Letní pobytový cena : 2000,-Kč

Komentáře

Transkript

Letní pobytový cena : 2000,-Kč
Letní pobytový
9. 8. – 14. 8. 2015
cena : 2000,-Kč
Věk účastníků : 7-12 let
Přihlášky a platba DDM Třinec.
Info: Bc. Věra Mrkvová, MBA tel:558989014, mail: [email protected]
Přihláška na
FLORBALOVÝ TÁBOR
9.8. -14. 8. 2015 Od 7 do 12 let
Cena: 2000,- Kč. Uzávěrka přihlášek 30. 6. 2015.
Platba převodem : č.účtu 35-7941610267/0100. Var. symbol 119.
Jméno a příjmení:…………………………………………………………………….............
Datum narození:………………………. Rodné číslo:………………………………………
Bydliště:……………………………………… Tel. kontakt:……………………….............
Pojišťovna:………………..………….. Email:…………………………………………………..
Jméno a příjmení zák.zástupce:……………………………………Tel.:.……..…........
Zdravotní potíže dítěte – uveďte jaké: ……………………………….…………………
Alergie – uveďte na co:………………………………………………………………………….
Alergie na léky, potraviny – uveďte jaké:……………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….……………….
Svým podpisem rovněž souhlasím se zveřejněním fotografií z letního tábora na webových stránkách
DDM-Třinec.
Datum:............................ Podpis zákonného zástupce dítěte:.............................................
INFORMACE RODIČŮM K ODJEZDU
LETNÍ FLORBALOVÝ TÁBOR Nýdek – Hluchová v.s. 119
Odjezd: neděle 9.8. 2015 v 10.00 hodin od DDM v Třinci
Návrat: pátek 14. 8. 2015 v 16.00 hodin zpět k DDM
Při odjezdu na tábor předají rodiče:
1. Nástupní list dítěte s nalepenou kopií průkazu zdravotní pojišťovny
2. Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte
3. Léky s rozpisem užívání a podepsané jménem dítěte
ADRESA TÁBORA: Středisko DDM Kolibiska č.285 Nýdek-Hluchová PSČ: 739 95
Seznam věcí s sebou: Kufr nebo cestovní tašku označenou jmenovkou, Florbalovou hůl, batůžek
na výlety, sportovní oblečení na 5 dní, včetně spodního prádla, trička s krátkým rukávem,
teplá flanelová košile, mikina, ponožky, tepláková souprava, svetr, šusťák.bunda, bermudy,
teplé oblečení na spaní, plavky, čepice-kšiltovka, teplé oblečení k táboráku - ne šusťáková souprava!
Hygienické potřeby ( kartáček, zubní pasta, mýdlo, hřeben, šampón, toaletní papír, krém na opalování,
repelent), ručník (min.2x), sluneční brýle, psací potřeby, dopisní papíry, známky na dopisy, baterku,
pláštěnku, gumové holínky, pevnou sportovní obuv 2x, sandále (pantofle), PLASTOVOU LAHEV NA PITÍ!
Igelitový pytel na špinavé prádlo MLADŠÍ DĚTI MUSÍ MÍT VŠE OZNAČENO SVÝM JMÉNEM.
Strava se podává dětem 5 krát denně. Obědy i večeře jsou teplé. Celodenní pitný režim je zajištěn.
Přihlášku na pobyt odevzdejte v DDM Třinec nebo zašlete na adresu: Dům dětí a mládeže, Třinec,
Bezručova 66, 739 61 Třinec, nejpozději do 15. června 2015 a platbu uhraďte na pokladně DDM
nebo bankovním převodem rovněž do 15. června 2015 na číslo účtu 35-7941610267/0100, VS 119,
ve zprávě pro příjemce uveďte jméno a příjmení dítěte. Cena pobytu je 2.000,-Kč.
Program letního florbalového tábora :
1.den – Ubytování, florbal a jiné sportovní aktivity. Večerní táborák s kytarou.
Během dne se děti spolu seznamují při sportovních aktivitách a zábavných hrách.
Podvečer se budeme dětem snažit zpříjemnit opékáním buřtů na ohni a společným
zpíváním s kytarou.
2. den – Florbal, šachy, průzkum okolí a hra „Život v pravěku„.Večerní discotéka.
Sportovní aktivity okořeníme zajímavou táborovou hrou a posléze večerní discotékou.
3. den – Den bude věnován nejen florbalu, ale i výrobě předmětů dle zadání.
Pracovat budeme s papírovým kartonem, dřevem a ručním nářadím.
Po dobře odvedené práci si děti opět zahrají florbal, nebo šachy,
popř. stolní tenis.
4. den – Celodenní výlet s koupáním dle počasí. Večerní táborák s kytarou.
5. den – Florbalový turnaj. Šachový turnaj a jiné soutěže. Vyhodnocení a ocenění
pro děti. Večerní rozlučkový karneval.
6. den – Ukončení tábora.
Organizátor si vyhrazuje právo program upravit a měnit.
Program dne je v případě výletu mimo areál přizpůsoben fyzickým nárokům dětí.
Tento list odevzdejte při odjezdu na LT
Prohlášení rodičů o zdravotním stavu dítěte – ne starší než 1 den před odjezdem na LT, ZT, JT
Jméno dítěte:………………………………………………………………………………Datum narození:………………………….
Bydliště:……………………………………………………………………………………………………………………………………
Údaje o rodičích
Jméno matky………………………………...……………………………tel. kontakt…………………………
Jméno otce…………………………………...……………………………tel. kontakt…………………………
Adresa pobytu rodičů v době konání příměstského tábora………………………………………………………
Prohlašuji, že dítě je v současné době plně zdravotně způsobilé k účasti na akci, nejeví známky akutního onemocnění
(např. horečky a průjmy), a není mi známo, že by ve 14 kalendářních dnech před odjezdem na akci, přišlo do styku
s fyzickou osobou nemocnou infekčním onemocněním nebo podezřelou z nákazy. Dítěti není nařízeno karanténní opatření.
Jsem si vědom právních a finančních důsledků, které by pro mne vyplynuly, kdyby z nepravdivých údajů tohoto prohlášení
vzniklo zdravotní odhrožení dětského kolektivu. Současně sděluji, že je mi známo, že každý účastník tábora podléhá
táborovému řádu a podrobuje se ve všem pokynům vedoucích. Nedodržení táborového řádu může být potrestáno
i vyloučením z tábora bez náhrady.
Upozornění rodičů
Upozorňuji u svého dítěte na: …………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Alergie na:…………………………………………………………………………………………………………………………………… .
.…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Dítě užívá léky (včetně dávkování):………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Mé dítě je:
dobrý plavec
-
neplavec
(prosíme zaškrtněte podle skutečnosti)
Adresy zákonných zástupců či dalších pověřených osob dosažitelných v době tábora (jméno, adresa, telefon):
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
V Třinci dne…………………………
Podpis rodiče (zák. zástupce)……………………………..
Zde nalepte kopii průkazky
zdravotní pojišťovny dítěte
originál průkazky nedávejte!)
Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte k účasti na škole v přírodě,
kurzu plavání, dětském táboře, sportovně-rekreační akci apod.
Jméno, popřípadě jména a příjmení posuzovaného dítěte: ......................................................
Datum narození: .................................... Zdravotní pojišťovna : ………………………………….
Adresa místa trvalého pobytu nebo jiného pobytu: .................................................................
................................................................................................................................................
Část A) Posuzované dítě k účasti na zotavovací akci nebo škole v přírodě
a) je zdravotně způsobilé*)
b) není zdravotně způsobilé*)
c) je zdravotně způsobilé za podmínky*) (s omezením) ..................................................
…………………………………………………………………………………………………………
Posudek je platný 12 měsíců od data jeho vydání, pokud v souvislosti s nemocí v průběhu této
doby nedošlo ke změně zdravotní způsobilosti.
Část B) Potvrzení o tom, že dítě
a) se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním ANO – NE*)
b) je proti nákaze imunní (typ/druh) .................................................................................
c) má trvalou kontraindikaci proti očkování (typ/druh) ......................................................
d) je alergické na ............................................................................................................
e) dlouhodobě užívá léky (typ/druh, dávka) .....................................................................
..................................................................................................................................
Jiná důležitá sdělení lékaře: …………………………………………………………...……………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….……….………………………………………
Datum vydání posudku: .......................
podpis, jmenovka lékaře: ..........................................
razítko zdrav. zařízení
*
) Nehodící se škrtněte
Prohlášení odpovědnosti za škody
Prohlašuji, že beru na vědomí odpovědnost za škody úmyslně způsobené dítětem
v době trvání akce na vybavení rekreačního či táborového zařízení, popřípadě
na vybavení autobusu apod. V případě finančních nákladů na opravu poškozeného
zařízení se zavazují tuto škodu uhradit. Také beru na vědomí, že v případě závažného
porušení kázně, na vyzvání, odvezu své dítě z tábora, akce na vlastní náklady.
Pozn.: Rodiče berou tímto na vědomí, že charakter tábora, akce nevyžaduje,
aby si děti s sebou na tábor braly drahé předměty – např. mobilní telefony,
fotoaparát, apod., případně nepřiměřené finanční prostředky.
V Třinci dne………………………. Podpis rodiče (zák. zástupce)………………………………

Podobné dokumenty

9. 8. – 14. 8. 2015 cena : 2000,-Kč

9. 8. – 14. 8. 2015 cena : 2000,-Kč Dítěti není nařízeno karanténní opatření. Jsem si vědom právních a finančních důsledků, které by pro mne vyplynuly, kdyby z nepravdivých údajů tohoto prohlášení, kdyby vzniklo zdravotní odhrožení d...

Více

Cena: 2.950,-Kč vs 115

Cena: 2.950,-Kč vs 115 řemesla, mezi něţ bude patřit i batikování, prosím dát dítěti jednobarevné tričko, které můţeme nabatikovat. S sebou: Kufr nebo cestovní tašku označenou jmenovkou, batůžek na výlety, sportovní oble...

Více