mezinárodní magazín o moderním plošném

Komentáře

Transkript

mezinárodní magazín o moderním plošném
MEZINÁRODNÍ MAGAZÍN O MODERNÍM PLOŠNÉM VYTÁPĚNÍ A CHLAZENÍ
Obsah:
Informace je vším, Editorial Artuse Feista
Strana 3
Hypokaust, antické plošné vytápění
Strana 4
Zdraví se týká každého, Příspěvek hosta: Dr. med. Henning Jäschke
Strana 7
Vybíráme chytřejší topení: Nový plně hybridní systém od MHG
Strana 8
Semináře v MULTIBETONu
Strana 9
Referenční objekt pro plošné vytápění v zemědělství
Strana 10
Reverzibilní tepelné čerpadlo typu vzduch/voda od Alpha-InnoTec
Strana 12
Referenční objekt: Royal Mansour v Marakeši
Strana 13
Výroba firmy MULTIBETON, serál Björna Harrenbergera
Strana 14
Recenze knihy „Wir gewinnen alle“ (Získáváme všichni) Alfrieda Vogdta
Strana 16
Prodej: v Evropě, cena za výtisk: 2,50 €. /B
1
Inzerát
Informace pro investory
Topení a chlazení Vaší budovy bude brzy
vyžadovat důležitá rozhodnutí.
Jednejte hned!
Čím nižší je teplota vytápění, tím vyšší je účinnost a tím úsporněji topíte.
Plošná topení MULTIBETON pracují s nejnižšími
možnými vytápěcími teplotami a zaručují
úsporný provoz po celou dobu životnosti stavby.
MULTIBETON nabízí na své systémové trubky
30-letou záruku na materiál. Rovněž obdržíte
desetiletou celkovou záruku, jenž je v rámci odpovědnosti výrobce za vady kryta renomovanou pojišťovací společností.
Kontaktujte nás:
- MULTIBETON propočítá Vaše plošné vytápění.
- MULTIBETON Vám doporučí autorizované
topenáře z Vašeho okolí.
Multibeton Deutschland GmbH
Heuserweg 23
Telefon: +49(0)22 41/25 20 00
53842 Troisdorf-Spich Telefax: +49(0)22 41/25 20 099
E-Mail: [email protected]
Internet: www.multibeton.de
Výzva našim čtenářům:
Prosím, sdělte nám svůj názor!
Vaše projekty, Váš stavební záměr, Vaše plošné
vytápění MULTIBETON jsou pro nás tím nejdůležitějším
a chceme o nich referovat dále; zde v našem magazínu.
Pošlete nám své články a obrázky poštou nebo
E-mailem na výše uvedené adresy.
Obrázek vlevo ukazuje přívěs MULTIBETONu z jižního
Polska. Mnohokrát děkujeme panu Alfredu
Grygierczykovi za originální realizaci.
2
Editorial
MAGAZÍN Informace je vším
V období globálních informací je ve srovnání s dřívější dobou
mnohem jednodušší dostat se k takovým informacím,
které člověk opravdu potřebuje.
Jaký zdroj energie chcete využívat?
Podle místa a dostupnosti jsou k dispozici:
1. Topný olej, 2. Plyn, 3. Dřevo/uhlí, 4. Elektřina, 5. Slunce.
Ad 1. Na topný olej se používá běžný kotel na vytápění a přídavná „výhřevná technika“ s lepší energetickou účinností. Je
nutná jedna místnost pro topné zařízení a zásobník na topný
olej.
Ad 2. U plynu se používá „výhřevná technika“, výhodou je zde
prostorová nenáročnost. S ohledem na zásobování plynem
zpravidla není potřeba zásobní nádrž, kromě kapalného plynu
používaného na venkově (drahý).
Ad 3. U topení dřevem/uhlím potřebujete jednu topnou místnost a jednoduché suché místo na skladování paliva.
Ad 4. U elektřiny potřebujete tepelné čerpadlo poháněné
elektrickou energií. Účinnost tepelného čerpadla je také závislá
na výměníku tepla, který se skládá z trysek v zemině nebo ve
vodě (menší potřeba místa), nebo z podlahových ploch (hodně
místa). Tepelné čerpadlo typu vzruch/voda má nejmenší nároky
na prostor, ale je o něco hlučnější než ostatní tepelná čerpadla.
Obytný dům v Duryňsku s podlahovým topením, kotlem na dřevo a solárním
ohřevem teplé vody pro teplá ročním období
Máte v plánu stavět? Nebo právě stavíte? Už jste někdy
přemýšleli o tom, jaké řemeslo je při stavbě obzvlátě důležité
nebo snad dokonce nejdůležitější? Na prvním místě je samozřejmě financování. Zajištění tohoto je předpokladem,
aby se vůbec mohlo začít. Jak už jste asi zjistili, v souvislosti s
financováním stavby je nyní neobyčejně příznivá doba. Tedy:
čekáním na ještě lacinnější nabídky byste spíše mohli přijít o
peníze. Zde ale chceme brát v úvahu důležitější stránku stavby,
tu technickou. Samozřejmě hrubá stavba, elektrika, střecha,
sanitární zařízení, okna a dveře musejí být projektovány a realizovány poctivě. Ale prohlédněme si důkladně topenářské
řemeslo. Zde zjišťujeme, že v této oblasti lze napáchat velké
množství chyb a zanedbat spoustu věcí – což se také děje!
Klima, počasí, energetický trh? Nízké náklady na vytápění s MULTIBETONem!
Ad 5. U sluneční energie existují solární systémy, které produkují teplou vodu a jiné, které vyrábějí energii a dodávají ji do
sítě.
U všech zdrojů energie má velký význam, aby byl pro rozložení
tepla v místnostech zvolen takový systém, jenž zaručuje nejnižší
vytápěcí teploty. Zde se nabízí plošné vytápění MULTIBETON,
které pracuje s nejnižšímí možnými vytápěcími teplotami.
Na druhou stranu lze i zde za předpokladu fundovaných znalostí
dosáhnout těch nejlepších výsledků (informace je vším)!
Všechna tepelná čerpadla závisí na vytápěcí teplotě:
Obor topenářství je stavebně i projekčně propojen s hrubou
stavbou, střechou, okny a dveřmi, elektrikou, izolací a s technickým plánováním tepelných ztrát a jejich dimenzováním. Proto stojí topenářský obor v centru dění stavby. Ve speciálním
případě, pokud chceme topit a případně i chladit, musíme
učinit správná rozhodnutí ve věci plánované spotřeby tepla
(tepelných ztrát). Při projektování zde musíme u hrubé stavby
zohlednit zdivo, stropy a/nebo jejich izolace. To samé platí pro
vyhotovení střechy, oken a dveří. Nelze opomenout ani elektriku a elektroniku, jež jsou zodpovědné za moderní ovládání.
Čím nižší vytápěcí teplota – tím vyšší stupeň
účinnosti – tím úsporněji topíte!
„Informace je vším"
Odborné topenářské firmy vyškolené v našem závodě jsou Vám
k dispozici k osobnímu poradenství. V této souvislosti si prosím
všimněte strany 2. v tomto vydání.
Přeji Vám dobrou a cenově výhodnou volbu Vašeho vytápění!
Váš přítel těch, kdo šetří energií, Artus Feist.
3
Hypokaust
antické plošné vytápění
Stavební mistři Římské říše neměli k propočtům plošného
vytápění k dispozici uměle vykonstruovaný software od
MULTIBETONu. S naší novou verzí 5.0 můžeme znovu
přepočítat tepelnou spotřebu objektu ROEMERVILLA. Pokud
by bylo naše plošné vytápění jen několiknásobně efektivnější, nespolklo by tolik obestavěného prostoru a rovněž
by nevyžadovalo k obsluze žádné otroky. Přesto nesmíme
zapomínat, že to byla takřka špičková technologie, jenž se
etablovala v jedné části Římské říše, která se sice nacházela
na okraji římské logistiky, ale díky svému prokazatelnému
hospodářskému potenciálu nikterak nebyla „provincií“ (Tak
se podařilo Galii, jejíž sídlo se rozkládalo kolem Rýna, v této
nebezpečné době hrozící pádem hranic Římské říše stabilizovat celou severní hranici bez jakékoliv podpory ze strany
Říma). Fakt, že se MULTIBETON usadil zrovna v této oblasti,
přece nemůže být náhoda.
Zobrazení řezu Hypokaustu, Zdroj: Roemervilla, ISBN 3-929645-01-7
Způsob fungování Hypokaustu:
Na hladkém potěru, tzv. podkladním betonu, stojí v normovaném rozmístění 60 cm vysoké cihlové sloupky. Ty jsou
nahoře uzavřeny velkými cihlovými deskami nazývanými
Suspensura, která sloužila zároveň jako bednění a podpěra
pro litou 10 – 15 cm vysokou potěrovou vrstvu. Horké
kouřové plyny z ohně hořícího v Praefurniu mimo obytnou
místnost se táhly odtamtud pod podlahou, až se dostaly
vertikálními průduchy z dutých cihel (Tubuli) zapuštěných
do zdí nahoru, aby potom unikly ven pod okapovým žlabem.
Tímto způsobem byla ohřívána jak podlaha místnosti, tak z
velké části i její vnitřní stěny (Zdroj: Roemervilla, ISBN 3929645-01-7).
Konstrukce podlahy Hypokaustu v Roemervilla Ahrweiler
Dalším z technického a technologického hlediska
mistrovským výkonem je výstavba otopné plochy. Zatímco
podpěrné destičky zajišťovaly určitým způsobem plovoucí
uložení podlahy a mohly akumulovat a rozvádět teplo, potěr
tvořil neprodyšný uzávěr do místnosti. S jistotou lze říci, že
si tehdejší řemeslníci nanášející potěr obstarávali stavební
materiál z okolního prostředí. Zatímco v antice byl recept na
dobrý potěr zcela jistě přísně střeženým tajemstvím
řemeslníků, v dnešní době lze využít dle DIN vysoce
kvalifikovaně připravené potěrové směsi.
To, že nároky na topný potěr jsou vyšší než na ten běžný, už
věděli staří Římané: roztopit – ochladit – roztopit –. Artus
Feist, zakladatel MULTIBETONu, si nad tím lámal hlavu už
před léty a vyvinul příměsi do potěru Typu E a PVP. Ty
zlepšují vlastnosti potěru/betonu jako jsou např. pevnost v
tahu při ohybu, pevnost v tlaku, soudržnost, hladkost povrchu, zpracování, rozložení teploty a rychlost vysychání. Přenos tepla se dnes děje prostřednictvím topných trubek
MULTIBETON, které jsou, pokud jde o kvalitu, naprogramovány tak, aby jejich životnost při těchto změnách teplot byla
co nejdelší. MULTIBETON má jako průkopník ve vývoji moderního plošného vytápění stejný cíl jako měli římští topenářští mistři: naši zákazníci se musejí cítit příjemně. ma
Řadové lázně s Hypokaustem, Nástěnná malba v Roemervilla Ahrweiler
Postavit dobře fungulící Hypokaust muselo být umění: Kde
zabuduji Tubuli do zdi, aby tak vzniklé proudění zajistilo rovnoměrné rozvedení kouřových plynů a tím i homogenní
zahřívání podlahy? Jak dimenzuji Tubuli, aby proudění
vzduchu vzniklo a dále pokračovalo? Které materiály a stavební techniky použiji, aby se kouřové plyny nedostaly do
obytných místností?
4
Inzerát
5
Inzerát
25 Jahre CALO-bloc® Wärmespeicher
- Das Original –














Vollkunststoffspeicher
Intervallheiztechnik für Öl- / Gaskessel
korrosionsfrei
keine Opferanoden
Polyurethan-Kompaktisolierung
nur 1,5°C Temperaturverlust in 24 h
Isolierung TÜV-geprüft
montagefreundlich
geringes Transportgewicht
Wärmetauscher im Baukastensystem
große Speicherkapazität
ständig frisch erwärmtes Brauchwasser
keine Gesundheitsgefährdung durch Legionellen
Warmwasserbereitung ohne Risiko
Energieeffiziente Beleuchtung ist eine
der schnellsten und kostengünstigsten Möglichkeiten zur Reduzierung des Stromverbrauchs.
Wir führen ein umfangreiches Sortiment an hochwertigen LED- und Induktionsleuchtmitteln für nahezu jeden Anwendungsbereich.
Die Vorteile liegen auf der Hand:



Bis zu 90% Energieeinsparung
Bis zu 100.000 h Leuchtdauer
Schnelle Amortisation
Dein Wind! Deine Sonne! Dein Strom!
Kleinwindanlagen und Photovoltaik- Anlagen mit direkter Einspeisung in das
eigene Hausnetz erzeugen umweltfreundlich Strom. Mit diesen Anlagen
können Sie z. B. ihre Stromgrundlast
teilweise oder auch ganz decken.
www.eco-flex24.de
eco-flex24
Veilchenstraße 11
16356 Ahrensfelde
Tel.: 030-93662244
Fax: 030-93662255
E-Mail: [email protected]
6
Zdraví
se týká každého
obvyklá strava stále ještě
příliš zaměřuje na zátěž
těžce fyzicky pracujícího
člověka. Hyperalimentace
s následnou nadváhou,
vadným
zatěžováním,
sníženou
pohyblivostí,
přepínáním svalů a z toho
pramenícími
bolestmi
působí
v
konečném
důsledku neblaze na krevní
oběh.
Medicína
prodělala
v
uplynulých letech působivý
vývoj v oblasti diagnostiky a terapie a dnes nabízí možnosti,
o nichž si člověk ještě před nedávnem nertoufal ani snít.
Bez snímkovacích postupů jako sonografie, počítačová tomografie a magnetická rezonance si dnes nelze moderní medicínu ani představit. Pomocí laboratorní diagnostiky lze
rozpoznat onemocnění již v nejranějších stádiích nebo dokonce odhalit predispozice pro jeho vznik.
Člověk v průběhu mnoha tisíciletí rozšířil svůj životní prostor
na celou zeměkouli. Osídlil nejen klimaticky příznivé a pro
zdraví snesitelné oblasti jako je např. Střední Evropa, ale usadil se také v nehostinných oblastech chladné sibiřské stepi
nebo v suchém pásu Sahelu. Učinil obyvatelnou (alespoň pro
polární výzkumné stanice) dokonce i Antarktidu, kde zůstává
teplota trvale pod bodem mrazu.
V případech, u nichž ještě před několika málo lety byly velké
chirurgické zákroky nevyhnutelné, lze dnes postupovat
pomocí speciálních mikrochirurgických nástrojů a optických
přístrojů a tím na minimum omezit zatížení organismu
způsobené zákrokem.
Skutečnost, že se mu to podařilo, lze sotva přisuzovat
silnému a extrémním teplotám odolnému organismu, toto
umožnily pouze technické vymoženosti. Oproti ostatním
živočichům již není novodobý člověk odkázán na svou schopnost přizpůsobovat se okolnímu prostředí. Může si prostředí
utvářet více podle svých potřeb a požadavků.
Také poznání a porozumění našemu tělu stejně jako komplexní funkční vztahy v organismu jsou v dnešní době velmi
rozsáhlé. Cílem současné zdravotní péče musí být smysluplné
využití těchto poznatků a možností moderní medicíny ve
prospěch člověka.
Já jsem firmě MULTIBETON vděčný za to, že mi dává
možnost, abych Vás jako čtenáře odborného časopisu
„Freund der Energiesparer“ pravidelně informoval o
důležitých obecných – nebo právě aktuálních – tématech
z oblasti zdraví. Snad Vám mohu být svými podněty a připomínkami z praxe nápomocen při utváření Vašeho
zdravějšího života.
Jestliže byl ještě pravěký člověk nucen hledat úkryt v
jeskyních, ohřívat se u otevřeného ohně a pracně sbírat nebo
lovit potravu, nyní jsou obydlí v technicky rozvinutých
společnostech útulná a pohodlná. Potravu získává dnešní
člověk z chladicího pultu, tekoucí voda, elektřina a topení
patří k samozřejmému vybavení moderního obydlí. Ve
výstavbě domů a při modernizaci starších staveb se v neposlední řadě i kvůli zdravotním přednostem stále více prosazuje
z novodobých technik vytápění ta inovativní nízkoteplotní
technika vytápění vyvinutá firmou MULTIBETON.
Těším se na příště a … buďte zdrávi!
Váš Dr. med. Henning Jäschke
Blahobyt a problematika společenského pokroku jsou bohužel také vzájemně velmi úzce spjaty: jednak nám technické
pomůcky, které máme dnes k dispozici, mnohé usnadnily.
Omezila se potřeba vynaložení fyzické síly a tělesná mobilita
ztratila na důležitosti. Zároveň je ale náš pohybový aparát
zatěžován většinou jednostranně a držení těla je často
nepřirozené až stresované.
Z hlediska energetické spotřeby a vynaložení sil se naše
7
Vybíráme chytřejší topení
Nový plně hybridní systém přináší průlom pro okolní teplotu ve staré zástavbě
Ve většině obytných budov dneška
převládá vytápěcí technika minulosti: Zastaralé jsou více než tři
čtvrtiny ze 17,8 milionů topných
zařízení v německých obytných budovách.
Tyto
„Oldtimery“
spotřebovávají zbytečně mnoho
paliva a ženou tím náklady na
vytápění a znečištění životního
prostředí do závratných výšin.
Naskýtá se otázka: Jak mohou
majitelé domů ekonomicky a ekologicky účelně ozdravit své vytápění?
Topení se stává multitalentem
Většina odborníků je zajedno, že
zapojení obnovitelných zdrojů bude
hrát do budoucna klíčovou roli v Schéma zařízení s EcoStar Hybridem, solárním zásobníkem a tepelným solárním zařízením
zásobování teplem. To se ukazuje
vyžadují ale mnoho místa a jsou nesrovnatelně dražší. Pro
také na trhu s topnou technikou, neboť moderní topné sysmnohé vlastníky domů se toto stává kritériem pro jejich
témy mezitím dozrály v multitalenty. Tato hybridní řešení
vyloučení. Plně hybridní řešení jako EcoStar Hybrid oproti
využívají jak fosilní, tak i obnovitelné zdroje tepla a snižují
tomu slučují hlavní komponenty na nejužším prostoru a
tím závislost na nejistém vývoji cen plynu a topného oleje.
šetří tím pořizovací náklady, místo a montážní náklady – aniž
K nejprogresivnějším hybridním systémům na trhu patří
by se mezitím po cestě ztratil výkon. Systém je koncipován
EcoStar Hybrid od MHG Heiztechnik. Kombinuje vysoce
speciálně pro energetické ozdravení stávajících topení na
efektivní spalovací techniku na olej, tepelné čerpadlo typu
olej v rodinných vilkách a dvojdomcích. Hodí se navíc pro
zduch/voda a integrovanou regulaci systému v jednom komnepříliš optimálně izolované staré zástavby, ve kterých by
paktním přístroji. Je možné připojit rovněž tepelné solární
například tepelné čerpadlo jako jediný zdoj tepla
zařízení. Až 80 procent spotřeby tepla lze pokrýt zadarmo z
okolního vzduchu a slunce. Potenciál úspory oproti
zastaralým přístrojům se pohybuje okolo 50 procent a více.
Plně hybridní řešení: Kompaktní, levné, chytré
Mnoho současných hybridních systémů je koncipováno jako
zařízení rozdělené na části systémové techniky. Tím mohou
sice z výkonnostně technického hlediska zabodovat,
Díky inteligentní regulaci systému mohou majitelé domů pružně reagovat na
kolísání cen topných olejů a elektřiny
spotřebovávalo při nízkých teplotách příliš mnoho energie.
Inteligentní regulace systému EcoStar Hybrid zajišťuje, že je
vždy použita nejvýhodnější kombinace energií. K tomu si
majitel domu jednoduše vybírá takzvaný bivalentní bod – to
EcoStar Hybrid je koncipován speciálně pro ozdravení stávajících topení na
olej ve starých zástavbách
8
čerpadlo a případně tepelné solární zařízení plně převzít
zásobování teplem. Podíl okolního tepla ovšem závisí také
na teplotě potřebné užitkové vody jakož i na typu
zásobníku. EcoStar Hybrid se v ideálním případě kombinuje s
takovými druhy plošného vytápění, které dále zvyšují podíl
modulu tepelného čerpadla na roční topné práci.
je individuální teplotní hranice, při jejímž dosáhnutí se
zapíná olejový výhřevní modul. Pokud je například zrovna
obzvláště levná elektřina, nabízí se možnost snížit bivalentní
bod. Tepelné čerpadlo pak převezme větší část roční topné
práce.
Obecně platí pro ideální kombinaci s plošným vytápěním:
v létě a v přechodných obdobích zpravidla mohou tepelné
Semináře: dopravování kvality
Aby byla naše podlahová vytápění a chlazení zpracovávána podle plánu a v optimální kvalitě,
pořádáme semináře. Proto cestují zákazníci z celé Evropy k nám nebo my k nim. Zde je několik snímků z takových seminářů.
Obchodní zástupci MULTIBETONu a
přátelé ze severu Německa
MULTIBETON-Italia
MULTIBETON-ROMANIA
MULTIBETON-POLSKA
9
Referenční objekt
Bio-drůbežářský šlechtitelský
podnik Bresegard
V Bresegardu u Schwerinu mohl partner MULTIBETONu
"Ausbaugenossenschaft Anklam e.G." uskutečnit zajímavý
projekt: Bio-drůbežářský šlechtitelský podnik s podlahovým
topením, jehož dvě provozní haly jsou vytápěny zařízením na
bioplyn, které se nachází ve vzdálenosti cca 100 m. Větší
zvířata mají vedle provozních budov dostatek místa ve
výběhu.
Topný potěr pro topení MULTIBETON krátce po dokončení
Pohled zvenčí s výběhem
Provoz prvního z několika zařízení mohl být zahájen v červenci roku 2008.
Zvláštností tohoto zařízení je požadavek na vysokou
povrchovou teplotu: Kuřata vesměs vyžadují v prvních třech
týdnech života teplotu povrchu 37,5 °C.
Pokládka za tepla na izolovanou základovou desku
„Centrála“ Podlahového topení MULTIBETON
V obou halách, z nichž každá má 408 m² podlahové plochy,
byla položena, na stavební ocelovou rohož kabelovými vazači
připevněna a do 16 cm silného betonu uložena systémová
trubka MB-Mega 22. Použité průmyslové rozdělovače byly
namontovány v technických místnostech mimo provozní haly.
Odborný závod MULTIBETONu:
Ausbaugenossenschaft Anklam e.G.
Demminer Straße 15
17389 Anklam
Telefon 039 71/292 00
Fax 039 71/ 83 14 12
E-Mail [email protected]
Internet www.ausbau-anklam.de
10
Inzerát
11
Tepelná čerpadla typu vzduch/voda k topení i chlazení
Reverzibilní tepelná čerpadla typu vzduch/voda od Alpha-InnoTec
zajišťují příjemné teplo i chládek
I když je chladné roční období již za námi a letní vedra dokonce i v uzavřených místnostech útočí na naše potní žlázy, tepelné čerpadlo nám může ekologiky a úsporně přinést úlevu.
Obrácením své funkce dokáží reverzibilní tepelná čerpadla
typu vzduch/voda LW 90 A/RX a LW 140 A/RX od AlphaInnoTec levně a ekologicky vychladit místnosti.
InnoTec jsou k
dodání ve dvou
konstrukčních velikostech s 9 kW
topného výkonu a
14 kW chladicího
výkonu nebo 14
kW topného výkonu s 20 kW chladicího
výkonu.
Tyto přístroje jsou řízeny ovladačem Luxtronik 2.0, který
umožňuje jednoduše bez použití zvláštního hardware nebo
software zabudovat řídící jednotku tepelného čerpadla do
domácího elektrického rozvodu. Pokud jsou přístroje připojeny
na systém dálkové údržby AlphaWeb, mohou řemeslníci a
zákazníci provádět důležitá nastavení také prostřednictvím
internetu.
Pomocí konvektorů, prostřednictvím stropu nebo podlahového topení se v chladicím procesu odebírá teplo z místností a
přes tepelné čerpadlo typu vzduch/voda se odvádí ven. Řízení
tohoto procesu probíhá zcela automaticky pomocí
systémového regulačního zařízení, které dle potřeby přepíná
mezi topením a chlazením. Čidlo rosného bodu zabraňuje v
chladicím systému kondenzaci na choulostivých místech místnosti.
Díky reverzibilním tepelným čerpadlům typu vzduch/voda LW
90 A/RX a LW 140 A/RX od Alpha-InnoTec lze upustit od
přídavných zařízení k chlazení obytných a průmyslových prostor. Přesto lehké chlazení prostřednictvím podlahového topení nebo stropu zajišťuje příjemnější klima v místnosti než
konvenční klimatizační zařízení – navíc při podstatně nižších
provozních nákladech.
Alpha-InnoTec GmbH, Industriestraße 3, D-95359 Kasendorf
Tel: +49 9228 9906-0; Fax: +49 9228 9906-149
E-Mail: [email protected]; Internet: www.alpha-innotec.de
Pressekontakt: Jürgen Koch, Kontaktwerk PR & Marketing
Reverzibilní tepelná čerpadla typu vzduch/voda od Alpha-
Tel: +49 9565 6162 – 35, E-Mail: [email protected]
Inzerát
12
Royal Mansour v Marakeši
Referenční objekt
„Luxusní hotelnictví dostává nový rozměr prostřednictvím
Royal Mansour, jehož provoz byl zahájen na jaře 2010
v historické části města Marakeše. Hotelové zařízení se
rozprostírá na ploše větší než 3,5 hektaru. Napodobuje
marockou osadu a je částečně zabudováno do městských
hradeb. Na tomto pozemku se nachází celkem 53 pro tuto
oblast typických městských domů RIADŮ. Hosté Royal
Mansour bydlí v jednom z třípodlažních Riadů s jednou až
čtyřmi ložnicemi. Každý Riad má k dispozici soukromé
atrium, vlastní bazén, je bohatě zařízen v marockém stylu
a nabízí servis osobního komorníka. Přízemí ukrývá vedle
obývacího pokoje a foyeru bar a venkovní patio. Luxusní
ložnice a koupelny se nacházejí v prvním patře. Střešní
terasa skýtá nádherný výhled na pohoří Atlas nebo na
město a se svým bazénem a útulnými lehátky přímo vybízí
k odpočinku.“ Tak popisuje tento hotel snů kolínská cestovní kancelář EWTC.
Stavba mezi palmami: zde vzniká 53 Riadů
V Selects-Magazine.de si můžete přečíst toto: „…Král Mohammed VI., jenž patří k nejzámožnějším mužům na světě,
považuje bez falešné skromnosti svůj Royal Mansour s
cenami za nocleh mezi 1.000 a 30.000 Eur za bydliště
krásných a superbohatých. Marakeš by měl být na mapě
mezinárodních luxusních destinací díky zkamenělé Venušině léčce pro Hollywood, královským palácům, šejkům
a oligarchům jednoznačně nepřehlédnutelný.“
Podlahové topení v Royal Mansour bylo projektováno firmou MULTIBETON v Troisdorfu a realizováno firmou MULTITECH Climatisation S.A.R.L. (generální zastoupení MULTIBETON v Maroku). Jsme na svou práci hrdí a přejeme hostům vždy příjemné klima v místnosti.
Výkonný ředitel firmy MULTIBETON Deutschland Werner Regh v Marakeši
„na téměř hotové stavbě“
Hotelový palác marockého krále: Royal Mansour byl celý zhotoven ručně za
použití nejušlechtilejších materiálů (Foto: ETCW).
Royal Mansour dnes: velmi intimní atmosféra, 53 luxusně zařízených Riadů
se střešní terasou a minibazénem (Foto: ETCW).
Kontakt: EWTC GmbH
Emirates World Travel Cologne
Eigelstein 80-88
D-50668 Köln/Cologne
Web:
Email:
Fon:
Fax:
V Royal Mansour se turisté cítí jako by byli osobními hosty krále.
Nocleh se snídaní ve vlastním Riadu tohoto šestihvězdičkového
hotelu lze získat přímo v cestovní kanceláři EWTC již od 614 Euro
za osobu. Doprava v rámci Marakeše nebo z letiště Casablanca je
samozřejmě v ceně. Detailní rady a rezervace v EWTC – Exklusives
Reisen Direkt: www.ewtc.de, Tel. 0221-8011120, [email protected]
www.ewtc.de
[email protected]
+49 (0) 221. 80 11 12– 0
+49 (0) 221. 80 11 12- 13
13
Seriál článků
Výroba firmy
MULTIBETON
Seriál článků od Björna Harrenbergera
Zaručení kvality na nejvyšší úrovni – pro naše zákazníky jen
to nejlepší, zde: výroba trubky MULTIBETON.
Hlášení Fail-Save-konzoly v průběhu výroby
přestavbou. Přestavba každé z výrobních linek extrudéru
trvala cca 6 týdnů.
Na skříňové rozvaděče byly namontovány 3 světelné resp.
signalizační kolony, jež umožňují sledovat stav stroje v
celém výrobním úseku.
Od přestavby máme možnost prostřednictvím průmyslové
WLan přes počítač v kanceláři vedoucího výroby a dílny
Naše Fail-Save-konzoly: jednoduchá obsluha bez multifunkčních tlačítek
Cílem modernizace bylo dostat výrobu trubky na nejnovějšího úroveň a pro naše kolegy co nejvíce zjednodušit
komplexní obsluhu zařízení, neboť současný nejvyšší standard kvality by se měl ještě více zautomatizovat.
Na počátku plánovací fáze jsme museli přemýšlet nad
ovládáním a obslužností zařízení, ale po rozsáhlém průzkumu trhu jsme se rozhodli ve spolupráci s firmou G&M Wahlers Steuerungstechnik z Geilenkirchenu vyvinout vlastní
ovládací zařízení. V tomto přístroji se má spojit ovládání mikroprocesoru s 15“ monitorem a tlačítky, dále by u každého
přístroje mělo probíhat akustické a optické hlášení.
Na začátku programovací fáze jsme spolu s našimi vedoucími strojů zjišťovali, které informace by se měly objevit
na monitoru.
Optické a akustické signalizační zařízení na Fail-Save-konzole
Po ukončení plánování a programování jsme začali s
kompletně sledovat stav strojů a případně provádět
změny. Náš servisní a pohotovostní tým může v případě
potřeby zasáhnout do údajů na strojích dokonce i z domova.
Strojníci již nemusí vést zprávy o výrobě, tyto jsou vytvářeny elektronicky a vytištěny.
Milí investoři a architekti, nyní máte představu, proč MULTIBETON od začátku výroby trubky (více než 40 let) nemusel ještě nikdy uplatnit své pojištění.
Útroby skříňového rozvaděče: modulární uspořádání
14
Komentář
Proč ne levně? - Levně, co to znamená?
Proč potom ale provozujeme náš obchod? Jen proto, abychom
otočili peníze nebo případně abychom k tomu ještě něco dělali?
Každý uvědomělý a zodpovědný podnikatel chce a musí
dosáhnout zisku. Konkurzní řízení ve stavebnictvi, jak u výrobců,
tak také u provádějících firem, přece jasně hovoří za vše.
Aby nedošlo k nedorozumění, my všichni se se svými produkty a
systémy nacházíme v širokém prostoru tvorby cen.
To je dobře, neboť zde máme možnost využít tento prostor jako
své pole působnosi, které naše ekonomika tak nutně potřebuje.
Každý podnikatel a každý podnik, ať velký nebo malý, si vědomě
nebo také nevědomky sám zvolí, kde se v tomto rozlehlém prostoru usadí. Jeden vidí svůj zdar v tom, že nabízí uzavření obchodu pod cenou a tím vyřadí své konkurenty ze hry. S takto levnými produkty a s levnou pracovní sílou se usídlí na spodním
konci cenového žebříčku. Takových je dnes bohužel téměř 95
procent podniků, u nichž prodává výhradně cena a které
postrádají argumenty pro své výrobky.
Jen s doplňkovými službami a nabídkami, které dalece přesahují
hranice pouhé dodávky standardního produktu, můžeme dnes
uspět na trhu. U nás v MULTIBETONu jsme se k této „službě
zákazníkům“ zavázali. Vše od MULTIBETONu musí našim partnerům (stavebním topenářským podnikům) přinést výhody a
zisk, aby mohli naši partneři a stavebníci prohlásit:
„Za naše peníze jsme dostali to nejlepší!“ WR/ma
Ale prodávat cenami umí přece každý!
Jen přibližně 5 procent firem má nějaký superprodukt a také
tento produkt zná. Pouze tato hrstka je schopna argumentovat
ve prospěch svého produktu. Vysoká cena, napřiklad za skutečně kvalitní výrobek, s sebou nese rovněž vysoký užitek pro
spotřebitele a právě tato užitná hodnota se musí prodávat, ne
cena.
Nízké ceny poskytují nízké marže. Pokud se přidruží ještě problémy v kvalitě, které se často objevují u levných výrobků, a s
tím související značné výdaje na jejich odstranění v reklamačním řízení, nezbude podnikateli z těchto „levných“
podřadných výrobků zhola nic.
Stálost a kvalita: 20 let závodu MULTIBETON v Troisdorfu
Inzerát
15
Představení knihy:
Milí čtenáři, prostřednictvím našeho magazínu budete
mít příležitost nahlédnout do výjimečných knih. „Přítel
těch, kdo šetří energií“ zde také v souladu se svým názvem nahlíží za hranice svého oboru. První díl seriálu
jsme začali knihou Alfrieda Vogdta „Wir gewinnen
alle“ (Získáváme všichni).
Zde je třetí kapitola:
Ostrov přirozených zákonů:
Následující kapitolu bychom měli začít volně a nezávazně a snad bude i trochu poutavá. Nejste snad přesvědčeni o tom, že zásadní poznatky představující kořeny
musejí mít na zřeteli také následné systémy? Vezměme
si za příklad malou násobilku. Nejrozsáhlejší aritmetika
s nejsložitějšími matematickými vzorci má své kořeny
v malé násobilce. Ta zase má své kořeny
v jednoduchých číselných řadách. Kdyby například počítač hned zpočátku chybně vyhodnotil byť jen jedinou
číslici, byl by celý program bezcenný nebo při použití
absolutně škodlivý. Tato skutečnost dokazuje, že pokud
chceme činit úspěšná rozhodnutí, nikdy se nesmíme
odchýlit od přirozených zákonů. Často slýcháme: „Tak
jednoduché to není, je to mnohem komplikovanější.“
Zde začíná ona velká chyba, kterou neustále rádi opakujeme! S ohromnými náklady se potýkáme s příznaky,
což zamlžuje skutečná fakta a předstírá úspěch.
nedělají nic, ovšem je o ně nadále postaráno. Ti mazaní se navíc povyrazí s ženami těch mužů, jež odešli pracovat mimo domov! Probuďte se! To samé děláme my
v naší tak moderní a kultivované společnosti! Uhádli
jste to?
Tamta primitivní společnost by raději oba nezaměstnané rybáře zabila, kdyby si chtěli prosadit takové požadavky. Naštěstí jsou lidé tam na ostrově mnohem
chytřejší než my a bývalí rybáři začnou dělat něco jiného, něco užitečného. Nakypří půdu, zasejí semena a
započnou zemědělskou výrobu. To přinese zdravou zeleninu, tudíž opět užitek pro celé společenství. Každý
bez výjimky dělá něco pro všechny! Nikdo není nezaměstnaný. Kruh se uzavřel.
Abychom vyřešili problémy, je bezpodmínečně nutné
cíleně se zaměřit na ošetření kořenů. Problematika
symptomů se poté s vysokou pravděpodobností vyřeší
sama od sebe.
Abyste získali trochu přirozený náhled, podívejte se na
naše malé ostrovy. Představte si, že by existovalo deset
trosečníků, kteří by museli dokázat přežít na malém odlehlém ostrově. Zpočátku bude každý dělat to, co umí
nejlépe. Někteří půjdou chytat ryby, jiní budou sbírat
byliny a plody, jeden zabije nějaká zvířata, další postaví
malé chatrče. Tak bude mít každý něco na práci a přispěje k prostému blahobytu. Bude dost jídla, pití a ke
skromnému bydlení to také postačí.
Mohli bychom tento příběh dále libovolně rozvíjet, lidi
z ostrova nechat zestárnout nebo onemocnět. Také
bychom je mohli nechat vytvářet trvalý pokrok. Nikdy
by ale dotyční lidé nepřipustili, aby práceschopní spoluobčané byli zaopatřováni, aniž by pracovali nebo
konali něco pro společnost!
Ale teď to teprve začne! Jeden ze tří rybářů přijde na
strhující myšlenku vyrobit z odpadků návnadu. Díky
správnému umístění návnady může nyní svým dřevěným kopím jednoduše ulovit mnoho ryb! S pomocí moderní techniky chytne nyní tento rybář více ryb než
dříve všichni tři společně!
Co nám chce říci příběh malé společnosti na opuštěném
ostrově? Připadá nám jednoduché porozumět popsaným událostem. Můžeme sledovat, jak tamní obyvatelé
jednají, neboť je vše přehledné a přirozené. Opravňuje
nás ale současná nepřehledná situace k tomu, abychom
nebrali ohled na přirozené kořeny? Kromě toho nám
toto malé společenství říká, že existuje princip, podle
něhož má člověk nejen právo pracovat, nýbrž přede-
Hádejte, co se stane nyní? V souladu s naším dnešním
chápáním a jednáním zůstanou zbývající rybáři doma,
16
vším povinnost pracovat! Měli bychom jednat podobně? Žádáme příliš?
dobu/prodloužit
pracovní
dobu,
zvýšit daně/snížit
daně, zvýšit sociální pojištění/snížit
sociální pojištění,
zvýšení DPH je jedovaté/zvýšení
DPH je dobré kvůli
vedlejším mzdovým
nákladům,
Pendlerpauschale
musí pryč/ Pendlerpauschale musí
zůstat
(pozn.překladatele:
sleva ze základu
daně, kterou mohou uplatnit osoby dojíždějící za prací),
Hartz IV ano/Hartz IV ne, a tak dále.Bylo by nudné uvádět zde všechno. Každý „odborník“ zdůvodňuje věrohodně a zřetelně vlastní verzi. Tím je položen základ
k symptomatickému zacházení s velkými problémy. Proč
to nefunguje přesto, že má každý pravdu? Proto jdeme
ve svých úvahách tentokrát rovnou střízlivě k věci:
Pokud nebudeme dodržovat zde nastíněné přirozené
zákony, nesmíme se divit té hrozivé nezaměstnanosti a
nezodpovědnému zadlužování státu!
To ale přece znamená, že se naši představitelé pro veřejné blaho musejí co nejrychleji začít zabývat přirozenými souvislostmi. Bohužel se musíme obávat, že si ještě žádný z odborníků, až na nejmenší výjimky, doopravdy nelámal hlavu nad tím, jak bychom mohli na našem
„větším ostrově s 80 miliony lidmi“ (pozn.překladatele:
počet obyvatel SRN) přirozeně nastolit takovou organizaci nebo podobné myšlenkové pochody.
S velkou pílí a trpělivostí zvláště v posledních osmi letech jsou přijímána opatření, která se již po krátké době
ukazují jako neužitečná. Přicházejí na řadu nová, stejně
protichůdná opatření, která jsou poté zamítnuta, neboť
nepřinášejí žádný výsledek. Příklady: zkrátit pracovní
V ekonomii a matematice je naprosto lhostejné, zda
jsou učiněná opatření spravedlivá, nespravedlivá, prosociální, nebo protisociální. Pouze za takovýchto podmínek se lze přiblížit k řešení. Pokud pouze přesuneme
peníze z jednoho místa na druhé, bude mít jedna skupina obyvatel více a druhá méně.
Jeden příklad za všechny:
Zvýšením DPH vzrostou ceny, tudíž klesne kupní síla.
Oproti tomu ale: snížením vedlejších mzdových nákladů ceny klesnou, tudíž kupní síla vzroste. Vidíte, vyrovná se to! Pokud ale stát přijme vyšší daně, stoupnou
k jejich smůle celkové výdaje občanů, neboť stát musí
také z něčeho žít. Tak to funguje ve všech důležitých
oblastech našeho státního zřízení. To se nemůže podařit, protože se postupuje podle principů přední
„spravedlnosti“.
Je nejvyšší čas začít se zabývat skutečnými faktory, tedy
kořeny.
Konec třetí kapitoly.
Jste zvědaví a chcete číst dále ještě před dalším vydáním „Přítele těch, kdo šetří energií“? Žádný problém,
zde je ISBN: 978-3-87322-088-1 nebo na internetu:
www.wir-gewinnen-alle.de.
17
Inzerát
Ford ECOnetic
Aktiver Umweltschutz und die Schonung der natürlichen Ressourcen sind für Ford eine Selbstverständlichkeit. Deshalb werden die Umwelteinflüsse der Ford Produkte ökologisch und ganzheitlich
betrachtet: von der Forschung und Entwicklung über die ressourcen- und umweltschonende Herstellung, die sparsame und saubere Nutzungsphase bis zur möglichst vollständigen und umweltfreundlichen Wiederverwertung - einige Verbesserungen in diesen Bereichen wurden auf der Internationalen Automobil-Ausstellung in Frankfurt präsentiert .
Mehr Fahrspaß - weniger Emissionen! Zum Beispiel die zweite Generation des Ford Focus ECOnetic zählt in seinem Segment zu den effizientesten Fahrzeugen der Gegenwart. Er verfügt über das
optionale Ford Start-Stopp-System. Ergebnis: nur 99 g/km CO2-Emissionen und 3,8 Liter Verbrauch
auf 100 km (Dieselkraftstoff).
Das Ford Start-Stopp-System schaltet den Motor automatisch ab, wenn das Fahrzeug steht, z.B. an
einer Ampel. Sobald der Fahrer Vorbereitungen zum Weiterfahren trifft, startet der Motor wieder.
Das System stoppt und startet den Motor so ruhig und sanft, dass dieses fast unmerklich geschieht.
EcoBoost
Unsere neue Familie der technologisch hochentwickelten EcoBoost-Benzinmotoren reduziert den
Kraftstoffverbrauch und senkt die CO2-Emissionen im Vergleich zu herkömmlichen, größeren Motoren um bis zu 20% und das bei verbesserter Fahrleistung.
Diese Motoren sind eine attraktive Alternative zu Diesel- oder Hybridmotoren, da sie über eine konkurrenzfähige Kraftstoffbilanz und niedrige Betriebskosten verfügen. Das Angebot umfasst 1,6-LiterMotoren beim neuen Ford C-MAX und 2,0-Liter-Motoren für weitere Ford Fahrzeuge. Zusammenfassend bietet EcoBoost:
- kleine, leichte und effiziente Motoren mit der Leistung eines herkömmlichen, großen Motors
- optimierte Motorleistung und Reduktionen des Kraftstoffverbrauchs und der
CO2-Emissionen um bis zu 20%
- mehr Fahrvergnügen durch ein starkes Drehmoment im unteren Drehzahlbereich und hohe
Leistungsreserven über das gesamte Drehzahlband
18
Česká republika a Slovenská republika
Informujte se o následujícím:
EKIM MORAVIA s.r.o.
Pekařská 1639/79
74705 Opava
Telefon: 0553-634137
Fax: 0553-634137
E-mail: [email protected]
Internet: www.multibeton-vytapeni.cz

Termíny seminářů

Prohlídky závodu

Inzeráty

Čtenářské příspěvky

Reklama partnerů

Termíny návštěv
Napište nám prosím:

Dopis čtenáře

Článek pro magazín
Se srdečným pozdravem Váš
Vložte prosím vizitku!
Přítel těch, kdo šetří energií
Tiráž: vydavatel: MULTIBETON GmbH, šéfredaktor a organizace: Thomas Marr, redakce techniky: Romano Köllisch, redakce odbytu:
Christoph Kämper, inzeráty a obchodní odd.: Thomas Marr, Olga Krüger, marketing a hlavní vedení: Werner Regh, adresa pro vše: Heuserweg 23, D-53842
Troisdorf-Spich, tisk: Druckpartner Moser Druck + Verlag GmbH, Römerkanal 52-54, 53359 Rheinbach
19
Österreich
Algérie
België/Belgique
Česko/Slovensko
MULTIBETON Österreich Ges.m.b.H.
Weisslhofweg 14
5400 Hallein
Telefon: +43 62 45 88 100
Telefax: +43 62 45 88 180
E-Mail: [email protected]
Internet: www.multibeton.at
PROCONSULTORES ALGERIE
Ilot La Provale
G08 Villa 154
Kouba - Alger
Téléphone: +213 21 28 76 64
Téléfax: +213 21 28 76 64
E-mail: [email protected]
CLIMA-TOTAL N.V.
MULTIBETON Belgique
Spookvliegerlaan 1131
3800 St-Truiden
Téléphone: +32 11 69 75 72
Téléfax: +32 11 67 33 50
E-mail: [email protected]
Internet: www.clima-total.be
EKIM MORAVIA s.r.o.
Pekarská 1639/79
74705 Opava
Telefon: +420 553 63 41 37
Telefax: +420 553 63 41 37
Email [email protected]
Internetu: www.multibeton-vytapeni.cz
España
France
Hellas
Ireland
MULTIBETON-ESPAÑA
C/ Bruc 63-67 Bajos
08240 Manresa
Teléfono: +34 938 75 40 10
Fax: +34 938 75 40 11
E-Mail: [email protected]
Internet: www.multibeton.es
MULTIBETON FRANCE
Z.I. du Grand Bois
6, rue Charles Desgranges
57200 Sarreguemines
Téléphone: +33 387 98 69 11
Téléfax: +33 387 98 69 12
E-mail: [email protected]
Internet: www.multibeton-france.fr
MULTIBETON HELLAS S.A.
Michalakopoulou St. 113
11527 Athens
Telefon: +30 10 779 06 52
Telefax: +30 10 777 75 57
E-Mail: [email protected]
Internet: www.multibeton.gr
AML ARCHITECTURAL PRODUCTS LTD.
B3 Calmount Park
Ballymount Dublin 12
Phone: +353 1 450 15 14
E-mail: [email protected]
Internet: www.amlarchitectural.com
Italia
Luxembourg
Maroc
Nederland
EUROTECNICA S.r.l.
MULTIBETON Italia
Via Val dei Faveri, 24
31030 Bigolino di Valdobbiadene
Telefono: +39 423 98 53 42
Telefax: +39 423 98 95 59
E-mail: [email protected]
L'Habitation saine - Das gesunde Haus
MULTIBETON-Luxembourg
Route de Grosbois 6
B-4950 Thirimont-Waimes
Téléphone: +32 80 33 01 51
Numéro de portable: +32 4 95 51 03 81
E-mail: [email protected]
Internet: www.dasgesundehaus.be
Internet: www.habitationsaine.be
MULTITECH Climatisation S.A.R.L.
13, rue Brahim Moussili - ex rue Berlioz
Belvedere Casablanca
Téléphone: +212 522 24 24 33
Téléfax: +212 522 24 24 31
E-mail: [email protected]
MB-Buis B.V.
Bergweg 4A-2
NL 8271 CD IJsselmuiden
Telefoon: +31 38 344 70 96
E-mail: [email protected]
Internet: www.mb-buis.nl
Polska południe
Portugal norte
Portugal sul
România
MULTIBETON-POLSKA sp.z.o.o.
ul. Zagórska 159
40-600 Tarnowskie Góry
Telefon: +48 32 750 57 76
Faks: +48 32 750 57 54
E-mail: [email protected]
Internet: www.multibeton-pl.com
Bockemuehl, Lda.
Zona Industrial da Cooperativa
Apartado 32
P-3240-217 Ansião
Telefone: +351 236 670 110
Telefax: +351 236 670 118
E-mail: [email protected]
Internet: www.multibeton.com.pt
PROCONSULTORES Lda.
Av. Da República
Edifício Estoril Office, N° 3000,
Porta A, Esc - 26 (4.01)
2645-143 Alcoitão
Telefone: +351 214 60 74 20
Telefax: +351 214 60 74 21
E-mail: [email protected]
Internet: www.multibetonportugal.com
MULTIBETON ROMANIA
24 Samuil Vulcan
Bucharest, 051702, Sect. 5
Telefon: +40 21 311 34 90
Fax: +40 21 311 70 13
Mobil: +40 723 54 87 54
E-mail: [email protected]
Slovenija
Tunisie
Ukrajina
United Kingdom
SEMONT, d.o.o.
Kotna ulica 001
3000 Celje
Telefon: +386 3 428 41 25
Telefaks: +386 3 428 41 21
E-mail: [email protected]
Internet: www.semont.si
MULTIBETON Tunisie S.A.R.L.
Hatem Belkhodja
Complexe Le Forum
1, Avenue de Carthage B 24
2080 Ariana
Téléphone: +21 61 70 97 70
Téléfax: +21 61 70 97 56
E-mail: [email protected]
AMP-Styl
Golosiyvska Str. 16, w. 112
03039 Kiev
Telefone: +38044 537 27-66
Faks: +38044 537 27-67
E-mail: [email protected]
Internet: www.multibeton.in.ua
MULTIBETON U.K. LTD
15 Oban Court
Hurricane Way
Wickford Essex SS11 8YB
Phone: +44 12 68 56 16 88
Telefax: +44 12 68 56 16 90
E-mail: [email protected]
Deutschland
MULTIBETON Deutschland GmbH
Heuserweg 23
53842 Troisdorf-Spich
Telefon: +49 22 41 25 20 00
Telefax: +49 22 41 25 20 099
E-Mail: [email protected]
Internet: www.multibeton.de
20

Podobné dokumenty