Nabídka správy domu Durďákova 8 v Brně

Transkript

Nabídka správy domu Durďákova 8 v Brně
FINANCE, INVESTICE, NEMOVITOSTI
Kroftova 1, 616 00 Brno
Tel. 541 215 652, tel./fax. 541 215 655
e-mail : [email protected]
Nabídka správy domu
Durďákova 8 v Brně
Nabídka správy domu Durďákova 8 v Brně
Obsah nabídky
1.
2.
3.
4.
5.
Identifikační údaje uchazeče
Přehled nabízených činností souvisejících se správou nemovitosti
A. Ekonomická správa
B. Technická správa
C. Provozní činnost
D. Služby nad rámec standardních činností správy
Nabídková cena za správu nemovitosti
Vybrané reference společnosti
Kvalifikační oprávnění potřebná pro předmět plnění
Nabídka správy domu Durďákova 8 v Brně
1. Identifikační údaje společnosti
Firma
HOME FIN s.r.o.
Sídlo
Brno - Žabovřesky, Kroftova 828/1,
PSČ 616 00
Právní forma
Společnost s ručením omezeným
Identifikační číslo
494 34 012
Telefonní číslo
541 215 652
WWW
www.homefin.cz
E-mail
[email protected]
Osoba oprávněná jednat za uchazeče
Mobilní telefon
Ing. arch. Josef Holý
737 284 901
Kolektiv vlastních a spolupracujících pracovníků firmy HOME FIN s.r.o., který se
zabývá správou nemovitostí pro fyzické osoby, právnické osoby, družstva a společenství
vlastníků, vykonává tuto činnost již od roku 1991 nepřetržitě až do dnešní doby.
V současné době firma HOME FIN s.r.o. spravuje komplexně nemovitosti pro více než
130 subjektů v Brně většinou se 100% nebo převažující funkcí bydlení.
Na správě každého objektu se vždy podílí více osob a to samostatně pro zabezpečení
tzv. předpisu nájemného a vedení účetnictví a zvláště pro technickou a organizační stránku
provozu. Kromě těchto pracovníků dále spolupracujeme dle aktuální potřeby externě
s právníkem, daňovým poradcem, notářem, finančními poradci, poradci v oblasti stavebnictví
a dalšími specialisty. Všichni se věnují problematice správy nemovitostí dlouhodobě již po
několik let a mají tak dostatečné zkušenosti v těchto oblastech.
Nabídka správy domu Durďákova 8 v Brně
2. Přehled nabízených činností souvisejících se správou nemovitosti
V rámci příkazní smlouvy o správě nemovitostí a vedení účetnictví nabízíme
ekonomickou a technickou správu nemovitosti a provozní činnosti související se správou
nemovitosti.
•
•
•
•
A.
Ekonomická správa
vedení účetnictví domu podle zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví ve znění
pozdějších předpisů, s oddělenou evidencí plateb a předpisů plateb na jednotlivé
jednotky (byty a nebytové prostory), sledování nákladů a výnosů v příslušném
účetním období a zpracování a předkládání vyúčtování. Zpracování daňového
přiznání právnické osoby a povinná hlášení vůči státním orgánům, pokud pro tento
titul vznikne náplň a povinnost,
evidence a inkaso příspěvků od vlastníků jednotek (družstevníků) na úhradu nákladů
spojených se správou společných částí domu a pozemku, zálohových plateb na
energie a služby, popřípadě dalších, pokud jsou tyto příspěvky z rozhodnutí vlastníků
(družstevníků) vybírány a to výhradně na účet majitele,
vedení evidence nákladů vzniklých samostatně se zajišťováním správy domu,
opravami, údržbou, rekonstrukcemi a všech ostatních nákladů vztahujících se k domu
a pozemku,
vyúčtování zálohových plateb na úhrady za služby jednotlivým vlastníkům
(družstevníkům).
B.
Technická správa
zajišťování protipožárního zabezpečení domu a jeho revize a opravy,
zajišťování revizí a oprav rozvodů plynu, rozvodů elektrické energie, svislých a
vodorovných rozvodů vody a odvodů odpadních vod, rozvodů tepla a teplé užitkové
vody a provozu radiátorů ústředního vytápění, výtahů, systémů příjmu a rozvodu
televizního a rozhlasového signálu, elektrických nebo elektronických sdělovacích
zařízení a hromosvodů, zajišťování revizí a čištění komínů,
• plnění dalších povinností, pokud vyplývají nebo které vyplynou vlastníkům jednotek
ze zvláštních právních předpisů v souvislosti s jejich spoluvlastnictvím ke společným
částem domu.
•
•
•
•
•
•
•
C.
Provozní činnost
zajišťování administrativní a ekonomické činnosti spojené se správou domu a vedení
příslušné technické a provozní dokumentace domu,
provádění finančních operací s peněžními prostředky Společenství vlastníků
(Družstva) na úhradu nákladů spojených se správou a provozem společných částí
domu, s povinností oprávněných osob správce s nimi disponovat s péčí řádného
správce cizího majetku a výhradně podle pokynů Společenství vlastníků (Družstva),
zajišťování plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostor a společných částí
domu s výjimkou těch, která si zajišťují vlastníci jednotek (družstevníci) od dodavatelů
přímo (např. dodávka elektřiny nebo plynu do jednotlivých bytů a nebytových
prostorů),
spolupráce s výborem společenství (představenstvem družstva) při organizaci a
zajišťování výběrových řízení na dodavatele služeb a při organizaci shromáždění
vlastníků (členské schůze) včetně účasti na shromáždění (členské schůzi),
příprava podkladů pro uzavírání všech obchodních smluv s dodavateli služeb a
nájemci, včetně pojištění.
Nabídka správy domu Durďákova 8 v Brně
D.
Služby nad rámec standardních činností správy
Tyto nadstandardní služby nabízíme nad rámec příkazní smlouvy o správě nemovitostí
a vedení účetnictví:
• zajištění pojištění nemovitosti vlastním speciálním tarifem u pojišťovny UNIQA
(komplexního a přitom levného, včetně možnosti krytí rizika odpovědnosti z pojištění
domácností a křížové odpovědnosti),
• technická pomoc při organizaci oprav domu a zajištění jejich financování,
• zpracování návrhů alternativních zdrojů vytápění a ohřevu teplé užitkové vody a
zajištění jejich financování,
• zajištění provozu online nástěnky iDomovník (princip www stránek) sloužící ke
komunikaci v rámci Společenství vlastníků (družstva)
Nabídka správy domu Durďákova 8 v Brně
3. Nabídková cena za správu nemovitosti
Cenová nabídka je kalkulována pro dům na ulici Durďákova 8 v Brně, ve kterém se
nachází 14 bytových jednotek.
Název činnosti
Jednotková cena za správu bytové jednotky bez DPH
Cena
150 Kč
Celková cena za správu nemovitosti bez DPH
2 100 Kč
Celková cena za správu nemovitosti včetně DPH *
2 541 Kč
* výše DPH je kalkulována ve výši roku 2015. Při fakturaci bude DPH účtováno v aktuální
výši.
Nabídka správy domu Durďákova 8 v Brně
4. Vybrané reference společnosti
•
Společenství vlastníků Antonína Macka 7, Brno - od r. 2011
Prováděná činnost - pomoc při privatizaci, organizace oprav, organizace prodeje
půdy, správa domu
Kontaktní osoba - Edita Bartošová, předsedkyně výboru, 737 284 925
•
Botanická 7,9,11 - společenství vlastníků jednotek - od r. 2011
Prováděná činnost - správa domu
Kontaktní osoba - Jana Apolenářová, předsedkyně výboru, 603 304 708
•
Botanická 24 - společenství vlastníků jednotek - od r. 2003
Prováděná činnost - správa domu
Kontaktní osoba - Antonín Havlík, předseda výboru, 549 241 780
•
Společenství domu Bratří Čapků 18, Brno - od r. 2005
Prováděná činnost - pomoc při privatizaci, správa domu
Kontaktní osoba - Milan Wudia, místopředseda výboru, 731 054 324
•
Společenství vlastníků jednotek pro dům v Brně, Gorkého 3 - od r. 2005
Prováděná činnost - organizace oprav, správa domu
Kontaktní osoba - Marie Jirásková, předsedkyně výboru, 737 620 627
•
Společenství vlastníků J. Faimonové 19/2239, Brno - od r. 2003
Prováděná činnost - pomoc při privatizaci, správa domu
Kontaktní osoba - Zdeněk Kubař, předseda výboru, 733 504 401
•
Společenství domu Pod kaštany 26, Brno - od r. 2001
Prováděná činnost - správa domu
Kontaktní osoba - Zlatica Weissová, předsedkyně výboru, 608 526 310
•
Společenství vlastníků Smetanova 630/28, Brno - od r. 2004
Prováděná činnost - správa domu
Kontaktní osoba - Oldřich Dušek, předseda výboru, 736 212 783
•
Společenství vlastníků jednotek domu Vltavská 9 v Brně - od r. 2005
Prováděná činnost - pomoc při privatizaci, organizace oprav, správa domu
Kontaktní osoba - Dalibor Kott, předseda výboru, 737 284 932
•
Společenství vlastníků Brno, Vsetínská 521/8-18 - od r. 2006 - 150 jednotek
Prováděná činnost - organizace instalace tepelného čerpadla, správa domu
Kontaktní osoba - Lev Musil, předseda výboru, 602 396 165
•
Společenství vlastníků Vltavská 17, Brno - od r. 2012
Prováděná činnost - pomoc při privatizaci, organizace oprav, správa domu
Kontaktní osoba - Ivan Jonáš, předseda výboru, 737 129 639
•
Společenství vlastníků Renneská 3343 Brno - od r. 2012 - 152 jednotek
Prováděná činnost - pomoc při privatizaci, správa domu
Kontaktní osoba - Miloš Táborský, místopředseda výboru, 603 554 445
Nabídka správy domu Durďákova 8 v Brně
5. Kvalifikační oprávnění potřebná pro předmět plnění
5.1.
5.2.
5.3.
Výpis z obchodního rejstříku
Výpis ze živnostenského rejstříku
Kopie pojistné smlouvy
ká
řejstříku e|ektÍonicky podepsa| ..čR. KÍajský soud v Brně [|č oo2';5?24l" dne 8.7'2013 v 11:56:18.
Výpis
z obchodníhorejstříku,
vedeného
Krajskýmsoudemv Brně
oddí|C. v|oŽka].1783
Spisová značka:
16.srpnaL993
C 11783vedenáu Krajského
souduv Brně
obchodnífirma:
H O M E F I Ns . r . o .
Datumzápisu:
Sídlo:
Brno- Žabovřesky,
Kroftova82811',
PSČ616 oo
|dentifikační
čís|o: 494 34 0I2
Právníforma:
Spo|ečnost
s ručením
omezeným
Předmět
podnikání:
jeho da|šího
prodeje
obchodníŽivnost-koupě
zboŽíza úče|em
a prodej
obstarávání
s|uŽebspojených
se správou,údrŽbou
a pronájmem
nemovitostí
Zprostřed
kovateIská
činnost
podnikate|ských,
činnost
Íinančních,
organizačních
poradců
a ekonomiclcých
poradců,
činnostúčetních
vedeníúčetnictví,
vedenídaňové
evidence
poskytován
ítechnichýchs|uŽeb
rea|itní
činnost
yýrobatepe|né
energiea rozvodtepelné
energie,nepod|éhající
Iicencirealizovanázezdrojťl
tepelné
energies insta|ovaným
uýkonemjednohozdrojenad50 kW
Statutárníorgán: jednatel:
|ng.arch'
JosefHo|ý,dat.nar.5. července
1956
Brno,K|uchova
50, PSČ634o0
denvznikufunkce:16.srpna1993
Jednatel:
Jitka Ho|á,dat. nar. 14.dubna1957
Brno,Kluchova50, PSČ634oo
den vznikufunkce:16.srpna1993
jednatel:
Ing.Petr Ho|ý,dat. nar'4' července1983
Brno - Novy Lískovec,K|uchova49ol5o, PSČ 634 oo
den vznikufunkce:27, listopadu2008
Způsobjednání: Způsobzastupování:
jednásamostatně.
KaŽdýz jednate|ů
Podepisování
za spo|ečnost
se dějetak,Že k napsanému,
jménu
připojí
resp.natištěnému
obchodnímu
spo|ečnosti
svůj
podpisjedenz jednatelů
spo|ečnosti.
|ng'arch'Josef Ho|ý,dat.nar.5. července1956
SpoIečníci:
Brno.K|uchova50. PSČ 634 o0
Ll2
oddíl G, vložka tL783
Vklad: 675 000,- Kč
Sp|aceno: 675 000,- Kč
obchodní podíl:675/1-000
Jitka Ho|á,dat.nar.14. dubna1957
Brno, K|uchova50, PSČ 634 00
Vk|ad: 325 000'- Kč
Splaceno: 325 000'- Kč
obchodní podíl:325/1-000
Zák|adníkapitál:
_-
1000 000,- Kč
Správno9! t_qh.o-tq
Wplgt' J9j9q{r!u9
-
Krajskýsoudv Brně
ke dni:o8.o7'2oI306:00
Úoa;ep|atné
212
t r1a/ ,4,r/"ta,u,ú12 t.06-ii,.:
4,fl;tuťt,,,,ú
/
Magistrát městaBrna
Živnostensloý
úřadměstaBrna
Malinovského
nám.3, 601 67 Brno
Č.j.'
MMBI0244338/2010
Výpis z živnostenskéhorejstříku
obchodní firma:
HOME FIN s.r.o.
Sídlo;
Kroftova 828/1.616 00. Brno - Žabovřesky
Identifikačníčíslo:
494340|2
Živnostenskéopráunění č' I
Předmět podnikání:
Výroba' obchod a služby neuvedenév přílohách 1 až 3 živnostenskéhozákona
obory činnosti:
Zprostředkování obchodu a s|užeb
Velkoobchod a maloobchod
Rea|itní činnost,správa a údržbanemovitostí
Poradenská a konzu|tačníčinnost,zpracování odborných studií a posudků
Poskytování technických s|užeb
Vznik oprávnění:
16.08.1993
Dobaplatnosti oprávnění:na dobu neurčitou
Živnostenské opravnění č.2
Předmět podnikání:
poradců,vedení účetnictví,
činnost účetních
vedenídaňovéevidence
Vzrik oprávnění:
24.11.2004
Doba platrnostioprávnění:na dobu neurčitou
Živnostenské opróunění č.j
Předmět podnikání:
Výroba tepelnéenergie a rozvod tepelnéenergie, nepodléhající|icenci rea|izovaná ze
zdrojů tepe|néenergie s instalovaným qýkonem jednoho zdroje nad 50 kW
Vanik oprávnění:
17.08.2005
Doba platnostioprávnění:na dobu neurčitou
podle$ 71 odst.2 živnostenského
zákona:Magistrát městaBrna
Úrad prislušny
V Brně dne22.06,20|0
ID RZP: 1369550
Číslopřípadu
: 37O2O0
lU2O|0 l23690lYr
Strana I
ZIY 2.0o0| 8I1020V W 0229I029
-
ČrsrcÁ
poJlŠŤovrun
E
--t
Ó u m -5
-@
Číslopojistnésrnlouvy:77 198095-12
stav k datu 17. 10.2005
Kód pojištění:
DPo02
Pořadovéěíslopojištění:
1
N
-
Pojištěníodpovědnostiza škodupodnikatele
--
1. Učastníci smlouvy
Pojišťovna:
Česká pojišťovnaa.s.' Spálená 75116, |l3 04 Praha 1, Česká republika' tČ qsz.|zsss, otČ Czqszlz956, zapsaná
v obchodnímrejstříkuMěstskéhosoudu v Praze, oddílB, v|ožka1464
Pojistní(' Pojištěný:
Název ťrrmy:Home Fin S.R.o.
rC 49434012
2. Smluvní ujednánÍ
je nedílnousoučástí
2.l. Toto pojištění
snrlouvyvýšeuvedeného
číslá.
o
N
2.2.Toto pojištěníse řídíVšeobecnýmipojistnými podmínkamipro pojištěníodpovědnostiza škoduVPPoS 2005 (dálejen
pojistnépodmínky..)'Doplňkovýrni pojistnýrnipodrnínkamipro pojištěníobecnéodpovědnosti za škodupodni.
,'všeobecné
pojistné
podrnínky..)'
katelea prumysluDPPP 2005 (dálejen ,,doplňkové
ujednánímiv Uvodníčástipojistnésrnlouly a ujed.
nánímitohotopojištěni.
3. odpověď pojistníka na dotazy pojišťovny
Výše příjmů'kteréjsou předmětemdaně z příjmů,popř. předpokládanépříjmy v Kě
Máte sjednánopojištěnípro stejnápojistná nebezpečí?
NE
V provozovně se vyrábějínebo zpracovávajípotraviny
jsou spojenypráces hořlavinaminebochemikáliemi,
S provozovanoučinností
radioaktivnírnilátkami nebo s otevřenýmohněrn
jsou spojenypráce s ýbušninami a třaskavinami
S provozovanoučinností
jsou spojenypráce ve v'ýškáchnad 5 m
S provozovanoučinností
S činnostíjespojenoprovozovánístřediskapraktickéhov,yučování
bez právni subjektivitynebo pracovištěpraktickéhovyučování
Při poskytovrfurí
služby docházi k odkládánívěcízákaznik&na místech,která nejsoutrvale hlídána
4 800000,-
NE
ANO
NE
ANO
NE
ANO
4. Pojistná nebezpečía rozsah pojištění
4.l. Pojištěníse vztahujena odpovědnostza škoduvzniklou v souvislostis:
- činnostmivykonávanými na základě:
živnostenského
oprávněníč,.:3,70202|09950l,
kteý Zivn.úřadV Bmě dne 23.8. 1999
živnostenského
oprávněníč.:370202394530l,
kteý Živn.úřadV Bmě dne 23.8. |999
Živnostenského
oprávnění
č.:3.702002|6.157200,
kteď Živn.úřad
V Brně dne t4' 7.2005
Živnostenského
oprávnění
č.:3.702002|6855
l 00, kteý Živn.í:Ťad
V Brně dne l 7. 8. 2005
Živnostenského
oprávněníč.:3702002t 6893600,kteý Živn.úřadV Bmě dne 29. 8' 2005
Pojištěnív základnírnrozsahuse sjednávás limitern plněnív Kč
Pojištěnív základnímrozsahuse sjednávás územnímrozsahetn
Pojištěnív základnímrozsahuse sjednáváspoluúčastí
v Kč
5 000000,Ceskárepublika
2 500,-
4.2. Pojištěnýse podílína plněníz každéškodné
událostispoluúčastí,
kteráje sjednánapro pojistnénebezpečí,z něhožje pl.
podÍlíse pojištěnýna plnění ze škodnéudálosti
něno. Je-li v rámci jednéškodnéudálosti plněno z vícepojistnýchnebezpečí,
nejvyšší
sjednanouspoluúčastí.
K|ientský
serviste|,:+420844 114 114
sÍrana1 z 2
--
N
o
!
(o
Or
!
5
s
s\
E
E
Cís|opojistné
sm|ouvy:
77 198095-12
stavk datu17. 10.2005
KÓd pojištění:
DPo02
pojištění:
Pořadové
číslo
1
4.3.Nad rámecpojištění
v základnímrozsahuse pojištění
sjednávátéžv rozsahutěchtodoložek:
Doložka V70 Pojištěníodpovědnosti za škoduzpůsobenoujinak lež na zdravi,usmÍcením,
poškozením,zniěenímnebo potřešovánímvěci
odchylně od ustanovení
článku2 bod 1 doplňkovýchpojistrrýchpodmínekse ujednává,Že pojištění
se vztahujena odpovědnostza škoduvzniklou třetíosobějinak neŽ úrazemnebo jinýrnpoškozenírn
zdravítétoosoby,poškozením'
zničením
nebo
pohřešovánírnvěci, kterou má tato osoba ve vlastnictvínebo v užívání.Předpokladem vzniku práva na plnění z pojištěnív
rozsahutohotoujednáníje, žekevzniku (škodníudálosti)došlov době trvánípojištění
v souvislostis pojištěnoučinností
nebo vztahy z tétočinnostivyplývajícími.
Pojištěnise všaknevztahujena odpovědnostza škoduvzniklou prodlenímse splně.
ním smluvnípovinnosti.Dále se pojištění
nevztahujena odpovědnostza schodekna finančních
hodnotách,jejichžsprávou
byl pojištěnýpověřen' a na odpovědnostza škoduvzniklou při obchodovánís cennými papiry. Pojištěníse rovněŽnevztahuje
na odpovědnostza škoduzpůsobenou
pojištěnýmjakočlenempředstavenstva
čidozorčí
radyjakékolivobchodníspolečnosti'
Pojištění
v rozsahudoloŽkyV70 se sjednáváse sublirnitemplněnív Kč
I 000000,X.,
Pojištěnív rozsahudoložkyV70 se sjednávás úzetnnímrozsahetn
LesKa republlt<a
Pojištění
v rozsahudoložkyV70 se sjednáváse spoluúčastí
v Kč
2 500,5. Rozsah
Pojistná nebezpečí
Pojištění
odpovědnostiza škoduv základnímrozsahu
0z
Připojištění
odpovědnostiv rozsahudoloŽkyV 70
za všechnapojistná nebezpečiv K č
Pojištění
se sjednávás obchodníslevou5,00% tj. v Kč
Ročnípojistnéupravené
na dělitelnostpočtern
splátekv Kč
Po|. č.
Poiistnév Kč
0l
t4 321,
6 000,2 03 2 t , I 016,l9 305,-
6. Počátek a doba trvánÍ pojištění
Totopojištění
se sjednávás automatickou
prolongací.
pojištěníje
Sjednané
účinné
od 00:00hod.dne l7. l0. 2005
7. PřÍlohy
Součástipojistnésmlouvyjsoupřílohy:živnostenského
oprávněnič.370202109950I
pojistnésmlouvy jsou přílohy:Živnostenskélro
Součrístí
oprávněníč.370202394530I
pojistnésmlouvyjsou přílohy:Živnostenského
Součástí
oprávněníč.3,702002167572oo
pojistnésrnlouvyjsoupřílohy:živnostenského
Součástí
oprávněníč.37020o2l6855100
Součástípojistnésrnlouvyjsou přílohy:Živnostenského
oprávněni ě. 370200216893600
Souěástípojistnésrnlouvyjsou přílohy:Výpis oR č.:23882z9.4.2002
8. Závěrďná ujednání
odpovědi pojistníkana dotazy pojišt'ovnya údajejím uvedenéu tohotopojištěnise povaŽujíza odpovědi na písemnédotazy
pojišťovnya pojistníksvým podpisem potvrzujejejich úplnosta pravdivost'
Pojistníksvýrn podpisem dále potvrzuje,že pÍevza|pojistnépodmínkyuvedenév bodě 2.2. tohotopojištění.
Sjednánov
\1 i
Home Fin S.R.O
dne
tt vt 4' ,' .
,
44
hodin
,
li_.
minut
JosefJestřabík
s965
g.
i:l
,l
l
I
-;
!i:-L.\.ur.
Podpis (a razítko)pojistníka
K I j e n t s k sýe r v i st e | . :+ 4 2 0 8 4 4 1 1 4 1 1 4
Podpis a razitko zástupceCesképojišťovnya.s
pověřenéhouzavřenímtétosrnlouvy
slrana Z z 2