Stáhnout

Transkript

Stáhnout
PĚTKA
Informační měsíčník pro občany Prahy 5 • číslo 2/2011
pro vás
ZDARMA
www.ipetka.cz
Robert Klitgaard:
Problémy s korupcí
můžete vyřešit
Petice
proti domu
U Pernikářky
Drogová
problematika
v Praze 5
Pro příjemný
podzim
života
strana 5
strana 10–11
strana 16
INZERCE
Kdo neplatí za plyn, prodělá
O dost penėz mohou pʼnijít zákazníci Pražské plynárenské, kteʼní jsou
jejími dlouhodobými dlužníky.
Firma jim totiž neposkytne žádnou
z výhod, které náleží všem ʼnádnė
platícím odbėratelśm. A to se neplatiĀśm mśže prodražit.
Pražská plynárenská poskytuje svým odbėratelśm napʼníklad
opravy plynových spotʼnebiĀś zcela
zdarma. Stejnė tak jsou u ní bezplatné opravy netėsností bytových
rozvodś v rámci zásahu Pohotovostní služby. Zákazníci Pražské
plynárenské mají k dispozici i celou
ʼnadu dalších výhod: mohou získat
odmėnu za získání nového zákazníka, slevu na nákup nového plynového spotʼnebiĀe, která dosahuje
až 30 % vĀetnė montáže zdarma,
nebo slevy, které lze Āerpat v rámci
vėrnostního programu Zákaznická
karta u témėʼn 90 partnerś.
Naproti tomu klient, který je
v databázi Pražské plynárenské
evidován jako neplatiĀ, riskuje
velké výdaje. Pokud se mu porouchá plynový spotʼnebiĀ, vyjde ho oprava, kterou mají ʼnádnė platící zákazníci zdarma, na
zhruba tʼni tisíce korun. Jinak
bezplatné opravy pʼnípadných netėsností bytového rozvodu v rámci
zásahu Pohotovostní služby ho budou stát prśmėrnė dva tisíce korun.
Zanedbatelné nejsou ani Āástky, které zákazníci Pražské plynárenské
mohou získat v rámci bonusového
programu Àrmy – se Zákaznickou
kartou Pražské plynárenské ušetʼní
za rodinnou dovolenou až sedm
tisíc korun. Stejnou Āástku uspoʼní
tʼneba i pʼni nákupu nového plynového kotle nebo jeho montáži. Pʼniznání bonusś je ale podmínėno vyrovnáním všech závazkś vśĀi Àrmė.
„U nás se prostė neplatit nevyplatí,“ ʼníká vedoucí odboru fakturace
a pohledávek Pražské plynárenské
Ing. Vladimíra Benešová.
Pokud nėkterý zákazník Pražské plynárenské zaĀne dlužit, protože se dostal do nepʼnedvídatelné
situace, mėl by svého dodavatele
kontaktovat a domluvit se s ním
na zpśsobu ʼnešení. Pražská plynárenská je pʼnipravena pʼnistoupit
k jeho problému s maximální vstʼnícností.
„Chápeme, že se nėkteʼní naši zákazníci mohou dostat do obtížné situace, která jim zabrání pʼnechodnė
plnit závazky. Proto jsme ochotni
domluvit se s každým na individuálním ʼnešení,“ vysvėtluje Vladimíra Benešová.
ORDINACE PRAKTICKÉHO LÉKAŘE
MaSH s.r.o. a MediClinic a.s. nabízejí
služby praktického lékaře pro dospělé
REGISTRUJEME NOVÉ PACIENTY!
Or
pra dinac
ktic e
kéh
o lé
k
aře
V NAŠICH ORDINACÍCH NABÍZÍME:
Vstřícnou ordinační dobu
Nové typy vyšetření hrazené zdravotními
pojišťovnami
Služby lékaře Závodní preventivní péče
Výhodná sezónní očkování – hepatitida,
chřipka, klíšťovka a jiné
Ošetřujeme pacienty zdravotních pojišťoven:
VZP, OZP, ZPMVČR, VoZP, Média
Těšíme se na vaši návštěvu!
Ordinace Kutilova 3061/2, Praha 4
O MUDr. Michael Řemenář tel.: 241 772 401
O MUDr. Tereza Oktábcová tel.: 241 772 401
O MUDr. Jitka Nováková
tel.: 241 772 401
O MUDr. Patrik Novák
tel.: 244 467 163
nově otevřená ordinace
Ordinace Zárubova 498, Praha 4 Kamýk
O MUDr. Miroslav Přibyl
tel.: 241 713 934
Dojezdová vzdálenost max. 15 minut autem nebo 20 minut MHD
My, hoši z Petrského náměstí…
P01_Jednicka_90x132.indd 1
20.12.2010 9:43:40
Pamatujete se ještě na svůj první školní den? Anebo na místa, kde
jste řádili se svými spolužáky? Vzpomínat na dětství můžeme nejrůzůznějším způsobem. Pokud to jde mile a s humorem, tak z toho mají
ají
potěšení i ostatní. Právě toto se podařilo Josefu Vláškovi v knize My,y,
hoši z Petrského náměstí… Z pohledu dětských očí vylíčil kousekk
minulosti, ten malý velký svět dětství. Spolu s ním sdílíme prožitky
malého kluka a vzpomínáme na ty své. Navíc autor zachytil do
detailů atmosféru doby svých školních začátků, tedy první poloviny šedesátých let, a také zmapoval nenápadný půvab zákoutí
pod křídly pražské Bílé labutě. Ne nadarmo se nám vybaví vzpomínka na Svěrákovu Obecnou školu.
Kdo je Josef Vlášek? Po maturitě absolvoval studium na Pedagogické fakultě UK v Ústí nad Labem.
Do literatury vstoupil v almanachu mladých autorů Zelená sedma (Mladá fronta, 1987).
V roce 1997 vydal prózu z tenisového prostředí Dokud neprohraju, následovala novela Ach, ty stříbrné lišky (1998)
a po ní román Psí biograf (2000) a kniha Rakety, míče, smeče (Albatros, 2002).
2
SLOVO STAROSTY
Očima zastupitelů
Marie Kolovratová
(TOP 09)
Předsedkyně
Hospodářského
výboru
Zastupitelka
MČ Praha 5
D
ovolte mi se vám představit a dodatečně poděkovat, že jste mi v komunálních
volbách umožnili být součástí nové politické reprezentace na radnici Prahy 5. Situace
uplynulého období je všeobecně známa a staví mě, jako předsedkyni nově ustaveného
Hospodářského výboru, před velké a mnohdy
zajímavé výzvy. Jako svůj osobní cíl, stejně
jako cíl výboru, vidím plnění úlohy garanta
vzniku koncepčních řešení nakládání s majetkem městské části, která by měla v ideálním
případě pomoci i v dalších obdobích a hlavně
by tato řešení měla brát ohled na skutečné potřeby občanů a návštěvníků Prahy 5.
V současné době jsou „na stole“ hlavně
konkrétní problémy týkající se bytů a nájemních smluv, protože ty se většinou nahromadí na přelomu roku. Záležitosti týkající se jednotlivých bytů se někomu mohou
zdát méně podstatné než jiné oblasti, ale já
i ostatní členové Hospodářského výboru si
uvědomujeme, že bydlení je jednou z priorit,
které v průběhu života řešíme, proto je potřeba věnovat této otázce patřičnou pozornost na všech úrovních.
Ve své další práci budu ráda naslouchat
připomínkám a nápadům vás, obyvatel Prahy 5, tak aby budoucnost byla transparentní
a ke spokojenosti většiny obyvatel městské
části. Pokud se ve vašem okolí děje něco, o čem
si myslíte, že by si zasloužilo mou pozornost,
případně pokud máte nápady týkající se správy majetku, bytové politiky, neváhejte mě
kontaktovat ([email protected]).
Budu se snažit nejen naslouchat vašim připomínkám, ale zejména hledat účinné řešení.
Vážení spoluobčané,
v měsíci lednu se v naší městské části konalo několik významných událostí. První
byl protikorupční seminář s profesorem
Klitgaardem, o kterém naleznete více informací v tomto čísle našeho časopisu. Dále
jsem na naší radnici pořádal setkání se starosty sousedních městských částí za účelem navázání širší spolupráce a vymezení
oblastí, které nás všechny trápí. Společně
se starosty městských částí Slivenec, Řeporyje, Lochkov, Zličín, Zbraslav, Velká
Chuchle (bohužel starostové Prahy 13
a Prahy 16 – Radotína a Lipenců nedorazili) jsme diskutovali palčivé problémy od řešení dopravy, bezpečnosti a kriminality až
po problémy životního prostředí a ekologie.
Považuji dialog a vzájemné sdílení informací za jedinou možnost, jak problémy účinně
řešit. Na tomto setkání se ukázalo, že tuto
vzájemnou aktivní spolupráci vítají všichni
zúčastnění starostové a starostky, a proto
v ní budeme pravidelně pokračovat.
V Národním domě na Smíchově se konal 25. ledna již 4. ročník soutěže Talent
roku v klasické hudbě s mezinárodní účastí
a opět proběhl velmi úspěšně. Reportáže ze
všech tří výše uvedených událostí můžete
zhlédnout na www.tvp5.cz.
V únoru chystáme ve spolupráci s Nadací
ADRA sbírku obvazového materiálu ze starých a v ČR již nepoužitelných autolékárniček. Dovoluji si vás všechny požádat, abyste
nám s touto akcí pomohli a dali vašim dětem své staré autolékárničky, aby je mohly
přinést do školy. Tato akce s názvem Děti
dětem se bude konat v den sv. Valentýna 14.
února. Nadace ADRA poté odešle lékárničky dětem do Keni, kde, jak pevně doufám,
mohou ještě pomoci. Všem, kteří se do akce
zapojí, předem děkuji.
V letošním roce nebudeme pořádat Smíchovský masopust. I přesto, že to pro některé z vás byla akce zajímavá, tak náklady
ve výši 1 250 000 Kč nám přišly neadekvát-
ní. Za tyto prostředky letos opravíme více
než polovinu všech dětských hřišť v celé
naší městské části.
Na závěr mi dovolte, abych vás informoval o našem záměru zahájit pořádání pravidelných farmářských trhů, které i do naší
městské čtvrti přinesou možnost nákupu
čerstvých výpěstků a výrobků přímo ze zahrad a polí našich českých malovýrobců.
O jejich termínech a podobě v současné
době jednáme.
MUDR. R ADEK KLÍMA
STAROSTA PRAHY 5
Výstava Slavné stavby Prahy 5 opět v Portheimce
Městská část Praha 5 ve spolupráci s knižním nakladatelstvím Foibos Books pořádá v Galerii Portheimka
výstavu s názvem Slavné stavby Prahy 5.
O
bčanům Prahy 5 chce městská část pomocí výstavy připomenout velmi úspěšnou a návštěvníky neustále poptávanou výstavní expozici a publikaci Slavné stavby Prahy 5.
V Galerii Portheimka máte možnost prohlédnout si
54 staveb, které k páté městské části neodmyslitelně patří.
Přičemž první objekt – kostel sv. Vavřince v Jinonicích – pochází asi z 11. století a poslední – ústředí ČSOB v Radlicích –
z roku 2007.
Autory výstavy jsou např. Pavel Vlček, Martin Ebel nebo
Ivan Matějka.
Výstava potrvá do 25. února 2011, navštívit ji můžete
(TZ)
od úterý do neděle vždy mezi 13.00 a 18.00 h.
FOTO: © JARMILA KOVAŘÍKOVÁ
3
FOTO MĚSÍCE
Už se těší do první třídy
N
a většině základních škol Prahy 5 proběhl v lednu zápis do prvních tříd. Jak jsme měli možnost poznat na základní škole v KořenFOTO: TOMÁŠ PÁNEK
ského ulici, děti ze školních povinností strach rozhodně nemají.
4
AKTUÁLNĚ
K problematice bytového
domu U Pernikářky
Nová výstavba obvykle nevyvolává u obyvatel v sousedství žádné velké nadšení. Člověk je v jádru tvor konzervativní
a nebývá štěstím bez sebe, když se mění prostředí, v němž žije. A každá nová stavba je vždy zásahem do prostředí.
Někomu vyroste před okny a zastíní do té doby volný výhled, někdo se bojí přílivu nových sousedů, nárůstu dopravního zatížení v lokalitě, někomu se nemusí líbit architektonický záměr investora... Podobné obavy nyní trápí obyvatele
domů v ulici U Pernikářky v Praze 5. V místech, kde je dnes zanedbaná, dlouho opuštěná zahrada a uprostřed ní malá,
dnes již značně zchátralá vilka, by měl podle plánů investorů, společností Stano Praha a Rentalkont, vyrůst bytový
dům. Místním se to nelíbí a proti záměru už zorganizovali petici, kterou podepsalo 563 lidí.
Vizualizace bytového domu U Pernikářky
ROMAN PETERKA
R
ealizace tohoto šestipodlažního deve„
loperského projektu s dvaceti podzemními garážemi by znamenala další značné
porušení architektonické celistvosti zástavby a poškození přírodního prostředí,“ říká
Hana Šollová, členka občanského sdružení
Hřebenka. „Všichni se snaží zabránit realizaci projektu v navrhované podobě, chtějí,
aby byla zachována stávající architektonická struktura lokality,“ dodává. Odpůrcům
projektu nejde ani tak o to, že by tu nemělo
nic nového vzniknout, spíš jim vadí stávající podoba celého projektu, k níž mají řadu
výhrad. Nelíbí se jim architektonické pojetí,
které podle nich přivádí do vilové zástavby z první republiky zcela cizí a nesourodý
element nesený v duchu soudobých architektonických trendů. Obávají se také, že
povolením výstavby v plánovaném rozsahu
(garáže mají být umístěny šest metrů pod
zemí) ve zdejším svažitém a jílovitém terénu
s množstvím podzemních pramenů může
dojít k výraznému poškození staré zástavby
(poškození opěrných zdí, podmáčení okolních domů). Stavba podle nich také překračuje výškové poměry v lokalitě. V petici vyzývají odpůrci projektu Úřad městské části
Praha 5, aby v probíhajícím územním řízení
vyslovil zamítavé stanovisko a přikázal žadateli projekt přepracovat tak, aby respektoval charakter území a stávající zástavby lokality. „Zamýšlená výstavba bytového domu
v ulici U Pernikářky je výsměchem úsilí několika generací našich předků postavit nejen funkční domy, ale učinit čtvrť Hřebenka
příjemnou a estetickou oblastí pro bydlení
občanů,“ píše se v petici.
MANTINELY ÚŘADU
Podle architektky Eleny Lacinové, vedoucí odboru Kancelář architekta městské
části Úřadu MČ Praha 5, nemusí „moderní“
znamenat vždy špatné. „V rezidenční čtvrti
Hřebenka bylo v průběhu posledních let realizováno několik soudobých staveb, které
mohou být příkladem vhodného začlenění
nových staveb do stabilizovaného území,“
říká. Stavba bytového domu U Pernikářky
musí reagovat na výšku a objemy okolních
staveb. Předložený návrh vychází z aktuálních požadavků na bydlení a vnějším vzhledem a použitím materiálů odráží současné
tendence. „Samozřejmě, že hodnocení architektury je do určité míry subjektivní, a co
se někomu líbí, může být pro jiného nepřijatelné,“ dodává Lacinová.
Úřad má jen omezené možnosti, nakolik může „mluvit“ investorovi do toho, jak
architektonicky pojme stavbu na svém pozemku. V rámci územního řízení stavební
úřad posuzuje především to, zda je projekt
funkčně v pořádku, zda dodržuje odstupové
vzdálenosti dané zákonem, povolenou míru
zastavění pozemku či to, jak objekt ovlivní
osvětlení a oslunění, aby nezastínil okolní
domy, a nesnížil tak komfort jejich obyvatel
pod normové hodnoty. Zajímají ho také další vztahy v lokalitě, jako je napojení objektu
na dopravní komunikace a přístupové cesty.
ŘÍZENÍ PŘERUŠENO
11. ledna proběhlo na stavebním úřadu
ústní jednání o vydání územního rozhodnutí s investorem a třemi účastníky řízení,
kterým se stavba v zamýšlené podobě nelíbí.
Investor se zachoval vstřícně a sám požádal
o přerušení územního řízení s tím, že projekt
doplní a přizpůsobí připomínkám. Stavební
úřad dal investorovi termín k doplnění projektu do 21. dubna.
Jakmile investor projekt doplní, bude
na úřední desce a na internetu vyvěšena informace o tom, že je v doplněné formě k nahlédnutí. Účastníci řízení se s ním budou
moci seznámit a vznést k němu případně další
námitky či požadavky na doplnění. Stavební
úřad pak buď tyto připomínky vyhodnotí jako
natolik závažné z hlediska stavebního zákona, že projekt bude muset být zastaven, nebo,
v případě, že bude splňovat vše, co stavební
zákon požaduje, vydá územní rozhodnutí.
Účastníci řízení se pak proti němu mohou
odvolat, o dalším osudu projektu rozhodne
magistrát. Ten prozkoumá, zda bylo územní řízení vedeno správně a zda byl ve všech
ohledech dodržen zákon, a poté buď vrátí
rozhodnutí stavebnímu úřadu Praha 5 k novému projednání, nebo ho potvrdí, popř.
v některých částech sám pozmění.
Pokračování na straně 6
5
Z RADNICE
K problematice Mladí talenti z Prahy 5
bytového domu se představili v Národním domě
U Pernikářky
úterý 25. ledna se v Národním domě
V
Dokončení ze strany 5
PRAHA 5 V ROLI MEDIÁTORA
Problematice bytového domu U Pernikářky
se věnovala i komise územního rozvoje městské
části. Městská část nechce pasivně čekat na to,
až investor přijde s upraveným projektem,
a na to, jak novou podobu jeho dosavadní odpůrci přijmou. „Po investorech nepožadujeme,
aby stavěli repliky dávných vil. Projekt předkládá pokrokovou architekturu, současně ale rozumíme tomu, že ne každému se takové pojetí
musí líbit, a názor lidí, kteří se na tuto stavbu
budou každý den dívat z okna, je důležitý,“ říká
místostarosta Prahy 5 Pavel Kroha. Z tohoto
důvodu navrhne MČ schůzku v prostorách úřadu, jež umožní, aby se investor a „sousedé“ dohodli na podmínkách, za kterých by pro ně byla
stavba tohoto typu přijatelná.
Pozvánka na koncert
O
d 21. února si mohou zájemci vyzvednout v Informačních centrech Prahy
5 pozvánky na koncert Pražské komorní
filharmonie, který se uskuteční 8. března
v Národním domě na Smíchově.
Koncert začíná v 19.30 h. Orchestr bude
hrát pod taktovkou Leoše Svárovského. Na
programu je Pulcinella od Igora Stravinského, Houslový koncert e moll Felixe Mendelssohna-Bartholdyho a Symfonie č. 2 Ludwi(RED)
ga van Beethovena.
na Smíchově představili veřejnosti finalisté
soutěže pro žáky základních uměleckých škol
z Prahy 5 Talent roku 2010. Mladí talentovaní
hudebníci vystoupili za doprovodu profesionálů z Pražské komorní filharmonie pod vedením
dirigenta Leoše Svárovského. Koncert se konal
pod záštitou radního MČ Praha 5 pro školství
a kulturu Angela Marinova.
PODPOŘIT TALENTOVANÉ DĚTI
Koncert finalistů soutěže Talent roku
se stal v Praze 5 již tradiční akcí. Soutěž
vznikla z iniciativy městské části Praha 5
už před čtyřmi lety. Navázala na několikaletou úspěšnou tradici koncertů vážné hudby
konaných v Národním domě na Smíchově.
Cílem této akce bylo umožnit talentovaným
dětem z Prahy 5 poměřit své síly a veřejně
prezentovat své schopnosti a výsledky svého
úsilí. „Soutěž Talent roku je jednou z hlavních aktivit, jimiž se městská část Praha 5
snaží zapojit do kulturního dění na svém
území talentované žáky základních uměleckých škol,“ říká radní Angel Marinov.
KDO ZAHRÁL A ZAZPÍVAL?
Na letošní přehlídce talentů se představila zpěvačka Lucie Tauberová a kytaristka
Karolína Straková ze smíchovské ZUŠ Štefánikova a dirigentka Lenka Dandová a zpěvačka Kateřina Matoušková z barrandovské
ZUŠ Music Art. Cílem soutěže Talent roku
ale není měření sil mezi základními uměleckými školami. „Nejde o soutěž v pravém
FOTO: MICHAL FAIRAIZL
smyslu slova a už vůbec ne o to ukázat, která
ze základních uměleckých škol je lepší a která horší,“ říká radní Angel Marinov. „Smyslem je dát talentovaným dětem příležitost
předvést své schopnosti, a povzbudit je tak
(TZ)
k další práci,“ dodává.
UVIDÍTE NA WWW.TVP5.CZ
inzerce
ÏîóŒäáôéäóäŸîïñàõèóŸÕcŸã™ìŸàŸíäìcóäŸ
ãîòóàóäêŸċíàílíwâçŸïñîòóŒäã꙾Ÿ
ÍàáwãíoóäŸícìŸÕcŸÏ]ÃÍ:ŸÏÑÎÒÓÎџ
àŸñäêîíòóñôêâèŸïñîõäãäìäŸÙÃÀÑÌÀ­­­
Bezplatná poradna
pro občany Prahy 5
Rada městské části Praha 5 schválila prodloužení provozu
bezplatné poradny pro občany městské části, která poskytuje
diskrétní poradenskou pomoc v závažných životních situacích.
P
ÍNÂÁÏÂÈÌËÐÑÏÒÈÀ8¬Í̝ÏÂÈÌËÐÑÏÒÈÀÆ
ÏÑÀaÒÊ1ŸÏ]Ã؟ò­Ÿñ­Ÿî­Ÿ
͊âêöðéìóðèaµ¬®®°²©ÍïÞåޝ°
Ñâéâãì뷝¨±¯­¯¯¯¯¯¯¯°¯
Êìßæ鷝¨±¯­³­¯´´µµ¶¶
ªêÞæ鷝æëãì½íïÞ÷ðèâíòáö«à÷
ööö­ïñàùòêäïôãø­âù
6
oradna je zaměPoradna funguje již
řena na poskytoněkolik let a počet návání služby psychosovštěvníků potvrzuje
ciálního, rodinného
její potřebnost. Svoa výchovného porají činností poradna
denství. Mezi nejčasnavazuje na činnost
tější problémy, s nimiž
bezplatné občanskose klienti na poradnu
právní poradny a je
obrací, patří rozvoúzce spojena se socidy a úprava poměrů
álním odborem, aby
v rodině po rozvodu,
se problémy klientů
výchovné problémy
řešily v co nejkratším
FOTO: © YURI A RCURS | DREAMSTIME.COM termínu. Poradnu nadětí (poruchy chování
a sociálněpatologické jevy u mladist- jdete v prostorách úřadu na náměstí
vých), potíže v zaměstnání a pomoc 14. října 4 ve třetím patře, služby popři kontaktu s úřady a jinými institu- skytuje každé druhé a čtvrté pondělí
cemi. v měsíci, a to od 13.00 do 18.00 h. (TZ)
Z RADNICE
Starostové jednali o spolupráci
Autolékárničky nevyhazujte!
Ve středu 26. ledna se uskutečnilo setkání starostů obvodu Prahy 5. Cílem bylo vzájemné seznámení starosty městské části Praha 5 Radka Klímy se starosty okolních
městských částí a projednání aktuálních problémů týkajících se obvodu Prahy 5.
Ř
P
rojednávala se například
problematika s dopravou
a dopravní infrastrukturou,
bezpečností nebo ochranou
životního prostředí městské části Praha 5 a okolních
městských částí. Dalším
diskutovaným tématem byla
možnost sportovního a kulturního vyžití občanů Prahy 5 a blízkého okolí a možnosti vzájemné spolupráce
jednotlivých městských částí
v této oblasti.
„Jsem velice potěšen, že
pozvání na toto první setkání přijalo šest představitelů okolních městských částí. Všichni
jsme se shodli na tom, že budeme v těchto setkáních pokračovat. Naše představa je scházet se přibližně jednou za dva měsíce,“ říká
MUDr. Radek Klíma.
FOTO: MICHAL FAIRAIZL
Setkání se zúčastnili starostové městských částí Lochkov, Řeporyje, Slivenec,
Velká Chuchle, Zbraslav a Zličín. Zástupci Radotína, Lipenců a Butovic se bohužel
(TZ)
na setkání nedostavili.
UVIDÍTE NA WWW.TVP5.CZ
idiči v České republice měli za povinnost k 1. lednu 2011
vyměnit své autolékárničky. Je ale nutné je prostě vyhodit?
Není! Zvláště když
někomu na druhé straně
světa mohou pomoci.
Městská část Praha 5 se spojila s Nadací
ADRA a vyhlásila sbírku obvazového materiálu z vyřazených autolékarniček pro obyvatele Keni.
Sbírka proběhne na školách v Praze 5
v den svatého Valentýna 14. února. Sbírají
se chirurgické rukavice a obvazový materiál
v neporušených obalech – obinadla, obvazy,
gázové čtverce, náplasti a trojcípé šátky – ne
starší než vyrobené v roce 2005. Vše poputuje do zdravotnické ambulance v africké
Keni. O toto zařízení ve vesnici Itibo se už
přes pět let stará právě humanitární organizace ADRA Česká republika a není pochyb,
že obsah lékárniček bude k užitku i tamějším
dětským pacientům.
(TZ)
Připravuje se koncepce bytové politiky Regenerace parku Skalka
R
adní Prahy 5 schválili na svém 3. zasedání návrh nových kritérií, která budou
sloužit pro ohodnocení míry potřebnosti
jednotlivých žadatelů jak o byty tzv. zvláštního určení – byty pro seniory, tak o byty ze
sociálních důvodů.
Kritéria pro přidělování bytů zvláštního
určení pro seniory zohledňují především
věk a zdravotní stav žadatele, jeho finanční
situaci, způsob a formu uspokojování jeho
současných bytových potřeb. Kritéria pro
přidělování bytů ze sociálních důvodů vycházejí především z finanční a ze sociální
situace žadatele, tj. z celkové výše příjmu na
osobu, z jeho současné bytové situace při akcentu na tíživou situaci rodin s nezaopatřenými dětmi atd.
Na základě těchto kritérií bude Výborem
sociálním a zdravotním sestavována evidence žadatelů o pronájem obecních bytů, a to
jak bytů zvláštního určení, tak i bytů ze soci(TZ)
álních důvodů.
R
adní městské části Praha 5 schválili na
svém 3. zasedání vstup na pozemky ve
vlastnictví MČ Praha 5 firmě Pražské vodovody a kanalizace, a. s.
„Souhlas se vystavuje za účelem vybudování nové přípojky vody pro park Skalka,
který je ve vlastnictví naší městské části,“
říká zástupce starosty Mgr. Patrik Havlíček.
V parku bude zároveň provedena regenerace jezírka. Doplňování vody do tohoto
systému zajistí nová vodovodní přípojka. (TZ)
140. reprezentační ples spolku Vltavan na Smíchově
N
a tradičním Vltavanském plese v Národním domě na Smíchově se 28. ledna sešli členové a příznivci spolku Vltavan.
Vltavan v Praze je nejstarším existujícím
profesním spolkem. Založen byl 11. června
roku 1871 v pražském Podskalí jako „Vzájemně se podporující spolek plavců, rybářů
a pobřežných Vltavan“.
UVIDÍTE NA WWW.TVP5.CZ
FOTO: MICHAL FAIRAIZL
FOTO: MICHAL FAIRAIZL
7
ROZHOVOR
Robert Klitgaard: Samosprávy umí
Říká, že korupční praktiky obírají tento stát o nezanedbatelný ekonomický potenciál, který tak nemůže být využit –
možná až o 50 procent HDP. Není důvod mu nevěřit – profesor Claremont Graduate University Robert Klitgaard ví
o korupci, jejích příčinách, projevech a důsledcích mnohé. Jeho práce, při níž radil mnoha vládám a městským samosprávám v oblasti ekonomické strategie a institucionálních reforem, ho zavedla do různých koutů světa. Podle Klitgaarda bují na úrovni místních samospráv korupce ještě více než na úrovni vedení státu. „Korupční potenciál je na této
úrovni mnohem větší,“ míní Klitgaard. „Například v Japonsku mají samosprávy v provinciích trojnásobné množství
úředníků v porovnání s počtem vládních úředníků, ti ale zvládnou vyprodukovat patnáctinásobné množství nahlášených případů korupce a nakonec v důsledku těchto kauz ve vězení, skončí čtyřnásobné množství jejich představitelů
ve srovnání se situací na vládní úrovni.“ O své zkušenosti se přijel podělit i do České republiky – po přednášce určené
pro poslance parlamentu vedl i seminář na radnici Prahy 5.
Městská část Praha 5 uspořádala ve spolupráci s Americkou obchodní komorou seminář amerického profesora Roberta Klitgaarda (v dolní řadě čtvrtý zleva) určený komuFOTO: MICHAL FAIRAIZL
nálním zástupcům, na kterém se hovořilo o problematice efektivní správy měst a obcí.
ROMAN PETERKA
Proč jsou podle vás místní samosprávy ohrožené možná ještě více bujením korupce než
centrální vlády?
Důvodů je více. Lidé na této úrovni jsou
často mnohem hůře placení, kontrolní mechanismy nejsou tak propracované a na lokální úrovni fungují také mnohem těsnější
vazby mezi místními ekonomickými elitami
a politickými silami. Takže pokud mají ti,
kdo vládnou na lokální úrovni, dostatečně
velkou volnost v rozhodování, výsledkem
decentralizace státní moci není mnohdy ona
8
zamýšlená odpovědnější místní správa – což
je přitom to, kvůli čemu se snažíme decentralizovat veřejnou správu na místní úrovni
– ale spíš něco, co se podobá mafii. Místní
vláda, která má na svém území poměrně
velké kompetence, ovládaná ekonomickými
zájmy „kmotrů“ v pozadí. Proto je nutné při
snahách, jež mají vést k eliminaci korupce,
věnovat velkou pozornost právě městským
a dalším místním samosprávám.
V souvislosti s Prahou 5 se podezření z korupčních praktik komunálních politiků
v uplynulých letech objevovalo hodně často.
Znáte situaci v Praze 5?
Něco málo jsem o tom zaslechl, ale rozhodně o tom nevím tolik, abych to mohl jakkoli komentovat.
Můžete ale říct určité obecně platné kroky,
které by mělo nové vedení městské části, jež
zdědilo řadu „kostlivců ve skříni“, udělat,
aby tento obraz změnilo?
Určitě. Dá se to shrnout do tří rad, které
se uplatnily i v mnoha jiných městech, a není
tedy důvod, proč by je nešlo aplikovat i tady,
v Praze 5. První je: Chyťte velkou rybu spojenou s minulostí. Ta druhá zní: Ukažte, že
ROZHOVOR
být zkorumpovanější než vlády
nejste jako oni. Udělejte něco, čím se od bývalého vedení odlišíte, co ukáže občanům, že
se věci skutečně mění. Ta změna by měla přijít ale do šesti měsíců, nejdéle do roka. Je potřeba udělat dvě nebo tři takové věci, kterých
si lidé hned všimnou. Musí být ale skutečně
dobře viditelné – pokud to bude něco, co
bude sice důležité, ale pro běžného občana to
nebude tak moc viditelné, nebude to mít žádný efekt. Pokud se vám ale podaří v krátkém
čase změnit nebo odstranit něco, s čím byli
lidé hodně nespokojení – i když to třeba bude
jednoduché a nebude to stát ani moc peněz –
přinese vám to spoustu bodů u lidí. A ta třetí
rada zní: Nehrajte si na policajty.
mi nemocemi, které ohrožují zdraví lidí. Ale
zatímco někde si s těmito nemocemi umějí
poradit dobře a drží je pod kontrolou, jinde
bojují s nebezpečnou epidemií. Podobné je
to s korupcí. Těžko můžeme očekávat, že
by se nám mohlo podařit vymýtit veškerou
korupci z povrchu zemského. Ale pokud se
bavíme o tom, zda je možné vymýtit onu
„velkou korupci“, která se týká například
předražených státních zakázek, uplácení
soudců a podobně – tady je odpověď určitě
kladná. Pomocí záměrných kroků lze skutečně proměnit zcela zkorumpovanou zemi
na částečně či jen trochu zkorumpovanou.
Dobře promyšlené institucionální reformy
„Veškerá korupce mizí
s lepšími veřejnými službami,
s odpovědnějším vedením samosprávy.“
Počkejte, rada číslo jedna přece je „chyťte velkou rybu“…
Samozřejmě, ta platí. Chyťte jednu nebo
dvě velké ryby, které reprezentují to špatné,
co se tu dělo a vyhoďte je nebo, pokud je to
možné, i zažalujte a dostaňte do vězení –
ale pak si rychle přestaňte hrát na policajta
a začněte se věnovat reformě systému. Pokud se budete pořád jen ohlížet zpět, nikam
nedojdete. Samozřejmě k reformám potřebujete nové lidi ve vrcholných funkcích, ale
to hlavní není, zda na té židli sedí ten, nebo
ten, ale jak je nastaven systém. Protože ten
vytváří korupční příležitosti. Proto je nutné
ho důkladně analyzovat a diagnostikovat
jeho problémová místa, která snižují transparentnost celého systému. A když je najdu,
musím přemýšlet, jak tato místa otevřít, jak
je udělat transparentnější. Pokud tohle dokážu, začne se systém brzy chovat mnohem
lépe, a postupem času tak získám mnohem
efektivnější a lépe fungující veřejnou správu. Korupce zkrátka nezmizí sama od sebe,
nebo jen tím, že vyházím jedny lidi a najmu
jiné. Veškerá korupce mizí s lepšími veřejnými službami, s odpovědnějším vedením
samosprávy.
Korupce je ale vždycky něco, co se odehrává
mezi lidmi. Je to druh obchodu. Existují skutečně efektivní nástroje, jak tento „byznys“
vymýtit? Nebo je korupce něco, co mezi lidmi
existuje vždy a všude a pořád existovat bude?
Korupce je skutečně něčím, co existuje všude na světě a s čím se lidstvo potýká
od chvíle, kdy se začala utvářet lidská společenství. Existuje ale v různých podobách
a na různých stupních. Každá země má svůj
problém s korupcí, stejně jako se každá země
na světě v nějaké míře potýká s nebezpečný-
skutečně mohou výrazně změnit situaci. To
není teorie, z praxe známe mnoho takových
příkladů, popsal jsem je i ve svých knihách.
Co udělat pro redukci nebo alespoň zjemnění
korupce?
Tou nejzávažnější podobou korupce pro
ekonomiku každého státu je zkorumpovaný
justiční systém, systém poskytování úvěrů
a korupce v oblasti majetkových práv. Pokud
jsou tyto oblasti silně prorostlé korupcí, soudci budou brát úplatky, poskytování půjček
a úvěrů bude zavánět podezřením z korupce
a majetek bude prodáván za neprůhledných
podmínek, vaše ekonomika bude brzy vypadat jako v Zairu nebo na Haiti. A korupce
proroste doslova celým státem. Pokud ale
tyto tři oblasti zvládnete vyčistit od korupce,
jste na dobré cestě. Je třeba věnovat se zkrátka
hlavním zdrojům. Tady u vás v České republice jsou, jak jsem slyšel, problémem především státní zakázky, velké kontrakty, kde se
hraje o hodně velké sumy z veřejných peněz.
Na to, abyste zavedl účinná opatření proti
předražování státních zakázek, nemusíte
být žádný génius – stačí jen doopravdy chtít.
A potřebujete také soukromý sektor, aby vám
pomohl. To není jen záležitost těch, kdo sedí
ve vládě – musíme tomu pomoct my všichni.
Při své přednášce v Parlamentu ČR jste řekl,
že naše ekonomika snese srovnání s Norskem,
ale z hlediska kvality našich institucí jsme
na úrovni Senegalu. Není to až přehnaně tvrdé hodnocení kvality české veřejné správy?
Řekl jsem to trochu jinak. Řekl jsem, že
vaše ekonomika má z pohledu konkurenceschopnosti všechny výhody vyspělých
ekonomik, například ekonomiky norské.
Ale v mnoha parametrech, které vypovídají
o fungování vašich institucí, zejména těch
vládních, máte nevýhody Senegalu.
V západní Evropě se demokratické instituce
a fungující veřejná správa utvářely celá desetiletí, během kterých jsme my tady fungovali ve zcela odlišném režimu, a tento deficit
doháníme posledních dvacet let. A zdá se,
že ve výkonnosti ekonomiky se nám to daří
rychleji než v kvalitě veřejné správy. Je tento
„institucionální deficit“ v takové situaci přirozený, nebo není a měli bychom se přestat
vymlouvat na čtyřicet let komunismu?
Nejsem filozof, takže na tuto otázku neumím tak úplně odpovědět. Ale můžu říct, že
znám mnoho zemí, které zvládly podobnou
proměnu velice rychle. Například Singapur
– tam se systém proměnil z tradičního, velmi
silně prolezlého korupcí, ve velice průhledný
a korupcí téměř nedotčený ve velmi krátkém
čase. Dnes když se tam zeptáte na úplatkářství, lidé vůbec nechápou, o čem mluvíte. Těžko říct, jestli je taková proměna otázkou deseti,
či dvaceti let. Každopádně pokud máte k dispozici ekonomický potenciál – který v mnoha zemích, kde jsem pracoval, nebyl – pokud
máte inovativní ekonomiku, lidé brzy začnou
sami požadovat lepší veřejnou správu. Myslím
si proto, že i Česká republika může vyřešit své
problémy s korupcí v poměrně krátkém čase.
Jinými slovy: naděje umírá poslední.
Přesně tak (smích).
UVIDÍTE NA WWW.TVP5.CZ
Curriculum vitae
Robert
Klitgaard působí
na Claremont
Graduate University v americkém Claremontu. Od července 2005 do
února 2009, kdy
rezignoval, zastával na této
univerzitě funkci prezidenta. Předtím
přednášel např. ekonomii na univerzitě
v jihoafrickém Natalu či veřejnou správu
na Harvardu (Harvard Kennedy School
of Government). V roce 1978 byl zvolen
Bostonským magazínem jako „nejvíc sexy
profesor roku na Harvardu“. Byl poradcem
mnoha vlád v oblasti ekonomické strategie
a institucionálních reforem, působil v Latinské Americe, Asii i Africe. Byl konzultantem Mezinárodního měnového fondu,
Asijské rozvojové banky a dalších mezinárodních institucí. Je ženatý a má čtyři děti.
9
PŘEDSTAVUJEME
V první linii drogové zóny
FOTO: ROMAN PETERKA
Z kanceláře na Janáčkově nábřeží
vyráží dvojice streetworkerů občanského sdružení Progressive. Terénní
program sdružení Progressive nese
název No Biohazard a jeho cílem je
skutečně snížit „biologická“ rizika
užívání drog, především šíření nebezpečných infekcí, které při intravenózní aplikaci hrozí. A tak streetworkeři čistí ulice a zákoutí parků
ve městě od pohozených injekčních
stříkaček, vyměňují narkomanům
stříkačky přímo v terénu a poskytují
jim i další propriety.
ROMAN PETERKA
N
ěkomu to může připadat jako zbytečná péče o zdraví těch, kteří si ho sami
vědomě ničí. Smyslem tu ale je, mimo jiné,
udržet klienta, který už je na drogách závislý
a na dobře míněné rady „drogy jsou špatné,
proto je neber“ je už pozdě, při životě a jakéms takéms zdraví do doby, než se třeba
10
sám rozhodne, že by nebylo na škodu zkusit
s braním přestat. Ještě důležitější je snaha
minimalizovat, omezit či zmírnit riziko život a zdraví ohrožujících infekcí, které se
šíří sdílením injekčního náčiní při nitrožilní aplikaci drog, jako je AIDS a hepatitida
B a C, riziko dalších tělesných komplikací,
dlouhodobého působení vysokých dávek,
předávkování, sociálního debaklu a ztráty
lidské důstojnosti.
nejvyšší, ve středu chodíme do Holešovic
a do centra, ve čtvrtek vyrážíme na Prahu 8
a cestou zpět to bereme opět přes centrum
a o víkendu vyrážíme do Prahy 7 a Prahy 8,“
vypočítává Jan Špaček s tím, že ale Prahu 5
nevynechávají nikdy. „Tím, že tu máme
sídlo a vždy vyrážíme odtud, věnujeme pokaždé část služby Praze 5. Vždy nejprve zajdeme Na Knížecí, pak teprve pokračujeme
dál,“ říká Špaček.
NA KNÍŽECÍ JAKO DOMA
PRVNÍ SCHŮDEK – STAGE 5
Terénní program No Biohazard zajišťuje
v současné době pětičlenný tým – jeho součástí je i vedoucí terénního programu Jan
Špaček. I on vyráží do terénu úplně stejně
jako ostatní. Program funguje pět dní v týdnu – v pondělí, ve středu, ve čtvrtek, v sobotu a v neděli, do terénu vyráží vždy jedna
dvojice streetworkerů. „Každý den máme
na starosti jinou městskou část – v pondělí se zaměřujeme na Prahu 5, především
na okolí autobusového terminálu Na Knížecí, kde se soustředí zdejší drogová scéna
a poptávka po výměně je právě v pondělí
Terénní program nosí služby, jež mají pomoct minimalizovat rizika plynoucí z užívání drog, až za klienty. Práh pro dostupnost
těchto služeb je tak minimální, téměř nulový.
V terénu však není na nějakou systematičtější práci s klienty čas – spíš než poradenství
tak obsah práce tvoří výměna aplikačního
materiálu. Mnohem více prostoru je na dalším stupínku, kterým je kontaktní centrum.
I Progressive jedno provozuje – v Mahenově
ulici v Košířích. Tady už určitý práh je – pro
mnohé uživatele je to už příliš oficiální instituce, jejíž práh překročit se zdráhají.
PŘEDSTAVUJEME
V kanceláři kontaktního centra Stage 5 ssedíme s jeho ředitelkou Ilonou Šulcovou a povídáme si o tom, co přinesl uplynulý rok. „Ilono,
můžeš na chvíli? Je tu někdo na ošetření,“ nakoukne dovnitř další z pracovnic kontaktního centra. Ilona Šulcová s omluvou odchází.
Zajištění této služby, o niž Stage 5 rozšířilo
loni svou nabídku pro klienty z řad drogově
závislých, je totiž plně na ní coby registrované
zdravotní sestře. Jiný člověk s touto kvalifikací
v týmu není. „Na další zdravotní sestru nejsou
peníze,“ říká Ilona Šulcová ke své kumulované
funkci ošetřovatelky a šéfové kontaktního centra. Oné ošetřovatelské práce je přitom docela
dost. „Myslím, že zdravotní ošetření je jedním
z nejvyhledávanějších typů služeb, klienti ho
hodně potřebují. Za loňský rok jsme ošetřili
o tisíc klientů víc než předloni – 1416,“ říká Ilona Šulcová. Klienti sem chodí se vším možným,
především s různými kožními problémy souvisejícími s nitrožilní aplikací, jako jsou abscesy
a podobně. Co je možné ošetřit v rámci práce
zdravotní sestry, zajistí Ilona Šulcová přímo
tady na ošetřovně. Klienty, kteří sem přijdou
s problémy, na něž už sama nestačí, odesílá
do spolupracujících zdravotnických zařízení.
Kromě toho by tu rádi rozjeli i testování
klientů na infekční choroby – HIV, syfilis
či hepatitidu C. Okolnosti tomu ale zatím
moc nepřejí. Stage 5 stále neúspěšně usiluje
o získání statutu nestátního zdravotnického
zařízení, který by umožnil rozjet testování
naplno. „Máme veškerá potřebná potvrzení
a povolení, chybí nám ale stoprocentní souhlas obyvatel domu – zatím máme stoprocentní nesouhlas,“ konstatuje Ilona Šulcová.
Stage 5 spolupracuje s Infekčním centrem
pro drogově závislé ve FN Motol, pod záštitou primářky Jiřiny Hobstové. Klienti jsou
na toto oddělení pravidelně odesíláni k vyšetření na přítomnost infekčních chorob,
a také k odbornému ošetření zdravotních
komplikací po nitrožilní aplikaci drog. Z infekčního centra jsou klienti zase odesíláni
do Stage 5 k využití poradenských služeb.
FEŤÁKY TU NECHCEME
Přes to, že kontaktní centrum Stage 5
provozuje občanské sdružení Progressive
v Mahenově ulici už pátým rokem, hrany nedůvěry ze strany sousedů se zatím zjevně moc
obrousit nepodařilo. Obecně má veřejnost
ke službám, které se řadí do oblasti primární
protidrogové prevence a kam patří i Stage 5,
dost ambivalentní vztah. Na jedné straně už
dnes velká část lidí chápe, že i tyto služby mají
svůj smysl, na druhé straně je nikdo nechce
mít ve svém sousedství. Narkomani, kteří
sem míří za výměnou jehel, poradenstvím
nebo zdravotním ošetřením, jsou najednou
jakoby víc vidět. A to se občanům – vcelku
pochopitelně – nelíbí. Podobné služby přitom
mají za cíl i jejich ochranu. Ochranu „nefetující“ části populace před riziky, která jim hrozí
od těch, kdo drogy berou. Ve Stage 5 si nekladou za cíl vyléčit závislost – to je mnohastupňový proces, který vyžaduje v první řadě touhu závislého se své závislosti zbavit. Snaží se
ale přimět ty, kdo drogy užívají, dodržovat základní hygienická pravidla, aby neohrožovali
ostatní – základem je nesdílet s někým dalším
injekční stříkačky a po aplikaci stříkačky neodhodit na zem, ale vyměnit si je v kontaktním centru, které se postará o jejich likvidaci.
Stage 5 se zároveň snaží přes všechny kontroverze, které jeho práce může vyvolat, být
dobrým sousedem. Klienty vede k tomu, aby
po opuštění prostor kontaktního centra „nezevlovali“ v jeho nejbližším okolí. V loňském
roce navíc přibyla novinka – klienti se zapojují
do úklidu okolí kontaktního centra. „Podařilo
se nám uzavřít dohodu o spolupráci se sousední restaurací. Klienti uklízejí Mahenovu ulici
a bezprostřední okolí a za odměnu dostávají
oběd ze zmíněné restaurace. Je to dobrovolná
aktivita, zatím se nám ale ještě nestalo, že by
někdo z klientů odmítl,“ říká Ilona Šulcová.
V roce 2011 by ve Stage 5 rádi rozšířili své služby také o možnost zapojení klientů do obecně
prospěšných prací – už o tom intenzivně jednají s Probační a mediační službou.
Kontejnery na stříkačky se osvědčily
Foto: © Oleg Tirunov | Dreamstime.com
Dalším z projektů sdružení Progressive, které na území
Prahy 5 fungují, je projekt Fixpoint. Jde o speciální bezpečnostní kontejnery určené na odhoz infekčního injekčního materiálu v lokalitách, kde lze často narazit
na stříkačky a další „feťácké nádobíčko“ povalující
se po zemi. V současné době je na území Prahy 5
umístněno sedm bezpečnostních kontejnerů Fixpoint
v těchto lokalitách: v Drtinově ulici, na nám. 14. října,
v parku Sacré Coeur u lávky pro pěší, v parku Mrázovka, v Mahenově ulici u kontaktního centra Stage 5,
na autobusovém nádraží Na Knížecí a v parku Na Skalce.
Dlouhodobě jsou nejvíc využívané kontejnery v parku Sacré
Couer, na autobusovém nádraží Na Knížecí, v parku Mrázovka a parku Na Skalce. Za loňský rok bylo přímo v kontejnerech Fixpoint umístněných na území Prahy 5
nalezeno 770 kusů injekčních stříkaček, což lze považovat za velmi úspěšnou bilanci projektu.
TŘISTAČTYŘICET TISÍC
INJEKČNÍCH STŘÍKAČEK
Titulek připomínající oblíbený český jazykolam vypovídá o množství injekčních
stříkaček, které ve Stage 5 vyměnili za loňský rok. Přesně jich bylo 340 710, což je
o 100 493 kusů více než v roce 2009, a to je
nárůst skutečně úctyhodný.
„Výměna samozřejmě v rámci našich služeb dominuje,“ říká Ilona Šulcová. Někteří
klienti zůstávají jen u anonymní výměny,
jiní jdou dál a využívají dalších služeb. Kromě zdravotního ošetření je to i sociální poradenství, možnost probrouzdat se zdarma
na internetu nabídkami pracovních serverů,
mají možnost popovídat si s pracovníky kontaktního centra o své závislosti, o své životní
situaci a o tom, jak ji řešit.
K věci
Pomůže ministerstvo řešit
problém s drogami v Praze 5?
P
ozorně vnímám
názory expertů
na drogovou problematiku a snažím se
najít většinové stanovisko, které by pro mě
znamenalo, jednoduše řečeno, Prahu 5 bez
drog. Zjišťoval jsem,
jaké drogy se Prahou
5 šíří, jaké drogy se v Praze 5 prodávají,
a k mému velikému překvapení to není ani
heroin, ani pervitin, ale substituční přípravek Subutex (obsahující látku buprenorfin). Tento přípravek, který je pouze na lékařský předpis, tedy zaplavuje černý trh
s narkotiky v Praze 5.
Dle mých informací se substituční přípravek Subutex užívá (resp. spíše zneužívá) jako primární droga a valná část narkomanů vyskytujících se v Praze 5 žádnou
jinou drogu neužívala a ani neužívá. Pokud
by subutex nebyl předepisován, pak by dle
mého názoru značně klesl počet narkomanů v Praze 5. Já ovšem nemám možnost
působit na lékaře předepisující svým klientům jako substituční přípravek snadno
zneužitelný přípravek Subutex namísto
málo zneužitelného subuxone.
Ptám se tedy, jak se k problémům zneužití substitučního přípravku Subutex staví
ministerstvo zdravotnictví, ptám se, zda
Ministerstvo zdravotnictví ČR pomůže občanům Prahy 5 sužovaným problematikou
drog (a to především subutexem)?
JUDR. PETR L ACHNIT
ZÁSTUPCE STAROSTY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 5 (Redakčně zkráceno. Celý text najdete
na http://www.parlamentnilisty.cz/parlament/politici-volicum/184719.aspx)
11
ZDRAVÍ
Poliklinika Kartouzská – proměna
popelky v ozdobu pražského zdravotnictví
Stavební ruch v areálu polikliniky Kartouzská pokračuje. V současné době
je dokončena první etapa stavebních prací – výstavba nového pavilonu JIH.
„Ke konci se blíží i druhá etapa, opravy a rekonstrukce budov A a B, a v letošním roce se konečně, po dlouhých průtazích, začne stavět nový pavilon
VSTUP, což je třetí etapa rekonstrukce polikliniky,“ říká Martina Stupková,
PR managerka společnosti Medifin, která polikliniku v Kartouzské pro městskou část provozuje a je investorem rozsáhlé rekonstrukce.
říká Martina Stupková z Medifinu. Vztahy
mezi nájemci a Medifinem garantuje smlouva
uzavřená mezi Medifinem a městskou částí.
Ta Medifinu ukládá povinnost uzavřít s lékaři,
kterým bude v budoucnosti končit smlouva
s městskou částí a budou chtít dál pokračovat
ve své činnosti v Kartouzské, novou nájemní
smlouvu – za obdobných podmínek, jaké měli
ve smlouvě s městskou částí. Ve smlouvě mezi
Medifinem a městskou částí je také striktně
vymezeno, jaké lékařské odbornosti musí být
v rámci polikliniky poskytovány. Nehrozí proto, že by v areálu polikliniky mohly zůstat pouze „lukrativní“ medicínské odbornosti. Pokud
by Medifin v nějakém bodě plnění smlouvy
neobstál, může ji městská část vypovědět. „To
ale rozhodně není v zájmu Medifinu, který už
teď investoval do obnovy areálu nemalé prostředky,“ upozorňuje Stupková.
S CHŘIPKOU, CUKROVKOU,
SE SRDCEM I KLOUBY
Výstavba nového pavilonu JIH Centra zdraví Smíchov byla zdárně dokončena. V nejbližší době se začne stavět
nový pavilon VSTUP.
ROMAN PETERKA
P
oslední etapou budování Centra zdraví
Smíchov bude výstavba pavilonu Sever,
který bude ještě větší než pavilon Jih. Zde
budou zastoupeny další lékařské specializace a lůžková část, o jejímž využití rozhodne
MČ Praha 5. Konečný účet za realizaci projektu Centra zdraví Kartouzská se pro Medifin vyšplhá téměř k půlmiliardě korun. Kdysi
jeden z nejzchátralejších (pokud se týče stavu budov) a nejzanedbanějších (co do vybavení) bývalých OÚNZ (zkratka pro Obvodní
ústav národního zdraví – pozn. red.) v Praze
se tak pod taktovkou soukromého investora
mění z popelky v ozdobu pražského zdravotnictví.
loňského roku přesunul do nově postaveného
pavilonu . „Nemyslím si, že by městská část
ze svého rozpočtu dokázala dát dohromady
prostředky na tak rozsáhlou rekonstrukci
a přestavbu celého areálu – a je nutné říct,
že celá tato přeměna je určitě k dobru tohoto
zdravotnického zařízení. Zlepšení oproti minulosti je markantní,“ dodává.
POD SMLUVNÍMI GARANCEMI
„Že by se ze zdravotnického zařízení pod
správou Medifinu stalo něco zcela jiného, to
nepřipadá v úvahu. Stejně tak ale nemůže dojít k omezení stávající nabídky zdravotnických
služeb či k nějakému vyhánění stávajících nájemců, tedy lékařů, kteří v poliklinice působí,“
Paleta medicínských odborností, které
jsou na poliklinice v Kartouzské zastoupeny, je skutečně široká. Kromě již zmíněného
pracoviště radiační onkologie, která zajišťuje
výhradně nenádorovou radioterapii za použití ultranízkých dávek RTG záření, jež mají
u vybraných diagnóz prokazatelné analgetické a protizánětlivé účinky (např. záněty měkkých tkání při ostruze patní kosti, úponové
bolesti šlach, bolestivé stavy při kloubních
artrózách), je tu i nezbytné radiodiagnostické
oddělení, ortopedie, diabetologie, stomatologie, pracoviště rehabilitační medicíny, gynekologie, pneumologie a alergologie, ORL,
ambulance psychologa, kardiologie... Nechybí samozřejmě ani ordinace praktických lékařů pro dospělé a pediatři. „V letošním roce
po dokončení výstavby pavilonu VSTUP nabídneme MČ Praha 5 možnost zřízení LSPP
a lékárny s nepřetržitým provozem,“ prozrazuje Stupková.
MÍSTO KATASTROFY SPÁSA
Obavy, které se v souvislosti se vstupem
soukromého subjektu do polikliniky do té
doby plně spravované a provozované městskou částí v roce 2006 objevily, se nenaplnily.
Lékaři se báli, že dostanou výpovědi nebo jim
nový provozovatel vyměří tak vysoké nájmy,
že budou nuceni odejít. A lidé se začali bát,
že budou muset za obvodním lékařem nebo
ambulantním specialistou, kterého měli
„po ruce“, dojíždět až bůhví kam. Dosavadní
působení Medifinu v areálu polikliniky Kartouzská ani trochu nenasvědčuje tomu, že by
se tyto scénáře měly někdy naplnit. „Z mého
pohledu lze vstup soukromého subjektu
hodnotit jednoznačně kladně,“ míní radioonkolog Evžen Dvonč, který se už počátkem
12
Poslední etapou budování Centra zdraví Smíchov bude výstavba pavilonu Sever.
ZDRAVÍ
Jiří Votruba: Plicím škodí vodní
dýmky i lehké cigarety
Že kouření škodí zdraví, ví už dnes skutečně každý. I ti, kdo tomuto zlozvyku holdují – koneckonců si to mohou přečíst
na krabičkách cigaret. Na rozdíl od minulosti jsou dnes nápisy už docela dobře viditelné a výrazné. Ale pořád ne dost
účinné. Nebo – jak pro koho. „Zatímco kuřáci ve zralém věku si v poslední době rizika kouření uvědomují a mnozí
z nich se snaží zlozvyku zbavit, mezi mládeží se kouření naopak stále více rozšiřuje. Nikotinové závislosti tak podléhají čím dál mladší lidé,“ konstatuje vedoucí lékař Centra plicní endoskopie Nemocnice Na Homolce Jiří Votruba.
ROMAN PETERKA
Je skutečně prokázána příčinná souvislost
mezi kouřením a rakovinou plic?
Určitě ano, i když mluvčí prezidenta Hájek
rozhlašuje, že ne (smích). Ještě před druhou
světovou válkou byla rakovina plic velice
vzácným onemocněním. To má prokazatelnou souvislost s masovým nástupem kouření cigaret po první světové válce. Před první
světovou válkou se samozřejmě už také kouřilo, ale kdo kouřil, kouřil většinou dýmku.
Její hlavní výhodou je, že než si kuřák může
dopřát své potěšení, je s tím dost práce a vykouřit dýmku trvá podstatně déle než vykouřit cigaretu. Kuřák tak do sebe v konečném
důsledku dostane menší množství škodlivin,
navíc kouř z dýmky se nešlukuje, takže hlavním rizikem tu není rakovina plic, ale jazyka.
Existuje asi 400 tisíc prací, které jednoznačně ukazují, že na molekulární, buněčné i biologické úrovni je tabákový kouř kancerogen,
který způsobuje rakovinu.
Existuje nějaká „přijatelná“ míra kouření,
kdy člověku nehrozí o moc větší riziko, než
kdyby nekouřil?
Ne. Pokud člověk kouří do pěti cigaret
denně, je sice malá pravděpodobnost, že
onemocní rakovinou plic, může si však
přivodit jiné choroby. Jde zejména o cévní
onemocnění, která mohou mít za následek
i vážné poškození srdce. Kouření nezpůsobuje jen rakovinu plic, ale i rakovinu jícnu či
močového měchýře.
A nestačí přejít na cigarety light, a tak snížit množství škodlivin, které člověk dostává
do těla?
Ne, to je jeden ze stále silně rozšířených
mýtů. Ve skutečnosti takzvané light cigarety, v nichž je nižší obsah nikotinu, nejsou
rozhodně méně škodlivé než obyčejné. Kuřáci mají totiž tendenci vdechovat kouř hlouběji, aby do sebe dostali stejnou dávku nikotinu jako při šlukování standardních cigaret.
Takže rozhodně nedochází ke snížení rizika
vzniku plicní rakoviny, jen se nám mění typy
nádorů. Lehká cigareta je „lehká“ jen tím,
že má nižší obsah nikotinu, to ale není jediná škodlivina obsažená v tabákovém kouři.
Kuřák se musí při kouření takové cigarety
víc snažit – víc a hlouběji nadechovat, aby
do sebe ten nikotin, kvůli kterému kouří,
FOTO: ARCHIV NEMOCNICE NA HOMOLCE
dostal. V důsledku toho stále častěji místo
„klasického“ nádoru v centrální části plic
nacházíme řadu drobných nádorů v periferních oblastech plic. Tam jsou mnohem nebezpečnější, protože se hůře detekují.
A co vodní dýmky? Tam je kouř před vdechnutím probublán přes vodu, která by měla
většinu škodlivin přefiltrovat.
Vodní dýmky jsou chápány jako neškodná
varianta kuřáckého návyku. Při kouření vodní dýmky se však při pomalém hoření uvolňuje z kuřiva velké množství kancerogenních
látek. Lidé si myslí, že se tyto zplodiny zachytí ve vodě. Není to však pravda, protože voda
odfiltruje pouze pouhý zlomek vzniklých
škodlivin. Navíc kuřivo pochází často z pochybných zdrojů ze třetího světa, takže může
mimo jiné obsahovat i jedovatou látku DDT.
Je tedy velký omyl myslet si, že kouřením
vodní dýmky se snižuje pravděpodobnost
vzniku rakoviny. Může to být právě naopak.
Jak si stojí Česká republika v preventivních
protikuřáckých aktivitách?
Na to mám poměrně krátkou odpověď: Nazval bych to částečným selháním. Protikuřácké
aktivity selhávají ze dvou základních důvodů –
jedním je málo řízená nebo neřízená reklamní
kampaň tabákových společností, jejichž hlas
nalézá sluchu až v nejvyšších vládnoucích sférách, takže je velmi obtížné prosadit nějakou
regulaci tabákové reklamy, navzdory tomu, že
v ostatních zemích kolem nás je regulace tabá-
kové reklamy na mnohem vyšší úrovni. Druhým důvodem je to, že v cigaretách je hodně
látek, které posilují návyk kuřáků na ně a mnohem účinněji je udržují v závislosti, než tomu
bylo dříve, takže přestat kouřit je mnohem
těžší. Trochu nadějné je, že kouření je dnes už
obecně vnímáno jako věc nedobrá – po těch
zhruba padesáti letech osvětových snah je to
ale poměrně slabý výsledek.
Smrticí statistika
Rakovinou plic onemocní každý rok více
než 6 tisíc obyvatel ČR a téměř stejný počet
lidí na tuto nemoc každý rok umírá. Nemoc
postihuje častěji muže (tvoří přibližně tři
čtvrtiny nemocných), žen s nádorem plic
však trvale přibývá. Ani čísla týkající se
chronické obstrukční plicní nemoci nejsou
nijak příznivá – v Česku
jí trpí zhruba 500 tisíc
obyvatel. V České
republice kouří asi
32 procent populace nad 18 let. Podle
různých odhadů je
podíl kuřáků v populaci čtrnácti- až
sedmnáctiletých ještě vyšší.
FOTO: © VADIM YEROFEYEV | DREAMSTIME.COM
13
RODINA
Mámy sobě na Barrandově
V herně Kulturního a mateřského centra Barrandov je toto dopoledne celkem
klid. Jsou tu dvě maminky se svými ratolestmi. Chlapeček a holčička si hrají,
jejich mámy si mohou chvíli v klidu popovídat. Postupem času přibývají další
maminky. Některé si přijdou jen popovídat, jiné míří za nabídkou zdejšího centra
– dnes dopoledne je to kurz němčiny pro rodiče.
barrandovského mateřského centra. „Byla to
doba, kdy se všechny maminky, co sem chodily, vrátily do práce, noví lidé moc nechodili a nejspíš by to postupně zašlo na úbytě,“
vzpomíná. „A to mi přišlo jako velká škoda.
Nehledě na to, že to spolu s dnes již zrušeným
Misijním centrem bylo jediné místo, kde se
mohli lidé ze zdejší komunity potkávat a něco
společně podnikat,“ říká. A tak se do toho
„opřela“ naplno. Kulturní mateřské centrum Barrandov pod jejím vedením rozšířilo
nabídku aktivit a přitom si zachovalo svůj
neziskový charakter. Ceny za služby jsou tu
stále spíše symbolické, a existence centra je
tak z velké části závislá na grantu z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR.
MEZI PRVNÍMI
FOTO: ROMAN PETERKA
ROMAN PETERKA
Z
atímco maminky pronikají do tajů pokročilých fines německé větné stavby,
jejich dítka si hrají v herně pod dozorem
jedné z pracovnic centra. Mámy s malými
dětmi, z nichž některé jsou v této roli poprvé
a zjišťují, že jejich žebříček priorit se oproti
jejich zatím bezdětným vrstevnicím poněkud proměnil a dost se změnil i okruh témat,
o kterých potřebují mluvit (zlí jazykové by
řekli, že se smrskl na „děti, děti, děti“), tu
mají možnost poznat jiné, podobně mateřstvím „postižené“ a navázat nová přátelství.
se do chodu centra zapojovala stále více, až
z kategorie „běžná klientka“ přešla do kategorie „aktivních mamin“. „Nejdřív jsem
začala pomáhat kamarádce s vedením výtvarných kurzů, pak jsem začala obstarávat
nástěnku a podobně,“ vzpomíná Petra Jelenová. Po dceři přišel ještě syn a pak nadešel
čas, kdy se Petra Jelenová začala rozhodovat,
zda se vrátí do práce – před tím, než zůstala
doma s dětmi, pracovala jako mikrobiologická laborantka, nebo se postará o další bytí
Kulturní a mateřské centrum na Barrandově patří mezi mateřskými centry k průkopníkům. Dnes již je síť mateřských center
rozsáhlá, v době, kdy vznikalo, byla tato instituce v České republice čerstvou novinkou.
Jeho jméno je spjato s jednou ze dvou šiřitelek
myšlenky mateřských center u nás – Lídou
Kirschnerovou, členkou sdružení Pražské
matky. Spolu s další Pražskou matkou Rút
Kolínskou navštívily mateřská centra v Mnichově, inspirovaly se jimi a rozhodly se něco
podobného vybudovat v České republice. Rút
Kolínská založila v roce 1993 první mateřské
centrum v prostorách YMCA Praha, Lída
Kirschnerová založila druhé v pořadí na Barrandově. Původně pro něj získala skromné
prostory v dnes již neexistujícím Misijním
středisku v Grussově ulici. Od roku 1995 sídlí
v prvním patře paneláku ve Werichově ulici,
který patří magistrátu. Prostory jsou to větší,
než byly v Grussově, i tak je jejich kapacita
dost limitující. „Jsme za ně ale rády, i když by
nám větší prostory umožnily ještě rozšířit nabídku – chtěly bychom vybudovat skutečné
komunitní centrum, které by sloužilo i k mezigeneračnímu setkávání,“ říká Petra Jelenová.
Z KLIENTKY ŠÉFOVOU
Přesně tahle potřeba sem před deseti lety
přivedla i současnou šéfku KMC Barrandov
Petru Jelenovou. I ona sem původně přišla
jako jedna z klientek. Sama poznala, jak je
důležité, aby maminky s malými dětmi měly
kam jít. „Zůstala jsem doma po narození
dcery v prostředí, které pro mě bylo v podstatě cizí. Nejsem z Prahy, takže jsem tu nikoho
neznala,“ říká. Osaměle brouzdala rok a půl
s kočárkem mezi paneláky, až se dozvěděla o existenci zdejšího mateřského centra.
„Mateřskému centru vděčím za množství
kamarádek a známých a za začlenění se
do sídlištního života,“ tvrdí. Postupem času
14
FOTO: ROMAN PETERKA
RODINA
Program KMC Barrandov v únoru
úterý 8. a úterý 15. února (17.30 h.)
Respektovat a být respektován
1. a 2. část základního kurzu výchovných
metod a postupů, kurz probíhá ve čtyřech
lekcích (8. 2., 15. 2., 1. 3. a 8. 3. 2011). Cena
celého kurzu 1 500 Kč. Přihlášky a informace na [email protected] nebo 605 471 840.
sobota 12. února (9.30 h.)
Rodinný výlet cestami, kudy kráčeli králové a princezny
Výlet pro celou rodinu, sraz v 9.30 hod.
u vstupu do Chotkových sadů. Přihlášky
a informace na [email protected] nebo
606 675 339.
pondělí 14. února (16.00 h.)
Valentinská rodinná výtvarná dílna
Vstup 50 Kč. Malé občerstvení se svatební
tematikou v ceně. Přihlášky a informace
[email protected] nebo 739 658 324.
středa 16. února (16.00–17.30 h.)
Maškarní rej
V kinosále FZŠ V Remízku, vstupenky
v prodeji v kanceláři KMC Barrandov. In-
formace na [email protected] nebo
739 658 324.
středa 16. února (19.00 h.)
Malba na sklo
Večerní tvořivá dílna pro dospělé. Vstup
50 Kč. Přihlášky a informace [email protected] nebo 739 658 324.
čtvrtek 17. února (17.00–18.30 h.)
Střípky filozofie
Tvůrčí setkání pro všechny bez rozdílu věku, kteří chtějí v dnešní uspěchané
době proniknout do tajů filozofie. Vstup
50 Kč, hlídání dětí 40 Kč. Přihlášky a informace na [email protected] nebo
739 658 324.
pondělí 27. února (10.00–12.00 h.)
Montessori
Seznámení s tím, co je to pedagogika
Montessori a jak ji můžete využít při výchově svých dětí. Vstup 50 Kč, hlídání dětí
40Kč/hod. Přihlášky a informace na info@
kmcbarrandov.cz nebo 739 658 324.
Tip na jarní výlet
S
vaz postižených civilizačními chorobami ČR pořádá
7. května zájezd na romantický
zámek Loučeň. Cena zájezdu, ve
které je kromě cesty tam i zpět
zahrnuta prohlídka zámku, vstup
do zámecké zahrady na zámecké
slavnosti Bitva století, je pro členy
200 Kč, pro nečleny pak 300 Kč.
Odjíždí se od Justičního paláce v Praze 5 v 9 hodin, příjezd je
plánován na stejné místo v podvečerních hodinách. Pokud máte
zájem se výletu zúčastnit, není nic jednoduššího než zvednout telefon, vytočit číslo
inzerce
Kurz znalostí
Montessori pedagogiky
FOTO: ARCHIV RC A NDÍLEK
R
odinné centrum Andílek zve rodiče
i odbornou veřejnost na kurz s názvem
Základní znalosti Montessori pedagogiky.
Je vhodný pro pedagogy, lektory, ale i pro
rodiče. Rozsah kurzu je 48 hodin (tři víkendy). Přednášejí Mgr. Michaela Willheimová, Mgr. Veronika Posar, Mgr. Kamila Balcarová. V případě absolvování celého kurzu
obdrží každý uchazeč certifikát s akreditací.
Registrace již nyní na [email protected]. Kurz se koná v RC Andílek (Letohrádek Portheimka), Štefánikova 12, Praha 5/
vstup parkem. Probíhají také registrace
do kurzů pro rodiče s dětmi ve věku od narození do 4 let. Kompletní nabídku kurzů
najdete na www.rcandilek.cz v sekci Kurzy
ZDROJ: RC A NDÍLEK
pro rodiče s dětmi.
Filmová fantazie
v Galerii Barrandov
FOTO: © Z ÁMEK LOUČEŇ
222 942 409 nebo 776 041 118 a na zájezd se
přihlásit. Čas máte do konce března.
O
d září loňského roku probíhal první ročník výtvarné soutěže základních škol
Prahy 5 s názvem Filmová fantazie, kterou
uspořádala FZŠ Barrandov II. ve spolupráci
s městskou částí Praha 5. V čem se soutěžilo?
Žáci prvního i druhého stupně základních
škol měli za úkol nakreslit scénu z libovolného filmu, ať už skutečného, nebo vymyšleného. Školy pak vybraly nejlepší práce
a přihlásily je
do soutěže. Soutěžní práce byly
následně zveřejněny na internetu a veřejnost
z nich vybírala
ty nejlepší. Vernisáž a převzetí
cen proběhlo 2.
února v Galerii Barrandov.
V galerii si můžete prohlédnout Filmovou
fantazii do 25.
února.
(RED)
FOTO: © POZNYAKOV | DREAMSTIME.COM
15
RODINA
Aby seniorům doma dobře bylo
Praha 5 patří k těm pražským částem,
kde žije velký podíl lidí starších šedesáti let, podle statistických údajů skoro třicet tisíc. S přibývajícím věkem je
pro mnohé z nich stále těžší zajistit
si běžné potřeby – od nákupu přes
úklid domácnosti až třeba po uspokojení prosté potřeby si s někým
popovídat. Poptávka po pečovatelských a asistenčních službách proto
roste. Uspokojit ji se snaží jak přímo
městská část Praha 5 prostřednictvím
své příspěvkové organizace Centrum
sociální a ošetřovatelské pomoci, tak
i další subjekty, které na jejím území
působí. Jedním z nich je společnost
Home Senior.
ROMAN PETERKA
J
e tomu již více než rok od doby, kdy
společnost Home Senior rozšířila nabídku služeb pro dříve narozené obyvatele Prahy 5. Důvodem k jejímu vzniku byla
snaha rozšířit v Praze nabídku kvalitních
služeb pro seniory a umožnit jim co nejdéle žít v jejich domácím prostředí. Home
Senior se ale soustřeďuje i na nabídku kulturních a společenských akcí, snaží se tak
rozšiřovat spektrum možností pro aktivní
a šťastnější život seniorů. Při své činnosti
společnost spolupracuje i s městskou částí
Praha 5. Navázala tu i spolupráci s lékárnami a lékařskými ordinacemi v Praze 5.
Díky kvalitní péči a široké nabídce poskytovaných služeb se počet spokojených
uživatelů služeb společnosti Home Senior
v Praze 5 stále zvyšuje. Stejně jako zájem
o ně. Na bezplatnou linku 800 888 014
za rok 2010 zavolalo přes 500 volajících,
na webové stránky www.homesenior.cz
zavítalo na 3000 návštěvníků. Velká část
z nich žije v Praze 5.
Home Senior
Kdokoliv potřebuje jednorázovou výpomoc
s mytím oken, doprovodem, velkým nákupem
či například přestěhováním nábytku, může se
kdykoliv obrátit a zavolat na bezplatnou telefonní linku 800 888 014. Stejně tak tomu je při
zájmu o pravidelnou výpomoc několikrát týdně. Zájemce po zavolání na linku 800 888 014
řekne, jakou službu by chtěl objednat, a s
pracovníkem Home Senior se ihned může domluvit den a čas, kdy má být služba provedena.
Během jediného párminutového hovoru je tak
vše potřebné k navázání spolupráce vyřízeno
a služba může začít fungovat. Další možností
je využití on-line formuláře na stránkách www.
homesenior.cz, kde lze také nalézt další informace o službách a plánovaných aktivitách.
FOTO: © YURI A RCURS | DREAMSTIME.COM
16
NIC NENÍ NEMOŽNÉ
Za více než rok působení pomohly služby
Home Senior více než 80 babičkám a dědečkům – zatím bez jediné reklamace. Paleta
služeb je skutečně široká. Nejvyužívanější
službou v roce 2010 občany MČ Prahy 5 byl
úklid bytu spojený s umýváním oken, doprovod k lékaři a pomoc na zahrádce. Tím se ale
šíře služeb ani zdaleka nevyčerpává.
Home Senior se postará i o nákupy,
o doprovod při procházce po městě nebo
při výpravě za kulturou, zajistí domácího
kadeřníka, pedikúru či manikúru, pomůže se zajištěním základní hygieny, s řemeslnými pracemi v domácnostech klientů
nebo třeba se stěhováním. Má to jen jeden
malý háček. „Naše služby ve vazbě s co
největší kvalitou jsou nepatrně dražší než
RODINA
pečovatelské služby zajišťované městskými částmi,“ prozrazuje Pavel Vykydal ze
společnosti Home Senior. Důležité je ono
„nepatrně“. „Těžko jinde seženete sekání
zahrady, mytí oken, stěhovací práce či manikúru za námi nabízené ceny,“ podotýká
Vykydal.
PODZIM ŽIVOTA PŘÍJEMNĚ
Nejde „jen“ o různé pomocné a pečovatelské práce. Home Senior chce život babičkám
a dědečkům nejenom ulehčit, ale také zpříjemnit. Umí si poradit i s tím, když klient
prostě jen hledá někoho, s kým by si mohl
čas od času popovídat, protože žije příliš
osamělým životem. Snaží se také rozšiřovat
nabídku aktivit pro seniory. V loňském roce
k nim patřily např. cestovatelské besedy –
o Japonsku s ochutnávkou sushi, o Portugalsku s ochutnávkou pravého portského vína,
o životě v afrických savanách s ukázkou
tradičních tanců Masajů – či oblíbené „seniorské diskotéky“ s Milenou Soukupovou
z Kučerovců.
„Obrovský ohlas mělo povídání s herečkou Květou Fialovou, která nás svým pozitivním přístupem a vitalitou často přišla
podpořit a další setkání jsou již teď plánovaná na další rok,“ popisuje Pavel Vykydal.
„Na rok 2011 je plánována další kupa různých společenských a kulturních akcí a to
nejenom v Praze 5. Všechny jsou samozřejmě opět zdarma,“ prozrazuje. „Jako bonbonek pro občany Prahy 5 připravujeme bezplatný zpravodaj Radost ve stáří, který bude
brzy distribuován do lékařských ordinací
a do lékáren,“ dodává.
Dobrý mozek znamená spokojený život
Moderní medicína to říká jasně: mozek je nesmírně důležitý orgán, všechno
řídí, a pokud ho nebudeme trénovat, ovlivní to kvalitu života. Trenérka paměti Eva Hrazděrová vysvětluje, jak trénovat dobře a smysluplně.
Co si pod pojmem trénink paměti představit?
Soubor cvičení, kde trénujeme a rehabilitujeme krátkodobou a dlouhodobou paměť. Různými jednoduchými cvičeními si
obnovujeme naše poznatky, umíme si je zařadit. Tady platí jedno české přísloví: Komu
se nelení, tomu se zelení. Němci to říkají
ještě přiléhavěji: Kdo odpočívá, ten reziví.
Trénink spočívá třeba v tom, že po místnosti rozmístím lístečky a děláme takzvané
edukineziologické rozcvičky. Říká se tomu
křížové propojování, pomáhá propojit pravou a levou hemisféru, abychom lépe mysleli. Pak je to pamětné učení, třeba nějaké
čtyřverší. K tomu zařazuji i trénink jemné
motoriky. Nechybí ani matematický řetězec. Jsou to kupecké počty, ale posilují
krátkodobou paměť. V dlouhodobé paměti
si tím vyvoláváme početní operace, které
jsme se naučili už ve škole. Dobře funguje i propojování. Máme třeba slovo Vyšehrad. Vyzkoušíme si, jaká slova je možné
z písmen slova Vyšehrad složit. Pak se tam
můžeme vypravit a v další hodině se podělit o to, co všechno jsme tam viděli. Navíc
si můžeme zapamatovat i cestu. Víme, že
jsme jeli metrem C, a můžeme si zkusit
vybavit, která stanice je před I. P. Pavlova
a která je po ní.
FOTO: © CAMMERAYDAVE | DREAMSTIME.COM
Pro koho je trénink určen?
Paměť trénujeme od narození do konce
života. V aktivním věku jsme povinnostmi
nuceni paměť používat, v seniorském věku
už tolik ne. Trénování je proto vhodné pro
každého, kdo chce zůstat zdravý, umožňuje
nám komunikovat napříč společností a zůstat déle samostatný. Umět pracovat s paJIŘÍ HRABĚ
mětí prodlužuje život.
Tréninky paměti pod vedením lektorky
Evy Hrazděrové můžete v únoru 2011
navštěvovat v Informačním centru OSN,
náměstí Kinských 6, Praha 5.
Zájemci se musí přihlásit
na tel. čísle 272 701 335.
FOTO: © DEAN MITCHELL | DREAMSTIME.COM
17
SPORT
Hokejová líheň na Nikolajce
„Kluci, neválejte se po tom ledu, přišli jsme trénovat, ne se povalovat,“ volá jeden z trenérů HC Slavoj Zbraslav na své
šestileté svěřence. Křičí – ale ne naštvaně. Musí, aby ho kluci slyšeli. Čtvrteční odpoledne je tu rušné. O kousek dál
na ledové ploše smíchovského zimního stadionu Nikolajka dělají své první krůčky na bruslích dva čtyřletí hokejoví
„pulci“ – rovnováhu, která jim zatím chybí, jim pomáhá udržovat židle, kterou při tom před sebou tlačí. Na opačném
konci plochy trénuje druhá parta šestiletých nájezdy na bránu a rozehrávku na buly. Za hodinu je tu vystřídají starší
kolegové, kteří už chodí do druhé a třetí třídy základní školy.
značkám, jako je třeba Sparta nebo Slavia.
Zbraslavští se proto potýkají s tím, že jim tyhle slavné velké kluby dost brzy začnou „vyzobávat“ nadějné hráče a přetahovat je k sobě.
„Rodiče bohužel často jdou za slavným jménem klubu jako za garancí kvality tréninku,
tak to ale nefunguje. Do páté třídy s těmi dětmi pracujeme v podstatě všichni úplně stejně,“ říká Karel Míka. Dnes však mnozí rodiče
přihlašují své děti na hokej ani ne tak proto, že
chtějí, aby jejich ratolesti měly dostatek pohybu, a nezbývala jim tak síla na klukoviny, ale
s vidinou toho, že z kluka jednou bude hvězda
typu Jaroslava Jágra a bude hokejem vydělávat miliony dolarů. „Svůj podíl na tom mají
i média, která glorifikují hvězdy typu Jardy
Jágra a donekonečna rozebírají, kolik tihle
lidé vydělávají, až to vypadá, že to tak v hokeji
je. Ve skutečnosti takhle vysoko se dostane
jen pár jedinců, pak jsou tu tisíce jiných, kteří
z hokeje, kromě radosti ze hry, nemají vůbec
nic,“ varuje Karel Míka.
HOKEJ POD TLAKEM VÝSLEDKŮ
FOTO: © STANISLAV KOMOGOROV | DREAMSTIME.COM
ROMAN PETERKA
H
C Slavoj Zbraslav si ledovou plochu zimního stadionu Nikolajka pronajímá, stadion mu nepatří – je tu však už dlouhou dobu
„doma“. „Díky vstřícnosti vedení stadionu
jsme snad jediný hokejový klub v Praze, který má na tréninky k dispozici odpolední časy,
díky tomu máme relativně dost dětí, i když bychom samozřejmě také uvítali, kdyby jich bylo
ještě o něco víc,“ říká předseda oddílu Karel
Míka. Klub tak nese hrdě své jméno – Slavoj
Zbraslav – už jen z respektu k tradici. Trénuje
na Smíchově, velká část jeho svěřenců je z Prahy 5 a jejího okolí. Přitom zbraslavský hokej
má za sebou docela slavnou a i dost dlouhou
historii, která sahá ještě před vznik samostatného československého státu – zdejší hokejový klub (tehdy nazvaný S. K. Zbraslav – hockey kanadský) byl založen už roku 1913. V té
době si hokejisté museli vystačit pro tréninky
18
i zápasy se zamrzlou Vltavou nebo zamrzlým
ramenem Berounky. Klub si vedl dobře, vzešlo
z něj i několik velkých hokejových osobností
své doby – v letech 1924–32 se zdejší hráč,
akademický architekt Bohumil Stiegenhöfer,
stal reprezentantem Československé republiky, v roce 1950 se do reprezentace dostal zbraslavský Miroslav Pašek. V roce 1989 to začalo
vypadat, že se klub dočká i vlastního zimního
stadionu. Tento sen všech zbraslavských hokejových generací se však nikdy nepodařilo
zrealizovat. Stavět se sice začalo, z původního
záměru ale nakonec zůstalo jen dnes už zdevastované torzo. Za smíchovský azyl na Nikolajce jsou proto zbraslavští hokejisté jen rádi.
KONKURENCE VELKÝCH KLUBŮ
HC Slavoj Zbraslav má za sebou sice dlouhou tradici a v oblasti výchovy hokejového potěru a hokejové mládeže i dobré výsledky, jeho
název ale nepatří k prestižním hokejovým
Vidina budoucí „jágrovské“ kariéry
ale mnohdy nažene malé hokejisty do náruče velkých hokejových klubů až příliš
brzy. Mnohdy ke škodě malých sportovců.
„V těchto klubech je vše už od nejnižších
věkových kategorií zaměřeno na výsledek.
Takže tu od počátku funguje selekce, vyberou se ti, kteří vypadají nejnadějněji, na ně
se zaměří úsilí trenérů, ti jsou nasazováni
do zápasů, zbytek jen statuje a nedostane se
k puku. Tady si zahrají všichni – ti, co jsou
momentálně lepší, i ti horší,“ vysvětluje Karel Míka. „Je sice hezké, když se rodič může
pochlubit, že jeho kluk hraje za Spartu nebo
za Slavii, ale když zjistíte, že za celý rok byl
na ledě při zápasech čtyři minuty, je to docela smutné,“ dodává. Přitom říct už v pěti
šesti letech, kdo je budoucí hokejová hvězda
a kdo „druhá liga“, se podobá věštění z křišťálové koule. Za pět šest let se může ukázat,
že je všechno trochu jinak. „Hlavně ale když
trénuju malé děti a z nich se mi některé vůbec nedostanou na led, je to chyba. Pak nevychovávám budoucí hokejové generace, ale
jen se honím za výsledkem. A ten tlak na výsledek je ve velkých klubech enormní,“ říká
Karel Míka. Podle něj je to i důvod, proč to
s českým hokejem nevypadá v posledních
letech nijak valně. „Abych měl špičku, musím mít co nejširší základnu, ze které mi ta
špička vyroste. My tady ale zužujeme už tu
základnu,“ míní Karel Míka.
SPORT
V akvaparku Barrandov
se nabijte v pyramidě
Léčivé účinky pyramid dokládají pokusy po celém světě. Pokud chcete
zažít působení pyramidální energie
na vlastní kůži, zavítejte do Akvaparku Barrandov.
K
FOTO: © TATIANA MOROZOVA | DREAMSTIME.COM
PENÍZE ROZHODUJÍ
NÁBOR POKRAČUJE
Jako všechny hokejové kluby i ten zbraslavský se potýká s problémem peněz. Aby přežil,
potřebuje mít především dostatek dětí. Peníze,
které pak platí jejich rodiče, nejsou malé. Tato
skutečnost pro mnoho rodičů, jejichž dítě by
mělo o hokej zájem, odradí. „Mnozí na to skutečně nemají. Snažíme se jim vyjít vstříc, aby tu
mohli hrát, ale odpustit klubové příspěvky jim
nemůžeme,“ říká Karel Míka. Z příspěvků se
Pro nové zájemce o vstup do klubu tu tak
mají stále otevřeno. A přestože je hokej dnes
sportem, kde se začíná hodně brzy – první
krůčky na ledě se malí hokejisté učí zvládat
mnohdy už ve čtyřech letech – v HC Slavoj
Zbraslav jsou otevřeni i „starším“ začátečníkům. „Ideální je začátek mezi čtvrtým a šestým rokem, bereme ale i sedmi- či osmileté.
Přijde mi šílené říct sedmiletému klukovi,
„Rodiče bohužel často jdou za slavným jménem
klubu jako za garancí kvality tréninku,
tak to ale nefunguje.“
musí pokrýt pronájem stadionu i veškeré další
náklady. Za rok jsou to skoro tři miliony, které
klub musí mít. Přitom ti, kteří tu trénují, to dělají bez nároku na jakoukoli odměnu, po práci
ve svém volném čase. „Přesněji řečeno riskujeme práci, protože se z ní musíme utrhnout,
abychom mohli být na tréninku, a pak si to
musíme napracovávat,“ říká Karel Míka, který
kromě toho, že je předsedou HC Slavoj Zbraslav, tu působí také jako trenér.
který by rád začal hrát hokej, že už je na to
moc starý,“ říká Karel Míka.
Přijít mohou i starší, tady už je ale nutná domluva rodičů s hlavním trenérem –
u takto starých zájemců je totiž nutné dohnat co nejrychleji časovou ztrátu, kterou
mají za svými vrstevníky, co začali s hokejem podstatně dříve. Chce to zkrátka trochu jiný trénink a od zájemce mnohem více
úsilí.
atrakcím barrandovského aquaparku
patří i relaxační pyramida. Energie,
která se v pyramidě akumuluje, není člověku, zvířatům ani rostlinám škodlivá, ale
naopak posiluje jejich vitalitu. „K pyramidě
je třeba přistupovat s úctou. Když člověk
do pyramidy vstupuje poprvé, potřebuje tak čtvrt hodiny k seznámení s ní, pak
začnou její síly působit a zlepší se průtok
krve v celém těle. Asi po 45 minutách pobytu pod pyramidou pocítíte nárůst energie
jako po několikahodinovém spaní. Svěžest
a dobrá nálada vám vydrží několik dní,“
říká ředitelka akvaparku Pavla Farníková.
POMÁHÁ PŘI FYZICKÉ
A PSYCHICKÉ VYČERPANOSTI
Jedná se samozřejmě o doplňkovou léčebnou metodu, která nenahrazuje medikamentní léčbu. Pyramidu se doporučuje
navštěvovat pravidelně v průběhu několika
měsíců. Návštěvy pyramidy jsou vhodné
při fyzické i psychické vyčerpanosti, před
operací i po ni, po léčbě i po hospitalizaci
za účelem dodání životní energie. Pyramida harmonizuje všechna energetická centra
(čakry) a tím zpětně působí na tělesné orgány, které jsou na nich energeticky závislé.
Dochází k postupnému léčení zdravotních
potíží, hubnutí, harmonizaci životních poZDROJ: WWW. AQUADREAM.CZ (TR)
chodů v těle.
Nábor
Tréninky pro nábor na zimním stadionu
Nikolajka na Smíchově jsou každé úterý
a každý čtvrtek vždy od 16:00 do 17:00 hod.
Veškeré dotazy rád zodpoví Karel Míka
na tel. 607 818 468.
19
BEZPEČNOST
Smíchovští strážníci v rolích zachránců
RESUSCITACE NA ULICI
Stalo se to loni na začátku prázdnin.
Strážníci Vladimír Stinka a František Němeček společně procházeli oblastí Knížecí.
„Bylo to v rámci bezpečnostní akce, které
jsme se účastnili,“ vysvětluje Vladimír Stinka. Obchůzka spojená s kontrolou dokladů
podezřelých individuí, která se v této lokalitě
vyskytují ve velkém počtu, probíhala zpočátku v klidu, v rámci běžné rutiny. Pak však
přispěchala za strážníky jakási paní a věci
nabraly nečekaný a rychlý spád. „Paní přiběhla s tím, že o kousek dál na chodníku leží
pán v bezvědomí – bylo to v místech, kde je
vietnamská tržnice, naproti autobusovému
terminálu,“ vypráví František Němeček.
„Přiběhli jsme tam a zjistili, že pán leží obličejem k zemi a nehýbe se. Když jsme ho
obrátili, měl obličej od krve, jak padl na zem,
nehmatný tep, nedýchal – nejspíš měl zástavu srdce po infarktu,“ míní František Němeček. Pak se vše odehrálo v rychlém sledu.
Zatímco Vladimír Stinka vytáčel číslo tísňové linky zdravotnické záchranné služby,
František Němeček začal s oživováním. „Podle instrukcí z dispečinku záchranky jsme
pak až do příjezdu sanitky pokračovali v resuscitaci, během toho se k nám připojil ještě
jeden kolemjdoucí s tím, že je lékař, a pomáhal nám,“ vzpomíná František Němeček.
Defibrilátor, který pro použití v podobných
situacích strážníci vozí v autě, nakonec zůstal nevyužit. „Defibrilátor jsme připojili,
přístroj ale vyhodnotil, že elektrický šok
pro nastartování srdeční činnosti v tomto
případě nedoporučuje, tak jsme makali dál
ručně,“ vzpomíná dnes již s úsměvem František Němeček. Záchranáři dorazili během
pěti minut, které se ale na ulici zdály strašně
dlouhé. „Ještě asi dalších deset minut jsme
pak pokračovali v masáži srdce,“ podotýká
František Němeček. Přibližně po 25 minutách se podařilo obnovit u muže základní
životní funkce. Díky zásahu strážníků se tak
podařilo muži zachránit život.
TAKOVÁ NORMÁLNÍ PRÁCE
FOTO: ROMAN PETERKA
Městští strážníci – mnohými jsou stále nelichotivě považováni za „botičkáře“.
Práce strážníků však vyžaduje mnohem víc než jen vypisovat pokuty za špatné parkování. Občas při ní jde když ne o život, tak přinejmenším o zdraví.
A občas se při ní i životy zachraňují. Dokazuje to i každoroční slavnostní stužkování strážníků, které od roku 2002 probíhá v Brožíkově síni Staroměstské
radnice. Letos se oceňovalo ve středu 12. ledna.
ROMAN PETERKA
S
trážníci tu dostávají medaile za věrnost,
za statečnost a také za záchranu lidského
života. I letos byli mezi těmi, kteří dostali z rukou primátora medaili za záchranu lidského života, strážníci z obvodního ředitelství Městské
policie Prahy 5. „Prosím, neberte toto ocenění
20
za svou práci jen jako poděkování od vedení
městské policie, představitelů hlavního města
Prahy a jeho obyvatel a návštěvníků, ale berte je i jako symbolický závazek, že svou práci
budete vykonávat i nadále tak dobře jako doposud,“ řekl před předáváním medailí za záchranu lidského života a za statečnost ředitel
pražské městské policie Vladimír Kotrouš.
Na otázku, zda má při své práci podobných
příležitostí ke „hře na hrdinu“ hodně, odpovídá František Němeček s úsměvem a s humorným nadhledem člověka, který tuhle
práci dělá už třináct let: „Ne, většinou je to
běžná normální práce. Sem tam se při ní člověku podaří chytit nějakého grázla. A jednou
mě srazilo auto,“ připomene událost, která
se mu stala před čtyřmi lety ve službě málem osudnou. V Duškově ulici na Smíchově
zrovna kontroloval, jak řidiči dodržují zákaz
jízdy ve vyhrazeném pruhu pro autobusy.
Když chtěl František Němeček zastavit starou fordku s libereckou „espézetkou“, která
si to tudy frčela jako by nic, a najednou ležel
na zemi. Řidič najel autem přímo na něj,
srazil ho a ujížděl dál. František Němeček
BEZPEČNOST
měl štěstí – srážku přestál „jen“ s pochroumaným ramenem a loktem. Viníka nehody,
který se snažil ujet, nakonec po krátké honičce zadrželi Němečkovi kolegové. „Je to
zkrátka normální práce,“ dodává František
Němeček s úsměvem. V současné době zastává funkci vedoucího směny okrsku. Jeho
kolega Vladimír Stinka, který je původní profesí elektrikář, slouží u městské policie – také
po celou dobu na území Prahy 5 – sedm let.
„Jsem strážník-okrskář, mám na starost oblast Barrandova a smíchovského nádraží,“
říká. K městské policii nastoupil krátce poté,
co si odsloužil náhradní vojenskou službu,
tzv. civilku. „Nějakou dobu jsem neúspěšně
po civilce hledal práci, nakonec jsme to zkusil
u městské policie a už jsem tu zůstal,“ říká.
OPRÁTKA NA ZRCÁTKU
Dalšími zachránci lidských životů z řad
strážníků z Prahy 5, kteří převzali medaili, se
stali strážníci David Chod a Alan Bláha. Ti se
23. srpna po desáté hodině večer stali svědky
kuriozního pokusu o sebevraždu. Když procházeli ulicí Kováků na Smíchově, všimli si
ženy klečící u osobního auta. Pokoušela se oběsit – kolem krku měla ovázanou smyčku zachycenou za levé zpětné zrcátko. Málem se jí její
úmysl podařil, když ji strážníci objevili, byla už
v bezvědomí. Strážníci smyčku okamžitě uvolnili a žena byla za chvíli znovu při smyslech.
Místo radosti ze záchrany života ale strážníkům vynadala, odmítala s nimi spolupracovat
a vyhrožovala tím, že si ublíží znovu. Strážníci
ji proto předali do lékařského ošetření.
Z policejního zápisníku
Rozeřvancům sklaplo
V
neděli
9. ledna krátce
před jedenáctou večer se nesl
nad Andělem pokřik
dvou mlaFOTO: © JOSEF MUELLEK | DREAMSTIME.COM
díků z Prahy 5. Oba jsou fanoušky nejmenovaného
pražského fotbalového klubu a pozdní
večerní hodina je inspirovala k vyřvávání
fanouškovských pokřiků okořeněných vulgárními nadávkami.
Jen u křiku a nadávek ale nezůstalo. Chování obou mladíků na pěší zóně nezůstalo
bez povšimnutí ochránců pořádku. Když
strážníci městské policie dorazili k pokřikujícím mladíkům, aby s nimi vyřešili narušování nočního klidu, začali mladíci řvát
na strážníky. Když se ale jeden neomezil jen
na nadávky a napadl jednoho ze zakročujících strážníků, sklapla pouta a agresivní
výtržník skončil v policejní cele.
Vyznamenaní strážníci při slavnostním přípitku (zleva František Němeček, Vladimír Stinka a Alan Bláha).
Díky strážníkům nakonec
neskočil
P
řestal ho bavit život, a tak se rozhodl
s ním skoncovat – tak zdůvodnil své
chování mladý muž hlídce strážníků poté,
co ho strhli ze zábradlí lávky pro pěší, která
přemosťuje Kartouzskou ulici a propojuje
obchodní centrum Nový Smíchov a park
na druhé straně.
Stalo se to v brzkých ranních hodinách
13. ledna. V 1:20 zahlédla pěší hlídka strážníků, kteří shodou okolností při obchůzce
svého rajonu mířili zrovna ke křižovatce
ulic Kartouzská a Radlická, na lávce pro
pěší na zábradlí sedícího mladíka, který se
FOTO: © PETER WOLLINGA | DREAMSTIME.COM
FOTO: ROMAN PETERKA
zjevně chystal skočit
ze zhruba dvanáctimetrové výšky dolů mezi
projíždějící auta. Při bleskové akci se strážníkům podařilo mládence
strhnout ze zábradlí. Snažili se ho uklidnit.
Hlídka také ihned přivolala záchrannou
službu. Sanitka odvezla pacienta do psychiatrické léčebny v Bohnicích.
První pomoc v praxi
V
pátek 14. ledna v odpoledních hodinách narazili strážníci, kteří zrovna
kontrolovali prostor Hořejšího nábřeží,
na ležícího muže, který byl pravděpodobně
stižen záchvatem.
Strážníci na místo okamžitě přivolali zdravotnickou záchrannou službu a až
do příjezdu záchranářů zajišťovali ve spolupráci s operátorkou dispečinku záchranky
u muže základní životní funkce. Muž byl
pak naložen do sanitky a převezen do Fakultní nemocnice Motol.
ZPRACOVALA STR. EVA PETRÁKOVÁ, DO OŘ MP PRAHA 5
21
FAUNA
Když se řekne canisterapie…
Canisterapie se u nás začala uplatňovat na konci minulého století, třebaže ve světě zdaleka není tak mladou disciplínou. Jedná se o motivačně až léčebně zaměřený kontakt člověka se zvířetem, nejčastěji se psem – proto tedy canisterapie.
RETRÍVR I ROTVAJLER
Při canisterapii není vůbec rozhodující
plemeno nebo velikost psa. To, co je skutečně rozhodující, je jeho povaha – kontaktní,
mazlivý, nebojácný, vyzrálý a poslušný pejsek výborně sladěný se svým společenským
a vyrovnaným psovodem. Jde tedy o sehranou „dvojku“, která s sebou přináší radost
a pohodu. Pes musí mít klidné domácí zázemí, nesmí být přetěžován nebo stresován.
Pravdou ale je – a možná to vyplývá trochu i z módnosti plemen psů, že nejčastěji se
setkáváme se zlatými a labradorskými retrívry. Ale stejně tak potěší canisterapeutický
tým (psovod a pes), v němž je kokršpaněl,
bernský salašnický pes, novofoundlandský
pes, německý ovčák nebo rotvajler. Je opravdu překvapením, kolik lásky umí rozdávat
posledně jmenované plemeno.
HANA LUKEŠOVÁ, HELPPES
FOTO: ARCHIV HELPPES; WWW.HELPPES.CZ
C
anisterapie pomáhá zdravým, ale i psychicky strádajícím či tělesně a mentálně
postiženým osobám při rehabilitaci. U autistů plní pes při dlouhodobém působení
funkci prostředníka mezi nemocným a okolním světem. Věkové omezení neexistuje –
pejsek pomáhá již malým kojencům stejně
jako seniorům, a to jak v domácím prostředí,
tak i v různých zařízeních.
JAK VLASTNĚ POMÁHÁ?
Hlazení hebké srsti, objímání chundelatého
kožíšku a vnímaní pohledu věrných psích očí
přispívá k psychickému uvolnění, prohlou-
bení sociálního cítění a rozvoji citové složky,
zájmu o dění okolo sebe, duševní rovnováhy
a motivaci nemocného. Kromě rozvoje citové oblasti pomáhá canisterapie také rozvíjet
rozumové a pohybové schopnosti. Házení
hraček, podávání vlastnoručně rozdrobených pamlsků, držení a vedení psa na vodítku, podlézání či překračování psa nebo třeba
navlékání obojku se výborně hodí k procvičování jemné i hrubé motoriky nemocného,
ale i koncentrace, paměti či orientace v prostoru. K uvolnění spastických stahů svalstva,
ale i k relaxaci dochází díky vnímání energie
od psa a hřejivého tepla polohujícího pejska.
Tři způsoby canisterapie
• aktivity vyvolávané prostřednictvím
psa, kdy přirozeným kontaktem člověka se psem dochází ke zlepšení psychické a tím i fyzické kondice člověka,
a proto i kvality jeho života;
• terapie za pomoci psa – jedná se o cílený kontakt (pod vedením odborníka),
který slouží jako podpůrná metoda rehabilitace;
• vzdělávání za pomoci psa, při němž
pedagogové využívají kladného vlivu
na žáky se specifickými problémy, eventuálně je pes součástí zážitkové výuky.
Poradna
Volně žijící a exotická zvířata
P
od záchranou zvířat se většině z nás
vybaví psí a kočičí útulky. Málokoho
napadnou zvířata, která s námi sdílí náš každodenní život, aniž bychom si to nějak zvlášť
uvědomovali, a to jsou volně žijící zvířata.
A právě ta mnohdy potřebují naši pomoc.
Protože většina ptáků a savců z volné přírody podléhá zákonům o chráněných druzích
živočichů a i manipulace s nimi je zcela odlišná od péče o naše domácí mazlíčky, rozhodli
jsme se s týmem odborníků zodpovídat vaše
konkrétní dotazy.
ČÍM KRMIT VODNÍ PTACTVO?
Lidé za mnou přicházejí s různými dotazy. Ráda bych zde odpověděla na ty, které se
pravidelně opakují. Jednou z nejčastějších
otázek je, čím krmit vodní ptactvo. Stalo se
22
jakousi tradicí krmit vodní ptáky pečivem.
Pečivo je pouze doplňková strava, a pokud
není dokonale ztvrdlé, může u ptáků dojít
k velikým trávicím potížím. Vhodnější jsou
piškoty. Vodní ptáci se živí rostlinami a živočichy žijícími pod hladinou a z toho vyplývá,
že jsou částečně masožraví. Proto je daleko
bližší jejich přirozenému stravování přikrmovat je psími a kočičími konzervami a granulemi. V zimních měsících je nutné podávat
zelené (nať z mrkve, petržele, salát atd.), tvaroh, vejce natvrdo a syrová kuřecí srdíčka.
Poradnu připravuje Dagmar Šimková ve spolupráci s MVDr. Jaroslavou Doškářovou, Alešem Havlíkem a Merlinem (Sdružení na ochranu dravců a sov). Své dotazy můžete posílat na
e-mailovou adresu [email protected].
FOTO: ARCHIV DAGMAR ŠIMKOVÁ
HISTORIE
Nové Město, Vyšehrad a Smíchov. 1830
Smíchovské proměny
k 108. výročí povýšení Smíchova na samostatné město
Až do počátku 19. století zůstával Smíchov, plný zahrad, polí a vinic, zcela
venkovským prostředím, zdůrazněným oddělením od vlastní Prahy hradbami
a pevnostními bránami. Většina pražských bran byla opatřena vodním příkopem, zvedacími mosty a padacími železnými mřížemi.
HUGO SCHREIBER
N
a noc a v době válečného nebezpečí nebo
epidemií moru i přes den se jednotlivé
pražské brány zamykaly. Noční odjezd z města byl možný pouze na povolení. Opozdilci se
do města vpouštěli malými vrátky. Po dobytí
Nového Města Francouzi v roce 1741 odebrala
císařovna Marie Terezie 30. dubna 1749 Praze
status opevněného města. Přesto byly pražské
hradby ještě několikrát vystaveny vážnému
obléhání a zanedbané opevnění bylo využito
k obraně. Například roku 1757 při ostřelování
Prahy Prusy v období sedmileté války. Roku
1818 však byla Praha opět prohlášena pevností. V 19. století vojenský význam opevnění definitivně upadl a městské hradby byly využívány
spíše pro vnitrostátní policejní kontrolu pohybu osob a zboží. Při revoluci roku 1848 byly ale
tři pevnostní věže upraveny pro dělostřelecké
útoky proti vzbouřencům. O zrušení hradeb
Povýšení pražského předměstí Smíchova na samostat é město se odehrálo
22. února 1903 císařský dekretem:
„My František Josef Pr ní z Boží milosti
císař Rakouský, apoštolský král Uherský, král Český, Dalmatský, Chor atský,
Slavonský, Haličský, Vladiměřský, Št ský, Kor tanský, Krajinský, Bukovinský,
Hor o- a Dolnoslezský; velkokníže
Sedmihradský; markrabě Moravský;
knížecí hrabě Salcburský a Ty olský
atd… ráčili jsme z Nejvyšší císařské
a královské moci naším rozhodnutím
ze dne 22. února 1903 vaši věr ou osadu
Smíchov v našem královst í Českém,
přihlížejíce milostivě k její spořádané
obci a jejímu znamenitému rozvoji,
ku prospěchu obecního zast pitelst a
na město povýšit…“
bylo definitivně rozhodnuto 30. října 1866
bezprostředně po prohrané prusko-rakouské
válce, neboť povětšině barokní městské opevnění se ukázalo jako zastaralé a z vojenského
hlediska neúčinné. Opevnění bylo vojskem
odprodáno městu Praze a od roku 1875 postupně likvidováno. Původní Újezdská brána,
oddělující Malou Stranu od Smíchova, stávala
v dnešní Karmelitské ulici při vyústění silnice
do Malostranského náměstí. V době Karla IV.
stavbou Hladové zdi v letech 1360–1362
vznikla poblíž bývalého kartuziánského kláštera nová brána. Sloužila až do roku 1862, kdy
byla zazděna a vedle ní byla vyzdvižena brána
v duchu anglické tudorovské gotiky. Tu definitivně odstranili v roce 1891 spolu s celým
opevněním směřujícím k Vltavě.
PRŮMYSLOVÁ REVOLUCE
Od roku 1869 se bouřlivě rozrůstaly všechny pražské průmyslové regiony jako například
Karlín, Libeň a Holešovice, ale především
Smíchov, který s patnácti tisíci obyvatel náležel k největším a nejdynamičtějším aglomeracím v okolí Prahy. Rozhodující moment, který
ovlivnil jejich vznik, byl nástup průmyslové
23
HISTORIE
revoluce, budování dopravních spojů a samotný vznik průmyslu. V polovině 18. století byly
na Smíchově postaveny první tři manufaktury – na zpracování kůží, na barchet a na tzv.
lyonské ozdobné zboží. Brzy se však do popředí dostaly podniky na výrobu potištěné bavlny, tzv. kartounky: Przibramova (1815)
a Porgesova, uspokojující narůstající
poptávku po levných tkaninách,
do té doby do Čech dovážených
z Anglie. Levných potištěných látek
byl v zemi kvůli Napoleonově blokádě kontinentálních přístavů značný nedostatek.
Ve zdejších textilkách pracovalo více než
osm set dělníků, včetně dětí, o jejichž tíživém osudu se zmiňuje Jakub Arbes, který je
nazývá „štrajchpudlíky“. Smíchov se díky
Vltavě stal zároveň sídlem řady vodních
a parních mlýnů, ale také sídlem Pražské
porcelánky, která se sem přestěhovala
v roce 1841. Majiteli Ludviku Krieglovi se ke spolupráci podařilo získat
sochaře Arnošta Poppa, talentovaného modeléra, který navrhoval originální
plastiky ve stylu druhého rokoka.
Velký úspěch měla Kohoutova továrna
na stroje a mlýny, v níž se vyučil i Josef Waltr, pozdější průmyslník, konstruktér a průkopník motorismu. Začínal jako opravář
a z malé zámečnické dílny postupně vybudoval prestižní podnik, který se stal přední českou automobilkou a významným producentem leteckých motorů. Čelný představitel
podnikatelského rodu František Ringhoffer
(1817–1873), povýšený do šlechtického stavu, zaměstnával několik tisíc dělníků, pracujících především na výrobě železničních
vozů a varen pivovarů. Díky Ringhofferovi
byl zdejší měšťanský akciový pivovar Staropramen vybaven nejmodernější technikou,
včetně chladicích boxů, takže nepotřeboval
navážet do ležáckých sklepů vltavský led.
Nová Újezdská brána, 1865
24
měšťané využili k rozsáhlé obchodní reprezentaci a dalšímu rozvoji obce. Důležitou
komunikací, která přispěla k oživení dynamiky města, se stal nově vybudovaný řetězový most Císaře Františka. Řetězový most,
vedený přes Střelecký ostrov, zkrátil
spojení Újezdu se Starým a Novým
Městem pražským. Roku 1857
dospěl počet smíchovských
domů k číslu 237. Po otevření
nádraží České dráhy západní
v roce 1861, směřující do Plzně, Domažlic a dále do Bavorska, se značně
rozšířil obchodní a podnikatelský život. V roce 1872 otevřela Buštěhradská železniční společnost další železniční dráhu směřující do Chomutova
a Karlových Varů. O rok později byla zprovozněna Pražsko-duchcovská
dráha, dopravující do Prahy především hnědé uhlí. Hlubočepským
a Prokopským údolím směřovala
do Slaného, Loun, Bíliny, Mostu
a Duchova. Pro zajištění vlakového
spojení mezi Smíchovem a centrem
Prahy byla v roce 1872 založena Společnost dráhy císaře Františka Josefa,
usilující o vybudování železničního mostu
přes Vltavu.
Pro své zaměstnance Ringhoffer založil nemocenskou pokladnu a penzijní fond. Díky
své rozsáhlé sociální a osvětové činnosti byl
vysoce váženým občanem a byl v roce 1861
zvolen smíchovským starostou.
POVÝŠENÍ SMÍCHOVA
NA PRAŽSKÉ PŘEDMĚSTÍ
Reskriptem Ferdinanda V. byl Smíchov již
v roce 1883 povýšen na pražské předměstí s právem užívat vlastní znak, což zdejší
NOVÉ POLITICKÉ
A SPRÁVNÍ INSTITUCE
Rozvoj Smíchova můžeme sledovat
nejen v oblasti ekonomické, ale i v oblasti správní. Dne 28. února roku 1850 bylo
na Smíchově zřízeno c. k. hejtmanství
a prvním smíchovským okresním hejtmanem se stal František Mildner, bývalý vrchní justiciár ve Smečně. Později zde působil
hejtman Edmund rytíř Merkl, a když v roce
1854 na místě hejtmanství byly zřízeny
okresní úřady, spravoval Okresní úřad
smíchovský při c. k. krajském úřadě pražském. Když pak bylo v roce 1868 okresní
hejtmanství na Smíchově obnoveno, stal se
opět zdejším hejtmanem. V roce 1907 byla
pro hejtmana a jeho úřad postavena reprezentační budova podle projektu J. Piskače v dnešních Diezenhoferových sadech,
v níž zároveň sídlil okresní soud. Tehdy
zde ještě stával barokní jezuitský pavilon,
umístěný v univerzitní botanické zahradě, stržený při výstavbě Jiráskova mostu
koncem 20. let minulého století. Podle vídeňského návrhu byla v letech 1886–1892,
po rozboření Újezdské brány a zasypání
příkopů, na Kinského náměstí vyzdvižena
monumentální budova smíchovských kasáren, v nichž dnes sídlí Justiční palác. Kasárna byla určena 11. pěšímu pluku a byla
pojmenována po slavném habsburském
válečníkovi a arcivévodovi Albrechtovi
(1817–1895), vítězi od Sv. Lucie, Mostary i Novary. Za první republiky nesl areál
jméno generála Rastislava Štefánika, v období Protektorátu Čechy a Morava zde sídlil jeden z praporů tzv. „vládního vojska“.
HISTORIE
Náměstí Kinských, kolem roku 1905
V době květnového Pražského povstání
roku 1945 kasárna sehrála důležitou úlohu
jako středisko povstalců.
Na Smíchově sídlilo i c. k. policejní komisařství v čele s vrchním komisařem a manipulačními silami, strážníky v uniformách
i bez nich, jak to dobře známe z humorných
vyprávění Jaroslava Haška. Mimo uvedené instituce na Smíchově zároveň sídlilo
l. komisařství stráže finanční a při zdejším
nádraží c. k. celní úřad, zřízený za tím účelem, aby ze „… zboží dopraveného z cizozemska po drahách železničních zákonité clo
vybíráno bylo“. Důležitým pro Smíchov bylo
otevření c. k. poštovního úřadu a c. k. telegrafního úřadu, s třemi úředníky určenými
pro „… rychlou výpravu zpráv a sdělení po telegrafickém drátu do nejvzdálenějších končin
Evropy“.
Od poloviny 19. století byla na Smíchově
nejsilněji zastoupena strojírenská výroba
a zdejší továrny si postupně získávaly významné místo na zahraničním trhu. Industriální architektura tak od 30. let 19. století
rychle vymazala z vnějšího obrazu Smíchova idylické rysy zahradních scenerií, idylu
šlechtických letohrádků a romantických
pastýřských vedut. To vše vytvářelo předpoklady pro proměnu Prahy na průmyslové
velkoměsto se všemi stinnými i slunnými
stránkami života, s přelidněností vnitřního
města a živelnou rozpínavostí průmyslových
podniků na jeho okraji, s vytvářením masy
průmyslového proletariátu, mnohdy i vzniku ostrého třídního napětí.
SMÍCHOV V OBDOBÍ
NÁRODNÍHO OBROZENÍ
V období vlády konzervativního ministra zahraničí a kancléře knížete Klementa
Metternicha v letech 1821–1848 docházelo
k potlačování české národnostní myšlenky
tuhými policejními a cenzurními opatřeními, přesto české národní obrození vstupovalo do své pokročilejší vývojové fáze. Zásluhu
na tom měli především někteří čeští učenci,
zejména Josef Jugmann a František Palacký,
jejichž přičiněním se začal v intelektuálních
kruzích vyjasňovat rozpor mezi zemským
a národním patriotismem. Vlastenecké cítění smíchovské radnice můžeme vysledovat
i z výběru pojmenování zdejších ulic: Husova, Jeronýmova, Jungmannova… Nebo výstavbou druhého smíchovského mostu Františka Palackého, vybudovaného přes Vltavu
v letech 1876 až 1877 za 1 157 620 zlatých.
Do té doby jediný smíchovský řetězový most
Císaře Františka již zdaleka nestačil potřebám smíchovských průmyslových podniků.
Pro jeho malou nosnost a statickou labilitu
musely být například vagony z Ringhofferky dopravovány na speciálních valnících
koňmi přes Karlův most a dále těsnými uličkami Starého Města na dnešní Masarykovo
nádraží. Autorem technického projektu Palackého mostu se stal ing. Jan Reiter, který
za návrh obdržel na Světové výstavě v Paříži
stříbrnou medaili. Na mostních pylonech,
poskládaných z různobarevných žulových
bloků symbolizujících trikoloru, byly osazeny čtyři monumentální sochy J. V. Myslbeka
s náměty z české mytologie. Při únorovém
náletu v roce 1945 byl most značně poškozen a skulptury byly přeneseny na nedaleký
Vyšehrad.
gonistům neorenesance. Společně pak v roce
1871 realizovali projekt pro nádraží Františka Josefa I. (pozdějšího Wilsonova). Pracovali i na návrzích pražských vil a na olšanské
hrobce velkopodnikatele a mecenáše umění Vojtěcha Lanny. Největší a nejzdařilejší
jeho realizací však zůstal kostel sv. Václava
na Smíchově. Vytvořil tak v Čechách jeden
z nejušlechtilejších příkladů církevních interiérů 19. století. Stavba v sobě spojila několik
historických vzorů. Její fasáda s tabulovým
štítem a výrazným tympanonem reprodukuje schéma renesančních florentských
kostelů. Naproti tomu interiér byl pojat jako
raně křesťanská bazilika s byzantinizujícími
rysy. Výzdobu prováděli vynikající umělci,
jako například Josef Trenkwald, František
Sequens a Ludvík Šimek. Někteří z nich pocházeli ze Smíchova a jako farníci se snažili
dodat „svému“ kostelu nejlepší díla. Jednalo
se například o Maxmiliána Pirnera, Lva Lercha či Čeňka Vosmíka. Zároveň v tehdejší
Karlově ulici (dnešní Holečkově ulici) vyrostl klášter a vzdělávací ústav společnosti
Nejsvětějšího Srdce Ježíšova s kostelem
Sacré coeur (1882–1884) a klášter ženského řádu benediktinek s kostelem sv. Gabriela (1888–1991). Obě monumentální stavby
byly pojaty ve stavebním slohu pocházejícím z německého Beuronu, což představovalo vybudování poslední ucelené skupiny
monumentálních duchovních staveb v celé
pražské aglomeraci.
Sochy Prahy 5
DUCHOVNÍ KLIMA DOBY
K dokreslení duchovní dobové atmosféry
přelomu 19. a 20. století je vhodné zmínit
zahájení výstavby smíchovského arciděkanského kostela sv. Václava v letech 1881–1885
na tehdejším Kostelním náměstí. Návrhy
v neorenesančním duchu provedl architekt
Antonín Barvitius, bratr stejně slavného
malíře Viktora, který se v krajinářské tvorbě
inspiroval nastupujícím impresionismem.
Antonín Barvitius hodně cestoval a po svém
návratu do Prahy vstoupil do stavebního
podniku se svým švagrem architektem Ignácem Ullmanem, který v Praze patřil k prota-
8.
N
ádražní ulice vede od křižovatky Anděl až ke Zlíchovu – kolem Smíchovského nádraží, postaveného v letech 1861
až 1862 pro Českou západní dráhu a železniční trať na Písek a Příbram. V roce 1956
bylo na místě starého nádraží vybudováno
nádraží nové a moderní. V jeho sousedství
se nachází park s kruhovou nádrží, jejíž
střed zdobí plastika Chlapec s rybou od
(RED)
Břetislava Bendy z roku 1967.
25
KULTURA
Nové představení stepařské formace
Po divácky oblíbeném představení Step, rytmus, emoce, které se hrálo
na různých pražských scénách šest let, přichází formace ProjectWINGS
s novou inscenací. Představení s názvem ProjectWINGS R.I.P. je jedinečnou
kombinací tanečních, pěveckých i činoherních prvků.
vítězka Top Styl Designer Award 2009. Cenná je ale především spolupráce se současnou
stepařskou jedničkou – Jasonem Samuelsem Smithem, který se podílel na choreografii inscenace.
„S Jasonem se setkal Honza Bursa během
svého pobytu v New Yorku a vlastně víc náhodně, než aby něco plánovali, si na sebe
předali kontakty. Někdy něco uděláte a až
později víte proč. Při volbě choreografa pak
byl Jason prvním jménem, které nás napadlo,“ zdůvodňuje volbu Pavel Strouhal.
P
lán na nové představení zrál v našich
„
hlavách, tedy jmenovitě mé, Jana Bursy a Václava Mušky, asi dva roky. Šest let tu
bylo naše původní představení Step, rytmus,
emoce, tak už bylo na čase přijít s něčím novým. Chtěli jsme od show tak trochu uhnout
směrem k divadlu. Venku je to věc poměrně
běžná,“ říká Pavel Strouhal z formace ProjectWINGS.
Nová inscenace ProjectWINGS R.I.P.
vznikala pod režijním vedením Doda Gombára. Kromě aktérů formace ProjectWINGS
se v inscenaci představí také herečka Petra
Hřebíčková, držitelka Ceny Thálie 2009,
nebo třináctiletá Kateřina Fialová, mistryně
světa ve stepu.
ProjectWINGS R.I.P.
Režie:
Choreografie:
Hudba:
Scéna:
Kostýmy:
Hrají:
SOUČASNÁ STEPAŘSKÁ JEDNIČKA
Na přípravě inscenace ProjectWINGS
R.I.P. se podílela i další známá jména. Autorem hudby je Ondřej Brzobohatý, scénu
v duchu odkazu R.I.P. vytvořil zkušený divadelní scénograf David Bazika a o kostýmy se
postarala návrhářka Petra Krahulcová, mj.
Dodo Gombár
Jason Samuels Smith
Ondřej Brzobohatý
David Bazika
Petra Krahulcová
Jan Bursa, Pavel Strouhal,
Václav Muška, Petra Hřebíčková a Kateřina Fialová
Nejbližší repríza ve Švandově divadle
21. února 2011.
Pavel Strouhal, Václav Muška a Jan Bursa v předstaFOTO: M. J. POLÁK
vení ProjectWINGS R.I.P.
ŠVANDOVO DIVADLO – únor 2011
9. středa
Šoa
19:00
S
10. čtvrtek
Kdo je tady ředitel?
(L. von Trier)
19:00
titulky, VS
12. sobota
Mnoho povyku pro nic
(W. Shakespeare)
19:00
15. úterý
Peníze od Hitlera
(R. Denemarková)
19:00
titulky, VS
titulky, VS
S
23. středa
19:00
JEBU. H?
(K. Koišová, J. Honzírek)
Hyde Park – premiéra
S
24. čtvrtek
19:00
JEBU. H?
(K. Koišová, J. Honzírek)
Hyde Park
S
25. pátek
19:00
Kurz negativního myšlení
(B. Breien)
titulky, VS
20:00
JEBU. H?
(K. Koišová, J. Honzírek)
Hyde Park
S
16. středa
Kdo je tady ředitel?
(L. von Trier)
titulky, VS
17. čtvrtek
Šoa
19:00
S
26. sobota
19:00
Kurz negativního myšlení
(B. Breien)
titulky, VS
19. sobota
Merlin aneb Pustá zem
(T. Dorst)
17:00
28. pondělí
Mnoho povyku pro nic
(W. Shakespeare)
21. pondělí
Lebka z Connemary
(M. McDonagh)
22. úterý
Dioptrie růžových brýlí
19:00
(Xindl X)
titulky, VS
19:00
titulky, VS
19:00
HOSTUJÍCÍ SOUBORY
S
BUCHTY A LOUTKY
19:00
7. pondělí
Rocky IX
19:00
S
11. pátek
19:00
Psycho Reloaded – premiéra
S
12. sobota
Psycho Reloaded
19:00
S
FARMA V JESKYNI
18. pátek
20:00
SCLAVI / Emigrantova píseň
VS
ProjectWINGS
21. pondělí
ProjectWINGS R.I.P.
19:30
VS
27. neděle
15:00
Zlatá husa – Buchty a loutky
S
17:00
Zlatá husa – Buchty a loutky
S
KONCERTY
11. pátek
20:00
Ondřej Havelka a Melody Makers
VS
22. úterý
19:30
Krása dneška – Harlekýn – PKF
VS
PRO DĚTI
13. neděle
Lakomá Barka – DDS
SCÉNICKÉ
ROZHOVORY
15:00
S
20. neděle
15:00
O dvanácti měsíčkách – DDS
S
15. úterý
Vojtěch Dyk
ATELIÉR
26. sobota
15:00
Tři malá prasátka – Buchty a loutky
S
17:00
Tři malá prasátka – Buchty a loutky
S
8., 15. a 22. 2.
16:00
Dílna hlas a mluva spojená s dílnou
v nahrávacím studiu
Z
9., 16. a 23. 2.
Scénografická dílna
Legenda: S – Studio; VS – Velký sál; K – divadelní kavárna; titulky – anglické titulky (promítané nad jeviště)
Švandovo divadlo na Smíchově je scénou hl. m. Prahy a je podporováno městskou částí Praha 5.
26
19:00
S
16:00
Z
KULTURA
Fotografie
V Pitomé kavárně zažijete dobrodružství přes objektiv
Autorskou výstavou fotografií s názvem Dobrodružství mého života se pražskému publiku představuje Monika Necpálová. Výstava v Pitomé kavárně
(Preslova 3) potrvá do 4. března.
F
otografický kaleidoskop je výběrem z loňské autorčiny výstavy Umění žije na prahu ulice prezentované na Slovensku. Mladá
slovenská fotografka přišla na chuť fotografii
díky žurnalistice. Snaha zobrazit skutečnost
nelineárně, asymetricky, takříkajíc našikmo
se odráží nejen v jejích fotografiích. Výstava
svědčí o kompilaci dokumentárního i uměleckého pohledu na svět. Kouzlo černobílé
fotografie nás zavede na místa za Atlantikem,
ale poodhalí i šmrncovní kulturu pobaltských
zemí. Zajímavý může být i pohled Středoslovenky z nevelké vesničky Budča nedaleko Zvolena na stověžatou Prahu.
FOTO: MONIKA NECPÁLOVÁ
Praha 5, Plzeňská 76, tel.: 604 909 517,
e-mail: [email protected], www.orfeus.cz
Spojení: metro stanice Anděl, pak tramvají č. 4, 6, 9
a 10 směr Motol do stanice U Zvonu
Začátky představení: od 19.00 hod.,
otevřeno od 18.00 hodin.
Program na únor 2011
9. 2. Jacques Prévert: Není čeho se bát aneb
Ten bláznivý dětský svět nedělního rána
Divadelní inscenace ze vzpomínek a veršů, nesentimentálně připomínající dávný svět Prévertova dětství, v němž ti starší z nás najdou i sami sebe a
dnešní mládí pak bude okouzleno.
11. 2. M. J. Saltykov-Ščedrin: Výhodná svatba
a N. V. Gogol: Ženiši
Dvě skvostné burleskní frašky ruských klasiků,
vyvedené ruralistickými herci místního spolku, hrajícími na hranici svých fyzických a intelektuálních
možností; jejich virtuální herectví je často přerušováno ovacemi vestoje.
ODHODLÁNÍ VYSTOUPIT PŘED LIDI
Autorka se během studia práv prokousala mnoha paragrafy a roční stáž na Karlově
univerzitě jí dovolila zakusit život mezi zahraničními studenty. Stáž přinesla pestrost a neuvěřitelné možnosti zdokonalovat se v různých oblastech, nejen v právu, ale i v umění.
DIVADLO ORFEUS –
sekce Krytové divadlo
FOTO: MONIKA NECPÁLOVÁ
V kulturní sféře se Monika nakonec i usadila.
V současnosti je jejím domovem profesionální netradiční Divadlo Habakuk. „Předstoupit
před zraky diváků jako jiná bytost a mít možnost vyvést je prostřednictvím divadelního
představení na chvíli z každodennosti bytí, je
jedním z nejkrásnějších pocitů na světě,“ svěřuje se Monika. „A pořád se všechno točí kolem toho, že pokud chcete, aby vás lidé poslouchali, musíte najít v sobě odhodlání vystoupit
před ně. Ať už prostřednictvím slov, hry nebo
ZDROJ: PITOMÁ KAVÁRNA (TR)
fotografie,“ dodává.
Hudba
Dánští indie melancholici Efterklang se vrací do Prahy
16. 2. Byli i jiní než ti tři (víte kteří)
– večer amerických beatniků
Revoltující mladí Američané vnesli do poezie vzruch
nejen tematikou svých básní, ale i svěží poetikou,
která pulzovala opravdovým životem, vzpourou proti konvencím životním i uměleckým, kromě jiného
vnesli do svých veršů i humor, byť mnohdy ne zrovna růžový.
18. 2. Pierre Henri Cami: To nejlepší z Camiho
Resuscitovaná a nově zrežírovaná inscenace skečů
P. H. Camiho. Provedení seriózní, odnaturščikované,
takřka velkooperní; s elegancí, nově nalezenou chutí
a vervou hraje téměř celý soubor, včetně nenakažlivě ochořelých.
23. 2. František Vinant: Slepá noc klepá mi na dveře
Večer věnovaný dílu Františka Vinanta (1934–
1980), lékaře, básníka a cimrmanovského herce,
dílu neprávem opomíjenému. Básně z posmrtně
vydané sbírky, většinou předtím nepublikované, připomenou nám osobnost básníka, který se pro svoji
literární činnost a občanský postoj netěšil přízni
normalizátorů.
FOTO: L UCA VENTER
Z
asnění Efterklang z Dánska se v Praze poprvé představili již v roce 2005 na výjimečném
koncertě v Akropoli v rámci jejich vůbec prvního evropského turné. To bylo ještě před
vznikem názvu Bohemian Like You a před prvním Sperm Festivalem a od té doby se toho
hodně změnilo. Jak u nás, tak v hudbě Efterklang, kteří se 10. března 2011 vrátí. Dějištěm
bude tentokrát smíchovská MeetFactory (www.meetfactory.cz), podpoří je nedávný objev
brněnské art scény TEVE a projekce nového filmu z dílny Vincenta Moona a Efterklang s náZDROJ: MEETFACTORY (TR)
zvem An Island. Jaro nemůže začít lépe.
25. 2. Roland Topor: Dítě pana Vavřince
(u příležitosti 63. výročí Vítězného února)
S tvrdošíjností sobě vlastní neustále se pokoušíme
uspět s touto inscenací, stylově jednou z nejčistších
ze všech uváděných, hýřící humorem, pravda, poněkud načernalým, ale odrážejícím dobu s přesností
téměř neuvěřitelnou.
27
KULTURA
Výstava
Tři pozvánky do kina
Gnomeo & Julie
Na všem a na všech se dá najít něco hezkého
Na novou výstavu Obrázky Lenky Procházkové můžete od 12. února zavítat do Komunitního centra Prádelna na Smíchově. Výtvarnice je dobře známa jako ilustrátorka dětských knížek, ale její vtipné obrázky utkví v paměti nejednomu z rodičů.
V
N
ový animovaný komediálně-dobrodružný snímek Gnomeo a Julie dává
nejslavnějšímu příběhu lásky na světě Williama Shakespeara další rozměr. Režisérem
filmu je tvůrce Shreka 2 Kelly Asbury, scénář
napsal Mark Buton, který je autorem úspěšného Madagaskaru, což je záruka zábavného
příběhu, u kterého se budou bavit děti i dospělí.
Premiéra 17. února 2011
Varieté
galerii Prádelna budou
vystaveny obrázky Lenky Procházkové v různých
velikostech a podobách. Vše
vystavené bude také prodejné
a dostupné každému, ať už to
bude pohled, plakát, magnet
nebo leporelo či společenská
hra pro nejmenší Človíčku,
nezlob se! „Také uvidíte originály návrhů ilustrací ke knížkám, u nichž mi výsledná
práce grafika, který z obrázku
udělá ilustraci v knížce, připadá pokaždé jako zázrak...,“
dodává výtvarnice. A co je tematem vystavených obrázků
Lenky Procházkové? „Nejraději maluji vše příjemné kolem
nás nebo se to snažím nějakými jednoduchými symboly
vyjádřit. Myslím si, že na všem
a na všech se dá najít něco hezkého, jen musí být chuť a také
čas, abychom si to vůbec mohli
uvědomit, a to je asi hlavní téma,
námět těch mých obrázků,“ říká
Lenka Procházková.
Lenka Procházková kreslí
už od dětství. Po tom, co několik let učila na gymnáziu
v Ústí nad Labem, se před 11
lety rozhodla vstoupit na „podnikatelskou dráhu“ a založila
Obrázkový ostrov s. r. o. Její
obchůdky se nacházejí v centru
Ústí nad Labem a v Janských
Lázních. Kromě obrázků, plaObrázky Lenky Procházkové jsou buď kátů, pohlednic, samolepek,
kolorované perokresby, akrylové malby omalovánek a kalendářů, v nich
či kombinované techniky a autorka se koupíte např. i obrázkové nášivna nich snaží zachytit vše příjemné
ky, dřevěné cedulky na dveře
kolem nás.
a dokonce i loutkové divadlo.
ZDROJ: KC PRÁDELNA (TR)
Komunitní centrum PRÁDELNA – program na únor
FOTO: FALCON
A
li (Christina Aguilera), dívka z malého
města, objevila svět varieté. V Los Angeles přesvědčí majitelku podniku a také
hledačku nových talentů Tess (Cher), aby ji
přijala na místo barmanky. Ali během práce hltá veškerá vystoupení, přitom ví, že je
jí souzeno stoupnout si na jeviště sama…
Premiéra 17. února 2011
Hezké vstávání
Holečkova 38, Praha 5–Smíchov, otevřeno: pondělí až pátek od 10 do 18 hod.
Tel. 257 213 908, 603 289 675, e-mail: [email protected], www.zsgraficka.cz/komunitni_centrum
11. 2.
12. 2.
22. 2.
Filmový klub Prádelna (od 19.30 h)
Vernisáž výstavy OBRÁZKY LENKY PROCHÁZKOVÉ (od 15.00 h )
Výtvarná dílna pro děti i dospělé (od 14.00 do 16.00 h)
Pravidelné aktivity pro veřejnost:
Gymnastika pro děti od 3 let – každé pondělí od 15.00 do 16.00 h
Kavárna pro rodiče s dětmi – každé pondělí od 10.30 do 13.00 h
Doučování (M, Př, Ch) – každé úterý od 14.00 do 16.00 h (pro žáky ZŠ)
Galerie Prádelna:
Bojovali za vlast/Připravovali se na život v míru (mládež proti nacismu) – do 11. 2.
Obrázky Lenky Procházkové (12. 2.–12. 3.) – výstava obrázků dětské ilustrátorky
Beseda
Četnické humoresky a další příběhy z pátrací služby
B
Rezervace do multikina Cinestar Anděl na telefonu 251 115 111. Více info na www.cinestar.cz.
28
P
od tímto názvem se uskuteční ve smíchovské pobočce Městské knihovny
v Praze na nám. 14. října 83/15 setkání s autorem kriminálních příběhů a odborným
poradcem plk. JUDr. Michalem Dlouhým.
Beseda se koná 2. března od 17 hodin (vstup
zdarma). Zájemci tak mají jedinečnou příležitost vyzpovídat „duchovního otce“ úspěšného televizního seriálu Četnické humoresky,
který v současné době připravuje pro brněnské televizní studio pokračování seriálu o čet(TR)
nících s názvem Četnické trampoty.
FOTO: ARCHIV MK V PRAZE
FOTO: BONTONFILM
ecky Fullerová (Rachel McAdams) je mladá, krásná, ambiciózní a právě získala vysněnou práci televizní produkční. Má zachránit vadnoucí ranní televizní show. Akční Becky
má mraky nápadů, co udělat jinak a lépe, jenže
hned ten první se promění v permanentní noční můru.
Premiéra 24. února 2011
POLITIKUM
Jaká konkrétní opatření realizujete/preferujete
pro zmírnění korupce a klientelismu?
Karel Novotný
Bc. Lukáš Herold
Michal Šesták
Korupce a klientelismus
vedou nejen k odčerpávání veřejných prostředků.
Korupce i klientelismus
jsou jeden z důvodů, proč
je méně prostředků , které
by se daly využít na potřebné věci v naší městské části. Jako korupční
či klientelistické jednání chápeme každé
jednání veřejných představitelů, které vede
k neoprávněnému osobnímu prospěchu,
který je téměř vždy spojen s poškozováním veřejného zájmu. Hlavními úkoly,
na kterých již pracujeme, jsou především:
transparentní hospodaření, transparentní
veřejné zakázky, transparentní informační
politika, nejen prevence, ale i restrikce, zavedení institutu ombudsmana, schválení
a přijetí etického kodexu zastupitele, revize,
případně zrušení nevýhodných smluv.
Jako předseda Kontrolního
výboru velmi pečlivě sleduji
kroky nové rady v této oblasti. Musím se přiznat, že
se smíšenými pocity. Abych
byl konkrétní, hned na druhém jednání zastupitelstva
totiž koalice prosadila princip, že k realizaci
zakázky či objednávky do výše 200 000 Kč
stačí pouze podpis starosty či určeného místostarosty, nepodléhají tak schválení radou
a přímé kontrole zastupitelů. V minulém
období byla tato výše limitována 100 000 Kč
a nebyl žádný důvod ji zdvojnásobovat – spíš
zachovat či ještě snížit. Stejně tak jsem překvapen, že princip transparentnosti u zakázek do dvou milionů mírně pokulhává a radní neinformují o těchto zakázkách na úřední
desce. Nechtějí snad, aby se do soutěže přihlásil někdo jiný než jimi předem vybraní
uchazeči? Chceme-li bojovat proti korupci,
tak prosím nejen slovy.
Spravovat a řídit městskou část v řadě případů
úzce souvisí s vynakládáním prostředků, které
byly od občanů získány
převážně ve formě zdanění. Vzhledem k tomu
mají občané právo kontrolovat účelnost
jejich vynakládání. K tomu, aby byly tyto
finanční prostředky využívány městskou
částí efektivně, je nutné při rozhodování
uplatňovat ekonomická kritéria a zajistit vysokou míru kontroly. Systémové
omezování korupčního prostředí není
samoúčelné, ale má hluboké ekonomické důvody. Trvalým bojem proti korupci
zejména při zadávání veřejných zakázek
lze dosáhnout zásadních úspor veřejných prostředků. Takto ušetřené peníze
pak lze použít na jiné důležité výdaje pro
občany. Lze je investovat například do
oblasti školství a bezpečnosti nebo do
služeb pro seniory.
Zastupitelský klub a regionální organizace
TOP 09 Praha 5
Michnův palác, budova č. 2, Újezd 450/40
118 00 Praha 1–Malá Strana
tel.: 255 790 999, fax: 255 790 899
e-mail: [email protected]
[email protected]
www.top09praha5.cz
Oblastní sdružení ODS Praha 5
Janáčkovo nábřeží 11/1211
(vchod z ulice Lesnická), 150 00 Praha 5
tel./fax:257 312 295
e-mail:
[email protected]
www.odspraha5.cz
Ing. Jiří Vejmelka
RNDr. Jan Martinec, CSc.
RNDr. Milan Macek, CSc.
Jsem přesvědčen, že není
třeba utrácet vysoké částky za pochybná školení
o korupci, za která se obdrží nic neřešící certifikáty, že úřad je bez korupce.
Úplně stačí definovat
v organizačním řádu jasné zodpovědnosti
a do funkce tajemníka a vedoucích odborů nominovat odborně a hlavně morálně
zdatné úředníky. K tomu musí fungovat
kontrolní mechanismy. Pak už jen zbývá
korupční jednání trestat a úřad bude bez
korupce.
V letech 2006–2010 tehdy
opoziční Klub SZ mnohokrát požadoval zprůhlednění radnice ovládané majoritou koalice
ODS-ČSSD-ED Milana
Jančíka. Nový Klub SZ
2010–2014 chce (ve spolupráci s trojkoalicí
TOP 09-VV-ČSSD) ovlivnit „demokratizační reformu“ radnice včetně zprůhlednění
všech výběrových řízení, smluv a zakázek.
Pro aktivnější roli veřejnosti v rozhodovacích
procesech je potřeba včasné zveřejňování
studií a záměrů stavební činnosti na Praze 5,
elektronická úřední deska s archivem, zveřejnění kalendářů akcí a kontaktů členů komisí
a výborů a možnost volby odběru vybraných
informací z radnice. Podrobný rozbor problémů transparence a návrhů klubu SZ najdete
v rubrice Klub SZ na www.praha5.zeleni.cz.
Klub zastupitelů VV Praha 5
Štefánikova 23
150 00 Praha 5
tel.: 236 075 086
e-mail: [email protected]
Zastupitelský klub SZ
Diskuse klubu SZ s veřejností jsou (po dohodě)
každé pondělí od 19.00 h v místnosti 330
ÚMČ, nám. 14. října 4, Praha 5
e-mail: [email protected]
www.praha5.zeleni.cz
Skype: ondrejvelek
Že by nová rada už konečně umožnila opozičnímu
zastupiteli zveřejnit v tomto
časopise víc než jen krátké přání k Novému roku?
Doufám ale, že tato možnost nebude omezena jen
na odpovědi na podobné zavádějící otázky. S
příchodem demokracie jsme začali nazývat
mizení společného majetku tu tunelováním
nebo nevhodným podnikatelským záměrem
(pokud to je sice podivné, ale asi legální), tu
korupcí nebo klientelismem (pokud to není
legální), ale nějak z našeho slovníku vypadlo
slovo „krádež“. Nejprve je třeba veřejně rozkrýt, kam se za poslední léta rozplynuly miliardy, které městská část získala z privatizace.
Účinným opatřením je pak důsledné zveřejňování všech zakázek a prodejů majetku tak,
aby k nim měl přístup prakticky každý a ne jen
ten, kdo tuto informaci víceméně náhodou
objeví důmyslně skrytou na úřední desce.
OVV ČSSD Praha 5
Preslova 5, 150 00 Praha 5
tel.: 602 459 152
e-mail: [email protected]
www.socdempraha5.cz
Sekretariát OV Praha 5
Zborovská 44, 150 00 Praha 5
tel.: 257 211 963
e-mail: [email protected]
www.praha5.kscm.cz
29
ZÁBAVA
Luštěte a vyhrajte…
SUDOKU
1
V
yluštěte tajenku křížovky a vyhrajte
publikaci s názvem Praha 5 křížem
krážem od Dagmar Broncové-Klicperové
a kol. z produkce nakladatelství a vydavatelství Milpo Media!
Barevná publikace s mnoha autorskými
fotografiemi, dobovými snímky a vzácnými pohlednicemi navazuje na předešlé
knihy o pražských čtvrtích. Kniha představuje Prahu 5 v průběhu českých dějin
– od pravěku, přes průmyslovou revoluci
až po současnost. Najdete v ní ale kapitoly nejen o historii, ale i o vývoji dopravy,
o církevních památkách, sochách a část je
věnována i toulkám literárním
světem. Nechybí
poutavá vyprávění o fenoménech naší městské části, jakými
jsou Barrandov,
motolské hřiště,
smíchovská radnice, Zlatý Anděl,
Křižíkův palác ad.
5
9
2
2
7
2
4
2
7
3
8
1
3
1
5
7
6
4
9
1 2 8
8
1 8 6
2
6 5
5
1
1
3
9
5 8
1
5
5 7
1
9 3
9
6
8 4
9 5
4 9 6 1
5
1 4 5
1
4
8
1
4 3
1
1
2 3 6 8
7
5
4
3
6 5
7 1
5 7 6
7
3
2
3
7 3 2 9
9
6
8
8
5
6
8
4 3
2
6 9
5
9
5
4 9
6
6
6
3
2
8
4 5 7
8 4
8 9 1
4
6
9
9
9
7
6
7
9
2
8
3 9
2
9 3
3
3 7
7 3
5 8
5 8 9
2 1
5
9
2 8
6
4
1 6 5
5
8
4
9
3
2
8
7
7 8 1
9 5
5
4 3 5
8 1
3
1
8 2
2
1
6
8
3
4 8
5
7
8
2 5
6
6
2
1 3 6 2
2
9
3
3
8
7
7
9
2
1
7 9
8 1 4
1
5
Tajenku křížovky posílejte do 18. února 2011 na adresu redakce (e-mailem na redakce@
praha5.cz s předmětem zprávy „Křížovka“ nebo poštou na adresu Městská část Praha 5,
redakce časopisu Pětka pro vás, nám. 14. října 1381/4, 150 22 Praha 5 a na obálku
uveďte heslo „Křížovka“). Publikaci Praha 5 křížem krážem získají dva z úspěšných luštitelů křížovky. Tajenky z lednového čísla: „… pro ostatní, stojí za to“ (křížovka) a „kopretina“ (osmisměrka). Za správné vyluštění tajenek z lednového čísla posíláme publikaci
Praha 5 křížem krážem Ireně Polákové (osmisměrka) a Pavlu Bartouškovi (křížovka).
KŘÍŽOVKA
Mezi naše významné politické žurnalisty 20. století patří Ferdinand Peroutka (1895–1978). Tajenka křížovky skrývá dokončení jeho výroku: „Pouze ten křičí, kdo není ujištěn o pravdě svých slov. Pravdě sluší klidná … (viz tajenka).“
30
SERVIS
Sběrné dvory hlavního města Prahy
Puchmajerova, Praha 5-Jinonice
tel.: 251 61 23 43
provozovatel: Pražské služby, a. s.
Klikatá 1238/90c, Praha 5-Košíře
tel.: 731 66 35 82
provozovatel: Pražské služby, a. s.
nosti), suť z bytových úprav v množství
do 1 m3 zdarma, dřevěný odpad, odpad z údržby zeleně, kovový odpad, papír, sklo, plasty,
nápojové kartony, nebezpečné složky komunálního odpadu, pneumatiky (25 Kč za kus),
vyřazená elektrozařízení (lednice, pračky, televize, rádia, sporáky, počítače, videa…).
Provozní doba:
Po–Pá 8.30–18.00 hod. (v zimním období
do 17.00 hod.), So 8.30–15.00 hod.
Nelze odevzdávat:
nebezpečné složky staveb. odpadu (např. asfaltová lepenka obsahující dehet, azbest apod.).
Odebíraný odpad:
objemný odpad (nábytek, zařízení domác-
Omezení jednorázového návozu:
možný vjezd vozidel max. do 3,5 t.
Důležité kontakty pro případ nouze
Policie
Hasiči
Městská policie
Záchranná služba
Evropské tísňové číslo
Pohotovostní lékárna v Praze 5
Fakultní nemocnice v Motole
V Úvalu 84, Praha 5
Provozní doba pro veřejnost: nonstop
tel. 224 435 736 (výdej léčiv, pohotovostní
služba)
Pohotovostní lékárnu najdete ve vstupním
bloku nemocnice (budova ředitelství).
Stanoviště velkoobjemových kontejnerů
(Regios, a. s.) únor 2011
10. až 13. února
1. Na Hřebenkách u č. 13, fyzický ostrůvek
2. Na Fakáně × Od Vysoké, záliv proti
domu č. 9–11
24. až 27. února
1. Pod Kavalírkou × Pod Klamovkou
2. Butovická, proti č. 74–76
tel. 257 225 843
• Slivenec, K Lochkovu 6
tel. 251 811 153
• Lochkov, Cementářská
tel. 257 912 851
• Radotín, U Starého stadionu 3/1379
tel. 257 911 780
Detašovaná pracoviště:
• Barrandov, Krškova 807
tel. 251 550 905
• Velká Chuchle, U Skály 262
tel. 721 329 184
Přestupky:
tel. 257 014 207/208
V případě, že se nedovoláte na detašovaná pracoviště, volejte přímo na obvodní ředitelství.
Kontejnery jsou přistavovány první den
svozu do 16.00 hodin. Následující den probíhá výměna kontejnerů, může tedy dojít
k situaci, kdy pro silný provoz kontejner
není na místě až tři hodiny. Odvoz kontejnerů probíhá poslední den svozu v ranních
hodinách. V případě, že nastanou špatné
klimatické podmínky (sníh, náledí apod.),
kontejnery nebudou přistavovány.
inzerce
Redakční rada: MUDr. Radek Klíma, Mgr. Jana Skalová,
Jaroslav Knap, Michal Šesták, Aleš Martínek
Pokud není uvedeno jinak, jsou fotografie ilustrační.
Redakce: Tomáš Rezek, Roman Peterka, Zuzana Bilá
Uzávěrka čísla: 27. ledna 2011
Vydavatel: MČ Praha 5
Datum vydání: 7. února 2011
Motolský
mítink
mezi elitou
Místní oddělení Policie ČR
MOP Smíchov
MOP Barrandov
Na Bělidle 5
Werichova 981
tel. 974 855 700
tel. 974 855 720
MOP Košíře
MOP Radotín
Běhounkova 19
Výpadová 1335
tel. 974 855 710
tel. 974 855 730
MOP Stodůlky
MOP Zličín
Mukařovského 1985 Strojírenská 386
tel. 974 855 740
tel. 974 855 770
Zpracovává: Press Publishing Group, s. r. o.,
Nekázanka 11, 110 00 Praha 1, tel. 224 012 830,
e-mail: [email protected]
Elektronická verze měsíčníku na www.ipetka.cz
Jak starosta
tráví
dovolenou?
Za věcnou správnost textu odpovídají autoři. Zveřejněné
příspěvky nemusejí vyjadřovat názor redakce.
Nevyžádané příspěvky se nevracejí.
21.12.2010 18:28:12
Měsíčník městské části Praha 5
Registrační číslo: MK ČR E 19891
Městská část Praha 5
Nám. 14. října 1381/4
Praha 5, PSČ 150 22
Tel. 234 378 111, 257 000 111
Bezplatná tel. linka pro občany: 800 800 005
Fax: 257 325 132
E-mail: [email protected]
www.praha5.cz
P5_01_11.indd 1
Oslavy
svátku
sv. Vavřince
PĚTKA
pro vás
Městská policie Praha 5 a 16
Obvodní ředitelství:
Smíchov, Holečkova 31a
tel. 257 014 209/210
Okrskové služebny:
• Košíře, Jinonická 1226
Velkoobjemové kontejnery
pro rozměrný
komunální
odpad (VOK)
budou pro občany městské části
Praha 5 přistaveny v únoru na těchto stanovištích:
17. až 20. února
1. Musílkova 308/55, u veřejného schodiště
2. U Nikolajky, proti č. 33 na nezpevněný pás
158
150
156
155
112
Pohotovost – Lékařská služba první pomoci pro obyvatele Prahy 5 a 16
Fakultní nemocnice v Motole
V Úvalu 84, Praha 5
Ordinační hodiny: od 19.00 do 7.00 hodin
Ordinace LSPP pro dospělé pacienty je umístěna v hlavní budově (modré – část nemocnice pro dospělé pacienty) – tel. 224 438 590.
Ordinace LSPP pro dětské pacienty je umístěna v budově Dětské polikliniky FNM (komplex
Dětské fakultní nemocnice) – tel. 224 433 654.
Kam s rozměrným
odpadem?
Náklad: 47 000 ks
Distribuci zajišťuje Česká pošta, s. p.,
Politických vězňů 909/4, 115 00 Praha 1
Linka kontroly distribuce: 800 800 005
(uveďte svoje jméno, ulici, číslo domu, aktuální datum
a urgované číslo měsíčníku)
31
Městská část Prahy 5
pod záštitou MUDr. Angela Marinova,
radního pro školství a kulturu
SI VÁS DOVOLUJE POZVAT NA KONCERT
PRAŽSKÁ
KOMORNÍ
FILHARMONIE
Leoš Svárovský
Ivan Ženatý – housle
dirigent
KONCERT SE KONÁ
dne 8. března 2011 v 19.30 hodin
v Národním domě na Smíchově,
nám. 14. října 16, Praha 5.
PROGRAM
Igor Fjodorovič Stravinskij
PULCINELLA, SUITA Z BALETU
Felix Mendelssohn-Bartholdy
KONCERT PRO HOUSLE A ORCHESTR E MOLL, OP. 64
Ludwig van Beethoven
SYMFONIE Č. 2 D DUR, OP. 36

Podobné dokumenty

Jaro - Dobřichovice

Jaro - Dobřichovice se nyní zapracovat na té druhé – dlouhé a těžké. Do začátku by snad stačilo zkusit spolu více mluvit a vzájemně si naslouchat. Bez předsudků, že jeden druhému vždy chystáme past či na sebe pleteme ...

Více

Románská architektura - Ústav pro dějiny umění

Románská architektura - Ústav pro dějiny umění Sv. Benedikt, Monte Sassino – první benediktinský klášter (r. 529) Základem se stal výstavný římský dům V pokročilém románském období přistoupily další dva řády: cisterciáci a premonstráti První z ...

Více

Ročenka 2008. Editor

Ročenka 2008. Editor Při prvním rozhlédnutí jsem kolem sebe zaregistrovala taky několik stanů, hygienické zařízení, děti a dospělé nejrůznějšího věku od batolat v kočárku po seniory, závodníky. Někteří byli vybaveni ja...

Více

CheCklist SEASON 2012/13

CheCklist SEASON 2012/13 basic series | season 2012/13 www.sereal.eu STANDARD

Více

č. 21 on-line

č. 21 on-line byl velmi pestrý, část prožil v Čechách, část na frontách první světové války, poslední léta strávil ve velmi neutěšených podmínkách v exilu – umírá na zápal plic, protože odkládal přivolání lékaře...

Více