Záměrně nepoužito Intentionally left blank

Transkript

Záměrně nepoužito Intentionally left blank
KATALOG NÁHRADNÍCH DÍLŮ
LETOUNU SKYLEADER
SKYLEADER AIRCRAFT
SPARE PARTS CATALOGUE
JIHLAVAN airplanes, s.r.o.
Znojemská 64
586 52 Jihlava
Česká republika / Czech Republic
Email:
[email protected]
[email protected]
Web:
www.skyleader.aero
Tel.:
+420 567 115 312
Fax.:
+420 567 115 223
Výrobní číslo letounu
Aircraft serial number
Platnost katalogu
Tthe spare parts catalogue validity
Rok výroby letounu
Aircraft produced
Vydal
Issued by
Katalog vydán nebo revidován
Catalogue is issued or altered
Číslo výtisku nebo kopie
Print or copy number
Poznámka
Note
3
PDF byl vytvoøen zkušební verzí FinePrint pdfFactory Pro http://www.fineprint.cz
SEZNAM ZMĚN
LIST OF ALTERATIONS
Tuto tabulku vyplňuje uživatel v souladu se zněním odstavce 2.Změny v části 1. Všeobecně.
This table is filled in by user in consonance with chapter 2. Alterations in part 1. General
Pořadové
číslo
Číslo bulletinu, kterým
byla změna předepsána
Číslo stran, kterých
se změna týká
Datum vydání
nových listů
Datum výměny
listů a podpis
Serial
number
Number of newslwtter
imparting alteration
Number of pages Date of altered
have to be s altered
pages issue
Date of
substitution of
pages and sign.
4
PDF byl vytvoøen zkušební verzí FinePrint pdfFactory Pro http://www.fineprint.cz
OBSAH
CONTENT
Titulní list s údaji o letadle
Front page with airplane information
3
Seznam změn
List of alterations
4
Obsah
Content
5
I. Všeobecně
General information
6
1. Úvod
Introduction
6
2. Změny
Alterations
6
3. Vysvětlení orientace v katalogu
How to orientate in catalogue
6
4. Zkratky a definice
Abbreviations and definitions
7
II. Katalog
Catalogue
7
Seznam vyobrazení a rozčlenění letounu / List of pictures and airplane dividing
1. KP – 2 U Sova
Aircraft KP – 2U
100 800
9
2. Vnější křídlo
Outer wing
101 800
12
3. Centroplán
Center wing section
102 800
46
4. Přední trup
Nose fuselage
103 800
64
5. Zadní trup
Rear fuselage
104 800
78
6. SOP
Vertical tail
105 800
84
7. VOP
Horizontal tail
106 800
94
8. Hlavní podvozek
Main landing gear
107 800
104
9. Přední podvozek
Nose landing gear
108 800
110
10.Překryt kabiny
Canopy
109 800
124
11. Motor 912
Engine 912
110 800
134
12. Výbava letadla
Aircraft equipment
111 800
156
13. Palivová soustava
Fuel system
113 800
174
5
PDF byl vytvoøen zkušební verzí FinePrint pdfFactory Pro http://www.fineprint.cz
14. Řízení
Controls
114 800
182
15. Sedačka
Seat
115 800
194
16. Ovládání
Controls
116 800
204
17. Stavitelné vrtule
Controlable props
117 800
227
18. Vrtule
Prop
118 800
247
19. Palubní deska
Instrument panel
119 800
255
20. Stupačka
Footboard
120 800
261
21. Záchranný systém
Rescue system
121 800
267
22. Zavazadlový prostor
Baggage compartment
122 800
277
23. Pevný podvozek
Fixed landing gear
123 800
281
24. Přistávací reflektor
Landing headlight
REF-00-00
295
25. Vlečné zařízení
Towing gear
VLEK-00-00
299
26. Seznam nýtů
Rivet list
----------
303
6
PDF byl vytvoøen zkušební verzí FinePrint pdfFactory Pro http://www.fineprint.cz
I. VŠEOBECNĚ
GENERAL
1. Úvod
Introduction
Tento katalog náhradních dílů Vám pomůže snadno a rychle určit náhradní díly k Vašemu letounu
KP – 2 U.
This spare parts catalogue will help you easy specify desired parts for your plane KP – 2 U.
2. Změny
Alterations
Pokud vznikne nutnost změnit nebo doplnit text tohoto katalogu, zašle výrobce letounu majiteli
katalogu nové opravené listy. Majitel katalogu je povinen vyměnit neplatné listy za listy opravené a
provede zápis o obdržení změny do tabulky Seznam změn na straně 3.
Opravené listy budou označeny datem vydání změny a zkratkou „REV“. Změněné nebo doplněné
části textu budou označeny po straně svislou čarou.
If will arise a need to alter any part of catalogue text, aircraft producer will mail altered pages to
owner of this catalogue. The owner is mandatory to substitute alterated pages and confirm receipt
of altered pages into Table of alterations on page 3.
Altered pages will be marked by abbreviation REV and dated. Altered text parts will be marked by
vertical line on side of page
3. Vysvětlení orientace v katalogu
Explanation of orientation in catalogue
Popis významu sloupců v katalogu.
Description of catalogue column.
Pozice
Position
Uvádí číslo pozice v daném zobrazení.
Presents purchase number of part.
Číslo části
Part number
Uvádí objednací číslo součásti/dílce.
Presents purchase number of part.
Počet kusů
Number of pieces
Uvádí počet kusů potřebných pro montáž na letadlo v uvedené sestavě.
States number of pieces needed for aircraft in mentioned assembly.
7
PDF byl vytvoøen zkušební verzí FinePrint pdfFactory Pro http://www.fineprint.cz
Název části
Part name
Uvádí objednací název dílce.
Presents purchase part name.
4. Zkratky a definice
Abbreviations and definitions
NNO / NSD – není na obrázku / not showed on drawing
PP – pevný podvozek / fixed landing gear
kr – krátká verze motorových krytů / short version of engine housing
L – levý(levá,levé) / left
P – pravý(pravá, pravé) / right
II. KATALOG
CATALOGUE
8
PDF byl vytvoøen zkušební verzí FinePrint pdfFactory Pro http://www.fineprint.cz
KP – 2 U SOVA
KP-2U / KP 5 -ASA
100 800
9
PDF byl vytvoøen zkušební verzí FinePrint pdfFactory Pro http://www.fineprint.cz
KP – 2 U
100 800
Letoun KP – 2 U
Aircraft KP – 2 U
10
PDF byl vytvoøen zkušební verzí FinePrint pdfFactory Pro http://www.fineprint.cz
KP – 2 U
100 800
Letoun KP – 2 U
Aircraft KP – 2 U
Poz. Číslo části Ks
Pos. Part num. Pcs
Název části
Part name
Složeno z poz.
Consists of pos.
1-11,13-22
Poznámka
Note
1
101 800
Vnější křídlo
Outer wing
2
102 800
Centroplán
Center wing section
3
103 800
Přední část trupu
Nose fuselage part
4
104 800
Zadní část trupu
Fuselage
5
105 800
SOP
Vertical tail unit
6
106 800
VOP
Horizontal tail unit
7
107 800
Hlavní povozek
Main landing gear
8
108 800
Přední podvozek
Nose landing gear
9
109 800
Překryt kabiny
Cockpit canopy
10
110 800
Motor 912
Engine Rotax 912
11
111 800
Výbava letadla
Equipment
NNO / NSD
13
113 800
Palivová soustava
Fuel system
NNO / NSD
14
114 800
Řízení
Controls
NNO / NSD
15
115 800
Sedačka
Seat
16
116 800
Ovládání
Controls
17
117 800
Vrtule stavitelné
Controlable props
18
118 800
Vrtule pevné
Prop
19
119 800
Palubní deska
Instrument panel
20
120 800
Stupačka
Footboard
NNO / NSD
21
121 800
Záchranný systém
Rescue system
NNO / NSD
22
122 800
Zavazadlový prostor
Baggage compartment
NNO / NSD
23
123 800
Pevný podvozek
Fixed landing gear
NNO / NSD
24
REF-00-00
Přistávací reflektor
Landing headlight
NNO / NSD
25
VLEK-00-00
Vlečné zařízení
Towing gear
NNO / NSD
NNO / NSD
11
PDF byl vytvoøen zkušební verzí FinePrint pdfFactory Pro http://www.fineprint.cz
Záměrně nepoužito
Intentionally left blank
12
PDF byl vytvoøen zkušební verzí FinePrint pdfFactory Pro http://www.fineprint.cz
Vnější křídlo
Outer wing
101 800
101 800.1
101 800.2
101 803.1 .2
101 804.1 .2
101 805.1 .2
101 806.1 .2
101 807
101 808
101 925
Vnější křídlo levé
Vnější křídlo pravé
Ovládání klapek levé a pravé
Ovládání křidélek levé a pravé
Vztlaková klapka levá a pravá
Křidélko levé a pravé
Víko I
Víko II
Pitotova trubice
/
/
/
/
/
/
/
/
/
Left outer wing
Right outer wing
Left and right flap controls
Left and right aileron controls
Left and right Fowler flap
Left and right aileron
Cover I
Cover II
Pitot tube
13
PDF byl vytvoøen zkušební verzí FinePrint pdfFactory Pro http://www.fineprint.cz
Záměrně nepoužito
Intentionally left blank
14
PDF byl vytvoøen zkušební verzí FinePrint pdfFactory Pro http://www.fineprint.cz
Nahradit výkresem A3 / Replace with the A3 drawing
15
PDF byl vytvoøen zkušební verzí FinePrint pdfFactory Pro http://www.fineprint.cz
KP – 2 U
101 800.1
Vnější křídlo levé
Left outer wing
Poz. Číslo části Ks
Pos. Part num. Pcs
Název části
Part name
2
101 802.1
1
Křídlo levé
Left outer wing
3
101 803.1
1
Ovládání klapek levé
Left flap controls
4
101 804.1
1
Ovládání křidélek levé
Left aileron controls
5
101 805.1
1
Vztlaková klapka levé
Left Fowler flap
6
101 806.1
1
Křidélko levé
Left aileron
7
101 807
2
Víko I
Cover I
8
101 808
2
Víko II
Cover II
13
101 013.1
1
Winglet levý
Left winglett
14
101 014
2
Rolna
Roll
15
101 015
8
Kluzná podložka
Sliding pad
16
101 016
2
Podložka
Washer
17
101 017
2
Šroub klapky
Flap screw
18
101 018
2
Rolna
Roll
19
101 019
1
Distanční vložka
Spacing pad
50
902 006
2
Šroub M5x16(7)
Screw M5x16(7)
51
101 113
1
Šroub M4x16(8)
Screw M4x16(8)
52
101 114
1
Šroub M4x20(12)
Screw M4x20(12)
53
903 105
2
Matice M5
Nut M5
54
904 003
2
Matice M5
Nut M5
55
903 104
2
Matice M4
Nut M4
56
905 002
2
Podložka  5.3
Washer 5,3
57
905 001
2
Podložka  4.3
Washer 4,3
59
907 003
2
Závlačka 1x14
Split pin 1x14
60
907 004
2
Závlačka 1.2x14
Split pin 1,2x14
Loctite 221
Loctite 221
Složeno z poz.
Consists of pos.
2-8, 13-19, 5057,59,60
Poznámka
Note
NNO / NSD
16
PDF byl vytvoøen zkušební verzí FinePrint pdfFactory Pro http://www.fineprint.cz
Záměrně nepoužito
Intentionally left blank
17
PDF byl vytvoøen zkušební verzí FinePrint pdfFactory Pro http://www.fineprint.cz
Nahradit výkresem A3 / Replace with the A3 drawing
18
PDF byl vytvoøen zkušební verzí FinePrint pdfFactory Pro http://www.fineprint.cz
KP – 2 U
101 800.2
Poz. Číslo části Ks
Pos. Part num. Pcs
Název části
Part name
2
101 802.2
1
Křídlo pravé
Right wing
3
101 803.2
1
Ovládání klapek pravé
Right flaps controls
4
101 804.2
1
Ovládání křidélek pravé
Right aileron controls
5
101 805.2
1
Vztlaková klapka pravá
Right flap
6
101 806.2
1
Křidélko pravé
Right aileron
7
101 807
2
Víko I
Cover I
8
101 808
2
Víko II
Cover II
9
101 925
1
Pitotova trubice
Pitot tube
13
101 013.2
1
Winglet pravý
14
101 014
2
Rolna
15
101 015
8
Kluzná podložka
16
101 016
2
Podložka
17
101 017
2
Šroub klapky
18
101 018
2
Rolna
19
101 019
1
Distanční vložka
50
902 006
2
Šroub M5x16(7)
51
101 113
1
Šroub M4x16(8)
52
101 114
1
Šroub M4x20(12)
53
903 105
2
Matice M5
2
Matice M5
54
904 003
Složeno z poz.
Consists of pos.
2-9, 13-19, 5057,59,60
Poznámka
Note
Vnější křídlo pravé
Right outer wing
55
903 104
2
Matice M4
56
905 002
2
Podložka  5.3
57
905 001
2
Podložka  4.3
59
907 003
2
Závlačka 1x14
60
907 004
2
Závlačka 1.2x14
Right winglet
Roll
Sliding washer
Washer
Flap screw
Roll
Spacing pad
Screw M5x16(7)
Screw M4x16(8)
Screw M4x20(12)
Nut M5
Nut M5
Nut M4
Washer 5,3
Washer 4,3
Split pin 1x14
Split pin 1,2x14
Loctite 221
Loctite 221
NNO / NSD
19
PDF byl vytvoøen zkušební verzí FinePrint pdfFactory Pro http://www.fineprint.cz
Záměrně nepoužito
Intentionally left blank
20
PDF byl vytvoøen zkušební verzí FinePrint pdfFactory Pro http://www.fineprint.cz
Nahradit výkresem A3 / Replace with the A3 drawing
21
PDF byl vytvoøen zkušební verzí FinePrint pdfFactory Pro http://www.fineprint.cz
KP – 2 U
101 803.1
Ovládání klapek levé
Left flap controls
Poz. Číslo části Ks
Pos. Part num. Pcs
Název části
Part name
1
101 301
1
Vnitřní kolo
Inner wheel
2
101 302
2
Pouzdro ložiska
Bearing casing
3
101 303
1
Vnější kolo
Outer wheel
4
101 304
2
Zakružované pouzdro
Slide bearing
5
101 305
2
Kloub kardanu
Cross-pin cardan joint
6
101 306
2
Spojka kardanu
Cardan mating sleeve
7
101 307
1
Trubka kardanu
Cardan tube
8
101 308
2
Vnitřní kroužek
Inner ring
9
101 309
2
Vnější kroužek
Outer ring
10
101 310
1
Hřeben vnitřní
Inner rack
11
101 311
1
Těleso vnitřní
Inner body
12
101 312
1
Hřeben vnější
Outer rack
13
101 313.1
1
Těleso vnější
Outer body
14
101 314
4
Rolna
Roll
15
101 315
2
Čep
Pin
16
101 316
4
Šroub
Screw
17
101 317
1
Pouzdro
Bushing
18
101 318
1
Distanční podložka
Spacing pad
19
101 319
1
Podložka
Washer
20
101 320
1
Vložka
Insertion
21
116 213
4
Čep
Pin
51
901 005
4
Šroub M5x50
Screw M5x50
52
901 002
2
Šroub M5x25
Screw M5x25
53
901 003
2
Šroub M5x14
Screw M5x14
54
906 005
2
Kolík 5x12
Pin 5x12
55
903 002
1
Matice M5
Nut M5
56
904 003
6
Matice M5
Nut M5
Složeno z poz.
Consists of pos.
1-21,51-56
Poznámka
Note
22
PDF byl vytvoøen zkušební verzí FinePrint pdfFactory Pro http://www.fineprint.cz
KP – 2 U
101 803.1
Ovládání klapek levé
Left flap controls
Poz. Číslo části Ks
Pos. Part num. Pcs
Název části
Part name
58
905 002
10 Podložka  5.3
Washer 5,3
59
905 001
12 Podložka  4.3
Washer 4,3
61
905 010
1
Podložka  5.2
Washer 5,2
64
907 001
12 Závlačka 1.6x16
Split pin 1,6x16
65
908 002
1
Pojistný kroužek 20
Securing ring 20
66
912 005
2
Ložisko 625
Bearing 625
67
914 101
1
Oko stavitelné s
Adjustable eye with
ložiskem 5x14x6
bearing 5x14x6
Složeno z poz.
Consists of pos.
58,59,61,64-67
Poznámka
Note
23
PDF byl vytvoøen zkušební verzí FinePrint pdfFactory Pro http://www.fineprint.cz
KP – 2 U
101 803.2
Ovládání klapek pravé
Right flap controls
Poz. Číslo části Ks
Pos. Part num. Pcs
Název části
Part name
1
101 301
1
Vnitřní kolo
Inner wheel
2
101 302
2
Pouzdro ložiska
Bearing casing
3
101 303
1
Vnější kolo
Outer wheel
4
101 304
2
Zakružované pouzdro
Slide bearing
5
101 305
2
Kloub kardanu
Cross-pin cardan joint
6
101 306
2
Spojka kardanu
Cardan mating sleeve
7
101 307
1
Trubka kardanu
Cardan tube
8
101 308
2
Vnitřní kroužek
Inner ring
9
101 309
2
Vnější kroužek
Outer ring
10
101 310
1
Hřeben vnitřní
Inner rack
11
101 311
1
Těleso vnitřní
Inner body
12
101 312
1
Hřeben vnější
Outer rack
13
101 313.2
1
Těleso vnější
Outer body
14
101 314
4
Rolna
Roll
15
101 315
2
Čep
Pin
16
101 316
4
Šroub
Screw
17
101 317
1
Pouzdro
Bushing
18
101 318
1
Distanční podložka
Spacing pad
19
101 319
1
Podložka
Washer
20
101 320
1
Vložka
Insertion
21
116 213
4
Čep
Pin
51
901 005
4
Šroub M5x50
Screw M5x50
52
901 002
2
Šroub M5x25
Screw M5x25
53
901 003
2
Šroub M5x14
Screw M5x14
54
906 005
2
Kolík 5x12
Pin 5x12
55
903 002
1
Matice M5
Nut M5
56
904 003
6
Matice M5
Nut M5
Složeno z poz.
Consists of pos.
1-21,51-56
Poznámka
Note
24
PDF byl vytvoøen zkušební verzí FinePrint pdfFactory Pro http://www.fineprint.cz
KP – 2 U
101 803.2
Ovládání klapek pravé
Right flap controls
Poz. Číslo části Ks
Pos. Part num. Pcs
Název části
Part name
58
905 002
10 Podložka  5.3
Washer 5,3
59
905 001
12 Podložka  4.3
Washer 4,3
61
905 010
1
Podložka  5.2
Washer 5,2
64
907 001
12 Závlačka 1.6x16
65
908 002
1
Pojistný kroužek 20
Securing ring 20
66
912 005
2
Ložisko 625
Bearing 625
67
914 101
1
Oko stavitelné s
Adjustable eye with
ložiskem 5x14x6
bearing 5x14x6
Složeno z poz.
Consists of pos.
58,59,61,64-67
Poznámka
Note
Split pin 1,6x16
25
PDF byl vytvoøen zkušební verzí FinePrint pdfFactory Pro http://www.fineprint.cz
Záměrně nepoužito
Intentionally left blank
26
PDF byl vytvoøen zkušební verzí FinePrint pdfFactory Pro http://www.fineprint.cz
KP – 2 U
101 804.1
Ovládání křidélek levé
Left aileron controls
27
PDF byl vytvoøen zkušební verzí FinePrint pdfFactory Pro http://www.fineprint.cz
KP – 2 U
101 804.1
Ovládání křidélek levé
Left aileron controls
Poz. Číslo části Ks
Pos. Part num. Pcs
Název části
Part name
1
101 940.1
1
Táhlo II
Rod II
2
101 941
1
Táhlo III
Rod III
3
101 942.1
1
Páka úplná
Complete lever
4
101 401
1
Distanční trubka
Distance tube
51
902 011
1
Šroub M5x32(23)
Screw M5x32(23)
52
101 114
2
Šroub M4x20(12)
Screw M4x20(12)
53
903 105
1
Matice M5
Nut M5
54
903 104
2
Matice M4
Nut M4
55
905 002
1
Podložka  5.3
Washer 5,3
56
905 001
2
Podložka  4.3
Washer 4,3
58
907 004
1
Závlačka 1.2x14
Split pin 1,2x14
59
907 003
2
Závlačka 1x14
Split pin 1x14
Složeno z poz.
Consists of pos.
1-4,51-56,58,59
Poznámka
Note
28
PDF byl vytvoøen zkušební verzí FinePrint pdfFactory Pro http://www.fineprint.cz
KP – 2 U
101 804.2
Ovládání křidélek pravé
Right aileron controls
Poz. Číslo části Ks
Pos. Part num. Pcs
Název části
Part name
1
101 940.2
1
Táhlo II
Rod II
2
101 941
1
Táhlo III
Rod III
3
101 942.2
1
Páka úplná
Comlete lever
4
101 401
1
Distanční trubka
Distance tube
51
902 011
1
Šroub M5x32(23)
Screw M5x32(23)
52
101 114
2
Šroub M4x20(12)
Screw M4x20(12)
53
903 105
1
Matice M5
Nut M5
54
903 104
2
Matice M4
Nut M4
55
905 002
1
Podložka  5.3
Washer 5,3
56
905 001
2
Podložka  4.3
Washer 4,3
58
907 004
1
Závlačka 1.2x14
Split pin 1,2x14
59
907 003
2
Závlačka 1x14
Split pin 1x14
Složeno z poz.
Consists of pos.
1-4,51-56,58,59
Poznámka
Note
29
PDF byl vytvoøen zkušební verzí FinePrint pdfFactory Pro http://www.fineprint.cz
Záměrně nepoužito
Intentionally left blank
30
PDF byl vytvoøen zkušební verzí FinePrint pdfFactory Pro http://www.fineprint.cz
KP – 2 U
101 805.1
Vztlaková klapka levá
Left Fowler flap
31
PDF byl vytvoøen zkušební verzí FinePrint pdfFactory Pro http://www.fineprint.cz
KP – 2 U
101 805.1
Vztlaková klapka levá
Left Fowler flap
Poz. Číslo části Ks
Pos. Part num. Pcs
Název části
Part name
5
101 505.1
1
Žebro 052
Rib 052
6
101 506.1
1
Žebro 450 A
Rib 450 A
7
101 507.1
1
Žebro 900 A
Rib 900 A
8
101 508.1
1
Žebro 1350 A
Rib 1350 A
9
101 509.1
1
Žebro 1789
Rib 1789
10
101 510.1
1
Žebro 450 B
Rib 450 B
11
101 511.1
1
Žebro 900 B
Rib 900 B
12
101 512.1
1
Žebro 1350 B
Rib 1350 B
14
101 514.1
1
Výztuha žebra 052
Rib 052 reinforcement
15
101 515.1
1
Výztuha žebra 1789
Rib 1789 reinforcement
16
101 516.1
1
Potah horní
Upper skinning
17
101 517.1
1
Potah dolní
Lower skinning
18
101 951.1
1
Závěs 052 A
Suspension 052 A
19
101 952.1
1
Závěs 052 B
Suspension 052 B
20
101 953.1
1
Závěs 1789 A
Suspension 1789 A
21
101 954.1
1
Závěs 1789 B
Suspension 1789 B
22
101 955.1
1
Nosník klapek
Fowler flap spar
Složeno z poz.
Consists of pos.
5-12,14-22
Poznámka
Note
32
PDF byl vytvoøen zkušební verzí FinePrint pdfFactory Pro http://www.fineprint.cz
KP – 2 U
101 805.2
Vztlaková klapka pravá
Right Fowler flap
Poz. Číslo části Ks
Pos. Part num. Pcs
Název části
Part name
5
101 505.2
1
Žebro 052
Rib 052
6
101 506.2
1
Žebro 450 A
Rib 450 A
7
101 507.2
1
Žebro 900 A
Rib 900 A
8
101 508.2
1
Žebro 1350 A
Rib 1350 A
9
101 509.2
1
Žebro 1789
Rib 1789
10
101 510.2
1
Žebro 450 B
Rib 450 B
11
101 511.2
1
Žebro 900 B
Rib 900 B
12
101 512.2
1
Žebro 1350 B
Rib 1350 B
14
101 514.2
1
Výztuha žebra 052
Rib 052 reinforcement
15
101 515.2
1
Výztuha žebra 1789
Rib 1789 reinforcement
16
101 516.2
1
Potah horní
Upper skinning
17
101 517.2
1
Potah dolní
Lower skinning
18
101 951.2
1
Závěs 052 A
Suspension 052 A
19
101 952.2
1
Závěs 052 B
Suspension 052 B
20
101 953.2
1
Závěs 1789 A
Suspension 1789 A
21
101 954.2
1
Závěs 1789 B
Suspension 1789 B
22
101 955.2
1
Nosník klapek
Fowler flap spar
Složeno z poz.
Consists of pos.
5-12,14-22
Poznámka
Note
33
PDF byl vytvoøen zkušební verzí FinePrint pdfFactory Pro http://www.fineprint.cz
Záměrně nepoužito
Intentionally left blank
34
PDF byl vytvoøen zkušební verzí FinePrint pdfFactory Pro http://www.fineprint.cz
KP – 2 U
101 806.1
Křidélko levé
Left aileron
35
PDF byl vytvoøen zkušební verzí FinePrint pdfFactory Pro http://www.fineprint.cz
KP – 2 U
101 806.1
Křidélko levé
Left aileron
Poz. Číslo části Ks
Pos. Part num. Pcs
Název části
Part name
1
101 601.1
1
Nosník
Spar
2
101 602
2
Žebro 1810 A
Rib 1810 A
4
101 604
1
Žebro 2333 A
Rib 2333 A
5
101 605
1
Žebro 2866 A
Rib 2866 A
6
101 606
2
Žebro 3381
Rib 3381
8
101 608.1
1
Žebro 3600
Rib 3600
9
101 609.1
2
Žebro 1810 B
Rib 1810 A
11
101 611.1
1
Žebro 2333 B
Rib 2333 B
12
101 612.1
1
Žebro 2866 B
Rib 2866 B
13
101 613.1
1
Žebro 3399
Rib 3399
16
101 616.1
1
Výztuha
Reinforcement
17
101 617.1
1
Vložka
Insertion
18
101 960
1
Závěs
Suspension
19
101 961
1
Páka
Lever
20
101 620.1
1
Závěs
Suspension
21
101 621.1
1
Závěs
Suspension
22
101 622
1
Výztuha
Reinforcement
23
101 623
1
Výztuha
Reinforcement
25
101 625.1
1
Potah horní
Upper skinning
26
101 626.1
1
Potah dolní
Lower skinning
Složeno z poz.
Consists of pos.
1,2,4-6,8,9,
11-13,16-23,25,26
Poznámka
Note
36
PDF byl vytvoøen zkušební verzí FinePrint pdfFactory Pro http://www.fineprint.cz
KP – 2 U
101 806.2
Křidélko pravé
Right aileron
Poz. Číslo části Ks
Pos. Part num. Pcs
Název části
Part name
1
101 601.2
1
Nosník
Spar
2
101 602
2
Žebro 1810 A
Rib 1810 A
4
101 604
1
Žebro 2333 A
Rib 2333 A
5
101 605
1
Žebro 2866 A
Rib 2866 A
6
101 606
2
Žebro 3381
Rib 3381
8
101 608.2
1
Žebro 3600
Rib 3600
9
101 609.2
2
Žebro 1810 B
Rib 1810 A
11
101 611.2
1
Žebro 2333 B
Rib 2333 B
12
101 612.2
1
Žebro 2866 B
Rib 2866 B
13
101 613.2
1
Žebro 3399
Rib 3399
16
101 616.2
1
Výztuha
Reinforcement
17
101 617.2
1
Vložka
Insertion
18
101 960
1
Závěs
Suspension
19
101 961
1
Páka
Lever
20
101 620.2
1
Závěs
Suspension
21
101 621.2
1
Závěs
Suspension
22
101 622
1
Výztuha
Reinforcement
23
101 623
1
Výztuha
Reinforcement
25
101 625.2
1
Potah horní
Upper skinning
26
101 626.2
1
Potah dolní
Lower skinning
Složeno z poz.
Consists of pos.
1,2,4-6,8,9,
11-13,16-23,25,26
Poznámka
Note
37
PDF byl vytvoøen zkušební verzí FinePrint pdfFactory Pro http://www.fineprint.cz
Záměrně nepoužito
Intentionally left blank
38
PDF byl vytvoøen zkušební verzí FinePrint pdfFactory Pro http://www.fineprint.cz
KP – 2 U
101 807
Víko I
Cover I
39
PDF byl vytvoøen zkušební verzí FinePrint pdfFactory Pro http://www.fineprint.cz
KP – 2 U
101 807
Víko I
Cover I
Poz. Číslo části Ks
Pos. Part num. Pcs
Název části
Part name
1
101 130
4
Kryt
Cover
2
101 131
4
Podložka
Washer
3
101 132
8
Pero
Feather
Složeno z poz.
Consists of pos.
1-3
Poznámka
Note
40
PDF byl vytvoøen zkušební verzí FinePrint pdfFactory Pro http://www.fineprint.cz
KP – 2 U
101 808
Víko II
Cover II
41
PDF byl vytvoøen zkušební verzí FinePrint pdfFactory Pro http://www.fineprint.cz
KP – 2 U
101 808
Víko II
Cover II
Poz. Číslo části Ks
Pos. Part num. Pcs
Název části
Part name
1
101 133
4
Kryt
Cover
2
101 131
4
Podložka
Washer
3
101 134
8
Pero
Feather
Složeno z poz.
Consists of pos.
1-3
Poznámka
Note
42
PDF byl vytvoøen zkušební verzí FinePrint pdfFactory Pro http://www.fineprint.cz
KP – 2 U
101 925
Pitotova trubice
Pitot tube
43
PDF byl vytvoøen zkušební verzí FinePrint pdfFactory Pro http://www.fineprint.cz
KP – 2 U
101 925
Pitotova trubice
Pitot tube
Poz. Číslo části Ks
Pos. Part num. Pcs
Název části
Part name
1
101 701
1
Vstupní trubka
Entering tube
2
101 702
1
Krycí trubka
Covering tube
3
101 703
1
Ucpávka
Packing
4
101 704
1
Příruba
Flange
5
101 705
1
Trubka
Tube
6
101 706
1
Spojka
Coupling
7
101 707
1
Příchytka
Clamp
8
101 708
1
Vložka
Insert
9
101 709
1
Koleno
Elbow
10
101 710
1
Hadička
Piping
11
101 711
1
Spojka hadičky
Piping coupling
51
917 001
Loctite 221
Loctite 221
52
917 002
Silikon SR
Silikon SR
53
924 001
4
Průchodka 8x1
Bush 8x1
54
930 001
1
Allert mini 1.5
Allert mini 1,5
Složeno z poz.
Consists of pos.
1-11,51-54
Poznámka
Note
44
PDF byl vytvoøen zkušební verzí FinePrint pdfFactory Pro http://www.fineprint.cz
Záměrně nepoužito
Intentionally left blank
45
PDF byl vytvoøen zkušební verzí FinePrint pdfFactory Pro http://www.fineprint.cz
Centroplán
Center wing section
102 800
102 800
102 803.1
102 803.2
102 804
102 805
102 806
102 807
102 931
Centroplán
Levá nádrž
Pravá nádrž
Ovládání klapek
Ovládání podvozku
Ovládání aretace
Nouzové vysouvání
Víčko nádrže s měrkou
/
/
/
/
/
/
/
/
Center wing section
Left fuel tank
Right fuel tank
Flap controls
Landing gear controls
Arrestment controls
Emergency extending
Fuel tank cap with dipstick
46
PDF byl vytvoøen zkušební verzí FinePrint pdfFactory Pro http://www.fineprint.cz
KP – 2 U
102 800
Centroplán
Center wing section
47
PDF byl vytvoøen zkušební verzí FinePrint pdfFactory Pro http://www.fineprint.cz
KP – 2 U
102 800
Centroplán
Center wing section
Poz. Číslo části Ks
Pos. Part num. Pcs
38
102 038
4
Název části
Part name
Šroub M8x31
Bolt M8x31
(spoj.cetr.+kř.)
(center wing section –
fuselage joint)
39
102 039
2
Šroub M8x21
Bolt M8x21
(spoj.cetr.+kř.)
(center wing section –
fuselage joit)
40
102 040
6
Podložka
Washer
72
903 103
6
Matice M8
Nut M8
81
907 005
6
Závlačka 2x20
Split pin 2x20
Složeno z poz.
Consists of pos.
38-40,72,81
Poznámka
Note
Při objednávce
Poz. 38 je nutné
uvést číslo
letadla a číslo
uvedené na hlavě
šroubu (nesmí
dojít k záměně!)
When you order,
it´s neccesary to
write aircraft
number and
number written
on screw head
(do not replace
one another!)
48
PDF byl vytvoøen zkušební verzí FinePrint pdfFactory Pro http://www.fineprint.cz
KP – 2 U
102 803.1
Levá nádrž
Left fuel tank
49
PDF byl vytvoøen zkušební verzí FinePrint pdfFactory Pro http://www.fineprint.cz
KP – 2 U
102 803.1
Levá nádrž
Left fuel tank
Poz. Číslo části Ks
Pos. Part num. Pcs
Název části
Part name
1
102 301.1
1
Víko vnější
Outer cover
2
102 302.1
1
Víko vnitřní
Inner cover
3
102 303.1
1
Středové žebro
Middle rib
4
102 304
1
Zadní stěna
Back wall
5
102 305
1
Hrdlo JS 4
Filler neck JS 4
6
102 306
1
Hrdlo JS 6
Filler neck JS 6
7
102 307
1
Příruba
Flange
8
102 308.1
1
Potah
Metal sheet jacket
9
102 309
1
Těsnění
Flat packing
10
102 310
1
Palivoměr-úprava
Fuel gauge
11
102 311
1
Matice
Nut
12
102 312
1
Podložka
Washer
13
102 313
1
Těsnění
Flat packing
41
102 931
1
Víčko s měrkou
Cap with dipstick
42
102 932
1
Odkalovač
Drain
43
102 933
1
Klíč
Hexagon spanner
51
901 101
5
Šroub M5x25
Screw M5x25
52
904 003
5
Matice M5
Nut M5
53
905 002
5
Podložka  5.3
Washer 5,3
55
923 001
1
Hrdlo Z-42
Filler neck Z-42
Tmel
Sealant
Složeno z poz.
Consists of pos.
1-13,41-43,5153,55
Poznámka
Note
NNO / NSD
50
PDF byl vytvoøen zkušební verzí FinePrint pdfFactory Pro http://www.fineprint.cz
KP – 2 U
102 803.2
Pravá nádrž
Right fuel tank
51
PDF byl vytvoøen zkušební verzí FinePrint pdfFactory Pro http://www.fineprint.cz
KP – 2 U
102 803.2
Pravá nádrž
Right fuel tank
Poz. Číslo části Ks
Pos. Part num. Pcs
Název části
Part name
1
102 301.2
1
Víko vnější
Outercover
2
102 302.2
1
Víko vnitřní
Inner cover
3
102 303.2
1
Středové žebro
Middle rib
4
102 304
1
Zadní stěna
Back wall
5
102 305
1
Hrdlo JS 4
Filler neck JS 4
6
102 306
1
Hrdlo JS 6
Filler neck JS 6
7
102 307
1
Příruba
Flange
8
102 308.2
1
Potah
Metal sheet jacket
9
102 309
1
Těsnění
Flat packing
10
102 310
1
Palivoměr-úprava
Fuel gauge
11
102 311
1
Matice
Nut
12
102 312
1
Podložka
Washer
13
102 313
1
Těsnění
Flat packing
41
102 931
1
Víčko s měrkou
Cap with dipstick
42
102 932
1
Odkalovač
Drain
43
102 933
1
Klíč
Hexagon spanner
51
901 101
5
Šroub M5x25
Screw M5x25
52
904 003
5
Matice M5
Nut M5
53
905 002
5
Podložka  5.3
Washer 5,3
55
923 001
1
Hrdlo Z-42
Filler neck z-42
Tmel
Sealant
Složeno z poz.
Consists of pos.
1-13,41-43,5153,55
Poznámka
Note
NNO / NSD
52
PDF byl vytvoøen zkušební verzí FinePrint pdfFactory Pro http://www.fineprint.cz
KP – 2 U
102 804
Ovládání klapek
Flap controls
53
PDF byl vytvoøen zkušební verzí FinePrint pdfFactory Pro http://www.fineprint.cz
KP – 2 U
102 804
Ovládání klapek
Flap controls
Poz. Číslo části Ks
Pos. Part num. Pcs
Název části
Part name
1
102 401
1
Kladka
Pulley
5
102 405
1
Pastorek
Pinion
6
102 406
2
Opěrný kroužek
Rest ring
7
102 407
1
Pouzdro
Sleeve
41
102 941.1
1
Závěs pohonu levý
Left bracket
41
102 941.2
1
Závěs pohonu pravý
Right bracket
51
902 019
1
Šroub M5x28(19)
Screw M5x28(19)
52
904 003
1
Matice M5
Nut M5
53
905 002
1
Podložka  5.3
Washer 5,3
54
908 002
2
Pojistný kroužek 20
Securing ring 20
Složeno z poz.
Consists of pos.
1,5-7,41,51-54
Poznámka
Note
54
PDF byl vytvoøen zkušební verzí FinePrint pdfFactory Pro http://www.fineprint.cz
KP – 2 U
102 805
Ovládání podvozku
Landing gear controls
55
PDF byl vytvoøen zkušební verzí FinePrint pdfFactory Pro http://www.fineprint.cz
KP – 2 U
102 805
Ovládání podvozku
Landing gear controls
Poz. Číslo části Ks
Pos. Part num. Pcs
Název části
Part name
1
102 502
1
Torzní trubka levá
Left torsion tube
2
102 503
1
Torzní trubka pravá
Right torsion tube
41
102 951
2
Zlamovací vzpěra
Breakstrut
42
102 952
1
Páka zatahování
Lever of landing gear
podvozku
retracting
51
902 031
12 Šroub M5x34(25)
Screw M5x34(25)
52
904 003
12 Matice M5
Nut M5
53
905 002
12 Podložka  5.3
Washer 5,3
Složeno z poz.
Consists of pos.
1,2,41,42,51-53
Poznámka
Note
56
PDF byl vytvoøen zkušební verzí FinePrint pdfFactory Pro http://www.fineprint.cz
KP – 2 U
102 806
Ovládání aretace
Arrestment controls
57
PDF byl vytvoøen zkušební verzí FinePrint pdfFactory Pro http://www.fineprint.cz
KP – 2 U
102 806
Ovládání aretace
Arrestment controls
Poz. Číslo části Ks
Pos. Part num. Pcs
Název části
Part name
Složeno z poz.
Consists of pos.
1-9,41,42,51-57
Poznámka
Note
1
102 601
2
Šroub M5x31(22)
Screw M5x31(22)
2
102 602.1
1
Nosič snímače zadní
Rear induction sensor bracket
2
102 602.2
1
Nosič snímače zadní
Rear induction sensor bracket
3
101 401
1
Distanční trubka
Distance tube
4
102 604
2
Kontakt
Magnetic touch
5
102 605
2
Lanko
Steel stranded wire
6
102 606
2
Bowden s výstelkou
Bowden cable
7
102 607
4
Pouzdro
Mechanical touch
8
102 608
2
Podložka
Washer
9
102 609
2
Šroub lanka
Stranded wire securing screw
41
102 961.1
1
Páka aretace levá
Left locking hook
41
102 961.2
1
Páka aretace pravá
Right locking hook
42
102 962
2
Koncovka
Bowden cable termination
51
922 102
2
Indukční snímač 12-
Induction sensor
úprava
52
904 003
4
Matice M5
Nut M5
53
901 063
2
Šroub M5x16
Screw M5x16
54
905 002
2
Podložka  5.3
Washer 5,3
55
921 001
2
Pružina tažná
Tension spring
1.25x11.25x60
1,25x11,25x60
Clip P2,5x100
56
930 101
6
Vázací páska P2,5x100
57
913 201
4
Koncovka bowdenu  6 Bowden cable jacket
termination 6
58
PDF byl vytvoøen zkušební verzí FinePrint pdfFactory Pro http://www.fineprint.cz
KP – 2 U
102 807
Nouzové vysouvání
Landing gear emergency extending
59
PDF byl vytvoøen zkušební verzí FinePrint pdfFactory Pro http://www.fineprint.cz
KP – 2 U
102 807
Nouzové vysouvání
Landing gear emergency extension
Poz. Číslo části Ks
Pos. Part num. Pcs
Název části
Part name
1
102 701
2
Příčka
Transversal
2
102 702
1
Výztuha
Reinforcement
3
102 703
2
Podložka
Plate
4
102 704
1
Napínák
Winch
5
102 705
2
Šroub M4x13(5)
Screw M4x13(5)
6
102 706
2
Šroub M4x10(2)
Screw M4x10(2)
41
102 971
1
Páka vysouvání
Crank
51
901 030
1
Šroub M3x10
Screw M3x10
52
904 002
4
Matice M4
Nut M4
53
905 001
4
Podložka  4.3
Washer 4,3
54
905 006
1
Podložka  3.2
Washer 3,2
Složeno z poz.
Consists of pos.
1-6.41,51-54
Poznámka
Note
60
PDF byl vytvoøen zkušební verzí FinePrint pdfFactory Pro http://www.fineprint.cz
KP – 2 U
102 931
Víčko nádrže s měrkou
Fuel tank cap with dipstick
61
PDF byl vytvoøen zkušební verzí FinePrint pdfFactory Pro http://www.fineprint.cz
KP – 2 U
102 931
Víčko nádrže s měrkou
Fuel tank cap with dipstick
Poz. Číslo části Ks
Pos. Part num. Pcs
Název části
Part name
1
102 321
2
Víčko
Cap
2
102 322
2
Vložka
Distance sleeve
3
102 323
2
Pružina
Spring
4
102 324
2
Čep zamykání
Locking screw
5
102 325
2
Měrka
Dipstick
51
907 006
2
Závlačka 4x20
Split pin 4x20
52
924 101
2
Kroužek 8x2
Ring 8x2
53
924 011
2
Těsnící kroužek Z-42
Packing ring Z-42
Složeno z poz.
Consists of pos.
1-5,51-53
Poznámka
Note
62
PDF byl vytvoøen zkušební verzí FinePrint pdfFactory Pro http://www.fineprint.cz
Záměrně nepoužito
Intentionally left blank
63
PDF byl vytvoøen zkušební verzí FinePrint pdfFactory Pro http://www.fineprint.cz
Přední trup
Nose fuselage
103 800
103 804
103 805
103 806
103 807
103 921.1 .2
103 973
Zamykání kabiny
Signalizace podvozku
Ovládání aretace
Pohon podvozku
Závěs pedálů
Nosič se zámkem
/
/
/
/
/
/
Cockpit locking
Landing gear signalling
Arrestment controls
Landing gear drive
Pedals holder
Carrier with lock
64
PDF byl vytvoøen zkušební verzí FinePrint pdfFactory Pro http://www.fineprint.cz
KP – 2 U
103 804
Zamykání kabiny
Cockpit locking
65
PDF byl vytvoøen zkušební verzí FinePrint pdfFactory Pro http://www.fineprint.cz
KP – 2 U
103 804
Zamykání kabiny
Cockpit locking
Poz. Číslo části Ks
Pos. Part num. Pcs
Název části
Part name
1
103 401
1
Spojka
Connecting tube
2
103 402
2
Vložka
Distance sleeve
3
103 403
2
Podložka
Washer
4
103 404
2
Pouzdro
Bush
5
103 405.1
1
Spojovací táhlo
Connecting rod
5
103 405.2
1
Spojovací táhlo
Connecting rod
6
103 406
1
Podložka
Washer
7
103 407
1
Vnější páka
Outer crank
8
103 408
3
Vodítko
Guide
9
103 409
4
Šroub M4x26(18)
Screw M4x26(18)
10
103 410
2
Šroub M5x14
Screw M5x14
11
103 411
1
Šroub M4x18
Screw M4x18
41
103 941
1
Přední závěs levý
Front left lockin lever
42
103 942.1
1
Zadní závěs
Rear locking lever
42
103 942.2
1
Zadní závěs
Rear locking lever
43
103 943
1
Přední závěs pravý
Front right locking lever
44
103 944
1
Závora
Bolt
45
103 945
1
Klika
Crank
51
904 002
4
Matice M4
Nut M4
52
904 003
2
Matice M5
Nut M5
53
905 001
9
Podložka  4.3
Washer 4,3
54
905 002
2
Podložka  5.3
Washer 5,3
55
907 008
5
Závlačka 1x10
Split pin 1x10
56
921 001
2
Pružina tažná
Tensional spring
1.25x11.25x60
1,25x11,25x60
Zámek lamelový
Lock
57
925 101
1
66
PDF byl vytvoøen zkušební verzí FinePrint pdfFactory Pro http://www.fineprint.cz
Složeno z poz.
Consists of pos.
1-11,41-45,5157
Poznámka
Note
KP – 2 U
103 805
Signalizace podvozku
Landing gear signalling
67
PDF byl vytvoøen zkušební verzí FinePrint pdfFactory Pro http://www.fineprint.cz
KP – 2 U
103 805
Signalizace podvozku
Landing gear signalling
Poz. Číslo části Ks
Pos. Part num. Pcs
Název části
Part name
1
103 501
1
Pouzdro
Bushing
2
103 502
1
Vložka
Insertion
41
103 951
1
Ukazatel
Indicator
42
103 952
1
Dolní vodítko
Lower guide
51
905 004
2
Podložka  8.4
Washer 8,4
52
907 005
2
Závlačka 2x20
Split pin 2x20
53
921 014
1
Pružina tlačná 1x10x60
Pusher spring
Složeno z poz.
Consists of pos.
1,2,41,42,51-53
Poznámka
Note
1x10x60
68
PDF byl vytvoøen zkušební verzí FinePrint pdfFactory Pro http://www.fineprint.cz
KP – 2 U
103 806
Ovládání aretace
Arrestment controls
69
PDF byl vytvoøen zkušební verzí FinePrint pdfFactory Pro http://www.fineprint.cz
KP – 2 U
103 806
Ovládání aretace
Arrestment controls
Poz. Číslo části Ks
Pos. Part num. Pcs
Název části
Part name
1
103 601
1
Nosič snímače přední
Nose lockind hook
2
103 602
1
Distanční vložka
Distance sleeve
3
103 603
1
Koncovka bowdenu
Bowden termination
4
103 604
2
Opěra
Rest
5
103 605
1
Bowden s výstelkou
Bowden cable
6
103 606
1
Šroub M5x15(6)
Screw M5x15(6)
7
103 607
1
Šroub M4x15(6)
Screw M4x15(6)
8
103 608
1
Závěs lanka
Stranded wire
9
102 604
1
Kontakt
Mechanical touch
41
103 961
1
Hák s nosičem
Hook with carrier
(1)
103 611
1
Hák přední
Front hook
(2)
103 612
1
Nosič kontaktu
Contact carrier
42
102 962
1
Koncovka
Termination
51
904 002
1
Matice M4
Nut M4
52
904 003
1
Matice M5
Nut M5
53
905 001
3
Podložka  4.3
Washer 4,3
54
905 002
1
Podložka  5.3
Washer 5,3
55
921 001
1
Pružina tažná
Tensional spring
1.25x11.25x60
1,25x11,25x60
56
913 201
1
Koncovka bowdenu  6 Bowden termination
57
913 103
1
Lanko  1.6 (zad.brzdy) Stranded steel wire
58
922 102
1
Indukční snímač 12-
Složeno z poz.
Consists of pos.
1-9,41,42,51-59
Poznámka
Note
Induction sensor
úprava
59
901 062
1
Screw M5x10
Šroub M5x10
70
PDF byl vytvoøen zkušební verzí FinePrint pdfFactory Pro http://www.fineprint.cz
KP – 2 U
103 807
Pohon podvozku
Landing gear drive
71
PDF byl vytvoøen zkušební verzí FinePrint pdfFactory Pro http://www.fineprint.cz
KP – 2 U
103 807
Pohon podvozku
Landing gear drive
Poz. Číslo části Ks
Pos. Part num. Pcs
Název části
Part name
1
103 701
1
Oko
Eye
2
103 702
1
Klínek
Wedge
3
103 703
2
Distanční trubka
Distance tube
4
103 704
1
Šroub
Screw
5
103 705
1
Šroub páky
Lever screw
6
103 706
1
Podložka
Washer
7
103 707
2
Kluzná podložka
Slidind washer
8
103 708
1
Šroub
Screw
9
103 709
1
Distanční trubka
Distance tube
10
103 710
1
Kryt navijáku
Winch housing
41
103 971
1
Táhlo podvozku
Landing gear rod
42
103 972
1
Osa
Axis
43
103 973
1
Nosič se zámkem
Carrier with lock
51
975 004
1
Elektrická vzpěra
Electric actuator
52
902 016
2
Šroub M6x17(7)
Screw M6x17(7)
53
903 103
1
Matice M8
Nut M8
54
904 004
2
Matice M6
Nut M6
55
905 003
2
Podložka  6.4
Washer 6,4
56
905 004
1
Podložka  8.4
Washer 8,4
57
907 005
1
Závlačka 2x20
Split pin 2x20
58
903 102
1
Matice M6
Nut M6
59
907 001
1
Závlačka 1.6x16
Spit pin 1,6x16
60
904 004
2
Matice M6
Nut M6
61
924 302
1
Těsnící páska 30x5
Packing tape 30x5
62
930 102
3
Vázací páska P2,5x200
Locking tape P2,5x200
63
930 302
1
Oboustranná páska 20x1 Both side tape 20x1
Složeno z poz.
Consists of pos.
1-10,41-43,51-63
Poznámka
Note
72
PDF byl vytvoøen zkušební verzí FinePrint pdfFactory Pro http://www.fineprint.cz
KP – 2 U
103 921.1.2
Závěs pedálů
Pedals holder
73
PDF byl vytvoøen zkušební verzí FinePrint pdfFactory Pro http://www.fineprint.cz
KP – 2 U
103 921.1 .2
Závěs pedálů
Pedals holder
Poz. Číslo části Ks
Pos. Part num. Pcs
Název části
Part name
1
103 261
2
Závěs pedálu
Pedals holder
2
103 262.1
1
Zesílení dolní
Lower reinforcement
2
103 262.2
1
Zesílení dolní
Lower reinforcement
3
103 263
2
Zesílení horní
Upper reinforcement
4
101 119
6
Šroub M5x15(6)
Screw M5x15(6)
51
904 003
6
Matice M5
Nut M5
52
905 002
6
Podložka  5.3
Washer 5,3
Složeno z poz.
Consists of pos.
1-4,51,52
Poznámka
Note
74
PDF byl vytvoøen zkušební verzí FinePrint pdfFactory Pro http://www.fineprint.cz
KP – 2 U
103 973
Nosič se zámkem
Carrier with lock
75
PDF byl vytvoøen zkušební verzí FinePrint pdfFactory Pro http://www.fineprint.cz
KP – 2 U
103 973
Nosič se zámkem
Carrier with lock
Poz. Číslo části Ks
Pos. Part num. Pcs
Název části
Part name
1
103 731
1
Vložka
Distance sleeve
2
103 732
2
Kluzná podložka
Sliding washer
3
103 733
1
Šroub
Screw
41
103 974
1
Vidle
Fork
42
103 975
1
Hák s lanem
Hook with cable
51
905 001
1
Podložka  4.3
Washer 4,3
52
904 002
1
Matice M4
Nut M4
53
921 004
1
Pružina tažná
Tensional spring
0.7x6.7x35
0,7x6,7x35
Složeno z poz.
Consists of pos.
1-3,41,42,51-53
Poznámka
Note
76
PDF byl vytvoøen zkušební verzí FinePrint pdfFactory Pro http://www.fineprint.cz
Záměrně nepoužito
Intentionally left blank
77
PDF byl vytvoøen zkušební verzí FinePrint pdfFactory Pro http://www.fineprint.cz
Zadní trup
Rear fuselage
104 800
104 803
104 804
Ovládání SOP / Rudder controls
Ovládání VOP / Elevator controls
78
PDF byl vytvoøen zkušební verzí FinePrint pdfFactory Pro http://www.fineprint.cz
KP – 2 U
104 803
Ovládání SOP
Rudder controls
79
PDF byl vytvoøen zkušební verzí FinePrint pdfFactory Pro http://www.fineprint.cz
KP – 2 U
104 803
Ovládání SOP
Rudder controls
Poz. Číslo části Ks
Pos. Part num. Pcs
Název části
Part name
1
104 301
1
Distanční trubka
Distance sleeve
2
104 302
2
Pouzdro
Bushing
3
104 303
2
Pouzdro napínáku
Bushing
4
101 114
1
Šroub M4x20(12)
Screw M4x20 (12)
41
104 931
1
Páka předlohy SOP
Lever
42
104 932
1
Táhlo SOP
Rod
51
902 001
1
Šroub M5x22(13)
Screw M5x22(13)
52
902 004
2
Šroub M6x23(13)
Screw M6x23(13)
53
902 014
1
Šroub M6x31(21)
Screw M6x31(21)
54
903 102
3
Matice M6
Nut M6
55
903 104
1
Matice M4
Nut M4
56
903 105
1
Matice M5
Nut M5
57
905 001
1
Podložka  4.3
Washer 4,3
58
905 002
1
Podložka  5.3
Washer 5,3
59
905 003
3
Podložka  6.4
Washer 6,4
60
907 001
3
Závlačka 1.6x16
Split pin 1,6x16
61
907 003
1
Závlačka 1x14
Split pin 1x14
62
907 004
1
Závlačka 1.2x14
Split pin 1,2x14
63
918 001
2
Napínák 6
Turnbuckle 6
64
905 054
2
Podložka 8x14
Washer 8x14
Složeno z poz.
Consists of pos.
1-4,41,42,51-64
Poznámka
Note
80
PDF byl vytvoøen zkušební verzí FinePrint pdfFactory Pro http://www.fineprint.cz
KP – 2 U
104 804
Ovládání VOP
Elevator controls
81
PDF byl vytvoøen zkušební verzí FinePrint pdfFactory Pro http://www.fineprint.cz
KP – 2 U
104 804
Ovládání VOP
Elevator controls
Poz. Číslo části Ks
Pos. Part num. Pcs
Název části
Part name
1
104 401
1
Páka
Lever
2
104 402
1
Dist.trubka
Distance tube
3
104 403
2
Těsnění ložiska
Bearing packing
4
101 117
2
Šroub M6x24(14)
Screw M6x24(14)
41
104 941
1
Páka předlohy VOP
Lever
42
104 942
1
Táhlo III
Rod III
43
104 943
1
Příruba páky
Lever flange
44
104 944
2
Unášeč
Carrier
51
902 010
1
Šroub M8x65(53)
Screw M8x65(53)
52
902 024
6
Šroub M5x32(23)
Screw M5x32(23)
53
903 102
2
Matice M6
Nut M6
54
903 103
1
Matice M8
Nut M8
55
904 003
6
Matice M5
Nut M5
56
905 002
6
Podložka  5.3
Washer 5,3
57
905 003
2
Podložka  6.4
Washer 6,4
58
905 004
1
Podložka  8.4
Washer 8,4
59
907 001
2
Závlačka 1,6x16
Split pin 1,6x16
60
907 005
1
Závlačka 2x20
Split pin 2x20
Složeno z poz.
Consists of pos.
1-4,41-44,51-60
Poznámka
Note
82
PDF byl vytvoøen zkušební verzí FinePrint pdfFactory Pro http://www.fineprint.cz
Záměrně nepoužito
Intentionally left blank
83
PDF byl vytvoøen zkušební verzí FinePrint pdfFactory Pro http://www.fineprint.cz
Svislé ocasní plochy
(SOP)
Vertical tail
105 800
105 800
105 801
105 802
105 912
SOP
Kýl
Směrovka
Koncovka SOP
/
/
/
/
Rudder
Fin
Rudder
Fin tip
84
PDF byl vytvoøen zkušební verzí FinePrint pdfFactory Pro http://www.fineprint.cz
KP – 2 U
105 800
SOP
Vertical tail
85
PDF byl vytvoøen zkušební verzí FinePrint pdfFactory Pro http://www.fineprint.cz
KP – 2 U
105 800
SOP
Vertical tail
Poz. Číslo části Ks
Pos. Part num. Pcs
Název části
Part name
41
105 801
1
Kýl
Fin
42
105 802
1
Směrovka
Rudder
Složeno z poz.
Consists of pos.
41,42
Poznámka
Note
Dodáván jako
celek bez
součástí
uvedených
v sestavě číslo
105 801 /
Supplied as
complet but
without patrs
stated in
assembly no
105 801.
86
PDF byl vytvoøen zkušební verzí FinePrint pdfFactory Pro http://www.fineprint.cz
KP – 2 U
105 801
Kýl
87
PDF byl vytvoøen zkušební verzí FinePrint pdfFactory Pro http://www.fineprint.cz
Fin
KP – 2 U
105 801
Poz. Číslo části
Pos. Part num.
Kýl
Fin
Ks
Pcs
Název části
Part name
42
105 912
1
Koncovka SOP
Fin tip
51
902 008
1
Šroub M6x19(9)
ScrewM6x19(9)
52
903 102
1
Matice M6
Nut M6
53
905 003
1
Podložka  6.4
Washer 6,4
54
907 001
1
Závlačka 1.6x16
Split pin 1,6x16
Složeno z poz.
Consists of pos.
42,51-54
Poznámka
Note
88
PDF byl vytvoøen zkušební verzí FinePrint pdfFactory Pro http://www.fineprint.cz
KP – 2 U
105 801
Směrovka
Rudder
89
PDF byl vytvoøen zkušební verzí FinePrint pdfFactory Pro http://www.fineprint.cz
KP – 2 U
105 802
Poz. Číslo části
Pos. Part num.
Směrovka
Rudder
Ks
Pcs
Název části
Part name
1
105 201
1
Nosník
Spar
2
105 202
1
Žebro S0
Rib S0
3
105 203
1
Žebro S1b-
Rib S1b-
4
105 204
1
Žebro S1c
Rib S1c
5
105 205
1
Žebro S2b
Rib S2b
6
105 206
1
Žebro S2c
Rib S2c
7
105 207
1
Žebro S3b
Rib S3b
8
105 208
1
Žebro S3c
Rib S3c
9
105 209
1
Žebro S4b
Rib S4b
10
105 210
1
Žebro S4c
Rib S4c
11
105 211
1
Žebro S5bc
Rib S5bc
12
105 212
2
Spojka žebra S5bc
Rib S5bc jumper
13
105 213
1
Úhelník S0
Angle S0
14
105 214
1
Úhelník S1c
Angle S1c
15
105 215
1
Úhelník S5bc
Angle S5bc
16
105 216
2
Závěs
Suspension
17
105 217
1
Žebro S1b+
Rib S1b+
19
105 219
1
Čep směrovky
Rudder pivot
20
105 220
1
Potah přední
Front skinning
21
105 221.1
1
Potah levý
Left skinning
21
105 221.2
1
Potah pravý
Right skinning
41
105 921
1
Páka směrovky
Rudder lever
Složeno z poz.
Consists of pos.
1-17,19-21,41
Poznámka
Note
90
PDF byl vytvoøen zkušební verzí FinePrint pdfFactory Pro http://www.fineprint.cz
KP – 2 U
105 912
Koncovka SOP
Fin tip
91
PDF byl vytvoøen zkušební verzí FinePrint pdfFactory Pro http://www.fineprint.cz
KP – 2 U
105 912
Koncovka SOP
Fin tip
Poz.
Pos.
Číslo části
Part num.
Ks
Pcs
1
105 131
1
Koncovka
Fin tip
51
904 021
4
Matice M3
Nut M3
Název části
Part name
Složeno z poz.
Consists of pos.
1,51
Poznámka
Note
92
PDF byl vytvoøen zkušební verzí FinePrint pdfFactory Pro http://www.fineprint.cz
Záměrně nepoužito
Intentionally left blank
93
PDF byl vytvoøen zkušební verzí FinePrint pdfFactory Pro http://www.fineprint.cz
Vodorovné ocasní
plochy
(VOP)
Horizontal tail
106 800
106 800
106 801
106 802.1
106 802.2
VOP
Stabilizátor
Výškovka levá
Výškovka pravá
/
/
/
/
Horizontal tail
Stabiliser
Left elevator
Right elevator
94
PDF byl vytvoøen zkušební verzí FinePrint pdfFactory Pro http://www.fineprint.cz
KP – 2 U
106 800
VOP
Horizontal tail
95
PDF byl vytvoøen zkušební verzí FinePrint pdfFactory Pro http://www.fineprint.cz
KP – 2 U
106 800
VOP
Horizontal tail
Poz. Číslo části Ks
Pos. Part num. Pcs
Název části
Part name
41
106 801
1
Stabilizátor
Stabiliser
42
106 802.1
1
Výškovka levá
Left elevator
43
106 802.2
1
Výškovka pravá
Right elevator
Složeno z poz.
Consists of pos.
41,42,43
Poznámka
Note
Dodáván jako
celek bez
součástí
uvedených
v sestavě číslo
106 801 /
supplied as
complet but
without patrs
stated in
assembly no
106 801.
Dodáván jako
celek bez
součástí
uvedených
v sestavě číslo
106 802.2 /
Supplied as
complet but
without patrs
stated in
assembly no
106 802.2.
96
PDF byl vytvoøen zkušební verzí FinePrint pdfFactory Pro http://www.fineprint.cz
KP – 2 U
106 801
Stabilizátor
Stabiliser
97
PDF byl vytvoøen zkušební verzí FinePrint pdfFactory Pro http://www.fineprint.cz
KP – 2 U
106 801
Stabilizátor
Stabiliser
Poz.
Pos.
Číslo části
Part num.
Ks
Pcs
13
106 113
1
Šroub přední
15
106 115
1
Distanční trubka přední Front distance tube
20
106 120
2
Koncovka VOP
Stabiliser tip
51
902 007
2
Šroub M5x18(9)
Screw M5x18(9)
52
903 105
2
Matice M5
Nut M5
53
903 102
1
Matice M6
Nut M6
54
905 002
2
Podložka  5.3
Washer 5,3
55
905 003
1
Podložka  6.4
Washer 6,4
56
907 001
1
Závlačka 1.6x16
Split pin 1,6x16
57
907 004
2
Závlačka 1.2x14
Split pin 1,2x14
Název části
Part name
Složeno z poz.
Consists of pos.
13,15,20,51-57
Poznámka
Note
Front screw
98
PDF byl vytvoøen zkušební verzí FinePrint pdfFactory Pro http://www.fineprint.cz
KP – 2 U
106 802.1
Výškovka levá
Left elevator
99
PDF byl vytvoøen zkušební verzí FinePrint pdfFactory Pro http://www.fineprint.cz
KP – 2 U
106 802.1
Výškovka levá
Left elevator
Poz.
Pos.
Číslo části
Part num.
Ks
Pcs
1
106 201
1
Nosník
Spar
2
106 202
1
Žebro V0
Rib V0
3
106 203
1
Žebro V1b-
Rib V1b-
4
106 204
1
Žebro V1c
Rib V1c
5
106 205
1
Žebro V2b
Rib V2b
6
106 206
1
Žebro V2c
Rib V2c
7
106 207
1
Žebro V3b
RibV3b
8
106 208
1
Žebro V3c
Rib V3c
9
106 209
1
Žebro V6
Rib V6
10
106 210
1
Úhelník V0
AngleV0
11
106 211
1
Úhelník V1c
Angle V1c
12
106 212
1
Úhelník V6
Angle V6
13
106 213
1
Závěs vnitřní
Inner suspension
14
106 214
1
Závěs vnější
Outer suspension
15
106 215
1
Potah horní
Upper skinning
16
106 216
1
Potah dolní
Lower skinning
17
106 217
1
Žebro V1b+
Rib V1b+
41
106 921
1
Závěs vnitřní
Inner suspension
Název části
Part name
Složeno z poz.
Consists of pos.
1-17,41
Poznámka
Note
100
PDF byl vytvoøen zkušební verzí FinePrint pdfFactory Pro http://www.fineprint.cz
KP – 2 U
106 802.2
Výškovka pravá
Right elevator
101
PDF byl vytvoøen zkušební verzí FinePrint pdfFactory Pro http://www.fineprint.cz
KP – 2 U
106 802.2
Výškovka pravá
Right elevator
Poz.
Pos.
Číslo části
Part num.
Ks
Pcs
22
106 235
1
Víko trimu
Trim lid
42
106 803
1
Trim
Trim tab
44
106 924
1
Konektor s příložkou
Connector
51
905 006
4
Podložka  3,2
Washer 3,2
53
975 002
1
Servo s táhlem
Electric trim
54
907 002
1
Závlačka 1x 8
Split pin 1x8
Název části
Part name
Složeno z poz.
Consists of pos.
22,42,44,51,53,54
Poznámka
Note
102
PDF byl vytvoøen zkušební verzí FinePrint pdfFactory Pro http://www.fineprint.cz
Záměrně nepoužito
Intentionally left blank
103
PDF byl vytvoøen zkušební verzí FinePrint pdfFactory Pro http://www.fineprint.cz
Hlavní podvozek
Main landing gear
107 800
107 800.1
107 802
Hlavní podvozek levý / Left main landing gear
Tlumič
/ Shock absorber
104
PDF byl vytvoøen zkušební verzí FinePrint pdfFactory Pro http://www.fineprint.cz
KP – 2 U
107 800.1
Hlavní podvozek levý
Left main landing gear
105
PDF byl vytvoøen zkušební verzí FinePrint pdfFactory Pro http://www.fineprint.cz
KP – 2 U
107 800.1
Hlavní podvozek levý
Left main landing gear
Poz. Číslo části Ks
Pos. Part num. Pcs
Název části
Part name
1
107 001
2
Šroub závěsu
Suspension screw
2
107 002
4
Podložka závěsu
Suspension washer
3
107 003
1
Distanční trubka dolní
Lower distance tube
4
107 004
1
Distanční trubka horní
Upper distance tube
5
107 005
1
Šroub dolní
Lower screw
6
107 006
1
Šroub horní
Upper screw
7
107 007
1
Distanční trubka kladky Pulley distance tube
8
107 008
1
Kladka
Pulley
9
107 009
1
Šroub kladky
Pulley screw
11
107 011
1
Osa kola
Whell axis
41
107 801.1
1
Podvozková noha levá
Left leg
42
107 802
1
Tlumič zatahovacího
Shock absorber
Složeno z poz.
Consists of pos.
1-9,11,41,42,5159
Poznámka
Note
podvozku
51
903 103
4
Matice M8
Nut M8
52
903 106
1
Matice M12
Nut M12
53
904 003
1
Matice M5
Nut M5
54
905 002
1
Podložka  5.3
Washer 5,3
55
905 004
4
Podložka  8.4
Washer 8,4
56
905 007
1
Podložka  13
Washer 13
57
907 005
4
Závlačka 2x20
Split pin 2x20
58
907 007
1
Závlačka 3.2x28
Split pin 3,2 x28
59
912 014
1
Ložisko 0812KU
Bearing 0812KU
106
PDF byl vytvoøen zkušební verzí FinePrint pdfFactory Pro http://www.fineprint.cz
KP – 2 U
107 802
Tlumič
Shock absorber
107
PDF byl vytvoøen zkušební verzí FinePrint pdfFactory Pro http://www.fineprint.cz
KP – 2 U
107 802
Tlumič
Shock absorber
Poz.
Pos.
Číslo části
Part num.
1
107 201
20 Pružina (PT 106)
Rubber segment
2
107 202
18 Vložka
Inserting washer
3
107 203
2
Doraz
Stop
4
107 204
4
Kluzné vedení
Sliding guide
5
107 205
2
Doraz tlumiče
Shock absorber stop
41
107 921
2
Horní závěs
Upper suspension
42
107 922
2
Dolní závěs
Lower suspension
43
107 923
2
Dolní trubka
Lower tube
44
107 924
2
Svorník
Bolt
51
901 012
2
Šroub M5x14
Screw M5x14
52
904 004
2
Matice M6
Nut M6
53
905 002
4
Podložka  5.3
Washer 5,3
54
907 004
2
Závlačka 1.2x14
Split pin 1,2x14
Ks
Pcs
Název části
Part name
Složeno z poz.
Consists of pos.
1-5, 41-44, 51-54
Poznámka
Note
108
PDF byl vytvoøen zkušební verzí FinePrint pdfFactory Pro http://www.fineprint.cz
Záměrně nepoužito
Intentionally left blank
109
PDF byl vytvoøen zkušební verzí FinePrint pdfFactory Pro http://www.fineprint.cz
Přední podvozek
Nose landing gear
108 800
108 800
108 804
108 805
108 806
108 807
Přední podvozek
Sloupek s aretací
Zlamovací vzpěra
Tlumič
Přední kolo
/
/
/
/
/
Nose landing gear
Column with arrestment
Breakstrut
Shock absorber
Nose wheel
110
PDF byl vytvoøen zkušební verzí FinePrint pdfFactory Pro http://www.fineprint.cz
KP – 2 U
108 800
Přední podvozek
Nose landing gear
111
PDF byl vytvoøen zkušební verzí FinePrint pdfFactory Pro http://www.fineprint.cz
KP – 2 U
108 800
Přední podvozek
Nose landing gear
Poz. Číslo části Ks
Pos. Part num. Pcs
Název části
Part name
1
108 001
2
Čep
Pin
2
108 002
2
Podložka
Washer
3
102 601
2
Šroub M5x31(22)
Screw M5x31(22)
4
108 004
1
Trubka zlamovačky
Breakstrut tube
5
108 005
1
Šroub M4x28(20)
Screw M4x28(20)
7
108 007
1
Distanční trubka
Distance tube
8
108 008
1
Šroub vidlice
Fork screw
9
108 009
1
Vložka
Distance sleeve
10
108 010
1
Distanční trubka dolní
Lower distance tube
11
108 011
1
Distanční trubka horní
Upper distance tube
12
108 012
1
Šroub dolní
Lower screw
13
108 013
1
Šroub horní
Upper screw
14
108 014
2
Distanční vložka
Distance sleeve
15
108 015
1
Osa kola
Wheel axis
16
108 016
2
Ložisko
Bearing
41
108 801
1
Vidlice
Fork
42
108 802
1
Konzola
Base
43
108 803
1
Podvozková noha
Leg
44
108 804
1
Sloupek s aretací
Column with arrestment
45
108 805
1
Zlamovací vzpěra
Breakstrut
46
108 806
1
Tlumič
Shock absorber
47
108 807
1
Přední kolo
Wheel
51
902 012
2
Šroub M6x45(35)
Screw M6x45(35)
52
903 101
1
Matice M10
Nut M10
53
903 103
3
Matice M8
Nut M8
Složeno z poz.
Consists of pos.
1-5, 7-16, 41-47,
51-53
Poznámka
Note
112
PDF byl vytvoøen zkušební verzí FinePrint pdfFactory Pro http://www.fineprint.cz
KP – 2 U
108 800
Přední podvozek
Nose landing gear
Poz. Číslo části Ks
Pos. Part num. Pcs
Název části
Part name
54
903 106
1
Matice M12
Nut M12
55
904 002
1
Matice M4
Nut M4
56
904 003
2
Matice M5
Nut M5
57
904 004
2
Matice M6
Nut M6
58
905 001
1
Podložka  4.3
Washer 4,3
59
905 002
2
Podložka  5.3
Washer 5,3
60
905 003
2
Podložka  6.4
Washer 6,4
61
905 004
3
Podložka  8.4
Washer 8,4
62
905 005
3
Podložka  10.5
Washer 10,5
63
905 007
1
Podložka  13
Washer 13
64
907 005
3
Závlačka 2x20
Split pin 2x20
65
907 007
1
Závlačka 3.2x28
Split pin 3,2x28
66
907 009
1
Závlačka 2.5x25
Split pin 2,5x25
67
939 001
1
Mazací hlava kul.
Lubricator M6 180
Složeno z poz.
Consists of pos.
54-61,62-68
Poznámka
Note
M6-180°
68
902 040
1
Šroub M8x25(13)
Screw M8x25(13)
113
PDF byl vytvoøen zkušební verzí FinePrint pdfFactory Pro http://www.fineprint.cz
Záměrně nepoužito
Intentionally left blank
114
PDF byl vytvoøen zkušební verzí FinePrint pdfFactory Pro http://www.fineprint.cz
KP – 2 U
108 804
Sloupek s aretací
Column with arrestment
115
PDF byl vytvoøen zkušební verzí FinePrint pdfFactory Pro http://www.fineprint.cz
KP – 2 U
108 804
Sloupek s aretací
Column with arrestment
Poz. Číslo části Ks
Pos. Part num. Pcs
Název části
Pat name
1
108 401
1
Kladka
Pulley
2
108 402
1
Podložka
Washer
41
108 941
1
Sloupek
Column
42
108 942
1
Aretace
Arrestment
51
902 012
2
Šroub M6x45(35)
Screw M6x45(35)
52
904 004
2
Matice M6
Nut M6
53
905 003
2
Podložka  6.4
Washer 6,4
54
907 007
1
Závlačka 3.2x20
Split pin 3,2x20
55
912 017
2
Ložisko 1020KU
Bearing 1020KU
Složeno z poz.
Consists of pos.
1,2,41,42,51-55
Poznámka
Note
116
PDF byl vytvoøen zkušební verzí FinePrint pdfFactory Pro http://www.fineprint.cz
KP – 2 U
108 805
Zlamovací vzpěra
Breakstrut
117
PDF byl vytvoøen zkušební verzí FinePrint pdfFactory Pro http://www.fineprint.cz
KP – 2 U
108 805
Zlamovací vzpěra
Breakstrut
Poz.
Pos.
Číslo části
Part num.
Ks
Pcs
1
108 501
2
Název části
Part name
1
Šroub zlamovačky
Breakstrut screw
108 502
1
Kladka
Pulley
3
108 503
1
Vložka
Insertion
4
108 504
1
Doraz
Stop
41
108 951
1
Horní vzpěra
Upper strut
42
108 952
1
Dolní vzpěra
Lower strut
51
903 103
1
Matice M8
Nut M8
52
905 004
1
Podložka  8.4
Washer 8,4
53
907 005
1
Závlačka 2x20
Split pin 2x20
54
912 015
1
Ložisko 1212KU
Bearing 1212KU
Složeno z poz.
Consists of pos.
1-4, 41,42,51-54
Poznámka
Note
118
PDF byl vytvoøen zkušební verzí FinePrint pdfFactory Pro http://www.fineprint.cz
KP – 2 U
108 806
Tlumič
Shock absorber
119
PDF byl vytvoøen zkušební verzí FinePrint pdfFactory Pro http://www.fineprint.cz
KP – 2 U
108 806
Tlumič
Shock absorber
Poz. Číslo části Ks
Pos. Part num. Pcs
Název části
Part name
1
108 601
4
Pružina (PT 221)
Rubber segment
2
108 602
3
Podložka
Insertion washer
3
108 603
1
Dorazová guma
Rubber stop
41
108 961
1
Opěra dolní
Lower rest
42
108 962
1
Opěra horní
Upper rest
51
912 012
1
Ložisko 2015KU
Bearing 2015KU
Složeno z poz.
Consists of pos.
1-3, 41,42,51
Poznámka
Note
120
PDF byl vytvoøen zkušební verzí FinePrint pdfFactory Pro http://www.fineprint.cz
KP – 2 U
108 807
Přední kolo
Nose wheel
121
PDF byl vytvoøen zkušební verzí FinePrint pdfFactory Pro http://www.fineprint.cz
KP – 2 U
108 807
Přední kolo
Nose wheel
Poz. Číslo části Ks
Pos. Part num. Pcs
Název části
Part name
1
116 321
1
Distanční trubka
Distance tube
51
929 002
1
Ráfek 12x4
Wheel disc 12x4
52
929 011
1
Pneu 4.00-4
Tyre 4.00-4
53
929 021
1
Duše 3.00-4 (12x4)
Air tube 3.00-4 (12x4)
Složeno z poz.
Consists of pos.
1, 51-53
Poznámka
Note
122
PDF byl vytvoøen zkušební verzí FinePrint pdfFactory Pro http://www.fineprint.cz
Záměrně nepoužito
Intentionally left blank
123
PDF byl vytvoøen zkušební verzí FinePrint pdfFactory Pro http://www.fineprint.cz
Překryt kabiny
Canopy
109 800
109 800
109 801
109 802
Překryt kabiny
Překryt kabiny pevný
Překryt kabiny
/ Canopy
/ Fixed canopy part
/ Front canopy part
124
PDF byl vytvoøen zkušební verzí FinePrint pdfFactory Pro http://www.fineprint.cz
KP – 2 U
109 800
Překryt kabiny
Canopy
125
PDF byl vytvoøen zkušební verzí FinePrint pdfFactory Pro http://www.fineprint.cz
KP – 2 U
109 800
Překryt kabiny
Canopy
Poz. Číslo části Ks
Pos. Part num. Pcs
Název části
Part name
1
109 001
2
Kotva
Plate
2
109 002
2
Čep
Pivot
3
109 003
1
Vložka dolní
Insertion lower
4
109 004
1
Vložka horní
Insertion upper
5
109 005
2
Kryt pantu
Hinge cover
6
109 006
1
Plynová vzpěra
Air strut
7
109 007
2
Profil "U"
U-section
8
109 008
1
Rám přední
Front frame
9
109 009
4
Šroub M4x12(4)
Screw M4x12(4)
10
109 010
1
Šroub M5x46(37)
Screw M5x46(37)
13
109 013
1
Šroub M5x43(34)
Screw M5x43(34)
14
109 014
4
Spojka
Plate
15
102 044
4
Klín
Wedge
41
109 901
2
Madlo
Handle
42
109 801
1
Překryt kabiny pevný
Fixed canopy part
43
109 802
1
Překryt kabiny
Front canopy part
51
920 106
8
Šroub M4x12
Screw M4x12
52
904 002
12 Matice M4
Nut M4
53
904 003
2
Matice M5
Nut M5
54
905 001
12 Podložka  4.3
Washer 4,3
55
905 002
2
Podložka  5.3
Washer 5,3
56
905 003
2
Podložka  6.4
Washer 6,4
57
907 004
2
Závlačka 1,2x14
Split pin 1,2x14
Složeno z poz.
Consists of pos.
1-10,13-15,4143,51-57
Poznámka
Note
126
PDF byl vytvoøen zkušební verzí FinePrint pdfFactory Pro http://www.fineprint.cz
KP – 2 U
109 800
Překryt kabiny
Canopy
Poz.
Pos.
Číslo části
Part num.
Ks
Pcs
58
925 301
1
Název části
Name
Cockpit ventilation
Ventilační okénko-
Složeno z poz.
Consists of pos.
58,59,62
Poznámka
Note
Sada (2ks) 2pcs
výklopné
59
924 402
1
Lemovka 8
Rubber rim 8
60
924 303
1
Polyetylenová páska
PE tape
(UHMW)
127
PDF byl vytvoøen zkušební verzí FinePrint pdfFactory Pro http://www.fineprint.cz
Záměrně nepoužito
Intentionally left blank
128
PDF byl vytvoøen zkušební verzí FinePrint pdfFactory Pro http://www.fineprint.cz
KP – 2 U
109 801
Překryt kabiny pevný
Fixed canopy part
129
PDF byl vytvoøen zkušební verzí FinePrint pdfFactory Pro http://www.fineprint.cz
KP – 2 U
109 801
Překryt kabiny pevný
Fixed canopy part
Poz.
Pos.
Číslo části
Part num.
Ks
Pcs
1
109 101
1
Rám zadní
Rear frame
2
109 102
1
Plexisklo zadní
Rear perspex
Název části
Name
Složeno z poz.
Consists of pos.
1,2
Poznámka
Note
130
PDF byl vytvoøen zkušební verzí FinePrint pdfFactory Pro http://www.fineprint.cz
KP – 2 U
109 802
Překryt kabiny
Front canopy part
131
PDF byl vytvoøen zkušební verzí FinePrint pdfFactory Pro http://www.fineprint.cz
KP – 2 U
109 802
Překryt kabiny
Front canopy part
Poz.
Pos.
Číslo části
Part num.
Ks
Pcs
1
109 201
1
Skořepina rámu
Frame monocoque
4
109 204.1
1
Zesílení překrytu
Front locking plate
Název části
Part name
Složeno z poz.
Consists of pos.
1,4,5-7,51-56
Poznámka
Note
přední
4
109 204.2
1
Front locking plate
Zesílení překrytu
přední
5
109 205
2
Zesílení překrytu zadní Rear locking plate
6
109 206.1
1
Plexisklo boční
Side perspex
6
109 206.2
1
Plexisklo boční
Side perspex
7
109 207
5
Podložení madla
Handle plate
51
901 013
8
Šroub M4x12
Screw M4x12
52
901 026
2
Šroub M4x30
Screw 4x30
53
904 002
8
Matice M4
Nut M4
54
905 001
72 Podložka  4.3
55
924 301
2
Těsnící páska 30x3
Sealing tape 30x3
56
925 011
3
Držadlo bílé se šrouby
Handle with screw
917 011
Tmel PU 50
Sealant PU-50
NNO - NSD
917 012
Primer
Primer
NNO - NSD
917 013
Primer 5867/2
Primer5867/2
NNO - NSD
Washer 4,3
132
PDF byl vytvoøen zkušební verzí FinePrint pdfFactory Pro http://www.fineprint.cz
Záměrně nepoužito
Intentionally left blank
133
PDF byl vytvoøen zkušební verzí FinePrint pdfFactory Pro http://www.fineprint.cz
Motor 912
Engine 912
110 800
110 801
110 802
110 803
110 804
110 805
110 806
Motorová přepážka 912
Motory Rotax rada 912
Motor Rotax 912 UL
Motorový kryt - kr
Motorový kryt
Motor Rotax 912 ULS
/
/
/
/
/
/
Firewall 912
Rotax 912 serie engines
Engine Rotax 912 UL
Engine housing - kr
Engine housing
Engine Rotax 912 ULS
134
PDF byl vytvoøen zkušební verzí FinePrint pdfFactory Pro http://www.fineprint.cz
KP – 2 U
110 801
Motorová přepážka 912
Firewall 912
135
PDF byl vytvoøen zkušební verzí FinePrint pdfFactory Pro http://www.fineprint.cz
KP – 2 U
110 801
Motorová přepážka 912
Firewall 912
Poz. Číslo části Ks
Pos. Part num. Pcs
Název části
Part name
1
110 101
3
Distanční vložka
Inserting sleeve
2
110 102
3
Silentblok
Shock absorber
3
110 103
8
Šroub M5x29(20)
Screw M5x29(20)
4
110 104
3
Šroub M8x48(38)
Screw M8x48(38)
5
110 105
1
Držák konektoru
Connector holder
7
110 107
1
Výrobní štítek
Serial number plate
8
110 108.1
1
Závěs mot. lože
Engine bed bracket
8
110 108.2
1
Závěs mot. lože
Engine bed bracket
9
110 109
6
Šroub závěsu
Barcket screw
10
110 110
1
Závěs vody
Water reservoir holder
11
101 119
4
Šroub M5x15(6)
Screw M5x51(6)
41
110 911
1
Horní úchyt
Upper engine strut
42
110 912
2
Boční vzpěra
Side engine strut
43
110 913
2
Opěra dolní
Lower engine strut
44
110 914
2
Opěra horní
Upper engine strut
45
110 915.1
1
Boční závěs levý
Left engine bed bracket
45
110 915.2
1
Boční závěs pravý
Right engine bed bracket
46
110 916
1
Závěs olejové nádoby
Oil reservoir holder
47
110 917
1
Závěs baterie
Battery holder
51
903 103
5
Matice M8
Nut M8
52
903 105
8
Matice M5
Nut M5
53
904 003
14 Matice M5
Nut M5
54
905 002
22 Podložka  5.3
Washer 5,3
Složeno z poz.
Consists of pos.
1-5,7-11,41-47,
51-54
Poznámka
Note
136
PDF byl vytvoøen zkušební verzí FinePrint pdfFactory Pro http://www.fineprint.cz
KP – 2 U
110 801
Motorová přepážka 912
Firewall 912
Poz. Číslo části Ks
Pos. Part num. Pcs
Název části
Part name
55
905 004
3
Podložka  8.4
Washer 8,4
56
907 004
8
Závlačka 1.2x14
Split pin 1,2x14
57
907 005
5
Závlačka 2x20
Split pin 2x20
58
924 201
5
Silentblok
Shock absorber
59
902 022
4
Šroub M5x16(7)
Screw M5x16(7)
60
905 053
2
Podložka M8x35
Washer M8x35
61
924 401
1
Lemovka 6
Rubber rim 6
Složeno z poz.
Consists of pos.
55-61
Poznámka
Note
137
PDF byl vytvoøen zkušební verzí FinePrint pdfFactory Pro http://www.fineprint.cz
Záměrně nepoužito
Intentionally left blank
138
PDF byl vytvoøen zkušební verzí FinePrint pdfFactory Pro http://www.fineprint.cz
KP – 2 U
110 802 (1)
Motory Rotax řada 912
Rotax 912 serie engines
139
PDF byl vytvoøen zkušební verzí FinePrint pdfFactory Pro http://www.fineprint.cz
KP – 2 U
110 802 (2)
Motory Rotax řada 912
Rotax 912 serie engines
140
PDF byl vytvoøen zkušební verzí FinePrint pdfFactory Pro http://www.fineprint.cz
KP – 2 U
110 802 (3)
Motory Rotax řada 912
Rotax 912 serie engines
141
PDF byl vytvoøen zkušební verzí FinePrint pdfFactory Pro http://www.fineprint.cz
KP – 2 U
110 802 (4)
Motory Rotax řada 912
Rotax 912 serie engines
142
PDF byl vytvoøen zkušební verzí FinePrint pdfFactory Pro http://www.fineprint.cz
Motory Rotax řada 912
Rotax 912 serie engines
KP – 2 U
110 802
Poz. Číslo části Ks
Pos. Part num. Pcs
Název části
Part name
1
110 201
1
Hrdlo vodní pumpy
Water pump neck
2
110 202
1
Hadice 1
Hose 1
3
110 203
2
Pouzdro sytiče
Choke bowden termination
6
110 206
2
Držák hadice
Hose clamp
11
110 211
1
Plech zdvojovače
Double suspension
12
110 212
1
Spojka chlazení
Hose link
13
110 213
1
Polep dolní levý
Left lower heat layer
protection
14
110 214
1
Polep dolní pravý
Right lower heat layer
protection
15
110 215
1
Polep horní levý
Left upper heat layer
protection
16
110 216
1
Polep horní pravý
Right upper heat layer
protection
17
110 217
1
Polep střední
Central heat layer
protection
18
110 218
4
Šroub M6x14(3)
Screw M6x14(3)
19
110 219
2
Šroub M8x22(3)
Screw M8x22 (3)
20
110 220
3
Šroub M10x30(4)
Screw M10x30(4)
21
110 221
1
Návlek 75 mm
Heat protection sleeve
75mm
22
103 603
5
Koncovka bowdenu
Bowden termination
26
110 226
1
Návlek 45 mm
Heat protection sleeve
27
110 227
1
Polep čelní
Front heat layer protection
143
PDF byl vytvoøen zkušební verzí FinePrint pdfFactory Pro http://www.fineprint.cz
Složeno z poz.
Consists of pos.
1-3,6,11-22,
26,27
Poznámka
Note
Motory Rotax řada 912
Rotax 912 serie engines
KP – 2 U
110 802
Poz. Číslo části Ks
Pos. Part num. Pcs
28
110 228
2
Název části
Part name
Složeno z poz.
Consists of pos.
28,41-49,51-65
Poznámka
Note
Side heat layer
Polep boční
protection
41
110 921
1
Závěs chladiče
Water cooler holder
42
110 922
1
Závěs olej. chladiče
Oil cooler holder
43
110 923
2
Koleno olej. chladiče
Oil cooler elbow
44
110 924
1
Ovladač sytiče
Choke knob
45
110 925
1
Výstup 1
Exhaust outlet 1
46
110 926
1
Výstup 2
Exhaust outlet 2
47
110 927
1
Výstup 3
Exhaust outlet 3
48
110 928
1
Výstup 4
Exhaust outlet 4
49
110 929
1
Výfuk
Exhaust
51
901 031
2
Šroub M4x10
Screw M4x10
52
930 104
3
Stahovací pásky(do
Securing clamp
NNO / NSD
otvoru)
53
901 053
6
Šroub M6x16
Screw M6x16
54
901 054
3
Šroub M10x20
Screw M10x20
55
904 003
1
Matice M5
Nut M5
56
904 004
4
Matice M6
Nut M6
57
905 002
1
Podložka  5.3
Washer dia 5,3
58
905 003
10 Podložka  6.4
Washer dia 6,4
59
905 004
2
Podložka  8.4
Washer dia 8,4
60
905 041
7
Podložka M 10 typ Z
Washer M10 type Z
61
930 002
8
Spona se sponkou
Hose clamp
62
920 002
1
Upínací šroub lanka
Cable locking screw
63
921 003
8
Pružina tažná 2.2x16
Tensile spring 2,2x16
64
930 001
16 Allert mini 1.5
Allert mini 1,5
65
930 007
6
Hose clamp
Spona se sponkou
144
PDF byl vytvoøen zkušební verzí FinePrint pdfFactory Pro http://www.fineprint.cz
Složeno z poz.
Consists of pos.
66-84,86,89-91
Poznámka
Note
Motory Rotax řada 912
Rotax 912 serie engines
KP – 2 U
110 802
Poz. Číslo části Ks
Pos. Part num. Pcs
Název části
Part name
66
930 003
6
Spona se sponkou
Hose clamp
67
951 006
4
Matice
Nut
68
930 005
2
Spona se sponkou
Hose clamp
69
930 006
1
Spona se sponkou
Hose clamp
70
931 021
2
Hadice ŠKODA
Hose Škoda
71
931 101
1
T-Hadicová spojka (TS6) T- hose fitting (TS6)
72
931 012
1
Hadice Js 8
Hose Js 8
73
951 002
1
Olej. nádrž
Oil reservoir
74
951 003
1
Relé elektrického startéru Engine starter relay
75
951 101
1
Usměrňovač
Rectifier
76
951 103
1
Olejový chladič
Oil cooler
77
951 106
1
Chladič vody
Water cooler
78
951 107
1
Přepadová nádrž
Owerflow reservoir
79
931 011
1
Hadice Js 6
Hose Js 6
80
974 006
1
Jistič 30 A
Circuit breaker 30 A
81
930 101
21 Vázací páska P2,5x100
82
903 005
1
Matice M10
Nut M10
83
951 407
1
T kus-tlak paliva
T- hose fitting
84
931 004
1
Benzinová hadice 8x1,2
Fuel piping
86
931 014
1
Hadice Js 16
Hose Js 16
89
913 011
1
Bowden s výstelkou
Bowden cable 2,3x5,4
Clamp P2,5 x100
NNO / NSD
2.3x5.4
90
913 104
2
Lanko  1.6 (před.brzdy)
Cable dia 1,6
(front brake)
91
913 103
2
Lanko  1.6 (zad.brzdy)
Cable dia 1,6 (rear
brake)
145
PDF byl vytvoøen zkušební verzí FinePrint pdfFactory Pro http://www.fineprint.cz
KP – 2 U
110 803
Motor Rotax 912 UL
Engine Rotax 912 UL
146
PDF byl vytvoøen zkušební verzí FinePrint pdfFactory Pro http://www.fineprint.cz
KP – 2 U
110 803
Motor Rotax 912 UL
Engine Rotax 912 UL
Poz. Číslo části Ks
Pos. Part num. Pcs
Název části
Part name
1
110 301.1
1
Závěs filtru
Filter holder
1
110 301.2
1
Závěs filtru
Filter holder
3
110 303
2
Spojka sání
Intake link
51
930 004
4
Spona se sponkou
Clamp
52
931 031
1
Hadice  51
Hose dia 51mm
53
901 039
4
Šroub M4x16
Screw M4x16
54
903 104
4
Matice M4
Nut M4
55
951 108
2
Vzduch. filtr
Air filter
56
951 001
1
Motor 912 UL 2,
912 UL 2 engine, i 2,27,
i2.27,dutá hřídel
tubular engine shaft
57
905 001
4
Podložka  4.3
Washer 4.3
58
907 003
4
Závlačka 1x14
Split pin 1x14
59
901 050
2
Šroub M6x12
Screw M6x12
60
903 102
2
Matice M6
Nut M6
61
905 003
2
Podložka  6.4
Washer 6.4
62
907 001
2
Závlačka 1.6x16
Split pin 1.6x16
Složeno z poz.
Consists of pos.
1-3,51-62
Poznámka
Note
147
PDF byl vytvoøen zkušební verzí FinePrint pdfFactory Pro http://www.fineprint.cz
KP – 2 U
110 804
Motorový kryt - kr
Engine housing - kr
148
PDF byl vytvoøen zkušební verzí FinePrint pdfFactory Pro http://www.fineprint.cz
KP – 2 U
110 804
Motorový kryt - kr
Engine housing - kr
Poz. Číslo části Ks
Pos. Part num. Pcs
Název části
Part name
1
110 401
1
Dolní kryt
Lower housing
2
110 402
1
Horní kryt
Upper housing
3
110 403.1
1
Boční kryt
Side housing
3
110 403.2
1
Boční kryt
Side housing
4
110 404
4
Vložka
Insertion
5
110 405
2
Stěžejka dlouhá
Hinge
6
110 406
1
Clona "Evropa"
Cap “Europe”
7
110 407
1
Clona "Sibiř"
Cap “Siberia”
10
110 510
4
Zesílení
Reinforcement
11
110 511
4
Příložka vnitřní
Inner eyelet
12
110 512
4
Příložka vnější
Outer eyelet
13
110 513
4
Závěs pružiny
Spring catch
14
110 514
4
Zámek
Lock
15
110 515
4
Západka
Pin
51
920 106
23 Šroub M4x12
52
921 002
4
Složeno z poz.
Consists of pos.
1-7,10-15,51-55
Poznámka
Note
Screw M4x12
Pružina tažná
Tensional spring
0.5x6.5x30
0,5x6,5x30
Nut M4
53
904 022
23 Matice M4
54
916 101
4
Pouzdro čalounické  6
Eyelet 6
55
924 401
1
Lemovka 6
Rubber rim 6
149
PDF byl vytvoøen zkušební verzí FinePrint pdfFactory Pro http://www.fineprint.cz
KP – 2 U
110 805 (1)
Motorový kryt
Engine housing
150
PDF byl vytvoøen zkušební verzí FinePrint pdfFactory Pro http://www.fineprint.cz
KP – 2 U
110 805 (2)
Motorový kryt
Engine housing
151
PDF byl vytvoøen zkušební verzí FinePrint pdfFactory Pro http://www.fineprint.cz
KP – 2 U
110 805
Motorový kryt
Engine housing
Poz. Číslo části Ks
Pos. Part num. Pcs
Název části
Part name
1
110 501
1
Dolní kryt
Lower housing
2
110 502
1
Horní kryt
Upper housing
3
110 503.1
1
Boční kryt
Side housing
3
110 503.2
1
Boční kryt
Side housing
4
110 504
4
Vložka
Insertion
5
110 505
2
Stěžejka dlouhá
Hinge
6
110 506
1
Hadice  82
Corrugated manifold
Složeno z poz.
Consists of pos.
1-5,10-15,51-55
Poznámka
Note
dia 82
7
110 507
1
Rozvod vzduchu
Cooling air distributor
10
110 510
6
Zesílení
Reinforcement
11
110 511
6
Příložka vnitřní
Inner eyelet
12
110 512
6
Příložka vnější
Outer eyelet
13
110 513
6
Závěs pružiny
Spring catch
14
110 514
6
Zámek
Lock
15
110 515
6
Západka
Pin
51
920 106
17 Šroub M4x12
52
921 002
6
Screw M4x12
Pružina tažná
Tensional spring
0.5x6.5x30
0,5x6,5x30
53
904 022
17 Matice M4
54
916 101
6
Pouzdro čalounické  6
Eyelet 6
55
924 401
1
Lemovka 6
Rubber rim 6
56
951 105
1
Olejová hadice
Oil hose
57
901 056
1
Šroub M8x30
Screw M8x30
58
905 051
1
Podložka  8x25
Washer 8x25
59
930 104
1
Stahovací pásky(do
Securing clamp
Nut M4
otvoru)
152
PDF byl vytvoøen zkušební verzí FinePrint pdfFactory Pro http://www.fineprint.cz
KP – 2 U
110 806
Motor Rotax 912 ULS
Engine Rotax 912 ULS
153
PDF byl vytvoøen zkušební verzí FinePrint pdfFactory Pro http://www.fineprint.cz
KP – 2 U
110 806
Motor Rotax 912 ULS
Engine Rotax 912 ULS
Poz. Číslo části Ks
Pos. Part num. Pcs
Název části
Part name
1
110 601
1
Držák silentbloku
Silentblock holder
41
110 961
1
Sací komora
Suction chamber
51
930 004
4
Spona se sponkou
Clamp
56
952 102
1
Vzduchový filtr
Air filter
57
924 202
3
Silentblok
Silentblock
58
904 004
3
Matice M6
Nut M6
59
905 003
3
Podložka  6.4
Washer 6.4
60
901 031
1
Šroub M4x10
Screw M4x10
61
904 002
1
Matice M4
Nut M4
62
905 001
1
Podložka  4.3
Washer 4.3
63
952 001
1
Motor 912 ULS 2, dutá
912 ULS 2 engine,
hřídel
tubular engine shaft
64
931 031
1
Hadice  51
Hose dia 51mm
66
931 001
1
Hadička PE-86,
Transparent piping
průhledná
PE-86
67
931 005
1
Benzinová hadice 4x1
Fuel piping 4x1
69
930 001
2
Allert mini 1,5
Allert mini 1,5
Složeno z poz.
Consists of pos.
1,41,51,5654,66,67,69
Poznámka
Note
154
PDF byl vytvoøen zkušební verzí FinePrint pdfFactory Pro http://www.fineprint.cz
Záměrně nepoužito
Intentionally left blank
155
PDF byl vytvoøen zkušební verzí FinePrint pdfFactory Pro http://www.fineprint.cz
Výbava letadla
Aircraft equipment
111 800
111 801.1
111 801.2
111 802.1
111 802.2
111 803
111 804
111 911.1
111 911.2
Krycí pásek levý
Krycí pásek pravý
Boční větrání levé
Boční větrání pravé
Zástavba pásů
Topení
Pásek dolní levý
Pásek dolní pravý
/
/
/
/
/
/
/
/
Left covering strap
Right covering strap
Left side ventilation
Right side ventilation
Safety harness
Heating
Left lower strap
Right lower strap
156
PDF byl vytvoøen zkušební verzí FinePrint pdfFactory Pro http://www.fineprint.cz
KP – 2 U
111 801.1
Krycí pásek levý
Left covering strap
157
PDF byl vytvoøen zkušební verzí FinePrint pdfFactory Pro http://www.fineprint.cz
KP – 2 U
111 801.1
Krycí pásek levý
Left covering strap
Poz. Číslo části Ks
Pos. Part num. Pcs
Název části
Part name
1
111 101.1
1
Horní pásek
Upper strap
2
111 102
1
Vodítko horní
Upper guide
3
111 103
1
Vodítko
Guide
41
111 911.1
1
Pásek dolní
Lower strap
51
920 106
2
Šroub M4x12
Screw 4x12
52
911 301
2
Nýtovací matice
Riveting nut
Složeno z poz.
Consists of pos.
1-3,41,51,52
Poznámka
Note
158
PDF byl vytvoøen zkušební verzí FinePrint pdfFactory Pro http://www.fineprint.cz
KP – 2 U
111 801.2
Krycí pásek pravý
Right covering strap
159
PDF byl vytvoøen zkušební verzí FinePrint pdfFactory Pro http://www.fineprint.cz
KP – 2 U
111 801.2
Krycí pásek pravý
Right covering strap
Poz. Číslo části Ks
Pos. Part num. Pcs
Název části
Part name
1
111 101.2
1
Horní pásek
Upper strap
2
111 102
1
Vodítko horní
Upper guide
3
111 103
1
Vodítko
Guide
41
111 911.2
1
Pásek dolní
Lower strap
51
920 106
2
Šroub M4x12
Screw 4x12
52
911 301
2
Nýtovací matice
Riveting nut
Složeno z poz.
Consists of pos.
1-3,14,51,52
Poznámka
Note
160
PDF byl vytvoøen zkušební verzí FinePrint pdfFactory Pro http://www.fineprint.cz
KP – 2 U
111 802.1
Boční větrání levé
Left side ventilation
161
PDF byl vytvoøen zkušební verzí FinePrint pdfFactory Pro http://www.fineprint.cz
KP – 2 U
111 802.1
Boční větrání levé
Left side ventilation
Poz. Číslo části Ks
Pos. Part num. Pcs
Název části
Part name
1
111 201
1
Podložka
Plate
5
111 205
1
Madlo
Handle
41
111 921.1
1
Krabička
Box
42
111 922
1
Aretace
Arrestment
43
111 923.1
1
Komplet táhla
Rod aaembly
51
903 003
1
Matice M8
Nut M8
52
907 005
1
Závlačka 2x20
Split pin 2x20
53
901 051
1
Šroub M4x12
Screw M4x12
54
904 002
1
Matice M4
Nut M4
55
905 001
1
Podložka  4.3
Washer 4,3
56
905 008
1
Podložka  2.5
Washer 2,5
57
921 002
1
Pružina tažná
Tensional spring
0.5x6.5x30
0,5x6,5x30
Složeno z poz.
Consists of pos.
1,5,41-43,51-57
Poznámka
Note
162
PDF byl vytvoøen zkušební verzí FinePrint pdfFactory Pro http://www.fineprint.cz
KP – 2 U
111 802.2
Boční větrání pravé
Right side ventilation
Poz. Číslo části Ks
Pos. Part num. Pcs
Název části
Part name
1
111 201
1
Podložka
Plate
5
111 205
1
Madlo
Handle
41
111 921.2
1
Krabička
Box
42
111 922
1
Aretace
Arrestment
43
111 923.2
1
Komplet táhla
Rod assembly
51
903 003
1
Matice M8
Nut M8
52
907 005
1
Závlačka 2x20
Split pin 2x20
53
901 051
1
Šroub M4x12
Screw M4x12
54
904 002
1
Matice M4
Nut M4
55
905 001
1
Podložka  4.3
Washer 4,3
56
905 008
1
Podložka  2.5
Washer 2,5
57
921 002
1
Pružina tažná
Tensional spring
0.5x6.5x30
0,5x6,5x30
Složeno z poz.
Consists of pos.
1,5,41-43,51-57
Poznámka
Note
163
PDF byl vytvoøen zkušební verzí FinePrint pdfFactory Pro http://www.fineprint.cz
Záměrně nepoužito
Intentionally left blank
164
PDF byl vytvoøen zkušební verzí FinePrint pdfFactory Pro http://www.fineprint.cz
KP – 2 U
111 803
Zástavba pásů
Safety harness
165
PDF byl vytvoøen zkušební verzí FinePrint pdfFactory Pro http://www.fineprint.cz
KP – 2 U
111 803
Poz. Číslo části
Pos. Part num.
Zástavba pásů
Safety harness
Ks
Pcs
Název části
Part name
2
111 302
8
Vložka pasu
Insertion
3
111 303
8
Šroub M6x14(4)
Screw M6x14(4)
51
904 004
8
Matice M6
Nut M6
52
905 003
8
Podložka  6.4
Washer 6,4
53
937 001
2
Pásy MORAVAN
Moravan harness
Složeno z poz.
Consists of pos.
1-4,51-53
Poznámka
Note
166
PDF byl vytvoøen zkušební verzí FinePrint pdfFactory Pro http://www.fineprint.cz
KP – 2 U
111 804
Topení
Heating
167
PDF byl vytvoøen zkušební verzí FinePrint pdfFactory Pro http://www.fineprint.cz
KP – 2 U
111 804
Poz. Číslo části
Pos. Part num.
Topení
Heating
Ks
Pcs
Název části
Part name
1
111 401
1
Horní plášť
Upper cover
2
111 402
1
Dolní plášť
Lower cover
3
111 403
1
Rozdělovač
Divider
4
111 404
1
Víčko
Cover
5
111 405
1
Příchytka
Catch
6
111 406
2
Páska
Tape
7
111 407
1
Hadice
Hose
8
111 205
1
Madlo
Handle
9
111 409
2
Příruba
Flange
10
111 201
1
Podložka
Washer
41
111 941
1
Klapka komplet
Complet flap
42
111 942
1
Vstupní hrdlo
Inlet
43
111 943
1
Příruba
Flange
44
111 944
1
Příruba výstupní
Outlet flange
45
111 945
1
Táhlo topení
Heating rod
46
111 922
1
Aretace
Arrestment
51
903 003
1
Matice M8
Nut M8
52
907 005
1
Závlačka 2x20
Split pin 2x20
53
930 004
2
Spona se sponkou
Clamp
54
930 011
2
Šroubovací zámek
Tightening lock
55
924 401
1
Lemovka 6
Rubber rim 6
Složeno z poz.
Consists of pos.
1-10,41-46,51-55
Poznámka
Note
168
PDF byl vytvoøen zkušební verzí FinePrint pdfFactory Pro http://www.fineprint.cz
KP – 2 U
111 911.1
Pásek dolní levý
Left lower strap
169
PDF byl vytvoøen zkušební verzí FinePrint pdfFactory Pro http://www.fineprint.cz
KP – 2 U
111 911.1
Pásek dolní levý
Left lower strap
Poz. Číslo části Ks
Pos. Part num. Pcs
Název části
Part name
1
111 111.1
1
Dolní pásek
Lower strap
2
111 112
1
Vodítko dolní
Guide
3
111 113
1
Koncovka
Strap catch
4
111 114
1
Záchyt přední
Front spring catch
5
111 115
1
Záchyt zadní
Rear spring catch
6
111 116
2
Podložka
Washer
52
921 001
1
Pružina tažná
Tensional spring
1.25x11.25x60
1,25x1,25x60
Složeno z poz.
Consists of pos.
1-6,52
Poznámka
Note
170
PDF byl vytvoøen zkušební verzí FinePrint pdfFactory Pro http://www.fineprint.cz
KP – 2 U
111 911.2
Pásek dolní pravý
Right lower strap
171
PDF byl vytvoøen zkušební verzí FinePrint pdfFactory Pro http://www.fineprint.cz
KP – 2 U
111 911.2
Pásek dolní pravý
Right lower strap
Poz. Číslo části Ks
Pos. Part num. Pcs
Název části
Name
1
111 111.2
1
Dolní pásek
Lower strap
2
111 112
1
Vodítko dolní
Guide
3
111 113
1
Koncovka
Strap catch
4
111 114
1
Záchyt přední
Front spring catch
5
111 115
1
Záchyt zadní
Rear spring catch
6
111 116
2
Podložka
Washer
52
921 001
1
Pružina tažná
Tensional spring
1.25x11.25x60
1,25x1,25x60
Složeno z poz.
Consists of pos.
1-6,52
Poznámka
Note
172
PDF byl vytvoøen zkušební verzí FinePrint pdfFactory Pro http://www.fineprint.cz
Záměrně nepoužito
Intentionally left blank
173
PDF byl vytvoøen zkušební verzí FinePrint pdfFactory Pro http://www.fineprint.cz
Palivová soustava
Fuel system
113 800
113 801 Přívod paliva
/ Fuel input
113 802 Odvětrání nádrže / Fuel tank breathing
113 803 Odkalovač
/ Drain
174
PDF byl vytvoøen zkušební verzí FinePrint pdfFactory Pro http://www.fineprint.cz
KP – 2 U
113 801
Přívod paliva
Fuel input
175
PDF byl vytvoøen zkušební verzí FinePrint pdfFactory Pro http://www.fineprint.cz
KP – 2 U
113 801
Přívod paliva
Fuel input
Poz. Číslo části Ks
Pos. Part num. Pcs
Název části
Part name
1
113 101
1
Palivová trubka levá
Left fuel pipe
2
113 102
1
Palivová trubka pravá
Right fuel pipe
3
113 103
2
Příchytka
Catch
4
113 104
2
Sigma
Holder
41
113 911
2
Příruba
Fitting
42
113 912
1
Průchodka
Sleeve
51
904 004
1
Matice M6
Nut M6
52
930 001
11 Allert mini 1.5
53
936 001
2
Filtr paliva
Fuel filter
54
924 010
2
Průchodka 18x1
Grommet 18x1
55
975 003
1
Čerpadlo
Fuel pump
56
924 001
4
Průchodka 8x1
Grommet 8x1
57
931 012
1
Hadice Js 8
Hose Js 8
58
930 101
2
Vázací páska P2,5x100
Locking tape P2,5x100
59
926 003
1
Kohout
Cock
60
931 011
1
Hadice Js 6
Hose Js 6
61
930 009
5
Spona se sponkou
Hose clamp
Složeno z poz.
Consists of pos.
1-4,41,42,51-61
Poznámka
Note
Allert mini 1.5
NNO / NSD
176
PDF byl vytvoøen zkušební verzí FinePrint pdfFactory Pro http://www.fineprint.cz
KP – 2 U
113 802
Odvětrání nádrže
Fuel tank breathing
177
PDF byl vytvoøen zkušební verzí FinePrint pdfFactory Pro http://www.fineprint.cz
KP – 2 U
113 802
Odvětrání nádrže
Fuel tank breathing
Poz. Číslo části Ks
Pos. Part num. Pcs
Název části
Part name
41
113 921.1
1
Trubka odvětrání
Breathing tube
41
113 921.2
1
Trubka odvětrání
Breathing tube
51
924 004
4
Průchodka 5.5x1
Grommet 5.5x1
52
924 005
2
Průchodka 7x1
Grommet 7x1
53
930 001
2
Allert mini 1.5
Alert mini 1.5
54
930 101
4
Vázací páska P2,5x100
Locking tape P2,5 x100
55
924 010
1
Průchodka 18x1
Grommet 18x1
56
931 003
1
Benzinová hadice 6x1,2 Fuel hose 6x1,2
Složeno z poz.
Consists of pos.
41,51-56
Poznámka
Note
NNO / NSD
178
PDF byl vytvoøen zkušební verzí FinePrint pdfFactory Pro http://www.fineprint.cz
KP – 2 U
113 803
Odkalovač
Drain
179
PDF byl vytvoøen zkušební verzí FinePrint pdfFactory Pro http://www.fineprint.cz
KP – 2 U
113 803
Odkalovač
Drain
Poz. Číslo části Ks
Pos. Part num. Pcs
Název části
Part name
1
113 301
1
Těleso odkalovače
Drain body
2
113 302
1
Koncovka
Neck
3
113 303
1
Průchodka
Sleeve
51
940 001
1
Těsnění odkalovací
Flat packing
Složeno z poz.
Consists of pos.
1-3,51-53
Poznámka
Note
nádobky
52
940 002
1
Dno čerpadla paliva
Bowl
53
940 003
1
Třmen čerpadla paliva
Bracket
180
PDF byl vytvoøen zkušební verzí FinePrint pdfFactory Pro http://www.fineprint.cz
Záměrně nepoužito
Intentionally left blank
181
PDF byl vytvoøen zkušební verzí FinePrint pdfFactory Pro http://www.fineprint.cz
Řízení
Controls
114 800
114 801 Řízení příčné
/ Transversal controls
114 802 Řízení podélné / Longitudinal controls
114 803 Řízení směrové / Directional controls
182
PDF byl vytvoøen zkušební verzí FinePrint pdfFactory Pro http://www.fineprint.cz
KP – 2 U
114 801
Řízení příčné
Transversal controls
183
PDF byl vytvoøen zkušební verzí FinePrint pdfFactory Pro http://www.fineprint.cz
Řízení příčné
Transversal controls
KP – 2 U
114 801
Poz. Číslo části Ks
Pos. Part num. Pcs
Název části
Part name
1
114 101
2
Distanční trubka
Distance sleeve
2
114 102
4
Distanční podložka
Distance washer
3
114 103
2
Doraz kniplu
Control stick stop
4
114 104
2
Doraz křidélek
Aileron stop
5
108 005
4
Šroub M4x28(20)
Screw M4x28(20)
6
114 106
4
Šroub M5x13(4)
Screw M5x13(4)
7
114 107
2
Šroub M6x53(43)
Screw M6x53(43)
8
114 108
2
Závěs dorazu
Stop attachment
9
114 109
2
Záslepka
Patch
41
114 911
1
Závěs kniplu levý
Left control stick
attachment
42
114 912
1
Right control stick
Závěs kniplu pravý
attachment
43
114 913
1
Páka kniplu levá
Left control stick
44
114 914
1
Páka kniplu pravá
Right control stick
45
114 915.1
1
Páka křidélek
Aileron lever
45
114 915.2
1
Páka křidélek
Aileron lever
46
114 916
1
Táhlo spojovací
Connecting rod
47
114 917
2
Táhlo I
Rod I
48
114 918
2
Návlek kniplu
Control stick cover
184
PDF byl vytvoøen zkušební verzí FinePrint pdfFactory Pro http://www.fineprint.cz
Složeno z poz.
Consists of pos.
1-9,41-48
Poznámka
Note
Řízení příčné
Transversal controls
KP – 2 U
114 801
Poz. Číslo části Ks
Pos. Part num. Pcs
Název části
Part name
51
902 001
6
Šroub M5x22(13)
Screw M5x22(13)
52
902 015
4
Šroub M6x15(5)
Screw M6x15(5)
53
903 105
6
Matice M5
Nut M5
54
904 002
4
Matice M4
Nut M4
55
904 003
4
Matice M5
Nut M5
56
904 004
4
Matice M6
Nut M6
57
905 001
4
Podložka  4.3
Washer 4.3
58
905 002
10 Podložka  5.3
Washer 5.3
59
905 003
6
Podložka  6.4
Washer 6.4
60
907 004
6
Závlačka 1.2x14
Split pin 1.2x14
61
903 102
2
Matice M6
Nut M6
62
907 001
2
Závlačka 1.6x16
Split pin 1.6x16
63
930 201
1
Stuhový uzávěr 20
Ribbon fastener 20
185
PDF byl vytvoøen zkušební verzí FinePrint pdfFactory Pro http://www.fineprint.cz
Složeno z poz.
Consists of pos.
51-63
Poznámka
Note
Záměrně nepoužito
Intentionally left blank
186
PDF byl vytvoøen zkušební verzí FinePrint pdfFactory Pro http://www.fineprint.cz
KP – 2 U
114 802
Řízení podélné
Longitudinal controls
187
PDF byl vytvoøen zkušební verzí FinePrint pdfFactory Pro http://www.fineprint.cz
Řízení podélné
Longitudinal controls
KP – 2 U
114 802
Poz. Číslo části Ks
Pos. Part num. Pcs
Název části
Part name
1
114 201
2
Trubka zadní
Rear tube
2
114 202
1
Příčka
Cross piece
3
114 203.1
1
Ložisko
Bearing
3
114 203.2
1
Ložisko
Bearing
4
114 204
2
Vložka
Insertion piece
5
114 205
2
Kroužek
Ring
6
114 206
2
Spojka
Mating sleeve
7
114 207.1
1
Závěs vodítka
Slide-way holder
7
114 207.2
1
Závěs vodítka
Slide-way holder
8
114 208
4
Vedení táhla
Slide way
9
114 209
8
Šroub M4x36(28)
Screw M4x36(28)
10
114 210
2
Doraz horní
Upper stop
11
114 211
2
Doraz dolní
Lower stop
12
114 212
2
Závěs vodítka
Slide-way holder
13
114 213
2
Podložka
Plate
14
114 214
1
Zdvojovač
Double mounting
15
101 117
3
Šroub M6x24(14)
Screw M6x24(14)
16
114 223
4
Šroub M4x28(20)
Screw M4x28(20)
41
114 921
1
Táhlo I levé
Left rod I
42
114 922
1
Táhlo I pravé
Right rod I
43
114 923
2
Táhlo II přední
Front rod II
Složeno z poz.
Consists of pos.
1-16,41-43
Poznámka
Note
188
PDF byl vytvoøen zkušební verzí FinePrint pdfFactory Pro http://www.fineprint.cz
Řízení podélné
Longitudinal controls
KP – 2 U
114 802
Poz. Číslo části Ks
Pos. Part num. Pcs
Název části
Part name
51
902 008
2
Šroub M6x19(9)
Screw M6x19(9)
52
903 003
1
Matice M8
Nut M8
53
903 102
5
Matice M6
Nut M6
54
904 002
16 Matice M4
Nut M4
55
904 003
2
Matice M5
Nut M5
56
905 001
16 Podložka  4.3
Washer 4.3
57
905 002
2
Podložka  5.3
Washer 5.3
58
905 003
5
Podložka  6.4
Washer 6.4
59
905 006
20 Podložka  3.2
Washer 3.2
60
905 012
1
Podložka  8.2
Washer 8.2
61
907 001
5
Závlačka 1.6x16
Splitpin 1.6x16
62
915 103
1
Vidlice stavitelná s
Fork with bushings
pouzdry 8x6
8x6
63
901 027
4
Šroub M4x20
Screw M4x20
65
901 016
2
Šroub M5x20
Screw M5x20
Složeno z poz.
Consists of pos.
51-56,58-63,65
Poznámka
Note
189
PDF byl vytvoøen zkušební verzí FinePrint pdfFactory Pro http://www.fineprint.cz
Záměrně nepoužito
Intentionally left blank
190
PDF byl vytvoøen zkušební verzí FinePrint pdfFactory Pro http://www.fineprint.cz
KP – 2 U
114 803
Řízení směrové
Directional controls
191
PDF byl vytvoøen zkušební verzí FinePrint pdfFactory Pro http://www.fineprint.cz
Řízení směrové
Directional controls
KP – 2 U
114 803
Poz. Číslo části Ks
Pos. Part num. Pcs
Název části
Part name
1
114 301
1
Podložka
Ring
2
114 302
2
Pouzdro páky
Sleeve
3
114 303
2
Pouzdro unašeče
Driver sleeve
4
114 304
2
Vložka
Insertion
5
114 305
2
Závěs bowdenu
Bowden cable holder
41
114 931
1
Sloupek
Column
42
114 932
1
Páka řízení
Steering arm
43
114 933
1
Unašeč
Driver
44
114 934
1
Táhlo řízení levé
Left controls rod
45
114 935
1
Táhlo řízení pravé
Right controls rod
46
114 936
2
Pedály
Pedals
47
114 937
1
Lano řízení levé
Left controls cable
48
114 938
1
Lano řízení pravé
Right controls cable
49
114 939
2
Chránič táhel řízení
Controls rod protector
51
902 008
2
Šroub M6x19(9)
Screw M6x19(9)
52
901 047
4
Šroub M6x45
Screw M6x45
53
902 038
2
Šroub M6x19(9)
Screw M6x19(9)
54
903 102
4
Matice M6
Nut M6
55
904 004
6
Matice M6
Nut M6
56
905 003
10 Podložka  6.4
57
907 001
4
Závlačka 1.6x16
Split pin 1.6x16
58
924 007
2
Průchodka 11x1
Grommet 11x1
Složeno z poz.
Consists of pos.
1-5,41-49,51-58
Poznámka
Note
Washer 6.4
192
PDF byl vytvoøen zkušební verzí FinePrint pdfFactory Pro http://www.fineprint.cz
Záměrně nepoužito
Intentionally left blank
193
PDF byl vytvoøen zkušební verzí FinePrint pdfFactory Pro http://www.fineprint.cz
Sedačka
Seat
115 800
115 801
115 802
115 912
115 913
Sedačka levá
Sedačka pravá
Zadní závěs
Přední závěs
/
/
/
/
Left seat
Right seat
Rear suspension
Front suspension
194
PDF byl vytvoøen zkušební verzí FinePrint pdfFactory Pro http://www.fineprint.cz
KP – 2 U
115 801
Sedačka levá
Left seat
195
PDF byl vytvoøen zkušební verzí FinePrint pdfFactory Pro http://www.fineprint.cz
KP – 2 U
115 801
Sedačka levá
Left seat
Poz. Číslo části Ks
Pos. Part num. Pcs
Název části
Part name
1
115 101
1
Skořepina levá
Left seat shell
2
115 102
1
Kolík
Pin
3
115 103
1
Nosič ovladače
Controller carrier
4
115 104
2
Podložka
Reinforcing plate
5
115 105
1
Vložka
Insertion
6
115 106
1
Páčka ovladače
Control lever
7
115 107
2
Pouzdro
Housing
8
115 108
1
Opěra
Rest
9
115 109
4
Kladka
Pulley
42
115 912
1
Zadní závěs
Rear suspension
43
115 913
1
Přední závěs
Front suspension
51
913 002
1
Lano  1.6
Cable 1.6
52
913 011
1
Bowden s výstelkou
Bowden cable 2.3x5.4
2.3x5.4
53
921 015
1
Pružina tlačná
Compressive spring
1.4x10.4x25
1.4x10.4x25
54
905 003
1
Podložka  6.4
Washer dia 6.4
55
913 201
1
Koncovka bowdenu  6
Bowden termiantion dia 6
56
905 055
4
Podložka 16x22
Pad 16x22
57
901 064
4
Šroub M5x35
Screw M5x35
58
901 016
1
Šroub M5x20
Screw M5x20
59
908 011
4
Pojistný kroužek 16
Securing ring 16
196
PDF byl vytvoøen zkušební verzí FinePrint pdfFactory Pro http://www.fineprint.cz
Složeno z poz.
Consists of pos.
1-8,42,43,5155,57,58
Poznámka
Note
KP – 2 U
115 802
Sedačka pravá
Right seat
197
PDF byl vytvoøen zkušební verzí FinePrint pdfFactory Pro http://www.fineprint.cz
KP – 2 U
115 802
Sedačka pravá
Right seat
Poz. Číslo části Ks
Pos. Part num. Pcs
Název části
Part name
1
115 201
1
Skořepina pravá
Right seat shell
2
115 102
1
Kolík
Pin
3
115 103
1
Nosič ovladače
Controller carrier
4
115 104
2
Podložka
Reinforcing plate
5
115 105
1
Vložka
Insertion
6
115 106
1
Páčka ovladače
Control lever
7
115 107
2
Pouzdro
Housing
8
115 108
1
Opěra
Rest
9
115 109
4
Kladka
Pulley
42
115 912
1
Zadní závěs
Rear suspension
43
115 913
1
Přední závěs
Front suspension
51
913 002
1
Lano  1.6
Cable dia 1.6
52
913 011
1
Bowden s výstelkou
Bowden cable 2.3x5.4
Složeno z poz.
Consists of pos.
1-8,42,43,5155,57,58
Poznámka
Note
2.3x5.4
53
921 015
1
Pružina tlačná
Compression spring
1.4x10.4x25
1.4x10.4x25
54
905 003
1
Podložka  6.4
Washer 6.4
55
913 201
1
Koncovka bowdenu  6
Bowden termination dia 6
56
905 055
4
Podložka 16x22
Pad 16x22
57
901 064
4
Šroub M5x35
Screw M5x35
58
901 016
1
Šroub M5x20
Screw M5x20
59
908 011
4
Pojistný kroužek 16
Securing ring 16
198
PDF byl vytvoøen zkušební verzí FinePrint pdfFactory Pro http://www.fineprint.cz
KP – 2 U
115 912
Zadní závěs
Rear suspension
199
PDF byl vytvoøen zkušební verzí FinePrint pdfFactory Pro http://www.fineprint.cz
KP – 2 U
115 912
Zadní závěs
Rear suspension
Poz. Číslo části Ks
Pos. Part num. Pcs
Název části
Part name
1
115 121
1
Trubka
Tube
4
115 124
1
Osa
Axis
5
115 125
1
Osa aretace
Arrestment axis
6
115 126
1
Koncovka
Termination
Složeno z poz.
Consists of pos.
1,2,4-6,51,52
Poznámka
Note
200
PDF byl vytvoøen zkušební verzí FinePrint pdfFactory Pro http://www.fineprint.cz
KP – 2 U
115 913
Přední závěs
Front suspension
201
PDF byl vytvoøen zkušební verzí FinePrint pdfFactory Pro http://www.fineprint.cz
KP – 2 U
115 913
Přední závěs
Front suspension
Poz. Číslo části Ks
Pos. Part num. Pcs
Název části
Part name
1
115 121
1
Trubka
Tube
4
115 124
2
Osa
Axis
52
911 303
4
Nýtovací matice M5
Riveting nut M5
Složeno z poz.
Consists of pos.
1,2,4,51-53
Poznámka
Note
202
PDF byl vytvoøen zkušební verzí FinePrint pdfFactory Pro http://www.fineprint.cz
Záměrně nepoužito
Intentionally left blank
203
PDF byl vytvoøen zkušební verzí FinePrint pdfFactory Pro http://www.fineprint.cz
Ovládání
Controls
116 800
116 801
116 802
116 803
116 804
116 806
116 931
116 932
961 001
961 002
961 003
Ovládání plynu
Ovládání klapek
Ovládání mechanických brzd
Ovládání hydraulických brzd - ruční
Ovladač podvozku
Brzdový buben
Zadní kolo
Brzda dvoukotoučová hydraulická levá
Brzda dvoukotoučová hydraulická pravá
Ráfek hydraulických kol 4.00x4“
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
Throttle
Fowler flap controls
Mechanical brakes controls
Hydraulic brakes controls
Landing gear control lever
Brake drum
Main landing gear wheel
Left two disc hydraulic brake
Right two disc hydraulic brake
Wheel rim 4.00x4“
204
PDF byl vytvoøen zkušební verzí FinePrint pdfFactory Pro http://www.fineprint.cz
KP – 2 U
116 801
Ovládání plynu
Throttle
205
PDF byl vytvoøen zkušební verzí FinePrint pdfFactory Pro http://www.fineprint.cz
KP – 2 U
116 801
Ovládání plynu
Throttle
Poz. Číslo části Ks
Pos. Part num. Pcs
Název části
Part name
1
116 101.1
1
Nosič
Mounting
1
116 101.2
1
Nosič
Mounting
2
116 102
1
Opěra
Guide
3
116 103
1
Brzda
Brake
4
116 104
2
Vložka pružiny
Spring insertion
5
116 105
1
Brzda II
Brake II
6
116 106
1
Distanční trubka
Distance sleeve
7
116 107
1
Opěrka
Rest
8
116 108
1
Pružina tlačná
Pusher spring
9
101 015
2
Kluzná podložka (tl. 2)
Compressive spring
10
116 110
1
Kartáč
Brush
41
116 911
1
Páka plynu
Throttle
51
901 034
1
Šroub M6x40
Screw M6x40
52
904 004
2
Matice M6
Nut M6
53
905 003
1
Podložka  6.4
Washer 6,4
54
902 005
1
Šroub M6x21(11)
Screw M6x21(11)
Složeno z poz.
Consists of pos.
1-10,41,51-54
Poznámka
Note
206
PDF byl vytvoøen zkušební verzí FinePrint pdfFactory Pro http://www.fineprint.cz
KP – 2 U
116 802 (1)
Ovládání klapek
Fowler flaps controls
207
PDF byl vytvoøen zkušební verzí FinePrint pdfFactory Pro http://www.fineprint.cz
KP – 2 U
116 802 (2)
Ovládání klapek
Fowler flaps controls
208
PDF byl vytvoøen zkušební verzí FinePrint pdfFactory Pro http://www.fineprint.cz
KP – 2 U
116 802
Ovládání klapek
Fowler flaps controls
Poz. Číslo části Ks
Pos. Part num. Pcs
Název části
Part name
2
116 202
1
Koncovka
Push lock
4
116 204
2
Distanční vložka
Distance insertion
5
116 205
1
Pouzdro
Bushing
6
116 206
1
Šroub M5x19(10)
Screw M5x19(10)
7
109 009
4
Šroub M4x12(4)
Screw M4x12(4)
8
116 208
1
Čep
Pivot
9
116 209
1
Trubka levá
Left tube
10
116 210
1
Trubka pravá
Righ tube
11
116 211
4
Kloub kardanu
Cardan joint
12
116 212
1
Nosič snímače
Sensor holder
13
116 213
8
Čep
Pivot
14
116 214
8
Čep
Pivot
15
101 117
2
Šroub M6x24(14)
Screw M6x24(14)
16
101 306
4
Spojka kardanu
Cardan sleeve
17
116 217
1
Doraz
Stop
41
116 921
1
Páka klapek
Flaps lever
42
116 922
1
Vahadlo
Rocker arm
43
116 923
1
Ovládací tyč
Control rod
44
116 924
1
Táhlo klapek
Flaps rod
45
116 925.1
1
Kulisa
Coulisse
45
116 925.2
1
Kulisa
Coulisse
46
116 926
1
Návlek páky klapek
Cover
Složeno z poz.
Consists of pos.
2,4-17,41-46
Poznámka
Note
209
PDF byl vytvoøen zkušební verzí FinePrint pdfFactory Pro http://www.fineprint.cz
KP – 2 U
116 802
Ovládání klapek
Fowler flaps controls
Poz. Číslo části Ks
Pos. Part num. Pcs
Název části
Part name
51
904 022
4
Matice M4
Nu tM4
52
904 003
2
Matice M5
Nut M5
53
904 004
2
Matice M6
Nut M6
54
905 001
32 Podložka  4.3
Washer dia 4.3
55
905 002
3
Podložka  5.3
Washer dia 5.3
56
905 003
2
Podložka  6.4
Washer dia 6.4
57
905 004
1
Podložka  8.4
Washer dia 8.4
58
905 052
1
Podložka M7x20
Washer M7x20
59
901 007
1
Šroub M5x28
Screw M5x28
60
930 201
1
Stuhový uzávěr 20
Tape fastener
61
924 401
1
Lemovka 6
Rubber rim
63
907 001
32 Závlačka 1.6x16
64
921 012
1
65
925 013
1
Složeno z poz.
Consists of pos.
51-61,63-65
Poznámka
Note
NNO / NSD
Split pin 1.6x16
Pružina tlačná
Compressive spring
1.5x12x40
1.5x12x40
Rukojeť
Grip
210
PDF byl vytvoøen zkušební verzí FinePrint pdfFactory Pro http://www.fineprint.cz
KP – 2 U
116 803
Ovládání mechanických brzd
Mechanical brake controls
211
PDF byl vytvoøen zkušební verzí FinePrint pdfFactory Pro http://www.fineprint.cz
KP – 2 U
116 803
Ovládání mechanických brzd
Mechanical brake controls
Poz. Číslo části Ks
Pos. Part num. Pcs
Název části
Part name
1
116 301
2
Plech zdvojovače
Plate
2
116 302
1
Bowden přední
Front bowden cable
3
116 303
1
Bowden zadní levý
Left rear bowden cable
4
116 304
1
Bowden zadní pravý
Right rear bowden cable
5
116 305
1
Podložení
Reinforcement
6
116 306
1
Kladka
Pulley
7
116 307
1
Pouzdro
Bushing
8
116 308
3
Šroub-úprava
Bolt
9
116 309
2
Distanční vložka
Distance sleeve
10
116 310
1
Rozpěra
Angle
11
103 603
3
Koncovka bowdenu
Bowden termination
42
116 932
2
Zadní kolo
Main wheel
51
904 003
4
Matice M5
Nut M5
52
905 002
1
Podložka  5.3
Washer dia 5.3
53
913 002
1
Lano  1.6
Cable dia 1.6
54
913 104
1
Lanko  1.6
Cable dia 1.6
Složeno z poz.
Consists of pos.
1-11,42,51-61
Poznámka
Note
(před.brzdy)
55
913 201
3
Koncovka bowdenu  6
Bowden termination
56
902 023
1
Šroub M5x14(5)
Screw M5x14(5)
57
924 004
2
Průchodka 5.5x1
Grommet5.5x1
58
925 002
1
Páka brzdy
Brake lever
59
930 101
8
Vázací páska P2,5x100
Locking tape P 2.5x100
60
905 003
3
Podložka  6.4
Washer dia 6.4
61
920 001
2
Šroub s maticí
Tightening srew with
(nap.lana)
nut
NNO / NSD
212
PDF byl vytvoøen zkušební verzí FinePrint pdfFactory Pro http://www.fineprint.cz
KP – 2 U 116 804 Ovládání hydraulických brzd - ruční
Hydraulic brake controls
213
PDF byl vytvoøen zkušební verzí FinePrint pdfFactory Pro http://www.fineprint.cz
KP – 2 U
116 804
Poz. Číslo části Ks
Pos. Part num. Pcs
Název části
Part name
Průchodka 13x1
51
924 008
3
52
930 103
14 Stahovací pásky (přímá) Locking tape
53
935 001
1
Úchytka
Lock
54
961 101
1
Hadička přední
Front piping
55
961 102
1
Hadička pravá
Right piping
56
961 103
1
Hadička levá
Left piping
57
961 201
1
T-kus
T fitting
58
961 301
1
Brzdový ventil
Brake valve
59
961 001
1
Brzda dvoukotoučová
Left two disc hydraulic
hydraulická levá
brake
Brzda dvoukotoučová
Right two disc hydraulic
hydraulická pravá
brake
60
61
961 002
961 003
Složeno z poz.
Consists of pos.
51-63
Poznámka
Note
Ovládání hydraulických brzd - ruční
Hydraulic brakes controls
1
2
Grommet 13x1
NNO / NSD
Ráfek hydraulických kol Wheel rim 4.00x4“
4.00x4"
62
929 011
2
Pneu 4.00-4
Tyre 4.00-4
63
929 021
2
Duše 3.00-4 (12x4)
Airtube 3.00-4 (12x4)
214
PDF byl vytvoøen zkušební verzí FinePrint pdfFactory Pro http://www.fineprint.cz
KP – 2 U 116 806
Ovladač podvozku
Landing gear control lever
215
PDF byl vytvoøen zkušební verzí FinePrint pdfFactory Pro http://www.fineprint.cz
KP – 2 U
116 806
Ovladač podvozku
Landing gear control lever
Poz. Číslo části Ks
Pos. Part num. Pcs
Název části
Part name
1
116 601
1
Nosič snímačů
Sensor holder
3
116 603.1
1
Bočnice
Side plate
3
116 603.2
1
Bočnice
Side plate
4
116 604
2
Vložka
Lever spacer
5
116 605
2
Páka
Lever
6
116 606
2
Vložka
Insertion
7
116 607
1
Mezikus
Spacer
8
116 608
1
Distanční vložka
Distance sleeve
9
116 609
3
Vložka
Insertion
10
116 610
1
Krycí plech
Covering plate
11
103 409
1
Šroub M4x26(18)
Screw M4x26(18)
41
116 961
1
Závora
Safety lock
51
901 037
1
Šroub M4x40
Screw M4x40
52
904 002
4
Matice M4
Nut M4
53
905 001
5
Podložka  4.3
Washer dia 4.3
54
925 012
2
Gumový úchyt
Rubber grip
55
921 016
1
Pružina tlačná 1x10x30
Compressive spring
Složeno z poz.
Consists of pos.
1,3-11,41,51-56
Poznámka
Note
1x10x30
56
901 019
2
Screw M4x25
Šroub M4x25
216
PDF byl vytvoøen zkušební verzí FinePrint pdfFactory Pro http://www.fineprint.cz
KP – 2 U 116 931
Brzdový buben
Brake drum
217
PDF byl vytvoøen zkušební verzí FinePrint pdfFactory Pro http://www.fineprint.cz
KP – 2 U
116 931
Brzdový buben
Brake drum
Poz. Číslo části Ks
Pos. Part num. Pcs
Název části
Part name
1
116 311
2
Vložka
Insertion
2
116 312
2
Brzdový buben
Brake drum
3
116 313
2
Klíč
Brake lever
4
103 403
2
Podložka
Washer
5
116 315
2
Pružina-úprava
Spring
51
904 004
2
Matice M6
Nut M6
52
905 003
2
Podložka  6.4
Washer dia 6.4
218
PDF byl vytvoøen zkušební verzí FinePrint pdfFactory Pro http://www.fineprint.cz
Složeno z poz.
Consists of pos.
1-5,51,52
Poznámka
Note
KP – 2 U 116 932
Zadní kolo
Main landing gear wheel
219
PDF byl vytvoøen zkušební verzí FinePrint pdfFactory Pro http://www.fineprint.cz
KP – 2 U
116 932
Zadní kolo
Main landing gear wheel
Poz. Číslo části Ks
Pos. Part num. Pcs
Název části
Part name
1
116 321
2
Distanční trubka
Distance sleeve
41
116 931
2
Brzdový buben
Brake drum
51
929 001
2
Ráfek 12x4 s brzdou
Wheel disc 12x4 with
 90
brake dia 90
52
929 011
2
Pneu 4.00-4
Tyre 4.00-4
53
929 021
2
Duše 3.00-4 (12x4)
Airtube 3.00-4(12x4)
220
PDF byl vytvoøen zkušební verzí FinePrint pdfFactory Pro http://www.fineprint.cz
Složeno z poz.
Consists of pos.
1,41,51-53
Poznámka
Note
KP – 2 U 961 001 Brzda dvoukotoučová hydraulická levá
Left two disc hydraulic brake
221
PDF byl vytvoøen zkušební verzí FinePrint pdfFactory Pro http://www.fineprint.cz
KP – 2 U
961 001
Brzda dvoukotoučová hydraulická levá
Left two disc hydraulic brake
Poz.
Pos.
Číslo části
Part num.
Ks
Pcs
5
KA3-36A-213
1
Vložka ložiska
Bearing inlet
7
KA3-36B-201
1
Štít brzdy levý
Left brake shield
8
KA3-36A-203
4
Píst brzdy
Brake piston
9
KA3-36A-216
4
O – kroužek 19
O – ring 19
10
KA3-36A-204
1
Hlavní lamela brzdy
Main brake lamella
11
KA-36A-212
4
Šroub M5x20
Bolt M5x20
12
KA5-07A-001
4
Vratná pružina lamely
Reversable spring of
Název části
Part name
lamella
13
KA3-36A-207
2
Brzdný kotouč
Brake disc
14
KA3-36A-205
1
Střední lamela brzdy
Central brake lamella
15
KA3-36A-206
1
Opěrná lamela brzdy
Supporting lamella of
brake
16
KA3-36A-210
1
Matice brzdových
Nut of brake discs
kotoučů
17
KA3-36A-211
1
Zajišťovací čep matice
Safety peg of nut
18
KA3-03A-004
1
Pružina zajištění čepu
Peg spring
19
DIN 963
1
Šroub M3x5
Bolt M3x5
21
KA5-08D-001
1
L–spojka II
L-connection II
22
KA5-06B-001
1
Redukce šroubení
Screw coupling reduction
23
KA5-05A-001
1
Odvzdušňovací ventil
Petcock
24
KA3-36A-214
1
Zátka M10x1
Plug M10x1
25
KA5-OK6
1
O-kroužek 6x1
O-ring  6x1
26
DIN 7603A
2
Těsnění 10x14x1 Al/Cu Sealing 10x14x1 Al/Cu
27
KA3-36A-217
1
Čep
Peg
222
PDF byl vytvoøen zkušební verzí FinePrint pdfFactory Pro http://www.fineprint.cz
Složeno z poz.
Consists of pos.
5,7-19,21-27
Poznámka
Note
KP – 2 U
961 002
Brzda dvoukotoučová hydraulická pravá
Right two disc hydraulic brake
Poz.
Pos.
Číslo části
Part num.
Ks
Pcs
5
KA3-36A-213
1
Vložka ložiska
Bearing inlet
7
KA3-36A-201
1
Štít brzdy pravý
Right brake shield
8
KA3-36A-203
4
Píst brzdy
Brake piston
9
KA3-36A-216
4
O – kroužek 19
O – ring 19
10
KA3-36A-204
1
Hlavní lamela brzdy
Main brake lamella
11
KA-36A-212
4
Šroub M5x20
Bolt M5x20
12
KA5-07A-001
4
Vratná pružina lamely
Reversable spring of
Název části
Part name
lamella
13
KA3-36A-207
2
Brzdný kotouč
Brake disc
14
KA3-36A-205
1
Střední lamela brzdy
Central brake lamella
15
KA3-36A-206
1
Opěrná lamela brzdy
Supporting lamella of
brake
16
KA3-36A-210
1
Matice brzdových
Nut of brake discs
kotoučů
17
KA3-36A-211
1
Zajišťovací čep matice
Safety peg of nut
18
KA3-03A-004
1
Pružina zajištění čepu
Peg spring
19
DIN 963
1
Šroub M3x5
Bolt M3x5
21
KA5-08D-001
1
L–spojka II
L-connection II
22
KA5-06B-001
1
Redukce šroubení
Screw coupling reduction
23
KA5-05A-001
1
Odvzdušňovací ventil
Petcock
24
KA3-36A-214
1
Zátka M10x1
Plug M10x1
25
KA5-OK6
1
O-kroužek 6x1
O-ring  6x1
26
DIN 7603A
2
Těsnění 10x14x1 Al/Cu Sealing 10x14x1 Al/Cu
27
KA3-36A-217
1
Čep
Peg
223
PDF byl vytvoøen zkušební verzí FinePrint pdfFactory Pro http://www.fineprint.cz
Složeno z poz.
Consists of pos.
5,7-19,21-27
Poznámka
Note
KP – 2 U 961 003
Ráfek hydraulických kol 4.00x4“
Wheel rim 4.00x4“
224
PDF byl vytvoøen zkušební verzí FinePrint pdfFactory Pro http://www.fineprint.cz
KP – 2 U
961 003
Ráfek hydraulických kol 4.00x4“
Wheel rim 4.00x4“
Poz.
Pos.
Číslo části
Part num.
Ks
Pcs
1
KA2-08A-101
1
Disk kola
Wheel disc
2
L6201 2 RS
1
Ložisko 6201 2 RS
Bearing 6201 2 RS
3
L6002 2 RS
1
Ložisko 6002 2 RS
Bearing 6002 2 RS
4
KA2-08A-103
1
Rozpěrná trubka
Spacing pipe
6
KA2-08A-102
1
Věnec disku
Coronal of disc
20
DIN 912
5
Šroub M6x20
Bolt M6x20
Název části
Part name
225
PDF byl vytvoøen zkušební verzí FinePrint pdfFactory Pro http://www.fineprint.cz
Složeno z poz.
Consists of pos.
1-4,6,20
Poznámka
Note
Záměrně nepoužito
Intentionally left blank
226
PDF byl vytvoøen zkušební verzí FinePrint pdfFactory Pro http://www.fineprint.cz
Stavitelné vrtule
Controlable props
117 800
117 801
117 802
117 803
117 804
117 911
Instalace vrtule Varia
Instalace vrtule Kašpar
Instalace vrtule Varia - kr
Instalace vrtule Kašpar - kr
Talíř s kuželem
/
/
/
/
/
Varia prop installation
Kašpar prop installation
Varia prop installation - kr
Kašpar prop installation - kr
Spinner plate with spinner
227
PDF byl vytvoøen zkušební verzí FinePrint pdfFactory Pro http://www.fineprint.cz
KP – 2 U
117 801
Instalace vrtule Varia
Varia prop installation
228
PDF byl vytvoøen zkušební verzí FinePrint pdfFactory Pro http://www.fineprint.cz
KP – 2 U
117 801
Instalace vrtule Varia
Varia prop installation
Poz. Číslo části Ks
Pos. Part num. Pcs
Název části
Part name
1
117 101
1
Prostavení VARIA
VARIA Insertion
2
117 102
6
Vložka motor
Insertion sleeve
3
117 103
4
Svorník vrtule
Bolt
4
117 104
2
Šroub M8x41(16)
Screw M8x41(16)
5
117 105
6
Šroub M8x37(12)
Screw M8x37(12)
6
117 106
6
Podložka
Washer
7
117 107
6
Vložka vrtule
Insertion sleeve
8
117 108
1
Páka
Lever
9
117 109
1
Záchyt bowdenu
Cable catch
11
117 111
2
Vložka
Sleeve
12
117 112
1
Svorník
Bolt
13
117 113
1
Podložka svorky
Cable catch washer
14
117 114
1
Čelist
Cable catch jaw¨
15
117 115
1
Podložka
Washer
16
117 116
1
Podložka
Washer
17
110 218
4
Šroub M6x14(3)
Screw M6x14(3)
41
117 911
1
Talíř s kuželem
Spinner plate with
Složeno z poz.
Consists of pos.
1-9,11-17,41-43
Poznámka
Note
spinner
42
117 912
1
Stavění vrtule
Prop pitch control rod
43
117 913.1
1
Nosič ovládání
Mounting
43
117 913.2
1
Nosič ovládání
Mounting
229
PDF byl vytvoøen zkušební verzí FinePrint pdfFactory Pro http://www.fineprint.cz
KP – 2 U
117 801
Poz. Číslo části
Pos. Part num.
Instalace vrtule Varia
Varia prop installation
Ks
Pcs
Název části
Part name
51
938 001
1
Vrtule VARIA 170
Prop Varia 170
52
938 101
1
Ovladač vrtule
Crank
53
904 003
1
Matice M5
Nut M5
54
904 005
18
Matice M8
Nut M8
55
905 003
4
Podložka  6.4
Washer 6,4
56
905 002
3
Podložka  5.3
Washer 5,3
57
905 004
7
Podložka  8.4
Washer 8,4
58
924 001
1
Průchodka 8x1
Grommet
59
902 001
1
Šroub M5x22(13)
Screw M5x22(13)
60
903 105
2
Matice M5
Nut M5
61
902 011
1
Šroub M5x32(23)
Screw M5x32(23)
62
907 004
2
Závlačka 1.2x14
Split pin 1,2x14
Složeno z poz.
Consists of pos.
51-62
Poznámka
Note
230
PDF byl vytvoøen zkušební verzí FinePrint pdfFactory Pro http://www.fineprint.cz
Záměrně nepoužito
Intentionally left blank
231
PDF byl vytvoøen zkušební verzí FinePrint pdfFactory Pro http://www.fineprint.cz
KP – 2 U
117 802
Instalace vrtule Kašpar
Kašpar prop installation
232
PDF byl vytvoøen zkušební verzí FinePrint pdfFactory Pro http://www.fineprint.cz
KP – 2 U
117 802
Instalace vrtule Kašpar
Kašpar prop installation
Poz. Číslo části Ks
Pos. Part num. Pcs
Název části
Part name
1
117 201
1
Prostavení KAŠPAR
KAŠPAR Insertion
2
117 102
6
Vložka motor
Insertion sleeve
3
117 112
1
Svorník
Bolt
4
110 218
4
Šroub M6x14(3)
Screw M6x14(3)
5
117 105
6
Šroub M8x37(12)
Screw M8x37(12)
6
117 106
6
Podložka
Washer
7
117 114
1
Čelist
Cable catch jaw
8
117 108
1
Páka
Lever
9
117 109
1
Záchyt bowdenu
Cable catch
10
117 113
1
Podložka svorky
Cable catch washer
11
117 111
2
Vložka
Sleeve
12
117 202
1
Podložka
Washer
41
117 921
1
Stavění vrtule KAŠPAR Prop pitch control rod
42
117 913.1
1
Nosič ovládání
Mounting
42
117 913.2
1
Nosič ovládání
Mounting
51
938 011
1
Vrtule KA-1/2P
Prop KA-.1/2P
52
938 102
1
Ovladač vrtule
Crank
53
904 003
1
Matice M5
Nut M5
54
904 005
8
Matice M8
Nut M8
55
905 003
4
Podložka  6.4
Washer 6,4
56
905 002
3
Podložka  5.3
Washer 5,3
57
905 004
1
Podložka  8.4
Washer 8,4
58
924 001
1
Průchodka 8x1
Grommet 8x1
59
938 205
1
Kužel
Spinner
Složeno z poz.
Consists of pos.
1-12,41,42,51-59
Poznámka
Note
233
PDF byl vytvoøen zkušební verzí FinePrint pdfFactory Pro http://www.fineprint.cz
KP – 2 U
117 802
Instalace vrtule Kašpar
Kašpar prop installation
Poz. Číslo části Ks
Pos. Part num. Pcs
Název části
Part name
60
903 105
2
Matice M5
Nut M5
61
938 206
6
Šroub M4x12
Screw M4x12
62
907 004
2
Závlačka 1.2x14
Split pin 1,2x14
63
902 001
1
Šroub M5x22(13)
Screw M5x22(13)
64
902 011
1
Šroub M5x32(23)
Screw M5x32(23)
65
938 201
6
Závitová vložka
Thread sleeve
66
938 202
6
Šroub M8x35
Screw M8x35
67
938 203
6
Pouzdro
Bushing
68
938 204
1
Talíř
Spinner plate
Složeno z poz.
Consists of pos.
60-68
Poznámka
Note
234
PDF byl vytvoøen zkušební verzí FinePrint pdfFactory Pro http://www.fineprint.cz
Záměrně nepoužito
Intentionally left blank
235
PDF byl vytvoøen zkušební verzí FinePrint pdfFactory Pro http://www.fineprint.cz
KP – 2 U
117 803
Instalace vrtule Varia - kr
Varia prop installation - kr
236
PDF byl vytvoøen zkušební verzí FinePrint pdfFactory Pro http://www.fineprint.cz
KP – 2 U
117 803
Instalace vrtule Varia - kr
Varia prop installation - kr
Poz. Číslo části Ks
Pos. Part num. Pcs
Název části
Part name
3
110 218
4
Šroub M6x14(3)
Screw M6x14(3)
4
117 103
4
Svorník vrtule
Bolt
5
117 104
2
Šroub M8x41(16)
Screw M8x41(16)
6
117 107
6
Vložka vrtule
Insertion sleeve
7
117 108
1
Páka
Lever
8
117 109
1
Záchyt bowdenu
Cable catch
9
117 111
2
Vložka
Sleeve
10
117 112
1
Svorník
Bolt
11
117 113
1
Podložka svorky
Cable catch washer
12
117 114
1
Čelist
Cable catch jaw¨
13
117 115
1
Podložka
Washer
14
117 116
1
Podložka
Washer
41
117 931
1
Stavění vrtule
Prop pitch control rod
42
117 913.1
1
Nosič ovládání
Mounting
42
117 913.2
1
Nosič ovládání
Mounting
Složeno z poz.
Consists of pos.
3,4,7-9,1117,41,42
Poznámka
Note
237
PDF byl vytvoøen zkušební verzí FinePrint pdfFactory Pro http://www.fineprint.cz
KP – 2 U
117 803
Instalace vrtule Varia - kr
Varia prop installation - kr
Poz. Číslo části Ks
Pos. Part num. Pcs
Název části
Part name
51
938 001
1
Vrtule VARIA 170
Prop Varia 170
52
938 101
1
Ovladač vrtule
Crank
53
904 003
1
Matice M5
Nut M5
54
904 005
12 Matice M8
Nut M8
55
905 003
4
Podložka  6.4
Washer 6,4
56
905 002
3
Podložka  5.3
Washer 5,3
57
905 004
7
Podložka  8.4
Washer 8,4
58
924 001
1
Průchodka 8x1
Grommet
59
902 001
1
Šroub M5x22(13)
Screw M5x22(13)
60
903 105
2
Matice M5
Nut M5
61
902 011
1
Šroub M5x32(23)
Screw M5x32(23)
62
907 004
2
Závlačka 1.2x14
Split pin 1,2x14
63
938 204
1
Talíř
Spinner plate
64
938 205
1
Kužel
Spinner
65
938 206
6
Šroub M4x12
Screw M4x12
Složeno z poz.
Consists of pos.
51-65
Poznámka
Note
238
PDF byl vytvoøen zkušební verzí FinePrint pdfFactory Pro http://www.fineprint.cz
Záměrně nepoužito
Intentionally left blank
239
PDF byl vytvoøen zkušební verzí FinePrint pdfFactory Pro http://www.fineprint.cz
KP – 2 U
117 804
Instalace vrtule Kašpar - kr
Kašpar prop installation - kr
240
PDF byl vytvoøen zkušební verzí FinePrint pdfFactory Pro http://www.fineprint.cz
KP – 2 U
117 804
Instalace vrtule Kašpar - kr
Kašpar prop installation - kr
Poz. Číslo části Ks
Pos. Part num. Pcs
Název části
Part name
3
110 218
4
Šroub M6x14(3)
Screw M6x14(3)
4
117 202
1
Podložka
Washer
5
117 108
1
Páka
Lever
6
117 109
1
Záchyt bowdenu
Cable catch
7
117 111
2
Vložka
Sleeve
8
117 112
1
Svorník
Bolt
9
117 113
1
Podložka svorky
Cable catch washer
10
117 114
1
Čelist
Cable catch jaw
41
117 941
1
Stavění vrtule KAŠPAR Prop pitch control rod
42
117 913.1
1
Nosič ovládání
Mounting
42
117 913.2
1
Nosič ovládání
Mounting
51
938 011
1
Vrtule KA-1/2P
Prop KA-1/2P
52
938 102
1
Ovladač vrtule
Crank
53
904 003
1
Matice M5
Nut M5
54
904 005
2
Matice M8
Nut M8
55
905 003
4
Podložka  6.4
Washer •6,4
56
905 002
3
Podložka  5.3
Washer •5,3
57
905 004
1
Podložka  8.4
Washer •8,4
58
924 001
1
Průchodka 8x1
Grommet 8x1
59
938 205
1
Kužel
Spinner
Složeno z poz.
Consists of pos.
3,4,7-12,41,42,
51-59
Poznámka
Note
241
PDF byl vytvoøen zkušební verzí FinePrint pdfFactory Pro http://www.fineprint.cz
KP – 2 U
117 804
Instalace vrtule Kašpar - kr
Kašpar prop installation - kr
Poz. Číslo části Ks
Pos. Part num. Pcs
Název části
Part name
60
903 105
2
Matice M5
Nut M5
61
938 206
6
Šroub M4x12
Screw M4x12
62
907 004
2
Závlačka 1.2x14
Split pin 1,2x14
63
902 001
1
Šroub M5x22(13)
Screw M5x22(13)
64
902 011
1
Šroub M5x32(23)
Screw M5x32(23)
65
938 201
6
Závitová vložka
Thread sleeve
66
938 202
6
Šroub M8x35
Screw M8x35
67
938 203
6
Pouzdro
Bushing
68
938 204
1
Talíř
Spinner plate
Složeno z poz.
Consists of pos.
60-68
Poznámka
Note
242
PDF byl vytvoøen zkušební verzí FinePrint pdfFactory Pro http://www.fineprint.cz
Záměrně nepoužito
Intentionally left blank
243
PDF byl vytvoøen zkušební verzí FinePrint pdfFactory Pro http://www.fineprint.cz
KP – 2 U
117 911
Talíř s kuželem
Spinner plate with spinner
244
PDF byl vytvoøen zkušební verzí FinePrint pdfFactory Pro http://www.fineprint.cz
KP – 2 U
117 911
Talíř s kuželem
Spinner plate with spinner
Poz. Číslo části Ks
Pos. Part num. Pcs
Název části
Part name
1
117 121
1
Talíř
Spinner plate
2
117 122
1
Kužel
Spinner
51
933 001
6
Matice k přivařování M4 Welding nut 4
52
920 102
6
Šroub M4x20
Složeno z poz.
Consists of pos.
1,2,51,52
Poznámka
Note
Screw M4x20
245
PDF byl vytvoøen zkušební verzí FinePrint pdfFactory Pro http://www.fineprint.cz
Záměrně nepoužito
Intentionally left blank
246
PDF byl vytvoøen zkušební verzí FinePrint pdfFactory Pro http://www.fineprint.cz
Vrtule
Prop
118 800
118 801 Instalace vrtule Klassic
/ Prop Klassic installation
118 803 Instalace vrtule Klassic - kr / Prop Klassic instalation - kr
118 911 Talíř s kuželem
/ Prop plate with spinner
247
PDF byl vytvoøen zkušební verzí FinePrint pdfFactory Pro http://www.fineprint.cz
KP – 2 U
118 801
Instalace vrtule Klassic
Prop Klassic installation
248
PDF byl vytvoøen zkušební verzí FinePrint pdfFactory Pro http://www.fineprint.cz
KP – 2 U
118 801
Instalace vrtule Klassic
Prop Klassic installation
Poz. Číslo části Ks
Pos. Part num. Pcs
Název části
Part name
1
118 101
1
Prostavení KLASSIC
Inserting piece
2
118 102
6
Svorník
Bolt
3
117 102
6
Vložka motor
Insertion
4
117 105
6
Šroub M8x37(12)
Screw M8x37(12)
5
117 106
6
Podložka
Washer
41
118 911
1
Talíř s kuželem
Spinner plate with
Složeno z poz.
Consists of pos.
1-5,41,51-53
Poznámka
Note
spinner
Vrtule KLASIK 170
51
938 021
1
52
904 005
12 Matice M8
53
905 004
6
Prop Klassic 170
Nut M8
Podložka  8.4
Washer 8,4
249
PDF byl vytvoøen zkušební verzí FinePrint pdfFactory Pro http://www.fineprint.cz
KP – 2 U
118 803
Instalace vrtule Klassic - kr
Prop Klassic installation - kr
250
PDF byl vytvoøen zkušební verzí FinePrint pdfFactory Pro http://www.fineprint.cz
KP – 2 U
118 803
Poz. Číslo části
Pos. Part num.
Instalace vrtule Klassic - kr
Prop Klassic installation - kr
Ks
Pcs
Název části
Part name
1
118 301
1
Prostavení KLASIK
Inserting piece Klassic
2
118 302
6
Šroub M8x130(116)
Screw M8x130(116)
51
938 021
1
Vrtule KLASIK 170
Prop Klassic 170
52
904 005
6
Matice M8
Nut M8
53
905 004
12 Podložka 8.4
Washer •8.4
54
938 204
1
Talíř
Spinner plate
55
938 205
1
Kužel
Spinner
56
938 206
6
Šroub M4x12
Screw M4x12
251
PDF byl vytvoøen zkušební verzí FinePrint pdfFactory Pro http://www.fineprint.cz
Složeno z poz.
Consists of pos.
1,2,51-56
Poznámka
Note
KP – 2 U
118 911
Talíř s kuželem
Spinner plate with spinner
252
PDF byl vytvoøen zkušební verzí FinePrint pdfFactory Pro http://www.fineprint.cz
KP – 2 U
118 911
Talíř s kuželem
Spinner plate with spinner
Poz. Číslo části Ks
Pos. Part num. Pcs
Název části
Part name
1
118 111
1
Talíř
Spinner plate
2
118 112
1
Kužel
Spinner
51
933 001
6
Matice k přivařování M4
Welding nut M4
52
920 102
6
Šroub M4x20
Screw 4x20
Složeno z poz.
Consists of pos.
1,2,51,52
Poznámka
Note
253
PDF byl vytvoøen zkušební verzí FinePrint pdfFactory Pro http://www.fineprint.cz
Záměrně nepoužito
Intentionally left blank
254
PDF byl vytvoøen zkušební verzí FinePrint pdfFactory Pro http://www.fineprint.cz
Palubní deska
Instrument panel
119 800
119 800 Palubní deska
/ Instrument panel
119 801 Rám přístrojové desky / Instrument panel frame
255
PDF byl vytvoøen zkušební verzí FinePrint pdfFactory Pro http://www.fineprint.cz
KP – 2 U
119 800
Palubní deska
Instrument panel
256
PDF byl vytvoøen zkušební verzí FinePrint pdfFactory Pro http://www.fineprint.cz
KP – 2 U
119 800
Palubní deska
Instrument panel
Poz. Číslo části Ks
Pos. Part num. Pcs
Název části
Part name
1
119 001
2
Vložka
Insertion
3
119 003
4
Opěrka překrytu
Cover rest
4
119 004
2
Opěrka
Rest
5
119 005
2
Háček
Hook
41
119 801
1
Rám přístrojové desky
Instrument panel frame
42
119 902
1
Překryt
Cover
51
901 041
2
Šroub M6x35
Screw M6x35
52
904 004
6
Matice M6
Nut M6
53
905 003
6
Podložka  6.4
Washer dia 6.4
54
924 202
2
Silentblok
Silentblock
55
924 401
1
Lemovka 6
Rubber rim 6
56
924 501
2
Pružné lano  7
Rubber rope
57
932 005
4
Smršťovací bužírka
Shrinking sleeve
6,4/3,2
6,4/3,2
Smršťovací bužírka
Shrinking sleeve
9,5/4,8
9,5/4,8
58
932 006
2
59
930 201
1
Suchý zip
Tape fastener
60
930 201
4
Suchý zip
Tape fastener
Složeno z poz.
Consists of pos.
1,3-5,41,42,
51-60
Poznámka
Note
257
PDF byl vytvoøen zkušební verzí FinePrint pdfFactory Pro http://www.fineprint.cz
KP – 2 U
119 801
Rám přístrojové desky
Instrument panel frame
258
PDF byl vytvoøen zkušební verzí FinePrint pdfFactory Pro http://www.fineprint.cz
KP – 2 U
119 801
Rám přístrojové desky
Instrument panel frame
Poz. Číslo části Ks
Pos. Part num. Pcs
Název části
Part name
1
119 101
1
Horní trubka
Upper tube
2
119 102
1
Dolní trubka
Lower tube
3
119 103.1
1
Spojka trubek
Joining plate
3
119 103.2
1
Spojka trubek
Joining plate
4
119 104
2
Úhelník vnitřní
Inner angle
5
119 105
1
Spojka dolní L
Left joining plate
6
119 106
1
Spojka dolní P
Right joining plate
7
119 107
2
Spojka horní
Upper joining plate
8
119 108.1
1
Bočnice
Side plate
8
119 108.2
1
Bočnice
Side plate
9
119 109
1
Příčka
Cross-member
10
119 110
1
Výztuha ovládání
Reinforcemnt
11
119 111
1
Levý panel
Left panel
12
119 112
1
Střední panel
Middle panel
13
119 113
1
Pravý panel
Right panel
14
119 114
1
Držák konektoru trimu
Trim connector holder
15
119 115
5
Krytka
Switch protector
16
119 116
2
Vzpěra palivoměru
Fuel gauge strut
54
971 014
1
Konektor (trim-zásuvka) Trim connector
Složeno z poz.
Consists of pos.
1-16,54
Poznámka
Note
NNO / NSD
259
PDF byl vytvoøen zkušební verzí FinePrint pdfFactory Pro http://www.fineprint.cz
Záměrně nepoužito
Intentionally left blank
260
PDF byl vytvoøen zkušební verzí FinePrint pdfFactory Pro http://www.fineprint.cz
Stupačka
Footboard
120 800
120 800 Instalace stupačky
120 901 Stupačka
/ Footboard installation
/ Footboard
261
PDF byl vytvoøen zkušební verzí FinePrint pdfFactory Pro http://www.fineprint.cz
KP – 2 U
120 800
Instalace stupačky
Footboard installation
262
PDF byl vytvoøen zkušební verzí FinePrint pdfFactory Pro http://www.fineprint.cz
KP – 2 U
120 800
Instalace stupačky
Footboard installation
Poz. Číslo části Ks
Pos. Part num. Pcs
Název části
Part name
41
120 901
2
Stupačka
Footboard
51
924 401
2
Lemovka 6
Rubber rim
Složeno z poz.
Consists of pos.
41,51
Poznámka
Note
263
PDF byl vytvoøen zkušební verzí FinePrint pdfFactory Pro http://www.fineprint.cz
KP – 2 U
120 901
Stupačka
Footboard
264
PDF byl vytvoøen zkušební verzí FinePrint pdfFactory Pro http://www.fineprint.cz
KP – 2 U
120 901
Stupačka
Footboard
Poz. Číslo části Ks
Pos. Part num. Pcs
Název části
Part name
1
120 011
2
Výztuha horní
Upper reinforcement
2
120 012
2
Výztuha dolní
Lower reinforcement
3
120 013
2
Stěžejka
Hinge
4
120 014
4
Doraz
Stop
5
120 015.1
2
Nosník L
Left steel angle
5
120 015.2
2
Nosník P
Right steel angle
6
120 016
4
Vložka
Insertion
7
120 017
2
Trubka
Tubing
8
120 018
2
Spojka
Threaded rodding
51
904 003
4
Matice M5
Nut M5
52
905 002
4
Podložka  5.3
Washer dia 5.3
53
907 002
4
Závlačka 1x8
Split pin 1x8
Složeno z poz.
Consists of pos.
1-8,51-53
Poznámka
Note
265
PDF byl vytvoøen zkušební verzí FinePrint pdfFactory Pro http://www.fineprint.cz
Záměrně nepoužito
Intentionally left blank
266
PDF byl vytvoøen zkušební verzí FinePrint pdfFactory Pro http://www.fineprint.cz
Záchranný systém
Rescue system
121 800
121 800 Záchranný systém
121 801 Záchranný systém 450 Magnum
121 802 Záchranný systém GRS 450
/ Rescue system
/ Rescue system 450 Magnum
/ Rescue system GRS 450
267
PDF byl vytvoøen zkušební verzí FinePrint pdfFactory Pro http://www.fineprint.cz
KP – 2 U
121 800 (1)
Záchranný systém
Rescue system
268
PDF byl vytvoøen zkušební verzí FinePrint pdfFactory Pro http://www.fineprint.cz
KP – 2 U
121 800 (2)
Záchranný systém
Rescue system
269
PDF byl vytvoøen zkušební verzí FinePrint pdfFactory Pro http://www.fineprint.cz
KP – 2 U
121 800
Záchranný systém
Rescue system
Poz. Číslo části Ks
Pos. Part num. Pcs
Název části
Part name
1
121 001
1
Průvlak
Hole welt
2
121 002
1
Příčka
Cross-member
3
121 003.1
1
Spojka
Joining plate
3
121 003.2
1
Spojka
Joining plate
4
121 004
6
Zesílení
Reinforcement
5
121 005
1
Nosič rakety
Pyrocartridge holder
6
121 006
1
Vedení přední
Front rail
7
121 007
1
Vedení zadní
Rear rail
8
121 008.1
2
Podélník
Runner
8
121 008.2
1
Podélník
Runner
9
121 009
1
Podlaha
Floor
11
121 011
1
Podložka zadní P
Right left pad
12
121 012
2
Podložka střední
Middle pad
13
121 013
1
Podložka přední P
Right front pad
14
121 014.1
1
Závěs
Suspension
14
121 014.2
1
Závěs
Suspension
15
121 015
1
Zesílení otvoru
Hole reinforcement
16
121 016
1
Víčko
Cover
17
121 017
1
Výztuha
Reinforcement
18
121 018
2
Podložka I
Pad I
19
121 019
3
Vložka oka
Eye insertion
20
121 020
2
Přidržovač lana
Cable holder
21
121 021
1
Vodící lišta
Guide
22
121 022
1
Podložka II
Pad II
23
121 023
4
Chránič
Protector
24
121 024
2
Přidržovač lana I
Cable holder I
25
121 025
1
Podložka III
Pad III
26
101 244
1
Podložka I
Pad I
270
PDF byl vytvoøen zkušební verzí FinePrint pdfFactory Pro http://www.fineprint.cz
Složeno z poz.
Consists of pos.
1-9,11-26
Poznámka
Note
KP – 2 U
121 800
Záchranný systém
Rescue system
Poz. Číslo části Ks
Pos. Part num. Pcs
Název části
Part name
41
121 901
1
Lano 1
Cable 1
42
121 902
1
Lano 2
Cable2
43
121 903
1
Lano 3
Cable3
44
101 807
1
Víko I
Lid
51
902 041
3
Šroub M8x25(13)
Screw M8x25(13)
52
904 005
3
Matice M8
Nut M8
53
905 004
3
Podložka  8.4
Washer dia 8.4
54
930 101
4
Vázací páska P2,5x100
Locking tape P2.5x100
Složeno z poz.
Consists of pos.
41-44,51-54
Poznámka
Note
NNO / NSD
271
PDF byl vytvoøen zkušební verzí FinePrint pdfFactory Pro http://www.fineprint.cz
KP – 2 U
121 801
Záchranný systém 450 Magnum
Rescue system 450 Magnum
272
PDF byl vytvoøen zkušební verzí FinePrint pdfFactory Pro http://www.fineprint.cz
KP – 2 U
121 801
Záchranný systém 450 Magnum
Rescue system 450 Magnum
Poz. Číslo části Ks
Pos. Part num. Pcs
Název části
Part name
1
121 101
1
Kryt
Cover
2
121 102
1
Nosič spouště
Firing grip holder
41
121 911
1
Pružný svazek
Rubber rope
51
962 001
1
ZS 450 Magnum Speed
ZS 450 Magnum Speed
52
937 011
1
Popruh
Strap
53
901 050
2
Šroub M6x12
Screw M6x12
54
905 003
2
Podložka  6.4
Washer dia 6.4
55
904 004
2
Matice M6
Nut M6
56
924 401
1
Lemovka 6
Rubber rim 6
57
930 101
5
Vázací páska P2,5x100
Locking tape P2.5x100
58
935 001
3
Úchytka
Lock
59
930 104
1
Stahovací pásky(do
Locking tapes ( fastened
otvoru)
into holes)
Složeno z poz.
Consists of pos.
1,2,41,51-59
Poznámka
Note
273
PDF byl vytvoøen zkušební verzí FinePrint pdfFactory Pro http://www.fineprint.cz
KP – 2 U
121 802
Záchranný systém GRS 450
Rescue system GRS 450
274
PDF byl vytvoøen zkušební verzí FinePrint pdfFactory Pro http://www.fineprint.cz
KP – 2 U
121 802
Záchranný systém GRS 450
Rescue system GRS 450
Poz. Číslo části Ks
Pos. Part num. Pcs
Název části
Part name
1
121 201
1
Nosič spouště
Firing grip holder
2
121 202
1
Krytka
Cover
3
121 203
2
Držák
Holder
4
121 204
1
Výfuk
Exhaust
5
121 101
1
Kryt
Cover
41
121 921
1
Příruba
Flange
42
121 911
1
Pružný svazek
Rubber rope
51
962 002
1
ZS GRS 450 Soft "B"
RS GRS 450 Soft „B“
52
930 104
1
Stahovací pásky(do
Locking tapes (fastened
otvoru)
into holes)
53
901 032
2
Šroub M4x12
Screw M4x12
54
905 001
2
Podložka  4.3
Washer dia 4.3
55
904 002
2
Matice M4
Nut M4
56
924 401
1
Lemovka 6
Rubber rim 6
57
930 101
4
Vázací páska P2,5x100
Locking tape P2.5x100
58
935 001
2
Úchytka
Lock
59
924 008
1
Průchodka 13x1
Grommet 13x1
Složeno z poz.
Consists of pos.
1-5,41,42,51-59
Poznámka
Note
275
PDF byl vytvoøen zkušební verzí FinePrint pdfFactory Pro http://www.fineprint.cz
Záměrně nepoužito
Intentionally left blank
276
PDF byl vytvoøen zkušební verzí FinePrint pdfFactory Pro http://www.fineprint.cz
Zavazadlový prostor
Baggage compartment
122 800
122 801 Zavazadlový prostor / Baggage compartment
277
PDF byl vytvoøen zkušební verzí FinePrint pdfFactory Pro http://www.fineprint.cz
KP – 2 U
122 801
Zavazadlový prostor
Baggage compartment
278
PDF byl vytvoøen zkušební verzí FinePrint pdfFactory Pro http://www.fineprint.cz
KP – 2 U
122 801
Zavazadlový prostor
Baggage compartment
Poz. Číslo části Ks
Pos. Part num. Pcs
Název části
Part name
1
122 101
2
Bočnice přední
Front side plate
2
122 102.1
1
Bočnice zadní L
Rear left side plate
2
122 102.2
1
Bočnice zadní P
Rear right side plate
3
122 103
1
Příčka zadní
Rear cross memeber
4
122 104.1
1
Dolní podlaha L
Left lower floor
4
122 104.2
1
Dolní podlaha P
Righ lower floor
5
122 105
4
Oko sítě
Anchoring eyelet
6
122 106
2
Rohová výztuha dolní
Lower corner
Složeno z poz.
Consists of pos.
1-9,41,51-55
Poznámka
Note
reinforcement
7
122 107
2
Zesílení
Reinforcing plate
8
122 108
2
Rohová výztuha horní
Upper corner
reinforcement
9
122 109.1
1
Záslepka dolní L
Left covering plate
9
122 109.2
1
Záslepka dolní P
Right covering plate
41
122 911
1
Víko
Plate
51
904 022
22 Matice M4
Nut M4
52
920 106
22 Šroub M4x12
Screw M4x12
53
937 101
1
Ochranná síť
Rubber anchoring net
54
930 601
4
Karabina
Snap hook
55
924 302
1
Těsnící páska 9x3
Sealing tape 9x3
279
PDF byl vytvoøen zkušební verzí FinePrint pdfFactory Pro http://www.fineprint.cz
Záměrně nepoužito
Intentionally left blank
280
PDF byl vytvoøen zkušební verzí FinePrint pdfFactory Pro http://www.fineprint.cz
Pevný podvozek
Fixed landing gear
123 800
123 805
123 806
123 807
123 962
Řízení směrové - PP
Hlavní podvozek - PP
Přední podvozek - PP
Tlumič
/
/
/
/
Directional controls - PP
Main landing gear – PP
Nose landing gear - PP
Shock absorber
281
PDF byl vytvoøen zkušební verzí FinePrint pdfFactory Pro http://www.fineprint.cz
KP – 2 U
123 805
Řízení směrové - PP
Directional controls - PP
282
PDF byl vytvoøen zkušební verzí FinePrint pdfFactory Pro http://www.fineprint.cz
Řízení směrové - PP
Directional controls - PP
KP – 2 U
123 805
Poz. Číslo části Ks
Pos. Part num. Pcs
Název části
Part name
Složeno z poz.
Consists of pos.
2,4-6,41,42,
44-49,51-58
Poznámka
Note
2
114 302
4
Pouzdro páky
Lever bushing
4
114 304
2
Vložka
Insertion
5
114 305
2
Závěs bowdenu
Bowden holder
6
108 016
1
Ložisko
Bearing
41
123 951
1
Sloupek-PP
Column - PP
42
114 932
1
Páka řízení
Control lever
44
114 934
1
Táhlo řízení levé
Left directional control rod
45
114 935
1
Táhlo řízení pravé
Right directional control rod
46
114 936
2
Pedály
Pedals
47
114 937
1
Lano řízení levé
Left directional control cable
48
114 938
1
Lano řízení pravé
Right directional control
cable
49
114 939
2
Chránič táhel řízení
Rod protector
51
902 008
2
Šroub M6x19(9)
Screw M6x19(9)
52
901 047
4
Šroub M6x45
Screw M6x45
53
902 038
2
Šroub M6x19(9)
Screw M6x19(9)
54
903 102
4
Matice M6
Nut M6
55
904 004
6
Matice M6
Nu M6
56
905 003
10 Podložka  6.4
Washer dia 6.4
57
907 001
6
Závlačka 1.6x16
Slit pin 1.6x16
58
924 007
2
Průchodka 11x1
Grommet 11x1
283
PDF byl vytvoøen zkušební verzí FinePrint pdfFactory Pro http://www.fineprint.cz
KP – 2 U
123 806
Hlavní podvozek - PP
Main landing gear - PP
284
PDF byl vytvoøen zkušební verzí FinePrint pdfFactory Pro http://www.fineprint.cz
KP – 2 U
123 806
Hlavní podvozek - PP
Main landing gear - PP
Poz. Číslo části Ks
Pos. Part num. Pcs
Název části
Part name
1
123 601
2
Distanční trubka horní
Upper distance tube
2
123 602
2
Šroub M12x155(138)
Sccew M12x155(138)
3
123 603
2
Distanční trubka vnitřní Inner distance tube
4
123 604
2
Distanční trubka tlumiče Shock absorber distance
Složeno z poz.
Consists of pos.
1-6,41,42,51-59
Poznámka
Note
tube
5
123 605
2
Podložka
Washer
6
123 606
2
Zakružované pouzdro
Circled bushing
41
123 961.1
1
Noha
Leg
41
123 961.2
1
Noha
Leg
42
123 964
2
Tlumič
Shock absorber
51
902 042
2
Šroub M8x57(45)
Sccew M8x57(45)
52
902 043
2
Šroub M8x59(47)
Sccew M8x59(47)
53
904 005
4
Matice M8
Nut M8
54
904 007
2
Matice M12
Nut M12
55
905 004
4
Podložka  8.4
Washer dia 8.4
56
905 007
2
Podložka  13
Washer dia 13
57
907 011
2
Závlačka 5x50
Split pin 5x50
58
912 017
2
Pouzdro 1020 KU
Bushing 1020 KU
59
912 018
10 Ložisko 1825 KU
Bearing 1825 KU
285
PDF byl vytvoøen zkušební verzí FinePrint pdfFactory Pro http://www.fineprint.cz
KP – 2 U
123 806
Poz. Číslo části Ks
Pos. Part num. Pcs
Název části
Part name
Grommet 13x1
Průchodka 13x1
60
924 008
1
61
930 103
14 Stahovací páska (přímá)
62
935 001
1
Úchytka
Lock
63
961 011
2
Bržděné kolo 6"-
Wheel with brake 6´´ -
kompletní
set
Hadička přední levá
Left front piping (1200)
64
961 101
Složeno z poz.
Consists of pos.
60-68
Poznámka
Note
Hlavní podvozek - PP
Main landing gear - PP
1
Locking tape
NNO / NSD
(1200)
65
961 102
1
Hadička pravá (1770)
Right piping (1770)
66
961 103
1
Hadička levá (1400)
Left piping (1400)
67
961 201
1
T-kus
T fitting
68
961 301
1
Brzdový ventil
Brake valve
286
PDF byl vytvoøen zkušební verzí FinePrint pdfFactory Pro http://www.fineprint.cz
Záměrně nepoužito
Intentionally left blank
287
PDF byl vytvoøen zkušební verzí FinePrint pdfFactory Pro http://www.fineprint.cz
KP – 2 U
123 807
Přední podvozek - PP
Nose landing gear - PP
288
PDF byl vytvoøen zkušební verzí FinePrint pdfFactory Pro http://www.fineprint.cz
KP – 2 U
123 807
Přední podvozek - PP
Nose landing gear - PP
Poz. Číslo části Ks
Pos. Part num. Pcs
Název části
Part name
1
108 001
2
Čep
Pivot
2
108 002
2
Podložka
Washer
3
102 601
2
Šroub M5x31(22)
Screw M5x31(22)
7
108 007
1
Distanční trubka
Distance tube
8
108 008
1
Šroub vidlice
Fork screw
9
108 009
1
Vložka
Insertion
10
108 010
1
Distanční trubka dolní
Lower distance sleeve
11
108 011
1
Distanční trubka horní
Upper distance sleeve
12
108 012
1
Šroub dolní
Lower screw
13
108 013
1
Šroub horní
Upper screw
14
108 014
2
Distanční vložka
Distance sleeve
15
108 015
1
Osa kola
Wheel axis
16
108 016
2
Ložisko
Bearing
17
123 717
1
Krytka zadní
Cover
41
108 801
1
Vidlice
Fork
42
108 802
1
Konzola
Nose leg body
43
123 971
1
Sloupek-PP
Column - PP
44
123 972
1
Podvozková noha-PP
Leg - PP
45
123 973
1
Vzpěra
Strut
46
108 806
1
Tlumič
Shock absorber
47
108 807
1
Přední kolo
Nose wheel
Složeno z poz.
Consists of pos.
1-3,7-17,41-47
Poznámka
Note
NNO / NSD
289
PDF byl vytvoøen zkušební verzí FinePrint pdfFactory Pro http://www.fineprint.cz
KP – 2 U
123 807
Přední podvozek - PP
Nose landing gear - PP
Poz. Číslo části Ks
Pos. Part num. Pcs
Název části
Part name
51
902 012
2
Šroub M6x45(35)
Screw 6x45(35)
52
903 101
1
Matice M10
Nut M10
53
903 103
3
Matice M8
Nut M8
54
903 106
1
Matice M12
Nut M12
56
904 003
2
Matice M5
Nut M5
57
904 004
6
Matice M6
Nut M6
59
905 002
2
Podložka  5.3
Washer dia 5.3
60
905 003
6
Podložka  6.4
Washer dia 6.4
61
905 004
3
Podložka  8.4
Washer dia 8.4
62
905 005
3
Podložka  10.5
Washer dia 10.5
63
905 007
1
Podložka  13
Washer dia 13
64
907 005
3
Závlačka 2x20
Split pin 2x20
65
907 007
1
Závlačka 3.2x28
Split pin 3.2x28
66
907 009
1
Závlačka 2.5x25
Split pin 2.5x25
67
939 001
1
Mazací hlava kulová
Grease nipple
M6-180°
M6 –180°
68
902 040
1
Šroub M8x25(13)
Screw M8x25(13)
69
902 016
4
Šroub M6x17(7)
Screw M6x17(7)
Složeno z poz.
Consists of pos.
51-54,56,57,
59-69
Poznámka
Note
290
PDF byl vytvoøen zkušební verzí FinePrint pdfFactory Pro http://www.fineprint.cz
Záměrně nepoužito
Intentionally left blank
291
PDF byl vytvoøen zkušební verzí FinePrint pdfFactory Pro http://www.fineprint.cz
KP – 2 U
123 962
Tlumič
Shock absorber
292
PDF byl vytvoøen zkušební verzí FinePrint pdfFactory Pro http://www.fineprint.cz
KP – 2 U
123 962
Tlumič
Shock absorber
Poz. Číslo části Ks
Pos. Part num. Pcs
Název části
Part name
1
123 641
1
Ložisko
Bearing
2
123 642
1
Horní opěra
Upper rest
3
123 643
1
Dolní opěra
Lower rest
4
123 644
1
Koncovka
Heel piece
5
123 645
1
Distanční trubka
Distance tube
6
123 646
1
Doraz
Stop
7
123 647
1
Šroub M8x37(25)
Screw M8x37(25)
8
108 601
9
Pružina PT 221
Rubber segment PT 221
9
108 602
8
Podložka
Moulded washer
41
123 963
1
Kluzák tlumiče
Shock absorber slider
42
123 964
1
Horní závěs
Upper suspension
51
901 016
1
Šroub M5x20
Screw M5x20
52
901 030
2
Šroub M3x10
Screw M3x10
53
904 005
1
Matice M8
Nut M8
54
905 004
1
Podložka  8.4
Washer dia 8.4
Složeno z poz.
Consists of pos.
1-9,41,42,51-54
Poznámka
Note
293
PDF byl vytvoøen zkušební verzí FinePrint pdfFactory Pro http://www.fineprint.cz
Záměrně nepoužito
Intentionally left blank
294
PDF byl vytvoøen zkušební verzí FinePrint pdfFactory Pro http://www.fineprint.cz
Přistávací reflektor
Landing headlight
REF-00-00
REF-00-00 Přistávací reflektor
/ Landing headlight
295
PDF byl vytvoøen zkušební verzí FinePrint pdfFactory Pro http://www.fineprint.cz
KP – 2 U
REF-00-00
Přistávací reflektor
Landing headlight
296
PDF byl vytvoøen zkušební verzí FinePrint pdfFactory Pro http://www.fineprint.cz
KP – 2 U
REF-00-00
Složeno z poz.
Consists of pos.
1,51-60
Poznámka
Note
Přistávací reflektor
Landing headlight
Poz.
Pos.
Číslo části
Part num.
Ks
Pcs
1
REF-00-01
1
Držák reflektoru
Headlight holder
51
979 001
1
Reflektor
Headlight
52
902 027
2
Šroub M6x51(41)
Screw M6x54(41)
53
904 004
2
Matice M6
Nut M6
54
905 003
6
Podložka  6.4
Washer dia 6.4
55
920 107
2
Šroub M4x16 (černý)
Screw M4x16
Název části
Part name
(black)
56
904 002
2
Matice M4
Nut M4
57
905 001
2
Podložka 4.3
Washer dia 4.3
58
930 101
10 Vázací páska
59
60
930 102
930 104
3
1
Securing tape
P2,5x100
P 2.5x100
Vázací páska
Securing tape
P2,5x200
P 2.5x200
Stahovací pásky(do
Hole fastened securing
otvoru)
tapes
NNO / NSD
NNO / NSD
NNO / NSD
297
PDF byl vytvoøen zkušební verzí FinePrint pdfFactory Pro http://www.fineprint.cz
Záměrně nepoužito
Intentionally left blank
298
PDF byl vytvoøen zkušební verzí FinePrint pdfFactory Pro http://www.fineprint.cz
Vlečné zařízení
Towing gear
VLEK-00-00
VLEK-00-00 Vlečné zařízení / Towing gear
299
PDF byl vytvoøen zkušební verzí FinePrint pdfFactory Pro http://www.fineprint.cz
KP – 2 U
VLEK-00-00
Vlečné zařízení
Towing gear
300
PDF byl vytvoøen zkušební verzí FinePrint pdfFactory Pro http://www.fineprint.cz
KP – 2 U
VLEK-00-00
Vlečné zařízení
Towing gear
Poz.
Pos.
Číslo části
Part num.
Ks
Pcs
1
VLEK-00-01
1
Vložka
Insertion
2
VLEK-00-02
1
Příložka L
Left plate
3
VLEK-00-03
2
Vložka přední
Front insertion
4
VLEK-00-04
1
Záchyt
Catch
5
VLEK-00-05
1
Opěrka bowdenu
Bowden rest
6
VLEK-00-06
2
Šroub M10x31(7)
Screw M10x31(7)
7
VLEK-00-07
2
Šroub M6x42(31)
Screw M6x42(31)
8
VLEK-00-08
1
Příložka P
Right plate
9
102 607
1
Pouzdro
Bushing
10
102 608
1
Podložka
Washer
11
102 609
1
Šroub lanka
Cable screw
12
103 603
3
Koncovka bowdenu
Bowden termination
13
VLEK-00-09
2
Podložka
Washer
41
VLEK-01-00
1
Závěs
Suspension
42
VLEK-02-00
1
Vedení lanka
Cable guide
43
VLEK-03-00
1
Ovladač vlečného
Towing gear control
Název části
Part name
zařízení
44
102 962
1
Stopper
Koncovka
301
PDF byl vytvoøen zkušební verzí FinePrint pdfFactory Pro http://www.fineprint.cz
Složeno z poz.
Consists of pos.
1-13,41-44
Poznámka
Note
KP – 2 U
VLEK-00-00
Vlečné zařízení
Towing gear
Poz.
Pos.
Číslo části
Part num.
Ks
Pcs
51
925 201
1
Vlečná spojka
Towing connector
52
913 002
1
Lano  1.6
Cable dia 1.6
53
913 011
1
Bowden s výstelkou
Bowden cable 2.3x5.4
Název části
Part name
2.3x5.4
54
902 038
1
Šroub M6x19(9)
Screw M6x19(9)
55
920 001
1
Šroub s maticí
Screw with nut
(nap.lana)
56
901 016
2
Šroub M5x20
Screw M5x20
57
924 004
1
Průchodka 5.5x1
Grommet 5.5x1
58
924 010
1
Průchodka 18x1
Grommet 18x1
59
904 006
2
Matice M10
Nut M10
60
904 004
3
Matice M6
Nut M16
61
904 003
3
Matice M5
Nut M5
62
903 001
1
Matice M6
Nut M6
63
905 005
2
Podložka  10.5
Washer dia 10.5
64
905 003
3
Podložka  6.4
Washer dia 6.4
65
905 002
2
Podložka  5.3
Washer dia 5.3
302
PDF byl vytvoøen zkušební verzí FinePrint pdfFactory Pro http://www.fineprint.cz
Složeno z poz.
Consists of pos.
51-65
Poznámka
Note
Nýty - Rivets
Seznam používaných nýtů
Used Rivets List
I. Trhací nýty Pop rivets

AVEX - Trhací nýt z Al-slitiny
AVEX – Al-alloy pop rivet

AVEX - Trhací nýt z Al-slitiny s velkou hlavou
AVEX – Al-alloy pop rivet with large head
d [mm]
3,2
4,0
L [mm]
11,2
12,7
s [mm]
4,0 – 7,9
4,0 – 9,6
D [mm]
6,5
8,0
K [mm]
1,1
1,4
Číslo části
Part num.
911 002
911 005
d [mm]
4,0
L [mm]
9,5
s [mm]
1,2 – 6,3
D [mm]
12
K [mm]
1,5
Číslo části
Part num.
911 007
303
PDF byl vytvoøen zkušební verzí FinePrint pdfFactory Pro http://www.fineprint.cz

d [mm]
3,2
4,0
L [mm]
9,5
11,2
s [mm]
2,4 – 6,3
2,8 – 7,9
D [mm]
5,3
6,3
K [mm]
1,1
1,1
Číslo části
Part num.
911 001
911 003
AVEX - Trhací nýt z Al-slitiny se zapuštěnou
hlavou
AVEX – Al-alloy pop rivet with countersunk head
II. Plné nýty Full rivets
Plný nýt
Full rivet
d [mm]
2
3
3,5
3,5
3,5
3,5
l [mm]
4
9
8
9
10
11
s [mm]
max. 1,7
max. 5,6
max. 4,3
max. 5,3
max. 6,2
max. 7,0
D [mm]
3,5
5,3
6,3
6,3
6,3
6,3
h [mm]
1,2
1,8
2,1
2,1
2,1
2,1
Číslo části
Part num.
911 101
911 110
911 134
911 120
911 135
911 121
304
PDF byl vytvoøen zkušební verzí FinePrint pdfFactory Pro http://www.fineprint.cz

Podobné dokumenty

Produktový list

Produktový list Hyundai SP II/SP III; JASO 1-A; Kia SP II/SP III; Mazda ATF M III/ATF M V; Mitsubishi SP II/SP III;

Více

MECHANICKÉ KOTVY

MECHANICKÉ KOTVY Každý den jsou v terénu poradci firmy SPIT po Vašem boku, aby Vám poskytli nejlepší řešení pro Vaši práci. Vždy, když je to nutné, se opřou o expertizu technických pracovníků, kteří působí v mateřs...

Více

nahradni dily HECHT 127.indd

nahradni dily HECHT 127.indd Hex screw set M6x28 Handle S pipe 4T blade Staight pipe Rubber bush Oilness bearing Solid shaft Gear case assy Rubber bush Nut M5 Handle left Spring Accelerator trigger Handle right S...

Více

Prezentace HAKAN 2014

Prezentace HAKAN 2014 a zkoušení brzdy pod vozem nemusí mít k dispozici dalšího pracovníka, který by mu prováděl brzdění a jiné nastavování tlaků v hlavním potrubí. Užitečné je taktéž při zadávání identifikačních údajů ...

Více

product catalogue - deintretroller.de

product catalogue - deintretroller.de baru (platí pro velikost 20”). Nové pneumatiky tak nabízí vyšší komfort jízdy, nižší valivý odpor a díky šířce stopy i optimální jízdní vlastnosti pro vaše jízdy po městě.

Více