Čtyřicet šest let od 21. srpna 1968

Komentáře

Transkript

Čtyřicet šest let od 21. srpna 1968
2. volební číslo 2014
www.orloviny.cz
Čtyřicet šest let
od
21. srpna 1968
Okupací Československa v noci z
20. na 21. srpna 1968 vojsky pěti
států Varšavské smlouvy skončilo
takzvané Pražské jaro, jež zavádělo v zemi demokratické principy.
Invaze si do konce roku 1968 vyžádala celkem 108 mrtvých, zhruba 500 těžce zraněných osob a
další stovky lehce zraněných lidí.
Vzpomínkové akce k výročí
invaze se v Orlové nekonají.
Nepořádá je žádný občanský spolek ani sdružení.
V noci z 20. na 21. srpna 1968 v
23.00 hodin překročila vojska pěti
zemí bývalé Varšavské smlouvy
(SSSR, PLR, NDR, MLR a BLR) 1 800 tanků z Polska, 35 000 vojáků a 1 300 tanků z NDR (Německé
tehdejší československé hranice. demokratické republiky), 40 000 vojáků a 1 500 tanků z Maďarska;
Počet vojáků prvního sledu, kteří spolu s nimi přešlo hranice na 20 000 mužů týlních oddílů, speciálse bezprostředně účastnili invaze, ních technických útvarů a policie, celkem se jednalo o 165 000 mužů
je odhadován na 70 000 mužů a a 4 600 tanků.
ORLOVSKÁ CELEBRITA V.K.
HOKEJOVÉ LŽI
HÁDANKA
RElaxační
Příloha
Trnemvoku
V dnešním vydání:
Bulvárně
BREPT vždy na straně orlovských občanů!
S BREBTem se dozvíte horké informace z
prostředí městské politiky. Budete neustále
v obraze. Kdo, kdy, kde, jak a s kým. Intriky,
pletichaření, podvody a faleš. Orlová je toho
plná. Stačí jenom nažhavit pero a články se
píší samy! Čtěte, šiřte a mluvte o BREBTu.
Pište nám do redakce své
tipy, náměty, kritiku a požadavky. Co se kde šustne, dostane se do BREPTu!
HOKEJ: ANO nebo NE ?
Nehoráznost dost velkého kalibru si dovolil prezident HC Orlová Daniel Marosz. Jeho počínání je
samozřejmě logické: za to, že vodí město za nos už
několik let, se mu nikdy nic nestalo. Audit, který
zjistil nesrovnalosti ve využívání městských dotačních peněz, jakoby neexistoval. Ale nejen pro Marosze, pro hodně velkou část Rady města také.
poskytnuta nově in-line plocha (smluvně 120 hod/
rok, á 500 Kč/hod = 60.000 Kč, využití nebytových
prostor bezplatně (šatny, kancelář, VIP + elektřina,
teplo, úklid). To se žije!
Ze souhrnu připomínek a nápravných opatření vzešlých z veřejnosprávních kontrol u prioritních klubů
(kopaná a hokej) byly zpracovány návrhy „Dodatků
Orlová do druhé ligy bohužel nenastoupí je ná- č. 1“ ke smlouvám s prioritními sporty s účinností
zev článku, který se objevil na internetových strán- od 01. 07. 2014, jejich záměrem je přimět příjemce
kách hokeje. Autorem je Tomáš Salomon a datum dotací ke zlepšení hospodaření klubů, tak aby fi15.8.2014. Píše:
nanční prostředky poskytnuté městem Orlová byly
vynakládány hospodárněji, efektivněji a účelněji.
Vážení fanoušci, s lítostí Vám oznamujeme, že příčinou náhlého krácení dotací sportovním klubům Taková je pravda. Blížící se volby samozřejmě nev našem městě, ke kterému došlo během tohoto léta, dovolují, aby si někdo dovolil rozzlobit hokejové
bylo vedení klubu nuceno odhlásit se z druholigo- fanoušky, vždyť to jsou (Faranovi) voliči.
vé soutěže. Muži budou hrát krajský přebor.
Zde se hodí připomenout, že ČSSD, která nese
Situace se má tak, že v průběhu července zastupi- vinu za tento stav (a také KSČM a SNK-ED) notelstvo odhlasovalo snížení dotací všem sportovním minovala před časem do výboru hokeje „finančníklubům ve městě o 10%. V případě HC Orlová to ho odborníka“, dobře již (doufám) všem známého
znamenalo odebrání 375 000 Kč. Tato částka sama manipulátora Martina Bramborfest Klča. Marosz
o sobě byla velkým zásahem a s přičtením faktu, že si s ním sice poradil (Klčo působení v hokeji vzdal),
klub musel finančnímu úřadu zaplatit 400 000 Kč, ale zakopl o něco jiného. Nevím jakou si vyplácí za
coby pravidelnou splátku dluhu po bývalém vede- manažérskou práci mzdu, ale údajně je to mezi 30
ní, je úbytek v rozpočtu tak markantní, že by neby- až 40.000 Kč za měsíc.
Škoda, že vystoupivši na zastupitelstvu Mgr. Žák,
lo rozumné hrát třetí nejvyšší soutěž.
jeden z rodičů dětí na hokej chodících, nedotáhl své
Článek pak pokračuje nějakými výmluvami a (pla- obvinění dál. Takto se proslýchá, že do výboru HC
nikoho z rodičů „nepřiberou“ (není na to paragraf).
nými asi) sliby .
Hrát krajský přebor s tolika penězi se ale vyplatí
přece, ne?
Autor ovšem nepíše pravdu.
K náhlému krácení dotací (všem) sportovním klu- KSČM podporovalo „dotační“ systém, protože robům nedošlo během tohoto léta, ale při přípravě dina Koláčků dostávala peníze na Gracii. Předserozpočtu na rok 2014 (původní částka 3 750 000 Kč da fotbalové Slavie, místostarosta Mojžíšek, člen
byla snížena na 3 375 000 Kč, což nakonec zastu- SNK-ED byl také pro: dotační miliony se hodily. FC
pitelstvo 11.12.2013, v rámci rozpočtu, schválilo. Slavia také neprošla s čistým štítem veřejnoprávní
Takže klub v dostatečném předstihu věděl s jakou kontrolou, ale její nový předseda, zastupitel za ODS,
částkou dotace bude hospodařit, takže jakoby se to kolega ve zbraní místostarosty Martina Sliwky, Jadozvěděl v červenci tohoto roku je jednoduše lež.
roslav Jurček, podal v červenci „drzou“ žádost , aby
Také se zastírá, že v klubu je finanční nepořádek, město klubu vrátilo těch 10% krácených z dvoumicož bylo zjištěno auditem. Vy, kteří „bojujete“ proti lionové dotace, tedy 200.000 Kč, zdůrazňuji, že se
městu (vynikající v tom byl bývalý president HC tak stalo potom, když byly zjištěny velké nedostatVíteček) by jste mohli vědět, že v dokladech HC je ky. Po všeobecném úžasu nad Jurčekovou aktivitou
uvedeno, že celých 48 % z dotace, tj.1.805.970 Kč připlulo odněkud vysvětlení, že na žádostí není jeho
bylo v roce 2013 vyplaceno trenérům na odměnách podpis (byl na dovolené!) Naštěstí Sliwka, který by
(kterým není známo). Taktéž zdůvodňovat, že II. to „uměl“ vysvětlit, nebyl přítomen, tak žádost leLiga nebude kvůli dluhu 400.000 Kč (po bývalém těla do koše. A „vyšetřovat“, kdo zfalšoval podpis
vedení) je účelově populistické (klub měl podat na předsedy, přece nikdo nebude. Pěkná finta!
bývalého prezidenta HS trestní oznámení).
To, že hokej „nemůže“ hrát II. ligu jasně dokazuje,
že používal dotační peníze ne pro mládež, ale pro
V uvedené dotaci nejsou uváděny hodnoty bezplat- muže.
ných služeb, které jsou prostřednictvím SMO, m.a.s. Doufám, že ostatní „neprioritní“ sportovci odmíthokeji poskytované. Jde o bezplatné využití ledové nou ve volbách ty, kteří za takový stav jsou zodpoplochy (smluvně 1900 hod/rok, průměrná komerč- vědní. Jejich jména znáte.
ní cena je 1550 Kč/hod = 2.945.000 Kč), v létě byla
W.D.
Volte nás nohama! Přijďte k volbám!
Napoleon Kafka: Nechci zdržovat, ale…
Přinášíme Vám portrét jednoho z nejdéle sloužících bardů zastupitelstva města.
Muže, který má slabost pro audity…
Tak jako prezident Spojených států amerických
každý rok seznamuje Kongres se Zprávou o stavu
Unie, tak i docent Kafka, věčný zastupitel (lidí ho
mají rádi), rutinér a diskutér, nás obohatil svým reportem o volebním období 2010 – 2014 v Orlové.
Jeho myšlenky jsou nepřehlédnutelné a to dokonce
i v takovém webovém guláši, jakým jsou stránky
Nezávislých Orlová. Někdy si říkáme, že takové
osobnosti je v našem městě škoda. Docent Kafka,
jenž proslul v jednom z miliónů článků napsaných
pro Orlovské noviny, kde citoval vojevůdce Napoleona, se opět bezmezně diví nad tím, jak není jeho
názor všeobecně platný i pro ostatní zastupitele.
Pláče nad situací, kdy on i jeho současný šéf, pionýr Chlubna, odešli z proradné koalice na čele s big
bossem MUDr. Michalíkem (ČSSD). Od té chvíle
nezávislí zastupitelé moralizovali nad městskými
problémy, aniž by je byli schopni jakkoliv řešit.
Návrat krále však nastal v roce 2013. Chlubna navrhuje odvolání rady města. Vzniká nová koalice
a nové vedení v čele s milovníkem vlakotramvají,
Dr. Kučou.
Troják, Trojáková a Kafka:
láska za časů auditů
Původní záměry „koalice obrody“ (autorem názvu není nikdo menší než TOPkař a zemanovec v
jedné osobě: „Rosťa Šajar“) vzaly za své hned po
odvolání nenáviděného Michalíka. Docent Kafka
ztichnul a problémy města se zázračně s odchodem
bývalého vedení ztratily. Novou biblí nezávislých
se totiž stal audit SMO, zpracovaný kamarády jistého P. Trojáka, který není nijak spřízněn s Ing. M.
Trojákovou (radní ČSSD) až na to, že mají dvě
děti, stejné příjmení a bydlí oba v témže domě. To
ale nebránilo vševědoucímu mudrci v dalším kole
evidentně tendenčně zpracován pro účely
několika rodin napojených na ČSSD! Pan
nekritického obdivu auditu, který byl
docent si nicméně „váží výsledků auditu“.
Kafka: Proces (s Kotabou)
Málokdo si však pamatuje, že obdobná situace nastala v roce 2008, kdy obě veličiny, audit SMO a
docent, sehrály svou roli. Obětí tehdy byl neméně
slavný Ing. Kotaba, první polistopadový starosta
Orlové a dlouholetý ředitel SMO, m. a. s. Jeho odvolání z Rady města navrhl, za všeobecné davové
psychózy, nám známý milovník auditů. Byla podána řada trestních oznámení. Kotaba však uspěl
a z auditu i trestních oznámení se stal cár papíru.
Bude situace s auditem SMO (2013) stejná? Zřejmě
ano. Jedno je však jisté: ať už budou tak důležité
dokumenty v budoucnosti jakkoliv zmanipulované,
vždy si najdou statného obránce v osobě doc. Ing.
Václava Kafky, CSc. Jediné, co ho může zastavit
v naivním papouškování různých trojákovin, jsou
volby.
STARÉ V
NOVÉM
cesta pěkná,
ale chybička
se vloudila,
vodička nemá
kde odtékat.
Místo činu:
přechod k Hypernově
BREPT - vaše čtení na víkend
Hádanka pro čtenáře:
kde a co (kdo) to je?
V ORLOVÉ SVÍTÁ
Podle několika na sobě nezávislých zdrojů bude v
letošních komunálních volbách kandidovat i všeobecně známá Zoja Chramostová, bývalá učitelka
ZŠ Polní. V její skříni naleznete řadu kabátů, které
tato obratná politička během své kariéry vyměnila:
HZPO, ČSSD a nejnověji se zamilovala do hebkého kožichu Tomia Okamury. Musíme připomenout
její závratně rychlou lásku, která vzplanula v roce
2006. Tehdy kandidovala jako trojka na kandidátce HZPO, a do zastupitelstva se dostala. Ale ještě téhož dne večer, kdy byly výsledky oznámeny,
věděla Mgr. Chramostová, že její srdce patří šéfovi orlovské ČSSD Kučovi. Zradila své voliče i
spolustraníky. Když ale zjistila, že roli užitečného
idiota zcela splnila (zrada HZPO, hlasování podle
Kučova nařízení a poslušnost ČSSD), ukončila své
Podle doporučení právníků nezveřejňujeme řešení hádanky z minulého čísla. Děkujeme za pochopení.
působení u oranžových, protože zacítila příležitost
u nového hnutí, které prozatím nemá žádné viditelné skandály (to přijde, paní Zojo, ale další strana na
Vás netrpělivě čeká).
Receptář lídryně Úsvitu do těchto voleb bude jednoznačný: výzva k zastavení nepřizpůsobivých
občanů, odvolatelnost politiků a prosazování přímé volby starostů a hejtmanů. Poslední jmenovaný
bod je hlavní prvek celostátní komunální kampaně
hnutí Úsvit přímé demokracie.
¨Paní Chramostová vede kancelář poslance v Třinci,
kandiduje v Orlové, ale ve skutečnosti bydlí v Háji
Když dva dělají totéž, není to totéž
(ve Slezsku). Kromě toho zpívá a hraje na kytaru.
Chceme, aby Orlované
sami rozhodovali o svém městě
Z našeho volebního programu
nů z lokality Orlová-Poruba, a ačkoliv se přeme na
formě diskuse (především s Ing. Rajdusem ze společnosti Halfarka), chceme jim pomoci.
V Orlové probíhá živá diskuse o tom, jak by se měla
omezovat kriminalita ve městě. Jednou jsou za viníky špatné situace ve městě označeni majitelé uby- • Chceme lepší a slušnější komunikaci mezi statoven, jindy občané vyloučených lokalit, případně rostou a městskou policií. Starosta města je z
nečinné město. Nemá smysl po sobě házet špínu, ale
titulu své funkce i šéfem městské policie. V mizabývat se konkrétními možnostmi nápravy.
nulých měsících jsme si všimli dost výrazných neshod mezi starostou Kučou a pověřeným vedoucím
Prvním a důležitým předpokladem je ale uvědo- strážníkem p. Sczurkem. Taková situace není vhodmění si rozdílu mezi pravomocemi státní správy ná a neprospívá koordinaci boje proti kriminalitě. V
a samosprávy. Pokud Vám bude nějaká strana případě vítězství Město Lidem ve volbách a získání
nebo hnutí slibovat, že zničí kriminalitu, pravdě- postu starosty, nebudeme občany města otravovat s
podobně se bude jednat o lež. Kriminalitu totiž malichernými spory typu „Pane Sczurku, na jednánelze zničit, ale účinně omezit.
ní rady města nechodíte v uniformě!“ (nemusí)
Reálná řešení pro prevenci hřešení
Hnutí Město Lidem podporuje stavební uzávěru,
která zabrání vzniku dalších ubytoven. Považujeme
za důležité naslouchat kritickému pohledu občanů
žijících jak v okrajových lokalitách, tak v centru.
Faktory kriminality jsou různorodé jako společnost
sama. Jsme příznivci prevence, ne represe, proto se
naše opatření netýkají pouze samotné kriminality.
• Navrhneme zřízení Výboru pro prevenci kriminality při zastupitelstvu města, kde zasednou
představitelé města, preventistů v oblasti kriminality a občanů města z kritických lokalit, kde je kriminalita statisticky největší.
• Budeme prosazovat zrušení systému prioritních
sportů. Jak to souvisí s kriminalitou? Sportovní
manažeři tvrdili, že městské peníze jdou pouze do
mládežnického sportu a nikoliv pro muže. Z vícero
stran, ať už od naštvaných rodičů nebo samotných
sportovců ale víme, že tomu tak nebylo. Samotné
netransparentní účetnictví tomu nasvědčuje. Když
zrušíme celý tento systém a nastavíme nové přerozdělování peněz (a větší kontrolu jejich utrácení), můžeme skutečně začít podporovat jen a pouze
mládežnický sport, což je jedna z nejlepších metod
prevence kriminality vůbec.
• Budeme podporovat stavební uzávěru, která
zabrání vzniku dalších ubytoven. Považujeme za
důležité vyslechnout si hlas nespokojených obča-
Prosadíme městské referendum
o regulaci hazardního průmyslu
Referendum je jedním ze základních principů přímé demokracie, po které volají lidé v mnoha částech světa. V minulých volebních obdobích politici
málo zdůrazňovali hlas občana ve svém rozhodování. Vyhlášení bude probíhat na základě Zákona
o místním referendu a o změně některých zákonů
č. 22/2004. Sb. Referendum může vyhlásit zastupitelstvo města svým usnesením. Samotná konstrukce otázek a modelů regulace bude projednána
se všemi kluby stran a hnutí, které se dostanou po
volbách do zastupitelstva města. Referendum lze
spojit s určitým typem voleb tak, aby byly ušetřeny
prostředky za hlasovací lístky, odměny pro členy
komisí apod. Následné rozhodnutí v referendu (po
splnění dalších zákonem stanovených podmínek)
je pro zastupitelstvo i radu města závazné! Ano, i
v Orlové se může aplikovat slušná a věcná diskuse,
na jejímž konci bude konsenzus.
Boj s kriminalitou je jako boj s devítihlavou hydrou.
Useknete jí hlavu a hned naroste nová. Buďme ale
chytří jako bájný hrdina Herkules a zkusme místo
sekání hlav použít ohnivou pochodeň. A jak všichni milovníci starořeckých bájí vědí, pak už hydře
žádná další hlava nenaroste.
Filip Dembický
Hnutí MĚSTO LIDEM VZBUZUJE NADĚJI
připravil kolektiv MĚSTOLIDEM a MLADÉ MĚSTO

Podobné dokumenty

Hájek GATE

Hájek GATE pseudokontroly. Další ještě, třetí věc, kterou jsem si vzpomněl. V nedávné době bylo referendum ve Švýcarsku. Švýcarsko je pro nás, myslím si pro většinu z nás, země, která nás inspiruje, zejména t...

Více

prosinec 2013

prosinec 2013 Snímek kultovního režiséra R. Scotta ohromil diváky již při svém prvním uvedení svým pohledem na budoucnost a brzy se stal obdivovaným klasickým dílem v žánru sci-fi. Inteligentní a provokativní scé...

Více

Zpravodaj číslo 6 / ročník 2 / prosinec 2012

Zpravodaj číslo 6 / ročník 2 / prosinec 2012 * RO schválila přijetí dotace akceptační číslo 11090012. rady obce a schválilo odměnu za výkon funkce. * ZO schválilo prodej parcely č. 887/2 v k.ú. Albrechtice nad Vlta- Usnesení ze 17. mimořádnéh...

Více

IX A Badura Renata Třinec – Lyžbice 483 Bałon Lidia

IX A Badura Renata Třinec – Lyžbice 483 Bałon Lidia Pinkas Bronisław Poncza Wanda Prymus Karol Przywara Irena Rzeszut Marta Sabela Tadeusz Sokalski Stanisław Szurman Eugenia Szymeczek Maria Toboła Karol Walica Eryka Widenka Leon Wilczek Teodor

Více

HANEBNÝ PŘÍPAD ORLOVSKÉ PRŮMYSLOVÉ ZÓNY

HANEBNÝ PŘÍPAD ORLOVSKÉ PRŮMYSLOVÉ ZÓNY nepravdivě občany inforvznik průmyslové zóny a tím i pracovních míst, následně se dokonce připravovali jejich movaly o výsledku šetření při hlasování přidala většina zastupitelů. bojkot. V ON se pa...

Více

Výroční zpráva YMCA Orlová 2013

Výroční zpráva YMCA Orlová 2013 Počet vystoupení v ČR: 2 Počet vystoupení v zahraničí: (Podbranč, mše) Změny v KSG: Z nedostatku času musel k naší velké lítosti zanechat sbormistrování Tomáš Stanček, ale jsme moc rádi, že najde a...

Více