Stáhnout v PDF - Masarykova veřejná knihovna Vsetín

Komentáře

Transkript

Stáhnout v PDF - Masarykova veřejná knihovna Vsetín
květen 5/2012
MAGAZÍN
MVK
Masarykovaveřejná
knihovnaVsetín
Dolnínáměstí1356
75501Vsetín
tel.:575755141
mobil:720449454
email:[email protected]
http://www.mvk.cz
http://www.facebook.
com/mvk.vsetin
Informačnícentrum
Dolnínáměstí1356
75501Vsetín
tel.:575755111
[email protected]
http://vsetin.mic.cz
http://www.facebook.
com/ic.vsetin
knihovnaDolnínáměstí
aInformačnícentrum
pondělí-pátek 10:00-18:00
středa
08:00-18:00
sobota
09:00-12:00
Informačnícentrum
+půjčovna2.patro
městsképobočky
Luh,Rokytnice,Trávníky
pondělí,středa 10:00-12:00
13:00-17:00
úterý,pátek
10:00-12:00
13:00-16:00
čtvrtek,sobota zavřeno
ÚVODNÍK
aMarkétaPilátová
vknihovně.Všem,kteříjste
nabesedysčeskýmiautory
aautorkamidoknihovny
přišli,děkujeme.
Apozvánkydoknihovny?
Přijďtesisnámičíst
(2.května),povídatohistorii
Vsetína(3.5.)nebooslavit
20.výročízvukovéknihovny
(10.května).
„Bylajednoučtyřimalásemínka–turčinka,
kokarda,Krásnoočkoagazánie.Atase
rozhodla,žesivyjdoudosvěta…(Takzačíná
jednazesoutěžníchpracídětskéliterární
soutěžeKdekončísvět,jejížkrajskékolo-již
12.ročník-proběhlove
vsetínskéknihovně27.dubna.)
"Byla jednou čtyři malÁ semínka Mátechuťčístdál?Pokračování
turčianka, kokarda, KrÁsnoočko
najdetevesborníčkuvítězných
pracíliterárnísoutěže,kterýje
a gazÁnie"
kdispozicivevšechpůjčovnách
Amůžetejíttakéspanem
knihovny.Mydospělísičastostěžujeme,žeděti
Drlíkemnavycházku(8.
jensedíupočítačůanemajíčasnanicjiného.
a22.května),naminulé
Myslím,žetatoliterárnísoutěž,kterése
schůzcesesešlo38
zúčastnilo655dětízeZlínskéhokraje,
účastníků!Přejemevám
dokazuje,žetonenítakúplněpravda.Atoje
krásnéslunečnéjarose
mocdobře!
zajímavouknihou,např.
2.květnaskončil3.ročníkLiterárníhojara,
právěoduvedenýchčeských
kterýpřipravujemespolečněsMasarykovým
autorek.Jejichknihyjsou
gymnáziem.
totižvýborné.
Podařiloseletossehnatopravdumimořádné
osobnosti,aťužnapř.MartinHilskýaMichael
Londesgorough,kteříbesedovalinagymnáziu,
HelenaGajdušková
neboMarkétaTučková,RadkaDenemarková
PŘEČTĚTE SI, CO NÁS ZAUJALO
Pravidelně VÁm doporučujeme knihy, které jsme
četli, a které nÁs zaujaly. Nechte se zlÁkat
některými z našich tipů. Dnes doporučuje RADKA
TURPIšOVÁ a veronika baĎurovÁ. VíCE RECENZí
NAJDETE NA WEBOVýCH STRÁNKÁCH KNIHOVNY
v rubrice "čteme a doporučujeme".
Zdenka BlechovÁ Tsugumi OBa
Partnerské vztahy Death note
Kniha,kterámězaujala,jesoučástí
trilogieZdenkyBlechovénatéma
partnerskévztahy.
Partnerskévztahyanebcoočekávážena
odmužeamužodženyjeknihou,která
řešínejenrozdílmezimužemaženou,
alebezzábranhovoříosexu,tantřeaj.
Knihajepoučnáprokaždého,kdochce
pochopittohodruhého.
Každýjsmejiný,ženyjsoupravým
opakemmužůamužipravýmopakem
ženajetřebasiuvědomit,žetendruhý
budevždymysletajednatjinak,nežsi
představuji.Neníjasnovidnýapokudpo
němněcochci,mám„návod",
jaksiotoříct.
Knihajedoplněnamoudrými
channelingy-poselstvími
zVesmíru.Tutoknihupsal„sámživot",
aprotojivřeledoporučuji.
Pokudnemátenásledující2hodinyčas,
abystezašlidoknihovny,půjčilisiknihu
Deathnoteajednímdechemjípřečetli,
animojirecenzidálnečtěte.Jde
okomiksovýpříběhosmrtonošovi,který
znudypustídosvětalidítajemný
zápisník,kterýumízabítnadálku
kohokolivnasvětě.Dějserozjede
vokamžiku,kdyzápisníknajdestudent
LaitYagami,synagentajaponsképolicie,
kterýsivezmezacíločistitsvětod
veškerýchzločinců.Covšesestane,když
začnepořádnězápisníkpoužívat,jakpo
němpůjdepolicieacovšechnobude
schopnýobětovat.Otomvšemjsou
knihyDeathnote.VlednuvyjdevČRuž
3.dílzcelkových37.Navícsejedná
ojaponskoumangu,kterávposledních
letechhýbesvětem.Takžepokudchcete
jítsdobou,neváhejte!
DOPORUČUJE RADKA TURPIšOVÁ DOPORUČUJE veronika baĎUROVÁ
NOVÉ KNIHY
Pokudneníknihadostupnávpůjčovně,můžetesijisnadnozarezervovat.
tami hoag ALLEN GINSBERG
hlubší než hrob neposílejte mi už žÁDNé DOPISY
Kalifornie,1985.Čtyřiškoláci
náhodněobjevívparkunapůl
pohřbenoumrtvolumladé
ženysezalepenýmaočima
aústy.Kpřípadujepovolán
VinceLeone,agentFBI
aodborníknatzv.profilování
vraha.Obětípřibývá,roste
izájemmédií,dopátráníse
zaplétátakéučitelkaAnne
Navarrová.Napovrch
postupněvyplouvajímístní
dávnátajemství,bolestná,
děsivátraumatavšakzůstávají
skrytaazamlčenaaždo
posledníchvíle–aněkdo
zdánlivědůvěryhodný,
milovanýaobdivovanýjeve
skutečnostichladnokrevný,
brutálnípsychopat…
Obsáhlývýborpoeziepředníhoamerického
básníkaAllenaGinsberga,zakladateleliterárního
hnutíbeatgeneration.Knihaobsahujejakbásně
notorickyznámé(Kvílení,Kádiš),takibásnědosud
včeštiněnepublikované.VýborNeposílejtemiuž
žádnédopisypodáváucelenýpřehledpadesátileté
Ginsbergovytvorbyvrozmezílet1947-1997.
Knihajedoprovázenaautorovýmiilustracemi.
david gibbins
trojskÁ maska
PodmořskýarcheologJackHowardmáneodbytný
pocit,želegendárníobjevitelTróje,Heinrich
Schliemann,neprozradilsvětuvšechno,cona
svýchvykopávkáchnašel.Zdáse,jakobydávné
zlo,ježsmetlokvetoucícivilizaci,nezemřelos
padlýmikráli,alehnalolidstvodál,dodalších
krvavých,ničivýchválek.Nacistickáposedlost
neomezenoumocísenezastavípředničím...
český rok - duben
očima dětských autorů
Večtvrtek26.dubnaproběhlovMasarykověveřejnéknihovněVsetínslavnostní
vyhodnoceníliterárnísoutěžeČeskýrok-dubenanebKdekončísvět?
ProjektKlubudětskýchknihovenSKIPsnázvemKdekončísvět,dokteréhose
každoročnězapojujíiknihovnyveZlínskémkraji,sekonalletosužpoosmé.Témata
předešlýchročníkůsměřovalaspíšezahranice-zahranicesvětů,fantazie,barev...
Letošnítémavedlodětskéautoryzpětdomů,kesvýmkořenům.Vesvýchdílech
prožívali„českýrok"-tizlínštíkonkrétněměsícduben.
Znejlepšíchpříspěvkůzcelérepublikybudenapsánaanamalovánaknihaproděti
vMalémHimaláji.Seznámísetaksobyčejnýmidnyčeskýchdětívlednu,vúnoru,
vkvětnu...Jejichzvykyasvátky.Jaktovypadávčeskéškole?Kdeaskýmbydlím?Jak
slavímnarozeniny?Očemsním?Jakéchovámedomazvíře?Corádijíme,čteme,
posloucháme...Jakvrůznýchročníchobdobíchtrávímepracovníivolnýčas?
DětizokresůVsetín,Zlín,KroměřížaUherskéHradištěpsalypoutavě,hravěivtipně
osvémdubnovémživotě.Ztvárnilyhovpróze,poeziiikomiksu.
Soutěžesezúčastnilo655dětí,jejichždílahodnotilyodbornéporotyvMasarykově.
Soutěžícíbylirozdělenidověkovýchkategorií(1.-3.třída,4.-5.třída,6.-7.třída,
8.-9.třída,speciálníškoly1.a2.stup.).
Ivdnešnídoběplnépočítačů,technikyazkratekmůžemevdětskýchpracíchobjevit
spoustupoetiky,krásnýchsloviobratůavůničeskéhojara,kterésvědčíotom,že
zvyky,tradiceiživotspřírodouunašichdětístálepřežívají.
Zvítěznýchpracíbylsestavenalmanach,kterýjepřístupnývevšechknihovnách
Zlínskéhokraje.AlmanachvzniklzafinančníhopřispěníZlínskéhokraje
aMinisterstvakulturyČR.
vítězové krajského kola
PRÓZA
I.kategorie(1.-3.třída)
1.VáclavHrabinec,Velehrad;2.JakubŽák,Zlín;
3.JaroslavHynčica,Neubuz
II.kategorie(4.a5.třída)
1.KláraMachů,UherskýBrod,2.MartinTomšíček,
Neubuz;3.MonikaSlezáčková,Zlín
III.kategorie(6.a7.třída)
1.JosefMocňák,Val.Meziříčí;2.AndreaOvčáčková,
Zubří;3.LukášBill,Zubří
IV.kategorie(8.a9.třída)
1.OndřejMertlík,Otrokovice;2.LucieHůtová,
KunoviceUPálenice;3.DominikaOvčáčková,Zubří
V.kategorie(praktickéaspeciálníškoly)
1.PavelRoman,Kroměříž;2.KristiánNovotný,
Kroměříž;3.PetraVávrová,Kroměříž
POEZIE
I.kategorie(1.-3.třída)
1.PetrRaszka,Zlín;2.RadekVacula,Velehrad;3.Erika
Ševců,Neubuz
II.kategorie(4.a5.třída)
1.DavidHabáň,Zlechov;2.AdélaZábojníková,Velký
Ořechov;3.JohanaKovaříková,Vys.Pole
III.kategorie(6.a7.třída)
1.DenisPalát,ValašskéMeziříčí;2.MilanŠimek,ZŠ
Zlín;3.LucieBouchalová,UherskéHradiště
IV.kategorie(8.a9.třída)
1.TerezaŠrámková,Zubří;2.NatálieMaléřová,Zubří;
3.DenisaVlčková,Zlín
KOMIKS
I.kategorie(1.-3.třída)
1.KryštofValeš,arošov;2.MarieJankůjová,Velehrad
II.kategorie(4.a5.třída)
1.SarahSabaková,Vsetín;2.JaroslavTrkovský,Louny;
3.DorotaIngrová/VeronikaMariaKučerová,Velehrad
III.kategorie(6.a7.třída)
1.JanKovář,Vsetín;2.KateřinaJanečková,Vsetín,3.
VeronikaSurá,RožnovpodRadhoštěm
IV.kategorie(8.a9.třída)
1.TomášCáb,Zubří;2.StanislavOndřej,Zubří;3.
NoemiKoutná/HelenaHradílková,Bystřicepod
Hostýnem
OSOBNOST MĚSÍCE
šÁrka JUNKOVÁ
ŠárkaJunková(vl.jménemJaroslava
Ševčíková)senarodilavKelči,
vystudovalagymnáziumveValašském
MeziříčíapotéPedagogickoufakultu
UniverzityPalackéhovOlomouci.
VsoučasnédoběžijeveVsetíně,kdeučí
naZákladníškoleVsetín-Sychrov.
ŠárkaJunkovápíšeknihyjakpro
dospívající,takprodospěléčtenáře
apublikujerovněžpodjményŠárkaJínová
aJanaŠvecová.
Celkemmánasvémkontěpřesdvacetknih.
JečlenkouObcespisovatelů,aleokariéře
spisovatelenavolnénozeprozatím
neuvažuje.
Autorkasepřipsaníknihvolněinspiruje
skutečnýmipříběhy,kteréčastozasazujedo
valašskéhoprostředí.
Tématyjejíchknihprodospívajícídívky
nejsoupouzeláskaazamilovanost,Junková
senebojídotknoutitragičtějšíchudálostí–
např.sebevraždy,znásilnění,nechtěného
těhotenstvíad.
PodpseudonymemŠárkaJunkovávyšlajejí
prvotinaKdyžpadánebe(2004),potéŠtěstí
chodípošpičkách(2005),nebodvadíly
Intimníčku(2005,2006);dalšíknihypro
dívkyvydalataképodjménemŠárkaJínová.
PseudonymJanaŠvecovázáměrněpoužívá
proknihyurčenédospělým–Méslzy
zůstalyvIráku(2005)aZrozeníbestie
(2008).Vposlednídoběvydáváknihyipod
svýmvlastnímjménemJaroslavaŠevčíková,
např.Písněláskysvůnídálek(2012).
Zdroje:
KdobylkdojekdonavýchodníMoravě:Fi-Ju.
ValašskéMeziříčí:ValašskéAthény,2010.s.
102.ISBN978-80-904179-4-6.
TVRDOŇOVÁ,Jana.Rozčtvrcenádáma
JaroslavaŠevčíková.In:CUBE:Mladí&
Neklidní[online].2011[cit.2012-04-26]..
spisovatelka
* 2. 5. 1967 kelč
AKCE a BESEDY
SPOLEČNÉČTENÍ
středa2.května,10:00hodin
Kklub
společnáčtenísestálaoblíbenousoučástí
programůvsetínskéknihovny.
Proměsíckvětenjsmeprovássymbolicky
vybraličtenípoezie,
kteráseponesevduchu:
"bylprvnímáj,bylláskyčas"
budeserecitovatzdělčeskýchklasiků
(JaroslavSeifert,KarelJaromírErben,
KarelHynekMácha,JiříŽáček,
JanZahradníček,JanNerudaadalší)
přijďtesespolečnězaposlouchat
dobásníolásce.
Pokudmátesvouoblíbenoubáseň,
můžetesesnámionipodělit...
COVARCHÍVECHNENAJDETE
středa3.května,18:00hodin,
společenskýsálknihovny
osobnívzpomínkyrodilýchVsetíňanů
pořademprovázíJanaRokytová
vespoluprácisTilií
Zpoutavýchrozhovorůsevsetínskými
pamětníky,kterésiJanaRokytovázapisuje,
semůžemedozvědětmnohozajímavého
ovsetínskýchulicích,domech
iosudech
aživotechlidí,kteřízdežili.
Vzpomínkynászavedounapříkladdoulice
Palackého,PodZakopanicú,
Štěpánskéulice,aleidomnohadalších
zajímavýchmístveVsetíně.
TURISTICKÉVYCHÁZKY
SMGR.MILANEMDRLÍKEM
úterý8.května-Dušná-Vsetín
pěšítrasapomodréznačce(7km)
odjezdzezastávkyJasenka-čerpacístanice
ve14:44hod.(zautobus.nádraží14:40hod.)
úterý22.května-Galovskélúky
pěšítrasa(7km)
odjezdzautobusovéhonádražíve12:20hod.,
zestanovištěč.1doHuslenek-Uherská
kontaktprobližšíinformace:
571411469,776579933
MAMINCEKSVÁTKU
středa9.května,13:00-16:00hodin
Komunitníklub
přijďtesivyrobitdárekpromaminku
keDnimatek
TematickávýstavaknihkeDnimatek
vcentrálnípůjčovně(2.patro)
20LETSEZVUKOVOUKNIHOVNOU
čtvrtek10.května,18:00hodin
společenskýsálknihovny
slavnostníprogramZUŠVsetínkpříležitosti
20.výročízaloženízvukovéknihovny
partner:Sjednocenáorganizacenevidomých
aslabozrakýchVsetín
ŽIDÉ-HISTORIE,TÓRAAŽIVOT
pátek25.května,10:00hodin
DětskáknihovnaLuh-Seniorklub
provázíIng.JaroslavKandl
ProbíhávrámcičinnostiSeniorklubuVsetín
VÝBĚRZBESEDPROŠKOLY
dětskáknihovnaLUH
MŮJNEVIDOMÝKAMARÁD
KNÍŽÁTKA
ILUSTRÁTOŘIDĚTSKÉKNIHY
dětskáknihovnaROKYTNICE
MŮJNEVIDOMÝKAMARÁD
RODINALEDNÍCHMEDVĚDŮ
MALÝPRINC
dětskáknihovnaTRÁVNÍKY
NEOTESÁNEK
PRVNÍČTENÍ
ZAPOHÁDKOUDOKNIHOVNY
NOVINKYZTURISTICKÉHO
INFORMAČNÍHOCENTRA
Půjčováníhorskýchatrekkingovýchkol
spovinnýmvybavením
atrekkingovýchholí
Půjčovnajeotevřenavprovoznídobě
informačníhocentra,kolojemožnovrátit
ivneděli-podohoděazapříplatek
Vinformačnímcentrujetakémožnézapůjčit
trekingovéhole
ceníky,smlouvyavíceinformacínajdete
naww.vsetin.mic.cz
Suvenýryaprodejnídrobnosti
"TuristickávizitkaVsetína"
(pohlednaDolnínáměstí)
"VýletkazeVsetína"–3Dpohlednazámek
"MinivýletkazeVsetína"–magnetka
Různévelikostipanenekvevalašskémkroji
Dřevěnéhračky–koník,koníkspovozem,
houpacíkoníkatd.
Použitéobrázky:CCSofiwick,Tiaisonfire,Freak08
© MASARYKOVA VEŘEJNÁ KNIHOVNA VSETÍN
květen 2012

Podobné dokumenty

Stáhnout v PDF - Masarykova veřejná knihovna Vsetín

Stáhnout v PDF - Masarykova veřejná knihovna Vsetín zajímavosti a ještě mnohem Přijďte, loni byla akce velmi úspěšná! více (!) se dočtete uvnitř Dovolte nám vrátit se ještě zpět k měsíci březnu zpravodaje. a dubnu, kdy proběhla mnohá ocenění: byl...

Více