Jak dál? – Doporučení pro předcházení obchodování s lidmi a

Transkript

Jak dál? – Doporučení pro předcházení obchodování s lidmi a
Jak dál?
Doporučení pro předcházení obchodování
s lidmi a vykořisťování
A pro ochranu a zlepšení postavení obchodovaných,
vykořisťovaných a obchodováním
a vykořisťováním ohrožených osob
„Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem
a státním rozpočtem České republiky“
La Strada Česká republika, o.p.s., 2008
Autorka textu: Petra Burčíková
Jazyková korektorka: Eva Hronková
Grafická úprava: Roman Krejčí
ISBN 978-80-254-1313-5
Obsah:
1.ÚVOD ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 5
2.OBECNÁ DOPORUČENÍ ������������������������������������������������������������������������������������ 6
2.1 Problémy absence a aplikace legislativy ���������������������������������������������������������������� 6
2.2 Nedostatek účinné kontroly pracovněprávních standardů
zejména v místech, kde může docházet k nucené práci a obchodování s lidmi ����������� 8
2.3 Napětí mezi existující nabídkou a poptávkou po levné pracovní síle na jedné straně
a administrativními předpisy, jež brání jejímu uspokojení, na straně druhé ����������������� 9
2.4 Nedostatek spolehlivých informací v oblasti obchodování s lidmi ���������������������������� 11
2.5 Nedostatečná informovanost cizinců a cizinek o jejich právech
a legislativní situaci v ČR �������������������������������������������������������������������������������������������� 12
2.6 Významné rozdíly v přístupu k právům a praktickým možnostem
bránit svá práva mezi občany a cizinci z tzv. třetích zemí ������������������������������������������ 14
3.KONKRÉTNÍ DOPORUČENÍ �������������������������������������������������������������������������� 18
3.1 Absence nebo nedostatečnost opatření na podporu a ochranu obchodovaných
a vykořisťovaných osob ������������������������������������������������������������������������������������������������ 18
3.2 Praktiky přímo bránící inkluzi anebo prohlubující exkluzi obchodovaných
a vykořisťovaných osob ������������������������������������������������������������������������������������������������ 25
4.BIBLIOGRAFIE: ������������������������������������������������������������������������������������������������ 29
JAK DÁL?
1. ÚVOD
Publikace Jak dál? – Doporučení pro předcházení obchodování s lidmi a vykořisťování a pro ochranu a zlepšení postavení obchodovaných, vykořisťovaných a obchodováním a vykořisťováním ohrožených osob je jedním z výstupů projektu, který organizace
La Strada Česká republika (dále jen „La Strada ČR“) realizovala v letech 2005-2007.
Projekt byl zaměřen na otázku sociálního začlenění obchodovaných a vykořisťovaných osob. Jeho hlavními cíl bylo prozkoumat možnosti a limity dlouhodobé spolupráce s cílovou skupinou včetně možností zaměstnání a získat informace o překážkách,
které mohou úspěšnému sociálnímu začleňování těchto osob bránit.
Doporučení shrnují problémy, jež z našeho pohledu komplikují efektivní řešení problematiky obchodování s lidmi a vykořisťování a znesnadňují nebo přímo brání sociálnímu začleňování obchodovaných či vykořisťovaných osob, případně prohlubují
jejich sociální exkluzi. Jsou členěna na obecná, která se zabývají možnostmi prevence
a intervence ze širšího pohledu, a na konkrétní, jež popisují úskalí vyplývající z existující legislativy a praxe.
I když je text primárně určen odborné veřejnosti, která s problematikou obchodování
s lidmi a vykořisťování přichází do kontaktu, snažili jsme se o jeho maximální přehlednost s nadějí, že osloví i ty, kteří vnímají závažnost této problematiky, ale zatím
se s ní přímo nesetkali. Proto jsou v textu co nejčastěji používány obecně známé
nebo zobecňující názvy a termíny a podrobnosti či odkazy na zdroje jsou uvedeny
v poznámkách pod čarou. Podobně bylo naší snahou poskytnout k doporučením odůvodnění, doplňující informace či příklady z praxe, s cílem usnadnit pochopení smyslu
jednotlivých doporučení a důvodů, které k jejich formulaci vedly.
Doufáme, že tento text bude inspirací v tom, jak dál na cestě k odstranění vykořisťování
a zajištění spravedlivých a důstojných pracovních a životních podmínek pro všechny.
Číslo projektu: CZ 04.1.03/2.1.15.2/0108
JAK DÁL?
JAK DÁL?
2. OBECNÁ DOPORUČENÍ
2.1 Problémy absence a aplikace legislativy
a)Podle aktuální definice se v České republice (dále jen „ČR“) za obchodování s lidmi
trestá ten, kdo jiného přiměje, zjedná, najme, zláká, dopraví, ukryje, zadržuje nebo
vydá, aby ho bylo užito a) k pohlavnímu styku nebo k jiným formám sexuálního
obtěžování nebo zneužívání, b) k otroctví nebo nevolnictví, c) k nuceným pracím
nebo k jiným formám vykořisťování, a to v případě, kdy je předmětná osoba mladší
18 let. Při obchodování s dospělými osobami se pro trestnost vyžaduje navíc použití
násilí nebo pohrůžky násilí, lest anebo zneužití omylu, tísně nebo závislosti.
Takto byla definice obchodování s lidmi rozšířena v roce 2004 v souladu s tzv.
Palermským protokolem, aby oproti předchozí úpravě platné do roku 2004, která
postihovala pouze obchodování s lidmi za účelem pohlavního styku, zahrnovala
i obchodování za jinými účely a do jiných sektorů než je sexuální průmysl. S novou
úpravou byly do definice jako účely obchodování doplněny otroctví, nevolnictví,
nucená práce a jiné formy vykořisťování.
Podle existujících informací je nejčastějším účelem obchodování s lidmi nucená
práce či jiné formy vykořisťování v sexuálním průmyslu nebo v jiných sektorech.
Významným problémem však je, že nucená práce není definována ani blíže charakterizována ve vnitrostátních právních předpisech. Je pouze zmíněna v Listině
základních práv a svobod v ustanovení o zákazu nucené práce a v trestním zákoně
jako jeden z účelů obchodování s lidmi.
Pozitivní vymezení nucené práce obsahuje pouze Úmluva o nucené práci, jejíž je
ČR smluvní stranou. Ta patří mezi klíčové dokumenty Mezinárodní organizace práce k ochraně před nejzávažnějšími porušeními pracovně-právních standardů. Nucená práce zároveň představuje porušení lidských práv osob, které jsou jí vystaveny.
Je proto žádoucí, aby nucená práce a její zákaz byly jasně vymezeny i v příslušné
vnitrostátní legislativě tak, aby sloužily jako jednoznačný právně závazný pracovněprávní standard. Za současné situace je tedy poměrně komplikované postihovat kohokoliv za porušení zákazu nucené práce. Vnitrostátní legislativní základ pro postih by
existoval, pouze pokud by šlo o nucenou práci, která by byla účelem obchodování
s lidmi. V takovém případě by však kromě definičních znaků nucené práce musely
být splněny i znaky skutkové podstaty trestného činu obchodování s lidmi.
Srov. zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, ust. § 232a
Protokol o prevenci, potlačování a trestání obchodování s lidmi, zejména ženami a dětmi doplňující
Úmluvu o mezinárodním organizovaném zločinu, OSN, 2000
To je ale v příkrém rozporu se závazky plynoucími z výše uvedené Úmluvy o nucené práci, která smluvní strany zavazuje k tomu, aby nucenou práci stíhaly jako
trestný čin a aby tresty byly účinné a byly důsledně ukládány. Trestný čin nucené
práce však v českém trestním zákoně nenajdeme.
DOPORUČENÍ
• Zajistit, aby bylo jasné vymezení nucené práce a jejího zákazu začleněno do
trestního zákona a příslušných právních předpisů o pracovněprávních standardech a jejich kontrole.
• Uvést právní úpravu v ČR do souladu se závazkem plynoucím z Úmluvy
o nucené práci trestat porušení zákazu nucené práce jako trestný čin a zajistit, že příslušné tresty budou skutečně účinné a budou důsledně ukládány.
b)Na základě evropské směrnice o krátkodobém pobytu pro obchodované osoby byl
do cizineckého zákona zaveden nový druh povolení k pobytu. Podmínkou jeho
udělení je spolupráce s orgány činnými v trestním řízení. Na to, aby obchodované osoby mohly po pečlivém zvážení všech rizik učinit informované rozhodnutí
o tom, zda budou s těmito orgány spolupracovat, jim zákon dává třicetidenní lhůtu
na rozmyšlenou. Ze směrnice, ustanovení zákona i samotného smyslu institutu lhůty
na rozmyšlenou vyplývá, že v této lhůtě obchodované osoby povinnost spolupráce
s orgány činnými v trestním řízení nemají.
Obdobnou možnost poskytuje i Program podpory a ochrany obětí obchodování
s lidmi, zakotvený v příslušném metodickém návodu ministra vnitra (dále jen
„Program“).
Lhůta na rozmyšlenou však není reflektována v příslušných ustanoveních trestního
řádu o možnosti odepřít výpověď, a trestně-právní úprava tak není v souladu s výše
zmíněným nárokem obchodovaných osob na lhůtu na rozmyšlenou.
DOPORUČENÍ
Uvést trestněprávní úpravu do souladu s cizineckým zákonem a hledat způsoby,
jak řešit tuto situaci v souvislosti s lhůtou na rozmyšlenou podle Programu,
jehož podmínky a fungování nejsou upraveny zákonem.
Směrnice Rady 2004/81/ES ze dne 29. 4. 2004 o povolení k pobytu pro státní příslušníky třetích zemí,
kteří jsou oběťmi obchodování s lidmi nebo obdrželi pomoc k nedovolenému přistěhovalectví a kteří
spolupracují s příslušnými orgány
Zákon č. 326/1999 Sb. o pobytu cizinců na území České republiky, ve znění pozdějších předpisů
Srov. Usnesení předsednictva České národní rady 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv
a svobod jako součástí ústavního pořádku České republiky, ve znění pozdějších předpisů, ust. čl. 9
Metodický návod prvního náměstka ministra vnitra ze dne 26. října 2007 k fungování Programu
podpory a ochrany obětí obchodování s lidmi a jeho institucionálnímu zabezpečení
Úmluva č. 29 o nucené nebo povinné práci, 1930, vyhlášena pod č. 506/1990 Sb.
Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním, ve znění pozdějších předpisů
JAK DÁL?
JAK DÁL?
c)Česká definice trestného činu obchodování s lidmi zmiňuje jako jeden z účelů
obchodování „nucenou práci a jiné formy vykořisťování“. Problémy související
s absencí vnitrostátní legislativy ve vztahu k nucené práci již byly zmíněny.
U nucené práce však lze hledat vodítko v Úmluvě o nucené práci a v činnosti
expertního výboru Mezinárodní organizace práce.
Pokud jde o „jiné formy vykořisťování“, tu lze vodítko hledat pouze stěží. Žádná
právně závazná definice vykořisťování v relevantní mezinárodní legislativě neexistuje. Obecně se má za to, že vykořisťování by mělo zahrnovat případy, které jsou
v tomto směru závažné a měly by být postihovány, ale z různých důvodů nenaplňují
definici nucené práce či dalších pojmů popisujících účel obchodování podle definice trestného činu obchodování s lidmi. V tomto směru by byla velmi prospěšná
diskuse odborníků a odbornic na vnitrostátní úrovni, která by směřovala k vytvoření návodu nebo stanoviska ohledně toho, jaké situace by se měly pod pojem „jiné
formy vykořisťování“ zahrnout.
Výsledkem diskuse by mělo být výkladové stanovisko, jež by nejenom zjednodušilo
práci orgánů činných v trestním řízení i pomáhajících organizací a usnadnilo jejich
vzájemnou spolupráci, ale zároveň by mohlo významně přispět k lepší identifikaci
obchodovaných osob.
DOPORUČENÍ
Na základě diskuse všech subjektů zainteresovaných na řešení problematiky obchodování s lidmi vypracovat výkladové stanovisko k pojmům „nucená práce“ a „jiné
formy vykořisťování“, které těmto subjektům, včetně orgánů činných v trestním
řízení, poskytne návod k tomu, jaká jednání a situace pod tyto pojmy zahrnovat.
2.2 Nedostatek účinné kontroly pracovněprávních
standardů zejména v místech, kde může docházet
k nucené práci a obchodování s lidmi
Podle Mezinárodní organizace práce je úplná implementace jejích standardů o právech spojených s prací pro všechny pracovníky a pracovnice, včetně migrantek
a migrantů, klíčová při snaze o odstranění podmínek, které umožňují obchodníkům
s lidmi a bezohledným zaměstnavatelům vykořisťovat lidi díky jejich státní příslušnosti a pobytovému statusu10. Z tohoto pohledu je pak velmi důležité, zda existuje
efektivní kontrola dodržování pracovních podmínek a standardů.
Pro výkon účinné kontrolní činnosti je nezbytné, aby byl koncept nucené práce vhodně začleněn do příslušné legislativy stanovující pracovněprávní standardy, aby tak
poskytoval jednoznačný právní podklad pro činnost příslušných kontrolních orgánů.
Jasný legislativní základ by usnadnil spolupráci a výměnu informací mezi jednotlivými zainteresovanými institucemi, jako jsou inspektoráty práce, úřady práce, celní
orgány, cizinecká policie či orgány činné v trestním řízení.
Důsledná kontrola dodržování standardů v oblasti pracovních podmínek, zaměřená
cíleně na nízkopříjmové sektory, v nichž jsou často zaměstnávány vykořisťované osoby, by mohla napomoci snížení výskytu vykořisťujících pracovních podmínek. Eliminace těchto podmínek, díky kterým je zaměstnávání zahraniční pracovní síly nedisponující příslušnými povoleními pro některé zaměstnavatele tak atraktivní, může zase
účinně bránit nelegálnímu zaměstnávání. Dalším přínosem by byla možnost postupného odstraňování nespravedlivé konkurence, kterou taková pracovní síla představuje
pro domácí pracovníky a pracovnice.
Závažným problémem však nadále pravděpodobně zůstane zajišťování kontroly pracovních podmínek i v oblastech, kde se tento dohled realizuje problematicky, jako
jsou například práce v domácnostech nebo v oblastech, které běžně tomuto dohledu
nepodléhají, jako jsou práce v sexuálním průmyslu, kde mohou být podmínky často
velmi špatné. Obdobným problémem budou pravděpodobně tzv. sweatshopy, které by
sice do působnosti kontrolních orgánů zřejmě spadaly, ale jejich existence a umístění
jsou právě kvůli velmi špatným podmínkám utajovány.
DOPORUČENÍ
Přijmout potřebná legislativní i nelegislativní opatření k zajištění účinné kontroly dodržování zákazu nucené práce ze strany orgánů pověřených kontrolou
pracovněprávních standardů a hledat možnosti a cesty, jak zajistit možnost
takové kontroly i v místech, která jí obvykle nepodléhají anebo jsou těžko
dostupná.
2.3 Napětí mezi existující nabídkou a poptávkou po levné
pracovní síle na jedné straně a administrativními
předpisy, jež brání jejímu uspokojení, na straně druhé
Kontrolní mechanismy na úseku práce a zaměstnanosti jsou v ČR poměrně propracované. Přesto však není jasné, kdo a na jakém legislativním základě vykonává kontrolu
zákazu nucené práce.
Tempo růstu světové populace migrantů se ke konci 20. století více než zdvojnásobilo. Podle odhadů Mezinárodní organizace práce je dnes v Evropě asi 30 milionů
pracujících migrantů a migrantek, přistěhovalců a členů jejich rodin. Jsou všechny
důvody věřit, že je to pouze začátek trendu, který se bude ve 21. století dále zrychlovat. Počet zemí využívajících zahraniční pracovní sílu mezi lety 1970 a 1990 narostl
ze 42 na 9011.
10 INTERNATIONAL LABOUR OFFICE, Human Trafficking and Forced Labour Exploitation – Guidance for Legislation and Law Enforcement. Geneva: International Labour Office, 2005. s. 21
11 INTERNATIONAL LABOUR OFFICE, About Migrant, [cit. 23. 8. 2007].
Přístup z: http://www.ilo.org/public/english/protection/migrant/about/index.htm
JAK DÁL?
JAK DÁL?
V tzv. rozvinutých zemích existuje velká poptávka po méně kvalifikované či nekvalifikované pracovní síle, způsobená mimo jiné i negativním demografickým vývojem
v těchto zemích. Zdrojové země, tedy země, z nichž migranti a migrantky přicházejí,
zase nabízí pracovní sílu, pro kterou nemají pracovní uplatnění doma anebo kvůli
špatné ekonomické či politické situaci je pro tyto osoby nezbytné nebo výhodné hledat si práci v zahraničí. Tento migrační trend je z velké části důsledkem významných
rozdílů v distribuci bohatství ve světě, což dokládá skutečnost, že rozdíl v hrubém
domácím produktu per capita mezi tzv. rozvinutými a méně rozvinutými zeměmi se
za posledních 20 let zečtyřnásobil12.
Nabídka a poptávka po levné pracovní síle, kterou obvykle představují migranti a migrantky, existuje i v ČR. Obdobně jako v jiných cílových zemích však není zohledněna
v příslušných státních politikách. Zejména vůči cizincům a cizinkám z tzv. třetích
zemí restriktivně nastavená politika zaměstnanosti a migrační politika představují
přímou překážku uspokojení této nabídky a poptávky. Takové napětí logicky způsobuje, že se zainteresované strany snaží najít způsoby, jak tlak na uspokojení nabídky
a poptávky uspokojit. Pokud to legislativní prostředí neumožňuje, děje se tak způsoby
mimo platný právní rámec. Vytváří se prostor pro neregulérní migraci a zaměstnávání. Ty často vedou k vykořisťování migrujících pracovníků a pracovnic a k okleštění
jejich možností se vykořisťování bránit. Navíc, nejsou-li migranti a migrantky, včetně neregulérních, standardně zahrnováni do všech relevantních státních politik (např.
politiky zaměstnanosti, sociální inkluze apod.) a je jim znemožněn přístup k právům,
možnostem jejich ochrany a zdrojům společnosti, může to vést k jejich další marginalizaci a sociálnímu vyloučení se všemi z toho plynoucími důsledky.
Tento přístup však zcela ignoruje pozitiva migrace, která jsou zejména v dokumentech
Organizace spojených národů a Mezinárodní organizace práce viděna v širším kontextu rozvoje, ekonomického růstu a prosperity. Finanční prostředky, které migranti
a migrantky z celého světa posílají domů, představují druhý největší mezinárodní
peněžní tok, hned po prostředcích plynoucích z obchodu s naftou. Na vnitrostátní
úrovni je prospěch z migrace markantní zejména v oblastech, kde je nedostatek pracovní síly, ať již z důvodu objektivního nedostatku pracovníků a pracovnic, nebo
kvůli nezájmu domácí populace o určitá zaměstnání. Je obecně známo, že například
stavební průmysl v ČR je v podstatě závislý na zahraniční pracovní síle.
Pracovní migrace může být výhodná pro všechny zainteresované strany – cílové
i zdrojové země, jednotlivé pracovníky a pracovnice i zaměstnavatele. Není však
udržitelné, aby si z ní cílové země jako silnější strana braly pouze výhody a téměř
všechna rizika, často ohrožující zdraví, bezpečnost, život a základní lidská práva,
nesli migranti a migrantky jako ta zranitelnější strana. Tzv. rozvinutý svět by neměl
pouze těžit z výhod globalizace, např. obvyklým přesouváním výroby tam, kde jsou
výrobní náklady nejnižší – často s vážnými důsledky pro místní populaci, ekonomiku
a životní prostředí – , ale měl by se odpovědně postavit i k důsledkům globalizace,
které pro rozvinuté země nemusí být po všech stránkách jenom výhodné.
12 ibid.
10
DOPORUČENÍ
• Směřovat k vytváření legálních způsobů a cest k uspokojování nabídky
a poptávky po pracovní síle ze zahraničí s důrazem na skupiny osob, u kterých je zvýšená pravděpodobnost, že by mohly být vykořisťovány, s cílem
vykořisťování předcházet.
• Otevřeně diskutovat a reflektovat existenci nabídky i poptávky po levné pracovní síle, kterou představují regulérní i neregulérní migranti a migrantky,
v opatřeních a plánech v oblasti zaměstnanosti, sociální, migrační či dalších
relevantních politik.
• Analyzovat ekonomické a společenské výhody migrace a zvážit přijetí opatření, aby byly tyto výhody využívány ve prospěch ČR i pracujících migrantů
a migrantek jako alternativa snahy o zabránění migraci.
• Podporovat zvyšování povědomí o obchodu s lidmi a vykořisťování v práci
mezi spotřebiteli a spotřebitelkami výrobků a služeb.
2.4 Nedostatek spolehlivých informací v oblasti
obchodování s lidmi
Obchodování s lidmi je fenomén, který je komplikovaný na několika úrovních.
Obchodování s lidmi lze nahlížet z různých hledisek.
Je otázkou lidských práv, protože jejich porušování je příčinou i důsledkem obchodování s lidmi.
Souvisí s genderovou rovností, jejíž nedostatek může za jistých okolností vést
k obchodování s lidmi. Navíc je tento trestný čin zároveň tzv. genderově podmíněným násilím.
Je problémem týkajícím se práce a pracovněprávních standardů, jejichž porušování může v případech obchodování s lidmi dosahovat intenzity nucené práce,
otroctví či praktik podobných otroctví.
Týká se migrace. Přestože se může odehrávat i uvnitř hranic státu, velké množství
případů je přeshraničních. Ohrožuje ve významné míře migrující pracovníky
a pracovnice, je ovlivňován migrační politikou a vykazuje podobnost s migrací,
například pokud jde o migrační toky či motivaci migrantů opustit zemi původu.
Je také otázkou trestní legislativy, neboť se jedná o trestný čin, který je navíc často
spojený s dalšími trestnými činy případně organizovaným zločinem.
Účelem obchodování s lidmi je vykořisťování osob, které se může odehrávat ve
velmi různorodých oblastech, jež podléhají změnám v reakci na aktuální situaci,
např. pokud jde o poptávku po pracovní síle v jistém odvětví nebo o změny opatření
v oblasti migrace. Odvětví, v nichž dochází k obchodování, mohou být stavebnictví
11
JAK DÁL?
JAK DÁL?
nebo zemědělství, ale také práce v domácnosti či pečovatelské služby, případně
i žebrota nebo odnímání orgánů anebo v této souvislosti dobře známá oblast sexuálního průmyslu.
fázích svého migračního projektu nevidí důvody nedůvěřovat těmto lidem, zvlášť
když jsou v místních kruzích „odborníky“, kteří se zprostředkováním práce v zahraničí živí.
Obchodování s lidmi je velmi latentní trestná činnost, což vyplývá z jeho povahy.
Nelze zde klást odpovědnost na samotné oběti, které by jeho spáchání oznamovaly,
zejména proto, že žijí pod hrozbou násilí vůči sobě či blízkým, ztráty zaměstnání, jsou
zadluženy či jinak závislé na obchodnících anebo jenom neznají jazyk, svá práva v cizí
zemi a způsoby, jak je bránit.
Pro zprostředkovatele je to však příležitost, jak začít vytvářet vztah závislosti pouze
poskytováním neúplných, nepravdivých nebo zavádějících informací. Velmi často jde
například o informace, že lze měnit účel pobytu resp. typ víza nebo povolení k pobytu
z území ČR anebo že je možné legálně pracovat na turistická víza. Tyto nepravdivé
informace znamenají, že se cizinec nebo cizinka mohou brzo po příjezdu dostat do
pozice neregulérních migrantů, což znásobuje jejich zranitelnost a významně znesnadňuje nebo úplně znemožňuje šanci bránit svá práva.
To všechno jsou důvody, proč je v této oblasti akutní nedostatek kvantitativních i kvalitativních informací. Tato komplikovanost je však zároveň důvodem, proč je naprosto
nezbytné, aby byl tento nedostatek napraven.
Spolehlivé informace o povaze, mechanismech, trendech, rozsahu obchodování s lidmi a vykořisťování a o faktorech, které předchozí kategorie ovlivňují, jsou nezbytným předpokladem pro to, aby jakákoliv opatření prevence či intervence měla šanci
na úspěch. Stejně tak je ale nutno zaměřit pozornost i na oblasti, u kterých je bližší
zkoumání ztíženo objektivními či metodologickými překážkami, jako jsou například
sektory sexuálního průmyslu, prací v domácnosti či kriminálních aktivit souvisejících
s vykořisťujícími sňatky. Ignorování této oblasti by bylo ignorováním významného
genderového aspektu celé problematiky.
DOPORUČENÍ
• Zavést mechanismus, který bude zajišťovat sběr a analýzu genderově senzitivních a segregovaných informací o povaze, mechanismech, trendech a rozsahu obchodování s lidmi a o faktorech, které tyto kategorie ovlivňují. Měl by
mít mandát k tomu, aby mohl tyto informace získávat ze všech relevantních
zdrojů a nezávislé postavení, které umožní nestranné vyhodnocení efektivity
existujících opatření a navrhování doporučení pro jejich případné zlepšení.
• Hledat způsoby, jak zvýšit informovanost o oblastech, které jsou z pohledu
obchodování s lidmi rizikové a jejichž zkoumání je ztíženo objektivními, etickými nebo metodologickými překážkami, jako jsou například oblast sexuálního průmyslu, práce v domácnosti, vykořisťující sňatky, pracovní a životní
podmínky neregulérních migrantů a migrantek apod.
2.5 Nedostatečná informovanost cizinců a cizinek o jejich
právech a legislativní situaci v ČR
Zranitelnost osob, která může vést k vykořisťování a obchodování s lidmi, je v mnoha
případech způsobena nedostatkem informací o právech, která těmto osobám náleží,
o možnostech jejich uplatňování a prosazování v praxi či o legislativní situaci v ČR
obecně. Pokud jde o srozumitelné informování v jazyce, kterému rozumí, jsou cizinci
a cizinky v podstatě závislí na různých zprostředkovatelích. Zejména v počátečních
12
Nedostatek informací jako faktor zvyšující zranitelnost migrujících pracovníků
a pracovnic je reflektován i v nejvýznamnějších globálních nástrojích na ochranu práv
migrujících pracovníků a pracovnic, jako je Mezinárodní úmluva o ochraně práv migrujících pracovníků a jejich rodinných příslušníků a Úmluva Mezinárodní organizace
práce č. 97 o migraci za prací (dále jen Úmluva o migrujících pracovnících a Úmluva
o migraci za prací). Obě úmluvy stanovují smluvním stranám povinnosti informovat
migrující pracovníky a pracovnice o různých aspektech jejich práce a pobytu v zahraničí. Tyto povinnosti jsou ukládány jak zdrojovým, tak cílovým zemím.
Bez ohledu na legalitu pobytu a práce dává Úmluva o migrujících pracovnících těmto osobám a jejich rodinným příslušníkům právo na informace. Tyto mají zahrnovat
práva vyplývající z Úmluvy a dále podmínky vstupu na území, práva a povinnosti
a všechny další informace, které migrujícím pracovníkům a pracovnicím umožní vyhovět administrativním požadavkům a dalším formalitám platným na území státu, kde se
nacházejí. Zainteresované státy, tedy zdrojové, tranzitní i cílové země, mají povinnost
šířit tyto informace anebo zajistit jejich šíření. Informace mají být poskytovány bezplatně a pokud možno v jazyce, kterému migrující pracovníci a pracovnice rozumí.
Obdobné ustanovení obsahuje i Úmluva o migraci za prací, která stanoví, že smluvní
strany zajistí, aby byly migrujícím pracovníkům a pracovnicím k dispozici vhodné
a bezplatné služby, jejichž součástí je poskytování přesných a spolehlivých informací.
Těm, kteří pobývají a pracují v zahraničí v souladu s příslušnými právními předpisy, zaručuje Úmluva o migrujících pracovnících právo, aby byli plně informováni
o podmínkách vstupu na území státu, kde budou zaměstnáni, a zejména o těch, které
se vztahují k jejich pobytu a výdělečné činnosti. Dále mají právo být informováni
o tom, na který úřad státu, kde jsou zaměstnáni, se mají obrátit ve věci případných
změn podmínek pobytu.
Inspirující jsou i další ustanovení Úmluvy o migraci za prací, i když je potřeba vnímat je s přihlédnutím k situaci v konkrétní zemi a potřebou zajistit nezbytnou míru
flexibility pro zaměstnance i zaměstnavatele. Zmiňuje se tady systém dohledu nad
pracovními smlouvami mezi zaměstnavateli a migrujícími pracovníky a pracovnicemi, jehož součástí má být požadavek, aby tito měli pracovní smlouvu k dispozici před
odjezdem z domovského státu, případně nejpozději při příjezdu do státu, kde mají být
zaměstnáni. Tato musí obsahovat ustanovení o pracovních podmínkách a o odměně za
13
JAK DÁL?
JAK DÁL?
práci. Navíc mají být tito pracovníci a pracovnice písemně informováni obecně o pracovních a životních podmínkách, které se na ně budou vztahovat na území státu, kde
budou zaměstnáni. Součástí systému dohledu nad pracovními smlouvami je stanovení metod, jakými bude zajištěno plnění smluvních závazků na straně zaměstnavatele
a sankcí za porušení výše uvedených povinností.
DOPORUČENÍ
Hledat a uvést do praxe efektivní mechanismy, na základě kterých by cizincům
a cizinkám byly k dispozici dobře dostupné a srozumitelné informace o jejich
právech, způsobech, jak je prosazovat a uplatňovat v praxi, a relevantní informace o cizinecké a pracovněprávní legislativě. Tyto informace by mohly být
šířeny například přes zastupitelské úřady, pohraniční policii, zaměstnavatele,
odborové či vhodné nestátní neziskové organizace.
2.6 Významné rozdíly v přístupu k právům a praktickým
možnostem bránit svá práva mezi občany a cizinci
z tzv. třetích zemí
Cizinci a cizinky, kterým La Strada poskytla služby v posledních dvou letech, opakovaně zmiňovali následující zkušenosti:
Nevyplacení mzdy doprovázené informací, že pokud si bude pracovník/pracovnice stěžovat, dostane výpověď (protože pracovní povolení cizince/cizinky je vázáno na konkrétního zaměstnavatele, v důsledku skončení pracovního poměru tak
cizinec/cizinka přijde nejen o pracovní povolení, ale zároveň i o povolení k pobytu,
protože to je vázáno na pracovní povolení, a může se ocitnout na území ČR v neregulérním postavení, pokud okamžitě nevycestuje).
Nevyplacení mzdy resp. její zadržování do doby, kdy má cizinci/cizince vypršet
turistické vízum, (protože bude pravděpodobně dále pracovat a účel pobytu nelze
změnit z území ČR, dostane se do neregulérního postavení), a poté se platba neuskuteční s výhružkou, že jinak bude udán/udána cizinecké policii.
Fyzické násilí, vyhrožování zabitím, vyhoštěním, podání trestního oznámení či
odebrání cestovního dokladu, pokud se osoba domáhala vyplacení dlužné mzdy.
Omezování svobody a bránění opustit zaměstnání, případně přejít k jinému zaměstnavateli, za pomoci vyhrožování tresty, nutnosti splácet neodůvodněné a přemrštěné dluhy, udání úřadům nebo zadržování mzdy nebo dokladů.
Vyhrožování násilím blízkým a příbuzným v zemi původu.
Zamítnutí žaloby na zaměstnavatele, který nezaplatil mzdu, pro neschopnost prokázat, že pracovní poměr skutečně existoval (mnozí cizinci a cizinky pracují bez
pracovní smlouvy a spolupracovníci svědeckou výpověď často odmítnou ze strachu před výpovědí nebo zhoršením pracovních podmínek).
14
Odmítnutí ubytovávat na ubytovnách z důvodu státní příslušnosti a odmítání
poskytnout zdravotní péči cizincům a cizinkám, a to i v případě, že jsou zdravotně
pojištěni anebo mohou přímo zajistit úhradu za poskytnutí ošetření.
Důvody, které umožňují vykořisťování cizinců, jsou dány jednak tím, že často neznají
svá práva a legislativní situaci v ČR (viz výše), ale hlavně tím, že mají minimální
možnosti bránit svá práva, což vyplývá z jejich nejistého nebo přímo neregulérního
pobytového statusu. Jejich situaci navíc komplikuje fakt, že ze strany kompetentních
orgánů je často kladen větší důraz na potrestání těchto osob za porušení cizineckých
předpisů než na ochranu jejich – mnohdy základních - lidských práv.
V zranitelném postavení se nacházejí cizinci a cizinky, kteří pobývají a pracují na
území ČR v souladu s příslušnými právními předpisy, ale pocházejí ze zemí méně
ekonomicky vyspělých, než je ČR. Na ty se ve většině případů vztahují významně
restriktivnější migrační předpisy. Ještě horší je pak situace osob, které se často i neúmyslně ocitly v neregulérním postavení. Přesně to vyjádřil bývalý předseda Valného shromáždění OSN Kofi Annan ve zprávě pro Dialog na vysoké úrovni o migraci
a rozvoji, který probíhá na půdě OSN: „Výhody mezinárodní migrace nejenom pro
migranty a migrantky samotné, ale i pro cílové země, jsou závislé na ochraně práv
migrujících osob. Pracovněprávní standardy a práva jsou v prevenci vykořisťování
klíčové a měly by být intenzivně a důsledně chráněny. Neregulérní migranti a migrantky jsou ještě více zranitelní, zvláště s ohledem na zaměstnání. Když se bojí odhalení, není pravděpodobné, že se budou aktivně dožadovat spravedlivého zacházení ze
strany zaměstnavatelů.“
Podle odhadů Mezinárodní organizace práce minimálně 15% současné světové populace migrantů žije a pracuje v neregulérním postavení, tedy v rozporu s příslušnými
cizineckými předpisy a předpisy o zaměstnanosti. Tato situace může být podle Mezinárodní organizace práce částečně způsobena rostoucí komercializací náboru pracovníků a pracovnic a zároveň rostoucí tendencí tzv. vyspělých zemí uplatňovat restriktivní imigrační politiku. Všechny kategorie migrantů pravidelně zažívají vykořisťující
a diskriminační zacházení v cílových zemích. Možnost uplatňovat svá lidská práva
a práva vyplývající z pracovněprávních standardů je často nedostatečná, zvláště
pokud jde o neregulérní migranty a migrantky13.
V této souvislosti by zřejmě bylo vhodné přehodnotit široce uplatňované restriktivní migrační předpisy z pohledu jejich účinnosti a uvažovat o výhodách přístupu
založeného na přiznání a ochraně práv migrantů a migrantek. Takový přístup může
mít významný pozitivní přínos nejenom pro tyto osoby, ale i pro eliminaci praktik
legálního i nelegálního zaměstnávání ve vykořisťujících a diskriminujících podmínkách. Pokud se migrující pracovníci a pracovnice nebudou muset obávat ohlašovat
tyto praktiky a budou mít šanci obdržet odškodnění a náhradu ušlého zisku od vykořisťujícího zaměstnavatele, je pravděpodobné, že atraktivita vykořisťujícího zaměstnávání se pro takové zaměstnavatele významně sníží.
13 INTERNATIONAL LABOUR OFFICE, About Migrant�, [cit. 23. 8. 2007]. Přístup z: http://www.ilo.
org/public/english/protection/migrant/about/index.htm
15
JAK DÁL?
JAK DÁL?
V oblasti ochrany práv migrujících pracovníků a pracovnic lze znovu hledat inspiraci
v Úmluvě o migraci za prací a v Úmluvě o migrujících pracovnících. Obě obsahují
konkrétní ustanovení zavazující smluvní strany k zajištění rovnosti cizinců/cizinek
a občanů/občanek cílové země v přístupu k různým právům.
Bez ohledu na pobytový status cizince Úmluva o migrujících pracovnících stanovuje
nárok těchto pracovníků na stejné zacházení, jaké se aplikuje na občany, a to v oblasti
odměňování i dalších pracovních podmínek, jako jsou pracovní doba, přesčasy, placená dovolená, ukončení pracovněprávního vztahu apod. Velmi důležitým v kontextu
možného vykořisťování migrantů a migrantek v práci je ustanovení, které považuje
možnost derogace zmíněného principu rovného zacházení v pracovních smlouvách
za nezákonnou. Smluvní strany mají povinnost zajistit, aby migrující pracovníci
a pracovnice nebyli připraveni o žádná práva vyplývající z tohoto principu kvůli neregulérnosti svého pobytu či práce. Zejména zaměstnavatelé se nemohou odvolávat na
neregulérnost jejich pobytu či práce jako na důvody neplnění či pouze omezeného
plnění svých smluvních závazků vůči migrantům a migrantkám.
DOPORUČENÍ
• Podepsat a ratifikovat Mezinárodní úmluvu o ochraně práv migrujících pracovníků a jejich rodinných příslušníků přijatou Valným shromážděním OSN
rezolucí č. 45/158 ze dne 18. 12. 1990.
• Vyhodnocovat relevantní opatření zejména v oblasti migrace a zaměstnanosti
z hlediska dopadu na skupiny ohrožené vykořisťováním a obchodováním
s lidmi.
• Identifikovat a aplikovat opatření směřující k posílení právního postavení cizinců a cizinek ohrožených vykořisťováním a obchodováním s lidmi
a k eliminaci faktorů, které toto riziko zvyšují.
Těm migrujícím pracovníkům a pracovnicím, kteří jsou na území smluvního státu
v souladu s příslušnými právními předpisy, zaručuje Úmluva o migrujících pracovnících stejné zacházení, na jaké mají nárok občané daného státu, pokud jde o ochranu
před propuštěním, dávky v nezaměstnanosti, přístup k programům zaměřeným na boj
s nezaměstnaností a za stanovených podmínek přístup k dalšímu zaměstnání v případě ztráty předchozího. Takové ustanovení má potenciál významně snížit zranitelnost
migrantů a migrantek, kteří jsou v současné době svým pracovním i pobytovým povolením vázáni na konkrétního zaměstnavatele a nemají možnost profitovat z placení
sociálního pojištění, pokud ztratí práci.
Podle našich zkušeností nejsou násilí a pohrůžky násilím v prostředí pracovního vykořisťování migrantů a migrantek ojedinělé. Proto je v tomto kontextu důležité ustanovení Úmluvy o migrujících pracovnících, které jim výslovně přiznává právo na svobodu
a osobní bezpečnost a dále uvádí, že mají ze strany státu nárok na účinnou ochranu
proti násilí, ubližování či vyhrůžkám, a to bez ohledu na to, zda tyto pocházejí od
veřejných činitelů či soukromých osob.
Ve vztahu k zadržování dokladů stejná Úmluva stanovuje, že je nezákonné, s výjimkou oprávněných veřejných činitelů, zabavit identifikační dokumenty, dokumenty
povolující vstup či pobyt na území státu nebo pracovní povolení. Ustanovení s podobným obsahem je i součástí Úmluvy Rady Evropy o opatřeních proti obchodování
s lidmi z roku 2005.
Evropská unie staví na konceptu lidských práv a obecně se má za to, že v tomto směru
nejsou v členských zemích významné nedostatky. Častá kritika dopadá z jejich strany
na režimy, které lidská práva pošlapávají. Tento koncept je však založen na právech,
která náleží každé lidské bytosti jako takové, a proto má i „vyspělý svět“ jisté rezervy
v tom, do jaké míry důsledně trvá na tom, aby byla zajištěna všem osobám včetně
regulérních i neregulérních migrantů a migrantek.
16
17
JAK DÁL?
JAK DÁL?
3. KONKRÉTNÍ DOPORUČENÍ
3.1 Absence nebo nedostatečnost opatření na podporu
a ochranu obchodovaných a vykořisťovaných osob
a)V roce 2004 přijala Evropská unie směrnici, která umožňuje obchodovaným osobám získat povolení k pobytu za předpokladu, že spolupracují s příslušnými orgány14 (viz také část I/1/b). Jejím smyslem je jednak zlepšit odhalování trestného činu
obchodování s lidmi tím, že poskytuje obchodovaným osobám pobídku ke spolupráci s kompetentními orgány formou povolení k pobytu, a jednak věnovat pozornost ochraně práv obchodovaných osob.
Do českého právního řádu byla transponována ustanovením § 42e cizineckého zákona o dlouhodobém pobytu za účelem ochrany na území. Tato změna vešla v platnost
v červnu 2006. Během doby, kdy byla uplatňována v praxi, vyvstaly otázky spojené
zejména s problematickou transpozicí uvedené směrnice do českého právního řádu.
Transpozice je problematická zejména proto, že znění ust. § 42e je oproti znění
samotné směrnice v mnoha ohledech zužující. Toto oprávnění však směrnice členským státům nedává. Již ve vymezení okruhu osob, na kterou se směrnicí zaváděna úprava vztahuje, existuje velký rozdíl mezi ní a ust. § 42e. Podle směrnice se
tato vztahuje na občany třetích zemí, kteří jsou nebo byli oběťmi činů souvisejících
s obchodováním s lidmi, a to i v případě, že na území členského státu EU vstoupili v rozporu s příslušnými cizineckými předpisy. Naproti tomu definice osoby,
na kterou se vztahuje ust. § 42e říká, že jde o „cizince, který je pravděpodobnou
obětí trestného činu obchodování s lidmi za podmínky, že spolupracuje s orgány
činnými v trestním řízení na trestním stíhání pachatele podezřelého ze spáchání
tohoto trestného činu a nespolupracuje s pachatelem tohoto trestného činu.“ Rozdíl je markantní. Kromě jiných nesrovnalostí česká verze oproti směrnici omezuje
aplikaci na pravděpodobné oběti pouze trestného činu obchodování s lidmi a pouze
na ty, které již spolupracují s orgány činnými v trestním řízení, přičemž směrnice
obsahuje ustanovení, která se výslovně vztahují na osoby před tím, než se k jakékoliv spolupráci rozhodnou. Navíc podle české úpravy musí osoba spolupracovat na
trestním stíhání, což je specifická fáze trestního řízení, kdy je již dostatek důvodů
nasvědčujících tomu, že byl spáchán trestný čin a že ho spáchala konkrétní osoba či
osoby. Směrnice však žádná taková omezení neobsahuje.
Další nesrovnalost se týká vymezení „příslušných orgánů“ a „příslušného vnitrostátního řízení“. Směrnice používá v souvislosti s podmínkou spolupráce termín
„příslušné orgány“, přičemž česká transpozice je omezuje pouze na orgány činné v trestním řízení. Mohlo by se ale stát, že pravděpodobně obchodovaná osoba
14 Směrnice Rady 2004/81/ES ze dne 29. 4. 2004 o povolení k pobytu pro státní příslušníky třetích
zemí, kteří jsou oběťmi obchodování s lidmi nebo obdrželi pomoc k nedovolenému přistěhovalectví
a kteří spolupracují s příslušnými orgány
18
spolupracuje například s inspektorátem práce, který zkoumá dodržování pracovněprávních standardů a až dojde-li (za pomoci obchodované osoby) k závěru, že jsou
porušovány do té míry, že by se mohlo jednat například o nucenou práci jako účel
obchodování, předá věc orgánům činným v trestním řízení.
Směrnice dále v ustanovení o účelu spojuje délku povolení k pobytu s délkou příslušného vnitrostátního řízení. Vzhledem k tomu, že česká transpozice omezuje
„příslušné vnitrostátní řízení“ na trestní stíhání, nejenom nepokrývá spolupráci ve
fázích trestního řízení, předcházejících a následujících po trestním stíhání, ale znemožňuje také pokrýt pobyt obchodované osoby během případného řízení o odškodnění v civilním řízení. Podle znění směrnice by však takové řízení pravděpodobně
bylo možné chápat jako součást „příslušného vnitrostátního řízení“.
V neposlední řadě způsobuje v praxi velké problémy i nejasný obsah pojmu „spolupráce s orgány činnými v trestním řízení“. Není jasné, zda se tím myslí všechny
formalizované úkony v trestním řízení nebo až situace, kdy má spolupracující osoba
legislativně jasně stanovené postavení svědka či svědkyně v trestním řízení.
Otázkou zůstává, zda není celá problematika výměny povolení k pobytu za spolupráci do značné míry nedůstojná. Mohlo by se zdát, že obchodované osoby redukuje
na pouhé nástroje sloužící zájmu státu na postihování této trestné činnosti a pomíjí
fakt, že podpora a ochrana by měla náležet všem obchodovaným osobám jenom proto, že se staly oběťmi závažného trestného činu a mimořádně významného porušování lidských práv. Navíc tento přístup může často znamenat, že se ochrany a zájmu
státu nedostane osobám, které se staly oběťmi stejného trestného činu, případně
i jeho nejkrutějších forem, z nichž pro obchodované osoby plynou velmi významná
bezpečnostní rizika, ale právě kvůli nim se ke spolupráci neodhodlají.
DOPORUČENÍ
• Uvést českou právní úpravu transponující směrnici do souladu se záměrem,
cíli a samotným zněním směrnice. V tomto smyslu upravit i výklad ustanovení transponujících směrnici a příslušnou praxi a shrnout tyto informace
v písemném výstupu, který by se měl zabývat i objasněním obsahu pojmu
„spolupráce s orgány činnými v trestním řízení“. Výstup by měl být veřejně
k dispozici.
• V souladu s Úmluvou o opatřeních proti obchodování s lidmi, kterou přijala
Rada Evropy v roce 2005, uvést do praxe systém ochrany a podpory obchodovaných osob, který by nebyl závislý na jejich spolupráci při odhalování
a dopadení pachatelů.
• Podepsat a ratifikovat Úmluvu Rady Evropy o opatřeních proti obchodování
s lidmi z roku 2005
b)Základním předpokladem účinné ochrany a podpory obchodovaných osob, ale také
získání informací o fenoménu obchodování s lidmi a způsobech smysluplné prevence a intervence je důsledná identifikace obchodovaných osob všemi subjekty, které
19
JAK DÁL?
JAK DÁL?
s nimi mohou přijít do styku, což jsou nejenom různé složky policie, ale i sociální
pracovníci a pracovnice, zdravotnický personál, orgány dohlížející na dodržování pracovněprávních předpisů, instituce a organizace zabývající se problematikou
migrace a cizinců (např. Správa uprchlických zařízení či odbor azylové a migrační
politiky Ministerstva vnitra ČR).
Jisté kroky k eliminaci tohoto nedostatku již byly učiněny. Vznikly informační
materiály (např. pro policii, zdravotnický personál, sociální pracovníky a pracovnice) a proběhlo několik školení pro různé cílové skupiny. Přesto je v této oblasti
ještě mnoho nedostatků. Setkáváme se s případy, kdy jsou osoby nucené k prostituci pokutovány za porušení místních vyhlášek týkajících se vykonávání prostituce,
aniž by byly identifikovány jako možné oběti trestného činu. Je otázkou, proč ani
La Strada ČR ani další organizace poskytující služby obchodovaným a vykořisťovaným osobám zatím nezaznamenaly případ, že by tyto osoby do jejich péče postoupila například cizinecká policie, která se pravděpodobně často setkává s cílovými
skupinami, mezi kterými se obchodované a vykořisťované osoby vyskytují.
U subjektů, které identifikaci poměrně často provádějí, zejména kriminální policie
a její specializovaná složka pro odhalování organizovaného zločinu, se poměrně
často vyskytují nesrovnalosti v tom, koho za obchodovanou osobu považují tyto
složky a koho pomáhající organizace.
K vyjasnění situace a ke zvýšení počtu identifikovaných osob by rozhodně přispělo
vypracování jednotného materiálu sloužícího k identifikaci obchodovaných osob
a sjednocení chápání pojmu „obchodovaná osoba“. Důležité je taky pokračovat
v pravidelném proškolování odborníků a odbornic, jež mohou přicházet s těmito
osobami do styku.
DOPORUČENÍ
• Ve spolupráci všech relevantních subjektů vypracovat a zajistit používání
jednotného materiálu k identifikaci obchodovaných osob všemi složkami,
které mohou s těmito osobami přicházet do kontaktu. Materiál by měl obsahovat konkrétní indikátory a určení postupu, kterým se stanoví minimální
standard, koho lze považovat za obchodovanou osobu.
• Provádět pravidelná proškolování odborníků a odbornic, jež mohou přicházet do styku s obchodovanými osobami, o problematice obchodování s lidmi
s důrazem na identifikaci a zacházení s obchodovanými osobami tak, aby se
předcházelo jejich opětovné viktimizaci.
c)Jedním z definičních znaků obchodování s lidmi je donucení, ať již ve formě přímého fyzického násilí, vyhrožování, vydírání či jiných forem nátlaku. Dalším znakem
je vykořisťování, které často může dosahovat intenzity nucené práce anebo až praktik směřujících k otroctví buď v sexuálním průmyslu nebo v jiných oblastech.
Z povahy tohoto trestného činu jsou tedy jeho oběti často vystaveny velmi traumatizujícím zážitkům. Nedávná studie zaměřená na zdravotní důsledky obchodování
20
s lidmi15 dokonce uvádí, že obchodované osoby zažívají symptomy naznačující
přítomnost posttraumatické stresové poruchy na úrovni často identifikované mezi
oběťmi mučení.
Je proto pochopitelné, že po takových zážitcích mají často obchodované osoby po
vysvobození obavy o své zdraví či život, zejména pokud se rozhodnou spolupracovat s orgány činnými v trestním řízení. Pro tyto případy poskytuje trestní řád16
možnost utajit totožnost svědka. V praxi však, až na výjimky, tato možnost není
uplatňována. Je spíše výjimkou, že svědka nebo svědkyni utají, přestože okolnosti
těchto případů odůvodňují, aby taková praxe byla pravidlem, zejména pokud podle
platné právní úpravy lze k odtajnění přistoupit kdykoliv.
Pro ochranu a bezpečnost obchodovaných osob by bylo velmi vhodné zajistit, aby
standardně mohly vypovídat z jiné místnosti a nemusely se setkat s obviněným,
aby se tak předcházelo sekundární viktimizaci. Navíc by i z hlediska zájmů orgánů
činných v trestním řízení bylo přínosem umožnit obchodovaným osobám, aby na
požádání mohla být při jejich výsleších přítomna i sociální pracovnice, která jim
v případě potřeby může poskytnou psychickou podporu a odborně intervenovat tak,
aby osobu upokojila a snížila tak riziko, že tato nebude schopna vypovídat.
DOPORUČENÍ
• Najít způsob, jak v praxi zajistit, aby obchodované osoby, pokud vystupují
jako svědci nebo svědkyně v trestním řízení, měly zásadně možnost vystupovat jako utajení svědci nebo svědkyně.
• Pro všechny obchodované osoby zabezpečit, aby mohly vypovídat z jiné
místnosti a nemusely se setkat s obviněným, aby byly minimalizovány jejich
opakované výslechy a aby měly možnost být na výsleších doprovázeny sociální pracovnicí nebo pracovníkem schopným okamžité intervence, pokud
by v důsledku výslechu hrozila psychická destabilizace obchodované osoby.
d)Obchodované osoby jsou oběťmi trestného činu, který jako „moderní forma otroctví“, jak je často označován, představuje jednu z nejzávažnějších forem porušení
lidských práv a důstojnosti člověka. Vzhledem k tomu, že je jeho definičním znakem vykořisťování, přicházejí obchodované osoby o velkou část nebo celé výdělky,
které by jim jinak patřily. Měla by jim proto náležet náhrada materiální i nemateriální újmy v penězích stejně tak jako ušlého zisku.
V praxi však činí odškodňování obětí trestných činů obecně a obchodovaných
osob zvláště významné problémy. Obchodované osoby jsou často cizinci a cizinky,
v mnoha případech s neregulérním statusem. Jejich možnost získání odškodnění je
tím významně ovlivněna. Samotné vznesení nároku u cizích státních příslušníků
15�������������������������������������������������������������
ZIMMERMANN, C., HOSSAIN, M.,YUN, K., ROCHE, B., MORISON, L., ����������
WATTS, C. Stolen
Smiles – The physical and psychological consequences of women and adolescents trafficked in
Europe. London: The London School of Hygiene and Tropical Medicine, 2006. s. 78
16 Srov. zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním, ve znění pozdějších předpisů, ust. § 55 odst. 2
21
JAK DÁL?
JAK DÁL?
či příslušnic je problematické. I kdyby se však takové osobě podařilo nárok úspěšně vznést, bude mít problém se setrváním na území během řízení o odškodnění,
zvláště pokud by byla osoba s nárokem odkázána do civilního řízení. Stejně bude
komplikované vést toto řízení bez přítomnosti obchodované osoby na území.
Další významnou komplikací je nemožnost vyčíslit ušlý zisk v případech obchodování s lidmi za účelem vykořisťování v prostituci, protože se nejedná o výkon práce
ani živnosti.
V souvislosti se snahou o vymožení odškodnění pro obchodované osoby v praxi
vyvstávají například i problémy ohledně placení soudních poplatků. Pokud je osoba
odkázána se svým nárokem do civilního řízení, nese poměrně malé, ale významné riziko, že v případě neúspěchu bude muset uhradit náklady soudního řízení.
V důsledku vykořisťování však tyto prostředky nemá a pravděpodobně se raději
svého nároku vzdá. Vhodné by v těchto případech bylo učinit výrok o náhradě škody standardní součástí rozhodnutí v trestním řízení.
Velmi významnou komplikaci v této souvislosti představuje možnost, že by v postavení poškozeného žádajícího o odškodnění vystupoval utajený svědek. Vzhledem
k tomu, že výrok o náhradě škody musí přesně označovat osobu, které má být přiznán (v trestním, civilním či exekučním řízení), byl by jejím pravdivým označením
popřen smysl institutu utajeného svědka. Pokud tedy takové osobě nebude umožněno vznést svůj nárok pod utajenou totožností, pravděpodobně jí to zcela zabrání
domáhat se jakéhokoliv odškodnění.
Možnost získat odškodnění za utrpěnou újmu v případech obchodování s lidmi, ale
také v případech vykořisťování obecně, může mít kromě dosažení spravedlnosti pro
poškozené navíc i významný preventivní rozměr. Zejména jako možný prostředek
boje proti nelegálnímu zaměstnávání by mohl být tento přístup zajímavý17. Pokud by
zaměstnavatelé byli povinni hradit tyto náklady všem pracovníkům a pracovnicím,
kteří byli podrobeni nucené práci či dalším vykořisťujícím praktikám, včetně těch,
které zaměstnávali v rozporu s platnou právní úpravou, je pravděpodobné, že by to
pro zaměstnavatele významně zvýšilo riziko takového zaměstnávání či praktik.
DOPORUČENÍ
• Zajistit pro všechny oběti trestného činu obchodování s lidmi reálnou
možnost uplatnit nárok na odškodnění nemajetkové újmy v penězích a na
náhradu ušlého zisku s přihlédnutím na specifika tohoto trestného činu
a na problémy identifikované v praxi. Součástí takového opatření by měla
být i hlubší analýza dalších potenciálních překážek, které by mohly uplatnění a vymožení nároku na odškodnění bránit.
• Zvážit zavedení povinnosti zaměstnavatelů proplatit vykořisťovaným a obchodovaným osobám veškerou odměnu za vykonanou práci a odvést příslušné
daně a odvody jako nástroje s významným preventivním potenciálem. V této
souvislosti by bylo dále vhodné uvažovat o zavedení účinného mechanismu
stížností, který by zmíněným osobám umožnil komunikovat informace týkající
se vykořisťujících praktik buď přímo, anebo prostřednictvím třetích osob.
e)Významným bezpečnostním rizikem pro obchodované osoby je vázanost služeb
a dávek souvisejících se sociálním zabezpečením a prací na úřady v místě trvalého bydliště. Pokud je to totiž zároveň místo, kde byla osoba vykořisťovaná, např.
nucená k prostituci, je tu nebezpečí, že se tam potká s pachateli, případně že tito
zjistí její aktuální místo pobytu. Navíc se do blízkosti trvalého pobytu rodičů nebo
zákonných zástupců obvykle umísťují děti, pokud jsou odebrány a umístěny do
zařízení ústavní péče.
Úřady sice mohou předmětný spis obchodované osoby převést do jiné lokality, je
to však ponecháno na správním uvážení konkrétního orgánu a například u úřadů
práce je podle našich zkušeností i v případě ochoty spis převést vždycky nezbytná
minimálně jedna osobní návštěva v místě trvalého bydliště.
DOPORUČENÍ
Zejména z bezpečnostních důvodů by mělo být osobám, které pravděpodobně
byly obchodovány či vykořisťovány v místě svého trvalého bydliště, umožněno převedení spisu z místně příslušného odboru sociální péče či úřadu práce do jiné lokality. Vzhledem k bezpečnostnímu riziku, které může znamenat
i ohrožení života, by toto rozhodnutí nemělo být ponecháno pouze na správní
úvaze.
f)V odborném diskurzu o obchodování s lidmi bylo doposud poměrně málo pozornosti věnováno otázkám zdraví. Jedním ze zdrojů informací v této oblasti je nedávná studie Londýnské školy hygieny a tropické medicíny o zdravotních následcích
obchodování s lidmi18.
Podle studie byly téměř všechny dotazované obchodované osoby během zkušenosti obchodování vystaveny násilí a polovina z nich utrpěla úrazy či zranění.
Většina měla po vysvobození vysokou úroveň symptomů naznačujících problémy
v oblasti fyzického zdraví, které významněji ustoupily až zhruba měsíc poté, co byly
přijaty do péče pomáhající organizace. Většina trpěla poruchami paměti. Úroveň
zdravotních problémů v oblasti duševního zdraví, jako jsou deprese, úzkosti a hostilita, byly extrémně vysoké, porovnatelné s horními 10% žen v běžné populaci
17 Inspirací je například iránský zákoník práce z roku 1990, který jako sankci za porušení zákazu nucené
práce stanovuje odnětí svobody, pokutu a zároveň povinnost uhradit ušlý zisk a odškodnění případné
další újmy (INTERNATIONAL LABOUR OFFICE, Human Trafficking and Forced Labour Exploitation – Guidance for Legislation and Law Enforcement. Geneva: International Labour Office, 2005. s. 16)
18 ZIMMERMANN, C., HOSSAIN, M.,YUN, K., ROCHE, B., MORISON, L., WATTS, C. Stolen Smiles – The physical and psychological consequences of women and adolescents trafficked in Europe.
London: The London School of Hygiene and Tropical Medicine, 2006.
22
23
JAK DÁL?
JAK DÁL?
s nejzávažnějšími symptomy19. Významnější pokles symptomů v oblasti duševního zdraví byl zaznamenám až přibližně tři měsíce od vstupu do péče pomáhající
organizace. Až 56% dotazovaných osob mělo při vstupu do péče úroveň symptomů
naznačujících přítomnost posttraumatické stresové poruchy, což je úroveň srovnatelná s osobami, které prožily mučení nebo traumatické válečné zážitky20.
Z této krátké sumarizace je zjevné, že zdraví obchodovaných osob je v důsledku obchodování s lidmi významně narušeno a zdravotním otázkám by měla být
věnována náležitá pozornost. Navíc je víc než pravděpodobné, že osoba, zbavená
akutních zdravotních problémů, bolesti a obav o své zdraví, poskytne promyšlenější
a spolehlivější informace o okolnostech souvisejících s jejím obchodováním. Jde
o jeden z případů, kdy to, co prospívá obchodované osobě, prospívá i zájmu státu na
odhalování této závažné trestné činnosti.
DOPORUČENÍ
• Zajistit a v praxi uplatňovat pro obchodované osoby tzv. „lhůtu na rozmyšlenou“ v délce alespoň 90 dnů tak, aby se zdravotní stav a kognitivní funkce
u těchto osob upravily na úroveň, která jim umožní učinit promyšlené a informované rozhodnutí o svém dalším životě a případně poskytnout spolehlivější informace o událostech spojených s konkrétním případem obchodování
s lidmi.
• Uskutečnit opatření k zabránění průtahům při legalizaci pobytu obchodovaných osob, díky němuž mohou získat přístup k zdravotní péči.
• Zajistit, aby se subjekty, které se jako první mohou dostat do kontaktu s pravděpodobně obchodovanou osobou (např. policie, imigrační orgány, pomáhající organizace), aktivně dotazovaly těchto osob na případné zdravotní problémy či bolesti již při prvním kontaktu. Je důležité, aby tyto otázky byly kladeny
v soukromí a v jazyce a způsobem, kterému daná osoba rozumí.
• Zajistit, aby příslušné orány reagovaly na akutní a závažné zdravotní těžkosti
zprostředkováním odborné zdravotní péče před tím, než budou dotyčnou osobu vyslýchat či vyžadovat od ní informace.
• V souvislosti s řešením problémů, jako jsou například sexuálně přenosné
infekce, dbát o to, aby testování a případná léčba vždy, pokud je to možné,
probíhaly na základě svobodného souhlasu příslušné osoby.21
3.2 Praktiky přímo bránící inkluzi anebo prohlubující
exkluzi obchodovaných a vykořisťovaných osob
a)Faktorem, který velmi významně komplikuje, ba až znemožňuje inkluzi obchodovaných osob, je jejich trestní stíhání a odsouzení za trestné činy, ke kterým došlo
v souvislosti s jejich obchodováním a ke kterým tudíž byly donuceny nebo jejichž
spáchání nemohly ovlivnit. Důležitost toho, aby se nepostihovaly za trestný čin jeho
oběti, je jasně vyjádřena v ustanovení o beztrestnosti, které obsahuje nejnovější
komplexní mezinárodní nástroj boje proti obchodování s lidmi, a tím je Úmluva
Rady Evropy o opatřeních proti obchodování s lidmi z roku 2005.
Následky postihu oběti trestného činu mohou být dalekosáhlé, jak to ilustruje
i následující hypotetický příklad, který je však založen na skutečné praxi
a legislativě.
Mnoho obchodovaných osob je do cílové země obchodníky dopraveno za použití falešných cestovních dokladů. Podle zkušeností organizace La Strada ČR však
bývají za jejich použití trestně stíhány i odsouzeny obchodované osoby. To může
mít velmi vážné důsledky pro jejich další život. Pokud by odsouzená obchodovaná
osoba – cizinec nebo cizinka - spolupracovala s orgány činnými v trestním řízení,
mohl by jí být po dobu trvání trestního řízení v ČR legalizován pobyt, mohla by si
najít práci, vytvořit si další sociální kontakty, a tedy úspěšně se integrovat do společnosti. Navíc, pokud by významně přispěla svým svědectvím k dopadení pachatelů, měla by možnost získat na území ČR trvalý pobyt z humanitárních důvodů.
Avšak kvůli záznamu v rejstříku trestů by nesplnila jednu z hlavních náležitostí pro
jeho udělení. V takovém případě by byla jedinou možností další legalizace jejího
pobytu žádost o mezinárodní ochranu. Žadatelé o mezinárodní ochranu však rok
po podání žádosti nemohou pracovat. Úspěšně probíhající integrace by tak byla přerušena s rizikem ztráty potřebných dovedností a pracovních návyků kvůli ročnímu
vyloučení z trhu práce. Navíc, byla-li by taková osoba například v rozvodovém procesu v zemi původu, jako žadatel nebo žadatelka o mezinárodní ochranu nemůže
být v kontaktu s ambasádou své země. Ta je ale klíčová ve snaze o završení rozvodového procesu z území ČR. Pokud by osoba měla v zemi původu i děti, nemůže je
navštívit, protože jako osoba žádající o mezinárodní ochranu se nemůže do země
původu vrátit.
Tento příklad ilustruje, jak dalekosáhlé důsledky může mít trestání obchodovaných osob kromě toho, že v rozporu se zásadami a cíli trestního řízení trestá oběť
trestného činu.
DOPORUČENÍ
V souladu s Úmluvou Rady Evropy o opatřeních proti obchodování s lidmi
z roku 2005 přijmout opatření, aby obchodované osoby nebyly trestány za trestné činy související s jejich obchodováním, k nimž byly donuceny nebo jejichž
spáchání nemohly ovlivnit.
19 ibid. s. 85
20 ibid. s. 78
21 ibid. s. 113 - 116
24
25
JAK DÁL?
JAK DÁL?
b)Další problém, který brání úspěšné sociální inkluzi, není typický pouze pro obchodované osoby, ale také pro různé skupiny lidí ve stavu emoční, finanční či násilím
vynucené závislosti na jiné osobě. Osoba v situaci závislosti si v těchto případech
na své jméno vypůjčí peníze nebo nakoupí zboží na základě příkazu dominantní
osoby, která obvykle nakoupené zboží či vypůjčené peníze užívá.
Podle našich zkušeností byly peníze vypůjčeny na základě falešných potvrzení
o zaměstnání anebo dokonce na čestné prohlášení. Obchodované osoby jsou navíc
často kontrolovány do té míry, že vůbec nedisponují svým výdělkem anebo jsou
omezovány ve volném pohybu. K výše uvedeným dluhům jim tak dále přibývají dluhy na zdravotním pojištění nebo pokuty za přepravu bez platné jízdenky.
Dalším zdrojem dluhů těchto osob jsou i pokuty za porušení vyhlášek o místním
vymezení provozování prostituce způsobené mimo jiné i neschopností příslušných orgánů identifikovat je jako osoby k prostituci nucené a dost pravděpodobně
i obchodované.
Obvykle však důsledky těchto dluhů a nutnosti je splácet dopadnou na obchodované
či vykořisťované osoby v době, kdy se jim podaří ze situace obchodování uniknout.
Přicházejí bez prostředků a s odhodláním začít nový život. Pokud se jim podaří najít práci, jde obvykle o zaměstnání s nízkými výdělky, které jsou dále redukovány
srážkami na splácení dluhů. To významně znesnadňuje inkluzi a vytlačuje je na
okraj společnosti, případně může motivovat k nelegálním aktivitám, které mohou
vést k vyšším výdělkům a rychlejšímu splacení dluhu anebo k vyhýbání se zaměstnání, aby nebylo možné uplatňovat srážky ze mzdy.
Navíc, pokud obchodovaná osoba uvedla resp. byla donucena uvést v žádosti
o půjčku nepravdivé údaje, bude se bez ohledu na výšku půjčky jednat o trestný
čin úvěrového podvodu. I u malé částky tedy může být osoba trestně stíhána, což
je další příklad výše zmíněného problému trestání obchodovaných osob za trestné
činy související s jejich obchodováním, které nemohly ovlivnit anebo k nim byly
donuceny. V případě odsouzení přistupuje ke všem výše uvedeným problémům další významná překážka úspěšné inkluze na trh práce, kterou je záznam v rejstříku
trestů obecně a záznam za úvěrový podvod obzvláště.
DOPORUČENÍ
• Hledat řešení, jak snížit možnosti zneužívání osob v postavení závislosti při
půjčování peněz či koupi zboží na splátky, například zpřísněním pravidel pro
poskytování úvěrů a půjček.
• Zvážit možnosti zbavení nebo omezení odpovědnosti obchodovaných osob
za dluhy, které jim vznikly po dobu, kdy byly obchodovány, s ohledem na
to, že nekonají z vlastní svobodné vůle, neboť donucení je jedním z definičních znaků každého případu obchodování s lidmi. Navíc je vhodné zabývat
se otázkou, jak by se nedostatek vůle mohl prokazovat v případech, kdy z
nejrůznějších důvodů nebylo zahájeno trestní řízení.
26
c)Jedním ze základních předpokladů budoucí možné sociální inkluze obchodovaných
osob je, že se jim podaří zajistit si zdroj příjmů. Pokud by však tyto příjmy měly
plynout z podnikatelské činnosti na živnostenský list, narazí na těžce řešitelný problém. Ten spočívá v tom, že v živnostenském listu musí být uvedeno sídlo podnikání, avšak obchodovaná osoba, zvláště pak cizinec nebo cizinka, často nemají
možnost tuto podmínku splnit. U obchodovaných osob, které nemohou najít práci
v zaměstnaneckém poměru nebo dávají přednost podnikání, může být toto velkou
překážkou jejich úspěšné sociální inkluze.
DOPORUČENÍ
Najít řešení, aby pro obchodované osoby těžce splnitelná podmínka zajistit
si místo, které by mohly do živnostenského listu uvést jako sídlo podnikání,
nebránila tomu, aby mohly získat živnostenské oprávnění.
d)Obchodované osoby jsou velmi specifickou skupinou, která se do značné míry liší
od obecnější skupiny obětí trestných činů. Jde o velmi závažný trestný čin často
nazývaný „moderním otroctvím“, který je výsledkem kombinací činů, jež mohou
být často postihovány i samostatně. Má často přeshraniční charakter, v mnoha případech je spojený s organizovaným zločinem, přináší vysoké zisky, ale znamená
poměrně nízké riziko odhalení. Jeho oběti jsou často dlouhodobě vystaveny vykořisťování, které může nabývat různé formy, traumatickým zážitkům a zneužívání
kvůli své tísni nebo závislosti.
To všechno jsou důvody, pro které byly v mnoha státech včetně ČR vytvořeny programy, na základě kterých jsou obchodovaným osobám poskytovány různé služby směřující k překonání následků obchodování a znovunabytí kontroly nad svým
životem. Je velmi důležité, že k takovému pokroku došlo, zejména s ohledem na
ochranu práv a zájmů obchodovaných osob, ale i z hlediska zájmu států na dodržování mezinárodních standardů lidských práv na svém území a na odhalování této
trestné činnosti.
Avšak vzhledem k tomu, že jde o specifickou skupinu, které jsou poskytovány specifické služby, o nichž má informace a zatím i kvalifikaci a kapacitu je poskytovat
poměrně úzký okruh specializovaných organizací a institucí, je důležité dbát o to,
aby tato výlučnost v konečném důsledku nepůsobila negativně. Zejména aby nezvyšovala závislost obchodovaných osob na poskytovaných službách místo toho, aby
posilovala a rozšiřovala jejich vlastní kompetence, schopnosti a dovednosti a aby
tyto osoby nestigmatizovala.
Příkladem takové stigmatizace může být například vyznačování dlouhodobého pobytu za účelem ochrany, který je přes všechny zmíněné nedostatky velmi
důležitým nástrojem na ochranu práv a zájmů obchodovaných osob. Pobyt je v příslušných dokumentech osoby, které byl udělen, označen tak, že lze poznat, o jaký
druh pobytu se jedná. Je určen obchodovaným osobám jako jedné ze dvou kategorií
oprávněných osob za předpokladu, že spolupracují s orgány činnými v trestním
řízení, což je poměrně dost citlivých informací, které lze vyvodit pouze ze samotného
27
JAK DÁL?
JAK DÁL?
druhu pobytu. Každý, komu se identifikační doklady takové osoby dostanou do
rukou, tak může poznat, že se pravděpodobně jedná o obchodovanou osobu, čímž
je narušeno právo této osoby na ochranu soukromí, a může být důvodem budoucí
stigmatizace. Kromě toho se z dokladu pozná, že osoba spolupracovala s orgány
činnými v trestním řízení, a to může potenciálně ohrozit její bezpečnost.
DOPORUČENÍ
Pravidelně vyhodnocovat vliv opatření přijímaných v souvislosti s bojem proti
obchodování s lidmi z hlediska jejich dopadu na práva a zájmy obchodovaných
osob, případně dalších skupin, na které mohou mít taková opatření vliv.
e)Otázka stigmatizace obchodovaných osob úzce souvisí s hluboce zakořeněnými
a rozšířenými předsudky, jež se váží k prostituci, a se skutečností, že pro mnoho lidí
pojmy obchodování s lidmi a prostituce splývají. Předsudky spojené s prostitucí,
které vesměs zpochybňují lidskou, morální a společenskou hodnotu osob pracujících v sexuálním průmyslu, velmi komplikují a někdy úplně znemožňují sociální
inkluzi a poskytování služeb těmto osobám. Navíc je pravidlem, že lidé, včetně
těch, kteří by měli být s problematikou obeznámeni (např. sociální pracovnice
a pracovníci, státní zástupci a zástupkyně, soudci a soudkyně, policie), nerozlišují
mezi osobami, které s prací v sexuálním průmyslu svobodně souhlasily a těmi,
které byly k této práci nuceny, což vede k stigmatizaci a sankcionování osob, které
jsou oběťmi trestného činu.
Tak se například stává, že jim orgán sociálně-právní ochrany dětí nevydá kladné
stanovisko ke svěření vlastních dětí do péče, že je neustále zpochybňována hodnota
jejich svědectví u soudu, že jsou pokutovány za porušení vyhlášek o místním vymezení provozování prostituce a že je relativizováno porušování jejich práv například
v souvislosti s údajným dilematem, zda lze „prostitutku“ znásilnit. Ilustrací těchto
postojů je výrok ženy pracující v prostituci v zemi, kde je její provozování sankcionováno: „Zavírají muže za to, že nám platí, ale ne za to, že nás znásilní“22.
DOPORUČENÍ
Hledat vhodné prostředky, které by mohly napomoci k odstraňování předsudků, vážících se k prostituci, a v tomto duchu vzdělávat a informovat relevantní pracovníky a pracovnice s důrazem na nutnost rozlišovat mezi prostitucí
a obchodováním s lidmi za účelem vykořisťování v prostituci.
4. BIBLIOGRAFIE:
ANTI-SLAVERY INTERNATIONAL, LA STRADA ČESKÁ REPUBLIKA,
DUBLIN CITY UNIVERSITY, MIGRANT RIGHTS CENTRE IRELAND, APAV
PORTUGAL, CHRISTIEN VAN DEN ANKER, AUDRY GUICHON. Obchod s lidmi za účelem nucené práce v Evropě. Přel. K. Skřivánková, Praha:
La Strada Česká republika, o.p.s., 2006. 46 s. ISBN 978-80-254-0035-7
AUGUSTIN, L.M.. Sex at the margins. London, New York: Zed Books Ltd. 248 s.
ISBN 978-1-84277-860-9
BICOCCHI, L., LEVOY, M. Undocumented Migrants Have Rights! – An Overview
of the International Human Rights Framework. Brussels: PICUM, 2007. 52 s.
BURČÍKOVÁ, P. Obchod s lidmi a nucená či vykořisťující práce v České republice.
Praha: La Strada Česká republika, o.p.s., 2006. 36 s.
CHOLEWINSKI, R., Protection of the Human Rights of Migrant Workers and
Members of their Families under the UN Migrant Workers Convention as a Tool to
Enhance Development in the Country of Employment, a paper presented at the Committee on Migrant Workers General day of discussion: Protecting the rights of all
migrant workers as a tool to enhance development, Palais Wilson, Geneva,
15 December 2005. 21 s.
EXPERTS GROUP ON TRAFFICKING IN HUMAN BEINGS. Report of the
Experts Group on Trafficking in Human Beings. Brussels: European Commission
– Directorate-General Justice, Freedom and Security, 2004. 239 s.
FLYNN, D., DÜVELL, F., Undocumented Migrants – Symptom, Not The Problem.
Brussels: Platform
�����������������������������������������������������������������
for International Cooperation on Undocumented Migrants,�
2007. 8 s.
INTERNATIONAL LABOUR OFFICE. A global alliance against forced labour
– Global Report under the Follow-up to the ILO Declaration on Fundamentals Principles and Rights at Work. Geneva: International Labour Office, 2005. 87 s.
ISBN 92-2-115360-6
INTERNATIONAL LABOUR OFFICE, Human Trafficking and Forced Labour
Exploitation – Guidance for Legislation and Law Enforcement. Geneva: International Labour Office, 2005. 70 s. ISBN 92-2-117347-X
JORDAN, A. The Annotated Guide to the Complete UN Trafficking Protocol.
Washington: International Human Rights Law Group, 2002. 39 s.
Text byl zpracován ke stavu legislativy k 30.9.2007
LEVOY, M., VERBRUGGEN, N. Ten Ways to Protect Undocumented Migrant Workers. Brussels: Platform for International Cooperation on Undocumented Migrants,
2005. 116 s. ISBN 90-807813-7-1
22 PHETERSON, G. The Prositution Prism. Amsterdam: Amsterdam University Press, 1996. s. 44
28
29
JAK DÁL?
MEZINÁRODNÍ ORGANIZACE PRÁCE, Obchodování s lidmi za účelem nucené
práce – Způsoby monitorování náboru migrujících pracovníků. Přel. Ministerstvo
vnitra ČR – odbor bezpečnostní politiky, Praha: Ministerstvo vnitra ČR, 2007. 71
������
s.
OFFICE OF THE UN HIGH COMMISSIONER FOR HUMAN RIGHTS. Recommended Principles and Guidelines on Human Rights and Human Trafficking.
Geneva: United Nations, 2002. 14s.
OXFAM INTERNATIONAL. Trading away our rights – women working in global
supply chains. Oxford: Oxfam International, 2004. 101 s. ISBN 0 85598 523 2
PHETERSON, G. The Prositution Prism. Amsterdam: Amsterdam University Press,
1996. 176 s. ISBN 90-5356-176-5
WEISSBRODT, D., DOTTRIDGE, M., Abolishing Slavery and its Contemporary
Forms. Geneva: United Nations. 2002. 62 s.
WIJERS, M., LAP-CHEW L. Trafficking in Women, Forced Labour and Slaverylike practices in Marriage, Domestic Labour and Prostitution. Utrecht and Bangkok:
Foundation Against Trafficking in Women and Global Alliance Against Traffic in
Women, 1999. 352 s. ISBN 90 803620 1 8
WIJERS, M., Analysis of the definition of trafficking in human beings in the Palermo Protocol. 2005. 56 s. Nepublikováno
ZIMMERMANN, C., HOSSAIN, M.,YUN, K., ROCHE, B., MORISON, L.,
WATTS, C. Stolen Smiles – The physical and psychological consequences of women
and adolescents trafficked in Europe. London: The London School of Hygiene and
Tropical Medicine, 2006. 116 s.
Elektronické zdroje:
INTERNATIONAL LABOUR OFFICE. About Migrant. [cit. 23. 8. 2007].
Přístup z: http://www.ilo.org/public/english/protection/migrant/about/index.htm
KUX, J., KROUPA, A., Undeclared Labour in the Construction Industry – Country
report – Czech Republic. Praha: VÚPSV, 2006. 17 s. [cit. 8. 8. 2007].
Přístup z: http://www.vupsv.cz/Fulltext/Do_1323.pdf
30
The Way Forward?
Recommendations to prevent human trafficking
and exploitation,
And to protect and improve the status of
trafficked and exploited persons and persons
at risk of trafficking and exploitation
„Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem
a státním rozpočtem České republiky“
La Strada Czech Republic 2008
Autorka textu: Petra Burčíková
Jazyková korektorka: Eva Hronková
Grafická úprava: Roman Krejčí
ISBN 978-80-254-1313-5
The WAY Forward
CONTENTS:
1.INTRODUCTION �������������������������������������������������������������������������������������������������� 5
2.GENERAL RECOMMENDATIONS ������������������������������������������������������������������ 6
2.1 Problems caused by the absence, and application of, legislation ������������������������������� 6
2.2 The lack of effective supervision of labour law standards, especially
in places where forced labour and human trafficking may occur ��������������������������������� 8
2.3 The gap between the supply and demand for cheap labour and the administrative
regulations that prevent demand from being satisfied ������������������������������������������������� 10
2.4 The lack of reliable information on human trafficking ����������������������������������������������� 11
2.5 Insufficient awareness among foreigners of their rights
and the legislative situation in the CR ������������������������������������������������������������������������� 13
2.6 Significant differences between citizens and foreigners from third countries
in access to rights and in practical options for defending their rights ����������������������� 14
3.SPECIFIC RECOMMENDATIONS ����������������������������������������������������������������� 18
3.1 The absence or inadequacy of measures to support and protect trafficked
and exploited persons ��������������������������������������������������������������������������������������������������� 18
3.2 Practices directly preventing the inclusion or worsening
the exclusion of trafficked and exploited persons ������������������������������������������������������� 25
4.BIBLIOGRAPHY: ����������������������������������������������������������������������������������������������� 29
The WAY Forward
The WAY Forward
1. INTRODUCTION
The Way Forward – Recommendations to prevent human trafficking and exploitation,
and to protect and improve the status of trafficked and exploited persons and persons
at risk of trafficking and exploitation is one of the outputs of a project that La Strada
Czech Republic (hereinafter “La Strada CR”) implemented in 2005-2007. The project
focused on the social inclusion of trafficked and exploited persons. Its main objectives
were to examine opportunities and limits for long-term cooperation with the target
group, including the option of employment, and to collect information on the obstacles
that can prevent the successful social inclusion of those persons.
The recommendations summarise the problems that in our opinion complicate
effective solutions for the issue of human trafficking and exploitation, and impede
or entirely obstruct the social inclusion of trafficked and exploited persons, and may
worsen their social exclusion. They are divided into general recommendations, which
concern options for prevention and intervention from a broader viewpoint, and specific
recommendations, which describe the obstacles that arise from the current legislation
and practice.
Although the text is primarily aimed at professionals who come into contact with
human trafficking and exploitation, we have tried to make it as informative as possible
in the hope that it will be read by people who are aware of the seriousness of the issue
but have not yet directly encountered it. For that reason the text uses wherever possible
names and terminology that are generally well known, and details or references to
sources are provided in the footnotes. We have sought to provide justification for our
recommendations, with additional information and practical examples, in order to
facilitate an understanding of the purpose of the individual recommendations and the
reasons behind their formulation.
We hope this text will inspire work to eliminate exploitation and ensure just and
dignified working and living conditions for all.
Project number: CZ 04.1.03/2.1.15.2/0108
The WAY Forward
The WAY Forward
2. GENERAL RECOMMENDATIONS
2.1 Problems caused by the absence, and application of,
legislation
a)According to the definition presently used in the Czech Republic (hereinafter “CR”),
anyone who coerces, engages, hires, lures, transports, conceals, detains or delivers
another person to be used a) for sexual intercourse or other forms of sexual abuse
or harassment, b) for slavery or serfdom, or c) for forced labour or other forms of
exploitation, can be punished for human trafficking if the trafficked person is under
18 years of age. Trafficking adults is also a prosecutable offence if it involves the
use or threat of violence, or deception, or the abuse of misunderstanding, duress or
dependence of another person.
The definition of human trafficking was extended in 2004 in line with the Palermo
Protocol. The legislation in force until 2004 had only contained sanctions for human
trafficking for the purposes of sexual exploitation; the new definition now includes
trafficking for other purposes and in sectors other than the sex industry. The new
legislation includes slavery, servitude, forced labour and other forms of exploitation
in its definition of trafficking.
According to the information available the most common purpose of human
trafficking is forced labour or other forms of exploitation in the sex industry or in
other sectors. A significant problem, however, is that forced labour is not defined
or described in more detail in the national legislation. It is only mentioned in the
Charter of Fundamental Rights and Freedoms, where there is a provision on the
prohibition of forced labour, and in the Criminal Code as one of the purposes of
human trafficking.
The only positive definition of forced labour is found in the Forced Labour
Convention, to which the CR is a signatory. The Convention is one of the
International Labour Organization’s key documents and is aimed at preventing the
most serious infringements of labour law standards. Forced labour also represents a
violation of the human rights of persons who are subjected to it.
It is therefore desirable for the characteristics of forced labour and the prohibition
thereof to be clearly articulated in the relevant national legislation so that an
Compare Section 232a of Act No. 140/1961 Coll., the Criminal Code, as amended
The Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, especially Women and
Children, supplementing the Convention against Transnational Organized Crime, UN, 2000
unambiguous and legally binding labour law standard is established. In the present
circumstances it is a relatively complicated matter to sanction anyone for a breach of
the prohibition of forced labour. The only basis for sanction in the national legislation
is for forced labour as the purpose of human trafficking. In that case, however, in
addition to the defining characteristics of forced labour also the characteristics of
the crime of human trafficking would have to be present.
That is, however, in direct contradiction with the commitments under the
aforementioned Forced Labour Convention, which obliges signatories to sanction
forced labour and for sanctions to be effective and rigorously applied. However, we
do not find forced labour listed as a crime in the Czech Criminal Code.
RECOMMENDATIONS
• Ensure that a clear definition of forced labour and articulation of its
prohibition are incorporated into the Criminal Code and the relevant legal
regulations on labour law standards and the supervision thereof.
• Bring Czech legislation into line with the obligation under the Forced Labour
Convention to sanction a breach of the prohibition on forced labour as a crime
and ensure that the relevant sanctions are effective and are rigorously applied.
b)On the basis of the Council Directive on short-term residence for trafficked
persons, a new kind of residence permit has been introduced in the Foreigners
Act. The awarding of the permit is conditional on cooperation with the law
enforcement authorities. To allow trafficked persons to make an informed decision,
after careful consideration of all the risks, on whether they will cooperate with the
law enforcement authorities, the Act gives them a recovery and reflection period
of thirty days. It follows from the directive, the Act and the very institution of the
recovery and reflection period that trafficked persons are not obliged to cooperate
with the law enforcement authorities within that time limit.
The Programme for the Support and Protection of Victims of Human Trafficking
(hereinafter the “Programme”), based on the relevant methodological guidelines
issued by the Minister of Interior, provides a similar option.
The recovery and reflection period is not, however, reflected in the relevant provisions
of the Criminal Procedure Code concerning the option of refusing to testify, and the
Council Directive 2004/81/EC of 29 April 2004 on residence permits issued to third-country
nationals who are victims of trafficking in human beings or who have been the subject of activity to
facilitate illegal immigration, who cooperate with the competent authorities
Act No. 326/1999 Sb. on the Residence of Foreigners in the Territory of the Czech Republic, as amended
Compare the Resolution of the Cabinet of the Czech National Council 2/1993 Coll, declaring
the Charter of Fundamental Rights and Freedoms to be part of the constitutional order
of the Czech Republic, as amended, article 9
Methodological Guideline of the 1st Deputy of the Minister of Interior of 26 October 2007 on the
functioning of the Programme for the Support and Protection of Victims of Human Trafficking
and its institutional arrangements
Forced Labour Convention, No. 29, 1930, given effect under No. 506/1990 Coll.
Act No. 141/1961 Coll., on the Criminal Procedure Code, as amended
The WAY Forward
The WAY Forward
criminal law legislation is therefore not in line with the aforementioned entitlement
to a recovery and reflection period for trafficked persons.
RECOMMENDATION
���������������������������������������������������������������������������
Tobring the criminal law legislation into line with the Foreigners Act and
identify ways of resolving the situation wherein the recovery and reflection
period provided for in the Programme is not provided for in law.
c)The Czech definition of the crime of human trafficking mentions “forced labour
and other forms of exploitation” as one of the purposes of trafficking. The problems
associated with the absence of national legislation on forced labour have already
been mentioned. However, guidance can be found in the Forced Labour Convention
and in the work of the International Labour Organization’s Committee of Experts.
It is difficult to find guidance for “other forms of exploitation”. There is no legally
binding definition of exploitation in the relevant international legislation. In general
it is presumed that exploitation should include cases that are serious and should be
sanctioned, but for a variety of reasons do not satisfy the definition of forced labour
or other terms describing the purpose of trafficking according to the definition of
the crime of human trafficking. In that respect a discussion of experts at the national
level, aimed at creating guidelines for situations to be included under the term “other
forms of exploitation”, would be highly beneficial.
The outcome of the discussion should be a guideline document that would not only
simplify the work of the law enforcement authorities and aid organisations, and
facilitate cooperation between them, but could also significantly contribute to the
more effective identification of trafficked persons.
RECOMMENDATION
������������������������������������������������������������������������������
On the basis of a discussion involving all actors concerned with the issue of
human trafficking, elaborate guidelines on definitions of the terms “forced
labour” and “other forms of exploitation” that will provide guidance to the
actors, including the law enforcement authorities, on what actions and
situations to include under these terms.
2.2 The lack of effective supervision of labour law
standards, especially in places where forced labour
and human trafficking may occur
According to the International Labour Organization (hereinafter “ILO”), the full
implementation of its standards for workers’ rights, including immigrants, is crucial in
the attempt to eliminate the conditions that allow human traffickers and unscrupulous
employers to exploit people on the basis of their nationality and residential status.10
In that respect it is very important that there is effective supervision of compliance
with working conditions and standards.
The control mechanisms for labour and employment are reasonably well elaborated
in the CR. Nevertheless, it is unclear who supervises the prohibition on forced labour,
and on what legislative basis.
For effective supervision it is essential that the concept of forced labour be incorporated
in an appropriate way into the relevant legislation on labour law standards, in order to
provide an unambiguous legal basis for the work of the relevant supervision authorities.
A clear legislative basis would simplify cooperation and the exchange of information
between the individual institutions concerned, such as the labour inspectorates,
employment offices, customs authorities, foreign police and law enforcement
authorities.
The rigorous supervision of compliance with standards for working conditions,
focusing on the low-income sectors where exploited persons are frequently employed,
could help to reduce the incidence of exploitative working conditions. Eliminating
the conditions that make it attractive for some employers to employ foreign workers
without the relevant permits could help to prevent illegal employment. Another benefit
would be the opportunity to gradually eliminate the unfair competition that such
labour represents for local workers.
However, ensuring the supervision of working conditions in areas where the
implementation of supervision is problematic, e.g. work in households or in sectors not
ordinarily subject to supervision – e.g. the sex industry – where conditions can often be
dire, will probably remain a major problem. Sweatshops will probably present a similar
problem: while they would come under the scope of the supervisory authorities, their
existence and location are kept secret due to the very poor prevailing conditions.
RECOMMENDATION
Adopt the necessary legislative and other measures to ensure the effective
supervision of compliance with the prohibition on forced labour by the
authorities charged with the supervision of labour law standards, and seek
opportunities and ways to ensure such supervision is possible in sectors that
are not ordinarily subject to it, or can only be accessed with difficulty.
10 INTERNATIONAL LABOUR OFFICE, Human Trafficking and Forced Labour Exploitation
– Guidance for Legislation and Law Enforcement. Geneva: International Labour Office, 2005. p. 21
The WAY Forward
The WAY Forward
2.3 The gap between the supply and demand for cheap
labour and the administrative regulations that
prevent demand from being satisfied
The rate of growth of the world population of migrants more than doubled towards
the end of the 20th century. According to ILO estimates there are now approximately
30 million migrant workers, immigrants and members of their families in Europe.
There is every reason to believe that that is merely the beginning of a trend that will
continue to accelerate in the 21st century. Between 1970 and 1990 the number of
countries employing foreign labour rose from 42 to 90.11
In developed countries there is great demand for semi-skilled and unskilled labour,
due among other factors to negative demographic trends in those countries. The source
countries, i.e. the countries from which migrants come, can offer a labour force for which
no work is available in their home countries, or where owing to the poor economic or
political situation it is essential or advantageous for those persons to seek work abroad.
That migration trend is to a large extent a consequence of significant inequalities in
the distribution of wealth around the world, a situation which is demonstrated by the
fact that the difference in gross domestic product per capita between developed and
less developed countries has quadrupled over the last twenty years.12
Supply of, and demand for, cheap labour, which usually represents migrants, also exists
in the CR. However, as in other destination countries, this fact is not reflected in the
relevant national policies. Restrictive employment and immigration policies, especially
with regard to foreigners from third countries, are an obstacle to satisfying demand. The
tension created logically leads the parties concerned to try to find ways to close the gap
between supply and demand. If the legislation does not allow for that, the parties proceed
in a manner outside the legal framework. This creates room for irregular migration and
employment, often leading to the exploitation of migrant workers and the limiting of
their options to protect themselves against exploitation. Moreover, if migrants, including
irregular migrants, are not included as a matter of course in all relevant national policies
(e.g. employment policy, social inclusion, etc.), and if they are not given access to their
rights, ways of safeguarding them, and social resources, this may lead to their further
marginalisation and social exclusion, with all the ensuing consequences.
However, this approach entirely ignores positive migration, which is viewed in United
Nations and ILO documents in the broader context of development, economic growth
and prosperity. The funds that migrants from around the world send home represent
the second largest international financial flow after funds derived from the oil trade.
At national level the benefits of migration are particularly marked in areas where there
are labour shortages, whether these are due to an objective shortage of workers or
because the local population is not interested in those particular kinds of employment.
11 INTERNATIONAL LABOUR OFFICE, About MIGRANT, [quoted 23 August 2007]. Access from:
http://www.ilo.org/public/english/protection/migrant/about/index.htm
12 ibid.
10
For instance, it is well known that the construction industry in the CR essentially
depends on foreign labour.
Labour migration can be advantageous for all parties concerned: the destination and
source countries, individual workers and employers. However, it is not sustainable for
destination countries, as the stronger side, to take only the advantages while almost all
the risks, often endangering health, safety, life and basic human rights, are borne by the
migrants as the more vulnerable side. The developed world should not merely benefit
from the advantages of globalisation, such as the common relocation of production
to sites with low manufacturing costs, often with serious consequences for the local
population, the economy and the environment, but should face up to the consequences
of globalisation, which may not always be entirely positive for developed countries.
RECOMMENDATIONS
• Aim to create legal ways of satisfying the demand for labour from abroad
with the aim of preventing exploitation, focusing on those groups of persons
at the greatest risk of being exploited.
• Openly discuss the existence of supply of and demand for cheap labour,
represented by regular and irregular migrants, and reflect it in measures and
plans for employment, social policy, migration policy and other relevant fields.
• Analyse the economic and social advantages of migration and consider
adopting measures so that those advantages are used to the benefit of the CR
and migrant workers, as an alternative to attempts to prevent migration.
• Promote greater awareness of human trafficking and exploitation at work
among the consumers of goods and services.
2.4 The lack of reliable information on human trafficking
Human trafficking is in many respects a complicated phenomenon. It can be viewed
from a range of perspectives:
It is a human rights issue, because violation of human rights is a cause and
consequence of human trafficking.
It is related to gender equality: under certain circumstances inequalities can lead to
human trafficking. Moreover, this crime is simultaneously a form of gender-based
violence.
It is a problem concerning labour and labour law standards, whose breach in cases
of human trafficking may amount to forced labour and slavery, or practices akin to
slavery.
It concerns migration. Although it may also take place within national borders,
a large number of cases are cross-border. It is a significant threat for migrant workers.
11
The WAY Forward
The WAY Forward
It is influenced by migration policy and displays similarities with migration, e.g.
concerning migration flows and migrants’ motivation to leave their countries of
origin.
It is also an issue for criminal legislation as a crime in itself that is, in addition,
often connected with other criminal offences and/or organised crime.
The purpose of human trafficking is the exploitation of persons, which can take place
in very varied fields, which are subject to change in response to the contemporary
situation, e.g. where demand for labour in a particular sector is concerned, or changes
to the regulations on migration. Trafficking may occur in the construction industry or
agriculture, but also in domestic labour and nursing, or even in begging or the removal
of body organs, or – as is well known in this context – in the sex industry.
Owing to its nature, human trafficking is a highly latent crime. The responsibility
cannot be placed on the trafficked persons themselves, who do not report human
trafficking because they live under the threat of violence against themselves or their
families, the loss of employment, or because they are in debt to or otherwise dependent
on the traffickers - or it may be that they simply do not know the language and their
rights in a foreign country, nor how to defend their rights.
These are all reasons why there is an acute lack of quantitative and qualitative
information. However, that complexity is at the same time also the reason why it is
absolutely essential to remedy that shortage.
Reliable information on the nature, mechanisms, trends and extent of human trafficking
and exploitation and the factors that influence these categories are an essential
precondition for the success of any measures aimed at prevention or intervention. It
is equally necessary to focus on areas where a detailed investigation faces objective
or methodological obstacles, such as the sex industry, domestic labour or criminal
activities related to exploitative marriages. Ignoring those areas would mean ignoring
the significant gender aspect of the issue.
RECOMMENDATIONS
• Introduce a mechanism to collect and analyse gender sensitive and
segregated information on the nature, mechanisms, trends and extent of
human trafficking, and on the factors that influence those categories. The
mechanism should have a mandate to allow it to collect that information
from all the relevant sources, and should have an independent status to
facilitate an impartial assessment of the effectiveness of the existing
measures and the formulation of recommendations to improve them where
necessary.
• Identify ways to improve knowledge of risk areas for human trafficking the
investigation of which faces objective or methodological obstacles, such as
the sex industry, domestic labour, exploitative marriages, irregular migrants’
working and living conditions, etc.
12
2.5 Insufficient awareness among foreigners of their
rights and the legislative situation in the CR
In many cases the vulnerability that may result in exploitation and human trafficking
is due to the lack of information held by the persons concerned, on their rights, on the
opportunities to exercise those rights and apply them in practice, and on the legislative
situation in the CR in general. For straightforward information in a language they
understand, foreigners are in essence dependent on various intermediaries. In the early
phases of their migration in particular, they see no reason to distrust those people,
especially if they are “experts” in local circles who make their living by arranging
work abroad.
For the intermediaries it is, however, an opportunity to begin creating a relationship
of dependency merely by providing incomplete, incorrect or misleading information.
Very often this concerns the misinformation that it is possible to change the purpose
of their residence, or the type of visa or residence permit, within the CR, or that it is
possible and legal to work with only a tourist visa. This incorrect information means
that after they arrive foreigners may soon find themselves in the position of irregular
immigrants, which increases their vulnerability and significantly complicates or
completely obstructs any chance of defending their rights.
Insufficient information, as a factor that makes migrant workers more vulnerable,
is reflected in the most important global instruments to protect the rights of migrant
workers, such as the International Convention on the Protection of the Rights of All
Migrant Workers and Members of Their Families, and ILO Convention No. 97 on
Migration for Employment (Revised), 1949 (hereinafter “Migrant Workers Convention”
and “Migration for Employment Convention”). Both conventions oblige signatories to
inform migrant workers on various aspects of their employment and residence abroad.
Those obligations apply to both source and destination countries.
Regardless of the legality of residence and employment, the Migrant Workers Convention
grants those persons and their family members the right to information. This information
should include their rights under the Convention, the conditions for entering the country,
their rights and duties, and all the other information that enables migrant workers to
meet the administrative requirements and other formalities in the country they are in.
The countries concerned – source, transit and destination – are obliged to disseminate
this information or ensure that it is disseminated. It should be provided free of charge
and if possible in a language that the migrant workers understand.
The Migration for Employment Convention includes similar provisions. It stipulates
that the signatories must ensure that appropriate services are available to migrant
workers free of charge, including the provision of accurate and reliable information.
The Migrant Workers Convention guarantees the right of persons who live and work
abroad, in accordance with the relevant legal regulations, to be fully informed of the
conditions for entering the country where they will be employed, and especially of
those conditions that relate to their residence and employment. They also have the
13
The WAY Forward
The WAY Forward
right to be informed as to which authority in the country where they are employed they
should turn, in the event of any changes to the conditions of their residence.
Other provisions of the Migration for Employment Convention are also inspirational,
even if they must be viewed in the context of the situation in the specific country and
the need to ensure an essential degree of flexibility for employees and employers.
It mentions a system for the supervision of employment contracts between employers
and migrant workers, which should include the requirement for migrant workers to
have access to their employment contracts before leaving their home countries, or
at the latest on arrival in the country where they will be employed. An employment
contract must include provisions on working conditions and on the remuneration for
work. Moreover, those workers should be informed in writing about their general
working and living conditions in the country where they will be employed. The system
for supervising employment contracts includes a specification of the methods used to
ensure that employers meet their contractual obligations, and sanctions for any breach
of the aforementioned duties.
RECOMMENDATION
����������������������������������������������������������������������������
Identify and implement effective mechanisms that would make straightforward
information readily available to foreigners, covering their rights and ways
of asserting and exercising them in practice, and relevant information on
the legislation covering foreigners and labour law. That information could
be distributed for instance through diplomatic missions, the border police,
employers, trade unions or appropriate NGOs.
2.6 Significant differences between citizens and foreigners
From third countries in access to rights and in practical
options for defending their rights
Physical violence, threats on foreigners’ lives, threats of expulsion, reporting a crime
or the confiscation of a foreigner’s passport if he or she requests the payment of
wages owed.
Restricting a foreigner’s freedom and preventing him or her from leaving his or her
employment or transferring to another employer by threatening him or her with
punishment, demands to pay unwarranted and exorbitant debts, reporting him or
her to the authorities, or the withholding of wages or documents.
Threats of violence against the foreigner’s family and relatives in his or her country
of origin.
The dismissing of cases brought against an employer who has not paid wages owing
to the inability to prove that the employment relationship in question really existed
(many foreigners work without employment contracts and their co-workers often
refuse to testify, fearing dismissal or a worsening in their working conditions).
Refusal to accommodate foreigners in temporary housing facilities owing to their
nationality, and refusal to provide healthcare to foreigners even when they have
health insurance or can pay for treatment.
The exploitation of foreigners is possible because they often do not know their rights or
the legislative situation in the CR (see above), and above all because they have minimal
options for defending their rights, a situation which is a consequence of their uncertain
or irregular residential status. Their situation is moreover complicated by the fact that
the competent authorities often place greater emphasis on punishing these people for
breaching the regulations on foreign residents than on protecting their rights, which
are often fundamental human rights.
Failure to pay wages, along with the threat that if the worker complains he or she
will be dismissed (because the worker’s work permit is tied to a specific employer,
and if that employment is terminated the foreigner will not only forfeit his or her
work permit, but also the residence permit, because that is tied to the work permit,
and the foreigner may find him or herself with irregular status in the CR unless he
or she leaves the country immediately).
Foreigners who live and work in the CR in accordance with the relevant laws but come
from countries that are not as economically developed as the CR, and to which, in the
majority of cases, significantly more restrictive migration regulations apply, are in
a vulnerable position. Worse still is the situation of persons who find themselves
– often unintentionally – in situations where their status is irregular. That was
articulated by the former Secretary-General of the United Nations in his message
to the High-Level Dialogue on International Migration and Development at the UN:
“The benefits of international migration, not only for the migrants themselves but also
for the destination countries, depend on the safeguarding of the rights of migrants.
Labour law standards and rights are crucial in preventing exploitation, and should
be thoroughly and consistently protected. Irregular migrants are more vulnerable
still, especially with regard to employment. If they are afraid of being discovered it is
unlikely that they will actively demand just treatment from their employers.”
Failure to pay wages, or retaining them until such time as a foreigner’s tourist visa
expires (because the foreigner will probably continue working, and as the purpose
of residence cannot be changed within the CR the foreigner will have irregular
status) and then payment is withheld with the threat that otherwise the foreigner
will be reported to the foreign police.
According to ILO estimates, at least 15% of the present world population of migrants
live and work under irregular status, i.e. contrary to the relevant regulations for
foreigners and employment. According to the ILO that situation may be due in part
to the increasing commercialisation of the recruitment of workers, and increasing
tendencies in developed countries to apply restrictive immigration policies. All
Foreigners to whom La Strada has provided services over the last two years have
repeatedly described the following experiences:
14
15
The WAY Forward
The WAY Forward
categories of migrants regularly experience exploitative and discriminatory treatment
in destination countries. Their options for exercising their human rights and their
rights under labour law standards are often inadequate, especially where irregular
migrants are concerned.13
In this context it would clearly be appropriate to reassess the broadly restrictive
migration regulations in terms of their effectiveness, and to consider the benefits of
an approach based on the acceptance and safeguarding of migrants’ rights. Such an
approach would be a significant positive contribution to the welfare of these people,
and would help eliminate legal and illegal employment practices in exploitative and
discriminatory conditions. If migrant workers need not fear reporting these practices
and have the opportunity to receive compensation for lost earnings from exploitative
employers, it is probable that the attractiveness of exploitative employment will be
significantly reduced for such employers.
With regard to safeguarding the rights of migrant workers, inspiration can again
be found in the Migration for Employment Convention and the Migrant Workers
Convention. Both conventions include specific provisions that oblige signatories to
ensure equal access to various rights for foreigners and citizens of the destination
country.
Regardless of a foreigner’s residential status, the Migrant Workers Convention
stipulates the entitlement of migrant workers to the same treatment as that extended to
citizens, including remuneration and other working conditions such as working hours,
overtime, paid leave, the termination of employment, etc. A provision that regards
as unlawful the option of derogating from the aforementioned principle of equal
treatment in employment contracts is very important in the context of the potential
exploitation of migrants at work. Signatories are obliged to ensure that migrant
workers are not deprived of any of the rights ensuing from that principle owing to the
irregularity of their residence or employment. Employers in particular cannot appeal
to the irregularity of their employees’ residence or employment as reasons for failing
to fulfil entirely or in part their contractual obligations to migrants.
personal safety, and further states that they are entitled to effective protection by
the state against violence, injury and threats, regardless of whether those come from
public officials or private persons.
Concerning the confiscation of documents, the Convention states that it is unlawful
for anyone other than authorised public officials to confiscate identity documents,
documents authorising entry or residence in the country, or work permits. The 2005
Council of Europe Convention on Action against Trafficking in Human Beings
includes a similar provision.
The European Union is built on the concept of human rights, and it is generally
presumed that there are no significant shortcomings in member states in that respect.
Member states frequently criticise regimes that trample human rights underfoot. The
concept is, however, based on rights that pertain to every human being as such, and
therefore the “developed world” too has certain shortcomings in the extent to which it
rigorously insists that rights are assured for all persons, including regular and irregular
migrants.
RECOMMENDATIONS
• Sign and ratify the International Convention on the Protection of the Rights
of All Migrant Workers and Members of Their Families, adopted by UN
General Assembly Resolution 45/158 of 18 December 1990
• Evaluate the relevant measures, especially concerning migration and
employment, in terms of their impact on groups faced with the threat of
exploitation and human trafficking
• Identify and apply measures leading to a stronger legal status for foreigners
faced with the threat of exploitation and human trafficking, and to the
elimination of factors that increase the risk thereof
The Migrant Workers Convention guarantees, for migrant workers who are in
a signatory country in accordance with the relevant legal regulations, the same treatment
to which citizens of that country are entitled, concerning protection against dismissal,
unemployment benefits, access to programmes aimed at combating unemployment,
and, under the stipulated conditions, access to alternative employment in the event of
the loss of their previous employment. This provision has the potential to significantly
reduce the vulnerability of migrants who are currently tied – through their work and
residence permits – to a specific employer and have no entitlement to social security
benefits should they lose their jobs.
In our experience violence and threats of violence are not isolated incidents in the
exploitative employment of migrants. In that context there is an important provision
in the Migrant Workers Convention that explicitly accepts their right to freedom and
13 ibid.
16
17
The WAY Forward
The WAY Forward
3. SPECIFIC RECOMMENDATIONS
3.1 The absence or inadequacy of measures to support
and protect trafficked and exploited persons
a)In 2004 the European Union adopted a directive that allows trafficked persons to
gain residence permits on the condition that they cooperate with the competent
authorities14 (see also part 2.1b). It is aimed at improving the detection of human
trafficking crimes by providing an incentive – in the form of residence permits – for
trafficked persons to cooperate with the authorities, and by paying attention to the
safeguarding of the rights of trafficked persons.
The directive was transposed into Czech law in Section 42e of the Foreigners Act,
concerning long-term residence for the purpose of protection. That amendment
came into force in June 2006. Since then questions have arisen concerning the issue
of transposing the directive into Czech law.
Transposition has been problematic because the wording of Section 42e is in many
respects more limited than the wording of the directive itself. The directive does
not, however, authorise member states to interpret it in that way. There is a great
difference between the directive and Section 42e in the very definition of the
persons to which the amendment, apparently implementing the directive, applies.
According to the directive it applies to citizens of third countries who are or have
been victims of crimes related to human trafficking, even if they have entered an
EU member state in contravention of the relevant regulations on foreigners. In
contrast the definition of a person to which Section 42e applies says that it concerns
“a foreigner who is the probable victim of the crime of human trafficking… on
condition that he or she cooperates with the law enforcement authorities in the
prosecution of the person suspected of committing that crime, and does not cooperate
with the suspect.” That is a marked difference. In addition to other discrepancies,
the Czech version applies only to probable victims of human trafficking, and only
if they are already cooperating with the law enforcement authorities, whereas the
directive includes provisions that explicitly apply to persons before they decide to
cooperate in any way. Moreover, in the Czech version the person must cooperate
in prosecution, which is a specific stage of the criminal proceedings when there is
sufficient reason to indicate that a crime has been committed by a specific person or
persons. The directive, however, does not include any restrictions of that nature.
Another discrepancy concerns the definition of the “competent authorities” and the
“relevant national proceedings”. The directive uses the term “competent authorities”
in connection with the condition of cooperation, while the Czech transposition is
restricted to the law enforcement authorities. However, it may happen that a probable
trafficked person cooperates e.g. with a labour inspectorate which investigates
compliance with the labour-law standards, and only if it concludes (with the
assistance of the trafficked person) that standards have been breached to the extent
that forced labour as the purpose of trafficking may be involved, will it transfer the
case to the law enforcement authorities.
A provision on the purpose of the directive links the duration of residence permits to
the length of the relevant national proceedings. As the Czech transposition restricts
the “relevant national proceedings” to prosecution, it does not cover cooperation in
the stages of criminal proceedings that preceed and follow prosecution, and also
fails to cover the residence of the trafficked person during any civil compensation
proceedings. Under the wording of the directive, however, it would be possible to
view such proceedings as part of the “relevant national proceedings”.
Finally, the ambiguous expression “cooperation with the law enforcement
authorities” also causes great problems in practice. It is unclear whether that refers
to all formalised acts in criminal proceedings, or only the situation in which the
person cooperating has the status clearly defined in legislation, for example that of
a witness in criminal proceedings.
It remains open to question whether the entire issue of residence permits in return
for cooperation is not rather undignified. It might seem that it reduces trafficked
persons to mere instruments serving the state’s interest in sanctioning that
crime, and overlooks the fact that support and protection should be available to
all trafficked persons merely on the basis that they are victims of a serious crime
and an exceptionally severe violation of human rights. Moreover, that approach
may frequently mean that the state’s protection is not extended to persons who are
victims of the same crime, even its cruellest forms resulting in high safety risks for
trafficked persons that constitute the very reason to keep them from cooperating.
RECOMMENDATIONS
• Bring the legislation transposing the directive into line with the purpose,
objectives and wording of the directive. In this respect the interpretation of
the provisions that transpose the directive and the relevant practice should be
amended, and the information summarised in a written output that clarifies
the concept of “cooperation with the competent authorities”. This output
should be available to the public.
• Introduce a system of protection and support for trafficked persons, in line
with the 2005 Council of Europe Convention on Action against Trafficking
in Human Beings, that is not dependent on those persons cooperating in the
detection and capture of suspects.
14 Council Directive 2004/81/EC of 29 April 2004 on the issuance of residence permits to third-country
nationals who are victims of trafficking in human beings or who have been the subject of an action to
facilitate illegal immigration, and who cooperate with the competent authorities
• Sign and ratify the 2005 Council of Europe Convention on Action against
Trafficking in Human Beings.
18
19
The WAY Forward
The WAY Forward
b)A fundamental precondition for effective protection of and support for trafficked
persons, and for the gathering of information on the phenomenon on human trafficking
and ways of intervening to prevent it, is the consistent identification of trafficked
persons by all actors that may come into contact with them, i.e. various units of
the police, social workers, healthcare workers, authorities supervising compliance
with the labour law regulations, and institutions and organisations working on the
issue of migration and foreigners (e.g. the Refugee Facilities Administration or the
Asylum and Immigration Policy Department at the Ministry of Interior).
Some steps to eliminate this shortcoming have already been taken. Information
materials have been produced (e.g. for the police, healthcare workers and social
workers), and a number of training courses have been held for various target groups.
Nevertheless, many shortcomings remain in that field. We find cases in which
persons forced into prostitution are fined for breaching local decrees on prostitution
without being identified as possible victims of crime. Neither La Strada Czech
Republic nor any other organisations providing services for trafficked and exploited
persons have recorded a single case in which those persons have been assigned to
their care by e.g. the foreign police, which probably often comes into contact with
the target groups in which trafficked and exploited persons are found.
Among organisations who carry out such identification on a relatively frequent
basis, especially the criminal police and its organised crime unit, there are relatively
frequent discrepancies between who those units consider to be trafficked persons
and who aid organisations consider to be trafficked persons.
A single document providing guidance in the identification of trafficked persons and
unifying the concept of a “trafficked person” would definitely help to clarify the situation
and increase the number of such persons identified. It is also important to continue
regular training for specialists who may come into contact with those persons.
RECOMMENDATIONS
• In collaboration with all the relevant organisations, elaborate a single
document to identify trafficked persons and ensure it is used by all units
that may come into contact with such persons. The document should include
specific indicators and a definition of the procedure to establish a minimal
standard of who can be considered a trafficked person.
• Regular training on the issue of human trafficking for specialists who
may come into contact with trafficked persons, with the emphasis on
the identification and treatment of trafficked persons to avoid their
re-victimisation.
c)One of the defining characteristics of human trafficking is coercion, whether in the
form of physical violence, threats, extortion or other forms of pressure. Another
characteristic is exploitation, which can often amount to forced labour, or practices
verging on slavery, either in the sex industry or in other fields.
20
It is in the nature of the crime that victims are often subjected to highly traumatic
experiences. A recent study of the physical and psychological consequences of
human trafficking15 states that trafficked persons experience symptoms indicative
of post-traumatic stress disorder at a level comparable to victims of torture.
It is understandable, therefore, that after such experiences trafficked persons often
fear for their health and lives after managing to get out of the exploitative situation,
especially if they decide to cooperate with the law enforcement authorities. For
such cases the Criminal Procedure Code16 includes the option of concealing the
identity of a witness. In practice, however, that option is used rather rarely. It is the
exception for a witness to be protected, although the circumstances of such cases
give good grounds for that practice to be the norm, especially when according to the
legislation protection can be removed at any time.
For the protection and safety of trafficked persons it would be highly advisable to
ensure that they can testify from another room as standard practice and do not need
to meet the accused, thereby avoiding secondary victimisation. Moreover, it would
be in the interests of the law enforcement authorities to allow a social worker to be
present at hearings if requested by trafficked persons. If required that social worker
could provide them with psychological support and intervene in order to reassure
a trafficked person and thereby reduce the risk that he or she will be unable to testify.
RECOMMENDATIONS
• Find a way to ensure in practice that trafficked persons appearing as
witnesses in criminal proceedings have the option of appearing as witnesses
with concealed identity as a standard practice.
• Ensure that all trafficked persons have the option of testifying from another
room so that they do not need to meet the accused, ensure that repeated
hearings are kept to a minimum, and allow trafficked persons the option
of being accompanied to hearings by a social worker who can intervene if
the trafficked person faces psychological problems in consequence of the
hearing.
d)Trafficked persons are victims of a crime that is often referred to as a “modern form
of slavery” and represents one of the most serious violations of human rights and
human dignity. As the defining characteristic of this crime is exploitation, trafficked
persons are deprived of a substantial part or all of the earnings that would otherwise
belong to them. They should therefore be entitled to financial compensation for
material and non-material injury, as well as lost earnings.
15 ZIMMERMANN, C., HOSSAIN, M.,YUN, K., ROCHE, B., MORISON, L., WATTS, C. Stolen
Smiles – The physical and psychological consequences of women and adolescents trafficked in
Europe. London: The London School of Hygiene and Tropical Medicine, 2006. p. 78
16 Compare Section 55 paragraph 2 of Act No. 141/1961 Coll., on the Criminal Procedure Code, as amended
21
The WAY Forward
The WAY Forward
In practice, however, compensation for the victims of crime in general and trafficked
persons in particular presents substantial problems. Trafficked persons are often
foreigners, in many cases with irregular status, which significantly affects their
chances of receiving compensation. For foreign nationals the very making of a claim
is problematic, and even if such a person succeeds in making a claim he or she faces
problems remaining in this country during compensation proceedings, especially
if the claimant is referred to civil proceedings. It is equally difficult to hold such
proceedings when the trafficked person is not present in this country.
Another major complication is the impossibility of calculating lost earnings in cases
of human trafficking for the purpose of exploitation in prostitution, as that is neither
employment nor a licensed trade.
In connection with attempts to exact compensation for trafficked persons, problems
arise in practice concerning the payment of court fees. If trafficked persons
who make claims are referred to civil proceedings there is a relatively small but
significant risk that in the event that they lose in court they will have to pay the
costs of court proceedings. However, in consequence of their exploitation they do
not have those funds, and will probably prefer to waive their claim. In those cases
in would be appropriate to make a statement on compensation a standard part of the
judgement in criminal proceedings.
In this context, it is a very significant complication if a witness with concealed
identity appears as an injured party claiming compensation. As the statement on
compensation must specify the person to whom compensation is to be awarded
(in criminal, civil or execution proceedings), the identification of that person would
nullify the purpose of the witness protection institution.. If such a person is not
allowed to make a claim without revealing his or her identity he or she will probably
be unable to claim any compensation whatsoever.
In addition to achieving justice for the injured party, the opportunity to win
compensation for the injury suffered in cases of human trafficking, and in cases
of exploitation in general, can have a significant deterrent effect. This approach
could be particularly interesting as an instrument to combat illegal employment.17 If
employers where obliged to cover these expenses for all workers subjected to forced
labour or other exploitative practices, including workers who they have employed in
contravention of the legislation, that would probably significantly increase the risks
for employers involved in such employment or practices.
17 Inspiration can be found e.g. in the Iranian labour code from 1990, which as a sanction for breaching
the prohibition on forced labour stipulates imprisonment, a fine, and the obligation to pay lost
earnings and compensation for any other injury (International Labour Office, Human Trafficking
and Forced Labour Exploitation – Guidance for Legislation and Law Enforcement. Geneva:
International Labour Office, 2005. p. 16)
22
RECOMMENDATIONS
• Ensure all victims of human trafficking have a realistic opportunity to claim
financial compensation for non-material injury and compensation for lost
earnings, taking into account the specific features of this crime and the problems
identified in practice. Such a measure should include an in-depth analysis of
other potential obstacles to the raising and exacting of claims for compensation.
• Consider introducing an obligation for employers to pay exploited and
trafficked persons all the remuneration due for work performed and the
appropriate tax and deductions, as an instrument with a significant deterrent
effect. In this context it would also be appropriate to consider introducing an
effective complaint mechanism that would enable exploited and trafficked
persons to provide information on exploitative practices, either directly or
through third parties.
e)A significant security risk for trafficked persons is that social security and
employment services and benefits are tied to offices in the recipient’s place of
permanent residence. If that is also the place where the person was exploited, e.g.
forced into prostitution, there is the danger that the person will meet the perpetrators
there, or that the perpetrators may determine the person’s current place of residence.
Moreover, children who are removed and placed in institutional care are usually
located in the vicinity of their parents or guardians’ permanent residence.
While the authorities may transfer a trafficked person’s file to another locality, the
decision rests with the specific authority. In our experience even when they are
willing to transfer the file, at least one personal visit in the place of permanent
residence is required by employment offices.
RECOMMENDATION
For security reasons in particular, it should be possible for persons who have
probably been trafficked or exploited in the place of their permanent residence
to have their files transferred from the local social services department or
employment office to another locality. In view of the security risk, which may
endanger life, that decision should not be left to administrative discretion.
f)In the professional discourse on human trafficking relatively little attention has
been paid to health issues. One of the sources of information on that subject is
a recent study by the London School of Hygiene and Tropical Medicine on the
impact of human trafficking on health.18
According to the study nearly all the trafficked persons interviewed had been subjected
to violence during trafficking, and half of them had suffered physical injuries.
18 ZIMMERMANN, C., HOSSAIN, M.,YUN, K., ROCHE, B., MORISON, L., WATTS, C. Stolen
Smiles – The physical and psychological consequences of women and adolescents trafficked
in Europe. London: The London School of Hygiene and Tropical Medicine, 2006.
23
The WAY Forward
The WAY Forward
After being released, the majority of them displayed a high incidence of symptoms
indicating physical health problems, which declined significantly approximately one
month after they had been taken into the care of an aid organisation. The majority of
them suffered from memory loss. There was a very high incidence of mental health
problems such as depression, anxiety and hostility, comparable with the figure of
10% of women in the general population suffering from the most severe symptoms.19
A significant reduction in mental health symptoms was recorded approximately
three months after they had entered the care of an aid organisation. As many as 56%
of the persons interviewed had, at the time of entering care, symptoms indicative
of post-traumatic stress disorder, a level that is comparable with persons who have
experienced torture or the traumatic experience of warfare.20
It is evident from that brief summary that human trafficking results in significant
health problems for trafficked persons, and due attention should be paid to health
issues. Moreover, it is more than likely that persons who are no longer suffering
acute health problems, pain and fear for their health will provide more detailed and
reliable information on the circumstances of their trafficking. It is one of those areas
where the interests of the trafficked person coincide with the interests of the state in
combating this serious crime.
RECOMMENDATIONS
• Arrange and implement a “recovery and reflection period” for trafficked
persons of at least 90 days to allow their health and cognitive functions
to return to a level that enables them to make a considered and informed
decision on their future, and to provide more reliable information on the
circumstances of their specific experiences of human trafficking.
• Take measures to prevent delays in legalising the residence of trafficked
persons, which gives them access to healthcare.
• Ensure that organisations that may be the first to come into contact with
persons who are probably victims of trafficking (e.g. the police, immigration
authorities, aid organisations) actively question those persons about any
health problems or pain they may have during the initial contact. It is
important that these questions are asked in private, and in a language and
manner that the person in question understands.
• Ensure that the relevant authorities respond to acute and serious health
problems by providing professional medical attention before they interview
the person in question or request information from him or her.
• In connection with problems such as sexually-transmitted diseases, ensure
that testing and treatment proceed as far as possible on the basis of the free
consent of the person in question.21
19 ibid. p. 85
20 ibid. p. 78
21 ibid. p. 113 - 116
3.2 Practices directly preventing the inclusion or worsening
the exclusion of trafficked and exploited persons
a)A factor that greatly complicates or even entirely obstructs the inclusion of
trafficked persons is their prosecution and conviction for crimes that occurred in
connection with their trafficking, which they were either forced to commit, or were
unable to influence. A provision on immunity from prosecution in the most recent
international instrument to combat human trafficking, the 2005 Council of Europe
Convention on Action against Trafficking in Human Beings, reveals the importance
attached to not prosecuting the victims of the crime of human trafficking.
The consequence of prosecuting a victim of crime may be far-reaching, as illustrated by
the following case, which, while hypothetical, is based on actual practice and legislation.
Many trafficked persons are brought into the destination country using false travel
documents. In the experience of La Strada CR, however, trafficked persons are
prosecuted and convicted for using them. This may have very serious consequences for
their future lives. If a convicted trafficked person – a foreigner – were to cooperate with
the law enforcement authorities, he or she could be awarded legal residence in the CR for
the duration of the criminal proceedings, and could find work, make social contacts and
successfully integrate into society. Moreover, if that person’s testimony significantly
contributed to capturing the perpetrators, he or she would have the opportunity of
gaining permanent residence in the CR for humanitarian reasons. However, due to
his or her criminal record the trafficked person would be ineligible for permanent
residence. In this case, the only way of legalising his or her residence would be to
apply for international protection. However, those applying for international protection
cannot work for a full year after filing their application. The process of integration
would be interrupted, with the risk of losing the necessary skills and work habits
during the year in which they are excluded from the labour market. Moreover, there
would be further difficulties if such a person happened to be involved in, for example,
divorce proceedings in his or her country of origin as, when applying for international
protection, he or she cannot be in contact with his or her country of origin’s embassy
in the CR, which plays a key role in completing the divorce process. If this person had
children in his or her country of origin, he or she could not visit them, because a person
applying for international protection cannot return to his or her country of origin.
That example illustrates the potentially far-reaching consequences of punishing
trafficked persons, in addition to the fact that the victim of a crime is punished,
a situation contradicting the principles and purposes of criminal proceedings.
RECOMMENDATION
Adopt measures in line with the 2005 Council of Europe Convention on
Action against Trafficking in Human Beings so that trafficked persons are not
punished for crimes associated with their trafficking, which they were either
forced to commit, or were unable to influence.
21
24
21
25
The WAY Forward
The WAY Forward
b)Another obstacle to successful social inclusion affects not only trafficked persons,
but also various groups of people who are emotionally or financially dependent on
another person, or coerced by violence. In such cases the dependent person borrows
money or buys goods on the instructions of the dominant person, who is usually the
user of the goods purchased or the money borrowed.
In our experience the money is borrowed on the basis of false confirmations of
employment or false sworn affidavits. Trafficked persons are moreover often
controlled to such an extent that they are not given access to their earnings, and/or
their freedom of movement is restricted. In addition to the aforementioned debts,
additional debts accumulate for health insurance or fines for using public transport
without tickets. Another source of debt for these persons are fines for breaching
decrees on prostitution, a consequence of – among other factors – the inability
of the relevant authorities to identify them as persons who have been forced into
prostitution, and in all probability victims of the crime of human trafficking too.
Usually the consequences of these debts and the need to repay them are felt by trafficked
or exploited persons after they have managed to escape from the exploitative situation
resulting from their trafficking. They have no money but are determined to start a new
life. If they manage to find work, it is usually with relatively low wages, which are reduced
further by deductions to repay debts. This significantly complicates their inclusion and
forces them onto the margins of society, and may motivate them to undertake illegal
activities that may lead to higher earnings and the more rapid repayment of debts, or to
avoid employment altogether so that no deductions can be made from their wages.
Moreover, if a trafficked person has given or has been forced to give false data for
a loan application, this is classified as the crime of credit fraud, regardless of the amount
of the loan. The person may be prosecuted even for small amounts, which is another
example of the aforementioned problem of punishing trafficked persons for crimes
associated with their trafficking, that they were unable to influence or were forced to
commit. If they are convicted their criminal records in general and their conviction for
credit fraud in particular are another significant barrier to successful inclusion in the
labour market, in addition to all the aforementioned problems they already face.
RECOMMENDATIONS
• Identify a way of reducing the possibility of persons in relationships of
dependency being abused when borrowing money or buying goods on instalment,
e.g. by means of stricter regulations for extending credit and loans.
• Consider the option of releasing trafficked persons from debts accumulated
during their trafficking or exploitation, or reducing their liability for them,
in view of the fact that they were not acting on their own free will, as coercion
is one of the defining characteristics of all cases of human trafficking. It is
moreover appropriate to consider the question of how a lack of free will could
be demonstrated in cases where for various reasons criminal proceedings
have not been commenced.
26
c)One of the fundamental preconditions for the social inclusion of trafficked persons
is their ability to ensure a source of income. If, however, that income is derived
from business activities on the basis of a trade licence, a substantial problem arises.
A trade licence must list a registered office, but a trafficked person, especially
a foreigner, will often be unable to meet that condition. For trafficked persons who
cannot find employment, or prefer to go into business, that can represent a great
obstacle to successful social inclusion.
RECOMMENDATION
Find a solution to ensure that the requirement to enter an address in the trade
licence as a registered office – a requirement that is difficult for trafficked
persons to satisfy – does not prevent them from receiving a trade licence.
d)Trafficked persons are a very specific group that differs substantially from the
general profile of victims of crime. Human trafficking is a very serious crime, often
referred to as “modern slavery”, and is the outcome of a combination of crimes that
may often be sanctioned individually. It frequently has a cross-border aspect and in
many cases it is linked with organised crime. It yields large profits with a relatively
low risk of detection. Trafficked persons are exposed over a long period of time
to exploitation, which may take different forms, and to traumatic experiences and
abuse on account of duress or dependence.
These are all reasons why programmes have been created in many countries,
including the CR, providing a range of services to trafficked persons to help
counter the consequences of trafficking and allow them to regain control over their
lives. That progress has been very important, especially in view of safeguarding
the rights and interests of trafficked persons, and in view of the state’s interest in
complying with international human rights standards and detecting the crime of
human trafficking.
However, as trafficked persons are a specific group to which specific services
are provided, and only a relatively small number of specialised organisations and
institutions has the necessary information, qualifications and capacity, it is important
to ensure that this exclusivity does not have a negative impact, and in particular that
trafficked persons do not become increasingly dependent on the services provided,
rather than enhancing and extending their own abilities, knowledge and skills, and
that they do not become stigmatised.
An example of this kind of stigmatisation is the classification of long-term residence
for the purpose of protection, which despite all the shortcomings mentioned remains
a very important instrument in safeguarding the rights and interests of trafficked
persons. The documents of a person to whom such permission has been awarded
reveal what kind of residence permit is involved. This residence permit is intended
for trafficked persons as one of two categories of entitled persons, on condition
that they cooperate with the law enforcement authorities. This is relatively sensitive
information, which can be deduced from the type of residence permit. Everyone
27
The WAY Forward
The WAY Forward
who has access to such a person’s identity documents can see that the person is
probably a victim of trafficking, which violates that person’s right to privacy and
may be a cause of stigmatisation. In addition it is also clear from the documents
that the person has cooperated with the law enforcement authorities, which may
jeopardise his or her safety.
RECOMMENDATION
Regularly evaluate the influence of measures adopted to combat human
trafficking, in terms of their impact on the rights and interests of trafficked
persons, and any other groups that may be affected by such measures.
e)The issue of the stigmatisation of trafficked persons is closely associated with deeprooted and widespread prejudices concerning prostitution, and for many people the
terms “human trafficking” and “prostitution” are synonymous. Prejudices about
prostitution, which in general undermine the human, moral and social value of sex
workers, greatly complicate and sometimes entirely rule out social inclusion and
the provision of services to those persons. Moreover, as a rule people – including
people who should be familiar with the issue (e.g. social workers, public prosecutors,
judges, the police) – do not distinguish between persons who choose freely to work
in the sex industry and persons who are coerced into such work, which results in the
stigmatisation and penalising of persons who are victims of crime.
It therefore happens, for instance, that an authority concerned with the social and
legal protection of children will not recommend that those persons be trusted to
care for their children. The reliability of their testimonies in court is constantly
questioned; they are fined for breaching decrees on prostitution, and the violation of
their rights, e.g. in connection with the seeming dilemma over whether a “prostitute”
can be a rape victim, is relativised. A statement by a woman working as a prostitute in
a country where prostitution is sanctioned illustrates such attitudes: “They arrest
men for paying us, but not for raping us.”22
RECOMMENDATION
Seek ways that can help to remove prejudices concerning prostitution, and
educate and inform the relevant professionals, emphasising the need to
distinguish between prostitution and human trafficking for the purpose of
exploitation in prostitution.
4. BIBLIOGRAPHY:
ANTI-SLAVERY INTERNATIONAL, LA STRADA ČESKÁ REPUBLIKA,
DUBLIN CITY UNIVERSITY, MIGRANT RIGHTS CENTRE IRELAND, APAV
PORTUGAL, CHRISTIEN VAN DEN ANKER, AUDRY GUICHON.
Obchod s lidmi za účelem nucené práce v Evropě. Translation: K. Skřivánková,
Prague: La Strada Česká republika, o.p.s., 2006. 46 pages. ISBN 978-80-254-0035-7
AUGUSTIN, L. M. Sex at the Margins. London, New York: Zed Books Ltd. 248
pages. ISBN 978-1-84277-860-9
BICOCCHI, L., LEVOY, M. Undocumented Migrants Have Rights! – An Overview
of the International Human Rights Framework. Brussels: PICUM, 2007. 52 pages.
BURČÍKOVÁ, P. Obchod s lidmi a nucená či vykořisťující práce v České republice.
Prague: La Strada Česká republika, o.p.s., 2006. 36 pages.
CHOLEWINSKI, R., Protection of the Human Rights of Migrant Workers and
Members of their Families under the UN Migrant Workers Convention as a Tool
to Enhance Development in the Country of Employment, a paper presented at the
Committee on Migrant Workers General day of discussion: Protecting the rights of
all migrant workers as a tool to enhance development, Palais Wilson, Geneva,
15 December 2005. 21 pages.
EXPERTS GROUP ON TRAFFICKING IN HUMAN BEINGS. Report of the
Experts Group on Trafficking in Human Beings. Brussels: European Commission
– Directorate-General Justice, Freedom and Security, 2004. 239 pages.
FLYNN, D., DÜVELL, F., Undocumented Migrants – Symptom, Not The Problem.
Brussels: Platform for International Cooperation on Undocumented Migrants, 2007.
8 pages.
INTERNATIONAL LABOUR OFFICE. A global alliance against forced labour
– Global Report under the Follow-up to the ILO Declaration on Fundamental
Principles and Rights at Work. Geneva: International Labour Office, 2005. 87 pages.
ISBN 92-2-115360-6
INTERNATIONAL LABOUR OFFICE, Human Trafficking and Forced
Labour Exploitation – Guidance for Legislation and Law Enforcement. Geneva:
International Labour Office, 2005. 70 pages. ISBN 92-2-117347-X
JORDAN, A. The Annotated Guide to the Complete UN Trafficking Protocol.
Washington: International Human Rights Law Group, 2002. 39 pages.
The text reflects legislation as of 30 the September 2007
LEVOY, M., VERBRUGGEN, N. Ten Ways to Protect Undocumented Migrant Workers. Brussels: Platform for International Cooperation on Undocumented
Migrants, 2005. 116 pages. ISBN 90-807813-7-1
22 PHETERSON, G. The Prostitution Prism. Amsterdam: Amsterdam University Press, 1996. p. 44
28
29
The WAY Forward
INTERNATIONAL LABOUR OFFICE, Trafficking for Forced Labour – How to
Monitor the Recruitment of Migrant Workers. Geneva: International Labour Office,
2005. 99 pages. ISBN 92-2-117583-9
OFFICE OF THE UN HIGH COMMISSIONER FOR HUMAN RIGHTS.
Recommended Principles and Guidelines on Human Rights and Human Trafficking.
Geneva: United Nations, 2002. 14 pages.
OXFAM INTERNATIONAL. Trading away our rights – women working in global
supply chains. Oxford: Oxfam International, 2004. 101 pages. ISBN 0 85598 523 2
PHETERSON, G. The Prostitution Prism. Amsterdam: Amsterdam University
Press, 1996. 176 pages. ISBN 90-5356-176-5
WEISSBRODT, D., DOTTRIDGE, M., Abolishing Slavery and its Contemporary
Forms. Geneva: United Nations. 2002. 62 pages.
WIJERS, M., LAP-CHEW L. Trafficking in Women, Forced Labour and Slaverylike practices in Marriage, Domestic Labour and Prostitution. Utrecht and Bangkok:
Foundation Against Trafficking in Women and Global Alliance Against Traffic in
Women, 1999. 352 pages. ISBN 90 803620 1 8
WIJERS, M., Analysis of the definition of trafficking in human beings in the
Palermo Protocol. 2005. 56 pages. Unpublished
ZIMMERMANN, C., HOSSAIN, M.,YUN, K., ROCHE, B., MORISON, L.,
WATTS, C. Stolen Smiles – The physical and psychological consequences of women
and adolescents trafficked in Europe. London: The London School of Hygiene and
Tropical Medicine, 2006. 116 pages.
Electronic sources:
INTERNATIONAL LABOUR OFFICE. About MIGRANT. [quoted 23 August 2007].
Access from: http://www.ilo.org/public/english/protection/migrant/about/index.htm
KUX, J., KROUPA, A., Undeclared Labour in the Construction Industry – Country
report – Czech Republic. Prague: VÚPSV, 2006. 17 pages. [quoted 8. August 2007].
Access from: http://www.vupsv.cz/Fulltext/Do_1323.pdf
30

Podobné dokumenty