Zde - Centrální laboratoř

Komentáře

Transkript

Zde - Centrální laboratoř
Vážení zákazníci,
dostáváte do rukou novou aktuální verzi laboratorní příručky pro odběry Centrální
laboratoře SZZ Krnov. Tato verze nahrazuje 4. vydání ze srpna roku 2008. Žádáme vás
tímto o vyřazení staré verze z vaší „knihovny“ a zároveň bychom vás chtěli požádat o její
vrácení zpět, abychom ji mohli na náklady laboratoře předat k ekologické likvidaci.
1
1.
Statut laboratoře
Typ organizace:
Nestátní subjekt
Zřizovatel:
Krajský úřad Ostrava
Název organizace: Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace
Adresa organizace: I. P. Pavlova 9, 794 01 Krnov
IČO organizace:
00844641
DIČ organizace:
CZ00844641
Bankovní spojení: 2870392/0800
Název laboratoře: Centrální laboratoř
Vedoucí laboratoře: RNDr. Václav Štemberk
Adresa laboratoře: I. P. Pavlova 9, 794 01 Krnov
Telefonní spojení: 554 690 300
Fax:
554 615 995
E-mail:
[email protected]
2
2.
Politika kvality
Cílem naší činnosti je:
• zákazník spokojený s nabídkou poskytovaných vyšetření,
• zákazník spokojený se správností a přesností vydávaných výsledků
laboratorních vyšetření,
• efektivní komunikace se zákazníkem a spolupráce při definování požadavků,
• udržení statutu akreditované laboratoře dle ČSN EN ISO 15189,
• zvyšování odborné způsobilosti pracovníků,
• zlepšovat a kontinuálně posuzovat validitu laboratorních metod,
• zvyšovat prestiž a utvářet povědomí o Centrální laboratoři mezi zákazníky.
Je samozřejmostí:
• že CL je bezpečným místem pro naše pracovníky i hosty,
• že na pracovišti dbáme na dodržování všech norem a předpisů týkající se
ochrany zdraví a bezpečnosti práce v laboratoři,
• že s informacemi, daty a výsledky pacientů zacházíme s ohledem na jejich
bezpečnost, utajení a důvěrnost,
• vysoká úspěšnost v rámci mezilaboratorního porovnávání a externích kontrol
kvality.
• že máme nastaveny postupy pro neustálé zvyšování odborné způsobilosti
pracovníků.
Zavazujeme se:
• vytvářet předpoklady a podmínky k zajištění plnění požadavků normy ČSN
EN ISO 15189,
• k používání zásad SLP a uplatňování nejnovějších poznatků při realizaci
laboratorních vyšetření.
Úkolem každého pracovníka Centrální laboratoře je vědomě přispívat k naplňování této
politiky kvality, jejímž smyslem je trvalé zlepšování všech činností a naplnění motta:
„Centrální laboratoř – spolehlivý partner v laboratorní diagnostice“
3
3.
Personální obsazení, přehled pracovišť
Vedoucí oddělení:
RNDr. Václav Štemberk
+420 554 690 300
Zástupce vedoucího oddělení:
Vedoucí úseku imunochemie:
Vedoucí úseku hematologie:
Vedoucí úseku mikrobiologie:
Vedoucí úseku biochemie,
manažer kvality:
Vedoucí příjmu:
Výdej transfúzních přípravků
Ing. Jakub Ručka
Mgr. Miroslav Juřina
MUDr. Natalija Rytiková
Mgr. Pavel Raida
Ing. Jakub Ručka
+420 554 690 309
+420 554 690 310
+420 554 690 736
+420 554 690 301
+420 554 690 309
Šárka Tvrdoňová
+420 554 690 303
+420 554 690 306 (do 15:00)
+420 554 690 303 (od 15:00)
+420 554 690 303
Informace, výsledky:
Centrální laboratoř SZZ Krnov
I. P. Pavlova 9, 794 01 Krnov
+420 554 690 303
Fax:
+420 554 615 995
[email protected]
www.centlab.cz
Pracovní doba: Rutinní provoz, informace, výdej materiálu: 6:30 – 15:00
Pohotovost:
nepřetržitý provoz
Materiál na statimová vyšetření přijímáme nepřetržitě – materiál je nutno předat osobně
službě CL.
Odběrová místnost SZZ Krnov – hlavní vchod - přízemí
Fax:
I. P. Pavlova 9, 794 01 Krnov
+420 554 690 311
+420 554 615 995
[email protected]
www.centlab.cz
Pracovní doba:
6:00 – 14:30
Poliklinika
Fax:
Nám. Hrdinů 6, 794 01 Krnov
+420 554 612 154
+420 554 615 995
[email protected]
www.centlab.cz
Pracovní doba:
6:30 – 15:00
4
Hematologická ambulance
I. P. Pavlova 9, 794 01 Krnov
+420 554 690 472
Aktuální ordinační hodiny jsou k dispozici na internetu nebo jsou vyvěšeny
v hematologické ambulanci
 Svozová služba:
Pomocí svozové služby je možno zajisti svoz materiálu a rozvoz odběrového
materiálu, distribuci žádanek a výsledkových listů. Pro bližší informace kontaktujte
sekretariát oddělení (+420 554 690 300).
Výdej materiálu:
Výdej materiálu z CL se provádí v době od 6:30 – 15:00 každý všední den.
5
4.
Novinky oproti minulému vydání příručky
Aby nebylo nutné číst celou příručku, chceme Vás na tomto místě upozornit na
nejdůležitější změny, které se v této příručce v porovnání s minulou objeví.
Z nabídky vyšetření v CL bylo vyřazeno:
• FDP
U vyšetření z punktátu byl změněn typ odběrového materiálu z „Plast bez
úpravy (Sarstedt – žlutý uzávěr) na „Plast s protisrážlivou úpravou, heparinát
(Sarstedt
- oranžový uzávěr).
Byly doplněny postupy pro odběry stolice.
Z akreditovaných metod byly vyřazeny, ale dále zůstávají v nabídce CL:
• CDT
• CYFRA 21-1
• α-2-makroglobulin
• Orosomukoid
V celém dokumentu byla změněna zkratka pro enzym gama-glytamyltransferázu (GMT)
za GGT. Stejná změna bude i na výsledkovém listě.
5.
Jak žádat vyšetření
Požadovat vyšetření v CL je možno pomocí žádanky laboratorních vyšetření. CL
přijímá tyto typy žádanek:
• centrální žádanka CL,
• speciální žádanky CL (prenatální screening, isoserologické vyšetření a test
kompatibility,glykémie)
• ostatní žádanky (za distribuci ani jejich obsah nezodpovídá CL).
Bez ohledu na typ musí žádanka dle platné legislativy obsahovat tyto údaje
vyšetřovaného pacienta:
• číslo pojištěnce (identifikace pacienta),
• jméno a příjmení pacienta,
• identifikace žadatele + podpis lékaře,
• datum a čas odběru prim. vzorku, tak kde to má vliv na interpretaci,
• kód pojišťovny.
Nevyplnění některého z uvedených povinných údajů je důvodem k odmítnutí vyšetření
v CL (tento krajní stav vysvětluje kapitola 8).
5.1 Centrální žádanka
Centrální žádanka je oboustranný červeno-bílý papírový formulář formátu A4
uvedený v příloze 17.1 tohoto dokumentu. Centrální žádanka má rubovou a lícní stranu.
Na lícní straně je hlavička a seznam vyšetřovaných metod (rozděleno pro přehlednost do
celků), rub žádanky obsahuje pouze seznam metod.
6
Centrální žádanka v souladu s normou ČSN EN ISO 15189 obsahuje místo pro:
• číslo pojištěnce (identifikace pacienta),
• vyplnění jednoznačné identifikace žadatele (včetně adresy klinického
žadatele),
• jméno odebírajícího,
• zatrhnutí druhu primárního vzorku,
• výběr požadovaného vyšetření,
• diagnózu dle platné verze MKN,
• pojišťovnu,
• doplnění klinických informací („Poznámka“),
• vyplnění data a času odběru prim. vzorku,
• vyplnění času zahájení transportu,
• vyplnění data a času přijetí vzorku laboratoří.
5.1.1
Jak vyplnit centrální žádanku
• Vyplňte hlavičku - hlavička obsahuje políčka (jsou popsána před nebo uvnitř)
pro vepsání příslušných údajů (políčko „odesílá“ je číselný kód, který vám byl
přidělen laboratoří speciálně pro vaše IČP).
• Váš požadavek na vyšetření vyznačte zaplněním políčka (u názvu metody)
podle vzoru v hlavičce. Křížky ani jiné značky nejsou povolené znaky a takto
vyplněná žádanka nebude přijata!
• Speciální údaje nutné pro výpočtové metody (objem moče, doba sběru,
teplota pro ABR), jiný typ materiálu apod. vyplňte do příslušných políček
v žádance.
• Pokud je u vyšetření (viz. kapitola 15.3) uvedena položka „Nutné klinické
info.:“ vyplňte příslušné pole nebo údaje vepište do pole „Poznámka“.
Poznámka:
Při vyplňování žádanky používejte pouze psací potřeby černé (optimum), modré popř.
zelené barvy. Při použití jiných barev nebude vaše žádanka přijata!
5.2 Speciální žádanky
Používají se na prenatální screening a výdej transfúzních přípravků. Oba tyto
formuláře splňují kritéria normy ČSN EN ISO 15189 a obsahují místo pro vyplnění všech
povinných údajů, které jsou uvedeny v předchozím odstavci.
5.2.1
Prenatální screening v I trimestru
Pro vyšetření prenatálního screeningu v I trimestru je nejprve nutné se objednat
na čísle 554 690 448 pro provedení ultrazvuku. Žádanku vypíše sestra na ultrazvuku.
Žádanka musí mít vyplněna tato políčka:
• číslo pojištěnce (identifikace pacienta),
• jméno a příjmení pacienta,
• identifikace odesílajícího lékaře,
• identifikace žadatele (gynekologie Krnov),
• datum odběru,
• datum poslední menstruace,
• tělesná váha v kg,
• hodnota CRL,
7
• hodnota NT,
• datum provedení ultrazvuku,
• počet plodů.
5.2.2
Prenatální screening v II trimestru
Na prenatální screening v II trimestru používejte pouze speciální žádanku, kterou
vám na požádání vydají pracovnice na příjmu nebo řidič zajišťující svoz materiálu. Pro
tento typ vyšetření je nutné vyplnit tyto údaje:
• datum P.M. (poslední menstruace)
• tělesná váha v kg,
• měřený parametr UZ (BPD, CRL, ...),
• datum UZ,
• délka těhotenství k datu provedení UZ ,
• počet plodů.
Fakultativní údaje:
• NT (nuchální translucence) v mm, pokud měříte,
• přítomnost/nepřítomnost (+/-) „nasal bone“.
5.2.3
Transfúzní přípravky
Na isoserologické vyšetření a test kompatibility používejte pouze speciální
žádanku, která je zajišťována prostřednictvím centrálního skladu SZZ Krnov nebo
svozovou službou CL. Pro tento typ vyšetření musí být dle platné legislativy (pokud je
známo) na žádance uvedeno:
• číslo pojištěnce (identifikace pacienta)
• jméno a příjmení pacienta
• identifikace odesílajícího lékaře
• identifikace žadatele
• datum odběru, čas odběru
• podpis lékaře a sestry, která odběr provedla
• KS
• počet předchozích transfúzí
• reakce po transfúzích
• pohlaví novorozence
• identifikační číslo novorozence shodné s identifikací novorozence na jeho
zápěstí
Poznámka
Požadavek na vyšetření je nutno řádně vyznačit na žádance.
Odběrovka se vzorkem musí obsahovat jméno a příjmení pacienta, r.č., datum odběru a
čitelně jméno odebírajícího personálu, u novorozence musí být uvedeno jeho pohlaví a
identifikační číslo shodné s identifikací novorozence na jeho zápěstí a na žádance.
Neúplně označené vzorky nebo chybně vyplněná žádanka jsou důvodem k nevyšetření
dle kapitoly 8 tohoto dokumentu.
5.2.4
Ostatní žádanky (nedistribuuje CL)
CL přijímá i jiné zde neuvedené typy žádanek (výjma požadavků na prenatální
screening a isoserologické vyšetření a test kompatibility). Při požadování vyšetření na
jiném typu žádanky platí povinnost vyplnit údaje uvedené v kapitole 4.
8
6.
Jak a jaká vyšetření lze doordinovat
V kapitole „Seznam metod“ je u většiny vyšetření položka „Možnost
doordinovat:“, kde je popsáno, za jakých podmínek lze vyšetření doordinovat (ve většině
možnost doordinávky souvisí se stabilitou materiálu).
Doordinovat lze:
• telefonicky
• dodáním žádanky s novými požadavky
6.1 Telefonická doordinávka
• doordinovávejte na čísle +420 554 690 303
• pracovníci CL musí potvrdit doordinávku (prověří dostatečnost materiálu,
stabilitu materiálu)
• i v případě telefonické doordinávky jste povinni dodat řádně vyplněnou
žádanku, kde v poli „Poznámka“ uvedete „Doordinováno“ (viz následující
kapitola).
6.2 Doordinování pomocí žádanky
Doordinování pomocí žádanky se řídí stejnými pravidly jako v případě požadování
laboratorních vyšetření. Postup a pravidla jsou uvedena v kapitole 4. tohoto dokumentu,
v případě doordinování doplňte do pole „Poznámka“ text „Doordinováno“.
7.
Pravidla pro odběr biologického materiálu
7.1 Výběr odběrového materiálu
Výběr odběrového materiálu (odběrovky) se řídí výhradně požadavky CL, které
jsou uvedeny u každého vyšetření (viz kapitola „Seznam vyšetření“) v položce „Odebírejte
do:“Pro snadnější orientaci je uvedena i barva uzávěru odběrovky, ale pouze pro systém
firmy SARSTEDT!
Dodání chybného vzorku je v CL důvodem k odmítnutí vyšetření, jak je uvedeno
v kapitole „Nepřijetí vzorku a odmítnutí vyšetření“ tohoto dokumentu.
7.2 Hygienická pravidla odběru
V odběrové místnosti Centrální laboratoře se provádí odběr žilní krve výhradně
pomocí uzavřeného odběrového systému (Sarstedt). Vzhledem k vyšší kvalitě takto
získaného primárního vzorku, snadnější standardizaci a snížení infekčních rizik na
přijatelnou úroveň doporučujeme tento postup i svým klientům.
Zásady pro odběr biologického materiálu jsou popsány v § 6 vyhlášky 440/2000
Sb. ministerstva zdravotnictví ze dne 6. prosince 2000.
Při odběru biologického materiálu a jeho vyšetření se postupuje podle těchto hygienických
požadavků:
a) základní odběry biologického materiálu ve zdravotnickém zařízení lze
provádět pouze v odběrové místnosti nebo v prostoru k tomu určeném
b) k odběru se používají pouze sterilní nástroje, sterilní pomůcky a rukavice, a to
vždy jen pro jednu ošetřovanou fyzickou osobu; rukavice musí být gumové
nebo z PVC
c) biologický materiál je nutno ukládat do standardizovaných nádob a do
dekontaminovatelných přepravek
9
d) neprodleně po odběru se biologický materiál transportuje tak, aby nedošlo k
jeho znehodnocení fyzikálními vlivy a k ohrožení fyzických osob
10
7.3 Identifikace vzorku
Vzorek (primární odběrový materiál) musí být opatřen štítkem, který obsahuje:
• jméno a příjmení pacienta pokud je známo (pokud ne, označte vzorek
„Neznámý XYZ“, označení musí být shodné se žádankou!),
• rodné číslo nebo alespoň datum nebo ročník narození, pokud je známo,
• datum odběru,
• pokud je to nutné jiné rozlišení odběru (čas, pořadí u křivek apod.),
• u vzorku na isoserologické vyšetření a test kompatibility čitelně jméno
odebírajícího.
7.4 Postup a zásady odběrů
7.4.1
Odběr venózní krve
Nejčastějším odběrem pro většinu vyšetření je venózní krev. Postup odběru je
společný pro odběr „srážlivé“ i „nesrážlivé“ krve.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
příprava příslušné dokumentace (prevence záměny vzorků),
kontrola identifikace nemocného,
kontrola dostupnosti všech pomůcek potřebných pro odběr,
ověření dodržení všech omezení před odběrem dotazem u pacienta,
seznámení pacienta s postupem odběru,
zajištění vhodné polohy pro odběr, pacient by neměl být před odběrem
násilně probuzen, během odběru by neměl jíst nebo žvýkat,
g) kontrola identifikačních údajů na zkumavkách, bezprostředně před odběrem
kontrola jehly, stříkaček a zkumavek,
h) aplikace turniketu, smí však být aplikován maximálně jednu minutu,
opakované použití je možné nejdříve až po dvou minutách, instrukce
nemocného k sevření pěsti nebo opakované “pumpování” je nevhodné,
i) posouzení kvality žilního systému v loketní jamce, například zejména s
ohledem na zhojenou popáleninu, stavy po ablaci prsu, hematomy,
parenterální terapii (volí se vždy opačná paže), zavedené kanyly,
j) málo zřetelné žíly lze zvýraznit například masáží paže od zápěstí k lokti,
krátkými poklepy ukazovákem na místo odběru, aplikací teplého prostředku
(kolem 40 °C po dobu 5 minut), spuštěním paže podél okraje postele, při
žilním odběru u dětí mladších dvou let lze pro odběr použít pouze povrchové
žíly,
k) vždy je nutné zabránit poranění žíly nebo paže způsobené neočekávaným
pohybem dítěte, pro odběry u dětí se používají jednorázové pomůcky pro
odběr v dětském věku vybavené např. propojovacími kanylami,
l) dezinfekce místa vpichu doporučeným prostředkem,
m) po dezinfekci je nutné kůži nechat oschnout, po dezinfekci je další palpace
místa odběru nepřijatelná,
n) odběr materiálu
11
o) doporučené pořadí odběrů z jednoho vpichu: zkumavka pro hemokultury,
zkumavky bez přísad, zkumavky pro hemokagulaci, ostatní zkumavky
s přísadami, pokud se používají zkumavky s různými přísadami, je vhodné
následující pořadí: K3-EDTA zkumavky, citrátové zkumavky, heparinové
zkumavky, oxalátové a fluoritové zkumavky.
p) pokud se nepodaří odebrat dostatečné množství krve, změní se pozice jehly,
použije se jiná vakuovaná zkumavka, uvolní se příliš zatažený turniket,
opakované sondování jehlou je nepřípustné,
q) nejvhodnější doba pro uvolnění turniketu je okamžik, kdy se ve zkumavce
nebo stříkačce objeví krev, včasné uvolnění turniketu normalizuje krevní oběh
a zabrání krvácení po odběru (pacient během a po odběru uvolní svalové
napětí paže)
r) místo vpichu i s jehlou se zakryje (krytí z buničiny), na krytí se jemně zatlačí a
pomalým tahem se odstraní jehla ze žíly, dbá se, aby nedošlo k poranění
pacientovy paže,
s) po odběru se za normálních okolností očistí místo odběru a aplikuje se
náplasťové nebo gázové zakrytí místa odběru,
t) pacientovi se doporučí ponechat místo odběru zakryté nejméně 15 minut, při
pokračujícím krvácení z místa odběru se pomocí gázového čtverce a
přiměřeného tlaku na místo odběru vyčká zastavení krvácení, gázový čtverec
se pomocí gázového obvazu pevně připevní k paži (pacientovi se doporučí
tento způsob krytí ponechat nejméně 15 minut),
u) při výrazném krvácení se použije tlakový obvaz na místo odběru a informuje
se ošetřující lékař,
v) v případě, že se odběr provedl pomocí klasické stříkačky a jehly, odebraná
krev se do vakuové zkumavky přenese takto: uzávěr vakuové zkumavky se
neodstraňuje, vakuová zkumavka se umístí do stojánku, jehlou se propíchne
uzávěr a zkumavka se samovolně naplní, na píst se netlačí (tímto postupem
se dodrží správný poměr mezi krví a antikoagulační přísadou)
w) u některých vyšetření je nutné vzorek krve bezprostředně po odběru ochladit,
tato skutečnost je uvedena u příslušného vyšetření v položce „Speciální
podmínky“
x) pacientovi se po odběru povolí příjem potravy, pokud tomu nezabraňují jiné
okolnosti, zvláštní péči je nutno věnovat například diabetikům léčeným
inzulinem,
y) čas odběru krve (datum, hodina a minuta) se zaznamená na žádanku,
podobným způsobem se zaznamenávají také informace o komplikacích při
odběru spolu s identifikací odběrového pracovníka, do CL se odešlou správně
označené zkumavky společně se žádankou.
7.4.1.1
Plná krev, nesrážlivá krev, plazma
U některých analytů dochází ke změně chemické podstaty nebo koncentrace při
koagulaci krve, proto je nutné odebírat krev na tato vyšetření do nádob s antikoagulačním
přípravkem (EDTA, heparin apod.). U analytů, kterých se to týká, je tato skutečnost
zřetelně uvedena i s příslušným druhem odběrového materiálu v „Seznamu vyšetření“.
12
Nejčastěji používané antikoagulační přípravky:
EDTA:
Sarstedt - růžový uzávěr
heparinát litný: Sarstedt - oranžový uzávěr
citrát sodný Sarstedt - zelený uzávěr
7.4.1.2
Srážlivá krev, sérum
Srážlivá krev, resp. horní vrstva získaná po centrifugaci (sérum), se získá ze
zkumavky bez antikoagulačních přísad (systém SARSTEDT - bílý uzávěr).
7.4.2
7.4.2.1
Odběr kapilární krve
Kapilární odběr periferní krve pro stanovení glukózy (glykémie)
Odběr proveďte do standardizované kapiláry 20μl, vzorek nesmí obsahovat
bubliny (proud krve musí být v kapiláře spojitý) a na žádném z konců kapiláry nesmí
zůstat kapka krve.
Ihned po odběru kapiláru vložte do mikrozkumavky se systémovým roztokem a po
uzavření řádně promíchejte.
Používejte pouze mikrozkumavky příslušné barvy dle harmonogramu v bodě
17.5.
Správně označený vzorek dodejte i s žádankou do laboratoře (nejpozději do
druhého dne, pokud je vzorek skladován při teplotě 20-25°C).
Odběrový materiál na vyšetření glykemií si vyzvedávejte v pracovní době od 6:30
do 15:00 na příjmu CL.
7.4.2.2
Kapilární odběr na krevní plyny a ionizovaný vápník – „ASTRUP“
a) Proveďte punkci
b) Odeberte vzorek (první kapka se neodebírá)
c) Krev se odebírá do kapiláry s protisrážlivou úpravou (heparin), kapilára musí
být plná (minimální objem kapiláry je 80 μl)
d) Vzorek nesmí obsahovat bubliny (krevní sloupec musí být v kapiláře spojitý)
e) Nasaďte první uzávěr
f) Vložte míchací pilinu, vždy zásadně pouze jednu
g) Uzavřete vzorek druhým uzávěrem a ihned pomocí magnetu promíchejte
h) Urychleně dodejte správně označený vzorek i s žádankou do laboratoře
7.4.3
7.4.3.1
Nejčastější zdroje chyb při odběru krve
Chyby při přípravě nemocného
a) pacient nebyl nalačno, požité tuky způsobí přítomnost chylomiker v séru nebo
plazmě, zvýší se koncentrace glukózy
b) v době odběru a nebo těsně před odběrem dostal pacient infúzi
c) pacient nevysadil před odběrem určité léky dle pokynu lékaře
d) odběr nebyl proveden ráno nebo byl proveden po mimořádné fyzické zátěži
(včetně nočních směn)
e) delší cestování před odběrem se může negativně projevit např. u kardiaků
f) je zvolena nevhodná doba odběru: během dne řada biochemických a
hematologických hodnot kolísá, odběry mimo ráno ordinujte proto jen
výjimečně
13
g) pokud příliš úzkostlivý pacient dlouho před odběrem nejedl ani nepil, jsou
výsledky ovlivněny dehydratací
7.4.3.2
Chyby způsobené nesprávným použitím turniketu při odběru
Dlouhodobé stažení paže nebo nadměrné cvičení ("pumpování") se zataženou
paží před odběrem vede ke změnám poměrů tělesných tekutin v zatažené paži, ovlivněny
jsou např. koncentrace draslíku nebo proteinů.
7.4.3.3
Chyby vedoucí k hemolýze vzorku
Hemolýza vadí celé řadě biochemických i hematologických vyšetření zejména
proto, že řada látek přešla z erytrocytů do séra nebo plazmy nebo že zbarvení interferuje
s vyšetřovacím postupem.
Hemolýzu působí:
a) použití vlhké odběrové soupravy
b) znečištění jehly nebo pokožky stopami ještě tekutého dezinfekčního roztoku
c) použití příliš úzké jehly, kterou se pak krev násilně nasává
d) prudké třepání krve ve zkumavce (přichází v úvahu i při nešetrném transportu
krve ihned po odběru)
e) uskladnění plné krve v lednici
f) prodloužení doby mezi odběrem a dodáním do laboratoře
g) odběr nedostatečného množství vzorku - nesprávná koncentrace
protisrážlivého činidla
7.4.3.4
Chyby při adjustaci, skladování a transportu
• použily se nevhodné zkumavky (např. pro odběr stopových prvků)
• použilo se nesprávné protisrážlivé činidlo nebo jeho nesprávný poměr k plné
krvi
• zkumavky s materiálem nebyly dostatečně označeny
• zkumavky s materiálem byly potřísněny krví
• uplynula dlouhá doba mezi odběrem a oddělením krevního koláče nebo
erytrocytů od séra nebo plazmy (řada látek včetně enzymů přešla z krvinek
do séra nebo do plazmy, rozpad trombocytů vede k uvolnění destičkových
komponent - ACP a další)
• krev byla vystavena teplu
• krev byla vystavena přímému slunečnímu světlu (krev určenou k přesnému
stanovení koncentrace bilirubinu chraňte i před normálním denním světlem a
světlem zářivek, protože světelné paprsky urychlují oxidaci bilirubinu, který
pak nelze správně stanovit).
7.4.4
Odběr moče – nativní vzorek moče
Chemická a cytologická analýza moče může vyžadovat odběr moče běžným
močením, katetrizací, punkcí nebo odběr do speciálních odběrových nádob, vaků a jiných
speciálních odběrových systémů či zařízení přímo u lůžka pacienta.
14
Zisk vzorků moče má přesto tyto společné zásady:
• primární odběrové nádoby:
musí být čisté,
musí mít dostatečný objem pro minimálně 50 - 100 ml
moče,
by měly být opatřeny víčkem o průměru minimálně 5 cm
(pohodlný odběr pro muže i ženy)
musí mít též dostatečně těsný uzávěr (víčko), aby během
transportu a při skladování nedošlo k úniku moče z nádoby,
dno odběrové nádoby,musí být dostatečně široké
(zabránění náhodnému vylití moče)
a jejich uzávěr nesmějí obsahovat interferující látky a
sorbovat nebo měnit některé detekované a stanovované
složky, analyty, částice a elementy moče, ať již
jednorázově či v čase. Ty části sběrné nádoby a jejího
uzávěru, které přicházejí do styku s odebranou močí, by
neměly být možným zdrojem mikrobiální kontaminace.
• pro většinu běžných kvalitativních a semikvantitativních chemických analýz
moče testačními proužky se nepoužívají stabilizační přísady,
• moč by měla být zpracována do 24 hodin po odběru,
• vzorek moče může být uchováván při +4°C až +8°C v chladničce po dobu 24
hodin,
• pokud vzorek obsahuje bakterie a není uchováván v chladničce, dochází
často k falešně pozitivním nálezům dusitanů a proteinů zvláště při použití
násobných testačních proužků s více analytickými reakčními zónami na
jednom proužku,
• pokud je nutné přidávat stabilizační přísady, je toto vždy zmíněno u
příslušného analytu (položka „Speciální podmínky“) v „Seznamu metod“.
7.4.4.1
Střední proud moče
Nejčastěji požadovaný vzorek moče je "střední proud moče". Zásady a názorný
postup pro odběr je uveden v příloze 17.3 a 17.4 tohoto dokumentu.
7.4.4.2
První proud moče
První proud moče je první porcí moče po začátku mikce. Tento vzorek moče je
nejvhodnější pro detekci a stanovení Chlamydia trachomatis pomocí PCR. Není však
vůbec vhodný pro rutinní mikrobiologické stanovení bakteriálních kultur vzhledem k běžné
bakteriální kontaminaci z uretrálních orgánů.
7.4.4.3
Vzorek moče po jednorázové katetrizaci
Vzorek moče po jednorázové katetrizaci je získán po jednorázovém zavedení
sterilní cévky do močového měchýře močovou trubicí. Pro malé děti, které ještě nejsou
schopné mikci kontrolovat, je to jedna z možností, jak získat validní vzorek moče pro
potvrzení nebo vyloučení infekce močového traktu.
15
7.4.4.4
Vzorek moče z permanentního katetru
Vzorek moče z permanentního katetru je získán obvykle při výměně či sterilní
punkcí permanentního katetru. Vzorky pro analýzu moče nesmí být odebírány ze
sběrných sáčků napojených na permanentní katetr.
16
7.4.4.5
Moč ze suprapubické punkce
Moč ze suprapubické punkce je získána sterilní aspirací moče přes abdominální
stěnu z naplněného močového měchýře. Riziko vnesení infekce je pomocí suprapubické
aspirace podstatně nižší, než v případě jednorázové katetrizace.
7.4.4.6
Moč z odběrových sáčků
Moč z odběrových sáčků - tento odběr/sběr moče je hojně užíván zvláště u
novorozenců a kojenců, nese však s sebou vysokou pravděpodobnost kontaminace
mikroorganizmy z kůže. Celá oblast kolem genitálií musí být pečlivě omyta vodou. Pak je
připojen sterilní odběrový sáček a přítomnost moče v sáčku je často kontrolována.
Odběrový sáček se ponechává maximálně 1 hodinu, poté významně stoupá
pravděpodobnost kontaminace. Negativní výsledek bakteriální kultivace spolehlivě
vylučuje infekci močového traktu. Hraniční výsledek je nutno verifikovat odběrem moče
suprapubickou aspirací nebo jednorázovou katetrizací.
7.4.4.7
Urostomie
Urostomie (popřípadě moč z náhrad močového měchýře částí ilea) se využívá
často zvláště po operacích močového měchýře. Dospělí i pediatriční pacienti s
dilatovanými uretery mívají často i oboustranné ureterostomie. Chronické infekce a
krvácení na místě stomie jsou časté. Udržování stomie v čistotě a vylití první porce moče
získané sterilní cévkou vhodné velikosti jsou předpokladem získání kvalitního vzorku.
7.4.4.8
Vzorky pro lokalizaci místa IMC
Odběry moče ze specifických segmentů močových cest mohou významně pomoci
při vytipování abnormalit v močových cestách, které vyžadují pozornost urologa. V těchto
případech je nutné vyznačit na žádance původ vzorku moče (levý, pravý ureter, močový
měchýř aj.).
Dolní močové cesty mohou být rovněž předmětem vyšetřování, zpravidla
prostaty. Pro diagnostiku chronické bakteriální prostatitidy se stále doporučuje metoda
odběru dle Meares-Stameye. Sbírá se první a střední proud moče, potom kapky
vyloučené prostatickou masáží a konečný objem moče vyloučený po skončení prostatické
masáže.
7.4.4.9
Časový sběr moče - sbíraná moč
Pro mnohé analyty stanovované v moči je důležité sledovat jejich exkreční
rychlost.
Sběrná nádoba pro sběr moče (primární nádoba):
• musí mít objem alespoň 2 - 3 litry
• musí být vyrobena z materiálu, který:
o brání adhezi složek moče k povrchu nádoby a brání jejich
absorbci povrchem nádoby
o brání vlivu přímého světla různých vlnových délek na
sbíranou moč; světlo může mít významný vliv na řadu klinicky
významných metabolitů
o brání kontaminaci obsahu uzavřené sběrné nádoby z vnějšku
• musí vyhovovat i při použití stabilizátorů moče.
Vhodné stabilizační přísady zabraňují změnám stanovovaných metabolitů a
složek v čase.
17
Sekundární nádoby = nádoby, které přinesete do laboratoře
• by měly být z průhledného materiálu,
• lehce plnitelné z primárních nádob bez rizika potřísnění či vylití moče,
• se plní po důkladném promíchání primárních nádob tak, aby objem moče byl
cca 10 ml.
7.4.5
Odběr punktátu
Odběr punktátu se provádí dle obecných pravidel pro odběr biologického
materiálu do řádně označené sterilní plastové odběrové nádobky s přídavkem heparinu
(Sarstedt – oranžový uzávěr).
7.4.6
Odběr likvoru
Odběr likvoru se provádí dle obecných pravidel pro odběr biologického materiálu
do řádně označené sterilní plastové odběrové nádobky bez přísad.
7.4.7
Odběr stolice
7.4.7.1 Odběr stolice na střevní parazity, rotaviry a adenoviry a
Helicobacter pylori antigen
• odběr se provádí do čisté, dobře uzavíratelné odběrové nádobky. Podle
konzistence stolice se odebírá cca 500 µl tekuté nebo polotuhé stolice
nebo cca 1g (tj. asi velikost lískového oříšku) tuhé stolice. U parazitárních
onemocnění existují tzv. negativní fáze infekce, při nichž nejsou ve stolici
dospělí paraziti, vajíčka či cysty. Proto se doporučuje negativní vyšetření
alespoň 2x s jednodenním odstupem opakovat.
• Čerstvý vzorek stolice dodejte ihned do laboratoře.
• Vzorky stolice před parazitologickým vyšetřením lze uchovávat v chladničce
při +2 až +8°C nejdéle 48 hodin.
7.4.7.2 Perianální otisk
• Metoda na detekci vajíček roupů (Enterobius vermicularis). Stěr provádíme
pomocí lepicí pásky (izolepy), kterou přitiskneme na perianální řasy. Po
odlepení ji znovu nalepíme stejnou stranou na podložní sklíčko. Sklíčka
s izolepou v obalu dodává na vyžádání laboratoř.
• Stěr provádíme ráno před umytím.
• Sklíčko s perianálním otiskem zajistíme proti rozbití.
7.5 Jaké množství je nutno odebírat
Odebírané množství „srážlivé“ krve vždy závisí na počtu požadovaných analýz*,
na běžná biochemická vyšetření ze séra stačí 1 plná (7,5 ml) zkumavka.
*orientačně lze říci, že na každou analýzu je potřeba cca 100 μl plné krve.
Pokud požadujete ještě další speciální vyšetření (např. sérologická nebo
imunologická vyšetření), je vhodné odebrat ještě jednu plnou zkumavku. Zvláště u dětí
(novorozenců) je toto nutno brát do úvahy. V případě nejasností kontaktujte laboratoř (tel.:
+420 554 690 303).
18
Pozor u „odběrovek“ s antikoagulační přísadou, zejména pro následné
stanovení koagulačních faktorů a krevního obrazu je množství odebírané krve na počtu
metod naprosto nezávislé. Je nutné dodržet správný poměr krve a antikoagulačního
přípravku, čehož dosáhnete pouze aspirací krve po rysku na stěně odběrovky (systém
SARSTEDT).
Odběry ostatních tekutin vyžadují cca 100 μl materiálu na vyšetření, výjimkou je
analýza močí, kdy je vhodné dodávat plnou odběrovku.
8.
Nepřijetí materiálu a odmítnutí vyšetření
V CL rozlišujeme dva pojmy, nepřijetí materiálu k vyšetření a odmítnutí vyšetření.
Nepřijetím materiálu se rozumí odmítnutí převzetí materiálu zaměstnanci CL u příjmového
okýnka z důvodu:
• možného poškození zdraví zaměstnanců CL (rozbité vzorky, potřísněné
žádanky apod.),
• možného vydání chybných výsledků z CL (vzorky bez žádanky, vzorky
s chybnou identifikací nebo bez ní apod.)
Odmítnutím vyšetření se rozumí neprovedení analýzy z:
• technických důvodů (vadné vzorky, např. hemolytické nebo v jiné
„odběrovce“),
• ekonomických důvodů (nedostatečné údaje na žádance, které vedou
k neproplacení ze strany ZP).
Plné znění směrnice je na požání k dispozici u vedoucího laboratoře, pro účely tohoto
dokumentu uvádíme pouze obecné zásady:
• o důvodech nepřijetí materiálu nebo odmítnutí vyšetření vás informujeme
(výjimkou je případ, kdy není možné žádným způsobem zjistit kontakt na
žadatele),
• všechny neshodné případy tohoto typu se v CL dokumentují,
• v definovaných případech realizujeme řešení neshody po konzultaci
s žadatelem,
• v případech, kdy je to možné (např. chybí údaje pro styk s ZP) a neshoda
nemá vliv na kvalitu vyšetření je pro nás pacient na prvním místě a vzorek
STATIM ihned zpracujeme (řešení neshody je pro nás druhořadé),
• ve většině případů máte možnost nápravy bez nutnosti odmítnutí vyšetření
(čas na nápravu je však nejvýše 15 minut).
9.
Skladování a likvidace použitého odběrového materiálu a vzorků
9.1 Skladování vyšetřených vzorků v CL pro potřeby opakovaných vyšetření
Vyšetřené vzorky jsou pro potřeby doordinování nebo opakování vyšetření
z důvodu pochybností ze strany žadatele uloženy v příslušných úložných místech uvnitř
uzavřeného oddělení CL nejméně dva dny. Podmínky v úložných místech jsou voleny tak,
aby bylo po uvedenou dobu možno provádět opakovaná stanovení co největšího počtu
analytů. Skladovací podmínky pověření pracovníci CL trvale monitorují.
19
Poznámka
Ne všechny analyty lze za daných skladovacích podmínek vyšetřit vzhledem
k jejich velmi krátké stabilitě. Při doordinování nebo opakovaném vyšetření je vždy
povinností pověřených pracovníků CL vzít tento fakt do úvahy a proveditelnost vyšetření
v daný okamžik posoudit.
9.2 Likvidace použitého odběrového materiálu - pracoviště mimo SZZ Krnov
Likvidaci a nakládání s použitým odběrovým materiálem ustavuje Zákon
č.185/2001 Sb. O odpadech, ve znění pozdějších předpisů, doplňuje a upravuje jej
Vyhláška MŽP 381/2001 Sb., kterou se vydává katalog odpadů a stanoví další seznamy
odpadů, dále Vyhláška 383/1998 Sb. O podrobnostech nakládání s odpady a Metodický
pokyn MZ ČR č.5/2001 Nakládání s odpadem ze ZZ.
9.3 Likvidace použitého odběrového materiálu - pracoviště pod správou SZZ Krnov
Likvidace a nakládání s biologickým resp. odběrovým materiálem pro jednotlivé
zdravotnické úseky patřící pod SZZ Krnov je popsána v dokumentu S 02 012 Nakládání
s odpady na jednotlivých úsecích v SZZ Krnov.
20
10.
Výsledky – výsledková zpráva
10.1
Výsledková zpráva
Výsledková zpráva je konečný výstup z CL. Má všechny náležitosti dle normy
ČSN EN ISO 15 189.
Výsledky poskytujeme žadatelům takto:
• ústně (telefonicky), jsou hlášeny ihned po uvolnění, jedná se o výsledky
STATIM (na pracoviště, kde není připojení k NISu) a dále se jedná o
výsledky „kritické“,
• v elektronické formě, jsou distribuovány ihned po uvolnění, u STATIMů i ve
formě předběžných (neúplných) zpráv,
• v tištěné formě, jsou distribuovány ihned po uvolnění, u STATIMů nebo
v případech pokud by kompletnosti bránilo speciální vyšetření, které
provádíme pouze nepravidelně, i ve formě předběžných (neúplných) zpráv.
10.2
Tištěné výsledkové zprávy – výsledkové listy
Tištěné výsledky jsou předávány k distribuci k jednotlivým žadatelům takto:
o
do uzamčených přihrádek v CL v den tisku nebo nejbližší následující
pracovní den – za další distribuci nenese CL zodpovědnost,
o
pomocí svozové služby nejpozději v pracovní den následující po
vytištění,
o
Poštou ČR, datum podání je nejpozději v nejbližší následující
pracovní den po vytištění.
10.3
Elektronický přenos dat
Elektronický přenos dat probíhá dle datového standardu MZ ČR. O možnostech
připojení se prostřednictvím NIS nebo internetu se informujte na telefonním čísle
+420 554 690 300.
10.4
Ochrana dat v CL
CL má zpracovány postupy pro kontrolu, uvolňování a autorizaci konečného
výsledkového listu v papírové, ale i elektronické podobě.
Každý zaměstnanec CL podpisem své pracovní smlouvy stvrdil prohlášení o
povinné mlčenlivosti.
V pracovní náplni nebo popisu pracovního místa každého zaměstnance je uvedeno, zda:
• je oprávněn nahlížet data pacientů (provádět kontrolu předchozích výsledků),
• je oprávněn uvolňovat a autorizovat výsledkové listy,
• je oprávněn doplňovat komentáře k výsledkům,
• je oprávněn komentovat nebo poskytovat výsledky vyšetření,
• je oprávněn měnit záznamy v databázi pacientů.
CL má rovněž písemně definováno:
• komu a za jakých okolností smí pracovníci CL vydat výsledky vyšetření,
• komu a za jakých podmínek smí umožnit nahlížet do databáze pacientů.
21
10.5
Změny výsledkových zpráv
Změny výsledkových zpráv vycházejí většinou z upozornění žadatele na neshodu
některého z vyšetření s předpokládanými výsledky. CL se snaží takovéto neshody
prověřit (nejčastěji opakováním vyšetření) a pokud opravdu shledá rozpor, uvede tuto
informaci na výsledkové zprávě nebo jinak informuje žadatele. Každá takováto oprava je
v CL evidována a je zpětně dohledatelná.
10.6
Hlášení kritických výsledků
Výrazně patologické výsledky, jejichž neznalost by mohla ohrozit zdraví pacienta
u něhož byla vyšetření v CL provedena nebo by z neznalosti mohlo dojít k ohrožení zdraví
jiných osob, hlásí pracovníci CL ihned po provedení analýzy žadateli.
Pověřený pracovník:
1. telefonicky kontaktuje žadatele* (v prvním případě přímo ošetřujícího
lékaře, pokud by mohlo dojít k prodlení, ostatní ošetřující personál),
2. představí se,
3. nahlásí kritický výsledek, spojení „kritický výsledek“ je povinností
pověřeného pracovníka použít (hlásí se název metody a naměřená kritická
hodnota),
4. je povinností hlásícího si vyžádat zopakování všech nahlášených údajů,
pokud tak druhá strana neučiní automaticky,
5. každé hlášení se v CL dokumentuje na příslušný formulář.
*pracovníci CL hlásí takovéto výsledky telefonicky na tel. číslo žadatele
z identifikace na žádance, pro tento účel Vás žádáme o aktualizaci telefonních čísel na
razítku nebo o zaslání aktuálních čísel do CL (další možností je uvádět své tel. číslo,
nejlépe mobilní. do políčka „Poznámky“)
Poznámka
Hlášení podléhají pouze výsledky uvedené v následující tabulce, hlášení se týkají pouze:
• všechny rutinní vzorky žadatelů mimo zařízení SZZ Krnov, I. P. Pavlova 9,
• všechny rutinní vzorky z areálu I. P. Pavlova 9, ale vždy jen při prvním
záchytu nebo náhlém zhoršení (nehlásí se tedy každá patologická hodnota
při hospitalizaci pacienta), u vzorků STATIM je předpokládána naléhavost
vyšetření, žadatel na výsledky čeká a CL má postupy jak a v jakých časech
má doručit takovéto výsledky žadateli.
22
Tabulka č. 1 : Výsledky podléhající hlášení
Analyt
ALT
Amylasa
antitrombin III
aPTT
Bilirubin-celkový
Bilirubin-celkový
(odběr z pupečníku)
CRP
D-dimery
Digoxin
Fibrinogen
Glukóza
HBsAg
Hemoglobin
IL-6
K+
Leukocyty
Trombocyty
Tromboplastinový test
Troponin I
Urea
zkouška kompatility při
pozitivním nálezu
10.7
Dolní mez
50
-
Horní mez
5,0
10,0
160
100,0
50
Jednotka
μkat/l
μkat/l
%
s
μmol/l
μmol/l
-
100,0
>3000
6,0
20,0
pozitivní
200
500,0
6,0
50
1000
5.0
20
20,0
mg/l
μg/l
nmol/l
g/l
mmol/l
1,0
2,5
70,0
3,0
1,5
30
-
g/l
ng/l
mmol/l
9
10 /l
9
10 /l
INR
μg/l
mmol/l
Vzájemná komunikace
Hlášení výsledků a informace na výsledkových listech jsou jednou, nikoliv však
jedinou formou komunikace s CL.
Snahou CL je aby komunikace s vámi, tedy našimi zákazníky, byla co
nejefektivnější, abychom co nejlépe poznali vaše potřeby a mohli se jim v co největší míře
přizpůsobit a abyste byli co nejvíce seznámeni se spektrem námi poskytovaných služeb a
se způsobem jejich využití ve pospěch pacientů.
Pro vzájemnou výměnu informací mohou sloužit:
• Laboratorní příručka pro odběry (brožura, kterou právě držíte v ruce),
V aktuální podobě je vydávána minimálně jednou ročně:
v tištěné podobě,
vždy aktuální podoba je na www.centlab.cz
• Informační letáky
Slouží k rychlému informování o nových či rušených službách, o změnách
stávajících služeb a jiných důležitých skutečnostech v době mezi
jednotlivými aktualizacemi laboratorní příručky.
• Semináře pořádané CL
• Stížnosti a podněty
V čekárně odběrové místnosti je schránka pro vhazování lístků se
stížnostmi či podněty pro zlepšení práce CL. Takto získané informace
23
•
•
•
•
•
obdržené prostřednictvím CL, včetně anonymních, zpracovává asistentka
jednou týdně a sumarizaci předává vedoucímu oddělení, který ji vyhodnotí
a v případě potřeby přijímá opatření k nápravě.
Ankety, dotazníky,
Náhodně získané informace,
Všichni pracovníci oddělení jsou vedením požádáni o to, aby informovali o
případných hodnoceních celkové činnosti CL nebo o konkrétních
případech spolupráce s CL, o kterých se dozvěděli.
Tento způsob získávání informací je pracovníkům vysvětlen jako naprosto
dobrovolný a v případě potřeby anonymní.
www.centlab.cz
Doplňující údaje na žádankách a informace od odběrových sester,
Údaje od svozových pracovníků.
10.7.1 Způsob řešení stížností a reklamací
Stížností se rozumí každá písemná informace o nespokojenosti pacientů,
klinických pracovníků nebo ostatních, s kvalitou, objemem nebo včasností poskytovaných
služeb, se způsobem komunikace nebo s jinými skutečnostmi ovlivňujícími vnímání CL
z jejich strany, u níž je vyžadována odpověď. (Typicky nevhodné chování, odmítnutí
služeb atd.), stížnosti předávejte prostřednictvím CL nebo na sekretariát SZZ Krnov.
Reklamací se rozumí pasivně získaná informace o nespokojenosti pacientů,
klinických pracovníků nebo ostatních, s kvalitou, objemem nebo včasností poskytovaných
služeb, se způsobem komunikace nebo s jinými skutečnostmi ovlivňujícími vnímání CL
z jejich strany, která je podána ústně nebo u které není vyžadována odpověď. (Typicky
nedodání výsledků nebo jejich nekompletnost nebo zpoždění)
Je snahou CL stížnostem a reklamacím předcházet. Pokud nejste s kvalitou a
rozsahem našich služeb spokojeni, použijte některý z komunikačních prostředků uvedený
v kapitole 10.7 této příručky (nejlépe e-mail). CL má dokumentovaný postup pro řešení
vašich stížností a reklamací, který zajišťuje, že každá stížnost nebo reklamace bude
zodpovědnými pracovníky CL přezkoumána. Při oznamování stížnosti nebo reklamace se
prosím snažte potlačit své emoce a problém se snažte co nejpřesněji a co možná
nejjednodušeji zformulovat.
10.7.2 Klinické konzultace, pomoc při výběru dostupných vyšetření
Pracovníci CL, jsou vedeni k tomu, aby se neustále vzdělávali. Při
pochybnostech o volbě některého z vyšetření jsou pracovníci uvedení v kapitole 3 této
příručky připraveni vám potřebné informace poskytnout. Informace o vyšetření jsou
uvedeny ve standardním operačním postupu, který je k vyšetření zpracován.
11.
Nejistota měření
Centrální laboratoř stanovila minimálně u metod přihlášených k akreditaci
nejistotu měření. Nejistotu máte možnost získat u manažera kvality CL (viz kapitola 3).
24
12.
Doba odezvy
Pověření pracovníci (vedoucí úseků ve spolupráci s lékařem oddělení) stanovili
doby odezvy pro jednotlivá vyšetření.
Rychlost odezvy laboratoře na klinický požadavek je základním atributem
moderní klinické laboratoře. Čas odezvy odráží klinické potřeby. Celkový interval od
odběru biologického materiálu do vydání výsledku, zahrnuje například také dobu
transportu vzorků. Je proto nutné s tímto časovým údajem počítat. Centrální žádanka
obsahuje políčko na vyplnění času zahájení transportu, je tedy ve vašem vlastním zájmu
tuto položku vyplnit.
Doby odezvy uvedené v tabulce vychází z doporučení odborných společností, a
jsou uvedeny jako časový interval od převzetí biologického materiálu laboratoři do
zveřejnění výsledku (tedy Laboratory Turnaround Time - TAT). Laboratoř garantuje jeho
dodržení pro 80 % dodaných vzorků. Zbývajících 20 % je vyhrazeno pro situace, kdy se
vzorek ředí, probíhá jiná analýza a start nové analýzy je nutné odložit a podobně.
Poznámka
CL má zpracovány postupy přijetí materiálu. Jednou ze součástí je i zápis času přijetí
požadavků do laboratoře. TAT je tedy časový údaj od skutečného přijetí materiálu v CL
do vydání výsledku žadateli (tedy i telefonicky!).
Vitální indikace (v případě SZZ Krnov se jedná o případ „TROMBOLÝZA“) - ordinace
laboratorního vyšetření v situaci spojené s ohrožením života, kdy výsledek vyšetření má
vliv na přežití pacienta. Vzorky na vyšetření mají absolutní přednost, je nutné zastavit
analýzy jiných vyšetření. Transport vzorku je předem ohlášen.
Statim (akutní vyšetření) - ordinace laboratorního vyšetření v situaci, kdy výsledek
vyšetření může zásadním způsobem ovlivnit rozhodování o další péči o nemocného.
Vzorky na vyšetření mají přednost před ostatními vzorky.
Tab. č. 2: Dostupnost výsledků analýz ordinovaných z vitální indikace a statim
A - Dostupnost při vitální indikaci v minutách
B - Dostupnost při indikaci STATIM v minutách
C – Dostupnost rutinních výsledků (jedná se o údaj od přijetí vzorku do CL po jeho
uvolnění – např. tisk, pokud se jedná o distribuci mimo areál CL, může se doba
prodloužit o dobu, kdy je výsledek transportován na pracoviště žadatele)
Analyt
AAA
ACTH
Adenoviry
AFP
ALATOP
alfa-1-antitripsin
A
-
B
-
-
-
C
3 týdny
24 hod
1 týden
24 hod
24 hod
5 dnů
25
Analyt
alfa-2-makroglobulin
ALP v neutrofilech
ANA DOT
ANA IF
ANCA
Androstendion
Anti – HBc IgM v séru
Anti – HBc v séru
Anti – HBe v séru
Anti – HBs v séru
Antitrombin III
anti-Xa
APC rezistence
ApoAI
ApoB
aPTT
ATA
ATG
Autoprotilátky (imunohematologie)
BAL
Barvení sternální punkce na železo
Beta2M
CA 125
CA 15-3
CA 19-9
CA 72-4
CAST
CCP
CDT
CEA
Ceruloplasmin
C-peptid
Csf CRP
Cu
Cyfra 21-1
Biochemické vyšetření likvoru
Cytologické vyšetření sternální punkce
Cytologie likvoru
D-dimer
DHEAS
Diferencial mikroskopicky
Digoxin
DPD
Ds DNA
Dysmorfní erytrocyty v moči
A
B
-
-
30
60
60
30
-
60
-
-
-
--
-
-
-
-
60
30
60
30
30
-
60
60
90
60
60
C
5 dnů
48 hod
3 týdny
1 týden
2 týdny
24 hod
1 týden
1 týden
1 týden
1 týden
24 hod
24 hod
3 týdny
2 dny
2 dny
24 hod
24 hod
24 hod
24 hod
48 hod
24 hod
24 hod
24 hod
24 hod
24 hod
3 dny
48 hod
1 týden
1 týden
24 hod
5 dnů
24 hod
24 hod
1 týden
3 dny
24 hod
72 hod
24hod
24 hod
24 hod
48 hod
24 hod
24 hod
1 týden
24 hod
26
Analyt
E2
E3
ECP
ELFO
ENA Combi
ENA screen
EPO
F II
F IX
F VII
F VIII
F XI
F XII
Fe
Fenobarbital
Fenotypizace
Fenytoin
Ferritin
Fibrinogen
Folát
FPSA
FSH
FT3
FT4
GAD
Gastritis DOT
GBM
Gliadin
glukóza – v systémovém roztoku
Glukózový profil
haptoglobin
HAV celkové v séru
HAV IgM v séru
HBeAg v séru
HBsAg
HCG
HDLC/LDLC/Cholesterol
Hepa screen
hGH
HLA B27
Homocystein
ICA
IgA, IgG, IgM
IgE
IGF - 1
A
-
B
-
-
-
30
15
60
30
30 min
60
-
-
-
-
C
24 hod
24 hod
24 hod
1 týden
1 týden
1 týden
24 hod
2 týdny
3 týdny
2 týdny
3 týdny
3 týdny
3 týdny
24 hod
24 hod
24 hod
24 hod
24 hod
24 hod
24 hod
24 hod
24 hod
24 hod
24 hod
2 týdny
2 týdny
3 týdny
2 týdny
60 min
24 hod
5 dnů
1 týden
1 týden
1 týden
3 dny
24 hod
24 hod
2 týdny
24 hod
24 hod
24 hod
2 týdny
5 dnů
24 hod
24 hod
27
Analyt
IL6
Kalcitonin
Karbamazepin
Kardiolipin
KM
Kortizol
Krevní obraz
Krevní skupina
lehké řetězce kappa
lehké řetězce lambda
LH
Lp(a)
Moč-chemicky
Morf. vyš. moči dle Hamburgera
NAT
NSE
NT – proBNP
Nukleozómy
oGTT
Okultní krvácení (stolice)
Orosomukoid
Osteokalcin
P amoniak
P laktát
P troponin
P;S glukóza
P;S kalcium celk. /ioniz.
PAP
PAPP – A
Parazitologické vyšetření stolice
PAT
pH a krevní plyny
Plazminogen
Prealbumin
Prenatální screening (KS, NAT)
PRL
Progesteron
Protein C
Protein S
PSA
PTH
Respiratory Syncytial Virus (RSV)
Retikulocyty
RF
RF (v třídách)
A
15
30
B
120
45
60
-
60
-
60
60
-
25
25
30
25
25
-
30
30
60
60
60
-
15
60
30
-
-
-
-
15
45
-
-
C
24 hod
24 hod
24 hod
2 týdny
2 týdny
24 hod
24 hod
24 hod
7 dnů
7 dnů
24 hod
5 dnů
24 hod
24 hod
24 hod
3 dny
24 hod
3 týdny
24 hod
24 hod
5 dnů
24 hod
24 hod
24 hod
24 hod
24 hod
24 hod
24 hod
48 hod
1 týden
24 hod
24 hod
3 týdny
24 hod
1 týden
24 hod
24 hod
3 týdny
3 týdny
24 hod
24 hod
1 týden
24 hod
24 hod
1 týden
28
Analyt
Rotaviry
Roup – mikroskopické vyšetření
S – 100
S bilirubin
S CRP
S etanol
S albumin
S ALP
S ALT, AST
S AMS + pankreatický izoenzym
S CK
S CK MB
S GGT
S cholinesteráza
S lipáza
S myoglobin
S; protein celk. (celková bílkovina)
S; U kalium
S;U osmolalita
S;U chloridy
S;U natrium
S;U urea
S;U kreatinin
SCC
SHBG
Spec IgE
sPSA
sTfR
TAG
Teofylin
Testosteron
TG
Toxikologický screening
TPS
TRAK
Transferin
Transglut.
Trombinový čas
Trombocyty (citrát)
Trombocyty (mikroskop)
Tromboplastinový test (Quick)
TSH
TT3
TT4
U; protein celk.
A
B
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
30
25
25
25
25
25
25
25
-
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
-
30
-
60
30
-
45
15
60
45
30
-
60
60
C
1 týden
1 týden
3 dny
24 hod
24 hod
24 hod
24 hod
24 hod
24 hod
24 hod
24 hod
24 hod
24 hod
24 hod
24 hod
24 hod
24 hod
24 hod
24 hod
24 hod
24 hod
24 hod
24 hod
3 dny
24 hod
24 hod
24 hod
5 dnů
24 hod
24 hod
24 hod
24 hod
24 hod
4 dny
2 týdny
24 hod
2 týdny
24 hod
24 hod
24 hod
24 hod
24 hod
24 hod
24 hod
24 hod
29
Analyt
A
B
C
Valproát
4 dny
VB12
24 hod
Zkouška kompatibility
90
24 hod
Zn
1 týden
48 hod
βHCG - Free
Pokud některé z vyšetření, které má CL v nabídce, není uvedeno v tabulce,
jedná se o většinou o speciální vyšetření s dostupností rutinních výsledků 14 dnů.
13.
Systém managementu kvality v CL
Centrální laboratoř je akreditována ČIA dle normy ČSN EN ISO 15 189, jako
zdravotnická laboratoř č. 8048 (www.cia.cz). Seznam akreditovaných vyšetření je uveden
v kap. 15.2.
14.
Vyšetřování smluvními laboratořemi
U některých vyšetření, u kterých není CL schopna poskytnout jednoznačný
výsledek, posílá materiál pacienta do tzv. smluvní laboratoře ke konfirmaci. Během
vyšetřování ve smluvní laboratoři Vám výsledek vyšetření nemůže být k dispozici, CL Vás
na tuto skutečnost upozorní textem na výsledkovém listu. Okamžitě po obdržení výsledku
ze smluvní laboratoře Vám výsledek doručíme běžným způsobem, na výsledkovém listu
bude vyznačeno, že výsledek byl konfirmován ve smluvní laboratoři a dále bude uvedeno,
jakou vyšetřovací metodou. V CL se ke konfirmaci zasílají vzorky dle tabulky č. 2.
Tabulka č. 2: Metody zasílané ke konfirmaci do smluvní laboratoře
Název vyšetření
Metoda
Smluvní laboratoř
HIV
EIA, ELFA,WB
SZÚ - NRL/AIDS
HLA B27
PCR
Středomoravská nemocniční
a.s. – odštěpný závod
Nemocnice Štemberk
30
15.
Seznam metod
15.1
Seznam statimových metod
Tabulka č. 3: Seznam statimových metod
Aktivita ATIII
Albumin
AMS-celková
AMS-pankretická
ALP
ALT
Astrup (ABR, deriváty hemoglobinu)
AST
APTT
Bilirubin
Bilirubin-konjugovaný
Bílkovina-celková
Ca
Ca-ionizovaný
CK
CK-MB
Cl
CRP
Cytologie likvoru
D-dimer
Diferenciál - mikroskopicky
Diferenciální rozpočet KO
Digoxin
Ethanol
Fibrinogen
Glukosa
GGT
hCG
CHS
Název metody
IL6
K
Krevní skupina
Krevní obraz
Kreatinin
LD
LPS
Moč-chemicky
Myoglobin
Mg
Na
NH3
NT-pro-BNP
Osmolalita
P
Prealbumin
Přímý antiglobulinový test (PAT)
Retikulocyty
Screening antierytrocytárních protilátek
(NAT)
Test kompatibility
Toxikologický screening
Trombocyty – mikroskopicky / trombocyty
v citrátu
Trombinový čas
Troponin I
Teophylin
Tromboplastinový test ( INR )
Urea
31
15.2
Seznam akreditovaných vyšetření
Název
Stanovení látkové koncentrace močoviny v séru a moči na
analyzátoru AU 640 (Olympus) fotometrickou metodou (Urea)
Stanovení látkové koncentrace kreatininu v séru a moči na
analyzátoru AU 640 (Olympus) fotometrickou metodou
Stanovení látkové koncentrace močové kyseliny v séru a moči na
analyzátoru AU 640 (Olympus) fotometrickou metodou
Stanovení látkové koncentrace sodných, draselných iontů v séru a
moči a chloridových iontů v séru, moči a likvoru na analyzátoru AU
640 (Olympus) iontově selektivními elektrodami
(Sodík, Draslík, Chloridy)
Stanovení látkové koncentrace celkového vápníku v séru a moči na
analyzátoru AU 640 (Olympus) fotometrickou metodou
Stanovení látkové koncentrace celkového hořčíku v séru a moči na
analyzátoru AU 640 (Olympus) fotometrickou metodou
Stanovení látkové koncentrace anorganických fosfátů v séru a moči
na analyzátoru AU 640 (Olympus) fotometrickou metodou (Fosfor)
Stanovení látkové koncentrace celkového bilirubinu v séru na
analyzátoru AU 640 (Olympus) fotometrickou metodou (Bilirubin
celk.)
Stanovení katalytické aktivity ALT v séru na analyzátoru AU 640
(Olympus) kineticky fotometrickou UV metodou
Stanovení katalytické aktivity GGT v séru na analyzátoru AU 640
(Olympus) kineticky fotometrickou metodou
Stanovení katalytické aktivity ALP v séru na analyzátoru AU 640
(Olympus) kineticky fotometrickou metodou
Stanovení katalytické aktivity CK v séru na analyzátoru AU 640
(Olympus) fotometrickou metodou
Stanovení katalytické aktivity cholinesterázy v séru na analyzátoru
AU 640 (Olympus) fotometrickou metodou
Stanovení katalytické aktivity lipázy v séru na analyzátoru AU 640
(Olympus) fotometrickou metodou
Stanovení katalytické aktivity celkové AMS v séru na analyzátoru AU
640 (Olympus) fotometrickou metodou
(Amylasa celk.)
Stanovení hmotnostní koncentrace IgA, IgG a IgM v séru na
analyzátoru AU 640 (Olympus) imunoturbidimetrickou metodou
Stanovení CRP, Haptoglobinu, Ceruloplasminu, Prealbuminu,
Transferinu a α-1-antitripsinu v séru na analyzátoru AU 640
(Olympus) imunoturbidimetrickou metodou (Alfa-1-antitr..)
Stanovení látkové koncentrace laktátu v plazmě na analyzátoru AU
640 (Olympus) fotometrickou metodou
Stanovení látkové koncentrace triacylglycerolů v séru na
analyzátoru AU 640 (Olympus) fotometrickou metodou
Předmět vyšetření
Sérum, moč
Sérum, moč
Sérum, moč
Sérum, moč, likvor
Sérum, moč
Sérum, moč
Sérum, moč
Sérum
Sérum
Sérum
Sérum
Sérum
Sérum
Sérum
Sérum
Sérum
Sérum
Plazma
Sérum
32
Název
Stanovení hmotnostní koncentrace ApoAI a ApoB v séru na
analyzátoru AU 640 (Olympus) turbidimetrickou metodou
(Apolipoprot. AI, Apolipoprot. B)
Stanovení koncentrace celkové bílkoviny v séru na analyzátoru AU
640 (Olympus) fotometrickou metodou (Celk.bílkovina)
Stanovení látkové koncentrace železa v séru na analyzátoru AU 640
(Olympus) fotometrickou metodou
Stanovení látkové koncentrace ionizovaného vápníku v séru a plné
krvi na analyzátoru OMNI (Roche) iontově selektivní elektrodou (Ca
ioniz.)
Stanovení glykovaného hemoglobinu (HbA1c) v plné krvi na
analyzátoru PDQ (Primus) metodou HPLC (Glyk. hemoglobin)
Stanovení osmolality v séru a moči kryoskopickou metodou
Stanovení hmotnostní koncentrace celkové bílkoviny v moči a likvoru
na analyzátoru AU 640 (Olympus) fotometrickou metodou
(Celk.bílkovina)
Stanovení hmotnostní koncentrace albuminu v moči na analyzátoru
AU 640 (Olympus) turbidimetrickou metodou
Stanovení hmotnostní koncentrace albuminu v séru na analyzátoru
AU 640 (Olympus) fotometrickou metodou
Stanovení koncentrace TPS v séru na analyzátoru Immulite LEIA
metodou
Stanovení koncentrace valproové kyseliny v séru na analyzátoru
Immulite LEIA metodou (Valproát)
Stanovení koncentrace CA 125 v séru na analyzátoru Immulite 2000
LEIA metodou
Stanovení koncentrace CA 19-9 v séru na analyzátoru Immulite
2000 LEIA metodou
Stanovení koncentrace AFP v séru na analyzátoru Immulite 2000
LEIA metodou (Alfa-fetoprotein)
Stanovení koncentrace CEA v séru na analyzátoru Immulite 2000
LEIA metodou
Stanovení koncentrace ferritinu v séru na analyzátoru Immulite
2000 LEIA metodou
Stanovení koncentrace free PSA v séru na analyzátoru Immulite
2000 LEIA metodou (PSA volný)
Stanovení koncentrace PSA v séru na analyzátoru Immulite 2000
LEIA metodou (PSA Prost.sp.an.)
Stanovení koncentrace CA 15-3 v séru na analyzátoru Immulite
2000 LEIA metodou
Stanovení katalytické aktivity AST v séru na analyzátoru AU 640
(Olympus) kineticky fotometrickou UV metodou
Stanovení koncentrace estriolu v séru na analyzátoru Immulite 2000
LEIA metodou
Předmět vyšetření
Sérum
Sérum
Sérum
Sérum, plná krev
Plná krev
Sérum, moč
Moč, likvor
Moč
Sérum
Sérum
Sérum
Sérum
Sérum
Sérum
Sérum
Sérum
Sérum
Sérum
Sérum
Sérum
Sérum
33
Název
Stanovení katalytické aktivity pankreatického isoenzymu AMS v séru
na analyzátoru AU 640 (Olympus) fotometrickou metodou
(Amyláza pankr.)
Stanovení koncentrace free T4 v séru na analyzátoru Immulite 2000
LEIA metodou (volný T4)
Stanovení koncentrace free T3 v séru na analyzátoru Immulite 2000
LEIA metodou (T3-volný)
Stanovení koncentrace celkového IgE v séru na analyzátoru
Immulite 2000 LEIA metodou
Stanovení koncentrace specifického IgE v séru na analyzátoru
Immulite 2000 LEIA metodou
Stanovení koncentrace anti-tyreoglobulinových protilátek v séru na
analyzátoru Immulite 2000 LEIA metodou (anti-TG)
Stanovení koncentrace protilátek proti tyroidální peroxidáze v séru
na analyzátoru Immulite 2000 LEIA metodou (anti-TPO)
Stanovení látkové koncentrace cholesterolu HDL v séru na
analyzátoru AU 640 (Olympus) fotometrickou metodou (HDL
cholesterol)
Stanovení látkové koncentrace cholesterolu LDL v séru na
analyzátoru AU 640 (Olympus) fotometrickou metodou
(LDL Chol. přímo)
Stanovení koncentrace hCG v séru na analyzátoru Immulite 2500
LEIA metodou
Stanovení koncentrace myoglobinu v séru na analyzátoru Immulite
2500 LEIA metodou
Stanovení koncentrace TSH v séru na analyzátoru Immulite 2500
LEIA metodou (Th. stim.h. TSH)
Stanovení koncentrace IL6 v séru na analyzátoru Immulite 2500
LEIA metodou (Interleukin 6)
Stanovení koncentrace celkového T3 v séru na analyzátoru Immulite
2500 LEIA metodou (Trijodthyr. (T3))
Stanovení koncentrace celkového T4 v séru na analyzátoru Immulite
2500 LEIA metodou (Thyroxin T4))
zatím neobsazeno
zatím neobsazeno
Stanovení koncentrace teofillinu v séru na analyzátoru Immulite 2500
LEIA metodou (Theophyllin)
Stanovení koncentrace troponinu I v plazmě na analyzátoru
Immulite 2500 LEIA metodou
Stanovení koncentrace NT – pro BNP v plazmě na analyzátoru
Immulite 2500 LEIA metodou (NT pro BNP)
Stanovení látkové koncentrace celkového cholesterolu v séru na
analyzátoru AU 640 (Olympus) fotometrickou metodou
Stanovení koncentrace Anti - dsDNA v séru ELISA metodou
Předmět vyšetření
Sérum
Sérum
Sérum
Sérum
Sérum
Sérum
Sérum
Sérum
Sérum
Sérum
Sérum
Sérum
Sérum
Sérum
Sérum
Sérum
Plazma
Plazma
Sérum
Sérum
34
Název
Stanovení koncentrace RF IgA, IgG a IgM v séru ELISA metodou
(Revm. faktor IgA, Revm. faktor IgG , Revm. faktor IgM)
Stanovení koncentrace anti – ENA Screen v séru ELISA metodou
(ENA screening)
Stanovení koncentrace protilátek IgG proti specifickým citrulinovým
peptidům v séru na ELISA metodou (Anti-CCP)
Stanovení protilátek IgG, IgM, IgA proti kravskému mléku metodou
ELISA a protilátek IgG proti β-laktoglobulinu a sojovým antigenům
metodou EIA
(ab-kr.mléko IgA, ab-kr.mléko IgG, ab-kr.mléko IgM, abLactoglob.IgG, ab-Soja IgA, ab-Soja IgG)
Stanovení HBsAg, v séru LEIA metodou (Immulite 2000)
Stanovení IgG protilátek proti Helicobacter pylori v séru LEIA
metodou na analyzátoru Immulite 2000
(ab-Helicobac.IgG)
Stanovení IgA protilátek proti Helicobacter pylori v séru metodou
ELISA na analyzátoru DSX
(ab-Helicobac.IgA)
Stanovení IgG a IgM protilátek proti Toxoplasma v séru LEIA
metodou ( Immulite 2000)
(anti-Toxo.IgG, anti-Toxo.IgM)
Kvalitativní stanovení IgG a IgM protilátek proti CMV v séru LEIA
metodou (Immulite 2000)
(anti-CMV IgG, anti-CMV IgM)
Kvalitativní sreeningové stanovení protilátek proti HIV 1 a HIV 2
v séru metodou EIA
(HIV 1+2 rekomb.)
Stanovení celkových protilátek a protilátek IgM proti hepatitidě A
LEIA (Immulite 2000)
(anti-HAV celk., anti-HAV IgM)
Stanovení IgG a IgM protilátek proti Borrelia burgdorferi sensu lato
metodou ELISA
(ab-Borrelie IgG, ab-Borrelie IgM)
Stanovení rodově specifických IgG a IgA protilátek proti Chlamydiím
metodou ELISA
(ab-Chlamydie IgG, ab-Chlamydie IgA)
Stanovení protilátek VCA IgG, IgM; EBNA1 IgG a EA IgG proti EBV
metodou ELISA
(anti-EBV VCA IgG, anti-EBV VCA IgM, anti-EBNA IgG)
Stanovení aktivovaného parciálního tromboplastinového času
(aPTT) v sekundách v plazmě na analyzátoru Amax Destiny optickou
metodou
Stanovení tromboplastinového času v sekundách a v jednotkách
INR v plazmě na anlyzátoru Amax Destiny mechanickou metodou
Stanovení koncentrace fibrinogenu v plazmě na analyzátoru Amax
Destiny mechanickou metodou
Předmět vyšetření
Sérum
Sérum
Sérum
Sérum
Sérum
Sérum
Sérum
Sérum
Sérum
Sérum
Sérum
Sérum
Sérum
Sérum
Plazma
Plazma
Plazma
35
Název
Kvantitativní stanovení aktivity Antitrombinu III v plazmě na
analyzátoru Amax Destiny
Stanovení parametrů krevního obrazu (počet erytrocytů, leukocytů
a trombocytů, koncentrace hemoglobinu, hematokrit,
hematokrit trombocytů, střední objem trombocytů, distribuční
křivka na eratrocyty, distribuční křivka na trombocyty,
makrotrombocyty) v plné krvi na analyzátoru Sysmex XT-2000i
Stanovení hodnot pětipopulačního rozpočtu leukocytů z plné krve
na analyzátoru Sysmex XT-2000i
Stanovení počtu retikulocytů z plné krve na analyzátoru Sysmex
XT-2000i
Kvalitativní a semikvantitativní chemické vyšetření moče (parametry:
pH, bílkovina, glukóza, ketonové látky, urobilinogen, bilirubin,
krev, nitrity, leukocyty, specifická hustota, barva, zákal) na
analyzátoru Aution Max AX-4280 reflexní fotometrií
Kvantitativní morfologická analýza močového sedimentu na
analyzátoru Iris IQ200
Kvantitativní analýza sedimentu moče dle Hamburgera na
analyzátoru Iris IQ200
Stanovení koncentrace glukózy v séru, krvi a moči na analyzátoru
Super GL elektrochemickou metodou založenou na biosenzoru
Kvalitativní vyšetření krevní skupiny z plné krve a plazmy
zkumavkovou metodou
Kvalitativní předtransfúzní vyšetření krevních vzorků a test
kompatibility u příjemce transfúze z plazmy a plné krve
Kvalitativní stanovení nepravidelných protilátek v NAT a
enzymatickém testu + vyšetření PAT v plné krvi a plazmě
sloupcovou aglutinací
Stanovení látkové koncentrace glukózy v séru, plazmě a likvoru na
analyzátoru AU 640 (Olympus) fotometrickou metodou
Předmět vyšetření
Plazma
Plná krev
Plná krev
Plná krev
Moč
Moč
Moč
Sérum, plná krev,
moč
Plná krev, plazma
Plná krev, plazma
Plná krev, plazma
Sérum, plazma,
likvor
36
15.3
Abecední seznam vyšetřovaných metod
Zkratky u věku ve fyziologických rozmezích mají tento význam: D – den, T – týden, M –
měsíc, R – rok, F – osoba ženského pohlaví, M – osoba mužského pohlaví
Seznam vyšetřovacích metod společně se stránkou tohoto dokumentu, kde se dovíte
více, naleznete v tomto rejstříku:
ABR ................................................ 138
ACP prostatická (PAP) v séru ........ 41
ACP v séru ....................................... 41
ACP v séru(prostatický izoenzym . 41
ACTH v plazmě ................................ 41
Adenoviry....................................... 123
AlaTOP ............................................. 50
Albumin v likvoru ............................ 42
Albumin v moči ............................... 42
Albumin v punktátu......................... 42
Albumin v séru ................................ 43
Albuminový index Csf/S (výpočet)
.................................................... 143
Alfa-1-antitripsin v séru .................. 43
Alfa-1-fetoprotein v séru................. 43
Alfa-2-makroglobulin v séru........... 44
ALP v neutrofilech
(semikvantitativně) ..................... 44
ALP v punktátu................................ 44
ALP v séru ....................................... 44
ALT v punktátu ................................ 45
ALT v séru........................................ 45
Amoniak ........................................... 46
AMS (pankreatický isoenzym) v
punktátu ...................................... 46
AMS pankreatická v drénu ............. 47
Amylasa v drénu ............................. 47
Amylasa v moči ............................... 47
Amylasa v moči (pankreatická) ..... 47
Amylasa v punktátu ........................ 47
Amylasa v séru................................ 48
Amyláza v séru (pankreatický
isoenzym) .................................... 46
ANA Imunoblot ................................ 50
Androstendion v séru ..................... 48
Anorg. fosfáty v séru ..................... 48
Anorg. fosfáty v moči ..................... 49
Anorganický fosfát v punktátu ...... 49
Anti – HBc IgM v séru ................... 129
Anti - HBc v séru ........................... 128
Anti - HBe v séru ........................... 128
Anti - HBs v séru ........................... 128
Anti – Laktoglobulin IgG................. 50
Anti – Sója IgG................................. 50
Anti-adrenální tkáň (AAA) v séru ... 49
Anti-CCP IgG (titr) ........................... 49
Anti-ds-DNA IgG v séru .................. 50
Anti-ENA screening......................... 51
Anti-ENA/Jo-1 IgG v séru................ 51
Anti-ENA/RNP IgG v séru ............... 51
Anti-ENA/Scl-70 IgG v séru ............ 51
Anti-ENA/Sm IgG v séru ................. 52
Anti-ENA/SS-A/Ro IgG v séru ........ 52
Anti-ENA/SS-B/La IgG v séru ......... 52
Anti-GAD .......................................... 52
Anti-GBM IgG v séru ....................... 53
Anti-gliadin IgA................................ 53
Anti-ICA IgG v séru ......................... 53
Anti-kardiolipin IgM v séru ............. 53
Anti-kravské mléko ......................... 53
Anti-LKM1 IgG v séru...................... 54
Anti-nukleární IgG (ANA) v séru .... 54
Anti-nukleohistony IgG v séru ....... 54
Anti-TPO v séru ............................... 54
Anti-transglutamináza IgA v séru .. 55
Anti-TSH receptor............................ 55
Anti-tyreoglobulin v séru................ 55
APC rezistence (ratio) ..................... 55
Apolipoprotein AI v séru................. 56
Apolipoprotein B v séru.................. 56
aPTT plasmy .................................... 56
ASLO v séru................................... 123
AST v punktátu ................................ 57
AST v séru........................................ 57
ATIII v plasmě .................................. 57
Beta-2-mikroglobulin v moči .......... 58
Beta-2-mikroglobulin v séru........... 58
Bilirubin celkový v drénu ............... 58
Bilirubin celkový v punktátu .......... 58
Bilirubin celkový v séru .................. 59
Bilirubin konjugovaný v séru ......... 59
Bilirubin-konjugovaný v drénu ...... 59
Borrelia sp...................................... 123
Borrelia sp. - konfirmace .............. 124
37
Borrelia sp. v likvoru..................... 123
Borrelia sp. v punktátu ................. 123
Borrelia sp. v séru......................... 124
Buněčná imunita – CD znaky ....... 136
Buňky CD19+ ................................. 137
Buňky CD3+ ................................... 136
Buňky CD3+/CD4+......................... 137
Buňky CD3+/CD8+......................... 137
Buňky CD4+/CD8+......................... 137
Buňky NK ....................................... 137
C3-složka komplementu v séru ..... 60
C4 -složka komplementu v séru .... 61
CA 125 v séru .................................. 61
CA 15-3 v séru ................................. 61
CA 19-9 v séru ................................. 61
CA 72-4............................................. 62
Ca ionizované v plné krvi ............... 62
Ca ionizované v séru ...................... 62
Ca v moči ......................................... 63
Ca v punktátu .................................. 63
Ca v séru .......................................... 62
C-ANCA IgG v séru ......................... 60
CAST stimulace............................... 63
CD-Transferin v séru....................... 64
CEA v séru ....................................... 64
Celková bílkovina v drénu.............. 65
Celková bílkovina v likvoru ............ 65
Celková bílkovina v moči ............... 65
Celková bílkovina v punktátu ........ 65
Celková bílkovina v séru ................ 66
Celkové IgG v moči ......................... 66
Ceruloplasmin v séru...................... 66
Cirkulující imunitní komplexy v séru
...................................................... 67
CK - MB ............................................ 67
CK v likvoru ..................................... 67
CK v séru ......................................... 67
Cl v drénu........................................ 68
Cl v likvoru...................................... 68
Cl v moči .......................................... 68
Cl v punktátu ................................... 68
Cl v séru ........................................... 69
Cl v tekutině ze sondy .................... 69
Clearance ....................................... 142
CMV ................................................ 124
C-peptid v séru ................................ 60
CRP v likvoru................................... 69
CRP v punktátu ............................... 69
CRP v séru ....................................... 70
Cu v moči ......................................... 70
Cu v séru .......................................... 70
CYFRA 21-1...................................... 71
Cytologické vyšetření likvoru ........ 71
Cytologické vyšetření punktátu ..... 71
Cytomegalovirus - konfirmace..... 125
Cytomegalovirus IgG v séru ........ 124
Cytomegalovirus v séru ............... 125
D Dimery v plazmě .......................... 71
Deoxypyridinolin volný................... 71
Deoxypyridinolin volný/kreatinin. 148
DHEA - sulfát v séru........................ 72
Digoxin v séru.................................. 72
Dysmorfní erytrocyty v moči.......... 73
EBV/EBNA IgG v séru ................... 126
EBV/VCA v séru..................... 125, 126
ECP v séru ....................................... 73
Elektroforéza lipidů ......................... 73
Elektroforéza proteinů .................... 73
Eriksonův test v séru .................... 126
Erytropoetin ..................................... 73
Estradiol (celkový) v séru............... 74
Estriol volný v séru ......................... 74
Etanol v moči ................................... 74
Etanol v séru.................................... 74
F II v plazmě ..................................... 75
F IX v plazmě.................................... 75
F VIII v plazmě............................ 75, 76
F XI v plazmě.................................... 76
F XII v plazmě................................... 76
Fe v séru........................................... 77
Fenobarbital v séru ......................... 77
Fenytoin v séru................................ 78
Ferritin v séru .................................. 78
Fibrinogen v plasmě ....................... 78
Folát v séru ...................................... 78
Frakční exkrece ............................. 143
FSH v séru........................................ 79
GGT v punktátu ............................... 81
GGT v séru ....................................... 81
Glukóza v drénu .............................. 79
Glukóza v likvoru............................. 79
Glukóza v moči ................................ 79
Glukóza v plazmě ............................ 80
Glukóza v punktátu ......................... 80
Glukóza v séru................................. 80
Glukózový profil ............................ 150
Glykovaný hemoglobin (HbA1c) .... 81
Haptoglobin v séru.......................... 82
38
HAV celkové v séru....................... 127
HAV IgM v séru.............................. 127
HBeAg v séru................................. 128
HBsAg v séru................................. 127
hCG v séru ....................................... 82
HCV v séru ..................................... 129
HDL-Cholesterol v séru .................. 82
Helicobacter - konfirmace ............ 130
Helicobacter pylori........................ 129
Helicobacter pylori v séru ............ 129
Helicobacter ve stolici .................. 130
Hepatitida A ................................... 127
Hepatitida B ................................... 127
Hepatitida C ................................... 129
HIV 1,2 v séru................................ 130
HLA B27 ........................................... 83
Homocystein v séru ........................ 83
Hořčík v séru ................................... 83
Ch. trachomatis průkaz ATG........ 131
Ch. trachomatis v séru ................. 131
Chem. a morf. vyš. moče................ 83
Chlamydia ...................................... 131
Chlamydia - konfirmace................ 132
Cholesterol v punktátu ................... 84
Cholesterol v séru........................... 84
Cholinesterasa v séru..................... 84
IFA v séru......................................... 85
IgA celkové v séru........................... 85
IgA celkový v likvoru ...................... 85
IgA sekretorický .............................. 86
IgE celkový v séru........................... 86
IGF-1 ................................................. 87
IgG – syntéza intrathekální (výpočet)
.................................................... 144
IgG celkové v séru ......................... 86
IgG celkové v likvoru ...................... 88
IgM celkové v likvoru ...................... 88
IgM celkové v séru .......................... 88
IL 6 v séru ........................................ 89
Imunofixace (Sérum, moč, likvor).. 88
Index voln. testosteronu v séru ... 141
Index volných lehkých řetězců
kapa/lambda v séru .................. 141
Interleukin 6 v séru ......................... 89
K v drénu.......................................... 89
K v moči ........................................... 89
K v punktátu .................................... 89
K v séru ............................................ 89
K v tekutině ze sondy ..................... 90
Kalcitonin v plazmě......................... 90
Karbamazepin v séru ...................... 90
Kompatibilita krví ............................ 91
Kortizol v moči................................. 91
Kortizol v séru ................................. 91
Kreatinin v moči .............................. 91
Kreatinin v punktátu........................ 92
Kreatinin v séru ............................... 92
Krevní obraz / automat.analyz./ ..... 92
Krevní obraz a diferenciál .............. 93
Krvácivost ........................................ 93
KS AB0Rh/D/kompletní................... 93
Kyselina 5-hydroxyindoloctová v
moči ............................................. 93
Kyselina močová v moči ................ 94
Kyselina močová v punktátu.......... 94
Kyselina močová v séru ................. 94
Kyselina vanilmandlová v moči ..... 95
L(a) v séru ........................................ 98
LA konfirmace (na bázi dRVVT) ..... 95
LA screen (na bázi aPTT-LA,
kaolin.čas, dRVVT) ..................... 95
Laktát v likvoru ................................ 95
Laktát v plazmě................................ 95
Laktát v punktátu............................. 96
LD v pleurální tekutině.................... 96
LD v punktátu .................................. 96
LD v séru .......................................... 96
LDL-Cholesterol v séru................... 97
LH v séru .......................................... 97
Lipáza v moči................................... 98
Lipáza v punktátu ............................ 98
Lipáza v séru.................................... 98
Lipoprotein (a) v séru...................... 98
LMWH ............................................... 98
Mg v moči......................................... 99
Mg v punktátu .................................. 99
Mg v séru.......................................... 99
Močovina........................................ 100
MOP ................................................ 132
Morf. vyš. moči dle Hamburgera.. 100
Mycoplasma pneumoniae v séru . 132
Myoglobin v séru........................... 100
Na v drénu...................................... 100
Na v moči ....................................... 100
Na v punktátu................................. 101
Na v séru ........................................ 101
Na v sondáži .................................. 101
Na v tekutině ze sondy ................. 101
39
Nízkomolekulární heparin (anti - Xa)
.................................................... 102
NSE v séru ..................................... 102
NT pro BNP v plazmě.................... 102
Odpad drénem............................... 144
Odpad močí ................................... 144
Odpad sondou............................... 148
oGTT............................................... 150
Okultní krvácení / stolice /............ 103
Orosomukoid v séru ..................... 103
Osmolalita punktátu..................... 103
Osmolalita moči ............................ 103
Osmolalita séra ............................. 104
Osteokalcin v plazmě ................... 104
PAI - 1 aktivita................................ 105
P-ANCA IgG v séru........................ 104
Parathormon intaktní v séru ........ 105
Parazitologické vyšetření stolice 133
Paul-Bunnellova reakce v séru .... 133
PCA v séru ..................................... 105
Plazminogen v plazmě.................. 105
Pneumoscreen .............................. 133
Prealbumin v séru ......................... 106
Progesteron v séru ....................... 106
Prolaktin v séru ............................. 106
Protein C - aktivita......................... 106
Protein S - aktivita......................... 107
Protilátky proti parietálním buňkám ... 107
Protilátky proti vnitřnímu faktoru 107
PSA - celkový v séru..................... 107
PSA - podíl volné frakce v séru ... 149
PSA - volný v séru......................... 108
Resorbční křivka železa................ 150
Retikulocyty / periferní krev /. ...... 108
Revmatoidní faktor-screening ..... 108
RF ................................................... 108
RF-IgA, IgG, IgM ............................ 109
Rotaviry.......................................... 134
Roup – mikroskopické vyšetření . 133
RSV................................................. 134
S - 100 v séru ................................. 109
SCC v séru ..................................... 109
Screening protilátek...................... 110
Sedimentace erytrocytů za 1 h .... 110
SHBG v séru .................................. 110
Solubilní transferinové receptory v
séru ............................................ 110
Specifické IgE ................................ 111
Spektrofotometrie likvoru............. 113
STH v séru...................................... 113
T3 celkový v séru .......................... 113
T3 volný v séru .............................. 114
T4 celkový v séru .......................... 114
T4 volný v séru .............................. 114
TAG v séru ..................................... 116
Teofylin v séru ............................... 114
Testosteron v séru ........................ 115
TIBC – vazebná kapacita železa... 149
Toxikologický screening .............. 140
Toxocara canis v séru .................. 135
Toxoplasma g. IgM v séru ............ 134
Toxoplasma gondii........................ 135
Toxoplasma gondii v séru ............ 134
TPS v moči ..................................... 115
TPS v séru...................................... 115
Transferin v moči .......................... 116
Transferin v séru ........................... 116
Treponema pallidum v séru.......... 135
Triacylglyceroly v punktátu.......... 117
Triacylglyceroly v séru ................. 116
Trombinový čas plasmy ............... 117
Trombocyty - citrát........................ 117
Trombocyty - mikroskopicky ....... 117
Tromboplast. test - INR................. 118
Troponin I v plazmě....................... 118
TSH v séru...................................... 118
Tyreoglobulin v séru ..................... 119
Urea v moči .................................... 119
Urea v punktátu ............................. 119
Urea v séru..................................... 119
BAL ................................................. 138
Valproát v séru .............................. 120
Vápník v séru ................................. 120
Vitamin B12 v séru ........................ 120
Volné lehké řetězce kappa v séru 121
Volné lehké řetězce lambda v séru
.................................................... 121
Yers. enterocolitica v séru ........... 136
Zn v moči........................................ 121
Zn v séru ........................................ 121
40
ACP prostatická (PAP) v séru
Kód v NČLP:
11327
Primární materiál:
Krev venózní
Odebírejte do:
Plast s akcelerátorem srážení
(Sarstedt - bílý uzávěr)
Příprava pacienta: Nestabilní, nutno dodat do laboratoře co nejdříve!
Možnost doordinovat: Nelze doordinovat
Vyšetření -RUTINA: Pondělí až pátek
Vyšetření -STATIM: Nelze vyšetřit statimově
Fyziologické rozmezí:
Věk od
do
0D
99R
Dolní ref. mez
0,0
Horní ref. mez
3,5
Jednotka
µg/l
ACP v séru
Kód v NČLP:
00257
Primární materiál:
Krev venózní
Odebírejte do:
Plast s akcelerátorem srážení
Možnost doordinovat: Nelze doordinovat
Vyšetření -RUTINA: Denně
Vyšetření -STATIM: Nelze vyšetřit statimově
Fyziologické rozmezí:
Věk od
do
F 15R
99R
M 15R
99R
Dolní ref. mez
10
30
(Sarstedt - bílý uzávěr)
Horní ref. mez
108
110
Jednotka
nkat/l
nkat/l
ACP v séru (prostatický izoenzym)
Primární materiál:
Krev venózní
Odebírejte do:
Plast s akcelerátorem srážení
Možnost doordinovat: Nelze doordinovat
Vyšetření -RUTINA: Denně
Vyšetření -STATIM: Nelze vyšetřit statimově
Fyziologické rozmezí:
Věk od
do
M 0R
99R
Dolní ref. mez
0
(Sarstedt - bílý uzávěr)
Horní ref. mez
58
Jednotka
nkat/l
ACTH v plazmě
Kód v NČLP:
Primární materiál:
Odebírejte do:
uzávěr)
Příprava pacienta:
07130
Krev venózní
Sklo, plast s protisrážlivou přísadou – EDTA (Sarstedt - růžový
Nutno dopravit do laboratoře v tajícím ledu.
41
Možnost doordinovat: Nelze
Vyšetření -RUTINA: Pondělí až pátek
Vyšetření -STATIM: Nelze vyšetřit statimově
Fyziologické rozmezí:
Věk od
do
0D
99R
Dolní ref. mez
10
Horní ref. mez
46
Jednotka
ng/l
Albumin v likvoru
Kód v NČLP:
00474
Primární materiál:
Likvor
Odebírejte do:
Plast bez úpravy (Sarstedt - žlutý uzávěr)
Příprava pacienta: Speciální příprava pacienta ani dieta není nutná.
Speciální podmínky: Centrifugace před analýzou nutná.
Možnost doordinovat: 3 dny
Vyšetření -RUTINA: Denně
Vyšetření -STATIM: Nelze vyšetřit statimově
Fyziologické rozmezí:
Věk od
do
Dolní ref. mez
Horní ref. mez
Jednotka
F 0D
1R
50
170
mg/l
M 0D
1R
60
260
mg/l
2R
14R
70
170
mg/l
15R
40R
110
290
mg/l
41R
50R
110
320
mg/l
51R
99R
130
350
mg/l
Albumin v moči - akreditované vyšetření
Kód v NČLP:
00513
Primární materiál:
Moč
Odebírejte do:
Plast bez úpravy (Sarstedt - žlutý uzávěr)
Příprava pacienta: Sběr bez konzervačních látek.
Možnost doordinovat: Nelze
Vyšetření -RUTINA: Denně
Vyšetření -STATIM: Denně, 24 hodin
Fyziologické rozmezí:
Věk od
do
0D
99R
Dolní ref. mez
0
Horní ref. mez
20
Jednotka
Albumin v punktátu
Kód v NČLP:
Primární materiál:
Odebírejte do:
08424
Nespecif. tekutina(Punkce)
Plast s protisrážlivou úpravou, heparinát (Sarstedt - oranžový
uzávěr)
Možnost doordinovat: 3 dny
42
Vyšetření -RUTINA: Denně
Vyšetření -STATIM: Denně, 24 hodin
Albumin v séru - akreditované vyšetření
Kód v NČLP:
Primární materiál:
Odebírejte do:
Příprava pacienta:
00507
Krev venózní
Plast s akcelerátorem srážení
(Sarstedt - bílý uzávěr)
Speciální příprava pacienta ani dieta není nutná. Pro obvyklé
vyšetření je vhodný ranní odběr (na lačno). Hemolýza a chylozita
může ovlivnit výsledky stanovení.
Možnost doordinovat: 3 dny
Vyšetření -RUTINA: Denně
Vyšetření -STATIM: Denně, 24 hodin
Fyziologické rozmezí:
Věk od
do
0D
4D
4D
15R
16R
99R
Dolní ref. mez
28
28
35
Horní ref. mez
44
35
52
Jednotka
g/l
g/l
g/l
Alfa-1-fetoprotein v séru - akreditované vyšetření
Kód v NČLP:
07141
Primární materiál:
Krev venózní
Odebírejte do:
Plast s akcelerátorem srážení
Možnost doordinovat: 3 dny
Vyšetření -RUTINA: Pondělí až pátek
Vyšetření -STATIM: Nelze vyšetřit statimově
Fyziologické rozmezí:
Věk od
do
0D
99R
Dolní ref. mez
0
(Sarstedt - bílý uzávěr)
Horní ref. mez
5,5
Jednotka
kU/l
Alfa-1-antitripsin v séru - akreditované vyšetření
Primární materiál:
Krev venózní
Odebírejte do:
Plast s akcelerátorem srážení
Možnost doordinovat: 3 dny
Vyšetření -RUTINA: Pondělí až pátek
Vyšetření -STATIM: Nelze vyšetřit statimově
Fyziologické rozmezí:
Věk od
do
0D
99R
Dolní ref. mez
0,99
(Sarstedt - bílý uzávěr)
Horní ref. mez
1,68
Jednotka
g/l
43
Alfa-2-makroglobulin v séru
Kód v NČLP:
Primární materiál:
Odebírejte do:
Příprava pacienta:
Vyšetření -RUTINA:
Vyšetření -STATIM:
00135
Krev venózní
Plast s akcelerátorem srážení
(Sarstedt - bílý uzávěr)
Speciální příprava pacienta ani dieta není nutná.
Pondělí až pátek
Nelze vyšetřit statimově
Fyziologické rozmezí:
Věk od
do
F 12R
99R
M 12R
99R
Dolní ref. mez
1,3
1,1
Horní ref. mez
3
2,5
Jednotka
g/l
g/l
ALP v neutrofilech (semikvantitativně)
Kód v NČLP:
Primární materiál:
Odebírejte do:
09138
Krev venózní
Plast s protisrážlivou úpravou, K3EDTA (Sarstedt - červený
uzávěr)
Příprava pacienta: Lze vyšetřit současně s KO do 2 hodin po odběru vzorku.
Vyšetření lze provézt pouze při dostatečném počtu neutrofilů.
Možnost doordinovat: Nelze doordinovat
Vyšetření -RUTINA: Pondělí až pátek
Vyšetření -STATIM: Nelze vyšetřit statimově
ALP v punktátu
Kód v NČLP:
Primární materiál:
Odebírejte do:
08440
Nespecif. tekutina (Punkce)
Plast s protisrážlivou úpravou, heparinát (Sarstedt - oranžový
uzávěr)
Příprava pacienta: Speciální příprava pacienta ani dieta není nutná.
Možnost doordinovat: 3 dny
Vyšetření -RUTINA: Denně
Vyšetření -STATIM: Denně, 24 hodin
ALP v séru - akreditované vyšetření
Kód v NČLP:
Primární materiál:
Odebírejte do:
Příprava pacienta:
00543
Krev venózní
Plast s akcelerátorem srážení
(Sarstedt - bílý uzávěr)
Speciální příprava pacienta ani dieta není nutná. Pro obvyklé
vyšetření je vhodný ranní odběr (na lačno). Oxaláty, citráty a EDTA
výrazně ovlivňují výsledky stanovení.
Možnost doordinovat: 3 dny
Vyšetření -RUTINA: Denně
Vyšetření -STATIM: Denně, 24 hodin
44
Fyziologické rozmezí:
Věk od
do
F 1D
1M
M 1D
1M
F 1M
1R
M 1M
1R
F 1R
3R
M 1R
3R
F 4R
6R
M 4R
6R
F 7R
9R
M 7R
9R
F 10R
12R
M 10R
12R
F 13R
15R
M 13R
15R
F 16R
20R
M 16R
20R
F 20R
50R
M 20R
50R
F 50R
99R
M 50R
99R
Dolní ref. mez
0,8
1,25
2,07
1,37
1,8
1,73
1,6
1,55
1,10
1,43
0,90
0,7
0,83
1,23
0,78
0,87
0,7
0,88
0,88
0,93
Horní ref. mez
6,8
5,32
5,68
6,38
5,28
5,75
4,95
5,15
5,42
5,25
5,53
6,03
2,7
6,5
1,98
2,85
1,63
2,13
2,35
1,98
Jednotka
µkat/l
µkat/l
µkat/l
µkat/l
µkat/l
µkat/l
µkat/l
µkat/l
µkat/l
µkat/l
µkat/l
µkat/l
µkat/l
µkat/l
µkat/l
µkat/l
µkat/l
µkat/l
µkat/l
µkat/l
ALT v punktátu
Kód v NČLP:
08446
Primární materiál:
Nespecif. tekutina (Punkce)
Odebírejte do:
Plast bez úpravy
Možnost doordinovat: 3 dny
Vyšetření -RUTINA: Denně
Vyšetření -STATIM: Denně, 24 hodin
ALT v séru - akreditované vyšetření
Kód v NČLP:
00582
Primární materiál:
Krev venózní
Odebírejte do:
Plast s akcelerátorem srážení
(Sarstedt - bílý uzávěr)
Příprava pacienta: Vynechat svalovou námahu před odběrem. Zabránit hemolýze!
Možnost doordinovat: 3 dny
Vyšetření -RUTINA: Denně
Vyšetření -STATIM: Denně, 24 hodin
Fyziologické rozmezí:
Věk od
do
F 0D
99R
M 0D
99R
Dolní ref. mez
0
0
Horní ref. mez
0,47
0,67
Jednotka
µkat/l
µkat/l
45
Amoniak
Kód v NČLP:
Primární materiál:
Odebírejte do:
00618
Krev venózní
Sklo, plast s protisrážlivou přísadou - EDTA (Sarstedt - růžový
uzávěr)
Příprava pacienta: Materiál je nutné dopravit do laboratoře do 10 minut (při teplotě
20°C) nebo do 2 hod po předchozím uložení v ledové tříšti.
Chybný transport výrazně ovlivňuje výsledky stanovení. Heparin a
fyzická námaha mohou výrazně ovlivnit výsledek stanovení.
Speciální podmínky: Ihned provést centrifugaci a analýzu!
Možnost doordinovat: Nelze doordinovat
Vyšetření -RUTINA: Denně
Vyšetření -STATIM: Denně, 24 hodin
Fyziologické rozmezí:
Věk od
do
0D
99R
Dolní ref. mez
18
Horní ref. mez
53
Jednotka
µmol/l
Amyláza v séru (pankreatický isoenzym) - akreditované vyšetření
Kód v NČLP:
Primární materiál:
Odebírejte do:
Příprava pacienta:
00644
Krev venózní
Plast s akcelerátorem srážení
(Sarstedt - bílý uzávěr)
Speciální příprava pacienta ani dieta není nutná. Pro obvyklé
vyšetření je vhodný ranní odběr (na lačno).
Možnost doordinovat: 3 dny
Vyšetření -RUTINA: Denně
Vyšetření -STATIM: Denně, 24 hodin
Fyziologické rozmezí:
Věk od
do
0D
99R
Dolní ref. mez
0,13
Horní ref. mez
0,88
Jednotka
µkat/l
Amyláza (pankreatický isoenzym) v punktátu - akreditované vyšetření
Kód v NČLP:
Primární materiál:
Odebírejte do:
12448
Nespecif. tekutina (Punkce)
Plast s protisrážlivou úpravou, heparinát (Sarstedt - oranžový
uzávěr)
Možnost doordinovat: 3 dny
Vyšetření -RUTINA: Denně
Vyšetření -STATIM: Denně, 24 hodin
46
Amyláza pankreatická v drénu
Kód v NČLP:
12446
Primární materiál:
Nespecif. tekutina (Drén)
Odebírejte do:
Plast bez úpravy (Sarstedt - žlutý uzávěr)
Možnost doordinovat: 3 dny
Vyšetření -RUTINA: Denně
Vyšetření -STATIM: Denně, 24 hodin
Amyláza v drénu
Kód v NČLP:
05160
Primární materiál:
Nespecif. tekutina(Drén)
Odebírejte do:
Plast bez úpravy (Sarstedt - žlutý uzávěr)
Možnost doordinovat: 3 dny
Vyšetření -RUTINA: Denně
Vyšetření -STATIM: Denně, 24 hodin
Amyláza v moči
Kód v NČLP:
00636
Primární materiál:
Moč
Odebírejte do:
Plast bez úpravy (Sarstedt - žlutý uzávěr)
Možnost doordinovat: 3 dny
Vyšetření -RUTINA: Denně
Vyšetření -STATIM: Denně, 24 hodin
Fyziologické rozmezí:
Věk od
do
Dolní ref. mez
0D
99R
0
Amyláza v moči (pankreatická)
Horní ref. mez
7,5
Jednotka
µkat/l
Kód v NČLP:
11456
Primární materiál:
Moč
Odebírejte do:
Plast bez úpravy (Sarstedt - žlutý uzávěr)
Příprava pacienta: Nevyžaduje speciální přípravu pacienta.
Možnost doordinovat: 3 dny
Vyšetření -RUTINA: Denně
Vyšetření -STATIM: Denně, 24 hodin
Fyziologické rozmezí:
Věk od
do
0D
99R
Dolní ref. mez
0
Horní ref. mez
6,2
Jednotka
µkat/l
Amyláza v punktátu
Kód v NČLP:
04901
47
Primární materiál:
Odebírejte do:
Nespecif. tekutina (Punkce)
Plast s protisrážlivou úpravou, heparinát (Sarstedt - oranžový
uzávěr)
Příprava pacienta: Speciální příprava pacienta ani dieta není nutná.
Možnost doordinovat: 3 dny
Vyšetření -RUTINA: Denně
Vyšetření -STATIM: Denně, 24 hodin
Amyláza v séru - akreditované vyšetření
Kód v NČLP:
Primární materiál:
Odebírejte do:
Příprava pacienta:
00634
Krev venózní
Plast s akcelerátorem srážení
(Sarstedt - bílý uzávěr)
Speciální příprava pacienta ani dieta není nutná. Pro obvyklý
odběr je vhodný ranní odběr (na lačno).
Možnost doordinovat: 3 dny
Vyšetření -RUTINA: Denně
Vyšetření -STATIM: Denně, 24 hodin
Fyziologické rozmezí:
Věk od
do
0D
99R
Dolní ref. mez
0,2
Horní ref. mez
1,7
Jednotka
µkat/l
Androstendion v séru
Kód v NČLP:
Primární materiál:
Odebírejte do:
Příprava pacienta:
08119
Krev venózní
Plast s akcelerátorem srážení
(Sarstedt - bílý uzávěr)
Odběr provádět do zkumavek jednoho výrobce. Různé typy
odběrových zkumavek vykazují signifikantní rozdíly v naměřené
koncentraci androstendionu.
Možnost doordinovat: 1 den
Vyšetření -RUTINA: Pondělí až pátek
Vyšetření -STATIM: Nelze vyšetřit statimově
Fyziologické rozmezí:
Věk od
do
Dolní ref. mez
Horní ref. mez
F 0D
99R
1
12,2
M 0D
99R
2,4
12,6
Anorg. fosfáty v séru - akreditované vyšetření
Kód v NČLP:
Primární materiál:
Odebírejte do:
Příprava pacienta:
Jednotka
nmol/l
nmol/l
02618
Krev venózní
Plast s akcelerátorem srážení
(Sarstedt - bílý uzávěr)
Sérum je nutné oddělit od krevních elementů do 1 hodiny - dodejte
materiál co nejrychleji do laboratoře. Odběr závisí na poloze
pacienta. Hemolýza a lipemie mohou ovlivnit výsledky stanovení.U
pacienta je nutné min. 12 hodinové lačnění.
48
Speciální podmínky: Sérum je nutné oddělit od krevních elementů nejpozději do 1
hodiny.
Možnost doordinovat: 3 dny
Vyšetření -RUTINA: Denně
Vyšetření -STATIM: Denně, 24 hodin
Fyziologické rozmezí:
Věk od
do
0D
15R
16R
99R
Dolní ref. mez
1,29
0,81
Horní ref. mez
2,26
1,45
Jednotka
mmol/l
mmol/l
Anorg. fosfáty v moči - akreditované vyšetření
Kód v NČLP:
Primární materiál:
Odebírejte do:
Příprava pacienta:
02620
Moč
Plast bez úpravy (Sarstedt - žlutý uzávěr)
Sběrné nádobky nesmí obsahovat stopy detergentů!
Moč nutno okyselit HCl na pH<3.0.
Možnost doordinovat: 1 dny
Vyšetření -RUTINA: Denně
Vyšetření -STATIM: Denně, 24 hodin
Anorg. fosfáty v punktátu
Kód v NČLP:
Primární materiál:
Odebírejte do:
08938
Nespecif. tekutina (Punkce)
Plast s protisrážlivou úpravou, heparinát (Sarstedt - oranžový
uzávěr)
Možnost doordinovat: 3 dny
Vyšetření -RUTINA: Denně
Vyšetření -STATIM: Denně, 24 hodin
Anti-adrenální tkáň (AAA) v séru
Kód v NČLP:
08049
Primární materiál:
Krev venózní
Odebírejte do:
Plast s akcelerátorem srážení
Možnost doordinovat: 2 dny
Vyšetření -RUTINA: Pondělí až pátek
Vyšetření -STATIM: Nelze vyšetřit statimově
(Sarstedt - bílý uzávěr)
Anti-CCP IgG (titr) - akreditované vyšetření
Kód v NČLP:
Primární materiál:
Odebírejte do:
Vyšetření -RUTINA:
Vyšetření -STATIM:
12529
Krev venózní
Plast s akcelerátorem srážení
Pondělí až pátek
Nelze vyšetřit statimově
(Sarstedt - bílý uzávěr)
49
Fyziologické rozmezí:
Věk od
do
0D
99R
Dolní ref. mez
0
Horní ref. mez
12
Jednotka
arb.j.
Anti-ds-DNA IgG v séru - akreditované vyšetření
Kód v NČLP:
00275
Primární materiál:
Krev venózní
Odebírejte do:
Plast s akcelerátorem srážení
Možnost doordinovat: 3 dny
Vyšetření -RUTINA: Pondělí až pátek
Vyšetření -STATIM: Nelze vyšetřit statimově
Fyziologické rozmezí:
Věk od
do
0D
99R
Dolní ref. mez
0
(Sarstedt - bílý uzávěr)
Horní ref. mez
12
Jednotka
arb.j.
Anti – Sója IgG - akreditované vyšetření
Primární materiál:
Krev venózní
Odebírejte do:
Plast s akcelerátorem srážení
Možnost doordinovat: 3 dny
Vyšetření -RUTINA: Denně
Vyšetření -STATIM: Nelze vyšetřit statimově
(Sarstedt - bílý uzávěr)
ANA Imunoblot
Primární materiál:
Krev venózní
Odebírejte do:
Plast s akcelerátorem srážení
Možnost doordinovat: 3 dny
Vyšetření -RUTINA: Denně
Vyšetření -STATIM: Nelze vyšetřit statimově
(Sarstedt - bílý uzávěr)
Anti – Laktoglobulin IgG - akreditované vyšetření
Primární materiál:
Krev venózní
Odebírejte do:
Plast s akcelerátorem srážení
Možnost doordinovat: 3 dny
Vyšetření -RUTINA: Denně
Vyšetření -STATIM: Nelze vyšetřit statimově
(Sarstedt - bílý uzávěr)
AlaTOP
Primární materiál:
Krev venózní
Odebírejte do:
Plast s akcelerátorem srážení
Možnost doordinovat: 3 dny
Vyšetření -RUTINA: Denně
(Sarstedt - bílý uzávěr)
50
Vyšetření -STATIM: Nelze vyšetřit statimově
Anti-ENA screening - akreditované vyšetření
Kód v NČLP:
13425
Primární materiál:
Krev
Odebírejte do:
Plast s akcelerátorem srážení
Možnost doordinovat: 2 dny
Vyšetření -RUTINA: Pondělí až pátek
Vyšetření -STATIM: Nelze vyšetřit statimově
(Sarstedt - bílý uzávěr)
Anti-ENA/Jo-1 IgG v séru
Kód v NČLP:
05545
Primární materiál:
Krev venózní
Odebírejte do:
Plast s akcelerátorem srážení
Možnost doordinovat: 3 dny
Vyšetření -RUTINA: Pondělí až pátek
Vyšetření -STATIM: Nelze vyšetřit statimově
Fyziologické rozmezí:
Věk od
do
0D
99R
Dolní ref. mez
0
(Sarstedt - bílý uzávěr)
Horní ref. mez
12
Jednotka
kU/l
Anti-ENA/RNP IgG v séru
Kód v NČLP:
05549
Primární materiál:
Krev venózní
Odebírejte do:
Plast s akcelerátorem srážení
Možnost doordinovat: 3 dny
Vyšetření -RUTINA: Pondělí až pátek
Vyšetření -STATIM: Nelze vyšetřit statimově
Fyziologické rozmezí:
Věk od
do
0D
99R
Dolní ref. mez
0
(Sarstedt - bílý uzávěr)
Horní ref. mez
12
Jednotka
kU/l
Anti-ENA/Scl-70 IgG v séru
Kód v NČLP:
05553
Primární materiál:
Krev venózní
Odebírejte do:
Plast s akcelerátorem srážení
Možnost doordinovat: 3 dny
Vyšetření -RUTINA: Pondělí až pátek
Vyšetření -STATIM: Nelze vyšetřit statimově
Fyziologické rozmezí:
Věk od
do
0D
99R
Dolní ref. mez
0
(Sarstedt - bílý uzávěr)
Horní ref. mez
12
Jednotka
kU/l
51
Anti-ENA/Sm IgG v séru
Kód v NČLP:
05557
Primární materiál:
Krev venózní
Odebírejte do:
Plast s akcelerátorem srážení
(Sarstedt - bílý uzávěr)
Možnost doordinovat: 3 dny
Vyšetření -RUTINA: Pondělí až pátek
Vyšetření -STATIM: Nelze vyšetřit statimově
Fyziologické rozmezí:
Věk od
do
Dolní ref. mez
Horní ref. mez
Jednotka
0D
99R
0
12
kU/l
Anti-ENA/SS-A/Ro IgG v séru
Kód v NČLP:
05561
Primární materiál:
Krev venózní
Odebírejte do:
Plast s akcelerátorem srážení
Možnost doordinovat: 3 dny
Vyšetření -RUTINA: Pondělí až pátek
Vyšetření -STATIM: Nelze vyšetřit statimově
Fyziologické rozmezí:
Věk od
do
0D
99R
Dolní ref. mez
0
(Sarstedt - bílý uzávěr)
Horní ref. mez
12
Jednotka
kU/l
Anti-ENA/SS-B/La IgG v séru
Kód v NČLP:
05565
Primární materiál:
Krev venózní
Odebírejte do:
Plast s akcelerátorem srážení
Možnost doordinovat: 3 dny
Vyšetření -RUTINA: Pondělí až pátek
Vyšetření -STATIM: Nelze vyšetřit statimově
Fyziologické rozmezí:
Věk od
do
0D
99R
Dolní ref. mez
0
(Sarstedt - bílý uzávěr)
Horní ref. mez
12
Jednotka
kU/l
Anti-GAD
Kód v NČLP:
12784
Primární materiál:
Krev venózní
Odebírejte do:
Plast s akcelerátorem srážení
(Sarstedt - bílý uzávěr)
Nutné klinické info: hemolýza, ikterita, chylozita může interferovat
Možnost doordinovat: 2 dny
Vyšetření -RUTINA: Pondělí až pátek
Vyšetření -STATIM: Nelze vyšetřit statimově
52
Fyziologické rozmezí:
Věk od
do
0D
99R
Dolní ref. mez
0
Horní ref. mez
5
Jednotka
kU/l
Anti-GBM IgG v séru
Kód v NČLP:
05371
Primární materiál:
Krev venózní
Odebírejte do:
Plast s akcelerátorem srážení
Možnost doordinovat: 3 dny
Vyšetření -RUTINA: Pondělí až pátek
Vyšetření -STATIM: Nelze vyšetřit statimově
(Sarstedt - bílý uzávěr)
Anti-gliadin IgA,G
Kód v NČLP:
14221
Primární materiál:
Krev venózní
Odebírejte do:
Plast s akcelerátorem srážení
Možnost doordinovat: 3 dny
Vyšetření -RUTINA: Pondělí až pátek
Vyšetření -STATIM: Nelze vyšetřit statimově
(Sarstedt - bílý uzávěr)
Anti-ICA IgG v séru
Kód v NČLP:
09906
Primární materiál:
Krev venózní
Odebírejte do:
Plast s akcelerátorem srážení
(Sarstedt - bílý uzávěr)
Možnost doordinovat: 3 dny
Vyšetření -RUTINA: Jednou měsíčně - při dostatečném počtu vzorků
Vyšetření -STATIM: Nelze vyšetřit statimově
Anti-kardiolipin IgG, IgM v séru
Kód v NČLP:
04785
Primární materiál:
Krev venózní
Odebírejte do:
Plast s akcelerátorem srážení
Možnost doordinovat: 3 dny
Vyšetření -RUTINA: Pondělí až pátek
Vyšetření -STATIM: Nelze vyšetřit statimově
Fyziologické rozmezí:
Věk od
do
0D
99R
Dolní ref. mez
0
(Sarstedt - bílý uzávěr)
Horní ref. mez
12
Jednotka
U/ml
Anti-kravské mléko - akreditované vyšetření
Kód v NČLP:
09975
53
Primární materiál:
Krev venózní
Odebírejte do:
Plast s akcelerátorem srážení
Možnost doordinovat: 2 dny
Vyšetření -RUTINA: Pondělí až pátek
Vyšetření -STATIM: Nelze vyšetřit statimově
(Sarstedt - bílý uzávěr)
Anti-LKM1 IgG v séru
Kód v NČLP:
10012
Primární materiál:
Krev venózní
Odebírejte do:
Plast s akcelerátorem srážení
(Sarstedt - bílý uzávěr)
Možnost doordinovat: 3 dny
Vyšetření -RUTINA: Pondělí až pátek
Vyšetření -STATIM: Nelze vyšetřit statimově
Fyziologické rozmezí:
Věk od
do
Dolní ref. mez
Horní ref. mez
Jednotka
0D
99R
0
25
arb.j.
Anti-nukleární IgG (ANA) v séru
Kód v NČLP:
00682
Primární materiál:
Krev venózní
Odebírejte do:
Plast s akcelerátorem srážení
Možnost doordinovat: 3 dny
Vyšetření -RUTINA: Pondělí až pátek
Vyšetření -STATIM: Nelze vyšetřit statimově
(Sarstedt - bílý uzávěr)
Anti-nukleohistony IgG v séru
Kód v NČLP:
04809
Primární materiál:
Krev venózní
Odebírejte do:
Plast s akcelerátorem srážení
Možnost doordinovat: 2 dny
Vyšetření -RUTINA: Pondělí až pátek
Vyšetření -STATIM: Nelze vyšetřit statimově
Fyziologické rozmezí:
Věk od
do
0D
99R
Dolní ref. mez
0
(Sarstedt - bílý uzávěr)
Horní ref. mez
30
Jednotka
arb.j.
Anti-TPO v séru - akreditované vyšetření
Kód v NČLP:
09481
Primární materiál:
Krev venózní
Odebírejte do:
Plast s akcelerátorem srážení
Možnost doordinovat: 2 dny
Vyšetření -RUTINA: Pondělí až pátek
Vyšetření -STATIM: Nelze vyšetřit statimově
(Sarstedt - bílý uzávěr)
54
Fyziologické rozmezí:
Věk od
do
0D
99R
Dolní ref. mez
0
Horní ref. mez
35
Jednotka
kU/l
Anti-transglutamináza IgA v séru
Kód v NČLP:
10407
Primární materiál:
Krev venózní
Odebírejte do:
Plast s akcelerátorem srážení
Možnost doordinovat: 2 dny
Vyšetření -RUTINA: Pondělí až pátek
Vyšetření -STATIM: Nelze vyšetřit statimově
Fyziologické rozmezí:
Věk od
do
0D
99R
Anti-TSH receptor
Dolní ref. mez
0
Horní ref. mez
20
Kód v NČLP:
13322
Primární materiál:
Krev venózní
Odebírejte do:
Plast s akcelerátorem srážení
Možnost doordinovat: 3 dny
Vyšetření -RUTINA: Pondělí až pátek
Vyšetření -STATIM: Nelze vyšetřit statimově
Fyziologické rozmezí:
Věk od
do
0D
99R
Dolní ref. mez
0
(Sarstedt - bílý uzávěr)
Jednotka
arb.j.
(Sarstedt - bílý uzávěr)
Horní ref. mez
6
Jednotka
U/l
Anti-tyreoglobulin v séru - akreditované vyšetření
Kód v NČLP:
09478
Primární materiál:
Krev venózní
Odebírejte do:
Plast s akcelerátorem srážení
Možnost doordinovat: 3 dny
Vyšetření -RUTINA: Pondělí až pátek
Vyšetření -STATIM: Nelze vyšetřit statimově
Fyziologické rozmezí:
Věk od
do
0D
99R
Dolní ref. mez
0
(Sarstedt - bílý uzávěr)
Horní ref. mez
40
Jednotka
kU/l
APC rezistence (ratio)
Kód v NČLP:
Primární materiál:
Odebírejte do:
07727
Krev venózní
Plast s protisrážlivou úpravou, citrát 1+9 (Sarstedt - zelený uzávěr)
55
Příprava pacienta:
Nepřesný odběr ovlivňuje výsledek. Po odběru jemně promíchat,
netřepat !!! Hemolytickou plazmu nelze vyšetřit. Chylózní, ikterický
vzorek dává zkříženou reakci .
Speciální podmínky: Centrifugace krve 15 minut při 2500 g. Získá se plazma chudá na
trombocyty, ze které se provádí vlastní vyšetření.
Vyšetření -RUTINA: Jednou týdně - při dostatečném počtu vzorků
Vyšetření -STATIM: Nelze vyšetřit statimově
Fyziologické rozmezí:
Věk od
do
0D
99R
Dolní ref. mez
2
Horní ref. mez
4
Jednotka
1
Apolipoprotein AI v séru - akreditované vyšetření
Kód v NČLP:
Primární materiál:
Odebírejte do:
Příprava pacienta:
00749
Krev venózní
Plast s akcelerátorem srážení
(Sarstedt - bílý uzávěr)
Odběr vyžaduje speciální přípravu pacienta - je nutné min. 12
hodinové lačnění.
Možnost doordinovat: 3 dny
Vyšetření -RUTINA: Denně
Vyšetření -STATIM: Nelze vyšetřit statimově
Fyziologické rozmezí:
Věk od
do
F 0D
99R
M 0D
99R
Dolní ref. mez
1,05
1,05
Horní ref. mez
2,05
1,75
Jednotka
g/l
g/l
Apolipoprotein B v séru - akreditované vyšetření
Kód v NČLP:
Primární materiál:
Odebírejte do:
Příprava pacienta:
00763
Krev venózní
Plast s akcelerátorem srážení
(Sarstedt - bílý uzávěr)
Odběr vyžaduje speciální přípravu pacienta - je nutné min. 12
hodinové lačnění.
Možnost doordinovat: 3 dny
Vyšetření -RUTINA: Denně
Vyšetření -STATIM: Nelze vyšetřit statimově
Fyziologické rozmezí:
Věk od
do
F 0D
99R
M 0D
99R
Dolní ref. mez
0,55
0,6
Horní ref. mez
1,3
1,4
Jednotka
g/l
g/l
aPTT plasmy - akreditované vyšetření
Kód v NČLP:
Primární materiál:
03459
Krev venózní
56
Odebírejte do:
Příprava pacienta:
Plast s protisrážlivou úpravou, citrát 1+9 (Sarstedt - zelený uzávěr)
Po odběru jemně promíchat, netřepat !!! Nepřesný odběr ovlivňuje
výsledek. Hemolytickou plazmu nelze vyšetřit. Chylózní, ikterický
vzorek dává zkříženou reakci.
Možnost doordinovat: Možnost doordinovat do 2 hodin po odběru
Vyšetření -RUTINA: Denně
Vyšetření -STATIM: Denně, 24 hodin
Fyziologické rozmezí:
Věk od
do
0D
99R
Dolní ref. mez
28
Horní ref. mez
38
Jednotka
s
AST v punktátu
Kód v NČLP:
08457
Primární materiál:
Nespecif. tekutina (Punkce)
Odebírejte do:
Plast s protisrážlivou úpravou, heparinát (Sarstedt - oranžový
uzávěr)
Možnost doordinovat: 3 dny
Vyšetření -RUTINA: Denně
Vyšetření -STATIM: Denně, 24 hodin
AST v séru - akreditované vyšetření
Kód v NČLP:
Primární materiál:
Odebírejte do:
Příprava pacienta:
00921
Krev venózní
Plast s akcelerátorem srážení
(Sarstedt - bílý uzávěr)
Speciální příprava pacienta ani dieta není nutná. Pro obvyklé
vyšetření je vhodný ranní odběr (na lačno). Hemolýza může
ovlivnit výsledky stanovení.
Možnost doordinovat: 3 dny
Vyšetření -RUTINA: Denně
Vyšetření -STATIM: Denně, 24 hodin
Fyziologické rozmezí:
Věk od
do
Dolní ref. mez
Horní ref. mez
Jednotka
F 0D
99R
0
0,42
µkat/l
M 0D
99R
0
0,5
µkat/l
ATIII v plasmě - akreditované vyšetření
Kód v NČLP:
Primární materiál:
Odebírejte do:
Příprava pacienta:
07763
Krev venózní
Plast s protisrážlivou úpravou, citrát 1+9 (Sarstedt - zelený uzávěr)
Nepřesný odběr ovlivňuje výsledek. Po odběru jemně promíchat,
netřepat !!! Hemolytickou plazmu nelze vyšetřit. Chylózní, ikterický
vzorek dává zkříženou reakci.
Možnost doordinovat: Možno doordinovat do 2 hod po odběru
Vyšetření -RUTINA: Denně
57
Vyšetření -STATIM: Denně, 24 hodin
Fyziologické rozmezí:
Věk od
do
3M
99R
Dolní ref. mez
75
Horní ref. mez
125
Jednotka
%
Beta-2-mikroglobulin v moči
Kód v NČLP:
10862
Primární materiál:
Moč
Odebírejte do:
Plast bez úpravy (Sarstedt - žlutý uzávěr)
Možnost doordinovat: 2 dny
Vyšetření -RUTINA: Pondělí až pátek
Vyšetření -STATIM: Nelze vyšetřit statimově
Fyziologické rozmezí:
Věk od
do
0D
99R
Dolní ref. mez
0
Horní ref. mez
300
Jednotka
µg/l
Beta-2-mikroglobulin v séru
Kód v NČLP:
10525
Primární materiál:
Krev venózní
Odebírejte do:
Plast s akcelerátorem srážení
(Sarstedt - bílý uzávěr)
Speciální podmínky: Vzorek nutno naředit 41 x speciálním dilučním roztokem
Možnost doordinovat: 3 dny
Vyšetření -RUTINA: Pondělí až pátek
Vyšetření -STATIM: Nelze vyšetřit statimově
Fyziologické rozmezí:
Věk od
do
F 0D
99R
M 0D
99R
Dolní ref. mez
0,00
0,00
Horní ref. mez
2,30
2,20
Jednotka
mg/l
mg/l
Bilirubin celkový v drénu
Kód v NČLP:
08480
Primární materiál:
Nespecif. tekutina (Drén)
Odebírejte do:
Plast bez úpravy (Sarstedt - žlutý uzávěr)
Příprava pacienta: Chránit před přímým slunečním světlem.
Speciální podmínky: Chránit před přímým slunečním světlem.
Možnost doordinovat: 3 dny
Vyšetření -RUTINA: Denně
Vyšetření -STATIM: Denně, 24 hodin
Bilirubin celkový v punktátu
Kód v NČLP:
08482
58
Primární materiál:
Odebírejte do:
Nespecif. tekutina (Punkce)
Plast s protisrážlivou úpravou, heparinát (Sarstedt - oranžový
uzávěr)
Příprava pacienta: Chránit před přímým slunečním světlem.
Speciální podmínky: Chránit před přímým slunečním světlem.
Možnost doordinovat: 3 dny
Vyšetření -RUTINA: Denně
Vyšetření -STATIM: Denně, 24 hodin
Bilirubin celkový v séru - akreditované vyšetření
Kód v NČLP:
01154
Primární materiál:
Krev venózní
Odebírejte do:
Plast s akcelerátorem srážení
(Sarstedt - bílý uzávěr)
Příprava pacienta: Materiál je nutné chránit před přímým světlem.
Možnost doordinovat: 3 dny
Vyšetření -RUTINA: Denně
Vyšetření -STATIM: Denně, 24 hodin
Fyziologické rozmezí:
Věk od
do
0D
1D
1D
2D
2D
3D
1M
15R
16R
99R
Dolní ref. mez
20
22
12
3
2
Horní ref. mez
150
193
217
17
21
Jednotka
µmol/l
µmol/l
µmol/l
µmol/l
µmol/l
Bilirubin konjugovaný v séru
Kód v NČLP:
Primární materiál:
Odebírejte do:
Příprava pacienta:
01158
Krev venózní
Plast s akcelerátorem srážení
(Sarstedt - bílý uzávěr)
Speciální příprava pacienta ani dieta není nutná. Pro obvyklé
vyšetření je vhodný ranní odběr (na lačno). Materiál je nutné
chránit před přímým světlem.
Speciální podmínky: Materiál je nutné chránit před přímým světlem.
Možnost doordinovat: 3 dny
Vyšetření -RUTINA: Denně
Vyšetření -STATIM: Denně, 24 hodin
Fyziologické rozmezí:
Věk od
do
0D
99R
Dolní ref. mez
0
Horní ref. mez
3,4
Jednotka
µmol/l
Bilirubin-konjugovaný v drénu
Kód v NČLP:
Primární materiál:
12451
Nespecif. tekutina (Drén)
59
Odebírejte do:
Plast bez úpravy (Sarstedt - žlutý uzávěr)
Příprava pacienta: Chránit před přímým slunečním světlem.
Možnost doordinovat: 3 dny
Vyšetření -RUTINA: Denně
Vyšetření -STATIM: Denně, 24 hodin
C-ANCA IgG v séru
Kód v NČLP:
00663
Primární materiál:
Krev venózní
Odebírejte do:
Plast s akcelerátorem srážení
Možnost doordinovat: 3 dny
Vyšetření -RUTINA: Pondělí až pátek
Vyšetření -STATIM: Nelze vyšetřit statimově
Fyziologické rozmezí:
Věk od
do
0D
99R
Dolní ref. mez
0
(Sarstedt - bílý uzávěr)
Horní ref. mez
12
Jednotka
arb.j.
C-peptid v séru
Kód v NČLP:
07247
Primární materiál:
Krev venózní
Odebírejte do:
Plast s akcelerátorem srážení
Možnost doordinovat: Nelze
Vyšetření -RUTINA: Pondělí až pátek
Vyšetření -STATIM: Nelze vyšetřit statimově
Fyziologické rozmezí:
Věk od
do
15R
99R
Dolní ref. mez
298
(Sarstedt - bílý uzávěr)
Horní ref. mez
2350
Jednotka
pmol/l
C3-složka komplementu v séru
Kód v NČLP:
01199
Primární materiál:
Krev venózní
Odebírejte do:
Plast s akcelerátorem srážení
(Sarstedt - bílý uzávěr)
Příprava pacienta: Speciální příprava pacienta ani dieta není nutná.
Možnost doordinovat: 3 dny
Vyšetření -RUTINA: Denně
Vyšetření -STATIM: Nelze vyšetřit statimově
Fyziologické rozmezí:
Věk od
do
0D
99R
Dolní ref. mez
0,75
Horní ref. mez
1,4
Jednotka
g/l
60
C4 -složka komplementu v séru
Kód v NČLP:
Primární materiál:
Odebírejte do:
Příprava pacienta:
01207
Krev venózní
Plast s akcelerátorem srážení
(Sarstedt - bílý uzávěr)
Speciální příprava pacienta ani dieta není nutná.
Pro běžné stanovení je vhodný ranní odběr (na lačno).
Možnost doordinovat: 3 dny
Vyšetření -RUTINA: Denně
Vyšetření -STATIM: Nelze vyšetřit statimově
Fyziologické rozmezí:
Věk od
do
Dolní ref. mez
Horní ref. mez
Jednotka
0D
99R
0,1
0,34
g/l
CA 125 v séru - akreditované vyšetření
Kód v NČLP:
07172
Primární materiál:
Krev venózní
Odebírejte do:
Plast s akcelerátorem srážení
Možnost doordinovat: V den odběru
Vyšetření -RUTINA: Pondělí až pátek
Vyšetření -STATIM: Nelze vyšetřit statimově
Fyziologické rozmezí:
Věk od
do
F 15R
99R
Dolní ref. mez
0
(Sarstedt - bílý uzávěr)
Horní ref. mez
21,0
Jednotka
kU/l
CA 15-3 v séru - akreditované vyšetření
Kód v NČLP:
Primární materiál:
Odebírejte do:
Nutné klinické info:
07180
Krev venózní
Plast s akcelerátorem srážení
(Sarstedt - bílý uzávěr)
Hodnoty postmenopauzální mohou být mírně zvýšené proti
hodnotám premenopauzálním
Možnost doordinovat: 3 dny
Vyšetření -RUTINA: Pondělí až pátek
Vyšetření -STATIM: Nelze vyšetřit statimově
Fyziologické rozmezí:
Věk od
do
F 0D
99R
M 0D
99R
Dolní ref. mez
0
0
Horní ref. mez
38,4
51
Jednotka
kU/l
kU/l
CA 19-9 v séru - akreditované vyšetření
Kód v NČLP:
Primární materiál:
07187
Krev venózní
61
Odebírejte do:
Plast s akcelerátorem srážení
Možnost doordinovat: v den odběru
Vyšetření -RUTINA: Pondělí až pátek
Vyšetření -STATIM: Nelze vyšetřit statimově
Fyziologické rozmezí:
Věk od
do
0D
99R
Dolní ref. mez
0
(Sarstedt - bílý uzávěr)
Horní ref. mez
19
Jednotka
kU/l
CA 72-4
Kód v NČLP:
01259
Primární materiál:
Krev venózní
Odebírejte do:
Plast s akcelerátorem srážení
(Sarstedt - bílý uzávěr)
Možnost doordinovat: 3 dny
Vyšetření -RUTINA: Pondělí až pátek
Vyšetření -STATIM: Nelze vyšetřit statimově
Fyziologické rozmezí:
Věk od
do
Dolní ref. mez
Horní ref. mez
Jednotka
0D
99R
0,0
6,9
kU/l
Ca ionizované v plné krvi - akreditované vyšetření
Kód v NČLP:
Primární materiál:
Odebírejte do:
Příprava pacienta:
01262
Krev
Sklo, plast s protisrážlivou úpravou - heparinát lithný B02
Doručit ihned do laboratoře, v krajním případě je nutné dodat
vzorek v tajícím ledu.
Možnost doordinovat: Nelze doordinovat
Vyšetření -RUTINA: Denně
Vyšetření -STATIM: Denně, 24 hodin
Fyziologické rozmezí:
Věk od
do
15R
99R
Dolní ref. mez
1,12
Horní ref. mez
1,32
Jednotka
mmol/l
Ca v séru - akreditované vyšetření
viz Vápník
Ca ionizované v séru - akreditované vyšetření
Kód v NČLP:
Primární materiál:
Odebírejte do:
Příprava pacienta:
01267
Krev venózní
Plast s akcelerátorem srážení
(Sarstedt - bílý uzávěr)
Doručit co nejdříve do laboratoře, v krajním případě doručit v
tajícím ledu.
Speciální podmínky: Stanovení provést do 2 hodin.
62
Možnost doordinovat: Nelze doordinovat
Vyšetření -RUTINA: Denně
Vyšetření -STATIM: Denně, 24 hodin
Fyziologické rozmezí:
Věk od
do
0R
6T
6T
99R
Dolní ref. mez
1,4
0,9
Horní ref. mez
1,5
1,3
Jednotka
mmol/l
mmol/l
Ca v moči - akreditované vyšetření
Kód v NČLP:
01228
Primární materiál:
Moč
Odebírejte do:
Plast bez úpravy (Sarstedt - žlutý uzávěr)
Možnost doordinovat: 3 dny
Vyšetření -RUTINA: Denně
Vyšetření -STATIM: Denně, 24 hodin
Ca v punktátu
Kód v NČLP:
Primární materiál:
Odebírejte do:
04952
Nespecif. tekutina (Punkce)
Plast s protisrážlivou úpravou, heparinát (Sarstedt - oranžový
uzávěr)
Možnost doordinovat: 3 dny
Vyšetření -RUTINA: Denně
Vyšetření -STATIM: Denně, 24 hodin
CAST stimulace
Primární materiál:
Krev venózní
Odebírejte do:
Plast s protisrážlivou úpravou EDTA (Sarstedt - růžový uzávěr)
Možnost doordinovat: Nelze
Vyšetření -RUTINA: 1. úterý v měsíci do 9:30
Vyšetření -STATIM: Nelze vyšetřit statimově
Fyziologické rozmezí:
Věk od
do
0R
99R
Dolní ref. mez
0
Horní ref. mez
100
Jednotka
ng SLT/l
Seznam vyšetřovaných alergenů pro specifické IgE – CAST
Potraviny
Vaječný bílek
Kravské mléko
Kasein
Alfa – laktoglobulin
Potravinové přísady
Beta – laktoglobulin
Ryba
Vepřové maso
Pšeničná mouka
Burský oříšek
Lískový ořech
Sojové boby
Rajče
Celer
Pomeranč
Potravinové barvivo I
63
Potravinové barvivo II
Tartrazin
Na – benzoát
K – metabisulfit
Zvířata
Kočičí epitel
Psí epitel
Roztoči a plísně
Penicilinum notatum
Cladosporium herbatum
Candida albicans
Dermatophagoides farinae
Dermatophagoides
pteronyssinus
Trávy
Srha říznačka
Jílek
Žito seté
Hmyz
Včela
Vosa
Polistes
Plevele
Pelyněk obecný
Plicník lékařský
Aspergilus fumigatus
Na – salicylát
Stromy
Bříza bílá
Léky
Lys – Aspirin
Ibuprofen
Indometazin
Sulfametoxazol
Trimetoprim
Tetracyclin
Penicilin G
Penicilin V
Cephalosporin C
Cefamandol
Ampicillin
Amoxicillin
Midazolam
Ciprofloxazin
Dichlophenac
CD-Transferin v séru
Kód v NČLP:
11573
Primární materiál:
Krev venózní
Odebírejte do:
Plast s akcelerátorem srážení
(Sarstedt - bílý uzávěr)
Příprava pacienta: Speciální příprava pacienta ani dieta není nutná.
Možnost doordinovat: 3 dny
Vyšetření -RUTINA: Jednou týdně - při dostatečném počtu vzorků
Vyšetření -STATIM: Nelze vyšetřit statimově
Fyziologické rozmezí:
Věk od
do
0D
99R
Dolní ref. mez
0
Horní ref. mez
1,9
Jednotka
%
CEA v séru - akreditované vyšetření
Kód v NČLP:
Primární materiál:
Odebírejte do:
07223
Krev venózní
Plast s akcelerátorem srážení
(Sarstedt - bílý uzávěr)
64
Možnost doordinovat: 3 dny
Vyšetření -RUTINA: Pondělí až pátek
Vyšetření -STATIM: Nelze vyšetřit statimově
Fyziologické rozmezí:
Věk od
do
F 0D
99R
M 0D
99R
Dolní ref. mez
0
0
Horní ref. mez
2,5
3,4
Jednotka
µg/l
µg/l
Celková bílkovina v drénu
Kód v NČLP:
05290
Primární materiál:
Nespecif. tekutina (Drén)
Odebírejte do:
Plast bez úpravy (Sarstedt - žlutý uzávěr)
Možnost doordinovat: 3 dny
Vyšetření -RUTINA: Denně
Vyšetření -STATIM: Denně, 24 hodin
Celková bílkovina v likvoru - akreditované vyetření
Kód v NČLP:
02751
Primární materiál:
Likvor
Odebírejte do:
Plast bez úpravy (Sarstedt - žlutý uzávěr)
Příprava pacienta: Speciální příprava pacienta ani dieta není nutná.
Možnost doordinovat: 3 dny
Vyšetření -RUTINA: Denně
Vyšetření -STATIM: Denně, 24 hodin
Fyziologické rozmezí:
Věk od
do
0D
99R
Dolní ref. mez
0,2
Horní ref. mez
0,5
Jednotka
g/l
Celková bílkovina v moči - akreditované vyšetření
Kód v NČLP:
Primární materiál:
Odebírejte do:
Příprava pacienta:
Vyšetření -RUTINA:
Vyšetření -STATIM:
02759
Moč
Plast bez úpravy (Sarstedt - žlutý uzávěr)
Sběr bez přídavku konzervačních látek.
Denně
Denně, 24 hodin
Celková bílkovina v punktátu
Kód v NČLP:
Primární materiál:
Odebírejte do:
05105
Nespecif. tekutina (Punkce)
Plast s protisrážlivou úpravou, heparinát (Sarstedt - oranžový
uzávěr)
Možnost doordinovat: 3 dny
65
Vyšetření -RUTINA: Denně
Vyšetření -STATIM: Denně, 24 hodin
Celková bílkovina v séru - akreditované vyšetření
Kód v NČLP:
Primární materiál:
Odebírejte do:
Příprava pacienta:
02757
Krev venózní
Plast s akcelerátorem srážení
(Sarstedt - bílý uzávěr)
Speciální příprava pacienta ani dieta není nutná, pro obvyklé
vyšetření je vhodný ranní odběr (na lačno). Hemolýza a chylozita
může ovlivnit výsledky stanovení.
Možnost doordinovat: 3 dny
Vyšetření -RUTINA: Denně
Vyšetření -STATIM: Denně, 24 hodin
Fyziologické rozmezí:
Věk od
do
0D
1M
1M
18R
18R
99R
Dolní ref. mez
41
57
66
Horní ref. mez
63
80
83
Jednotka
g/l
g/l
g/l
Celkové IgG v moči
Kód v NČLP:
09537
Primární materiál:
Moč
Odebírejte do:
Plast bez úpravy (Sarstedt - žlutý uzávěr)
Možnost doordinovat: 3 dny
Vyšetření -RUTINA: Denně
Vyšetření -STATIM: Nelze vyšetřit statimově
Fyziologické rozmezí:
Věk od
do
0D
99R
Dolní ref. mez
0
Horní ref. mez
6,5
Jednotka
mg/l
Ceruloplasmin v séru - akreditované vyšetření
Kód v NČLP:
01492
Primární materiál:
Krev venózní
Odebírejte do:
Plast s akcelerátorem srážení
(Sarstedt - bílý uzávěr)
Příprava pacienta: Speciální příprava pacienta ani dieta není nutná.
Možnost doordinovat: 3 dny
Vyšetření -RUTINA: Pondělí až pátek
Vyšetření -STATIM: Nelze vyšetřit statimově
Fyziologické rozmezí:
Věk od
do
0D
99R
Dolní ref. mez
0,22
Horní ref. mez
0,61
Jednotka
g/l
66
Cirkulující imunitní komplexy v séru
Kód v NČLP:
01362
Primární materiál:
Krev venózní
Odebírejte do:
Plast s akcelerátorem srážení
(Sarstedt - bílý uzávěr)
Příprava pacienta: Hemolýza a chylozita může výrazně ovlivnit výsledek stanovení.
Možnost doordinovat: 3 dny
Vyšetření -RUTINA: Jednou týdně - při dostatečném počtu vzorků
Vyšetření -STATIM: Nelze vyšetřit statimově
Fyziologické rozmezí:
Věk od
do
0D
99R
Dolní ref. mez
0
Horní ref. mez
150
Jednotka
1
CK - MB
Kód v NČLP:
Primární materiál:
Odebírejte do:
Příprava pacienta:
01411
Krev venózní
Plast s akcelerátorem srážení
(Sarstedt - bílý uzávěr)
Speciální příprava ani dieta není nutná. Pro obvyklé vyšetření je
vhodný ranní odběr (na lačno).
Možnost doordinovat: 3 dny
Vyšetření -RUTINA: Denně
Vyšetření -STATIM: Denně, 24 hodin
Fyziologické rozmezí:
Věk od
do
0D
99R
Dolní ref. mez
0
Horní ref. mez
0,4
Jednotka
µkat/l
CK v likvoru
Kód v NČLP:
12453
Primární materiál:
Likvor
Odebírejte do:
Plast bez úpravy (Sarstedt - žlutý uzávěr)
Příprava pacienta: Speciální příprava pacienta ani dieta není nutná.
Možnost doordinovat: 3 dny
Vyšetření -RUTINA: Denně
Vyšetření -STATIM: Denně, 24 hodin
CK v séru - akreditované vyšetření
Kód v NČLP:
Primární materiál:
Odebírejte do:
Příprava pacienta:
01392
Krev venózní
Plast s akcelerátorem srážení
(Sarstedt - bílý uzávěr)
Speciální příprava pacienta ani dieta není nutná. Pro obvyklé
vyšetření je vhodný ranní odběr (na lačno).
Možnost doordinovat: 3 dny
Vyšetření -RUTINA: Denně
67
Vyšetření -STATIM: Denně, 24 hodin
Fyziologické rozmezí:
Věk od
do
0D
1D
2D
5D
6D
6M
6M
15R
F 15R
99R
M 15R
99R
Dolní ref. mez
7,8
3,25
0,68
0,4
0,4
0,4
Horní ref. mez
20
11,7
5,5
3,82
2,80
3,25
Jednotka
µkat/l
µkat/l
µkat/l
µkat/l
µkat/l
µkat/l
Cl v drénu
Kód v NČLP:
05193
Primární materiál:
Nespecif. tekutina (Drén)
Odebírejte do:
Plast bez úpravy (Sarstedt - žlutý uzávěr)
Možnost doordinovat: 3 dny
Vyšetření -RUTINA: Denně
Vyšetření -STATIM: Denně, 24 hodin
Cl v likvoru - akreditované vyšetření
Kód v NČLP:
11191
Primární materiál:
Likvor
Odebírejte do:
Plast bez úpravy (Sarstedt - žlutý uzávěr)
Příprava pacienta: Speciální příprava pacienta ani dieta není nutná.
Možnost doordinovat: 3 dny
Vyšetření -RUTINA: Denně
Vyšetření -STATIM: Denně, 24 hodin
Fyziologické rozmezí:
Věk od
do
0D
99R
Dolní ref. mez
120
Horní ref. mez
130
Jednotka
mmol/l
Cl v moči - akreditované vyšetření
Kód v NČLP:
01438
Primární materiál:
Moč
Odebírejte do:
Plast bez úpravy (Sarstedt - žlutý uzávěr)
Možnost doordinovat: 3 dny
Vyšetření -RUTINA: Denně
Vyšetření -STATIM: Denně, 24 hodin
Cl v punktátu
Kód v NČLP:
Primární materiál:
04972
Nespecif. tekutina (Punkce)
68
Odebírejte do:
Plast s protisrážlivou úpravou, heparinát (Sarstedt - oranžový
uzávěr)
Možnost doordinovat: 3 dny
Vyšetření -RUTINA: Denně
Vyšetření -STATIM: Denně, 24 hodin
Cl v séru - akreditované vyšetření
Kód v NČLP:
05187
Primární materiál:
Krev venózní
Odebírejte do:
Plast s akcelerátorem srážení
(Sarstedt - bílý uzávěr)
Příprava pacienta: Hemolýza a bromidy ruší stanovení.
Možnost doordinovat: 3 dny
Vyšetření -RUTINA: Denně
Vyšetření -STATIM: Denně, 24 hodin
Fyziologické rozmezí:
Věk od
do
0D
1R
1R
15R
15R
99R
Dolní ref. mez
95
97
97
Horní ref. mez
115
110
108
Jednotka
mmol/l
mmol/l
mmol/l
Cl v tekutině ze sondy
Kód v NČLP:
12457
Primární materiál:
Tekut.(Sonda)
Odebírejte do:
Plast bez úpravy (Sarstedt - žlutý uzávěr)
Možnost doordinovat: 3 dny
Vyšetření -RUTINA: Denně
Vyšetření -STATIM: Denně, 24 hodin
CRP v likvoru
Kód v NČLP:
13276
Primární materiál:
Likvor
Odebírejte do:
Plast bez úpravy (Sarstedt - žlutý uzávěr)
Možnost doordinovat: 2 dny
Vyšetření -RUTINA: Denně
Vyšetření -STATIM: Denně, 24 hodin
Fyziologické rozmezí:
Věk od
do
0D
99R
Dolní ref. mez
0
Horní ref. mez
100
Jednotka
µg/l
CRP v punktátu
Kód v NČLP:
Primární materiál:
12459
Nespecif. tekutina (Punkce)
69
Odebírejte do:
Plast s protisrážlivou úpravou, heparinát (Sarstedt - oranžový
uzávěr)
Možnost doordinovat: 3 dny
Vyšetření -RUTINA: Denně
Vyšetření -STATIM: Denně, 24 hodin
CRP v séru - akreditované vyšetření
Kód v NČLP:
01522
Primární materiál:
Krev venózní
Odebírejte do:
Plast s akcelerátorem srážení
(Sarstedt - bílý uzávěr)
Příprava pacienta: Chylózní a hemolytická séra mohou ovlivnit výsledky stanovení.
Možnost doordinovat: 3 dny
Vyšetření -RUTINA: Denně
Vyšetření -STATIM: Denně, 24 hodin
Fyziologické rozmezí:
Věk od
do
0D
3D
4D
15R
16R
99R
Dolní ref. mez
0
0
0
Horní ref. mez
15
10
5
Jednotka
mg/l
mg/l
mg/l
Cu v moči
Kód v NČLP:
11546
Primární materiál:
Moč
Odebírejte do:
Plast bez úpravy (Sarstedt - žlutý uzávěr)
Možnost doordinovat: 3 dny
Vyšetření -RUTINA: Denně
Vyšetření -STATIM: Nelze vyšetřit statimově
Cu v séru
Kód v NČLP:
Primární materiál:
Odebírejte do:
Příprava pacienta:
01557
Krev venózní
Plast s akcelerátorem srážení
(Sarstedt - bílý uzávěr)
Sérum je nutné oddělit od krevních elementů do 1 hod - dodejte do
laboratoře co nejdřív.
Speciální podmínky: Oddělit od krevních elementů co nejdříve.
Možnost doordinovat: 3 dny
Vyšetření -RUTINA: Denně
Vyšetření -STATIM: Nelze vyšetřit statimově
Fyziologické rozmezí:
Věk od
do
F 0D
99R
M 0D
99R
Dolní ref. mez
12,6
11
Horní ref. mez
24,4
22
Jednotka
µmol/l
µmol/l
70
CYFRA 21-1
Kód v NČLP:
07259
Primární materiál:
Krev venózní
Odebírejte do:
Plast s akcelerátorem srážení
Možnost doordinovat: 3 dny
Vyšetření -RUTINA: Pondělí až pátek
Vyšetření -STATIM: Nelze vyšetřit statimově
Fyziologické rozmezí:
Věk od
do
0D
99R
Dolní ref. mez
0
(Sarstedt - bílý uzávěr)
Horní ref. mez
3,3
Jednotka
µg/l
Cytologické vyšetření likvoru
Primární materiál:
Likvor
Odebírejte do:
Plast, sterilní
Možnost doordinovat: Nelze
Vyšetření -RUTINA: Denně
Vyšetření -STATIM: Denně, 24 hodin
Cytologické vyšetření punktátu
Primární materiál:
Odebírejte do:
Nespecif. tekutina (Punkce)
Plast s protisrážlivou úpravou (heparin) (Sarstedt- oranžový
uzávěr)
Možnost doordinovat: Nelze
Vyšetření -RUTINA: Denně
Vyšetření -STATIM: Nelze
D Dimery v plazmě
Kód v NČLP:
Primární materiál:
Odebírejte do:
Příprava pacienta:
08234
Krev venózní
Plast s protisrážlivou úpravou, citrát 1+9 (Sarstedt - zelený uzávěr)
Po odběru jemně promíchat, netřepat !!! Hemolytický a chylózní
vzorek nelze vyšetřit. Nepřesný odběr ovlivňuje výsledek.
Možnost doordinovat: Nelze doordinovat
Vyšetření -RUTINA: Denně
Vyšetření -STATIM: Denně, 24 hodin
Fyziologické rozmezí:
Věk od
do
0D
99R
Dolní ref. mez
0
Horní ref. mez
200
Jednotka
μg/l
Deoxypyridinolin volný
Kód v NČLP:
11554
71
Primární materiál:
Moč
Odebírejte do:
Plast bez úpravy (Sarstedt - žlutý uzávěr)
Příprava pacienta: Odebírá se první ranní moč
Speciální podmínky: Vzorek před analýzou vytemperovat na pokojovou teplotu
Možnost doordinovat: 3 dny
Vyšetření -RUTINA: Pondělí až pátek
Vyšetření -STATIM: Nelze vyšetřit statimově
DHEA - sulfát v séru
Kód v NČLP:
07275
Primární materiál:
Krev venózní
Odebírejte do:
Plast s akcelerátorem srážení
Možnost doordinovat: 1 den
Vyšetření -RUTINA: Denně
Vyšetření -STATIM: Nelze vyšetřit statimově
Fyziologické rozmezí:
Věk od
do
M 20R
30R
M 30R
40R
M 40R
50R
M 50R
60R
M 60R
70R
M 70R
99R
F
F
F
F
F
F
20R
30R
40R
50R
60R
70
30R
40R
50R
60R
70R
99R
Dolní ref. mez
7,6
3,3
2,6
1,9
1,1
0,8
(Sarstedt - bílý uzávěr)
Horní ref. mez
17,4
14,7
13,6
8,7
7,9
4,9
1,7
1,2
0,9
0,7
0,41
0,4
10,3
7,3
6,5
5,4
3,5
2,5
Jednotka
μmol/l
μmol/l
μmol/l
μmol/l
μmol/l
μmol/l
μmol/l
μmol/l
μmol/l
μmol/l
μmol/l
μmol/l
Digoxin v séru
Kód v NČLP:
09518
Primární materiál:
Krev venózní
Odebírejte do:
Plast s akcelerátorem srážení
Možnost doordinovat: 3 dny
Vyšetření -RUTINA: Denně
Vyšetření -STATIM: Denně, 24 hodin
Fyziologické rozmezí:
Věk od
do
0D
99R
Dolní ref. mez
1,02
(Sarstedt - bílý uzávěr)
Horní ref. mez
3,1
Jednotka
nmol/l
72
Dysmorfní erytrocyty v moči
Primární materiál:
Moč
Odebírejte do:
Plast bez úpravy
(Sarstedt - žlutý uzávěr)
Možnost doordinovat: Nelze
Speciální podmínky: Materiál nutno dodat do laboratoře co nejdříve
Vyšetření -RUTINA: Pondělí až pátek
Vyšetření -STATIM: Nelze vyšetřit statimově
ECP v séru
Kód v NČLP:
11215
Primární materiál:
Krev venózní
Odebírejte do:
Plast s akcelerátorem srážení
Možnost doordinovat: 3 dny
Vyšetření -RUTINA: Pondělí až pátek
Vyšetření -STATIM: Nelze vyšetřit statimově
Fyziologické rozmezí:
Věk od
do
0D
99R
Dolní ref. mez
0
(Sarstedt - bílý uzávěr)
Horní ref. mez
24
Jednotka
µg/l
Elektroforéza lipidů
Kód v NČLP:
Primární materiál:
Odebírejte do:
Vyšetření -RUTINA:
Vyšetření -STATIM:
20463
Krev venózní
Plast s akcelerátorem srážení
(Sarstedt - bílý uzávěr)
Jednou týdně - při dostatečném počtu vzorků
Nelze vyšetřit statimově
Elektroforéza proteinů
Kód v NČLP:
Primární materiál:
Příprava pacienta:
20464
Nespecifikovaná tekutina
Odběr moči provádějte do plastových nádobek.
Odběr krve provádějte do plastových nádobek s akcelerátorem
srážení - Sarstedt-bílý uzávěr
Odběr likvoru provádějte do plastových nádobek.
Vyšetření -RUTINA: Jednou týdně - při dostatečném počtu vzorků
Vyšetření -STATIM: Nelze vyšetřit statimově
Pokud bude přítomen paraprotein, dodáme vám kromě typu i jeho množství automaticky
Erytropoetin
Kód v NČLP:
11551
Primární materiál:
Krev venózní
Odebírejte do:
Plast s akcelerátorem srážení
(Sarstedt - bílý uzávěr)
Speciální podmínky: Vzorek musí být odebrán mezi 7,30 - 12,00
Možnost doordinovat: 3 dny
73
Vyšetření -RUTINA: Pondělí až pátek
Vyšetření -STATIM: Nelze vyšetřit statimově
Fyziologické rozmezí:
Věk od
do
0D
99R
Dolní ref. mez
3,7
Horní ref. mez
29,5
Jednotka
U/l
Estradiol (celkový) v séru
Kód v NČLP:
07299
Primární materiál:
Krev venózní
Odebírejte do:
Plast s akcelerátorem srážení
Možnost doordinovat: 1 den
Vyšetření -RUTINA: Pondělí až pátek
Vyšetření -STATIM: Nelze vyšetřit statimově
(Sarstedt - bílý uzávěr)
Estriol volný v séru - akreditované vyšetření
Kód v NČLP:
09524
Primární materiál:
Krev venózní
Odebírejte do:
Plast s akcelerátorem srážení
Možnost doordinovat: 3 dny
Vyšetření -RUTINA: Pondělí až pátek
Vyšetření -STATIM: Nelze vyšetřit statimově
Fyziologické rozmezí:
Věk od
do
F 14R
50R
Dolní ref. mez
15
(Sarstedt - bílý uzávěr)
Horní ref. mez
100
Jednotka
nmol/l
Etanol v moči
Kód v NČLP:
12152
Primární materiál:
Moč
Odebírejte do:
Plast bez úpravy (Sarstedt - žlutý uzávěr)
Možnost doordinovat: Nelze doordinovat
Vyšetření -RUTINA: Denně
Vyšetření -STATIM: Denně, 24 hodin
Etanol v séru
Kód v NČLP:
Primární materiál:
Odebírejte do:
Příprava pacienta:
12151
Krev venózní
Plast s akcelerátorem srážení
(Sarstedt - bílý uzávěr)
Odběrové zkumavky dokonale uzavřít k zabránění odparu
alkoholu.
Možnost doordinovat: Nelze doordinovat
Vyšetření -RUTINA: Denně
Vyšetření -STATIM: Denně, 24 hodin
74
Fyziologické rozmezí:
Věk od
do
0D
99R
Dolní ref. mez
0
Horní ref. mez
1
Jednotka
mmol/l
F II v plazmě
Kód v NČLP:
Primární materiál:
Odebírejte do:
Příprava pacienta:
Krev venózní
Plast s protisrážlivou úpravou, citrát 1+9 (Sarstedt - zelený uzávěr)
Nepřesný odběr ovlivňuje výsledek. Po odběru jemně
promíchat,netřepat! Hemolytickou plazmu nelze vyšetřit. Chylózní,
ikterický vzorek dává zkříženou reakci.
Speciální podmínky: Centrifugace krve 15 minut při 2500 g. Získá se plazma chudá na
trombocyty, ze které se provádí vlastní vyšetření.
Vyšetření -RUTINA: Jednou týdně - při dostatečném počtu vzorků
Vyšetření -STATIM: Nelze vyšetřit statimově
Fyziologické rozmezí:
Věk od
do
0D
99R
Dolní ref. mez
75
Horní ref. mez
120
Jednotka
%
F IX v plazmě
Kód v NČLP:
Primární materiál:
Odebírejte do:
Příprava pacienta:
04687
Krev venózní
Plast s protisrážlivou úpravou, citrát 1+9 (Sarstedt - zelený uzávěr)
Nepřesný odběr ovlivňuje výsledek. Po odběru jemně
promíchat,netřepat! Hemolytickou plazmu nelze vyšetřit. Chylózní,
ikterický vzorek dává zkříženou reakci.
Speciální podmínky: Centrifugace krve 15 minut při 2500 g. Získá se plazma chudá na
trombocyty, ze které se provádí vlastní vyšetření.
Vyšetření -RUTINA: Jednou týdně - při dostatečném počtu vzorků
Vyšetření -STATIM: Nelze vyšetřit statimově
Fyziologické rozmezí:
Věk od
do
0D
99R
Dolní ref. mez
50
Horní ref. mez
150
Jednotka
%
F VII v plazmě
Kód v NČLP:
Primární materiál:
Odebírejte do:
Příprava pacienta:
04673
Krev venózní
Plast s protisrážlivou úpravou, citrát 1+9 (Sarstedt - zelený uzávěr)
Nepřesný odběr ovlivňuje výsledek. Po odběru jemně promíchat,
netřepat! Hemolytickou plazmu nelze vyšetřit. Chylózní, ikterický
vzorek dává zkříženou reakci.
Speciální podmínky: Centrifugace krve 15 minut při 2500 g. Získá se plazma chudá na
trombocyty, ze které se provádí vlastní vyšetření.
75
Vyšetření -RUTINA: Jednou týdně - při dostatečném počtu vzorků
Vyšetření -STATIM: Nelze vyšetřit statimově
Fyziologické rozmezí:
Věk od
do
0D
99R
Dolní ref. mez
70
Horní ref. mez
120
Jednotka
%
F VIII v plazmě
Kód v NČLP:
Primární materiál:
Odebírejte do:
Příprava pacienta:
04682
Krev venózní
Plast s protisrážlivou úpravou, citrát 1+9 (Sarstedt - zelený uzávěr)
Nepřesný odběr ovlivňuje výsledek. Po odběru jemně promíchat,
netřepat! Hemolytickou plazmu nelze vyšetřit. Chylózní, ikterický
vzorek dává zkříženou reakci.
Speciální podmínky: Centrifugace krve 15 minut při 2500 g. Získá se plazma chudá na
trombocyty, ze které se provádí vlastní vyšetření.
Vyšetření -RUTINA: Jednou týdně - při dostatečném počtu vzorků
Vyšetření -STATIM: Nelze vyšetřit statimově
Fyziologické rozmezí:
Věk od
do
0D
99R
Dolní ref. mez
50
Horní ref. mez
150
Jednotka
%
F XI v plazmě
Kód v NČLP:
Primární materiál:
Odebírejte do:
Příprava pacienta:
04697
Krev venózní
Plast s protisrážlivou úpravou, citrát 1+9 (Sarstedt - zelený uzávěr)
Nepřesný odběr ovlivňuje výsledek. Po odběru jemně promíchat,
netřepat! Hemolytickou plazmu nelze vyšetřit. Chylózní, ikterický
vzorek dává zkříženou reakci.
Speciální podmínky: Centrifugace krve 15 minut při 2500 g. Získá se plazma chudá na
trombocyty, ze které se provádí vlastní vyšetření.
Vyšetření -RUTINA: Jednou týdně - při dostatečném počtu vzorků
Vyšetření -STATIM: Nelze vyšetřit statimově
Fyziologické rozmezí:
Věk od
do
0D
99R
Dolní ref. mez
50
Horní ref. mez
150
Jednotka
%
F XII v plazmě
Kód v NČLP:
Primární materiál:
Odebírejte do:
Příprava pacienta:
04702
Krev venózní
Plast s protisrážlivou úpravou, citrát 1+9 (Sarstedt - zelený uzávěr)
Nepřesný odběr ovlivňuje výsledek. Po odběru jemně promíchat,
netřepat! Hemolytickou plazmu nelze vyšetřit. Chylózní, ikterický
76
vzorek dává zkříženou reakci.
Speciální podmínky: Centrifugace krve 15 minut při 2500 g. Získá se plazma chudá na
trombocyty, ze které se provádí vlastní vyšetření.
Vyšetření -RUTINA: Jednou týdně - při dostatečném počtu vzorků
Vyšetření -STATIM: Nelze vyšetřit statimově
Fyziologické rozmezí:
Věk od
do
0D
99R
Dolní ref. mez
50
Horní ref. mez
150
Jednotka
%
Fenobarbital v séru
Kód v NČLP:
09587
Primární materiál:
Krev venózní
Odebírejte do:
Plast s akcelerátorem srážení
Možnost doordinovat: 1den
Vyšetření -RUTINA: Pondělí až pátek
Vyšetření -STATIM: Nelze vyšetřit statimově
Fyziologické rozmezí:
Věk od
do
0D
99R
Dolní ref. mez
65
(Sarstedt - bílý uzávěr)
Horní ref. mez
174
Jednotka
µmol/l
Fe v séru - akreditované vyšetření
Kód v NČLP:
Primární materiál:
Odebírejte do:
Příprava pacienta:
01783
Krev venózní
Plast s akcelerátorem srážení
(Sarstedt - bílý uzávěr)
Speciální příprava pacienta ani dieta není nutná, pro obvyklé
vyšetření je vhodný ranní odběr (na lačno).
Možnost doordinovat: 3 dny
Vyšetření -RUTINA: Denně
Vyšetření -STATIM: Denně, 24 hodin
Fyziologické rozmezí:
Věk od
do
0D
2T
2T
6M
6M
1R
2R
12R
F 12R
25R
M 12R
25R
F 26R
40R
M 26R
40R
F 41R
60R
M 41R
60R
F 61R
99R
M 61R
99R
Dolní ref. mez
11
5
6
4
6,6
7,2
4,1
6,3
7
7,2
8,9
11,6
Horní ref. mez
36
24
28
24
29,5
27,7
24
30,1
26,7
21,5
30,4
30,4
Jednotka
µmol/l
µmol/l
µmol/l
µmol/l
µmol/l
µmol/l
µmol/l
µmol/l
µmol/l
µmol/l
µmol/l
µmol/l
77
Fenytoin v séru
Kód v NČLP:
09589
Primární materiál:
Krev venózní
Odebírejte do:
Plast s akcelerátorem srážení
Možnost doordinovat: 3 dny
Vyšetření -RUTINA: Pondělí až pátek
Vyšetření -STATIM: Nelze vyšetřit statimově
Fyziologické rozmezí:
Věk od
do
0D
99R
Dolní ref. mez
40
(Sarstedt - bílý uzávěr)
Horní ref. mez
80
Jednotka
µmol/l
Ferritin v séru - akreditované vyšetření
Kód v NČLP:
11216
Primární materiál:
Krev venózní
Odebírejte do:
Plast s akcelerátorem srážení
Možnost doordinovat: 3 dny
Vyšetření -RUTINA: Denně
Vyšetření -STATIM: Nelze vyšetřit statimově
Fyziologické rozmezí:
Věk od
do
M 0R
99R
F 0R
99R
Dolní ref. mez
28
5
(Sarstedt - bílý uzávěr)
Horní ref. mez
365
148
Jednotka
μgl/l
μg/l
Fibrinogen v plasmě - akreditované vyšetření
Kód v NČLP:
Primární materiál:
Odebírejte do:
Příprava pacienta:
03525
Krev venózní
Plast s protisrážlivou úpravou, citrát 1+9 (Sarstedt - zelený uzávěr)
Nepřesný odběr ovlivňuje výsledek. Po odběru jemně promíchat,
netřepat!!! Hemolytickou plazmu nelze vyšetřit. Chylózní, ikterický
vzorek dává zkříženou reakci.
Možnost doordinovat: Možno doordinovat do 2 hodin po odběru
Vyšetření -RUTINA: Denně
Vyšetření -STATIM: Denně, 24 hodin
Fyziologické rozmezí:
Věk od
do
0D
15R
15R
99R
Dolní ref. mez
2,0
2,0
Horní ref. mez
5,0
4,0
Jednotka
g/l
g/l
Folát v séru
Kód v NČLP:
Primární materiál:
06976
Krev venózní
78
Odebírejte do:
Plast s akcelerátorem srážení
Možnost doordinovat: Nelze
Vyšetření -RUTINA: Pondělí až pátek
Vyšetření -STATIM: Nelze vyšetřit statimově
Fyziologické rozmezí:
Věk od
do
0D
99R
Dolní ref. mez
6
(Sarstedt - bílý uzávěr)
Horní ref. mez
39
Jednotka
nmol/l
FSH v séru
Kód v NČLP:
07335
Primární materiál:
Krev venózní
Odebírejte do:
Plast s akcelerátorem srážení
Možnost doordinovat: 3 dny
Vyšetření -RUTINA: Pondělí až pátek
Vyšetření -STATIM: Nelze vyšetřit statimově
Fyziologické rozmezí:
Věk od
do
M 0D
99R
F 13R
99R
Dolní ref. mez
0
0
(Sarstedt - bílý uzávěr)
Horní ref. mez
11,1
21
Jednotka
U/l
U/l
Glukóza v drénu
Kód v NČLP:
05246
Primární materiál:
Nespecif. tekutina (Drén)
Odebírejte do:
Plast bez úpravy (Sarstedt - žlutý uzávěr)
Možnost doordinovat: 3 dny
Vyšetření -RUTINA: Denně
Vyšetření -STATIM: Denně, 24 hodin
Glukóza v likvoru - akreditované vyšetření
Kód v NČLP:
01893
Primární materiál:
Likvor
Odebírejte do:
Plast bez úpravy (Sarstedt - žlutý uzávěr)
Příprava pacienta: Speciální příprava ani dieta není nutná.
Možnost doordinovat: 3 dny
Vyšetření -RUTINA: Denně
Vyšetření -STATIM: Denně, 24 hodin
Glukóza v moči
Kód v NČLP:
Primární materiál:
Odebírejte do:
01901
Moč
Plast bez úpravy (Sarstedt - žlutý uzávěr)
79
Příprava pacienta:
Sběrnou nádobu uchovávejte v temnu a chladu. Konzervace
ledovou kys. octovou (5 ml).
Možnost doordinovat: Nelze doordinovat
Vyšetření -RUTINA: Denně
Vyšetření -STATIM: Denně, 24 hodin
Fyziologické rozmezí:
Věk od
do
0D
99R
Dolní ref. mez
0
Horní ref. mez
1
Jednotka
mmol/l
Glukóza v punktátu
Kód v NČLP:
Primární materiál:
Odebírejte do:
05008
Nespecif. tekutina (Punkce)
Plast s protisrážlivou úpravou, heparinát (Sarstedt - oranžový
uzávěr)
Možnost doordinovat: 3 dny
Vyšetření -RUTINA: Denně
Vyšetření -STATIM: Denně, 24 hodin
Glukóza v séru - akreditované vyšetření
Kód v NČLP:
Primární materiál:
Odebírejte do:
Příprava pacienta:
01898
Krev venózní
Plast s akcelerátorem srážení
(Sarstedt - bílý uzávěr)
Speciální příprava pacienta ani dieta není nutná. Pro obvyklé
stanovení je vhodný ranní odběr (na lačno).
Možnost doordinovat: 3 dny
Vyšetření -RUTINA: Denně
Vyšetření -STATIM: Denně, 24 hodin
Fyziologické rozmezí:
Věk od
do
0D
6T
6T
15R
15R
99R
Dolní ref. mez
1,7
3,3
3,3
Horní ref. mez
4,2
5,3
6,1
Jednotka
mmol/l
mmol/l
mmol/l
Glukóza v plazmě - akreditované vyšetření
Primární materiál:
Odebírejte do:
Krev venózní
Plast s antikoagulační a antiglykolytickou přísadou (NaF) (Sarstedt
- žlutý uzávěr)
Příprava pacienta: Speciální příprava pacienta ani dieta není nutná. Pro obvyklé
stanovení je vhodný ranní odběr (na lačno).
Možnost doordinovat: 3 dny
Vyšetření -RUTINA: Denně
Vyšetření -STATIM: Denně, 24 hodin
80
Fyziologické rozmezí:
Věk od
do
Dolní ref. mez
0R
99R
3,9
Diagnostika diabetes mellitus:
Vyloučení diabetu mellitu
Zvýšená FPG (IFG, prediabetes)
Diabetes mellitus
Horní ref. mez
5,6
Jednotka
mmol/l
< 5,6 mmol/l
> 5,6 mmol/l až < 7,0 mmol/l
> 7,0 mmol/l
Glykovaný hemoglobin (HbA1c) - akreditované vyšetření
Kód v NČLP:
Primární materiál:
Odebírejte do:
Příprava pacienta:
03365
Krev venózní
Plast s protisrážlivou úpravou EDTA
Dokonale promíchat! Pacient nemusí být na lačno, doporučený
interval pro diabetiky I. typu je 3-4 měsíce, pro diabetiky II. typu 6
měsíců.
Možnost doordinovat: 3 dny
Vyšetření -RUTINA: Pondělí až pátek
Vyšetření -STATIM: Nelze vyšetřit statimově
Fyziologické rozmezí:
Věk od
do
15R
99R
Dolní ref. mez
0
Horní ref. mez
4,5
Jednotka
%
GGT v punktátu
Kód v NČLP:
Primární materiál:
Odebírejte do:
08759
Nespecif. tekutina (Punkce)
Plast s protisrážlivou úpravou, heparinát (Sarstedt - oranžový
uzávěr)
Možnost doordinovat: 3 dny
Vyšetření -RUTINA: Denně
Vyšetření -STATIM: Denně, 24 hodin
GGT v séru - akreditované vyšetření
Kód v NČLP:
Primární materiál:
Odebírejte do:
Příprava pacienta:
01961
Krev venózní
Plast s akcelerátorem srážení
(Sarstedt - bílý uzávěr)
Alkohol, těhotenství, fluoridy, citráty a hemolýza mohou ovlivnit
výsledky stanovení.
Možnost doordinovat: 3 dny
Vyšetření -RUTINA: Denně
Vyšetření -STATIM: Denně, 24 hodin
81
Fyziologické rozmezí:
Věk od
do
F 0D
99R
M 0D
99R
Dolní ref. mez
0
0
Horní ref. mez
0,53
0,82
Jednotka
µkat/l
µkat/l
Haptoglobin v séru - akreditované vyšetření
Kód v NČLP:
01988
Primární materiál:
Krev venózní
Odebírejte do:
Plast s akcelerátorem srážení
Možnost doordinovat: 3 dny
Vyšetření -RUTINA: Denně
Vyšetření -STATIM: Nelze vyšetřit statimově
Fyziologické rozmezí:
Věk od
do
16R
50R
50R
99R
Dolní ref. mez
0,35
0,47
(Sarstedt - bílý uzávěr)
Horní ref. mez
1,85
2,05
Jednotka
g/l
g/l
hCG v séru - akreditované vyšetření
Kód v NČLP:
07373
Primární materiál:
Krev venózní
Odebírejte do:
Plast s akcelerátorem srážení
Možnost doordinovat: 3 dny
Vyšetření -RUTINA: Denně
Vyšetření -STATIM: Denně, 24 hodin
Fyziologické rozmezí:
Věk od
do
F 0D
99R
M 0D
99R
Dolní ref. mez
0
0
(Sarstedt - bílý uzávěr)
Horní ref. mez
5
2
Jednotka
U/l
U/l
HDL-Cholesterol v séru - akreditované vyšetření
Kód v NČLP:
Primární materiál:
Odebírejte do:
Příprava pacienta:
02036
Krev venózní
Plast s akcelerátorem srážení
(Sarstedt - bílý uzávěr)
Odběr vyžaduje speciální přípravu pacienta:
a) alespoň 3 týdny před vyšetřením se mají dodržovat základní
zásady správného stravování,
b) den před vyšetřením by měla mít strava hodnotu přibližně 7 - 8 KJ
a večer být bez živočišných tuků,
c) hmotnost pacienta by měla být stabilní,
d) 12 - 14 hodin pacient má hladovět, 72 hodin nemá konzumovat
alkohol
e) standardizovaná poloha pacienta - vsedě.
82
Možnost doordinovat: 3 dny
Vyšetření -RUTINA: Denně
Vyšetření -STATIM: Nelze vyšetřit statimově
Fyziologické rozmezí:
Věk od
do
F 0D
99R
M 0D
99R
Dolní ref. mez
1,1
0,9
Horní ref. mez
Jednotka
mmol/l
mmol/l
HLA B27
Kód v NČLP:
Primární materiál:
Odebírejte do:
07962
Krev venózní
Sklo, plast s protisrážlivou přísadou - EDTA (Sarstedt - růžový
uzávěr)
Nutné klinické info : Vzorek dodat do laboratoře do 13:00 v den odběru
Příprava pacienta: Odebraný vzorek skladovat při pokojové teplotě
Vyšetření -RUTINA: Pondělí až pátek
Vyšetření -STATIM: Nelze vyšetřit statimově
Homocystein v séru
Kód v NČLP:
11571
Primární materiál:
Krev venózní
Odebírejte do:
Plast s akcelerátorem srážení
Možnost doordinovat: 3 dny
Vyšetření -RUTINA: Pondělí až pátek
Vyšetření -STATIM: Nelze vyšetřit statimově
Fyziologické rozmezí:
Věk od
do
0D
99R
Dolní ref. mez
5
(Sarstedt - bílý uzávěr)
Horní ref. mez
12
Jednotka
µmol/l
Hořčík v séru - akreditované vyšetření
viz Mg v séru
Chem. a morf. vyš. moče - akreditované vyšetření
Kód v NČLP:
Primární materiál:
Odebírejte do:
Speciální podmínky:
20665
Moč
Plast bez úpravy (Sarstedt - žlutý uzávěr)
Centrifugace 10 minut při 2500 ot / min pro manuální zpracování.
Pro IQ200 použít nativní moč.
Vyšetření -RUTINA: Denně
Vyšetření -STATIM: Denně, 24 hodin
83
Cholesterol v punktátu
Kód v NČLP:
Primární materiál:
Odebírejte do:
04967
Nespecif. tekutina (Punkce)
Plast s protisrážlivou úpravou, heparinát (Sarstedt - oranžový
uzávěr)
Možnost doordinovat: 3 dny
Vyšetření -RUTINA: Denně
Vyšetření -STATIM: Denně, 24 hodin
Cholesterol v séru - akreditované vyšetření
Kód v NČLP:
Primární materiál:
Odebírejte do:
Příprava pacienta:
01350
Krev venózní
Plast s akcelerátorem srážení
(Sarstedt - bílý uzávěr)
Odběr vyžaduje speciální přípravu pacienta:
a) alespoň 3 týdny před vyšetřením se mají dodržovat základní
zásady
správného stravování,
b) den před vyšetřením by měla mít strava hodnotu přibližně 7 - 8
KJ a
večer být bez živočišných tuků,
c) hmotnost pacienta by měla být stabilní,
d) 12 - 14 hodin má pacient hladovět, 72 hodin nemá konzumovat
alkohol
e) standardizovaná poloha pacienta - vsedě.
Možnost doordinovat: 3 dny
Vyšetření -RUTINA: Denně
Vyšetření -STATIM: Nelze vyšetřit statimově
Fyziologické rozmezí:
Věk od
do
0D
3D
4D
3M
3M
1R
1R
15R
16R
99R
Dolní ref. mez
1,2
2,1
2,1
3,1
3,5
Horní ref. mez
4
4,3
4,9
5
5,2
Jednotka
mmol/l
mmol/l
mmol/l
mmol/l
mmol/l
Cholinesterasa v séru - akreditované vyšetření
Kód v NČLP:
Primární materiál:
Odebírejte do:
Příprava pacienta:
01354
Krev venózní
Plast s akcelerátorem srážení
(Sarstedt - bílý uzávěr)
Speciální příprava pacienta ani dieta není nutná. Pro obvyklé
vyšetření je vhodný ranní odběr (na lačno).
Možnost doordinovat: 3 dny
Vyšetření -RUTINA: Denně
Vyšetření -STATIM: Denně, 24 hodin
84
Fyziologické rozmezí:
Věk od
do
F 0D
15R
F 16R
39R
M 16R
39R
40R
99R
Dolní ref. mez
88
72
88
88
Horní ref. mez
215
187
215
215
Jednotka
µkat/l
µkat/l
µkat/l
µkat/l
IFA séru
viz Protilátky proti vnitřnímu faktoru
IgA celkové v séru - akreditované vyšetření
Kód v NČLP:
02144
Primární materiál:
Krev venózní
Odebírejte do:
Plast s akcelerátorem srážení
(Sarstedt - bílý uzávěr)
Příprava pacienta: Hemolýza a chylozita může výrazně ovlivnit výsledky stanovení.
Možnost doordinovat: 3 dny
Vyšetření -RUTINA: Denně
Vyšetření -STATIM: Nelze vyšetřit statimově
Fyziologické rozmezí:
Věk od
do
0D
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1R
1R
2R
2R
3R
3R
5R
5R
8R
8R
11R
11R
18R
18R
50R
50R
99R
Dolní ref. mez
0,01
0,08
0,1
0,19
0,26
0,34
0,66
0,79
0,71
1,35
0,7
0,7
Horní ref. mez
0,05
0,34
0,46
0,55
0,74
1,08
1,2
1,69
1,91
2,61
3,65
4,3
Jednotka
g/l
g/l
g/l
g/l
g/l
g/l
g/l
g/l
g/l
g/l
g/l
g/l
IgA celkový v likvoru
Kód v NČLP:
02134
Primární materiál:
Likvor
Odebírejte do:
Plast bez úpravy (Sarstedt - žlutý uzávěr)
Příprava pacienta: Speciální příprava pacienta ani dieta není nutná.
Možnost doordinovat: 3 dny
Vyšetření -RUTINA: Pondělí až pátek
Vyšetření -STATIM: Jen po předchozí domluvě
85
Fyziologické rozmezí:
Věk od
do
0D
99R
Dolní ref. mez
0
Horní ref. mez
5
Jednotka
mg/l
IgA sekretorický
Kód v NČLP:
02853
Primární materiál:
Sliny
Možnost doordinovat: Nelze doordinovat
Vyšetření -RUTINA: Pondělí až pátek
Vyšetření -STATIM: Jen po předchozí domluvě
Fyziologické rozmezí:
Věk od
do
0D
99R
Dolní ref. mez
0,05
Horní ref. mez
0,15
Jednotka
mg/l
IgE celkový v séru - akreditované vyšetření
Kód v NČLP:
11237
Primární materiál:
Krev venózní
Odebírejte do:
Plast s akcelerátorem srážení
Možnost doordinovat: 3 dny
Vyšetření -RUTINA: Pondělí až pátek
Vyšetření -STATIM: Nelze vyšetřit statimově
Fyziologické rozmezí:
Věk od
do
0D
1D
2D
1R
1R
2R
2R
3R
3R
9R
9R
15R
15R
99R
Dolní ref. mez
0
0
0
0
0
0
0
(Sarstedt - bílý uzávěr)
Horní ref. mez
2
29
49
45
52
75
87
Jednotka
kU/l
kU/l
kU/l
kU/l
kU/l
kU/l
kU/l
IgG celkové v séru - akreditované vyšetření
Kód v NČLP:
02179
Primární materiál:
Krev venózní
Odebírejte do:
Plast s akcelerátorem srážení
(Sarstedt - bílý uzávěr)
Příprava pacienta: Hemolýza a chylozita může výrazně ovlivnit výsledky stanovení.
Možnost doordinovat: 3 dny
Vyšetření -RUTINA: Pondělí až pátek
Vyšetření -STATIM: Nelze vyšetřit statimově
86
Fyziologické rozmezí:
Věk od
do
0D
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1R
1R
2R
2R
3R
3R
5R
5R
8R
8R
18R
18R
50R
50R
99R
Dolní ref. mez
8,31
3,11
2,41
4,42
5,53
7,09
7,01
6,67
8,89
6,9
6,1
Horní ref. mez
12,31
5,49
6,13
8,8
9,71
10,75
11,57
11,79
13,59
15,7
14,9
Jednotka
g/l
g/l
g/l
g/l
g/l
g/l
g/l
g/l
g/l
g/l
g/l
IGF-1
Kód v NČLP:
13287
Primární materiál:
Krev venózní
Odebírejte do:
Plast s akcelerátorem srážení
(Sarstedt - bílý uzávěr)
Příprava pacienta: K odběru používejte pouze jeden typ zkumavek, skladovat v lednici
Speciální podmínky: Vzorek nutno naředit 10 x příslušným ředícím roztokem
Možnost doordinovat: Nelze
Vyšetření -RUTINA: Pondělí až pátek
Vyšetření -STATIM: Nelze vyšetřit statimově
Fyziologické rozmezí:
Věk od
do
Dolní ref. mez
Horní ref. mez
Jednotka
1D
1T
0
26
µg/l
1T
2T 1D
0
41
µg/l
1R
3R
49
310
µg/l
3R
6R
49
285
µg/l
6R
8R
55
305
µg/l
8R
10R
68
375
µg/l
10R
11R
88
452
µg/l
11R
12R
111
551
µg/l
12R
13R
143
693
µg/l
13R
14R
183
850
µg/l
14R
16R
220
985
µg/l
16R
17R
226
903
µg/l
17R
18R
193
731
µg/l
18R
19R
163
584
µg/l
19R
20R
130
450
µg/l
20R
25R
116
358
µg/l
25R
35R
115
315
µg/l
35R
45R
105
275
µg/l
45R
55R
90
245
µg/l
55R
65R
78
220
µg/l
65R
75R
67
195
µg/l
75R
85R
57
172
µg/l
87
IgG celkové v likvoru
Kód v NČLP:
Primární materiál:
Odebírejte do:
Příprava pacienta:
Vyšetření -RUTINA:
Vyšetření -STATIM:
02169
Likvor
Plast bez úpravy (Sarstedt - žlutý uzávěr)
Speciální příprava pacienta ani dieta není nutná.
Pondělí až pátek
Jen po předchozí domluvě
Fyziologické rozmezí:
Věk od
do
0D
99R
Dolní ref. mez
14
Horní ref. mez
38
Jednotka
mg/l
IgM celkové v likvoru
Kód v NČLP:
02216
Primární materiál:
Likvor
Odebírejte do:
Plast bez úpravy (Sarstedt - žlutý uzávěr)
Příprava pacienta: Speciální příprava pacienta ani dieta není nutná.
Možnost doordinovat: 3 dny
Vyšetření -RUTINA: Pondělí až pátek
Vyšetření -STATIM: Jen po předchozí domluvě
IgM celkové v séru - akreditované vyšetření
Kód v NČLP:
02226
Primární materiál:
Krev venózní
Odebírejte do:
Plast s akcelerátorem srážení
(Sarstedt - bílý uzávěr)
Příprava pacienta: Hemolýza a chylozita může výrazně ovlivnit výsledky stanovení.
Možnost doordinovat: 3 dny
Vyšetření -RUTINA: Denně
Vyšetření -STATIM: Nelze vyšetřit statimově
Fyziologické rozmezí:
Věk od
do
0D
3M
3M
1R
1R
18R
F 18R
50R
M 18R
99R
F 50R
99R
Dolní ref. mez
0,22
0,49
0,51
0,55
0,4
0,4
Horní ref. mez
1,07
1,57
1,9
2,3
2,08
2,08
Jednotka
g/l
g/l
g/l
g/l
g/l
g/l
Imunofixace (Sérum, moč, likvor)
Kód v NČLP:
03820
88
IL 6 v séru - akreditované vyšetření
viz Interleukin 6
Interleukin 6 v séru - akreditované vyšetření
Kód v NČLP:
11241
Primární materiál:
Krev venózní
Odebírejte do:
Plast s akcelerátorem srážení
Možnost doordinovat: V den odběru
Vyšetření -RUTINA: Denně
Vyšetření -STATIM: Denně, 24 hodin
Fyziologické rozmezí:
Věk od
do
3T
99R
Dolní ref. mez
0
(Sarstedt - bílý uzávěr)
Horní ref. mez
5,9
Jednotka
ng/l
K v drénu
Kód v NČLP:
05260
Primární materiál:
Nespecif. tekutina (Drén)
Odebírejte do:
Plast bez úpravy (Sarstedt - žlutý uzávěr)
Možnost doordinovat: 3 dny
Vyšetření -RUTINA: Denně
Vyšetření -STATIM: Denně, 24 hodin
K v moči - akreditované vyšetření
Kód v NČLP:
02274
Primární materiál:
Moč
Odebírejte do:
Plast bez úpravy (Sarstedt - žlutý uzávěr)
Možnost doordinovat: 3 dny
Vyšetření -RUTINA: Denně
Vyšetření -STATIM: Denně, 24 hodin
K v punktátu
Kód v NČLP:
Primární materiál:
Odebírejte do:
05020
Nespecif. tekutina (Punkce)
Plast s protisrážlivou úpravou, heparinát (Sarstedt - oranžový
uzávěr)
Příprava pacienta: Speciální příprava pacienta ani dieta není nutná.
Vyšetření -RUTINA: Denně
Vyšetření -STATIM: Denně, 24 hodin
K v séru - akreditované vyšetření
Kód v NČLP:
Primární materiál:
05254
Krev venózní
89
Odebírejte do:
Příprava pacienta:
Plast s akcelerátorem srážení
(Sarstedt - bílý uzávěr)
Je nutné zabránit venostáze při odběru. Hemolýza výrazně
ovlivňuje výsledky stanovení. Materiál nesmí být chlazen.
Možnost doordinovat: 3 dny
Vyšetření -RUTINA: Denně
Vyšetření -STATIM: Denně, 24 hodin
Fyziologické rozmezí:
Věk od
do
0D
1D
1D
3M
3M
2R
2R
99R
Dolní ref. mez
4,7
4
3,6
3,8
Horní ref. mez
7,7
6,2
5,9
5,5
Jednotka
mmol/l
mmol/l
mmol/l
mmol/l
K v tekutině ze sondy
Kód v NČLP:
12466
Primární materiál:
Tekut. (Sonda)
Odebírejte do:
Plast bez úpravy (Sarstedt - žlutý uzávěr)
Možnost doordinovat: 3 dny
Vyšetření -RUTINA: Denně
Vyšetření -STATIM: Denně, 24 hodin
Kalcitonin v plazmě
Primární materiál:
Krev venózní
Odebírejte do:
Plast s protisrážlivou úpravou – heparinát sodný (Sarstedt
oranžový uzávěr)
Možnost doordinovat: nelze
Speciální podmínky: dodat ihned do laboratoře
Vyšetření -RUTINA: Pondělí až pátek
Vyšetření -STATIM: Nelze vyšetřit statimově
Fyziologické rozmezí:
Věk od
do
M0
99R
F 0
99R
Dolní ref. mez
0
0
Horní ref. mez
8,4
5,0
Jednotka
ng/l
ng/l
Karbamazepin v séru
Kód v NČLP:
09499
Primární materiál:
Krev venózní
Odebírejte do:
Plast s akcelerátorem srážení,(Sarstedt - bílý uzávěr)
Možnost doordinovat: Nelze
Vyšetření -RUTINA: Pondělí až pátek
90
Kompatibilita krví - akreditované vyšetření
Kód v NČLP:
Primární materiál:
Odebírejte do:
Příprava pacienta:
Speciální podmínky:
05203
Krev venózní
Plast s protisrážlivou úpravou, citrát 1+9 (Sarstedt - zelený uzávěr)
Hemolytický vzorek nelze použit pro analýzu
Centrifugace vzorku, příprava náplavu erytrocytů, kontrola KS
příjemce, kompletní vyšetřeni protilátek příjemce, kontrola KS
krevního přípravku, zkouška kompatibility v Liss a papainu.
Možnost doordinovat: Možno doordinovat v den odběru dle domluvy s transfúzním
úsekem (podle množství a kvality vzorku)
Vyšetření -RUTINA: Denně
Vyšetření -STATIM: Denně, 24 hodin
Kortizol v moči
Kód v NČLP:
Primární materiál:
Odebírejte do:
Příprava pacienta:
13275
Moč
Plast bez úpravy (Sarstedt - žlutý uzávěr)
moč je sbíraná za 24 hod, konzervovat kyselinou boritou (k
dispozici v ústavní lékárně, mimo SZZ na vyžádání zašleme)
Možnost doordinovat: nelze
Vyšetření -RUTINA: Pondělí až pátek
Vyšetření -STATIM: Nelze vyšetřit statimově
Fyziologické rozmezí:
Věk od
do
0D
99R
Dolní ref. mez
70
Horní ref. mez
220
Jednotka
nmol/l
Kortizol v séru
Kód v NČLP:
07239
Primární materiál:
Krev venózní
Odebírejte do:
Plast s akcelerátorem srážení
Možnost doordinovat: 3 dny
Vyšetření -RUTINA: Pondělí až pátek
Vyšetření -STATIM: Nelze vyšetřit statimově
Fyziologické rozmezí:
Věk od
do
0D
99R
Dolní ref. mez
138
(Sarstedt - bílý uzávěr)
Horní ref. mez
690
Jednotka
nmol/l
Kreatinin v moči - akreditované vyšetření
Kód v NČLP:
Primární materiál:
Odebírejte do:
01514
Moč
Plast bez úpravy (Sarstedt - žlutý uzávěr)
91
Příprava pacienta: Není vhodná dieta s vysokým obsahem masa.
Možnost doordinovat: 3 dny
Vyšetření -RUTINA: Denně
Vyšetření -STATIM: Denně, 24 hodin
Kreatinin v punktátu
Kód v NČLP:
Primární materiál:
Odebírejte do:
04986
Nespecif. tekutina (Punkce)
Plast s protisrážlivou úpravou, heparinát (Sarstedt - oranžový
uzávěr)
Možnost doordinovat: 3 dny
Vyšetření -RUTINA: Denně
Vyšetření -STATIM: Denně, 24 hodin
Kreatinin v séru - akreditované vyšetření
Kód v NČLP:
Primární materiál:
Odebírejte do:
Příprava pacienta:
01512
Krev venózní
Plast s akcelerátorem srážení
(Sarstedt - bílý uzávěr)
Speciální příprava pacienta ani dieta není nutná, pro obvyklé
vyšetření je vhodný ranní odběr (na lačno). Před odběrem není
vhodná dieta s obsahem masa.
Možnost doordinovat: 3 dny
Vyšetření -RUTINA: Denně
Vyšetření -STATIM: Denně, 24 hodin
Fyziologické rozmezí:
Věk od
do
0D
4D
4D
1R
1R
18R
F 18R
99R
M 18R
50R
M 50R
99R
Dolní ref. mez
27
18
27
58
74
72
Horní ref. mez
88
35
62
96
110
127
Jednotka
µmol/l
µmol/l
µmol/l
µmol/l
µmol/l
µmol/l
Krevní obraz / automat.analyz./ - akreditované vyšetření
Kód v NČLP:
Primární materiál:
Odebírejte do:
20662
Krev venózní
Plast s protisrážlivou úpravou, K3EDTA (Sarstedt - červený
uzávěr)
Příprava pacienta: Požadované množství vzorku je nejméně 1,0 ml
Možnost doordinovat: Možno doordinovat do 2 hodin od odběru
Vyšetření -RUTINA: Denně
Vyšetření -STATIM: Denně, 24 hodin
92
Krevní obraz a diferenciál - akreditované vyšetření
Kód v NČLP:
Primární materiál:
Odebírejte do:
20793
Krev venózní
Plast s protisrážlivou úpravou, K3EDTA (Sarstedt - červený
uzávěr)
Příprava pacienta: Požadované množství vzorku je nejméně 1,0 ml
Speciální podmínky: Součástí Diff přístrojově je i vyšetření APN, APE, na požadavek lze
provést diferenciální rozpočet leukocytů také mikroskopicky
Možnost doordinovat: Možno doordinovat do 2 hodin od odběru
Vyšetření -RUTINA: Denně
Vyšetření -STATIM: Denně, 24 hodin
Krvácivost
Kód v NČLP:
Příprava pacienta:
Nutné klinické info:
Vyšetření -RUTINA:
Vyšetření -STATIM:
01168
Vyšetření se provádí přímo na pacientovi.
Krvácivost je pouze orientační vyšetření!!!
Pondělí až pátek
Nelze vyšetřit statimově
KS AB0Rh/D/kompletní - akreditované vyšetření
Kód v NČLP:
Primární materiál:
Odebírejte do:
Příprava pacienta:
Speciální podmínky:
05163
Krev venózní
Plast s protisrážlivou úpravou, citrát 1+9 (Sarstedt - zelený uzávěr)
Hemolytický vzorek nelze použit pro analýzu
Centrifugace vzorku, příprava náplavu erytrocytů, kompletní
vyšetření KS AB0Rh/ D /
Možnost doordinovat: Možnost doordinovat v den odběru dle domluvy s transfúzním
úsekem (podle kvality a množství vzorku)
Vyšetření -RUTINA: Denně
Vyšetření -STATIM: Denně, 24 hodin
Kyselina 5-hydroxyindoloctová v moči
Kód v NČLP:
Primární materiál:
Odebírejte do:
Příprava pacienta:
00036
Moč
Plast bez úpravy (Sarstedt - žlutý uzávěr)
Nutno vysadit interferující léky 72 hod před sběrem. Sbíranou moč
je nutné chladit. Sbíranou moč je nutné okyselit na pH=2-3 pomocí
6 mol/l HCl.
Vyšetření -RUTINA: Jednou týdně - při dostatečném počtu vzorků
Vyšetření -STATIM: Nelze vyšetřit statimově
93
Kyselina močová v moči - akreditované vyšetření
Kód v NČLP:
03080
Primární materiál:
Moč
Odebírejte do:
Plast bez úpravy (Sarstedt - žlutý uzávěr)
Příprava pacienta: Při 24 hod sběru přidat NaOH - alkalické prostředí.
Možnost doordinovat: 3 dny
Vyšetření -RUTINA: Denně
Vyšetření -STATIM: Denně, 24 hodin
Kyselina močová v punktátu
Kód v NČLP:
05134
Primární materiál:
Nespecif. tekutina (Punkce)
Odebírejte do:
Plast s protisrážlivou úpravou, heparinát (Sarstedt - oranžový
uzávěr)
Možnost doordinovat: 3 dny
Vyšetření -RUTINA: Denně
Vyšetření -STATIM: Denně, 24 hodin
Kyselina močová v séru - akreditované vyšetření
Kód v NČLP:
Primární materiál:
Odebírejte do:
Příprava pacienta:
03078
Krev venózní
Plast s akcelerátorem srážení
(Sarstedt - bílý uzávěr)
Speciální příprava pacienta ani dieta není nutná, pro obvyklé
vyšetření je vhodný ranní odběr (na lačno). Ethanol a cytostatika
mohou ovlivnit výsledky stanovení.
Možnost doordinovat: 3 dny
Vyšetření -RUTINA: Denně
Vyšetření -STATIM: Denně, 24 hodin
Fyziologické rozmezí:
Věk od
do
F 0D
5D
M 0D
5D
F 1R
4R
M 1R
4R
F 5R
11R
M 5R
11R
F 12R
14R
M 12R
14R
F 15R
17R
M 15R
17R
F 17R
99R
M 17R
99R
Dolní ref. mez
113
113
101
131
178
178
190
190
190
268
137
214
Horní ref. mez
470
470
303
340
381
381
363
440
381
482
363
488
Jednotka
µmol/l
µmol/l
µmol/l
µmol/l
µmol/l
µmol/l
µmol/l
µmol/l
µmol/l
µmol/l
µmol/l
µmol/l
94
Kyselina vanilmandlová v moči
Kód v NČLP:
03133
Primární materiál:
Moč
Odebírejte do:
Plast bez úpravy (Sarstedt - žlutý uzávěr)
Příprava pacienta: Moč nutno okyselit na pH=3-5 pomocí 10 ml 6M HCl.
Možnost doordinovat: 3 dny
Vyšetření -RUTINA: Jednou týdně - při dostatečném počtu vzorků
Vyšetření -STATIM: Nelze vyšetřit statimově
LA screen (na bázi aPTT-LA, kaolin.čas, dRVVT)
LA konfirmace* (na bázi dRVVT)
Primární materiál:
Odebírejte do:
Krev venózní
Plast s protisrážlivou úpravou, citrát 1+9 (Sarstedt – zelený uzávěr
– 10 ml)
Speciální podmínky: Materiál nutno dodat do laboratoře co nejdřív
Možnost doordinovat: Nelze
Vyšetření – RUTINA: Jednou týdně při dostatečném počtu vzorků
Vyšetření – STATIM: Nelze vyšetřit statimově
Laktát v likvoru - akreditované vyšetření
Kód v NČLP:
Primární materiál:
Odebírejte do:
Příprava pacienta:
02278
Likvor
Plast bez úpravy
Speciální příprava pacienta ani dieta není nutná.Stabilita v likvoru
závisí na počtu buněk, maximálně však 3 hod - dodejte do
laboratoře co nejdříve.
Možnost doordinovat: V den odběru
Vyšetření -RUTINA: Denně
Vyšetření -STATIM: Denně, 24 hodin
Fyziologické rozmezí:
Věk od
do
0D
99R
Dolní ref. mez
1,0
Horní ref. mez
1,9
Jednotka
mmol/l
Laktát v plazmě - akreditované vyšetření
Kód v NČLP:
Primární materiál:
Odebírejte do:
Příprava pacienta:
02280
Krev venózní
Plast s protisrážlivou úpravou - EDTA
(Sarstedt - růžový
uzávěr)
Odběr nutné provádět bez zatažené paže a bez cvičení. Dodat do
laboratoře do 15 min - nutno oddělit plazmu od krevních elementů.
V případě přepravy na delší vzdálenost posílat pouze plazmu.
Hemolýza, lipemie a ikterita mohou ovlivnit výsledky stanovení.
95
Speciální podmínky: Oddělit plazmu od krevních elementů.Ihned analyzovat.
Možnost doordinovat: 3 dny
Vyšetření -RUTINA: Denně
Vyšetření -STATIM: Denně, 24 hodin
Fyziologické rozmezí:
Věk od
do
0D
99R
Dolní ref. mez
0,2
Horní ref. mez
2,2
Jednotka
mmol/l
Laktát v punktátu
Kód v NČLP:
Primární materiál:
Odebírejte do:
05022
Nespecif. tekutina (Punkce)
Plast s protisrážlivou úpravou – heparinát
(Sarstedt - oranžový
uzávěr)
Příprava pacienta: Speciální příprava pacienta ani dieta není nutná.
Možnost doordinovat: 3 dny
Vyšetření -RUTINA: Denně
Vyšetření -STATIM: Denně, 24 hodin
LD v pleurální tekutině
Kód v NČLP:
02287
Primární materiál:
Pleurální tekutina
Odebírejte do:
Plast bez úpravy (Sarstedt - žlutý uzávěr)
Možnost doordinovat: 3 dny
Vyšetření -RUTINA: Denně
Vyšetření -STATIM: Denně, 24 hodin
LD v punktátu
Kód v NČLP:
05026
Primární materiál:
Nespecif. tekutina (Punkce)
Odebírejte do:
Plast s protisrážlivou úpravou, heparinát (Sarstedt - oranžový
uzávěr)
Příprava pacienta: Speciální příprava pacienta ani dieta není nutná.
Možnost doordinovat: 3 dny
Vyšetření -RUTINA: Denně
Vyšetření -STATIM: Denně, 24 hodin
LD v séru
Kód v NČLP:
Primární materiál:
Odebírejte do:
Příprava pacienta:
02290
Krev venózní
Plast s akcelerátorem srážení
(Sarstedt - bílý uzávěr)
Speciální příprava pacienta ani dieta není nutná. Pro obvyklé
vyšetření je vhodný ranní odběr (na lačno).
Možnost doordinovat: 3 dny
Vyšetření -RUTINA: Denně
96
Vyšetření -STATIM: Denně, 24 hodin
Fyziologické rozmezí:
Věk od
do
0
4D
4D
10D
10D
2R
2R
12R
12R
99R
Dolní ref. mez
4,8
9,1
3
1,8
0
Horní ref. mez
12,9
33,3
7,2
4,9
4,1
Jednotka
µkat/l
µkat/l
µkat/l
µkat/l
µkat/l
LDL-Cholesterol v séru - akreditované vyšetření
Kód v NČLP:
Primární materiál:
Odebírejte do:
Příprava pacienta:
02325
Krev venózní
Plast s akcelerátorem srážení
(Sarstedt - bílý uzávěr)
Odběr vyžaduje speciální přípravu pacienta:
a) alespoň 3 týdny před vyšetřením se mají dodržovat základní
zásady
správného stravování,
b) den před vyšetřením by měla mít strava hodnotu přibližně 7 - 8
kJ a
večer být bez živočišných tuků,
c) hmotnost pacienta by měla být stabilní,
d) 12 - 14 hodin má pacient hladovět, 72 hodin nemá konzumovat
alkohol
e) standardizovaná poloha pacienta - vsedě.
Možnost doordinovat: 3 dny
Vyšetření -RUTINA: Denně
Vyšetření -STATIM: Nelze vyšetřit statimově
Fyziologické rozmezí:
Věk od
do
0D
99R
Dolní ref. mez
Horní ref. mez
3,4
Jednotka
mmol/l
LH v séru
Kód v NČLP:
07437
Primární materiál:
Krev venózní
Odebírejte do:
Plast s akcelerátorem srážení
Možnost doordinovat:
3 dny
Vyšetření -RUTINA: Pondělí až pátek
Vyšetření -STATIM: Nelze vyšetřit statimově
Fyziologické rozmezí:
Věk od
do
F 0D
99R
M 0D
99R
Dolní ref. mez
1,1
0,8
(Sarstedt - bílý uzávěr)
Horní ref. mez
11,6
7,6
Jednotka
U/l
U/l
97
Lipáza v séru - akreditované vyšetření
Kód v NČLP:
Primární materiál:
Odebírejte do:
Příprava pacienta:
02395
Krev venózní
Plast s akcelerátorem srážení
(Sarstedt - bílý uzávěr)
Speciální příprava pacienta ani dieta není nutná. Pro obvyklé
stanovení je vhodný ranní odběr (na lačno). Opiáty a hemolýza
mohou ovlivnit výsledky stanovení.
Možnost doordinovat: 3 dny
Vyšetření -RUTINA: Denně
Vyšetření -STATIM: Denně, 24 hodin
Fyziologické rozmezí:
Věk od
do
0D
1R
1R
9R
10R
18R
18R
99R
Dolní ref. mez
0
0,1
0,12
0,35
Horní ref. mez
0,13
0,52
0,65
1,12
Jednotka
µkat/l
µkat/l
µkat/l
µkat/l
Lipáza v moči
Kód v NČLP:
12468
Primární materiál:
Moč
Odebírejte do:
Plast bez úpravy (Sarstedt - žlutý uzávěr)
Možnost doordinovat: 3 dny
Vyšetření -RUTINA: Denně
Vyšetření -STATIM: Denně, 24 hodin
Lipáza v punktátu
Kód v NČLP:
Primární materiál:
Odebírejte do:
12470
Tekutina získaná punkcí
Plast s protisrážlivou úpravou, heparinát (Sarstedt - oranžový
uzávěr)
Možnost doordinovat: 3 dny
Vyšetření -RUTINA: Denně
Vyšetření -STATIM: Denně, 24 hodin
LMWH
viz Nízkomolekulární heparin
Lp(a) v séru
viz Lipoprotein (a)
Lipoprotein (a) v séru
Kód v NČLP:
02389
98
Primární materiál:
Odebírejte do:
Příprava pacienta:
Krev venózní
Plast s akcelerátorem srážení
(Sarstedt - bílý uzávěr)
Odběr vyžaduje speciální přípravu pacienta, pacient má 12-14
hodin hladovět.
Možnost doordinovat: 3 dny
Vyšetření -RUTINA: Denně
Vyšetření -STATIM: Nelze vyšetřit statimově
Fyziologické rozmezí:
Věk od
do
0D
99R
Dolní ref. mez
0,06
Horní ref. mez
0,25
Jednotka
g/l
Mg v moči - akreditované vyšetření
Kód v NČLP:
03958
Primární materiál:
Moč
Odebírejte do:
Plast bez úpravy (Sarstedt - žlutý uzávěr)
Možnost doordinovat: 3 dny
Vyšetření -RUTINA: Denně
Vyšetření -STATIM: Denně, 24 hodin
Mg v punktátu
Kód v NČLP:
Primární materiál:
Odebírejte do:
08864
Nespecif. tekutina (Punkce)
Plast s protisrážlivou úpravou, heparinát (Sarstedt - oranžový
uzávěr)
Možnost doordinovat:
Krevní elementy je nutné oddělit do 30 minut po
odběru.
Možnost doordinovat: 3 dny
Vyšetření -RUTINA: Denně
Vyšetření -STATIM: Denně, 24 hodin
Mg v séru - akreditované vyšetření
Kód v NČLP:
Primární materiál:
Odebírejte do:
Příprava pacienta:
03941
Krev venózní
Plast s akcelerátorem srážení
(Sarstedt - bílý uzávěr)
Sérum je nutné oddělit od krevních elementů co nejrychleji dopravte materiál co nejrychleji do laboratoře. Hemolýza, lipemie a
icterus mohou ovlivnit výsledky stanovení.
Speciální podmínky: Sérum je nutné oddělit od krevních elementů co nejdříve.
Možnost doordinovat: 3 dny
Vyšetření -RUTINA: Denně
Vyšetření -STATIM: Denně, 24 hodin
99
Fyziologické rozmezí:
Věk od
do
0D
1T
1T
15R
M 15
99R
Ž 15
99R
Dolní ref. mez
0,48
0,6
0,73
0,77
Horní ref. mez
1,05
0,95
1,06
1,03
Jednotka
mmol/l
mmol/l
mmol/l
mmol/l
Močovina - akreditované vyšetření
viz Urea
Morf. vyš. moči dle Hamburgera - akreditované vyšetření
Kód v NČLP:
Primární materiál:
Odebírejte do:
Příprava pacienta:
Speciální podmínky:
20821
Moč
Plast bez úpravy (Sarstedt - žlutý uzávěr)
Sběr moči za tři hodiny, nesbíráme první ranní moč
Centrifugace 10 minut při 2500 ot/min pro manuální zpracování.
Pro IQ200 použít nativní moč.
Vyšetření -RUTINA: Pondělí až pátek
Vyšetření -STATIM: Nelze vyšetřit statimově
Myoglobin v séru - akreditované vyšetření
Kód v NČLP:
07457
Primární materiál:
Krev venózní
Odebírejte do:
Plast s akcelerátorem srážení
Možnost doordinovat:
3 dny
Vyšetření -RUTINA: Denně
Vyšetření -STATIM: Denně, 24 hodin
Fyziologické rozmezí:
Věk od
do
0D
99R
Dolní ref. mez
0
(Sarstedt - bílý uzávěr)
Horní ref. mez
70
Jednotka
µg/l
Na v drénu
Kód v NČLP:
05278
Primární materiál:
Nespecif. tekutina (Drén)
Odebírejte do:
Plast bez úpravy (Sarstedt - žlutý uzávěr)
Možnost doordinovat: 3 dny
Vyšetření -RUTINA: Denně
Vyšetření -STATIM: Denně, 24 hodin
Na v moči - akreditované vyšetření
Kód v NČLP:
Primární materiál:
02510
Moč
100
Odebírejte do:
Plast bez úpravy (Sarstedt - žlutý uzávěr)
Možnost doordinovat: 3 dny
Vyšetření -RUTINA: Denně
Vyšetření -STATIM: Denně, 24 hodin
Na v punktátu
Kód v NČLP:
Primární materiál:
Odebírejte do:
05035
Nespecif. tekutina (Punkce)
Plast s protisrážlivou úpravou, heparinát (Sarstedt - oranžový
uzávěr)
Příprava pacienta: Speciální příprava pacienta ani dieta není nutná.
Možnost doordinovat: 3 dny
Vyšetření -RUTINA: Denně
Vyšetření -STATIM: Denně, 24 hodin
Na v séru - akreditované vyšetření
Kód v NČLP:
Primární materiál:
Odebírejte do:
Příprava pacienta:
05272
Krev venózní
Plast s akcelerátorem srážení
(Sarstedt - bílý uzávěr)
Krevní sérum je nutné od ostatních analytů nejpozději do 1 hod od
odběru - dodejte do laboratoře co nejdříve! Žíznění, lipemie a
hemolýza mohou ovlivnit výsledky stanovení.
Možnost doordinovat: 3 dny
Vyšetření -RUTINA: Denně
Vyšetření -STATIM: Denně, 24 hodin
Fyziologické rozmezí:
Věk od
do
0D
1M 11D
1M 11D
15R
15R
99R
Dolní ref. mez
133
132
132
Horní ref. mez
159
148
146
Jednotka
mmol/l
mmol/l
mmol/l
Na v tekutině ze sondy
Kód v NČLP:
12482
Primární materiál:
Tekut. (Sonda)
Odebírejte do:
Plast bez úpravy (Sarstedt - žlutý uzávěr)
Možnost doordinovat: 3 dny
Vyšetření -RUTINA: Denně
Vyšetření -STATIM: Denně, 24 hodin
Na v sondáži
Kód v NČLP:
Primární materiál:
Odebírejte do:
Příprava pacienta:
05275
Nespecifikovaná tekutina
Sklo nebo plast bez úpravy A0
Speciální příprava pacienta ani dieta není nutná.
101
Možnost doordinovat: 3 dny
Vyšetření -RUTINA: Denně
Vyšetření -STATIM: Denně, 24 hodin
Nízkomolekulární heparin (anti - Xa)
Kód v NČLP:
11251
Primární materiál:
Krev venózní
Odebírejte do:
Plast s protisrážlivou úpravou, citrát 1+9 (Sarstedt - zelený uzávěr)
Příprava pacienta: Odebírejte 3-5 hod po aplikaci.
Nutné klinické info.: Na žádanku uveďte název preparát, hodinu poslední aplikace a
dávku!
Speciální podmínky: Centrifugace krve 10 minut při 2500 g
Možnost doordinovat:
Nelze doordinovat
Vyšetření -RUTINA: Denně
Vyšetření -STATIM: Denně, 24 hodin
NSE v séru
Kód v NČLP:
02555
Primární materiál:
Krev venózní
Odebírejte do:
Plast s akcelerátorem srážení
(Sarstedt - bílý uzávěr)
Možnost doordinovat:
Nelze
Vyšetření -RUTINA:
Pondělí až pátek
Vyšetření -STATIM:
Nelze vyšetřit statimově
Fyziologické rozmezí:
Věk od
do
0D
99R
Dolní ref. mez
0,0
Horní ref. mez
16,3
Jednotka
µg/l
NT pro BNP v plazmě - akreditované vyšetření
Primární materiál:
Odebírejte do:
Krev venózní
Plast s protisrážlivou úpravou, heparinát (Sarstedt - oranžový
uzávěr)
Vyšetření -RUTINA: Denně
Vyšetření -STATIM: Denně
Možnost doordinovat:
3 dny
Fyziologické rozmezí:
Věk od
do
0R
75R
75R
99R
Dolní ref. mez
0
0
Horní ref. mez
110
589
Jednotka
pmol/l
pmol/l
102
Okultní krvácení / stolice /.
Kód v NČLP:
Primární materiál:
Odebírejte do:
Vyšetření -RUTINA:
Vyšetření -STATIM:
02561
Stolice
Sklo nebo plast bez úpravy
Denně
Denně, 24 hodin
Orosomukoid v séru - akreditované vyšetření
Kód v NČLP:
02585
Primární materiál:
Krev venózní
Odebírejte do:
Plast s akcelerátorem srážení
Možnost doordinovat: 3 dny
Vyšetření -RUTINA: Denně
Vyšetření -STATIM: Nelze vyšetřit statimově
Fyziologické rozmezí:
Věk od
do
12R
99R
Dolní ref. mez
0,54
(Sarstedt - bílý uzávěr)
Horní ref. mez
1,17
Jednotka
g/l
Osmolalita punktátu
Kód v NČLP:
Primární materiál:
Odebírejte do:
12493
Nespecif. tekutina (Punkce)
Plast s protisrážlivou úpravou, heparinát (Sarstedt - oranžový
uzávěr)
Možnost doordinovat: V den odběru
Vyšetření -RUTINA: Denně
Vyšetření -STATIM: Denně, 24 hodin
Osmolalita moči - akreditované vyšetření
Kód v NČLP:
02595
Primární materiál:
Moč
Odebírejte do:
Plast bez úpravy (Sarstedt - žlutý uzávěr)
Možnost doordinovat: V den odběru
Vyšetření -RUTINA: Denně
Vyšetření -STATIM: Denně, 24 hodin
103
Fyziologické rozmezí:
Věk od
do
0D
6M
6M
1R
1R
19R
19R
30R
30R
40R
40R
50R
50R
60R
60R
99R
Dolní ref. mez
50
50
50
50
50
50
50
50
Horní ref. mez
550
1160
1100
1028
970
912
854
796
Jednotka
mmol/kg
mmol/kg
mmol/kg
mmol/kg
mmol/kg
mmol/kg
mmol/kg
mmol/kg
Osmolalita séra - akreditované vyšetření
Kód v NČLP:
02593
Primární materiál:
Krev venózní
Odebírejte do:
Plast s akcelerátorem srážení
(Sarstedt - bílý uzávěr)
Příprava pacienta: Odběr nevyžaduje speciální přípravu pacienta.
Možnost doordinovat: V den odběru
Vyšetření -RUTINA: Denně
Vyšetření -STATIM: Denně, 24 hodin
Fyziologické rozmezí:
Věk od
do
F 0D
99R
M 0D
99R
Dolní ref. mez
275
280
Horní ref. mez
295
300
Jednotka
mmol/kg
mmol/kg
Osteokalcin v plazmě
Kód v NČLP:
Primární materiál:
Odebírejte do:
14114
Krev venózní
Sklo, plast s protisrážlivou úpravou - heparinát sodný (Sarstedt oranžový uzávěr)
Příprava pacienta: Zabránit hemolýze. Odběrovou nádobku ihned umístit do ledové
lázně a urychleně transportovat do laboratoře. Zde okamžitě
centrifugovat v chlazené centrifuze.
Speciální podmínky: Pro skladování okamžitě zamrazit v plastové nádobce.
Možnost doordinovat:
Nelze
Vyšetření -RUTINA: Pondělí až pátek
Vyšetření -STATIM: Nelze vyšetřit statimově
Fyziologické rozmezí:
Věk od
do
0D
99R
Dolní ref. mez
0
Horní ref. mez
21,0
Jednotka
µg/l
P-ANCA IgG v séru
Kód v NČLP:
00669
104
Primární materiál:
Krev venózní
Odebírejte do:
Plast s akcelerátorem srážení
Možnost doordinovat:
3 dny
Vyšetření -RUTINA: Pondělí až pátek
Vyšetření -STATIM: Nelze vyšetřit statimově
Fyziologické rozmezí:
Věk od
do
0D
99R
Dolní ref. mez
0
(Sarstedt - bílý uzávěr)
Horní ref. mez
12
Jednotka
arb.j.
PAI - 1 aktivita
Kód v NČLP:
Primární materiál:
Odebírejte do:
Speciální podmínky:
11278
Krev venózní
Plast s protisrážlivou úpravou, citrát 1+9 (Sarstedt - zelený uzávěr)
Centrifugace krve 15 minut při 3000 g. Získá se plazma chudá na
trombocyty. Materiál je nutné zpracovat do 2 hodin po odběru.
Vyšetření -RUTINA: Jednou týdně - při dostatečném počtu vzorků
Vyšetření -STATIM: Nelze vyšetřit statimově
Parathormon intaktní v séru
Kód v NČLP:
Primární materiál:
Odebírejte do:
Příprava pacienta:
07528
Krev venózní
Plast s akcelerátorem srážení
(Sarstedt - bílý uzávěr)
Odběr nutno provézt nejpozději do 10 hodin dopoledne. Do
laboratoře dopravovat v tajícím ledu.
Možnost doordinovat:
Nelze
Vyšetření -RUTINA: Pondělí až pátek
Vyšetření -STATIM: Nelze vyšetřit statimově
Fyziologické rozmezí:
Věk od
do
0D
99R
Dolní ref. mez
1,15
Horní ref. mez
7,1
Jednotka
pmol/l
PCA v séru
viz Protilátky proti parietálním buňkám
Plazminogen v plazmě
Kód v NČLP:
Primární materiál:
Odebírejte do:
Příprava pacienta:
04752
Krev venózní
Plast s protisrážlivou úpravou, citrát 1+9 (Sarstedt - zelený uzávěr)
Nepřesný odběr ovlivňuje výsledek. Po odběru jemně promíchat,
netřepat !!! Hemolytickou plazmu nelze vyšetřit. Chylózní, ikterický
vzorek dává zkříženou reakci.
Speciální podmínky: Centrifugace krve 15 minut při 2500 g. Získá se plazma chudá na
105
trombocyty, ze které se provádí vlastní vyšetření.
Vyšetření -RUTINA: Jednou týdně - při dostatečném počtu vzorků
Vyšetření -STATIM: Nelze vyšetřit statimově
Fyziologické rozmezí:
Věk od
do
0D
99R
Dolní ref. mez
75
Horní ref. mez
125
Jednotka
%
Prealbumin v séru - akreditované vyšetření
Kód v NČLP:
02715
Primární materiál:
Krev venózní
Odebírejte do:
Plast s akcelerátorem srážení
Možnost doordinovat: 3 dny
Vyšetření -RUTINA: Denně
Vyšetření -STATIM: Nelze vyšetřit statimově
Fyziologické rozmezí:
Věk od
do
0D
99R
Dolní ref. mez
0,26
(Sarstedt - bílý uzávěr)
Horní ref. mez
0,45
Jednotka
g/l
Prolaktin v séru
Kód v NČLP:
07497
Primární materiál:
Krev venózní
Odebírejte do:
Plast s akcelerátorem srážení
Možnost doordinovat:
3 dny
Vyšetření -RUTINA: Denně
Vyšetření -STATIM: Nelze vyšetřit statimově
Fyziologické rozmezí:
Věk od
do
M 15R
99R
F 15R
99R
Dolní ref. mez
2,5
1,9
(Sarstedt - bílý uzávěr)
Horní ref. mez
17,0
25,0
Jednotka
ng/ml
ng/ml
Progesteron v séru
Kód v NČLP:
07506
Primární materiál:
Krev venózní
Odebírejte do:
Plast s akcelerátorem srážení
Možnost doordinovat:
3 dny
Vyšetření -RUTINA: Pondělí až pátek
Vyšetření -STATIM: Nelze vyšetřit statimově
(Sarstedt - bílý uzávěr)
Protein C – aktivita
Kód v NČLP:
Primární materiál:
04761
Krev venózní
106
Odebírejte do:
Příprava pacienta:
Plast s protisrážlivou úpravou, citrát 1+9 (Sarstedt - zelený uzávěr)
Při odběru je nutné zachovat správný poměr krve a antikoagulační
přísady.
Speciální podmínky: Centrifugace vzorku 15 minut při 2500 g. Získá se plazma chudá
na trombocyty, ze které se provádí vlastní vyšetření.
Vyšetření -RUTINA: Jednou týdně - při dostatečném počtu vzorků
Vyšetření -STATIM: Nelze vyšetřit statimově
Fyziologické rozmezí:
Věk od
do
0D
99R
Dolní ref. mez
70
Horní ref. mez
130
Jednotka
%
Protein S – aktivita
Kód v NČLP:
Primární materiál:
Odebírejte do:
Příprava pacienta:
04766
Krev venózní
Plast s protisrážlivou úpravou, citrát 1+9 (Sarstedt - zelený uzávěr)
Při odběru je nutné zachovat správný poměr krve a antikoagulační
přísady.
Speciální podmínky: Centrifugace vzorku 15 minut při 2500 g. Získá se plazma chudá
na trombocyty, ze které se provádí vlastní vyšetření.
Vyšetření -RUTINA: Jednou týdně - při dostatečném počtu vzorků
Vyšetření -STATIM: Nelze vyšetřit statimově
Fyziologické rozmezí:
Věk od
do
0D
99R
Dolní ref. mez
65
Horní ref. mez
140
Jednotka
%
Protilátky proti parietálním buňkám
Primární materiál:
Krev venózní
Odebírejte do:
Plast s akcelerátorem srážení
(Sarstedt - bílý uzávěr)
Speciální podmínky: Vyšetřujeme pouze společně se stanovením IFA.
Možnost doordinovat:
2 dny
Vyšetření -RUTINA: Pondělí až pátek
Vyšetření -STATIM: Nelze vyšetřit statimově
Protilátky proti vnitřnímu faktoru
Primární materiál:
Krev venózní
Odebírejte do:
Plast s akcelerátorem srážení
(Sarstedt - bílý uzávěr)
Speciální podmínky: Vyšetřujeme pouze společně se stanovením PCA.
Možnost doordinovat:
2 dny
Vyšetření -RUTINA: Pondělí až pátek
Vyšetření -STATIM: Nelze vyšetřit statimově
PSA - celkový v séru - akreditované vyšetření
Kód v NČLP:
07510
107
Primární materiál:
Odebírejte do:
Příprava pacienta:
Krev venózní
Plast s akcelerátorem srážení
(Sarstedt - bílý uzávěr)
Neodebírat po biopsii, prostatektomii a masáži prostaty. Není
doporučen odběr do EDTA
Možnost doordinovat:
V den odběru
Vyšetření -RUTINA: Pondělí až pátek
Vyšetření -STATIM: Nelze vyšetřit statimově
Fyziologické rozmezí:
Věk od
do
M 0D
99R
Dolní ref. mez
0
Horní ref. mez
4
Jednotka
µg/l
PSA - volný v séru - akreditované vyšetření
Kód v NČLP:
07519
Primární materiál:
Krev venózní
Odebírejte do:
Plast s akcelerátorem srážení
Možnost doordinovat:
V den odběru
Vyšetření -RUTINA: Pondělí až pátek
Vyšetření -STATIM: Nelze vyšetřit statimově
Fyziologické rozmezí:
Věk od
do
M 20R
50R
Dolní ref. mez
0,00
(Sarstedt - bílý uzávěr)
Horní ref. mez
0,42
Jednotka
µg/l
Retikulocyty / periferní krev /. - akreditované vyšetření
Kód v NČLP:
Primární materiál:
Odebírejte do:
03669
Krev venózní
Plast s protisrážlivou úpravou, K3EDTA (Sarstedt - červený
uzávěr)
Příprava pacienta: Požadované množství vzorku je nejméně 1,0 ml
Možnost doordinovat:
Možnost doordinovat v den odběru
Vyšetření -RUTINA: Denně
Vyšetření -STATIM: Denně, 24 hodin
RF
viz Revmatoidní faktor
Revmatoidní faktor-screening
Kód v NČLP:
Primární materiál:
Odebírejte do:
Příprava pacienta:
05120
Krev venózní
Plast s akcelerátorem srážení
(Sarstedt - bílý uzávěr)
Nutné oddělit sérum od krevních elementů co nejdříve - dodejte
ihned do laboratoře.
Možnost doordinovat: 3 dny
108
Vyšetření -RUTINA: Denně
Vyšetření -STATIM: Nelze vyšetřit statimově
Fyziologické rozmezí:
Věk od
do
0D
99R
Dolní ref. mez
0
Horní ref. mez
10
Jednotka
kIU/l
RF-IgA, IgG, IgM - akreditované vyšetření
Kód v NČLP:
03831
Primární materiál:
Krev venózní
Odebírejte do:
Plast s akcelerátorem srážení
Možnost doordinovat:
2 dny
Vyšetření -RUTINA: Pondělí až pátek
Vyšetření -STATIM: Nelze vyšetřit statimově
Fyziologické rozmezí:
Věk od
do
0D
99R
Dolní ref. mez
0
(Sarstedt - bílý uzávěr)
Horní ref. mez
12
Jednotka
kU/l
S - 100 v séru
Primární materiál:
Krev venózní
Odebírejte do:
Plast s akcelerátorem srážení
Možnost doordinovat:
2 dny
Vyšetření -RUTINA: Pondělí až pátek
Vyšetření -STATIM: Nelze vyšetřit statimově
Fyziologické rozmezí:
Věk od
do
0R
99R
Dolní ref. mez
0,000
(Sarstedt - bílý uzávěr)
Horní ref. mez
0,105
Jednotka
μg/l
SCC v séru
Kód v NČLP:
02805
Primární materiál:
Krev venózní
Odebírejte do:
Plast s akcelerátorem srážení
(Sarstedt - bílý uzávěr)
Možnost doordinovat:
V den odběru
Vyšetření -RUTINA: Jednou týdně - při dostatečném počtu vzorků
Vyšetření -STATIM: Nelze vyšetřit statimově
Fyziologické rozmezí:
Věk od
do
0D
99R
Dolní ref. mez
0
Horní ref. mez
1,5
Jednotka
µg/l
109
Screening protilátek - akreditované vyšetření
Kód v NČLP:
Primární materiál:
Odebírejte do:
Příprava pacienta:
Speciální podmínky:
05226
Krev venózní
Plast s protisrážlivou úpravou, citrát 1+9 (Sarstedt - zelený uzávěr)
Hemolytický vzorek nelze použit pro analýzu
Příprava náplavu erytrocytů, kompletní vyšetření protilátek v Liss a
enzymu.
Možnost doordinovat: Možno doordinovat v den odběru dle domluvy s transfúzním
úsekem (podle kvality a množství vzorku)
Vyšetření -RUTINA: Denně
Vyšetření -STATIM: Denně, 24 hodin
Sedimentace erytrocytů za 1 h
Kód v NČLP:
Primární materiál:
Odebírejte do:
Příprava pacienta:
Vyšetření -RUTINA:
Vyšetření -STATIM:
01680
Krev venózní
Plast s protisrážlivou úpravou
(Sarstedt - fialový uzávěr)
Nutno odebrat plnou zkumavku
Pondělí až pátek
Nelze vyšetřit statimově
SHBG v séru
Kód v NČLP:
07548
Primární materiál:
Krev venózní
Odebírejte do:
Plast s akcelerátorem srážení
(Sarstedt - bílý uzávěr)
Speciální podmínky: Vzorek nutno naředit 21x speciálním dilučním roztokem
Možnost doordinovat:
3 dny
Vyšetření -RUTINA: Pondělí až pátek
Vyšetření -STATIM: Nelze vyšetřit statimově
Fyziologické rozmezí:
Věk od
do
F 0D
99R
M 0D
99R
Dolní ref. mez
18
13
Horní ref. mez
114
71
Jednotka
nmol/l
nmol/l
Solubilní transferinové receptory v séru
Kód v NČLP:
14336
Primární materiál:
Krev venózní
Odebírejte do:
Plast s akcelerátorem srážení
Možnost doordinovat: 3 dny
Vyšetření -RUTINA: Pondělí až pátek
Vyšetření -STATIM: Nelze vyšetřit statimově
(Sarstedt - bílý uzávěr)
110
Fyziologické rozmezí:
Věk od
do
6M
4R
4R
10R
10R
16R
16R
99R
Dolní ref. mez
1,5
1,3
1,1
0,9
Horní ref. mez
3,3
3,0
2,7
2,3
Jednotka
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
Specifické IgE - akreditované vyšetření
Kód v NČLP:
13230
Primární materiál:
Krev venózní
Odebírejte do:
Plast s akcelerátorem srážení
Možnost doordinovat:
3 dny
Vyšetření -RUTINA: Pondělí až pátek
Vyšetření -STATIM: Nelze vyšetřit statimově
Fyziologické rozmezí:
Věk od
do
0D
99R
Dolní ref. mez
0
(Sarstedt - bílý uzávěr)
Horní ref. mez
0,35
Jednotka
kU/l
Seznam vyšetřovaných alergenů pro specifické IgE
Potraviny
Vaječný bílek
Vaječný žloutek
Kravské mléko
Kasein
Alfa – laktoglobulin
Beta – laktoglobulin
Ryba
Vepřové maso
Hovězí maso
Kuřecí maso
Pšeničná mouka
Ječná mouka
Ovesné vločky
Rýže
Sezam
Zvířata
Kočičí epitel
Psí epitel
Psí srst
Koňská srst
Hovězí srst
Hrách
Burský oříšek
Lískový ořech
Sojové boby
Fazole
Mandle
Pistácie
Rajče
Celer
Mrkev
Brambory
Česnek
Cibule
Broskev
Pomeranč
Banány
Jahody
Holubí peří
Husí peří
Ovčí epitel
Králičí epitel
Křeččí epitel
Slepičí peří
Papouščí peří
Kiwi
Jablko
Ananas
Švestky
Meloun
Gluten
Kvasnice
Krab
Čokoláda
Hořčice
Hlávkový salát
Mák
Vlašský ořech
Paprika zelená
Kokosový ořech
Myší epitel
Myší urinní protein
Krysí epitel
Krysí urinní protein
Morče
111
Roztoči a plísně
Aspergilus fumigatus
Penicilinum notatum
Cladosporium herbatum
Trávy
Tomka vonná
Srha říznačka
Kostřava
Jílek
Candida albicans
Alternaria tenuis
Helminthosporum halodes
Stemphylim botryosum
Pityrosporum orbiculare
Dermatophagoides farinae
Dermatophagoides
pteronyssinus
Bojínek luční
Lipnice luční
Sveřep
Medyněk
Žito seté
Pšenice obecná
Psárka luční
Ječmen
Oves
Rákos obecný
Troskut prstnatý
Čirok
Jitrocel kopinatý
Kopřiva dvoudomá
Řepka olejka
Merlík bílý
Lebeda
Slanobýl
Zlatobýl obecný
Bytel
Plicník lékařský
Fikus
Topol
Borovice
Akát
Javor
Buk
Jalovec
Dub
Jilm
Jíva
Hmyz
Včela
Vosa
Polistes
Plevele
Pelyněk obecný
Ambrosie vyvýšená
Smetanka lékařská
Kopretina
Stromy
Olše
Bříza bílá
Líska
Prach a ostatní
Domácí prach
Moučný prach
Latex
FP3
FP5
FP7
FP13
FP15
FP50
FP51
FP73
EP73
EP1
EP70
EP71
EP72
Roztoči a plísně
DP1
MP1
Panely
Potraviny
FP1
FP2
Zvířata
112
Trávy
GP1
GP3
GP4
Plevele
WP1
WP2
Stromy
TP2
TP6
WP3
WP5
WP7
TP7
TP9
Prach a ostatní
HP1
IP3
IP6
IP7
Spektrofotometrie likvoru
Kód v NČLP:
05011
Primární materiál:
Likvor
Odebírejte do:
Plast bez úpravy
Speciální podmínky: Pouze po telefonické konzultaci s CL
Možnost doordinovat: Nelze doordinovat
STH v séru
Kód v NČLP:
07558
Primární materiál:
Krev venózní
Odebírejte do:
Plast s akcelerátorem srážení
(Sarstedt - bílý uzávěr)
Speciální podmínky: Okamžitý transport do laboratoře
Možnost doordinovat: Nelze
Vyšetření -RUTINA: Denně
Vyšetření -STATIM: Nelze vyšetřit statimově
Fyziologické rozmezí:
Věk od
do
M 0R
99R
F 0R
99R
Dolní ref. mez
0,06
0,06
Horní ref. mez
1,0
10,0
Jednotka
ng/ml
ng/ml
T3 celkový v séru - akreditované vyšetření
Kód v NČLP:
07568
Primární materiál:
Krev venózní
Odebírejte do:
Plast s akcelerátorem srážení
Možnost doordinovat:
3 dny
Vyšetření -RUTINA: Pondělí až pátek
Vyšetření -STATIM: Nelze vyšetřit statimově
Fyziologické rozmezí:
Věk od
do
0D
99R
Dolní ref. mez
1,1
(Sarstedt - bílý uzávěr)
Horní ref. mez
2,6
Jednotka
nmol/l
113
T3 volný v séru - akreditované vyšetření
Kód v NČLP:
07345
Primární materiál:
Krev venózní
Odebírejte do:
Plast s akcelerátorem srážení
Možnost doordinovat:
1 den
Vyšetření -RUTINA: Pondělí až pátek
Vyšetření -STATIM: Nelze vyšetřit statimově
Fyziologické rozmezí:
Věk od
do
Dolní ref. mez
0D
99R
2,8
T4 celkový v séru - akreditované vyšetření
Horní ref. mez
6,5
Kód v NČLP:
07578
Primární materiál:
Krev venózní
Odebírejte do:
Plast s akcelerátorem srážení
Možnost doordinovat:
3 dny
Vyšetření -RUTINA: Pondělí až pátek
Vyšetření -STATIM: Nelze vyšetřit statimově
Fyziologické rozmezí:
Věk od
do
0D
99R
Dolní ref. mez
58
(Sarstedt - bílý uzávěr)
Jednotka
pmol/l
(Sarstedt - bílý uzávěr)
Horní ref. mez
161
Jednotka
nmol/l
T4 volný v séru - akreditované vyšetření
Kód v NČLP:
07354
Primární materiál:
Krev venózní
Odebírejte do:
Plast s akcelerátorem srážení
Možnost doordinovat:
2 dny
Vyšetření -RUTINA: Pondělí až pátek
Vyšetření -STATIM: Nelze vyšetřit statimově
Fyziologické rozmezí:
Věk od
do
0D
99R
Dolní ref. mez
9,6
(Sarstedt - bílý uzávěr)
Horní ref. mez
21,4
Jednotka
pmol/l
Teofylin v séru - akreditované vyšetření
Kód v NČLP:
09635
Primární materiál:
Krev venózní
Odebírejte do:
Plast s akcelerátorem srážení
Možnost doordinovat:
3 dny
Vyšetření -RUTINA: Denně
Vyšetření -STATIM: Denně, 24 hodin
(Sarstedt - bílý uzávěr)
114
Fyziologické rozmezí:
Věk od
do
0D
1M
1M
99R
Testosteron v séru
Dolní ref. mez
30
50
Horní ref. mez
60
100
Kód v NČLP:
07597
Primární materiál:
Krev venózní
Odebírejte do:
Plast s akcelerátorem srážení
Možnost doordinovat:
3 dny
Vyšetření -RUTINA: Pondělí až pátek
Vyšetření -STATIM: Nelze vyšetřit statimově
Fyziologické rozmezí:
Věk od
do
F 0D
99R
M 0D
20R
M 20R
50R
M 50R
99R
Dolní ref. mez
0,52
7,28
9,08
6,28
Jednotka
µmol/l
µmol/l
(Sarstedt - bílý uzávěr)
Horní ref. mez
2,77
26,35
55,23
26,28
Jednotka
nmol/l
nmol/l
nmol/l
nmol/l
TPS v moči
Kód v NČLP:
08033
Primární materiál:
Moč
Odebírejte do:
Plast bez úpravy (Sarstedt - žlutý uzávěr)
Možnost doordinovat:
2 dny
Vyšetření -RUTINA: Pondělí až pátek
Vyšetření -STATIM: Nelze vyšetřit statimově
Fyziologické rozmezí:
Věk od
do
0D
99R
Dolní ref. mez
0
Horní ref. mez
175
Jednotka
U/l
TPS v séru - akreditované vyšetření
Kód v NČLP:
07629
Primární materiál:
Krev venózní
Odebírejte do:
Plast s akcelerátorem srážení
Možnost doordinovat:
2 dny
Vyšetření -RUTINA: Pondělí až pátek
Vyšetření -STATIM: Nelze vyšetřit statimově
Fyziologické rozmezí:
Věk od
do
15R
99R
Dolní ref. mez
0
(Sarstedt - bílý uzávěr)
Horní ref. mez
83
Jednotka
U/l
115
Transferin v moči
Kód v NČLP:
12495
Primární materiál:
Moč
Odebírejte do:
Plast bez úpravy (Sarstedt - žlutý uzávěr)
Možnost doordinovat: 3 dny
Vyšetření -RUTINA: Denně
Vyšetření -STATIM: Nelze vyšetřit statimově
Transferin v séru - akreditované vyšetření
Kód v NČLP:
03016
Primární materiál:
Krev venózní
Odebírejte do:
Plast s akcelerátorem srážení
Možnost doordinovat: 3 dny
Vyšetření -RUTINA: Denně
Vyšetření -STATIM: Nelze vyšetřit statimově
Fyziologické rozmezí:
Věk od
do
0D
4D
4D
10R
10R
99R
Dolní ref. mez
1,3
2,03
2,0
(Sarstedt - bílý uzávěr)
Horní ref. mez
2,75
3,6
3,6
Jednotka
g/l
g/l
g/l
TAG v séru - akreditované vyšetření
viz Triacylglyceroly
Triacylglyceroly v séru - akreditované vyšetření
Kód v NČLP:
Primární materiál:
Odebírejte do:
Příprava pacienta:
03025
Krev venózní
Plast s akcelerátorem srážení
(Sarstedt - bílý uzávěr)
Odběr se provádí nalačno, vhodná doba lačnění je min. 12 až 14
hodin.
Speciální podmínky: Opakovaně nerozmražovat!
Možnost doordinovat: 3 dny
Vyšetření -RUTINA: Denně
Vyšetření -STATIM: Nelze vyšetřit statimově
Fyziologické rozmezí:
Věk od
do
0D
9R
9R
15R
15R
99R
Dolní ref. mez
0,22
0,12
0,2
Horní ref. mez
1,32
1,6
2,3
Jednotka
mmol/l
mmol/l
mmol/l
116
Triacylglyceroly v punktátu
Kód v NČLP:
Primární materiál:
Odebírejte do:
05130
Nespecif. tekutina (Punkce)
Plast s protisrážlivou úpravou, heparinát (Sarstedt - oranžový
uzávěr)
Příprava pacienta: Speciální příprava pacienta ani dieta není nutná.
Možnost doordinovat: 3 dny
Vyšetření -RUTINA: Denně
Vyšetření -STATIM: Denně, 24 hodin
Trombinový čas plasmy - akreditované vyšetření
Kód v NČLP:
Primární materiál:
Odebírejte do:
uzávěr)
Příprava pacienta:
:
03676
Krev venózní
Plast s protisrážlivou úpravou, citrát 1+9 (Sarstedt - zelený
Nepřesný odběr ovlivňuje výsledek. Po odběru jemně promíchat,
netřepat !!! Hemolytickou plazmu nelze vyšetřit. Chylózní,
ikterický vzorek dává zkříženou reakci.
Možnost doordinovat:
Možno doordinovat do 2 hodin od odběru
Vyšetření -RUTINA: Denně
Vyšetření -STATIM: Denně, 24 hodin
Fyziologické rozmezí:
Věk od
do
0D
99R
Dolní ref. mez
12
Horní ref. mez
18
Jednotka
s
Trombocyty - citrát
Kód v NČLP:
02686
Primární materiál:
Krev venózní
Odebírejte do:
Plast s protisrážlivou úpravou, citrát 1+9 (Sarstedt - zelený
uzávěr)
Speciální podmínky: Před analýzou je nutné krev dobře promísit.
Možnost doordinovat:
Není součástí koagulačního vyšetření - speciální
odběr!
Vyšetření -RUTINA: Denně
Vyšetření -STATIM: Denně, 24 hodin
Fyziologické rozmezí:
Věk od
do
0D
99R
Dolní ref. mez
160
Horní ref. mez
400
Jednotka
10^9/l
Trombocyty - mikroskopicky
Kód v NČLP:
Primární materiál:
02688
Krev venózní
117
Odebírejte do:
Plast s protisrážlivou úpravou, K3EDTA (Sarstedt - červený
uzávěr)
Možnost doordinovat:
Možno doordinovat v den odběru
Vyšetření -RUTINA: Denně
Vyšetření -STATIM: Denně, 24 hodin
Fyziologické rozmezí:
Věk od
do
0D
99R
Dolní ref. mez
160
Horní ref. mez
400
Jednotka
10^9/l
Tromboplast. test - INR
Kód v NČLP:
Primární materiál:
Odebírejte do:
uzávěr)
Příprava pacienta:
03571
Krev venózní
Plast s protisrážlivou úpravou, citrát 1+9 (Sarstedt - zelený
Nepřesný odběr ovlivňuje výsledek. Po odběru jemně promíchat,
netřepat !!! Hemolytickou plazmu nelze vyšetřit. Chylózní,
ikterický vzorek dává zkříženou reakci. Chylózní, hemolytickou
plazmu netestujeme.
Možnost doordinovat:
Možno dorodinovat do 2 hodin po odběru
Vyšetření -RUTINA: Denně
Vyšetření -STATIM: Denně, 24 hodin
Fyziologické rozmezí:
Věk od
do
0D
99R
Dolní ref. mez
0,8
Horní ref. mez
1,2
Jednotka
INR
Troponin I v plazmě - akreditované vyšetření
Primární materiál:
Krev venózní
Odebírejte do:
Plast s protisrážlivou úpravou, heparinát (Sarstedt - oranžový
uzávěr)
Možnost doordinovat:
3 dny
Vyšetření -RUTINA: Denně
Vyšetření -STATIM: Denně
Fyziologické rozmezí:
Věk od
do
0R
99R
Dolní ref. mez
0
Horní ref. mez
0,20
Jednotka
μg/ll
TSH v séru - akreditované vyšetření
Kód v NČLP:
07642
Primární materiál:
Krev venózní
Odebírejte do:
Plast s akcelerátorem srážení
Možnost doordinovat:
3 dny
Vyšetření -RUTINA: Denně
(Sarstedt - bílý uzávěr)
118
Vyšetření -STATIM: Nelze vyšetřit statimově
Fyziologické rozmezí:
Věk od
do
0D
99R
Dolní ref. mez
0,4
Horní ref. mez
4
Jednotka
mU/l
Tyreoglobulin v séru
Kód v NČLP:
07609
Primární materiál:
Krev venózní
Odebírejte do:
Plast s akcelerátorem srážení
Možnost doordinovat:
2 dny
Vyšetření -RUTINA: Pondělí až pátek
Vyšetření -STATIM: Nelze vyšetřit statimově
Fyziologické rozmezí:
Věk od
do
0D
99R
Dolní ref. mez
0
(Sarstedt - bílý uzávěr)
Horní ref. mez
55
Jednotka
µg/l
Urea v moči - akreditované vyšetření
Kód v NČLP:
03088
Primární materiál:
Moč
Odebírejte do:
Plast bez úpravy (Sarstedt - žlutý uzávěr)
Příprava pacienta: Není vhodná dieta s vysokým obsahem aminokyselin (proteinů).
Možnost doordinovat: 3 dny
Vyšetření -RUTINA: Denně
Vyšetření -STATIM: Denně, 24 hodin
Urea v punktátu
Kód v NČLP:
Primární materiál:
Odebírejte do:
05136
Nespecif. tekutina (Punkce)
Plast s protisrážlivou úpravou, heparinát (Sarstedt - oranžový
uzávěr)
Možnost doordinovat: 3 dny
Vyšetření -RUTINA: Denně
Vyšetření -STATIM: Denně, 24 hodin
Urea v séru - akreditované vyšetření
Kód v NČLP:
Primární materiál:
Odebírejte do:
Příprava pacienta:
03086
Krev venózní
Plast s akcelerátorem srážení
(Sarstedt - bílý uzávěr)
Obvykle odběr žilní krve, vzhledem ke stabilitě nejsou nutná
zvláštní opatření, vysokoproteinová dieta před odběrem není
119
vhodná.
Speciální podmínky: Separace séra za běžných podmínek.
Možnost doordinovat: 3 dny
Vyšetření -RUTINA: Denně
Vyšetření -STATIM: Denně, 24 hodin
Fyziologické rozmezí:
Věk od
do
0D
3R
4R
13R
14R
19R
F 19R
50R
M 19R
50R
F 50R
99R
M 50R
99R
Dolní ref. mez
1,8
2,5
2,9
2,6
3,2
3,5
3,0
Horní ref. mez
6,0
6,0
7,5
6,7
7,3
7,2
9,2
Jednotka
mmol/l
mmol/l
mmol/l
mmol/l
mmol/l
mmol/l
mmol/l
Valproát v séru - akreditované vyšetření
Kód v NČLP:
09642
Primární materiál:
Krev venózní
Odebírejte do:
Plast s akcelerátorem srážení
Možnost doordinovat:
1 den
Vyšetření -RUTINA: Pondělí až pátek
Vyšetření -STATIM: Nelze vyšetřit statimově
Fyziologické rozmezí:
Věk od
do
0D
99R
Dolní ref. mez
347
(Sarstedt - bílý uzávěr)
Horní ref. mez
693
Jednotka
µmol/l
Vápník v séru - akreditované vyšetření
Kód v NČLP:
Primární materiál:
Odebírejte do:
Příprava pacienta:
03482
Krev venózní
Plast s akcelerátorem srážení
(Sarstedt - bílý uzávěr)
U pacienta je nutné min. 12 hodinové lačnění. Odběr se provádí
bez zatažení manžety a bez cvičení paží.
Možnost doordinovat: 3 dny
Vyšetření -RUTINA: Denně
Vyšetření -STATIM: Denně, 24 hodin
Fyziologické rozmezí:
Věk od
do
0D
1T
1T
99R
Dolní ref. mez
1,95
2,15
Horní ref. mez
2,8
2,57
Jednotka
mmol/l
mmol/l
Vitamin B12 v séru
Kód v NČLP:
07983
120
Primární materiál:
Krev venózní
Odebírejte do:
Plast s akcelerátorem srážení
Možnost doordinovat:
Nelze
Vyšetření -RUTINA: Pondělí až pátek
Vyšetření -STATIM: Nelze vyšetřit statimově
Fyziologické rozmezí:
Věk od
do
0D
99R
Dolní ref. mez
142
(Sarstedt - bílý uzávěr)
Horní ref. mez
725
Jednotka
pmol/l
Volné lehké řetězce kappa v séru
Primární materiál:
Krev venózní
Odebírejte do:
Plast s akcelerátorem srážení
Možnost doordinovat:
2 dny
Vyšetření -RUTINA: Pondělí až pátek
(Sarstedt - bílý uzávěr)
Volné lehké řetězce lambda v séru
Primární materiál:
Krev venózní
Odebírejte do:
Plast s akcelerátorem srážení
Možnost doordinovat:
2 dny
Vyšetření -RUTINA: Pondělí až pátek
(Sarstedt - bílý uzávěr)
Zn v moči
Kód v NČLP:
Primární materiál:
Odebírejte do:
Příprava pacienta:
03173
Moč
Plast bez úpravy (Sarstedt - žlutý uzávěr)
Preferuje se 24 hodinový sběr moče. Používat metal free plastic
nebo speciální odběrové nádobky bez stop Zn.
Možnost doordinovat: 3 dny
Vyšetření -RUTINA: Denně
Vyšetření -STATIM: Nelze vyšetřit statimově
Zn v séru
Kód v NČLP:
Primární materiál:
Odebírejte do:
Příprava pacienta:
03170
Krev venózní
Plast s akcelerátorem srážení
(Sarstedt - bílý uzávěr)
Zabraňte hemolýze, odběr bez hemostázy, vzorek nesmí přijít do
styku s gumovou zátkou. Sérum je nutné oddělit od krevních
elementů do 1 hodiny - dodejte materiál co nejrychleji do
laboratoře.
Speciální podmínky: Oddělit od krevních elementů co nejrychleji.
Možnost doordinovat: 3 dny
Vyšetření -RUTINA: Denně
Vyšetření -STATIM: Nelze vyšetřit statimově
121
Fyziologické rozmezí:
Věk od
do
0D
99R
Dolní ref. mez
10,4
Horní ref. mez
16,4
Jednotka
µmol/l
122
15.4
Sérologická vyšetření
Sérologická vyšetření
Adenoviry
Laboratorní metodika:
Latexová aglutinace
Primární materiál:
Stolice
Odebírejte do:
Plastový kontejner
Možnost doordinovat:
Nelze
Vyšetření - RUTINA: Pondělí až pátek
Interpretace laboratorních nálezů:
Výsledky vydávány v kvalitativní podobě: Negativní, Pozitivní, Nespecifická aglutinace
Vzhledem k používané soupravě je toto vyšetření prováděno vždy spolu s vyšetřením na
rotaviry.
ASLO v séru
Laboratorní metodika:
Neutralizace
Primární materiál:
Krev venózní
Odebírejte do:
Plast s akcelerátorem srážení (Sarstedt - bílý uzávěr)
Možnost doordinovat:
Nelze
Vyšetření - RUTINA: Jednou týdně při dostatečném počtu vzorků
Vyšetření - STATIM: Nelze vyšetřit statimově
Interpretace laboratorních nálezů:
Negativní
< 200
Pozitivní
≥ 200
Jednotka
Titr m.j.
Borrelia sp.
Borrelia sp. v likvoru
Laboratorní metodika: Protilátky IgM, IgG - ELISA
Primární materiál:
Likvor
Odebírejte do:
Plast bez úpravy (Sarstedt - žlutý uzávěr)
Vyšetření - RUTINA: Jednou týdně při dostatečném počtu vzorků
Vyšetření - STATIM: Nelze vyšetřit statimově
Pro odhad intrathekální syntézy protilátek odeberte zároveň srážlivou krev na
vyšetření antiborreliálních protilátek a v séru i v likvoru požadujte vyšetření albuminu.
Borrelia sp. v punktátu
Laboratorní metodika: Protilátky IgM, IgG - ELISA
Primární materiál:
Punktát
Odebírejte do:
Plast s protisrážlivou úpravou, heparinát (Sarstedt - oranžový
123
uzávěr)
Vyšetření - RUTINA: Jednou týdně při dostatečném počtu vzorků
Vyšetření - STATIM: Nelze vyšetřit statimově
Borrelia sp. v séru - akreditované vyšetření
Laboratorní metodika:
Protilátky IgM, IgG - ELISA
Primární materiál:
Krev venózní
Odebírejte do:
Plast s akcelerátorem srážení (Sarstedt - bílý uzávěr)
Možnost doordinovat:
2 dny
Vyšetření - RUTINA: Jednou týdně při dostatečném počtu vzorků
Vyšetření - STATIM: Nelze vyšetřit statimově
Interpretace laboratorních nálezů:
Protiátky IgM, IgG
Negativní
< 12
Hraniční
12 -18
Pozitivní
> 18
Jednotka
U/ml
Borrelia sp. - konfirmace
Laboratorní metodika:
Protilátky IgM, IgG - WB
Primární materiál:
Krev venózní
Odebírejte do:
Plast bez úpravy (Sarstedt - žlutý uzávěr)
Možnost doordinovat:
2 dny
Vyšetření - RUTINA: Jednou týdně při dostatečném počtu vzorků
Vyšetření - STATIM: Nelze vyšetřit statimově
Interpretace laboratorních nálezů:
Výsledky vydávány v kvalitativní podobě: Negativní, Hraniční, Pozitivní
Výsledek vyšetření je doplněn slovním komentářem.
Cytomegalovirus (CMV)
Cytomegalovirus (CMV) IgG v séru - akreditované vyšetření
Laboratorní metodika:
EIA
Primární materiál:
Krev venózní
Odebírejte do:
Plast s akcelerátorem srážení (Sarstedt - bílý uzávěr)
Možnost doordinovat:
2 dny
Vyšetření - RUTINA: Podělí až pátek
Vyšetření - STATIM: Nelze vyšetřit statimově
124
Interpretace laboratorních nálezů:
Negativní
< 0,9
Hraniční
0,9 - <1,1
Pozitivní
≥ 1,1
Jednotka
index
Cytomegalovirus (CMV) IgM v séru - akreditované vyšetření
Laboratorní metodika:
EIA
Primární materiál:
Krev venózní
Odebírejte do:
Plast s akcelerátorem srážení (Sarstedt - bílý uzávěr)
Možnost doordinovat:
2 dny
Vyšetření - RUTINA: Podělí až pátek
Vyšetření - STATIM: Nelze vyšetřit statimově
Interpretace laboratorních nálezů:
Výsledky vydávány v kvalitativní podobě: Negativní, Hraniční, Pozitivní
Cytomegalovirus (CMV) - konfirmace
Laboratorní metodika:
Protilátky IgM, IgG - WB
Primární materiál:
Krev venózní
Odebírejte do:
Plast s akcelerátorem srážení (Sarstedt - bílý uzávěr)
Možnost doordinovat:
2 dny
Vyšetření - RUTINA: Jednou týdně - při dostatečném počtu vzorků
Vyšetření - STATIM: Nelze vyšetřit statimově
Interpretace laboratorních nálezů:
Výsledky vydávány v kvalitativní podobě: Negativní, Hraniční, Pozitivní
Výsledek vyšetření je doplněn slovním komentářem.
V případě primární infekce CMV dochází s pravděpodobností 25% opět k tvorbě
protilátek IgM u některých markerů již dříve prožité infekce EBV. Tyto hodnoty signalizují
falešnou pozitivitu EBV. Doporučujeme proto při odběru na vyšetření EBV současně
zadávat do žádanky vyšetření na CMV a naopak.
EBV/EA v séru
Laboratorní metodika: Protilátky IgG - EIA
Primární materiál:
Krev venózní
Odebírejte do:
Plast s akcelerátorem srážení (Sarstedt - bílý uzávěr)
Možnost doordinovat:
2 dny
Vyšetření - RUTINA: Jednou týdně - při dostatečném počtu vzorků
Vyšetření - STATIM: Nelze vyšetřit statimově
125
Interpretace laboratorních nálezů:
Negativní
< 10
Hraniční
10 - 15
Pozitivní
> 15
Jednotka
U/ml
EBV/EBNA IgG v séru - akreditované vyšetření
Laboratorní metodika:
EIA
Primární materiál:
Krev venózní
Odebírejte do:
Plast s akcelerátorem srážení (Sarstedt - bílý uzávěr)
Možnost doordinovat:
2 dny
Vyšetření - RUTINA: Jednou týdně - při dostatečném počtu vzorků
Vyšetření - STATIM: Nelze vyšetřit statimově
Interpretace laboratorních nálezů:
Negativní
< 1,5
Hraniční
1,5 - 3
Pozitivní
>3
Jednotka
U/ml
EBV/VCA v séru
Laboratorní metodika: Protilátky IgM, IgG - EIA
Primární materiál:
Krev venózní
Odebírejte do:
Plast s akcelerátorem srážení (Sarstedt - bílý uzávěr)
Možnost doordinovat:
2 dny
Vyšetření - RUTINA: Jednou týdně - při dostatečném počtu vzorků
Vyšetření - STATIM: Nelze vyšetřit statimově
Interpretace laboratorních nálezů:
IgM protilátky
Negativní
<9
Hraniční
9 - 13
Pozitivní
> 13
Jednotka
U/ml
Hraniční
7 - 11
Pozitivní
> 11
Jednotka
U/ml
IgG protilátky
Negativní
<7
Eriksonův test v séru
Laboratorní metodika:
Komplementfixační reakce (KFR)
Primární materiál:
Krev venózní
Odebírejte do:
Plast s akcelerátorem srážení (Sarstedt - bílý uzávěr)
Možnost doordinovat:
Nelze
Vyšetření - RUTINA: Pondělí až pátek
Vyšetření - STATIM: Nelze vyšetřit statimově
126
Interpretace laboratorních nálezů:
Negativní
< 1:80
Pozitivní
≥ 1:80
Jednotka
titr
Hepatitida A (HAV)
HAV celkové v séru - akreditované vyšetření
Laboratorní metodika:
EIA
Primární materiál:
Krev venózní
Odebírejte do:
Plast s akcelerátorem srážení (Sarstedt - bílý uzávěr)
Možnost doordinovat:
2 dny
Vyšetření - RUTINA: Pondělí až pátek
Vyšetření - STATIM: Nelze vyšetřit statimově
Interpretace laboratorních nálezů:
Negativní
< 0,9
Hraniční
0,9 - <1,1
Pozitivní
≥ 1,1
Jednotka
index
HAV IgM v séru - akreditované vyšetření
Laboratorní metodika:
EIA
Primární materiál:
Krev venózní
Odebírejte do:
Plast s akcelerátorem srážení (Sarstedt - bílý uzávěr)
Možnost doordinovat:
2 dny
Vyšetření - RUTINA: Pondělí až pátek
Vyšetření - STATIM: Nelze vyšetřit statimově
Interpretace laboratorních nálezů:
Výsledky vydávány v kvalitativní podobě: Negativní, Hraniční, Pozitivní
Hepatitida B (markery)
HBsAg v séru - akreditované vyšetření
Laboratorní metodika:
EIA
Primární materiál:
Krev venózní
Odebírejte do:
Plast s akcelerátorem srážení (Sarstedt - bílý uzávěr)
Možnost doordinovat:
2 dny
Vyšetření -RUTINA: Pondělí až pátek
Vyšetření -STATIM: Nelze vyšetřit statimově
Interpretace laboratorních nálezů:
Výsledky vydávány v kvalitativní podobě: Negativní, Pozitivní
127
Anti - HBc v séru
Laboratorní metodika:
EIA
Primární materiál:
Krev venózní
Odebírejte do:
Plast s akcelerátorem srážení (Sarstedt - bílý uzávěr)
Možnost doordinovat:
2 dny
Vyšetření -RUTINA: Pondělí až pátek
Vyšetření -STATIM: Nelze vyšetřit statimově
Interpretace laboratorních nálezů:
Výsledky vydávány v kvalitativní podobě: Negativní, Hraniční, Pozitivní
Anti - HBs v séru
Laboratorní metodika:
EIA
Primární materiál:
Krev venózní
Odebírejte do:
Plast s akcelerátorem srážení (Sarstedt - bílý uzávěr)
Možnost doordinovat:
2 dny
Vyšetření -RUTINA: Pondělí až pátek
Vyšetření -STATIM: Nelze vyšetřit statimově
Interpretace laboratorních nálezů:
Negativní
< 10
Pozitivní
≥ 10
Jednotka
mIU/ml
HBeAg v séru
Laboratorní metodika:
EIA
Primární materiál:
Krev venózní
Odebírejte do:
Plast s akcelerátorem srážení (Sarstedt - bílý uzávěr)
Možnost doordinovat:
2 dny
Vyšetření -RUTINA: Pondělí až pátek
Vyšetření -STATIM: Nelze vyšetřit statimově
Interpretace laboratorních nálezů:
Výsledky vydávány v kvalitativní podobě: Negativní, Pozitivní
Anti - HBe v séru
Laboratorní metodika:
EIA
Primární materiál:
Krev venózní
Odebírejte do:
Plast s akcelerátorem srážení (Sarstedt - bílý uzávěr)
Možnost doordinovat:
2 dny
Vyšetření -RUTINA: Pondělí až pátek
Vyšetření -STATIM: Nelze vyšetřit statimově
Fyziologické rozmezí:
128
Interpretace laboratorních nálezů:
Negativní
<1
Pozitivní
≥1
Jednotka
index
Anti – HBc IgM v séru
Laboratorní metodika:
EIA
Primární materiál:
Krev venózní
Odebírejte do:
Plast s akcelerátorem srážení (Sarstedt - bílý uzávěr)
Možnost doordinovat:
2 dny
Vyšetření -RUTINA: Pondělí až pátek
Vyšetření -STATIM: Nelze vyšetřit statimově
Interpretace laboratorních nálezů:
Negativní
< 9,99
Pozitivní
≥ 9,99
Jednotka
U/ml
U HBV budou negativní výsledky odesílány v časové odezvě nejpozději do 3 dnů. U
pozitivních hodnot HBsAg budou prováděna doplňková vyšetření těmito markery: anti
HBc, anti HBc IgM, HBeAg, anti HBe, anti HBs a výsledek opatřen komentářem
laboratoře. V takovém případě se časová odezva prodlouží o dobu nezbytnou pro tato
vyšetření. V případě pozitivity anti HBc budou současné provedena taková doplňková
vyšetření, která jsou nezbytná pro posouzení aktuálního stavu infekce.
Hepatitida C (HCV)
HCV v séru
Laboratorní metodika:
EIA
Primární materiál:
Krev venózní
Odebírejte do:
Plast s akcelerátorem srážení (Sarstedt - bílý uzávěr)
Možnost doordinovat:
2 dny
Vyšetření - RUTINA: Jednou týdně - při dostatečném počtu vzorků
Vyšetření - STATIM: Nelze vyšetřit statimově
Interpretace laboratorních nálezů:
Výsledky vydávány v kvalitativní podobě: Negativní, Pozitivní
Helicobacter pylori
Helicobacter pylori v séru - akreditované vyšetření
Laboratorní metodika: Protilátky IgA, IgG - EIA
Primární materiál:
Krev venózní
129
Odebírejte do:
Plast s akcelerátorem srážení (Sarstedt - bílý uzávěr)
Možnost doordinovat:
2 dny
Vyšetření - RUTINA: Jednou týdně - při dostatečném počtu vzorků
Vyšetření - STATIM: Nelze vyšetřit statimově
Interpretace laboratorních nálezů:
IgA protilátky
Negativní
< 20
Hraniční
20 - 30
Pozitivní
>30
Jednotka
U/ml
IgG protilátky
Negativní
< 0,9
Hraniční
0,9 - <1,1
Pozitivní
≥ 1,1
Jednotka
index
Helicobacter - konfirmace
Laboratorní metodika:
Protilátky IgA, IgG - WB
Primární materiál:
Krev venózní
Odebírejte do:
Plast s akcelerátorem srážení (Sarstedt - bílý uzávěr)
Možnost doordinovat:
2 dny
Vyšetření - RUTINA: Jednou týdně - při dostatečném počtu vzorků
Vyšetření - STATIM: Nelze vyšetřit statimově
Interpretace laboratorních nálezů:
Výsledky vydávány v kvalitativní podobě: Negativní, Hraniční, Pozitivní
Výsledek vyšetření je doplněn slovním komentářem.
Helicobacter ve stolici
Laboratorní metodika:
EIA
Primární materiál:
Stolice
Odebírejte do:
Plastový kontejner
Možnost doordinovat:
Nelze
Vyšetření - RUTINA:
Jednou týdně - při dostatečném počtu vzorků
Vyšetření - STATIM:
Nelze vyšetřit statimově
Interpretace laboratorních nálezů:
Výsledky vydávány v kvalitativní podobě: Negativní, Hraniční, Pozitivní
HIV 1,2 v séru - akreditované vyšetření
Laboratorní metodika:
EIA
130
Primární materiál:
Krev venózní
Odebírejte do:
Plast s akcelerátorem srážení (Sarstedt - bílý uzávěr)
Možnost doordinovat:
2 dny
Vyšetření - RUTINA: Jednou týdně - při dostatečném počtu vzorků
Vyšetření - STATIM: Nelze vyšetřit statimově
Interpretace laboratorních nálezů:
Výsledky vydávány v kvalitativní podobě: Negativní, Pozitivní (po konfirmaci)
V případě reaktivity bude vzorek konfirmován ve smluvní laboratoři. Doba odezvy se tak
prodlouží o dobu nezbytnou pro toto vyšetření.
Chlamydia
Chlamydia trachomatis - průkaz antigenu
Laboratorní metodika:
Imunofluorescence
Primární materiál:
Sekret
Odebírejte do:
Sklo mikroskopické podložní s teflonovým povrchem
Vyšetření - RUTINA: Pondělí až pátek
Vyšetření - STATIM: Nelze vyšetřit statimově
Interpretace laboratorních nálezů:
Výsledky vydávány v kvalitativní podobě: Negativní, Pozitivní
Chlamydia sp. v séru - akreditované vyšetření
Laboratorní metodika:
Rodově specifické protilátky IgA, IgG - EIA
Primární materiál:
Krev venózní
Odebírejte do:
Plast s akcelerátorem srážení (Sarstedt - bílý uzávěr)
Možnost doordinovat:
2 dny
Vyšetření - RUTINA: Jednou týdně při dostatečném počtu vzorků
Vyšetření - STATIM: Nelze vyšetřit statimově
Interpretace laboratorních nálezů:
IgA protilátky
Negativní
< 1:40
Pozitivní
≥1:50
Jednotka
titr
Pozitivní
≥ 1:100
Jednotka
titr
IgG protilátky
Negativní
< 1:90
131
Chlamydia - konfirmace
Laboratorní metodika:
Druhově specifické protilátky IgA, IgG - WB
Primární materiál:
Krev venózní
Odebírejte do:
Plast s akcelerátorem srážení (Sarstedt - bílý uzávěr)
Možnost doordinovat:
2 dny
Vyšetření - RUTINA: Jednou týdně při dostatečném počtu vzorků
Vyšetření - STATIM:
Nelze vyšetřit statimově
Interpretace laboratorních nálezů:
Výsledky vydávány v kvalitativní podobě: Negativní, Hraniční, Pozitivní
Výsledek vyšetření je doplněn slovním komentářem.
MOP
Laboratorní metodika:
Optická mikroskopie
Primární materiál:
Stěr
Odebírejte na:
2 ks podložních sklíček
Možnost doordinovat:
Nelze
Vyšetření - RUTINA: Pondělí až pátek
Interpretace laboratorních nálezů:
Přítomnost buněk a baktérií a jejich množství je hodnoceno křížky (+ - ++++).
Mycoplasma pneumoniae v séru
Laboratorní metodika:
Protilátky IgM, IgG - EIA
Primární materiál:
Krev venózní
Odebírejte do:
Plast s akcelerátorem srážení (Sarstedt - bílý uzávěr)
Možnost doordinovat:
2 dny
Vyšetření - RUTINA: Jednou týdně - při dostatečném počtu vzorků
Vyšetření - STATIM: Nelze vyšetřit statimově
Interpretace laboratorních nálezů:
IgM protilátky
Negativní
< 13
Hraniční
13 - 17
Pozitivní
>17
Jednotka
U/ml
IgG protilátky u dětí (do 15 let)
Negativní
< 10
Hraniční
10 - 15
Pozitivní
>15
Jednotka
U/ml
132
IgG protilátky u dospělých (nad 15 let)
Negativní
< 20
Hraniční
20 - 30
Pozitivní
>30
Jednotka
U/ml
Parazitologické vyšetření stolice
Laboratorní metodika:
Faustova metoda flotační, tlustý nátěr podle Kato
Primární materiál:
Stolice (velikost lískového oříšku)
Odebírejte do:
Plastový kontejner
Možnost doordinovat:
Nelze
V případě podezření na Enterobiosu proveďte současně odběr na vajíčka roupů
(lepex). Pro vyloučení falešné negativity doporučujeme opakovaný odběr
(nejméně 2x v rozmezí 3 dnů). Dodejte ihned do CL
Paul-Bunnellova reakce v séru
Laboratorní metodika: Hemaglutinace
Primární materiál:
Krev venózní
Odebírejte do:
Plast s akcelerátorem srážení (Sarstedt - bílý uzávěr)
Možnost doordinovat:
Nelze
Vyšetření - RUTINA: Pondělí až pátek
Vyšetření - STATIM: Nelze vyšetřit statimově
Interpretace laboratorních nálezů:
Negativní
< 1:80
Pozitivní
≥ 1:80
Jednotka
titr
Pneumoscreen – protilátky IgM
Laboratorní metodika:
Imunofluorescence
Primární materiál:
Krev venózní
Odebírejte do:
Plast s akcelerátorem srážení (Sarstedt - bílý uzávěr)
Vyšetření - RUTINA: Pondělí až pátek
Vyšetření - STATIM: Nelze vyšetřit statimově
Roup – mikroskopické vyšetření (lepex)
Laboratorní metodika:
Optická mikroskopie
Primární materiál:
Lepící páska na podložním skle s otiskem z perianálních kožních
řas
Vyšetření - RUTINA: Pondělí až pátek
133
Rotaviry
Laboratorní metodika:
Latexová aglutinace
Primární materiál:
Stolice
Odebírejte do:
Plastový kontejner
Možnost doordinovat:
Nelze
Vyšetření - RUTINA: Pondělí až pátek
Interpretace laboratorních nálezů:
Výsledky vydávány v kvalitativní podobě: Negativní, Pozitivní, Nespecifická aglutinace
Vzhledem k používané soupravě je toto vyšetření prováděno vždy spolu s vyšetřením na
adenoviry.
Respiratory Syncytial Virus (RSV) – průkaz antigenu
Laboratorní metodika:
Imunofluorescence
Primární materiál:
Stěr na tampón v transportní půdě
Možnost doordinovat:
Nelze
Vyšetření - RUTINA: Pondělí až pátek
Vyšetření - STATIM: Nelze vyšetřit statimově
Interpretace laboratorních nálezů:
Výsledky vydávány v kvalitativní podobě: Negativní, Pozitivní
Toxoplasma gondii
Toxoplasma gondii v séru - akreditované vyšetření (ve třídě IgG a IgM)
Laboratorní metodika:
Protilátky IgA, IgE, IgM, IgG - EIA
Primární materiál:
Krev venózní
Odebírejte do:
Plast s akcelerátorem srážení (Sarstedt - bílý uzávěr)
Možnost doordinovat:
2 dny
Vyšetření - RUTINA: Pondělí až pátek
Vyšetření -STATIM: Nelze vyšetřit statimově
Interpretace laboratorních nálezů:
Protilátky IgM
Výsledky vydávány v kvalitativní podobě: Negativní, Hraniční, Pozitivní
Protilátky IgG
Negativní
< 6,5
Hraniční
6,5 - <8
Pozitivní
≥8
Jednotka
IU/ml
Negativní hodnoty < 6,5 IU/ml, jsou vydávány v kvalitativní podobě.
V případě hraničních nebo pozitivních hodnot IgM, laboratoř provede doplňková
vyšetření na přítomnost protilátek IgA a IgE pro celkové posouzení současného
stavu infekce Toxoplasmosou.
134
Protilátky IgA, IgE
Výsledky vydávány v kvalitativní podobě: Negativní, Hraniční, Pozitivní
Toxoplasma gondii – celkové protilátky
Laboratorní metodika:
Imunofluorescence
Primární materiál:
Krev venózní
Odebírejte do:
Plast s akcelerátorem srážení (Sarstedt - bílý uzávěr)
Možnost doordinovat:
2 dny
Vyšetření - RUTINA: Jednou týdně při dostatečném počtu vzorků
Vyšetření - STATIM: Nelze vyšetřit statimově
Interpretace laboratorních nálezů:
Negativní
< 1:4
Pozitivní
≥ 1:4
Jednotka
titr
Negativní hodnoty < 1:4, jsou vydávány v kvalitativní podobě.
Toxocara canis v séru
Primární materiál:
Krev venózní
Odebírejte do:
Plast s akcelerátorem srážení (Sarstedt - bílý uzávěr)
Možnost doordinovat:
Nelze
Vyšetření - RUTINA: Jednou týdně - při dostatečném počtu vzorků
Vyšetření - STATIM: Nelze vyšetřit statimově
Interpretace laboratorních nálezů:
Výsledky vydávány v kvalitativní podobě: Negativní, Hraniční, Pozitivní
V případě hraničních a pozitivních nálezů je výsledek doplněn hodnocením indexu
avidity protilátek.
Treponema pallidum v séru
Laboratorní metodika:
TPHA, RRR
Primární materiál:
Krev venózní
Odebírejte do:
Plast s akcelerátorem srážení (Sarstedt - bílý uzávěr)
Možnost doordinovat:
2 dny
Vyšetření - RUTINA: Pondělí až pátek
Vyšetření - STATIM: Nelze vyšetřit statimově
Interpretace laboratorních nálezů:
TPHA
Negativní
< 0,9
Pozitivní
≥ 1,1
Jednotka
index
135
RRR
Negativní
< 1:2
Pozitivní
≥ 1:2
Jednotka
titr
Negativní hodnoty <1:2 jsou vydávány v kvalitativní podobě.
Yers. enterocolitica v séru
Laboratorní metodika:
Hemaglutinace
Primární materiál:
Krev venózní
Odebírejte do:
Plast s akcelerátorem srážení (Sarstedt - bílý uzávěr)
Možnost doordinovat:
2 dny
Vyšetření - RUTINA: Pondělí až pátek
Vyšetření - STATIM: Nelze vyšetřit statimově
Interpretace laboratorních nálezů:
Negativní
< 1:80
15.5
Pozitivní
≥ 1:80
Jednotka
titr
Bloky vyšetření (vyšetření obsahující více metod)
Buněčná imunita – CD znaky
V krvi
Primární materiál:
Krev venózní
Odebírejte do:
Sklo, plast s protisrážlivou přísadou-EDTA (Sarstedt-růžový
uzávěr)
Příprava pacienta: Vzorek uchovávat při pokojové teplotě
Nutné klinické info: Vzorek nutno dodat do 13:00 v den odběru.
Možnost doordinovat: Nelze
Vyšetření -RUTINA: Pondělí až pátek
Vyšetření -STATIM: Nelze vyšetřit statimově
Buňky CD3+
Kód v NČLP:
04721
Fyziologické rozmezí:
Věk od
do
0D
11M 30D
11M 30D
6R 363D
6R 363D
17R 360D
17R 360D
99R
Dolní ref. mez
58
62
66
59
Horní ref. mez
67
69
76
84
Jednotka
136
Buňky CD3+/CD4+
Kód v NČLP:
06614
Fyziologické rozmezí:
Věk od
do
0D
11M 30D
11M 30D
6R 363D
6R 363D
17R 360D
17R 360D
99R
Buňky CD3+/CD8+
Kód v NČLP:
Dolní ref. mez
36
30
33
25
Horní ref. mez
50
40
41
59
Jednotka
Dolní ref. mez
18
25
27
19
Horní ref. mez
25
32
35
48
Jednotka
Dolní ref. mez
1,5
1,0
1,1
1,0
Horní ref. mez
2,9
1,6
1,4
1,5
Jednotka
1
1
1
1
Dolní ref. mez
19
21
12
6
Horní ref. mez
31
28
22
22
Jednotka
06632
Fyziologické rozmezí:
Věk od
do
0D
11M 30D
11M 30D
6R 363D
6R 363D
17R 360D
17R 360D
99R
Buňky CD4+/CD8+
Kód v NČLP:
06728
Fyziologické rozmezí:
Věk od
do
0D
1R
1R
7R
7R
18R
18R
99R
Buňky CD19+
Kód v NČLP:
06314
Fyziologické rozmezí:
Věk od
do
0D
11M 30D
11M 30D
6R 363D
6R 363D
17R 360D
17R 360D
99R
Buňky NK
Kód v NČLP:
03795
137
Fyziologické rozmezí:
Věk od
do
0D
11M 30D
6R 363D
17R 360D
17R 360D
99R
Dolní ref. mez
8
9
6
Horní ref. mez
17
16
30
Jednotka
V bronchoalveolární laváži - BAL
Primární materiál:
BAL
Odebírejte do:
Plast bez úpravy
Možnost doordinovat:
nelze
Vyšetření -RUTINA: Každou středu do 10:00 hod, jinak pouze po telefonické domluvě
na čísle 554 690 310 (Mgr. Lucie Roubalová)
Vyšetření -STATIM: Nelze vyšetřit statimově
Vyšetření:
Buňky CD3+
Buňky CD4+
Buňky CD8+
IRI – CD4+/CD8+
% lymfocytů v BAL
Krevní plyny, pH a oximetrie – ABR
Kód v NČLP:
20661
Vyšetření -RUTINA: Denně
Vyšetření -STATIM: Denně, 24 hodin
- HCO3 stand.
Kód v NČLP:
05015
- Base excess(krve)
Kód v NČLP:
01093
Fyziologické rozmezí:
Věk od
do
0D
1D
2D
5D
6D
3R
3R
4R
4R
99R
Dolní ref. mez
-7,5
-3,4
-3,4
-3
-2,5
Horní ref. mez
-0,5
2,3
2,3
2,5
2,5
Jednotka
mmol/l
mmol/l
mmol/l
mmol/l
mmol/l
- Celková koncentrace kyslíku v plné krvi (ABR)
Kód v NČLP:
05036
138
- HCO3akt.
Kód v NČLP:
05014
- Karbonylhemoglobin
Kód v NČLP:
03315
- Methemoglobin
Kód v NČLP:
03392
- Oxid uhličitý (celkový)
Kód v NČLP:
08563
Fyziologické rozmezí:
Věk od
do
F 0D
99R
M 0D
99R
Dolní ref. mez
21
23
Horní ref. mez
25
27
Jednotka
mmol/l
mmol/l
Dolní ref. mez
0,94
Horní ref. mez
0,98
Jednotka
%
Dolní ref. mez
4
4,4
4,4
4,4
4,4
4,8
Horní ref. mez
7,3
6
5,3
5,5
5,65
5,9
Jednotka
kPa
kPa
kPa
kPa
kPa
kPa
- Oxyhemoglobin
Kód v NČLP:
09575
Fyziologické rozmezí:
Věk od
do
0D
99R
- pCO2
Kód v NČLP:
02645
Fyziologické rozmezí:
Věk od
do
0D
1D
2D
5D
6D
1R
1R
3R
3R
14R
14R
99R
- pH
Kód v NČLP:
02657
139
Fyziologické rozmezí:
Věk od
do
0D
1D
2D
5D
6D
1R
1R
14R
14R
99R
Dolní ref. mez
7,22
7,3
7,32
7,33
7,36
Horní ref. mez
7,414
7,42
7,43
7,435
7,44
Jednotka
-
Dolní ref. mez
7,6
9,3
10,8
9,9
Horní ref. mez
9,2
11,4
12,7
14,4
Jednotka
kPa
kPa
kPa
kPa
- pO2
Kód v NČLP:
02693
Fyziologické rozmezí:
Věk od
do
0D
1M
1M
1R
1R
15R
15R
99R
Toxikologický screening
Primární materiál:
Moč
Odebírejte do:
Plast bez úpravy (Sarstedt - žlutý uzávěr)
Možnost doordinovat:
2 dny
Vyšetření - RUTINA: Pondělí až pátek
Vyšetření - STATIM: Denně
- Amfetamin - tox. screening
Kód v NČLP:
11450
- Barbituráty - tox. screening
Kód v NČLP:
11524
- Benzodiazepiny - tox. screening
Kód v NČLP:
11526
- Fencyklidin - tox.screening
Kód v NČLP:
11587
- Kanabinoidy-tox. screening
Kód v NČLP:
11535
- Kokain - tox. screening
Kód v NČLP:
11541
140
- Metadon - tox. screening
Kód v NČLP:
11579
- Metamfetamin - tox. screening
Kód v NČLP:
11577
- Opiáty - tox. screening
Kód v NČLP:
11585
- Propoxyfen - tox. screening
Kód v NČLP:
11595
- MDMA(Extáze) - tox. screening
Kód v NČLP:
31632
- Tricyklická antidepresiva - tox. screening
Kód v NČLP:
15.6
11617
Výpočtové testy
Index voln. testosteronu v séru
Kód v NČLP:
Primární materiál:
Příprava pacienta:
07301
Krev venózní
Vypočítáno z hladiny testosteronu a SHBG
Fyziologické rozmezí:
Věk od
do
F 0D
99R
M 0D
99R
Dolní ref. mez
0
15
Horní ref. mez
8,5
95
Jednotka
Index volných lehkých řetězců kapa/lambda v séru
Primární materiál:
Krev venózní
Odebírejte do:
Plast s akcelerátorem srážení
Možnost doordinovat:
2 dny
Vyšetření -RUTINA: Pondělí až pátek
Fyziologické rozmezí:
Věk od
do
0D
99R
Dolní ref. mez
1,3
(Sarstedt - bílý uzávěr)
Horní ref. mez
2,6
Jednotka
141
Clearance
- bezsolutové vody (výpočet)
Kód v NČLP:
01452
Fyziologické rozmezí:
Věk od
do
0D
99R
Dolní ref. mez
-0,027
Horní ref. mez
-0,007
Jednotka
ml/s
Dolní ref. mez
0,08
Horní ref. mez
0,25
Jednotka
ml/s
Kód v NČLP:
01449
Fyziologické rozmezí:
Věk od
do
Dolní ref. mez
0D
2D
0,08
2D
1T
0,28
1T
2T
0,58
2T
6M
0,58
6M
1R
1,05
1R
10R
1
10R
20R
1,5
20R
40R
1,3
40R
50R
1,25
50R
60R
1,15
60R
99R
1,1
Horní ref. mez
0,13
0,33
0,75
1,52
1,52
2,2
2,3
2,5
2,2
2
1,9
Jednotka
ml/s
ml/s
ml/s
ml/s
ml/s
ml/s
ml/s
ml/s
ml/s
ml/s
ml/s
Horní ref. mez
0,017
Jednotka
ml/s
- K+ (výpočet)
Kód v NČLP:
01453
Fyziologické rozmezí:
Věk od
do
0D
99R
- kreatininu
- Na+ (výpočet)
Kód v NČLP:
01454
Fyziologické rozmezí:
Věk od
do
0D
99R
Dolní ref. mez
0,008
142
- osmolální (výpočet)
Kód v NČLP:
01455
Fyziologické rozmezí:
Věk od
do
0D
99R
Dolní ref. mez
0
Horní ref. mez
0,05
Jednotka
ml/s
Dolní ref. mez
0,004
Horní ref. mez
0,012
Jednotka
1
Dolní ref. mez
0,04
Horní ref. mez
0,19
Jednotka
1
Dolní ref. mez
0
Horní ref. mez
0,035
Jednotka
1
Dolní ref. mez
0,01
Horní ref. mez
0,02
Jednotka
1
Frakční exkrece
- Na+ (výpočet)
Kód v NČLP:
01792
Fyziologické rozmezí:
Věk od
do
0D
99R
- K+ (výpočet)
Kód v NČLP:
01791
Fyziologické rozmezí:
Věk od
do
0D
99R
- osmolál. (výp.)
Kód v NČLP:
01793
Fyziologické rozmezí:
Věk od
do
0D
99R
- vody (výpočet)
Kód v NČLP:
01790
Fyziologické rozmezí:
Věk od
do
0D
99R
Kód v NČLP:
20667
Albuminový index Csf/S (výpočet)
Kód v NČLP:
03686
143
Fyziologické rozmezí:
Věk od
do
0D
99R
Dolní ref. mez
0
Horní ref. mez
8
Jednotka
IgG – syntéza intrathekální (výpočet)
Kód v NČLP:
08820
Odpad drénem
- Cl drénem
Kód v NČLP:
05185
- K+ drénem
Kód v NČLP:
05252
- Na drénem
- glukosy drénem
Kód v NČLP:
05242
Odpad močí
- Albuminu močí (albuminurie, mikroalbuminurie)
Kód v NČLP:
Materiál:
00476
Plast bez úpravy – Sarstedt – bílá zkumavka
- sběr moči za 24 hodin
- časovaný sběr (za 4 hodiny nebo přes noc)
- náhodný vzorek (nejlépe druhá ranní moč)
Příprava pacienta:
S úplným vyloučením fyzické námahy
Možnost doordinovat : 3 dny
Fyziologické rozmezí:
Věk od
do
0D
99R
Dolní ref. mez
0
Horní ref. mez
20
Jednotka
μg/min
Rozhodovací kritéria České diabetologické společnosti:
Normální exkrece Mikroalbumimurie
Proteinurie
Sběr moči
< 30
30 - 299 mg/d
≥ 300 mg/d (0,3 g/d)
Náhodný vzorek
< 2,8
2,8 - 22,8
> 22,8
kreatininu
Časovaný vzorek < 20
20 -199
≥ 200
Jednotka
mg/d
μg/mmol
μg/min
144
- Anorg. fosfátu močí (výpočet)
Kód v NČLP:
02614
Fyziologické rozmezí:
Věk od
do
0D
3M
3M
6M
6M
1R
1R
15R
15R
99R
Dolní ref. mez
1,2
1,3
0,8
0,7
1,5
Horní ref. mez
2,3
2,1
1,6
1,5
15
Jednotka
mmol/d
mmol/d
mmol/d
mmol/d
mmol/d
Dolní ref. mez
Horní ref. mez
0,07
0,12
0,13
Jednotka
g/d
g/d
g/d
Dolní ref. mez
0,5
0,5
0,6
Horní ref. mez
2,5
4,0
5,5
Jednotka
mmol/d
mmol/d
mmol/d
Dolní ref. mez
2
22
51
120
Horní ref. mez
10
73
131
260
Jednotka
µmol/d
µmol/d
µmol/d
µmol/d
- bílkovin močí
Kód v NČLP:
02753
Fyziologické rozmezí:
Věk od
do
0D
12R
12R
15R
15R
99R
- Ca (výpočet)
Kód v NČLP:
01220
Fyziologické rozmezí:
Věk od
do
0D
1M
1M
15R
15R
99R
- Cl močí (výpočet)
Kód v NČLP:
01427
Fyziologické rozmezí:
Věk od
do
0D
1R
1R
7R
7R
14R
14R
99R
- Cu močí
Kód v NČLP:
11545
145
Fyziologické rozmezí:
Věk od
do
0D
99R
Dolní ref. mez
0,24
Horní ref. mez
0,9
Jednotka
µmol/d
- glukózy močí (výpočet)
Kód v NČLP:
:
01895
Pro přepočet z mmol/d na dříve používané g/d vynásobte hodnotu faktorem 0,18.
Fyziologické rozmezí:
Věk od
do
0D
99R
Dolní ref. mez
0
Horní ref. mez
1,5
Jednotka
mmol/d
Dolní ref. mez
5
15
20
40
Horní ref. mez
25
40
60
90
Jednotka
mmol/d
mmol/d
mmol/d
mmol/d
Dolní ref. mez
4,4
8,8
14
4,5
Horní ref. mez
8,8
11,5
25,5
18
Jednotka
mmol/d
mmol/d
mmol/d
mmol/d
- K+ močí (výpočet)
Kód v NČLP:
02265
Fyziologické rozmezí:
Věk od
do
0D
1M
1M
1R
1R
15R
15R
99R
- kreatininu močí (výpočet)
Kód v NČLP:
01508
Fyziologické rozmezí:
Věk od
do
0D
4T
4T
1R
11M 30D
14R 361D
16R
99R
- kys. vanilmandlová
Kód v NČLP:
03127
146
Fyziologické rozmezí:
Věk od
do
0D
2T
2T
2M
2M
6M
6M
1R
1R
5R
5R
10R
10R
15R
15R
99R
Dolní ref. mez
0
0
0
0
0
0
0
0
Horní ref. mez
5
8
10
12
15
23
32
40
Jednotka
µmol/d
µmol/d
µmol/d
µmol/d
µmol/d
µmol/d
µmol/d
µmol/d
Horní ref. mez
55
Jednotka
μmol/d
Dolní ref. mez
1
Horní ref. mez
4,5
Jednotka
Dolní ref. mez
0
Horní ref. mez
300
Jednotka
nmol/den
Dolní ref. mez
0,8
1,2
1,2
Horní ref. mez
1,6
8,2
12
Jednotka
mmol/d
mmol/d
mmol/d
- kyselina 5-hydroxyindoloctová
Kód v NČLP:
00030
Fyziologické rozmezí:
Věk od
do
0D
99R
Dolní ref. mez
0
- kyseliny močové močí (výp.)
Kód v NČLP:
03072
Fyziologické rozmezí:
Věk od
do
0D
99R
- kortizolu močí
Kód v NČLP:
13274
Fyziologické rozmezí:
Věk od
do
0R
99R
- Mg močí
Kód v NČLP:
03957
Fyziologické rozmezí:
Věk od
do
0D
1R
1R
15R
15R
99R
147
- Na močí
Kód v NČLP:
02499
Fyziologické rozmezí:
Věk od
do
0D
6M
6M
1R
1R
7R
7R
14R
14R
99R
- urea močí
Fyziologické rozmezí:
Věk od
do
0D
1T
1T
4T
4T
1R
1R
15R
15R
99R
Dolní ref. mez
1
10
20
50
100
Horní ref. mez
10
30
60
120
260
Jednotka
mmol/d
mmol/d
mmol/d
mmol/d
mmol/d
Dolní ref. mez
2,5
10
33
67
330
Horní ref. mez
3,3
17
67
333
580
Jednotka
mmol/d
mmol/d
mmol/d
mmol/d
mmol/d
Odpad sondou
Kód v NČLP:
Primární materiál:
Odebírejte do:
Vyšetření -RUTINA:
Vyšetření -STATIM:
12455
Tekut. (Sonda)
Plast bez úpravy (Sarstedt - žlutý uzávěr)
Denně
Denně, 24 hodin
- Na (odpad sondou)
Kód v NČLP:
12480
- K -odpad sondou (výpočet)
Kód v NČLP:
12464
- Cl (odpad sondou)
Deoxypyridinolin volný/kreatinin
Kód v NČLP:
06970
Fyziologické rozmezí:
Věk od
do
F 0R
99R
M 0R
99R
Dolní ref. mez
3
2,3
Horní ref. mez
7,4
5,4
Jednotka
DPD/mmol KREA
DPD/mmol KREA
148
PSA - podíl volné frakce v séru
Kód v NČLP:
Primární materiál:
Příprava pacienta:
05117
Krev venózní
Vypočítáno z hladiny PSA a fPSA
Fyziologické rozmezí:
Věk od
do
M 0D
99R
Dolní ref. mez
16
Horní ref. mez
50
Jednotka
TIBC – vazebná kapacita železa
Primární materiál:
Příprava pacienta:
Krev venózní
Vypočítáno z hladiny transferinu
Fyziologické rozmezí:
Věk od
do
0D
99R
Dolní ref. mez
44
Horní ref. mez
77
Jednotka
149
15.7
Funkční testy
oGTT
Kód v NČLP:
Primární materiál:
Odebírejte do:
Spec. podmínky:
20797
Krev žilní
Plast s přísadou NaF a EDTA
(Sarstedt – žlutý uzávěr)
První odběr na lačno, potom podání 75 g glukózy, druhý odběr po
2 hodinách od podání
Vyšetření -RUTINA: Denně, včetně odběrů pouze v pracovní době odběrové místnosti
Glukózový profil
Primární materiál:
Odebírejte do:
Spec. podmínky:
Vyšetření -RUTINA:
Vyšetření -STATIM:
Krev kapilární
Plast bez úpravy (Eppendorf)
viz kapitola 6.2.4 Kapilární odběr
Denně
Denně, 24 hodin
Resorbční křivka železa
Kód v NČLP:
Primární materiál:
Odebírejte do:
Příprava pacienta:
Speciální podmínky:
20810
Krev venózní
Plast s akcelerátorem srážení
(Sarstedt - bílý uzávěr)
Pacient musí být na lačno.
První odběr (Fe1) je na lačno před podáním preparátu (může být
použit i pro vyšetření ostatních analytů). Poté aplikujte preparát (4
tablety s obsahem 100 mg prvkového Fe, doporučujeme
přípravek Ferronat retard event. Sorbifer durules). Další odběr
proveďte 2 hod po podání preparátu (Fe2) a nakonec proveďte
odběr 4 hod po podání preparátu(Fe3).
Zkumavky řádně označte Fe1(čas),Fe2(čas),Fe3(čas)
Vyšetření -RUTINA: Pondělí až pátek
Vyšetření -STATIM: Nelze vyšetřit statimově
Kortizol – profil
Primární materiál:
Krev venózní
Odebírejte do:
Plast s akcelerátorem srážení
(Sarstedt - bílý uzávěr)
Možnost doordinovat:
Nelze
Vyšetření -RUTINA: Pondělí až pátek
Vyšetření -STATIM: Nelze vyšetřit statimově
Nutné klinické info.: Na zkumavku vyznačit čas odběru
150
16.
Seznam zkratek
CL
EDTA
IČP
IFA
M
MKN
MZ ČR
NČLP
PCR
WB
UZ
F
Centrální laboratoř
Kyselina etylendiamintetraoctová
Identifikační číslo pracoviště
Imunofluorescenční stanovení
Muž
Mezinárodní klasifikace nemocí
Ministerstvo zdravotnictví České republiky
Národní číselník laboratorních položek
Polymerázová řetězová reakce
Westernblot
Ultrazvuk
Žena
151
17.
Přílohy
17.1
Centrální žádanka
Centrální žádanka- líc
152
Centrální žádanka – rub
153
17.2
24 hodinový sběr moče
Vážená paní, vážený pane,
abychom mohli posoudit Váš zdravotní stav, potřebujeme znát výdej některých látek
močí. K tomu potřebujeme, abyste sbíral po dobu 24 hodin svou moč. Postupujte prosím
podle následujících pokynů:
Moč sbírejte od 06:00 hodin, kdy se vymočte naposledy do záchodu (NIKOLI DO LAHVE
!) a teprve od této doby sbírejte veškerou další moč (i při stolici) do lahve označené I. Po
naplnění této lahve se pokračuje ve sběru moče do lahve označené II. Po 24 hodinách
se další den ráno opět v 06:00 vymočte do láhve naposledy.
Léky užívejte bez přerušení podle pokynů lékaře po celou dobu sběru moče.
Během sběru se stravujte jako dosud. Příjem tekutin by měl být cca 2 l za 24 hodin.
Pokud vypijete více, použijte ke sběru moče další láhve (III a více).
Láhve s močí uchovávejte během sběru v lednici nebo alespoň na chladném místě.
Žádanku a všechny láhve přineste v den ukončení sběru!
154
17.3
Odběr středního proudu moče - ženy
Umyjte si ruce mýdlem a vodou a osušte je. Vezměte nádobku na odběr moče
na toaletu. Nedotýkejte se vnitřku nádobky prsty. Sedněte si na toaletu a omyjte si
pohlavní orgán včetně ústí močové trubice tekoucí vlažnou vodou nebo vlhkým
papírovým ubrouskem bez použití dezinfekčních prostředků. Osušte se. Při močení
nechejte první část moče odtéci do mísy a teprve střední část zachyťte do nádobky.
Zbytek moče vymočte opět do mísy. Po vymočení osušte vnější povrch nádobky (pokud
došlo k jeho znečistění), uzavřete víko nebo přelijte obsah do zkumavky, požadují-li to
instrukce. Popište štítek svým jménem a rodným číslem nebo údaje zkontrolujte, pokud
jsou předtištěny. Připište dobu odběru vzorku moče. Postupujte dále podle zadaných
pokynů lékaře či laboratoře.
155
17.4
Odběr středního proudu moče - muži
Umyjte si ruce mýdlem a vodou a osušte je. Vezměte nádobku na odběr moče
na toaletu. Nedotýkejte se vnitřku nádobky prsty. Přehrňte předkožku penisu (je-li třeba)
a omyjte ústí močové trubice tekoucí vlažnou vodou a vlhkým papírovým ubrouskem bez
použití desinfekčních prostředků. Osušte se. Při močení nechejte první část moče odtéci
do mísy a teprve střední část zachyťte do nádobky. Zbytek moče vymočte opět do mísy.
Po vymočení osušte vnější povrch nádobky (pokud došlo k jeho znečistění), uzavřete
víko nebo přelijte obsah do zkumavky, požadují-li to instrukce. Popište štítek svým
jménem a rodným číslem nebo údaje zkontrolujte, pokud jsou předtištěny. Připište dobu
odběru vzorku moče. Postupujte dále podle zadaných pokynů lékaře či laboratoře.
156
17.5
Datum použitelnosti odběrovek na glykemie
Barva odběrovek (ependorfek)
žlutá
zelená
červená
Datum platnosti od - do
15.6.2009 – 30.11.2009
15.11.2009 – 30.4.2010
15.4.2010 – 30.9.2010
157
Obsah
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Statut laboratoře....................................................................................................... 2
Politika kvality........................................................................................................... 3
Personální obsazení, přehled pracovišť................................................................... 4
Novinky oproti minulému vydání příručky ................................................................ 6
Jak žádat vyšetření .................................................................................................. 6
5.1
Centrální žádanka ....................................................................................... 6
5.1.1
Jak vyplnit centrální žádanku ................................................................. 7
5.2
Speciální žádanky ....................................................................................... 7
5.2.1
Prenatální screening v I trimestru .......................................................... 7
5.2.2
Prenatální screening v II trimestru ......................................................... 8
5.2.3
Krevní preparáty..................................................................................... 8
5.2.4
Ostatní žádanky (nedistribuuje CL)........................................................ 8
Jak a jaká vyšetření lze doordinovat ........................................................................ 9
6.1
Telefonická doordinávka.............................................................................. 9
6.2
Doordinování pomocí žádanky .................................................................... 9
Pravidla pro odběr biologického materiálu ............................................................... 9
7.1
Výběr odběrového materiálu ....................................................................... 9
7.2
Hygienická pravidla odběru ......................................................................... 9
7.3
Identifikace vzorku..................................................................................... 11
7.4
Postup a zásady odběrů............................................................................ 11
7.4.1
Odběr venózní krve.............................................................................. 11
7.4.1.1
Plná krev, nesrážlivá krev, plazma ................................................. 12
7.4.1.2
Srážlivá krev, sérum ....................................................................... 13
7.4.2
Odběr kapilární krve............................................................................. 13
7.4.2.1
Kapilární odběr periferní krve pro stanovení glukózy (glykémie).... 13
7.4.2.2
Kapilární odběr na krevní plyny a ionizovaný vápník – „ASTRUP“ 13
7.4.3
Nejčastější zdroje chyb při odběru krve ............................................... 13
7.4.3.1
Chyby při přípravě nemocného....................................................... 13
7.4.3.2
Chyby způsobené nesprávným použitím turniketu při odběru........ 14
7.4.3.3
Chyby vedoucí k hemolýze vzorku ................................................. 14
7.4.3.4
Chyby při adjustaci, skladování a transportu .................................. 14
7.4.4
Odběr moče – nativní vzorek moče .................................................... 14
7.4.4.1
Střední proud moče ........................................................................ 15
7.4.4.2
První proud moče ........................................................................... 15
7.4.4.3
Vzorek moče po jednorázové katetrizaci ........................................ 15
7.4.4.4
Vzorek moče z permanentního katetru........................................... 16
7.4.4.5
Moč ze suprapubické punkce ......................................................... 17
7.4.4.6
Moč z odběrových sáčků ................................................................ 17
7.4.4.7
Urostomie ....................................................................................... 17
7.4.4.8
Vzorky pro lokalizaci místa IMC...................................................... 17
7.4.4.9
Časový sběr moče - sbíraná moč ................................................... 17
7.4.5
Odběr punktátu .................................................................................... 18
7.4.6
Odběr likvoru........................................................................................ 18
7.5
Jaké množství je nutno odebírat................................................................ 18
Nepřijetí materiálu a odmítnutí vyšetření ............................................................... 19
Skladování a likvidace použitého odběrového materiálu a vzorků ........................ 19
158
9.1
Skladování vyšetřených vzorků v CL pro potřeby opakovaných vyšetření 19
9.2
Likvidace použitého odběrového materiálu - pracoviště mimo SZZ Krnov 20
9.3
Likvidace použitého odběrového materiálu - pracoviště pod správou SZZ
Krnov
20
10.
Výsledky – výsledková zpráva........................................................................... 21
10.1
Výsledková zpráva (list)............................................................................. 21
10.2
Tištěné výsledkové zprávy – výsledkové listy ........................................... 21
10.3
Elektronický přenos dat ............................................................................. 21
10.4
Ochrana dat v CL ...................................................................................... 21
10.5
Změny výsledkových zpráv ....................................................................... 22
10.6
Hlášení kritických výsledků........................................................................ 22
10.7
Vzájemná komunikace .............................................................................. 23
10.7.1
Způsob řešení stížností........................................................................ 24
10.7.2
Klinické konzultace, pomoc při výběru dostupných vyšetření .............. 24
11.
Nejistota měření ................................................................................................ 24
12.
Doba odezvy...................................................................................................... 25
13.
Systém managementu kvality v CL ................................................................... 30
14.
Vyšetřování smluvními laboratořemi ................................................................. 30
15.
Seznam metod .................................................................................................. 31
15.1
Seznam statimových metod ...................................................................... 31
15.2
Seznam akreditovaných vyšetření............................................................. 32
15.3
Abecední seznam vyšetřovaných metod................................................... 37
15.4
Sérologická vyšetření .............................................................................. 123
Sérologická vyšetření ............................................................................................... 123
15.5
Bloky vyšetření (vyšetření obsahující více metod) .................................. 136
15.6
Výpočtové testy ....................................................................................... 141
15.7
Funkční testy ........................................................................................... 150
16.
Seznam zkratek ............................................................................................... 151
17.
Přílohy.............................................................................................................. 152
17.1
Centrální žádanka ................................................................................... 152
17.2
24 hodinový sběr moče ........................................................................... 154
17.3
Odběr středního proudu moče - ženy...................................................... 155
17.4
Odběr středního proudu moče - muži...................................................... 156
17.5
Datum použitelnosti odběrovek na glykemie ........................................... 157
159

Podobné dokumenty

2201001 Laboratorní příručka pro odběry 1/188 1

2201001 Laboratorní příručka pro odběry 1/188 1 ov ení dodržení všech omezení p ed odb rem dotazem u pacienta, seznámení pacienta s postupem odb ru, zajišt ní vhodné polohy pro odb r, pacient by nem l být p ed odb rem násiln probuzen, b hem odb ...

Více

Profil vedlejší specializace

Profil vedlejší specializace Zakládání podnikání Cíl vedlejší specializace a výsledky učení Vedlejší specializace je určena pro studenty všech fakult Vysoké školy ekonomické v Praze, kteří již podnikají nebo jsou odhodlaní v b...

Více

zde. - Nakladatelství GEUM

zde. - Nakladatelství GEUM chlapci: dívky 1:8) (Yağci et al. 2008). V dospělosti postihuje převážně mladé muže, kuřáky cigaret s maximem výskytu od 20 do 40 let věku (Tazi et al. 2006). I zdraví kuřáci však mají vyšší počet...

Více

Seznam vyšetření biochemie a hematologie

Seznam vyšetření biochemie a hematologie PODMÍNKY ODBĚRU: 1. Způsob odběru: venózní odběr krve do červené zkumavky = srážlivá krev 2. Stabilita odebraného vzorku: Sérum (plazma)  stabilita 2 týdny při 4 – 8 °C, 2 roky při -20 °C Sbíraná ...

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka Vyšetření prováděná na mikrobiologickém oddělení řeší problémy vyvolané celou řadou mikroorganismů náležejících do rozdílných taxonomických skupin. Kromě přesné identifikace původce a ověření jeho ...

Více

laboratorní příručka - Nemocnice Neratovice

laboratorní příručka - Nemocnice Neratovice Postup při chybné nebo neúplné identifikaci pacienta na žádance ........................................................................ 23

Více