Souhrnné rozpočty - Útvar koordinace evropských projektů města

Komentáře

Transkript

Souhrnné rozpočty - Útvar koordinace evropských projektů města
Cultural factory SVĚTOVAR
1
Podrobná studie navrhující možné varianty
organizační struktury, provozního,
programového řešení a rozpočtu pro projekt
4x4 Cultural factory
v areálu bývalého pivovaru Světovar.
Zadavatel:
ÚKEP/Plzeň
Zastoupený ředitelem:
Ing. Erichem Benešem
Zpracovatelka:
MgA. Kateřina Melenová
Expertní spolupráce:
PhDr. Alexandra Brabcová
MgA. Šárka Havlíčková
Jiří Boudník
Datum zpracování:
listopad 2010
Cultural factory SVĚTOVAR
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Úvod
Cíle projektu
1.1 Hlavní cíle
1.2 Dílčí cíle
Kontext projektu
2.1 Mezinárodní kontext
2.1.1. Případová studie
2.1.2. Případová studie
2.1.3. Případová studie
2.2 Domácí kontex
2.2.1. Případová studie
2.2.2. Případová studie
2.2.3. Případová studie
Mass Moca
WUK
Arts Factory
Divadlo Alfréd ve dvoře
Divadlo Ponec
MeetFactory
Plzeňský kontext projektu
3.1
3.2
3.3
Mapování situace a potřeb plzeňských NNO
Výsledky bleskového průzkumu
Účastníci procesu
Projekt 4x4 Cultural factory Světovar
4.1 Revitalizace historického industriálního dědictví
4.2 Vznik multifunkční kulturní infrastruktury
4.2.1 Programové schéma – náplň 4x4 CF
4.2.2 Nabídka kulturních služeb a jejich funkce
4.2.3 Typy kulturních produkcí a jejich prostorové nároky
4.2.4 Stavebně technické řešení
4.2.5 Projekt 4x4 CF v kontextu celého areálu Světovar
4.2.5.1 4x4 CF a vnější vztahy
4.3 Vytvoření konceptu udržitelného provozu
4.4 Nastavení pilotního produkčního modelu 4x4 CF
4.4.1 Předrealizační příprava, organizační uspořádání
4.4.2. Spolupráce a výběr realizátorů/uživatelů
4.4.2.1 Způsob zapojení a spolupráce
4.4.2.2 Výběr realizátorů/uživatelů
Financování
5.1 Financování investice
5.1.1 Veřejná podpora
5.1.2 Typy projektů nezakládajících veřejnou podporu
5.1.3 Socioekonomické efekty, které bude 4x4 CF přinášet
5.2 Financování provozu
5.3 Rozpočty
Harmonogram realizace
Předpoklady úspěšné realizace záměru
Závěr
Přílohy
1. Technologické řešení prostorů
2. PhDr. A. Brabcová : Zahraniční i tuzemské souvislosti pro
konverzi budovy pivovaru Světovar v Plzni pro účely moderního
polyfunkčního kulturního centra
3. Moderní kulturní infrastruktura v ČR
2
Cultural factory SVĚTOVAR
Úvod
3
Cultural factory SVĚTOVAR
4
Cílem studie je popsat reálný proces, jehož výsledkem je
• revitalizace památkově chráněného objektu;
• multifunkční kulturní prostor – technologicky splňující potřeby všech
uměleckých žánrů;
• trvale udržitelný nízkonákladový provoz;
• pilotní produkční model - otevřený provozní a organizační
mechanismus nabízející široké spektrum kulturních služeb
poskytovaných sítí autonomních kulturních subjektů.
Metodologie tvorby studie zohledňuje to, že projekt 4x4CF (Cultural
factory) je výjimečný ve všech výše uvedených oblastech. Z tohoto důvodu
byl přístup k této studii multidisciplinární. Metodologie vycházela ze tří
základních okruhů:
1. byl sestaven tým řešitelů a konzultantů s profesní specializací
proporčně pokrývající jednotlivé problémové okruhy
Hlavní řešitel:
MgA. Kateřina Melenová
Experti:
PhDr. Alexandra Brabcová - kulturně historické dědictví, strategické
plánování a management kulturních organizací, spolupráce na
strukturování materiálu
MgA. Šárka Havlíčková – provoz uměleckých organizací a koordinace sítí
Jiří Boudník – nízkonákladové řešení provozu, architektura
Ondřej Kašpárek – rešerše českých kulturních a zahraničních center
Konzultanti:
Yvona Kreuzmannová – konzultace celkového projektového záměru,
produkční a provozní model Divadla Ponec, specifika tanečního prostoru
Ing. arch. Jan Žemlička – nízkonákladové technologie moderních budov
Mgr. Martin Ježek – problematika strukturálních fondů, příležitosti
financování
Mgr. Michal Červenka – konzultace problematiky o.p.s. zřizovaných
městem
Ing. Irena Vostracká – architektonická soutěž pro 4x4 CF, strategie
kroků, 4x4 CF a nový urbanistický plán areálu Světovar
JUDr. Marcela Krejsová– konzultace realizovatelnosti navrženého
postupu
RNDr. Milan Svoboda – konzultace realizovatelnosti navrženého postupu
Mgr. Jana Terčová – podklady, databáze zájemců o spolupráci
Mgr. Petr Marovič – konzultace stavebních záměrů, hlediska památkové
péče NPÚ, Plzeň
Ing. Pavel Domanický- NPÚ, Plzeň
Ing. Jiří Honzík – konzultace vytápění, tepelná čerpadla
Doc. Ing. František Kulhánek, CSc. – koncepce nízkonákladového
prostoru, CVUT, Praha, Fakulta stavební
Ing. Zdeněk Holub – konzultace vytápění a vzduchotechnika
Ing. Jaroslav Kunte – konzultace nízkoenergetických řešení
Cultural factory SVĚTOVAR
5
Hlavní řešitelka úkolu K. Melenová je absolventka DAMU Praha – katedry
alternativního divadla, oboru režie a dramaturgie. Byla spoluzakladatelkou
profesionálního divadelního souboru Studio dell`arte, který 10 let vedla jako
ředitelka /www.dellarte.cz/. V industriálním objektu bývalých pekáren
realizovala nezávislý kulturní prostor „Divadlo Pod čepicí”, který sloužil jako
zázemí a prostor pro prezentaci Studia dell`arte a stal se první nezávislou
stagionovou scénu v Českých Budějovicích. V Českých Budějovicích se dále
podílela na dvou investičních akcích jako project manager společnosti ING Real
Estate Development ČR - na rekonverzi národní kulturní památky Solný sklad
/také jako autorka designu interiéru/ a na realizaci kulturního centra Bazilika
/www.bazilika.cz/. Oba dva prostory následně vedla pod hlavičkou obecně
prospěšné společnosti Bazilika jako ředitelka. Pod jejím vedením společnost
realizovala řadu domácích i mezinárodních projektů, festivalů a významných
kulturních akcí /Culture 2000, ROP, INTERREG/. Je členkou Rady pro umění
ministra kultury a členkou kreativního týmu EHMK Plzeň 2015.
2. byl zkoumán zájem plzeňských NNO vstoupit do projektu 4x4
CF a nabídka jejich konkrétních aktivit
3. byly provedeny důkladné rešerše k případovým studiím z ČR
i zahraničí týkající se jak revitalizace industriálního
kulturního dědictví /objektů původních pivovarů pro účely
kulturních center/, tak nové organizační struktury vznikající
na horizontálním principu, kdy se více uživatelů podílí na
managementu kulturního centra a sdílí jeho prostory
Z doporučení konzultantů, bleskového průzkumu plzeňských NNO
a případových studií z ČR a zahraničí vyplynuly následující skutečnosti:
•
Mezi neziskovými organizacemi a jednotlivci v Plzni existuje
prokazatelná poptávka po nedostatkových prostorech pro
uměleckou tvorbu, produkci a prezentaci. Zástupci těchto
organizací vyjádřili silnou vůli a motivaci se do projektu zapojit.
Viz kap. 3. Plzeňský kontext.
•
Z provedených případových studií v rámci ČR i zahraničí vyplývá,
že mezi objekty industriálního dědictví patří pivovary k nejvíce
ceněným památkám, spojeným s identitou a historií města, a ve
většině případů jsou konvertovány pro účely kulturních center /viz
příloha č. 2/. Typ horizontálně propojené kulturní organizace
vzniklé jako konsorcium uživatelů je novou, stále více se
prosazující formou kulturní organizace, sídlící ve většině případů
v rekonvertovaných industriálních objektech.
•
Z doporučení konzultantů vyplynulo, že realizovatelnost projektu
4x4 CF závisí na tom, zda v předrealizační fázi projektu bude
ustaven nebo pověřen jeden subjekt, který umožní nastavit
specifické provozní podmínky, a na tom, zda bude vznik této nové
kulturní organizace pojímán dlouhodoběji jako otevřený proces.
Cultural factory SVĚTOVAR
1. Cíle projektu
6
Cultural factory SVĚTOVAR
7
Realizace projektu 4x4 CF se bude odehrávat v době, kdy v západní Evropě
dochází k rozsáhlé přeměně původně industriální společnosti ve společnost
kreativity a inovací. Celé rozsáhlé oblasti Evropy, které měly výrazně
průmyslový charakter /německé Porýní a Porúří – Vestfálsko nebo tzv.
Velký region na pomezí čtyř zemí, a to Německa, Francie, frankofonní
Belgie a Lucemburska, s hlavním regionálním městem Metz/, se proměňují
v území, jimž dominují odvětví orientovaná na technologie, kulturu
a znalostní společnost. Zelená kniha EU – Uvolnění potenciálu kulturních
a tvůrčích odvětví - konstatuje, že novým faktorem konkurenceschopnosti
je nyní schopnost vytvářet sociální zkušenosti a sociální sítě. K tomu je
nezbytné, aby nová podnikatelská struktura podporovala kreativitu
a inovace.
Tato studie vychází z toho, že oblast širší Plzně je svým charakterem výše
zmíněným územím v některých aspektech podobná. Aglomerace Plzně je
výrazně určená inovativním podnikatelským duchem 19. století. Nové
evropské výzvy jsou spojené se získáním titulu EHMK Plzeň 2015, kde
v kandidatuře projekt Světovaru sehrál klíčovou roli.
Celá řada budov bývalých evropských pivovarů byla transformována pro
účely kulturních center. Rozsáhlost objektů si zároveň vynutila hledání
nových forem organizace uspořádání, koexistence více subjektů v jednom
areálu, stejně jako transformaci financování místní kultury z veřejných
prostředků.
Nezbytnost revitalizovat tyto památky, prohlášené za společné evropské
industriální dědictví, a zároveň najít nový účel jejich využití vedla k vzniku
nové formy organizace pro 21. století, protože rozsáhlé objekty nemůže
rentabilně využívat jediná kulturní instituce nebo nájemce. Právě špatné
zkušenosti se snahou najít jediný subjekt, který by se zhostil všech těchto
rolí, vedly k tomu, že vzniká nová organizační struktura založená na
konsorciu autonomních uživatelů a na vysoké míře samoorganizace.
Primárním cílem projektu je aktivizace a profesionalizace
kulturních služeb v Plzni spojená s účinnou revitalizací a reanimací
areálu Světovar.
V revitalizaci dvou objektů areálu Světovar se nabízí vznik nové formy
využívání objektů industriálního dědictví, socioekonomického zhodnocení
investice, stejně jako průběžné vytváření infrastruktury pro moderní
kulturní služby s vyšší přidanou hodnotou a zavádění nových modelů
vícezdrojového financování v souladu se strategií „smart administration“1
v synergickém efektu k záměrům města, kraje, ČR.
1
SMART ADMINISTRATION - EFEKTIVNÍ VEŘEJNÁ SPRÁVA A PŘÁTELSKÉ VEŘEJNÉ SLUŽBY
Veřejná správa v ČR je primárně pojata jako služba občanovi, naplňuje principy dobrého vládnutí, funguje efektivně a
výkonně. Veřejné služby jsou klientsky orientovány, naplňují očekávání občanů, flexibilně reagují na jejich potřeby a fungují
hospodárně. Veřejná správa a veřejné služby přispívají ke zvyšování konkurenceschopnosti české ekonomiky a zvyšování
kvality života obyvatel ČR.
Cultural factory SVĚTOVAR
8
Hlavní cíle projektu
1. revitalizace kulturně historického industriálního dědictví
• projekt vznikne ve dvou památkově chráněných objektech B1, B4
areálu pivovaru Světovar
• projekt bude respektovat základní prvky, které tvoří charakteristiku
památky /unikátní železobetonové konstrukce/
• projekt bude v souladu s evropským trendem revitalizace pivovarů
pro účely kulturních center a bude využívat v této oblasti nejlepších
zahraničních příkladů dobré praxe
2. vznik multifunkční kulturní infrastruktury
• základním principem projektu bude variabilita – založená na znalosti
konkrétních potřeb jednotlivých žánrů /divadlo, tanec, hudba,
výtvarné umění, multidisciplinární projekty/
3. vytvoření konceptu trvale udržitelného provozu
• samostatný technologický projekt bude usilovat o chytré provozní
řešení umožňující nízkonákladový provoz za využití moderních i
tradičních technik /high technologies and low technologies/
4. nastavení pilotního produkčního modelu 4x4 CF, který bude založený
• na diverzitě – širokém spektru kooperujících realizátorů/uživatelů umělců, kulturních operátorů, občanských aktivit
• na samoorganizaci a horizontálním uspořádání
• na vícezdrojovém financování
• na dynamickém mechanismu „výběru”partnerů
Dílčí cíle pro 4x4 CF:
1. rozšířit stávající nabídku kulturních služeb ve městě
2. sloužit jako zázemí i místo prezentace umělců nezávislé plzeňské scény
i plzeňského regionu
3. stát se místem prezentace renomovaných českých i zahraničních
umělců
4. být místem uměleckých rezidencí, tvůrčích dílen a kursů
5. vytvořit doplňkový program volnočasových kreativních ateliérů, kursů
a studií, otevřený nejširšímu diváckému okruhu
6. profesionalizovat plzeňské NNO, které se podílejí na projektu,
nabídkou profesního vzdělávání pro aktéry i organizace, uměleckým
koučingem a systémovou podporou
7. podpořit sociální integraci města a regionu posilováním vztahu
obyvatel ke kulturnímu dědictví a jejich participaci na kulturních
aktivitách
Cultural factory SVĚTOVAR
2. Kontext projektu
9
Cultural factory SVĚTOVAR
10
2.1 Mezinárodní kontext
3 Případové studie horizontálně vedených projektů či organizací a
kreativních inkubátorů
Na základě zkoumání procesu, kterým vznikla centra podobná projektu
Světovaru, je zřejmé, že se vynořuje nový typ kulturní organizace pro
21. století. Nikoliv náhodně tento typ organizací vzniká právě při osídlování
původně průmyslových objektů koloniemi umělců, uměleckých žánrů
a malých kreativních průmyslů. Je zřejmé, že jeden každý projekt je zcela
unikátní kombinací místního potenciálu, energií a žánrů, potřeb místní
komunity a schopnosti klíčových aktérů najít na míru situace ušité řešení.
Přesto lze některé rysy zobecnit:
-
-
-
-
Všechny projekty jsou na průsečíku spolupráce mezi veřejnou
správou, podnikatelským sektorem (malé kreativní průmysly nebo
sponzoring) a neziskovými uměleckými a komunitními
organizacemi.
Projekty mohou být iniciovány shora (veřejnou správou nebo
podnikateli) či zdola (jedním subjektem či více subjekty). Tato
skutečnost však pro vznik projektu není nijak klíčová, neboť se vždy
jedná o proces hledání horizontální spolupráce, která vychází
z místně definovaných potřeb.
Vznik projektu i jeho realizace je stále otevřený proces, který je
usměrňován pravidly. Projekt nemůže vzniknout na základě předem
tvrdě nastavených pravidel, do nichž by se museli jednotliví aktéři
vtěsnat bez ohledu na to, zda jsou pro ně tato pravidla doopravdy
funkční.
Horizontálně budovaná kulturní instituce, která je tvořená více
subjekty, má už ze své podstaty tendenci působit jako kreativní
inkubátor.
Cultural factory SVĚTOVAR
2.1.1.
11
Případová studie
MASS MoCCA (Massachusetts Museum of
Contemporary Art), North Adams, USA2
Problémy s financováním přiměly Massachusetts Museum of Contemporary
Art hledat pro využití celkové plochy 12 akrového komplexu bývalých
továrních budov partnery mezi místními podnikateli a uměleckými
skupinami. Programové schéma centra zahrnuje tanec, divadlo, hudbu
a výtvarné umění.
Operační (provozní) náklady centra pokrývají z velké části pronájmy malým
provozovnám jako Night Shift Cafe– rockový a bluesový klub, který neplatí
nájem, ale přispívá částečně ze zisku do celkových provozních nákladů
budovy. Dalšími nájemci jsou např. Kleiser-Walczak Construction Company,
produkující počítačové efekty pro filmový průmysl. Svou výzkumnou
laboratoř si v centru otevřela také malá společnost s názvem 501C3 se
sídlem v New Yorku, která produkuje CD slavných alternativních
hudebníků. Předběžný odhad nákladů před otevřením centra počítal
s příspěvkem od těchto malých firem ve výši 200-250 000 dolarů
z desetinásobně vyššího operačního rozpočtu budovy. Centrum kalkulovalo
se 130 000 návštěvníky ročně s celkovým příjmem 1,3 milionu dolarů.
Další potřebná procenta měla být vyskládána z klubového členství,
fundraisingu a pronájmů volných prostor3.
2
3
http://www.massmoca.org/
Data o vybavení a prostorách viz: http://www.massmoca.org/facts.php
Cultural factory SVĚTOVAR
12
Následná dramaturgie centra poskytla ad hoc velký prostor divadelním,
hudebním a tanečním představením, a zejména festivalům těchto žánrů.
Vývoj celého konceptu byl evoluční a podmíněn zcela praktickými
okolnostmi – jak kvalitně zaplnit celý objekt a zaplatit provozní náklady.
Situaci také ovlivnila skutečnost, že úřadující ředitel MASS MoCCA měl
vzdělání v Master of Bussiness Administration. V zásadě byl celý projekt
iniciován muzeem současného umění, které získalo budovu ohromné
velikosti, kterou nemohlo celou využít, a jeho strategií bylo být živým
centrem – ne statickým výstavním prostorem. Posláním MASS MoCCA se
stalo překračovat obvyklé bariéry – mezi uměleckými a vědeckými
disciplinami, mezi uměním a publikem, mezi kulturou a podnikáním
a nakonec mezi sebou samým a ostatními nezávislými kulturními centry.
Záměrem jeho tvůrců se stalo vytvořit spolupracující, interdisciplinární
a interaktivní organizaci.
V případě MASS MoCCA se podařilo spojit muzeum umění světové třídy
s centrem produkujícím živé umělecké žánry, a to s personálem čítajícím
8 osob. Většina produkce leží na partnerských smlouvách (hlavním
partnerem je např. Jacob‘s Pillow Dance Festival s pětiletým smluvním
vztahem). Zvláštností je zde to, že jeho pořadatel nesídlí v North Adams.
Ve městě Becket, kde působí, má k dispozici mnohem menší a hůře
Cultural factory SVĚTOVAR
13
vybavené prostory pro zkoušky a produkci. MASS MoCCA tímto kontraktem
získala kvalitní program a umělecké soubory lepší podmínky pro práci.
Další podobné smlouvy existují s Japanese-American Culture&Community
Center Los Angeles, které zprostředkovává japonsko-americké kulturní
vztahy, a s Clark Art Institute, který poskytuje magisterský program
v dějinách umění a ročně sponzoruje jednu nebo dvě výstavy, jejichž
kurátory jsou jeho studenti.
Ať už se jedná o tyto organizace nebo výše zmíněné malé kreativní
průmysly, principem je, že každý účastník projektu participuje ve
skutečnosti na úspěchu celku. Příkladem je kolaborativní projekt mezi
neziskovým festivalem Jacob‘s Pillow a ziskovou firmou Klediser-Walczak,
jež uspořádaly dohromady sérii diskuzí na téma syntézy mezi tancem
a elektronickými médii.
Dalším principem MASS MoCCA je to, že zde umění není pouze
vystavováno a předváděno, ale že zde také vzniká. Namísto klasických
rezidencí však nabízí velké otevřené dílny pro určitá média nebo techniky
(dřevo, kov, tisk, elektronika), stejně jako zkušebny. Záměrem je, aby
vzniklo dílo, které bude tak či onak zařazeno do programu MASS MoCCA.
Pracovní prostory jsou navrženy tak, aby podporovaly spolupráci – např.
mezi sochaři a divadelníky. Celý objekt je také vybaven nejlepší dostupnou
technologií.
Současných názvů pro MASS MoCCA je mnoho: „multidisciplinární centrum
pro výtvarné umění, performing a média“, „unikátní konsorcium“, „přední
platforma pro vytváření, předvádění a distribuci toho nejlepšího umění
současnosti“ nebo „tvořivé prostředí nového typu s flexibilními kapacitami
pro práci 21. století“. O MASS MoCCA je možno rovněž přemýšlet jako
o ideálním městě, v němž je možno navštívit různé kulturní čtvrti.
Publikum má v MASS MoCCA možnost se účastnit tvořivého procesu
návštěvou dílen, rozhovory s umělci a možnost navštívit zkoušky.
Interaktivní vzdělávací proces je otevřený návštěvníkům libovolného věku
a vzdělání (např. děti mohou navštívit centrum s helmou do virtuální reality
Cultural factory SVĚTOVAR
14
na hlavě). Mezi institucí a jejím publikem se jedná o partnerský vztah.
V souvislosti s MASS MoCCA se hovoří o zrození kulturní instituce 21.
století. V tomto smyslu se jedná o skutečnou laboratoř nových strategií pro
její přežití a rozvoj kultury ve vynořující se mediální a informační
společnosti. Její budoucnost, která se zde rozvíjí, leží v promíchání
happeningů, performancí, instalací, procesu umělecké tvorby,
elektronického a digitálního umění – ve vzniku jakéhosi hybridu jdoucího
napříč žánry, který je pohostinný ke všem uměleckým směrům.
Cultural factory SVĚTOVAR
2.1.2.
15
WUK / Wienna
WUK cultural center
WUK je prostor o 12000m2, zaměřený na kulturu, workshopy a sociální
setkávání, nacházející se v jednom z největších kulturních center v Evropě.
Slouží k setkávání umělců, prezentaci jejich prací, ale i jako místo s
potenciálem politické angažovanosti. WUK nabízí kulturní prostor, kde
mohou lidé diskutovat, přemýšlet, ale i zkoumat. Bývalá továrna na
lokomotivy dnes slouží čtyřem hlavním bodům programové struktury
organizace: prostor pro performance a představení, divadlo pro děti,
vzdělávací a poradenské projekty a zázemí pro 130 nezávislých kulturních
skupin a iniciativ. WUK poskytuje místo, ale i organizační podporu pro ty,
kteří pracují na poli umění či se o uměleckou činnost zajímají, nezávislé
politiky či sociální práce. WUK nabízí různé možnosti, jak se zapojit. Jednak
nabízí prostor pro konání akce, ale také organizační podporu pro umělecké,
sociální či politické projekty. Aktivní účast, self-management a princip
demokracie tvoří základní filozofii WUK.
Organizace
WUK Cultural Productions
Produkce WUK se skládá ze čtyř programových oblastí: WUK Theatre, WUK
Culture for Kids, WUK Music a WUK Kunsthalle Exnergasse.
WUK Education and Counselling
Od roku 1982 WUK Education and Counsellingusiluje o inovaci trhu práce
pomocí politických a vzdělávacích projektů pro znevýhodněnou mládež. Ve
vzdělávacích a poradenských zařízeních– v již šesti místech ve Vídni
– nachází každoročně cca 2000 žen a mužů mezi 14 a 25 lety podporu pro
jejich vstup na trh práce. Bohatý programpomoci nalézt profesní orientaci,
který zahrnuje poradenství, je k dispozici pro znevýhodněné mladé lidi.
Cultural factory SVĚTOVAR
16
Způsob řízení pomocí autonomních sektorů
Osobní-Management
V terminologii WUKu jsou slova, „autonomie” a „self-management“ úzce
provázána se všemi strukturami WUK, ale i s aktivitami mimo asociaci. Asi
130 „domácích” skupin, iniciativ a jednotlivců pracuje v sedmi autonomních
sektorech: Sociálně-politická iniciativa, Děti a mládež, Interkulturní
iniciativy, Tanec a divadlo, Workshopy, Výtvarné umění a Hudba. Mají
společnou základní demokratickou rozhodovací strukturu. Vnitřní záležitosti
řídí prostřednictvím měsíčních plenárních zasedání.
Schůzky jednotlivých sektorů
Sektorové schůze jsou základem self-managementu. Zástupci skupin
a iniciativ se v jednotlivých odvětvích jednou měsíčně setkávají na poradě.
Zde se rozhoduje o přijetí či vyloučení ze skupin, řeší se rozdělení úkolů
a prostor a jedná se o společných akcích. Schůze ovlivňuje předpisy
a pravidla v jednotlivých sektorech a slouží jako diskusní fórum pro otázky
a témata související s celkovým provozem organizace a jednotlivých
sektorů. Za příjímání nových členů do sektorů jsou zodpovědné dvě
kontaktní osoby. Pokud někdo shání prostor, chce představit projekt
a navázat spolupráci nebo realizovat nějaký specifický plán, musí se
prezentovat přímo na sektorové schůzce.
WUK Fórum
WUK Fórum je koordinační, diskusní a poradní výbor pro všech sedm
odvětví a členy představenstva WUK.
Zabývá se otázkami, které se týkají celého domu, a vypracovávají
doporučení k vedení a pro individuální sektory.
WUK Fórum se skládá ze dvou zástupců z každého sektoru, členů
představenstva, výkonného vedení a zástupců z interního časopisu WUK
Info-Intern. Hosté jsou vítáni v diskusích o otázkách a projektech týkajících
se celé organizace.
Cultural factory SVĚTOVAR
2.1.3.
17
Případová studie
Arts Factory, Trerhondda Chapel Rhonda Valley,
South Wales, Anglie4
Tato stavba byla určena k demolici, i když se jednalo o industriální kulturní
památku. Díky osmnáctiměsíční kampani, která upoutala pozornost médií,
bylo na základě 5 000 podpisů obyvatel získáno povolení k rekonstrukci.
Pro účely obnovy památky jako komunitního centra, které v prvé řadě
zohledňuje zájmy místních usedlíků, vznikl tým správní rady a ředitelů
projektu z řad dobrovolníků zainteresovaných na projektu. Z 500 000 liber
získaných na její revitalizaci byla také určitá část odpracována ve formě
dobrovolné práce.
Vzniklé komunitní centrum hostí grafické studio, zahradnické centrum,
řezbářskou dílnu, umělecko-environmentální studio (grafický design,
vytváření webových stránek), organizace s podpůrnými programy
v nezaměstnanosti, studio pro box a kino. Má 800 členů s poplatkem 1 libry
ročně, odehrává se zde na 30 různých aktivit a jeho služebdenně využívá
cca 350 místních lidí. Přípravný tým pracoval velmi demokraticky a byl
schopen dát dohromady všechny skupiny v komunitě a vytvořit jednotný
rámec pro všechna zmíněná úsilí.
V roce 2003 bylo centrum uvedeno v programu BBC jako příklad dobré
rekonstrukce historické budovy pro současné využití. Je uváděno jako
příklad toho, jak se mohou společenské, ekonomické a environmentální
faktory vzájemně podporovat ve vytváření udržitelných komunit. Centrum
bylo otevřeno v roce 1990 a slouží jako příklad dobré praxe v přinášení
inovativních projektů do marginalizované oblasti bojující s důsledky
deindustrializace. Jeho ambicí je stát se sociální firmou nezávislou na
grantech.
4
http://www.artsfactory.co.uk/
Cultural factory SVĚTOVAR
18
2.2 Domácí kontext
Trend budovat víceúčelové kulturní prostory pronikl do ČR začátkem
devadesátých let. Prvním počinem tohoto druhu bylo Divadlo ARCHA, které
vzniklo generální rekonstrukcí původního Divadla E.F.Buriana v Praze.
Převratná koncepce sálu nebyla /přes mnohá diskutabilní technická řešení,
která s sebou experimenty tohoto druhu vždy přináší/ do dnešní doby
prakticky překonána. Ze stejné architektonické dílny vznikly ještě dva
další, koncepčně podobné prostory – Bazilika v Českých Budějovicích
/otevřena 2005/ a UFFO v Trutnově /otevřeno 2010/.
Jiným příkladem moderního prostoru je Divadlo Ponec, které však slouží
především tanci a svoji multifunkčnost manifestuje nejrůznějšími
inscenačními postupy moderního tance a nonverbálního divadla.
Mimoto vzniklo v ČR během posledních dvaceti let několik investičních
projektů kulturních center v rozmanitých variantách programových,
produkčních a provozních mechanismů – Divadlo 29 /Pardubice/, LaFabrika
/Praha/, Sladovna /Písek/. Další příklady moderních kulturních prostorů
umožňujících variabilitu jsou uvedeny v příloze č. 3.
Lze konstatovat, že i ČR kopíruje mezinárodní vývoj, v němž sílí tendence
k budování multifunkčních kulturních prostorů a k novým formám
organizačních modelů. Z toho lze usoudit, kudy se bude ubírat i u nás vývoj
moderní kulturní infrastruktury.
Důvody pro to jsou jednoznačné. Jednodruhové prostory a jejich
provozující organizace jsou nákladné, poptávka po moderních kulturních
službách roste a stávající kulturní instituce ji nestačí pokrývat.To vytváří
tlak na změnu.
Tato změna s sebou nese i poptávku po novém modelu organizačním.
Možným řešením se podle zahraničních zkušeností ukazuje být
samoorganizovaná, nehierarchická, horizontální síť, založená na
participaci více autonomních subjektů – nestátních neziskových
organizací, občanských aktivit, umělců apod.
Pro způsob provozu kulturního centra typu 4x4 CF zatím v ČR nebyl
vytvořen precedent. Některé prvky tohoto modelu se však již dílčím
způsobem v systémech níže uvedených českých organizací objevují,
a proto jsou zde uvedeny (Divadlo Alfred ve dvoře /Praha/, Divadlo Ponec
/Praha/, MeetFactory/Praha/).
Na základě provedených rešerší je zřejmé, že existuje dostatek zkušeností
s revitalizací pivovarů na kulturní centra a že existují multifunkční centra,
která dílčími způsoby praktikují produkční mechanismy založené na
kooperaci partnerů. 4x4 CFje příležitost spojit všechny tyto dílčí precedenty
v jeden funkční celek.
Cultural factory SVĚTOVAR
19
2.2.1.Alfréd ve dvoře
Alfred ve dvoře, scéna pro nové divadlo, uvádí progresivní uměleckou
tvorbu a unikátní autorské projekty. Prezentuje současné trendy z oblasti
živého umění s akcentem na pohybové, vizuální a experimentální divadlo.
Alfred ve dvoře funguje jako produkční dům a poskytuje prostor umělcům,
kteří svou tvorbou přesahují jednotlivé umělecké disciplíny a pracují
projektovým způsobem. Koncepčně podporuje vznik autorských prací,
odvážné experimenty, podílí se na realizaci prvotin, zajišťuje prostory na
zkoušení, pečuje o produkci a administrativní část koprodukčních projektů.
Provozovatelem Divadla Alfréd ve dvoře je občanské sdružení Motus. Jeho
cílem je vytvářet produkční zázemí pro rozvoj kreativity, aktivně usilovat o
zlepšování podmínek pro práci začínajících umělců, podporovat neobvyklé
tvůrčí počiny a přibližovat nové umělecké trendy širší veřejnosti a divákům.
Motus vznikl v roce 2001, aby zcela unikátní dramaturgií naplnil obnovený
provoz divadla Alfred ve dvoře. Divadlo záměrně nezaložilo umělecký
soubor a funguje jako stagiona. Poskytuje prostor pro tvorbu umělců a
skupin na jednotlivých nových autorských projektech.
Od zahájení Činnosti v roce 2001 do konce roku 2004 se Motus etabloval
jako vysoce profesionální produkční tým, navázal spolupráci s mnoha
domácími i zahraničními profesionálními umělci, s absolventy uměleckých
škol a začínajícími umělci. Podílel se na realizaci 104 nových autorských
projektů a premiér.
Motus inicioval také vznik Nové sítě – distribuční sítě pro cirkulaci
nezávislých divadelních projektů po ČR.
Cultural factory SVĚTOVAR
2.2.2.
20
Divadlo Ponec
Divadlo Ponec provozuje občanské sdružení Tanec Praha za finanční
podpory hlavního města Prahy, Ministerstva kultury ČR a Městské části
Praha 3.
Ponec je otevřeným prostorem pro nezávislou uměleckou tvorbu
zaměřenou prioritně na současný tanec a pohybové divadlo. Flexibilně
reaguje na nové trendy v oblasti živého umění s prioritním zaměřením
právě na soudobý tanec a veškeré žánry s ním související.
Má za cíl poskytovat vybraným umělcům maximálně kvalitní zázemí pro
realizaci jejich projektů. Při stavbě dramaturgie vychází divadlo z několika
aspektů. Na jedné straně je důležitým partnerem pro velkou část domácích
tvůrců, kterým poskytuje možnost seberealizace při prezentaci vlastních
projektů. Supluje do jisté míry malé (respektive žádné) institucionální
zázemí tvůrčích skupin současného tance a snaží se choreografům nahradit
chybějící profesionální zázemí, které je tak důležité pro kvalitní práci
v kterémkoliv oboru. Z těchto choreografů a tanečníků se rekrutuje
otevřená skupina, jejíž jednotliví na sobě nezávislí umělci s Poncem
intenzivně spolupracují a v divadle působí v rámci jeho profilové
dramaturgie. Na druhé straně se intenzivně stará o navazování spolupráce
se zahraničními umělci a institucemi, iniciuje vznik koprodukcí, rezidencí
zahraničních umělců a stipendijních pobytů českých umělců za hranicemi
ČR.
Otevřením divadla Ponec začal fungovat na naší divadelní mapě obsahově
zcela nový druh prostoru. Jeho dramaturgie i provoz soustavně věnuje
pozornost soudobému tanci a tanečnímu divadlu a podporuje všechny
inspirativní přesahy k jiným žánrům, alternativám a scénickým
technologiím, jež současné umění generuje.
V Ponci najdete umělce létající, padající, visící, umělkyně na hlavách, na
zádech, na rukách, na špičkách, to všechno v piškotech i naboso a hlavně
v neustálém pohybu, který často připomíná tanec.
Ponec je koncipován jako prostor s vlastnostmi tanečního sálu, a poskytuje
tudíž zázemí pro tvorbu nových inscenací a čas i prostor k přípravě
jednotlivých vystoupení. Jeho program počítá se vzdělávacími projekty,
workshopy, je i místem odborných seminářů, konferencí a diskusí. Tedy
zázemím umělců i odborníků a zřetelnou diváckou adresou zároveň.
V neposlední řadě poskytuje Ponec také prostor pro hostující soubory a je
místem, kde se natáčí oblíbený pořad Jana Krause.
Cultural factory SVĚTOVAR
21
Meetfactory, o. p. s.
Meetfactory, o. p. s. byla r. 2001 založena Davidem Černým, s posláním
zapojit Prahu do mezinárodní spolupráce na současné umělecké scéně
v Evropě a ve světě. MeetFactory, o. p. s. vytváří v Praze novou platformu
uměleckého provozu, která nabízí přímý kontakt s umělci všech oborů
a otevírá možnost k navázání spolupráce s představiteli mezinárodních
kulturních institucí. Chce zacelit nedostatek v oblasti nejsoučasnějšího
umění. Praha, která vždy byla vibrujícím centrem evropské kultury, je
obohacena novými myšlenkovými hodnotami a zároveň vysílá poselství o
svém uměleckém a kulturním potenciálu. MeetFactory, o. p. s. iniciuje
kulturní dialog, který je podle ní od naší země očekáván.
Účelem společnosti je podpora a rozvoj současného umění a kultury vůbec
s důrazem na umění výtvarné a jeho zpřístupnění veřejnosti. Poskytované
obecně prospěšné služby musí vždy sledovat tento účel.
Podstatou projektu a jeho originality je mezioborový kompakt
dramaturgických řad se zázemím mezinárodního rezidenčního programu.
V MeetFactory se těsně setkává výtvarné umění, divadlo, film, hudba
a edukativní programy. Programová náplň se soustřeďuje na umělce,
kterým nabízí podporu, zázemí a prezentaci výsledků jejich tvorby. Celková
koncepce je iniciována a schvalována správní radou MeetFactory (David
Černý předseda /sochař/, David Koller /hudebník/, Alice Nellis /filmová
a divadelní režisérka/). Auditorium veřejných produkcí tvoří převážně studenti a mladí lidé s kulturními zájmy, a to nejen z Prahy a nejen z ČR.
Těm je také podřízena strategie žádného či minimálního vstupného.
MeetFactory je financována výnosy z vlastní činnosti, grantem hl. m.
Prahy, dotací MK ČR, partnerskými zahraničními kulturními institucemi,
veřejnou sbírkou a sponzorskými dary. V neposlední řadě se MeetFactory
úspěšně rozvíjí i díky neutuchající motivaci týmu k novátorství a usilovné
práci.
Industriální budova MeetFactory stojí v sevření dálnice a osmikolejiště na
jižní hranici Smíchova:
Vybavení a zařízení prostor je přísně účelové, ambiente vytvářejí rezidující
umělci a hosté, výsledná atmosféra je svěží a inspirující. Více
viz www.meetfactory.cz.
Cultural factory SVĚTOVAR
3. Plzeňský kontext projektu
Podmínkou zadavatele studie bylo iniciovat oslovení plzeňských NNO,
provést průzkum jejich zájmu o projekt, zmapovat případné realizátory
a partnery projektu.
22
Cultural factory SVĚTOVAR
23
V Plzeňském kraji je registrováno dle právní formy 3482 sdružení, 2255
organizačních jednotek sdružení, 167 církevních organizací, 64 obecně
prospěšných společností a 47 nadací (příp. nadačních fondů). Samostatná
analýza plzeňských neziskových subjektů není k dispozici.
3.1.
Mapování situace
a potřeb plzeňských NNO
V rámci mapování situace a potřeb plzeňských NNO se uskutečnila
tři setkání ve dnech 15.9, 11.10. a 26.10.2010.
První schůzka měla úvodní a informativní charakter, kde byly zájemcům
poskytnuty základní informace. Zájemci byli požádáni o odpověď na tři
orientační otázky mapující jejich konkrétní situaci.
Cílem 1. setkání bylo:
•
•
•
•
představení záměru připravované studie, jejímž cílem je
pojmenovat možnosti projektu 4x4 CF a otevřít organizační prostor
pro spolupráci nejširšímu poli zájemců;
představení podkladů k dispozičnímu řešení prostoru/koncept 4
samostatných, ale i spojitelných prostorů/;
zahájení procesu nalezenítakové formy provozovatele, která
umožňuje vytvoření platformy pro nejširší zapojení veřejnosti;
představení možností vstupu do procesu spolupráce na projektu 4x4
CF ve čtyřech úrovních: „jsem tu doma“, „spolupracuji“,
„pronajímám si“ a „začínám“.
Cultural factory SVĚTOVAR
24
Druhá schůzka již pracovala se získanými podklady od NNO a poskytla
účastníkům detailnější informace a odpovědi na jejich otázky. Zájemci
o další spolupráci byli požádáni o vyplnění podrobné tabulky, která
umožňuje získat konkrétní odpovědi na jejich představu o rozsahu
a způsobu zapojení do projektu.
Cílem 2. setkání bylo:
•
•
•
•
•
předání informací o záměru připravované studie nově příchozím;
shrnutí závěrů získaných z odpovědí, které došly písemnou formou;
představení modelu provozovatele jako sdružení právnických osob
/včetně zodpovědností a pravidel/;
rozbor prostorových kapacit projektu – prezentačních prostorů 4x4
a rezidenčního domu a model využitelnosti;
mapování stanovisek zúčastněných, ze kterého vzešly důležité body
pro příští setkání:
o potřeba představy rozpočtu/ kolik bude prostor ve Světovaru
stát?;
o potřeba uzamykatelného zázemí;
o potřeba skladovacích prostor;
o potřeba jasného pojmenování, pro jaké činnosti a pro koho
jsou prostory 4x4 CF určeny, zda pro umělecké aktivity nebo
pro kulturní aktivity.
Další dotazy a tabulka byly účastníkům zaslány elektronicky.
Třetí setkání poskytlo největší prostor představám a dotazům zúčastněných
NNO a vyplynulo z něj jednoznačné deklarování zájmu a vůle k převzetí
určité iniciativy vůči budoucímu procesu.
Cílem třetího setkání bylo:
•
•
•
•
pokračování diskuse o potřebách a nabídce NNO, které měly
možnost si na základě již získaných informací z předchozích setkání
promyslet svoje potřeby a zároveň svoji nabídku do projektu,
včetně přidané hodnoty;
představení upřesněného návrhu způsobu zapojení do projektu
v kategoriích: „jsem ve Světovaru doma“, „spolupracuji“,
„pronajímám si“, „začínám“;
představení návrhu transparentního způsobu výběru budoucích
uživatelů;
představení půdorysůvyužitelných prostorů v rezidenčním domě.
Účastníci setkání /viz prezenční listina/ projevili silnou vůli k pokračování
pracovních setkání. Na dočasné platformě Centra neziskových organizací
Plzně vytvořili pracovní skupinu, jejíž kroky budou směřovat k založení
nového občanského sdružení /a na základě inspirace z kláštera Kladruby/
budoucích uživatelů 4x4 CF.
Cultural factory SVĚTOVAR
3.1.
25
Výsledky bleskového průzkumu
Z provedeného bleskového průzkumu orientačně vyplývá, že potenciální
realizátoři/uživatelé projektu mohou do areálu přivést např. nejširší
veřejnost, rodiny s dětmi, účastníky klubových aktivit, účastníky dílen
aktivní řemeslné tvorby, zájemce o vzdělávací kursy.
Mezi akcemi, pro které by se mohlo 4x4 CF stát platformou, se objevují
mezinárodní a národní festivaly taneční tvorby a pohybového divadla,
včetně doplňkových seminářů, praktických dílen a teoretických konferencí,
dále volnočasové vzdělávací aktivity pro rodiny s dětmi, hudební akce
zaměřené na žánry pro mladé publikum, aktivní uměleckou tvorbu,
výstavní projekty, koncerty vážné hudby.
K rozsahu využití 4x4 CF bylo uváděno například využití nonstop, v rozsahu
4 x ročně po dobu jednoho měsíce v kontinuálním časovém bloku /pro
festivaly a rezidence/, celodenní provoz v běžném pracovním týdnu
/mateřské centrum a řemeslné dílny/, večerní kursy, klubové využití od
18.00 – 06.00 hod.
V kategorii přidané hodnoty, kterou s sebou jednotlivé soubory mohou
přivést do 4x4 CF, se objevovalo především: již zavedený okruh publika,
databáze domácích i zahraničních kontaktů a know how, možnost hlídání
dětí návštěvníků centra, možnost spolupráce při tvorbě uměleckých děl,
výroba upomínkových předmětů pro návštěvníky, pomoc s údržbou centra
technického charakteru.
Pracovních setkání se opakovaně zúčastnila skupina 25–45 osob.
O spolupráci na projektu projevilo zájem na 34 NNO.
Výstupem tří pracovních setkání je vznik samostatné aktivity subjektů,
které se pracovních schůzek zúčastňovaly.
Výsledkem je také deklarace budoucích uživatelů 4x4 CF Světovar, která již
vzniká organicky na základě společného zájmu aktérů. Vznikla pracovní
skupina, jejímž cílem je:
• založit nové občanské sdružení budoucích uživatelů 4x4 CF,
• dohodnout s vlastníkem areálu bezprostřední užívání prostorů
budoucího 4x4 CF.
Lze předpokládat, že skutečný potenciál neziskového a občanského sektoru
se projeví až v průběhu dalšího postupu příprav projektu 4x4 CF. S touto
situací je v projektu počítáno v rámci metodologie tvorby organizační
struktury.
Cultural factory SVĚTOVAR
3.2.
26
Účastníci procesu
tabulka / prezenční listiny
Velická
Plucnarová/Elis
Ladislav Krajdl
Markéta Formanová
Ivo Hucl
Hana Kajerová
Zdeněk Eberle
Přemysl Breník
Karel Řeřábek
Frank Zauflik
Tomáš Raboch
Yambi Mwesigwová
Yvona
Kreuzmannová
Vilém Dubnička
Marcela Mašínová
David Jirka
Radomír Škiloud
Jan Vyškovský
Petr Choura
Antonín Macháček
Petr Šolc
Leoš Kubový
Václav Šváb
Jiří Dostál
Šárka Pavelková
Robert Hořínek
Martina Voráčková
Eva Kraftová
Soňa Rychlíková
Eva Suttnarová
Markéta Zikánová
Eva Korbelová
Jan Vlček
Josef Michalíček
Martin Průša
Filip Jandovský
MC Slovany
Arting
Asociace NNO
Západočeské muzeum
Bezejmenná čajovna
Ambra interier
Evangelická církev
metodistická, Plzeň
Lochotín
Škoda electric
ACET , sdružení 3PÉ
Centre for Leadership
Excellens
Plzeňský Prazdroj
Cultura africa, o.s.
[email protected]
Tanec Praha, o.s.
Divadelní léto
Divadelní léto
PaNaMo, o.s.
Evangelická církev
metodistická
Manumade, s.r.o.
Divadlo Pod Lampou
Plzeňská energetika, a.s.
zvuk – zkušebny
ANNOPK
Plzeňský fotoklub
Plzeňský fotoklub
Farma v jeskyni
učitel, výtvarník
Animánie
Canticorum
Animánie
Peramost
Ponto
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Občanská poradna Plzeň
Pilsen Ragga
Sdružení křesťanů
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Cultural factory SVĚTOVAR
Mirka Homolková
Jiří Misař
Karolína Jägerová
Zdeněk Fiala
Kateřina Midnerová
Martin Kapitán
Jakub Zindulka
Roman Černík
Jan Vaník
Sdružení křesťanů
Estela de fuego žonglérská skupina
Fotoklub Plzeň
Cultura Africa
Ponton
Plzeňská neprofesionální
scéna, o.s.
Johan, o.s.
Galerie Železný drak
27
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Cultural factory SVĚTOVAR
Prezenční listina 15.9.2010 Světovar
28
Cultural factory SVĚTOVAR
29
Prezenční listina 11.10. 2010 Měšťanská beseda
Cultural factory SVĚTOVAR
Prezenční listina 26.10. 2010 Měšťanská beseda
30
Cultural factory SVĚTOVAR
4. Projekt 4x4 Cultural Factory Světovar
31
Cultural factory SVĚTOVAR
32
Obsahem projektu 4x4 CF Světovar je revitalizace části industriálního
areálu bývalého pivovaru Světovar na moderní multifunkční prostor.
Výsledkem projektu bude vznik nové kulturní organizace pro 21. století,
založené na diverzitě, horizontálním uspořádání a vícezdrojovém
financování. 4x4 CF bude poskytovat moderní kulturní služby s přidanou
hodnotou prostřednictvím nejširšího spektra umělců, NNO a dalších
kulturních, komunitních a vzdělávacích občanských aktivit. Projekt vychází
vstříc potřebám cílových skupin široké plzeňské veřejnosti, od nejmenších
dětí po seniory.
Projekt 4x4 CF řeší chybějící prostorovou kapacitu pro kulturní a komunitní
aktivity plzeňských neziskových organizací a umělců, jimž schází zejména
větší prostory pro kulturní produkce, zázemí pro zkoušení a tvorbu,
skladovací prostory.
Architektonické řešení bude podřízeno potřebám jednotlivých uměleckých
žánrů /divadlo, tanec, hudba, výtvarné umění, multidisciplinární projekty/
a požadavkům na rekonstrukci památkově chráněných industriálních
objektů, které jsou v souladu s evropským trendem revitalizace pivovarů
na kulturní centra. Technologické řešení objektů bude umožňovat
nízkonákladový provoz s využitím nejmodernějších i tradičních technik.
Díky projektu vznikne otevřený produkční, provozní a organizační
mechanismus, který umožní, aby se síť autonomních kulturních
a komunitních subjektů profesionalizovala způsobem, který naplní cíle
projektu EHMK Plzeň 2015 a Programu rozvoje kultury města Plzně 2009–
2019. Projekt 4x4 CF tvoří jeden z nejvýznamnějších bodů kandidatury
EHMK, díky němuž Plzeň získala titul.
Cultural factory SVĚTOVAR
33
4.1 Revitalizace kulturně historického
industriálního dědictví
Industriální památka – bývalý Český plzeňský pivovar akciové společnosti v
Plzni /Světovar/ z roku 1910 – je jednou z dominant města Plzně, která se
vztahuje k jeho průmyslové historii. V tomto smyslu se řadí do společného
fondu evropského průmyslového dědictví, pro nějž platí určité zásady, a to
zejména potřeba zachovat celou památku nebo její část jako
charakteristický symbol pivovarnického města a zpřístupnit budovu pro
obyvatele města a jeho návštěvníky. Více k tomuto tématu viz příloha č. 1
této studie.
4.2. Vznik multifunkční kulturní infrastruktury
4.2.1. Programové schéma – náplň 4x4 CF
Programové schéma 4x4 CF bude vycházet z proporčního zastoupení všech
uměleckých žánrů /divadlo,tanec, hudba, výtvarné umění,multidisciplinární
projekty/,uměleckého řemesla a doplňujících komunitních aktivit.
Projekt je koncipován tak, aby umožnil flexibilní využívání obou objektů
4x4 CF na základě aktuální poptávky NNO po prostorech k jejich tvorbě
a prezentaci. Skladba programu bude vycházet z jejich nabídky aktivit,
které zde budou provozovat. Celková dramaturgie bude určována
dramaturgickou radou 4x4 CF. Dramaturgie bude garantovat vyvážené
zastoupení jednotlivých žánrů a dosah projektu od lokální po mezinárodní
úroveň.
Programová struktura je níže uvedena pouze rámcově, konkrétně bude
nastavena na základě reálných nabídek NNO:
•
•
•
•
•
•
podpora živého umění /přímé tvorby/
o 30 % s veřejným výstupem /produkce pro veřejnost/
o 10 % rezidence
volnočasové tvůrčí aktivity, kursy 20 %
klubová a spolková činnost 5 %
vzdělávací aktivity 5 %
distribuované /dovezené programy z regionu, ČR, EU, aj./ 20 %
festivaly, jednorázové projekty, výjimečné akce, ostatní 10 %
Cultural factory SVĚTOVAR
34
4.2.2.Nabídka kulturních služeb a jejich funkce z hlediska
územního dosahu
Z hlediska lokální funkce bude 4x4 CF nabízet kulturní programy
a volnočasové aktivity pro komunitu městské čtvrti Slovany. Půjde
především o klubovou činnost pro děti, mládež, seniory, o nízkoprahový
klub pro prevenci sociálně patologických jevů a pro skupiny ohrožené
sociální exkluzí. Tato forma kulturně sociální služby bude přesahovat
hranice areálu prací v terénu. Své místo zde budou mít i programy
celoživotního vzdělávání, mateřské centrum, programy pro školky
a školy.
Městská funkce 4x4 CF bude naplněna vznikem prostorů pro prezentaci,
tvorbu a zázemí nezávislé plzeňské umělecké scény. 4 nezávislé prostory
umožní prezentovat kulturní programy a realizovat volnočasové aktivity pro
občany města, které dosud ve městě nejsou, chybí, nemají možnost
rozvojenebo pracují v nevyhovujících podmínkách a prostorech. 4x4 CF
vytvoří „co-working space“ pro produkční práci jednotlivých
realizátorů/uživatelů. Tento kulturní hub bude otevřené místo pro
spolupráci, disponující zázemím pro profesionální produkční činnost. Bude
pilotním modelem produkční laboratoře arts managementu. Prostor 4 sálů
vytvoří také unikátní prostor pro společenské i obchodní akce /setkání,
prezentace, plesy, konference, kongresy/.
Regionální funkce 4x4 CF spočívá v iniciaci regionální kulturní sítě pro
spolupráci umělců, organizací a kulturních operátorů v regionu. Umožní
prezentaci plzeňské scény v regionu a regionální scény v Plzni.
Samostatným projektem pro podporu regionální spolupráce bude realizace
mobilního kulturního centra – zastřešeného prostoru pro nejrůznější typy
produkcí, ve kterém bude možno prakticky kdekoliv realizovat profesionální
umělecká vystoupení. V prostoru 4x4 CF vznikne regionální kulturní
infopoint.
Národní funkce 4x4 CF umožní vytvořit prostor pro prezentaci soudobého
českého umění /všech žánrů/. Přispěje k jeho distribuci směrem k regionu i
k zahraničí. Umožní prezentaci špičkových zahraničních umělců na české
půdě. Vytvoří národní kulturní infopoint a rezidenční prostory pro české
umělce.
Evropská funkce 4x4 CF se realizuje vytvořením prostoru pro mezinárodní
mobilitu umělců a pro prezentaci evropské umělecké scény. Stane se
místem setkávání a propojování evropských kulturních sítí a vytvoří zázemí
pro realizaci projektů spojených s programem Evropské hlavní město
kultury Plzeň 2015.
Cultural factory SVĚTOVAR
4.2.3.
35
Typy kulturních produkcí a jejich prostorové nároky
• Koncerty /především pro hlavní sál č. 1/
Prostorové nároky
− nákladová rampa
− zázemí /backstage/
− pódium /zvýšené nebo variabilně umístitelné/ na praktikáblech
modul 2x1 m s variabilní výškou
− rozvody multipárových kabelů variantně v prostoru + přípojná místa
mixpultu
− komfortní zázemí pro účinkující /šatny se soc. zázemím/ - standard
10 osob
− komfortní zázemí pro diváky /občerstvení, sociální zázemí
dostatečná kapacita únikových východů/
Vybavení /viz příloha č. 1 technologické řešení prostoru/
− kvalitní ozvučení
− efektové osvětlení
− závěsné konstrukce „truss“
− zatmívací motorické rolety
− další efekty /mlha atd./
− „blackbox“
− el. zásuvky 360 W samostatně jištěné 2x 32 A nebo 2x 64 A
v dosahu scény /pro velké akce v sále č.1/
Personální nároky /pro jednu akci/, platí pro všechny varianty
− produkce /zástupce pořadatele, zodpovědná osoba/
− technický tým stálý /5 pracovníků/
− technický tým pomocný /5-10 osob dle náročnosti akce/
− pořadatelská služba 2-5 osob na akci
− služba v šatně
− pokladní /prodej vstupenek/
− požární hlídka
Divadelní představení /především pro sál č. 1, příp. č. 3
s menšími nároky/
Prostorové nároky
− prostorová akustika /povrchy stěn, nastavitelné akustické prvky/
− divácké elevační tribuny /variabilní s výškovým rozdílem 30 a 40 cm
pódium/
− prostor pódia „na nule“, nebo zvýšené pódium na praktikáblech
modul 2x1 m s variabilní výškou
− zázemí/backstage/
− nákladová rampa
− livepost /prostor pro zvukaře a osvětlovače/
− rozvody stmívaných světelných zásuvek/ včetně alternativního
připojení pultu
− komfortní zázemí pro účinkující /šatny se soc. zázemím/ standard
10 osob
− komfortní zázemí pro diváky /občerstvení, sociální zázemí/
•
Cultural factory SVĚTOVAR
36
Vybavení /viz příloha č. 1 technologické řešení prostoru/
− „blackbox“
− zatmívací motorické rolety
− jevištní osvětlení
− efektové osvětlení
− projekce
− ozvučení s koncovými zařízeními /minidisk, CD/
− závěsné konstrukce „truss“
− bodové tahy s možností variant zavěšení /min 4x, nosnost 1000kg/
− pojízdné dělící stěny prostoru sálu č. 1
− el. zásuvky 360 W samostatně jištěné 2x 32 A nebo 2x 64 A
v dosahu scény /pro velké akce v sále č.1/
Personální nároky /pro jednu akci/ viz výše
• Taneční představení
Prostorové nároky
− divácké elevační tribuny /variabilní s výškovým rozdílem 40 cm/
− pódium /prostor pódia „na nule“, odpružená podlaha pódia – viz
příloha č. 1/
− zázemí /backstage/
− nákladová rampa
− livepost/ prostor pro zvukaře a osvětlovače/
− rozvody stmívaných světelných zásuvek /včetně připojení mobilního
pultu/
− komfortní zázemí pro účinkující /šatny se soc. zázemím/ standard
10 osob
− „warming up“ prostor pro přípravu tanečníků
− komfortní zázemí pro diváky /občerstvení, sociální zázemí/
Vybavení /viz příloha č. 1/
− baletizol – speciální taneční povrch scény
− „blackbox“
− zatmívací motorické rolety
− jevištní osvětlení
− efektové osvětlení
− projekce
− ozvučení s koncovými zařízeními /minidisk, CD/
− závěsné konstrukce „truss“
− bodové tahy s možností variant zavěšení /min 4x, nosnost 1000kg/
− pojízdné dělící stěny prostoru sálu č.1
Personální nároky /pro jednu akci/ viz výše
Cultural factory SVĚTOVAR
•
37
Nová médiaz5 a výstavy
Prostorové nároky
− nákladová rampa
− zázemí /backstage/
− výstavní fundus – panely
− mobilní prvky – praktikábly
− komfortní zázemí pro diváky /občerstvení, sociální zázemí/
Vybavení /viz příloha č. 1 technologické řešení prostoru/
− výstavní osvětlení
− ozvučení
− jevištní osvětlení
− projektor
− závěsné konstrukce „truss“
− zatmívací motorické rolety
− síť podlahových zásuvek 220W
− el. zásuvky 360W samostatně jištěné 2x 32 A nebo 2x 64 A
v dosahu scény
− „blackbox“
Personální nároky /pro jednu akci/
− produkce /zástupce pořadatele, zodpovědná osoba/
− pro přípravu akce – technický tým stálý /5 pracovníků/
− technický tým pomocný /5-10 osob/
− pořadatelská služba 2-5 osob na akci
− kustodi pro dlouhodobou výstavu
− služba v šatně
− pokladní /prodej vstupenek/
− požární hlídka
•
Zkušebny /studia pro tanec, divadlo, hudbu/
Prostory, pracovně označované jako studia, budou mít jednotný charakter,
proto je nerozdělujeme podle žánrů.
5
Mezi nová média jsou zařazovány např.: počítačem manipulované fotografie,
prostorové interaktivní instalace, pohyblivé, zvukové a světelné objekty, později různé
zobrazovací technologie označované jako virtuální realita, přesněji pasivní či aktivní 3D
projekce navazující na stereoskopické snahy z počátku 20. století. V České republice tento
žánr vznikl z avantgardního filmu, divadelních a výtvarných experimentů.
Cultural factory SVĚTOVAR
38
Obecně budou všechny prostory společně potřebovat:
− kvalitní podlahy /dřevěné palubkové, parketové, doporučená je
průmyslová dřevěná podlaha „kantka“/;
− osvětlení /plošné i bodové, případně studiové s možností
jednoduché regulace/ max. 12 reflektorů PAR /300W/; − zavěšovací svislé i vodorovné prvky typu „truss” /pro technickou
přípravu prostoru,samotný „truss” nemusí být součástí vybavení; − zatemnění oken; − zázemí – uzamykatelné velkoobjemové vestavěné skříně, případně
část odděleného prostoru; −
sociální zázemí.
•
Další volnočasové aktivity /ateliéry, klubovny/
Prostory určené pro volnočasové aktivity budou stavebně připraveny stejně
jako prostory zkušeben a studií popsané výše. Dle požadavků jednotlivých
uživatelů/realizátorů/ a náplně jejich činnosti mohou být individuálně
upraveny na náklady uživatelů. Prostory budou prázdné, bez nábytku a
dalšího mobiliáře, který si zajistí uživatelé. Sociální zázemí budou pro
všechna studia umístěna v přístupových chodbách.
• Skladové zázemí:
Většina dotázaných zájemců má zájem o skladovací /uzamykatelné/
prostory, které lze řešit v prostoru jednotlivých studií. Větší sklady jsou
v poptávce dvou subjektů. V rámci rezidenčního domu bude pro sklad
určen prostor o objemu 200m3. Větší skladové plochy však v obou
objektech chybí. Ke zvážení se nabízí otázka využití prostor v dalších
objektech. Prostory mohou sloužit neupravené, v současném stavu. Do
budoucnosti s nimi lze počítat jako s prostorovou rezervou sloužící rozvoji
4x4 CF.
•
Workshopy, festivaly, letní škola (ArtCamp)
Jedná se o jednorázové akce, jejichž jednotlivé potřeby nemůžeme
předjímat. Jak vyplývá z přílohy č. 1. Technologické řešení stavby, jsou
čtyři sály 4x4 CF v objektu B4 navrženy tak, aby splnily nejnáročnější
prostorové i technologické požadavky. Rezidenční dům a jeho prostory
/nepronajaté stálým uživatelům/ mohou sloužit jako zázemí a ubytovací
kapacita pro nejrůznější letní umělecké školy a rezidence, festivaly a
workshopy.
•
Ubytování (krátkodobé, dlouhodobé)
Dispozice 3.NP rezidenčního domu umožňuje vznik 4 ubytovacích studií
/2 x pro 10 osob, 2xpro 8 osob, 2x pro 2 osoby/ s celkem 40 lůžky.
Cultural factory SVĚTOVAR
39
Ubytování je určeno výhradně pro umělce pracující v rezidenci, případně
pro účinkující umělce a hostující lektory.
•
Kavárna, restaurace
Nedílnou součástí prezentačních prostorů 4x4 CF v objektu B4 je kavárna
s celodenním provozem. O její provoz projevila zájem společnost
MOŽNOSTI TU JSOU, o. p. s., dceřiná společnost Diakonie ČCE se sídlem
v Plzni. Provozovat kavárnu formou chráněné dílny s propojením
na organizaci zaměstnávající občany se zdravotním postižením by mohlo
prospět domácí i mezinárodní prestiži projektu jako skutečně modernímu
a progresivnímu prostoru pro veřejnost. Restaurační provoz se
nepředpokládá v první fázi projektu.
•
Kulturní „hub“/ produkční zázemí
Záměrem je vybudovat vlastní kreativní laboratoř, prostor pro produkční
zázemí širokého spektra realizátorů/uživatelů a pro provozovatele 4x4 CF.
Kulturní „hub“ ve Světovaru vychází z modelu „co-working spaces“ nebo již
existující mezinárodní organizace The Hub. Bude také sloužit jako centrum
institucionální podpory, rozvoje kreativity a managementu v oblasti umění
a kultury pro celý region. Důležité bude rozložení a nastavení podmínek a
způsobů členství. Prostor bude otevřen i dalším kreativním profesím, které
v 4x4 CF přímo nesídlí.
Formou otevřené kanceláře, která je zařízená pro sdílení s ostatními, lze
realizovat své nápady, setkávat se i v klidu pracovat. Myšlenka „hubu“
sdružuje výhody plně vybavené kanceláře, internetové kavárny a
myšlenkového inkubátoru. Dále nabízí flexibilní klubové členství, možnost
využití zasedacích místností a lokalizaci sídla firmy.
Kulturní „hub“ bude tvořit ústřední otevřená kancelář s oddělenými
pracovními místy a dvě zasedací místnosti pro pořádání schůzek a diskusí.
Optimální je napojení na sál č. 4, který bude možno využít pro větší
prezentace, semináře a přednášky. Více v příloze č. 1. Prostor bude
vyžadovat technické vybavení /PC, datový projektor, bibliotéka, tiskárny,
kopírky, wifi, velkoplošná obrazovka/ a kancelářský nábytek.
Cultural factory SVĚTOVAR
4.2.4.
40
Stavebně technické řešení
Multifunkční kulturní prostor je moderní forma kulturní infrastruktury, kde
je možné prezentovat prakticky všechny žánry umění. Slučuje v sobě
funkce divadla, koncertního a tanečního sálu, galerie, projekčního sálu.
Jeho určující znaky jsou funkční, variabilní dispozice, chytré technologie
odpovídající požadavkům jednotlivých uměleckých oborů.
Stavebně technologické řešení vychází z výše uvedených popsaných funkcí.
Úkol vytvořit fungující multifunkční moderní kulturní centrum v sobě
zahrnuje množství podmínek a specifik, která jsou pro jednotlivé žánry
umění nezbytná. Hlavním cílem studie je navrhnout soubor obecných
podmínek, které jsou společné všem druhům uměleckého provozu
a následně definovat podmínky specifické pro každý žánr.
Dalším hlediskem při řešení tohoto úkolu je fakt, že záměr se realizuje v již
hotovém prostoru. Prostoru, který má nepochybně svůj genius loci, svá
omezení i možnosti. Základní podmínkou při architektonických zásazích je
maximální ohleduplnost a respekt k již danému prostoru.
Pouze soulad technické minulosti a kulturní budoucnosti prostoru může
vytvořit psychologicky příznivé klima, prostor, kde se návštěvníci budou
cítit dobře a kam se budou chtít vracet. Prostor nesmí být „znásilněn”.
Primárními kritérii jsou především funkční požadavky jednotlivých žánrů a
psychologie prostoru. Technicistní styl stavby je v souladu s technologiemi,
které je třeba do prostoru vnést.
Dispozice řešeného prostoru nabízí vznik čtyř nezávislých, ale
i propojitelných sálů. Tato variabilita jedůležitá pro produkční model
založený na širokém poli uživatelů. Soulad prostorových, provozních a
programových řešení je důležitou podmínkou úspěšné realizace.
Řešení čtyř nezávislých prostorů přináší znásobení provozní doby a
využitelnosti objektu. Dále zefektivnění provozu. Každý sál bude
samostatně měřitelný, topitelný, větratelný, osvětlený, ozvučený a
přístupný. To povede k zásadnímu snížení nákladů na energie. Uživatelé
převezmou zodpovědnost za spotřebu energií a topných médií. Čtyři
prostory umožní souběžné konání akcí, znásobí různorodost nabídky a
uspokojí vice zájemců v prostoru 4x4 CF pracovat
V navrženém dispozičním řešení prostorů 4x4 CF je zakódováno
propojení s navrhovanou organizační strukturou. Popis a vizuální
schémata dispozic a variant uspořádání jednotlivých prostorů je
natolik obsáhlý, že je umístěn v samostatné příloze č. 1 této studie.
Cultural factory SVĚTOVAR
41
4.2.5 Projekt 4x4 CF v kontextu celého areálu Světovar
Navržené vnitřní dispoziční řešení 4x4 CF /viz příloha č.1/ si neklade
ambice být komplexně řešenou prostorovou studií. Jedná se pouze o
prověření záměru uspořádat prostory objektu B4 do čtyř samostatných
sálů. Návrh zahrnuje souhrn nutných vztahových podmínek pro kulturní
provoz /jeviště, hlediště, backstage, varianty uspořádání, šatny, prostory
pro veřejnost, účinkující, techniku a personál, sociální zázemí/. Nastiňuje
také technologická řešení, prostorovou propojitelnost a vztahy k okolí.
4.2.5.1
4x4 CF a vnější vztahy
Vstupy do 4x4 CF
B4/prezentační prostory/4 sály
Hlavní vstup do prezentačních prostoru 4x4 CF je navržen ze severní strany
/případně ze severozápadního rohu/ objektu B4 v místech, kde vítězný
návrh architektonické soutěže na urbanistické řešení areálu Světovar
umisťuje novou dostavbu „INFOBOX“. Bude potřebné sladit záměry. Studie
4x4 CF zde navrhuje umístit kavárnu a kulturní infopoint.
B1/rezidenční dům/ ateliéry, studia, zkušebny
Hlavní vstup do rezidenčního domu je navržen přímo z Koterovské ulice.
Důvodem je předpokládané celodenní využití objektu pro nejširší veřejnost
/mateřské centrum, tvůrčí dílny pro děti, hudební zkušebny atd./. Vedlejší
vchod z prostranství mezi B1 a B4 bude důležitý pro provozní obslužnost
mezi B1 a B4. V B1 jsou navrhované sklady, zkušebny, zázemí. Bude nutné
zajistit možnost nakládání a vykládání kulis, kostýmů a techniky a jejich
transportu mezi objekty i mimo areál.
Obslužnost 4x4 CF
B4/prezentační prostory/4 sály
Jako optimální možnost se ukazuje obslužnost všech sálů z „okružní
rampy“ – zasklené nebo zastřešené, vycházející ze stávající dispozice
/doplněné po celém obvodu B4/. Další alternativní vchody do sálů č. 3 a č.
2 /+ obslužný technický bod/ jsou navrhovány z koridoru mezi 4x4 CF a
Muzeem designu. Vchod do sálu č. 4 a do produkčního zázemí „kulturní
hub“ jsou situovány z východní strany objektu B4.
Hlavní obslužný bod hlavního sálu č. 1 je navrhován z východní strany,
přilehlé ke Koterovské ulici. Ve vítězném návrhu je v tomto místě
navrhovaná venkovní pivnice. I v tomto bodě bude nutno vyřešit a sladit
záměry nového urbanistického řešení a funkční dispozice 4x4 CF.
B1/rezidenční dům/ ateliéry, studia, zkušebny
Viz výše – je nutno zajistit nakládání a vykládání techniky, kulis a
materiálu z nádvoří /trojúhelníkové prostranství tvořené objekty B1 a B4/.
To bude řešit samostatný projekt 4x4 CF.
Expanze do areálu
Navrhované umělecké aktivity pro projekt 4x4 CF budou mít přirozenou
ambici expandovat z prostorů do areálu a kulturně ho „animovat“. Tyto
tendence zesílí v letním období, kdy diváci obecně preferují exteriérové
Cultural factory SVĚTOVAR
42
produkce. Pro koherentní zapojení uměleckých aktivit do dění v areálu bylo
uvažováno o možnosti vzniku amfiteátru před objektem B4. Toto umístění
je výhodné především díky zázemí, které je v dosahu. Produkce se nemusí
složitě připravovat a v případě nepříznivého počasí mohou být aktivity
operativně přesunuty do sálů č. 1-4.
Amfiteátr
Pod pojmem amfiteátr /jak je o něm uvažováno ve studii 4x4 CF/ je možné
si představit upravenou venkovní plochu, která bez pódia, mobilního
zastřešení a technického supportu nevykazuje žádné určující omezení
veřejného prostranství mezi B1, B4 a vodní plochou před Muzeem designu.
Divácká elevace může tvořit součást nástupního schodiště do zvýšeného
podlaží B4. Proscénium, scéna a část diváckých stupňů /elevačních schodů/
mohou být také mírně zapuštěny pod rovinu terénu. Každopádně jde pouze
o vytvoření terénu, který by venkovní produkci umožnil. Při zpracování
nového urbanistického řešení areálu bude potřebné možnost amfiteátru
prověřit.
Následují citace z textové části vítězného návrhu nového urbanistického
řešení areálu Světovar, které konvenují se záměry navrhovanými studií
4x4 CF:
- Světovar může nabídnout něco nového – novou „muzejní čtvrť“, kde
se v jednom areálu potkají kulturní instituce celostátního významu
s alternativní scénou tance, hudby, divadla a výtvarného umění a
aktivitami pro volný čas a zábavu široké veřejnosti. Není v rozporu,
když území oživne obytnými domy, studentským bydlením,
kancelářemi, obchody, restauracemi a kavárnami. Nájemci a
obyvatelé se budou přirozeně rekrutovat z kulturních oblastí. Najdou
zde adresu kreativní kanceláře, agentury, neziskové organizace,
řemeslnické dílny, apod.
- Urbanistické řešení klade důraz na zachování dominantního výrazu
průmyslových staveb. Navrhujeme je očistit od některých přílepků a
tam, kde je to třeba z důvodů prostorových – např. ohraničení
náměstí nebo jako dominantu v průhledu ulic –, doplnit stavbu
hmotou novou. Dostavby by měly být střídmé a jednoduché
v materiálech.
- Pro projekt jsou důležité také aspekty ekologie a udržitelného
rozvoje. Areál by měl být ukázkovým příkladem ve využívání
alternativních zdrojů energie – tepelná čerpadla, zemní výměníky,
solární energie.
Cultural factory SVĚTOVAR
43
Objekty B4 a B1
/označované dle
regulačních podmínek/,
určené pro realizaci
projektu 4x4 CF, patří do
segmentu památkově
chráněných objektů. Nový
návrh citlivě umisťuje
nové rozvojové plochy do
dostatečné vzdálenosti.
Původní struktura
industriálních budov
zůstane nezměněna.
B1
B4
1:
20
plocha
00
V nejbližším okolí objektu B4 se nachází
E – ubytování studentů.
Kolize se nepředpokládá, naopak mohou nastat netušené synergické
efekty. Studenti jsou bezprostřední cílová skupina 4x4 CF.
Plochy D – určené pro bydlení – jsou v dostatečné vzdálenosti od objektu
B4, kde se předpokládá největší zdroj možného hluku. Potřebná hluková
studie stanoví hygienicky povolenou hranici hlukové zátěže pro okolí a
stanoví také akustické úpravy vnitřních prostorů 4x4 CF, týkající se
prostupnosti zvuku.
Plochy C1 – administrativa – nejsou v kolizi se záměrem 4x4 CF.
V nových rozvojových plochách jsou navrženy rovněž kulturní plochy – C3
o rozloze 2774m2 a D2 /800m2/. Je důvodné předpokládat další synergické
vazby mezi uživateli těchto ploch a projektem 4x4 CF. Plochy mohou
sloužit jako chybějící prostorová rezerva, podporující rozvoj projektu 4x4
CF, nebo mohou nezávisle sloužit dalším kulturním operátorům, nájemcům
a umělcům.
Kontroverzním bodem návrhu se ukazuje být pouze auditorium. To
kapacitně nepřevyšuje možnosti 4x4 CF. Bylo by novou kulturní
infrastrukturou, která se z hlediska současných kulturních investic v Plzni
jeví nadbytečná. Nutno brát na vědomí stavbu nového divadla,
Západočeské galerie i 4x4 CF.
Rekapitulace:
• soulad záměrů:
- rozvojové plochy pro bydlení v dostatečné vzdálenosti,
- objekt Muzea designu a životního stylu, včetně vodní plochy,
- další plochy pro kulturní účely C3, D2,
- studentské ubytování /plocha E/,
- záměr vytvořit „muzejní čtvrť“,
- očištění památkově chráněných objektů od „přílepků“ a
dostavba „nové hmoty“,
Cultural factory SVĚTOVAR
-
-
•
•
4.3.
44
zachování objektu bývalého ředitelství na severní straně areálu
/„spolkový dům“/, který může být prostorovou rezervou pro
lokální spolkové aktivity,
přístavba „INFOBOXU“ k objektu CULTURAL FABRIK /označení
dle regulačních podmínek B4/,
k diskusi:
- hlavní vchod do 4x4 CF,
- venkovní pivnice v místě důležitého obslužného bodu prostoru
4x4 CF /nákladová rampa pro sál č. 1/,
- nutnost obslužného bodu i z nástupní rampy v koridoru mezi
4x4 CF a Muzeem designu,
- obslužný bod pro objekt rezidenčního domu B1,
- amfiteátr na severním prostranství před B4,
- obchodná přístupová rampa okolo celého objektu B4,
kolize:
auditorium.
Vytvoření konceptu udržitelného provozu
Myšlenka udržitelného provozu kulturního prostoru je v kontextu českých
kulturních staveb revoluční. Zvýšené investiční náklady budou návratné
v krátkém čase. Lze předpokládat, že pro tento druh nízkonákladového
projektu bude možno získat zvlášní dotace. Nízkonákladový provoz je
důležitou podmínkou moderních kulturních staveb pro třetí tisíciletí, protože
jednak využívají obnovitelné zdroje a jednak snižují zatížení
veřejných rozpočtů. Inovativnost projektu 4x4 CF spočívá právě v tomto
způsobu ekologického uvažování.
Projekt 4x4 CF bude vázán pětiletou dobou udržitelnosti. To je velmi krátký
čas na to, aby 4x4 CF prokázal veškeré možnosti a přínosy na všech
úrovních. Proto je nezbytné předjímat budoucí problémy – především s
financováním provozu.
Během procesu přípravy této studie bylo osloveno několik odborníků na
problematiku nízkonákladových systémů. Z jednání jednoznačně vyplývá
potřeba samostatného technologického projektu, jehož příprava proběhne
ve spolupráci s týmem externích odborných konzultantů. Velmi
zjednodušeně lze nastínit základní předpoklady pro realizaci záměru.
Důležité je především:
Zateplení objektů B1 a B4
Nejdůležitější podmínkou je maximální snížení tepelné prostupnosti
vnějších obalů obou budov – B1 a B4. Proto budou podlahy a střechy
maximálně zatepleny. Vnější stěny objektu budou zatepleny dle
Vyhl.148/2007Sb a v souladu s prohlášením Světovaru kulturní
památkou. Veškerá tepelně izolační opatření je nutno koordinovat se
všemi dotčenými úřady a požadavky památkové ochrany.
Cultural factory SVĚTOVAR
45
Zásobování teplem z alternativních zdrojů
Objekty jsou památkově chráněny a z tohoto důvodu bude složitější
řešit jejich provoz v nízkoenergetickém standardu. Zásadní snížení
nákladů na vytápění však dělá projekt 4x4 CF udržitelným. Původně
navrhovaný systém zásobování tepla horkovodem se z těchto důvodů
nejeví jako nejoptimálnější varianta. Proto je navržen alternativní
způsob zásobování teplem z několika zdrojů, jako např.:
Pro oba objekty B1 a B4 platí:
1/ jako hlavní zdroj budou tepelná čerpadla (vzduch - voda, či
vzduch - vzduch) napojené na systém podlahového vytápění
2/ ve špičkách budou tepelná čerpadla doplněna stávajícím
horkovodem, nebo elektrickými vysokokapacitními horkovzdušnými
generátory
3/ větrání bude využívat rekuperaci, systémy budou doplněny o
modul chlazení v návaznosti na tepelná čerpadla
4/ na střechách budou dle možností osazeny fotovoltaické panely,
vyrobená energie bude použita pro vlastní spotřebu objektu
Při vypisování veřejné soutěže na dodávku technologií bude vhodné
preferovat ty společnosti a firmy, které mají prokazatelné zkušenosti s
výstavbou nízkoenergetických staveb a s výstavbou veřejných staveb v
nízkoenergetickém standardu.
Existuje jistě mnoho dalších „chytrých řešení”. Pro jejich prověření a
nalezení bude třeba spolupracovat s externími odborníky. 4x4 CF se tak
stane modelovým příkladem koncepčního „revolučního” řešení
nízkonákladového kulturního provozu.
Cultural factory SVĚTOVAR
46
4.4.Nastavení pilotního produkčního modelu
4x4 CF Světovar
4.4.1.Předrealizační příprava,
provozní a organizační uspořádání
V rámci zadání bylo třeba ve studii zodpovědět tři základní otázky:
• kdo bude nositelem projektu ve smyslu žadatele o prostředky ze
strukturálních fondů;
• kdo bude provozovatelem objektů a správcem majetku /řešeného
prostoru/ za předpokladu, že tato osoba nebude totožná se
žadatelem nebo realizátorem (včetně nalezení relevantní formy
možného právního subjektu);
• kdo budou realizátoři/uživatelé projektu 4x4 CF Světovar
(neziskové organizace a jednotlivci využívající objekty k poskytování
veřejných služeb) za předpokladu, že nebudou totožní
s provozovatelem.
Žadatel/nositel projektu
Žadatel/nositel projektu nese celkovou zodpovědnost za projekt:
1. zodpovědnost za realizaci investice;
2. zodpovědnost za 5 let udržitelnosti projektu;
3. zodpovědnost za naplnění programu;
Žadatel/nositel projektu se spolupodílí na zodpovědnosti za
financování a vytváří finanční mechanismy:
• pro pětiletou udržitelnost;
• pro udržitelnost projektu po pětiletém období;
• pro kontinuální podporu projektu /příspěvkem ze svého rozpočtu/;
• pro nastavení systému vícezdrojového financování.
Své zodpovědnosti žadatel/nositel projektu přenáší na další
subjekty, kterými jsou:
Provozovatel prostoru
Provozovatel prostoru bude vázán podmínkou poskytnout prostor
nejširšímu poli realizátorů/uživatelů, se kterými bude vstupovat do
smluvních vztahů. Vztah provozovatel– realizátor/uživatel nesmí být
založen na komerčním základě, ale na naplňování cílů revitalizace a
programové strategie Světovaru. Primární je přínos realizátora/uživatele
pro projekt a kvalita nabízených kulturních služeb, sekundární je finanční
přínos.
Provozovatel nese zodpovědnost za svěřený majetek a správu
investice. Určuje správní mechanismy:
o nastavuje smluvní provozní podmínky s realizátory/uživateli;
o řeší participaci na správě prostorů s konsorciem
realizátorů/uživatelů;
Cultural factory SVĚTOVAR
o
o
o
47
jmenuje provozní tým - viz rozpočet v kapitole 5.
Financování;
spravuje majetek /prostory/ a udržuje je ve funkčním stavu;
hospodaří s majetkem.
Provozovatel nese zodpovědnost za naplnění programové strategie
o nastavuje smluvní programové podmínky
s realizátory/uživateli;
o řeší participaci na programu s konsorciem
realizátorů/uživatelů;
o jmenuje komisi pro výběr realizátorů/uživatelů, který se
koná pravidelně po 4 letech;
o vyrovnává programovou skladbu, pokud realizátoři/uživatelé
nenaplňují žádoucí program – tzn., stává se příležitostným
pořadatelem;
o koordinuje program se záměry EHMK Plzeň 2015;
o jmenuje expertní programovou radu /rada „starších“/ –
poradní orgán složený z uznávaných uměleckých osobností
domácí i zahraniční scény.
Realizátor/uživatel projektu
Realizátor/ uživatel 4x4 CF může být fyzická nebo právnická osoba
poskytující kulturní služby, která je umělecky činná, patří do kreativního
odvětví, nabízí produkční, vzdělávací, sociální služby. Jeho zájmem je
naplňovat své poslání dané statutem nebo programovým prohlášením.
Hlavním typem společnosti jsou NNO. Realizátoři/uživatelé se mohou
sdružovat do zájmových nebo oborových skupin. Mohou vytvořit jednotnou
platformu – konsorcium realizátorů/uživatelů. Má-li vzniknout
samoorganizovaná struktura, bude nutno nastavit základní mechanismy a
pravidla, na jejichž vytvoření se budou podílet všichni realizátoři/uživatelé,
kterých se budou dotýkat. V moderně pojaté organizaci již nemůže jít o
hierarchicky tvrdě nastavenou strukturu. Samoorganizující struktura je
operativnější, má možnost pružně reagovat a vyvíjet se.
Realizátor/uživatel nese zodpovědnost za realizaci programu a
nabídku kulturních služeb
Spolu s provozovatelem se podílí na práci v programové radě.
Programová rada – vzejde z konsorcia uživatelů, zástupců provozovatele
/není-li jím konsorcium/ a zástupců města. Bude garantovat programové
okruhy pro jednotlivé obory. Vytváří dlouhodobé, střednědobé a
krátkodobé programové plány, které jsou v souladu s posláním 4x4 CF.
Realizátor/uživatel nese zodpovědnost za:
- svěřené prostory;
- vlastní činnost;
- návštěvnost na akcích, které pořádá;
- kofinancování projektu /podle stupně zapojení/;
Cultural factory SVĚTOVAR
48
1. VARIANTA
Žadatelem/nositelem projektu a provozovatelem je statutární
město Plzeň
1) Pro realizaci investice město jmenuje projektový tým v čele
s hlavním manažerem zodpovědným za zdárnou stavební a
technologickou realizaci, za projektovou stavební přípravu,
koordinaci činností. Další členové týmu budou ve spolupráci
s o. p. s. Plzeň 2015 doplněni z řad externích odborníků z oblasti
jevištních technologií a oblasti provozu kulturních prostor. Další
částí týmu bude expertní skupina na nízkonákladová řešení TZB a
využití obnovitelných zdrojů energie. Zde bude nutno prověřit
možnosti dalších konkrétních dotačních titulů.
2) Projektový tým se bude podílet na přípravě veřejné soutěže na
realizační projekt pro stavební povolení.
3) Projektový tým bude spolupracovat s vybraným projektantem na
přípravě projektu tak, aby byly naplněny požadavky
nízkonákladového řešení provozu, funkčních jevištních technologií a
provozně vyhovujících dispozic prostorů.
4) Projektový tým připraví s vybranou projektovou agenturou žádost
do ROP NUTS II. Jihozápad op. 2.1.
5) Projektový tým provede všechny kroky potřebné k získání dotace a
zahájení stavby, kterou dovede do řádné kolaudace.
6) Po skončení investiční fáze město Plzeň založí příspěvkovou, nebo
jinou společnost, která bude projekt realizovat po provozní stránce.
7) Společnost bude garantem naplnění projektu 4x4 CF. Bude plně
financována z rozpočtu města. Kulturní služby bude „nakupovat“ od
poskytovatelů /NNO, umělců/ a pronajímat prostory zájemcům.
8) Struktura týmu a provozní rozpočet projektu k variantě č. 1: (viz
kapitola 5. Financování)
Funkčnost tohoto organizačního modelu
Mechanismus fungování příspěvkové organizace vytváří rigidní
strukturu, která většinou není schopná pružně reagovat na kulturní
poptávku. Osobnostní profily a odborné znalosti členů vedení
organizace silně určují a hierarchickým způsobem řídí celkové
zaměření a jednotlivé oborové profily programu. Pokud chce taková
společnost rozšiřovat svůj program směrem k inovacím a nabídce
interaktivních kulturních služeb, většinou tento nový kulturní
produkt neumí sama vytvořit a musí jej nakupovat od jiných
pořadatelů kulturních služeb.
Cultural factory SVĚTOVAR
49
Výhody řešení:
• využití kreditu města jako žadatele - finanční zdraví, investiční
reference;
• zkušenosti s vedením investičních akcí;
• kontrola realizace investice a přímé řízení 4x4 CF
prostřednictvím městské organizace;
• kontrola města nad veškerými pravomocemi při přípravě i
naplnění.
Rizika řešení:
• velmi zdlouhavé rozhodovací procesy;
• zodpovědnost za realizaci celého projektu;
• zakládání nové příspěvkové organizace, od jejíž formy se
v současnosti ustupuje;
• velké finanční nároky na realizaci projektu spojené s centrální
strukturou řízení organizace;
• neschopnost zajistit kulturní rozmanitost, mezinárodní a
celonárodní rozměr programu 4x4 CF prostřednictvím jedné
organizace, proto bude obtížné naplnit obsah a cíle projektu 4x4
CF, a to včetně vytvoření zázemí pro úspěšnou realizaci
programu EHMK Plzeň 2015;
• nepřipravenost centrálně vedené organizace pracovat
participačním horizontálním způsobem a spolupracovat
se širokým polem NNO, umělců a projektů;
• oslabení tvůrčího spoluvytváření programového obsahu, které
bude založeno pouze na finančním plnění;
• riziko trvalého obsazení pozic ve vedení příspěvkové organizace
bez zpětné vazby a reflexe kvality poskytovaných kulturních
služeb a naplňování projektového záměru;
• obecná rizika pro všechny varianty:
o riziko jiných investičních priorit města;
o názorová roztříštěnost jednotlivých představitelů města;
o rozdílné politické zájmy.
Cultural factory SVĚTOVAR
50
2. VARIANTA
Žadatelem a nositelem investice je město Plzeň a provozovatelem
samostatná nezisková společnost založená městem
1)
2)
3)
4)
5)
Stejný
Stejný
Stejný
Stejný
Stejný
postup
postup
postup
postup
postup
jako
jako
jako
jako
jako
u
u
u
u
u
varianty
varianty
varianty
varianty
varianty
č.
č.
č.
č.
č.
1
1
1
1
1
6) Po skončení investiční fáze bude město Plzeň delegovat svoje
zodpovědnosti týkající se naplnění projektu a správu majetku 4x4
CF na novou (nebo stávající) samostatnou neziskovou společnost.
Tato nezisková organizace se stane provozovatelem a bude
garantem realizace projektu s plnou zodpovědností za naplnění
obsahových cílů a za ochranu investic města Plzně do projektu 4x4
CF.
7) Nositel projektu provozovateli smluvně garantuje finanční podmínky
pro naplnění pětileté udržitelnosti projektu.
8) Provozovatel bude pověřen realizací projektu 4x4 CF podle
schválené projektové koncepce a bude ji naplňovat v úzké
spolupráci s týmem EHMK Plzeň 2015.
9) Provozovatel bude řídit vznik programové i organizační struktury
projektu participačními způsoby a bude naplňovat potřeby široké
skupiny místních NNO, promotérů a umělců. Provozovatel bude
také aktivně pracovat v mezinárodních i národních kulturních sítích
a účastnit se diverzifikovaných kulturních programů a výměn. Tímto
způsobem bude zajištěna konkurenceschopnost programové
nabídky 4x4 CF v mezinárodním měřítku. Princip „bottom up“ bude
ukotven v zakládajících listinách a v poslání této nové neziskové
společnosti, nebo v nové organizační jednotce neziskové
společnosti stávající.
10) Struktura týmu a provozní rozpočet projektu varianta 2.: (viz
kapitola 5. Financování)
Funkčnost tohoto organizačního modelu
Mechanismus fungování neziskové společnosti dovoluje
transparentní veřejnou kontrolu naplňování záměrů projektu i jeho
financování. Přímým zapojením plzeňských NNO do tvorby
programu bude provozovatel schopen aktivně reflektovat poptávku
veřejnosti po specifických kulturních službách. Spolupráce uživatelů
projektu a členů realizačního týmu bude postavena na
horizontálních principech řízení, které umožňují jak programovou,
tak i ekonomickou dlouhodobou udržitelnost.
Cultural factory SVĚTOVAR
51
Výhody řešení:
• využití kreditu města jako žadatele - finanční zdraví, investiční
reference;
• zkušenosti s vedením investičních akcí;
• kontrola realizace investice;
• kontrola řízení projektu 4x4 CF prostřednictvím nové, nebo stávající
neziskové organizace;
• garance mezinárodní konkurenceschopnosti projektu 4x4 CF;
• vyšší předpoklady programové i ekonomické udržitelnosti díky
zapojení místních NNO;
• vybudování ojedinělé diverzifikované kulturní nabídky
v mezinárodním měřítku, která nemá v ČR obdoby.
Rizika
•
•
•
•
•
řešení:
zdlouhavé rozhodovací procesy;
rozdělená zodpovědnost za investici a provozní fázi;
špatná koordinace a souběh činností;
obtížné stanovení podmínek a kontrolních mechanismů při zakládání
nové neziskové společnosti;
obecná rizika pro všechny varianty:
o riziko jiných investičních priorit města;
o názorová roztříštěnost jednotlivých představitelů města;
o rozdílné politické zájmy.
3. VARIANTA
Žadatelem, nositelem a provozovatelem projektu je samostatná
nezisková společnost založená městem
1) Město pověří realizací investice i provozu 4x4 CF samostatnou
novou, nebo již založenou neziskovou společnost.
2) Společnost přebírá realizační zodpovědnosti za město. Pro realizaci
záměru jmenuje projektový tým v čele s hlavním manažerem,
zodpovědným za zdárnou stavební a technologickou realizaci, za
projektovou stavební přípravu, koordinaci činností. Další členové
týmu budou ve spolupráci s o.p.s. Plzeň 2015 doplněni z řad
externích odborníků z oblasti jevištních technologií a oblasti
provozu kulturních prostor. Další částí týmu bude expertní skupina
na nízkonákladová řešení TZB a využití obnovitelných zdrojů
energie. Zde bude nutno prověřit možnosti dalších konkrétních
dotačních titulů.
3) Stejný postup jako u varianty č. 1
4) Stejný postup jako u varianty č. 1
5) Stejný postup jako u varianty č. 1
6) Stejný postup jako u varianty č. 1
7) Město se podílí na spolufinancování investice.
Cultural factory SVĚTOVAR
52
8) Pro následnou provozní fázi vytvoří město takové finanční
podmínky, aby mohla být splněna podmínka pětileté udržitelnosti.
9) Nezisková společnost zahájí provozní realizaci projektu 4x4 CF
podle schválené koncepce a v souladu se záměry Plzně 2015.
10) Provozovatel bude řídit vznik programové i organizační struktury
projektu participačními způsoby a bude naplňovat potřeby široké
skupiny místních NNO, promotérů a umělců. Provozovatel bude
také aktivně pracovat v mezinárodních i národních kulturních sítích
a účastnit se diverzifikovaných kulturních programů a výměn. Tímto
způsobem bude zajištěna konkurenceschopnost programové
nabídky 4x4 CF v mezinárodním měřítku.
11) Struktura týmu a provozní rozpočet projektu varianta 3.: (viz
kapitola 5. Financování)
Funkčnost tohoto organizačního modelu
Mechanismus fungování neziskové společnosti dovoluje
transparentní veřejnou kontrolu nad naplňováním záměrů projektu i
nad jeho financováním. Přímým zapojením plzeňských NNO do
tvorby programu bude provozovatel schopen aktivně reflektovat
poptávku veřejnosti po specifických kulturních službách. Spolupráce
uživatelů projektu a členů realizačního týmu bude postavena na
horizontálních principech řízení, které umožňují jak programovou,
tak i dlouhodobou ekonomickou udržitelnost.
Výhody řešení:
• řízení projektu 4x4 CF prostřednictvím již založené neziskové
organizace, město deleguje zodpovědnost, není zatíženo agendou;
• jeden subjekt pro řešení investice a realizace programu;
• garance mezinárodní konkurenceschopnosti projektu 4x4 CF;
• díky zapojení místních NNO jsou vyšší předpoklady programové i
ekonomické udržitelnosti;
• v dlouhodobém horizontu toto řešení přinese vybudování ojedinělé
diverzifikované kulturní nabídky v mezinárodním měřítku, která
nemá v ČR obdoby.
Rizika řešení:
• nově založené společnosti chybí historie, nelze doložit finanční
zdraví a reference, což snižuje bodování v případě žádosti o dotaci;
• nezkušenost v oblasti vedení investičních projektů a jejich
administrace;
• obecná rizika pro všechny varianty:
o riziko jiných investičních priorit města;
o názorová roztříštěnost jednotlivých představitelů města;
o rozdílné politické zájmy.
Cultural factory SVĚTOVAR
53
4. VARIANTA
Žadatelem a nositelem je jiný soukromý subjekt nezávislý na městě
1) Město vypíše veřejnou soutěž na budoucího provozovatele části
areálu Světovar.
2) Po vyhodnocení soutěže město pronajme za stanovených podmínek
prostory uvažované pro projekt 4x4 CF. Rozhodujícím faktorem
budou konkrétní podmínky pronájmu – prostory budou sloužit pro
kulturní účely a rozšíření kulturní nabídky a poskytování kulturních
služeb.
3) Subjekt/nájemce bude garantovat realizaci záměru 4x4 CF.
4) Subjekt/nájemce bude garantovat rekonstrukci pronajatých
prostorů.
5) Subjekt/nájemce může získat 87 % dotace, pokud jeho projekt
nezakládá veřejnou podporu. Pokud jeho projekt veřejnou podporu
zakládá, může jako střední podnik získat 46 % dotace, jako malý
podnik 56% dotace, z celkových uznatelných nákladů projektu.
6) Subjekt/nájemce zajistí přípravu žádosti, administraci,
spolufinancování projektu.
7) Pod vedením subjektu probíhá realizace investice, vedoucí k řádné
kolaudaci a zahájení provozní fáze projektu.
8) Subjekt/nájemce je povinován zajistit v souladu s pravidly
pětiletou udržitelnost projektu.
9) Statutární město Plzeň bude poskytovat subjektu příspěvek na
činnost (viz model Měšťanská beseda).
Funkčnost tohoto organizačního modelu
Mechanismus fungování autonomního subjektu/nájemce nedovoluje
transparentní veřejnou kontrolu nad naplňováním záměrů projektu i
nad jeho financováním. Bude záležet na specifickém vyjednání
smluvních podmínek realizace projektu. Důležité bude zejména
stanovení závazků a postihu při neplnění deklarovaných cílů
projektu 4x4 CF a ekonomické neudržitelnosti nebo hospodářském
rozpadu projektu.
Výhody řešení
• Město nemusí řešit investiční ani realizační stránku projektu
• Městu nevznikají závazky - nemusí projekt spolufinancovat a
negarantuje udržitelnost projektu
Cultural factory SVĚTOVAR
•
54
Možné finanční úspory pro město
Rizika řešení
• ztráta důvěry občanů - aktivované plzeňské široké veřejnosti
(organizované v NNO, kulturní promotéři, umělci, aktivisté),
které má projekt 4x4 CF pomoci v naplňování potřeb
• 34 organizací, které projevily zájem, ztratí možnost areál
využívat
• nedodržení záměru – konflikt s prioritami nájemce, možné
odchýlení se od záměrů 4x4 CF, klíčového projektu pro EHMK
Plzeň 2015
• chybějící infrastruktura, jejíž realizaci město veřejně deklarovalo
při kandidatuře na titul EHMK 2015
• ztráta vlivu na realizaci investice a programového záměru
projektu
• ztráta možnosti disponovat městským majetkem
• chybějící spolufinancování – přerušení investice nebo provozní
neudržitelnost projektu
Rozpočet pro tuto fázi nepřikládáme, protože není možné nasimulovat
projekt či záměr, který může případný uchazeč o prostory nabídnout.
Příkladem může být pouze již realizovaný plzeňský provozní precedent
Měšťanská Beseda.
4.4.2.Způsob spolupráce a výběr realizátorů/uživatelů
4.4.2.1
Způsob zapojení a spolupráce
Na základě zkušeností se ukazuje vhodné rozdělení realizátorů/uživatelů
/pro variantu 2. a 3. /do čtyř skupin, dle smluvních závazků a benefitů:
1. Jsem ve Světovaru doma
Realizátor/uživatel:
Benefity:
− využívá prostory v rezidenčním domě /stálé zázemí/ nebo
v prezentačních prostorech 4x4 CF v určitém objemu času za měsíc
− neplatí nájem, ani služby
− využívá produkční zázemí kulturního „hubu“
− využívá centrální propagace a PR 4x4 CF
Závazky:
− realizace kvalitního programu a stanovené množství výstupů vůči
veřejnosti /představení, koncerty, kursy a jiné aktivity/
− poskytování kulturních služeb
− stanovené procento návštěvnosti
− Zodpovědnost za svěřené prostory
− poskytování nevyužívaného časoprostoru síti spolupracovníků a
partnerů
− odvod procenta z tržeb /25%/
− podíl na kofinancování provozu
Cultural factory SVĚTOVAR
55
2. Spolupracuji
Realizátor / uživatel:
Benefity:
− platí zvýhodněnou sazbu za užívané prostory /rámcový odhad
1000 Kč/m/rok, tj. studio 60 m2 = 6000 Kč měsíčně/
− platí zvýhodněnou sazbu za poskytované služby a využívání
produkčního zázemí
− částečně využívá centrální propagace a PR 4x4 CF
Závazky:
− poskytování kulturních služeb veřejnosti
− realizace stanoveného počtu vlastních či dovezených programů,
stanovené procento návštěvnosti
− odvod procenta z tržeb 10%
3. Pronajímám si
Čistě komerční vztah, bez benefitů a závazků
Pro krátkodobé pronájmy prostor bude stanovena hodinová a denní sazba
/taneční a hudební studia, ateliéry/
Pro střednědobé /1-6 měsíců/ a dlouhodobé pronájmy /6 měsíců - 1 rok/
bude stanovena sazba odpovídající reálným nákladům na 1m prostoru
/rámcový odhad – 2000Kč/m/rok – tj. studio 60 m2 = 12000 měsíčně/
4. Začínám
Pro tuto kategorii se budou tvořit individuální smlouvy a podmínky podle
zaměření a uměleckého žánru
Benefit:
− poskytnutá podpora ve formě „stipendia“ pro rozjezd slibných a
progresivních projektů a uměleckých počinu
− bezplatný čas v prostoru
− propagace
Závazky:
− je „tváří“ 4x4 CF
− premiéra či vernisáž se odehrává v prostorech 4x4 CF
− propagace 4x4 CF při vystoupeních mimo Světovar
− odvod procenta z tržeb /25%/
− podíl na kofinancování provozu
S jednotlivými partnery „jsem ve Světovaru doma”, „spolupracuji”
bude uzavřena čtyřletá smlouva, stanovující programové, provozní,
finanční, sankční podmínky .
S partnery typu „pronajímám si” se bude uzavírat časově omezená doba
1 měsíc – 1 rok.
Cultural factory SVĚTOVAR
4.4.2.2
56
Výběr uživatelů/realizátorů
Pro motivaci a podporu rozvoje realizátorů/uživatelů a pro udržení
vysokého standardu nabízených kulturních služeb je navrženo čtyřleté
smluvní období. Po skončení této doby budou muset realizátoři/uživatelé
obhajovat své projekty, pokud budou chtít ve své činnosti v projektu
4x4 CF pokračovat. Zároveň tak bude ustanovena možnost pro nové
zájemce, kteří budou chtít se svým projektem do 4x4 CF vstoupit. Mohou
se přihlásit se svým projektem do výběrového řízení.
Veřejné výběrové řízení bude zároveň velká kulturní událost. Projekty
nebudou posuzovány pouze v písemné formě, budou probíhat veřejné
prezentace /možná i formou festivalu/. Výběr provede komise jmenovaná
programovou radou a „radou starších“. Navržené obecné podmínky účasti
ve výběrovém řízení:
•
•
transparentní princip – veřejná soutěž s osobní prezentací za účasti
odborné i široké veřejnosti
prokazatelný zájem – míra a kvalita spolupráce v přípravném období
/bude zvyšovat kredit zájemců pro výběrové řízení/
Uživatelé se budou ucházet o statut účastníka projektu 4x4 CF na čtyři roky
v kategoriích „Jsem ve Světovaru doma" a „Spolupracuji“ a
„Začínám“. Budou vybrány ty projekty, které budou nejvíce v souladu
s programovou strategií 4x4 CF Světovaru /tvorba, otevřenost,
spolupráce, mobilita, práce v sítích, mezinárodní výměny, volnočasové
aktivity, spolková činnost /.
Po osobní prezentaci projektu proběhne veřejné rozhodování za
účasti:
• odborné komise - bodování dle předem známých kritérií
• zástupců stávajících realizátorů/uživatelů – 1 hlas na osobu při
každém bodování
• veřejnosti /nezávislé hodnocení – vlastní bodování/ komise k nim
přihlíží
Výběr realizátorů/uživatelů bude probíhat vždy rok před skončením
čtyřletého období, aby se vybrané subjekty mohly s dostatečnou časovou
rezervou připravit na vstup do projektu, zajistit si financování, připravit
konkrétní programy atd.
Cultural factory SVĚTOVAR
5. Financování
57
Cultural factory SVĚTOVAR
58
5.1 Financování investice
Projekt 4x4 CF bude financován z ROP NUTS II.Jihozápad opatření 2.1.
Subjekty žádající o podporu mohou dosáhnout níže uvedených procent
dotace z celkových uznatelných nákladů.
A. Projekty nezakládající veřejnou podporu:
a) projekty krajů a obcí, projekty organizací zřizovaných/zakládaných kraji a
obcemi
RR = 92,5 % žadatel= 7,5 %
b) projekty NNO, projekty fyzických osob a obchodních společností
RR = 87 % žadatel = 13 %
B. Projekty zakládající veřejnou podporu v režimu regionální investiční
podpory:
a) projekty krajů a obcí, projekty organizací zřizovaných/zakládaných kraji a
obcemi, projekty NNO a velkých podniků RR = 36 % žadatel = 64 %
b) projekty středních podniků
RR = 46 % žadatel = 54 %
c) projekty malých podniků
RR = 56 %žadatel = 44 %
Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem je zřejmé, že primárním
zájmem žadatele bude získat nejvyšší procento financování. To znamená,
že projekt musí být koncipován tak, aby veřejnou podporu nezakládal.
5.1.1. Veřejná podpora
Problematika veřejné podpory je značně složitá, řešená v různých zemích
EU individuálně. Kultura je specifickou oblastí a její posuzování z hlediska
veřejné podpory je vždy složité. Jsou evropské precedenty zemí, které si
centrálně zajistili pro kulturu notifikovanou výjimku, to znamená, že na
veškerou kulturní oblast se pohlíží jako na obor, který nezakládá veřejnou
podporu. Jinde tak postupují na úrovních regionů nebo měst.
V ČR se zatím podobné iniciativy neobjevily, proto se každý kulturní projekt
posuzuje individuálně. Níže jsou uvedeny argumenty, které podporují
stanovisko, že 4x4 CF veřejnou podporu nezakládá.
Hlavní programovou náplní revitalizovaných prostor budou umělecké
produkce /divadelní a taneční představení, koncerty, výstavy/, poskytnutí
zázemí pro tvorbu, inovace a rozvoj uměleckých aktivit. Umělcům tvořícím
v rezidenčních i prezenčních programech poskytne 4x4 CF ubytovací
zázemí. Dále poskytne široké spektrum služeb pro veřejnost, odborníky,
školy, podnikatele a účastníky cestovního ruchu. Unikátním zázemím pro
organizační práci jednotlivých zapojených subjektů /kulturní „hub“/ vytvoří
kreativní inkubátor, podporující kooperaci, inovace a konkurenceschopnost
NNO.
Cultural factory SVĚTOVAR
59
Projekt 4x4 CF se bude zaměřovat na maximalizaci multiplikačních efektů.
Projekt bude přirozenou součástí dalších aktivit, které Plzeň a jeho nejbližší
okolí nabízí.
Bude se jednat o centrum s kvalitním technologickým vybavením a
nízkonákladovým provozem. Bude odpovídat nárokům současnosti.
Vznikne rekonstrukcí chátrajících a nevyužitých objektů památkově
chráněného areálu bývalého pivovaru Světovar. Bude sloužit pro
poskytování služeb v oblasti současného umění a s přesahem své činnosti
také do ostatních regionů mimo svůj sídelní.
Základní pravidlo ve vztahu k veřejné podpoře vymezuje čl. 87 odst. 1
Smlouvy o ES. Jeho obsahem je uvedení znaků veřejné podpory, která je
neslučitelná se společným trhem a tudíž zakázaná. Jedná se o znaky:
- podpora je poskytnuta z veřejných prostředků,
- udělení podpory zvýhodňuje podnikání či odvětví výroby,
- podpora narušuje nebo hrozí narušením hospodářské soutěže,
- podpora ovlivňuje obchod mezi členskými státy.
Veřejnou podporou se rozumí každá podpora poskytnutá v jakékoli formě
státem nebo ze státních prostředků, která narušuje nebo může narušit
hospodářskou soutěž tím, že zvýhodňuje určité podniky nebo určitá odvětví
výroby a pokud ovlivňuje obchod mezi členskými státy. Za státní
prostředky se na základě judikatury ES považují i ostatní veřejné zdroje.
Podpora, která splňuje výše uvedená kritéria, je neslučitelná se společným
trhem a tedy zakázaná. Výjimka z obecného zákazu poskytování veřejné
podpory může být povolena na základě tzv. blokových výjimek či na
základě rozhodnutí Evropské komise.
Kdo posuzuje veřejnou podporu projektů?
Z pohledu veřejné podpory je nezbytné každý projekt na základě
komplexních údajů posoudit individuálně. Regionální rada posouzení
provádí na základě studie proveditelnosti v rámci kontroly přijatelnosti
projektu. Klíčovou kapitolou pro posouzení je marketingová analýza trhu.
Výše dotace pro projekty nezakládající veřejnou podporu
V případě, že projekt nezakládá veřejnou podporu, výše poskytované
dotace může být až 92,50%.
5.1.2. Typy projektů nezakládajících veřejnou podporu:
Rekonstrukce zastávek veřejné dopravy, rekonstrukce a modernizace
vybavení základních, středních a vyšších odborných škol, modernizace
zařízení poskytujících sociální služby v rámci základní sítě sociální péče,
modernizace vybavení nemocnic, obnova kulturních a historických
Cultural factory SVĚTOVAR
60
památek za účelem zachování jejich využití pro veřejnost,
rekonstrukce objektů občanské vybavenosti (zařízení zdravotnických
a sociálních služeb, obecní úřady atd.), rekonstrukce veřejných
prostranství.
Na základě výše uvedených skutečností je důvodné se domnívat, že 4x4 CF
je projekt nezakládající veřejnou podporu, a to z těchto důvodů:
- jedná se obnovu kulturní a historické památky za účelem
zachování jejího využití pro veřejnost. Potenciál kulturního dědictví
a návazných kulturních služeb je zásadní pro rozvoj území a lidských
zdrojů, zvyšující atraktivitu prostředí a konkurenceschopnost České
republiky,
- projekt je primárně určen pro podporu rozvoje komunitního a kulturního
života ve městě Plzni,
- prostřednictvím činnosti občanských aktivit, NNO a umělců vytváří
nabídku služeb s vyšší přidanou hodnotou, zohledňující pozitivní vlivy
umění a kultury jako nástroje posilování soudržnosti společnosti, např.
v oblasti integrace menšin, cizinců, dodržování lidských práv, genderové
rovnosti, drogové prevence, prevence vyloučení sociálně slabých skupin
či zdravotně postižených občanů a komunitní prací pro různé
socioprofesní vrstvy opírající se o zkušenosti z kulturně vyspělých zemí
Evropy,
- tyto služby jsou poskytovány především neziskovými subjekty, nabízené
na nekomerční bázi, neovlivňují obchod mezi členskými státy EU,
- poskytovatelé služeb/realizátoři jsou vybíráni ve veřejné soutěži, tedy
neohrožují narušení hospodářské soutěže,
- 4x4 CF bude sloužit jako pilotní projekt nových forem využívání objektů
a socioekonomického zhodnocení investic. Přispěje k dotvoření
infrastruktury pro moderní kulturní služby s vyšší přidanou hodnotou ve
městě Plzni a k zavádění nových modelů vícezdrojového financování.
5.1.3. Socioekonomické efekty, které bude 4x4 CF přinášet
Při posuzování projektu bude nutné brát zřetel na socioekonomické efekty,
které bude projekt reálně přinášet:
- vytvoření nových pracovních příležitostí

profesionalizací NNO poskytující kulturní služby /30 – 50
pracovních příležitostí

profesionalizací umělců /20 pracovních příležitostí

vznik provozního týmu 4x4 CF /6 pracovních míst, 12 – 20
pracovních příležitostí

vznik služeb, které budou účastníci projektu potřebovat
/grafická studia, reklama, média, stravování, ubytování/
- zvýšení počtu tuzemským i zahraničních návštěvníků, kteří
stráví v Plzni jeden a více dní a nocí
Cultural factory SVĚTOVAR
-
-
-
-
-
61

rozšířením kulturní nabídky Plzně a zvýšením její atraktivity

pořádáním významných kulturních vícedenních akcí

mezinárodní umělecké rezidence a festivaly

propojením s programem EHMK Plzeň 2015
socio-kulturní výchova dětí a mládeže v rámci EU, jejich
příprava na tržní prostředí otevřené Evropy

nabídka volnočasových tvůrčích a vzdělávacích aktivit
každodenním provozem

nabídka workshopů s mezinárodními lektory, mezinárodní
výměny mládeže

možnost aktivního zapojení do práce v projektu 4x4 CF pro
mládež formou dobrovolnické práce
komunitní práce

vytvoření zázemí pro klubovou činnost občanů a občanských
aktivit, zvyšuje atraktivitu místa „příznivého pro život“

podpora vzniku nízkoprahového klubu pro sociálně
vyloučenou mládež /primární protidrogová prevence/

poskytnutí prostoru pro mateřské centrum
rezidentní pobyty umělců nejrůznějších žánrů

výměna zkušeností

posilování konkurenceschopnosti české kultury
spolupráce s Plzeňským krajem

vytvoření regionální kulturní sítě pořadatelů a kulturních
operátorů /horizontální networking/

rozšíření nabídky kulturních služeb i pro obyvatele regionu

distribuce kulturních akcí z centra do regionu

zvýšení atraktivity regionu

decentralizace kultury

koordinace propagace kulturních aktivit Plzeňského kraje
/zvýšená informovanost o kulturní nabídce v regionu/

spolupráce s regionálními institucemi /síť muzeí atp./
podpora nestátních neziskových organizací

vytvoření prostoru pro rozvoj činnosti NNO /profesionalizace
NNO/

vytváření nových možností spolupráce /např. pro
kofinancování projektů/

možnostpodpory jejich dalšího profesního růstu pořádanými
vzdělávacími programy, zvyšujícími schopnost jejich
uplatnění na trhu práce
Projekty nezakládající veřejnou podporu musí mít prokazatelný přímý
přínos jak z hlediska dopadů na sociální a ekonomický růst a zvýšení
atraktivity prostředí, tak multiplikační potenciál spočívající v tom, že
umožní napojení dalších projektů v oblasti služeb a podnikání (např.
kulturní průmysl, obchod, umělecko-řemeslná výroba, vzdělávací aktivity,
cestovní ruch apod.). Všechny tyto podmínky projekt 4x4 CF splňuje.
Cultural factory SVĚTOVAR
62
5.2 Financování provozu
Způsob financování hraje v projektu 4x4 CF Světovar velmi důležitou
úlohu, a to nejenom proto, že každý projekt je bez adekvátního financování
nerealizovatelný.
Studie počítá s obvyklým parametrem udržitelnosti po dobu pěti let. Na
základě podrobné analýzy vztahů mezi programovým schématem
a organizačním uspořádáním, z výsledků bleskového průzkumu mezi
plzeňskými NNO a na základě studia zahraničních zkušeností lze usuzovat,
že se provozní rozpočet projektu neobejde bez finanční subvence veřejných
rozpočtů. Krytí této částky je závislé na celé řadě faktorů, kterými jsou:
•
celkový způsob financování kultury z rozpočtu města a jeho
případná restrukturalizace,
•
skladba konkrétních uživatelů /realizátorů 4x4 CF a jejich profil
činnosti /v době zpracování této studie nelze předjímat, které
subjekty a s jakým posláním budou nakonec kmenovými uživateli
areálu/,
•
závazek veřejné správy vůči projektu 4x4 Cultural Factory Světovar
jako součástí kandidatury Plzeň EHMK 2015, a to ve smyslu
dodržení inovativní a primárně neziskové koncepce projektu.
Ze studia zahraničních zkušeností jednoznačně vyplývá, že městská správa
i podnikatelský sektor mnoha západoevropských měst vytvářejí podpůrné
mechanismy pro existenci a rozvoj podobných center. Jejich přínos lze
spatřovat v jiných kvantifikovatelných souvislostech, jako podchycení určité
věkové kategorie mládeže, prevence drogové závislosti, nabídka kvalitního
trávení volného času, rozvoj umělecké tvořivosti a bezpečný prostor pro
děti a mladistvé ve městě. Rovněž naplnění potenciálu kreativního
inkubátoru vyžaduje stejně jako kooperační a koprodukční fungování
centra vytvoření nesoutěživého a spolupracujícího prostředí. Jak ukazuje
příklad bývalého pivovaru v Löwenbräuareal v Curychu, mají multiplikační
efekty podobných center při stabilizaci městských čtvrtí dlouhodobý
charakter. V případě úspěšné realizace mohou mít nezanedbatelný
ekonomický dopad i na developerské projekty v dotčeném území.
Řešitelský tým projektu se domnívá, že se zvážením všech těchto okolností
je nutno počítat s provozním příspěvkem z městského rozpočtu. Na
konečné skladbě příjmů rozpočtu projektu 4x4 CF se však může podílet
celá řada souvislostí, jako například zajištění vícezdrojového financování i z
rozpočtu kraje a státu, postupně budovaný systém klubového členství v
areálu, prostředky plynoucí z doplňkových profitních aktivit a jiné.
Navrhovaná organizační forma však také vychází vstříc potřebě zajistit
udržitelný rozpočet dlouhodobé realizace projektu. Tudíž jedním z kritérií
pro dlouhodobé uživatele/realizátory centra bude podmínka kofinancování
provozu.
Cultural factory SVĚTOVAR
63
5.3 Rozpočet
Rozpočet projektu byl v této fázi sestavován jako kvalifikovaný orientační odhad,
uvažované varianty nicméně na základě expertízy projektu vycházejí jako
realizovatelná řešení. Předjímat konkrétní objemy nákladů a příjmů je předčasné,
ve chvíli, kdy není známo, jaké bude celkové uspořádání prostorové /např. zda
bude zvoleno navrhované "čtyřsálové" uspořádání/ a z něho vyplývající provozní
řešení. Přesnější rozpočet bude možno utvářet až ve chvíli, kdy budou tyto určující
otázky zodpovězeny. Součástí zadané studie nebylo programové řešení projektu,
přesto byla tato otázka v rámci daných možností řešena tak, aby předkládaný
projekt byl realistický. Proto jsou programové náklady nastíněny a budou zpřesněny
až s konkretizací programové náplně 4x4 CF. Detailní položky byly stanoveny na
základě provozních rozpočtů srovnatelných organizací /Divadlo Alfréd ve dvoře a
Bazilika, o. p. s., která disponuje dvěma prostory srovnatelnými s navrhovanými
studii 4x4 CF/.
Dále je nutno upřesnit, že rozdíly mezi variantami 1 a 2+3 jsou zásadní, a to z
těchto důvodů:
Varianta 1 je modelována tak, že provozovatel samostatně zajišťuje
veškerý ekonomický, provozní a programový chod 4x4 CF. Nakupuje
programy, kulturní služby, lektory, pronajímá prostory zájemcům, vybírá
vstupné a kursovné. Organizuje rezidence, kompletně se stará o propagaci
a PR. Spolupráce provozovatele s realizátory/uživateli probíhá na
komerčním principu nákupu služeb.
-
Varianty 2+3 počítají s velmi malým, operativním týmem, který bude
zajišťovat správu prostorů a majetku. Programové určení a skladba budou
garantovány vhodným výběrem realizátorů a provozovatelů. Ti budou
zajišťovat převážnou část programů a ponesou většinu programových,
produkčních a propagačních nákladů. Spolupráce provozovatele
s realizátory/uživateli probíhá na partnerství a koprodukčním základě,
formulovaným vzájemnými smlouvami o spolupráci. Tím vznikají synergické
vazby a spojení, které se v současnosti ještě nedají předjímat.
Jedná se o dva zcela odlišné systémy provozu.
o
Personální náklady:
Varianta
Skladba týmu pro 4x4 CFS
ředitel
ekonomický útvar
ekonomický ředitel/obchod a marketing
účetní
personalista a fundraiser
programový a propagační útvar
produkční a místní koordinátor
regionální koordinátor
rezidence a mezinárodní programy
volnočasové aktivity
produkční centrum HUB
pracovník infocentra a předprodeje a
40000
13600
53 600 Kč
35000
23000
25000
11900
7820
8500
46 900 Kč
30 820 Kč
33 500 Kč
25000
25000
25000
25000
25000
12000
8500
8500
8500
8500
8500
4080
33
33
33
33
33
16
500
500
500
500
500
080
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Cultural factory SVĚTOVAR
pokladny
pracovník infocentra a předprodeje a
pokladny
propagace a PR
grafik
dramaturg
provozní útvar
manažer provozu/ logistika
šéf techniky
technik světla a zvuk + technologie
2x
technik přestavby, dekorace a údržba 3x
vrátný /12 hodin
vrátný /12 hodin
externí technická výpomoc / brigády/
studenti
pořadatelé a uvaděči
šatna
úklid
3x
měsíční náklady
roční mzdy a odvody
Varianty 2+3
Skladba týmu pro 4x4 CF
ředitel
ekonomický útvar
ekonomický ředitel / obchod a marketing
programový a propagační útvar
produkční a místní koordinátor
propagace a PR
provozní útvar
manažer provozu
technik světla a zvuk + technologie
2x
technik přestavby, dekorace a údržba 3x
externí údržba
externí technická výpomoc / brigády / DPP
úklid
2x
měsíční náklady
roční mzdy a odvody
64
16 080 Kč
12000
20000
25000
25000
4080
6800
8500
8500
25000
23000
46000
60000
12000
12000
8500
7820
15640
20400
4080
4080
25000
20000
6000
36000
26 800 Kč
33 500 Kč
33 500 Kč
33
30
61
80
16
16
500
820
640
400
080
080
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
25 000 Kč
20 000 Kč
6 000 Kč
12240
48 240 Kč
796 040,00 Kč
9 552 480,00 Kč
40000
13600
53 600 Kč
35000
11900
46 900 Kč
25000
20000
8500
6800
33 500 Kč
26 800 Kč
30000
46000
60000
20000
25000
24000
10200
15640
20400
40 200 Kč
61 640 Kč
80 400 Kč
20 000 Kč
25 000 Kč
32 160 Kč
420 200 Kč
5 042 400 Kč
8160
Komentář k sekci pracovní tým:
Varianta 1 vychází z předpokladu, že všechny potřebné produkční, provozní a
ekonomické pozice bude vykonávat vlastní tým placených zaměstnanců. Tým byl
rozdělen do tří provozních útvarů.
o Ekonomický útvar
Ekonomický útvar má ve variantě č. 1 tři pracovníky:
ekonomického ředitele - zodpovídajícího za finanční řízení organizace a za oblast
obchodu a marketingu,
Cultural factory SVĚTOVAR
65
účetní - zajišťující kompletní účetní agendu organizace, vedení pokladen,
vyúčtování dotací, komunikaci s auditorem atd.,
personalistu /fundraisera/ - vedoucího agendy personální a grantové. Lze
předpokládat, že jeho funkce personalisty bude převládat - při 26 členném týmu
zaměstnanců bude personální agenda poměrně náročná. Fundraising není u
příspěvkové organizace dominantní činností, proto je spojován s pozicí personalisty.
Funkce barevně označených pracovních pozic nejsou ve variantách 2+3 zřizovány,
protože je v rámci své činnosti a koprodukčních smluv vykonávají
realizátoři/uživatelé. Ti jsou do projektu zapojeni v několika úrovních, popsaných
v kapitole 4.4.2.1. Náklady na tyto činnosti se proto v rozpočtu variant 2+3
neprojevují.
Ve variantě 2+3 zastupuje ekonomický útvar pouze ekonomický ředitel,
zodpovědný za finanční řízení organizace, zajištění vícezdrojového financování a za
oblast obchodu a marketingu. Pozice účetní je řešena outsourcingem a v rozpočtu
2+3 je zahrnuta v kapitole ostatní služby. Náklady na externí účetní služby
odpovídají měsíční částce 20 000 Kč za zpracování účetní agendy společnosti
provozovatele. Náklady jsou oproti variantě 1 /stálému zaměstnanci/ nižší, jelikož i
celkový obrat provozující společnosti je při variantách 2+3 podstatně nižší.
Funkce fundraisera není v rozpočtu varianty 2+3 zahrnuta. Monitoring grantových
příležitostí budou zajišťovat realizátoři/uživatelé – v rámci svých programových
projektů a své činnosti. Provozovatel 4x4 CF bude v pozici partnera projektů,
nepředpokládá se, že bude realizovat samostatné programové projekty. Pokud
půjde o zajišťování vícezdrojového financování pro provoz 4x4 CF, bude fundraising
zajišťován ekonomickým ředitelem. Odměna zpracovatelům projektových žádostí a
administrace bude hrazena ze získaných grantů, proto se tento náklad v rozpočtu
neobjevuje.
o Programový a propagační útvar
Programový tým je ve variantě 1 posílen a tvoří nejpočetnější složku. Pokud má
program splňovat lokální městské, regionální, národní i mezinárodní dimenze a
funkce, bude nutné jej organizačně a produkčně zajistit prostřednictvím dostatku
pracovních sil. Pracovníci zajišťují lokální aktivity a služby kulturně sociální,
volnočasové aktivity, regionální spolupráci pořadatelů, umělecké produkce domácí i
mezinárodní scény a rezidence. Všechny tyto činnosti a služby nakupují a nabízejí
je veřejnosti. To, co bude ve variantách 2+3 zajišťovat početná skupina
realizátorů/uživatelů – předpoklad 20–30 subjektů –, bude ve variantě 1 zajišťovat
skupina stálých zaměstnanců. Veškerá propagace bude rovněž ležet na jediném
subjektu, proto jsou personální náklady na zajištění propagace také vyšší /o pozici
stálého grafika/. Služby infocentra a předprodeje zajišťují dvě pracovní pozice na
poloviční úvazek. V příjmové stránce je zařazena položka příjmu z celostátního a
mezinárodního předprodeje /sítě TicketPro, TicketArt, Eventim atd./.
Samoorganizující se struktura realizátorů/uživatelů, koordinovaná provozovatelem,
ve variantách 2+3 zajišťuje všechny tyto činnosti jako své hlavní poslání. Tyto
služby proto nejsou outsourcované a v rozpočtu se neprojeví. Přínosem nového
modelu horizontální organizace realizátorů/uživatelů je nejenom programová
rozmanitost, ale i značná ekonomická efektivita. Pozice dramaturga je nahrazena
funkcí programové rady, složené ze zástupců provozovatele, realizátorů/partnerů a
„rady starších“. Náklady na zasedání rady a s ní spojené osobní a cestovní náklady
členů nejsou vyčíslené, rozpočet počítá s rezervou v programové kapitole /různé/.
Propagace bude rovněž znásobena počtem zapojených subjektů
Cultural factory SVĚTOVAR
66
realizátorů/uživatelů, kteří si budou samostatně zajišťovat propagaci svých akcí /ve
spojení s grafickým vizuálem 4x4 CF/. Tím, že budou propagovat vlastní akce,
budou propagovat i 4x4 CF Světovar jako celek.
Část propagace bude zajišťována provozovatelem, nikoliv personálně, ale nákupem
externích služeb. Služby infocentra a předprodeje budou zajištěny spolupracujícím
subjektem, proto se náklady ani příjmy do rozpočtu nepromítají.
o Provozní útvar
Provozní služby budou ve variantách 2+3 plně v režii realizátorů/uživatelů. O každý
program, který budou zajišťovat, budou povinni se kompletně produkčně postarat.
Pokud se objeví požadavek po těchto službách, protože si je realizátoři/uživatelé
nebudou moci zajistit z vlastních personálních zdrojů, budou si je jednotlivé
subjekty najímat a platit v rámci svých rozpočtů. Proto se v celkovém rozpočtu 4x4
CF nepromítnou. Další provozní služby /vrátní/ mohou být vyřešeny rovněž v rámci
partnerských a koprodukčních služeb.
Jediná zajišťovaná služba pro všechny varianty 1 a 2+3 je technika, která musí být
jednotná a musí ručit za technologické vybavení i stav prostoru. Proto je technický
tým ve všech variantách plně hrazen provozovatelem.
V provozním útvaru variant 2+3 se ještě objevuje položka údržba. V nabídkách
jednotlivých subjektů, které projevily zájem o práci ve Světovaru, se při bleskovém
průzkumu objevila nabídka na tyto práce /ve variantě 1 je navíc pozice šéfa
techniky, údržba je řešena v rámci technického týmu a ne jako samostatná funkce/.
Je jen technickou otázkou, zda tuto pozici zařadit do ostatních služeb nebo ji
ponechat v provozním útvaru.
o
Ostatní služby – provozní náklady:
Varianta 1
ostatní služby – provozní náklady a materiál
zajištění doplňkového kulturního programu, nákup
produkčních služeb od jiných pořadatelů
bankovní poplatky, služby, kolky
právní poradce, zpracování smluv
finanční audit
překlady, korektury
servis tiskáren, počítačů, kopírek, správa sítě
nákladní doprava, doprava techniky, nákupy
reprezentace tým
pojištění budov a majetku, provozní odpovědnosti atd.
kancelářský materiál, tonery, papíry
PC, SW, tiskárny, mobily apod.
spoje – mobilní telefony, pevná linka
data – připojení INTERNET
správa a údržba webu SVĚTOVAR
poštovné, kurýrní služby
údržba – spotřební materiál, čisticí a hygienické prostředky
4 sály a rezidenční dům
odvoz odpadu
2 405 000 Kč
800
80
100
60
44
45
60
40
60
200
250
320
50
60
80
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
120 000 Kč
36 000 Kč
Cultural factory SVĚTOVAR
Varianty 2+3
ostatní služby – provozní náklady a materiál
zajištění doplňkového kulturního programu, nákup produkčních
služeb od jiných pořadatelů
mzdová účetní – externí
bankovní poplatky, služby, kolky
právní poradce, zpracování smluv
finanční audit
překlady, korektury
servis tiskáren, počítačů, kopírek, správa sítě
nákladní doprava, doprava techniky, nákupy
reprezentace tým
pojištění budov a majetku, provozní odpovědnosti atd.
kancelářský materiál, tonery, papíry
PC, SW, tiskárny, mobily apod.
spoje – mobilní telefony, pevná linka
data – připojení INTER ET
správa a údržba webu SVĚTOVAR
poštovné, kurýrní služby
údržba – spotřební materiál, čisticí a hygienické prostředky
4 sály a rezidenční dům
odvoz odpadu
67
1 693 000 Kč
400
120
48
40
60
24
45
40
20
60
120
150
220
50
60
80
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
120 000 Kč
36 000 Kč
Náklady za doplňkové kulturní služby, které nezajistí realizátoři/uživatelé ani
pracovní tým – jedná se o pořádání výjimečných jednorázových akcí, posílení
produkční kapacity, agenturní služby při komerčních akcích a pronájmech (kulturní
programy kongresů, konferencí, společenských akcí /módní přehlídky, exhibice,
show, záleží na požadavcích klientů/) - se odráží v příjmech za pronájem sálu a
kulturní služby.
Náklady ve variantě 1 jsou vyšší, protože se předpokládá vyšší frekvence
komerčních pronájmů a s nimi spojených služeb. Detailně však tato studie
programové náklady hlavní ani doplňkové neřeší.
Velikost nákladů na kancelářský materiál, služeb spojů atd. je úměrná velikosti
pracovního týmu provozovatele. Nutno znovu upozornit, že se jedná o kvalifikovaný
odhad, který se bude v jednotlivých položkách měnit. Celkový objem je však
reálný.
o Programové náklady
Varianta 1
program
umělecké honoráře + doprava umělců
lektorské honoráře + materiál ateliérů
zahraniční cesty dramaturg, prezentace projektu v mez. sítích,
mapování
technické zajištění, produkční zajištění projektů apod.
rezidence / 6x ročně
autor. poplatky
materiál ke vzniku projektů
cestovné
reprezentace /občerstvení, květiny/ účinkující a hosté
různé
11 280 000 Kč
8 000 000 Kč
1 700 000 Kč
180 000 Kč
480 000 Kč
300 000 Kč
200 000 Kč
100 000 Kč
200 000 Kč
20 000 Kč
100 000 Kč
Cultural factory SVĚTOVAR
Varianty 2+3
program
umělecké honoráře
lektorské honoráře
zahraniční cesty, prezentace projektu v mez. sítích,
mapování
technické zajištění, produkční zajištění projektů apod.
rezidence / 6x ročně
autor. poplatky
tiskový servis, materiály ke vzniku projektů
cestovné
reprezentace /občerstvení, květiny/ účinkující a hosté
různé
68
3 350 000 Kč
2 000 000 Kč
200 000 Kč
180
180
300
30
100
140
20
200
000
000
000
000
000
000
000
000
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Jak již bylo zmíněno, varianta 1 a varianty 2+3 se od sebe liší z důvodu zcela
jiného produkčního mechanismu. Tato skutečnost se odráží také v položce
programu. Zatímco varianta 1 počítá s kompletním zajištěním programů, varianty
2+3 jsou založeny na principu koprodukce.
Výpočet rámcových programových nákladů varianty 1 vychází z předpokladu
pořádání 40 kulturních akcí v měsíci, rozdělených mezi umělecké produkce /divadlo,
hudba, tanec, programy pro děti a mládež/, festivaly, společenské akce a
pronájmy. V režii provozovatele je i 5 volnočasových studií. Kalkulované příjmy a
náklady počítají denně po dobu 10 měsíců s 15 kursy. Dalších 5 studií je pronajato
za komerční nájemné.
U varianty 2+3 se počítá s ¼ objemu pořádaných programů v režii provozovatele,
¾ pořádaných programů budou v režii realizátorů/uživatelů. Tuto programovou
intervenci si provozovatel ponechává jako možnost dorovnávat disproporce
programu řešeného partnery – tak, aby byly garantovány všechny garantované
dimenze programu. Stejně tak je tomu v případě volnočasových aktivit, kde je ale
intervence menší a počítá spíše s pořádáním jednorázových workshopů a kursů.
Nabídka volnočasových aktivit je zcela ponechána na činnosti realizátorů/uživatelů.
Ke zvážení zůstává možnost ponechat dvě studia k jednorázovým pronájmům
v objemu hodin či dnů. Tuto možnost rozpočet nezohledňuje.
Rezidenční programové náklady jsou ponechány u všech variant stejné. Rezidenční
programy mohou probíhat v mnoha variantách a podobách. U kulturních center a
produkčních domů v zahraničí, založených s posláním podporovat uměleckou
tvorbu, probíhají rezidence jako „stipendijní programy pro umělce“. Umělci získají
přibližně dvouměsíční prostor v profesionálním prostředí pro vznik nového díla a
s ním spojené pokrytí nákladů /diety, ubytování, honorář/. Výsledné dílo je
prezentováno a premiérováno v prostorech daného centra. Centrum či produkční
dům je uváděn jako koproducent uměleckého projektu, který je prezentován na
domácí i zahraniční půdě. Úspěšnost takových uměleckých projektů vytváří image a
renomé kulturního centra.
Další možností rezidenčních programů je pronájem rezidenčních prostorů a zázemí.
Umělci a umělecké skupiny využívající rezidenčních prostorů mají vlastní prostředky
pro uhrazení provozních nákladů na využívaný prostor i pro honoráře tvůrců.
Kulturní centrum se nestává koproducentem, ale pouze poskytovatelem prostoru.
Nedochází k synergickým vazbám ani k propagačnímu propojení.
Cultural factory SVĚTOVAR
69
Existuje ještě několik dalších variant /např. že produkční dům vybere
renomovaného choreografa či režiséra, který formou konkurzu sestaví tým a vytvoří
s nimi konkrétní dílo atd./.
Pro počáteční fázi projektu 4x4 CF byla navržena varianta podpory umělců formou
stipendií. Během roku může vzniknout až 6 rezidenčních projektů, každý projekt
získá průměrně 50 000 Kč na podporu vzniku divadelního, tanečního či výtvarného
díla. 4x4 CF se stává koproducentem. Náklady se promítají v nákladech
programové části rozpočtu, do příjmové stránky se nepromítají /shodně pro
všechny tři varianty/.
o
Propagační náklady
Varianta 1
propagace
DTP, tisk a tisková produkce
inzerce, reklama, výlep, billboardy
fotografování – dokumentace + PR záměry
videodokumentace a zpracování, sestřihy na web atd.
překlady
digitální reprezentace
materiál, nosiče audio video
doprovodná propagace + nerozlišené akce, promo
PR akce, výzdoba prostoru, práce a návrhy
DVD o Světovaru, nabídky
výroba radiospotů a další umělecké PR aktivity
texty programů a editorialů
roznos letáků, plakátů
výpomoc, obálkování atd.
2 522 000 Kč
800 000 Kč
1 000 000 Kč
120 000 Kč
150 000 Kč
25 000 Kč
8 000 Kč
12 000 Kč
150 000 Kč
50 000 Kč
40 000 Kč
35 000 Kč
72 000 Kč
42 000 Kč
18 000 Kč
Varianty 2+3
propagace
design grafiky – plakáty, letáky, pozvánky
DTP, tisk a tisková produkce
inzerce, reklama, výlep
fotografování – dokumentace + PR záměry
videodokumentace a zpracování, sestřihy na web atd.
překlady / tlumočení
digitální reprezentace
materiál, nosiče audio video
doprovodná propagace + nerozlišené akce
PR akce, výzdoba prostoru, práce a návrhy
DVD o Světovaru, nabídky + promo uživatelů
výroba radiospotů a další umělecké PR aktivity
texty programů a editorialů
roznos letáků, plakátů
výpomoc, obálkování atd.
1 650
100
453
500
120
150
25
8
12
25
50
40
35
72
42
18
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Propagační náklady varianty 1 počítají s potřebou zvýšené aktivity především
v prvních letech konání projektu. Vzhledem k tomu, že veškeré propagační náklady
budou na provozovateli, bude třeba počítat s masivní místní i regionální propagací
/s inzercí v regionálním i celostátním tisku, s velkoplošnou propagací billboardů
apod./.
Cultural factory SVĚTOVAR
70
Z těchto důvodů tvoří nejvyšší položku právě inzerce, reklama a výlep. Konkrétní
objem tištěné propagace /plakátů, programových letáků/ bude možno upřesnit až
s konkrétní propagační a komunikační strategií, spojenou s detailním mapováním a
určením cílových skupin atd.
Varianty 2+3 počítají s nižšími propagačními náklady, protože budou využívat
synergických efektů koprodukce s realizátory/uživateli. I zde je nutno počítat se
zvýšenou propagační aktivitou, zvláště v rozjezdovém období. Kampaň bude
probíhat jiným způsobem – více na úrovni osobní angažovanosti než na úrovni
mediální. Výhodou je značný počet zainteresovaných organizací a osob. Každý
z těchto subjektů bude v rámci svojí činnosti a propagace projekt 4x4 CF
propagovat. Otázkou je pouze koordinace a sladění vizuální formy, to ale budou
řešit konkrétní partnerské smlouvy.
o
Provozní energetické náklady
energie
topení, VZT – sály, rezidenční dům
spotřeba el. energie
vodné, stočné
3 060 000
2 400 000
610 000
50 000
Kč
Kč
Kč
Kč
Co se týče nákladů na energie, nepodařilo se získat odborný odhad nákladů. Ten
byl vždy podmiňován zpracováním samostatného projektu. Pro splnění požadavku
stanovení odborného odhadu rozpočtu vycházíme tedy rovněž z energetických
nákladů objemově srovnatelných prostorů. Částky jsou modelovány s přihlédnutím
k použití chytrých technologií. Podle hrubého odhadu odborníků by se částka
úměrně navýšila min. o 40 % při použití tradičních neekonomických způsobů
vytápění, chlazení a větrání.
Náklady jsou pro všechny varianty stejné.
Souhrnné rozpočty:
Varianty 1
Náklady
Skladba týmu pro 4x4 CFS
ředitel
40000
13600
53 600 Kč
ekonomický ředitel/obchod a marketing
35000
11900
46 900 Kč
účetní
23000
7820
30 820 Kč
personalista a fundraiser
25000
8500
33 500 Kč
produkční a místní koordinátor
25000
8500
33 500 Kč
regionální koordinátor
25000
8500
33 500 Kč
rezidence a mezinárodní programy
25000
8500
33 500 Kč
volnočasové aktivity
25000
8500
33 500 Kč
produkční centrum HUB
25000
8500
33 500 Kč
pracovník infocentra a předprodeje a pokladny
12000
4080
16 080 Kč
pracovník infocentra a předprodeje a pokladny
12000
4080
16 080 Kč
propagace a PR
20000
6800
26 800 Kč
grafik
25000
8500
33 500 Kč
dramaturg
25000
8500
33 500 Kč
ekonomický útvar
programový a propagační útvar
Cultural factory SVĚTOVAR
71
provozní útvar
manažer provozu/ logistika
25000
8500
33 500 Kč
šéf techniky
23000
7820
30 820 Kč
46000
15640
61 640 Kč
technik přestavby, dekorace a údržba 3x
60000
20400
vrátný /12 hodin
12000
4080
80 400 Kč
16 080 Kč
vrátný /12 hodin
12000
4080
16 080 Kč
externí technická výpomoc / brigády/ studenti
25000
25 000 Kč
pořadatelé a uvaděči
20000
20 000 Kč
6000
6 000 Kč
technik světla a zvuk + technologie
2x
šatna
úklid
3x
36000
12240
48 240 Kč
měsíční náklady
796 040,00 Kč
roční mzdy a odvody
9 552 480,00 Kč
údržba
revize el. instalace a rozvodů, požární bezpečnost atd
500 000 Kč
80 000 Kč
investice do techniky a vybavení - průběžně
140 000 Kč
drobné vybavení a spotřební materiál
180 000 Kč
údržba, drobné opravy, malování
ostatní služby - provozní náklady a materiál
zajištění doplňkového kulturního programu, nákup produkčních služeb od
jiných pořadatelů
bankovní poplatky, služby, kolky
právní poradce, zpracování smluv
100 000 Kč
2 405 000 Kč
800 000 Kč
80 000 Kč
100 000 Kč
finanční audit
60 000 Kč
překlady, korektury
44 000 Kč
servis tiskáren, počítačů, kopírek, správa sítě
45 000 Kč
nákladní doprava, doprava techniky, nákupy
60 000 Kč
reprezentace tým
40 000 Kč
pojištění budov a majetku, provozní odpovědnosti atd.
60 000 Kč
kancelářský materiál, tonery, papíry
200 000 Kč
PC, SW, tiskárny, mobily apod.
250 000 Kč
spoje - mobilní telefony, pevná linka
320 000 Kč
data - připojení INTERNET
50 000 Kč
správa a údržba webu SVĚTOVAR
60 000 Kč
poštovné, kurýrní služby
údržba - spotřební materiál, čistící a hygienické prostředky 4 sály a
rezidenční dům
80 000 Kč
odvoz odpadu
120 000 Kč
36 000 Kč
energie
3 060 000 Kč
topení, VZT, - sály, rezidenční dům
2 400 000 Kč
spotřeba el. Energie
vodné, stočné
program
610 000 Kč
50 000 Kč
11 280 000 Kč
umělecké honoráře + doprava umělců
8 000 000 Kč
lektorské honoráře + materiál ateliérů
1 700 000 Kč
zahraniční cesty dramaturg, prezentace projeku v mez. sítích, mapování
180 000 Kč
Cultural factory SVĚTOVAR
72
technické zajištění, produkční zajistění projektů apod.
480 000 Kč
rezidence / 6x ročně
300 000 Kč
autor. poplatky
200 000 Kč
materiál ke vzniku projektů
100 000 Kč
cestovné
200 000 Kč
reprezentace /občerstvení, květiny/ účinkující a hosté
různé
propagace
DTP, tisk a tisková produkce
inzerce, reklama, výlep, bilboardy
20 000 Kč
100 000 Kč
2 522 000 Kč
800 000 Kč
1 000 000 Kč
fotografování - dokumntace + PR záměry
120 000 Kč
videodokumentace a zpracování, sestřihy na web etc.
150 000 Kč
překlady
digitální reprezentace
materiál, nosiče audio video
doprovodná propagace + nerozlišené akce, promo
25 000 Kč
8 000 Kč
12 000 Kč
150 000 Kč
foyer - PR akce, výzdoba, práce a návrhy
50 000 Kč
DVD o Světovaru, nabídky + promo uživatelů
40 000 Kč
výroba radiospotů a další umělecké PR aktivity
35 000 Kč
texty programů a editorialů
72 000 Kč
roznos letáků, plakátů
42 000 Kč
výpomoc, obálkování etc.
18 000 Kč
Rekapitulace celkových nákladů
ostatní služby + materiál, spoje
2 405 000 Kč
mzdy a odvody
9 552 480 Kč
údržba
500 000 Kč
energie
3 060 000 Kč
programy
propagace
ostatní, rezerva
Celkové náklady
11 280 000 Kč
2 522 000 Kč
2 000 000 Kč
31 319 480 Kč
Příjmy
vstupné
vstupné
5 250 000 Kč
3 750 000 Kč
kursovné / 5 využívaných studií a ateliérů
1 500 000 Kč
pronájmy prostor celkem za rok
4 480 000 Kč
kavárna / pronájem
pronájmy sály 4x4 CF
480 000 Kč
2 400 000 Kč
příjmy kulturní hub
400 000 Kč
suterén rezidenční dům
480 000 Kč
sály rezidenční dům / 5 studií v pronájmu
za služby celkem za rok
prodej vstupenek celostátní a mezinárodní sítě
produkční a kulturní služby, ostatní
720 000 Kč
2 120 000 Kč
80 000 Kč
600 000 Kč
Cultural factory SVĚTOVAR
reklama a sponzoři
73
1 440 000 Kč
Celkem
11 850 000 Kč
Soběstačnost
38%
Rozdíl příjmy / náklady
19 469 480 Kč
Zdroje financování
Dotace město Plzeň
19 000 000 Kč
nepředpokládá se kofinancování
MKČR
Dotace zahraniční kulturní střediska,
velvyslanectví, mezinárodní organizace a
sítě
500 000 Kč
Celkem
19 500 000 Kč
BILANCE
30 520 Kč
Varianty 2+3
Náklady
Skladba týmu pro 4x4 CFS
ředitel
40000
13600
53 600 Kč
35000
11900
46 900 Kč
produkční a místní koordinátor
25000
8500
33 500 Kč
propagace a PR
20000
6800
26 800 Kč
ekonomický útvar
ekonomický ředitel/obchod a marketing
programový a propagační útvar
provozní útvar
manažer provozu/šéf techniky
30000
10200
40 200 Kč
technik světla a zvuk + technologie
2x
46000
15640
61 640 Kč
technik přestavby, dekorace
3x
60000
20400
80 400 Kč
externí technická výpomoc / brigády/ studenti
25000
údržba
20000
úklid
2x
24000
25 000 Kč
20 000 Kč
8160
měsíční náklady
roční mzdy a odvody
údržba
revize el. instalace a rozvodů, požární bezpečnost
atd
32 160 Kč
420 200 Kč
5 042 400 Kč
500 000 Kč
80 000 Kč
investice do techniky a vybavení - průběžně
140 000 Kč
drobné vybavení a spotřební materiál
180 000 Kč
údržba, drobné opravy, malování
ostatní služby - provozní náklady a materiál
zajištění doplňkového kulturního programu, nákup produkčních služeb od
jiných pořadatelů
100 000 Kč
1 693 000 Kč
400 000 Kč
Cultural factory SVĚTOVAR
účetní služby, mzdy - externí
74
120 000 Kč
bankovní poplatky, služby, kolky
48 000 Kč
právní poradce, zpracování smluv
40 000 Kč
c60 000 Kč
finanční audit
překlady, korektury
24 000 Kč
servis tiskáren, počítačů, kopírek, správa sítě
45 000 Kč
nákladní doprava, doprava techniky, nákupy
40 000 Kč
reprezentace tým
pojištění budov a majetku, provozní odpovědnosti
atd.
20 000 Kč
60 000 Kč
kancelářský materiál, tonery, papíry
120 000 Kč
PC, SW, tiskárny, mobily apod.
150 000 Kč
xc
220 000 Kč
data - připojení INTERNET
50 000 Kč
správa a údržba webu SVĚTOVAR
60 000 Kč
poštovné, kurýrní služby
údržba - spotřební materiál, čistící a hygienické prostředky 4 sály a
rezidenční dům
80 000 Kč
odvoz odpadu
120 000 Kč
36 000 Kč
energie
3 060 000 Kč
topení, VZT, - sály, rezidenční dům
2 400 000 Kč
spotřeba el. Energie
vodné, stočné
610 000 Kč
50 000 Kč
program
3 350 000 Kč
umělecké honoráře
2 000 000 Kč
lektorské honoráře
zahraniční cesty, prezentace projeku v mez. sítích,
mapování
technické zajištění, produkční zajistění projektů
apod.
200 000 Kč
rezidence / 6x ročně
300 000 Kč
autor. poplatky
180 000 Kč
180 000 Kč
30 000 Kč
tiskový servis, materiáyl ke vzniku projektů
100 000 Kč
cestovné
reprezentace /občerstvení, květiny/ účinkující a
hosté
140 000 Kč
různé
200 000 Kč
propagace
design grafiky - plakáty, letáky, pozvánky,
bannery, web
20 000 Kč
1 650 000 Kč
100 000 Kč
DTP, tisk a tisková produkce
453 000 Kč
inzerce, reklama
500 000 Kč
fotografování - dokumntace + PR záměry
videodokumentace a zpracování, sestřihy na web
etc.
120 000 Kč
překlady / tlumoíčen
reprezentace
150 000 Kč
25 000 Kč
8 000 Kč
materiál, nosiče audio video
doprovodná propagace + nerozlišené akce
12 000 Kč
25 000 Kč
foyer - PR akce, výzdoba, práce a návrhy
50 000 Kč
Cultural factory SVĚTOVAR
75
DVD o Světovaru, nabídky + promo uživatelů
40 000 Kč
výroba radiospotů a další umělecké PR aktivity
35 000 Kč
texty programů a editorialů
72 000 Kč
roznos letáků, plakátů
42 000 Kč
výpomoc, obálkování etc.
18 000 Kč
Rekapitulace celkových nákladů
ostatní služby + materiál, spoje
1 693 000 Kč
mzdy a odvody
5 042 400 Kč
údržba
500 000 Kč
energie
3 060 000 Kč
programy
3 350 000 Kč
propagace
1 650 000 Kč
ostatní, rezerva
2 000 000 Kč
Celkové náklady
17 295 400 Kč
Příjmy
vstupné
návrh odvodu 25% ze vstupného při 25 veřejných
akcích za měsíc
1 450 000 Kč
400 000 Kč
vstupné / vlastní pořádané programy /
850 000 Kč
kursovné
200 000 Kč
pronájmy prostor celkem za rok
3 540 000 Kč
kavárna / pronájem
480 000 Kč
pronájmy sály 4x4 CF
1 900 000 Kč
příjmy kulturní hub
suterén rezidenční dům
200 000 Kč
360 000 Kč
sály rezidenční dům
600 000 Kč
za služby celkem za rok
2 040 000 Kč
produkční a kulturní služby, ostatní
600 000 Kč
reklama a sponzoři
1 440 000 Kč
Celkem
7 030 000 Kč
Soběstačnost
68%
Rozdíl příjmy / náklady
10 265 400 Kč
Zdroje financování
kofinancování programu / granty uživatelů
Dotace město Plzeň
600 000 Kč
6 000 000 Kč
Dotace Plzeňský kraj / kofinancování
3 000 000 Kč
MKČR
500 000 Kč
Dotace zahraniční kulturní střediska,
velvyslanectví, mezinárodní organizace a sítě
200 000 Kč
Celkem
10 300 000 Kč
BILANCE
34 600 Kč
Cultural factory SVĚTOVAR
6. Harmonogram
76
Cultural factory SVĚTOVAR
77
Uvedený harmonogram je výčtem všech zásadních kroků, které je třeba
pro správné řešení projektu realizovat, jejich pořadí se může podle situace
pozměnit a stanovení konkrétních dat je věcí dalšího postupu.
2011
-
diskuse, setkání, Future City Game - ideový záměr
zpracování provozní a organizační studie 4x4 CF Světovar
pracovní proces se zájemci o produkční zapojení do projektu Světovar
vyhodnocení procesu / návrh optimálního řešení organizační a provozní
struktury
proces projednání a schválení záměru odpovědnými orgány státní správy /
města
založení produkční společnosti 4x4CF Světovar / forma vyjde z procesu a
studie
výběrové řízení / jmenování projektového manažera, sestavení
projektového týmu
zpracování auditu investičních příležitostí /dotační možnosti 4x4 CF
veřejná soutěž na zpracovatele, projektová dokumentace k SP/podmínky
dle provozní studie/
vyhlášení soutěže
vyhodnocení soutěže
smlouva na projekt s vítězem
projekt pro UR a stavební povolení
zpracování rozpočtu projektu a aktualizace časového harmonogramu
2012
-
získání stavebního povolení
provedení analýzy rizik projektu včetně opatření na jejich eliminaci
získání příslibu předfinancování projektu
stanovení režimu veřejné podpory / certifikace
zajištění veškerých nezbytných podkladů pro přípravu žádosti do ROP,
příprava povinných příloh a odevzdání žádosti
zpracování žádosti do ROP 2.1
zajištění aktuálních povinných příloh
rozhodovací proces, získání grantu, podpis smlouvy
zřízení speciálního účtu
předložení prokázání finančních prostředků na předfinancování a
kofinancování projektu
realizace výběrového řízení na stavební práce a technologické vybavení
realizace výběrového řízení na stavební dozor a ingeneering
podpis smlouvy s dodavateli
zahájení stavby
realizace stavebních prací
2013
-
dodávka technologií a vnitřního zařízení
kolaudace a uvedení do zkušebního provozu
management, finanční řízení a administrace projektu
zpracování vyúčtování a závěrečné zprávy o realizaci projektu, předložení
závěrečné žádosti o platbu
zajištění udržitelnosti výstupů projektu dle pravidel programu ROP – užívání
zrekonstruovaných prostor
zajištění pravidelné údržby a oprav
zpracování zprávy o udržitelnosti projektu
pokračování publicity výstupů projektu
Cultural factory SVĚTOVAR
8. Předpoklady úspěšné realizace záměru
78
Cultural factory SVĚTOVAR
•
79
Ustavení expertních týmů
Pro realizaci projektu je nutné ustavit tři expertní týmy:
- tým pro zajištění inovativního řešení provozních technologií s
ohledem na udržitelný provoz, snížení nákladů na el. energie,
zajištění alternativních zdrojů vytápění, pasivního způsobu chlazení,
- tým pro konzultaci a přípravu optimálního jevištně technologického
projektu /akustika, ozvučení, osvětlení, jevištní konstrukce
a zařízení, odborná stavebně technická řešení, skladby podlah,
akustické obklady, zvukotěsné uzávěry prostorů apod./,
- tým pro rozvoj „lidských zdrojů” – budoucích uživatelů, který bude
pomáhat nastavit a modelovat samořídící mechanismy a logistiku
využívání prostoru tak, aby do první etapy provozu vstoupily již
profesionalizované subjekty s jasným programem a strategií, bude
zjišťovat workshopy a pracovní semináře v oblasti managementu,
strategického plánování, PR, marketingu a umělecké produkce,
individuální umělecký koučing, fundraising apod.
•
Zkušební provoz ve stávajícím stavu areálu
Začít využívat prostory 4x4 CF již nyní, ve stávajícím stavu je důležité pro
vytváření povědomí o aktivitách ve Světovaru, získávání zkušeností
pořadatelů, napojení se na konkrétní prostor – snadnější modelace
budoucích pravidel a organizačních systémů a definování prostorových
potřeb.
•
Investice do nízkonákladového řešení
•
Zajištění mechanismu vícezdrojového financování
Prostor bude vybaven technologiemi, které umožní využít všech
dostupných řešení z oblasti obnovitelných zdrojů energie, inteligentního
vytápění, pasivní vzduchotechniky. Řešení povede k výrazným úsporám
energií.
Nezbytnou podmínkou je iniciovat jednání na všech úrovních veřejné
správy k nalezení systémového řešení.
Model nového „diverzního” modelu fungování kulturní organizace je
finančně šetrný, oproti stávajícím institucím je jeho provoz levnější
a efektivnější.Společný příspěvek všech uživatelů bude stanovený podle
míry zapojení.
Protože jeho programové funkce a dopady zasahují jak lokalitu Slovany,
město, region, stát a EU, je klíčové ve stejném spektru zajistit i
odpovídající prostředky z veřejných rozpočtů na těchto úrovních.
Cultural factory SVĚTOVAR
80
Další příjmovou položku budou tvořit prostředky z privátní sféry a příjmy
z vlastní činnosti /vstupné, pronájmy/ a „mikrofinance” /malé, opakované
finanční příjmy – drobný prodej, služby, dary, příspěvky jednotlivců/.
•
Odvaha realizovat nový model organizace ze
strany všech aktérů
- ze strany města
- ze strany NNO
Pro zdárný průběh přípravy i realizace projektu je nutná vzájemná
komunikace a respekt mezi orgány veřejné správy a NNO. Dobu do
otevření centra je možno využít k hledání modelu této vzájemné
spolupráce.
• Politická ochota podpořit modelový proces a
podporovat nestandardní inovativní řešení
• Dlouhodobý závazek politické reprezentace města
k realizace projektu 4x4 CF Světovar napříč
politickým spektrem
• Schopnost NNO se profesionalizovat takovým
způsobem, aby navrhovaná organizační struktura
mohla vzniknout
• Prostorová kapacita
-
-
-
•
přesné parametry a podmínky pro projektanty s cílem vytvořit
jednoduchý, nízkonákladový multifunkční kulturní prostor se
čtyřmi sály a rezidenční dům se zázemím, v souladu s potřebami
jednotlivých žánrů i širokého spektra uživatelů
funkce a soulad s industriálním duchem stavby i s podmínkami
rekonstrukce památek
dostatek skladovacích a dalších prostorů, kam by projekt mohl
růst a rozvíjet se
Nastavení kontrolních mechanismů v průběhu
projektu za účelem jeho úspěšné realizace
Cultural factory SVĚTOVAR
Závěr
81
Cultural factory SVĚTOVAR
82
Projekt 4x4 CF Světovar nabízí celou řadu příležitostí, kterými si v rámci
EHMK Plzeň 2015 může město zhodnotit svůj kulturní a sociální potenciál.
Konverze budovy nevyužívaného Světovaru do moderního polyfunkčního
kulturního centra a společný marketing projektu s Plzeňským Prazdrojem
může sloužit jako příklad spojnice mezi dvěma dominantami města Plzně
– úspěšná modernizace funkčního pivovaru a úspěšná konverze památky
industriálního dědictví pro účely kulturního centra jako symbolu nových
evropských kulturních průmyslů. Na tři desítky konvertovaných pivovarů
v České republice a velké množství v dalších evropských zemích nastavuje
pro projekt 4x4 CF velmi profesionální mantinely.
Projekt umožní maximalizaci multiplikačních efektů. Jedná se především
o socioekonomické efekty, tzn. vytvoření nových pracovních příležitostí,
zvýšení počtu tuzemských i zahraničních návštěvníků, kteří stráví v Plzni
více dní a nocí nebo rozšíření sociokulturní výchovy dětí a mládeže v rámci
EU a jejich příprava na tržní prostředí otevřené Evropy. 4x4 CF také
umožní napojení dalších projektů v oblasti služeb a podnikání /např.
kreativní průmysl, obchod, umělecko-řemeslná výroba, vzdělávací aktivity,
služby pro cestovní ruch apod./. 4x4 CF bude přirozenou součástí dalších
aktivit, které Plzeň a její nejbližší okolí nabízí.
Z kulturního think-tanku uspořádaného v říjnu 2010 v Praze vyplynulo, že
česká kultura již není v řadě oblastí konkurenceschopná. Přínosem projektu
4x4 CF může proto být právě zvyšování konkurenceschopnosti plzeňské
umělecké scény a její integrace do evropských kulturních a uměleckých
sítí.
4x4 CF má plný potenciál stát se prvním živým českým kreativním
klastrem,díky unikátnímu systému čtyř multifunkčních sálů, rezidenčnímu
zázemí, díky otevřenému organizačnímu modelu a inovativnímu řešení
produkčního zázemí založeném na principu otevřené sdílené kanceláře.
Jako pilotní projekt EHMP Plzeň 2015 bude mít 4x4 CF Světovar příležitost
využít spolupráce s belgickým městem Mons /které bude v r. 2015 druhým
Evropským hlavním městem kultury/. Bude mít možnost inspirovat se
zkušenostmi dalších realizátorů obdobných projektů, především Maison
Folie de Moulins – Ville de Lille /pilotním projektem města Lille EHMK
2004/, Le Manege Mons i dalších, jejichž síť je vytvářena již od roku 2010.
Cultural factory SVĚTOVAR
83
Cultural factory SVĚTOVAR
84
1. Technologické řešení prostorů
2. PhDr. A. Brabcová : Zahraniční i tuzemské
souvislosti pro konverzi budovy pivovaru
Světovar v Plzni pro účely moderního
polyfunkčního kulturního centra
3. Moderní kulturní infrastruktura v ČR

Podobné dokumenty

Studie modernizace interiéru Kina Vysočina

Studie modernizace interiéru Kina Vysočina Navrhované řešení modernizace interiéru vychází z kvality stávajícího stavu budovy a respektuje jeho genius loci. Snaha autora je, aby se z budovy nevytratil původní kvalitní dispoziční koncept a v...

Více

Rory O Moore - Desátek který svazuje (PDF-1,86 MB)

Rory O Moore - Desátek který svazuje (PDF-1,86 MB) této věci se Boha dotazovat, většina ale shledává jednodušším zadusit tuhle společnost, která klade otázky, které nebudou odpovězeny. Něco musí být jistě špatného na osobě, která klade otázky, kter...

Více

ZD_medialni_kampaň_proti_rasis

ZD_medialni_kampaň_proti_rasis Předmětem části 3 je zajištění tvorby pravidelných komiksových stripů reflektujících témata kampaně. Část 4 Předmětem části 4 je zajištění sledování zejména zmínek o kampani v rozličných online pro...

Více

Definice veřejné podpory

Definice veřejné podpory veřejnou podporu) než je maximální povolená, bylo by ji třeba navrátit, a to v celé výši i včetně úroků. Proto je důležité identifikovat veřejnou podporu již při přípravě projektu, nejpozději však ...

Více

2. Zahraniční i tuzemské souvislosti pro konverzi budovy pivovaru

2. Zahraniční i tuzemské souvislosti pro konverzi budovy pivovaru 2. Zahraniční i tuzemské souvislosti pro konverzi budovy pivovaru Světovar v Plzni pro účely moderního polyfunkčního kulturního centra

Více

pravidla způsobilých výdajů - Regionální rada regionu soudržnosti

pravidla způsobilých výdajů - Regionální rada regionu soudržnosti podporu, nemusí být způsobilým výdajem. V případě projektů, jejichž financování zakládá veřejnou podporu, mohou být za způsobilé považovány pouze výdaje, které splňují rovněž požadavky právních pře...

Více