Všeobecné obchodní podmínky pro předplatitele přístupu do online

Komentáře

Transkript

Všeobecné obchodní podmínky pro předplatitele přístupu do online
Všeobecné obchodní podmínky pro předplatitele přístupu do online portálu
Nakladatelství FORUM
Tyto všeobecné podmínky upravují prodej přístupu do portálu Nakladatelství FORUM
s.r.o. (dále jen NF).
1. Perioda přístupu do online portálu je jeden rok.
2. Každá učiněná objednávka je závazná pro roční předplatné období. Zasláním objednávky vzniká
kupní smlouva mezi objednavatelem a NF. Odesláním objednávky v jakékoli podobě zákazník
stvrzuje správnost údajů a rovněž svůj souhlas s obchodními podmínkami NF. Dojde-li k jakékoli
změně údajů týkajících se objednávky zákazníka, je zapotřebí o takových skutečnostech
neprodleně informovat NF. Údaje na objednávce musí být v souladu s údaji v obchodním rejstříku,
pokud je v něm subjekt registrován.
3. Ceny předplatného online portálu jsou uváděny bez DPH, která bude připočtena v zákonné výši.
4. Roční přístup do online portálu je fakturován ve 12 pravidelných částkách, a to vždy v 1. pracovní
den běžného měsíce, po celou dobu předplatného období.
5. Přístupové heslo do online portálu bude zasláno objednavateli spolu s první měsíční fakturou –
daňovým dokladem na adresu uvedenou na objednávce a je platné po celé (roční) předplatné
období. Splatnost faktury je 10 dnů.
6. Smlouva o předplatném online portálu je vždy automaticky prodlužována o další předplatné období,
jehož délka je shodná s délkou předcházejícího předplatného období, nedoručí-li nejpozději 6 týdnů
před uplynutím předplaceného období uvedeného na faktuře jakákoli ze smluvních stran druhé
smluvní straně e-mailem nebo dopisem učiněné oznámení, že o automatické prodloužení
předplatného nemá zájem. Obě smluvní strany s automatickým prodlužováním smlouvy
o předplatném online portálu výslovně souhlasí.
7. Při každé platbě je zapotřebí uvádět správně variabilní symbol uvedený na faktuře.
8. Není-li fakturovaná částka uhrazena v rámci standardní splatnosti faktury, NF si vyhrazuje právo
účtovat poplatky za upomínky.
9. Není-li v objednávce výslovně uvedeno jinak, má se za to, že objednavatel je právnickou osobou
a objednávku činí v souvislosti se svou činností. V těchto případech se na právní vztah mezi
objednavatelem a NF neuplatní ustanovení § 1799 a § 1800 zákona č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník. Zákonná práva objednatelů – spotřebitelů nejsou tímto ustanovením dotčena.
10. NF si vyhrazuje právo na změnu cen a specifikace produktů. Informace jsou sdělovány
prostřednictvím webových stránek a dalšími informačními kanály.
11. V případě potřeby (oznámení, reklamace, stížnosti atp.) může objednavatel kontaktovat
nakladatelství na emailové adrese [email protected] nebo prostřednictvím kontaktů uvedených
na www.forum-media.cz.
12. Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. NF si vyhrazuje právo na změnu
těchto obchodních podmínek. Každá nová verze obchodních podmínek je dostupná na webových
stránkách NF a je označena datem zahájení platnosti. Veškeré objednávky a nákupy produktů se
vždy řídí aktuální verzí obchodních podmínek.
13. Zákazník dává NF uvedením svých kontaktních údajů na objednávce souhlas se zasíláním
obchodních sdělení dle zák. č. 480/2004 Sb. Tento souhlas může kdykoli odvolat písemnou formou.
NF zaručuje, že data zákazníků nebudou poskytnuta třetím osobám.
Tyto obchodní podmínky vstupují v platnost 1. 5. 2016.

Podobné dokumenty

Dohoda_o_regulaci_lovu

Dohoda_o_regulaci_lovu Tato dohoda se automaticky prodlužuje vždy za stejných podmínek a na stejné období (1 kalendářní rok), pokud alespoň jedna ze stran nedoručí druhé straně písemné či emailové oznámení o tom, že s au...

Více

Služba FedEx Priority Overnight® (PO) nabízí bezkonkurenční

Služba FedEx Priority Overnight® (PO) nabízí bezkonkurenční (i) palivový příplatek; (ii) další příplatky; a/nebo (iii) dodatečné poplatky za služby s přidanou hodnotou (jsou-li zvoleny). Další informace o příplatcích a dodatečných poplatcích naleznete na ad...

Více

Informace pro studenty k průběhu státní závěrečné zkoušky na FLD

Informace pro studenty k průběhu státní závěrečné zkoušky na FLD Informace pro studenty k průběhu státní závěrečné zkoušky na FLD - Rozpis studentů ke SZZ je zveřejněn v UIS vždy nejpozději během pondělí v týdnu před zahájením SZZ (Mg. obory 16. 5. 2016, Bc. obo...

Více

Ceník uhlí 2014 - Severočeské doly as

Ceník uhlí 2014 - Severočeské doly as Ceník uhlí a manipulačních poplatků za nakládku uhlí z produkce společnosti Severočeské doly a.s. pro rok 2014 Ceny uhlí jsou stanoveny jako ceny smluvní v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cen...

Více

Zásady programu Patient Financial Assistance Program (Program

Zásady programu Patient Financial Assistance Program (Program ručiteli. Systém HFHS tuto žádost zpracuje a učiní rozhodnutí o kvalifikaci do 30 kalendářních dnů od obdržení úplné žádosti. Žadatel bude písemně informován o rozhodnutí i o základě, na kterém byl...

Více

Shrnutí precedentních principů národních projektů řešících

Shrnutí precedentních principů národních projektů řešících přepravě cestujících a o změně dalších zákonů, •Nařízení vlády č. 295/2010 Sb., ze dne 20. října 2010 o stanovení požadavků a postupů pro zajištění propojitelnosti elektronických systémů plateb a o...

Více