KRD KA T AL OG 20 1 2-20 1 3

Transkript

KRD KA T AL OG 20 1 2-20 1 3
4TITUDE
www.4ti.co.uk
ALLENTOWN
www.allentowninc.com
AMRESCO
www.amresco-inc.com
ANGELANTONI
www.angelantoni.it
APPLIED PRECISION
www.api.com
BEL ENGINEERING
www.belengeneering.com
BERTIN TECHNOLOGIES
www.bertin.fr
KRD je soukromá distribuční společnost zaměřená na prodej produktů a poskytování služeb v oblasti „life science“, ale i na
vlastní výzkum a vývoj. Na trhu v České republice, Slovensku a Maďarsku působí již od roku 1997. Mezi její klienty patří významná
vědecká pracoviště Akademie věd České republiky, univerzity, nemocnice, farmaceutické a biomedicínské společnosti.
BIOER
www.bioer.com
BIOCHAIN
www.biochain.com
BIOCHROM AG
www.biochrom.de
BIOCHROM - WPA
www.biochrom.co.uk
Prodejní a distribuční oddělení
BIOLOGICS
www.biologics-inc.com
V prodejním a distribučním oddělení se zaměřujeme na prodej a podporu laboratorních produktů a vybavení. Spolupracujeme
se světovými výrobci laboratorního materiálu, vybavení a reagencií. Naše portfolio zahrnuje laboratorní přístroje, specializované
pracovní stanice a nástroje, reagencie pro výzkum a vývoj v oblasti molekulární biologie, laboratorní plastový spotřební materiál
i software pro náročnou biologickou analýzu.
BIOSPACELAB
www.biospacelab.com
BIOTEK
www.biotek.com
BREMA
www.bremaice.it
CAPP
www.capp.dk
CHC LAB
www.chclab.com
CLONTECH
www.clontech.com
CLORDISYS
www.clordisys.com
CONSORT
www.consort.be
CONTHERM
www.contherm.co.nz
CRUMA
www.cruma.es
DELTALAB
www.deltalab.es
DNR IMAGING SYSTEMS
www.dnr-is.com
Servisní oddělení
GENEAID
www.geneaid.com
GENEGO
www.geneco.com
V servisním oddělení zkušení a zruční servisní technici provádí opravy, kalibrace a validace širokého spektra laboratorních
přístrojů. Pomáhají tak zákazníkům vylepšovat spolehlivost, snižovat provozní náklady, prodlužovat životnost či odstraňovat
poruchy všech jejich laboratorních přístrojů a zařízení.
GENIAL GENETICS
www.genialgenetics.com
GUAVA TECHNOLOGIES
www.guavatechnologies.com
HAIER
www.haiermedical.com/en
HANIL
www.ihanil.com
• služby servisního oddělení jsou poskytovány po celé republice
• certifikovaní servisní technici jsou školeni i u jednotlivých výrobců
• možné i smlouvy o dlouhodobé spolupráci za účelem snížení nákladů
HARVARD APPARATUS
www.harvardapparatus.com
HERMLE
www.hermle-labortechnik.de
HEROLAB
www.herolab.de
HIDEX OY
www.hidex.com
HOEFER
www.hoefering.com
CHEMOMETEC
www.chemometec.com
IBIDI
www.ibidi.com
IDAHO TECHNOLOGY
www.idahotech.com
IDT
www.idtdna.com
INNOPSYS
www.innopsys.fr
LABNET
www.labnetlink.com
LABTECH
www.labtech.co.kr
LICOR
www.licor.com
LOGOS BIOSYSTEMS
www.logosbio.com
MAESTROGEN
www.maestrogen.com
MAGNAMEDICS
www.magnamedics.com
MECASYS
www.mecasys.co.kr
MIRAE
www.miraest.co.kr
MISONIX
www.misonix.com
N-BIOTEK
www.n-biotek.com
NEW BRUNSWICK
www.nbsc.com
NONLINEAR DYNAMICS
www.nonlinear.com
NORGEN BIOTEK
www.norgenbiotek.com
NÜVE
www.nuve.com.tr
ORANGE SCIENTIFIC
www.orangesci.com
PANLAB
www.panlab.com
RAYLEIGH
www.braic.com
RBC BIOSCIENCE
www.rbcbioscience.com
SCIE-PLAS
www.scie-plas.co.uk
SCIGENE
www.scigene.com
SNIJDERS SCIENTIFIC
www.snijders-tilburg.nl
SONICA
www.sonica.eu
STEELCO
www.steelcospa.com
TAIGEN
www.taigen.com
TAKARA
www.takara-bio.com
TAYLOR-WHARTON
www.taylorwharton.com
TELSTAR
www.telstar-lifesciences.com
TRANSGENOMIC
www.transgenomic.com
TUTTNAUER
www.tuttnauer.com
WARNER INSTRUMENTS
www.warneronline.com
KRD - obchodní společnost, s.r.o.
• profesionální, přesto však individuální a přátelský přístup k požadavkům každého zákazníka
• spokojení klienti v oborech, které procházejí neustálým a systematickým změnami
• zastupování jen firem, které nabízejí kvalitní produkty a vysoký standard
• sledování trendů a změna v aplikovaných oborech molekulárně biologických metod a výzkumu
KRD dbá na kvalitu poskytovaných služeb, podařilo se tak dosáhnout na certifikát ISO 9001:2011.
Výzkumné a vývojové oddělení
Ve výzkumném a vývojovém oddělní využíváme prodejního
i akademického know-how získaného na základě účastí
jak ve státních, tak v soukromých výzkumných projektech.
Nabízíme množství vlastních služeb a produktů pro
použití v molekulárně biologickém, biotechnologickém
a biomedicínském výzkumu a vývoji.
• izolace nukleových kyselin
z nejrůznějších biologických zdrojů
• klonování libovolného úseku DNA
do plazmidového vektoru, Sanger DNA sequencing
• expresní profilování pomocí microarrays, miRNA analýza
• profilování genomu pomocí mikroarrayí, polymorfizmy,
SNP, aCGH, CNV, ChIP-chip, metylation profile
• PCR arrays: návrh, optimalizace, provedení i dodávka
• next-generation sequencing
na sekvenátoru Ilumina HiSeq 2000
• high resolution melting (HRM) analýza servis a návrh testů
• data analýza a bioinformatika statistický programovací jazyk R
• SureChIP - Chromatine Immunoprecipitation Product Line,
vlastní produkt KRD
Jsme školícím střediskem a odborným vzdělávacím partnerem škol a institucí v další přípravě nejen studentů, ale i veřejnosti v moderních aplikacích molekulární biologie.
www.krd.cz
SEZNAM
DODAVATELŮ
VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY
I. Základní ustanovení
Tyto Všeobecné obchodní podmínky upravují veškeré vztahy při dodávkách zboží a služeb mezi společností KRD – obchodní společnost s. r.o. (dále jen Dodavatel)
a zákazníkem (dále jen Odběratel). Jakékoliv jiné obchodní podmínky nejsou pro Dodavatele závazné, a to ani v případě, že jsou součástí objednávky Odběratele.
II. Předmět prodeje
Předmětem prodeje je zboží a služby včetně servisu a validací z katalogu nebo jiné zboží či služby specifikované písemnou dohodou mezi Odběratelem a Dodavatelem
včetně konkrétních cenových nabídek určených konkrétním Odběratelům.
III. Cena
Ceny uvedené v katalogu i v dalších materiálech jsou vždy platné ke dni vydání a Dodavatel si vyhrazuje právo změny cen bez předchozího upozornění v návaznosti
na úpravy cen výrobců, případně na pohyby kurzu CZK vůči cizím měnám. Dodavatel není odpovědný za chyby vzniklé při tisku nabídkových materiálů.
Všechny ceny v katalogu i v dalších materiálech jsou uvedeny v českých korunách bez DPH. U zboží z dovozu je případné clo obsaženo v ceně.
Pokud přístroj vyžaduje instalaci a zaškolení obsluhy, je toto zahrnuto v ceně.
IV. Způsob objednávání
Objednávat zboží i servisní služby je možné písemnou formou, zejm. e-mailem, faxem či dopisem. Telefonická nebo ústní objednávka je akceptována pouze ve
výjimečných případech.
Pokud si Odběratel nepřeje dílčí plnění dodávky, je nutné tuto skutečnost uvést v objednávce.
Objednávky a kupní smlouvy lze rušit jen písemně vzájemnou dohodou obou stran.
Dodavatel je oprávněn účtovat Odběrateli storno poplatek až do výše 100% ceny předmětu plnění.
V. Platební podmínky a přechod vlastnických práv
Úhrada zboží se uskutečňuje buď převodem na základě daňového dokladu se splatností 14 dnů (není-li domluveno jinak) nebo v hotovosti při převzetí zboží.
V případě platby v hotovosti oznámí Dodavatel Odběrateli den předem dodávku zboží.
Dodavatel si vyhrazuje právo v odůvodněných případech požadovat úhradu celé dohodnuté ceny nebo její části předem (např. jedná-li se o speciální zboží nebo
má-li pochybnosti a hladkém provedení platby).
Nebezpečí vzniku škody na zboží přechází na Odběratele okamžikem jeho převzetí. Zboží se stává majetkem Odběratele až po uhrazení plné ceny Dodavateli.
VI. Dodací podmínky
Dodací lhůta je zpravidla 1 až 8 týdnů od data obdržení objednávky. V případě zboží s delší dodací lhůtou bude odběratel o termínu dodávky informován a to buď
předem, nebo v potvrzení objednávky s uvedením předpokládaného termínu dodání.
V závislosti na rozsahu a struktuře je možné plnění objednávky v několika dílčích dodávkách, není-li v objednávce výslovně uvedeno jinak.
Odběratel je povinen zajistit převzetí zboží na určeném místě. Pokud Odběratel odmítne převzít zboží bez uvedení řádného důvodu, je Dodavatel oprávněn účtovat
vzniklé náklady Odběrateli.
VII. Reklamační řízení a záruka
Dodavatel odpovídá za úplnost a správnost dodávky dle dodacího listu.
Odběratel je povinen zkontrolovat při převzetí zboží jeho množství, úplnost, správnost a neporušení dodávky. Správnost dodávky a její převzetí Odběratel potvrdí
podpisem dodacího nebo přepravního listu. Není-li dodávka v pořádku je Odběratel povinen tuto skutečnost uvést na dodacím či přepravním listě a oznámit ji
nejpozději do 24 hod. Dodavateli, písemně pak do 2 dnů.
Záruční doba na skryté vady, funkčnost atp. je stanovena v souladu s Obchodním zákoníkem na dobu minimálně 6 měsíců, pokud není záruční lhůta na dodacím či
záručním listě stanovena jinak.
Reklamace musí být vždy uplatněna písemnou formou s uvedením specifikace reklamovaného zboží, popisu závady, čísla dodacího listu či faktury a jména osoby
odpovědné ze strany Odběratele za vyřízení reklamace.
Záruka se nevztahuje na vady a poškození vzniklé nerespektováním návodu k použití, neprováděním běžné uživatelské údržby, provedením změn na zboží bez
autorizace Dodavatelem, nesprávnou přepravou či skladováním.
Záruka se nevztahuje na přirozené opotřebení.
Dodavatel nezodpovídá za přímé i nepřímé ztráty Odběratele způsobené používáním objednaného zboží.
Záruka se počítá ode dne převzetí zboží Odběratelem nebo uvedením do provozu. Do záruční doby se nezapočítává doba, po kterou je zařízení v opravě.
Záruční podmínky jsou pro Dodavatele závazné pouze v případě, že Odběratel není v prodlení s úhradou zboží.
Zjistí-li Dodavatel, že reklamace je neoprávněná, budou náklady spojené se zjištěním rozsahu škody účtovány Odběrateli v plné výši.
Odběratel je povinen vracet Dodavateli pouze dekontaminované a vyčištěné zboží, pokud možno v originálním obalu nebo v obalu funkčně plně nahrazujícím
originální balení. Reklamované zboží musí provázet prohlášení o dekontaminaci, které je k vyžádání u pracovníků Dodavatele.
Reklamační řízení započne Dodavatel okamžitě po obdržení reklamace Odběratelem a informuje o výsledku reklamačního řízení a předpokládaného vyřízení
reklamace zpravidla do 3 dnů od jeho obdržení.
Dodavatel je oprávněn k zajištění záručního servisu použít třetích osob.
VIII. Závěrečná ustanovení
Nestanoví-li kupní smlouva nebo jiné písemné ujednání mezi Dodavatelem a Odběratelem jinak, vyjadřuje Odběratel odesláním objednávky souhlas s těmito
Všeobecnými obchodními podmínkami.
Práva a povinnosti vyplývající ze vztahu mezi Dodavatelem a Odběratelem se řídí právním řádem České republiky. V případě, že některé ustanovení těchto
Všeobecných obchodních podmínek bude v rozporu s platnými právními předpisy, zůstává platnost všech ostatních ustanovení nedotčena.
Všeobecné obchodní podmínky jsou zveřejněny na internetu na adrese www.krd.cz a v aktuálním katalogu Dodavatele.
Tyto Všeobecné obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 1. 3. 2012 a nahrazují v plném rozsahu veškeré dřívější Všeobecné obchodní podmínky.
OBSAH
7 OBECNÉ LABORATORNÍ VYBAVENÍ
8
11
15
19
21
24
26
28
31
33
34
35
37
41
45
48
PIPETY A PIPETOVACÍ STANICE
ANALYTICKÉ VÁHY, PŘEDVÁŽKY A pH METRY
CENTRIFUGY
SYSTÉMY PRO PŘÍPRAVU VODY A ULTRAČISTÉ VODY
PUMPY (PERISTALTICKÉ, INJEKČNÍ)
VODNÍ A ULTRAZVUKOVÉ LÁZNĚ
TERMOBLOKY A SUCHÉ LÁZNĚ
TŘEPAČKY A TŘEPANÉ INKUBÁTORY
INKUBÁTORY A HORKOVZDUŠNÉ STERILIZÁTORY
FERMENTORY A BIOREAKTORY
CO2 INKUBÁTORY
LEDNICE, KOMBINOVANÉ LEDNICE A MRAZÍCÍ BOXY
HLUBOKOMRAZÍCÍ BOXY A NÁDOBY NA SKLADOVÁNÍ VZORKŮ V TEKUTÉM DUSÍKU
AUTOKLÁVY
BOXY PRO PĚSTOVÁNÍ ROSTLIN A ROSTLINNÝCH KULTUR
LAMINÁRNÍ BOXY, BIOHAZARDY A DIGESTOŘE
53 SPECIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ PRO LABORATOŘE
54
57
58
61
64
67
72
73
77
80
82
85
HOMOGENIZÁTORY, KONCENTRÁTORY A LYOFILIZÁTORY
IZOLÁTORY NUKLEOVÝCH KYSELIN
SPEKTROFOTOMETRY A MULTIDETEKČNÍ SYSTÉMY (KYVETOVÉ, MIKRODESTIČKOVÉ A MIKROOBJEMY)
PŘÍSTROJE PRO PCR
SYSTÉMY PRO SEKVENOVÁNÍ, DETEKCI MUTACÍ A MICROARRAYS
HORIZONTÁLNÍ A VERTIKÁLNÍ ELEKTROFORÉZY, BLOTTING, SUŠENÍ GELŮ
NAPĚŤOVÉ ZDROJE
TRANSILUMINÁTORY, SYSTÉMY PRO DOKUMENTACI A KVANTIFIKACI
LABORATORNÍ LUPY A MIKROSKOPY
POČÍTADLA BUNĚK A PRŮTOKOVÉ CYTOMETRY
SYSTÉMY A REAGENCIE PRO CYTOGENETICKOU ANALÝZU
SYSTÉMY PRO IN-VIVO IMAGING
87 ZAŘÍZENÍ A VYBAVENÍ CHOVŮ LABORATORNÍCH ZVÍŘAT
88
89
90
91
VYBAVENÍ PRO CHOV A MANIPULACI S LABORATORNÍMI ZVÍŘATY
LABORATORNÍ MYČKY
DEKONTAMINACE A STERILIZACE POMOCÍ ClO2
PRODUKTY PRO FYZIOLOGII, FARMAKOLOGII A TOXIKOLOGII
97 SOFTWARE
101 LABORATORNÍ PLASTIK
102
108
109
112
115
117
OBECNÝ LABORATORNÍ PLASTIK
ŠPIČKY
PCR PLASTIK
PLASTIK PRO TKÁŇOVÉ KULTURY
PLASTIK PRO POZOROVÁNÍ ŽIVÝCH BUNĚK VE VYSOKÉM ROZLIŠENÍ
LABORATORNÍ RUKAVICE
119 REAGENCIE
120 CHEMIE PRO MOLEKULÁRNÍ A BUNĚČNOU BIOLOGII
128 KITY NA IZOLACI NUKLEOVÝCH KYSELIN
133 SERVIS A SLUŽBY
134 SERVISNÍ LABORATOŘ CEB
135 SERVIS A VALIDACE PŘÍSTROJŮ
NAKUPUJTE JEDNODUŠE
A SE SLEVOU PŘES E-SHOP!
Jako novinku jsme pro Vás připravili možnost nákupu produktů přes náš nový E-shop, který naleznete na stránkách www.krd.cz v sekci
Katalog produktů. Zde si vyberete produkty, které můžete jednoduše a rychle objednat. Při objednání přes náš E-shop dostanete na
Vaši objednávku 5% slevu.
EXKLUZIVNÍ ZASTOUPENÍ
ZNAČEK TAKARA A CLONTECH
Od 1. ledna 2012 exkluzivně zastupujeme v České republice japonskou firmu Takara Bio, kterou reprezentují dvě světoznámé
obchodními značky v oblasti molekulární biologie TAKARA a Clontech. Hlavní sortiment představují produky pro amplifikaci genů
pomocí technologií PCR.
Seznam produktů včetně cen si můžete prohlédnout na stránkách www.takara-bio.com, www.clontech.com a na našem webu v sekci
Katalogu produktů, kde si můžete produkty přímo on-line objednat.
Objednáváme každou středu, velmi rychlá dodací lhůta (obvykle do 2 dnů), na ojednávky on-line poskytujeme 5% slevu.
6
OBECNÉ
LABORATORNÍ
VYBAVENÍ
BioPette A4 Pack
BioPette Plus A4 Pack (NOVINKA)
Speciální sady pipet
Výrobce
Labnet
Série BioPette - Plně autoklávovatelné,
nastavitelný objem pomocí koncovky,
maximální přesnost a reproducibilita,
ergonomický design, nastavitelný odhazovač
kompatibilní s mnoha typy špiček.
Výrobce
Série BioPette Plus – vylepšená ergonomika,
duální nastavení se zámkem, zvýšená odolnost
proti UV záření, 3-letá záruka.
Kat. číslo
Produkt
Popis
Cena (Kč)
P3960-4
BioPette A 4 Pack
4 pipety (0,5 – 10 µl, 2 – 20 µl, 20 – 200 µl, 100 –1000 µl), stojan a špičky
10990,-
P3960-6
BioPette A 6 Pack
6 pipet (0,1 – 2 µl, 0,5 – 10 µl, 2 – 20 µl, 10 – 100 µl, 20 – 200 µl, 100 – 1000 µl), stojan a špičky
15990,-
P3940-SK4
BioPette Plus 4 Pack
4 pipety (0,5 – 10 µl, 2 – 20 µl, 20 – 200 µl, 100 – 1000 µl), stojan a špičky
12490,-
Labnet
Nastavitelné pipety
BioPette Plus
Nastavitelné pipety
BioPette
Jednokanálové pipety
Série BioPette - Plně autoklávovatelné, modely 8 a 12
kanálů, UV rezistentní, jednoduchý servis, možnost
kalibrace uživatelem, vysoká přesnost garantovaná
uživateli, rozsah objemů od 1 µl – 300 µl.
Multikanálové pipety
BioPette Plus
PIPETY A PIPETOVACÍ STANICE
Multikanálové pipety
BioPette
Multikanálové pipety
Série BioPette Plus – vylepšená ergonomika, duální
nastavení se zámkem, zvýšená odolnost proti UV záření,
3-letá záruka.
Kat. číslo
Produkt
Počet kanálů
Rozsah (µl)
Velikost špiček (µl)
Cena (Kč)
P4608-10A
BioPette A
8
1 - 10
10
7990,-
P4608-50A
BioPette A
8
5 - 50
50
7990,-
P4608-200A
BioPette A
8
20 - 200
200
7990,-
P4608-300A
BioPette A
8
50 - 300
300
7990,-
P4612-10A
BioPette A
12
1 - 10
10
9590,-
P4612-50A
BioPette A
12
5 - 50
200
9590,-
P4612-200A
BioPette A
12
20 - 200
200
9590,-
P4612-300A
BioPette A
12
50 - 300
300
9590,-
P4508-10A
BioPette Plus
8
1 - 10
10
8190,-
P4508-50A
BioPette Plus
8
5 - 50
50
8190,-
P4508-200A
BioPette Plus
8
20 - 200
200
8190,-
P4508-300A
BioPette Plus
8
50 - 300
300
8190,-
P4512-10A
BioPette Plus
12
2 - 10
10
9790,-
P4512-50A
BioPette Plus
12
5 - 50
200
9790,-
P4512-200A
BioPette Plus
12
20 - 200
200
9790,-
P4512-300A
BioPette Plus
12
50 - 300
300
9790,-
Dávkovač StepMate Stepper
Série BioPette - Nastavitelný kónus koncovky umožňuje kompatibilitu se všemi typy špiček, plně autoklávovatelné, jednoduchý servis,
možnost kalibrace uživatelem, vysoká přesnost garantovaná uživateli, rozsah objemů od 0,1 µl – 10 000 µl.
Série BioPette Plus – vylepšená ergonomika, duální nastavení se zámkem, zvýšená odolnost proti UV záření, 3-letá záruka.
Labnet
8
Kat. číslo
Produkt
Rozsah (µl)
Velikost špiček (µl)
Cena (Kč)
P3960-2A
BioPette A
0,1 - 2,0
10
2990,-
P3960-10A
BioPette A
0,5 - 10
10
2990,-
P3960-20A
BioPette A
2 - 20
200
2990,-
P3960-100A
BioPette A
10 - 100
200
2990,-
P3960-200A
BioPette A
20 - 200
200
2990,-
P3960-1000A
BioPette A
100 - 1000
1000
2990,-
P3960-5000A
BioPette A
1000 - 5000
5000
P3960-10000A
BioPette A
1000 - 10000
P3940-2A
BioPette Plus
0,1 - 2,0
P3940-10A
BioPette Plus
P3940-20A
StepMate Stepper
Výrobce
Výrobce
Kat. číslo
Produkt
3090,-
72010000
Rozsah 1 – 5000 µl, počet kroků 8 – 48, pracovní teplota 15°C – 40°C, robustní
Dávkovač StepMate Stepper
konstrukce, jednoduchá manipulace, ergonomický tvar
3990,-
10000
3090,-
17900023
Dávkovací špička 0,10 ml
Rozsah 1 µl – 20 µl, 100 ks
1700,-
10
3350,-
17900024
Dávkovací špička 0,50 ml
Rozsah 10 µl – 50 µl, 100 ks
1700,-
0,5 - 10
10
3350,-
17900025
Dávkovací špička 1,25 ml
Rozsah 25 µl – 125 µl, 100 ks
1700,-
BioPette Plus
2 - 20
200
3350,-
17900026
Dávkovací špička 2,50 ml
Rozsah 50 µl – 250 µl, 100 ks
1700,-
P3940-100A
BioPette Plus
10 - 100
200
3350,-
17900027
Dávkovací špička 5,00 ml
Rozsah 100 µl – 500 µl, 100 ks
1700,-
P3940-200A
BioPette Plus
20 - 200
200
3350,-
17900028
Dávkovací špička 12,50 ml
Rozsah 250 µl – 1250 µl, 100 ks
1700,-
P3940-1000A
BioPette Plus
100 - 1000
1000
3350,-
17900029
Dávkovací špička 25,00 ml
Rozsah 500 µl – 2500 µl, 50 ks, s adaptérem
1650,-
P3940-5000A
BioPette Plus
1000 - 5000
5000
3550,-
17900030
Dávkovací špička 50,00 ml
Rozsah 1000 µl – 5000 µl, 25 ks, s adaptérem
1500,-
P3940-10000A
BioPette Plus
1000 - 10000
10000
3550,-
Labtech
Popis
Cena (Kč)
9
Ruční pipetovací pumpy
Ruční pipetovací pumpa
Manuálně ovládaná pumpa pro rychlé nasávání a vypouštění, vhodná pro všechny
druhy skleněných a plastových pipet, otáčením rýhovaného kolečka se nasává
a vypouští, stiskem páčky gravitační vypouštění, snadná demontáž za účelem čištění,
odolné vůči kyselinám a zásadám
ANALYTICKÉ VÁHY, PŘEDVÁŽKY
A pH METRY
Předvážky
Vysoce profesionální laboratorní předvážky od firmy Bel Engeneering mají
mikroprocesorové ovládání s modře podsvíceným displejem, spodní závěs, počítání
kusů, procentuální vážení, totalizaci a u některých typů možnost provozu na baterii.
Kat. číslo
Produkt
Objem (ml)
Barva
Cena (Kč)
W-100
Pipetovací pumpa W-100
2
modrá
159,-
Deltalab
W-110
Pipetovací pumpa W-110
10
zelená
159,-
W-120
Pipetovací pumpa W-120
25
růžová
159,ES1001
Výrobce
Ruční pipetovací balonek
Ruční pipetovací
balonek
Ovládání jednou rukou, po zmáčknutí balonku jednoduché ovládání dvěma prsty – nasávání,
vypouštění, kapkování. Univerzální model pro všechny druhy skleněných a plastových pipet
až do objemu 25 ml, po vyjmutí ventilu možno vyčistit vnitřek balonku.
Výrobce
Kat. číslo
Produkt
Objem (ml)
Deltalab
19200
Pipetovací balonek
25
Výrobce
Cena (Kč)
119,-
FastPette V2
FastPette Plus
Elektrický pipetovací nástavec
Výrobce
Labnet
Plně autoklávovatelný, určen pro všechny druhy plastových i skleněných
pipet 1 – 100 ml, dobíjecí akumulátor 11 – 14 hodin práce, UV rezistentní,
biologický filtr PTFE 0,2 nebo 0,45 µm, kompletní sada s náhradním filtrem,
se stojánkem a dobíjecím adaptérem, hmotnost 210 g.
Kat. číslo
Produkt
Výdrž akumulátoru (h)
Cena (Kč)
P2000-230
FastPette V2
14
6500,-
P2001
FastPette Plus
14
6900,-
Neon 100-1-8
Modulární pipetovací robot
Automatická pipetovací stanice pro široké použití, modulární systém umožňující široké
množství aplikací: izolace nukleových kyselin a proteinů; přípravu vzorků pro PCR,
sekvenování, enzymové eseje a další, pipetované objemy od µl po ml, možnost volby
pipetovacích hlav (jedno, dvou, čtyř nebo osmi kanálová pipeta na standardní špičky).
Široké příslušenství: chlazené bloky (aktivně či pasivně), třepačky, transportní systémy,
blok pro magnetické separace, vakuové zařízení a další. Možnost boxu s HEPA filtrem a
UV sterilizací, ovládání intuitivním softwarem.
Výrobce
Kat. číslo
Produkt
Xiril
Neon 100-1-8
Robotický systém Neon 100-1-8
10
Bel Engineering
Kat. číslo
Produkt
Váživost (g) / přesnost (g)
Cena (Kč)
BL0085
ES1001
1000 / 0,1
4990,-
BL0086
ES1501
1500 / 0,1
5650,-
BL0081
S2201
2200 / 0,1
6500,-
BL0082
S3201
3200 / 0,1
7000,-
BL0083
S5201
5200 / 0,1
7800,-
BL0063
L4501
4500 / 0,1
11000,-
BL0064
L5201
5200 / 0,1
11250,-
BL0065
L6501
6500 / 0,1
11500,-
BL0066
L8001
8000 / 0,1
12500,-
BL0067
L10001
10000 / 0,1
13000,-
BL0068
L12001
12000 / 0,1
14500,-
BL0069
L16001
16000 / 0,1
14800,-
BL0119
L20001
20000 / 0,1
15000,-
BL0084
ES202
200 / 0,01
4800,-
BL0076
S622
620 / 0,01
7500,-
BL0077
S1002
1000 / 0,01
8500,-
BL0078
S1202
1200 / 0,01
8800,-
BL0079
S1502
1500 / 0,01
9000,-
BL0080
S2202
2200 / 0,01
9500,-
BL0120
S3102
3100 / 0,01
9900,-
BL0126
L1002i (interní kal.)
1000 / 0,01
14900,-
BL0127
L1502i (interní kal.)
1500 / 0,01
15200,-
BL0128
L2102i (interní kal.)
2100 / 0,01
16000,-
BL0129
L3102i (interní kal.)
3100 / 0,01
16500,-
Cena (Kč)
☎
11
Přesné váhy (externí a interní kalibrace)
Průmyslové kompaktní váhy
Mikroprocesorové ovládání s modře podsvíceným displejem, počítání kusů,
procentuální vážení.
KL12001
Průmyslové počítací a modulární váhy série Q a PK, pokročilé počítání kusů, totalizace,
velmi rychlá stabilizace.
S63
Výrobce
Výrobce
Bel Engineering
Kat. číslo
Produkt
Váživost (g) / přesnost (g)
Cena (Kč)
BL0070
S63
60 / 0,001
7500,-
BL0071
S123
120 / 0,001
8000,-
Bel Engineering
Kat. číslo
Produkt
Váživost (g) / přesnost (g)
Cena (Kč)
BL0094
KL8001
8000 / 0,1
12500,-
BL0095
KL10001
10000 / 0,1
14000,-
BL0096
KL12001
12000 / 0,1
15250,-
BL0097
KL16001
16000 / 0,1
16000,-
BL0114
KL20001
20000 / 0,1
18250,-
BL0098
KL320012
32000 / 0,2
18250,-
BL0099
KL15000
15000 / 1
12900,-
BL0072
S203
210 / 0,001
8500,-
BL0073
S303
310 / 0,001
9000,-
BL0100
KL20000
20000 / 1
14000,-
BL0134
L163i (interní kal.)
160 / 0,001
13500,-
BL0101
KL32000
32000 / 1
14600,-
BL0122
L203i (interní kal.)
210 / 0,001
15000,-
BL0115
KL16001D
4500 / 0,1 a 16000 / 1
14800,-
BL0123
L303i (interní kal.)
310 / 0,001
16000,-
BL0116
KL20001D
4500 / 0,1 a 20000 / 1
15500,-
BL0117
KL32001D
4500 / 0,1 a 32000 / 1
15900,-
Analyzátor vlhkosti (sušící váha)
Analytické váhy
Velmi kvalitní váhy pro stanovení sušiny s vysoce kontrastním displejem, teplotní rozsah
50 - 160°C, sušení pomocí dvou křemíkových lamp Hereaus, manuální, automatické
nebo časované sušení, statistické výpočty, sériový port RS232.
M124Ai
Výrobce
Bel Engineering
Výrobce
Kat. číslo
Produkt
Váživost (g) / přesnost (g)
Bel Engineering
BL0113
TopRay 160M
160 / 0,001
Cena (Kč)
33300,-
pH metry
Kat. číslo
Produkt
Váživost (g) / přesnost (g)
BL0001
M124A (externí kal.)
120 / 0,0001
22990,-
BL0002
M154A (externí kal.)
150 / 0,0001
BL0003
M214A (externí kal.)
210 / 0,0001
BL0004
M254A (externí kal.)
250 / 0,0001
☎
☎
☎
BL0005
M124Ai (interní automatická kal.)
120 / 0,0001
24990,-
☎
☎
☎
BL0006
M154Ai (interní automatická kal.)
150 / 0,0001
BL0007
M214Ai (interní automatická kal.)
210 / 0,0001
BL0008
M254Ai (interní automatická kal.)
250 / 0,0001
Laboratorní digitální stolní pH metr (měření REDOX a ISE), podsvícený velkoplošný
displej včetně sondy, teplotní sondy a stojánku, přesnost 0,01 pH, automatická nebo
manuální teplotní kompenzace, paměť až na 64 měření, připojení RS232 port, rozsah
měření 0,00 – 14,00 pH, teplotní rozpětí 0 – 105°C.
Cena (Kč)
PL-600RK
Bel Engineering
TopRay 160M
Profesionální analytické váhy vyšší třídy s modře podsvíceným displejem,
mikroprocesorovým ovládáním, procentuálním vážením, počítáním kusů,
dynamickým vážením, kontrolním vážením a RS232 sériovým portem.
12
Výrobce
Kat. číslo
Produkt
Rozsah / přesnost
G.O.N. Electronic
PL-600RK
pH metr PL-600RK
0,00 – 14,00 / 0,01 pH
Cena (Kč)
9990,-
13
pH elektrody
Elektrody pro rychlé, přesné a reprodukovatelné měření vzorků, pH rozmezí 2 až 11,
dlouhá životnost, konektor typu AS7.
CENTRIFUGY
pH elektrody
Velmi široká nabídka laboratorních centrifug od renomovaných výrobců Hermle, Labnet a Nüve. U všech centrifug
je bohaté spektrum výběru rotorů, centrifugy Hermle jsou ve snížené sazbě DPH, mají certifikát 98/79/EC, IVD
zdravotnický prostředek.
Použití
Průměr elektrody / hrotu
(mm)
Délka elektrody
(mm)
69-0070
Minitrode P
Mikrozkumavky, mikrotitrační destičky
3
100
Cena (Kč)
6520,-
69-0072
Freezetrode
Nízké teploty (-20°C až 80°C)
12
100
6300,-
69-0073
Flushtrode P
Pufry s obsahem vody 5 až 85%
12
100
5600,-
69-0074
Tiptrode
Pevné a gelovité materiály
6
100
5600,-
69-0071
Spintrode P
Zkumavky pro NMR
3
180
8500,-
Připojovací kabel
pro elektrody (1m)
Volitelné konektory – BNC, DIN, Metrohm
Typ F, Metrohm Typ H, Radiometr,
standardní US
69-0077
870,Výrobce
Kat. číslo Produkt
C1301
C1000
Labnet
C0160
C2400
Hanil
Popis
Mini centrifuga
(včetně rotoru)
Mikrodestičková centrifuga
(včetně rotoru)
Spectrafuge 16M
(včetně rotoru)
Spectrafuge 24D
(včetně rotoru)
C02400
Produkt
C2500
Warner
Instruments
Kat. číslo
C1301
Výrobce
PCR centrifugy nechlazené
Cena (Kč)
Max. kapacita 6 x 1,5 ml, max. otáčky 6000 rpm, max. přetížení 2000 xg
7900,-
Max. kapacita 2 x 96 jamková mikrodestička, max. otáčky 2500 rpm, max. přetížení 1300 xg
15990,-
Max. kapacita 18 x 1,5 ml, max. otáčky 14000 rpm, max. přetížení 16000 xg
24500,-
Max. kapacita 24 x 1,5 ml, max. otáčky 13300 rpm, max. přetížení 20000 xg
25990,-
C2500
Prism (včetně rotoru)
Max. kapacita 24 x 1,5 ml, max. otáčky 15000 rpm, max. přetížení 21200 xg
29000,-
Smart 15
Smart 15 (včetně rotoru)
Max. kapacita 24 x 1,5 ml, max. otáčky 15000 rpm, max. přetížení 21055 xg
27500,-
Výrobce
Labnet
Hermle
Hanil
14
Kat. číslo
Produkt
Popis
Max. kapacita 24 x 1,5 ml, max. otáčky 13500 rpm, teplota -10°C / +40°C,
C2500-R
Prism R (včetně rotoru)
max. přetížení 17135 xg
Max. kapacita 24 x 1,5 ml, 30 x 1,5 ml, 44 x 1,5 ml, max. otáčky 13500 rpm,
305.00 P01 Z216MK (včetně rotoru)
teplota -10°C / +40°C, max. přetížení 17135 xg
Max. kapacita 24 x 1,5 ml, 18 x 1,5 ml, max. otáčky 17000 rpm,
SMART R17 Smart R17 (včetně rotoru)
teplota -10°C / +40°C, max. přetížení 26042 xg
SMART R17
C2500R
Z216MK
PCR centrifugy chlazené
Cena (Kč)
83900,89000,79000,-
15
Kat. číslo
Produkt
Popis
Cena (Kč)
Labnet
C0060
Spectrafuge 6C (včetně rotoru)
Max. kapacita 6 x 15 ml, max. otáčky 6500 rpm, max. přetížení 4000 xg
18990,-
Nüve
NF200
Bench Top NF200 (včetně rotoru)
Max. kapacita 12 x 15 ml, max. otáčky 5000 rpm, max. přetížení 2822 xg
19990,-
Hanil
Fleta
Fleta
Max. kapacita 32 x 15 ml, max. otáčky 5500 rpm, max. přetížení 5411xg
53500,-
Hermle
306.00 V01
Z206A
Max. kapacita 6 x 50 ml, max. otáčky 6000 rpm, max. přetížení 4180 xg
33300,-
NF400
Bench Top NF400
Max. kapacita 4 x100 ml, max. otáčky 4100 rpm, max. přetížení 2819 xg
33300,-
NF800
Bench Top NF800
Max. kapacita 4 x 200 ml, max. otáčky 14000 rpm, max. přetížení 18405 xg
49990,-
Hermle
310.00 V01
Z306
Max. kapacita 4 x100 ml, max. otáčky 13500 rpm, max. přetížení 17319 xg
Nüve
NF1200
Bench Top NF1200
312.00 V01
Výrobce
Nüve
Z326K
NF400R
Z206A
Výrobce
Combi 514R
Univerzální centrifugy chlazené
Z366
C060
NF1200
Univerzální centrifugy nechlazené
Kat. číslo
Produkt
Popis
Cena (Kč)
NF400R
Bench Top NF400R
Max. kapacita 4 x100 ml, max. otáčky 4100 rpm, teplota -10°C / +40°C max. přetížení 2819 xg
65000,-
NF800R
Bench Top NF800R
Max. kapacita 4 x 200 ml, max. otáčky 14000 rpm, teplota -10°C / +40°C max. přetížení 18405 xg
79990,-
NF1200R
Bench Top NF1200R
Max. kapacita 4 x 280 ml, max. otáčky 18000 rpm, teplota -10°C / +40°C max. přetížení 23545 xg
105000,-
311.00 V01
Z326K
Max. kapacita 4 x 100 ml, max. otáčky 18000 rpm, teplota -10°C / +40°C max. přetížení 23545 xg
108000,-
Hermle
311.00 V03
Z32HK
Max. kapacita 4 x 100 ml, max. otáčky 20000 rpm, teplota -10°C / +40°C max. přetížení 38012 xg
145000,-
270.00 V07
Z383K
Max. kapacita 4 x 500 ml, max. otáčky 17000 rpm, teplota -10°C / +40°C max. přetížení 26810 xg
168000,-
51990,-
Hanil
Combi 514R Combi 514R
Max. kapacita 4 x 750 ml, max. otáčky 15000 rpm, teplota -10°C / +40°C max. přetížení 38014 xg
169000,-
Max. kapacita 4 x 280 ml, max. otáčky 18000 rpm, max. přetížení 23545 xg
59000,-
Hermle
302.00 V01
Max. kapacita 4 x 1000 ml, max. otáčky 12000 rpm, teplota -10°C / +40°C max. přetížení 16904 xg
210000,-
Z326
Max. kapacita 4 x 100 ml, max. otáčky 18000 rpm, max. přetížení 23545 xg
75000,-
272.00 V07
Z383
Max. kapacita 4 x 500 ml, max. otáčky 17000 rpm, max. přetížení 26810 xg
106500,-
301.00 V01
Z366
Max. kapacita 6 x 250 ml, max. otáčky 20000 rpm, max. přetížení 29068 xg
84000,-
Hanil
Combi 408
Combi 408
Max. kapacita 4 x 750 ml, max. otáčky 8000 rpm, max. přetížení 8279 xg
119000,-
Hermle
274.00 V03
Z513
Max. kapacita 4 x 1000 ml, max. otáčky 12000 rpm, max. přetížení 16904 xg
137000,-
Centrifugy s rotorem na mikrodestičky, chlazené
NF400R
Centrifugy s rotorem na mikrodestičky, nechlazené
Výrobce
Nüve
Fleta 5
Combi 408
NF800
NF400
Výrobce Kat. číslo
Kat. číslo
Produkt
Počet
destiček
Popis
NF400
Bench Top NF400
2
Max. kapacita 4 x100 ml, max. otáčky 4100 rpm, max. přetížení 2819 xg
33300,-
Cena (Kč)
NF800
Bench Top NF800
2x3
Max. kapacita 4 x 200 ml, max. otáčky 14000 rpm, max. přetížení 18405 xg
49990,-
Hermle
310.00 V01
Z306
2x3
Max. kapacita 4 x100 ml, max. otáčky 13500 rpm, max. přetížení 17319 xg
51990,-
Hanil
Fleta
Fleta
2
Max. kapacita 32 x 15 ml, max. otáčky 5500 rpm, max. přetížení 5411xg
53500,-
Nüve
NF1200
Bench Top NF1200
2x3
Max. kapacita 4 x 280 ml, max. otáčky 18000 rpm, max. přetížení 23545 xg
59000,-
312.00 V01
Z326
4x2
Max. kapacita 4 x 100 ml, max. otáčky 18000 rpm, max. přetížení 23545 xg
75000,-
272.00 V07
Z383
4x2
Max. kapacita 4 x 500 ml, max. otáčky 17000 rpm, max. přetížení 26810 xg
106500,-
Hermle
Hermle
NF400R
Bench Top NF400R
NF800R
Bench Top NF800R
NF1200R
Bench Top NF1200R
311.00 V01
Z326K
311.00 V03
Z32HK
270.00 V07
Z383K
Hanil
Combi 514R Combi 514R
Hermle
302.00 V01
Z513K
Max.počet Popis
destiček
Max. kapacita 4 x100 ml, max. otáčky 4100 rpm, teplota -10°C / +40°C max.
2
přetížení 2819 xg
Max. kapacita 4 x 200 ml, max. otáčky 14000 rpm, teplota -10°C / +40°C max.
2x3
přetížení 18405 xg
Max. kapacita 4 x 280 ml, max. otáčky 18000 rpm, teplota -10°C / +40°C max.
2x3
přetížení 23545 xg
Max. kapacita 4 x 100 ml, max. otáčky 18000 rpm, teplota -10°C / +40°C max.
4x2
přetížení 23545 xg
Max. kapacita 4 x 100 ml, max. otáčky 20000 rpm, teplota -10°C / +40°C max.
4x2
přetížení 38012 xg
Max. kapacita 4 x 500 ml, max. otáčky 17000 rpm, teplota -10°C / +40°C max.
4x2
přetížení 26810 xg
Max. kapacita 4 x 750 ml, max. otáčky 15000 rpm, teplota -10°C / +40°C max.
4x2
přetížení 38014 xg
Max. kapacita 4 x 1000 ml, max. otáčky 12000 rpm, teplota -10°C / +40°C max.
6x2
přetížení 16904 xg
Cena (Kč)
65000,79990,105000,108000,145000,168000,169000,210000,-
84000,-
301.00 V01
Z366
4x2
Max. kapacita 6 x 250 ml, max. otáčky 20000 rpm, max. přetížení 29068 xg
Hanil
Combi 408
Combi 408
4x2
Max. kapacita 4 x 750 ml, max. otáčky 8000 rpm, max. přetížení 8279 xg
119000,-
Hermle
274.00 V03
Z513
4x2
Max. kapacita 4 x 1000 ml, max. otáčky 12000 rpm, max. přetížení 16904 xg
137000,-
16
Nüve
Produkt
Z326K
Hermle
Z513K
Combi 514R
Nüve
17
Vysokorychlostní centrifugy
SYSTÉMY PRO PŘÍPRAVU VODY
A ULTRAČISTÉ VODY
Kat. číslo
Produkt
Popis
Hermle
277.00 V01
Z36HK
Max. kapacita 6 x 250 ml, max. otáčky 30000 rpm, teplota -10°C / +40°C max. přetížení 65390 xg
Supra 22K
Supra 22K
Max. kapacita 4 x 1000 ml, max. otáčky 22000 rpm, teplota -10°C / +40°C max. přetížení 53029 xg
Supra 30K
Supra 30K
Max. kapacita 4 x 1000 ml, max. otáčky 30000 rpm, teplota -10°C / +40°C max. přetížení 98608 xg
Ultra 4
Ultra 4
Max. kapacita 6 x 250 ml, max. otáčky 40000 rpm, teplota -20°C / +40°C max. přetížení 175302 xg
Ultra 5
Ultra 5
Max. kapacita 6 x 250 ml, max. otáčky 50000 rpm, teplota -20°C / +40°C max. přetížení 254345 xg
Hanil
Cena (Kč)
195000,-
☎
☎
☎
☎
Výrobce
Velkoobjemové centrifugy
SciAqua
Produkt
Popis
Continent 512R
Continent 512R
Max. kapacita 6 x750 ml, max. otáčky 4500 rpm, teplota -10°C / +40°C max. přetížení 5096 xg
Continent 512R
Continent 512R Plus Max. kapacita 6 x 1000 ml, max. otáčky 12000 rpm, teplota -10°C / +40°C max. přetížení 20929 xg
Plus
Component R
Component R
Max. kapacita 6 x 1000 ml, max. otáčky 6000 rpm, teplota -10°C / +40°C max. přetížení 9660 xg
pro krevní vaky
Component 12R
Component 12R
Max. kapacita 6 x 2400 ml, max. otáčky 4800 rpm, teplota -10°C / +40°C max. přetížení 7212 xg
pro krevní vaky
Produkce (l / 24 h)
Vodivost (µS/cm)
Vnější rozměry š x h x v (mm)
25-0520
SciAQUA Basic
60
10 - 20
420 x 360 x 450
18000,-
30-1098
SciAQUA Rodei
200C
200
<1
400 x 340 x 400
25000,-
Cena (Kč)
Puris Expe UP Ele UV/UF - systém pro molekulární a buněčnou
biologii, tkáňové kultury, organické laboratoře, Typ I, TOC<1-5 ppb,
endotoxiny < 0,001 Eu / ml, rezistivita 18,2 MOhm/cm, dvouvlnová
UV lampa 185/254 nm, UF membrána, produkce 1,5 l / min, plně
automatizovaný provoz, sanitační program, připojení USB2,
velkoplošný LCD displej, rozměry š x h x v: 330 x 490 x 510 mm.
Cena (Kč)
☎
☎
☎
☎
Výrobce
Široká nabídka dalšího volitelného příslušenství pro všechny typy centrifug na vyžádání.
Mirae
18
Produkt
Expe-UP Ele UV/UF
Hanil
Kat. číslo
Kat. číslo
Systémy pro přípravu ultračisté vody s výstupem ultračistá voda
nebo reverzně-osmotická a ultračistá voda (série Puris Expe)
Component 12R
Continent 512R
Výrobce
Pro molekulární a buněčnou biologii, tkáňové
kultury, organické laboratoře, kompaktní systém
pro přípravu čisté vody stupně 2, koncové
dočištění iontoměničem, plně automatizovaný
provoz, vodivost nižší než 1 µS/cm, napojení
přímo na vodovod.
SciAqua Rodei
Výrobce
SciAqua Basic
Z36HK
Supra 22K
Systémy úpravy vody reverzní osmózou
Kat. číslo
Produkt
Varianta vstupní
vody
Max.výkon
ltr./ hod.
Typ
Vnější rozměry š x h x v (mm) Cena (Kč)
XUEB8EPM
Expe-UP Ele
Deionizovaná
20
I.
33 x 49 x 51
59000,-
XUEV8EPM
Expe-UP Ele UV
Deionizovaná
20
I.
33 x 49 x 51
XUEF8EPM
Expe-UP Ele UF
Deionizovaná
20
I.
33 x 49 x 51
XUEVF8EPM
Expe-UP Ele UV/UF
Deionizovaná
20
I.
33 x 49 x 51
XRUE18EPM
Expe-CB Ele10
Vodovodní řad
10
I.,III.,IV.
33 x 49 x 51
XRUE28EPM
Expe-CB Ele20
Vodovodní řad
20
I.,III.,IV.
33 x 49 x 51
XRUE38EPM
Expe-CB EleUV
Vodovodní řad
20
I.,III.,IV.
33 x 49 x 51
XRUE48EPM
Expe-CB EleUF
Vodovodní řad
20
I.,III.,IV.
33 x 49 x 51
XRUE58EPM
Expe-CB EleUV/UF
Vodovodní řad
20
I.,III.,IV.
33 x 49 x 51
☎
☎
☎
☎
☎
☎
☎
☎
FXRT035M
35 l Plastic Pressure Tank
9900,-
19
Esse-UP Multiple UV/U
Puris Esse-UP Multiple UV/UF s dispenzorem, systém pro molekulární
a buněčnou biologii, tkáňové kultury, organické laboratoře, Typ I,II,
TOC<1-5 ppb, endotoxiny < 0,001 Eu/ml, rezistivita 18,2 MOhm/cm,
dvouvlnová UV lampa 185/254 nm, UF membrána, průtok 1,5 l / min,
plně automatizovaný provoz, sanitační program, připojení USB2,
velkoplošný LCD displej, rozměry š x h x v: 360 x 400 x 470 mm.
Mirae
Injekční pumpa 11 Plus
Kat. číslo
Produkt
Varianta vstupní
vody
Max.výkon
ltr./ hod.
Typ
Vnější rozměry Cena (Kč)
š x h x v (mm)
SUSBA26GM
Esse-UP Basic
Vodovodní řad
20
I.,II.
33 x 49 x 51
64990,-
SUSMT26GM
Esse-UP Analysis/UV
Vodovodní řad
20
I.,II.
33 x 49 x 51
SUSMT26GM
Esse-UP Bio-test/UF
Vodovodní řad
10
I.,II.
33 x 49 x 51
SUSMT26GM
Esse-UP Multiple/UV+UF
Vodovodní řad
10
I.,II.
33 x 49 x 51
☎
☎
☎
Vodovodní řad
20
I.,II.
Vodovodní řad
10
I.,II.
33 x 49 x 51
☎
SUSMT26GM
SUSMT26GM
Esse-UP Analy-TOC/UV+ TOC
Monitor
Esse-UP Multi-TOC/UV+UF+TOC
Monitor
20 l Plastový zásobník s hladinovým senzorem
5500,-
ASRTS055M
55 l Plastový zásobník s hladinovým senzorem
10500,-
Výrobce
Kat. číslo
Produkt
Rozměry (mm)
Hmotnost (kg)
Harvard Apparatus
70-2208
Injekční pumpa 11 Plus
130 x 229 x 114
2,1
Cena (Kč)
45300,-
Injekční pumpa PHD ULTRA
Precizní pumpa nejvyšší kvality ovládaná pomocí barevného dotykového
displeje, programovatelná (uložení až 50 programů), řada variant – infúze,
infúze/natahování, vysokotlaká, možno použít 2 až 10 injekčních stříkaček
současně.
PHD ULTRA PCTAPE20M
Univerzální mikroprocesorem řízená vysoce přesná injekční pumpa,
programy kontinuálního přesného dávkování, podsvícený dvou řádkový
displej, možno použít plastové nebo skleněné stříkačky od 0,5 μl do 60 ml,
rychlost dávkování 0,0014 μl / h až 26,56 ml / min, použití současně až dvou
injekčních stříkaček (volitelné).
11 Plus
Výrobce
PUMPY (PERISTALTICKÉ, INJEKČNÍ)
Výrobce
Kat. číslo
Produkt
Rozměry (mm)
Hmotnost (kg)
Harvard Apparatus
70-3005
Injekční pumpa PHD ULTRA
101 x 216 x 305
4,5
Cena (Kč)
☎
Tabulka pro výběr správné injekční pumpy
20
Typ / Kat. číslo
Počet
Min. objem
stříkaček stříkačky (µl)
Max. objem
Min. průtok (µl / h) Max. průtok (ml / min) Lineární síla (lbs) PC ovládání
stříkačky (ml)
Pump 11 Plus / 70-2208
1
60
0,5
0,0014
26,56
16
NE
Pump 11 Plus / 70-2209
2
0,5
10
0,0014
7,91
16
ANO
Pump 22 / 55-2222
2 – 10
0,5
140
0,002
55,1
47
ANO
PHYSIO 22 / 70-2222
2 – 10
0,5
140
0,002
55,1
47
ANO
PHD 22/2000 / 70-2000
2 – 10
0,5
140
0,0001
220,82
66
ANO
PHD ULTRA / 70-3005
2 – 10
0,5
140
1,56 pl / min
220,97
75
ANO
Pico Plus / 70-2213
2
0,5
10
1,3 pl / min
0,44
25
ANO
Nanomite / 70-2217
1
0,5
1
3,3 nl / h
1901 µl / min
12
ANO
Pump 33 / 55-3333
2
0,5
140
0,0004
106,6
57
ANO
PHD22/2000 Hpsi / 70-2023
4
20 ml
200
1,5
112
433
ANO
PHD4400 Hpsi / 70-2200
1
2,5 ml
100
0,0076 µl / min
182,4
200
ANO
70-2200
1
2,5 ml
100
0,0076 µl / min
182,4
200
ANO
21
MPII Mini-peristaltická pumpa
Skleněné stříkačky Hamilton
Velikosti od 0,5 µl do 100 ml. 5 různých zakončení k dispozici. Standardní
i instrumentální písty. Různé typy Hamilton stříkaček k výběru.
Hamilton
Peristaltická pumpa s velmi nízkým mechanickým a elektrickým šumem,
možnost použití současně 1 nebo 2 hadiček o vnitřní tloušťce 1/16 palce,
volitelný směr běhu, plynule nastavitelné dávkování 0,8 až 24,5 ml / min.
MPII
Série 800 : Objemy od 5 do 250 µl. Vyztužený píst s výměnným válečkem.
Ceny od 3180,-
Výrobce
Kat. číslo
Produkt
Rozměry (mm)
Hmotnost (kg)
Harvard Apparatus
70-2027
MPII Mini-peristaltická pumpa
190 x 110 x 100
0,96 kg
Cena (Kč)
21150,-
Typ / Kat. číslo
Počet kanálů Počet rollerů
Min. průtok (ml / min / kanál)
Max. průtok (ml / min / kanál)
PC ovládání
MP-II / 70-2027
1–2
4
0,8
12,25
NE
Pump 66 / 55-7766
1
3
0,01
210
ANO
Pump 77 / 55-7777
1
3
0,01
750
ANO
Pump 720 / 72-0002
1–2
3
0,02
12
NE
Pump 720 / 61-0098
1–2
3
0,2
145
NE
Pump 720 / 72-0001
1–2
3
2
1100
NE
Série 1800 GASTIGHT: Vyztužené výměnné teflonové PTFE písty. Objemy 10 až 250 µl.
Ceny od 3600,Série 1000: Teflonové PTFE písty. Výměnné písty i jehly. Objemy 1 až 100 ml.
Ceny od 1620,Série Constant Rate: Pružinové písty pro konstantní průtok. Objemy 20, 50, 200 µl.
Ceny od 10350,-
Sterilní: lehce uzavíratelné 1, 3 a 4 cestné kohouty, dodávány s prodlužovací hadičkou.
Ceny od 2340,-
Tabulka vysokotlakých ocelových stříkaček
Typ SWAGELOK
2,5 ml
70-2269
Uzavírací kohouty
Vysokotlaké ocelové stříkačky
Vydrží tlak až 7500 psi (s 2,5ml stříkačkou). Svařované elektronovým
paprskem. Plně autoklávovatelné. 1/16 palcové SWAGELOK připojení
pro co nejnižší mrtvý objem.
Uzavírací kohouty
Uzavírací kohouty jednocestné a vícecestné
Vysokotlaké ocelové stříkačky
průměr 1/16 inch
Série 1700 GASTIGHT: Teflonové PTFE písty. Objemy 10 až 500 µl. Výměnné písty i jehly.
Ceny od 1500,Série 700: Ekonomické mikrostříkačky. Písty ani válečky nejsou výměnné. Objemy 5 až 500 µl.
Ceny od 1500,-
Tabulka pro výběr správné peristaltické pumpy
Objem
Série 7000: Velmi nízké objemy 0,5 až 5 µl. Žádný mrtvý objem – vzorek zůstává v jehle.
Ceny od 2460,-
průměr 1/8 inch
Pružinové: autoklávovatelné kohouty vyrobené z pochromované mosazi.
Ceny od 3600,-
Typ LuerLock
průměr 1/4 inch
20400,8 ml
70-2267
70-2268
18390,-
20 ml
70-2251
18390,70-2252
18900,50 ml
70-2255
70-2256
20970,-
100 ml
70-2259
70-2258
70-2261
20970,70-2262
24750,70-2265
26760,-
18900,-
20970,-
24750,70-2264
26760,-
22
70-2257
70-2260
70-2263
70-2254
18900,-
21630,-
24750,200 ml
70-2253
18900,-
24750,70-2266
25920,-
26760,-
23
Cirkulované digitální vodní lázně
VODNÍ A ULTRAZVUKOVÉ LÁZNĚ
Vodní lázeň se zabudovaným termoregulátorem, nerezová vana, LCD displej.
LCB-6D
Digitální vodní lázně
Jednoduchá digitální vodní lázeň pro rutinní použití v laboratoři,
mikroprocesorové ovládání, LCD displej.
Výrobce
Kat. číslo
LCB-6D
N3-4
Labtech
LCB-11D
LCB-22D
Výrobce
Kat. číslo
Produkt
Objem (l) Teplotní rozsah
Vnější rozměry š x h x v (mm) Cena (Kč)
Bioer
N3-4
Digitální vodní lázeň N3-4
4
130 x 240 x 150
Tepl. okolí +5°C / +100°C
10990,-
Produkt
Cirkulovaná digitální vodní lázeň
LCB-6D
Cirkulovaná digitální vodní lázeň
LCB-11D
Cirkulovaná digitální vodní lázeň
LCB-22D
Objem (l) Teplotní rozsah
Vnější rozměry š x h x v (mm) Cena (Kč)
6
Tepl. okolí +5°C / +100°C
330 x 180 x 380
10990,-
11
Tepl. okolí +5°C / +100°C
330 x 270 x 380
12990,-
22
Tepl. okolí +5°C / +100°C
530 x 330 x 410
14990,-
Třepané digitální vodní lázně
Produkt
Objem (l) Teplotní rozsah
Vnější rozměry š x h x v (mm) Cena (Kč)
NB301
Digitální vodní lázeň NB-301
12
Tepl. okolí +5°C / +100°C
270 x 340 x 220
13990,-
NB301L
Digitální vodní lázeň NB-301L
22
Tepl. okolí +5°C / +100°C
550 x 390 x 230
17990,-
Výrobce
Kat. číslo
NB303
N-Biotek
NB304
Kat. číslo
Produkt
Objem (l) Teplotní rozsah
Vnější rozměry š x h x v (mm) Cena (Kč)
LWB-106D
Digitální vodní lázeň LWB-106D
6
Tepl. okolí +5°C / +100°C
320 x 170 x 280
10990,-
LWB-111D
Digitální vodní lázeň LWB-111D
11
Tepl. okolí +5°C / +100°C
320 x 260 x 280
12990,-
LWB-122D
Digitální vodní lázeň LWB-122D
22
Tepl. okolí +5°C / +100°C
530 x 320 x 280
14990,-
1200 M
Labtech
Výrobce
Duální a trojité digitální vodní lázně
Dvě nebo tři nezávislá mikroprocesorová ovládání se
senzory, objem 2 x 11 l / 3 x 11 l, přesnost +/- 0,1 °C, velikost
vany 2 x 30 x 24 cm / 3 x 30 x 24 cm, hmotnost 5 kg.
Sonica
LWB-211D
Výrobce
Kat. číslo
LWB-211D
Labtech
LWB-311D
24
Produkt
Duální digitální vodní lázeň
LWB-211D
Trojitá digitální vodní lázeň
LWB-311D
Třepaná digitální vodní lázeň
NB303
Třepaná digitální vodní lázeň
NB304
Objem (l) Třepací pohyb Teplotní rozsah
Vnější rozměry
š x h x v (cm)
Cena (Kč)
12
kruhový
Tepl. okolí +5°C / +100°C
270 x 350 x 210
33300,-
12
lineární
Tepl. okolí +5°C / +100°C
270 x 350 x 210
32000,-
Ultrazvukové lázně
LWB-106D
Výrobce
Produkt
Objem (l) Teplotní rozsah
Vnější rozměry š x h x v (mm) Cena (Kč)
2 x 11
Tepl. okolí +5°C / +100°C
600 x 450 x 350
22990,-
3 x 11
Tepl. okolí +5°C / +100°C
970 x 450 x 350
☎
3200 S3
N-Biotek
Kat. číslo
2400 S3
Výrobce
NB303
NB301
Mikroprocesorové ovládání se senzory, přesnost 0,1°C.
Manuální (model M, MH) nebo
mikroprocesorové PID ovládání se
senzory (model ETH, EP), teplotní
rozpětí 0 °C až 70 °C, nastavení času
0 - 99 min, výkon 160 - 1200 W,
frekvence 45 kHz a 40 Hz.
Kat. číslo
Produkt
Objem (l) Vana š x h x v (mm)
Vnější rozměry š x h x v (mm) Cena (Kč)
1200 M
Ultrazvuková lázeň 1200 M
1,9
140 x 150 x 100
180 x 165 x 260
12990,-
2200 EP
Ultrazvuková lázeň 2200 EP
3
240 x 140 x 100
270 x 170 x 210
2400 EP
Ultrazvuková lázeň 2400 EP
4,5
300 x 150 x 100
325 x 176 x 210
3200 EP
Ultrazvuková lázeň 3200 EP
6
300 x 240 x 100
540 x 165 x 210
3300 EP
Ultrazvuková lázeň 3300 EP
9,5
300 x 240 x 150
400 x 270 x 370
4200 EP
Ultrazvuková lázeň 4200 EP
14
330 x 300 x 150
440 x 340 x 425
4300 EP
Ultrazvuková lázeň 4300 EP
18
330 x 300 x 200
440 x 340 x 425
5200 EP
Ultrazvuková lázeň 5200 EP
21
500 x 300 x 150
600 x 330 x 425
5300 EP
Ultrazvuková lázeň 5300 EP
28
500 x 300 x 200
600 x 330 x 425
45L EP
Ultrazvuková lázeň 45L EP
45
500 x 300 x 300
600 x 340 x 525
☎
☎
☎
☎
☎
☎
☎
☎
☎
25
Nechlazené a chlazené termobloky
TERMOBLOKY A SUCHÉ LÁZNĚ
Ohřev a chlazení pomocí peltiérů, tříbarevný digitální displej, časovač
1 min - 100 h, možnost programování, možnost výměny bloku.
Labnet
CHB202
Digitální termoblok pro široké spektrum aplikací v molekulární biologii, nastavení teploty
po 0,1°C, uniformita ±0,2°C, komora z nerezové
oceli, mikroprocesorové řízení, rozhraní RS 232,
široké spektrum vyměnitelných insert bločků
od 48 x 0,2 ml po 5 x 50 ml, hmotnost 2,2 kg,
možnost výměny bločku.
Výrobce
Bioer
Produkt
Teplotní rozsah
Vnější rozměry š x h x v (mm) Cena (Kč)
HB202
Tělo s blokem dle výběru
Tepl. okolí +5°C / +100°C
200 x 300 x 150
19000,-
CHB202
Tělo s blokem dle výběru
Tepl. okolí -10°C / +105°C
200 x 300 x 150
22000,-
Block A
Blok 40 x 1,5 ml
Tepl. okolí -10°C / +105°C
180 x 200
3000,-
Block B
Blok 54 x 0,5 ml
Tepl. okolí -10°C / +105°C
180 x 200
3500,-
Block C
Blok 96 x 0,2 ml
Tepl. okolí -10°C / +105°C
180 x 200
3500,-
Kat. číslo
Produkt
Teplotní rozsah
Vnější rozměry š x h x v (mm) Cena (Kč)
Block D
Blok 24 x 15 ml falcon
Tepl. okolí -10°C / +105°C
180 x 200
3500,-
D0100-230V
AccuBlock Mini včetně bloku 12 x 1,5 ml
Tepl. okolí +5°C / +150°C
200 x 260 x 80
7500,-
Block E
Blok s vodní lázní 115 x 73 x 38 mm
Tepl. okolí -10°C / +105°C
180 x 200
3500,-
D1100-230V
AccuBlok single
Tepl. okolí +5°C / +150°C
200 x 260 x 80
9900,-
Block H
Blok 40 x 0,2 ml
Tepl. okolí -10°C / +105°C
180 x 200
3500,-
D1200-230V
AccuBlok double
Tepl. okolí +5°C / +150°C
78 x 92
15000,-
Block J
Blok pro ELISA destičku
Tepl. okolí -10°C / +105°C
180 x 200
4000,-
D1102
Blok 48 x 0,2 ml
78 x 92
3000,-
Block G
Blok mix 26 x 0,5 ml a 24 x 1,5ml
Tepl. okolí -10°C / +105°C
180 x 200
4300,-
D1102A
Blok 20 x 2,0 ml
78 x 92
3000,-
D1105
Blok 24 x 0,5 ml
78 x 92
3000,-
D1105A
Blok 24 x 1,5 ml
78 x 92
3000,-
D1106
Blok 35 x 6 mm tubes
78 x 92
3000,-
D1110
Blok 20 x 10 mm tubes
78 x 92
3000,-
D1112
Blok 20 x 12 mm tubes
78 x 92
3000,-
D1113
Blok 20 x 13 mm tubes
78 x 92
3000,-
D1115-TALL
Blok 12 x 15 ml falcon
78 x 92
3000,-
D1116
Blok 12 x 15 / 16 mm tubes
78 x 92
3000,-
D1117
Blok 12 x 17 mm tubes
78 x 92
3000,-
D1120
Blok 6 x 20 mm tubes
78 x 92
3000,-
D1125
Blok 6 x 25 mm tubes
78 x 92
3000,-
D1150-TALL
Blok 5 x 50 mm falcon tubes
78 x 92
3000,-
78 x 92
3990,-
D1196-PCR
D1296-PCR
Blok 96 jamková PCR destička (pouze pro jednoblokovou verzi)
Blok 96 jamková PCR destička (pouze pro dvoublokovou verzi)
200 x 260 x 80
Chlazený třepaný termoblok
Ohřev a chlazení pomocí peltiérů, tříbarevný digitální displej, časovač
1 min - 100 h, možnost programování, možnost výměny bloku.
Výrobce
3990,-
Bioer
26
Kat. číslo
MB102
Výrobce
AccuBlock Mini
AccuBlock
Digitální suché bloky
Kat. číslo
Produkt
Rychlost třepání
(rpm)
Teplotní rozsah
Vnější rozměry
š x h x v (mm)
Cena (Kč)
MB102
Tělo s blokem dle výběru
300 – 1500
0°C / +105°C
200 x 300 x 150
Block A
Blok 40 x 1,5 ml
300 – 1500
0°C / +105°C
180 x 200
3000,-
Block B
Blok 54 x 0,5 ml
300 – 1500
0°C / +105°C
180 x 200
3500,-
Block C
Blok 96 x 0,2 ml
300 – 1500
0°C / +105°C
180 x 200
3500,-
Block D
Blok 24 x 15 ml falcon
300 – 1500
0°C / +105°C
180 x 200
3500,-
Block E
Blok s vodní lázní 115 x 73 x 38 mm
300 – 1500
0°C / +105°C
180 x 200
3500,-
Block H
Blok 40 x 0,2 ml
300 – 1500
0°C / +105°C
180 x 200
3500,-
Block J
Blok pro ELISA destičku
300 – 1500
0°C / +105°C
180 x 200
4000,-
Block G
Blok mix 26 x 0,5 ml a 24 x 1,5ml
300 – 1500
0°C / +105°C
180 x 200
4300,-
30000,-
27
Výrobce
Kat. číslo
Produkt
VX-200
Labnet
Rychlost třepání (rpm) Vnější rozměry š x h x v
(mm)
Cena (Kč)
S0200-230V
VX-200 Vortex Mixer
0 – 2850
S0200-21
Nástavec na 24 x1,5 ml
0 – 2850
750,-
S0200-22
Nástavec pro 1 mikrodestičku
0 – 2850
900,-
S0200-23
Nástavec pro 8 x 15 ml
0 – 2850
900,-
S0200-24
Nástavec 6 x 50 ml
0 – 2850
900,-
S0200-25
Nástavec 12 x 1,5 ml horizontálně
0 – 2850
900,-
S0200-26
Nástavec 4 x 15 ml horizontálně
0 – 2850
1500,-
S0200-27
Nástavec 2 x 50 ml horizontálně
0 – 2850
1500,-
3500,-
140 x 160 x 130
Orbit P2 (orbitální)
Platforma pro 2 mikrodestičky
100 – 1200
160 x 280 x 150
Platforma pro 4 mikrodestičky
100 – 1200
160 x 280 x 150
☎
☎
20 – 300
250 x 310 x 120
☎
25 – 300
400 x 430 x 160
39990,-
6 – 50
25 x 32 x 16
☎
3 – 60
47 x 27 x 24
☎
3 – 60
47 x 27 x 24
☎
5 – 120 výkyvů / min
29 x 32 x 14
☎
S2030-RC-230V
Pro 30 (lineární)
H5000-230V
LabRoller Rotator (rotační)
H5100
Compact Lab Roller (rotační)
S2025-230V
ProBlot Rocker 25 (kývání)
Univerzální držák lahví až na 4 x1000 ml nebo standardní
platforma
Univerzální držák lahví až na 5 x 2000 ml nebo standardní
platforma
Univerzální držák lahví až na 4 x 1000 ml nebo standardní
platforma
Nástavec na hybridizační lahve
nebo promývání gelů
Rotiserie na 8 x 50 ml,
16 x 15 ml, 64 x 1,5 ml
Promývání gelů s možností
dvojité nástavby
Hybridizační inkubátor
Třepačky
ProBlot 12 hybridizační inkubátor od firmy Labnet včetně dvou trubic
300 x 35 mm a rotátoru, max. 12 velkých trubic 300 x 35 mm / 24 malých
150 x 35 mm, max. 4 extra silné trubice 300 x 70 mm, digitální LCD
displej pro teplotu, rychlost 4 – 20 rpm, přesnost 0,1°C.
Revolver Rotator
ProBlot12
Minirotátor Revolver s možností
volby rotorů 36 x 1,5 ml, 10 x 15 ml,
6 x 50 ml, široká selekce pohybů,
rotace 0° - 90°, velmi tichý chod,
přenosný, hmotnost 2 kg.
Výrobce
Labnet
28
Vnější rozměry Cena (Kč)
š x h x v (mm)
Orbit P4 (orbitální)
Labnet
Produkt
Rychlost třepání
(rpm)
S2020-P2-230V
S2040-1900-230V Orbit 1900 (orbitální)
Kat. číslo
Použití
S2020-P4-230V
S2030-1000-230V Orbit 1000 (orbitální)
Výrobce
ProBlot Rocker 25D
Vortex
Orbit 1900
Orbit 1000
TŘEPAČKY A TŘEPANÉ INKUBÁTORY
Kat. číslo
Produkt
Rychlost třepání (rpm) Vnější rozměry š x h x v (mm)
H5600-50
Minirotátor Revolver
Fixní 20
H5600-02
Nástavec 36 x 1,5 ml
990,-
H5600-15
Nástavec 10 x 15 ml a 16 x 5/7 ml
990,-
H5600-50
Nástavec 6 x 50 ml
990,-
230 x 120 x 150
Cena (Kč)
Výrobce
Kat. číslo
Produkt
Rychlost třepání (rpm) Teplotní rozsah
Labnet
H1200A
Hybridizační inkubátor ProBlot 12
4 – 20
Vnější rozměry
š x h x v (mm)
teplota okolí +5°C / +80°C 480 x 440 x 490
Cena (Kč)
59000,-
7990,-
29
Nechlazené třepané inkubátory
INKUBÁTORY
A HORKOVZDUŠNÉ STERILIZÁTORY
Innova43
Produkt
Objem (l)
Teplotní rozsah
Vnější rozměry
š x h x v (mm)
N-Biotek
NB205
Stolní třepaný inkubátor
NB205 (max. 5 x 500 ml)
28
Tepl. okolí +5°C / +60°C
280 x 400 x 290
35000,-
I5211-DS
Series 211DS
49
Tepl. okolí +5°C / +80°C
420 x 550 x 580
89000,-
I5311-DS
Series 311DS
71
Tepl. okolí +5°C / +80°C
570 x 540 x 630
99000,-
NB205L
Stolní třepaný inkubátor
NB205L (max. 5 x 2000 ml)
85
Tepl. okolí +5°C / +60°C
510 x 550 x 470
55900,-
NB205Q
Třepaný inkubátor NB205Q
142
Tepl. okolí +5°C / +60°C
590 x 580 x 950
69990,-
NB205VLN
Třepaný inkubátor NB205VLN
570
(max. 9 x 2 l)
Tepl. okolí +5°C / +60°C
820 x 760 x 1020
125000,-
Labnet
N-Biotek
New
Brunswick
Scientific
M1299-0082
Innova40
98
Tepl. okolí +5°C / +80°C
560 x 760 x 610
M1335-0002
Innova42
160
Tepl. okolí +5°C / +80°C
620 x 750 x 820
M1320-0002
Innova43
255
Tepl. okolí +5°C / +80°C
1150 x 810 x 1030
M1282-0002
Innova44
280
Tepl. okolí +5°C / +80°C
1350 x 870 x 660
Cena (Kč)
☎
☎
☎
☎
Výrobce
Produkt
Popis
Cena (Kč)
Labnet
I5110-230V
Inkubátor 5110
Objem 9,2 l, teplotní rozsah: tepl. okolí +5°C / +60°C, vnější rozměry š x h x v: 280 x 280 x 330 mm
9500,-
Nüve
EN025
Inkubátor EN025
Objem 25 l, teplotní rozsah: tepl. okolí +5°C / +80°C, vnější rozměry š x h x v: 500 x 480 x 590 mm
20900,-
N-Biotek
NB201
Inkubátor NB201
Objem 42 l, teplotní rozsah: tepl. okolí +5°C / +80°C, vnější rozměry š x h x v: 500 x 480 x 590 mm
25000,-
EN055
Inkubátor EN055
Objem 55 l, teplotní rozsah: tepl. okolí +5°C / +80°C, vnější rozměry š x h x v: 610 x 560 x 670 mm
25900,-
EN0120
Inkubátor EN0120
Objem 120 l, teplotní rozsah: tepl. okolí +5°C / +80°C, vnější rozměry š x h x v: 690 x 680 x 810 mm
29900,-
NB201L
Inkubátor NB201L
Objem 179 l, teplotní rozsah: tepl. okolí +5°C / +60°C, vnější rozměry š x h x v: 560 x 650 x 940 mm
45000,-
1200
Biocell 200
Objem 200 l, teplotní rozsah: tepl. okolí +5°C / +100°C, vnější rozměry š x h x v: 780 x 690 x 910 mm
75000,-
1300
Biocell 300
Objem 300 l, teplotní rozsah: tepl. okolí +5°C / +60°C, vnější rozměry š x h x v: 780 x 690 x 1210 mm
85000,-
1400
Biocell 400
Objem 400 l, teplotní rozsah: tepl. okolí +5°C / +60°C, vnější rozměry š x h x v: 780 x 690 x 1510 mm
91900,-
1800
Biocell 800
Objem 800 l, teplotní rozsah: tepl. okolí +5°C / +60°C, vnější rozměry š x h x v: 1320 x 690 x 1580 mm
168000,-
1900
Biocell 900
Objem 1000 l, teplotní rozsah: tepl. okolí +5°C / +60°C, vnější rozměry š x h x v: 1320 x 850 x 1630 mm
185000,-
Nüve
N-Biotek
Contherm
Chlazené třepané inkubátory
Kat. číslo
EN055
Kat. číslo
NB201
Výrobce
I5110
NB205
Innova40
Nechlazené inkubátory
N-Biotek
New
Brunswick
Scientific
Kat. číslo
Produkt
Objem (l)
Teplotní rozsah
Vnější rozměry
š x h x v (mm)
NB205QF
Chlazený třepaný inkubátor NB205QF
142
+5°C / +60°C
540 x 610 x 1130
95000,-
NB205VQ
Chlazený třepaný inkubátor NB205VQ
238 (max. 4 x 2 l)
+5°C / +60°C
590 x 580 x 950
129990,-
Výrobce
Kat. číslo
Produkt
Popis
NB205VL
Chlazený třepaný inkubátor NB205VL
570 (max. 9 x 2 l)
0°C / +60°C
820 x 760 x 1020
139990,-
Nüve
ES120
Chlazený inkubátor ES120
Objem 120 l, teplotní rozsah: -10°C / +60°C, vnější rozměry š x h x v: 650 x 740 x 1010 mm
69000,-
M1299-0086
Innova40R
98
+10°C / +80°C
560 x 760 x 610
N-Biotek
NB2201F
Chlazený inkubátor NB2201F
Objem 150 l, teplotní rozsah: -10°C / +70°C, vnější rozměry š x h x v: 660 x 800 x 1250 mm
59990,-
N-Biotek
NB2201LF
Chlazený inkubátor NB2201LF
Objem 250 l, teplotní rozsah: -10°C / +70°C, vnější rozměry š x h x v: 660 x 800 x 1550 mm
69990,-
Nüve
ES252
Chlazený inkubátor ES252
Objem 252 l, teplotní rozsah: -10°C / +60°C, vnější rozměry š x h x v: 650 x 740 x 1640 mm
88000,-
1300CP
Polar1300CP
Objem 300 l, teplotní rozsah: 0°C / +50°C, vnější rozměry š x h x v: 780 x 870 x 1210 mm
139000,-
1400CP
Polar1400CP
Objem 400 l, teplotní rozsah: 0°C / +50°C, vnější rozměry š x h x v: 780 x 870 x 1510 mm
149000,-
1800CP
Polar1800CP
Objem 800 l, teplotní rozsah: 0°C / +50°C, vnější rozměry š x h x v: 1380 x 870 x 1550 mm
229000,-
1900CP
Polar1900CP
Objem 1000 l, teplotní rozsah: 0°C / +50°C, vnější rozměry š x h x v: 1380 x 1030 x 1600 mm
249000,-
M1335-0006
Innova42R
160
+10°C / +80°C
62 x 75 x 82
M1320-0006
Innova43R
255
+10°C / +80°C
115 x 81 x 103
M1282-0006
Innova44R
280
+10°C / +80°C
135 x 87 x 66
Cena (Kč)
☎
☎
☎
☎
Contherm
30
ES120
Výrobce
NB2201F
NB205QF
Chlazené inkubátory
Cena (Kč)
31
Horkovzdušné sterilizátory - sušárny
FERMENTORY A BIOREAKTORY
Nüve
Popis
Cena (Kč)
FN 032
Sušárna FN 032
Objem 32 l, teplotní rozsah: tepl. okolí +5°C / +250°C,vnější rozměry š x h x v: 560 x 480 x 680 mm
23000,-
FN 055
Sušárna FN 055
Objem 55 l, teplotní rozsah: tepl. okolí +5°C / +250°C, vnější rozměry š x h x v: 640 x 550 x 710 mm
25000,-
FN 120
Sušárna FN 120
Objem 120 l, teplotní rozsah: tepl. okolí +5°C / +250°C, vnější rozměry š x h x v: 730 x 660 x 850 mm
29900,-
FN 300
Sušárna FN 300
Objem 22 l, teplotní rozsah: tepl. okolí +5°C / +250°C, vnější rozměry š x h x v: 550 x 380 x 460 mm
FN 400
Sušárna FN 400
Objem 44 l, teplotní rozsah: tepl. okolí +5°C / +250°C, vnější rozměry š x h x v: 700 x 470 x 540 mm
☎
☎
FN 400P
Sušárna FN 400P
(nucená cirkulace vzduchu)
Objem 42 l, teplotní rozsah: tepl. okolí +5°C / +250°C, vnější rozměry š x h x v: 700 x 520 x 540 mm
☎
FN 500
Sušárna FN 500
Objem 120 l, teplotní rozsah: tepl. okolí +5°C / +250°C, vnější rozměry š x h x v: 780 x 620 x 680 mm
☎
Objem 110 l, teplotní rozsah: tepl. okolí +5°C / +250°C, vnější rozměry š x h x v: 790 x 670 x 670 mm
☎
FN 500P
KD 200
KD 400
KD 700
Sušárna FN 500P
(nucená cirkulace
Sušárna KD 200
(nucená cirkulace
Sušárna KD 400
(nucená cirkulace
Sušárna KD 700
(nucená cirkulace
vzduchu)
vzduchu)
vzduchu)
vzduchu)
Výrobce
Haier
Kat. číslo
Produkt
LiFlus GS
Výrobce Kat. číslo Produkt
LiFlux GX II
FN055
KD200
Autoklávovatelné bioreaktory
Kompletní řada systémů od firmy Haier pro kultivace bakterií,
kvasinek a buněčných kultur v laboratorním i provozním využití
(např. produkce biomasy, intracelulárních nebo extracelulárních
produktů, fed-batch i kontinuální procesy). Široká nabídka
jednorázových systémů, menších laboratorních modelů
s autoklávovatelnými nádobami, větších poloprovozních až
po velkoobjemové průmyslové in-situ sterilizovatelné modely
fermentorů a bioreaktorů.
Popis
LiFlus GX
LiFlus GX
LiFlus GX II
LiFlus GX II
LiFlus GM
LiFlus GM (MultiFermentor)
Varianta objemů 0,5 - 10 l, 1,5 - 7 l, 1,5 - 14 l, teplotní rozsah +3°C / +80°C, autoklávovatelný,
rozsah otáček 50 - 1200 rpm, 4x standardní pumpy, 2 provzdušňovací
Varianta objemů 0,5 - 10 l, 1,5 - 7 l, 1,5 - 14 l, teplotní rozsah +3°C / +80°C, autoklávovatelný,
rozsah otáček 50 - 1200 rpm, 4x standardní pumpy, 2 provzdušňovací, možnost pumpy
s proměnou rychlostí čerpání, ORP, možnost až 4 řízených regulátorů plynu
Objem 0,5 -14 l, teplotní rozsah +3°C / +80°C, autoklávovatelný, rozsah otáček 50 - 1200 rpm,
umožňuje několik experimentů současně, 2 - 6 kanálů
LiFlus GS
LiFlus GS
Objem 0,5 -14 l, teplotní rozsah +3°C / +80°C, autoklávovatelný, rozsah otáček 50 - 1200 rpm,
Objem 193 l, teplotní rozsah: tepl. okolí +70°C / +250°C, vnější rozměry š x h x v: 650 x 680 x 1140 mm
☎
Objem 373 l, teplotní rozsah: tepl. okolí +70°C / +250°C, vnější rozměry š x h x v: 700 x 790 x 1640 mm
☎
LiFlus GP
LiFlus GP
Objem 3 - 7 l, teplotní rozsah +3°C / +80°C, autoklávovatelný, rozsah otáček 50 - 1200 rpm,
Objem 757 l, teplotní rozsah: tepl. okolí +70°C / +250°C, vnější rozměry š x h x v: 1150 x 810 x 1720 mm
☎
LiFlus GR
LiFlus GR
Objem 3 - 7 l, teplotní rozsah +3°C / +80°C, autoklávovatelný, rozsah otáček 50 - 1200 rpm,
2 x peristaltická pumpa Watson Malow 102R
Cena (Kč)
☎
☎
☎
☎
☎
☎
LiFlus SP
Sterilizovatelné IN- SITU reaktory
Výrobce
Haier
32
Kat. číslo
Produkt
LiFlus SP
(Pilot Scale)
LiFlus SPI
(Plant Scale)
LiFlus SP
(Pilot Scale)
LiFlus SPI
(Plant Scale)
LiFlus SL
LiFlus SL
Popis
Cena (Kč)
Objem 30 - 1000 l, teplotní rozsah +3°C / +80°C, In-Situ, rozsah otáček 50 - 800 rpm
☎
Objem 1000 l, teplotní rozsah +3°C / +80°C, In-Situ, rozsah otáček 50 - 200 rpm
☎
Objem 5 - 40 l, teplotní rozsah +3°C / +80°C, In-Situ, rozsah otáček 50 - 1000 rpm
☎
33
Automatický MiniBioreaktor pro buněčné kultury HEXASCREEN
Lednice laboratorní
Kat. číslo
Produkt
Vnější rozměry š x h x v (mm)
Telstar
E11215
HexaScreen
340 x 300 x 640 (800)
LKv 3910
Výrobce
Cena (Kč)
☎
Výrobce
Liebherr
Snaige
CO2 INKUBÁTORY
CD350-1004
HexaScreen
Plně automatizovaný MiniBioreaktor pro živočišné buněčné kultury (suspenzní
i adherované), bakterie a kvasinky, multifunkční analýzy v biotechnologiích, teplotní
rozsah od +20°C do +40°C, 6 samostatných reakčních komor s pracovním objemem
10 - 15 ml kultivačního vzorku, možnost provzdušňování a míchání, přepážka pro
inokulaci, port pro neinvazivní próby, vhodné pro optimalizaci složení média,
farmakologické testy, určení vhodných parametrů pro růst a výběr klonů, určení
koncentrace a pH pomocí optické absorbační spektrofotometrie, stanovení hladiny
kyslíku fluorescenčním měřením, ovládání systému a sběr dat přes ethernet.
LEDNICE, KOMBINOVANÉ LEDNICE
A MRAZÍCÍ BOXY
Kat. číslo
Produkt
Objem (l)
Rozměry š x h x v (mm)
LKUv 1610
LKUv 1610
141
820 x 600 x 610
LKUv 1612
LKUv 1612
141
820 x 600 x 610 – prosklené dveře
LKv 3910
LKv 3910
360
1840 x 600 x 610
LKv 3912
LKv 3912
360
1840 x 600 x 610 – prosklené dveře
LKPv 6520
LKPv 6520
601
2150 x 700 x 830
LKPv 6522
LKPv 6522
601
2150 x 700 x 830 – prosklené dveře
LKPv 1420
LKPv 1420
1427
2150 x 1430 x 830
CD350-1004
CD350-1003
350
600 x 600 x 1730 – prosklené dveře
CD350-1004
CD350-1004
350
600 x 600 x 1730 – dvojité prosklené dveře
Cena (Kč)
☎
☎
☎
☎
☎
☎
☎
☎
☎
Výrobce
Kat. číslo Produkt
Popis
N-Biotek
NB203
Objem 42 l, teplotní rozsah +5°C / +60°C, UV sterilizace, vnější rozměry š x h x v: 410 x 480 x 550 mm
CO2 Incubator NB203
Kat. číslo
Produkt
Objem (l)
Rozměry š x h x v (mm)
13263
Mini 130/2
32-40
600 x 700 x 1250
13265
Mini 250/5
81-99
600 x 700 x 1810
13266
BBR 700/5
200-240
740 x 810 x 1990
13269
BBR 700/8
320-390
740 x 810 x 1990
85000,-
13269
BBR 850/9
495-545
870 x 870 x 1990
BBR 1500/14
620-680
1480 x 810 x 1990
NB203
Mitre150
NB203 XL
Výrobce
HXC-358
BBR 850/8
Lednice transfúzní na krevní vaky
Cena (Kč)
Angelantoni
Contherm 4150
Mitre150
Objem 150 l, teplotní rozsah +4°C / +50°C, vnější rozměry š x h x v: 630 x 680 x 920 mm
95000,-
13273
N-Biotek
CO2 Incubator NB203XL
Objem 172 l, teplotní rozsah +5°C / +60°C, UV sterilizace, vnější rozměry š x h x v: 630 x 680 x 920 mm
99000,-
HXC-158
HXC-158
84
560 x 570 x 1520
HXC-358
HXC-358
200
720 x 690 x 1730
HXC-608
HXC-608
360
780 x 840 x 1960
HXC-936
HXC-936
396
1130 x 760 x 1980
Contherm
N-Biotek
34
NB203XL
4200
Mitre200
Objem 200 l, teplotní rozsah +4°C / +50°C, vnější rozměry š x h x v: 790 x 730 x 960 mm
135000,-
4400
Mitre400
Objem 400 l, teplotní rozsah +4°C / +50°C, vnější rozměry š x h x v: 790 x 730 x 1560 mm
165000,-
NB203XXL CO2 Incubator NB203XXL Objem 850 l, teplotní rozsah +5°C / +60°C, UV sterilizace, vnější rozměry š x h x v: 700 x 800 x 1530 mm
299000,-
Haier
Cena (Kč)
☎
☎
☎
☎
☎
☎
☎
☎
☎
☎
35
Lednice kombinované
HLUBOKOMRAZÍCÍ BOXY
A NÁDOBY NA SKLADOVÁNÍ VZORKŮ
V TEKUTÉM DUSÍKU
LCv 4010
ERB 34633W
Firma Angelantoni S.R.L. (Itálie) s tradicí od roku 1962 je výrobcem hlubokomrazících boxů s teplotním maximem
-88°C při okolní teplotě 25°C. Tyto hlubokomrazící boxy jsou zárukou úspory energie a dokonalého uskladnění
produktů v laboratoři jako i v klinickém nebo průmyslovém využití.
Výrobce
Kat. číslo
Produkt
Objem (l)
Rozměry š x h x v (mm)
Liebherr
LCv 4010
LCv 4010
361
600 x 610 x 2000
ERB 34633W
ERB 34633W
315
630 x 590 x 1750
ERB 40233W
ERB 40233W
377
600 x 630 x 2010
Electrolux
Cena (Kč)
☎
☎
☎
Pultové hlubokomrazící boxy
NB-136F
Mrazící boxy
Výrobce
Liebherr
Kat. číslo
Produkt
Objem (l)
Rozměry š x h x v (mm)
Cena (Kč)
GN4113
GN4113
406
700 x 750 x 1950
18500,-
G3513
G3513
356
700 x 750 x 1750
G5216
G5216
513
750 x 760 x 1860
G52110
G52110
513
750 x 760 x 1860
GGv5010
GGv5010
478
750 x 750 x1860
GGv5810
GGv5810
547
750 x 750 x 2060
FN61230DW
FN61230DW
231
600 x 640 x 1800
☎
☎
☎
☎
☎
☎
Produkt
Objem (l)
Rozměry š x h x v (mm)
NB-136F
Freezer 136
136
720 x 730 x 860
NB-237F
Freezer 237
237
1050 x 730 x 860
99900,-
NB-314F
Freezer 314
314
1300 x 730 x 860
115000,-
NB-375F
Freezer 375
375
1500 x 730 x 860
125000,-
NB-438F
Freezer 438
438
1700 x 730 x 860
135000,-
Výrobce
Angelantoni
Haier
Cryogenics
36
Cena (Kč)
89000,-
Haier
Angelantoni
Gorenje
N-Biotek
Kat. číslo
Cryogenics
GN4113
FN61230
Výrobce
Kat. číslo
Produkt
Objem (l)
Rozměry š x h x v (mm)
12086
Platilab 110H
113
730 x 850 x 1080
12083
Platilab 370H
366
1780 x 850 x 1140
12084
Platilab 550H
550
2350 x 850 x 1140
13259
Platilab Next 370H
366
1780 x 850 x 1140
13340
Platilab Next 550H
550
2350 x 850 x 1140
DW-86W420
Horizontal 420
420
2130 x 870 x 1020
H138
Horizontal 138
138
890 x 1320 x 1010
H328
Horizontal 328
328
890 x 2000 x 1010
Cena (Kč)
☎
☎
☎
☎
☎
☎
☎
☎
37
Výrobce
Angelantoni
Haier
Cryogenics
38
Kat. číslo
Produkt
Objem (l)
Rozměry š x h x v (mm)
12053
Platilab 340V – 3 dveřové
322
760 x 900 x 1980
12070
Platilab 340V – 4 dveřové
322
760 x 900 x 1980
13256
Platilab 340V Next – 3 dveřové
322
760 x 900 x 1980
13341
Platilab 340V Next – 4 dveřové
322
760 x 900 x 1980
11911
Platilab 340V Plus – 3 dveřové
322
760 x 900 x 1980
13079
Platilab 340V Plus – 4 dveřové
322
760 x 900 x 1980
12054
Platilab 500V – 3 dveřové
500
1010 x 900 x 1980
13071
Platilab 500V – 4 dveřové
500
1010 x 900 x 1980
13342
Platilab 500V Next – 3 dveřové
500
1010 x 900 x 1980
13343
Platilab 500V Next – 4 dveřové
500
1010 x 900 x 1980
11912
Platilab 500V Plus – 3 dveřové
500
1010 x 900 x 1980
13080
Platilab 500V Plus – 4 dveřové
500
1010 x 900 x 1980
13338
Irilab Next 530VIP – 4 dveřové
528
730 x 850 x 1980
12892
Irilab 800V – 3 dveřové
813
1010 x 890 x 1990
13333
Irilab Next 800VIP – 4 dveřové
813
1080 x 890 x 1990
13113
Irilab 800V – 5 dveřové
813
1010 x 890 x 1990
12957
Irilab 800V Plus – 3 dveřové
813
1010 x 890 x 1990
13062
Irilab Next 800 Plus – 4 dveřové
813
1010 x 890 x 1990
13114
Irilab 800V Plus – 5 dveřové
813
1010 x 890 x 1990
DW-86L288
Vertical 288VIP
288
910 x 870 x 1640
DW-86L388
Vertical 388VIP
388
890 x 870 x 1970
DW-86L486
Vertical 486VIP
490
940 x 950 x 1980
DW-86L490
Vertical 490VIP Dual Door
490
930 x 890 x 1970
DW-86L628
Vertical 628VIP
628
1030 x 900 x 1960
DW-86L728
Vertical 728VIP
728
1140 x 900 x 1970
DW-86L828
Vertical 828VIP
728
1140 x 980 x 1970
V218
Vertical-218
218
940 x 840 x 1550
V330
Vertical-330
330
940 x 840 x 1990
V388
Vertical-388
388
940 x 840 x 1990
V520
Vertical- 520
520
940 x 840 x 1990
V828
Vertical-828
828
990 x 1230 x 2050
GB 902
Haier 628V
Cryogenics
Výrobníky šupinkového ledu
Haier 490V
Irilab Next 530 a 800
Skříňové hlubokomrazící boxy
Výrobce
Cena (Kč)
☎
☎
☎
☎
☎
☎
☎
☎
☎
☎
☎
☎
☎
☎
☎
☎
☎
☎
☎
☎
☎
☎
☎
☎
☎
☎
☎
☎
☎
☎
☎
Brema
Kat. číslo
Produkt
Produkce
(kg / 24 h)
Kapacita zásobníku
(kg)
Rozměry š x h x v (mm)
Cena (Kč)
GB 902
Výrobník GB 902
90
20
500 x 660 x 690
49000,-
GB 903
Výrobník GB 903
90
30
500 x 660 x 800
GB 1540
Výrobník GB 1540
150
40
730 x 690 x 920
GB 1555
Výrobník GB 1555
155
55
740 x 690 x 1020
G 250
Výrobník G 250
250
240
640 x 470 x 700
G 500
Výrobník G 500
500
250
640 x 470 x 700
☎
☎
☎
☎
☎
39
Kontejnery na skladování vzorků v tekutém dusíku
AUTOKLÁVY
Zásobní nádoby na tekutý dusík
Produkt
Objem (l)
Denní odpar (l /24 h)
Rozměry nádoby v x š (mm)
LD4
Nádoba LD4
4
0,4
430 x 190
LD5
Nádoba LD5
5
0,77
440 x 190
LD10
Nádoba LD10
10
0,22
590 x 290
LD25
Nádoba LD25
25
0,23
650 x 390
Classic25
Nádoba Classic25 25
0,21
580 x 390
LD35
Nádoba LD35
35
0,23
670 x 470
LD50
Nádoba LD50
50
0,41
820 x 490
Horizontální laboratorní autoklávy
Cena (Kč)
☎
☎
☎
☎
☎
☎
☎
Velmi přehledný LCD displej, 6 přednastavených programů, nezávislý vyvíječ páry, plně automatizovaný typ, integrovaná nezávislá
teplotní sonda PT 100 pro sterilizaci roztoků, kompletní PID mikroprocesorové řízení, možnost připojení PC nebo integrovaná tiskárna,
možnost externího chlazení, vakua a dalšího příslušenství.
Přenosné nádoby na skladování vzorků
Výrobce
Taylor-Wharton
Kat. číslo
Produkt
Objem (l)
Denní odpar (l /24 h)
Rozměry nádoby v x š (mm)
CXR100
Nádoba XR100
3,2
0,2
490 x 230
CXR500
Nádoba XR500
7,7
0,6
680 x 390
Cena (Kč)
☎
☎
Výrobce
Kat. číslo
Produkt
Komora Komora Venkovní rozměry
průměr x hloubka (mm) objem (l) š x h x v (mm)
Kapacita erlen. baněk
250 / 500 / 1000 ml (ks)
Nüve
OT-12
Autokláv OT-012
200 x 300
12
400 x 500 x 400
6/4
2540 EL
Autokláv 2540 EL
250 x 420
23
510 x 545 x 365
10 / 8./ 3
2840 EL-D
Autokláv 2840 EL-D
280 x 400
28
530 x 630 x 400
3150 EL
Autokláv 3150 EL
310 x 500
40
600 x 695 x 450
3840 EL-D
Autokláv 2840 EL-D
380 x 400
60
720 x 750 x 530
3850 EL
Autokláv 3850 EL
380 x 510
62
660 x 695 x 525
3850 EL-D
Autokláv 2840 EL-D
380 x 490
72
720 x 750 x 530
3870 EL
Autokláv 3870 EL
380 x 690
85
660 x 875 x 525
3870 EL-D
Autokláv 3870 EL-D
380 x 690
85
720 x 940 x 540
5050 EL
Autokláv 5050 EL
500 x 500
110
880 x 767 x 700
Nádoby na skladování vzorků
Výrobce
Taylor-Wharton
Kat. číslo
Produkt
Objem (l)
Denní odpar (l /24 h)
HCL12
Nádoba HCL12
12
0,2
Počet 1,2 / 2,0 ml
zkumavek
Rozměry nádoby
v x š (mm)
Cena (Kč)
480 x 390
HC20
Nádoba HC20
20
0,23
684
610 x 390
HC34
Nádoba HC34
34
0,17
684
670 x 470
HC35
Nádoba HC35
35
0,27
1020
680 x 480
VHC35
Nádoba VHC35
35
0,27
1260
680 x 480
OT-12
Taylor-Wharton
Kat. číslo
2540 EL-D, 3850 EL-D, 5075 EL-D
Nový Model 2012
Výrobce
2540 EL
HC35
VHC35
Firma Tuttnauer s 85 letou tradicí je jedním z největších a nejvýznamnějších světových výrobců autoklávů.
Většina vlastních technických řešení se stala standardem v oblasti parní sterilizace. Široké spektrum variantních
řešení umožňuje sestavení autoklávu dle konkrétních aplikací a potřeb uživatele. Pracovní objemy se pohybují od
nejmenšího 23 l až po variantu zabudovaného velkoobjemového autoklávu s objemem 9500 l.
☎
☎
☎
☎
☎
Tuttnauer
18 /10./ 7
22 / 15 / 8
30 / 20 / 12
60 / 30 / 12
Cena (Kč)
☎
☎
☎
☎
☎
☎
☎
☎
☎
☎
Laboratorní velkokapacitní systémy
Výrobce
Taylor-Wharton
Kat. číslo
Produkt
Objem (l)
Denní odpar (l /24 h)
Počet 1,2 / 2,0 ml
zkumavek
Rozměry nádoby
v x š (mm)
LS750
Systém LS750
35
0,27
750
680 x 480
LS3000
Systém LS3000
81
0,76
3000
730 x 680
LS4800
Systém LS4800
130
0,8
4800
890 x 680
LS6000
Systém LS6000
165
0,84
6000
990 x 680
Cena (Kč)
☎
☎
☎
☎
Široká nabídka dalšího volitelného příslušenství pro všechny typy nádob na vyžádání.
40
41
Vertikální laboratorní autoklávy
Zdravotnické autoklávy ELARA, EHC, EHS, EVB a EVS
Výrobce
Tuttnauer
Kat. číslo
Produkt
Komora Komora průměr x hloubka (mm) objem (l)
Venkovní rozměry
š x h x v (mm)
Kapacita erlen. baněk
250 / 500 / 1000 ml (ks)
2540 ELV
Autokláv 2540 ELV
250 x 420
23
495 x 335 x 645
8/2/1
2840 ELV-D
Autokláv 2840 ELV-D
280 x 400
28
540 450 x 975
3150 ELV
Autokláv 3150 ELV
310 x 500
40
580 x 415 x 780
14 / 8 / 4
3170 ELV
Autokláv 3170 ELV
310 x 700
55
580 x 415 x 960
21 / 12 /6
3840 ELV-D
Autokláv 3840 ELV-D
380 x 400
60
730 x 550 x 1000
3850 ELV
Autokláv 3850 ELV
380 x 490
62
650 x 500 x 745
3850 ELV-D
Autokláv 3850 ELV-D
380 x 490
72
720 x 550 x 1000
3870 ELV
Autokláv 3870 ELV
380 x 690
85
650 x 500 x 925
3870 ELV-D
Autokláv 3870 ELV-D
380 x 690
94
730 x 550 x 1000
5050 ELV
Autokláv 5050 ELV
500 x 500
110
880 x 700 x 780
5050 ELV-D
Autokláv 5050 ELV-D
500 x 500
110
870 x 770 x 950
5075 ELV
Autokláv 5075 ELV
500 x 750
160
880 x 700 x 1010
5075 ELV-D
Autokláv 5075 ELV-D
500 x 750
160
870 x 750 x 1010
ELARA11
Model ELV
2540 ELV-D, 3850 ELV-D, 5075ELV-D
Nový Model 2012
(zdravotnický prostředek 93/42/EEC, snížená sazba DPH)
Cena (Kč)
☎
☎
☎
☎
☎
☎
☎
☎
☎
☎
☎
☎
☎
24 / 16 / 5
36 / 24 / 10
42 / 28 / 16
63 / 42 / 24
Výrobce
Tuttnauer
Kat. číslo
Produkt
Komora průměr x hloubka (mm)
Komora objem (l)
Venkovní rozměry
š x h x v (mm)
Počet nerezových Cena (Kč)
polic (ks)
ELARA 11
Autokláv ELARA11
280 x 504
28,5
530 x 645 x 444
5
2540 EHC
Autokláv 2540EHC
254 x 476
23
510 x 545 x 365
4
3870 EHS
Autokláv 3870EHS
384 x 758
85
600 x 695 x 450
2
2540 EVB
Autokláv 2540EVB
254 x 476
23
508 x 650 x 362
4
2540 EVS
Autokláv 2540EVS
245 x 476
23
508 x 650 x 362
4
Středněobjemové a velkoobjemové prokládací autoklávy
NOVA 3
Výrobce
Kat. číslo
Produkt
Komora Komora průměr x hloubka (mm) objem (l)
Venkovní rozměry
š x h x v (mm)
Kapacita erlen. baněk Cena (Kč)
250 / 500 / 1000 ml (ks)
Tuttnauer
NOVA 3
Autokláv Nova 3
254 x 476
510 x 580 x 420
10 / 8 / 3
42
23
99000,-
Autokláv 6690
Zdravotnický autokláv NOVA 3
Autokláv třídy „B“, pracovní objem 23 l, 4 nerezové police,
velmi přehledný LCD displej, 6 přednastavených programů
+ 2 testovací, nezávislý vyvíječ páry, plně automatický typ
s prevakuem a postvakuem na sušení, integrovaná nezávislá
teplotní sonda PT 100 pro sterilizaci roztoků, kompletní
PID mikroprocesorové řízení, možnost připojení PC nebo
integrovaná tiskárna, zdravotnický prostředek 93/42/EEC,
snížená sazba DPH.
☎
☎
☎
☎
☎
Výrobce
Tuttnauer
Možnost
výběru
pracovního
média,
mikroprocesorová PID řídící automatika,
automatizované
otevírání
dveří,
široká
nabídka variant a příslušenství, 12“ LCD dotykový
displej 640 x 480 pixelů, integrovaná tiskárna,
automatizovaný generátor páry, několik
testovacích programů, předprogramované cykly,
externí vodní i vzduchové dochlazování, port
RS232 včetně PC software, 400V / 50Hz, 3 fázový.
Kat. číslo
Produkt
Komora š x h x v (mm)
Komora objem (l)
4496
Autokláv 4496
408 x 970 x 408
160
5596
Autokláv 5596
508 x 970 x 508
250
6690
Autokláv 6690
610 x 915 x 610
340
66120
Autokláv 66120
610 x 1215 x 610
450
66150
Autokláv 66150
610 x 1515 x 910
840
69180
Autokláv 69180
610 x 1815 x 910
1010
Cena (Kč)
☎
☎
☎
☎
☎
☎
43
Tuttnauer
Haier
Kat. číslo
Produkt
Police š x h (mm)
Sterilizační teplota (°C)
Komora objem (l)
P50
PlazMax P50
400 x 600
< 55
47
P80
PlazMax P80
400 x 600
< 55
83
P110
PlazMax P110
400 x 600
< 55
109
P160
PlazMax P160
400 x 600
< 55
162
HRPS-120
Plasma Sterilizer
430 x 430
< 55
120
Cena (Kč)
☎
☎
☎
☎
☎
6300CP4
Výrobce
BOXY PRO PĚSTOVÁNÍ ROSTLIN
A ROSTLINNÝCH KULTUR
PlazMax
HRPS-120
Nízkoteplotní peroxidové sterilizátory
Výrobce
Contherm
44
Kat. číslo
Produkt
6150CP4
Grow Chamber 150
6200CP4
Grow Chamber 200
6300CP4
Grow Chamber 300
6400CP4
Grow Chamber 400
6800CP8
Grow Chamber 800
610R
Grow Chamber 610R
620R
Grow Chamber 620R
625R
Grow Chamber 625R
610RHS
Grow Chamber 610R
620RHS
Grow Chamber 620R
625RHS
Grow Chamber 625R
Popis
Objem 150 l, osvětlení 10000 lux, teplotní rozsah +5°C / +50°C, bez řízené vlhkosti,
vnější rozměry š x h x v: 690 x 910 x 850 mm
Objem 200 l, osvětlení 10000 lux, teplotní rozsah +5°C / +50°C, bez řízené vlhkosti,
vnější rozměry š x h x v: 820 x 940 x 910 mm
Objem 300 l, osvětlení 10000 lux, teplotní rozsah +5°C / +50°C, bez řízené vlhkosti,
vnější rozměry š x h x v: 820 x 940 x 1210 mm
Objem 400 l, osvětlení 10000 lux, teplotní rozsah +5°C / +50°C, bez řízené vlhkosti,
vnější rozměry š x h x v: 820 x 940 x 1510 mm
Objem 800 l, osvětlení 10000 lux, teplotní rozsah +5°C / +50°C, bez řízené vlhkosti,
vnější rozměry š x h x v: 1370 x 940 x 1620 mm
Objem 200 l, osvětlení 25000 lux, teplotní rozsah 0°C / +50°C, bez řízené vlhkosti,
vnější rozměry š x h x v: 1100 x 770 x 1440 mm
Objem 400 l, osvětlení 25000 lux, teplotní rozsah 0°C / +50°C, bez řízené vlhkosti,
vnější rozměry š x h x v: 1100 x 770 x 2050 mm
Objem 900 l, osvětlení 25000 lux, teplotní rozsah 0°C / +50°C, bez řízené vlhkosti,
vnější rozměry š x h x v: 1900 x 750 x 2100 mm
Objem 200 l, osvětlení 25000 lux, teplotní rozsah 0°C / +50°C, s řízenou vlhkostí 35 - 98% Rh,
vnější rozměry š x h x v: 1100 x 770 x 1440 mm
Objem 400 l, osvětlení 25000 lux, teplotní rozsah 0°C / +50°C, s řízenou vlhkostí 35 - 98% Rh,
vnější rozměry š x h x v: 1100 x 770 x 2050 mm
Objem 900 l, osvětlení 25000 lux, teplotní rozsah 0°C / +50°C, s řízenou vlhkostí 35 - 98% Rh,
vnější rozměry š x h x v: 1900 x 750 x 2100 mm
Cena (Kč)
☎
☎
☎
☎
☎
☎
☎
☎
☎
☎
☎
45
GC 400
Model 650 Plant Grow Chamber
Velkoobjemové klimatické růstové komory
Výrobce
Kat. číslo
Produkt
Popis
Cena (Kč)
Nüve
GC400
Chamber GC400
Objem 400 l, osvětlení 20000 lux, teplotní rozsah -20°C / +60°C, s řízenou vlhkostí 20 - 98% Rh,
vnější rozměry š x h x v: 870 x 1250 x 1750 mm
Výrobce
299000,-
Výrobce
Model 630
Chamber Model 630
Model 645
Chamber Model 645
Model 650
Chamber Model 650
Popis
Objem 1200 l, osvětlení 60000 lux, teplotní rozsah 0°C / +40°C, s řízenou vlhkostí 40 - 90% Rh,
vnější rozměry š x h x v: 2000 x 1200 x 2100 mm
Objem 2500 l, osvětlení 60000 lux, teplotní rozsah 0°C / +40°C, s řízenou vlhkostí 40 - 90% Rh,
vnější rozměry š x h x v: 2870 x 1150 x 2200 mm
Objem 7500 l, osvětlení 60000 lux, teplotní rozsah 0°C / +40°C, s řízenou vlhkostí 40 - 90% Rh,
vnější rozměry š x h x v: 3500 x 2000 x 2500 mm
Cena (Kč)
☎
☎
☎
Produkt
Popis
Economic De
Chamber Economic DeLux
Microclima 1000
Chamber 1000
Microclima 1750
Chamber 1750
Objem 432 l, osvětlení 11000 lux, teplotní rozsah -5°C / +40°C, bez řízené vlhkosti,
vnější rozměry š x h x v: 890 x 860 x 1900 mm
Objem 1000 l, osvětlení 30000, 50000 a 100000 lux, teplotní rozsah -20°C / +50°C,
s řízenou vlhkostí 40-98% Rh i, vnější rozměry š x h x v: 1860 x 1050 x 2050 mm
Objem 1700 l, osvětlení 30000, 50000 a 100000 lux, teplotní rozsah -20°C / +50°C,
s řízenou vlhkostí 40-98% Rh i, vnější rozměry š x h x v: 2410 x 1050 x 2050 mm
Cena (Kč)
☎
☎
☎
FlowStar
Snijders
Kat. číslo
Produkt
IMAGO 3000
Microclima 1000
Contherm
Kat. číslo
Výrobce
Snijders
46
Kat. číslo
FlowStar
Produkt
Popis
Chamber FlowStar
Objem 952 l, osvětlení LED diody, modrá, červená a vzdálená červená, teplotní rozsah +14°C / +40°C,
s řízenou vlhkostí 40 - 98% Rh, vnější rozměry š x h x v: 1530 x 850 x 1990 mm
Cena (Kč)
☎
47
Výrobce
Cruma
CHC Lab
Kat. číslo
Produkt
CLE-051-03
Cruma 670
CLE-051F-04
Průtok vzduchu
(m3 / h)
Vnější rozměry
š x h x v (mm)
Vnitřní rozměry Cena (Kč)
š x h x v (mm)
650
Digestoř 650
175
600 x 600 x 940
580 x 560 x 630
670
Digestoř 670
175
600 x 600 x 940
580 x 560 x 630
870
Digestoř 870
175
800 x 600 x 1030
770 x 560 x 740
990
Digestoř 990
175
1000 x 600 x 1030
980 x 560 x 740
1010
Digestoř 1010
175
1000 x 600 x 1230
980 x 560 x 940
1200
Digestoř 1200
175
1200 x 800 x 1100
1180 x 760 x 770
CLE-051-03
Digestoř 900
180
900 x 650 x 1100
880 x 620 x 730
CLE-051F-03
Digestoř 900
180
900 x 650 x 1970
880 x 620 x 730
CLE-051-04
Digestoř 1200
320
1200 x 650 x 1100
1180 x 620 x730
CLE-051F-04
Digestoř 1200
320
1200 x 650 x 1970
1180 x 620 x 730
☎
☎
☎
☎
☎
☎
☎
☎
☎
☎
AH-100
Digestoře španělské firmy Cruma jsou
laboratorní digestoře bez nutnosti
odtahu mimo budovu, filtrují se za použití
chemicky impregnovaných uhlíkových
filtrů, možnost volby filtrů pro každou
aplikaci (látky organické, anorganické,
radioaktivní, kombinované), filtrace
plynů, par, pevných látek, aerosolů,
retenční ochrana až na 2 l vylité tekutiny.
CLB-202T-04
Bezodtahové digestoře
Výrobce
Telstar
CHC Lab
CLB-202DT-04
Horizontální laminární boxy (Série H-100)
LAMINÁRNÍ BOXY, BIOHAZARDY
A DIGESTOŘE
Kat. číslo
Produkt
Vnější rozměry š x h x v (mm)
Vnitřní rozměry š x h x v (mm)
J11366
Mini-H
790 x 790 x 1160
750 x 630 x 800
J1001
AH-100
1260 x 840 x 1290
1200 x 600 x 760
J1006
MH-100
1560 x 840 x 1290
1500 x 600 x 760
J1002
BH-100
1870 x 840 x 1290
1810 x 600 x 760
CLB-202T-03
Bez čelního okna
1040 x 740 x 1150
920 x 510 x 590
CLB-202T-04
Bez čelního okna
1340 x 740 x 1150
1220 x 510 x 590
CLB-202T-05
Bez čelního okna
1650 x 740 x 1150
1530 x 510 x 590
CLB-202T-06
Bez čelního okna
1960 x 740 x 1150
1840 x 510 x 590
CLB-202DT-03
Posuvné čelní okno
1040 x 740 x 1300
920 x 510 x 590
CLB-202DT-04
Posuvné čelní okno
1340 x 740 x 1300
1220 x 510 x 590
CLB-202DT-05
Posuvné čelní okno
1650 x 740 x 1300
1530 x 510 x 590
CLB-202DT-06
Posuvné čelní okno
1960 x 740 x 1300
1840 x 510 x 590
Cena (Kč)
☎
☎
☎
☎
☎
☎
☎
☎
☎
☎
☎
☎
Vertikální laminární boxy (Série V-100)
AV-100
CLB-201T-04
Pro přípravu PCR vzorků, bílé světlo 2 x 15 W, časovač UV na 60 min, hmotnost 19 kg.
GLE-UVSC
Výrobce
Telstar
Výrobce
Kat. číslo
Produkt
Vnější rozměry š x h x v (mm)
Vnitřní rozměry š x h x v (mm)
SciePlas
GLE-UVSC
PCR box GLE-UVSC
560 x 420 x 770
540 x 400 x 750
Cena (Kč)
35490,-
CHC Lab
48
Kat. číslo
Produkt
Vnější rozměry š x h x v (mm)
CLB-201ST-04
PCR box GLE-UVSC s UV sterilizací
Vnitřní rozměry š x h x v (mm)
J11215
Mini-V-PCR
670 x 520 x 1130
630 x 500 x 570
J1503
PV-100
800 x 840 x 1290
730 x 580 x 700
J31400
AV-100
1260 x 840 x 1290
1230 x 580 x 700
J35170
BV-100
1570 x 840 x 1290
1540 x 580 x 700
J1005
CV-100
1870 x 840 x 1290
1840 x 580 x 700
CLB-201T-03
Výklopné čelní okno
1040 x 740 x 1230
920 x 620 x 570
CLB-201T-04
Výklopné čelní okno
1340 x 740 x 1230
1220 x 620 x 570
CLB-201T-05
Výklopné čelní okno
1650 x 740 x 1230
1530 x 620 x 570
CLB-201T-06
Výklopné čelní okno
1960 x 740 x 1230
1840 x 620 x 570
CLB-201ST-03
Posuvné čelní okno
1040 x 740 x 1230
920 x 620 x 570
CLB-201ST-04
Posuvné čelní okno
1340 x 740 x 1230
1220 x 620 x 570
CLB-201ST-05
Posuvné čelní okno
1650 x 740 x 1230
1530 x 620 x 570
CLB-201ST-06
Posuvné čelní okno
1960 x 740 x 1230
1840 x 620 x 570
Cena (Kč)
☎
☎
☎
☎
☎
☎
☎
☎
☎
☎
☎
☎
☎
49
Vertikální laminární boxy se dvěma HEPA filtry (Série V-30/70)
Produkt
Vnější rozměry š x h x v (mm)
Vnitřní rozměry š x h x v (mm)
J1826
PV-30/70
800 x 840 x 1290
730 x 580 x 700
J31401
AV-30/70
1260 x 840 x 1290
1230 x 580 x 700
J1376
BV-30/70
1570 x 840 x 1290
1540 x 580 x 700
J1825
CV-30/70
1870 x 840 x 1290
1840 x 580 x 700
Cena (Kč)
☎
☎
☎
☎
Biohazard boxy s výklopným oknem (Série BioIIA)
Výrobce
Bio II A
Telstar
Výrobce
Telstar
CHC Lab
Kat. číslo
Produkt
Vnější rozměry š x h x v (mm)
Vnitřní rozměry š x h x v (mm)
J11098
Bio II A/P
850 x 760 x 1410
730 x 580 x 700
J22119
Bio II A
1310 x 760 x 1410
1200 x 580 x 700
J11404
BIO II A/M
1610 x 760 x 1410
1500 x 580 x 700
J37845
BIO II A/G
1920 x 760 x 1410
1800 x 580 x 700
CHC-777A2
Telstar
Kat. číslo
BioUltra
Výrobce
Biohazard boxy s elektricky posuvným oknem (Série BioUltra a série 777)
Cena (Kč)
☎
☎
☎
☎
Kat. číslo
Produkt
Vnější rozměry š x h x v (mm)
Vnitřní rozměry š x h x v (mm)
J46265
BioUltra 3
950 x 790 x 1450
730 x 560 x 650
J45361
BioUltra 4
1400 x 790 x 1450
1200 x 560 x 650
J41510
BioUltra 5
1700 x 790 x 1450
1500 x 560 x 650
J41511
BioUltra 6
2010 x 790 x 1450
1800 x 560 x 650
CHC-777A2-03
Model 03
1060 x 810 x 1590
930 x 620 x 660
CHC-777A2-04
Model 04
1380 x 810 x 1590
1250 x 620 x 660
CHC-777A2-05
Model 05
1690 x 810 x 1590
1560 x 620 x 660
CHC-777A2-06
Model 06
1990 x 810 x 1590
1860 x 620 x 66é
Cena (Kč)
☎
☎
☎
☎
☎
☎
☎
☎
Biohazard boxy s elektricky posuvným oknem (Série 222)
Bio II Advance
CHC-222
Biohazard boxy s manuálně posuvným oknem (Série BioIIAdvance)
Výrobce
Telstar
50
Výrobce
Kat. číslo
Produkt
Vnější rozměry š x h x v (mm)
Vnitřní rozměry š x h x v (mm)
C72307
Bio II Advance 3
1050 x 760 x 1260
960 x 610 x 590
C68227
Bio II Advance 4
1350 x 760 x 1260
1260 x 610 x 590
C72308
Bio II Advance 5
1960 x 760 x 1260
1870 x 610 x 590
Cena (Kč)
☎
☎
☎
CHC Lab
Kat. číslo
Produkt
Vnější rozměry š x h x v (mm)
Vnitřní rozměry š x h x v (mm)
CHC-222A2-03
Model 03
1060 x 810 x 1590
930 x 620 x 660
CHC-222A2-04
Model 04
1380 x 810 x 1590
1250 x 620 x 660
CHC-222A2-05
Model 05
1690 x 810 x 1590
1560 x 620 x 660
CHC-222A2-06
Model 06
1990 x 810 x 1590
1860 x 620 x 660
Cena (Kč)
☎
☎
☎
☎
51
Cytologické biohazard boxy
s elektricky posuvným oknem se třemi HEPA fitry (Série CytoUltra)
CytoUltra
SPECIÁLNÍ
ZAŘÍZENÍ
PRO LABORATOŘE
Výrobce
Telstar
Kat. číslo
Produkt
Vnější rozměry š x h x v (mm)
Vnitřní rozměry š x h x v (mm)
J45694
CytoUltra 4
1400 x 790 x 2110
1200 x 560 x 650
J45697
CytoUltra 6
2010 x 790 x 2110
1800 x 560 x 650
Cena (Kč)
☎
☎
MSCIII 1200
Biohazard boxy Třídy III s boční přestupní komorou (Série MSC III)
Výrobce
Telstar /
CleanAir
Kat. číslo
Produkt
Vnější rozměry š x h x v (mm)
Vnitřní rozměry š x h x v (mm)
H334001
MSCIII 1200 (2x manipulační rukavice)
1760 x 790 x 1240
1200 x 620 x 870
H335001
MSCIII 1200 (4x manipulační rukavice)
2060 x 790 x 1240
1500 x 620 x 870
H336001
MSCIII 1200 (4x manipulační rukavice)
2360 x 790 x 1240
1800 x 620 x 870
Cena (Kč)
☎
☎
☎
Výrobce
Telstar /
CleanAir
52
Sterilator
Cytolator
Isolátory (Série CS)
Sterilátory zajišťují maximální sterilitu vnitřního prostředí
a pracují s přetlakem v pracovním prostoru. Cytolátory
jsou určeny pro práci s nejrizikovějším infekčním
materiálem a pracují s podtlakem v pracovním prostoru.
Průběžný monitoring hlavních parametrů, dva předfiltry
na hrubé částice, tři nebo čtyři HEPA/ULPA filtry H14,
velkoplošný LCD displej. Rozměr přestupní komory
š x h x v: 465 x 360 x 356 mm.
Kat. číslo
Produkt
Vnější rozměry š x h x v (mm)
Vnitřní rozměry š x h x v (mm)
CS1201
CS1201 (2x manipulační rukavice)
1760 x 790 x 1240
1190 x 580 x 690
CS1801
CS1801 (2x manipulační rukavice)
1760 x 790 x 1240
1800 x 580 x 690
CS1202
CS1201 (2x manipulační rukavice)
1760 x 790 x 1240
1190 x 580 x 690
CS1802
CS1201 (4x manipulační rukavice)
1760 x 790 x 1240
1800 x 580 x 690
Cena (Kč)
☎
☎
☎
☎
150VT
3000MP
Výrobce
Produkt
Výkon (W)
Časovač (min)
Rozměry š x h x v (mm)
0-121-0002
Model 150VT, (pulzy 0 - 90%)
0 – 150
1 – 15 min.
300 x 250 x 100
59000,-
Model 300VT, (pulzy 0 - 90%)
0 – 300
1 – 15 min.
300 x 250 x 100
75000,-
0-122-0002
Biologics
0-123-0002
0-127-0002
Model 3000MP (včetně integrované ultrazvukové
komory), (pulzy 1 s - 99 hod.)
Model 3000 (včetně integrované ultrazvukové
komory), (pulzy 0 - 90%)
Minilys
Cena (Kč)
0 – 300
1 s – 99 hod.
300 x 250 x 100
80000,-
0 – 300
1 – 15 min.
260 x 300 x 600
89990,-
Precellys 24
Precellys 24-Dual
Kapacita
3 x 0,5 ml/2 ml nebo 1 x 7 ml
24 x 2 ml
6 x 7 ml nebo 12 x 2 ml
Aplikace
1 – 5 000 mg tkáně
10 – 5 000 µl buněčné kultury
1 – 500 mg tkáně
10 – 1 500 µl buněčné kultury
1 – 5 000 mg tkáně
10 – 5 000 µl buněčné kultury
Doba preparace
5 - 240 s (1 s / krok)
Otáčky (rpm)
5 - 90 s (5 s / krok)
3000 – 5000
5000 – 6800
Počet cyklů
Kat. číslo
Automatická homogenizace vzorků,
vhodné pro izolace z rostlinných,
živočišných
tkání,
kostí,
semen
a mikroorganismů. Extrakce DNA, RNA,
proteinů s vysokým výtěžkem a integritou,
až 24 vzorků najednou, standardní 2 ml
a 7 ml zkumavky s keramickými nebo
kovovými kuličkami.
Minilys
Velmi výkonné stolní přístroje na homogenizaci,
přípravu emulzí a suspenzí, rozrušování aglomerátů,
depolymerizace vysokomolekulárních řetězců,
odplynění roztoků, urychlení a zvýšení výtěžku
reakcí, příprava vzorků pro HPLC. V oblasti biologie
a medicíny se tyto přístroje používají k rozbití
buněčných struktur, k výraznému urychlení mnoha laboratorních postupů, např. při výzkumu léčiv.
Minilys
Ultrazvukové homogenizátory
Minilys
Mechanické homogenizátory Precellys®
HOMOGENIZÁTORY, KONCENTRÁTORY
A LYOFILIZÁTORY
5000 – 6500
1-3
Rozměry (mm)
180 x 380 x 290
290 x 375 x 370
Hmotnost (kg)
7,8
29,8
Výrobce
Bertin
Kat. číslo
Produkt
Cena (Kč)
03119.200.RD000
Precellys 24
199000,-
03119.200.RD010
Precellys 24-Dual
224900,-
06404.200.RD000
Minilys
95000,-
Koncentrátory
Výrobce
Misonix
Kat. číslo
Produkt
Výkon (W)
Rozměry š x h x v (mm)
XL-2000-010
Small Volume Sonicator, 220V
100
330 x 190 x 180
64900,-
S-4000-010
Sonicator 4000 Package, 220V
600
510 x 280 x 140
120900,-
Široké spektrum sond a dalšího příslušenství na vyžádání.
Cena (Kč)
NB-503(CIR) Micro-Cenvac
NB-502CIR DNA-Vac
Module 3180C SpeedVac Complete
okolí + 5ºC – 80ºC
okolí + 5ºC – 60ºC
+3°C – 60°C /
včetně mrazicího modulu – 85°C
Teplota
Ohřev
Časovač
Kapacita
Otáčky (rpm)
Hanil
54
Přesná kontrola PID včetně chlazení
1min. – 100 hod.
132 x 1,5 ml, 12 x 15 ml, 8 x 50 ml,
2 x 96 jamkové destičky
membránová vakuová (PTFE)
Rozměry (mm)
N-Biotek
Infračervený
až 99 hod. 59 min.
42 x 0,5 ml, 24 x 1,5 ml, 16 x 10 ml,
12 x 15 ml, 8 x 30 ml
Pumpa
Výrobce
Modul 3180C
NB502
NB503
Misonix
Společnost N-Biotek nabízí
širokou nabídku vakuových
koncentrátorů pro nejrůznější
množství a formáty zkumavek.
120 x 1,5 ml, 15 x 15 ml, 10 x 50 ml,
2 x 96 jamkové destičky
2 –stupňová rotační
1700, 2500 a 5000
až 2000
100 – 1800
230 x 320 x 210
670 x 690 x 480
37 x 60 x 42 / 35 x 60 x 63
Kat. číslo
Produkt
NB503CIR
Micro-Cenvac
NB-502CIR
DNA-Vac
Modul 3180C
3180C SpeedVac
Cena (Kč)
95000,349000,-
☎
55
Lyofilizátory
IZOLÁTORY NUKLEOVÝCH KYSELIN
LyoQuest
Odpar 7 l / 24 h, velmi výkonná vakuová pumpa Varian 6 m3, dvoukompresorový systém,
plně automatizovaný provoz, mikroprocesorová digitální PID kontrola, velkoplošný
dotykový LCD displej, automatická odmrazovací funkce, možnost připojení k PC.
Magnetický izolátor nukleových kyselin
MagCore Compact
Velkoobjemový laboratorní lyofilizátor „LyoAlfa 10/15“
LyoAlfa 10/15
Odpar 15 l / 24 h, dvě výkonné pumpy Varian 8 m3, dvoukompresorový systém, plně
automatizovaný provoz, připojení USB2, velkoplošný dotykový LCD displej, velké
množství nástavců.
Výrobce
RBC Bioscience
Velkoobjemový laboratorní lyofilizátor „LyoBeta“
Jednoduchý, rychlý a ekonomický izolátor nukleových
kyselin, efektivní izolace ultračisté DNA a RNA založena
na paramagnetických partikulích, přednastavené programy
a kartuše s reagenciemi zaručují vysokou reproducibilitu,
doba izolace od 30 minut, certifikace pro použití v IVD, kity
pro izolaci DNA z krve, tělních tekutin, tkání, parafinových
řezů, tkáňových buněk, bakterií, virů, rostlinných tkání
a dalších.
MagCore HF16
Stolní laboratorní lyofilizátor „LyoQuest“
Kat. číslo
Produkt
Kapacita vzorků
Rozměry (mm)
Hmotnost (kg)
Cena (Kč)
MCA1601
MagCore HF16
1 - 16
550 x 660 x 680
70
480000,-
MCA0801
MagCoreCompact
1-8
350 x 660 x 680
50
300000,.
Kity
LyoBeta
Široká nabídka kitů pro izolaci nukleových kyselin z krve, tkání, buněčných suspenzí, rostlin. Možnost izolovat virové a bakteriální
nukleové kyseliny. Výchozí objemy jsou v rozsahu 200 – 2 400 µl.
Výrobce
Telstar
Kat. číslo
Produkt
Pracovní
teplota (°C)
Kapacita ledu Rozměry š x h x v
(kg)
(mm)
C61644
LyoQuest -55
-55
5
420 x 580 x 400
C58201
LyoQuest -85
-85
5
420 x 580 x 400
C61653
LyoQuest Plus -55
-55
8
420 x 580 x 400
C61654
LyoQuest Plus -85
-85
8
420 x 580 x 400
C37583
LyoAlfa Plus 10 -55
-55
16,5
760 x 700 x 1010
C50224
LyoAlfa Plus 10 -85
-85
16,5
760 x 700 x 1010
C37585
LyoAlfa Plus 15 -55
-55
22
760 x 700 x 1010
C39204
LyoAlfa Plus 15 -85
-85
22
760 x 700 x 1010
C25947
LyoBeta 15
-85
30
1160 x 750 x 1820
C34113
LyoBeta 20
-85
30
1160 x 750 x 1820
C20478
LyoBeta 25
-85
40
1260 x 1100 x 1980
C11666
LyoBeta 35
-85
40
1260 x 1100 x 1980
Výrobce
Cena (Kč)
185000,-
☎
☎
☎
☎
☎
☎
☎
☎
☎
☎
☎
RBC Bioscience
Kat. číslo
Produkt
Kapacita vzorků Cena (Kč)
MGB400-01/MGB400-02
101 MagCore® Genomic DNA Whole Blood Kit (Speedy Installation)
36/96 izolací
3600,- / 8580,-
MGB400-03/MGB400-04
102 MagCore® Genomic DNA Whole Blood Kit
36/96 izolací
3600,- / 8580,-
MGB1200
104 MagCore® Genomic DNA Large Volume Whole Blood Kit (1.2 ml)
96 izolací
MPD1200
105 MagCore® Plasma DNA Extraction Kit (1.2 ml)
96 izolací
MCC-01/MCC-02
110 MagCore® Cultured cells DNA Kit (1.2ml)
36/96 izolací
3600,- / 8580,-
MVN400-01/MVN400-02
201 MagCore® Viral Nucleic Acid Extraction Kit
36/96 izolací
4360,- / 10450,-
MBB-01/MBB-02
502 MagCore® Genomic DNA Bacterial Kit
36/96 izolací
3990,- / 9550,-
MGT-01/MGT-02
401 MagCore® Genomic DNA Tissue Kit
36/96 izolací
3600,- / 8580,-
MVN2400
210 MagCore® Viral Nucleic Acid Extraction Large Volume Kit (2.4ml)
96 izolací
30800,-
MVN1200
211 MagCore® Viral Nucleic Acid Large Volume Extraction Kit (1.2 ml)
96 izolací
15200,-
MVN400-03/MVN400-04
202 MagCore® Viral Nucleic Acid Kit (Low PCR Inhibition)
36/96 izolací
4360,- / 10450,-
MGP-01/MGP-02
301 MagCore® Genomic DNA Plant Kit
36/96 izolací
3960,- / 9550,-
MRN-01/MRN-02
601 MagCore® Total RNA Whole Blood Kit
36/96 izolací
5700,- / 14100,-
15400,15400,-
Izolační stanice Xiril
Neon 150
V spolupráci se společností Xiril nabízíme sestavení izolační stanice dle specifikací
zákazníka v závislosti na množství vzorků, typu izolací, výchozím objemu a dalších
požadavcích.
56
57
Univerzální spektrofotometry
Optizen POP - UV/VIS nanospektrofotometr
Výrobce
Mecasys
UV/VIS-1601
UV/VIS-2601
Rozmezí vlnových délek (nm)
320 – 1100
190 – 1100
190 – 1100
190 – 1100
2
2
2
2
Přesnost (nm)
0,5
0,5
0,3
0,3
Reprodukovatelnost (nm)
0,2
0,2
0,15
0,15
1
1
1
2
wolframová
deuteriová
deuteriová
pulsní xenonová
Detektor
silikon fotodiodový
silikon fotodiodový
silikon fotodiodový
silikon fotodiodový
Karusel
manuální, 4 kyvety
manuální, 4 kyvety
motorizovaný, 8 kyvet
motorizovaný, 8 kyvet
Propojení s PC
USB2
USB2
USB2
USB2
Rozměry (mm)
530 x 410 x 210
530 x 410 x 210
630 x 410 x 210
630 x 410 x 210
Hmotnost (kg)
22
25
35
35
Hmotnost (kg)
MECA-I-G-07
OPTIZEN Pop
433 x 381 x 180
8
85000,-
MECA-I-A-07
OPTIZEN Pop Bio
433 x 381 x 180
8
95000,-
MECA-I-A-07-1
OPTIZEN Pop Nanobio
433 x 381 x 180
8
175000,-
Kat. číslo
MaestroGen
MaestroNano Mikroobjemový UV/VIS spektrofotometr
Produkt
Rozměry (mm)
Hmotnost (kg)
210 x 150 x 100
1,4
Cena (Kč)
129990,-
Destičkové spektrofotometry
Cena (Kč)
Visible single beam spektrofotometr
39990,-
Single beam spektrofotometr
85900,-
UV/VIS-1601
Split beam spektrofotometr
99000,-
UV/VIS-2601
Double beam spektrofotometr
129990,-
Model
Teplota
Eon
VIS-723G
UV/VIS-1800
Epoch
Produkt
Výrobce
Typ destičky
ELx800
ELx808
Epoch
Eon
6 - 384 jamková
96 jamková
6 – 384 jamková;
také 3 Multi-Volume Plate
6 – 384 jamková a kyvety;
také 3 Multi-Volume Plate
ne
ano
ne
ano
Třepání
ne
ano
ne
ano
Rozsah
340 – 750 nm
(400 – 750 nm)
340 – 900 nm
(380 – 900 nm)
200 – 999 nm
200 – 999 nm
Výběr vlnové délky
filtr 5 (4)
filtr 5 (4)
monochromátor
monochromátor
Dynamický rozsah
0 – 3 OD
0 – 4 OD
0 – 4 OD
0 – 4 OD
30 s
8s
15 s
8s
Rozměry (mm)
420 x 380 x 180
410 x 390 x 220
310 x 320 x 200
406 x 216 x 216
Hmotnost (kg)
8
14
7
11
Rychlost čtení 96 jamkové
destičky
Výrobce
Biotek
58
Cena (Kč)
Objem vzorku 2 µl, světelný zdroj xenon flash
lampa, rozmezí vlnové délky 260, 280 a 230 nm,
fotodiodový detektor, indikace faktoru GR/R,
rychlost měření za méně než 1 vteřinu, koncentrace
2 - 2000 ng/µl, výstup dat přes USB port, bez
nutnosti kalibrace, včetně integrované tiskárny
ELx 808
Rayleigh
Kat. číslo
Rozměry (mm)
ELx 800
Výrobce
Produkt
MaestroNano
UV/VIS-1800
Lampa
Kat. číslo
MaestroNano
Rayleigh
Vis-723G
Počet paprsků
Inovativní spektrofotometr pro široké využití. Ovládání barevným dotykovým displejem,
karuselový měnič kyvet s 8 pozicemi nebo držák na mikroobjemovou kyvetu 10 µl, měření
kynetiky, spektra, absorbance, kvantifikace, při použití „nanolitrové“ kyvety možno měřit
v objemu 0,5 µl. Široké příslušenství – temperované držáky kyvet (peltierem regulované),
průtokové cely a další. Rozmezí vlnových délek 190 – 1100 nm, šířka spektra 1,8 nm,
přesnost 0,5 nm, reproducibilita 0,1 nm, rychlost skenování 4000 nm/min, světelný zdroj
wolfram-halogenová a deuteriová lampa, silikon-fotodiodový detektor.
MaestroNano mikroobjemový UV/VIS fotometr
Model
Šířka spektra (nm)
Nanokyveta
Optizen POP
SPEKTROFOTOMETRY
A MULTIDETEKČNÍ SYSTÉMY (KYVETOVÉ,
MIKRODESTIČKOVÉ A MIKROOBJEMY)
Kat. číslo
Produkt
Cena (Kč)
ELx800
ELx800 Absorbance microplate reader
93900,-
ELx808
ELx808 Absorbance Microplate Reader
129900,-
Epoch
Epoch Microplate Spectrophotometer
190000,-
Eon
Eon Microplate Spectrophotometer
285000,-
59
Promývačky
PŘÍSTROJE PRO PCR
GeneQ cyklér
Elx50
Univerzální promývací systém pro 96, 384 jamkové destičky a stripy (dle specifikace),
1 až 10 promývacích cyklů, objem při promývání 25 až 3000 µl, plynule regulovatelné
třepání, regulace doby odmývání a rychlosti vpravení roztoku, 3 cykly promytí 96
jamkové destičky za 105 s, dvoulitrová lahev na promývací roztok (volitelně až 3 různé
lahve), programovatelný až na 75 protokolů.
Výrobce
Kat. číslo
Produkt
Rozměry (mm)
Hmotnost (kg)
Biotek
ELx50
Promývačka Elx50
400 x 350 x 160
18,9
Cena (Kč)
89900,-
Široce použitelný multidetekční reader pro náročné aplikace, snadno rozšiřitelný
modulární systém dle požadavků uživatele. Využitelné pro screening, vazebné
experimenty, kvantitativní a kinetické měření, genovou expresi, ELISA, stanovení
buněčné proliferace a cytotoxicity.
Vhodné pro 6 až 1536 jamkové destičky, teplotní regulace v rozsahu RT +4ºC až +50ºC,
lineární plynule regulovatelné třepání, dvě injekční pumpy pro dávkování (objem
5 – 1000 µl), absorbance 200 – 999 nm, šířka pruhu 2,4 nm, dynamický rozsah 0 – 4
OD, fluorescence 200 – 900 nm, citlivost 1 pM, dynamický rozsah 6 řádů, luminiscence
300 – 900 nm, citlivost 10 amol ATP, dynamický rozsah 6 řádů, rychlost čtení 11 s 96
jamková destička, 22 s 384 jamková destička, 42 s 1536 jamková destička, řízeno pomocí
PC s ovládacím a analyzačním softwarem Gene5 Reader Control and Data Analysis.
Biotek
Kat. číslo
Produkt
Rozměry (mm)
Hmotnost (kg)
Synergy HT
Synergy HT Multi-Mode Microplate Reader
430 x 440 x 370
27
Synergy 2
Synergy 2 Multi-Mode Microplate Reader
430 x 440 x 370
27
Synergy H1
Synergy H1 Hybrid Multi-Mode Microplate Reader
430 x 440 x 370
27
Synergy H4
Synergy H4 Hybrid Multi-Mode Microplate Reader
430 x 440 x 370
27
Výrobce
Bioer
Kat. číslo
Produkt
Max. rychlost
ohřevu (°C / s)
Max. rychlost
chlazení (°C / s)
Vnější rozměry
š x h x v (mm)
Cena (Kč)
TC-24/H(B) blok
GeneQ cyklér s blokem 24 x 0,2 ml
≥5
≥4
210 x 300 x 200
33300,-
TC-18/H/(B) blok
GeneQ cyklér s blokem 18 x 0,5 ml
≥4
≥3
210 x 300 x 200
33300,-
Max. rychlost
ohřevu (°C / s)
Max. rychlost
chlazení (°C / s)
Vnější rozměry
š x h x v (mm)
≥4
≥4
250 x 340 x 270
LifePro cyklér s fixním gradientovým blokem
Cena (Kč)
☎
☎
☎
☎
Výrobce
Kat. číslo
Produkt
Bioer
TC-96/G/H/(b)A LifePro cyklér s fixním blokem
96 x 0,2 ml gradient
Cena (Kč)
79000,-
LifeTouch cyklér s fixním blokem
Chameleon
Multidetekční systém, který umožňuje měření nejenom absorbance, fluorescence,
luminiscence, time resolved fluorescence, polarizační fluorescence, ale i radioaktivně
značených vzorků, možnost automatizace, 6 – 384 jamkové destičky, integrované
injektory, kinetika s více značkami, super citlivá „single photon“ detekce.
LifePro
Synergy
Výrobce
GeneQ
Multidetekční systémy
Hidex
60
Kat. číslo
Produkt
425-106
Plate CHAMELEON V Multitechnology Platereader
425-156
Plate CHAMELEON V Fluorometer-Luminometer-Photom.
425-150
Plate CHAMELEON V Luminometer Direct
425-159
Plate CHAMELEON V Luminometer Filtered
425-157
Plate CHAMELEON V Fluorometer-Lum. Filtered-Photom.
425-158
Plate CHAMELEON V LSC - Lum. direct
425-188
Plate CHAMELEON V LSC - Lum. direct - Photom.
Cena (Kč)
☎
☎
☎
☎
☎
☎
☎
LifeTouch
Výrobce
Výrobce
Kat. číslo
Produkt
Bioer
TC-96/G/H/(b)B
LifeTouch cyklér s dotykovou obrazovkou a s fixním
blokem 96 x 0,2 ml gradient
Max. rychlost
ohřevu (°C / s)
Max. rychlost
chlazení (°C / s)
Vnější rozměry Cena (Kč)
š x h x v (mm)
≥4
≥4
345 x 250 x 270
85000,-
61
GenePro cyklér s výměnitelnými bloky
Výrobce
Kat. číslo
Labnet
TC9600-G230V
TC6000-G230V
Produkt
Max. rychlost
ohřevu (°C / s)
Max. rychlost
chlazení (°C / s)
Vnější rozměry Cena (Kč)
š x h x v (mm)
MultiGene cyklér s fixním blokem 96 x 0,2 ml gradient
3
2
240 x 420 x 250
99000,-
MultiGene cyklér s fixním blokem 60 x 0,5 ml gradient
3
2
240 x 420 x 250
97000,-
TC-XP cyklér s vyměnitelnými bloky
GenePro
MultiGene
MultiGene cyklér s fixním gradientovým blokem
Výrobce
Bioer
Kat. číslo
Produkt
Max. rychlost Max. rychlost
ohřevu (°C / s) chlazení (°C / s)
Vnější rozměry
š x h x v (mm)
Cena (Kč)
TC-E
GenePro cyklér
≥4
≥4
250 x 368 x 285
B96G
Gradientový blok, 96 x 0,2 ml, 96 jamková
mikrodestička, strip 12 x 8
≥4
≥4
25000,-
B3048
Duální blok, 48 x 0,2 ml, 30 x 0,5 ml, strip 4 x 12
≥4
≥4
27000,-
B384G
384 jamková mikrodestička
≥4
≥4
27000,-
B48D
Duální blok, 48 x 0,2 ml, strip 6 x 8
≥4
≥4
20000,-
B41
4 x standardní sklíčko in-situ
≥4
≥4
22000,-
95000,-
TC-XP
GeneTouch cyklér s výměnitelnými bloky
Bioer
Kat. číslo
Produkt
Max. rychlost Max. rychlost
ohřevu (°C / s) chlazení (°C / s)
Vnější rozměry
š x h x v (mm)
TC-XP
TC-XP cyklér
XP-A blok
96 jamková mikrodestička, strip 12 x 8, 96 x 0,2 ml
≥4
≥3
20000,-
XP-B blok
60 x 0,5 ml
≥4
≥3
20000,-
XP-C blok
Duální 2x 30 x 0,5 ml
≥4
≥3
20000,-
XP-D blok
Duální 2x 48 x 0,2 ml
≥4
≥3
22000,-
XP-E blok
Duální 48 x 0,2 / 30 x 0,5 ml
≥4
≥3
22000,-
XP-F blok
384 jamková mikrodestička
≥4
≥3
27000,-
XP-G blok
96 jamková mikrodestička, strip 12 x 8, 96 x 0,2 ml
≥4
≥3
XP-H blok
4 x standardní sklíčko in-situ
≥4
≥3
340 x 470 x 260
Cena (Kč)
88000,GeneTouch
Výrobce
Výrobce
Kat. číslo
Produkt
Max. rychlost Max. rychlost
ohřevu (°C / s) chlazení (°C / s)
Vnější rozměry
š x h x v (mm)
25000,-
TC-EA
GeneTouch cyklér s dotykovým displejem
≥4
≥4
368 x 250 x 285
28000,-
B96GA
Gradientový blok, 96 x 0,2 ml, 96 jamková
mikrodestička, strip 12 x 8
≥4
≥4
25000,-
B3048UA
Duální blok, 48 x 0,2 ml, 30 x 0,5 ml, strip 4 x 12
≥4
≥4
27000,-
B384GA
384 jamková mikrodestička
≥4
≥4
27000,-
B48DA
Duální blok, 48 x 0,2 ml, strip 6 x 8
≥4
≥4
20000,-
B41A
4 x standardní sklíčko in-situ
≥4
≥4
22000,-
Bioer
62
Cena (Kč)
99000,-
63
Master mix pro HRM
4300 DNA Analysis System
4300 DNA analysis system
Využívá technologie NIR značení pro nukleové kyseliny, nezávislá dvou kanálová
detekce, která používá dva diodové lasery a dva detektory, což znemožňuje chyby
způsobené spektrálními překryvy. Software je hardwarově nenáročný, neboť se ovládá
přes webové rozhraní, ale lze ho obdržet i v plně instalovatelné formě.
Aplikace: AFLP analýza
Sekvenování dlouhých úseků DNA (1000 až 1200 bp)
Analýza mikrosatelitů
Tilling® a Ecotilling®
Detekce mutací (SNP analýza)
Kat. číslo
Produkt
Licor
4300
4300 DNA Analysis System
Výrobce
Idaho Technology
Kat. číslo
Produkt
Balení (reakcí)
HRLS-ASY-0002
LightScanner Master Mix Kit
100
3091,-
HRLS-ASY-0003
LightScanner Master Mix Kit
500
9660,-
Wave 4500
DHPLC systém pro detekci mutací, nová ultra rychlá a přesná pec 0,1 °C, velmi citlivá UV
a fluorescenční detekce, v základním modulu integrovaný akcelátor, plné ovládání přes
PC – USB rozhraní, nízká spotřeba pufrů, jednodušší údržba a servis.
Cena (Kč)
☎
Light Scanner
LightScanner 96
Post PCR Hi-Res Melting systém pro mutační analýzu, 96 nebo 384 jamkový formát,
mimořádná citlivost a intuitivní software umožňují automatické vyhledávání mutací,
založeno na interkalačním barvivu LC green.
Idaho Technology
Výrobce
Kat. číslo
Produkt
Transgenomic
NAV-99-4500
Wave 4500
Kat. číslo
Produkt
Doba analýzy (min)
LSCN-ASY-0040
LightScanner 96
5 – 15
LSCN-ASY-0050
LightScanner 384
5 – 15
Cena (Kč)
☎
☎
LC Green plus
LC Green Plus
Interkalační barvička speciálně určená pro Hi-Res Melting (HRM) analýzy, nejvyšší
citlivost při detekci heteroduplexů. Vynikající výsledky nejen na přístrojích Idaho
Technology.
Výrobce
Idaho Technology
64
Cena (Kč)
☎
InnoScan 700, InnoScan 900
Mikroarray skenery s vysokým rozlišením a výkonem
InnoScan 700
Výrobce
Cena (Kč)
Wave 4500
Výrobce
Robustní master mix určený pro Hi-Res Melting (HRM) analýzy nejen na přístrojích
Idaho Technology.
Master Mix pro HRM
SYSTÉMY PRO SEKVENOVÁNÍ,
DETEKCI MUTACÍ A MICROARRAYS
Kat. číslo
Produkt
Balení
BCHM-ASY-0005
LC Green plus
1000 reakcí, 1 ml
BCHM-ASY-0006
LC Green plus
10000 reakcí, 10 x 1 ml
Cena (Kč)
2962,-
Produkt
Fluorescenční konfokální skenery s vysokým rozlišením (až 1 µm). Simultální skenování
DNA i proteinových mikroarrayí standardního sklíčkového formátu ve dvou barevných
kanálech (detekční vlnové délky 532 a 635 nm) při rychlosti až 35 řádků za minutu, což
dělá z těchto skenerů nejrychlejší přístroje této kategorie na trhu.
Velmi uživatelsky příjemný ovládací software Mapix, který umožňuje nejenom
skenování mikroarraye v 16 bitovém formátu (TIFF), ale i získání dat z mikroarraye,
zpracování a jejich export v některém ze standardních textových formátů.
Program lze nainstalovat na 32 i 64 bitový OS (Windows, Linux), skener lze obdržet i ve verzi
s autoloaderem na 24 sklíček.
Oblast skenování 22 x 70 mm, uniformita < 5% CV, citlivost 0,1 fluor/ µm2.
Výrobce
Kat. číslo
Velikost
pixelu (µm)
Rychlost čtení (řádky / min)
Velikost
š x v x h (mm)
Hmotnost (kg) Cena (Kč)
IS710
InnoScan 710
3 - 40
10 - 35
253 x 345 x 450
12
Innopsys
IS900
InnoScan 900
1 - 40
10 – 35 až 20 při rozlišení 2 µm
283 x 385 x 460
17
☎
☎
IS710IR
Innoscan 710
Infra-red
3 - 40
10 - 35
253 x 345 x 450
12
☎
23184,-
65
Hybex® - inkubační systém pro microarraye
Systém pro zjednodušenou inkubaci až 16 arrayí, optimalizovaný pro snížení chybovosti
a zvýšení reproducibility výsledků, obsahuje inkubační jednotku, 2 humidifikované
komory a 4 stojánky pro skla.
Scigene
Kat. číslo
Produkt
1057362
Hybex – inkubační systém pro mikroarraye, 230V
1057350
Vodní lázeň pro systém Hybex
105152
Digitální teploměr pro teplotní kalibraci systému Hybex
Horizontální elektroforézy
Horizontální elektroforézy
Hybex
Výrobce
HORIZONTÁLNÍ A VERTIKÁLNÍ
ELEKTROFORÉZY, BLOTTING, SUŠENÍ GELŮ
Cena (Kč)
99000,11800,-*
7200,-*
* Ceny platné pouze při zakoupení společně s 1057362.
Výrobce
Scie-Plas
Labnet
Široké spektrum elektroforéz pro separaci DNA nebo RNA, UV transparentní
nalévací vanička, nalévání uvnitř aparatury nebo pomocí externí nalévací
jednotky.
Kat. číslo
Produkt
Velikost gelu
(cm)
Množství pufru Max. kapacita (ml)
vzorků
Rozměry
(mm)
HU10
HU10 Mini-Plus Horizontal
10 x 11,5
450
165 x 230 x 65
80
Cena (Kč)
7000,-
HU13
HU13 Midi Horizontal
12,8 x 13
900
112
200 x 320 x 70
7700,-
HU15
HU15 Strandard Horizontal
15 x 15
1 200
120
215 x 335 x 70
9500,-
HU20
HU20 Maxi-Strandard Horizontal
20 x 20
2 200
168
270 x 475 x 80
12000,-
HU25
HU20 Maxi-Plus Strandard Horizontal
25 x 30
3 000
624
330 x 560 x 90
15000,-
E1007-7
Enduro 7.7
7x7
225
32
90 x 210 x 90
5700,-
E1007-10
Enduro 7.10
7 x 10
225
64
90 x 210 x 90
5900,-
E1010-10
Enduro 10.10
10 x 10
300
100
125 x 220 x 90
6300,-
E1015-10
Enduro 15.10
15 x 10
500
140
175 x 265 x 90
7500,-
E1015-15
Enduro 15.15
15 x 15
500
210
175 x 265 x 90
9490,-
E1020-20
Enduro 20.20
20 x 20
1 200
450
230 x 395 x 90
10190,-
Vertikální elektroforézy
Systém Enduro PAGE
E2010-P
Rozměry gelů 10 x 10 cm, max. 4 gely, max. počet vzorků 20
/ gel, rozměry š x h x v: 190 x 130 x 150 mm, blotovací modul,
je vhodná i pro použití s precast gely typu Lonza, BioRad,
Invitrogen.
Výrobce
Labnet
66
Kat. číslo
Produkt
E2010-P
Systém Enduro PAGE
Cena (Kč)
E2010-PB
Elektroblotovací systém Enduro PAGE
12900,-
E2010-P2
2D systém Enduro PAGE
13900,-
E2010-BM
Elektroblotovací modul
5990,-
9900,-
67
Chlazená vertikální elektroforéza STANDARD DUAL
Proteinová elektroforéza a blotování pomocí jedné aparatury, zabudovaný casting
modul, účinný systém chlazení - jasné a ostré proužky, je vhodná i pro použití s precast
gely.
Pro 8, 16 a 24 cm dlouhé gely, rovné a ostré proužky, denaturační i nativní proteinové
gely, najednou mohou běžet 4 gely (maximum 112 vzorků) za stejných podmínek.
SE600
SE300-10A-1.0
Elektroforéza MiniVE
Výrobce
Kat. číslo
Produkt
Velikost gelů (cm)
Max. počet vzorků Cena (Kč)
Hoefer
SE300-10A-1.0
Elektroforéza MiniVE, complete
10 x 10,5 10 x 8
30 na 2 gelech
SE600
Hoefer
Malý kompaktní formát vhodný pro rychlou a přesnou analýzu proteinů a nukleových
kyselin, účinný systém chlazení umožňuje docílit jasných a ostrých proužků, malá
spotřeba pufru, je vhodná i pro použití s precast gely.
Produkt
Chlazená vertikální elektroforéza SE600,
basic
Chlazená vertikální elektroforéza SE660,
basic
Operační teplota (°C)
Velikost gelů (cm)
Max. počet vzorků Cena (Kč)
1 – 45
18 x 16
112 na 4 gelech
26700,-
1 – 45
18 x 24 18 x 8
112 na 4 gelech
44700,-
SE6015
2 Gel Caster
18 x 24
7900,-
SE675
4 Gel Caster
18 x 16
20700,-
SE615
10 Gel Caster
18 x 16
22100,-
Vertikální elektroforéza SE600X-15-1.5 Chroma
Kat. číslo
Produkt
Operační teplota (°C)
Velikost gelů (cm) Max. počet vzorků Cena (Kč)
SE250-10A-.75
SE260 Mighty Small II, complete
4 – 40
10 x 8
30 na 2 gelech
19100,-
SE260-10A-.75
SE260 Mighty Small II, complete
4 – 40
10 x 10,5
30 na 2 gelech
19700,-
Zaoblené hrany umožňují snadnější manipulaci a nanášení vzorku, proužky jsou ostré,
jednoznačně rozdělené, denaturační i nativní proteinové gely, agarózové gely, objem
pufru: 2 l, el. parametry: 1000 V, 500 mA, 50 W.
SE600X-15-1.5 Chroma
SE260-10A-.75
Hoefer
Kat. číslo
SE660
Chlazená vertikální elektroforéza MIGHTY SMALL II
Výrobce
Výrobce
19700,-
Vertikální elektroforéza STURDIER
Výrobce
Kat. číslo
Produkt
Operační teplota (°C)
Velikost gelů (cm)
Max. počet vzorků Cena (Kč)
Proteinová elektroforéza, u které není nutná kontrola teploty. Zabudovaný systém
nalévání, pomocí rozdělovací přepážky mohou běžet 2 gely najednou.
Hoefer
SE600X-15-1,5
Elektroforéza SE600X-15-1.5 Chroma
1 – 45
18 x 16, 18 x 18
112 na 4 gelech
39200,-
SE400
2D elektroforézy
Kat. číslo
SE400
SE410
Hoefer
Produkt
Vertikální elektroforéza SE400 Sturdier,
basic
Vertikální elektroforéza SE410 Sturdier,
basic
El. parametry 12000 V, 1 mA, monitorování běhu, grafický LCD displej.
Operační teplota (°C)
Velikost gelů (cm)
Max. počet vzorků Cena (Kč)
4 – 40
18 x 16
56 na 2 gelech
19900,-
4 – 40
18 x 24
56 na 2 gelech
23900,-
SE6015
2 Gel Caster
18 x 24
7900,-
SE675
4 Gel Caster
18 x 16
20700,-
SE615
10 Gel Caster
18 x 16
22100,-
IEF100
Výrobce
Izoelektrický Fokusátor IEF100
Výrobce
Kat. číslo
Produkt
Kapacita
Délka stripů (cm)
Hoefer
IEF100
Izoelektrický fokusátor
1 – 6 IEF stripů
7 - 24
Cena (Kč)
160000,-
Elektroforéza SE900 PAGE
SE900
1 pufrová komora, kohout pro vypuštění pufru, umožňuje automatické nalévání gelů,
blotovací modul.
68
Výrobce
Kat. číslo
Produkt
Kapacita
Velikost gelů (cm)
Hoefer
SE900
PAGE elektroforéza
1 – 6 gelů
20 x 25
Cena (Kč)
99000,-
69
Sušení gelů
Blotování
Systém Slab Gel Dryer
Teplota sušení: +25 až +90°C, 0 – 5 h, 1 min kroky, 2 kontrolky: teplota a vakuum,
automatický vypínač vakua.
Slouží k rychlému přenosu proteinů, DNA, RNA z malých gelů
na nylonové, nitrocelulózové nebo PVDF membrány, možnost
blotování až 4 gelů o velikosti 9 x10 cm až 15 x 21 cm za méně
než 1 hodinu, zabudovaný systém chlazení u nejvyšší verze
TE62.
Gel Dryer
TE22, TE42, TE62
Transfer Tank Blotter
Výrobce
Hoefer
Kat. číslo
Produkt
Velikost gelů (cm)
TE22
Transfer Tank Blotter TE22
9 x 10
Cena (Kč)
21900,-
TE42
Transfer Tank Blotter TE42
15 x 21
27900,-
TE62
Transfer Tank Blotter with cooling, TE62
15 x 21
29900,-
Rozměry (mm)
GD-4534
Gel Dryer
450 x 340
570 x 400 x 110
35000,-
GD-5040
Gel Dryer Max
500 x 400
630 x 480 x 120
39000,-
68 80 18
Vakuová pumpa
241 x 345 x 326
69000,-
Cena (Kč)
SG gradientové mixéry
Minimální spotřeba pufru, platinumtitanová anoda a katoda z nerezové oceli.
TE77X, TE77XP
TE70X, TE70XP
Hoefer
Velikost gelu (mm)
Příslušenství
Semi-Dry Transfer Blotter
Výrobce
Hoefer
Produkt
Kat. číslo
Produkt
Velikost gelů (cm)
TE70X
TE 70X Semi-Dry Transfer Unit
14 x 16
21900,-
TE77X
TE 77X Large Semi-Dry Transfer Unit
21 x 26
30900,-
TE70XP
TE 70XP Semi-Dry Transfer Unit se zabudovaným zdrojem napětí
14 x 16
29900,-
TE77XP
TE 77XP Large Semi-Dry Transfer Unit se zabudovaným zdrojem napětí
21 x 26
38900,-
Ideální řešení pro přípravu gradientu polyacrylamidu, cukrů nebo cesium chloridu,
vyrobeno z akrylového plastu, teflonové uzávěry, ploché dno, možno umístnit
na magnetickou míchačku.
SG500
Výrobce
Kat. číslo
Cena (Kč)
Výrobce
Hoefer
Kat. číslo
Produkt
Cena (Kč)
SG15
15 ml gradientový mixér
SG30
30 ml gradientový mixér
9090,-
SG50
50 ml gradientový mixér
10900,-
SG500
500 ml gradientový mixér
12900,-
8900,-
Systémy ImmunoBlot PR625 a ImmunoBlot XL PR645
Western Blotting, interakce antigen protilátka, DNA hybridizace, screening většího
množství protilátek na jednom blotu bez použití stripů.
Výrobce
Hoefer
70
SE100
ImmunoBlot
Systém pro promývání skel
Kat. číslo
Produkt
Počet drah
µl / dráha
Cena (Kč)
PR625
Systém ImmunoBlot
25
250
34700,-
PR645
Systém ImmunoBlot XL
45
125
35400,-
Výrobce
Kat. číslo
Produkt
Hoefer
SE100
Systém pro promývání skel
Pro bezpečné promývání a sušení skel, pro skladování 40 ks 8 x 18 cm velkých skel,
model SE103 Long umožňuje skladování dvaceti 10,5 cm dlouhých skel. Součástí
produktu je kompletní promývací systém zahrnující 2 stojany s držákem a krytem
a polypropylenová promývací nádoba s krytem.
Cena (Kč)
9200,-
71
TRANSILUMINÁTORY, SYSTÉMY PRO
DOKUMENTACI A KVANTIFIKACI
NAPĚŤOVÉ ZDROJE
Napěťové zdroje
Široká nabídka napěťových zdrojů k vertikálním i
horizontálním elektroforézám.
Napětí (V)
Výkon (W)
Proud (mA)
E0203-230V
Napěťový zdroj Enduro 250 V
E0303-230V
Napěťový zdroj Enduro 300 V
PS300B
Napěťový zdroj 300 V
PS200HC
Napěťový zdroj 200 V
Labnet
Hoefer
EV222
Napěťový zdroj EV
EV231
Napěťový zdroj EV
EV202
Napěťový zdroj EV
EV243
Napěťový zdroj EV
EV265
Napěťový zdroj EV
EV261
Napěťový zdroj EV
EV215
Napěťový zdroj EV
EV232
Napěťový zdroj EV
EV233
Napěťový zdroj EV
EV262
Napěťový zdroj EV
Consort
72
5 – 250
10 – 3000
2 – 300
4 – 500
10 – 300
4 – 500
5 – 200
10 – 2000
0 – 200
0 – 200
0 – 300
0 – 1000
0 – 300
0 – 2000
0 – 400
0 – 300
0 – 600
0 – 500
0 – 600
0 – 1000
0 – 1200
0 – 500
0 – 3 000
0 – 150
0 – 3000
0 – 300
0 – 6000
0 – 150
Rozměry (cm)
Cena (Kč)
Hmotnost (kg)
1 – 300
90
90
1 – 200
0 – 20
0 – 150
0 – 300
0 – 50
0 – 150
0 – 300
0 – 300
0 – 150
0 – 300
0 – 300
19 x 25 x 8
2,5
19 x 25 x 8
2,2
34 x 13 x 28
2,4
34 x 13 x 28
2,4
24 x 20 x 13
2
31 x 26 x 15
6
31 x 26 x 15
10
24 x 20 x 13
3
31 x 26 x 15
6
31 x 26 x 15
10
31 x 26 x 15
10
31 x 26 x 15
6
31 x 26 x 15
10
31 x 26 x 15
10
19990,10990,-
Výrobce
12900,31000,Herolab
12900,19900,-
Kat. číslo
Produkt
Herolab
Produkt
UVT-20 L
Kat. číslo
Transiluminátory
UVT-20 MW
Výrobce
Nabízíme širokou nabídku systémů pro vizualizaci, dokumentaci a kvantifikaci gelů a membrán od společností
DNR, Herolab a Elettrofor.
Rozměry filtru (mm) Vlnová délka (nm)
29 60 000
UVT-20S
200 x 200
254
29 60 100
UVT-28S
220 x 280
254
29 65 000
UVT-20M
200 x 200
312
29 65 100
UVT-28M
200 x 280
312
29 70 000
UVT-20L
200 x 200
365
29 70 100
UVT-28L
200 x 280
365
29 75 100
UVT-20M/W
200 x 200
312 + bílé světlo
29 75 300
UVT-20SML
200 x 400
254 + 312 + 365
Cena (Kč)
☎
☎
☎
☎
☎
☎
☎
☎
26900,15200,23900,27900,28900,29900,38900,45900,-
73
MiniBIS Pro
MiniLumi
LumiBIS
PhotoGel
MicroBIS
MiniBIS Pro
MiniLumi
8
1,3
1,3
1,4 / 2,0
Rozlišení (Mpx)
8 bit
Microchemi
LumiBIS *
MicroChemi
MF-ChemiBIS *
1,4 / 2,0
2,0 / 4,2 / 11
2,0 / 3,2
16 bit
Chlazení (°C)
Velikost gelu (mm)
320 x 240
-60
-70
80 x 120
190 x 240
250 x 210
250 x 200
100 x 140
250 x 190
0,124 s – 1 min
10 ms – 1 min
10 ms – 1 min
0,5 s – 24 h
0,03 s – 24 h
trans UV a bílé
trans a boční
UV a bílé
trans a boční
UV a bílé*
boční bílé
trans a boční
UV a bílé*
Expozice
0,3 ms – 15 s
0,124 – 12 s
Osvětlení
transiluminátor
dle volby
trans LED 450 nm
a bílé
Filtry
MF-ChemiBIS
1
Dynamický rozsah
1
1
až 8
až 6
0
až 6
3,8 řádu
3,4 řádu
3,4 řádu
4,6 řádu
4,6 řádu
++
+++
Velikost skenovací plochy
++++
Rozlišení
++++
Excitační zdroj
+++
+++
+++
+++
+++
Fluorescence
+++
+++
+++
+++
++++
+
+
Chemiluminiscence
++++
* možnost dodání systému LED diod dle přání zákazníka
Kat. číslo
Produkt
Elettrofor
8490
PhotoGel
od 39990,-
27-17-00
MicroBIS
79000,-
24-16-22
MiniBIS
24-16-PR
MiniBIS Pro
Model
Cena (Kč)
od 94000,129000,-
Odyssey SA System
Odyssey Fc System
25x25 cm
7x11 cm
10x12 cm
21 – 337 µm
20 - 500 µm
125 µm
laser
laser
laser
fotodiodový detektor
fotodiodový detektor
CCD kamera
Chemiluminiscenční detekce
ne
ne
ano
4 řády (manuálně)
>6 řádů (autoscan)
4 řády
> 6 řádů
Kvantifikační software
ano
ano
ano
Software bez omezení počtu licencí
ano
ano
ano
Kvantitativní infračervený western blot
ano
ano
ano
ano
ano
ano
Dynamický rozsah
30-1-22
MiniLumi
od 169000,-
Vícebarevné experimenty
715-0-00
LumiBIS
od 229000,-
Chemiluminiscenční western blot
ne
ne
ano
70-25-00
MicroChemi
od 369000,-
Coomassie barvené gely
ano
ano
ano
760-1-20
MF-ChemiBIS
od 590000,-
Barvení nuklůeových kyselin
ano
ano
ano
SYTO® 60
ano
ano
ano
Ethidium Bromide
ne
ne
ano
SYBR® Family
ne
ne
ano
In-Cell wetern analýza
ano
ano
ne
On-Cell wetern analýza
ano
ano
ne
ELISA
ano
ano
ne
Proteinové arraye
ano
ano
ne
EMSA
ano
ne
ne
Zobrazování malých zvířat
ano
ne
ne
Zobrazování tkání a orgánů
ano
ne
ne
Výrobce
Licor
74
Odyssey CLx System
Detekce
Výrobce
DNR
Univerzální velmi přesný systém založený na detekci NIR značení, popř. Coomassie Briliant Blue. Tato metoda snižuje nejen časovou
náročnost experimentu, ale i přináší kvalitnější data. Multiplexní, přímá detekce (bez nutnosti substrátů atd.), velmi intuitivní ovládací
a vyhodnocovací software.
Aplikace: Kvantitativní analýza western blotů
Možnost detekce gelů barvených Coomassie
Buněčné analýzy v mikrotitračních destičkách
Snímání tkání
Proteinové arraye
In-vivo imaging
Možnost pozorování živých zvířat pomocí speciálního adaptéru, který reguluje okolní teplotu během snímání, anestezie přes sliznici
nosu, adaptér umožňuje snímání až 3 myší současně.
3,8 řádu
Kolorimetrie
Odyssey Fc
Microbis
Odyssey SA
Photo Gel
Near infrared dokumentační systém Odyssey
Odyssey CLx
Dokumentační systémy
Kat. číslo
Produkt
9201-00
Odyssey CLx System
9260-11
Odyssey SA System
2800-00
Odyssey Fc System
Cena (Kč)
☎
☎
☎
75
Omnicon zone reader
Počítačka bakteriálních kolonií
Automatický počítač kolonií „Omnicon zone reader“ od firmy Biologics Inc. je systém
pro zobrazení a automatické počítání kolonií na různých médiích, petriho miskách,
petri filmů, multi-wells destičkách i z mikroskopických obrazů, pro kolonie pod
100 µm, barevná kamera, kompaktní provedení s vestavěným PC, Windows, software
a monitorem 17“, snímání misky integrovanou kamerou, zcela automatická lokalizace
kolonií, automatické počítání kolonií v nastaveném rozpětí velikosti, analýza misky
během několika vteřin, automatická kompenzace opticky nekvalitních vzorků.
Vyloučení kontaminovaných oblastí a nečistot, přepočet koncentrace kolonií, výpočet
pro různá ředění.
Horní nebo spodní prosvětlení misky, možnost připojení externí kamery pro destičky
a velké misky.
Dokumentace vzorků, tisk výsledků, podpora GLP, export do MS Office (např. Excel),
možnost instalace software pro inhibiční zóny (ProtoZone), barevná dokumentace
obrazu misky, zoom obrazu, automatické nastavení kamery, ID misky, automatický
přepočet počtu kolonií na ml, automatické ukládání hodnot do databáze, možnost
manuálního režimu (počítání označení), USP/ CFR standardní křivky, USB připojení.
Kat. číslo
Produkt
Rychlost
Rozlišení
Rozměry š x v x h (mm)
Hmotnost (kg)
Biologics
Omnicon
Omnicon zone
reader
Miska cca. 3,5
vteřiny
1,4 MPix
220 x 270 x 280
3,5
Velmi kvalitní laboratorní lupy a mikroskopy od firmy Bel Engineering pokrývají široké spektrum použití, od
základních studentských a žákovských mikroskopů až po velmi profesionální přístroje pro výzkumné účely.
Většinu mikroskopů s trinokulární hlavicí lze vybavit digitálním fotoaparátem nebo kamerou pro účely archivace
a zpracování na počítači. Jedinečnou variantou je možnost nástavby o LCD monitor pro lepší vizualizaci vzorků.
Ke všem mikroskopům je široké spektrum okulárů, objektivů, stativů a dalšího příslušenství.
Lupy
Velmi oblíbené stereolupy s velmi kvalitní optikou, zvětšení 7x - 45x, možnost trinokuláru
s variantou LCD monitoru nebo CMOS kamery.
Cena (Kč)
☎
STMPRO
Výrobce
LABORATORNÍ LUPY A MIKROSKOPY
Výrobce
Bel Engineering
76
Kat. číslo
Produkt
Zvětšení
STMBASIC-3A1
Stereolupa základní s pracovní vzdáleností 88 mm
Zoom 10x - 30x
Cena (Kč)
7500,-
STMBASIC-3B1
Stereolupa základní s pracovní vzdáleností 88 mm
Zoom 20x - 40x
7700,-
STMBASIC 3C
Stereolupa základní s pracovní vzdáleností 57 mm
Zoom 20x - 40x
6990,-
STMPRO-B
Stereolupa Pro
Zoom 7x - 45x
14500,-
STMPRO-T
Stereolupa Pro (trinokulár)
Zoom 7x - 45x
15800,-
STMPRO-VIDEO
Stereolupa Pro s videohlavou
Zoom 7x - 45x
33500,-
77
Laboratorní biologický mikroskop
Mikroskop pro pozorování živých buněk v širokém poli
Bel Engineering
Kat. číslo
Produkt
Zvětšení
BIO2B-AC
Stereomikroskop
Objektiv 4x, 10x, 40x, 100x
14990,-
BIO2T-AC
Stereomikroskop trinokulární
Objektiv 4x, 10x, 40x, 100x
16500,-
BIO2-VIDEO-AC
Mikroskop s videohlavou
Objektiv 4x ,10x, 40x, 100x
39000,-
DeltaVision
Výrobce
Zlatý standard pro live – cell imaging. Mikroskop byl vytvořený s kapacitou zobrazit
více prób a vzorků najednou než jakýkoliv jiný konkurenční systém. Unikátní systém
pro fluorescenční imaging s dekonvolucí, uniformní osvětlení (InsightSSI, X4 Laser
module) ve spojení s velmi kvalitní optikou dává uživateli netušené možnosti
zobrazení. Každý z laserů je veden samostatným optickým vláknem, intenzita laseru je
kontrolována změnou elektrického napětí. Pozice paprsku je uprostřed zorného pole
a velikost spotu je 0,3 µm, doba přepnutí mezi fotoaktivací laserem a následnou detekcí
epifluorescence kamerou je kratší než 25 ms.
Bio2B
Biovideo
Univerzální biologický mikroskop pro laboratorní
využití s kvalitní optikou, jednoduchým ovládáním
a širokou nabídkou dalšího příslušenství včetně
fotoadaptérů, kamer nebo LCD monitoru.
Cena (Kč)
Inverzní biologický mikroskop (fluorescence)
· Opakovatelnost s přesností ±150 nm v osách X,Y, ±100 nm v ose Z
· Nejmenší možný posun ±10 nm v osách X,Y, ±5 nm v ose Z
· Maximální posun 25 mm osa X, 50 mm osa Y a 1 mm osa Z
· Automatická kontrola při 2D i 3D vícenásobné analýze
· Stolek je kalibrován pomocí laserového interferometru s přesností < 4 nm
· Jedná se o patentovanou technologii – U.S. Patent No. 5812310
· Multi-Point Visiting s integrovaným Cell Tracking
· CoolSnap HQ2 kamera nebo EMCCD kamera
· Vysokorychlostní usazení filtrů (10 pozic excitační, 6 pozic emisní)
NIB-100
4 LWD planachromatické objektivy, binokulární inverzní mikroskop pro rutinní
biologické použití, iluminace halogenovou lampou 30 W, vertikální foto/video port.
Výrobce
Novel Optics
Kat. číslo
Produkt
Zvětšení
Cena (Kč)
NIB-100
Invertovaný mikroskop
Objektiv 4x, 10x, 20x, 40x
49000,-
NIB-100FI
Fluorescenční invertovaný mikroskop včetně dvou filtrů
Objektiv 4x, 10x, 20x, 40x
139000,-
Applied Precision
Kat. číslo
Produkt
PDV
Personal Deltavision
EDV
Deltavision Elite
OMX-DV
Deltavision OMX
Cena (Kč)
☎
☎
☎
EUREKAM 3,0
Digitální kamery pro mikroskopy
Výrobce
Výrobce
Bel Engineering
78
Kat. číslo
Produkt
Rozlišení (MPix)
DV-1300
EUREKAM 1,3 barevná
1,3
Cena (Kč)
8900,-
DV-3000
EUREKAM 3,0 barevná
3
17990,-
DV-5
EUREKAM 5,0 barevná
5
24990,-
DV-9
EUREKAM 9,0 barevná
9
29990,-
DV-33C
BLACKLIGHT 33C (chlazení -30°C)
3
39990,-
DV-14CBW
BLACKLIGHT 14CBW (chlazení -30°C)
1,4
49990,-
DV-55C
BLACKLIGHT 5000 (chlazení -30°C)
5
43500,-
79
Průtokové cytometry
POČÍTADLA BUNĚK
A PRŮTOKOVÉ CYTOMETRY
Cytometry Guava užívají jedinečnou technologii kapiláry bez použití nosné tekutiny. Systémy jsou snadno ovladatelné, umožňují
absolutní počítání bez kalibračních kuliček. Minimální množství vzorku (méně než 20 μl), možnost měření jednotlivých vzorků i 96
jamkových destiček.
Výrobce
Logos Biosystems
Kat. číslo
Produkt
Hmotnost (kg)
Cena (Kč)
L10001
Automatický počítač buněk Luna™
1
L12001
Počítací komůrky, 50 komůrek (100 měření)
1 balení
1100,-
L12002
Počítací komůrky, 500 komůrek (1000 měření)
10 balení
10000,-
L12003
Počítací komůrky, 100 komůrek (2000 měření)
20 balení
19000,-
L12004
Počítací komůrky, 2500 komůrek (5000 měření)
50 balení
45000,-
T13001
Trypanová modř 0,4% pro použití Luna™
2 x 1 ml
L14004
Luna™ IQ/OQ protokol
1
85900,-
360,-
easyCyte 5/5HT
Blue
X
X
X
X
X
Laser
Forward scatter
Side scatter
Green: 525/30 nm
Yellow: 583/26 nm
Red1: 690/50 nm
NIR1: 785/70 nm
Red2: 661/19 nm
NIR2: 785/70 nm
96 jamková destička a zkumavky
Výrobce
10000,-
Guava
easyCyte 6/2L-6HT/2L
Blue / Red
X
X
X
X
X
X
ne / ano
Kat. číslo
Produkt
0500-5005
EasyCyte 5
0500-5006
EasyCyte 6
0500-5007
EasyCyte 6/2L
0500-5008
EasyCyte 8
0500-4005
EasyCyte 5HT
0500-4005
EasyCyte 6HT
0500-4005
EasyCyte 6HT/2L
0500-4005
EasyCyte 8HT
ne / ano
ne / ano
8HT
6HT/2L
easyCyte 6/6HT
Blue
X
X
X
X
X
X
easyCyte 8/8HT
Blue / Red
X
X
X
X
X
X
X
X
ne / ano
Cena (Kč)
☎
☎
☎
☎
☎
☎
☎
☎
NC100
Kompaktní zařízení pro počítání buněk a určování viability, pracuje na principu
fluorescenčního mikroskopu detekujícího buněčná jádra vizualizovaná
propidium iodidem.
Systém nepoužívá obrazovou analýzu, certifikace 21CFR part 11, jednoduchá,
rychlá manipulace, 60 µl vzorku, detekční limit 5 x 103 – 2 x 106 buněk / ml,
NucleoView software pro dokumentaci a prezentaci výsledků (volitelný).
6HT
Luna™ je automatický počítač buněk umožňující přesné stanovení viability
a absolutního počtu buněk.
Za pouhých 7 sekund dostanete přesný počet živých, resp. mrtvých buněk.
Stanovení je založeno na použití trypanové modři. Rozsah měření je možný
v rozsahu koncentrací 5x104 – 1x107 buněk na ml. Velikost detekovaných
buněk je 3 – 60 µm. Intuitivní software umožňuje počítání buněk ve shlucích,
uložení dat na USB disk a následnou re-analýzu. Samozřejmostí jsou i nízké
provozní náklady.
5HT
Luna™ – automatický
počítač buněk
Počítadla buněk
Kat. číslo
Produkt
Doba měření (s)
Rozměry (mm)
Hmotnost (kg) Cena (Kč)
Chemometec
NC-100
Nucleocounter 100
30
320 x 260 x 220
3
NC3000
Výrobce
329000,-
Automatický celospektrový fluorescenční systém pro pokročilou buněčnou analýzu,
vynikající přesnost a reproducibilita, uživatelsky příjemná obsluha s rychlou detekcí,
řada optimalizovaných protokolů – apoptóza, buněčný cyklus, efektivita transfekce,
viabilita, počítání buněk a další.
Analýza probíhá v kazetách nebo 2, 4 či 8 komůrkových sklíčkách, minimální
spotřeba vzorku (0,2 až 20 µl), excitace 7 LED diod, emise 8 vyměnitelných filtrů zajišťuje
použití v plném spektru, otevřený software pro tvorbu vlastních protokolů s využitím
všech kombinací extičních zdrojů a filtrů, vhodné pro buňky živočišné, hmyzí, rybí
a kvasinky.
Výrobce
Kat. číslo
Produkt
Doba měření (s)
Rozměry (mm)
Hmotnost (kg) Cena (Kč)
Chemometec
NC-3000
Nucleocounter 3000
15 – 60
290 x 290 x 310
14
80
☎
81
Cytoclear
SYSTÉMY A REAGENCIE
PRO CYTOGENETICKOU ANALÝZU
MultiPrep CellSprint
MultiPrep CellSprint
· Automat pro sklízení suspenzních buněk
· Plně automatizovaná centrifugace, odsávání a dávkování
· Automatické míchání fixativu zajišťuje jeho čerstvost
· Proces sklízení buněk je maximálně standardní
· Integrovaná HEPA filtrace
· Jednoduché intuitivní ovládání a programování
GGS – JL009 Erythrocyte Lysis Solution (ELS)
Určený k lýze erytrocytů v plodové vodě a kostní dřeni
Jemně lyzuje erytrocyty bez inhibice a toxicity ke kultivujícím buňkám
GGS – JL008 Metaphase Arresting Solution (MAS)
Alternativa ke colchicine / colcemidu
Velmi jemný a zároveň účinný
GGS – JL002 Bone Marrow Growth Supplement (BMGS)
Výrazně zvyšuje růst buněk v kostní dřeni
Nedochází k maskování celkového růstu růstem abnormálních klonů
Velmi efektivní i na lymfomy, POC a solidní tumory
MultiPrep Genie 205
GGS – JL004 Cytoclear
Velmi efektivní pro kontrastnější signál při FISH
Odstraňuje „problematickou“ cytoplasmu
Aplikuje se až po fixaci – možno použít i na archivované vzorky
MultiPrep Genie 205
Hypotonic Solutions
· Cytogenetický In Situ Harvester
· Unikátní mnohopatrové uspořádání
· Vysoká standardizace prováděných protokolů
· Ergonomický kompaktní design vhodný do každé laboratoře
· Automatické míchání fixativu zajišťuje jeho čerstvost
· Integrovaná extrakce plynů – není třeba napojení na ventilaci
· Snadné programování a ovládání
GGS - JL005 Optimal Hypotonic Solution, GGS – JL006 Buffered Hypotonic Solution
Dva hypotonické roztoky pro každou alikaci
Vhodné na obtížné vzorky – solidní tumory a kostní dřeň
· Produkty pro kultivaci a přípravu cytogenetických vzorků
· Produkty zvyšují mitotický index, zlepšují délku, morfologii a rozdělení chromozomů
· Každý produkt trochu vylepší jednotlivý krok a společně přispějí k dokonalému výsledku
GGS – JL001 Anti – Clotting Reagent (ACR)
Chromosome
Resolution Additive
ProCell
GGS – JL003 Chromosome Resolution Additive (CRA)
Výrazně zvyšuje rozlišení pruhů na chromozomech
Antagonista colchicinu – redukuje zkracování chromozomů
Velmi snadné použití
Bezpečnější než ethidium bromid
82
Výrazně snižuje množství opakování z důvodu sražení vzorků
Jednoduše se přidá do sraženého vzorku a po krátkém protokolu se nasazuje kultivace
Až 90% sražených vzorků je úspěšně kultivováno
GGS – JL002/Lymphocyte Growth Supplement (LGS)
Zvyšuje mitotický index
Zlepšuje morfologii chromozomů
Redukuje dobu kultivace u periferní krve
GGS – JL007 Prehypotonic Solution
Prevence sražení buněk před hypotonizací
Následná hypotonizace je efektivnější
83
Kat. číslo
GGS - JL002
GGS - JL002/L
GGS - JL004
GGS - JL001
GGS - JL003/a
GGS - JL003/b
Genial Genetic
GGS - JL005/a
GGS - JL005/b
GGS - JL006/a
GGS - JL006/b
GGS - JL007
GGS - JL008
GGS - JL009
Produkt
Bone Marrow Growth Supplement 20ml.,
20-40 tests, Genial Genetic.
Lymphocyte Growth Supplement
10ml., 100-200 tests, Genial Genetic
Cytoclear
1ml., 25-50 cultures, Genial Genetic
Anticlotting Reagent
powder for 100 ml sol., 10-20 tests, Genial Genetic
Chromosome Resolution Additive
1ml., up to 1000 cultures, Genial Genetic
Chromosome Resolution Additive
5 ml., up to 5000 cultures, Genial Genetic
Optimal Hypotonic solution
powder for 250 ml sol., 50 tests, Genial Genetic.
Optimal Hypotonic solution
powder for 1000 ml sol., 200 tests, Genial Genetic
Buffered Hypotonic solution
powder for 250 ml sol., 50 tests, Genial Genetic
Buffered Hypotonic solution
powder for 1000 ml sol., 200 tests, Genial Genetic
Prehypotonic Solution
10ml., 1000 tests, Genial Genetic
Metaphase Arresting Solution
powder for 100 ml sol., 1000 tests, Genial Genetic
Erythrocyte Lysis Solution
vial liquid., 300-500 tests, Genial Genetic
Cena (Kč)
4892,-
SYSTÉMY PRO IN-VIVO IMAGING
2679,5591,4892,-
Systém dedikovaný pro in vivo experimenty
2184,-
Použití technologie značení NIR umožňuje snížit čas expozice a tím snížit i dobu, po
kterou jsou zvířata ve stresových podmínkách a zvýšit produktivitu. Dobu expozice
snižuje i simultání detekce dvěma kanály. Patentovaný design filtrů navíc výrazně
redukuje šum a tím zvyšuje kvalitu získaných dat. NIR laser proniká hlouběji do tkání
lépe, než bílé světlo, což zvyšuje schopnost detekovat hlouběji ve tkáni časnější (menší)
stádia tumorů. Dynamický rozsah až šest řádů.
9464,1165,3203,1165,-
Pearl
Výrobce
3203,3203,-
Výrobce
Kat. číslo
Produkt
Licor
9400-00
Pearl Impulse
Cena (Kč)
☎
8736,8736,-
Společnost Biospacelab nabízí dedikované systémy pro autoradiografii, scintigrafii a pro pozorování
bioluminiscenčních / fluorescenčních signálů.
Beta Imager a Micro Imager
Beta Imager
Micro Imager
Velmi rychlé snímání obrazu s vysokou citlivostí na Tritium,
kvantitativní autoradiografický systém s širokým použitím při
vysokém rozlišení.
Výrobce
Biospacelab
84
Kat. číslo
Produkt
B2 0106
Beta Imager with zoom
M2 0140
Micro Imager
Cena (Kč)
☎
☎
85
Gamma Imager
Gamma Imager
Kompaktní a modulární systém pro planární scintigrafii, SPECT a SPECT/CT.
Výrobce
Biospacelab
Kat. číslo
Produkt
Cena (Kč)
GG 0200
Gamma Imager Planar System
GG 0300
Gamma Imager SPECT
GG 0400
Gamma Imager SPECT DUAL
GG 0500
μ CT module as an add-on a SPECT or SPECT DUAL
☎
☎
☎
☎
Photon Imager
Photon Imager
Výrobce
Biospacelab
86
Snímání bioluminiscenčního / fluorescenčního signálu v reálném čase a již od samého
počátku pozorovaného procesu. Tento systém využívá patentovanou technologii
zintenzivněného CCD čipu, který dovoluje detekci jednoho pixelu. Dynamický rozsah je
až 5 řádů, 6 emisních filtrů, excitační zdroj v rozmezí 400 – 800 nm.
Široké využití i díky přídavným modulům:
·Macrolens a Macro2Micro moduly umožňují pozorování makroskopického
k mikroskopickému,
· 4View modul umožňuje pozorování pod různými úhly bez nutnosti manipulace
s pozorovaným objektem.
· In Actio modul umožňuje pozorování pohyblivých objektů bez použití anestezie,
· Tunnel modul umožňuje pozorování větších zvířat jako jsou králíci a opice.
Kat. číslo
Produkt
PI 0100
Photon Imager for Real Time In-Vivo Imaging
PI 0100 102
Fluorescence Module for Photon Imager
PI 0100 104
In ACTIO Modul for Photon Imager
4VM
Four View Module for Photon Imager
MLM
MacroLens Module for Photon Imager
Ma2MiM
Macro to Micro Module
TPI
Tunnel
XM
X-Ray Module
Cena (Kč)
☎
☎
☎
☎
☎
☎
☎
☎
ZAŘÍZENÍ
A VYBAVENÍ
CHOVŮ
LABORATORNÍCH
ZVÍŘAT
VYBAVENÍ PRO CHOV A MANIPULACI
S LABORATORNÍMI ZVÍŘATY
Již více než 40 let je Allentown jednou z nejvýznamnějších firem ve vybavování zvěřinců klecemi pro laboratorní
zvířata – pro myši, potkany, morčata, fretky, drůbež, psy, kočky a primáty. Společnost nabízí jak klasické klece
a stojany, tak IVC systémy (Individually Ventilated Caging Systems), které jsou šetrné nejen k okolí, ale především
k zvířatům.
LABORATORNÍ MYČKY
Jeden z největších světových výrobců laboratorních myček, italská firma Steelco, Vám může nabídnout
jakékoliv řešení pro Vaši laboratoř.
Laboratorní čistící a dezinfekční automaty jsou
vyráběny v široké škále, plně programovatelné
modely, pracovní objemy od 150 l až po 500 l,10
standardních a 5 uživatelských programů, změkčovač
vody, výměník tepla, horkovzdušné sušení, 2 dávkovací
čerpadla na tekuté mycí prostředky, 2 doplňková
čerpadla, velkoplošný LCD displej, napájení 220/380 V.
LAB 500 D
HRQX-480
IVC systémy
IVC stojany
Výrobce
Systémy jsou konstruovány tak, aby rychlost proudění byla co možná nejnižší a zároveň sušila podestýlku. Ventilátory s HEPA filtry
na vstupu i výstupu umožňují přesnou kontrolu a regulaci proudění, homogenní proudění (negativní i pozitivní) jak v rámci klece, tak
celého stojanu. Unikátní konstrukce je uživatelsky příjemná jak pro čištění (dekontaminaci), tak rutinní přestýlání. Úspěšnost tohoto
konceptu dokazuje instalace více než 15000 instalovaných stojanů, což nám dovoluje nabídnout Vám spolupráci již ve fázi plánování
Vašeho nového nebo optimalizaci stávajícího zvěřince.
Systémy pro práci se zvířaty a přestýlací boxy
Kat. číslo
Produkt
Popis
WSH202-0008
Laboratorní myčka 500 D LAB
WSH233-0005
Laboratorní myčka 500 DRSD
WSH199-0005
Laboratorní myčka 600/1
WSH199-0002
Laboratorní myčka 610/1
HRQX-280
Laboratorní myčka 280
HRQX-380
Laboratorní myčka 380
HRQX-480
Laboratorní myčka 480
Steelco
Haier
Cena (Kč)
Pracovní objem 150 l, počet dávkovacích čerpadel 2+1, elektrický
ohřev, příkon 5600 W
Pracovní objem 171 l, počet dávkovacích čerpadel 2+2, nucená
cirkulace, příkon 5600 W
Pracovní objem 185 l, počet dávkovacích čerpadel 2+2, nucená
cirkulace, příkon 8000 W
Pracovní objem 220 l, počet dávkovacích čerpadel 2+2, nucená
cirkulace, příkon 8000 W
Pracovní objem 280 l, počet dávkovacích čerpadel 2+2, nucená
cirkulace, příkon 8000 W
Pracovní objem 380 l, počet dávkovacích čerpadel 2+2, nucená
cirkulace, příkon 8000 W
Pracovní objem 480 l, počet dávkovacích čerpadel 2+2, nucená
cirkulace, příkon 8000 W
☎
☎
☎
☎
☎
☎
☎
Myčka zvířecích klecí a napájecích lahví
Standardní součástí nabídky jsou systémy pro práci se zvířaty ATS (Animal
Transfer Station) popř. přestýlací boxy DS (Bedding Disposal Station),
které chrání obsluhu před alergeny při práci s podestýlkou.
ATS a DS
AC 680
Čistící a dezinfekční automat na klece, plně programovatelný model, max. 25 klecí,
pracovní objem 1150 l, systém filtrování vody, změkčovač vody, výměník tepla,
horkovzdušné sušení, dezinfekce při 85°C, RS232 pro připojení PC, napájení 380 V.
Výrobce
Kat. číslo
Produkt
Vnější rozměry š x h x v (mm)
Steelco
ELS15
Myčka zvířecích klecí a napájecích lahví AC680
1970 x 1000 x 1950
Cena (Kč)
☎
AC 1400
Celonerezová komora, možnost kompletního čištění, systém na filtrování vody,
dezinfekce při 85°C, RS232 port pro monitoring a validace, kontrola tlaku a teploty.
Výrobce
Kat. číslo
Produkt
Vnější rozměry š x h x v (mm)
Steelco
ENLS14
Myčka zvířecích klecí a napájecích lahví AC1400
1970 x 1000 x 1950
Cena (Kč)
☎
Ceny dalšího příslušenství na vyžádání.
88
89
DEKONTAMINACE A STERILIZACE
POMOCÍ ClO2
PRODUKTY PRO FYZIOLOGII,
FARMAKOLOGII A TOXIKOLOGII
Široká škála chirurgických nástrojů: skalpely, nože, nůžky, pinzety, držáky jehel, jehly, šití.
Vyžádejte si kompletní přehled a ceník.
Výrobce
ClorDiSys
Kat. číslo
Produkt
Rozměry š x h v (cm)
Minidox-B
Dekontaminační přístroj Minidox-B
76 x 61 x 142
Minidox-L
Dekontaminační přístroj Minidox-L
58 x 61 x 122
Minidox-M
Dekontaminační přístroj Minidox-M
76 x 61 x 142
Cloridox-GMP
Dekontaminační přístroj Chloridox-GMP
114 x 71 x 163
Megadox
Dekontaminační přístroj Megadox
155 x 30 x 188
Steridox-VP
Sterilizační přístroj Steridox-VP
Cena (Kč)
☎
☎
☎
☎
☎
☎
☎
90
Kompaktní jednotka pro rychlou a snadnou sterilizaci nástrojů, obsahuje drobné
skleněné kuličky vyhřáté na teplotu 233°C, dostatečná doba pro sterilizaci nástroje je
15 s, možno doobjednat náhradní náplň skleněných kuliček.
Výrobce
Kat. číslo
Produkt
Rozměry (mm)
Hmotnost (kg)
Harvard Apparatus
72-0127
Sterilizátor chirurgických nástrojů
172 x 133 x 133
2
Cena (Kč)
15300,-
Omezovač pohybu pro hlodavce
Omezovač pohybu
pro hlodavce
Steridox-Steamer Sterilizační přístroj Steridox-Steamer
Sterilizátor chirurgických nástrojů
Sterilizátor
chirurgických nástrojů
Tento přístroj je určen k dekontaminaci prostorů za použítí plynné fáze oxidu chloričitého. Použití tohoto celosvětově unikátního
systému má mnoho výhod. Hlavní je ta, že vznikající dekontaminační plyn je netoxický a vlastní dekontaminace proběhne ve velmi
krátké době s maximální možnou účinností.
Umožňuje kompletní dekontaminaci uzavřených prostor do velikosti cca 3000 m3, včetně přístrojů (materiálová propust, mikrobiologické
bezpečnostní boxy, izolátory atd.). Nevyžaduje přesnou kontrolu teploty rosného bodu. Použití par oxidu chloričitého ClO2. Sterilizace
probíhá při pokojové teplotě okolí. Zpětná vazba měření koncentrace plynu do řídícího systému. Plně automatizovaný systém. Tento
přístroj je plně mobilní. Vše plně řízeno mikroprocesorem za použití velkoplošné dotykové LCD obrazovky. Výstupní záznam dat
procesu. Rozhraní RS232. Přesné sledování koncentrace v daném prostoru. Provedení nerezová ocel AISI 304. Napájení 230 V / 50 Hz.
Mikroprocesorový kontrolní systém umožňující monitorovat všechny pracovní režimy. Směsi plynů (2% Cl2 a 98% N2) je třeba objednat
uživatelem přímo u firmy LINDE Technoplyn a.s.
Chirurgické nástroje
Steridox-VP
Minidox-M
Cloridox-GMP
Chirurgické nástroje
Jednoduchý, efektivní a ekonomický systém pro nakládání s hlodavci, možnost injekční
aplikace přímo přes plastovou fólii. Kónus z plastové folie se dvěma otvory: větší pro
vkládání hlodavce, menší pro dýchání během manipulace.
Výrobce
Kat. číslo
Produkt
Balení (ks)
Harvard Apparatus
52-9586
Omezovač pohybu pro hlodavce
100
Cena (Kč)
1950,-
91
Homeotermická podložka
Systém pro ohřev roztoků Six-line
Systém pro ohřev roztoků až v šesti hadičkách současně, šest vstupů, jeden výstup,
regulace teploty do 50°C, velmi malý mrtvý objem – 94 μl.
Six-line
Homeotermická
podložka
Podložka pro udržování stálé tělesné teploty zvířat, plynulá regulace teplot v rozmezí
0°C – 99°C, sonda kontrolující tělesnou teplotu zvířete poskytující zpětnou vazbu
systému, možnost i podložek velikosti vhodné pro kočky a pro psy.
Výrobce
Kat. číslo
Produkt
Velikost podložky (mm)
Harvard Apparatus
50-7221F
Homeotermická podložka
150 x 200 (vhodné pro hlodavce)
Cena (Kč)
65100,-
Výrobce
Kat. číslo
Produkt
Průtok (ml / min)
Rozměry (mm)
Harvard Apparatus
64-0104
Systém pro ohřev roztoků Six-line
Až 5
16,5 x 165
20590,-
Vibralite 5600
PlugSys
PlugSys
Podložka absorbující okolní vibrace, vhodná pro mikroskopii a elektrofyziologii,
ekonomická varianta k tzv. optickým stolům.
Vibralite 5600
Versatilní systém měřících a regulačních modulů, možnost sestavení systému
s konkrétními moduly, výběr z 53 možností: transducery, zesilovače, přenašeče
frekvenčního signálu, ECG, RWT, EMG a další.
Výrobce
Kat. číslo
Produkt
Plocha (mm)
Tloušťka (mm)
Harvard Apparatus
72-4742
Vibralite 5600
450 x 600
25
Oxymetr
Perfúzní systém
Otevřený perfuzní mikroinkubátor
Výrobce
Kat. číslo
Produkt
Rozměry (mm)
Harvard Apparatus
69-3001
2-kanálový Oxymetr
185 x 135 x 105
Perfuze (ml / min)
Harvard Apparatus
65-0043
Otevřený perfuzní mikroinkubátor
3
Cena (Kč)
67170,-
96280,-
Polarografická elektroda Clarkova typu, 22 mikronová platinová katoda a silver / silver
chloridová anoda.
· S nízko permeabilní polypropylenovou membránou - použití pro nemíchané roztoky
· S vysoce permeabilní FEP membránou - použití pro metody s intenzívním mícháním
(nutno doobjednat)
Čas odezvy pro 90% výměnu - 18 s (polypropylenová membrána), 6 s (FEP membrána),
bez teplotní kompenzace.
Elektroda 1302
Produkt
Cena (Kč)
Mikrokatodová kyslíková elektroda 1302
Mikro-inkubátor
Otevřený mikroinkubátor pro perfuzi buněk a tkání, plně kompatibilní se všemi
mikroskopy, precizní regulace teploty, pH a obsahu kyslíku. Peltierem regulovaná
teplota v rozmezí 5°C pod RT až 50°C, možnost volitelného příslušenství.
Kat. číslo
33150,-
Kompaktní oxymetr s vnitřní pamětí pro ukládáni dat, možnost použití až dvou elektrod
současně, zobrazuje PO2 (mm Hg, torr, KPa) nebo koncentraci (μmol / l, μg / l, mg / l,
μl / ml, ml / l, ppm, % saturace). Dodáván s intuitivním softwarem pro použití na PC
umožňujícím sběr a analýzu dat. Využití pro uzavřenou respirometrii nebo průtokovou
respirometrii.
Kompletní systémy pro perfuzi orgánů (srdce, plíce, ledviny, játra, střevo, žaludek,
ledviny a další) a tkání (svaly, cévy, nervy a další).
Výrobce
Cena (Kč)
2-kanálový oxymetr
Systémy pro perfuzi izolovaných orgánů a tkání
92
Cena (Kč)
Výrobce
Kat. číslo
Produkt
Harvard Apparatus
69-3006
Mikrokatodová kyslíková elektroda 1302
Cena (Kč)
20100,-
93
Respirační a anestetizační zařízení pro laboratorní zvířata
Respirační komůrka RC 300
Skleněná komůrka pro měření malých objemů mikrobiálních, buněčných či
mitochondriálních suspenzí a enzymatických reakcí, pro použití s mikrokatodovou
kyslíkovou elektrodou 1302. Objem měřeného vzorku 0,3 - 1 ml, 1 mm slot pro
vpravování dalších roztoků během měření. Měřící komůrka umístěna ve vodou
temperovaném obalu, dodáváno společně s PTFE magnetickým míchadlem pro rychlé
reakce.
Model RC 350 pro měření vzorků o objemech 1 až 3 ml.
Harvard Apparatus
Produkt
34-1352
Malý anestetický systém pro 1-2 plyny
7620,-
34-1420
Průtokoměr 0.2-2.0 lpm O2
8250,-
34-0781
Průtokoměr vzdušný, 0 - 10 L/min
8250,-
34-1067
Koncovka 23 mm
72-3044
Koncovka F - vstup
34-1041
Odpařovač (isofluran) 23 mm
34-0401
Adaptér pro isofluranový odpařovač
34-0462
Indukční komora malá
12210,-
34-0460
Indukční komora velká
13260,-
34-0393
Průtokový usměrňovač
3060,-
59-8254
Inhalační maska pro myši
59-8255
Inhalační maska pro potkany
34-0387
Fluovac - bezpečnostní absorpční systém s přídavnou dvojitou maskou pro potkany
10-1531
Přídavná dvojitá maska pro myši
7650,-
34-0459
Manipulační válec pro Fluovac
3060,-
Kat. číslo
Produkt
Cena (Kč)
Harvard Apparatus
69-3018
Respirační komůrka RC 300
17700,-
Průtoková komůrka FC 100
Akrylátová průtoková komůrka pro uchycení elektrody, pro použití s mikrokatodovou
kyslíkovou elektrodou 1302, vertikální nebo horizontální použití, dobrá viditelnost
protékajícího roztoku, možnost temperování celé komůrky ve vodní lázni.
Cena (Kč)
540,1320,54090,2940,-
Výrobce
Kat. číslo
Produkt
Harvard Apparatus
69-3023
Průtoková komůrka FC 100
Cena (Kč)
9600,-
Smart Junior
900,900,-
Smart Junior
Harvard Apparatus
Kat. číslo
Výrobce
FC 100
Výrobce
Harvard Apparatus
Harvard Apparatus
RC 300
Harvard Apparatus dodává zařízení pro respiraci a k anestezii laboratorních zvířat oxidem dusným nebo
isofluranem. Anestetizační zařízení se skládá z indukční komory, odpařovače anestetika, inhalační masky pro různě
velká zvířata, filtry, regulátory a průtokoměry anestetika a kyslíku. Doplňuje je bezpečnostní absorpční systém
Fluovac, doporučený výrobcem pro ochranu a bezpečnost pracovníků laboratoře.
35820,-
Výrobce
Kat. číslo
Produkt
Harvard Apparatus
76-0029
Smart Junior
Jednoduchý
intuitivně
ovládatelný
videotracking systém, experimentální
modul je snímán CCD kamerou o vysokém
rozlišení, software plně uspokojí i
náročné uživatele, práci může usnadnit
řada předpřipravených protokolů, nutno
doobjednat konkrétní experimentální
moduly (tzv. bludiště).
Cena (Kč)
56200
Měřič úchopové síly
Měřič úchopové síly
94
Výrobce
Kat. číslo
Produkt
Harvard Apparatus
76-0100
Měřič úchopové síly
Systém pro měření neuromuskulárních funkcí u
hlodavců, kompaktní snadno použitelný přístroj
s velkým displejem, vhodný pro myši a krysy.
Cena (Kč)
113300,-
95
Oxylet system
Oxylet system
Modulární systém pro stanovení dýchacího
metabolismu, příjmu a výdeje potravy a tekutin
a monitorování aktivity hlodavců
Výrobce
Harvard Apparatus
96
Kompaktní vestavný systém použitelný pro
myši i krysy, laserový senzor výrazně snižuje vliv
vzdušné vlhkosti a teploty na měření, nezávislá
kontrolovaná cirkulace vzduchu pro každou klec,
přesné a v čase stabilní monitorování spotřeby
potravy, tekutin a aktivity, autoklávovatelné
klece, novinkou je možnost sledování dýchacího
metabolismu u mláďat.
Kat. číslo
Produkt
Cena (Kč)
76-0451
Klec pro myši a krysy
76-0452
Adaptér pro krysy
10080,-
76-0453
Adaptér pro myši
10440,-
76-0454
Drátěné víko klece
76-0193
Přepínač prodění vzduchu pro 2 zvířata
176400,-
76-0194
Přepínač prodění vzduchu pro 4 zvířata
270000,414000,-
3750,-
1620,-
76-0195
O2- CO2 plynový analyzátor až pro 32 zvířat
76-0455
Platforma se senzory a detektory
75600,-
76-0456
Láhev pro myši, krysy
10080,-
76-0457
Krmítko pro myši, krysy
10800,-
76-0459
Rám s Infračervenými senzory
50400,-
76-0080
Software pro sledování metabolismu – kalorimetrie, příjem a výdej potravy a tekutin a/nebo aktivita a chování
48690,-
76-0081
Software pro sledování metabolismu – příjem a výdej potravy a tekutin
33720,-
76-0087
Software pro sledování metabolismu – aktivita a chování
11250,-
76-0145
Software pro sledování metabolismu – kalorimetrie
56160,-
SOFTWARE
MapEditor
MapEditor™ for creating custom pathways
SOFTWARE
MapEditor™ je modul pro editaci a vytváření map kanonických drah, překreslení sítí do
formy map. Propojení s databází umožňuje semiautomatické návrhy např. od receptoru
na membráně A k efektoru v jádře B a to bez detailní znalosti všech mezistupňů. Mapy
mohou být pak využity při analýzách pomocí MetaCore.
MetaCore™
Pathway Analysis & Data mining
MetaCore™ je integrovaná manuálně udržovaná databáze a nástroj pro analýzu drah
v oblastech genomiky, proteomiky a metabolomiky. Program umožňuje pomocí
uživatelského rozhraní analyzovat data z expresních čipů, SAGE analýz, SNPs a aCGH
analýz, proteomická data, analyzovat metabolity a hledat jejich různé fyzikální interakce
a funkční metabolické a signální dráhy. Zároveň lze jednoduše získat informace
relevantní i k jiným oblastem jako jsou GO procesy, choroby, lokalizace uvnitř buňky,
tkáňová specifita a jiné.
GeneGo
http://www.GeneGo.com/metacore.php
MetaDrug™
Compound Based Pathway Analysis, System Chemical Biology
MetaDrug™ je farmakologický nástroj pro sledování vlivu malých
molekul na lidský organismus. Tento nástroj umožňuje zjistit
mechanismus účinku léčiva, toxicitu a efekt i na proteiny vzdálené
od místa účinku. Nástroj umožňuje sledovat účinek léčiva na vlastním
experimentálním modelu nebo prohledat stávající publikované
interakce.
GeneGo
http://www.GeneGo.com/metadrug.php
GeneGo
http://www.GeneGo.com/mapeditor.php
MetaMiner™ Disease Platforms
Knowledge mining and data analysis platforms for Oncology, Respiratory,
Infectious Diseases, Cardiovascular diseases, CNS, Metabolic diseases, Cystic
Fibrosis, Immunology & Inflammation. Plus skin and nutrition.
Lidská onemocnění mění velké množství různých procesů v těle. Některé dráhy jsou v důsledku choroby utlumeny, jiné naopak
vysoce aktivovány, zároveň dochází k velkému narušením homeostáze. Pro plné pochopení je tedy třeba nahlížet na chorobu jako
na komplexní děj, který je složen z velkého množství interakcí. GeneGo umožňuje přístup založený na databázi popisující dosavadní
znalosti asociace onemocnění na úrovni DNA, RNA i proteinů v drahách relevantních k onemocnění. Navržená schémata jsou
navrhována a kontrolována konsorcii složenými z farmaceutických firem a akademických i klinických pracovišť působících ve vedoucích
rolích v jednotlivých oborech.
Výrobce
Produkt
MetaCore™
MetaDrug™
GeneGo
Eureka!™
MC/MD Discovery Platform™
MapEditor™
MetaMiner™ Disease Platforms
Eureka!™
Get results NOW with Chemistry, Biology, Disease and Pathway Searching
Tools from GeneGo
Cena (Kč)
☎
☎
☎
☎
☎
☎
GeneGo
http://www.GeneGo.com/metaminer_disease.php
Eureka!™ umožňuje prohledat stávající v literatuře publikovaná data a nalézt odpověď na otázku týkající se interakcí mezi proteiny,
proteiny a metabolity, biomarkery různých nemocí atd. Výsledkem je zobrazená dráha, kde můžeme sledovat různé interakce
v přehledné mapě, biologickou aktivitu léčiv a eventuálně i najít metabolit ovlivňující dráhu našeho zájmu a ten i přímo online objednat
k dodání. Při vyhledávání je možné pokládat i komplexní přímé otázky jako: “Find all compounds that inhibit enzymes involved in
inflammation”.
GeneGo
http://www.GeneGo.com/eureka.php
MC/MD Discovery Platform™
MetaCore/MetaDrug (MC/MD bundle) Discovery Platform™
MC/MD Discovery Platform™ je kompletně propojená platforma pro analýzu biologických a chemických dat MetaCore a MetaDrug.
Umožňuje to uživateli propojení skrínovacích pokusů jak biologických, tak i chemických. Platforma umožňuje importovat
jakákoliv OMICS data společně s strukturami léčiv, HCS assay data, SMILES strings, CAS označení atd. a simultální zpracování těchto
dat.
GeneGo
http://www.GeneGo.com/mcmdbundle.php
98
99
Progenesis
Nabízí komplexní řešení proteomických experimentů v podobě reprodukovatelných výsledků.
Jedná se o řešení, které nabízí rychlou, uživatelsky příjemnou analýzu bez ztráty dat během
procesu uspořádávání, které následně mohou ovlivnit další statistické zpracování.
Výrobce
Produkt
Popis
Progenesis SameSpots
Software pro analýzu 2D elektroforetických gelů včetně DIGE analýzy
Cena (Kč)
☎
☎
☎
☎
☎
Progenesis Prodigy
DIGE Module
Nonlinear Dynamics
Progenesis LC-MS
Kvantitativní LC-MS expresní analýza
Progenesis MALDI
Software pro hledání biologicky zajímavých cílů v MALDI-TOF nebo SELDI analýzách
Progenesis Stats Module
Nástroj pro multivariační statistickou analýzu, vhodné pro Progenesis LC-MS,
Progenesis MALDI, Progenesis SameSpot
☎
TotalLab
Rychlé a jednoduché řešení pro kvantitativní analýzu 1D gelů. Možnost pracovat ve
shodě s 21CFR part 11.
Výrobce
Nonlinear Dynamics
100
Produkt
Cena (Kč)
Totallab Quant
Umožňuje rychlou a přesnou kalibraci a kvantifikaci 1D gelů pomocí jednoduchého průvodce
Phoretix 1D
Vhodný pro studie, kdy porovnáváme profily jednotlivých vzorků, kvantifikaci a kalibraci
Phoretix Array Pro
Vhodný pro analýtu DNA a protein array
26000,-
☎
☎
LABORATORNÍ
PLASTIK
Kompletní nabídku
laboratorního plastiku
naleznete na stránkách
internetového obchodu
www.krd.cz.
Barevné mikrozkumavky
Zkumavky centrifugační se šroubovacím víčkem
Výrobce
Zkumavky
centrifugační
Certifikované necytotoxické zkumavky, bez nukleáz, endotoxinů a kovů s dokonale
těsnícím víčkem, pro uzavření stačí ¾ otáčky, sterilní kónické zkumavky, černá tištěná
stupnice a bílá plocha pro produkt, vhodné i pro fenol-chloroformovou extrakci,
materiál PP, pro teploty -90°C až +121°C, maximální přetížení až 15 000 g.
Produkt
Množství v balení (ks) Cena (Kč / ks)
Cena (Kč / balení)
D1001
50 ml kónické zkumavky
500 (10 x 50 ks v sáčku)
2,50
1250,-
D1002
50 ml samostojné zkumavky
500 (10 x 50 ks v sáčku)
3,-
1500,-
D1003
15 ml kónické zkumavky
1000 (20 x 50 ks v sáčku)
2,-
2000,-
Mikrozkumavky
Tubes For You
Sangon
4092.2N
1,5 ml mikrozkumavka se stupnicí, bezbarvá
500
0,60
297,-
4092.2AM
1,5 ml mikrozkumavka se stupnicí, žlutá
500
0,60
297,-
4092.2V
1,5 ml mikrozkumavka se stupnicí, zelená
500
0,60
297,-
4092.2A
1,5 ml mikrozkumavka se stupnicí, modrá
500
0,60
297,-
4094.1N
0,2 ml mikrozkumavka, bezbarvá
1000
0,95
944,-
4094.1R
0,2 ml mikrozkumavka, červená
1000
1,20
1214,-
4094.1V
0,2 ml mikrozkumavka, zelená
1000
1,20
1214,-
4094.1AM
0,2 ml mikrozkumavka, žlutá
1000
1,20
1214,-
4094.1A
0,2 ml mikrozkumavka, modrá
1000
1,20
1214,-
Sterilní centrifugační mikrozkumavky, snadno uzavíratelné
s připojeným dobře těsnícím víčkem, mikrozkumavky se stupnicí
mají ploché víčko pro popis, mikrozkumavky bez stupnice mají
víčko s prohlubní.
Výrobce
Kat. číslo
Produkt
Množství v balení (ks) Cena (Kč / ks)
D1009
2 ml mikrozkumavky
500
Cena (Kč / balení)
0,40
200,-
D1010
1,5 ml mikrozkumavky
500
0,20
100,-
D1011
0,5 ml mikrozkumavky
1000
0,20
200,-
D1012
0,2 ml mikrozkumavky
1000
0,40
400,-
BP541S100
0,2 ml PCR mikrozkumavky
1000
0,50
500,-
BP602S
0,5 ml PCR mikrozkumavky, bezbarvé
1000
0,50
500,-
Tubes For You
Výrobce
Deltalab
102
Množství v balení (ks) Cena (Kč / ks)
Cena (Kč / balení)
Mikrozkumavky se šroubovacím víčkem
Mikrozkumavky
Výrobce
Deltalab
Produkt
Šroubovací
mikrozkumavky
Tubes For You
Kat. číslo
Kat. číslo
Sterilní centrifugační mikrozkumavky, různobarevbá
šroubovací víčka bez těsnění nebo s dokonale těsnícím
„O“ kroužkem, vhodné pro uchování vzorků v mrazících
boxech.
Kat. číslo
Produkt
Množství v balení (ks) Cena (Kč / ks)
D1017
1,5 ml mikrozkumavky s připojeným zeleným víčkem
500
1,70
Cena (Kč / balení)
850,-
D1018
1,5 ml mikrozkumavky s připojeným červeným víčkem
500
1,70
850,-
D1019
1,5 ml mikrozkumavky s modrým víčkem s „O“ kroužkem
1000
1,70
1700,-
D1019
1,5 ml mikrozkumavky s červeným víčkem s „O“ kroužkem
1000
1,70
1700,-
Mikrozkumavka 409110.4,
víčka 409112/0 – 409112/6
Výrobce
Snadná orientace ve vzorcích, vyrobeno z čirého pigmentovaného
polypropylenu, dobře těsnící víčka, odolnost -80°C až +121°C, DNAse,
RNAse free, centrifugační odolnost 13000 g, 0,2 ml vhodné i pro Real Time
PCR.
Barevné
mikrozkumavky
OBECNÝ LABORATORNÍ PLASTIK
Kat. číslo
Produkt
Mikrozkumavky vyrobené z autoklávovatelného PP jsou
vhodné pro použití v extrémních teplotách od -190°C
do 121°C. RNAse, DNAse a Pyrogen free, centrifugační
odolnost mikrozkumavek i víček je 17000 g. Víčka s těsnícím
„O“ kroužkem jsou dodávána zvlášť.
Množství v balení (ks) Cena (Kč / ks)
Cena (Kč / balení)
409110.4
2 ml mikrozkumavky s límečkem (bez víčka)
1000
1,85
1850,-
409112/0
Bezbarvé šroubovací víčko s „O“ kroužkem
500
2,-
1000,-
409112/1
Modré šroubovací víčko s „O“ kroužkem
500
2,-
1000,-
409112/2
Zelené šroubovací víčko s „O“ kroužkem
500
2,-
1000,-
409112/4
Červené šroubovací víčko s „O“ kroužkem
500
2,-
1000,-
409112/6
Žluté šroubovací víčko s „O“ kroužkem
500
2,-
1000,-
103
Zamražovací zkumavky s vnějším šroubovacím uzávěrem
Plastové krabičky na vzorky
Zamražovací
zkumavky
Plastové krabičky
na vzorky
Sterilní mikrozkumavky se silikonovým těsnícím „O“ kroužkem ve víčku, zkumavky mají
uchycení do stojánku pro otvírání jednou rukou.
Výrobce
Tubes For You
Kat. číslo
Produkt
Množství v balení (ks) Cena (Kč / ks)
Cena (Kč / balení)
D1013
5 ml zamražovací zkumavky
200
6,-
D1015
1,8 ml zamražovací zkumavky
500
4,-
Výrobce
Kat. číslo
Produkt
Rozměry (mm)
1200,-
U-0537N
Bezbarvá plastová krabička na vzorky 10 x 10
133 x 133 x 37
198,-
2000,-
U-0537A
Modrá plastová krabička na vzorky 10 x 10
133 x 133 x 37
198,-
U-0537NA
Oranžová plastová krabička na vzorky 10 x 10
133 x 133 x 37
198,-
M-020N
Bezbarvá plastová krabička na vzorky 9 x 9
133 x 133 x 45
165,-
M-020AM
Žlutá plastová krabička na vzorky 9 x 9
133 x 133 x 45
165,-
M-020R
Červená plastová krabička na vzorky 9 x 9
133 x 133 x 45
165,-
M-020V
Zelená plastová krabička na vzorky 9 x 9
133 x 133 x 45
165,-
U-9950CN
Bezbarvá plastová krabička na vzorky 9 x 9
133 x 133 x 53
159,-
U-9950CAM
Žlutá plastová krabička na vzorky 9 x 9
133 x 133 x 53
159,-
U-9950CNA
Oranžová plastová krabička na vzorky 9 x 9
133 x 133 x 53
159,-
U-9950CR
Červená plastová krabička na vzorky 9 x 9
133 x 133 x 53
159,-
U-9950CV
Zelená plastová krabička na vzorky 9 x 9
133 x 133 x 53
159,-
Kombinované stojany na zkumavky
Oboustranný
stojánek
Deltalab
Kat. číslo
Produkt
Množství v balení (ks) Cena (Kč / ks)
Tubes For You
H1013
Kombinovaný stojan 30 x 15 / 20 x 50 ml
10
150,-
1500,-
M0101
Kombinovaný stojan 80 x 1,5 ml / 2 ml, žlutý
5
80,-
400,-
M0102
Kombinovaný stojan 80 x 1,5 ml / 2 ml, bezbarvý
5
75,-
375,-
M0105
Kombinovaný stojan 80 x 1,5 ml / 2 ml, modrý
5
80,-
400,-
M0106
Kombinovaný stojan 80 x 1,5 ml / 2 ml, červený
5
80,-
400,-
M0107
Kombinovaný stojan 80 x 1,5 ml / 2 ml, zelený
5
80,-
400,-
M0111
Uzavíratelná krabička na stojany M0101– M0107
5
120,-
600,-
Cena (Kč)
Cena (Kč / balení)
Oboustranné 96 jamkové krabičky s průhledným víkem vyrobené
z autoklávovatelného PP vhodné pro 1,5 / 2 ml mikrozkumavky na jedné straně,
pro 0,5 ml mikrozkumavky na straně druhé. Krabičky jsou vhodné pro použití
v teplotách od -90°C do 121°C.
M-021AM
Výrobce
Deltalab
Plastové krabičky na vzorky
s průhledným víkem pro snadnou
orientaci vyrobené z odolného PP
jsou vhodné pro použití v extrémních
teplotách od -196°C do 121°C.
Výrobce
Deltalab
Kat. číslo
Produkt
Rozměry (mm)
Balení (ks)
Cena (Kč / balení)
M-021AM
Žlutá oboustranná 96 jamková krabička
213 x 114 x 26
5
1400,-
M-021R
Růžová oboustranná 96 jamková krabička
213 x 114 x 26
5
1400,-
M-021V
Zelená oboustranná 96 jamková krabička
213 x 114 x 26
5
1400,-
M-554
Oboustranné 96 jamkové krabičky s průhledným víkem vyrobené
z autoklávovatelného PP vhodné pro 1,5 / 2 ml mikrozkumavky na jedné straně,
pro 0,5 ml mikrozkumavky na straně druhé. Krabičky jsou vhodné pro použití
v teplotách od -90°C do 121°C.
104
Výrobce
Kat. číslo
Produkt
Balení (ks)
Deltalab
M-554
Stohovací PCR krabičky
5
Cena (Kč / balení)
1200,-
105
Petriho misky
Pasteurovy pipety
Průhledné Pasteurovy pipety se stupnicí vyrobené z PE.
Petriho misky
Pasteurovy pipety
Dělené a hranaté polystyrenové Petriho misky
vyrobené v aseptických prostorách.
Výrobce
Deltalab
Tubes For You
Kat. číslo
Produkt
Balení (ks)
Cena (Kč)
200202
Petriho miska kulatá, r 90 x 14 mm, 2 kompartmenty
25 x 20
1269,-
200002
5 ml Pasteurova pipeta typu A
150
500
472,-
200203
Petriho miska kulatá, r 90 x 14 mm, 3 kompartmenty
25 x 20
1304,-
200006
7 ml Pasteurova pipeta typu B
154
500
212,-
1897,-
Výrobce
200204
Petriho miska hranatá, 120 x 120 mm
24 x 10
K1004
Petriho miska kulatá, r 90 x 15 mm
500
825,-
K1001
Petriho miska kulatá, r 150 x 15 mm
180
900,-
Deltalab
Očkovací kličky
Ergonomicky tvarované sterilní kalibrované kličky vyrobené z PS. Dostupné ve dvou
velikostech – 1 µl (žluté) a 10 µl (modré).
Kat. číslo
Produkt
Deltalab
Balení (mm)
200062.0
7 ml Pasteurova pipeta typu B, sterilní
154
25 x 20
200007
7 ml Pasteurova pipeta typu B, sterilní, samostatně balená
154
500
Cena (Kč)
370,1070,-
200003
5 ml Pasteurova pipeta typu C
154
500
211,-
200032.0
5 ml Pasteurova pipeta typu C, sterilní
154
25 x 20
370,-
200004
7 ml Pasteurova pipeta typu C, sterilní, samostatně balená
154
500
1106,-
Biohazard kontejnery
Bezpečnostní kontejnery na biologický odpad, vyrobeno z odolného
polyetylénu, dvě víka, splňují normy ISO 6706 a BS 5404.
Biohazard kontejnery
Očkovací kličky
Výrobce
Délka (mm)
Kat. číslo
Produkt
Velikost (µl)
Balení (ks)
302740
Očkovací kličky, jednotlivě balené
1
2 x 600
Cena (Kč)
2110,-
302741
Očkovací kličky, balené po 5 ks
1
2 x 1000
2720,-
302742
Očkovací kličky, balené po 10 ks
1
2 x 1500
3730,-
302750
Očkovací kličky, jednotlivě balené
10
2 x 600
2110,-
302751
Očkovací kličky, balené po 5 ks
10
2 x 1000
2720,-
302752
Očkovací kličky, balené po 10 ks
10
2 x 1250
3110,-
Roztěrky
Výrobce
Deltalab
Kat. číslo
Produkt
Balení (ks)
241500
1,5 l biohazard kontejner
60
Cena (Kč)
2522,-
242000
2 l biohazard kontejner
60
3112,-
244000
4 l biohazard kontejner
40
2652,-
246000
6 l biohazard kontejner
20
1686,-
240007
7 l biohazard kontejner
20
1852,-
Laboratorní plastové nádoby
Roztěrky pro Petriho misky vyrobené z PS ve tvaru L se zahnutým koncem.
Výrobce
Deltalab
106
Kat. číslo
Produkt
Rozměry (mm)
Balení (ks)
Cena (Kč)
200510
Roztěrky, jednotlivě balené
149 x 40
500
2150,-
200500
Roztěrky, balené po 5 ks
149 x 40
1000
2130,-
Laboratorní plastové nádoby
Roztěrka
Odměrné válce, kádinky, trychtýře, baňky vyrobené z průhledného
polypropylenu nebo čirého TPX. Vyžádejte si kompletní přehled a ceník.
107
ŠPIČKY
PCR PLASTIK
Špičky jsou kompatibilní s pipetami Capp, Gilson, Biohit, Eppendorf, Finnpipette, Brand, Hamilton, Socorex
a dalšími.
PCR zkumavky
Špičky s filtrem (FT)
Kat. číslo
Produkt
Sterilní
Filtr
Balení (ks)
Cena (Kč)
5030030
ExpellPlus 10 µl, FT
Ano
Ano
Krabička 10 x 96
1230,-
5030060
ExpellPlus 10 µl, FT long
Ano
Ano
Krabička 10 x 96
1230,-
5030062
ExpellPlus 20 µl, FT
Ano
Ano
Krabička 10 x 96
1230,-
5030066
ExpellPlus 100 µl, FT
Ano
Ano
Krabička 10 x 96
1230,-
Capp
5030090
ExpellPlus 200 µl, FT
Ano
Ano
Krabička 10 x 96
1230,-
5130150
ExpellPlus 1000 µl, FT
Ano
Ano
Krabička 8 x 60
1530,-
Špičky bez filtru
Capp
108
Kat. číslo
Produkt
Sterilní
Filtr
Balení (ks)
5130010
Expell 10 µl
Ne
Ne
Sáček 1000
180,-
5030010
ExpellPlus 10 µl
Ano
Ne
Sáček 1000
300,-
5030015
ExpellPlus 10 µl
Ne
Ne
Krabička 10 x 96
690,-
5030020
ExpellPlus 10 µl
Ano
Ne
Krabička 10 x 96
780,-
5030035
ExpellPlus 10 µl
Ano
Ne
Reload systém, 20 x 96
5030040
ExpellPlus 10 µl, long
Ne
Ne
Sáček 1000
Výrobce
4titude
Kat. číslo
Produkt
Balení (ks)
Cena (Kč)
4Ti-0795
0,2 ml PCR mikrozkumavka, vypouklé víčko
Sáček 1000
950,-
4Ti-0790
0,2 ml PCR mikrozkumavka, rovné víčko
Sáček 1000
950,-
PCR stripy
Cena (Kč)
PCR stripy
Výrobce
PCR zkumavky
Výrobce
PCR zkumavky, stripy a destičky vhodné pro konvenční Q-PCR.
1290,291,-
5030045
ExpellPlus 10 µl, long
Ne
Ne
Krabička 10 x 96
690,-
5030050
ExpellPlus 10 µl, long
Ano
Ne
Krabička 10 x 96
780,-
4130075
Expell 200 µl, yellow
Ne
Ne
Sáček 1000
210,-
5130070
Expell 200 µl
Ne
Ne
Sáček 1000
180,-
5030070
ExpellPlus 200 µl
Ne
Ne
Sáček 1000
300,-
5030075
ExpellPlus 200 µl
Ne
Ne
Krabička 10 x 96
690,-
5030080
ExpellPlus 200 µl
Ano
Ne
Krabička 10 x 96
780,-
5030095
ExpellPlus 200 µl
Ano
Ne
Reload systém, 10 x 96
690,-
5130100
Expell 300 µl
Ne
Ne
Sáček 1000
300,-
5130105
Expell 300 µl
Ne
Ne
Krabička 10 x 96
690,-
5130110
Expell 300 µl
Ano
Ne
Krabička 10 x 96
780,-
4130135
Expell 1000 µl, blue
Ne
Ne
Sáček 1000
210,-
5130130
Expell 1000 µl
Ne
Ne
Sáček 1000
270,-
5130135
Expell 1000 µl
Ne
Ne
Krabička 16 x 60
733,-
5130140
Expell 1000 µl
Ano
Ne
Krabička 16 x 60
822,-
5130160
Expell 5000 µl
Ne
Ne
Sáček 250
390,-
5130165
Expell 5000 µl
Ne
Ne
Krabička 1 x 50
610,-
Výrobce
4titude
Kat. číslo
Produkt
Balení (ks)
4Ti-0780
Strip 8 PCR mikrozkumavek, vypouklé víčko
125
Cena (Kč)
1790,-
4Ti-0784
Strip 8 PCR mikrozkumavek, rovné optické víčko
125
1790,-
109
FrameStar technologie
Výrobce
PCR stripy FrameStar
PCR zkumavky
Kombinace tenkostěnných zkumavek (optimální teplotní
přenos) a pevného rámu zabraňující deformaci.
4titude
4titude
Kat. číslo
Produkt
Cena (Kč)
4Ti-0711
96 jamková FrameStar destička, non skirted, černý rám, bílé jamky
50
3950,-
4Ti-0750/B
96 jamková standardní PCR destička, non skirted, black grid reference
50
3490,-
4Ti-0960
96 jamková FrameStar full skirted destička
50
3790,-
4Ti-0384
384 jamková FrameStar destička
50
3790,-
Automatický zatavovací systém na destičky
Kat. číslo
Produkt
Balení (ks)
Cena (Kč)
4Ti-0786
FrameStrip™, strip 8 bezbarvých mikrozkumavek, rovné optické víčko
120
1690,-
4Ti-0785
FrameStrip™, strip 8 bezbarvých mikrozkumavek, vypouklé víčko
120
1690,-
PCR destičky FrameStar®
Výrobce
Kat. číslo
Produkt
Balení (ks)
4titude
4Ti-0650
Poloautomatický zatavovací systém 4Seal II
1
Cena (Kč)
75600,-
PCR destičky
FrameStar®
Adhezivní fólie pro zalepování destiček
Destičky kompatibilní s Roche LC480 včetně adhesivní fólie
Výrobce
Kat. číslo
Produkt
Balení (ks)
4titude
4ti-0952
50 destiček + 50 Q-PCR adhezivních fólií
50 + 50
Výrobce
Kat. číslo
Produkt
Balení (ks)
4titude
4Ti-0500
PCR adhezivní fólie, průhledná, snímatelná
100
1490,-
Cena (Kč)
Cena (Kč)
4Ti-0560
qPCR adhezivní fólie
100
3990,-
4Ti-0510
Adhezivní fólie pro uskladnění
100
749,-
7500,-
Univerzální destičky
Destičky kompatibilní s ABI Fast 7500/7900/7900HT
Výrobce
Kat. číslo
Produkt
Balení (ks)
4titude
4ti-0910/C
FrameStar FastPlate, 96 jamková semi skirted, clear frame (ABI Fast Plate),
50
Cena (Kč)
3090,-
Výrobce
Kat. číslo
Produkt
Balení (ks)
4titude
4ti-0770/C
FrameStar 96 semi shirted, clear frame
50
Univerzální destičky
Destičky kompatibilní s iCycler iQ, a ABI sekvenátory 3100,3130, 310,3700 a 3730
Cena (Kč)
3090,-
Výrobce
4titude
110
Balení (ks)
4 Seal II
Výrobce
PCR destičky
Unikátní dvou komponentní technologie redukuje evaporaci z PCR destiček, zlepšuje výsledky a dovoluje snížit
objem PCR reakce, čímž výrazně snižuje náklady.
Tento design kombinuje výhody tenkých polypropylenových zkumavek zajišťujících optimální průběh PCR reakce
a pevného polykarbonátového rámu vedoucího k vysoké termostabilitě při zachování tuhosti.
Kat. číslo
Produkt
Balení (ks)
Cena (Kč)
4Ti-0110
0,3 ml 96 jamková mikrotitrační destička, kulaté dno, PP
100
2990,-
4Ti-0120
1,2 ml 96 jamkové destičky, nízkoprofilové
50
3490,-
4Ti-0130
2,0 ml 96 jamkové destičky
50
4490,-
4Ti-0135
Fólie na uzavření 1,2 a 2 ml 96 jamkových destiček
100
5990,-
111
Centrifugační zkumavky
PLASTIK PRO TKÁŇOVÉ KULTURY
Centrifugační
zkumavky
Široká nabídka kvalitních plastů pro tkáňové kultury.
Kultivační lahve
Kultivační lahve
Výrobce
Orange Scientific
Kat. číslo
Produkt
Balení (ks)
Cena (Kč / ks)
Cena (Kč / balení)
5510100
Kultivační lahev 25 cm², vented cap
360
9,40
3400,-
5510200
Kultivační lahev 75 cm², vented cap
100
19,50
1950,-
5510300
Kultivační lahev 150 cm², vented cap
42
46,20
1940,-
5520100
Kultivační lahev 25 cm², filter cap
360
11,40
4100,-
5520200
Kultivační lahev 75 cm², filter cap
100
21,50
2150,-
5520300
Kultivační lahev 150 cm², filter cap
42
47,60
2000,-
Produkt
Balení (ks)
5540100
50 ml centrifugační zkumavky, kónické
440
4,95
2190,-
5540150
50 ml centrifugační zkumavky, kónické, nesterilní
440
4,20
1850,-
5540200
50 ml centrifugační zkumavky, samostojné
400
5,35
2140,-
5540300
15 ml centrifugační zkumavky, kónické
560
4,00
2290,-
5540350
15 ml centrifugační zkumavky, kónické, nesterilní
560
3,30
1870,-
5540400
Centrifugal Tube 15 ml, kulaté
560
4,30
2400,-
5540500
15 ml centrifugační zkumavky, kónické, PS
560
4,30
2400,-
2040610
Stojánek na zkumavky
30
66,-
1990,-
Výrobce
Kultivační destičky
Orange Scientific
112
Cena (Kč / balení)
Kultivační misky
Kultivační destičky
Výrobce
Cena (Kč / ks)
Kultivační misky
Výrobce
Orange scientific
Kat. číslo
Orange scientific
Kat. číslo
Produkt
Balení (ks)
Cena (Kč / ks)
5530100
Kultivační destičky 96 jamkové, ploché dno
115
26,-
2990,-
5530105
Kultivační destičky 96 jamkové, ploché dno
100
24,90
2490,-
5530200
Kultivační destičky 96 jamkové, „U“ dno
115
26,-
2990,-
5530205
Kultivační destičky 96 jamkové, „U“ dno
100
24,90
2490,-
5530300
Kultivační destičky 24 jamkové
85
26,90
2290,-
5530305
Kultivační destičky 24 jamkové
80
24,90
1990,-
5530400
Kultivační destičky 12 jamkové
85
26,90
2290,-
5530405
Kultivační destičky 12 jamkové
80
24,90
1990,-
5530500
Kultivační destičky 6 jamkové
85
26,90
2290,-
5530505
Kultivační destičky 6 jamkové
80
24,90
1990,-
Kat. číslo
Produkt
Balení (ks)
5550300
Kultivační miska 100 mm, PS
260
Cena (Kč / ks)
8,-
Cena (Kč / balení)
2100,-
5550400
Kultivační miska 150 mm, PS
96
22,-
2112,-
Cena (Kč / balení)
113
Plastové pipety
Plastové pipety
PLASTIK PRO POZOROVÁNÍ ŽIVÝCH
BUNĚK VE VYSOKÉM ROZLIŠENÍ
Orange scientific
Kat. číslo
Produkt
Balení (ks)
Cena (Kč / ks)
PN1E1
1 ml pipeta, jednotlivě balená
2000
2,20
4400,-
PN2E1
2 ml pipeta, jednotlivě balená
2000
2,40
4800,-
PN5E1
5 ml pipeta, jednotlivě balená
1000
4,-
4000,-
PN10E1
10 ml pipeta, jednotlivě balená
800
4,20
3360,-
PN25E1
25 ml pipeta, jednotlivě balená
400
12,-
4800,-
PN50E1
50 ml pipeta, jednotlivě balená
300
29,-
8700,-
Přímá mikroskopie, imunofluorescenční barvení, perfuzní eseje, live cell imaging,
invazní eseje, videomikroskopie, výzkum chemotaxe.
Cena (Kč / balení)
μ-Slide I
Výrobce
Možnost volitelného coatování povrchu (ibiTreat, Collagen IV, Fibronectin, Poly-L-Lysine, Poly-D-Lysine, hydrofobní).
Výrobce
Kat. číslo
Produkt
Balení (ks)
Ibidi
80106
µ-Slide I
15
Cena (Kč / balení)
3222,-
Škrabky buněk
Výrobce
Kat. číslo
Produkt
Balení (ks)
Cena (Kč / ks)
Cena (Kč / balení)
2060100
Škrabka buněk, L = 24 cm
150
24,10
3615,-
2060200
Škrabka buněk, L = 30 cm
150
28,50
4275,-
Výrobce
Kat. číslo
Produkt
Balení (ks)
Ibidi
80826
µ-Slide 8 well
15
6 Channel μ-Slide
Orange scientific
μ-Slide 8 well
Škrabky buněk
8 samostatných komůrek o objemu 300 µl, užívané při diferenciaci kmenových buněk,
velikost standardního podložního sklíčka.
114
Cena (Kč / balení)
2344,-
Vhodné pro imunofluorescenční barvení a live cell imaging, využitelné jako průtokové
komůrky, objem jednotlivého kanálku 60 µl.
Výrobce
Kat. číslo
Produkt
Balení (ks)
Ibidi
80606
6 Channel µ-Slide
15
Cena (Kč / balení)
3662,-
115
LABORATORNÍ RUKAVICE
μ-Slide 18 well
Současné barvení 18 vzorků na jednom sklíčku, vhodné pro adherentní buňky,
kompatibilní s multikanálovými pipetami.
Kat. číslo
Produkt
Balení (ks)
Ibidi
81826
µ-Slide 18 well
15
Cena (Kč / balení)
2783,-
Kat. číslo
Produkt
Balení (ks)
102LG
Latexové rukavice (L), bez pudru
100
1,15
115,-
102LM
Latexové rukavice (M), bez pudru
100
1,15
115,-
102LP
Latexové rukavice (S), bez pudru
100
1,15
115,-
202VG
Vinylové rukavice (L), bez pudru
100
0,80
80,-
202VM
Vinylové rukavice (M), bez pudru
100
0,80
80,-
202VP
Vinylové rukavice (S), bez pudru
100
0,80
80,-
402NG
Nitrilové rukavice (L), bez pudru
100
1,50
150,-
Cena (Kč / balení)
402NM
Nitrilové rukavice (M), bez pudru
100
1,50
150,-
7783,-
402NP
Nitrilové rukavice (S), bez pudru
100
1,50
150,-
μ-Slide Chemotaxis
Vhodné pro dlouhodobé chemotaktické experimenty s adherentními buňkami, lineární
gradient stabilní až 48 hodin, pro 3 paralelní experimenty na jednom sklíčku.
Výrobce
Ibidi
Kat. číslo
80306
Box s rukavicemi
Výrobce
Výrobce
Deltalab
Produkt
Balení (ks)
µ-Slide Chemotaxis
10
Rukavice
Možnost i varianty s pudrem všech typů.
Cena (Kč / ks)
Cena (Kč / balení)
μ-Dish 35 mm
Nízké stěny vhodné pro manipulaci s buňkami, víčko se zámkem minimalizujícím
evaporaci (3 volitelné polohy).
Výrobce
Kat. číslo
Produkt
Balení (ks)
Ibidi
80136
µ-Dish 35 mm
60
116
Cena (Kč / balení)
4394,-
117
REAGENCIE
Kompletní nabídku reagencií
naleznete na stránkách
internetového obchodu
www.krd.cz.
118
CHEMIE PRO MOLEKULÁRNÍ
A BUNĚČNOU BIOLOGII
AMRESCO
Produkty pro elektroforézu
•
•
•
•
Kompletní nabídka agaróz vysoké kvality a čistoty (Agarose I, Agarose Tablets, Agarose SFR)
Akrylamidové roztoky v komfortním „easy to use“ formátu pro usnadnění manipulace (Acryl/Bis mixy)
Standardy
Ostatní reagencie pro PAGE a přípravu gelů (APS v tabletovém formátě, TEMED, MOPS, MES, Tris-Glycin)
Antibiotika a kultivační reagencie
• Kompletní nabídka antibiotik optimalizovaných pro buněčné kultivace (Geneticin G418, Ampicilin, Amfotericin, PenicillinStreptomycin, Hygromycin, Erytromycin, Chloramfenicol)
• Prášková média a bakteriální kultivační půdy vysoké kvality (LB Agar, LB Broth, Beef Extract, Yeast Extract, Peptone)
• Kryoprezervační média pro zamražovaní bakteriálních kultur
• Bezsérová kryoprezervační média (RPMI a DMEM) pro zamražování adherentních i suspenzních kultur
• Systémy testování viability (QuickView Fluorescent Viability Stain, MTT. Trypan Blue, X-gal-IPTG)
Pufry a detergenty
•
•
•
•
Pufry pro elektroforézu nukleových kyselin a proteinů v široké škále koncentrací a balení
Hybridizační pufry pro microarray
Blokační pufry
Detergenty bez peroxidu – anionické, kationické a zwitter-ionické
Produkty pro analýzu nukleových kyselin
• Široká nabídka sestav a reagencií pro elektroforézu a blotování - předmíchané pufrové mixy, agarózy, standardy, detekční reagencie,
membrány, substráty, pufry
• Kity pro izolaci nukleových kyselin - izolace DNA, RNA, mRNA, prepů, produktů PCR (RiboZol, Fenolové mixy, Isoamylaklkohol,
Isopropyl, Chloroform)
• Supermixy pro PCR, které obsahují enzym vysoké účinnosti (ve formátě připraveném jen na přidání templátu a primerů), polymerázy,
reverzní transkriptázy, nukleotidy, enzymy (RNAse Inhibitor, DNAse, Lusossime, Proteinase K, Ribonuclease, AMV RT)
Produkty pro značení a detekci
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Základní systémy na bázi kolorimetrie a fluorescence
Gram-selektivní systémy pro analýzu bakterií
Kity pro analýzu viability rostlinných buněk
Histologická barviva
Barviva pro značení nukleových kyselin a proteinů v gelu
pH indikátory
Substráty pro alkalickou fosfatázu, Horseradish peroxidázu, peroxidázu, β-galaktozidázu
Produkty pro značení protilátek (Avidin, Streptavidin, Rhodamin, Fluorescein)
Sestavy pro detekci na Western Blotu (chromogenické, chemiluminiscentní)
Produkty pro proteomiku
•
•
•
•
•
Produktová linie ProPure – série reagencií vysoké kvality a čistoty, speciálně vyvinutá a testovaná pro proteomické analýzy
Pufry (blokační, pro chromatografii, elektroforézu, izoelektrickou fokusaci), detergenty, chaotropní a chelační reagencie
Kity pro izolaci a ochranu proteinů (inhibitory proteáz)
Produkty pro sekvenování
Sestavy pro přípravu, značení a analýzu gelů a Western Blotů
120
Produkty pro histologii
Produktová linie HistoChoice – bezpečná alternativa k běžně používaným formaldehydovým fixacím, která kromě formaldehydu
neobsahuje ani rtuť, ani glutaraldehyd. Jde o optimalizovanou chemii pro snazší krájení a manipulaci s histologickými preparáty.
Zakázková produkce
AMRESCO vyrábí a dodává biochemikálie vysoké čistoty a kvality také v upravených formátech, balení a složení dle potřeb průmyslových
a farmaceutických klientů. Nabízíme flexibilní služby zaměřené na individuální požadavky týkající se produkce, logistiky a ceny pro
každého klienta. Po dlouholetých zkušenostech byly zakázkový servis a výroba rozšířeny na celé spektrum základních chemikálií –
akrylamidy, agarózy, aminokyseliny, antibiotika, antimykotika, barviva a značící reagencie, cukry, detergenty, enzymy, fenoly, fosfáty,
chaotropní a chelační látky, média, pufry, redukční látky, soli, substráty.
TAKARA
PCR
•
•
•
•
Přesné, rychlé i vysoce výkonné polymerázy
Produkty pro Real-time PCR, RT-PCR, RACE
Kity pro screening a detekci patogenů
Primer arrays
Molekulární biologie
•
•
•
•
•
•
Klonování, mapování a syntéza cDNA
Izolace DNA, RNA a proteinů
Značení DNA a kity pro detekci
Sekvenování, mutageneze a analýza mutací
Modifikační a restrikční enzymy
Příslušenství pro DNA microarrays
Buněčná biologie
•
•
•
•
•
•
Produkty pro studium kostní tkáně
Buněčná adheze a extracelulární matrix
Buněčná proliferace a viabilita
Přenosy signálu
Protilátky
Apoptóza
Studium proteinů
•
•
•
•
Chaperonové systémy
In vitro refolding
Systémy pro analýzu C- a N- terminálních konců
Fragmentace proteinů
Glycobiologie
• Kity a reagencie pro studium cukrů
CLONTECH
Výjimečné produkty pro molekulární a buněčnou biologii.
PCR produkty
• Standardní, přesné i velmi výkoné polymerázy
• Kity pro náhodnou i cílenou mutagenezi
• Revezní transkripce, end-point RT-PCR, QPCR
Klonování a knihovny
•
•
•
•
Systémy pro klonování založené na rekombinaci - In-Fusion
Kompetentní buňky
RACE
Kity pro konstrukci cDNA knihoven
121
RNA
• Velká nabídky total a poly A RNA z jednotlivých lidských, myších, potkaních a králičích tkání
BIOCHAIN
Standardy a produkty pro výzkum DNA, RNA, proteinů a tkání.
Expresní profilování
DNA
• Kity pro selektivní amplifikaci odlišně exprimovaných genů
• Univerzální standardní DNA a cDNA
• DNA a cDNA standardy z konkrétních zdravých i patologických tkání
• cDNA panely – set pěti zkumavek obsahujících cDNA ze široké škály zdravých nebo patologických tkání
• Matched pair DNA
PP - DNA z primárního nádoru a jemu odpovídající zdravé tkáně
PM - DNA z primárního nádoru a jemu odpovídajícího metastatického nádoru
• Matched pair cDNA
PP - cDNA z primárního nádoru a jemu odpovídající zdravé tkáně
PM - cDNA z primárního nádoru a jemu odpovídajícího metastatického nádoru
RNA interference
• Plasmidové a virové systémy pro transformaci shRNA
• TET inducibilní shRNA systémy
• Systémy pro inducibilní expresi microRNA
Systémy pro expresi v savčích buňkách
•
•
•
•
Unikátní velmi efektivní transfekční reagent – Xfect
Proteotuner - regulace aktivity (stability) proteinů
TET inducibilní systémy – vektory, buněčné linie
Lentivirové, retrovirové a adenovirové expresní systémy – fluorescenční, inducibilní
Buněčné kultury a epigenetika
• Kit pro izolaci methylované DNA
• Fluorescenčně značené proteiny pro aplikace v kmenových buňkách
• cDNA knihovny embryonálních kmenových buněk
Fluorescenční proteiny a reporterové systémy
•
•
•
•
•
Rozsáhlá nabídka stabilních flourescenčních barviček
Living colors 20 barviček zvláště vhodných pro multicolorové barvení
Velký výběr vektorů pro fluorescenční značení studovaných proteinů
Vektory pro subcelulární lokalizaci
Fotokonverzní barvičky
Proteinové interakce
• Matchmaker – zlatý standard v Yeast Two Hybrid systémech
• Three-Hybrid systém
• Systém pro detekci interakcí protein-DNA
Exprese proteinů
• Baculovirový expresní systém pro produkci proteinů v hmyzích buňkách
• Bakteriální expresní systémy
• Proteinové exprese s 6xHis nebo HAT Taq pro efektivní izolaci exprimovaných proteinů
Purifikace proteinů
• TALON His-Taq – kolony, Talon magnetické partikule
• Protilátky pro detekci His-Taq proteinů
• Systémy pro GST-Taq purifikace
Buněčné signalizace
• Kity pro detekci jednotlivých klíčových přenašečů v signalizačních drahách
• NfkB, HIF, STAT3 RAS, p53 a další
RNA
• Univerzální standardní RNA
• siRNA – kontroly, customizovatelné modifikace
• Total RNA a mRNA standardy z konkrétních zdravých i patologických tkání
• mRNA arrays – nejekonomičtější způsob detekce mRNA v široké škále tkání (spoty mRNA z tkání na pozitivně nabité membráně)
• Matched pair total RNA
PP - RNA z primárního nádoru a jemu odpovídající zdravé tkáně
PM - RNA z primárního nádoru a jemu odpovídajícího metastatického nádoru
Proteiny
• Kity pro izolaci proteinů z náročných vzorků
• Široká nabídka rekombinantních proteinů
• Univerální standardní proteinové lyzáty
• Proteinové lyzáty z konkrétních zdravých i patologických tkání
• Proteinové lyzáty z jednotlivých buněčných kompartmentů (cytoplasma, cytoskelet, membrána, jádro)
• Matched pair total protein
PP - proteinový lyzát z primárního nádoru a jemu odpovídající zdravé tkáně
PM - proteinový lyzát z primárního nádoru a jemu odpovídajícího metastatického nádoru
Tkáně
• Sekce mražených nebo parafinových zdravých a patologických tkání
• Array ze zmražených nebo parafinových tkání
až 45 různých tkání na jednom sklíčku
nejekonomičtější varianta pro široký screening
• Matched pair mražené nebo parafinové tkáně
PP - tkáňová sekce z primárního nádoru a jemu odpovídající zdravé tkáně
PM - tkáňová sekce z primárního nádoru a jemu odpovídajícího metastatického nádoru
Protilátky
• Široká nabídka primárních a sekundárních protilátek
Buňky a kultivační média
• Primární, mesenchymální a endoteliální buňky
• Speciální kultivační média
• Vybavení pro výzkum kmenových buněk
Biomarkery
• Systémy pro detekci DNA RNA a miRNA biomarkerů u nádorů
Detekční kity
•
•
•
•
•
122
Kity pro detekci metabolických a regulačních drah
Biochemické eseje
Buněčné eseje
Enzymové eseje
ELISA kity
123
IDT
PrimeTime próby
Integrated DNA Technologies (IDT) je jedním z největších výrobců oligonukleotidů na světě. Svého postavení dosáhl zejména
poskytováním služeb a produktů nejvyšší kvality, jako jediný výrobce oligonukleotidů zaručuje 100% kontrolu kvality a záruku čistoty.
Každý oligonukleotid je standardně testován hmotnostní spektrometrií, nadstandardní možnosti přečištění jsou samozřejmostí.
PrimeTime qPCR DNA a LNA próby jsou oligonukleotidy s fluorescenčním reportérem na 5´ konci a zhášečem na 3´ konci. Próby jsou
dostupné téměř v celém škálovém spektru a s velkou možností kombinací reportér (6-FAM, HEX, TET, JOE (NHS Ester), MAX (NHS Ester),
Cy3, Cy5, TEX 615, ROX (NHS Ester), TAMRA (NHS Ester), Texas Red (NHS Ester), TYE 563, TYE 665) – zhášeč (Black Hole Quencher 1, Black
Hole Quencher 2, Iowa Black FQ, ZEN / Iowa Black FQ, TAMRA-Sp, TAMRA (NHS Ester)-Sp, Iowa Black RQ-Sp).
PrimeTime Mini qPCR próby
Oligonukleotidy
Škála
Dostupná délka (báze)
Cena / báze (Kč)
25 nmol DNA oligo, odsolené
15 - 60
6,50
100 nmol DNA oligo, odsolené
10 - 90
13,80
250 nmol DNA oligo, odsolené
5 - 100
23,-
1 µmol DNA oligo, odsolené
5 - 100
73,-
5 µmol DNA oligo, odsolené
5 - 50
219,-
10 µmol DNA oligo, odsolené
5 - 50
410,50
Škála
Dostupná délka (báze)
100 nmol RNA oligo, odsolené
10 – 50
165,-
250 nmol RNA oligo, odsolené
5 – 50
198,-
1 µmol RNA oligo, odsolené
5 – 50
413,-
5 µmol RNA oligo, odsolené
5 – 50
1485,-
10 µmol RNA oligo, odsolené
5 – 50
2640,-
1800,-
25 nmol 5´6-FAM / ZEN* / 3´Iowa Black FQ
1800,-
Kompletní přehled a ceny nabízených prób naleznete ke stažení na www.krd.cz nebo si jej vyžádejte na [email protected]
*) Nový interní zhášeč ZEN umožňuje výrobu prób s nižším pozadím.
Cena / báze (Kč)
PrimeTime assaye
PrimeTime qPCR assaye jsou navrženy pro detekci genové exprese a nabízeny ve 3 různých velikostech. K velikosti Standard a XL jsou
pak v nabídce i kombinace reportér (6-FAM, HEX, TET, Cy5) – zhášeč (ZEN/Iowa Black FQ, Iowa Black RQ, TAMRA). Každá assay obsahuje
forward primer, reverse primer a sondu v jedné mikrozkumace, vše kontrolováno hmotnostní spektrometrií.
Kromě oligonukleotidů s DNA či RNA bázemi je možno syntetizovat i LNA báze, 2´O methyl RNA a phosphorothioatovou vazbu.
Purifikace (přečištění) je doporučována pro oligonukleotidy delší než 40 bází a modifikované oligonukleotidy.
PrimeTime Assay
HPLC purifikace je vhodná pro všechny modifikované primery a nemodifikované primery do délky 60 bází. Garantovaná čistota činí
>85%, může se lišit v závislosti na délce oligo, úpravě nebo sekvenci.
PAGE purifikace zaručuje extrémně čisté nemodifikované oligo a ultramery, doporučuje se pro primery s délkou větší než 60 bází.
Garantovaná čistota činí >90%, může se lišit v závislosti na délce oligo, úpravě nebo sekvenci.
Purifikace
Cena (Kč)
25 nmol 5´6-FAM / 3´Iowa Black FQ
Reakcí (20 µl)
Cena (Kč)
PrimeTime Mini qPCR Assay
100
2200,-
PrimeTime Standard qPCR Assay
500
3500,-
PrimeTime XL qPCR Assay
2500
9540,-
Syntéza genů
Škála / Cena (Kč)
25 nmol
100 nmol
250 nmol
1 µmol
5 µmol
10 µmol
HPLC
-
840,-
1260,-
2016,-
4899,-
7419,-
PAGE
-
980,-
1540,-
2520,-
14279,-
20998,-
IE HPLC, Dual HPLC, Dual PAGE + HPLC, RNase-free HPLC
IDT nabízí možnost syntézy libovolných genů – šetří tak nejen čas, ale i finance potřebné na nutné reagencie, klonování a sekvenaci.
Geny jsou vyráběny nejnovější dostupnou technologií a dodávány zaklonované ve vektoru. Jsou tak ihned připravené k použití.
gBlocks gene fragments jsou dvouvláknové, sekvenačně ověřené genomové bloky až do délky 500 bází, které mohou být snadno
použitelné ke složení téměř jakékoli sekvence až do 2 kb a jsou kompatibilní se všemi známými metodami skládání genů.
Velikost genu
Modifikace
Součástí syntézy je i široká nabídka modifikací na 5´ a 3´ konci a interních modifikací. Kompletní přehled a ceny nabízených modifikací
naleznete ke stažení na www.krd.cz nebo si jej vyžádejte na [email protected]
Počet bází
Mini gen
25-400
Gen 401+
401+
gBlock gene fragments
Cena (Kč)
5400,14,- / báze
3382,-
*) Mohou být účtovány doplatky na segmenty se zvýšenou komplexitou.
124
125
BIOCHROM AG
MAGNAMEDICS
Kvalitní produkty pro tkáňové kultury.
Nizozemská firma MagnaMedics nabízí široké spektrum produktů pro genomiku a proteomiku založených na použití magnetických
kuliček. MagSi částice jsou vysoce kvalitní magnetické kuličky s unikátními povrchovými a fyzikálními vlastnostmi. Jsou vhodnou
alternativou k Dynabeads apod. při zachování kvality a nižší ceny. Lze použít magnetů jiných výrobců. Možnost vytvoření produktu
dle specifikací zákazníka.
Média pro tkáňové kultury
•
•
•
•
•
Široká nabídka kvalitních kultivačních médií
Média v práškové podobě
Média v tekuté podobě pro okamžité použití
Média se stabilizovaným L-glutaminem: L-alanyl-L-glutamine (Ala-Gln)
Možnost zákaznicky volitelných médií
Kompletní média pro speciální kultivace
• Média prostá séra a proteinů
• Média pro kultivaci buněk před analýzou chromozomů
• Média pro kultivaci hybridomů, sebocytů a další
Séra
•
•
•
•
Nabídky velmi kvalitních sér prostých endotoxinů, mycoplasmat, virů a virových antigenů
FBS - South America origin, Argentine Origin, USA origin, Australia origin
Speciální séra: Newborn Calf Serum, Porcine Serum, Donor Horse Serum
Možnost vzorků pro otestování kompatibility
Faktory pro modifikaci kultivačních povrchů
Imunoprecipitace
Výrobce
MagnaMedics
Výrobce
MagnaMedics
Enzymy pro dezintegraci tkání
Roztoky pro separaci buněk a mitogeny (lectiny)
•
•
•
•
Roztoky vhodné pro přípravu separačních gradientů
Biocoll – roztok založený na bázi polymerů
Easycoll – obsahuje polyvinyl pyrrolidonem potažené silikagelové částice
Nabídky mitogenů pro stimulaci buněk k mitóze
Produkt
Balení (ml)
Cena (Kč / balení)
MD01012
MagSi-protein G 1.0
1
2890,-
MD01011
MagSi-protein A 1.0
1
2890,-
Streptavidin vázaný na kuličky
• Výrazně zvýší efektivitu přichycení a následné kultivace speciálních buněk
• Fibronectin, Colagen A, Colagen G, Želatina, Polylysin
• Enzymy vhodné pro přípravu primárních kultur a / nebo pro pasážování přisedlých buněk
• Kolagenázy typu I, II, III, IV, Trypsin, Biotase, Papain
Kat. číslo
Kat. číslo
Produkt
Balení (ml)
Cena (Kč / balení)
MD01001
MagSi-STA 1.0
2
7490,-
MD01023
MagSi-WCX
2
10990,-
MD01025
MagSi-WAX
2
10990,-
MD01014
MagSi-proteomics C
2
6890,-
MD01015
MagSi-proteomics C8
2
6890,-
MD01009
MagSi-proteomics C18
2
6890,-
Kat. číslo
Produkt
Balení (ml)
MD90001
MM Separator M12+12
24 x 1,5 ml zkumavka
7900,-
MD90002
Separator M96
96 jamková destička
7900,-
Magnety
Výrobce
MagnaMedics
Cena (Kč / balení)
Antibiotika • Antibiotika pro eliminaci bakterií, kvasinek, hub,
• Mynox – antibiotikum pro specifickou eliminaci mykoplasmat
• Antibiotika pro selekci buněk
Pufry a solné roztoky
• Roztoky pro oplachy a přechovávání buněk
• PBS, ALSEVER, EBSS, HBSS, HEPES
• Ultračistá voda
Aditiva pro kultivace
• Heparin, Pyruvát, Aminokyseliny, Vitamíny, Glutamin a další
Produkty pro diagnistiku průběhu kultivace
• Selekční médium pro hybridomy
• Indikátory – Phenol red, Neutral red, Trypan blue
• Kity pro PCR stanovení mykoplasmat
Antiséra, cytokiny a růstové faktory
• Velmi široká nabídka (více jak 500 produktů) růstových faktorů pro lidské a myší buňky
Produkty a servis pro průmyslové kultivace
• Nabídka produktů přizpůsobených velkoobjemovým aplikacím
• Zákaznicky přizpůsobené složení, balení a velikosti šarží
126
127
Gel/PCR purifikační kity
KITY NA IZOLACI NUKLEOVÝCH KYSELIN
Výrobce
Purifikace DNA
Speciální kity na izolaci DNA
Výrobce
Norgen Biotek
Geneaid
Cena Geneaid
128
Produkt
Balení (izolace)
Cena DF100
Gel/PCR DNA Fragments Extraction Kit
100
1700,-
DF300
Gel/PCR DNA Fragments Extraction Kit
300
4600,-
DF102
Large DNA Fragment Extraction Kit
100
1900,-
DF302
Large DNA Fragment Extraction Kit
300
5100,-
DF101
Small DNA Fragment Extraction Kit
100
1800,-
DF301
Small DNA Fragment Extraction Kit
300
4800,-
DM010
Gel/PCR DNA Fragments Extraction Maxi Kit
10
2700,-
Kat. číslo
Produkt
Balení (izolace)
DM025
Gel/PCR DNA Fragments Extraction Maxi Kit
25
6000,-
15300
Plasmid MaxiPrep Kit
4
2200,-
DFP02
96-Well Gel/PCR DNA Extraction Kit
2
4600,-
17900
Bacterial Genomic DNA Isolation Kit
50
2300,-
DFP04
96-Well Gel/PCR DNA Extraction Kit
4
8800,-
18600
Yeast Genomic DNA Isolation Kit
50
2300,-
DFP10
96-Well Gel/PCR DNA Extraction Kit
10
18500,-
26300
Yeast Genomic DNA Isolation Kit
2 x 96
18200
Blood Genomic DNA Isolation Kit
50
2300,-
24700
Genomic DNA Isolation Kit
50
2300,-
18100
Urine DNA Isolation Kit
50
5400,-
Kat. číslo
Produkt
Balení (izolace)
22700
Endotoxin Removal Kit (Mini) - For DNA
20
4000,-
GB100
Genomic DNA Mini Kit (Blood/Cultured Cell)
100
2600,-
21900
Endotoxin Removal Kit (Maxi) - For DNA
4
2600,-
GB300
Genomic DNA Mini Kit (Blood/Cultured Cell)
300
6700,-
21410
Saliva DNA Isolation Kit
25
2600,-
GDI25
Genomic DNA Midi Kit (Blood/Cultured Cell)
25
4500,-
25600
Direct Fungi DNA Isolation Kit
25
3200,-
GDM10
Genomic DNA Maxi Kit (Blood/Cultured Cell)
10
4500,-
26200
Plant/Fungi DNA Isolation Kit
50
3600,-
GDM25
Genomic DNA Maxi Kit (Blood/Cultured Cell)
25
9700,-
21500
Milk Bacterial DNA Isolation Kit
25
2900,-
GT050
Genomic DNA Mini Kit (Tissue)
50
2700,-
22300
Urine Exfoliated Cell DNA Purification Kit
20
3200,-
GT100
Genomic DNA Mini Kit (Tissue)
100
4200,-
26500
Soil DNA Isolation Kit
50
4400,-
GT300
Genomic DNA Mini Kit (Tissue)
300
11700,-
22400
Urine Bacteria DNA Isolation Kit
20
2900,-
GP100
Genomic DNA Mini Kit (Plant)
100
4200,-
13300
Plasmid MiniPrep Kit
50
1800,-
GPM10
Genomic DNA Maxi Kit (Plant)
10
4000,-
14400
PCR Purification Kit
50
1900,-
GPM25
Genomic DNA Maxi Kit (Plant)
25
8700,-
13100
Gel Extraction Kit
50
1900,-
GBP02
96-Well Genomic DNA Extraction Kit
2
7200,-
18000
BAC DNA MiniPrep Kit
25
1800,-
GBP04
96-Well Genomic DNA Extraction Kit
4
13700,-
17800
LowCopy Plasmid MiniPrep Kit
25
1800,-
GBP10
96-Well Genomic DNA Extraction Kit
10
30200,-
19900
Enzymatic Reaction CleanUp Kit
50
1900,-
GPP02
96-Well Genomic DNA Kit (Plant)
2
9700,-
GPP04
96-Well Genomic DNA Kit (Plant)
4
17700,-
GPP10
96-Well Genomic DNA Kit (Plant)
10
40200,-
10700,-
Purifikace plasmidové DNA
Výrobce
Kat. číslo
Kat. číslo
Produkt
Balení (izolace)
PD100
High-Speed Plasmid Mini Kit
100
1500,-
PD300
High-Speed Plasmid Mini Kit
300
3700,-
PL100
High-Speed Large Plasmid Mini Kit
100
1500,-
PL300
High-Speed Large Plasmid Mini Kit
300
4200,-
PA025
High-speed Plasmid Advance Kit
25
4700,-
PI025
Geneaid Plasmid Midi Kit
25
3500,-
PIE25
Geneaid Plasmid Midi Kit (Endotoxin Free)
25
4700,-
PM010
Geneaid Plasmid Maxi Kit
10
2800,-
PME10
Geneaid Plasmid Maxi Kit (Endotoxin Free)
10
4600,-
PM025
Geneaid Plasmid Maxi Kit
25
5400,-
PME25
Geneaid Plasmid Maxi Kit (Endotoxin Free)
25
9200,-
PDA02
96-Well Plasmid Kit
2
4700,-
PDA04
96-Well Plasmid Kit
4
8700,-
PDA10
96-Well Plasmid Kit
10
18500,-
Kity na purifikace genomické DNA
Výrobce
Geneaid
Cena Cena 129
Purifikace RNA
Výrobce
Norgen Biotek
Geneaid
130
Purifikace virové nukleové kyseliny
Kat. číslo
Produkt
Balení (izolace)
17200
Total RNA Purification Kit
50
24300
Total RNA Purification Kit
2 x 96
25700
Animal Tissue RNA Purification Kit
21000
Cytoplasmic & Nuclear RNA Purification Kit
21200
21300
Cena Kat. číslo
Produkt
Balení (izolace)
4400,-
Výrobce
VI050
Viral Nucleic Acid Extraction Kit III
50
3200,-
12200,-
VI100
Viral Nucleic Acid Extraction Kit III
100
5600,-
50
6000,-
VI300
Viral Nucleic Acid Extraction Kit III
300
14700,-
50
5400,-
VR050
Viral Nucleic Acid Extraction Kit II
50
3200,-
Leukocyte RNA Purification Kit
50
5400,-
VR100
Viral Nucleic Acid Extraction Kit II
100
5600,-
microRNA Purification Kit
25
3700,-
VR300
Viral Nucleic Acid Extraction Kit II
300
14700,-
23500
RNA/DNA/Protein Purification Kit
20
4400,-
VNP02
96-Well Viral DNA/RNA Extraction Kit
2
14200,-
23000
RNA/Protein Purification Kit
20
3700,-
VNP04
96-Well Viral DNA/RNA Extraction Kit
4
25200,-
23600
RNA CleanUp and Concentration Kit
50
4400,-
VNP10
96-Well Viral DNA/RNA Extraction Kit
10
57700,-
25100
RNA CleanUp and Concentration Kit
2 x 96
22500
Urine Exfoliated Cell RNA Purification Kit
20
3600,-
23400
Urine Bacteria RNA Purification Kit
20
3200,-
24200
All-in-One Purification Kit
20
5400,-
25300
FFPE RNA Purification Kit
50
6000,-
Kat. číslo
Produkt
Balení (izolace)
25000
FFPE RNA/DNA Purification Kit
50
5400,-
10100
ProteoSpin CBED Micro Kit
25
4400,-
25800
Plant/Fungi RNA Purification Kit
50
5400,-
10400
ProteoSpin CBED Micro Kit
50
6800,-
24400
Plant RNA/DNA Purification Kit
50
4400,-
17000
ProteoSpin CBED Maxi Kit
4
2500,-
26450
Water RNA/DNA Purification Kit - 0.45 um
25
8100,-
10200
ProteoSpin Detergent Clean-Up Micro Kit
25
4400,-
26400
Water RNA/DNA Purification Kit - 0.22 um
25
8400,-
10500
ProteoSpin Detergent Clean-Up Micro Kit
50
6800,-
23800
CleanAll RNA/DNA Purification Kit - 20
20
4400,-
17100
ProteoSpin Detergent Clean-Up Maxi Kit
4
2500,-
21201
RBC Lysis Solution
90 ml
1200,-
10300
ProteoSpin Inclusion Body Isolation Micro Kit
20
4800,-
RB050
Total RNA Mini Kit (Blood/Cultured Cell)
50
3200,-
10600
ProteoSpin Inclusion Body Isolation Micro Kit
50
7600,-
RB100
Total RNA Mini Kit (Blood/Cultured Cell)
100
5600,-
17700
ProteoSpin Inclusion Body Isolation Maxi Kit
4
2800,-
RB300
Total RNA Mini Kit (Blood/Cultured Cell)
300
14700,-
17300
ProteoSpin Abundant Serum Protein Depletion Kit
25
4400,-
RBM10
Total RNA Maxi Kit (Blood/Cultured Cell)
10
3700,-
17400
ProteoSpin Urine Protein Concentration Kit
25
4400v
RBM25
Total RNA Maxi Kit (Blood/Cultured Cell)
25
7700,-
21600
ProteoSpin Urine Protein Concentration MAXI Kit
4
2700,-
RP050
Total RNA Mini Kit (Plant)
50
3400,-
17500
ProteoSpin On-Column Proteolytic Digestion Kit
25
4400,-
RP100
Total RNA Mini Kit (Plant)
100
5700,-
18700
Inclusion Body Solubilization Reagent
25 ml
1050,-
RP300
Total RNA Mini Kit (Plant)
300
15000,-
18701
Inclusion Body Solubilization Reagent
100 ml
2900,-
RPM10
Total RNA Maxi Kit (Plant)
10
3200,-
18800
Cell Lysis Reagent
100 ml
1700,-
RPM25
Total RNA Maxi Kit (Plant)
25
6700,-
18801
Cell Lysis Reagent
500 ml
5200,-
RT050
Total RNA Mini Kit (Tissue)
50
3200,-
22800
ProteoSpin Endotoxin Removal Micro Kit - For Proteins and Peptides
20
4000,-
RT100
Total RNA Mini Kit (Tissue)
100
5700,-
22200
ProteoSpin Endotoxin Removal Maxi Kit - For Proteins and Peptides
4
2500,-
RT300
Total RNA Mini Kit (Tissue)
300
15200,-
RTM10
Total RNA Maxi Kit (Tissue)
10
3700,-
RTM25
Total RNA Maxi Kit (Tissue)
25
8600,-
PU009100
miRNA Isolation Kit
100
5700,-
RBP02
96-Well Total RNA Extraction Kit
2
11200,-
RBP04
96-Well Total RNA Extraction Kit
4
20200,-
RBP10
96-Well Total RNA Extraction Kit
10
45200,-
Geneaid
Cena 12200,-
Proteiny
Výrobce
Norgen Biotek
Cena 131
Standardy
DNA ELFO standardy
Výrobce
Norgen Biotek
Kat. číslo
Produkt
Balení (izolace)
Cena 13525
50bp DNA Ladder
100
1700,-
11300
PCR Ranger 100bp DNA Ladder
100
1700,-
11400
PCR Sizer 100bp DNA Ladder
100
1700,-
12800
FastRunner DNA Ladder
100
1700,-
11500
LowRanger 100bp DNA Ladder
100
1700,-
11600
Clone Sizer 100bp DNA Ladder
100
1700,-
11700
MidRanger 1kb DNA Ladder
100
1700,-
11800
FullRanger 100bp DNA Ladder
100
1700,-
11900
HighRanger 1kb DNA Ladder
100
1700,-
12000
HighRanger Plus 100bp DNA Ladder
100
1700,-
12100
UltraRanger 1kb DNA Ladder
100
1700,-
13526
6X Loading Dye
5 x 1ml
1100,-
Kat. číslo
Produkt
Balení (izolace)
15002
100b RNA Ladder
50 loads
2200,-
15003
1kb RNA Ladder
50 loads
2200,-
15096
2X RNA Loading Buffer
0,5 ml
700,-
15097
1X RNA Loading Buffer
0,5 ml
700,-
RNA ELFO standardy
Výrobce
Norgen Biotek
132
Cena SERVIS A SLUŽBY
SERVISNÍ LABORATOŘ
SERVIS A VALIDACE PŘÍSTROJŮ
Poskytujeme široký sortiment služeb v oblasti oprav a ověřování přístrojové techniky dodávané firmou KRD, ale i servisní
zásahy na přístrojích již neexistujících výrobců.
Nabízíme ekonomické řešení modernizace inkubátorů, sušáren a vodních lázní pomocí nejmodernější regulační techniky.
Nabízíme úpravy a vybavení laboratoří dle požadavků zákazníků.
Izolace
a příprava vzorku DNA,
RNA, miRNA
Mimozáruční servis
Next generation
sequencing
Servisní služby
Inkubátory
Sterilizátory
134
3800,-
Profilování
genomu
Zákaznická
řešení
s jedním blokem
2800,-
s duálním blokem
4400,-
nechlazené
1500,-
chlazené
2100,-
s ohřevem
1200,-
s ohřevem a chlazením
1500,-
s atmosférou CO2
2000,1900,-
Hlubokomrazící boxy
Třepačky
PCR arrays
Cena (Kč)
Laminární boxy a biohazardy
Data analýza
a bioinformatika
9,50
Validační měření
Centrifugy
miRNA analýza
Doprava (Kč / km)
600,-
PCR cykléry
Expresní
profilování
Hodinová sazba (Kč)
netemperované
1000,-
temperované
1400,-
horkovzdušné
1700,-
parní
2300,-
Klimatické komory
3500,-
Spektrofotometry
2200,-
Dekontaminace dioxydem chloru
Laminárních boxy, biohazardy
4500,-
Výměna filtrů
Laminární boxy (pouze práce)
2800,-
Biohazardy (pouze práce)
3200,-
Široký sortiment dalších laboratorních přístrojů validujeme po dohodě se zákazníkem.
Při uzavření servisních smluv pro validační měření na dobu neurčitou poskytujeme množstevní slevy až 15%
(od 5 kusů přístrojů) a poloviční dopravní náklady.
Validace poskytuje jistotu správné funkce přístroje a bezchybných výsledků práce v laboratoři. Veškerá validační
měření jsou prováděna v souladu s platnými normami a předpisy přístroji certifikovanými Českým metrologickým
institutem a na jejich výsledky jsou vystavovány protokoly odpovídající požadavkům akreditačních komisí
s případným doporučením k opravě nebo kalibraci přístroje.
Dekontaminace laminárních boxů a biohazardů jsou prováděny vysoce efektivní moderní metodou
za použití dioxidu chloru. Tato metoda zkracuje čas dekontaminace o 80% na maximálně 3 hodiny.
Nezpůsobuje korozi, nevadí elektronice. Po ukončení dekontaminace lze okamžitě pracovat.
Metoda odpovídá nejnovějším předpisům EU.
Pekařská 12
155 00 Praha 5
Česká republika
Tel : +420 257 013 400
Fax : +420 257 013 405
E-mail : [email protected]
www.krd.cz

Podobné dokumenty