l. - Obec Dříteň

Komentáře

Transkript

l. - Obec Dříteň
Městský úřadHluboká nad Vltavou
l'=l
o d b o r s t a v e b naís t a v e b n íú ř a d
Masarykova3ó, H lubokán a dV l t a v o u3, 7 34 l
C j':0 l 045/2/
l l/|loj28+330/ó
ozn
VyřiztrIe:
Jiři tIornarl(|irrli.a
335)
e-rnail:
[email protected]
lLrboka.cz
| . l I L r b o kr ráa dV I t a v o L tc,] n e0 9 ' 0 j . 2 0 I l
ozNÁrvleruí
o sPoJENi Úzerunino A sTAvEBNiHo ŘizENi, ZAHÁJENi
sPoLEČNEHo
pozvÁni
Řizeni n
x veŘe.lnÉmu
Úsrniutu JEDNÁNi
LubrršKuráž,Dř.íteň259,J73 5| Dříterj,
|'rrr'|a
Kurrižtlvá,Dříte11259,3735l Dř.íteri
( t l á l c ' . j e n ' ' s t a v e b n í k ' . ) d r l c ' 7 ' 3 ' 2 0Žl ál pc o| oc lsat l
o v 1 . c l á r l í r o z h o col l Lt Lr rr ut ii s t ě r lpírno v e c 1 e t t í s l a v b , , :
gaÍáž
D ř . í t t ň|, o k a l i t a' . U l l y b n í k a ' 'č . p . 2 5 9
. ' č' 515/28 v kalasrt.álnínr
úzenríl)říteň.LJvc-tlenýrlr
dnern bylo zahájeno ťtzenlnia
],1.,]l.o,,.'9.',].,)i'.'i"'
5,arb4o,bsql:rtt!:
-
.
p ř í z e n l n ír r e p o d s k I e p e n oý b . j e k ts v a l b o v o L |
s t ř e c h o L ol s k l o r t t r. i 0 " s e s k l á d a n o L rt a š k o v o t |
k l y t i | l o L to
p ť r d o r y s n é rl n
o z t t l ě t . ul l , 3 5 x 5 , 0 0 t ] ] ,Z a s t a v ě | l áp r ' i o . z i . ' , r r
s l a \ b i l t l t l t í s t ě t ttat a p o z e l t t k t tp ' č .5 7 5 / 2 8 p o c | é |
s e l c l . r t il t r ' a
';;'i''f
vzc|ltlcttlsli
2.22nr a ve vztlá|erttlsti
7.00nl ocli,";.;'.u.,]:,::.l]l::'l-J
|,::?';];'];:
vzdiiIelltlsli
5.5ónr oc|seve
rrrí
RD na p'č.575i7ó;
hreben
.ii*i.f
.tasácl),
oi-i"n'ouá'.
u
p o d é | noés e s t a v b ya r . o v n o b ě . Žsret ěs e v e r r t í
p u . . ' . . t . o u o h. ,r a r t t cpr . Č"uruo"l
5' 7 5 / 2 8
s 1 l . č . 5 1 5 (1K7o l n ) ot l a
p o z e n l l < o v ohur . a n i cpi ' č .5 ] 5 / 2 8s p ' č . 5 1 5 / 2 j ) .
v ý š k as t a v b y :ú r o v e ňp o d l a h y0 . 2 2 r r t ,
o k a p L2r , 5 5 7n r ,h ř e b e n L4r, 5 2 6m o d t e r é n u .
s t a v b ao b s a h u . i eg :a r á Ž2 5 ' 6 0, t , t .k,o n l o r . ,1 . 7
l l n . . W C | ' 3 9 n r 2 .p ř í s t ř e š elk? ' 3 0 n , , r ,
s v . v .2 ' 5 5 n l '
|iolnirlové
1ěleso
o jednont
kr.bo výšcektlnlínové
1rrricltrchtr
1lr.o
;lill.':!Tl.i'.]o",..ii.]jl.,'.'''.eŠeli
-
s l a V b at l a , ; o j e t lnaa i r r Ž . s i tsět á v r 1 i c s] r a v b 1
| { D ' n ap . č ' . 5 7 5 / 7 t6j,. v o d o v o c |e,l . r o z v o d
a splaŠkovoL|
karlaIizaci.Dešt'ové
vody bttclousveclenyjo vsakouací.ií,nky
t{Ds přepaclerllJ"
"";.Jl.j.r.j,,'",,.."..
S t a v e b r lú
í ř a t lM ě s t s k é h oÚ ř a c l r r
$ |3 oc'|st.
písnt.
Poc|le
I
e/ziiktlrla
t rs:lioóo.šr,I'.l:':::.iÍl..",]i:;ll;,;iili;l::"l"lÚřac|přísILršrlý
poztiějŠich
pi.eclp;sLi
taiÉietl.slavebtti
.er."'];l'
.p"iii;;;;]].:n:]'.]i",*t;.lil:".,i";íi]:"i,;J."áii
stavebrtiho
ziilionav sottIa.|u
s\ l40 oclst.r .atá,.".e''ioóDiio,rsl.,
,p,...uni
řltcI.ve znětli1lozclě1Šich
předpisů
Lrstteseltírn
podIe$ l40 odsr.4správního
i.iaua o,,la
;.;#;:l."Íil]l}L.
filf.:.T.'"*il,,l
)"l.]í'n".1
ř::::'/í"":i:1.:.r:.*l
;::.ft]i..i;];;;'
2í. dubna 2011 ( .Y,ýtÍť
) vÁ 8 : o o h o d i n
sc ',;<:hů|ktuptt2vutt.'11c!1
,,, ()Ú Dřiteti,
l:ir\
.lli7001122 picrlvolr jS7 t}otltrr
rs7 u(rt.tll)
Uic(|ni(|nť
l'O SI 7-10- l0
t 2 0 u -t 7 0 0
( ] ' i 0' I l 2 l / | j l o S S t ] / | l(o. :. 10 t 0 ! 5 1 2
t l t | o 3 2 8 . . | 3 0 / ó Os:ln 2
Dotčené
o r . g á n ya ť l č a s t n íř cíiz e n ít n o h o L zt á v a Z n á
s t a n o V i s k aa l l á r n i t k y ,p o p ř í p a d ěc i ů k a z y
tlptatnrt
l l e . i P o z d ě .pi iř i ť r s t n í n
. jle d n á n í , , j i r l a kn- .i tkn n e b L t c l 1e ' i . i r . i e a , , ' "U
r oč. a s t n í cřií z e n ín l o.e".l.:t,
h o L tn a h I í Ž ectl o
š:i:ť:
,;:il]:'L|tí
(staVební
úiadMěstského
úř..l"ili;,;;ř;.".clVltavoLt,
L,r"J"r.o,.y'
. ,,'oo.
Poučení:
Z a c 1 a t ez Ii r j i s t ía.b ' rj' n f b r n t a coc . j e h oz á l r l é rat r
o t o n 1Ž, c p o d a lŽ i i c I o st lt v y c I á r lťi I z e n l r l í l r o
r . z h o c 1 r rbuyt iI,a
b e z c l t i k I a d npěo t éc, o b y l o t l a ř í z e n o
v e ř c ' j r tié
' ' t n i 1 " á n e ' ' i ' . u 1 , u á Šret al lral l i s t ět r r č e n é r n
s
t
a
v e l r t t íú
n rř a d e n l
t t e b ctll a v h o d n é tvne ř e . j n pě ř i s t L r p r r ét tttrít s trět
s t a u b yn e b oi o , " , . . k . ' ,r l a n i c I l Žs e . ' * . a , " i , . . , . l . , . . . ' . . '
u
l o t 1 tdl o b y v e ř e . j r l é ú
h os t n i h o . j e d n á n í '
Z ú č a s t n i .sIei v e ř c j n é h ú
o . . " ' n : . ] : . ] l ] i i ] . " ' coes o bz ř a c lv e t . e j n o s l i
a r l l o h l o . lb
i y t o v é s tk e z n l a i e n iú č e I t r
v e ř c . i n é |ú
r os t n i h o . j e d r r ázrvroíl'í s i s p o I e Ó r l é l l o
Zl)]oc|rělrce
K z ' á v a z s l ý ns t a t l o l ' i s l i ť lat nn i i l t l i t l < á ltinr , ě c c n l '
o liter.ých
b ) , l or 0 Z l 1 o d l l t l tpoÍ i v y c l r i r rťi t 7 e t l l t l t t r o
ncDtl
t e g r r I a č r l íp|llioi r l t ls' e n e p ř i h | í Ž Úí č
. a s t n i lř<í z e r l u
í " . u j " t . , u í u i r l o c h r r v e c JJer . . , " i " " . , i ' . i . ř , l c
z
a
|
(
ládqí
řizerrí.
l,lli.]lxli]il ;#i.l];;],,"'u"
a ciťrvody
pnoe''i
..l.',ii"r;
k nárlritkárlr,
kIer.é
nes1;lňtrjí
rrvederlÓ
Ú c . a s t r l i k ř i z e l l í t t t ť r Ž ep o d I e \ 1 l 4 o r l s t .
]
s l a v e b r t í l l oz : i l <
clokttntc.tl1aci.
zpťrsobirpl.ovádě:].:.:'i:::].l,:"i;;;*;"il:ll..iil.jl:.;:,l.:iJ,.l:L':,."ťj
p Í í r n od o t č e r l o . j e h cr 'rI a s t r t i c k e l
P r a V o | l e D op r a v o z a l c l Ž e t l é
s n l I lttvt.ttl
c
provést slavbtt nebo opatření rtebo
právo oc|poviclajíci
k pozentkLtner-,oslavtrě.
"e.','e'.'...ii"n,'.,ttr
l ) o v ě ř e n ý Z a | l l ě S t n a n e sc t a v e l r n í j t oÚ ř a d L l
. j e p o c l I e$ l 7 2 o ( l s t ' l
oprávtlětt
pii plrrěrrí
úkolťr
vitLrpovat
staVbya do,.uu.b, u..on'.]'.'n::l:i'.",11-u9].:
"" "iip"."'..l.y'
..t-'n
o1'ii.oua'í
,,.''"..,..'
cIL'kázů
. .l.isr.i.
r.lřňři;;]lJ.Jixl]iTi;ll'il
ilil".]lJJ:[;:
:,ll,;;|J,.:]
S t a \ , c b |ť
] il i a (rlt l ť r Žpeo d l e\ l 7 ] r l c l s t I. s t a V c b l ) í h o
z r i k o r l aL r l o Ž i t ' p t l i i i t l k o vpooLklL r t u
do 50 000 Kc 1ol]lLl,
kdo závažlrýrn
z 1 l ť t s o b ezt tl lě Ž u j ep o s t r r pu i i ' . . ' i . , , . " r o
.
'
r
.
"
r
.
l
p
o
r
l
l
e
o
i
"
.
.
'
'
l
7
2
odsl. I slaVebl)iho
$
' ' , " ' Ž e z n e n l o Ž ň r r joep r á v n ě n é
ú i e c l noi s o b ě
* . . | c . i l p ř i z v a n év s t L r pn a s v ť tpj o z e t n e l <
íj|:]ll
tlcbtl
""t,"
N c ' c l r á - l i s er l č l i t e rz. ýú č a s t n í;k L ' r
Účas'rtík
.cbo.jehtl
zástLrpce
.ffiffi:]:J
l'l.L'tkirzetn
jl.l::l;':""'::,;i,:.jJ)o,..,u",
loloŽllosli.
v,rrěrnŽ.je
totoŽnostj
.'..o,un.iclol<lad'
kierý.ie
Lrvec|etto.jntérlo
datttnl
a pi11nrerli'
nat.ození
".,.i.."i.jl..i..".,'
a nrísto
trvalého
pobytLr,
popiípade
|y.ir;sie..'..l'.
úzerní
české,..puotit|
a )lrerloz.1e
údai.LlmoŽRLriíci iJ",';ňl;";;,;;;i,]
i.J.o
o"u,..,
ill]l]]1i,1i.;i!li" 'p'í",.l,'..'..",g,1"..
l]l]l]l1,l'i]Íli];
K a Ž d - ý .k d o č i r l íť r k o r t y
. j l r r Ó n rer r , p r Í v n i c k er]- l s o b y .t l l t t s i p t . o L á z a ls v , ' j
i . r p r . á v l t ě r lVí ' t é Ž evčci tll ťtŽe za
p r i t v rllc l i o L ro s o b t IS ( ) | | č a s č
l l ěi t t i t r x c l n y . 1 e t t . ; e dolsl íolb a .
l n g ' P e t rS M R Č K A
v e d o L tícs t av e b ní h oi r ř a c | L r
I
r|rtů,lra
riřcdrrí
tlcscc
j,^T1].:
MU l||rrbo|tá
n.V|l. obccnih0
l,";:i.:'.]lffi]'':lxl]l,:,i'];.::::.]:
riř.at|rr
Dř.ítcri.
v1'vtsnltlůra
začíriá
tleu
.i;i.;;.;;;;li:*l,.j''::i.i',]];I'J-l
"l,r*i":i.i.l,"
iT;]l:
t t á s I e t | u j í;cl tí. a c o v t dt íc l t t l u t l t r s I c r | n í t t ,
1 p " r , ' , i " r ó , , .j | , , . i " 1 ' w . urir , . l . y .| , r ir i 1 r |r1r r r t i
I l r t l t 1. r , l y z r . a t " , r i
'yh|:iška nepro,t|l"''ě',;;".;;';;;;,.;;';;il;i.'
.|'<lto
írř.atlrr.
::]:J-:]']::'
:];.
r,yh|ášlia
i7ve|.(J
but|c sorrčasnt'
nCt|('z;ltisobettttrrIloŽrirr.jíci
rlliIl<uvÝ
pi.ístir1r.
h17-.
Sr'irn
u t od n e ;
I t i t k , l 1 n , t | , 1 1t,, t . ! , i t t t tk' t a r l 1t l , t t | ' l . 2 ] ] iý,\. ^ , ) i ' ' , , ;
. , IvrzLlJe v'1lvěšeníu 'sajtttttti ttzttúttkut'
l!N
'r2'' |)i volblllsl rríGri'.r."
;;s;í0r
L ri . d l l i ( i l l \
l)(l SI 7.10- i0
1 2 0 0 -t 7 0 ( )
Č.i.0|l2|/l |/ossÚ/Ho;Č.j':
0t045/2/r
J4lo32&'330/6
o.n \||.,
1
obdrží:
navrhovale|é(doručenky)
I Lrrboš
Krrláž,Dříteň
č.p.259.3735l Dřírcň
z. ravlaKl|rážová,
DÍíteň
č.p.259,37j 5I Dříteli
řiz€ r |íslt|novťI|ým
SZ(rj'.
;:iliHil,;,T'";,;ix'J;lii'l,'*j1ního
svýjirnkorr
obce
Diíteň)
jc
" s.1|.:!:1,
odst. I sz veÍ.ejnou
v1'h|áškou,i"o..n,*u'
do v|aslníchrukou (doručeniy)
slavebníhořízeníje doručováno
] . o b e c D i í t e ň I, D D S : r q i b e l v
4 . P e t rM i l r á ř ' D o I n í T ř e b o r l íčr .l p .
2 2 8 . 3 8 20 I D o I n í T ř e b o n i n
5 J r t k aV y k o t r k o v áD
, L l l r l rč
é. p .l J 3 . 3 7 3 8 4 D r r l l r r J
o . l v | g r .V a c l a vM o m v č i k N
. á r n ě s t íM | á d e ž eč . p .
ó 7 0 . j 7 5 0 | T ý n l r a dV | r a v o u
7..litkaMoravčíkor,á,
nánt.M|ácleŽe
č.p.ói0. ;;; bj.i;'rll.uo.u,,ouou
dotčené
orgány(doručenkv)
8 . M a g i s ( r árt n ě s t aC e s k é ' B t l d ě j o v i c e ,
o d b o r .o c h r a n yŽ i v o t l r i h o
( l;.1,júdicni
,,' ooŽiÁrisztztlt,l,,u,t, * ,irlži)i:.,,;,;,;i;,,;,!;3","oí'IDDS: kjgb4yx
'
9' Hasičský
záchranrrý
sbor.J ihočeského
k'"j.. IDDs, |,i;9;i;,", .
,:,,:t1l.visku
čJ HsCB-3gst-2/2i|io7;" ,','
,^
^'.('',:/,]
,, '*)),,::^3iříteli, ]73 5 | Dříteň
l52, lDDSilqibekv +přiltlhose
Žádostio zveřejnění
na úi,edni
I I. Městskýúřad,ocld.Životrrího
prostředí,
Masarykovač.p,36,3734| HIuboká
nadVltavotr
ostatni
|2'ČEVAK a.s.,lDDS:3rrcl!r7rí
|3.E.oN Cesliál.epubIika'
s]..o.'IDDS:3534crvz
l!t: 3sJ ool 3:2.pieavoltra
:s;.ó'l':li'ň
Fa)i:
Uřednidny:
Í , o a s l .7 ' 3 0 . I I ' 3 o
t 2 0 0 -t T o o

Podobné dokumenty

Turistický produkt Grabštejn

Turistický produkt Grabštejn zapojen do globálnějších souvislostí tím, že v rámci třech hlavních výletů je vždy jeden z tzv. magnetů tur. Ruchu . Dvě místa u nás, jedno v Německu. Produkt by měl vést k prodloužení délky pobytu...

Více

Osvobození Květen 2

Osvobození Květen 2 |/thrl| 26.].2|')t3r.tlr'rlri.ktrlcnr |7.l5lroc|irrvPrazcl,naVticl:rr,skrjmtrtinr}stipodsoc|rorrsr,. vaiplrcnr vc r'oclrl ponraloval zcle poloZenott Viiclirv., rrt irrovtri d;r;'r;; f- 55 r'ozptril...

Více

Ceník ALSA Corp. EU a CZ - 2011

Ceník ALSA Corp. EU a CZ - 2011 MTC-70008 MTC-7000P MTC-7000Q

Více