Rozpočet po 4. úpravě k 26.11.2009

Transkript

Rozpočet po 4. úpravě k 26.11.2009
Rozpočet po 4. úpravě k 26.11.2009.xls
Rekapitulace příjmů
v tis. Kč
daňové
234 812,00
nedaňové
13 393,85
dotace
188 517,01
kapitálové
10 509,25
133 727,24
ostatní
Profireal
60 000,00
celkem příjmy
640 959,35
1
Příjmy
Daňové
druh příjmu
Rozpočet po 4. úpravě k 26.11.2009.xls
podíl na daních ze SR
DPFO - závislá činnost
DPPO - právnické osoby
DPPO - srážková daň
DPH - přidaná hodnota
tis.Kč
234 812,00
139 800,00
32 500,00
40 000,00
2 300,00
65 000,00
daň z příjmu OSVČ
4 500,00
daň z příjmu právnických osob za obce
5 697,00
daň z nemovitostí
44 000,00
poplatek za ukládání odpadu
17 000,00
ostatní daně a poplatky
23 815,00
poplatek za svoz odpadů
poplatek za užívání VHP
poplatek za užívání VHP dle vyhlášky
poplatek za psy
poplatek za užívání veřejného prostranství
příjmy za zkoušky - řidičské průkazy
ostatní správní poplatky
8 500,00
3 000,00
3 500,00
500,00
415,00
400,00
7 500,00
Nedaňové
13 393,85
z vlastní činnosti
1 350,65
pult centrální ochrany
Kadaňské noviny
reklama SVS - Advent 2009
reklama ČEZ - doplatek 2008 - kniha
reklama ČEZ - Maxipes Fík
reklama FRK - Císařský den
MP - dětský tábor
reklama SASME - Císařský den
ostatní příjmy
pronájem majetku
nájem z pozemků
nájem z bytů a nebytů
dary
neinvestiční
sankční platby
pokuty městské policie
pokuty přestupkové komise
pokuty - dopravní agendy
pokuty - životní prostředí
ostatní sankční platby
ost.odvody přebytků organizací s přímým vztahem
Profireal
Přijaté transfery
dávky sociální péče pro zdrav. postižené a pomoci v hmotné nouzi
příspěvek na péči opráv. osobám podle zákona 108/2006 Sb.
neinvestiční náklady na žáka - od obcí
příspěvek na výkon přenesené působnosti
Územně analytické podklady
Územní plán Kadaně
příspěvek na školství - KÚ
Obslužný objekt pro dětské dopravní hřiště v Kadani - dotace MF
zateplení 5.ZŠ - dotace z Fondu soudržnosti
zateplení 5.ZŠ - dotace SFŽP
Revitalizace Svatého kopce - dotace SFŽP, ERDF
Naučná stezka Svatý vrch - dotace SFŽP, ERDF
výkon státní správy v oblasti sociálních služeb - KÚ
činnost v oblasti sociálně - právní ochrany dětí - KÚ
příspěvek na zabezpečení ambulantní pohotovostní péče
Františkánské léto - KÚ
podpora obnovy kulturních památek - Fr. klášter - MK
Restaurování nástěnných maleb Fr. kláštera - KÚ
dotace na knihovnický software - MK
Volby do EP - KÚ
neinvestiční dotace na výdaje jednotek SDH - KÚ
Odborný lesní hospodář - KÚ
Výsadba min. podílu melioračních a zpevňujících dřevin - KÚ
Zpracování lesních hospodářských osnov 2009-2018 -KÚ
Hřiště kasárna - park - MMR
regenerace sídliště C - etapa A - MMR
Podpora terénní práce - KÚ
zimní stadion - rekonstrukce ledové plochy - KÚ
Program regenerace MPR a MPZ
pojistné pro osoby vykonávající veřejnou službu - MPSV
Prevence kriminality - KÚ
Czech POINT - KÚ
Příjmy I.
PAŽIT - dotace KÚ pro 2.ZŠ a 5. ZŠ
Nábřeží Maxipsa Fíka - Severozápad
550,00
150,00
50,00
50,00
238,00
29,75
11,00
11,90
260,00
3 450,00
800,00
2 650,00
870,00
870,00
2 509,20
400,00
160,00
1 500,00
199,20
250,00
5 214,00
5 214,00
188 517,01
28 100,00
67 440,00
260,00
29 142,70
904,40
1 190,00
3 109,00
1 600,00
18 262,30
1 074,25
201,70
304,94
856,60
3 569,71
1 145,00
50,00
500,00
400,00
99,00
275,60
500,00
98,84
111,40
21,57
7 250,00
4 000,00
200,00
3 000,00
1 250,00
8,00
81,00
58,26
22,00
13 252,51
2
Alej u Františkánského kláštera - provedeno r. 2008
178,23
Rozpočet po 4. úpravě k 26.11.2009.xls
Příjmy I.
2
Rozpočet po 4. úpravě k 26.11.2009.xls
druh příjmu
tis.Kč
Kapitálové
10 509,25
prodej nemovitostí
10 509,25
Strážiště I.
Strážiště II.
splátky - půdní vestavba
prodej pozemků
prodej bytů
investiční dary
příjmy z prodeje ost. hmotného dlouhodobého majetku
Ostatní
6% ze zisku z VHP
vrácení půjčky K-Centrum
úroky z bankovních účtů
odtahy vozidel
převod přebytku hospodaření za rok 2008 včetně výnosu z portfolia
kontokorentní úvěr
vrácení bankovních záruk z výběrových řízení - OV
pojistné plnění
volby do krajského zastupitelstva - doplatek
úhrady z dobývacího prostoru
poplatky za zadávací dokumentaci
ostatní příjmy
nadační příspěvek - Dopravní zklidnění průtahu
Evropský den bez aut
splátky půjček od obyvatel (FRB, soc. půjčky)
věcná břemena
Příjmy II.
3 700,00
2 400,00
100,00
500,00
800,00
3 000,00
9,25
133 727,24
2 000,00
250,00
500,00
50,00
110 740,47
20 000,00
-3 000,00
412,77
127,20
1 158,20
52,60
1 230,00
50,00
20,00
100,00
36,00
3
Rozpočet po 4. úpravě k 26.11.2009.xls
Rekapitulace výdajů
v tis. Kč
Odbor vnitřních věcí
81 083,67
Odbor životního prostředí
14 333,96
Odbor dopravy
4 230,00
Odbor regionálního rozvoje
5 032,50
Odbor výstavby
252 299,33
Stavební úřad
140,00
Odbor školství
7 194,00
Odbor sociálních věcí
Organizační složky
96 113,00
3 874,00
Příspěvkové organizace
41 953,00
Ostatní výdaje
74 705,89
Profireal
60 000,00
celkem výdaje
640 959,35
Výdaje
4
Rozpočet po 4. úpravě k 26.11.2009.xls
druh výdaje
Odbor vnitřních věcí
mzdové a sociální náklady
tis.Kč
81 083,67
65 227,00
platy
náhrady mezd v době nemoci
OON
ošatné
sociální pojištění
zdravotní pojištění
pojistné z mezd
refundace mezd
převod do sociálního fondu
platy - hasiči
OON - hasiči
sociální pojištění - hasiči
zdravotní pojištění - hasiči
43 898,00
143,00
2 864,00
80,00
11 632,00
4 253,00
287,00
70,00
1 500,00
261,30
137,60
65,20
35,90
neinvestiční náklady
9 835,16
ochranné pomůcky
knihy, tisk
drobný hmotný majetek
materiál
pohonné hmoty
poštovné
telekomunikace a radiokomunikace
poradenské a právní služby
nákup služeb
školení a vzdělávání
opravy a údržba
SPOZ
cestovné
pohoštění
GIS
dálniční známky
nájemné
volby do EP - dotace KÚ
Czech POINT - dotace KÚ
vlastní zdroje k dotaci Czech POINT
80,00
120,00
705,00
1 640,00
200,00
1 200,00
789,72
660,00
1 950,00
350,00
1 168,30
70,00
210,00
250,00
90,00
5,00
3,00
275,60
58,26
10,28
investiční náklady
1 595,20
860,20
735,00
stroje, přístroje a zařízení
programové vybavení
výkon státní správy v oblasti sociálních služeb - KÚ
platy
náhrady mezd v době nemoci
sociální pojištění
zdravotní pojištění
pojistné z mezd
856,60
637,04
3,56
156,50
56,00
3,50
činnost v oblasti sociálně - právní ochrany dětí - KÚ
platy
náhrady mezd v době nemoci
sociální pojištění
zdravotní pojištění
pojistné z mezd
pohonné hmoty
nákup materiálu
drobný hmotný majetek
cestovné
školení
poštovné
telekomunikace a radiokomunikace
3 569,71
2 414,00
17,00
587,00
218,00
18,00
74,70
110,00
70,00
10,00
16,01
25,00
10,00
OVV
5
Rozpočet po 4. úpravě k 26.11.2009.xls
druh výdaje
Odbor životního prostředí
údržba zeleně
investice v zeleni
ochrana ovzduší - monitoring
TSK s.r.o. - ošetření zeleně
údržba sportovišť
údržba zahrad Františkánského kláštera
ochrana přírody a krajiny
údržba naučných stezek
enviromentální výchova
konzultace les
údržba lesů
myslivost
odpadové hospodářství
psí útulek
deratizace a desinfekce
likvidace autovraků
TSK s.r.o. - čištění Prunéřov
likvidace následků ropných a jiných havárií
Revitalizace Svatého kopce - dotace SFŽP, ERDF, vlastní zdroje
Naučná stezka Svatý vrch - dotace SFŽP, ERDF, vlastní zdroje
Odborný lesní hospodář - dotace KÚ
Výsadba min. podílu melioračních a zpevňujících dřevin - dotace KÚ
Zpracování lesních hospodářských osnov 2009-2018 - dotace KÚ
OŽP
tis.Kč
14 333,96
4 491,00
3 148,50
5,00
3 250,00
886,50
70,00
190,00
100,00
15,00
44,00
220,00
30,00
249,20
500,00
30,00
30,00
260,00
20,00
224,12
338,83
98,84
111,40
21,57
6
Rozpočet po 4. úpravě k 26.11.2009.xls
druh výdaje
tis.Kč
Odbor dopravy
4 230,00
TSK s.r.o. - údržba dopravního značení
TSK s.r.o. - MHD
BESIP
zimní rekreační doprava
300,00
3 735,00
130,00
65,00
OD
7
Rozpočet po 4. úpravě k 26.11.2009.xls
druh výdaje
Odbor regionálního rozvoje
příspěvky MPR - zachování a obnova kulturních památek
územní plánování
památková péče
regenerace MPR
publikace o MPR
ROP č.p. 7
obnova č.p. 7 - přípravné a projektové práce
Program regenerace MPR a MPZ - dotace MK
ORRaUP
tis.Kč
5 032,50
500,00
330,00
52,50
2 050,00
650,00
0,00
200,00
1 250,00
8
Rozpočet po 4. úpravě k 26.11.2009.xls
druh výdaje
tis.Kč
Odbor výstavby
252 299,33
zeleň
6 400,00
cyklostezka - přejezd průtahu na sídliště D
Shell + úprava průtahu - 6. etapa
0,00
6 400,00
ROP
102 252,51
Nábřeží Maxipsa Fíka
Nábřeží Maxipsa Fíka - dotace Severozápad
Sportovní hala
33 000,00
13 252,51
56 000,00
doprava
31 970,00
chodníky a komunikace
cyklostezka - (Kadaň - Prunéřov) 1.etapa část A - dokončení
cyklostezka
regenerace sídliště C - etapa D - dokončení z r. 2008
regenerace sídliště C - etapa A
regenerace sídliště C - dar DNT
regenerace sídliště C - dotace MMR
školství
7 355,00
5 615,00
0,00
11 000,00
1 000,00
3 000,00
4 000,00
38 470,82
údržba škol a školských zařízení
zateplení 5.ZŠ
zateplení 5.ZŠ - dotace z Fondu soudržnosti
zateplení 5.ZŠ - dotace SFŽP
5 134,27
14 000,00
18 262,30
1 074,25
kultura
1 900,00
fresky - klášter
Fresky Františkánský klášter - dotace MK
Fresky Františkánský klášter - dotace KÚ
1 000,00
500,00
400,00
vnitřní správa
11 833,00
údržba budov
údržba hradeb
investice do veřejného osvětlení
energie města
Orfeum
3 593,40
231,00
208,60
7 800,00
0,00
sportoviště
38 974,00
ostatní sportoviště - údržba
ostatní sportoviště - energie
dětské dopravní hřiště
Obslužný objekt pro dětské dopravní hřiště v Kadani - dotace MF
zimní stadion a koupaliště - údržba
zimní stadion a koupaliště - energie
fotbalový stadion - údržba
zimní stadion - rekonstrukce ledové plochy
zimní stadion - rekonstrukce ledové plochy - dotace KÚ
hřiště kasárna - park
hřiště kasárna - park - dotace MMR
TSK s.r.o.
500,00
1 100,00
1 188,00
1 600,00
1 500,00
5 536,00
500,00
14 000,00
3 000,00
2 800,00
7 250,00
10 550,00
zimní údržba
čištění města
údržba veřejného osvětlení
občanská vybavenost
blokové čištění
kanalizace
tržnice a WC
hřbitov
komunikace
2 010,00
3 200,00
2 350,00
250,00
350,00
690,00
500,00
600,00
600,00
správa odboru - projekty
9 949,00
OV
9
Rozpočet po 4. úpravě k 26.11.2009.xls
druh výdaje
tis.Kč
Stavební úřad
140,00
mapové podklady, dokumentace
odborné posudky
nutné zabezpečovací práce (§ 135 SZ)
15,00
25,00
100,00
SU
10
Rozpočet po 4. úpravě k 26.11.2009.xls
druh výdaje
Odbor školství a kultury
školství
tis.Kč
7 194,00
142,00
literatura a ostatní
ceny pro soutěže škol
akce škol - služby
neinvestiční náklady - žáci dětské domovy
12,00
50,00
70,00
10,00
sport
140,00
ceny pro sportovce, sportovní akce
sportovec města
125,00
15,00
kultura
6 912,00
propagace
kniha vinařství + legendy
narozeniny Maxipsa Fíka
Orfeum - koncerty - pop
ostatní - výlep, plakáty
Císařský den
Rockfest
Advent
Masopust
Městská galerie Karla Havlíčka
veřejná doprava na akce města
Kadaňské noviny
Sborník ke konferenci FERGUNNA
zvon pro Františkánský klášter
1 735,00
180,00
405,00
750,00
200,00
1 794,00
500,00
170,00
153,00
375,00
220,00
350,00
50,00
30,00
OŠKS
11
Rozpočet po 4. úpravě k 26.11.2009.xls
druh výdaje
Odbor sociálních věcí
dávky sociálné péče pro zdrav. postižené a pomoci v hmotné nouzi
příspěvek na péči opráv. osobám podle zákona 108/2006 Sb.
sociální právní ochrana dětí a ostatní služby
podíl města na dotaci "podpora terenní práce"
poukázky pro osoby v hmotné nouzi
Podpora terénní práce - dotace KÚ
prevence kriminality - dotace KÚ
OSVaZ
tis.Kč
96 113,00
28 100,00
67 440,00
220,00
60,00
60,00
200,00
33,00
12
Rozpočet po 4. úpravě k 26.11.2009.xls
druh výdaje
Organizační složky
Městská policie
tis.Kč
3 874,00
2 274,00
ochranné pomůcky
prádlo, oděv, obuv
knihy, učební pomůcky, tisk
drobný hmotný majetek
nákup materiálu
pohonné hmoty
telekomunikace a radiokomunikace
školení a vzdělávání
nákup služeb
odtahy vozidel
opravy a udržování
cestovné
ostatní nákupy j.n.
věcné dary
prevence kriminality a patologických jevů
prevence kriminality - dotace KÚ
0,00
168,00
5,00
288,00
150,00
242,00
110,00
130,00
710,00
100,00
200,00
17,00
20,00
5,00
81,00
48,00
Požární ochrana
1 600,00
ochranné pomůcky
prádlo, oděv a obuv
refundace
knihy, tisk
nákup materiálu
pohonné hmoty
telekomunikace a radiokomunikace
školení a vzdělávání
poradenské a právní služby
nákup služeb
cestovné
opravy a udržování
programové vybavení
ostatní nákupy
drobný hmotný majetek
stroje, přístroje a zařízení
dopravní prostředky
168,70
60,00
5,00
3,00
95,00
100,00
40,00
40,00
2,00
72,00
2,00
50,00
10,00
10,00
29,80
350,50
562,00
Civilní ochrana a obrana
0,00
Org.složky
13
Rozpočet po 4. úpravě k 26.11.2009.xls
druh výdaje
Příspěvkové organizace
Městská správa sociálních služeb
provoz
tis.Kč
41 953,00
3 708,00
3 708,00
Městská knihovna
4 099,00
provoz
dotace na knihovnický software - dotace KÚ
4 000,00
99,00
Kulturní zařízení Kadaň
8 750,00
provoz
investice - nákup klavíru
Františkánské léto - dotace KÚ
8 500,00
200,00
50,00
Školská zařízení
25 396,00
1.ZŠ
4 793,10
provoz obec
provoz KÚ
4 230,00
563,10
2.ZŠ
3 258,10
provoz obec
provoz KÚ
PAŽIT - dotace KÚ
2 692,00
556,10
10,00
3.ZŠ
3 497,60
provoz obec
provoz KÚ
2 943,00
554,60
5.ZŠ
3 469,70
provoz obec
provoz KÚ
PAŽIT - dotace KÚ
3 016,00
441,70
12,00
ZŠ a MŠ při nemocnici
1 769,70
provoz obec
provoz KÚ
1 582,00
187,70
DDM Šuplík
1 900,00
provoz obec
1 900,00
ZUŠ
922,00
provoz obec
922,00
1.MŠ
741,70
provoz obec
provoz KÚ
650,00
91,70
3.MŠ
895,70
provoz obec
provoz KÚ
780,00
115,70
4.MŠ
855,60
provoz obec
provoz KÚ
730,00
125,60
6.MŠ
867,00
provoz obec
provoz KÚ
740,00
127,00
9.MŠ
1 454,70
provoz obec
provoz KÚ
1 250,00
204,70
10.MŠ
971,10
provoz obec
provoz KÚ
830,00
141,10
PO
14
Rozpočet po 4. úpravě k 26.11.2009.xls
druh výdaje
tis.Kč
Ostatní výdaje
74 705,89
Transfery a dary
16 741,50
sportovní organizace
Hockey Club Kadaň - pozemní hokej
ostatní organizace
Náboženská obec církve čs. husitské v Kadani
Nemocnice Kadaň s.r.o. (včetně pojištění)
Nemocnice Kadaň s.r.o. - investice
mzdy zimní stadion a koupaliště
SK Kadaň a.s. - A mužstvo
FK Tatran - A mužstvo
Granty sociální komise
renovace fresek v kostele Čtrnácti sv. Pomocníků v Kadani
Vodní záchranná služba Nechranice
Rodiče a děti Kadaně
K - centrum
příspěvky za členství - Nechranicko, Euroregion, SHS ČMS
dotace na železniční dopravu pro rekr. účely
dary obyvatelstvu
Ostatní výdaje
2 200,00
100,00
600,00
100,00
4 300,00
2 500,00
3 000,00
1 700,00
500,00
300,00
1 000,00
50,00
100,00
100,00
131,50
30,00
30,00
57 964,39
TSK s.r.o. - TDO dle vyhlášky
TSK s.r.o. - svoz odpadkových košů
TSK s.r.o. - nebezpečný odpad
majetkoprávní úsek
pojištění
nákup pozemků
poplatky bance
úrok z kontokorentu
odměna za správu bytů - Profireal
odměna za prodej bytů - Profireal
daň z převodu nemovitostí
půjčka K-Centrum
odvod za neplnění zam. zdr. post.
ostatní výdaje
finanční vypořádání dotací z roku 2008 - příspěvek na péči
finanční vypořádání dotací z roku 2008 - dávky v hmotné nouzi
finanční vypořádání dotací z roku 2008 - podpora terénní práce
příspěvek na zabezpečení ambulantní pohotovostní péče
daň z příjmu právnických osob za obce
DPH
rezerva - kontokorentní úvěr
rezerva
Ostatní
9 400,00
600,00
400,00
607,60
3 108,00
300,00
500,00
1 000,00
2 360,00
30,00
100,00
250,00
100,00
500,00
1 081,50
990,57
100,00
1 145,00
5 697,00
238,20
20 000,00
9 456,52
15
Rozpočet po 4. úpravě k 26.11.2009.xls
Sociální fond
Příjmy
1 963,00
převod zůstatku z roku 2008
příděl do fondu pro rok 2009
463,00
1 500,00
Výdaje
1 963,00
penzijní připojištění
stravenky
kulturní a společenské akce
výročí
věrnostní příspěvek zaměstnancům formou šeků
rezerva
Sociální fond
360,00
490,00
70,00
12,00
880,00
151,00
16
Rozpočet po 4. úpravě k 26.11.2009.xls
Profireal - správa a údržba byt. fondu
Příjmy
60 000,00
přebytek hospodaření z roku 2008
správa a údržba bytového fondu
17 671,90
42 328,10
Výdaje
60 000,00
správa a údržba bytového fondu
odvod přebytku Městu Kadaň
54 786,00
5 214,00
Profireal
17
Rozpočet po 4. úpravě k 26.11.2009.xls
Organizace města
Tepelné hospodářství Kadaň s.r.o.
výdaje
příjmy
provoz
zisk
investice
128 646,00
116 926,00
11 220,00
500,00
Technické služby Kadaň s.r.o.
42 600,00
42 500,00
0,00
100,00
Kabelová televize Kadaň a.s.
34 935,43
29 130,25
0,00
5 805,18
Nemocnice Kadaň s.r.o.
190 621,00
183 651,00
6 970,00
0,00
celkem
396 802,43
372 207,25
18 190,00
6 405,18
organizace města
18

Podobné dokumenty

Podíl 1/2 RD Louchov

Podíl 1/2 RD Louchov Předmětem ocenění je spoluvlastnický podíl na nemovitých věcech o velikosti 1/2 vzhledem k celku. Vzhledem ke skutečnosti, že spoluvlastnické podíly nejsou standardním předmětem obvyklého obchodníh...

Více

Strategický plán Kadaně

Strategický plán Kadaně Seznam osob zúčastněných v různých fázích Strategického plánu Kadaně (dle abecedního pořadí, bez akademických titulů) Ivan Bejček - Odbor dopravy Pavel Beran - Komise pro SPK Jiří Beránek - Komise ...

Více

kultura - Jablonec nad Jizerou | Krkonoše

kultura - Jablonec nad Jizerou | Krkonoše Informace Městská knihovna Jablonec nad Jizerou, tel.481591101 Vstupné 60,- Kč

Více

prioritní osa 1 - Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad

prioritní osa 1 - Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad Centrum sportu a volného času - Tréninková hala a šatnovací blok

Více

regio kveten 2011 212x300:Sestava 1.qxd

regio kveten 2011 212x300:Sestava 1.qxd o kterých v tomto čísle přinášíme informace. Ty najdete i na našem zpravodajském portále iTeplice.cz, na kterém zveřejňujeme každý den aktuální informace o dění v regionu. V příštích týdnech si pro...

Více

Speciální program Operations Management - ISBM

Speciální program Operations Management - ISBM Nabídka zvýhodněného programu Operations management s možností uznání pro pokračování v programu MBA A) Druhý ročník prakticky orientovaného vzdělávacího programu v rozsahu 22 dnů Začátek 26. - 27...

Více