – controlling, náklady
– zvyšuj servis a kvalitu jako jeden z hlavních
cílů podnikání
– pečlivě vybírej své obchodní partnery,
rozvíjej dlouhodobou spolupráci
– věnuj se psychologii prodeje a personálnímu růstu sebe a svých zaměstnanců
– plánuj
ANO
obr.
Reakce na změny cen u konkurence.
Ing. Ivan Vymyslický
3/2004 Česká oční optika
9
?
co je to... co je to... co je to... co je to... co je to... co je to... co je to... co je to... co je to... co je to... co je to... co
Co je to
TAURIN
Tato látka je již delší dobu známa
v mnoha prostředcích doplňujících
výživu a v lécích, a to pro své mnohostranné pozitivní účinky. V lidském těle
hraje důležitou úlohu při vývoji centrálního nervového systému a ovlivňuje
v něm podstatné transportní pochody.
Teprve zcela krátce se s touto látkou
můžeme setkat v oftalmologii a v hygieně kontaktních čoček.
Historicky můžeme nalézt zmínku o taurinu
v roce 1827, kdy jej chemikové Gmelin a Tiedemann získali vařením oslího žlučníku ve
vodě. V literatuře se pojem taurin objevuje až
v roce 1838, po odštěpení taurinu z kyseliny
taurocholové.
H2N – (CH2) 2 – SO3H
Chemicky se jedná o 2–aminoetansulfonovou kyselinu, látku dobře ve vodě rozpustnou,
bez chuti a zápachu a bez toxických a jiných
škodlivých účinků. Je bohatě rozšířena v živočišné říši, což je důkazem toho, že zřejmě
hraje v těchto organizmech důležitou úlohu.
V lidském těle vzniká jako produkt odbourání
10
Česká oční optika 3/2004
aminokyseliny cysteinu a do těla se dostává
potravou. Tělo je schopno si samo syntetizovat jen nepatrné množství této látky. Nejvíce
taurinu obsahují mořští živočichové, ryby
a svalovina.
Význam taurinu pro organizmus spočívá v udržení dobrého chodu orgánových
a buněčných funkcí tím, že ovlivňuje jejich
antioxidační a osmoregulační vlastnosti.
Je důležitou látkou při vývoji centrálně nervového systému a pravděpodobně působí
jako brzdící element v neuronovém přenosu.
Další důležitou roli hraje v transportních pochodech kalcia, magnezia a zinku. Uložením
taurinu na biologické membrány dochází ke
stabilizačnímu působení na systémové funkce
buněčných membrán. V lidském těle je nejvíce taurinu obsaženo v centrálním nervovém
systému, v sítnici, svalovině, mozku, játrech
a srdci.
Oko se hned po zažívacím systému stalo
předmětem zájmu výzkumů. Taurin vytváří
nejčastější aminokyselinová spojení v slzném
filmu a v tkáních oka. Byla prokázána jeho
důležitá role pro zdraví oka a pro jeho vývoj.
Je důležitý pro osmoregulaci rohovkového epitelu. Jeho aktivními transportními
mechanizmy je kompenzován jak hypertonický rohovkový stres (přílišná koncentrace
slzného filmu např. při nošení kontaktních
čoček v suchém prostředí a u obrazovek),
tak hypotonický rohovkov ý stres (např.
u rohovkového edému, při sportu, plavání).
Taurin stabilizuje lysozym v slzném filmu
a brání jeho rozkladu. Znamená to, že posiluje
nespecifický imunitní systém oka, taurinem
stabilizovaná bílkovina je více hydroskopická, a proto může být zásobárnou vody při
nošení kontaktních čoček. Kromě toho má
taurin vynikající antioxidační vlastnosti, to
znamená, že chrání tkáně oka před radikály,
které mohou vzniknout při metabolických
pochodech a fotooxidačních procesech.
Ochranné působení taurinu na membrány je
potřebné pro zachování intaktnosti světločivých receptorů. Taurin je proto v oftalmologii
používán k zabránění oxidativních škod na
povrchu oka a ke stabilizaci slzného filmu.
Tím, že brání uvolňování histaminu z buněk, brání alergickým reakcím a zklidňuje
podráždění očí.
Možnost použití taurinu jako důležitého,
zdraví ochraňujícího doplňku stravy je známa
již od 30. let minulého století. V poslední době
se přidává do infuzních vyživovacích roztoků
uměle vyživovaných osob. Při konzervaci
orgánů a tkáňových kultur se přidáním taurinu
podstatně zvyšuje schopnost přežití buněk.
Terapeutické použití taurinu při léčbě srdečních chorob je stále vedeno jen jako výživu
doplňující prostředek.
V očním lékařství se taurin přidává do
některých léčiv pro tyto své vlastnosti:
• osmoregulace rohovkových epiteliálních
buněk (hypo a hypertonický stres),
• stabilizace lysozymu,
• hydratace bílkovin a jejich lepší splachovatelnost,
• redukce uvolnění histaminu,
• antioxidační působení,
• aktivační schopnost.
Teprve od roku 2003 je taurin používán
v moderních multifunkčních prostředcích
v hygieně kontaktních čoček. V All-in-One
roztocích je použit pro své shora popsané
pozitivní vlastnosti a stává se tak dalším
způsobem ochrany zdraví oka a jeho obrany
proti škodlivým vlivům. Znamená to, že tato
látka s mnoha pozitivními vlastnostmi nalézá
použití jako doplňující ochranná substance
i v kontaktologii.
V textu byly použity údaje z článku autorky
Sibylle Scholtz: Taurin – Ernährung, Auge
und Kontaktlinse, zveřejněného v časopise
DOZ 12/2003. Adresa autorky a seznam
literatury je uveden u článku. Přeložila a do
zkrácené formy upravila doc. MUDr. Květa
Kvapilíková, CSc.
t e l . : 5 4 3 2 1 1 2 3 2 / f a x : 5 4 3 2 1 1 2 3 0 / e - m a i l : j p o p t i k @ wo. c z / w w w. j p o p t i k . c z
o je to...
3/2004 Česká oční optika
a!
novink
11
s
SČOO SČOO SČOO SČOO SČOO SČOO SČOO SČOO SČOO SČOO SČOO SČOO SČOO SČOO
Stránky
SPOLEČENSTVA
Čerpání peněz
ze strukturálních fondů
Evropské unie (EU)
Strukturální programy Evropské unie
Na konci května 2004 vyhlásilo Ministerstvo
pro místní rozvoj České republiky několik
programů, podle nichž lze čerpat peníze z EU.
Pro obor oční optika připadá v úvahu zřejmě
jen Operační program průmyslu a podnikání.
Program řídí Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO), Odbor strukturálních fondů,
Na Františku 32, 110 15 Praha 1, e-mail:
[email protected], www.strukturalni-fondy.cz.
Program je na tři roky. Začíná v roce 2004
a končí v roce 2006. Je na něj určeno více
než 8 miliard korun. Má podpořit efektivně
vyrábějící průmyslový potenciál, zlepšit prostředí pro malé a střední podnikání a podpořit
strukturální změny. Podnikatelům v oboru
oční optika by neměl uniknout ještě Společný
regionální operační program, který může podpořit malé a střední podnikání ve vybraných
regionech.
Kde mohu žádat o peníze?
Především kontaktujte regionální kancelář
agentury CzechInvest. Adresy regionálních
kanceláří jsou k dispozici v sekretariátu Společenstva českých optiků a optometristů nebo
na adrese Agentura CzechInvest, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, tel.: 296 342 500,
fax: 296 342 502, e-mail: [email protected], www.czechinvest.org.
Co mohu získat?
Program nabízí nevratné dotace a zvýhodněné úvěry pro podnikatele (maximálně 46 %
uznatelných nákladů projektu).
Co budu muset předložit?
Především dobrý podnikatelský záměr a základní údaje o podnikateli. Formuláře a návody, jak je vyplnit, najdete na výše uvedených
webových stránkách. Podnikatel předkládá
kromě jiného: projekt, finanční plán, potvrzení
o finančních zdrojích, živnostenský list, výpis
12
Česká oční optika 3/2004
z obchodního rejstříku, registr nemovitostí,
daň z příjmu, čestné prohlášení o bezdlužnosti ke státním institucím, atd.
Kdy dostanu nevratnou dotaci?
Podnikatel si bude muset financovat projekt
sám. Až po realizaci projektu, splní-li projektovou smlouvu, dostane podnikatel dohodnutou
dotaci. U větších projektů je možná etapizace,
která usnadní financování. Dotace bude vyplacena po dokončení etapy.
Kdo je malý podnikatel?
Musí být nezávislý (vlastnit nejméně 75 %
podniku), zaměstnávat méně než 50 lidí, jeho
aktiva jsou menší než 180 mil. Kč a roční obrat
je pod 250 mil. Kč.
Některé další podrobnosti jsou k dispozici
v sekretariátu Společenstva českých optiků
a optometristů.
Aktuální legislativa
Ve sbírce zákonů vyšlo několik důležitých
legislativních norem (viz webové stránky Ministerstva vnitra: www.ministerstva.cz).
Nařízení vlády č. 336/2004, kterým se
stanoví technické požadavky na zdravotnické
prostředky... a jejich sestavy, např. dioptrické
brýle;
Vyhláška č. 393/2004, kterou se zrušuje
vyhláška č. 77/1981 o zdravotnických pracovnících... Ministerstvo zdravotnictví zrušilo
vyhlášku, ve které je oční optik uveden mezi
zdravotnickými pracovníky;
Vyhláška č. 394/2004, kterou se upravují
podrobnosti o konání atestačních zkoušek...
optometristů (kromě jiných);
Vyhláška č. 423/2004 Sb., kterou se
stanoví kreditní systémy pro... optometristy
(kromě jiných);
Vyhláška č. 424/2004 Sb., kterou se stanoví činnosti... optometristů (kromě jiných).
Nařízení vlády č. 336/2004, kterým se
stanoví technické požadavky na zdravotnické prostředky
Velmi důležité nařízení vlády zejména pro
dodavatele čoček a obrub pro oční optiky.
Oční optik by neměl přehlédnout § 11, který
lze interpretovat i tak, že oční optik sestavuje
zdravotnické prostředky (čočky, obruby) do
sestavy (brýle), a proto je povinen vypracovat prohlášení o tom, že ověřil kompatibilitu
prostředků, zabalil je a označil, doplnil informace a že má správnou kontrolu postupů ve
své oční optice.
Dále je zajímavý § 13. Oční optik by měl
informovat ministerstvo (asi Ministerstvo
zdravotnictví ČR) o adrese svého sídla
a provozovny a uvést popis zdravotnických
prostředků.
Vyhláška č. 393/2004, kterou se zrušuje vyhláška č. 77/1981 o zdravotnických
pracovnících
1. Letos vstoupil v platnost zákon o nelékařsk ých zdravotnick ých povoláních
(optometrista, sestry atd.). Zřejmě proto
Ministerstvo zdravotnictví ČR zrušilo vyhlášku o zdravotnických a jiných odborných
pracovnících ve zdravotnictví. Vyhláška zařazovala očního optika/optičku mezi střední
zdravotnické pracovníky a na tuto vyhlášku,
nyní zrušenou, se odvolává živnostenský
zákon. Jen oční optici splňující podmínky
vyhlášky č. 77/1981 Sb. mohou získat živnostenský list na živnost oční optika. Oční
optik není podle nového zákona (96/2004)
nelékařské zdravotnické povolání. Tím je
optometrista. Jaký bude mít tato změna vliv
na obor oční optika, např. na živnostenské
podnikání?
Ministerst vo zdravotnict ví ČR v ydalo
21. června 2004 Vyhlášku č. 393/2004 Sb.,
kterou zrušilo vyhlášku č. 77/1981 Sb.
o zdravotnických pracovnících a jiných
odborných pracovnících ve zdravotnictví.
Zrušovací vyhláška má jednu větu o zrušení
a jednu větu o tom, že platí okamžitě.
Vyhláška č. 77/81 Sb. v § 8 a 9 říká, že
oční optik je středním zdravotnickým pracovníkem, který má ukončené studium na
O SČOO SČOO SČOO SČOO SČOO SČOO SČOO SČOO SČOO SČOO SČOO SČOO SČOO SČOO SČOO SČOO
střední zdravotní škole. V § 30 je uvedeno,
že pomaturitní specializační studium ve specializaci optometrie může získat oční optik
po třech letech praxe v oboru. Specializační
studium trvá jeden až dva roky.
2. Živnostenský zákon
Oční optika je ohlašovací, vázaná živnost.
Podmínkou provozování živnosti je odborná
způsobilost. Odbornou způsobilost pro živnost oční optika stanovuje živnostenský zákon
v příloze č. 2. Cituji: „Odborná způsobilost
§ 8 odst. 2 vyhlášky č. 77/1981 Sb., o zdravotnických pracovnících a jiných odborných
pracovnících ve zdravotnictví – obor oční
optika nebo doklad o absolvování 3letého
bakalářského studia v oboru oční optik-optometrista“.
Obsahovou náplní oční optiky je podle
živnostenského zákona zhotovení, prodej
a oprav y korekčních očních pomůcek
a další podle přílohy č. 2 k nařízení vlády
č. 496/2000 Sb.
3. Pracovnice Ministerst va průmyslu
a obchodu ČR sdělila, že MPO si je vědomo legislativního nedostatku. Ministerstvo
zdravotnictví ČR zrušilo Vyhlášku č. 77/81
Sb., aniž by si uvědomilo, že musí současně
požádat o novelizaci živnostenského zákona.
MPO poslalo na Ministerstvo zdravotnictví
ČR dopis, ve kterém žádá vysvětlení a nabízí společný postup. Až do vysvětlení věci
bude MPO postupovat tak, jako by Vyhláška
č. 77/1981 Sb. platila. MPO je toho názoru,
že MZ nemělo v úmyslu měnit podmínky (odbornou způsobilost) pro provozování vázané
živnosti oční optika.
Vyhláška č. 424/2004 Sb., kterou se
stanoví činnosti... optometristů (kromě
jiných)
V § 3 jsou uvedeny obecné činnosti zdravotnického pracovníka: dodržuje právní
předpisy, dbá na hygienu, vede dokumentaci
atd. V § 10 jsou uvedeny činnosti optomet-
risty. Upozorňuji na to, že v odst. 2 písmeno
a) je řečeno, že optometrista předepisuje
dioptrické brýle, kontaktní čočky a speciální
optické pomůcky.
zákona včetně důvodové zprávy najdete na
www.psp.cz, tisk 644/0.
Poukaz platí jeden měsíc
Návrh zákona o registračních
pokladnách
Parlament České republiky projednává
návrh zákona o registračních pokladnách. Zákonodárci chtějí zvýšit příjmy státní pokladny
tím, že u živnostníků zlepší registraci plateb
v hotovosti a tím zlepší i stanovení daňové
povinnosti. Týká se to živnostníků provozujících maloobchod nebo hostinskou činnost.
Bude-li zákon přijat, jaké budou povinnosti
očních optik (provozujících maloobchod)?
Oční optik především bude muset mít registrační pokladnu v každém pokladním místě
(provozovně). Registrační pokladna je elektronické zařízení opatřené zobrazovacím zařízením a tiskárnou. Oční optik vystaví a předá
zákazníkovi pokladní blok. Registrační pokladna musí být viditelně označena jménem,
příjmením, adresou, daňovým identifikačním
číslem a dalšími náležitostmi. Registrační
pokladna musí být opatřena upozorněním,
že oční optik je povinen předat zákazníkovi
paragon – pokladní blok.
Návrh zákona také podrobně předepisuje
náležitosti pokladního bloku: identifikace
oční optiky, DIČ, číslo bloku, číslo pokladny,
množství, cena, DPH atd.
Okresní pojišťovna VZP v Novém Jičíně vrací
očním optikům návrhy na proplacení poukazů,
jestliže jsou poukazy starší než jeden měsíc.
Poukazy neproplácí a odvolává se na Vyhlášku č. 61/1990 Sb., o hospodaření s léky
a zdravotnickými potřebami (Sbírka zákonů
č. 61/1990, částka 14, strana 280, 13. březen 1990). Vyhlášku vydalo Ministerstvo
zdravotnictví a sociálních věcí České republiky a další orgány federální a republikové
jako prováděcí předpis k Zákonu č. 20/1966
o péči o zdraví lidu. Vyhláška prošla novelami
(asi dvěma). Novely se netýkaly platnosti
poukazů.
Vyhláška v § 20 odst. 6 stanovuje: „Poukaz
platí jeden měsíc, nestanoví-li lékař jinak. Pomůcka musí být odebrána do měsíce po dni,
kdy bylo stanoveno její zhotovení nebo vydání.
Neodebere-li nemocný pomůcku v této lhůtě,
zařízení lékárenské služby nebo státní podnik
Oční optika, vrátí poukaz zdravotnickému
zařízení (jde-li o pomůcku běžně skladovanou
nebo použitelnou bez další úpravy pro jinou
osobu) a dohodne se na způsobu úhrady.“
Provoz registrační pokladny oznámí oční
optika finančnímu úřadu. Pokuta za porušení
ustanovení zákona je navržena v částce až
500 000 Kč. Finanční úřad může kontrolovat
oční optiku až tři roky nazpět.
Okresní pojišťovna VZP v Novém Jičíně je
toho názoru, že oční optik má možnost dohodnout proplacení poukazu i po jednom měsíci,
ale musí mít zdůvodnění, proč je delší lhůta
nutná. Při přijímání poukazu by ovšem měla
oční optika zkontrolovat časovou platnost
poukazu a v případě nebezpečí překročení
dalších lhůt (stanovený den zhotovení nebo
vydání, další měsíc na odebrání) by si měla
vyžádat od vystavitele poukazu aktualizaci.
Navrhovatel zákona doporučuje účinnost
zákona od 1. ledna 2005. Návrh znění
Ing. Ivo Novák, tajemník SČOO
inzerce
3/2004 Česká oční optika
13
g
glaukom glaukom glaukom glaukom glaukom glaukom glaukom glaukom glaukom glaukom glaukom glaukom
Novější poznatky
o glaukomu
Glaukom je po kataraktě druhou nejčastější
příčinou slepoty na celém světě. V rozvinutých zemích je však diagnostikován jen v 50
%, v rozvojových zemích potom ještě méně
často. Na celém světě postihuje glaukom asi
50 milionů lidí a asi 8 milionů z nich následkem tohoto onemocnění oslepne. I při včasném zahájení léčení glaukomu s otevřeným
úhlem bývá dosaženo zastavení progrese jen
asi u poloviny léčených, ale od oboustranné
slepoty zachrání 90 % léčených.
Zvýšený nitrooční tlak je hlavním rizikovým
faktorem vedoucím k onemocnění glaukomem. Není však základní příčinou, která
vede k degeneraci terče zrakového nervu
a ztrátě vidění. Quigley zjistil, že průměrný
nitrooční tlak u lidí bez glaukomu je 15 mmHg
a u glaukomatiků 18 mmHg. Přitom jen jeden
ze čtyř lidí s glaukomem má nitrooční tlak
vyšší než 21 mmHg. Jen velmi málo pacientů
s glaukomem má vysoký krevní tlak. A mnoho
z nich má normální krevní tlak. Pro stanovení
diagnózy glaukomu je proto žádoucí zaměřit
se na zjištění strukturální a funkční neuropatie
zrakového nervu.
Vysoký krevní tlak je podle novějších názorů
považován za rizikový faktor jen u glaukomu
s otevřeným úhlem u velmi starých lidí. U
většiny ostatních je za riziko považován spíše
nízký krevní tlak. Platí tedy, že by u glaukomatiků měl být krevní tlak spíše normalizován
než snižován.
U diabetiků bývá průměrný nitrooční tlak
vyšší než u lidí bez diabetu. Diabetes však
není podle novějších zkušeností považován za
rizikový faktor ani u glaukomu s otevřeným úhlem. Přesto však diabetici mívají nitrooční tlak
vyšší než nediabetici. Rizikovými faktory jsou
nitrooční tlak a věk. Pokud by tedy diabetik
neměl pokročilejší retinopatii, jeho sítnicový
růstový faktor a cytokiny by mohly ochránit
gangliové buňky sítnice před poškozením.
Nová sledování prokázala, že rizikovými faktory jsou velký terč zrakového nervu a tenká
rohovka. Rizikem je i myopie, kde může hrát
roli větší průměr terče zrakového nervu.
V rozvojových zemích jen asi u 3 % pacientů
s glaukomem s otevřeným úhlem dochází ke
změnám v zorném poli. V průběhu 15 let pak
jen asi u 45 % z nich dochází k progresi onemocnění a slepotou končí jen 4–8 % pacientů.
Mají 90% šanci, že do konce života neoslepnou. Ve světě je poměr glaukomu s otevřeným
úhlem ke glaukomu se zavřeným úhlem 3:1.
V Evropě je tento poměr u lidí starších než 40
let 10:1. V Číně převažuje glaukom se zavřeným úhlem, v Africe s otevřeným úhlem.
Ženy bývají postiženy glaukomem častěji,
glaukomem s uzavřeným úhlem dokonce
3� častěji než muži. I celosvětově je u žen
podstatně vyšší riziko výskytu všech tří onemocnění vedoucích ke slepotě – katarakty,
glaukomu se zavřeným úhlem a trachomu.
Proto je nezbytné, aby ženám byla věnována
zvýšená preventivní zdravotnická péče.
Doc. MUDr. Milan Anton, CSc.
Literatura:
O’hÉineacháin, R.: Results of prevalence
studies casts link between ocular pressure
and glaucoma in new light. Eurotimes, vol.
8/5, June 2003, str. 15 – 16
inzerce
14
Česká oční optika 3/2004
STUDIO MINIMA
– nový přístup k prodeji brýlí
Minima je založena na individualitě, na hravosti a na fantazii.
Její konečná podoba je výsledkem spolupráce mezi optikem
a zákazníkem, ovlivňují jí nápady
a nadšení obou stran.
Nepředkládáte ji jako hotový
produkt, ale dáváte možnost zákazníkovi promluvit a přizpůsobit
ji vlastnímu vkusu, povaze a celkové image.
To vše Vám umožňuje prodejní koncepce, kdy v podstatě sestavujete
spolu se zákazníkem brýle z jednotlivých oddělených
komponent.
K dispozici můžete mít vzorníky všech
součástí a nebo navíc nově vytvořený
prodejní počítačový program „STUDIO MINIMA“. V tomto programu
Vám umožňujeme zákazníka snímat
speciální kamerkou a na jeho fotografii
poté volně kombinovat různé tvary
čoček s různými barvami a velikostmi
nosníků, stranic, šroubků, koncovek
a klipů. Můžete si vytvořit až tři varianty, které zákazníkovi předvedete
na monitoru pro srovnání vedle sebe.
Zákazník si vybere jednu z variant a tu
Vám na základě přímé mailové objednávky zhotovíme na zkoušku.
Zjednodušenou
verzi
programu
budeme prezentovat na internetu
s uvedením kontaktů na Vás optiky,
kteří jste se do programu „STUDIO
MINIMA“ již zapojili nebo se zapojíte
a projevíte o tento způsob reklamy
zájem.
Program „STUDIO MINIMA“ Vám
přivede nové zákazníky a odliší Vaši
optiku od klasického prodeje. Dá
Vám možnost nabídnout zákazníkovi nadstandardní osobní přístup
a „vtáhnout“ ho do spolupráce,
která se pak stává velmi příjemnou
a přínosnou.
MINIMA znamená tisíce variací
a program „STUDIO MINIMA“ Vám
usnadní najít pro každého tu pravou
a osobitou.
Program
jsme
vytvořili
sami
a s nadšením, že přispěje ke zvýšení
kvality českého optického oboru.
Proto všem jeho stávajícím i budoucím
uživatelům přejeme, aby jim přinesl
užitek a radost z práce.
PREZENTACE PROGRAMU STUDIO MINIMA
Ano, mám zájem o nezávaznou prezentaci programu
STUDIO MINIMA v naší optice:
Název:
Adresa:
Tel. číslo:
Kontakt:
Počítač máme (ano/ne):
Na uvedeném tel. čísle Vás budeme kontaktovat a prezentaci Vám potvrdíme.
Kupon odešlete na adresu EYE 2000 s.r.o., Ohmova 271, 109 00 Praha 10 (tel. 271 961 170)
3/2004 Česká oční optika
min_inz_program.indd 1
15
2.8.2004, 13:54:25
d
difrakční optika difrakční optika difrakční optika difrakční optika difrakční optika difrakční optika difrakční op
Difrakční optika
– silnější brýle na čtení
Nové cesty k výpočtu a zhotovení malých
lehkých a značně zvětšujících plastových
brýlových čoček vynikajících vlastností
umožnila mladá, vysoce specializovaná
technologie. Speciálně pro vysoké adice
dnes nacházejí použití takzvané difrakční
čočkové systémy. Tato nová technologie
vychází z více než 200 let starých teoretických a matematických podkladů Huygense
a Fresnela. Dosavadní výsledky a zkušenosti prokazují, že tato cesta nového vývoje
optiky je cestou nových rozměrů. Značně
zvětšující brýle na čtení již nemusejí být
tlusté, těžké a ošklivé.
Předmětem tohoto článku bude popsání
způsobu, jakým tato nová optická generace
funguje, jak se vysvětluje fenomén ohybu
a difrakční optiky a jaký je pohled do budoucnosti optických možností.
Rozdíl mezi Fresnelovými
a difrakčními čočkami
Fresnelova čočka
Fresnelov y čočky (obr. 2) si můžeme
představit jako čočky rozpadlé do mnoha
prstencových zón, které pak mohou být
shrnuty do jedné plochy. Pro osvětlování
a jednoduchá zobrazení tak mohou být realizovány i čočky o velkém průměru s malou
střední tloušťkou.
U tohoto způsobu odklonu světla se zpravidla jedná o čistý lom světla.
Tento jev se dá nejsnáze vysvětlit Fresnelovou zónovou destičkou (obr. 3), kterou
může být monochromatické světlo ohybem
fokusováno do ohniska. Tato destička sestává z koncentrických, střídavě světlo propouštějících a nepropouštějících kruhových
prstenců. Vzdálenost mezi prstenci je volena
tak, aby se procházející světelné vlny překryly
do ohniska, kde se vzájemně zesílí a vytvoří
jeden zářící bod. Stupeň působení je však
u Fresnelovy zónové destičky malý.
Na obr. 4 je znázorněn základní princip
difrakční struktury. Jedná se o prstenčitou
strukturu zoubků pilky. Vzdálenosti těchto
Odklon světla pomocí ohybu
Odklonem nebo ohybem světla nazýváme
každé odchýlení světla z přímočarého šíření
podmíněné pouze vlnovou vlastností světla
(obr. 1).
obr. 2 Fresnelova čočka
Způsob funkce difrakčních
struktur
obr. 1 Ohyb
Pro všechny fenomény ohybu se k popisu
používá vlnová teorie. Obecná definice ohybu
zní: ohyb je ve všeobecném smyslu takový
fenomén, při němž se vlny nebo paprsky v důsledku odrazu nebo lomu nešíří přímočaře,
ale jsou určitým způsobem odkloněny.
Pomocí nových technologických možností a na podkladě mikrostruktur může
být dnes využit fenomén ohybu – difrakční
optika.
16
Česká oční optika 3/2004
U difrakčních optických systémů je světlo,
to znamená vlnoplocha dopadající na povrch látky, rozloženo na nesčetné množství
elementárních vln, které se překryjí do nové
celkové vlny směřující do požadovaného ohniska. Difrakční – světlo ohýbající – elementy
mohou být mnohem tenčí a lehčí než refrakční, protože potřebují změnit tvar jedné optické
vlnoplochy jenom o zlomek vlnové délky.
Jejich způsob funkce vychází z Huygens-Fresnelova principu.
Z každého bodu vlnoplochy vycházejí sférické vlny – takzvané elementární vlny, které se
interferencí konstruktivně nebo destruktivně
překrývají do nové vlnoplochy. Její tvar může
být změněn tak, že svazek světla může být
fokusován do jednoho ohniska.
obr. 3 Fresnelova zónová destička
obr. 4 Difrakční struktura 1. řádu / optická délka
cesty
ptika difrakční optika difrakční optika difrakční optika difrakční optika difrakční optika difrakční optika difrakční optika difrakční opt
koncentrických prstenců musí být dimenzovány tak, aby optická délka cesty pro všechny
světelné paprsky odpovídala ohniskové
vzdálenosti zvětšené o násobek celým číslem
vlnové délky (základní podmínka jevu ohybu
podle Huygense).
Všechny světelné paprsky uvnitř jednotlivých zón mají stejnou délku optické cesty
k ohnisku. Vzdálenost od zoubku k zoubku
se od sebe liší přesně o vlnovou délku (vlnová
délka u ohybu prvního řádu). Po ohybu se pak
světlo sloučí do ohniska pomocí konstruktivní
interference.
Difrakční struktury 1. řádu používá Eschenbach pro korekci barevné vady např.
u optických systémů noves 12, 16, 20, 24
dpt, čočky objektivu Galileova dalekohledu 2.0 GF širokoúhlového systému nebo
mobilux far.
obr. 9 Podpora konvergence decentrací brýlového
skla
obr. 7 Porovnání tloušťky čoček
MOD – Multi Order Diffraction
Struktur
Zde se jedná o strukturu vyššího řádu.
Konstruktivní interference je zde dosaženo
více a vyššími řády. Tato MOD struktura se
odlišuje od struktury prvního řádu geometrickým uspořádáním. Ve velikosti struktury je
zpravidla o několik faktorů vyšší a širší.
vnitřní straně je MOD struktura, která způsobuje dodatečný lom k přední ploše. Tato MOD
struktura splňuje již popsané základní podmínky pro jev ohybu. Na jednom prvku, který
je ze strany oka nasazen na MOD strukturu,
je nanesena ještě difrakční struktura prvního
řádu ke korekci barevné vady (obr. 6). Rozdíl
mezi touto brýlovou čočkou a dosavadními
systémy můžeme vidět na obr. 7.
Tyto vysoce zvětšující brýlové čočky jsou
i se všemi údaji zobrazeny na obr. 5.
Prizmatické poloviční brýle
obr. 5 Stavba difrakčního brýlového skla – čočkový
systém noves
U vyšších adicí pro binokulární použití
je vždy nutné pro vyrovnání konvergence
zařadit hranol bází dovnitř. Znamená to, že
přiřadíme ještě toto prizma ze strany oka
(obr. 8) nebo brýlovou čočku decentrujeme
(obr. 9). Obvykle nelze pouhou decentrací
docílit dostatečný prizmatický účinek zejména
u vyšších hodnot.
obr. 6 Čočkový systém noves
Nový čočkový systém, např. u brýlové čočky, vyvinul Eschenbach pomocí MOD struktury. Jedná se zde o dvoudílný čočkový systém
(obr. 5). Předmětová plocha je asférická. Na
obr. 8 Podpora konvergence prizmatem bází dovnitř
obr. 10 Podpora konvergence decentrací brýlového
skla + prizma bází dovnitř
Kombinace decentrace a prizmatu (obr. 10)
se používá obvykle pro prizmatické poloviční
brýle. Tyto čočky jsou velmi silné a samozřejmě těžké.
Tradiční prizmatické brýle:
• nabízejí zvětšení v případech, kdy již
nepostačují normální brýle na čtení,
• pro sílu 4, 6, 8 a 10 dpt mají požadovanou prizmatickou hodnotu,
• mají zvětšující efekt díky kombinaci
adice plus prizma bází dovnitř,
• nedostatkem je klínový tvar a objemnost
čočky.
noves bino
noves bino jsou brýle na čtení s podporou
konvergence pro 4, 5, 6, 8 a 10 dpt.
Zvláštností brýlí noves bino oproti tradičním
prizmatickým polovičním brýlím je to, že prizmatické působení je docíleno pouze decentrací MOD struktury na straně brýlové
čočky přikloněné k oku (obr. 11).
Se systémem noves se firmě Eschenbach
popr vé a jedinečně podařil prizmatický
efekt bez zařazení prizmat pouze decentrací
MOD struktury. Předmětová plocha čočky
je asférická.
Tato nová stavba brýlové čočky s prizmatickým efektem umožňuje ostré a nezkreslené
zobrazení. Tradičními postupy není taková
decentrace možná.
Proč je decentrace MOD struktury tak
jedinečná?
3/2004 Česká oční optika
17
o
difrakční optika difrakční optika difrakční optika difrakční optika difrakční optika difrakční optika difrakční op
Decentrace
Optický středový
bod MOD struktury
obr. 11 noves bino
Systém noves
Může být nošen jako brýle na čtení, jeho použití je rychlé a nekomplikované. Představuje nenápadné a lehké brýle s vysokou
adicí, s asférickou čočkou z materiálu PXM s difrakční strukturou,
s obrubou s pérovým uchycením stranic a dobře přizpůsobitelnými
stranicemi. Díky tvaru polovičních brýlí umožňuje dobrou orientaci
v prostoru a na základě optického designu jsou brýle velmi lehké.
Systém noves bino
Vypadá jako normální brýle, i když má vysokou zvětšovací schopnost a podporu konvergence. Díky tomuto estetickému vzhledu je
často žádán, jeho čočky jsou tenké a lehké – váží jen 18 g. Asférické
čočky mají vysoce kvalitní zobrazovací schopnost (obr. 12).
do asférické povrchové plochy pro objektiv Galileova širokoúhlého
systému (Galilei 2.0 GF).
Tyto mikrostruktury byly vyrobeny s nasazením ultraprecizní
technologie. Ústředním technologickým přístrojem je diamantové
otočné frézovací centrum, které pracuje s přesností v oblasti nanometrů. V následujícím číselném příkladu bude znázorněn rozsah
přesnosti, se kterou se pracuje.
Kdybychom například zvětšili golfový míček o průměru 4 cm tisíckrát, pak by měl průměr 40 m. Odchylka od kulatého tvaru by však
činila jenom 0,1 mm. Střední hloubka fazety, tj. nerovnost povrchu,
by činila asi 0,001 mm, tedy jednu tisícinu milimetru.
Firma Eschenbach Optik z Norimberku vyšla z Huygensova principu, objeveného již před 200 lety, a založila mnohaletý základní
výzkum. Nejmodernější ultraprecizní technologií s vysoce přesným
měřicím vybavením se podařilo přenést teorii do malých, lehkých
a estetických výrobků.
Popsané vývojové řady jsou začátkem nové generace zvětšujících,
barevnou vadu korigujících brýlových čoček. Může tak být splněno
časté přání mnoha lidí toužících po silnějších brýlích. S výrobní řadou
noves vznikla nová generace pomůcek, které slouží ke zlepšení
vidění a tím ke zkvalitnění života.
Článek Dipl.-Ing. Kurta Winklera „Diffraktive Optik – Die stärkere
Lesebrille“, zveřejněný v časopise DOZ 4/2004, přeložila doc. MUDr. Květa Kvapilíková, CSc. Adresa autora a použitá literatura jsou
uvedeny u článku.
obr. 12
Výrobky noves jsou podle
zvětšovací schopnosti
děleny na:
noves mono, které mají tyto vlastnosti:
• tloušťka skla 4,5 mm,
• celková váha 20 g.
Tyto výrobky mají velkou schopnost zvětšení:
12, 16, 20 a 24 dpt.
noves bino s těmito parametry:
• tloušťka skla 4,0 mm,
• celková váha 18 g.
Tento druhý typ má malou schopnost zvětšení:
4, 5, 6, 8 a 10 dpt.
Závěr a možnosti do budoucna
Vysoce lomivé, barevnou vadu korigující a extrémně tenké
brýlové sklo vzniklo kombinací difrakční struktury 1. řádu s MOD
strukturou. Další oblasti, v nichž se uplatňuje difrakční optika:
Objektivy Galileových systémů. Zde byla nanesena difrakční struktura 1. řádu ke korekci barevné vady na planární plochu (Galileův
systém mobilux far).
Dalším vývojovým stupněm byl difrakční objektiv pro videolupový
systém. V dalším, třetím kroku byla integrována difrakční struktura
18
Česká oční optika 3/2004
Brýlové obruby italské firmy Maison Casanova
Linie Casanova, Dolce Vita, Taxi
Distributor pro český trh:
LEC!NAR®
Mgr. David Lecnar
Staré náměstí 14, 560 02 Česká Třebová
tel./fax: 465 532 602
e-mail: [email protected]
internet: www.lecnar.com
ptika difrakční optika difrakční optika difrakční optika difrakční optika difrakční optika difrakční optika difrakční optika difrakční opt
JEDINEČNÁ PROGRESIVNÍ ČOČKA
VYROBENÁ NA MÍRU
KAŽDÉHO VAŠEHO ZÁKAZNÍKA
RODENSTOCK ČR, s.r.o., Dr. Sedláka 841, 339 01 Klatovy, tel.: 376 346 555
RODENSTOCK SLOVENSKO s.r.o., Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica,
3/2004 Česká oční optika 19
tel.: 00421/48/4715 544
v
vidění vidění vidění vidění vidění vidění vidění vidění vidění vidění vidění vidění vidění vidění vidění viděn
Vidění – jak a kde
Vidění je velmi složitý, komplexní proces.
Hurstová se pokusila přispět k pochopení
tohoto pro nás tak důležitého pochodu
a vytvořila model dějů, ke kterým dochází
v průběhu vidění.
Ve své práci vychází z předpokladu, že
celé lidské tělo – a tedy i oko – je souborem
párových synergických a antagonistických
systémů, tvořících jeden celek. Např. svěrač
a rozvěrač zornice jsou typickými antagonisty,
kteří však spolu úzce spolupracují jako párový
systém. Na vidění se podílí tři párové systémy,
a to řídící, okohybný a fúzní.
Řídící systém přenáší podráždění ze sítnice
a zajišťuje jeho zpracování v mozku. Přenos
podráždění zajišťují dva paralelní systémy.
Jsou to magnocelulární systém (periferní,
M-buňky) a parvocelulární systém (centrální,
P-buňky). M-buňky jsou rovnoměrně rozloženy po celé sítnici, tvoří asi 10 % ganglionárních
sítnicových buněk a zajišťují rychlejší reakci
na pohyb a hrubší tvary. P-buňky tvoří 80 %
sítnicových ganglionárních buněk, jsou koncentrovány ve žluté skvrně a zajišťují vjem
barev a jemných podrobností tvarů. M-buňky
a P-buňky zůstávají ve zrakové mozkové kůře
oddělené. P-buňky přechází i do temporální,
dolní části kory a M-buňky směřují přes temporální do zadní parietální oblasti, která je ve
spojení s premotorickou oblastí frontální kory.
Tak může stimulace periferie sítnice pohybem nebo hrubšími tvary vyvolat sakadické
pohyby, na které potom navazuje podráždění
centrálního, parvocelulárního systému, který
navozuje klouzavé, pomalejší pohyby a přesnější odlišení a rozpoznání podrobností.
Centrálnímu a perifernímu procesu je nadřazena zraková pozornost. Můžeme ji považovat za jakýsi filtr, který vyřazuje nežádoucí
zrakové informace, urychluje a zpřesňuje
diferenciaci a poznání sledovaných objektů.
Zraková pozornost nemusí být zacílená na
stejné místo. Během sakadického pohybu
může být změněna lokalizace na nové místo.
Můžeme tedy fixovat jedno místo a přitom
sledovat i jiné. Je to tak zvaná skrytá orientace
pozornosti (covert orientation of attention).
Zraková pozornost je asi řízena z pulvinaru na
thalamu blízko corpus geniculatum laterale.
Zraková pozornost má dvě složky – vědomou a nevědomou. Nevědomá, usku-
20
Česká oční optika 3/2004
tečňovaná periferním systémem, je rychlá
a krátkodobá. Vědomá složka je vázána na
centrální systém, je pomalejší, zajišťuje přesnější informace o tvaru, ale i o barvě. U lidí,
kteří mají narušený periferní, magnocelulární
systém, můžeme očekávat problémy s periferním a prostorovým viděním. Naopak při
nedokonalém centrálním, parvocelulárním
systému bude mít postižený problémy s rozlišováním jemných detailů.
Vědomé i nevědomé pohyby bývají narušeny
při změnách v mozku v sousedství jader III.,
IV. a VI. kraniálního nervu. Sakadické pohyby
slouží ke sledování předmětů v periferii zorného pole, pomalejší klouzavé pohyby naopak
k přesnějšímu rozlišování předmětů v centru
zorného pole. Zraková pozornost tak kontroluje a řídí pohyby očí. Sakadickému pohybu
do nové lokalizace předchází skrytá zraková
pozornost. Pohyb je kontrolován frontálním
zrakovým polem, které obsahuje neurální
mapu zrakového prostoru, dále parietální
korou a mozečkem.
Normální čtení je dynamický zrakový proces
vyžadující sakadické následné pohyby očí
od jedné fixace k další. Pomalejší klouzavé
pohyby umožňují rozpoznání detailů v textu.
Pro čtení je nezbytné přesné časování sakadických a následných klouzavých pohybů
očí prostřednictvím spolupráce periferního
a centrálního systému. Sakadický pohyb
dává základní hrubou informaci, upřesněnou
následným klouzavým pohybem. Přesně na
sebe navazující sakadické a klouzavé pohyby
jsou nezbytné pro zajištění jak globální, tak
lokální zrakové informace. Při poruše centrálního systému bude mít postižený problémy
s následnými klouzavými pohyby. Naopak
při vadném periferním systému lze očekávat
potíže s periferním a prostorovým viděním
pro nedokonalé neurální zobrazení zrakového
vjemu ve frontálním zorném poli a pro nedokonalost sakadických pohybů.
Fúze zajišťuje při změnách fixace – ovlivněním akomodace a konvergence – udržení
ostrého obrazu na sítnici. Howel rozlišuje dvě
skupiny lidí. První skupinu tvoří lidé, kterým
více vyhovuje práce ve volné přírodě. Mají
dobrou akomodaci, ale problémy s konvergencí. Druhá skupina dává přednost práci
v městském prostředí. Mají dobrou konver-
genci, ale problémy s akomodací. Podle
Hurstové jsou při poruše centrálního systému
snazší sakadické pohyby, a proto je lehčí akomodovat než konvergovat. Lidé s narušeným
periferním systémem naopak provádějí snáze
klouzavé pohyby a upřednostňují konvergenci
před akomodací. Při poruše obou systémů
je rozhodující, který systém je postižen více.
Mozek trvale dostává prostřednictvím obou
zrakových systémů zrakové podněty, které po
zpracování vysílá k okohybnému systému.
Spolupráce tří systémů podílejících se na
procesu vidění může být ovlivněna i řadou
jiných faktorů. Mohou to být vývojové anomálie spojené s dyslexií, opožděný vývoj
primitivních reflexů, poruchy vývoje binokulárního vidění a vnímání fyziologické diplopie,
poruchy vývoje řeči a sluchu, ale i hmatu
a vestibulárního aparátu, který hraje důležitou
roli při určování směru, a tedy i při čtení. Na
vývoj vidění působí negativně také hyperaktivita a neschopnost udržet pozornost.
Model rovnovážného stavu vidění je podle
Hurstové založen na úzké vzájemné spolupráci tří systémů: řídícího, s centrální a periferní
složkou; okohybného, určujícího sakadické
a klouzavé pohyby, a fúzního, odpovědného
za akomodaci a konvergenci. Jejich jemná
spolupráce kontroluje prostřednictvím periferního řídícího systému sakadické pohyby
a akomodaci a prostřednictvím centrálního
systému dohlíží na klouzavé pohyby a konvergenci. Spolupráce spočívá v perfektní činnosti každé jednotlivé složky tohoto systému.
Je proto velmi citlivý a zranitelný. Systémová
spolupráce se začíná vyvíjet velmi časně.
Již v 16. týdnu těhotenství zajišťuje plodu
základní informace o jeho poloze a pohybu
v děloze matky. Po narození pak dítěti ve velké
míře napomáhá při překonávání problémů se
zemskou gravitací.
doc. MUDr. Milan Anton, CSc.
Literatura:
Hurst, C. M. F.: The Hurst Model of Vision
Balances, Optometry Today, February 13,
2004, s. 40–44
ní
www.sagitta-brno.cz
3/2004 Česká oční optika
21
t
test snesitelnosti test snesitelnosti test snesitelnosti test snesitelnosti test snesitelnosti test snesitelnost
Test snesitelnosti
prizmatické korekce
V praxi se nejednou setkáváme se stavy,
kdy by bylo vhodné vyzkoušet účinek a snesitelnost prizmatické korekce. Bývá to u heteroforií, diplopií, nejasných astenopických
potíží, při šilhání nebo při potřebě ulehčit
konvergenci. Přesvědčit se o příznivosti
účinku prizmat je vhodné zvláště tam, kde
má přes zřejmou heteroforii vyšetřovaný astenopické potíže jen malé nebo nekonstantní,
nebo u dětí s obtížemi při čtení nebo psaní.
Tuto situaci můžeme řešit prizmatickými
brýlemi, které však nejenže nejsou nejlevnější, ale v mnoha případech mohou být pro
korigovaného nepohodlné nebo dokonce
nesnesitelné.
Ke korekci můžeme použít levnější prizmatickou fólii. Ta však výrazně snižuje kontrast,
pro nepříznivé ovlivnění vidění nebývá často
tolerována a lze ji aplikovat pouze před jedno
oko.
Jako třetí možnost, která výrazně snižuje
riziko výše popisovaných vedlejších účinků,
se nabízejí prizmatické předvěsy. Předpokladem pro jejich aplikaci je trvalá potřeba
korigovaného nosit brýlovou korekci, což
většina testovaných splňuje.
Prizmatický předvěs (obr. 1) je upevněn
na vlastní korekční brýle. Předvěs je osazen
kulatými planárními skly, která mají na obou
stranách zapracovaná stejná prizmata s bází
označenou gravurou. Skla jsou pevně usazena, aby bylo vyloučeno pootočení skla (např.
při jejich čištění).
obr. 1 Prizmatický předvěs
Vyšetřující má k dispozici sadu prizmat
o hodnotě 1, 2, 3, 4 a 5 pdpt.
Protože jsou skla stejně velká, je podle
potřeby možná jejich rychlá výměna. Rušivé
reflexy na hraničních plochách u prizmatických předvěsů vadí vyšetřovaným méně než
lineární struktury prizmatických fólií a příznivě
22
Česká oční optika 3/2004
obr. 2 Schéma účinku prizmatického předvěsu před brýlovou čočkou a okem
obr. 3 Falešné prizma při různých prizmatických předvěsech a různé hodnotě korekčních čoček
působí i rozložení prizmatického účinku na
obě oči.
Prizmatický předvěs je určen výlučně pro
zkoušení snesitelnosti a účinku prizmatické
korekce. Pro dlouhodobější použití je nutná
individuálně zhotovená prizmatická korekce.
Při aplikaci prizmatického předvěsu se
počítá s konstantní průměrnou pupilární
distancí 62 mm. Prizmatický účinek zůstává
podle Prenticovy formule zachován, protože
se jedná o planární prizmata.
Vlivem prizmatického účinku je však korigovaný nucen dívat se mimo optické centrum
svého korekčního skla. Fixační linie je při
pohledu prizmatickým předvěsem posunuta
z O do O* (obr. 2). Tím dochází k dodatečnému prizmatickému účinku, který modifikuje
prizmatický účinek předvěsu. Obr. 3 udává
přibližné hodnoty falešného prizmatu pro
různé hodnoty prizmatického předvěsu (bází
dovnitř) a pro různé hodnoty korekční čočky.
Účinek falešného prizmatu je však obvykle
zanedbatelný. Až při hodnotě korekční čočky
±4,0 D a prizmatu 5,0 pdpt dosahuje hodnota
falešného prizmatu 0,5 pdpt.
Prizmatický předvěs je proto možné doporučit jako velmi užitečnou pomůcku pro
praxi. S minimálními náklady umožňuje ověření užitečnosti a snesitelnosti prizmatické
korekce.
doc. MUDr. Milan Anton, CSc.
Literatura:
Emminger, R.: Der Prismenclip – eine
einfache Möglichkeit, die Verträglichkeit
prismatischer Korrektionen zu testen, DOZ
10/2003, s. 38–40.
ti
3/2004 Česká oční optika
23
j
jak to vidí jak to vidí jak to vidí jak to vidí jak to vidí jak to vidí jak to vidí jak to vidí jak to vidí jak to vidí jak to vidí
Jak to vidí
PhDr. Tomáš Sedláček
vedoucí Literární redakce Českého rozhlasu Brno
Co pro Vás znamenají brýle?
Předmět, jehož užíváním a zapomínáním obveseluji své bližní.
Brejle plní tutéž funkci.
Používáte brýle při své práci?
Nejen při práci. Ale čím dál častěji je odkládám. A pak zase nasazuji. Viz předchozí odpověď.
Jakou úlohu ve Vašem životě hraje zrak?
Jsem čtenářem z profese – to bez očí nejde.
Věříte v lásku na první pohled, nebo se řídíte jinými smysly?
Takového procesu se účastní snad všechny smysly. Dokonce prý
i rozum…? – Nějak si nevzpomínám.
Zavíráte před něčím oči?
V poslední době hlavně sám před sebou. Musím. Jinak bych se
nesnesl.
Z pohádek známe situaci, kdy musí hlavní hrdina jít stále
kupředu a nesmí se ohlédnout. Přesto Vy osobně – co vidíte,
když se ohlédnete (a co máte před sebou)?
Ohlížet se zpátky? – Ještě jsem to pro jistotu nezkusil. Ale když
jinak nedáte – brrr. Tak to teda ne. A co mám před sebou? Jakési
kontury by tam vidět byly – ale jsem krátkozraký. Nevíte, kam jsem
si zas položil ty zatracené brejle?
Podělíte se s námi o nějakou veselou „oční“ příhodu nebo
zážitek s brýlemi?
Brejle jsem si dosud ani nerozsedl, ani je nepřiložil do kamen a jen
náhodou je nerozbil o zavřené skleněné dveře, do nichž jsem –
s brýlemi na nose! – vstoupil. Pouze jednou jsem omylem zabavil
brejle kolegovi a žasl nad tím, jak najednou mizerně vidím. On zas
užasl nad tím, jak strašně dobře vidí, prý dokonce až za roh. To mu
trochu vadilo, a protože je chytřejší než já, hned ho napadlo, čím to
je. Přihlásil se o své a já byl zachráněn.
Zažil jste v poslední době pocit, že Vás snad „klame zrak“?
Pokaždé, když nahlédnu do peněženky. Kde jsou ty peníze, co
tam byly?
Jak si nejlépe odpočinete?
U všeho, co mě baví. Brýle ani brejle na to nemají vliv.
Na co se rád díváte?
Na krásy světa. Vesmírem počínaje, rod lidský a jeho výtvory
nevyjímaje, a mikrosvětem konče.
24
Česká oční optika 3/2004
Máte někdy chuť vidět do budoucnosti?
Ne. Raději si říkám s klasikem:
Však lépe v mylné naději sníti,
před sebou čirou temnotu,
nežli budoucnost odhaliti,
strašlivou poznati jistotu!
Co rád čtete?
Krásnou literaturu. Míněno jako literární druh i jako charakteristický rys.
Co Vám udělá největší radost?
Když moje radost způsobí radost jiným. Vzácné, ale krásné
chvilky.
Za rozhovor poděkovala redakce
���������
������������������������������������������
��������������������������������������������������
��������������������������������������
���������������������������
���������������������������
������������������������������������������������
����������������������������������
�������������������������������������������������
������
��������������������������
��������������������������������������
�������������������������������������
��������������
����������
���������������������
�������������������
�������������������������������������
jak to vidí jak to vidí jak to vidí jak to vidí jak to vidí jak to vidí jak to vidí jak to vidí jak to vidí jak to vidí jak to vidí jak to vidí jak to vidí j
Plně automatický bezšablonový brus
se všemi požadovanými funkcemi
v jediném přístroji:
− zpracování všech druhů optických materiálů
včetně novinky Trivex
− pracuje v 3D systému
− plně automatický TRACER (eliminace deformací obrub)
− automatické blokování
− automatická drážkovačka a srážečka hran
− super polish (vysoký lesk)
− speciální program na nový typ hydrofóbní úpravy
1.9. − 31.10.2004
3/2004 Česká oční optika
Tel.: 326 920 035
605 250 048
605 250 515
25
z
zajímavosti zajímavosti zajímavosti zajímavosti zajímavosti zajímavosti zajímavosti zajímavosti zajímavosti zajímav
Zajímavosti ze světa optiky
Víte, že…
…existuje kapalinová čočka pro malé
fotoaparáty. Činnost lidského oka napodobuje kapalinová čočka, která neobsahuje
žádné pohyblivé mechanické části. Tvoří ji
dvě nesmísitelné kapaliny – elektricky vodivý vodní roztok a nevodivý olej – uzavřené
v krátké trubičce. Vnitřní povrch trubičky je
potažen vodu odpuzujícím povlakem, který
způsobuje, že vodní roztok nabírá tvar zakřivené čočky a má i její optické vlastnosti.
Vlivem elektrického pole se mění povrchové napětí a čočka bleskově pozměňuje
svůj tvar a zaostřuje se tak podle potřeby.
Zařízení vyvinuli výzkumníci společnosti Philips. Jak uvedli ve zprávě pro tisk, kapalinová
čočka měří v průměru pouhé 3 mm a na délku
2,2 mm a měla by sloužit v digitálních fotoaparátech, mobilních telefonech vybavených
fotoaparátem, domácích bezpečnostních
systémech, v lékařských vyšetřovacích přístrojích apod. Výzkumníci ji vyzkoušeli při více
než milionu zaostřovacích operací, aniž by se
změnily její optické vlastnosti.
Zdroj: www.ihned.cz, 8. 4. 2004,
převzatý článek
…američtí lékaři zkoumají novou metodu operací vnitřních orgánů, při které
by chirurg nemusel řezat do pokožky.
Mají za to, že za pomoci endoskopu se přes
ústa pacienta dostanou k žaludeční stěně,
proříznou ji a posléze budou moci operovat
orgány. Při pokusech na zvířatech operovali
po proříznutí žaludeční stěny a pobřišnice
střeva, játra, slinivku břišní, žlučník a dělohu. Metodu nazvali flexibilní transgastrická
peritoneoskopie a popsali ji v červencovém
vydání odborného časopisu Gastrointestinal
Endoscopy. Tým vedený profesorem Anthonym Kallooem z Univerzity Johna Hopkinse
v Baltimoru je přesvědčen o tom, že tento
postup může být pro chirurgii velmi důležitý.
Ještě dříve, než ho budou testovat u lidí,
chtějí vyvinout speciální nástroje. Tvrdí, že
jejich metoda urychlí hojení a zkrátí dobu
pooperační rekonvalescence.
Podle přednosty 1. chirurgické kliniky
Fakultní nemocnice Motol Jiřího Hocha je
tato metoda dokladem rozvoje technických
možností, ale praktické užití bude mít pravděpodobně minimální. „Rozhodně to neznamená převrat v chirurgii,“ říká lékař. Podle jeho
26
Česká oční optika 3/2004
slov bude záležet na tom, jak složitá bude
technologie, která takový výkon umožní. „Obdobné výkony se již dělají v oblasti žaludku na
slinivce břišní, byť jinou technologií,“ dodává
Jiří Hoch.
Zdroj: www.ihned.cz, 15. 7. 2004,
převzatý článek
…na oči jsou nejlepší banány a pomeranče, radí vědci. Látky obsažené v ovoci
pomáhají chránit zrak. U lidí, kteří jedí tři
a více porcí ovoce denně, existuje podle
výsledků studie menší riziko, že je postihne
oční choroba. Zatímco dříve se ochranný
účinek připisoval spíše zelenině, nejčastěji
mrkvi, nyní vědci vyzdvihují zejména banány
a pomeranče.
Každodenní konzumace ovoce může podle
internetového zpravodajství stanice BBC
News chránit před oční chorobou, která
s věkem postihuje sítnici a může způsobit
i slepotu. Tento poznatek vysvětlují lékaři
z Brigham and Women's Hospital v Bostonu
v odborném lékařském časopise Archives of
Ophthalmology. Dlouhodobého výzkumu se
zúčastnilo přibližně 118 tisíc lidí ve věku 12 až
18 let. U skupiny lidí, kteří jedli tři a více porcí
ovoce denně, byla pravděpodobnost vzniku
onemocnění makulopatií o 36 % nižší než
u těch, kteří jedli jen polovinu této dávky.
Makulopatie způsobuje zhoršování stavu
sítnice. To je vnitřní vrstva oka, která obsahuje
nervové buňky citlivé na světlo (tyčinky a čípky). Tyto buňky převádějí energii dopadajícího
světla na nervové vzruchy, které jsou vedeny
zrakovým nervem do mozku. Tím je umožněno
vnímání obrazu.
Průběh nemoci se dá jen zpomalit
Makulopatie je hlavní příčinou slepoty lidí
starších 65 let. Nemoc lze léky zpomalit,
ale nikoli vyléčit. Již v předchozích studiích
bylo uvedeno, že proti tomuto onemocnění
chrání člověka užívání vitamínů C a E, beta
karotenu a zinku.
Během výzkumu lékaři sledovali stravovací
návyky účastníků, zaměřovali se zejména na
množství zkonzumovaného ovoce, zeleniny
a vitamínů. To pak porovnávali s rizikem očních nemocí a podobných problémů.
Poté sledovali závěry další studie. Té se
účastnily tisíce mužů a žen starších 50 let.
Žádná oční choroba se u nich na začátku
výzkumu nevyskytovala. Vždy po několika
letech vyplňovali podrobné dotazníky. Přes
700 sledovaných osob v pozdějším věku
makulopatií onemocnělo. Při porovnání jejich
stravy s ostatními se zjistilo, že konzumovali
méně ovoce, zejména banánů a pomerančů,
které mají vysoce ochranný vliv. Na rozdíl
od ovoce však nemělo na rozvoj nemoci vliv
množství zkonzumované zeleniny.
Flavonoidy a vláknina
Ze studie také vyplynulo, že ovoce s vysokým obsahem karotenů, tedy hlavně žluté
a červené plody, není pro ochranu zraku
významnější než jiné ovoce. Vědci, které
vedl lékař Eunyoung Cho, z toho usuzují, že
spíš než karoteny chrání oči další látky, které
jsou v ovoci obsaženy – flavonoidy, vláknina
či draslík.
Dietoložka Catherine Collinsová se domnívá, že jednoznačný výsledek bostonské studie ve prospěch ovoce je možná dán tím, že
lidé v jídelníčku nemají dost dalších potravin
s ochrannými účinky, a to těch, které obsahují
lutein. Mezi ně patří například špenát a další
zelenina. V jídle jsou podle slov dietoložky
obsaženy mimořádně prospěšné látky, které
nelze nahradit umělými vitamíny.
Zdroj: www.ihned.cz, 8. 7. 2004,
převzatý článek; www.clspectrum.com,
21. 6. 2004
…terahertzové záření objevuje skryté
zbraně, vady materiálu, nádory a přečte
i zavřenou knihu. Před paprsky T se nic
neskryje. Paprsky z přístroje výborně objeví
skrytou zbraň nebo výbušninu, ale mají jednu
nevýhodu. Umožňují obsluze, aby kontrolovanou osobu viděla na obrazovce, jako by byla
nahá. To není přijatelné ani v dnešním světě
vyděšeném z terorismu.
Žádný problém, říkají však výzkumníci.
Sestrojíme přístroj tak, aby upozornil na
podezřelé objekty, ale neukazoval lidi na
obrazovce.
Záření se nazývá terahertzové a firma, jež je
nejdále v jeho komerčním využití, se jmenuje
TeraView a sídlí v britské Cambridgi. Věří, že
najde dostatek odběratelů mezi bezpečnostními službami, ale také u lékařů, farmaceutických firem a materiálových inženýrů.
vosti zajímavosti zajímavosti zajímavosti zajímavosti zajímavosti zajímavosti zajímavosti zajímavosti zajímavosti zajímavosti zajímavosti
Bezpečnější než rentgen
Terahertzové záření, neboli paprsky T, mají –
jak naznačuje jejich pojmenování – kmitočet
měřitelný v terahertzech, neboli bilionech
kmitů za vteřinu. Představují vlastně poslední
málo prozkoumanou a lidmi dosud nevyužitou
oblast rádiových vln a světelného spektra.
Paprsky T nesou mnohem méně energie
než rentgenové záření, a jsou tedy ze zdravotního hlediska bezpečnější. Přístroje firmy
TeraView produkují paprsky T tak, že vysílají
pulsy z výkonného infračerveného laseru na
krystal polovodičového arsenidu galia. Laser
má dnes velikost kancelářské kopírky.
Záření prochází oblečením, papírem, kovovými i plastovými předměty i lidskými tkáněmi.
Od každého materiálu se částečně odráží
specifickým způsobem, takže po zachycení
odražených paprsků a jejich analýze se dá
určit, na co narazily.
Nádor je jiný než zdravá tkáň
Veškeré fyzikální vlastnosti paprsků T ještě
nejsou známy a ani pracovníci firmy TeraView
zatím neříkají všechno, co vědí. Zčásti jde
o jejich obchodní tajemství a zčásti to zdůvodňují bezpečností, protože teroristé by neměli
vědět, jak zařízení případně oklamat.
Prozradili však, že například v medicíně se
paprsky T dají uplatnit díky tomu, že věrně signalizují množství vody ve tkáních, podle toho,
kolik jich voda pohltila. Obsah vody je jiný ve
zdravé tkáni a jiný v nádoru. Rovněž hustota
nádoru je vyšší, což odražené záření ukáže.
V posledních měsících vyšly odborné články
jiných vědců v časopise Applied Physics
Letters a v periodiku Physics in Medicine and
Biology. Jejich autoři potvrdili, že paprsky T
nabízejí dobré rozlišení zdravé a rakovinné
tkáně.
Zkoumání odrazu terahertzového záření od
jiných materiálů dále pokračuje a podílejí se
na něm univerzity společně s výzkumnými
ústavy elektrotechnických, leteckých a biotechnologických společností z několika zemí.
O finanční podporu požádaly i Evropskou
unii.
Kontrola kvality léků
Jak píše list Financial Times, přístroj firmy
TeraView stojí zhruba 200 000 liber, tedy
téměř deset milionů korun. Avšak profesor
Michael Pepper z Cambridgeské univerzity,
který se na jeho vývoji podílí, soudí, že cena
by mohla v příštích několika letech klesnout
na desetinu, pokud se technika začne vyrábět
ve velkém.
„Dosud jsme prodali jen několik přístrojů,
zejména pro analýzy v lékařství, farmaceutické výrobě a v bezpečnostním sektoru,“
říká Don Arnone, ředitel firmy TeraView.
Výrobci léčiv se nyní jeví jako nejnadějnější
odběratelé. Paprsky T jim nabízejí nový
systém kontroly kvality, např. správného
obsahu a rozmístění účinné látky v lécích.
Tento měsíc firma TeraView oznámila, že ve
spolupráci s britskou společností Smiths
Detection vyvíjí nový, menší skener pro
bezpečnostní složky. Bude zjišťovat, zda
kontrolované osoby nemají na těle skryty
zbraně, ať už kovové, nebo vyrobené z keramických materiálů či z pevného plastu.
Paprsky T také objeví plastické výbušniny
a drogy, protože dají specifický odraz.
Kontrolovaná osoba se přitom neobjeví na
obrazovce inspektorů. Místo toho přístroj
pípnutím nebo rozsvícením červené kontrolky oznámí, že narazil na něco podezřelého.
„Tím nenarušíme soukromí kontrolovaného
člověka a ulehčíme i pracovníkům ostrahy,
protože nebudou muset pořád soustředěně
sledovat monitor,“ uvedl Mike Kemp z TeraView pro časopis New Scientist.
Jinou zkoumanou možností je, že přístroj
vytvoří zcela rozostřený obraz kontrolované
osoby a ponechá pouze jasné kontury podezřelého předmětu v její kapse.
Bublinky v izolační pěně raketoplánu
Stejně tak může terahertzové záření zvenčí
prověřovat obsah dopisů a balíků. Není zatím
jisté, jak daleko takové prověřování může
vlastně jít. Vědci však říkají, že časem by mohli
rozpoznat inkoust ve vzácné knize a přečíst,
co se v ní píše, aniž by ji museli otevřít.
Přístroj také může najít fosilie v kusu horniny,
takže při jejím dolování ven ji už lidský zásah
nepoškodí, protože bude zřejmé, kde se
přesně nachází.
To jsou však spíše teoretické představy. Praktické uplatnění se rýsuje jinde.
Paprsky T mohou vykreslovat strukturu materiálů, z níž se pozná, jestli v nich nejsou
nežádoucí trhlinky. Výzkumníci v americkém
Rensselaerově polytechnickém ústavu tímto
zářením loni prokázali, že najdou nežádoucí
vzduchové bublinky v izolační pěně, která se
používá v raketoplánech. Stejně tak paprsky
T objeví mezery mezi vrstvami pěny a mezi pěnou a kovovým základem, a to lépe než obvykle používané rentgenové záření a ultrazvuk.
Biologům paprsky dokonce nabízejí možnost
nahlédnout do jádra buňky. V terahertzovém
spektru je možné porovnávat molekuly DNA
(deoxyribonukleové kyseliny, jež je stavebním materiálem genů) a zjišťovat, zda v nich
nedošlo k mutacím.
Přestože paprsky T budou vyžadovat ještě
důkladný výzkum, než jim vědci lépe porozumějí, jsou na nejlepší cestě stát se za pár let
na veřejnosti stejně známé jako rentgenové
záření.
Zdroj: www.ihned.cz, 22. 7. 2004,
převzatý článek
…ptáci „vidí“ magnetické pole. To, že
tažní ptáci vnímají magnetické pole Země
a využívají je pro svou orientaci při letu, už
vědci znají. Otázka zní, jak to vlastně ptáci
dokážou. Američtí a němečtí odborníci nyní
ve vědeckém časopise Nature představili překvapivé závěry získané při výzkumu trvajícím
více než dvě desetiletí. Podle nich tito ptáci
„vidí“ magnetické siločáry obklopující zeměkouli jako vzorce linií různých barev a intenzity.
Využívají při tom molekuly pohlcující světlo,
které mají na sítnici očí a jejichž činnost zřejmě magnetické pole ovlivňuje.
Zdroj: www.ihned.cz, 3. 6. 2004,
převzatý článek
…vědci učí nanočástice nahlížet dovnitř
buňky. Spisovatel Michael Crichton ve své
nové knížce Kořist (která nedávno vyšla
i v češtině) nechal nanočástice proudit lidským tělem a vysílat z něj obrázky jeho částí
jakoby snímané televizní kamerou. Ve skutečném světě vědci zkoušejí něco víc.
Jak píše časopis New Scientist, američtí
výzkumníci z univerzity v Indianě chtějí nanočástice vpravit přímo dovnitř buňky, aby
odtud získali údaje o jejím složení. Používají
malinké částečky zlata o velikosti zhruba
pěti nanometrů (miliontin milimetru). Ty už se
jim podařilo v chemickém roztoku navázat
na virus. Nyní se badatelé snaží, aby viry
pronikly dovnitř buňky a vnesly tam zlato.
Pak totiž mohou buňku ozařovat laserem.
Jeho světlo se o zlatou částečku rozbije
a odrazí, přičemž se vlnová délka mění podle
charakteru molekul v okolí. Když tedy výzkumníci odražené paprsky polapí a vyhodnotí, dozvědí se více o složení vnitřku buňky.
Badatelé jsou s těmito pokusy teprve na začátku, nicméně hodně si od nich slibují. Na
letošní výroční konferenci Americké asociace
pro povznesení vědy (AAAS) hned několik
vědců informovalo o svých pokusech, jak využít nanočástice k lékařské diagnostice vnitřku
buněk i k přímému, cílenému vnášení léků.
Vývoj se tedy ubírá poněkud jiným směrem,
než popisoval ve své sci-fi Michael Crichton.
A je tu – naštěstí – ještě jeden podstatný
rozdíl: zlaté nanočástice nemají ani tu nejzákladnější inteligenci, takže nemohou obsadit
lidský mozek a proměnit člověka ve svého
otroka.
Zdroj: www.ihned.cz, 29. 4. 2004,
převzatý článek
Přečetl Dr. Petr Kašpar
3/2004 Česká oční optika
27
m
marketing marketing marketing marketing marketing marketing marketing marketing marketing marketing mark
Design
p r o
Isoastigmatická
mapa
28
Česká oční optika 3/2004
keting marketing marketing marketing marketing marketing marketing marketing marketing marketing marketing marketing marketing
Se SOLAOne můžete nabídnout
Vašim zákazníkům to nejžádanější:
Zrakovou pohodu, přizpůsobivost
a vyvážené vidění při všech
každodenních situacích.
s k u t e č ný
ž i vo t
Design SOLAOne je v˘sledkem 10letého v˘zkumu zku‰eností uÏivatelÛ progresivní
korekce a anal˘z ergonomie vidûní uskuteãnûného s 10.000 presbyopy. Tento v˘zkum
vedl k pochopení skuteãn˘ch poÏadavkÛ nositelÛ br˘lí a definoval zásadnû nov˘ design
SOLAOne.
Velkorys˘ díl do dálky s maximální redukcí periferního rozostfiení a plavání obrazu
Vût‰í a ‰ir‰í díl na stfiední vzdálenosti se zlep‰en˘m binokulárním vidûním
Vy‰‰í a ‰ir‰í díl do blízka pro rychlou fixaci s minimálním pohybem oãí
Vût‰í díl do blízka se zdokonalenou pozicí pro rÛzné druhy ãtení
Minimální v˘‰ka centrovacího bodu 18 mm garantuje optimální funkci ve velk˘ch
i mal˘ch obrubách
3/2004 Česká oční optika
29
Technologie „Design by Prescription" zohledÀuje v˘‰i a typ refrakãní vady a velikosti adice
pro unikátní design kaÏdé ãoãky
b
brýlové čočky brýlové čočky brýlové čočky brýlové čočky brýlové čočky brýlové čočky brýlové čočky brýlové čočky
Světoví výrobci brýlových čoček
TOKAI OPTICAL
Uplynulo přesně 20 let od doby, co japonská firma Tokai Optical představila světu první ztenčenou organickou brýlovou čočku. Psal se rok 1984 a začala výroba čoček v indexu lomu 1.60. Až o sedm let
později přišly na trh čočky v indexu 1.54 a 1.56.
V roce 1998 stáli vývojoví pracovníci Tokai Optical u zrodu první
čočky v převratném indexu lomu 1.71 a taky u výroby prototypu
v indexu 1.74.
Firma Tokai Optical, právem označována za průkopníka vysokoindexních plastových materiálů, má nepřehlédnutelné předpoklady
pro dlouhodobý přínos inovace do oboru oční optiky:
• téměř 70letá tradice, úzká specializace na výrobu brýlových čoček a technická odbornost vlastníků z rodiny Furuzava spontánně
určují orientaci firmy na výzkum, vývoj a výrobu prvotřídní kvality
(na rozdíl od šířící se průměrnosti a kvantity, již současná vysoce
konzumní společnost v mnoha odvětvích akceptuje, či dokonce
žádá)
• výzkumem a vývojem nových materiálů a technologií se v ní zabývá až 10 % všech pracovníků. Tým 80 zanícených specialistů
představuje neobvykle vysoký poměr k celkovému počtu přibližně
800 zaměstnanců
• úzká spolupráce vývojového oddělení s významnými japonskými
producenty chemických monomerů pozitivně ovlivňuje profilaci
vlastností nově vyvíjených materiálů a jejich praktické uplatnění
v oboru oční optiky.
Pohled do minulosti
Historie společnosti se datuje od roku 1939, kdy byla v oblasti
Nagoya založena továrna na výrobu brýlových čoček – Furuzava
Lens Factory. Ambiciózní start a dynamický rozvoj byl krátce nato
přerušen vstupem Japonska do 2. světové války, během níž byla
továrna srovnána se zemí.
Hra „osudu“ bratry Furazavy od plánů uplatnit se v oblasti výroby
brýlových čoček neodradila. Na podzim 1957 založili 2 nové výrobní
společnosti, Koyo Kogaku Co. a Shochiku Kogaku Co., jejichž
sloučením v dubnu 1966 vznikla korporace TOKAI Optical. V oblasti
Okazaki a Fukui byly postupně vybudovány 4 továrny specializované na výrobu minerálních čoček, sériově vyráběných plastových
čoček, laboratorně vyráběných čoček a na průmyslovou aplikaci
antireflexních úprav.
Specializace Tokai Optical na vývoj
a výrobu čoček, léty ověřené zkušenosti
a enormní investice do výzkumu nových
materiálů a technologií přinesly úctyhodné
postavení s 15% pokrytím japonského trhu, získání certifikátů ISO 9002,
Sériové odlévání čoček
ISO 9001 a ISO 14001 a v posledních
10 letech taky zintenzívnění exportu do Evropy, Asie a Ameriky
prostřednictvím založených poboček.
Čočky lehčí než voda
Již zmíněná světová prvenství v oblasti
výroby vysokoindexních čoček nebyla
jedinými. Paralelně s vývojem ultratenkých
čoček probíhal v devadesátých letech
výzkum monomerů s nejmenší měrnou
hmotností. Produkty této etapy byly 2 typy
dosud nejlehčích čoček – Hi LD 1.55 s měrnou hmotností 1,08 g/cm3
a D.99 AS – schopných vznášet se na vodě (0,99 g/cm3).
Tokai 1.71AS HMC a 1.70AS CMC
Při srovnání vlastností prototypů čoček v indexu lomu 1.74 a 1.71
stálo vedení společnosti v roce 1998 před volbou, která padla právě
na materiál s indexem lomu 1.71 (přesně 1.708). Z hlediska cíle firmy
„vytvořit spolehlivou tenkou a lehkou čočku se skvělými optickými
a mechanickými vlastnostmi“ přinesly produkty z tohoto materiálu
všestranné uspokojení:
• ztenčení o 46 % se téměř shoduje s čočkami v indexu 1.74
• zvýšení Abbeova čísla na 36 (z 33 při 1.74 či 32 při 1.67) je
zárukou výjimečných optických vlastností
• neobvykle vysoká pevnost v tahu a tlaku předurčuje tento materiál
do vrtaných brýlí z hlediska bezrizikového opracování i pohodlného užívání
V roce 2002 byla představena
nová generace čoček z monomeru shodného indexu lomu
a byla opatřena antireflexní
multiúpravou CMC s posíleným
UV filtrem. V zájmu odlišit inovovaný produkt od původního jsou
tyto čočky označovány jako
Tokai 1.70 AS CMC.
30
Česká oční optika 3/2004
y brýlové čočky brýlové čočky brýlové čočky brýlové čočky brýlové čočky brýlové čočky brýlové čočky brýlové čočky brýlové čočky brýlo
Tokai, Seiko a technologie „Free Form“
Cílem společného výzkumu firem Tokai a Seiko završeného v roce
2002 byla výroba multifokálních čoček metodou „Free Form Surfacing“. Jedná se o jedinečnou technologii zpočátku používanou
pouze pro výrobu jednoohniskových čoček. Unikátnost spočívá
v procesu, při němž je plát oddělen z homogenního plastového válce
(v žargonu nazývaném „sausage“ = klobása) důkladně oboustranně
opracovaný do tvaru čočky.
Sférická čočka
Asférická čočka
Biasférická čočka T1.7 MU
Pro Guard Coat a Foggy Guard Coat
Uplatněním této metody ve výrobě progresivních čoček se začalo zabývat více významných firem. Tokai a Seiko se společně
rozhodly pro výbrus individuálního progresivního designu na zadní
asférické ploše (Back Side Progressives – BS), a to z následujících
důvodů:
• umístění progresivní plochy blíže k oku rozšiřuje zorné pole uživatele o 30 % oproti čočkám s progresí přední plochy (srovnatelné
k dívání se přes klíčovou dírku z menší i větší vzdálenosti)
• asférická zadní plocha eliminuje periferní zkreslení obrazu účinněji než při jejím umístění na přední ploše
• BS čočky jsou při shodném indexu lomu viditelně tenčí a lehčí než
konvečně vyráběné multifokály či multifokály „free form“ s přední
progresivní plochou
Při vývoji materiálů a zavádění nových technologií je pro Tokai
Optical přirozený vývoj i v aplikovaných povrchových úpravách.
V roce 2002 tomu nasvědčovala již zmíněná inovace antireflexní
multiúpravy HMC na CMC-UV. V roce 2003 začali s nanášením
úpravy Pro Guard účinně odpuzující kromě vody i mastnotu a jiné
olejové nečistoty (např. otisky prstů). V současnosti je díky originální
nanotechnologii možné průmyslové nanášení úpravy proti zamlžování – Foggy Guard.
„K AŽDOROČNĚ OBOHATIT OBOR OČNÍ OPTIKA
O UŽITEČNOU NOVINKU“
... je krédo členů rodiny Furuzava. Více souvisí s jejich zájmovou
orientací na nepřetržitý výzkum a vývoj než na agresivní pronikání
na světový trh. I když se tento cíl může jevit při současných globalizačních trendech příliš skromný, je naopak nekompromisně
ambiciózní a pro celý obor nesmírně prospěšný.
Vlastnictví patentu zaručuje oběma společnostem – Tokai
a Seiko – během nejbližších 10 let přednostní právo na výrobu
čoček s progresivní zadní asférickou plochou. Výroba jinými
producenty bude až do roku 2012 možná pouze po dohodě
s vlastníky tohoto patentu.
Velikost firmy Tokai Optical umožňuje pružné zavádění systémů.
Budování továren výhradně na japonské půdě, jejich nejmodernější technické vybavení a profesionalita pracovníků jsou zárukou
výjimečné kvality „Made in Japan“.
Mgr. Diana Procházková
Tokai BS-Series
Progresivní design čoček Tokai BS-Series je počítačově modifikovaný podle individuálních údajů a potřeb presbyopického
zákazníka. Kromě standardně zadávané dioptrie na dálku i na blízko
zohledňuje:
• životní styl uživatele volbou optimální délky progresivního koridoru
(11, 13, 15, 17 mm)
• míru sbíhavosti PD pro čtení proti PD na dálku zvlášť pro každé
oko
• oblíbenou čtecí vzdálenost uživatele (33, 36, 40 mm)
• rádius zakřivení očnice a pantoskopický úhel zvolené obruby
Ultratenké biasférické čočky Tokai 1.70 CMC MU
Metoda „Free Form Surfacing“ skýtá nové možnosti uspokojení stále se zvyšujících požadavků na estetiku a zobrazovací
kvality čoček. Výsledkem oboustranného asférického provedení Tokai 1.70 CMC MU jsou ultratenké čočky zobrazující bez
jakýchkoliv periferních zkreslení.
3/2004 Česká oční optika
31
p
zvětšovací pomůcky zvětšovací pomůcky zvětšovací pomůcky zvětšovací pomůcky zvětšovací pomůcky zvětšova
Lupy
pomůcky pro slabozraké
Důležitou úlohou očních lékařů a zejména očních optiků je
doporučit a opatřit slabozraké
optickými pomůckami.
O slabozrakosti mluvíme tehdy, když
dojde k trvale zhoršeným funkcím vidění,
a to buď překážkami v optických prostředích zabraňujícími průniku světelných
paprsků do oka, nebo organickým poškozením senzorické zrakové dráhy. Není
nutno zdůrazňovat, že dobrá schopnost vidění
je důležitým faktorem pro vývoj a rozvoj psychických i motorických schopností člověka
a že každé zhoršení zasahuje podstatně do
všech oblastí jeho života. Týká se to nejen
běžných životních aktivit, ale zejména i nemožnosti číst běžný tisk. Proto je i sebemenší
zlepšení vidění vítanou pomůckou pro každého slabozrakého.
Příčinou zhoršeného vidění mohou být
vrozené anomálie či patologické procesy
ve formě zánětů, degenerací, úrazů nebo
nádorů. Oční tkáně jsou neobyčejně citlivé
na přívod živin a kyslíku, proto každé systémové cévní poškození vede k pomalému
nebo i náhlému zhoršení vidění. Na prvním
místě mezi příčinami je u stárnoucí populace
arterioskleróza projevující se makulární
sítnicovou degenerací, postihuje více
než 20 % lidí v 7. decéniu života. Diabetická
retinopatie, pigmentová degenerace sítnice,
atrofie optiku, těžká myopie a glaukom jsou
dalšími nejčastějšími příčinami poškozeného
vidění.
Hodnocení sníženého vidění probíhá
pomocí zjištění zrakové ostrosti na optotypech. Řídíme se dosaženou zrakovou ostrostí
po korekci refrakční vady na lepším oku. Za
lehkou slabozrakost považujeme V 6/18
(0,3)–6/60, za střední do V 3/60 a za
těžkou do V 1/60. Dalším kritériem je rozsah
zorného pole, schopnost čtení, adaptace
a barvocit. Pro zrakově postižené se k přesnějšímu určení používají speciální optotypy
32
Česká oční optika 3/2004
pro slabozraké na vzdálenost 1–2 m, jejichž
velikost je na danou vzdálenost vypočítána.
Do blízka vystačíme s Jägrovými tabulkami
do blízka, s tištěným písmem seřazeným do
odstavců podle velikosti od nejmenšího č. 1
do největšího č. 24.
Důležitým, při výběru optické pomůcky často omezujícím faktorem, je věk a inteligence
včetně manuální zručnosti slabozrakého.
Vybrání pomůcky je přísně individuální a řídí
se účelem použití, tedy zda je na dálku či na
blízko, na dlouhodobé či krátkodobé použití
a na jakou je pracovní vzdálenost.
Optickou pomůckou zvětšujeme slabozrakému obraz na sítnici. Pro vzdálené
předměty používáme dalekohled. Pro zvětšení do blízka existují tři možnosti. První možnost spočívá v přiblížení předmětu s použitím
patřičné akomodace. Dále můžeme zvětšit
přímo předmět (na příklad zvětšená kopie na
obrazovce). Třetí alternativou je použití zvětšovací optické pomůcky, která je individuálně
přizpůsobena. Úkolem zvětšovací optiky je
zvětšením zobrazit předmět v oblasti funkceschopné sítnice. Zvětšením pak rozumíme
poměr mezi vzniklým obrazem na sítnici
s optickou pomůckou a bez ní.
obr. 1 Příložná lupa
Lupa je nejjednodušší zvětšovací pomůckou pro získání zvětšeného virtuálního
předmětu do blízka. Vedle brýlového skla je
již po staletí známa a našla mnohé použití. Je
nejpoužívanější a nejdostupnější pomůckou
pro slabozraké, ať už jako lupa nebo lupové
brýle. Důvodem je pravděpodobně jednoduché a nepříliš komplikované používání
především pro starší pacienty, kteří jsou jejich
nejčastějšími uživateli.
Podle způsobu použití dělíme lupy na
ruční, stojánkové, hlavové a na lupové
brýle. Stojánkové lupy mají takové upevnění,
že optický systém může být nastaven v pevné
nebo nastavitelné pozici k pozorovanému
předmětu. Příložné lupy (obr. 1) patří mezi
takové stojánkové lupy, které mají pevnou
vzdálenost k předmětové rovině. Jsou vhodné
pro starší osoby na čtení, protože vylučují
eventuální třes ruky.
Zvětšení a zorné pole pro optimální použití lze měnit u příložné lupy pouze změnou
pracovní vzdálenosti (s*), což je vzdálenost
mezi vrcholovým bodem oka a předmětovou
rovinou (obr. 2). Znamená to, že proměnná
veličina je jenom vzdálenost mezi okem
a lupou. Změnou pracovní vzdálenosti může
vzniknout pro uživatele přijatelný kompromis
mezi zvětšením a velikostí zorného pole. To
znamená, že nastavení aE dané touto pracovní
vzdáleností umožní pacientovi při použití brýlí
zvolit odpovídající přídavek do blízka NZ, čímž
je zajištěn ostrý obraz na sítnici.
Výrobce je povinen u příložných lup udat
zvětšení. Tento parametr je vypočítán podle
rovnice (1) nebo (2) a platí jenom pro vybrané
podmínky používání, které obvykle nemohou
být v praxi použity. Z tohoto důvodu nejsou
údaje o zvětšení na příložných lupách zcela
spolehlivé a nemohou být dosazeny podle
zjištěné potřeby zvětšení přesně do rovnice
(3). V této rovnici je faktor 1,6 ve jmenovateli
dán rozdílem mezi obvyklou vzdáleností do
blízka (400 mm) a zkrácenou vzdáleností
a0 = 250 mm.
Γ´ =
D
(1)
4dpt
Γ´erf,25 =
Γ´ =
potřebný vizus
1,6×vizusCC
D
+ 1 (2)
4dpt
(3)
V článku budou dále popsány základní
vztahy mezi zvětšením a pracovní vzdáleností, zvětšením a monokulárním zorným
polem, mezi zobrazovacími vadami a použitelným zorným polem, mezi nastavenou
ací pomůcky zvětšovací pomůcky zvětšovací pomůcky zvětšovací pomůcky zvětšovací pomůcky zvětšovací pomůcky zvětšovací pomů
vzdáleností a přídavkem do blízka a vlivem osvětlení na zrakovou ostrost.
Zvětšení a pracovní vzdálenost
Čím je zvolena menší vzdálenost od vrcholového bodu oka SA k předmětové obrazové
rovině, tím je vzniklý obraz na sítnici větší.
Tento vztah platí i bez použití zvětšovacích
pomůcek anebo při použití zvětšovacího prostředku libovolné zvětšovací velikosti β'.
Slabozrací, kteří používají příložnou lupu na
čtení, čtou obvykle v té vzdálenosti, ve které
jsou zvyklí číst bez lupy. Je proto velmi důležité znát pracovní vzdálenost, aby mohlo být
přesně zjištěno zvětšení příložné lupy a byl
usnadněn – při znalosti potřebného zvětšení –
její výběr. V literatuře a u výrobců často můžeme nalézt údaj o vzdálenosti k použití e*. Je
to vzdálenost mezi vrcholovým bodem oka SA
a vrcholovým bodem příložné lupy na obrazové straně S2. Čím menší je tato vzdálenost
k použití, tím blíže se dostaneme k příložné
lupě a k obrazové rovině. Úhel, pod kterým se
lupový obraz objeví, je větší, a tím se zvětšení
Γ při konstantním β' zvyšuje.
Zvětšení a monokulární zorné
pole
Čím větší je zvětšení nebo velikost zobrazení při stejné pracovní vzdálenosti,
o to menší bude monokulární zorné pole
d‘h. To je rozhodující pro použití příložné lupy.
Zorné pole je omezeno jednak obrubou lupy
a jednak vzdáleností oko – lupa (zornice oka
slouží jako aperturní clona). Jestliže je velikost
zorného pole příliš malá, potom lze s tímto
zvětšovacím prostředkem jen obtížně číst,
nebo je dokonce čtení nemožné. Plynulé čtení
se uskutečňuje po skupinách slabik. Přitom je
potřebné rozpětí čtecí zóny u člověka, který
není slabozraký, 4 až 5 stupňů (obr. 3).
Na obrázku 3 je zobrazena velikost potřebné čtecí plochy při pracovní vzdálenosti 250
mm. Zvětšením monokulárního zorného pole
se zlepší orientace v řádcích a čtení se zlepší.
Při použití rovnice (4) podle Schrecka může být ohodnoceno maximální zorné pole
d‘h (max) příložné lupy v závislosti na maximálním
zvětšení Γ(max).
d‘h (max) =
200 mm
Γ´(max)
(4)
Zobrazovací vady
a „použitelné“
monokulární zorné pole
Velký význam má pro slabozrakého kvalita
zobrazování příložné lupy. Zde hrají úlohu
chyby v zobrazování, které dělíme na monochromatické (sférická vada, neklid obrazu,
astigmatizmus, zkreslení, koma) a chromatické aberace (barevná vada, barevná vada
zvětšení, příčná barevná vada). Ty jsou závislé
na tvaru lomných ploch, disperzi a materiálu
čočky, velikosti objektu a poloze zornice pozorovatelova oka. Lupy s asférickou plochou
prokazují menší monochromatické vady než
lupy se sférickým tvarem plochy. Aberace
obr. 3 Rozsah čtecí zóny 5 stupňů pro pracovní
vzdálenost 250 mm
jsou minimalizovány také tehdy, jestliže
optická osa lupy prochází středem zornice
pozorovatelova oka.
Výrobci lup mohou pro určitou lomivost D
a předem danou velikost objektu s přizpůsobit tvar lomných ploch tak, že zobrazovací
vady jsou při určité používané vzdálenosti
minimalizovány. Firma Eschenbach Optik
např. udává u většiny příložných lup vzdálenost mezi lupou a okem.
Rozhodující pro velikost použitelného
monokulárního zorného pole d‘h (nutz) je
kvalita zobrazování na okraji lupy. U slabých lup je vzhledem k malé zobrazovací
vadě na okraji lupy použitelné monokulární
zorné pole stejně velké jako monokulární
zorné pole. Také pro tento případ platí ta
úměra, že čím je zvoleno menší zvětšení,
tím je větší použitelné zorné pole. Slabší
příložné lupy velkého otevřeného průměru
mohou být použity binokulárně. Lupový obraz
je pozorován oběma očima šikmo skrz lupu.
Zobrazovací vady, zejména zneostření obrazu
a astigmatizmus, se přitom mohou projevit
natolik zesíleně, že se obrazy obou očí nemohou v mozku spojit. Binokulární použití
pak není možné.
Nastavovací vzdálenost
a potřebný přídavek do blízka
obr. 2
Souvislosti v systému oko a příložná lupa, poměry jejich vzdáleností s označením (pracovní vzdálenost
s*, střední tloušťka dM, nastavovací vzdálenost aE, vzdálenost obrazu s‘, volné otevření dh, maximální volné
otevření dh(max), předmětová ohnisková vzdálenost fL)
Poloha obrazu je u příložné lupy stálá. Sečteme-li průměr velikosti obrazu s‘ s použitou
vzdáleností e*, dostaneme vzdálenost nastavení aE. Ta se mění v závislosti na vzdálenosti
mezi příložnou lupou a okem. Nastavovací
vzdálenost je ta dráha, která je dána vzdáleností mezi lupovým obrazem a hlavní
rovinou oka na straně předmětu HA . Je
tím menší, čím více se slabozraký přiblíží
k lupě (malá pracovní vzdálenost). Hodnota
nastavovací bodové refrakce AE, která je reciprokou hodnotou nastavovací vzdálenosti,
je přitom větší. Potřebný přídavek do blízka NZ
je založen na vypočítané nastavovací bodové
refrakci s ohledem na maximální akomodační
výkon ΔAmax s korekcí.
3/2004 Česká oční optika
33
p
zvětšovací pomůcky zvětšovací pomůcky zvětšovací pomůcky zvětšovací pomůcky zvětšovací pomůcky zvětšova
Osvětlení a zraková ostrost
Obecně můžeme vyjít z toho, že zraková
ostrost stoupá se zvyšující se silou osvětlení
E, pokud se nevyskytnou rušivé fenomény
oslnění. Normálně vidoucí lidé dosáhnou
nejlepší zrakovou ostrost pro černé písmo
na bílém podkladě při osvětlení 1 000 až
10 000 lx. U slabozrakých je potřeba hladiny
osvětlení závislá na druhu poškození vidění.
Ta může kolísat od 380 lx do 10 000 lx. Proto
je u příložných lup s osvětlením nezbytná
možnost regulace osvětlení podle individuální potřeby.
U příložných lup existují nejrůznější
formy lup s osvětlením (i zabudovaným)
a také nejrůznější druhy jejich stavby.
Relevantní výkonnostní parametry příložných lup, nejdůležitější pro praxi, jsou:
zvětšení Γ , laterální rozsah monokulárního zorného pole d‘h a nastavovací vzdálenost aE , vždy v závislosti na pracovní
vzdálenosti. Na základě zjištěných měření
je můžeme vypočítat anebo změřit. Výrobce
obvykle udává vzdálenost k použití lupy e*,
výrobní formu, cenu a materiál, z něhož byla
čočka vyrobena.
Pro výběr vhodné lupy musíme mít k dispozici údaje o zrakové ostrosti do dálky i do blízka,
o velikosti a druhu korekčních prostředků,
o rozsahu zorného pole a jeho nejrůznějších
možných poruchách a eventuálně o dalších
poruchách vidění. Velmi důležité je zjištění,
zda má pacient centrální, periferní, mozaikovou či difuzní poruchu vidění. Při zkrácené
zkušební nebo malé pracovní vzdálenosti je
nutné zvýšenou akomodační potřebu dioptricky kompenzovat přídavkem do blízka. Další
důležité údaje nám poskytne pacient (údaj
o pracovní vzdálenosti, účel použití atd.).
Pro volbu velikosti potřebného zvětšení
u zvětšovací pomůcky do blízka je doporučováno použití schématu:
potřebný vizus do blízka
(v desetinné soustavě)
potřebné zvětšení =
vizus s korekcí do dálky
(v desetinné soustavě)
Je samozřejmé, že toto schéma je jen
určitým vodítkem a že pro určení vhodné zvětšovací pomůcky je možné použít daleko více
pomocných návodů. Zejména je však nutná
praktická spolupráce s pacientem, která je
obvykle časově náročná.
K usnadnění výběru a k pokud možno
optimálnímu určení zvětšovací pomůcky
byl zpracován rozsáhlý článek, týkající se
příložných lup. Byl zveřejněn na pokračování
v časopise DOZ 1, 2 a 3/2004 pod názvem:
Untersuchungen zu den angegebenen
Leistungsparametern von Aufsetzlupen für
Sehbehinderte, deren Praxisrelevanz und
Vorschläge für Anpasshilfen. Autory jsou:
Dipl.-Ing. (FH) Alex Look a prof. Dr.-Ing. Michael Gebhardt z Fachhochschule Jena.
V našem článku jsou převzaty některé
základní údaje z 1. dílu tohoto článku včetně
3 obrázků. V tomto díle i v dalších pokračováních jsou po dalších měřeních posuzovány výkonnostní parametry 49 příložných
lup od firem Coil, Eschenbach Optik, Peak
a Schweizer Optik. Ve třetím díle jsou uvedeny
návrhy pro rychlé a přesné určení zvětšovací
pomůcky pomocí diagramů a počítačového
programu.
Cílem našeho článku je obrátit pozornost
očních optiků i očních lékařů na často zanedbávanou možnou pomoc slabozrakým
jednoduchými zvětšovacími pomůckami
a v neposlední řadě pak upozornit na výše
uvedené články v časopise DOZ.
Článek zpracovala a přeložila
doc. MUDr. Květa Kvapilíková, CSc.
inzerce
Distribuce brýlových obrub,
slunečních brýlí a dalších optických pomůcek značek:
GENESIS, VENETOS, CORAL EYEWEAR,
K+L TRADING, P+US a dalších.
34
Česká oční optika 3/2004
Novodvorská 994, 142 00 Praha 4,
Tel.: 239043756, Fax: 239 043 222,
e-mail: [email protected]
www.kltrading.cz
Výhradním dodavatelem obrub francouzské firmy
ve čtyřech modelový řadách
Bourgeois, Antoine Bourgeois,
Figures Libres a Ligne 21
3/2004 Česká oční optika
je firma Madra Energy, spol. s r.o.
35
Národní 23, 110 00 Praha1, tel.: 224 213 222
fax: 224 213 226, e-mail: [email protected]
MADRA ENERGY, spol. s r.o.
a
k
kvalita vidění kvalita vidění kvalita vidění kvalita vidění kvalita vidění kvalita vidění kvalita vidění kvalita vidění kva
Co ovlivňuje
vidění adaptovali, stále se cítili omezeni při
čtení, sledování televize a při pohybu, často
padali. Paradoxně u nich nebyl zjištěn zvýšený počet zlomenin kyčle a 28 % z nich nikdy
pro své potíže nenavštívilo oftalmologa (mimo
předpis brýlí).
a životní pohodu?
Ze studie vyplývá, že jeden z 20 sledovaných měl jednostrannou ztrátu zorného pole
a jeden z 50 sledovaných ztrátu oboustrannou. Všichni byli omezeni v denních aktivitách, zvláště při čtení a sledování televize,
a bylo u nich zvýšeno riziko úrazu. V úvahu
musíme vzít i skutečnost, že ze studie vypadla
řada jedinců neschopných spolupráce při vyšetřování zorného pole, hospitalizovaných, žijících v sociálních zařízeních a dlouhodobých
léčebnách, takže skutečný počet starších
lidí s poškozeným zorným polem bude jistě
mnohem vyšší.
doc. MUDr. Milan Anton, CSc.
kvalitu vidění
Problémy spojené se zhoršením vidění
postihují převážně starší populaci. Pokles
zrakových funkcí není podmíněn jen snížením zrakové ostrosti, ale i stavem zorného
pole. Zjištění příčin zhoršeného centrálního
vidění u stárnoucích bylo již věnováno mnoho
studií. Velmi málo je však známo o změnách
rozsahu zorného pole v této věkové skupině
obyvatelstva.
R. S. Ramrattan se spolupracovníky z Erasmus University Medical School Rotterdam
sledovali u 6 250 občanů starších 50 let
výskyt změn zorného pole a vliv těchto změn
na způsob života postižených jedinců. Po
pečlivém oftalmologickém a neurologickém
vyšetření byli proto během tříletého sledování
i 2x navštíveni v místě svého bydliště. Tak byly
získány údaje o tom, v čem se tito lidé cítí být
omezeni při denních aktivitách.
Postižení zorného pole bylo zjištěno u 5,6 %
sledovaných. Ve věkové skupině 55 – 64 let
měla změny zorného pole 3 % sledovaných,
po 85. roce již 19 %. Bilaterální výpadek
zorného pole měla 2 % sledovaných.
Hlavní příčinou změn v zorném poli byl glaukom. Na druhém a třetím místě mezi příčinami
změn ve skupině do 75 let bylo onemocnění
zrakového nervu a mozkové příhody, ve
skupině starších 75 let pak senilní makulární
degenerace a okluzivní cévní onemocnění
sítnice.
Přesto, že se všichni sledovaní s postiženým
zorným polem po nějaké době na omezené
Literatura:
Henahan, S.: Dutch Study Schows Visual
Field Loss More Common Than Expected,
Eurotimes, Vol. 7/1, 2002, str. 28
inzerce
36
Česká oční optika 3/2004
alita vidění kvalita vidění
Kompletní
vybavení pro
oční ambulanci
MEOPH s.r.o.
Business Centrum Olšanka, Táboritská 1000/23, 130
00 Praha
3/2004
Česká3oční optika 37
Tel.: 241 090 133, Fax.: 241 090 141, Mobil: 603 234 507
URL: http://www.meoph.com, email: offi[email protected]
v
veletrhy veletrhy veletrhy veletrhy veletrhy veletrhy veletrhy veletrhy veletrhy veletrhy veletrhy veletrhy veletr
Mezinárodní veletrh
Od pátku 22. do pondělí 25. října 2004 se
bude již po třicáté osmé konat v Paříži na jižním výstavišti Porte de Versailles Mezinárodní
veletrh oční optiky a optometrie.
Veletrh vznikl v roce 1967 a poprvé se
konal v městě Oyonnax, centru oční optiky
ve Francii. Nápad pořádat veletrh uskutečnila skupina francouzských výrobců oční
optiky, kteří chtěli představit své produkty
zahraničním odběratelům. Na prvním veletrhu
vystavovalo 50 výrobců. O dva roky později,
v roce 1969, se jejich počet zdvojnásobil
a tehdy také vznikl název SILMO. V roce 1972
se veletrh přestěhoval do Paříže a rozrostl se
do mezinárodních dimenzí.
SILMO se ve světě řadí ke špičkovým akcím.
Má velmi silnou pozici a pořadatelé bedlivě
sledují vývoj trhu, požadavky spotřebitelů
a výrobců a přizpůsobují konání veletrhu
těmto změnám. Touto strategií se daří posilovat úroveň veletrhu a každoročně nabídnout
optikům vysoce kvalitní přehlídku v oboru.
SILMO představuje ucelenou nomenklaturu
38
Česká oční optika 3/2004
oční optiky, od brýlových obrub, slunečních
brýlí, přes kontaktologii, luxusní produkty,
brýle jako módní doplněk nebo šperk, až po
veškeré pomůcky a přístroje pro optiky a optometristy, díly a prvky pro výrobu a vybavení
prodejen oční optiky.
Veletrh SILMO má velký mezinárodní záběr.
Informační a mediální kampaně probíhají ve
více než 50 zemích světa. V každé zemi je
k dispozici kontaktní místo, které poskytuje
odborníkům další informace v místním jazyce,
předregistruje návštěvníky a pomáhá jim se
zajištěním jejich pobytu v Paříži. Kromě toho
veletrh SILMO spolupracuje s jinými mezinárodními veletrhy, které se konají v různých
zemích světa a jsou také zaměřeny na oční
optiku. Česká republika figuruje v této skupině
s brněnským veletrhem OPTA.
Veletrh SILMO pořádá každoročně řadu odborných seminářů, které mají za cíl poskytovat
aktuální informace o všem, co se v oční optice
děje nebo připravuje.
Zvláštní sekcí na veletrhu SILMO je FÓRUM.
Je to zóna, která nabízí originální přehlídku
trendů a novinek. Na veletrhu se také každoročně udělují ceny SILMO D‘OR (Zlaté Silmo).
Odborná porota vybírá produkty, které jsou
zajímavé svou kreativitou, inovací či kvalitou.
Hlavními tématy letošního veletrhu jsou:
móda, zdraví a technologie.
Protože se veletrh SILMO koná v Paříži
– centru módy, kultury, gastronomie a turistiky, můžete si svůj pobyt na veletrhu zpříjemnit
návštěvou kulturního programu či posedět
v typicky pařížské kavárničce. Možností, jak
strávit volné chvíle, je řada, každý z Vás si tedy
může vybrat podle svého.
Active Communication, Praha
VÝHERCE SOUTĚŽE SILMO 2004
V letošním roce jste opět měli možnost zúčastnit se soutěže o dvě letenky +
ubytování v Paříži během veletrhu SILMO v říjnu 2004, kterou pro Vás připravilo zastoupení veletrhu SILMO v ČR ve spolupráci se Společenstvem
českých optiků a optometristů. Ze zaslaných odpovědních lístků byla vylosována výherkyně leteckého zájezdu – paní Štěpánka Zdvořáčková,
AXIS OPTIK s.r.o., Mariánské Lázně. Blahopřejeme.
Redakce
rhy veletrhy veletrhy veletrhy veletrhy veletrhy veletrhy veletrhy veletrhy veletrhy veletrhy veletrhy veletrhy veletrhy veletrhy veletr
3/2004 Česká oční optika
39
v
veletrhy veletrhy veletrhy veletrhy veletrhy veletrhy veletrhy veletrhy veletrhy veletrhy veletrhy veletrhy veletr
OPTA 2005
– zaostřeno na optiku
Mezinárodní veletrh oční optiky a oftalmologie OPTA 2005 se na brněnském výstavišti
uskuteční v klasickém únorovém termínu,
a to od 25. do 27. 2. 2005. Jedná se o největší a nejvýznamnější akci svého druhu ve
středoevropském regionu. Tento veletrh se
tak stává jedinečnou příležitostí pro navázání
významných obchodních a odborných kontaktů, zvláště pak po vstupu České republiky
do Evropské unie. Tímto aktem se otevřel trh
s potenciálem okolo 450 milionů obyvatel.
Tento veletrh se řadí mezi nejvýznamnější specializované veletrhy oční optiky a oftalmologie
v regionu střední a východní Evropy a v České
republice je to jediný odborný veletrh zaměřený na oční optiku a oftalmologii.
rok 2005 je stejně jako v předchozím ročníku
připravena 100% registrace návštěvníků.
Všichni návštěvníci veletrhu OPTA budou také
vybaveni visačkou se jménem, názvem firmy
a země, odkud přijeli. Vystavovatelé tak budou
mít mnohem lepší možnost orientovat se, kteří
zákazníci jejich expozici navštěvují.
Jako každoročně bude veletrh provázet
odborný doprovodný program složený především ze seminářů, odborných přednášek
a firemních prezentací. Také v roce 2005
se v rámci doprovodného programu uskuteční Mezinárodní konference učitelů optiky
a optometrie ze střední a východní Evropy,
tentokrát s pořadovým číslem IV. Stejně jako
se již zná z předchozích ročníků, a proto
mohou být projednávány konkrétní otázky
a problémy a výsledky těchto diskuzí mohou
mít podstatný vliv na budoucnost profese
v rámci celé Evropy.
Každý vystavovatel se může přihlásit do
nové a ojedinělé marketingové soutěže AURA
– soutěže o nejlepšího vystavovatele na
vybraných mezinárodních veletrzích v České
republice. Tato soutěž poskytuje možnost
ohodnotit účast vystavovatelů na veletrhu
nezávislou, odbornou porotou. Tím získává
přihlášený vystavovatel objektivní hodnocení
a má možnost srovnání s ostatními vystavovateli. Soutěž se týká pouze vybraných veletrhů a právě veletrh OPTA je do této soutěže
přihlášen. Každá přihlášená expozice bude
hodnocena na základě přihlášky, podkladů
a prohlídky expozice odbornou porotou. Ze
všech řádně přihlášených expozic vybere
porota nominované na cenu AURA, kteří
postoupí do druhého kola. V něm již budou
vyhlášeny nejlepší expozice.
Pro studenty středních a vysokých odborných uměleckých škol a pro mladé designéry
do 30 let je určena soutěž BREJLE 2005.
V této soutěži jde o vytvoření původního
návrhu designu brýlí jako objektu – doplňku
osobnosti každého člověka bez omezení
fantazie.
Návštěva veletrhu OPTA 2005 je příležitostí
seznámit se s nejnovějšími technologiemi
a výrobky v oblasti optiky a oftalmologie,
setkat se s odborníky a dozvědět se spoustu
zajímavých informací. Byla by škoda takovou
příležitost nevyužít a v termínu 25.–27. února
2005 nepřijít na brněnské výstaviště.
Veletrh OPTA je připravován v úzké spolupráci se Společenstvem českých optiků
a optometristů. V roce 2004 se ho zúčastnilo
226 vystavujících firem z 21 zemí. Veletrh
navštěvují z téměř naprosté většiny odborníci z řad optiků, optometristů a oftalmologů
a velká část z nich přijíždí ze zahraničí. Pro
40
Česká oční optika 3/2004
v letech minulých převzala záštitu nad touto
významnou akcí Evropská rada optometrie
a optiky (ECOO) a Asociace evropských
univerzit vzdělávajících optometrii (AEUSCO).
Tato konference bude první po rozšíření EU
o nové členy, které se uskutečnilo v květnu
roku 2004. Většina účastníků konference
Další informace o veletrhu OPTA najdete
také na internetových stránkách www.bvv.
cz/opta.
Tiskové středisko BVV
rhy veletrhy veletrhy veletrhy veletrhy veletrhy veletrhy veletrhy veletrhy veletrhy veletrhy veletrhy veletrhy veletrhy veletrhy veletr
Weco Profi Drill
Vrtané brýle? Přesně, rychle a snadno!
Vrtací automat
W 450 Drill
Centrovací systém
CAD III s přenosem
vrtacích dat
Formtracer II
3D-snímač tvaru
obruby
Dokonalé spojení přesnosti, spolehlivosti a moderních technologií
Rodenstock ČR s.r.o., Dr. Sedláka 841, 339 01 Klatovy, tel.: 376 346 502
Česká oční optika 41
Rodenstock Slovensko s.r.o., Lazovná 69, SK-974 01 Banská Bystrica, 3/2004
tel.: 00421/484
715 544
k
křížovka křížovka křížovka křížovka křížovka křížovka křížovka křížovka křížovka křížovka křížovka křížovka
Křížovka o ceny
Vážení luštitelé, v tomto čísle pro Vás tajenku připravila firma SAGITTA Ltd., s.r.o., která rovněž věnovala ceny pro výherce. V tajence se dozvíte
názvy značek japonského výrobce CHARMANT, které začne společnost SAGITTA dodávat na český a slovenský optický trh v druhé polovině
letošního roku.
Vyluštění tajenky zašlete do 1. 11. 2004 na adresu redakce: EXPO DATA spol. s r.o., Česká oční optika, Výstaviště 1, 648 03 Brno. Z došlých odpovědí
vylosujeme tři výherce, kteří obdrží do konce listopadu jako ceny luxusní sluneční brýle vyrobené společností CHARMANT.
Výherce z č. 2/2004: 1. cena – autobusový zájezd na veletrh SILMO do Paříže v říjnu 2004 – Emílie Olivová, Optika Olivová, Holice v Čechách.
Správné znění tajenky z č. 2/2004: Špičková událost v oční optice na podzim v Paříži se jmenuje SILMO.
42
Česká oční optika 3/2004
Na této rubrice spolupracují
Obsah
Barevné kontaktní čočky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Silikonhydrogelová čočka – nová cesta kontaktologie? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Přehled silikonhydrogelových čoček na současném světovém trhu . . . . . . . . . . . . . . . 48
3/2004 Česká oční optika
43
c
čočky kontaktní čočky kontaktní čočky kontaktní čočky kontaktní čočky kontaktní čočky kontaktní čočky kontaktní
Barevné kontaktní čočky
Spektrum možností
Existuje jen málo lidí, kteří ani jednou
nezmění svůj vzhled, i když se jim naskytne
příležitost. Ačkoliv se jeden z nejnápadnějších znaků – barva očí – dá lehce změnit,
využívá tuto možnost ještě podivuhodně
málo lidí. Barevné kontaktní čočky nabízejí
možnost zintenzivnit nebo plně změnit přirozenou barvu očí – nezávisle na potřebě
korekce ametropie. V současnosti nosí
v Německu barevné kontaktní čočky méně
než 1 % všech dospělých nad 16 let. Také
v dalších evropských státech není počet
nositelů barevných kontaktních čoček tak
vysoký, jak by se dalo očekávat. V Itálii a ve
Velké Británii však nosí barevné kontaktní
čočky více lidí než v Německu. V USA je
nosí 8 % všech ametropů, u kterých je korekce vidění měkkými kontaktními čočkami
úspěšná.
Od příchodu měkkých kontaktních čoček
na trh v 70. letech bylo dosaženo velkého
pokroku v metodách jejich výroby. Totéž platí
i o vývoji měkkých barevných kontaktních
čoček, které byly komerčně k dostání poprvé
v 80. letech. Dnešní barevné kontaktní čočky
jsou oproti dřívějším generacím podstatně
vylepšeny a k dispozici je mnohem větší výběr. V Německu je k dostání asi 14 rozdílných
typů. Proč však činil obrat z prodeje těchto
kontaktních čoček pouhá 4,2 %, porovnáme-li
to s celkovým prodejem?
Existují domněnky, že podstatným faktorem
pro následný pokles v této oblasti způsobila
možná kritika aplikátorů kontaktních čoček, kteří barevné čočky odmítají. Mínění
specialistů je takové, že komfort nošení
u těchto měkkých typů kontaktních čoček
není uspokojivý. Kromě toho vidí aplikaci
těchto čoček bez optického účinku (plan
čočky) jako neprofesionální a dokonce jako
neetickou. Aplikátorům kontaktních čoček
chybí snad i motivace doporučovat barevné
kontaktní čočky, především pak ty kosmetické
planární.
Povědomí o produktech
a zájem o ně
Výzkum, kter ý byl nedávno proveden
v Evropě, ukázal, že aplikátoři kontaktních
čoček možná promeškají důležitou příležitost,
pokud nebudou barevné kontaktní čočky
nabízet. Spotřebitelé jsou totiž o nich velmi
dobře informováni, a tím je i zájem o jejich
vyzkoušení vyšší. Téměř 72 % spotřebitelů ví,
že barevné kontaktní čočky existují, přičemž
toto procentuální zastoupení se týká v 80 %
věkové skupiny od 16 do 44 let. Nejlépe jsou
o barevných kontaktních čočkách informováni
ti, kteří již kontaktní čočky nosí, a to jednotlivci
a příslušníci sociální třídy „ABC 1“ (vedoucí
zaměstnanci, svobodná povolání, obchodní
zaměstnanci). Méně informováni jsou nositelé
brýlí, přesto 2/3 z nich o existenci barevných
Obr. 1 Rád bych jedenkrát vyzkoušel kontaktní čočky, které změní mou barvu očí
44
Česká oční optika 3/2004
kontaktních čoček ví. Každý pátý dotázaný
dospělý přemýšlí o tom, že by barevné
čočky jednou vyzkoušel. Tito spotřebitelé
se však objevují pouze ve věkové skupině
od 16 do 24 let. Téměř polovina všech žen
z této věkové skupiny (48 %) a překvapivě
přibližně stejné procento mužů (46 %) by rádi
vyzkoušeli barevné kontaktní čočky, které
změní jejich přirozenou barvu očí. Potenciální
nositele barevných kontaktních čoček tedy
představuje asi 5 milionů Němců ve věku od
16 do 24 let.
O možnost vyzkoušet si barevné kontaktní
čočky by nejvíce stáli dlouhodobí nositelé
čoček a také ti, kteří žádnou korekci vidění
nepotřebují. Nejdůležitějšími důvody tohoto
zájmu jsou přání vypadat jinak nebo se zviditelnit (37 %), udělat si radost (21 %) a lépe
vypadat (17 %).
Výzkum má také ukázat, na čem záleží, aby
spotřebitel kontaktní čočky vyzkoušel. Každý
pátý dospělý je se svou barvou očí spokojen.
Zákazníci tedy potřebují ještě více informací,
pokud uvažují o změně barvy svých očí. Někteří váhají, zda si barevné kontaktní čočky
vůbec pořídit (13 %), jiní přemýšlejí o tom,
zda jsou tyto kontaktní čočky pro jejich oči
vhodné (8 %) nebo zda jejich aplikace není
obtížná (8 %).
Stejně jako u všech kontaktních čoček je
i u těch barevných jedním ze základních požadavků udělat z nositelů, kteří čočky jen zkoušejí, nositele trvalé. Tržní výzkumy dokládají,
že přerušení nošení je častější u barevných
kontaktních čoček než u jiných typů čoček.
Tyto výsledky zkoumání mohou být ovlivněny
kvalitou dřívějších generací barevných kontaktních čoček, u nichž byl zanedbán komfort
nošení. Nedostatečný komfort je totiž hlavním
důvodem pro ukončení jejich nošení.
Pro aplikátory kontaktních čoček tak vzniká
velká šance tuto část trhu vybudovat a přitom
upozornit stávající nositele kontaktních čoček, nositele brýlí i ty, kteří žádnou korekci
nepotřebují, na existenci barevných kontaktních čoček; a přitom oslovit i ty, kteří si jednou
budou chtít zkusit změnit svou barvu očí.
V následujících odstavcích jsou popsány
různé možnosti dnešních barevných kontaktních čoček a právní, etické, ekonomické
a klinické aspekty spojené s tímto typem
kontaktních čoček.
čočky kontaktní čočky kontaktní čočky kontaktní čočky kontaktní čočky kontaktní čočky kontaktní čočky kontaktní čočky kontaktní čočky
Účel použití
Možnost barvení kontaktních čoček je známa už od začátku vývoje kontaktních čoček.
Již v roce 1888 objevil Fick možné protetické
výhody duhovkových náhrad a černých pupil.
Dnes nabízejí barevné kontaktní čočky vedle
kosmetického či módního využití také řadu
jiných druhů použití.
Protetické a terapeutické barevné kontaktní čočky by měly samozřejmě pomoci
anomálnímu oku nebo stávající poruchu či
onemocnění očí léčit. Indikací pro použití
protetické barevné kontaktní čočky jsou
traumata, zjizvení a kongenitální anomálie.
Indikací pro terapeutické barevné kontaktní
čočky je redukce fotofobie u aniridie a odstranění diplopie.
Mnoho měkkých kontaktních čoček a tvarově stálých kontaktních čoček můžeme
lehce tónovat, abychom zlepšili rozpoznávání
a nositeli kontaktních čoček tak usnadnili
manipulaci. Pro nositele kontaktních čoček
s poruchami barvocitu byly vyvinuty speciální
barevné čočky. Také známé Fun-čočky nebo
Crazy čočky s motivy kočičích očí, praporů,
hvězd, srdcí apod. jsou prodávány jako módní
doplňky a pro divadelní použití.
Proti nebezpečí intenzivního působení
škodlivých slunečních paprsků má dnes
mnoho kontaktních čoček profylaktické
tónování s integrovanou UV ochranou.
Ochrana před ultrafialov ými paprsky je
doporučována všem nositelům kontaktních
čoček, obzvláště těm, kteří jsou ve volném
čase nebo v zaměstnání vystavováni vysokému UV záření. Jsou-li kontaktní čočky
s integrovanou UV ochranou kombinovány
se slunečními brýlemi, je zaručena maximální UV ochrana. Všichni kontaktologové
by proto měli doporučovat kontaktní čočky
s integrovanou UV ochranou.
Typy kosmetických barevných
kontaktních čoček
Rozlišujeme dva základní typy barevných
kontaktních čoček: barvu zvýrazňující a barvu
měnící kontaktní čočky.
Barvu zvýrazňující kontaktní čočky jsou
takové barevné kontaktní čočky, u kterých
prosvítá přirozená barva očí. Účinek těchto
kontaktních čoček závisí na jejich světelné
propustnosti a na přirozené barvě duhovky.
O barvě očí rozhoduje počet barvicích chromatoforů uvnitř duhovkového stromatu. Tyto
buňky absorbují krátkovlnné záření, které je
stromatem rozptylováno. Čím tmavší je barva
duhovky, tím větší je počet chromatoforových
buněk a tím méně světla se odráží od pigmentového epitelu. Když se usadí barevná
kontaktní čočka na oko se světle modrou
Obr. 2 Světlo je odraženo opákní vrstvou a prochází zpět tónovanou kontaktní čočkou, což propůjčuje duhovce
barevný vzhled
duhovkou, dopadá na duhovku modifikované
spektrum, které je relativně světlopropustným
duhovkovým stromatem rozptýleno dříve, než
je odraženo zpět, a vystupuje kontaktní čočkou. Kontaktní čočka tak zdůrazňuje jasnou
modrou barvu duhovky.
U oka s tmavě hnědou rohovkou absorbují
chromatofory stromatu dopadající světlo,
které je kontaktní čočkou odraženo zpět,
takže barva očí spíše ztmavne a nezmění
se. Intenzita nebo změna přirozené barvy
duhovky pomocí barvu zvýrazňujících kontaktních čoček může proto nastat jenom
u světlé duhovky. U většiny barvu zvýrazňujících kontaktních čoček je vnější okraj čirý,
proto není odstín v oblasti duhovky nápadný;
u některých barevných kontaktních čoček
se do zabarvení nepočítá oblast zornice.
U některých barvu zvýrazňujících kontaktních
čoček je odstínu celé duhovkové a zorničkové
oblasti dosaženo přirozeným působením,
protože mezi odstínem čočky a přirozenou
barvou duhovky nevznikla žádná přechodová
zóna. Barvu zvýrazňující kontaktní čočky působí minimálně na vidění a způsobují jenom
dočasný barevný vjem, když si čočku na oko
nasadíme nebo ji z oka vyjmeme.
Barvu měnící (opákní) kontaktní čočky
způsobují silnější změnu barvy očí. U těchto
barevných kontaktních čoček nahrazuje
kontaktní čočka duhovku jako odrazivý povrch tím, že barvu měnící látka je přidávána,
aby odrážela světlo dopadající na kontaktní
čočku. Barva nebo vzor se aplikují na horní
plochu čočky, která mění barvu. S těmito
barevnými kontaktními čočkami se tak může
měnit barva očí z tmavé na světlou.
Kryjící opákní barvy se na oku zdají nepřirozené a ploché, zatímco duhovkový vzor se
stará o obraz, který vypadá přirozeně. Barevné kontaktní čočky s duhovkovým vzorem
se vyrábějí buď pomocí metody bodových
jehliček nebo se vytvoří kopie duhovky na
horní ploše kontaktních čoček. Aby byl zaru-
čen ještě přirozenější vzniklý obraz, mohou
se některé z těchto barevných kontaktních
čoček prosvítit částečně přirozenou duhovkovou strukturou.
O různých metodách výroby barevných
kontaktních čoček byly podány informace
teprve nedávno.
U barvu zvýrazňujících kontaktních čoček
můžeme barvení dosáhnout pomocí čtyř
základních technik:
1. Promícháním čočkového polymeru s barvivem se dosáhne jednotného rozdělení
barvy v polymerové jehlici kontaktní čočky.
Tato metoda se používá převážně u tvrdých
kontaktních čoček.
2. Ponořením již hotové měkké čočky do
barvy proniká barevná látka jenom do horní
plochy kontaktní čočky a barevný efekt je
tím nezávislý na optickém účinku.
3. Ponořením kontaktní čočky do barvy,
která byla nahrazena katalyzátorem, se
docílí chemické reakce, která působí trvalé
a rovnoměrné zbarvení.
4. Při tlakové metodě je možno na kontaktní
čočku připevnit duhovkový vzor a přitom
vyjmout oblast zornice.
U bar vu měnících kontaktních čoček
můžeme zbarvení docílit pomocí tří druhů
technik:
1. U metody bodových jehliček se orazí vzorek
vyráběný barevnými body na horní plochu
kontaktních čoček. Tím vzniká kombinace
vzorku bodových jehliček a přirozeného
duhovkového vzoru.
2. Barvení kontaktní čočky je provedeno
vícevrstvým postupem, což má tu výhodu,
že se barvy duhovkového vzoru v jednotlivých vrstvách usadí do kontaktní čočky
a zůstávají chráněny.
3. Na opákní zadní stranu kontaktní čočky
je aplikována napodobenina přirozeného
duhovkového vzoru.
3/2004 Česká oční optika
45
c
čočky kontaktní čočky kontaktní čočky kontaktní čočky kontaktní čočky kontaktní čočky kontaktní čočky kontaktní
Právnické a etické aspekty
Aplikace a prodej barevných kontaktních
čoček a Fun-čoček bez optického účinku
nastoluje u aplikátorů těchto čoček několik
právnických a etických otázek. Například ve
Velké Británii je v dnešní době právně upraven
prodej zrakových pomůcek, které mají sloužit
pro korekci, léčení nebo odstranění zrakových vad. Jestliže plan čočky a Fun-čočky
neslouží k tomuto účelu, nemusí je prodávat
výhradně státem odzkoušení specialisté.
Barevné kontaktní čočky jsou všeobecně
k dostání v kadeřnictvích, v kosmetických
salónech a módních obchodech a mohou
být nabízeny také v zásilkových katalozích
nebo na internetu. Na britských webových
stránkách jsou nabízeny výhradně barevné
kontaktní čočky, které je možno používat
bez předpisu.
General Optical Council (GCO) se dozvěděl, že ve Velké Británii jsou tyto kontaktní
čočky vyměňovány mezi nositeli a prodejním
personálem. Dříve než jsou předány kontaktní
čočky kupujícímu na testování, předvádí nasazování prodejní personál. Pokud prodejci kontaktní čočky předávají tímto způsobem, vzniká
nebezpečí nesprávného poučení nositele
a nedbalosti při péči o kontaktní čočky. Toto
riziko bylo v odborné studii vyzdviženo – jedná
se o mikrobiální zánět rohovky v souvislosti
s nošením barevných kontaktních čoček bez
optického účinku.
GCO zastává názor, že nekontrolovaný
prodej tvoří potenciální nebezpečí pro veřejnost a usiluje proto o změnu zákonů, podle
nichž by prodej těchto kontaktních čoček
měl být omezen. GCO předložil britskému
ministerstvu zdravotnictví návrh, aby záležitost
kontrolovaného prodeje podpořilo a aby se
koncem roku 2003 počítalo s tím, že budou
provedeny příslušné změny zákonů. Food
and Drug Administration (FDA) v USA uveřejnila podobnou výstrahu a je toho názoru, že
budou přijata taková opatření, která by měla
zabránit přímému prodeji. Vzhledem k této
situaci specialisté povinně nařídili, aby každá
aplikace planárních čoček byla provedena
odborně a s odpovídající kontrolou. Kromě
toho musí být nositelé informováni o nošení,
intervalu výměny a manipulaci s kontaktními
čočkami. Pokud nebudou kontaktní čočky
nošeny pravidelně, musí být jejich nositelé
informováni o dlouhodobé úschově a péči
o ně. Přitom by měli být upozorněni na to, že
kontaktní čočky nesmí být nikdy nošeny jinými
osobami. U barevných kontaktních čoček bez
optického účinku je obzvlášť důležité to, aby
byly dodržovány potřebné pravidelné kontroly
a hygienické předpisy. Je tedy třeba důrazně
doporučit, aby barevné kontaktní čočky nosila
jenom náležitě poučená osoba.
46
Česká oční optika 3/2004
Existují možné pochyby, které se týkají
barvu měnících kontaktních čoček. Za prvé
jde o vliv působení na oblast, jež propouští
světlo na okraji zorného pole, a za druhé
jde o snížení schopnosti vidět při různých
světelných podmínkách. Tyto vlivy závisejí
na velikosti zornice barevné kontaktní čočky
v poměru k velikosti naší zornice, dále na
centraci a pohybu kontaktní čočky.
Výzkumy, které se týkají vlivů zbarvených
kontaktních čoček na zorné pole, vykazují
výsledky, které si odporují. Při průzkumech,
v nichž byl přezkoušen vliv kontaktních
čoček, které mění barvu očí, na schopnost
vidění, byly zjištěny různé výsledky, a to podle
světelných podmínek. Srovnávací výsledky
(s barevnými, černými čočkami a bez čoček)
ukázaly jen málo rozdílů ve vizuálním a klinickém výkonu. V jiné studii byly srovnávány
barevné a čiré čočky při různém osvětlení
a zkoumány byly následující parametry: pohodlnost nošení, ostrost vidění, zorné pole
a edém rohovky. Změny byly zjištěny jen ve
vztahu k edému rohovky.
Při zjišťování vlivů barevných a čirých čoček
na zorné pole nebyly prokázány žádné rozdíly.
Při krátkém testu kontaktní citlivosti, barevného vidění, zorného pole a subjektivních potíží
s kontaktními čočkami bylo zkoumáno, jaké
budou rozdíly v případě, kdy člověk čočky
nosí, a v případě, kdy je nenosí. Podstatné
rozdíly byly stanoveny v parametru zorného
pole při excentricitě větší než 30°.
Někteří autoři se zabývali speciálně komfortem nošení barvu zvýrazňujících čoček.
V jedné ze studií byl porovnáván komfort
nošení barevných a čirých čoček stejného
vzhledu, tvaru a materiálu. Byl stanoven
statisticky výrazný rozdíl, který nebyl shledán jako klinicky důležitý. Jedna studie pěti
typů barvu zvýrazňujících kontaktních čoček
došla k závěru, že u všech typů je komfort
nošení akceptovatelný, u jednoho typu však
došla studie k tomu, že pokud jsou čočky
nošeny delší dobu, mohou být hůře snášeny.
Měřítko komfortu nošení je u měkkých čoček
v posledních letech dokonce vyšší než u barevných kontaktních čoček.
Kombinované roztoky se pro péči o barevné
kontaktní čočky hodí, zejména když se nosí
jen příležitostně a když má čočka více jak
jednu barvu. Ve srovnání s jednokrokovým
systémem na bázi H2O2 umožňují tyto roztoky
trvalou dezinfekci. Některé metody barvení
mohou změnit povrchové napětí čočky
a podporují udržování nánosů. Možné klinické problémy při výměně barevných čoček
jsou spíše nepravděpodobné. Eventuální
změna povrchu čočky může ovlivnit komfort
nošení a snášenlivost čočky, a to zejména
při barvení.
Většina způsobů barvení nemá vliv na
propustnost kyslíku, i když barvu zvýrazňující čočky jsou barveny v několika vrstvách,
jsou tedy silnější a mohly by vést k redukci
přívodu kyslíku. Technika přizpůsobivosti
se může u barevných čoček zcela lišit od
čirých čoček.
Pokud chceme dosáhnout toho, aby zornice
čočky ležela před zornicí oka a zbarvená část
před duhovkou, hraje velkou roli centrace
čočky. Pro všechny barevné čočky platí: „Čím
lepší je centrace, tím lepší je kosmetický vliv.“
U barvu zvýrazňujících kontaktních čoček
jsou díky dobré centraci minimalizovány
poruchy vidění, které by mohl výrazný vzor
vyvolat.
Shrnutí
Šance vybudovat trh s barevnými čočkami
je velká. Specialisté mohou pro nošení získat
ty, kteří nosí brýle či čočky, avšak i ty, kteří
nepotřebují optickou korekci, ale jen usilují
o změnu barvy očí. S aplikací a prodejem
čoček by měly být zohledněny etické, právní,
klinické a hospodářské aspekty.
Podle článku v časopise DOZ 2/2003
zpracovali Petr Šmotek, Renata Jančová,
Pavel Pláněk, studenti VZŠ Brno, Merhautova 15
Obr. 3 Kosmetický účinek opákní kontaktní čočky, která je bodově zabarvena, výsledná barva duhovky je součtem
barev bodů na přední ploše kontaktní čočky a vlastní barvy duhovky
čočky kontaktní čočky kontaktní čočky kontaktní čočky kontaktní čočky kontaktní čočky kontaktní čočky kontaktní čočky kontaktní čočky
Silikonhydrogelová
čočka – nová cesta kontaktologie?
Je to již několik let od chvíle, kdy
se ke mně poprvé dostala informace
o čočce nové generace. Hned dvě
firmy v krátké době po sobě uvedly na
trh měkké čočky (Bausch & Lomb –
PureVision, Ciba Vision – Night&Day),
jejichž propustnost – transmisibilita
– pro kyslík byla prakticky stoprocentní (Dk/t > 100). Tato vlastnost, která
byla donedávna výsadou v praxi použitelných tvrdých plynopropustných
kontaktních čoček, byla zajištěna
použitím silikonu v měkké kontaktní
čočce. Vhodným spojením s klasickou molekulou hydrogelového materiálu tak vznikla kontaktní čočka silikonhydrogelová, která byla nejen vysoce
prodyšná pro kyslík a umožňovala rohovce
dostatečně se okysličovat i pod zavřenými
víčky, jak tvrdily tyto firmy, ale na rozdíl od
tvrdých kontaktních čoček byla navíc i velmi
dobře tolerována v očích nositelů kontaktních
čoček a zajišťovala tak komfort v případě celodenního nošení. Ještě teď si dobře pamatuji,
s jakým nadšením byla tato novinka uváděna
na trh s kontaktními čočkami. A co hlavně –
ve spojení s kontinuálním, až 30denním
nošením. Jaký komfort! Jaké pohodlí! Až 30
dní nošení v jednom kuse! Den co den. Noc
co noc. Naprostá pohoda a žádné starosti
s vyjímáním čoček a péčí o ně.
Přiznávám, že tehdy se mi tato představa
vyloženě příčila a má mysl nebyla schopna
akceptovat výhodu materiálu přinášenou
prostřednictvím takovéto čočky. Je pravda,
že ani dnes nepatřím k euforicky vzhlížejícím
zastáncům této již zdaleka ne novinky na
českém trhu s kontaktními čočkami. Stále si
myslím, že je nutno přistupovat ke každému
uživateli této kontaktní čočky velmi individuálně, hlavně co se možnosti přespávat s touto
čočkou týče. Ale musím říci, že jsem své
názory pod tíhou vlastních zkušeností s těmito
novými materiály poněkud poopravil.
Hlavním strašákem pro mě coby aplikátora
kontaktních čoček, lékaře, a navíc i konečného uživatele kontaktních čoček, neboť jsem
také nucen korigovat svůj zrak „nějakými těmi
dioptriemi“, byla hypoxie – kyslíkový stres,
tedy nedostatečný přísun kyslíku ke tkáním
rohovky – a s ní spojené stavy, vedoucí k nej-
různějším komplikacím, jako je otok rohovky,
epiteliální mikrocysty, rudnutí očí při okraji
rohovky, neovaskularizace (novotvoření cév)
rohovky, změny endotelu rohovky, rohovkové
strie a nakonec mikrobiální keratitida (bakteriální zánět rohovky), což je ta nejzávažnější
komplikace. Samotná čočka již sama o sobě
zhorší okysličování rohovky. Ale co teprve až
„zaklapnete víčka“. To bude teprve „mazec“!
Nejrůznější studie však potvrdily něco jiného.
Fyziologický edém rohovky sahá do 4–5 %
(viz obr.). Vzhledem k tomu, že s edémem epitelu vzrůstá „křehkost spojení“ epitelu rohovky
s Bowmanovou membránou – vrstvou, na které je epitel rohovky přichycen – je následná
snadnost poranění této vrstvy přímo úměrná
míře otoku rohovky. V celém mechanizmu
možného poranění hraje navíc důležitou úlohu
i větší přilnavost čočky k rohovce po její částečné dehydrataci. Ta nastává prakticky vždy
po zavření očí, tedy při spaní. Po poranění
epitelu rohovky, které může nastat při vyjímání
čoček z oka, však často stačí jen promnout si
oko rukou – a na komplikaci je celkem dobře
„zaděláno“. Bakterie totiž velmi dobře lnou
k poraněným místům rohovky. A vznikne-li
zánět, velmi často v souvislosti s nošením
kontaktních čoček, způsobený Pseudomonas
aeruginosa, můžeme si gratulovat, pokud to
dopadne tak, že nakonec „nebudeme moci
jen nosit čočku“. Silikonhydrogelové čočky
se naštěstí hravě, i když trochu nepochopitelně dostávají pod tuto procentuální hranici
fyziologicky vzniklého edému rohovky. A tak
tedy, jak ovšem opět dokazují různé
studie prováděné s těmito kontaktními
čočkami, se v podstatě takovýchto
„ukrutností“ nemusíme celkem obávat. Stejně tak jsem s těmito čočkami
nezaznamenal vznik neovaskularizací.
Ba naopak. Tam, kde byl již náznak
takovýchto změn po přechodu na silikonhydrogelový materiál, tyto vymizely
a navíc došlo ke zklidnění očí a jakoby
k vyprázdnění limbálních (okrajových)
perikorneálních cév. A pacient? Ten
si vesele „broukal“ při pohledu do
zrcadla na své „vybělené“ oko.
Dalším problémem se jevil mechanický vliv čočky na rohovku a spojivky
oka. Drobné rohovkové defekty epitelu, horní arkuátní epiteliální léze (poškození)
ovšem nevykazovaly větší četnost a tíži ve
srovnání s používáním klasických hydrogelových materiálů.
Také zánětlivé projevy, vzniklé v souvislosti
s používáním těchto materiálů (rohovkové
neinfekční infiltráty, čočkou podmíněné
„akutně vzniklé červené oko“, gigantopapilární konjunktivitida), se opět nezdály být
v souladu s mými oblíbenými studiemi nijak
časté. A tak už zbývalo jen vyzkoušet v praxi,
jak se tato čočka bude chovat na skutečném
oku pacientově i mém.
A co říci závěrem? Dnes musím přiznat, že
výsledky jsou povzbudivé. Ve své praxi jsem
měl možnost vyzkoušet čočku PureVision
(firma Bausch & Lomb). Myslím, a z vlastní
zkušenosti mohu potvrdit, že je ve srovnání
s klasickými hydrogelovými čočkami jiná.
Tedy rozhodně ne horší! Dnes však mohu již
s klidným svědomím na dotaz pacienta: „Můžu
s tou čočkou bez obav přespat?“ říci „ ANO,
můžete.“ „A 30 dní nepřetržitě?“ „Pokud dodržíte všechna pravidla kontinuálního nošení,
lze o tom uvažovat.“
Samosebou ne za každou cenu. Jen po
pečlivém zvážení všech okolností a po individuálním posouzení u každého jednotlivého
pacienta zvlášť. Ale přesto říkám ano.
Tak tedy dobrý den a dobrou noc. A hlavně
dobré ráno!
MUDr. Antonín Pitaš
3/2004 Česká oční optika
47
c
čočky kontaktní čočky kontaktní čočky kontaktní čočky kontaktní čočky kontaktní čočky kontaktní čočky kontaktní
Přehled
silikonhydrogelových
čoček
Úvod
Hranice využití hydrofilního gelu
Od komerčního uvedení kontaktních čoček
ze silikonhydrogelových materiálů v roce
1998 vykazují tyto kontaktní čočky nepřetržitý a nad očekávání vysoký nárůst prodeje
a použití.
V roce 2003 se za tento typ kontaktních
čoček utržilo na světě 150 milionů dolarů!
U čoček, které byly původně vyvinuty pro
prodloužené nepřetržité nošení až na 29 nocí,
si aplikátoři oblíbili jejich vlastnosti a dnes je
doporučují jak pro denní nošení, tak i pro
nošení přes noc. Kolik typů silikonhydrogelových kontaktních čoček je na současném
světovém trhu a jaké mají vlastnosti?
Použití hydrofilního gelu pro výrobu kontaktních čoček se ukázalo jako geniální
a jednoduché řešení, za které vděčíme píli
a genialitě profesora Wichterleho. V 60. letech minulého století znamenal tento vynález
průlom v korekci zrakových vad. Kontaktní
čočka byla dlouho známá i před tímto datem,
ale kvůli nepohodlnému nošení tehdejších
pevných kontaktních čoček byla úspěšnost
aplikace vymezena pouze pro specifické
indikace. Pohodlí hydrofilních kontaktních
čoček znamenalo opravdový průlom na
tomto poli. Materiál polyHEMA (2-hydroxyethymethakrylát) spojený síťovadlem EDMA
(ethylendimethakrylát) je levný ve výrobě,
je vysoce flexibilní, biokompatibilní a stálý
vůči změnám teploty a tvaru. Do dnešního
data jsou kontaktní čočky vyrobené na bázi
původního patentu profesora Wichterleho na
světě vůbec nejrozšířenější. Hlavní nevýhoda
polyHEMA materiálu spočívá v propustnosti
pro kyslík, která je u materiálu polyHEMA
závislá na obsahu vody v polymeru. Přístup
kyslíku k rohovce je důležitým faktorem pro
udržení zdravého metabolizmu oka, a kontaktní čočka zde vytváří nepřirozenou bariéru pro
kyslík. Voda má však omezenou schopnost
dopravovat kyslík. I kdyby (čistě teoreticky)
byla čočka vyrobena z čisté vody, nepřesáhne
tato propustnost 80 Dk.
Typy silikonhydrogelových kontaktních čoček
Obchodní jméno
Jméno materiálu
dle ACLM*
Výrobce
Středová tloušťka pro
-3,00 dpt (mm)
Obsah vody
PureVision
Focus Night&Day
Acuvue Advance
O2 Optix**
Balafilcon A
Lotrafilcon A
Galyfilcon A
Lotrafilcon B
Bausch & Lomb
CIBA Vision
Vistakon
CIBA Vision
0,09
0,08
0,07
0,08
36 %
24 %
47 %
33 %
Dk
99
140
60
110
Dk/t
110
175
86
137,5
Struktura
homogenní
dvousložková
dvousložková
Úprava povrchu
plazmová oxidace, vznik 25nm povlak plazmy
sklovitých ostrůvků
s vyšším indexem lomu
(Hydraclear)
bez povrchové úpravy, smáčecí prostředek v materiálu
(PVP)
I
Skupina dle FDA***
Hlavní monomery
III
NVP + TPVC + NCVE
+ PBVC
I
DMA + TRIS + siloxánový
zatím nepublikováno
macromer
25nm povlak plazmy
s vyšším indexem lomu
I
DMA + TRIS + siloxánový macromer
* ACLM – Asociace výrobců kontaktních čoček
** k dodání v České republice koncem roku 2004
*** U.S. Food and Drug Administration
Zkratky monomeru: PBVC (poly[dimethysiloxy] di[silylbutanol] bis[vinyl carbamat), NVP (N-vinyl pyrrolidin), TPVC (tris-(trimethylsiloxysilyl),
DMA (N,N-dimethylacrylamid), NCVE (N-carboxyvinylester), TRIS (3-methacryloxypropyl – tris silan), PVP (polyvinyl pyrrolidon).
48
Česká oční optika 3/2004
čočky kontaktní čočky kontaktní čočky kontaktní čočky kontaktní čočky kontaktní čočky kontaktní čočky kontaktní čočky kontaktní čočky
na současném světovém trhu
Dk neboli difuzní koeficient je jednotkou
permeability kyslíku v materiálu. Jednotka
Dk je zavedená jako jednotka permeability u biomedicinálních aplikací polymerů
a s jednotkami SI má máloco společného.
Udává se v Dk x 10 -11. Klinicky je ale pro nás
užitečnější rozměr Dk/t (v Čechách taky Dk/
L), který udává propustnost konkrétní čočky
a zahrnuje kromě vlastností samotného materiálu, ze kterého je čočka vyrobena, také
vliv tloušťky, tedy designu jednotlivé čočky
na kyslíkovou propustnost.
Silikonhydrogelové čočky
Silikon ve výrobě kontaktních čoček je
využíván už po desetiletí. Využití měl ale
pouze v oblasti terapeutických čoček a při
aplikaci kontaktních čoček dětem. Výhodou
těchto čoček je výjimečná propustnost pro
kyslík a jejich trvanlivost. Daleko většími nevýhodami se ukázaly jiné vlastnosti silikonu.
Jeho hydrofobní vlastnosti způsobovaly časté
„přilepování“ čoček k rohovce a na povrchu
čočky se tvořila depozita lipidů. Proto se
kontaktní čočky pouze ze silikonu v širší míře
nikdy neprosadily. Úspěšně zkombinovat
vlastnosti obou materiálů (polyHEMA a silikonu) do jedné kontaktní čočky se ukázalo jako
skutečná výzva pro vědu a techniku. Úspěch
se dostavil až po 20 letech namáhavého vývoje různých monomerů a za cenu velkých finančních nákladů. Proces kombinování obou
těchto vzájemně cizorodých látek lze přirovnat
k míchání oleje s vodou. Výsledkem byl často
matný materiál – opticky neprůhledný. Tuto
neprůhlednost způsobily dvě chemicky různé
látky existující současně v jednom materiálu.
Fázová rozdílnost obou materiálů je větší než
vlnová délka světla a to způsobuje zmatnění
materiálu.
Jak spojit tyto dva materiály, a přitom dostat
materiál opticky průhledný?
Dnešní moderní chemie umožňuje řízené
spojení obou materiálů, a to o takové fázové
velikosti, která je menší než vlnová délka
světla, a díky tomu dostaneme opticky transparentní materiál.
Pro nepřetržité nošení (29 nocí a 30 dnů) se
u amerického úřadu FDA kvalifikovaly pouze
dva výrobky – Focus Night&Day a PureVision. Ze seznamu je patrné, že vývoj půjde dál
i u dalších světových producentů kontaktních čoček. Silikonhydrogelové čočky jsou
rozhodně dalším stupněm k bezpečnějšímu
a pohodlnějšímu nošení i aplikaci kontaktních
čoček.
Tomáš Haberland, optometrista
Odborný konzultant CIBA Vision
Literatura:
1. www.siliconhydrogel.org
2. Michálek, J.: Materiály a technologie
pro výrobu kontaktních čoček, Sborník
přednášek kurzu kontaktologů 2003, Česká
kontaktologická společnost
3. Tighe, B.: Silicone hydrogels: Structure,
properties and behavior in Silicone Hydrogel
Wear Contact Lenses, D. Sweeney, Editor.
Oxford, Butterworth – Heinemann 2004:
1–27
3/2004 Česká oční optika
49
i
inzerce inzerce inzerce inzerce inzerce inzerce inzerce inzerce inzerce inzerce inzerce inzerce
Kombinace toho nejlepšího z obou světů
Nové kontaktní čočky ACUVUE® ADVANCETM
s technologií HYDRACLEARTM
pro nejvyšší celodenní komfort
Společnost Johnson & Johnson Vision Care uvádí v tomto
roce na trh revoluční novinku v oblasti denního nošení:
kontaktní čočky ACUVUE ® ADVANCE TM ,
které jsou kombinací
těch nejlepších vlastností hydrogelových
a silikonhydrogelo vých materiálů a navíc obsahují unikátní zvlhčující složku
HYDRACLEARTM.
Nové kontaktní čočky
jsou vyrobeny z materiálu galyfilconu A
a spojují v sobě tradiční hydrofilní kvality hydrogelových
čoček a vysokou propustnost pro kyslík silikonu. Tyto nové
kontaktní čočky nemusí mít speciální povrchovou hydrofilizační úpravu, proto se jejich vlastnosti v průběhu nošení
nemění a kontaktní čočky ACUVUE® ADVANCETM se zvlhčující složkou HYDRACLEARTM tak vynikají dlouhodobým
pohodlím potvrzeným klinickými studiemi.
Jedním z posledních omezení pro nositele kontaktních
čoček je nepohodlí a pocit sucha po jejich celodenním
nošení. Kontaktní čočky ACUVUE® ADVANCETM se složkou
HYDRACLEARTM byly vyvíjeny se záměrem právě tento
problém řešit. Umožňují svým uživatelům prožít celý den
i večer s pohodlným a ničím nerušeným viděním.
Revoluční design kontaktních čoček ACUVUE® ADVANCE TM se složkou HYDRACLEARTM umožňuje třikrát lepší
propustnost pro kyslík než u jiných běžných hydrogelových kontaktních čoček.
50
Česká oční optika 3/2004
Navíc tyto čočky obsahují UV filtr, který vyniká mezi
kontaktními čočkami s UV filtrem jiných značek vysokou
účinností: pohlcuje 90 % UV-A a 99 % UV-B záření.
V klinických studiích byla vedle vynikajícího celodenního pohodlí vysoce hodnocena i manipulace a odolnost
nových čoček.
Kontaktní čočky ACUVUE® ADVANCETM se zvlhčující složkou HYDRACLEARTM jsou ideálním řešením pro komfortní
vidění z mnoha hledisek. Představují úžasnou možnost
i pro nositele, kteří museli z různých důvodů nošení kontaktních čoček přerušit, nebo jsou se svými kontaktními
čočkami nespokojeni.
FAKTA:
• Kontaktní čočky ACUVUE® ADVANCE TM se složkou
HYDRACLEARTM jsou doporučeny pro celodenní pohodlné nošení s výměnou po dvou týdnech.
• Design a materiál kontaktních čoček ACUVUE ®
ADVANCE TM se složkou HYDRACLEARTM přináší tyto
zásadní výhody:
– materiál bez potřeby povrchové úpravy
– vysokou propustnost pro kyslík
– nižší mechanické dráždění
– sníženou tvorbu usazenin
– Dk/t = 85
– obsah vody 47 %
• V současné době jsou kontaktní čočky ACUVUE®
ADVANCE TM se složkou HYDRACLEAR TM dostupné
v rozsahu +4,00 až -6,00 D (po 0,25 D), se zakřivením
8,3 a 8,7 mm a průměrem 14,0 mm.
Ve velmi krátké době budou moci ocenit výhody těchto
čoček i uživatelé na českém a slovenském trhu.
čočky kontaktní čočky kontaktní čočky kontaktní čočky kontaktní čočky kontaktní čočky kontaktní čočky kontaktní čočky kontaktní čočky
Připravte se na
revoluci
denním nošení
kontaktních čoček
v
kombinace toho nejlepšího ze světa
hydrogelů a silikon-hydrogelů
Další informace na letácích nebo na www.acuvue.cz. ACUVUE ADVANCE a HYDRACLEAR jsou registrované ochranné známky JANSSEN
3/2004
Českáinformace.
oční optika
PHARMACEUTICA N. V. Kontaktní čočky jsou zdravotnický prostředek určený ke korekci zraku. Čtěte pozorně
příbalové
Nežádoucí účinky konzultujte s lékařem. ©JJVC 2004
®
TM
TM
51
m
52
maketing marketing maketing marketing maketing marketing maketing marketing maketing marketing maketin
Česká oční optika 3/2004
na Slovensku Očná optika na Slovensku Očná optika na Slovensku Očná optika na Slovensku Očná optika na Slovensku
čná
ptika
na Slovensku
2
ročník číslo 3/2004 September 2004 číslo 3/2004 September 2004 September 2004 číslo 3/2004 September
Štúdium očnej optiky
a optometrie na Slovensku
História študijného odboru 53 12 6 očný
optik na Slovensku je pomerne krátka. Experimentálne bolo toto štúdium otvorené v rokoch
1978–1981 na SZŠ v Bratislave, Záhradnícka 44. Dovtedy, ak sa niekto chcel stať očným
optikom, musel takéto štúdium absolvovať
v Českej republike. V septembri 1993 po
vzniku samostatnej republiky, rozhodnutím
Ministerstva zdravotníctva SR bol tento študijný odbor trvalo zaradený do siete študijných
odborov, ako 2ročné pomaturitné kvalifikačné
štúdium na už spomínanej zdravotníckej škole
v Bratislave (štúdium tu absolvovalo 96 študentov v odbore očný optik a 20 študentov
v odbore diplomovaný optometrista).
Od septembra 1998 je možnosť študovať
tento odbor na Slovensku v Košiciach na SZŠ,
Moyzesova 17. Po posledných maturitných
skúškach v tomto školskom roku (2003/
2004) možno konštatovať, že od otvorenia
študijného odboru na východe Slovenska
v Košiciach školu opustilo 174 absolventov
a v štúdiu pokračuje 22 očných optikov vo
vyššom odbornom vzdelávaní v študijnom
odbore diplomovaný optometrista.
V nasledujúcom školskom roku (2004/
2005) opäť otvárame 1 triedu denného
štúdia študijného odboru očný optik s počtom
študujúcich 24.
Diplomovaný optometrista 53 35 7 je
vysokokvalifikovaný samostatne pracujúci
odborník v oblasti očnej optiky, optometrie
a manažmentu v očnej optike. Odbornú
zložku charakterizuje dokonalá profesionálna
odbornosť a schopnosť objektívne aj subjektívne zistiť zrakovú chybu, zmerať zrakové parametre, navrhnúť a odskúšať najvhodnejšiu
korekciu pre zhotovenie optickej pomôcky
tak, aby bola zaistená čo najlepšia kvalita
videnia. Toto štúdium je rozvrhnuté na štyri
semestre a študuje sa diaľkovou formou.
Uchádzač o toto štúdium musí byť absolventom študijného odboru očný optik a pracovať
vo svojom odbore.
Výučba odborov očný optik a diplomovaný
optometrista prebieha podľa učebného plánu
schváleného MZ SR a MŠ SR. Pri príprave
učebného plánu bol použitý materiál:
AEUSCO – Teaching Program For the European Diploma in Optometry 2000.
Veľmi si vážime odbornú a materiálnu
pomoc firiem RODENSTOCK, ESSILOR,
ZEISS, SAGITTA, DANAE, PRESTILINEA,
METZLER, OKULA a DIOPTRA, bez ktorých
by výučba v dnešnej zlej finančnej situácii
v školstve nemohla napredovať v požadovanej
kvalite.
Nemalý podiel na zabezpečení praktickej
výučby očných optikov majú aj mnohé očné
optiky.
Mgr. Andrej Slaninka
vedúci študijného odboru očný optik
3/2004 Očná optika na Slovensku
53
legislatíva v praxi legislatíva v praxi legislatíva v praxi legislatíva v praxi legislatíva v praxi legislatíva v praxi legislatí
Téma:
Ako sa ujímajú nové
legislatívne podmienky v očných optikách?
Aktuálny rozhovor s Ing. Petrom
Gaislom, podpredsedom predstavenstva Slovenskej optickej
asociácie
Akciová spoločnosť Očná optika so sídlom
v Bratislave prevádzkuje najväčšiu sieť očných
optík na Slovensku. Jej obchodný riaditeľ nám
na aktuálnu tému poskytol zaujímavý rozhovor, z ktorého obsahu vyberáme:
Vstupom Slovenskej republiky do spoločenstva štátov Európskej únie dňom 1. 5. 2004
vstúpilo do platnosti veľké množstvo nových,
resp. novelizovaných právnych noriem. Túto
skutočnosť vníma väčšina obyvateľov vysoko
pozitívne ako jasný kvalitatívny posun slovenského právneho systému smerom bližšie
k normatívom platným v EÚ. Viaceré právne
normy sa svojim obsahom dotýkajú aj činnosti
prevádzkovateľov očných optík. Vari najviac
spomedzi nich sa to týka nového zákona
o dani z pridanej hodnoty.
Ako vnímate po dvoch mesiacoch jeho
účinnosti nový zákon o dani z pridanej
hodnoty?
Jednoznačne pozitívne. Hoci spočiatku to
celkom tak nebolo. Viacero otáznikov spojených s interpretáciou zákona vyvolávalo v počiatočnom období dohady. Išlo najmä o nejasnosti spojené s uplatňovaním dane z pridanej
hodnoty vo vzťahu ku zdravotnému poisteniu.
Dnes už v tejto otázke niet pochybností – lieky
a zdravotnícke pomôcky sú zdaňované aj vo
vzťahu k zdravotnému poisteniu.
Čo znamená táto skutočnosť pre prevádzkovateľa očnej optiky v praxi?
Znamená to, že zákazníci s lekárskym
poukazom, ktorí do 30. 4. 2004 mali nárok
na úhradu zdravotníckych pomôcok predpísaných na lekárskom poukaze v akejkoľvek
hodnote bez dane, od 1. 5. 2004 tento nárok
už nemajú. Pre prevádzkovateľa očnej optiky,
ktorý je plátcom dane, to znamená, že jednak
už nemusí osobitne sledovať tržby oslobodené
od dane z pridanej hodnoty, čo sa na druhej
strane pozitívne prejaví vo výške koeficientu
pre výpočet jeho daňovej povinnosti. Vo
vzťahu ku zdravotným poisťovniam to pre prevádzkovateľov očných optík – plátcov dane –
znamená, že výkony poskytnuté ich poistencom budú faktúrovať v cenách s daňou.
A čo tí prevádzkovatelia optík, ktorí nie
sú plátcami dane?
Tí budú svoje výkony účtovať zdravotným
poisťovniam v cenách bez dane. Myslím si ale,
že tento stav je pre väčšinu z nich prechodný
a skôr či neskôr sa budú musieť zaregistrovať
na daňových úradoch ako platcovia dane.
Zákon totiž stanovuje pre každú zdaniteľnú
osobu povinnosť podať miestne príslušnému
daňovému úradu žiadosť o registráciu pre
daň, ak táto osoba dosiahla za najbližších
najviac 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov obrat 1,5
mil. Sk. Na účel registrácie platiteľov dane po
1. máji 2004 sa začína obrat sledovať dňom
1. mája 2004. To znamená, že na účely registrácie za platiteľa dane podľa nového zákona
sa obraty do konca apríla 2004 neberú do
úvahy. Avšak ten, kto najneskôr do 30. 4.
2005 dosiahne uvedenú hranicu obratu, bude
musieť v zákonom stanovenej lehote podať
žiadosť o registráciu. Myslím si preto, že pre
väčšinu tých prevádzkovateľov očných optík,
ktorí v súčasnosti nie sú platcami dane, sa
situácia zmení tak, že sa zo zákona platcami
dane stanú.
To by mohlo znamenať, že súčasná cenová
dvojkoľajnosť vo vzťahu ku zdravotným poisťovniam stratí svoje opodstatnenie.
54
Očná optika na Slovensku 3/2004
íva v praxi legislatíva v praxi legislatíva v praxi legislatíva v praxi legislatíva v praxi legislatíva v praxi legislatíva v praxi legislatíva v praxi legis
Akú cenovú dvojkoľajnosť máte na
mysli?
Všeobecná zdravotná poisťovňa vydala
s účinnosťou od 1. 5. 2004 cenník zdravotníckych pomôcok, ktorý pozná tzv. konečnú
predajnú cenu (s daňou) a tzv. konečnú
cenu ZP pre výdajne a lekárne, ktoré nie sú
platcami DPH. Ak porovnáme tieto dve ceny
u ľubovoľnej položky, zistíme, že rozdiel medzi
týmito cenami je hodne kolísavý a neodráža
rozdiel daný uplatnením alebo neuplatnením
19% DPH. U väčšiny položiek je tento rozdiel
relatívne zanedbateľný. Uvediem príklad:
pre plastové šošovky vedené pod kódom
O20200 – MNP ∅ 70 od 0,00 do ±6,00 dptr.
je v cenníku cena pre platcu DPH 153,40 Sk
a pre neplatcu DPH je to cena 146,20 Sk.
Neplatca DPH účtuje teda o 7,20 Sk (tj.
4,69 %) menej ako platca DPH. Takýto stav
považujem za nesystémový, pretože zbytočne
vytvára priestor pre špekuláciu.
Spomínate vzťah očných optík so zdravotnými poisťovňami. Sú v tomto vzťahu aj
iné zreteľa hodné novinky v legislatívnej
oblasti?
Nateraz ani nie. Tie sa dajú očakávať až po
prijatí nových zákonov kdesi na jeseň. Jedná
sa najmä o novely zákona o zdravotnom
poistení a zákona o zdravotnej starostlivosti.
V tejto chvíli sú návrhy ministra zdravotníctva
predmetom diskusie v parlamente, a preto
považujem za zbytočné uvažovať o tom, akú
budú mať definitívnu podobu. Nechajme sa
prekvapiť.
Nedá mi ale, aby som v súvislosti s tým,
akú podobu tieto návrhy zákonov majú, nevyjadril isté obavy. Súvisia najmä s tým, že
ak sa podarí presadiť tieto zákony v podobe,
v akej boli predložené, resp. v podobe tomu
blízkej, potom si myslím, že pre očné optiky
by bolo oveľa lepšie, ak by sa od zdravotného
poistenia „odstrihli“.
Máte tým na mysli niečo konkrétne?
Toho by bolo viac. Pre nedostatok priestoru
sa však sústredím iba na jeden problém –
okuliarové šošovky.
Väzba očných optík na zdravotné poistenie
spôsobila zavedenie cenovej regulácie na
zdravotnícke pomôcky, ktoré sú predmetom
zúčtovania so zdravotným poistením. Ne-
myslím si, že by bolo potrebné vysvetľovať,
aké problémy to dodnes spôsobuje prevádzkovateľom očných optík, ale aj výrobcom
a distribútorom. Mnoho prevádzkovateľov
očných optík riešilo tento problém tým, že
veľmi nízku pridanú hodnotu, ktorú mohli
vďaka regulovaným cenám dosiahnuť u okuliarových šošoviek, nahrádzali zvyšovaním
cien u iných položiek. I keď regulované ceny
platili iba pre zákazníkov s lekárskym poukazom, uplatňovali rovnaké alebo len o málo
vyššie ceny šošoviek aj vôči zákazníkom
bez receptu. Logiku to malo v tom, že iba
ťažko by zákazníkom vysvetľovali, prečo na
poukaz stoja šošovky toľko a bez poukazu
podstatne viac.
Ibaže situácia sa medzičasom dosť výrazne zmenila. Postupné zužovanie zoznamu
pomôcok hradených z poistenia dospelo
do stavu, že dnes je zoznam okuliarových
šošoviek hradených z poistenia – a teda aj cenovo regulovaných – výrazne užší. To logicky
umožňuje zmeniť pružne cenovú politiku a ísť
cestou zvyšovania pridanej hodnoty práve
tam, kde je optik „doma“ – teda do šošoviek.
Aká je však realita?
Pri nedávnom zasadnutí predstavenstva
SOA som sa dozvedel, že istý zahraničný
výrobca a veľkodistribútor okuliarových
šošoviek si dal urobiť prieskum o situácii na
optickom trhu na Slovensku. Údajne sa veľmi
čudoval, keď sa dozvedel, že priemerná výška pridanej hodnoty u okuliarových šošoviek
na Slovensku dosahuje hodnotu vyjadrenú
koeficientom 1,64. Na spätný dotaz, či sa
desatinná čiarka nachádza na správnom
mieste, dostal odpoveď, že je na správnom
mieste. Čo z toho vyplýva?
V prvom rade to, že slovenský optický trh
je veľmi špecifický v tom, že v okuliarových
šošovkách, ktoré by mali byť ťažiskom úspechu očných optík, dosahuje neprimerane
nízku pridanú hodnotu. Príčinu vidím najmä
vo veľkej zotrvačnosti, keď mnohí prevádzkovatelia očných optík pracujú ešte stále v zajatí
cenovej regulácie a nevšimli si, že situácia sa
výrazne zmenila. Ak sa pozrieme iba k našim
susedom v Českej republike, tak zistíme, že
tu je situácia lepšia, keď priemerná pridaná
hodnota u okuliarových šošoviek je vyššia –
dokonca v niektorých lokalitách sa pohybuje
na úrovni vyjadrenej koeficientom 2,5 i viac.
V tomto ohľade máme na Slovensku čo
dobiehať.
V druhom rade si myslím, že vstupom do EÚ
sa na Slovensku výrazne zmenia pomery aj
v optickej branži. Vnímam to tak, že vstup niektorého z významnejších optických reťazcov na
slovenský optický trh je iba otázkou relatívne
krátkeho času. Nechcem byť prorokom, ale
myslím si, že pre pokojnú hladinu rybníka
slovenských prevádzkovateľov očných optík,
ale aj distribútorov to bude znamenať poriadne
rozbúrenie. Silný konkurenčný cenový boj
celkom zákonite nenastane v sortimente okuliarových šošoviek, ale všade tam, kde bude
mať konkurencia na to priestor. Vysvetľovať to
nemusím, každý vie, čo mám na mysli. Preto
si myslím, že v ostávajúcom čase je ešte pre
mnohých priestor na zamyslenie sa nad zmysluplnosťou obchodnej politiky postavenej
na konštatovaných skutočnostiach a rýchle
konanie. Myslím si, že šancu obstáť budú mať
iba tí prevádzkovatelia očných optík, ktorí toto
pochopia a prispôsobia sa. Inak neprežijú.
Rovnako sa to ale týka aj mnohých dovozcov
a distribútorov, ktorí musia vziať na vedomie,
že vstupom do únie sa odstránili prekážky,
kvôli ktorým v minulosti obchodné zastúpenia
vznikali. Dnes už nie je až taký problém, aby
na slovenskom trhu ponúkal svoj tovar ktorýkoľvek iný distribútor zo zahraničia, pokiaľ
v tom nemá zábrany.
Môžete sa ešte krátko vyjadriť k blížiacej
sa optickej výstave OPTIC v Nitre?
Teší ma, že sa podarilo získať tak významnú
podporu veľkej časti príslušníkov slovenskej
optickej obce tak z radov výrobcov, dovozcov
a distribútorov, ako aj prevádzkovateľov očných optík. Som presvedčený, že spoločná
snaha všetkých, ktorí sa na tejto výstave
aktívne či pasívne zúčastnia, bude znamenať
kvalitatívny posun dopredu a bude veľkou satisfakciou pre všetkých, ktorým leží ďalší osud
tejto jedinej významnej akcie na srdci. Verím,
že v dňoch 10. až 12. septembra sa veľká rodina príslušníkov optickej obce stretne v areáli
výstaviska Agrokomplex v Nitre. Využívajúc
možnosť, rád by som aj touto cestou pozval
každého, aby navštívil túto výstavu.
Ďakujeme za rozhovor
3/2004 Očná optika na Slovensku
55
marketing marketing marketing marketing marketing marketing marketing marketing marketing marketing m
Marketing a ekonomika
v očnej optike
Potrebujeme v optike controlling?
Skôr ako sa pustíme do odpovede na túto
otázku, skúsme si najskôr definovať, čo to
controlling vlastne je. Definícií je samozrejme
viacero, ale v princípe je to nástroj riadenia,
ktorý má za úlohu koordináciu plánovania,
kontroly a zaistenie informácií tak, aby tieto
informácie napomáhali dosiahnuť vo firme
stanovené ciele.
Cieľom controllingu je komplexné podchytenie najdôležitejších udalostí tak, aby bola
vytvorená vhodná informačná základňa pre
riadenie. Systém merania a hodnotenia by
mal zahŕňať všetky oblasti podniku, mal by
byť transparentný, používať objektívne a jednoznačné princípy vyhodnocovania.
Medzi základné funkcie controllingu patria:
- plánovanie,
- informovanie,
- reporting.
Z hľadiska náročnosti spracovania, koncepčnosti a času rozlišujeme:
Strategický controlling
- časový horizont – strednodobé a dlhodobé operácie,
- finančné a nefinančné výstupy.
- výstupom obvykle sú:
o vízia,
o misia (trh, kvalita, výroba, zamestnanci,
informácie, financie, okolie, ...),
o business plán – strednodobý plán obvykle na 3–5 rokov (produkty, zdroje,
dodávatelia, zákazníci, SWOT analýza,
finančný plán...).
Operatívny controlling
- časový horizont – krátkodobé operácie,
- finančné výstupy.
- výstupom obvykle sú:
o plán, rozpočet na 1 rok,
o reporting – porovnanie plánu a skutočnosti, v zvolenom intervale – mesiac,
kvartál, polrok, rok...;
56
Očná optika na Slovensku 3/2004
o vyhodnocovanie odchýlok, nezrovnalostí, externých vplyvov,
o opatrenia na odstránenie odchýlok,
prispôsobenie sa aktuálnej situácii.
Čo všetko v controllingu sledujeme, analyzujeme a porovnávame:
- produkty (ceny, produkt-mix, novinky,
výpredaje...),
- zákazníkov (počet zákazníkov, zmeny
v zákazníckom správaní),
- logistiku (distribučné cesty – vhodnosť, finančná náročnosť, zmeny, reklamácie, typ
balenia, typ dopravy, miesto doručenia,
spôsob komunikácie so zákazníkom),
- predaj (porovnanie plánu a skutočnosti,
hľadanie príčin odchýlok a ich odstránenie),
- investície (načasovanie investícií, návratnosť, zdroje financovania),
- plánovanie a riadenie nákladov (dodržiavanie plánu, analýza miesta vzniku nákladov,
náklady na marketing a propagáciu, efektívnosť nákladov),
- financie (cash flow management, schopnosť uhradiť naše záväzky, úhrada pohľadávok od zákazníkov, potreba iných
zdrojov – úvery apod.).
Prečo by sme sa vôbec mali controllingom
zaoberať? Ak máme informácie pod kontrolou, nemalo by sa nám stať, že:
- pre jednu a tú istú situáciu máme k dispozícii viacero rozdielnych údajov,
- objavujú sa pochybnosti o vykázaných
údajoch a odchylkách,
- vznikajú nevysvetliteľné rozdiely,
- nie je možné zodpovedať na otázky, lebo
nám chýbajú čísla,
- prehliadneme vývoj (priaznivý alebo nepriaznivý), ktorý si vyžaduje úpravy,
- dochádza k chybným odhadom,
- prekvapivo sa objavia problémy s likviditou
(schopnosť načas platiť),
- vznikajú izolované a chaotické riešenia,
- opakovane sa musíme zaoberať riešením
tých istých problémov,
- nevieme posúdiť, či zľavy a rabaty poskytované zákazníkom sú primerané alebo
vysoké,
- ťažko dokážeme interpretovať výsledky.
Správne pripravené controllingové výstupy
nám okrem iného pomôžu aj identifikovať,
akým spôsobom môžeme maximalizovať
našu maržu alebo zisk. V zásade máme tieto
možnosti:
- zvýšiť ceny, znížiť zľavy,
- znížiť náklady (má to svoje hranice, pozor
na fixné náklady, pokiaľ možno nešetriť na
marketingu a propagácii),
- optimalizovať produktový mix (štruktúru
ponúkaných výrobkov a služieb),
- optimalizovať zákaznícky mix (štruktúru
zákazníkov, vhodné je zvoliť si nosnú
skupinu),
- nárast predaja.
Nie vždy môžeme použiť ktorúkoľvek z týchto možností. Práve pravidelné sledovanie
výsledkov a správne controllingové výstupy
nám pomôžu rozhodnúť sa podľa danej situácie optimálne.
Z uvedeného vyplýva, že controlling v optike
určite potrebujeme. Každý by sme mali náročnosť, frekvenciu a spôsoby spracovania prispôsobiť individuálne svojím potrebám. Zvlášť
v dnešnej dobe sa už určite nezaobídeme bez
presných, včasných a kvalitných informácií,
ktoré nám umožnia včas a kompetentne zareagovať na aktuálnu situáciu. Dôležité je však
to, aby sme boli dôslední a disciplinovaní. Len
pravidelným porovnávaním údajov získame
náskok pred ostatnými.
Ing. Zdenka Tisoňová

Podobné dokumenty

Psychologie Inteligence (PDF verze pro tisk)

Psychologie Inteligence (PDF verze pro tisk) náhodných centrací a dává jim alespoň nějaký řád. Právě zde vidí Piaget pozvolný přechod k inteligenci. Objevuje se i analýza obrazu. Malé děti, které analýzy nejsou schopny, vidí „synkreticky“. Po...

Více

Sylabus PMVK

Sylabus PMVK POLITICKÝ MARKETING A VOLEBNÍ KAMPANĚ SYLABUS PRO LETNÍ SEMESTR 2015/2016 (KPE/PMVK) Mgr. Eva Lebedová, Ph.D. [email protected] I. Cíl kurzu a jeho postavení v programu KPES Cílem kursu je prohl...

Více

volební kampaně a politický marketing

volební kampaně a politický marketing v této oblasti. Vyučující se bude věnovat také vývoji a proměně charakteru volebních kampaní v závislosti na vývoji politických stran a stranické soutěže. Zvýšená pozornost bude určena politickému ...

Více

OFTALMO_2014_programVelikost: 3.29 MB

OFTALMO_2014_programVelikost: 3.29 MB Složení: brinzolamidum 10mg/ml a timololum 5mg/ml. Pomocné látky: benzalkonium-chlorid 0,1 mg/ml. Indikace: Snížení nitroočního tlaku (IOP) u dospělých pacientů s glaukomem s otevřeným úhlem nebo o...

Více

003/2015 - Honza Plšek

003/2015 - Honza Plšek nikdo se mu myslím zatím nijak podrobněji, neřkuli systematicky, nevěnoval. Pokusíme se tedy tento mediální dluh alespoň částečně vyrovnat, nikoli však na objednávku, ale z čirého nadšení. Děkujeme...

Více

diplomka AD

diplomka AD Základem přípravy oční akrylové protézy je model, který slouží k modelaci vlastní protézy. Model se vyrábí z modelovacího vosku. Předností modelu je jeho snadná opracovatelnost a možnost přesného v...

Více

PDF ke stažení

PDF ke stažení www.scoo.cz•Nakladatel: EXPO DATA spol. s  r.o., Výstaviště 1, 648  03 Brno, Tel.: 541 159 373, 541 159 555, Fax: 541 153 049, E-mail: [email protected]cz •Předseda redakční rady: Mgr. Vilém Rudolf...

Více

PDF ke stažení

PDF ke stažení Česká oční optika – www.4oci.cz Vydavatel: Společenstvo českých optiků a optometristů, Novodvorská 1010/14, 142 01 Praha 4, Tel./Fax: 261 341 216, Tel.: 261 341 321, E-mail: [email protected], www.scoo....

Více

PDF ke stažení

PDF ke stažení borská•Předsednictvo redakční rady: Mgr. Vilém Rudolf, Ing. Pavel Sedláček, Ing. Jana Táborská, Ing. Ivan Vymyslický, Mgr. Zdeněk Ždánský•Redakční rada: doc. MUDr. Milan Anton, CSc., prof. MUDr. Bl...

Více