Květen 2012, Číslo 25

Transkript

Květen 2012, Číslo 25
MOCHOVSKÝ
ZPRAVODA J
ROčNÍK 6, KVĚTEN 2012, čÍSLO 25
Vzpomínková fotografie paní Evy Formánkové
Redakční sloupek.................................................................................. 3
Z obecního úřadu................................................................................... 4
Škola, školka............................................................................................. 17
Zdravotní koutek.................................................................................. 22
Knihovna.......................................................................................................... 24
Spolky a sdružení................................................................................. 25
Pozvánky na připravované akce............................................ 40
KALENDÁŘ KULTURNÍCH A SPOLEČENSKÝCH
AKCÍ V MOCHOVĚ.......................................................................................... 42
Inzerce.............................................................................................................. 43
Vítání občánků narozených v roce 2011
Foto - Pavla Hanušová
Redakční sloupek
Vážení spoluobčané,
úvodem mi dovolte poděkovat Vám všem, kteří jste podpořili druhou petici proti záměru
firmy TSR vybudovat kovošrot v areálu bývalých mrazíren. Dobrou zprávou pro nás je i fakt,
že rada středočeského kraje na návrh náměstka hejtmana pana ing. Miloše Petery schválila
zamítavé stanovisko kraje, jako vyššího územně samosprávného celku k tomuto projektu. Jsme
velmi rádi, že pan náměstek, který je starostou blízkého města Nymburk, se za nás postavil.
Méně radostnou zprávou je pak pokračující nekomunikace mezi hl. městem Prahou a středočeským krajem ohledně budoucnosti systému Pražské integrované dopravy (PID). Aktuální
problém by měl být zažehnán a s dopravci byly podepsány dodatky do 31. 03. 2013, čímž je
získán časový prostor k dalšímu řešení.
Dětské hřiště je již před dokončením, zbývá již jen oživit trávník a hřiště bude moci začít
sloužit dětem a jejich rodičům jako místo k trávení volného času a setkávání. Apeluji tímto
na slušné vychování všech spoluobčanů a věřím, že hřiště nebude objektem vandalismu a že
bude moci dlouhá léta plnit svůj účel.
Dobrou zprávou je i skutečnost, že projekt rekonstrukce silnice č. 611 (stará Poděbradská)
v úseku Nehvizdy Mochov a vybudování okružní křižovatky na Čelákovice již čeká jen na vydání
stavebního povolení. Touto rekonstrukcí by pro občany Mochova dojíždějící do Prahy skočilo
přejíždění „tankodromu“ ve směru na Nehvizdy a zároveň křižovatka ve směru na Čelákovice
bude konečně bezpečná. Peníze na stavbu má mít kraj údajně zajištěn, tak snad nic nebude
bránit rychlé realizaci stavby.
Přeji vám krásné slunné dny plné pohody.
Ing. Ladislav Marek
starosta obce
ROčNÍK 6, KVĚTEN 2012, čÍSLO 25
3
z obecního úřadu
Výpis ze zápisu ze zasedání Zastupitelstva č. 15/2012, konané 8. 3. 2012
Zasedání Zastupitelstva se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu v době od 19:00
do 22:00 hod. Zasedání se zúčastnilo 10 zastupitelů.
Schválení programu
Diskuze:
• Ladislav Marek – návrh na zrušení bodů 8 (Pravidla pro poskytování podpory a dotací
z rozpočtu obce), 9 (Kanalizace v obci Mochov), které byly předloženy před rokem
• Milan Ptáčník – uvedené body nebyly projednány, takže by stálo za to je projednat
• František Bouček – existuje Strategický plán, kde jsou určeni garanti
• Ladislav Marek – obecní vyhláška na stanovení dotací není potřeba, nikdy nedochází
k výběru mezi více žadateli
• Zdeňka Jarošová – rozdělujeme veřejné prostředky, nemůže být jedno, jak se rozdělují
Schválení programu
Pouze hlasy zastupitelů za Náš Mochov byl schválen program bez původních bodů 8 a 9.
Dodatek č. 5 ke Smlouvě zprostředkovatelské o poskytování pečovatelské služby
č. 1, ze dne 7. 3. 2007
Text odůvodnění
V roce 2007 uzavřela obec Mochov zprostředkovatelskou smlouvu o poskytování pečovatelské služby pro občany obce Mochov. V letech 2008, 2009, 2010 a 2011 byly postupně
podepsány 4 dodatky s navýšením sazby za poskytování pečovatelské služby pro konkrétní roky. Dodatkem č. 5 ke Smlouvě zprostředkovatelské o poskytování pečovatelské
služby č. 1, ze dne 7. 3. 2007 v roce 2012 dochází k dalšímu navýšení a to v nákladu na
1 klienta PS/prac. den ve výši 43 Kč a celková sazba za 1 km = 7 Kč.
Schválené usnesení (jednomyslně)
Zastupitelstvo obce Mochov se seznámilo s Dodatkem č. 5 ke Smlouvě zprostředkovatelské o poskytování pečovatelské služby č. 1, ze dne 7. 3. 2007 a pověřuje starostu obce
podpisem této smlouvy.
4
mochovský zpravodaj
Čerpání rozpočtu k 29. 02. 2012
Text odůvodnění
Seznámení s výkazem pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC ke dni 29. 02. 2012.
Zastupitelstvo obce Mochov se seznámilo s plněním rozpočtu ke dni 29. 02. 2012 a bere
ho na vědomí.
Diskuze:
• Zdeňka Jarošová – jak je to s výkazem odpadového hospodářství, snížit frekvenci a zvýšit
počet odběrných míst
Návrh Kulturního a sociálního výboru o výši dotací pro spolky a sdružení
Text odůvodnění
Dne 13. 02. 2012 se uskutečnilo za účasti všech členů kulturního a sociálního výboru
jednání výboru, na kterém byly projednány doručené žádosti o dotace pro rok 2012. Žádosti o dotace byly projednány stejně jako v minulém roce individuálně s přihlédnutím
k veřejné prospěšnosti jednotlivých spolků a se zkušenostmi činností v minulém roce.
Veškeré dotace jsou určeny pro širokou veřejnost všech věkových kategorií a podporují
její zájmovou činnost organizovanou ve spolcích.
TJ Sokol Mochov – největší organizace v Mochově co do počtu členů. Kromě sportovní
činnosti v oddíle kopané, ledního hokeje a sportovní všestrannosti pořádá TJ Sokol akce
pro děti a dospělé. Např. Kolečkiáda, dětský karneval a mikulášská, Dětský den, Pálení
čarodějnic, pro dospělé ples atd. Jsou plánovány výjezdové akce pro děti na sportovní
a kulturní akce v okolí. Do výdajů patří i pronájmy a platby za užívané sportovní zařízení.
Dotační peníze nebudou použity na opravu majetku Sokola.
Rybářský spolek Mochovská vydra – stará se o rekultivaci a dosadbu zeleně, o čistotu
rybníka a jeho okolí, zarybnění rybníka. Jeho členové mají významný podíl na různých
brigádách ať už na akcích, které pořádají sami, tak i na akcích pořádaných ostatními spolky.
Myslivecké sdružení Mochov – stará se o rekultivaci a dosadbu zeleně, zazvěřování, dokrmování zvěře a ptáků, ochranu fauny a flory regionu obce, provádí nábor mladých zájemců
o tuto problematiku. Jeho členové mají významný podíl na různých brigádách a akcích
pořádaných mysliveckým sdružením i pořádaných ostatními spolky.
Zákl. org. ČČK Mochov – akce této organizace nejsou myšleny pouze pro členy ČČK, ale
pro širokou občanskou veřejnost od dětí pro seniory. Jsou plánované lékařské přednášky,
cestovatelské přednášky, dvě výstavy a dva koncerty. Speciálně pro seniory ještě, pokud
budou schváleny finanční prostředky, jsou plánovány krátké půldenní zájezdy na zajímavé
výstavy a akce ve Středočeském kraji.
Smíšená organizace zdravotně postižených Čelákovice – působí v ní 14 občanů Mochova,
peníze z dotací obcí jsou používány na různé kulturní a sportovní akce pro tyto občany, na
zájezdy do bezbariérových divadel, na lékařské přednášky a na pronájem bazénu s teplejší
vodou v Čelákovicích a na dotaci permanentek pro zdravotně postižené občany.
ROčNÍK 6, KVĚTEN 2012, čÍSLO 25
5
Kynologická organizace Mochov – doporučily jsme dotaci 5 000 Kč. Se členy elektronicky
i osobně domluveny možné akce přínosné pro veřejnost a majitele psů v Mochově. Pomoc
při akcích spolků nebo OÚ.
Církev - osvětlení kostela ve večerních hodinách a prodloužení osvětlení o Vánocích.
Polabský motoráček 2012 – jízdy historickým vlakem z Mochova v letním období na posílení turistického ruchu a dění v Mochově.
Diskuze:
• Zdeňka Jarošová – musí být jasné, na co jsou peníze použity, aby to nebylo např. na
obnovu cizího majetku
• Zora Chocholoušová – bude se přihlížet k tomu, když někdo dostane i jinou dotaci?
• František Bouček – pokud bude více žadatelů, tak potom se to bude řešit
• Milan Jirsák – existuje kontrola využití prostředků v loňském roce a budeme přihlížet
u stejných věcí k aktivitám ve Strategickém plánu?
• Ladislav Marek – finanční podklady má paní Boháčová, peníze z dotací obce jsou mimo
Strategický plán
• Milan Ptáčník – neexistující systém na rozdělování dotací, apel na to, aby se na nejbližším
zastupitelstvu bod projednal znovu
• Zdeňka Jarošová – stávající způsob rozdělování dotací je velice subjektivní, bez pravidel
nelze vyloučit přefinancování nebo podfinancování
Schválené usnesení (pouze hlasy zastupitelů za Náš Mochov)
Kulturní a sociální výbor na svém jednání dne 13. 02. 2012 projednal doručené žádosti
o dotace pro rok 2012 a navrhuje poskytnout dotace v této výši: TJ Sokol Mochov 100 000
Kč, Rybářský spolek Mochovská vydra 25 000 Kč, Myslivecké sdružení Mochov 25 000 Kč,
Základní kynologická organizace Mochov 5 000 Kč, Smíšená organizace zdravotně postižených Čelákovice 8 000 Kč, ZO ČČK Mochov 20 000 Kč, Polabský motoráček 2012 – 5 000
Kč, Církev – osvětlení kostela 10 000 Kč.
Strategický výbor
Text odůvodnění
Starosta obce informoval Strategický výbor, že Strategický plán je již vyvěšen na webových
stránkách obce v položce menu Strategický plán:
http://www.mochov.cz/data/strategicky_plan/strategicky_plan_obce_na_roky_2011_
az_2016.pdf
Na programu výboru bylo projednání některých bodů Strategického plánu. Hlavním bodem byl bod 7. – Vybudování dětského hřiště – příprava realizace Dětského hřiště Mochov.
Jednání se za TJ Sokol Mochov zúčastnila paní Frydrychová.
V rámci jednání výboru byly zmíněny ještě další body, jako např. bod 29. – přechod na
ekologičtější vytápění v obci, bod 40 – vytvoření územního plánu a body 1., 3. a 4. – realizace kanalizace.
6
mochovský zpravodaj
Diskuze:
• Milan Jirsák – ve všech odpovídajících aktivitách, které jsou součástí Strategického plánu,
bychom se jím měli řídit. Máme v něm určeny aktivity, jejich pořadí, výši peněz a jejich garanty. Úlohou Strategického výboru je nyní kontrola plnění Strategického plánu
a koordinace aktivit (viz kapitola 4.2 a sloupec Související aktivity) a jejich garantů. Na
Strategickém výboru se stanoví pravidla pro způsob předávání informací o stavu aktivit.
Zastupitelstvo obce vzalo informaci na vědomí.
Příprava realizace dětského hřiště MOCHOV
Text odůvodnění
Předkládám na jednání zastupitelstva obce návrh výzvy v rámci přípravy veřejné zakázky
na dodávku dětského hřiště. Jedná se o dodávku herních prvků včetně odpovídající přípravy pozemku. Problematika byla projednána na zasedání strategického výboru z důvodu
vymezení vzájemné shody s vlastníkem pozemku ve věcech dělení pozemku v návaznosti
na účel využití jednotlivých částí a dalších aspektů projektu včetně navazujícího provozu
areálu, viz zápis z jednání. Projekt je spolufinancován z prostředků EU.
Diskuze:
Všeobecná diskuze na téma povrchu s přihlédnutím k finančním možnostem: tráva, kačírek.
Výsledkem je kompromis: polovina kačírek, polovina tráva.
Schválené usnesení (jednomyslně)
Zastupitelé obce Mochov přijali návrh zadávacích podmínek pro vyhlášení veřejné soutěže na vybudování dětského hřiště a pověřují starostu zveřejněním této výzvy umožňující dálkový přístup. Dále zastupitelstvo obce jmenuje Ing. Z. Jarošovou jako osobu
oprávněnou za obec dozorovat proces investiční akce „Dětské hřiště Mochov“. Výběrová
komise ve složení: Ladislav Marek, Zdeňka Jarošová, Jitka Frydrychová, Vladimír Racek,
Jan Rangl.
Prověření čerpání prostředků přidělených v rámci dotací Obecního úřadu
Text odůvodnění
Obec Mochov nedisponuje pravidly pro přidělování prostředků v rámci dotací kulturních
a společenských akcí z rozpočtu obce. V roce 2011 přidělilo zastupitelstvo obce ze svého
rozpočtu několik dotací. S ohledem na čerpání prostředků z veřejného rozpočtu navrhuji
provést kontrolu a účelnost čerpání přidělených prostředků.
Schválené usnesení (jednomyslně)
Zastupitelstvo obce konstatuje, že pro podporu kulturních a společenských akcí byly
z rozpočtu obce 2011 čerpány tyto prostředky na níže uvedené akce:
Akce, příjemce dotace, přidělená výše dotace, výše čerpané dotace, počet uživatelů dotace, komentář k účelnosti dotace.
Zastupitelstvo obce pověřuje předsedkyni Kulturního a sociálního výboru úkol zpracovat
nejpozději do 25.3.2012 přehled jednotlivých kulturních a společenských akcí a čerpání
přidělených finančních prostředků a seznámení zastupitelů obce s tímto přehledem.
ROčNÍK 6, KVĚTEN 2012, čÍSLO 25
7
Diskuze:
• Zora Chocholoušová – je kritická situace s kanalizací u paneláku. Tím, že se zrušil bod
programu, který se jí týkal, tak občané Mochova, kteří kvůli tomuto bodu programu na
zastupitelstvo přišli, odešli.
• Jan Rangl – máme o dvě děti méně ve škole, tím pádem se nemohla otevřít třída.
• Milan Ptáčník – již dříve navrhoval, aby se udělal průzkum u rodičů, které děti půjdou
do školy v Mochově. Když se předem u rodičů neověří počet dětí, tak potom se toto
může stát.
• MK – chybí informace občanům o školce a škole, např. na stránkách obce.
• František Bouček – byl den otevřených dveří. On by si jako rodič informace o školce, resp.
škole zjistil osobně u ředitelky. Tyto informace by se na webové stránky měly ale dát.
• Milan Jirsák – problematika školky a školy je ve Strategickém plánu pod bodem 12.
Garantem je Zora Chocholoušová.
• PJ – rozdělování peněz – dotace. Občan nemá možnost získat si informace o způsobu
jejich rozdělování.
• František Bouček – systém dotací je stále stejný a jasný, není potřeba ho měnit. Není
potřeba zbytečně papírovat.
• Milan Ptáčník – znovu vysvětlil metodiku přípravy velké akce na příkladu kanalizace,
bodu, který byl zastupitelstvem zamítnut. K vybudování kanalizace a celkového financování patří například i připojení na ní. Ne každý bude mít například k dispozici potřebné
finance. Proto začít hledat s předstihem způsoby řešení takovýchto souvisejících problémů.
• František Bouček – nejprve je potřeba kanalizaci vybudovat a teprve potom budeme
řešit připojení na ní.
• Milan Jirsák – byly vydány Zásady územního rozvoje Středočeského kraje – listopad 2011.
Paroplynová elektrárna v zásadách není.
8
mochovský zpravodaj
Výpis ze zápisu ze zasedání Zastupitelstva č. 16/2012, konané 26. 3. 2012
Zasedání Zastupitelstva se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu v době od 19:00
do 20:15 hod. Zasedání se zúčastnilo 11 zastupitelů.
Mandátní smlouva na zajištění zadání veřejné zakázky „Splašková kanalizace v obci
Mochov 4. a 5. etapa“
Text odůvodnění: Na základě informací o přípravě na vybudování IV. a V. etapy kanalizace
představených na minulých jednáních ZO předkládám k projednání a schválení připravený
návrh mandátní smlouvy na zajištění zadání veřejné zakázky „Splašková kanalizace v obci
Mochov 4. a 5. etapa“ včetně zadávací dokumentace.
Diskuze:
• Zdenka Jarošová – chybí informace: není znám finanční objem zakázky, dotační titul,
• Milan Ptáčník – nedostatek podkladů a časová tíseň
• Milan Jirsák – časová tíseň, nedostatečné informace pro kvalifikované rozhodnutí
Schválené usnesení (zdrželi se: Zdeňka Jarošová, Milan Jirsák, Milan Ptáčník)
Zastupitelstvo obce Mochov schvaluje uzavření MANDÁTNÍ SMLOUVY č. 12-N014-MS
s firmou NOSTA-HERTZ spol. s r.o. se sídlem Perucká 61/13, 120 00 Praha 2 – Vinohrady
včetně navržené zadávací dokumentace a pověřuje starostu/místostarostu podpisem
této mandátní smlouvy. Zastupitelstvo obce Mochov souhlasí s oslovením následujících
firem: Čermák a Hrachovec a.s., Praha 5, IČ: 26212005, Vodohospodářské stavby Javorník-Cz s.r.o., Veselí nad Moravou, IČ: 26229455, IINGBAU CZ s.r.o., Pardubice, IČ: 25941127,
VODOMONT-VS, s.r.o., Praha, IČ: 25710010, WALCO CZ spol. s r.o., Praha, IČ: 25640623,
CGM Czech a.s., Říčany, IČ: 49973215, VHS Brno, a.s., Brno, IČ: 25556568, RISL spol. s r.o.,
Hostivice, IČ: 45310653.
Zastupitelstvo obce Mochov jmenuje hodnotící komisi ve složení (člen/náhradník): Ladislav Marek/ Jaroslav Kohout, František Bouček/Jan Rangl, Jan Turek/Jitka Frydrychová,
Zdeněk Frelich/Ivan Lipovský, Vladimír Vávra/Jaroslav Knotek a komisi pro otevírání obálek
ve složení Ladislav Marek, Jan Rangl, Milan Jirsák.
Diskuze:
• Ladislav Marek – informace o Záměru „Výkupna kovových odpadů firmy TSR Czech Republic s.r.o. - provozovna Mochov“ Výpis připravil Milan Jirsák
Výpis ze zápisu ze zasedání Zastupitelstva č. 17/2012, konané 12. 4. 2012
Zasedání Zastupitelstva se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu v době od 19:00
do 21:00 hod. Zasedání se zúčastnilo 11 zastupitelů.
Žádost o finanční příspěvek na činnost terénní služby rané péče
Text odůvodnění: Žadatel Raná péče EDA, o.p.s., poskytovatel rané péče rodinám, které
vychovávají dítě v raném věku od narození do sedmi let se zrakovým, nebo kombinovaným postižením, žádá o finanční příspěvek na částečné pokrytí nákladů na klienta s trvalým bydlištěm v obci Mochov. Průměrné náklady na jednoho klienta na rok 2012 činí
40.000 Kč. V roce 2011 byl této společnosti odsouhlasen příspěvek na klienta s trvalým
bydlištěm v obci Mochov ve výši 3.000 Kč.
ROčNÍK 6, KVĚTEN 2012, čÍSLO 25
9
Schválené usnesení (jednomyslně)
Zastupitelstvo obce Mochov se seznámilo se žádostí o finanční příspěvek na činnost terénní služby rané péče a schvaluje poskytnutí příspěvku ve výši 3000 Kč.
Žádost o udělení souhlasu s přerušením provozu Mateřské školy Mochov, okres
Praha - východ o letních prázdninách 2012
Text odůvodnění: V souladu s § 3 odst. 1 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění vyhlášky č. 43/2006 Sb., a § 4 vyhlášky č. 263/2007 Sb., pracovní řád, žádá
ředitelka MŠ Mochov o předchozí písemný souhlas zřizovatele s přerušením provozu
mateřské školy o letních prázdninách roku 2012 od pondělí 02. 07. 2012 do pátku 24. 08.
2012. Provoz mateřské školy ve dnech 27. 08. 2012 – 31. 08. 2012 bude zachován.
Diskuze:
• Milan Ptáčník – navrhuje, aby pro příští jednání zastupitelstva byly potřebné podklady
předány zastupitelům předem.
Schválené usnesení (zdrželi se: Zdeňka Jarošová, Milan Ptáčník)
Zastupitelstvo obce Mochov uděluje souhlas s přerušením provozu Mateřské školy
Mochov, okres Praha - východ o letních prázdninách roku 2012: od pondělí 02. 07. 2012
do pátku 24. 08. 2012 – v souladu s § 3 odst. 1 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním
vzdělávání, ve znění vyhlášky č. 43/2006 Sb., a § 4 vyhlášky č. 263/2007 Sb., pracovní řád.
Příspěvek na prázdninový provoz při umístění dítěte v jiné MŠ v max. výši 50 % z prokázaných nákladů, max. však ve výši 2500 Kč. Umístění do jiné MŠ si zajistí rodiče sami.
Žádost o udělení souhlasu s konáním zápisu dětí do Mateřské školy Mochov, okres
Praha – východ pro školní rok 2012 - 2013
Text odůvodnění: V souladu s § 34, odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon), žádá ředitelka
MŠ Mochov o písemný souhlas s konáním zápisu dětí do Mateřské školy Mochov, okres
Praha – východ pro školní rok 2012 - 2013 ve středu 2. května 2012 od 8.00 do 11.30 hod.
(ředitelna mateřské školy) a od 16.00 do 18.00 hod. (nová třída mateřské školy).
Schválené usnesení (jednomyslně)
Zastupitelstvo obce Mochov, uděluje v souladu s § 34, odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb.,
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon)
souhlas s konáním zápisu dětí do Mateřské školy Mochov, okres Praha – východ pro školní
rok 2012 - 2013. Zápis se bude konat v budově Mateřské školy Mochov, okres Praha - východ ve středu 2. května 2012 od 8.00 do 11.30 hod. (ředitelna mateřské školy) a od 16.00
do 18.00 hod. (nová třída mateřské školy). Konání zápisu ředitelka mateřské školy oznámí
veřejnosti nejpozději 14 dní před zápisem a zveřejní je způsobem v místě obvyklém (na
úřední desce obce Mochov, vyvěšením letáčků v MŠ, na OÚ včetně webu, ve zdravotním
středisku a ve zdejších obchodech).
Žádost o povolení výjimky z počtu dětí každé třídy Mateřské školy Mochov, okres
Praha - východ pro školní rok 2012 – 2013
Text odůvodnění: V souladu s § 23, odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon), žádá ředitelka MŠ
Mochov o písemné povolení výjimky z počtu dětí každé třídy Mateřské školy Mochov z 24
10
mochovský zpravodaj
(§ 2 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů) na
25 dětí (§ 23, odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon) pro školní rok 2012 - 2013. Zvýšení počtu
dětí není na újmu kvalitě vzdělávací činnosti školy a jsou splněny podmínky bezpečnosti
a ochrany zdraví.
Schválené usnesení (jednomyslně)
Zastupitelstvo obce Mochov povoluje pro školní rok 2012 - 2013 výjimku z počtu dětí
každé třídy mateřské školy Mochov, okres Praha – východ z 24 na 25 dětí v souladu s §
23, odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném
a jiném vzdělávání (Školský zákon) a § 2 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání,
ve znění pozdějších předpisů. Zvýšení počtu dětí není na újmu kvalitě vzdělávací činnosti
školy a jsou splněny podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví.
Kritéria pro přijímání dětí do Mateřské školy Mochov, okres Praha - východ na školní
rok 2012 - 2013
Text odůvodnění: Ředitelka MŠ Mochov předkládá k posouzení kritéria pro přijímání dětí
do Mateřské školy Mochov, okres Praha – východ na školní rok 2012 - 2013. Přijímání
dětí do MŠ se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon) a vyhláškou č. 43/2006 Sb., o předškolním
vzdělávání.
Schválené usnesení (jednomyslně)
Zastupitelstvo obce Mochov uděluje souhlas s kritérii pro přijímání dětí do Mateřské školy
Mochov, okres Praha – východ na školní rok 2012 - 2013.
Jarní úklid obce
Text odůvodnění: V návaznosti na schválený Strategický plán obce bude uskutečněn
„jarní úklid obce“. Dobrovolnická akce proběhne v sobotu dne 14. 4. 2012. V intravilánu
obce byla vytipována lokalita břehu a blízkého okolí říčky Výmoly. Vysbíraný odpad bude
napytlován a připraven pro pracovníky údržby obecní zeleně, aby jej odvezli do sběrného
dvora. Materiál z drobného prořezu křovin bude připraven k odvozu na předem domluvených místech společně s ostatním odpadem.
Schválené usnesení (jednomyslně)
Starosta obce pověří zaměstnance péče o zeleň svozem a likvidací odpadu z akce jarní úklid.
Příspěvek obce Mochov na připravovaný film proti elektrárně RWE
Text odůvodnění: Film proti plánované elektrárně RWE je v závěrečné fázi příprav před
natáčením. Scénář je napsán, s filmaři je podepsána potřebná smlouva. Celkové náklady
na film jsou následující: příspěvek na film – 80 000 Kč, příspěvek na distribuci – 30 000
Kč. Částky příspěvků jednotlivých obcí jsou v Podkladu 1. Vzhledem k tomu, že stavba
elektrárny se má uskutečnit na katastru obce Mochov, a stále není definitivně rozhodnuto
o upuštění od tohoto záměru, doporučuji přispět, společně s dalšími obcemi, na tento film.
ROčNÍK 6, KVĚTEN 2012, čÍSLO 25
11
Diskuze:
• Milan Jirsák – upřesnění – je podepsána smlouva s FAMU. Termíny výroby: Natáčení –
1.4.2012 - 15.6.2012, Postprodukce obrazu a zvuku – 15.6.2012 - 15.7.2012, Schválení
díla – do 31. 7. 2012. Termín je ve vazbě na schválení Státní energetické koncepce.
Schválené usnesení (proti: František Bouček, Jaroslav Kohout; zdrželi se: Vlastimila Stará,
Jan Rangl)
Zastupitelstvo obce Mochov schválilo příspěvky na připravovaný film proti plánované
elektrárně RWE ve výši: na film 5000 Kč, na distribuci 2000 Kč.
Informace o ukončení výběrového řízení na dodavatele dětského hřiště
Text odůvodnění: Dle usnesení Zastupitelstva zasedla dne 29. 3. 2012 výběrová komise
k hodnocení doručených nabídek projektu „Dětské hřiště Mochov“, spolufinancovaného
ze SF EU.
Celkem bylo doručeno sedm nabídek. Dvě nabídky byly vyloučeny z výběrového řízení,
nevyhověly po formální stránce. Před hodnotící komisi postoupilo pět nabídek. Vítěznou
nabídkou se stala nabídka firmy Saternus dětská hřiště, Elišky Krásnohorské 1298/4, 736
01 Havířov - Podlesí.
Schválené usnesení (jednomyslně)
Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce podpisem smlouvy s vítězem veřejné soutěže
firmou Saternus dětská hřiště, Elišky Krásnohorské 1298/4, 736 01 Havířov- Podlesí.
Diskuze
• Ladislav Marek – seznámení s Vyjádřením k Záměru kovošrotu TSR v Mochově
• Milan Ptáčník – zvážit, zda by nebylo vhodné provést výběrové řízení na místa ředitelů
MŠ a ZŠ, možnost provádět periodicky po 6 letech
• František Bouček – nemá s tím problém, výběrové řízení může zorganizovat kdokoliv
ze zastupitelů
• Ladislav Marek – v současné době nevidí důvod vypisovat výběrová řízení na místa
ředitelů MŠ a ZŠ
• Jan Turek – vyžádat si informace, v jakém stavu je realizace rekonstrukce silnice (vazba
na kruhový objezd)
• Jan Turek – oslovit firmu, která má ukládat el. vedení do země, v jakém je to stavu
• Zdeňka Jarošová – připomněla problémové parkování nákladních vozů na veřejné zeleni
za stodolami a dořešení zamezení mechanickým zařízením vjezdu těchto vozidel
Výpis připravil Milan Jirsák
12
mochovský zpravodaj
ŽIVOTNÍ JUBILEA
V dubnu oslavili své životní jubileum:
83 let paní Boumová Anna
84 let paní Žemberová Ester
70 let paní Richterová Alena
80 let paní Šafrová Jaroslava
V květnu slaví své životní jubileum:
Ať víno jako polibek
je sladký lék
co do žil ze sklenice stéká
zahání smutek
rozpouští vztek
a smývá jako řeka
starosti, co se usazují
jako vodní kámen
Pak srdci, očím, ústům
připomene
že zdraví s láskou
štěstím zveme
a toho Vám dnes vrchovatě
popřejeme
V. D.
ROčNÍK 6, KVĚTEN 2012, čÍSLO 25
70 let paní Valentová Alena
V červnu oslaví své životní jubileum:
91 let paní Chroustová Marta
86 let paní Veselá Jaroslava
70 let Formánek Lubomír
85 let paní Rumlová Milada
88 let paní Zemanová Marta
Do dalších let Vám přejeme mnoho krásných
a příjemných zážitků, životní pohodu, pevné
zdraví, lásku Vašich nejbližších a hodně štěstí.
za mochovské občany
redakce Mochovského zpravodaje
13
PODĚKOVÁNÍ
V únorovém zpravodaji z roku 2010 jsme čtenářům připomněli výstavu fotografií paní
Evy Formánkové ve výstavní síni Městského muzea v Čelákovicích. Její poetické fotografie
s přírodním motivem zhlédlo mnoho čelákovických občanů, avšak méně mochovských.
A přesto by práce paní Formánkové zaplnily rozsáhlou výstavní plochu i v Mochově. Jak
fotografie zachycující kouzlo různých mochovských přírodních zákoutí, tak i momentky
ze společenských akcí, které nám mochovákům zastavily ten letící čas.
I letos měly tento zpravodaj obohatit její fotografie z vítání občánků.
Její čas se ale zastavit nedal. Neúprosně nás připravil o její ochotu, pozornost a její blízké
o lásku a oddanost. Paní Formánková zemřela v dubnu 2012.
A i když vám, čtenáři zpravodaje, nemůžeme nabídnout nové fotografie paní Formánkové,
uvedli jsme alespoň na titulní stranu její fotografii ze zmíněné výstavy.
K zavzpomínání a k poděkování za všechny ostatní, které její fotografie zaujaly, oslovily
a potěšily.
mochovské foto paní Formánkové
14
mochovský zpravodaj
Poděkování za pomoc
Oslovila mne paní Hádková, abych prostřednictvím Mochovského zpravodaje poděkovala
za pomoc sousedům v její těžké životní situaci.
Jistě víte, že si paní Hádková v zimě zlomila obě ruce. Velmi děkuje sousedkám a sousedům
za pomoc, za venčení pejska, za pomoc při drobnostech nutných pro život. Zvláště však
děkuje paní Karolíně Šafrové za každodenní návštěvy, obědy, nakupování, mytí, koupání
i za psychickou podporu.
My se k poděkování připojujeme a jsme rádi, že v naší obci atributy přátelství, pomoci
v nouzi a solidarity nevymizely. Pojďme je vzájemně udržovat a rozvíjet.
Za kulturní a sociální komisi OÚ MUDr. Vlastimila Stará
VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
Druhá strana květnového Mochovského zpravodaje
je každoročně zasvěcena dvěma krásným fotografiím
maminek a miminek. Jaro je ideální období k uvítání
nových občánků. Je to období příslibu nového života
v přírodě i říši zvířat a svou pozitivní silou nabíjí i rod
lidský k dalším aktivitám.
Letošní vítací jaro přišlo 27. dubna 2012 a přivítalo
nám tyto mochovské občánky, narozené v roce 2011:
Matyáše Kvasničku, Jana Srnce, Nikol Melicharovou, Jakuba Svobodu, Matěje Vaňka, Matěje Březinu, Kristinu Buriánovou, Magdalenu Gábíkovou, Adama Jaroše a Marcela Maxmiliána Černého.
V sále školícího centra Hotelu Bouček vyzdobeného výtvarnými pracemi dětí - mochovských žáčků, přednesly básničky pro miminka děti z mateřské i základní školy. Pan Ladislav Marek, starosta Mochova, přidal k milým slovům i dárečky a upomínkové knížečky.
Rodiče děťátek se po té na památku podepsali do knihy nových občánků Mochova. Jaro
ještě symbolicky dokreslila kytice tulipánů. Nechybělo ani fotografování miminek
v historické kolébce s maminkami a tatínky
a případně babičkami a dědečky, kterých
byl jako tradičně plný sál.
Ke gratulaci se připojuje i Mochovský zpravodaj. Přeje malým občánkům hodně zdraví, lásky rodičů a nezbytnou dávku štěstíčka.
Ostatním občanům pak, aby z nich vyrostli
osobnosti, které budou naši obec jen zdobit
a svými úspěchy dobře reprezentovat.
ROčNÍK 6, KVĚTEN 2012, čÍSLO 25
15
DĚTSKÉ HŘIŠTĚ VE VÝSTAVBĚ
Projekt dětského hřiště v obci v prostoru sportoviště Na Hrázce se posouvá do samotné
realizační fáze. Začátkem dubna proběhl výběr dodavatele dětských herních prvků. Doručené nabídky firem byly v prvním dubnovém týdnu posouzeny komisí jmenovanou
starostou obce. Dvě ze sedmi nabídek nesplnily základní požadavky vymezené ve výzvě
zadání. Z pěti hodnocených nabídek podmínky zadavatele nejdokonaleji naplnila firma
SATERNUS dětská hřiště, se kterou byla následně uzavřena smlouva. Úprava hřištní plochy
včetně osazení certifikovanými herními prvky bude provedena do konce měsíce dubna.
Ing. Zdeňka Jarošová
TENTO PROJEKT
„Dětské hřiště Mochov“
JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ
Z EVROPSKÉHO ZEMĚDĚLSKÉHO FONDU PRO ROZVOJ VENKOVA
v rámci osy IV LEADER
Programu rozvoje venkova ČR
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí
16
mochovský zpravodaj
ŠKOLA
ROčNÍK 6, KVĚTEN 2012, čÍSLO 25
17
18
mochovský zpravodaj
Velikonoční dílnička
V úterý 3. dubna se ve škole v odpoledních hodinách uskutečnila „velikonoční dílnička“.
Šlo o společnou akci pedagogů, žáků a jejich rodičů nebo blízkých příbuzných. K naší
velké radosti navštívilo školu dvacet rodinných příslušníků. Přišly hlavně maminky, ale
i babičky, tety a dokonce jeden tatínek.
Dvě hodiny všichni s velkým zaujetím stříhali, lepili, kreslili a pletli. Domů si potom odnášeli několik pěkných výrobků - velikonoční kraslice, pomlázku, ozdoby na okna i obrázek
vytvořený ubrouskovou technikou.
Budeme se těšit na další podobné společné akce a věřit, že v dnešní uspěchané době si
čas zastavit se a na chvíli se vrátit do školních let najde ještě více rodičů.
Andrea Koubíková, ředitelka školy
MATEŘSKÁ ŠKOLA
Naše MŠ dostala nabídku od MDDM v Čelákovicích navštívit výstavu Řemesla Polabí, pořádanou ve spolupráci s Městským muzeem v Čelákovicích. Vstupenkou bylo vyrobit různými výtvarnými technikami listy stromů. S dětmi z malého oddělení jsme se tohoto úkolu
s radostí ujali. Na výstavě jsme si měli možnost vyzkoušet spolu se šikovnými řemeslníky,
jak se zpracovává ovčí vlna, drátuje ozdobný lístek nebo malují perníčky. Nechyběly ani
ukázky z práce košíkářů, řezbářů, keramické a šperkařské výrobky. Vyrobené listy si můžete
zakoupit při dětské aukci, která proběhne 1. 6. 2012 od 15:00 hodin při oslavě Dne dětí na
zahradě MDDM v Čelákovicích. Za výtěžek z prodeje bude zakoupen strom na zahradu
MDDM. Výlet se moc povedl, počasí nám přálo a už se těšíme na příště.
Blanka Veverková, učitelka MŠ Mochov
ROčNÍK 6, KVĚTEN 2012, čÍSLO 25
19
První jarní dny a velikonoční svátky patří v mateřské škole mezi dlouho očekávaná, příjemná a tvořivá období. Provází je spousta zvyků a tradic, které připomínají dobu dávno
minulou a jejich oživení je skoro jako nahlédnutí do pohádky… Letos jsme v mateřské
škole využili nabídky velikonočního programu v pěkném areálu Sázavského ostrova v malém městečku Sázava kousek od Benešova.
Děti mohly v průběhu dne samy tvořit, zkoušet svoji šikovnost při hrách našich dědečků
a babiček, prohlížet výrobky z keramiky i jiných přírodních materiálů, poslechnout si vyprávění o tradicích a zvycích, koledy s ukázkou dobových rekvizit a také si volně pohrát
na pěkně vybaveném dětském hřišti. Domů si odnášely vlastnoručně vyrobený „polaz“sluníčko z bochánku těsta, vajíčko zdobené voskem a dekorativní vajíčko z drátků zdobené
korálky. Po návratu se mohly pochlubit, že už umí „tlouct špačky“, správně poslat kuličku
do důlku a že si společně zahrály na námořníky a piráty v areálu hřiště. Potěšilo nás i sluníčkové jarní počasí, které přispělo k dobré náladě a příjemným zážitkům.
Eva Krmenčíková
Dalších téměř 14 dní po velikonocích bylo věnováno ekologii – jako ochraně životního
prostředí člověka. Povídali jsme si o ochraně přírody, o kompostování, o vodě, její potřebě,
spotřebě, ale i znečišťování. Dále o energiích: ohřevu teplé vody, vaření a vytápění – dřívím, uhlím, zemním plynem a elektřinou. O znečišťování ovzduší spalováním PET lahví,
plastů, molitanů…
20
mochovský zpravodaj
Nejvíce času bylo věnováno třídění odpadů. Některé děti se diskuze aktivně účastnily,
protože doma odpad třídí. Jiné děti teprve teď zjistily, na co jsou barevné kontejnery,
třeba na mochovském náměstí, a proč lidé, které vidíme i při našich vycházkách, do nich
házejí různý odpad.
Velké děti vystřihly a vybarvily kontejnery (žlutý, zelený a modrý) na nástěnku malých dětí
a děti z obou tříd doplnily nástěnku o nakreslené obrázky různých předmětů, na kterých
barevnými tečkami označily do jakého kontejneru patří. Povídali jsme si i o dalších odpadech, na obrázcích, které se už na nástěnku nevešly. Děti si vyzkoušely přiřadit i skutečné
předměty ze třídy ke správnému kontejneru.
S učitelkami navštívily sběrný dvůr, kam už mnohé z nich vezly s rodiči nebezpečný odpad
– televize, ledničky, pračky… Děti povídaly i o dalším nebezpečném odpadu, bateriích,
které odevzdávají v některých obchodech.
Povídali jsme si i o recyklaci materiálů. Jak odpad z barevných kontejnerů putuje dál a po jeho
dalším zpracování vznikají nové výrobky – obrázky těchto nově vzniklých věcí děti viděly.
V pátek 20. 4. bylo snažení dětí završeno soutěžemi – ve třídě na pracovním listu přiřadit
nakreslené předměty ke správně barevnému kontejneru. Na zahradě mateřské školy pak
následovalo plnění úkolů na stanovištích a procvičení zručnosti na zahradních prvcích.
Za každý splněný úkol dostal každý na papírové kolečko barevné razítko, za splnění všech
úkolů pak čekala sladká - čokoládová - odměna. A protože úkoly splnily všechny děti,
sladkou odměnu si domů odnášelo každé z nich. Miroslava Kverková
ROčNÍK 6, KVĚTEN 2012, čÍSLO 25
21
Den Země - 22. 4.
Ve dnech povídání o recyklaci materiálů vyráběly trpělivě šikovné děti pouze z recyklovatelných
materiálů, už jinak nepotřebných (PET lahve, staré
letáky, kousky barevných tapet) dvě výtvarná díla.
Děti z malého oddělení s paní učitelkou Blankou
Veverkovou vyrobily stonožku Božku a velké děti
s paní učitelkou Evou Krmenčíkovou vyrobily palmu. (Ještě musím dodat, že materiál, který zbyl,
odnesly děti na náměstí v Mochově a rozdělily do
správných kontejnerů.)
A obě díla?
Ta byla vystavena celý týden před svátkem Země
a zdobila venkovní prostor vedle vstupních dveří
do hlavní budovy mateřské školy. Těší nás, že byla
vidět i z ulice. Miroslava Kverková
ZDRAVOTNÍ KOUTEK
Alergie
Vzhledem k tomu, že už začala alergická sezona, řekneme si něco o alergii obecně a o léčení alergie.
Alergické onemocnění, krátce alergie, se rozvíjí u pacientů, kteří mají již vrozenou disposici k alergii, tzv. atopii a takovým jedincům se říká atopici. Alergická reakce vzniká při setkání s určitou látkou, která spustí tuto reakci. Spouštěcí mechanismy mohou být různé,
od potravinové alergie, přes pyly, prachy, různé srsti, chlupy, hmyzí sekrety, jedy, houby,
až po anorganické chemické látky. Každý, kdo je alergický ví, na kterou látku a kdy tato
reakce vznikne. Jsou bohužel i jedinci, u kterých se všemi medicínskými metodami alergizující látku nepovede prokázat. Alergie se může projevit už od dětství kožními projevy
nebo dýchacími projevy, ale i až v dospělosti. Ke vzniku prvních projevů alergie může přispět celková kondice pacienta, masivní setkání s alergenem, ale alergie může vzniknout
náhle i u člověka, který není léčený jako alergik a o své alergii dosud neví.
Diagnosa alergie se potvrdí jednak klinickým vyšetřením, ale hlavně alergologicko-imunologickým vyšetřením. Musí být vyšetřeny základní parametry v krvi a v moči, zánětlivé
22
mochovský zpravodaj
ukazatele a imunologické testy. Další součástí alergologického vyšetření jsou kožní testy, které provádí buď alergolog, nebo kožní lékař při převaze kožních alergií, dále plicní
vyšetření s příslušnými testy. U potravinových alergií ještě spolupracuje gastroenterolog
a provádí se i vyšetření protilátek proti alergenům přijatých potravou. Pokud u pacientů
převažuje pylová alergie, provádí se tyto testy mimo alergické období, mimo pylovou
sezonu, tedy od září nebo v říjnu.
Alergické onemocnění se léčí jednak u praktického lékaře, případy těžší, kde jsou nutné
speciální léky, u příslušných odborníků. U chronických alergiků se doporučuje za 1/ léčba
režimová, to jsou opatření k zamezení kontaktu s alergenem, aby nedošlo ke spouštěcí
reakci, za 2/ léčba medikamentosní. Léky se jmenují antihistaminika a všichni pyloví alergici léky užívají v průběhu pylové sezony, aby se nedostavily slizniční příznaky /rýma,
slzení/, nebo je alespoň trochu utlumily. Plicní alergici-astmatici většinou užívají léky celoročně v minimálních dávkách, a zase v pylové sezoně se dávkování zvýší. Tuto medikaci řídí plicní lékař, nebo i sám zkušený pacient. Kožní alergici zase těmito léky potlačují
nepříjemné svědění.
Další léčbou je vakcinace, tj. specifická protialergická imunoterapie, kortikoterapie
a imunomodulační léčba. Tyto terapie patří do okruhu léčení odborníky, kteří všem nemocným poskytnou vyčerpávající informace.
Nejzávažnějším projevem alergií je akutní rychlá alergická reakce, která se nazývá anafylaxe. Projeví se velmi rychle po kontaktu s alergenem, během několika minut, zřídka
i za několik hodin. Nejvíce ohroženi jsou astmatici, pacienti s alergií na jed blanokřídlého
hmyzu (vosy, včely, ovádi) a pacienti alergičtí na některé potraviny.
Každý alergik by měl mít u sebe tzv. pohotovostní balíček, ve kterém jsou léky k potlačení alergie. Antihistaminika, čípky proti alergii Rectodelt a ev. i protišokovou injekci – autoinjektor Epipen. Tuto injekci si pacient může aplikovat sám i přes oděv, když mu alergie
bouřlivě začíná.
Doporučuji proto všem alergikům tento balíček nosit stále u sebe, k dokladům mít trvale
přiložen protialergický průkaz, kde je návod na pomoc při anafylaktické reakci.
Přeji Vám krásné léto bez alergických příhod, bez nutnosti volat linku 155, bez použití
Vašich protialergických léků. A na konec jeden pravdivý slogan - štěstí přeje připraveným
a informovaným pacientům.
MUDr. Vlastimila Stará
ROčNÍK 6, KVĚTEN 2012, čÍSLO 25
23
KNIHOVNA
Knihy zaháněly osamocenost, stále zahánějí a vždy také budou. Jsou to vzácné
předměty a zaslouží si péči a úctu.
Jak víte, v minulém zpravodaji byl uveden plán na přestěhování knihovny. V místní základní škole bylo potřeba rozšířit učební prostory o další třídu. Pro knihovnu bylo vybráno nové
místo a to v bývalé zubní ordinaci. I když tomu přináleží ještě bývalá čekárna, přesto jsou
tyto prostory podstatně menší než původní. Začalo tedy přebírání knih, celý měsíc od 23.
ledna jsme brali do ruky každou knihu ze 4500 titulů a pečlivě zvažovali o jejím osudu.
Takto jsme vyřadili asi 1000 knih, které byly nabídnuty občanům na „Burze knih“ ve
dnech 23. – 25. dubna za pomoci žen z mochovské organizace Českého červeného kříže. Z nich si občané vybrali asi 400 titulů podle svého zájmu. První zájemce paní Pavla
Červená za ně dala i dobrovolný finanční příspěvek, a tak přestože byly knihy nabízeny
zdarma, sešlo se od různých dárců celkem 678,-Kč. Ty budou použity na nákup nových
knih do knihovny.
Některé dětské knihy, které byly zachovalé, ale ve více výtiscích (2 – 3ks) se předaly do
mateřské školky při dětské klinice nemocnice v Motole.
Na přesunu (bez uzavírky v knihovně) za výborné organizace a velké pomoci paní doktorky MUDr. Staré se podílela pracovní četa při obecním úřadu, dále pan Hejna, který odvezl, opravil, natřel a usadil na místě regály pro knihy. Dík patří i paní Pavlíně Justové za
přípravu asi 60 ks krabic pro převoz knih. Vše probíhalo velmi dobře a 22. února, tj. za měsíc, bylo vše kompletně hotové a knihovna v novém kabátě začala sloužit svému účelu.
Pro děti je zde připraven pěkný pult, papíry, pastelky a nástěnky, aby nám tu mohly namalovat svůj zážitek z knížky. I když je prostor o něco menší, přesto se snažíme vytvořit
hezké prostředí pro knihy i pro čtenáře, které rádi uvítáme každou středu od 15.00 do
19.30 hodin.
Máme 100 nových knih z výměnného souboru z Mladé Boleslavi a velký výběr časopisů.
Například: „Laskavé vzpomínky“ - 37 vzpomínek na známé osobnosti, od spisovatelky Hercíkové „Stín spánku“, od Mikušové M. „Žila jsem u opice“, nové detektivky, hlavně české.
Knihovna v prostorách školy sloužila 13,5 roku. Snad budou mochovští čtenáři navštěvovat
i nové prostory rádi a častěji. A pokud snad existuje duch zubní vrtačky, kterého se leckdo
bojí (bez rozdílu věku), určitě není v naší nové knihovně. Možná tak ještě zavřený mezi
stránky v nějakém příběhu. Přijďte to zjistit. Květa Vokounová, knihovnice
24
mochovský zpravodaj
SPOLKY A SDRUŽENÍ
MYSLIVECKÉ SDRUŽENÍ MOCHOV
Vážení spoluobčané,
po třech měsících vám opět dáváme možnost prostřednictvím Mochovského zpravodaje
nahlédnout do naší myslivecké kuchyně.
Dne 17. 3. 2012 se konala naše
výroční členská schůze MS
bez honitby za účasti majitelů
pozemků, kteří byli od vzniku
našeho MS zváni na všechny
naše významné akce související s myslivostí. Na této poslední
výroční schůzi MS náš předseda
Robert Nejedlý přednesl souhrnnou zprávu za uplynulé období
naší existence a za kulturní činnost za stejné období přednesl
zprávu kulturní referent.
Od svého vzniku jsme se snažili navrátit do života již zapomenuté myslivecké tradice
a zvyklosti, což bezesporu prohlubuje naše vzájemné vztahy a zároveň doplňuje vzdělání mladých a začínajících myslivců. Pro myslivce je velmi důležitá i znalost myslivecké
mluvy, což je ve své podstatě cílené názvosloví anatomie a fyziognomie lovné zvěře. No
a v neposlední řadě i věcná myslivecká latina.
Jedním z nejhezčích a nejpůsobivějších momentů mysliveckých zvyklostí je akt přijímání nových adeptů do stavu
řádného myslivce. Je to náš
po staletí vžitý rituál, který je
pro každého, kdo dá svou duši
myslivosti, krásnou celoživotní
vzpomínkou. Na naší poslední
výroční schůzi takovýto akt proběhl na profesionální úrovni.
ROčNÍK 6, KVĚTEN 2012, čÍSLO 25
25
Tento ceremoniál provedl
náš velký dlouholetý přítel
a z nás nejzkušenější myslivec nadlesní a revírník lesních
hvozdů poblíž Máchova jezera
pan Jaroslav Slunéčko.
Zkouškou úspěšně prošel náš
člen Pavel Středa, sice již jako
zkušený myslivec, ale tento akt
byl pro něho první se zpožděním dvou let, ve své podstatě
to byla jeho zkouška postgraduální, ovšemže s nadsázkou. Do dalších let mu přejeme naše upřímné „LOVU ZDAR!!!“
Tento krásný ceremoniál umocnil a velmi zhodnotil náš dobrý přítel, kamarád a skvělý
hornista, úvodní, průběhovou a závěrečnou hrou na lesní roh, pan Zdeněk Kučera.
Do budoucna budeme i nadále myslivecké tradice a zvyklosti oprašovat a uvádět do života. Byl by hřích nechat vyšumět do zapomnění vše krásné, co po dlouhá léta budovali
naši předkové.
Naše příští setkání bude veřejné a to ke dni svátku našich dětí 2. června 2012 na dětském
hřišti v Mochově za doprovodu jejich rodičů. Určitě budou velmi vítáni ostatní občané
obce, občerstvení je vždy zajištěno a to v obou podobách, jak ve stavu pevném, tak i kapalném. Naši myslivci opět přispějí svou účastí jako v letech minulých. Měsíc červen je
také náš svátek a má po mnoho let své vlastní jméno - „ČERVEN MĚSÍC MYSLIVOSTI“.
Mochovským občanům - příznivcům přírody a myslivosti, upřímně přejeme krásné jarní
dny, a protože náš zpravodaj vychází čtvrtletně, tak zároveň všem našim dětem užitečné
a ve zdraví prožité prázdniny a dospělákům super slunečnou dovolenou, třeba i s vůní
Jadranu. Vaši mochovští „Myslivci“.
Dnešní naše motto je: „Život má dlaň i pěst, někdy vás pohladí někdy i uhodí“.
Kulturní referent Karel Nejedlý
26
mochovský zpravodaj
TĚLOCVIČNÁ JEDNOTA SOKOL MOCHOV
DĚTSKÝ KARNEVAL
Loňský dětský masopustní průvod
obešel při karnevalu celou zeměkouli. Ten letošní se vydal v sobotu
24. března v sokolovně až do vesmíru, aby se podíval po planetách.
Jako průvodce jsme zvolili Malého
prince spisovatele Antonia de SaintExupéry. Prapodivné obyvatele planetek z jeho cestování jsme rychle
opouštěli a nahrazovali je veselejšími. Místo diktátorského krále jsme
si raději zvolili country tanec v představení přátel ze skupiny Tygříci ze
Všetat.
Od vychloubačného domýšlivce jsme raději utekli na planetu domácích mazlíčků a prolézali
s nimi oknem, či skákali přes oves. Hamižného businessmana jsme zanechali jeho číslům a raději si zacvičili aerobik s písničkou. A protože jsme se nemohli spolehnout ani na zmateného
zeměpisce, cestu zpět domů jsme si našli raději sami. Papírové vlaštovky zaplnily celý sál sokolovny vyzdobený hvězdičkami, které vyrobily děti z mochovské mateřské školy.
Děti si po vzoru Malého
prince schovaly do krabičky
místo beránka svého oblíbeného mazlíčka. Překvapení
přinesla i dětská tombola,
která nabídla dětem spoustu hraček nebo sportovních
pomůcek. S prázdnou ale
neodcházeli ani ti, co si nevylosovali šťastné číslo, sladká
odměna patří každému, kdo
se umí radovat a připravit
ostatním veselé a příjemné
odpoledne. Příště se k našemu průvodu přidejte i vy.
Za organizátory akce Vás zve
Zorka Chocholoušová
ROčNÍK 6, KVĚTEN 2012, čÍSLO 25
27
Slet čarodějnic
Tak se nám rok přehoupl a my jsme se opět sešli v hojném
počtu na našem pravidelném Sletu čarodějnic, který se tento
rok konal již po 14 a samozřejmě 30. dubna a samozřejmě
na fotbalovém hřišti. Na slet se opět dostavilo velké množství
zájemců o svět čar a kouzel. Byly pro ně připraveny zajímavé sportovní disciplíny, aby uchazeči prokázali dostatečnou
připravenost a odhodlanost účastnit se velké noci. Všichni
museli například prokázat obratnost v letu na koštěti nebo rozeznání jednotlivých přísad do
lektvarů. Také jsme se společně naučili vyhýbat na cestách nebezpečným tvorům a přečetli
si nové kouzlo. Velcí kouzelníci se pokoušeli přelstít mága ve fotbalové brance a vyčarovat si
úspěšnou penaltou vítězství a odměnu. K večeru nám vzplál náš oheň a my jsme se mohli
rozletět do soumraku. Pevně věřím, že příští rok se opět sejdeme, abychom spolu oslavili jaro.
Vaše Čáryfuka
ODDÍL KOPANÉ
Z činnosti FO Sokol Mochov:
Před sezónou z A-mužstva odešel do Semic Duchoslav, hostování ukončili brankář Heimrath
a útočník Kotrba, všichni 3 bratři Mourkové, na hostování odešel do Ostré Lesyk. Hostování
prodloužili: Píša, Trsťan, Uher, z Unionu je navíc Hájek. Z Ostravy přišli brankář Kosmák a záložník Husárik a z Prahy ukrajinský hráč Shchegliuk.
Po vydařených přátelských zápasech začalo A-mužstvo mistrovskou soutěž výhrou 2 : 1 nad
Úvaly B (branky Píša a Shchegliuk), poté mužstvo vyhrálo v Nehvizdech i v 9 li-dech /vyloučeni
byli Valenta D. a Kosmák/ 4 : 3, když branky dávali Píša 2 a po jedné Zapletal z penalty a Douda.
V dalším kole jsme doma remízovali se Stříbrnou Skalicí 2 : 2 (obě branky dával Píša).
V B-mužstvu skončil jen Klán, který se vrátil do Čechie Vykáň. Jinak k dalším změnám v mužstvu nedošlo. Mužstvo začalo dvěma zápasy venku, kdy prohrálo ve Veleni a poté zvítězilo
v Bášti 2 : 1, branky dali Konopík a Zapletal. V +ž.le jsme doma prohráli 1 : 7 s Mratínem (branku
dal Lonský).
V dalších zápasech se obě mužstva budou snažit o co nejlepší výkon, a proto nás přijďte povzbudit. Novinky z dění ve fotbalovém oddíle můžete sledovat na vývěsce v čekárně na náměstí nebo na webových stránkách „sokolmochov.webnode.cz“.
28
mochovský zpravodaj
Vážení spoluobčané,
chtěl bych se s vámi podělit o problémy, které nás tíží.
Co se to děje? Proč to ti lidé dělají? Tuto otázku si skoro denně pokládáme, když vidíme, jak
nám vandalové ničí naše zařízení. Týká se to našeho vybavení na fotbalovém hřišti. Rozbitá
okna, zničené lavičky, popsané střídačky se vzkazy různého ražení. Že si lidé ze strání u hřiště
udělali smetiště, to už nás tíží dlouho. Ale několik vloupání do našich kabin, kdy nás tato
„ návštěva“ stojí pokaždé nemalé peníze za zničené zámky, to už je hodně. Další příklad:
koupili jsme nové sítě za branky (tyto sítě stojí nemalé peníze, které bychom mohli použít
na jiné vybavení), sítě tam vydržely viset týden a po týdnu nám někdo na jedné z nich vyřízl
obdélník 2x 5 metrů. Dávám si otázku: „K čemu to ten člověk potřeboval? Udělalo mu to
dobře?“ Asi ano.
Další příklad: Obecní úřad nám dal k dispozici polovinu vývěsné tabule na náměstí v autobusové čekárně. Slouží nám k informování občanů o výsledcích našich týmů. Někteří lidé
pravidelně tyto výsledky sledují, zajímá je to.
Minimálně jednou týdně nám však naši polovinu někdo zastříká barvou (sprejem). Nyní
naposledy někdo vytloukl sklo ve vedlejší tabuli a z naší části dokonce sebral papíry i s magnety, které slouží na přichycení papírů s informacemi. Proč nám někdo stále škodí? To těm
dotyčným vadí, že v Mochově fotbalový oddíl funguje, anebo nám závidí?
Když se to stane jednou, dobře. Ale ono to je stále a stále.
Proto prosím lidi, kterých se to týká: „Zamyslete se nad svým chováním, a styďte se!!!!!!!!!!.“
V. Moravec – sekretář FO Sokol Mochov
ODDÍL LEDNÍHO HOKEJE
Hokejová sezóna 2011 - 2012 začala jednou zásadní změnou. Poděbradský pohár se z důvodů
demolice poděbradského zimního stadionu odehrál celý na zimním stadionu v Nymburce.
Do ročníku 2011 - 2012 podalo přihlášku 10 mužstev. Odstoupily HC SL Poděbrady, HC Hoštice
a HC Kopos Kolín. Nahradily je HC Sány z konkurenční AHL a také HC Čelákovice, které se však
v průběhu soutěže odhlásily. V sezóně se nakonec odehrálo 18 zápasů.
I náš tým postihly personální změny. Do HC Hornets Nymburk přestoupil Matěj Prokeš, hráč,
který v loňském ročníku nastřílel nejvíce branek v našem týmu (23 branek). V první polovině
soutěže byl zraněný druhý nejlepší střelec loňska Milan Kocian (22 branek). Museli jsme proto
za tyto dva hráče najít adekvátní náhradu. Podařilo se nám to v osobě Jindry Jaroše, Josefa
Strnada a Jardy Tvrdého.
Cílem sezóny bylo minimálně udržet tabulkové umístění z loňské sezóny a pokusit se zaútočit na pódiové příčky. Cíl jsme naplnili částečně. V poklidu jsme udrželi 5. příčku s velkým
ROčNÍK 6, KVĚTEN 2012, čÍSLO 25
29
náskokem na šesté Buldoky. Nicméně určitě mrzí porážka právě s Buldoky 6 : 7, kdy jsme ve
23. minutě vedli 5 : 1 a pak přesto prohráli. Také zamrzela porážka od HC Pečky v posledním
utkání 6 : 7, kde by nám případná výhra zaručila celkové 4. místo. Byla ale i utkání, která se
vyloženě povedla - výhra nad HC Hornets Nymburk 5 : 3 a především vítězství nad HC Tsunami
Nymburk, o kterém se psalo i v oblastním tisku (Nymbursko, Kolinsko).
Výňatek z Nymburského deníku č. 53 z pátku 2. března 2012
Za HC Sokol Mochov nastupovalo v sezóně celkem 18
hráčů. Nejvíce zápasů a to 17, odehráli Martin Vlasák,
Karel Mrňa, Dan Steklý, Karel Studnický. Nejlepšími
střelci jsou: Karel Mrňa a Jiří Rišling 21 branek, Jindřich
Jaroš 15 branek, Martin Vlasák 13 branek. Nejvíce trestných minut Aleš Kouba 32 min., Jindřich Jaroš 18 min.,
Dan Steklý a Jiří Rišling 14 min. Více informací o našem
týmu najdete na našich webových stránkách: http://
hcsokolmochov.sweb.cz, které spravuje Karel Mrňa.
Konečná tabulka
Pořadí
Tým
Zápasy
V
R
P
VB
IB
Body
Rozdíl
1.
HC Tsunami
18
16
0
2
152
67
48
85
2.
HC Hornets
18
14
0
4
171
87
42
84
3.
HC Pátek
18
12
2
4
163
92
38
71
4.
Spartak Pečky
18
11
2
5
155
111
35
44
5.
HC Mochov
18
11
0
7
122
89
33
33
6.
TJ Český Brod
18
7
2
8
94
126
23
-32
7.
HC Buldoci
18
6
2
10
104
128
20
-24
8.
HC Sány
18
3
1
14
82
156
10
-74
9.
HC Brkouni
18
3
0
15
71
183
9
-112
10.
HC Čelákovice
18
2
1
15
58
133
7
-75
30
mochovský zpravodaj
Závěrem bychom chtěli poděkovat našim sponzorům TJ Sokol Mochov, OÚ Mochov a firmě
DM Design Martina Dlouhého za finanční podporu.
Sportu zdar a hokeji zvlášť.
Jan Just
ODDÍL VŠESTRANNOSTI
K Sokolu, jedné z nejstarších sportovních organizací na světě, která 16. února 2012 oslavila
už 150 let od svého založení, se v roce 1906 přidali i mochovští občané a založili jednotu
v Mochově. Přispěli tak k tomu, že v době první republiky byl Sokol nejpočetnější tělovýchovnou a sportovní organizací na našem území, která sdružovala občany různého politického
a náboženského přesvědčení i vzdělání a sociálního postavení. Nejvíce lidí Sokol sdružoval
v roce 1948, kdy měl 1 004 987 členů v celkem 3 367 jednotách.
Již v prvních stanovách byl používán jako spolkový znak„sokol v letu“, a prezentace sportovní
i kulturní práce sokolů logicky vyústila ve společné„všesokolské slety“. Na všech tehdejších sletových vystoupeních po celé republice cvičilo 585 000 sokolů a přihlíželo jim kolem 2 milionů
diváků. V roce 150. výročí Sokola je to XV. všesokolský slet. Jistě by jich bylo více, ale činnost
Sokola byla v historii třikrát přerušena, naposled od roku 1948 až do sametové revoluce.
V lednu 1990 se sešlo v Praze na 3 000 sokolů včetně zahraničních delegací a začaly se obnovovat jednoty a sokolské župy. V roce 1994 už měl Sokol 165 150 členů v 920 jednotách. I v roce
2012 zůstává Česká obec sokolská významnou společenskou organizací v naší republice. Téměř 51 procent členů je ve věku do 26 let.
Velmi aktivní jsou i sokolské jednoty v zahraničí.
Členové 1145 jednot Sokola připravili řadu sportovních a kulturních akcí v krajích, městech i malých obcích. Vrcholem oslav bude
sletový týden v Praze od 1. do 7. července. Hlavní sletové dny XV.
všesokolského sletu se budou konat na nejmodernějším stadionu
v republice, v Synot Tip Aréně v Praze-Vršovicích.
ROčNÍK 6, KVĚTEN 2012, čÍSLO 25
31
Krásnou choreografií hromadných sletových skladeb nepředvedou jen sokolové, ale i členové
dalších českých sportovních organizací a velký zájem je i ze strany zahraničních sokolských
jednot. V Praze se počítá s cca 15 000 cvičenci. V doprovodném programu se bude Sokol
prezentovat také soutěžemi svých sportovců, představením sokolských uměleckých souborů
a pódiovými skladbami na mnoha místech Prahy.
Záštitu nad oslavami 150. výročí založení Sokola převzal prezident republiky Václav Klaus.
Česká národní banka vydala při této příležitosti pamětní stříbrnou minci v nominální hodnotě 200 Kč a Česká pošta s. p. příležitostnou známku v hodnotě 14 Kč.
Celkem 12 sokolských hromadných skladeb pro XV. všesokolský slet se tradičně orientuje na
všechny věkové kategorie. Rodiče s dětmi secvičují skladbu „Muzikantova písnička“ s plovacími tyčemi, celé rodiny cvičí skladbu pro děti, mladší žáky a rodiče „Ať žijí duchové“, mladší
žákyně pilují skladbu „Jonatán“ na písničky z večerníčků a pohádek, rockový podtext bude
mít cvičení dorostenek a žen „Nebe nad hlavou“ na sestřih hudby skupiny Olympic. Tradičně
se nacvičuje skladba pro muže „Chlapáci III“ a melodie z filmů pro pamětníky doprovodí
skladbu pro seniory nazvanou „Jen pro ten dnešní den.“ Ženy letos cvičí na „Českou suitu“
Antonína Dvořáka. Po úspěchu na sletu v roce 2006 se opět připravuje folklorní skladba
Radostná země.
Mochovské cvičenky zvolily nácvik skladby „Česká suita“ a srdečně zvou mochovské občany
do hlediště sportovišť.
Hlavnímu sletovému představení 5. a 6. července v Praze v Synot Tip Aréně v Praze - Vršovicích předcházejí župní slety.
ližší je „Župní sokolský slet v Brandýse nad Labem“.
Cvičenci se sejdou v sobotu 19. května 2012 v Brandýse nad Labem na sokolském cvičišti
Jindry Vaníčka v Tyršově ulici (u Sokolovny). V 15 hodin začíná na cvičišti hlavní program, ve
kterém bude předvedeno osm sletových hromadných skladeb a osm pódiových skladeb
ve všech věkových kategoriích.
Srdečně zveme všechny členy i příznivce Sokola, zvláště mochovského, a děkujeme za podporu naší práce vaší účastí.
Členky sokolské všestrannosti TJ SOKOL Mochov
32
mochovský zpravodaj
MOCHOV - MÍSTO PRO ŽIVOT o.s.
3. ROČNÍK MAŠKARNÍHO PLESU
Občanské sdružení Mochov – místo pro život v březnu přivítalo již na 3. ročníku maškarního plesu obrovský počet mochováků i přespolních, kterým nadsázka a zábava není cizí.
Spousta nádherných masek potvrdila, že kreativitě se meze nekladou a někteří návštěvníci vskutku museli věnovat přípravě masek spoustu času. Byly tak k vidění masky jako
třeba roztleskávačky, kat se skupinou odsouzenců a páterem, celá šmoulí vesnice, tradičně
spousta upírů a pirátů, motýl Emanuel s Makovou panenkou, nezaměnitelná maska TAXI
a spousta dalších naprosto ojedinělých nápadů ztvárněných do unikátních převleků.
Naším cílem bylo letos zároveň zlepšit tombolu a věnovali jsme proto tentokrát do tomboly i více zajímavých dárků, jako byl třeba gril i s dřevěným uhlím, tradičně několik kartonů piva, ale prvním místem bylo již tradičně zapůjčení automobilu na víkend zdarma,
tentokrát Škoda Yeti zapůjčená dealerstvím NH Car spol. s r.o. z Černého Mostu.
Návštěvníci se mohli pobavit také při doprovodných akcích: vystoupení tanečnic Seňoritas, vystoupení Zumba tanečnic z Mochova a velmi úspěšný free-style barmanské show
Martina Baťhy.
Vymýšlíme, jak pro příští roky tuto akci ještě obměnit a vylepšit, protože zábava a společenský život je v Mochově na vzestupu a určitě bychom chtěli kvalitu všech našich akcí
ještě zlepšovat. Budeme se těšit, když se k nám při našich dalších aktivitách připojíte
i třeba jako organizátoři.
Děkujeme váženým účinkujícím a sponzorům: NH Car, Dobro Mochov, Pizzeria La
Grotta Čelákovice, Staropramen, Smíšené zboží Liškovi Mochov, Helena Lišková, kadeřnictví Štěpánka Zajíčková Mochov, Jockey Mochov, členové o.s. Mochov – místo
pro život. Zdraví vás Milan Ptáčník, předseda sdružení
ROčNÍK 6, KVĚTEN 2012, čÍSLO 25
33
Společný jarní úklid obce
Sdružení Mochov - místo pro život, o. s., se připojilo k celosvětové akci Clean Up The
World, pod regionální záštitou obecně prospěšné společnosti Region Pošembeří. Ukliďme svět (v překladu) je mezinárodní kampaň, v jejímž rámci organizují skupiny dobrovolníků na celém světě úklid svého okolí (parků, cest, břehů vodních toků, chráněných
území, likvidaci černých skládek). Smyslem akce však není pouze samotný úklid.
Hlavní myšlenkou je přimět
veřejnost k zájmu o stav životního prostředí, ve společné věci zaangažovat různé
zájmové skupiny lidí, školy,
firmy, státní správu i jednotlivce a přimět je k aktivnímu
postoji. Letošní ročník probíhá již po dvacáté. Každoročně
se do akce zapojí asi 35 miliónů dobrovolníků z více jak
100 zemí.
Jsme rádi, že se nám podařilo
tyto řady alespoň nepatrně
rozšířit. Mochovská akce proběhla v sobotu 14. 4. 2012.
Díky bezvýhradné přízni počasí a plnému nasazení členů
občanského sdružení se podařilo v blízkosti Sokolského
hřiště během dopolední akce
34
mochovský zpravodaj
vyčistit břeh a koryto Výmoly
od odpadků, odstranit náletové dřeviny a celkově tak
navrátit místu dávno zašlé
kouzlo.
Nejmenší účastníci akce měli
pro zpestření připraveno zábavné pásmo soutěží a pro
všechny účastníky bylo k práci
nachystáno malé občerstvení.
Závěrem lze tedy akci ve stručnosti shrnout slovy: krásné slunečné dopoledne, parta zábavných lidí, kus vykonané práce
z dobré vůle.
Těšíme se, že se k nám příště připojíte i Vy a společně pomůžeme vylepšit další neútulná místa v našem okolí. Více se o této a dalších akcích dozvíte na:
www.mochovmistoprozivot.cz Ing. Zdeňka Jarošová
Co je hlavní myšlenkou mezinárodní kampaně přeložené jako
„Ukliďme svět“ (v překladu)? Jedná se o aktivitu zaměřenou
na koordinaci dobrovolných úklidových prací na území regionu Pošembeří.
Cílem je vyčistit od odpadků veřejné prostory (návsi, ulice, okolí silnic a problémové lokality).
Ukliďme svět! - Clean up the World
Clean Up the World (Ukliďme svět!) je mezinárodní kampaň,
v jejímž rámci organizují skupiny dobrovolníků na celém světě
úklid svého okolí, parků, cest, břehů řek a potoků, chráněných
území, likvidaci černých skládek, ...
Smyslem akce však není pouze uklízet, ale přimět lidi k zájmu o stav životního prostředí,
ve společné věci zaangažovat různé zájmové skupiny lidí, školy, firmy, státní správu i jednotlivce a přimět je k aktivnímu postoji.
V roce 2012 proběhne již 20. rokem. Každoročně se do akce zapojí asi 35 miliónů dobrovolníků z více jak 100 zemí.
www.cleanuptheworld.org/en/Membership/learn-more---join-the-campaign.html
ROčNÍK 6, KVĚTEN 2012, čÍSLO 25
35
KOKOSY V Mochově
KOlínský KOmorní SYmfoňák zavítal v dubnu již podruhé na pozvání občanského sdružení
Mochov – místo pro život do naší obce, aby nás svým humorem, netradičními úpravami písniček pobavil a potěšil.
Když jsem před rokem a půl hledal hudební těleso a žánr, které by mohly v Mochově
zaujmout a rozvířit tak poměrně stojatou vodu kulturních akcí, ke spolupráci s Jirkou
Novákem a KOKOSY mě přivedla náhoda a internet.
Když jsem ale na webu Kokosů uslyšel ukázky jejich skladeb, ihned jsem volal Katce Pokorné a první schůzka nad plánovaným koncertem byla na světě. A potom ještě několik
dalších. Od té doby jsme s KOKOSY prožili nejen dva koncerty v Mochově, které všechny
účastníky potěšily a na chvíli jim pomohly odreagovat se a odpočinout od každodenních
stereotypů. Společně s KOKOSY jsem se setkal také při jejich koncertu v Lucerně a velice
jsem uvítal možnost osobně se zúčastnit nahrávání jejich demo alba ve studiu Českého
rozhlasu v Karlíně.
Zkrátka setkání s KOKOSY se dá nazvat skoro osudové, nálada jejich písniček i humor
jsou nezapomenutelné a často se při setkání s přáteli, kteří na koncertě byli, k tomuto
vystoupení vracíme, ať už probíráme zpracování skladeb z Arabely, naprosto jedinečné
Krkonošské pohádky, dětmi specielně vyžádané „Jen počkej zajíci!“ nebo z dospěláckých
skladeb 30 případů majora Zemana, znělka TV novin z doby dávno minulé, překrásná
Šíleně smutná princezna nebo jejich Profesionálové.
36
mochovský zpravodaj
Na závěr koncertu přítomné děti udělaly pod podiem taneční parket a několik posledních písniček protančily a byly také nadšené, když po skončení jim členové orchestru
nechali zblízka prohlédnout všechny hudební nástroje a dokonce si na spoustu z nich
mohly děti i zahrát! Odvaha, ale věřím, že v některých hlavičkách svitla myšlenka, je na
tohle bych chtěl nebo chtěla hrát.
Jsem rád, že jsem tu bandu skoro 40 lidí mohl poznat. Hrát amatérsky v symfonickém
orchestru je úžasný koníček a udržet takové těleso pohromadě je jistě řehole. Ale stojí to
za to. V Mochově udělali radost opět více než 100 návštěvníkům. Držíme Jirkovi Novákovi
a Kokosům palce a přejeme hodně štěstí i úspěchů.
Milan Ptáčník, Mochov – místo pro život, o.s.
MOCHOVSKÝ CESTOPIS
Milí čtenáři zpravodaje, pokud jste vášnivými čtenáři literatury a navíc i pravidelnými návštěvníky mochovské knihovny, je tento díl mochovského cestopisu určen právě vám.
A také všem, co ocení kulturní tradice v Mochově.
Historii zájmu o veřejnou knihovnu v Mochově započneme v roce 1887, kdy byl založen
spolek „Čtenářsko – hospodářská beseda“. 5. června se ve spolkové místnosti u Aloise Součka čp. 72 konala ustavující schůze podle přerovského vzoru. Prvními funkcionáři byli: ředitel cukrovaru, starosta, účetní cukrovaru, kupec, pošmistr, učitel a knihovníkem zvolen
řídící učitel. Spolek zakoupil za 45 zl. knihy a předplatil časopisy: Paleček, Humoristické Listy, Zlatá Praha, Naše Hlasy, Hlas Národa, Švanda Dudák, Hospodářské Listy a Hospodářské
Noviny. Spolek měl 28 členů, zápisné bylo 1 zl. a členský příspěvek 30 kr. První valná hromada byla v červenci a 31. prosince již spolek pořádal Silvestrovskou zábavu s programem.
Brzy se spolková knihovna rozrostla na 86 svazků. Členové nosili na klopě kabátu 10 cm
ROčNÍK 6, KVĚTEN 2012, čÍSLO 25
37
červeno-bílou stužku s označením „Beseda – Mochov“. V roce 1891 uspořádal spolek hromadný výlet do Prahy na Zemskou jubilejní výstavu. S výlety pokračoval i následující rok,
kdy se pěti kočáry jelo do Jevan. A pořádání Silvertrovských večerů se také opakovalo. Za
rok se čtenářstvu zapůjčilo 808 svazků knih. V roce 1897 oslavil spolek desetileté trvání
zahradním koncertem se zábavným programem a mší za zemřelé členy. Knihovna už čítá
367 svazků a knihovník ve svém projevu praví: „Kniha česká, budiž nám nejdražším odkazem! Jen ve znamení osvěty jest naše vítězství!“ Ve spolkovém protokole z 11. 7. 1897 se
dočítáme: „Ve spolkové místnosti není dovoleno mluviti německy!“
V roce 1898 byl v hostinci u Josefa Borovičky čp. 42 ustaven spolek „Národní vzdělávací
dělnická beseda Palacký“ pro účely pořádání přednášek nepolitických o vědě a umění,
mravu, historii, vysvětlování zákonů, čtení veřejných časopisů, knih, zakládání knihoven,
pořádání ušlechtilých zábav, výletů, divadel, zřízení podpůrného fondu pro členy. V lednu následujícího roku se uskutečnila přednáška správce školy z Poříčan „O národním
vychování“, v červnu jel spolek na výlet s hudbou do Přerova, do zahrady Josefa Junka
a ředitel Dumek přednášel „O vzorném hospodářství.“
I Čtenářsko – hospodářská beseda pořádá přednášky učitele Dumka ze Zemědělské rady
a to na téma: poměry hospodářské zdejší v porovnání s cizinou, pěstování ovocného
stromoví a brambor, nebo zvelebení chovu dobytka a chorobách jeho.
Beseda Palacký zase zorganizovala přednášku MUDr. Škarvana „O pokrmu lidském a jeho
porušování.“
Tyto dva vzdělávací spolky připravovali pro mochovské občany spoustu dalších kulturních akcí, včetně ochotnických divadelních představení, či oslav různých výročí, například Husovy oslavy s lampionovým průvodem.
V roce 1905 má Čtenářsko – hospodářská beseda zařízenou pěknou knihovnu s 845 svazky knih. Okruh čtenářů se rozšiřuje a knihy se půjčují zdarma členům Sokola (zal. r. 1906)
a Hasičského sboru (zal. r. 1887). V roce 1908 byla spolková knihovna zveřejněna.
V kronice je zajímavá i zmínka o akci Besedy Palacký: „Dne 1. dubna 1911 zavítal do Staré
hospody „král anekdotářů“ L. Schläger a uspořádal večer „anekdot pro pány“(spolek svoji
činnost ukončil v r.1921).
Společně pak mochovské pokrokové spolky a organizace jako: „Sokol, Čtenářsko – hospodářská beseda, beseda Palacký, Sbor hasičů, Jednota Severočeská, Organizace soc.
demokratů, Agrární dorost, Okrašlovací spolek, Agrární organizace začaly pořádat oslavy
památky M. J. Husa a zasloužily se i o uskutečnění myšlenky postavení pomníku. Příspívaly na něj i z výnosů svých akcí.
38
mochovský zpravodaj
Po dobu 1. světové války knihovna Čtenářsko – hospodářské besedy byla v nečinnosti,
skříně však byly otevřené a knihy si půjčoval, kdo měl do místnosti přístup, a tak potom
scházelo 144 svazků. Divadelního odboru se chopila mládež a lidem znaveným válečnými útrapami přinesla zábavu a povzbuzení. V roce 1917 v „Kabaretu“ pod režií Vl. Vraného
dokonce účinkovali pražští studenti jako: Červený, F. Fiala (Ferenc), Vojvoda a Čáslavský,
kteří později zakotvili v satiristické scéně „Červená sedma“ a stali se populárními.
Opravdu „Veřejná obecní knihovna“ byla v Mochově zřízena v roce 1920 a knihovníkem
byl zvolen řídící učitel Josef Kvapil.
Současně je veřejně přístupná i spolková knihovna Čtenářsko – hospodářské besedy
a knihy se půjčují za poplatek 10 hal. V roce 1925 prodal spolek obci svou knihovnu, a tím
byla obohacena knihovna veřejná.
Beseda se orientuje jiným kulturním směrem a zřizuje v hostinci u Jančáků čp. 62 spolkové
kino s názvem „Bio Beseda, Mochov“. Provoz zahájilo 28. března 1926 filmem „Desatero přikázání“ a vstupné bylo 5,-, 4,- a 3,- Kč. 1. října 1928 přesídlilo kino do sokolovny. Ročně promítá víc jak 50 filmů. Bohužel, zřízením místního kina upadá zájem o ochotnické divadlo.
Ke konci roku 1929 vykazuje obecní knihovna 1061 svazků knih. V roce 1932 pak eviduje
1002 knih zábavných, 77 časopisů a 98 knih poučných. Výpůjček je 2349 a čtenářů 80.
Svou knihovnu má i Sokol – 289 svazků zábavných a 230 vzdělávacích.
Na kino doléhá hospodářská krize, návštěvnost upadá. Od 1. července 1934 je propůjčena licence Sokolu, který se snaží kino udržet při snížení režie na minimum. V roce 1936
se vrací do Besedy, která zahajuje provoz filmem „Kantor ideál“. V době 2. světové války
hrálo kino pravidelně každou sobotu a neděli, za rok to bylo na 90 filmů. Převládaly české
filmy, a proto Okresní úřad učinil opatření, že kina musela promítat vždy do měsíce dva
filmy německé výroby. Dekretem prezidenta republiky z 11. srpna 1945 přešlo kino do
majetku státu. Od 1. září 1945 promítlo na 10 českých filmů 3 anglické a 5 filmů SSSR.
V kronice se o veřejné knihovně dočteme i toto: „17. listopadu 1941 obdržel starosta Jaroslav Švorc přípis od Jana Málka z Mochova č. 105, ve kterém upozorňoval, že místní knihovna koupila knižní škvár s bolševicko – židovskou tendencí, který se ve veřejné knihovně
půjčuje. Vyzval starostu, aby zjednal nápravu a obstaral nové knihy světového názoru spisovatelů Lažanského, Moravce atd. V případě, že by jeho přípis zůstal nepovšimnut, podotkl, že na případ upozorní denní tisk. Tento přípis byl pak jedním těžkým obviněním,
z kterého se pisatel 4. října 1946 před Mimořádným lidovým soudem v Praze zodpovídal.“
Vývoj komunikačních technologií už přinesl řadu nových způsobů zprostředkování kulturních počinů: literárních, hudebních, dramatických i výtvarných, ale ani pásky, ani CD,
ani DVD a další formy nosičů, nezajistí atmosféru vlastní fantazie probouzené texty na
stránkách knih. Ať již bylo v historii upřednostňováno kino, či divadlo, oba mají základ
vždy v knize, minimálně v napsaném scénáři. Proto se o budoucnost knih nemusíme bát.
Na čtenářích pak záleží, aby se o svou budoucnost nemusely bát ani knihovny.
zajímavosti z kroniky vám zprostředkovala Zora Chocholoušová
ROčNÍK 6, KVĚTEN 2012, čÍSLO 25
39
POZVÁNKA NA PŘIPRAVOVANOU AKCI
Výstava starých fotografií
Vážení občané Mochova a okolí!
V r. 2001 jsem uspořádala pod záštitou Obecního úřadu a MS Českého červeného kříže
výstavu starých fotografií v č. 10 ve firmě FABOK. Od té doby jsem získala mnoho dalších
fotografií, ale hlavně historii Mochova ze tří soukromých kronik bývalého kronikáře pana
Bedřicha Fereše, které mi zapůjčila jeho dcera, dnes již též zesnulá, paní Božena Malická.
Těmto dvěma jmenovaným jsem za vše velice vděčná.
Že v Mochově byl Okrašlovací spolek je známo, ale o mochovském Podpůrném spolku
jsem nic nevěděla až do té doby, než jsem našla v domě č.p. 210 zcela náhodně starou
fotografii. A opět náhodně jsem získala Pamětní spisek Podpůrného spolku pro Mochov
a okolí. O náplni práce zmíněných spolků se dozvíte na výstavě.
Tak jsem dávala dohromady fotografie a paměti Mochova pomalu jako mozaiku a ráda
bych se s Vámi o tu radost podělila. To je moje pozvánka na výstavu „Historie Mochova ve
fotografiích“, která se bude konat v prostorách bývalé Hasičské zbrojnice, nyní Autoškoly
od 16. 6. 2012 do 24. 6. 2012. Vernisáž výstavy se koná 16. 6. 2012 v 10:00 hodin.
Na výstavě se podílí též Obecní úřad Mochov a místní skupina ČČK.
Na výstavě uvidíte témata: kostel Sv. Bartoloměje, fi Souček-David, Středočeská Fruta, Cukrovar, Mrazírny Mochov, Mlýn Chudomel, Cihelna, Soukromé podnikání a živnosti, Obecná
a Základní škola, Divadelní spolek, Knihovna, Dětský den v r. 1949, Vítání občánků, Osvobození Mochova a fotografie z odhalení pamětní desky Aloisu Marečkovi, Pohledy Mochova
a fotografie mochovských domů včera a dnes.
Na výstavu Vás srdečně zve kurátorka výstavy Marie Chrastilová, historik Mochova
Miluše Linková, kronikářka obce
Kulturní komise OÚ Mochov
MS Českého červeného kříže
Vystoupení hudební skupiny PRO NÁLADU
Místní skupina Českého červeného kříže Vás všechny zve na hudební vystoupení tanečního kvarteta kapelníka Švancary, které se koná 17. června 2012 v 16:00 hodin v salonku
Hotelu Bouček. Na programu budou všechny žánry, budou hrát i na přání, budeme si moci
zazpívat i zatancovat.
Kuchyně našich babiček
Chtěla bych požádat mochovské občany o spolupráci na další výstavě, kterou chci uskutečnit na podzim tohoto roku. Plánuji výstavu s pracovním názvem „Kuchyňská nostalgie
aneb Kuchyně našich babiček“.
Pokud máte někdo doma raritní kuchyňský přístroj nebo nádobí z prvé poloviny minulého
století nebo starší, někdo jste sběratel věcí, které se váží ke kuchyni a k vaření, např. kuchař40
mochovský zpravodaj
ské knihy, kuchařky na zeď, válečky a jiné starožitnosti a jste ochotni je na výstavu zapůjčit,
prosím ozvěte se ústně, telefonicky nebo na e-mail: [email protected], Uspořádat takovou
výstavu mne napadlo po vyslechnutí rozhovoru jedné maminky s holčičkou, která se ptala,
co to je valcha a co je to žejdlík.
Děkuji a už teď se těším na unikátní sbírky a nálezy.
MUDr. Vlastimila Stará, za KaS komisi OÚ
ZumbAtomic – ZUMBA pro děti
ZumbAtomic je Zumba cvičení speciálně upravené pro děti – děvčata i chlapce ve věku
od 3 do 12 let. Obsahuje prvky stylů jako je hip-hop, reggaeton a pop. Vede děti k základním konceptům jako je koordinace, disciplína, sebevědomí a týmová spolupráce. Navíc
se u ZumbAtomicu děti skvěle zabaví. Cílem ZumbAtomic je rozvinout zdravý životní styl
a včlenit fitness jako přirozenou součást dětských životů. Zatímco je cvičení vskutku velmi
důležitým prvkem rozvoje v dětství, ZumbAtomic rovněž zvažuje ostatní aspekty dětského
rozvoje. Malé děti od 3 – 7 let navštěvují lekce zvané Lil Starz, kde se učí jen velmi jednoduché choreografie, a starší děti chodí do skupiny Big Starz, které mají již mírně náročnější
koncept a vyžadují lepší pohybovou paměť.
Zumbatomic je jiný především tím, že je vše výrazně hravější, než v klasické Zumbě pro
dospělé a jsou eliminované určité pohyby, které by pro jejich fyzickou konstituci a zdravý
vývoj nebyly vhodné.
Pokud mají rodiče zájem o tento pohyb pro své děti, mohou se hlásit:
na emailu: [email protected], tel. čísle 606 188 050 nebo na webu:
www.zumbahelena.webnode.cz, kde zároveň dostanou podrobnější informace.
Helena Konopíková
Dětský den
Společná práce a společná zábava je cestou k porozumění mezi lidmi a k jejich sbližování
přes rozdílné názory i společenské postavení.
Příprava oslavy Mezinárodního dne dětí je k tomu nejideálnější příležitostí. Trend společné
akce pro děti, na které se podílejí mochovské spolky a sdružení, jsme nastartovali před
dvěma roky a ani letos se mu nezpronevěříme.
V sobotním odpoledni 2. června 2012 zase ukážeme dětem, že spolu jde všechno líp a je
i víc legrace a víc kamarádství a veselejší čas.
ROčNÍK 6, KVĚTEN 2012, čÍSLO 25
41
KALENDÁŘ KULTURNÍCH A SPOLEČENSKÝCH AKCÍ V MOCHOVĚ
Datum
Akce
Pořadatel, místo
pátek
2. červen 2012
DĚTSKÝ DEN
mochovská sdružení Areál TJ Sokol Mochov
Na Hrázce
středa - neděle
6. 6. – 24. 6. 2012
VÝSTAVA STARÝCH
FOTOGRAFIÍ
které se váží k Mochovu
MUDr. Vlastimila Stará Marie Chrastilová
Učebna Autoškoly u OÚ neděle
17. červen 2012
Koncert hudební skupiny
PRO NÁLADU
kapelníka Švancary Český červený kříž
Hotel Bouček červen 2012
přednáška cestovatelů
na téma
Pralesy a opice Bornea
MUDr. Vlastimila Stará
červen 2012
Dílna v přírodě
Mochov
– místo pro život o.s.
sobota
7. červenec 2012
Nohejbalový turnaj
KAP CUP
mochovští nohejbalisté
Areál TJ Sokol Mochov
Na Hrázce
neděle
26. srpna 2012
9:15 hodin
k pouti svatého Bartoloměje
POUTNÍ MŠE
Kostel sv. Bartoloměje
V Mochově
září 2012
KOLEČKIÁDA
TJ Sokol Mochov
u Sokolovny
říjen 2012
DRAKIÁDA
Mochov
– místo pro život o.s.
Případná změna termínu a doplňující informace budou včas oznámeny.
42
mochovský zpravodaj
MOCHOVSKÝ ZPRAVODAJ vydává:
Obecní úřad Mochov, Sokolovská 92
250 87 Mochov
tel./fax: 3226 992 457
e-mail: [email protected]
INZERCE
MOCHOVSKÝ
ZPRAVODA J

Podobné dokumenty

Srpen 2011, Číslo 22

Srpen 2011, Číslo 22 bývalé zubařské ordinace. K přesunu dojde na počátku roku 2012. V neposlední řadě mi dovolte znovu zdůraznit, že Mochovský zpravodaj vždy byl, je a věřím že i bude otevřené necenzurované médium, a ...

Více