04/2010 - Nezávislý odborový svaz pracovníků potravinářského

Komentáře

Transkript

04/2010 - Nezávislý odborový svaz pracovníků potravinářského
Potravinář srpen/2010
POTRAVINÁŘ
16 aţ 22 násobku mzdy,“ říká
například předseda OS Kovo Josef
Středula. Ze zákona mají přitom lidé
nárok na odstupné ve výši tří výplat.
Kolik stát celkem zpřísněním
podpor ušetří, zatím Drábkův úřad
Kdo přijde o podporu, nespočítal. Téměř miliarda ale ve
státní kase zůstane podle ministerstva
aneb první tahy na
financí tím, ţe podporu jiţ
šachovnici…
nedostanou ti, kdo si k ní
Lidé, kteří sami odejdou p ř i v y d ě l á v a j í . D o p o s u d s i
z práce, nemají mít od příštího roku
n á r o k
n a
p o d p o r u
v nezaměstnanosti. Tu podle plánů
koalice nebudou brát ani ti, kdo
z práce odejdou s odstupným. Nově
uţ také nemá být moţné si při
evidenci na úřadu práce přivydělávat.
„Na podporu by neměl mít
nárok ten, kdo dal dobrovolně
výpověď nebo pobírá odstupné.
Zrušit chceme také moţnost
nekolidujícího zaměstnání,“ potvrdil
HN ministr práce a sociálních věcí
Jaromír Drábek (TOP 09).
Jeho úřad právě dokončuje
legislativní podobu novely zákona
o zaměstnanosti. Do vlády ji chce
Drábek předloţit v následujících
týdnech a předpokládá, ţe změny Premiér Nečas řekl při schvalování rozpočtu „Měli
začnou platit od ledna. Pokud tedy jsme málo času, nejde o reformy, ale o „škrtformy“…
koalice tyto změny prosadí, podporu Půjdeme kvůli nim znovu do ulic…?
v nezaměstnanosti budou dostávat
jen lidé, které zaměstnavatel propustí
nebo kterým vyprší pracovní nezaměstnaný v evidenci úřadu práce
smlouva na dobu určitou. Pokud ale můţe k podpoře přivydělat aţ
kromě výpovědi d ostanou i polovinu minimální mzdy (nyní
odstupné, o podporu, alespoň na 4 000 korun měsíčně). „Je velmi
nějakou dobu, stejně přijdou. těţko kontrolovatelné, kolik hodin
„Nebudou mít nárok na podporu po pak pro zaměstnavatele skutečně
tu dobou, kterou mají pokrytou pracují. Je to masově zneuţíváno.
odstupným,“ upřesnil Drábek. Zaměstnavatelé člověka propustí, on
Pokud tedy někdo odejde z práce se registruje na úřadu práce, ale dál
s ročním odstupným, stát ušetří pracuje pro firmu, formálně ale jen
celou částku, kterou by mu na na nekolidující úvazek,“ tvrdí ministr
podpoře musel jinak vyplatit. To, ţe Drábek.
takové případy nemusí být výjimkou,
Proti zneuţívání přivýdělků
potvrzuje ČMKOS.
k podpoře jsou i odbory. Ty ale
„U některých firem se nám naopak nejvíce protestují proti ztrátě
podařilo vyjednat odstupné ve výši nároku na podporu pro lidi, kteří sami
SLOVO MÁ
Michal Mašek
Šéfredaktor Potravináře
odejdou z práce. „To, ţe by lidé
nedostali podporu, pokud sami
odjedou z práce, je pro nás
problematické. Kdo bude
kontrolovat, zda v práci nedocházelo
k mobbingu nebo jinému nátlaku,“
upozorňuje předseda Českomoravské
konfederace odborových svazů
Jaroslav Zavadil. Ne vţdy je dohoda
dobrovolná, upozorňují odboráři.
Zaměstnanci ji mohou uzavřít pod
nátlakem. Dohodou můţe
zaměstnanec rozvázat pracovní
poměr třeba i proto, ţe zaměstnavatel
neplatí mzdu.
Podle Drábka má ale tento
krok zabránit tomu, aby si lidé dělali
z evidence na úřadu práce prázdniny.
„Jde o to, aby lidé neodešli z práce
v květnu a novou si nehledali aţ od
října a na úkor ostatních lidí si
ned ěl al i d l ou hé pr á zd n i ny ,“
argumentuje Drábek.
Reformy, které vláda
připravuje, jsou podle odborů
nevratné. Navazují prý na předchozí
reformy veřejných financí. "Všechny
tyto změny byly zaloţeny na škrtech
a stav veřejných financí se nezlepšil,"
uvedl vedoucí makroekonomického
oddělení Českomoravské
konfederace odborových svazů
Martin Fassmann.
Deficit veřejných financí
podle něj letos směřuje ke 200
miliardám korun. I kdyby se úplně
zrušily všechny sociální dávky včetně
podpor v nezaměstnanosti a
nemocenské, sníţil by se podle něj
deficit pouze o 80 miliard. "Neţ se
začne bezmyšlenkovitě škrtat, tak
bychom se měli podívat i na
příjmovou stranu rozpočtů a podívat
se na to, zda všichni platí, co by platit
měli," řekl Fassmann.
"Jestli půjde vládní koalice
tím směrem, který je v programovém
prohlášení, tak jsme schopni dělat
všechny kroky. Jestli se ptáte na
demonstrace, ano. Jestli se ptáte na
Příspěvky zasílejte na adresu: Kollárova 12, Ústí nad Labem, PSČ 400 03 nebo emailem: [email protected]
1
Potravinář srpen/2010
stávky, ano. To ale nebudou stávky
proti zaměstnavatelům, ale proti
vládě. Odbory nechtějí dělat ze
zaměstnance trhací kalendář, protoţe
se tady nic nedělá s těmi, co kradou,"
dodává varovně šéf nejsilnějšího
odborového svazu Středula.
Podle premiéra Nečase je
vláda připravena chystané
rozpočtové škrty projednávat
s odboráři. Případné vyhroţování a
protesty však plánované reformní
kroky nezastaví. Předseda vlády
zdůraznil, ţe jeho kabinet neustoupí
od plánu na stabilizaci veřejných
financí, která se "bohuţel" neobejde
bez rozsáhlých úspor. Reformy jsou
však podle něj v zájmu zaměstnanců.
Karty jsou tedy rozdány, figurky na
šachovnici rozestaveny. Můţeme
ještě doufat, ţe nebudeme svědky
předčasného matu?
Zákoník práce:
Co se na nás chystá?
Odstupňované odstupné
Člověk, který v práci skončí
do jednoho roku od uzavření
smlouvy, bude mít nárok jenom na
odstupné ve výši jednoho měsíčního
platu; po roce dostane dva platy. Po
dvou a více letech mu firma vyplatí
tři měsíční platy. Dnes musí firma
platit odstupné ve výši tří platů
u všech svých zaměstnanců, kromě
těch, kteří jsou ve zkušební době.
Rozšíření dohod o práci
Na dohodu o provedení
práce bude moţné najmout
pracovníky aţ na 300 pracovních
hodin, nejen na 150, jak je tomu
dnes. Půjde to ale jenom
u jednorázových prací trvajících do
tří měsíců. Ministerstvo chce
dodrţování zákona přísněji
kontrolovat.
Smlouvy na dobu určitou
Smlouvy na dobu určitou
budou moci firmy se svými
zaměstnanci uzavřít jen několikrát,
například dvakrát. Stát chce sjednotit
tuto praxi pro všechny profese a
zamezit řetězení pracovních úvazků
na dobu určitou.
2
Omezení dávek
Nárok na plnou podporu
v nezaměstnanosti bude mít jen ten,
kdo nepodal výpověď z vlastní vůle
bez udání důvodu. Přesné parametry
omezení podpory ministerstvo
teprve dolaďuje. Kdo pobírá
podporu v nezaměstnanosti, nebude
si moci přivydělávat.
(M)
ČMKOS: Vládní škrty,
propouštění a snížení
platů ve státní správě
ochromí stát
Sniţováním platů a
z a m ě s t n a n o s t i v e v eř ej n ý c h
sluţbách a správě, ve státních
orgánech a organizacích v
souvislosti s přípravou státního
rozpočtu na rok 2011 by se veřejný
sektor stal konkurence neschopným
na pracovním trhu. Úroveň, rozsah
a kvalita státem přímo či nepřímo
zajišťovaných veřejných sluţeb a
správy by se v důsledku vládou
chystaných škrtů významně sníţila.
Konstatovali to představitelé šesti
odborových svazů sdruţujících
zaměstnance v rozpočtové a
příspěvkové sféře (ROPO) na
dnešní tiskové konferenci ČMKOS
v Domě odborových svazů v Praze.
„Nepříčetné škrtání a
propouštění bez potřebných analýz
případných dopadů ohrozí
samotnou schopnost vlády a státu
poskytovat sluţby občanům v
potřebném mnoţství a kvalitě“,
konstatovala předsedkyně
Odborového svazu státních orgánů
Alena Vondrová a dodala, ţe se
omezování dotkne i ostatních
oblastí ţivota. Česká obchodní
inspekce, Celní správa a další státní
orgány nebudou schopné plnit svoje
poslání. To bude pouze nahrávat
těm, kdo obcházejí zákony a
o b o h a cu j í se v z ó n ě š ed é
ekonomiky. Škrty by postihly i
vězenství a dokonce i Český
hydrometeorologický ústav. Naopak
zaměstnanci, kteří poctivě pracují a
platí daně, ponesou veškeré náklady
vládních škrtů.
Místopředsedkyně OS
zdravotnictví a sociální péče
Dagmar Ţitníková se obává, ţe
drastické škrty budou mít
devastující dopad i do zdravotnictví.
Pokud budou provedena omezení a
zrušeny tarifní mzdové tabulky,
personální situace v českých
nemocnicích se dostane před rok
2009 a bude opět hrozit odchod
kvalifikovaných českých
zdravotních sester a lékařů do
zahraničí. Přímo katastrofální stav
pak hrozí v sociální péči, který
ohroţuje pacienty i jiţ nyní mizerně
placené zaměstnance.
Sníţení mzdových prostředků
bude mít vliv i na kulturu. Z 30
příspěvkových organizací
financovaných ministerstvem kultury
dosáhly v roce 2009 úrovně
průměrné mzdy v ČR pouze tři,
informovala předsedkyně OS
pracovníků kultury a ochrany přírody
Anna Machová. Odborové svazy
sdruţující policisty a hasiče jsou
připraveny k protestním akcím,
pokud se uskuteční škrty, které vláda
plánuje ve mzdách státních
zaměstnanců. Předseda NOS Policie
Milan Štěpánek řekl, ţe škrtnutí
deseti miliard korun z rozpočtu
ministerstva vnitra je nereálné a má
devastující účinky, podobně jako
plánované zdanění zaměstnaneckých
výsluh. Bude to mít za následek
propouštění civilních zaměstnanců a
členů bezpečnostních sborů a
odchody zkušených policistů.
Předseda OS hasičů Zdeněk J.
Oberreiter varoval, ţe by se platy
policistů a hasičů vrátily na úroveň
roku 2006. Bezpečnostní situace
v zemi však napovídá, ţe je nyní
třeba přijímat nové hasiče a policisty,
nikoliv propouštět ty stávající.
Z přijatého stanoviska odborových
svazů sdruţujících zaměstnance
veřejných sluţeb a správy vyplývá, ţe
navrhované vládní restriktivní
opatření odbory pokládají za věcně,
politicky a společensky chybné,
omezující základní funkce státu,
devastující veřejný sektor a ve svých
důsledcích poškozující občany a
českou společnost jako celek.
(mm)
Příspěvky zasílejte na adresu: Kollárova 12, Ústí nad Labem, PSČ 400 03 nebo emailem: [email protected]
Potravinář srpen/2010
ČMKOS a odborové
svazy pomohou svým
členům v záplavových
oblastech
(potvrzení obecního úřadu,
potvrz. pojišťovny, příp.
navíc fotodokumentace).
O nároku na podporu
rozhoduje předsednictvo NOS PPP
nebo určená komise.
Stejně tak jako v minulosti při
(mi)
katastrofálních povodních, které
postihly některé regiony ČR, jsou
Jezdíte na zelenou?
odborové svazy sdruţené v ČMKOS
Likérky nestíhají…
připraveny poskytnout svým členům
okamţitou pomoc. Většina
odborových svazů má pro tyto účely
Vkus národa se mění –
zřízeny zajišťovací a podpůrné fondy dokonce i ve věci alkoholu. Češi
a ČMKOS proto doporučuje, například se prý v několika
urychleně kontaktovat svůj příslušný posledních letech
odborový svaz, který poskytne svým
Dali na „zelenou“ čili
členům finanční pomoc. V případě peprmintový likér. Svědčí o tom
jakýchkoliv nejasností je moţné fakta: největší český výrobce
kontaktovat i ČMKOS, která peprmintky – Plzeňský Stock – se
pomáhá činnost koordinovat, aby se díky zvýšenému zájmu o tohle pití
dostalo pomoci všem potřebným údajně ocitl na hranici výrobních
členům odborů. Odboráři a ostatní moţností. Dokládají to i čísla.
zaměstnanci mají další moţnosti jak Prodeje kultovního českého likéru
získat finanční pomoc pro zmírnění v tuzemských hospodách vzrostly
následků povodní. Právní oddělení loni meziročně o desetinu, na 1,7
ČMKOS operativně
připravilo miliónu litrů, přičemţ dva roky před
následující přehled a výklad těchto tím se zvyšovaly o 16 a 36 procent.
moţností, které lze zaměstnancům Letošní patnáctiprocentní nárůst
na základě platné právní úpravy hlásí i druhá největší česká likérka –
poskytnout (viz materiál Na pomoc ústecká Granette. Podle zkušených
odborovým funkcionářům v tomto hospodských se peprmintka hodí
vydání Potravináře.
k pivu, navíc je levnější a obsahuje
Náš odborový svaz NOS menší mnoţství alkoholu. Ostatně,
PPP rozeslal uţ v minulých dnech do kdyţ člověk zavítá do obyčejné
základních organizací v záplavových hospůdky, můţe se o tom přesvědčit
oblastech informaci o moţné pomoci sám – na stolech štamgastů se to
svým členům, kteří při záplavách často mezi půllitry piva pěkně
utrpěli hmotné škody. Podpora se zelená… kromě toho se peprmintový
vztahuje jen na dům, byt a vybavení likér s oblibou pouţívá do různých
domu nebo bytu slouţícího míchaných nápojů, hodně se pije
k trvalému bydlení.
v letní sezóně a stal se oblíbenou
Ţ á d o s t č l e n a m á b ý t ikonou vodáků.
potvrzena členem výboru ZO
Zdá se, ţe v posledních letech
(předsedou); členství ţadatele delší začíná i na nápojovém trhu vládnout
neţ 1 rok.
„retrotrend“, a to nejen
Je třeba doloţit:
u alkoholických nápojů – stejně
a)
rozsah poškození (demoliční stoupá třeba obliba Kofoly. Lidi
výměr, potvrzení obecního zkrátka rádi hledají hodnoty
úřadu, potvrzení pojišťovny, z minulosti, a proto poţadují i
příp. navíc fotodokumentace) r e tr od r i nk y. Pl ze ň s ký St ock
b)
rozsah poškození vnitřního peprmintku v Česku zavedl před
zařízení bytu v osobním několika lety a ta se v poslední době
vlastnictví, druţstevního bytu, s oblibou míchá (krom zmíněného
n á j e m n í h o b y t u n e b o piva) například s fernetem či
o b y t n ý c h č á s t í d o m u griotkou a – představte si – dokonce
v o s o b n í m v l a s t n i c t v í i s mlékem!
Boţkovský Peprmint patří
u nás k nejoblíbenějším lihovinám
zejména v gastronomii, kde je šestou
nejprodávanější značkou. Mezi likéry
přitom drţí absolutní prvenství
s dvacetiprocentním podílem.
„Lidé letos nechtějí tolik
utrácet a nakupují víc lihovin
s niţším obsahem alkoholu a niţší
cenou,“ říká ředitel likérky Granette
v Ústí nad Labem Pavel Kadlec.
(mim)
Potraviny: Přesnější
zjišťování kvality
Vědci
z
Ústavu
vegetabilních potravin a rostlinné
produkce Fakulty veterinární
hygieny a ekologie VFU Brno
testují nové metody, které mají
pomoci rychle a přesně odhalit
přidané rostlinné bílkoviny běžně
přidávané do masných výrobků.
Používají při tom metody, které se
uplatňují především v diagnostice
nádorů v humánní medicíně. Ty
by měly v budoucnu pomoci
rychle a především přesně určit
složení dané potraviny. Fakulta
nyní navrhuje ministerstvu
zemědělství, aby se nová metoda
využívala k namátkovým
kontrolám masných výrobků
s deklarovanou vyšší kvalitou,
tedy výrobků označených Klasa.
Znát přesné sloţení potraviny
je důleţité zvláště pro alergiky - právě
alergie na sóju a pšeničnou mouku
spolu se slepičími vejci, kravským
mlékem, arašídy, ořechy, rybami či
plody moře tvoří dnes 80 – 90 %
alergických reakcí na potraviny.
Znalost sloţení je zároveň ale také
indikátorem kvality či záměny
surovin v masných výrobcích.
„Přídavky rostlinných
bílkovin jsou dnes běţně vyuţívány
při výrobě masných výrobků,
zejména z důvodů technologických a
ekonomických. Nejčastěji jsou
pouţívány bílkoviny z obilovin a sóji,
v masných výrobcích je to pak
obzvláště sójový protein. Hlavním
důvodem, proč se vyvíjejí nové
postupy pro stanovení druhu a
Příspěvky zasílejte na adresu: Kollárova 12, Ústí nad Labem, PSČ 400 03 nebo emailem: [email protected]
3
Potravinář srpen/2010
mnoţství rostlinných bílkovin
v potravinách je skutečnost, ţe
většina z nich jsou potencionálními
alergeny, které mohou mít nepříznivý
vliv na zdraví spotřebitele. To platí
zvláště u osob s onemocněním
zvaným celiakie, tedy silné alergie na
lepek.
Bílkovinné přídavky na jedné
straně zvyšují viskoelastic ké
vlastnosti, barevnou stálost, pevnost,
šťavnatost a vlhkost masného
výrobku, na straně druhé kaţdá
bílkovina by teoreticky mohla
u přecitlivělého konzumenta vyvolat
neţádoucí imunitní odpověď.
Současně pouţívané metody
pro stanovení rostlinných bílkovin
v potravině mají řadu nedostatků.
Stanovení rostlinných bílkovinných
přídavků totiţ ztěţuje jejich
pouţívání v nízkých koncentracích a
také podmínky výroby potravin,
které mohou strukturu rostlinných
bílkovin modifikovat a bílkovina pak
jednoduše při rozboru „není vidět“.
Imunohistochemické metody, na
nichţ pracují vědci z VFU Brno, by
tento nedostatek měly odstranit.
Například pouţití imunohistochemie
a analýzy obr azu umoţňu je
kvantifikaci přidaného aditiva
v potravině jiţ od 0,1 % přídavku
čisté pšeničné bílkoviny.
„Navrhujeme Ministerstvu
zemědělství, aby naše fakulta nové
metody vyuţívala k namátkovým
kontrolám masných výrobků,
s deklarovanou vyšší kvalitou. Pyšní
se totiţ všechny označením Klasa
právem? Získat soubor výsledků,
které by ukázaly, jak jsou prohlášení
z přihlášek naplňována v praxi, by
jistě ocenil nejen Státní zemědělský
intervenční fond, který značku
uděluje, ale i oba dva státní kontrolní
orgány – Státní veterinární správa ČR
i Státní zemědělská a potravinářská
inspekce,“ uvádí děkan Fakulty
veterinární hygieny a ekologie VFU
Brno Ladislav Steinhauser.
Zanedbatelný konečně není
ani fakt, ţe přesné informace
o potravině slouţí i k ochraně
ekonomických zájmů konzumenta,
neboť se můţe jednat také
o falšování potravin, kdy sojová
4
nebo pšeničná bílkovina slouţí jako
náhrada jiné kvalitní suroviny
v masném výrobku.
(mm)
Výroba masa a mléka
klesla
Ve 2. čtvrtletí 2010 bylo u nás
vyrobeno 136 593 tun masa a
nakoupeno 585 478 tis. litrů mléka,
coţ představuje meziroční pokles
výroby masa (o 3,4 %) i nákupu
mléka (o 2,4 %). Ke sníţení výroby
došlo u všech hlavních druhů masa:
u hovězího o 1,4 %, u vepřového
o 4,6 % a u drůbeţího o 2,3 %.
Ve druhém čtvrtletí 2010 se
počty poraţeného skotu meziročně
sníţily o 3,6 %, z toho počty býků
klesly o 4,4 %, krav o 2,4 %, jalovic o
9,6 % a telat o 14,3 %. Výroba
hovězího masa (včetně telecího) byla
meziročně niţší o 1,4 % a činila
18 641 tun.
Výroba vepřového masa se
meziročně sníţila o 4,6 %, přičemţ
počty poraţených jatečných prasat
klesly o 5,7 % a počty poraţených
prasnic se zvýšily o 2,6 %. Celkově
bylo ve 2. čtvrtletí vyrobeno 68 603
tun vepřového masa.
Celková výroba drůbeţího
masa 49 316 tun byla v porovnání se
stejným obdobím minulého roku
o 2,3 % niţší.
Výsledky chovu skotu, prasat a
drůbeže
Podle soupisu hospodářských
zvířat k 1. dubnu 2010 stavy skotu
meziročně klesly o 1,0 % na 1 349,3
tis. kusů, z toho celkové stavy krav se
sníţily o 1,5 % na 551,2 tis. kusů,
zatímco stavy krav bez trţní
produkce mléka se zvýšily o 4,6 % na
167,7 tis. kusů.
Stavy prasat byly meziročně
niţší o 3,2 %, poklesly o 62,2 tis.
kusů na celkových 1 909,2 tis. kusů.
Počet prasnic se sníţil o 6,7 % (o 9,5
tis. kusů), kdeţto počet prasniček se
zvýšil, a to o 5,3 % (o 2,9 tis. kusů).
Stavy drůbeţe se meziročně
sníţily o 6,2 %, z toho počty slepic
pouze o 3,8 %, na rozdíl od vodní
drůbeţe a krůt, jejichţ stavy se
propadly o 20,0 % (vodní drůbeţ) a
21,3 % (krůty). K 1. dubnu se
chovalo 41 681,1 tis. kusů kura
domácího ve všech kategoriích
(chovné, nosné, na výkrm), 18,8 tis.
kusů hus, 401,7 tis. kusů kachen a
376,1 tis. kusů krůt.
Farmářské ceny skotu,
prasat a kuřat Ve 2. čtvrtletí ceny
zemědělských výrobců jatečného
skotu meziročně v průměru klesly
u jalovic o 4,9 %, u krav o 4,3 %,
u býků celkem o 0,9 % a u telat
o 0,7%. V kategorii jatečných býků
zařazených do jakostních tříd S, E a
U dosáhla průměrná cena za 1 kg
jatečné hmotnosti 77,56 Kč a za 1 kg
ţivé hmotnosti 39,97 Kč.
Podle ČSU zpracoval MM
Mléko: Růst ceny se
zastavil
Podle
výsledků
statistického zjišťování bylo
v měsíci červnu nakoupeno od
tuzemských výrobců do
mlékárenských podniků ČR 191
576 tis. litrů mléka. V celkovém
množství tak bylo do mlékáren
nakoupeno o 9 192 tis. l mléka
méně než v květnu. V přepočtu
celkového nákupu za červen na
„denní nákup“ toto množství
představuje 6 385,9 tis.l mléka
nakoupeného za jeden den a to je
ve srovnání s nákupem mléka za
minulý měsíc (6 476,4 tis.l) o 90,5
tis. l denně nakoupeného mléka
méně (tj. o 1,40%).
Ke zpracování bylo dále do
podniků nakoupeno mléko ze
zahraničí ve výši 1 234 tis. l.
Průměrná cena mléka při
nákupu do mlékárenských podniků
se zvýšila i v tomto měsíci. V červnu
byl zaznamenán nárůst nákupní ceny
„Mléka celkem“ o dalších 0,04 Kč/l.
Znamená to, ţe „Mléko celkem“
bylo tento měsíc nakupováno za
průměrnou cenu 7,34 Kč/l, „Mléko
v I.tř. jakosti a vyšší“ pak za 7,35
Kč/l. Tučnost nakoupeného mléka i
obsah bílkovin v mléce dále klesly,
nyní byl zjištěn obsah tuku 3,79% při
obsahu bílkovin 3,30%.
Příspěvky zasílejte na adresu: Kollárova 12, Ústí nad Labem, PSČ 400 03 nebo emailem: [email protected]
Potravinář srpen/2010
Během měsíce června se
sníţily zásoby všech námi
sledovaných výrobků. Značný úbytek
zásob byl zjištěn u „Sušeného mléka
celkem“, kterého v podnicích ke
konci června zůstává na skladě
1 946,5 t a to je ve srovnání
s minulým měsícem o 24,63% méně.
Většina z tohoto mnoţství připadá
na sloţku „Sušené mléko
odtučněné“, kterého je současně
1 299,0 t tzn., ţe se jedná o úbytek
zásob o 12,74%. Pokles zásob
u másla a sýrů přírodních není tak
markantní. Skladovaného „Másla
celkem“ zůstává tento měsíc
v podnicích 1 075,1 t (tj. o 6,97%
méně) a „Sýrů přírodních“ je na
skladě evidováno 4 176,7 t a to je ve
srovnání s minulým měsícem
o 1,80% méně.
Dle přehledu vyrobeného
zboţí bylo v tomto měsíci
vyrobeno více čerstvého mléka,
smetany, tvarohu a přírodních sýrů
neţ v květnu a méně pak
trvanlivého mléka, jogurtů, másla a
tavených sýrů. Podle přehledu je to
např. Čerstvé mléko pasterované –
8 680,6 tis. l (index 103,76),
trvanlivé mléko – 35 653,8 tis. l
(index 86,95), smetana – 4 445,8
tis. l (index 110,40), jogurty –
12 380,6 t (index 98,38), máslo –
1 537,2 t (index 93,15), tvaroh –
2 781,2 t (index 105,56), sýry
přírodní – 6 984,1 t (index 102,26),
sýry tavené – 1 232,7 1 t (index
97,69).
Stejně jako v květnu bylo i
v červnu zjištěno zvýšení
realizačních cen a to u většiny
sledovaných výrobků. Výjimkou je
niţší cena u mléka polotučného
čerstvého v kartonu a tvarohu
měkkého. Aktuální ceny
představuje následující přehled:
Mléko polotučné trvanlivé karton –
cena 10,02 Kč/l (index 104,05),
mléko polotučné čerstvé karton –
cena 10,39 Kč/l (index 97,83),
máslo čerstvé 250g – cena 88,48
Kč/kg (index 108,01), tvaroh
měkký – cena 35,25 Kč/kg (index
93,68), přírodní sýr typu eidamská
cihla 30% – cena 84,38 Kč/kg
(index 109,16).
Výkaz Mlék(MZe)6 -12
Měsíční výkaz o nákupu mléka,
o výrobě a uţití vybraných
mlékárenských výrobků je šetřen
plošně v podnicích mlékárenského
průmyslu. Zpracování a kontrolu
zajišťuje odbor ekonomiky a
financování MZe ČR.
(mi)
Známka Klasa
v ohrožení
Zrušit platnost ochranné
známky na logo značky Klasa
chtějí po Úřadu průmyslového
vlastnictví (ÚPV) tvůrci jejího
loga. Tvrdí, že ministerstvo
zemědělství od nich nemělo
s ouhl as pr op ůjč ov at l og o
potravinářům, kteří ho dávají na
svoje výrobky. Autoři loga kvůli
tomu podali žalobu na tři
náhodně vybrané výrobce, a to
na výrobce produktů z kozího
mléka Vladimíra Maštalíře, na
výrobce chleba a cukrovinek
JVS Semilská pekárna a na
výrobce trvanlivých tyčinek
Havlík Opal.
V rejstříku ochranných
známek jsou zapsány dvě
ochranné známky Klasa
v barevném i černobílém
provedení a v obou případech
žádají tvůrci loga jejich zrušení.
Přitom stát investoval do
propagace známky Klasa
miliony korun. Pokud by úřad
uznal oprávněnost podání
tvůrců loga, muselo by zmizet z
obalu všech výrobků. Přitom
ministerstvo zemědělství ho
propůjčilo více než 200 firem a
podnikatelů. Ti by tedy museli
ve velkém zničit všechny obaly,
na
kterých
logo
je.
„Ministerstvo zemědělství si je
jisto tím, že veškerá jeho práva
ke značce Klasa a k jejímu
udělování jsou v pořádku" řekla
mluvčí
úřadu
Tereza
Magdalena Dvořáčková.
(mk)
Americký konkurent
Budvaru neuspěl
Americký
pivovar
Anheuser-Busch si nemůže
zaregistrovat výraz "Budweiser"
jako ochrannou známku pro
Evropskou unii. Rozhodl o tom
Soudní dvůr EU. V některých
zemích bloku totiž práva na toto
označení byla přiznána českému
pivovaru Budějovický Budvar,
který s konkurenty vede o tuto
značku dlouhodobé spory.
Americká firma, kterou
předloni převzala belgická firma
Inbev, si jiţ v roce 1996 poţádala
u Úřadu pro harmonizaci na
vnitřním trhu (OHIM) o registraci
"Bud weiseru" jakoţto unijní
ochranné známky, a to pro piva i
další alkoholické a nealkoholické
nápoje. Českobudějovický pivovar se
proti tomu ale ohradil. OHIM jeho
námitky vyslyšel a ţádosti nevyhověl.
Společnost následně dala
ţalobu k evropské justici. Loni
v březnu ale před druhým nejvyšším
soudem v EU neuspěla. "Právo na
obchodní uţívání výrazu Budweiseru
pro pivo jiţ totiţ bylo přiznáno
v Německu a Rakousku českému
pivovaru Budějovický Budvar," uvedl
tehdy soud. "Jelikoţ ţádný z důvodů
kasačního opravného prostředku
není opodstatněný, Soudní dvůr
zamítá kasační opravný prostředek
společnosti Anheuser-Busch v celém
rozsahu," uvedl tribunál v prohlášení.
Soud také připomněl, ţe OHIM
zamítl přihlášku k zápisu ochranné
známky americké společnosti
z důvodu, ţe přihlašovaná známa
byla totoţná se starší známkou
českobudějovické firmy.
Pivovar v Budějovicích, který
němečtí přistěhovalci pojmenovali
Budweiser, byl zaloţen v roce 1895.
Americký Anheuser-Busch ale zavedl
svoji vlastní americkou značku
Budweiser v roce 1876. Oba
pivovary bojují o značku Budweiser a
její různé obměny jiţ více neţ 100 let.
Většina sporů ale spadá do
nedávných let, kdy Budvar zvýšil
export.
Příspěvky zasílejte na adresu: Kollárova 12, Ústí nad Labem, PSČ 400 03 nebo emailem: [email protected]
5
Potravinář srpen/2010
Právníci Anheuser-Busch
mimo jiné argumentovali při kritice
loňského rozhodnutí soudu tím, ţe
ochrana poskytnutá starší ochranné
známce vypršela před koncem lhůty
stanovené k předloţení důkazů, a ţe
tudíţ česká firma měla předloţit
důkaz o obnově svého zápisu do
tohoto termínu. Soud nicméně dnes
rozhodl, ţe takovou povinnost
neměla.
(mk)
Češi jsou druzí v pití
nealkopiva
Zatímco v pití klasického
piva patří Čechům dlouhodobě
světové prvenství, v konzumaci
jeho nealkoholické varianty jsou
se zhruba pěti litry na osobu a
r ok až n a dru hé př íčce
pomyslného světového žebříčku.
Největšími pijáky piva bez
a l k oh ol u j s ou p ř e kva p i v ě
Španělé, Čechům na ně chybí
necelý půllitr. Vyplývá to
z průzkumu agentury Canadean,
jehož výsledky prezentovali
zástupci Plzeňského Prazdroje.
Přestoţe ekonomická krize a
pokles prodejů se nevyhnul loni ani
této kategorii, která poprvé po
deseti letech klesla v růstu
o procento, ve srovnání s celým
pivním trhem klesal pivovarům
prodej nealka méně. Ačkoliv
největší boom má podle odborníků
nealkoholické pivo v Česku jiţ
patrně za sebou, vaří jej stále více
pivovarů. V současnosti je to
kolem 25 pivovarů a značky na
trhu stále přibývají. Lídr trhu
Plzeňský Prazdroj, jehoţ světlé
nealko pivo Birell je
s dvoutřetinovým podílem na trhu
nejprodávanějším nealkoholickým
pivem v zemi, uvádí v těchto dnech
na trh jeho novou, polotmavou
variantu.
Firma v tomto případě sází na
ţeny, které dle průzkumů preferují
tmavší piva pro jejich sladkou chuť
před světlými. Od začátku srpna je
lahvový polotmavý Birell k dostání
ve vybraných restauracích, od září
6
začne Prazdroj prodávat pivo také
v obchodech. Do sudů firma toto
pivo nyní plnit neplánuje. Polotmavé
jantarové pivo bez alkoholu vyrábí v
Česku od roku 2007 pouze
humpolecký rodinný pivovar
Bernard.
Bernard v červenci vyzval
Plzeňský Prazdroj k souboji kvůli
reklamní kampani, ve které
Prazdroj tvrdí, ţe jeho nealko
Radegast Birell "chutí převyšuje
ostatní". Podle spolumajitele
humpoleckého pivovaru Stanislava
Bernarda je ale toto tvrzení
"nabubřelé a neopodstatněné" a
Prazdroj ho má dokázat ve
vzájemném duelu. Prazdroj ale
výzvu nevyslyšel.
V Česku se podle informací
pivovarského svazu loni
spotřebovalo necelých 580.000
hektolitrů nealkoholického piva,
meziročně o procento méně.
Nealkoholické pivo nejčastěji pijí
řidiči, cyklisté, nebo pracující lidé
během dne.
(mi)
Další logo pro potraviny
V dohledné době se na
obalech našich potravin
pravděpodobně začneme setkávat
s logem mezinárodní značky Vím,
co jím. Ve světě ji zatím získalo
přes 160 společností pro více než
4000 produktů, jde zejména
o čerstvé ovoce a zeleninu. Logo
nedostanou výrobky, v nichž je
přes půl procenta alkoholu,
doplňky stravy, výrobky, které se
užívají jen pod lékařským
dohledem, a potraviny pro děti
mladší jednoho roku. Rozhodující
je obsah trans mastných a
nasycených mastných kyselin,
které zvyšují riziko nemocí srdce
a cév, dále sodíku, cukru a
v některých kategoriích také
energie a vlákniny. Logo má
lidem pomoci vědomě omezovat
ty složky potravin, které v největší
míře souvisejí s většinou
civilizačních chorob.
(mm)
Madeta: Nová výrobna
syrovátky
Jihočeská mlékárna
Madeta vybudovala novou
výrobnu krystalické syrovátky
u svého závodu v Plané nad
Lužnicí. Náklady na výstavbu a
nové technologie se pohybovaly
kolem 90 milionů korun. Provoz
vznikl ve spolupráci s německou
společností Meggle. Uvedl to
generální ředitel Madety Milan
Teplý.
Zkušební provoz podnik
zahajuje ve druhé polovině srpna
nebo začátkem září. Vznikne 20 míst
a pracovat by tam měli stávající
zaměstnanci podniku. Meggle
syrovátku pouţívá pro další
průmyslové zpracování, například
v kosmetice nebo léčivech.
Madeta, největší zpracovatel
mléka v zemi, loni vykázal zisk 45,8
milionu korun, o 3,5 milionu více
neţ v roce 2008. Letos Teplý
očekává horší výsledky neţ loni.
Mlékárna se musela od dubna
vypořádat s výpadkem 200 tisíc litrů
mléka denně, které jí přestalo
dodávat Mlékárenské druţstvo Jih.
Madetě se postupně podařilo získat
chybějící mléko od jiných
dodavatelů. Získala 160.000 litrů
mléka denně a další menší dodávky.
Výpadek se denně pohyboval kolem
30 tisíc aţ 35 tisíc litrů mléka.
"V době, kdy bylo mléka méně, jsme
přednostně zpracovávali naše
značkové výrobky a omezovali jsme
export. Tím Madeta utrpěla," uvedl
Teplý. Mlékárna také musí hradit
zvýšené náklady s dopravou, jeden
litr mléka dováţeného z Vysočiny je
kvůli tomu o 14 haléřů draţší, neţ
kdyby ho vozili z jiţních Čech.
Madeta získala chybějící mléko
z Vysočiny a Moravy. Jejím novým
dodavatelem se stalo například
zemědělské druţstvo Agro Měřín.
V dodávkách mléka bude pokračovat
i nadále, Madeta s ním uzavřela
dlouhodobou smlouvu, poznamenal
Teplý. S druţstvem Jih Madeta jedná
kaţdý měsíc o cenách mléka. Jeho
zástupci podle Teplého návrat
Příspěvky zasílejte na adresu: Kollárova 12, Ústí nad Labem, PSČ 400 03 nebo emailem: [email protected]
Potravinář srpen/2010
k původnímu mnoţství dodávaného
mléka zatím nechystají. Druţstvo do
konce března pro Madetu
zajišťovalo 520.000 litrů mléka
denně. Výkupní ceny mléka se nyní
pohybují nad sedmi korunami za litr.
Podle odhadů generálního ředitele
Madety bude cena v letních měsících
a moţná aţ do poloviny září
stagnovat a pak zřejmě opět poroste.
Například výkupní ceny na severu
Německa jsou niţší neţ v Česku,
výjimku tvoří mlékárna v Chamu,
která má ceny nejvyšší. Madeta má
sedm výrobních závodů. Letos
v dubnu rozhodla, ţe uzavře závod
ve Strakonicích. Jeho sušárenský
provoz byl dlouhodobě nerentabilní.
Mlékárna ročně zuţitkuje kolem 400
milionů litrů mléka, coţ je pětina
celkové produkce v zemi. Denně
zpracuje kolem 1,1 milionu litrů.
Podnik vyrábí přes 239 různých
výrobků. Téměř 50 procent
produkce tvoří sýry. Letos chce svůj
sortiment obohatit o nový přírodní a
tvrdý sýr. Produkty Madeta vyváţí do
15 zemí.
(mim)
Procter&Gamble:
Tržby vzrostly
miliónu korun. Trţby přitom klesly
o 1,3 procenta na 2,290 miliardy
korun. Podle mluvčího Vitany se
firmě podařilo dosáhnout tohoto
výsledku zejména díky výraznému
zvyšování efektivity fungování celé
firmy, včetně úspory osobních
nákladů. Společnost, kterou od roku
1992 ovládá norský koncern
Rie be r & S o n, se s pec ia li zu je
především na výrobu
dehydratovaných a předpřipravených
potravin a ochucovadel – polévek,
omáček či koření. Vyrábí i další
hotová instantní jídla a přílohy –
loni například vyvinula víc neţ šest
desítek nových výrobků, letos hodlá
uvést na trh víc neţ padesát novinek.
(mi)
Na pomoc odborovým
funkcionářům
Pracovněprávní nároky
zaměstnanců
v souvislosti se
záplavami
V souvislosti s nedávnými
záplavami se mnoţí dotazy týkající se
pracovněprávních problémů, které je
třeba v této souvislosti nepochybně
řešit, především jak postupovat b)
v případech:
1.
kdyţ se zaměstnanec
nedostane do zaměstnání
2.
kdyţ bude převeden na jinou
práci
3.
kdyţ mu v důsledku záplav
nebude přidělována práce
4.
kdyţ v místě trvalého bydliště
poskytne pomoc, atd.
Americkému výrobci
spotřebního zboţí Procter&Gamble
se sníţil čtvrtletní zisk o 12 procent,
přestoţe mu trţby vzrostly. Profit se
kvůli vyšším nákladům na marketing
a vývoj zboţí sníţil na 2,2 miliardy
dolarů, kdyţ za duben aţ červen
minulého roku dosáhl téměř 2,5
miliardy. Výsledky jsou za čtvrté
fiskální čtvrtletí firmy, která podniká
i v ČR, kde vlastní výrobní závod 1. Zaměstnanec se následkem
Rakona v Rakovníku, vyrábějící prací povodně nedostal do zaměstnání
prášky.
a)
Tato problematika je
(m)
upravena v bodu 3. přílohy
k nařízení vlády č. 590/2006
Sb., kterým se stanoví okruh a
Vitana: pokles tržeb,
rozsah důleţitých osobních
vyšší zisk
překáţek v práci.
Zaměstnavatel v tomto
Přednímu tuzemskému
případě poskytne zaměstnanci
výrobci potravin, společnosti Vitana,
pracovní volno bez náhrady
v loňském roce výrazně vzrostl zisk
mzdy. Po dohodě se
z předloňských 2,6 miliónu na 120,6
zaměstnavatelem to lze řešit i
napracováním zameškané
doby. Samozřejmě to lze
ro v ně ţ řeš it čer pá n ím
dovolené. Všichni
zaměstnavatelé, tj. i ti, kteří
jsou uvedeni v § 109 odst. 3
zák. práce (jedná se
o zaměstnavatele, kteří
neprovozují podnikatelskou
činnost, např. příspěvkové
organizace) mohou
v kolektivní smlouvě sjednat,
nebo ve vnitřním předpisu
s t a n o v i t , ţ e se jed n á
o překáţku v práci
s náhradou mzdy.
Pokud by se jednalo o těţce
zdravotně postiţeného
zaměstnance, který na cestu
do zaměstnání pouţívá
osobní automobil, vznikl by
mu nárok na poskytnutí
pracovního volna s náhradou
mzdy na nezbytně nutnou
dobu, nejvýše na jeden den
(viz bod 4. výše uvedené
p ř í l o h y ) .
V závěru je třeba zdůraznit,
ţe se jedná o případ, kdy
o přerušení provozu
hromadných dopravních
prostředků zaměstnanec
nevěděl.
zaměstnanec se v důsledku
povodní nemůže dostavit
do zaměstnání i v dalších
d
n
e
c
h
Pracovněprávní předpisy
tento případ neupravují.
Vzhledem k důvodům, proč
se zaměstnanec nemůţe
d os ta t d o zamě s t nán í,
přichází v úvahu poskytnutí
pracovního volna bez
náhrady mzdy nebo čerpání
dovolené. Pokud jde
o ú h ra d u z d ra v o t n í h o
pojištění domnívám se, ţe
zaměstnavatelé v těchto
případech poskytnutí
pracovního volna bez
náhrady mzdy nebudou
podmiňovat uzavřením
dohody o úhradě zdravotního
pojištění dle § 9 odst. 3 zák.
č. 48/1997 Sb., o veřejném
zdravotním pojištění.
Příspěvky zasílejte na adresu: Kollárova 12, Ústí nad Labem, PSČ 400 03 nebo emailem: [email protected]
7
Potravinář srpen/2010
2. zaměstnanec je převeden na
jinou práci, neboť to je třeba ke
zmírnění bezprostředních
následků záplav
Podle § 41 odst. 4 zák. práce
můţe zaměstnavatel v tomto případě
zaměstnance převést i bez jeho
souhlasu na dobu nezbytné potřeby
na jinou práci. Zaměstnanec musí být
samozřejmě schopen tuto práci
vykonávat, zejména vzhledem k jeho
zdravotnímu stavu a schopnostem.
Pokud by byl převeden na práci, za
níţ mu náleţí niţší mzda (plat),
přísluší mu doplatek nejméně do
výše průměrného výdělku a to po
celou dobu tohoto převedení.
Problematika odměňování je v tomto
případě obsaţena v § 139 odst. 1
písm. c) zák. práce.
3. zaměstnanci není v době záplav
přidělována práce
Můţe se jednat o tyto
překáţky v práci.
1.
o překážku v práci na
straně zaměstnavatele
upravenou v § 207 písm. b)
zák. práce, tj. o přerušení
práce způsobené živelní
událostí.
V
tomto
případě
zaměstnanci náleží náhrada mzdy
(platu) ve výši nejméně 60 %
průměrného výdělku.
V kolektivních smlouvách lze
dohodnout nebo ve vnitřním
předpisu stanovit vyšší náhradu
mzdy neţ 60 %. To platí i pro
zaměstnavatele, kteří neprovozují
podnikatelskou činnost, tj. kteří jsou
uvedeni v § 109 odst. 3 zákoníku
práce.
Jestliţe budou převedeni na
jinou práci (v tomto případě je podle
§ 41 odst. 4 zák. práce lze převést na
jinou práci i bez jejich souhlasu), a
náleţela by jim niţší mzda (plat),
zaměstnavatel je podle § 139 odst. 1
písm. c) zák. práce povinen jim
poskytnout doplatek ke mzdě nebo
platu do výše průměrného výdělku,
kterého zaměstnanec dosahoval před
převedením na jinou práci.
2.
o překážku v práci z
8
důvodu prostoje - § 207
písm. a) zák. práce
V některých případech se
můţe rovněţ jednat o prostoj.
Prostoj je upraven v § 207 písm. a)
zák. práce. Jedná se o překáţku
v práci na straně zaměstnavatele.
O prostoj se jedná, např. kdyţ
zaměstnanci nemohou vykonávat
práci v důsledku přerušení: dodávky
elektrického proudu; plynu; surovin;
materiálů; v důsledku chybných
pracovních podkladů; vadných
přípravků nebo nářadí; čekání na
seřizovače; poruchy na strojním
zařízení, atd. Prostojem se rozumí
pouze přechodná, určitým časovým
úse ke m omezená a zásad ně
nepředvídatelná překáţka v práci.
Jak je výše uvedeno
v některých případech by se o tuto
překáţku v práci mohlo jednat, např.
zaměstnancům nebyla přidělována
práce, protoţe v důsledku záplav byla
přerušena dodávka elektrického
proudu.
Jestliže zaměstnanci
nebudou v tomto případě
převedeni na jinou práci, přísluší
jim náhrada mzdy ve výši 80 %
průměrného výdělku.
V kolektivních smlouvách lze
dohodnout nebo ve vnitřním
předpisu stanovit vyšší náhradu
mzdy neţ 80%. To platí i pro
zaměstnavatele, kteří neprovozují
podnikatelskou činnost, tj. kteří jsou
uvedeni v § 109 odst. 3 zákoníku
práce.
Jestliţe budou převedeni na
jinou práci (podle § 41 odst. 5 zák.
práce je v tomto případu převést na
jinou práci bez jejich souhlasu nelze),
a náleţela by jim niţší mzda (plat),
zaměstnavatele je podle § 139 odst. 1
písm. d) zák. práce povinen jim
poskytnout doplatek ke mzdě nebo
platu do výše průměrného výdělku,
kterého zaměstnanec dosahoval před
převedením na jinou práci.
c)
překážka v práci z důvodu
přerušení práce způsobené
n e p ř í z n i v ý m i
povětrnostními vlivy - § 207
písm. b) zák. práce
V některých případech
nepřidělování práce by se mohlo
jednat i o překáţku v práci z důvodu
přerušení práce způsobené
nepříznivými povětrnostními vlivy.
Uvedu na příkladu: v městě, které bylo
částečně zaplaveno, stavební firma staví
např. obchod, který leží v místě, kde
záplavy nejsou. Následkem dešťů
zaměstnanci, například pokrývači nemohou
vykonávat práci. Jedná se o překážku
v práci podle § 207 písm. b) zák. práce
(nepříznivé povětrnostní vlivy). Jestliže
zaměstnanci nebudou v tomto případě
převedeni na jinou práci, přísluší jim
náhrada mzdy ve výši nejméně 60 %
průměrného výdělku. V kolektivních
smlouvách lze dohodnout nebo ve
vnitřním předpisu stanovit vyšší
náhradu mzdy neţ 60% průměrného
výdělku. To platí i pro
zaměstnavatele, kteří jsou uvedeni
v § 109 odst. 3 zák. práce, tj. kteří
neprovozují podnikatelskou činnost.
Jestliţe budou převedeni na jinou
práci (nelze je však převést bez jejich
souhlasu), a náleţela by jim niţší
mzda (plat), zaměstnavatel je podle
§ 139 odst. 1 písm. d) zák. práce
povinen jim poskytnout doplatek ke
mzdě nebo platu do výše
průměrného výdělku, kterého
zaměstnanec d osahoval před
převedením na jinou práci.
Souběh výše uvedených překážek
v práci
V řadě případů se bohuţel
můţe jednat o tzv. souběh výše
uvedených překáţek v práci.
Například, pokrývač nemůţe
vykonávat práci nejen v důsledku
silného deště a větru, ale také
v důsledku záplav. Největší problém
však nepochybně můţe nastat
v případě souběhu překáţky v práci
na straně zaměstnance a současně
překáţky v práci na straně
zaměstnavatele. Uvedu na příkladu:
zaměstnanec se v důsledku záplav nemůže
dostat do zaměstnání z důvodu, že nejezdí
hromadná doprava, ale i kdyby se do
zaměstnání dostal, nemohl by práci
vykonávat, protože výrobní prostory jsou
zaplaveny.
Jedná se o překáţku v práci
na jeho straně, která by měla být, jak
je výše uvedeno řešena poskytnutím
pracovního volna bez náhrady mzdy
Příspěvky zasílejte na adresu: Kollárova 12, Ústí nad Labem, PSČ 400 03 nebo emailem: [email protected]
Potravinář srpen/2010
nebo čerpáním dovolené, ale
současně je zde překáţka na straně
z a m ě s t n av a te le , ne b o ť j e h o
pracoviště jsou zaplaveny. I kdyby se
zaměstnanec do zaměstnání dostavil,
nebyla by mu práce z výše uvedených
důvodů přidělována. V tomto
konkrétním případě se skutečně
jedná o komplikovaný právní
problém, který bude třeba řešit,
stejně jako další hraniční případy
zejména na základě ustanovení § 14
odst. 1 zák. práce, kde je uvedeno
„Výkon práv a povinností vyplývajících z
pracovněprávních vztahů nesmí bez
právního důvodu zasahovat do práv a
oprávněných zájmů jiného účastníka
pracovněprávního vztahu a nesmí být
v rozporu s dobrými mravy.“ a § 13 odst.
5 zák. práce, kde je uvedeno
„Zaměstnavatelé jsou povinni pečovat
o vytváření a rozvíjení pracovněprávních
vztahů v souladu s tímto zákonem,
s ostatními právními předpisy a s dobrými
mravy.“
Z výše uvedeného vyplývá, ţe
kaţdý případ je třeba posuzovat
individuálně. Nezastupitelnou úlohu
při řešení těchto případů musí
samozřejmě sehrát odbory.
V § 2 zák. č. 240/2000 Sb.,
o krizovém řízení je mimo jiné
uvedeno
Pro účely tohoto zákona se
rozumí
a)
krizovým řízením souhrn řídících
činností věcně příslušných orgánů
zaměřených na analýzu a
vyhodnocení bezpečnostních rizik,
plánování, organizování, realizaci
a kontrolu činností prováděných
v souvislosti s řešením krizové
situace,
b)
krizovou situací mimořádná
událost, při níž je vyhlášen stav
nebezpečí nebo nouzový stav nebo
stav ohrožení státu (dále jen
"krizové stavy"),
c)
pracovní povinností
povinnost fyzických osob vykonávat
po nezbytně nutnou dobu určené
práce, které jsou nutné pro řešení
krizové situace a které jsou tyto
osoby povinny konat v místě
určeném orgánem krizového řízení,
a podle potřeb pro řešení krizové
situace i nad rámec pracovní doby
stanovené v pracovněprávních
předpisech,
d)
pracovní výpomocí povinnost
fyzických osob vykonávat
jednorázové a mimořádné úkoly
nezbytné pro řešení krizové situace,
které jsou povinny konat v místě
určeném orgánem krizového řízení,
a podle potřeb pro řešení krizové
situace i nad rámec pracovní doby
stanovené v pracovněprávních
předpisech,
ukončení této povinnosti vydají fyzické
osobě potvrzení. Potvrzení obsahuje
zejména osobní údaje fyzické osoby, den
zahájení a ukončení pracovní výpomoci,
počet odpracovaných hodin, druh a místo
práce, poučení o náhradě a označení
orgánu, který potvrzení vydal.
Nárok na náhradu mzdy - platu
Zaměstnanci v těchto
případech od zaměstnavatele náhrada
mzdy nenáleţí. Zaměstnavatel je
povinen mu poskytnout pracovní
volno bez náhrady mzdy.
Zaměstnanec musí zaměstnavateli
tuto překáţku v práci prokázat
potvrzením příslušného orgánu,
např. povodňového orgánu, orgánu
krizového řízení.
Náleží mu však peněžní
náhrada, kterou je povinen mu
vyplatit příslušný státní orgán:
1. v zákoně č. 254/2001 Sb.,
o vodách je mimo jiné uvedeno

v souladu s působnostmi v systému
povodňové ochrany podle zvláštního
právního předpisu( tím v § 86
odst. 4 je uvedeno: „náklady na
záchranné práce hradí obce, kraje
a stát v je zák. č. Zákon
č. 218/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech a o změně některých
souvisejících zákonů).
4. zaměstnanec na základě
požadavku příslušného orgánu
stanoveného zákonem, např.
povodňového orgánu obce nebo
orgánu krizového řízení poskytne
při povodních osobní pomoc

v § 87 je uvedeno: Majetkovou
V tomto případě se podle
újmu vzniklou v důsledku činnosti
§ 201 zák. práce, za pouţití zejména
nebo opatření uložených v době
zák. č. 254/2001 Sb., o vodách nebo
povodně
podle § 31 zák. č. 240/2000 Sb.,
V § 31 zák. č. 240/2000 Sb.,
a)
povodňovou komisí obce
o krizovém řízení se jedná o krizovém řízení je mimo jiné
hradí obec,
o překáţku v práci z důvodu uvedeno
b)
povodňovou komisí obce
o b e c né h o z á jm u , k o n kr é t ně
Fyzická osoba je v době
s rozšířenou působností
o občanskou povinnost.
krizového stavu povinna:
hradí obec s rozšířenou
V § 63 zák. č. 254/2001 Sb.,
působností,
o vodách je mimo jiné uvedeno 
uposlechnout výzvy oprávněných
c)
povodňovou komisí kraje
„K zajištění ochrany před povodněmi je
orgánů krizového řízení
hradí kraje
každý povinen umožnit vstup, případně
k zaevidování na stanoveném místě
d)
Ústřední povodňovou
vjezd na své pozemky, popřípadě stavby
z důvodu uložení pracovní
komisí hradí Ministerstvo
těm, kteří řídí, koordinují a provádějí
povinnosti nebo pracovní výpomoci,
životního prostředí.
zabezpečovací a záchranné práce, přispět
na příkaz povodňových orgánů 
vykonávat uloženou pracovní 2. ze zák. č. 240/2000 Sb.,
osobní a věcnou pomocí
povinnost nebo pracovní výpomoc, o krizovém řízení vyplývá, že tuto
k ochraně životů a majetku před
Pracovní výpomoc v době peněžitou náhradu poskytuje
povodněmi a řídit se příkazy krizového stavu fyzické osobě orgán krizového řízení, který
povodňových orgánů.
ukládá hejtman nebo obec, které po o uložení pracovní povinnosti
Příspěvky zasílejte na adresu: Kollárova 12, Ústí nad Labem, PSČ 400 03 nebo emailem: [email protected]
9
Potravinář srpen/2010
rozhodl – většinou zřejmě obec
Peněžní náhradu lze
poskytnout po vzájemné dohodě
též za poskytnutí dobrovolné
pomoci. Vyplácí se do 6 měsíců od
ukončení nebo zrušení krizového
stavu, v jehoţ důsledku vznikl nárok
na peněţní náhradu.
Jde-li o vykonání pracovní
povinnosti, pracovní výpomoci nebo
dobrovolné pomoci, u nichţ nelze
určit výši náhrady dohodou nebo
postupem podle zvláštních právních
předpisů, stanoví se náhrada ve výši,
která odpovídá obvyklé mzdě za
stejné či podobné práce.
O tuto překážku v práci se
nebude jednat, pokud
zaměstnanec bude pracovat na
odstraňování škod pouze na svém
domě. Pokud však na svém domě
bude pracovat na základě pokynu
příslušného orgánu, protoţe by jeho
majetek například mohl ohrozit
zdraví nebo majetek jiných fyzických
osob, bude se opět jednat o
občanskou povinnost. I zde je tedy
nutné kaţdý případ posuzovat
individuálně. Rozhodující bude vţdy
potvrzení příslušného povodňového
orgánu nebo orgánu krizového
řízení.
V případě poskytnutí
p r a covní po vinnost i nebo
pracovní výpomoci i dobrovolné
pomoci
doporučuji
zaměstnancům se obrátit na
příslušný obecní úřad, který
zaměstnanci sdělí a vysvětlí jak
má při uplatnění této peněžité
náhrady postupovat.
Další důleţité informace
týkající se povodní, například kde a
jakým způsobem ţádat o různé
podpory naleznete, např. na těchto
webových stránkách: www.cmkos.cz;
www.mpsv.cz. O informace můţete
samozřejmě poţádat i odborové
svazy.
JUDr. Jaromír Zrutský
organizačních zádrhelů, ale
hlavně hledání náhrady – a mělali to být za Jarku náhrada opravdu
rovnocenná, nebylo to lehké a
stálo to čas. Koneckonců, jde
vlastně
o typický rys téhle
resolutní, často při jednáních se
zaměstnavateli
velmi
nesmlouvavé odborářské
„manažerky“ – nemohla přece své
odboráře jen tak opustit a nechat
na holičkách! Koneckonců se
Viď, Jarko…
Když nadcházelo „střídání
stráží“ ve vedení našeho svazu a
loučili jsme se s naším
„dlouhotrvajícím“ předsedou
Vladimírem Markem, ohlásila
s vů j od ch od n a vs k ut ku
zasloužený odpočinek i kolegyně
Jaroslava Nedorostová. Jak se ale
říkává – člověk míní, osud mění…
To, že si naše Jarka nakonec práci
na regionálním pr acovišti
v Českých Budějovicích nuceně
prodloužila, způsobilo několik
téhle zásady držela při práci
u našeho svazu 18 let. Když jsem
s ní ale před krátkým časem
mluvil, nepřipadala mi nijak
zvlášť vyčerpaná, spíš naopak!
Od 31. Července musí už
svou př ebyt ečn ou en er gii
vypouštět jinak a jinudy, ale ona
si určitě poradí – viď, Jarko…
EKONOMICKÁ DATA
Vývoj indexu spotřebitelských cen v jednotlivých měsících roku 2009 a 2010
2010
2009
8.
9.
10.
11.
12.
1.
2.
3.
4.
Předchozí měsíc = 100
99,8
99,6
99,8
100,2
100,2
101,2
100,0
100,3
100,3
100,1 100,0
100,3
Stej.obd.min.roku = 100
100,2
100,0
99,8
100,5
101,0
100,7
100,6
100,7
101,1
101,2 101,2
101,9
Průměr roku 2005 = 100
113,1
112,7
112,5
112,7
112,9
114,3
114,3
114,6
115,0
115,1 115,1
115,5
101,2
101,2
101,4
101,8
101,9 101,9
102,3
100,9
100,8
100,7
100,6
100,6 100,6
100,8
Průměr roku 2009 = 100
Roční klouzavý prům
102,6
102,1
101,6
101,3
101,0
5.
6.
7.
Vývoj indexu spotřebitelských cen v jednotlivých čtvrtletích roku 2010
Čtvrtletí
Úhrn
1.
2.
1 - 2.
100,7
101,2
100,9
3.
1 - 3.
4.
1 - 4.
Pramen: Indexy spotřebitelských cen (životních nákladů), ČSÚ, červenec 2010 – tabulka č. 5 – domácnosti celkem
10
Příspěvky zasílejte na adresu: Kollárova 12, Ústí nad Labem, PSČ 400 03 nebo emailem: [email protected]
Potravinář srpen/2010
Kraj
MÍRA NEZAMĚSTNANOSTI k 31.7.2010
Míra nezaměstnanosti
v%
Praha
4,0
Středočeský kraj
7,0
Jihočeský kraj
6,8
Plzeňský kraj
7,6
Karlovarský kraj
10,4
Ústecký kraj
13,1
Liberecký kraj
10,4
Královéhradecký kraj
7,2
Pardubický kraj
8,5
Vysočina
8,9
Jihomoravský kraj
9,6
Olomoucký kraj
10,7
Zlínsky kraj
9,9
Moravskoslezský kraj
11,6
Celkem ČR
8,7
INDEXY CEN PRŮMYSLOVÝCH VÝROBCŮ V ROCE 2010
Název
průměr od poč. roku
ÚHRN
99,9
Výrobky zprac. průmyslu
99,9
Potravinářské výrobky, nápoje, tabák. výr.
96,4
Potravinářské výrobky
95,5
Konzerv. maso a masné výrobky
95,1
Zprac. a konzerv. ryby, korýši a měkkýši
99,4
Uprav. a konzerv. ovoce a zelenina
99,0
Rostl. a živočiš. oleje a tuky
93,6
Mléčné výrobky
104,1
Mlýnské a škrobárenské výrobky a škroby
86,7
Pekařské výrobky a těstoviny
91,5
Chléb, pekařské a cukrářské výrobky čerstvé
89,3
Ostatní potraviny
95,2
Cukr
84,2
Průmyslová krmiva
93,1
Nápoje
98,9
(Stejné období předchozího roku = 100)
(Pramen: ČSÚ-Indexy cen zemědělských výrobců, průmyslových výrobců a spotř. cen potravin. zboží za červen 2010)
Příspěvky zasílejte na adresu: Kollárova 12, Ústí nad Labem, PSČ 400 03 nebo emailem: [email protected]
11
Potravinář srpen/2010
MZDY DLE JEDNOTLIVÝCH SKUPIN POTRAVINÁŘSKÝCH VÝROBKŮ
CZ-NACE
NÁZEV CZ-NACE
Prům.
Index
Index RM
mzda
1-2.Q
1-2.Q
za 1-2. Q
10/09
10/09
1011
zprac. a konz. masa, kromě drůbežího
16592
99,0
98,1
1012
zprac. a konz. drůbežího masa
17483
105,4
104,5
1013
výroba masných a drůbež. výrobků
18122
100,8
99,9
1020
zprac. a konz. ryb, korýšů a měkkýšů
10413
60,1
59,5
1031
zprac. a konz. brambor
20036
96,9
96,0
1039
ostatní zprac. a konz. ovoce a zeleniny
17638
101,1
100,2
1041
výroba olejů a tuků
18762
83,7
83,0
1051
zprac. mléka, výr. mléč.výr. a sýrů
22030
106,9
106,0
1052
výroba zmrzliny
18924
101,7
100,8
1061
výr. mlýn. výrobků
23947
109,8
108,8
1062
výr. škrobáren. výrobků
18203
98,3
97,4
15795
99,7
98,8
1071
výr. pek. a cukr. výrobků, kromě trvanlivých
1072
výr. trvanl. cukr. výrobků
26406
104,3
103,3
1081
výroba cukru
25070
105,7
104,8
1082
výr. kakaa, čokolády a cukrovinek
28107
110,0
109,0
1083
zprac. čaje a kávy
30821
112,1
111,1
1084
výr. koření a aromat. výtažků
23333
108,9
108,0
1085
výr. hotových pokrmů
17811
100,7
99,8
1089
výr. ost. potr. výrobků j.n.
22990
104,0
103,0
1091
výr. průmysl. krmiv pro hosp. zvířata
28287
124,9
123,8
1092
výr. prům. krmiv pro zájm. chov
25965
103,3
102,4
1101
destilace, rektifikace a míchání lihovin
35184
100,5
99,6
1102
výr. vína z vinných hroznů
23234
93,9
93,1
1105
výroba piva
31143
105,3
104,3
1107
nealko
31597
103,6
102,7
2893
potravinářské strojírenství
22836
104,8
103,8
12
Příspěvky zasílejte na adresu: Kollárova 12, Ústí nad Labem, PSČ 400 03 nebo emailem: [email protected]

Podobné dokumenty

03/2010

03/2010 v těchto letních dnech na vše negativní a oddejte se sluníčku, vodě a přírodě, která nám jistě poskytne

Více

průmysl 10 - Kvasný průmysl

průmysl 10 - Kvasný průmysl 6. Senzorika a technologie Tématem přednášky J. De Clippeleera (L 35) bylo studium vlivu aldehydů na výsledný senzorický profil piva, tj. na vývoj staré chuti a vůně. Vývoj staré chuti byl modelová...

Více

Monitoring médií - Transformace sociálních služeb

Monitoring médií - Transformace sociálních služeb Klíčová slova: sociální (5), péči (3), sociálních (2), péče (2), ústavech, sociálního Kudy k optimální zdravotní a sociální péči Ministr práce a sociálních věcí Jaromír Drábek a ministr zdravotnict...

Více

NOS č.1 - Odborový svaz státních orgánů a organizací

NOS č.1 - Odborový svaz státních orgánů a organizací přiznaného státního příspěvku. Navíc asi na milion smluv přispívá také zaměstnavatel, a je to na účtech rychle vidět. Pokud by se příspěvky klientů ještě výrazněji zvýšily, třeba tak, aby člověk do...

Více

Jak se griluje na Zlínsku? Rady a tipy pro grilování Kam na

Jak se griluje na Zlínsku? Rady a tipy pro grilování Kam na pec, profesionální konvektomat nebo váhu či pokladní systém na míru vašeho podniku. Vždy se snažíme zákazníkovi doporučit zařízení, které bude příjemným kompromisem mezi cenou a kvalitou. Vzhledem ...

Více