Celý sborník - Farmaceutická fakulta UK v Hradci Králové

Komentáře

Transkript

Celý sborník - Farmaceutická fakulta UK v Hradci Králové
SBORNÍK K 25. VÝROČÍ
FARMACEUTICKÉ FAKULTY
UNIVERZITY KARLOVY
v HRADCI KRÁLOVÉ
FARMACEUTICKÁ FAKULTA UNIVERZITY KARLOVY
HRADEC KRÁLOVÉ
1994
OBSAH
OBSAH.................................................................................................................................... i
TABULKA POUŢITÝCH ZKRATEK ............................................................................................ iii
PŘEDMLUVA ........................................................................................................................... 5
KRONIKA FARMACEUTICKÉ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY V HRADCI KRÁLOVÉ.............. 9
1. Události před zřízením FaF UK 1974 - 1994 ........................................................ 11
2. Obnovení farmaceutického studia na Univerzitě Karlově ..................................... 12
3. Postupná konzolidace pedagogické a vědecké práce fakulty ................................ 14
4. Rozvinutí pedagogické a vědecké práce ................................................................ 16
5. Fakulta v nové demokracii .................................................................................... 17
POŘAD OSLAV 25. VÝROČÍ VZNIKU FAF UK V HRADCI KRÁLOVÉ ....................................... 29
TABULKY ............................................................................................................................... 31
1. Počty absolventŧ FaF UK 1974 -1994................................................................ 33
2. Schéma studijních cyklŧ ....................................................................................... 35
3. Vědecká příprava a vědecké hodnosti ................................................................... 37
4. Rŧst kniţního fondu ............................................................................................ 38
5. Studentská vědecká a odborná činnost 1974 aţ 1989 a studentské
vědecké konference 1993 - 1994 ............................................................................... 39
6. Zabezpečení pedagogické a vědecké práce FaF UK.............................................. 40
7. Publikační činnost FaF UK ................................................................................... 41
ORGANIZAČNÍ STRUKTURA FAKULTNÍCH PRACOVIŠŤ VE ŠKOLNÍM ROCE 1993/94 ............... 43
1. Seznam kateder a jejich oddělení .......................................................................... 45
2. Seznam samostatných oddělení ............................................................................. 46
PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ KATEDER A DALŠÍCH FAKULTNÍCH PRACOVIŠŤ .............................. 47
JE LATINA SKUTEČNĚ MRTVÝ JAZYK? ................................................................................... 103
"... JEŢEK ZA NÍ POSPÍCHÁ ..." ................................................................................................ 107
SOUPIS ABSOLVENTŦ FARMACEUTICKÉ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY 1973/74
AŢ 1993/94 ............................................................................................................................ 111
i
TABULKA POUŢITÝCH ZKRATEK
AO ............................................................ Akademická obec
AS ............................................................. Akademický senát
BL ............................................................. Bratislava, FaF UKo
BO............................................................. Brno, farmaceutické studium, FaF
ČR ............................................................. Česká republika
ČSAV........................................................ Československá akademie věd
D................................................................ domácí (čsl, čeští) studenti
DT ............................................................. Farmacie technologická studium při zaměstnání (=TD)
FaF............................................................ Farmaceutická fakulta
HK ............................................................ Hradec Králové, FaF UK
IP .............................................................. Informační pracoviště FaF UK
K ............................................................... Farmacie klinická (studijní směr)
MŠMT ...................................................... Ministerstvo školství, mládeţě a tělovýchovy
MU ............................................................ Masarykova Univerzita v Brně
MZ ............................................................ Ministerstvo zdravotnictví
N................................................................ Nediferencované studium od 1989/90
PH ............................................................. Praha, farmaceutické studium
PZ ............................................................. Studium farmacie při zaměstnání
R................................................................ Reprofilizační studium absolventŧ farmacie technologické
RSF ........................................................... Rozšířené studium farmacie (=V+T), cyklus 536
SPTR ........................................................ Státní plán technického rozvoje
SPZV ........................................................ Státní plán základního výzkumu
SVI ............................................................ Středisko vědeckých informací
SVK .......................................................... Studentská vědecká konference
SVOČ ....................................................... Studentská vědecká (a) odborná činnost
T ................................................................ Farmacie technologická (studijní směr)
UK ............................................................ Univerzita Karlova v Praze
UKo .......................................................... Univerzita Komenského v Bratislavě
ÚEBF ........................................................ Ústav experimentální biofarmacie ČSAV
V................................................................ Farmacie všeobecná (studijní směr)
VLA .......................................................... Vojenská lékařská akademie v Hradci Králové
VLVDÚ .................................................... Vojenský lékařský výzkumný a doškolovací ústav v HK
VOJ .......................................................... Vojáci studenti farmacie na FaF UK
VOS .......................................................... Vysokoškolský odborový svaz
VR ............................................................. Vědecká rada
V+T........................................................... Přechodné studium ze směrovaného na nediferencované
Z ................................................................ Zahraniční studenti
iii
ZO ............................................................. Závodní organizace
iv
PŘEDMLUVA
Váţené kolegyně a kolegové.
Jsem rád, ţe mohu jako třetí děkan v historii královéhradecké farmaceutické fakulty
zhodnotit jejich 25 let rŧstu a zrání.
Na počátku všeho byla nespokojenost českého farmaceutického terénu se stavem, který
v 60. letech existoval ve farmaceutickém vysokém školství v Československu. Jediná fakulta
direktivně zřízená v Bratislavě nemohla uspokojit nejen potřebu farmaceutŧ, ale i stavovské
myšlení a sounáleţitost farmaceutŧ, které byly tradičně formovány na praţské Univerzitě
Karlově a v 50. letech na Masarykově univerzitě v Brně. Léta 1967-69, která umoţnila
vyslovovat přání hlasitěji a konkrétněji a také vznik federativního státu, vrátila fakultu do
českých zemí. Po intenzivním hledání místa jejího pŧsobení (Olomouc, Brno, Jihlava, Opava)
se dostalo, díky konkrétnímu zabezpečení ze strany regionu, této cti historickému městu
královen - Hradci Králové, které se tak, spolu s lékařskou fakultou, stalo druhým centrem
Univerzity Karlovy. Patří poděkování všem včele s profesorem J. Květinou, kteří ve sloţité
době poloţili základní kámen fakulty. Je samozřejmé, ţe pedagogický sbor v té době tvořili
především Češi odcházející z bratislavské fakulty a učitelé, které uvolnila Lékařská fakulta. Je
třeba poděkovat za vstřícné chápání problémŧ a pomoc při jejich překonávání Lékařské
fakultě UK, Pedagogické fakultě v Hradci Králové i VŠCHT Pardubice, ale samozřejmě také
Farmaceutické fakultě v Bratislavě. Vytvořila se velice tvořivá skupina učitelŧ, které se
podařilo překonat počáteční potíţe a postupně realizovat svoji vizi Farmaceutické fakulty.
V roce 1973 fakulta získala svoji první budovu, kde mohla soustředit, i kdyţ zatím
provizorně, téměř celou výuku, začala budovat zahradu léčivých rostlin, knihovnu a následně
další účelová zařízení fakulty.
První absolventi v roce 1974 přinesli farmaceutickému terénu faktický dŧkaz existence
nové fakulty a pro ní samotnou moţnost posilovat učitelský sbor lidmi vychovávanými
v duchu představ jejích zakladatelŧ. Druhá polovina 70. let byla vyplněna neutuchajícím
entuziasmem pro dobudování druhé budovy. Učitelé i studenti se aktivně podíleli na její
výstavbě a vybavení. Současně jiţ řádně fungovaly všechny pedagogicko-vědecké aktivity
příslušné vysoké škole. Fakulta organizovala rigorózní a aspirantská řízení, úspěšně
obhajovala výzkumné úkoly, prezentovala se odbornými publikacemi a originálními účebními
texty. Fakulta úspěšně pronikla do podvědomí střední a východní Evropy. V té době a zvláště
pak v 80. letech byla uzavřena řada mezinárodních dohod o spolupráci ve výzkumu i výuce,
studenti vyjíţděli na praxe do zahraničí, učitelé na odborné stáţe. Přestoţe tehdejší politické
klima nepřálo otevírání se "západu", podařilo se nakouknout i přes "ţeleznou oponu", zvláště
pak do severských státŧ.
Studijní plány realizované na královéhradecké fakultě byly vţdy kompatibilní
s bratislavskou fakultou, ale nikdy nebyly shodné. Velmi brzy se zavedly prŧběţné státní
zkoušky a odbourala se státní závěrečná zkouška. V 80. letech bylo zavedeno tříoborové
7
studium. Absolventi byli specialisté v klinické a technologické farmacii po pěti letech studia
a pro lékárenství byli vychováváni "čtyřletí" všeobecní farmaceuti. Dnes lze polemizovat
o tom, zda touto taktikou ve snaze zachovat pětileté studium farmacie jsme aţ příliš
nepředběhli dobu a dobrá myšlenka nebyla přijata nepřipravenou praxí, anebo tato idea nebyla
vŧbec reálná. V současné době je farmaceutické studium pětileté jednooborové s vnitřní
diferenciací. Je zaloţené na moţnosti vlastní profilace studenta dobrovolným výběrem
z nabídky výběrově povinných a nepovinných předmětŧ. V kaţdém případě profil absolventa
je univerzálnější, přičemţ je zachována vysoká odbornost pro oblast farmacie, v které se chce
absolvent realizovat. Zdá se, ţe takto formované studium lépe odpovídá současným potřebám
oboru, je zcela srovnatelné se studiem v zemích Evropského společenství.
Listopad 1989 zastihl fakultu v přípravách na oslavu 20 let jejího trvání, vzrušená
doba, vize jiných moţností, uvolněna stavědla lidských tuţeb a malých i větších hořkostí
nebyly vhodným prostředím pro její realizaci. Doc. V. Semecký, který převzal vedení fakulty
v této hektické době neměl lehkou úlohu - připravit fakultu pro nové společenské podmínky.
Současná s klidem a rozvahou pracující fakulta je dokladem jeho správného konání. Její
postavení v komplexu 16 fakult Univerzity Karlovy je pevné, podporované soustavným
kvalifikačním rŧstem pedagogického sboru, akreditací pro docentské habilitace a profesorská
jmenovací řízení, moţností poskytnout studium na jedenácti postgraduálních oborech. Fakulta
úspěšně prochází grantovými soutěţemi, strhuje na sebe celoevropský zájem o výzkumnou
spolupráci. Moţnosti současné otevřené Evropy jsou vyuţívány učiteli i studenty.
Fakulta v 25. roce své existence je jedinečným dobře koncipovaným vysokoškolským
pracovištěm připraveným obhájit svoji příslušnost k věhlasnému učení Karlovu
v následujících evaluačních procesech, je připravena kaţdoročně poskytnout na dvě stovky
kvalitních absolventŧ pro lékárenskou péči i další odvětví farmacie a zdravotnické sluţby.
Za to za všechno patří poděkování všem akademickým funkcionářŧm a vedoucím kateder,
kteří nesli hlavní tíţi vývoje fakulty, ale nelze opominout práci všech dalších, kteří byli
jejími aktivními členy včetně studentŧ-absolventŧ i studentŧ současných. Bude velkým
zadostiučiněním mým i celého pedagogického sboru kdyţ se budeme setkávat třeba
i s prostým, ale hrdým hlásením se ke své Alma mater. Bude to svědčit o kreditu fakulty,
který je pro nás oceněním nejvyšším.
1. září 1994
doc. RNDr. Luděk Jahodář, CSc.
děkan
8
KRONIKA FARMACEUTICKÉ FAKULTY
UNIVERZITY KARLOVY V HRADCI KRÁLOVÉ
Formou základních kronikářských záznamŧ připomínáme dŧleţité události, které
ovlivnily vznik a vývoj Farmaceutické fakulty UK (FaF UK). Podobným zpŧsobem jsme
postupovali jiţ ve sborníku ke dvacetiletí fakulty, ale ten se nedostal do širší kolegiální
veřejnosti. Proto se tu jedná vlastně o upravené a doplněné záznamy.
1. UDÁLOSTI PŘED ZŘÍZENÍM FAF UK 1974 - 1994
1652 - 1804 - povinné zkoušky majitelŧ a provisorŧ lékáren v Českém Království před
Lékařskou fakultou (LF) Univerzity Karlo-Ferdinandovy (UKF), od 1770
i v Markrabství Moravském a Velkovévodství Slezském na kterékoli LF v monarchii
1804/05 - 1953 - jednoleté a od 1834/35 dvouleté studium farmacie na LF UKF, od 1850 na
Filozofické fakultě (FiF), resp. od 1920 na Přírodovědecké fakultě (PřF) a LF praţské
České (=UK) nebo Německé (1882-1945) univerzitě, 1945-1953 na PřF a LF MU
v Brně
1948, 20. 7. - zákon č. 190 Sb.z.n. o zřízení čtyřletého lékárnického studia na LF UK
v Praze, LF MU v Brně a na LF UKo v Bratislavě, absolvent PhMr. (do 1. 9. 1953),
doktorát farmacie (DrPH na Slovensku)
1950, 18. 5. - zákon č. 58 Sb. o vysokých školách, zavedení nové organizace: ustavení
fakultních rad, kateder, vědeckých aspirantur - pozměněno zák. č. 64/1956 Sb.
1950, 27. 6. - vládní nařízení č. 81. Sb.: zrušení čtyřletého studia farmacie na LF UK
v Praze, přechod posluchačŧ na studium farmacie na LF MU do Brna
1952, 19. 8. - zřízení farmaceutických fakult na MU v Brně a UKo v Bratislavě, od
1.9.1952
1953, 23. 6. - vládní nařízení č. 60 Sb. o vědeckých hodnostech a o označování absolventŧ
vysokých škol: kandidatura (CSc.) i doktorát věd (DrSc.) z oblasti farmaceutických
věd, od 1. 9. 1953 označování absolventŧ "promovaný farmaceut" (prom. farm.)
1953 - zákon č.31 Sb.o školské soustavě, v jehoţ dŧsledku se od šk.r. 1954/55 zavedlo
pětileté nediferencované studium farmacie na FaF MU v Brně a FaF UKo
v Bratislavě
1960, 11. 4. - otevřena Okresní a fakultní lékárna v Brně, Orlí 8-10, od 1. 8. 1970 do
31. 8. 1991 pracovištěm FaF UK v Hradci Králové
1960, 5. 8.
- vlád.nař. č. 120 Sb.: Farmaceutická fakulta MU v Brně zrušena (obnovena
až od šk.r. 1991/92 na Vysoké škole veterinární a farmaceutické), přenesena a spojena
s FaF UKo v Bratislavě v jedinou tzv. celostátní Farmaceutickou fakultu
11
1966, 16. 3.
- zákon č. l9/Sb. o vysokých školách - pozměněný zákonem FS č. 163/1969 Sb.,
zavedl označení "absolvent farmaceutické fakulty" (abs. farm. fak.), po obhajobě
rigorozní práce a zkoušce titul "doktor přírodovědy" (RNDr.)
1964 - 1969 - snahy o obnovení FaF v Českých zemích (se sídlem v Brně, Hradci Králové,
Jihlavě, Olomouci, Opavě)
1968 - 1969
- projednávání podmínek pro zřízení FaF při UK v Hradci Králové
2. OBNOVENÍ FARMACEUTICKÉHO STUDIA NA UNIVERZITĚ
KARLOVĚ
1969, únor-duben - získání budovy pro FaF (tzv. jiţní, výškové) s moţností přístavby další
budovy (tzv. severní, niţší)
1969, 31. 7. - nař. vlády ČSR č. 100 Sb.: "Na Universitě Karlově v Praze se zřizuje
fakulta farmaceutická se sídlem v Hradci Králové" od l. 9. 1969 (výuka od 1. 10.
1969)
1969 - děkanství a jiné části vznikající FaF UK umístěny ve 2. poschodí čp. 255 v ulici
Československé armády
1969, 13. 8.
- návrh rektorovi UK na zřízení 12 kateder na FaF UK
1969, 19. 11. - ministr jmenuje prvé vedení školy:
Doc. RNDr. PhMr. Jaroslava Květinu, CSc. jako děkana
Doc. RNDr. PhMr. Karla Paláta, CSc. jako proděkana pro pedagogickou
a výchovnou činnost,
Doc. RNDr. PhMr. Jana Solicha, CSc. jako proděkana pro činnost vědeckou
a výzkumnou
(ve funkcích setrvali do 31. 1. 1990);ve funkcích proděkanů pak ještě působili:
Doc. Ing. Jiří Gasparič, CSc. jako proděkan pro zahraniční styky
a výstavbu(od 1. 9. 1976 do 31. 1. 1990),
Doc. RNDr. PhMr. Vladimír Jokl, DrSc. jako proděkan pro politickovýchovnou činnost a koleje (od 1. 9. 1976 do 31. 8. 1985),
Doc. PhDr. Adolf Mudruňka, CSc. jako proděkan pro ideologicko-výchovnou
činnost (od l. 9. 1985 do 31. 1. 1990);
tajemníkem fakulty byl jmenován Ing. Jaroslav Špaček (*1928-†1993)
(od l.l.1970 do 28. 2. 1990)
12
(1. až 7. funkční vedení FaF UK)
1969/1970
- od 1. ročníku (cyklus 518) začíná pětileté nediferencované studium farmacie
na FaF UK s 51 posluchači
1969, 1. 10. - začíná výuka v provizorních podmínkách na 16 místech v Hradci Králové
a 1970/71 i ve VCHZ v Semtíně-Pardubicích, a to ve spolupráci s LF UK
a Pedagogickou fakultou (PedF) v Hradci Králové; učí se v blocích i v sobotu
a v neděli; na FaF UK přecházejí postupně někteří učitelé z LF UK v Hradci Králové
i z FaF UKo v Bratislavě
1969, listopad
- vzniká Ústřední knihovna FaF UK - 1378 svazků knih,
docházejících 151 titulů časopisů (další údaje v tabulce Rŧst kniţního fondu)
1969, 1. 12.
- jmenováni vedoucí kateder anorganické a organické chemie, farmakologie
a toxikologie, organizace a řízení farmacie
1970, 12. 1.
- radou Vč KNV schválen projektový úkol výstavby FaF
1970, 24. 1.
- slavnostní otevření FaF s imatrikulací 51 studentů
1970, duben - začátek budování zahrady léčivých rostlin
1970, 1. 3. jmenováni prozatímní vedoucí kateder
1. 3.
- farmaceutické botaniky, analytické chemie,
1. 4.
- fyzikální chemie
1. 6.
- farmaceutické chemie, galenické farmacie
1970, srpen
-Prozatímní organizační řád FaF UK: 11 kateder s odděleními
1970, k 1. 9. - jmenována prvá Vědecká rada FaF UK (VR FaF UK)
1971, 3. 2.
- prvé zasedání VR FaF UK
1971 - Organizační řád FaF UK
1971 - zřízeny komise pro obhajoby kandidátských prací z galenické farmacie,
z farmakologie a z farmaceutické chemie
1971, 20. 12. - prvá obhajoba kandidátské práce
1971, 1. 7.
- první čtyři farmaceuti získávají na FaF UK hodnost doktora přírodovědy
(RNDr.) z oboru farmacie; na FaF UK získalo tuto hodnost do 1981 celkem 306 osob.
1971 - 1973 - pracovníci FaF UK publikovali 168 pŧvodních prací a 26 krátkých sdělení,
83 souborných referátŧ a článkŧ, 27 učebních textŧ a knih, 429 krátkých zpráv
a recenzí, pronesli 258 vědeckých přednášek a 118 v terénu, získali 2 patenty
13
1971 - 1975
- začíná se rozvíjet výzkum: 8 dílčích výzkumných úkolŧ ve státním
badatelském plánu, 12 úkolŧ v oborovém (rezortním) badatelském plánu; FaF UK
koordinačním pracovištěm oborového farmaceutického výzkumu
1972, 20. 1. - předána k uţívání prvá vlastní fakultní budova TESKO I se 2 posluchárnami
pro 70 studentŧ a seminární místností pro 30 studentŧ
1972, 18. 5.
- prvé promoce doktorŧ přírodovědy - farmaceutŧ v Karolinu
3. POSTUPNÁ KONZOLIDACE PEDAGOGICKÉ A VĚDECKÉ PRÁCE
FAKULTY
1972, 1. 9.
- nastupuje prvý zahraniční adept (z Iráku) ke studiu
1972, říjen - zahájeno budování depozitářŧ pro historickou sbírku FaF UK ve stát.zámku
(hospitálu) v Kuksu
1972, říjen - kolaudace nové 9 podlaţní jiţní budovy
listopad
- stěhování kateder a děkanství do této budovy
1972, 16. 12. - veřejné pojmenování ulice akad. Heyrovského, slavnostní předání a otevření
budovy FaF UK, Heyrovského 1203 (9 podlaţí, 8 400 m2 )
1973, 8. 1.
- katedry začínají spolupracovat na tvorbě Československého lékopisu
1973, 13. 4. - prvý kandidát farmaceutických věd a prvý kandidát biologických věd na
FaF UK
1973, červen - ve Fakultní lékárně v Brně uveden do praktické výuky uzavřený televizní
okruh
1973, 17. 9. - obhajoba kandidátské práce prvého zahraničního aspiranta - kandidáta
farmaceutických věd
1973, 12. 12. - zahájena výstavba druhé -severní - budovy
1973 - 1974
- výstavba budovy TESKO II, výuka zde od 1974/75
1974, 13. 5. - I. fakultní studentská vědecká konference: předneseno 21 přednášek, na
nichţ se podílelo 27 studentŧ; do 12. 4. 1989, kdy se konala XVI. konference,
odeznělo na těchto konferencích celkem 580 přednášek a podílelo se na jejich přípravě
806 posluchačŧ. Přes moţné výhrady, byly tyto konference školou vědecké práce ve
farmaceutických vědních oborech
1974, 1. 7
- slavnostní promoce prvých absolventů FaF UK v Karolinu (cyklus 518)
14
1974, 12.12. -vzniká výtvarný krouţek (ROH, SSM), od 1975 pořádal výstavy výtvarného
umění ve foyeru jiţní budovy.
1975, 1. 2.
- část katedry fyzikální chemie, dosud ve starých kolejích (Buzulucká ulice),
přemístěna do TESKA II
1975, 24. 3. - slavnostní otevření lékárny 05-02-11 v poliklinice v nynější ulici bratří
Štefanŧ 895, která ihned začala slouţit soustředěné a řízené semestrální praktické
výuce studentŧ FaF UK (do šk.r. 1991/1992); 13. 10. 1976 ji MZ ČSR přiznalo
označení "fakultní "
1975/1976
- od l. ročníku (cyklus 524 - absolvoval 1980) začalo dvousměrové pětileté
studium farmacie: směr zdravotnicko-farmaceutický (v tabulkách označovaný K)
a směr výrobně-kontrolní (v tabulkách T);
1976, 20.-21. 5.
- poprvé celostátní studentská vědecká konference, společná oběma
fakultám, na FaF UK v Hradci Králové; pak se fakulty pravidelně střídaly v pořádání
celostátních konferencí, na nichţ zpravidla vystoupili i studenti z tzv. socialistických
zemí (NDR, MLR, PLR, Litva, SFRJ)
1976/1977
- pokračuje dvousměrové studium (cyklus 525 K, T - absolvoval 1981)
1976 - 1980
- integrace výzkumu do 5 úkolŧ státního a 8 úkolŧ rezortního výzkumu
1977/1978
- od l. ročníku začalo třísměrové studium : čtyřleté farmacie všeobecné (cyklus
404 V- absolvoval 1981), pětileté farmacie klinické (cyklus 526 K - absolvoval 1982),
jako individuální a proto na pět let ministrem školství ČSR prodlouţené (dle zákona
čtyřleté) studium farmacie technologické (cyklus 526 T - absolvoval 1982); tento
systém studia zaveden v dŧsledku obecného zkracování vysokoškolského studia na
čtyři roky, jímţ se ministerstvo školství snaţilo řešit nedostatek učitelŧ, míst v kolejích
a stravovacích kapacit menz
1977 - začal vycházet cizojazyčný sborník prací členŧ FaFUK: "Folia Pharmaceutica
Universitatis Carolinae", 1993 vyšel XVII svazek
1978, 12. 2.
- prvá docentská habilitace před Vědeckou radou (VR) FaF UK (podle vyhl.
MŠK č.28/1966 Sb.)
1978, 21. 2. - ustavena komise pro obhajoby kandidátských prací z oboru "nauka
o zdravotnictví"
1978, 1. 9.
- zřízena Katedra tělesné výchovy
1978, 12. 12. - prvé profesorské jmenovací řízení před VR FaF UK
1979/1980
- od 1. ročníku (cyklus 601 DT- přijato 31 studentů -16 absolvovalo 1985)
začíná šestileté studium farmacie technologické při zaměstnání; 1980/1981 přijat další
15
cyklus (602 DT - přijato 20 studentů - 9 absolvovalo 1986); 7 studentŧ absolvovalo
1987 a 2 ještě 1988
1980, 17. 1. - slavnostní předání severní budovy FaF UK; udělení medailí FaF UK za
zásluhy o farmaceutické studium a výstavbu FaF UK (autorem medaile je akad. sochař
Zdeněk Kolařský, Praha) a současně i čestných uznání
- fakultní vědecká konference k 10. výročí vzniku FaF UK
1980, 19. 1.
4. ROZVINUTÍ PEDAGOGICKÉ A VĚDECKÉ PRÁCE
1980, 10. 4.
- zákon č. 39 Sb. o vysokých školách - platný od 1. 9. - nově upravil organizaci
a řízení vysokých škol a studia, přijímání a jmenování učitelŧ, vydávání textŧ
a učebnic; zavedl nové označení "absolvent farmaceutické fakulty" (abs.farm.fak.) a po
rigorózní zkoušce titul "doktor farmacie" (PharmDr.) - od 1981 do 1991 získalo titul
PharmDr. celkem 1.395 absolventŧ naší fakulty
1981 - 1985
- anotováno 14 úkolŧ státního a 5 úkolŧ rezortního plánu výzkumu
1981, 1. 1.
- Středisko vrcholového sportu mládeţe (přidruţeno k FaF UK od 1. 1. 1978 )
přešlo pod přímé řízení UK; koncem roku zahájena stavba budovy pro ně v Zámostí,
ukončena 31. 12. 1987, kolaudována 27. 5. 1988; od 1. 9. 1990 pracuje mimo rámec
FaF UK
1981, 23. 2.
- udělen prvý doktorát farmaceutických věd na FaF UK
1981, od června, výstavy v "Galerii na mostě", zpravidla 10 aţ 14 výstav výtvarných prací
ročně
1982, 16. 2. - slavnostní zasedání ke 30. výročí zaloţení farmaceutických fakult a otevření
výstavy "Kouzlo apatyky" z fakultní historické sbírky v Krajském muzeu východních
Čech (do 31. 12. 1982)
1982, 1.9.
- zřízena Katedra cizích jazyků
1982, 1.9.
- Ústřední knihovna přejmenována na Středisko vědeckých informací
1983, 15. 4. - odhalena busta Karla IV. ve foyeru severní budovy jako součást oslav
635. výročí zaloţení Univerzity Karlovy
1983, 30. 5. - vydal rektor UK "Organizační řád FaF UK" upravující strukturu a chod
fakulty - platný od 1. 7. 1983; doplněn děkanem FaF UK 1. 8. 1984 - platnýod 1. 9.
1984 - podle něj se řídila organizace fakulty v podstatě 1984-1990
16
1983, 22. 12. - fakulta převzala své nové insignie (ţezlo) - autorem Prof. Jozef Soukup
z Prahy; vyrobilo Dílo, podnik ČFVU Praha; slavnostně předáno 29. 9. 1984 při
shromáţdění k 15. výročí vzniku farmaceutických fakult
1985, 1. 1.
- zřízen Ústav experimentální biofarmacie (ÚEBF) ČSAV - pod vedením
Prof. Dr. J. Květiny, DrSc., tehdejšího děkana FaF UK, měl být integrovanou
základnou pro studium srovnávací farmakokinetiky
1986 - 1990 - na FaF UK je kordinován l hlavní úkol státního plánu výzkumu (SPZV)
a k němu zpracováváno 7 dílčích a 15 subdílčích úkolŧ, další dva dílčí úkoly SPZV
koordinovaných mimo fakultu, 1 dílčí úkol plánu "Z", 1 dílčí a 3 subdílčí úkoly
státního plánu technického rozvoje; výzkum se vyznačuje snahou o spolupráci kateder
na omezeném počtu základních úkolŧ; všechny úkoly byly 1990 obhájeny, přinesly
řadu nových poznatkŧ a moţností praktických aplikací
1986/1987
- od l. ročníku (cyklus 413 V a 413 T - absolvoval 1990, cyklus 535 K absolvoval 1991) podle upravených učebních plánŧ, farmacie technologická převedena
z pětiletého tzv. skupinového a individuálního studia (poslední cyklus 534 T
absolvoval 1990) na čtyřletý (od cyklu 413 T-absolvoval 1989/90) učební plán pod
tlakem ÚV KSČ - v dŧsledku nesouhlasu lékárenské veřejnosti s trojsměrovým
studiem a jejího volání po pětiletém nediferencovaném studiu a rovněţ ve spojení se
zákazem výdejní činnosti absolventŧm farmacie technologické; pro ně zavedeno od
šk.r. 1988/1989 reprofilizační studium, aby mohli pracovat i při výdeji léčivých
přípravkŧ v lékárnách a zmírnit tak nedostatek pracovních sil při dispenzaci
1986/1987
- od začátku šk.r. spojeny katedra tělesné výchovy a katedra jazykŧ v Katedru
cizích jazyků a tělesné výchovy
1988 - výstavba třetí posluchárny pro 240 osob - společná akce Ústavu experimentální
biofarmacie ČSAV (hradí stavbu) a FaF UK (hradí vnitřní vybavení), dokončena 1991,
vyuţívá se od šk.r. 1991/1992
- plánuje se přestavba chovné stanice laboratorních zvířat, výstavba dvou tělocvičen,
fakultní lékárny v Hradci Králové (na dnešní Tř. E. Beneše - nerealizováno), rozšíření
výukových a pomocných provozŧ FaF přístavbou další budovy (realizovány jen plány)
1988 - 1991 - výstavba fakultní lékárny v Jaroměři, které po změnách studijních plánŧ od
1990/1991 nebylo vyuţito
1988, 1. 6.
- definitivním územním rozhodnutím vymezeny pozemky pro zahradu léčivých
rostlin (2,5 ha), výstavba dle schváleného projektu
1988/1989
- zahájeno reprofilizační studium absolventŧ farmacie technologické-absolvovalo 37 ţadatelŧ; další reprofilizace rozšířením studia farmacie
17
technologické o zaměření na farmacii všeobecnou se konaly 1989/90, zbytky do
1990/91
1989, 15. 11. - zvolen nový výbor ZO ROH , pracoval do poloviny ledna 1990;
1989, 17. 11. - brutální zásah pořádkových sil komunistického reţimu proti manifestaci
studentŧ na Národní třídě v Praze - podnět k odporu - začíná "sametová revoluce"
5. FAKULTA V NOVÉ DEMOKRACII
1989, 19. 11. - vznik studentského Stávkového výboru FaF UK; (během ledna a února
1990 se napojoval na Stavovskou studentskou unii - SSU, pak na Stavovskou unii
studentů - SUS v Praze, vše v závislosti na pražském centru studentského hnutí; jeho
aktivita přešla 3. 1. 1990 do studentské komory Akademické rady)
1989, 20. 11. - studenti FaF UK vstupují do stávky - v prohlášení ţádají o vyšetření
brutálního zásahu proti studentŧm v Praze 17. 11.; do 1. 1. 1990 se nevyučovalo,
výuka se nekonala; zkoušky bylo moţno skládat po ukončení stávky a během celého
LS, zkouškové období ZS bylo prodlouţeno; členové stávkového výboru mohli
studovat dle individuálních plánŧ
1989, 21. 11. - protest ZO SSM FaF UK a ÚEBF ČSAV generální prokuratuře proti zásahu
17. 11. v Praze
1990, 24. 11. - vydal ZV ROH "Společné stanovisko zaměstnanců Farmaceutické fakulty
UK a Ústavu experimentální biofarmacie ČSAV v Hradci Králové", v němţ se
odsuzuje brutální zásah pořádkových sil 17. 11 .v Praze, ţádá jeho vyšetření
a odstoupení vedoucích představitelŧ KSČ a státu, poţaduje pravdivé informace,
obnovení práva shromaţďovacího, spolčovacího a svobody projevu
1989, 24.-25. 11.
- plánované oslavy 20. výročí vzniku FaF UK se nekonaly - probíhala
"sametová revoluce"
1989, 27. 11. - zaměstnanci se připojili k manifestační generální stávce
1989, 1. 12.
- dosavadní vedení FaF UK nabídlo demisi (7. funkční vedení FaF UK)
1989, 4. 12. - Stávkový výbor studentŧ podává 35 bodové poţadavky týkající se úprav
studia
1989, 8. 12.
- zrušen Ústav marx-leninismu UK v Hradci Králové
1989 8. 12. - tajným hlasováním všech zaměstnancŧ vybráno10 kandidátŧ pro volbu
děkana
18
1989, 14. 12. - cizojazyčná výzva Stávkového výboru studentŧm farmacie NSR, Švýcarska,
Švédska, FAF UKo v Bratislavě ke spolupráci a vzájemnému poznávání
1989, 15. 12. - rozhodnutím členstva zanikla odbočka Svazu československo-sovětského
přátelství (zaloţena 1971)
1989, 19. 12. - vychází nulté číslo časopisu studentŧ farmacie "NAUZEA
PHARMACEUTICA" (NAUZEA = Nový Akademický Univerzitní Zpravodaj
Expedující Aktuality) - poslední číslo 1. 4. 1992
1989, 20. 12. - stávkový výbor navštívili redaktoři čsl vysílání anglické stanice BBC; stávka
prakticky koncem roku skončila
1989 - připravuje se ustavení Akademické rady (AR) FaF UK, sloţené z komory
zaměstnanecké a studentské - samosprávného orgánu fakulty
1990 - zrušena Vojenská katedra UK v Hradci Králové
1990, zač.roku
- zrušen Socialistický svaz mládeţe ("zaloţený" dne 12. 10. 1970);
1988-90 podporoval snahy studentŧ o úpravu poměrŧ v kolejích a menze, 1989
podpořil stávku studentŧ
1990, 4. 1. - 1991, 11. 1. - funkční období l. Akademického senátu (AS) FaF (sloţeného
z 15 členŧ učitelŧ a zaměstnancŧ a 15 členŧ studentŧ)
3. 1. ustavena 15členná studentská komora ( l. roč. - l; 2.-3. roč. po 3; 4.-5. roč. po 4
členech);
4. 1. ustavena 15členná zaměstnanecká komora;
8.1. se poprvé sešla Akademická rada (AR) - fungovala jako nezávislý, iniciativní,
koncepční, poradní a kontrolní orgán FaF UK do nejbliţších řádných voleb AR dle
nového zákona o vysokých školách; úkol: zvolit děkana a nové vedení; jako AS
pracovala do 11. l. 1991 (do 31. 1. 1991 ze zákona č. 172/1990 Sb.)
1990, 16. l.
- schválen Statut AR FaF UK
1990, pol. ledna
- zvolen nový výbor ZO ROH, předsedou PharmDr. Ing. Jiří Zimák,
CSc.; ZO se začlenila do Vysokoškolského odborového svazu (VOS); do té doby ve
Svazu pracovníkŧ ve zdravotnictví
1990, 18. l.
- Akademická rada UK zvolila rektorem Doc. PhDr. Radima Palouše, CSc.
1990, 17. 1. - Akademická rada FaF UK zvolila děkanem RNDr. Vladimíra Semeckého,
CSc. (jmenován docentem 30. 1. 1990) na období do 31. 1. 1991
1990, 24. 1.
- na návrh děkana FaF potvrzeni AR proděkani :
19
RNDr. PhMr. Jaroslav Sova, CSc. (jmenován docentem 15. 6. 1990) - pro
pedagogickou činnost,
Doc. PharmDr. Ing. Milan Lázníček, CSc.- pro vědeckou činnost,
Doc. RNDr. Miroslav Polášek, CSc. - pro zahraniční styky,
Doc. Ing. DRPH. PhMr. Jan Baloun, CSc. - pro rozvoj fakulty a styk
s farmaceutickou praxí
(8. funkční vedení FaF UK)
1990, 1. 4.
- Ing Zdeněk Přidal, tajemníkem FaF UK (do 29. 2. 1992)
1990, 24. 1.
- vzniká základní článek nezávislého hnutí "Brontosaurus", registrován ONV
HK 6. 2. 1990 (od r. 1973 byl součástí SSM)
1989/1990
- LS od 5. 3. do 25. 5. 1990, zavedena bloková cvičení
1989/1990
- zahájen přechod trojsměrového studia na jednotné pětileté:
a)
začátek studia ve šk.r. 1987/88 (cykly 414 V, T a 536 K) : po absolvování 3.
ročníku byla posluchačŧm od 1990/91 umoţněna volba dokončit studium dle
trojsměrového plánu - (cyklus 414 V - zvolilo 61 studentů - cyklus 414 T zvolilo 9 studentů- absolvovali 1990/91) se 4 týdenní praxi po 3. ročníku, anebo
přejít na pětileté studium podle přechodového plánu (do cyklu 536 K - zvolilo
21 studentů z cyklů 414 - absolvovali 1991/92), praxe po 3. roč. zrušena;
b)
začátek studia ve šk.r. 1988/89 (cykly 415 V, T a 537 K) : po absolvování 2.
ročníku jim od 1990/91 byl umoţněn přechod na pětileté studium (cyklus 537)
ve 3. ročníku (absolvovali 1992/93);
c)
začátek studia ve šk.r. 1989/90 (cykly 416 V, T a 538 K) : po absolvování l.
ročníku přešli od 1990/91 ve 2. ročníku na pětileté studium (cyklus 538 absolvují 1993/94)
1990, 27. 2. - ustavující sjezd celorepublikového Svazu českých farmaceutů v prostorách
FaF UK (úkol: zaloţit Českou lékárnickou komoru, coţ splnil, ale pak prakticky
přestal vyvíjet činnost; probudí se?)
1990, 28. 2.
- ukončila činnost VR FaF UK, jmenovaná před 17. 11. 1989
1990, 1. 3.
- zřízena Laboratoř výpočetní techniky
1990, 6. 3.
- přípravná schŧze, navrţeny stanovy studentského spolku, 13. 3.- 1.
valná hromada: přijetí stanov, volba výboru
předseda : René Mach
zahraniční záleţitosti : Ondřej Drška,
20
kultura, koleje, členství : Jana Šimková,
pokladník : Pavel Melichařík,
studijní literatura : Vít Novotný
1990, 4. 4.
- poţádáno o změnu názvŧ kateder: farmakologické propedeutiky na
biologických a lékařských věd, biochemie na biochemických věd, fyzikální chemie na
biofyziky a fyzikální chemie, farmaceutické chemie na farmaceutické chemie
a kontroly léčiv, cizích jazykŧ a tělesné výchovy na odborné jazykové přípravy, tělesné
výchovy a sportu
1990, 19. 4.
- min. vnitra registrovalo organizační řád Svazu českých studentů farmacie
(SČSF) se sídlem v Hradci Králové a pŧsobností po celé České republice; formálním
členem Stavovské unie studentŧ v Praze do 31. 1. 1991;
23. 4. - ustavující schŧze; cíle: hájit zájmy členŧ, rozšiřovat, doplňovat odborné
vzdělání a profesionální rŧst studentŧ farmacie, kulturní a společenské vyţití členstva,
umísťování v praxi, spolupráce s jinými spolky, reprezentace doma i v cizině; zástupce
SČSF se účastní kolegií děkana; výměny se spolky ve Švédsku a Litvě; podzim 1992:
akce na pomoc trpícím obyvatelŧm býv. Jugoslávie; SČSF má asi 30 členŧ, v dubnu
převedena skripta ze SVI do správy a pŧjčování SČSF - v lednu 1992 převedena zpět
SVI do skladu v TESKU;
22. 10. - 2. valná hromada; zvolen nový výbor:
prezident - Jana Šimková,
viceprezident - Aleš Nedopil,
tajemník - Eva Vachtová,
publikační manaţér - Eva Hrbasová,
pokladník - Pavel Melichařík;
SČSF má 62 členŧ
1990, 1. 5.
- zřízeno oddělení společenských věd jako součást Katedry organizace a řízení
farmacie; vypsány konkurzy na místa vedoucích kateder (8. 5. - 23. 6.)
1990, 4. 5.
- zákon č. 172/1990 Sb. o vysokých školách - platný od 1. 7. 1990:
samospráva vysokých škol, Akademická obec (AO) volí Akademický senát (AS), ten
volí rektora, resp. děkana na 3 roky (mŧţe být zvolen jen na dvě funkční období),
schvaluje jmenování prorektorŧ, resp. proděkanŧ, sloţení Vědecké rady UK, resp. FaF,
rozpočet UK, resp. FaF a všechny dŧleţité skutečnosti v činnosti UK, resp FaF
1990, (7. 5.) - Akademický senát (AS - dříve Akademická rada)
21
1990, květen - výsledky rehabilitace: z 54 studentŧ, kteří měli nárok na rehabilitaci
odpověděli komisi jen 4; 3 učitelŧm doporučeno docentské a 3 učitelŧm profesorské
řízení, 1 bývalému externímu učiteli, propuštěnému na nátlak KV KSČ, přísluší
omluva
1990, do 13. 6. - vypracování nové koncepce pětiletého studia
1990, 13. 7.
- AS schválil "Jednací řád AS FaF UK"
1990, 8.-17. 8. - Spolek českých studentŧ farmacie přijat na 36. Kongresu International
Pharmacy Students' Federation (IPSF) za člena Students' Exchange Program (SEP) moţnost mezistátních výměn studentŧ - v srpnu a říjnu realizována vzájemná výměna
10 švýcarských a 13 našich studentŧ
1990, 1. 9.
- všichni pracovníci FaF UK se mohou stravovat v jídelně VLA
1990, 20. 9. - AS schválil: -návrhy studijních plánŧ pro šk.r. 1990/91-znění imatrikulačního
slibu studentŧ
1990, 30. 9.
- končí šk.r. 1989/1990 a opravné období 15. 11. 1990
1990/1991 - od 1. ročníku (cyklus 539) návrat k pravidelnému nediferencovanému pětiletému
studiu podle nově upravených učebních plánŧ, s moţností specializace studenta
individuálním výběrem volitelných předmětŧ, ohled na studium farmacie v Evropském
společenství, úprava praxí; místo výuky m-l zařazeny předměty filosofie, psychologie,
sociologie aj.; volba 2 cizích světových jazykŧ - povinná zkouška
1990, 4. 10. - AS schválil schéma sloţení nové Vědecké rady FaF (sloţení:6 zástupcŧ
chemických, 6 biologických oborŧ, 1 sociální farmacie, 1 farmaceutické technologie,
1 jazykové výuky); 8. 10. schválil AS jmenovitě 23 členŧ VR
1990, 18. 12. - VR schválila financování vědeckého výzkumu na rok 1991 na FaF:1/3
prostředkŧ na fakultní granty, 2/3 se přidělí zbývajícím úkolŧm podle podílŧ
vysokoškolských pracovníkŧ zúčastněných na řešení, - 7. 1. 1991 - schválil toto řešení
AS; na rok 1991 přihlášeno 22 výzkumných úkolŧ, 11 z nich přihlášeno do soutěţe
o fakultní grant, vybrány 4 úkoly (VR schváleno 5. 2. 1991), rozděleno pro výzkumné
úkoly 475.800 Kč,
- VR schválila obory postgraduálního studia: farmaceutická chemie, kontrola léčiv,
farmakognosie, farmakologie a toxikologie, klinická farmacie, patobiochemie
a xenobiochemie, sociální farmacie-lékárenství, bioorganická chemie, farmaceutická
technologie (v kolegiu připraveno 3. 9.); gerontofarmacie (navrţena dodatečně ve VR
21. 5. 1991 a akreditována);
- VR schválila obory pro habilitaci docentŧ: bioorganická chemie, analytická chemie,
farmaceutická chemie, farmaceutická kontrola, biochemie, biofyzika a biokybernetika,
22
obecná biologie, morfologie normální a patologická, fyziologie normální a patologická, mikrobiologie a imunobiologie, farmakologie a toxikologie, radiofarmakologie,
farmaceutická technologie, farmaceutická botanika, farmakognosie, lékárenstvísociální farmacie, dějiny farmacie, fyzikální chemie, radiofarmacie (seznam oborŧ je
přílohou Statutu FaF UK)
1990, do 1. 11.
- propracovává se návrh Statutu Farmaceutické fakulty
1990, 21. 11. - v AS upuštěno od separátního hlasování komor a přijata zásada společného
hlasování, 11. 12.- přijato poměrné zastoupení v AS: 13 zástupcŧ vysokoškolských
pracovníkŧ a 9 studentŧ
1990, listopad
- otevřena počítačová učebna s 8 PC
1990, do 31. 12. - končí moţnost získat titul PharmDr. (dle zák.č. 39/1980 Sb. a vlád.nař.
č. 90/1980 Sb.); do konce r. 1988 získalo tento titul 1.152 absolventŧ farmaceutických
fakult
1990, 1. 12. -zřizuje se "Laboratoř pro umělou výţivu a metabolismus", převezme
zaměstnance a přístroje dosavadní laboratoře Střediska vrcholového sportu (SVS)
v Zámostí - 7. 1. 1991 schválil dodatečně AS; laboratoř SVS pro neuspokojivé
výsledky zrušena k 30. 6. 1992
1991, 1.1.
- Středisko vrcholového sportu uvolněno ze svazku s FaF UK
1991, 11. 1. - AS schválil "Studijní a zkušební řád Farmaceutické fakulty UK" - 25. 11.
1991 schválen AS Univerzity Karlovy
1991, 11. 1. - 1993, 19. 12.- funkční období 2. Akademického senátu FaF (sloţeného z 13
členŧ učitelŧ a vědeckých pracovníkŧ a 9 členŧ studentŧ) - 10. a 11. 1. volby
zaměstnanecké komory senátu;
1991, 24. 1.
předsedkyní Akademického senátu zvolena Doc. Dr. Eva Kvasničková, CSc.
(ve funkci do 6. 2. 1992),
místopředsedou Ing. Ladislav Rudišar (předsedou od 6. 2. 1992),
členkou předsednictva Leona Kyslingerová, studentka;
místopředsedou od 6. 2. 1992 PharmDr. Miloš Macháček, (CSc. od
18.12.1992)
1991, 24. 1. - děkanem FaF UK na období 1. 2. 1991 aţ 31. 1. 1994 zvolil AS
Doc. RNDr. Vladimír Semeckého, CSc.
1991, 20. 2.
- děkan jmenoval a AS schválil proděkany:
23
Doc. RNDr. PhMr. Jaroslava Sovu, CSc. pro studijní a pedagogickou činnost,
Doc. PharmDr. Ing. Milana Lázníčka, CSc. pro vědeckou činnost
a informatiku,
Doc. RNDr. Miroslava Poláška, CSc. pro zahraniční činnost a styk s praxí
(9. funkční vedení FaF UK)
1991, 1. 3.
- zřízena "Zahrada léčivých rostlin" jako účelové zařízení FaF UK (koncepce
22. 10. 1990, 20. 2. l991 děkan navrhl zřízení a AS schválil; 1991 převodem na FaF
UK bez úplaty získáno pro ni zahradnictví Technických sluţeb města Hradce Králové;
1992 splněny úkoly I. etapy výstavby - rekonstrukce skleníku, výstavba čerpací stanice,
zrušení lokální kotelny a napojení na centrální zdroj EOP; pro II. etapu: výstavba
oplocení, elektrické sítě, komunikace)
1991, 18. 3.
- kolegium děkana schválilo zřízení třísemestrového mimořádného studia
"Léčivé rostliny" (21. 5. schválila VR) - zahájeno ve škol.r. 1991/92, pokračuje i ve
škol.r. 1993/94
8. 4. - zřízení a sloţení Etické komise FaF se 2 subkomisemi a) profesně-etickou
a b) pro práci s laboratorními zvířaty
1991, 7. 4.
- ustaven v Karolinu "Spolek absolventů a přátel Univerzity Karlovy
CAROLINUM"
1991, duben - SČSF členem "European Pharmaceutical Students' Committee" (Evropské
rady studentŧ farmacie), která zdruţuje studenty ze 16 zemí
1991, od 1. 7. - v chovné stanici Třebeš chov jatečných králíkŧ pro prodej, neosvědčil se,
zrušen 1992 ; stanice zrušena k 31. 3. 1993
1991, 1. 9.
- zahájila výuku Farmaceutická fakulta Vysoké školy veterinární
a farmaceutické v Brně - v přijímacím řízení na FaF UK v Hradci Kálové vybráno pro
ni 23 studentŧ, někteří učitelé FaF UK zde pomáhají učit
1991, 28. 9. - na FaF UK ustavující sjezd České lékárnické komory v nové posluchárně;
prezidentem zvolen absolvent FaF UK PharmDr. Jan Horáček (*1953)
1991, 1. 10. - zahájena výuka v nové velké posluchárně pro 240 posluchačŧ (odstoupena od
ÚEBF ČSAV náhradou za budovu TESKA)
1991, 30. 10. - smlouva s Muzeem východních Čech o pronájmu místností v kasárnách pro
depozitář knih
1991, listopad
- 3. valná hromada SČSF, zvolen nový výbor: Aleš Nedopil - prezident,
Petr Szonyi - pokladník, Anna Deverová - tajemník, Šárka Vartecká, Hana Vojtová revizní komise
24
1991, zač. prosince - v rámci pomoci jugoslávským studentŧm nastoupila 1 studentka
1991, 10. 12. - VR schválila "Statut Farmaceutické fakulty UK"; dobudována síť
výpočetní techniky - účastnické stanice mají všichni odborní pracovníci fakulty (19 PC
+ 1 řídící PC); pokračuje postupné rozšiřování, zapojeno Zámostí
1992, 11. 2. - VR schválila "Řád postgraduálního studia na Farmaceutické fakultě
UK" a sloţení oborových rad postgraduálního (PSG) studia (AS schválil 7. 4. 1992);
součást Statutu FaF UK
- pro rok 1992 na granty pro 19 výzkumných úkolů určila 1/4 finančních prostředkŧ
na vybrané 3 úkoly, na dalších 16 úkolŧ 3/4 prostředkŧ podle počtu vysokoškolákŧ
podílejících se na jejich řešení - celkem dáno 420.000 Kč
1992, konec února - otevření klubovny SČSF na koleji Na kotli -blok A4
1992, březen - Oddělení odborné jazykové přípravy se přestěhovalo z Chmelovy ulice do
Zámostí
1992, 5. 3.
- AS schválil přejmenování Střediska vědeckých informací od 1. 9. 1992 na
"Informační pracoviště Farmaceutické fakulty UK"
1992, 20. 3.
- XXI. ples farmaceutŧ
1992, 7. 4.
- AS schválil "Řád postgraduálního studia na Farmaceutické fakultě UK"; do
konce r. 1992 je moţno obhájit kandidátskou nebo doktorskou disertační práci dle
předcházejících předpisŧ
1992, 1. 5.
- nastoupil nový tajemník fakulty Ing. Viktor Březina
1992, 9. 6.
- VR schválila zřízení "Bioanalytického centra" místo "Laboratoře pro umělou
výţivu a metabolismus" v Zámostí; AS schválil 18. l2. 1992 jeho zřízení od l. 1. 1993
1992, 25. 6. - AS senát projednal a schválil změny a doplňky ke Statutu FaF UK, úpravy
Studijního a zkušebního řádu FaF UK, změněné znění magisterské sponze
a upravený učební plán
1992/1993
- od začátku škol.r. zaveden nový zpŧsob praktické výuky v 5. ročníku: 6 týdnŧ
praxe ve veřejné lékárně a 6 týdnŧ na jiném farmaceutickém pracovišti (odraz snahy
prodlouţit praxi podle studijních plánŧ v EU)
1992, 1. 10. - zahájeno postgraduální doktorandské studium na FaF UK: přijato 7 externích
a 4 interní (+ l interní od l. 12. 1992) doktorandi v rámci 10 akreditační komisí MŠMT
ČR schválených oborŧ;
1992, 21. 10. - VR doporučila 12 grantových přihlášek výzkumných projektŧ pro program
vlády ČR "Zdraví lidu"
25
1992, 6. 10.
- ministerstvo vnitra registrovalo stanovy "Spolku pro vybudování Českého
farmaceutického muzea" (ustavující schŧze 9. 2. 1993) - účelem je získávání
prostředkŧ a rozličné pomoci pro vybudování muzea naší farmaceutické profese
(finanční příspěvky se zasílají pobočce Investiční banky v Hradci Králové na běžný
účet čís. 332590/5100, konstantní symbol 0558; IČO 48144428)
1992, 11. 12. - AS Univerzity Karlovy schválil Statut FaF UK dle návrhu AS FaF
z 3.10.1991
1992, 18. 12. - AS FaF schválil jmenování vedoucích 9 kateder, rozdělení Katedry odborné
jazykové přípravy a tělesné výchovy a sportu na samostatná Oddělení odborné
jazykové přípravy a Oddělení tělesné výchovy a sportu a jejich vedoucí
1992, 16. 12. - návštěva Václava Havla na FaF UK
1992 - vědecko výzkumná činnost: v prŧběhu roku se k účasti v grantových soutěţích MZ
ČR "Zdraví lidu" přihlásilo 12 projektŧ, do Grantové komise Evropského
společenství 6, do interní grantové komise FaF UK 19 projektŧ - vybrány byly 3 (viz
téţ předcházející údaje)
1993, 1. 1.
přechod FaF UK z rozpočtové na příspěvkovou organizaci, zavedení nové
účtové osnovy, nové daňové soustavy;
jmenování do funkce vedoucích 9 kateder, 2 zastupujících vedoucích a 2
vedoucích oddělení
"Bioanalytické centrum" v Zámostí, VR schválila 18. 12. 1992, AS schválil
jeho organizační řád 13. 5. 1993
1993, 1. 2.
- v kolegiu projednáván návrh na změnu názvu a organizačního členění
Katedry farmakologie a toxikologie (dosud nerealizováno)
1993, 19.-21. 2.
- "3rd European Conference on Advances in Clinical Pharmacy" úspěšná konference na FaF UK, která byla spolupořadatelkou
1993, 31. 3.
- ukončena činnost Chovné stanice v Třebši
1993, 28. 4. - ( l.) Studentská vědecká konference, prvá porevoluční, XVII. od r. 1974; 33
přednášek, 34 přednášejících
1993, od 1. 5. - "Stipendijní řád Farmaceutické fakulty UK" - schválen VR 18. 12. 1992
a AS FaF 13. 5. 1993 se zpětnou platností; současně AS schválil nové stálé vedoucí 2
kateder a vedoucí Bioanalytického centra
1993, 22. 6.
- VR schválila
26
změnu názvu Katedry organizace a řízení farmacie na "Katedra sociální
a klinické farmacie" a zřízení "Českého farmaceutického muzea" jako
samostatné instituce FaF UK,
novou koncepci státních zkoušek: student vybírá 5 povinných zkoušek ze 6
moţných profilových předmětŧ,
4 týdny praxe po 3. i 4. ročníku,
sloučení oborových rad PGS "farmakologie" a "klinická farmacie" do jediné
"farmakologie" a její nové sloţení
1993 23. 9. AS projednal "Program rozvoje Farmaceutické fakulty UK na období
1993-1995" předloţený děkanem (ve VR projednán 22. 6.)
1993, 1. 10.
- zahájen 2. ročník PGS - v něm přijato 10 doktorandŧ
1993, 16. 11. - VR schválila
zásadu: l školitel PGS mŧţe vést jen 5 doktorandŧ, z toho jen 3 doktorandy
z jednoho ročníku,
schválila 14 školitelŧ PGS pro šk.r. 1993/94,
oznámila definitivní ukončení obhajob kandidátských prací
1993, 9. 12.
odstoupil 2. AS; vyhlášeny výsledky voleb 3. Akademického senátu:
předseda PharmDr. Miloš Macháček, CSc.,
místopředseda - Doc. RNDr. Milan Řehula, CSc.,
člen předsednictva - Jiří Drha, student 3. ročníku,
1993
vědecko-výzkumná činnost: v tomto roce do grantových soutěţí přihlášeno
více neţ 60 projektŧ, z nich vybráno pro Fond dynamického rozvoje vysokých
škol (FDR VŠ) - 5 projektŧ, pro Grantovou agenturu ČR (GA ČR) - 3 projekty,
pro Interní agenturu UK (IGA UK) - 20 projektŧ; pracovníci FaF UK se navíc
podíleli na 4 projektech mimofakultních drţitelŧ grantŧ - celková částka
přidělená na jejich řešení : 3,401.000 Kč;
v 1993 publikováno 72 časopiseckých prací pŧvodních, souborných a článkŧ,
přihlášeny 3 patenty, bylo předneseno 88 vědeckých a odborných přednášek
podle vyhlášky MŠMT ČR č. 447/1990 Sb. se v r. 1993 uskutečnilo
s pracovníky FaF UK : 1 habilitační a 2 profesorská řízení, s osobou
mimofakultní 1 habilitační řízení,
27
zahájeno s členy FaF UK : l habilitační, 5 jmenovacích řízení profesorských
a l externí profesorské jmenovací řízení
1994 pro tento rok podáno do grantové soutěţe FDR VŠ 21 přihlášek výzkumných projektŧ
- přijato 11 a 5 pokračuje, do GA ČR 10 přihlášek - vybrány 2 a 3 pokračují, do IGA
UK 18 nových přihlášek-vybráno 6 a 2o projektŧ pokračuje - na řešení získala FaF UK
2, 520.000 Kč
1994, 5. 1.
- plenární zasedání Akademické obce (AO) s vystoupením kandidátŧ na děkana
13. 1. - při prvé volbě děkana nezvolen ţádný z kandidátŧ
1994, 11. 1. - VR přijala návrh nového oboru PGS na FaF UK : "toxikologie přírodních
látek" pro akreditaci
1994, 31. 1.
- Akademický senát při druhé volbě zvolil děkanem
Doc. RNDr. Luďka Jahodáře, CSc. na období od 1. 2. 1994 do 31. 1. 1997
děkan jmenoval a AS byli 10. 2. schváleni proděkani:
Doc. RNDr. PhMr. Jaroslav Sova, CSc. - pro studijní a pedagogickou činnost,
Prof. RNDr. Karel Waisser, DrSc. - pro vědeckou činnost a informatiku,
Doc. RNDr. Miroslav Polášek, CSc. - pro zahraniční styky a styk s praxí,
Doc. RDr. Miroslav Muţík, CSc. - pro rozvoj fakulty
(10. funkční vedení FaF UK)
1994, 14. 2. - kolegium připravuje novelizaci Statutu FaF UK,
21. 2.- projednalo sloţení nové Vědecké rady
7. 3.- vzalo na vědomí, ţe FaF UK ve spolupráci s Vysokou školou pedagogickou
v Hradci Králové je od šk.r. 1994/95 garantem "Univerzity třetího věku"
1994, 4. 3.
- XXIII. ples farmaceutŧ- (I. ples 30. 3. 1972)
1994, 16.-17. 3.
- účast zástupcŧ FaF UK na tzv. "farmaceutickém parlamentu", který se
radil o koncepčních otázkách farmacie v nových podmínkách trţního
a demokratického pořádku; další sezení se konalo 9. - 10. 6. 1994
1994, 25. 3. - vyšlo mimořádné číslo 1. ročníku časopisu nazvaného "SPIRITUS",
Farmaceutický občasník, aneb váţně i s úsměvem k zaloţení studentského spolku na
FaF VŠVF v Brně - pokus navázat na studentský časopis "NAUZEA" (1990-1992)
1994, 27. 4. - ( 2.) Studentská vědecká konference, XVIII. od r. 1974; 24 přednášek, 27
přednášejících
28
1994, 1. 7.
- děkan zřídil "České farmaceutické muzeum" jako účelové zařízení FaF UK
(schváleno AS 26. 5. 1994)
Václav Rusek
29
POŘAD OSLAV 25. VÝROČÍ VZNIKU FAF UK
V HRADCI KRÁLOVÉ
7.-9. 6.
Symposium "Farmaceutická technologie 94"
10. - 12. 7.
"Symposium on antimicrobial agents: Mechanismus of Action and
Structure-Activity Relationships" pod záštitou rektora UK
17. - 21. 7.
Seminář SČSF "Situace ve farmacii v postkomunistických zemích"
5. - 24. 9.
"Čtvrtstoletí Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy" - výstava
fotografií v Galerii na mostě
6.-8. 9.
Symposium "CADISO" - kardiovaskulární
organismu, fytoterapeutické aspekty
9. - 10. 9.
Slavnostní setkání k 25. výročí zaloţení FaF UK, Historie a perspektivy
onemocnění
a stabilita
farmaceutického školství - diskuse v plénu
10. 9.
XXIX. Symposium z dějin farmacie, exkurze do barokní lékárny ve st.
zámku Kuks
K dějinám farmaceutického studia, resp. farmaceutických fakult je možno hledat podrobnosti
např. v těchto publikacích:
Bilance 15 let existence Farmaceutické fakulty v Hradci Králové.
Univerzitní zprávy, mimořádné číslo .Univerzita Karlova , Praha 1984
Sborník k 20. výročí Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové.
Sestavil V. Rusek. Univerzita Karlova, Praha 1989
Rusek, V.: Farmaceutické studium na Universitě J. E. Purkyně v Brně v letech
1945-1960.
Acta Facult. Pharm. Bohemoslov. 6, 1961, 97-141
Acta Facultatis Pharmaceuticae Bohemoslovenicae. Supplementum I, Bratislava 1967
Rusek, V. - Kučerová, M. - Chalabala, M.: Vývoj studijních plánŧ farmaceutického
studia.
In: Mimoriadný zborník 50 rokov Univerzity Komenského z aspektu jej výchovnej
funkcie. Bratislava 1970, str. 397-407
Rusek, V.: Tradice farmaceutického studia na Universitě Karlově. Folia Pharm. I,
1977, 15-22
Rusek, V.: Z dějin farmaceutického studia na Karlově universitě.
Českoslov. Farm. 37, 1988, 423-427
30
TABULKY
1. POČTY ABSOLVENTŮ FAF UK 1974 -1994
DO 1993/1994 ABSOLVOVALO STUDIUM NA FAF
Počet
470
2 065
326
2 861
Typ studia
studentŧ nesměrovaného studia
studentŧ směrovaného studia
studentŧ nediferencovaného studia
studentů celkem
VE ŠKOLNÍM ROCE 1993/1994 STUDUJE NA FAF UK
Ročník
l.
2.
3.
4.
5.
Celkem
D
162
153
159
196
186
856
Z
(2)
(3)
(1)
(2)
(1)
(9)
Celkem
162
153
159
196
186
856
(stav k 8. červenci 1994)
NESPECIALIZOVANÉ 5-LETÉ STUDIUM
Rok ukončení
studia
1973/74
1974/75
1975/76
1976/77
1977/78
1978/79
Celkem
Počet absolventů
D
Z
49
61
68
86
101
104
1
469*)
1
Celkem
*) včetně vojáků, kteří dostávali diplomy FaF UK a pak aktivovali
D - domácí studenti, Z - zahraniční studenti
33
49
61
68
86
101
105
470
DVOJSMĚROVÉ 5-LETÉ (K,T - 1975/76 AŽ 1980/81),
TROJSMĚROVÉ 4-LETÉ (V - 1977/78 AŽ 1988/89, T - 1986/87 AŽ 1990/91),
TROJSMĚROVÉ 4-LETÉ PŘECHODOVÉ(V, T - 1987/88 AŽ 1992/93),
TROJSMĚROVÉ 5-LETÉ (K, T - 1977/78 AŽ 1989/90, K - 1986/87 AŽ 1992/93),
NEDIFERENCOVANÉ 5-LETÉ STUDIUM (1989/90 AŽ 1993/94)
Rok ukončení V
K
T
V
Sa:
studia
______________________________________________________________
D
Z
D
Z
D
Z
PZ
V+T
VOJ
1979/80
1980/81
1981/82
1982/83
1983/84
1984/85
1985/86
1986/87
1987/88
1988/89
1989/90
1990/91
1991/92
1992/93
1993/94
Celkem:
36
37
43
56
60
68
76
83
66
89
53
6
673
1
1
4
3
4
0
1
1
3
2
20
693
65
78
53
33
76
59
80
80
81
91
84
72
94
3
3
952
2
5
4
2
6
4
7
4
34
13
16
16
14
13
16
23
30
15
12
6
7
1
182
986
1
0
1
1
2
1
6
188
16
9
6
2
37R
19R
1R
17
- ( 142N
- 181N
33
17
57R 323N
90
340
5
4
8
13
13
14
6
13
7
6
2
2
1
78
135
111
99
163
169
199
206
197
221
211
146
124
147
185
94*)
2391
94*)
2391
*) vojáci studovali na FaF UK, ale diplom dostávali od VLVDÚ, od 1988/89 od Vojenské lékařské akademie
(VLA), od 1992/93 opět od FaF UK
( včetně tří zahraničních studentů
Studenti: D - domácí, PZ - při zaměstnání, Z - zahraniční, VOJ - vojáci
Studium: V - všeobecná, K - klinická, T - technologická farmacie, R - reprofilizační studium ( z T na V),
V+T (=RSF) rozšířené studium, N - nediferencované studium (od 1989/90)
34
2. SCHÉMA STUDIJNÍCH CYKLŮ
CYKLUS = jeden celistvý studijní celek, kterým projde student normálním způsobem
bez přerušení od začátečního do posledního ročníku. např.v pětiletém studiu tzn. od 1. do
5.ročníku.
Jednotlivé studijní cykly se označují číselným kódem, přičemţ první číslice značí délku studia
(cyklu), další pak pořadí cyklu v daném studiu. Např. kód "538" znamená 5-letý cyklus
(studium), od zahájení tohoto typu studia v pořadí třicátýosmý. Z dále následující tabulky
pořadí studijních cyklŧ lze vyčíst, ţe začal školním rokem 1989/90 a končil školním rokem
1993/94. Cykly vícesměrového studia
jsou pro odlišení označovány numerickoalfabetickým kódem, v němţ písmena značí směr studia :
V = farmacie všeobecná
K = farmacie klinická
T = farmacie technologická
DT = dálkové studium farmacie technologické
R = reprofilizační studium absolventa T
POŘADÍ CYKLŮ 4-LETÉHO AŽ 6-LETÉHO STUDIA:
Školní roky
Cykly
Poznámky
1948/49 - 1953/54
1977/78 - 1988/89
1986/87 - 1989/90
1987/88 - 1990/91
1988/89 - 1992/93
1989/90 - 1993/94
401 - 403
404 V - 412 V
413 V, T
414 V, T
415 V, T
416 V, T
Praha, Brno, Bratislava
Hradec Králové (HK)
Čtyřleté studium
část od 4. roč. na 536 K
část od 3. roč. na 537 K
vše od 2. roč. na 538 (K)
Čtyřapůlleté studium
1951/52 - ZS 1955/56
4,5 01
Brno (BO), Bratislava (BL)
Pětileté studium
BO, BL - nesměrované
BL- v 1.sem. výrobní praxe
BL, od 518 v HK, nesměr.
HK 2-směrové
(BL jiţ nesledujeme)
1977/78 - 1991/92 526 K, T - 534 K, T HK 3-směrové
1986/87 - 1990/91 535 K
HK
1987/88 - 1991/92 536 K
od 4.roč. část 414 V,T>536
1988/89 - 1992/93 537 K
od 3.roč. část 415 V,T>537
1989/90 - 1993/94 538 (K)
od 2.roč.vše 416V,T>538N
1990/91 - (1994/95) 539
HK - nediferencované (N)
1991/92 - (1995/96) 540
HK, BO - nediferencované
1952/53 - 1963/64
1961/62 - 1966/67
1963/64 - 1978/79
1975/76 - 1980/81
501 - 508
509 - 511
512 - 523
524 K, T - 525 K, T
1979/80 - 1985/86
601 DT - 602 DT
Šestileté studium
35
HK - dálkové studium T,
končili i 1986/87-1987/88
TABULKA STUDIJNÍCH CYKLŮ
Ročník
Škol.rok
1969/70
1970/71
1971/72
1972/73
1973/74
1974/75
1975/76
1976/77
1977/78
1978/79
1979/80
1980/81
1981/82
1982/83
1983/84
1984/85
1985/86
1986/87
1987/88
1988/89
1989/90
1
518
519
520
521
522
523
524KT
525KT
404V
526KT
405V
527KT
406V
528KT
601DT
407V
529KT
602DT
408V
530KT
2
3
5
6
Poznámky
HK, BL
518
519
520
521
522
523
524KT
525KT
404V
526KT
405V
527KT
406V
528KT
601DT
407V
529KT
602DT
409V 408V
531KT 530KT
518
519
520
521
522
523
518
519
520
521
522
518
519
520
521
524KT 523
522
525KT 524KT
404V
526KT 525KT
523
524KT
405V 404V
527KT 526KT
406V
528KT
601DT
407V
529KT
602DT
410V 409V 408V
532KT 531KT 530KT
525KT
405V
527KT
526KT
406V
528KT
601DT
407V
529KT
602DT
411V 410V 409V 408V
533KT 532KT 531KT 530KT
527KT
528KT
601DT
529KT
602DT
412V 411V 410V 409V
534KT 533KT 532KT 531KT
413VT
535K
414VT
536K
415VT
537K
416VT
538K
412V
534KT
413VT
535K
414VT
536K
415VT
537K
411V
533KT
412V
534KT
413VT
535K
414VT
536K
539N
540
541
542
538N
539
540
541
537
538
539
540
1990/91
1991/92
1992/93
1993/94
4
530KT
410V
532KT
411V
533KT
412V
534KT
413VT
535K
414VT
536
537
538
539
601DT
602DT část končila 1986/87
a ještě 1987/88
531KT
532KT
533KT
zahájeno R studium v HK
534KT
R studium
konec 4-letého studia
R studium
od 540 v HK a BO
536 - 537 přechodové
538 v podstatě uţ N
535K
536 (414)
537 (415)
538 (416)
36
1994/95
543
542
541
540
539
Poznámka: literaturu k problému studijních cyklů a rozboru struktury farmaceutického studia viz
Kučerová, M. - Rusek, V.: Entwicklung der Struktur pharmazeutischer Studiumordnungen.
Acta Facult. Pharm. Bohemoslov. 17, 1969, 251-260
Kučerová, M. - Rusek, V.: Lehrpläne des Pharmaziestudiums und die Entwicklung ihrer
Gruppenstruktur.
Pharmazeut. Praxis (DDR) 39, 1984, 30-32
3. VĚDECKÁ PŘÍPRAVA A VĚDECKÉ HODNOSTI
VĚDECKOU PŘÍPRAVU ABSOLVOVALO A VĚDECKÉ HODNOSTI ZÍSKALO
V roce
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
Celkem
Počet
CSc. DrSc.
3
8
6
4
4
2
1
4
6
7
2
6
2
3
9
8
3
2
3
4
3
6
1
11
3
6
16
1
6
1
126
15
celkem
3
8
6
4
4
2
1
4
6
9
8
3
9
8
5
3
7
7
14
6
17
7
141
Za 22 let (1972 - 1993) získalo na FAF UK vědeckou hodnost kandidáta věd (CSc.)
126 osob, doktora věd (DrSc.) 15 osob.
37
4. RŮST KNIŽNÍHO FONDU
1969-1982
Ústřední knihovny FaF UK v Hradci Králové
1982-1992
Střediska vědeckých informací FaF UK
od 1. 9.1992 Informačního pracoviště FaF UK
Rok
Počet svazků
k 31.12.
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
3.610
6.241
9.477
13.262
17.767
21.137
23.125
27.752
30.428
33.162
41.764
45.165
49.000
56.424
58.160
44.785
46.608
52.798
56.481
62.541
57.729
49.680
52.098
53.068
Počet časopisů
k 31.12.
152
371
384
411
331
337
333
288
273
302
309
309
2632
281
(*278/346
304/384
306/386
320/413
320/413
325/408
199/256
208
233
141
Finanční
náklady
za rok
906.406
1131.777
795.109
1119.472
811.251
1137.000
1301.690
1226.711
1273.000
1463.499
1914.162
1285.000
1120.168
800.000
* mikrofiše
38
Počet zaměst. Studovna
VŠ SŠ
počet/místa
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
4
3
3
3
3
3
2
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
2
2
2
2
2
1,8
1/24
1/24
1/24
1/24
1/24
1/24
1/24
1/24
1/24
1/24
1/24
1/18
1/18
2/21
2/21
5. STUDENTSKÁ VĚDECKÁ A ODBORNÁ ČINNOST 1974 AŽ
1989 A STUDENTSKÉ VĚDECKÉ KONFERENCE 1993 - 1994
Pořadí
konference
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
XIII.
XIV.
XV.
XVI.
16 konferencí
Studentské konference 1993-94
Datum konání Počet
přednášek
1974, l3. 5.
21
1975, 29. 4.
30
1976, 20.-21. 5.
38
1977, 26. 4.
24
1978, 27. 4.
27
1979, 29. 4.
20
1980, 23. 4.
27
1981, 24. 4.
22
1982, 29. 4.
48
1983, 26. 4.
48
1984, 18. 4.
41
1985, 27. 3.
40
1986, 10. 4.
55
1987, 8. 4.
36
1988, 6. 4.
59
1989, 12. 4.
44
1974-1989
580
1993, 28.4.
1994, 27.4.
39
33
24
Studentů
autorů
27
35
47
28
33
22
31
28
55
73
74
67
86
48
90
62
806
34
27
6. ZABEZPEČENÍ PEDAGOGICKÉ A VĚDECKÉ PRÁCE FAF UK
(stav k 30. 6. 1994)
Pracovníci
Počet
CSc
DrSc
1. Vysokoškolští
profesoři
4
2
2
docenti
22
22
-
odborní asistenti
54
28
-
asistenti
8
-
-
lektor
-
-
-
Celkem
88
52
2
2. Středoškolští
42
-
-
hospodářskosprávní
42
-
-
dělníci
56
-
-
140
-
-
vysokoškoláci
10
4
-
středoškoláci
10
-
-
20
4
-
248
56
2
Celkem
3. Vědečtí
Celkem
Celkem všech pracovníků
K 30. 6. 1994 zabezpečovalo pedagogickou a vědeckou práci na FAF UK 248
pracovníků, z toho pedagogiku 88 učitelů (52 CSc. a 2 DrSc.), výzkumných pracovníků
bylo 20 (4 CSc.)
40
7. PUBLIKAČNÍ ČINNOST FAF UK
(za léta 1985-90)
1985
1986
1987
1988
1989
1990
Celkem
82
78
92
64
101
-
317
(16)
(17)
(21)
(18)
(20)
-
(92)
skripta 7
7
10
3
8
9
-
37
vš učebnice
-
2
-
1
1
-
4
monografie
-
2
-
2
6
-
10
patenty,aut.osvědčení
-
3
-
-
-
-
3
přednášky vědecké
100
131
130
140
117
-
618
(z toho v zahraničí)
(13)
(9)
(23)
(13)
(22)
-
(80)
výjezdy do ciziny
77
57
69
79
77
61
420
přijetí cizincŧ
65
59
58
69
74
38
363
pŧvodní práce
(z toho v cizině)
41
ORGANIZAČNÍ STRUKTURA FAKULTNÍCH
PRACOVIŠŤ VE ŠKOLNÍM ROCE 1993/94
1. SEZNAM KATEDER A JEJICH ODDĚLENÍ
16 110 KATEDRA BIOFYZIKY A FYZIKÁLNÍ CHEMIE
oddělení biofyziky a matematiky
oddělení fyzikální chemie
16 120 KATEDRA ANORGANICKÉ A ORGANICKÉ CHEMIE
oddělení obecné a anorganické chemie
oddělení organické chemie
oddělení chemické struktury
16 130 KATEDRA FARMACEUTICKÉ BOTANIKY A EKOLOGIE
oddělení botaniky
oddělení ekologie a produkce léčivých rostlin
16 140 KATEDRA ANALYTICKÉ CHEMIE
oddělení chemických metod analýzy
oddělení analýzy organických sloučenin
oddělení instrumentálních metod analýzy
16 150 KATEDRA BIOLOGICKÝCH A LÉKAŘSKÝCH VĚD
oddělení biologicko-morfologické
oddělení fyziologické
oddělení mikrobiologie a imunologie
16 160 KATEDRA BIOCHEMICKÝCH VĚD
oddělení obecné a farmaceutické biochemie
oddělení patobiochemie
16 170 KATEDRA FARMAKOLOGIE A TOXIKOLOGIE
oddělení farmakologie
oddělení veterinární farmakologie
oddělení radiofarmak
16 180 KATEDRA FARMAKOGNOSIE
oddělení morfologie a anatomie drog
oddělení chemie přírodních léčiv
oddělení biotechnologické
16 190 KATEDRA FARMACEUTICKÉ CHEMIE A KONTROLY LÉČIV
45
oddělení farmaceutické chemie obecné
oddělení kontroly chemických léčiv
oddělení technologie syntetických léčiv
16 210 KATEDRA TECHNOLOGIE
oddělení výroby lékových forem
oddělení regulace jakosti lékových forem
oddělení biofarmacie
16 220 KATEDRA SOCIÁLNÍ A KLINICKÉ FARMACIE
oddělení sociální farmacie
oddělení farmaceutických odvětví a odborných praxí
oddělení dějin farmacie
oddělení sociálních věd
oddělení klinické farmacie
2. SEZNAM SAMOSTATNÝCH ODDĚLENÍ
16 240 ODDĚLENÍ TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU
16 250 ODDĚLENÍ ODBORNÉ JAZYKOVÉ PŘÍPRAVY
16 721 INFORMAČNÍ PRACOVIŠTĚ FARMACEUTICKÉ FAKULTY
16 900 DĚKANÁT FARMACEUTICKÉ FAKULTY
oddělení personální
oddělení studijní
oddělení vědecké
oddělení hospodářské
oddělení práce a mezd
oddělení technické a provozní
mzdová účtárna
správa budov
bezpečnostní útvar
podací protokol a rozmnoţovna
16 910 LABORATOŘ VÝPOČETNÍ TECHNIKY
16 950 ZAHRADA LÉČIVÝCH ROSTLIN
16 970 BIOANALYTICKÉ CENTRUM
46
ČESKÉ FARMACEUTICKÉ MUZEUM
47
PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ KATEDER A DALŠÍCH
FAKULTNÍCH PRACOVIŠŤ
Zpracovali Ludmila Hýţová, Eva Kopalová, Ludmila Kynkorová, Emil Valenta
V této části podáváme soupis pracovníkŧ kateder a dalších pracovišť od roku 1969 do
současnosti, tj. do 30.4.1994. Nejdříve je uvedeno vedení pracoviště a za ním následuje
abecedně uspořádaný soupis osob vţdy s datem narození v závorce, funkčním označením
a datem nástupu do zaměstnání a příp. datem jeho ukončení. Ţeny, které se během pŧsobení
na FaF provdaly, mají uvedeno nové i dívčí jméno. Akademické a vědecké tituly jsou uváděny
podle současného stavu. Zpravidla nejsou zaznamenány osoby s kratším neţ tříměsíčním
pracovním úvazkem, pro značný rozsah nejsou zachyceny osoby na studijních pobytech.
51
16 110
KATEDRA BIOFYZIKY A FYZIKÁLNÍ CHEMIE
od šk.r. 1989/1990
KATEDRA FYZIKÁLNÍ CHEMIE
od 1. 4. 1970
vedoucí katedry
Doc. RNDr. PhMr. Jiří Volke, CSc.
01.04.1970 - 30.09.1973
Prof. Ing. Jiří Gasparič, DrSc.
01.10.1973 - 31.07.1990
Doc. RNDr. Ing. Stanislav Ďoubal, CSc.
01.08.1990 - dosud
tajemník katedry
Doc. Ing. Jiří Mackŧ, CSc.
01.09.1970 - 31.07.1987
RNDr. Ing. Stanislav Ďoubal, CSc.
01.08.1987 - 31.07.1990
zástupce vedoucího katedry
RNDr. Petr Klemera, CSc.
01.08.1990 - dosud
Cabicarová Sylvie (3.2.1948)
samostatný pracovník
08.03.1977
Čapková - Fišerová Lenka (8.5.1953)
samostatný referent
01.10.1980
Číţková - Jindrová Milena (12.9.1952)
asistent
01.09.1973 - 31.10.1975
Dolejš Josef RNDr. (3.5.1960)
odborný asistent
01.04.1994
Ďoubal Stanislav Doc. RNDr. Ing. CSc. (2.2.1946)
docent
06.09.1971
Gasparič Jiří Prof. Ing. DrSc. (23.4.1926)
profesor
01.10.1973 - 31.08.1991
Heková Jaroslava (12.3.1931)
samostatný referent
01.06.1976 - 30.09.1980
Hronek Miloslav PharmDr. (10.8.1962)
odborný asistent
01.09.1988 - 15.10.1989
52
Hrubý Miroslav Ing. (18.8.1947)
odborný asistent
21.12.1970 - 31.12.1972
Klemera Petr RNDr. CSc. (11.8.1943)
odborný asistent
01.09.1970
Koubalíková Kristína PharmDr. (29.6.1962)
asistent
01.09.1987 - 15.05.1988
Koula Václav RNDr. (26.12.1961)
odborný pracovník
01.10.1986 - 31.01.1994
Kučová Daria PharmDr. CSc. (14.9.1959)
vědecká aspirantka
01.08.1986 - 31.08.1990
odborná asistentka
17.09.1990
Lázníčková Alice Doc. Ing. CSc. (23.1.1948)
docent
01.09.1991
Mackŧ Jiří Doc. Ing. CSc. (3.5.1925)
docent
01.09.1970 - 31.08.1987
Mlezivová Jana PharmDr. (19.6.1964)
asistent
01.09.1988
Musilová - Suchá Jana (9.11.1956)
myčka labor. skla
01.01.1986 - 30.04.1988
Novotná Milada (17.7.1925)
myčka labor. skla
01.05.1985 - 31.12.1985
Procházková Miluše (15.11.1968)
samostatný pracovník
21.11.1989 - 31.05.1990
Sedmíková - Barcuchová Antonie RNDr. CSc. (15.10.1949)
odborný asistent
01.10.1978
Stojanová - Kalousová Libuše (31.10.1950)
asistent
01.08.1970 - 31.12.1976
Svobodová Ludmila (13.9.1952)
myčka labor. skla
11.05.1981 - 04.04.1983
Vaníčková - Paţoutová Alena PharmDr. (27.5.1957)
odborný pracovník
01.07.1983 - 05.06.1985
Zimák Jiří PharmDr. Ing. CSc. (11.8.1941)
odborný asistent
23.02.1971 - 30.04.1994
Ţiţková Jana (6.1.1942)
sam. pracovník spec.
01.09.1970
53
16 120
KATEDRA ANORGANICKÉ A ORGANICKÉ CHEMIE
od 1. 12. 1969
vedoucí katedry
Doc. RNDr. PhMr. Karel Palát, CSc.
01.08.1971 - 31.03.1974
Doc. RNDr. PhMr. Milan Čeladník, CSc.
01.04.1974 - 31.07.1990
Prof. RNDr. Karel Waisser, DrSc.
01.08.1990 - dosud
tajemník katedry
RNDr. Jiří Vanţura
01.04.1971 - 31.08.1976
RNDr. PhMr. Jaroslav Sova, CSc.
01.09.1976 - 31.08.1990
zástupce vedoucího katedry
RNDr. Jarmila Vinšová, CSc.
01.09.1990 - 13.03.1994
PharmDr. Miloš Macháček, CSc.
14.03.1994 - dosud
Bártová - Podešvová Hana Ing. (13.5.1959)
asistent
07.05.1984 - 31.07.1985
Čechová Jiřina (12.7.1945)
myčka labor. skla
01.06.1971 - 31.08.1972
Čeladník Milan Doc. RNDr. PhMr. CSc. (17.12.1923)
docent
01.08.1971 - 31.08.1991
Čermáková Hana (22.9.1946)
myčka labor. skla
10.01.1973 - 31.01.1978
Doleţalová Hana (10.10.1933)
myčka labor. skla
18.08.1980 - 30.04.1990
Drkulová Olga (6.5.1940)
myčka labor. skla
04.03.1974 - 31.07.1974
Hlavatá Jitka RNDr. (24.11.1951)
asistent
04.08.1975 - 31.08.1976
Horáková Jarmila (28.7.1936)
myčka labor. skla
23.01.1978 - 30.06.1980
Hrabálek Alexander PharmDr. CSc. (2.6.1956)
odborný asistent
01.01.1982
54
Chadimová Ludmila (18.1.1944)
sam. pracovník spec.
01.09.1972 - 16.04.1994
Chmelařová Rŧţena (1.11.1944)
samostatný pracovník
01.09.1971 - 31.03.1974
Jančárek Petr (12.4.1946)
samostatný pracovník
07.09.1993
Jíška Stanislav RNDr. (16.4.1947)
odborný asistent
01.08.1970 - 31.03.1977
Kaštanová Jarmila (17.12.1947)
odborný referent
01.01.1987 - 23.11.1990
Klofandová Mária (4.12.1952)
myčka labor. skla
01.02.1980
Klimešová Věra RNDr. CSc. (18.8.1952)
odborný asistent
01.12.1976
Kohoutková - Dadáková Květoslava PharmDr. (14.8.1956)
vědecký aspirant
01.09.1982 - 31.08.1988
Koščál Svatopluk RNDr. (2.4.1950)
asistent
01.08.1974 - 31.12.1976
Košťálová Zlatica RNDr. (5.4.1947)
asistent
01.08.1971 - 31.03.1973
Kubicová Lenka PharmDr., CSc. (21.5.1964)
vědecký aspirant
01.11.1988 - 31.05.1993
Kuneš Jiří PharmDr. CSc. (24.7.1965)
odborný asistent
01.09.1991
Macek Vítězslav (17.5.1922)
asistent I
01.01.1970 - 31.11.1975
Macháček Miloš PharmDr. CSc. (5.9.1954)
odborný pracovník VVZ
01.08.1978
Machanová Milada (14.1.1920)
sam. administrat. prac.
01.01.1983 - 31.12.1986
Matějová Anna (8.1.1926)
referent
06.04.1977 - 31.12.1982
Opletalová Václava (16.9.1955)
myčka labor. skla
01.08.1974 - 31.05.1975
Palát Karel Doc. RNDr. PhMr. CSc. (28.1.1924)
docent
01.08.1971 - 31.03.1974
Palát Karel PharmDr. CSc. (6.10.1957)
odborný asistent
01.03.1985
Pechalová - Sochorová Eva RNDr. (28.5.1955)
odborný asistent
01.08.1979 - 31.08.1986
Pelar Jan Ing. (7.9.1949)
asistent
16.09.1975 - 31.12.1975
Pilařová Miloslava PharmDr. (27.6.1960)
asistent
01.09.1984 - 31.07.1985
55
Ponikelská Iva (6.7.1975)
samostatný pracovník
07.09.1993
Recínová - Maršíková Zdena RNDr. (17.3.1953)
odborný asistent
01.08.1977 - 31.12.1980
Roman Martin PharmDr., CSc. (12.1.1961)
vědecký aspirant
01.09.1987 - 31.08.1988
odborný asistent
01.09.1988
Sova Jaroslav Doc. RNDr. PhMr. CSc. (13.10.1928)
docent
01.08.1971
Smutná Eva (13.3.1948)
sekretářka
01.01.1991
Šabatová Hana (13.10.1945)
technik II
01.04.1970 - 31.05.1972
Štumpfová Bohumila RNDr. (28.10.1947)
asistent
01.08.1972 - 30.09.1973
Tesaříková Dagmar PharmDr. (26.9.1961)
asistent
23.07.1984 - 31.08.1986
Tŧmová Danuše (7.1.1949)
myčka labor. skla
01.10.1972 - 28.02.1974
Valcová - Mašínová Zuzana (11.12.1959)
asistent III
15.09.1979 - 31.08.1981
Vaníčková Soňa (20.7.1952)
asistent II
12.01.1976 - 31.12.1976
Vanţura Jiří Doc. RNDr. CSc. (25.6.1940 - 23.5.1988)
docent
01.08.1971 - 23.05.1988
Vávrová Milena PhMr. (13.5.1932)
odborný asistent
01.01.1974 - 31.07.1974
Vinšová - Dandová Jarmila RNDr. CSc. (17.3.1951)
odborný asistent
01.08.1974
Vrabka Josef (28.7.1943)
sam. pracovník spec.
01.08.1976 - 31.08.1993
Waisser Karel Prof. RNDr. DrSc. (14.2.1936)
profesor
01.09.1972
Zobačová Marie abs. FaF (25.3.1954)
asistent
01.08.1979 - 15.11.1981
Ţiţková Jitka (20.2.1944)
sam. pracovník spec.
01.09.1972
56
16 130
KATEDRA FARMACEUTICKÉ BOTANIKY A EKOLOGIE
1. 9. 1986
KATEDRA FARMACEUTICKÉ BOTANIKY
1. 3. 1970- 31. 8. 1986
vedoucí katedry
místo neobsazeno
1969/1970 - 30.09.1972
DrPh. PhMr. Ing. Jan Baloun, CSc.- pověřen prozatímním vedením
01.10.1972 - 30.09.1976
Doc. DrPh. PhMr. Ing. Jan Baloun, CSc.
01.10.1976 - 31.08.1990
Doc. RNDr. Luděk Jahodář, CSc.
01.09.1990 - 28.021994
Doc. RNDr. Marie Sovová, CSc.- pověřena vedením katedry
01.03.1994
tajemník katedry
Doc. RNDr. Marie Sovová, CSc.
01.08.1971 - 31.08.1990
zástupce vedoucího katedry
Doc. DrPh. PhMr. Ing. Jan Baloun, CSc.
01.09.1990 - 31.01.1992
Doc. RNDr. Marie Sovová, CSc.
01.02.1992 - 28.02.1994
RNDr. Jiřina Dušková, CSc.
01.03.1994
Baloun Jan Doc. DrPh. PhMr. Ing. CSc. (31.7.1928)
docent
01.03.1970 - 16.02.1992
Bartošová Boţena (3.12.1951)
odborná instruktorka
01.10.1974 - 30.06.1975
Benešová Jana (25.7.1946)
sam. pracovník spec.
01.12.1972
Dušková Jiřina RNDr. CSc. (10.10.1948)
odborný asistent
01.08.1971
Gembalová Petra (16.2.1967)
sekretářka
22.01.1991 - (dosud MD)
Jahodář Luděk Doc. RNDr. CSc. (17.12.1948)
docent
01.05.1974
57
Jiroutová Eva (24.12.1941)
sam. pracovník spec.
11.02.1974
Kalvoda Jaroslav (9.12.1926)
samostatný pracovník
04.06.1970 - 30.06.1976
Koutníková Eva (2.3.1952)
asistent II
16.09.1976 - 31.03.1977
Krejzová Marie (29.12.1907)
myčka labor. skla
06.10.1980 - 30.04.1981
Kudrnáčová Jana RNDr. (17.9.1942)
vědecký asistent
01.06.1971 - 30.04.1974
Leifertová Irena RNDr. PhMr. CSc. (4.11.1926)
odborný asistent
01.06.1971 - 31.08.1991
Malínská Dagmar (11.7.1956)
sekretářka
16.12.1991
Opletal Lubomír RNDr. CSc. (27.8.1952)
vědecký pracovník I
01.08.1976
Pazderková Eva (12.4.1937)
sam. pracovník spec.
01.01.1973
Purmová Jindra Ing. (19.7.1969)
asistent
15.03.1994
Sovová Marie Doc. RNDr. CSc. (3.5.1932)
docent
01.08.1971
Stonawski Jiří RNDr. (8.2.1960)
odborný asistent
06.05.1991 - 30.09.1992
Šmídová Helena (14.9.1946)
myčka labor. skla
15.05.1982
Vondrová Ivana RNDr. (24.6.1954)
asistent
01.04.1979 - 31.08.1980
Vrabcová Sylva (1.6.1941)
referent (0,5 úv.)
01.04.1981 - 31.08.1987
Vytlačilová Jitka Mgr. (17.3.1969)
asistent
01.10.1992
Zajícová Alena (24.4.1926)
sam. administrat. prac.
01.10.1987 - 31.05.1991
Ţáková Anna (29.3.1941)
myčka labor. skla
01.10.1972 - 03.05.1980
58
16 140
KATEDRA ANALYTICKÉ CHEMIE
od 1. 3. 1970
vedoucí katedry
Prof. RNDr. PhMr. Vladimír Jokl, DrSc.
01.03.1970 - 31.08.1989
Prof. RNDr. Rolf Karlíček, DrSc.
01.09.1989 - dosud
tajemník katedry
Doc. RNDr. Rolf Karlíček, DrSc.
01.09.1971 - 31.08.1989
RNDr. Petr Solich, CSc.
01.09.1989 - 31.08.1990
zástupce vedoucího katedry
Doc. RNDr. Drahomíra Svobodová, CSc.
01.09.1990 - 31.05.1993
Doc. RNDr. Miroslav Polášek, CSc.
01.06.1993
Cech Marcel Mgr.(2.1.1963)
asistent
01.12.1990 - 31.12.1992
Čapková - Fišerová Lenka (8.5.1953)
samostatný pracovník
01.08.1972 - 30.09.1980
Čeladníková Libereta RNDr. (4.3.1940)
odborný pracovník
16.08.1971 - 31.01.1972
Černá Dagmar (22.11.1938 - 6.6.1988)
sam. pracovník spec.
01.06.1978 - 18.02.1988
Černá Hana (3.4.1957)
asistent
01.09.1981 - 31.08.1982
Černá Libuše (2.9.1941)
sam. pracovník spec.
01.09.1972
Delčevová Irena (27.6.1970)
asistent III
05.09.1988 - 11.06.1989
Dolejšová - Hajnová Jana RNDr. CSc. (5.5.1945)
odborný asistent
15.11.1971
Dušková Dana PharmDr. (23.1.1958)
asistent
01.09.1983 - 31.10.1985
vědecký aspirant
01.11.1985 - 30.09.1990
59
Feiferová - Kulendíková Jana (4.7.1942)
samostatný pracovník
01.11.1973 - 13.08.1978
Fraenkl Maxmilián RNDr. CSc. (4.9.1949 - 16.5.1990)
odborný asistent
01.08.1972 - 28.05.1981
vědecký pracovník
01.08.1981 - 16.05.1990
Havránek Emil Doc. RNDr. CSc. (16.3.1939)
odborný asistent
01.03.1970 - 30.06.1970
Holá Darina (25.4.1968)
asistent III
14.09.1987 - 31.08.1988
Hronešová Marta (27.3.1941)
sam. pracovník spec.
01.01.1976
Chmelařová Rŧţena (1.11.1944)
samostatný pracovník
19.09.1977 - 30.11.1993
Innemannová Zuzana (26.3.1926)
myčka labor. skla
01.12.1972 - 08.05.1991
Jokl Vladimír Prof. RNDr. PhMr. DrSc. (18.1.1926)
profesor
01.03.1970 - 31.08.1991
Karlíček Rolf Prof. RNDr. DrSc. (18.3.1938)
profesor
01.03.1970
Kučerová Jitka (30.1.1958)
sekretářka
01.01.1994 - 30.04.1994
Mokrá - Pospíchalová Jaroslava PharmDr., CSc. (28.2.1956)
odborný asistent
01.01.1983
Otava Zdeněk (14.11.1936)
sam. pracovník spec.
08.11.1971
Petr Václav RNDr. (17.3.1950)
asistent
15.10.1974 - 31.08.1975
Polášek Miroslav Doc. RNDr. CSc. (13.12.1947)
docent
01.11.1970
Pospíšilová - Plavcová Marie RNDr. CSc.(8.4.1946)
odborný asistent
16.04.1972
Solich Petr RNDr. CSc. (9.6.1955)
odborný asistent
01.09.1984
Sovová Jarmila (6.5.1963)
laborantka
11.09.1989
Strnadová Šárka (1.2.1962)
laborantka
01.04.1994
Svobodová Drahomíra Doc. RNDr. CSc. (28.1.1934)
docent
01.03.1972 - 31.05.1993
Tesařová Vlasta (13.12.1952)
asistent II
01.08.1972 - 31.07.1973
Zimáková Milena Ing. (18.3.1942)
odborný asistent
01.11.1975 - 31.07.1977
60
16 150
KATEDRA BIOLOGICKÝCH A LÉKAŘSKÝCH VĚD
od 1.9.1990
KATEDRA LÉKAŘSKÝCH DISCIPLÍN
1969/1970 - 31. 8. 1971
KATEDRA FARMAKODYNAMICKÉ PROPEDEUTIKY
1. 9. 1971 - 31. 8. 1973
KATEDRA FARMAKOLOGICKÉ PROPEDEUTIKY
1. 9. 1973 - 31.8.1990
vedoucí katedry
RNDr. PhMr. Libuše Kopáčová CSc., - pověřená prozatímním vedením
01.10.1971 - 30.09.1976
Doc. RNDr. František Bartoš DrSc.
01.10.1976 - 31.08.1990
Doc. RNDr. PhMr. Libuše Kopáčová CSc.
01.09.1990 - dosud
tajemník katedry
Doc. RNDr. František Bartoš CSc.
01.09.1971 - 30.09.1976
Doc. RNDr. PhMr. Libuše Kopáčová CSc.
01.10.1976 - 31.08.1990
zástupce vedoucího katedry
PharmDr. Petr Jílek, CSc.
01.09.1990
Adamušková Jaroslava (11.8.1952)
myčka labor. skla
01.09.1993 - 30.06.1994
Bartoš František Prof. RNDr. DrSc. (21.12.1923)
docent
01.09.1971 - 31.08.1991
Buchta Vladimír RNDr. CSc. (19.4.1960)
odborný asistent
17.05.1993
Dostálek Miroslav MUDr. (4.8.1964)
odborný asistent
01.10.1990 - 20.02.1993
Dufková Ida (24.9.1959)
myčka labor. skla
22.04.1991 - 31.08.1993
laborantka
01.09.1993
sam. pracovník spec.
01.03.1972 - 15.07.1993
Halmová Jiřina (2.4.1941)
61
Hamáček František MUDr. (8.8.1944)
odborný asistent
01.10.1971 - 31.05.1972
Hrabětová Antonie (29.7.1913)
sam. administrat. prac.
01.01.1977 - 13.07.1979
Hronek Miloslav PharmDr. (10.8.1962)
odborný asistent
01.10.1990
Humlová Ludmila (13.6.1926)
referent
01.06.1985 - 30.09.1990
Chochola Jan RNDr. CSc. (12.11.1964)
odborný asistent
01.11.1992
Jansa František MUDr. (30.5.1949)
asistent
01.09.1973 - 31.05.1974
Jílek Petr PharmDr. CSc. (25.4.1954)
odborný asistent
01.08.1978
Jílková Bohuslava abs. FaF (14.10.1953)
asistent
01.08.1978 - 20.05.1979
Kaňková - Vančurová Marcela PharmDr. CSc. (1.6.1957)
odborný asistent
01.08.1981 - 30.11.1992
Kašpar Petr abs. FaF (14.2.1954)
asistent
01.09.1979 - 31.07.1981
Koblíţková - Černá Olga (1.9.1951)
samostatný pracovník
01.07.1972 - 31.08.1988
Kopáčová Libuše Doc. RNDr. PhMr. CSc. (17.1.1931)
docent
01.10.1971
Kosař Karel MUDr. CSc. (31.1.1949)
odborný asistent
15.08.1974 - 31.08.1994
Kubová Hana PharmDr. CSc. (10.1.1959)
odborný prac. I - VVZ
01.09.1983 - 30.09.1990
Kučerová Jana PharmDr. (29.3.1957)
asistent
01.09.1981 - 31.08.1985
Kudláčková Zdenka Mgr. (27.1.1968)
asistent
01.01.1994
Loskot Jaroslav PharmDr. (26.6.1960)
odborný prac. I - VVZ
01.09.1983 - 31.03.1989
Machová Lenka abs. FaF (20.9.1958)
odborný asistent VVZ
01.09.1981 - 31.03.1983
Matysová Jaroslava (8.4.1949)
samostatný referent II
01.09.1978 - 30.09.1980
Mrkvičková Blanka (17.4.1945)
referent
01.09.1979 - 31.05.1985
Müller Vladimír PharmDr. (22.4.1961)
odborný asistent
01.09.1985 - 30.09.1991
Müllerová Zuzana Ing. (13.4.1959)
samostatný pracovník
03.03.1992
62
Netolická Boţena (26.11.1920)
myčka labor. skla
01.09.1981 - 30.04.1991
Nováková Miluše (13.6.1934)
sam. pracovník spec.
01.01.1972 - 31.03.1991
Novotná Emilie (13.8.1910)
asistent I
19.09.1977 - 30.04.1978
Otavová Alena (2.1.1937)
sam. pracovník spec.
01.09.1974
Pácaltová - Bumbrlová Renata PharmDr. (7.5.1956)
odborný asistent
03.02.1982 - 31.10.1993
Pancířová Marie (7.7.1948)
sam. pracovník spec.
01.01.1971
Pázlerová Lenka (30.3.1974)
samostatný pracovník
01.10.1992
Procházková Jitka Doc. MUDr. CSc. (11.5.1933)
docent
01.10.1975 - 31.07.1991
Prouzová Jana (14.6.1968)
sekretářka
01.10.1990
Radvan Rostislav Doc. RNDr. CSc. (15.9.1923)
docent
01.09.1971 - 31.01.1974
Řeháková Jana (7.10.1905)
myčka labor. skla
15.10.1973 - 31.12.1983
Semecký Vladimír Doc. RNDr. CSc. (13.9.1943)
docent
01.02.1971
Součková Janina (22.5.1932)
myčka labor. skla
03.07.1980 - 31.08.1981
Škranc Oldřich Doc. MUDr. CSc. (6.7.1922)
docent
01.03.1970 - 30.06.1971
Šlechtová Blanka (16.10.1946)
samostatný pracovník
01.01.1986
Šperková - Innemannová Zuzana (1.5.1951)
referent
29.09.1972 - 08.12.1979
Šrámková Marie (12.5.1951)
myčka labor. skla
02.10.1979 - 30.10.1980
Štindlová - Zamazalová Ivana RNDr. (25.6.1949)
asistentka
15.04.1975 - 31.07.1984
Štochlová Marie (16.1.1938)
asistent I
17.05.1971 - 29.02.1972
Tobišková - Vodičková Dagmar (9.4.1958)
asistent III
01.08.1977 - 31.10.1978
Trummová Dana PharmDr. (18.12.1961)
samostatný pracovník
01.09.1989
Višňovská Boţena MUDr. (22.5.1944)
asistent
01.10.1970 - 31.01.1972
63
Vokrouhlíková Jiřina RNDr. (15.2.1949)
odborný asistent
01.08.1972 - 01.11.1978
Vorlová Marie abs. FaF (24.3.1950)
asistent
17.03.1975 - 31.03.1976
Vytlačilová Jitka Mgr. (17.3.1969)
asistent
01.10.1992 - 31.08.1993
64
16 160
KATEDRA BIOCHEMICKÝCH VĚD
od 1.9.1990
KATEDRA BIOCHEMIE
do 31.8.1990
vedoucí katedry
místo neobsazeno
1969/1970 - 30.11.1978
MUDr. Jaroslav Dršata, CSc.- pověřen prozatímním vedením
01.12.1978 - 31.01.1987
Doc. MUDr. Jaroslava Dršata, CSc.
01.02.1987 - dosud
tajemník katedry
Doc. RNDr. Eva Kvasničková, CSc.
01.09.1971 - 31.08.1990
zástupce vedoucího katedry
Doc. RNDr. Eva Kvasničková, CSc.
01.09.1990
Dršata Jaroslav Doc. MUDr. CSc. (25.10.1943)
docent
01.07.1972
Filipová - Raabensteinová Ivana (5.4.1954)
asistent II
15.08.1973 - 16.03.1985
Hais Ivo Prof. MUDr. CSc. (5.7.1918)
samostat. věd. pracovník I
01.10.1970 - 31.07.1988
Horčičko Jan RNDr. CSc. (26.10.1944)
odborný pracovník VVZ
01.04.1978 - 31.12.1978
Hrabětová Antonie (29.7.1913)
sam. administrat. prac.
01.01.1977 - 31.12.1989
Jírovský Bohumil RNDr. (13.1.1948)
odborný asistent
01.08.1973 - 30.11.1976
Král Jan PharmDr. (16.4.1967)
asistent
04.09.1990 - 31.01.1992
Kvasničková Eva Doc. RNDr. CSc. (7.5.1934)
docent
01.09.1971
Macháčková Věra (23.2.1942)
myčka labor. skla
01.05.1990
Melicharová Ludmila PharmDr. (21.6.1962)
vědecký pracovník
01.09.1992 - 15.03.1993
65
Mlezivová Jana PharmDr. (19.6.1964)
odborný asistent VVZ
01.09.1987 - 31.08.1988
Navrátilová Boţena (23.10.1947)
sam. pracovník spec.
02.09.1976
Nekolová Jitka (16.12.1952)
sekretářka
01.11.1993
Netopilová Miloslava PharmDr. (25.3.1967)
vědecký pracovník
01.01.1994
Nobilis Milan PharmDr. CSc. (29.6.1956)
samostat. odborný prac. VVZ
01.07.1980 - 31.12.1989
Pakostová - Matějovská Alena (26.5.1951)
samostatný pracovník
01.08.1972
Petrášová - Tichá Eliška RNDr. (7.8.1951)
vědecký aspirant
06.11.1977 - 31.06.1981
Sonda Ivan (19.11.1949)
asistent II
01.11.1970 - 30.09.1975
Svoboda Jan RNDr. (24.3.1952)
odborný pracovník VVZ
01.08.1978 - 28.02.1982
Szotáková Barbora Ing. (16.3.1964)
odborný asistent VVZ
15.12.1988 - 15.12.1991
odborný asistent
01.01.1994
Šroler Aleš PharmDr. (2.10.1957)
odborný asistent
23.08.1982 - 31.10.1993
Štyndl Milan PharmDr. (16.3.1964)
odborný pracovník VVZ
01.09.1989 - 31.08.1990
Ulbrichová Milena (4.5.1952)
asistent III
04.09.1971 - 03.08.1972
Veselá Jana PharmDr. CSc.(9.3.1956)
odborný asistent
01.08.1980
Vodičková - Stránská Ivana RNDr. (11.6.1961)
odborný asistent
01.08.1976 - 16.08.1986
Wsól Vladimír Ing. (27.9.1967)
odborný asistent
04.09.1990
66
16 170
KATEDRA FARMAKOLOGIE A TOXIKOLOGIE
od 1. 12. 1969
vedoucí katedry
Prof. RNDr. PhMr. Jaroslav Květina, DrSc.
01.09.1969 - 31.01.1990
Doc. RNDr. Pavla Ţáčková, CSc.- pověřená prozatímním vedením katedry
01.02.1990 - 31.08.1992
Prof. MUDr. Zdeněk Fendrich, CSc.
01.09.1992 - dosud
tajemník katedry
Doc. RNDr. Pavla Ţáčková, CSc.
01.02.1971 - 31.01.1990
zástupce vedoucího katedry
RNDr. Jiří Lamka, CSc.
01.02.1990 - 31.08.1992
RNDr. Jiří Vlček, CSc.
01.09.1992 - 28.02.1993
Prof. MUDr. Peter Višňovský, CSc.
01.03.1993 - dosud
Balcarová Jiřina (15.9.1934)
asistent II
01.04.1972 - 30.04.1972
Čápová Radka (23.6.1964)
asistent II
01.11.1986 - 28.02.1991
Deml František Ing. (22.1.1943)
odborný pracovník VVZ
01.09.1971 - 31.10.1973
Dvorská Věra (19.4.1931)
samostatný referent
01.12.1972 - 10.05.1991
Dymeš Alexandr (11.1.1947)
odborný pracovník
05.10.1972 - 31.12.1972
Fabiánková - Svobodová Marcela (7.3.1957)
asistent II
15.08.1976 - 31.10.1977
Felgerová Eva (21.8.1932)
sam. pracovník spec.
31.01.1972 - 31.10.1989
Fendrich Zdeněk Prof. MUDr. CSc. (16.9.1942)
docent
01.02.1971
Fendrichová - Poldová Jana (23.6.1957)
asistent II
15.08.1976 - 31.08.1978
67
Filipová Ivana (5.4.1954)
samostatný pracovník
01.12.1989
Gayerová Jarmila (8.7.1948)
sekretářka
15.09.1971 - 31.08.1973
Gallová Šárka (24.10.1966)
asistent III
01.09.1985 - 31.10.1988
Hájková Lenka (21.4.1962)
asistent II
01.09.1987 - 30.04.1991
Halmová Jiřina (2.4.1941)
samostatný pracovník
01.11.1976 - 31.12.1980
Hoderová - Komárková Jarmila (15.5.1956)
samostatný pracovník
01.09.1975
Holá Markéta (18.9.1968)
sekretářka
01.05.1991 - dosud MD
Hrdina Radomír MUDr. CSc. (27.6.1954)
vědecký pracovník
01.01.1985 - 31.10.1985
odborný asistent
01.01.1992
Hoder Pavel PharmDr. (12.12.1955)
vědecký aspirant
01.08.1980 - 31.08.1984
Herink Josef MUDr. CSc. (14.6.1942)
vědecký pracovník
01.12.1973 - 31.05:1975
Jedličková Blaţena (13.8.1957)
asistent I
01.09.1986 - 31.08.1987
Jindrová Olga RNDr. (27.2.1950)
samostat. odbor. prac. VVZ
04.09.1984
Kholová Michaela (23.12.1968)
asistent III
01.09.1987
Kohoutek Petr PharmDr. (23.11.1955)
samostat. odbor. prac. VVZ
01.08.1980 - 31.01.1988
Kohoutková Květoslava PharmDr. (14.8.1956)
odborný asistent
01.05.1993
Kopecká Libuše PharmDr. (17.7.1966)
odborný asistent
01.07.1992 - 31.08.1993
Krpálek Petr PharmDr. (3.6.1960)
odborný prac. I - VVZ
01.05.1987 - 15.08.1991
Kunová - Matoušková Aneţka (29.11.1950)
samostatný pracovník
01.08.1971 - 31.10.1987
01.04.1991
Květina Jaroslav Prof. RNDr. PhMr. DrSc. akademik ČSAV (19.5.1930) profesor
01.09.1970 - 31.03.1990
Květinová - Šimková Miluše MUDr. (13.9.1944)
01.09.1970 - 31.08.1989
odborný asistent
68
Lamka Jiří Doc. RNDr. CSc. (13.8.1953)
docent
01.08.1977
Lázníček Milan Prof. PharmDr. Ing. CSc. (1.8.1947)
docent
01.12.1973
Lavický Jan PharmDr. CSc. (4.11.1956)
vědecký aspirant
01.10.1982 - 31.05.1985
Littera Jaroslav (31.10.1952)
asistent III
10.01.1973 - 10.08.1973
Macek Karel MUDr. CSc. (3.2.1955)
vědecký aspirant
01.10.1981 - 31.12.1984
Michlová Jitka (7.6.1949)
sam. pracovník spec.
01.09.1970
Marešová - Marhouldová Jana (10.11.1963)
asistent III
01.09.1983 - 31.08.1984
Miletínová Jana PharmDr. (26.12.1962)
odborný asistent VVZ
01.07.1988
Misařová - Vokáčová Jarmila PharmDr. (18.7.1953)
asistent
01.09.1981 - 31.07.1984
Novotná Alena (18.11.1964)
asistent III
01.09.1984 - 31.08.1985
Pavlová - Pospíšilová Vlasta (30.9.1952)
asistent II
01.08.1972 - 31.08.1979
Otavová Alena (2.1.1937)
asistent I
01.05.1971 - 31.08.1974
Perný Stanislav (7.7.1934)
sam. pracovník spec.
01.09.1970
Peška Robert MUDr. (19.2.1967)
asistent
01.01.1994
Polidar Josef (9.12.1951)
asistent III
01.11.1973 - 03.09.1976
Pliščinský Jaromír RNDr. (3.4.1954)
samostat. odbor. prac. VVZ
15.08.1978 - 31.08.1992
Richter Richard PharmDr. (23.5.1963)
odborný pracovník I - VVZ
01.09.1986 - 31.12.1992
Řehák Vladimír (28.1.1957)
asistent I
16.10.1980 - 01.02.1987
Slavík Jaromír PharmDr. (3.1.1962)
odborný pracovník II
01.10.1985
Sojková Blanka (10.4.1966)
asistent III
01.09.1984 - 31.07.1986
Součková Dana (18.2.1961)
samostatný pracovník
01.11.1991
Šrámek Blahoslav PharmDr. Ing. CSc. (7.4.1946)
vědecký pracovník
01.10.1973 - 31.07.1986
69
Štindlová - Zamazalová Ivana RNDr. (25.6.1949)
samostat. odbor. prac. VVZ
01.07.1976 - 31.07.1984
Štětovská - Husáková Marie PharmDr. (30.11.1959)
odborný pracovník VVZ
01.09.1976 - 30.04.1986
Trejtnar František PharmDr. CSc. (17.12.1959)
odborný pracovník VVZ
01.09.1984 - 31.03.1987
odborný asistent
01.02.1993
Višňovský Peter Prof. MUDr. CSc. (20.2.1941)
profesor
01.03.1993
Vlček Jiří RNDr. CSc. (6.1.1954)
odborný asistent
01.09.1979 - 31.08.1993
Vopršalová - Filipová Marie PharmDr. CSc. (27.9.1957)
odborný pracovník VVZ
01.09.1982 - 15.10.1987
odborný asistent
01.09.1990
Zannerová - Procházková Jaroslava (25.6.1949)
asistent I
01.10.1973 - 31.07.1983
Ţáčková Pavla Doc. RNDr. CSc. (6.1.1932)
docent
01.02.1971 - 31.08.1992
Ţurková Eva (5.4.1961)
sekretářka
01.09.1992
70
16 180
KATEDRA FARMAKOGNOSIE
vedoucí katedry
RNDr. PhMr. Josef Hubík, CSc. - pověřen prozatímním vedením
01.06.1971 - 30.09.1976
Doc. RNDr. PhMr. Josef Hubík, CSc.
01.10.1976 - 31.08.1987
Doc. RNDr. Jaroslav Dušek, CSc.
01.09.1987 - dosud
tajemník katedry
RNDr. Jaroslav Dušek, CSc.
01.04.1971 - 31.08.1987
PharmDr. Jan Šícha
01.09.1987 - 31.08.1990
zástupce vedoucího katedry
PharmDr. Jan Šícha, CSc.
01.09.1990 - 29.02.1992
RNDr. Jiřina Spilková, CSc.
01.03.1992 - dosud
Baková Miloslava (22.2.1947)
myčka labor. skla
01.05.1983 - 31.03.1994
Dušek Jaroslav Doc. RNDr. CSc. (20.3.1946)
docent
01.04.1971
Foretová - Špičková Eliška (26.5.1943)
sam. pracovník spec.
11.09.1972
Hroneš Ivo PharmDr. (22.4.1962)
vědecký aspirant
01.09.1987 - 31.08.1989
odborný asistent
01.09.1989 - 29.02.1992
Hubík Josef Doc. RNDr. PhMr. CSc. (29.10.1922 - 12.11.1992)
docent
01.06.1971 - 31.08.1991
Jelínková - Dědičová Soňa (30.5.1961)
asistent II
01.02.1980 - 30.11.1982
Kafková Dobroslava (27.10.1923)
myčka labor. skla
01.09.1980 - 30.11.1982
Kašparová Marie PharmDr. (3.5.1960)
vědecký aspirant
01.09.1985 - 31.08.1993
71
asistent
01.09.1993
Loudová Jaroslava (30.8.1935)
samostatný referent
27.03.1972 - 22.03.1994
Lupoměská Julie (13.9.1916)
uklízečka
04.03.1974 - 31.05.1991
Marešová Monika PharmDr. (5.5.1966)
odborný asistent
01.05.1992 - 31.12.1993
Moravcová Květa (1.6.1942)
samostatný pracovník
23.09.1977 - 31.10.1979
Netíková Jiřina (2.1.1975)
sekretářka
01.02.1994
Petrusová Marta (13.6.1935)
sam. pracovník spec.
01.11.1979
Řezáčová Alena RNDr. CSc. (5.7.1928 - 26.9.1980)
odborný asistent
01.03.1971 - 29.06.1979
Siatka Tomáš PharmDr. CSc. (17.5.1964)
odborný asistent
16.12.1991
Sikyta Bohumil Doc. RNDr. DrSc. (29.8.1932)
docent
01.03.1994
Smetanová Helena (4.5.1929)
myčka labor. skla
01.10.1972 - 30.06.1980
Spilková Jiřina RNDr. CSc. (31.8.1952)
odborný asistent
15.08.1976
Svatošová Květoslava (28.5.1946)
samostatný pracovník II
01.01.1980
Šedová - Ďaďourková Marcela (20.11.1947)
samostatný pracovník I
01.08.1972
Šícha Jan PharmDr. CSc. (13.6.1955)
odborný asistent
01.08.1979 - 29.02.1992
Šita František RNDr. CSc. (20.11.1937)
odborný asistent
01.09.1971 - 30.04.1980
Štarhová Helena RNDr. (12.4.1940)
odborný asistent
01.01.1972 - 31.09.1977
Tŧmová - Chmelíková Lenka PharmDr. CSc. (11.11.1955)
odborný asistent
01.11.1985
Valášková Ludmila (6.1.1958)
asistent III
01.08.1977 - 31.07.1978
Veisová - Skalická Věra (24.6.1955)
asistent II
01.01.1976 - 31.07.1977
Vondrová - Trnková Ivana PharmDr. (24.6.1954)
odborný asistent
01.09.1986
72
16 190
KATEDRA FARMACEUTICKÉ CHEMIE A KONTROLY LÉČIV
od 1.9.1990
KATEDRA FARMACEUTICKÉ CHEMIE
1. 6. 1970- 31.8.1990
vedoucí katedry
Doc. RNDr. PhMr. Bohuslav Melichar, CSc.
01.06.1970 - 30.09.1973
zástupce vedoucího katedry
Doc. RNDr. PhMr. Milan Zahradníček, CSc.
01.10.1971 - 31.03.1974
vedoucí katedry
Prof. RNDr. PhMr. Karel Palát, CSc.
01.04.1974 - 31.07.1990
Doc. RNDr. Jiří Hartl, CSc.
01.08.1990 - dosud
tajemník katedry
RNDr. Jiří Hartl, CSc.
01.03.1971 - 31.08.1976
Doc. RNDr. PhMr. Milan Zahradníček, CSc.
01.09.1976 - 31.08.1982
Doc. RNDr. Jiří Hartl, CSc.
01.09.1982 - 31.07.1990
zástupce vedoucího katedry
Doc. RNDr. Jiří Klimeš, CSc.
01.08.1990 - dosud
Caha Jaroslav PharmDr. (21.6.1962)
odborný asistent
01.09.1985 - 30.06.1989
Čeřovská Jana RNDr. (16.5.1951)
asistentka
01.08.1974 - 31.07.1977
Dlabal Karel PharmDr. (17.10.1953)
odborný asistent
01.08.1979 - 30.09.1991
Doleţal Martin PharmDr. (15.3.1961)
odborný asistent
01.09.1984
Fialová - Petříková Vlasta PharmDr. (2.7.1959)
asistentka
01.09.1983 - 20.08.1985
73
Glossová Mária RNDr. (21.2.1954)
asistentka
26.07.1978 - 30.06.1979
Grossová Hana (23.9.1951)
myčka labor. skla
23.09.1991
Hartl Jiří Doc. RNDr. CSc. (26.3.1938)
docent
01.03.1971
Hladká - Macháčková Iva (7.5.1953)
asistentka II
01.08.1972 - 18.09.1980
Hofhansová Marie (25.6.1934)
samostatná referentka
12.02.1976
Hochmanová Libuše Ing. (23.12.1952)
asistentka
01.10.1977 - 30.04.1978
Hronová Věnceslava (26.4.1951)
samostatný pracovník
01.06.1976
Hrubá Zdeňka RNDr. (28.5.1954)
asistentka
06.03.1979 - 05.08.1979
Hrušková Miloslava PharmDr. (31.12.1958)
asistentka
01.09.1982 - 31.08.1983
Chmelařová Rŧţena (1.11.1944)
referentka
01.04.1974 - 18.09.1977
Chocholoušová - Ptáčková Jaroslava RNDr. (30.8.1952)
odborná asistentka
01.08.1975 - 31.01.1983
Jerichová Marie (13.3.1939)
referentka
01.10.1975 - 11.02.1976
Jírovská Marie (18.5.1949)
asistentka I
01.02.1974 - 30.04.1976
Karlíčková Drahomíra (29.3.1941)
sam. pracovník spec.
01.09.1971
Kastner Petr PharmDr. (9.7.1963)
asistent
01.09.1986
Kervitzerová Zora RNDr. (22.7.1954)
asistentka
01.08.1978 - 31.07.1979
Klimeš Jiří Doc. RNDr. CSc. (1.4.1950)
docent
01.10.1976
Kňourková Eva RNDr. (2.12.1953)
asistentka
01.08.1979 - 15.08.1980
Korpas Pavel PharmDr. (17.8.1962)
asistent
12.08.1985 - 31.03.1988
Krejčová Milada RNDr. (11.5.1954)
odborná instruktorka
01.08.1978 - 31.07.1979
Krinková Jana PharmDr. (1.4.1965)
asistentka
01.02.1993
Marešová Marie RNDr. (22.9.1944)
asistentka
10.11.1973 - 31.07.1975
74
Melichar Bohuslav Doc. RNDr. PhMr. CSc. (6.7.1906 - 10.3.1989)
docent
01.06.1970 - 30.09.1973
Miletín Miroslav PharmDr. (24.10.1961)
odborný asistent
01.07.1988
Mokrý Milan RNDr. (1.1.1954)
odborný asistent
01.08.1980
Němcová Marta (20.12.1923)
myčka lab. skla
08.07.1980 - 31.05.1990
Novotný Stanislav (27.4.1936)
sam. pracovník spec.
01.08.1975 - 31.03.1992
Ondráček Jiří RNDr. (12.3.1950 - 8.1.1974)
asistent
01.08.1973 - 08.01.1974
Opletalová - Šlejtrová Veronika RNDr. (18.8.1955)
odborná asistentka
01.09.1980
Palát Karel Prof. RNDr. PhMr. CSc. (28.1.1924)
profesor
01.04.1974 - 31.08.1990
Pŧţová - Holečková Hana RNDr. (23.1.1947)
odborná asistentka
01.08.1972 - 31.07.1978
Rusková - Voláková Lenka PharmDr. (20.7.1965)
odborná asistentka
01.09.1989
Sochor Jaroslav RNDr. (12.4.1954)
odborný asistent
01.08.1978
Stejskalová - Kernerová Lenka (11.7.1965)
asistentka III
06.09.1983 - 20.10.1986
Šintáková Libuše (1.11.1954)
samostatný pracovník
01.08.1986
Tlustá - Kristejnová Karin PharmDr. (5.9.1953)
odborná asistentka
01.03.1984 - 31.08.1986
Tomčíková - Rŧţičková Lenka RNDr. (14.3.1955)
asistentka
01.10.1979 - 31.08.1980
Veverková Helena (28.2.1951)
samostatný pracovník
05.11.1990
Vojtíšek Tomáš (25.3.1969)
samostatný pracovník
01.05.1992
Vontor Tomáš Doc. PharmDr. Ing. CSc. (2.10.1945)
docent
01.11.1972 - 31.01.1992
Zahradníček Milan Doc. RNDr. PhMr. CSs. (26.1.1922)
docent
01.10.1971 - 31.08.1986
Záveská - Holubová Ivana (21.10.1947)
asistentka I
03.03.1975 - 29.02.1984
75
16 210
KATEDRA FARMACEUTICKÉ TECHNOLOGIE
11. 5. 1971
KATEDRA GALENICKÉ FARMACIE
1. 6. 1970 - 11. 5. 1971
vedoucí katedry
Doc. RNDr. PhMr. Hubert Ţáček, CSc.
01.01.1971 - 31.08.1986
Doc. RNDr. Milan Řehula, CSc.
01.09.1986 - 31.07.1990
Doc. RNDr. Miroslav Muţík, CSc.
01.08.1990 - dosud
tajemník katedry
RNDr. Luboš Štarha, CSc.
01.09.1971 - 01.04.1974
RNDr. Zdeněk Zatloukal, CSc.
01.09.1974 - 31.08.1975
RNDr. Miroslav Muţík, CSc.
01.09.1975 - 31.07.1990
zástupce vedoucího katedry
Doc. RNDr. Milan Řehula, CSc.
01.08.1990 - dosud
Bendlová Hana (22.4.1957)
asistent
01.08.1985 - 20.05.1987
Borovičková Lenka (25.10.1970)
samostatný pracovník
01.09.1989 - 31.12.1989
Dittrich Milan RNDr. CSc. (4.12.1950)
odborný asistent
01.08.1975
Doleţal Pavel RNDr. CSc. (3.10.1949)
odborný asistent
01.08.1977
Fantová Blanka (18.10.1950)
samostatný pracovník
01.10.1972
Fendrichová - Poldová Jana (23.6.1957)
samostatný pracovník
01.09.1978
Filipová Anna (15.4.1925)
sam. administrat. prac.
01.09.1987 - 31.05.1991
Hájková Helena (18.6.1958)
asistent III
01.08.1977 - 31.07.1978
76
Hájková Lenka (21.4.1962)
asistent II
13.01.1986 - 31.08.1987
01.05.1991
Kladivová Olga (24.2.1936)
administrat. pracovník
01.09.1972 - 30.04.1979
Koblíţková Soňa (7.6.1963)
sekretářka
13.05.1992
Kopecká Jana PharmDr. (13.1.1963)
asistent
01.09.1986 - 28.02.1987
Kratochvílová Jana (18.4.1972)
samostatný pracovník
01.10.1990 - 05.09.1991
Lešetický Jiří abs. FaF (30.8.1956)
vědecký aspirant
01.08.1980 - 28.02.1982
Melichar Luboš PharmDr. (5.7.1960)
odborný asistent
01.09.1984 - 30.04.1994
Musilová Marie RNDr. CSc. (11.8.1948)
odborný asistent
01.06.1982
Muţík Miroslav Doc. RNDr. CSc. (25.2.1948)
docent
01.09.1971
Muţíková - Semecká Jitka PharmDr. (25.10.1965)
odborný asistent
01.10.1992
Novotný Stanislav (27.4.1936)
samostatný pracovník
01.03.1973 - 31.07.1975
Palečková Martina (2.1.1971)
samostatný pracovník
01.01.1990 - 31.08.1990
Prokopová - Šabatová Hana (13.10.1945)
asistent I
01.06.1972 - 31.01.1981
Rambousková Markéta (6.1.1973)
sekretářka
01.09.1991 - 15.05.1992
Řehula Milan Doc. RNDr. CSc. (4.1.1950)
docent
10.09.1983
Slanina Jiří (28.3.1946)
samostatný pracovník
01.07.1975 - 31.12.1985
Smetanová Věra PharmDr. (9.10.1962)
odborný asistent
01.02.1990 - 02.07.1992
Stryhalová Dagmar (18.4.1967)
laborantka
01.02.1989 - 14.06.1989
Šklubalová Zdeňka PharmDr. (18.7.1960)
odborný asistent
23.07.1984
Šnejdrová Eva PharmDr. (15.12.1963)
vědecký aspirant
01.09.1987 - 31.08.1989
odborný asistent
01.09.1989
77
Štarha Luboš RNDr. CSc. (10.2.1935 - 25.12.1975)
odborný asistent
01.09.1971 - 06.04.1974
Teichmanová Eva (22.3.1956)
samostatný pracovník
18.10.1982
Vrabcová Sylva (1.6.1942)
samostatný referent
20.08.1979 - 31.08.1987
Zatloukal Zdeněk Doc. RNDr. CSc. (21.2.1946)
docent
01.09.1971
Ţáček Hubert Doc. RNDr. PhMr. DrSc. (7.8.1924)
docent
01.06.1970 - 31.08.1991
78
16 220
KATEDRA SOCIÁLNÍ A KLINICKÉ FARMACIE
od 1. 9. 1993
KATEDRA ORGANIZACE A ŘÍZENÍ FARMACIE
1. 12. 1969 - 31. 8. 1993
vedoucí katedry
Prof. RNDr. PhMr. Jan Solich, CSc.
01.07.1971 - 31.08.1990
Prof. RNDr. PhMr. Jan Solich, CSc. - pověřen prozatímním vedením katedry
01.09.1990 - 31.01.1991
Doc. RNDr. Stanislava Hartlová, CSc. - pověřena prozatímním vedením katedry
01.02.1991 - 31.12.1992
Doc. RNDr. PhMr. Václav Rusek, CSc. - pověřen prozatímním vedením katedry
01.01.1993 - 30.04.1993
Doc. RNDr. PhMr. Václav Rusek, CSc.
01.05.1993 - 31.08.1994
tajemník katedry
Doc. RNDr. Stanislava Hartlová, CSc.
01.03.1971 - 31.08.1989
RNDr. JUDr. Vladimír Kostka, CSc.
01.09.1989 - 31.08.1990
zástupce vedoucího katedry
Doc. RNDr. Stanislava Hartlová, CSc.
01.09.1990 - 31.01.1991
neobsazeno
01.02.1991 - 31.08.1992
Doc. RNDr. PhMr. Václav Rusek, CSc.
01.09.1992 - 31.12.1992
Doc. RNDr. Stanislava Hartlová, CSc.
01.01.1993 - dosud
Andrýsová Irena RNDr. CSc. (22.8.1931 - 12.5.1983)
odborný asistent
01.09.1972 - 12.05.1983
Bareš Václav PharmDr. (8.4.1962)
vědecký aspirant
01.10.1986 - 31.03.1989
odborný asistent
01.04.1989 - 31.07.1990
asistent
01.09.1979 - 31.01.1980
Bártová Eva (26.11.1959)
79
Dědičová Jarmila (30.1.1931)
asistent
01.06.1972 - 31.05.1978
Dofková Ludmila RNDr. CSc. (15.1.1933)
odborný asistent
01.10.1971 - 28.02.1989
Dvořáková - Wolfová Eva Mgr. (23.2.1967)
asistent
01.01.1994
Fifková - Šilerová Věra RNDr. (16.2.1951)
odborný asistent
01.08.1974 - 14.08.1984
Flusková Blanka PharmDr. CSc. (24.9.1956)
odborný asistent
04.08.1980 - 31.10.1992
Haluzová Dana PharmDr. (19.9.1960)
asistent
01.09.1992 - 31.01.1994
Hartlová Stanislava Doc. RNDr. CSc. (8.3.1940)
docent
01.03.1971
Höögová - Riegerová Alice PharmDr. (10.4.1963)
vědecký aspirant
01.10.1989 - 30.04.1990
Hojgrová Jitka (12.12.1952)
asistent
01.03.1978 - 31.01.1980
Holeček Tomáš (26.12.1950)
sam. pracovník spec.
01.11.1978
Hýţová Ludmila (12.6.1935)
sam. pracovník spec.
01.03.1971 - 30.06.1990
Chlapek Dušan RNDr. CSc. (3.6.1952)
odborný asistent
01.08.1975 - 30.11.1983
Jišková Soňa abs. FaF (17.10.1948)
odborný asistent
01.09.1974 - 30.06.1975
Kapounová Eva RNDr. (9.1.1934)
odborný asistent
01.07.1971 - 30.09.1972
Kartíková Naděţda RNDr. (16.12.1945)
odborný asistent
17.04.1990 - 31.08.1991
Kladivová - Koktová Marie PharmDr. (13.8.1957)
odborný asistent
01.08.1981 - 15.12.1992
Klemerová - Sedláková Věra Mgr. (18.7.1943)
odborný asistent
01.03.1972
Kopalová Eva (14.7.1951)
sam. pracovník spec.
01.10.1990
Kostka Vladimír JUDr. RNDr. CSc. (30.5.1952)
odborný asistent
01.01.1980 - 15.10.1991
Kotlářová Jana RNDr. (13.5.1956)
odborný asistent
01.05.1993
Kroutilová Táňa (18.2.1950)
samostatný pracovník
01.02.1976 - 31.08.1991
Kučerová Zdena RNDr. (23.3.1935)
odborný asistent
15.10.1986 - 31.12.1993
80
Kynkorová Ludmila (21.11.1945)
sam. pracovník spec.
01.01.1974
Lopaur František RNDr.(9.4.1934)
odborný asistent
01.10.1971 - 31.12.1978
Nechvílová Milena (20.1.1946)
samostatná referentka
01.01.1971 - 31.10.1989
Nejedlová Gabriela RNDr. PhMr. (22.10.1926)
odborný pracovník VŠ
15.01.1985 - 31.05.1985
16.09.1985 - 15.12.1985
13.01.1986 - 15.04.1986
13.10.1986 - 07.01.1988
Neuwirth Otmar (20.9.1931)
sam. pracovník spec.
01.08.1970 - 31.08.1986
Nováková Ilona (9.12.1956)
sekretářka
01.01.1990 - 09.02.1992
Nyklíčková Naděţda abs. FaF (19.8.1948)
odborný asistent
01.09.1976 - 30.09.1978
Olivová Vladana (23.11.1954)
sekretářka
01.05.1992
Pokludová - Léblová Anna PharmDr. (6.4.1956)
odborný asistent
15.08.1984 - 14.08.1987
Poncová Marie abs. FaF (16.12.1948)
odborný asistent
16.04.1984 - 30.06.1984
Práznovcová Lenka PharmDr. (12.3.1962)
odborný asistent
01.01.1994
Rusek Václav Doc. RNDr. PhMr. CSc. (25.2.1928)
docent
01.08.1971
Samková Milada RNDr. PhMr. CSc. (26.6.1930)
odborný asistent
01.10.1973 - 31.03.1987
Shromáţdil Petr Ing. (8.1.1951)
sam. odborný prac.
01.04.1986 - 30.06.1990
Smečka Vladimír Doc. RNDr. PhMr. CSc. (9.1.1928)
docent
01.10.1971 - 31.08.1991
Solich Jan Prof. RNDr. PhMr. CSc. (11.2.1928)
profesor
01.07.1971 - 31.08.1993
Strnadová Věra RNDr. (22.12.1934)
odborný asistent
01.07.1971 - 30.09.1972
Středová Eva PharmDr. (30.7.1964)
odborný asistent
01.02.1990 - 30.04.1992
Ševčík Hugo PhMr. (26.1.1913)
odborný pracovník VŠ
17.09.1979 - 31.12.1979
81
01.09.1980 - 30.09.1980
02.11.1982 - 29.12.1982
Teplíková Libuše (9.8.1944)
asistent
02.12.1970 - 16.01.1976
Valenta Emil PharmDr. (5.3.1962)
vědecký aspirant
01.09.1986 - 31.12.1989
odborný asistent
01.01.1990 - 15.02.1992
odborný asistent
01.10.1979 - 30.04.1993
Kolářová Jana PhDr. (13.4.1950)
odborný asistent
01.09.1990
Semrádová Ilona PhDr. (29.5.1951)
odborný asistent
01.05.1990 - 02.04.1991
Valenta Ladislav Doc. PhDr. CSc. (19.5.1933)
docent
01.05.1990 - 28.02.1991
Zych Jiří PharmDr. (3.2.1952)
Oddělení sociálních věd
82
16 240
KATEDRA ODBORNÉ JAZYKOVÉ PŘÍPRAVY, TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU
1..9. 1990 - 31.8.1993
KATEDRA CIZÍCH JAZYKŮ A TĚLESNÉ VÝCHOVY 1. 9. 1986- 31.8.1990
vedoucí katedry
PhDr. Bohuslav Mánek, CSc.
01.09.1986 - 31.08.1992
vedoucí oddělení cizích jazyků
PhDr. Běluše Zahradníčková
01.09.1986 - 31.08.1992
vedoucí oddělení tělesné výchovy
16 241
Arnoštka Škopová, prom. ped.
01.09.1986 - 01.01.1991
ODDĚLENÍ CIZÍCH ŘEČÍ
1969/1970 - 1973/1974
KABINET CIZÍCH JAZYKŮ
1974/1975 - 1981/1982
KATEDRA CIZÍCH JAZYKŮ
1982/1983 - 1985/1986
vedoucí oddělení, kabinetu, katedry
16 242
PhDr. Běluše Zahradníčková
01.10.1971 - 31.08.1986
ODDĚLENÍ TĚLESNÉ VÝCHOVY
1969/1970 - 1971/1972
KABINET TĚLESNÉ VÝCHOVY
1972/1973 - 31.8.1978
KATEDRA TĚLESNÉ VÝCHOVY
1.9.1978 - 31.8.1986
vedoucí oddělení, kabinetu, katedry
Antonín Kryšpín, prom. ped.
01.10.1970 - 31.08.1986
83
16 240
ODDĚLENÍ TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU
1993/1994
vedoucí
16 250
Mgr. Milan Král
01.01.1991 - dosud
ODDĚLENÍ ODBORNÉ JAZYKOVÉ PŘÍPRAVY
1993/1994
vedoucí
PhDr. Běluše Zahradníčková
01.09.1993 - dosud
Balská Helena (4.1.1946)
referentka
17.04.1989 - 26.03.1993
Bělina Jiří (30.6.1932)
údrţbář
12.10.1992
Feltlová Dana abs. FTVS (3.2.1958)
odborná asistentka
01.06.1988 - 31.08.1990
Fiedlerová Jarmila Mgr. (9.9.1947)
operátorka skladování
01.03.1990 - 26.02.1993
Fridrichová Milena (13.2.1952)
hospodářskosprávní prac.
01.12.1978 - 30.04.1982
Holštejnová - Melkusová Olga PhDr. (22.7.1936)
odborná asistentka
01.09.1972
Jarkovská Anna (20.5.1945)
samostatná referentka
01.11.1987 - 15.04.1989
Khailová Stanislava (5.10.1957)
referentka
01.11.1977 - 31.08.1978
Král Milan Mgr. (13.4.1943)
odborný asistent
01.02.1974
Kratochvílová Olga Mgr. (26.3.1962)
odborná asistentka
01.09.1987 - 31.08.1993
Kryšpín Antonín prom. ped. (18.2.1930)
odborný asistent
01.10.1970 - 31.08.1986
84
Křoustek Jindřich Mgr. (12.8.1952)
odborný asistent
01.09.1987
Kunešová Květuše PhDr. (6.3.1948)
odborná asistentka
01.09.1990
Mánek Bohuslav PhDr. CSc. (18.10.1946)
odborný asistent
14.09.1970 - 31.08.1992
Matějová Anna (8.1.1926)
referentka
05.10.1970 - 30.04.1982
Michálková Stanislava PaedDr. (5.10.1957)
odborná asistentka
01.09.1983
Novotná Jarmila (15.6.1937)
skladnice
01.10.1971 - 31.01.1979
Škopová Arnoštka Mgr. (17.4.1938)
odborná asistentka
01.09.1972
Tomanová Vlasta (6.10.1947)
operátorka skladování
01.01.1979 - 15.03.1990
Trailin Vladimír (29.12.1961)
údrţbář
01.10.1989 - 12.10.1992
Vondráková Marie (30.1.1929)
sekretářka
12.10.1992
Zahradníčková Běluše PhDr. (1.1.1929)
odborná asistentka
01.10.1971
Zajícová Alena (24.4.1926)
sam. administrat. prac.
01.03.1986 - 31.07.1987
85
16 721
INFORMAČNÍ PRACOVIŠTĚ FARMACEUTICKÉ FAKULTY
1.9.1992
ÚSTŘEDNÍ KNIHOVNA
1969/1970 - 1975/1976
ÚSTŘEDNÍ KNIHOVNA- STUDIJNÍ INFORMAČNÍ STŘEDISKO
1976/1977 - 31.8.1982
STŘEDISKO VĚDECKÝCH INFORMACÍ
1.9.1982 - 31.8.1992
knihovnice a vedoucí
Barbora Ferencová
01.11.1969 - 31.01.1972
vedoucí
PhMr. Libuše Balcarová
01.02.1972 - 31.12.1981
PhDr. Milada Mottlová
01.01.1982 - 10.02.1985
PhDr. Olga Pitašová
01.09.1985 - 31.08.1992
ředitelka
PhDr. Olga Pitašová
01.09.1992 - dosud
Ing. Jarmila Pirnerová - pověřená prozatímním vedením
01.12.1993
Balcarová Libuše PhMr. (3.12.1922)
odborný prac. VŠ
01.02.1972 - 28.02.1981
Beranová Irena (29.4.1955)
odborný referent
01.04.1994
Dědičová Jarmila (30.1.1931)
odborný referent
01.06.1978 - 31.12.1987
Dvořáková Miloslava prom. fil. (19.7.1950)
odborný referent
01.11.1988 - 31.08.1992
Fabiánová Alena Ing. (18.5.1926)
odborný referent
16.12.1985 - 31.07.1987
10.10.1988 - ?
Ferencová Barbora (5.2.1949)
odborný referent
86
01.11.1969 - 31.01.1974
Horáčková Dagmar (13.12.1951)
asistent II, knihovnice
01.04.1976 - 12.03.1978
Hubáčková Ilona abs. FaF (5.2.1960)
odborný referent
01.02.1988 - 30.06.1988
Kostková Hana PharmDr. (18.9.1953)
odborný referent
01.02.1983 - 06.10.1985
Kronusová Eva (2.1.1925)
referent
01.01.1970 - 30.04.1970
16.09.1970 - 31.12.1970
Mottlová Milada PhDr. (2.1.1944)
vedoucí odborný referent
01.01.1982 - 10.02.1985
Otčenášková - Štefanová Antonie (21.9.1939)
odborný referent
01.10.1970
Pirnerová Jarmila Ing. (3.2.1953)
odborný referent
01.10.1992
Pitašová Olga PhDr. (19.6.1961)
odborný referent
01.09.1985
Šimkovičová Eva (13.5.1948)
odborný referent
01.01.1987
Vrabcová Marie abs. fil. fak. (2.12.1950)
odborný referent
01.10.1987
Zadrobílková Vladimíra (5.5.1949)
asistent I
01.04.1974 - 31.08.1978
87
16 900
DĚKANÁT FARMACEUTICKÉ FAKULTY
Andrlová Jitka (2.12.1940)
skladnice
01.01.1970 - 30.10.1973
Andrýsek Miroslav (5.10.1953)
řidič osobního vozu
05.10.1987 - 31.10.1990
Baková Miloslava (22.2.1947)
podací protokol
01.02.1980 - 30.04.1983
Břeňová Věra (17.12.1948)
pracovnice rozmnoţovny
01.12.1978 - 31.10.1981
Březina Viktor Ing. (9.10.1944)
tajemník fakulty
01.05.1992
Burešová Jarmila (18.5.1952)
samostatná referentka
01.12.1978 - 31.08.1979
Býmová - Manová Jana (21.5.1944)
referent
01.09.1972 - 29.02.1976
Cachová Jaroslava (3.1.1931)
pracovnice rozmnoţovny
15.09.1975 - 31.12.1978
Čáslavský Václav (30.12.1933)
odborný referent
01.01.1992
Dederová Jitka JUDr. (14.11.1959)
odborná referentka
01.09.1983 - 23.01.1985
Dědičová Jarmila (30.1.1931)
samostatná referentka
01.09.1969 - 31.05.1972
Dlabolová Boţena (29.11.1944)
vedoucí správ. útvaru
01.12.1983 - 28.02.1993
Doleţalová Miloslava (8.10.1950)
podací protokol
16.05.1983
Dostál Josef (12.10.1920)
sam. odborný referent
01.01.1979 - 15.01.1992
Draţková Jana (1.5.1944)
podací protokol
01.09.1981
Dulíčková Oluše (18.1.1934)
odborná referentka
04.04.1977 - 31.01.1990
Fiedlerová Jarmila (9.9.1947)
ved. útvaru kádr. a pers. pr.
01.09.1978 - 28.02.1993
Filipová Anna (15.4.1925)
sam. administr. prac.
04.02.1987 - 30.08.1987
Firman Václav (8.6.1912)
referent pro výstavbu
01.01.1976 - 29.02.1980
Fráňová Hana (18.3.1953)
odborná referentka
17.08.1987
88
Hájková Věra (7.10.1938)
podací protokol
06.03.1972 - 30.04.1979
Harrer Bořivoj (4.9.1932)
sam. pracovník spec.
01.01.1970 - 31.12.1973
Heková Jaroslava (12.3.1931)
referent
01.10.1969 - 30.04.1976
Hradilová Věra (2.12.1930)
odborná referentka
01.11.1969 - 31.12.1985
Hrodková Bohumila (3.10.1942)
skladnice
22.06.1981 - 30.06.1987
Hrušková Zdena (12.11.1949)
referentka
01.01.1986 - 30.06.1986
Hyvnarová Vlasta (10.7.1940)
pracovnice rozmnoţovny
01.01.1974 - 31.08.1975
Iblová Blaţena (7.7.1948)
odborná referentka
03.12.1984 - 31.10.1989
Jakubcová Hana (8.7.1960)
samostatný referent
01.01.1992 - 30.04.1993
Jarkovský Josef (22.10.1934)
vedoucí oddělení II
01.01.1970 - 30.09.1993
odborný referent
01.10.1993
Jelenová Marie (26.3.1941)
vedoucí správního útvaru
01.04.1978
Jelínková - Nováková Naďa (27.2.1950)
referentka
01.09.1970 - 31.12.1980
Jerichová Marie (13.3.1939)
odborná referentka
01.09.1975
Jeřábková Helena (30.1.1959)
skladnice
12.01.1981 - 30.06.1981
Kačerová Jitka (9.8.1962)
referentka
01.11.1986 - 09:09.1988
Kačerovská Táňa Ing. (18.5.1962)
odborná referentka
17.09.1984 - 31.07.1985
Kalašová Helena (9.12.1925)
samostatná referentka
01.12.1969 - 31.03.1976
Kopecký Miloslav Ing. (22.9.1951)
odborný asistent
01.10.1991 - 31.12.1993
Kořínková Ivana (15.3.1954)
pracovnice rozmnoţovny
01.03.1981 - 15.04.1982
Koutová Šárka (6.7.1974)
sekretářka
15.02.1993 - 31.12.1993
Kroulová Jaroslava (5.2.1925)
referentka
28.08.1983 - 31.03.1984
89
Kyceltová Irena (6.7.1936)
samostatná referentka
15.10.1973 - 31.07.1991
Kysilka Oldřich (12.1.1949)
samostatný referent
01.01.1994
Lánská Marie (20.6.1940)
odborný referent
01.01.1989 - 30.09.1991
Landsmann Josef (15.2.1947)
řidič osobního vozu
01.06.1972 - 15.05.1987
Marečková Věra (20.9.1923)
samostatná referentka
01.11.1977 - 07.12.1981
Matyášová Marie (10.4.1938)
podací protokol
21.05.1979 - 01.02.1980
Míchalová Marie (6.8.1934)
samostatná referentka
01.07.1976 - 31.05.1991
Nádvorníková Vlasta (29.8.1936)
sam. ref. - ved. odd. II
01.11.1969 - 29.02.1984
Najmanová Dana (3.9.1964)
sekretářka
01.05.1991 (MD)
Němcová Anna (14.5.1946)
odborný referent
06.08.1990 - 31.08.1992
Novotná Alena Ing. (19.2.1970)
sekretářka
01.01.1994
Ondráčková Alena (25.7.1946)
samostatná referentka
01.03.1993
Oščatková Jana Ing. (23.9.1958)
vedoucí HO
01.10.1993
Pácaltová Věra (25.7.1939)
samostatná referentka
01.02.1975 - 31.12.1977
Perný Zdeněk (2.2.1941)
řidič osobního vozu
07.11.1972 - 31.03.1979
Petrţílek Bohumil (29.10.1939)
řidič osobního vozu
01.04.1979 - 31.01.1991
Přidal Zdeněk Ing. (29.8.1947)
tajemník fakulty
01.04.1990 - 29.02.1992
Příhoda René JUDr. (7.4.1953)
sam. odborný referent
01.06.1985 - 31.01.1987
Riedlová Eva (23.12.1947)
referentka
01.12.1989
Rŧţková Emanuela (21.7.1920)
referentka
08.11.1976 - 13.05.1977
Říhová Marie (6.5.1931)
odborná referentka
04.02.1976 - 15.12.1983
Sahánková Bohuslava (7.7.1927)
sam. odborná referentka
22.05.1972 - 31.10.1983
90
Shejbalová Vlasta (22.3.1958)
odborná referentka
01.11.1989
Simonová Milena (27.5.1959)
sekretářka
01.06.1992 - 31.12.1992
Skálová Vlasta (20.4.1946)
skladnice
01.02.1988
Slavíček Václav (30.6.1914)
ved. útvaru pro kádr. práci
01.04.1972 - 30.06.1974
Šejvl Jan JUDr. (24.3.1924 - 27.10.1989)
odborný referent
01.07.1986 - 27.10.1989
Šimkovičová Eva (13.5.1948)
odborná referentka
10.01.1986 - 31.12.1986
Špaček Jaroslav Ing. (16.2.1928 - 6.1.1993)
tajemník fakulty
01.01.1970 - 28.02.1990
Špičan Martin Ing. (11.5.1949)
ved. odbor. referent spec.
01.08.1987 - 30.09.1989
Škop Václav (23.8.1915)
odborný referent CO
16.01.1976 - 31.01.1979
Tenglerová - Šmídová Helena (5.10.1935)
odborná referentka
17.09.1969 - 31.05.1991
Tláskal Miloš (27.9.1953)
sam. administr. prac. - telef.
19.12.1974
Tomanová Květa (19.2.1951)
odborná referentka
01.01.1990
Vanţurová Ivana (16.11.1944)
odborná referentka
01.10.1971
Vavřínová Eliška (16.4.1929)
sam. odborná referentka
01.07.1970 - 31.08.1990
Vychytilová Hana (16.12.1963)
samostatná referentka
15.03.1993
Zajícová Alena (24.4.1926)
referentka
01.10.1984 - 30.06.1985
91
16 981
TECHNICKO- PROVOZNÍ ODDĚLENÍ
Andrýsek Miroslav (5.10.1953)
údrţbář
01.11.1990 - 30.09.1993
Bartoš Jiří (25.10.1954)
údrţbář - prov. elektrikář
01.03.1980 - 01.08.1984
Bek Milan (21.07. 1967)
řemeslník spec. - elektron.
01.06.1990 - 31.10.1991
Blaškovič Pavel (14.10.1940)
údrţbář - strojník vzduchot.
01.07.1981 - 30.09.1982
Červinka Bořivoj (18.4.1945)
údrţbář - prov. zámečník
23.01.1980 - 30.09.1981
Drbohlavová Marie (15.4.1940)
kuchařka
01.09.1990 - 30.04.1994
Dvořák Jiří (24.5.1944)
údrţbář - instalatér
01.04.1980 - 28.02.1982
Havelka Josef (17.12.1953)
údrţbář - mech. regul. zař.
01.03.1986
Henych Martin (21.1.1973)
údrţbář
01.05.1992 - 31.08.1993
Henych Miloslav (22.2.1949)
údrţbář - prov. elektrikář
01.11.1972
Junek Vladimír (19.11.1952)
údrţbář - mech. regul. zař.
01.09.1982 - 30.09.1985
Kašpar Josef (24.10.1938 - 22.5.1992)
řemeslník spec. - elektrom.
01.06.1974 - 22.05.1992
Kolichová Stanislava (18.2.1953)
pomocná prac. v kuchyni
01.09.1991
Kudrna Jaromír (24.6.1936)
údrţbář - prov. zámečník
01.05.1980
Kunart Petr (21.6.1949)
údrţbář - instalatér
01.08.1983
Neškudla Pavel (1.6.1943)
vedoucí odborný referent
26.11.1979 - 29.02.1984
Pilař Jaroslav (28.3.1932)
údrţbář - prov. elektrikář
09.10.1984 - 30.04.1992
Pokorný Jiří (8.4.1937)
řemeslník spec. - sklář
01.08.1972
Procházka Miloš (28.12.1939)
údrţbář - truhlář
01.01.1973 - 31.12.1979
Šnejdr Jaroslav (29.10.1938)
sam. pracovník spec.
01.07.1973
92
Šrámek Jaroslav (30.4.1964)
údrţbář - instalatér
01.01.1986
Tázler Zdeněk (24.5.1951)
řidič
01.01.1992
Tomášek Jan (16.5.1943)
řemeslník spec. - str. zám.
01.04.1974
Veverka František (29.4.1910)
řemeslník spec. - elektrom.
19.03.1973 - 30.06.1974
Wohlhöfner Petr (18.1.1972)
elektromechanik
01.06.1992
Zelina Milan (12.11.1963)
údrţbář - mech. elektr. zař.
01.06.1986 - 30.11.1990
93
SPRÁVA BUDOV
Bludská Eva (14.4.1943)
vrátná
31.01.1974
Dostálková Marie (14.6.1907)
šatnářka
30.06.1977 - 06.03.1978
Fenclová Ţofie (24.3.1931)
šatnářka
01.10.1986
Horák Otakar (20.3.1912)
vrátný
01.10.1972 - 31.12.1991
Chládková Olga ((21.9.1927)
šatnářka
01.05.1990
Illich Vladimír (11.7.1915 - 30.6.1990)
vrátný
16.09.1976 - 03.06.1990
Kadaník Jaroslav (12.1.1905)
vrátný
30.05.1972 - 31.12.1976
Kadaníková Rŧţena (9.10.1907)
šatnářka
01.10.1972 - 10.09.1976
Kobza Vladimír JUDr. (13.10.1917)
vrátný
01.10.1983 - 31.07.1990
Kunartová Boţena (23.10.1928)
šatnářka
13.11.1972 - 31.01.1980
Kyralová Eva (20.12.1946)
uklízečka
16.09.1991
Linka Vratislav (28.11.1916)
vrátný, šatnář
01.11.1985 - 26.05.1989
Lukáš František (18.4.1923 - 2.7.1992)
02.07.1992
vrátný
Macháčková Věra (23.2.1942)
uklízečka
14.01.1980
Matějíček Jiří (7.4.1951)
samostatný pracovník
01.08.1990
Milošicová Rŧţena (28.3.1908)
šatnářka
10.09.1976 - 30.06.1977
Moravcová Marie (19.9.1905)
šatnářka
12.09.1977 - 31.12.1978
Müllerová Eliška (13.9.1925)
šatnářka
01.09.1984 - 30.04.1986
Pešková Anna (19.2.1906)
šatnářka
02.10.1978 - 31.12.1984
Petrţílek Bohumil (29.10.1939)
vrátný
01.01.1992
Petrţílek Bohumil ml. (24.11.1962)
vrátný
20.05.1993
94
16.07.1990
-
Petříček Alois (26.4.1912 - ?)
vrátný
01.08.1974 - 26.04.1990
Pleskotová Milada (13.9.1921)
vrátná, šatnářka
09.11.1972 - 03.07.1974
Ráliš František (30. 7.1925)
šatnář
25.04.1989 - 30.04.1990
Seidlová Zdenka (1.3.1939)
uklízečka
17.01.1991
Slavíková Boţena (31.3.1915)
šatnářka
01.01.1979 - 30.09.1986
Staněk Emil (13.10.1912)
vrátný
12.11.1974 - 30.09.1983
Šolín Gustav (12.5.1906)
vrátný
11.11.1972 - 30.11.1973
Štumpfová Miroslava (8.5.1917)
šatnářka
01.03.1978 - 27.11.1978
Tomek Jindřich MVDr. (4.9.1927)
vrátný
20.04.1990
95
16 992
FAKULTNÍ VIVÁRIUM
vedoucí
Stanislav Perný
01.01.1976
Adamuška František (25.6.1945)
chov. a ošetř. labor. zvířat
02.12.1980 - 30.12.1982
Adamušková Jaroslava (11.8.1952)
chov. a ošetř. labor. zvířat
11.11.1980 - 31.08.1993
Adlerová Marie (27.2.1959)
chov. a ošetř. labor. zvířat
18.09.1978 - 31.07.1979
Bartoš Roman (21.10.1961)
asistent I - chov. lab. zvířat
01.06.1985 - 31.01.1986
Berková - Šormová Květoslava (20.10.1949)
chovatel labor. zvířat
02.04.1974 - 31.05.1981
Broţ Richard (20.10.1966)
chov. a ošetř. labor. zvířat
01.09.1985 - 31.08.1986
Cidlinová - Tauchmanová Jiřina (3.2.1969)
chov. lab. zvířat - asistent III
01.09.1987
Dolejš Petr (26.8.1961)
chov. a ošetř. labor. zvířat
20.09.1970 - 19.08.1980
Dušánková Daniela (16.4.1968)
chov. a ošetř. labor. zvířat
01.09.1987 - 31.08.1988
Dvořák František (21.12.1963)
chov. a ošetř. labor. zvířat
06.02.1986 - 31.08.1986
Ešpandrová Magda (27.12.1962)
chov. a ošetř. labor. zvířat
01.09.1982 - 31.08.1983
Fryčáková Svatava (23.5.1959)
chov. a ošetř. labor. zvířat
25.09.1978 - 31.07.1979
Frýdlová Jolana (28.6.1970)
chov. lab. zvířat - asistent III
01.09.1988 - 31.08.1989
Frýdová Eliška (31.12.1936)
chov. a ošetř. labor. zvířat
01.05.1981 - 31.03.1992
Grossmann Radomír (6.3.1962)
chov. a ošetř. labor. zvířat
01.09.1981 - 31.08.1982
Hamplová Lenka (10.12.1965)
chov. a ošetř. labor. zvířat
01.07.1991
Havelková - Karlová Jana (17.10.1953)
chov. a ošetř. labor. zvířat
01.01.1974 - 30.04.1981
Haltuf František (3.4.1956)
chov. a ošetř. labor. zvířat
21.09.1976 - 25.08.1977
96
Chybová Helena (25.8.1959)
chov. a ošetř. labor. zvířat
25.08.1977 - 31.07.1978
Chytrý Václav (23.8.1925)
chov. a ošetř. labor. zvířat
01.03.1987 - 04.04.1991
Jiranová - Rochlová Věra (10.5.1956)
chov. a ošetř. labor. zvířat
01.01.1974 - 22.12.1977
Killer Jan (16.12.1962)
asistent I - chov. lab. zvířat
01.07.1983 - 31.03.1985
vedoucí chovné stanice lab. zvíř.
01.04.1988 - 31.07.1991
Kvasnička Tomáš (10.12.1964)
chov. a ošetř. labor. zvířat
01.09.1983 - 31.08.1984
Kubeček Miroslav (9.5.1965)
chov. a ošetř. labor. zvířat
01.09.1984 - 31.08.1985
Kučerová Marie (20.7.1941)
chov. a ošetř. labor. zvířat
01.01.1974 - 06.12.1975
Král Vladimír (30.1.1963)
chov. a ošetř. labor. zvířat
01.09.1981 - 31.08.1982
Kraus Karel (15.12.1957)
chov. a ošetř. labor. zvířat
19.11.1979 - 30.06.1980
Lacinová Jana ( 5.6.1959)
chov. a ošetř. labor. zvířat
25.09.1978 - 31.07.1979
Lukešová Hana (26.4.1964)
chov. a ošetř. labor. zvířat
01.12.1982 - 31.08.1983
Michalčák Vladimír (27.12.1965)
chov. a ošetř. labor. zvířat
01.09.1984 - 31.08.1985
Michková Rŧţena (4.1.1915)
chov. a ošetř. labor. zvířat
01.04.1973 - 07.09.1977
Morávková Jiřina (17.1.1959)
chov. a ošetř. labor. zvířat
18.09.1978 - 31.07.1979
Nichtová - Burkertová Marcela (4.9.1948)
chov. lab. zvířat - asistent II
01.01.1974 - 31.07.1976
Nováková Jana (21.5.1961)
chov. a ošetř. labor. zvířat
01.02.1981 - 15.08.1981
Novotná Miriam (11.1.1958)
chov. a ošetř. labor. zvířat
14.10.1977 - 31.08.1978
Novotná Milada (8.2.1925)
chov. a ošetř. labor. zvířat
01.01.1974 - 31.12.1987
Novotný Jaromír (26.8.1922)
samost. prac. - chovatel
01.01.1974 - 31.05.1988
Olexová Marie (13.5.1942)
chov. a ošetř. labor. zvířat
01.05.1983 - 07.10.1991
Orlíčková Zuzana (19.2.1959)
chov. lab. zvířat - asistent II
01.10.1986
97
Pelikán Petr (24.3.1968)
chov. a ošetř. labor. zvířat
01.09.1986 - 31.08.1987
Petrová Irena (19.8.1951)
chov. a ošetř. labor. zvířat
01.01.1974 - 30.11.1978
Pišlová Hana (28.1.1958)
chov. a ošetř. labor. zvířat
01.09.1977 - 31.07.1978
Polková - Maťátková Helena (11.9.1953)
chov. a ošetř. labor. zvířat
01.07.1973 - 30.11.1974
Prokopová Věra (12.11.1963)
chov. a ošetř. labor. zvířat
01.02.1986 - 31.08.1986
Ptáčková Hana (20.6.1962)
chov. a ošetř. labor. zvířat
01.09.1980 - 15.08.1981
Rathouská Pavla (22.2.1963)
chov. a ošetř. labor. zvířat
15.09.1981 - 31.08.1982
Rothanzlová Emilie (5.7.1925)
chov. a ošetř. labor. zvířat
08.09.1977 - 30.04.1983
Smečka Roman (23.5.1963)
chov. a ošetř. labor. zvířat
01.09.1982 - 31.08.1983
Smotlachová Jaroslava (24.4.1927)
chov. a ošetř. labor. zvířat
09.02.1976 - 31.07.1976
Suntychová Juliana (8.2.1945)
chov. a ošetř. labor. zvířat
01.06.1974 - 15.09.1974
Špicnerová Olga (19.1.1957)
chov. a ošetř. labor. zvířat
01.09.1976 - 31.08.1977
Šťastná Iva (2.6.1960)
chov. a ošetř. labor. zvířat
11.09.1979 - 12.08.1980
Švehlíková - Jírková Jana (5.4.1958)
chov. a ošetř. labor. zvířat
04.08.1975 - 31.12.1978
Vachatová Jana (19.10.1965)
chov. a ošetř. labor. zvířat
01.09.1984 - 31.08.1985
Valešová Hana (11.9.1965)
chov. a ošetř. labor. zvířat
01.09.1983 - 31.08.1984
Veverková - Ţenatová Irena (10.11.1958)
chov. a ošetř. labor. zvířat
01.07.1977 - 31.08.1981
Věcková Eva (2.8.1959)
chov. a ošetř. labor. zvířat
01.08.1978 - 07.06.1979
Věţník Jan (29.5.1935)
topič - údrţbář
01.04.1988 - 31.08.1989
Zogalová Marcela (18.11.1967)
chov. a ošetř. labor. zvířat
01.09.1986 - 31.08.1987
98
16 722
STŘEDISKO VRCHOLOVÉHO SPORTU MŠMTV ČSR
1. 9. 1989 - 31.12.1990
STŘEDISKO VRCHOLOVÉHO SPORTU MLÁDEŢE MŠMTV ČSR
zřízeno 1978 - 31. 8. 1989
vedoucí
Antonín Kryšpín prom. ped.
01.09.1977 - 31.12.1990
Bendová Naďa (24.11.1966)
hospodářskosprávní prac.
01.01.1986 - 30.08.1986
Bulín Petr (20.12.1937)
vedoucí trenér basketbalu
01.09.1977 - 31.12.1990
Fridrichová Milena (13.2.1952)
hospodářskosprávní prac.
15.11.1978 - 30.04.1982
Holý Petr (29.5.1953)
trenér basketbalu
01.01.1982 - 31.12.1984
Jaroš Petr (9.6.1941)
trenér judo
01.01.1979 - 31.03.1981
Khailová Stanislava (5.10.1957)
hospodářskosprávní prac.
01.02.1977 - 30.08.1978
Koblíţková - Bekerová Soňa (7.6.1963)
hospodářskosprávní prac.
07.06.1982 - 12.05.1992(MD)
Kryšpín Antonín prom. ped. (18.2.1930)
vedoucí střediska
01.09.1986 - 31.12.1990
Míchal Jaroslav PaedDr. (10.1.1957)
metodik
01.11.1983 - 31.12.1990
Novotná Jarmila (15.6.1937)
hospodářskosprávní prac.
01.02.1979 - 31.05.1983
Paţout Ivo PaedDr. (18.4.1958)
trenér judo
15.01.1985 - 31.12.1990
Srdínko René (11.1.1938)
vedoucí trenér judo
01.04.1981 - 31.12.1990
99
LABORATOŘ PRO UMĚLOU VÝŢIVU A METABOLISMUS
1.12.1990 - 30. 6. 1992
VÝZKUMNÉ PRACOVIŠTĚ VRCHOLOVÉHO SPORTU
od r. 1979
Benešová - Patočková Milena PharmDr. (21.4.1964)
vědecký aspirant
01.12.1988 - 31.07.1992
Holečková - Fialová Jana PharmDr. (29.5.1957)
odborný pracovník
01.05.1982 - 31.10.1987
Kohoutek Petr PharmDr. (23.11.1955)
odborný pracovník
01.02.1988 - 31.07.1992
Pavlová Vlasta (30.9.1952)
sam. pracovník spec.
01.09.1982 - 31.07.1992
Rudišar Ladislav Ing. (20.10.1962)
odborný pracovník
01.07.1987 - 28.02.1990
Zobač Pavel RNDr. (26.9.1952)
odborný pracovník
01.11.1979 - 23.09.1988
Zelinová Jana (16.3.1964)
samostatný pracovník
08.01.1990 - 31.12.1990
100
93 200
KABINET ÚSTAVU MARXISMU-LENINISMU UK NA FARMACEUTICKÉ FAKULTĚ
zrušen 30.11.1989
vedoucí kabinetu
Doc. Ing. Libor Kokrda, CSc.
01.10.1970 - 31.12.1974
prom ped. Jan Kaplan, CSc.
01.05.1975 - 01.09.1979
Doc. PhDr. Adolf Mudruňka, CSc.
01.10.1979 - 30.11.1989
Bělohlávek Ivan PaedDr. (5.1.1953)
odborný asistent
16.08.1976 - 30.11.1989
Hájek Ladislav Doc. Ing. CSc. (14.11.1946)
docent
01.02.1978 - 30.06.1982
Janeček Václav Ing. CSc. (22.1.1952)
odborný asistent
16.08.1976 - 30.11.1989
Kaplan Jan prom. ped. CSc. (21.11.1929)
odborný asistent
01.09.1979 - 30.11.1989
Kokrda Libor Doc. Ing. CSc. (1.4.1933)
docent
01.10.1970 - 31.12.1974
Machura Alois PhDr. (12.2.1933)
odborný asistent
01.03.1980 - 30.11.1989
Mudruňka Adolf Doc. PhDr. CSc. (26.6.1935)
docent
01.10.1970 - 30.11.1989
Nedvědová Zdena PhDr. (6.10.1959)
odborný asistent
01.09.1985 - 31.10.1987
Patková Libuše (23.2.1952)
referent
01.02.1987 - 30.11.1989
Semrádová Ilona PhDr. (29.5.1951)
odborný asistent
01.09.1980 - 30.11.1989
Sommer Jiří PhDr. CSc. (28.11.1937)
odborný asistent
12.09.1977 - 31.10.1981
Šormová - Balounová Ivana (20.7.1963)
referent
01.08.1980 - 30.11.1989
Valenta Ladislav Doc. PhDr. CSc. (19.5.1933)
docent
01.09.1988 - 30.11.1989
Zahradníček Jan Doc. PhDr. CSc. (30.11.1930)
docent
01.10.1972 - 31.03.1977
101
16 910
LABORATOŘ VÝPOČETNÍ TECHNIKY
od 1.3. 1990
vedoucí labotaroře
Ing. Ladislav Rudišar
01.03.1990 - dosud
Koula Václav RNDr. (26.12.1961)
správce CESNET
01.02.1994
Kučerová Hana Mgr. (29.6.1961)
odborný pracovník
01.09.1990
Kutíková Marta (10.11.1946)
samostatný pracovník
01.05.1992
Matějíček Milan Ing. (31.3.1963)
samostatný pracovník
01.05.1992 - 28.02.1993
Rejsek Ondřej Ing. (24.2.1956)
samostatný pracovník
01.09.1991
Rudišar Ladislav Ing. (20.10.1962)
vedoucí labotatoře
01.03.1990
Rudišar Karel Ing. (13.7.1970)
správce lokální sítě
01.01.1993
Trejtnar Jiří (23.4.1944)
samostatný pracovník
01.02.1991
102
16 991
CHOVNÁ STANICE LABORATORNÍCH ZVÍŘAT
zrušena 31.3. 1993
vedoucí
16 970
Jaromír Novotný
01.01.1974 - 31.03.1978
Jan Killer
01.04.1988 - 31.07.1991
Lubomír Balcar
01.07.1991 - 31.05.1993
BIOANALYTICKÉ CENTRUM
od 1. 1. 1993
vedoucí
Doc. RNDr. Drahomíra Svobodová, CSc.
01.06.1993
Cech Marcel Mgr. (2.1.1963)
vědecký asistent
01.01.1993
Horová Marie Ing. (6.6.1956)
laborantka
21.06.1993
Kubíček Vladimír Ing. CSc. (14.2.1962)
vědecký asistent
01.03.1993
Svobodová Drahomíra Doc. RNDr. CSc. (28.1.1934)
docent
01.06.1993
103
16 950
ZAHRADA LÉČIVÝCH ROSTLIN
od dubna 1970 se buduje
1. 3. 1991 účelové zařízení
vedoucí zahrady LR
Ing. Jiří Pirner
09.03.1992
Borková Markéta (5.9.1974)
dělník v zahradnictví
01.04.1994
Čihulek Martin (11.2.1972)
technický pracovník
13.04.1992
Pirner Jiří Ing. (15.12.1952)
vedoucí zahrady LR
09.03.1992
ČESKÉ FARMACEUTICKÉ MUZEUM
od 1.7. 1994
vedoucí
Doc. RNDr. PhMr. Václav Rusek, CSc.
01.09.1994
104
JE LATINA SKUTEČNĚ MRTVÝ JAZYK?
Prohlašuji, ţe všechny údaje neoznačené jako obecně
známé citáty jsou pŧvodní a nebyly dosud publikovány.
Doc. PhDr. Bohuslav Mánek, CSc.
Aţ příliš samozřejmě zní odpověď na tuto otázku - ano. Ale bliţší ohledání ukazuje,
ţe tomu zcela tak není. Latina a starořečtina kaţdým rokem oţívají v ústních a písemných
projevech studentŧ prvního ročníku farmaceutické fakulty, dále pučí novými výhonky
a rozsochatě košatí. Virtuozita jazykového projevu studentŧ stoupá nepřímo úměrně se
zúţováním poţadované slovní zásoby (z 60 padesátiminutových lekcí ve dvou semestrech
začátkem sedmdesátých let přes 45 hodin na jejich konci k dnešním 26-28 čtyřicetipětiminutovým lekcím v prvním semestru studia). I kdyţ jediný delší souvislý latinský text,
s nímţ studenti přijdou do styku, je lékařský předpis, dělají, co mohou.
Jako specializovaní odborníci jsou samozřejmě povýšeni nad takové středoškolské
banality, často citované v literatuře předmětu, jako je překlad Praga caput regni - "Praha
zničena deštěm" či veni, vidi, vici - "Véna vidí více", nebo bohyně Pallas Anténa, snad
patronka radioamatérŧ.
Studenti farmacie jsou skutečnými demiurgy, stvořiteli nového (farmaceutického)
světa popisovaného novým jazykem. Svědčí o tom jejich kategorické výroky typu Misce, fiat
pelvis (zřejmě nejlépe pelvis feminae?) anebo nový kamarád (druh - species) Plantago
lanceolata - kopinatec plantáţnický. Moţná, ţe poskytuje cenný olej, oleum pepae - anebo to
je jen vzpomínka na nějakého Pepu z posledních prázdnin? V duchu tvŧrcŧ splývají součásti
ţivočišné a rostlinné říše, jak o tom svědčí dŧvěrné prolnutí holenní kosti a lípy srdčité - Tibia
cordata.
Latina i čeština jsou jazyky indoevropské, tedy poměrně blízce příbuzné. Není se tedy
třeba divit, ţe costa znamená "kost", ţe na katedře farmaceutické technologie tak oblíbená
arabská guma je prostě clovatina, ae, f. I němčina je z příbuzenstva a ze sousedství: gutta
aquae - "dobrá voda". Také vzpomínka na kurs první pomoci přijde v těţké chvíli při
písemnce vhod: systema vasorum - "systém obvázání", přece od slovesa vaso, are - vázati.
Hezký je rovněţ tvŧrčí vztah k češtině, například stydlivá uragoga se mění na léky
močopŧvodné a diuretica dokonce na látky močopŧvabné. Nebo studenti píší stále nečitelněji
a mně dále slábne zrak?
105
Nové léky a aplikační formy nevznikají pouze ve výzkumných laboratořích
profilových kateder, ale také na seminářích z latiny: tinctura calamitae nahradila zastaralou
tct. calami,
v kádince nadšeně vře aqua bubliens. Oblíbené jsou i čípky k infúzi, suppositoria pro
infusione (snad do zlaté ţíly?). Moţná Čípková Rŧţenka (neboť učíme i mnohé zahraniční
studenty, kteří s latinou dotahují i své znalosti češtiny) praktikující na katedře farmaceutické
technologie mi jistě dá za pravdu. A něco přijde i do ţelatinových tobolek, čili ad tobolas
gelatinosas. A co po přednáškách? Ve studijních střediscích Pod strání a Pod zámečkem na
posluchače přece čeká Viscum album - bílá viska. (Na omluvu studentŧ nutno říci, ţe irská
whisky skutečně kdysi v 18. století byla v dublinském lékopise, ale jako aqua vitae - voda
ţivota).
Moţná, ţe po šoku přijímacího řízení a po ubytování na kolejích dochází u studentŧ
k psychosomatickým změnám. Pak by za vše byla zodpovědná vena cava cravinalis
(u ostatních lidí se nachází pouze cranialis) a musculus pathologlossus (u normálních jedincŧ
palatoglossus). Dalším činitelem mŧţe být luxatio coxae congenita, neboli vrozená luxace
kostrčníku. Biolingvistika a klinická patolingvistika pěstované naší katedrou zde mají široké
pole pro příští výzkumy.
Dále je nutné vzít do úvahy, ţe jde o mladé, v některých ohledech málo zkušené, či
přímo nezkušené jedince, třebaţe nebyli vţdy drţeni v metabolické kleci a krmeni standardní
dietou s vodou ad libitum (do libida). K mládí patří láska, a tak překlad přízemně
anatomického spojení commisura labiorum jako "polibek" lyricky povznáší mysl examinátora,
který jako otec dvou dětí ví, kam záleţitost lokalizovat. Nečetli tedy ani Catulla (Da mi basia
mille...), vzdychne občas v koutku. Se znalostmi anatomie obratlovcŧ a obratlovkyň to
v prvním semestru opravdu není slavné, coţ dokládá občasná záměna praecipue za
praeputium. Na druhé straně studentky hravě zvládnou abortus imminens či incipiens, vyděsí
se, aţ kdyţ dojde na abortus in cursu, "potrat v běhu". Ono to spojení bývalých kateder cizích
jazykŧ a tělesné výchovy také dělá svoje...
Zřejmě bohatší zkušenosti mají studenti s administrativním řízením zdravotnictví - kde
jinde by vzali solutio pro injectione jako "razítko pro injekci"? Je to logické - chceš injekci,
musíš na to nejdříve mít štempl (sigillum ve středověku).
Někdy váhám, zda při tvoření imperativŧ od praevenio, ire, mne někteří nechtějí něţně
oslovit - (sg.) praevi! (pl.) praevite! Na mluvnici je nejlepší kolísání - studenti si rádi zvykli na
onu krásnou frázi z českých učebnic a příruček - "obojí je správné". Kdyţ uţ máme v těle tolik
tak krásně fungujících ústrojí, proč bychom si neuţili i jejich deklinačních proměn slovníkové tractus, us, m. je fádní - raději tedy genitivy tracti, m. či tractoris, n. (asi podle
vzoru traktorista). Ale "na první pohled" - prima facie - to skutečně je "správná facka". To nic,
v ţivotě jsou i horší věci: "Vesica fellea nonnumquam concrementa continet", neboli ţlučník
106
někdy obsahuje ledvinové kameny". Alespoň si tedy uvědomujeme, ţe přímo před našima
očima probíhá "mluvený" nebo "dorozumívací proces", processus articularis.
A teď uţ jen poslední lahŧdky na závěr, "pro konečník" (per rectum) a pár myšlenek
na budoucí zaměstnání, které naši prvoročáci po čtyřech, pěti, šesti, sedmi, osmi či devíti
letech studia nastoupí: "Si bene laborare cupis, cape exempla ex experientia.- Jestliţe chceš
dobrou laboratoř ..." - díky bohu nedokončil(a) překlad. Asi za to mŧţe ten Hippokratés,
německý fyzik 19. století, který měl cosi s termodynamikou. No nic. Však je ţivot naučí.
Uvidíme, aţ se dostaví senilitas - "stařecká sešlost", tj. absolventský sjezd po padesáti letech.
Usus est magister rerum, čili, jak mé milé studentky a studenti říkají: "Uţívání je magistrova
věc." Tak si uţívejte i dále. Quod bonum faustum felix fortunatumque eveniat! Jsem zvědav
jak si to přeloţíte.
Nedoporučená a nepoužitelná literatura
Mánek, Bohuslav : Základní kurs latiny pro farmaceuty, SPN 1990
Doc. PhDr. Bohuslav Mánek, bývalý pracovník oddělení jazykové přípravy a kdysi
i oddělení tělesné výchovy a sportu, jinak stálý příznivec FaF UK.
107
"... JEŢEK ZA NÍ POSPÍCHÁ ..."
("Poslední přednáška" z filosofie na dané téma, FaF HK)
hospoda U cikána, 27. 5. 1994
MUDr. Jiří Jeţek
Dobrý večer!
Především musím ocenit, ţe přednášky z filosofie se nyní konečně ocitají v prostředí,
do kterého patří. Zároveň bych chtěl poděkovat za představení - v této souvislosti mám totiţ
z nedávné doby jeden inspirující záţitek: Při třídění seminárních prací a zapisování zhruba
sedmi set studentŧ do karet mi v minulém týdnu pomáhali dva přátelé z pedagogické fakulty.
V pozdním odpoledni vstoupila do místnosti studentka, chvíli zŧstala zaraţeně stát, a poté, co
si všechny přítomné prohlédla, domluvila si zkoušku z filosofie s mým kolegou.
K vlastní přednášce bych chtěl předeslat, ţe po přečtení tématu, které jste mi zadali,
jsem se domníval, ţe pŧjde o rozvernou záleţitost. Posléze jsem ovšem pochopil, ţe téma
"...Jeţek za ní pospíchá..." je z filosofického hlediska závaţnější, neţ by se z prvního pohledu
mohlo zdát.
Tímto stručným zadáním jste mi rozhodně nijak neusnadnili práci. Věta "jeţek za ní
pospíchá" je totiţ naprosto vytrţena z kontextu, a v této své holé podobě ve skutečnosti neříká
nic. Nejprve bylo tedy nutno doplnit v ní to, co chybělo. Celý text, jak známo, zní totiţ takto:
Běží liška k Táboru,
nese pytel zázvoru,
ježek za ní pospíchá,
že jí pytel rozpíchá.
Bohuţel jsem záhy zjistil, ţe ani tímto doplněním jsem si příliš nepomohl. Snaţíme-li
se totiţ uchopit celý děj z hlediska nějakého smyslu, zjistíme, ţe se opět nedozvídáme nic,
čeho by se bylo moţno chytit. Byť celá (tak to totiţ končí!), zŧstává říkanka i v tomto tvaru
neúplná: je pouhým výjevem (z doby dětství si dokonce pamatuji naprosto statický obrázek
z jakési kníţky, kde jeţek pospíchá za liškou - aniţ by se jinak cokoliv dělo!).
Jediné, co lze v tomto "polotovaru" zcela jasně - ovšem velmi zjednodušeně
konstatovat, je snaha autora podsunout méně kritickému čtenáři zdánlivě jednoznačnou
přítomnost dobra a zla. Říkanka je tak názorným příkladem toho, jak lehce mŧţe
bezkontextová výpověď manipulovat naše myšlení: zatímco liška pouze nevinně "pospíchá
k Táboru" (aniţ by bylo jakkoli řečeno, jaký k tomu má dŧvod či co za podivný "zázvor" si to
109
nese v pytli), jeţek ji a priori pronásleduje. I v dospělém čtenáři - natoţ pak v mysli malého
dítěte - je tak bez jakéhokoliv náznaku opodstatnění navozen intenzívní dojem, ţe jeţek je
"ten zlý"!
Abychom nebyli hned na počátku svedeni na scestí touto podtextovou manipulací,
musíme tudíţ pátrat po pravé povaze celé situace.
Je zřejmé, ţe oním kontextem, z něhoţ je výjev jeţka, pospíchajícího za liškou,
vytrţen, je především kontext časový.
K říkance je tedy třeba doplnit časovou rovinu. Chceme-li zodpovedně hodnotit
skutečné postavení jeţka a lišky, musíme se nejprve ptát, co vlastně celé situaci předházelo,
event. co bude následovat.
O lišce však z tohoto hlediska nevíme právě nejvíce. Proč má vlastně tak naspěch? Co
asi nese v onom pytli tak zvaného "zázvoru"? Dozvídáme se pouze, ţe "běţí" kamsi "k
Táboru" (dokonce není řečeno, ţe běţí do Tábora!). Známe pouze směr. Výpověď o lišce tak
není ve své podstatě ničím více neţ pouhým popisem jinak blíţe neurčeného (a tedy vlastně
ne-smyslného) děje.
Jinak je tomu s jeţkem. Ten "za ní pospíchá" - a jsme jistě oprávněni se domnívat, ţe
ví, proč to dělá! V jeho počínání je tedy přítomen zřejmý úmysl. Pak je ovšem jasné, ţe
i smysl celé situace nacházíme právě v činnosti jeţka!
Touto úvahou je odkryt zásadní rozpor celé básně, neboť z praktické zkušenosti dobře
víme, ţe úmysl a smysl vţdy nutně předcházejí děj. Znamená to, ţe autor se v líčení svého
výjevu dopouští zcela triviální logické chyby: ve skutečnosti je to totiţ právě jeţek (jakoţto
nositel úmyslu a smyslu), který předchází lišku. Jeţek se tak nutně ocitá před liškou - a nikoli
za ní!
Pak je ovšem otázka, proč liška běţí k Táboru, kdyţ jeţek je před ní?! Dokonce se zdá,
ţe liška mŧţe za této situace běţet kamkoli jinam, jen ne k Táboru - právě tam totiţ číhá onen
jeţek, který má v úmyslu rozpíchat jí pytel.
Vidíme tedy, ţe aplikací časového hlediska se ona zdánlivě logická říkanka naprosto
rozpadá: liška ve skutečnosti běţí od Tábora (kamkoliv) a jeţek pospíchá před ní. Zdá se, ţe
jediné, co zŧstává v celé situaci konstantní, je onen okrajově zmíněný pytel.
Máme-li tedy pokročit dále v rozboru, je třeba zaměřit pozornost právě na tento pytel,
resp. na jeho pravý obsah - neboť proč by jinak liška "utíkala" před jeţkem, kdyby tento pytel
neměl nějakou podstatnější hodnotu?
Pytel je především symbolem tajemství. Autor zde zřejmě v zájmu rýmu sáhl velmi
nešťastně po básnické licenci a do pytle lišky umístil "zázvor". Z uvedeného rozboru však
jasně vyplývá cosi zcela jiného: tajemství je přece věc, která je především vzácná - a je jí tedy
110
jako "šafránu"! Tento ústupek z osmyslňující metafory je sice snadno pochopitelný (najít
jakýkoli rozumný rým na slovo "šafránu" je totiţ téměř nemoţné - mne samotného napadlo:
"Běţí liška k Iránu", ale je zřejmé, ţe takového spojení nelze v našich krajích pouţít - zvláště
ne v říkance pro děti), nicméně klíč k podstatě, k vlastnímu tajemství básně, byl tímto
počinem naprosto explanován.
Jak jsme poukázali, skutečným obsahem inkriminovaného pytle je tedy "šafrán",
v přeneseném významu pak tajemství.
Toto tajemství je jistě pádným dŧvodem pro to, aby liška běţela, neboť je to cosi, co je
hodno ochrany: právě jeho zachování je přece tím, k čemu tajemství vţdy primárně vybízí
a čím je osmyslňováno.
Na tomto místě je moţno se vrátit k legitimní obhajobě jeţka. V těchto souvislostech
přestává být totiţ jeţek pouhým pŧvodně naznačeným prostým zlem, ale stává se zcela
legitimním protipólem tajemství, jakousi věčně přítomnou hrozbou odhalení, prozrazení či
"odzvláštnění" tajemna - a tedy podstatným a neopominutelným apelem proti šedi a otupující
"jistotě" všedního.
Z toho je také jasné, ţe takovýto jeţek se nevyskytuje pouze na cestě k Táboru, ale ţe
ve skutečnosti číhá na kterékoliv cestě! Právě proto liška tak usilovně "běţí": je si dobře
vědoma toho, ţe "jeţka" lze potkat kdekoliv a kdykoliv, ţe "jeţek" vţdy někde číhá.
Zde se konečně ukazuje, k čemu nám vlastně poslouţilo ono přesunutí neurčitého
básnického výjevu do časové roviny: stalo se nezbytnou pomŧckou k pochopení toho, oč
v básni vlastně běţí.
Ovšem pouze pomŧckou - a ničím víc!
Abychom totiţ mohli dostát vlastnímu smyslu básně, musíme právě tuto její
nejednoznačnost - ono tajemství, dovedně ukryté "v pytli" - uchovat.
Je totiţ zřejmé, ţe ona zdánlivě nedokonalá vytrţenost říkanky z časového kontextu
(kterou jsme jí na začátku přednášky prvoplánovitě vytkli), je naopak a právě jedinou moţnou
její podobou. Lze přece snadno domyslet, ţe její faktické naplnění - tedy reálné setkání lišky
s jeţkem - by bylo naprostou katastrofou: úmyslem jeţka přece je "rozpíchat pytel" - a tedy
odhalit lišce ono tajemství.
Takové vyústění je o to závaţnější, ţe při jeho dŧsledném domyšlení docházíme
k závěru, ţe nejenom liška, ale i sám jeţek je ve skutečnosti v takové situaci, ţe na něj kdesi
na cestě mŧţe číhat "jeţek", který mu hrozí rozpíchat pytel s jeho tajemstvím.
Říkanka o lišce a jeţkovi - jakkoli se nám jeví nedotaţená a nehotová - musí tedy
v tomto svém pŧvodním tvaru bezpodmínečně zŧstat: liška musí stále "jenom" běţet a jeţek
111
za ni musí vţdy "jen" pospíchat. K setkání nesmí nikdy dojít, protoţe tajemství by bylo
prozrazeno.
O toto tajemství bezezbytku jde: je totiţ něčím, co dává vlastní smysl onomu "běhu
lišky" - a potaţmo kaţdému běhu kohokoliv.
Je tedy správné - a nutné - ponechat naši dětskou říkanku tak, jak je. Tak jsme ji říkali
my, tak ji budou říkat naše děti - a vţdy bude znít: "Běţí liška k Táboru, nese pytel zázvoru..."
atd....,protoţe my všichni jsme na cestě a na nás všechny číhá nějaký ten "jeţek". Dokonce se
ukázalo, ţe tímto "jeţkem" mŧţe být ohroţen jeţek sám - tedy, ţe i my sami si mŧţeme
"rozpíchat" svŧj "pytel" s tajemstvím - a tak se vlastě připravit o to nejcennější, co máme...
Rád bych Vám popřál, abyste se při Vašich putováních úspěšně vyhýbali setkání
s oním "jeţkem", který je nám stále někde v patách, a aby se Vám vţdy dařilo hájit - a uhájit si
- svá tajemství.
Šťastnou cestu!
(MUDr. J. Jeţek - pracovník katedry sociální a klinické farmacie)
112
SOUPIS ABSOLVENTŦ FARMACEUTICKÉ
FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY 1973/74
AŢ 1993/94
Zpracovali Ludmila Hýţová, Eva Kopalová, Ludmila Kynkorová, Emil Valenta
Uvádíme abecední seznam absolventŧ od šk. r. 1973/74, v němţ jsou vedle jmen zachycena
data a místa narození, od šk. r. 1979/80 i obor studia (V - všeobecná farmacie, K - klinická
farmacie, T - technologická farmacie, TD - technologická farmacie - dálkové studium, RSF rozšířené studium farmacie, VLA - studenti FaF UK, absolventi Vojenské lékařské akademie,
R - reprofilizační studium).
115
Košťálová Hana, 27.8.1951, Pardubice
Školní rok 1973/74
Kubáková - Hánělová Alena, 22.11.1950, Svitavy
Barešová Irena, 5.2.1951, Opočno
Kučera Libor, 2.10.1949, Kutná Hora
Bareš Jan, 28.1.1951, Pardubice
Lauryn Tomáš, 23.4.1951, České Budějovice
Bendová - Filipská Jana, 1.6.1950, Jihlava
Lehká - Richterová Eva, 13.8.1951, Ústí nad Orlicí
Bílková Ludmila, 8.8.1949, Hořice
Límová Jaromíra, 21.2.1951, Podbořany
Brichová Jarmila, 2.4.1951, České Budějovice
Melichová Milada, 12.11.1950, Tanvald
Čeřovská Jana, 16.5.1951, Jilemnice
Nováková Eva, 17.1.1951, Písek
Dandová Jarmila, 17.3.1951, Hradec Králové
Nulíčková - Lukšová Irena, 30.4.1950, Jindřichŧv Hradec
Dlouhá Blanka, 26.11.1950, Pardubice
Ottlíková Dorota, 17.3.1951, Hať u Opavy
Dostálová Věra, 25.8.195l, Chrudim
Pelikán Lubor, 2.3.1951, Praha
Flídrová Emilie, 1.9.1950, Polička
Proňková Miloslava, 15.4.1950, Slané
Foukalová Eva, 17.10.1950, Praha
Reischigová Marcela, 20.9.1950, Nymburk
Francová Iva, 23.3.1951, Opočno
Řehková Alena, 1.3.1951, Litomyšl
Gabriel Václav, 21.5.1950, Litomyšl
Sejkorová Drahomíra, 17.3.1951, Jilemnice
Harant Kryštof, 7.5.1951, Praha
Scheidel Jaroslav, 24.6.1949, Prosetín
Harantová - Horáková Jaromíra, 23.1.1951, Pardubice
Soukalová Daniela, 6.2.1951, Chrudim
Horníková Ludmila, 16.9.1950, Pardubice
Steinfeld Vladislav, 22.12.1949, Hradec Králové
Hovorková Magdalena, 10.5.1951, České Budějovice
Šedivá Květuše, 11.2.1951, Rychnov n. Kněţnou
Hrabíková - Ciprová Miroslava, 1.7.1949, Jablonec n. Nisou
Šilarová Věra, 16.2.1951, Hradec Králové
Janáčková - Štursová Marie, 19.5.1951, Litomyšl
Šotolová - Novotná Jaroslava, 22.10.1949
Kafka Petr, 6.6.1951, Čáslav
Šnerglová - Drobná Věra, 7.6.1949, Kladno
Kárníková Hana, 26.7.1951, Hradec Králové
Tomašíková Zuzana, 18.5.1951, Hradec Králové
Klofáčová - Lešková Jana, 8.2.1951, Ledeč nad Sázavou
Zikánová Alena, 20.11.1948, Praha
Kolombová Šárka, 11.9.1951, Tanvald
Ţluvová Kamila, 31.10.1948, Praha
Korecká Martina, 1.7.1951, Kladno
116
Jouzová Jana, 14.10.1951, Český Brod
Školní rok 1974/75
Kalmusová Jana, 18.3.1952, Přerov
Adamová - Jasanovská Eva, 5.4.1952, Litoměřice
Kameníková Marie, 22.3.1952, Čáslav
Andrlíková - Nová Jana, 19.12.1951, Klatovy
Klimeš Jiří, 1.4.1950, Jedovnice
Bartošová - Berková Boţena, 3.12.1951, Plzeň
Knauerová Eva, 11.12.1951, Vysoké Mýto
Borkovská Irena, 12.10.1951, Albrechtice
Koukolová - Havlíková Jana, 29.1.1952, Plzeň
Brandejsová Věra, 18.8.1951, Vrchlabí
Koupil František, 12.7.1949, Olomouc
Březová - Pospíšilová Marie, 1.12.1951, Šumperk
Koutská Ladislava, 3.5.1952, Gottwaldov
Dittrich Milan, 4.12.1950, Polička
Krejzová Vladimíra, 30.7.1952, Polička
Erbenová Milena, 10.2.1952, Dvŧr Králové n. Labem
Mareček Ivo, 25.7.1951, Jičín
Grňová - Baborová Libuše, 8.4.1951, Hýsky
Marečková - Košťálová Soňa, 17.11.1951, Hradec Králové
Harrerová Věra, 9.6.1951, Praha
Nádvorníková - Zdráhalová Ivana, 17.11.1951, Paludzka
Hlaváčková - Fišerová Dagmar, 1.2.1951, Litoměřice
Nistorová - Najdenová Ginka, 5.5.1949, Braslajanice
Hlavatá Jitka, 24.11.1951, Cheb
Novosádová Věra, 13.5.1952, Ostrava
Hnátková Jitka, 19.9.1952, Strakonice
Pecová - Papeţová Helena, 9.2.1952, Praha
Hönigová Hana, 22.9.1951, Praha
Přecechtělová Ludmila, 22.3.1952, Hablov
Hradecký Josef, 8.3.1952, Náchod
Ptáčková Jaroslava, 30.8.1952, Vejprty
Hnilicová Zdeňka, 1.1.1952, Gottwaldov
Rybářová Jitka, 23.4.1952, Rychnov n. Kněţnou
Hradová - Bednářová Vojtěška, 29.3.1952, Kunštát
Ryvolová Jaroslava, 7.6.1952, Praha
Hudcová Oldřiška, 8.4.1952, Nové Město
Řádek Pavel, 17.12.1947, Gottwaldov
Charyparová Zdena, 15.1.1952, Písek
Řádková - Odstrčilová Jana, 29.5.1949, Turnov
Chlapek Dušan, 3.6.1952, Zábřeh
Seberová - Pavelková Helena, 6.5.1951, Praha
Chylíková - Drápelová Marie, 14.3.1951, Velké Meziříčí
Šeda Václav, 15.10.1951, Vysoké Mýto
Jáchim Václav, 31.7.1951, Stračín
Škorníková - Baţilová Lenka, 14.10.1950, Teplice
Jančová Marie, 5.8.1951, Korytná
Šťastná - Janebová Jitka, 6.5.1952, Pardubice
Javůrková - Vohralíková Stanislava, 12.11.1951, Pardubice
Štěrbáková - Kinšnerová Zdeňka, 1.3.1951, Chlumec n. Cidl.
117
Štichová Eva, 30.4.1952, Klatovy
Tobišková Otilie, 29.9.1951, Rumburk
Troupová Michaela, 19.9.1952, Chodov
Tučková Ljuba, 14.5.1952, Nymburk
Tůmová Miloslava, 17.2.1952, Havlíčkŧv Brod
Valentová Hana, 10.10.1951, Brno
Vodičková Dagmar, 1.8.1951, Kolín
Volenec Karel, 8.6.1952, Sušice
Výborná - Vondroušová Libuše, 28.8.1951, Heřmanŧv Městec
Zych Jiří, 3.2.1952, Hranice
Zychová - Sladká Eva, 27.2.1952, Beroun
118
Kočová - Králová Olga, 6.12.1952, Český Brod
Školní rok 1975/76
Koudelková Hana, 31.3.1952, Praha
Anděl Rudolf, 18.2.1947, Osek
Krajčiová - Troníčková Luisa, 29.7.1951, Praha
Bakalářová Jana, 11.9.1951, Cheb
Kříţová Blaţena, 1.3.1952, Holýčov
Baráková Hana, 16.4.1952, Vrchlabí
Kubcová Dana, 6.1.1952, Rychnov n. Kněţnou
Bařina Pavel, 2.5.1951, Gottwaldov
Lázenská - Duranová Helena, 30.9.1952, Teplice
Benešová Věra, 29.2.1952, Hradec Králové
Línková Brigita, 3.12.1953, Chrudim
Blaţejová Miluše, 18.5.1951, Benešov
Macešková - Kašparová Boţena, 12.5.1953, Polička
Breberová Zdeňka, 22.5.1953, Pardubice
Machová Věra, 11.3.1952, Praha
Brettschneiderová Ludmila, 15.1.1951, Ostrava
Malá - Janolová Jiřina, 12.4.1951, Mnichovo Hradiště
Brůţová Marie, 3.4.1952, Rondice nad Labem
Mihulová Jana, 18.8.1952, Vysoké Mýto
Burdová Libuše, 22.2.1953, Kolín
Münsterová - Knotková Marie, 2.6.1952, Rychnov n. Kněţnou
Doleţalová Jana, 7.9.1951, Děčín
Opletal Lubomír, 27.8.1952, Nový Bor
Dvořáková Dagmar, 29.3.1952, Praha
Pelikánová - Špiková Eliška, 1.8.1952, Most
Filipi Karel, 17.4.1948, Vysoké Mýto
Pešková - Prokešová Ilona, 18.3.1953, Brno
Filipová - Matasová Dagmar, 10.3.1952, Sušice
Petrlíková - Zavřelová Marie, 24.8.1953, Jeníkov
Gotzmannová - Šustková Radomíra, 16.9.1952, Vítkov
Pirklová Jitka, 15.6.1952, Pardubice
Gregorová Svatava, 24.10.1952, Nové Město
Portyšová Ivona, 20.6.1951, Prostějov
Gregořicová - Kolbová Marie, 6.2.1952, Opava
Prchlíková Miroslava, 9.4.1952, Jablonec n. Nisou
Havlíková Hana, 26.6.1952, Děčín
Přikryl Zdeněk, 15.6.1952, Svitavy
Heroldová Jaroslava, 12.8.1952, Brno
Ryšavá Eva, 14.2.1951, Dolní Dobrouč
Horáková - Procházková Miloslava, 18.3.1951, Pardubice
Řehák Miloš, 9.6.1952, Liberec
Housa Petr, 1.10.1951, Liberec
Sálová - Kudrnová Jitka, 17.2.1950, Jičín
Chocholouš Pavel, 17.3.1953, Rychnov n. Kněţnou
Simonová Eva, 14.7.1952, Praha
Joklíková Ludmila, 5.5.1953, Olšany
Skokanová Slavěna, 27.12.1951, Městec Králové
Kmeťová - Packová Alţběta, 19.11.1951, Sladečkovice
Smrtová Marie, 25.5.1953, Tábor
119
Sopková - Kopřivová Milena, 27.5.1952, Svitavy
Spilková - Laštovková Jiřina, 31.8.1952, Karlovy Vary
Stránská Ivana, 11.6.1951, Praha
Šikolová - Černá Eva, 26.8.1951, Hradec Králové
Šírková Vlasta, 28.3.1951, Tachov
Šírová Marta, 30.1.1952, Liberec
Škachová Květa, 26.5.1952, Mladá Boleslav
Švimberská - Jiránková Miloslava, 16.3.1953, Městec Králové
Tichá Eliška, 7.8.1951, Liberec
Tomšů - Pilařová Eva, 26.3.1952, Praha
Trübswasserová - Vyšatová Jitka, 12.10.1952, Ţirovnice
Václavek Lubor, 30.12.1951, Jablonec n. Nisou
Vlková Alena, 9.4.1952, Pardubice
Vopařilová - Turecká Hana, 12.10.1952, Český Brod
Vynohradnyk Štěpán, 13.3.1952, Praha
Vyštejnová Anna, 5.5.1953, Příbram
Zemanová Jaroslava, 7.3.1952, Horní Blatná
Zemanová - Pavlíčková Marie, 10.11.1951, Praha
120
Hozáková Jana, 22.5.1953, Bakov n. Jizerou
Školní rok 1976/77
Honsová Jarmila, 26.11.1952, České Budějovice
Baliharová Eliška, 29.8.1952, Kocbeře
Hudec Ladislav, 29.11.1952, Borek
Bártová Edita, 14.4.1953, Hradec Králové
Jalůvková - Březnická Ludmila, 5.6.1950, Praha
Bartušková Milena, 6.7.1953, Ledeč n. Sázavou
Jeţková Dana, 10.7.1952, Trutnov
Baţata Václav, 2.11.1951, Zbraslav
Jirmanová Eva, 9.4.1953, Trutnov
Bednářová Anna, 2.3.1953, Brno
Jiroutková Zuzana, 29.4.1953, Nové Město na Moravě
Bezáková - Kupková Jaroslava, 21.9.1953, Třinec
Joklová Dana, 3.1.1952, Jindřichŧv Hradec
Brejcha Aleš, 31.8.1953, Hradec Králové
Kaplanová - Štichauerová Věra, 13.9.1953, Rychnov n. Kn.
Brettlerová - Zítková Eva, 12.3.1953, Ústí n. Orlicí
Keder Pavel, 8.9.1952, Opava
Bureš Zdeněk, 19.3.1953, Planá
Kociánová Vladimíra, 27.7.1953, Veřovice
Burešová - Vacková Marie, 29.7.1953, Litoměřice
Komrsková Dana, 4.2.1953, Strakonice
Čáslavská Svatava, 17.5.1953, Chrudim
Kostka Vladimír, 30.5.1952, Praha
Doleţal Pavel, 3.10.1949, Praha
Kostková - Chaloupková Hana, 18.9.1953, Hradec Králové
Doleţal Stanislav, 3.3.1953, Mariánské Lázně
Koutníková - Havlová Eva, 2.3.1953, Praha
Doleţalová - Schusterová Miluše, 30.7.1953, Chomutov
Kozlová Eva, 17.3.1953, Plzeň
Drbohlavová Eva, 15.8.1953, Kutná Hora
Krumlová - Hrbáčková Jaroslava, 7.2.1953, Domaţlice
Flodrmanová Jitka, 5.5.1953, Jičín
Kulhánková - Přibylová Lenka, 3.6.1953, Praha
Frančíková Dana, 29.9.1952, Praha
Lamka Jiří, 13.8.1953, Broumov
Frolíková Libuše, 28.8.1953, Hradec Králové
Lipská - Beránková Dana, 22.6.1951, Česká Lípa
Hanslianová Marie, 11.9.1953, Přerov
Lipský Dušan, 24.9.1952, Náchod
Hanušová - Vecková Marta, 29.10.1953, Nymburk
Makovička Jindřich, 6.11.1952, Dačice
Havránek Jan, 28.4.1953, Příbram
Malíř František, 23.6.1953, Hradec Králové
Herel Josef, 7.3.1950, Most
Malířová - Laudová Eva, 27.3.1953, Pelhřimov
Hofhansová - Sekaninová Vlasta, 9.1.1952, Šumperk
Maránková Zdeňka, 25.6.1953, Volyně
Horáček Jan, 19.5.1953, Jičín
Maršíková Zdeňka, 17.3.1953, Slané
121
Martinec Rudolf, 1.8.1953, Rychnov n. Kněţnou
Šmídová - Hrbáčková Jitka, 22.1.1953, Prostějov
Matějíček Jiří, 12.7.1953, Praha
Štědroňová Jindřiška, 18.10.1953, Opava
Matoušková Alexandra, 2.6.1952, Praha
Šustáčková Alena, 4.4.1953, Nové Město na Moravě
Miksová - Chudá Jaroslava, 28.8.1953, Bučovice
Tuláčková Eva, 18.3.1953, Nymburk
Molák Josef, 20.7.1952, Mladá Boleslav
Vachková Květoslava, 18.2.1953, Karlovy Vary
Myšková Eva, 16.11.1952, Chrudim
Veselá Zdeňka, 19.3.1953, Tábor
Navrátil Václav, 14.12.1952, Turnov
Voráč Jaroslav, 20.10.1952, Klatovy
Opatrná Jaroslava, 11.1.1953, Broumov
Záhlavová - Červová Hana, 11.10.1952, Turnov
Otradocová Jana, 25.10.1953, Praha
Zoubková Iva, 12.3.1953, Rychnov n. Kněţnou
Pavlásková - Rejţková Eva, 1.10.1952, Neuměř
Ţáková Marie, 2.10.1952, Mladá Boleslav
Pekárková - Vaňátková Zdeňka, 10.5.1953, Jaroměř
Peřinová - Guzenná Taťjana, 22.10.1952, Praha
Pilný Vladimír, 13.2.1951, Praha
Plasová Jaroslava, 23.7.1953, Praha
Potuţák Miloš, 26.7.1953, Plzeň
Prager Jan, 8.12.1952, Ústí n. Orlicí
Přecechtělová Eva, 14.7.1952, Nedvědice
Rousová Jana, 30.4.1953, Nové Město na Moravě
Řehulová - Dvořáková Marie, 3.1.1953, Planá
Sedláčková Eva, 13.11.1952, Hranice
Sellnerová - Sobotková Jarmila, 2.10.1952, Strakonice
Smyčková - Samohejlová Dana, 27.3.1953, České Budějovice
Součková Ivana, 25.6.1953, Karlovy Vary
Sychrovská Blanka, 10.3.1953, Písek
Šebestová - Pilná Jiřina, 20.4.1952, Ostrava
Šídlo Zdeněk, 4.4.1953, České Budějovice
122
Hrbata Vladimír, 20.3.1954, Moravská Třebová
Školní rok 1977/78
Hrubá - Bublíková Zdeňka, 28.5.1954, Vsetín
Bártl Aleš, 14.7.1953, Humpolec
Chánová Helena, 21.11.1953, Strakonice
Bártlová - Černá Helena, 20.9.1952, Praha
Janečková - Nepimachová Zdeňka, 26.2.1954, Pardubice
Bartošová Danuše, 14.4.1954, Slané
Jílek Petr, 25.4.1954, Nové Město na Moravě
Bartošová Jitka, 23.3.1954, Hradec Králové
Jiráková Miroslava, 29.6.1954, Kolín
Brázdová Taťána, 22.11.1953, Turnov
Kadeřávková Pavla, 7.8.1954, Praha
Brndiarová - Luxová Mariana, 21.1.1953, Praha
Kašpar Petr, 14.2.1954, Šumperk
Buchtíková Marcela, 29.1.1954, Praha
Kejzlar Miroslav, 17.12.1953, Rychnov n. Kněţnou
Burdová Dagmar, 1.10.1954, Jablonec n. Nisou
Kervitzerová Zora, 22.7.1954, Moravský Krumlov
Burianová Stanislava, 1.6.1954, Moravská Třebová
Kohout Josef, 30.10.1953, Chlumec n. Cidlinou
Celnarová - Broţová Jitka, 9.4.1954, Mariánské Lázně
Kolmanová - Šetková Jiřina, 19.3.1954, Jindřichŧv Hradec
Čermáková Anna, 27.6.1954, Praha
Kopečný Vít Mária, 23.1.1954, Prostějov
Čupová Dobroslava, 12.8.1954, Frýdek Místek
Kozáková - Zyková Jiřina, 8.8.1953, Louny
Doleţalová - Kadlecová Jaroslava, 12.1.1953, Klatovy
Kracíková Alena, 11.5.1954, Jičín
Dvořák Jaromír, 2.4.1954, Hradec Králové
Kratochvílová - Tesařová Vlasta, 13.12.1952, Hradec Králové
Dvořák Jaroslav, 21.10.1953, Tábor
Krejčová Milada, 11.5.1954, Krnov
Farská - Stálá Alena, 19.1.1953, Ţacléř
Krinwaldová - Hanušová Vladimíra, 27.9.1953, Mladá Boleslav
Glosová Mária, 21.2.1954, Senica n. Myjavou
Křehnáčová - Šimková Jitka, 1.6.1954, Mělník
Grozdanová Libuše, 17.11.1950, Praha
Kutlák Pavel, 31.1.1954, Ţďár n. Sázavou
Hájek Antonín, 7.9.1953, Městec Králové
Kutmonová Jana, 18.4.1954, Praha
Herčík Václav, 24.9.1952, Pardubice
Leignerová Eva, 16.9.1954, Rumburk
Hladíková Marie, 4.4.1954, Praha
Lukášová Magda, 12.7.1953, Velké Meziříčí
Holub Jaromír, 10.7.1953, Humpolec
Macháček Miloš, 5.9.1954, Chlumec n. Cidlinou
Holub Josef, 10.5.1954, Prostějov
Maňáková Aneţka, 24.1.1954, Tábor
Houštecký Jan, 14.1.1953, Hradec Králové
Měšťanová Bohuslava, 14.10.1953, České Budějovice
123
Mikulecká - Hanušová Hana, 25.3.1954, Jičín
Rybenský Jiří, 3.9.1954, Cejřov
Militká Iva, 18.2.1954, Hradec Králové
Řiháková - Stiborová Hana, 27.4.1954, Frýdek Místek
Mokrý Milan, 1.1.1954, Jihlava
Servus Jaroslav, 14.6.1952, Prostějov
Müller Aleš, 5.1.1953, Rychnov n. Kněţnou
Skalický Jiří, 3.8.1954, Ústí n. Orlicí
Němcová - Kvírencová Jitka, 26.2.1954, Jaroměř
Sochor Jaroslav, 12.4.1954, Jihlava
Novotná Jana, 14.7.1954, Jaroměř
Soukupová - Tůmová Jana, 12.1.1954, Jindřichŧv Hradec
Oswald Jindřich, 27.9.1954, Praha
Stará Daniela, 20.7.1954, Praha
Oswaldová - Pechová Věra, 2.8.1954, Jičín
Svíţelová Helena, 30.7.1953, Přerov
Patočková Miroslava, 26.8.1954, Městec Králové
Svoboda Jan, 24.3.1952, Praha
Pejcharová - Balvínová Jitka, 13.12.1953, Kutná Hora
Šálená - Kirchmanová Renáta, 3.9.1954, Šumperk
Pešek Josef, 27.7.1954, Cheb
Šárová Jolana, 3.11.1953, Plzeň
Pincová Miloslava, 24.2.1954, Štěpánovice
Tarantová Vlasta, 13.4.1954, Beroun
Pleva Pavel, 23.9.1953, Praha
Teclová - Novotná Marie, 23.3.1954, Simtany
Pliščinský Jaromír, 4.3.1954, Hradec Králové
Tomečková - Borková Vlasta, 2.9.1954, Boskovice
Poláčková - Dolečková Eva, 24.1.1952, Most
Tytlová Zdeňka, 9.9.1954, Rokycany
Polák Karel, 18.3.1952, Kardašova Řečice
Vacková - Nováková Marie, 15.9.1953, Polička
Pouzarová Alena, 11.9.1954, České Budějovice
Valchářová Olga, 15.11.1953, Praha
Prokopová - Jelínková Věra, 16.8.1953, Praha
Vaňková Věra, 19.8.1954, Pardubice
Pulpánová - Samková Jaromíra, 16.7.1954, Trutnov
Venkrbcová Alice, 18.9.1953, Rakovník
Reitmeierová Ludmila, 25.7.1950, Praha
Vlček Jiří, 6.1.1954, Valtice
Rejmontová Ivana, 4.11.1953, Náchod
Vondrová - Trnková Ivana, 24.6.1954, Hradec Králové
Roučková - Bidrmanová Jaroslava, 5.12.1951, Rakovník
Waloszková Alice, 21.2.1954, Karviná
Rubáček František, 7.5.1954, Pardubice
Zahradníková - Králová Lenka, 18.12.1953, Bezděkov
Ruppert Joachim, 29.8.1952, Karlovy Vary
Zobač Pavel, 26.9.1952, Praha
Růţičková Hana, 3.9.1953, Šumperk
Ţalud Jaroslav, 4.5.1954, Humpolec
Rybenská - Pechová Miloslava, 24.8.1954, Pelhřimov
124
Hérová Eva, 27.11.1955, Městec Králové
Školní rok 1978/79
Hoffmanová - Barnetová Jana, 10.12.1954, Prostějov
Boháčová Naděţda, 16.7.1954, Praha
Horáčková Kristina, 1.7.1954, Praha
Borkovec Ladislav, 26.1.1965, Tábor
Horáková - Vitáčková Marie, 1.5.1952, Stráţ nad Neţárkou
Cihlář Zdeněk, 23.8.1955, Luby u Chebu
Hroch Jindřich, 13.8.1953, Rychnov n. Kněţnou
Čápová Helena, 27.4.1954, Praha
Hrochová - Mašková Renata, 21.10.1952, Praha
Částek Miroslav, 19.6.1955, Třebíč
Hubík Tomáš, 7.3.1953, Hradec Králové
Černá Eva, 20.8.1955, Pardubice
Chadimová - Ditrtová Hana, 15.8.1954, Rychnov n. Kněţnou
Daněk Petr, 19.5.1954, Hradec Králové
Jandejsková Marie, 26.8.1955, Český Brod
Davidová - Vašková Běla, 27.5.1955, Slaný
Jeřábek Vladislav, 3.9.1954, Litoměřice
Davidová - Vašková Ludmila, 27.5.1955, Slaný
Jeřábková Vladimíra, 2.4.1955, Přerov
Dlabal Karel, 17.10.1953, Hradec Králové
Kalousková Alţběta, 30.9.1954, Čáslav
Doleţal Stanislav, 16.5.1955, Pelhřimov
Kaltenbruner Miroslav, 23.6.1955, Plzeň
Durdilová - Čápová Hana, 25.6.1955, Praha
Kaltenbrunerová - Pešková Dana, 23.5.1955, Praha
Dvořáková - Punčochářová Zuzana, 7.10.1954, Praha
Karmazínová Eva, 14.3.1955, Praha
Fialová Dagmar, 17.12.1953, Praha
Kašová Marcela, 19.12.1954, Pašovice
Fialová Marie, 24.5.1955, Havlíčkŧv Brod
Kejzlarová - Šírová Jana, 11.4.1954, Trutnov
Fialová - Bálková Milena, 13.11.1953, Klatovy
Kloudová Helena, 6.4.1954, Náchod
Funková Dana, 1.2.1954, Praha
Kňourková Eva, 2.12.1953, Přerov
Grodza Pavel, 5.12.1954, Jablonec n. Nisou
Kopřivová Věra, 13.3.1955, Přerov
Grodzová - Strakošová Alena, 19.8.1955, Ostrava
Kotlář Jiří, 19.6.1955, Broumov
Hanišová Ivana, 6.3.1955, Cvikov
Kovandová Jitka, 21.4.1955, Hradec Králové
Heinrich Miroslav, 24.8.1955, Opava
Kovaříková Věra, 1.4.1955, Praha
Hejlová Hana, 27.7.1954, Lanškroun
Kovářová - Hekerlová Stanislava, 24.6.1954, Ledeč n. Sázavou
Henzlová Dagmar, 16.11.1955, Nové Město na Moravě
Kráčmarová - Ehrenbergrová Marie, 25.7.1953, Polička
Herink Jiří, 9.1.1955, Rakovník
Kreuzová Eva, 25.4.1955, Praha
125
Kröglerová Alena, 16.1.1954, Gottwaldov
Prokop Antonín, 4.3.1952, Cheb
Křivánková - Stehlíková Zdeňka, 23.8.1955, Brno
Průšová Dana, 23.5.1955, Jindřichŧv Hradec
Kubešová Olga, 25.2.1955, České Budějovice
Růţičková - Zelená Jaroslava, 3.12.1954, Hodonín
Kudová - Hlavatá Boţena, 25.11.1953, Liberec
Růţičková Lenka, 14.3.1955, Ostrava
Lébl Tomáš, 12.9.1955, Hradec Králové
Růţičková Ludmila, 17.5.1955, Boskovice
Macurová Dana, 7.7.1955, Pardubice
Ságlová Daniela, 7.3.1955, Praha
Mach Milan, 4.5.1955, Nové Město na Moravě
Sakačová Miluše, 3.3.1954, Beroun
Mánková - Krausová Marie, 11.10.1954, Beroun
Samoël Václav, 1.2.1954, Hradec Králové
Marek Tomáš, 10.2.1955, Litomyšl
Samoëlová - Tetřevová Michaela, 12.2.1954, Jablonec n. Nisou
Marková Ivona, 29.4.1955, Šumperk
Smelíková Radmila, 26.11.1955, Nový Bohumín
Matrka Aleš, 31.3.1954, Pardubice
Solich Petr, 9.6.1955, Brno
Mazák Jaroslav, 20.5.1955, Praha
Solichová - Bahníková Dagmar, 9.3.1955, Hradec Králové
Mejstříková Ivana, 1.4.1953, Česká Skalice
Stejskalová Jarmila, 25.9.1955, Olomouc
Měřička Jan, 15.3.1955, Pardubice
Straková - Hončíková Hana, 13.10.1954, Nymburk
Michálek Václav, 18.1.1955, Hradec Králové
Sutnarová - Vanišová Milena, 25.1.1955, Plzeň
Mírovská Alena, 20.11.1954, Karlovy Vary
Šaubová Marie, 23.1.1955, Jihlava
Murdychová Alena, 25.12.1953, Pardubice
Šícha Jan, 17.6.1955, Hradec Králové
Müllerová Anna, 26.12.1953, Mělník
Šíchová - Kolářová Věra, 26.5.1955, Jindřichŧv Hradec
Nejezchlebová - Plchová Hana, 22.10.1954, Brno
Šlejtrová Veronika, 18.8.1955, Kutná Hora
Němec Jan, 28.5.1954, Počátky
Tajbrová Magda, 27.12.1954, Rychnov n. Kněţnou
Niklíček Petr, 15.4.1955, Pardubice
Trčková Dana, 13.2.1955, Moravská Třebová
Nováková Eva, 23.12.1954, Vysoké Mýto
Váňová Dagmar, 24.5.1955, Jaroměř
Nováková - Dušková Jiřina, 16.3.1955, České Budějovice
Velátová - Mikešová Olga, 5.2.1955, Praha
Oulehlová - Hutařová Kamila, 28.3.1955, Brno
Vojtíšek Jiří, 1.3.1955, Ústí n. Orlicí
Pechalová Eva, 28.5.1955, Jičín
Vojtíšková - Brynychová Jaroslava, 14.4.1955, Broumov
Peša Jan, 29.1.1954, Moravská Třebová
Všetečka Pavel, 18.7.1955, Čáslav
126
Zíta Pavel, 10.5.1952, Praha
Zobačová - Nováková Marie, 25.3.1954, Liberec
Asffari Ghallia, 28.6.1951, Sýrie
127
Kalman Pavel, 10.5.1956, Přerov - T
Školní rok 1979/80
Kašparová - Papučíková Zdeňka, 27.11.1955, Brno
Bambulová Věra, 28.12.1956, České Budějovice
Kiková Barbora, 14.8.1955, Dačice
Bečvářová Naděţda, 3.5.1956, Praha
Klokočková - Vacková Jitka, 29.1.1956, Pelhřimov
Berka Aleš, 23.8.1955, Opava
Kloučková Jarmila, 8.4.1955, Pardubice
Braunová Eva, 30.8.1956, Liberec
Kohoutek Petr, 23.11.1955, Pardubice
Březina Petr, 12.10.1955, Pelhřimov
Kolenská Anna, 9.10.1954, Praha - T
Cedrych Ivan, 1.5.1956, Litoměřice
Kořínek Jaroslav, 27.9.1955, Tachov
Červinková - Špůrová Miroslava, 27.3.1955, Hořice
Kořínková - Růtová Zdeňka, 30.8.1952, Chrudim
Dadáková Květoslava, 14.8.1956, Prostějov
Kovářová - Říhová Miloslava, 8.3.1956, Děčín
Dočkalová Věra, 15.1.1954, Brno
Krausová - Kumpoštová Jiřina, 25.11.1955, Vrchlabí
Dvořáček Milan, 3.1.1956, Hradec Králové
Krumová - Roeselová Stanislava, 3.12.1955, Praha
Dvořáková Olga, 18.4.1956, Třebíč
Kub Vladimír, 16.1.1956, České Budějovice - T
Dürrerová - Formánková Miroslava, 2.6.1956, Hradec Králové
Ledecká Hana, 2.10.1956, Teplice
Flusková Blanka, 24.9.1956, Hlinsko v Čechách
Lešetický Jiří, 30.8.1956, Prachatice - T
Francová Jana, 9.5.1956, Jilemnice - T
Macková - Jahodová Helena, 15.9.1956, Kutná Hora
Fürstová - Pešková Vlasta, 30.7.1956, Sušice
Mach Miloš, 17.2.1955, Kladno
Helanová Hana, 10.11.1955, Český Těšín
Málková Jaroslava, 12.1.1956, Vlašim
Hoder Pavel, 12.12.1955, Boskovice
Markvart Vladimír, 19.6.1956, Pelhřimov
Honková Marie, 22.7.1956, Opava
Mazáková - Patzeltová Jitka, 14.1.1955, Jihlava
Hrabálek Alexander, 2.6.1956, Uherské Hradiště
Michalusová Eva, 27.12.1955, Ostrava
Hrdličková Marie, 20.7.1956, Slaný
Neugebauerová Anna, 6.4.1956, Svitavy
Chadtová Miroslava, 22.8.1956, Most
Nobilis Milan, 29.6.1956, Hradec Králové - T
Chmelíková Lenka, 11.11.1955, Rychnov n. Kněţnou
Nováková Eva, 3.9.1956, Přerov
Jandíková Zdena, 20.4.1955, Trenč - T
Nováková - Skořepová Miroslava, 24.2.1956, Hradec Králové
Jech Václav, 11.3.1956, Rychnov n. Kněţnou
Pánková Eva, 18.12.1954, Praha - T
128
Pečman Václav, 22.12.1955, České Budějovice
Wolfová - Höflerová Libuše, 6.8.1956, Plzeň
Pešková Dagmar, 3.12.1955, Rychnov n. Kněţnou
Zítová - Karafiátová Jana, 18.8.1955, Přílepy
Petrová Helena, 18.6.1956, Nové Město na Moravě
Piklová - Lejhancová Marie, 21.3.1956, Pardubice
Pinkalová Radomíra, 26.6.1956, Ostrava - T
Podzimková - Sombotová Jana, 31.3.1956, Hradec Králové - T
Poláček Stanislav, 4.5.1951, Praha
Polednová Olga, 8.2.1954, Přerov
Pospíchalová Jaroslava, 28.2.1956, Havlíčkŧv Brod
Pospíšilová Vlasta, 16.6.1956, Příbram
Skalická Zdeňka, 1.5.1956, Děčín
Smetanová - Gottfriedová Jaroslava, 25.8.1956, Sokolov
Smotlachová Zdenka, 23.5.1953, Hradec Králové
Sobotková - Schovancová Jaroslava, 14.2.1956, Čáslav
Spáčilová Hana, 12.12.1955, Opava - T
Spálenská Eva, 20.9.1955, Hlinsko v Čechách
Suchardová - Smolková Pavla, 30.12.1951, Slavěčín
Šimeček Petr, 5.10.1954, Čáslav
Šindelář Jan, 27.9.1953, Praha - T
Šnajdrová Jana, 13.5.1956, Bílovec
Šťastnová Hana, 7.2.1956, Havlíčkŧv Brod - T
Toulová Lenka, 25.3.1956, Mariánské Lázně
Třísková - Mostecká Olga, 29.2.1956, Jindřichŧv Hradec
Uhrová - Vopatová Jitka, 2.4.1956, Praha
Veselá Jana, 9.3.1956, Strakonice
Volfová - Pětioká Miloslava, 12.11.1955, Pardubice
129
Eliášová - Černohousová Ivana, 1.10.1958, Praha - V
Školní rok 1980/81
Fialová Jana, 29.5.1957, Praha - K
Andrtová Milena, 3.9.1957, Podbořany - T
Findejsová Jitka, 26.11.1954, Rumburk - K
Bačák Miloslav, 15.6.1957, Rumburk - K
Fochlerová Tamara, 19.3.1956, Praha - T
Balšíková - Motlová Jana, 7.10.1956, Ústí n. Orlicí - V
Garajová - Koutská Zdeňka, 10.5.1955, Dačice - K
Bamburáková Jana, 9.10.1956, Chomutov - V
Grulich Vladimír, 21.4.1957, Praha - T
Bednář Emilián, 18.5.1957, Praha - K
Hájková - Škodová Eva, 26.9.1958, Turnov - V
Benešová - Haková Oldřiška, 7.6.1954, Pardubice - K
Heyerová Olga, 15.12.1952, Vysoké Mýto - K
Beníčková Marie, 18.12.1954, Praha - K
Holpuchová - Štorková Milada, 14.7.1957, Děčín - K
Beňová - Preiningerová Martina, 11.3.1957, Hradec Králové - K
Hrubá - Puldová Jitka, 23.10.1957, Pelhřimov - K
Bodláková Dana, 18.5.1957, Praha - V
Hubíková - Macková Jiřina, 20.8.1956, Praha - K
Borkovcová - Slámová Jitka, 9.6.1957, Humpolec - K
Humlová Miloslava, 27.3.1957, Rokycany - K
Bukovanová - Svozilová Soňa, 3.10.1957, Příbram - T
Chmelíková Jarmila, 4.1.1957, Pardubice - K
Bumbrlová Renata, 7.5.1956, Počátky - K
Jadrná - Spěšná Jaromíra, 29.3.1957, Vysoké Mýto - T
Buriánek Jaroslav, 3.10.1956, Benešov - T
Janáková Marie, 8.12.1956, Pacov - K
Buriánková - Morisová Alena, 18.11.1956, Praha - K
Jandová Irena, 17.5.1955, Brandlín - K
Buzková Dagmar, 21.3.1957, Ostrava - K
Janovcová Stanislava, 17.11.1956, Náchod - V
Cihlářová - Novotná Stanislava, 19.8.1957, Cheb - K
Jansová - Krmelová Marie, 25.8.1958, Lanškroun - V
Cink Zdeněk, 19.1.1957, Vysoké Mýto - K
Jebavá Hana, 4.6.1957, Jičín - V
Černá Hana, 3.4.1957, Prostějov - K
Kábrtová - Bittmanová Eva, 17.6.1955, Český Brod - K
Doksanská Bronislava, 23.8.1957, Karlovy Vary - K
Kloub Jaroslav, 25.12.1954, Chomutov - K
Doleţalová Marie, 19.4.1958, České Budějovice - V
Kmentová - Škvorová Hana, 23.7.1957, Chomutov - K
Dřízalová Dáša, 20.4.1957, Písek - K
Kociánová Blanka, 15.4.1957, Liberec - T
Ducháčková Eva, 26.4.1957, Polička - K
Kopecká Jarmila, 26.12.1956, Vsetín - K
Edrová Eva, 24.6.1958, Ledeč nad Sázavou - V
Korálová Jana, 26.5.1956, Jilemnice - K
Eiblová - Pazourková Radana, 25.1.1958, Děčín - V
Kovačková Helga, 23.10.1947, Smolnice - K
130
Kovářová Bohumila, 28.3.1957, Gottwaldov - K
Neckářová - Kutilová Ivana, 1.1.1956, Kraslice - K
Králíčková - Vagenknechtová Hana, 23.4.1958 - V
Nemšáková - Petrtýlová Jarmila, 23.9.1957, Praha - K
Kratochvílová Dana, 24.6.1957, Nový Jičín - K
Neubauerová - Kuncová Alena, 9.6.1957, Rychnov n. Kněţnou - T
Kreislová Sylva, 25.3.1957, Hranice - K
Nováková - Ţilíková Lidmila, 28.3.1958, Náchod - V
Krejčová - Babková Hana, 23.11.1958, Vlašim - V
Obrová - Králová Věra, 29.11.1956, Chomutov - K
Krtková Milena, 3.6.1958, Dačice - V
Pachtová Dana, 24.4.1957, Pacov - K
Kučerová - Lešková Jana, 29.3.1957, Prachatice - K
Palasová - Machová Jitka, 25.11.1955, Jičín - K
Lavická - Švarcová Alena, 11.2.1957, Prostějov - T
Palečková Marie, 30.4.1957, Nové Město n. Metují - V
Lavický Jan, 4.11.1956, Praha - K
Pavlasová - Ţelízková Lenka, 30.1.1956, Hradec Králové - K
Laxová - Baumruková Dana, l.9.1956, Praha - K
Paţoutová Alena, 25.7.1957, Jičín - K
Leţáková - Ševelová Jana, 25.10.1957, Kroměříţ - V
Pechová - Kunovská Zdeňka, 30.3.1957, Brno - K
Linhart Tomáš, 30.8.1956, Benešov - T
Pekařová Hana, 16.4.1958, Havlíčkŧv Brod - V
Logdanidu Anna, 8.9.1958, Krnov - V
Peterková Gerda, 7.1.1958, Opava - V
Louthanová Helena, 25.9.1957, Děčín - K
Petráš Radim, 5.1.1956, Karviná - K
Machová Lenka, 25.11.1955, Hlinsko v Čechách - V
Petrláková Eva, 12.9.1957, Rychnov n. Kněţnou - K
Macků Blanka, 1.9.1957, Hradec Králové - K
Poţárková - Dostálová Dagmar, 30.9.1955, Uherské Hradiště - K
Malecká Hana, 22.12.1958, Šternberk - V
Procházková Hana, 17.11.1956, Jihlava - K
Maloušková Radka, 8.4.1958, Třebíč - V
Procházková Ivana, 11.11.1956, Kladno - K
Marešová - Joklová Helena, 19.6.1956, Brno - K
Průšová Renata, 21.5.1956, Praha - T
Matějková Markéta, 7.1.1958, Volyně - V
Račická - Vašková Lenka, 1.2.1956, Dačice - K
Menclová - Kelnerová Libuše, 3.2.1957, Ţatec - K
Refková - Houšková Jitka, 5.9.1955, Praha - K
Mikulová Ivana, 12.11.1957, České Budějovice - K
Rohlíčková - Jeţková Jaroslava, 7.5.1956, Beroun - V
Morávková - Lukešová Marcela, 25.2.1955, Rokycany - T
Rohová Ludmila, 27.3.1957, Pelhřimov - V
Mostecká - Kudelásková Hana, 8.8.1957, Praha - V
Rosová Hana, 30.5.1957, Nový Jičín - K
Musilová Alena, 29.11.1956, Zvolen - K
Roubalová Věra, 25.5.1957, Gottwaldov - K
Nebeská Radka, 23.5.1956, Pardubice - T
Rozsívalová Helena, 7.5.1957, Ústí n. Labem - K
131
Rychlá - Plesníková Marie, 21.7.1956, Opava - V
Zárubová - Šimáčková Radmila, 19.7.1955, Praha - K
Sejkorová Vlasta, 21.9.1956, Rychnov n. Kněţnou - K
Ţiţková - Krupičková Miroslava, 19.4.1957, Městec Králové - V
Souček Radomír, 24.3.1957, Jeseník - T
VLA
Stáně František, 23.4.1957, Dolní Zálezly - T
Lachs Richard, 7.1.1957, Brno - V
PharmDr. R 1988/89
Strádalov Daniela, 23.5.1958, Hronov - V
Plášek Jiří, 18.1.1957, Karviná - V
Stupková Jaroslava, 10.3.1957, Karlovy Vary - K
Šimánek Jozef, 22.2.1957, Litomyšl - V
Sýkorová - VidrováRadomila, 31.10.1956, Benešov - V
Ouška Jiří, 2.7.1957, Hořice - V
Šebová Lenka, 22.8.1958, Mělník - V
Zemek Jan, 7.9.1953, Ústí n. Orlicí - V
Šedinová Marie, 23.4.1957, Sušice - K
Šedivcová Irena, 22.4.1955, Praha - K
Šimeček Daniel, 24.3.1957, Tábor - K
Šimečková - Vachutová Hana, 15.5.1957, Písek - K
Štěpničková Ivana, 29.5.1957, Příbram - V
Švanterová - Sobotková Alena, 25.3.1955, Jihlava - K
Švecová - Bělská Olga, 16.9.1954, Prachatice - K
Švehlová - Mikešová Lenka, 7.5.1957, Jihlava - K
Titěrová Eva, 26.5.1958, Praha - V
Tomas Drahomír, 25.10.1957, Krnov - K
Uchytilová Hana, 4.8.1957, Havlíčkŧv Brod - K
Václavík Milan, 1.5.1957, Písek - K
Vančurová Marcela, 1.6.1957, Hradec Králové - K
Vašenková - Franková Pavla, 13.9.1958, Bohumín - V
Veškrnová - Pazourková Vlasta, 7.5.1957, Praha - V
Vokáčová Jarmila, 18.7.1953, Beroun - T
Wolfová Dana, 14.8.1957, Liberec - K
Zápalová - Peterová Hana, 6.11.1954, Králŧv Dvŧr - K
132
Horáková Ludmila, 20.3.1958, Český Krumlov - K
Školní rok 1981/82
Horsáková Vlasta, 26.6.1959, Gottwaldov - V
Adamcová - Smitková Jaroslava, 4.1.1959, Strakonice - V
Hrnčíř Milan, 9.1.1958, Hradec Králové - K
Antošová Doris, 10.6.1958, Praha - K
Hrouzková - Pospíšilová Jarmila, 21.11.1955, Cetkovice - V
Beránková Jitka, 13.6.1959, Opočno - V
Hrušková Miloslava, 31.12.1958, Písek - V
Blasiusová Hana, 18.8.1957, Mariánské Lázně - K
Chaloupková Eva, 31.12.1958, Rychnov n. Kněţnou - V
Bochňáková Marie, 7.9.1955, Ostrava - V
Chodaničová - Řičánková Vlasta, 19.11.1959, Karviná - V
Cach Jiří, 14.6.1958, Jindřichŧv Hradec - K
Jeřábková - Dostálová Jana, 10.5.1958, Bílovec - K
Dastychová Hana, 20.5.1958, Benešov - K
Kašparová - Uzlová Hana, 10.6.1958, Sušice - K
Dejmek Petr, 6.3.1957, Cheb - K
Klupáková - Jelínková Miroslava, 28.1.1957, Roudnice n. Labem - V
Dejmková - Kratochvílová Jitka, 25.3.1960, Praha - V
Kolmanová - Wildtová Jana, 1.10.1958, Hořice - K
Doleţalová - Porscheová Erika, 25.9.1957, Frýdlant v Č. - K
Konečná - Břízová Věra, 4.7.1959, Čáslav - V
Drápalíková - Klecová Eva, 18.11.1956, Jaroměř - K
Konfrštová - Slípková Eva, 17.2.1958, Aš - K
Duspivová Jaroslava, 2.8.1957, Plzeň - K
Krajíček Milan, 30.8.1958, Opava - T
Dušková Dana, 23.1.1958, Sušice - K
Kratochvíl Milan, 27.8.1958, Cheb - K
Fáberová - Dřízhalová Drahomíra, 21.8.1957, Praha - V
Křišťanová Dagmar, 19.12.1956, Praha - K
Filipová Marie, 27.9.1957, Ústí n. Labem - K
Křivoňová Jarmila, 15.5.1958, Opava - V
Francová Alena, 7.3.1958, Slaný - T
Kymla Pavel, 2.12.1957, Benešov - T
Matějková R 1988/89
Frühbauerová Iva, 21.4.1958, Rychnov n. Kněţnou - K
Lendrová - Landaufová Květuše, 13.1.1956, Praha - K
Hanušová Věra, 24.12.1953, Strakonice - K
Lešetická - Schmidtová Hana, 3.9.1957, Chomutov - K
Herzánová Lenka, 3.6.1959, Znojmo - V
Liebscherová Lenka, 22.2.1955, Praha - T
Hladíková Jana, 6.5.1958, Havlíčkŧv Brod - T
Linhartová - Novotná Eva, 1.10.1956, Brno - K
Holcová - Rovnerová Lenka, 26.4.1959, Moravská Třebová - V
Márová Milena, 17.10.1956, Praha - V
Holec Jaroslav, 11.3.1958, Jičín - K
Ludvíková Dobroslava, 27.3.1958, Plzeň - K
Holeksová - Wasilová Zdeňka, 28.11.1959, Karviná - V
Machová - Semančíková Jitka, 7.11.1957, Kolín - V
Holická Ivana, 13.11.1957, Jaroměř - K
Machová Irena, 7.9.1958, Český Těšín - K
133
Martínek Přemysl, 5.6.1956, Městec Králové - T
Stejskalová - Chotašová Zdenka, 18.10.1958, Jaroměř - K
Matějek Stanislav, 26.1.1958, Počátky - T
Strašíková Jitka, 4.3.1957, Praha - T
Matějovská Jiřina, 15.10.1958, Praha - T
Suchopár Josef, 26.6.1958, Most - K
Matušková - Vopršálová Jana, 15.2.1958, Brno - T
Sum Herbert, 15.2.1956, Praha - T
Mráčková Jana, 11.8.1959, Litoměřice - V
Synková Helena, 12.6.1957, Dobruška - K
Mrázková - Pluskalová Milada, 21.7.1958, Jeseník - V
Šantora Jaroslav, 26.2.1955, Plzeň - K
Neradová Irena, 11.7.1960, Karlovy Vary - V
Ševčíková Eva, 18.7.1957, Brno - V
Němečková - Spitzerová Juliana, 8.7.1956, Rýmařov - K
Šobáňová Eva, 13.7.1956, Ústí n. Labem - K
Niebauer Pavel, 15.5.1958, Rokycany - K
Špicnerová Olga, 19.1.1957, Hradec Králové - K
Oulehlová Anna, 25.3.1959, Tábor - V
Šroler Aleš, 2.10.1957, Ústí n. Orlicí - K
Palát Karel, 6.10.1957, Třebíč - K
Šťastný Petr, 5.4.1958, Teplice v Čechách - T
Pešek Jiří, 19.1.1955, Nový Bor - T
Šťastová Rŧţena, 17.7.1955, Sušice - V
Picková Jitka, 14.9.1957, Praha - T
Šulák Libor, 3.12.1956, Vsetín - K
Pilnáčková Naděţda, 21.4.1958, Liberec - K
Šuláková - Ţivnůstková Hana, 23.1.1958, České Budějovice - V
Piškulová Jaroslava, 26.2.1956, Plzeň - K
Trávníková Eugenie, 5.2.1957, Chomutov - K
Pomahačová - Vojtíková Eva, 18.5.1957, Ostrava - T
Trávníčková Milena, 10.3.1958, České Budějovice - V
Pospišilíková Zdeňka, 4.6.1959, Nový Jičín - V
Turčín Zdeněk, 8.9.1957, Jičín - K
Pospíšilová Libuše, 5.11.1959, Třebíč - V
Valešová Eva, 12.3.1958, Hradec Králové - K
Procházková Olga, 7.12.1957, Rokycany - K
Vaňková Renata, 4.8.1959, Karviná - V
Rindová - Kalábová Hana, 10.5.1956, Hradec Králové - V
Venosová Marie, 22.3.1956, Šumperk - V
Růţičková Ivana, 18.9.1958, Karlovy Vary - K
Vinklárek Vladimír, 24.5.1958, Brno - K
Sekulová - Kantorová Irena, 16.10.1958, Český Těšín - K
Víšková Marcela, 22.11.1958, Polička - V
Skopová - Šarounová Jarmila, 18.7.1958, Děčín - K
Vízková Zdeňka, 14.2.1958, Brno - K
Sluková Irena, 22.5.1958, Ţatec - K
Vlachopolus Tanasis, 3.5.1957, Krnov - T
Sochorová Marcela, 16.8.1958, Jihlava - K
Vodička Bohuslav, 25.11.1957, Příbram - T
Stejskal Milan, 27.1.1958, Třebíč - K
Všetečková Libuše, 27.11.1959, Ústí n. Orlicí - V
134
Turčínová, PharmDr.
R 1988/89
Wetterschneiderová Jana, 24.8.1959, Praha - V
Zálohová Kamila, 23.10.1959, Karlovy Vary - V
Zemanová Marie, 4.7.1959, Polička - V
Ţabková - Murcková Hana, 1.12.1958, Chrudim - V
Kaid Fatema Khalaf, 4.11.1951, Jordánsko - V
VLA
Čech Jaromír, 9.11.1956, Cheb - V
Jokeš Alois, 4.8.1957, Boskovice - V
Pavel Jiří, 20.2.1958, Rychnov n. Kněţnou - V
Rojíček Oldřich, 26.1.1958, Ostrava - V
135
Chmelařová - Dlábková Jaroslava, 5.10.1959, Hradec Králové - V
Školní rok 1982/83
Jašová - Švejdová Hana, 30.3.1960, Třebíč - V
Adámková - Myšáková Marie, 7.9.1959, Rychnov n. Kněţnou - V
Ješina Ivo, 15.1.1959, Brno - K
Andělová Jana, 13.5.1959, Český Krumlov - K
Jirčíková - Špryslová Jana, 7.1.1960, Karlovy Vary - V
Bašová - Zahálková Zdena, 29.10.1958, Častolovice - V
Junová - Pešíková Jitka, 28.4.1958, Heřmanŧv Městec - K
Beňo Pavol, 18.9.1957, Bardejov - T
Juránková Zdeňka, 15.3.1958, Boskovice - K
Brabencová Blanka, 30.11.1958, Havlíčkŧv Brod - K
Kačírková Jana, 29.4.1959, Příbram - T
Brůhová - Andrásiková Mária, 12.1.1958, Karlovy Vary - T
Kočárková - Franková Alena, 13.2.1959, Plzeň - V
Burianová - Navrátilová Ivana, 19.10.1959, Praha - V
Kolář Jan, 19.10.1959, Pacov - K
Coufalová Jarmila, 18.1.1959, Olomouc - K
Kováč Pavel, 15.12.1956, Most - T
Čejka Vladimír, 7.3.1957, Kraslice - T
Koţnarová Anna, 5.5.1960, Rokycany - V
PharmDr R 1988/89
Čiháková Helena, 20.12.1959, Sruby - V
Kraftová Jitka, 13.10.1958, Rokycany - K
Dernerová Hana, 15.4.1960, Hradec Králové - V
Krajinová Dagmar, 14.12.1959, Jablonec n. Nisou - V
Doleţalová Daria, 14.9.1959, Praha - K
Krausová Iveta, 6.7.1961, Náchod - V
Doubnerová Daria, 11.8.1960, Hradec Králové - V
Krotilová - Fořtová Alena, 17.2.1959, Liberec - T
Drahoš Ivan, 9.5.1959, Ústí n. Labem - T
Křenková - Pešulová Vlasta, 16.5.1957, Kladno - K
R 1988/89
Dubnová Alena, 26.4.1960, Jaroměř - V
Křiva Dušan, 22.6.1959, Čeladna - T
Fantová - Sommerová Alena, 22.3.1959, Polička - K
Křiţáková Eva, 18.9.1956, Klatovy - K
Fólová - Ksandrová Zdeňka, 25.6.1961, Praha - V
Kubová Hana, 10.1.1959, Rychnov n. Kněţnou - K
Geryšerová Ludmila, 25.4.1959, Praha - T
Kubová Marie, 3.5.1960, Hradec Králové - V
Hašková Ivana, 7.1.1959, Rumburk - K
Lička Karel, 2.12.1957, Chlumec n. Cidlinou - K
Hanaczová Danuta, 1.2.1960, Český Těšín - V
Loskot Jaroslav, 26.6.1960, Hradec Králové - K
Hlaváčová Svatava, 1.1.1958, Ostrava - V
Moutelíková - Vaiglová Irena, 18.3.1959, Praha - T
Holubová - Kačírková Jana, 29.4.1959, Příbram - V
Narwová - Vacková Dagmar, 15.4.1958, Nový Jičín - K
Hošková Libuše, 5.10.1958, Jihlava - V
Němcová - Kovaříková Marie, 15.3.1959, Čáslav - V
Husáková Marie, 30.11.1959, Ledeč n. Sázavou - V
Novotná Jarmila, 1.5.1960, Jihlava - K
136
Novotná Miriam, 11.1.1958, Hradec Králové - K
Švecová - Slováčková Jana, 22.4.1959, Gottwaldov - V
Novotná Zdeňka, 8.6.1959, Hradec Králové - T
Tesař Lubomír, 10.1.1956, Svitavy - K
Oslancová - Franková Alena, 9.5.1957, Černá Voda - V
Tichá - Solichová Marta, 2.2.1960, Brno - V
Pajková Alena, 26.2.1957, Praha - V
Tomasová - Hynková Ivana, 27.5.1959, Šumperk - V
Palátová - Švecová Dagmar, 1.4.1958, Chomutov - V
Toncarová Marie, 20.11.1959, České Budějovice - V
Palíšková Alena, 12.11.1960, Uherské Hradiště - V
Urban Oleg, 9.5.1959, Písek - K
Pastorčáková Eva, 11.3.1959, Karviná - T
Valášková Ludmila, 6.1.1958, Hradec Králové - K
Pátková Alena, 18.4.1959, Brno - V
Velich Aleš, 30.9.1959, Pardubice - T
Petříková Vlasta, 2.7.1959, Písek - K
Vlková Hana, 8.3.1961, Beroun - V
Procházková Ludmila, 29.12.1958, Třebíč - T
Vondřichová Marta, 20.7.1959, Písek - K
Prošková Jaroslava, 5.7.1959, Strakonice - V
Votava Milan, 8.5.1959, Jihlava - K
Retyková Stanislava, 29.6.1958, Plzeň - V
Zahálková - Šlajsová Lenka, 16.2.1959, Rychnov n. Kněţnou - K
Richterová - Kirchnerová Vlasta, 12.1.1957, Frýdek Místek - K
Ţáková Jana, 24.11.1960, Vimperk - V
Rinnová Vlasta, 25.3.1961, Trutnov - V
Ţidová Jana, 26.1.1960, Písek - V
Řeháková Vanda, 24.12.1959, Pardubice - V
El Kadaoui Farida, 2.6.1953, Maroko - V
Satrapa Jan, 23.5.1959, Havlíčkŧv Brod - K
VLA
Schubertová Karin, 26.3.1961, Kutná Hora - V
Fanta Vítězslav, 29.11.1957, Havlíčkŧv Brod - V
Skácelová - Řehořová Alena, 27.11.1959, Frýdek Místek - V
Jaroš Lubomír, 10.7.1956, Liberec - V
Skládaná Marie, 21.5.1959, Tábor - K
Kantor Eduard, 2.9.1956, Český Těšín - V
Stříteská Dana, 31.3.1960, Pardubice - V
Sakáč Ján, 11.6.1959, Levoča - V
Suchanová - Houdová Venuše, 10.4.1960, Louny - V
Staněk Martin, 15.11.1960, Podbořany - V
Svárovská - Hájková Ilona, 28.5.1959, Mladá Boleslav - K
Švarc Jiří, 16.12.1958, Česká Lípa - V
Šimečková - Marková Eva, 20.9.1959, Strakonice - K
Švec Ivo, 24.2.1959, Karlovy Vary - V
Šimek Rostislav, 8.2.1958, Opava - K
Vylíčil Lubomír, 14.7.1959, Přerov - V
Šmírová Libuše, 29.4.1959, Čeladná - V
Šornerová Hana, 31.10.1956, Ostrava - K
137
Gabrhelová - Grulichová Květoslava, 30.5.1962, Gottwaldov - V
Školní rok 1983/84
Gottfriedová Dana, 21.1.1961, Olomouc - V
Adlerová Marie, 27.2.1959, Rakovník - K
Gyürüsiová - Bosáková Marcela, 4.12.1960, Tábor - V
Andrlová Anna, 7.3.1960, Domaţlice - V
Havlasová Helena, 21.4.1958, Duchcov - V
Antalíková - Plešková Marcela, 15.1.1961, Nový Jičín - K
Havlíková Drahomíra, 10.4.1954, Dačice - V
Bártová - Lískovcová Anna, 6.1.1958, Budějovice - K
Hladíková - Černá Lenka, 19.1.1961, Vysoké Mýto - K
Baumgärtlová Adéla, 8.6.1961, Vejprty - V
Holubová - Petříková Eva, 28.7.1960, Přerov - V
Benešová - Šašková Eva, 11.10.1958, Kladno - K
Horká - Lokvencová Ivana, 15.2.1960, Pardubice - K
Beránková Lenka, 4.4.1961, Přílepy - K
Hrbata Jiří, 1.6.1960, Prostějov - K
Bláhová Zdeňka, 13.5.1962, Jihlava - V
Hrbatová - Šeneklová Dagmar, 2.7.1962, Havlíčkŧv Brod - V
Borošová Marta, 3.8.1960, Vsetín - K
Husák Karel, 27.8.1960, Hustopeče - K
Budinská - Fukačová Hana, 5.10.1960, Ústí n. Orlicí - K
Charvátová - Pavlíčková Hana, 21.10.1959, Pelhřimov - V
Buďová - Novotná Jana, 13.4.1960, Šumperk - K
Jančová - Kusynová Jana, 26.6.1960, Opava - K
Bufková Renata, 24.8.1962, Česká Lípa - V
Janusová Ivana, 1.12.1960, Vrchlabí - V
Cerhová Miluše, 15.9.1961, Praha - T
Jeţková - Najmanová Hana, 2.11.1961, Jablonec n. Nisou - V
Čech Boleslav, 20.3.1959, Chrudim - K
Junková Ivana, 4.4.1961, Opočno - V
Černá Jana, 15.7.1961, Most - V
Jursová - Brůnová Alena, 31.8.1960, Praha - T
Čuprunovová Helena, 14.3.1960, Praha - K
Kačírek Jiří, 4.3.1960, Praha - T
Dlouhá Jaroslava, 24.7.1958, České Budějovice - K
Kalinová - Haščynová Hana, 2.10.1959, Praha - K
Dolejší Marie, 1.8.1960, Havlíčkŧv Brod - K
Kalivodová Dana, 24.2.1961, Chomutov - K
Doleţal Martin, 15.3.1961, Hradec Králové - K
Kalná Helena, 2.9.1961, České Budějovice - V
Došelová Helena, 19.2.1960, Pardubice - K
Kalvodová Libuše, 3.3.1960, Uherské Hradiště - K
Dvořáková Věra, 21.1.1961, Jindřichŧv Hradec - K
Kaplanová - Krýslová Blanka, 27.1.1960, Praha - K
Farkačová - Muchová Ludmila, 7.11.1959, Klatovy - K
Kendíková Jarmila, 8.6.1960, Nový Bor - K
Formánková Marie, 22.11.1961, Nový Jičín - V
Kolářová - Cahlíková Hana, 14.7.1960, Uherské Hradiště - K
Fryaufová Dana, 10.12.1960, Litomyšl - V
Kolmašová Ivana, 2.4.1961, Praha - K
138
R 1988/89
Kopecký Jiří, 5.1.1960, Rychnov n. Kněţnou - K
Měřičková - Patrmanová Lenka, 2.4.1959, Liberec - K
Korcová - Šáchová Iva, 26.7.1960, Praha - T
Michajluková Jana, 13.8.1960, Ústí n. Orlicí - K
Kosová Libuše, 21.12.1961, Rychnov n. Kněţnou - V
Morávková - Filáčková Milena, 2.8.1957, Hradec Králové - V
Kotala Tomáš, 21.1.1959, Praha - V
Müllerová Leona, 12.3.1961, Ústí n. Orlicí - V
Kraus Karel, 15.12.1957, Děčín - K
Nedvědová Anna, 4.7.1962, Aš - V
Kovářová - Součková Ivana, 1.6.1956, Vimperk - V
Novotná - Pišlová Hana, 28.1.1958, Hradec Králové - K
Kotounová Libuše, 5.7.1961, Strakonice - V
Nováková Marie, 24.2.1958, České Budějovice - K
Králová - Trávníčková Stanislava, 23.1.1960, Litomyšl - T
Pařízková - Řepová Jindra, 18.5.1960, České Budějovice - K
Krejčová - Lasáková Margit, 19.4.1960, Ostrava - V
Pátková Markéta, 16.12.1960, Havlíčkŧv Brod - K
Krpálek Petr, 3.6.1960, Dvŧr Králové n. Labem - K
Pflanzerová Magdalena, 13.8.1961, Praha - V
Krulich Jan, 16.10.1960, Praha - V
Pilařová Miloslava, 27.6.1960, Klatovy - K
Kučerová - Bořánková Blanka, 20.10.1960, Strakonice - V
Pilátová Jitka, 12.6.1961, Boskovice - V
Kučerová - Morávková Jiřina, 17.1.1959, Praha - V
Porubová Lenka, 16.4.1960, Nový Jičín - K
Kučerová Lenka, 12.3.1962, Polička - V
Presl Jiří, 7.4.1957, Klatovy - K
Lískovcová Magdalena, 16.8.1957, Praha - V
Prokešová - Šupolová Veronika, 11.1.1960, Ţilina - K
Machová Hana, 12.10.1960, Havlíčkŧv Brod - K
Pršalová - Dubová Hana, 27.7.1959, Praha - T
Malinský Stanislav, 1.5.1960, Čáslav - T
Rothová Zuzana, 29.11.1960, Praha - T
Martinková Jitka, 25.8.1960, Moravská Třebová - K
Roubíčková - Cerhová Dana, 11.2.1960, Praha - K
Martynková Boţena, 31.8.1960, Český Těšín - K
Rýdlová - Tichá Věra, 18.12.1959, Ledeč n. Sázavou - K
Mašková Ludmila, 21.12.1956, Praha - K
Řehůřková Jana, 28.4.1960, Náchod - K
Maštalířová Dana, 7.12.1960, Ledeč n. Sázavou - V
Řezníčková - Sigmundová Eva, 9.12.1959, Prachatice - V
Matějů Naděţda, 23.8.1959, Vsetín - V
Sedláčková Bohuslava, 15.9.1960, Teplice - K
Matoušková Věra, 11.9.1960, Karlovy Vary - V
Sítora Milan, 16.4.1960, Brno - K
Matušková - Boudová Eva, 29.3.1961, Opočno - K
Skalický Petr, 13.3.1962, Prachatice - K
Melichar Luboš, 5.7.1960, Pelhřimov - K
Skřivánková Olga, 10.7.1961, Praha - K
Merglová Hana, 13.8.1961, Písek - V
Sopuchová Dana, 19.9.1960, Nový Jičín - V
139
Sosnovcová Jana, 18.7.1960, Příbram - K
Tomíšková - Trnková Lenka, 21.2.1959, Nymburk - K
Sova Jiří, 16.6.1960, Brno - T
Tomsová Blanka, 8.2.1962, Mladá Boleslav - V
Sudková - Bláhová Marie, 21.1.1961, Počátky - K
Trejtnar František, 17.12.1959, Rychnov n. Kněţnou - K
Sudová Jitka, 5.7.1962, Praha - V
Turečková Jaroslava, 5.5.1960, Strakonice - K
Svoboda Petr, 9.1.1961, Praha - K
Vacek Ladislav, 29.9.1959, Ústí n. Orlicí - K
Svobodová - Moskalová Jana, 3.12.1961, Louny - V
Vacková - Skořepová Taťána, 26.7.1961, Vrchlabí - V
Sychrová Iva, 19.6.1960, Polička - K
Vejrová Ilona, 31.3.1962, Nový Bydţov - V
Szalayová - Váňová Iva, 21.9.1960, Boskovice - K
Vítová Ivana, 16.4.1959, Brno - K
Šafaříková Hana, 26.9.1961, Kolín - V
Vondrášková - Urbanová Iva, 1.6.1961, Chomutov - K
Šantorová - Vagenknechtová Kateřina, 24.7.1957, Jablonec n.Nisou - T
Vomáčková - Ţiţková Alţběta, 1.3.1960, Frýdek Místek - K
Ševčuková Eva, 20.3.1961, Bílá Cerkev - V
Voráčková - Zouplnová Iva, 7.5.1961, Praha - V
Šimanovská Jana, 18.9.1960, Pelhřimov - V
Vraná Irena, 5.6.1960, Litoměřice - K
Šírová - Voborná Alena, 25.10.1959, Brno - K
Výskalová Jana, 18.9.1960, Boskovice - K
Šitinová - Marková Eva, 24.4.1958, Hořice - V
Wagnerová - Nehybová Ilona, 13.4.1960, Hradec Králové - V
Škapová Zdeňka, 21.9.1960, Kolín - K
Wasserbauerová Lenka, 30.1.1962, Pardubice - V
Šklubalová - Svobodová Zdeňka, 18.7.1960, Trutnov - T
Wortnerová Miroslava, 3.12.1958, České Budějovice - V
Šlesingerová - Bednářová Ludmila, 13.12.1957, Ústí n. Orlicí - V
Zelenková - Kruţíková Věra, 21.5.1961, Kaplice - V
Šustáček Mojmír, 13.12.1960, Nové Město na Moravě - K
Badinca Mamai, 20.8.1955, Guinae Bissau - V
Švarc Jindřich, 24.3.1960, Přerov - T
Demissie Allemayehu, 12.7.1952, Etiopie - T
Švehlová Lenka, 7.5.1957, Jihlava - V
El Oumali Omar, 29.6.1958, Maroko - V
Táborská Iva, 29.4.1960, Sušice - K
El Zein Khalil, 12.8.1958, Libanon - V
Tesaříková Dagmar, 26.9.1961, Příbram - K
Ali Mohamed Abdul Hakim, 31.8.1958, Jemen - V
Tesařová Eva, 4.6.1960, Opočno - K
VLA
Tomanová Eva, 22.9.1959, Nové Město na Moravě - K
Dvořák Ladislav, 16.7.1961, Vysoké Mýto - V
Tomanová Irena, 16.4.1959, Praha - T
Grim Jiří, 2.10.1961, Polička - V
Tomková - Hausleitnerová Dagmar, 23.4.1961, Planá u Mar.Lázní - V
Gyürüssi František, 18.12.1959, Fil'akovo - V
140
Hruška Jaroslav, 11.8.1961, Náchod - V
Krňávek Ladislav, 10.3.1957, Lanškroun - V
Kunc Karel, 5.7.1961, Třebíč - V
Linhart Jaroslav, 30.7.1961, Pacov - V
Pečínka Zdeněk, 19.4.1960, Kroměříţ - V
Pokluda Petr, 28.2.1962, Karlovy Vary - V
Práznovec Ivan, 21.10.1960, Martin - V
Rössler Kamil, 5.11.1957, Praha - V
Studecký Pavel, 5.11.1959, Kolín - V
Valenta Josef, 4.8.1961, Zábřeh na Moravě - V
141
Dolečková Alena, 7.2.1951, Ústí n. Orlicí - TD PharmDr R 1988/89
Školní rok 1984/85
Doleţálková Marie, 16.7.1963, Jihlava - V
Apfelbecková Jana, 13.5.1962, Praha - K
Drkošová Jaroslava, 27.4.1944, Kolín - TD
Bareš Václav, 8.4.1962, Opočno - K
Dvorský Libor, 20.5.1961, Hradec Králové - K
Bártová - Rašínová Jana, 7.6.1960, Litomyšl - V
Dvořák Aleš, 19.10.1961, Ostrava - T
Bazjuk Ludvík, 9.6.1961, Polička - V
Dvořáková - Mazurová Renata, 7.7.1962, Třinec - V
Bendová Zdeňka, 7.11.1961, Zábřeh na Moravě - K
Erlebachová Jana, 14.10.1962, Jilemnice - V
Beneš Martin, 8.10.1961, Valtice - K
Erlebachová Hana, 19.11.1957, Městec Králové - V
Bernášková Alena, 22.2.1961, Slaný - V
Fendrychová - Slánská Jarmila, 25.4.1962, Vsetín - T
Blahuta Zdeněk, 17.11.1960, Ostrava - K
Fiala Miloš, 30.8.1961, Boskovice - T
Blaţková Helena, 13.2.1962, Mladá Boleslav - V
Fiala Petr, 18.9.1961, Rokycany - K
Bocek Oldřich, 21.2.1960, Český Těšín - T
Fingerlandová Marie, 8.7.1963, Praha- V
R 1988/89
PharmDr. R 1988/89
Boušová Jana, 20.1.1960, Příbram - K
Formánková Helena, 27.10.1960, Vyškov - K
Brabec Karel, 4.9.1962, Sušice - K
Frýblová Zuzana, 3l.10.1961, Praha - T
Brabencová - Polešovská Vladimíra, 4.12.1961, Gottwaldov - K
Gajdůšková-Dohnalová Anna, 12.9.1952, Gottwaldov - TD PharmDr. R 88/89
Brandejsová-Dubnová Marie, 30.8.1951, Náchod - TD PharmDr R 1988/89
Gerhard Petr, 11.5.1962, Kyjov - T
Caha Jaroslav - 21.6.1962, Třebíč - K
Halama Gérard, 2.1.1959, Karviná - T
Cihlo Jaroslav, 27.8.1946, Jaroměř - TD
Haluza Radovan, 15.6.1961, Šumperk - K
Cikán František, 20.10.1961, Plzeň - V
Havlová - Rejsková Hana, 23.4.1962, Hradec Králové - K
Cingrošová Radana, 19.2.1960, Praha - V
Herrmanová Jitka, 2.12.1962, Brno - V
Čeladník Mário, 27.10.1960, Brno - K
Himmerová Ivana, 2.9.1963, Brno - V
Černá Ladislava, 5.1.1949, Hradec Králové - TD
Hojgr Rodan, 8.8.1961, Zábřeh - T
Černá Milena, 23.5.1962, Opočno - V
Holubová Jana, 26.8.1963, Třebíč - V
Červová Jana, 28.3.1962, Turnov - V
Hrdinová Lenka, 22.9.1961, Jeseník - K
Dejmková Jitka, 18.5.1961, Praha - V
Hroneš Ivo, 22.4.1962, Hradec Králové - K
Dítětová Lenka, 22.2.1962, Náchod - V
Hubáčková - Franková Ilona, 5.2.1960, Hradec Králové - K
142
Kovalčiková, PharmDr
R 1988/89
PharmDr. R 1988/89
R 1988/89
Hubičková Marcela, 9.7.1962, Louny - V
Kykalová - Zemanová Ludmila, 3.3.1960, Litomyšl - V
Jackowská Dagmar, 7.12.1961, Rokycany - V
Langhamerová Eva, 17.9.1960, Litoměřice - K
Jehličková Zuzana, 4.6.1962, Mladá Boleslav - T
Leifertová Olga, 12.10.1961, Opava - T
Jelínková R 1988/89
Jehličková Bohuslava, 23.5.1960, Polička - V
Limonová - Šourková Dana, 9.7.1952, Kolín - TD
Judlová Michaela, 26.11.1961, Rokycany - V
Linhartová Eva, 31.7.1963, Opočno - V
Juříčková Alena, 18.5.1962, Přílepy - V
Luzarová Jarmila, 3.1.1961, Brno - K
Kalinová - Chlebowczyková Eva, 10.10.1961, Karviná - V
Malá - Müllerová Renáta, 14.1.1962, Opava - K
Kazdová Zuzana, 1.2.1962, Ústí n. Orlicí - K
Malý Jan, 13.9.1961, Děčín - T
Klier Aleš, 27.12.1960, Jihlava - K
Martinek Aleš, 30.4.1961, Brno - K
Kmošťáková Jana, 4.7.1962, Frýdek Místek - V
Martínková Jaroslava, 10.12.1961, Slaný - V
Knotová - Kvaková Marcela, 17.5.1963, Karviná - V
Martínková Marie, 26.1.1962, Havlíčkŧv Brod - V
Kobiláková - Hejtmánková Jana, 19.10.1958, Praha - TD
Mašková Hana, 26.7.1961, Praha - K
Kokšal Jiří, 22.8.1960, Ústí n. Labem - K
Matoušek Pavel, 25.2.1963, Chrudim - T
Kolář Jan, 14.4.1948, Praha - TD
Matušková Jana, 30.3.1962, Praha - K
Komárková Iva, 24.6.1961, Hradec Králové - K
Merknerová Daniela, 30.4.1954, Praha - V
Kopička Karel, Ing. 5.8.1950, Praha - TD
Miletín Miroslav, 24.10.1961, Hradec Králové - K
Korbová Jana, 24.12.1961, Praha - V
Mindlová - Holcová Monika, 10.3.1961, Vsetín - K
Korpas Pavel, 17.8.1962, Bílovec - K
Mitáčková - Zítková Iva, 22.7.1963, Jablonec n. Nisou - V
Kovaříková Jitka, 16.9.1961, Třebíč - V
Mitro Miroslav, 14.8.1962, Domaţlice - K
Kracmanová Libuše, 18.8.1959, Liberec - K
Müller Vladimír, 22.4.1961, Praha - K
Krajíčková Romana, 1.5.1962, Praha - V
Myšáková Jitka, 4.12.1961, Mladá Boleslav - V
Krákorová Hana, 6.7.1961, Praha - K
Najt Eduard, 30.6.1962, Brno - V
Kristková Jana, 28.5.1961, Přerov - K
Nároţný Vlastimil, 29.5.1961, Svitavy - K
Krška Jan, 27.6.1962, Praha - K
Nebeská Magdalena, 12.6.1962, Praha - K
Kršová Zuzana, 20.7.1959, Děčín - K
Nepil Jiří, 12.7.1960, Kladno - T
Kůsová Marta, 27.2.1962, Sušice - V
Nováková Adéla, 22.6.1955, Praha - TD
143
R 1988/89
Nováková Hana, 30.10.1961, České Budějovice - V
Soukupová Veronika, 13.10.1961, Praha - K
Novobilská Hana, 6.10.1961, Ústí n. Labem - K
Srchová - Kárová Marie, 18.1.1957, Podruhlí - TD
Ortová Jana, 18.10.1961, Praha - K
Stachová Jana, 5.10.1955, Praha - TD
Paroulek Lumír, 28.7.1960, Znojmo - T
Steigerová Jarmila, 18.12.1961, Rakovník - V
Pelíšek Jindřich, 28.10.1961, Praha - K
Sutorá - Vraspírová Eva, 5.3.1961, Polička - V
Pešková Libuše, 24.7.1961, Mladá Boleslav - V
Svobodová Eva, 2.2.1963, Nové Město na Moravě - V
Polách Jaroslav, 28.5.1962, Šumperk - T
Škopová Zdeňka, 19.8.1951, Rokycany - TD
Poppová Alena, 26.8.1962, České Budějovice - V
Šlachta Zdeněk, 20.11.1961, Vítkovice - K
Pospíchalová Iva, 14.12.1962, Pardubice - V
Špičková Lenka, 24.10. 1963, Louny - V
Prunerová Eva, 15.1.1960, Plzeň - V
Štěcha Miroslav, 22.2.1962, Pelhřimov - K
Ptáčková Hana, 20.6.1962, Jaroměř - V
Švambergová - Kuncová Milada, 20.1.1958, Písek - V
Pulda Miroslav, 17.10.1961, Humpolec - K
Švehlová - Cuhrová Monika, 16.7.1961, Plzeň - K
Reisichová Jana, 7.3.1962, Louny - V
Trojánková Jitka, 6.12.1961, Nové Město na Moravě - V
Ročková - Čermáková Renata, 18.4.1961, Nové Město n. Metují - K
Trummová - Vaňková Dana, 18.12.1961, Hradec Králové - K
Roman Martin, 12.1.1961, Brno - K
Uhlířová Lenka, 3.7.1954, Liberc - TD
Rýznarová Marie, 19.4.1961, Šumperk - T
Winnigová, PharmDr.
Valová - Seidlová Ivana, 24.7.1963, Plzeň - V
R 1988/89
Řachová Jana, 3.2.1962, Kladno - V
Vaňková Vlasta, 9.9.1962, Uherské Hradiště - K
Řeřuchová Šárka, 6.7.1962, Ivančice - K
Vavrouchová Věra, 21.11.1961, Frýdek Místek - V
Sedláčková-Šimková Zdeňka, 27.10.1945, Opava - TD PharmDr. R 1988/89
Vopatová Katarina, 11.1.1961, Senica - V
Schiffmannová Lenka, 29.4.1961, Pardubice - K
Vyslouţilová Ivana, 3.11.1960, Chomutov - V
Schubertová Marta, 3.3.1963, Planá - V
Zatloukalová - Korzenná Alena, 27.8.1962, Opava - K
Simonová Marcela, 11.11.1960, Vysoké Mýto - V
Záveská Barbora, 19.4.1962, Roudnice n. Labem - K
Skalická - Kuchařová Olga, 22.6.1960, Praha - K
Záveská Jana, 2.12.1962, Nymburk - V
Slavík Jaromír, 3.1.1962, Hořovice - K
Mitri Mona, 14.5.1955, Libanon - V
Slouková Daniela, 4.1.1963, Zábřeh - V
El Gindy Ahmed, 3.11.1952, Egypt - V
Součková Kateřina, 30.5.1963, Praha - V
El Takkale Iman, 23.7.1958, Palestina - V
144
Dawud Nawal, 1.5.1960, Jordánsko - K
Perna Kusuma, 14.10.1956, Indie - K
VLA
Bambas Václav, 30.11.1959, Hranice na Moravě - V
Běhávka Čestmír, 4.10.1963, Uherský Brod - V
Boţkov Dimitr, 15.2.1960, Most - V
Horák Karel, 1.1.1963, Břeclav - V
Matis Dušan, 9.6.1959, Námestkovo - V
Milner Jaroslav, 4.12.1962, Hodonín - V
Molčány Milan, 13.2.1961, Praha - V
Procházka Zdeněk, 1.10.1962, Brno - V
Řezáč Aleš, 9.1.1959, Břeclav - V
Řondek Petr, 5.10.1961, Olomouc - V
Svačina Tomáš, 23.2.1963, České Budějovice - V
Šťáva Lubomír, 28.12.1962, Sušice - V
Vytasil Miroslav, 14.3.1963, Jihlava - V
145
Dudková Hana, 1.1.1963, Plzeň - K
Školní rok 1985/86
Dvořáková Jana, 24.5.1963, Litoměřice - K
Altman Zbyněk, 2.3.1964, Domaţlice - V
Fišerová Magdalena, 14.3.1963, Praha - K
Aubrecht Jaroslav, 5.2.1963, Karlovy Vary - K
Froncová Jitka, 13.6.1963, Slaný - K
Báčová Jitka, 13.11.1962, Ostrov n. Ohří - V
Gerhardová - Rudolfová Kateřina, 4.1.1962, Praha - T
Baná Hana, 28.5.1964, Gottwaldov - V
Goldová Monika, 15.6.1961, Litoměřice - V
Baronová Ladislava, 5.2.1962, Strakonice - T
Grossmannová - Okúnková Olga, 8.2.1962, Šternberk - V
Bárta Marek, 6.6.1963, Písek - K
Grygarová Věra, 1.2.1963, Český Těšín - T
Baţantová Hana, 14.9.1962, Mladá Boleslav - V
Hamalová Anna, 31.7.1964, Zábřeh - V
Bečvářová Jana, 9.8.1963, Praha - K
Hanušová Zdeňka, 27.11.1964, Broumov - K
Beerová Vlasta, 18.4.1963, Karlovy Vary - K
Hašková Zuzana, 14.4.1962, Jihlava - K
Benešová Věra, 14.7.1962, Zábřeh - T
PharmDr.
Havlíčková Renata, 13.10.1962, Vrchlabí - K
R 1989/90
Blábolilová Jitka, 1.3.1964, Tábor - V
Hendrych Jan, 1.3.1960, Opočno - K
Brabenec Pavel, 23.12.1959, Sušice - T
Hendrychová - Loskotová Jaroslava, 26.4.1958, V. Mýto - V
Brátová - Gorgolová Jitřenka, 12.5.1962, Karviná - T
Holečková - Štěpánová Magdalena, 20.4.1963, Opočno - K
Broţíková Alena, 19.3.1964, Klatovy - V
Hradilová Alena, 2.3.1963, Litomyšl - K
Burešová Pavla, 21.5.1963, Trutnov - K
Hronek Miloslav, 10.8.1962, Pardubice - T
Čadková Miroslava, 4.4.1962, Plzeň - V
Chlápková Lenka, 14.6.1964, Roudnice n. Labem - V
Čechalová Marie, 27.4.1963, Jindřichŧv Hradec - T
Chloupek Jaroslav, 3l.10.1962, Domaţlice - V
R 1988/89
Čtvrtníčková Martina, 21.4.1964, Brandýs n. Labem - V
Jahodová Zdena, 22.10.1963, Pardubice - K
Doleţalová Hana, 31.5.1964, České Budějovice - V
Jakl Michal, 9.7.1963, Karlovy Vary - K
Doleţalová Jaroslava, 24.10.1963, Gottwaldov - V
Janásková Kateřina, 29.8.1963, Krnov - K
Doleţalová - Boháčová Renáta, 15.6.1964, Karviná - V
Jandová Zuzana, 25.5.1961, Praha - V
Dosoudilová Zdeňka, 15.10.1961, Gottwaldov - K
Jankových Daniela, 27.11.1963, Uherské Hradiště - V
Doudová Dana, 10.7.1964, Kolín - V
Jarošová Miluše, 24.2.1964, Jeseník - V
Dubský Jan, 24.1.1962, Pardubice - K
Jeţková Iva, 8.7.1962, Kutná Hora - V
146
Jílková Jitka, 4.11.196l, Ústí n. Orlicí - T
Látalová Romana, 6.12.1962, Olomouc - V
Kaňová - Sauerová Blanka, 21.10.1961, Boskovice - V
Lázníček Milan, Ing., 8.1.1947, Křenovice - TD
Kastner Petr, 9.7.1963, Hradec Králové - K
Leifertová Milena, 19.3.1963, Praha - K
Klímová Hana, 26.11.1961, Jihlava - K
Lemberk Luděk, 10.5.1962, Jičín - K
Klinkovská Anna, 8.4.1962, Gottwaldov - K
Lišivková Magda, 28.4.1963, Frýdek Místek - V
Kloučková Eva, 22.12.1961, Jilemnice - K
Lovecká Hana, 1.5.1963, Ostroţská Nová Ves - T
Knězová Eva, 19.7.1961, Praha - K
Máčalová Klára, 28.5.1964, Krnov - V
Kokešová Jaroslava, 17.8.1955, Český Krumlov - TD PharmDr. R 1988/89
Málková Zdenka, 11.6.1963, Nové Město na Moravě - V
Koloničná Dana, 9.11.1960, Frýdek Místek - T
Mareček Leoš, 24.2.1963, Čáslav - K
Kopecká Jana, 13.1.1963, Hradec Králové - K
Mastná - Pavlíková Dana, 17.10.1961, České Budějovice - K
Kostelková Helena, 9.7.1963, Brno - V
Matásková Hana, 18.6.1963, Strakonice - K
Košková - Marková Alena, 18.1.1963, Turnov - V
Melicharová - Hnízdilová Ludmila, 21.6.1962, Hradec Králové - K
Kotrbová Irena, 11.6.1964, Třebíč - V
Menzelová Renata, 16.2.1963, Varnsdorf - K
Koubalíková Kristina, 29.6.1962, České Budějovice - K
Meszároš Miloš, 25.9.1959, Vejprty - K
Koukol Miloš, 5.10.1962, Rychnov n. Kněţnou - K
Měšťánková Jana, 25.6.1963, Kolín - K
Kounovská Lenka, 10.9.1961, Rakovník - V
Mičánková Hana, 26.7.1961, Sušice - K
Kovářová Pavlína, 2.5.1964, Hradec Králové - V
Mikšovský Martin, 5.1.1963, Vrchlabí - K
Králíčková - Cvičková Ivana, 10.3.1963, Gottwaldov - K
Minaříková - Kukrálová Zuzana, 13.5.1962, Náchod - K
Kramešová Hana, 23.4.1963, Písek - K
Mitrová - Andělová Eva, 23.2.1962, Karviná - K
Kredba Josef, 24.4.1964, Praha - V
Mrůzková Taťána, 2.9.1962, Frýdek Místek - T
Krištofová Daniela, 14.7.1969, Pardubice - TD R 1988/89
Nejmanová - Maixnerová Ivona, 23.10.1960, Náchod - V
Křenková Olga, 5.4.1963, Chlumec n. Cidlinou - V
Netušilová Vladimíra, 14.4.1960, Strakonice - TD
Kříţová Lenka, 7.2.1963, Tábor - K
Němečková - Venhauerová Irena, 22.9.1962, Česká Lípa - V
Kubátová Jitka, 10.4.1962, Lomnice n. Popelkou - K
Niplová Zuzana, 10.10.1961, Hradec Králové - K
Kupka Petr, 12.3.1960, Praha - K
Nováková - Pardubická Lenka, 12.9.1963, Chrudim - V
Lafková Daniela, 31.7.1964, Praha - V
Nováková Renata, 5.8.1963, Přílepy - T
147
Nový Petr, 6.2.1963, Hradec Králové - T
Skládaná Helena, 13.5.1962, Praha - K
R 1988/89
Obr Zdeněk, 11.9.1962, Vsetín - K
Skoupá Alice, 24.4.1963, Vítkovice - K
Obrová - Nováková Jana, 21.5.1961, Moravský Krumlov - K
Slívková Helena, 14.12.1963, Vítkov - V
Ouda Michal, 25.8.1964, Plzeň - V
Smetanová Věra, 9.10.1962, Hradec Králové - K
Pacáková Eva, 5.6.1964, Dvŧr Králové n. Labem - V
Smolíková Renata, 10.12.1963, Ţatec - V
Pancová Marcela, 26.8.1947, Roudnice n. Labem - TD
Smolková Anna, 7.12.1963, Oščadnica - V
Petrášová Miroslava, 3.5.1962, Náchod - K
Srnková Jana, 22.4.1962, Brno - K
Pěkníková Ivona, 3.11.1963, Ostrava - K
Staňková Mirka, 11.9.1963, Ostrov n. Ohří - V
Pícková Ivana, 2.7.1963, Praha - V
Stejskal Jiří, 22.4.1962, Šumperk - T
Pilařová Jana, 20.7.1963, Praha - T
Sušická - Vodičková Alena, 20.2.1963, Teplice - V
Plášilová Eva, 19.3.1962, Olomouc - V
Škopánová Dagmar, 27.3.1962, Jablonec n. Nisou - K
Pospíšilová - Antošová Dagmar, 5.1.1963, Mar. Lázně - K
Šmíd Jindřich, 5.9.1960, Varnsdorf - K
Pospíšilová - Sehnulová Jana, 13.12.1960, Přerov - V
Šnirchová Miroslava, 22.5.1964, Rýmařov - V
Pourová Dana, 24.8.1963, Praha - V
Šrámek Blahoslav, Ing., 7.4.1946, Vsetín - TD
Rašková Naděţda, 10.11.1962, Ţatec - K
Šrolová - Středová Darina, 13.6.1962, Náchod - V
Richter Richard, 23.5.1963, Kolín - K
Štiková - Holcová Jana, 18.7.1962, Praha - K
Růţičková Eva, 15.12.1963, Jičín - V
Štorková Hana, 26.5.1961, Hlinsko v Čechách - T
Rybanová - Piherová Marta, 13.5.1963, Tábor - V
Štrochová - Vrbová Šárka, 6.4.1963, Ostrava - T
Rýdlová - Košťálová Ivana, 22.12.1960, Chlumec n. Cidlinou - K
Šušková - Zámečníková Alena, 2.11.1962, Nitra - K
Řeháčková Ivana, 23.2.1962, Jičín - K
Švancarová Marie, 15.1.1964, Strakonice - V
Říhová Jitka, 19.6.1963, Kutná Hora - V
Tomášková - Hortová Alena, 16.4.1962, Brno - K
Salač Václav, 20.5.1961, Jihlava - K
Tomisová - Kubištová Iva, 10.7.1963, Kutná Hora - K
Salačová - Součková Eva, 29.8.1962, Třebíč - K
Tučková Petra, 30.5.1964, Praha - V
Sedláková Irena, 2.11.1961, Plzeň - V
Tyráčková Iva, 31.12.1962, Praha - V
Sekera Miroslav, 15.9.1962, Teplice - K
Tyšš Igor, 10.4.1962, Stropkov - K
Semerák Luboš, 29.11.1959, Šumperk - T
Unarová Petra, 9.10.1964, Hranice - V
148
PharmDr. R 1988/89
Urban Josef, 10.10.1963, Piešťany - K
Jawad Shula, 6.4.1960, Irák - K
Vachek Josef, 29.3.1963, Jaroměř - T
Said Ahmed Mana, 3.10.1957, Jemen - K
Vachková - Franczyková Anna, 8.7.1963, Ostrava - T
Lebvoua Jean, 10.1.1958, Kongo - K
Valenta Emil, 5.3.1962, Praha - K
Mohsin Mohamed, 16.7.1954, Jemen - K
Vančák Petr, 29.8.1962, Hradec Králové - K
VLA
Vašátová Marie, 25.1.1962, Opava - K
Hartman Petr, 15.1.1960, Praha - V
Veselý Pavel, 2.9.1960, Ostrava - K
Chaloupka Roman, 25.5.1961, Dvŧr Králové n. Labem - V
Vlčková Jana, 10.6.1963, Chrudim - V
Čalkovský Zbyněk, 16.3.1963, Olomouc - V
Vítkovič Boris, 3.4.1964, Nové Město na Moravě - V
Kejzlar Roman, 11.4.1964, Příbram - V
Vontor Tomáš, Ing., 2.10.1945, Hradec Králové - TD
Kornia Petr, 12.3.1964, Brno - V
Vošalíková - Hublová Jana, 5.5.1963, Sušice - K
Lasák Tomáš, 1.9.1962, Opava - V
Vrátná - Michlová Sylva, 7.6.1964, Rychnov n. Kněţnou - V
Oriniak Michal, 21.4.1963, Praha - V
Vyoralová Ludmila, 13.1.1963, Ivančice - V
Polin Emil, 23.5.1962, Nitra - V
Woitschová Petra, 24.12.1962, Benešov - K
Pučok Jozef, 3.8.1963, Slavičín - V
Wajdová Jarmila, 30.7.1964, Karviná - V
Púčať Pavol, 11.7.1962, Ruţomberok - V
Zachová Dana, 27.5.1962, Kraslice - T
Slováček Jaroslav, 29.12.1961, Dačice - V
Lidáková R 1988/89
Zavadilová Helena, 13.3.1963, Kroměříţ - K
Šepetka Stanislav, 18.1.1962, Zvolen - V
Závodná Marta, 10.7.1964, Čeledná - V
Šilar Tomáš, 30.12.1963, Ústí n. Orlicí - V
Zichová Jarmila, 2.10.1962, Jaroměř - K
Veselý Josef, 21.6.1962, Vyškov - V
Zimák Jiří, Ing., 11.8.1941, Pardubice - TD
Zitková - Koudelková Greta, 8.7.1961, Praha - K
Zubr Václav, 11.7.1961, Hradec Králové - K
Zývalová Jana, 16.3.1958, Praha - TD
Ţáková Helena, 16.11.1964, Humpolec - V
Ţůrková Eva, 4.1.1962, Čáslav - V
Houngbedji Nestor, 29.5.1957, Benin - K
149
Čechová Eva, 28.2.1965, Skalica - V
Školní rok 1986/87
Čermáková Helena, 21.1.1964, Dačice - K
Apltauerová Hana, 23.5.1964, Praha - K
Černá Eva, 3.1.1965, Česká Lípa - V
Aubrecht Jiří, 15.9.1967, Rokycany - K
Černá Jana, 13.2.1964, Domaţlice - K
Aubrechtová - Micková Dagmar, 12.2.1964, Beroun - K
Černá Jaromíra, 16.5.1965, Plzeň - V
Augustín Roman, 16.7.1963, Liberec - K
Červová Jana, 11.8.1965, Pardubice - V
Bakeš Radim, 24.4.1964, Ostrava - T
Doleţal Miroslav, 18.6.1964, Jihlava - V
Baláţová Anna, 21.6.1965, Rokycany - V
Doleţalová Jaroslava, 22.3.1965, Havlíčkŧv Brod - V
Bartoníčková Markéta, 11.7.1963, Praha - K
Dolíhalová - Stopová Marcela, 24.1.1962, Chomutov - V
Bartošová Jana, 11.11.1963, Brandýs n. Labem - K
Dřízhal Vladimír, 2.10.1962, Praha - K
Bártová - Paulíková Lenka, 3.4.1964, Praha - T
Dvorský Tomáš, 2.2.1954, Svitavy - TD
R 1988/89
Bechyňová - Omesová Vladimíra, 31.12.1964, Havlíčkŧv Brod - V
Dvořáková Monika, 16.5.1965, Bamako - V
Benešová Miroslava, 23.7.1963, Planá u Mar. Lázní - K
Fajmonová - Paulusová Romana, 12.7.1962, Pardubice - T
Benetková Michala, 9.4.1963, Praha - T
Filipová Marie, 9.12.1965, Čeladná - V
R 1989/90 (Hlaváčková)
Bímová Milena, 29.12.1963, Lomnice n. Popelkou - K
Filipová - Pechtorová Pavla, 24.8.1962, Karviná - K
Blablová Renata, 10.10.1962, Karviná - K
Frajtáková Vlasta, 16.3.1963, Kutná Hora - K
Blanařová - Semelová Věra, 29.9.1963, Gottwaldov - K
Fránková Irena, 18.6.1964, Rychnov n. Kněţnou - K
Blaţková Lenka, 10.5.1964, Havlíčkŧv Brod - K
Frendlová Jitka, 2.8.1965, Ţd´ar n. Sázavou - V
Blinková Miroslava, 9.2.1964, Vsetín - V
Fritzschová - Leinweberová Marie, 25.1.1958, Polička - TD
Böhmová Vladimíra, 16.5.1962, Česká Lípa - V
Hájková - Stránská Zuzana, 7.10.1964, Kolín - K
Boţková Iva, 28.5.1964, Náchod - K
Halmová Radomíra, 4.10.1963, Jaroměř - K
Bršlicová Jana, 20.3.1963, Vsetín - K
Hamplová Ivana, 17.10.1962, Plzeň - K
Brzobohatá Lubora, 7.4.1962, Moravská Třebová - V
Havlíčková Eva, 21.9.1964, Liberec - V
Bulíčková - Hrabánková Alena, 16.6.1962, Kutná Hora - K
Havlíčková Iva, 21.9.1964, Liberec - V
Cech Marcel, 2.1.1963, Havlíčkŧv Brod - T
Havlíková Jana, 12.3.1965, Karviná - V
Cincialová Ivana, 12.1.1965, Zřinec - V
Hernová Jana, 6.7.1965, Humpolec - V
150
Hlupá Veronika, 9.8.1963, Ivančice - K
Korandová Jitka, 30.6.1965, Jindřichŧv Hradec - V
Holá Eva, 20.7.1964, Nové Město na Moravě - T
Kratochvílová Jana, 2.9.1964, Myjava - K
Hošková Eva, 24.6.1965, Frýdek Místek - V
Kubišová Ilona, 13.4.1965, Rychnov n. Kněţnou- V
Hrozinková Lucie, 28.6.1964, Písek - K
Kučerová Eva, 7.11.1960, Jilemnice- V
Hrušková - Hlušičková Jitka, 23.10.1965, Děčín - V
Korbelová Milena, 18.6.1963, Moravská Třebová - K
Chovancová Marie, 6.3.1964, Vsetín - V
Korbová Jiřina, 31.3.1962, Příbram - V
Chudoba Lubomír, 22.8.1963, Praha - K
Korolová Hana, 18.12.1961, Mariánské Lázně - V
Chudobová - Jelínková Hana, 5.8.1963, Pelhřimov - K
Kotas Bohdan, 15.5.1961, Český Těšín - K
Chvatíková Pavla, 15.10.1964, Přílepy - V
Koubalíková Ivana, 29.6.1962, České Budějovice - K
Chvatíková Sylva, 15.10.1964, Přílepy - V
Koupilová Jana, 9.7.1965, Olomouc - V
Janoušek Miroslav, 27.6.1964, Praha - T
Kovařík Vladimír, 26.11.1963, Olomouc - T
Jehličková Dagmar, 23.2.1963, Gottwaldov - K
Krögler Vladko, 28.2.1963, Hradec Králové - K
Jeráková - Ciencialová Taťana, 27.2.1964, Třinec - V
Kuberová Ilona, 18.3.1964, Tábor - K
Jůza Pavel, 12.6.1964, Mladá Boleslav - T
Kubíčková - Herciková Jana, 25.4.1962, Boskovice - K
Kasíková - Multererová Ingrid, 7.5.1962, Klatovy - T
Kučová Ivana, 2.1.1963, Opava - V
Kaszperová Marika, 1.6.1964, Třinec - V
Kukulinusová Ingrid, 25.12.1963, Vítkov - K
Kašparová Helena, 26.6.1965, Brno - V
Kulchová Dana, 2.7.1965, Sokolov - V
Kašparová Jana, 11.2.1965, Plzeň - V
Kunešová Jitka, 15.8.1965, Prachatice - V
Kašová Dana, 6.6.1965, Dvŧr Králové n. Labem - V
Kůrková Miloslava, 26.9.1964, Vimperk - V
Kawulková Jana, 23.2.1965, Karviná - V
Kutišová Simona, 8.5.1964, Gottwaldov - K
Kendíková Michaela, 9.4.1964, Děčín - K
Laštůvková Věra, 4.6.1964, Příbram - T
Kohoutková Dana, 29.7.1965, Praha - V
Lubojacká - Handlířová Jana, 18.6.1964, Nové Město n.M. - K
Koláčná Renata, 28.1.1964, Náchod - K
Lučan Ladislav, 6.7.1962, Hradec Králové - T
Kopecká Romana, 21.4.1964, Hradec Králové - K
Lukešová Hana, 26.4.1964, České Budějovice - V
Kopeček Jiří, 17.7.1962, Vlašim - T
Magnusková Jarmila, 16.2.1964, Frýdek Místek - K
Kopečková - Moresová Jarmila, 29.9.1964, Karviná - K
Malcová Dagmar, 18.3.1965, Brno - V
151
Masarčík Eduard, 21.10.1962, Bílovec - K
Racková - Lukáčová Jitka, 24.1.1963, Plzeň - T
Míková Helena, 17.7.1965, Jindřichŧv Hradec - V
Rambousková Lenka, 21.5.1964, Hradec Králové - K
Mistríková - Hrubá Hana, 30.6.1963, Vyškov - V
Riegerová Alice, 10.4.1963, Trutnov - K
Mišková Irena, 26.3.1964, Opava - V
Ropek Josef, 14.3.1949, Skořenice - TD
Mitrengová Zdena, 11.4.1946, Český Těšín - TD R 1988/89
Řáhová Lada, 26.4.1964, Jihlava - K
Mlezivová Jana, 19.6.1964, Praha - K
Řezáčová Ivana, 1.5.1963, Praha - V
Molinová Jana, 28.4.1963, Třinec - V
Samek Jiří, 10.5.1964, Brno - K
Mulačová Iveta, 9.2.1965, Domaţlice - V
Seborská - Poláková Lenka, 9.9.1963, Jihlava - V
Myjavcová - Koubková Alena, 4.1.1963, Pelhřimov - V
Siatka Tomáš, 17.5.1964, Litoměřice - K
Nováková Blanka, 10.9.1963, Brno - K
Skopalíková Darina, 9.4.1965, Čáslav - V
Nováková Věra, 28.4.1964, Slavičín - K
Slepecká Táňa, 1.12.1964, Bruntál - V
Odehnalová Pavlína, 7.7.1965, Sokolov - V
Sochrová Daniela, 16.9.1964, Havlíčkŧv Brod - K
Ondraschková - Šoustarová Hana, 23.8.1962, Nové Město na Moravě - K
Sokolová - Heiníková Ivana, 14.10.1964, Bílovec - K
Pacáková Eva, 28.2.1961, Jilemnice - V
Stará - Rodová Jana, 10.12.1963, Sokolov - V
Pačovský Martin, 31.5.1964, Pardubice - K
Starý Jiří, 27.11.1963, Kolín - T
Papoušková Marie, 18.3.1963, Havlíčkŧv Brod - K
Steinbauer Libor, 6.4.1964, Jihlava - K
Pastera Jiří, 4.10.1962, Moravský Krumlov - T
Steinmüllerová Luďka, 25.12.1963, Sokolov - V
Patočková Milena, 21.4.1964, Hradec Králové - K
Stránský Jiří, 21.12.1963, Hradec Králové - K
Pavlíčková Alena, 23.9.1963, Znojmo - V
Svoboda Kristian, RNDr., 1.7.1931, Olomouc - TD
Peroutková Jana, 2.8.1965, Nové Město na Moravě - V
Sýkora Ivan, 25.4.1963, Strakonice - V
Plačková - Pytlíková Barbora, 16.3.1965, Bohumín - V
Sýkorová - Uchytilová Iva, 4.7.1964, Jihlava - T
Ploszková Jana, 19.4.1965, Třinec - V
Šampalíková Zdeňka, 13.4.1962, Praha - T
Pokorná Jana, 11.10.1962, Kutná Hora - K
Šašek Jiří, 18.5.1964, Ústí n. Labem - K
Poláková Ludmila, 2.4.1964, Boskovice - K
Šatera Zdeněk, ,26.12.1963, Karviná - T
Popelková Ivana, 1.9.1964, Tábor - K
Ščerbanová - Olšáková Hana, 21.2.1965, Jihlava - V
Pospíšilová - Martínková Hana, 20.5.1962, Vyškov - V
Šebesta Stanislav, 20.8.1964, Litoměřice - T
152
R 1988/89
R 1988/89
Šlosarčíková Lenka, 15.6.1964, Ostrava - K
Vonášková Eliška, 22.6.1965, Strakonice - V
Šmardová - Přikrylová Radmila, 1.10.1963, Brno - V
Vošická Eva, 4.4.1964, Vlašim - V
Šnejdrová - Jeţková Eva, 5.12.1963, Hradec Králové - K
Všetička Pavel, 1.12.1962, Jindřichŧv Hradec - T
Šorejs Jaromír, 25.12.1962, Mariánské Lázně - K
Vysoká Michaela, 17.7.1965, Litomyšl - V
Šrámková Zuzana, 5.5.1964, Rychnov n. Kněţnou - V
Vystrčilová Hana, 18.12.1965, Praha - V
Štefka Zdeněk, 1.11.1959, Brno - K
Wagnerová - Stará Ivana, 24.8.1962, Chrudim - T
Štelová Lena, 28.10.1963, Kolín - K
Weber Jaromír, 1.4.1963, Olomouc - T
Šturmová - Jasanovská Monika, 11.2.1961, Litoměřice - V
Wildtová Lenka, 22.7.1963, Hradec Králové - K
Švárová Iva, 17.9.1961, Kroměříţ - T
Zajíčková Dana, 19.7.1962, Mladá Boleslav - T
Tomášková Irena, 12.9.1964, Hradec Králové - V
Záveský Richard, 3.4.1963, Hradec Králové - T
Tučková - Krčmářová Romana, 8.5.1965, České Budějovice - V
Zlámal Luděk, 2.5.1963, Praha - K
Tynková Jitka, 1.7.1965, Praha - V
Ţúdelová - Bajzová Věra, 19.11.1961, Vsetín - T
Vala Martin, 20.5.1963, Český Těšín - K
Baballa Fadel Mulla Abdel Aziz, 1.1.1957, Sudán - V
Valouchová - Šveráková Hana, 21.12.1960, Chlumec n. Cidlinou - K
Al Yahya Lina, 18.2.1963, Sýrie - K
Vaníčková Jana, 26.12.1962, Třebíč - V
Sami Khalil Qusous Ramzi, 20.11.1959, Jordánsko - V
Váňová Anna, 3.1.1965, Nové Město na Moravě - V
Abdula Fadel, 19.9.1959, Jemen - K
Vávra Petr, 4.6.1964, Brno - K
Douba Nizam, 8.12.1954, Sýrie - V
Veselá Leona, 4.3.1964, Chrudim - K
Abdul Wahed Khairyia, 13.11.1960, Jemen - V
Veselá Šárka, 8.1.1964, Bílovec - T
Dossou - Yovo Mathieu, 5.9.1955, Benin - K
Vinklárková Michaela, 14.4.1964, Praha - K
Ndzanga Gregoire, 23.4.1960, Kongo - K
Vít Leoš, 13.1.1962, Praha - T
VLA
Vita Ivo, 4.12.1963, Karviná - T
Dučák Peter, 6.10.1965, Keţmarok - V
Voborníková Eva, 20.12.1964, Hradec Králové - V
Grešák Štefan, 18.2.1965, Kladno - V
Vohnická Marcela, 22.11.1963, Vsetín - K
Hruška Jiří, 6.2.1965, Vyškov - V
Vojtová Zina, 19.11.1963, Sfax (Tunis) - K
Machálek Petr, 12.9.1964, Ledeč n. Sázavou - V
Vokáčová Jindřiška, 2.1.1952, Benešov - TD
Skřivánek Jiří, 28.2.1964, Hodonín - V
153
R 1988/89
R 1988/89
Šturm Daniel, 7.2.1964, Opava - V
154
Dvořák Jan, 29.9.1965, Pacov - K
Školní rok 1987/88
Eliášová Ludmila, 3.6.1964, Praha - V
Bárta Petr, 28.4.1956, Hradec Králové - K
Ešpandrová Magda, 27.12.1962, Rychnov n. Kněţnou - V
Bartussková Pavla, 6.2.1966, Plzeň - V
Fencl Jan, 28.3.1963, Rokycany - T
Beneš Pavel, 16.2.1965, Praha - K
Fojtíková Hana, 21.5.1966, Plzeň - V
Benešová Lenka, 4.9.1964, Rakovník - K
Francová Alena, 31.7.1965, Havlíčkŧv Brod - V
Beňová Edita, 9.6.1965, Hradec Králové - K
Francová - Konečná Eva, 22.9.1963, Brno - K
Bílá Hana, 29.5.1965, Náchod - K
Frejlachová Marie, 28.11.1965, Tábor - V
Bílková Jana, 24.12.1963, Třebíč - V
Fryčová Pavla, 16.2.1966, Mělník - V
Bláha Bohumil, 16.3.1960, Bruntál - K
Grycová - Volfová Blanka, 18.3.1964, Brno - V
Brunerová Hana, 27.4.1965, Česká Lípa - K
Harasová Ivana, 27.8.1964, Liberec - V
Březina Roman, 5.3.1965, Pelhřimov - K
Havránková - Horká Ivana, 7.5.1965, Brno - V
Burešová - Benešová Helena, 12.12.1964, Praha - V
Hedvičáková - Kračmarová Iveta, 20.8.1964, Mladá Boleslav - K
Buršík Petr, 8.4.1965, Plzeň - K
Heger Martin, 25.12.1963, Olomouc - V
Čechová Iveta, 3.9.1966, Frýdek Místek - V
Helebrantová Zuzana, 18.8.1966, Ţatec - V
Černá Jana, 7.1.1966, Litomyšl - V
Hodboďová Jaroslava, 27.12.1965, Kutná Hora - V
Černá Václava, 3.7.1965, Plzeň - V
Hodinová Irena, 6.9.1964, Praha - K
Černá - Kunová Vanda, 29.10.1965, Prachatice - V
Hojný Vít, 5.6.1965, Hradec Králové - K
Danielová Věra, 30.9.1965, Litoměřice - V
Hoňková Marcela, 28.10.1964, Prostějov - K
Dlouhá - Čepeláková Lenka, 8.4.1966, Přerov - V
Horská Daniela, 24.3.1964, Hradec Králové - T
Dolejší Dagmar, 17.11.1965, Prostějov - V
Hrabáková Lenka, 27.7.1966, Chomutov - V
Doleţal Alexandr, 21.4.1965, Litoměřice - K
Hrochová Hana, 10.6.1965, Karlovy Vary - T
Dostálová Marie, 12.5.1965, Bílovec - K
Hrstková - Gubišová Jana, 26.11.1965, Praha - V
Dostálová Romana, 28.8.1965, Jablonec n. Nisou - K
Hřebačková Helena, 23.1.1965, Praha - K
Drápalová Yvona, 21.6.1965, Vyškov - K
Humlová Hana, 24.4.1964, Plzeň - K
Dušková Renata, 11.2.1966, Praha - V
Hunešová Eva, 19.8.1964, Jaroměř - K
155
Chomová - Pivovarčíková Martina, 1.12.1964, Karviná - V
Krásl Otmar, 31.10.1964, Počátky - K
Janata Vladimír, 24.5.1964, Jilemnice - K
Krásná Ivana, 15.11.1965, Plzeň - V
Janošková - Nosková Drahomíra, Ing., 28.12.1954, Praha - TD
Kräusslová Monika, 29.11.1964, Chomutov - V
Janošová - Čechová Pavla, 18.9.1961, Opava - K
Krčová Milena, 27.9.1966, Prostějov - V
Janoušková Šárka, 7.7.1966, Louny - V
Kroupa Aleš, 28.2.1964, Slavičín - T
Jarolímková Taťána, 9.8.1964, Příbram - K
Krupíková-Gbelcová Jitka, 9.3.1959, Gottwaldov - TD R 1988/89
Jaroš Pavel, 30.4.1964, Plzeň - K
Kříţová Hana, 10.2.1963, Opava - K
John Milan, 8.1.1965, Jičín - K
Kučerová Edita, 2.10.1963, Plzeň - T
Jochová Hana, 3.8.1965, Gottwaldov - K
Kudelová Martina, 7.1.1965, Hradec Králové - V
Jozová Marie, 30.9.1963, Prachovice - K
Kucharčíková - Vitáčková Hana, 23.1.1965, České Budějovice - V
Karásková Jarmila, 24.6.1963, Mariánské Lázně - K
Látalová Jana, 2.10.1965, Prostějov - K
Kasalová - Vanţurová Eva, 26.9.1963, Plzeň - V
Lindrová - Balcarová Lenka, 26.2.1962, Opočno - K
Kavanová Dagmar, 24.2.1966, Opava - V
Lojdová - Kozderková Irena, 27.4.1965, Brno - V
Kejzlar Pavel, 28.7.1962, Kladno - K
Lukáčová - Drugdová Šárka, 20.3.1965, Hradec Králové - V
Kerschbaumová Jolana, 25.10.1965, Valašské Meziříčí - V
Lukeš Jiří, 8.4.1965, Hradec Králové - K
Kmeť Ivan, 5.5.1965, Jičín - K
Marečková - Fiedlerová Miroslava, 5.6.1965, Ostrava - V
Knopová Simona, 3.5.1964, Hradec Králové - K
Marková Lucie, 20.2.1964, Praha - K
Kobylková Milada, 7.2.1965, Plzeň - K
Malina Jiří, 4.11.1964, Horní Bečva - T
Kolářová Helena, 20.2.1966, Boskovice - V
Machová - Kousalová Eva, 15.10.1963, Brno - K
Kolářová Pavla, 3.1.1960, Karviná - K
Maslaňáková Věra, 28.12.1964, Ostrava - V
Koldová Jiřina, 21.5.1966, České Budějovice - V
Mašát Martin, 5.4.1965, Hradec Králové - K
Konvička Luděk, 15.8.1965, Frýdek - Místek - K
Mašková Jitka, 19.2.1966, Plzeň - V
Kopáčková Dana, 21.4.1965, Strakonice - K
Mátlová Jaroslava, 10.4.1965, Dačice - T
Kordovská Dagmar, 17.12.1965, Brandýs n. Labem - V
Matoušková Zdeňka, 26.6.1965, Praha - K
Kotoučová - Semonská Soňa, 18.8.1960, Praha - V
Mejzlíková Helena, 12.5.1965, Třebíč - K
Kováčová - Ptáčníková Mirjana, 24.9.1964, Bruntál - K
Mráz Petr, 15.5.1965, Plzeň - K
156
R 1988/89
R 1988/89
Mrázková - Vraná Lenka, 16.8.1961, Praha - K
Rybka Ivan, 15.5.1965, Ústí n. Orlicí - T
Nalevajka Petr, 12.10.1965, Český Těšín - K
Rychetský Pavel, 20.8.1965, Praha - T
Nechvílová Dagmar, 5.12.1964, Pardubice - V
Řízková Ivana, 4.12.1964, Hradec Králové - K
Neuvirtová Ivana, 3.9.1964, Nové Město na Moravě - V
Salajová Monika, 14.5.1961, Olomouc - V
Nováková Jana, 30.5.1966, Mariánské Lázně - V
Schlecková Dagmar, 21.6.1951, Hranice na Moravě - V
Novotná - Sychrová Lenka, 23.1.1963, Brno - K
Siberová Jana, 12.4.1966, Humpolec - V
Novotný Jiří, 26.4.1965, Nové Město na Moravě - K
Skácelová Pavlína, 21.5.1965, Boskovice - V
Oklešťková Radmila, 26.4.1966, Frýdek Místek - V
Skopalová Zdeňka, 17.4.1965, Strakonice - V
Olšáková Jitka, 13.7.1965, Karviná - V
Slavíček Petr, 27.6.1965, Praha - K
Ondráčková Blanka, 20.3.1965, Pardubice - V
Smečka Roman, 23.5.1963, Brno - K
Pavlas Robert, 17.7.1964, Mladá Boleslav - K
Smékalová Michaela, 13.9.1965, Gottwaldov - V
Pečinková Alexandra, 18.8.1963, Přílepy - V
Sojková Irena, 24.9.1964, Olomouc - V
Pešová - Šturmová Daniela, 7.7.1961, Nový Jičín - T
Spáčilová Pavla, 28.7.1965, Šumperk - V
Petrţelka Ivan, 1.7.1964, Litoměřice - K
Spiralová Iva, 21.8.1964, Sokolov - T
Pirklová - Kristlová Soňa, 25.4.1964, Ústí n. Orlicí - K
Staňková Renata, 3.10.1965, Děčín - V
Píšová Helena, 13.1.1964, Brno - V
Steinbauerová - Valášková Pavlína, 27.2.1965, Gottwaldov - T
Placzková Renáta, 20.1.1964, Karviná - K
Stoklásková - Knedlová Vladimíra, 13.7.1964, Jeseník - V
Pohořalá Jitka, 17.9.1966, Vrchlabí - V
Strumienská Soňa, 17.5.1965, Třinec - K
Pohunková Vladislava, 9.3.1964, Polička - V
Středová Eva, 30.7.1964, Jičín - K
Puncmanová Miroslava, 17.3.1965, Mladá Boleslav - V
Stříbrný Jiří, 11.1.1965, Praha - K
Přibová Monika, 20.1.1965, Mariánské Lázně - K
Svačina Vít, 1.12.1962, Český Brod - T
Příhodová - Lasotová Markéta, 6.7.1964, Praha - K
Svačinová - Směšná Daniela, 4.8.1965, Šumperk - T
Ráček Ludvík, 21.10.1964, Velké Meziříčí - K
Šťastná - Chundelová Jitka, 29.9.1964, Jablonec n. Nisou - K
Radilová Lenka, 21.11.1965, Ledeč n. Sázavou - V
Šípová Eva, 31.1.1965, Strakonice - T
Raková Dušana, 9.5.1964, Teplice - K
Škrdová Kamila, 26.2.1966, Ostrava - V
Routová Martina, 4.6.1964, Plzeň - V
Štanderová Lada, 29.1.1965, Karlovy Vary - V
157
Štyndl Milan, 16.3.1964, Praha - K
Ţilková - Beranová Marcela, 3.9.1965, Humenné - K
Švarcová - Zahradníková Blanka, 22.9.1965, Plzeň - V
Audi Houda, 24.12.1957, Libanon - K
Švejdová Hana, 18.3.1964, Polička - V
Abdulla Salah Salem, 26.8.1960, Jemen - K
Tomanová Jarmila, 8.8.1965, Boskovice - V
Teklu Zewdu, 9.5.1960, Etiopie - T
Trojanová - Vláčilová Eva, 6.9.1966, Třebíč - V
VLA
Tuháčková Světlana, 1.2.1965, Strakonice - K
Bauchner Ivan, 23.12.1962, Počátky - V
Tvrdíková - Matlachová Hana, 20.3.1965, Ledeč n. Sázavou - K
Blecha Karel, 19.2.1963, Počátky - V
Tytlová Naděje, 12.7.1965, Polička - K
Důbravný Josef, 29.9.1964, Prostějov - V
Ulrych Karel, 17.11.1962, Rychnov n. Kněţnou - K
Hrbek Leoš, 3.5.1965, Čáslav - V
Válková Jitka, 27.7.1966, Praha - V
Korta Jiří, 14.7.1965, Ostrava - V
Vančurová Romana, 2.1.1965, Hradec Králové - V
Krajbich Zdeněk, 27.2.1966, Liberec - V
Vávrová - Váňová Dagmar, 15.3.1963, Praha - K
Kucharčík Petr, 14.9.1964, Starý Bohumín - V
Veselý Radek, 28.11.1964, Brno - K
Lakata František, 25.12.1963, Medzilaborce - V
Viková Ladislava, 12.4.1966, Trutnov - V
Pechoušek Václav, 30.5.1964, Planá u Mar. Lázní - V
Vladařová - Kokošková Miloslava, 29.4.1965, Klatovy - V
Ronge Martin, 15.11.1964, Trutnov - V
Vlčková - Kříţová Ivana, 22.2.1965, Praha - V
Šácha Ivan, 21.2.1966, Uherské Hradiště - V
Vokálová Marie, 21.7.1961, Kolín - V
Šilak Daniel, 31.12.1965, Bílovec - V
Voláková Lenka, 10.7.1965, Hradec Králové - K
Zahradníček Karel, 17.12.1965, Rýmařov - V
Vrzal Miroslav, 6.12.1964, Jihlava - K
Všetečková Renata, 13.8.1966, Chlumec n. Cidlinou - V
Záhořová Eva, 29.9.1962, Plzeň - V
Zelenka Milan, 8.7.1965, Liberec - K
Zemanová Soňa, 13.3.1963, Pardubice - V
Zemčíková - Fraitová Marie, 9.2.1962, Slavičín - K
Zimulová Věra, 18.2.1966, Brno - V
Zouharová Zita, 16.10.1964, Boskovice - V
158
Školní rok 1988/89
Eisner Milan, 29.8.1965, Kladno - K
Eisnerová-Fidrmucová Jana, 26.9.1967 - V
Aliger Karel, 1.12.1966, Varnsdorf - V
Fialová Ivana, 28.4.1966, Brandýs n. Labem - V
Báčová Zuzana, 15.9.1965, Havlíčkŧv Brod - K
Finsterle Vladimír, 3.6.1966, Hradec Králové - K
Bartoňová - Zachovalová Jana, 17.11.1965, Jičín - K
Frano Pavel, 8.12.1964, Karlovy Vary - T
Bartová Sylva, 19.2.1967, Karviná - V
Franová - Taichmanová Hana, 19.7.1965, Kolín - V
Bergrová Radka, 27.5.1967, Bílovec - V
Glosová - Odstrčilíková Aneta, 3.3.1967, Krnov - V
Bittner Ivo, 10.2.1965, Brno - K
Grochol Roman, 31.8.1965, Brno - K
Bittnerová - Kyseláková Michaela, 12.1.1966, Bílovec - K
Handlová Helena, 7.11.1965, Nové Město na Moravě - K
Bláhová Anna, 6.3.1966, Chomutov - V
Haramijová Dana , 9.6.1966, Frýdek-Místek - K
Bočková - Hlídková Václava, 6.12.1965, Písek - V
Harmáček Pavel, 26.5.1966, Stod - K
Braunerová - Konrádová Jana, 9.11.1965, Poprad - V
Hartlová Jitka, 29.4.1966, Domaţlice - K
Bryxí - Votroubková Věra, 30.7.1964, Mladá Boleslav - K
Hassman Pavel, 9.6.1966, Hradec Králové - K
Budníková Regina, 14.9.1964, Praha - T
Heřtová Marie, 27.1.1965, Louny - K
Cimprich Ivan, 4.8.1965, Karlovy Vary - K
Hlávková Jitka, 22.9.1965, Brno - K
Čermáková Ivana, 13.4.1966, Ostrava - K
Hodicová - Mačátová Jitka, 20.4.1966, Pardubice - K
Černá - Kloudová Alena, 29.3.1966, České Budějovice - V
Hodíková Jana, 19.10.1945, Praha - T
Černovská Lia, 20.4.1965, Čáslav - V
Hojná - Sacherová Kateřina, 20.11.1964, Trutnov - K
Červenková Monika, 3.4.1966, Cheb - K
Hrstková Radka, 8.6.1967, České Budějovice - V
Doleţalová Dana, 25.11.1965, Praha - K
Chabrová - Procházková Lucie, 31.10.1966, Ústí n. Labem - V
Doleţalová Jitka, 30.8.1965, Praha - K
Chalupová Jitka, 17.1.1966, Praha - K
Dosadilová - Charvátová Lenka, 3.1.1966, Karlovy Vary - V
Chromá Kateřina, 18.7.1967, Vítkov - V
Doubková Miroslava, 23.4.1966, Strakonice - K
Chybíková Blanka, 30.6.1965, Gottwaldov - K
Ďurďa Dalibor, 2.5.1966, Gottwaldov - K
Chytková - Tůmová Vlasta, 22.3.1967, Třebíč - V
Dvořáková - Neulingerová Šárka, 10.7.1966, Karviná - K
Janečková - Kaslová Hana, 9.6.1964, Český Těšín - K
Dvořáková Hana, 10.4.1966, Hořovice - K
Janošík Michal, PharmDr., 29.4.1957, Bardejov - T 1982 BL R 1988/89
159
Luňáková - Beranová Eva, 6.1.1965, Rychnov n. Kněţnou - V
Janošíková-Mičurová Alena, PharmDr., 2.1.1958, Podbořany T 1982 BL
R 1988/89
Malinová Dana, 29.1.1966, Kraslice - K
Javůrková Radka, 9.2.1966, Hradec Králové - T
Marešová Monika, 5.5.1966, Praha - K
Jezbera Jaroslav, 23.1.1965, Hořice - K
Marková-Friedjungová Věra, PharmDr., 10.6.1959, Brno
Jiroutková - Tomková Michaela, 21.12.1965, Pardubice - V
Mašek Petr, 10.2.1964, Hradec Králové - K
Kadlecová Daniela, 7.5.1966, Praha - K
Matoušová Hana, 6.10.1965, Polička - K
Kafková Zuzana, 20.12.1961, Benešov - T
Michalcová Irena, 24.5.1966, Praha - K
Kalousková Zdeňka, 14.4.1966, Slané - K
Miksová Pavlína, 21.8.1967, Bohumín - V
Klímová - Strašilová Magdaléna, 20.3.1966, Nové Město na Moravě - K
Milotinská - Novotná Hana, 25.4.1966, Brno - K
Kokeš Petr, 11.2.1967, Jeseník - V
Mladenová Eva, 27.4.1966, Třebíč - K
Koníčková - Zierová Olga, 19.4.1966, Cheb - V
Mračková Gabriela, 30.4.1966, Liberec - K
Koštířová Zorka, 21.11.1966, Roudnice n. Labem - K
Mrázková Iveta, 20.12.1967, Humpolec - V
Kozielková Vanda, 26.6.1965, Český Těšín - K
Müllerová - Zvoníčková Vladimíra, 20.4.1965, Náchod - K
Krajíčková Dagmara, 20.3.1963, Košice - T
Navrátilová Jitka, 17.3.1967, Brno - V
Krejčí Tomáš, 10.1.1965, Gottwaldov - V
Nechybová Marie, 25.3.1967, Příbram - V
Kremzerová Vladimíra, 18.10.1965, Přerov - K
Němcová Blanka, 26.2.1966, Teplice - T
Krocová Dana, 22.7.1966, Plzeň - T
Novotná - Zahradníková Jitka, 13.11.1964, Liberec - K
Kuligová Renata, 24.10.1967, Třinec - V
Novotná Martina, 2.11.1964, Vrchlabí - V
Kupková - Starečková Eva, 9.8.1963, Ostrava-Vítkovice - K
Novotná Monika, 18.9.1967, Dvŧr Králové - V
Kutilová Hana, 10.8.1967, Strakonice - V
Noţičková Marie, 19.5.1966, Uherské Hradiště - K
Kvasnička Tomáš, 10.12.1964, Hradec Králové - K
Nývltová Marta, 27.5.1966, Náchod - K
Línková Jana, 22.5.1967, Olomouc - V
Otavová Eva, 28.4.1967, Hradec Králové -V
Línková Marta , 22.5.1967 - V
Papoušková Eva, 7.8.1967, Slavičín - V
Lišková - Krejčíková Helena, 5.1.1967, Příbram - V
Pastyříková - Jedličková Pavlína, 6.7.1966, Pelhřimov - V
Loudová - Škopová Lenka, 8.8.1966, Hradec Králové - K
Pavlátová Naděţda, 3.4.1966, Písek - K
Lučková Šárka, 10.5.1966, Ústí n. Labem - V
Petrţelková Iva, 24.10.1964, Gottwaldov - K
160
T 1983 BL R 88/89
Poláčková - Špátová Markéta, 30.6.1966, Praha - K
Sobalíková Renáta, 22.7.1967, Český Těšín - V
Poláková - Kolínská Ilona, 23.7.1966, Jihlava - V
Sobotová - Pudilová Veronika, 22.10.1965, České Budějovice - K
Pomykacz Jan, 24.7.1964, Třinec - V
Srna Miroslav, 22.5.1960, Trutnov - K
Popelová Mária, 20.3.1967, Praha - V
Starý Vít, 1.6.1965, Klatovy - K
Porazilová Hana, 26.6.1967, Nový Jičín - V
Suchardová Marta, 27.6.1967, Chomutov - V
Pospíchalová Jaroslava, 10.4.1966, Nové Město na Moravě - V
Suttá - Bílá Ivana, 19.6.1965, Klatovy - V
Povolná Marcela, 1.1.1967, Slané - V
Světlíková Sylva, 11.3.1965, Ostrava - K
Prachařová Milada, 8.3.1965, Ostrava - K
Šafářová Miroslava, 31.3.1965, Pardubice - K
Přibylová Libuše, 17.7.1966, Opočno - K
Šeda Libor, 17.6.1964, Vysoké Mýto - T
Ptáčková - Kufnerová Martina, 14.10.1962, Plzeň - K
Šedivá Iveta, 1.8.1966, Hranice - K
Pučelíková Ivana, 11.5.1967, Mariánské Lázně - V
Šenfeld Petr, 16.10.1963, Náchod - T
Pudilová Marie, 9.4.1966, Dačice - K
Šimůnek Roman, 19.5.1967, Plzeň - V
Ráčková - Protivová Petra, 19.5.1965, Uherské Hradiště - K
Široká Jana, 19.2.1967, Brno - V
Rathouská Jaroslava, 28.1.1965, Opočno - K
Školná - Hášová Miroslava, 14.6.1965, Ţatec - K
Sachmerdová Lenka, 24.4.1966, Český Těšín - V
Škrdová - Hlušičková Hana, 26.2.1966, Praha - K
Sedliaková - Koulová Věra, 22.7.1964, Jičín - V
Šlehoberová - Tíchová Jana, 12.11.1966, Plzeň - V
Sekerová - Síbková Daniela, 25.1.1966, Brno - K
Šomanová Marie, 23.6.1966, Slavičín - V
Sekyra Jiří, 26.11.1965, Náchod - K
Špaček Zdeněk, 16.5.1966, Hustopeče - K
Semecká Jitka, 25.10.1965, Mladá Boleslav - K
Špilová Šárka, 27.8.1966, Frýdek-Místek - V
Sieglová - Cuchalová Kamila, 24.8.1966, Mariánské Lázně - V
Šroub Pavel, 27.9.1966, Plzeň - K
Sismilichová Ivana, 4.10.1967, Roudnice n. Labem - V
Štefková - Kořínková Lenka, 27.8.1962, Praha - V
Skoupý Lubor, 13.9.1966, Brno - K
Štěpánková - Štětinová Monika, 27.7.1966, Hradec Králové - K
Skřivanová Jana, 6.5.1962, Hradec Králové - K
Štěpánová - Kováčová Marcela, 25.10.1965, Lanškroun - V
Sladká Ivanka, 30.11.1964, Velké Meziříčí - K
Šulcová Pavla, 28.2.1965, Ústí n. Labem - T
Slováčková - Glabazňová Tamara, 25.4.1965, Opava - K
Šunková Renata, 3.1.1967, Plzeň - V
Smolíková Martina, 30.3.1967, Praha - V
Tichý Filip, 17.4.1967, Ţatec - V
161
Turzó Mária, 21.2.1967, Královský Chlmec - V
Sanedsouthivong Syroth, 1.1.1965, Laos - K
Umlauf Josef, 25.7.1966, Chomutov - K
Valente José, 5.9.1958, Angola - K
Valente José, 5.9.1958, Angola - K
VLA
Vaníčková - Franclová Jitka, 17.4.1965, Hradec Králové - K
Demel Vladan, 18.7.1967, Bílovec - V
Vašková - Janků Edita, 10.9.1965, Praha - V
Havelka Pavel, 27.1.1967, Boskovice - V
Vaštová - Poslední Pavla, 7.10.1964, Plzeň - K
Jakeš Libor, 3.12.1965, Stod - V
Velebová Eva, 1.5.1967, Krnov - V
Krystyn Miroslav, 20.12.1965, Bílovec - V
Vodolanová - Jeţková Lenka, 8.12.1964, Mariánské Lázně - K
Spáčil Jaroslav, 14.6.1966, Vyškov - V
Vohralíková - Krchňavá Romana, 8.8.1966, Praha - K
Seifer Libor, 24.6.1965, Děčín - V
Vojtěchovská Lucie, 10.3.1966, Trutnov - V
Šlegr Karel, 19.5.1967, Trutnov - V
Vondrová - Gaislerová Markéta, 14.6.1964, Brno - K
Vondřičková Radka, 4.1.1966, Městec Králové - K
Voříšek Viktor, 21.2.1966, Hradec Králové - K
Vrbová - Soukupová Miluše, 29.3.1964, Ostrava - K
Vršecká Lenka, 23.8.1965, Chomutov - K
Zajícová Jitka, 2.8.1963, Česká Lípa - K
Zákostelecký Petr, 1.2.1965, Tábor - K
Zbořilová Vilma, 29.12.1966, Písek - V
Zörner René, 23.10.1963, Hradec Králové - T
Ţamboch Jan, 11.6.1966, Praha - K
Abobakr Aba Said El Hag, 13.9.1960, Súdán - K
Adamu Kassa Solomon, 23.6.1962, Ethiopie - T
Fernandes Narciso Joao, 11.10.1953, Angola -V
Goredema Wonder, 10.10.1962, Zimbabwe - K
Mohamed Niang, 29.9.1955, Senegal - K
Phommathep Pabouthong, 15.10.1964, Laos - K
162
Čásová - Krejčová Blanka, 7.4.1967, Dačice - K
Školní rok 1989/90
Čumplová Hana, 24.9.1966, Turnov - T
Adamová Dana, 8.7.1968, Kutná Hora - T
Daňková Ivana, 7.11.1968, Pelhřimov - V
Arndt Tomáš, 5.2.1966, Jičín - K
Deáková - Pilčíková Šárka, 13.6.1968, Valašské Meziříčí - V
Bačinová - Zahradníková Martina, 5.8.1968, Üstí n. Orlicí - V
Dlouhá Helena, 1.5.1967, Znojmo - K
Balcarová - Patočková Dita, 30.5.1967, Rychnov n. Kněţnou - K
Doleţalová - Hrochová Marcela, 18.4.1966, Písek - V
Baliharová Jana, 19.3.1967, Ústí n. Labem - K
Dostálová Magda, 23.8.1968, Prostějov - V
Bartoňová Šárka, 20.11.1967, Brno - V
Drška Ondřej, 25.1.1966, Česká Lípa - K
Bártová - Brychtová Vladimíra, 11.2.1965, Příbram - K
Duffková Hana, 4.6.1968, Pacov - V
Bečková Jiřina, 16.6.1968, Praha - T
Dušková - Klimečková Monika, 12.11.1964, Pardubice - T
Bednářová - Schneiderová Monika, 7.8.1967, Karlovy Vary - T
Dušková - Kollátorová Vladimíra, 15.7.1967, Hradec Králové - T
R 1989/90
Beutlová - Vlčková Lenka, 12.1.1967, Nový Jičín - K
Dvořáčková Iva, 30.1.1967, Pardubice - V
Bíba Vladimír, 10.5.1967, Praha - K
Dvořáková Alice, 21.1.1968, Svitavy - V
Blahová - Balášová Marcela, 23.3.1967, Třebíč - V
Dvořáková Olga, 10.10.1966, Náchod - T
Blízková Michaela, 11.7.1967, České Budějovice - T
Eisnerová Jolana, 18.8.1966, Rychnov n. Kněţnou - T
Bobková - Vondrášová Romana, 24.6.1968, Teplice - V
Faktorová - Heinzlová Michaela, 25.4.1967, České Budějovice - K
Bohuslav Tomáš, 4.3.1965, Vyškov - K
Famfulová Eva, 3.2.1967, Písek - K
Bořková - Milotová Jana, 1.7.1967, Praha - K
Fedová Alexandra, 18.2.1967, Ostrava - K
Brandejsová Monika, 16.8.1968, České Budějovice - V
Fifka Petr, 27.1.1967, Benešov - K
Briezstienská - Císařová Šárka, 24.3.1966, České Budějovice - K
Filipová Pavla, 22.7.1967, Plzeň - V
Brugovský Daniel, 18.10.1965, Praha - K
Findeisová Jana, 31.10.1966, Slavičín - V
Burešová Václava, 31.3.1967, Klatovy - K
Fišerová Bohdana, 24.10.1966, Dvŧr Králové n. Labem - K
Buriánková - Baštýřová 18.2.1967, Písek - K
Foralová - Jirsová Ilona, 1.12.1966, Počátky - K
Cienciala Marek, 26.2.1965, Český Těšín - K
Franc Aleš, 21.9.1968, Kolín - T
Čákorová - Praţáková Marcela, 29.1.1965, Plzeň - K
Friese Petr, 15.5.1968, Varnsdorf - V
Čapková Miroslava, 27.9.1968, Litoměřice - V
Gazdíková Pavla, 31.1.1967, Kroměříţ - K
163
R 1989/90
R 1989/90
R 1989/90
Górová Jana, 22.3.1967, Olomouc - K
Kalousek Kamil, 10.12.1966, Lanškroun - K
Gregorová - Tichá Jana, 18.3.1965, Praha - K
Kašparová Jana, 22.6.1968, Dvŧr Králové n. Labem - V
Groborzová - Košacká Monika, 10.10.1967, Třinec - V
Kaucký Roman, 18.2.1964, Beroun - T
Gröszlová - Dufková Marie, 22.4.1968, Klatovy - V
Kavánková Hana, 23.5.1968, Vsetín - V
Hančovská Lenka, 31.10.1967, Trutnov - V
Kešner Pavel, 23.6.1967, Nymburk - K
Hánová Marie, 27.9.1965, Hustopeče - K
Koběrská Iva, 11.5.1965, Karviná - V
Hejretová Monika, 23.2.1966, Chomutov - V
Kollmannová Klára, 12.2.1967, Praha - V
Herrmann Arnošt, 21.11.1967, Ústí n. Labem - T
Kostkanová - Vokálová Jana, 3.5.1965, Kolín - V
Herzigová Julie, 6.11.1967, Přerov - V
Koutná Ivana, 17.5.1966, Povaţská Bystrica - V
Hlaváčková Michala, PharmDr., 9.4.1963, Praha viz Benetková 1986/87
Kozáčková Markéta, 20.6.1961, Hradec Králové - K
Hloušková Iveta, 17.12.1967, Ostrava - V
Kráčmarová Zdenka, 30.6.1967, Uherský Brod - V
Hloušová Iveta, 13.6.1966, Český Těšín - V
Kraina Richard, 17.11.1967, Třinec - T
Holub Miroslav, 16.12.1966, Broumov - K
Krainová - Olšarová Ivana, 18.12.1966, Ostrava - T
Horný Roman, 22.4.1967, Přílepy - K
Král Jan, 16.4.1967, Náchod - K
Hromadová Lenka, 27.2.1967, Tábor - V
Král Petr, 9.1.1966, Rychnov n. Kněţnou - K
Hrubá Martina, 7.3.1967, Děčín - K
Kratochvílová Irena, 20.11.1966, České Budějovice - K
Hřebejková Kamila, 24.7.1967, Příbram - K
Krejčí Tomáš, 10.1.1965, Zlín - V
Hubaczová Michaela, 15.10.1966, Ostrava - T
R 1989/90
Krinková Jana, 1.4.1965, Pardubice - K
R 1989/90
Chudomská - Pulkrábková Jana, 5.5.1967, Pardubice - K
Kubeček Miroslav, 9.5.1965, Náchod - K
Jakubíková Alena, 22.11.1966, Jihlava -K
Kubišová - Kalová Jaroslava, 13.4.1966, Hradec Králové - T
Jarolímková - Cejpková Věra, 28.3.1968, Třebíč - T
Kubová Zdeňka, 13.10.1968, Praha - V
Jarošová - Šichová Michaela, 2.3.1967, Cheb - V
Kubr Petr, 11.1.1965, Slané - K
Jelenová Dagmar, 1.10.1967, Praha - V
Kučerová Zuzana, 16.11.1965, Krnov - V
Jelínková Jana, 2.1.1967, Chomutov - V
Kunčická Nina, 14.2.1967, Pardubice - T
Jindra Samuel, 4.3.1967, Havlíčkŧv Brod - K
Kuneš Jiří, 24.7.1965, Hradec Králové - K
Jonášová Apolena, 8.1.1968, Vimperk - V
Kvapilová - Merglová Jindřiška, 29.6.1967, Domaţlice -K
164
R 1989/90
Lechnerová Renata, 23.2.1965, Kromeříţ - K
Peřina Milan, 17.7.1967, Klatovy - K Poláchová R 1989/90
Libovická - Krimová Jana, 19.12.1966, Rakovník - K
Pfleger Richard, 28.7.1966, Mělník - K
Loučková Radka, 1.1.1968, Český Těšín - V
Pilařová Veronika, 5.5.1966, České Budějovice - V
Lukáč Jiří, 13.11.1966, Děčín - K
Podešvová Blanka, 25.2.1968, Valašské Meziříčí - V
Maderová - Nováková Simona, 18.8.1965, Kladno - V
Podlahová Ludmila, 13.1.1968, Prachatice - V
Mahnerová Simona, 3.3.1966, Ústí n. Labem - V
Poláková Věra, 13.11.1967, Nové Město na Moravě - V
Mach René, 18.3.1967, Frýdek Místek - K
Prantnerová - Holečková Jitka, 17.8.1966, Valašské Meziříčí - V
Machalová - Dočkalová Iva, 23.7.1967, Přerov - K
Prixová Hana, 16.7.1967, Hradec Králové - K
Majer Jiří, 11.4.1967, Havlíčkŧv Brod - V
Převrátilová Monika, 30.9.1967, Ústí n. Labem - K
Makovcová Petra, 28.8.1967, Tábor - T
Příhodová Alena, 13.4.1967, Brno - K
Maršálek Vilém, 23.8.1964, Klatovy - V
Příkazská Lada, 27.3.1967, Zlín - K
Martinů Věra, 26.1.1968, Ostrov n. Ohří - V
Puková - Šancová Helena, 17.12.1964, Zlín - K
Matysová - Bradová Ludmila, 21.8.1967, Üstí n. Labem - V
Pyszková Ingrid, 19.9.1967, Třinec - V
Melecká Eva, 24.3.1967, Opava - K
Randová Helena, 11.4.1968, Polička - V
Nálepa Martin, 26.4.1967, Třinec - K
Richterová - Hrbotická Veronika, 21.1.1965, Jablonec n. Nisou - K
Naslerová Petra, 10.1.1967, Plzeň - K
Růčková Iveta, 16.10.1967, Liberec - V
Navrátil Milan, 27.5.1968, Sušice - V
Rulová Eva, 29.6.1967, Ústí n. Orlicí - V
Navrátilová Martina, 9.8.1967, Valašské Meziříčí - K
Říhánková Jarmila, 27.8.1968, Plzeň - V
Němečková Karolina, 25.2.1967, Praha - K
Sekyrová - Němcová Petra, 20.10.1966, České Budějovice - V
Neshybová - Nunvářová Eva, 21.4.1967, Dačice - V
Schaumannová Jana, 11.7.1967, Krnov - K
Netopilová Miloslava, 25.3.1967, Čeladná - K
Síkorová Renáta, 28.7.1968, Příbram - T
Nevolová Martina, 4.6.1966, Dvŧr Králové n. Labem - K
Simon Igor, 22.10.1966, Hradec Králové - K
Nováková Alice, 12.6.1968, Benešov - V
Skryjová Jana, 29.12.1966, Jihlava - V
Novotná Alena, 18.11.1964, Vysoké Mýto - K
Slavíčková - Kestřánková Renáta, 6.7.1967, Praha - K
Novotný Vít, 17.5.1967, Hradec Králové - K
Smrtová Ilona, 12.8.1966, Benešov - K
Pelikánová - Burešová Jana, 18.5.1966, Třebíč - V
Somogyiová - Hubičková Jana, 10.7.1967, Tábor - K
165
Stárková Vladimíra, 29.1.1967, Tábor - K
Ullmannová - Tremlová Jaroslava, 26.3.1968, Klatovy - V
Stejskal Josef, 14.8.1966, Ústí n. Orlicí - K
Vaiglová Daniela, 13.8.1967, Hradec Králové - V
Stejskalová Alena, 3.6.1967, Jindřichŧv Hradec - V
Váňová Marcela, 26.4.1968, Slané - V
Straníková Marta, 14.11.1967, Děčín - V
Vašková Jaroslava, 9.12.1966, Nové Město na Moravě - V
Strnad Pavel, 6.9.1967, Karlovy Vary - K
Vávra Tomáš, 17.2.1967, Ústí n. Orlicí - K
Stříhavková Jitka, 22.11.1967, Dvŧr Králové n. Labem - V
Venhodová - Pragerová Renata, 25.6.1967, Brno - V
Studená Ivana, 26.6.1966, Olomouc - V
Veselá - Divišová Iveta, 3.7.1967, Dačice - V
Sucharda Antonín, 2.11.1965, Jilemnice - T
Veselá Pavla, 18.2.1968, Praha - V
Šabatová Renata, 16.5.1967, Ústí n. Labem - V
Vobecká Blanka, 7.2.1968, Praha - V
Šafářová - Švábová Lenka, 14.4.1967, Polička - V
Vojtková Martina, 7.4.1967, Brandýs n. Labem - V
Šalanská Helena, 21.4.1966, Ústí n. Labem - K
Vojtová Vladimíra, 22.3.1968, Polička - V
Šanderová Jaroslava, 19.12.1966, Rýmařov - V
Vomáčková Hana, 8.4.1966, Valtice - K
Šedivý Josef, 9.7.1967, Košice - V
Vondrušková Lenka, 11.10.1967, Zlín - V
Šelepová - Patočková Jana, 5.1.1967, Jablonec n. Nisou- V
Votroubková Renata, 23.1.1968, České Budějovice - V
Šimoníková - Hradecká Jana, 27.2.1966, Uherské Hradiště - K
Zedníčková Ivana, 17.12.1967, Chomutov - V
Šimšová Marcela, 10.10.1967, Ostrava - V
Zemanová Marie, 24.10.1966, Varnsdorf - V
Šipošová Ivana, 25.4.1968, Chomutov - T
Zoubková Jitka, 2.3.1967, Praha - K
Šiška Michal, 1.9.1967, Pacov - V
Ţáková Jitka, 29.10.1965, Turnov - V
Šlechtová Milena, 20.2.1967, Plzeň - K
Beandapa Gilbert, 8.81958, Madagaskar - T
Šlesingerová Ludmila, 2.10.1967, Náchod - V
Calvaire Obambi Lucien, 10.7.1962, Kongo - K
Štěchová Marcela, 16.4.1967, Ţatec - K
Edris Mohamadullah, 17.6.1964, Afganistán - K
Švarcová Jana, 16.3.1967, Rokycany - K
Chan Mohamed Yassin Mahmod, 15.8.1963, Jemen - K
Trochová - Dokoupilová Šárka, 13.3.1967, Moravská Třebová - K
Mbozo André Mbiavanga, 8.1.1957, Angola - V
Trojanová Renáta, 23.9.1966, Praha - V
Ossalassala Philippe, 9.4.1960, Kongo - T
Tvrdoň Jaroslav, 26.12.1965, Karviná - T
Pierrot Randriamanafana, 29.4.1960, Madagaskar - K
R 1989/90
Tykvová Vlasta, 1.3.1967, Kolín - K
VLA
166
Havlíček Milan, 27.11.1967, Nové Město na Moravě - V
Hrabačka Petr, 6.1.1968, Plzeň - V
Hřivnáč Daniel, 3.5.1968, Opava - V
Ješeta Václav, 9.10.1966, Český Krumlov - V
Petrus Václav, 11.6.1968, Ledeč n. Sázavou - V
Poláček Jan, 15.7.1959, Bratislava - V
167
Hanková Marie, 17.6.1967, Jihlava - V
Školní rok 1990/91
Hanzalová - Smolková Dana, 1.7.1969, České Budějovice - V
Andělová Markéta, 3.8.1968, Turnov - K
Havelcová Věra, 6.9.1969, Náchod - T
Aujezdecká Marta, 28.11.1968, Tábor - V
Hlaváčková Jaroslava, 25.9.1967, Boskovice - K
Bambasová Ivana, 16.11.1967, Ţatec - K
Hollmannová - Urbanová Romana, 14.6.1968, Jablonec n. Nisou - K
Barger Marek, 24.5.1966, Praha - K
Honců Jan, 16.3.1968, Jilemnice - V
Bímová - Kronusová Yvona, 29.11.1966, Jablonec n. Nisou - K
Hřivnáčová - Vítovcová Pavla, 30.10.1967, Praha - K
Blaţková Soňa, 25.11.1968, Nové Město na Moravě - V
Chárová Jana, 12.3.1968, Cheb - K
Buršík Jaromír, 21.8.1966, Praha - V
Churáčková Pavlína, 3.4.1969, Karviná - V
Crhová Jana, 17.7.1967, Moravská Třebová - K
Jacíková Jana, 3.3.1968, Městec Králové - K
Čenská - Suttnerová Milena, 23.11.1964, Most - V
Jágerová Eva, 16.1.1968, Brno - V
Černá Renata, 8.4.1968, Dvŧr Králové n. Labem - K
Jirotková Leona, 1.3.1968, Praha - K
Čihulová Kateřina, 15.2.1968, Hradec Králové - K
Jirsová Kateřina, 7.9.1966, Praha - K
Divácká Eva, 5.12.1967, Brno - K
Jurigová Jana, 16.4.1967, Znojmo - K
Dočekalová Iva, 19.11.1967, Pardubice - K
Kadrlová - Štěrbová Renata, 30.6.1966, Kladno - K
Dufková Jana, 11.1.1969, Jičín - V
Kameníková Jana, 14.7.1968, Praha - K
Dušková Helena, 21.10.1966, Plzeň - V
Kaniová Dáša, 1.8.1967, Ostrava - T
Dvouletá Jitka, 12.11.1967, Uherské Hradiště - V
Kheilová Andrea, 29.5.1969, Praha - V
Foltýn Karel, 11.3.1968, Velké Meziříčí - K
Kiliková - Benešová Irena, 28.7.1968, Ostava - K
Fučíková Miroslava, 29.6.1968, Tábor - K
Kliková Hana, 24.3.1969, Liberec - V
Füssiová Lenka, 1.8.1968, Karviná - K
Klimešová Lenka, 13.3.1968, Liberec - T
Grymová Barbora, 17.10.1963, Brno - K
Kočarová Jana, 17.1.1968, Přerov - K
Hájková Dagmar, 22.12.1966, Sokolov - K
Kolářová Šárka, 1.5. 1968, Kyjov - K
Hájková Šárka, 13.3.1967, Broumov - K
Kollmannová Klára, 12.2.1967, Praha - V
Hampel Marek, 6.7.1968, Frýdek Místek - K
Krupková - Hubatá Renata, 1.2.1968, Ústí n. Labem - V
Hamrlová - Radová Alena, 29.4.1969, Klatovy - V
Křiţanová - Trombiková Halina, 16.6.1967, Třinec - V
168
Kubánková Jitka, 26.7.1969, Benešov - V
Neuţil Ivo, 25.7.1967, Brno - T
Kučera Radek, 11.8.1968, Plzeň - K
Nouzovská Petra, 30.9.1966, Český Brod - K
Kučerová Petra, 5.11.1968, Klatovy - V
Nováková Pavlína, 15.2.1967, Jeseník - K
Kukelková - Roţánková Jeanette, 5.4.1968, Bílovec - V
Nováková Petra, 25.4.1966, Pardubice - V
Kundrfalzová Alena, 16.2.1968, Sokolov - K
Novotná - Andrýsková Alice, 10.6.1968, Náchod - K
Lamačová Jaroslava, 15.3.1968, Liberec - K
Novotná Marta, 19.4.1969, Sušice - V
Lipavská - Šulcová Renáta, 2.9.1967, Varnsdorf - K
Pavlíková Jana, 19.5.1968, Pelhřimov - V
Lučka Jiří, 8.5.1969, Česká Lípa - V
Petráčková Lenka, 17.7.1968, Ústí n.. Labem - T
Lukšíková Leona, 10.5.1966, Frýdek Místek - K
Podnecká Alena, 29.9.1967, Městec Králové - K
Makovička Jiří, 6.5.1968, Jičín - V
Pochobradská Iva, 7.2.1969, Praha - T
Mandryszová Iva, 19.4.1968, Plzeň - K
Pokorný Radek, 7.11.1967, Pardubice - V
Mašínová Martina, 8.5.1968, Kutná Hora - V
Poulová - Kudláčková Marta, 10.2.1966, Velké Meziříčí - V
Matejková - Marková Jana, 7.5.1968, Nové Město na Moravě - K
Přechová Ivana, 22.3.1968, Pelhřimov - K
Medková - Sýkorová Karin, 2.4.1968, Frýdek Místek - K
Přibylová Martina, 10.4.1969, Opočno - V
Mertová - Váňová Anna, 17.1.1968, Most K
Pyrochtová Ivana, 20.3.1967, Pardubice - K
Mesteková Beata, 23.3.1968, Kolín - K
Roubalová - Trnková Dana, 15.11.1968, Domaţlice - K
Metelková Jana, 7.4.1967, Pardubice - K
Rubešová - Trnková Jitka, 2.2.1966, Děčín - K
Michalčák Vladimír, 27.12.1965, Šternberk - K
Rydrychová - Sahulková Naděţda, 23.1.1968, Beroun - V
Mildeová Maria, 21.9.1963, Pardubice - V
Sadílková Jana, 18.11.1968, Počátky - V
Minarčíková Ivana, 8.1.1968, Bohumín - K
Semerádová Jitka, 31.5.1969, Litoměřice - V
Moravová Andrea, 21.1.1968, Pacov - K
Severinová Hana, 14.3.1968, Šumperk - K
Mrvová Ivanka, 3.9.1967, Kroměříţ - K
Schickerová Milada, 5.3.1966, Most - V
Neradová Veronika, 22.5.1968, Česká Lípa - K
Schwarz Libor, 20.11.1965, Kolín - T
Nesměráková Alena, 21.7.1967, Praha - K
Slámová Romana, 28.6.1968, Benešov - K
Nesvarbová Eva, 7.1.1967, Dvŧr Králové n. Labem - K
Slatinová - Dlouhá Lenka, 17.6.1969, Mladá Boleslav - V
Netočná - Bumbová Petra, 12.6.1967, Ostrava - K
Sobotová Dana, 11.5.1967, Mladá Boleslav - K
169
R ?
R 1990/91
Stavinoha Petr, 11.11.1967, Frýdek Místek - V
Zemková Hana, 13.4.1968, Opava - K
Stránská Jana, 2.10.1967, Nový Jičín - K
Zogalová Marcela, 18.11.1967, Jičín - V
Svobodová Blanka, 7.3.1967, Příbram - K
Ţákavcová Jana, 13.1.1969, Domaţlice - V
Šikulová Anna, 20.7.1969, Moravská Třebová - V
Ţáková - Pačesová Jitka, 9.9.1969, Česká Lípa - V
Šostoková Renáta, 6.4.1969, Čeladná - V
Ţaludová Lucie, 25.9.1968, Nymburk - K
Štejrová Renata, 3.8.1967, Rokycany - K
Adebiyi Olugbenga Olusegun, 1.3.1959, Nigerie - K
Štěpánek Petr, 9.9.1964, Ústí n. Labem - V
Aref Abdula Ahmed, 4.8.1962, Jemen - K
Štěpánková Hana, 29.11.1968, Cheb - V
Bashir Asadi, 22.10.1965, Izrael - K
Štorková Hana, 14.5.1969, Ústí n. Labem - V
Giannuli Chrisula, 1.8.1966, Řecko - T
Štroncer Martin, 8.9.1967, Jeseník - K
Melu Ruth Mwenya, 21.4.1966, Zambie - K
Šuláková Markéta, 5.12.1967, Vsetín - K
Nimir Abbas Ateya Ahmed, 1.1.1965, Súdán - K
Švendová Jana, 8.8.1968, Příbram - V
Nioulikos Theodosis, 22.3.1967, Kypr - V
Teplá Ivana, 3.5.1968, Uherské Hradiště - K
Raharivola Euphrasie Norbertine, 6.1.1960, Madagaskar - V
Trägnerová - Kynčlová Jana, 3.7.1968, Teplice - V
Tarek Rachdi, 13.3.1965, Tunis - K
Trauberová Alena, 18.3.1968, Hlinsko v Č. - K
Wahab Hassan Mohamed, 18.11.1964, Libanon - V
Treglerová - Procházková Milena, 14.4.1968, Beroun - V
Wahab Maha Abdel Mohamed Ibrahim, 2.4.1965, Súdán - K
Troppová Věra, 11.10.1967, Moravský Krumlov - K
VLA
Třísková Daniela, 1.1.1968, Prostějov - K
Lučka Jiří, 8.5.1969, Česká Lípa - V
Ullwerová - Číţková 12.8.1968, Hradec Králové - V
Pokorný Radek, 7.11.1967, Pardubice - V
Vápeníková Jolana, 23.3.1969, Polička - V
Vébr Milan, 9.3.1966, Plzeň - T
Vejraţková - Galuszková Jana, 27.4.1968, Chomutov - V
Vele Pavel, 27.12.1967, Mladá Boleslav - V
Wolfová Eva, 23.2.1967, Bílovec - K
Závacká Světlana, 22.2.1968, Domaţlice - K
Zbořil Rudolf, 3.12.1967, Zlín - V
170
Huthová Jiřina, 30.8.1969, Praha - RSF
Školní rok 1991/92
Chocholoušová - Krechlerová Jindra, 25.2.1969, Moravský Krumlov - V
Antošová - Pánková Monika, 12.9.1963, Praha - K
Jakešová Zdeňka, 11.10.1968, Roudnice n. Labem - K
Bartas Robert, 4.10.1968, Uherské Hradiště - K
Jelínková - Vančurová Lenka, 16.4.1969, Čáslav - K
Bartasová - Rzezutková Andrea, 4.2.1969, Karviná - K
Jiránková - Vápeníková Kamila, 28.1.1969, Litomyšl - K
Beránek Martin, 15.10.1968, Chomutov - K
Kalenská - Smetanová Jana, 27.5.1963, Hořice - V
Boháčová Monika, 27.11.1968, Ostrava - K
Kindelmannová Věra, 24.3.1969, Chomutov - K
Bouček Tomáš, 9.11.1967, Praha - K
Klementová Diana, 10.3.1969, Písek - K
Boudová - Maloňová Michaela, 1.11.1968, Opava - K
Kočárová Marta, 3.3.1968, Olszynie Lubaň - K
Bouzová - Menclová Ilona, 4.4.1969, Pelhřimov - RSF
Kočí Marcel, 29.1.1969, Pardubice - K
Brodníčková Hana, 8.6.1969, Příbram - K
Kodatová Alena, 6.3.1969, Příbram - RSF
Břečková Iva, 15.9.1968, Městec Králové - K
Kolaříková Pavla, 6.2.1969, Roudnice n. Labem - RSF
Budová Iva, 8.3.1968, Praha - RSF
Konečná - Kněţíková Miroslava, 7.5.1969, Bohumín - K
Buršíková - Bartoszová Vladislava, 20.3.1965, Jeseník - K
Koubíková Eva, 8.8.1966, Ústí n. Labem - K
Ceralová - Petrofová Zuzana, 30.9.1968, Hradec Králové - K
Kovářová Eva, 25.6.1969, Náchod - K
Cerhová Iva, 7.6.1969, Česká Lípa - RSF
Koţáková - Boršiová Ivana, 14.11.1967, Ostrov n. Ohří - K
Cmielová Monika, 14.5.1969, Karviná - K
Krásová Jitka, 16.9.1968, Kolín - RSF
Čavajdová - Štetiarová Jana, 24.2.1969, Trenčín - T
Kubík Roman, 6.1.1969, Praha - V
Černý Přemysl, 14.3.1964, Brno - K
Kučerová Margita, 27.7.1969, Vysoké Mýto - K
Fišerová Iveta, 10.3.1967, Plzeň - K
Kuklová Martina, 21.3.1969, Kraslice - K
Freml Miloš, 4.8.1968, Šternberk - K
Lenková Jitka, 10.1.1968, Kutná Hora - K
Frýbertová Renáta, 3.11.1967, Plzeň - K
Loosová Ludmila, 9.1.1968, Teplice - K
Frýda Tomáš, 31.8.1969, Rokycany - K
Loubalová - Císařová Kateřina, 17.4.1968, Ústí n. Labem - K
Halíková Jana, 13.3.1969, Praha - K
Marečková Marcela, 10.2.1969, Boskovice - RSF
Hradilová Šárka, 10.5.1969, Příklepy - RSF
Marek Josef, 10.12.1967, Lanškroun - V
Hrbasová Eva, 25.4.1969, Kyjov - K
Martinka Vladimír, 4.9.1966, Topol'čany - K
171
Maryšková Daniela, 15.4.1969, Pelhřimov - K
Rambousková Zuzana, 21.2.1969, Hradec Králové - K
Matlášek René, 14.10.1968, Ostrava - K
Rejzková - Moravcová Martina, 15.12.1968, Hradec Králové - RSF
Nechvíl Tomáš, 3.8.1969, Hradec Králové - K
Řehořová Radka, 11.7.1969, Ostrava - RSF
Nevrklová Kateřina, 24.7.1967, Hradec Králové - K
Saglena Jan, 29.3.1969, Hradec Králové - K
Palečková - Víchová Šárka, 29.1.1967, Chrudim - K
Saglenová - Suchánková Michaela, 5.5.1969, Příbram - K
Palhounová Renata, 19.5.1969, Opočno - K
Sajvaldová Alena, 7.6.1969, Třebíč - K
Patočková Pavlína, 3.6.1969, Ústí n. Labem - K
Sedláčková Eva, 8.9.1969, Příbram - K
Pavlová Dita, 8.5.1969, Hradec Králové - K
Sedlářová Jitka, 3.5.1969, Zlín - RSF
Pelantová Pavla, 30.3.1969, Praha - RSF
Slavíčková Hana, 2.5.1968, Praha - K
Peroutková Alexandra, 6.10.1968, Praha - RSF
Smrečanová Iveta, 7.5.1968, Opava - K
Petrusová - Berkovcová Ilona, 21.11.1967, Příbram - K
Suchá Alice, 31.1.1969, Most - K
Píchalová Petra, 5.1.1969, Chomutov - K
Svoboda Zbyněk, 17.11.1968, Přerov - K
Písek Jaroslav, 25.6.1969, Český Krumlov - K
Svobodová Jana, 17.8.1969, Kolín - K
Píšová Sylva, 12.6.1969, Pardubice - K
Šafářová Milada, 12.4.1968, Litoměřice - K
Plačková Michaela, 13.2.1969, Liberec - K
Šilingerová - Janotová Dagmar, 3.6.1969, Písek - K
Pohaničová Lenka, 3.10.1968, Kraslice - K
Šimková Jana, 19.2.1969, Strakonice - K
Pohanková Eva, 1.10.1969, Kolín - K
Šimonová Markéta, 23.8.1968, Prachatice - K
Polanská - Poledníková Pavla, 27.11.1968, Karviná - K
Škopová - Šálená Kateřina, 27.2.1969, Rokycany - K
Porubová Miroslava, 5.10.1964, Hranice na Moravě - V
Škvánová Jana, 11.1.1969, Praha - K
Pospíšilová Jana, 23.2.1969, Litoměřice - K
Štajdlová Eva, 9.2.1969, Domaţlice - K
Preislerová - Bystřická Ivana, 26.5.1968, Rokycany - K
Švejnohová Václava, 19.7.1969, Sokolov - RSF
Preslová - Teplá Blanka, 17.11.1968, Klatovy - V
Teimerová Johana, 30.3.1967, Praha - K
Procházková Jitka, 2.7.1966, Český Těšín - K
Tesařová Markéta, 15.3.1969, Praha - K
Proroková Kateřina, 23.8.1969, Ostrava - K
Tichá Ester, 28.8.1969, Polička - K
Protivánková Alice, 27.10.1968, České Budějovice - K
Treitlerová Jana, 22.3.1969, Chrudim - K
Příhodová Hana, 14.6.1969, Děčín - K
Troppová - Kumstová Markéta, 21.8.1969, Benešov u Prahy - RSF
172
Uherková Ellen, 16.11.1966, Ostrava - K
Vachtová Eva, 24.6.1969, Plzeň - K
Valíčková Monika, 21.2.1969, Ostrava - K
Vašíř Vladimír, 10.1.1969, Brno - K
Vávrovská Pavlína, 22.3.1969, České Budějovice - K
Vebrová Jana, 21.4.1969, Děčín - K
Vejmola Luboš, 30.5.1969, Vyškov - K
Vicendová - Neprašová Šárka, 26.12.1969, Ostrava - K
Vinařová Anna, 24.12.1968, Praha - K
Vítková Danuše, 19.4.1969, Brno - K
Zahrádka František, 7.10.1968, Praha - K
Zahradníčková - Lampová Hana, 31.7.1969, Praha - K
Zavadilová Jana, 20.7.1969, Ostrava - RSF
Zigmundová Sylva, 18.7.1969, Praha - K
Zoulová - Havlová Jana, 8.11.1967, Hradec Králové - K
Zsemberiová Ladislava, 24.2.1969, Valtice - K
Aidroos Abdul Aziz Yousuf, 6.3.1965, Jemen - V
Analtina de Fatima Fragoso do Nascimento, 14.1.1965, Angola - K
Haidar Amal, Ing., 11.11.1960, Libanon - K
Haitham Abu-Salah, 13.1.1967, Jordánsko - V
Saudat Funmilayo Olatoun, 13.4.1966, Nigerie - K
Souleymane Alpha Diallo, 28.6.1965, Guinea - K
* RSF - rozšířené studium farmacie
173
Friebelová Eva, 6.4.1970, České Budějovice
Školní rok 1992/93
Galáč Martin, 2.2.1970, Český Těšín
Andráková Lucie, 8.3.1970, Praha
Gargoš Martin, 24.7.1969, Opava
Andrlová Ivana, 5.3.1970, Praha
Gucklerová Martina, 19.6.1970, Vítkov
Baďura Roman, 12.3.1970, Přerov
Hanák Petr, 19.6.1970, Rýmařov
Bartecká Dagmar, 2.10.1970, Český Těšín
Hanzlíková Petra, 21.11.1969, Praha
Bedrníková Michaela, 15.11.1968, Praha
Havlíková Martina, 11.1.1968, Ostrava - K
Brabcová Marie, 5.9.1970, Znojmo
Hlavová - Zachurczoková Jana, 23.8.1969, Třinec
Brandtlová Jitka, 27.5.1969, Příbram
Holeček Zdeněk, 6.7.1970, Beroun
Brůjová Daniela, 2.2.1970, Rokycany
Holubová Michaela, 22.7.1970, Jihlava
Burešová Ilona, 19.8.1970, Počátky
Horáková - Herodková Oldřiška, 3.12.1968, Mělník
Burešová Jana, 14.1.1970, Liberec
Horká Pavlína, 26.1.1970, Kladno
Burešová Vlasta, 25.5.1970, Litomyšl
Houdková Radmila, 25.10.1969, Ostrava
Ceprová Bohuslava, 1.5.1970, Trutnov
Hrdina Karel, 4.4.1969, Zlín
Cichoňová Adriana, 15.3.1968, Chomutov
Hrubá Renata, 11.7.1968, Hradec Králové
Diblíková - Steklá Vítězslava, 19.11.1968, Třebíč
Hrubý Kamil, 9.2.1970, Strakonice
Dokoupilová Petra, 18.7.1970, Ostrava
Hulanová Simona, 14.7.1970, Kroměříţ
Doupovcová Margit, 24.12.1969, Kyjov
Chládková Jitka, 17.11.1968, Praha
Dundrová Alice, 23.2.1970, Hradec Králové
Chytra Ivan, 9.10.1963, Ostrava
Dušánková Daniela, 16.4.1968, Rychnov n. Kněţnou
Chytrová - Sauerová Helena, 24.1.1970, Liberec
Dvorská Lenka, 11.4.1970, Nový Jičín
Janásová Lenka, 18.4.1970, Kyjov
Dvořáková Zdeňka, 30.10.1967, České Budějovice
Janík Jiří, 26.2.1970, Prostějov
Engová Dita, 18.3.1970, Vrchlabí
Jansová Marie, 22.5.1970, Brno
Eugelová - Molnárová Eva, 20.6.1967, Děčín
Jiřička Hynek, 4.3.1970, Vimperk
Fišerová Bohdana, 10.2.1970, Brno
Jurman Leoš, 2.9.1969, Brno
Foglová Simona, 14.3.1969, Praha
Kakosová Jana, 11.2.1970, Vlašim
174
Kalina Marek, 14.9.1969, Roudnice n. Labem
Martincová Jaroslava, 14.7.1970, Rychnov n. Kněţnou
Kalný Libor, 15.9.1968, České Budějovice
Martínková Iva, 6.5.1970, Cheb
Kampová Daniela, 19.1.1969, Pardubice
Matějů Miloš, 17.1.1969, Pelhřimov
Kokešová - Šubrová Šárka, 3.12.1967, Kladno
Medlínová Jitka, 18.11.1969, Praha
Kolářová Martina, 29.11.1969, Prachatice
Mizerová Dana, 6.5.1970, Praha
Koldová Eva, 14.6.1970, Brno
Müllerová Hana, 2.9.1970, Mladá Boleslav
Kolichová Jana, 1.3.1965, Praha - K
Nedvědová Radmila, 18.10.1970, Mladá Boleslav
Komárek Vojtěch, 27.2.1970, Praha
Nekvindová Terezie, 18.7.1970, Pardubice
Kopalová Romana, 14.1.1970, Dvŧr Královí n. Labem
Němec Ondřej, 11.7.1970, Teplice
Kopecká Hana, 9.3.1970, Praha
Neprašová - Lupuljevová, Šárka, 24.4.1970, Česká Lípa
Kopecká Lucie, 30.7.1970, Ostrov n. Ohří
Nerudová Blanka, 15.11.1969, Ústí n. Labem
Kovačová Lenka, 1.12.1969, Praha
Netušilová Martina, 7.4.1969, Strakonice
Kovářová Kateřina, 25.4.1970, Liberec
Nikodem David, 6.7.1970, Česká Lípa
Kubišová Pavlína, 1.4.1970, Uherské Hradiště
Nováková Vladislava, 4.2.1970, České Budějovice
Kučerová - Hamanová Monika, 2.1.1970, Hořice
Novotná - Tribulová Lenka, 10.6.1970, Rychnov n. Kněţnou
Kudrnová Renáta, 2.6.1970, Kladno
Novotná Marcela, 12.2.1970, Plzeň
Kunešová Jaroslava, 23.4.1970, Ţatec
Obořilová Hana, 8.6.1970, Nové Město naMoravě
Kvízová Blanka, 31.12.1967, Praha - K
Paličková Petra, 19.5.1970, Frýdek Místek
Kyslingerová Leona, 6.8.1969, Üstí n. Labem
Pavlovicová Kamila, 31.10.1969, Praha
Lacinová Eva, 24.3.1970, Nové Město na Moravě
Pecinová - Šilhavá Vladimíra, 6.12.1969, Praha
Lambertová Lucie, 19.11.1969, Praha
Peřinová Jolana, 20.6.1970, Frýdek Místek
Lávičková - Šimonová Lenka, 22.10.1967, Vlašim
Petrţelková Věra, 24.6.1969, Moravská Třebová
Lohrová Adriana, 9.3.1970, Plzeň
Petříková Romana, 26.9.1969, Teplice
Loudová Eva, 15.6.1970, Hradec Králové
Pindur Martin, 25.9.1970, Frýdek Místek
Marečková Šárka, 20.7.1970, Benešov
Pláteníková Olga, 7.9.1970, Ţatec
Maršálková Iva, 31.3.1970, Sokolov
Poláčková Eva, 24.4.1970, Chrudim
175
Poláchová - Silberová Martina, 2.3.1970, Valašské Meziříčí
Tannertová - Malá Lada, 3.7.1970, Valtice
Pourová - Košnářová Monika, 9.4.1970, Písek
Tománková Markéta, 22.7.1970, Rokycany
Procházková Miluše, 15.11.1968, Brno
Tomašíková - Polcarová Renáta, 27.3.1970, Plzeň
Průchová Jitka, 25.5.1970, Sušíce
Trundová Marcela, 24.10.1969, Prostějov
Přibylová Lenka, 5.8.1970, Ostrava
Tučková Dagmar, 17.12.1969, Teplice
Radikovská Eva, 21.3.1970, Havlíčkŧv Brod
Uhlířová Diana, 26.11.1969, Praha
Reitingerová Dana, 10.4.1970, Šumperk
Urbánková Hana, 16.4.1970, Brno
Rudolf Emil, 6.2.1970, Hradec Králové
Vacková Dana, 15.6.1970, Jihlava
Sliwaková Květuše, 18.1.1970, Varnsdorf
Vandová Romana, 3.4.1970, České Budějovice
Slovenčík Dušan, 3.9.1969, Zlín
Vaňková Lucie, 6.6.1970, Jablonec n. Nisou
Soukupová Květa, 10.11.1969, Velké Meziříčí
Volánková - Wilhelmová Jitka, 27.6.1970, Louny
Sováková - Kundrátová Martina, 17.7.1969, Valašské Meziříčí
Voldřichová - Veselá Marie, 27.8.1970, Ţatec
Staňková Pavla, 20.8.1970, Praha
Vonšovská Markéta, 11.1.1970, Ústí n. Labem
Steklá - Richterová Radka, 9.9.1970, Pardubice
Zavřel Richard, 3.7.1970, Karviná
Stránská - Hroudová Markéta, 24.8.1967, Praha
Zedníčková - Polanecká Marie, 8.5.1970, Počátky
Stránská Jitka, 5.10.1969, Turnov
Zvoníčková Jana, 28.1.1970, Slavičín
Suchopárová - Mottlová Hana, 29.11.1968, Sokolov
Ibrahim Ahmed Awed, 1.7.1964,. Jemen
Svobodová - Ševčíková Lenka, 27.4.1969, Hradec Králové
Samuel Kitomi, 28.8.1960, Kongo
Šípová Martina, 18.11.1969, Liberec
Sharif Habib Ali, 9.6.1960, Zanzibar
Šišková - Lukášová Taťána, 8.10.1969, Rakovník
VLA
Škapová Hana, 4.11.1967, Chomutov
Baďura Roman, 12.3.1970, Přerov
Škulinová Iva, 12.4.1970, Písek
Chytra Ivan, 9.10.1963, Ostrava
Šlechta Petr, 24.6.1969, Písek
Šlosrová Boţena, 1.9.1970, Polička
Šmídová Jitka, 8.9.1969, Mariánské Lázně
Šubrtová Olina, 24.3.1970, Roudnice n. Labem
176
Doleţalová Monika, 1.12.1970, Humpolec
Školní rok 1993/94
Drázská Radmila, 31.5.1971, Liberec
Augustová Gabriela, 31.1.1971, Jihlava
Ehrenbergerová Kamila, 26.1.1971, Česká Lípa
Babková - Matuchová Jovana, 22.4.1971, Vlašim
Fabíková Jana, 5.11.1970, Velké Meziříčí
Bartoníčková Eva, 1.1.1971, Jablonec n. Nisou
Filipová Simona, 8.2.1971, Karlovy Vary
Bartošová - Kudrnáčová Radka, 11.8.1970, Jičín
Fojtková Pavlína, 11.4.1971, Svitavy
Bártová Liběna, 27.4.1971, Mělník
Gargošová - Vicherková Andrea, 8.7.1970, Most
Bartůšková Ivana, 5.8.1971, Kladno
Gieblová - Schlesingerová Jitka, 28.11.1969, Ústí n. Orlicí
Bastl René, 9.3.1971, Třinec
Ginzelová Petra, 13.7.1971, Liberec
Baţilová - Reisigová Markéta, 6.12.1969, Děčín
Haladová Jana, 30.6.1971, Ostrov n. Ohří
Benetková Pavla, 7.7.1971, Plzeň
Hamplová Michaela, 19.12.1970, Beroun
Beránková - Košumberská Hana, 18.6.1968, Teplice - K
Harcuba Tomáš, 15.4.1970, Dvŧr Králové n. Labem
Bílková Gabriela, 14.5.1971, Hořice v Podkrkonoší
Havalová Eva, 31.3.1971, Teplice
Bodová Taťána, 16.8.1971, Most
Havlasová Jana, 5.12.1970, Hradec Králové
Boháčová Sylvie, 2.7.1971, Praha
Heřmánková - Hubatová Zlata, 27.12.1970, Praha
Bochňáková Jarmila, 6.9.1971, Ostrava-Vítkovice
Horáčková Ivana, 8.3.1970, Hořice v Podkrkonoší
Bolom Petr, 18.2.1971, Nový Jičín
Horová Jana, 19.3.1969, Plzeň
Boučková Andrea, 21.9.1971, Český Těšín
Houdková Michaela, 15.2.1971, Pelhřimov
Brabec Pavel, 7.5.1971, Litoměřice
Hradecká Lenka, 18.12.1970, Praha
Broţová Lenka, 18.4.1971, Plzeň
Hrdinová - Filandrová Jitka, 16.4.1970, Vlašim
Cajthaml Luboš, 16.4.1971, Hořovice
Hrubá Dana, 14.4.1971, Brno
Čechlovská Dita, 3.5.1971, Chrudim
Chládek Daniel, 17.5.1971, Litoměřice
Člunková Anna, 12.12.1970, Chrudim
Chlubná - Krkavcová Dana, 10.7.1970, Brno
Čupová Irena, 18.6.1970, Čeladné
Chmelařová - Štusáková Irena, 21.3.1969, Pardubice
Daňková Dagmar, 23.6.1971, Havlíčkŧv Brod
Chobot Vladimír, 16.5.1971, Tábor
Dobřecká Renata, 2.5.1971, Nové Město na Moravě
Chrobáková - Berková Kateřina, 21.5.1971, Tábor
177
Jakovljevičová - Honetschlägerová Jana, 8.8.1971, Český Krumlov
Kuberová Alice, 21.12.1970, Tábor
Jakubcová Miroslava, 12.8.1971, Ústí n. Labem
Kyznarová Michaela, 25.11.1971, Ústí n. Labem
Janatová Romana, 15.11.1970, Vrchlabí
Laššáková - Šlaufová Jaroslava, 30.1.1971, Plzeň
Jandová Marcela, 18.3.1971, Vimperk
Ledererová Jitka, 29.1.1971, Praha
Janoušková Miroslava, 24.2.1971, Hořovice
Linhartová Alena, 10.10.1969, Pardubice
Jelínková Kateřina, 29.6.1971, Ostrava-Vítkovice
Ludínová Iveta, 12.9.1971, Rokycany
Jindrová Romana, 17.9.1968, Brno
Machů Ivana, 22.11.1970, Slavičín
Jirků Blanka, 10.8.1971, Dačice
Malečková Barbora, 25.8.1970, Chlumec n. Cidlinou
Johánková Marie, 5.3.1971, Domaţlice
Manďáková Kamila, 15.8.1971, Krnov
Kadlečková Marie, 6.3.1971, Ledeč n. Sázavou
Marečková - Horníková Stanislava, 17.9.1970
Kajtmanová - Lehečková Zuzana, 2.4.1970, Písek
Maršíková - Zámečníková Barbora, 26.5.1971, Ústí n. Labem
Karafiátová - Böhmová Lenka, 4.2.1971, Písek
Maryšková Olga, 20.1.1971, Počátky
Kašlová - Grochalová Dagmar, 11.8.1970, Havířov
Matušková - Gajdošová Irena, 16.10.1971, Varnsdorf
Kešová Ludmila, 14.9.1970, Tábor
Maudrová Jitka, 18.8.1971, Nymburk
Kobzová Pavlína, 15.9.1970, Olomouc
Maxa Jaroslav, 25.4.1971, Třebíč
Kohoutová Jana, 27.7. 1971, Šumperk
Melichařík Pavel, 11.10.1970, Ostrava
Kohoutová Olga, 25.7.1971, Praha
Mikšovská Jana, 1.5.1971, České Budějovice
Komrsková - Nová Marcela, 7.4.1971, Kladno
Mikušová - Nováková Hana, 24.5.1968, Prostějov
Konejl Pavel, 5.2.1971, Svitavy
Mládková Alena, 10.4.1971, Boskovice
Kopová Louise, 25.7.1969, Písek
Moravcová Vanesa, 4.9.1970, Jablonec n. Nisou
Koubková Hana, 1.4.1971, Hradec Králové
Moravcová Zuzana, 1.3.1971, Duchcov
Koubková Hana, 14.3.1969, Ústí n. Labem
Myšková - Tymonová Iveta, 1.9.1968, Český Těšín
Krátká Martina, 10.6.1971, Most
Nosálová - Kazdová Jana, 16.5.1969, Litomyšl
Krpatová Alice, 11.8.1967, Sokolov - K
Nováková - Herzigová Václava, 26.6.1970, Sušice
Křemenák Jan, 29.12.1970, Praha
Novosadová Martina, 24.5.1971, Litoměřice
Kšírová Milana, 24.8.1971, Karlovy Vary
Novotná Jitka, 1.7.1970, Strakonice
178
Novotná Lenka, 9.2.1971, Příbram
Rejdová Dana, 24.11.1970, Písek
Ondračková Dana, 24.9.1971, Roudnice n. Labem
Ropková - Štefanová Alena, 10.12.1963, Litomyšl - K
Orlíková Linda, 1.4.1971, Opava
Růţičková Kateřina, 23.5.1971, Vsetín
Paterová Hana, 14.6.1971, Rakovník
Ryšavá - Mitísková Radka, 21.12.1969, Praha
Patrák Jiří, 30.5.1971, Hradec Králové
Satková Lucie, 7.4.1971, Opava
Perdochová Pavla, 16.10.1970, Znojmo
Semmlerová - Kresová Lenka, 27.1.1971, Bruntál
Petrlíková Karla, 24.1.1970, Havlíčkŧv Brod
Serbousek Stanislav, 26.11.1969, Dvŧr Králové n. Labem
Pfauserová Hana, 22.5.1971, Jindřichŧv Hradec
Scheubreinová - Kundratová Eva, 11.8.1971, Hradec Králové
Pichová Michaela, 18.11.1970, Strakonice
Skopalová Blanka, 12.4.1971, Uherské Hradiště
Plšková Jana, 18.4.1971, Přílepy
Sluková - Vlčková Jana, 17.4.1970, Ledeč n. Sázavou
Polák Kamil, 11.5.1970, Moravská Třebová
Součková Jitka, 8.11.1970, Kyjov
Polcarová Ivana, 14.4.1971, Havlíčkŧv Brod
Sova Petr, 13.11.1965, Bratislava
Pomejová Alena, 5.4.1971, Strakonice
Spilková Václava, 24.2.1971, Rokycany
Pramuková Eva, 5.5.1971, Brno
Srbek Pavel, 23.3.1971, Slaný
Procházková - Kuthanová Jaroslava, 11.7.1971, Příbram
Starková - Petrţílková Martina, 3.4.1968, Cheb
Procházková - Musilová Dagmar, 29.3.1971, Boskovice
Suchý Jiří, 15.4.1971, Náchoc
Prokopová Šárka, 19.3.1971, Brno
Svobodová Marie, 24.6.1971, Děčín
Prosecký Martin, 19.8.1969, Nové Město na Moravě
Svobodová Vladimíra, 20.2.1970, Varnsdorf
Prudíková Ingrid, 19.3.1971, Sušice
Šafaříková - Synková Hana, 25.1.1971, Kolín
Přenosilová Pavlína, 20.11.1970, Jihlava
Šafaříková Pavla, 25.5.1970, Beroun
Převorová Marta, 2.3.1971, Pelhřimov
Šafářová Martina, 29.9.1971, Vysoké Mýto
Přikrylová Gabriela, 4.6.1970, Karlovy Vary
Šalková Marie, 27.8.1970, Kaplice
Ptáček Pavel, 30.12.1970, Chomutov
Ševčíková Adriana, 31.12.1970, Trenčín
Ptáček Přemysl, 26.1.1971, České Budějovice
Šícha Martin, 23.3.1971, Chomutov
Pučoková - Nováková Jana, 11.4.1971, Holešov
Šlimarová Hana, 31.3.1970, Havířov
Reitlerová - Nedvědová Šárka, 28.5.1971, Praha
Šmídová Helena, 9.8.1971, Liberec
179
Šrůmová Marcela, 19.1.1971, Most
Zmeškal Zdeněk, 18.6.1971, Přílepy - VLA
Štaud František, 17.12.1970, Polička
Zoubková Martina, 19.5.1971, Plzeň
Švecová Olga, 16.3.1971, Praha
Zrůbková Jana, 11.7.1971, Hradec Králové
Torner Karel, 29.9.1971, Pelhřimov
Ţáková Petra, 7.8.1971, Rokycany
Toušková Miroslava, 3.8.1971, Pardubice
Trávníčková Ivona, 11.7.1971, Most
Třetinová Vladislava, 25.1.1970, Vítkov
Uherková Jindřiška, 29.7.1971, Frýdek Místek
Ursínyová Hana, 20.5.1970, Kolín
Vad'urová Hana, 11.11.1969, Roudnice n. Labem
Valášková Johana, 3.8.1971, Praha
Vanţura Michal, 30.9.1970, Praha
Vartecká Šárka, 27.5.1970, Teplice v Čechách
Vašířová - Kábrtová Zuzana, 22.2.1971, Vrchlabí
Větrovská Jindřiška, 31.12.1970, Kutná Hora
Veverka Tomáš, 14.6.1971, Hořovice
Vilím Karel, 19.6.1971, Praha
Vlčková Ivona, 16.6.1971, Třinec
Vnoučková Kateřina, 22.6.1971, Praha
Vojtová Hana, 3.11.1970, Jindřichŧv Hradec
Volková - Lazebníčková Monika, 15.2.1970, Zábřeh na Moravě
Vrabková Leona, 9.11.1970, Pardubice
Vrbková Lenka, 10.11.1970, Kladno
Zámečníková Klára, 22.4.1971, Praha
Zíková Petra, 7.2.1971, Jeseník
Zmeková Jarmila, 11.3.1971, Havlíčkŧv Brod
180
SBORNÍK K
25. VÝROČÍ FARMACEUTICKÉ FAKULTY
UNIVERZITY KARLOVY V HRADCI KRÁLOVÉ
Sborník sestavili: Doc. RNDr. PhMr. Václav Rusek, CSc. s pomocí Evy Kopalové, Ludmily
Kynkorové a Tomáše Holečka
Publikace neprošla jazykovou úpravou
Tisková úprava RNDr. Václav Koula
Vydala Farmaceutická fakulta UK, Hradec Králové 1994
Sborník je vydán za spoluúčasti firmy LÉČIVA A.S. Praha
Králové
Vydání 1.
Vytiskl PROGRES TISK, Hradec Králové
a firmy HELAGO Hradec

Podobné dokumenty

Monitoring médií - Transformace sociálních služeb

Monitoring médií - Transformace sociálních služeb péče o zdravotně postiţené lidé z neziskových organizací, které se zabývají sociálními sluţbami. "Oproti loňskému roku jsme zatím přišli na dotacích o necelé dva miliony korun, coţ je téměř polovi...

Více

Absolutní pořadí Brněnská přehrada - 11.10.2014

Absolutní pořadí Brněnská přehrada - 11.10.2014 DIBOŽESUCH & UK ZLÍN Ráječko Brno Újezd u Brna Kovalovice AC Praha 1890 --SK Olšany/AK Drnovice Triexpert team webProgress.cz ABND RACING TEAM Sokol Třebětice ATEX dělníci běhu Brno Žár trvá AK Kro...

Více

Brožura Kompletní výrobní program JH

Brožura Kompletní výrobní program JH skladu. Pouze se správně navrženým regálem lze ­dosáhnout požadované efektivnosti materiálových toků. ­Jungheinrich Vám tento klíč k úspěchu nabízí: r­ egálové systémy, skladové plošiny a galerie č...

Více

Výroční zpráva o činnosti za rok 2014

Výroční zpráva o činnosti za rok 2014 novou vedoucí. Ustanovena byla také Rada botanické zahrady s cílem napomoci vytváření koncepce a směřování tohoto jedinečného účelového zařízení fakulty. Ke generační obměně došlo též v případě ved...

Více

01/2013 - Svaz českých filatelistů

01/2013 - Svaz českých filatelistů Současná situace Svazu českých filatelistů nevyžaduje jenom snížení nájemného za provoz sekretariátu, ale také musí řešit současný stav jeho umístění v Holečkově ulici. V současné době jsme kromě p...

Více