metodické pokyny týkající se průzkumu prováděného úřadem pro

Komentáře

Transkript

metodické pokyny týkající se průzkumu prováděného úřadem pro
Totožnost a nebezpečí záměny – srovnání označení
METODICKÉ POKYNY TÝKAJÍCÍ SE
PRŮZKUMU PROVÁDĚNÉHO ÚŘADEM PRO
HARMONIZACI NA VNITŘNÍM TRHU
(OCHRANNÉ ZNÁMKY A PRŮMYSLOVÉ
VZORY) V OBLASTI OCHRANNÝCH
ZNÁMEK SPOLEČENSTVÍ
ČÁST C
NÁMITKY
ODDÍL 2
TOTOŽNOST A NEBEZPEČÍ ZÁMĚNY
KAPITOLA 3
SROVNÁNÍ OZNAČENÍ
Metodické pokyny týkající se průzkumu prováděného úřadem, Část C, Námitky
FINAL
VERSION 1.0
strana 1
DATE 02/01/2014
Totožnost a nebezpečí záměny – srovnání označení
Obsah
1
Úvod............................................................................................................ 4
1.1
Přehled ........................................................................................................ 4
1.1
Obecné zásady ........................................................................................... 4
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.2.4
1.2.5
2
3
Objektivní srovnání ......................................................................................... 4
Tři hlediska: vizuální, fonetické a významové ................................................ 5
Porovnávaná označení ................................................................................... 5
Možný výsledek srovnání ............................................................................... 5
Relevantní území a relevantní veřejnost ........................................................ 6
Totožnost označení ................................................................................... 6
2.1
Pojem totožnosti......................................................................................... 6
2.2
Prahová hodnota totožnosti ...................................................................... 7
2.3
Totožnost slovních ochranných známek .................................................. 8
2.4
Slovní ochranné známky a obrazové ochranné známky ......................... 9
2.5
Totožnost obrazových ochranných známek........................................... 10
Podobnost označení................................................................................ 11
3.1
Pojem podobnosti .................................................................................... 11
3.2
Prahová hodnota podobnosti .................................................................. 11
3.3
Zanedbatelné prvky .................................................................................. 11
3.4
Vizuální srovnání ...................................................................................... 13
3.4.1
Vizuální srovnání zahrnující slovní ochranné známky ................................. 13
3.4.1.1
3.4.1.2
3.4.2
Vizuální srovnání, které nezahrnuje slovní ochranné známky ..................... 15
3.4.2.1
3.4.2.2
3.4.2.3
3.4.2.4
3.4.2.5
3.4.2.6
3.5
Čistě obrazové označení v. čistě obrazové označení................................ 16
Vizuální srovnání dvou obrazových známek obsahujících slovní prvky .... 16
Vizuální srovnání obrazového označení obsahujícího slovní prvky a
obrazového označení ................................................................................ 18
Konkrétní postupy uplatňované při srovnání obrazových označení........... 19
Vizuální srovnání ochranných známek, které tvoří pouze barva ............... 19
Vizuální srovnání trojrozměrných ochranných známek ............................. 20
Fonetické srovnání ................................................................................... 21
3.5.1
3.5.2
3.5.3
3.5.4
3.6
Slovní ochranná známka versus slovní ochranná známka ........................ 13
Srovnání slovní ochranné známky a obrazové známky obsahující slovní
prvky .......................................................................................................... 14
Praktická kritéria ........................................................................................... 21
Označení a prvky označení, které musí být posouzené .............................. 22
Totožné nebo podobné zvuky v jiném pořadí............................................... 25
Označení tvořená cizími nebo smyšlenými slovy nebo označení taková
slova obsahující ............................................................................................ 26
Významové srovnání: praktická kritéria ................................................. 28
3.6.1
Definice sémantického obsahu..................................................................... 28
3.6.1.1
3.6.1.2
3.6.1.3
3.6.1.4
3.6.1.5
3.6.1.6
Sémantický obsah slov .............................................................................. 28
Sémantický obsah částí slov ..................................................................... 31
Sémantický obsah slov, která nejsou správně napsaná ............................ 33
Sémantický obsah jmen a příjmení ........................................................... 34
Sémantický obsah obrazových označení, symbol, tvarů a barev .............. 36
Sémantický obsah čísel a písmen ............................................................. 37
Metodické pokyny týkající se průzkumu prováděného úřadem, Část C, Námitky
FINAL
VERSION 1.0
strana 2
DATE 02/01/2014
Totožnost a nebezpečí záměny – srovnání označení
3.6.1.7
3.6.1.8
3.6.2
Sémantický obsah geografických názvů.................................................... 38
Sémantický obsah zvukomalebných výrazů .............................................. 38
Jak provádět významové srovnání ............................................................... 39
3.6.2.1
3.6.2.2
3.6.2.3
3.6.2.4
3.6.2.5
Obě ochranné známky obsahují stejné slovo a/nebo výraz ...................... 39
Dvě slova nebo termíny mají stejný význam, ale v různých jazycích ........ 41
Dvě slova odkazují na stejný sémantický termín nebo jeho varianty ......... 42
Dvě obrazová označení, symboly a/nebo tvary představují stejný objekt
nebo ideu................................................................................................... 43
Pokud stojí slovo proti obrazovému označení, symbolu, tvaru a/nebo
barvě představující význam skrytý za slovem ........................................... 44
Metodické pokyny týkající se průzkumu prováděného úřadem, Část C, Námitky
FINAL
VERSION 1.0
strana 3
DATE 02/01/2014
Totožnost a nebezpečí záměny – srovnání označení
1
Úvod
1.1
Přehled
Nebezpečí záměny (včetně nebezpečí asociace) vzniká, existuje-li riziko, že by se
veřejnost mohla domnívat, že dotčené výrobky nebo služby, za předpokladu, že jsou
označeny dotčenými ochrannými známkami, pocházejí od stejného podniku, případně
od hospodářsky propojených podniků.
Skutečnost, že existuje nebezpečí záměny, závisí na celkovém posouzení několika
vzájemně provázaných faktorů, včetně: i) podobnosti výrobků a služeb, ii) podobnosti
označení, iii) rozlišujících a dominantních prvků kolidujících označení, iv) rozlišovací
způsobilosti starší ochranné známky a v) relevantní veřejnosti.
Prvním krokem v posouzení toho, zda existuje nebezpečí záměny, je určení těchto pěti
faktorů. Druhým krokem je určení jejich relevantnosti.
Tato kapitola pojednává o srovnání označení. Účelem srovnání označení je stanovení
toho, zda jsou označení totožná (oddíl 2 této kapitoly), podobná (oddíl 3 této kapitoly)
nebo odlišná.
1.1
Obecné zásady
1.2.1
Objektivní srovnání
Srovnání označení představuje tzv. objektivní srovnání, přičemž objektivní znamená,
že se zohledňují všechny prvky označení bez ohledu na jejich rozlišující nebo
dominantní roli. V metodice založené na postupných krocích, kterou úřad používá, se
objektivní posouzení podobnosti označení nejprve provádí odděleně od posouzení
rozlišovací způsobilosti jejich součástí 1.
Zjištění podobnosti označení však ještě nelze považovat za průkazné zjištění
nebezpečí záměny. Objektivní srovnání určí, zda existuje přinejmenším zjevný důvod
k nebezpečí záměny, tím, že potvrdí, že mezi označeními existuje určitý stupeň
podobnosti. Tento stupeň podobnosti se zohlední při celkovém posouzení, kdy se
v rámci celkového posuzování nebezpečí záměny přihlíží ke všem faktorům 2.
Pokud jsou označení zjevně odlišná, průzkum nebezpečí záměny se v tomto okamžiku
ukončí.
V tomto ohledu se uvedený postup liší od jiných přístupů, které hodnotí rozlišovací
způsobilost různých prvků ochranných známek zároveň s posuzováním podobnosti
označení. Ačkoli rozdíl spočívá pouze ve volbě jedné z metod a neměl by mít dopad na
konečné zjištění o nebezpečí záměny, úřad používá první popsanou metodu z důvodu
dodržení jednotného formátu.
Viz metodické pokyny část C, Námitky, oddíl 2, Totožnost a nebezpečí záměny, kapitola 4,
Rozlišovací způsobilost a Kapitola 5, Dominantní povaha.
2
Viz metodické pokyn, část C, Námitky, oddíl 2, Totožnost a nebezpečí záměny, kapitola 8,
Celkové posouzení.
1
Metodické pokyny týkající se průzkumu prováděného úřadem, Část C, Námitky
FINAL
VERSION 1.0
strana 4
DATE 02/01/2014
Totožnost a nebezpečí záměny – srovnání označení
Stejná metoda se používá při posouzení toho, zda jsou označení totožná, přičemž toto
zjištění vyžaduje objektivní shodu u všech prvků bez ohledu na to, zda jsou rozlišující
a/nebo dominantní.
1.2.2
Tři hlediska: vizuální, fonetické a významové
Označení se vždy posuzují ze tří hledisek, a to vizuálního (oddíl 3.4 této kapitoly),
fonetického (oddíl 3.5 této kapitoly) a významového (oddíl 3.6 této kapitoly). Je to
z toho důvodu, že označení lze vnímat vizuálně a foneticky (srovnání chuťové, čichové
nebo hmatové je z více důvodů méně významné nebo dokonce zcela nemožné), a že
označení mohou vyvolávat podobné obrazy nebo významy. Pokud není možné
ochranné známky z jednoho hlediska porovnat (např. nelze provést fonetické srovnání,
protože známka je čistě obrazová), vynechá se.
1.2.3
Porovnávaná označení
Při posuzování totožnosti nebo podobnosti, se označení musí srovnávat v takové
podobě, ve které jsou chráněna, to znamená v podobě, ve které jsou zapsána nebo
pro kterou byla podána přihláška. Skutečné nebo možné použití ochranné známky
v jiné podobě je pro účely srovnání označení irelevantní 3.
Označení se musí srovnávat jako celek. Je proto chybné opomenout srovnání
určitých prvků označení jenom proto, že jsou například menší než ostatní prvky (pokud
nejsou zanedbatelné, jak se vysvětleno níže), nebo proto, že nemají rozlišovací
způsobilost. Rozlišujícím nebo dominantním prvkům se větší důležitost přičítá pouze
při celkovém posouzení (rozsudek ze dne 12.06.2007, C-334/05 P, Limoncello,
body 41, 42, rozsudek ze dne 13.12.2011, T-61/09, Schinken King, bod 46).
1.2.4
Možný výsledek srovnání
Srovnáním označení se dospěje k jednomu z následujících tří výsledků: totožnost,
podobnost, nebo odlišnost. Tento výsledek je rozhodující pro další průzkum námitek,
protože má následující důsledky:
•
•
•
zjištění totožnosti mezi označeními vede k absolutní ochraně podle čl. 8 odst. 1
písm. a) nařízení o ochranné známce Společenství (dále jen „CTMR“), pokud
jsou výrobky a/nebo služby totožné,
zjištění podobnosti vede k zahájení průzkumu nebezpečí záměny podle čl. 8
odst. 1 písm. b) CTMR,
zjištění odlišnosti vylučuje nebezpečí záměny. Není třeba zkoumat další
podmínky čl. 8 odst. 1 písm. b) CTMR.
3
Viz účinnost výhrad, metodické pokyny, část C, Námitky, oddíl 2, Totožnost a nebezpečí
záměny, kapitola 4, Rozlišovací způsobilost
Metodické pokyny týkající se průzkumu prováděného úřadem, Část C, Námitky
FINAL
VERSION 1.0
strana 5
DATE 02/01/2014
Totožnost a nebezpečí záměny – srovnání označení
1.2.5
Relevantní území a relevantní veřejnost
Podobnost se musí posuzovat s ohledem na území, na kterém je starší ochranná
známka chráněna. Relevantní území musí být označeno. Významnou roli při srovnání
označení hraje navíc také relevantní veřejnost 4.
V případě, že starší ochranná známka je ochrannou známkou národní, je nutné
příslušná kritéria analyzovat s ohledem na relevantní veřejnost v daném členském
státu Evropské unie (EU) (nebo členských státech v případě ochranných známek
Beneluxu). Vnímání podobnosti se může v jednotlivých členských státech lišit z důvodu
odlišné výslovnosti a/nebo rozdílného významu nebo porozumění.
Pokud je starší ochranná známka zapsaná jako ochranná známka Společenství (dále
jen „CTM“), musí se analýza v zásadě týkat celé EU. Avšak v situacích, kdy nebezpečí
záměny existuje přinejmenším v jednom členském státě a kdy je takový postup
opodstatněný z důvodu hospodárnosti řízení (například aby se zamezilo zkoumání
konkrétní výslovnosti nebo významu ochranných známek v několika jazycích), nemusí
úřad rozšiřovat analýzu na celou EU, ale může se místo toho zaměřit pouze na jednu
část nebo části, kde nebezpečí záměny skutečně existuje.
Jednotný charakter ochranné známky Společenství znamená, že je možno se na starší
ochrannou známku Společenství odvolat při námitkovém řízení proti přihlášce
ochranné známky Společenství, která by měla negativní vliv na ochranu starší
ochranné známky, byť pouze s ohledem na vnímání spotřebiteli v části Evropské unie
(rozsudek ze dne 08.09.2008, C-514/06, Armacell, body 56–57 a následná judikatura,
inter alia rozsudek ze dne 18.09.2011, T-460/11, BÜRGER, bod 52 a judikatura, která
v něm je citovaná).
2
Totožnost označení
2.1
Pojem totožnosti
Jak je uvedeno výše, zjištění totožnosti mezi označeními vede k úspěchu
v námitkovém řízení podle čl. 8 odst. 1 písm. a) CTMR, jestliže jsou také výrobky a
služby totožné.
Aby bylo možné pochopit pojem totožnosti a s ním spojené požadavky, je třeba mít na
paměti rozdíly mezi čl. 8 odst. 1 písm. a) CTMR a ochranou v případě nebezpečí
záměny podle čl. 8 odst. 1 písm. b) CTMR.
Ochrana na základě čl. 8 odst. 1 písm. a) CTMR je absolutní, protože zápis pozdějšího
totožného označení u totožných výrobků nebo služeb by ohrozil funkci starší ochranné
známky jakožto prostředku označení obchodního původu. V případě, že by u totožných
výrobků nebo služeb byly zapsány absolutně totožná označení nebo ochranné
známky, není možné si představit okolnosti, za kterých by bylo možné nebezpečí
záměny zcela vyloučit. Není již tedy třeba brát v potaz jakékoli jiné faktory, jako je
úroveň pozornosti veřejnosti nebo rozlišovací způsobilost starší ochranné známky.
Na druhé straně je starší ochranná známka na základě čl. 8 odst. 1 písm. b) chráněna
proti nebezpečí záměny: i když se ochranné známky liší v několika prvcích, může jejich
4
Viz metodické pokyny Část C, Námitky, Oddíl 2, Totožnost a nebezpečí záměny, Kapitola 6,
Relevantní veřejnost a stupeň pozornosti.
Metodické pokyny týkající se průzkumu prováděného úřadem, Část C, Námitky
FINAL
VERSION 1.0
strana 6
DATE 02/01/2014
Totožnost a nebezpečí záměny – srovnání označení
podobnost v kombinaci s dalšími prvky, které je nutné posoudit globálně, vést
k domněnce, že dotčené výrobky pochází od stejného podniku, případně od
hospodářsky propojených podniků.
Vzhledem k absolutní ochraně, která vyplývá ze čl. 8 odst. 1 písm. a) CTMR, je nutné
vykládat pojem totožnosti ochranných známek přesně. V případě přihlášky CTM „která
je totožná se (starší) ochrannou známkou pro výrobky nebo služby, které jsou totožné
s těmi, pro něž je známka zapsána (na základě čl. 8 odst. 1 písm. a) CTMR) nelze
absolutní ochranu rozšířit nad rámec předpokládaných situací, a to zejména těch, na
které se konkrétněji vztahuje ochrana na základě (čl. 8 odst. 1 písm. b) CTMR)
(rozsudek ze dne 20.03.2003, C-291/00, LTJ Diffusion (Arthur et Félicie), body 50–54
týkající se odpovídajících ustanovení směrnice o ochranných známkách).
2.2
Prahová hodnota totožnosti
Už ze samotné definice totožnosti vyplývá, že dvě označení by se měla shodovat ve
všech ohledech. Dvě ochranné známky jsou tedy totožné, pokud přihláška CTM beze
změn či doplňků obsahuje všechny prvky tvořící starší ochrannou známku.
Avšak vzhledem k tomu, že vnímání totožnosti mezi označením a ochrannou známkou
není vždy výsledkem přímého srovnání všech charakteristických znaků porovnávaných
prvků, nemusí průměrný spotřebitel bezvýznamné rozdíly mezi ochrannými známkami
postřehnout.
Přihlášená CTM se tudíž považuje za totožnou se starší ochrannou známkou
tehdy, když beze změn či doplňků obsahuje všechny prvky tvořící tuto
ochrannou známku nebo když v porovnání s ochrannou známkou vykazuje
celkově rozdíly natolik bezvýznamné, že je průměrný spotřebitel nemusí
postřehnout (rozsudek ze dne 20.03.2003, C-291/00, LTJ Diffusion (Arthur et Félicie),
body 50–54).
Bezvýznamný rozdíl mezi dvěma ochrannými známkami je rozdíl, který je přiměřeně
pozorný spotřebitel schopen rozlišit, pouze pokud má obě ochranné známky vedle
sebe a může si je pozorně prozkoumat. Slovo bezvýznamný není objektivní termín
a jeho výklad závisí na stupni složitosti srovnávaných ochranných známek.
Bezvýznamné jsou ty rozdíly, které nelze snadno zjistit pouhým okem při pozorování
dotčené ochranné známky, protože se týkají prvků, které jsou velmi malé nebo se
v rámci složité ochranné známky ztrácejí, přičemž je třeba mít na paměti, že průměrný
spotřebitel vnímá obvykle ochrannou známku jako celek a nezabývá se analýzou jejích
jednotlivých detailů.
Zjištění, že je prvek zanedbatelný, je třeba doplnit dostatečným odůvodněním, proč
nemá vliv na globální vnímání ochranné známky.
Z výše uvedené definice totožnosti vyplývá, že k tomu, aby byly ochranné známky
považovány za totožné na základě čl. 8 odst. 1 písm. a) CTMR musí být splněny
následující podmínky:
•
úplná totožnost označení jako celku. Částečná totožnost není podle čl. 8
odst. 1 písm. a) CTMR dostatečná, avšak shoda v kterékoli části ochranné
známky může vést k podobnosti mezi označeními a je třeba se jí zabývat při
průzkumu podle čl. 8 odst. 1 písm. b) CTMR.
Metodické pokyny týkající se průzkumu prováděného úřadem, Část C, Námitky
FINAL
VERSION 1.0
strana 7
DATE 02/01/2014
Totožnost a nebezpečí záměny – srovnání označení
Přítomnost jakéhokoli dalšího prvku stačí k tomu, aby ochranné známky nebyly
označené za totožné, přičemž není podstatné, zda přidaný prvek je slovo,
obrazový prvek nebo kombinace obou.
Dvě slovní ochranné známky tudíž nebudou považovány za totožné, jestliže je
jedna je obsažena ve druhé, ale je doplněna o další znaky (viz část 2.4) nebo
o slova, bez ohledu na jejich rozlišovací způsobilost nebo případný popisný
charakter.
Starší označení
Napadené označení a poznámky
Věc č.
MILLENIUM INSURANCE COMPANY LIMITED
millenium
•
2.3
Bylo zjištěno, že „dotčená označení nejsou zjevně
totožná“, přestože dodatek „insurance company limited“ je
v angličtině pro související služby popisné vyjádření.
R 0696/2011-1
INDIVIDUAL
R 0807/2008-4
totožnost ze všech hledisek srovnání. Označení musí být totožná ze všech
hledisek srovnání ochranné známky, tj. vizuálního, fonetického a významového.
Jestliže jsou ochranné známky totožné v některých hlediscích (vizuálním,
fonetickém, nebo významovém), ale v jiných nikoli, nejsou totožné celkově. Ve
druhém případě mohou být podobné, a potom je nutné prozkoumat nebezpečí
záměny.
Totožnost slovních ochranných známek
Slovní ochranné známky jsou totožné, pokud jde v obou případech o čistě slovní
ochranné známky, které obsahují naprosto shodnou řadu písmen nebo číslic. Slovní
ochranné známky jsou ochranné známky tvořené písmeny, číslicemi nebo dalšími
znaky (např. „+“, „@“, „!“) znázorněnými standardním druhem písma, který používá
příslušný úřad. To znamená, že není požadován žádný zvláštní obrazový prvek nebo
vzhled. Jestliže jsou obě ochranné známky zapsané jako slovní ochranné známky, je
druh písma, který používá příslušný úřad ve svých úředních publikacích (např.
věstníku), nepodstatný. Rovněž rozdíly v užívání malých a velkých písmen jsou
nepodstatné, a to i v případě, že se velká a malá písmena střídají.
Následující slovní ochranné známky jsou totožné:
Starší označení
Napadené označení
Věc č.
MOMO
MoMo
BLUE MOON
Blue Moon
R 0835/2010-1
Global Campus
GLOBAL CAMPUS
R 0719/2008-2
Zeus
ZEUS
R 0760/2007-1
Jumbo
JUMBO
DOMINO
Domino
B 1 802 233
R 0353/2007-2
R 0523/2008-2
Metodické pokyny týkající se průzkumu prováděného úřadem, Část C, Námitky
FINAL
VERSION 1.0
strana 8
DATE 02/01/2014
Totožnost a nebezpečí záměny – srovnání označení
apetito
APETITO
T-129/09
Obecně je třeba ověřit, zda je označení zapsané jako slovní ochranná známka.
Například průzkum pouze grafického ztvárnění ochranné známky (například podle
madridského systému) může být zavádějící, protože ochranná známka nárokovaná
jako slovní ochranná známka může v závislosti na grafickém ztvárnění označení
užitém v osvědčeních, věstnících, atd. obsahovat i obrazové nebo stylizované prvky
nebo druhy písma. V těchto případech má nárokovaná verze větší důležitost než
přesné znázornění v osvědčení, věstnících atd.
Ochranné známky, u kterých je užito jiné písmo než latinka, musí být na základě
kategorie č. 28.05 vídeňského třídění obrazových prvků v příslušných jurisdikcích, kde
se toto písmo úředně užívá, považovány za slovní ochranné známky (např. azbuka
v případě CTM nebo mezinárodního zápisu s vyznačením Bulharska nebo EU).
Starší označení
Napadené označení
Věc č.
B 1 827 537
Ke zjištění skutečnosti, že ochranné známky nejsou totožné, stačí rozdíl v pouhém
jednom písmeni. Totéž platí i pro mezeru nebo interpunkční znaménko (např. pomlčka,
tečka), protože přítomnost mezery nebo interpunkčního znaménka může změnit
vnímání označení (viz první příklad níže). Následující slovní ochranné známky nejsou
totožné:
2.4
Starší označení
Napadené označení
Věc č.
She , SHE
S-HE
T-391/06
TELIA
teeli
B 13 948
NOVALLOY
NOVALOY
B 29 290
HERBOFARM
HERBO-FARMA
R 1752/2010-1
Slovní ochranné známky a obrazové ochranné známky
Slovní ochranná známka a obrazová ochranná známka nejsou totožné, i když jsou
tvořeny stejným slovem, pokud však rozdíly nejsou takové povahy, že je příslušná
veřejnost nemusí postřehnout.
Na příkladech níže jsou uvedena označení, která jednoznačně nejsou totožná:
Starší označení
Napadené označení
Věc č.
IHotel
T-277/11
ELCO
R 0834/2008-1
Metodické pokyny týkající se průzkumu prováděného úřadem, Část C, Námitky
FINAL
VERSION 1.0
strana 9
DATE 02/01/2014
Totožnost a nebezpečí záměny – srovnání označení
eClear
BIG BROTHER
R 1807/2010-1
R 0932/2010-4
Jestliže je však obrazová ochranná známka napsaná běžným typem písma, může být
mnohem náročnější dospět ke zjištění toho, že ochranné známky nejsou totožné.
U níže uvedených příkladů se přesto dospělo k závěru, že totožné nejsou:
Starší označení
Napadené označení
THOMSON
Klepper
2.5
Věc č.
R 0252/2008-1
R 0964/2009-1
Totožnost obrazových ochranných známek
Dvě obrazové ochranné známky jsou totožné, pokud se shodují ve všech obrazových
prvcích (tvar, barvy, kontrast, stínování atd.).
Použití stejného slova v případě, že obrazový prvek není shodný, tedy samozřejmě
není dostatečné pro zjištění totožnosti. Následující ochranné známky nejsou totožné:
Starší označení
Napadené označení
Věc č.
R 0558/2011-1
R 1440/2010-1
7078 C
Vzhledem k tomu, že jediný rozdíl v následujícím případě spočíval v napsání písmen
„TEP“ kurzívou, což by veřejnost nemusela postřehnout, byly ochranné známky
shledány jako totožné:
Metodické pokyny týkající se průzkumu prováděného úřadem, Část C, Námitky
FINAL
VERSION 1.0
strana 10
DATE 02/01/2014
Totožnost a nebezpečí záměny – srovnání označení
Starší označení
Napadené označení
Věc č.
B 2 031 741
3
Podobnost označení
3.1
Pojem podobnosti
Judikatura uznala, že jsou dvě ochranné známky podobné mimo jiné, pokud mezi nimi
z hlediska relevantní veřejnosti existuje alespoň částečná shoda u jednoho či několika
relevantních aspektů (rozsudek ze dne 23.10.2002, T-6/01, Matratzen, bod 30
(C-03/03 P); rozsudek ze dne 12.11.2008, T-281/07, BLUE, bod 26).
Globální posouzení nebezpečí záměny, co se týče vizuální, fonetické nebo významové
podobnosti dotyčných známek, musí být založeno na celkovém dojmu, kterým tyto
ochranné známky působí, s přihlédnutím mimo jiné k jejich rozlišujícím a dominantním
prvkům (rozsudek ze dne 11.11.1997, C-251/95, SABEL, bod 23).
3.2
Prahová hodnota podobnosti
K prokázání podobnosti stačí, aby podobnost existovala u jednoho ze tří hledisek
(rozsudek ze dne 02.12.2009, T-434/07, Volvo, body 50–53). Určením toho, zda jsou
označení natolik podobná, aby to vedlo k nebezpečí záměny, se zabývá jiná část
rozhodnutí (Celkové posouzení) a nikoli oddíl pojednávající o srovnání označení.
Logickým důsledkem nízké prahové hodnoty je, že zjištění podobnosti automaticky
neznamená zjištění nebezpečí záměny, včetně nebezpečí asociace, a to ani v případě,
kdy jsou výrobky nebo služby podobné nebo totožné. Jak bylo uvedeno výše,
nebezpečí záměny včetně nebezpečí asociace závisí na mnoha faktorech, které je
nejdříve nutné posoudit samostatně 5.
Vzhledem k tomu, že není vždy snadné stanovit linii oddělující podobné od odlišného,
je v rámci každého srovnání nutné zabývat se těmito pojmy společně, tedy provádět
srovnání vizuální, fonetické a významové.
3.3
Zanedbatelné prvky
Jak je uvedeno v oddíle 1.2.1 výše, označení se musí srovnávat jako celek.
V případě zanedbatelných prvků však Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (dále jen
„úřad“) může od srovnání těchto prvků od prvopočátku upustit, pokud řádně
zdůvodnil, proč je považuje za zanedbatelné (viz rozsudek ze dne 12.06.2007,
C-334/05 P, Limoncello, bod 42). To je zvlášť důležité tehdy, když zanedbatelný prvek
představuje společný prvek označení. Pojem zanedbatelný prvek je třeba vykládat
přesně a v případě pochybností se rozhodnutí vztahuje na označení jako celek.
5
Viz metodické pokyny, část C, Námitky, oddíl 2, Totožnost a nebezpečí záměny, kapitola 8,
Celkové posouzení.
Metodické pokyny týkající se průzkumu prováděného úřadem, Část C, Námitky
FINAL
VERSION 1.0
strana 11
DATE 02/01/2014
Totožnost a nebezpečí záměny – srovnání označení
Úřad má za to, že zanedbatelný prvek znamená takový prvek, který z důvodu své
velikosti a/nebo polohy není na první pohled patrný, nebo je součástí složitého
označení s množstvím dalších prvků (např. nápojové etikety, obaly atd.) a relevantní
veřejnost by mu tudíž pravděpodobně nevěnovala pozornost.
Příklady:
Starší označení
Napadené označení
Věc č.
T-162/08
Slova „by missako“ jsou
z důvodu použité velikosti
a druhu písma téměř nečitelná.
(GREEN BY MISSAKO)
R 02347/2010-2
LUNA
Prvek „Rótulos Luna S.A.“ byl
shledán zanedbatelným.
R 0396/2010-1
Odvolací senát neposuzoval
prvky „30 cl“, „30 % vol.“,
„ANNO“, nebo „1857“ foneticky
ani významově.
MATHEUS MÜLLER
R 1328/2005-2
Odvolací senát popsal
napadené označení v plném
rozsahu, ale zanedbatelné
prvky jako „70 %“ nebyly
součástí srovnání na třech
úrovních.
MAGNA
T-472/08
Jiné prvky než „cachaça“/
„pirassununga“ a „51“, přičemž
druhý prvek je napsaný bíle
uvnitř kruhu, který je součástí
širokého pásu táhnoucího
z jedné strany označení na
druhý, jsou v rámci celkového
dojmu, který tyto ochranné
známky vytváří, zanedbatelné
(bod 65)
Metodické pokyny týkající se průzkumu prováděného úřadem, Část C, Námitky
FINAL
VERSION 1.0
strana 12
DATE 02/01/2014
Totožnost a nebezpečí záměny – srovnání označení
3.4
Vizuální srovnání
3.4.1
Vizuální srovnání zahrnující slovní ochranné známky
U slovní ochranné známky je předmětem ochrany slovo samotné, nikoli jeho psaná
forma.
Podle judikatury je slovní známkou ochranná známka tvořená výhradně z písmen, slov
nebo slovních spojení, která jsou napsaná tiskacími písmeny běžného stylu bez
zvláštního grafického prvku (rozsudek ze dne 20.04.2005, T-211/03, Faber, bod 33, a
rozsudek ze dne 13.02.2007, T-353/04, Curon, bod 74). Ochrana, která vyplývá ze
zápisu slovní ochranné známky, se vztahuje na slovo uvedené v přihlášce k zápisu,
nikoliv na zvláštní grafické nebo stylistické aspekty, které může tato ochranná známka
případně mít (rozsudek ze dne 22.05.2008, T-254/06, RadioCom, bod 43).
Není tedy podstatné, zda je slovní ochranná známka vyjádřená velkými nebo malými
písmeny:
Starší označení
Napadené označení
Věc č.
BABIDU
babilu
T-66/11 (bod 57)
BALLYMANOR
BallyM
R 0391/2010-1
3.4.1.1 Slovní ochranná známka versus slovní ochranná známka
U slovních ochranných známek vychází vizuální srovnání z analýzy počtu a sledu
písmen nebo znaků, pozice shodných písmen nebo znaků, počtu slov a struktury
označení (např. zda části slova stojí samostatně nebo jsou oddělené pomlčkou).
Průměrný spotřebitel však obvykle vnímá ochrannou známku jako celek a nezabývá se
analýzou jejích jednotlivých detailů. Drobné rozdíly v písmenech nebo jejich počtu
proto často nepostačují k vyloučení vizuální podobnosti, zejména pokud mají označení
společnou strukturu.
V následujících případech byly ochranné známky považované za vizuálně podobné:
Starší označení
Napadené označení
Věc č.
CIRCULON
CIRCON
T-542/10
MEDINETTE
MESILETTE
T-342/10
FORTIS
FORIS
R 0049/2002-4
ARTEX
ALREX
T-154/03
BALLYMANOR
BallyM
R 0391/2010-1
MARILA
MARILAN
R 0799/2010-1
EPILEX
E-PLEX
T-161/10
CHALOU
CHABOU
T-323/10
Následující slovní ochranné známky jsou vizuálně odlišné:
Metodické pokyny týkající se průzkumu prováděného úřadem, Část C, Námitky
FINAL
VERSION 1.0
strana 13
DATE 02/01/2014
Totožnost a nebezpečí záměny – srovnání označení
Starší označení
Napadené označení
Věc č.
ARCOL
CAPOL
C-193/09 P a T-402/07
HALLOUMI
HELLIM
T-534/10
3.4.1.2 Srovnání slovní ochranné známky a obrazové známky obsahující slovní prvky
Při vizuálním srovnání obrazových ochranných známek obsahujících slovní prvky se
slovními ochrannými známkami záleží na tom, zda označení mají společný významný
počet písmen ve stejné pozici a zda slovní prvek obsažený v obrazové ochranné
známce má vysoký stupeň stylizace. Podobnost je možné najít i navzdory tomu, že
jsou písmena graficky ztvárněná odlišným typem písma, kurzívou, tučně, velkými nebo
malými písmeny nebo jinou barvou.
V zásadě platí, že pokud jsou stejná písmena uvedena ve stejném sledu, musí být
jejich stylizace velmi výrazná, aby bylo možné dospět k závěru, že ochranné známky
jsou vizuálně odlišné.
Následující ochranné známky byly posouzeny jako vizuálně podobné, protože
obrazové ochranné známky postrádaly vysoký stupeň stylizace slovních prvků a slovní
prvky byly snadno rozpoznatelné a čitelné:
Starší označení
Napadené označení
Věc č.
VITAFIT
T-552/10
Hella
T-522/10
vitafresh
R 0399/2009-1
COTO DE IMAZ
R 0409/2009-1
vendus sales & communication
group
R 0994/2009-4
OPENDOOR
VITESSE
R1309/2008-4
R 0636/2008-4
Metodické pokyny týkající se průzkumu prováděného úřadem, Část C, Námitky
FINAL
VERSION 1.0
strana 14
DATE 02/01/2014
Totožnost a nebezpečí záměny – srovnání označení
EMERGEA
T-172/04
V případě, že je slovo v obrazové ochranné známce výrazně stylizované, by však
ochranné známky měly být shledány jako vizuálně odlišné, jako v následujících
příkladech:
Starší označení
Napadené označení
NEFF
R 1242/2009-2
NODUS
3.4.2
Věc č.
R 1108/2006-4
Vizuální srovnání, které nezahrnuje slovní ochranné známky
Jestliže žádné z označení, která se mají srovnávat, není slovní ochrannou známkou, je
nutné rozlišovat mezi čistě obrazovými prvky ochranných známek a jejich slovními
prvky:
•
•
Při srovnání kolidujících označení z pohledu jejich čistě obrazových prvků,
považuje úřad tyto čistě obrazové prvky za obrazy: jestliže se shodují v jednom
samostatně odlišitelném prvku nebo mají stejný nebo podobný obrys, je
pravděpodobné, že mezi nimi bude shledána určitá vizuální podobnost.
Při srovnání označení z pohledu jejich slovních prvků, považuje úřad označení
za podobná, pokud obsahují významný počet písmen ve stejném pořadí ve
stejné pozici, pokud nejsou výrazně stylizovaná nebo pokud jsou stylizovaná
stejným nebo podobným způsobem. Podobnost je možné konstatovat i v případě,
že jsou písmena graficky ztvárněná odlišným typem písma, kurzívou, tučně,
velkými nebo malými písmeny nebo jinou barvou (rozsudek ze dne 18.06.2009,
T-418/07, LiBRO, a rozsudek ze dne 15.11.2011, T-434/10, ALPINE PRO
SPORTSWEAR AND EQUIPMENT, kasační opravný prostředek C-42/12 P
zamítnut).
Obecně řečeno existují tři druhy vizuálního srovnání:
•
•
•
čistě obrazové označení versus čistě obrazové označení: označení jsou vizuálně
podobná, pokud se shodují v jakémkoli z obsažených prvků,
obrazové označení obsahující slovní prvky versus obrazové označení obsahující
slovní prvky: označení jsou vizuálně podobná, pokud jsou jejich obrazové prvky
shodné a/nebo pokud obsahují stejná slova a/nebo písmena napsaná stejným
nebo podobným typem písma nebo typem písma, které není výrazně stylizované,
obrazové označení obsahující slovní prvky versus čistě obrazové označení (nebo
naopak): označení jsou vizuálně podobná, pokud se shodují v některém
z obrazových prvků.
Metodické pokyny týkající se průzkumu prováděného úřadem, Část C, Námitky
FINAL
VERSION 1.0
strana 15
DATE 02/01/2014
Totožnost a nebezpečí záměny – srovnání označení
Tyto tři možnosti jsou podrobně popsány níže s uvedením několika konkrétních situací.
3.4.2.1 Čistě obrazové označení v. čistě obrazové označení
Jak bylo vysvětleno výše, označení jsou vizuálně podobná, pokud se shodují nebo mají
podobný obrys.
Následující čistě obrazová označení byla shledána jako vizuálně podobná.
Starší označení
Napadené označení
Věc č.
T-379/08
B 1 157 769
T-523/08
Následující čistě obrazová označení byla považována za vizuálně odlišná:
Starší označení
Napadené označení
Věc č.
B 1 572 059
R 1904/2010-4
(kasační opravný prostředek v
řízení, T-502/11)
3.4.2.2 Vizuální srovnání dvou obrazových známek obsahujících slovní prvky
Jestliže obě označení obsahují slovní prvky, považují se, jak již bylo uvedeno, za
podobná, pokud se tyto prvky shodují ve sledu písmen, která nejsou výrazně
stylizovaná. To platí, i když jsou písmena graficky ztvárněná odlišným, ale nikoli
Metodické pokyny týkající se průzkumu prováděného úřadem, Část C, Námitky
FINAL
VERSION 1.0
strana 16
DATE 02/01/2014
Totožnost a nebezpečí záměny – srovnání označení
výrazně stylizovaným typem písma, ať už kurzívou nebo tučně, velkými nebo malými
písmeny, nebo jinou barvou (rozsudek ze dne 18.06.2009, T-418/07, LiBRO,
a rozsudek ze dne 15.11.2011, T-434/10, ALPINE PRO SPORTSWEAR &
EQUIPMENT, kasační opravný prostředek C-42/12 P byl zamítnut).
Ochranné známky v níže uvedených příkladech byly posouzené jako vizuálně
podobné, protože obsahovaly některá stejná slova nebo sled písmen a typ písma
nebyl považován za výrazně stylizovaný:
Starší označení
Napadené označení
Věc č.
T-418/07
T-434/10
(kasační opravný prostředek
zamítnut)
R 1148/2008
B 921 934
T-460/09
T-204/09
R 1025/2010-4
V následujících případech však byly ochranné známky posouzeny jako vizuálně
odlišné, navzdory skutečnosti, že obsahovaly shodná slova a/nebo písmena a/nebo
obrazové prvky, protože shodná písmena byla výrazně stylizovaná či jinak umístěná
a/nebo ochranné známky obsahovaly ještě další obrazové prvky:
Metodické pokyny týkající se průzkumu prováděného úřadem, Část C, Námitky
FINAL
VERSION 1.0
strana 17
DATE 02/01/2014
Totožnost a nebezpečí záměny – srovnání označení
Starší označení
Napadené označení
Věc č.
T-390/03
T-106/06
R 448/2009-1
R 0576/2010-2
(potvrzeno rozhodnutím
TribunáluT-593/10)
R 0111/2010-4
3.4.2.3 Vizuální srovnání obrazového označení obsahujícího slovní prvky a
obrazového označení
Vizuální podobnost může způsobit shodný obrazový prvek, který je vizuálně vnímán
totožným nebo podobným způsobem.
Níže uvedené příklady obsahují označení vizuálně podobná z důvodu shodných
obrazových prvků:
Starší označení
Napadené označení
Věc č.
T-81/03, T-82/03 a T-103/03
a
R 0144/2010-2
Metodické pokyny týkající se průzkumu prováděného úřadem, Část C, Námitky
FINAL
VERSION 1.0
strana 18
DATE 02/01/2014
Totožnost a nebezpečí záměny – srovnání označení
(dvě různá starší označení)
R 1022/2009-2
V následujícím příkladu jsou obrazové prvky odlišné a označení byla posouzena jako
vizuálně odlišná:
Starší označení
Napadené označení
Věc č.
B 134 900
Tyto ochranné známky byly
shledány jako vizuálně odlišné
3.4.2.4 Konkrétní postupy uplatňované při srovnání obrazových označení
Při vizuálním srovnání obrazových označení je možné zjistit, že jsou vizuálně podobné,
přestože se liší jejich obrazové (tj. neshodují se nebo mají pouze shodný nebo
podobný obrys) i slovní prvky. Označení budou shledána jako podobná, jestliže se
celkově jeví jako vizuálně podobná z důvodu jejich celkové stylizace, struktury a
kombinace barev.
Níže uvedený příklad dokládá, jak mohou být označení vizuálně podobná vlivem
podobné struktury, stylizace a kombinace barev:
Starší označení
Napadené označení
Věc č.
B 1 220 724
Označení byla shledána jako
vizuálně podobná.
3.4.2.5 Vizuální srovnání ochranných známek, které tvoří pouze barva
Ochranné známky, které tvoří pouze barva, jsou při srovnání považovány za vizuálně
podobné, pokud obsahují stejné barvy nebo kombinace barev nebo podobné odstíny
barev.
Příklad:
Metodické pokyny týkající se průzkumu prováděného úřadem, Část C, Námitky
FINAL
VERSION 1.0
strana 19
DATE 02/01/2014
Totožnost a nebezpečí záměny – srovnání označení
Starší označení
Napadené označení
Věc č.
B 1 229 790
Údaj o barvě:
okrově žlutá RAL 6003HR/olivově zelená RAL 1027HR.
Údaj o barvě: žlutá, Pantone
PMS 142, zelená RAL 6001
Ochranné známky byly shledány jako vizuálně podobné, protože obě obsahují podobné odstíny zelené a
žluté.
3.4.2.6 Vizuální srovnání trojrozměrných ochranných známek
Pro srovnání trojrozměrných označení s dvojrozměrnými platí stejné základní zásady
jako pro srovnání dvojrozměrných známek. Přestože je trojrozměrné označení
poměrně vzácné, obvykle významně ovlivní jeho vizuální dopad a je nutné je zkoumat
s ohledem na celkový dojem.
Navzdory tomu mají následující ochranné známky nízký stupeň vizuální podobnosti:
Starší označení
Napadené označení
Věc č.
R 0806/2009-4
T-24/08
Následující ochranné známky jsou vizuálně odlišné:
Metodické pokyny týkající se průzkumu prováděného úřadem, Část C, Námitky
FINAL
VERSION 1.0
strana 20
DATE 02/01/2014
Totožnost a nebezpečí záměny – srovnání označení
Starší označení
Napadené označení
Věc č.
R 0806/2009-4, bod 34
3.5
Fonetické srovnání
3.5.1
Praktická kritéria
Pokud jsou námitky založeny na starších označeních, která požívají ochrany v různých
členských státech EU, je v zásadě nutné zohlednit všechny možnosti, jak by relevantní
veřejnost tato označení vyslovovala ve všech úředních jazycích těchto členských států.
Na lokální přízvuk se nebere zřetel. Jak však již bylo uvedeno, je v případě, že starší
ochranná známka je zapsaná jako ochranná známka Společenství (dále jen „CTM“),
nutné rozšířit analýzu na celou EU. Pokud však existuje nebezpečí záměny
přinejmenším v jednom členském statě a pokud je takový postup opodstatněný
z důvodu hospodárnosti řízení (například z důvodu zamezení zkoumání konkrétní
výslovnosti nebo významu ochranných známek v několika jazycích), nemusí úřad
rozšiřovat analýzu na celou Evropskou unii, ale může se místo toho zaměřit pouze na
jednu část nebo části, kde nebezpečí záměny skutečně existuje.
Na celkový fonetický dojem, který ochranná známka vytváří, má vliv zejména počet
a sled slabik. Významnou roli ve fonetickém vnímání ochranných známek hraje jejich
rytmus a intonace. Anglický slovník The Collins English Dictionary definuje rytmus jako
„uspořádání slov do více nebo méně pravidelného sledu přízvučných a nepřízvučných,
nebo dlouhých a krátkých slabik“. Intonaci potom definuje jako „zvukový vzor frází a vět
tvořený různou výškou hlasu“.
Klíčovými prvky, které určují celkový fonetický dojem ochranné známky, tedy jsou
slabiky a jejich konkrétní sled a přízvučnost. Posouzení společných slabik je při
fonetickém srovnání ochranných známek zvlášť důležité, protože pro podobný celkový
fonetický dojem jsou většinou určující právě tyto společné slabiky a jejich totožná nebo
podobná kombinace.
Následující příklady uvádí ochranné známky, kterou jsou foneticky odlišné:
Starší označení
Napadené označení
Příslušné území
Věc č.
ARCOL
CAPOL
EU
C-193/09
CLENOSAN
ALEOSAN
ES
R 1669/2010-2
GULAS
MARGULIÑAS
ES
R 1462/2010-2
Následující příklady uvádí ochranné známky, které jsou foneticky podobné nebo
totožné:
Metodické pokyny týkající se průzkumu prováděného úřadem, Část C, Námitky
FINAL
VERSION 1.0
strana 21
DATE 02/01/2014
Totožnost a nebezpečí záměny – srovnání označení
Starší označení
Napadené označení
Příslušné území
Věc č.
EU
FEMARA
R 0722/2008-4
BX
R 0166/2010-1
DE
R 1071/2009-1
nízký stupeň
podobnosti
Foneticky lze srovnat i ochranné známky tvořené jediným písmenem. Následující
ochranné známky jsou foneticky totožné, protože obě znázorňují písmeno „A“:
Starší známka
Napadené označení
Věc č.
T-115/02
3.5.2
Označení a prvky označení, které musí být posouzené
Obrazová ochranná známka, která neobsahuje žádný slovní prvek, nemůže být jako
taková vyslovena. Její vizuální nebo významový obsah může být nanejvýš popsán
ústně (rozsudek ze dne 07.02.2012, T-424/10, Device of a rectangle with elephants,
bod 46).
Jinými slovy, čistě obrazové ochranné známky (tj. známky, které neobsahují žádný
slovní prvek) nelze foneticky posoudit. Význam, který takové zobrazení evokuje, lze
posoudit pouze vizuálně a významově.
Následující příklady uvádí ochranné známky, které není možné porovnat foneticky,
protože jsou čistě obrazové:
Starší označení
Napadené označení
Věc č.
R 0131/2010-4
R 0403/2009-2
Metodické pokyny týkající se průzkumu prováděného úřadem, Část C, Námitky
FINAL
VERSION 1.0
strana 22
DATE 02/01/2014
Totožnost a nebezpečí záměny – srovnání označení
T-424/10
Jestliže navíc jedno z označení obsahuje prvky, které lze přečíst, a druhé obsahuje
pouze obrazové prvky, které není možné foneticky posoudit, dospěje se k závěru, že
fonetické posouzení není možné provést. Například:
Starší označení
Napadené označení
Věc č.
R 0144/2010-2
(KUNGFU)
K výslovnosti obrazových prvků, které připomínají písmeno, je třeba poznamenat, že
relevantní veřejnost bude mít tendenci takové obrazové prvky číst, pouze pokud mají
spojitost se slovem, které relevantní veřejnost zná, nebo pokud tvoří část takového
slova, jak je tomu v následujících příkladech:
Starší označení
Napadené označení
Věc č.
OLI SONE
B 1 269 549
ROCK
T-146/08
Zatímco slova, písmena a číslice musí být vždy posouzeny foneticky, v otázce
některých symbolů a zkratek panuje určitá nejistota.
Například logogram „&“ (ampersand) se obvykle čte a vyslovuje, takže by měl být
součástí fonetického posouzení. Výslovnost tohoto symbolu se však může
v jednotlivých dotčených jazycích lišit.
Starší označení
Napadené označení
DNG
Věc č.
R 0160/2010-2
Ampersand „&“ se ve většině
jazyků používaných v Evropské
unii vyslovuje a považuje se za
odpovídající překlad spojky „a“.
Totéž platí pro typografický znak @, který se v zásadě vyslovuje. Výslovnost tohoto
symbolu se samozřejmě v různých dotčených jazycích liší.
Metodické pokyny týkající se průzkumu prováděného úřadem, Část C, Námitky
FINAL
VERSION 1.0
strana 23
DATE 02/01/2014
Totožnost a nebezpečí záměny – srovnání označení
Starší označení
Napadené označení
Věc č.
VODAFONE AT HOME
R 1421/2010-4
@ se vysloví jako „at“ nebo
v Beneluxu jako „arrobas“
(bod 21).
U výše uvedeného případu nelze popřít, že podstatná část relevantní veřejnosti, a to
zejména veřejnosti mluvící anglicky, by symbol četla jako „at“, a tím pádem by
ochrannou známku vyslovila jako „at home“. Tuto eventualitu je tudíž nutné vzít v potaz
společně s jinými možnostmi jako například „a home“ nebo jednoduše „home“. V jiných
jazycích se tento symbol může samozřejmě číst jiným způsobem (např. „arroba“ ve
španělštině a portugalštině).
Srovnejte však s tímto příkladem:
Starší označení
Napadené označení
Věc č.
R 0719/2010-1 (T-220/11 kasační
opravný prostředek zamítnut,
C-524/12 P kasační opravný
prostředek v řízení)
(Při nejmenším) anglicky hovořící
veřejnost bude @ vnímat jako
písmeno „a“ (bod 25).
Relevantní veřejnost může za určitých okolností vyslovovat také symboly plus (+)
a minus nebo pomlčka (-). Symbol minus se může vyslovovat, pokud je použit
v kombinaci s číslem, např. „-1“, ale nebude se vyslovovat, jestliže je použit jako
pomlčka (např. „G-Star“).
V následujících příkladech by se symbol „+“ v napadené přihlášce ochranné známky
Společenství vyslovil jako „plus“:
Starší označení
Napadené označení
Věc č.
T-321/07
(C-216/10 P
zamítnuto)
AirPlus International
T-400/06
Symboly měn (€, $, ₤ atd.) se mohou rovněž vyslovovat, pokud se dotčená ochranná
známka čte nahlas. Jako (fiktivní) příklad můžeme uvést, že ve Spojeném království by
se označení „₤20“ vyslovilo jako „20 pounds“. Označení „₤20“, „20 pounds“ a „twenty
pounds“ jsou tedy foneticky totožná.
V některých případech se však z důvodu způsobu použití symbolů nebo písmen jeví
jako nereálné, že by se četly nebo vyslovovaly, například když se symbol na obrazové
ochranné známce opakuje, aby tvořil vzor, nebo je výrazně zkreslený, nebo jinak těžko
čitelný. Tuto situaci dokreslují následující rozdílné příklady:
Metodické pokyny týkající se průzkumu prováděného úřadem, Část C, Námitky
FINAL
VERSION 1.0
strana 24
DATE 02/01/2014
Totožnost a nebezpečí záměny – srovnání označení
Vysvětlení
Ochranná známka
T-593/10
Na této obrazové ochranné známce je písmeno „B“ čitelné.
Ochranná známka se tedy musí foneticky posoudit.
T-539/10
Na této obrazové ochranné známce je písmeno „B“ natolik
zkreslené, že je těžké určit, zda se skutečně jedná o písmeno „B“
nebo o číslici „8“.
R 1779/2010-4
Určit výslovnost tohoto označení je velmi obtížné. Fonetické
srovnání tedy může vést k rozdílným výsledkům, od totožnosti až
po odlišnost.
B 1 127 416
Na této obrazové ochranné známce je písmeno „H“ čitelné
a musí se tedy foneticky posoudit.
B 1 127 416
U tohoto označení je velmi nepravděpodobné, že by je
spotřebitelé četli jako „H“ (nebo spíše několik „H“). Tuto
ochrannou známku není možné posoudit foneticky.
Závěrem lze uvést, že daný symbol nebo písmeno se vyslovuje nebo naopak
nevyslovuje v závislosti na tom, o jaký typ znaku se jedná, jakým způsobem je
zobrazen a jak je zkombinován s jinými prvky označení.
3.5.3
Totožné nebo podobné zvuky v jiném pořadí
V situacích, kdy jsou namítané ochranné známky tvořeny slabikami nebo slovy, které
jsou totožné nebo velmi podobné, ale zaujímají jiné pořadí, takže pokud by se
přesunula pouze jedna slabika nebo slovo, byla by označení foneticky totožná nebo
velmi podobná, měl by závěr znít tak, že ochranné označení jsou foneticky podobná.
Například:
Starší označení
Napadené označení
Věc č.
SAT-COM
COM S.A.T
B 361 461
Kids Vits
VITS4KIDS
T-484/08 (C-84/10 P
kasační opravný
prostředek zamítnut)
Metodické pokyny týkající se průzkumu prováděného úřadem, Část C, Námitky
FINAL
VERSION 1.0
strana 25
DATE 02/01/2014
Totožnost a nebezpečí záměny – srovnání označení
T-67/08
Označení tvořená cizími nebo smyšlenými slovy nebo označení taková
slova obsahující
3.5.4
U označení obsahujících cizí slova je třeba v zásadě předpokládat, že relevantní
veřejnost nebude obeznámená s tím, jak rodilí mluvčí jiného jazyka vyslovují jejich
vlastní jazyk. Veřejnost bude tedy mít tendenci vyslovovat cizí slovo podle fonetických
pravidel svého vlastního jazyka.
Starší
označení
LIDL
KAN-OPHTAL
PAN-OPHTAL
GLÄNSA
Napadené
označení
LIFEL
BAÑOFTAL
GLANZ
Věc č.
R 0410/2010-1 První dvě písmena a také písmeno poslední jsou
v případě obou ochranných známek stejná. Foneticky je podobnost
ještě výraznější, protože slovo LIDL se bude často vyslovovat, jako
kdyby se psalo LIDEL. Z fonologických důvodů je ve většině jazyků
téměř nemožné vyslovit D a L, aniž by mezi ně byla vložena
samohláska. Tyto ochranné známky by se tedy v jazycích jako
španělština, italština, němčina a francouzština vyslovovaly LIFEL
a LIDEL.
T-346/09
Relevantním územím je Německo. Tribunál shledal fonetickou
podobnost. Německý spotřebitel bude pravděpodobně písmena N
a Ñ vyslovovat stejným způsobem. Písmena P a B jsou navíc
obouretná a jejich zvuk je snadno zaměnitelný, pokud se u nich
vyskytuje stejná samohláska; označení PAN-OPHTAL a BAÑOFTAL
jsou foneticky velmi podobná.
T-88/10
Tribunál dospěl k závěru, že přehláska by pro mluvčí angličtiny,
francouzštiny a španělštiny nezměnila celkový fonetický dojem,
protože dotčené jazyky nemají písmeno „ä“ (bod 40)
To však neplatí v případě, kdy relevantní veřejnost slovo zná, například v následujících
situacích:
•
•
•
Je-li nesporné, že relevantní veřejnost cizí jazyk zná. Tribunál například potvrdil,
že přinejmenším ve skandinávských zemích, Nizozemsku a Finsku má široká
veřejnost základní znalost angličtiny (rozsudek ze dne 26.11.2008, T-435/07,
NEW LOOK, bod 23).
Je-li určitá terminologie týkající se určitých druhů výrobků a/nebo služeb
relevantní veřejnosti jednoznačně známá. Obecně se má například za to, že
odborníci v oblasti výpočetních technologií a vědečtí pracovníci jsou lépe
obeznámeni s technickými a základními anglickými výrazy než běžný spotřebitel,
a to nezávisle na území (rozsudek ze dne 27.11.2007, T-434/05, ACTIVY Media
Gateway, body 38 a 48 týkající se oblasti výpočetních technologií (odvolání
C-57/08 P zamítnuto) a rozsudek ze dne 09.03.2012, T-207/11, EyeSense,
body 21 a 22 týkající se zdravotnických pracovníků v Německu).
Jsou-li zcela základní slova známa ve všech členských státech, jako anglická
slova „baby“, „love“, „one“, „snack“, „surf“, „pizza“ atd.
Metodické pokyny týkající se průzkumu prováděného úřadem, Část C, Námitky
FINAL
VERSION 1.0
strana 26
DATE 02/01/2014
Totožnost a nebezpečí záměny – srovnání označení
Starší ochranná známka
•
Napadené označení
Věc č.
Babylove
Baby Love
R 0883/2010-2
A konečně pokud jedna ze stran přesvědčivě prokáže, že podstatná část
relevantní veřejnosti takové slovo zná.
Jestliže podstatná část relevantní veřejnosti vyslovuje cizí slovo správně, ale jiná
podstatná část při jeho vyslovování uplatňuje pravidla svého mateřského jazyka, je
třeba ve fonetickém posouzení uvést obě výslovnosti a poskytnout zdůvodnění.
Například:
Starší označení
Napadené označení
WRITE
RIGHT
Věc č.
(pouhý příklad)
angličtina: foneticky
velmi podobné
španělština: foneticky
odlišné
ZIRH
T-355/02 (odvolání
C-206/04 P
zamítnuto.)
Podobné v anglicky
mluvících zemích
a ve Španělsku.
Smyšlená nebo fantazijní slova (slova, která neodpovídají žádnému existujícímu
slovu v EU) mohou relevantní spotřebitelé vyslovovat nejen v souladu s pravidly
výslovnosti svého mateřského jazyka, ale i tak, jak se píší.
Starší
označení
BAMIX
Napadené
označení
Věc č.
KMIX
T-444/10
Tribunál konstatoval, že slovní prvek „kmix“ neodpovídá žádnému
existujícímu slovu v Evropské unii a že jej část relevantní veřejnosti
může vyslovovat tak, jak se píše, tedy jako jednu slabiku. Dospěl
však rovněž k závěru, že by se přihlášená ochranná známka mohla
vyslovovat jako dvojslabičné slovo, a to „ka“ a „mix“. V některých
jazycích používaných v Evropské unii (zejména ve francouzštině
a němčině) se písmeno „k“ vyslovuje jako „ka“ a výslovnost „km“ není
obvyklá (bod 32).
Metodické pokyny týkající se průzkumu prováděného úřadem, Část C, Námitky
FINAL
VERSION 1.0
strana 27
DATE 02/01/2014
Totožnost a nebezpečí záměny – srovnání označení
3.6
Významové srovnání: praktická kritéria
3.6.1
Definice sémantického obsahu
Dvě označení jsou významově totožná nebo podobná, pokud jsou vnímána tak, že
mají stejný nebo obdobný sémantický obsah (rozsudek ze dne 11.11.1997, C-251/95,
Sabèl, bod 24). Sémantickým obsahem ochranné známky se rozumí to, co tato
známka znamená, evokuje, nebo, jedná-li se o obraz nebo tvar, představuje.
V následujícím textu se výrazy „sémantický obsah“ a „význam“ používají bez
významového rozdílu.
Jestliže ochranná známka obsahuje různé prvky (například slovní nebo obrazový
prvek), je nutné formulovat význam každého tohoto prvku. Jestliže však ochrannou
známku tvoří více výrazů, které mají vlastní význam (tvoří ji dvě nebo více slov), je
rozhodující význam výrazu jako celku, nikoli význam jednotlivých slov.
Není nutné formulovat každý sémantický význam: důležité jsou pouze ty významy,
které bude pravděpodobně znát relevantní veřejnost mající přímou spojitost
s relevantním územím. Pokud je například relevantním územím Španělsko, je obvykle
nepodstatná skutečnost, že slovo má nějaký význam v polštině.
Dotčené výrobky nebo služby zpravidla nemají na významové srovnání vliv. Jestliže
však má termín mnoho významů, z nichž jeden je pro dotčené výrobky nebo služby
obzvlášť důležitý, může se významové srovnání na tento význam zaměřit. V každém
případě je však podstatné to, jak daný termín vnímá relevantní veřejnost. Spojitost
mezi výrobky a službami a tím, co označení znamená, evokuje nebo představuje,
nemůže být vynucená nebo uměle vykonstruovaná. Pokud například dotčené výrobky
souvisí s osvětlením a ochranná známka představuje nebo obsahuje prvek „LED“, je
jedním z významů zkratky „LED“, který v této souvislosti přichází v úvahu,
„elektroluminiscenční dioda“. Při významovém srovnání je tedy možné zaměřit se
právě na tento význam.
3.6.1.1 Sémantický obsah slov
Jestliže ochrannou známku tvoří slovo nebo ochranná známka slovo obsahuje,
průzkumový referent jako první krok vyhledá toto slovo ve slovnících a/nebo
encyklopediích a zjistí jeho význam v dotčeném jazyce nebo jazycích relevantního
území. Pokud slovo ve slovníku nebo encyklopedii nalezne, popsaný význam tohoto
slova bude jeho sémantický obsahem.
Je třeba vycházet z předpokladu, že relevantní veřejnost ve většině členských států EU
mluví převážně jazykem, který na příslušném relevantním území převládá (rozsudek ze
dne 23.10.2002, T-6/01, MATRATZEN, bod 27). Tento jazyk je obvykle na relevantním
území úředním jazykem.
Starší ochranná známka
Napadené označení
Věc č.
HALLOUMI
HELLIM
T-534/10
Hellim je turecký překlad řeckého slova Halloumi (druh sýra). Relevantním územím je Kypr. Tribunál
konstatoval, že i když turečtina není úředním jazykem EU, je jedním z úředních jazyků Kyperské
republiky. Část populace Kypru tedy turecky rozumí nebo mluví (bod 38).
Tribunál dospěl k závěru, že průměrný spotřebitel na Kypru, kde je úředním jazykem řečtina i turečtina,
bude rozumět tomu, že slova HALLOUMI i HELLIM odkazují na stejnou kyperskou sýrovou specialitu.
Mezi těmito dvěma slovy je tedy určitá významová podobnost (bod 41).
Metodické pokyny týkající se průzkumu prováděného úřadem, Část C, Námitky
FINAL
VERSION 1.0
strana 28
DATE 02/01/2014
Totožnost a nebezpečí záměny – srovnání označení
Soud však rovněž zdůraznil, že toto pravidlo se vztahuje pouze na hlavní jazyk,
kterému veřejnost na daném území rozumí. Toto pravidlo není neměnné. Nelze
automaticky předpokládat, že jazyk, který v daném členském státě převládá, musí být
mateřským jazykem relevantní veřejnosti, ani to, že tato veřejnost neovládá žádný jiný
jazyk (usnesení ze dne 03.06.2009, C-394/08 P, ZIPCAR, bod 51).
Například v následujících situacích je vedle převládajícího jazyka nutné zohlednit
i jazyky jiné:
pokud se slovo v jiném jazyce téměř shoduje s odpovídajícím slovem v úředním
jazyce relevantního území. Například anglickému slovu „bicycle” budou rozumět
ve Španělsku, protože se téměř shoduje s odpovídajícím španělským slovem
„bicicleta“,
pokud se slovo v cizím jazyce na relevantním území běžně užívá. Například
španělské slovo „bravo” se běžně užívá v Německu k vyjádření chvály či uznání
ve smyslu „výborně“,
pokud je známo, že cizí jazyk je pro relevantní veřejnost srozumitelný. Tribunál
například potvrdil, že přinejmenším ve skandinávských zemích, Nizozemsku
a Finsku má široká veřejnost základní znalost angličtiny (rozsudek ze dne
26.11.2008, T-435/07, NEW LOOK, bod 23),
pokud je známo, že určitý jazyk je pro relevantní veřejnost srozumitelný ve
spojitosti s určitými druhy výrobků a/nebo služeb. Například anglickým termínům
týkajícím se výpočetní techniky obvykle relevantní veřejnost ve spojitosti s IT
výrobky rozumí bez ohledu na území,
naprosto základní slova, která jsou srozumitelná ve všech členských státech,
protože se stala mezinárodně užívanými, jako například „love“, „one“, „snack“,
„surf“, „pizza“, „baby“ atd,
a konečně když jedna ze stran prokáže, že relevantní část relevantní veřejnosti
takové slovo zná.
•
•
•
•
•
•
Následující příklady uvádí významy skryté za slovy:
Ochranná
známka
Území
Význam
Věc č.
Mirto
ES
(anglicky: myrtle; česky: myrta) ve
španělštině znamená dva až tři metry
vysoký keř čeledě Myrtovité.
T-427/07
Peer
EN
Lord, (česky: šlechtic)
T-30/09
Storm
EN
(česky: bouře) nepříznivé počasí
T-30/09
EU
Termíny „star snacks“ a „star foods“
budou nejen mluvčí angličtiny, ale
i většina relevantní veřejnosti chápat jako
odkaz na kvalitní jídlo.
T-492/08
(Star foods I)
T-333/11
(Star Foods
II)
EU
Existuje zde určitý stupeň významové
podobnosti vyplývající z „Mc“ a slov
„baby“ a „kids“, která v obou případech
znamenají děti (bod 42)
T-466/09
--STAR
SNACKS
-
Metodické pokyny týkající se průzkumu prováděného úřadem, Část C, Námitky
FINAL
VERSION 1.0
strana 29
DATE 02/01/2014
Totožnost a nebezpečí záměny – srovnání označení
Jak je patrné z některých výše uvedených příkladů, není vždy nutné citovat celou
slovníkovou definici toho, co slovo znamená. Stačí použít synonymum jako například
Peer = Lord nebo Bouře = nepříznivé počasí.
Jestliže část veřejnosti význam chápe, zatímco jiná část nikoli, nebo jej chápe jinak, je
navíc nutné tyto významové rozdíly pojmu odpovídajícím způsobem rozlišit.
Jestliže ochrannou známku tvoří smysluplný výraz, je pro významové srovnání
rozhodující význam výrazu jako celku, za předpokladu, že je jako celek chápán, a nikoli
význam jednotlivých slov (avšak povšimněte si níže uvedené výjimky týkající se výrazů
v cizím jazyce). Fiktivní příklad: „KING’S DOMAIN“ v. „KING SIZE“.
Chybné posouzení: KING znamená „král, panovník“, „DOMAIN“ znamená „území,
kterému vládne nebo jej ovládá“ a „SIZE“ znamená „fyzické rozměry, proporce,
velikost, nebo rozsah objektu“. Ochranné známky jsou významově podobné, protože
se s oběma pojí představa „krále“.
Správné posouzení: „KING’S DOMAIN“ znamená „území, které ovládá král“; „KING
SIZE“ znamená „větší nebo delší než obvyklá velikost“. Ochranné známky jsou
významově odlišné, přestože obě obsahují slovo „KING“.
Tuto situaci dokreslují následující příklady, které uvádí ochranné známky posouzené
jako významově odlišné:
Starší označení
Napadené označení
Věc č.
MOUNTAIN
MOUNTAIN BIKER
B 1 950
GoldGips
Goldband
R 0975/2009-4
ALTA
ALTA FIDELIDAD
B 112 369
Výše uvedené pravidlo, týkající se smysluplného výrazu, však má následující výjimku:
podstatná část relevantní veřejnosti může mít jen omezenou znalost cizího jazyka, ve
kterém je příslušná ochranná známka, a nemusí tedy být schopná významový rozdíl
mezi dvěma výrazy rozeznat. V takovém případě nemusí tato veřejnost význam výrazu
vůbec pochopit a vnímá pouze význam jednotlivých prvků. Tato skutečnost může vést
ke zjištění podobnosti, protože veřejnost rozumí pouze společné části. Pokud by se ve
výše uvedeném příkladu zjistilo, že veřejnost nebo její část rozumí pouze slovu KING,
mělo by se dospět k závěru, že označení jsou významově podobná.
Starší ochranná známka
Napadené označení
Věc č.
ICEBERG
ICEBREAKER
T-112/09
Tribunál měl za to, že slovu „icebreaker“ bude rozumět pouze ta část italské veřejnosti, která ovládá
angličtinu. Na druhou stranu „iceberg“ je běžné slovo, které má pro relevantní veřejnost naprosto zřejmý
význam. Starší ochranná známka ICEBERG tedy má pro italskou veřejnost jasný smysl, zatímco
Metodické pokyny týkající se průzkumu prováděného úřadem, Část C, Námitky
FINAL
VERSION 1.0
strana 30
DATE 02/01/2014
Totožnost a nebezpečí záměny – srovnání označení
přihláška ochranné známky ICEBREAKER by pro veřejnost jakýkoli jasný smysl postrádala.
Tribunál dále uvedl, že obě kolidující ochranné známky mají společnou předponu „ice“. Tribunál měl za
to, že se jedná o základní anglické slovo srozumitelné pro většinu relevantní veřejnosti. Dospěl k závěru,
že předpona „ice“ má určitou vypovídací schopnost, což musí být považováno za skutečnost, která
významovou rozdílnost mezi kolidujícími ochrannými známkami zmenšuje a působí jako „sémantická
lávka“ (bod 41–42).
Obdobné úvahy platí i pro výrazy, které kombinují technické termíny srozumitelné
pouze části relevantní veřejnosti (např. latinská slova nebo slova souvisící s vysoce
specializovanou terminologií) s běžně používanými slovy. V takových případech může
docházet k tomu, že je pochopen pouze význam běžně užívaných slov a nikoli význam
výrazu jako takového.
3.6.1.2 Sémantický obsah částí slov
V této souvislosti měl Tribunál za to, že i když průměrný spotřebitel vnímá obvykle
ochrannou známku jako celek a nezabývá se analýzou jejích jednotlivých detailů,
skutečností zůstává, že spotřebitel si při vnímání slovního označení rozloží toto
označení na slovní prvky, které mu naznačují konkrétní význam nebo se podobají
slovům, jež zná (rozsudek ze dne 13.02.2007, T-256/04, RESPICUR, bod 57).
Zatímco je tedy pravidlem, že ochranné známky jsou vnímány jako celek, výjimkou
z tohoto pravidla je, že je spotřebitelé mohou za určitých okolností rozložit na menší
části. Vzhledem k tomu, že se však jedná o výjimku, musí se uplatňovat restriktivně.
Uplatní se v následujících případech:
pokud je označení samotné vizuálně rozdělené na různé části (např. pomocí
velkých písmen jako u označení AirPlus),
pokud všechny části naznačují konkrétní význam, který je relevantní veřejnosti
znám (např. Ecoblue), nebo
pokud pouze část označení má jasný význam (např. Dermaclin).
•
•
•
Příklady vizuálně rozdělených označení:
Označení
Území
VITS4KIDS
EU
AirPlus
RNAiFect
Význam
Ochranná známka obsahuje VITS (což naznačuje
“vitamíny”) a KIDS, tedy děti.
T-484/08
T-321/07
(C.216/10P
kasační
opravný
prostředek
zamítnut)
EU
Tato ochranná známka má dva významy, Air a Plus,
což je možné vnímat vizuálně, protože slovo Plus je
napsané s velkým počátečním písmenem.
EU
AGRO: odkaz na zemědělství
HUN: odkaz na Maďarsko
UNI: odkaz na univerzální nebo unii
T-423/08
EU
Relevantní veřejnost, zejména odborná veřejnost,
bude první tři písmena vnímat jako odkaz na
anglickou zkratku ribonukleové kyseliny.
T-80/08
Metodické pokyny týkající se průzkumu prováděného úřadem, Část C, Námitky
FINAL
Věc č.
VERSION 1.0
strana 31
DATE 02/01/2014
Totožnost a nebezpečí záměny – srovnání označení
Příklady ochranných známek, které nejsou vizuálně rozdělené, ale jejichž všechny
části naznačují určitý význam, který relevantní veřejnost zná:
Označení
Věc
Území
Význam
Ecoblue
EU
Slovní prvek „eco“ je předpona nebo zkratka, která se
běžně používá ve většině jazyků Evropské unie,
zatímco slovo „blue“ je anglický výraz označující modrou
barvu a patří mezi základní anglickou slovní zásobu,
kterou relevantní veřejnost zná.
Solfrutta /
FRUTISOL
EU
Prvky „sol“ a „frut“ jsou obecně rozpoznatelné a mohou T-331/08
být chápany jako odkaz na „slunce“ a „ovoce“.
RIOJAVINA
EU
Termín „riojavina“ na přihlášené ochranné známce T-138/09
odkazuje pro relevantní veřejnost přímo na výrobek (C-388/10P
z vinné révy, a konkrétněji na víno z oblasti Rioja.
odmítnuto)
T-281/07
(C-23/09P
kasační
opravný
prostředek
zamítnut)
A konečně případy, kdy pouze jedna část má jasný smysl, a to obvykle ta, kterou
představuje společná předpona nebo přípona, například:
Označení
Území
Význam
Věc
DE
Část “DERMA” může být vnímána jako odkaz na
dermatologický výrobek.
B 1 249 467
Jak je vysvětleno výše, všechny tři výjimky musí být vykládány v úzkém slova smyslu.
Není-li tedy zcela zřejmé, že část nebo části naznačují určitý význam, který relevantní
veřejnost zná, neměli by průzkumoví referenti takový význam hledat z moci úřední.
V níže uvedených příkladech nebyl v označení nalezen žádný význam:
Označení
ATOZ
SpagO
CITRACAL
--CICATRAL
Území
Význam
T-100/06
(C-559/08P
Ochranná známka nebude chápána jako „od A do Z“.
kasační
DE, ES, FR,
Písmena „to“ (odpovídající anglické předložce
opravný
IT, A
znamenající „do“) se od písmen „a“ a „z“ nijak neodlišují.
prostředek
zamítnut)
BX
Slovo „SpagO“ je vymyšlené a nemá v žádném úředním
jazyce na území Beneluxu žádný význam. Není možné T-438/07
jej vnímat jako kombinaci slov SPA + GO.
ES
Slovní prvky „cica“’ a „citra“ nemají žádný konkrétní
význam, což platí i o koncovkách „tral“ a „cal“. Není tedy
pravděpodobné, že by si veřejnost kolidující označení
T-277/08
rozložila na slovní prvky, jež mají konkrétní význam
nebo připomínají známá slova, a které by tvořily logický
celek dávající smysl každému nebo některému z těchto
dotyčných označení.
Metodické pokyny týkající se průzkumu prováděného úřadem, Část C, Námitky
FINAL
Věc
VERSION 1.0
strana 32
DATE 02/01/2014
Totožnost a nebezpečí záměny – srovnání označení
3.6.1.3 Sémantický obsah slov, která nejsou správně napsaná
Aby relevantní veřejnost vnímala sémantický obsah slova, nemusí být nutně napsané
správně. Například zatímco slovo napsané jako „XTRA“ není vizuálně totožné se
správně napsaným slovem „EXTRA“, bude význam správně napsaného slova (extra)
přenesen na slovo, které správně napsané není (xtra), protože obě slova jsou identická
foneticky.
Pro dokreslení tohoto hlediska lze uvést následující příklady:
Označení
Území
CMORE
Význam
Věc
EU
Část relevantní veřejnosti bude toto označení
považovat za odkaz na anglické slovo „store“, což T-309/08
znamená „obchod, skladiště“.
EN
Část široké veřejnosti v Dánsku a Finsku si
vzhledem k běžné praxi při psaní textových zpráv
bude pravděpodobně CMORE spojovat se T-501/08
zkratkou nebo nesprávně napsaným anglickým ‘SEE MORE /
slovesem „to see“ – vidět, takže význam CMORE’
ochranné známky bude vnímat jako „see more“,
tedy vidět více.
EN
Relevantní veřejnost si slovo „ugli“ na starší
ochranné známce bude pravděpodobně spojovat T-488/07
s anglickým slovem „ugly“.
EU
Termín, který ochranná známka obsahuje,
spotřebitelům připomene představu „jogurtu“, tj.
B 1 142 688
„polotuhé, mírně nakyslé potraviny vyrobené
z mléka fermentovaného přidáním baktérií“.
ES
Slova „KARISMA“ a „[email protected]“ odkazují na
„charisma“, tj. zvláštní charakterovou vlastnost
B 1 012 857
nebo schopnost jednotlivce ovlivňovat nebo
inspirovat velké množství lidí.
Průzkumoví referenti by v každém případě měli být opatrní, když přiřazují význam
nesprávně napsaným slovům: pokud slova nejsou (foneticky) totožná a/nebo pokud
nesprávně napsaný prvek nelze vnímat samostatně, je málo pravděpodobné, že by byl
význam přenositelný:
Ochranná
známka
Území
Bebimil
EU
Význam
Přihlášená známka neobsahuje slovo „baby“, ale
značně vzdálené fantazijní slovo, které nemá žádný
jasný nebo určitý význam, tj. „bebi“.
Metodické pokyny týkající se průzkumu prováděného úřadem, Část C, Námitky
FINAL
VERSION 1.0
Věc
T-221/06
strana 33
DATE 02/01/2014
Totožnost a nebezpečí záměny – srovnání označení
3.6.1.4 Sémantický obsah jmen a příjmení
Tribunál připustil, že jména mají určitý obsah. Pokud tedy kolidující označení obsahují
jména, je třeba provést významové srovnání (viz příklady níže).
Je však jen málo situací, kdy skutečnost, že ochranná známka obsahuje příjmení, má
nějaký pojmový význam. Zvlášť významová podobnost nemůže vyplývat z pouhého
faktu, že obě ochranné známky obsahují jméno, i kdyby se jednalo o stejný druh jména
(keltské příjmení, holandské jméno atd.).
Ochranná známka
MCKENZIE /
McKINLEY
VANGRACK /
VAN GRAF
Území
Věc č.
Význam
EU
Relevantní veřejnost zná předponu „Mc“, což
znamená „syn“ muže daného příjmení, jako
předponu mnoha skotských nebo irských příjmení.
Tato veřejnost tedy bude slovní prvky dotyčných
ochranných známek považovat za keltská příjmení
bez jakéhokoli pojmového významu, pokud by
nebylo dostatečně dobře známé, že se jedná o
jméno proslulé osoby.
DE
Skutečnost, že obě ochranné známky lze vnímat
jako příjmení ze západní nížinné části Německa
nebo z Nizozemska, má sama o sobě pro účely
srovnání neutrální význam.
T-502/07
R 1429/2010-4
Pouhý fakt, že dvě jména lze zařadit pod společný obecný termín „jméno“, ještě
neznamená jejich významovou podobnost. Jestliže například srovnáme FRANK
a MIKE, nevede skutečnost, že se v obou případech jedná o jména, ke zjištění
významové podobnosti, a to proto, že veřejnost si tato dvě slova pravděpodobně
významově nespojí. Naproti tomu FRANK a FRANKIE jsou varianty stejného jména,
přičemž Frankie je zdrobnělinou prvního jména, což by mělo vést ke zjištění
významové podobnosti.
Známky
Území
SILVIAN HEACH
(Obr.)/
Itálie a jiná
H. EICH
území
Význam
Věc č.
Zatímco „HEACH“ by bylo vnímáno jako příjmení
anglosaského původu, prvek „EICH“ by byl vnímán
jako příjmení německého původu (viz bod 66).
Vzhledem k tomu by si spotřebitelé uvědomovali, že se
jedná o příjmení dvou různých osob. Označení jsou
významově odlišná (viz bod 69).
T-557/10
Skutečnost, že ochranná známka obsahuje jméno, může mít v následujících situacích
vliv na významové srovnání:
Jestliže se jedná o jméno nebo příjmení proslulé osoby (CERVANTES, MARCO
POLO, PICASSO):
a)
Ochranná
známka
PICASSO
Území
Význam
EU
Slovní označení PICASSO má pro relevantní veřejnost
jasný a vymezený sémantický obsah. Pověst malíře
Pabla Picassa je taková, že se při neexistenci
konkrétních důkazních informací o opaku nelze
Metodické pokyny týkající se průzkumu prováděného úřadem, Část C, Námitky
FINAL
VERSION 1.0
Věc č.
T-185/02
(C-361/04 P
kasační
opravný
strana 34
DATE 02/01/2014
Totožnost a nebezpečí záměny – srovnání označení
domnívat, že označení PICASSO jakožto ochranná
známka pro motorová vozidla by mohlo ve vnímání
průměrného spotřebitele mít převahu nad jménem
malíře.
prostředek
zamítnut)
‘
Jestliže dvě ochranné známky nesou stejné jméno, ale v jiných verzích (FRANK
a zdrobnělina FRANKIE) nebo jazycích, jak je tomu v následujících příkladech:
b)
Ochranné
známky
Území
Věc č.
Význam
EU
Relevantní veřejnost bude tato ženská jména
s určitostí považovat za vysoce podobná, odvozená ze
stejného slovního kořene. Relevantní veřejnost
T-130/09
v určitých členských státech, jmenovitě Spojeném
království, Irsku, Německu a Rakousku je bude vnímat
jako zdrobněliny křestního jména Elizabeth.
PEPEQUILLO /
PEPE
ES
Španělská veřejnost bude jméno „Pepequillo“ vnímat
jako zdrobnělinu jména „Pepe“, což povede k
významové totožnosti.
T-580/08
JAMES JONES /
JACK JONES
EU
Obě ochranné známky mohou být chápány tak, že
odkazují na stejnou osobu.
T-11/09
--ELISE
Jestliže je možné mít za to, že obě ochranné známky odkazují na stejnou osobu,
a to zejména pokud starší ochrannou známku tvoří pouze příjmení. Tak tomu
může být v případě, kdy jedno jméno je důležitější než druhé:
c)
Ochranná
známka
Území
Přihláška CTM:
Julián Murúa
Entrena
ES
Přihláška CTM obsahuje španělské jméno (křestní
jméno a dvě příjmení). První příjmení, které je pro
T-40/03
španělskou veřejnost důležitější, se shoduje se
starší ochrannou známkou.
ES
Velasco je španělské příjmení. Přihlášku CTM lze
chápat tak, že se skládá ze dvou příjmení.
IT
Označení jsou významově podobná v tom, že obě T-133/09
obsahují stejné příjmení (bod 60).
a T-134/09
Starší ochranná
známka:
MURUA,
Přihláška CTM:
MANSO DE
VELASCO
Starší ochranná
známka:
VELASCO
Přihláška CTM:
Antonio Basile
Starší ochranná
známka:
BASILE
Věc č.
Význam
T-259/06
d) Jestliže jméno obsažené v ochranné známce má v některém jazyce význam,
může tato významová shoda způsobit významovou podobnost:
Metodické pokyny týkající se průzkumu prováděného úřadem, Část C, Námitky
FINAL
VERSION 1.0
strana 35
DATE 02/01/2014
Totožnost a nebezpečí záměny – srovnání označení
Ochranná
známka
Území
Význam
Věc č.
peerstorm /
PETER STORM
EU, UK
Anglicky hovořící spotřebitelé si budou příjmení Storm
spojovat s výrazem pro nepříznivé počasí (bod 67).
T-30/09
3.6.1.5 Sémantický obsah obrazových označení, symbol, tvarů a barev
Sémantickým obsahem ochranných známek tvořených obrazovými prvky nebo tyto
prvky obsahujících a ochranných známek tvořených tvary (trojrozměrných ochranných
známek) je to, co tyto obrazové prvky nebo tvary představují, jako v následujících
příkladech:
Ochranná
známka
Území
Význam
BX, DE, ES,
FR, IT, AT, Vyobrazení červeného hrnku na vrstvě kávových zrn.
PT
Věc č.
T-5/08 až
T-7/08
DE
Část relevantní veřejnosti rozpozná páva.
T-361/08
BX
Napadenou ochrannou známku lze popsat jako
vyobrazení podnikatele hrajícího fotbal.
B 1 202 852
Jestliže je ochranná známka tvořena slovy i obrazy, musí se posoudit všechny
sémantické obsahy.
Ochranná známka
Území
Významy
EN
Relevantní veřejnost si slovo „ugli“ na
starší ochranné známce bude
pravděpodobně spojovat s anglickým
slovem „ugly“ (česky: ošklivý).
Buldok, před kterým je citrusový plod.
EU
Výraz „Rioja“ uvedený ve starší ochranné
známce, který je sám významově posílen T-138/09
zobrazením hroznu vína a listu vinné révy, (C-388/10 P
odmítnuto)
odkazuje přímo na výrobky z vinné révy,
a konkrétněji na víno z oblasti Rioja.
BL, BX, DE,
ES, FR, HU,
RO, IT
Na ochranné známce je vyobrazen druh
ryby (žralok).
Většina mluvčích relevantních jazyků
bude rozumět tomu, že výraz SPAIN na
napadené ochranné známce odkazuje na
Španělsko.
Slovo „Tiburón“ znamená ve španělštině
Metodické pokyny týkající se průzkumu prováděného úřadem, Část C, Námitky
FINAL
Věc č.
VERSION 1.0
T-488/07
B 1 220 724
strana 36
DATE 02/01/2014
Totožnost a nebezpečí záměny – srovnání označení
„žralok“, čemuž ale zbývající část
relevantní veřejnosti už rozumět nebude.
Zbývající výraz SHARK bude
pravděpodobně srozumitelný těm
spotřebitelům na relevantních územích,
kteří mluví anglicky.
Konečně sémantickým obsahem (pojmem) barevných ochranných známek jako
takových je barva, kterou zobrazují.
3.6.1.6 Sémantický obsah čísel a písmen
Sémantickým obsahem slova představujícího číslo je cifra, kterou udává, jako
v následujících příkladech:
Ochranná
známka
Území
Věc č.
Význam
DE
Slovo „zero“ (nula) evokuje číslici 0.
TV2000
(obr.)/TV1000
LT
Označení jsou významově podobná do té míry, že
obě obsahují zkratku obecně spojovanou
R 2407/2011-2
s “televizí” a kulaté čtyřmístné číslo, které je navíc
v obou případech v řádu tisíců (bod 47).
7 (obr.)/7 (obr.)
EU
Odvolací senát konstatoval, že „7“ má význam
(bod 25).
T-400/06
R 0782/2011-2
Obsahem číselného údaje je číslo, které udává, pokud nenaznačuje jiný sémantický
obsah, jako např. určitý rok.
Úřad následuje takový přístup, že jednotlivé písmeno může mít nezávislý pojmový
význam. Tribunál tento přístup potvrdil (viz rozsudek ze dne 08.05.2012, T-101/11,
G/G+, bod 56, kasační opravný prostředek podán pod č. C-341/12 P), když dospěl
k názoru, že ochranné známky jsou významově totožné, pokud obě vypadají jako
stejné písmeno:
Ochranná
známka
Území
Význam
Věc č.
DE
Označení jsou významově totožná pro část
relevantní veřejnosti, která označení vykládá jako
písmeno „e“ i pro část relevantní veřejnosti, která
písmeno pokládá za „c“ (bod 99).
T-22/10
EU
Označení byla shledána jako významově totožná
(body 60-61).
T-187/10
/
/
et al
Metodické pokyny týkající se průzkumu prováděného úřadem, Část C, Námitky
FINAL
VERSION 1.0
strana 37
DATE 02/01/2014
Totožnost a nebezpečí záměny – srovnání označení
3.6.1.7 Sémantický obsah geografických názvů
Názvy měst, vesnic, krajů a dalších geografických oblastí evokují obsah, který může
být pro významové srovnání důležitý, pokud je pravděpodobné, že relevantní veřejnost
je bude za geografické názvy považovat. Široká veřejnost v Evropě obvykle zná názvy
hlavních a větších měst a také oblíbených turistických destinací a míst pro trávení
dovolené. Pokud je pro posouzení důležitý pohled veřejnosti z daného členského státu,
lze předpokládat i znalost názvů menších měst v dané zemi.
Na významové srovnání nemá vliv nedostatek důkazních informací nebo údajů, že
relevantní veřejnost geografické názvy rozpoznává. Viz následující příklad.
Ochranná
známka
proti
Území
Význam
DE
Výsledek významového srovnání je neutrální.
Z argumentace navrhovatele odvolání, že název
Chtaura označuje zemědělskou oblast
v Libanonu, proslavenou svými zemědělskými
produkty, nelze vyvozovat, že bude stejně známá
také v obchodních kruzích v Německu.
Věc č.
R 1213/2008-4
3.6.1.8 Sémantický obsah zvukomalebných výrazů
Při analýze sémantického obsahu zvukomalebných výrazů se postupuje podle
obecných pravidel pro významové srovnání: jejich obsah představuje dotčená
zvukomalba, pokud lze prokázat, že relevantní veřejnost bude tyto výrazy za
zvukomalbu považovat. Například „WOOF WOOF“ představuje štěkání psa pro mluvčí
angličtiny; „MUUU“ zase bučení krávy pro mluvčí španělštiny.
Ochranná
známka
CLICK
Území
Význam
Věc č.
DE
Napadená ochranná známka „CLICK“ je
z významového hlediska anglická zvukomalba,
která představuje krátký ostrý zvuk. Toto slovo
bude v Německu snadno srozumitelné, protože
má v němčině blízký ekvivalent „Klick“ (bod 45).
R 1394/2006-2
V některých případech je pro určení, zda relevantní veřejnost zvukomalebný význam
rozpozná, rozhodující kontext, ve kterém se zvukomalba vyskytuje. Například
v následujícím případě měl odvolací senát za to, že v kontextu služeb v oblasti
informačních technologií nebude relevantní veřejnost označení „PSS“ považovat za
zvukomalbu:
Ochranná známka
Území
PSS
ES
Význam
Argumentace navrhovatele námitky, že starší
ochrannou známku lze vyslovovat rovněž jako
zvukomalbu (vyzývající jinou osobu, aby byla
tiše), je velmi nepravděpodobná z pohledu
dotčených služeb v oblasti informačních
technologií a relevantní veřejnosti, která je na
akronymy v této oblasti zvyklá, jak ostatně uvedl
Metodické pokyny týkající se průzkumu prováděného úřadem, Část C, Námitky
FINAL
VERSION 1.0
Věc č.
R 1433/2007-2
strana 38
DATE 02/01/2014
Totožnost a nebezpečí záměny – srovnání označení
sám navrhovatel (viz bod 42).
3.6.2
Jak provádět významové srovnání
Při provádění významové srovnání musí průzkumový referent v podstatě nejdříve na
základě zásad uvedených v předcházejícím oddílu určit, jestli označení mají obsah.
Pokud žádné z označení obsah neboli význam nemá, bude výsledkem prohlášení, že
významové srovnání není možné provést.
Pokud pouze jedno označení evokuje nějaký význam, bude výsledkem prohlášení, že
označení nejsou významově podobná.
Jedině pokud obě označení mají sémantický obsah, lze provést významové srovnání
za účelem stanovení, zda jsou označení významově totožná nebo podobná,
odkazují-li na stejné nebo podobné pojmy, nebo odlišná, odkazují-li označení na
pojmy rozdílné.
Označení jsou významově odlišná, pokud obsahují dvě slova, pro která existuje
obecný výraz zastřešující význam obou těchto slov a/nebo pokud tato dvě označení
spadají do stejné obecné kategorie označení. Jestliže jsou sémantické významy příliš
odlišné, mohou mít označení obecný sémantický obsah, který je však natolik široký, že
významová souvislost není relevantní. V těchto případech se žádná významová
podobnost nezjistí. Například:
•
•
•
Pouhá skutečnost, že dvě slova nebo symboly spadají do jedné obecné
druhové kategorie, ještě v žádném případě neznamená, že jsou významově
podobné. Například ve věci „Jaguar“ versus „Elephant“ (česky: slon) nevede
skutečnost, že se v obou případech jedná o zvířata, ke zjištění významové
podobnosti, protože je nepravděpodobné, že by si veřejnost tato dvě slova
významově spojila. Vzhledem k tomu, že tato slova odkazují na různá zvířata,
měla by být považována za významově odlišná.
Totéž platí, pokud dvě označení patří ke stejnému typu ochranné známky
nebo slova: skutečnost, že „TDI“ a „LNF“ jsou zkratky sestávající ze tří písmen je
významově irelevantní. Taková označení se budou považovat za významově
odlišná.
Dalším příkladem označení „spadajících do stejné kategorie“ jsou jména (tento
příklad souvisí s tím, co bylo uvedeno v oddílu 3.6.1.4 výše). Při srovnání jmen
FRANK a MIKE je skutečnost, že se v obou případech jedná o jména,
významově irelevantní (protože jsou naprosto rozdílná); naopak skutečnost, že
FRANK a FRANKIE jsou varianty stejného jména, přičemž druhé je zdrobnělinou
prvního, je relevantní a vede ke zjištění významové podobnosti.
Konkrétně jsou ochranné známky významově totožné nebo podobné, když:
3.6.2.1 Obě ochranné známky obsahují stejné slovo a/nebo výraz
Když dvě ochranné známky obsahují stejné slovo nebo výraz, jsou významově
podobné, jako v následujících příkladech:
Metodické pokyny týkající se průzkumu prováděného úřadem, Část C, Námitky
FINAL
VERSION 1.0
strana 39
DATE 02/01/2014
Totožnost a nebezpečí záměny – srovnání označení
Starší označení
Napadené označení
Námitka č.
B 1 209 618
Podobné: Obě ochranné známky obsahují pojem SOL (=slunce: „hvězda, která je zdrojem světla a tepla
pro planety sluneční soustavy“).
Starší označení
Napadené označení
Námitka č.
ECOBLUE
BLUE
T-281/07
(C-23/09P kasační
opravný prostředek
zamítnut)
Dotčené ochranné známky jsou významově podobné, protože obě odkazují na modrou barvu.
Starší označení
Napadené označení
T-MUSIC
Námitka č.
B 1 081 167
Výše uvedené ochranné známky jsou významově podobné, protože obě odkazují na pojem MUSIC (=
„umění uspořádat zvuky v čase tak, aby vytvářely průběžnou, jednotnou a evokativní skladbu
prostřednictvím melodie, harmonie, rytmu a zabarvení tónů“).
Starší označení
Napadené označení
Námitka č.
B 1 220 724
Výše uvedené ochranné známky jsou významově podobné, protože obě označení obsahují obraz stejné
ryby (a to žraloka) a odkaz na slovo SHARK (= „jednu z početného druhu převážně mořských
masožravých ryb třídy Chondrichthyes - paryby (podtřídy Elasmobranchii - příčnoústí)…“).
Starší označení
Napadené označení
Věc č.
CASTILLO
EL CASTILLO
T-85/02
Tribunál dospěl k závěru, že označení jsou významově téměř totožná.
Starší označení
Napadené označení
Věc č.
Servus et al.
SERVO SUO
T-525/10
Označení jsou z pohledu průměrného italského spotřebitele významově podobná, protože obě označení
odkazují na slovo „sluha“. Tribunál potvrdil zjištění odvolacího senátu, že italská veřejnost bude
pravděpodobně vnímat význam latinského slova „SERVUS“ vzhledem k jeho významové blízkosti
s italským slovem „SERVO“.
Jak již bylo uvedeno, mají sémantický obsah i chybně napsaná slova a je tedy možné
je srovnat, jako v následujících příkladech:
Starší ochranná známka
Napadené označení
Věc č.
T-485/07
Pro relevantní španělskou veřejnost budou obě označení evokovat olivu. Neexistují důkazní informace,
že relevantní španělský spotřebitel bude rozumět anglickému slovu „live“.
Metodické pokyny týkající se průzkumu prováděného úřadem, Část C, Námitky
FINAL
VERSION 1.0
strana 40
DATE 02/01/2014
Totožnost a nebezpečí záměny – srovnání označení
Starší označení
Napadené označení
Námitka č.
B 1 142 688
Obě ochranné známky odkazují na slovo jogurt a tím pádem je obsahem obou „mlékárenský výrobek
získaný bakteriální fermentací mléka“.
Starší označení
Napadené označení
Námitka č.
B 1 012 857
Výše uvedené ochranné známky jsou významově podobné, protože obě odkazují na pojem „charismatu“
(= „schopnosti inspirovat druhé lidi k ideovému zaujetí pro určitý názor nebo u nich toto zaujetí rozvíjet“).
3.6.2.2 Dvě slova nebo termíny mají stejný význam, ale v různých jazycích
Může rovněž nastat situace, kdy jsou významově podobné dvě slovní ochranné
známky, které však jsou v jiných jazycích.
V následujícím příkladu bylo zjištěno, že ochranné známky jsou významově podobné,
protože relevantní veřejnost bude rozumět tomu, že německé a finské slovo „Hai“
znamená „žralok“:
Starší ochranná známka
Napadené označení
Věc č.
Hai
T-33/03
(relevantní území mimo jiné
Německo a Finsko)
Takový případ může nastat zejména, když je starší známka chráněná v části Evropské
unie, kde oba odlišné jazyky jsou jazyky úředními.
Jiná situace nastane, když významná část relevantní veřejnosti na území, kde je starší
ochranná známka chráněna, nebo, v případě, že starší známka je CTM, ve stejné části
EU, tj. ve stejném členském státě, vnímá, že označení mají stejný význam.
Vyhodnocení je v tomto případě nutné provést pro každé relevantní území. Pro
porozumění cizím jazykům viz oddíl 3.6.1.1.
Starší ochranná známka
Napadené označení
OLYMP
Věc č.
T-203/09 a T-204/09
Metodické pokyny týkající se průzkumu prováděného úřadem, Část C, Námitky
FINAL
VERSION 1.0
strana 41
DATE 02/01/2014
Totožnost a nebezpečí záměny – srovnání označení
Označení jsou významově podobná pro španělskou veřejnost, protože relevantní španělská veřejnost
bude slovo „olymp“ vnímat jako odvozeninu slova „olympo“.
Jestliže nenastane žádná ze dvou výše uvedených situací, není pouhá skutečnost, že
jeden termín je překladem termínu druhého, pro zjištění významové totožnosti nebo
podobnosti dostatečná.
Starší ochranná známka
Napadené označení
Věc č.
CORONA
KARUNA
T-357/10
CORONA znamená ve španělštině korunu a KARUNA znamená korunu v litevštině. V ruštině má stejný
význam slovo „корона“/ „korona“.
Tribunál konstatoval, že přestože relevantní veřejnost (v pobaltských zemích) zná ruské slovo „корона“,
tedy „koruna“, chybí průkazné informace, že by si tato relevantní veřejnost spojovala slovo „корона“
psané azbukou, nebo „korona“ psané latinkou, se slovním prvkem „corona“ obsaženým v přihlášené
ochranné známce, které je cizím slovem a v estonštině, lotyštině a litevštině nemá žádný význam (viz
bod 35).
LE LANCIER
T-265/09
Relevantním územím je Španělsko. „El lancero“ ve španělštině znamená totéž, co „le lancier“ ve
francouzštině. Z významového hlediska dospěl Tribunál k závěru, že průměrný Španěl má pouze
omezenou znalost francouzštiny a že výraz „le lancier“ nespadá do základní slovní zásoby tohoto jazyka.
Označení tedy nejsou významově podobná.
Ochranné známky uvedené v následujícím příkladu byly shledány jako významově
totožné, protože bylo konstatováno, že relevantní veřejnost v Německu bude rozumět
i výrazu „land of leather“:
Starší ochranná známka
Věc č.
Napadená ochranná známka
B 1 233 842
3.6.2.3 Dvě slova odkazují na stejný sémantický termín nebo jeho varianty
Jedná se o situace, kdy jsou použita synonyma, tj. dvě slova, která mají jeden a tentýž
sémantický význam (například: baggage/luggage (česky: zavazadlo); bicycle/bike;
male horse / stallion (česky: hřebec)).
Jako příklad výše uvedené situace uvádíme následující výrazy, které byly shledány
jako významově podobné:
Starší ochranná známka
Napadená ochranná známka
Věc č.
SECRET PLEASURES
PRIVATE PLEASURES
R 0616/1999-1
Metodické pokyny týkající se průzkumu prováděného úřadem, Část C, Námitky
FINAL
VERSION 1.0
strana 42
DATE 02/01/2014
Totožnost a nebezpečí záměny – srovnání označení
ORPHAN INTERNATIONAL
R 1142/2009-2
3.6.2.4 Dvě obrazová označení, symboly a/nebo tvary představují stejný objekt nebo
ideu
Pokud dvě ochranné známky tvoří nebo obsahují obrazové prvky a/nebo tvary, které
představují stejný nebo podobný objekt nebo ideu, jsou označení významově totožná
nebo podobná.
Níže jsou uvedené případy, kdy byla zjištěna významová totožnost nebo podobnost:
Starší ochranná známka
Věc č.
Napadená ochranná známka
T-168/04
(potvrzeno
rozhodnutím
Soudního dvora
č. C-488/06)
R0703/2011-2
R1107/2010-2
Skutečnost, že obě označení obsahují stejný objekt, však ještě nevede ke zjištění
významové podobnosti, pokud je tento objekt na kolidujících ochranných známkách
zobrazen rozdílným způsobem:
Starší ochranná známka
Napadená ochranná známka
Věc č.
T-593/10
Tribunál dospěl k závěru, že odvolací senát tato označení správně shledal jako významově odlišná,
protože kvůli obrazovému prvku a způsobu, jakým je zobrazeno písmeno „b“, může starší ochranná
známka evokovat bumerang, což v případě přihlášené ochranné známky neplatí (bod 36).
Metodické pokyny týkající se průzkumu prováděného úřadem, Část C, Námitky
FINAL
VERSION 1.0
strana 43
DATE 02/01/2014
Totožnost a nebezpečí záměny – srovnání označení
3.6.2.5 Pokud stojí slovo proti obrazovému označení, symbolu, tvaru a/nebo barvě
představující význam skrytý za slovem
Významová podobnost existuje také mezi slovem a ztvárněním toho, co dané slovo
představuje (fiktivní příklady: slovní ochranná známka „TIGER“ oproti obrazové
ochranné známce zobrazující tygra; nebo slovní ochranná známka „orange“
a ochranná známka pro oranžovou barvu jako takovou).
Starší ochranná známka
Napadená ochranná známka
Věc č.
T-389/03
Metodické pokyny týkající se průzkumu prováděného úřadem, Část C, Námitky
FINAL
VERSION 1.0
strana 44
DATE 02/01/2014

Podobné dokumenty