Výroční zpráva - Endokrinologický ústav

Komentáře

Transkript

Výroční zpráva - Endokrinologický ústav
VÝROČNÍ ZPRÁVA
Endokrinologický ústav
2013
Endokrinologický ústav
OBSAH:
Slovo úvodem ........................................................................................................................... 2
Organizační schéma ................................................................................................................ 5
Klinická oddělení ..................................................................................................................... 6
Laboratorní komplement (LK-EÚ) ......................................................................................... 8
Lidské zdroje ..........................................................................................................................15
Hospodářská činnost .............................................................................................................18
Léčebná péče ..........................................................................................................................21
Věda a Výzkum ......................................................................................................................24
Výuková činnost ....................................................................................................................30
Celková publikační a prezentační aktivita Endokrinologického ústavu v roce 2013 .......32
1
Výroční zpráva 2013
SLOVO ÚVODEM
Vážení čtenáři,
předkládáme Vám Výroční zprávu Endokrinologického ústavu za rok 2013, kde jsme v
kostce shrnuli výstupy naší činnosti v oblasti diagnosticko-léčebné, vědecko-výzkumné a
pedagogické, spolu se zprávou o hospodaření ústavu.
Na tomto místě bych ráda poděkovala všem zaměstnancům, kteří se zasloužili svým
nasazením a pracovitostí o to, že rok 2013 byl pro nás úspěšný. Velmi si jejich práce
cením a jsem ráda, že pomáhají udržet vysoký kredit našeho pracoviště a snaží se
neustále zvyšovat kvalitu námi poskytovaných služeb a výstupů.
Rok 2013 byl plný událostí a převratných změn. Připravovali jsme se na ministerstvem
plánované sloučení Endokrinologického ústavu s Institutem klinické a experimentální
medicíny (IKEM), kdy podle původního plánu, který byl podmíněn schválením tzv.
slučovacího zákona vládou, jsme měli být již od 1. 1. 2014 součástí IKEM. Ke schválení
zákona z důvodu červnového pádu vlády nedošlo. Od začátku jsme si byli vědomi
nejistoty spojené s naším přesunem, proto jsme zároveň museli podnikat vše pro to,
abychom zajistili ekonomické přežití ústavu jako samostatné instituce ve stávajících
prostorách voršilského kláštera. Obrovské úsilí spojené s akreditací laboratorního
komplementu bylo završeno 20. května 2013, kdy jsme se stali akreditovanou laboratoří
ČIA č. 8260 dle ČSN EN ISO 15189:2007 pro laboratorní vyšetření z klinické biochemie,
alergologie a imunologie a molekulární genetiky. Tato akreditace nám umožnila
dosáhnout na vyšší bodové ohodnocení laboratorních výkonů pojišťovnami, což
představuje nárůst příjmů od pojišťoven při stejném objemu práce o více než 10 mil. Kč za
rok. V roce 2013 jsme zahájili přípravu na akreditaci celého našeho zdravotnického
zařízení. Je třeba dostát mnoha požadovaným standardům, což vyžaduje nejen vytváření
desítek vnitřních předpisů, ale i jejich implementaci.Věříme, že se nám podaří získat
akreditaci SAK do konce roku 2014 a že kvalita námi poskytovaných zdravotnických
služeb bude splňovat ta nejpřísnější kritéria.
I přes velké šetření, kdy jsme mimo jiné opustili prostory v Národní 35, pro které jsme
nenalezli dostatečné využití, jsme se rozhodli investovat do vybavení 6 nových místnostní
v prostorách 1. patra voršilského kláštera, které nám umožní rozšířit naši klinickou
činnost, protože dospělých i dětských pacientů s endokrinopatiemi stále přibývá a o naše
pracoviště je velký zájem.
Velmi úspěšná byla v roce 2013 vědecko-výzkumná činnost. Byla publikována řada
článků s celkovým impakt faktorem 140 a ústav byl bohatě reprezentován na mnoha
domácích i zahraničních symposiích. Naše laboratoře byly vybaveny díky dotacím z
Evropské unie dvěma novými špičkovými přístroji – kapalinovým chromatografem s
2
Endokrinologický ústav
tandemovou hmotnostní spektrometrií a pro genetické účely sekvenátorem nukleových
kyselin nové generace, které významně posunou naše analytické možnosti, a to nejen pro
potřeby výzkumu, ale i pro rutinní diagnostiku.
Rok 2013 se nám podařilo díky realizaci mnoha opatření uzavřít s kladným
hospodářským výsledkem. Jak vidíte, i přes mnoho úsporných opatření jsme se snažili
investovat do budoucnosti, abychom nastavili podmínky pro další rozvoj našeho ústavu.
Doufám, že se nám to společnými silami podaří realizovat.
Doc. RNDr. Běla Bendlová, CSc.
Ředitelka Endokrinologického ústavu
3
Výroční zpráva 2013
Endokrinologický ústav
Národní 8, 116 94, Praha 1
tel.: 224 905 111 / fax: 224 905 325
email: [email protected]
internetové stránky: www.endo.cz
IČO: 00023761
DIČ: CZ00023761
Statut
Endokrinologický ústav (EÚ) je státní příspěvkovou organizací v přímé řídící působnosti
Ministerstva zdravotnictví České republiky.
Hlavní činnost
Základním posláním Endokrinologického ústavu je vysoce specializovaná preventivní,
diagnostická, léčebná a vědeckovýzkumná činnost v oblasti endokrinologie a s ní
souvisejících metabolických poruch a v oborech endokrinologii doplňujících (jako je např.
klinická biochemie, klinická imunologie, pediatrie, onkologie hormonálně dependentních
tkání, molekulární genetika endokrinopatií, antropologie, klinická psychologie aj.)
Endokrinologický ústav je ve smyslu Nařízení komise (ES) č. 800/2008 ze dne 6. srpna
2008 výzkumnou organizací – provádí základní a klinický výzkum, zavádění a ověřování
nových metod, podílí se na klinickém hodnocení léčiv a ověřování prostředků
zdravotnické techniky s cílem prokázat jejich účinnost, bezpečnost a kvalitu. Získané
výsledky šíří prostřednictvím výuky a publikování.
4
Endokrinologický ústav
ORGANIZAČNÍ SCHÉMA
zřizovatel
MZ ČR
doc. RNDr. Běla
Bendlová, CSc.
-ředitelka
Endokrinologického
ústavu
Mgr. Lucie Měkotová
MUDr. Milan Šimon
Mgr. Josef Včelák
Ing. Martin Kodl
-vedoucí Organizačněsprávního oddělení
- vedoucí lékař klinických
oddělení
-vedoucí laboratorního
komplementu
-vedoucí ekonomickotechnického oddělení
Vrcholové vedení


Ředitelka : doc. RNDr. Běla Bendlová, CSc.
Zástupce ředitelky: doc. MUDr. Vojtěch Hainer, CSc.
Kolégium ředitelky











doc. RNDr. Běla Bendlová, CSc.
MUDr. Marcela Dvořáková, Ph.D.
prof. RNDr. Richard Hampl, DrSc.
doc. MUDr. Vojtěch Hainer, CSc.
Ing. Martin Kodl
prof. MUDr. RNDr. Luboslav Stárka, DrSc.
MUDr. Milan Šimon
Mgr. Josef Včelák
prof. MUDr. Karel Vondra, DrSc.
MUDr. Kateřina Zajíčková, Ph.D.
prof. MUDr. Václav Zamrazil, DrSc.
5
Výroční zpráva 2013
KLINICKÁ ODDĚLENÍ
Klinická oddělení EÚ představují komplexní diagnosticko-terapeutickou základnu pro
onemocnění žláz s vnitřní sekrecí včetně diabetu, osteopatie, či obezity.
Oddělení
klinické
endokrinologie
Oddělení
funkční
diagnostiky
Oddělení
obezitologie
Léčebná péče je zajištěna vysoce kvalifikovaným personálem. Na klinických odděleních
EÚ pracuje celkem 45 lékařů, většina z nich je atestována v oboru endokrinologie, či
endokrinologie a diabetologie, a 22 zdravotních sester.
Oddělení klinické endokrinologie
Vedoucí Odd. klinické endokrinologie: MUDr. Marcela Dvořáková, Ph.D.
Léčebná péče EÚ se zaměřuje
především na onemocnění štítné
žlázy jak u dospělých, tak u dětí,
řeší
komplexně
problematiku
endokrinopatií s velkou převahou
tyreopatií
díky
zázemí
laboratorních
hormonálních
vyšetření, cíleného ultrazvukového
vyšetření a diagnostické aspirační
biopsie štítné žlázy tenkou jehlou.
Klinika se dále zaměřuje na léčbu
osteopatie, která je kvalitně
podpořena diagnostikou pomocí
celotělové kostní densitometrie.
Diagnosticko – terapeutická činnost oddělení je zaměřena též na dětské pacienty, u
kterých řeší široké spektrum endokrinopatií v dětském věku se zaměřením na poruchy
růstu a vývoje. Již 20 let je na Endokrinologickém ústavu Centrum pro léčbu růstovým
hormonem u dětí a na ně navazující Centrum pro léčbu růstovým hormonem u
dospělých. Existence těchto 2 center je jedinečná v České republice svým kontinuálním
navazováním péče o pacienty, kteří přecházejí z dětského do dospělého věku a zůstávají
na jednom pracovišti.
6
Endokrinologický ústav
Oddělení funkční diagnostiky
Vedoucí oddělení: MUDr. Soňa Stanická, Ph.D.
Významnou součástí klinické péče je Oddělení funkční diagnostiky, které poskytuje
zátěžové testovaní endokrinního systému a metabolizmu u dospělých a dětí nejen v
rámci léčebné a diagnostické péče, ale i
v rámci výzkumných projektů. Dále
toto oddělení zabezpečuje léčebné
výkony v rámci endokrinologie, např.
i.v.
aplikace
pulsní
léčby
glukokortikoidů
u
endokrinní
orbitopatie,
edukace
osob
před
funkčním testem či edukace diabetiků
v oblasti režimové léčby. Pracoviště je
vybaveno
moderní
zdravotnickou
technikou, která umožňuje provádět i
vysoce specializovaná vyšetření jako
jsou např. euglykemický clamp a
mikrodialýza tukové tkáně.
Oddělení obezitologie
Vedoucí oddělení: doc. MUDr. Marie Kunešová, CSc.
Oddělení se zabývá diagnostikou a léčbou především těžších stupňů obezity u dospělých
i dětí. Součástí diagnostiky obezity je možnost:
• stanovení obsahu tukové tkáně v těle metodami bioelektrické impedance a DEXA
• stanovení rozložení tuku (převážně v oblasti břicha nebo v oblasti hýždí)
• hodnocení záznamů příjmu potravy počítačem a doporučení správné skladby potravy
pro konkrétního pacienta
• vyšetřování jídelního chování pomocí validizovaných dotazníků
• vyšetření energetického výdeje metodou nepřímé kalorimetrie, a tedy stanovení
energetické úspornosti a schopnosti spalování tuků
• na ostatních odděleních ústavu se provádí široké spektrum hormonálních a
molekulárně genetických vyšetření
V rámci léčby obezity jsou používány všechny v současné době dostupné metody léčby
obezity, tedy kombinace diety, kontrolované fyzické aktivity a změny chování, doplněné
farmakoterapií, popřípadě chirurgickou léčbou (bariatrická chirurgie) ve spolupráci s
pracovištěm specializovaným na bariatrickou chirurgii (OB klinika, Praha). Na práci
oddělení se podílejí nutriční terapeutky, které v rámci svých konzultací informují
pacienty, jak aplikovat zásady správné výživy do jejich jídelníčků. Psycholog provádí
individuální konzultace u indikovaných pacientů a vyšetření před výkony bariatrické
chirurgie. Oddělení má kontakt s odborníky dalších specializací, nutných k léčbě
obézních pacientů (kromě chirurgie i ortopedie, gynekologie, kožní, psychiatrie,
neurologie a další).
Na oddělení pracují 1 profesor, 2 docenti, PhD nebo CSc má 8 pracovníků odd., 4
pracovníci mají atestaci z endokrinologie, 2 lékaři jsou v předatestační přípravě, 2
pracovníci mají atestaci z Interny I., 2 pracovníci mají atestaci z interny I. a II. stupně.
Součástí práce oddělení je postgraduální vzdělávání lékařů. V roce 2013 proběhlo
týdenní teoretické Postgraduální školení v obezitologii pro lékaře, jehož pořádání bylo
podpořeno dotací Ministerstva zdravotnictví v rámci programu Péče o děti a dorost.
Navíc na oddělení průběžně probíhají školení v praktické obezitologii v rámci přípravy
před atestací z endokrinologie a diabetologie v praktické obezitologii. Na oddělení
probíhá rovněž praktické vzdělávání nutričních terapeutů.
7
Výroční zpráva 2013
LABORATORNÍ KOMPLEMENT (LK-EÚ)
Laboratoře Endokrinologického ústavu poskytují více
než 50 let specializované laboratorní analýzy sloužící k
diagnostice a monitoringu léčby širokého spektra
endokrinopatií.
Hlavním
cílem
Laboratorního
komplementu je neustálé zlepšování laboratorních
metod s uplatněním
nejnovějších přístrojů a
vědeckých
poznatků.
Kontrola
kvality
OKIE
prováděných
laboratorních vyšetření je prováděna v rámci
zavedeného systému.
OME
Laboratorní komplement poskytuje služby mimo
léčebnou péči neindikované lékařem pro klienty –
samoplátce. Ceník dostupných vyšetření a podmínky pro
objednání
služeb
je
uveden
na
webu
http://web2.endo.cz/cz/index.php/prijem-pacientu/cenik/
OKB+OSP
Akreditace
LK-EÚ je od 20. května
2013 zdravotnická
laboratoř akreditovaná
Českým institutem pro
akreditaci, o.p.s. (ČIA)
pod číslem 8260 dle ČSN
EN ISO 15189:2007.
Akreditovaná jsou
vybraná laboratorní
vyšetření z klinické
biochemie, alergologie a
imunologie a molekulární
genetiky. (viz Tabulka 1)
Seznam akreditovaných metod
Poř. č.
Název postupu vyšetření [Název na výsledkovém listu]
Identifikace
postupu
vyšetření
Předmět
vyšetření
I. Oddělení klinické biochemie (OKB)
8
1.
Stanovení koncentrace celkové bílkoviny v séru fotometricky [Celková bílkovina]
SOPv-OKB-01
sérum
2.
Stanovení koncentrace tyreotropinu v séru metodou ECLIA [TSH]
SOPv-OKB-02
sérum
3.
Stanovení katalytické aktivity alkalické fosfatázy v séru fotometricky [ALP]
SOPv-OKB-06
sérum
4.
Stanovení katalytické aktivity alaninaminotransferázy v séru fotometricky [ALT]
SOPv-OKB-07
sérum
5.
Stanovení katalytické aktivity alfa-amylázy v séru fotometricky [Alfa-amyláza]
SOPv-OKB-08
sérum
Endokrinologický ústav
Poř. č.
Identifikace
postupu
vyšetření
Název postupu vyšetření [Název na výsledkovém listu]
Předmět
vyšetření
6.
Stanovení katalytické aktivity aspartátaminotransferázy v séru fotometricky [AST]
SOPv-OKB-12
sérum
7.
Stanovení koncentrace celkového bilirubinu v séru fotometricky [Bilirubin celkový]
SOPv-OKB-14
sérum
8.
Stanovení katalytické aktivity celkové kreatinkinázy v séru fotometricky [CK]
SOPv-OKB-15
sérum
9.
Stanovení koncentrace glukózy v séru fotometricky [Glukóza]
SOPv-OKB-16
sérum
10.
Stanovení koncentrace C-peptidu v séru metodou ECLIA [C-peptid]
SOPv-OKB-17
sérum
11.
Stanovení koncentrace C-reaktivního proteinu v séru imunoturbidimetricky [CRP]
SOPv-OKB-18
sérum
12.
Stanovení koncentrace anorganického fosfátu (fosforu) v séru fotometricky [Fosfor]
SOPv-OKB-20
sérum
13.
Stanovení katalytické aktivity gama-glutamyltransferázy v séru fotometricky [GGT]
SOPv-OKB-23
sérum
14.
Stanovení koncentrace hořčíku v séru fotometricky [Hořčík]
SOPv-OKB-24
sérum
15.
Stanovení koncentrace celkového cholesterolu v séru fotometricky [Cholesterol]
SOPv-OKB-26
sérum
16.
Stanovení koncentrace HDL cholesterolu v séru fotometricky [HDL cholesterol]
SOPv-OKB-27
sérum
17.
Stanovení koncentrace LDL cholesterolu v séru fotometricky [LDL cholesterol]
SOPv-OKB-28
sérum
18.
Stanovení koncentrace inzulínu v séru metodou ECLIA [Inzulín]
SOPv-OKB-29
sérum
19.
Stanovení koncentrace kyseliny močové v séru fotometricky [Kyselina močová]
SOPv-OKB-32
sérum
20.
Stanovení koncentrace osteokalcinu v séru metodou ECLIA [Osteokalcin]
SOPv-OKB-33
sérum
21.
Stanovení koncentrace
[Parathormon]
SOPv-OKB-34
sérum
22.
Stanovení koncentrace prolaktinu v séru metodou ECLIA [Prolaktin]
SOPv-OKB-35
sérum
23.
Stanovení koncentrace celkového prostatického specifického antigenu (PSA) v séru
metodou ECLIA [PSA celkový]
SOPv-OKB-36
sérum
24.
Stanovení koncentrace celkového trijodtyroninu v séru metodou ECLIA [T3]
SOPv-OKB-37
sérum
25.
Stanovení koncentrace volného trijodtyroninu v séru metodou ECLIA [Free T3]
SOPv-OKB-38
sérum
26.
Stanovení koncentrace volného tyroxinu v séru metodou ECLIA [Free T4]
SOPv-OKB-40
sérum
27.
Stanovení koncentrace triacylglycerolů v séru fotometricky [Triacylglyceroly]
SOPv-OKB-41
sérum
28.
Stanovení koncentrace tyreoglobulinu v séru metodou ECLIA [Tyreoglobulin]
SOPv-OKB-42
sérum
29.
Stanovení koncentrace urey v séru fotometricky [Urea]
SOPv-OKB-44
sérum
30.
Stanovení koncentrace celkového vápníku v séru fotometricky [Vápník celkový]
SOPv-OKB-46
sérum
31.
Stanovení koncentrace železa v séru fotometricky [Železo]
SOPv-OKB-47
sérum
32.
Stanovení koncentrace sodných iontů v séru potenciometricky iontově selektivní
elektrodou [Natrium]
SOPv-OKB-48
sérum
33.
Stanovení koncentrace draselných iontů v séru potenciometricky iontově selektivní
elektrodou [Kalium]
SOPv-OKB-50
sérum
34.
Stanovení koncentrace ionizovaného vápníku v séru potenciometricky iontově
selektivní elektrodou [Vápník ionizovaný]
SOPv-OKB-52
sérum
35.
Stanovení koncentrace kreatininu v séru fotometricky [Kreatinin]
SOPv-OKB-64
sérum
36.
Stanovení koncentrace lutropinu v séru metodou ECLIA [LH]
SOPv-OKB-66
sérum
37.
Stanovení koncentrace folitropinu v séru metodou ECLIA [FSH]
SOPv-OKB-67
sérum
SOPv-OSP-06
sérum
SOPv-OSP-07
sérum
intaktního
parathormonu
v
séru
metodou
ECLIA
II. Oddělení steroidů a proteofaktorů (OSP)
38.
39.
Stanovení koncentrace kortizolu ranního [Kortizol-S odběr ráno], kortizolu odpoledního
[Kortizol-S odběr odpoledne] v séru metodou RIA
Stanovení koncentrace progesteronu v séru metodou RIA [Progesteron]
III. Oddělení klinické imunoendokrinologie (OKIE)
40.
Stanovení autoprotilátek proti TPO v séru metodou ELISA [Protil. proti TPO]
SOPv-OKIE-21
Sérum
41.
Stanovení autoprotilátek proti tyreoglobulinu v séru metodou ELISA [Protil. proti
tyreoglobulinu]
SOPv-OKIE-22
Sérum
42.
Stanovení autoprotilátek proti ds-DNA v séru metodou nepřímé imunofluorescence
[Protil. proti ds-DNA]
SOPv-OKIE-18
Sérum
43.
Stanovení autoprotilátek proti endomysiu
imunofluorescence [Protil. proti Endomysiu IgA]
nepřímé
SOPv-OKIE-14
Sérum
44.
Stanovení antinukleárních autoprotilátek v séru metodou nepřímé imunofluorescence
[Protil. proti buň. jádrům]
SOPv-OKIE-12
Sérum
45.
Vyšetření RET proto-onkogenu přímou sekvenací [Vyšetření RET proto-onkogenu
přímou sekvenací]
SOPv-OME-01
DNA
získaná z
periferní
krve
IgA
v
séru
metodou
IV. Oddělení molekulární endokrinologie (OME)
9
Výroční zpráva 2013
Funkční struktura LK-EÚ
Oddělení klinické biochemie (OKB)
Vedoucí oddělení: Mgr. Markéta Hartingerová
Oddělení klinické biochemie se zaměřuje na tři oblasti laboratorní medicíny. Jednak jsou
to vyšetření spadající do oblasti základní a speciální biochemie, dále pak vyšetření z
oblasti imunochemie a speciální imunoanalýzy.
Mimo standardního panelu vyšetření v klinické biochemii, jako jsou stanovení enzymů
(ALP, ALT, AST, GGT, aj.), substrátů (močovina, kreatinin, kyselina močová…),
proteinů (celková bílkovina, albumin, CRP, aj.) a iontů (Na, K, Cl, iCa), poskytujeme
výsledky vyšetření spadající do oblasti diagnostiky dyslipoproteinémií (cholesterol
celkový, HDL cholesterol, LDL cholesterol, Apo AI, Apo B, Aterogenní index plazmy, aj.),
sledování kompenzace diabetu (glykovaný hemoglobin, mikroalbuminurie, aj.) nebo
zhodnocení renálních funkcí (Clearance kreatininu, index ACR, odhad glomerulární
filtrace dle MDRD, aj.).
V oblasti imunochemických a speciálních imunoanalytických stanovení (RIA, ELISA)
nabízíme širokou paletu stanovení běžných i méně frekventovaných analytů z oblasti
funkce štítné žlázy včetně autoprotilátek a tumorových markerů (TSH, volné i celkové
frakce tyreoidálních hormonů, protilátky proti TSH receptoru, kalcitonin,
tyreoglobulin…), kompletní panel hodnocení kostního metabolismu (osteokalcin,
parathormon, kostní alkalická fosfatáza, 25OH-vitamín D, aj.), vyšetření spadající do
oblasti diagnostiky a léčby Diabetes mellitus (C-peptid, inzulín, aj.), stanovení
hypofyzárních hormonů (LH, FSH, ACTH, aj.), vyšetření nezbytná pro diagnostiku a
léčbu poruch růstu (IGF1, IGF-BP3, STH).
10
Endokrinologický ústav
Oddělení klinické biochemie zajišťuje příjem a zpracování biologického materiálu pro
celý Laboratorní komplement EÚ.
Stanovení jsou prováděna samostatně nebo v rámci funkčních testů od interních lékařů,
externích žadatelů a samoplátců. Vyšetření jsou prováděna jak v rámci speciální
léčebně-preventivní péče, kterou naše zařízení poskytuje, tak i v rámci výzkumných
projektů.
OKB je plně zapojeno do systému
externího
hodnocení
kvality
(SEKK) a většina prováděných
metod je od května 2013
akreditována ČIA podle normy
ISO 15189:2007.
Na oddělení je celkem 12
zaměstnanců: z toho 4 VŠ (vedoucí
oddělení,
který
je
zároveň
manažerem kvality pro LK-EÚ,
bioanalytik, který je zároveň
správcem dokumentace LK-EÚ,
analytik - garant odb. 801, lékař garant odb. 801) a 8 laborantů.
Oddělení steroidů a proteofaktorů
Vedoucí oddělení: RNDr. Marie Bičíková
Laboratorní vyšetření v oboru steroidní diagnostiky doposud tvořily převážně
imunochemické metody a metody chromatografické, jakými jsou vysokoúčinná
kapalinová chromatografie (HPLC), plynová chromatografie (GC) a dosud především pro
výzkumné projekty nejvíce využívaná plynová chromatografie s hmotnostním
spektrometrem (GC/MS). Obohacením na tomto poli je a hlavně bude moderní
analytický
přístup
s využitím
kapalinového
chromatografu
s hmotnostním
spektrometrem (LC/MS/MS) nejen pro výzkum v rámci řešení grantových projektů,
speciální lékařskou péči, ale i pro pre- či postgraduální výuku. Během roku 2013 byly
s využitím LC/MS/MS vyvinuty metody klasického spektra steroidních hormonů a také
dosud těžko pro strukturální podobnost rozlišitelné současné stanovení kortizolu a
kortizonu. Této skutečnosti bude v budoucnu využíváno při řešení aktuálních otázek
nejen na oddělení OSP, ale i na obezitologii a ostatních spolupracujících pracovištích.
Byly vypracovány metody stanovení steroidů i v tak vzácném materiálu, jakým je
mozkomíšní mok a seminální plazma.
Na oddělení je v současné době řešeno 10 grantových projektů (7x hlavní řešitelé, 3 x
jako spoluřešitelé). K dobrému řešení těchto úkolů přispívá stanovení steroidního
metabolomu (jediné pracoviště v ČR) s využitím GC/MS, jeho vyhodnocení a vynikající
statistické zpracování. Zatím stále unikátní je možnost vyšetření chromograninu A jako
definitivní možnosti potvrzení nebo vyloučení karcinomu endokrinního původu.
Oddělení je součástí laboratorního komplementu a k dobrému hodnocení zdravotnickými
pojišťovnami přispělo akreditací dvou metod stanovení steroidních hormonů (kortizolu a
progesteronu). Laboratorní komplement byl v roce 2013 akreditován u ČIA. V příštím
roce hodláme akreditovat minimálně 6 dalších metod.
V roce 2013 získala jedna postgraduální studentka titul PhD a na podzim téhož roku
atestaci v oboru klinická biochemie. Dvě laborantky zahájily předatestační přípravu
v oboru klinické biochemie. Čtyři pracovníci absolvovali úspěšně kurz zdravotnických
pracovníků.
Pro práci na LC/MS/MS jsme získali studentku magisterského studia Přírodovědecké
fakultě UK, kde práce na tomto přístroji je součástí její diplomové práce.
11
Výroční zpráva 2013
Oddělení OSP má celkem 23 zaměstnanců v celkovém úvazku 17.1. Z toho 3 osoby mají
titul profesor, 2 osoby mají titul docent, 3 osoby mají titul DrSc, 5 osob má titul PhD
(nebo CSc), 2 osoby jsou v postgraduální přípravě a 1 osoba je diplomantka - magisterské
studium. Odborné vedení je pokryto 4 lékaři a 14 zdravotnickými pracovníky. Z toho 3
osoby jsou atestovaní lékaři v oboru endokrinologie,1 osoba je v předatestační přípravě
v oboru endokrinologie, 1 vysokoškolačka je atestována v oboru klinická biochemie a 2
středoškolačky zahájily předatestační přípravu v oboru klinické biochemie.
Oddělení klinické imunoendokrinologie
Vedoucí oddělení: Prof. MUDr. Ivan Šterzl, CSc.
Oddělení klinické imunoendokrinologie se zabývá klinickou lékařskou péčí na
ambulantních provozech EÚ v oborech alergologie a klinická imunologie (odbornost 207)
a endokrinologie (odbornost 104), a v laboratorním provozu poskytuje pacientům
Endokrinologického ústavu i pacientům externích žadatelů a samoplátcům laboratorní
diagnostiku v oblasti imunologie a alergologie (odbornost 813 – laboratoř alergologická a
imunologická).
Je zde prováděno 28 jednotlivých typů vyšetření, zaměřených mimo jiné na hodnocení
autoprotilátek u autoimunitních polyglandulárních syndromů (APS) I-III, autoprotilátek
u samostatných endokrinopatií (např. tyreopatií), protilátek proti virům aktivujícím
autoimunitní endokrinopatie (EBV, CMV), stanovení koncentrace imunoglobulinů (IgG,
IgA, IgM, IgD, IgE), složek komplementu (C3, C4) a cirkulujících imunokomplexů
v krevním séru a vyšetření autoprotilátek pomocí nepřímé imunofluorescence (IF) na
histologických preparátech opičích endokrinních orgánů a na liniích lidských nádorových
buněk (Hep-2). Součástí práce oddělení OKIE je také diagnostika týkající se
diabetických pacientů I. typu (vyšetření protilátek proti GAD, IA2, inzulínu a
Langerhansovým ostrůvkům). Významná je rovněž diagnostika v oblasti celiakie (jako
součást APS II) a jiných gluten-aktivujících stavů (protilátky proti endomysiu).
Na oddělení OKIE pracuje 10 zaměstnanců, z toho jsou 3 VŠ pracovníci (atestovaný
lékař – garant v oborech klinické imunologie, alergologie a endokrinologie a zároveň
zástupce vedoucího Laboratorního komplementu EÚ, dále bioanalytik v oboru
Vyšetřovací metody v alergologii a klinické imunologii a Odborný pracovník
v laboratorních metodách), 5 laborantek a 2 pracovnice pro výzkum a vývoj. 3 laborantky
mají atestaci v oboru imunologie, 1 laborantka má atestaci v oboru hematologie a krevní
transfuze.
Součástí práce oddělení je rovněž výuka v rámci postgraduálního vzdělávání lékařů –
předatestační výchovy v oborech endokrinologie, diabetologie a obezitologie, která
probíhá v Endokrinologickém ústavu pod hlavičkou IPVZ. Vedoucí oddělení prof. MUDr.
Ivan Šterzl, CSc. přednáší také lékařům, nelékařům a zdravotním sestrám v rámci
ostatních vzdělávacích kurzů IPVZ a účastní se jako přednášející vzdělávacích kurzů pod
záštitou Lékařské komory, a to jak v oblasti endokrinologie, tak i např. vakcinace.
Oddělení OKIE se podílí na řešení dvou grantových projektů IGA, u kterých je vedoucí
oddělení prof. MUDr. Ivan Šterzl, CSc. spoluřešitelem. Konkrétně se jedná o šestiletý
grant IGA MZ ČR „Vztah infekce Helicobacter pylori a gastroesophageálního reflexu k
etiopatogenezi orofaryngeálních a laryngálních nádorů“, kde je hlavním řešitelem prof.
MUDr. J. Astl, CSc. Na tomto grantu spolupracují Endokrinologický ústav, Fakultní
nemocnice v Motole a 1. Lékařská fakulta UK. Druhým grantem, na kterém oddělení
OKIE participuje, je pětiletý grantový projekt s názvem „Molekulární přístupy
k eliminaci nebo inaktivaci patogenních cirkulujících imunitních komplexů u IgA
nefropatie a Henoch Schoenleinovy purpury“, kde je hlavním řešitelem doc. MUDr. et
Mgr. M. Raška, PhD. z Univerzity Palackého v Olomouci. Dalším spoluřešitelem tohoto
projektu je prof. MUDr. Karel Matoušovic, DrSc. z Fakultní nemocnice Motol.
Oddělení klinické imunoendokrinologie spolupracuje s různými pracovišti v rámci České
republiky (1., 2. a 3. LF UK v Praze, LF UK Plzeň, LF Olomouc, VFN Praha, FN Motol,
12
Endokrinologický ústav
ÚVN Střešovice, Nemocnice na Homolce) a také v zahraničí (The University of Alabama
at Birmingham, The University of Texas Southwestern Medical Center at Dallas, The
University of Illinois at Chicago, MELISA® Medica Foundation v Uppsale a Karolinska
Institute ve Stockholmu). Vedoucí oddělení prof. MUDr. Ivan Šterzl, CSc. se pravidelně
aktivně účastní jako zvaný host zahraničních kongresů a vědeckých setkání a výsledky
své práce publikuje v tuzemských i zahraničních odborných periodikách.
Oddělení molekulární endokrinologie
Vedoucí oddělení: Mgr. Josef Včelák
Oddělení molekulární endokrinologie (OME) se zabývá studiem patogenetických příčin
endokrinních a metabolických chorob a endokrinních nádorů na molekulární a zejména
molekulárně genetické úrovni.
● Řeší vybrané otázky hormonálních a neurohumorálních regulací nejen na úrovni
celého organismu, ale i na úrovni orgánové a celulární.
● Zavádí nové molekulárně genetické laboratorní metody, zaměřené na problematiku
endokrinních a metabolických onemocnění a endokrinních nádorů.
● Sleduje nové markery a klinicko-diagnostické parametry endokrinních a
metabolických chorob a zavádí jejich metody stanovení, zejména pro potřeby
výzkumu v oblasti diabetologie, obezitologie a neuroendokrinních regulací.
● Provádí molekulárně genetická diagnostická vyšetření klientů EÚ i klientů
mimoústavních, vede příslušné záznamy a podklady pro vyúčtování zdravotním
pojišťovnám.
● Provádí výzkumné práce podle specifikací přijatých grantových návrhů, vede
dokumentaci výsledků výzkumných prací, publikuje výsledky a vyhotovuje
průběžné a závěrečné zprávy o výzkumných úkolech.
Odd. molekulární endokrinologie je
vybavené veškerou nezbytnou technikou
pro molekulárně genetickou diagnostiku
a je od roku 2013 akreditované dle ČSN
EN ISO 15189.2007 pro odb. 816
(splňující
tím
podmínky
Zákona
373/2011 O specifických zdravotních
službách). Rutinně provádí sekvenaci
RET proto-onkogenu u medulárního
karcinomu
štítné
žlázy
(MTC),
mnohočetné endokrinní neoplázie typu
2, feochromocytomu a Hirschsprungovy
choroby (HSCR). Aktuálně zavádí
molekulárně genetickou diagnostiku
monogenní obezity a mnohočetné endokrinní neoplázie typu 1.
Toto oddělení má mimo rutinní diagnostiky rozsáhlou výzkumnou činnost. Podílí se na
řešení řady projektů Endokrinologického ústavu a samo řeší také řadu vlastních
výzkumných grantů souvisejících s diabetem 2. typu a gestačním diabetem, obezitou,
bariatrickou chirurgií, syndromem polycystických ovárií a nově Alzheimerovou nemocí.
Databáze čítá přibližně 2500 osob, z toho 500 tvoří diabetici 2. typu, 700 ženy s
gestačním diabetem, 500 je pacientek se syndromem PCOS a 800 zdravých kontrolních
osob. Široká škála anamnestických, klinických, metabolických a genetických informací
bude sloužit jako zdroj pro poznání patogenetických příčin těchto onemocnění.
Semilongitudinální pojetí studií (cca 300 osob již bylo vyšetřeno opakovaně po 5ti, popř.
po 10 letech) by mělo umožnit prediktivní modelování dynamiky jejich rozvoje a umožnit
včasnou preventivní intervenci u rizikových jedinců.
13
Výroční zpráva 2013
Oddělení molekulární endokrinologie se více než 20 let věnuje výzkumu nádorů štítné
žlázy. V současné době disponuje souborem pacientů s MTC z celé republiky (cca 600
rodin, tj. téměř 1000 pacientů a rodinných příslušníků) a rozsáhlým souborem více než
1100 tkání štítné žlázy s maligním (MTC, PTC, FTC, ATC) či benigním onemocněním.
Sběr vzorků probíhá především díky dlouhodobé spolupráci s Fakultní nemocnicí v
Motole (Klinikou nukleární medicíny a endokrinologie 2. LF UK a FNM, Ústavem
patologie a molekulární medicíny 2. LF UK a FNM, Klinikou ORL a chirurgie hlavy a
krku 1. LF UK a FNM), Fingerlandovým ústavem patologie v Hradci Králové, Ústavem
patologie 1. LF UK a dalšími českými pracovišti. Oddělení spolupracuje také se
zahraničními klinikami (např. Devision of Endocrinology and Metabolism, The Johns
Hopkins University School of Medicine Baltimore, USA; Department of Nephrology,
University Medical Center Freiburg, SRN; Department of Pathology, Leiden University
Medical Center; Leiden, Nizozemsko). Z důvodu rizika MTC je prováděno genetické
vyšetření zárodečných mutací v RET proto-onkogenu také u pacientů s
Hirschsprungovou chorobou a feochromocytomem, jejichž soubory čítají více než 200
pacientů s HSCR a 90 pacientů s feochromocytomem. Kromě rutinní diagnostiky mutací
v RET proto-onkogenu se oddělení věnuje molekulárně genetické analýze hlavních
genetických změn u ostatních karcinomů štítné žlázy (RET/PTC přeskupení, mutace v
BRAF a RAS genech) a zkoumá další genetické změny a modifikující faktory. Zjištěné
genetické změny porovnává s kontrolním souborem zdravých jedinců a klinickopatologickými parametry a zkoumá tak vliv genotypu na fenotyp onemocnění.
Na oddělení pracuje 11 vysokoškolských pracovníků, z toho 5 s atestací z “Laboratorních
vyšetřovacích metod v lékařské genetice”, klinický genetik a 2 atestované laborantky. V
r. 2013 4 pracovníci absolvovali akreditovaný kvalifikační kurz Odborný pracovník v
laboratorních metodách.
Vedle výzkumu a rutinního diagnostického servisu se pracovníci oddělení věnují i
pedagogické činnosti. Školí se zde pre- a postgraduální studenti, kteří se významnou
měrou podílejí na řešení grantových úkolů. Pravidelně zde probíhá také postgraduální
školení lékařů v rámci Subkatedry endokrinologie a stáž studentů katedry Biochemie
PřF UK Praha.
Přístrojové vybavení OME:
Sekvenátor nové generace MiSeq (f. Illumina - instalace v roce 2013, financováno z
projektu OPPK), 8-kapilární sekvenátor CEQ 8000 (f. Beckman Coulter), automatický
izolátor DNA QuickGene – 610 L (f. FujiFilm), RealTime PCR LC 480 (f. Roche), 5
termocyclerů, vertikální i horizontální elektroforézy, laminární box, PCR box,
Bioanalyzátor, řada homogenizátorů na izolace z tkání, centrifugy a dostatečné
skladovací kapacity (-80°C) pro DNA banky, vzorky tkání a krevní vzorky. Součástí je
rozsáhlé softwarové vybavení pro provádění analýz výsledků získaných z těchto přístrojů
(programy DNAStar, IGV, Variant Studio, SureCall atd.) a zároveň personální
zkušenosti s jeho použitím a statistickou interpretací získaných dat (programy NCSS,
Statistica, Phase atd.). Pracoviště má zavedenou spolupráci s pracovišti AV ČR (BTÚ,
ÚMG), kde využívá jejich přístrojové vybavení na čipové technologie a array.
Pracoviště je dále vybaveno veškerou instrumentací a zkušeným personálem pro
ELISA/RIA metody nezbytné pro přesnou fenotypizaci probandů nad rámec běžných
klinicko-biochemických metod. Součástí je přístroj Bioplex 200 (f. Bio-Rad) pro
multiplexové ELISA stanovení.
V roce 2013 oddělení zavedlo sekvenování nové generace (NGS) na novém přístroji
MiSeq a úspěšně tím zakončilo projekt OPPK (Operační program Praha Konkurenceschopnost), z kterého bylo pořízení přístroje financováno. Zavedlo metodiky
přípravy DNA knihoven pro NGS, jejich kvantifikace a optimalizace. Pro zjištění nových
genetických změn u karcinomů štítné žlázy v dalších zatím netestovaných genech byl
využit panel TruSight Cancer (Illumina). Dále bylo zavedeno stanovení RET/PTC1 a
RET/PTC3 přeskupení pomocí Real-time PCR. Arteficiální RET/PTC1ex9 objevené v roce
2012 během stáže v Leidenu bylo dále studováno a potvrzeno pomocí nested PCR a
přímé sekvenace. V roce 2013 se pokračovalo ve studii hlavních genetických změn v
14
Endokrinologický ústav
genech RET, BRAF, H-, K-, N-RAS a byly studovány polymorfismy v genech XRCC1, HRAS, ATM, TP53, CDKN1B a RET. Ve spolupráci s Biotechnologickým ústavem (BTÚ
AV ČR) se zavedlo přesné stanovení CNVs (copy number variants) u pacientů s
Hirschsprungovou chorobou (geny GFRA1 a NRG3) a u pacientů s karcinomy štítné
žlázy (gen PIK3CA) pomocí digitální PCR.
Tým v roce 2013 rozšířil klinický genetik MUDr. Miloslav Kuklík, CSc., jehož hlavní
náplní je klinická interpretace výsledků molekulárně genetických vyšetření.
Běžící tři grantové projekty IGA MZd ČR:
● NT/13543-4 Studium společných patogenetických faktorů Alzheimerovy choroby a
diabetes mellitus 2. typu (hl. řešitelka RNDr. Markéta Vaňková, Ph.D.)
● NT/13544-4 Role genetické variability v patogenezi diabetes mellitus 2. typu a
gestačního diabetu (hl. řešitelka RNDr. Daniela vejražková, Ph.D.)
● NT/13901-4 Studium genetických změn u nádorů štítné žlázy (hl. řešitelka doc.
RNDr. Běla Bendlová, CSc.)
byly koncem roku 2013 doplněny Inovačním voucherem DOT/66/01/001164/2013 z
programu Akcelerace Hl. m. Prahy získaným s firmou BioTech a.s.. Voucher bude použit
na vývoj metod NGS tumorů štítné žlázy.
OME zajišťuje laboratorní část u řady úspěšně řešených grantových projektů zejména
Oddělení obezitologie (OBE).
V roce 2013 publikovali zaměstnanci OME jako hlavní autoři či spoluautoři 6 publikací v
zahraničních časopisech s Impact faktorem, 4 publikace v českých časopisech, přednesli
29 sdělení (prezentace a postery) na významných vědeckých sympóziích. Doc. Bendlová s
Dr. Š. Dvořákovou přispěly kapitolou Genetika nádorů štítné žlázy do knihy Prof. J.
Marka et al. Endokrinologie, diabetes mellitus a poruchy metabolismu výživy.
Mgr. Václavíková získala v roce 2013 Cenu České endokrinologické společnosti za
nejlepší publikaci roku 2012 (Vaclavikova E. et al. Pediatr. Surg. Int. 2012). Na
kongresu 2nd World Congress on Thyroid Cancer v Torontu byl poster Mgr. Václavíkové
vybrán mezi 10 nejlepších (Top 10). Mgr. Sýkorová, Ph.D., byla Českou
endokrinologickou společností nominována jako jedna ze dvou možných zástupců České
republiky na 1st Central European Symposium of Young Endocrinologists (Club 30),
který se konal začátkem května ve Wroclavi a kde Mgr. Sýkorová přednesla vyzvanou
přednášku.
LIDSKÉ ZDROJE
Udělené ceny
● Cena České endokrinologické společnosti za původní práci pro mladé autorky a
autory do 35 let věku - Václavíková E. (za publikaci Hirschsprung's disease and
medullary thyroid carcinoma: 15-year experience with molecular genetic screening of
the RET proto-oncogene. Vaclavikova E, Kavalcova L, Skaba R, Dvorakova S,
Macokova P, Rouskova B, Bendlova B. Pediatr. Surg. Int. 2012 Feb;28(2):123-8)
Získané vědecké hodnosti a kvalifikace v roce 2013
● Ph.D. : Jandíková H., Sosvorová L.,
● Atestace dle zákona č. 95/2004 Sb. v oboru Laboratorní a vyšetřovací metody ve
zdravotnictví: Sosvorová L.
● Atestace dle zákona č. 95/2004 Sb. v oboru Endokrinologie: Laburda M.
15
Výroční zpráva 2013
● AKK Odborné zdravotnické laboratorní metody: Kubátová J., Sosvorová L., Bešťák J.,
Hill M., Václavíková E., Sýkorová V., Bradnová O., Hálková T., Absolonová K.,
Hartingerová M.
● Specializovaná způsobilost v oboru endokrinologie: Laburda M.
atestovaní VŠ nelékaři (odb.
prac. v lab.
metodách); 22
psycholog; 1
lékaři; 46
VŠ - nelékaři (jiní
odborní
pracovníci); 9
sestry; 22
administrativní a
technickohospodářští
pracovníci; 18
nutriční
terapeutky; 2
laboratorní
pracovníci; 5
zdravotní
laboranti; 17
Členství v odborných společnostech
● Asociace českých frankofonních lékařů: Kvasničková H.
● Česká biotechnologická společnost ČLS JEP: Bílek R.
● Česká endokrinologická společnost ČLS JEP: Aldhoon Hainerová I., Bendlová B.,
Bičíková M., Bílek R., Braunerová R., Dušková M., Dvořáková K., Dvořáková M. (člen
výboru), Jandíková H., Hainer V., Hampl R., Hill M., Kalousková P., Kalvachová B.
(člen výboru), Kančeva R., Kancheva L., Kubátová J., Kunešová M., Kvasničková H.,
Máčová L., Pačesová P., Pospíšilová H., Sosvorová L., Stanická S., Stárka L.,
Sýkorová V., Šterzl I., Václavíková E., Vrbíková J. (člen výboru), Vondra K., Zamrazil
V. (člen výboru)
● Česká diabetologická společnost ČLS JEP: Bendlová B., Kvasničková H., Pačesová P.,
Srbová L., Vondra K., Vrbíková J., Zamrazil V.
● Česká chemická společnost ČLS JEP: Bílek R.
● Česká internistická společnost ČLS JEP: Braunerová R., Kalousková P., Kvasničková
H., Vondra K., Vrbíková J., Zamrazil V.
● Česká lékařská akademie: Stárka L.
● Česká lékařská komora v Praze 1: Cirmanová V., Kvasničková H., Pačesová P.,
Srbová L., Stanická S., Šterzl I. (člen předsednictva), Vondra K. (člen předsednictva),
Zamrazil V.
● Česká lékařská komora v Praze 5 : Jandíková H.
● Česká obezitologická společnost ČLS JEP: Braunerová R. (členka revizní komise),
Bradnová O., Hainer V. (člen výboru), Hlavatý P., Kalousková P., Kunešová M.
(členka výboru), Srbová L., Raisová V., Vyšatová V., Wagenknecht M., Zamrazilová
H.
● Česká obezitologická společnost ČLS JEP – pediatrická sekce: Aldhoon Hainerová I.,
Zamrazilová H., (členky výboru), Kunešová M., Hainer V., Pařízková (členové poradní
skupiny), Pilcová R.
● Česká obezitologická společnost ČLS JEP – psychologická sekce: Wagenknecht M.
● Česká společnost alergologie a klinické imunologie: Matucha P., Šterzl I.
16
Endokrinologický ústav
●
●
●
●
●
●
Česká společnost klinické biochemie: Bílek R., Vosátková M.
Česká společnost nukleární medicíny: Vosátková M.
Česká společnost pro biochemii a molekulární biologii: Bílek R.
Fórum etických komisí: Bičíková M., Vaňková M.
Společnost lékařské genetiky ČLS JEP: Bendlová B.
Společnost pro metabolická onemocnění skeletu ČLS JEP: Cirmanová V., Pospíšilová
H.
● Společnost pro výživu: Kunešová M. (členka presidia), Marková V., Zamrazilová H.
● Učená společnost ČR: Stárka L.
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
American Diabetes Association: Vondra K.
Androgen Excess Society: Vrbíková J.
Deutsche Gesellschaft fuer Endokrinologie: Stárka L.
EASO – Obesity Prevention Task Force: Kunešová M.
EASO - Obesity Management Task Force: Hainer V.
European Association for the Study of Diabetes (EASD): Bendlová B., Bradnová O.,
Vaňková M., Včelák J., Vejražková D., Vondra K.
EASD – SGGD (Study Group for Genetics of Diabetes): Bendlová B., Včelák J.
ETA - European Thyroid Assn. - West Central Europe Soc.: Bílek R., Zamrazil V. Reprezentant of CR
European Society of Endocrinology (ESE): Bendlová B. (European Society of
Endocrinology Science Ambassador for the Czech Republic), Dušková M., Dvořáková
Š., Jandíková H., Pospíšilová H.
The International Society of Gynecological Endocrinology: Dušková M.
International Association for the Study of Obesity – Education and Management
Task Force: Kunešová M.
International Brain Research Organisation: Šterzl I.
International Council for Control of Iodine Deficiency Disorders (ICCIDD) - Zamrazil
V.
International Union of Immunological Societies (IUIS): Society for Neuroscience
USA: Šterzl I.
Middle European Society for Paediatric Endocrinology, European Childhood Obesity
Group: Aldhoon-Hainerová I.
Middle European Society for Paediatric Endocrinology: national coordinator:
Cirmanová V., Čermáková I.,
Slovenská endokrinologická společnost: Stárka L. (čestné členství)
Členství v profesních společnostech, komisích a radách
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
Akademický sněm AV ČR: Šterzl I.
Akreditační komise pro obor endokrinologie a diabetologie: Dvořáková M.
Akreditační komise pro obor dětská endokrinologie a diabetologie: Dvořáková M.
GAČR, panel 301: Hampl R. (v r. 2012 místopředsedou)
Komise pro státní zkoušky z vnitř. lékařství – 2. LF UK, Motol: Vondra K., Zamrazil
V.
Koordinační rada Doktorských studijních programů v biomedicíně: Bendlová B.
Oborová komise 02 grantové agentury IGA MZ ČR: Hampl R. (v r. 2012 předsedou),
Kunešová M.
Oborová komise 05 grantové agentury IGA MZ ČR: Dvořáková M.
Oborová rada doktorského studijního programu (DSP) LF v Plzni, UK Praha:
Dvořáková M., Hampl R., Hainer V., Vondra K., Stárka L., Zamrazil V.
Oborová rada DSP Antropologie PřF UK: Bendlová B.
Oborová rada DSP Biochemie PřF UK: Bendlová B.
Oborová rada doktorského studijního programu v biomedicíně (DSPB) Biochemie a
patobiochemie: Bendlová B., Bílek R.
Oborová rada DSPB Experimentální chirurgie: Šterzl I.
Oborová rada DSPB OR 05 Fyziologie a patofyziologie člověka: Stárka L.
17
Výroční zpráva 2013
●
●
●
●
●
●
●
Oborová rada DSP Imunologie a mikrobiologie Masarykovy univerzity: Šterzl I.
Oborová rada DSPB Preventivní medicína: Šterzl I.
Poradní skupina pro genetiku (při Asociaci zdravotních pojišťoven): Bendlová B.
Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK: Hainer V.
Vědecká rada 3. lékařské fakulty UK: Hainer V., Stárka L.
Vědecká rada Institutu Danone CR : Hainer V.
Vědecká rada MZ ČR: Šterzl I.
Členství v redakčních radách
● Aldhoon – Hainerová I.: členem redakční rady International Journal of Obesity
● Bendlová B.: členkou redakční rady časopisu Experimental and Clinical
Endocrinology and Diabetes, členkou redakční rady časopisu Endocrine Regulations
● Bílek R.: členem redakční rady časopisu Bioprospect (bulletin Biotechnologické
společnosti ČSVTS)
● Čermáková I., Dvořáková M.: členkou redakční rady Bulletinu dětské endokrinologie,
vydávaného firmou IPSEN
● Hainer V.: členem v redakčních radách Diabetes, metabolismus, endokrinologie a
výživa, Endokrynol. Otyl. Gdansk, Praktický lékař, Obesity Facts
● Hampl R.: členem redakční rady Hormone Molecular Biology Clinical Investigation;
Guest Editor v časopisu Journal of Steroid Biochemistry and Molecular Biology: for
Special Issue Endocrine Disruptors and Steroids
● Hill M.: členem redakční rady časopisu Veterinární medicína, Guest Editor v
časopisu Journal of Steroid Biochemistry and Molecular Biology: for Special Issue
Pregnancy and Steroids
● Kunešová M.: členkou redakční rady časopisu Výživa a potraviny
● Stárka L.: člen redakční rady časopisu Journal of Steroid Biochemistry and Molecular
Biology; Hormone Molecular Biology and Clinical Investigation; Diabetes,
metabolism, endokrinologie, výživa
● Vondra K.: členem redakční rady časopisu Kazuistiky v diabetologii
● Vrbíková J. ISRN endocrinology
● Zamrazil V.: členem v redakční rady časopisu Interní medicína pro praxi
HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST
Rok 2013 uzavírá Endokrinologický ústav (EÚ) s kladným hospodářským výsledkem.
Vzhledem k omezeným finančním zdrojům ústavu bylo dosaženo tohoto výsledku díky
mnoha opatřením, která byla realizována.
Na straně příjmů byly maximální aktivity
Endokrinologického ústavu směrovány zejména
na
mandatorně
vyžadovanou
akreditaci
Hospodářský
laboratoří a na financování výzkumných
výsledek za rok
projektů. Významným přínosem bylo získání
2013 je zisk ve
akreditace ČIA pro laboratorní komplement
Endokrinologického ústavu (ze dne 20.5.2013)
výši 67 604,10 Kč
pod číslem 8260 (dle ČSN EN ISO 15189:2007),
která byla předpokladem zvýšení hodnoty bodů
za
klinicko-biochemická,
imunologická
a
molekulárně-genetická vyšetření, což ve svém
důsledku představuje navýšení plateb oproti neakreditovanému stavu o cca 5,2 mil. Kč.
zdravotními pojišťovnami. V roce 2014 usilujeme o získání akreditace SAK pro celé
zdravotnické zařízení.
V oblasti vědecko-výzkumné jsme se usilovně snažili získat další prostředky na
financování výzkumných projektů. V roce 2013 bylo v EÚ řešeno 18 projektů IGA MZ
ČR, projekt MZ ČR 4113, 2 projekty Dannone, a projekt OPPK, díky kterému jsme mohli
zakoupit 2 přístroje, které významným způsobem zvyšují naši konkurenceschopnost v
18
Endokrinologický ústav
oblasti výzkumu (z 80 % proplaceny z prostředků OPPK). Ve výzvě IGA MZ ČR jsme
podali 10 nových projektů, 1 projekt GAČR, bohužel ani jeden návrh v převisu nabídek
neuspěl. Uspěli jsme ve výzvě OPPK (nákup přístroje LC/MS) a ve výzvě Akcelerace, kdy
řešíme společný projekt s firmou BioTech. Koncem roku 2013 jsme připravovali žádost v
rámci Norských grantů, která byla 3.2.2014 podána. V roce 2013 jsme čerpali 4,6 mil. Kč
v rámci institucionální podpory MZ ČR (00023761), kdy 68% této dotace bylo vynaloženo
na mzdy vědecko-výzkumných pracovníků. Této podpory bylo využito jako podpůrného
zdroje pro rozšíření výzkumných aktivit EÚ. Věříme, že v letošním roce již budou (po 9
letech) plnohodnotně zohledněny naše vědecko-výzkumné výstupy dle metodiky RIV.
Ukazuje se stále zřetelněji, že pro finanční zajištění organizace našeho typu, kde
výzkum představuje 40-50 % činnosti, je existence alespoň částečného institucionálního
financování nezbytná. Dlouhodobá absence tohoto finančního bazálu zásadním
způsobem omezuje oborový výzkum, ohrožuje stabilitu výzkumných týmů a možnosti
finanční spoluúčasti ústavu na evropských projektech. Na tomto místě si však
dovolujeme poděkovat alespoň za částečnou výpomoc a pochopení odboru MZ ČR pro
vědu a výzkum za přidělení jednoletého projektu MZ 00023761, který alespoň z malé
části pomohl ústavu překlenout problémy dlouhodobě nedostatečného financování z výše
popsaného zdroje.
Kladného hospodářského výsledku jsme dosáhli i díky řadě úsporných opatření. Mnohá
úsporná opatření byla nastavena již v roce 2012 a promítla se do hospodaření ústavu v
roce 2013. V roce 2013 jsme vypověděli pronájem prostor v Národní 35, k úsporám došlo
v oblasti nákupu energií, telekomunikací, v rámci výběrových řízení aj. Minimálně bylo
investováno do údržby a oprav, nicméně jsme se vzhledem k narůstající poptávce
pacientů po naší zdravotní péči rozhodli investovat do vybavení 6 nových ordinací, které
nám byly nabídnuty k pronájmu v 1. patře EÚ.
Velmi šetříme v oblasti mzdové, kterou musíme z naprosto majoritní části pokrýt z
vlastních zdrojů (pojišťovny, grantové úkoly). Radikální úsporná opatření v této oblasti
však dlouhodobě není možné uplatňovat, protože by vedla ke stagnaci našeho
zdravotnického a vědecko-výzkumného zařízení, zejména destabilizaci personální
základny, a ke ztrátě jeho konkurenceschopnosti. Proto věříme, že v letošním roce bude
naše práce oceněna bez uplatnění radikálních restrikcí pojišťoven a že nám bude
přiznána vyšší institucionální podpora než v roce 2013. To nám dává naději kladného
hospodářského výsledku v roce 2014.
19
Výroční zpráva 2013
Rozvaha k 31. 12. 2013
AKTIVA
A. Stálá aktiva
Dlouhodobý nehmotný majetek
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku
Dlouhodobý hmotný majetek
Oprávky k hmotnému dlouhodobému majetku
Dlouhodobý finanční majetek
Dlouhodobé pohledávky
B. Oběžná aktiva
Zásoby
Krátkodobé pohledávky
Opravné položky k pohledávkám
Krátkodobý finanční majetek
AKTIVA CELKEM
stav k 31.12.2013
13 309 505.64
2 905 940.00
-2 202 772.00
67 823 519.87
-55 217 182.23
0.00
0.00
37 449 057.39
5 963 330.73
13 325 668.21
-3 440 841.72
21 600 900.17
50 758 563.03
stav k 31.12.2012
11 853 565.05
2 649 810.00
-2 166 250.00
67 031 070.38
-55 728 490.33
0.00
0.00
35 171 845.27
4 885 667.94
16 355 491.78
-2 898 596.25
16 829 281.80
47 025 410.32
stav k 31.12.2011
9 780 607.22
2 200 760.00
-2 195 240.00
67 549 689.24
-57 774 602.02
0.00
0.00
45 076 481.38
3 603 563.27
17 494 605.33
-1 439 515.35
25 417 828.13
54 857 088.60
PASIVA
C. Vlastní kapitál
Jmění a upravující položky
Fondy
Výsledek hospoření
D. Cizí zdroje
Rezervy
Dlouhodobé závazky
Krátkodobé závazky
Bankovní úvěry a půjčky
PASIVA CELKEM
stav k 31.12.2013
40 740 902.36
23 042 166.30
17 631 131.96
67 604.10
10 017 660.67
0.00
0.00
10 017 660.67
0.00
50 758 563.03
stav k 31.12.2012
38 370 250.57
17 366 238.14
25 231 178.11
-4 227 165.67
8 655 159.75
0.00
0.00
8 655 159.75
0.00
47 025 410.32
stav k 31.12.2011
43 480 197.25
15 242 205.31
28 155 221.07
82 770.87
11 376 891.35
0.00
0.00
11 376 891.35
0.00
54 857 088.60
stav k 31.12.2013
22 780 379.85
14 573 595.42
54 126 137.00
8 460.00
18 108 852.58
2 859 027.38
354 589.12
112 811 041.35
stav k 31.12.2012
21 352 477.20
17 071 743.40
51 139 574.00
8 459.00
16 789 351.39
4 265 098.75
430 584.29
111 057 288.03
stav k 31.12.2011
23 101 968.04
15 685 487.16
53 543 307.00
7 896.00
14 276 155.52
4 303 966.98
533 087.89
111 451 868.59
76 459 261.75
0.00
4 781 711.80
251 648.90
31 386 023.00
112 878 645.45
67 604.10
0.00
67 604.10
73 916 479.07
0.00
9 099 853.80
16 896.48
23 796 893.00
106 830 122.35
-4 227 165.68
0.00
-4 227 165.68
76 750 388.26
0.00
13 264 583.20
269 275.00
21 250 393.00
111 534 639.46
82 770.87
0.00
82 770.87
Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2013
NÁZEV POLOŽKY
Spotřebované nákupy
Služby
Osobní náklady
Daně a poplaky
Ostatní náklady
Odpisy, rezervy a opravné položky
Finanční náklady
Náklady celkem
Výnosy z prodeje služeb
Aktivace
Ostatní výnosy
Finanční výnosy
Výnosy z nároků na prostředky SR, rozpočtů ÚSC a státních fondů
Výnosy celkem
Výsledek hospodaření před zdaněním
Daň z příjmů
Výsledek hospodaření po zdanění
20
Endokrinologický ústav
LÉČEBNÁ PÉČE
Endokrinologický ústav je smluvním zdravotnickým zařízením všech zdravotních
pojišťoven působících v ČR. Majoritní podíl klientů Endokrinologického ústavu tvoří
pojištěnci Všeobecné zdravotní pojišťovny, ale za stejných smluvních podmínek
poskytuje ústav léčebnou péči i klientům všech ostatních pojišťoven. Ve srovnání
s předchozími léty, kdy pojištěnci VZP zaujímali téměř 70 % našich pacientů, je zde
zřetelný odliv pojištěnců ve prospěch menších zdravotních pojišťoven.
Rozložení pacientů v roce 2013 dle
pojišťovny (celkem 29 541 unicit. RČ)
ZPMV
11%
VOZP
5%
ČPZP ZPŠ RBP
3% 1% 0%
VZP
55%
OZP
25%
Úhrady zdravotních pojišťoven za zdravotní péči hrazenou z veřejného zdravotního
pojištění v roce 2013 rámcově definovala vyhláška 475/2012 Sb.
Počet vyšetření hrazených
pojišťovnou - klinika
180 000
160 000
207
140 000
301
120 000
901
100 000
904
80 000
103
60 000
101
40 000
104
20 000
0
2009
2010
2011
2012
2013
21
Výroční zpráva 2013
Počet vyšetření hrazených
pojišťovnou - komplement
550 000
500 000
816
450 000
813
400 000
801
350 000
2009
2010
2011
2012
2 013
Vzhledem k získané akreditaci laboratorního komplementu došlo od 1.6.2013 ke zvýšení
hodnoty bodu v odbornosti 801 a 813 z původního 0,55 Kč/bod na 0,70 Kč/bod a
v odbornosti 816 z původního 0,40 Kč/bod na 0,50 Kč/bod. Vlivem akreditace LK-EÚ je
tedy celková roční úhrada vykázané péče LK-EÚ navýšena o více než 5 mil. Kč.
V případě, že by LK-EÚ byla uznána zvýšená bodová úhrada již od 1.1.2013, byla by
celková částka navýšena o dalších 4,7 mil. Kč.
Úhrada péče komplementu (Kč)
bez akreditace
s akreditací od června
s akreditací od ledna
4 697 840
36 322 931
úhrada bez akreditace
41 517 104
úhrada s akreditací
Endokrinologický ústav poskytuje léčebnou a diagnostickou péči v 10 odbornostech:










22
Odb. 101 – interní lékařství
Odb. 103 – diabetologie
Odb. 104 – endokrinologie
Odb. 301 – pediatrie
Odb. 207 – alergologie a klinická imunologie
Odb. 904 – antropologie
Odb. 901 – klinická psychologie
Odb. 801 – laboratoř klinické biochemie
Odb. 813 – laboratoř alergologie a klinické imunologie
Odb. 816 – laboratoř molekulární genetiky
Endokrinologický ústav
Počet vyšetření v jednotlivých odbornostech v roce 2013
Odbornost/počet
101 - interna
103 - diabetologie
104 - endokrinologie
207 - alergologie a klin. imunologie
pacientů
vyšetření
body
11 578
21 923
5 108 964
2 044
6 674
1 043 157
26 125
111 761 16 531 284
13
15
2 359
301 - pediatrie
370
511
167 584
901 - klinická psychologie
100
2 107
683 605
1 225
2 815
1 007 397
904 - antropologie
801 - lab. klinické biochemie
27 752
452 137 57 689 768
813 - lab. alergologie a klin.
imunologie
11 217
37 696 13 497 475
816 - lab. molekulární genetiky
259
2 043
1 934 895
Endokrinologický ústav trvale usiluje o zvyšování kvality léčebné péče a s tím
souvisejících poskytovaných služeb zaměřených zejména na bezpečí pacienta. Ve vstupní
hale byl nainstalován dávkovač dezinfekčního prostředku k hygieně rukou.
Endokrinologický ústav dbá o handicapované pacienty. Zrakově postižení si mohou
stáhnout informace o zdravotnickém zařízení do svých zvukových aparátů. V přízemí
budovy bylo vybudováno bezbariérové WC.
Bylo vyvinuto úsilí vedoucí k lepší informovanosti pacientů prostřednictvím
aktualizovaných webových stránek. Pacienti mohou získávat informace také
prostřednictvím QR kódu. Pacienti jsou vyzýváni k informovanému souhlasu
s elektronickou komunikací mezi pacientem a lékařem.
Dotazníkovým šetřením je snaha ověřit spokojenost pacientů a vyslyšet jejich přání.
Vedle úspěšné akreditace LK-EÚ Endokrinologický ústav podniká přípravné kroky
k akreditaci celé instituce, a to podle Národních akreditačních standardů pro
ambulantní zdravotnická zařízení Spojené akreditační komise (SAK) ČR.
23
Výroční zpráva 2013
VĚDA A VÝZKUM
EÚ zajišťuje aplikovaný výzkum s prvky základního výzkumu v endokrinologii a jiných
souvisejících oborech. Výzkumné aktivity EÚ v uplynulém roce vycházely z průběžně
aktualizované koncepce výzkumu z roku 2012, reagující na potřeby a výzvy zdravotnictví
v endokrinologii a v příbuzných oblastech. Výzkumný plán vycházel z priorit
zdravotnického výzkumu v Evropské unii, formulovaných v Rámcových programech a
dále konkretizovaný v Rezortním plánu výzkumu MZ ČR a z měnící se společenské
poptávky.
Počty grantů v posledních 5 letech
30
IGA MZ ČR
spoluřešitelské
25
GA ČR spoluřešitelské
20
Institucionální MZCR
15
Podpora Evropské unie
10
OSTATNÍ
5
IGA MZ ČR
0
2009
KOMERČNÍ
(390)
1%
MZ ČR - IGA EÚ
spoluřešitel (4
172)
10%
2010
2011
2012
2013
Podpora v tis. Kč na rok 2013
OPPK (4 671)
12%
MZ ČR INSTITUCIONÁL
NÍ (4 600)
12%
MZ ČR PROGRAM
ZDRAVÍ (140)
0%
MZ ČR - IGA EÚ
hlavní řešitel
(26 080)
65%
24
Endokrinologický ústav
Granty řešené Endokrinologickým ústavem (řešitel projektu)
Agentura
MZ ČR
PROGRAM
ZDRAVÍ MZ ČR
IGA
Číslo
Název
Držitel
od
do
MZ00023761
Podpora na rozvoj výzkumné organizace na dlouhodobý
koncepční rozvoj výzkumu, vývoje a inovace příjemce
BENDLOVÁ Běla
2013
2013
4113
Nadváha a obezita dětí a adolescentů
KUNEŠOVÁ Marie
2013
2013
NT/123364/2011
Chromogranin, metanefriny a thyreoidální faktory v
diferenciální diagnostice neuroendokrinních tumorů se
zaměřením na medulární karcinom štítné žlázy a
BÍLEK Radovan
2011
2014
Extraovariální steroidní hormony v menstruačním cyklu ženy DUŠKOVÁ Michaela
2011
2014
Hormonální ukazatele jako prediktory vývoje mentálních
změn u pacientů s hydrocefalem
SOSVOROVÁ Lucie
2011
2014
HLAVATÝ Petr
2011
2014
KUBÁTOVÁ Jana
2012
2015
MÁČOVÁ Ludmila
2012
2014
VAŇKOVÁ Markéta
2012
2015
VEJRAŹKOVÁ Daniela 2012
2015
KUNEŠOVÁ Marie
2012
2015
ZAMRAZILOVÁ Hana
2012
2015
KANČEVA Radmila
NT/123405/2011
NT/123494/2011
NT/123425/2011
NT/13369-4
NT/13542-3
NT/13543-4
NT/13544-4
NT/13735-4
NT/13792-4
Výživa, obezita a metabolický syndrom u dětí a
dospívajících - vliv na metabolizmus lipidů a adipokinů,
změny při redukčním režimu
Vliv vybraných endokrinních disruptorů na lidskou
spermatogenezi
Význam enzymu 11 beta HSD v lidské obezitě
Studium společných patogenetických faktorů Alzheimerovy
choroby a diabetes mellitus 2. typu
Role genetické variability v patogenezi diabetes mellitus 2.
typu a gestačního diabetu
Dlouhodobý efekt bariatrické léčby u obézních diabetiků
typu 2
Vlivy prostředí a individuálního chování ve vztahu k
abdominální obezitě a kardimetabolickým rizikovým
faktorům u českých adolescentů.
NT/13814-4
Úloha neurosteroidů v etiopatogenezi roztroušené sklerózy
2012
2015
NT/13890-4
Úloha neuroaktivních steroidů v etiopatogenezi afektivních
STÁRKA Luboslav
a úzkostných poruch
2012
2015
NT/13901-4
Studium genetických změn u nádorů štítné žlázy
BENDLOVÁ Běla
2012
2015
2223
BOEHRINGER INGELHEIM RCV - klinické hodnocení
KUNEŠOVÁ Marie
2013
2013
DANONE
1124
Vliv vybraných polymorfismů kandidátních genů obezity na
ALDHOON
celkový energetický příjem a příjem jednotlivých nutrientů u
HAINEROVÁ Irena
českých adolescentů
2012
2013
DANONE
1125
Monitorování obezity u sedmiletých dětí v ČR
KUNEŠOVÁ Marie
2012
2013
OPPK
5557
Přístroje pro genomiku a metabolomiku
BENDLOVÁ Běla
2012
2013
KOMERČNÍ
Granty řešené ve spolupráci s Endokrinologickým ústavem
Agentura
IGA
Číslo
Název
Spoluřešitel
NT/11523-6
ŠTERZL Ivan
2010
2015
ŠTERZL Ivan
2011
2015
HILL Martin
2011
2015
NT11277-6
Vztah infekce Helicobacter pylori a gastroesophageálního
reflexu k etiopatogenezi orofaryngeálních a laryngálních
Molekulární přístupy k eliminaci nebo inaktivaci
patogenních cirkulujících imunitních komplexů a IgA
nefropatie a Henoch Schoenleinovy purpury
Profilování neurosteroidních konjugátů a dalších kyselých
metabolitů v tělních tekutinách a jejich perspektiva v
Standartizace diagnostických přístupů hypokortikalismu
STÁRKA Luboslav
2010
2015
NT122115/2011
Predikce termínu pro ukončení těhotenství u žen se
závažnými jaterními chorobami
HILL Martin
2011
2015
NT/11081-5
NT11513-5
25
Výroční zpráva 2013
K výzkumu nad rámec anotovaných cílů dílčích grantových projektů bylo využito
prostředků projektu koncepčního rozvoje výzkumné organizace 00023761 (MZ ČR)
(Endokrinologický ústav, Praha).
Hlavní výstupy výzkumu v roce 2013
Oblast molekulární biologie a genetiky
Této problematice byly v roce 2013 věnované tři projekty IGA MZ ČR. Oproti roku 2012
se studované otázky molekulární biologie a genetiky více prolínaly s ostatními
výzkumnými okruhy, zejména v oblasti obezitologe, ale i steroidních hormonů.
Předmětem řešení byly následující otázky:
a) Studie molekulárně genetických příčin karcinomů štítné žlázy (medulární karcinom,
papilární karcinom a další nádory), se zaměřením na zárodečné či sporadické mutace
vytypovaných onkogenů (RET, BRAF, RAS), polymorfismů kandidátních genů
(RET/PTC1,
XRCC1
aj.),
doplněné
epidemiologickými
studiemi.
Průběžně
byla
doplňována
rozsáhlá
DNA
Vědecko-výzkumná témata:
banka, zahrnující i rodinné
příslušníky
nemocných
a
 Molekulárně-biologický a molekulárněgenetický výzkum v endokrinologii a v
prováděna byla molekulárněpříbuzných medicínských oborech,
genetická vyšetření vzorků. Díky
zaměřený na závažné onkologické a
podpoře MZ bylo možno využít v
monogenní a polygenní endokrinopatie
minulém roce zavedené metodiky
sekvenace pomocí sekvenátoru
 Výzkum úlohy steroidních hormonů,
nové generace. Výstupem jsou
dalších biofaktorů a hormonálních
disruptorů v patogenezi poruch
prioritní výsledky publikované v
nervového a imunitního systému a
časopisech s vysokým IF a řada
reprodukce
prezentací na mezinárodních i
domácích akcích.
 Obezita, od epidemiologie a sledování
vlivu obezity na zdravotní stav
obyvatelstva, přes studium
etiopatogeneze obezity, po hodnocení
různých léčebných postupů a návrhy
konkrétních preventivních a
režimových opatření
b)
Studie
molekulárně
genetického pozadí gestačního
diabetu
a
role
genetické
variability v jeho patogenezi:
Pokračovalo
shromažďování
souborů gestačních diabetiček,
 Poruchy funkce štítné žlázy – zejména
pacientů s DM2, potomků
epidemiologický výzkum zaměřený na
diabetiků a kontrolních jedinců a
monitorování zásobení obyvatelstva
jejich komplexní charakterizace.
jodem a poruchy funkce štítné žlázy a s
U
celého
souboru
byla
tím související problematika
genotypována
řada
genů
 Ostatní tématika, navazující a
účastných v sekreci a účinku
doplňující výše uvedené oblasti, jakou
inzulinu, v regulaci energetické
je imunoendokrinologie,
rovnováhy,
v
lipidovém
neuroendokrinologie, osteologie,
metabolismu aj.. Byla nalezena
aplikovaná proteomika a vývoj nových
analytických metod pro potřeby
silná
asociace
polymorfismů
biomedicínského výzkumu.
několika genů s gestačním
diabetem, přičemž tyto geny jsou
účastny zejména v regulaci
lipidového metabolismu a energetické rovnováhy. Studována byla i genetická
predispozice hmotnostního přírůstku v těhotenství a inzulinové rezistence. Zajímavé
výsledky přinesla genetická studie polymorfismů genu pro SHBG, jako spojujícího
článku mezi inzulinorezistencí u gestačních diabetiček, diabetiků 2. typu a syndromem
polycystických ovarií. Prioritní je zjištění odlišné odpovědi adipokinů a inkretinů na
26
Endokrinologický ústav
orální glukózový toleranční test u gestačních diabetiček a žen se syndromem
polycystických ovárií ve srovnání s kontrolními ženami.
c) Studie molekulárně genetických příčin Alzheimerovy choroby (AD) propojující
poznatky z molekulární genetiky a neuroendokrinologie. Předmětem studia je zjistit
možné patogenetické souvislosti s diabetem 2. typu, zjistit fenotypové projevy rizikových
genů pro AD u běžné populace a hledat vhodné biomarkery pro včasné odhalení
degenerativních změn. V roce 2013 byl kompletizován soubor pacientů s AD a
odpovídajících kontrol a ukončena genotypizace kandidátních genů AD v běžné populaci.
Problematika steroidních hormonů, dalších biofaktorů a hormonálních
disruptorů a jejich souvislost s poruchami nervového a imunitního systému a
reprodukce
Touto problematikou se zabývalo celkem 5 grantových projektů IGA MZ ČR a dva
projekty řešené ve spolupráci s jinými pracovišti.
a) V oblasti mužské a ženské reprodukce se výzkum zaměřil na novou tématiku
endokrinních disruptorů a na otázky úlohy hormonů v těhotenství a během porodu,
studované již v minulých létech. Ve spolupráci s andrologickým pracovištěm (Urologická
klinika 3.LF UK a Centrem asistované reprodukce Pronatal) byly získány originální
výsledky hormonálních změn v lidské seminální plazmě ve vztahu k přítomným
polutantům z životního prostředí, známých jako endokrinní disruptory. Pro sledování
obsahu škodlivin v séru a v seminální plazmě byla vyvinuta nová metodika.
b) Díky možnosti stanovení steroidního metabolomu byly získány nové poznatky o
změnách hormonálního spektra v těhotenství a během porodu, využitelné pro sledování
fyziologického těhotenství a jeho poruch. Výzkum probíhal ve spolupráci s
Gynekologicko-porodnickou klinikou 1.LF UK. Z nových poznatků uveďme i vliv kouření
na hormonální změny během vývoje plodu.
c) Pokračoval výzkum sexuálních steroidů adrenálního původu a glukokortikoidů a
jejich vliv na menstruační cyklus žen včetně předčasného ovariálního selhání s cílem
využití výsledků ve funkčních testech.
d) Výzkum úlohy steroidů a dalších hormonů u neurodegenerativních a neuropsychiatrických onemocnění se zaměřil na vyšetřování vhodných biomarkerů, jež by
umožnily včasnou diagnózu a následnou léčbu vybraných chorob. Studie navazovaly na
úspěšně vyřešené granty v minulých letech, řešené ve spolupráci s Psychiatrickým
centrem v Praze, Neurochirurgickou klinikou Ústřední vojenské nemocnice a s
Všeobecnou fakultní nemocnicí. Byly zjištěny hormonální změny, konkrétně poměr
kortizolu a jeho biologicky neaktivního metabolitu kortizonu v mozkomíšním moku u
nemocných s hydrocefalem, na jejichž základě bude možno odhadnout prognózu choroby.
Pokračoval výzkum hormonálních změn u dalších psychiatrických onemocnění, kromě
schizofrenie, studované v předchozích letech. K odhalení změn steroidního spektra bylo,
podobně jako u studií hormonálních změn v těhotenství, využito stanovení steroidního
metabolomu. Výsledky jsou součástí úsilí o nalezení vhodných biochemických markerů
pro včasné odhalení a klasifikaci závažných neuropsychiatrických poruch.
e) Poslední téma tohoto okruhu se týkalo úlohy imunoprotektivních a
neuroprotektivních steroidů a dalších hormonů, zejména dehydroepiandrosteronu a jeho
7-hydroxylovaných metabolitů při vzniku a rozvoji roztroušené sklerózy. Dosavadní
výsledky potvrdily význam změn poměru glukokortikoidů vs. imuno- a
neuroprotektivních derivátů dehydroepiandrosteronu u sledovaných nemocných.
Obezita a její dopady na zdravotní stav obyvatelstva
Problematice obezity a souvisejích chorob, včetně zásahů do endokrinních regulací, byly
v uplynulém roce věnovány 3 běžící grantové projekty IGA MZ ČR a jeden společný se
27
Výroční zpráva 2013
steroidní tématikou. Na rozdíl od r. 2012, více souvisejích otázek mohlo být řešeno díky
institucionální podpoře MZ.
a) Výzkum navázal na úspěšně vyřešený projekt Norského finančního mechanismu
„Childhood obesity, prevalence and treatment“ („COPAT“). Bylo využito rozsáhlé
databáze a biologických vzorků, získaných komplexním vyšetřením více než 1700
obézních i neobézních adolescentů ve věku 14-17.9 let. Získaný biologický materiál –
vzorky sér a DNA byl dále zpracováván, výsledky statisticky vyhodnoceny a
publikovány. K vyhodnocení dat bylo využito komplexní vícerozměrné analýzy
anamnestických dat, údajů o jídelních a pohybových zvyklostech, antropometrických,
molekulárně-genetických, biochemických, hormonálních, infekčních a behaviorálních
faktorů. Na základě těchto výsledků bylo možno vytypovat rizikové faktory pro vznik a
rozvoj metabolického syndromu a doprovodných komplikací v kritickém období dospívání
a formulovat nutriční doporučení, opírající se o exaktní výsledky.
b) Byly nalezeny polymorfismy vybraných kandidátních genů zodpovědných za regulaci
energetického příjmu, které jsou spojeny s rizikem rozvoje metabolického syndromu.
Byla zjištěna jejich prevalence u obézních dětí a adolescentů ve srovnání s kontrolními
soubory zdravých jedinců. Studie byly zaměřeny i na riziko kardiovaskulárních poruch.
c) V mezinárodní spolupráci byly studovány vztahy mezi obezitou a životním stylem,
fyzickou aktivitou, a dietou. Např. bylo zjištěno, že u dětí obézních rodičů dieta se
zvýšeným obsahem proteinů významně snižuje jejich kardiovaskulární rizika. Další
studie potvrdila, že hladinu krevních lipidů významně ovlivňují přímé interakce
nutrientů s genetickým pozadím.
d) V rámci projektu COSI (childhood obesity surveillance initiative) zahájené WHO
Europe v roce 2006 proběhlo v roce 2013 ve spolupráci s praktickými lékaři vedenými
MUDr.B.Procházkou 3.kolo monitorování nadváhy a obezity sedmiletých dětí. V roce
2013 bylo vyšetřeno téměř 2500 dětí, u nichž byl kromě váhy a výšky změřen obvod pasu
a boků. Dále byly získány informace o charakteristikách příjmu potravy, o fyzické
aktivitě dětí a o prostředí dítěte v rodině i škole. Toto kolo projektu bylo umožněno
finanční podporou z dotace MZd a grantu Institutu Danone, zúčastnění lékaři se na něm
podíleli bez finančního ohodnocení. Na projektu se v rámci spolupráce s Přírodovědeckou
fakultou účastní 2 studentky oboru Antropologie a genetika člověka. Projekt probíhá ve
spolupráci s WHO Europe, za podpory regionální kanceláře WHO v ČR a ve spolupráci s
řešitelskými pracovišti ze 17 evropských zemí.
e) Byla potvrzena úloha infekce adenovirem 36 a jeho rozšíření v populaci, jako faktoru
pro rozvoj obezity a nadváhy u dětí a adolescentů. Pozitivita infekce korelovala se
zvýšenými hladinami celkového a LDL-cholesterolu, ale překvapivě s nižšími hladinami
glukózy v krvi.
f) Na projekt bariatrické léčby
obézních diabetiků zahájený doc.
Vrbíkovou a podpořeným grantem
EFSD navázal grant IGA. Ve
spolupráci s OB klinikou byli
obézní pacienti s DM 2 léčeni
jednou ze tří metod bariatrické
chirugie- bandáží žaludku, plikací
žaludku nebo biliopankreatickou
diverzí. V rámci navazujícího
projektu probíhá sledování těchto
pacientů po 2 a 4 letech po výkonu.
V průběhu kontrol je vyšetřována
hormonální a metabolická odpověď v rámci dynamických testů (meal test, clamp),
sledováno jejich složení těla včetně vyšetření DEXA a jsou získávány vzorky podkožní
tukové tkáně.
28
Endokrinologický ústav
g) Speciální řešené téma představuje projekt úloha 11beta-hydroxysteroidní
dehydrogenázy u obézních. Jako klíčový enzym metabolismu, jenž udržuje rovnováhu
nejen mezi biologicky aktivními a neaktivnímu glukokortikoidy, ale i
imunoprotektivními metabolity DHEA a jejich prekurzory ve svalu a v tukové tkáni,
představuje tento enzym významný faktor rozvoje obezity a skýtá možnosti jejího
ovlivnění.
Ostatní řešená témata
Mezi tradiční témata řešená a rozvíjená v ústavu od počátku jeho existence patří
epidemiologický výzkum zaměřený na poruchy funkce štítné žlázy a problematika
jodového deficitu. V uplynulém roce bylo možno využít pro tyto cíle i unikátního souboru
dat a vzorků, získaných při řešení projektu COPAT. S problematikou poruch funkce
štítné žlázy souvisely i výzkum neuroendokrinních tumorů, zejména feochromocytomu, s
využitím proteomického přístupu, jakož i hledání vhodných biomarkerů, jakými jsou
chromograniny a metanefriny.
K tradičním tématům řešeným ve spolupráci s lékařskými fakultami patří studie
zaměřené na polyglandulární autoimunitní syndromy, z novější doby pak studie dopadů
promoření Helicobacterem Pylori na endokrinní a imunitní systém.
Bohatě publikovanou oblastí je i osteologie.
Projekt v rámci Operačního programu Praha – Konkurenceschopnost
V době od 1. září 2012 do 28. února.2013 byl v Endokrinologickém ústavu realizován
projekt s názvem Přístroje pro genomiku a metabolomiku (CZ.2.16/3.1.00/28044). Projekt
byl podpořený z Evropského fondu pro regionální rozvoj a z rozpočtu ČR v rámci
Operačního programu Praha – Konkurenceschopnost „Praha & EU: Investujeme do vaší
budoucnosti“ a „Evropský fond pro regionální rozvoj“ (Prioritní osa: 16.3 Inovace a
podnikání, Oblast podpory: 16.3.1 Rozvoj inovačního prostředí a partnerství mezi
základnou výzkumu a vývoje a praxí).
LC-MS
Sekvenátor nukleových kyselin nové
generace
29
Výroční zpráva 2013
Projekt byl jednoetapový s realizační fází po dobu 6 měsíců. Cílem projektu bylo pořízení
přístrojového vybavení pro oblast molekulární genetiky a metabolomiky za účelem
studia genetického pozadí chorob.
V rámci realizační fáze projektu byly pořízeny dva špičkové laboratorní přístroje
(Vysokorychlostní kapalinový chromatograf s hmotnostním detektorem (LC-MS) a
Systém pro sekvenování nukleových kyselin nové generace). Jelikož se jednalo o
technicky specifická a naprosto odlišná zařízení, byla provedena 2 nezávislá zadávací
řízení samostatně na každý přístroj. Obě zadávací řízení proběhla podle pravidel OPPK
a podle zákona 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách a byla vyhlášena v režimu
otevřeného řízení.
Od 1. 3. 2013 se projekt přehoupl do fáze udržitelnosti (5 let). V rámci 1. roku fáze
udržitelnosti byl naplněn monitorovací indikátor „Vznik pracovní pozice pro pracovníka
VaV“. V dalších letech fáze udržitelnosti vznikne partnerství se soukromým subjektem.
VÝUKOVÁ ČINNOST
Na klinickém oddělení Endokrinologického ústavu – akreditovaném pracovišti pro
endokrinologii II. typu a diabetologii I.typu (přiznáno MZ od r. 2012) plní lékaři před
atestací z endokrinologie a diabetologie speciální vzdělávací program:
a) 1,5 týdne na endokrinologické ambulanci II. Typu (OKE)
b) 1 týden povinná stáž v oboru: Steroidní diagnostika , imunoendokrinologie a
molekulárně genetické metody včetně funkční diagnostiky v endokrinologii (SIM)
c) 2 týdny ultrasonografická stáž a cílená aspirační biopsie (SONO)
d) stáž na oddělení obezitologie (OBE)
Stáže na EÚ 2013
SONO – endokrinologická ultrasonografie a cílená biopsie
34
OKE – stáž na oddělení klinické endokrinologie
11
OBE – stáž na oddělení obezitologie
8
SIM – steroidní diagnostika, imunoendokrinologie a molekulárně
genetické metody včetně funkční diagnostiky v endokrinologii
22
Celkem
75
Lékaři EÚ se podílejí na postgraduálním vzdělávání aktivně přednáškami na
předatestačních kurzech organizovaných Subkatedrou endokrinologie IPVZ a
lékařskými fakultami univerzit.
Zaměstnanci Endokrinologického ústavu dále provozují pedagogickou činnost na celé
řadě vysokých škol, jako jsou Lékařské fakulty UK, Přírodovědecká fakulta UK (katedra
biochemie, katedra antropologie a genetiky člověka), Jihočeská univerzita, Univerzita
Pardubice, VŠCHT).
Endokrinologický ústav je školitelským pracovištěm v pregraduálním a postgraduálním
studiu.
30
Endokrinologický ústav
Studium
RNDr.
Markéta
Vaňková,
Ph.D.
magisterské Bc. Gabriela
Vacínová
Doc. RNDr.
Běla
Bendlová,
CSc.
doktorské
Mgr. Josef Včelák Studium genetického
pozadí metabolického
syndromu
Př.F. UK
Praha
doktorské
Mgr. Eliška
Václavíková
Genetika medulárního
karcinomu štítné žlázy
a Hirschsprungovy
choroby
Př.F. UK
Praha
doktorské
Mgr. Olga
Bradnová
Genetické příčiny
Diabetes Mellitus 2.
typu - studium
kandidátních genů
Př.F. UK
Praha
doktorské
Mgr. Tereza
Hálková
Karcinomy štítné žlázy
– studium genetických
alterací
Př.F. UK
Praha
Ing. Martin
Hill, DrSc.
doktorské
Mgr. Jana
Kubátová
Vliv vybraných
endokrinních
disruptorůna lidskou
sparmatogenezi
I. LF UK,
Biomedicína
Prof.
Luboslav
Stárka,
DrSc.
doktorské
MUDr. Veronika
Cirmanová
Pubertální kost
I. LF UK,
Biomedicína
doktorské
MUDr. Hana
Pospíšilová
Metabolický syndrom a
steroidníspektrum
I. LF UK,
Biomedicína
Prof.
MUDr.
Karel
Vondra
DrSc.
doktorské
MUDr. Hana
Jandíková
Neurosteroidy v
I. LF UK,
endokrinních regulacích Biomedicína
doktorské
MUDr. Hana
Kvasničková
Příčiny poruch
menstruačního cyklu u
pacientek s diabetes
mellitus 1.typu
1.LF UK,
fyziologie a
patofyziologie
člověka
Mudr.
Michaela
Dušková,
PhD.
doktorské
Mgr. Monika
Šrámková
Využití steroidního
spektra v poznání
patofyziologie některých
onemocnění
1.LF UK,
fyziologie a
patofyziologie
člověka
doktorské
MUDr.Hana
Jandíková
Neuroaktivní steroidy a
závislosti
1.LF UK,
fyziologie a
patofyziologie
člověka
doktorské
MUDr. Hana
Pospíšilová
Metabolický syndrom a
steroidní spektrum
1.LF UK,
fyziologie a
patofyziologie
člověka
Monitorování dětské
obezity – studie WHO
Př.F. UK
Praha
Doc. Marie
Kunešová,
Jméno studenta Téma práce
Fakulta,
škola
Školitel
magisterské T. Gutten bergerová
Diabetes mellitus 2.
Př.F. UK
typu a Alzheimerova
Praha
demence: studium
společných
patogenetických faktorů
31
Výroční zpráva 2013
CSc.
magisterské M. Mádlová
Prof.
doktorské
MUDr. Ivan
Šterzl, CSc.
PharmDr.
Lucie
Sosvorová,
Ph.D.
MUDr. Monika
Hybenová
magisterské Bc. Tereza
Chlupáčová
Prof. RNDr. doktorské
Richard
Hampl,
DrSc.
Mgr. Barbora
Sedláčková
Nadváha a obezita
v dětském věku,
epidemiologická studie
Př.F. UK
Praha
Význam infekčních
agens při rozvoji
autoimunitních
tyreopatií
I. LF UK,
Biomedicína
Analýza mozkomíšního
moku u pacientů s
hydrocefalem
Př.F. UK
Praha
Studium plazmatických Př.F. UK
hladin hormonů
Praha
zapojených do regulace
energetické rovnováhy u
české adolescentní
populace.
RNDr.
Šárka
Dvořáková,
Ph.D.
magisterské Bc. Barbora
Šmídová
Nádory štítné žlázy a
jejich molekulárně
genetické příčiny
Př.F. UK
Praha
RNDr.
Hana
Zamrazilov
á, Ph.D.
doktorské
Studium polymorfismů
kandidátních genů a
jejich role v patogenezi
nadváhy a obezity
Př.F. UK
Praha
Mgr. Lenka
Dušátková
Dále je Endokrinologický ústav školitelem středního zdravotnického personálu (sester a
nutričních terapeutek), které zde vykonávají povinnou školní praxi. Mentorem klinické
praxe je vrchní sestra Mgr. Eva Holečková. Studenti přicházejí z Vyšší odborné
zdravotnické školy a střední zdravotnické školy Praha 4, ul. 5. Května. V roce 2013
vykonalo praxi v EÚ celekm 52 studentek.
CELKOVÁ PUBLIKAČNÍ A PREZENTAČNÍ AKTIVITA
ENDOKRINOLOGICKÉHO ÚSTAVU V ROCE 2013
Publikační část, shrnutí
Počet dedikovaných publikací v zahraničních časopisech s impakt faktorem
30
Součet impakt faktorů dedikovaných publikací v zahraničních časopisech
131,883
Počet dedikovaných publikací v zahraničních recenzovaných časopisech
8
Počet dedikovaných publikací v českých časopisech s impakt faktorem
5
Součet impakt faktorů dedikovaných publikací v českých časopisech
Počet dedikovaných publikací v českých recenzovaných časopisech
32
7,735
35
Endokrinologický ústav
Přehled citačních indexů (dle metodiky WOS)
h-index Počet všech citací / Počet citací bez autocitací
Aldhoon – Hainerová I.
5
102 / 94
Bendlová B.
18
735 / 692
Bičíková M.
15
638 / 566
Dušková M.
4
59 / 52
Dvořáková M.
3
13 / 13
Dvořáková Š.
8
162 / 142
Grimmichová T.
3
30 / 29
Hainer V.
19
1020 / 937
Hampl R.
22
2097 / 1772
Hill M.
27
2721 / 2039
Hlavatý P.
5
125 / 114
Jandíková H.
4
49 / 46
Kunešová M.
18
882 / 798
Kvasničková H.
5
88 / 84
Lukášová P.
5
65 / 63
Stanická S.
8
194 / 188
Stárka L.
27
3245 / 2699
Sýkorová V.
4
62 / 60
Šterzl I.
11
365 / 313
Václavíková E.
6
89 / 81
Vaňková M.
8
203 / 199
Včelák J.
8
200 / 197
Vejražková D.
5
103 / 103
Vondra K.
16
699 / 612
Vrbíková J.
16
635 / 595
Zamrazil V.
13
757 / 700
Zamrazilová H.
5
77 / 76
33
Výroční zpráva 2013
Impaktované články zahraniční
 Aldhoon Hainerová I, Zamrazilová H, Hlavatá K, Gojová M, Kunešová M, Hill
M, Nedvídková J, Bellisle F, Hainer V. Lifestyle intervention discloses an
association of the Eating Inventory-51 factors with cardiometabolic health risks. Eat
Weight Disord. 2013 Mar; 18(1): 83-6. Epub 2013 Mar 29.
 Aldhoon Hainerová I, Zamrazilová H, Atkinson RL, Dušátková L, Sedláčková
B, Hlavatý P, Lee ZP, Kunešová M, Hainer V. Clinical and laboratory
characteristics of 1179 Czech adolescents evaluated for antibodies to human
adenovirus 36. Int J Obes (Lond). 2013 May 14. doi: 10.1038/ijo.2013.72. [Epub ahead
of print].
 Benes J, Kotrc M, Borlaug BA, Lefflerova K, Jarolim P, Bendlova B., Jabor A,
Kautzner J, Melenovsky V. Resting heart rate and heart rate reserve in advanced
heart failure: Prognostic impact and pathophysiologica correlates. JACC Heart
Failure 2013; 1 (3):259-266.
 Bendtsen LQ, Lorenzen JK, Larsen TM, van Baak M, Papadaki A, Martinez JA,
Handjieva-Darlenska T, Jebb SA, Kunešová M, Pfeiffer AF, Saris WH, Astrup A,
Raben A. Associations between dairy protein intake and body weight and risk
markers of diabetes and CVD during weight maintenance. Br J Nutr. 2013 Oct 30:110. [Epub ahead of print] PubMed PMID: 24168904.
 Bicikova M, Hill M, Ripova D, Mohr P, Hampl R. Determination of steroid
metabolome as a possible tool for laboratory diagnosis of schizophrenia. J Steroid
Biochem Mol Biol. 2013,133:77-83.
 Bradnova O., Kyrou I., HainerV., Vcelak J, Halkova T, Sramkova P, Dolezalova
K, Fried M, McTernan P, Kumar S, Hill M, Kunesova M, Bendlova B, Vrbikova
J. Laparoscopic greater curvature plication in morbidly obese women with type 2
diabetes: effects on glucose homeostasis, postprandial triglyceridemia and selected
gut hormones. Obes Surg. 2013 Dec 5. [Epub ahead of print]
 Brahe LK, Ängquist L, Larsen LH, Vimaleswaran KS, Hager J, Viguerie N, Loos RJ,
Handjieva- Darlenska T, Jebb SA, Hlavaty P, Larsen TM, Martinez JA, Papadaki A,
Pfeiffer AF, van Baak MA, Sørensen TI, Holst C, Langin D, Astrup A, Saris WH.
Influence of SNPs in nutrient-sensitive candidate genes and gene-diet interactions on
blood lipids: the DiOGenes study. Br J Nutr. 2013 Sep 14;110(5):790-6. doi:
10.1017/S0007114512006058. Epub 2013 Jan 29. PubMed PMID: 23360819.
 Damsgaard CT, Papadaki A, Jensen SM, Ritz C, Dalskov SM, Hlavaty P, Saris WH,
Martinez JA, Handjieva-Darlenska T, Andersen MR, Stender S, Larsen TM, Astrup
A, Mølgaard C, Michaelsen KF; Diogenes. Higher protein diets consumed ad libitum
improve cardiovascular risk markers in children of overweight parents from eight
European countries. J Nutr. 2013 Jun;143(6):810-7. doi: 10.3945/jn.112.173427. Epub
2013 Apr 17. PubMed PMID: 23596158.
 De Gaetano A., Panunzi S., Matone A., Samson A., Vrbíková J., Bendlová B.,
Pacini G. Routine OGTT: A robust model including incretin effect for precise
identification of insulin sensitivity and secretion in single individual. Plos One, 2013,
8(8):e70875 (s.1-16).
 Dolezalova K, Fried M, Sramkova P, Pichlerova D:BPD as revisional procedeure
after failed adjustable gastric band (AGB). Obes Surg 2013, 23:1045.
 Dušková M, Hruškovičová H, Simůnková K, Stárka L, Pařízek A: The effects of
smoking on steroid metabolism and fetal programming. J Steroid Biochem Mol Biol.
2013 May 14. [Epub ahead of print]
 Dušková M, Pospíšilová H, Hill M, Stárka L. Obesity, circulating androgens and
their precursors. J. Steroids Hormone Sci 2013; S11: 001. Doi: 10.4172/21577536.S11- 001Open access on-line časopis,
 Hainer V, Aldhoon-Hainerová I. Obesity paradox does exist. Diabetes Care. 2013
Aug;36 Suppl 2:S276-81.
 Hill M. Special issue on pregnancy and steroids: Editorial, The Journal of steroid
biochemistry and molecular biology (2013).
 Hill M, Paskova A, Kanceva R, Velikova M, Kubatova J, Kancheva L, Adamcova
K, Mikesova M, Zizka Z, Koucky M, Sarapatkova V, Kacer V, Matucha P, Meloun M,
34
Endokrinologický ústav













Parizek A, Steroid profiling in pregnancy: A focus on the human fetus, The Journal of
steroid biochemistry and molecular biology 2013.
Kraus J, Nártová E, Pavlík E, Katra R, Sterzl I, Astl J. Prevalence of Helicobacter
pylori in adenotonsillar hypertrophy in children. Acta Otolaryngol. 2013 Nov 21.
(Přijato do tisku)
Lukes P, Pavlík E, Potuznikova B, Nartova E, Foltynova E, Plzak J, Katra R, Sterzl
I, Bartunkova J, Betka J, Astl J. Detection of Helicobacter pylori in oropharyngeal
lymphatic tissue with real-time PCR and assessment of its carcinogenic potential.
Eur. Arch. Otorhinolaryngol. 2013 Jun 7.(Přijato do tisku)
Majewska MD, Hill M, Urbanowicz E, Rok-Bujko P, Bienkowski P, Namyslowska I,
Mierzejewski P, Marked elevation of adrenal steroids, especially androgens, in saliva
of prepubertal autistic children, European child & adolescent psychiatry 2013.
McConnon A, Horgan GW, Lawton C, Stubbs J, Shepherd R, Astrup A, HandjievaDarlenska T, Kunešová M, Larsen TM, Lindroos AK, Martinez JA, Papadaki A,
Pfeiffer AF, van Baak MA, Raats MM. Experience and acceptability of diets of
varying protein content and glycemic index in an obese cohort: results from the
Diogenes trial. Eur J Clin Nutr. 2013 Jun 19. doi: 10.1038/ejcn.2013.99. [Epub ahead
of print]
Nartová E, Kraus J, Pavlík E, Lukes P, Katra R, Plzak J, Kolarova L, Sterzl I, Betka
J, Astl J.: Presence of different genotypes of Helicobacter pylori in patients with
chronic tonsillitis and sleep apnoea syndrome. Eur. Arch. Otorhinolaryngol. 2013 Jul
18.(Přijato do tisku)
Papadaki A, Linardakis M, Plada M, Larsen TM, Damsgaard CT, van Baak MA, Jebb
S, Pfeiffer AF, Martinez JA, Handjieva-Darlenska T, Kunešová M, Holst C, Saris
WH, Astrup A, Kafatos A. Impact of weight loss and maintenance with ad libitum
diets varying in protein and glycemic index content on metabolic syndrome.
Nutrition. 2013 Dec 23. pii: S0899-9007(13)00400-0. doi:10.1016/j.nut.2013.09.001.
[Epub ahead of print] PubMed PMID: 24369912.
Pařízek A, Koucký M, Dušková M. Progesterone, inflammation and preterm labor. J
Steroid Biochem Mol Biol. 2013 Feb 28. doi:pii: S0960-0760(13)00039-3.
10.1016/j.jsbmb.2013.02.008. [Epub ahead of print]
Smitka K, Papezova H, Vondra K, Hill M, Hainer V, Nedvidkova J. Short-term
exercise combined with Acipimox administration induces an increase in plasma
ACTH and its subsequent fall in the recovery phase in bulimic women. Regul Pept
2013, 182: 45-52.
Smitka K, Papežová H, Vondra K, Hill M, Hainer V, Nedvídková J. The Role of
“Mixed” Orexigenic and Anorexigenic Signals and Autoantibodies Reacting With
Appetite-Regulating Neuropeptides and Peptides of the Adipose tissue-Gut-Brain
Axis: Relevance to Food Intake and Nutritional Status in Patients With Anorexia
Nervosa and Bulimia Nervosa. Int J Endocrinol 2013: Article ID 483145. Epub 2013
Sep 9, s.1-21.
Vejrazkova D., Vcelak J., Vankova M., Hill M., Lukasova P., Bradnova O.,
Halkova T., Cirmanova V., Andelova K., Krejci H., Bendlova B. SHBG genetic
variability and glucose tolerance in T2DM patients, gestational diabetics, and women
with PCOS in comparison with the control Czech population sample. J Steroids Horm
Sci 2013.
Vejrazkova D, Vcelak J, Vankova M, Lukasova P, Bradnova O, Halkova T,
Kancheva R, Bendlova B. Steroids and insulin resistance in pregnancy. J Steroid
Biochem Mol Biol. 2014 Jan;139:122-9. doi: 10.1016/j.jsbmb.2012.11.007. Epub 2012
Nov 29.
Wang P, Menheere PP, Astrup A, Andersen MR, van Baak MA, Larsen TM, Jebb S,
Kafatos A, Pfeiffer AF, Martinez JA, Handjieva-Darlenska T, Hlavaty P, Viguerie N,
Langin D, Saris WH, Mariman EC; Diogenes consortium. Metabolic syndrome,
circulating RBP4, testosterone, and SHBG predict weight regain at 6 months after
weight loss in men. Obesity (Silver Spring). 2013 Oct;21(10):1997-2006. doi:
10.1002/oby.20311. Epub 2013 May 25. PubMed PMID: 23408763.
Wohl P, T. Hucl, P. Drastich, D. Kamenar, J. Spicak, E. Honsova, E. Sticova, A.
Lodererova, J. Matous, M. Hill, M. Kucera, Epithelial markers of colorectal
35
Výroční zpráva 2013
carcinogenesis in ulcerative colitis and primary sclerosing cholangitis, World Journal
of Gastroenterology 2013; 19 (14): 2234-2241.
 Xing M. Ali S. Alzahrani, MD; Kathryn A. Carson, M; Viola D., Elisei R. Bendlova
B., Yip L., Mian C., Vianello F., Tuttle RM, Robenshtok E., Fagin JA, Puxeddu E.,
Fugazzola L., Czarniecka A., Jarzab B., O’Neill CJ., Sywak MS, Lam AK, RiescoEizaguirre G., Santisteban P, Nakayama H, Tufano RP, Pai SI, Zeiger MA, Westra
WH, Clark DP, Clifton-Bligh R., Sidransky D, Ladenson PW, Sykorova V.
Association Between BRAF V600E Mutation and Mortality in Patients With
Papillary Thyroid Cancer. JAMA 2013;309(14):1493-1501.
 Zofkova I, Nemcikova M, Matucha P: Trace elements and bone health. Clin. Chem.
Lab Med 2013; 51: 1555-1561.
Neimpaktované články zahraniční
 Bílek R. Stárka L., Zamrazil V. Dysthyronemia in normal concentrations of
thyrotropin – analytical and clinical consequence. Horm Mol Biol Clin Invest 2013;
13(2):13-17.
 Dušková M, Šimůnková K., Hill M., Hruškovičová H., Pospíšilová H.,
Králíková E., Stárka L. The role of androgens in prediction of success in smoking
cessation in women. Int J Med Pharm Sci and Engineering 2013; 7(12):308-309.
 Hampl R, Kubatova J, Heracek J, Sobotka V, Starka L.Hormones and endocrine
disruptors in human seminal plasma. Endocr Regul. 2013; 47: 149-58.
 Hampl R, Kubátová J, Sobotka V, Heráček J. Steroids in semen, their role in
spermatogenesis, and the possible impact of endocrine disruptors. Hormone Mol Biol
Clin Invest. 2013; 13: 1-5.
 Kahleova H., Matoulek M., Bratova M., Malinska H., Kazdova L., Hill M.,
Pelikanova T. Vegetarian diet-induced increase in linoleic acid in serum
phospholipids is associated with improved insulin sensitivity in subjects with type 2
diabetes, Nutrition & diabetes 3 (2013) e75.
 Papadaki A, Linardakis M, Plada M, Larsen TM, van Baak MA, Lindroos AK,
Pfeiffer AF, Martinez JA, Handjieva-Darlenska T, Kunešová M, Holst C, Saris WH,
Astrup A, Kafatos A; Diet, Obesity and Genes (DiOGenes) Project. A multicentre
weight loss study using a low-calorie diet over 8 weeks: regional differences in
efficacy across eight European cities. Swiss Med Wkly. 2013 Jan 21;143:w13721. doi:
10.4414/smw.2013.13721
 Pařízková J, Rovillé-Sausse Franoise, Molnár Denes.Editorial. Interdisciplinary
aspects of childhood obesity and physical fitness. Journal of obesity, 2013, Article ID
828463, 1-2 s. (přijato do tisku 13.5.2013)
 Wijnhoven TM, van Raaij JM, Spinelli A, Rito AI, Hovengen R, Kunesova M, Starc
G, Rutter H, Sjöberg A, Petrauskiene A, O'Dwyer U, Petrova S, Farrugia Sant'angelo
V, Wauters M, Yngve A, Rubana IM, Breda J. WHO European Childhood Obesity
Surveillance Initiative 2008: weight, height and body mass index in 6-9-year-old
children. Pediatr Obes. 2013 Apr;8(2):79-97.
Impaktované články domácí
 Dušátková L, Zamrazilová H, Sedláčková B, Včelák J, Hlavatý P, Aldhoon
Hainerová I, Korenková V, Bradnová O, Bendlová B, Kunešová M, Hainer V.
Association of obesity susceptibility gene variants with metabolic syndrome and
related traits in 1,443 Czech adolescents. Folia Biol (Praha). 2013;59(3):123-33.
 Hruškovičová H, Dušková M, Šimůnková K, Hill M, Pospíšilová M, Rácz B,
Králíková K, Vondra K, Stárka L: Effects of Smoking Cessation on Hormonal
Levels in Men. Physiol Res. 2013;62(1):67-73.
 Máčová L, Bičíková M, Zamrazilová H, Hill M, Kazihnitková H, Sedláčková
B, Stárka L. Reduced levels of circulating 7alpha-hydroxy-dehydroepiandrosterone
in treated adolescent obese patients. Physiol Res. 2013 Nov 1.
36
Endokrinologický ústav
 Pašková A, Pařízek A, Hill M, Velíková M, Kubátová J, Dušková M, Adamcová
K, Koucký M, Simjak P, Cerný A, Stárka L. Steroid metabolome in the umbilical
cord: Is it necessary to differentiate between arterial and venous blood? Physiol Res.
2013 Nov 1. Přijato 2013
 Zofkova I: New insights in relationships between neuro-hormones and the skeleton.
New perspectives in treatment of osteoporosis? Physiol Res 2013, Přijato 2013
Recenzované články domácí
 Bendlová B. Endokrinní disruptory – neviditelná hrozba – editorial. Vnitřní
lékařství, 2013, 59(5):334-336.
 Drbalová K., Kotík I., Nývltová M., Tučková I., Vodák M., Hill M. Léčba benigních
uzlů štítné žlázy. Postgraduální medicína, 2013, 15(4):430-434.
 Dušková M: Vliv steroidních sexuálních hormonů na funkce CNS. Moderní
gynekologie a porodnictví, přijato 2013.
 Dušková M, Macourek M, Šrámková M, Hill M, Stárka L. The role of taste in
cephalic phase of insulin secretion. Prague Medical Report, 2013, přijato 2013.
 Dvořáková Š., Václavíková E., Škába R., Kavalcová L., Bendlová B.
Hirschsprungova choroba a její genetické příčiny.Česko-slovenská pediatrie,
2013,68(3):167-176.
 Fartáková Z, Simják P, Vítek L, Adamcová K, Horáková V, Koucký M, Hill M,
Dušková M, Pařízek A. Intrahepatální cholestáza v těhotenství. Ceska Gynekol.
2013 Jun;78(3):276-80.
 Heresová J., Knappová D., Král P., Slabá Š., Staňková V., Wagenknecht M.,
Žmolíková J., Kravarová E., Doporučení k psychologickému vyšetření před
bariatrickou operací. DMEV, 16/2013, s.225-234.
 Horáček J., Jiskra J., Límanová Z., Springer D., Zamrazil V. Doporučení pro
diagnostiku a léčbu onemocnění štítné žlázy v těhotenství a pro ženy s poruchou
fertility. DMEV, 2013, 16(1):38-61.
 Horáček J., Jiskra J, Límanová Z., Springer D., Zamrazil V. Doporučení pro
diagnostiku a léčbu onemocnění štítné žlázy v těhotenství a pro ženy s poruchou
fertility. Vnitřní lékařství, 2013, 59(10):909-931.
 Kancheva L., Hill M., Kančeva R.,Veliková M.,Pavelcová M., Stárka L., Havrdová
E. Zvýšená hladina pregnanových izomerů u pacientek s roztroušenou sklerózou.
DMEV, 2013; 16: 35, abstrakt ED
 Kubátová J., Stárka L. Endokrinní disruptory a jejich vliv na spermatogenezi a
testikulární steroidogenezi
 Kunešová M., Tláskal P. Riziková období vzniku a rozvoje obezity u české
populace.Výživa, 2013, 68 (2), 51-52.
 Kvasničková H., Novák Z.Endokrinní orbitopatie. Postgraduální medicína, 2013,
15(7):730-736.
 Stárka L. Za doc. MUDr. Zdeňkem Matysem, CSc. DMEV, 2013, 16(2):127.
 Stárka L. Současné hlavní směry v andrologické endokrinologii. Urologie pro praxi,
2013; 14(3) : 119-121.
 Stárka L. Hormonální léčba acne vulgaris. 1.část. Dermatovenerologie, 2013,55(2): 59.
 Stárka L. Co nového víme o testosteronu. Sympatibulum ČSSM, 1.6.2013, Č.
Krumlov
 Stárka L.Hormonální léčba acne vulgaris. 2.část. Dermatovenerologie, 2013,55(3):614.
 Stárka L.Hyperandrogenismus u žen. Postgraduální medicína, 2013, 15(7):757-760.
 Šrámková P, Spolupráce mezi praktickým lékařem, obezitologem, bariatrickým
chirurgem a obézním nemocným. Postgraduální medicína 2013, 15, č. 9, str. 978 -984
 Šterzl I. Autoimunitní polyendokrinní syndromy. Postgraduální medicina. 2013, 15,
č.7, 777-783.
37
Výroční zpráva 2013
 Vrbíková J. Syndrom polycystických ovarií. Postgraduální medicina. 2013, 15, č.7,
769-776.
 Zamrazil V. Nemoci štítné žlázy v klinické praxi. Postgraduální medicina. 2013, 15,
č.7, 720-729.
 Zamrazil V. Editorial. Postgraduální medicina. 2013, 15, č.7:699.
 Zamrazil V. Hypothyreóza: novinky. Medicína po promoci, 2013,14(1):28-29.
 Zamrazil V. Kožní změny u onemocnění štítné žlázy. Česká dermatovenerologie,
2013, 3(2):103-105.
 Zamrazil V. Jaký je význam subklinických tyreopatií. Medical tribune, 2013,
9(13):B5-B6.
 Zamrazil V. Prediktivní, preventivní, personalifikovaná medicína – příslib do
budoucnosti? Interní medicína pro praxi, 2013, 15(2):1.
 Zamrazil V. Prediktivní, preventivní, personalifikovaná medicína – příslib do
budoucnosti? Urologie pro praxi, 2013, 14(3):1.
 Zamrazil V. Vzdělávání lékařů – včera – dnes – zítra? Medicína pro praxi, 2013,
10(10):1.
 Zamrazil V. Tyreopatie v 1. linii. První linie 2013, 3(1):23-25.
 Zamrazil V., Bílek R.: Má vyšetřování tyreoglobulinu význam i mimo tyreoidální
onkologii? CEVA [online] 25. červen 2013 , poslední aktualizace 11. červen 2013 [cit.
]. Dostupný z WWW: http://www.ceva-edu.cz/mod/data/view.php?d=13&rid=280.
ISSN 1803-8999.
 Žofková I. Léky indukovaná osteoporóza. Vnitřní lékařství 2013, 59(1):59-63.
 Žofková I., Hrbáč J., Dostál J., Šprindrich J. Regionální migrující osteoporóza –
diferenciálně diagnostický problém. Vnitřní lékařství 2013, 59(9):841-845.
 Žofková I. Osteoporóza u některých chronických onemocnění. Postgraduální
medicína 6, 2013. S.682-688.
Nerecenzované články domácí
 Bendlová B. Ad rem. Lékařské listy (příloha Zdravotnických novin) 2013, (11), 3.
 Bendlová B. Endokrinologie v roce 2013. Lékařské listy (příloha Zdravotnických
novin) 2013, (11), 6.
 Dvořáková M., Zamrazil V. Poruchy štítné žlázy v české populaci. Lékařské listy
(příloha Zdravotnických novin) 2013, (11), 17-19.
 Jandíková H., Dušková M. Vliv kouření na endokrinní systém. Lékařské listy
(příloha Zdravotnických novin) 2013, (11), 9-12
 Kubátová , Stárka L, Bičíková M, Hampl R: Endokrinní disruptory – sílící hrozba
pro lidskou populaci i volně žijící organismy. Lékařské listy (příloha Zdravotnických
novin) 2013, (11), 14-16.
 Šrámková P. Chirurgická léčba obezity z pohledu internisty. Výživa a potraviny
6/2013,str. 145-146.
 Šterzl I. Ad rem. Lékařské listy (příloha Zdravotnických novin) 2013, (3):3.
 Šterzl I. Imunita a stres. Lékařské listy (příloha Zdravotnických novin) 2013, (3):1922.
 Šterzl I. Autoimunita v endokrinologii se zaměřením na polyglandulární syndromy.
Lékařské listy (příloha Zdravotnických novin) 2013, (3):23-26.
 Vondra K. Vitamin D a vybrané endokrinopatie. Lékařské listy (příloha
Zdravotnických novin) 2013, (11), 6-8.
 Zamrazilová H, Aldhoon-Hainerová M, Hainer V. Může se adenovirová infekce
podílet na současné epidemii obezity u dětí a adolescentů? Lékařské listy (příloha
Zdravotnických novin) 2013, (11), 13-14.
Monografie a kapitoly v monografiích zahraniční
38
Endokrinologický ústav
 Aldhoon Hainerová I, Lebl J: Treatment options for children with monogenic forms
of obesity. Garant: prof. J. Lebl. In: Shamir R, Turck D, Phillip M (eds): Nutrition and
Growth. World Rev Nutr Diet. Basel, Karger, 2013, vol 106, pp 105–112.
 Kantcheva L., Hill M. Neuroactive Steroids - Physiology And Pathophysiologymonografie.vydavetlstvi Saarbrücken, LAMBERT Academic Publishing 2013. 75 s.
 Smitka K. Acipimox Exerts a Feedback of GH on Ghrelin in Bulimia Nervosa:
Increased Response of Growth Hormone and Ghrelin to Exercise and Anti-Lipolytic
Drug in Patients With Bulimia Nervosa. Monograph. Publisher: LAP LAMBERT
Academic
Publishing
(February
15,
2013),
Heinrich-Böcking-Str.
6-8,
66121Saarbrücken, Germany, AV Akademikverlag GmbH & Co. KG, 172 pages,
2013. (ISBN-10: 3659231363; ISBN-13: 978-3-659-23136-0)
Monografie a kapitoly v monografiích české
 Aldhoon Hainerová I. Genetické aspekty obezity. In: J. Nevoral (ed.) Praktická
pediatrická gastroenterologie, hepatologie a výživa, Mladá Fronta (v tisku), s. 149154. .ISBN 978-80-204-2863-9
 Bendlová B., Dvořáková Š. (2013): Genetika nádorů štítné žlázy. In Marek J. et al.
Endokrinologie, diabetes mellitus a poruchy metabolismu výživy. V tisku
 Bičíková M., Stárka L. To hlavní o estrogenech. In: Milan Kvapil (ed.) Diabetologie
2013, Triton, Praha, s. 97-101.
 Dušková, M. Vliv steroidních sexuálních hormonů na funkce CNS. In:Fanta, M.:
Gynekologická endokrinologie, Moder. Gyn. Por. 22:216-224, 2013. Praha. ISBN 97880-87070-73-4
 Hampl R. To hlavní o antimulleriánském hormonu. In: M.Kvapil (Ed.) Diabetologie
2013, Triton, Praha,
 Kalvachová B. spoluautor knihy Zlatko Marinov, Dalibor Pastucha a kol.: Praktická
dětská obezitologie, edice celoživotního vzdělávání ČLK, Grada Publishing, a.s., 2012
 Pomahačová R ,Kalvachová B. Dětská endokrinologie do kapsy. Praha, Mladá
fronta 2013. 149 s.
 Stárka L. Diabetes mellitus a testosteron. In: M. Kvapil (ed.) Diabetologie 2013,
Triton, Praha, s. 117-125.
 Stárka L. Diabetes mellitus a estrogeny. In: M. Kvapil (ed.) Diabetologie 2013,
Triton, Praha, s. 102-107.
 Stárka L. Kouření a endokrinní systém. In: Eva Králíková a kol. Závislost na
tabáku, epidemiologie, prevence a léčba. Břeclav, Adamira s.r.o., 2013. Str.503,
pp.185-193
Přednášky a postery zahraniční a domácí
 Aldhoon Hainerová I., Zamrazilová H., Dušátková L., Sedláčková B., Hlavatý P.,
Kunešová M., Hampl R., Hainer V.Obezitologie a Bariatrie 2013, Hradec Králové.
Vliv vybraných polymorfismů kandidátních genů obezity na celkový energetický
příjem a příjem jednotlivých nutrientů u českých adolescentů Garant: V. Hainer.
Institut Danone, IGA MZ ČR NT/13792-4, NT/12342-5/2011, 7F08077 z MSM/7F a
grant z Norska prostřednictvím Norského finančního mechanismu CZ0123.
 Aldhoon Hainerová I., Zamrazilová H., Dušátková L., Sedláčková B., Hlavatý P.,
Kunešová M., Hampl R., Hainer V. 8. konference odborníků zabývajících se obezitou
dětí a dorostu: Dětská výživa a obezita v teorii a praxi. Poděbrady. Vliv vybraných
polymorfismů kandidátních genů obezity na celkový energetický příjem a příjem
jednotlivých nutrientů u českých adolescentů Garant: V. Hainer
 Institut Danone, IGA MZ ČR NT/13792-4, NT/12342-5/2011, 7F08077 z MSM/7F a
grant z Norska prostřednictvím Norského finančního mechanismu CZ0123
 Aldhoon Hainerová I., Zamrazilová H., Dušátková L., Sedláčková B., Hlavatý P.,
Kunešová M., Hainer V. XXXVI. Endokrinologické dny s mezinárodní účastí: Plzeň,
téma posteru: Glykémie, inzulin a HOMA-IR index u reprezentativního vzorku
39
Výroční zpráva 2013



















40
českých adolescentů a u jedinců různých hmotnostních kategorií. Garant: V.
Hainer.(poster) NT/13792-4/2012, 7F08077 z MSM/7F, grant z Norska.
Bendlová B., Lukášová P., Vaňková M., Vejražková D., Bradnová O., Hálková T.,
Včelák J. (2013): Studium genetického pozadí gestačního diabetu. IL. Diabetologické
dny, Luhačovice, 18.-20.4.2013, DMEV 16 (suppl. 1): 19: O7. (přednáška)
Bendlová B., Sýkorová V., Hálková T., Václavíková E., Včelák J., Vlček P., Kodetová
D., Betka J., Ryška A., Dušková J., Novák Z., Dvořáková Š. (2013): Genetika
papilárního karcinomu štítné žlázy. Endokrinologické dny, 10.-12.10.2013 Plzeň,
DMEV 16 (4 Suppl.): 3. (přednáška)
Bendlová B. (2013): Genetika endokrinních onemocnění. 4.4.2013, Předatestační kurz
Endokrinologie. Hradec Králové.
Bendlová B., Vaňková M., Bradnová O., Vejražková D., Lukášová P., Vrbíková J.,
Stanická S., Včelák J. (2013): Different adipokine and incretin respnse to OGTT in
gestational diabetes and polycytic ovary syndrom epatients. Insulin Club Berlin 2013.
31.10.-2.11.2013. (poster)
Bendlová B., Vaňková M., Bradnová O., Vejražková D., Lukášová P., Vrbíková J.,
Stanická S., Včelák J. (2013): Odlišné hladiny adipokinů a inkretinů u gestačních
diabetiček a pacientek se syndromem polycystických ovárií při orálním gluózovém
tolerančním testu (OGTT). Endokrinologické dny, 10.-12.10.2013 Plzeň, DMEV 16 (4
Suppl.): 32. (prezentovaný poster)
Bičíková M, Sosvorová L, Kubátová J, Máčová L, Kančeva R, Hampl R, Stárka
L.Význam stanovení 11beta-hydroxysteroidní
dehydrogenázy. Symposium
Imunoanalýza 2013 Lubochňa,Slovensko
Bicikova M, Sosvorova L, Kubatova J, Macova L, Hampl R, Stárka L.Significance of
determination of 11beta-hydroxysteroid dehydrogenase.ENDO 2013, San Francisco,
Kalifornie, USA, 15. – 18. 6. 2013, (POSTER) NT/13369-4, NT/12349-4, NT/13542-3
Bílek R, Zelinka T: Laboratory diagnosis of pheochromocytoma. 40th International
Symposium on High Performance Liquid Phase Separations and Related Techniques.
18th - 21st November 2013, Hotel Grand Chancellor Hobart, Hobart, Tasmania,
Delegate Handbook p.108-109.
Bílek R., Stárka L., Zamrazil V. Dysthyreonemie z analytického a klinického
hlediska. Plzeň, XXXIV. Imunoanalytické dny. XIII. Cechtum, IV. Workshop
preventivní, prediktivní a personalizované medicíny.14. – 16.4.2013. Sborník
abstrakt s.30.
Bílek R, Zelinka T: Chromogranin A jako marker feochromocytomu. Imunoanalýza
2013, 24.06.2012 - 28.06.2013, Ľubochňa, Slovensko, Abstrakty str. 16.
Bílek R.: Problematika stanovení vitaminu D. Přednáška na odborném semináři Co
možná nevíte o vitaminu D, PHARMA Product Management, hotel Vista, Dolní
Morava, 31.5-2.6.2013.
Bílek R. Thyreoidální hormony jako ukazatelé jódového deficitu. Seminář EÚ, Praha,
15.3.2013.
Bílek R: Biochemie a fyziologie hormonů štítné žlázy. 3. Syllabova posl., Fyziologický
ústav 3 LF UK, Regulační mechanizmy 2:
Nervová soustava, smysly a
endokrinologie. Přednáška pro studenty 3.LF, 7.6.2013.
Bílek R: Biochemistry and physiology of thyroid hormones. 2. Burianova posl.,
Fyziologický ústav 3 LF UK, Regulační mechanizmy 2: Nervová soustava, smysly a
endokrinologie. Přednáška pro zahraniční studenty 3.LF, 7.6.2013.
Bílek R: Imunoanalýza. Přednášky pro ÚBM-VŠCHT, předmět Laboratoř
Imunochemie, 29.4.2013-3.5.2013.
Bílek R: Laboratorní proces v klinické biochemii. Přednáška pro ÚBM-VŠCHT,
předmět Bioanalytické metody, posluchárna BIII, 2.4.2013.
Bílek R: Proteomika. Přednáška pro ÚBM-VŠCHT, předmět Bioanalytické metody,
posluchárna BIII, 23.4.2013.
Bílek R: Biosensory. Přednáška pro ÚBM-VŠCHT, předmět Izolace a charakterizace
biomakromolekul, posluchárna BS1, 10.10.2013 a 17.10.2013
Bradnova O., Halkova T., Vcelak J., M. Vankova, P. Lukasova, D. Vejrazkova, P.
Sramkova, K. Dolezalova, M. Fried, I. Kyrou, P. McTernan, S. Kumar, M. Hill1, M.
Endokrinologický ústav


















Kunešová, V. Hainer, B. Bendlova, J. Vrbíkova.:"The early effect of laparoscopic
gastric plication on anthropometric parameters and on postprandial triglyceride and
hormonal response in obese women with type 2 diabetes": Obesity Facts, European
Congress on Obesity 2013, 12.-16.5., Liverpool, UK (prezentovaný poster)
Bradnová O., Sedláčková B., Hainer V., Včelák J., Šrámkova P., Doležalová K., Fried
M., Bendlová B., Vrbíková J., Kunešová M. (2013): Dlouhodobý vliv bariatrických
operací u obézních diabetiček 2. typu. Obezitologie - bariatrie 2013, 17.-19.10.
Hradec Králové (prezentovaný poster)
Bradnová O., Kyrou I., Hainer V., Včelák J., Hálková T., Šrámková P. Doležalová K.,
Fried M., McTernan P., Kumar S., Hill M., Kunešová M., Bendlová B., Vrbíková J.
(2013): Laparoskopická gastrická plikace: vliv na glukózový metabolismus,
triacylglyceroly a vybrané hormony gastroinstestinálního traktu. Obezitologie bariatrie 2013, 17.-19.10. Hradec Králové (prezentovaný poster)
Bradnová O., Kyrou I., Hainer V., Včelák J., Hálková T., Šrámková P. Doležalová K.,
Fried M., McTernan P., Kumar S., Hill M., Kunešová M., Bendlová B., Vrbíková J.
(2013): Laparoskopická gastrická plikace: vliv na glukózový metabolismus,
triacylglyceroly a vybrané hormony gastroinstestinálního traktu. Endokrinologické
dny, 10.-12.10.2013 Plzeň, DMEV 16 (4 Suppl.): 33. (prezentovaný poster)
Bradnová O. Metabolické důsledky různých typů bariatrických operací, 8.11.2013,
EÚ
Cirmanová V. Přednáška na kongresu: 16. kongres českých a slovenských osteologů Olomouc - Puberta - klíčové období v primární prevenci osteoporózy. Abstrakt vyšel v
Ostelogickém bulletinu č.3/2013
Cirmanová V.Poster na Endokrinologických dnech v Plzni, vyšlo V DMEV • ROČNÍK
16 • 2013 • PŘÍLOHA
Cirmanová V., Kalvachová B., Stanická S., Stárka L Priming při diagnostice
stimulované sekrece rùstového hormonu dynamickými testy u dětí a dospívajících
Dědourková Š. Projekt COPAT, Obezitologie a Bariatrie 2013, 17-19. října 2013,
Hradec Králové.
Dusatkova, L., Zamrazilova, H; Sedlackova, B; Vcelak, J; Hlavaty, P; Bendlova, B;
Kunesova, M; Hainer, V. The BDNF and FTO gene variants modified the response to
the short-term weight management in overweight and obese adolescents. 9th Joint
Meeting of Paediatric Endocrinology – ESPE 2013. 19-22 September 2013, Milan,
Italy. POSTER
Dušková M, Šimůnková K, Hill M, Hruškovičová H, Pospíšilová H, Králíková E,
Stárka L. The role of androgens in prediction of success in smoking cessation in
women. The MacroTrend Conference on Health and Medicine: Paris 2013
Dušková M. Vliv steroidních hormonů na funkce CNS. Celostátní konference ČGPS
ČLS JEP, SSG ČR a SNGP; Seminář porodních asistentek; MEZIOBOROVÁ
SPOLUPRÁCE V GYNEKOLOGII A PORODNICTVÍ, Praha
Dušková M. Vliv sexuální steroidů na funkce CNS. Endokrinologické dny, Plzeň
Duskova M, Hruskovicova H, Hill M, Pospisilova H, Kralikova E, Starka L: Changes
of neuroactive steroids caused by the smoking discontinuance. ECE 2013 Copenhagen
(POSTER)
Dušková M, Šimůnková K, Hill M, Hruškovičová H, Pospíšilová H, Králíková E,
Stárka L. The role of androgens in prediction of success in smoking cessation in
women. Internacional Conference on Psychiatry and psychology, Dubai.(POSTER)
Dušková M, Jandíková H, Stárka L, Maryšková K, Pařízek A. Rizika kouření ženy v
těhotenství. Konferenci nemocničních gynekologů a porodníků, Plzeň(POSTER)
Dvořáková M., Novák Z. Endokrinní oftalmopatie u dětí. DMEV 2013, 16(4
příloha):1.Abstrakt, Plzeň, XXXVI. endokrinologické dny 10.-12.10.2013.
Dvořáková Š., T. Hálková, E. Václavíková, V. Sýkorová, J. Včelák, P. Vlček, D.
Kodetová, J. Betka, Bendlová B.Vliv polymorfismů v tumor supresorových genech na
karcinomy štítné žlázy. XXXVI. Endokrinologické dny, Plzeň, 10.-12.října 2013
Hainer V. Obezita – epidemiologie, diagnostika, zdravotní rizika, etiopatogeneze,
komplexní terapie. Konference „Obezita – epidemie 3. tisíciletí“ (Medical Services) ,
Brno, Hotel Continental, 26.2.2013.
41
Výroční zpráva 2013
 Hainer V et al. Epidemie obezity u dětí a dospívajících: Může se na ní podílet
adenovirová infekce? XXXIV. Imunoanalytické dni, Plzeň, hotel Primavera,
15.4.2013.
 Hainer V Jak vysvětlit paradox obezity? Celostátní konference s mezinárodní účastí
Obezitologie a bariatrie 2013. Hotel Nové Adalbertinum. Hradec Králové, 17.10.19.10.2013.
 Hainer V. et al. Infection obesity: Does it exist? The 2nd China Congress on
Controversies to Consensus in Diabetes, Obesity and Hypertension (CODHy), Kerry
Hotel Pudong, Šanghaj, Čína. 10.5.2013
 Hainer V. Comprehensive obesity management should be delivered through the
multilevel obesity management network 20th European Congress on Obesity (ECO),
Liverpool, UK, 12.5.-15.5.2013.
 Hainer V. et al. Infectious obesity: Does it play a role in humans. The 4th Central
European Congress on Obesity (CECON). Grand hotel Napoca, Cluj – Napoca,
Rumunsko, 9.10. – 12.10.2013.
 Hainer V. Obesity paradox. EASO Obesity Management Task Force Course. The 4th
Central European Congress on Obesity (CECON). Grand hotel Napoca, Cluj –
Napoca, Rumunsko, 9.10. – 12.10.2013.
 Hainer V. Etiopatogeneze obezity. Postgrad. školení v obezitologii. EÚ listopad 2013
 Hainer V. Velmi přísné nízkoenergetické diety. Postgrad. školení v obezitologii. EÚ
listopad 2013
 Hainer V, Kunešová M. Farmakoterapie obezity. Postgrad. školení v obezitologii. EÚ
listopad 2013
 Hainer V. Etiopatogeneze a léčba obezity. Školení kurzů STOB. Duben 2013.
 Hainer V. Epidemiologie, patogenezea základy léčby obezity. Školení kurzů STOB.
Listopad 2013.
 Halkova T., Vaclavikova E., Sykorova V., Dvorakova S., Vcelak J., Vlcek P.,
Schrumpf M., van Wezel T., Morreau H., Bendlova B. A new variant of RET/PTC1
rearrangement in pediatric papillary thyroid carcinoma, 2nd World Congress on
Thyroid Cancer in Toronto, Kanada, 10.-14.7.2013.
 Hálková T., Václavíková E., V. Sýkorová, Š. Dvořáková, J. Včelák, P. Vlček, M.
Schrumpf, T. van Wezel, H. Morreau, Bendlová B. Nová varianta RET/PTC1
přeskupení u chlapce s papilárním karcinomem štítné žlázy, Endokrinologické dny,
Plzeň, 10.-12.října 2013
 Hálková T., E. Václavíková, V. Sýkorová, Š. Dvořáková, J. Včelák, P. Vlček, M.
Schrumpf, T. van Wezel, H. Morreau, Bendlová B. Genetika papilárního karcinomu
štítné žlázy: kazuistika, 10.5.2013EÚ
 Hampl R. Hormony v seminální plazmě: jejich úloha a využití jako biomarkerů.
Imunoanalýza 2013, Lubochňa, Slovensko
 Hampl R., Zachystalová H. 17-OHP v Endokrinologickém ústavu. Uživatelské
setkání Beckman-Coulter, Blansko, leden 2013.
 Hampl R. ,2 Přednášky na téma “Hormony” pro studenty 4. ročníku převážně
magisterského studia oboru klinická biochemie a toxikologie a doktorandy na katedře
Analytické chemie Fakulty chemické technologie Pardubické university, Pardubice
únor a březen 2013.
 Hampl R., Kubátová J, Sosvorová L. Hormony v seminální tekutině a význam jejich
stanovení jako biomarkerů, Imunoanalytické dny Plzeň, duben 2013.
 Hampl R.: Význam stanovení hormonů, Kurz pro studenty a další zájemce “Hormony
jako manažeři naší osobnosti a chování”, pořádaný s pomocí fondů EU, Plzeň
listopad 2013
 Herdová K. Interferonem indukovaná tyreotoxikóza s následnou graviditou.
Kazuistika. XXXVI. Endokrinologické dny, Plzeň 10.-12.10.2013, DMEV 2013, 16: 4
(příloha)
 Hampl R.: Steroidy a endokrinní onemocnění. Kurz pro studenty a další zájemce
“Hormony jako manažeři naší osobnosti a chování”, pořádaný s pomocí fondů EU,
Plzeň listopad 2013
42
Endokrinologický ústav
 Hill M, M. Velíková, A. Pařízek, Profilování steroidů u lidského plodu. Sympózium
Imunoanalýza. Ľubochňa. 24.06 –28.06.2013, Ľubochňa, Slovensko
 Hill M, M. Velíková, A. Pařízek, Changes of steroid metabolome during human late
pregnancy and their physiological relevance, IDDST 2013 - BIT's 11th Annual
Congress of Drug Discovery Science and Technology. 13.11. –16.11.2013, Haikou,
Čína.
 Hlavatý P. Dietní léčba obezity.8. Šonkův den, 31. ledna 2013, Praha
 Hlavatý P. Nový pohled na úlohu jednotlivých nutričních faktorů při redukčním
režimu. Dietní výživa 2013, 8-9. října 2013, Pardubice
 Hlavatý P. Role mléčných výrobků v redukční dietě. Obezitologie a Bariatrie 2013,
17-19. října 2013, Hradec Králové
 IGA MZ ČR NT/12342-5/2011.
 Hlavaty P., Hlavata K., Zamrazilova H., Sedlackova B., Dusatková L., Kunesova M.,
Hainer V. Influence of nutritional factors on anthropometric parameters in Czech
adolescents. European Congress on Obesity 2013, 12.-16.5., Liverpool, UK.
 IGA MZCR NT/13792-4 , NT12342-5/2011, 7F08077 z MSM/7F, CZ0123 - Norský
finanční mechanismus.
 Hruskovicova H, Duskova M, Hill M, Vondra K, Kralikova E, Starka L: Impact of
smoking on neuroactive steroids. ECE 2013 Copenhagen (POSTER)
 Hruškovičová H, Dušková M, Hill M, Pospíšilová H, Šimůnková K, Vondra K, Stárka
L. Vliv kouření na neuroaktivní steroidy. Endokrinologické dny, Plzeň.(POSTER)
 NT 12340-5 a NT 13890-4 IGA MZCR.
 Hřebíková. R. Pacientka se syndromem rezistence na tyreoidální hormony a
autoimunitní tyroiditidou- kazuistika. 49. Diabetologické dny, Luhačovice 18.20.4.2013, DMEV 2013, 16: suplementum 1
 Hřebíková R. 67- letá astmatička na kortikoterapii s detrakčním syndromemkazuistika. XXXVI. Endokrinologické dny, Plzeň 10.-12.10.2013 (POSTER) DMEV
2013, 16: 4 (příloha)
 Kalousková P. Těžká hypothyreóza při neužívání substituční léčby a nárůst
hmotnosti – 2 kazuistiky. Obezitologie & Bariatrie 2013. 17.–19.10.2013, Hradec
Králové
 Kalousková P.. Těžká hypothyreóza při neužívání substituční léčby a nárůst
hmotnosti – 2 kazuistiky. Obezitologie & Bariatrie 2013. 17.–19.10.2013, Hradec
Králové
 Kalvachová B. Případ dívky s nadhledem. XIV. Dny dětské endokrinologie České
pediatrické společnosti, ČLS JEP, Mladá Boleslav, 22. - 23.1.2013.
 Kalvachová B. Endokrinologie v posudkovém lékařství. Postgraduální kurs IPVZ,
katedra posudkového lékařství. 20.2.2013
 Kalvachová B. Klinické důsledky deficitu vitaminu D a jódu. Postgraduální kurs
subkatedry endokrinologie IPVZ, 3.4.2013
 Kalvachová B. Poruchy sexuální diferenciace. Poruchy kalciumfosfátového a kostního
metabolismu dětí a dospívajících. Předatestační kurs, FN Hradec králové, 5.4.2013
 Kalvachová B. Štítná žláza v ordinaci praktického lékaře pro děti a dorost. Poruchy
puberty. Kalcium, kost a vitamin D – současné poznatky. Krajský seminář PLDD,
Děčín, 27.4.2014
 Kalvachová B. Důsledky deficitu jódu pro organismus. Den jódu, Jihočeská
universita, České Budějovice, 15. 5.2013,
 Kalvachová B. Poruchy tyreoidální osy v ordinaci pediatra. Společnost PLDD, České
Budějovice, 16.5.2013,
 Kalvachová B. Struma – limity péče PLDD, Polohové anomálie varlat. Poruchy růstu
v ordinaci PLDD. Krajský seminář pediatrů, Pardubice, 25.5.2013.
 Kalvachová B. Preventivní prohlídky dětí a dospívajících z pohledu endokrinologa.
Náchod, 6.6.2013
 Kalvachová B. Preventivní prohlídky dětí a dospívajících – endokrinologické aspekty.
Dvůr Králové, 26.9. 2013
 Kalvachová B. Dětská obezita – prevence a léčba. Seminář v Lázních Kynžvart
určený praktickým dětským lékařům, 28.9.2013.
43
Výroční zpráva 2013
 Kalvachová B. Nové poznatky o vitaminu D. Kongres IFDA, Praha, 5.10.2013
 Kalvachová B. Preventivní prohlídky dětí a dospívajících s akcentací na poruchy
puberty a tyroidální osy. Vitamin D – nové poznatky. Krajský seminář PLDD
Západočeského regionu, Plzeň, 12.10.2013.
 Kalvachová B. Edukační setkání rodičů a dívek s Turnerovým syndromem, Praha,
2.11.2013
 Kalvachová B. Diagnostika a léčba hypogonadismů + průvodné poruchy růstu, IPVZ
kurs subkatedry endokrinologie, 4.12.2013
 Kalvachová B.Průřez vývojovými aspekty endokrinních onemocnění ve vztahu
k posudkovým potřebám, IPVZ, katedra posudkového lékařství, 13.12.2013
 Kancheva L., Hill M., Kanceva R., Velikova M., Starka L..Zvýšená hladina
pregnanových
izomerů
u
pacientek
s
roztroušenou
sklerózou.XXXVI.
Endokrinologické dny s mezinárodní účastí.
 Kancheva Lyudmila ,Hill Martin, Kanceva Radmila, , Velikova Marta, Pavelcova
Miluse ,, Starka Luboslv , Havrdova Eva „Female patients with multiple sclerosis
showed increase levels of C21 neuroative steroids” , 3rd International Conference of
Neurologa and Epidemiologa, November 21-23. 2013, Abu Dabhi,.
 Kubátová J, Hampl R, Hill M, Heráček J, Stárka L. Význam 11βhydroxysteroidní
dehydrogenázy
v
problematice
endokrinních
disruptorů.
Imunoanalýza
2013,Ľubochňa Slovensko, 24. - 28. 6. 2013
 Kubátová J, Hampl R, Hill M, Heráček J, Stárka L.Vliv vybraných endokrinních
disruptorů na aktivitu 11βhydroxysteroidní dehydrogenázy v testes.14. studentská
vědecká konference, 1. LF UK, 23. 5. 2013
 Kubátová J, Sosvorová L, Mikšátková P Bičíková M, Lapčík O. Fytoestrogeny jako
endokrinní disruptory ve vztahu k funkci štítné žlázy. Analýza organických látek v
životním prostředí, Valtice, 14. -16. 10. 2013,
 Kubatova J, Sosvorova L, Hill M, Hampl R, Bicikova M, Heracek J, Starka L. The
Development of LC-MS/MS Method for Estimation of 11β-hydroxysteroid
Dehydrogenase Activity in Men with Different Degree of Infertility.
9th Balaton
Symposium on High-Performance Separation Methods, Siofok, Maďarsko, 4. - 6. 9.
2013(POSTER)
 Kubátová J, Sosvorová L, Hill M, Hampl R, Bičíková M, Heráček J, Stárka L. Vývoj
nové metodiky pro stanovení aktivity 11beta-hydroxysteroidní dehydrogenázy u
mužů s různým stupněm neplodnosti. DMEV 2013; 16: 35-36, abstrakt ED.
 Kubátová J, Heráček J, HamplR, BičíkováM, Hill M, Stárka L.The effects of
selected endocrine disruptors on the activity of testicular 11β-hydroxysteroid
dehydrogenase in men with various degree of infertility. ENDO 2013, San Francisco,
Kalifornie, USA, 15. – 18. 6. 2013 (POSTER)
 Kubatova J, Sosvorova L, Hill M, Hampl R, Bicikova M, Heracek J., Starka L.
Development of LC-MS/MS Method for Determination of 11β-hydroxysteroid
Dehydrogenase Activity in Infertile Men. RBSC 2013 (Regional European Biomedical
Laboratory Science Congress, and the 4th Greek Medical Laboratory Technologists
Conference), Athény, Řecko, 5. – 7. 12. 2013(POSTER)
 Kubatova J, Sosvorova L, Hill M, Hampl R, Bicikova M, Heracek J, Starka L. Vývoj
nové metodiky pro stanovení aktivity 11β-hydroxysteroidní dehydrogenázy u mužů s
různým stupněm neplodnosti. XXXVI. Endokrinologické dny, Plzeň, 10. - 12. 10.
2013(POSTER)
 Kunešová M. Lipid intake and fatty acid composition in relation to obesity
development and management. 4th Central European Congress On Obesity and
Nutrition (CECON), Cluj-Napoca 9.-10.10.2013
 Kunešová M. Dietary lipids and cultural differences. Review lecture. 20th European
Congress on Obesity, Liverpool, 12.-15.5.2013.
 Kunešová M, Hainer V. Populární redukční diety. Postgrad. školení v obezitologii. EÚ
listopad 2013
 Kunešová M. Složení lipidů a obezita. XI. Slovenské obezitologické dny s mezinárodní
účastí. Dudince 14.-16.11.2013
44
Endokrinologický ústav
 Kunešová M. Lipidy a obezita. Šonkova přednáška. Obezitologie & Bariatrie 2013.
17.–19.10.2013, Hradec Králové
 Kunešová M., Procházka B. Změny prevalence obezity sedmiletých dětí v letech 20082011. Dětská výživa a obezita v teorii a praxi, Poděbrady 6. a 7. prosince 2013
 Máčová L, Bičíková M, Zamrazilová H, Pacák K, Stárka L. The Impact of Reducing
Therapy on the Activity of 11beta-hydroxysteroid Dehydrogenase Type 1 in Children
ENDO 2013, San Francisco, Kalifornie, USA, 15. – 18. 6. 2013(POSTER)
 Mikešová M, Jirák R, Hill M, Pašková A, Velíková M, Kubátová J, Kancheva L,
Maryšková K, Šrámková M, Šimůnová K, Hruškovičová H, Stárka L, Dušková M,
Pařízek A. Úloha změn steroidního metabolomu v predikci poporodní deprese.
Imunoanalýza 2013, Lubochňa, Slovensko. 24.6. – 27. 2013, Seznam abstrakt s.19.
 Novák Z., Kvasničková H. Změny průtoků v cévách orbity při terapii endokrinní
orbitopatie pulzy metylprednisolonu. DMEV 2013, 16(4 příloha):1.Abstrakt Plzeň,
XXXVI. endokrinologické dny 10.-12.10.2013.
 Pavlík E., Nártová E., Lukeš P., Šterzl I., Cerhová B., Potužníková B., Astl J..
Detection of Helicobacter pylori in peroperative biopsie from patiens with cancor in
oropharyngeal area. Poster 14th IUBMB Conference “Host-microbe interactions”16–
20 November 2013Marrakech, Morocco
 Pačesová P. LADA diabetes diagnostikovaný v 71 letech pacientky – kazuistika. 49.
Diabetologické dny, Luhačovice 18.-20.4.2013 (POSTER), DMEV 2013, 16:
suplementum 1
 Pačesová P. Tyreotoxikóza vyléčená telefonátem na zdravotní pojišťovnu. Kazuistika.
XXXVI. Endokrinologické dny, Plzeň 10.-12.10.2013 (POSTER) DMEV 2013, 16: 4
(příloha)
 Pospisilova H, Duskova M, Hill M, Horak L: Changes of steroidogenesis subject to
weight growth. ECE 2013 Copenhagen (POSTER).
 Raisová V.., Marková V. Kazuistika obézního pacienta léčeného konzervativním
způsobem. Obezitologie & Bariatrie 2013. 17.–19.10.2013, Hradec Králové
 Sedláčková B, H. Zamrazilová, L. Dušátková, J. Včelák, P. Hlavatý, M. Kunešová,
R.Hampl, V.Hainer. Plasma adiponectin levels in Czech adolescents: Relation to
obesity and metabolic syndrome. 20th European Congress on Obesity (ECO),
Liverpool, UK, 12.5.-15.5.2013.
 Sedláčková B., Zamrazilová H., Dušátková L., Včelák J., Hlavatý P., Kunešová M.,
Hampl R., Hainer V. Nový adipokin progranulin – vztah k obezitě a inzulínové
rezistenci u českých dětí ve věku 13-14 let. Obezitologie & Bariatrie 2013. 17.–
19.10.2013, Hradec Králové
 Sosvorová L, Bičíková M, Mohapl M, Hampl R. Neurosteroidy v mozkomíšním moku
jako prediktory vývoje normotenzního hydrocefalu XXXIV. Imunoanalytické dny,
Plzeň, 14. – 16. 4. 2013(poster),
 Sosvorová Lucie, Kubátová Jana.Vývoj metodiky pro stanovení aktivity 11β-HSD 1 v
lidském séru.Imunoanalýza 2013,Ľubochňa –, Slovensko, 24. - 28. 6. 2013, přednáška
 Sosvorová L, Kubátová J, Mikšátková P,Bičíková M, Lapčík O.Identifikace
jodovaných derivátů fytoestrogenů v moči. Analýza organických látek v životním
prostředí, Valtice, 14. -16. 10. 2013, přednáška,
 Sosvorová L., Kubátová J., Bičíková M., Mohapl M. and Hampl R.; Vývoj metodiky
pro stanovení aktivity 11β-hydroxysteroidní dehydrogenázy 1. typu u pacientů s
hydrocefalem. XXXVI. Endokrinologické dny, Plzeň, 10. - 12. 10. 2013, poster.
 Sosvorová L., Kubátová J., Bičíková M., Mohapl M. and Hampl R.; Vývoj metodiky
pro stanovení aktivity 11β-hydroxysteroidní dehydrogenázy 1. typu u pacientů s
hydrocefalem. DMEV 2013; 16: 35-36, abstrakt ED.
 Sosvorova L., Bicikova M., Mohapl M., Hampl R.; Neurosteroids in cerebrospinal
fluid and their relation to 11-β-hydroxysteroid dehydrogenase action in patients with
normal pressure hydrocephalus. ENDO 2013, San Francisco, Kalifornie, USA, 15. –
18. 6. 2013, poster.
 Sosvorova L., Kubatova J., Bicikova M., Mohapl M., Hampl R.; The Development of
LC-MS/MS Method for Estimation of 11β-Hydroxysteroid Dehydrogenase Activity in
45
Výroční zpráva 2013
















46
Patients with Hydrocephalus. 9th Balaton Symposium on High-Performance
Separation Methods, Siofok, Maďarsko, 4. - 6. 9. 2013, poster.
Sosvorova L., Kubatova J., Bicikova M., Mohapl M., Hampl R.. The Estimation of
11β-Hydroxysteroid Dehydrogenase Activity in Patients with Hydrocephalus by LCMS/MS. RBSC 2013 (Regional European Biomedical Laboratory Science Congress,
and the 4th Greek Medical Laboratory Technologists Conference), Athény, Řecko, 5. –
7. 12. 2013, poster.
Sosvorová L, Bičíková M, Mohapl M, Hampl R. Neurosteroidy v mozkomíšním moku
jako prediktory vývoje normotenzního hydrocefalu XXXIV. Imunoanalytické dny,
Plzeň, 14. – 16. 4. 2013(poster)
Sosvorová L, Kubátová J, Mikšátková P,Bičíková M, Lapčík O.Identifikace
jodovaných derivátů fytoestrogenů v močiAnalýza organických látek v životním
prostředí, Valtice, 14. -16. 10. 2013 přednáška.
Srbová L. Polyglandulární autoimunitní syndrom – screening diabetu 1. typu.
XXXVI. Endokrinologické dny, Plzeň, 10. - 12. 10. 2013, poster.
Stárka: Co nového o testosteronu. Imunoanalýza 2013, Lubochňa, Slovensko.
24.6.2013.
Stárka L. Co nového víme o testosteronu. Sympatibulum ČSSM, 1.6.2013, Č.
Krumlov. Kurz projektu OP VK CZ.1.07/2.2.00/15.0046. Hormony jako menažeři naší
osobnosti a chování. Plzeň 14.11.2013
Stárka L. Co nového víme o testosteronu.Endokrinologické dny, 10.-12.10.2013 Plzeň,
DMEV 16 (Příloha): 4. (přednáška)
Sykorova V., S. Dvorakova, E. Vaclavikova, T. Halkova, A. Ryska, R. Kodet, D.
Kodetova, J. Astl, J. Betka, J. Duskova5 P. Vlcek, Z. Novak, Bendlova B.. High
prevalence of RAS mutations in sporadic medullary thyroid carcinoma. 1st Central
European Symposium of Young Endocrinologists (Club 30), Wroclaw, Polsko, 10. 5.
2013
Sykorova V., S. Dvorakov1, E. Vaclavikov1, T. Halkov1, A. Ryska, R. Kodet, D.
Kodetova, J. Betka, J. Duskova, P. Vlcek, Z. Novak, B. Bendlova. RAS mutations and
polymorphism 81T/C in sporadic medullary thyroid carcinoma. 2nd World Congress
on Thyroid Cancer in Toronto, Kanada, 10.-14.7.2013.
Sýkorová V., Š. Dvořáková, E. Václavíková, T. Hálková, A. Ryška, R. Kodet, D.
Kodetová, J. Dušková, J. Betka, P. Vlček, Z. Novák, Bendlová B. Výskyt RAS mutací
u sporadického medulárního karcinomu štítné žlázy. DNA Analýza X, Praha, 25.
června 2013
Sýkorová V., Dvořáková Š, Václavíková E., Hálková T., Ryška A., Kodet R., Kodetová
D., DuškováJ., Betka J., Vlček P., Sýkorová P., Bendlová B. Polymorfismus 81T/C v
H-RAS genu není predisponujícím faktorem pro vznik medulárního ani papilárního
karcinomu štítné žlázy. XXXVI. Endokrinologické dny, Plzeň, 10.-12.října 2013.
Simunkova K, Vondra K, Duskova M, Hill M, Starka L: Altered reactivity of
pituitary–adrenal axis to stimulation tests and altered tissue metabolism of cortisol
in long-standing type 1 Diabetes. ECE 2013 Copenhagen.(POSTER)
Šrámková P., Bradnová O., Hálková T., Včelák J., Vaňková M., Lukášová P.,
Vejražková D., Doležalová K., ried M., Kyrou I., McTarnan P., Kumar S., Hill M.,
Kunešová M., Hainer V., Bendlová B., Vrbíková J. (2013): Hormonální změny u
obézních diabetiček po gastrické plikaci (LGCP). IL. Diabetologické dny, Luhačovice,
18.-20.4.2013, DMEV 16 (suppl. 1): 55: P37. (prezentovaný poster)
Šterzl I. Autoimunitní polyglandulární syndromy. Přednáška. Abstrakt, XXXVI.
Endokrinologické dny 10.-12. října 2013 Plzeň. DMEV 2013, 16(4 příloha):1.
Vaclavikova E., Dvorakova S., Sykorova V., Vcelak J., Halkova T., Vlcek P., Bendlova
B. (2013): The influence of noncoding RET polymorphisms on the pathogenesis of
medullary thyroid carcinoma. 2nd World Congress on Thyroid Cancer, Toronto,
Canada, 10-14 July 2013. P6 (Top Ten Posters) http://thyroidworldcongress.com/ .
Václavíková E., Dvořáková Š., Sýkorová V., Včelák J., Hálková T., Vlček P., Škába R.,
Bendlová B. (2013): Vliv polymorfizmů v nekódujících oblastech RET proto-onkogenu
na patogenezi medulárního karcinomu štítné žlázy. XXXVI. Endokrinologické dny,
Plzeň, 10.-12. října 2013. DMEV 16(4), str. 24 (diskutovaný poster)
Endokrinologický ústav
 Vaňková M., Lukášová P., Bradnová O., Vejražková D., Dvořáková K., Včelák J.,
Bendlová B. Do candidate genes for Alzheimer´s disease influence the insulin
sensitivity? Insulin Club, Berlin 2013, 31.10. – 2.11. 2013 IGA MZ ČR NT/13543-4,
 Vaňková M., Lukášová P., Vejražková D., Bradnová O., Dvořáková K., Včelák J.,
Bendlová B.
 Kandidátní geny pro „diabetes mozku“.IL. Diabetologické dny, Luhačovice 2013, 18. 20. 4. 2013
 Vaňková M., Lukášová P., Vejražková D., Bradnová O., Dvořáková K., Včelák J.,
Bendlová B.
 Inzulínová rezistence – rizikový faktor pro Alzheimerovu chorobu. XXXVI.
Endokrinologické dny, Plzeň 2013, 10.-12.10. 2013
 Včelák, J. Mgr. Sedláčková B.; Endokrinologický ústav Praha. Multiplexové
stanovení hormonů ve výzkumu dětské obezity. Přednáška na sympóziu
„Multiplexová analýza – využití v biomedicínském výzkumu“4. února 2013, FN Plzeň
Bory.
 Včelák J., Šeda O., Vaňková1 M., Vejražková D., Zamrazilová H., Lukášová P.,
Bradnová O., Hainer V., Hamet P., Bendlová B. NME7 - kandidátní gen DM2
potvrzený na rozšířené validační studii (4000 osob) 18. - 20. dubna 2013 - 49.
Diabetologické dny Luhačovice
 Vejrazkova D. , P. Lukasova, M. Vankova, O.Bradnova, T. Halkova, J. Vcelak, V.
Cirmanova, K.Andelova, Krejci H., Bendlova B. Genetic background of gestational
diabetes mellitus in the Czech population. The 49th EASD, Barcelona, Spain.
 Vejrazkova D., M. Vankova, P. Lukasova, J. Vcelak, O. Bradnova, T. Halkova, V.
Cirmanova, Bendlova B..SHBG genetic variability and glucose tolerance in T2DM
patients, women with GDM, PCOS women, and non-diabetic Czech population
sample. The 7th International DIP Symposium, Florence, Italy.
 Vejražková D., Vaňková M., Lukášová P., Včelák J., Bradnová O., Hálková T.,
Cirmanová V., Bendlová B.Výpovědní hodnota standardizovaných dotazníků
hodnotících kvalitu života, pohybovou aktivitu a jídelní zvyklosti v epidemiologických
studiích. IL. Diabetologické dny, Luhačovice.
 Vejražková D., Lukášová P., Vaňková M., Bradnová O., Hálková T., Včelák J.,
Cirmanová V., Andělová K., Krejčí H., Bendlová B. Těhotenský hmotnostní přírůstek
u gestačních diabetiček ve vztahu k inzulínové senzitivitě a genetickému
pozadí.XXXVI. Endokrinologické dny, Plzeň.
 Vejražková D. Gestační diabetes mellitus-diagnostika a souvislost s SHBG.8. února
2013, EÚ
 Vondra K. Deficit vitamínu D a onemocnění štítné žlázy – současné názory. DMEV
2013, 16(4 příloha): 1.Abstrakt. Plzeň, XXXVI. endokrinologické dny 10.-12.10.2013.
 Vrbíková J..Je pro praktické lékaře zajímavý syndrom polycystických ovarií? Praha,
X.Kongres praktických lékařů a sester 10.-11.10.2013. Přednáška.
 Vrbíková J. Syndrom polycystických ovárií. Endokrinologické dny, 10.-12.10.2013
Plzeň, DMEV 16 (4 Suppl.):. (přednáška)
 Vrbíková J., Hill M. Jaký je význam screeningového vyšetření glykémie nalačno
k odhalení poruchy glukózového metabolismu u žen se syndromem polycystických
ovárií? Endokrinologické dny, 10.-12.10.2013 Plzeň, DMEV 16 (4 Suppl.):.
(prezentovaný poster)
 Vrbíková J., Vejražková D., Lukášová P., Vaňková M., Bradnová O., Hálková T.,
Včelák J., Bendlová
 B. (2013): Screening deprese u žen se syndromem polycystických ovárií – pilotní
studie. Endokrinologické dny, 10.-12.10.2013 Plzeň, DMEV 16 (4 Suppl.): 34.
(prezentovaný poster)
 IGA MZ ČR NT13544-4, Vrbíková J. Je pro praktického lékaře zajímavý syndrom
polycystických ovárií? Medicína pro praxi. X. kongres praktických lékařů a sester.
10.-11.10.2013 Praha, přednáška.
 Zamrazil V.Stav zásobení jódem v České republice.DMEV 2013, 16(4
příloha):1.Abstrakt. Plzeň, XXXVI. endokrinologické dny 10.-12.10.2013.
47
Výroční zpráva 2013
 Zamrazil V. Rizika nadměrného přívodu jódu. Přednáška. Zásobení jódem jako
prevence tyreopatií a zdroje dietární expozice. Sborník, s.10-12. Č.Budějovice,
X.konference u příležitosti Dne jódu. 15.5.2013.
 Zamrazil V.Léčba tyreoidálními hormony v klinické praxi.Brno, XV. Brněnský
geriatrický den 13.3.2013. Sborník s. 14-16.
 Zamrazil V., Bílek R.Má vyšetřování tyreoglobulinu význam i mimo tyreoidální
onkologii? Plzeň, XXXIV. Imunoanalytické dny. XIII. Cechtum, IV. Workshop
preventivní, prediktivní a personalizované medicíny.14. – 16.4.2013. Sborník
abstrakt s.66-67.
 Zamrazil V.Novinky v diagnostice a léčbě nemocí štítné žlázy.Praha, X.Kongres
praktických lékařů a sester 10.-11.10.2013. Přednáška.
 Zamrazil V. Proč se zajímat o nemoci štítné žlázy? Praha, X.Kongres praktických
lékařů a sester 10.-11.10.2013. Přednáška.
 Zamrazil V. Jodový deficit. Přednáška. Liblice, 11.Podzimní endokrinologické
sympozium 15.-16.112013,
 Zamrazilová H., Aldhoon Hainerová I., Atkinson R.L., Dušátková L., Sedláčková B.,
Hlavatý P., Lee Z.P., Kunešová M., Hampl R., Hainer V. Lidský adenovirus 36 je
asociován s nadváhou a obezitou – studie 1179 českých adolescentů. Obezitologie &
Bariatrie 2013. 17.–19.10.2013, Hradec Králové
 Zamrazilová H., Aldhoon Hainerová I., Dušátková L., Sedláčková B., Hlavatý P.,
Kunešová M., Hainer V. Prevalence nadměrné hmotnosti a metabolického syndromu
u českých adolescentů. XXXVI. Endokrinologické dny, 10.–12.10.2013,
Plzeň.POSTER ¨
 Zamrazilová H., Aldhoon Hainerová I., Dušátková L., Sedláčková B., Hlavatý P.,
Kunešová M., Hainer V.. Výskyt metabolického syndromu a abdominální obezity u
adolescentů ve věku 13,0-17,9 let. 8. konferenci Dětská výživa v teorii a praxi, 6. –
7.12.2013, Poděbrady.POSTER
 Žofková I, Cirmanová V, Lánská V, Matucha P, Vyskočil V, Kasalický P, Bayer M.
Vztahy mezi kostí, svalem, tukem a hormonálními parametry u peripubertálních
dívek. Imunoanalýza 2013, Lubochňa, Slovensko. 24.6. – 27. 2013, Seznam abstrakt
s.19.
Kompletace a grafické zpracování: Mgr. HelenaVčeláková, Ph.D.
Fotografická dokumentace: Jan Bendl
48

Podobné dokumenty

BRAF mutation

BRAF mutation Haplotypes - MTC 1 – A45A (G/A) 2 – A432A (G/A) 3 – G691S (G/A) 4 – L769L (T/G) 5 – S836S (C/T) 6 – IVS14-24G>A 7 – S904S (C/G)

Více

MUDr. Taras Ardan, Ph.D. - Akademie věd České republiky

MUDr. Taras Ardan, Ph.D. - Akademie věd České republiky activation promotes amoeboid invasiveness of cancer cells. Eur J Cell Biol 91: 969-977 Tatarova Z, Brabek J, Rosel D, Novotny M (2012) SH3 Domain Tyrosine Phosphorylation Sites, Role and Evolution....

Více

Výroční zpráva 2012 - Endokrinologický ústav

Výroční zpráva 2012 - Endokrinologický ústav V rámci léčby obezity jsou používány všechny v současné době dostupné metody léčby obezity, tedy kombinace diety, kontrolované fyzické aktivity a změny chování, doplněné farmakoterapií, popřípadě c...

Více

Spadia News - SPADIA LAB, as

Spadia News - SPADIA LAB, as souvislosti bude postupně docházet ke korekci referenčního rozmezí (při přechodu metodiky na nový analyzátor) – výsledky elektroforéz jsou vždy individuálně hodnoceny, úprava referenčního rozmezí b...

Více

Přesné magnetické snímače a jejich aplikace

Přesné magnetické snímače a jejich aplikace se s teplotou a časem. Vyloučíme-li všechny ostatní vlivy, zůstávají změny offsetu vyvolané šumem 1/f. U velmi kvalitních senzorů odpovídají tyto změny hodnotám Boff ≈ 10 µT. Teplotní koeficient ci...

Více

Obezita u dětí je rizikem diabetu 2. typu

Obezita u dětí je rizikem diabetu 2. typu • 83 % dětí s touto dg. je obézních Haines L et al. Diabetes Care 2007;30:1097‐101. • USA: třetina (8‐45 %) veškerých případů cukrovky u dětí,  zejména u minorit a určitých etnik Fagot‐Campagna A. ...

Více

Zpřístupní data, ušetří finance

Zpřístupní data, ušetří finance integrační softwarové platformy Ensemble od firmy InterSystems. V říjnu 2005 si systémový integrátor, který má projekt na starosti, vybral Ensemble jako technologii pro základní systém National Swi...

Více