Návod k obsluze Dlabačka D3

Komentáře

Transkript

Návod k obsluze Dlabačka D3
Návod k obsluze
Dlabačka
D3
Návod k obsluze dobře uschovejte k pozdějšímu použití!
Dok.ID: 500030-901_13 • Czech • 2008-09-16
Dlabačka
D3

Upozornění! Při dodání je třeba stroj ihned zkontrolovat! V případě škod způsobených přepravou popř.
chybějících dílů je třeba přepravci ihned doručit písemné hlášení o škodě a musí být sepsán protokol o
škodě. O této skutečnosti rovněž ihned uvědomte dodavatele!
Pro Vaši bezpečnost i bezpečnost Vašich pracovníků je nezbytné, abyste si před uvedením stroje do
provozu nejprve důkladně prostudovali návod k obsluze. Tento návod k obsluze pečlivě uschovejte,
protože tvoří součást stroje! Uložte jej v dosahu uživatele, který se strojem pracuje nebo na něm provádí
údržbu či opravy!
HAMMER Výrobek společnosti skupiny FELDER
© Felder KG
KR-Felder-Straße 1
A-6060 Hall in Tirol
Tel.: +43 (0) 5223 45 0 90
Fax: +43 (0) 5223 45 0 99
E-mail: [email protected]
Internet: www.hammer.at
06. März 2007
2
Dlabačka
D3
Obsah
Obsah
1
Všeobecné informace........................................................................................................... 5
1.1
Vysvětlení symbolů .........................................................................................5
1.2
Informace o návodu k obsluze .........................................................................5
1.3
Odpovědnost výrobce a poskytované záruky.....................................................6
1.4
Ochrana autorských práv ................................................................................6
1.5
Prohlášení o záruce........................................................................................6
1.6
Náhradní díly................................................................................................6
1.7
Likvidace.......................................................................................................7
2
Bezpečnost .......................................................................................................................... 8
2.1
Použití v souladu s určením..............................................................................8
2.2
Obsah návodu k obsluze ................................................................................8
2.3
Změny a přestavby stroje ................................................................................8
2.4
Odpovědnost provozovatele ............................................................................9
2.5
Požadavky na personál...................................................................................9
2.6
Bezpečnost práce...........................................................................................9
2.7
Osobní ochranné prostředky .........................................................................10
2.8
Nebezpečí související s provozem stroje..........................................................10
2.9
Zbytková rizika ............................................................................................11
3
Prohlášení o shodě ............................................................................................................ 12
4
Technické údaje ................................................................................................................. 13
4.1
Rozměry a hmotnost .....................................................................................13
4.2
Provozní a skladovací podmínky ....................................................................13
4.3
Elektrické připojení .......................................................................................13
4.4
Nástroje .....................................................................................................14
4.5
Technické údaje ...........................................................................................14
4.6
Odsávání....................................................................................................14
4.7
Emise prachu...............................................................................................14
4.8
Emise hluku .................................................................................................15
5
Konstrukce......................................................................................................................... 16
5.1
Přehled .......................................................................................................16
5.2
Příslušenství .................................................................................................16
5.2.1
Přepínač směru otáčení.................................................................................16
5.2.2
Pojezdové zařízení .......................................................................................16
5.3
Typový štítek................................................................................................17
5.4
Hlavní vypínač ............................................................................................17
6
Nastavení a příprava ......................................................................................................... 18
6.1
Bezpečnostní pokyny ....................................................................................18
6.2
Přeprava .....................................................................................................18
6.2.1
Vykládka.....................................................................................................18
6.3
Přejímka dodávky ........................................................................................19
6.4
Obal ..........................................................................................................19
6.5
Skladování ..................................................................................................19
7
Obsluha
7.1
7.2
7.3
7.4
......................................................................................................................... 20
Bezpečnostní pokyny ....................................................................................20
Místo instalace ............................................................................................20
Odsávání....................................................................................................21
Elektrické připojení .......................................................................................21
3
Dlabačka
D3
Obsah
8
Nastavení a příprava ......................................................................................................... 22
8.1
Bezpečnostní pokyny ....................................................................................22
8.2
Výměna nástroje ..........................................................................................22
9
Obsluha
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5
9.5.1
9.5.2
9.5.3
9.5.4
......................................................................................................................... 23
Bezpečnostní pokyny ....................................................................................23
Zapnutí.......................................................................................................24
Vypnutí .......................................................................................................24
Zastavení v nouzovém případě ......................................................................24
Pracovní postupy..........................................................................................24
Povolené pracovní postupy ............................................................................24
Zakázané pracovní postupy...........................................................................24
Vrtání děr s nebo bez hloubkového dorazu .....................................................25
Vrtání podélných otvorů ................................................................................25
10 Údržba
10.1
10.2
10.2.1
10.2.2
10.2.3
......................................................................................................................... 26
Bezpečnostní pokyny ....................................................................................26
Údržbářské práce ........................................................................................26
Vřeteno přestavení výšky ...............................................................................26
Vedení stolu ................................................................................................27
Opotřebované díly .......................................................................................27
11 Poruchy
11.1
11.2
11.3
11.4
......................................................................................................................... 28
Bezpečnostní pokyny ....................................................................................28
Postup v případě poruchy..............................................................................28
Postup po odstranění poruchy ........................................................................28
Poruchy, příčiny a náprava ............................................................................29
12 Schéma elektrického zapojení ............................................................................................ 30
13 Náhradní díly.................................................................................................................... 32
14 Abecední rejstřík................................................................................................................ 37
4
Dlabačka
D3
Všeobecné informace
1 Všeobecné informace
1.1 Vysvětlení symbolů
Důležité bezpečnostní pokyny uvedené v tomto návodu
k obsluze jsou označeny symboly.
Tyto pokyny týkající se bezpečnosti práce je třeba
bezpodmínečně dodržovat. V těchto případech
postupujte obzvlášť opatrně, abyste předešli nehodám,
zraněním osob a hmotným škodám.
Výstraha! Nebezpečí poranění! Nebezpečí poranění nebo ohrožení života!
Tento symbol označuje pokyny, jejichž nedodržení může vést k poškození zdraví, poranění, trvalému
zdravotnímu postižení nebo smrti.
Výstraha! Nebezpečí poranění! Nebezpečí zasažení elektrickým proudem!
Tento symbol upozorňuje na nebezpečné situace způsobené elektrickým proudem. Při nedodržení těchto
bezpečnostních pokynů hrozí nebezpečí těžkého úrazu nebo smrti. Tyto práce smí provádět pouze
zaškolený kvalifikovaný elektrikář.
Pozor! Nebezpečí úrazu/škody na majetku!
Tento symbol označuje pokyny, jejichž nedodržení může vést k poškození, selhání nebo výpadku stroje.

Upozornění!
Tento symbol označuje doporučení a informace, jejichž dodržování je nezbytné pro efektivní a
bezporuchovou manipulaci se strojem.
1.2 Informace o návodu k obsluze
Tento návod k obsluze popisuje bezpečné a správné
zacházení se strojem. Je bezpodmínečně nutné
dodržovat bezpečnostní upozornění a pokyny, které
jsou v něm uvedeny, a dále místní bezpečnostní
předpisy platné pro danou oblast použití a všeobecné
bezpečnostní předpisy.
Před zahájením veškerých prací se strojem si prostudujte
celý návod k obsluze, zejména kapitolu „Bezpečnost“ a
veškeré další bezpečnostní pokyny. Přečtenému textu je
nutno porozumět. Tento návod k obsluze tvoří nedílnou
součást stroje. Je třeba jej uchovávat v bezprostřední
blízkosti stroje tak, aby byl kdykoli k dispozici. Při
předávání stroje je třeba vždy předat i návod k obsluze.
5
Dlabačka
D3
Všeobecné informace
1.3 Odpovědnost výrobce a poskytované záruky
Veškeré údaje a pokyny uvedené v tomto návodu
k obsluze byly sepsány s ohledem na platné předpisy,
nejlepší dostupnou techniku a naše dlouholeté poznatky
a zkušenosti. Před zahájením jakýchkoli prací se strojem
a na stroji si tento návod k obsluze pečlivě přečtěte!
Za škody a poruchy způsobené nedodržením pokynů
uvedených v tomto návodu k obsluze nepřebírá výrobce
žádnou odpovědnost. Textové a grafické údaje nemusí
nutně odpovídat rozsahu dodávky. Obrázky a grafická
vyobrazení nejsou v měřítku 1:1. V případě zvláštního
provedení, využití možnosti objednání volitelné výbavy
nebo z důvodu nejnovějších technických změn se
skutečný rozsah dodávky může lišit od zde uvedených
informací, pokynů a grafických vyobrazení. V případě
dotazů kontaktujte prosím výrobce. Vyhrazujeme si právo
na technické změny výrobku v rámci zlepšování jeho
užitných vlastností a dalšího vývoje.
1.4 Ochrana autorských práv
S tímto návodem k obsluze je nutno zacházet jako
s důvěrným materiálem. Návod je určen výhradně pro
osoby, které pracují se strojem. Všechny zde uvedené
údaje, texty, výkresy, obrázky a jiná vyobrazení jsou
chráněny ve smyslu zákona o autorských právech a
podléhají dalším průmyslovým ochranným právům.
Jakékoli jejich neoprávněné využití je trestné.
Informace obsažené v tomto návodu k obsluze není
bez písemného svolení výrobce dovoleno předávat (ani
částečně) třetím osobám ani je jakýmkoli způsobem a
v jakékoli formě rozmnožovat, komerčně využívat nebo
sdělovat.
Jednání v rozporu s tímto ustanovením zavazuje
k náhradě škody. Další nároky jsou vyhrazeny.
Vyhrazujeme si veškerá práva na uplatnění průmyslových
ochranných práv.
1.5 Prohlášení o záruce
Záruční doba se řídí národními ustanoveními a lze se o
ní informovat na stránkách www.felder-group.com.
1.6 Náhradní díly
Pozor! Použití nesprávných nebo vadných náhradních dílů může vést k poškození stroje, chybným funkcím,
nebo dokonce k celkovému výpadku stroje.
V případě používání neschválených náhradních dílů
zanikají veškeré nároky zákazníka vůči výrobci, výrobcem
pověřeným osobám, obchodníkům a zástupcům
na záruku, servis a náhradu škody včetně nároků
vyplývajících ze zákonné odpovědnosti.

6
Používejte pouze originální náhradní díly od výrobce.
Upozornění! Seznam povolených originálních náhradních dílů najdete na konci tohoto návodu k obsluze.
Dlabačka
D3
Všeobecné informace
1.7 Likvidace
Jestliže má být stroj po uplynutí doby životnosti
sešrotován, je třeba všechny součásti roztřídit podle tříd
materiálu, aby byla možná jejich následná recyklace
nebo oddělené sešrotování.
Konstrukce stroje je celoocelová, což usnadňuje třídění.
Tento konstrukční materiál lze kromě toho snadno
likvidovat, nezatěžuje životní prostředí a neohrožuje
bezpečnost personálu. Při likvidaci je nutno dodržovat
mezinárodní předpisy, normy platné v zemi určení a
také všechna příslušná ustanovení týkající se ochrany
životního prostředí.
Pozor! Elektroodpad, elektronické součástky, maziva a jiné pomocné materiály podléhají předpisům o
nakládání s nebezpečnými odpady a jejich likvidaci mohou provádět pouze oprávněné odborné firmy!
7
Dlabačka
D3
Bezpečnost
2 Bezpečnost
Stroj byl v době svého vývoje a výroby zkonstruován a
vyroben podle platných a uznávaných pravidel techniky a
je považován za provozně bezpečný.
Mohou s ním však být spojena jistá rizika a nebezpečí
v případě, že s ním budou pracovat osoby bez předepsané kvalifikace nebo že bude používán neodborným
způsobem nebo v rozporu se svým určením. Kapitola
„Bezpečnost“ podává přehled o všech důležitých
bezpečnostních aspektech optimální ochrany osob a také
bezpečného a bezporuchového provozu stroje.
Kromě toho jsou v dalších kapitolách tohoto návodu
k obsluze uvedeny konkrétní bezpečnostní pokyny pro
předcházení nebezpečným situacím. Tyto pokyny jsou
vždy označeny příslušnými symboly. Navíc je třeba
věnovat pozornost piktogramům, štítkům, značkám a
nápisům nacházejícím se na stroji. Ty se v žádném
případě nesmí odstraňovat a je třeba je udržovat
v čitelném stavu.
2.1 Použití v souladu s určením
Dlabačka D3 výrobního programu HAMMER se používá
Obrábění jiných materiálů než dřeva je povoleno pouze
výhradně k obrábění dřeva a materiálů s podobnými
s písemným souhlasem výrobce. Bezpečnost provozu je
vlastnostmi. Obrábění jiných materiálů než dřeva
zaručena pouze v případě používání stroje v souladu s
je povoleno pouze s písemným souhlasem výrobce.
určením.
Pozor! Jakékoli používání stroje nad rámec jeho určení, popř. zcela jiný způsob používání stroje, jsou
zakázány a jsou považovány za použití v rozporu s určením. Nároky jakéhokoli druhu uplatňované vůči
výrobci, popř. vůči jím zplnomocněným osobám, z důvodu škod vzniklých používáním stroje v rozporu s
určením jsou vyloučeny. Za všechny škody vzniklé v důsledku používání stroje v rozporu s určením ručí
pouze provozovatel.
K používání v souladu s určením patří rovněž přesné
dodržování provozních podmínek, jakož i údajů a
pokynů uvedených v tomto návodu k obsluze.
Stroj smí být provozován pouze s díly a originálním
příslušenstvím od výrobce.
2.2 Obsah návodu k obsluze
Každá osoba, která je pověřena prováděním prací na
stroji nebo se strojem, si před začátkem práce musí
přečíst tento návod k obsluze a musí mu porozumět. To
platí i v případě, že tato osoba již dříve s takovým či
podobným strojem pracovala nebo byla pro práci na
stroji vyškolena výrobcem. Znalost obsahu návodu k
obsluze je jedním
z předpokladů pro ochranu osob před případnými riziky
a pro předcházení chybám, a je tedy nezbytná pro
bezpečný a bezporuchový provoz stroje. Provozovateli
se doporučuje nechat si od pracovníků pověřených
prováděním prací na stroji nebo se strojem prokazatelně
potvrdit, že se s obsahem návodu k obsluze seznámili.
2.3 Změny a přestavby stroje
V zájmu prevence rizik a zajištění optimálního výkonu
se na stroji nesmějí provádět žádné změny ani nástavby
a přestavby, které nebyly výslovně povoleny výrobcem.
Všechny piktogramy, štítky, značky a nápisy nacházející
se na stroji je třeba udržovat v dobře čitelném stavu
8
a jejich odstraňování je zakázáno. Poškozené nebo
nečitelné piktogramy, štítky, značky a nápisy je třeba
neprodleně nahradit.
Dlabačka
D3
Bezpečnost
2.4 Odpovědnost provozovatele
Tento návod k obsluze je třeba uchovávat v bezprostřední
blízkosti stroje a osoby, které se strojem pracují, k němu
musí mít trvale přístup. Stroj smí být provozován pouze v
technicky bezvadném a provozně bezpečném stavu. Před
každým zapnutím stroje je třeba zkontrolovat, zda stroj
nevykazuje zjevné vady a je
v pořádku. Pokyny uvedené v návodu k obsluze je třeba
dodržovat v plném rozsahu a bez omezení!
Kromě bezpečnostních upozornění a pokynů uvedených
v tomto návodu k obsluze je třeba respektovat a
dodržovat i místní předpisy v oblasti prevence úrazů
a všeobecné bezpečnostní předpisy platné pro oblast
použití stroje a také platná ustanovení na ochranu
životního prostředí.
Provozovatel a jím pověřený personál zodpovídají za
bezporuchový provoz stroje a za jednoznačné stanovení
pravomocí a kompetencí při instalaci, obsluze, údržbě
a čištění stroje. Stroj, nástroje a příslušenství je třeba
udržovat mimo dosah dětí.
2.5 Požadavky na personál
Se strojem smí pracovat pouze pověřený a vyškolený
odborný personál. Tento personál musí být poučen o
funkcích stroje a potenciálních rizicích. Za odborný
personál jsou považovány takové osoby, které na
základě svého odborného vzdělání, znalostí a
zkušeností, jakož i znalosti příslušných ustanovení
dokážou posoudit práce, které jsou jim svěřeny, a
rozpoznat možná nebezpečí. Pokud personál potřebné
znalosti nemá, je nutno jej vyškolit. Kompetence pro
práci se strojem (instalace, obsluha, údržba, opravy)
musí být jasně stanoveny a důsledně dodržovány.
Se strojem smí pracovat pouze osoby, od nichž lze
očekávat, že budou svoji práci vykonávat spolehlivě. Je
třeba vyvarovat se jakýchkoli pracovních postupů, které
by mohly ohrozit bezpečnost osob, životního prostředí
nebo stroje. Se strojem zásadně nesmějí pracovat
osoby nacházející se pod vlivem drog, alkoholu nebo
léků snižujících pozornost. Při výběru personálu je
třeba respektovat specifické předpisy pro věk a profesi
platné v místě použití stroje. Obsluha musí zajistit, aby
se nepovolané osoby zdržovaly v dostatečně velké,
bezpečné vzdálenosti od stroje. Pokud personál zjistí,
že na stroji došlo ke změnám, které by mohly ohrozit
bezpečnost, je o tom okamžitě povinen vyrozumět
provozovatele.
2.6 Bezpečnost práce
Dodržováním bezpečnostních upozornění a pokynů
uvedených v tomto návodu k obsluze lze během
práce se strojem a na stroji předcházet případným
újmám na zdraví a hmotným škodám. Nedodržování
těchto pokynů může mít za následek ohrožení osob a
poškození nebo zničení stroje. V případě nedodržení
bezpečnostních upozornění a pokynů uvedených v tomto
návodu k obsluze, předpisů v oblasti prevence úrazů a
všeobecných bezpečnostních ustanovení platných pro
oblast použití stroje jsou vyloučeny jakékoli nároky na
náhradu škody, včetně nároků vyplývajících ze zákonné
odpovědnosti, vůči výrobci nebo jeho zaměstnancům.
9
Dlabačka
D3
Bezpečnost
2.7 Osobní ochranné prostředky
Při práci se strojem a na stroji je třeba respektovat
následující zákazy:
Osoby s dlouhými vlasy musí používat síťku na vlasy!
Je zakázáno používat rukavice.
Při práci na stroji a se strojem je zásadně třeba nosit:
Ochranný pracovní oděv
Přiléhavý pracovní oděv (s nízkou odolností proti roztržení, bez širokých rukávů). Obsluha musí odložit
prsteny i jiné šperky apod.
Bezpečnostní obuv
Na ochranu před padajícími těžkými díly a uklouznutím na podlaze, která není protiskluzová..
Ochrana sluchu
Jako ochranu proti poškození sluchu.
2.8 Nebezpečí související s provozem stroje
Stroj byl podroben analýze rizik. Konstrukce a provedení
stroje, zakládající se na této analýze, odpovídají
současným technickým požadavkům.
Pokud se stroj používá v souladu s určením, je provozně
bezpečný.
Přesto však i nadále existují jistá zbytková rizika!
Stroj pracuje pod vysokým elektrickým napětím.
Výstraha! Nebezpečí poranění! Nebezpečí zasažení elektrickým proudem! Elektrická energie může
způsobit velmi vážná zranění. V případě poškození izolace nebo jednotlivých součástí stroje hrozí smrtelné
nebezpečí následkem zasažení elektrickým proudem.
•
•
10
Před údržbou, čištěním nebo opravou stroj vypněte a
zajistěte proti opětovnému zapnutí.
Při jakýchkoli pracích na elektrickém zařízení odpojte
stroj od elektrického napětí.
•
Neodstraňujte žádná bezpečnostní zařízení ani je
případnými změnami nevyřazujte z provozu.
Dlabačka
D3
Bezpečnost
2.9 Zbytková rizika
Nebezpečí, která souvisí s provozem dlabačky:
•
•
•
Náhodný kontakt rukou s rotujícím nástrojem.
Překlopení obrobku kvůli nedostatečné dosedací
ploše obrobku.
Nebezpečí poranění při provrtávání obrobků o vrták
procházející obrobkem.
Výstraha! Nebezpečí poranění! Nebezpečí poranění! I při dodržení všech bezpečnostních opatření existují
při práci na stroji následující zbytková rizika:
•
•
•
•
•
Nebezpečí poranění vymrštěnými obrobky nebo
jejich částmi.
Nebezpečí poranění rozmáčknutím.
Nebezpečí poranění v důsledku zpětného rázu
obrobku.
Poškození sluchu v důsledku hlukové zátěže.
Ohrožení zdraví v důsledku prachové zátěže,
zejména při obrábění bukového a dubového dřeva.
•
•
•
Nebezpečí poranění v nezabezpečeném prostoru
rotujícího nástroje.
Nebezpečí poranění při výměně nástrojů (nebezpečí
říznutí).
Kontakt rotujícího nástroje s díly stroje.
11
Dlabačka
D3
Prohlášení o shodě
3 Prohlášení o shodě
EG-Prohlášení o shodě
podle směrnice o strojních zařízeních 98/37/EG i.d. Fassung 98/79/EG
Výrobce:
FELDER
KR-Felder-Straße 1
A-6060 Hall in Tirol
Tímto prohlašujeme, že níže uvedený stroj splňuje z hlediska své koncepce a konstrukce a v provedení, ve kterém ho
uvádíme do oběhu, základní bezpečnostní a zdravotní požadavky směrnice ES o strojních zařízeních.
Označení výrobku:
Dlabačka
Tovární značka:
HAMMER
Typové označení:
D3
Byly uplatněny následující směrnice ES:
98/37/EG
73/23/EWG
89/336/EWG
- směrnice o strojních zařízeních
- směrnice o el. zařízeních
nízkého napětí
- směrnice o elektromagnetické
kompatibilitě
Byly použity tyto harmonizované normy:
EN 292-1
EN 292-2
EN 60204
EN 50081-2 (01.92)
EN 50082-2 (03.95)
ISO 7960
Zkušební a certifikační orgán:
Prüf- und Zertifizierungsstelle im BG-Prüfzert
Fachausschuss Holz
Vollmoellerstraße 11
D-70563 Stuttgart
č. 0392
Toto prohlášení o shodě je platné pouze v případě, že je na stroji umístěna evropská značka shody CE.
V případě, že bude stroj bez našeho souhlasu přestavěn nebo na něm budou provedeny změny, pozbývá toto
prohlášení okamžitě platnosti.
Hall in Tirol, 07.08.2006
12
Johann Felder, jednatel
Dlabačka
D3
Technické údaje
4 Technické údaje
4.1 Rozměry a hmotnost
Celková výška
800 mm
Transportní šířka
560 mm
Hmotnost
84 kg
Stroj včetně obalu
Délka
800 mm
Šířka
1200 mm
Výška
1200 mm
4.2 Provozní a skladovací podmínky
Provozní teplota/teplota okolí
+10 do +40 °C
Skladovací teplota
–10 do +50 °C
4.3 Elektrické připojení
Připojení
3x 400 V 50 Hz
1x 230 V 50 Hz
1x 230 V 60 Hz
Pro elektrické připojení musí být splněny následující předpoklady:
•
•
•
Stroj musí být uzemněn ochranným vodičem.
Kolísání napětí v elektrické síti smí činit max. ± 10%
jmenovitého napětí.
Použitý napájecí kabel musí odpovídat minimálně
typu 4(5)x2,5 H07RN-F.
•
•
Připojovací kabel musí být chráněn proti poškození,
např. pancéřovou trubkou.
Připojené odsávací hadice musí být kvůli
elektrostatickému náboji uzemněny.
Pozor! Veškeré práce smí provádět pouze oprávněný elektrikář.
Řiďte se hodnotami připojení uvedenými na typovém
štítku a zkontrolujte, zda se síťové napětí shoduje s
napětím uvedeným na štítku.
Přístroj se dodává bez zástrčky. Zákazník jej může
vybavit zástrčkou, která odpovídá příslušným národním
předpisům.
Připojte stroj k elektrické síti, krátce jej zapněte a
zkontrolujte, zda je směr otáčení motoru správný.
13
Dlabačka
D3
Technické údaje
Ke změně směru otáčení je zapotřebí vyměnit na
přívodním kabelu stroje 2 fáze.
Otevření rozváděče musí výslovně povolit servisní
oddělení HAMMER, jinak je přísně zakázáno. Svévolné
otevření rozvaděče má za následek zánik záruky na
elektrické zařízení stroje.
Kopie schématu zapojení se nachází ve spínací skříni
stroje, stejně jako v tomto návodu k použití.
4.4 Nástroje
Nástroje
Dlabací vrták
Ø 4–16 mm
Kolíkovací vrták
Ø 4–16 mm
Čepovací fréza
Ø 10–35 mm
Středicí vrták se dvěma ostřími/vysukovací vrták
Ø 10–35 mm
4.5 Technické údaje
Velikost stolu
550 x 300 mm
Sklíčidlo
Otáčky
Hnací motor
0–16 mm
2950 Upm
2,2 kW (3 k)/1,8 kW
Délka vrtání max.
200 mm
Hloubka dlabu max.
140 mm
Dráha přestavení výšky
110 mm
4.6 Odsávání
Připojení sací hadice- Ø
120 mm
Min. podtlak
Objemový průtok min.
500 Pa
418 m³/h
4.7 Emise prachu
Stroj je z hlediska emisí prachu zkontrolován podle
normy DIN 33893. Hodnoty emisí prachu (tj. koncentrace prachu na daném pracovišti) zjištěné podle zásad
pro kontrolu emisí prachu u dřevoobráběcích strojů
vydaných odborným výborem pro dřevo, jsou výrazně
14
nižší než aktuálně platná mezní hodnota pro ovzduší
činící 2,0 mg/m³. Splnění požadavků dokládá modrá
značka „BG-Holzstaubgeprüft“ (testováno německým
profesním sdružením pro dřevo).
Dlabačka
D3
Technické údaje
4.8 Emise hluku
U uvedených hodnot se jedná o emisní hodnoty, tj.
hodnoty, které nemusí nutně platit na daném pracovišti.
Přestože existuje souvislost mezi hladinou emisí a
hladinou imisí, nelze z ní zcela spolehlivě vyvodit, zda
je třeba přijmout dodatečná preventivní bezpečnostní
opatření. Faktory, které mohou významným způsobem
ovlivnit okamžitou hladinu imisí na pracovišti, zahrnují
délku působení, charakter pracovního prostoru a další

vlivy okolního prostředí. Přípustné hodnoty na pracovišti
se také mohou lišit stát od státu. Tato informace má
uživateli pomoci lépe odhadnout možná nebezpečí
a rizika. V závislosti na místě montáže a jiných
specifických podmínkách se ovšem hodnoty hlukových
emisí na konkrétním pracovišti mohou od uvedených
hodnot značně lišit.
Upozornění! Za účelem udržení hlukových emisí na co nejnižší úrovni používejte vždy dobře nabroušené
nástroje a dodržujte správný počet otáček.
Zásadně je nezbytné používat ochranu sluchu; tato
ochrana však nesmí v žádném případě nahrazovat
dobře nabroušené nástroje a správné otáčky.
Hodnoty emisí na pracovišti podle EN ISO 7960
Chod naprázdno
67,7 dB (A)
Obrábění
73,1 dB (A)
K výše uvedeným emisním hodnotám se přičítá hodnota
nejistoty měření K=4 dB (A)
15
Dlabačka
D3
Konstrukce
5 Konstrukce
5.1 Přehled
%
/
&
"
#
$
!
Obr. 1: Přehled
5.2 Příslušenství
5.2.1 Přepínač směru otáčení
•
Na stojan namontujte přepínač směru otáčení s
podložkami a šrouby.
5.2.3 Pojezdové zařízení
1. Na stojan našroubujte zvedací madlo se zavřenou
maticí.
2. Sejměte obě krytky.
3. Nápravu protáhněte stojanem stroje a zajistěte na
obou stranách stavěcími kroužky a závitovými kolíky.
4. Nasaďte kola na nápravy a zajistěte je stavěcími
kroužky a závitovými kolíky.
5. Odšroubujte stavěcí šrouby (povolte matice).
16
! Ruční kolečko k přestavení výšky přesuvného
vřeteníku vrtačky
" Přestavitelné podélné dorazy k nastavení délky
vrtání
# Přestavitelný hloubkový doraz k nastavení hloubky
vrtání
$ Upnutí přestavení výšky přesuvného vřeteníku vrtačky
% Jednoruční páka k vedení přesuvného vřeteníku
vrtačky
& Excentrický přidržovač k upnutí obrobků
/ Upínací páka pro vertikální přestavení excentrického
přidržovače
Dlabačka
D3
Konstrukce
5.3 Typový štítek
TYPE :
NR.
:
V:
PH:
KW:
HZ:
A:
Baujahr / year of constr. / annee de constr. :
Maschinen + Werkzeuge für Holz
Machines + tools for wood
Machines + Outillage pour le bois
Na typovém štítku jsou uvedeny tyto údaje:
• informace o výrobci
• typové označení
• číslo stroje
• napětí
• fáze
• frekvence
• výkon
• proud
• rok výroby
• údaje o motoru
Made by Hammer AUSTRIA EUROPE A-6060 HALL
Loretto 42 Tel.: 05223/45090 Fax 05223/45099
Obr. 2: Typový štítek
5.4 Hlavní vypínač
Stroj je standardně vybaven uzamykatelným motorovým
jističem.
Motorový jistič je vybaven podpěťovou spouští, která
motor chrání před podpětím a výpadkem fází a při
poklesu napětí zabraňuje samočinnému restartu po
opětovném obnovení původního napětí.
Pokud se stroj nepoužívá, musí být hlavní vypínač
vypnutý!
!
Na přání může být stroj vybaven přepínačem směru
otáčení.
Při změně směru otáčení nebo změně otáček musíte stroj
nejdříve vypnout a počkat, dokud se nástroj nezastaví.
Teprve poté lze stroj znovu zapnout.
Pokud se stroj nepoužívá, musí být hlavní vypínač
vypnutý!
Obr. 3: Hlavní vypínač
!Hlavní vypínač
17
Dlabačka
D3
Nastavení a příprava
6 Nastavení a příprava
6.1 Bezpečnostní pokyny
Výstraha! Nebezpečí poranění! Během přepravy a také při nakládce a vykládce hrozí nebezpečí poranění
padajícími díly.
Pozor! Nebezpečí úrazu/škody na majetku! Nesprávnou a neodbornou přepravou se stroj může počkodit
nebo zničit.
Proto je zásadně třeba dodržovat následující
bezpečnostní pokyny:
• Pod zvednutými břemeny se nikdy nesmějí nacházet
osoby.
• Stroj přemísťujte vždy s největší péčí a opatrností.
• Používejte pouze vhodné vázací prostředky a
zvedací zařízení s dostatečnou nosností.
• Stroj nesmí být nikdy přepravován na vyčnívajících
částech stroje (např. pracovní stůl).
• Při přepravě vždy zohledněte těžiště stroje
(nebezpečí překlopení).
• Zajistěte stroj proti sklouznutí do strany.
• Lana, popruhy a jiná zvedací zařízení musí být
vybavena bezpečnostními háky.
• Nepoužívejte natržená nebo odřená lana.
•
•
•
•
•
Lana ani popruhy nesmějí být zauzlované.
Lana ani popruhy nesmějí přijít do styku s ostrými
hranami.
Stroj přepravujte co nejšetrněji, abyste předešli
možným škodám.
Zamezte mechanickým otřesům.
Při zámořské přepravě musí být stroj neprodyšně
zabalen a chráněn proti korozi (pomocí sušicího
prostředku).
6.2 Přeprava
Pozor! Při přepravě stroje vždy postupujte podle pokynů v přiloženém návodu k přepravě popř. montážním
návodu!
Stroj se dodává na paletě, částečně rozmontovaný.
Stroj lze přepravovat jeřábem, vidlicovým
vysokozdvižným vozíkem nebo zvedacím vozíkem.
6.2.1 Vykládka
Stroj se dodává kompletně sestavený!
Pásy a řetězy upevněte pouze na stojanu!
18
Dlabačka
D3
Nastavení a příprava
6.3 Přejímka dodávky
Ihned po obdržení stroje je třeba zkontrolovat, zda je
dodávka úplná a zda nebyla při přepravě poškozena.
V případě zjevného poškození při přepravě dodávku
nepřejímejte nebo ji převezměte pouze s výhradou.
Rozsah škody vyznačte na přepravních dokladech/
dodacím listu přepravce. Zahajte reklamační řízení.
Vady, které nezjistíte okamžitě, reklamujte neprodleně
po jejich zjištění, protože nároky na náhradu škody lze
uplatnit pouze v reklamační lhůtě.
6.4 Obal
Pokud nebyla sjednána dohoda o zpětném převzetí
obalu, roztřiďte obalové materiály podle druhu a velikosti
a zajistěte jejich další využití nebo recyklaci.
Pozor! Obalové materiály vždy ekologicky zlikvidujte podle platných místních předpisů pro likvidaci
odpadu. Případně se obraťte na některou z recyklačních společností.

Upozornění! Chraňte životní prostředí! Obalové materiály jsou cenné suroviny a lze je v mnoha případech
dále využít nebo účelně upravit a recyklovat.
6.5 Skladování
Balíky ponechejte až do montáže/instalace uzavřené a
skladujte je v souladu se značkami o způsobu uložení a
skladování umístěnými na vnější straně obalu.
Při skladování dodržujte následující pravidla:
• Neskladujte na nechráněném stanovišti.
• Skladujte v suchém a bezprašném prostředí.
• Nevystavujte agresivním prostředkům.
• Chraňte před slunečním zářením.
• Zamezte mechanickým otřesům.
• Skladovací teplota: –10 až +50 °C
• Max. vlhkost vzduchu: 60 %
• Chraňte balení před velkými teplotními výkyvy
(tvorba kondenzátu).
•
•
•
Všechny nezakryté části stroje naolejujte (ochrana
proti korozi).
Při delším skladování (> 3 měsíce) naolejujte všechny
nezakryté součásti stroje (ochrana proti korozi).
Pravidelně kontrolujte celkový stav všech dílů a obalu.
V případě potřeby opravte nebo obnovte konzervaci.
Při skladování ve vlhkém prostředí musí být stroj
neprodyšně zabalen a chráněn proti korozi (pomocí
sušicího prostředku).
19
Dlabačka
D3
Obsluha
7 Obsluha
7.1 Bezpečnostní pokyny
Výstraha! Nebezpečí poranění! Nesprávná a neodborná montáž a instalace může vést k těžké újmě na
zdraví nebo škodám na majetku. Tyto práce proto smí provádět pouze pověření a poučení pracovníci, kteří
jsou dobře obeznámeni s pracovními funkcemi stroje a dodržují všechny bezpečnostní předpisy.
•
•
Zajistěte dostatečný prostor pro volný pohyb. Dbejte
na dostatečnou vzdálenost od sousedních strojů,
stěn nebo jiných pevných předmětů.
Dbejte na udržování pořádku a čistoty na pracovišti.
Uvolněné nebo volně položené součástky a nástroje
mohou způsobit úraz!
•
Nainstalujte bezpečnostní zařízení podle předpisů a
zkontrolujte, zda jsou funkční.
Výstraha! Nebezpečí zasažení elektrickým proudem! Na elektrických zařízeních může pracovat pouze
kvalifikovaný odborný personál, který je přitom povinen dodržovat bezpečnostní předpisy.
Před montáží a instalací zkontrolujte, zda je stroj
kompletní a v bezvadném technickém stavu.
Výstraha! Nebezpečí poranění! Neúplný, vadný nebo poškozený stroj může způsobit vážnou újmu na
zdraví nebo škody na majetku. Montujte a instalujte pouze zcela neporušený stroj (a jeho součásti).
Pozor! Nebezpečí úrazu/škody na majetku! Se strojem pracujte pouze při provozní teplotě/teplotě okolí od
+10 do +40 °C. V opačném případě může dojít k poškození ložisek!
7.2 Místo instalace
Požadavky na místo instalace stroje:
• Provozní teplota/teplota okolí: +10 až +40 °C.
• Dostatečná stabilita a nosnost pracovní plochy.
• Pracoviště musí být dostatečně osvětlené.
• Je třeba zajistit stínění nebo dostatečnou vzdálenost
od sousedních pracovišť.
• Stroj, nástroje, příslušenství atd. uchovávejte mimo
dosah dětí - nebezpečí poranění!
• Odsávací hadice a elektrická vedení veďte tak, aby
o ně nemohl nikdo zakopnout.
20
Dlabačka
D3
Obsluha
7.3 Odsávání
Stroj musí být připojen k odsávacímu zařízení.
Před prvním uvedením do provozu zkontrolujte, zda je
odsávací zařízení v bezporuchovém stavu.
•
•
Odsávací zařízení připojte ke stroji tak, aby se
nuceně zapínalo současně se strojem.
Odsávací hadice musí být vodivé a uzemněné
proti elektrostatickému výboji.
Požadavky na odsávací zařízení, popř. odsávací hadice:
• Výkon odsávacího zařízení musí zajišťovat potřebný
podtlak a požadovanou rychlost proudění vzduchu
(viz tabulka).
Připojení sací hadice- Ø
Min. podtlak
Objemový průtok min.
120 mm
500 Pa
418 m³/h
Pozor! Odsávací hadice musí být zhotoveny z obtížně hořlavého materiálu. Používejte pouze originální
odsávací hadice značky HAMMER.
7.4 Elektrické připojení
Výstraha! Nebezpečí zasažení elektrickým proudem! Na elektrických zařízeních může pracovat pouze
kvalifikovaný odborný personál, který je přitom povinen dodržovat bezpečnostní předpisy.
Požadavky na elektrické připojení:
• Stroj musí být uzemněn ochranným vodičem.
• Kolísání napětí v elektrické síti nesmí překročit ±10 %.
• Přívod proudu musí být chráněn proti poškození
(např. pancéřovou trubkou).
•
Připojovací kabel musí být veden tak, aby se v
žádném místě nelámal ani neodíral a nehrozilo
nebezpečí, že o něj někdo zakopne.
Výstraha! Nebezpečí zasažení elektrickým proudem! Před připojením stroje k napájení porovnejte data
uvedená na typovém štítku s daty elektrické sítě. Stroj připojte pouze v případě, že se údaje shodují.
Napájecí zdroj musí mít vhodnou zásuvku (u třífázového motoru CEE).
21
Dlabačka
D3
Nastavení a příprava
8 Nastavení a příprava
8.1 Bezpečnostní pokyny
Výstraha! Nebezpečí poranění! Nesprávný a neodborný postup při nastavování a přípravě stroje může
vést k těžké újmě na zdraví nebo škodám na majetku. Tyto práce proto smí provádět pouze pověření
a poučení pracovníci, kteří jsou dobře obeznámeni s pracovními funkcemi stroje a dodržují všechny
bezpečnostní předpisy.
•
•
•
•
Před zahájením prací musí být stroj vypnutý a
zajištěný proti opětovnému zapnutí.
Před začátkem práce zkontrolujte, zda je stroj
kompletní a v technicky bezvadném stavu.
Zajistěte dostatečný prostor pro volný pohyb.
Dbejte na udržování pořádku a čistoty na pracovišti.
•
Uvolněné nebo volně položené součástky a nástroje
mohou způsobit úraz!
Nainstalujte bezpečnostní zařízení podle předpisů a
zkontrolujte, zda jsou funkční.
Výstraha! Nebezpečí zasažení elektrickým proudem! Na elektrických zařízeních může pracovat pouze
kvalifikovaný odborný personál, který je přitom povinen dodržovat bezpečnostní předpisy.
8.2 Výměna nástroje
!
Dvoučelisťovým sklíčidlem lze upnout nástroje s
průměrem stopky do 16 mm.
Dvoučelisťové sklíčidlo se povoluje a utahuje imbusovým
klíčem (8 mm).
Vrtací nástroj je nutno upnout po celé délce sklíčidla.
Před spuštěním stroje dávejte vždy pozor na to, aby byl
nástroj pevně upnutý.
Po každém vrtání ihned vyjměte nástroj z vrtací hlavy,
protože vyčnívající nástroje mohou způsobit zranění.
Obr. 4: Výměna nástroje
Pozor! Minimální utahovací moment: 20 Nm!
22
!Imbusový klíč
Dlabačka
D3
Obsluha
9 Obsluha
9.1 Bezpečnostní pokyny
Výstraha! Nebezpečí poranění! Nesprávná a neodborná obsluha může mít za následek těžkou újmu na
zdraví nebo škody na majetku. Tyto práce proto smí provádět pouze pověření a poučení pracovníci, kteří
jsou dobře obeznámeni s pracovními funkcemi stroje a dodržují všechny bezpečnostní předpisy.
Před zahájením prací:
• Před montáží a instalací zkontrolujte, zda je stroj
kompletní a v bezvadném technickém stavu.
• Zajistěte dostatečný prostor pro volný pohyb.
• Dbejte na udržování pořádku a čistoty na pracovišti.
Uvolněné nebo volně položené součástky a nástroje
mohou způsobit úraz!
• Zkontrolujte, zda jsou na stroji řádně upevněna
všechna ochranná zařízení.
• Při nastavování a výměně nástrojů musí být stroj vždy
vypnutý.
• Do stroje upínejte pouze povolené nástroje.
• Nainstalujte předepsané odsávací zařízení
a zkontrolujte jeho funkčnost.
• Obrábějte pouze obrobky, které lze bezpečně
upnout a vést.
• Pečlivě zkontrolujte, zda obrobky neobsahují
cizorodé předměty (např. hřebíky, šroubky), které by
mohly nepříznivě ovlivnit obrábění.
• Dlouhé obrobky podepřete vhodnými pomůckami
(Např. prodloužení stolu, nebo válečkového
podavače).
• Dbejte na správný směr otáčení příslušné jednotky.
• Mějte po ruce pomůcky pro obrábění krátkých a
úzkých obrobků.
• Před zapnutím vždy zkontrolujte, zda se
v bezprostředním okolí stroje nezdržují další osoby.
Během provozu:
• Při výměně obrobku nebo v případě poruchy stroj
vždy nejprve vypněte a zajistěte proti opětovnému
zapnutí.
• Ochranná a bezpečnostní zařízení během provozu
nevypínejte, neobcházejte ani nevyřazujte z činnosti.
• Stroj nepřetěžujte! Ve stanoveném rozmezí výkonu
pracuje stroj lépe a bezpečněji.
Při práci se strojem a na stroji je třeba respektovat
následující zákazy:
• Osoby s dlouhými vlasy musí používat síťku na vlasy!
• Je zakázáno používat rukavice.
Při práci na stroji a se strojem je zásadně třeba nosit:
• Přiléhavý pracovní oděv (s nízkou odolností proti
roztržení, bez širokých rukávů). Obsluha musí odložit
prsteny i jiné šperky apod.
• Bezpečnostní obuv Na ochranu před padajícími
těžkými díly a uklouznutím na podlaze, která není
protiskluzová.
• Ochrana sluchu Jako ochranu proti poškození sluchu.
Pozor! Nebezpečí úrazu/škody na majetku! Se strojem pracujte pouze při provozní teplotě/teplotě okolí
od +10 do +40 °C. V opačném případě může dojít k poškození ložisek!
Výstraha! Nebezpečí zasažení elektrickým proudem! Na elektrických zařízeních může pracovat pouze
kvalifikovaný odborný personál, který je přitom povinen dodržovat bezpečnostní předpisy.
23
Dlabačka
D3
Obsluha
9.2 Zapnutí
Výstraha! Nebezpečí poranění v důsledku nedostatečné přípravy!
Stroj smí být zapnut pouze v případě, že jsou splněny nezbytné předpoklady a byly vykonány přípravné
práce k provedení dané operace. Před zapnutím stroje si proto přečtěte pokyny ohledně jeho nastavení,
přípravy a obsluhy (viz příslušná kapitola).
9.3 Vypnutí
Pozor! Nikdy nesmíte použít tlačítko nouzového vypnutí pro vypnutí stroje, protože jinak se brzdové zdrže
rychle opotřebují. Tačítko nouzového vypnutí smí a mělo by být používáno pouze v nouzových případech!
9.4 Zastavení v nouzovém případě
Používejte tlačítko nouzového vypnutí pouze v
nouzových případech!
Pokud budete chtít stroj znovu zapnout, musíte
odblokovat tlačítko nouzového vypnutí. Vytáhněte tlačítko
nouzového vypnutí a zahajte startovací proces.
9.5 Pracovní postupy
9.5.1 Povolené pracovní postupy
S vrtací jednotkou jsou povoleny pouze následující
pracovní postupy:
• Vrtání děr s nebo bez hloubkového dorazu
• Navrtávání úzkých drážek v masivním dřevě
• Vrtání otvorů pro kolíky
9.5.2 Zakázané pracovní postupy
S vrtací jednotkou jsou zásadně zakázány následující
pracovní postupy:
• Všechny druhy frézování s použitím frézovacích nástrojů
• Všechny druhy broušení
24
•
•
Vyvrtávání suků
Zhotovení čepů pro vyplnění otvorů po sucích
Dlabačka
D3
Obsluha
9.5.3 Vrtání děr s nebo bez hloubkového dorazu
Při tomto pracovním postupu se vrtací stůl upevní ve
střední poloze zasunutím podélných koncových dorazů k
sobě.
Obrobek položte na pracovní stůl tak, aby přední
dorazová hrana obrobku přiléhala k pracovnímu stolu.
Upněte obrobek pomocí excentrického přidržovače.
Pokud budete chtít vyvrtat slepý otvor, nastavte hloubkový
doraz na požadovaný rozměr.
Na ručním kolečku nastavte požadovanou výšku.
Obr. 5: Vrtání děr s nebo bez hloubkového dorazu
Stroj zapněte a zatímco levou rukou budete přidržovat
obrobek, zatlačte jednoruční páku pomalu dopředu,
dokud hloubkový doraz nenarazí nebo vrták neprojde
skrz obrobek.
Pozor! Obrobek nedržte v místě provrtávání vrtákem.
9.5.4 Vrtání podélných otvorů
Stejný postup jako při vrtání s nebo bez hloubkového
dorazu. Pomocí podélných dorazů nastavte
požadovanou délku podélných otvorů. Vrták zasuňte
několik milimetrů do obrobku a pojíždějte až k
nasazenému dorazu.
Tento postup opakujte, dokud nedosáhnete požadované
hloubky zářezu.
Obr. 6: Vrtání podélných otvorů
25
Dlabačka
D3
Údržba
10 Údržba
10.1 Bezpečnostní pokyny
Výstraha! Nebezpečí poranění! Neodborné provádění údržby může mít za následek těžkou újmu na
zdraví nebo škody na majetku. Tyto práce proto smí provádět pouze pověření a poučení pracovníci, kteří
jsou dobře obeznámeni s pracovními funkcemi stroje a dodržují všechny bezpečnostní předpisy.
• Před zahájením prací musí být stroj vypnutý a zajištěný
proti opětovnému zapnutí.
• Zajistěte dostatečný prostor pro volný pohyb.
• Dbejte na udržování pořádku a čistoty na pracovišti.
Uvolněné nebo volně položené součástky a nástroje
mohou způsobit úraz!
• Po provedení údržby znovu řádně nainstalujte
ochranná zařízení a zkontrolujte, zda správně fungují.
Výstraha! Nebezpečí zasažení elektrickým proudem! Na elektrických zařízeních může pracovat pouze
kvalifikovaný odborný personál, který je přitom povinen dodržovat bezpečnostní předpisy.
10.2 Údržbářské práce
Veškeré práce spojené s údržbou, instalací a nastavením
stroje smějí být prováděny pouze při vypnutém hlavním
vypínači.
Neprovedení uvedených údržbářských prací vede ke
ztrátě záruky!
Za účelem zvýšení životnosti a přesnosti vrtací jednotky
doporučujeme každodenní čištění jednotky, především
10.2.1 Vřeteno přestavení výšky
Vrtací jednotku přetočte úplně nahoru a dolů a vřetena
s vedením vyčistěte tlakovým vzduchem nebo foukacím
přístrojem. Odstraňte zbytky tuku a prach a opět
namažte. K tomu účelu můžete použít obyčejný strojový
tuk.
Termíny čištění: měsíčně
26
pak plochy stolu a vodicích ploch, od třísek a prachu
a údržbu odpovídajícími prostředky pro údržbu. Další
příslušenství a odsávací zařízení viz katalog firmy
HAMMER. Díky tomu docílíte, že stroj bude v dobrém
stavu a bude se Vám s ním dobře pracovat.
Následující úkony údržby musí být provedeny v
příslušných intervalech!
Dlabačka
D3
Údržba
10.2.2 Vedení stolu
Vodicí prvky se musí čistit od prachu a třísek. Za tím
účelem zasuňte vřeteníky vrtačky do koncových poloh.
Očistěte vedení a vodicí válce podélného a hloubkového
vedení hadříkem.
Vedení přesuvného vřeteníku vrtačky se nesmí naolejovat
ani namazat!
Intervaly čištění: týdně
10.2.3 Opotřebované díly
Stěrače prachu vodicích ploch se musí měnit dle četnosti
použití. Každého půl roku zkontrolujte stav stěračů.
27
Dlabačka
D3
Poruchy
11 Poruchy
11.1 Bezpečnostní pokyny
Výstraha! Nebezpečí poranění! Neodborné odstraňování poruch může mít za následek těžké újmy na
zdraví nebo majetku. Tyto práce proto smí provádět pouze pověření a poučení pracovníci, kteří jsou dobře
obeznámeni s pracovními funkcemi stroje a dodržují všechny bezpečnostní předpisy.
Výstraha! Nebezpečí zasažení elektrickým proudem! Na elektrických zařízeních může pracovat pouze
kvalifikovaný odborný personál, který je přitom povinen dodržovat bezpečnostní předpisy.
11.2 Postup v případě poruchy
Dodržujte tyto zásady:
• Při poruchách, které představují bezprostřední
ohrožení osob, majetku nebo bezpečnosti provozu,
stroj okamžitě zastavte stisknutím tlačítka pro nouzové
vypnutí.
• Stroj dále odpojte od sítě a zajistěte proti
opětovnému zapnutí.
11.3 Postup po odstranění poruchy
Výstraha! Nebezpečí poranění!
Před opětovným zapnutím stroje zkontrolujte, zda:
• porucha i její příčina byly odborně odstraněny,
• všechna bezpečnostní zařízení byla namontována
podle předpisů a nacházejí se v bezvadném
technickém i funkčním stavu,
• se v pracovním prostoru stroje nezdržují žádné
osoby.
28
•
•
Okamžitě informujte osobu, která zodpovídá za
dané pracoviště.
Pověřte oprávněný, náležitě kvalifikovaný personál
stanovením druhu a rozsahu poruchy, zjištěním její
příčiny a jejím následným odstraněním.
Dlabačka
D3
Poruchy
11.4 Poruchy, příčiny a náprava
Pokud se na Vaší vrtací jednotce vyskytne závada,
nejdříve vyzkoušejte, zda ji na základě následujících rad
nelze odstranit:
Porucha
Vedení stolu funguje ztěžka.
Možná příčina
Vodicí prvky jsou znečištěné.
Přestavení výšky je trhavé a obtížné.
Výškové vedení nebo vřeteno
přestavení výšky jsou znečištěné.
Motor neběží.
Upínací páka pro přestavení výšky je
sevřená
Hlavní vypínač je poškozený. Závada v elektr. systému nebo v připojení
stroje.
Odstranění
Vyčistěte vodicí prvky. Neolejujte ani
nemažte! Nechejte běžet zasucha.
Vyčistěte výškové vedení a vřeteno
přestavení výšky a namažte je, příp.
naolejujte.
Výškovou upínací páku úplně otevřete.
Zkontrolujte pojistky a napájecí zdroj.
Pokud budou k dispozici, obraťte se
jednoduše na odborníka přes elektrotechniku.
Pokud nedokážete vyřešit problém sami nebo jde o problém, který není uveden v tomto seznamu, obraťte se na
smluvního prodejce nebo na servis výrobků HAMMER.
29
Dlabačka
D3
Schéma elektrického zapojení
12 Schéma elektrického zapojení
Obr. 7: Schéma elektrického zapojení
30
Dlabačka
D3
Schéma elektrického zapojení
Obr. 8: Schéma elektrického zapojení
31
Dlabačka
D3
Náhradní díly
13 Náhradní díly
Obr. 9: Náhradní díly
32
Dlabačka
D3
Náhradní díly
H-3002
H-3002
H-3002
H-3002
H-3002
H-3002
H-3002
H-3002
H-3002
H-3002
H-3002
H-3002
H-3002
H-3002
H-3002
H-3002
H-3002
H-3002
221DB
H-3002
H-3002
H-3002
H-3002
H-3002
H-3002
H-3002
H-3002
H-3002
H-3002
H-3002
H-3002
H-3002
H-3002
H-3002
H-3002
H-3002
1 213BY
2 427DE
3 400DB
4 213HM
5 207CN
6 401F
7 213CE
8 500-030-014
9 422AA
10 213ZA
11 404C
12 423BB
13 401D
14 500030-011
15 400A
16 407A
17 418DE
18 221DA
19
20
21
22
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
S650EO
427CA
219A
500-01-006
412BB
423BB
404C
214AJ
400AF
213BO
222EA
222FF
404D
401E
401B
212TM
212TS
STOPFEN F. RUNDROHRE, D 15-17
GEW.STIFT M6X6
STELLRING D 15x25x12 +GEW. M6
POLYAMIDRAD D100X30
VERSTELLSCHRAUBEN MIT TELLER
SKT MUTTER M10 SCHWARZBLANK
AUFLAGENOPPEN SCHWARZ
RADACHSE D3
LINSENSCHRAUBE M6X12 VERZ.
BOHRKOPFSCHUTZ BF SCHWARZ
SCHEIBE M6
INBUSSCHRAUBE M6X10 SCHWARZ
SKT MUTTER M6 SCHWARZBLANK
MOTORSCHUTZHAUBE D3
SCHEIBEN AUS STAHL M8 FORM R
FEDERRING M8 BLANK
SKT SCHRAUBE M8X30 SCHWARZ
DS-MOTOR 3 PHASEN, 2,2KW, IMB 34
EINPHASENMOTOR, 1,8KW, IMB34
INBUSSCHLUESSEL 8MM
GEW.STIFT M6X10
BOHRFUTTER 0-16 (MANDRINI)
Hauptschalter Links- Rechtslaufwahl
ZYLINDERSCHR. M4X10 VERZINKT
INBUSSCHRAUBE M6X10 SCHWARZ
SCHEIBE M6
UMLEGGRIFF MANICO MM 70 M8
SKT HUTMUTTER M8 VERZINKT
RECHTECKSTOPFEN
FLACHE SKT MUTTER PVC PSK 13
KABELVERSCHRAUBG. KUNSTSTOFF
SCHEIBE M8
SKT MUTTER M8 SCHWARZBLANK
SKT MUTTER M4 SCHWARZBLANK
TYPENKLEBER HAMMER D3
TYPENKLEBER HAMMER 290MM
33
Dlabačka
D3
Náhradní díly
Obr. 10: Náhradní díly
34
Dlabačka
D3
Náhradní díly
H-3001
H-3001
H-3001
H-3001
H-3001
H-3001
H-3001
H-3001
H-3001
H-3001
H-3001
H-3001
H-3001
H-3001
H-3001
H-3001
H-3001
H-3001
H-3001
H-3001
H-3001
H-3001
H-3001
H-3001
H-3001
H-3001
H-3001
H-3001
H-3001
H-3001
H-3001
H-3001
H-3001
H-3001
H-3001
H-3001
H-3001
H-3001
H-3001
H-3001
H-3001
H-3001
H-3001
H-3001
H-3001
H-3001
H-3001
H-3001
H-3001
432C
H- 001
H-3001
432C
H-3001
H-3001
H-3001
H-3001
1 418DC SKT
2 78-03-110
3 76-07-236
4 78-07-234
5 404F
6 213FG
7 402RC
8 424DF
9 401E
10 421CE
11 500-030-001
12 500-030-003
13 500-030-002
14 440B
15 404E
16 205B
17 500-030-007
18 500-030-202
19 421BE
20 415CC
21 406D
22 423BA
23 404C
24 415EG
25 500-030-004
26 424DH
27 421DF
28 407A
29 500030-001
30 400AH
31 400-030-013
32 418CH
33 213FF
34 422AA
35 404C
36 432W
37 500-030-005
38 500-030-013
39 409F
40 432M
41 76-01-040
42 404C
43 401D
44 421BG
45 208I
46 12.0.361
47 404D
48 440C
49 500-030-008
50 500-030-006
51 500-030-009
52
53
54
55
417DG
418EB
500-030-010
421BA
SCHRAUBE M8X20 SCHWARZ
BEILAGSCHEIBE D35XD9.2X4
SPINDELMUTTER
HOEHENSPINDEL FRS- KRS
SCHEIBE M12
KEGELRAD D33MM, MODUL 2, Z15,
SKT MUTTER M10
GEW.STIFT M8X30
SKT MUTTER M8 SCHWARZBLANK
INBUSSCHRAUBE M8X60
GRUNDSCHLITTEN
GRUNDSCHLITTENBOLZEN
GRUNDSCHLITTENTRÄGER
SICHERHEITSSKTMUTTER M8
SCHEIBE M10
RAENDELMUTTER M6 ART.731-30
ANSCHLAGBUCHSE
TIEFENANSCHLAGBLECH
INBUSSCHRAUBE M6X14 SCHW.
TORBANDSCHRAUBE M6X20 VERZ
SCHEIBE M8
INBUSSCHRAUBE M6X16 SCHW.
SCHEIBE M6
TORBANDSCHRAUBE M10X140
HÖHENSCHLITTEN
GEW.STIFT M8X40
INBUSSCHRAUBE M8X30 SCHW.
FEDERRING M8 BLANK
LAGERARMSTÜTZE GESCHWEISST
SENKSCHR. MIT ISK M6X10
BOHRHEBEL FD
SKT SCHRAUBE M6X10 SPEDCAPS
KEGELRAD D60MM, MODUL 2, Z30
LINSENSCHRAUBE M6X12 VERZ.
SCHEIBE M6
RILLENKUGELLAGER 16003 ZZ
HANDRADWELLE
DRUCKSCHIENE
SICHERUNGSRING 20X1,2
RILLENKUGELLAGER 6004 ZZ
DICKTEN-LAGERHALTER
SCHEIBE M6
SKT MUTTER M6 SCHWARZBLANK
INBUSSCHRAUBE M6X35 SCHWARZ
HANDRAD „VOLANTINO“
KLEMMHEBEL, GR.II, MUTTER M8
SCHEIBE M8
SICHERHEITSSKTMUTTER M10
V-LAGERROLLE
RILLENKUGELLAGER 6000 ZZ
KREUZSCHLITTEN
K-LAGERROLLE
RILLENKUGELLAGER 6000 ZZ
SKT SCHRAUBE M10X60 SCHWARZ
SKT SCHRAUBE M10X25 SCHWARZ
LAGEREXZENTER
INBUSSCHRAUBE M6X10 SCHWARZ
35
Dlabačka
D3
Náhradní díly
H-3001
H-3001
H-3001
H-3001
H-3001
H-3001
H-3001
H-3001
H-3001
H-3001
H-3001
H-3001
H-3001
H-3001
H-3001
H-3001
H-3001
H-3001
H-3001
H-3001
H-3001
36
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
407D
500-030-203
204CB
500-030-206
424CJ
225BC
406EA
500030-002
400BD
106DC
400EA
213AK
432I
440CB
421BA
214QD
500-030-218
213AI
401F
402K
402I
FEDERRING M6
ANSCHLAGFINGER
RAENDELSCHRAUBE M6X20
PROFILBLENDE RECHTS
GEW.STIFT M6X10
HAMMERKOPF GEWINDEPLATTE M6
SCHEIBE M10 VERZINKT
WERKSTÜCKANSCHLAG
SENKSCHR. MIT ISK M6X12
BOHRTISCH LC LT.Z.500-030-020B
SKT BOHRSCHRAUBE 4,8X32
PVC-TAUCHKAPPEN 16MMX100MM
RILLENKUGELLAGER 6301 ZZ
SICHERHEITSSKTMUTTER M12
INBUSSCHRAUBE M6X10 SCHWARZ
GELENKLAGER FD
ABSTREIFWINKEL
PROFILABSTREIFER FÜR
SKT MUTTER M10 SCHWARZBLANK
SKT MUTTER M10 FLACH
SKT MUTTER M8 VERZINKT FLACH
Dlabačka
D3
Abecední rejstřík
14 Abecední rejstřík
B
Bezpečnost, 8
Bezpečnost při obsluze, 23
Bezpečnost při instalaci, 20
Bezpečnost při odstraňování poruch, 28
Bezpečnost při údržbě, 26
Bezpečnost při provádění nastavení, 22
Bezpečnost při přípravě, 22
Bezpečnost při přepravě, 18
Bezpečnostní obuv, 10
Bezpečnost práce, 9
E
Emise prachu, 14
Emise hluku, 15
ES prohlášení o shodě, 12
Elektrické připojení, 13, 21
H
Hmotnost, 13
Hlavní vypínač, 17
I
Instalace, 20
K
Konstrukce, 16
L
Likvidace, 7
M
Místo instalace, 20
N
Nástroje, 14
Nebezpečí a rizika, 10
Náhradní díly, 32
Nastavení, 22
Návod k obsluze, 8
O
Obal, 18
Opotřebované díly, 27
Ochrana autorských práv, 6
Osobní ochranné prostředky, 10
Ochrana sluchu, 10
Odborný personál, 9
Obsluha, 23
Odsávání, 14, 21
Ochranný pracovní oděv, 10
P
Příslušenství, 16
Příprava, 22
Prohlášení o shodě, 12
Poskytovaná záruka, 6
Prohlášení o záruce, 6
Provozní podmínky, 13
Použití v souladu s určením, 8
Provozovatel, 9
Personál, 9
Poruchy, 28
Postup v případě poruchy, 28
Přehled, 16
Přestavby stroje, 8
Přeprava, 18
Přejímka dodávky, 19
R
Ručení, 6
Rozměry, 13
S
Skladování, 19
Schéma zapojení, 30
T
Technické údaje, 14
Typový štítek, 17
U
Údržbářské práce,26
Údržba, 26
V
Výměna nástroje, 22
Vedení stolu, 27
Vysvětlení symbolů, 5
Vypnutí, 24
Z
Změny stroje, 8
Zastavení v nouzovém případě, 24
Zbytková rizika, 11
Zapnutí, 22
37

 Obj.
+43 tel.
5223 58500
OBJ. FAX
+43 5223 56130 : E-mail
[email protected]
Obj. č.
www.ham
mer.at
DER KATA
LOG
Označení zboží:
?
ANO, zašlete mi nový
katalog FELDER 2006/07.
MASCHINEN
WERKZEUGE
ZUBEHÖR
ABSAUGUNG
GER
Jméno
Příjmení/Firma
POZOR: Pokud jste plátce DPH, uveďte DIČ!
Ulice + číslo popisné
IČO/Místo
Tel. (včetně předvolby)
Fax (včetně předvolby)
Mobilní tel. č. (včetně předvolby)
K zastižení od-do:
Ano, chci, abyste mi zasílali informace o novinkách!
E-mail
@
Zboží zašlete na mou adresu v souladu s Vašimi dodacími a platebními podmínkami:
Datum
objednávky:
ks
Podpis:
KR-Felder-Str. 1
A-6060 Hall in Tirol
Tel.: +43 (0) 52 23 / 45 0 90
Fax.: +43 (0) 52 23 / 45 0 99
E-mail: [email protected]
Internet: www.hammer.at

Podobné dokumenty