Stáhnout

Komentáře

Transkript

Stáhnout
NEKROLOGIUM
PROVINCIE
KAPUCÍNŮ V ČR
Praha 2014
vydáno vlastním nákladem, poprvé r. 2009 u příležitosti 410. výročí vzniku
Česko-rakousko-štýrského generálního komisariátu
Miroslav Pacifik MATĚJKA ©
Nekrologium Provincie kapucínů v ČR
2. vydání., Praha 2014
Tisk: ProPRINT CZ, Praha
ISBN 978-80-254-5969-0 (1. vydání)
Imprimatur: P. ThLic. Ing. Jozef Timko OFMCap (zn. 078/09 ze dne 26.10.2009)
Aktuální ke dni 1.10.2014
-2-
KLÍČOVÁ DATA Z DĚJIN PROVINCIE
13.11.1599 vznikl Česko-rakousko-štýrský generální komisariát
25.04.1608 generální kapitula oddělila z generálního komisariátu Štýrsko
01.07.1618 dekretem gen. kapituly byla ustavena Česko-rakouská provincie
28.04.1673 oddělením Rakouska vznikla Českomoravská provincie
31.05.1754 ČM provinciál Serafín Melcher byl zvolen generálním ministrem řádu
17.08.1754 byla od provincie oddělena Slezská generální kustodie
29.08.1783 provincie byla rozdělena na Českou provincii a Moravskou provincii
01.05.1827 dvor. dekretem z 23.12.1826 byla obnovena Českomoravská provincie
29.11.1932 připojením Slovenska vzniká Československá provincie
01.01.1939 zřízen v pohraničí s Říší německou Sudetský generální komisariát
10.04.1942 Slovensko připojené 1932 vytvořilo samostatný generální komisariát
28.05.1945 Sudetský gen. komisariát byl zrušen a jeho kláštery připojeny k ČM provincii
26.04.1950 potlačení řeholního života komunistickým režimem
02.02.1990 slavnostní obnovení řeholního života při bohoslužbě v Praze na Strahově
22.09.1997 byl přijat nový název »Provincie kapucínů v ČR«
-3-
POKYNY K PŘEDČÍTÁNÍ
Akolyta nebo jiný předčitatel, zahájí četbu následujícími slovy:
Dnes si připomínáme tyto naše zemřelé bratry a dobrodince řádu:
roku 1821, v Praze na Hradčanech, br. Ivan z Korouhve, student teologie
roku 1860, v Chrudimi, br. Didak Waigner, kuchař
Ukončí četbu následujícími tradičními slovy:
Tito Boží služebníci složili svou důvěru v Pána:
pro Boží milosrdenství ať odpočívají v pokoji.
A všichni odpoví:
Amen.
N.B. Údaje v závorkách primárně nejsou určeny k předčítání. Pokud to však předčitatel považuje při nějaké
příležitosti za vhodné, lze je však do četby nekrologia zařadit.
Od data obnovení Českomoravské provincie roku 1827 jsou bratři uváděni příjmením.
Předěl ve starém a novém způsobu citace jména je vyznačen krátkou přerušovanou čarou.
-4-
POUŽITÉ ZKRATKY
V kulatých závorkách je uveden rok obláčky a rok narození. Pokud údaj není znám, je nahrazen otazníkem.
V hranatých závorkách je u cizinců uveden mezinárodní kód státu (podle normy ISO 3166-1 alpha-2):
[AT = Rakousko, BE = Belgie, DE = Německo, FR = Francie, GE = Gruzie, HU = Maďarsko, CH = Švýcarsko, IT = Itálie, LT
= Litva, LU = Lucembursko, NL = Nizozemí, PL = Polsko, PT = Portugalsko, RS = Srbsko, RU = Rusko, SI = Slovinsko,
SK = Slovensko, WS = Samoa, TR = Turecko, UA = Ukrajina].
I když se domnívám, že s výjimkou několika málo zažitých názvů (jako např. Vídeň) působí dnes obrozenecké počeštěné názvy
cizích měst spíše komicky a mladší generace jim už nerozumí, na nátlak korektorů jsem je přesto použil a upravil podle Indexu
českých exonym (Geografický názvoslovný seznam OSN * ČR, Český úřad zeměměřický a katastrální, Praha 2006, ISBN 8086918-04-1). Tam, kde přepis neexistuje a výslovnost je obtížná, uvádím správnou výslovnost kurzivou v hranaté závorce.
S ohledem na skutečnost, že text budou předčítat bratři, kteří ne vždy ovládají příslušné cizí jazyky, jsou obtížnější cizojazyčná
příjmení počeštěna a původní pravopis je uveden kurzivou v závorce. Tímtéž způsobem jsou také příležitostně uváděna
příjmení významnějších osobností před sjednocením provincie v roce 1827.
ČM
Českomoravská (provincie)
N.B. Nota Bene (tj. mimochodem, všimni si…)
vst. vstoupil (datum obláčky)
nar. narodil se (datum narození)
příjm. příjmení
gen. generální
prov. provinční
zasl. zasloužilý
Bruck a. d. L. (Bruck an der Leitha); Čes. Budějovice (České Budějovice); Čes. Krumlov (Český Krumlov); Kolín n. Rýnem (Kolín
nad Rýnem); Mnich. Hradiště (Mnichovo Hradiště); Náměšť n. Osl. (Náměšť nad Oslavou); Prackovice n. L. (Prackovice nad
Labem); Praha-Nové Město; St. Město (Staré Město); Vídeňské N. Město (Vídeňské Nové Město); Vídeň-Za Hr. (Vídeň-Za
Hradbami)
-5-
1. LEDNA
1641 Vídeň-Město [AT]
P. Šimon z Bambergu [DE] (vst. 1621; nar. ?)
1667 Vídeň-Město [AT]
1719 Praha-Hradčany
P. Marek z Vídně [AT] (vst. 1635; nar. ?)
P. Angelus z Jihlavy (vst. 1678; nar. ?)
1725 Praha-Hradčany
1745 Vratislav [PL]
br. Mikuláš z Uherského Hradiště (vst. 1682; nar. 1653); švec
P. Donulus z Nisy [PL] (vst. 1696; nar. 1677)
1754 Svídnice [PL]
1762 Roudnice
P. Vendelín z Olomouce (vst. 1711; nar. 1692)
P. Samuel z Jihlavy (vst. 1720; nar. 1700)
1821 Praha-Hradčany
–––
1860 Chrudim
1927 Sušice
br. Ivan z Korouhve (vst. 1819; nar. ?); student teologie
br. Didak WAIGNER (vst. 1827; nar. 1806); kuchař
br. Melitus CAHA (vst. 1904; nar. 1879)
-6-
2. LEDNA
1639 Brno
P. Bazil z Prahy (vst. 1605; nar. ?); konvertita z luteránství
1660 Brno
1713 Fulnek
br. Petr z Brna (vst. 1637; nar. ?)
br. Faustýn z Benešova (vst. 1667; nar. ?)
1742 Zákupy
1762 Čes. Budějovice
br. Modest z Hannoveru [DE] (vst. 1697; nar. 1669)
br. Akursius z Vyškova (vst. 1720; nar. 1700)
1779 Litoměřice
1790 Znojmo
P. Artemius z České Lípy (vst. 1760; nar. 1740)
P. Pavlín ze Znojma (vst. 1750; nar. 1731)
1804 Mnich. Hradiště
P. Timotej z Prahy (vst. 1747; nar. 1728); profes-jubilant
1812 Kyjov
1814 Zákupy
–––
1860 Třebíč
P. Silverius z Martinkovic (vst. 1764; nar. 1745); pensionovaný kaplan Arcidiecéze olomoucké.
P. Karel z České Lípy (vst. 1755; nar. 1735); profes-jubilant, zasloužilý kvardián
1872 Olomouc
P. Vincenc KARÚZO [Caruso] (vst. 1815; nar. 1788); profes-jubilant, r. 1837 včleněn do
Českomoravské provincie
br. Nikasius VITÁČEK [Witaczek] (vst. 1817; nar. 1795); zahradník
-7-
3. LEDNA
1634 Vídeň-Město [AT]
P. Marin z Öttingenu [DE] (vst. 1627; nar. ?)
1661 Sušice
1665 Kremže [AT]
br. Jakub z Prahy (vst. 1633; nar. ?)
P. Tobiáš z Frisingenu [LU] (vst. 1622; nar. ?); zasloužilý novicmistr, prov. definitor a kustod
1684 Prudnik [PL]
1712 Brno
P. Konstantin z Opole (vst. 1660; nar. ?)
P. Bonifác z Prahy (vst. 1661; nar. ?); kazatel v olomoucké katedrále, profes-jubilant
1723 Vyškov
1736 Mnich. Hradiště
P. Maxmilián z Mohelnice (vst. 1712; nar. 1692); německý kazatel
P. Mořic z Vyškova (vst. 1714; nar. 1697)
1763 Čes. Budějovice
P. Oldřich z Českých Budějovic (vst. 1726; nar. 1705)
1775 Most
1813 Praha-Hradčany
–––
1865 Třebíč
P. Filip z Prahy (vst. 1727; nar. 1710)
P. Otto z Kostelce n. L. (vst. 1763; nar. 1738); profes-jubilant
1883 Třebíč
P. Tadeáš FRAJS [Freis] (vst. 1813; nar. 1794); definitor a administrátor farnosti, kněz-jubilant,
senior provincie
P. Lambert JAŠEK [Jaschek] (vst. 1832; nar. 1810); zpovědník, zemřel nenadále
-8-
4. LEDNA
1651 Vídeňské N. Město
[AT] br. Berard z Biberachu [DE] (vst. 1615; nar. ?)
1672 Villach [AT]
1704 Mikulov
br. Rudolf z Marburgu [DE] (vst. 1640; nar. ?)
P. Oktavián z Prahy (vst. 1679; nar. 1658)
1719 Brno
1723 Praha-Hradčany
br. Chrysant z Fulneka (vst. 1696; nar. ?); soukeník
br. Pavlín z Nisy [PL] (vst. 1670; nar. ?); z noviciátu kleriků přešel k bratrům laikům
1737 Čes. Budějovice
br. Bonaventura z Welsu [AT] (vst. 1691; nar. 1667); kramář
1744 Praha-Nové Město P. Gualbert z Hradce (vst. 1696; nar. 1674)
1753 Břeh [PL]
P. Sekundus z Otmuchova [PL] (vst. 1717; nar. 1701); zasloužilý vikář
1753 Kyjov
1768 Kyjov
br. Rajmund z Chrudimi (vst. 1709; nar. 1689); prknař
P. Anián z Pernštejna (vst. 1742; nar. 1723)
1803 Šternberk
1800 Sokolov
P. Justýn z Opavy (vst. 1775; nar. 1755); kaplan v Arcidiecézi olomoucké
P. Jakub z Horního Slavkova (vst. 1760; nar. 1740)
1810 Kolín
–––
P. Elektus z Velkého Horšína (vst. 1755; nar. 1736); zasloužilý provinční definitor, profes-jubilant
1857 Praha-Hradčany
1911 Sušice
P. Filibert MITTELBACH (vst. 1830; nar. 1811); sekretář provincie
br. Prokop KOHOUT (vst. 1877; nar. 1842); vynikající sběrač almužen
1916 Praha-Hradčany
br. Oktavián VÍTEK (vst. 1915; nar. 1892); klerik-novic, zemřel v nemocnici Na Františku
-9-
5. LEDNA
1640 Čes. Budějovice
P. Antonín z Mnichova [DE] (vst. 1621; nar. ?); zemřel morem
1689 Vratislav [PL]
1736 Most
br. Emilián z Curychu [CH] (vst. 1646; nar. ?)
P. Jan Pavel z Horního Slavkova (vst. 1721; nar. 1702)
1743 Opočno
1752 Most
P. Ildefons z Rychnova (vst. 1688; nar. 1668); kněz-jubilant
P. Bazil ze Svídnice [PL] (vst. 1704; nar. 1683)
1781 Mikulov
1789 Kolín
P. Hilarius z Pavlova (vst. 1742; nar. 1724); lektor, vikář a novicmistr
P. Silván z Týnce (vst. 1771; nar. 1752); arcijáhen v Kutné Hoře
1797 Praha-Hradčany
br. Antonín Felix z Velkých Kunětic (vst. 1753; nar. 1734); trvalý klerik
1802 Zákupy
1803 Šternberk
P. Eberhard z Loučky (vst. 1745; nar. 1723); kněz-jubilant
P. Justýn z Opavy (vst. 1775; nar. 1755); administrátor na expozituře ve Šternberku
1803 Šternberk
1823 Praha-Strahov
–––
1832 Třebíč
P. Eduard z Třebíče (vst. 1775; nar. 1751) administrátor na expoziturách v Popovicích a Šternberku
P. Jaroslav z Nymburka (vst. 1780; nar. 1759); zámecký kaplan v Železném Brodu
1879 Most
P. Hilarius MARTINEC (vst. 1839; nar. 1821); zasloužilý provinciál a gen. kustod, biskupský notář
v Litoměřicích
P. Inocenc NEUMANN (vst. 1889; nar. 1866); profes-jubilant
1940 Brno
2008 Mostiště
P. Jeroným SVOBODA (vst. 1815; nar. 1786); administrátor farnosti v Třebíči
prelát Mons. P. Ludvík HORKÝ (nar. 1913); od r. 1999 čestný kapucín, děkan kapituly sv. Petra a
Pavla v Brně, dlouholetý správce kapucínského kostela v Brně v době potlačení řádu a obětavý
zpovědník v tomto kostele
- 10 -
6. LEDNA
1648 Vídeň-Město [AT]
br. Izidor ze Schärdingu [Šerdink: AT] (vst. 1636; nar. ?)
1663 Vídeň-Město [AT]
1667 Vídeň-Město [AT]
br. Vitál z Moravy (vst. 1614; nar. ?)
br. Virgil z Moravy (vst. 1643; nar. ?)
1684 Brno
1753 Zákupy
P. Arsenius z Lužice (vst. 1660; nar. ?)
P. Fidel z Kašperských Hor (vst. 1705; nar. 1680)
1769 Vyškov
1798 Opočno
P. Ildefons z Roušperka (vst. 1720; nar. 1699)
P. Matěj z Divišova (vst. 1747; nar. 1722); profes-jubilant
1804 Olomouc
P. Archelaus ze Žatce (vst. 1756; nar. 1738); zasloužilý lektor teologie, 25 roků zpovědník a teolog
olomouckého arcibiskupa kardinála knížete Antonína Teodora Colloredo
br. Benno z Chomutova (vst. 1770; nar. 1749); kuchař
1810 Olomouc
–––
1843 Chrudim
1886 Odry
br. Florián JAVŮREK (vst. 1813; nar. 1789); vrátný a zahradník
P. Albín EHRLICH (vst. 1837; nar. 1820); zasl. definitor, zemřel v nemocnici
1939 Bratislava
P. Kazimír HASÁK (vst. 1871; nar. 1854); profes-jubilant
1951 Opočno
P. Albert ŠTEFKA (vst. 1893; nar. 1874)
- 11 -
7. LEDNA
1667 Nisa [PL]
br. Eustach z Frankfurtu [DE] (vst. 1654; nar. ?)
1717 Chrudim
1721 Mikulov
br. Zacheus z Čech (vst. 1666; nar. ?)
br. Bernardin z Nisy [PL] (vst. 1688; nar. 1663); truhlář
1737 Chrudim
1740 Brno
br. Silvestr z Otmuchova [PL] (vst. 1730; nar. 1707)
br. Baltazar ze Znojma (vst. 1688; nar. 1665); profes-jubilant, soukeník
1747 Praha-Hradčany
1747 Fulnek
br. Koloman z Nových Hradů (vst. 1690; nar. 1671); profes-jubilant
P. Fortunát z Poysdorfu [AT] (vst. 1715; nar. 1691)
1759 Roudnice
P. Jan František z Přibyslavi (vst. 1721; nar. 1703)
1802 Pavlov
P. Erhard z Mikulova (vst. 1757; nar. 1737); mimořádný zpovědník sester Alžbětinek na St. Brně,
administrátor expozitur na Petrově a v Pavlově
1806 Praha-Nové Město P. Řehoř z Prahy (vst. 1757; nar. 1739); zasl. administrátor na expozituře v Praze na Novém Městě
1806 Brno
–––
br. Mansvet z Brna (vst. 1762; nar. 1743); zemřel v klášteře při ošetřování nemocných vojáků
- 12 -
8. LEDNA
1613 Vídeň-Za Hr. [AT]
br. Ondřej z Codogno [Kodoňo: IT] (vst. ?; nar. ?); člen Benátské provincie, zemřel morem
1666 Gmunden [AT]
1683 Rumburk
1684 Brno
P. Rudolf z Frank [DE] (vst. 1630; nar. ?)
P. Bruno z Českých Budějovic (vst. 1646; nar. ?); první superior v Opočně a v Rumburku, pohřben
ve farním kostele
P. Cherubín z Cách [DE] (vst. 1658; nar. ?); zemřel v Rosicích
1701 Fulnek
1707 Praha-Hradčany
br. Marcelín z Drnholce (vst. 1698; nar. ?); student filozofie
br. Oldřich z Milovic (vst. 1679; nar. ?)
1800 Olomouc
–––
P. Havel z Prostějova (vst. 1749; nar. 1726); profes-jubilant, zemřel náhle
- 13 -
9. LEDNA
1623 Mikulov
P. Zacheus z Wasserburgu [DE] (vst. 1604; nar. ?)
1647 Vídeň-Město [AT] P. Tomáš z Günzburgu [Gincburk: DE] (vst. 1618; nar. ?)
1674 Praha-Nové Město P. Kasiodor z Nisy [PL] (vst. 1667; nar. ?); student filozofie
1690 Praha-Nové Město P. Řehoř z Českých Budějovic (vst. 1641; nar. ?)
1718 Chrudim
P. Adjut z Prahy (vst. 1712; nar. 1692); student filozofie
1743 Brno
1744 Kolín
br. Paschal z Hostinného (vst. 1715; nar. 1693); soukeník
br. Šimon z České Lípy (vst. 1740; nar. 1716); student filozofie
1785 Brno
br. Richard z Vilémova (vst. 1760; nar. 1741)
1801 Terezín
P. Klaudián z Litoměřic (vst. 1759; nar. 1741); zasl. místní kurát ve Slavkově u Čes. Krumlova,
zemřel jako kaplan vojenské posádky v Terezíně
P. Gervasius ze Semanína (vst. 1761; nar. 1744); zasl. kurát v Šumburku, kněz-jubilant
1823 Zákupy
1823 Třebíč
–––
1876 Praha
1903 Třebíč
P. Tertulián z Třebíče [příjm. Předovský] (vst. 1764; nar. 1743); první řádový administrátor farnosti
Třebíč-Jejkov, a to po dobu 20 let, kněz-jubilant
P. Jan Nepomuk ÚL [Uhl] (vst. 1828; nar. 1800); lektor pastorální teologie, dvakrát provinciál,
zemřel v nemocnici Na Františku
br. Antonín MILER [Müller] (vst. 1854; nar. 1836)
- 14 -
10. LEDNA
1644 Linec [AT]
P. Rafael z Komárna [SK] (vst. 1603; nar. ?)
1726 Olomouc
1756 Mikulov
br. Nikodém z Mikulova (vst. 1682; nar. 1659)
P. Iluminát z Prahy (vst. 1711; nar. 1693); třikrát provinční definitor
1775 Olomouc
1777 Zákupy
P. Gandulf z Hradce Králové (vst. 1727; nar. 1707); lektor teologie
br. Felix ze Sokolova (vst. 1715; nar. 1694); profes-jubilant, soukeník
1788 Fulnek
1806 Olomouc
P. Jukund z Velkých Hoštic (vst. 1743; nar. 1721)
P. Jukundin z Nového Šaldorfu (vst. 1761; nar. 1743); zasl. lektor teologie, po 19 let administrátor
expozitury v Nových Sadech u Olomouce
P. Rajmund z Vacenovic (vst. 1776; nar. 1758); administrátor expozitury ve Štarnově
1806 Štarnov
1814 Mnich. Hradiště
–––
1883 Chrudim
1910 Mariánská
P. Kastor z Kolešovic (vst. 1762; nar. 1743); profes-jubilant, vrátil se z duchovní správy a byl
posledním představeným v Mnichově Hradišti
P. Filip LEKEŠ [Lekesch] (vst. 1835; nar. 1804); zpovědník
P. Wolfgang ŠMARDA [Schmarda] (vst. 1879; nar. 1858); zasl. definitor
- 15 -
11. LEDNA
1622 Padova [IT]
1754 Most
1817 Chrudim
1826 Kolín
–––
P. Jeroným z Verony [IT] (vst. 1578; nar. ?); vojenský kaplan v Maďarsku (1601), pak dvakrát
vicekomisař našeho gen. komisariátu (1605-08; 1611-12), a dále provinciál Tyrolské provincie
(1608-11) a Benátské provincie (1612-15)
P. Blažej ze Slezska (vst. 1716; nar. 1695)
br. Valentýn z Jičína (vst. 1775; nar. 1752); švec
P. Bertold z Litomyšle [příjm. Zebra] (vst. 1772; nar. 1750); profes-jubilant, dvakrát prov. definitor,
zasl. provinciál (1812-18)
- 16 -
12. LEDNA
1629 Vídeň-Město [AT]
P. Albert z Landshutu [DE] (vst. 1609; nar. ?)
1648 Pasov [DE]
1722 Roudnice
P. Roman z Benátek [IT] (vst. 1640; nar. ?); student teologie
P. Kašpar z Českých Budějovic (vst. 1675; nar. 1653)
1723 Vratislav [PL]
1725 Zákupy
P. Donát z Jihlavy (vst. 1680; nar. 1662)
P. Prosper z Chvalšin (vst. 1695; nar. ?)
1760 Olomouc
1767 Praha-N.M.
–––
1838 Brodek
br. Rudolf z Koblence [DE] (vst. 1712; nar. 1688); sedlář
P. František Borgiáš z Kutné Hory (vst. 1737; nar. 1717)
1844 Golčův Jeníkov
P. Valentýn TAUDE (vst. 1775; nar. 1757); kněz-jubilant, pensionovaný farář v Brodku v Arcidiecézi
olomoucké
P. Rochus DEISSINGER (vst. 1778; nar. 1760); kněz-jubilant, farář v Diecézi královehradecké
1882 Horšovský Týn
1890 Kolín
br. Maurus FIŠER [Fischer] (vst. 1857; nar. 1831)
br. Florián MERC [Mertz] (vst. 1865; nar. 1847); kuchař a zahradník
- 17 -
13. LEDNA
1648 Mikulov
P. Germán z Hallu [AT] (vst. 1662; nar. ?)
1728 Žatec
1735 Sušice
br. Maurus z Fulneka (vst. 1684; nar. ?); soukeník
P. Bernard z Prachatic (vst. 1687; nar. 1669)
1742 Nisa [PL]
1759 Roudnice
br. Silvestr z Fulneka (vst. 1737; nar. 1714); soukeník
P. Melchiades z Raspenavy (vst. 1734; nar. 1715)
1818 Opočno
P. Benignus z Jirkova [příjm. Fridrich] (vst. 1765; nar. 1747); provinciál, provinční definitor,
novicmistr, profes-jubilant
–––
1844 Zákupy
1846 Nová Ves
1850 Chrudim
br. Pavel BOCH (vst. 1806; nar. 1780); vrátný, soukeník
P. Josef Maria ŠTROBEL [Strobel] (vst. 1780; nar. 1761); kněz-jubilant, osobní děkan a farář
v Diecézi královéhradecké
br. Bruno KVAPIL [Kwapil] (vst. 1814; nar. 1793); krejčí
- 18 -
14. LEDNA
1606 Štýrský Hradec [AT] P. František z Tyrolska [AT] (vst. ?; nar. ?); v komisariátu jen hostoval, byl to neobyčejně horlivý
řeholník, který si dopřával jen 2 hodiny spánku, aby co nejvíce času mohl věnovat práci a modlitbě
1661 Vídeň-Město [AT] P. Viktorín ze Švýcarska [CH] (vst. 1626; nar. ?)
1664 Čes. Budějovice
P. David ze Slezska (vst. 1636; nar. ?)
1690 Chrudim
P. Geminián z Reina [AT] (vst. 1650; nar. ?); zasloužilý kvardián ve Znojmě
1738 Svídnice [PL]
1738 Litoměřice
P. Dominik z Jihlavy (vst. 1685; nar. 1667); profes-jubilant
br. Václav ze Znojma (vst. 1691; nar. 1668); kramář
1782 Čes. Budějovice
1784 Zákupy
P. Optacián z Nymburka (vst. 1751; nar. 1730)
P Marin z České Lípy (vst. 1741; nar. 1723)
1825 Žerotice
–––
P. Egidius z Boršova (vst. 1772; nar. 1748); farář v Diecézi brněnské, profes-jubilant
1831 Olomouc
br. Bernard BÉZE [Böse] (vst. 1801; nar. 1775); krejčí
- 19 -
15. LEDNA
1647 Praha-Hradčany
br. Otto z Korutan [AT] (vst. 1622; nar. ?); novicmistr bratří laiků
1723 Kyjov
1762 Roudnice
br. Řehoř z Libé (vst. 1676; nar. ?)
P. Zenobius z Bíliny (vst. 1734; nar. 1712)
1766 Kyjov
–––
P. Leonard z Litoměřic (vst. 1719; nar. 1699)
1829 Náměšť n. Osl.
1965 Bludov
P. Ondřej KÝNL [Kühnl] (vst. 1762; nar. 1743); kněz-jubilant, zámecký kaplan
P. Mansvet STON (vst. 1912; nar. 1893); katecheta, ředitel III. řádu, zpovědník sester, profesjubilant
- 20 -
16. LEDNA
1653 Vídeň-Město [AT]
P. Ludvík z Rovereta [IT] (vst. 1629; nar. ?)
1669 Znojmo
1688 Horšovský Týn
br. Albín z Lince [AT] (vst. 1668; nar. ?); student-novic
P. Oldřich ze Salcburku [AT] (vst. 1662; nar. ?)
1723 Fulnek
1729 Prudnik [PL]
P. Kazimír z České Lípy (vst. 1693; nar. ?)
P. Silvius z Kladska [PL] (vst. 1691; nar. 1671)
1746 Horšovský Týn
1752 Olomouc
P. Germán z Komárova (vst. 1718; nar. 1698)
br. Fabián z Jablonného (vst. 1750; nar. 1728); košíkař
1807 Praha
P. Jeremiáš z Mělníka (vst. 1765; nar. 1747); zemřel v nemocnici Na Františku
1814 Roudnice
–––
1939 Litoměřice
br. Kryšpinián z České Lípy (vst. 1763; nar. 1742); soukeník
br. Peregrin KUMPF (vst. 1886; nar. 1856)
- 21 -
17. LEDNA
1626 Conegliano [IT]
1709 Vratislav
[Koneljano] P. Ambrož z Florencie [IT] (vst. 1585; nar. 1563); byl jedním z 13 zakladatelů, blízký
přítel sv. Vavřince z Brindisi a jeho řádný zpovědník, v letech 1614-1617 působil v Olomouci
br. Primus z Bavorska [DE] (vst. ?; nar. ?)
P. Alois z Gautingu [DE] (vst. 1643; nar. ?); byl to člověk s neobyčejným smyslem pro humor a
v Horním Rakousku přivedl mnoho luteránů zpět do katolické církve
br. Engelbert z Kraselova (vst. 1664; nar. ?); ve světě Jindřich Felix Zaborský, rytíř ze Zbrloha, pán
v Kraselově
P. Kolumbán z Hraniček (vst. 1688; nar. ?)
1719 Vyškov
1730 Brno
P. Vít z Hradce Králové (vst. 1682; nar. 1662)
P. Vojtěch z Chrudimi (vst. 1693; nar. 1674)
1757 Fulnek
1759 Olomouc
P. Klaudián z Českého Krumlova (vst. 1711; nar. 1688)
P. Serenus z Prahy (vst. 1709; nar. 1691)
1779 Praha-Hradčany
1793 Mariánská
P. Ubald z Lanškrouna (vst. 1715; nar. 1694); kněz-jubilant
P. Kolumbán z Litoměřic (vst. 1738; nar. 1716); profes-jubilant
1793 Zákupy
br. Šimon ze Schwazu [Švac: AT] (vst. 1741; nar. 1719); profes-jubilant
1826 Hlavňovice
P. Gandulf z Hluboké (vst. 1775; nar. 1752); místní kaplan v Diecézi českobudějovické, profesjubilant
1634 Znojmo
1672 Fulnek
1706 Praha-Hradčany
–––
1871 Znojmo
P. Lukáš FICHT (vst. 1820; nar. 1802); zasl. prov. definitor, zpovědník, duchovní správce u sester
Alžbětinek na Starém Brně, profes-jubilant
- 22 -
18. LEDNA
1627 Cassale
1645 Pasov [DE]
P. Hyacint z Cassale [Kasale: IT] (vst. 1600; nar. ?); světským jménem Federico z Natta, hrabě
z Alsiana, člen benátské provincie, jeden ze zakladatelů naší provincie, nositel dvojího doktorátu,
apoštolský misionář, odmítl kardinálskou hodnost
P. Abrahám z Pfaffenhofenu [DE] (vst. 1629; nar. ?)
1705 Roudnice
1708 Vyškov
br. Zacheus z Teplé (vst. 1651; nar. ?); profes-jubilant
P. Severus z Mnichova [DE] (vst. 1671; nar. ?)
1712 Brno
P. Auxencius ze Starého Města na Moravě (vst. 1694; nar. 1672)
1743 Zákupy
br. Erasmus ze Sokolova (vst. 1729; nar. 1707)
1792 Skalice
1796 Znojmo
P. Florencián z České Lípy (vst. 1761; nar. 1739); člen kláštera v Zákupech, zemřel na své expozituře
P. Prokop z Mikulova [příjm. Schubert] (vst. 1752; nar. 1734); poslední provinciál Českomoravské
provincie před rozdělením a první provinciál odloučené Moravské provincie (1780-83; 1783-85)
P. Justus z Bakaru [HR] (vst. 1759; nar. 1740); administrátor na expozituře v Arcidiecézi olomoucké
1806 Dolní Újezd
1810 Skalice
–––
1832 Fulnek
P. Nikodém z České Třebové (vst. 1775; nar. 1752); člen kláštera v Opočně, zemřel na expozituře
v Diecézi královéhradecké
P. Jan WEBER (vst. 1770; nar. 1754); administrátor na expozituře ve Fulneku, zpovědník a duch.
správce u sester Alžbětinek na St. Brně, definitor znovu spojené provincie, kněz-jubilant
- 23 -
19. LEDNA
1651 Vídeňské N. Město
[AT] P. Honorát z Bambergu [DE] (vst. 1628; nar. ?)
1719 Sokolov
1735 Praha-Hradčany
P. Reginald [Palatinus] (vst. 1659; nar. ?); kněz-jubilant
P. Koloman z Olomouce [příjm. Kerner] (vst. 1690; nar. 1672); zasl. lektor filozofie, třikrát provinciál
1764 Opočno
1782 Mikulov
P. Viktorín z Dobrušky (vst. 1730; nar. 1708)
br. Jáchym z Třebíče (vst. 1770; nar. 1750); punčochař
1806 Fulnek
–––
br. Celsus z Valtéřovic (vst. 1759; nar. 1740); pekař
1931 Žatec
P. Gabriel MATĚJČEK (vst. 1874; nar. 1855)
- 24 -
20. LEDNA
1689 Znojmo
br. Mořic z Mohuče [DE] (vst. 1638; nar. ?); profes-jubilant
1696 Mikulov
1754 Kolín
P. Vavřinec z Tyrolska [AT] (vst. 1653; nar. ?)
P. Eleuterius z Kolína (vst. 1706; nar. 1684)
1772 Brno
P. František Josef z České Lípy (vst. 1723; nar. 1699); lékař, šestkrát provinční definitor, kustod,
zasloužilý vizitátor provincie
1779 Vyškov
1799 Korkusova Huť
P. Florid z Brna (vst. 1767; nar. 1748)
P. Kunibert z Podvoří (vst. 1753; nar. 1734); 14 let misionářem v Moskvě, potom lokalista na
expozituře v Diecézi českobudějovické
br. Josef z Kravař (vst. 1759; nar. 1724); cukrář
1800 Litoměřice
–––
1883 Sokolov
P. Kalasán KUMPF (vst. 1858; nar. 1837)
- 25 -
21. LEDNA
1641 Praha-Hradčany
P. Silverius z Tyrolska [AT] (vst. 1624; nar. ?)
1653 Vídeň-Město [AT]
1654 Štýr [AT]
br. Valerius z Tyrolska [AT] (vst. 1611; nar. ?)
P. Serenus z Würzburgu [Vircburk: DE] (vst. 1639; nar. ?)
1670 Vídeň-Město [AT]
1670 Olomouc
br. Filip z Frank [DE] (vst. 1630; nar. ?)
P. Ondřej z Mohelnice (vst. 1640; nar. ?)
1696 Praha-Hradčany
1756 Olomouc
br. Donát z Tyrolska [AT] (vst. 1648; nar. ?)
br. Benedikt z Olomouce (vst. 1711; nar. 1681); nalezenec, otec chudých, 40 let vrátný
1760 Vyškov
P. Evžen z Prahy (vst. 1703; nar. 1684); kněz-jubilant
1763 Fulnek
1772 Mikulov
P. Kazimír z Tošovic (vst. 1723; nar. 1704)
P. Florenc z Rynoltic (vst. 1721; nar. 1703); profes-jubilant
1779 Brno
1784 Litoměřice
br. Karel z Náchoda (vst. 1746; nar. 1725); lékárník v klášteře
P. Josef z Bohdalic (vst. 1734; nar. 1714); profes-jubilant
1795 Brno
–––
P. Teodor z Mikulova (vst. 1770; nar. 1751)
1853 Fulnek
1853 Opočno
P. Bartoloměj SVOZIL (vst. 1814; nar. 1792)
br. František HERBE (vst. 1828; nar. 1792); mýdlař, vrátný
1861 Praha
P. Florid ŠIFNER [Schiffner] (vst. 1834; nar. 1808); zasl. novicmistr a duchovní vůdce bratří laiků,
zemřel v nemocnici Na Františku
1939 Brno
P. Pavlín KRKOŠKA (vst. 1885; nar. 1866); profes-jubilant, zemřel v nemocnici Milosrdných bratří
- 26 -
22. LEDNA
1661 Benátky [IT]
P. Jan Baptista z Padovy [IT] (vst. 1604; nar. ?); člen naší provincie, novicmistr, kněz-jubilant
1661 Linec
1684 Znojmo
P. Bonaventura z Kolína n. R. [DE] (vst. 1613; nar. ?)
P. Marius z Riedu [AT] (vst. 1661; nar. ?)
1700 Olomouc
P. Hyacint z Polska (vst. 1675; nar. ?); přestoupil ke kapucínům již jako kněz z řádu reformovaných
františkánů
1726 Jihlava
P. Fulgenc z Jihlavy (vst. 1683; nar. 1662)
1731 Praha-Nové Město P. Alberik z Vartenberka (vst. 1713; nar. 1689)
1745 Jihlava
1761 Fulnek
br. Matouš z České Lípy (vst. 1704; nar. 1676); soukeník
P. Floribert z Brna (vst. 1722; nar. 1697)
1789 Fulnek
–––
P. Germán z Nového Jičína (vst. 1746; nar. 1723)
1871 Znojmo
1940 Bratislava
br. Ivo JAHODA (vst. 1832; nar. 1815); ošetřovatel nemocných
br. Ondrej RADVÁNYI (vst. 1911; nar. 1885); roku 1932 byl k nám přeřazen z Vídeňské provincie
na základě připojení Slovenska
- 27 -
23. LEDNA
1645 Vídeňské N. Město
[AT] P. Longin z Rheinfeldenu [Rajnfelden: AT] (vst. 1637; nar. ?)
1742 Znojmo
1756 Žatec
P. Konstantin z Fulneku (vst. 1726; nar. 1709)
P. Január z Mostu (vst. 1718; nar. 1700)
1760 Most
1782 Rumburk
P. Prokop z Chomutova (vst. 1710; nar. 1694)
P. Silvius ze Šluknova (vst. 1729; nar. 1711); profes-jubilant
1786 Olomouc
P. Korsinus z Podštátu (vst. 1732; nar. 1711); profes-jubilant
1788 Praha-Nové Město P. Ezechiel z Prahy (vst. 1754; nar. 1734)
–––
1891 Doudleby
br. Marius ŠMÍD [Schmidt] (vst. 1884; nar. 1864); student 4. ročníku teologie, zemřel u příbuzných
1907 Praha-Hradčany
br. Dagobert LOUŠTIL (vst. 1906; nar. 1887); bratr laik – novic; zemřel po 3/4 roku v noviciátu na
střevní tyfus
- 28 -
24. LEDNA
1657 Vídeň-Město [AT]
1666 Vídeň-Město [AT]
1701 Fulnek
P. Jan František z Padovy [IT] (vst. 1623; nar. ?); ještě jako aspirant byl poslán do Vídně a obláčku
měl v Mikulově, jako stavitel vedl stavbu mnoha nových klášterů
br. Masseo ze Savojska [FR] (vst. 1614; nar. ?)
br. Zeno ze Sokolova (vst. 1680; nar. 1659)
1703 Budějovice
br. Jimram z Jihlavy (vst. 1662; nar. ?)
1725 Znojmo
1732 Praha-Hradčany
P. Elizeus z Libavé (vst. 1693; nar. 1675)
P. Benvenut z Třeboně (vst. 1719; nar. ?)
1783 Olomouc
1785 Brno
br. Nikasius z Olomouce (vst. 1751; nar. 1731); lékárník
P. Amand z Lucemburku [LU] (vst. 1743; nar. 1728); sliby skládal v Lucembursku
1797 Znojmo
P. Firmus z Jihlavy (vst. 1754; nar. 1738); kooperátor v Třebíči, zemřel na expozituře ve vojenské
nemocnici ve Znojmě
1799 Opočno
1808 Olomouc
P. Ferdinand z Doks (vst. 1746; nar. 1728); profes-jubilant
P. Felicissimus ze Znojma (vst. 1763; nar. 1745); zemřel raněn mozkovou mrtvicí
1811 Sušice
–––
br. Humilis z Klagenfurtu [DE] (vst. 1774; nar. 1749); švec
1856 Kolín
1857 Znojmo
br. Valentýn JEDEK (vst. 1821; nar. 1797)
br. Fruktuosus CHMELA (vst. 1815; nar. 1795); vrátný
1888 Fulnek
1890 Znojmo
P. Felicián BAJER [Bayer] (vst. 1830; nar. 1800); ošetřovatel nemocných, kněz-jubilant
br. Rainer TRÍB [Trieb] (vst. 1888; nar. 1869); bratr laik, beze slibů
- 29 -
25. LEDNA
1623 Kremže [AT]
P. Antonín z Vídně [AT] (vst. 1602; nar. ?)
1635 Kremže [AT]
1695 Litoměřice
br. Cyril [z ?] (vst. 1634; nar. ?); klerik-novic
P. Celsus z Olomouce (vst. 1642; nar. ?); profes-jubilant
1704 Zákupy
1714 Praha-Hradčany
P. Wolfgang z Nisy [PL] (vst. 1678; nar. ?)
br. Gerard z Jihlavy (vst. 1693; nar. ?)
1728 Roudnice
1730 Praha-Hradčany
P. Justus z Prahy (vst. 1695; nar. ?)
br. Eliáš z Kiełczů [Kjelče: PL] (vst. 1691; nar. 1670); tkadlec
1754 Praha-Hradčany
P. Ezechiel z Ostrova nad Ohří (vst. 1715; nar. 1696)
1778 Sokolov
1790 Praha-Hradčany
br. Melchior z Kraslic (vst. 1738; nar. 1713); poslíček
P. Nazarius ze Světlé (vst. 1760; nar. 1742)
1794 Praha-Hradčany
P. Viktor z Karlových Varů [příjm. Lippert] (vst. 1744; nar. 1728); lektor filozofie a teologie, čtyřikrát
definitior, třikrát provinční vikář, jednou místoprovinciál, zasl. římský kustod, profes-jubilant,
velmi plodný spisovatel, odešel na věčnost plný zásluh
P. Bonosus z Moravské Ostravy (vst. 1756; nar. 1736); misionář, kněz-jubilant
1814 Olomouc
–––
1886 Praha-Hradčany
1887 Znojmo
br. Hypolit KÝNL [Kühnel] (vst. 1847; nar. 1822)
br. Engelbert KERŠNER [Koerschner] (vst. 1830; nar. 1809); profes-jubilant, švec
- 30 -
26. LEDNA
1644 Vídeňské N. Město
[AT] P. Remigius z Überlingenu [DE] (vst. 1624; nar. ?)
1651 Vídeň-Město [AT]
1661 Gmunden [AT]
br. Jeroným z Bambergu [DE] (vst. 1616; nar. ?)
P. Zikmund z Lince [AT] (vst. 1631; nar. ?)
1661 Vídeň-Město [AT]
1706 Praha-Hradčany
br. Florián z Würzburgu [Vircburk: DE] (vst. 1655; nar. ?)
P. Václav z Mladé Boleslavi (vst. 1667; nar. ?)
1712 Žatec
1713 Olomouc
P. Masseo [Palatinus] (vst. 1671; nar. ?)
br. Antonín ze Štýru [AT] (vst. 1677; nar. ?)
1726 Zákupy
P. Vincenc z Vratislavi [PL] (vst. 1680; nar. 1663)
1730 Sokolov
1772 Sušice
P. Albín z Kynžvartu (vst. 1691; nar. ?)
br. Abrahám z Poličky (vst. 1752; nar. 1732)
1777 Mnich. Hradiště
1797 Praha-Hradčany
P. Hermolaus z Lanškrouna (vst. 1723; nar. 1697); profes-jubilant
P. Evženián ze Žamberka (vst. 1755; nar. 1736)
1806 Olomouc
P. Január z Kunovic (vst. 1756; nar. 1737); prov. definitor
1812 Přísečnice
–––
1860 Opočno
P. Felicián z Přísečnice (vst. 1777; nar. 1758); farář v Diecézi litoměřické
1944 Tiškovka [RU]
1951 Opočno
br. Wolfgang CHRISTL (vst. 1937; nar. 1920); klerik, padl ve válce
br. Martinián KRÁL (vst. 1888; nar. 1870); profes-jubilant, krejčí
1975 Dolní Žandov
P. Josafat KONEČNÝ (vst. 1928; nar. 1909); administrátor na několika farnostech v Diecézi
plzeňské, pohřben v Mariánských Lázních
br. Samuel PEK [Peck] (vst. 1827; nar. 1801); soukeník
- 31 -
27. LEDNA
1657 Vídeň-Město [AT]
1667 Vídeňské N. Město
1751 Praha-Hradčany
P. Ludvík z Rosenheimu [DE] (vst. 1614; nar. ?); třikrát proviciál, dvakrát generální definitor za
německy mluvící země, úspěšný kazatel proti luteránům, těšil se velké vážnosti u císaře
[AT] br. Martinián z Biberachu [DE] (vst. 1638; nar. ?)
P. Rudolf z Komárova (vst. 1706; nar. 1684)
1778 Zákupy
P. Adrián z Broumova (vst. 1721; nar. 1701); profes-jubilant
1778 Sokolov
1783 Kolín
P. Kleofáš ze Sokolova (vst. 1730; nar. 1709)
P. František z Čáslavi (vst. 1746; nar. 1728); zasl. vikář
1792 Brno
P. Rogacián z Německé Libavé (vst. 1749; nar. 1727); apoštolský misionář, duch. správce
v nemocnici u sester Alžbětinek na Starém Brně
–––
1844 Olomouc
1957 Moravec
P. Azariáš HAVLÍK (vst. 1828; nar. 1786); zpovědník
br. Kristýn JONÁŠ (vst. 1903; nar. 1878); vrátný a výrobce balzámu
- 32 -
28. LEDNA
1684 Brno
P. Klétus z Příbrami (vst. 1676; nar. 1656); student filozofie, zemřel morem a byl pochován na
zahradě
1685 Praha-Nové Město P. Emanuel z Prahy (vst. 1649; nar. ?)
1713 Praha-Hradčany
P. Ignác z Prahy (vst. 1665; nar. ?)
1713 Fulnek
br. Inocenc z Rakouska [AT] (vst. 1681; nar. 1655)
1760 Praha-Hradčany
1760 Fulnek
P. Karpofor z Horažďovic (vst. 1752; nar. 1732); student filozofie
P. Modest z Valašského Meziříčí (vst. 1713; nar. 1692)
1761 Čes. Budějovice
1772 Brno
P. Cyril z Chebu (vst. 1730; nar. 1712)
P. Benignus z Würzburgu [Vircburk: DE] (vst. 1721; nar. 1699); profes-jubilant, zemřel
v poslušnosti
br. Florid z Chvalšin (vst. 1760; nar. 1733); tkadlec
1800 Sokolov
1813 Jasenná
–––
1909 Roudnice
P. Cyprián z Přerova (vst. 1776; nar. 1756); administrátor farnosti v Bystřici pod Hostýnem
br. Felix STANĚK (vst. 1891; nar. 1863)
- 33 -
29. LEDNA
1692 Praha-Nové Město P. Tertulián z Plzně (vst. 1673; nar. ?)
1701 Vyškov
1752 Kyjov
P. Julián z Vratislavi [PL] (vst. 1681; nar. 1664); kazatel pro Němce
P. Bartoloměj z Lobodic (vst. 1720; nar. 1701)
1782 Praha-Hradčany
P. Filibert z Vršovic (vst. 1726; nar. 1708); český kazatel, profes-jubilant, zasloužilý kvardián
1786 Praha-Nové Město br. Štěpán z Klenčí (vst. 1754; nar. 1730); pekař
1804 Rumburk
1814 Zákupy
br. Firminián z Horního Litvínova (vst. 1755; nar. 1729); dříve čeledín
P. Kryštof z Číhan (vst. 1760; nar. 1740); profes-jubilant
1819 Cheb
–––
1997 Praha
P. Telesfor ze Žatce (vst. 1774; nar. 1755); katecheta na gymnáziu, místní kaplan v Libešicích
P. Marek MAYER (vst. 1932; nar. 1913); doktor teologie a licenciát biblických věd, ředitel
teologického učiliště, spirituál kněžského semináře, profes-jubilant
- 34 -
30. LEDNA
1636 Roudnice
br. Arnošt z Mnichova [DE] (vst. 1631; nar. ?); student teologie
1647 Vídeňské N. Město
1647 Bruck a. d. L. [AT]
[AT] P. Matouš z Verony [IT] (vst. 1615; nar. ?)
br. Matěj z Friuli [IT] (vst. 1617; nar. ?); ve světě baron z Gelmony
1732 Most
1740 Kolín
P. Irenej ze Svídnice [PL] (vst. 1706; nar. 1681)
br. Fabricián z Hradce Králové (vst. 1732; nar. 1717); trvalý klerik
1742 Teplice
1776 Kyjov
P. Antonín Maria z Mostu (vst. 1710; nar. 1692); kvardián v Žatci, je pohřben v Teplicích
P. Ursicin z Holešova (vst. 1733; nar. 1710)
1824 Rudná
–––
1879 Opočno
1905 Litoměřice
P. Kolumbus z Jáchymova (vst. 1780; nar. 1757); duch. správce v Rudné u Nejdku
P. Bonaventura HRACHOVEC (vst. 1832; nar. 1807); zpovědník
P. Probus ŠEBEK (vst. 1843; nar. 1823); senior provincie, kněz-jubilant
- 35 -
31. LEDNA
1630 Vyškov
P. Serafín z Mnichova [DE] (vst. 1615; nar. ?)
1706 Praha-Nové Město br. Bohumír z Karlových Varů (vst. 1689; nar. 1661); lékárník
1708 Prudnik
P. Bedřich z Vansova (vst. 1674; nar. 1651)
1713 Praha-Hradčany
1714 Praha-Hradčany
P. Fabián z Ingolstadtu [Ingolštat: DE] (vst. 1662; nar. ?); profes-jubilant
P. Florenc z Henrykówa [PL] (vst. 1681; nar. ?)
1729 Zákupy
1756 Opočno
P. Linus z Vidnavy (vst. 1691; nar. 1670)
br. Prokop ze Zákup (vst. 1722; nar. 1691); zahradník
1760 Praha-Nové Město br. Cyprián z Brtnice (vst. 1710; nar. 1690); řezník
1762 Mikulov
P. Severus ze Znojma (vst. 1743; nar. 1726)
1763 Praha-Nové Město P. Rembert ze Skutče (vst. 1728; nar. 1707)
1779 Znojmo
1798 Chrudim
P. Kolumbus z Olomouce (vst. 1727; nar. 1708); profes-jubilant
P. Tobiáš z Českých Budějovic (vst. 1746; nar. 1722); profes-jubilant
1813 Praha-Hradčany
–––
br. Lev z Prunéřova (vst. 1757; nar. 1736); profes-jubilant, pilař
1873 Brno
1893 Praha-Hradčany
br. Rudolf KÍS [Kies] (vst. 1827; nar. 1810); vrátný
br. Emanuel STANĚK (vst. 1889; nar. 1869); student teologie
- 36 -
1. ÚNORA
1654 Praha-Hradčany
br. Anselm z Gmundenu [AT] (vst. 1642; nar. ?)
1658 Štýr [AT]
P. František ze Slezska (vst. 1614; nar. ?); úspěšný misionář na území Zelené Hory [PL], prefekt
uherské misie, čtyřikrát provinční definitor
P. Hugolín z Bozenu [IT] (vst. 1633; nar. ?)
1672 Bruck a. d. L. [AT]
1676 Praha-Nové Město P. Kristýn z Brna (vst. 1642; nar. ?)
1726 Litoměřice
1758 Kyjov
br. Kryšpinián z Jihlavy (vst. 1723; nar. ?); klerik
P. Julius z Plzně (vst. 1720; nar. 1700)
1762 Čes. Budějovice
1778 Olomouc
br. Medard z Hroznětína (vst. 1708; nar. 1684); profes-jubilant, švec
P. Priskus z Olomouce (vst. 1744; nar. 1727)
1796 Opočno
1796 Fulnek
br. Pacifik z Roudnice (vst. 1757; nar. 1733)
br. Ivo z Prószkówa [Pruškuv: PL] (vst. 1750; nar. 1727)
1824 Praha-Hradčany
–––
1873 Znojmo
br. Tobiáš z Doubí (vst. 1768; nar. 1748); profes-jubilant, mlynář
1976 Praha
P. Bonaventura CHMELAŘ (vst. 1926; nar. 1910); profes-jubilant, katecheta
P. Aurel HAUSWIRTH (vst. 1828; nar. 1805)
- 37 -
2. ÚNORA
1630 Vídeň-Město [AT]
br. Cyril z Val di Nonu [IT] (vst. 1627; nar. ?); klerik
1653 Vídeň-Město [AT]
1672 Čes. Budějovice
br. Barnabáš z Bolzana [IT] (vst. 1613; nar. ?); zemřel na pouti do Říma
br. Mikuláš z Českých Budějovic (vst. 1638; nar. ?)
1673 Vídeň-Město [AT]
1697 Brno
br. Dominik ze Švábska [DE] (vst. 1630; nar. ?)
P. Melchior z Bavorska [DE] (vst. 1653; nar. ?)
1701 Žatec
1728 Komorní Hrádek
P. Samuel z Bíliny (vst. 1658; nar. ?)
P. Jan Maria z Kutné Hory (vst. 1708; nar. 1652); doktor teologie a církevního práva, apoštolský
protonotář
P. Nazarius z Nisy [PL] (vst. 1673; nar. 1652); kněz-jubilant, senior provincie, pětkrát prov.
definitor, dvakrát římský kustod, provinciál (1703-05), velmi nadaný, znalec scholastiky, vynikající
v horlivosti o řeholní kázeň
P. Jan Josef z Prahy (vst. 1760; nar. 1709); ve světě hrabě František Josef z Valdštejna, syn
zakladatelky Pražské Lorety, otec pěti dětí, ke kapucínům vstoupil 3 roky po smrti své manželky
1733 Znojmo
1771 Mnich. Hradiště
1784 Mikulov
P. Sofoniáš z Mikulova (vst. 1728; nar. 1710); zasl. profes-jubilant
1790 Opočno
1800 Brno
br. Pankrác z Prahy (vst. 1762; nar. 1734); truhlář
br. Sebastián z Velatic (vst. 1759; nar. 1738)
1806 Roudnice
–––
P. Benedikt z Bíliny (vst. 1759; nar. 1740); smrtelně se nakazil od nemocných
1849 Olomouc
1880 Chrudim
P. Pavel PALÁNEK (vst. 1820; nar. 1796); zasl. provinční sekretář
br. Gracián ŠILINSKÝ [Schillinsky] (vst. 1860; nar. 1842); až do smrti měl jen časné sliby
- 38 -
3. ÚNORA
1621 Vídeň-Město [AT]
1665 Kremže [AT]
1699 Kolín
br. Tomáš z Bavorska [DE] (vst. 1619; nar. ?); student filozofie; v rozkvětu mládí byl shledán zralým
pro nebe
br. Josef z Vídně [AT] (vst. 1640; nar. ?)
P. Irenej z Čáslavi (vst. 1685; nar. ?)
1733 Znojmo
P. Nazarius z Nisy [PL] (vst. 1673; nar. 1652)
1741 Sokolov
1759 Čes. Budějovice
P. Patrik z Vídně [AT] (vst. 1710; nar. 1694); nedělní kazatel
br. Menander z České Lípy (vst. 1735; nar. 1717); soukeník
1789 Brno
1790 Horšovský Týn
br. Probus z Vyškova (vst. 1764; nar. 1744)
P. Korbinián z Mělníka (vst. 1756; nar. 1737); zasl. misionář
1807 Horšovský Týn
P. Bonaventura z Ouštěku [příjm. Worbs] (vst. 1756; nar. 1735); misionář a zasl. duch. správce
v ukrajinském Něžině, profes-jubilant
–––
1846 Sušice
1917 Litoměřice
P. Florin ČIP [Czipp] (vst. 1828; nar. 1801)
P. Petr ACHTERLING (vst. 1863; nar. 1840); senior provincie, profes-jubilant
- 39 -
4. ÚNORA
1641 Vídeň-Město [AT]
1701 Brno
P. Aleš z Burgundska [FR] (vst. 1611; nar. ?); třikrát provinciál, odcházel z časnosti bohatý
zásluhami
[AT] br. Cyprián z Lotringenu [DE] (vst. 1587; nar. ?); muž vynikající zbožností a poslušností
P. Anastáz z Prahy (vst. 1646; nar. ?); loretánský sakristán, autor díla »Paprsek chudoby«, muž
bezúhonného života
P. Jindřich z Jihlavy (vst. 1659; nar. ?); zasl. apoštolský misionář v Míšni a Sasku, dvakrát provinciál,
římský kustos, provinční definitor a vizitátor
br. Roman [Palatinus] (vst. 1675; nar. ?)
1708 Prudnik [PL]
1737 Prudnik [PL]
br. Marek ze Skalice [SK] (vst. 1684; nar. ?); kramář
br. Engelmar ze Salcburku [AT] (vst. 1707; nar. 1669); rybář
1774 Vyškov
1798 Praha-Hradčany
P. Wilibald z Hradce Králové (vst. 1746; nar. 1727)
P. Alipius z Litoměřic [příjm. Slanina] (vst. 1755; nar. 1734); první provinciál oddělené české
provincie, zvolen čtyřikrát (1783-98)
1811 Žatec
P. Hermenegild z Teplé (vst. 1759; nar. 1739); profes-jubilant
1824 Kolín
–––
1853 Praha
P. Klement z Řezna [DE] (vst. 1800; nar. 1781)
1646 Vídeňské N. Město
1685 Praha-Hradčany
1697 Mikulov
1862 Chrudim
P. Eduard DĚKANOVSKÝ [Dekanowsky] (vst. 1834; nar. 1815); katecheta z chrudimského kláštera,
zemřel v nemocnici Na Františku
br. Romuald POLÁČEK [Polaczek] (vst. 1826; nar. 1796); soukeník
1869 Mariánská
1898 Znojmo
br. Teodor ŠUBRT [Schubert] (vst. 1815; nar. 1797); profes-jubilant, kuchař a zahradník
P. Eusebius VIRFL [Würfel] (vst. 1878; nar. 1848); ředitel III. řádu
- 40 -
5. ÚNORA
1715 Praha-Nové Město P. Florián z Litoměřic (vst. 1677; nar. 1657)
1758 Praha-Hradčany
1770 Praha-Hradčany
br. Jan Evangelista z Podlesí (vst. 1749; nar. 1728); písař
br. Juniper z Poysdorfu [AT] (vst. 1716; nar. 1691); profes-jubilant; obchodník s obilím
1788 Znojmo
1793 Rumburk
br. Izaiáš z Moravského Berouna (vst. 1737; nar. 1718); profes-jubilant, krejčí
P. Hermogenes z Chřibské (vst. 1751; nar. 1731)
1795 Habartice
1807 Sokolov
–––
1937 Žatec
P. Florus z Benešova (vst. 1775; nar. 1757); kaplan v Habarticích
P. Kasián ze Sokolova (vst. 1761; nar. 1745)
P. Lukáš MLADÝ (vst. 1872; nar. 1847); prov. definitor a zasl. katecheta, notář litoměřického
biskupství, profes-jubilant
- 41 -
6. ÚNORA
1708 Praha-Hradčany
1729 Břeh [PL]
1733 Chrudim
P. Rafael z Chomutova (vst. 1656; nar. ?); apoštolský misionář v Míšni a Sasku, novicmistr, stavitel
rumburského kláštera, profes-jubilant
br. Bedřich z Nisy [PL] (vst. 1683; nar. 1662); kupec
br. Primus ze Sušice (vst. 1701; nar. 1678); tkadlec
1759 Mikulov
br. Antonín ze Strakonic (vst. 1713; nar. 1686); švec
1771 Mnich. Hradiště
1779 Fulnek
–––
1872 Odry
br. Jakub z Olomouce (vst. 1728; nar. 1699); zahradník
br. Gorgonius z Horního Slavkova (vst. 1724; nar. 1700); lékárník
P. Heřman FABIÁN (vst. 1827; nar. 1804); člen fulneckého kláštera, zemřel v nemocnici
Milosrdných sester III. řádu sv. sv. Františka
- 42 -
7. ÚNORA
1635 Mikulov
br. Daniel z Bolzana [IT] (vst. 1610; nar. 1592)
1653 Praha–N.M.
1656 Benátky [IT]
1670 Litoměřice
P. Jan Karel z Českých Budějovic (vst. 1638; nar. ?)
P. Sabino z Benátek [IT] (vst. 1600; nar. 1580); přišel do naší provincie r. 1606 ještě jako student,
po roce 1617 se vrátil do Benátské provincie
br. Cherubín z Moravy (vst. 1617; nar. ?); profes-jubilant
1679 Horšovský Týn
1694 Vratislav [PL]
br. Ludvík z Bavorska [DE] (vst. 1633; nar. ?)
P. Hypolit z Českého Krumlova (vst. 1641; nar. ?)
1713 Čes. Budějovice
1764 Kyjov
br. Florián z Neúrody [PL] (vst. 1685; nar. ?)
br. Probus z Prahy (vst. 1758; nar. 1737); zlatník
1768 Čes. Budějovice
1769 Znojmo
–––
br. Angelín z Hustopečí (vst. 1768; nar. 1748); klerik-novic
P. Karel z Lokte (vst. 1712; nar. 1690); kněz-jubilant
- 43 -
8. ÚNORA
1665 Kremže [AT]
P. Leopold z Pasova [DE] (vst. 1650; nar. ?)
1672 Linec [AT]
1707 Opočno
br. Felix z Kladska [PL] (vst. 1629; nar. ?)
P. Teobald z Třebechovic (vst. 1659; nar. ?)
1707 Olomouc
P. Urban z Innsbrucku [AT] (vst. 1659; nar. ?)
1725 Praha-Nové Město P. Krescenc z Roudnice (vst. 1683; nar. 1664);
1752 Olomouc
1760 Roudnice
P. Liberát z Prahy (vst. 1699; nar. 1679); profes-jubilant
P. Wolfgang z Chrudimi (vst. 1742; nar. 1722)
1766 Most
P. Zachariáš z Otovic (vst. 1738; nar. 1715)
1771 Znojmo
1800 Fulnek
P. Serapion z Nové Horky [příjm. Ridel] (vst. 1719; nar. 1699); provinciál, profes-jubilant
P. Deicola z Moštěnic (vst. 1742; nar. 1723); lektor, teolog olomouckého arcibiskupa, kněz-jubilant
1801 Rumburk
1813 Litoměřice
–––
1925 Sokolov
P. Partenius ze Žatce (vst. 1764; nar. 1742)
P. Cyril z Českých Budějovic (vst. 1761; nar. 1743); profes-jubilant
br. Sebald KÝNL [Kühnl] (vst. 1863; nar. 1845); sakristán a vrátný, profes-jubilant
- 44 -
9. ÚNORA
1640 Pasov [DE]
P. Elizeus z Frank [DE] (vst. 1627; nar. ?)
1657 Mödling [AT]
1684 Nisa [PL]
P. Dominik z Vídně [AT] (vst. 1609; nar. ?)
br. Marek z Krnova (vst. 1682; nar. 1659); zemřel před složením slibů
1686 Praha-Nové Město P. Bertold ze Slezska (vst. 1636; nar. ?); zasl. prov. definitor a kustod, profes-jubilant
1713 Brno
br. Kryšpín z Tyrolska [AT] (vst. 1682; nar. 1659)
1741 Fulnek
1745 Svídnice [PL]
br. Kasián z Vidnavy (vst. 1685; nar. 1663); profes-jubilant, kovář
P. Řehoř z Prahy (vst. 1732; nar. 1713)
1761 Žatec
P. Longin z Ostrova (vst. 1706; nar. 1686); profes-jubilant
1767 Brno
1800 Roudnice
P. Jan z Brna (vst. 1720; nar. 1702)
P. Bartoloměj z Němčic (vst. 1752; nar. 1731); zasl. lektor teologie
1818 Fulnek
P. Felix z Bílovce (vst. 1761; nar. 1744); novicmistr, profes-jubilant, administrátor v Dlouhé Louce
u Vratislavi [PL]
–––
1879 Opočno
br. Fortunát MITTELBACH (vst. 1845; nar. 1814)
- 45 -
10. ÚNORA
1645 Vídeň-Město [AT]
P. Martin z Vídně [AT] (vst. 1609; nar. ?)
1700 Prudnik [PL]
1702 Prudnik [PL]
br. Matouš z Bavorska [DE] (vst. 1659; nar. ?)
P. Fidel z Šenova (vst. 1675; nar. 1654)
1745 Sušice
1761 Jihlava
P. Rochus z Českého Krumlova (vst. 1714; nar. 1692)
br. Lev z Broumova (vst. 1699; nar. 1679); profes-jubilant, soukeník
1780 Jihlava
1783 Opočno
P. Valentýn z Jihlavy (vst. 1724; nar. 1706); profes-jubilant
P. Chrysogon z Poličky (vst. 1719; nar. 1702); kněz-jubilant
1792 Olomouc
P. Servilián z Olomouce (vst. 1760; nar. 1742)
1799 Žatec
1802 Most
–––
1830 Znojmo
P. Ivo z Chomutova (vst. 1750; nar. 1729)
br. Klement z Prahy (vst. 1759; nar. 1732); truhlář
br. Felix ŠIFR [Schiffer] (vst. 1776; nar. 1753); profes-jubilant, vinař
- 46 -
11. ÚNORA
1606 Praha-Hradčany
1626 Linec [AT]
1648 Linec [AT]
P. Jan Baptista z Tridentu [IT] (vst. 1598; nar. 1576); spoluzakladatel provincie, ze vznešeného
rodu, do Prahy přišel roku 1602 ještě jako student
P. Jakub z Uher (vst. ?; nar. ?); datum a místo obláčky není známo
P. Vilém z Bolzana [IT] (vst. 1604; nar. ?); kronikář, misionář
1660 Vídeň-Město [AT]
br. Iluminát z Kladska [PL] (vst. 1631; nar. ?)
1713 Brno
1741 Sokolov
br. Amand z Březové (vst. 1708; nar. 1687); klerik, student filozofie
P. Donacián z Kraslic (vst. 1723; nar. 1703)
1780 Brno
–––
1863 Vídeň-Město [AT]
P. Stanislav ze Šatavy (vst. 1726; nar. 1708); novicmistr, profes-jubilant
1907 Zákupy
P. Fridolín HEINEMANN (vst. 1828; nar. 1812); lektor církevních dějin a katecheta na reálce ve
Znojmě, zemřel u konventuálů
P. Generosus SOUKUP (vst. 1846; nar. 1820); čestný definitor, senior provincie, kněz-jubilant
1922 Mariánská
P. Mikuláš [ze Švýcarska] [CH] (vst. ?; nar. ?); katecheta
- 47 -
12. ÚNORA
1613 Vídeň [AT]
P. Kornelius z Bayeux [Bajé: FR]; spoluzakladatel naší provincie, původem z Normandie
1625 Benátky [IT]
1737 Praha-Hradčany
P. Jan z Benátek (vst. 1575; nar. ?); třikrát provinciál Benátské provincie a dvakrát generální
komisař naší provincie, jednou generální definitor (1618-25)
br. Egid ze Štýru [AT] (vst. 1682; nar. 1658); profes-jubilant
1759 Mnich. Hradiště
P. Mikuláš z Prahy (vst. 1715; nar. 1696)
1763 Praha-Hradčany
1790 Louka u Znojma
br. Achác z Chrudimi (vst. 1715; nar. 1693); švec
P. Ivan ze Znojma (vst. 1767; nar. 1750); kooperátor na expozituře
1820 Šumvald
–––
1859 Zákupy
P. Kristián z Červeněvsi (vst. 1768; nar. 1752); místní duch. správce v Šumvaldu
P. Viktorín JEKL [Jöckl] (vst. 1819; nar. 1797); lektor a katecheta
- 48 -
13. ÚNORA
1665 Kremže [AT]
br. Eusebius z Brna (vst. 1644; nar. ?)
1718 Žatec
1729 Sušice
P. Eduard z České Lípy (vst. 1691; nar. ?)
br. Hilarion z Příbrami (vst. 1681; nar. 1658); soukeník
1730 Třebíč
1731 Litoměřice
br. Benno z Jirkova (vst. 1690; nar. 1669)
P. Engelhard z Kolína (vst. 1693; nar. 1674)
1738 Litoměřice
1746 Opočno
br. Benignus ze Znojma (vst. 1693; nar. 1669); sklář
P. Gothard z Kutné Hory (vst. 1730; nar. 1713); sváteční kazatel
1758 Čes. Budějovice
br. Jan Nepomuk z Račice (vst. 1733; nar. 1712); barvíř
1758 Čes. Budějovice
1765 Zákupy
P. Servilius z Prahy (vst. 1739; nar. 1720)
P. Zacheus z České Kamenice (vst. 1721; nar. 1701)
1770 Rumburk
1826 Most
–––
1852 Sokolov
br. Edmund ze Sokolova (vst. 1720; nar. 1696); košíkař
P. Renát z Mostu (vst. 1819; nar. 1847); přestoupil od konventuálů, provinční definitor
1993 Praha-Hradčany
P. Arnošt JURÁŠEK (vst. 1934; nar. 1917); lektor, profes-jubilant
P. Ambrož ŠRAJBR [Schreiber] (vst. 1815; nar. 1789); zasl. vikář a ošetřovatel
- 49 -
14. ÚNORA
1650 Štýr [AT]
P. Sixtus z Würzburgu [Vircburk: DE] (vst. 1626; nar. ?)
1711 Most
1736 Praha-Hradčany
br. Silván ze Strakonic (vst. 1710; nar. 1682); beze slibů
P. Heřman [Palatinus] (vst. 1699; nar. 1682)
1742 Olomouc
1770 Mnich. Hradiště
P. Jan Chrysostom z Prahy (vst. 1701; nar. 1681)
P. Kalist z Kašovic (vst. 1715; nar. 1694); profes-jubilant
1776 Mikulov
1788 Brno
P. Markvard z Mostu (vst. 1737; nar. 1717)
P. Genuin z Brna (vst. 1744; nar. 1727)
1826 Chrudim
–––
1846 Horšovský Týn
1894 Opočno
P. Donulus z Roudnice (vst. 1777; nar. 1755); 30 let katecheta na základní škole
1951 Opočno
P. Karel TOUFAR (vst. 1887; nar. 1867); senior provincie, profes-jubilant; strýc umučeného P. Josefa
Toufara z Čihoště
P. Oktavián KÓL [Kohl] (vst. 1833; nar. 1807)
P. Placid DUSIL (vst. 1852; nar. 1833)
- 50 -
15. ÚNORA
1698 Vyškov
P. Heřman z Prahy (vst. 1662; nar. ?)
1710 Fulnek
br. Maxmilián ze Švábska [DE] (vst. 1670; nar. ?)
1738 Praha-Nové Město br. Albán z Jihlavy (vst. 1736; nar. 1718); exnovic bez slibů, soukeník
1738 Znojmo
1781 Mělník
br. Arnošt z Jihlavy (vst. 1695; nar. 1671); soukeník
P. Dacián z Kyšperku (vst. 1765; nar. 1745)
1784 Sokolov
1786 Sušice
br. Prosper z Kladska [PL] (vst. 1744; nar. 1717); tkadlec
br. Salustián z Prahy (vst. 1736; nar. 1717); krejčí
1795 Chrudim
P. Ernbert z Hradce Králové (vst. 1756; nar. 1734); administrátor v Dačicích
1814 Olomouc
–––
1907 Zákupy
br. Ondřej z Držovic (vst. 1811; nar. 1791); klerik, student 2. ročníku filozofie
1937 Třebíč
br. Matyáš KOKEŠ (vst. 1886; nar. 1862); profes-jubilant
br. Eligius HRUBEŠ [Hrubesch] (vst. 1861; nar. 1842)
- 51 -
16. ÚNORA
1625 Vídeňské N. Město
1731 Rumburk
[AT] P. Cherubín z Hainburgu [AT] (vst. 1603; nar. ?); zemřel morem, pro bohatství zásluh byl
přenesen do nebeského Jeruzaléma
br. Jovita z Jihlavy (vst. 1682; nar. 1661)
urozená paní Polyxéna SKRBENSKÁ roz. Příchovská (nar. ?); velká dobroditelka naší
Českomoravské provincie
br. Kornelius z Moravské Třebové (vst. 1688; nar. 1665); ve světě Jiří, šlechtic z Echlerů
1731 Žatec
P. Eusebius z Ostrova nad Ohří (vst. 1708; nar. 1688)
1768 Mikulov
br. Didak z Chrudimi (vst. 1710; nar. 1686); profes-jubilant krejčí
1770 Rumburk
1795 Fulnek
P. Epifanius z Chomutova (vst. 1731; nar. 1710)
br. Ondřej z Nového Jičína (vst. 1754; nar. 1727); soukeník
1796 Opočno
–––
1866 Žatec
P. Pantaleon z Litomyšle (vst. 1745; nar. 1726); profes-jubilant
1690 Znojmo
1726 Vídeň-Město [AT]
P. Salustián DEISTLER (vst. 1847; nar. 1829)
- 52 -
17. ÚNORA
1664 Pasov [DE]
P. Patrik z Lotrinska [FR] (vst. 1625; nar. ?)
1696 Most
1715 Horšovský Týn
br. Rudolf z Litoměřic (vst. 1661; nar. ?)
P. Kalist z Břehu [PL] (vst. 1686; nar. ?); ve světě Jan Bedřich z Falkenhahnu
1741 Břeh [PL]
P. Eduard z Otmuchova [PL] (vst. 1719; nar. 1699)
1753 Praha-Nové Město P. Cézarius z Opočna (vst. 1696; nar. 1670); kněz-jubilant
1760 Chrudim
1784 Vyškov
P. Abundius z Bohdanče (vst. 1717; nar. 1697)
P. Agripín ze Žadlovic (vst. 1752; nar. 1731); 15 let misionář, zasl. kazatel
1809 Znojmo
–––
1857 Rumburk
1876 Brno
br. Jakub z Kaňku (vst. 1771; nar. 1745); písař
br. Norbert VOJTA [Woyta] (vst. 1825; nar. 1792); vrátný
P. Jáchym MILER [Müller] (vst. 1836; nar. 1810)
- 53 -
18. ÚNORA
1634 Praha-Hradčany
P. Zeno z Rosenheimu [DE] (vst. 1622; nar. ?)
1650 Linec [AT]
1663 Vídeň-Město [AT]
1665 Gmunden [AT]
br. Jan z Eichstättu [Ajchštet: DE] (vst. 1625; nar. ?)
P. Josef z Bolzana [IT] (vst. 1625; nar. ?); večer před smrtí prosil zcela zdráv svého zpovědníka
o generální zpověď s odůvodněním, že má brzy zemřít
P. Abrahám z Wasserburgu [DE] (vst. 1650; nar. ?)
1692 Znojmo
1704 Zákupy
P. Nikodém z Tyrolska [AT] (vst. 1661; nar. ?)
br. Marián z Laufenburgu [AT] (vst. 1659; nar. ?)
1704 Třebíč
1714 Jihlava
br. Klement z Jihlavy (vst. 1690; nar. 1670); soukeník
br. Jáchym z Fulneka (vst. 1684; nar. ?); tkadlec
1745 Nisa [PL]
1747 Litoměřice
P. Altman z Otmuchova [PL] (vst. 1729; nar. 1709)
P. Jáchym z Vlčic (vst. 1711; nar. 1690)
1775 Čes. Budějovice
P. Roman ze Sušice (vst. 1726; nar. 1707)
1776 Olomouc
1807 Most
P. Jiří Antonín z Českých Budějovic (vst. 1741; nar. 1722); zasl. lektor a kazatel
P. Jodok z Litoměřic (vst. 1757; nar. 1740); profes-jubilant, zasl. superior v Mariánské
1816 Praha-Hradčany
–––
1832 Slavkov
br. Pius z Opočna (vst. 1766; nar. 1743); kuchař
1873 Fulnek
P. Osvald HEBLER [Haebler] (vst. 1772; nar. 1752); kněz-jubilant, kaplan v Diecézi
českobudějovické
br. Eduard PEROUTKA (vst. 1863; nar. 1847); kuchař a zahradník
1971 Šternberk
P. Klement HUDEC (vst. 1908; nar. 1890); profes-jubilant, duchovní správce v nemocnici
u boromejek
2001 Neuburg [DE]
P. Rainhard NISSER (vst. 1935; nar. 1915); kněz-jubilant, po odsunu do Německa vyhledávaný
zpovědník, i přes dlouhé odloučení si uchoval vřelý vztah ke své domovské provincii
- 54 -
19. ÚNORA
1651 Jihlava
P. Josef z Iłże [Ilže: PL] (vst. 1611; nar. ?); zasl. apoštolský misionář a rekatolizátor, senior provincie
1658 Vídeň-Město [AT]
1662 Praha-Hradčany
P. Antonín z Val di Nonu [IT] (vst. 1640; nar. ?)
br. Izák z Čech (vst. 1648; nar. ?)
1691 Praha-Hradčany
1725 Mikulov
P. Lambert ze Slezska (vst. 1647; nar. ?)
P. Hugo z Eisenstadtu [Ajzenštat: AT] (vst. 1684; nar. 1663)
1730 Chrudim
1731 Mikulov
P. Tomáš z Rosic (vst. 1721; nar. 1700); student filozofie
P. Servác z Horšovského Týna (vst. 1690; nar. 1670); dvakrát provinční definitor, kustod Slezska a
loretánský vikář
br. David z Kynžvartu (vst. 1693; nar. 1665); soukeník
1738 Svídnice [PL]
1788 Litoměřice
1796 Praha
–––
1840 Olomouc
br. Petronius z Mnichova Hradiště (vst. 1767; nar. 1745); tkadlec
P. Heřman z Postoloprt (vst. 1755; nar. 1737); provinční sekretář
1856 Roudnice
P. Ludvík NINGER (vst. 1813; nar. 1791); profes-jubilant, zasl. sekretář, provinční definitor a vikář
1893 Praha-Hradčany
P. Wilibald GRECER [Gretzer] (vst. 1829; nar. 1807); senior provincie, kněz-jubilant, biskupský
notář v Litoměřicích
br. Anicet ČÁBELA (vst. 1888; nar. 1867); student 3. roč. teologie
1893 Litoměřice
P. Kristián SPONER (vst. 1829; nar. 1809)
- 55 -
20. ÚNORA
1664 Bruck a. d. L. [AT]
br. Michael ze Švábska [DE] (vst. 1642; nar. ?)
1694 Praha-Nové Město br. Arnošt z Moravy (vst. 1667; nar. ?)
1724 Jihlava
P. Kristián z Jihlavy (vst. 1684; nar. ?)
1813 Znojmo
1826 Most
–––
1868 Most
br. Ignác z Milovic (vst. 1776; nar. 1746); voják
br. Cyril z Valkeřic (vst. 1774; nar. 1750); profes-jubilant, převozník
1880 Olomouc
br. Alexandr HRABAL (vst. 1869; nar. 1841); zemřel s časnými sliby
P. Václav KOKERT [Kockert] (vst. 1834; nar. 1810)
- 56 -
21. ÚNORA
1629 Vídeň-Město [AT]
br. Jovita z Val di Nonu [IT] (vst. 1627; nar. ?); student filozofie
1658 Praha-Nové Město P. Samuel z Valtelliny [IT] (vst. 1647; nar. ?)
1670 Linec [AT]
br. Atanáš ze Slezska (vst. 1636; nar. ?)
1670 Praha-Hradčany
1698 Horšovský Týn
br. Abrahám z Fassatalu [AT] (vst. 1665; nar. ?); klerik
P. Dionýz z Bavorska [DE] (vst. 1650; nar. ?)
1704 Třebíč
1708 Třebíč
P. Adolf z Jihlavy (vst. 1690; nar. ?)
br. Justýn z Mostu (vst. 1684; nar. 1656)
1711 Jihlava
P. Modest z Rennersdorfu (vst. 1686; nar. 1664)
1733 Olomouc
1748 Roudnice
P. František Tomáš z Náchoda (vst. 1690; nar. 1670)
br. Rafael z Jihlavy (vst. 1716; nar. 1694); soukeník
1758 Praha-Hradčany
1760 Mělník
P. Šimon z Mikulova (vst. 1744; nar. 1728)
P. Marek z Dobrušky (vst. 1738; nar. 1717)
1769 Praha-Nové Město P. Hilarion z Prahy (vst. 1740; nar. 1721)
1771 Mikulov
–––
1833 Habartice
P. Teodor z Mikulova (vst. 1715; nar. 1694); profes-jubilant
1919 Rumburk
1929 Praha
br. Celsus MAUČ [Mautsch] (vst. 1904; nar. 1880); účasten v 1. světové válce
P. Eduard FICA (vst. 1884; nar. 1862); zemřel v nemocnici Na Františku
P. Sperát ELGETH (vst. 1764; nar. 1743); kněz-jubilant, kaplan v Diecézi českobudějovické
- 57 -
22. ÚNORA
1697 Olomouc
P. Norbert z Jelení Hory [PL] (vst. 1666; nar. ?)
1708 Praha-Nové Město br. Haštal z Plánic (vst. 1686; nar. 1661)
1729 Brno
P. Kristýn z Českých Budějovic (vst. 1689; nar. 1666)
1741 Břeh [PL]
1758 Čes. Budějovice
P. Juniper z Nisy [PL] (vst. 1700; nar. 1679)
P. Hermenegild z Mostu (vst. 1711; nar. 1691)
1787 Vyškov
1793 Horšovský Týn
P. Anaklet z Brna (vst. 1760; nar. 1743)
P. Turibius z Chrástu (vst. 1739; nar. 1721); profes-jubilant, zasloužilý zpovědník a kurát
v nemocnici sester Alžbětinek na Starém Brně
–––
- 58 -
23. ÚNORA
1655 Vídeň-Město [AT]
P. Inocenc z Val di Nonu [IT] (vst. 1628; nar. ?)
1673 Waidhofen [AT]
1701 Praha-Hradčany
P. Lukáš ze Slezska (vst. 1631; nar. ?)
P. Bonagracia z Českého Krumlova (vst. 1689; nar. 1668)
1721 Litoměřice
1752 Kolín
P. Štěpán z Horšovského Týna (vst. 1676; nar. 1656); zasl. kazatel
br. Hilarius z Jihlavy (vst. 1710; nar. 1693); soukeník
1752 Sušice
1785 Chrudim
br. Samuel ze Strakonic (vst. 1716; nar. 1691); voják
P. Agricola z Opočna (vst. 1727; nar. 1707); kněz-jubilant, senior provincie
1827 Brno
P. Longin z Hory sv. Václava (vst. 1769; nar. 1744); po 11 let administrátor farnosti Šafov, knězjubilant
–––
1845 Znojmo
1905 Sokolov
P. Martin ČEGLEJ [Czegley] (vst. 1811; nar. 1785); zasl. prov. definitor, 20 let zpovědník a duchovní
správce v nemocnici u sester Alžbětinek na St. Brně
br. Paschal CEMLER (vst. 1867; nar. 1837)
- 59 -
24. ÚNORA
1615 Brno
1619 Praha-Hradčany
1664 Brno
P. Rufin z Verony [IT] (vst. 1587; nar. ?); spoluzakladatel naší provincie, budovatel kláštera v Brně
a pozdější zasl. představený
P. Serafín z Frankfurtu [DE] (vst. 1603; nar. ?)
P. Kalist z Heidendorfu [AT] (vst. 1616; nar. ?)
1673 Vídeň-Město [AT]
br. Sebastián z Freiburgu [DE] (vst. 1642; nar. ?)
1674 Brno
1682 Nisa [PL]
P. Maxmilián z Kremže [AT] (vst. 1657; nar. ?); zasl. lektor studia v Brně
P. Arnošt ze Schwarzachu [Švarc'ach: AT] (vst. 1658; nar. ?)
1715 Mikulov
1758 Litoměřice
P. Archangel z Kutné Hory (vst. 1674; nar. 1656)
P. Akvilín z Českých Budějovic (vst. 1717; nar. 1700)
1758 Žatec
1822 Praha-Hradčany
P. Medard z České Lípy (vst. 1743; nar. 1722)
P. Ábel ze Sokolova (vst. 1762; nar. 1743); kněz-jubilant, sváteční kazatel a vychovatel hraběte
Roberta z Nosticů-Rhinků
–––
1870 Mělník
1872 Fulnek
br. Expeditus RESL [Roessel] (vst. 1820; nar. 1798); ošetřovatel, profes-jubilant, zemřel raněn
mrtvicí
P. Tomáš BOŠOVSKÝ [Boschowsky] (vst. 1811; nar. 1791); senior provincie, profes-jubilant
1920 Brno
P. Anselm ZORN (vst. 1867; nar. 1842); profes-jubilant, zemřel v nemocnici U Milosrdných bratří
- 60 -
25. ÚNORA
1602 Štýrský Hradec [AT] P. František z Ascoli [Askoli: IT] (vst. 1568; nar. ?); byl jedním z 13 zakladatelů, člen Ankonské
provincie
1648 Vídeň-Město [AT] P. Marek z Wangenu [DE] (vst. 1607; nar. ?); člen švýcarské provincie, zasl. německý kazatel v Praze
v kostele Panny Marie pod řetězem, zasloužilý provinční definitor
1685 Vídeň-Město [AT]
P. Emerich z Komárna [příjm. Sinelli] (vst. 1643; nar. 1622); kníže, úspěšný kazatel proti luteránům,
inspektor kapucínských misií v Čechách, představený katolické misie v okruhu vídeňské
nunciatury, od r. 1680 vídeňský biskup, rakouský premiér, císařův důvěrný rádce, kardinál
1690 Most
P. Fabricián z Innsbrucku [AT] (vst. 1661; nar. ?)
1704 Třebíč
br. Filip ze Sokolova (vst. 1682; nar. 1661)
1712 Opočno
1725 Brno
P. Atanáš z Prahy (vst. 1690; nar. 1668)
br. Jodok z Jihlavy (vst. 1696; nar. 1672); soukeník
1736 Praha-Hradčany
br. Vít ze Zwetelu [Cvetl: AT] (vst. 1684; nar. 1660); profes-jubilant, švec
1759 Chrudim
P. Benedikt z Prahy (vst. 1753; nar. 1734); student filozofie
1783 Most
br. Anaklet z Vídně [AT] (vst. 1764; nar. 1741); truhlář
1791 Most
1797 Mnich. Hradiště
P. Fidel z Janského Vrchu (vst. 1755; nar. 1737)
P. Eleazar z Mnichova Hradiště (vst. 1757; nar. 1735)
1799 Uhřínovice
1806 Kolín
P. Akvilín z Jihlavy (vst. 1758; nar. 1740); kaplan v Uhřínovicích
P. Gelasius z Opočna (vst. 1757; nar. 1738); kaplan v Lískově
1807 Třebíč
P. Palmác z Rájce (vst. 1745; nar. 1727); kněz-jubilant, zasl. superior v Mariánské
1820 Mutěnín
–––
P. Marcelín z Českých Budějovic (vst. 1774; nar. 1754); kaplan ve Vlkýši u barona Wiedersperga
1867 Litoměřice
P. Adjut BIRL (vst. 1826; nar. 1806)
1884 Opočno
P. Michael FIŠER [Fischer] (vst. 1825; nar. 1802)
- 61 -
26. ÚNORA
1630 Rovereto [IT]
br. Viktor z Bergama [IT] (vst. ?; nar. ?); 1618 se vrátil do své provincie
1630 Peschiera [IT]
1649 Linec [AT]
br. Fabián z Bergama [IT] (vst. 1605; nar. 1580); v naší provincii asi 1606-1618
P. Makarius z Gmundenu [AT] (vst. 1633; nar. ?)
1660 Vídeň-Město [AT]
br. Bernardin z Würzburgu [Vircburk: DE] (vst. 1642; nar. ?); zbožný bratr, který ač sám byl
nemocen, po 17 let trpělivě ošetřoval nemocné bratry
1744 Most
1752 Fulnek
P. Adrián z Kryniczna [Krynično: PL] (vst. 1687; nar. 1666); kněz-jubilant, novicmistr
br. Zikmund z Českého Brodu (vst. 1734; nar. 1710); kuchař
1771 Žatec
1784 Brno
P. Jodok z Mostu (vst. 1712; nar. 1693); kněz-jubilant
P. Florián z Laay [AT] (vst. 1752; nar. 1734); provinční sekretář
1818 Roudnice
–––
P. Renát z Brandejsa (vst. 1757; nar. 1739); profes-jubilant
1875 Opočno
1876 Chrudim
P. Julián FRIEDL (vst. 1818; nar. 1791); kněz-jubilant
P. Teofil ZUMSANDE (vst. 1833; nar. 1813); katecheta
1993 Znojmo
P. Amand ŠVEJCAR (vst. 1937; nar. 1918); profes-jubilant; děkan
- 62 -
27. ÚNORA
1691 Čes. Budějovice
br. Melchior z Prahy (vst. 1651; nar. ?)
1704 Olomouc
1719 Praha-Hradčany
P. Severin z Chomutova (vst. 1666; nar. ?)
br. Burchard z Prahy (vst. 1661; nar. ?); profes-jubilant; voják
1719 Mikulov
1723 Chrudim
P. Cherubín z Tyrolska [AT] (vst. 1667; nar. ?); profes-jubilant
P. Oktavián z Prahy (vst. 1704; nar. 1683)
1731 Opočno
1760 Jihlava
P. Cyrinus z Hustopečí (vst. 1725; nar. ?); student filozofie
P. Kvirín z Jihlavy (vst. 1716; nar. 1699)
1760 Roudnice
P. Anaklet z Opočna (vst. 1742; nar. 1724)
1776 Vyškov
1779 Most
P. Heribert z Kunovic (vst. 1750; nar. 1729)
P. Krescenc z Prahy (vst. 1748; nar. 1730); exmisionář
1781 Kolín
–––
P. Karloman z Komorního Hrádku (vst. 1751; nar. 1733)
- 63 -
28. ÚNORA
1613 Praha-Hradčany
br. Marin z Mnichova [DE] (vst. 1611; nar. ?); student filozofie, zemřel ve službě nemocným morem
1621 Vídeň-Město [AT]
1694 Praha-Hradčany
br. Dionýz z Bressanone [IT] (vst. 1615; nar. ?)
P. Baltazar z Bruneggu [CH] (vst. 1653; nar. ?)
1703 Znojmo
1705 Prudnik
br. Simplicián z Jihlavy (vst. 1687; nar. 1667)
br. Medard z Kladska [PL] (vst. 1702; 1682); klerik
1714 Kyjov
1729 Olomouc
P. Blažej z Prachatic (vst. 1695; nar. ?)
br. Achác z Jihlavy (vst. 1685; nar. 1665); soukeník
1734 Horšovský Týn
P. Chrysant z Nisy [PL] (vst. 1686; nar. 1668)
1753 Třebíč
1768 Fulnek
br. Lukáš z Kozlova (vst. 1732; nar. 1702); pilař
br. Január z Ornau [DE] (vst. 1724; nar. 1694); sedlář
1770 Chrudim
1798 Brno
P. Fabián z Chrástu (vst. 1709; nar. 1688); kněz-jubilant, senior provincie
P. Gotfríd z Třebíče (vst. 1750; nar. 1737); penzionovaný kaplan ve Velkých Lovčicích
1819 Horšovský Týn
P. Severián z Českých Budějovic (vst. 1763; nar. 1741); kněz-jubilant, pensionovaný kaplan
1827 Třebíč
–––
1845 Sankt Pölten [AT]
br. Trankvilín z Kunštátu (vst. 1760; nar. 1740); profes-jubilant, senior bratří laiků; parukář
1885 Opočno
1939 Pezinok [SK]
br. David PLICNER [Plitzner] (vst. 1830; nar. 1792); profes-jubilant, ošetřovatel
br. Sofoniáš KRÁSŇANSKÝ [Krasznyánszky] (vst. 1880; nar. 1862); profes-jubilant
1944 Gavrilov [RU]
br. Hugolín HAJNRYCH [Heinrich] (vst. 1932; nar. 1913); člen Sudetského generálního komisariátu,
byl zastřelen ve válce
1945 Praha
br. Gracián KENIG [König] (vst. 1905; nar. 1884); bojoval v 1. sv. válce, zemřel v nemocnici Pod
Petřínem
P. Aurelián TAUDE (vst. 1781; nar. 1760); kněz-jubilant, pensionovaný děkan meziříčský
- 64 -
29. ÚNORA
1804 Sokolov
–––
P. Adam z Horšovského Týna (vst. 1755; nar. 1737)
- 65 -
1. BŘEZNA
1642 Řím [IT]
P. Karel z Rovereta [IT] (vst. 1616; nar. ?)
1674 Praha-Hradčany
1703 Znojmo
br. Fortunát z Tridentu [IT] (vst. 1616; nar. ?); profes-jubilant, spolupracovník P. Valeriána Magni
P. Šimon z Brna (vst. 1647; nar. ?); profes-jubilant
1713 Brno
1728 Čes. Budějovice
P. Petr z Pasova [DE] (vst. 1677; nar. ?)
br. Adam z Velešína (vst. 1722; nar. ?); student filozofie
1730 Svídnice [PL]
1735 Horšovský Týn
P. Onufrius z České Lípy (vst. 1681; nar. 1656)
P. Nikodém z České Lípy (vst. 1692; nar. 1674)
1739 Praha-Hradčany
P. Romedius z České Lípy (vst. 1689; nar. 1670); profes-jubilant
1739 Brno
1760 Jihlava
P. Felix z Brna (vst. 1714; nar. 1695)
P. Ansbert z Jihlavy (vst. 1703; nar. 1685); profes-jubilant
1762 Sokolov
1770 Kyjov
P. Lev z Lokte (vst. 1714; nar. 1693)
P. Irenej z Prahy (vst. 1738; nar. 1721)
1797 Praha
–––
P. Damascén z Pětipsů (vst. 1760; nar. 1741); zemřel v nemocnici Na Františku
1853 Zákupy
1855 Chrudim
P. Kornelius REINDLER (vst. 1829; nar. 1811)
P. Maurus POSSELT (vst. 1829; nar. 1800)
1907 Kolín
1945 Badenweiler [DE]
br Bruno PRŮCHA (vst. 1859; nar. 1832)
br. Robert KRATOCHVÍL (vst. 1937; nar. 1920); klerik, padl ve válce
- 66 -
2. BŘEZNA
1647 Mikulov
br. František ze Štýrského Hradce [Graz: AT] (vst. 1602; nar. ?)
1687 Vyškov
1705 Chrudim
P. Rafael z Litoměřic (vst. 1676; nar. 1658)
P. Rogerius z Lišova (vst. 1667; nar. ?)
1706 Znojmo
1713 Olomouc
P. Marián z Lucemburku [LU] (vst. 1657; nar. ?); dvakrát prov. definitor
br. Ezechiel ze Znojma (vst. 1691; nar. 1668)
1716 Prudnik [PL]
1728 Most
P. Hypolit ze Slezska (vst. 1668; nar. ?)
P. Emanuel z Nisy [PL] (vst. 1688; nar. 1668)
1745 Nisa [PL]
br. Marcián z Kladska [PL] (vst. 1743; 1717); sládek, zemřel morem
1758 Čes. Budějovice
1758 Chrudim
br. Sigisbert z Jihlavy (vst. 1722; nar. 1700); soukeník
P. Oliverius z Jindřichova Hradce (vst. 1743; nar. 1724)
1779 Kolín
1785 Brno
P. Jáchym z Písku (vst. 1747; nar. 1722)
br. Serapion z Fulneka (vst. 1756; nar. 1733); soukeník
1821 Žatec
–––
P. Karpofor z Mostu (vst. 1761; nar. 1743); kněz-jubilant
- 67 -
3. BŘEZNA
1631 Vídeň-Město [AT]
br. Fidel z Vídně [AT] (vst. 1626; nar. ?); student teologie
1639 Tulln [AT]
1666 Wolfsberg [AT]
br. Rupert z Bavorska [DE] (vst. 1626; nar. ?)
P. Bonaventura z Walsee [AT]; zasl. kazatel pro Němce, kázal u sv. Jakuba v Brně
1684 Vyškov
1710 Čes. Budějovice
P. Jáchym z Kostelce (vst. 1671; nar. ?)
P. Eligius z Nisy [PL] (vst. 1688; nar. 1668)
1713 Praha-Nové Město P. Ladislav z Opočna (vst. 1693; nar. 1674); lektor filozofie
1731 Praha-Hradčany
P. Dionýz z Nisy [PL] (vst. 1685; nar. 1666)
1747 Kyjov
P. Paschasius z Jihlavy (vst. 1693; nar. 1672); profes-jubilant
1789 Fulnek
1807 Znojmo
–––
1841 Zákupy
br. Severin z Horšovského Týna (vst. 1750; nar. 1723); řemenář
P. Trankvilín z Olomouce (vst. 1743; nar. 1725); kněz-jubilant
1945 Görlitz [DE]
P. Gabriel FRANZ (vst. 1931; nar. 1914); padl ve válce
P. Ignác KOTTERMANN (vst. 1831; nar. 1804)
- 68 -
4. BŘEZNA
1607 Štýrský Hradec [AT] P. Marián z Landsbergu [DE] (vst. 1605; nar. ?); vstoupil ke kapucínům jako benediktinský převor
v Augsburgu [DE]
1613 Praha-Hradčany
br. Štěpán z Čech (vst. 1610; nar. ?); student filozofie, zemřel morem
1713 Brno
1719 Břeh [PL]
br. Abrahám z Českých Budějovic (vst. 1708; nar. 1687); student filozofie
br. Aleš ze Slezska (vst. 1688; nar. 1652)
1724 Praha-Hradčany
1791 Brno
P. Remigius z Bruntálu (vst. 1677; nar. ?)
P. Oktavius z Brna (vst. 1747; nar. 1728); lektor
1816 Brno
–––
1898 Sokolov
P. Beda z Českého Krumlova (vst. 1754; nar. 1732); kněz-jubilant, senior Moravské provincie
1914 Praha
P. Germán HEGER (vst. 1864; nar. 1842); zemřel v nemocnici Na Františku
P. Gustav BERNFUSS (vst. 1833; nar. 1813); čtyřikrát provinciál, zasl. definitor a kustod, knězjubilant
- 69 -
5. BŘEZNA
1629 Verona [IT]
1640 Vídeň-Město [AT]
1766 Sušice
1801 Brno
–––
P. Amedeus z Verony [IT] (vst. ?; nar. ?); v letech 1602-04 vicekomisař naší začínající provincie,
celkem sedmkrát provinciál v Benátské provincii a mnohokrát prov. definitor
br. Severin z Bavorska [DE] (vst. 1636; nar. ?); student filozofie
br. Eusebius z Poříčí (vst. 1734; nar. 1699); stavitel
P. Antelm z Brna (vst. 1750; nar. 1730); profes-jubilant, lektor
- 70 -
6. BŘEZNA
1606 Praha
1648 Vídeň-Za Hr. [AT]
pražský arcibiskup kníže Zbyněk BERKA z Lipé a Dubé (nar. 1551; arcibiskupem 1592-1606);
vynikající dobrodinec našeho řádu, který pozval kapucíny do Čech, po mnoho let obětavě
připravoval jejich příchod diplomatickými jednáními a jakožto velmistr řádu křížovníků s červenou
hvězdou jim poskytl i potřebné zázemí do počátků
P. Leonard z Tridentu [IT] (vst. 1622; nar. ?)
1709 Znojmo
1769 Praha-Hradčany
P. Pius z Nisy [PL] (vst. 1671; nar. ?)
br. Benno z Popic (vst. 1731; nar. 1709); hudebník
1771 Kyjov
P. Egid z Třebíče (vst. 1754; nar. 1734)
1777 Kolín
1818 Třebíč
P. Jan Baptista z Pelhřimova (vst. 1722; nar. 1700); profes-jubilant
br. Bartoloměj z Jihlavy (vst. 1756; nar. 1732); profes-jubilant, švec
1818 Brno
–––
P. Kvído z Jihlavy (vst. 1758; nar. 1740); zasl. brněnský kněz-jubilant, senior Moravské provincie
1867 Brno
br. Alán KUDERNA (vst. 1844; nar. 1826); ošetřovatel, zemřel v nemocnici U Milosrdných bratří
1880 Mělník
P. Teodor MACH (vst. 1845; nar. 1819)
- 71 -
7. BŘEZNA
1624 Kremže [AT]
br. Roman z Bavorska [DE] (vst. 1615; nar. ?); klerik
1692 Vratislav [PL]
1717 Rumburk
br. Marcián z Tyrolska [AT] (vst. 1651; nar. ?)
br. Bazil z Mimoně (vst. 1706; nar. ?); soukeník
1743 Prudnik [PL]
1747 Žatec
br. Kvirín z Nisy [PL] (vst. 1691; nar. 1673); profes-jubilant
br. Metoděj ze Sokolova (vst. 1717; nar. 1690); střihač vlny
1717 Horšovský Týn
1810 Prostějov
–––
1837 Sušice
P. Achileus z Horšovského Týna (vst. 1753; nar. 1731)
P. Oldřich z Čejče (vst. 1765; nar. 1747); kaplan v nemocnici v Prostějově
P. Řehoř SEIPEL (vst. 1818; nar. 1786), provinční historik
- 72 -
8. BŘEZNA
1656 Vídeň-Město [AT]
P. Jan Maria z Mnichova [DE] (vst. 1618; nar. ?)
1657 Praha-Nové Město P. Kazimír z Bressanone [IT] (vst. 1627; nar. ?)
1658 Vídeň-Město [AT] P. Jan z Würzburgu [Vircburk: DE] (vst. 1635; nar. ?)
1663 Nisa [PL]
1746 Olomouc
br. Lukáš ze Salcburku [AT] (vst. 1656; nar. ?)
P. Knut z Litomyšle (vst. 1708; nar. 1689)
1759 Sušice
1763 Chrudim
br. Řehoř z Přibyslavi (vst. 1717; nar. 1691); truhlář
P. Walfríd z Kutné Hory (vst. 1719; nar. 1700)
1781 Opočno
br. Eligius z Chrudimi (vst. 1744; nar. 1720); jirchář
1784 Sokolov
1795 Roudnice
br. David z Prahy (vst. 1738; nar. 1719); malíř
P. Reginald z Jablonného (vst. 1762; nar. 1744); kaplan v Diecézi litoměřické
1802 Fulnek
1804 Most
–––
1885 Olomouc
P. Ludvík z Bystřice pod Lopeníkem (vst. 1756; nar. 1738); kaplan ve farním kostele ve Fulneku
P. Honorát z Mostu (vst. 1751; nar. 1732); profes-jubilant
br. Lauto JELÍNEK [Jelinek] (vst. 1851; nar. 1823); ošetřovatel nemocných
- 73 -
9. BŘEZNA
1607 Štýrský Hradec [AT] P. Řehoř z Tridentu [IT] (vst. 1604; nar. ?); vstoupil již jako kněz a ještě jako kandidát byl poslán do
Vídně, kde byl oblečen
1648 Čes. Budějovice
P. Jan Baptista z Vlčova (vst. 1623; nar. ?)
1688 Brno
P. Bazil z Bavorska [DE] (vst. 1647; nar. ?)
1730 Žatec
–––
1896 Most
P. Renát z Kolína nad Rýnem [DE] (vst. ?; nar. ?); člen Rýnsko-Vestfálské provincie, slavný kazatel
proti luteranismu, autor duchovních knih; poté, co jej hrabě Globen vyhostil, odešel do Čech, kde ve
Valči odevzdal svou duši Bohu, pohřben v Žatci
br. Senen VANÍČEK [Waniczek] (vst. 1840; nar. 1818); profes-jubilant
- 74 -
10. BŘEZNA
1677 Olomouc
P. Cyril ze Slezska (vst. 1635; nar. ?)
1691 Vratislav [PL]
1791 Brno
br. Urban z Jihlavy (vst. 1676; nar. ?)
P. Rainhard z Jevíčka (vst. 1752; nar. 1732)
1795 Praha-Hradčany
1795 Praha-Hradčany
P. Herkulán z Českých Budějovic (vst. 1751; nar. 1731)
P. Kvirín z Pyšné (vst. 1761; nar. 1741)
1800 Nové Sady
1807 Fulnek
–––
br. Sarkander z Laufenburgu [CH] (vst. 1758; nar. 1736); kostelník na expozituře v Nových Sadech
P. Eligius z Jihlavy (vst. 1755; nar. 1737); profes-jubilant
- 75 -
11. BŘEZNA
1663 Vídeň-Město [AT]
P. Berard ze Saska [DE] (vst. 1619; nar. ?)
1684 Pezinok [SK]
1692 Litoměřice
P. Pavlín z Prahy (vst. 1662; nar. ?); misionář
P. Oktavius z Jihlavy (vst. 1670; nar. ?)
1699 Brno
1717 Mikulov
P. Kandid z Českého Krumlova (vst. 1657; nar. ?)
br. Akursius z Kaplic (vst. 1679; nar. ?); pekař
1735 Olomouc
1739 Praha-Hradčany
P. Kašpar z Roudnice (vst. 1715; nar. 1691)
P. Gedeon z Kadaně (vst. 1689; nar. 1667)
1753 Vyškov
P. Achác z Prahy (vst. 1714; nar. 1695)
1766 Brno
1772 Olomouc
P. Klétus z Příboru (vst. 1755; nar. 1736)
br. Ámos z Kvašňovic (vst. 1745; nar. 1725); krejčí
1776 Žatec
1793 Olomouc
P. Gratus z Údlic (vst. 1742; nar. 1723)
P. Verekund z Olomouce (vst. 1743; nar. 1726); profes-jubilant
1796 Rumburk
P. Lev z Kadaně (vst. 1757; nar. 1738)
1800 Chrudim
br. Zikmund z Litomyšle (vst. 1753; nar. 1731); profes-jubilant, mlynář
1823 Libčany
P. Tercius z Třebechovic (vst. 1767; nar. 1747); profes-jubilant, zemřel jako farář v Diecézi
královéhradecké
–––
1970 Ráby
P. Jiří HAVRÁNEK (vst. 1914; nar. 1893); profes-jubilant, učitel češtiny a matematiky na serafínské
škole v Praze, duch. správce kongregace Dcer křesťanské lásky v Rábech u Pardubic, pohřben do
rodinného hrobu v Dolní Dobrouči
- 76 -
12. BŘEZNA
1649 Pasov [DE]
br. Fabián z Tyrolska [AT] (vst. 1621; nar. ?)
1665 Kremže [AT]
1680 Kolín
P. Richard z Lohru [Lór: DE] (vst. 1641; nar. ?); lektor filozofie
br. Gabriel z Belgie (vst. 1656; nar. ?)
1685 Nisa [PL]
1695 Nisa [PL]
br. Kasián z Orzechówa [Ořechov: PL] (vst. 1665; nar. ?)
P. Elzearius z Nisy [PL] (vst. 1636; nar. 1670); kněz-jubilant, architekt opočenského kláštera
1733 Olomouc
1746 Znojmo
P. Evarist z Opavy (vst. 1724; nar. 1702)
P. Cherubín z Jihlavy (vst. 1698; nar. 1683)
1758 Praha-Hradčany
P. Anselm ze Znojma (vst. 1742; nar. 1724)
1761 Znojmo
1793 Litoměřice
–––
1847 Praha-Hradčany
P. Natanael ze Znojma (vst. 1730; nar. 1711)
br. Roman z Mikulášovic (vst. 1752; nar. 1729); kupec
br. Marcelín HOŘEJŠÍ [Hořegšj] (vst. 1846; nar. 1826); klerik-novic
- 77 -
13. BŘEZNA
1660 Waidhofen [AT]
br. Teodul z Mnichova [DE] (vst. 1621; nar. ?); magistr bratří laiků
1675 Praha-Nové Město P. Osvald z Čech (vst. 1654; nar. ?)
1716 Znojmo
br. Ondřej z Neuburgu [Nojburk: DE] (vst. 1674; nar. 1649)
1724 Čes. Budějovice
1741 Břeh [PL]
br. Richard z Karlových Varů (vst. 1661; nar. ?); profes-jubilant
br. Hugolín z Tyrolska [AT] (vst. 1684; nar. 1660); profes-jubilant; truhlář
1742 Břeh [PL]
1762 Sušice
P. Lazar z Hraniček (vst. 1697; nar. 1679)
P. Symforián z Rychnova (vst. 1728; nar. 1706)
1764 Litoměřice
–––
1995 Olomouc
br. Klaudius z Prahy (vst. 1737; nar. 1718); tesař
P. Jindřich LAKOMÝ (vst. 1928; nar. 1912); dlouholetý správce kapucínského kostela v Olomouci
- 78 -
14. BŘEZNA
1667 Vídeň-Město [AT]
P. Jimram ze Staufenu [Štaufen: DE] (vst. 1630; nar. ?)
1670 Vídeň-Město [AT]
br. Maxmilián z Moravy (vst. 1630; nar. ?); zbožný sběrač almužen, který uměl o každém mluvit jen
dobře, na smrt se připravoval jako na velkou slavnost, prosil bratry, aby spolu s ním chválili Boha
a zemřel s mariánskou písní na rtech
1708 Zákupy
1752 Žatec
P. Tadeáš z Frank [DE] (vst. 1659; nar. ?); lektor filozofie
P. Mamert z Karlových Varů (vst. 1728; nar. 1709)
1760 Praha-Hradčany
P. Servilián z Prahy (vst. 1723; nar. 1706)
1771 Třebíč
P. Lukáš z Litavy (vst. 1711; nar. 1684); kněz-jubilant, senior provincie
1791 Praha-Hradčany
1796 Praha-Hradčany
P. Melchiades z Polep (vst. 1759; nar. 1741)
P. Petronius z Března (vst. 1746; nar. 1722); novicmistr
1799 Zábrdovice
P. Protasius z Brna (vst. 1774; nar. 1752); kaplan v Tasově, zemřel ve vojenské nemocnici
1800 Fulnek
–––
1832 Člunek
P. Rafael z Milotic (vst. 1769; nar. 1751)
1895 Sokolov
P. Silván KRAJSL [Kreissel] (vst. 1850; nar. 1831); čtyřikrát provinční definitor
P. Apolinář PLOTTNER (vst. 1775; nar. 1753); kněz-jubilant, zemřel jako farář ve farnosti
- 79 -
15. BŘEZNA
1614 Vídeň-Za Hr. [AT]
br. Bazil z Kapfenbergu [DE] (vst. 1608; nar. ?)
1630 Vídeň-Město [AT]
1672 Vídeň-Město [AT]
P. Sebastián z Ehingenu [DE] (vst. 1610; nar. ?)
br. Tobiáš ze Švýcarska (vst. 1628; nar. ?); horlivý řeholník a velký milovník svaté chudoby
1673 Olomouc
1692 Kolín
br. Ondřej z Českých Budějovic (vst. 1625; nar. ?)
P. Malachiáš z Brunhausenu [Brun'hauzen: DE] (vst. 1652; nar. ?); loretánský sakristán
1733 Olomouc
1739 Most
P. Donát z Chojné [PL] (vst. 1716; nar. 1698); lektor teologie
P. Sabín z Jihlavy (vst. 1696; nar. 1677)
1758 Žatec
br. Zachariáš ze Sedmihorek (vst. 1732; nar. 1699); švec
1765 Praha-Nové Město P. Jeroným z Prahy (vst. 1710; nar. 1692); profes-jubilant
1777 Kolín
br. Bernard z Kutné Hory (vst. 1737; nar. 1718); krejčí
1807 Chrudim
–––
br. Menander z Křivoklátu (vst. 1760; nar. 1734); košíkař
1871 Roudnice
1884 Praha
br. Mikuláš RADLIČKA [Radliczka] (vst. 1825; nar. 1802); vrátný a ošetřovatel
br. Salvator SALM (vst. 1858; nar. 1836); zemřel v nemocnici Na Františku
1980 Třebíč
P. Kasián VÁLEK (vst. 1930; nar. 1912); profes-jubilant
- 80 -
16. BŘEZNA
1619 Mikulov
P. Michael z Itálie [IT] (vst. ?; nar. ?); datum obláčky není známo
1648 Vídeň-Za Hr. [AT]
1668 Burgundsko [FR]
P. Leonard z Tridentu [IT] (vst. 1622; nar. ?)
P. Dionýz z Burgundska [FR] (vst. 1644; nar. ?)
1704 Horšovský Týn
1743 Čes. Budějovice
P. Faustýn z Rožmberka (vst. 1670; nar. ?)
P. Aleš z Prudniku [PL] (vst. 1710; nar. 1687); novicmistr
1744 Čes. Budějovice
1762 Rumburk
br. Cyril z Kolína (vst. 1715; nar. 1694); švec
P. Cyprián z Boru [DE] (vst. 1715; nar. 1690)
1779 Kyjov
br. Gerard z Kyjova (vst. 1724; nar. 1696); profes-jubilant; krejčí
1789 Čes. Budějovice
1801 Chvalín
P. Vojtěch z Českých Budějovic (vst. 1763; nar. 1740)
P. Maxmilián ze Znojma (vst. 1761; nar. 1744); zemřel jako místní kaplan v brněnské diecézi
1806 Polička
P. Kašpar z Prahy (vst. 1775; nar. 1757); zasl. katecheta v Chrudimi, kaplan a ředitel hlavní školy
v Poličce
1807 Sokolov
–––
P. Dorotej z Ostrova nad Ohří (vst. 1768; nar. 1751)
1852 Kolín
P. Fidel PISKÁČEK [Piskacžek] (vst. 1810; nar. 1781); zpovědník
1902 Praha
1987 Olomouc
br. Arnold BĚLOHLÁVEK (vst. 1870; nar. 1841); zemřel v nemocnici Na Františku
br. Fulgenc KOŘÍNEK (vst. 1937; nar. 1910); profes-jubilant, kostelník, švec
- 81 -
17. BŘEZNA
1614 Praha-Hradčany
br. Marek z Krnova (vst. 1612; nar. ?); student filozofie, zemřel morem
1695 Nisa [PL]
1702 Třebíč
P. Elzearius z Nisy [PL] (vst. 1636; nar. ?); profes-jubilant
br. Rajmund z Jihlavy (vst. 1665; nar. ?)
1714 Brno
1732 Sokolov
P. Didak z Jihlavy (vst. 1675; nar. ?)
P. Simplicián z České Lípy (vst. 1689; nar. 1669)
1742 Čes. Budějovice
1767 Třebíč
P. David z Trutnova (vst. 1716; nar. 1692)
P. Klementin z Borové (vst. 1761; nar. 1742); student filozofie
1788 Sokolov
P. Perfekt z Šibic (vst. 1747; nar. 1730)
1797 Prudnik [PL]
–––
1837 Záhoří
br. Gervasius z Miedziané [Měděná: PL] (vst. 1752; nar. 1733); sluha
1841 Zákupy
br. Mansvet GROCH (vst. 1809; nar. 1789); kostelník
1886 Opočno
1905 Praha-Hradčany
br. Josef JALOVECKÝ [Jalowetzky] (vst. 1838; nar. 1820)
br. Martin JEHLÍK (vst. 1871; nar. 1851)
1977 Brno
1988 Čes. Budějovice
P. Longin NOVÁK (vst. 1934; nar. 1914); zpovědník sester
P. Gaudenc KAŠÍK (vst. 1930; nar. 1913); profes-jubilant, ředitel a učitel češtiny na serafínské škole
v Třebíči
P. Achác KRUIS (vst. 1778; nar. 1754); kněz-jubilant, farář a osobní děkan ve Strakonicích
- 82 -
18. BŘEZNA
1638 Štýr [AT]
P. Petr Antonín z Itálie [IT] (vst. 1616; nar. ?)
1708 Most
1711 Opočno
br. Viktorín z Českého Krumlova (vst. 1660; nar. ?)
P. Ladislav ze Žatce (vst. 1668; nar. ?)
1717 Chrudim
1733 Kolín
br. Daniel z Otmuchova [PL] (vst. 1711; nar. 1690); student filozofie
P. Jaroslav z Prahy (vst. 1689; nar. 1671)
1749 Sušice
1768 Opočno
P. Jan z Poříčí (vst. 1733; nar. 1709)
P. Damián z Prahy (vst. 1734; nar. 1717)
1771 Praha-Hradčany
P. Vilém z Jihlavy (vst. 1736; nar. 1717)
1780 Brno
1793 Most
P. Maturus ze Znojma (vst. 1744; nar. 1727); kazatel v katedrále
P. Altman z Českých Budějovic (vst. 1745; nar. 1723); zasl. apoštolský misionář v Rusku
1796 Opočno
1806 Rumburk
P. Venanc ze Sušice (vst. 1749; nar. 1727)
P. Julius ze Záhořan (vst. 1758; nar. 1739)
1806 Mariánská
–––
P. Nikomed ze Žatce (vst. 1759; nar. 1737); pochován v Jáchymově
1860 Rumburk
1879 Horšovský Týn
P. Daniel POKORNÝ [Pokorny] (vst. 1829; nar. 1810)
P. Kristián RUBNER (vst. 1868; nar. 1848); zpovědník
1918 Fulnek
br. Kryšpín KUPČÍK (vst. 1861; nar. 1838); profes-jubilant
- 83 -
19. BŘEZNA
1614 Praha-Hradčany
br. Pius z Fascie [IT] (vst. 1612; nar. ?); student filozofie, zemřel morem
1664 Linec [AT]
1689 Most
P. Albín z Braunau [AT] (vst. 1660; nar. ?); vstoupil do řádu kapucínů již jako kněz
P. Ignác z Judenburgu [AT] (vst. 1650; nar. ?)
1690 Sokolov
1747 Vratislav [PL]
br. Pavlín z Toužimi (vst. 1661; nar. ?)
P. Juniper z Nisy [PL] (vst. 1741; nar. 1723); student filozofie
1786 Praha
1805 Opočno
–––
1947 Brno
br. Absolon z Poděbrad (vst. 1782; nar. 1764); student v c. & k. generálním semináři
br. Jan Evangelista z Prahy (vst. 1759; nar. 1733)
br. Benedikt HUMPLÍK [Humplik] (vst. 1899; nar. 1879)
1952 Banská Bystrica [SK] P. Saturnin HANÁK (vst. 1932; nar. 1915); katecheta, přejet autem v době nucené vojenské služby
u pomocného technického praporu v Komárně [SK]
- 84 -
20. BŘEZNA
1619 Verona [IT]
1653 Vídeň-Město [AT]
1653 Praha-Hradčany
P. Ludvík z Verony [IT] (vst. 1595; nar. 1574); zasl. první superior a stavitel klášterů v Linci a
v Mostě, do Čech byl poslán roku 1602 ještě jako student
br. Pacifik z Tyrolska [AT] (vst. 1612; nar. ?)
P. Bonaventura z Neapole [IT] (vst. 1627; nar. ?)
1653 Vídeň-Město [AT]
P. Gervasius z Čech (vst. 1643; nar. ?); misionář v Dolním Rakousku
1686 Olomouc
1691 Praha-Hradčany
P. Paschal z Českých Budějovic (vst. 1659; nar. ?)
P. Maurus z Českých Budějovic (vst. 1659; nar. ?)
1704 Třebíč
1710 Nisa [PL]
br. Prokop z Jihlavy (vst. 1690; nar. 1668)
P. Nilus z České Lípy (vst. 1694; nar. 1673)
1739 Nisa [PL]
1786 Vyškov
–––
1943 Seredina Buda [UA]
br. Cherubín z Gryfówa [PL] (vst. 1714; nar. 1688); pilař
P. Humilis z Velkých Lovčic (vst. 1738; nar. 1719)
1955 Altötting [DE]
P. Wolfram PROCHÁZKA [Prohaska] (vst. 1913; nar. 1895); katecheta, zpovědník, roku 1946
odsunut do Německa, až do smrti zůstal členem naší provincie
P. Pacifik SRŠEŇ (vst. 1946; nar. 1925); na kněze jej tajně vysvětil tajný biskup Kajetán Matoušek,
zemřel v době nesvobody mimo klášter
1964 Praha
P. Kalist BIRKE (vst. 1928; nar. 1911); lektor, zemřel jako sanitář ve válce na ruské frontě při
záchraně zraněného
- 85 -
21. BŘEZNA
1670 Kolín
br. Sebald z Mnichova [DE] (vst. 1644; nar. ?)
1673 Kremže [AT]
1680 Brno
br. Robert z Feldkirchu [AT] (vst. 1653; nar. ?)
P. Gilbert z Českého Krumlova (vst. 1659; nar. ?)
1695 Praha-Hradčany
1702 Břeh [PL]
P. Řehoř z Tachova (vst. 1671; nar. ?)
P. Rudolf z Nisy [PL] (vst. 1688; nar. ?)
1704 Čes. Budějovice
P. Bernardin z Prahy (vst. 1661; nar. ?)
1727 Praha-Nové Město br. Bruno z Jaroměřic (vst. 1674; nar. ?); profes-jubilant, krejčí
1733 Olomouc
P. Josef z Pyšel (vst. 1724; nar. 1707); student teologie
1758 Moskva [RU]
1771 Mikulov
P. Kilián z Velkého Meziříčí (vst. 1733; nar. 1710); viceprefekt moskevské misie
br. Heřman z Jihlavy (vst. 1721; nar. 1696); soukeník
1785 Třebíč
1808 Most
P. Josafat ze Stanovic (vst. 1745; nar. 1727)
br. Jindřich ze Žatce (vst. 1757; nar. 1730); profes-jubilant, sklář
1814 Třebíč
P. František Antonín z Jihlavy (vst. 1753; nar. 1733) kněz-jubilant
1814 Březí
P. Marcelín z Třebíče (vst. 1763; nar. 1744); profes-jubilant, místní kaplan v Dubňanech a Březí
1815 Brno
P. Maurus z Prahy (vst. 1757; nar. 1740); kněz-jubilant, farář v kostele sv. Jakuba v Brně
1818 Znojmo
–––
1828 Litoměřice
P. Teopist z Mikulova (vst. 1761; nar. 1744); kněz-jubilant, prov. definitor
1879 Zákupy
P. Longin FRIČ [Fritsch] (vst. 1832; nar. 1815)
br. Kryšpín PANOVIC [Panowitz] (vst. 1807; nar. 1783); krejčí
- 86 -
22. BŘEZNA
1661 Praha-Hradčany
1719 Znojmo
1722 Sušice
1727 Praha-Hradčany
P. Anaklet z Greinburgu [AT] (vst. 1637; nar. ?); zasl. lektor teologie, pětkrát provinční definitor a
též český kustod
P. Samuel z Jihlavy (vst. 1695; nar. ?)
P. Justýn z Chotěšova (vst. 1662; nar. ?); kněz-jubilant
1728 Sokolov
P. Placid z Hodonína [příjm. Breüer] (vst. 1684; nar. 1666); lektor teologie, zasl. prov. definitor,
provinciál, římský kustod
P. Aurel z Českého Krumlova (vst. 1690; nar. 1667)
1743 Nisa [PL]
br. Marcián z Jihlavy (vst. 1692; nar. 1666); profes-jubilant; soukeník
1752 Vratislav [PL]
1757 Kolín
P. Amand z Prudniku [PL] (vst. 1713; nar. 1695)
P. Venanc z Prahy (vst. 1698; nar. 1680); kněz-jubilant
1767 Roudnice
br. Haštal z Českých Budějovic (vst. 1721; nar. 1701); písař
1769 Žatec
1796 Chrudim
P. Florin z Chomutova (vst. 1715; nar. 1695); profes-jubilant
br. Blažej z Bezděkova (vst. 1758; nar. 1732); sluha
1822 Praha-Hradčany
br. Absolon z Tlustomostů [PL] (vst. 1773; nar. 1746); výborný lékárník
1827 Kolín
–––
1990 Sokolov
P. Antonín z Polné (vst. 1815; nar. 1789)
P. Jan Nepomuk BUBENÍK (vst. 1925; nar. 1907); profes-jubilant, senior provincie, farář v Sokolově
- 87 -
23. BŘEZNA
1607 Vídeň-Město [AT]
1671 Vídeň-Město [AT]
1709 Roudnice
P. Amancius z Janova [IT] (vst. ?; nar. ?); z velmi slavného rodu Marchiorů z Malaspiny, přišel roku
1606
br. Antonín z Falce [DE] (vst. 1634; nar. ?)
br. Január z Fulneka (vst. 1670; nar. ?)
1726 Vratislav [PL]
br. Tibor z Fulneka (vst. 1675; nar. ?); profes-jubilant, tkadlec
1744 Žatec
1764 Kyjov
P. Kristýn ze Žatce (vst. 1730; nar. 1710)
P. Silverius z Prahy (vst. 1732; nar. 1713)
1770 Most
1800 Postoloprty
–––
1841 Kolín
P. Zeno z Mostu (vst. 1722; nar. 1705)
P. Jan Nepomuk z Mostu (vst. 1775; nar. 1758); kaplan na děkanství v Postoloprtech
1850 Chrudim
P. Albert VYRAZIL [Wirasil] (vst. 1829; nar. 1807); promovaný katecheta
P. Marián PLICKA [Plitzka] (vst. 1821; nar. 1794); vikář a kazatel v děkanském kostele
- 88 -
24. BŘEZNA
1661 Sušice
P. Mansvet z Lince [AT] (vst. 1662; nar. ?)
1668 Most
1684 Litoměřice
br. Izaiáš z Lince [AT] (vst. 1662; nar. ?); student filozofie
P. Irenej ze Strakonic (vst. 1667; nar. ?)
1745 Nisa [PL]
1769 Praha-Hradčany
P. Valerius z Nisy [PL] (vst. 1710; nar. 1693)
P. Rafael z Ostrova nad Ohří (vst. 1724; nar. 1706)
1773 Roudnice
1799 Žatec
P. Bonagracia z Prahy (vst. 1730; nar. 1710)
P. Petr z Karlových Varů (vst. 1756; nar. 1738)
1799 Prackovice n. L.
P. Menander z Linavy (vst. 1772; nar. 1752); kaplan v litoměřické diecézi
1815 Most
1827 Pěkná
P. Adjut z Jirkova (vst. 1763; nar. ?); profes-jubilant, lektor, vychovatel dětí knížat Lobkowiczů
P. Ananiáš z Českých Budějovic (vst. 1769; nar. 1753); kněz-jubilant, místní kaplan v Diecézi
českobudějovické
P. Prokop z Basbergu [DE] (vst. 1777; nar. 1753); včleněn z Provincie štýrské, vrátil se z duchovní
správy v Křišťanovicích, zemřel v nemocnici Na Františku
1827 Praha
–––
1830 Zákupy
P. Barnabáš ŽÁK [Žak] (vst. 1813; nar. 1795)
1861 Znojmo
1943 Chrudim
br. Maternus HÁJEK [Hajek] (vst. 1817; nar. 1796); krejčí
br. Serafín VRZÁČEK (vst. 1892; nar. 1873); profes-jubilant
- 89 -
25. BŘEZNA
1634 Wels [AT]
P. Ludvík z Bürchstadtu [DE] (vst. 1616; nar. ?)
1669 Nisa [PL]
1694 Čes. Budějovice
br. Justus z Bavorska [DE] (vst. 1651; nar. ?)
P. Akvilín z Horšovského Týna (vst. 1672; nar. ?)
1699 Vyškov
1749 Žatec
br. Krescencián z Neúrody [PL] (vst. 1672; nar. ?)
P. Havel z Brna (vst. 1725; nar. 1705)
1749 Horšovský Týn
1760 Litoměřice
br. Karpofor z Horažďovic (vst. 1745; nar. 1725)
P. Kamil z Brna (vst. 1739; nar. 1720)
1826 Růžová
–––
1886 Olomouc
1929 Fulnek
P. Lazar z Teplic (vst. 1772; nar. 1752); profes-jubilant, 29 let farářem v Diecézi litoměřické
1945 Levice [SK]
br. Efrém MONTAG (vst. 1935; nar. 1914); padl ve válce u řeky Hronu
P. Irenej KOPÁČEK [Kopaček] (vst. 1864; nar. 1845)
br. Rogerius ŠPAČEK [Spatschek] (vst. 1891; nar. 1869)
- 90 -
26. BŘEZNA
1638 Benátky [IT]
1638 Vídeň-Město [AT]
P. Bazil z Vicenzy [IT] (vst. 1598; nar. 1578); člen Benátské provincie, lektor filozofie, čtyřikrát
definitor, poslední vicekomisař a první provinciál naší provincie (1618-21); v provincii byl v letech
1610-25, organizoval péči o nemocné morem a sám je ošetřoval
P. Ambrož z Freiburgu [DE] (vst. 1626; nar. ?)
1645 Vídeň-Město [AT]
1681 Znojmo
P. Jan Ondřej z Dolních Frank [DE] (vst. 1624; nar. ?)
br. Zikmund z Frank [DE] (vst. 1634; nar. ?)
1686 Olomouc
br. Michael ze Žatce (vst. 1684; nar. ?); po noviciátě, bez slibů, pochován v ochozu sv. Šebestiána
pod zpovědnicí
1708 Brno
1755 Mikulov
P. Tertulián z Jihlavy (vst. 1692; nar. ?)
P. Ernbert z Brna (vst. 1725; nar. 1708)
1758 Opočno
1767 Sokolov
br. Egid z Míšně [DE] (vst. 1737; nar. 1710); krejčí
P. Angelín z Jihlavy (vst. 1731; nar. 1709); lékárník
1769 Rumburk
1787 Sušice
–––
1878 Znojmo
P. Gaudenc z Března (vst. 1739; nar. 1718)
br. Tomáš z Nalžov (vst. 1765; nar. 1739); sklář
1879 Třebíč
P. Benignus PFEIFER (vst. 1827; nar. 1807); profes-jubilant, zpovědník
P. Benedikt ŠTAJN [Stein] (vst. 1839; nar. 1819)
- 91 -
27. BŘEZNA
1625 Vídeň-Město [AT]
P. Jeroným z Überlingenu [Yberlingen: DE] (vst. 1612; nar. ?)
1645 Vídeň-Město [AT]
1677 Most
P. Jeroným z Frank [DE] (vst. 1635; nar. ?)
P. Adrián ze Znojma (vst. 1677; nar. ?); klerik-novic
1705 Roudnice
1718 Litoměřice
P. Edilbert z Nymburka (vst. 1667; nar. ?)
P. Desiderius z Českých Budějovic (vst. 1679; nar. ?)
1724 Brno
1736 Most
P. Vilém z Brna (vst. 1696; nar. ?)
P. Augustin z Brandejsa (vst. 1700; nar. 1683)
1742 Praha-Nové Město P. Vilém z Netolic (vst. 1724; nar. 1704)
1743 Opočno
1755 Roudnice
br. Prosper ze Strakonic (vst. 1716; nar. 1694); švec
P. Heřman z Prahy (vst. 1737; nar. 1715)
1770 Charkov [UA]
1781 Most
P. Pankrác z Mnichova Hradiště (vst. 1742; nar. 1726); misionář v Rusku
P. Mořic z Krásna (vst. 1736; nar. 1712)
1793 Třebíč
P. Saturnin z Jičína (vst. 1739; nar. 1719); profes-jubilant, zasl. prefekt moskevské misie
1793 Šternberk
P. Jonatas z Lednice (vst. 1768; nar. 1751); kaplan v Arcidiecézi olomoucké
1807 Třebíč
P. Archangel z Mikulova (vst. 1756; nar. 1739); profes-jubilant, zasl. lektor, prov. definitor
1807 Třebíč
–––
1879 Zákupy
br. Zacheus z Mikulova (vst. 1765; nar. 1745); švec, kostelník u sv. Ignáce v Jihlavě
1891 Třebíč
P. Albert CHLUMECKÝ [Chlumetzky] (vst. 1855; nar. 1829); administrátor farnosti v Třebíči
1987 Boršice
P. Klétus PETĚRKA (vst. 1932; nar. 1914); profes-jubilant, básník
br. Vitál KELBL [Koelbl] (vst. 1850; nar. 1829)
- 92 -
28. BŘEZNA
1675 Brno
P. Andronik ze Slezska (vst. 1654; nar. ?)
1747 Praha-Hradčany
1768 Roudnice
br. Jovita z Jihlavy (vst. 1690; nar. 1669); profes-jubilant, soukeník
P. Dismas z Libochovic (vst. 1730; nar. 1712)
1784 Sušice
1789 Brno
P. Engelhard z Kolína (vst. 1731; nar. 1714); profes-jubilant
br. Fabián z Kašovic (vst. 1773; nar. 1749); truhlář
1807 Zákupy
–––
P. Modest z Březnice (vst. 1755; nar. 1734); misionář a duch. správce sester Alžbětinek na St. Brně
1858 Roudnice
1895 Sokolov
br Tobiáš ČERNÝ [Czerny] (vst. 1827; nar. 1807); soukeník
br. Benvenut STEJSKAL (vst. 1868; nar. 1847)
1936 Střílky
P. Leander ŠEVČÍK (vst. 1928; nar. 1911); student teologie, zemřel u svých rodičů
- 93 -
29. BŘEZNA
1661 Jihlava
br. Ananiáš z Mnichova [DE] (vst. 1658; nar. ?); student filozofie
1672 Litoměřice
1720 Jihlava
P. Václav z Litoměřic (vst. 1650; nar. ?)
P. Mainard z Lešna [PL] (vst. 1686; nar. 1665)
1742 Olomouc
1748 Moskva [RU]
P. Kryšpín z Čilce [příjm. Höhel] (vst. 1701; nar. 1671); římský kustod, dvakrát provinciál
P. Hygin z Olomouce (vst. 1734; nar. 1716); misionář
1788 Brno
1817 Rumburk
–––
1850 Rumburk
P. Aleš z Liberce (vst. 1744; nar. 1725); zasl. misionář v Gruzii
br. Rochus z Žacléře (vst. 1770; nar. 1739); švec
1981 Praha
P. Pius KRAUTŠNAJDR [Krautschneider] (vst. 1827; nar. 1809); lektor morální teologie, prov.
definitor, loretánský sakristán
br. Pavlín ŽÁČEK (vst. 1939; nar. 1922); kuchař a zahradník
- 94 -
30. BŘEZNA
1653 Vídeň-Město [AT]
br. Wolfgang z Mnichova [DE] (vst. 1625; nar. ?)
1654 Čes. Budějovice
P. Osvald ze Švábska [DE] (vst. 1629; nar. ?)
1699 Praha-Nové Město br. Pius z Nisy [PL] (vst. 1691; nar. 1667)
1702 Horšovský Týn
1741 Vyškov
P. Natanael z Frank [DE] (vst. 1667; nar. ?)
br. Jaroslav z Olomouce (vst. 1737; nar. 1721); student filozofie
1803 Fulnek
P. Abdon ze Sedlce u Mikulova (vst. 1744; nar. 1722); kněz-jubilant, prov. definitor, provinciál,
vizitátor Polska
–––
1830 Rumburk
P. Antonín FAJNERMAN [Feinermann] (vst. 1800; nar. 1777)
- 95 -
31. BŘEZNA
1672 Kremže [AT]
P. Zeno z Würzburgu [Vircburk: DE] (vst. 1635; nar. ?); zemřel náhle
1704 Čes. Budějovice
1721 Vyškov
P. Bernardin z Prahy (vst. 1661; nar. ?)
br. Sigisbert z Fulneka (vst. 1708; nar. ?); kožešník
1733 Litoměřice
1749 Horšovský Týn
P. Efrém z Českých Budějovic (vst. 1692; nar. 1675)
P. Alois z Chvalšin (vst. 1699; nar. 1679); profes-jubilant
1766 Nisa [PL]
1769 Praha-Hradčany
br. Gothard ze Životic (vst. 1733; nar. 1706); tkadlec
br. Damascén z Horšovského Týna (vst. 1734; nar. 1712)
1795 Kolín
P. Fruktuos z Prahy (vst. 1761; nar. 1744)
1812 Praha-Hradčany
–––
1857 Třebíč
P. Liphard z Hradce Králové (vst. 1745; nar. 1723); kněz-jubilant
br. Oldřich MAREČEK [Maretschek] (vst. 1821; nar. 1797); vrátný, soukeník
- 96 -
1. DUBNA
1631 Cavarcere [IT]
1639 Oderzo [IT]
1664 Litoměřice
[Kavarčere] P. Jan Ondřej z Codigora [Kodigoro: IT] (vst. 1590; nar. ?); jeden ze zakladatelů naší
provincie, do r. 1610 lektor filozofie v Praze, předtím provinciál Benátské provincie, zemřel
v dubnu
P. Eusebius z Bergama [IT] (vst. ?; nar. ?); první superior v Mikulově (1613-14), první superior
v Mostu (1616-17), první superior v Linci (1607-12), první superior v Kremži (1613-16), jeden ze
zakladatelů provincie
P. Serafín z Prahy (vst. 1657; nar. ?); ve světě Jiří Maxmilián hrabě Vratislav z Mitrovic, císařsko
královský komoří, přísedící feudálního soudu v Praze a dvorní poradce
1699 Brno
1748 Nisa [PL]
P. Zachariáš z Ústí nad Labem (vst. 1657; nar. ?); apoštolský misionář v Míšni a Sasku
P. Bonitus z Nisy [PL] (vst. 1688; nar. 1669); kněz-jubilant
1789 Sušice
br. Benedikt z Prahy (vst. 1756; nar. 1734); písař
1790 Tismice
1803 Loučná n. Desnou
P. Olympius z Prahy (vst. 1754; nar. 1737); místní kaplan v Arcidiecézi pražské
P. Rigobert z Klentnic (vst. 1769; nar. 1750); kaplan v Arcidiecézi olomoucké
1816 Třebenice
P. Leonard z Třebenic (vst. 1761; nar. 1741); profes-jubilant, pensionovaný místní kaplan
v Bezdědicích
–––
1917 Zákupy
br. Kajetán ZAPPE (vst. 1909; nar. 1879)
- 97 -
2. DUBNA
1641 Pasov [DE]
br. Marin ze Švábska [DE] (vst. 1614; nar. ?)
1641 Kremže [AT]
1658 Olomouc
P. Roman z Tridentu [IT] (vst. 1623; nar. ?)
P. Job z Riedu [AT] (vst. 1628; nar. ?)
1663 Vídeň-Město [AT]
1673 Znojmo
P. Konstantin z Rottenburgu [DE] (vst. 1629; nar. ?)
P. Gerard ze Slezska (vst. 1635; nar. ?); lektor teologie, třikrát prov. definitor
1678 Praha-Hradčany
1679 Brno
P. Bernard ze Strážnice (vst. 1641; nar. ?)
P. Matouš z Teplé (vst. 1641; nar. ?)
1679 Praha-Hradčany
br. Kornelius z Chrudimi (vst. 1673; nar. 1648)
1692 Praha-Nové Město P. Elizeus z Jihlavy (vst. 1683; nar. 1661); student teologie
1700 Brno
br. Wolfgang z Lanškrounu (vst. 1682; nar. 1653); písař
1705 Praha-Hradčany
P. Honorát z Prahy (vst. 1672; nar. ?)
1709 Praha-Nové Město P. Konrád z Kolína (vst. 1679; nar. ?)
1763 Praha-Nové Město P. Nonus z Hodonína (vst. 1757; nar. ?); student filozofie
1774 Praha-Hradčany
1787 Roudnice
–––
1831 Zábrdovice
1906 Brno
P. Jan Petr z Puclic [příjm. Wostroczky] (vst. 1724; nar. 1696); kněz-jubilant, před vstupem farář
v Petřvaldu, v řádě novicmistr, poslední kustod a první provinciál provincie Polska (1754-56)
P. Zeno z Chrudimi (vst. 1770; nar. 1750)
P. Robert HANÁK [Hannak] (vst. 1771; nar. 1750); kněz-jubilant, farář v Diecézi brněnské,
vyznamenán zlatým křížem Za zásluhy
br. Vilém AHLICH (vst. 1887; nar. 1865); zemřel v nemocnici U Milosrdných bratří
- 98 -
3. DUBNA
1689 Praha-Hradčany
br. Rochus z Roudnice (vst. 1640; nar. ?)
1702 Chrudim
1730 Litoměřice
P. Arsenius z Hradce Králové (vst. 1685; nar. 1664)
br. Augustin ze Stožce (vst. 1687; nar. 1660)
1753 Znojmo
1761 Znojmo
br. Otto z Poběžovic (vst. 1686; nar. 1664); profes-jubilant
P. Magnus z Olomouce (vst. 1738; nar. 1719); nedělní kazatel
1768 Zákupy
1785 Žatec
P. Fabius z České Lípy (vst. 1731; nar. 1709)
P. Demetrius ze Žatce (vst. 1770; nar. 1753)
1792 Olomouc
P. Pius ze Štítů (vst. 1748; nar. 1720); duchovní správce v nemocnici u alžbětinek na Starém Brně
1801 Znojmo
1803 Opočno
P. Albert z Prosiměřic (vst. 1763; nar. 1744)
br. Andronik z Výsluní (vst. 1755; nar. 1733); košíkař
1806 Kolinec
1807 Petrovice
P. Rembert ze Stožce (vst. 1764; nar. 1747); farář v Diecézi českobudějovické
P. Michael z Karlových Varů (vst. 1749; nar. 1730); profes-jubilant, farář v Diecézi litoměřické
1808 Mělník
P. Paschal z Pardubic (vst. 1766; nar. 1748); místní kaplan v Rané
1812 Brno
br. Haštal z Nového Města (vst. 1768; nar. 1746); krejčí
1819 Mělník
–––
1880 Horšovský Týn
1894 Žatec
br. Felix z Českého Dubu (vst. 1760; nar. ?); trvalý terciář, profes-jubilant
br. Urban MAYER (vst. 1833; nar. 1815)
P. Demetrius KLICNER [Klitzner] (vst. 1839; nar. ?); profes-jubilant, biskupský notář v Diecézi
litoměřické
- 99 -
4. DUBNA
1634 Linec [AT]
br. Makarius z Verony [IT] (vst. ?; nar. ?); společník sv. Vavřince z Brindisi
1712 Nisa [PL]
1714 Svídnice [PL]
P. Amand z Lince [AT] (vst. 1662; nar. ?); profes-jubilant
br. Jakub z Tyrolska [AT] (vst. 1682; nar. 1654)
1729 Olomouc
1776 Horšovský Týn
P. Bartoloměj z Olomouce (vst. 1685; nar. ?)
P. Jan z Nového Dvora (vst. 1732; nar. 1710)
1782 Znojmo
–––
P. Teofil z Žitenic (vst. 1735; nar. 1716); profes-jubilant
1877 Litoměřice
P. Teodosius HAUSNER (vst. 1834; nar. 1805); zpovědník
- 100 -
5. DUBNA
1628 Linec [AT]
br. Martin z Itálie [IT] (vst. 1615; nar. ?)
1643 Štýr [AT]
1644 Vídeňské N. Město
1699 Znojmo
P. Alois z Dillingenu [DE] (vst. 1628; nar. ?)
[AT] P. Cyprián z Bassana [IT] (vst. 1603; nar. ?); člen římské provincie a misionář v Čechách 16181619
P. Reginald z Bavorska [DE] (vst. 1640; nar. ?); kněz-jubilant
1748 Praha-Hradčany
1762 Mikulov
P. Helidor z Jindřichova Hradce (vst. 1698; nar. 1677); profes-jubilant
P. Martinián z Pastvin (vst. 1734; nar. 1716)
1785 Chrudim
1787 Brno
P. Jan Chrysostom ze Zaječic (vst. 1752; nar. 1732)
P. Sebald z Brna (vst. 1738; nar. 1721)
1799 Most
–––
br. Kornelius ze Skvořic (vst. 1763; nar. 1741); sklář
1854 Zákupy
P. Gerard TAGLÍBR [Taglieber] (vst. 1843; nar. 1808)
- 101 -
6. DUBNA
1635 Linec [AT]
P. František z Monte Cassina [IT] (vst. 1604; nar. ?)
1710 Olomouc
1748 Jihlava
P. František z Lucemburska [LU] (vst. 1686; nar. 1665)
br. František z Fulneka (vst. 1738; nar. 1709); panoš
1755 Praha-Hradčany
1809 Roudnice
br. Bohumil z Teplé (vst. 1707; nar. 1683); pilař
P. Chrysogon z Pelhřimova (vst. 1761; nar. 1740)
1810 Roudnice
1820 Jindřichovice
–––
1859 Brno
P. Cyrinus z Rychnova (vst. 1760; nar. 1742); místní kaplan v Ohnišťanech
P. Bernardin ze Sokolova (vst. 1778; nar. 1759); kooperátor v Arcidiecézi pražské
1889 Nová Horka
1895 Praha-Hradčany
P. Viktorín HAJNCL [Heinzel] (vst. 1827; nar. 1809); profes-jubilant, kaplan na hradě Nová Horka
br. Didak BLAŠE [Blasche] (vst. 1880; nar. 1851)
1985 Aschaffenburg
[Ašafenburk: DE] P. Alfons Maria FRANZ (vst. 1929; nar. 1913); v rámci poválečných vyrovnání
odsunut roku 1946 do Německa, protože měl německou národnost, až do smrti však zůstal členem
naší provincie
1985 Znojmo
P. Evarist ROZSYPAL (vst. 1932; nar. 1913); profes-jubilant, rubricista, místní kaplan v Diecézi
brněnské
P. Fidel UNGER (vst. 1809; nar. 1787); vězeňský kaplan a mimořádný zpovědník sester Voršilek
- 102 -
7. DUBNA
1657 Brno
P. Marin z Welsu [AT] (vst. 1634; nar. ?)
1661 Praha-Nové Město P. Silvius z Breisgau [Brajsgau: DE] (vst. 1643; nar. ?); zemřel morem
1663 Vídeň-Město [AT] P. Konstanc z Rottenburgu [DE] (vst. 1629; nar. ?)
1694 Horšovský Týn
1699 Litoměřice
P. Rogerius ze Schärdingu [Šerdink: AT] (vst. 1652; nar. ?)
P. Sabín z Českého Krumlova (vst. 1656; nar. ?)
1712 Praha-Hradčany
1719 Horšovský Týn
br. Zachariáš z Krumlova (vst. 1659; nar. ?); profes-jubilant
br. Konrád z Rakouska [AT] (vst. 1680; nar. 1656); punčochař
1723 Třebíč
P. Jordán z Chebu (vst. 1690; nar. 1670)
1758 Praha-Nové Město P. Tibor z Prahy (vst. 1715; nar. 1698)
1769 Mnich. Hradiště
P. Klementin z Horažďovic (vst. 1719; nar. 1695); profes-jubilant
1776 Opočno
–––
br. Alois z Trávníku u Cvikova (vst. 1771; nar. 1751); student filozofie
1881 Litoměřice
P. Rainer JANYŠ [Janisch] (vst. 1829; nar. 1799); profes-jubilant
- 103 -
8. DUBNA
1645 Štýr [AT]
P. Bartoloměj ze Švábska [DE] (vst. 1614; nar.)
1646 Znojmo
1649 Linec [AT]
br. Řehoř z Ellwangenu [DE] (vst. 1629; nar. ?)
P. Valerián z Ellwangenu [DE] (vst. 1629; nar. ?)
1657 Praha-Hradčany
1696 Olomouc
br. Justýn z Mnichova [DE] (vst. 1639; nar. ?)
P. Klement z Lužice [DE] (vst. 1668; nar. ?)
1752 Praha-Nové Město P. Valerián z Prahy (vst. 1698; nar. 1677); profes-jubilant
1752 Olomouc
br. Roman z Opočna (vst. 1710; nar. 1691); hodinář
1785 Opočno
P. Jozue z Prahy (vst. 1751; nar. 1732)
1797 Chrudim
1799 Zákupy
–––
1829 Brno
br. Pavel z Českých Budějovic (vst. 1749; nar. 1724); kožešník
P. Micheáš ze Žlutice (vst. 1751; nar. 1722); zasl. provinční definitor
1835 Znojmo
1924 Olomouc
P. Filip HAUKE (vst. 1819; nar. 1796)
br. Kandid JEŽEK (vst. 1888; nar. 1853); vrátný
P. Vavřinec HLADÍK [Hladik] (vst. 1808; nar. 1787); prov. definitor
- 104 -
9. DUBNA
1700 Brno
P. Valerián z Českého Krumlova (vst. 1649; nar. ?); profes-jubilant
1709 Zákupy
1725 Prudnik [PL]
br. Heřman z Hallu [AT] (vst. 1667; nar. ?)
P. Silvestr z Českých Budějovic (vst. 1684; nar. ?)
1728 Znojmo
1766 Kyjov
P. Hyacint z Vratislavi [PL] (vst. 1680; nar. ?); zasl. lektor filozofie
P. Barlaam z Velkého Meziříčí (vst. 1748; nar. 1729)
1781 Třebíč
1795 Litoměřice
P. Josef z Propusti (vst. 1759; nar. 1741)
P. Gamaliel z Hostouně (vst. 1751; nar. 1731)
1798 Německá Ruda
P. Sofoniáš z Mikulova (vst. 1773; nar. 1753); zemřel jako kaplan v Arcidiecézi olomoucké
1799 Brno
1818 Pravlov
–––
1998 Altötting [DE]
P. Montán z Biskupic (vst. 1739; nar. 1718); kněz-jubilant
P. Jan Petr ze Sedlce (vst. 1779; nar. ); farář v Diecézi brněnské
P. Mamert HERBINGER (vst. 1934; nar. 1917); bojoval ve 2. světové válce, po návratu z ruského
zajetí byl odsunut do Německa, kde zůstal až do své smrti
- 105 -
10. DUBNA
1638 Tulln [AT]
br. Ondřej z Pillersdorfu [AT] (vst. 1601; nar. ?)
1647 Linec [AT]
1664 Mikulov
br. Gothard ze Štýrského Hradce [AT] (vst. 1616; nar. ?)
P. Fidel z Würzburgu [Vircburk: DE] (vst. 1631; nar. ?)
1671 Mikulov
1691 Praha-Hradčany
P. Elizeus z Feldkirchu [AT] (vst. 1640; nar. ?)
P. Bartoloměj z Mostu (vst. 1657; nar. ?); zasl. prov. definitor
1708 Nisa [PL]
1728 Sušice
br. Erasmus z Moravy (vst. 1668; nar. ?)
P. Osvald z Vyškova (vst. 1707; nar. 1687)
1799 Roudnice
P. Auspicius z Kutné Hory (vst. 1745; nar. 1726); profes-jubilant
1812 Sušice
1817 Mor. Budějovice
P. Didak ze Strakonic (vst. 1755; nar. 1735); kněz-jubilant
P. Šimon z Třebíče (vst. 1760; nar. 1744); kněz-jubilant, kaplan v Diecézi brněnské
1825 Žatec
–––
br. Onufrius ze Zákup (vst. 1758; nar. 1739); profes-jubilant krejčí
- 106 -
11. DUBNA
1671 Olomouc
br. Otmar z Tyrolska [AT] (vst. 1651; nar. ?)
1692 Brno
1694 Most
P. Paschal z Čech (vst. 1686; nar. ?); student filozofie
br. Dionýz z Frank [DE] (vst. 1653; nar. ?)
1700 Praha-Nové Město P. Eliáš z Kladska [PL] (vst. 1688; nar. 1669)
1709 Praha-Hradčany
P. Lukáš z Prahy (vst. 1666; nar. ?)
1733 Zákupy
1741 Vratislav [PL]
br. Abrahám z Opočna (vst. 1705; nar. 1683); švec
P. Gebhard z Grodkówa [PL] (vst. 1695; nar. 1678)
1792 Olomouc
br. Tadeáš z Nového Jičína (vst. 1756; nar. 1734); jirchář
1814 Drnovice
–––
P. Sigfríd z Mohelnice (vst. 1773; nar. 1750); farář v Diecézi brněnské
- 107 -
12. DUBNA
1630 Vyškov
P. Serafín z Mnichova [DE] (vst. 1615; nar. ?)
1696 Olomouc
1725 Třebíč
P. Vilibald z Löwensteinu [Levenštajn: DE] (vst. 1680; nar. ?)
P. Oldřich z Karlových Varů (vst. 1688; nar. 1669)
1741 Praha-Hradčany
1746 Olomouc
P. Teobald z Prahy (vst. 1709; nar. 1692)
P. Ferdinand z Uherského Hradiště (vst. 1701; nar. 1678)
1748 Brno
1755 Vyškov
P. Arsenius z Prahy (vst. 1714; nar. 1695)
P. Anastáz z Jihlavy (vst. 1718; nar. 1700)
1758 Opočno
P. Osvald z Kyjova (vst. 1729; nar. 1710)
1780 Opočno
1784 Litoměřice
P. Werner z Rychnova (vst. 1729; nar. 1709); profes-jubilant
br. Teofil z Neustupova (vst. 1751; nar. 1728); truhlář
1789 Horšovský Týn
1796 Brno
P. Jan František z Horního Slavkova (vst. 1760; nar. 1739)
P. Firmát z Prahy (vst. 1745; nar. 1726); profes-jubilant
1802 Chrudim
P. Pavel z Chrudimi (vst. 1754; nar. 1734); profes-jubilant
1815 Vyškov
P. Barnabáš z Blízkovic (vst. 1757; nar. 1739); kooperátor v Diecézi brněnské
–––
1866 Praha-Nové Město P. Emanuel CHLAD [Chladt] (vst. 1826; nar. 1802)
1879 Praha-Hradčany
P. Berard DVOŘÁČEK [Dwořaczek] (vst. 1842; nar. 1819); prov. definitor a první loretánský kustod
- 108 -
13. DUBNA
1654 Linec [AT]
br. Placid z Řezna [DE] (vst. 1634; nar. ?)
1670 Praha-Hradčany
1678 Praha-Hradčany
P. Jan František z Mnichova [DE] (vst. 1639; nar. ?)
br. Benedikt ze Zlatých Hor (vst. 1674; nar. 1650); klerik
1685 Vratislav [PL]
1705 Mikulov
br. Elektus z Hradce Králové (vst. 1662; nar. ?)
br. Felicián z Bavorska [DE] (vst. 1646; nar. ?); profes-jubilant
1740 Praha-Nové Město P. Benno z Olešnice (vst. 1716; nar. 1698)
1752 Praha-Hradčany
P. Gereon z Brna (vst. 1743; nar. 1722); student filozofie
1754 Chrudim
P. Gordián z Prahy (vst. 1720; nar. 1702)
1778 Praha-Hradčany
1815 Brno
br. Jeroným ze Žamberka (vst. 1727; nar. 1708); profes-jubilant, písař
P. Klétus z Jihlavy (vst. 1766; nar. 1748); kaplan v Borech
1825 Litoměřice
P. Probus z Mostu (vst. 1770; nar. 1754); profes-jubilant, zpovědník litoměřického biskupa
Vincence Eduarda Mildeho
–––
- 109 -
14. DUBNA
1649 Vídeň-Město [AT]
br. Dionýz z Bressanone [IT] (vst. 1615; nar. ?)
1657 Praha-Hradčany
1687 Chrudim
br. Bertold z Bíliny (vst. 1638; nar. ?)
P. Roman z Českého Krumlova (vst. 1649; nar. ?)
1695 Zákupy
1696 Most
br. Gaudenc ze Salcburku [AT] (vst. 1659; nar. ?)
br. Hilarius z Českého Krumlova (vst. 1695; nar. ?); klerik-novic
1697 Praha-Hradčany
1705 Sušice
br. Kašpar z Bavorska [DE] (vst. 1660; nar. ?)
br. Sigisbert z Tyrolska [AT] (vst. 1661; nar. ?)
1721 Horšovský Týn
P. Teofil z Mikulova (vst. 1673; nar. 1654)
1734 Praha-Nové Město br. Remigius z Dillingenu [DE] (vst. 1694; nar. 1668); pilař
1790 Chrudim
br. Jiří ze Smidar (vst. 1730; nar. 1708); profes-jubilant, řemenář
–––
- 110 -
15. DUBNA
1632 Vídeňské N. Město
[AT] P. Cherubin z Maďarska [HU] (vst. 1604; nar. ?)
1653 Gmunden [DE]
1655 Vídeň-Město [AT]
br. Osvald z Moravy (vst. 1629; nar. ?)
P. Daniel z Frank [DE] (vst. 1628; nar. ?)
1683 Praha-Hradčany
1714 Vratislav
br. Simplicián z Allgäu [DE] (vst. 1646; nar. ?)
P. Juvenál ze Švábska [DE] (vst. 1661; nar. ?)
1758 Opočno
1759 Praha-Hradčany
br. Blažej z Olešnice (vst. 1729; nar. 1708); kožešník
br. Servilián z Litomyšle (vst. 1718; nar. 1691); švec
1806 Opočno
P. Michelangel z Osečan (vst. 1737; nar. 1721); senior provincie, kněz-jubilant
1805 Fulnek
1808 Zákupy
–––
P. Erik z Fulneka (vst. 1763; nar. 1743); kooperátor v Arcidiecézi olomoucké
P. Kvirik z České Kamenice (vst. 1761; nar. 1742); kazatel ve farním kostele
- 111 -
16. DUBNA
1631 Brno
P. Archangel z Mnichova [DE] (vst. 1617; nar. ?)
1654 Pasov [DE]
1686 Brno
P. František z Brucku an der Leitha [AT] (vst. 1625; nar. ?)
P. Cyrinus z Waldsee [Vald'zé: DE] (vst. 1653; nar. ?)
1694 Čes. Budějovice
1700 Mikulov
br. Kašpar z Čech (vst. 1650; nar. ?)
P. Dominik ze Slezska (vst. 1656; nar. ?)
1740 Olomouc
1764 Olomouc
br. Teofil z Lanškrouna (vst. 1701; nar. 1668); písař
P. Tertulián ze Sedmihorek (vst. 1723; nar. 1702)
1777 Brno
P. Achác z Nového Jičína (vst. 1753; nar. 1734)
1796 Žatec
–––
1842 Horšovský Týn
P. Petr z Postoloprt (vst. 1764; nar. 1744)
1844 Litoměřice
P. Valerián KÝNL [Kühnl] (vst. 1827; nar. 1810); zasl. novicmistr
1863 Brno
1880 Most
P. Gabriel PORČ [Portsch] (vst. 1812; nar. 1794); profes-jubilant, novicmistr, zasl. vězeňský kaplan
br. Gervasius DONÁT [Donat] (vst. 1845; nar. 1819)
1898 Brno
br. Pankrác GLAUŠ [Glausch] (vst. 1858; nar. 1833); zemřel v nemocnici U Milosrdných bratří
P. Ábel ESTERAJCHR [Oestereicher] (vst. 1826; nar. 1803); administrátor farnosti
- 112 -
17. DUBNA
1628 Brno
br. Martin z Bavorska [DE] (vst. 1605; nar. ?)
1716 Opočno
1729 Olomouc
P. Kasiodor z Police (vst. 1675; nar. ?)
br. Michael ze Slezska (vst. 1686; nar. 1666)
1741 Břeh [PL]
1751 Jihlava
P. Auxencius z Jeseníku (vst. 1712; nar. 1693)
P. Hortulán z Lanškrouna (vst. 1727; nar. 1703)
1808 Praha-Hradčany
1811 Opočno
P. František Felix ze Šťáhlavic (vst. 1754; nar. 1733); profes-jubilant
P. Brikcius z Polné (vst. 1757; nar. 1736); kněz-jubilant
1813 Brno
P. Felix z Prahy (vst. 1801; nar. 1781); kaplan třebíčské farnosti, zemřel v nemocnici U Milosrdných
bratří
–––
1832 Meclov
1842 Praha
1854 Třebíč
P. Krescenc SÝS [Syss] (vst. 1776; nar. 1757); kněz-jubilant, pensionovaný správce farností
v Nemanicích a Meclově
P. Romedius MAKOVSKÝ [Makausky] (vst. 1781; nar. 1757); profes-jubilant, pensionovaný kaplan
v Hlavicích, zemřel v nemocnici Na Františku
br. Cherubín JITNER [Jüttner] (vst. 1814; nar. 1788); vrátný, pekař
- 113 -
18. DUBNA
1631 Brno
br. Iluminát z Bavorska [DE] (vst. 1622; nar. ?)
1672 Kremže [AT]
1699 Vyškov
P. Izák z Dettelbachu [DE] (vst. 1638; nar. ?); horlivý zpovědník
br. Norbert z Rötzu [Rec: DE] (vst. 1682; nar. 1660); obchodní kontrolor
1705 Vyškov
1728 Brno
P. Aleš z Chomutova (vst. 1659; nar. ?)
P. Vincenc ze Svídnice [PL] (vst. 1720; nar. 1700); student filozofie
1729 Praha-Hradčany
1734 Vratislav [PL]
br. Blažej z Olomouce (vst. 1718; nar. 1690); knihvazač
P. Magnus z Černých Bud (vst. 1693; nar. 1673)
1734 Jihlava
P. Reginald z Nisy [PL] (vst. 1700; nar. 1683)
1758 Opočno
1790 Roudnice
–––
1962 Šitbořice
P. Eleuterius z Rychnova (vst. 1751; nar. 1733); student filozofie
P. Serenus z Velvar (vst. 1748; nar. 1727)
P. Evžen KONEČNÝ (vst. 1931; nar. 1914); zemřel jako administrátor v Přibyslavicích
- 114 -
19. DUBNA
1640 Vídeňské N. Město
[AT] br. Sebastián z Allgäu [DE] (vst. 1625; nar. ?)
1651 Vídeň-Město [AT] P. Egid z Freiburgu [DE] (vst. 1640; nar. ?)
1661 Praha-Nové Město P. Akursius z Lince [AT] (vst. 1650; nar. ?); zemřel morem
1669 Praha-Hradčany
1742 Rumburk
br. Václav z Českých Budějovic (vst. 1628; nar. ?)
P. Ivan ze Svídnice [PL] (vst. 1688; nar. 1667); profes-jubilant
1792 Chrudim
1799 Čes. Budějovice
P. Eustach z Prahy (vst. 1741; nar. 1723); profes-jubilant
P. Gunter z Havlíčkova Brodu (vst. 1763; nar. 1745); místní kaplan v Bukovsku
1813 Březí
–––
1902 Olomouc
P. Antonín ze Strakonína (vst. 1763; nar. 1746); profes-jubilant, kaplan v Diecézi brněnské
P. Floribert ŠINDLER [Schindler] (vst. 1847; nar. 1828); profes-jubilant
- 115 -
20. DUBNA
1616 Vídeň-Město [AT]
1692 Praha-Hradčany
P. Fortunát z Verony (vst. 1587; nar. ?); jeden ze zakladatelů naší provincie; v komisariátu 16001608, pak byl prvním gen. komisařem ve Štýrsku (1608-13) a zemřel jako kvardián ve Vídni
P. Zachariáš z Jihlavy (vst. 1684; nar. ?); student teologie
1732 Chrudim
1754 Mikulov
P. Hubert ze Svinné (vst. 1688; nar. 1666)
P. Pavel z Bečova (vst. 1712; nar. 1691)
1755 Zákupy
1762 Třebíč
P. Zosym z České Lípy (vst. 1738; nar. 1720)
P. Reginald z Třebíče (vst. 1735; nar. 1714)
1768 Most
br. Wolfgang ze Žandova (vst. 1731; nar. 1703); koželuh
1793 Apia [WS]
–––
1899 Brno
P. Nilus z Křenové (vst. 1762; nar. 1741); zemřel jako polní kurát v pruské armádě
1935 Praha-Hradčany
P. Lev KELER [Köhler] (vst. 1861; nar. 1842); zasl. provinciál (1884-90) a definitor, generální
kustod, ředitel III. řádu, katecheta, konsistorní rada v Brně
br. Abdon MIHULE (vst. 1925; nar. 1862) v letech 1893-1925 ženat s papežským dispensem,
následně s povolením znovu vstoupil do řádu poté, co tak učinila i jeho žena a dcera (1924)
- 116 -
21. DUBNA
1631 Brno
P. Klétus z Bavorska [DE] (vst. 1631; nar. ?); kněz-novic, před smrtí složil sliby
1640 Villach [AT]
1653 Roudnice
P. Jeroným z Bressanone [IT] (vst. 1604; nar. ?); dvakrát provinciál naší provincie (1630-33) a
pětkrát prov. definitor
P. Pavel z Frankfurtu (vst. 1623; nar. ?)
1661 Brno
P. Germán z Bavorska [DE] (vst. 1638; nar. ?)
1664 Vídeň-Město [AT]
P. Erasmus z Biberachu [DE] (vst. 1629; nar. ?); lektor teologie, pětkrát provinční definitor, ačkoli
v posledních 14 letech byl těžce nemocen a nemohl ani vstát, uchoval si příkladnou trpělivost;
nepromeškal žádnou mši svatou ani modlitbu v chóru, ačkoli ho tam museli nosit; byl ceněným
rádcem a spisovatelem
1669 Olomouc
P. Petr z Českého Krumlova (vst. 1644; nar. ?)
1680 Praha-Nové Město P. Hyacint z Pasova [DE] (vst. 1673; nar. 1652); student teologie, zemřel morem
1700 Vyškov
br. Didak [Palatinus] (vst. 1656; nar. ?); profes-jubilant
1760 Freyberg [DE]
P. Jordán z Jihlavy (vst. 1724; nar. 1707); vojenský kaplan u pěší legie, je pochován v Mostu
1773 Praha-Hradčany
P. Eduard z Mikulovic (vst. 1742; nar. 1725); prov. definitor a římský kustod
1795 Rumburk
–––
br. Emerich z Českých Budějovic (vst. 1764; nar. 1741); soukeník
- 117 -
22. DUBNA
1628 Čes. Budějovice
P. Inocenc z Tridentu [IT] (vst. 1616; nar. ?)
1649 Vídeň-Město [AT] P. Matěj ze Sv. Huberta v Lotrinsku [FR] (vst. 1625; nar. ?)
1683 Praha-Nové Město P. Alfons ze Strakonic (vst. 1647; nar. ?)
1695 Litoměřice
1696 Fulnek
P. Cyril z Horažďovic (vst. 1659; nar. ?)
br. Germán z Nisy [PL] (vst. 1683; nar. 1655)
1721 Budějovice
1755 Brno
1760 Třebíč
br. Dionýz z Kaplic (vst. 1677; nar. 1657); kovář
P. Václav ze Strakonic [příjm. Pfeffer] (vst. 1706; nar. 1691); provinciál (1737-40) a pětkrát
definitor
P. Nikander z Jihlavy (vst. 1728; nar. 1709)
1770 Roudnice
1776 Roudnice
P. Amancius z Opočna (vst. 1723; nar. 1702)
P. Leoncius z Mikulova (vst. 1739; nar. 1722)
1791 Sokolov
br. Leonard z Kraslic (vst. 1757; nar. 1730); rukavičkář
1817 Rumburk
1820 Sušice
P. Walfríd ze Sokolova (vst. 1764; nar. 1744); kněz-jubilant
P. Floribert z Hořic (vst. 1761; nar. 1741); kněz-jubilant
1827 Blšany
–––
1831 Želeč
P. Maternus z Křišťanovic (vst. 1780; nar. 1761); farář v Diecézi litoměřické
1861 Praha
P. Elektus PETRUS (vst. 1834; nar. 1814); kazatel a misionář, zemřel v nemocnici Na Františku
1864 Praha
P. Roman SOBOTKA (vst. 1830; nar. 1804); zemřel v nemocnici Na Františku
P. Leodegar WOLF (vst. 1778; nar. 1759); profes-jubilant, přes 30 let farářem v Diecézi litoměřické
- 118 -
23. DUBNA
1652 Wels [AT]
P. Bernardin z Olomouce (vst. 1628; nar. ?)
1667 Nisa [PL]
1669 Vídeň-Město [AT]
P. Placid z Prahy (vst. 1660; nar. ?)
br. Kandid ze Švýcarska [CH] (vst. 1667; nar. ?)
1700 Čes. Budějovice
1704 Nisa [PL]
P. Antonín Maria z Prahy (vst. 1689; nar. 1671)
P. Valtr z Valtelliny [IT] (vst. 1662; nar. ?)
1721 Roudnice
1758 Fulnek
br. Stanislav ze Žáru (vst. 1677; nar. ?)
P. Sperát z Tovačova (vst. 1743; nar. 1725)
1758 Horšovský Týn
br. Hortulán z Ostrova nad Ohří (vst. 1717; nar. 1690); panoš
1760 Brno
1763 Kyjov
P. Baltazar z Pelhřimova (vst. 1715; nar. 1697)
P. Teodorik z Litomyšle (vst. 1729; nar. 1709)
1784 Mikulov
1786 Zákupy
br. Servác ze Studnic (vst. 1736; nar. 1712); truhlář
P. Gothard ze Šejb (vst. 1747; nar. 1727)
1808 Most
–––
P. Justinián z Mostu (vst. 1751; nar. 1728); kněz-jubilant
1990 Brno
2000 Olomouc
P. Jaroslav ZÁRUBA (vst. 1940; nar. 1922)
P. Metoděj SLÁDEK (vst. 1940; nar. 1924); po sedm let "Matka představená" a novicmistr sester
kapucínek, překladatel a autor formační literatury pro bratry, kněz-jubilant, 23 let prov. definitor
- 119 -
24. DUBNA
1613 Brno
br. Michael z Mnichova [DE] (vst. 1613; nar. ?); klerik-novic, byl oblečen těsně před smrtí
1691 Jihlava
1704 Nisa [PL]
br. Václav z Prahy (vst. 1671; nar. ?)
P. Valtr z Nisy [PL] (vst. 1662; nar. ?)
1743 Sokolov
1750 Most
br. Justus z Mlýnské (vst. 1720; nar. 1693); řemenář
P. Tadeáš z Henrykówa [PL] (vst. 1710; nar. 1690)
1776 Žatec
1784 Třebíč
P. Krescenc z České Lípy (vst. 1730; nar. 1708)
P. Alfons z Mikulova (vst. 1740; nar. 1723); zasl. provinční definitor
1800 Rumburk
br. Florencius z Jablonného (vst. 1764; nar. 1741); truhlář
1805 Horšovský Týn
1812 Rumburk
–––
1980 Kelč
br. Řehoř z Oldrzyszowic [Oldřišovice: PL] (vst. 1760; nar. 1732); dříve klášterní čeledín
P. Adolf z Liberce (vst. 1752; nar. 1731); kněz-jubilant
br. Vít PITRUN (vst. 1925; nar. 1908); profes-jubilant
- 120 -
25. DUBNA
1647 Štýr [AT]
P. Bonaventura z Braunau [AT] (vst. 1621; nar. ?)
1664 Linec [AT]
1664 Linec [AT]
br. Lukáš z Tyrolska [AT] (vst. 1615; nar. ?)
br. Lucius z Hallu [AT] (vst. 1644; nar. ?)
1667 Vídeň-Město [AT]
1667 Praha-Hradčany
1695 Sušice
P. Bernard z Benátek (vst. 1607; nar. ?); ještě jako klerik byl poslán do naší začínající provincie
P. Bazil z Ayre [BE] (vst. 1613; nar. ?); profes-jubilant, apoštolský misionář, po 38 let teolog a
poradce pražského arcibiskupa kardinála Harracha
br. Abrahám z Dačic (vst. 1692; nar. 1674); student filozofie
1709 Chrudim
1751 Brno
br. Rudolf z Tachova (vst. 1696; nar. ?)
br. Hugo z Jihlavy (vst. 1731; nar. 1711); soukeník
1759 Kyjov
1763 Litoměřice
P. Severin z Prahy (vst. 1729; nar. 1712)
br. Barlaam z Jihlavy (vst. 1728; nar. 1707); punčochař
1776 Fulnek
P. Beatus z Libavé (vst. 1751; nar. 1732)
1813 Olomouc
–––
P. Josef z Janského Vrchu (vst. 1762; nar. 1743); profes-jubilant, definitor, uznávaný lektor teologie
1848 Planá
P. Aleš HRABAL [Hraball] (vst. 1833; nar. 1814); člen komunity v Horšovském Týně, zemřel u svého
rodného bratra – děkana
P. Viktricius BERNDT (vst. 1933; nar. 1915); byl německý Čech a po 2. světové válce zůstal
v Německu; své tělo odkázal anatomickému institutu Univerzity Mnichov [DE]
2003 Burghausen [DE]
- 121 -
26. DUBNA
1719 Praha-Hradčany
br. Teodol z Trutnova (vst. 1668; nar. ?); profes-jubilant, postřihač vlny
1734 Praha-Hradčany
1738 Prudnik [PL]
br. Eusebius z Hranic (vst. 1689; nar. 1670); krejčí
P. Jiří z Jeseníku (vst. 1714; nar. 1696)
1756 Brno
1764 Litoměřice
br. Anselm ze Šumperka (vst. 1710; nar. ?); soukeník
P. Magnetik z Hradce Králové (vst. 1744; nar. 1724); slavnostní kazatel
1768 Třebíč
P. Jindřich z Českých Budějovic (vst. 1721; nar. 1702); mimořádný zpovědník sester Alžbětinek na
Starém Brně
–––
1861 Roudnice
1873 Žatec
br. Rafael KLAUSAR (vst. 1815; nar. 1796); vrátný, dříve klášterní čeledín
P. Kandid FIŠBACH [Fischbach] (vst. 1829; nar. 1807)
1891 Roudnice
P. Šimon GRÜNDIG (vst. 1827; nar. 1807); kněz-jubilant, senior provincie, biskupský vikář v Diecézi
litoměřické
1926 Praha-Nové Město P. Řehoř KOTT (vst. 1882; nar. 1863); provinciál (1916-19); konsistorní rada v Hradci Králové
- 122 -
27. DUBNA
1656 Vídeň-Město [AT]
br. Timotej z Feldkirchu [AT] (vst. 1639; nar. ?)
1668 Praha-Nové Město br. Martin z Moravy (vst. 1643; nar. ?)
1702 Nisa [PL]
P. Auxencius ze Stortzingenu [Štorcingen: DE] (vst. 1661; nar. ?); zasl. lektor filozofie
1720 Třebíč
1726 Brno
P. Florencián z Litoměřic (vst. 1681; nar. 1662)
P. Ezechiel z Brna (vst. 1681; nar. 1664)
1744 Olomouc
1745 Roudnice
br. Martin z Jihlavy (vst. 1688; nar. 1671); profes-jubilant, soukeník
P. Jan Nepomuk z Poličky (vst. 1707; nar. 1674); vstoupil ke kapucínům již jako farář
1785 Olomouc
P. Generosus ze Sušice (vst. 1744; nar. 1722); 30 let sběrač almužen, zemřel raněn mrtvicí
1787 Fulnek
1790 Chrudim
–––
1857 Chrudim
P. Rajmund z Kyjova (vst. 1732; nar. 1715); profes-jubilant, zasl. polský provinciál
br. Leopold z Loun (vst. 1745; nar. 1721); koželuh
1869 Chrudim
P. Matouš MACH (vst. 1828; nar. 1805)
P. Kvído KOPECKÝ [Kopezky] (vst. 1827; nar. 1804); vězeňský kaplan
- 123 -
28. DUBNA
1657 Pasov [DE]
br. Alexandr z Bruselu [BE] (vst. 1634; nar. ?)
1675 Praha-Nové Město P. Viktorín z Prahy (vst. 1667; nar. ?); student filozofie
1686 Fulnek
P. Otto z Českého Krumlova (vst. 1667; nar. ?)
1687 Praha-Hradčany
1708 Olomouc
P. Nicefor z Kutné Hory (vst. 1652; nar. ?)
br. Cyril ze Švýcarska [CH] (vst. 1671; nar. ?)
1709 Praha-Nové Město br. Gervasius z Mergentheimu [Mergent'hajm: DE] (vst. 1669; nar. ?)
1713 Mnich. Hradiště
P. Erhard z Dobrušky (vst. 1693; nar. 1669)
1754 Žatec
br. Ondřej [Palatinus] (vst. 1720; nar. 1696); tkadlec
1774 Kyjov
1788 Rumburk
P. Pelagius z Moštěnic (vst. 1740; nar. 1719)
P. Cherubín z Třeboně (vst. 1746; nar. 1725)
1808 Litoměřice
–––
P. Vít z Hostouně (vst. 1760; nar. 1742); lektor a prov. definitor
1879 Fulnek
1880 Sušice
P. Arnošt GOCKERT (vst. 1821; nar. 1804); kněz-jubilant, prov. definitor
P. Gothard TESAŘ [Tesarz] (vst. 1833; nar. 1801); zpovědník
- 124 -
29. DUBNA
1708 Vyškov
br. Cherubín z Neúrody [PL] (vst. 1697; nar. ?)
1719 Roudnice
1726 Praha-Hradčany
br. Rufin z Fulneka (vst. 1711; nar. ?); tesař
P. Hilarius ze Schongau [Šongau: DE] (vst. 1665; nar. ?); kněz-jubilant, 36 roků kazatel v katedrále
ve Vratislavi, prov. definitor
P. Zachariáš z Jihlavy (vst. 1692; nar. 1675)
1732 Vratislav [PL]
1736 Praha-Hradčany
P. Lucián z Prahy [příjm. Hlawaczek] (vst. 1699; nar. 1683); provinční kronikář, římský kustod,
čtyřikrát prov. definitor, provinciál (1731-34)
1742 Čes. Budějovice
br. Adrián z Kiełczů [Kjelče: PL] (vst. 1727; nar. 1704); jirchář
1745 Brno
1763 Kyjov
P. Josafat z Jihlavy (vst. 1696; nar. 1678)
P. Kancián z Brna (vst. 1727; nar. 1710)
1774 Praha-Nové Město br. Gumar z Krásné Lípy (vst. 1744; nar. ); kuchař
1795 Mladá Boleslav
1816 Kolín
P. Martin z Loun (vst. 1759; nar. 1739); člen komunity v Mnichově Hradišti
P. Izaiáš z Pelhřimova (vst. 1764; nar. 1744); profes-jubilant
1822 Znojmo
br. Kryštof z Unterretzbachu [Dolní Recbach: AT] (vst. 1765; nar. 1743); profes-jubilant, dříve
klášterní čeledín
–––
1849 Mariánská
P. Konstantin FIRSTENMIL [von Fürstenmüll] (vst. 1827; nar. 1808); zemřel náhle
- 125 -
30. DUBNA
1625 Fosombrone [IT]
1634 Štýr [AT]
1656 Linec [AT]
blahoslavený P. Benedikt z Urbina [příjm. Passionei] (vst. 1589; nar. 1560); doktor filozofie a doktor
práv, jeden ze zakladatelů naší provincie, v Čechách byl v letech 1600-1602
P. Michelangel z Vídně [AT] (vst. 1603; nar. ?)
P. Gotfríd z Mnichova [DE] (vst. 1631; nar. ?)
1660 Vídeň-Město [AT]
P. Simeon z Řezna [DE] (vst. 1618; nar. ?)
1718 Praha-Nové Město P. Serafín ze Sušice [příjm. Ludwigkowsky] (vst. 1677; nar. 1655); čtyřikrát prov. definitor,
provinciál (1700-03)
1758 Jihlava
br. Onufrius z Fulneka (vst. 1723; nar. 1699); soukeník
1760 Praha-Nové Město P. Elektus z Kosmonos (vst. 1714; nar. 1692)
–––
- 126 -
1. KVĚTNA
1629 Vídeň-Město [AT]
br. Vincenc z Brunecku [Brunek: AT] (vst. 1608; nar. ?)
1634 Pasov [DE]
1639 Vídeň-Město [AT]
P. Vincenc z Lodi [Lody: IT] (vst. 1617; nar. ?)
P. Prokop z Českých Budějovic (vst. 1628; nar. ?)
1699 Vyškov
1701 Sušice
br. Tobiáš z Fulneka (vst. 1670; nar. ?)
P. Rogacián z Jihlavy (vst. 1689; nar. 1667)
1714 Fulnek
1715 Chrudim
br. František z Itálie (vst. 1674; nar. 1655); kupec
P. Protasius z Litoměřic (vst. 1655; nar. ?); kněz-jubilant, senior provincie
1715 Nisa [PL]
P. Bedřich ze Slezska (vst. 1702; nar. ?)
1716 Praha-Hradčany
1717 Vyškov
br. Felix ze Stropnic (vst. 1667; nar. ?); písař
P. Sigisbert z Hranic (vst. 1662; nar. ?); profes-jubilant, zpovědník hraběnky z Collalto
1731 Čes. Budějovice
1736 Praha-Hradčany
P. Angelín z Kaplic (vst. 1691; nar. 1667)
P. Albert z Brna (vst. 1689; nar. 1669)
1747 Budějovice
P. Meinrad z Lokte (vst. 1720; nar. 1701)
1761 Znojmo
1780 Fulnek
P. Libor z Kraslic [příjm. Winkelhofer] (vst. 1711; nar. 1692); zasl. prov. definitor, první kustod
Polska
P. Iluminát ze Znojma (vst. 1749; nar. 1730)
1782 Fulnek
1795 Žatec
P. Libertin z Jihlavy (vst. 1729; nar. 1710); profes-jubilant
P. Nabor z Třebušic (vst. 1744; nar. 1721); profes-jubilant
1796 Znojmo
P. Edmund z Hor (vst. 1740; nar. 1723); profes-jubilant, vychovatel mladšího knížete
z Trautmansdorfu
–––
1866 Zákupy
P. Řehoř KILIÁN (vst. 1839; nar. 1822); ředitel III. řádu, mimořádný zpovědník sester boromejek,
misionář, zemřel raněn mrtvicí
- 127 -
2. KVĚTNA
1675 Znojmo
P. Zikmund ze Znojma (vst. 1661; nar. ?)
1687 Vyškov
1716 Praha-Hradčany
P. Felix z Prahy (vst. 1661; nar. ?)
P. Konstantin z České Lípy (vst. 1689; nar. 1671); kazatel u Maltézských rytířů
1724 Třebíč
1747 Fulnek
br. Mořic z Jihlavy (vst. 1692; nar. 1670); soukeník
P. Jonatas z Olomouce (vst. 1718; nar. 1699)
1787 Most
1796 Žatec
P. Rupert z Mostu (vst. 1755; nar. 1737)
P. Licín z Berningenu (LT) (vst. 1756; nar. 1734)
1800 Praha-Hradčany
–––
1859 Opočno
1864 Fulnek
P. Ambrož z Vinař (vst. 1773; nar. 1755)
1912 Chrudim
P. Havel CÍGLER [Ziegler] (vst. 1864; nar. 1838); zdravotník
br. Izidor JUST (vst. 1811; nar. 1786); vrátný, krejčí
P. Knut PIČKOVSKÝ [Pitschkowsky] (vst. 1829; nar. 1810)
- 128 -
3. KVĚTNA
1631 Innsbruck [AT]
br. Tomáš z Bergama [IT] (vst. 1583; nar. 1563); důvěrný rádce prelátů, knížat i císaře
Ferdinanda II., roku 1964 byl zahájen proces jeho beatifikace
1640 Vídeň-Město [AT] P. Kryštof z Bavorska [DE] (vst. 1614; nar. ?)
1647 Vídeň-Město [AT] P. Silván rytíř z Monte-Forte [IT] (vst. 1593; nar. ?); člen Benátské provincie a od r. 1605
spoluzakladatel naší provincie, dlouholetý novicmistr, definitor, kustod Dolního Rakouska
1661 Praha-Nové Město P. Konrád ze Slezska (vst. 1635; nar. ?)
1688 Svídnice [PL]
P. Aurelián z Riedu [AT] (vst. 1658; nar. ?)
1723 Praha-N. M
br. Vitál z Pardubic (vst. 1681; nar. 1654); písař
1727 Praha-Hradčany
1736 Vyškov
P. Petr Chrysolog z Litoměřic (vst. 1689; nar. 1654); před vstupem do řádu vystudovaný právník
P. Marek ze Sušice (vst. 1700; nar. 1679)
1783 Most
P. Septimus z Mostu (vst. 1756; nar. 1734)
1786 Znojmo
1808 Želešice
–––
br. Felicián z Popic (vst. 1759; nar. 1733)
P. Patrik ze Stanovic (vst. 1777; nar. 1753); místní kaplan v Diecézi brněnské
1865 Praha-Nové Město P. Flavián SÝKORA [Sykora] (vst. 1829; nar. 1808); německý kazatel
- 129 -
4. KVĚTNA
1628 Vídeň-Město [AT]
br. Felix z Chiavenny [Kjavena: IT] (vst. 1603; nar. ?)
1647 Mikulov
1653 Vídeň-Město [AT]
br. František z Hraniček (vst. 1624; nar. ?)
P. Vavřinec z Mnichova [DE] (vst. 1614; nar. ?)
1705 Žatec
1707 Praha-Hradčany
P. Gotfríd z Brna (vst. 1656; nar. ?)
P. Metoděj z Moravy (vst. 1652; nar. ?); kněz-jubilant, senior provincie
1714 Praha-Hradčany
1751 Nisa [PL]
P. Florentin z Frisingenu [LU] (vst. 1670; nar. ); ve světě Jan František Langing z Kyrsteinu
br. Alexandr z Nisy [PL] (vst. 1712; nar. 1684); truhlář
1786 Chrudim
br. Ananiáš z Rakovníka (vst. 1754; nar. 1729); cukrář
1792 Třebíč
–––
1844 Fulnek
P. Jiří z Třebíče (vst. 1740; nar. 1723); profes-jubilant
1864 Most
br. Jakub PREKL [Pröckl] (vst. 1813; nar. 1791); profes-jubilant, vrátný
br. Metoděj JICHLE [Jüchle] (vst. 1801; nar. 1773); vrátný
- 130 -
5. KVĚTNA
1642 Linec [AT]
br. Ivan z Reina [AT] (vst. 1620; nar. ?)
1646 Vídeň-Město [AT]
1646 Tulln [AT]
P. Chrysostom z Mannersdorfu [AT] (vst. 1613; nar. ?); zasl. misionář
br. Zacheus z Rakouska [AT] (vst. 1625; nar. ?)
1697 Praha-Nové Město P. Josef z Prahy (vst. 1662; nar. ?); ve světě Jan Maria Rudolf Kvidobald, hrabě z Thunů
1749 Brno
P. Pavlín z Mikulova (vst. 1714; nar. 1691)
1778 Sušice
1806 Praha-Hradčany
–––
1894 Horšovský Týn
P. Abundancius z Horažďovic (vst. 1743; nar. 1724)
P. Marek z Jiříkova (vst. 1766; nar. 1746)
1911 Most
br. Liphard PECOLD [Petzold: DE] (vst. 1860; nar. 1836); profes-jubilant, vrátný
P. Rajmund PACELT [Patzelt] (vst. 1865; nar. 1844); prov. definitor, římský kustod
- 131 -
6. KVĚTNA
1639 Vídeň-Město [AT]
br. Karel z Lienzu [Línc: AT] (vst. 1625; nar. ?)
1693 Praha-Nové Město P. Damascén z Českého Krumlova (vst. 1658; nar. ?); zasl. provinční definitor a římský kustod
1716 Praha-Hradčany
br. Petr z Ratiboře [PL] (vst. 1678; nar. ?); švec
1737 Vratislav [PL]
1739 Chrudim
P. Andronik ze Svídnice [PL] (vst. 1675; nar. 1655); kněz-jubilant
P. Justýn z Rychnova (vst. 1709; nar. 1680)
1750 Vratislav [PL]
1765 Vyškov
P. Justinián z Glogówa [PL] (vst. 1737; nar. 1717)
P. Hubert z Černovic (vst. 1734; nar. 1712)
1773 Horšovský Týn
P. Vít z Ostrova nad Ohří (vst. 1717; nar. 1700); kněz-jubilant
1773 Čes. Budějovice
1816 Chrudim
–––
1834 Mutěnice
P. Marcelián z Cetvin (vst. 1739; nar. 1720)
P. Fortunát ze Žamberka (vst. 1757; nar. 1737); kněz-jubilant
1941 Žatec
P. Kamil POSPÍŠIL (vst. 1887; nar. 1871); profes-jubilant, provinciál (1919-22)
P. Lukán MATĚNA [Matiena] (vst. 1781; nar. 1761); profes-jubilant, farář v Diecézi brněnské
- 132 -
7. KVĚTNA
1633 Praha-Hradčany
P. Filip z Ferma [IT] (vst. 1602; nar. ?)
1686 Praha-Hradčany
1695 Sušice
P. Benedikt z Plzně (vst. 1675; nar. ?)
br. Marián z Českých Budějovic (vst. 1693; nar. 1675); klerik
1718 Praha-Nové Město P. Chrysostom z Prahy (vst. 1663; nar. ?); profes-jubilant, lektor filozofie
1723 Brno
br. Pius z Rumburku (vst. 1719; nar. 1695); krejčí
1732 Brno
P. Ludvík Antonín z Jihlavy [příjm. Czeppany] (vst. 1690; nar. 1668); definitor a vikář, dvakrát
provinciál (1714-17; 1720-23)
1742 Litoměřice
1773 Mikulov
P. Maternus z Hořic (vst. 1713; nar. 1691)
P. Teopist z Mikulova (vst. 1718; nar. 1699); profes-jubilant
1794 Laškov
–––
P. Metoděj z Hustopečí (vst. 1746; nar. 1729); profes-jubilant
1875 Třebíč
br. Zikmund PALOUŠ [Pallausch] (vst. 1826; nar. 1797); ošetřovatel
- 133 -
8. KVĚTNA
1655 Štýr [AT]
P. Elektus ze Saska [DE] (vst. 1617; nar. ?); bývalý protestant
1667 Linec [AT]
1670 Čes. Budějovice
br. Antonín Maria z Magdeburku [DE] (vst. 1661; nar. ?)
P. Kapistrán z Vídně [AT] (vst. 1661; nar. ?)
1730 Žatec
1746 Kolín
P. Izák z Olomouce (vst. 1691; nar. 1673)
P. Faustýn ze Starého Mýta (vst. 1706; nar. 1684)
1758 Praha-Hradčany
1760 Mikulov
P. Elzearius z Poříčí (vst. 1721; nar. 1703)
P. Metoděj z Mikulova (vst. 1695; nar. 1674); kněz-jubilant, senior provincie
1763 Brno
P. Adjut z Police (vst. 1721; nar. 1700)
1772 Chrudim
1774 Sokolov
P. Jakub z Hradce Králové (vst. 1736; nar. 1716); zpovědník a nemocniční kaplan u sester
Alžbětinek na Starém Brně
P. Fidel z Chebu (vst. 1750; nar. 1730)
1782 Zákupy
br. Remigius z Fiume [IT] (vst. 1734; nar. 1707); truhlář
1783 Kolín
1789 Chrudim
P. Job z Radomyšle (vst. 1724; nar. 1703); kněz-jubilant
P. Sulpicius z Rakovníka (vst. 1753; nar. 1735); prov. definitor
1791 Rumburk
–––
1872 Praha-Hradčany
br. Michael z Českých Budějovic (vst. 1748; nar. 1723); soukeník
1978 Velehrad
P. Timotej KYSELÝ (vst. 1903; nar. 1886); kněz-jubilant, třikrát prov. definitor a jednou provinciál
(1935-38), posledních 18 let duchovní správce řeholních sester cyrilometodějek na Velehradě
P. Chrysant HIML [Himmel] (vst. 1828; nar. 1803); zasl. kazatel a zpovědník
- 134 -
9. KVĚTNA
1613 Praha-Hradčany
1671 Vídeň-Město [AT]
1719 Nisa [PL]
P. Bonaventura z Prudniku [PL] (vst. 1603; nar. ?); student teologie, ze vznešené rodiny Hawelliů,
zemřel morem
P. Cherubín z Dillingenu [DE] (vst. 1628; nar. ?)
P. Romuald z Mostu (vst. 1699; nar. ?)
1730 Čes. Budějovice
P. Jindřich z Českých Budějovic (vst. 1684; nar. 1664)
1737 Prudnik [PL]
1757 Čes. Budějovice
P. Ananiáš ze Slezska (vst. 1695; nar. 1674)
P. Bonaventura z Českého Krumlova (vst. 1715; nar. 1693)
1772 Znojmo
1773 Třebíč
P. Osvald ze Šatova (vst. 1759; nar. 1738)
P. Maximin z Litomyšle (vst. 1735; nar. 1719)
1776 Most
P. Liberius z Ostrova nad Ohří (vst. 1726; nar. 1706); profes-jubilant, první správce hospice
v Mariánské, zpovědník a nemocniční kaplan u sester Alžbětinek na Starém Brně
1781 Brno
1785 Čes. Budějovice
P. Peregrin z Nového Města na Moravě (vst. 1733; nar. 1718)
br. Václav ze Štýru [AT] (vst. 1738; nar. 1717); truhlář
1807 Žatec
–––
P. Remigius z Kraslic (vst. 1760; nar. 1742)
1848 Holešov
1851 Sušice
P. Blažej ŠTOLFA [Stolfa] (vst. 1827; nar. 1807); zasl. katecheta, farář v Arcidiecézi olomoucké,
zemřel na tyfus
br. Venanc LAJMA [Layma] (vst. 1828; nar. 1809); krejčí
1942 Mělník
P. Ambrož SMÉKAL (vst. 1895; nar. 1878); provinční archivář, biskupský rada
1944 Rogačev [RU]
br. Gothard REŠER [Röscher] (vst. 1937; nar. 1920); student teologie, padl ve válce
- 135 -
10. KVĚTNA
1622 Roudnice
1637 Vídeňské N. Město
1677 Chrudim
P. Pavlín z Vicenzy [Vičenca: IT] (vst. 1603; nar. 1581); zasl. magistr kleriků, člen Benátské
provincie
[AT] P. Jan z Bergama [IT] (vst. 1608; nar. ?); lektor a prov. definitor
br. Felix z Olomouce (vst. 1659; nar. ?)
1758 Znojmo
P. Teodosius z Jihlavy (vst. 1716; nar. 1698)
1761 Čes. Budějovice
1767 Jihlava
P. Desiderius z Ostrova nad Ohří (vst. 1715; nar. 1696)
P. Mikuláš z Ronova (vst. 1733; nar. 1711)
1802 Rumburk
–––
1894 Mariánská
br. Gilbert z Písečné (vst. 1761; nar. 1732); trvalý terciář
1917 Olomouc
br. Optát ETTL (vst. 1858; nar. 1836); profes-jubilant; sakristán
1983 Moravec
br. Prokop KVÍČALA (vst. 1921; nar. 1902); profes-jubilant; sakristán
P. František JANDA (vst. 1882; nar. 1863)
- 136 -
11. KVĚTNA
1637 Vídeňské N. Město
[AT] P. Jan z Lovere [IT] (vst. 1612; nar. ?); prov. definitor
1647 Korneuburg [AT]
1676 Brno
br. Kolumbán z Aiblingu [DE] (vst. 1618; nar. ?)
P. Adrián ze Salcburku [AT] (vst. 1657; nar. ?)
1684 Břeh [PL]
1690 Mikulov
P. Gedeon z Itálie (vst. 1661; nar. ?); pohřben ve farním kostele
br. Lucián z Prahy (vst. 1650; nar. ?)
1694 Most
1739 Rumburk
br. Modest z Kaplic (vst. 1665; nar. ?)
P. Narcis z Jirkova (vst. 1711; nar. 1694)
1751 Praha-Nové Město br. Adam z Kašperských Hor (vst. 1697; nar. 1675); profes-jubilant, kuchař
1759 Olomouc
1773 Kunštát
1792 Olomouc
–––
1828 Zákupy
P. Nikodém z Kutné Hory (vst. 1733; nar. 1709)
P. Antonín ze Svitav (vst. 1731; nar. 1713); provinční definitor, zasl. římský kustod, člen komunity
v Brně, zemřel při pohřbívání
P. Cherubín z Lucemburska [LU] (vst. 1746; nar. 1729); sliby složil ve Francii
br. Fidel FIŠER [Fischer] (vst. 1764; nar. 1741); profes-jubilant, senior bratří laiků
- 137 -
12. KVĚTNA
1643 Praha-Hradčany
P. Honorius z Ingolstadtu [Ingolštat: DE] (vst. 1627; nar. ?)
1687 Praha-Hradčany
1701 Vratislav [PL]
P. Kolumbán ze Salcburku [AT] (vst. 1638; nar. ?)
P. Felicián ze Bruselu [BE] (vst. 1653; nar. ?)
1720 Mikulov
1734 Mnich. Hradiště
P. Pankrác z Roudnice (vst. 1713; nar. 1694); student teologie
P. Barnabáš z Vyškova (vst. 1681; nar. 1658); profes-jubilant
1772 Znojmo
1791 Fulnek
P. Hartman z Přítluk (vst. 1764; nar. 1748); student filozofie
br. Liberát z Jihlavy (vst. 1755; nar. 1732); soukeník
1807 Bystřec
P. František Josef z Prahy (vst. 1759; nar. 1741); 17 let polní kaplan u Schröderova pluku, potom
farář v Diecézi brněnské
–––
1826 Chrudim
1832 Sokolov
1854 Fulnek
P. Nereus SUCHÝ [Suchy] (vst. 1805; nar. 1783); včleněn z Tyrolské provincie
P. Libor KELER [Köhler] (vst. 1779; nar. 1756); profes-jubilant
P. Jakub GRUND (vst. 1811; nar. 1789)
- 138 -
13. KVĚTNA
1629 Vídeň-Město [AT]
br. Vincenc z Tyrolska [AT] (vst. 1608; nar. ?)
1666 Brno
1711 Litoměřice
P. Ambrož z Lince [AT] (vst. 1638; nar?); byl úspěšným misionářem při rekatolizaci v Dolním
Rakousku
P. Kilián z Úvalů (vst. 1684; nar. 1665)
1711 Svídnice [PL]
br. Hyacint z Plané (vst. 1685; nar. ?)
1725 Praha-Hradčany
1732 Brno
P. Ernbert z Nisy [PL] (vst. 1689; nar. ?); zasl. kazatel v olomoucké katedrále, vězeňský kaplan
br. Gothard z Jihlavy (vst. 1692; nar. 1671); zahradník
1733 Olomouc
1748 Krakov [PL]
P. Romuald z Nového Jičína (vst. 1723; nar. 1704); student teologie
P. Krescenc ze Ždánic (vst. 1714; nar. 1698); novicmistr, prov. vikář
1826 Budislavice
–––
P. Damián z Hořic (vst. 1768; nar. 1748); kněz-jubilant, farář v Diecézi českobudějovické
1872 Praha
1897 Písek
P. Teobald MOULÍK [Maulik] (vst. 1834; nar. 1815); katecheta, ošetřovatel
P. Teodor TUREK (vst. 1890; nar. 1870); člen kláštera v Rumburku, zemřel u rodičů
1970 Litoměřice
P. Ondřej FRGAL (vst. 1926; nar. 1908); nekompromisní kazatel, vězněn nacisty i komunisty
1975 Nová Horka
P. Agathangel SOVADINA (vst. 1929; nar. 1912); duchovní správce sester sv. Kříže
- 139 -
14. KVĚTNA
1613 Praha-Hradčany
br. Maxim z Mnichova [DE] (vst. 1611; nar. ?); student filozofie, zemřel morem
1713 Prudnik
1716 Most
1716 Roudnice
P. Inocenc z Jihlavy (vst. 1681; nar. 1664)
P. Kryštof z Lužice [příjm. Lehmann] (vst. 1673; nar. 1653); novicmistr, dvakrát provinční definitor,
český kustod, provinciál (1706-09), autor latinsky psaného dílka»Rozjímající kapucín«
P. Teodor z Dánska (vst. 1679; nar. 1659)
1739 Opočno
1743 Praha-Hradčany
P. Protasius ze Svinné (vst. 1699; nar. 1678)
P. Oliverius z Loučně (vst. 1695; nar. 1674)
1746 Most
1775 Sušice
P. Tobiáš z Prahy (vst. 1707; nar. 1686)
P. Marcel z Jindřichova Hradce (vst. 1746; nar. 1727)
1777 Vyškov
1779 Sušice
P. Valerián z Doksů (vst. 1749; nar. 1730)
P. Maternus ze Stožce (vst. 1743; nar. 1724)
1791 Sušice
–––
1886 Praha-Hradčany
P. Tomáš z Prahy (vst. 1732; nar. 1712); kněz-jubilant
2001 Brno
P. Emil BOREČEK (vst. 1934; nar. 1915); konzistorní rada v Brně, dlouholetý zpovědník kněží a
řádových sester
br. Felix GROŠ [Grosch] (vst. 1830; nar. 1812); profes-jubilant
- 140 -
15. KVĚTNA
1557 Řím [IT]
1625 Praha-Hradčany
1649 Linec [AT]
1661 Štýr [AT]
1664 Vídeňské N. Město
P. Bernardin z Asti [příjm. Palli] (vst. 1533; nar. 1485); obnovitel a druhý zakladatel kapucínského
řádu po tragickém odpadu P. Bernardina Occhina ke kalvinismu
br. Ambrož z Prahy (vst. 1622; nar. ?); klerik
br. Protasius z Chebu (vst. 1617; nar. ?)
P. Benedikt z Forchheimu [DE] (vst. 1610; nar. ?); profes-jubilant, úspěšný misionář ve Štýrsku,
prov. definitor a zasl. kustod Horního Rakouska, vizitátor
[AT] P. Zachariáš z Mnichova [DE] (vst. 1622; nar. ?); novicmistr a mnohokrát kvardián, zemřel
v pověsti svatosti
1707 Mnich. Hradiště
1707 Horšovský Týn
P. Kornelius ze Slezska (vst. 1664; nar. ?)
br. Ferdinand ze Štýrska (vst. 1688; nar. 1656)
1758 Praha-Hradčany
1800 Rumburk
–––
P. Melchior ze Sloupu v Čechách (vst. 1749; nar. 1728); student teologie
P. Erasmus ze Žatce (vst. 1756; nar. 1737)
1903 Most
br. Nikomed MORI (vst. 1858; nar. 1836)
- 141 -
16. KVĚTNA
1644 Praha-Hradčany
P. Izaiáš z Mnichova [DE] (vst. 1622; nar. ?)
1652 Čes. Budějovice
1665 Mödling [AT]
P. Angel z Kostnice [DE] (vst. 1623; nar. ?)
P. Virgil ze Salcburku [AT] (vst. 1628; nar. ?)
1705 Fulnek
1718 Olomouc
P. Arnošt z Chomutova (vst. 1682; nar. 1662)
P. Felicián z Horšovského Týna (vst. 1708; nar. 1688); student teologie
1742 Břeh [PL]
br. Justýn z Fulneka (vst. 1725; nar. 1702); postřihač
1771 Praha-Nové Město P. Jan z Bydžova (vst. 1732; nar. 1711)
1789 Sušice
P. Laurentin z Chrástu (vst. 1739; nar. 1720); profes-jubilant
1798 Horšovský Týn
1816 Mariánská
–––
1827 Hustopeče
P. Hygin z Benešova (vst. 1749; nar. 1730)
P. Rainer ze Žatce (vst. 1754; nar. 1734); profes-jubilant, senior provincie, zasl. katecheta
1836 Most
P. František Ludvík GRIMM (vst. 1762; nar. 1746); kněz-jubilant, farář na odpočinku v Diecézi
brněnské
P. Marciál GUTH (vst. 1777; nar. 1755); profes-jubilant, farář na odpočinku v Diecézi litoměřické
1903 Rumburk
P. Klement BRADÁČ (vst. 1885; nar. 1867); ředitel III. řádu, loretánský sakristán
- 142 -
17. KVĚTNA
1613 Praha-Hradčany
br. Kryštof ze Slezska (vst. 1611; nar. ?); student filozofie, zemřel morem
1698 Kolín
1702 Zákupy
P. Romuald z Čech (vst. 1661; nar. ?)
P. Kryšpín ze Salcburku [AT] (vst. 1655; nar. ?)
1723 Mikulov
P. Angelus z Umbrie [IT] (vst. ?; nar. ?); roku 1700 byl začleněn do naší provincie, sliby skládal
v Itálii
1735 Rumburk
1736 Most
br. Marin z Laufenburgu [CH] (vst. 1673; nar. ?); profes-jubilant
P. Gilbert z Bílovce (vst. 1707; nar. 1683)
1755 Praha-Hradčany
1757 Olomouc
P. Arnošt z Mikulova (vst. 1705; nar. 1686)
P. Eligius z Jihlavy (vst. 1711; nar. 1691)
1779 Fulnek
1799 Šternberk
br. Šalomoun z Fulneku (vst. 1764; nar. 1744); soukeník
P. Jan Kapistrán z Nového Města na Moravě (vst. 1767; nar. 1748); místní kaplan v Arcidiecézi
olomoucké
–––
1884 Kolín
P. Gaudenc PLEŠ [Plesch] (vst. 1833; nar. 1813); profes-jubilant, zpovědník
- 143 -
18. KVĚTNA
1656 Vídeňské N. Město
[AT] br. Bernhard z Bavorska [DE] (vst. 1629; nar. ?)
1663 Vídeň-Město [AT]
1720 Most
br. Valentýn z Freisingu [AT] (vst. 1642; nar. ?)
P. Kasián z České Lípy (vst. 1693; nar. ?)
1729 Praha-Hradčany
1731 Jihlava
br. Emanuel z Libavé (vst. 1683; nar. 1653); voják
br. Hugo z Piecek [Pjecky: PL] (vst. 1691; nar. 1670); soukeník
1732 Prudnik [PL]
1742 Praha-Hradčany
P. Rajmund z Olomouce (vst. 1685; nar. 1668)
P. Medard z Jihlavy (vst. 1709; nar. 1687); slavnostní kazatel
1792 Chrudim
br. Vilém z Malé Skalice (vst. 1738; nar. 1715); profes-jubilant, zahradník
1800 Olomouc
1806 Mnich. Hradiště
br. Antonín z Prahy (vst. 1761; nar. 1740); zedník
P. Kryšpinián z Horšovského Týna (vst. 1759; nar. 1737)
1826 Brno
–––
br. Didak z Brna (vst. 1806; nar. 1780); sakristán a osobní sekretář provinciála
1828 Olomouc
br. Heřman THUINER (vst. 1775; nar. 1747); profes-jubilant, vinař
- 144 -
19. KVĚTNA
1722 Fulnek
br. Jiří z Tyrolska [AT] (vst. 1681; nar. 1657); krejčí
1772 Znojmo
1812 Zákupy
P. Zacheus z Nových Hradů (vst. 1765; nar. 1743); student filozofie
P. Basián z Krumpachu (vst. 1765; nar. 1749)
1821 Kolín
–––
P. František Borgiáš ze Skutče (vst. 1769; nar. 1752); profes-jubilant, polní kaplan
1859 Praha-Hradčany
1920 Olomouc
P. Alipius KAŠPAR [Caspar] (vst. 1809; nar. 1788)
P. Hubert ETTL (vst. 1869; nar. 1850); profes-jubilant, čtyřikrát prov. definitor, římský kustod, zasl.
provinciál (1890-99; 1908-11), arcibiskupský rada v Olomouci
- 145 -
20. KVĚTNA
1661 Praha-Hradčany
P. Tomáš z Hallu [AT] (vst. 1634; nar. ?); zemřel morem
1742 Opočno
P. Emilián z Kolína (vst. 1711; nar. 1694)
1759 Praha-Nové Město P. Jimram z Prahy (vst. 1711; nar. 1689)
1762 Horšovský Týn
1791 Litoměřice
–––
1994 Olomouc
P. Lucián z Wusoké [PL] (vst. 1738; nar. 1715)
P. Kamil z Jirkova (vst. 1775; nar. 1755)
br. Michael ŠTĚRBA (vst. 1993; nar. 1972); exnovic, zemřel na klíšťovou encefalitidu
- 146 -
21. KVĚTNA
1650 Řím [IT]
1667 Wels [AT]
1669 Vídeň-Město [AT]
1697 Mikulov
P. Václav z Bavorska [DE] (vst. 1629; nar. ?); dvakrát generální definitor, zemřel během generální
kapituly
P. Florián ze Sankt Floriana [AT] (vst. 1623; nar. ?)
P. Justýn z Mnichova [DE] (vst. 1627; nar. ?); zemřel v pověsti svatosti, vynikal pokorou,
předpověděl i den své smrti
P. Cézar z Českého Krumlova (vst. 1665; nar. ?)
1726 Olomouc
P. Sebastián ze Slezska (vst. 1664; nar. ?); kněz-jubilant, dvakrát prov. definitor, římský kustod a
provinční vizitátor
1752 Sokolov
1772 Chrudim
P. Rufin z Poříčí (vst. 1720; nar. 1701)
P. Absolon z Úštěka (vst. 1765; nar. 1745); student filozofie
1773 Praha-Nové Město P. Pavel z Prahy (vst. 1731; nar. 1712)
1780 Vyškov
P. Lukán z Kyjova (vst. 1744; nar. 1727)
1794 Fulnek
1800 Zákupy
–––
1969 Desná
br. Terencius z Kyjova (vst. 1736; nar. 1716); profes-jubilant, barvíř
P. Nemesius z Lobendavy (vst. 1752; nar. 1732)
br. Didak JANČÁLEK (vst. 1928; nar. 1904); zedník a zahradník
- 147 -
22. KVĚTNA
1646 Levanto [IT]
P. Jan z Bergama [IT] (vst. ?; nar. ?); spoluzakladatel naší provincie, dlouholetý provinční definitor
(1617-35)
1664 Linec [AT]
P. Elizeus z Bruntálu (vst. 1635; nar. ?); lektor teologie a provinční definitor
1754 Praha-Nové Město P. Placid z Prahy (vst. 1711; nar. 1688)
1781 Praha-Hradčany
P. Auxilín z Velenic (vst. 1753; nar. 1732); provinční archivář a kronikář, zasloužilý lektor
1801 Fulnek
–––
br. Jan Nepomuk ze Znojma (vst. 1758; nar. 1736); švec
1832 Loket
P. Alois KUGLER (vst. 1810; nar. 1782); přestoupil ke kapucínům od reformovaných františkánů
provincie Maďarska, zemřel u své sestry
P. Augustin ZACH (vst. 1813; nar. 1784)
1838 Třebíč
- 148 -
23. KVĚTNA
1734 Znojmo
P. Marin z České Lípy (vst. 1689; nar. 1670)
1735 Rumburk
1778 Mikulov
P. Maximin z Třeboně (vst. 1693; nar. 1671)
br. Alfons z Libavé (vst. 1737; nar. 1712); krejčí
1789 Opočno
–––
P. Marián z Chrudimi (vst. 1762; nar. 1744)
- 149 -
24. KVĚTNA
1650 Bruck a.d.L. [AT]
br. Šimon z Ottenthalu [AT] (vst. 1636; nar. ?)
1704 Nisa [PL]
P. Primus z Kraňska [AT] (vst. 1661; nar. ?)
1744 Praha-Nové Město br. Podiven z Chrudimi (vst. 1698; nar. 1671)
1745 Praha-Hradčany
1762 Třebíč
P. Gracián z Hlucholaz [PL] (vst. 1691; nar. 1669); profes-jubilant
P. Erik z Brna (vst. 1725; nar. 1706)
1770 Opočno
–––
P. Demetrius z Pozořic (vst. 1726; nar. 1704)
1853 Fulnek
P. Julius WEISER (vst. 1822; nar. 1800)
- 150 -
25. KVĚTNA
1738 Olomouc
br. Humilis z Litoměřic (vst. 1692; nar. 1672)
1748 Brno
1758 Mikulov
br. Severin z Vídně [AT] (vst. 1713; nar. 1688); krejčí
P. Julián z Ploškovic (vst. 1733; nar. 1714)
1761 Praha-Hradčany
1771 Znojmo
P. Florencián z Hlucholaz [PL] (vst. 1731; nar. 1711)
br. Albert z Litoměřic (vst. 1759; nar. 1734); kramář
1772 Čes. Budějovice
1806 Písek
–––
1850 Praha-Hradčany
P. Angelus z Chlumce (vst. 1742; nar. 1725); zasl. prefekt moskevské misie
P. Emanuel z Karlových Varů (vst. 1770; nar. 1751); kaplan v Diecézi českobudějovické
1899 Horšovský Týn
br. Homobonus PÁNEK [Panek] (vst. 1866; nar. 1844)
br. Jiří CARDA [Czarda/Zarta] (vst. 1814; nar. 1792); švec
- 151 -
26. KVĚTNA
1637 Vídeň-Město [AT]
br. Demetrius z Mostu (vst. 1631; nar. ?); student teologie
1651 Znojmo
1708 Brno
P. Bernardin z Frank [DE] (vst. 1631; nar. ?)
P. Mořic z Chudenic (vst. 1674; nar. 1651)
1731 Roudnice
1765 Znojmo
P. Aurelián ze Svitav (vst. 1688; nar. ?)
br. Kristýn z Rumburku (vst. 1714; nar. 1693); profes-jubilant, tkadlec
1776 Brno
1808 Kolín
P. Jan Petr z Troubska (vst. 1761; nar. 1744); slavnostní kazatel
P. Gerard z Vršovic (vst. 1751; nar. 1731); kněz-jubilant, český definitor
1814 Praha-Hradčany
P. Norbert ze Žatce (vst. 1761; nar. 1744); profes-jubilant, prov. definitor a loretánský sakristán,
zemřel náhle
–––
1830 Sokolov
br. Agatonik KLUG (vst. 1773; nar. 1750); profes-jubilant
1856 Litoměřice
1871 Sušice
br. Oktavián SUSSMANN (vst. 1852; nar. 1831); student teologie
br. Bonaventura HAVLÍČEK [Hawlicžek] (vst. 1827; nar. 1801); ošetřovatel, tkadlec
1882 Olomouc
P. František JANÍK [Janiek] (vst. 1832; nar. 1803); profes-jubilant
- 152 -
27. KVĚTNA
1668 Vídeň [AT]
P. Bernard z Nice [Nýs: FR] (vst. 1658; nar. 1623); misionář z Provincie benátské
1640 Benátky [IT]
–––
1840 Brno
P. Kalist z Benátek (vst. 1581; nar. ?); prov. definitor, jeden ze zakladatelů provincie
1856 Budišov
P. Emilián ŠIMEČEK [Schimecžek] (vst. 1830; nar. 1804); farář v Diecézi brněnské, zemřel náhle
1888 Opočno
1941 Roudnice
br. Liberát NOVÁK [Nowak] (vst. 1858; nar. 1837)
br. Benno PRŮCHA (vst. 1895; nar. 1872)
P. Firminián BAYER (vst. 1816; nar. 1797); zemřel v nemocnici U Milosrdných bratří
- 153 -
28. KVĚTNA
1640 Linec [AT]
br. Jonáš z Allgäu [DE] (vst. 1620; nar. ?)
1671 Roudnice
1671 Štýr [AT]
P. Venanc z Nymburka (vst. 1654; nar. ?); utopil se
br. Teofil z Brna (vst. 1666; nar. ?); student teologie
1671 Štýr [AT]
br. Hypolit z Brna (vst. 1668; nar. ?); student filozofie
1680 Praha-Nové Město br. Bonifác z Českého Krumlova (vst. 1636; nar. ?); zemřel morem
1691 Praha-Hradčany
1722 Sušice
P. Bertold ze Slavkova (vst. 1662; nar. ?); loretánský sakristán
P. Fortunát ze Strakonic (vst. 1675; nar. ?)
1775 Horšovský Týn
P. Engelmar z Horšovského Týna (vst. 1723; nar. 1705); profes-jubilant, novicmistr
1777 Vyškov
1795 Sokolov
P. Tomáš z Brna (vst. 1730; nar. 1712)
br. Markvard ze Sokolova (vst. 1740; nar. 1716); profes-jubilant, pekař
1800 Praha-Hradčany
–––
P. Ámos z Prahy (vst. 1766; nar. 1749); zasl. lektor, německý slavnostní kazatel
1855 Brno
P. Ambrož KLIMEK (vst. 1815; nar. 1796); po 29 let řádný profesor Starého zákona a orientálních
jazyků na biskupském semináři v Brně
1948 Mnichov [DE]
br. Zacheus BÉM [Böhm] (vst. 1897; nar. 1873); po 2. světové válce byl kvůli své národnosti odsunut
do Německa
br. Polykarp SLÁMA (vst. 1903; nar. 1881); profes-jubilant, kuchař, sběratel
1959 Most
- 154 -
29. KVĚTNA
1626 Brno
P. Lev z Polska [PL] (vst. ?; nar. ?); kazatel vynikající pokorou a trpělivostí
1639 Vídeň-Město [AT]
1657 Vídeň-Město [AT]
br. Jan z Českých Budějovic (vst. 1633; nar. ?); student teologie
br. Kryštof ze Straubingenu [DE] (vst. 1630; nar. ?)
1729 Praha-Nové Město P. Elektus z Pardubic (vst. 1680; nar. 1659)
1730 Praha-Hradčany
P. Maxmilián z Fulneka (vst. 1675; nar. 1655); profes-jubilant
1735 Olomouc
1772 Opočno
P. Bonus z Prahy (vst. 1708; nar. 1690); zemřel raněn mrtvicí
P. Kamil z Třebíče (vst. 1760; nar. 1742); lektor filozofie
1791 Letovice
–––
P. Synesius z Mikulova (vst. 1757; nar. 1738); kaplan v Diecézi brněnské
- 155 -
30. KVĚTNA
1651 Vídeň-Město [AT]
br. Štěpán z Feldkirchu [AT] (vst. 1634; nar. ?)
1690 Opočno
1753 Chrudim
P. Ladislav z Bíliny (vst. 1650; nar. ?)
P. Silvestr z Prahy (vst. 1721; nar. 1700)
1755 Praha-Hradčany
1779 Sušice
P. Makedonius z Prahy (vst. 1744; nar. 1727)
P. Josef Maria z Kolína (vst. 1760; nar. 1740); slavnostní kazatel
1814 Podbořany
–––
P. Simeon ze Žatce (vst. 1764; nar. 1747); profes-jubilant, kaplan v Diecézi litoměřické
1850 Praha-Hradčany
1855 Brno
br. Tibor BAUER (vst. 1812; nar. 1789); voják
br. Viktor KOTOUL [Kotaul] (vst. 1821; nar. 1802); sakristán a obuvník, původně krejčí
- 156 -
31. KVĚTNA
1669 Vídeň-Město [AT]
1736 Žatec
P. Řehoř z Padovy [IT] (vst. 1613; nar. ?); profes-jubilant, šestkrát provinční definitor a římský
kustod, novicmistr, jeho svatý život se těšil takové úctě, že i sám císař Leopold I. přišel na jeho
jubilejní mši a vkleče přijal požehnání
br. Albán z Úštěka (vst. 1682; nar. 1661); profes-jubilant, pilař
1741 Chrudim
1742 Brno
P. Marcel z Telče (vst. 1691; nar. 1672); profes-jubilant
P. Cecilius z Police (vst. 1708; nar. 1690)
1749 Prudnik [PL]
P. Celsus z Otmuchova [PL] (vst. 1696; nar. 1675); profes-jubilant
1776 Fulnek
br. Ludvík z Vídně [AT] (vst. 1744; nar. 1719); truhlář
1798 Mnich. Hradiště
1799 Praha-Hradčany
P. Masseo ze Žampachu (vst. 1760; nar. 1740)
br. Vavřinec z České Lípy (vst. 1755; nar. 1733); soukeník
1805 Lukov u Znojma
P. Dominik ze Znojma (vst. 1768; nar. 1747); kaplan v Diecézi brněnské
1823 Stebno
–––
1853 Rychnov
P. Kancius ze Žatce (vst. 1775; nar. 1755); kaplan v Diecézi litoměřické
1951 Semily
br. Serenus KUNC [Kunz] (vst. 1846; nar. 1828); student 2. ročníku teologie v Olomouci, zemřel
u rodičů
br. Abdon BĚTÁK (vst. 1935; nar. 1915); kuchař, zahradník, sakristán
- 157 -
1. ČERVNA
1630 Verona [IT]
P. Tomáš z Verony [IT] (vst. ?; nar. 1571); první brněnský kvardián a novicmistr, prov. definitor
1647 Vídeň-Město [AT]
1647 Vídeň-Město [AT]
P. Petr z Mnichova [DE] (vst. 1615; nar. ?)
P. Angel Maria z Tridentu [IT] (vst. 1621; nar. ?)
1680 Praha-Nové Město P. David z Mikulova (vst. 1674; nar. 1652); student teologie, zemřel morem
1706 Budějovice
br. Bohumil z Brna (vst. 1649; nar. ?); profes-jubilant
1719 Vratislav [PL]
1767 Moskva [RU]
P. Jovita z Jihlavy (vst. 1681; nar. 1662); kazatel v olomoucké katedrále
P. Tercius z Přehýšova (vst. 1747; nar. 1726); prefekt moskevské misie
1773 Znojmo
br. Ambrož z Libavé (vst. 1730; nar. 1703); kožešník
1778 Zákupy
1786 Jihlava
–––
1848 Znojmo
P. Trofym z Dolní Světlé pod Luží (vst. 1755; nar. 1736)
br. Kajetán z Polné (vst. 1746; nar. 1721); švec
1881 Třebíč
P. Otmar SOKOL [Sokoll] (vst. 1814; nar. 1786); profes-jubilant, prov. definitor, čestný kaplan
třebíčské farnosti
br. Vendelín RESTL [Röstel] (vst. 1828; nar. 1805); zahradník, původně švec
- 158 -
2. ČERVNA
1623 Roudnice
br. Silvestr ze Saska [DE] (vst. 1617; nar. ?); student teologie
1680 Praha-Hradčany
1698 Chrudim
br. Jonáš z Čech (vst. 1670; nar. ?); zemřel morem
P. Antonín [dříve Ildefons] ze Štěkna (vst. 1675; nar. ?); utopil se při přechodu přes řeku
1716 Mikulov
1721 Horšovský Týn
P. Martin z Bydžova (vst. 1693; nar. 1673)
br. Sixtus ze Štýru [AT] (vst. 1688; nar. 1665); pilař
1728 Třebíč
1729 Budějovice
br. Josafat z Litoměřic (vst. 1689; nar. 1666); punčochař
br. Erasmus z Nisy [PL] (vst. 1712; nar. ?); soukeník
1781 Kolín
br. Barlaam z Bavorova (vst. 1763; nar. 1738); košíkař
1825 Žatec
–––
1848 Litoměřice
P. Jordán ze Sokolova (vst. 1774; nar. 1754)
br. Hermolaus PŘIKRYL (vst. 1846; nar. 1822); student teologie
1873 Praha-Nové Město P. Timotej NEČ [Netsch] (vst. 1830; nar. 1812); německý kazatel
- 159 -
3. ČERVNA
1666 Vídeň-Město [AT]
P. Stanislav z Brandenburku [DE] (vst. 1639; nar. ?); úspěšný misionář v Dolním Rakousku
1684 Vyškov
1770 Praha-Hradčany
P. Teodorik z Brna (vst. 1653; nar. ?)
br. Reginald z Jihlavy (vst. 1717; nar. 1693); profes-jubilant, soukeník
1774 Praha-Nové Město P. Izák z Polné (vst. 1731; nar. 1709); zasl. lektor
1800 Žebětín
P. Zosym z Kyjova (vst. 1755; nar. 1736); prov. definitor, první kapucínský kaplan na třebíčském
zámku, kaplan v Diecézi brněnské
1807 Mělník
P. Alán z Havlíčkova Brodu (vst. 1757; nar. 1740); profes-jubilant
–––
- 160 -
4. ČERVNA
1680 Praha-Hradčany
1715 Olomouc
1726 Opočno
P. Justýn z Nisy [PL] (vst. 1669; nar. ?); kněz, student teologie, kaplan v Praze na Malé Straně, zemřel
morem a byl pohřben v lazaretu
P. Florin z Prahy (vst. 1700; nar. ?); zemřel na infekční nemoc
P. Roman z Českého Krumlova (vst. 1686; nar. 1664)
1737 Olomouc
P. Jiří Antonín z Českých Budějovic (vst. 1689; nar. 1666)
1748 Vyškov
1772 Fulnek
P. Gorgonius z Olomouce (vst. 1727; nar. 1703); německý kazatel
P. Jan Václav ze Žatce (vst. 1765; nar. 1746); student filozofie
1800 Brno
1813 Obora
–––
1833 Brno
P. Mansvet z Fryšavy (vst. 1761; nar. 1735); původně písař
P. Melchior z Příchovic (vst. 1776; nar. 1755); administrátor v Arcidiecézi pražské
br. Siard BIENFUSS (vst. 1829; nar. 1810); student teologie
- 161 -
5. ČERVNA
1626 Brno
P. Daniel z Brna (vst. 1616; nar. ?)
1648 Štýr [AT]
P. Angelik z Mnichova [DE] (vst. 1627; nar. ?)
1677 Praha-Nové Město P. Rupert z Frank [DE] (vst. 1641; nar. ?)
1704 Olomouc
br. Pavel z Fulneku (vst. 1684; nar. ?)
1771 Praha-Nové Město br. Boleslav z Dlouhého Lánu (vst. 1730; nar. 1702); rolník
1778 Jihlava
1793 Rumburk
P. Jonáš z Jihlavy (vst. 1727; nar. 1708); profes-jubilant
br. Cyriak z Brausdorfu [DE] (vst. 1750; nar. 1727); kuchař
1826 Znojmo
P. Gaudenc ze Šatova (vst. 1769; nar. 1750); kněz-jubilant, kdysi kaplan ve Střížově v Diecézi
brněnské, prov. definitor na Moravě
–––
1833 Most
1851 Žatec
1867 Fulnek
1974 Praha-Hradčany
P. Antonín RAJNICER [Reinitzer] (vst. 1771; nar. 1753); kněz-jubilant, slavnostní kazatel,
novicmistr
br. Fabián PANOVIC [Panowitz] (vst. 1813; nar. 1789); vrátný, krejčí
br. Hugo HOFFMANN (vst. 1823; nar. 1798); vrátný
P. Valerián FILIP (vst. 1930; nar. 1913); dlouholetý provinciál během období komunistické totality
(1946-74)
- 162 -
6. ČERVNA
1631 Grimberg [PL]
P. Atanáš z Valdenone [IT] (vst. 1616; nar. ?); misionář, zemřel morem
1653 Vídeň-Město [AT]
br. Rufin ze Salcburku [AT] (vst. 1609; nar. ?); při plném zdraví si vyprosil od provinciála dovolení
a požehnání, aby směl zemřít, třetího dne poté se těžce roznemohl a pátého dne pokojně zesnul
P. Fortunát ze Salcburku [AT] (vst. 1617; nar. ?)
1660 Vídeň-Město [AT]
1676 Vídeň-Město [AT]
1712 Vratislav [PL]
P. Alexandr z Frymburku (vst. 1629; nar. ?); sedmkrát prov. definitor, dvakrát provinciál naší
provincie (1665-68) a pak první provinciál odloučené provincie Rakouska (1673-76)
P. Zikmund z Würzburgu [Vircburk: DE] (vst. 1683; nar. 1656); původně vojenský důstojník
1742 Sušice
P. Eliáš z Němčic (vst. 1700; nar. 1675)
1798 Roudnice
P. Blažej z Lotouše (vst. 1754; nar. 1733); novicmistr, zpovědník sester Alžbětinek na Starém Brně
a nemocniční kaplan
–––
- 163 -
7. ČERVNA
1670 Vídeňské N. Město
[AT] P. Rajmund z Traunsteina [Traunštejn: AT] (vst. 1655; nar. ?)
1680 Praha-Nové Město P. Bonaventura z Prahy (vst. 1661; nar. ?); zemřel morem
1695 Čes. Budějovice
P. Natanael z Českého Krumlova (vst. 1651; nar. ?)
1711 Praha-Nové Město P. Kašpar z Horšovského Týna (vst. 1656; nar. ?); profes-jubilant
1730 Mikulov
br. Wolfgang z Králík (vst. 1703; nar. 1682); původně písař
1730 Čes. Budějovice
1737 Nisa [PL]
br. Teodul z Jihlavy (vst. 1729; nar. ?); klerik-novic
br. František z Prahy (vst. 1732; nar. 1716); student filozofie
1778 Praha-Hradčany
–––
1853 Rumburk
1945 Bitozeves
P. Simeon z Březí u Mikulova (vst. 1714; nar. 1696); kněz-jubilant, loretánský sakristán
br. Daniel JUST (vst. 1810; nar. 1784); vrátný, původně krejčí
P. Maxmilián HILBERT (vst. 1908; nar. 1887); zastřelen policisty při poválečném odsunu
německého obyvatelstva
- 164 -
8. ČERVNA
1701 Litoměřice
P. Damián z Vídně [AT] (vst. 1656; nar. ?); první kvardián v Rumburku
1731 Horšovský Týn
P. Damián z Cvikova [DE] (vst. 1706; nar. 1682)
1732 Praha-Nové Město br. Lukáš ze Sušice (vst. 1702; nar. 1680); krejčí
1756 Praha-Hradčany
1779 Žatec
–––
br. Bartoloměj z Wiltenu [AT] (vst. 1709; nar. 1684); krejčí
P. Ondřej z Mostu (vst. 1732; nar. 1714)
- 165 -
9. ČERVNA
1709 Roudnice
P. Prokop z Valašského Meziříčí (vst. 1685; nar. ?)
1723 Břeh [PL]
1740 Sušice
P. Amancius z Nisy [PL] (vst. 1697; nar. ?)
P. Hilarion z Litoměřic (vst. 1699; nar. 1678)
1746 Krakov [PL]
1752 Mikulov
P. Konstanc ze Svídnice [PL] (vst. 1723; nar. 1704); zasl. lektor teologie v Čechách i v Polsku
br. Marek z Brna (vst. 1723; nar. 1707); zedník
1783 Chrudim
1816 Horšovský Týn
–––
1856 Litoměřice
P. Amedeus z Poličky (vst. 1749; nar. 1725)
br. Anastáz z Děčína (vst. 1768; nar. 1739); převozník
1876 Třebíč
br. Dominik SPURNÝ [Spurny] (vst. 1828; nar. 1800)
P. Linus KYPTA (vst. 1829; nar. 1806)
- 166 -
10. ČERVNA
1665 Praha-Hradčany
br. Vít z Ardingenu [NL] (vst. 1621; nar. ?); architekt
1671 Vídeň-Město [AT]
1682 Roudnice
P. Jan Baptista z Innsbrucku [AT] (vst. 1627; nar. ?); novicmistr, žil v důsledné osobní chudobě,
zemřel v pověsti svatosti
P. Silvestr z Bíliny (vst. 1659; nar. ?); první kvardián na Opočně
1699 Fulnek
P. Benno z Jihlavy (vst. 1682; nar. 1664)
1730 Most
1768 Čes. Budějovice
P. Jeroným z Loun (vst. 1671; nar. ?); kněz-jubilant, senior provincie
br. Bedřich z Trnové (vst. 1733; nar. 1712); krejčí
1772 Horšovský Týn
1800 Žatec
P. Richard z Nového Dvora (vst. 1756; nar. 1737)
br. Hugo z Litoměřic (vst. 1751; nar. 1727); košíkař
1809 Mělník
–––
P. Áron z Poznaně [PL] (vst. 1774; nar. 1748); kazatel a katecheta
1859 Znojmo
1872 Kolín
P. Robert KALINSKÝ [Kalinsky] (vst. 1827; nar. 1805)
P. Fulgenc KOPŘIVA [Koprziwa] (vst. 1832; nar. 1811); katecheta
1880 Olomouc
P. Mořic ŠRUTKA [Schrutka] (vst. 1822; nar. 1804); kněz-jubilant, provinční historik, dvakrát
provinciál (1848-53), generální definitor (1853-59)
- 167 -
11. ČERVNA
1648 Vídeň-Město [AT]
br. Desiderius z Virtemberska [DE] (vst. 1613; nar. ?)
1668 Olomouc
1717 Znojmo
1731 Sokolov
br. Lambert ze Salcburku [AT] (vst. 1665; nar. ?); student filozofie
P. Chrysant z Tridentu [IT] (vst. 1669; nar. ?); římský kustod, dvakrát prov. definitor a provinciál
(1695-98)
P. Poncián z Jihlavy (vst. 1693; nar. 1673)
1737 Rumburk
1737 Znojmo
br. Hermagoras [dříve Agatonik] ze Sokolova (vst. 1720; nar. 1702)
br. Libor ze Sokolova (vst. 1699; nar. 1679); krejčí
1769 Žatec
1788 Břeh [PL]
P. Florentin z Mimoně (vst. 1742; nar. 1724); slavnostní kazatel
P. Kancián z Haluzic (vst. 1763; nar. 1744); člen olomouckého kláštera, zemřel náhle
1790 Praha-Hradčany
1793 Znojmo
P. Oliverius z Litoměřic (vst. 1758; nar. 1741)
P. Sekundián ze Znojma (vst. 1754; nar. 1735)
1821 Kolín
–––
1855 Litoměřice
br. Chrysogon z Opočna (vst. 1765; nar. 1746); profes-jubilant, kožešník
1862 Kolín
P. Vavřinec KOMOROVSKÝ (vst. 1808; nar. 1786); profes-jubilant
br. Martin RESL [Rössel] (vst. 1814; nar. 1789); tkadlec
- 168 -
12. ČERVNA
1625 Vídeň-Město [AT]
1636 Vídeň-Město [AT]
1695 Chrudim
br. Štěpán z Verony [IT] (vst. 1605; nar. ?); původně oblečen 1592 pro Benátskou provincii, roku
1605 jej sv. Vavřinec podruhé oblékl a určil pro naši provincii; vynikal trpělivostí a pokorou, po
nočním chóru setrvával na modlitbách až do rána a často měl zjevení duší z očistce, kterým pomáhal
svou modlitou; během bitvy na Bílé hoře se modlil celou noc a časně ráno hlásil císaři Ferdinandu
II., že katolická vojska vyhrála, vynikl mnoha zázraky, zemřel v pověsti svatosti a jeho pohřeb byl
vítěznou oslavou
br. Severin z Rosenheimu [DE] (vst. 1626; nar. ?)
P. Damas z Českých Budějovic (vst. 1650; nar. ?)
1737 Znojmo
1742 Fulnek
br. František z Nisy [PL] (vst. 1715; nar. 1695); hrnčíř
br. Romedius z Krnova (vst. 1702; nar. 1677); poslíček
1760 Brno
br. Richard ze Schwechatu [Švechat: AT] (vst. 1724; nar. 1698); řemenář
1762 Brno
–––
1856 Horšovský Týn
br. Florián z České Lípy (vst. 1723; nar. 1696); lékárník
1983 Orangeville [CA]
P. Anselm ŠPAČEK [SPACEY] (vst. 1928; nar. 1912); profes-jubilant; doktor církevních dějin,
profesor církevního umění v Istanbulu, sekretář v exilové čsl. vládě, provinciál v Kanadě (1956-62)
P. Karel FORMÁNEK [Formanek] (vst. 1826; nar. 1823)
- 169 -
13. ČERVNA
1656 Vídeň-Město [AT]
br. Martin z Vídně [AT] (vst. 1603; nar. ?)
1680 Praha-Nové Město br. Vitál z Braunau [AT] (vst. 1668; nar. ?); zemřel morem
1722 Opočno
br. Emerich ze Sokolova (vst. 1684; nar. 1660); sklář
1729 Praha-Nové Město P. Severin z Prahy (vst. 1703; nar. 1684)
1738 Vyškov
br. Narcis z Brna (vst. 1681; nar. 1661); profes-jubilant, řešetář
1784 Horšovský Týn
–––
P. Paschasius z Karlových Varů (vst. 1747; nar. 1727)
1829 Mělník
P. Abrahám POKORNÝ [Pokorny] (vst. 1772; nar. 1755); profes-jubilant, dvakrát prov. definitor,
navrátil se z duchovní správy v Arcidiecézi pražské a stal se posledním provinciálem oddělené
České provincie (1821-26)
- 170 -
14. ČERVNA
1633 Praha-Hradčany
P. Bazil z Tyrolska [AT] (vst. 1619; nar. ?)
1652 Praha-Hradčany
1655 Seitenstetten [AT]
1693 Mikulov
br. Jan z Čech (vst. 1631; nar. ?)
[Zajtnštetn] P. Rajmund z Mnichova [DE] (vst. 1628; nar. ?); zabit kladivem a pohřben ve svém
klášteře Waidhofen an der Ybbs [AT]
br. Job z Wasserburku [DE] (vst. 1651; nar. ?)
1704 Olomouc
1760 Brno
P. Krescencián z Chomutova (vst. 1661; nar. ?)
P. Nazarius z Brna (vst. 1716; nar. 1698)
1767 Kyjov
P. Elizeus z Velkého Meziřící (vst. 1726; nar. 1703)
1778 Praha-Nové Město P. Tibor z Jelení (vst. 1761; nar. 1739); zemřel ve vojenské nemocnici
1808 Horšovský Týn
1811 Třebíč
br. Augustin z Libosvárů (vst. 1761; nar. 1734); kuchař
br. Edmund z Jihlavy (vst. 1761; nar. 1740); profes-jubilant, krejčí
1817 Mnich. Hradiště
–––
br. Jeroným ze Starého Smolivce (vst. 1776; nar. 1753); poslední bratr laik, který zde byl pochován
- 171 -
15. ČERVNA
1720 Mikulov
P. Ladislav z Prahy (vst. 1713; nar. 1693); student teologie
1748 Most
1806 Rumburk
–––
1832 Brno
P. Burchard z Mostu (vst. 1710; nar. 1691)
P. Silvius ze Šluknova (vst. 1762; nar. 1743)
1838 Hradec Králové
br. Generosus ŠTANDERA [Standera] (vst. 1834; nar. 1809); student teologie, člen brněnského
kláštera, zemřel na cestě k příbuzným
P. František KUBÁČEK [Kubaczek] (vst. 1808; nar. 1777); prov. definitor (1829-32)
- 172 -
16. ČERVNA
1658 Vídeň-Město [AT]
P. Norbert z Bregenze [Bregenc: CH] (vst. 1636; nar. ?)
1676 Nisa [PL]
1729 Brno
P. Hilarion ze Švábska [DE] (vst. 1661; nar. ?)
P. Anicet z Horšovského Týna (vst. 1703; nar. 1675)
1753 Opočno
1799 Praha-Karlov
P. Augustin z Litomyšle (vst. 1736; nar. 1718)
P. Paternus ze Světce (vst. 1761; nar. 1747); kaplan v duchovní správě
1802 Litoměřice
1805 Olomouc
–––
1867 Olomouc
P. Viktorín z Mostu (vst. 1764; nar. 1747)
P. Nikasius z Moravské Ostravy (vst. 1744; nar. 1725); kněz-jubilant, zasl. misionář v Rusku
P. Chrysostom VÁLEČEK [Walleczek] (vst. 1829; nar. 1806); vězeňský kaplan, zemřel náhle
- 173 -
17. ČERVNA
1703 Praha-Hradčany
P. Longin z Prahy (vst. 1650; nar. ?); profes-jubilant
1708 Žatec
1726 Sušice
P. Iluminát ze Švábska [DE] (vst. 1660; nar. ?)
P. Filibert z Roudnice (vst. 1693; nar. ?)
1728 Opočno
1798 Brno
P. Tomáš z Chrudimi (vst. 1680; nar. 1659)
P. Maxencius ze Znojma (vst. 1745; nar. 1726); profes-jubilant, lektor
1818 Sokolov
P. Wolfgang ze Žatce (vst. 1760; nar. 1743); kněz-jubilant, kaplan v Krásné Lípě v Diecézi
litoměřické
–––
1835 Horšovský Týn
P. Jan MARZY (vst. 1795; nar. 1777)
- 174 -
18. ČERVNA
1655 Pasov [DE]
P. Desiderius z Pasova [DE] (vst. 1639; nar. ?)
1720 Brno
1754 Olomouc
P. Klaudius z Jihlavy (vst. 1685; nar. ?)
P. Adolf z Prahy (vst. 1705; nar. 1685)
1779 Žatec
–––
P. Ondřej Avelínský z Mostu (vst. 1732; nar. 1714)
1860 Fulnek
P. Havel ŠVIHAN [Swyhan] (vst. 1829; nar. 1801)
- 175 -
19. ČERVNA
1613 Praha-Hradčany
br. Ludvík z Bavorska [DE] (vst. 1612; nar. ?); student teologie, ve světě svobodný pán z Tannberka,
nakazil se morem ve službě nemocným
1635 Vídeň-Město [AT] P. Karel z Vratislavi [PL] (vst. 1603; nar. ?)
1667 Praha-Nové Město P. Vojtěch z Prahy (vst. 1644; nar. ?); ve světě baron Zeller z Rosenthalu, německý kazatel
1731 Most
P. Martinián z Chomutova (vst. 1691; nar. ?)
1751 Jihlava
1758 Praha-N. M
br. Maxmilián z Fulneka (vst. 1750; nar. 1685); soukeník
P. Ignác z Českého Brodu (vst. 1734; nar. 1717)
1811 Křeč
–––
1873 Znojmo
P. Wunibald z Horšovského Týna (vst. 1776; nar. 1755); farář v Diecézi českobudějovické
1931 Žatec
P. Gabriel MATĚJČEK (vst. 1874; nar. 1855); kněz-jubilant
P. Inocenc HAVELKA [Hawelka] (vst. 1820; nar. 1803); profes-jubilant
- 176 -
20. ČERVNA
1669 Praha-Hradčany
P. Martin z Bíliny (vst. 1662; nar. ?); loretánský kazatel a sakristán
1671 Vídeň-Za Hr. [AT] P. Jan z Innsbrucku [AT] (vst. 1627; nar. ?)
1680 Praha-Nové Město br. Amand z Čech (vst. 1678; nar. ?); zemřel morem
1709 Brno
1742 Brno
P. Juvenál z Chomutova (vst. 1702; nar. 1684); student filozofie
P. Florentin z Brandýsa nad Labem (vst. 1702; nar. 1683)
1789 Olomouc
P. Nivard z Prosdorfu [AT] (vst. 1747; nar. 1729); nemocniční kaplan u sester Alžbětinek na Starém
Brně
1820 Přibyslavice
–––
1835 Praha-Hradčany
P. Eliáš ze Znojma (vst. 1774; nar. 1753); farář v Diecézi brněnské
1881 Mariánská
P. Bernard VAŇOUŠEK [Waniauschek] (vst. 1773; nar. 1752); kněz-jubilant, farář v Prčicích
v Arcidiecézi pražské, vikář České provincie a zasl. definitor Českomoravské provincie
br. Serafín WERNER (vst. 1841; nar. 1823)
1898 Praha
1910 Olomouc
P. Reginald BALZAR (vst. 1846; nar. 1827); profes-jubilant, zemřel v nemocnici Na Františku
br. Alexandr PYTLÍČEK (vst. 1904; nar. 1885); student teologie, zemřel na souchotiny
1937 Liége [BE]
br. Gilbert FRGAL (vst. 1934; nar. 1917); student filozofie, zemřel v plicním sanatoriu v Belgii
- 177 -
21. ČERVNA
1664 Linec [AT]
br. Lucián ze Slezska (vst. 1662; nar. ?); student filozofie
1680 Praha-Hradčany
br. Demetrius z Děčína (vst. 1655; nar. ?); zemřel morem
1688 Praha-Nové Město P. Filibert z Prahy (vst. 1648; nar. ?)
1721 Čes. Budějovice
1723 Třebíč
P. Ivo z Českého Krumlova (vst. 1665; nar. ?); profes-jubilant
P. Rogát z Vansova (vst. 1680; nar. ?)
1727 Praha-Hradčany
1737 Vratislav [PL]
br. Zikmund z Jihlavy (vst. 1681; nar. ?); soukeník
P. Gaudenc z Prahy (vst. 1722; nar. 1706)
1757 Praha-Hradčany
P. Probus z Jáchymova (vst. 1719; nar. 1700)
1765 Brno
1803 Brno
br. Sebastián z Hustopečí (vst. 1711; nar. 1692); profes-jubilant, košíkař
P. Teodosius z Kleczewa [Klečevo: PL] (vst. 1758; nar. 1739); vrátil se z duchovní správy, 10 let
nemocničním kaplanem u sester Alžbětinek na Starém Brně
P. Gaudiosus z Karlových Varů (vst. 1761; nar. 1743); profes-jubilant, administrátor v Jestřebí
v Diecézi litoměřické
1816 Rumburk
–––
1887 Zákupy
P. Richard GROSS (vst. 1830; nar. 1813); kněz-jubilant
- 178 -
22. ČERVNA
1648 Vídeň-Město [AT]
br. Jáchym z Rosenheimu [DE] (vst. 1624; nar. ?)
1679 Mikulov
br. Hugolín ze Švýcarska [CH] (vst. 1661; nar. ?)
1680 Praha-Nové Město br. Inocenc z Pardubic (vst. 1660; nar. ?); zemřel morem
1691 Olomouc
P. Pavlín z Třebíče (vst. 1648; nar. ?); lektor, sedmkrát prov. definitor, římský kustod a zasl.
provinční vizitátor
1713 Praha-Hradčany
1758 Kolín
br. Vavřinec z Tyrolska [AT] (vst. 1679; nar. ?)
P. Lucilián z Chotěboře (vst. 1739; nar. 1720)
1774 Kyjov
1777 Mnich. Hradiště
P. Klement ze Studnice (vst. 1748; nar. 1729)
P. Krescencián ze Sušice (vst. 1740; nar. 1721)
1812 Praha-Hradčany
1825 Tis
–––
1873 Znojmo
P. Donancián z Prahy (vst. 1755; nar. 1737); kněz-jubilant
P. Kristýn z Mníšku (vst. 1774; nar. 1752); profes-jubilant, kaplan v Arcidiecézi pražské
P. Damascén MAČÍNEK [Matschinek] (vst. 1843; nar. 1822); katecheta na reálné škole
- 179 -
23. ČERVNA
1669 Vídeň-Město [AT]
P. Augustin z Kostnice [DE] (vst. 1626; nar. ?); dómský kazatel v Brně u sv. Jakuba
1725 Praha-Hradčany
1729 Nisa [PL]
br. Daniel z Hyršperka (vst. 1668; nar. ?); profes-jubilant
P. Izidor z Prahy (vst. 1710; nar. 1690)
1757 Jihlava
1779 Vyškov
P. Leopold ze Svitav (vst. 1709; nar. 1690)
P. Jimram ze Staré Boleslavi (vst. 1753; nar. 1733)
1788 Praha-Nové Město P. Ezechiel z Prahy (vst. 1754; nar. 1734)
–––
1865 Rumburk
1948 Praha-Hradčany
P. Angelus MICHEL (vst. 1819; nar. 1792); pětkrát prov. definitor, jednou provinciál (1845-48)
br. Sebastián MIKEŠ (vst. 1897; nar. 1866); profes-jubilant
- 180 -
24. ČERVNA
1650 Pasov [DE]
P. Nazarius ze Slezska (vst. 1636; nar. ?)
1715 Vyškov
br. Jeremiáš z Olomouce (vst. 1691; nar. 1670)
1751 Praha-Nové Město P. Haštal z Bydžova (vst. 1719; nar. 1701)
1763 Zákupy
1775 Mikulov
–––
1999 Lomec u Vodňan
P. Barnabáš z Mostu (vst. 1714; nar. 1696)
P. Barlaam z Uherského Hradiště (vst. 1766; nar. 1750); student teologie
P. Donát BARTÁK (vst. 1932; nar. 1914); kněz-jubilant, farář v Diecézi českobudějovické, duchovní
správce Šedých sester sv. Františka
- 181 -
25. ČERVNA
1657 Linec [AT]
P. Modest z Mistelbachu [AT] (vst. 1636; nar. ?); obdivuhodně trpělivý a pokojný bratr v mnoha
bolestivých operacích, které ve své nemoci musel prodělat
1680 Praha-Nové Město P. Elektus z Piurò [IT] (vst. 1652; nar. ?); ve světě Jakub Serta, bohatý majitel dolů, financoval stavbu
klášterů v Olomouci a Litoměřicích a později se nakazil morem při službě nemocným
1680 Kolín
1729 Litoměřice
br. Matouš z Českých Budějovic (vst. 1677; nar. 1659); student filozofie, zemřel morem
br. Faustýn z Osoblavy (vst. 1691; nar. 1671); punčochař
1740 Litoměřice
P. Anaklet z Ostrova nad Ohří (vst. 1705; nar. 1688)
1773 Praha-Hradčany
br. Celsus z Jihlavy (vst. 1709; nar. 1688); profes-jubilant, soukeník
1799 Litoměřice
–––
P. Koloman z Chomutova (vst. 1749; nar. 1729); profes-jubilant
1887 Roudnice
br. Rogerius KROPÁČEK [Kropaczek] (vst. 1845; nar. 1827)
- 182 -
26. ČERVNA
1663 Chrudim
P. Tertulián z Bíliny (vst. 1655; nar. ?)
1670 Praha-Hradčany
1672 Linec [AT]
P. Archangel ze Strakonic (vst. 1631; nar. ?); úspěšný misionář v Dolním Rakousku
P. Michelangel z Deggendorfu [DE] [příjm. Krieger] (vst. 1634; nar. ?); šestkrát prov. definitor,
římský kustod, třikrát provinciál (1650-53, 1656-59, 1662-65), lektor teologie, který nikdy
nechyběl na modlitbě v chóru a obětavě konal přednášky i v době, kdy byl již vážně nemocný
br. Jindřich z Tyrolska [AT] (vst. 1681; nar. 1656)
1694 Praha-Hradčany
1806 Praha-Hradčany
br. Dominik z Bernartic (vst. 1754; nar. 1731); profes-jubilant, kdysi sekretář hraběte Jana Josefa
z Valdštejna
1809 Brno
–––
P. Viktor z Jihlavy (vst. 1764; nar. 1745); kaplan v Syrovíně v Arcidiecézi olomoucké
- 183 -
27. ČERVNA
1648 Linec [AT]
P. Aleš z Breisachu [Brajsach: DE] (vst. 1641; nar. ?)
1667 Vídeň-Město [AT]
1680 Praha-N. M
P. Kryštof z Podolí (vst. 1615; nar. ?); profes-jubilant
br. Rafael z Čech (vst. 1656; nar. ?); zemřel morem
1732 Břeh [PL]
–––
P. Kajetán z Čechnic [Czechnice] [PL] (vst. 1688; nar. 1668)
1884 Zákupy
1917 Mariazell [AT]
P. Rupert SUMMER (vst. 1830; nar. 1807); profes-jubilant
P. Jan Nepomuk RUBRINGER (vst. 1881; nar. 1862); prov. definitor, římský kustod, farář v Třebíči
v Diecézi brněnské, konzistorní rada, katecheta, vězeňský kaplan
- 184 -
28. ČERVNA
1645 Štýr [AT]
br. Kosmas ze Švábska [DE] (vst. 1613; nar. ?)
1705 Chrudim
1748 Nisa [PL]
P. Ondřej z Opavy (vst. 1681; nar. 1662)
P. Paschal z Nisy [PL] (vst. 1692; nar. 1672); profes-jubilant
1780 Vyškov
1806 Mariánská
–––
1832 Železná
P. Onufrius z Litomyšle (vst. 1761; nar. 1740); původně krejčí
br. Bohumír z Českých Budějovic (vst. 1766; nar. 1742); pilař
1877 Praha
1877 Skalná
P. Remigius MISAŘ [Missarz] (vst. 1828; nar. 1803); zemřel v nemocnici Na Františku
P. Kajetán HAFENRICHTER (vst. 1872; nar. 1844); zemřel u příbuzných, pohřben v Brně
P. Matouš PECH (vst. 1782; nar. 1762); profes-jubilant, farář v Arcidiecézi pražské
- 185 -
29. ČERVNA
1680 Vídeň-Město [AT]
1756 Litoměřice
1760 Chrudim
P. Jovita z Dôle [FR] [příjm. Coquard] (vst. 1630; nar. ?); profes-jubilant, provinční architekt,
provinciál (1668-71), následně gen. definitor (1671-78)
P. Oktavián z Třebíče (vst. 1726; nar. 1707)
P. Štěpán z Litoměřic (vst. 1711; nar. 1693)
1762 Mikulov
P. Kunibert z Waldsassenu [DE] (vst. 1711; nar. 1693); profes-jubilant
1779 Horšovský Týn
1794 Chrudim
–––
1980 Würzburg [DE]
br. Abrahám z Volyně (vst. 1734; nar. 1710); soukeník
P. Evarist z Litomyšle (vst. 1737; nar. 1717); profes-jubilant
[Vircburk] P. Bonifác BERGMEIER (vst. 1927; nar. 1910); lektor dogmatiky, po 2. světové válce
odsunut r. 1946 do Německa, až do smrti však zůstal členem naší provincie
- 186 -
30. ČERVNA
1668 Vídeň-Město [AT]
P. Arsenius z Vídně [AT] (vst. 1616; nar. ?); profes-jubilant
1671 Most
1725 Žatec
br. Cyril z Benešova (vst. 1655; nar. ?)
P. Theodosius z České Kamenice (vst. 1677; nar. ?)
1737 Jihlava
1745 Prudnik [PL]
br. Melchior z České Lípy (vst. 1691; nar. 1673); soukeník
P. Filip z Rožmberka (vst. 1680; nar. 1660); profes-jubilant, senior provincie
1761 Sokolov
P. Kvirik ze Žatce (vst. 1731; nar. 1713)
1797 Praha-Nové Město P. Baltazar z Prahy (vst. 1755; nar. 1736); po zrušení kláštera se stal v klášterním kostele kaplanem
1805 Sušice
–––
1838 Praha
br. Viktor z Českých Budějovic (vst. 1772; nar. 1749); sochař
P. Hermenegild BALOUN [Ballaun] (vst. 1826; nar. 1802); loretánský kazatel, zemřel v nemocnici
Na Františku
- 187 -
1. ČERVENCE
1665 Praha-Nové Město P. Barnabáš z Rakouska [AT] (vst. 1654; nar. ?)
1676 Nisa [PL]
1716 Brno
br. Roman z Bavorska [DE] (vst. 1648; nar. ?)
br. Elzearius z Wasserburgu [DE] (vst. 1679; nar. ?)
1742 Praha-Hradčany
1765 Znojmo
P. Bonifác z Jindřichova Hradce (vst. 1700; nar. 1684)
P. David z Polomu (vst. 1742; nar. 1723); misionář v Moskvě
1799 Chrudim
1812 Praha-Hradčany
–––
1846 Litoměřice
P. Osmund z Prahy (vst. 1743; nar. 1727); profes-jubilant
br. Erhard z Třebíče (vst. 1780; nar. 1753); kuchař, původně tkadlec
1965 Moravec
br. Fabián NEČAS (vst. 1907; nar. 1861); profes-jubilant, kuchař, sakristán a zahradník
P. Rudolf MATĚJČEK [Mathegczek] (vst. 1821; nar. 1805); katecheta na hlavní škole ve Znojmě
- 188 -
2. ČERVENCE
1658 Vídeň-Město [AT]
P. Damián z Biberachu [DE] (vst. 1636; nar. ?)
1676 Nisa
1765 Kolín
br. Január z Českých Budějovic (vst. 1671; nar. ?); student filozofie
br. Job ze Smidar (vst. 1727; nar. 1706); řemenář
1774 Jihlava
–––
P. Heliodor z Jihlavy (vst. 1763; nar. 1745)
1857 Sušice
br. Lukáš NINGER (vst. 1816; nar. 1794); postřihač vlny
- 189 -
3. ČERVENCE
1625 Vídeň-Město [AT]
P. Václav ze Švábska [DE] (vst. 1617; nar. ?); ve světě Teodorik rytíř ze Schinenu
1655 Vídeň-Město [AT]
1667 Vídeň-Město [AT]
br. Anastáz z Rosenheimu [DE] (vst. 1621; nar. ?); roku 1623 byl zasažen bleskem, avšak uzdravil
se a žil ještě 32 roků
br. Ananiáš z Hallu [AT] (vst. 1633; nar. ?)
1675 Nisa [PL]
P. Bernard z Dubnice (vst. 1661; nar. ?)
1717 Kolín
1729 Svídnice [PL]
P. Patrik ze Žatce (vst. 1670; nar. ?)
P. Melchior z Pacova (vst. 1697; nar. 1679)
1759 Horšovský Týn
1792 Praha
P. Onufrius z Královce (vst. 1719; nar. 1701)
P. Edilbert z Kozlova (vst. 1751; nar. 1732); kaplan v Černém Potoku v Diecézi českobudějovické,
zemřel v nemocnici Na Františku
P. Makarius z Olomouce (vst. 1749; nar. 1728)
1797 Olomouc
–––
1845 Znojmo
P. Prosper GERINGER [Goerringer] (vst. 1831; nar. 1813); promovaný lektor pastorální teologie,
katechetiky a metodiky, katecheta na hlavní škole ve Znojmě
- 190 -
4. ČERVENCE
1642 Korneuburg [AT]
br. Nazarius z Bavorska [DE] (vst. 1630; nar. ?); utopil se v Dunaji
1661 Wels [AT]
1674 Sušice
P. Aurel z Lužice [DE] (vst. 1634; nar. ?)
P. Jan Ludvík z Prahy (vst. 1646; nar. ?)
1706 Jihlava
1775 Jihlava
P. Augustin z Třeboně (vst. 1671; nar. ?)
br. Felix ze Žatce (vst. 1761; nar. 1737); kramář
1803 Brno
1825 Třebíč
–––
br. Metoděj z Mikulova (vst. 1747; nar. 1722); profes-jubilant, mydlář
br. Prokop z Nového Jičína (vst. 1779; nar. 1753); trvalý terciář
- 191 -
5. ČERVENCE
1613 Praha-Hradčany
br. Lukáš z Bavorska [DE] (vst. 1610; nar. ?); student filozofie, zemřel morem
1689 Znojmo
1782 Praha
P. Romuald z Allgäu [DE] (vst. 1638; nar. ?); profes-jubilant
br. Volusián z Nového Města na Moravě (vst. 1780; nar. 1761); student filozofie, zemřel v nemocnici
Na Františku
P. Dekorosus z Kralup nad Vltavou (vst. 1768; nar. 1749)
1789 Roudnice
1808 Praha-Hradčany
–––
br. Tryfon ze Skuhrova (vst. 1761; nar. 1744); trvalý klerik
- 192 -
6. ČERVENCE
1765 Horšovský Týn
br. Pankrác z Jáchymova (vst. 1711; nar. 1688); profes-jubilant, hrnčíř
1771 Most
1773 Most
–––
P. Poncián ze Žatce (vst. 1736; nar. 1714)
br. Fabián z Karlových Varů (vst. 1752; nar. 1730); mečíř
- 193 -
7. ČERVENCE
1669 Pasov [DE]
1719 Olomouc
1740 Zákupy
P. Mikuláš z Luccy [Luka: IT] (vst. 1621; nar. ?); vzdělaný kazatel a spisovatel, zvláště se proslavil
svými mariánskými básněmi
P. Benedikt ze Stropnic (vst. 1686; nar. 1664)
P. Norbert z Brna (vst. 1698; nar. 1679)
1751 Čes. Budějovice
P. Jan Aleš z Prahy (vst. 1676; nar. 1658); absolvent kazuistiky
1772 Znojmo
1782 Mnich. Hradiště
br. Salvator z Brna (vst. 1768; nar. 1752); student filozofie
P. Sancius z Ratají (vst. 1743; nar. 1727); mnohaletý novicmistr, muž zbožného života
1783 Opočno
1801 Litoměřice
P. Malachiáš z Hradce Králové (vst. 1743; nar. 1724)
P. Celestýn z Litoměřic (vst. 1752; nar. 1731)
1810 Rudolfov
–––
P. Nicefor z Českých Budějovic (vst. 1770; nar. 1750); administrátor v Diecézi českobudějovické
1963 Altötting [DE]
P. František Maria OTTO (vst. 1922; nar. 1893); při poválečných reparacích byl vysídlen roku 1946
do Německa, až do smrti však zůstal členem naší provincie
- 194 -
8. ČERVENCE
1664 Roudnice
1676 Nisa [PL]
P. Samuel z Plzně (vst. 1615; nar. ?); profes-jubilant, novicmistr, pětkrát prov. definitor, prefekt
apoštolské misie v Čechách, čtyřikrát provinciál (1639-42, 1646-49, 1653-56, 1659-62) a jednou
generální definitor (1662-64)
br. Felix z Rakouska [AT] (vst. 1674; nar. ?)
1680 Praha-Nové Město br. Kajetán z Brna (vst. 1678; nar. ?); zemřel morem
1704 Litoměřice
P. Izák z Tyrolska [AT] (vst. 1665; nar. ?)
1743 Olomouc
P. Abundancius z Třeboně (vst. 1708; nar. 1689)
1768 Rumburk
P. Urban z Chomutova (vst. 1712; nar. 1693); profes-jubilant
1787 Praha-Hradčany
–––
br. Arnošt z Prahy (vst. 1754; nar. 1733); kramář
1900 Rumburk
br. Jindřich GAJER [Geier] (vst. 1874; nar. 1838); ošetřovatel nemocných
- 195 -
9. ČERVENCE
1631 Vídeň-Město [AT]
br. Tibor z Falce [DE] (vst. 1624; nar. ?)
1680 Kolín
1680 Kolín
br. Václav z Prahy (vst. 1628; nar. ?); profes-jubilant, zemřel morem
P. Zeno z Nisy [PL] (vst. 1662; nar. ?); zemřel morem
1681 Mikulov
1714 Opočno
P. František Maria z Brna (vst. 1634; nar. ?)
P. Engelbert z Kolína (vst. 1686; nar. 1659)
1746 Brno
1817 Most
br. Robustián ze Zákup (vst. 1744; nar. 1723); řezník
P. Sanktus z Kunštátu (vst. 1769; nar. 1752); druhý kapucín jako kaplan na třebíčském zámku, polní
kurát u pluku hraběte z Kolovrat, zemřel penzionován
–––
- 196 -
10. ČERVENCE
1634 Vídeň [AT]
br. Lev ze Švábska [DE] (vst. 1633; nar. ?); novic
1680 Praha-N.M.
1694 Praha-N.M
br. Gervasius z Wrocłavi [PL] (vst. 1676; nar. ?); student filozofie, zemřel morem
P. Anselm z Mnichova [DE] (vst. 1652; nar. ?); profes jubilant
1696 Jihlava
P. Bernardin z Würzburgu [Vircburk: DE] (vst. 1652; nar. ?)
1736 Praha-Nové Město br. Klaudius z Chotěboře (vst. 1695; nar. 1676); krejčí
1752 Most
1757 Horšovský Týn
P. Filip z Lokte (vst. 1721; nar. 1702)
P. Maurus z Ústí nad Labem (vst. 1721; nar. 1700)
1801 Znojmo
–––
1956 Moravec
1963 Velký Újezd
br. Matouš ze Salcburku [AT] (vst. 1746; nar. 1719); profes-jubilant, pilař
P. Jan Chrysostom KLUČNIK (vst. 1902; nar. 1884); roku 1932 byl včleněn z Vídeňské provincie
P. Justýn NEKULA (vst. 1897; nar. 1879); kněz jubilant, prov. definitor, spirituál
- 197 -
11. ČERVENCE
1633 Vídeň-Město [AT]
br. Antonín z Val di Nonu [IT] (vst. 1622; nar. ?)
1671 Vídeň [AT]
1680 Praha-Hradčany
P. Kilián z Würzburgu [Vircburk: DE] (vst. 1628; nar. ?)
P. Amancius z Nisy [PL] (vst. 1688; nar. ?); student teologie, zemřel morem a byl pochován
v lazaretu
1680 Kolín
P. František z Českého Krumlova (vst. 1672; nar. 1654); ve světě Václav Karel Josef Weidling, rytíř
z Rittersberku, student morálky, zemřel morem
1680 Praha-Nové Město br. Onufrius ze Slezska (vst. 1677; nar. ?); klerik, zemřel morem
1711 Nisa [PL]
P. Akvilín z Jihlavy (vst. 1694; nar. 1676)
1745 Fulnek
1748 Zákupy
P. Felix z Butovic (vst. 1687; nar. 1669); kněz-jubilant
P. Melchior z Karlových Varů (vst. 1729; nar. 1709)
1756 Praha-N.M.
P. Brikcius ze Švábenic (vst. 1738; nar. 1719)
1781 Astrachaň [RU]
1792 Olomouc
–––
P. Romuald z Mostu (vst. 1743; nar. 1725); prefekt misie v Rusku
P. Kvartus z Kučerova (vst. 1748; nar. 1726); prov. definitor a zasl. moravský kustod
1923 Žatec
P. Angelus KROB (vst. 1865; nar. 1842); zasl. provinciál, kněz-jubilant, senior provincie
1945 Brno
1952 Králíky
br. Florián KOTYZA (vst. 1901; nar. 1876)
P. Adrián MOZER (vst. 1898; nar. 1882); v roce 1932 včleněn z Vídeňské provincie
- 198 -
12. ČERVENCE
1613 Vídeň-Za Hr. [AT]
br. Bonaventura z Bavorska [DE] (vst. ?; nar. ?)
1646 Vídeň [AT]
1710 Praha-Hradčany
P. Georg z Bavorska [DE] (vst. 1630; nar. ?)
P. Vilém z Bíliny (vst. 1656; nar. ?); prov. definitor, profes-jubilant
1737 Žatec
1780 Chrudim
P. Fabricián z Chomutova (vst. 1695; nar. 1678)
P. Jaroslav z Kláštera (vst. 1741; nar. 1722)
1784 Jihlava
1801 Petrovice
–––
1977 Moravec
P. Oktavián z Jihlavy (vst. 1756; nar. 1740)
P. Hilarion ze Sušice (vst. 1769; nar. 1750); farář v Diecézi českobudějovické
br. Adjut MACEK (vst. 1931; nar. 1898); vrátný
- 199 -
13. ČERVENCE
1630 Praha-Hradčany
br. Řehoř z Tyrolska [AT] (vst. 1622; nar. ?)
1646 Vídeň-Město [AT]
1651 Vídeňské N. Město
P. Jiří z Bavorska [DE] (vst. 1630; nar. ?)
[AT] br. Rainer z Vídeňského Nového Města [AT] (vst. 1651; nar. ?); laik novic
1676 Vratislav
1679 Znojmo
P. Evarist z Českého Krumlova (vst. 1655; nar. ?); první superior ve Svídnici [PL]
P. Antonín z Fassatalu [AT] (vst. 1638; nar. ?)
1680 Praha-Nové Město P. Silverius z Frank [DE] (vst. 1667; nar. ?); zemřel morem
1686 Praha-Hradčany
P. Aurel z Českého Krumlova (vst. 1674; nar. 1651)
1752 Zákupy
P. Rainer z Karlových Varů (vst. 1772; nar. 1701)
1772 Jihlava
P. Evžen z Hustopečí (vst. 1747; nar. 1727)
1792 Praha-Nové Město P. Ondřej z Prunéřova (vst. 1757; nar. 1738); misionář v Moskvě a vysloužilý vojenský kaplan
–––
- 200 -
14. ČERVENCE
1669 Mikulov
P. Štěpán z Pasova [DE] (vst. 1626; nar. ?)
1709 Praha-Hradčany
1727 Mnich. Hradiště
P. Anastáz z Kozlů (vst. 1677; nar. 1655)
P. Jonáš z Lidic (vst. 1714; nar. 1694)
1781 Olomouc
–––
br. Fruktuosus z Čilce (vst. 1733; nar. 1707); krejčí
1871 Rumburk
1876 Roudnice
P. Teodard GOLUMBEK (vst. 1828; nar. 1809)
P. Rigobert KNOTEK (vst. 1835; nar. 1800); duchovní správce u sester Alžbětinek na Starém Brně
1898 Rumburk
br. Severin KOPÁČEK (vst. 1874; nar. 1852); sakristán
- 201 -
15. ČERVENCE
1680 Mikulov
br. Klement ze Švábska [DE] (vst. 1672; nar. ?); zemřel morem
1683 Praha-Hradčany
1700 Jihlava
br. Karel z Moravy (vst. 1634; nar. ?)
P. Serapion ze Slezska (vst. 1668; nar. ?)
1715 Vratislav [PL]
1732 Žatec
br. František z Prahy (vst. 1714; nar. ?)
P. Eustach z Jihlavy (vst. 1685; nar. 1666)
1733 Most
1745 Svídnice [PL]
br. Petronius z Rumburku (vst. 1708; nar. 1689); krejčí
P. Kandid z Nisy [PL] (vst. 1701; nar. 1681)
1752 Jihlava
P. Florián z Gruszewa [Gruševo: PL] (vst. 1717; nar. 1698)
1793 Fulnek
1822 Praha
P. Bedřich z Nového Města na Moravě (vst. 1737; nar. 1713); profes-jubilant
P. František z Prahy (vst. 1772; nar. 1752); polní kaplan, profes-jubilant, zemřel v nemocnici Na
Františku
–––
1839 Malešice
P. Benedikt KOUTSKÝ [Kautsky] (vst. 1835; nar. 1807); zemřel v rodném domě
1873 Praha
P. Alfons VOCEL [Wotzel] (vst. 1830; nar. 1806); ošetřovatel, zemřel v nemocnici Na Františku
1934 Litoměřice
P. Bernardin VALÁŠEK (vst. 1891; nar. 1869)
- 202 -
16. ČERVENCE
1613 Praha-Hradčany
P. Primus z Gorizie [Goricija: IT] (vst. 1602; nar. ?); student teologie, zemřel morem
1693 Most
1697 Zákupy
P. Linus z Bavorska [DE] (vst. 1651; nar. ?)
P. Michael z Nisy [PL] (vst. 1689; nar. 1666)
1703 Mikulov
1715 Kolín
br. Dominik z Prahy (vst. 1686; nar. 1662)
P. Cyprián ze Staňkova (vst. 1680; nar. 1661)
1760 Vyškov
1772 Opočno
P. Ladislav z Jihlavy (vst. 1721; nar. 1703)
P. Jan Nepomuk z Chotěšova (vst. 1747; nar. 1726)
1780 Chrudim
–––
1857 Rudné
1924 Opočno
br. Fidel z Českých Budějovic (vst. 1716; nar. 1688); profes-jubilant, pekař
br. Alois LUDE (vst. 1833; nar. 1817); zemřel při sběru almužen
P. Augustin KUBES (vst. 1881; nar. 1862); zasl. provinciál (1911-16)
- 203 -
17. ČERVENCE
1642 Vídeň-Město [AT]
br. Michael z Prahy (vst. 1615; nar. ?)
1642 Řím [IT]
1728 Chrudim
P. Antonín z Florencie [IT] (vst. 1627; nar. ?)
br. Šimon z Moravy (vst. 1678; nar. ?); řemenář
1730 Břeh [PL]
1736 Brno
P. Epifanius z Bruntálu (vst. 1688; nar. ?)
P. Sebastián z Bambergu [DE] (vst. 1702; nar. 1680)
1792 Olomouc
1819 Jeřmanice
–––
1921 Litoměřice
P. Anastáz ze Starého Města u Uherského Hradiště (vst. 1755; nar. 1737)
P. Vincenc z Konopiště (vst. 1772; nar. 1752); místní kaplan v Diecézi litoměřické
1966 Třebíč
P. Egid PYTLÍČEK (vst. 1899; nar. 1882); čtyřikrát provinciál, farář, kněz-jubilant
P. Ildefons KOMÁREK (vst. 1883; nar. 1855); provinční definitor
- 204 -
18. ČERVENCE
1600 Praha-Hradčany
1613 Praha-Hradčany
P. Ambrož z Urbina [IT] (vst. ?; nar. 1547); šlechtic z rodu Ridolfi, lektor teologie, slavný teolog, člen
picenské provincie, je jedním z prvních třinácti spoluzakladatelů naší česko-rakousko-štýrské
provincie
P. Kryštof z Prahy (vst. ?, nar. ?); zemřel morem
1721 Třebíč
1737 Fulnek
br. Onufrius z Tyrolska [AT] (vst. 1671; nar. ?); profes-jubilant, myslivec
P. Bedřich z Prahy (vst. 1721; nar. 1701); loretánský sakristán
1766 Praha-Hradčany
–––
P. Jovita z Jihlavy (vst. 1720; nar. 1700); první superior v Mariánské
1867 Praha-Hradčany
[2011 Olomouc]
P. Restitut LANGER (vst. 1819; nar. 1794); ředitel III. řádu
[POUZE pro Olomouc]: prof. MUDr. Dagmar Hauftová, CSc. (nar. 2. 6. 1927); dobrodinec
olomouckého kláštera, po léta pečlivě pečovala o zdraví bratří
- 205 -
19. ČERVENCE
1644 Linec [AT]
br. Leonard z Moravy (vst. 1628; nar. ?)
1683 Brno
1707 Znojmo
P. Edmund z Předhradí (vst. 1646; nar. ?)
br. Zenobius z Moravy (vst. 1672; nar. ?)
1718 Praha-Hradčany
1730 Litoměřice
br. Valentýn ze Slezska (vst. 1677; nar. ?); hrnčíř
P. David z Třebíče (vst. 1683; nar. 1661)
1752 Brno
1757 Olomouc
–––
1832 Olomouc
br. Elzearius z Kynžvartu (vst. 1723; nar. 1700); krejčí
P. František z Prahy (vst. 1711; nar. 1692); zasl. provinční definitor
br. Ferdinand HIRTH (vst. 1821; nar. 1783)
- 206 -
20. ČERVENCE
1611 Brixen [AT]
1634 Vídeň
P. Matěj ze Salò [IT] (vst. 1551; nar. 1535); šlechtic z rodu Bellintani, člen brixenské provincie,
dvakrát gen. definitor, komisař a spoluzakladatel naší provincie, řádový historik, kněz-jubilant, muž
svatého života
br. Lev z Švábska [DE] (vst. 1615; nar. ?)
1711 Olomouc
1713 Mnich. Hradiště
P. Daniel z Prahy (vst. 1700; nar. 1681); student filozofie
br. Vendelín z Pikardie [FR] (vst. 1692; nar. 1664)
1747 Brno
P. Wilibald ze Starých Hradů (vst. 1696; nar. 1676); profes-jubilant
1789 Třebíč
P. Juvenál z Drnholce (vst. 1735; nar. 1715); profes-jubilant
1802 Znojmo
1803 Třebíč
–––
1830 Brno
br. Martin z Hnanic (vst. 1747; nar. 1724); kožešník, profes-jubilant
P. Makedonius z Mikulova (vst. 1755; nar. 1737)
1855 Zákupy
1889 Opočno
P. Arsenius KNEISEL (vst. 1842; nar. 1819)
br. Ladislav KONWALINKA (vst. 1846; nar. 1806); trvalý klerik
1908 Most
P. Leopold APPL (vst. 1891; nar. 1872); katecheta
P. Karel STEJSKAL [Steyskal] (vst. 1824; nar. 1796)
- 207 -
21. ČERVENCE
1614 Brno
1645 Řím [IT]
1676 Horšovský Týn
br. Tibor z Friuli [IT]; je jedním ze třinácti zakladatelů naší provincie, zemřel morem a byl pohřben
u otců minoritů
P. Klaudius z Tridentu [IT] (vst. 1624; nar. ?)
br. Maurus z Bavorska [DE] (vst. 1653; nar. ?)
1725 Brno
P. Stanislav z Osečné (vst. 1709; nar. 1687)
1727 Znojmo
1743 Mikulov
br. Job z Olomouce (vst. 1693; nar. 1666); truhlář
P. Nivard z Klatov (vst. 1712; nar. 1695)
1755 Mnich. Hradiště
1771 Praha-Hradčany
P. Rupert z Třebenic (vst. 1718; nar. 1695)
P. Menander ze Středolesí (vst. 1738; nar. 1720)
1778 Opočno
–––
P. Hilarius z Hradce Králové (vst. 1750; nar. 1729)
1976 Moravec
br. Zeno DIVIŠ (vst. 1905; nar. 1887); sakristán, profes-jubilant
- 208 -
22. ČERVENCE
(Všichni vstanou)
1619 Lisabon [PT]
Sv. VAVŘINEC Z BRINDISI (vst. 1675; nar. 1559); generální definitor, jednou generální ministr,
ZAKLADATEL a dvakrát komisař naší provincie, pohřben byl ve španělském Villafranca del Bierzo.
Ten, který byl přijat mezi svaté, ať se za nás přimlouvá! (Všichni odpoví: Amen)
1642 Vídeň-Město [AT]
P. František Maria z Feldkirchu [AT] (vst. 1601; nar. ?); první klerik naší provincie, přijat do řádu
sv. Vavřincem, kazatel u sv. Jakuba v Brně
P. Burchard z Brna (vst. 1642; nar. ?); novicmistr
1679 Praha-Hradčany
1700 Praha-Nové Město P. Ansbert z Prahy (vst. 1651; nar. ?)
1713 Žatec
1734 Fulnek
br. Rafael z Horšovského Týna (vst. 1681; nar. ?)
P. Marcelián z Kladské Bystřice [PL] (vst. 1691; nar. 1662)
1743 Brno
1744 Vratislav [PL]
P. Pavlín z Brna (vst. 1684; nar. 1665); profes-jubilant
br. Josef z Nisy [PL] (vst. 1681; nar. 1659); soukeník, profes-jubilant
1747 Praha-Hradčany
1777 Mikulov
P. Pius z Mnichova Hradiště (vst. 1709; nar. 1690)
br. Filip z Mikulova (vst. 1727; nar. 1701)
1779 Znojmo
P. Leodegar z Velké Střelné (vst. 1729; nar. 1711); profes-jubilant
1795 Rumburk
–––
1847 Žatec
P. Melitus z Brťova (vst. 1757; nar. 1738)
1887 Třebíč
br. Hyacint MILER [Müller] (vst. 1844; nar. 1819)
1901 Praha
1913 Velichov
br. Aurel HAJNC [Heinz] (vst. 1874; nar. 1853); zemřel v nemocnici Na Františku
P. Florid LAMMEL (vst. 1865; nar. 1847); zemřel v sanatoriu
br. Damián KAČ [Katsch] (vst. 1814; nar. 1785); švec, vrátný
- 209 -
23. ČERVENCE
1647 Čes. Budějovice
P. Pacifik ze Saska [DE] (vst. 1617; nar. ?); konvertita a misionář
1683 Praha-Nové Město P. Celestýn z Bíliny (vst. 1636; nar. ?)
1727 Vratislav [PL]
br. Jeroným z Milána [IT] (vst. 1717; nar. ?); pecař
1777 Roudnice
1782 Žatec
P. Ondřej z Brna (vst. 1731; nar. 1710); ve světě hrabě Jan Haslinger
P. Vavřinec z Duchcova (vst. 1741; nar. 1722)
1791 Praha-Hradčany
1795 Praha-Hradčany
P. Jeroným z Řetenic (vst. 1755; nar. 1737); zasl. lektor teologie
P. Alexandr z Ligny [FR] (vst. 1748; nar. 1724); voják, ve světě Josef Ignác z Barois, zasl. provinční
prokurátor
br. Benjamín z Roští (vst. 1809; nar. ?); laik-novic
1809 Brno
–––
- 210 -
24. ČERVENCE
1659 Freistadt [AT]
br. Fidel z Feldkirchu [AT] (vst. 1633; nar. ?)
1706 Kolín
1738 Praha-Hradčany
br. Fortunát ze Slezska (vst. 1672; nar. ?)
P. Richard z Horního Slavkova (vst. 1679; nar. 1660); kněz-jubilant
1809 Znojmo
–––
P. Eulogius z Jihlavy (vst. 1767; nar. 1748)
1922 Rumburk
br. Kryštof OESER [Esr] (vst. 1893; nar. 1859)
- 211 -
25. ČERVENCE
1645 Brno
P. Michelangel z Pasova [DE] (vst. 1625; nar. ?)
1698 Olomouc
1727 Kolín
br. Magnus z Mikulova (vst. 1659; nar. ?)
br. Eustach z Čilce (vst. 1682; nar. 1659); poslíček
1747 Rumburk
1769 Praha-Hradčany
P. Daniel z Chomutova (vst. 1721; nar. 1700)
P. Fulgenc z Brna (vst. 1728; nar. 1711)
1773 Roudnice
1802 Lochovice
br. Placid z Poběžovic (vst. 1752; nar. 1724); košíkař
P. Izák z Českého Brodu (vst. 1775; nar. 1760); administrátor farnosti
1809 Sušice
–––
1918 Hlavice
1984 Lechovice
P. Boleslav z Kutné Hory (vst. 1754; nar. 1734); kněz-jubilant
P. Celestýn MOC (vst. 1867; nar. 1845); profes-jubilant
P. Lev TROJEK (vst. 1929; nar. 1911); direktor studia, lektor, profes-jubilant
- 212 -
26. ČERVENCE
1657 Štýr [AT]
br. Kandid ze Štýru [AT] (vst. 1657; nar. ?); klerik-novic, složil sliby na smrtelné posteli
1670 Vídeň-Město [AT]
1680 Kolín
P. Jakub z Tridentu [IT] (vst. 1637; nar. ?)
br. Lev z Čech (vst. 1666; nar. ?); zemřel morem
1721 Jihlava
1758 Vyškov
P. Josef z Bydžova (vst. 1673; nar. 1653); ve světě Konstantin Ferdinand Austecký z Loukovic
P. Konkordius z Nezdic (vst. 1719; nar. 1698)
1771 Mikulov
1782 Horšovský Týn
–––
1838 Brno
P. Angelik z Broumova (vst. 1745; nar. 1722)
br. Cyprián z Krásné Lípy (vst. 1765; nar. 1734); košíkař
1913 Sušice
P. Bertold HOLOVSKÝ (vst. 1890; nar. 1868)
P. Hugo ULLRICH (vst. 1780; nar. 1758); pensionovaný farář ve Vranově, profes-jubilant
- 213 -
27. ČERVENCE
1613 Praha-Hradčany
br. Ondřej z Cách [DE] (vst. ?; nar. ?); zemřel morem
1644 Vídeň-Město [AT]
1661 Vídeňské N. Město
br. Bonaventura ze Štýrska [AT] (vst. 1631; nar. ?)
[AT] P. Josafat z Fuldy [DE] (vst. 1625; nar. ?)
1661 Roudnice
1665 Pasov [DE]
br. Silvius z Frýdlantu (vst. 1641; nar. ?); utonul
br. Oldřich z Landshutu [DE] (vst. 1625; nar. ?)
1667 Kremže [AT]
1667 Wels [AT]
br. Gothard Bavorska [DE] (vst. 1647; nar. ?)
br. Adrián z Mariánského Údolí (vst. 1661; nar. ?); student filozofie
1690 Žatec
br. Mořic ze Sušice (vst. 1689; nar. 1661)
1723 Žatec
1741 Sokolov
P. Engelmar z Jaworówa [PL] (vst. 1689; nar. ?)
P. Barlaam z Merana [AT] (vst. 1708; nar. 1684)
1761 Praha-Hradčany
1823 Přemyslovice
–––
1881 Rumburk
P. Primus z Roudnice (vst. 1721; nar. 1706); zasl. polský provinciál
P. Florid z Libavé (vst. 1780; nar. 1759); farář v Arcidiecézi olomoucké
br. Otto KLIMEŠ [Klimesch] (vst. 1837; nar. 1815)
- 214 -
28. ČERVENCE
1646 Linec [AT]
P. Jan Pavel z Nisy [PL] (vst. 1634; nar. ?)
1666 Vídeň-Město [AT]
1674 Praha-Hradčany
P. Tadeáš z Bavorska [DE] (vst. 1613; nar. ?); profes-jubilant
P. Teodor ze Salcburku [AT] (vst. 1625; nar. ?)
1694 Most
1704 Zákupy
br. Klaudius z Moravy (vst. 1646; nar. ?)
P. Gerard ze Znojma (vst. 1669; nar. ?)
1751 Vratislav [PL]
1752 Most
P. Celestýn z Bytomy [PL] (vst. 1710; nar. 1688); arcidiecézní penitenciář
P. Gabriel z Mostu (vst. 1696; nar. 1675); profes-jubilant
1752 Mikulov
br. Štěpán ze Sokolova (vst. 1715; nar. 1691); kožešník
1762 Znojmo
1763 Třebíč
P. Auracián z Nisy [PL] (vst. 1701; nar. 1683); zasl. provinční definitor, vizitátor, kněz-jubilant
P. Gunter z Kolína (vst. 1725; nar. 1702)
1790 Znojmo
1813 Náměšť n. Osl.
–––
1833 Litoměřice
P. Angelus z Tošovic (vst. 1774; nar. 1755)
P. Jindřich z Třebíče (vst. 1761; nar. 1743); profes-jubilant, farář v Diecézi brněnské, zemřel náhle
P. Eusebius SÍBRT [Siebert] (vst. 1780; nar. 1760); obláčku a sliby skládal v Belgii, do naší provincie
byl včleněn roku 1826, profes-jubilant
- 215 -
29. ČERVENCE
1604 Brno
br. Julius z Benátek [IT] (vst. ?, nar. ?); jeden z prvních bratří zakladatelů provincie
1661 Salcburk [AT]
P. Valerián z Milána [IT] (vst. 1602; nar. 1586); ve světě Maxmilián hrabě z Magni, lektor, třetí
provinciál naší provincie, po 35 roků apoštolský misionář, diplomat, spisovatel, opakovaně
odmítnul nabízenou kardinálskou hodnost, kněz-jubilant
1709 Fulnek
1714 Chrudim
br. Bartoloměj z Českých Budějovic (vst. 1665; nar. ?)
P. Bonaventura z Bušovic (vst. 1683; nar. 1660)
1744 Praha-Hradčany
–––
br. Tomáš z Horbu na Neckaru [DE] (vst. 1699; nar. 1675); tkadlec
1920 Praha
P. Roman CIHLAŘ (vst. 1866; nar. 1846); profes-jubilant, zasl. prov. definitor, zemřel v nemocnici
Na Františku
- 216 -
30. ČERVENCE
1625 Budějovice
br. Rufin z Mnichova [DE] (vst. 1624; nar. ?); student filozofie, zemřel morem
1645 Vyškov
1658 Vídeň-Město [AT]
P. Pavlín z Mnichova [DE] (vst. 1621; nar. ?)
P. Gabriel z Würzburgu [Vircburk: DE] (vst. 1629; nar. ?); misionář v Dolním Rakousku
1693 Sušice
1737 Praha-Hradčany
P. Vojtěch z Litoměřic (vst. 1662; nar. ?)
P. Sebald z České Skalice (vst. 1695; nar. 1672)
1738 Břeh [PL]
1806 Praha-Hradčany
–––
br. Gabriel z Nowogródu [PL] (vst. 1692; nar. 1664); soukeník
br. Sigisbert z Chomutova (vst. 1758; nar. 1733); knihvazač
- 217 -
31. ČERVENCE
1666 Roudnice
br. Vincenc z Mostu (vst. 1634; nar. ?)
1670 Praha-Hradčany
1781 Pětikostelí [HU]
P. Teodosius z Českých Budějovic (vst. 1648; nar. ?)
P. Meinrad z Chomutova (vst. 1749; nar. 1730); polní kurát u císařské legie
1798 Fulnek
–––
br. Damián z Mikulova (vst. 1769; nar. 1751); kuchař
1841 Třebíč
br. Serafín TURNER (vst. 1800; nar. 1776); kuchař
- 218 -
1. SRPNA
1659 Vídeň-Město [AT]
P. Norbert z Mohuče [DE] (vst. 1627; nar. ?)
1685 Kolín
1715 Brno
P. Jakub z Horšovského Týna (vst. 1659; nar. ?)
br. Magnus z Horního Slavkova (vst. 1698; nar. ?)
1742 Kolín
P. Oktavius z Litoměřic (vst. 1700; nar. 1677)
1771 Žatec
–––
1870 Žatec
br. Kryšpín z Fulneka (vst. 1753; nar. 1732); řezník
P. Beda HANIŠ [Hanisch] (vst. 1827; nar. 1799)
- 219 -
2. SRPNA
1628 Pasov [DE]
P. Gabriel ze Štýrského Hradce [AT] (vst. 1603; nar. ?)
1680 Kolín
1680 Kolín
br. Prokop z Českých Budějovic (vst. 1641; nar. ?); zemřel morem
P. Jakobon z Vyškova (vst. 1662; nar. ?); zemřel morem
1741 Třebíč
1754 Vratislav [PL]
P. Pankrác z Prahy (vst. 1720; nar. 1697)
P. Rogerius z Krotoszyc [Krotošice: PL] (vst. 1751; nar. 1732)
1795 Zákupy
1818 Praha-Hradčany
–––
1925 Třebíč
P. Burchard ze Zákup (vst. 1750; nar. 1732)
br. Hortulán z Opočna (vst. 1759; nar. 1736); profes-jubilant, čeledín
P. Antonín PODLAHA (vst. 1883; nar. 1863); provinční vikář
- 220 -
3. SRPNA
1623 Kremže [AT]
br. Masseo z Tridentu [IT] (vst. 1615; nar. ?); původně bratr laik, od roku 1622 v noviciátu kleriků
1659 Vídeň-Město [AT]
1731 Brno
P. Jiří ze Slezska (vst. 1610; nar. ?)
P. Kosmas ze Zvoleněvsi (vst. 1722; nar. 1700); student teologie
1772 Vyškov
1772 Zákupy
P. Klarus z Kladské Bystřice [PL] (vst. 1725; nar. 1705)
br. Cyril z Dünzelbachu [Dinclbach: DE] (vst. 1744; nar. 1712); zlatník
1798 Brno
1811 Opočno
br. Serafín z Jedrzejowic [Jedřejovice: PL] (vst. 1755; nar. 1733); švec
P. Amián z Hradce Králové (vst. 1762; nar. 1743)
1819 Sušice
–––
1835 Praha
P. Bazil z Ušáku (vst. 1811; nar. 1788)
br. Libor JOŠT [Joscht] (vst. 1832; nar. 1814); student teologie, zemřel v nemocnici Na Františku
- 221 -
4. SRPNA
1652 Linec [AT]
P. Dominik z Frank [DE] (vst. 1628; nar. ?); vynikající kazatel ve Vídni
1653 Praha-Nové Město P. Felicián z Čech (vst. 1636; nar. ?)
1712 Čes. Budějovice
P. Urban z Nisy [PL] (vst. 1692; nar. 1674)
1713 Vratislav [PL]
1719 Fulnek
P. Teodor z Rosenheimu [DE] (vst. 1658; nar. ?); profes-jubilant
P. Jan Kapistrán z Olomouce (vst. 1690; nar. 1671)
1761 Třebíč
1771 Praha-Hradčany
–––
1870 Žatec
P. Otto z Berouna (vst. 1722; nar. 1699)
P. Symforián z Jáchymova (vst. 1762; nar. 1745); student teologie
P. Ferdinand TIPPMANN (vst. 1814; nar. 1794); profes-jubilant
- 222 -
5. SRPNA
1638 Milán [IT]
P. Hyacint z Coma [Komo: IT] (vst. 1604; nar. ?); oblečen ve Vídni, avšak zůstal členem Benátské
provincie, kam se vrátil před r. 1619
1649 Praha-Nové Město br. Kazimír z Prahy (vst. 1631; nar. ?)
1750 Praha-Nové Město br. Engelbert z České Lípy (vst. 1700; nar. 1680); profes-jubilant, soukeník
1779 Fulnek
P. Ludvík Antonín z Třebíče (vst. 1736; nar. 1719); kazatel a loretánský sakristán ve Fulneku
1800 Olomouc
–––
br. Egid z Opočna (vst. 1758; nar. 1739); pekař, zemřel na vodnatelnost
- 223 -
6. SRPNA
1552 Benátky [IT]
1632 Linec [AT]
1676 Praha-Hradčany
P. Matouš z Bascia [příjm. Serafini] (vst. 1525; nar. 1495); iniciátor kapucínské reformy, zemřel
v pověsti svatosti jako potulný kazatel
P. Konstantin z Ellwangenu [DE] (vst. 1613; nar. ?)
br. Peregrin z Pelhřimova (vst. 1674; nar. 1654); student filozofie
1728 Opočno
P. Fulgenc z Kremže [AT] (vst. 1717; nar. 1698)
1750 Žatec
1751 Praha-Hradčany
1753 Praha-Hradčany
1755 Znojmo
P. Kornelius z Mostu (vst. 1708; nar. 1686)
P. Otto ze Svinné (vst. 1690; nar. 1671); loretánský sakristán v Praze, kněz-jubilant a senior
provincie
br. Kryšpín z Fulneka (vst. 1714; nar. 1688); švec
P. Gerard z Olomouce (vst. 1705; nar. 1686); profes-jubilant
1759 Praha-Hradčany
P. Porfyrius z Prahy (vst. 1739; nar. 1719)
1778 Sušice
–––
1831 Hradisko u Ol.
P. Eusebius z Vimperka (vst. 1731; nar. 1710)
1875 Horšovský Týn
P. Hartman LAMBERTH (vst. 1776; nar. 1755); administrátor farnosti, později vojenský kaplan,
profes-jubilant
P. Eusebius BREUNL (vst. 1833; nar. 1809)
1906 Litoměřice
1932 Praha
br. Fabián HRUŠÁK (vst. 1865; nar. 1841)
P. Vojtěch NETÁL (vst. 1889; nar. 1871); zemřel v nemocnici Na Františku
1978 Praha
br. Virgil MAREK (vst. 1932; nar. 1915); kuchař a zahradník
- 224 -
7. SRPNA
1666 Tulln [AT]
P. Epifanius ze Štýru [AT] (vst. 1633; nar. ?)
1697 Praha-Hradčany
1718 Praha-Hradčany
P. Gilbert z Nisy [PL] (vst. 1688; nar. 1669); student teologie
P. Matouš z Kalinowa [PL] (vst. 1681; nar. ?); kazatel v olomoucké katedrále
1731 Brno
1764 Opočno
P. Geminián z Lesznice [Lešnice: PL] (vst. 1690; nar. 1670)
br. Anaklet ze Slezských Zubkovic [PL] (vst. 1722; nar. 1700); soukeník
1771 Zákupy
1778 Brno
P. Agapit z Brna (vst. 1741; nar. 1720)
br. Bazil z Mündelheimu [Mindelshajm: DE] (vst. 1720; nar. 1696); profes-jubilant, lazebník
1788 Kyjov
–––
1879 Žatec
1881 Mariánská
P. Didymus z Pardubic (vst. 1753; nar. 1734); kaplan u jezdeckého pluku
1884 Znojmo
P. Martinián RUSTLER (vst. 1830; nar. 1808); zpovědník, profes-jubilant
1887 Olomouc
P. Leonard ZBOŘIL (vst. 1843; nar. 1816)
P. Egid WOLF (vst. 1828; nar. 1811); provinciál, biskupský notář, profes-jubilant
br. Stanislav BURIAN (vst. 1828; nar. 1799); profes-jubilant
- 225 -
8. SRPNA
1640 Čes. Budějovice
br. Lukáš ze Švábska [DE] (vst. 1635; nar. ?); zemřel morem
1648 Vratislav [PL]
1704 Znojmo
br. Klaudián z Nisy [PL] (vst. 1693; nar. 1670); profes-jubilant, tkadlec
P. Bazil z Kaplic (vst. 1689; nar. 1668)
1709 Praha-Hradčany
1756 Brno
P. Pavel z Vyškova (vst. 1674; nar. 1657)
br. Jindřich ze Žatce (vst. 1743; nar. 1723); truhlář
1791 Brno
1792 Rumburk
P. Benjamín ze Znojma (vst. 1734; nar. 1716)
P. Celidonius z Dlouhého Luhu (vst. 1744; nar. 1724)
1802 Třebíč
P. Leander z Brna (vst. 1744; nar. 1724); kněz-jubilant
1812 Sokolov
–––
1869 Žatec
P. Petr z Lokte (vst. 1761; nar. 1742); profes-jubilant
1986 Tršice
P. Oldřich HAJTMAR (vst. 1936; nar. 1917); katecheta, administrátor farnosti, profes-jubilant
2013 Stará Boleslav
P. Zdislav FALTA (vst. 1979; nar. 1925); kněz jubilant, v období komunismu vstoupil do Řádu jako
diecézní kněz, kvardián, provinční sekretář
br. Kosmas HARNIŠ [Harnisch] (vst. 1813; nar. 1791); ošetřovatel, soukeník, profes-jubilant
- 226 -
9. SRPNA
1631 Most
P. František Maria z Innsbrucku [AT] (vst. 1623; nar. ?); v Linci prožil kruté útrapy
1640 Čes. Budějovice
br. Cyprián z Prahy (vst. 1614; nar. ?); zemřel morem
1649 Praha-Nové Město br. Heřman z Engenu [DE] (vst. 1641; nar. ?); student filozofie, zemřel morem
1649 Praha-Nové Město br. Emanuel z Moravy (vst. 1642; nar. ?); student filozofie, zemřel morem
1705 Vratislav [PL]
P. Tobiáš z Nisy [PL] (vst. 1689; nar. ?)
1773 Astrachaň [RU]
1774 Olomouc
P. Apolinář z Kosmonos (vst. 1745; nar. 1727); misionář v Rusku
br. Vitál z Loun (vst. 1723; nar. 1703); švec, profes-jubilant
1804 Osvračín
–––
1953 Moravec
P. Faustus ze Sušice (vst. 1756; nar. 1736); kaplan v Diecézi českobudějovické
P. Mořic LUDVA (vst. 1899; nar. 1878); zpovědník sester, profes-jubilant
- 227 -
10. SRPNA
1703 Chrudim
br. Kryštof z Čech (vst. 1660; nar. ?)
1719 Roudnice
1726 Svídnice [PL]
P. Jan Evangelista ze Svitav (vst. 1684; nar. 1665)
P. Germán z Nisy [PL] (vst. 1685; nar. ?)
1758 Čes. Budějovice
1766 Mariánská
P. Hermeland z Olomouce (vst. 1744; nar. 1726)
P. Ananiáš z Horšovského Týna (vst. 1737; nar. 1719)
1772 Horšovský Týn
1808 Jablonec
–––
1832 Brno
br. Primus ze Střihova (vst. 1733; nar. 1707); krejčí
P. Placid z Radla (vst. 1775; nar. 1755); kaplan v Rýnovicích v Diecézi litoměřické
1835 Olomouc
1921 Mělník
P. Ildefons KUNERT (vst. 1761; nar. 1745); zasl. moravský provinciál; kněz-jubilant, senior
provincie
P. Jakobon KAZIMÍR [Casimir] (vst. 1772; nar. 1750); pensionovaný kaplan v Týně nad Bečvou,
kněz-jubilant
P. Felix FÁBERA (vst. 1887; nar. 1861)
- 228 -
11. SRPNA
1669 Vídeň-Město [AT]
P. Probus z Loun (vst. 1661; nar. ?); student filozofie
1716 Brno
br. Sebastián z Hustopečí (vst. 1681; nar. ?)
1790 Praha-Nové Město P. Roman z Netolic (vst. 1768; nar. 1748)
–––
1833 Žatec
P. Poncián LEC [Letz] (vst. 1776; nar. 1754); profes-jubilant
1869 Fulnek
1926 Třebíč
P. Emil MITTELBACH (vst. 1837; nar. 1819); lidový misionář
br. Cyril VACEK (vst. 1872; nar. 1843); vrátný, profes-jubilant
- 229 -
12. SRPNA
1669 Nisa [PL]
P. Placid z Brucku a. d. L. [AT] (vst. 1639; nar. ?); úspěšný lidový misionář v Dolním Rakousku
1675 Znojmo
1690 Most
P. Rogacián z Brna (vst. 1661; nar. ?)
P. Hypolit z Jihlavy (vst. 1660; nar. ?)
1774 Mnich. Hradiště
1799 Nový Bydžov
–––
1883 Litoměřice
P. Polykarp z Kolína (vst. 1715; nar. 1692); novicmistr, profes-jubilant
P. Lucius z Poděbrad (vst. 1760; nar. 1742); zemřel při návratu z Lázní Teplice
P. Antonín SALLMANN (vst. 1842; nar. 1818); biskupský notář
1934 Praha-Nové Město P. Norbert SMÉKAL (vst. 1891; nar. 1874); držitel válečného vyznamenání druhého stupně za
zásluhy o vlast a lidstvo, brněnský konzistorní rada
- 230 -
13. SRPNA
1614 Praha-Hradčany
br. Petr Chrysonus (vst. ?; nar. ?); cizinec, zemřel morem
1680 Praha-Hradčany
1729 Budějovice
P. Peregrin z Nisy [PL] (vst. 1660; nar. ?); zemřel morem
P. Heraklius z Pichorowic [PL] (vst. 1688; nar. 1668)
1744 Most
1776 Brno
P. Konrád z Jirkova (vst. 1751; nar. 1729)
br. Bonaventura z Horšovského Týna (vst. 1740; nar. 1721); krejčí
1810 Olomouc
–––
P. Marius ze Štětí (vst. 1759; nar. 1737); profes-jubilant, stižen mrtvicí
1880 Praha-Hradčany
1889 Kolín
P. Bedřich LUŽNÝ (vst. 1830; nar. 1803); zpovědník
P. Maxmilián HABERHAUER (vst. 1827; nar. 1808); čestný definitor, kněz-jubilant, senior provincie,
pražský arcibiskupský notář
P. Matěj ŠRAJBR [Schreiber] (vst. 1886; nar. 1865); zasl. definitor, konsistorní rada v Hradci Králové
1934 Chrudim
- 231 -
14. SRPNA
1614 Brno
P. Mikuláš z Rebsteinu [CH] (vst. ?; nar. ?); byl stižen morem ve službě lásky
1646 Korneuburg [AT]
1680 Kolín
P. Markvard ze Švábska [DE] (vst. 1626; nar. ?)
br. Bernard z Bavorska [DE] (vst. 1658; nar. ?); zemřel morem
1719 Sokolov
1758 Vyškov
P. Probus z Jihlavy (vst. 1687; nar. ?)
P. Marius z Prahy (vst. 1719; nar. 1701)
1787 Znojmo
P. Jan Sarkander ze Znojma (vst. 1755; nar. 1737); kaplan na zámku v Jaroslavicích, zemřel
v klášteře
1790 Znojmo
1814 Mělník
P. Auracián ze Znojma (vst. 1762; nar. 1746)
P. Jan z Jičína (vst. 1764; nar. 1746); kaplan v Míčově
1819 Česká Lípa
–––
P. František Solán z Pokratic (vst. 1777; nar. 1759); děkan v Diecézi litoměřické
1866 Brno
br. Benno z BENEŠ [Benesch] (vst. 1858; nar. 1838); sakristán
- 232 -
15. SRPNA
1645 Bruck a. d. L. [AT]
br. Bernard z Vídně [AT] (vst. 1606; nar. ?); zemřel jako oběť lásky ve službě nemocným morem
1647 Varšava [PL]
1654 Bruck a. d. L. [AT]
P. Ferdinand z Lodi [Lody: IT] (vst. 1617; nar. ?); zasl. misionář v Polsku
br. Samuel z Wangenu [DE] (vst. 1642; nar. ?); zemřel morem
1668 Praha-Nové Město P. Maxim z Prahy (vst. 1661; nar. ?)
1675 Praha-Hradčany
P. Julián ze Salcburku [AT] (vst. 1631; nar. ?); pečlivě zaznamenal události celé provincie během
počátečních 73 let
1720 Třebíč
br. Jovita z Českého Krumlova (vst. 1717; nar. 1697); student filozofie
1818 Zákupy
–––
P. Placid z Lucemburska (vst. 1777; nar. 1751); obláčku měl v Lucembursku, do naší provincie
přišel roku 1803
- 233 -
16. SRPNA
1701 Roudnice
P. Libor z Mostu (vst. 1655; nar. ?)
1724 Praha-Hradčany
1744 Kyjov
P. Josef z Bíliny (vst. 1684; nar. 1663); loretánský sakristán, velmi slavný německý kazatel, šiřitel
Loretánského bratrstva
P. Pantaleon z Prahy (vst. 1714; nar. 1696)
1786 Sokolov
P. Protasius z Mníšku (vst. 1746; nar. 1724)
1786 Vyškov
1795 Praha-Hradčany
br. Kašpar z Tišnova (vst. 1742; nar. 1715); krejčí
br. Kristýn z Řezna [DE] (vst. 1764; nar. 1741); ranhojič
1810 Sušice
–––
1852 Roudnice
P. Donát z Břví (vst. 1758; nar. 1733); profes-jubilant
P. Amand STRNAD (vst. 1828; nar. 1800)
- 234 -
17. SRPNA
1695 Praha-Hradčany
P. Demetrius z Günzburgu [Gincburk: DE] (vst. 1639; nar. ?); profes-jubilant
1708 Mikulov
1717 Brno
P. Felicián z Osoblavy (vst. 1685; nar. ?)
P. Karel z Jihlavy (vst. 1673; nar. 1648)
1750 Praha-Hradčany
1794 Příbor
P. Konrád z Jirkova (vst. 1718; nar. 1699)
P. Iluminát z Příbora (vst. 1780; nar. 1759); kaplan v Arcidiecézi olomoucké
1795 Praha
P. Faustýn z Kolína (vst. 1748; nar. 1727); kaplan v Praze-Novém Městě, zemřel v nemocnici Na
Františku
–––
1938 Praha-Hradčany
1938 Chrudim
P. Jukund DEMATTE (vst. 1895; nar. 1878); Ital, sekretář a dlouholetý novicmistr
P. Linus MANN (vst. 1887; nar. 1867); profes-jubilant
- 235 -
18. SRPNA
1614 Benátky [IT]
1625 Praha-Hradčany
1681 Jihlava
P. Amancius z Belluna [IT] (vst. 1603; nar. 1577); člen Benátské provincie, horlivý kazatel ve Vídni,
před vstupem do řádu doktor lékařství
br. Barnabáš z Prahy (vst. 1622; nar. ?); student filozofie
br. Fulgenc z Příbrami (vst. 1679; nar. ?); student filozofie
1748 Zákupy
P. Gerinus z Našiměřic (vst. 1715; nar. 1695)
1756 Praha-Hradčany
1767 Moskva [RU]
br. Ananiáš z Jirkova (vst. 1693; nar. 1672); profes-jubilant
P. Knut z Bochova (vst. 1746; nar. 1725); misionář v Rusku
1782 Mnich. Hradiště
1819 Žatec
P. Benvenut z Police (vst. 1735; nar. 1709)
P. Nikander z Ostrova nad Ohří [příjm. Rösch] (vst. 1760; nar. 1742); provinciál české provincie,
kněz-jubilant
–––
1994 Moravec
P. Matouš VÍCHA (vst. 1937; nar. 1920); lektor, administrátor farnosti, profes-jubilant
- 236 -
19. SRPNA
1705 Olomouc
P. Anselm z Wilczkówa [Vilčkov: PL] (vst. 1659; nar. ?)
1769 Brno
1769 Bělá
–––
1984 Žilina
br. Marián z Waldsassenu [DE] (vst. 1719; nar. 1698)
P. Terencián ze Skalice (vst. 1752; nar. 1732); zemřel při sbírání almužen
P. Hipolyt SEGEŤA (vst. 1930; nar. 1913); lektor filozofie, doktor teologie, pohřben ve Starojické
Lhotě
- 237 -
20. SRPNA
1613 Praha-Hradčany
1644 Linec [AT]
1674 Sokolov
P. František ze Slezska (vst. 1611; nar. ?); před vstupem ke kapucínům byl cisterciáckým převorem
v Sedlci, zemřel morem
br. Egid z Lotrinska [FR] (vst. 1609; nar. ?)
P. Emilián z Prahy (vst. 1643; nar. ?)
1709 Budějovice
br. Ondřej z Třebíče (vst. 1705; nar. 1683); student filozofie
1746 Brno
P. František Antonín z Jihlavy (vst. 1719; nar. 1700)
1748 Praha-Nové Město P. Amedeus z Klatov (vst. 1693; nar. 1674); profes-jubilant
1749 Most
1784 Rumburk
–––
1837 Dolní Kralovice
br. Ivo z Nisy [PL] (vst. 1689; nar. 1669); knihkupec, profes-jubilant
P. Romulus z Třeboně (vst. 1739; nar. 1719)
1931 Brugge [BE]
P. Monald Van de WALLE (vst. 1914; nar. 1894); kvardián a ředitel serafínské školy v Mostu, zemřel
na dovolené
P. Izidor WAGNER (vst. 1780; nar. 1761); farář a biskupský sekretář, profes-jubilant
- 238 -
21. SRPNA
1630 Znojmo
P. Bazil ze Švýcarska [CH] (vst. 1624; nar. ?)
1630 Verona [IT]
1647 Vídeň-Město [AT]
P. Marek z Istrie [IT] (vst. 1592; nar. 1577); 1616-18 horlivý kazatel v naší provincii
br. Teodosius z Rakouska [AT] (vst. 1644; nar. ?); student filozofie
1647 Vídeň-Za Hr. [AT]
1654 Bruck a. d. L. [AT]
P. Pius z Augsburgu [DE] (vst. 1619; nar. ?)
P. Mořic z Nonsbergu [AT] (vst. 1621; nar. ?); byl to první správce hrobky ve Vídni
1665 Vídeň-Město [AT]
1680 Kolín
P. Cézarius z Mnichova [DE] (vst. 1637; nar. ?)
P. Rogát z Prahy (vst. 1661; nar. ?); zemřel morem
1685 Praha-Nové Město P. Severin z Čech (vst. 1639; nar. ?)
1692 Svídnice [PL]
1784 Kyjov
P. Blažej z Burghausenu [DE] (vst. 1665; nar. ?)
P. Paternus ze Ždánic (vst. 1759; nar. 1702)
1757 Kyjov
1809 Žatec
–––
P. Gelasius z Křečkova (vst. 1725; nar. 1705)
br. Izák z Karlových Varů (vst. 1755; nar. 1732); profes-jubilant
- 239 -
22. SRPNA
1648 Bruck a. d. L. [AT]
P. Barnabáš z Vídně [AT] (vst. 1629; nar. ); zemřel morem
1680 Praha-Hradčany
1718 Brno
br. Wolfgang z Kaplic (vst. 1661; nar. ?); zemřel morem
P. František Antonín z Jihlavy (vst. 1690; nar. 1669)
1742 Čes. Budějovice
1805 Chrudim
P. Leonard z Českých Budějovic (vst. 1681; nar. 1665); kněz-jubilant
P. Vendelín z Rakovníka (vst. 1753; nar. 1734); dvakrát provinční definitor, profes-jubilant
1823 Sokolov
–––
br. Jan z Neuburgu ve Falci [DE] (vst. 1761; nar. 1735); písař, profes-jubilant
1841 Chrudim
1847 Fulnek
br. Vitál SIEBERT (vst. 1813; nar. 1794); kuchař
P. Eligius TIPPMANN (vst. 1828; nar. 1807)
1869 Znojmo
1879 Sušice
P. Vincenc JÜLLICH (vst. 1825; nar. 1795); zasl. zpovědník
P. Bernardin SPINA (vst. 1827; nar. 1796); profes-jubilant
1884 Fulnek
br. Peregrin ZIMMER (vst. 1822; nar. 1804); soukeník, profes-jubilant, senior provincie
- 240 -
23. SRPNA
1722 Praha-Hradčany
br. Jeroným z Litomyšle (vst. 1674; nar. ?); krejčí
1724 Prudnik [PL]
1755 Chrudim
br. Bohumír z Potštátu (vst. 1707; nar. ?); kožešník
P. Antonín z Rychnova (vst. 1732; nar. 1712)
1766 Čes. Budějovice
–––
br. Justýn z Rychnova (vst. 1743; nar. 1718); soukeník
1914 Most
1938 Olomouc
br. Mamert MILER [Müller] (vst. 1860; nar. 1841); profes-jubilant; zemřel na úplavici
br. Kryštof JUŘENA (vst. 1932; nar. 1915); student teologie
- 241 -
24. SRPNA
1718 Třebíč
br. Ambrož z Kaplic (vst. 1684; nar. ?)
1764 Žatec
1767 Roudnice
–––
1902 Roudnice
P. Hartman ze Sokolova (vst. 1721; nar. 1701)
P. Atanáš z Brtnice (vst. 1716; nar. 1699); profes-jubilant
br. Modest NEPOKOJ (vst. 1895; nar. 1869); zahradník
- 242 -
25. SRPNA
1680 Kolín
P. Jeremiáš z Českých Budějovic (vst. 1647; nar. ?); zemřel morem
1680 Kolín
1704 Litoměřice
br. Markvard ze Straubingenu [DE] (vst. 1674; nar. 1646); zemřel morem
br. Modest z Moravy (vst. 1661; nar. ?)
1720 Kolín
1747 Praha-Hradčany
br. Izák z Opočna (vst. 1693; nar. 1675); krejčí
P. Malachiáš z Krnova (vst. 1694; nar. 1669); profes-jubilant
1808 Mnich. Hradiště
–––
br. Klaudius z Děčína (vst. 1764; nar. 1742); prknař
1982 Šilhéřovice
P. Leopold TKAČÍK (vst. 1936; nar. 1918); duchovní správce v nemocnici
- 243 -
26. SRPNA
1667 Roudnice
P. Jáchym z Feldkirchu [AT] (vst. 1637; nar. ?)
1671 Kremže [AT]
1671 Kremže [AT]
P. Sebastián z Litoměřic (vst. 1646; nar. 1627); zemřel nenadále cestou na kapitulu do Vídně
br. Onufrius z Ebelsbergu [AT] (vst. 1648; nar. ?); vynikající kuchař, všemi oblíbený bratr
1729 Kolín
1782 Chrudim
P. Teodorik z Litoměřic (vst. 1690; nar. 1672)
br. Benignus z Jiřetína (vst. 1739; nar. 1716); tkadlec
1789 Pancevo [RS]
P. Magnus z Litomyšle (vst. 1761; nar. 1743); polní kaplan u pluku Wartensleben, zemřel ve
vojenském prostoru
–––
1869 Brno
P. Bernard RŮŽIČKA [Ružicžka] (vst. 1814; nar. 1796); ošetřovatel, profes-jubilant
- 244 -
27. SRPNA
1623 Vídeň-Město [AT]
br. Pavel z Verony [IT] (vst. 1617; nar. ?); podjáhen, byl zabit v chóru bleskem
1653 Znojmo
1672 Most
br. Klement z Landshutu [DE] (vst. 1651; nar. ?); student filozofie
P. Kosmas z Mnichova [DE] (vst. 1650; nar. ?)
1693 Praha-Hradčany
1720 Brno
P. Gelasius z Lišova (vst. 1678; nar. 1659)
P. Markvard z Příbrami (vst. 1668; nar. ?); profes-jubilant
1762 Praha-Hradčany
–––
P. Kasián z Toužimi (vst. 1720; nar. 1698)
1884 Gräfenberg [DE]
P. Ubald VOJTĚCH [Wogtech] (vst. 1842; nar. 1824); zasl. definitor, českobudějovický notář a
prokurátor, čestný občan města Sušice, zemřel v lázních
br. Paschal POVOLNÝ (vst. 1929; nar. 1896); kuchař, sakristán, vrátný
1975 Praha
- 245 -
28. SRPNA
1626 Čes. Budějovice
P. Ondřej z Dolců (vst. 1613; nar. ?); zemřel na následky napadení ze strany jinověrců
1656 Vídeňské N. Město
1678 Innsbruck [AT]
1694 Jihlava
[AT] P. Rochus z Lince [AT] (vst. 1641; nar. ?); zemřel morem
P. Martin z Příbora [příjm. Geyroar] (vst. 1635; nar. ?); dvakrát provinciál, zemřel při návratu z gen.
kapituly v Římě
br. Virgil ze Szczepanówa [Štěpanuv: PL] (vst. 1692; nar. 1674); student filozofie
1729 Horšovský Týn
1764 Most
P. Nicefor z Třeboně (vst. 1689; nar. 1665)
P. Jan z Neuburgu ve Falci [DE] (vst. 1732; nar. 1713); zasl. polský definitor
1796 Roudnice
1805 Chrudim
P. Mikuláš z Rudolfova (vst. 1757; nar. 1735)
br. Anselm z Chrudimi (vst. 1756; nar. 1730); hřebenář
1809 Znojmo
1814 Kamenice
P. Štěpán z Jiřic (vst. 1753; nar. 1734); kněz-jubilant
P. Konrád z Velké Bukoviny (vst. 1774; nar. 1756); penzionován z duch. správy v Diecézi
litoměřické
–––
1995 Jiřetín
P. Leonard SLEZÁK (vst. 1928; nar. 1909); duchovní spráce u sester Voršilek, profes-jubilant
- 246 -
29. SRPNA
1638 Praha-Hradčany
P. Valentýn z Bavorska [DE] (vst. 1626; nar. ?)
1640 Brno
1640 Brno
br. Ondřej z Vídně [AT] (vst. 1612; nar. ?)
br. Lukáš z Bavorska [DE] (vst. 1635; nar. ?)
1645 Vídeň-Za Hr. [AT]
1649 Praha-Hradčany
br. Geminián z Engenu [AT] (vst. 1644; nar. ?); student filozofie
br. Markvard z Eichstättu [DE] (vst. 1646; nar. ?); student filozofie
1689 Praha-Hradčany
1709 Kolín
br. Ambrož z Kostnice [DE] (vst. 1641; nar. ?)
P. Lev z Chrudimi (vst. 1683; nar. 1660)
1741 Litoměřice
br. Kašpar z Kyjova (vst. 1727; nar. 1708); sedlář
1746 Opočno
1771 Zákupy
–––
1860 Brno
P. Marcián z Klatov (vst. 1706; nar. 1688)
P. Filip z Nových Hradů (vst. 1725; nar. 1706)
1890 Praha-Hradčany
P. Sigfríd STEFFAN (vst. 1829; nar. 1803); v duch. službě na Špilberku, zemřel v nemocnici
U Milosrdných bratří
P. Bertold WEILER (vst. 1850; nar. 1823); loretánský sakristán, provinční sektretář
- 247 -
30. SRPNA
1649 Verona [IT]
P. Jan Maria z Udine [IT] (vst. 1597; nar. 1579); profes-jubilant, řeholník vynikající učením a
svatostí života, spisovatel duchovních děl, působil v Čechách v letech 1616-25
1660 Bruck a. d. L. [AT] br. Mikuláš z Hospitalu v Kraňsku [AT] (vst. 1642; nar. ?)
1662 Praha-Nové Město P. Silvestr z Jablonného (vst. 1621; nar. ?)
1689 Jihlava
P. Maurus ze Znojma (vst. 1671; nar. ?)
1722 Rumburk
P. Leopold z Münsteru [DE] (vst. 1674; nar. 1650); ve světě Kryštof Bernard Beddiger, rytíř ze
Schwallenbergu
1740 Brno
br. Donát z Opočna (vst. 1685; nar. 1666); švec, profes-jubilant
1765 Praha-Hradčany
1771 Karlovy Vary
P. Izaiáš z Otmuchova [PL] (vst. 1712; nar. 1693); profes-jubilant
P. Sigfríd z Mohelnice (vst. 1755; nar. 1736); nedělní kazatel v Praze na Hradčanech, pohřben je
v Sokolově
P. Restitut z Bavorova (vst. 1760; nar. 1739)
1803 Litoměřice
–––
- 248 -
31. SRPNA
1662 Vídeň-Město [AT]
br. Germán ze Salcburku [AT] (vst. 1625; nar. ?)
1680 Kolín
1712 Brno
br. Norbert z Horšovského Týna (vst. 1676; nar. 1655); student filozofie, zemřel morem
P. Rainhard z Jihlavy (vst. 1676; nar. 1657)
1767 Praha-Nové Město P. Jakobon z Pardubic (vst. 1724; nar. 1703)
–––
- 249 -
1. ZÁŘÍ
1619 Kremže [AT]
br. Masseo z Asola [IT] (vst. 1610; nar. ?)
1633 Most
1645 Vídeň-Město [AT]
br. Hypolit z Krupky (vst. 1624; nar. ?); zemřel morem
br. Felicián z Rosenheimu [DE] (vst. 1625; nar. ?); zemřel morem
1715 Litoměřice
1718 Praha-Hradčany
br. Jan Antonín ze Žatce (vst. 1711; nar. 1692); student filozofie
P. Gervasius z Trzebnice [Třebnica: PL] (vst. 1681; nar. ?)
1754 Litoměřice
1771 Brno
P. Donacián z Litovle (vst. 1743; nar. 1724)
br. Viktor z Příbrami (vst. 1755; nar. 1733); lékárník
1802 Olomouc
P. Evžen z Mikulova (vst. 1773; nar. 1755)
1820 Praha-Hradčany
–––
1885 Cheb
P. Tomáš z Vrchlabí (vst. 1811; nar. 1785); provinční sekretář
1908 Fulnek
br. Kapistrán NAGEL (vst. 1858; nar. 1835); profes-jubilant
P. Prosper BLOHMANN (vst. 1853; nar. 1832)
- 250 -
2. ZÁŘÍ
1634 Pasov [DE]
P. Jeremiáš z Bavorska [DE] (vst. 1624; nar. ?)
1657 Vídeňské N. Město
1666 Kremže [AT]
[AT] P. Rudolf ze Švábska [DE] (vst. 1651; nar. ?)
P. Marcel ze Švábska [DE] (vst. 1635; nar. ?)
1697 Třebíč
1698 Sokolov
P. Lambert ze Straubingenu [DE] (vst. 1668; nar. ?)
P. Alois z Poznaně [PL] (vst. 1684; nar. ?)
1713 Praha-Nové Město P. Rochus z Českých Budějovic (vst. 1681; nar. 1659); zemřel morem
1720 Čes. Budějovice
br. Edmund z Neúrody [PL] (vst. 1706; nar. ?); soukeník
1754 Třebíč
br. Arnošt z Rychnova (vst. 1741; nar. 1719); soukeník
1755 Roudnice
1759 Čes. Budějovice
br. Izák z Horního Slavkova (vst. 1725; nar. 1702); cínař
P. Justus z Čes. Krumlova (vst. 1729; nar. 1708)
1777 Brno
1784 Praha-Hradčany
P. Daniel z Chebu (vst. 1747; nar. 1722)
P. Abundius z Bohdanče (vst. 1760; nar. 1734); původním povoláním písař
1810 Praha-Staré Město P. Otmar z Prahy (vst. 1771; nar. 1754)
–––
- 251 -
3. ZÁŘÍ
1624 Kremže [AT]
P. Augustin z Mnichova [DE] (vst. 1614; nar. ?)
1639 Vídeň-Za Hr. [AT]
1655 Vídeň-Město [AT]
P. Silvius z Prahy (vst. 1615; nar. ?)
br. Leopold z Gumpoldskirchenu [AT] (vst. 1643; nar. ?)
1717 Vratislav [PL]
1719 Brno
br. Elektus z Tyrolska [AT] (vst. 1685; nar. ?); krejčí
P. Adeodat z Moravy (vst. 1661; nar. ?); ve světě Adolf rytíř ze Salawy, kněz-jubilant
1733 Chrudim
1752 Mikulov
P. Alfons ze Sýrovic (vst. 1688; nar. 1667)
br. Honorát z Wyżnice [PL] (vst. 1706; nar. 1687); krejčí
1773 Opočno
P. Protasius z Drhovle (vst. 1740; nar. 1723)
1778 Brno
P. Simplicián z Bohdanče [příjm. Siruczek] (vst. 1737; nar. 1716); dvakrát provinciál, zemřel ve
funkci
br. Kasián z Tuchoměřic (vst. 1742; nar. 1716); zahradník
1780 Kolín
1788 Praha-Nové Město P. Hugo z Kutné Hory (vst. 1764; nar. 1744)
1793 Vídeň-Město [AT]
1793 Čes. Budějovice
P. Adalbero z Brucku a. d. L. [AT] (vst. 1748; nar. 1731); roku 1782 včleněn z Vídeňské provincie
P. Hyacint z Luk (vst. 1757; nar. 1739); vikář při českobudějovické katedrále
1799 Třebíč
–––
1965 Moravec
P. Aurelián z Lidic (vst. 1731; nar. 1713)
P. Rudolf ŠACHENHOFR [Schachenhofer] (vst. 1931; nar. 1914)
- 252 -
4. ZÁŘÍ
1615 Mikulov
P. Petr ze Švábska [DE] (vst. ?; nar. ?); cizinec
1645 Bruck a. d. L. [AT]
1666 Vídeň-Město [AT]
P. Lambert ze Straubingu [DE] (vst. 1629; nar. ?); zemřel v poslušné službě nemocným morem
P. Timotej z Wasserburgu [DE] (vst. 1654; nar. ?)
1693 Třebíč
1713 Praha-Hradčany
P. Chrysogon z Českých Budějovic (vst. 1658; nar. )
P. Arsenius z Vratislavi [PL] (vst. 1701; nar. 1681); zemřel morem
1750 Čes. Budějovice
–––
P. Valtr z Kladska [PL] (vst. 1701; nar. 1681); zasl. provinční definitor
1943 Sušice
2010 Praha-Hradčany
P. Richard RANDÁK (vst. 1887; nar. 1863); profes-jubilant
br. Vavřinec ZIMMERMANN; (vst. 1949; nar. 1923); jubilant, kuchař, zahradník, kvardián
noviciátního domu
- 253 -
5. ZÁŘÍ
1645 Vídeň-Město [AT]
P. David z Mnichova [DE] (vst. 1616; nar. ?)
1681 Litoměřice
1707 Praha-Hradčany
P. Ambrož z Prahy (vst. 1649; nar. ?)
P. Juniper ze Špýru [DE] (vst. 1660; nar. ?)
1707 Zákupy
1721 Roudnice
P. Izidor z Krnova (vst. 1676; nar. ?)
br. Bonifác z Wasserburgu [DE] (vst. 1680; nar. ?)
1730 Brno
1763 Žatec
br. Kryštof z Náměšti (vst. 1696; nar. ?); krejčí
br. Eustach ze Sokolova (vst. 1755; nar. 1735); pekař
1797 Praha-Nové Město P. Eleuterius ze Žatce (vst. 1758; nar. 1739); zemřel v nemocnici Na Františku
–––
1854 Kolín
br. Salvator DEMMELBAUER (vst. 1843; nar. 1820); kuchař a zahradník
- 254 -
6. ZÁŘÍ
1659 Vídeň-Město [AT]
P. Oktavián z Zugu [Cug: CH] (vst. 1636; nar. ?); lektor a misionář
1661 Vídeň-Město [AT]
1724 Nisa [PL]
P. Jan Damascén ze Štýrského Hradce [AT] (vst. 1616; nar. ?)
P. Cecilius z Moravy (vst. 1668; nar. ?); profes-jubilant
1750 Olomouc
1766 Opočno
P. Kasiodor z Prudniku [PL] (vst. 1716; nar. 1696)
P. Benno z Prahy (vst. 1740; nar. 1722); právník
1772 Vyškov
1776 Most
P. Bernard z Pelhřimova (vst. 1722; nar. 1704)
P. Marciál z Mostu (vst. 1738; nar. 1717); právník
1783 Žatec
P. Kandid z Českých Budějovic (vst. 1746; nar. 1724)
1783 Opočno
1811 Sokolov
–––
1863 Brno
br. Elzearius z Jedlí (vst. 1753; nar. 1731); sklář
P. Magnetik z Mostu (vst. 1764; nar. 1744)
br. Sebald GRAF (vst. 1858; nar. 1838); kuchař
- 255 -
7. ZÁŘÍ
1634 Kremže [AT]
br. Cyril z Frank [DE] (vst. 1633; nar. ?); student-novic
1680 Čes. Budějovice
1688 Brno
P. Cyprián z Teplé (vst. 1637; nar. ?); zemřel morem
br. Martin z Jihlavy (vst. 1671; nar. ?)
1751 Kyjov
–––
P. Rogerius z Prahy (vst. 1707; nar. 1688)
1943 Olomouc
Mons. Adolf HONIG (nar. 1857); čestný kapucín, generální představený vězeňské správy, komoří
papeže Pia XII., kněz-jubilant
- 256 -
8. ZÁŘÍ
1655 Vídeň-Město [AT]
br. Michael z Modeny (vst. 1611; nar. ?)
1680 Kolín
1698 Jihlava
P. Rajmund Falce [DE] (vst. 1670; nar. ?); zemřel morem ve službě nemocným
P. Jakub z Bavorska [DE] (vst. 1661; nar. ?)
1704 Brno
1720 Litoměřice
P. Gereon z Českých Budějovic (vst. 1669; nar. ?)
P. Wunibald z Javorné (vst. 1697; nar. ?)
1722 Mikulov
1741 Prudnik [PL]
br. Albert z Hrušovan nad Jevišovkou (vst. 1688; nar. 1661); kupec
br. Inocenc z Ebersbergu [DE] (vst. 1716; nar. 1685); sedlář
1743 Čes. Budějovice
P. Gereon z Prahy (vst. 1707; nar. 1687)
1745 Žatec
1755 Olomouc
P. Angelik z Nisy [PL] (vst. 1688; nar. 1667); kněz-jubilant
br. Vavřinec z Forchheimu [DE] (vst. 1714; nar. 1688); tkadlec
1764 Mikulov
P. Hugolín ze Žatce (vst. 1711; nar. 1694); zasloužilý definitor a vizitátor provincie, komisař Polska,
profes-jubilant
1777 Český Brod
1807 Kozlovice
–––
1846 Fulnek
1941 Brno
P. Livin z Čáslavi (vst. 1754; nar. 1734)
P. Bazil z Prostějova (vst. 1750; nar. 1733); kněz-jubilant, kaplan v Arcidiecézi olomoucké
P. Ondřej LANGER (vst. 1817; nar. 1799)
br. Bartoloměj JÍZDNÝ (vst. 1886; nar. 1856); profes-jubilant, senior bratří laiků
- 257 -
9. ZÁŘÍ
1654 Kremže [AT]
br. Placid ze Salcburku [AT] (vst. 1654; nar. ?); bratr laik-novic
1680 Praha-Hradčany
1709 Praha-Hradčany
P. Melchior z Nisy [PL] (vst. 1670; nar. ?); student teologie, zemřel morem
P. Karel ze Strachotína (vst. 1654; nar. ?); zasl. definitor a vizitátor provincie, profes-jubilant
1723 Chrudim
1741 Nisa [PL]
P. Jakobon ze Staňkovic (vst. 1689; nar. 1668)
P. Klaudius ze Šternberka (vst. 1719; nar. 1702)
1760 Sušice
1770 Fulnek
P. Erhard z Prahy (vst. 1713; nar. 1694); slavnostní kazatel v olomoucké katedrále
P. Emanuel z Markvartic (vst. 1728; nar. 1707)
1775 Litoměřice
P. Gervasius z Prahy (vst. 1718; nar. 1695); kněz-jubilant
1780 Znojmo
1802 Sušice
P. Jan Pavel z Novosedel (vst. 1736; nar. 1716)
P. Primus z Vimperka (vst. 1761; nar. 1743)
1808 Žatec
–––
P. Hugolín ze Žatce (vst. 1749; nar. 1731); kněz-jubilant
1962 Kozlovice
br. Rafael STANĚK (vst. 1926; nar. 1892); kuchař, zahradník
- 258 -
10. ZÁŘÍ
1653 Bruck a. d. L. [AT]
br. Jindřich z Vídeňského Nového Města [AT] (vst. 1641; nar. ?) utopil se Neziderském jezeře
1663 Vídeňské N. Město
1680 Kolín
[AT] br. Matěj z Bavorska [DE] (vst. 1659; nar. ?); student filozofie
P. Jeroným z Mikulova (vst. 1668; nar. ?); zemřel morem
1690 Olomouc
1746 Zákupy
br. Koloman z Brna (vst. 1633; nar. ?); profes-jubilant
P. Matěj z Jihlavy (vst. 1702; nar. 1682)
1811 Žatec
–––
br. Fakundus ze Stříbra (vst. 1772; nar. 1751); kupec
1828 Kolín
1944 Most
br. Jáchym KÓL [Kohl] (vst. 1812; nar. 1790); švec
br. Jáchym RYŠAVÝ [Ryschawy] (vst. 1903; nar. 1874); účastnil se I. světové války
1999 Praha-Hradčany
br. Timotej ČERVEŇ-MATLÁK (vst. 1977; nar. 1930); v letech 1986-1995 žil v emigraci v Bavorské
provincii
- 259 -
11. ZÁŘÍ
1657 Vídeň-Město [AT]
P. Teodor z Tyrolska [AT] (vst. 1650; nar. ?)
1671 Vídeň-Město [AT]
1702 Praha-Hradčany
P. Chrysogon ze Slezska (vst. 1629; nar. ?); zemřel nenadále
P. Gabriel z Ústí (vst. 1646; nar. ?); profes-jubilant
1762 Roudnice
1772 Opočno
P. Heliodor z Bíliny (vst. 1748; nar. 1727)
br. Florus z Prahy (vst. 1768; nar. 1750); student filozofie
1774 Vyškov
1826 Sušice
–––
1860 Brno
P. Romedius z Horšovského Týna (vst. 1741; nar. 1723)
P. Maxim z Chrastí (vst. 1774; nar. 1755); profes-jubilant
br. Kryšpín WALTER (vst. 1806; nar. 1780); kožešník, obuvník, sakristán, profes-jubilant
- 260 -
12. ZÁŘÍ
1657 Vídeň-Město [AT]
br. Simplex z Brna (vst. 1629; nar. ?)
1667 Brno
1672 Wels [AT]
br. Felix z Glogówa [PL] (vst. 1612; nar. ?); profes-jubilant
P. Onufrius z Tyrolska [AT] (vst. 1647; nar. ?)
1686 Mikulov
1754 Praha-Hradčany
P. Simplicián z Innsbrucku [AT] (vst. 1657; nar. ?)
P. Beatus z Horšovského Týna [příjm. Rudowsky] (vst. 1708; nar. 1687); archivář, pisatel celé
poloviny svazků našich provinčních análů
P. Edilbert z Rychnova (vst. 1705; nar. 1683); profes-jubilant
1760 Sokolov
1768 Praha-Hradčany
1773 Čes. Budějovice
–––
1827 Opočno
1920 Velichov
P. Sanktus z Jihlavy (vst. 1722; nar. 1704)
P. Bruno z Českého Krumlova (vst. 1720; nar. 1699); profes-jubilant
P. Serafín HERCIK [Hertzig] (vst. 1766; nar. 1747); ve světě Antonín z Herzfeldu, farář v diecézi
královéhradecké, kněz-jubilant
P. Hilarius POKORNÝ (vst. 1866; nar. 1865); dvakrát provinciál, zemřel v sanatoriu
- 261 -
13. ZÁŘÍ
1634 Praha-Hradčany
br. Severin z Mnichova [DE] (vst. 1634; nar. ?); student-novic
1634 Rakovník
1634 Pasov [DE]
P. Serenus z Bavorska [DE] (vst. 1617; nar. ?); zemřel morem
P. Tomáš z Ellwangenu [DE] (vst. 1621; nar. ?)
1659 Ravenna [IT]
P. Anton Maria z Reutte [AT] [příjm. Schyrl] (vst. 1627; nar. ?); vynikající matematik a hvězdář,
vynálezce binokulárního Keplerova teleskopu
1665 Jihlava
1666 Mikulov
P. Kandid z Mnichova [DE] (vst. 1627; nar. ?)
br. Marián z Norimberka [DE] (vst. 1630; nar. ?)
1679 Nisa [PL]
1691 Mikulov
br. Otto z Reinfeldu [DE] (vst. 1647; nar. ?)
P. Bohumír z Lince [AT] (vst. 1654; nar. ?)
1779 Sušice
1812 Horšovský Týn
–––
P. Volusián z Drahenic (vst. 1745; nar. 1726)
P. Regalát z Jičína (vst. 1760; nar. 1742); profes-jubilant
- 262 -
14. ZÁŘÍ
1639 Vídeň-Město [AT]
1645 Mikulov
1646 Pasov [DE]
P. Romano z Lodi [Lody: IT] (vst. 1583); novicmistr, šestkrát definitor, jednou vicekomisař (1612)
a také druhý provinciál Česko-rakouské provincie (1621-24), profes-jubilant
br. Agapit z Rakouska [AT] (vst. ?; nar. ?)
P. Timotej z Innsbrucku [AT] (vst. 1638; nar. ?)
1661 Vídeňské N. Město
[AT] br. Egid z Blumenfeldu [CH] (vst. 1635; nar. ?)
1680 Most
1718 Kolín
br. Vít z Kadaně (vst. 1671; nar. ?); zemřel morem
br. Markvard z Rychnova (vst. 1687; nar. 1658); panoš
1720 Mikulov
1734 Nisa [PL]
br. Izaiáš z Libavé (vst. 1698; nar. ?); kupec
P. Sigisbert ze Savojska [FR] (vst. 1711; nar. 1692)
1735 Olomouc
1736 Mikulov
P. Erasmus z Olomouce (vst. 1675; nar. 1659); kněz-jubilant
P. Január ze Święciechówa [Svjenčechov: PL] (vst. 1683; nar. 1661); profes-jubilant
1752 Litoměřice
br. Mikuláš z Vídně [AT] (vst. 1717; nar. 1695); panoš
1759 Roudnice
1774 Vyškov
P. Podiven z Prahy (vst. 1722; nar. 1703)
br. Mořic z Mnichova Hradiště (vst. 1725; nar. 1698); koželuh
1777 Fulnek
1784 Rumburk
P. Tomáš z Cieszyna [Češino: PL] (vst. 1733; nar. 1714)
P. Zefyrín z Chomutova (vst. 1727; nar. 1710); kněz-jubilant
1802 Zákupy
1806 Žatec
br. Akursius z Chraberců (vst. 1762; nar. 1732); krejčí
P. Leopold ze Žatce (vst. 1752; nar. 1734); profes-jubilant
1808 Praha-Hradčany
P. Gabriel z Mostu (vst. 1749; nar. 1729); loretánský sakristán, kněz-jubilant
1820 Brno
P. Fulgenc z Brna (vst. 1771; nar. 1753); dlouholetý zpovědník a duchovní správce v nemocnici
u sester Alžbětinek
–––
1829 Praha-Hradčany
P. Renát VARTOŠ [Wartosch] (vst. 1828; nar. 1763); emeritní farář v Michli, novic
- 263 -
15. ZÁŘÍ
1624 Kremže [AT]
P. Augustin z Klagenfurtu [DE] (vst. 1613; nar. ?)
1644 Mikulov
1672 Znojmo
br. Mansvet z Itálie [IT] (vst. ?; nar. ?)
P. Irenej z Kitzbühelu [Kicbíl: AT] (vst. 1652; nar. ?)
1713 Praha-Hradčany
1757 Roudnice
P. Řehoř z Pardubic (vst. 1695; nar. ?); zemřel morem
P. Hilarius z Pardubic (vst. 1699; nar. 1676); profes-jubilant
1759 Opočno
1795 Brno
–––
1918 Radomlje [SI]
P. Remigius z Rychnova (vst. 1722; nar. 1701)
P. Pacifik z Mikulova (vst. 1759; nar. 1740)
br. Optát STON (vst. 1917; nar. 1899); zemřel ve válce na úplavici
1994 Anenská Studánka P. Emanuel KRAMÁŘ (vst. 1931; nar. 1912); katecheta, duchovní správce sester, profes-jubilant
- 264 -
16. ZÁŘÍ
1666 Linec [AT]
P. Kasiodor z Českých Budějovic (vst. 1651; nar. ?)
1750 Prudnik [PL]
1758 Fulnek
P. Virgil ze Sławic [PL] (vst. 1694; nar. 1674); profes-jubilant
br. Klaudián z Kunína (vst. 1755; nar. 1736); student filozofie
1763 Vyškov
–––
br. Kornelius ze Šluknova (vst. 1733; nar. 1710); soukeník
1857 Rychtářov
P. Anselm SOCHOR (vst. 1823; nar. 1799); zemřel v rodné vsi
- 265 -
17. ZÁŘÍ
1624 Kremže [AT]
br. Masseo z Tridentu [IT] (vst. 1610; nar. ?); člen Benátské provincie, v Čechách od r. 1618
1644 Mikulov
1646 Vídeň-Město [AT]
br. Agapit z Lince [AT] (vst. 1642; nar. ?); student filozofie
P. Maxim z Dettelbachu [DE] (vst. 1631; nar. ?)
1680 Čes. Budějovice
1713 Roudnice
P. Cyprián z Čech (vst. 1637; nar. ?)
P. Damas ze Strakonic (vst. 1696; nar. 1677); zemřel morem
1729 Břeh [PL]
1753 Něžin [UA]
1756 Olomouc
br. Ambrož z Grieskirchenu [GrískirchenAT] (vst. 1689; nar. 1662); truhlář
P. Boleslav z Jindřichova Hradce (vst. 1721; nar. 1704); misionář v moskevské misii na Ukrajině
v době, kdy dva další naši spolubratři tam byli zabiti
br. Pacifik ze Švýcarska [CH] (vst. 1709; nar. 1686); kovář
1767 Třebíč
1778 Most
P. Eulogius z Mezilesí [PL] (vst. 1730; nar. 1709)
P. Kosmas z Třebnic (vst. 1732; nar. 1710)
1795 Most
br. Jovita ze Žatce (vst. 1747; nar. 1717); knihvazač
1795 Zákupy
1799 Litoměřice
–––
1959 Moravec
P. Gerinus z Mimoně (vst. 1749; nar. 1727)
P. Inocenc z Kadaně (vst. 1759; nar. 1743)
P. Ignác KOHL (vst. 1898; nar. 1879); zpovědník, profes-jubilant
- 266 -
18. ZÁŘÍ
1645 Vídeň-Město [AT]
br. Barnabáš z Lince [AT] (vst. 1641; nar. ?); student filozofie; zemřel morem
1668 Praha-Nové Město P. Medard z Čech (vst. 1658; nar. ?)
1732 Kyjov
P. Bohumil z Jihlavy (vst. 1718; nar. 1707)
1745 Svídnice [PL]
1767 Opočno
P. František Xaver z Itálie [IT] (vst. 1706; nar. 1683)
P. Emilián z Hradce Králové (vst. 1743; nar. 1724)
1767 Brno
1783 Roudnice
br. Medard z Vyškova (vst. 1754; nar. 1731); kupec
P. Damas z Litoměřic (vst. 1760; nar. 1742)
1784 Mnich. Hradiště
P. Amát ze Zákup (vst. 1740; nar. 1723); emeritní prefekt moskevské misie
1788 Sokolov
P. Bernardin ze Sokolova (vst. 1733; nar. 1712); profes-jubilant
–––
1870 Praha-Nové Město br. Jindřich JOŠT [Joscht] (vst. 1827; nar. 1803); kuchař
1882 Olomouc
P. Edmund BENEŠ [Benesch] (vst. 1829; nar. 1808); profes-jubilant
1943 Fulnek
br. Hugo KREČMER [Kretschmer] (vst. 1887; nar. 1884); účastnil se I. světové války
- 267 -
19. ZÁŘÍ
1658 Vídeň-Město [AT]
P. Adrián z Mnichova [DE] (vst. 1627; nar. ?)
1703 Mnich. Hradiště
1709 Brno
br. Mikuláš ze Žatce (vst. 1681; nar. 1655)
P. Medard z Tyrolska [AT] (vst. 1670; nar. ?)
1738 Chrudim
1758 Roudnice
P. Vitál z Horšovského Týna (vst. 1687; nar. 1669); profes-jubilant
P. Teodard z Lišova (vst. 1743; nar. 1721)
1762 Mnich. Hradiště
–––
br. Serafín z Prahy (vst. 1716; nar. 1694); sochař
- 268 -
20. ZÁŘÍ
1644 Vídeň-Město [AT]
br. Adam z Lotrinska [FR] (vst. 1625; nar. ?)
1645 Vídeň-Město [AT]
1670 Vídeň-Město [AT]
br. Sebastián ze Štýrského Hradce [AT] (vst. 1640; nar. ?)
P. Ezechiel z Bambergu [DE] (vst. 1638; nar. ?); řeholník vynikající dobromyslností
1722 Mikulov
1722 Znojmo
P. Bernard z Otmuchówa [PL] (vst. 1713; nar. 1695); student teologie
br. Nikasius z Jihlavy (vst. 1682; nar. 1661); soukeník
1742 Vratislav
1766 Roudnice
P. Jeremiáš ze Ziębic [Zembice: PL] (vst. 1698; nar. 1678)
P. Jakub z Brťova (vst. 1734; nar. 1711)
1787 Sokolov
br. Vendelín z Neuburgu ve Falci [DE] (vst. 1763; nar. 1742); ranhojič
1788 Chrudim
1803 Zákupy
–––
P. Izidor z Chotěboře (vst. 1729; nar. 1712); senior provincie, kněz-jubilant
br. Hilarius z Českých Budějovic (vst. 1752; nar. 1726); profes-jubilant
- 269 -
21. ZÁŘÍ
1634 Pasov [DE]
br. Bernardin ze Salcburku [AT] (vst. 1617; nar. ?)
1641 Praha-Hradčany
1724 Čes. Budějovice
br. Bernardin z Neapole [IT] (vst. 1634; nar. ?)
P. Damascén z Českých Budějovic (vst. 1684; nar. 1664)
1740 Vídeň-Město [AT]
1776 Most
–––
1840 Brno
P. Koloman z Olomouce (vst. 1736; nar. 1717); lektor filozofie
P. Patrik z Jirkova (vst. 1741; nar. 1722)
1870 Brno
1878 Sušice
P. Marius KRÁL (vst. 1821; nar. 1806)
P. Pavel KLECAN (vst. 1863; nar. 1843)
P. Azariáš ŠEFR [Schäfer] (vst. 1769; nar. 1750); kněz-jubilant, farář u sv. Marie Magdaleny
- 270 -
22. ZÁŘÍ
1645 Vyškov
P. Akursius z Vimperka (vst. 1637; nar. ?)
1645 Žatec
1670 Vídeň-Město [AT]
br. Baltazar z Českých Budějovic (vst. 1650; nar. ?)
br. Mikuláš z Riedu [AT] (vst. 1668; nar. ?); student filozofie
1672 Linec [AT]
1720 Vyškov
br. Krescencián ze Salcburku [AT] (vst. 1655; nar. ?)
P. Maurus z Rojova (vst. 1691; nar. ?)
1762 Mikulov
–––
P. Klaudius z Jihlavy (vst. 1742; nar. 1723); lektor teologie
1871 Olomouc
P. Auxencius KOČVERA [Kociwera] (vst. 1827; nar. 1804)
- 271 -
23. ZÁŘÍ
1633 Most
br. Placid z Českých Budějovic (vst. 1625; nar. ?); mnoho vytrpěl v Linci od jinověrců, zemřel morem
1658 Vídeň-Město [AT]
1680 Roudnice
br. Kleofáš z Korutan [AT] (vst. 1651; nar. ?)
br. Jáchym z Čech (vst. 1653; nar. ?)
1708 Mikulov
1748 Brno
br. Demetrius z Brna (vst. 1681; nar. 1653); soukeník
br. Felicián z Českých Budějovic (vst. 1701; nar. 1670); kovář
1779 Most
1781 Kolín
P. Jan Evangelista z Mostu (vst. 1769; nar. 1749); student teologie v Brně
P. Benno ze Stožce (vst. 1767; nar. 1749)
1788 Břeh [PL]
P. David ze Starého Města (vst. 1771; nar. 1749)
1804 Brno
–––
1870 Praha-Hradčany
P. Bonagracia z Brna (vst. 1768; nar. 1750); zemřel v nemocnici U Milosrdných bratří
1909 Praha-Hradčany
br. Emilián PUŠ [Pusch] (vst. 1870; nar. 1847); zemřel na tyfus
P. Anselm JEŘÁBEK [Gerzabek] (vst. 1811; nar. 1790); zasl. provinční definitor, kněz-jubilant
- 272 -
24. ZÁŘÍ
1658 Linec [AT]
1671 Linec [AT]
1712 Znojmo
P. Benedikt z Kronachu [AT] (vst. 1616; nar. ?); čtyřikrát provinční definitor, byl velmi drobné
postavy
P. Masseo ze Štýrska [AT] (vst. 1663; nar. ?)
P. Jimram z Diesselheimu [Díselhajm: DE] (vst. 1665; nar. ?)
1722 Brno
P. Radim z Nisy [PL] (vst. 1683; nar. 1661)
1748 Praha-Nové Město P. Timotej z Prahy (vst. 1694; nar. 1677); profes-jubilant
1754 Vyškov
P. Egid ze Ždánic (vst. 1716; nar. 1700)
1774 Kolín
1784 Brno
–––
1861 Horšovský Týn
P. Justýn z Kolína (vst. 1739; nar. 1721)
P. Anicet z Poudran (vst. 1729; nar. 1709); ve světě Tobiáš Felix Gerstl z Gerstenfeldu, profesjubilant
br. Vít VODŇANSKÝ [Wodniansky] (vst. 1813; nar. 1792); hodinář
1902 Fulnek
1953 Johannesbrunn
P. Pius KRICHENBAUER (vst. 1868; nar. 1846)
br. Šimon FLECK (vst. 1895; nar. 1873); po II. světové válce byl odsunut do Německa
1988 Šitbořice
P. Kryštof HOFFMANN (vst. 1948; nar. 1927); zemřel jako farář v Šitbořicích
- 273 -
25. ZÁŘÍ
1613 Brno
br. Michael z Mnichova [DE] (vst. 1613; nar. ?); student-novic
1705 Roudnice
1732 Znojmo
br. Celsus z Prahy (vst. 1667; nar. ?)
P. Teodul ze Schläglu [Šlégl: AT] (vst. 1686; nar. 1665)
1766 Vyškov
1769 Náměšť n. Osl.
br. Daniel z Ústí (vst. 1723; nar. 1699); košíkař
P. Kašpar z Vyškova (vst. 1735; nar. 1718)
1783 Olomouc
1788 Třebíč
–––
1839 Brno
br. Rudolf z Moravské Třebové (vst. 1760; nar. 1733); soukeník
br. Narcis z Olomouce (vst. 1740; nar. 1714)
1979 Praha
br. Medard ŽÁČEK (vst. 1933; nar. 1915); kuchař, zahradník a sakristán
P. Teodor HINKE (vst. 1803; nar. 1779); pětkrát provinciál, nepřetržitě po dobu 21 let
- 274 -
26. ZÁŘÍ
1701 Most
br. Lukáš z Kaplic (vst. 1664; nar. ?)
1715 Olomouc
1826 Most
br. Prosper z Brna (vst. 1687; nar. 1663); švec
P. Karel Boromejský z Mostu (vst. 1760; nar. 1742); kněz-jubilant
1849 Murau [AT]
–––
P. Matouš z Komárova (vst. 1811; nar. 1789)
- 275 -
27. ZÁŘÍ
1634 Praha-Hradčany
br. Zikmund z Bavorska [DE] (vst. 1625; nar. ?)
1655 Vídeň-Město [AT]
1668 Vídeň-Město [AT]
P. Rafael z Dettelbachu [DE] (vst. 1629; nar. ?)
P. Maurus z Andechsu [DE] (vst. 1625; nar. ?)
1668 Vídeň-Město [AT]
1668 Kremže [AT]
br. Pius z Gmunden [AT] (vst. 1662; nar. ?); student teologie
br. Urban z Bavorska [DE] (vst. 1651; nar. ?)
1679 Mikulov
1693 Horšovský Týn
br. Hugolín z Opole [PL] (vst. 1676; nar. ?); student filozofie
br. Elizeus z Čech (vst. 1650; nar. ?)
1772 Praha-Nové Město P. Firminián z Neuburgu ve Falci [DE] (vst. 1729; nar. 1712); sedm let gen. sekretář v Římě, gen.
komisař Polska, dvakrát provinciál
1773 Olomouc
P. Jordán z Brna (vst. 1760; nar. 1743)
–––
1938 Praha
1977 Lukov u Zlína
P. Jakub ŠIMEK (vst. 1886; nar. 1865); člen kláštera v Horšovském Týně, profes-jubilant, zemřel
v nemocnici Na Františku
P. Fidel HOŘÍN (vst. 1922; nar. 1904); prefekt serafínské školy, lektor patrologie, duchovní správce
u sester sv. Kříže ve Fryštáku
- 276 -
28. ZÁŘÍ
1634 Praha-Hradčany
br. Jindřich z Bavorska [DE] (vst. 1627; nar. ?); student teologie
1649 Vídeňské N. Město
1680 Čes. Budějovice
[AT] br. Emanuel z Tyrolska [AT] (vst. 1649; nar. ?); student-novic
br. Hyacint z Moravy (vst. 1646; nar. ?); zemřel morem
1716 Praha-Hradčany
1722 Prudnik [PL]
br. Serafín ze Zlatých Hor (vst. 1712; nar. ?); ranhojič
P. Tertulián z Bruntálu (vst. 1710; nar. 1691)
1746 Čes. Budějovice
1749 Žatec
br. Bohumil z Welsu [AT] (vst. 1741; nar. 1714); kupec
P. Herkulán z Mostu (vst. 1710; nar. 1688)
1770 Třebíč
P. Ambrož z Prahy (vst. 1752; nar. 1734)
1784 Vyškov
1788 Třebíč
–––
1876 Horšovský Týn
br. Anicet z Opočna (vst. 1730; nar. 1711); řezník, profes-jubilant
P. Bonus z Pelhřimova (vst. 1737; nar. 1715); profes-jubilant
1939 Brno
P. Metoděj FRANK (vst. 1892; nar. 1873); nositel válečného vyznamenání za zásluhy, všemi ctěný
pohřebník svatého života
1971 Senohraby
br. Václav NOVÁK (vst. 1922; nar. 1902); kuchař, pohřben v Praze na Břevnově
1997 Fulnek
P. Jan Evangelista VÍCHA (vst. 1940; nar. 1923); dlouholetý provinciál v době komunistické totality,
uznávaný exercitátor, básník, profes-jubilant
P. Jaroslav KINZL (vst. 1835; nar. 1808); ošetřovatel
- 277 -
29. ZÁŘÍ
1654 Bruck a. d. L. [AT]
br. Samuel z Rakouska [AT] (vst. 1638; nar. ?); zemřel morem
1713 Praha-Nové Město P. Gotfríd z Pardubic (vst. 1700; nar. 1682); zemřel morem
1719 Mikulov
P. Narcis ze Slezska (vst. 1676; nar. ?)
1733 Vratislav [PL]
1773 Rumburk
P. Šalomoun z Mohelnice (vst. 1718; nar. 1696)
P. Felicián z Ostrova nad Ohří (vst. 1719; nar. 1700); profes-jubilant
1804 Třebíč
1809 Mariánská
–––
1862 Horšovský Týn
br. Koloman z Kolína (vst. 1751; nar. 1727); kuchař a krejčí, profes-jubilant
P. Jovita z Jáchymova (vst. 1760; nar. 1743); zasl. definitor
1892 Rumburk
P. Alois JEŽEK [Gezek] (vst. 1842; nar. 1827); generální kustod a loretánský sakristán, profesjubilant
P. Klement KOLÁŘ [Kolarz] (vst. 1829; nar. 1800)
- 278 -
30. ZÁŘÍ
1646 Pasov [DE]
P. Gabriel z Bolzana [IT] (vst. 1626; nar. ?)
1653 Vídeň-Město [AT]
1655 Praha-Hradčany
br. Pavlín z Bavorska [DE] (vst. 1650; nar. ?)
br. Jonáš z Eisenstadtu [Ajzenštat: AT] (vst. 1625; nar. ?)
1717 Most
1718 Mikulov
br. Benedikt z Prudniku [PL] (vst. 1681; nar. 1657); tkadlec
P. Amancius z Čech (vst. 1661; nar. ?); kněz-jubilant
1757 Most
1765 Fulnek
P. Inocenc z Nových Hradů (vst. 1714; nar. 1690)
P. Marek z Prahy (vst. 1760; nar. 1741); student filozofie
1773 Most
br. Eliáš z Trutnova (vst. 1731; nar. 1708); truhlář
1776 Žatec
1780 Brno
P. Samuel z Bochova (vst. 1762; nar. 1737)
P. Isarius z Butovic (vst. 1745; nar. 1725); zasl. kustod a provinční vizitátor
1783 Horšovský Týn
1802 Nepomyšl
–––
1909 Sušice
P. Kasidor z Brťova (vst. 1751; nar. 1731)
P. Teodor ze Žatce (vst. 1763; nar. 1745); kaplan v Diecézi litoměřické
1984 Osek nad Bečvou
1996 Praha
P. Optát BASLER (vst. 1934; nar. 1917); administrátor v Arcidiecézi olomoucké, profes-jubilant
P. Eliáš SVATEK (vst. 1932; nar. 1914); provinční sekretář a archivář, loretánský kustod, knězjubilant
br. Marcel MICHÁLEK (vst. 1870; nar. 1843)
- 279 -
1. ŘÍJNA
1640 Čes. Budějovice
br. Juniper z Vídně [AT] (vst. 1609; nar. ?)
1640 Čes. Budějovice
1680 Čes. Budějovice
br. Hilarius z Mnichova [DE] (vst. 1628; nar. ?); student teologie, zemřel morem
P. Krescenc z Českého Krumlova (vst. 1661; nar. ?); zemřel morem
1721 Brno
1726 Most
br. Primus z Olomouce (vst. 1715; nar. 1697); student filozofie
br. Gandulf z Lucemburska [LU] (vst. 1726; nar. ?); student-novic
1734 Mikulov
1761 Kokory
br. Longin z Vyškova (vst. 1692; nar. 1672); mlynář
P. Felix z Kyjova (vst. 1733; nar. 1716); pohřben v Olomouci, zemřel v duchu poslušnosti
1810 Sušice
–––
1957 Olomouc
P. Gustav z Příbrami (vst. 1754; nar. 1733); kněz-jubilant
P. Cyril NAVRÁTIL (vst. 1926; nar. 1909); lektor filozofie, provinční vikář
- 280 -
2. ŘÍJNA
1614 Mikulov
br. Jakub z Itálie (vst. ?; nar. ?); zemřel morem a byl pohřben v chóru
1624 Brno
1639 Brno
br. Damián z Prahy (vst. 1616; nar. ?); student teologie
br. Jakub z Korneuburgu [AT] (vst. 1629; nar. ?)
1680 Čes. Budějovice
1680 Praha-Hradčany
P. Honorát z Klášterce (vst. 1655; nar. ?); zemřel morem
br. Pavel ze Slezska (vst. 1676; nar. ?); zemřel morem
1703 Praha-Hradčany
1710 Fulnek
br. Medard z Belgie [BE] (vst. 1651; nar. ?); profes-jubilant
P. Jáchym z Nisy [PL] (vst. 1688; nar. 1668)
1728 Prudnik [PL]
–––
1835 Mikulov
P. Firminián z Trzebnice [Třebnica: PL] (vst. 1691; nar. ?)
P. Dismas HALLER (vst. 1769; nar. 1746); kněz-jubilant, dvacet jedna let vojenským kaplanem, pak
administrátorem na Pálavě
- 281 -
3. ŘÍJNA
1609 Pasov [DE]
1645 Vyškov
1645 Vyškov
P. Silvius z Bassana [IT] (vst. ?; nar. ?); člen benátské provincie, lektor filozofie a italský kazatel
v Praze, dvakrát prov. definitor
P. Tibor z Altshausenu [DE] (vst. 1624; nar. ?)
P. Vojtěch z Vyškova (vst. 1625; nar. ?)
1645 Vídeň-Město [AT]
P. Ondřej z Innsbrucku [AT] (vst. 1627; nar. ?); novicmistr
1657 Vídeň-Město [AT]
1680 Čes. Budějovice
P. Liberát ze Salcburku [AT] (vst. 1625; nar. ); roku 1639 byl delší dobu ve švédském zajetí
P. Hilarius ze Zákup (vst. 1647; nar. ?); zemřel morem
1694 Rumburk
P. Prosper z Českého Krumlova (vst. 1659; nar. ?)
1713 Praha-Nové Město P. Benno z Mimoně (vst. 1705; nar. 1684); student teologie, zemřel morem
1726 Sokolov
1751 Horšovský Týn
br. Ferdinand z Úštěka (vst. 1702; nar. 1675); varhaník
br. Gervasius z Blšan (vst. 1709; nar. 1689)
1756 Mnich. Hradiště
P. Petr z Prahy (vst. 1711; nar. 1692)
1762 Fulnek
1765 Litoměřice
P. Albert z Brna (vst. 1725; nar. 1707)
br. Urban z Litoměřic (vst. 1734; nar. 1708); mastičkář
1784 Znojmo
1785 Znojmo
br. Alexandr z Mikulova (vst. 1751; nar. 1727); truhlář
P. Heraklius z Treskovic (vst. 1729; nar. 1708); profes-jubilant
1796 Litoměřice
1805 Mnich. Hradiště
–––
1873 Chrudim
P. Amancius z Litoměřic (vst. 1770; nar. 1751)
br. Klaudián z Dobřichova (vst. 1749; nar. 1722); profes-jubilant
P. Severin KOUKOL [Kaukol] (vst. 1831; nar. 1806); duchovní správce v polepšovně a ve věznici
u sester boromejek v Praze
- 282 -
4. ŘÍJNA
1654 Vídeň-Město [AT]
P. Barnabáš z Bambergu [DE] (vst. 1615; nar. ?); misionář v Dolním Rakousku
1665 Waidhofen [AT]
1668 Nisa [PL]
br. Emanuel z Jülichu [DE] (vst. 1662; nar. ?); student filozofie, zemřel nešťastným pádem z oltáře
P. Leonard z Českého Krumlova (vst. 1650; nar. ?)
1680 Čes. Budějovice
1686 Fulnek
P. Florián z Lince [AT] (vst. 1655; nar. ?); zasl. prov. definitor, zemřel morem
br. Vilém z Jihlavy (vst. 1650; nar. ?)
1690 Praha-Hradčany
1701 Olomouc
P. Prokop z Mostu (vst. 1659; nar. ?); provinční vizitátor, osmkrát provinční definitor
P. Magnus z Olomouce (vst. 1647; nar. ?); profes-jubilant
1729 Nisa [PL]
P. Cyril z Chebu (vst. 1702; nar. 1680)
1749 Brno
1765 Praha-Hradčany
František baron TRENCK (nar. 1710); špilberský vězeň a dobrodinec řádu
br. Ezechiáš z Dobrušky (vst. 1723; nar. 1701); trvalý klerik
1770 Riga [LT]
1783 Olomouc
P. Lambert z Brna (vst. 1738; nar. 1717)
P. Firminián z Neuburgu ve Falci [DE] (vst. 1765; nar. 1749); polní kaplan u jízdní legie
1814 Brno
P. Julián z Mikulova [příjm. Meller] (vst. 1758; nar. ); lektor filozofie a teologie, třicet let nepřetržitě
provinciál, kněz-jubilant
–––
1861 Praha-Nové Město P. Polykarp SKŘIVAN [Skrziwan] (vst. 1828; nar. 1806); kazatel a katecheta v Sirotčinci sv. Jana
Křtitele v Praze
- 283 -
5. ŘÍJNA
1640 Mikulov
1640 Vídeň-Město [AT]
1641 Znojmo
P. František z Rovereta [IT] (vst. 1616; nar. ?); člen tridentské provincie, novicmistr v Mikulově,
bratr svatého života, profes-jubilant
br. Serenus z Bavorska [DE] (vst. 1636; nar. ?); student filozofie
br. Maxmilián z Bavorska [DE] (vst. 1631; nar. ?)
1711 Olomouc
P. Bernard z Bruntálu (vst. 1678; nar. ?)
1747 Chrudim
1750 Praha-Hradčany
P. Barlaam ze Zákup (vst. 1742; nar. 1720); student filozofie
br. Chrysogon z Rakouska [AT] (vst. 1686; nar. 1659); švec, profes-jubilant
1771 Brno
P. Andronik z Nového Jičína [příjm. Gedeck] (vst. 1716; nar. 1699); provinční kronikář, provinciál,
profes-jubilant
br. Felicián z Poděbrad (vst. 1770; nar. 1751); student filozofie
1776 Kolín
1778 Praha-Nové Město P. Matouš z Litomyšle (vst. 1753; nar. 1732)
1812 Brno
–––
1957 Moravec
br. Jan Baptista ze Šoproně [HU] (vst. 1760; nar. 1735); soukeník, profes-jubilant
P. Stanislav ŽYLA (vst. 1892; nar. 1876); duchovní správce ve vězení, zpovědník, profes-jubilant,
pohřben je v Brně
- 284 -
6. ŘÍJNA
1627 Praha-Hradčany
P. Bonifác z Bambergu [DE] (vst. 1607; nar. ?)
1638 Kremže [AT]
1665 Vídeň-Město [AT]
br. Celsus ze Salcburku [AT] (vst. ?; nar. ?); datum obláčky není známo
P. Serenus z Mnichova [DE] (vst. 1624; nar. ?)
1670 Kremže [AT]
1694 Rumburk
P. Eusebius ze Stoličného Bělehradu [HU] (vst. 1615; nar. ?); profes-jubilant
P. Matěj z Chomutova (vst. 1676; nar. ?)
1706 Prudnik [PL]
1712 Chrudim
br. Damián z Wasserburgu [DE] (vst. 1682; nar. 1659)
br. Severin z Vyškova (vst. 1683; nar. 1660); doškař
1721 Kyjov
P. Robert z Hradce Králové (vst. 1682; nar. 1661)
1775 Kolín
–––
1913 Hengelo [NL]
br. Medard z Mělníka (vst. 1769; nar. 1746); košíkař
P. Kašpar HEUTGENS (vst. 1898; nar. 1877); člen znojemského kláštera, zemřel na dovolené, od
roku 1910 byl členem naší provincie
- 285 -
7. ŘÍJNA
1624 Brno
br. Kosmas ze Švábska [DE] (vst. 1621; nar. ?); student filozofie
1624 Brno
1634 Most
br. Serenus z Bavorska [DE] (vst. 1622; nar. ?); student filozofie
P. Bernard z Bavorska [DE] (vst. 1615; nar. ?)
1662 Korneuburg [AT]
1669 Vídeň-Město [AT]
P. Michael ze Štýrského Hradce [AT] (vst. 1615; nar. ?)
br. Donát ze Sankt Floriana [AT] (vst. 1666; nar. ?); student filozofie
1680 Prudnik [PL]
1680 Znojmo
br. Vavřinec z Českého Krumlova (vst. 1639; nar. ?)
P. Ambrož z Mnichova [DE] (vst. 1667; nar. ?)
1680 Roudnice
br. Inocenc z Horšovského Týna (vst. 1676; nar. 1656); student filozofie, zemřel morem
1718 Brno
1723 Most
br. Julius z Nisy [PL] (vst. 1688; nar. 1669); trvalý klerik
br. Elzearius z Vyškova (vst. 1723; nar. ?); bratr laik-novic
1741 Litoměřice
1751 Zákupy
P. Hilarius z Českých Budějovic (vst. 1699; nar. 1673)
P. Albán z Chomutova (vst. 1695; nar. 1679); profes-jubilant
1765 Praha-Nové Město br. Gotfríd z Počátek (vst. 1742; nar. 1712); prknař
1790 Litoměřice
P. Lucilián z Mostu (vst. 1760; nar. 1742)
1810 Křinec
–––
1830 Rumburk
1941 Opočno
P. Symforián z Doubravy (vst. 1772; nar. 1752); farář v Diecézi litoměřické
P. Florin HAMRŠMÍD [Hammerschmied] (vst. 1761; nar. 1743); zasl. prov. definitor, profes-jubilant
br. Zikmund VONDRA (vst. 1893; nar. 1866); zahradník
- 286 -
8. ŘÍJNA
1649 Neumarkt [AT]
1686 Čes. Budějovice
1698 Čes. Budějovice
P. Angelus z Neumarktu [Nojmarkt: AT] (vst. 1597; nar. ?); provinční stavitel, jeden ze 13
zakladatelů naší provincie, původem z Tyrolské provincie
br. Simplicián ze Žatce (vst. 1681; nar. 1662)
br. Fidel z Jihlavy (vst. 1664; nar. ?)
1719 Brno
br. Pavlín z Bavorska [DE] (vst. 1691; nar. 1665); švec
1773 Jihlava
1796 Znojmo
br. Polykarp z Pravlic (vst. 1731; nar. 1708); krejčí
br. Konrád z Pulkau [AT] (vst. 1756; nar. 1727); sluha
1796 Písek
1805 Sedlec
P. Viktorián z Kremže [AT] (vst. 1764; nar. 1745); zasl. moskevský misionář, vojenský kaplan
P. Lucián z Jáchymova (vst. 1762; nar. 1704); farář v Arcidiecézi pražské
1813 Litoměřice
–––
br. Eustach z Bambergu [DE] (vst. 1763; nar. 1741); profes-jubilant
- 287 -
9. ŘÍJNA
1558 Florencie [IT]
1635 Mikulov
P. Ludvík z Fossombrone [příjm. Tenaglia] (vst. 1525; nar. 1490); spoluzakladatel kapucínské
reformy a autor prvních řádových stanov, konec života strávil jako chudý poustevník mezi
kartuziány
br. Aleš z Mnichova [DE] (vst. ?; nar. ?); cizinec
1708 Svídnice [PL]
1711 Opočno
P. Daniel z Olomouce (vst. 1655; nar. ?); profes-jubilant
P. Auracián z Plzně (vst. 1660; nar. ?); profes-jubilant
1712 Mikulov
P. Polykarp z Prahy (vst. 1681; nar. 1660)
1713 Praha-Hradčany
br. Marián z Českého Krumlova (vst. 1707; nar. ?); zemřel morem
1715 Libošice
1729 Mikulov
P. Baltazar z Olomouce (vst. 1697; nar. ?); člen kláštera v Žatci, zemřel mezi nemocnými morem
P. Natanael z Jihlavy (vst. 1703; nar. 1685)
1738 Vratislav [PL]
br. Markvard z Prudniku [PL] (vst. 1718; nar. 1697); švec
1770 Žatec
1801 Žatec
–––
br. Silvius ze Sokolova (vst. 1725; nar. 1706); voskař
P. Adeodat z Nových Dvorů (vst. 1753; nar. 1733)
1864 Brno
P. Wolfgang KÖHLER (vst. 1828; nar. 1811); třikrát provinciál, brněnský konzistorní rada, lektor
Nového zákona, zemřel nenadále
br. Jovita KOSTROŇ (vst. 1845; nar. 1822); vrátný, profes-jubilant
br. Ivan JIRÁČEK (vst. 1893; nar. 1875)
1898 Opočno
1935 Bratislava
- 288 -
10. ŘÍJNA
1630 Znojmo
P. Bernardin ze Saska [DE] (vst. 1610; nar. ?)
1635 Mikulov
1639 Praha-Hradčany
P. Ambrož z Rovereta [IT] (vst. 1625; nar. ?)
br. Damián z Rakouska [AT] (vst. 1636; nar. ?); zemřel morem
1645 Znojmo
1679 Mikulov
P. Alfons z Frank [DE] (vst. 1630; nar. ?)
br. Albán z Rosenheimu [DE] (vst. 1652; nar. ?); zemřel morem
1680 Čes. Budějovice
1694 Čes. Budějovice
P. Julius z Českého Krumlova (vst. 1660; nar. ?); zemřel morem
P. Florin z Leobenu [AT] (vst. 1650; nar. ?)
1715 Mnich. Hradiště
br. Justus z Fulneka (vst. 1670; nar. ?)
1744 Praha-Hradčany
1771 Sušice
br. Ludvík z Mostu (vst. 1691; nar. 1669); řezník, profes-jubilant
P. Vincenc z Kutné Hory (vst. 1728; nar. 1709)
1786 Morav. Třebová
br. Heribert z Moravské Třebové (vst. 1767; nar. 1759); jáhen, student teologie v c. & k. generálním
semináři, zemřel u rodičů
–––
1838 Rumburk
br. Gervasius ŠMÍD [Schmid] (vst. 1815; nar. 1793); švec
1959 Třebíč
br. Izidor NEUMANN (vst. 1900; nar. 1872); profes-jubilant, účastnil se I. světové války
- 289 -
11. ŘÍJNA
1633 Most
br. Štěpán z Vídně [AT] (vst. 1601; nar. ?)
1680 Budějovice
1693 Brno
br. Justýn z Jindřichova Hradce (vst. 1659; nar. ?); zemřel morem
P. Flavián z Horšovského Týna (vst. 1655; nar. ?)
1705 Praha-Hradčany
P. Daniel z Cologny [Koloni: CH] (vst. 1664; nar. ?)
1705 Praha-Nové Město P. Serenus z Prahy (vst. 1670; nar. ?); lektor filozofie
1712 Zákupy
1716 Praha-Hradčany
br. Alexandr z Toužimi (vst. 1660; nar. ?); profes-jubilant
P. Otmar z Mostu (vst. 1672; nar. ?)
1736 Brno
P. Emerich z Oloví (vst. 1717; nar. 1698); nedělní kazatel
1770 Akalzike [GE]
P. Alois z Prahy (vst. 1749; nar. 1732); apoštolský prefekt misie v Gruzii, byl otráven z nenávisti ke
katolické víře
–––
1859 Třebíč
2000 Olomouc
br. Vojtěch BOŽETICKÝ [Bozetitzky] (vst. 1827; nar. 1801); vrátný
P. Bernard BARTOŇ (vst. 1937; nar. 1920); kněz-jubilant, lidový misionář a exercitátor, lektor dějin,
autor duchovní literatury, duchovní správce několika farností, novicmistr, magistr juniorů, v době
komunistického útlaku se podílel na tajné výchově řeholního dorostu
- 290 -
12. ŘÍJNA
1682 Žatec
P. Konstanc z Mnichova [DE] (vst. 1660; nar. ?)
1715 Sušice
1748 Mikulov
br. Samuel z Horního Slavkova (vst. 1687; nar. 1662)
P. Eberhard z Jihlavy (vst. 1690; nar. 1671); loretánský sakristán, kněz-jubilant
1761 Praha-Hradčany
1779 Kyjov
P. Gotfríd z Brna (vst. 1714; nar. 1693); loretánský sakristán
P. Severus ze Svítkova (vst. 1762; nar. 1743)
1822 Kolín
–––
P. Ignác z Pelhřimova (vst. 1758; nar. 1740); senior provincie, kněz-jubilant
- 291 -
13. ŘÍJNA
1625 Vídeň-Město [AT]
br. Matěj z Francie [FR] (vst. ?; nar. ?); zřejmě cizinec
1690 Mnichov [DE]
P. Tobiáš z Mikulova (vst. 1676; nar. 1652)
1718 Praha-Nové Město br. Justus z Jeseníku (vst. 1715; nar. 1691); jirchář
1743 Praha-Nové Město P. Maxencius z Mladé Boleslavi (vst. 1690; nar. 1671); profes-jubilant
1754 Roudnice
P. Beda z Jihlavy (vst. 1722; nar. 1704)
1759 Brno
1806 Mělník
P. Archangel ze Sokolova (vst. 1713; nar. 1695)
P. Florenc z Havlíčkova Brodu (vst. 1760; nar. 1742)
1809 Konopiště
–––
1836 Komořany
1859 Horšovský Týn
P. Josef z Opočna (vst. 1803; nar. 1777); kaplan ve vojenské nemocnici
1907 Žatec
br. Január JAKEŠ [Jakesch] (vst. 1859; nar. 1841); ošetřovatel
P. Rafael VENCLOVSKÝ [Wenzlowsky] (vst. 1812; nar. 1790); administrátor v Diecézi brněnské
P. Lev HEIER (vst. 1827; nar. 1809); lektor dogmatické teologie
- 292 -
14. ŘÍJNA
1639 Praha-Hradčany
br. Bartoloměj ze Sušice (vst. 1634; nar. ?)
1650 Linec [AT]
1673 Prudnik [PL]
P. Gabriel z Piemonte [IT] (vst. ?; nar. ?); stavitel kláštera v Roudnici, profes-jubilant, jeden ze
spoluzakladatelů naší provincie
P. Stanislav z Brna (vst. 1629; nar. ?)
1713 Roudnice
P. Marius ze Strakonic (vst. 1684; nar. ?); zemřel morem
1720 Olomouc
P. Jan František z Mašťova (vst. 1688; nar. 1660); ve světě vychovatel mladých hrabat z Vrbna, po
vstupu ke kapucínům dvorní kaplan knížete Alexandra z Holštýna, zasl. olomoucký kvardián
1726 Sušice
P. Agrikola ze Strakonic (vst. 1691; nar. 1671)
1741 Vyškov
1757 Praha-Hradčany
P. Angelus z Třebíče (vst. 1715; nar. 1699)
br. Klement z Horšovského Týna (vst. 1726; nar. 1704); natěrač
1769 Brno
P. František Ludvík z Brna (vst. 1719; nar. 1703); profes-jubilant, zpovědník a duchovní správce
v nemocnici u sester Alžbětinek
P. Arnulf z Prahy (vst. 1731; nar. 1709); profes-jubilant, emeritní lektor
br. Daniel z Brna (vst. 1770; nar. 1743); truhlář
1782 Opočno
1802 Brno
1811 Chrudim
–––
1837 Budeč
P. Andronik z Havlíčkova Brodu (vst. 1755; nar. 1738); profes-jubilant
P. Arnošt VRŠHAUZER [Werschhauser] (vst. 1771; nar. 1754); kněz-jubilant, děkan v Arcidiecézi
pražské
- 293 -
15. ŘÍJNA
1635 Mikulov
br. Daniel ze Slezska (vst. 1635; nar. ?); student-novic
1746 Brno
1755 Znojmo
P. Jakub z Litoměřic (vst. 1700; nar. 1681)
P. Michael z Karlových Varů (vst. 1701; nar. 1685); profes-jubilant
1756 Fulnek
1783 Olomouc
br. Izidor z Jihlavy (vst. 1728; nar. 1701); truhlář
br. Cherubín z Prahy (vst. 1739; nar. 1715); kupec, zemřel na zánět mozkových blan
1786 Moskva [RU]
–––
P. Celsus z Rakovníka (vst. 1750; nar. 1732); misionář v Něžině na Ukrajině
- 294 -
16. ŘÍJNA
1635 Mikulov
br. Vavřinec ze Slezska (vst. 1635; nar. ?); student-novic
1644 Mödling [AT]
1692 Vyškov
P. Petr Maria z Würzburgu [Vircburk: DE] (vst. 1627; nar. ?)
P. Michelangel z Chebu (vst. 1676; nar. ?)
1707 Praha-Hradčany
1728 Sokolov
br. Barnabáš ze Žandova (vst. 1687; nar. 1660)
br. Gorgonius z Dobřan (vst. 1712; nar. ?); krejčí
1768 Sušice
1769 Roudnice
br. Rochus ze Sušice (vst. 1727; nar. 1699); švec
P. Jan z Prahy (vst. 1732; nar. 1713)
1771 Sokolov
P. Partenius ze Žatce (vst. 1728; nar. 1708)
1771 Znojmo
1775 Vyškov
P. Řehoř z Olomouce (vst. 1732; nar. 1714)
br. Rufin ze Studnice [PL] (vst. 1743; nar. 1712); prknař
1780 Fulnek
P. Konkordius z Nového Jičína (vst. 1759; nar. 1741)
1799 Praha-Nové Město P. Bruno z Českých Budějovic (vst. 1770; nar. 1751); po zrušení kláštera v Praze na Novém Městě
tam byl kaplanem při kostele a byl raněn mrtvicí při zaopatřování nemocných
1809 Roudnice
P. Klaudius z Chraberců (vst. 1763; nar. 1743)
1817 Brno
–––
P. Auxencius z Fulneka (vst. 1761; nar. 1745); vrátil se z kaplanství v Loděnicích, profes-jubilant
- 295 -
17. ŘÍJNA
1604 Brno
P. Cyprián z Lodi [Lody: IT] (vst. 1604; nar. ?)
1684 Olomouc
1697 Opočno
P. Eustach z Nisy [PL] (vst. 1660; nar. ?)
P. Akursius ze Salcburku [AT] (vst. 1661; nar. ?)
1730 Vratislav [PL]
1740 Žatec
P. Dorotej z Nisy [PL] (vst. 1686; nar. ?); lektor filozofie
P. Vavřinec z Nisy [PL] (vst. 1700; nar. 1683)
1743 Brno
1766 Praha-Hradčany
P. Sancius z Jihlavy (vst. 1729; nar. 1707)
P. Ivan z Olomouce (vst. 1730; nar. 1711)
1767 Sušice
P. Paternus z Doubravice (vst. 1745; nar. 1726)
1789 Roudnice
1811 Diváky
–––
2003 Brno
P. Primitiv z Českých Budějovic (vst. 1743; nar. 1725)
P. Klarus z Vyškova (vst. 1771; nar. 1753); kaplan v Diecézi brněnské
P. Felicián MACHAČ (vst. 1932; nar. 1915); kněz-jubilant
- 296 -
18. ŘÍJNA
1680 Čes. Budějovice
P. Filip z Čech (vst. 1640; nar. ?); ve světě Felix Mikuláš Nedinic z Ratibořic, zemřel morem
1680 Prudnik [PL]
1726 Svídnice [PL]
P. Albán z Čech (vst. 1670; nar. ?)
P. Valentýn z Opole [PL] (vst. 1674; nar. 1653); profes-jubilant
1729 Břeh [PL]
1771 Prostějov
P. Viktorín ze Slezska (vst. 1688; nar. ?)
P. Bertold z Prostějova (vst. 1738; nar. 1719)
1774 Praha-Hradčany
1786 Most
br. Valentýn ze Sokolova (vst. 1721; nar. 1703); kloboučník, profes-jubilant
br. Chrysant z Nového Města (vst. 1734; nar. 1706); švec, profes-jubilant
1813 Praha-Hradčany
–––
1884 Litoměřice
P. Teodard z Teplic (vst. 1759; nar. 1740); provinční sekretář, kněz-jubilant
P. Evžen BRIX (vst. 1830; nar. 1810)
- 297 -
19. ŘÍJNA
1539 Tivoli [IT]
1605 Piacenza [IT]
br. Rafael z Fossombrone [příjm. Tenaglia] (vst. 1525; nar. 1488?); spoluzakladatel kapucínské
reformy, horlivý řeholník svatého života
[Pjačenca] P. Eleuterius z Piacenzy [IT] (vst. 1598; nar. 1574); původem z aragonského rodu knížat
z Piombina, k sv. Vavřinci z Brindisi se připojil ještě jako student ve Vídni 1602-04
1635 Vídeň-Město [AT]
1639 Vídeň-Město [AT]
br. Vavřinec z Weixelbaumu [AT] (vst. 1605; nar. ?); ve světě baron z Hoffkirchu
P. Marek z Landshutu [AT] (vst. 1614; nar. ?)
1661 Linec [AT]
P. Maxmilián z Pasova [DE] (vst. 1626; nar. ?)
1669 Vídeň-Město [AT]
P. Pacifik z Riedu [AT] (vst. 1649; nar. ?)
1679 Vyškov
1734 Vratislav [PL]
P. Apolinář z Prahy (vst. 1661; nar. ?); zemřel morem
br. Damascén z Frank [DE] (vst. 1690; nar. 1666); kovář
1744 Praha-Hradčany
P. Korbinián z Vratislavi [PL] (vst. 1689; nar. 1671); kněz-jubilant
1803 Prudnik [PL]
1813 Dobravice
–––
P. Sekundus z Jeseníku (vst. 1753; nar. 1733); profes-jubilant
P. Aurel z Mnichova Hradiště (vst. 1765; nar. 1744); administrátor v Diecézi litoměřické
- 298 -
20. ŘÍJNA
1634 Vídeň-Město [AT]
P. Konrád z Bavorska [DE] (vst. 1627; nar. ?)
1635 Mikulov
1639 Mödlig [AT]
br. Jáchym z Bavorska [DE] (vst. 1635; nar. ?); student-novic
P. Maxmilián ze Schwazu [Švac: AT] (vst. 1610; nar. ?)
1639 Brno
1653 Vídeňské N. Město
br. Josef ze Salcburku [AT] (vst. 1617; nar. ?)
[AT] P. Baltazar z Kissingenu [DE] (vst. 1628; nar. ?)
1677 Brno
1679 Mikulov
br. Leonard z Brna (vst. 1644; nar. ?)
br. Jindřich z Tyrolska [AT] (vst. 1661; nar. ?); zemřel nakažlivou nemocí
1686 Olomouc
P. Silván z Moravských Budějovic (vst. 1635; nar. ?); profes-jubilant
1688 Sokolov
1710 Praha-Hradčany
br. Sixtus z Mariboru [SI] (vst. 1652; nar. ?)
P. Hugolín z Kolína (vst. 1685; nar. ?)
1714 Brno
1764 Istanbul [TR]
br. Jan Baptista z Rumburku (vst. 1711; nar. ?)
P. Soter z Koszalinu [Košalin: PL] (vst. 1734; nar. 1710); misionář, zemřel morem
1811 Zákupy
br. Oktavián z České Lípy (vst. 1757; nar. 1734); soukeník, profes-jubilant
1814 Německé
–––
1875 Fulnek
P. Bernard z Třebíče (vst. 1769; nar. 1752); kaplan v Diecézi brněnské
P. Osvald GRAMMEL (vst. 1827; nar. 1809); zpovědník
- 299 -
21. ŘÍJNA
1634 Kremže [AT]
br. Achacius z Mnichova [DE] (vst. 1634; nar. ?); student-novic, před smrtí složil sliby
1645 Vídeň-Město [AT]
1645 Bruck a. d. L. [AT]
P. Bruno z Dachau [DE] (vst. 1625; nar. ?)
P. Sebastián z Českých Budějovic (vst. 1633; nar. ?); zemřel morem
1726 Rumburk
1730 Znojmo
P. Demetrius z Horního Slavkova (vst. 1693; nar. 1671)
P. Rafael z Jihlavy (vst. 1687; nar. 1663)
1752 Mikulov
1773 Roudnice
P. Rainhard z Charvát (vst. 1709; nar. 1688); loretánský sakristán
br. Ivan z Rychnova (vst. 1736; nar. 1713); soukeník
1804 Horšovský Týn
P. Prokul z Mníšku (vst. 1754; nar. 1734); profes-jubilant
1809 Křtěnov
P. Porfyrius z Rokycan (vst. 1759; nar. 1741); ve světě Josef Svantle z Třebska, místní kaplan
v Diecézi českobudějovické, profes-jubilant
–––
1850 Rumburk
1976 Moravec
P. Jeroným ČÍŽEK [Czižek] (vst. 1809; nar. 1786)
br. Zeno DIVIŠ (vst. 1905; nar. 1887); účastnil se I. světové války, pohřben je v Brně
- 300 -
22. ŘÍJNA
1687 Praha-Hradčany
br. Albert z Brna (vst. 1650; nar. ?)
1694 Čes. Budějovice
1720 Praha-Hradčany
P. Agapit z Českého Krumlova (vst. 1653; nar. ?)
P. Mikuláš z Roudnice (vst. 1674; nar. 1656)
1739 Praha-Hradčany
1775 Olomouc
P. Krescencián ze Zvíkova (vst. 1703; nar. 1683)
P. Delfín z Jihlavy (vst. 1750; nar. 1731); ve světě Václav Jeroným Wagner z Igelsgrundu, slavnostní
katedrální kazatel
br. Narcis z Jihlavy (vst. 1779; nar. 1758); student v c. & k. generálním semináři, jáhen
1786 Hradisko u Ol.
1826 Šternberk
–––
1849 Olomouc
br. Izidor z Horní Libiny (vst. 1781; nar. 1750); mlynář, sakristán ve Šternberku
1879 Brno
P. Milo LEFNAR (vst. 1832; nar. 1815); dlouholetý provinční definitor
2000 Třebíč
P. Antonín KOVÁŘ (vst. 1942; nar. 1926); z politických důvodů svěcený r. 1952 tajně, pracoval
v zemědělství, po Pražském jaru 1968 vystoupil z ilegality a působil jako diecézní farář, vychoval
děti zemřelého bratra, poslední kapucínský správce fary v Třebíči, zemřel na následky autonehody
P. Petr LAUTER (vst. 1811; nar. 1790)
- 301 -
23. ŘÍJNA
1680 Přistoupim
1708 Litoměřice
1791 Znojmo
1806 Zákupy
–––
1851 Praha
P. Zikmund z Vratislavi [PL] (vst. 1639; nar. ?); zemřel morem jako oběť poslušné služby, pohřben
byl v Kolíně
P. Timotej z Čech (vst. 1667; nar. ?); ve světě rytíř Dohalský
P. Rajmund ze Znojma (vst. 1732; nar. 1717); kněz-jubilant
P. Geron z Horní Libchavy (vst. 1753; nar. 1732); profes-jubilant
P. Bonifác PELC [Peltz] (vst. 1827; nar. 1811); lektor kanonického práva a pedagogiky, klášterní
knihovník a duchovní správce v c. & k. polepšovně
- 302 -
24. ŘÍJNA
1645 Vídeň-Město [AT]
br. Pavel z Bambergu [DE] (vst. 1601; nar. ?); první bratr laik oblečený v naší provincii
1662 Brno
1727 Znojmo
P. Iluminát z Dillingenu (vst. 1626; nar. ?)
P. Celestýn z Chřibské (vst. 1677; nar. 1654); profes-jubilant
1763 Mělník
P. Serafín z Hlucholaz [PL] [příjm. Melcher] (vst. 1711; nar. 1693); provinční kronikář, třikrát
provinciál naší provincie a po sedm let generální ministr, profes-jubilant
1785 Horšovský Týn
–––
br. Gabriel z Prahy (vst. 1748; nar. 1719); zedník
1890 Opočno
P. Ignác SUCHÁNEK (vst. 1842; nar. 1823)
1961 Moravec
1974 Moravec
br. Tibor HLAVICA (vst. 1910; nar. 1891); zahradník, profes-jubilant
br. Marcel ALÁN (vst. 1914; nar. 1894); kuchař a sakristán, profes-jubilant
- 303 -
25. ŘÍJNA
1634 Praha-Hradčany
br. Rochus z Bolzana [IT] (vst. 1625; nar. ?)
1641 Vídeň-Město [AT]
1643 Salzburg [AT]
P. Tomáš z Neapole [IT] (vst. 1614; nar. ?)
P. Jan Baptista z Hallu [AT] [příjm. Ferrari] (vst. 1593; nar. 1572); čtvrtý provinciál naší provincie
1664 Vídeň-Město [AT]
1710 Most
br. Pacifik z Rakouska [AT] (vst. 1661; nar. ?)
P. Hermenegild z Mostu (vst. 1687; nar. 1667)
1721 Kolín
1810 Varnsdorf
P. Kosmas z Českých Budějovic (vst. 1674; nar. 1650)
P. Zefyrín z Varnsdorfu (vst. 1777; nar. 1757); dvacet let farářem v Diecézi litoměřické, biskupský
vikář, přísedící konsistoře, oblastní inspektor národních škol
–––
1831 Čes. Budějovice
1872 Brno
P. Řehoř BOŠOVSKÝ [Boschovsky] (vst. 1772; nar. 1752); pensionovaný kaplan v Diecézi
českobudějovické, kněz-jubilant
P. Ildefons TĚŠLÍK [Teschlik] (vst. 1822; nar. 1803); duchovní správce v polepšovně, zpovědník
sester voršilek, profes-jubilant, zemřel raněn mrtvicí
- 304 -
26. ŘÍJNA
1634 Mödling [AT]
P. Mikuláš z Val di Nonu [IT] (vst. 1621; nar. ?)
1665 Kremže [AT]
1726 Praha-Hradčany
–––
br. Narcis z Horšovského Týna (vst. 1659; nar. ?); student teologie
P. Konstantin z Hildesheimu [DE] (vst. 1689; nar. 1664)
- 305 -
27. ŘÍJNA
1679 Znojmo
P. Tomáš z Nisy [PL] (vst. 1667; nar. ?); zemřel morem, pochován v nemocnici
1720 Chrudim
br. Otmar z Krásna (vst. 1716; nar. ?); student filozofie
1733 Praha-Nové Město P. Silván z Brna (vst. 1679; nar. 1659); profes-jubilant
1734 Prudnik [PL]
1747 Brno
br. Urban z Nového Jičína (vst. 1691; nar. 1666); švec
P. Makarius ze Sušice (vst. 1717; nar. 1697)
1759 Praha-Hradčany
1786 Saratov [RU]
P. Klétus z Příboru [příjm. Kresta] (vst. 1712; nar. 1693); provinční kronikář
P. Venustus z Prahy (vst. 1758; nar. 1739); misionář v Rusku
1826 Zákupy
–––
1917 Praha-Hradčany
1951 Olomouc
P. Thyrsus z Lierfeldu [Lírfeld: DE] (vst. 1776; nar. 1754); profes-jubilant
P. Vavřinec BARNÁŠ (vst. 1881; nar. 1858); loretánský kustod
P. Sarkander DOSTÁL (vst. 1896; nar. 1878); profes-jubilant
- 306 -
28. ŘÍJNA
1641 Vídeň-Město [AT]
P. Tomáš z Berlína [DE] (vst. 1606; nar. ?)
1652 Vídeň-Město [AT]
1653 Znojmo
P. Jindřich z Würzburgu [Vircburk: DE] (vst. 1631; nar. ?)
P. Serafín z Mnichova [DE] (vst. 1624; nar. ?)
1656 Vídeň-Město [AT]
1689 Olomouc
br. Humilis z Vitorazu [AT] (vst. 1618; nar. ?)
P. Silvius ze Salcburku [AT] (vst. 1661; nar. ?); kazatel v katedrále
1706 Mikulov
1740 Brno
P. Sixtus z Chomutova (vst. 1656; nar. ?); profes-jubilant
br. Šimon z Poysdorfu [AT] (vst. 1723; nar. 1696); poslíček
1751 Most
br. Pavel z Friburgu [CH] (vst. 1704; nar. 1682); kovář
1779 Most
1783 Mnich. Hradiště
P. Libor z Kraslic (vst. 1748; nar. 1728); lektor, a dlouholetý prov. definitor
P. Kvinktus z Poříčí (vst. 1748; nar. 1725)
1787 Brno
–––
P. Česlav z Brna (vst. 1763; nar. 1743)
1831 Praha
1933 Roudnice
br. Metoděj MARÁŠEK [Maraschek] (vst. 1815; nar. 1761); krejčí, zemřel v nemocnici Na Františku
P. Aleš HUTAŘ (vst. 1892; nar. 1873); katecheta, arcibiskupský notář
1974 Kroměříž
br. Felix PŘIBYL (vst. 1923; nar. 1905); sakristán, profes-jubilant
- 307 -
29. ŘÍJNA
1634 Kremže [AT]
br. Archangel z Vyškova (vst. 1634; nar. ?); student-novic
1669 Linec [AT]
1709 Čes. Budějovice
P. Vitál z Deggendorfu [DE] (vst. 1637; nar. ?)
P. Burchard z Ronšperka (vst. 1680; nar. 1661)
1729 Třebíč
1744 Roudnice
br. Fabián ze Štýrska [AT] (vst. 1681; nar. ?); rybář
P. Nikasius z Nisy [PL] (vst. 1704; nar. 1683)
1785 Szombathely [HU]
1800 Roudnice
P. Atanáš z Prahy (vst. 1760; nar. 1745); polní kaplan, pohřben u bratří františkánů
br. Lukáš z Čížkovic (vst. 1754; nar. 1728); prknař
1800 Kostelec na Hané
–––
1939 Planá
P. Prudencius ze Šatova (vst. 1765; nar. 1744); místní kaplan v Diecézi brněnské
2008 Praha-Hradčany
P. Bonfil BOŠEK (vst. 1934; nar. 1917); dlouholetý farář v Lenešicích, kněz-jubilant
P. František Maria RETTENMAIER (vst. 1908; nar. 1882); z provincie severotyrolské, člen kláštera
v Liberci, získal si zásluhy při péči o české pohraničí
- 308 -
30. ŘÍJNA
1656 Vídeňské N. Město
[AT] P. Amedeus z Tridentu [IT] (vst. 1626; nar. ?)
1665 Linec [AT]
1684 Brno
P. Ferdinand z Řezna [DE] (vst. 1634; nar. ?)
P. Marcelián z Čech (vst. 1661; nar. ?)
1691 Praha-Nové Město br. Ivan z Roudnice (vst. 1650; nar. ?)
1702 Litoměřice
br. Celestýn ze Schärdingu [AT] (vst. 1661; nar. ?)
1735 Žatec
1740 Brno
–––
1943 Artenov [RU]
P. Arnold z Chomutova (vst. 1691; nar. 1673)
P. Eustach z Čelákovic (vst. 1720; nar. 1702)
br. Augustin SMOLÍK (vst. 1941; nar. 1917); zastřelen při pokusu o útěk z ruského zajetí
- 309 -
31. ŘÍJNA
1634 Praha-Hradčany
br. Josef ze Švábska [DE] (vst. 1626; nar. ?)
1643 Vídeň-Za Hr. [AT]
1664 Chrudim
P. Jakub ze Sonthofenu [DE] (vst. 1618; nar. ?)
br. Silván z Čech (vst. 1650; nar. ?)
1695 Mikulov
1726 Most
br. Štěpán z Mohuče [DE] (vst. 1651; nar. ?)
br. Gandulf z Lucemburska [LU] (vst. 1726; nar. ?); student-novic
1742 Kyjov
1758 Sokolov
P. Severus z Prahy (vst. 1709; nar. 1692)
P. Pacifik ze Sokolova (vst. 1721; nar. 1698)
1767 Sokolov
br. Demetrius ze Sokolova (vst. 1720; nar. 1699); lékárník
1776 Most
1780 Kyjov
–––
1866 Roudnice
P. Klarencius z Českého Krumlova (vst. 1739; nar. 1718)
br. Maxmilián z Mělníka (vst. 1752; nar. 1728); švec
br. Xaverius WIMMER (vst. 1843; nar. 1823); zahradník
- 310 -
1. LISTOPADU
1633 Roudnice
br. Arnošt z Bavorska [DE] (vst. ?; nar. ?); cizinec
1690 Praha-Hradčany
1712 Litoměřice
P. Vojtěch ze Slezska (vst. 1668; nar. ?)
P. Valerius ze Znojma (vst. 1672; nar. ?)
1745 Mikulov
1747 Čes. Budějovice
P. Ondřej z Brna [příjm. Keller] (vst. 1714; nar. 1698); provinciál, zemřel při kanonické vizitaci
P. Vojtěch ze Stříbra (vst. 1733; nar. 1713)
1751 Mikulov
1786 Něžina [UA]
–––
1886 Brno
P. Ambrož z Bíliny (vst. 1714; nar. 1695); loretánský sakristán
P. Kilián z Pohořelic (vst. 1759; nar. 1739); misionář, zemřel při návratu domů
1996 Sušice
2001 Praha
br. Konrád STANĚK (vst. 1978; nar. 1926)
P. Zachariáš TUČEK (vst. 1932; nar. 1914); kněz-jubilant, novicmistr, vizitátor a šiřitel
františkánského sekulárního řádu, hudební skladatel, zemřel v nemocnici Pod Petřínem
P. Kajetán SASÍNEK; (vst. 1938; nar. 1920); kněz jubilant, senior provincie, kvardián
2010 Praha-Hradčany
br. Bartoloměj KNÍŽEK (vst. 1866; nar. 1847)
- 311 -
2. LISTOPADU
1697 Praha-Hradčany
1704 Prudnik [PL]
1728 Most
P. Markvard z Halberstadtu [Halberštat: DE] (vst. 1649; nar. ?); odřekl se luteranismu a stal se
kapucínem, dvakrát provinciál, zasl. římský kustod
P. Herkulán ze Salcburku [AT] (vst. 1671; nar. ?)
br. Silvestr ze Žatce (vst. 1681; nar. 1661); švec
1741 Nisa [PL]
P. Wolfgang z Brithalu [PL] (vst. 1705; nar. 1681)
1780 Praha-Nové Město br. Izidor z Prahy (vst. 1757; nar. 1733); kupec
1783 Kolín
br. Didak ze Sokolova (vst. 1760; nar. 1737); trvalý terciář
1785 Mnich. Hradiště
1793 Praha-Hradčany
P. Berard z Tovačova (vst. 1737; nar. 1717)
br. Vojtěch z Verony [IT] (vst. 1732; nar. 1707); knihvazač, profes-jubilant, senior bratří laiků
1802 Most
–––
P. Rudolf z Jirkova (vst. 1751; nar. 1731); profes-jubilant
- 312 -
3. LISTOPADU
1660 Vídeňské N. Město
[AT] P. Kalist z Wormsu [DE] (vst. 1617; nar. ?)
1663 Wels [AT]
1679 Brno
br. Benignus z Lince [AT] (vst. 1659; nar. ?); student filozofie
P. Rochus z Hraniček (vst. 1656; nar. ?); zemřel morem
1680 Znojmo
1686 Čes. Budějovice
br. Tomáš z Jihlavy (vst. 1680; nar. ?); laik-novic, zemřel morem
P. František Ludvík z Českých Budějovic (vst. 1643; nar. ?)
1738 Praha-Nové Město P. Pelagius z Mimoně (vst. 1722; nar. 1702)
1755 Rywald [PL]
P. Archelaus z České Lípy (vst. 1731; nar. 1712); představený v Polsku
1766 Mělník
–––
1850 Sušice
1965 Broumov
br. Lucián z Neustupova (vst. 1726; nar. 1701); truhlář
br. Protasius VLASÁK [Wlassak] (vst. 1817; nar. 1793); zahradník
P. Vladimír LAKOMÝ (vst. 1913; nar. 1895); katecheta, profes-jubilant
- 313 -
4. LISTOPADU
1645 Kremže [AT]
P. Bazil z Würzburgu [Vircburk: DE] (vst. 1635; nar. ?)
1649 Vídeň-Město [AT]
1685 Praha-Hradčany
P. Filip z Augsburgu [DE] (vst. 1612; nar. ?)
P. Engelbert z Bíliny (vst. 1635; nar. ?); profes-jubilant
1685 Praha-Nové Město P. Eligius z Čech (vst. 1644; nar. ?)
1720 Břeh [PL]
P. Benignus ze Żwakówa [PL] (vst. 1686; nar. ?)
1746 Jihlava
1750 Kolín
br. Kajetán z Prahy (vst. 1705; nar. 1625); punčochář
br. Koloman z Hořic (vst. 1724; nar. 1698); truhlář
1766 Mnich. Hradiště
br. Josafat z Markovic (vst. 1729; nar. 1703); ochodník s obilím
1782 Brno
–––
1832 Třebíč
P. Geminián z Krásna (vst. 1731; nar. 1709); profes-jubilant
1869 Sokolov
br. Robert PAULUS (vst. 1862; nar. 1843); kuchař
br. Senen KOMÁREK (vst. 1775; nar. 1755); koželuh, sakristán, profes-jubilant
- 314 -
5. LISTOPADU
1639 Praha-Hradčany
P. Bonifác z Hustopečí (vst. 1629; nar. ?); zemřel morem jako oběť lásky
1639 Praha-Hradčany
1699 Praha-Hradčany
P. Vojtěch ze Straubingenu [Štraubingen: DE] (vst. 1629; nar. ?); zemřel jako oběť lásky ve službě
postiženým morem
P. Lucián ze Znojma (vst. 1669; nar. ?)
1741 Vyškov
br. Leopold z Křimova (vst. 1733; nar. ?); kolář
1748 Olomouc
1757 Kolín
P. Marcelín z Dzierżoniówa [Děržoňov: PL] (vst. 1701; nar. ?)
P. Martin ze Stožce (vst. 1722; nar. 1702); ve světě Jindřich Slánský z Kantarovic
1757 Brno
1791 Fulnek
–––
1900 Praha
P. Donát z Prosiměřic (vst. 1736; nar. 1715); lektor
P. Flavián z Fulneka (vst. 1743; nar. 1725)
1986 Giessen [DE]
P. Rajmund GREGER [Gröger] (vst. 1934; nar. 1915); po II. světové válce byl odsunut do Hesenska,
kde se staral o vysídlence z podunajských zemí, až do smrti zůstal členem naší provincie
br. Filibert PREISS (vst. 1859; nar. 1840); zemřel v nemocnici Na Františku
- 315 -
6. LISTOPADU
1635 Mödling [AT]
br. Bonifác z Dingolfingu [DE] (vst. 1621; nar. ?); zemřel morem
1679 Vyškov
1700 Zákupy
br. Simplex z Hradce (vst. 1660; nar. ?); zemřel morem
P. Marcián ze Salcburku [AT] (vst. 1653; nar. )
1726 Vratislav [PL]
1729 Vyškov
P. Emilián z Hraniček (vst. 1674; nar. 1651); třicet let penitenciář, profes-jubilant
P. Jan Baptista z Vyškova (vst. 1692; nar. ?); stavitel
1749 Nisa [PL]
1793 Mnich. Hradiště
P. Ivo z Nisy [PL] (vst. 1708; nar. 1689)
P. Kajetán z České Lípy (vst. 1735; nar. 1715); kněz-jubilant
1806 Chrudim
–––
1868 Třebíč
1877 Fryšava
br. Florián z Třebíče (vst. 1762; nar. 1739); truhlář
1886 Třebíč
P. Vilém SOWA (vst. 1825; nar. 1795); lektor Starého zákona, titulární provinční definitor, senior
provincie, kněz-jubilant
P. Josef SOLIL (vst. 1812; nar. 1788); zasl. definitor, kněz-jubilant
P. Bazil REINDLER (vst. 1832; nar. 1815); ošetřovatel z olomouckého kláštera
- 316 -
7. LISTOPADU
1647 Jihlava
P. Mikuláš ze Šumperka (vst. 1614; nar. ?); zasl. provinční definitor
1652 Praha-Hradčany
1709 Jihlava
br. Vincenc z Mnichova [DE] (vst. 1635; nar. ?)
P. Anicet z Bavorska [DE] (vst. 1659; nar. ?); profes-jubilant
1712 Žatec
1729 Svídnice [PL]
P. Honorius z Jihlavy (vst. 1679; nar. 1660); kazatel v olomoucké katedrále
br. Symforián ze Slezska (vst. 1707; nar. ?); prknař
1782 Čes. Budějovice
–––
P. Šalomoun ze Šluknova (vst. 1735; nar. 1713); gen. sekretář v Římě, zasl. provinční definitor
1965 Moravec
P. Josef ZATLOUKAL (vst. 1903; nar. 1886); direktor III. řádu, profes-jubilant
- 317 -
8. LISTOPADU
1627 Linec [AT]
br. Virgil z Tridentu [IT] (vst. 1627; nar. ?); student-novic
1750 Chrudim
1752 Něžin [UA]
P. Jan Antonín ze Selče (vst. 1722; nar. 1697)
P. Eutychius z Litomyšle (vst. 1730; nar. 1714); misionář na Ukrajině
1770 Praha-Nové Město P. Jan Kryštof z Třeboně (vst. 1723; nar. 1702)
1778 Praha-Hradčany
P. Narcis z Prahy (vst. 1739; nar. 1723)
1801 Prameny
1819 Litoměřice
–––
1840 Olomouc
P. Lukáš z Boru (vst. 1768; nar. 1749); kaplan v Arcidiecézi pražské
br. Josafat z České Lípy (vst. 1767; nar. 1739); punčochař, profes-jubilant
2001 Sušice
P. Norbert HARANT (vst. 1939; nar. 1920); kněz-jubilant, farář v Diecézi českobudějovické, první
kvardián obnovené sušické komunity
P. Antonín JAŠEK [Jaschek] (vst. 1830; nar. 1803)
- 318 -
9. LISTOPADU
1602 Macerata [IT]
1635 Mikulov
br. Angel z Faenzy [IT] (vst. 1558; nar. 1518); jeden ze zakladatelů naší provincie, člen Ankonské
provincie, hrdinsky poslušný bratr laik, od Boha se mu dostalo rozličných vidění a daru
uzdravování, zemřel v pověsti svatosti
br. Izidor z Mohelnice (vst. 1610; nar. ?); zemřel morem
1659 Praha-Hradčany
1679 Brno
br. Korbinián z Mnichova [DE] (vst. 1635; nar. ?)
br. Antonín z Děčína (vst. 1675; nar. ?); student filozofie, zemřel morem
1680 Praha-Nové Město br. Bonaventura z Horšovského Týna (vst. 1661; nar. ?); zemřel morem
1699 Nisa [PL]
br. Florid z Libavé (vst. 1694; nar. 1676); student filozofie
1702 Svídnice [PL]
1702 Brno
P. Felicissimus z Českého Krumlova (vst. 1655; nar. ?)
br. Hipolyt z Jihlavy (vst. 1682; nar. 1661)
1703 Vratislav [PL]
P. Kilián z Prahy (vst. 1665; nar. ?)
1704 Praha-Hradčany
1708 Třebíč
P. Ivo ze Sušice (vst. 1677; nar. ?)
P. Eusebius z Prahy (vst. 1657; nar. ?); profes-jubilant
1712 Znojmo
br. Oktavián z Červené Hory (vst. 1659; nar. ?); profes-jubilant
1720 Chrudim
br. Bedřich z Nového Jičína (vst. 1716; nar. 1696); student filozofie
1725 Čes. Budějovice
1741 Svídnice [PL]
–––
1918 Roudnice
P. Ludvík ze Strakonic (vst. 1671; nar. ?); profes-jubilant
P. Leander z Českého Krumlova (vst. 1708; nar. 1688)
br. Vít PUMR (vst. 1871; nar. 1845)
- 319 -
10. LISTOPADU
1632 Praha-Hradčany
br. Mansvet z Mnichova [DE] (vst. 1624; nar. ?)
1645 Znojmo
P. Jan Ludvík z Hlohova [PL] (vst. 1635; nar. ?)
1656 Praha-Nové Město P. Karel z Opole [PL] (vst. 1635; nar. ?)
1664 Kremže [AT]
1665 Linec [AT]
P. Fridrich ze Švábska [DE] (vst. 1640; nar. ?)
P. Prosper ze Švábska [DE] (vst. 1629; nar. ?)
1709 Budějovice
1718 Mikulov
P. Stanislav z Horní Vsi (vst. 1674; nar. 1653); dvakrát prov. definitor
P. Gothard z Prahy (vst. 1679; nar. ?)
1747 Mikulov
P. Rogacián z Libavé (vst. 1709; nar. 1692)
1774 Praha-Hradčany
1790 Most
br. Podiven z Rychnova (vst. 1747; nar. 1729); soukeník
br. Marián z Prahy (vst. 1764; nar. 1742); ranhojič
1805 Fulnek
1812 Praha-Hradčany
–––
1863 Skuč
P. Serapion ze Starého Kopce (vst. 1754; nar. 1733); profes-jubilant
br. Otto z Prahy (vst. 1753; nar. 1729); košíkař, profes-jubilant
1882 Praha-Hradčany
1904 Třebíč
P. Siard SORGENFREI (vst. 1833; nar. 1812); biskupský notář v Litoměřicích, prov. definitor
br. Dismas HÁJEK (vst. 1858; nar. 1840)
1910 Velichov
P. Salesius WEICHMANN (vst. 1865; nar. 1844); prov. definitor, biskupský notář v Litoměřicích,
zemřel v sanatoriu
P. Sanktus PETRUS (vst. 1828; nar. 1802); kaplan v olomouckém vězení, zemřel u příbuzných
- 320 -
11. LISTOPADU
1629 Salcburk [AT]
1642 Vyškov
1652 Linec [AT]
P. Damián z Benátek [IT] (vst. 1571; nar. 1549); třikrát prov. definitor a jednou vicekomisař naší
provincie, profes-jubilant, v naší provincii působil v letech 1602-1610
P. Hyacint z Polska [PL] (vst. 1614; nar. ?)
P. Albert z Eichstättu [DE] (vst. 1630; nar. ?)
1679 Mikulov
br. Jan Baptista z Valtelliny [IT] (vst. 1639; nar. ?); zemřel morem
1691 Praha-Hradčany
1698 Brno
P. Kristián ze Slezska (vst. 1637; nar. ?); profes-jubilant
P. Klaudián z Libavé (vst. 1691; nar. 1672); student teologie
1726 Praha-Hradčany
1737 Svídnice [PL]
br. Valerián ze Švábska [DE] (vst. 1675; nar. ?); krejčí, profes-jubilant
P. Brikcius z Gruszewa [Gruševo: PL] (vst. 1726; nar. 1704)
1738 Jihlava
1748 Čes. Budějovice
P. Akursius z Nisy [PL] (vst. 1697; nar. 1678)
P. Anselm z Ingolstadtu [Ingolštat: DE] (vst. 1695; nar. 1678); profes-jubilant
1751 Prudnik [PL]
P. Zikmund z Bruntálu (vst. 1726; nar. 1708)
1773 Brno
P. Antonín z Brna [příjm. Grimm] (vst. 1729; nar. 1712); generální archivář římské kurie a jednatel
za Německo, římský kustod, dvakrát provinciál
1775 Třebíč
P. Melchior ze Svitav (vst. 1758; nar. 1738)
1783 Praha-Hradčany
–––
P. Rogát z Mikulova (vst. 1723; nar. 1704); kněz-jubilant
- 321 -
12. LISTOPADU
1680 Čes. Budějovice
P. Gracián ze Zelovic (vst. 1671; nar. ?); zemřel morem
1680 Čes. Budějovice
1681 Litoměřice
br. Primus ze Slezska (vst. 1658; nar. ?); zemřel morem
P. Urban z Bavorska [DE] (vst. 1625; nar. ?); profes-jubilant
1686 Nisa [PL]
1688 Mikulov
br. Osvald ze Slezska (vst. 1654; nar. ?)
P. Jaroslav z Nepomuku (vst. 1669; nar. ?)
1692 Olomouc
1731 Fulnek
–––
1838 Rančířov
P. Kazimír z Českého Krumlova (vst. 1657; nar. ?)
P. Kilián z Prahy (vst. 1705; nar. 1682)
1903 Praha-Hradčany
P. Delfín JEŘÁBEK [Gerzabek] (vst. 1776; nar. 1757); kněz-jubilant, farář v Diecézi brněnské,
titulární konsistorní rada
br. Bernard MYSLÍK (vst. 1891; nar. 1862)
- 322 -
13. LISTOPADU
1663 Vídeň-Město [AT]
P. František z Messenhausenu [DE] (vst. 1613; nar. ?)
1696 Jihlava
1711 Olomouc
br. Jan z České Kamenice (vst. 1682; nar. 1650)
P. Izaiáš z Lešna [PL] (vst. 1681; nar. 1660)
1769 Sušice
–––
P. Landelín z Olomouce (vst. 1727; nar. 1707)
1857 Budějovice
1860 Litoměřice
br. Eleazar DRAXLER (vst. 1728; nar. 1706)
P. Delfín KRÁL (vst. 1834; nar. 1802); zpovědník
- 323 -
14. LISTOPADU
1664 Vratislav [PL]
br. Zikmund z Čech (vst. 1664; nar. ?); student-novic, ve světě Ferdinand rytíř z Colic
1686 Vratislav [PL]
1743 Prudnik [PL]
1757 Mnich. Hradiště
P. František z Českého Krumlova (vst. 1664; nar. ?)
P. František Ludvík z Lenarčic [PL] (vst. 1688; nar. 1667); profes-jubilant, ve světě František
Antonín Leopold baron Sednický z Choldic
br. Oktavián z Dobrušky (vst. 1719; nar. 1696); natěrač
1761 Zákupy
1767 Sokolov
P. Radim z Chomutova (vst. 1717; nar. 1696)
P. Salvator z Rumburku (vst. 1731; nar. 1708)
1773 Kolín
1777 Most
P. Kancius z Dobrušky (vst. 1739; nar. 1720)
br. Simplicius ze Zákup (vst. 1744; nar. 1723); sedlář
1790 Sušice
1819 Litoměřice
–––
P. Emilián ze Staré Boleslavi (vst. 1767; nar. 1749); slavnostní kazatel
P. Augustin z Kuřivod (vst. 1809; nar. 1783)
- 324 -
15. LISTOPADU
1606 Vídeň-Město [AT]
1634 Kremže [DE]
1639 Vídeň-Město [AT]
P. Antonín z Burgundska [FR] (vst. 1596; nar. 1568); poslán do Čech ještě jako student, kazatel ve
Vídni, zemřel morem
br. Havel z Valašských Klobouk (vst. 1633; nar. ?); laik-novic
br. Zacheus z Bozenu [AT] (vst. 1624; nar. ?)
1649 Linec [AT]
P. Leopold ze Schärdingu [AT] (vst. 1615; nar. ?)
1689 Praha-Hradčany
1741 Olomouc
br. Bohumír z Brna (vst. 1649; nar. ?); klášterní lékárník
P. Teodard z Horažďovic (vst. 1728; nar. 1706)
1754 Fulnek
1762 Vyškov
br. Norbert z Jihlavy (vst. 1712; nar. 1692); soukeník
P. Hugo z Vyškova (vst. 1723; nar. 1702)
1766 Znojmo
1778 Kolín
br. Petr z Poysdorfu [AT] (vst. 1734; nar. 1708); košíkař
P. Onesymus z Kutné Hory (vst. 1755; nar. 1736)
1784 Sokolov
P. Kryštof z Mikulova (vst. 1714; nar. 1686); ve světě Leopold Somern ze Somernů, senior provincie,
kněz-jubilant
–––
1842 Třebíč
P. Prokop KRUMPOLC [Krumpholz] (vst. 1818; nar. 1801)
1884 Rumburk
1947 Mělník
br. Jiří JAVŮREK [Jaurich] (vst. 1854; nar. 1827)
br. Jeroným SLÁMA (vst. 1929; nar. 1914); kuchař, zemřel v nemocnici u sester boromejek
2010 Olomouc
P. Libor PINKAVA (vst. 1939; nar. 1919); kněz jubilant, senior provincie
- 325 -
16. LISTOPADU
1722 Mikulov
P. Felicissimus z Milovic (vst. 1693; nar. 1671)
1734 Svídnice [PL]
1766 Znojmo
P. Kolumbán z Janova u Krnova (vst. 1710; nar. 1688)
br. Eduard z Vratislavi [PL] (vst. 1762; nar. 1742); vodař
1773 Olomouc
–––
P. Linus z Dolního Jiřetína (vst. 1762; nar. 1743)
1900 Sokolov
br. Elzearius WIELAND (vst. 1860; nar. 1842)
- 326 -
17. LISTOPADU
1646 Vídeň-Město [AT]
P. Maxim z Dettelbachu [DE] (vst. 1631; nar. )
1735 Roudnice
1753 Nisa [PL]
br. Bernard z Náchoda (vst. 1685; nar. 1654); krejčí, profes-jubilant
br. Dominik ze Cvikova [DE] (vst. 1705; nar. 1681); krejčí
1754 Rumburk
P. Jan Sarkander z Českého Krumlova (vst. 1735; nar. 1709); vstoupil do kapucínského řádu od
konventuálů již jako kněz
1759 Roudnice
1775 Litoměřice
–––
1875 Mělník
1883 Olomouc
P. Cyrinus z Litomyšle (vst. 1731; nar. 1713)
br. Burchard ze Sokolova (vst. 1718; nar. 1697); řezník, profes-jubilant
2002 Tatenice
P. Agapit PÁTEK (vst. 1932; nar. 1913); kněz-jubilant, farář v Tatenici, duchovní správce řeholních
sester
br. Kancián ŠÍDA [Schjda] (vst. 1851; nar. 1829)
P. Kastus LUC [Lutz] (vst. 1831; nar. 1809); profes-jubilant
- 327 -
18. LISTOPADU
1649 Vídeň-Město [AT]
P. Jan z Raabu [HU] (vst. 1603; nar. ?); první provinční kronikář
1649 Vídeň-Město [AT]
1683 Kolín
P. Filip ze Slezska (vst. 1612; nar. ?)
br. Bohumil z Police nad Metují (vst. 1681; nar. 1653)
1752 Chrudim
–––
br. Bruno ze Zábřehu (vst. 1731; nar. 1711); krejčí
1872 Kolín
2001 Praha
br. Rochus KOROTIN (vst. 1835; nar. 1813); vrátný, raněn mrtvicí
Libuše PADIOROVÁ (nar. 1923); členka SFŘ, dobrodinec hradčanského kláštera
- 328 -
19. LISTOPADU
1606 Vídeň-Za Hr. [AT]
br. Ludvík z Gorizie [Goricija: IT] (vst. 1603; nar. ?); ve světě hrabě z Colloreda, student filozofie
1629 Vídeň-Město [AT]
1635 Mikulov
P. Antonín z Luccy [Luka: IT] (vst. 1622; nar. ?)
br. Oktavián z Bavorska [DE] (vst. 1635; nar. ?); student-novic
1635 Mikulov
1635 Mikulov
br. Jáchym z Tyrolska [AT] (vst. 1635; nar. ?); bratr laik-novic
br. Jakub z Tyrolska [AT] (vst. 1635; nar. )
1704 Čes. Budějovice
1727 Kolín
P. Alexandr z Glogówa [PL] (vst. 1674; nar. 1649)
P. Symforián z Lanškrouna (vst. 1695; nar. ?)
1758 Praha-Hradčany
P. Benedikt z Prahy (vst. 1711; nar. 1693)
1758 Žatec
1766 Olomouc
–––
P. Expeditus z Karlových Varů (vst. 1728; nar. 1715)
P. Adeotat z Nového Dvora (vst. 1710; nar. 1691); kněz-jubilant
- 329 -
20. LISTOPADU
1734 Třebíč
P. Lambert ze Strakonic (vst. 1699; nar. 1682)
1755 Praha-Hradčany
1757 Vyškov
P. Abrahám z Lince [AT] (vst. 1714; nar. 1691)
br. Placid z Wiltenu [AT] (vst. 1710; nar. 1690); krejčí
1766 Rumburk
1771 Sušice
P. Florid z Chomutova (vst. 1731; nar. 1709)
P. Adaukt z Brna (vst. 1726; nar. 1706)
1772 Žatec
1820 Opočno
–––
br. Tibor ze Žandova (vst. 1726; nar. 1704); punčochař
br. Elektus z Horšovského Týna (vst. 1763; nar. 1742); krejčí, profes-jubilant
- 330 -
21. LISTOPADU
1655 Roudnice
P. Vilém ze Slavkova (vst. 1634; nar. ?); zemřel náhlou smrtí
1722 Mikulov
1757 Horšovský Týn
P. Jan Evangelista ze Znojma (vst. 1712; nar. 1695); student teologie
P. Venustus z Jablonného (vst. 1723; nar. 1703)
1818 Tišnov
–––
P. Zikmund z Prostějova (vst. 1765; nar. 1746); farář v Diecézi brněnské, profes-jubilant
- 331 -
22. LISTOPADU
1660 Waidhofen [AT]
P. Lukáš z Bavorska [DE] (vst. 1635; nar. ?)
1661 Vídeňské N. Město
1719 Čes. Budějovice
[AT] P. Eustach z Mnichova [DE] (vst. 1627; nar. ?)
P. Haštal z Českých Budějovic (vst. 1697; nar. ?)
1721 Roudnice
1733 Chrudim
br. Anaklet z Jihlavy (vst. 1689; nar. 1669)
br. Chrysant z Rumburka (vst. 1722; nar. 1693); tkadlec
1750 Rumburk
–––
br. Jáchym z Prudniku [PL] (vst. 1714; nar. 1687); švec
1939 Praha
1955 Heidelberg [DE]
br. Ivo HLAVA (vst. 1886; nar. 1860); zemřel v nemocnici Na Františku, profes-jubilant
br. Elzearius MENZL (vst. 1919; nar. 1893); po II. světové válce byl odsunut do Německa, zůstal
však členem naší provincie
- 332 -
23. LISTOPADU
1634 Štýr [AT]
br. Gabriel z Landshutu [DE] (vst. 1628; nar. ?)
1701 Praha-Nové Město br. Abrahám z Moravy (vst. 1693; nar. 1656)
1723 Praha-Nové Město P. Emerich z Plzně (vst. 1674; nar. ?)
1770 Budějovice
–––
br. Geminián z Doupova (vst. 1716; nar. 1686); řezník, profes-jubilant
1830 Nová Ves
1875 Rumburk
P. Krescencián ŠIMÁČEK [Schimaczek] (vst. 1780; nar. 1760); pensionovaný farář
P. Pacifik WERNER (vst. 1835; nar. 1819); katecheta
1999 Ibbenbüren [DE]
P. Pavel KNESPL (vst. 1941; nar. 1925); doktor filozofie, licenciát teologie, provinční archivář, od
roku 1969 v exilu v Německu, duchovní správce českých krajanů, středoškolský profesor
matematiky a fyziky
2006 Zábřeh
br. Štěpán ZIMMERMANN (vst. 1947; nar. 1921); profes-jubilant, kuchař a zahradník
- 333 -
24. LISTOPADU
1640 Olomouc
br. Bonaventura ze Salcburku [AT] (vst. 1614; nar. ?)
1652 Vídeň-Město [AT]
1693 Chrudim
P. Oldřich z Prahy (vst. 1624; nar. ?)
P. Jan Baptista z Prahy (vst. 1665; nar. ?)
1738 Prudnik [PL]
1738 Praha-Hradčany
P. Egid z Vratislavi [PL] (vst. 1680; nar. 1663); třikrát provinční definitor, kněz-jubilant
P. Šimon z Ostritz [Ostric: DE] (vst. 1686; nar. 1660); profes-jubilant
1742 Jihlava
1772 Chrudim
–––
1835 Most
br. Karel z Lešna [PL] (vst. 1709; nar. 1685); komorník
P. Nikodém z Topolu (vst. 1737; nar. 1719)
P. Martinián BERNT (vst. 1762; nar. 1742); zasl. definitor, kněz-jubilant, senior provincie
- 334 -
25. LISTOPADU
1637 Vídeň-Město [AT]
P. Izák z Würzburgu [Vircburk: DE] (vst. 1628; nar. ?)
1662 Vídeňské N. Město
1718 Litoměřice
[AT] P. Albertin z Freiburgu [CH] (vst. 1630; nar. ?)
P. Rupert z Prahy (vst. 1684; nar. 1664); ve světě Leopold Lečanský z Popic
1718 Žatec
1721 Jihlava
P. Kvirín z Horšovského Týna (vst. 1679; nar. 1656)
br. Zacheus z Laufu [DE] (vst. 1697; nar. ?); švec
1745 Most
1765 Litoměřice
P. Sixtus z Glogówa [PL] (vst. 1709; nar. 1691)
br. Barnabáš z Jihlavy (vst. 1722; nar. 1702); soukeník
1798 Brno
P. Tadeáš z Brna (vst. 1752; nar. 1735)
1798 Tobolsk [RU]
–––
1865 Radovesice
P. Elizeus z Českých Budějovic (vst. 1767; nar. 1747); misionář v Rusku, v Kavkaze a na Ukrajině
1866 Brno
br. Humilis EHL (vst. 1826; nar. 1798); soukeník, vrátný, člen kláštera v Litoměřicích, zemřel při
sběru almužen
P. Adrián STOKLASKA (vst. 1827; nar. 1804); zemřel raněn mrtvicí
1870 Zákupy
br. Donát GRUSS (vst. 1824; nar. 1803); vrátný
1874 Most
P. Nikander HEINEMANN (vst. 1842; nar. 1824)
1890 Fulnek
1943 Fulnek
br. Zacheus GINTER [Günther] (vst. 1834; nar. 1817); profes-jubilant
br. Urban MAIWALD (vst. 1898; nar. 1871); účastnil se I. světové války
- 335 -
26. LISTOPADU
1639 Vídeň-Město [AT]
br. David ze Štýrska [AT] (vst. 1636; nar. ?)
1647 Vídeň-Město [AT]
1650 Benátky [IT]
br. Pavel z Burgundska [FR] (vst. 1617; nar. ?)
P. Bonaventura z Benátek [IT] (vst. 1596; nar. 1579); zasl. definitor a kazatel naší provincie, působil
zde v letech 1613-19
P. Prokop z Templinu v Braniborsku [DE] (vst. 1627; nar. 1608); slavný lidový misionář a
spisovatel, profes-jubilant
P. Marek z Krnova (vst. 1669; nar. ?)
1680 Linec [AT]
1703 Nisa [PL]
1804 Žatec
–––
1844 Znojmo
P. Filip z Mostu (vst. 1754; nar. 1736); profes-jubilant
1899 Praha
br. Vitál TREYBAL (vst. 1890; nar. 1866); ošetřovatel, zemřel v nemocnici Na Františku
1906 Brno
br. Kornelius WINTER (vst. 1857; nar. 1838); senior bratří laiků, vrátný ve Znojmě, osobní sekretář
provinciála, zemřel v nemocnici U Milosrdných bratří
br. Marin BAREŠ (vst. 1905; nar. 1878); vrátný
1946 Třebíč
P. Hyacint WÄCHTER (vst. 1829; nar. 1792)
- 336 -
27. LISTOPADU
1627 Vídeň-Město [AT]
P. Jan Pavel z Tridentu [IT] (vst. 1605; nar. ?)
1627 Vídeň-Město [AT]
1669 Brno
1669 Brno
P. Iluminát z Imoly [IT] (vst. 1622; nar. ?)
P. Vojtěch z Kolína nad Rýnem [DE] (vst. 1645; nar. ?); ve světě Václav Karel rytíř Zeller
z Rosenthalu
P. Albert z Českých Budějovic (vst. 1653; nar. ?)
1716 Mikulov
1718 Olomouc
P. Klement z Kaplic (vst. 1681; nar. 1667); kazatel v olomoucké katedrále
br. Valentýn z Jihlavy (vst. 1673; nar. 1650); soukeník
1720 Mikulov
1726 Praha-Hradčany
P. Mansvet z Mikulova (vst. 1685; nar. ?)
P. Ferdinand z Prahy (vst. 1674; nar. ?); profes-jubilant
1729 Praha-Nové Město br. Bruno z Mnichova Hradiště (vst. 1727; nar. 1701); prknař
1784 Třebíč
P. Petr Alkantarský z Dolních Kounic (vst. 1732; nar. 1714); profes-jubilant
1810 Olomouc
–––
br. Aleš z Radoměřic (vst. 1761; nar. 1742); sakristán u sester Voršilek
- 337 -
28. LISTOPADU
1639 Vídeň-Město [AT]
br. Bernardin ze Švábska [DE] (vst. 1635; nar. ?)
1655 Vídeň-Město [AT]
1668 Bruck a.d.M. [AT]
P. František z Rivy [IT] (vst. 1615; nar. ?)
br. Gerhard z Oberburgu [AT] (vst. 1668; nar. ?); student-novic
1731 Vyškov
1732 Fulnek
P. Julián z Moravy (vst. 1701; nar. 1683)
P. Evarist z Opole [PL] (vst. 1676; nar. 1656); profes-jubilant
1748 Olomouc
1750 Brno
P. Bernardin z Olomouce (vst. 1697; nar. 1679); profes-jubilant
P. Bruno z Děčína (vst. 1686; nar. 1668); kněz-jubilant
1763 Chrudim
br. Donát ze Starého Mýta (vst. 1731; nar. 1710); krejčí
1780 Fulnek
1785 Fulnek
br. Marin z Fulneku (vst. 1737; nar. 1716); švec
P: Ignác z Libavé (vst. 1760; nar. 1740)
1825 Prostějov
P. Maximin z Valašského Meziříčí (vst. 1774; nar. 1752); kaplan vojenské nemocnice na Hradisku
u Olomouce, profes-jubilant
–––
- 338 -
29. LISTOPADU
1671 Znojmo
P. Chrysant z Mnichova [DE] (vst. 1651; nar. ?)
1722 Praha-Hradčany
1726 Svídnice [PL]
P. Adam z Jindřichova Hradce (vst. 1713; nar. 1692); student teologie
P. Zikmund z Prudniku [PL](vst. 1712; nar. 1688)
1729 Mikulov
1729 Zákupy
P. Bonagracia z Opočna (vst. 1705; nar. 1682)
br. Vendelín z Nového Jičína (vst. 1714; nar. 1694)
1737 Nisa [PL]
1783 Olomouc
br. Ludvík ze Sokolova (vst. 1721; nar. 1696); postřihač vlny
P. Emil z Mikulova (vst. 1764; nar. 1744); polní kaplan u třetího trestního pluku
1791 Praha-Nové Město P. Emerich z Kutné Hory (vst. 1737; nar. 1717); zasl. definitor, profes-jubilant
1814 Chrudim
1826 Třebíč
–––
1902 Litoměřice
P. Juniper z Bohumilic (vst. 1747; nar. 1726); kněz-jubilant, senior provincie
br. Zachariáš z Mošnova (vst. 1758; nar. 1740); mydlář, profes-jubilant, senior Moravské provincie
1945 Brno
P. Venanc HERBINGER (vst. 1932; nar. 1914); lektor Písma sv., zemřel při návratu z ruského zajetí
P. Tibor VYSKOČIL (vst. 1866; nar. 1844); novicmistr
- 339 -
30. LISTOPADU
1637 Vídeň-Město [AT]
P. Dorotej z Bavorska [DE] (vst. 1616; nar. ?)
1660 Vídeň-Město [AT]
1668 Vídeň-Město [AT]
P. Pavel z Falce [DE] (vst. 1628; nar. ?)
P. Onufrius z Gorizie [Goricija: IT] (vst. 1624; nar. ?)
1682 Mikulov
1722 Žatec
P. Benignus z Budišova nad Budišovkou (vst. 1633; nar. ?)
P. Cyrinus z Nisy [PL] (vst. 1688; nar. 1669)
1723 Vratislav [PL]
1741 Olomouc
br. Engelbert z Neumarktu [AT] (vst. 1719; nar. 1697); student filozofie
br. Leonard z Horního Slavkova (vst. 1700; nar. 1677); jirchář
1768 Jihlava
–––
1868 Rumburk
1902 Praha
P. Viktorián z Neúrody [PL] (vst. 1717; nar. 1695); profes-jubilant
P. Dagobert KOŘISTKA [Korzistka] (vst. 1827; nar. 1806); zemřel raněn mrtvicí
br. Hermenegild TILL (vst. 1849; nar. 1824); profes-jubilant, zemřel v nemocnici Na Františku
- 340 -
1. PROSINCE
1607 Štýrský Hradec [AT] P. Ondřej z Vicenzy [Vičenca: IT] (vst. 1557; nar. 1537); šlechtic z rodu Pivotto, kněz-jubilant
1640 Vídeň-Město [AT]
1670 Linec [AT]
br. Ignác z Bavorska [DE] (vst. 1617; nar. ?)
P. Kašpar z Bambergu [DE] (vst. 1628; nar. ?); radostně zaměnil pozemský život za nebeský
1671 Korneuburg [AT]
1767 Sušice
P. Paschasius z Frank [DE] (vst. 1652; nar. ?)
P. Florus z Prahy (vst. 1751; nar. 1732)
1781 Čes. Budějovice
1793 Terezín
–––
1833 Most
P. Kristián z Karlových Varů (vst. 1728; nar. 1704); profes-jubilant
P. Jakub z Hradce Králové (vst. 1772; nar. 1753); kaplan ve vojenské nemocnici
1843 Opočno
1976 Banská Bystrica
P. Antonín SENFT (vst. 1835; nar. 1816)
P. Jaromír KŘENEK (vst. 1940; nar. 1923); regent schóly a varhaník v katedrálním kostele
P. Anastáz ŠEVEST [Schewest] (vst. 1829; nar. 1803)
- 341 -
2. PROSINCE
1638 Olomouc
br. Julius z Rakouska [AT] (vst. 1606; nar. ?)
1647 Pasov [DE]
1698 Olomouc
br. Benno z Rakouska [AT] (vst. 1634; nar. ?)
P. Abundancius ze Slezska (vst. 1668; nar. ?)
1699 Nisa [PL]
1702 Sokolov
br. Symforián z Tyrolska [AT] (vst. 1655; nar. ?)
P. Nikasius z Nisy [PL] (vst. 1668; nar. ?)
1719 Brno
1735 Mikulov
P. Pacifik z Roudnice (vst. 1691; nar. 1664)
P. Michelangel z Jihlavy (vst. 1694; nar. 1674)
1743 Čes. Budějovice
P. Maxim z Müllbachu [AT] (vst. 1710; nar. 1689); voják, ve světě Jan Jiří hrabě z Troyer, přešel
k nám z Tyrolské provincie
P. Kryšpinián z Hradce Králové (vst. 1727; nar. 1705)
br. Servilián z Dobřichovic (vst. 1760; nar. 1738); krejčí
1758 Kolín
1772 Čes. Budějovice
1799 Hynčice
1802 Břeh [PL]
–––
1844 Třebíč
1899 Roudnice
P. Epimachus z Hustopečí (vst. 1750; nar. 1732); zasl. misionář v Rusku, kaplan v Arcidiecézi
olomoucké
br. Ezechiel z Karlstadtu [DE] (vst. 1748; nar. 1728); profes-jubilant
P. Matěj VYSKOČIL [Wiskoczil] (vst. 1811; nar. 1791)
br. Vendelín BLAŽEK (vst. 1868; nar. 1849); vrátný
- 342 -
3. PROSINCE
1678 Brno
br. Modest z Horšovského Týna (vst. 1675; nar. 1654); student filozofie
1758 Jihlava
–––
1971 Königshofen [DE]
br. Zacheus z Českých Budějovic (vst. 1725; nar. 1704); provazník
P. Odilo ŠINDLER [Schindler] (vst. 1937; nar. 1915); po II. světové válce byl odsunut kvůli své
národnosti do Německa a pečoval o vystěhovalce, zůstal členem naší provincie
- 343 -
4. PROSINCE
1661 Vídeň-Město [AT]
P. Jeroným z Vestfálska [DE] (vst. 1628; nar. ?)
1669 Brno
1701 Praha-Hradčany
br. Jan Baptista z Frank [DE] (vst. 1655; ?)
P. Osvald ze Strakonic (vst. 1670; nar. ?)
1703 Litoměřice
1711 Pozořice
1715 Litoměřice
P. Cyril z Bavorska [DE] (vst. 1667; nar. ?)
P. Alberik z Vodňan (vst. 1694; nar. 1672); zemřel ve službě postiženým morem v Pozořicích,
pohřben v Brně
P. Evžen z Prahy (vst. 1662; nar. ?); profes-jubilant
1744 Chrudim
1778 Praha-Hradčany
br. Emilián z Trevíru [DE] (vst. 1689; nar. 1663); jirchář, profes-jubilant
br. Ferdinand z Elbingenu [DE] (vst. 1728; nar. 1703); truhlář, profes-jubilant
1798 Olomouc
1819 Lobendava
–––
1872 Olomouc
P. Urban z Kujav (vst. 1756; nar. 1738); zasl. misionář v Rusku
P. Klement z Pankráce (vst. 1775; nar. 1754); farář v Diecézi litoměřické
P. Benjamín LUKEŠ (vst. 1812; nar. 1794); kněz-jubilant, senior provincie
- 344 -
5. PROSINCE
1657 Vídeň-Za Hr. [AT]
P. Jan Antonín z Vídně [AT] (vst. 1615; nar. ?)
1704 Praha-Hradčany
1729 Brno
br. Petronius z Kaplic (vst. 1664; nar. ?)
br. Petr z Vídně [AT] (vst. 1716; nar. 1692); lazebník
1756 Most
P. Masseo z Prahy (vst. 1721; nar. 1703)
1760 Litoměřice
1777 Čes. Budějovice
P. Ábel z Karlových Varů (vst. 1734; nar. 1717)
P. Rochus z Bíliny (vst. 1754; nar. 1731)
1778 Mikulov
P. Joanin z Mikulova (vst. 1741; nar. 1724)
1781 Znojmo
P. Dominik ze Žatce (vst. 1724; nar. 1708); lektor, čtyřikrát definitor, zasl. provinční kustod, knězjubilant
P. František z Prahy (vst. 1749; nar. 1729)
1795 Horšovský Týn
–––
- 345 -
6. PROSINCE
1625 Benátky [IT]
1665 Vídeň-Město [AT]
1679 Most
P. Jan z Benátek [IT] (vst. 1575; nar. 1555); dvakrát gen. komisař naší začínající provincie, lektor
teologie, zemřel na útrapy stáří
P. Serenus ze Salcburku [AT] (vst. 1655; nar. ?)
br. Nicefor z Moravy (vst. 1679; nar. ?); student-novic, zemřel morem
1679 Brno
br. Mikuláš z Tyrolska [AT] (vst. 1676; nar. ?); zemřel morem
1685 Fulnek
1709 Žatec
–––
1849 Praha-Hradčany
1900 Fulnek
P. Akvilín z Jihlavy (vst. 1655; nar. ?)
P. Hypolit z Prahy (vst. 1696; nar. ?)
br. Marek HAKER (vst. 1815; nar. 1778); soukeník
br. Hilarion KADULA (vst. 1858; nar. 1834); kuchař a zahradník
- 346 -
7. PROSINCE
1614 Benátky [IT]
1676 Prudnik [PL]
1736 Prudnik [PL]
P. Beltram z Udine [IT] (vst. 1594; nar. 1575); byl jedním ze třinácti zakladatelů, jako vojenský
kaplan provázel sv. Vavřince z Brindisi do Uher, do své provincie se vrátil roku 1609
br. Leonard z Nisy [PL] (vst. 1676; nar. ?); student-novic
P. Markvard z Valštejna (vst. 1712; nar. 1691)
1769 Praha-Nové Město P. Řehoř z Brtnice (vst. 1714; nar. 1693); kněz-jubilant
1784 Brno
1797 Litoměřice
P. Natanael z Nového Města na Moravě (vst. 1761; nar. 1745); zasl. lektor
P. Ubald z Mnichova Hradiště (vst. 1756; nar. 1732)
1805 Most
1814 Praha-Hradčany
–––
1873 Brno
P. Dagobert z Chomutova (vst. 1745; nar. 1723); kněz-jubilant
br. Achác z Teplic (vst. 1757; nar. 1734); truhlář, profes-jubilant, senior bratří laiků
P. Justýn FILZIG (vst. 1831; nar. 1808)
- 347 -
8. PROSINCE
1621 Sicílie [IT]
1636 Vídeň-Město [AT]
1664 Wels [AT]
P. Marián z Alcama [Alkamo: IT] (vst. ?; nar. ?); jeden ze třinácti spoluzakladatelů naší provincie,
vrátil se do palermské provincie, kde byl provinciálem
P. Anaklet z Oberhausenu [DE] (vst. 1631; nar. ?); student filozofie
P. Edilbert z Brna (vst. 1654; nar. ?)
1709 Zákupy
br. Bonitus ze Sokolova (vst. 1682; nar. 1652); ve světě Jan Štěpán z Waldu
1741 Nisa [PL]
1759 Mikulov
br. Hyacint z Gruszewa [Gruševo: PL] (vst. 1714; nar. 1694); poslíček
P. Dionýz z Olomouce (vst. 1722; nar. 1704); loretánský sakristán
1759 Olomouc
P. Jan Damascén z Libochovic (vst. 1726; nar. 1707)
1787 Praha-Nové Město P. Haštal z Prahy (vst. 1751; nar. 1731)
1792 Třebíč
–––
P. Modestin z Pouzdran (vst. 1743; nar. 1723)
1837 Bohosudov
P. Albertin VENCL [Wentzel] (vst. 1780; nar. 1758); ošetřovatel, kaplan v Diecézi litoměřické,
profes-jubilant
P. Pavlín KLIMEŠ [Klimesch] (vst. 1832; nar. 1807); administrátor, profes-jubilant
1884 Sušice
- 348 -
9. PROSINCE
1669 Brno
br. Silvestr z České Lípy (vst. 1665; nar. ?)
1737 Třebíč
1788 Kolín
–––
1844 Litoměřice
br. Vilém z Duchcova (vst. 1695; nar. 1671); řídící učitel
P. Václav z Českého Brodu (vst. 1748; nar. 1729)
1854 Brno
1855 Olomouc
P. Emanuel JUŘENA [Jurzena] (vst. 1821; nar. 1796); duchovní správce ve věznici
br. Štěpán WOLF (vst. 1814; nar. 1792); švec, vrátný
1866 Fulnek
1875 Praha-Hradčany
P. Modest SIMON (vst. 1829; nar. 1805); duchovní správce v nemocnici sester Alžbětinek
br. Simplicius WERNER (vst. 1824; nar. 1795); tesař, ošetřovatel, profes-jubilant
br. Efrém OTT (vst. 1839; nar. 1809); student teologie
- 349 -
10. PROSINCE
1632 Praha-Hradčany
br. Jakub z Mnichova [DE] (vst. 1622; nar. ?)
1639 Vídeň-Město [AT]
1646 Vídeň-Město [AT]
br. Rufin z Vídně [AT] (vst. 1616; nar. ?)
br. Modest ze Švábska [DE] (vst. 1610; nar. ?)
1720 Kyjov
1733 Prudnik [PL]
P. Libor z Českých Budějovic (vst. 1672; nar. ?)
P. Benjamín z Ostrova nad Ohří (vst. 1717; nar. 1699)
1746 Mikulov
1771 Opočno
P. Ignác z Prahy (vst. 1698; nar. 1675)
P. Mansvet z Prahy (vst. 1721; nar. 1706); zasl. prov. definitor, profes-jubilant
1809 Horšovský Týn
–––
1858 Opočno
1870 Mělník
P. Severin ze Žatce (vst. 1760; nar. 1742)
1934 Roudnice
P. Robert KUČERA (vst. 1884; nar. 1865); profes-jubilant
P. Adolf ŠIMČÍK [Schimcžik] (vst. 1821; nar. 1795); kaplan ve farním kostele
P. Natanael ŠITRA [Schitra] (vst. 1827; nar. 1803)
- 350 -
11. PROSINCE
1693 Olomouc
P. Eduard z Mnichova [DE] (vst. 1651; nar. ?)
1701 Praha-Hradčany
1777 Rumburk
P. Anaklet z Libavé (vst. 1682; nar. 1664); lektor filozofie
P. Apolonius z České Lípy (vst. 1720; nar. 1698); kněz-jubilant
1797 Enns [AT]
–––
P. Jan od Kříže z Brna (vst. 1754; nar. 1734); polní kaplan
1862 Brno
P. Konrád CAHA [Zaha] (vst. 1831; nar. 1806)
- 351 -
12. PROSINCE
1679 Brno
br. Michael z Antverp [BE] (vst. 1669; nar. ?); klášterní lékárník, zemřel morem
1727 Litoměřice
1803 Olomouc
–––
1901 Rumburk
br. Kristián z Chyší (vst. 1724; nar. 1704)
P. Desiderius z Brna (vst. 1757; nar. 1740); metropolitní zpovědník
br. Hypolit REICHMANN (vst. 1885; nar. 1852)
- 352 -
13. PROSINCE
1649 Praha-Hradčany
P. Řehoř z Val di Fassa [IT] (vst. 1615; nar. ?)
1687 Chrudim
1697 Zákupy
br. Kvirín z Kraňska [AT] (vst. 1651; nar. ?)
P. Liberát ze Salcburku [AT] (vst. 1657; nar. ?)
1699 Nisa [PL]
1731 Praha-Hradčany
P. Auracián z Českých Budějovic (vst. 1686; nar. 1667)
P. Peregrin z Vratislavi [PL] (vst. 1690; nar. 1670)
1749 Opočno
1754 Praha-Hradčany
br. Cyriak z Kladska [PL] (vst. 1711; nar. 1684); švec
P. Fakundus z Úštěka (vst. 1740; nar. 1722)
1768 Praha-Hradčany
br. Damián z Jihlavy (vst. 1722; nar. 1695); truhlář
1775 Jihlava
1779 Roudnice
P. Cyprián z Jihlavy (vst. 1764; nar. 1745)
P. Bonifác z Jindřichova Hradce (vst. 1744; nar. 1725)
1784 Sokolov
1788 Kolín
P. Flavius z Teplé (vst. 1739; nar. 1720)
P. Václav z Českého Brodu (vst. 1748; nar. 1729)
1811 Praha-Hradčany
–––
br. Hyacint z Bernova (vst. 1759; nar. 1738); tkadlec, profes-jubilant
1867 Brno
1923 Rumburk
P. Jan Evangelista COUFAL [Zaufal] (vst. 1811; nar. 1791); kněz-jubilant
br. Melchior PECOLT [Petzolt] (vst. 1857; nar. 1838); vrátný, profes-jubilant, senior bratří laiků
- 353 -
14. PROSINCE
1682 Kolín
P. Sigisbert z Nepomuku (vst. 1651; nar. ?)
1687 Vyškov
1696 Roudnice
P. Epifanius ze Šenova (vst. 1660; nar. ?); německý kazatel
P. Marcelín z Mnichova [DE] (vst. 1650; nar. ?)
1700 Jihlava
1720 Praha-Hradčany
P. Heliodor z Jihlavy (vst. 1655; nar. ?)
br. Rochus z Bavorska [DE] (vst. 1677; nar. 1651); švec
1736 Břeh [PL]
1749 Brno
P. Justinián z Mariasternu [Maria Štern: AT] (vst. 1689; nar. ?)
P. Ludvík z Mostu (vst. 1712; nar. 1693)
1752 Chrudim
P. Matouš z Polné (vst. 1717; nar. 1699)
1764 Kolín
br. Kryštof z Poděbrad (vst. 1731; nar. 1710); kolář
1778 Praha-Nové Město P. Albertin z Prahy (vst. 1743; nar. 1724)
1786 Terezín
1801 Třebíč
–––
1861 Sušice
P. Josef Kalasánský z Prahy (vst. 1770; nar. 1754); kaplan ve vojenské nemocnici
br. Emilián z Třebíče (vst. 1746; nar. 1728); soukeník, profes-jubilant
1864 Praha-Hradčany
P. Atanáš RAUCH (vst. 1796; nar. 1780); kněz-jubilant, senior provincie, loretánský sakristán, zasl.
direktor třetího řádu
br. Valentýn MUSIL (vst. 1820; nar. 1795); košíkař, vrátný
- 354 -
15. PROSINCE
1646 Brno
P. Silván z Ambachu [DE] (vst. 1621; nar. ?); pochován v kostele sv. Jakuba
1646 Linec [AT]
1681 Most
P. Jeremiáš z Jeseníku (vst. 1635; nar. ?); zemřel na infekční nemoc
P. Ivan ze Slezska (vst. 1644; nar. ?)
1682 Žatec
1694 Brno
P. Šimon z Kadaně (vst. 1664; nar. ?)
P. Ondřej z Brna (vst. 1654; nar. ?); třikrát provinciál
1715 Opočno
br. Kosmas z Bruntálu (vst. 1693; nar. 1661)
1742 Praha-Nové Město P. Albertin ze Sušice (vst. 1692; nar. 1671); profes-jubilant
1768 Litoměřice
P. Jan Evangelista z Roudnice (vst. 1723; nar. 1702)
1769 Sokolov
1800 Praha-Hradčany
–––
1846 Sušice
P. Hyacint z Kadaně (vst. 1713; nar. 1697); profes-jubilant
P. Efrém z Hrobu (vst. 1764; nar. 1744)
1994 Praha-Hradčany
P. Petr KULÍSEK (vst. 1926; nar. 1911); farář v Chřibské
P. Inocenc HOLOUBEK [Holaubek] (vst. 1815; nar. 1792)
- 355 -
16. PROSINCE
1689 Nisa [PL]
br. Ivo z Kaplic (vst. 1665; nar. ?)
1699 Kolín
P. Pavel z Čech (vst. 1654; nar. ?)
1732 Praha-Nové Město P. Silverius z Brettlu [AT] (vst. 1690; nar. 1670)
1777 Chrudim
1787 Kolín
br. Oldřich z Opočna (vst. 1722; nar. 1696); krejčí, profes-jubilant
P. Celerin z Libochovic (vst. 1739; nar. 1720)
1800 Roudnice
1814 Klatovy
–––
1899 Sokolov
P. Silvestr z Klatov (vst. 1753; nar. 1729)
P. Zachariáš z Prahy (vst. 1766; nar. 1749); zasl. polní kaplan, děkan v Diecézi českobudějovické
1976 Mnichov [DE]
P. Wilhelm ČIDA [Tschida] (vst. 1933; nar. 1915); po II. světové válce byl kvůli své národnosti
odsunut do Německa, zůstal členem naší provincie
br. Libor NICKERLE (vst. 1844; nar. 1817); vrátný, profes-jubilant
- 356 -
17. PROSINCE
1613 Vídeň-Za Hr. [AT]
P. Ondřej z Cadubria [Kadubrio: IT] (vst. 1582; nar. ?); člen Benátské provincie, zručný řemeslník
1613 Brno
P. Cyprián z Lodi [Lody: IT] (vst. 1583; nar. ?); do řádu vstoupil jako bohatý obchodník, přišel k nám
roku 1604 z Benátské provincie
br. Virgil z Hallu [AT] (vst. 1659; nar. ?)
1684 Praha-Hradčany
1775 Fidenza [IT]
1800 Chrudim
P. Wunibald ze Sokolova (vst. 1720; nar. 1700); profes-jubilant, po dvacet let zpovědník knížete
Este z Armstadtu, zemřel na zámku v Lombardii
br. Ludvík ze Sokolova (vst. 1777; nar. 1754); krejčí
1805 Sušice
br. Rajmund z Nové Vsi (vst. 1754; nar. 1732); mydlař, profes-jubilant
1805 Fulnek
–––
br. Václav z Kujav (vst. 1773; nar. ?)
1931 Praha-Hradčany
2001 Boršice
br. Vendelín HOCHMANN (vst. 1901; nar. 1874); účastnil se I. světové války
P. Juvenál VALÍČEK (vst. 1935; nar. 1919); lektor dogmatiky, duchovní správce sester sv. Kříže,
významný překladatel
- 357 -
18. PROSINCE
1691 Nisa [PL]
P. Demetrius z Českých Budějovic (vst. 1672; nar. 1653)
1712 Pezinok [SK]
1714 Praha-Hradčany
P. Jan František z Prachatic (vst. 1667; nar. ?); misionář v Uhrách
P. Klaudián z Brna (vst. 1668; nar. ?)
1738 Znojmo
1757 Vyškov
P. Edmund z Olomouce (vst. 1690; nar. 1670); lektor filozofie
P. Genesius z Janovy Vsi (vst. 1744; nar. 1722)
1790 Znojmo
1793 Jaroměřice
P. Sigisbert ze Znojma (vst. 1736; nar. 1718); profes-jubilant
P. Agapit z Jihlavy (vst. 1773; nar. 1753); kaplan v Diecézi brněnské
1802 Chrudim
P. Polykarp z Rokycan (vst. 1756; nar. 1735)
1819 Krásno
–––
1941 Sokolov
P. Augustin z Libné (vst. 1776; nar. 1757); farář v Arcidiecézi pražské
P. Heřman KLEMENT (vst. 1885; nar. 1868); nositel válečného vyznamenání 2. stupně Za zásluhy
o vlast a lidstvo
- 358 -
19. PROSINCE
1732 Most
P. Josef Maria ze Sokolova (vst. 1699; nar. 1680)
1749 Vratislav [PL]
1761 Vyškov
br. Alois z Lanškrouna (vst. 1735; nar. 1710); krejčí
P. Linus z Brna (vst. 1729; nar. 1709)
1793 Třebíč
1805 Fulnek
P. Homobonus z Vídně [AT] (vst. 1730; nar. 1711); kněz-jubilant, senior Moravské provincie
br. Antonín ze Znojma (vst. 1763; nar. 1733); přešel ke kapucínům od konventuálů, delší dobu byl
sakristán ve Šternberku
–––
1833 Kostelec
P. Ondřej ČECH (vst. 1779; nar. 1756); farář v Arcidiecézi pražské, profes-jubilant
- 359 -
20. PROSINCE
1618 Messina [IT]
1631 Znojmo
1646 Vídeň-Město [AT]
P. František z Messiny [IT] (vst. 1568; nar. ?); jeden ze třinácti spoluzakladatelů naší provincie, náš
první generální vicekomisař a stavitel hradčanského kláštera
P. Kosmas z Castelfranco [Kastelfranko: IT] (vst. 1597; nar. 1566); světským jménem Paolo Piazza,
člen benátské provincie, věhlasný malíř, svým obrazem věnovaným císaři se zasloužil o přízeň
Rudolfa II. vůči kapucínům, ve chvíli, kdy hrozilo jejich vypovězení ze země
P. Filip z Feldkirchu [AT] (vst. 1618; nar. ?)
br. Alexandr z Mollbachu [DE] (vst. 1614; nar. ?)
1652 Vídeň-Město [AT]
br. Didak ze Salcburku [AT] (vst. 1614; nar. ?)
1664 Linec [AT]
1668 Linec [AT]
P. Lev z Lauterbachu [AT] (vst. 1630; nar. ?)
P. Bonitus ze Slezska (vst. 1633; nar. ?)
1778 Třebíč
1793 Sušice
–––
P. Konstantin z Jihlavy (vst. 1742; nar. 1724)
P. Albán ze Sušice (vst. 1747; nar. 1729)
1879 Zákupy
br. Kryšpinián ŠUBRT [Schubert] (vst. 1840; nar. 1810)
1620 Benátky [IT]
- 360 -
21. PROSINCE
1634 Vídeň-Město [AT]
br. Angelus z Vyškova (vst. 1633; nar. ?); student filozofie
1664 Waidhofen [AT]
1669 Bruck a. d. L. [AT]
br. Jan Baptista z Birkensteinu [AT] (vst. 1662; nar. ?); student filozofie
br. Angelik z Pasova [DE] (vst. 1654; nar. ?); zemřel na cestě za velikého mrazu
1696 Mnich. Hradiště
1737 Břeh [PL]
P. Jiří z Mnichova [DE] (vst. 1655; nar. ?)
br. Gilbert ze Zubrnic (vst. 1736; nar. 1711); student filozofie
1740 Jihlava
1740 Třebíč
br. Jindřich z Eisenstadtu [Ajzenštat: AT] (vst. 1694; nar. 1663); švec
br. Agapit ze Studené (vst. 1697; nar. 1677)
1747 Praha-Hradčany
P. Klement z Pelhřimova (vst. 1717; nar. 1696)
1757 Znojmo
1770 Prudnik [PL]
P. Josef Maria z Vídně [AT] (vst. 1740; nar. 1689); před vstupem ke kapucínům byl stálým
definitorem, generálním komisařem a provinciálem konventuálů
br. Felicián z Vilsbiburgu [DE] (vst. 1749; nar. 1724); soukeník
1785 Litoměřice
br. Bruno z Úštěka (vst. 1753; nar. 1731); řezník
1794 Černá v Pošumaví
1801 Olomouc
P. Adrián ze Zvíkova (vst. 1768; nar. 1749); kaplan v Diecézi českobudějovické
P. Cézarius z Kyjova (vst. 1750; nar. 1729); profes-jubilant
1804 Žatec
1805 Fulnek
P. Genesius z Hyršperka (vst. 1760; nar. 1740); zasl. vychovatel synů pána z Weinberku, generála
c. & k. vojska
P. Dionýz z Olomouce (vst. 1761; nar. 1745)
1816 Vranov nad Dyjí
P. Kalist z Treskovic (vst. 1761; nar. 1740); profes-jubilant, farář v Diecézi brněnské
1824 Praha
–––
P. Liberius z Mostu (vst. 1776; nar. 1758); penzionovaný administrátor v Arcidiecézi pražské
1864 Kolín
br. Zachariáš GIRL (vst. 1813; nar. 1792); profes-jubilant
- 361 -
22. PROSINCE
1699 Olomouc
P. Vavřinec z Klatov (vst. 1685; nar. ?)
1735 Mnich. Hradiště
1755 Kolín
br. Natanael z Mimoně (vst. 1699; nar. 1672)
P. Richard z Prahy (vst. 1716; nar. 1695)
1764 Třebíč
1767 Chrudim
P. Lukáš z Třebíče (vst. 1753; nar. 1734)
P. Silván z Kolína (vst. 1725; nar. 1703)
1771 Chrudim
br. Faustýn z Horšovského Týna (vst. 1729; nar. 1709); krejčí
1772 Praha-Nové Město P. Augustin z Ruprechtic (vst. 1753; nar. 1730)
1795 Litoměřice
br. Mikuláš z Litoměřic (vst. 1753; nar. 1729); kovář
1799 Krouna
P. Josef Antonín z Letohradu (vst. 1747; nar. 1728); kaplan v Diecézi královéhradecké, profesjubilant
P. Terencián z Českých Budějovic (vst. 1769; nar. 1748)
1816 Roudnice
–––
1869 Třebíč
br. Leopold KUŽEL (vst. 1821; nar. 1800); soukeník, vrátný
- 362 -
23. PROSINCE
1697 Třebíč
P. Jeremiáš z Jihlavy (vst. 1688; nar. 1669)
1731 Praha-Nové Město P. Zenobius z Chebu (vst. 1720; nar. 1695); student teologie
1737 Svídnice [PL]
P. Bertold z Nisy [PL] (vst. 1693; nar. 1673)
1741 Třebíč
1767 Most
P. Flavián z Hollabrunnu [AT] (vst. 1695; nar. 1676)
br. Kryšpinián z Třebíče (vst. 1714; nar. 1687); švec, profes-jubilant
1783 Most
1783 Kyjov
P. Augustin z Kraslic (vst. 1734; nar. 1716)
P. Vitál z Hranic (vst. 1740; nar. 1714)
1802 Třebíč
–––
1933 Vöcklabrück [AT]
br. Norbert z Havlíčkova Brodu (vst. 1759; nar. 1739); lékárník
1971 Brno
P. Eduard DOSPIVA (vst. 1930; nar. 1910); direktor třetího řádu
[Feklabrik] P. Benno AURACHER (vst. 1882; nar. 1855); zasloužilý superior v Mariánské, dvakrát
bavorský provinciál
- 363 -
24. PROSINCE
1613 Praha-Hradčany
br. Serenus z Vídně [AT] (vst. 1610; nar. ?); student filozofie, zemřel morem
1614 Kremže [AT]
P. Jindřich ze Slezska (vst. 1601; nar. ?); stal se kapucínem, když se obrátil z protestantství, vynikl
jako kazatel a přivedl ke katolické víře i svou matku, v nemoci byl otráven protestantským lékařem,
který ho ošetřoval
1662 Vídeň-Město [AT]
1709 Třebíč
br. Tibor z Brna (vst. 1624; nar. ?)
P. Jiří z Jihlavy (vst. 1684; nar. ?)
1729 Zákupy
P. Antonín z Nisy [PL] (vst. 1686; nar. ?); zpovědník jasného patrona
1730 Olomouc
P. Florencián z Prahy (vst. 1720; nar. ?); student teologie
1732 Olomouc
–––
P. Juvenál z Nisy [PL] (vst. 1716; nar. 1692); katedrální kazatel
- 364 -
25. PROSINCE
1632 Vídeň-Město [AT]
P. Makarius z Moravy (vst. 1614; nar. ?)
1645 Znojmo
1648 Gmund [AT]
br. Hilarius z Kremže [AT] (vst. 1644; nar. ?); student filozofie
P. František Karel z Landshutu [DE] (vst. 1623; nar. ?)
1667 Linec [AT]
1724 Fulnek
P. Gracián z Bambergu [DE] (vst. 1638; nar. ?)
P. Viktor z Jihlavy (vst. 1682; nar. 1664)
1732 Žatec
1745 Jihlava
br. Leopold z Tyrolska [AT] (vst. 1686; nar. 1665); sedlář
P. Petronius z Olomouce (vst. 1699; nar. 1681)
1747 Praha-Hradčany
br. Nikasius ze Sokolova (vst. 1723; nar. 1702); jirchář
1760 Praha-Hradčany
1797 Sokolov
P. Tryfon z Kutné Hory (vst. 1734; nar. 1715)
P. Theobald z Karlových Varů (vst. 1749; nar. 1729)
1799 Chrudim
1801 Brno
P. Podiven z Jičína (vst. 1760; nar. 1737)
P. Ladislav ze Žatčan (vst. 1760; nar. 1742); duchovní správce v nemocnici u sester Alžbětinek,
zemřel raněn mrtvicí
br. Hugolín z Olomouce (vst. 1755; nar. 1735); knoflíkař, profes-jubilant, zemřel v nemocnici
1805 Hradisko u Ol.
–––
1918 Sušice
P. Ladislav FAISTAUER (vst. 1892; nar. 1870)
- 365 -
26. PROSINCE
1635 Vídeň-Město [AT]
br. Valentýn ze Štrasburku [AT] (vst. 1629; nar. ?)
1647 Vídeň-Město [AT]
1678 Vratislav [PL]
P. Augustin z Landshutu [DE] (vst. 1630; nar. ?)
br. Damián ze Švábska [DE] (vst. 1640; nar. ?)
1696 Praha-Hradčany
1709 Praha-Hradčany
P. Haštal z Českých Budějovic (vst. 1659; nar. ?)
P. Klétus z Olomouce (vst. 1684; nar. ?)
1729 Čes. Budějovice
P. Gothard z Českého Krumlova (vst. 1715; nar. ?)
1762 Praha-Nové Město br. Vendelín z Měchova (vst. 1732; nar. 1714); písař
1790 Sušice
P. Gedeon z Radomyšle (vst. 1740; nar. 1715); profes-jubilant
1810 České Žleby
–––
1827 Valtrovice
P. Ansbert z Českých Budějovic (vst. 1761; nar. 1743); kaplan v Diecézi českobudějovické
P. Maturus AICHINGER (vst. 1782; nar. 1764); dvacet sedm let farář v Diecézi brněnské
1899 Praha-Nové Město P. Barnabáš WEISS (vst. 1833; nar. 1815); dlouholetý superior v Praze na Novém Městě, známý
hudebník, senior provincie, kněz-jubilant
- 366 -
27. PROSINCE
1650 Vídeň-Město [AT]
P. Klement z Bavorska [DE] (vst. 1618; nar. ?)
1680 Most
1685 Horšovský Týn
P. Alois z Hraniček (vst. 1661; nar. ?); zemřel morem v nemocnici, pohřben je v klášteře
br. Virgil z Děčína (vst. 1654; nar. ?)
1692 Vyškov
1711 Litoměřice
br. Ferdinand z Ravensbergu [DE] (vst. 1655; nar. ?)
P. Valerius z Mostu (vst. 1660; nar. ?); profes-jubilant
1712 Praha-Hradčany
1724 Opočno
P. Pankrác z Ostrova nad Ohří (vst. 1689; nar. 1668); kazatel u Panny Marie pod řetězem
P. Adam ze Stožce (vst. 1681; nar. 1660); zasl. lektor teologie
1746 Praha-Hradčany
P. Tibor z Prahy (vst. 1681; nar. 1664); kněz-jubilant
1793 Praha-Nové Město P. Servác z Kutné Hory (vst. 1731; nar. 1713); zasl. kustod Polska, kněz-jubilant, senior provincie
1795 Most
br. Baltazar z Prahy (vst. 1749; nar. 1725); písař
1805 Kováry
1805 Kutná Hora
1817 Louka u Znojma
–––
1870 Znojmo
1892 Sušice
P. Kazimír ze Studené Vody (vst. 1763; nar. 1743); kaplan v Diecézi královéhradecké
P. Vilém z Libochovic (vst. 1772; nar. 1752); administrátor v bazilice sv. Barbory, zemřel ve
vojenské nemocnici
P. Engelbert z Bruntálu (vst. 1765; nar. 1747); farář v Diecézi brněnské, profes-jubilant
P. Kajetán KOPIC [Kopitz] (vst. 1826; nar. 1807)
br. Sarkander KRÁL (vst. 1890; nar. 1863)
1904 Fulnek
br. Virgil SKÁLA [Skalla] (vst. 1851; nar. 1831); profes-jubilant, senior bratří laiků
1999 Kostomlaty p. M.
P. Ezechiel KINDERMANN (vst. 1930; nar. 1911); farář v Diecézi litoměřické, díky svému
vlasteneckému smýšlení nebyl po II. světové válce odsunut, i když byl německé národnosti, kněz
jubilant, senior provincie, zpovědník sester sv. Kříže, 46 let duch. správce několika farností
- 367 -
28. PROSINCE
1651 Linec [AT]
P. Lev z Mnichova [DE] (vst. 1624; nar. ?)
1651 Praha-Nové Město P. Tomáš ze Nisy [PL] (vst. 1639; nar. ?)
1652 Vídeň-Město [AT] P. Jindřich z Würzburgu [Vircburk: DE] (vst. 1631; nar. ?)
1656 Vídeň-Město [AT]
1654 Vídeň-Město [AT]
P. Arnošt z Lince [AT] (vst. 1651; nar. ?)
br. Erasmus z Olomouce (vst. 1641; nar. ?)
1671 Vídeň-Město [AT]
1742 Praha-Hradčany
1747 Praha-Hradčany
br. Libor z Prahy (vst. 1669; nar. ?); student filozofie, ač mlád roky, byl shledán zralý pro nebe
P. Antonín z Českých Budějovic (vst. 1697; nar. 1671); ve světě Havel Leopold Zahrádka
z Eylenfelsu
P. Alexandr z Prahy (vst. 1705; nar. 1687)
1749 Žatec
1759 Sušice
P. Heribert z Brna (vst. 1717; nar. 1698)
P. Regalát z Rakovníka (vst. 1732; nar. 1714)
1770 Fulnek
P. František Paulán z Mikulova (vst. 1732; nar. 1713)
1790 Cheb
1805 Fulnek
P. Servilius z Českých Budějovic (vst. 1758; nar. 1740); polní kaplan u pěšího pluku
P. Marcián z Hraničné (vst. 1748; nar. 1727); moravský definitor, kněz-jubilant
1823 Souš
–––
1867 Olomouc
P. Angelín z Mostu (vst. 1770; nar. 1753); farář v Diecézi litoměřické, profes-jubilant
1928 Praha-Hradčany
P. Josef Leonesský DAMM (vst. 1805; nar. 1785); provinční sekretář, administrátor v nemocnici
sester Alžbětinek na Starém Brně, kněz-jubilant, senior provincie
br. Romuald BEZENKA (vst. 1928; nar. 1908); laik-novic, zemřel na zápal plic
1936 Kolín
P. Milo LAHŮLEK (vst. 1890; nar. 1867); arcibiskupský rada a notář v Praze
- 368 -
29. PROSINCE
1639 Mödling [AT]
br. Jindřich ze Švýcarska [CH] (vst. 1610; nar. ?)
1658 Bruck a. d. L. [AT]
1679 Čes. Budějovice
P. Serafín z Bolzana [IT] (vst. 1624; nar. ?); zemřel v pověsti svatosti
P. Gothard z Tyrolska [AT] (vst. 1659; nar. ?)
1712 Praha-Hradčany
1716 Praha-Hradčany
P. Achác z Chomutova (vst. 1684; nar. ?)
P. Rufin ze Znojma (vst. 1672; nar. 1651)
1796 Zákupy
–––
P. Largus z Police nad Labem (vst. 1733; nar. 1710); kněz-jubilant, senior provincie
1836 Fulnek
P. Tomáš VÍZNER [Wiesner] (vst. 1769; nar. 1752); kněz-jubilant, penzionovaný kaplan
v Arcidiecézi olomoucké
br. Meinard KRAMMER (vst. 1835; nar. 1817); student filozofie
1836 Olomouc
- 369 -
30. PROSINCE
1646 Vídeň-Město [AT]
br. Hilarion z Hospitalu v Kraňsku [AT] (vst. 1610; nar. ?)
1664 Linec [AT]
1685 Prudnik [PL]
br. Benno z Mnichova [DE] (vst. 1624; nar. ?)
P. Antonín z Bavorska [DE] (vst. 1667; nar. ?)
1691 Opočno
1717 Brno
P. Maximin z Olomouce (vst. 1654; nar. ?)
P. Makarius z Českých Budějovic (vst. 1668; nar. ?)
1737 Opočno
br. Tomáš z Potůčníku (vst. 1733; nar. 1713); student filozofie
1776 Praha-Nové Město P. Sixtus z Prahy (vst. 1746; nar. 1729)
1777 Most
br. Vít z Chotěboře (vst. 1736; nar. 1712); postřihač
1797 Mnich. Hradiště
1798 Ples
P. Sebastián z Mírovic (vst. 1737; nar. 1715); kněz-jubilant, senior provincie
P. Kornelius z Kostelce nad Labem (vst. 1762; nar. 1743); sídelní kaplan
1809 Sušice
–––
P. Fabián ze Strakonic (vst. 1752; nar. 1735); zasl. prov. definitor, kněz-jubilant
1831 Opočno
1993 Brno
P. Revokát RAUFAJZN [Raufeisen] (vst. 1774; nar. 1752); kněz-jubilant
P. Martin PTÁČEK (vst. 1938; nar. 1920); profes-jubilant
2002 Stará Boleslav
2008 Bojkovice
P. Bohumil PODHORNÝ (vst. 1933; nar. 1915); dlouholetý správce řeholních sester
P. Aleš CIHLÁŘ (vst. 1934; nar. 1914)
- 370 -
31. PROSINCE
1656 Čes. Budějovice
br. Remigius ze Švábska [DE] (vst. 1639; nar. ?)
1707 Kolín
1716 Prudnik [PL]
1748 Olomouc
br. Herkulán z Brucku a. d. L. [AT] (vst. 1704; nar. 1683); student filozofie
br. Akvilín z Biskupic (vst. 1712; nar. 1694); student filozofie, ve světě Jan František Antonín
Haberland z Mechlerheimu
P. Apolinář z Hyršperku (vst. 1690; nar. 1668); kněz-jubilant
1754 Most
1755 Most
br. Liberát z Tyrolska [AT] (vst. 1719; nar. 1691); řemenář
br. Konrád ze Sokolova (vst. 1721; nar. 1701); soukeník
1812 Litoměřice
1818 Kroměříž
br. Damascén ze Sokolova (vst. 1769; nar. 1746); švec
P. Herluín z Mikulova (vst. 1763; nar. 1745); lektor teologie, kanovník, zpovědník a teolog
olomouckého arcibiskupa kardinála knížete Antonína Teodora Colloredo, profes-jubilant
–––
KÉŽ JSOU JEJICH DUŠE
POJATY DO SVAZKU
VĚČNÉHO ŽIVOTA!
- 371 -
Autorská poznámka
Z tohoto nekrologia, které vznikalo po dobu deseti let, jsou (až na opodstatněné výjimky) vynecháni bratři, kteří před smrtí přešli do jiné
provincie. Bratři, kteří zemřeli po 1. 5. 1827 včetně (obnovení Českomoravské provincie) jsou ve shodě s moderní praxí uváděni pomocí
řeholního jména a příjmení (pravopis starých příjmení je zjednodušen podle norem). Před tímto datem jsou bratři podle dřívější praxe
uváděni řeholním jménem a místem původu. Přechod mezi oběma způsoby citace je vyznačen krátkou dělící čarou (---). U počeštěných cizích
názvů je originální tvar uveden v hranaté závorce. Doplňkové informace o bratřích jsou omezeny na nezbytné minimum. Tam, kde byl
v nekrologiích konflikt v datu, volil jsem údaj nekrologia nejbližšího místu úmrtí (Praha, Vídeň, Benátky, Ancona, Řím, Miláno). Obce jsem se
pokoušel identifikovat podle rozličných dvojjazyčných map a oficiálních soupisů obcí (viz seznam literatury), občasný omyl, však nelze
vyloučit, neboť bylo nutno překládat nejprve z latiny do němčiny a pak teprve z němčiny do češtiny. Navíc mnohé z pohraničních obcí jsou
dnes již zaniklé a některé německé názvy obcí se vyskytují v ČR až stoosmkrát (např. Neuhof). Četné duplicitní údaje byly odstraněny a
nekrologium sjednoceno se souběžně vytvářenou elektronickou databází bratří. Povolání uvedené u bratří laiků obvykle označuje řemeslo
před vstupem do řádu, jindy však převážně vykonávanou práci v řádu.
Nekrologium zpracoval
provinční historik br. Pacifik Matějka, ve spolupráci s provinčním archivářem br. Romualdem Jarolímkem
Za cenné korektury děkuji br. Petru z Alkantary Petřivalskému
Tuto knihu věnuji zesnulému P. Juvenálovi Valíčkovi OFMCap., bez jehož mimořádně cenné písemné pozůstalosti by nemohla vzniknout.
372
Hlavní prameny pro kritické vydání tohoto nekrologia
• Bahlcke J. – Eberhard W. – Polívka M., Lexikon historických míst Čech, Moravy a Slezska, Praha 2001 (Stuttgart 1998).
• Bonari V., I Conventi ed i Cappuccini Bresciani: Memorie storiche, Milán 1891 (KPK 26 G 115)
• Catalogus 3plex Patrum & Fratrum Capucinorum nostrae Bohemiae Provinciae. Primus: Alphabeticus Patrum & Fratrum Clericorum. Secundus:
Alphabeticus Fratrum Laicorum. Tertius: Patrum & Fratrum quolibet anno ab origine Provinciae Defunctorum, NA, fond. ŘK, rkp. 43.
• Catalogus Patrum et Fratrum Capucinorum Provinciae Boëmiae Anno Domini 1823 concinatus & ad mandatum Revrdssimi Archiep~palis
Consistorii ad 23tiaOctobris ejusdem anni sub Nro Exbil: 3934 emendatus in quo 19 Rubricae reperiuntur, NA, fond ŘK, rkp. 157.
• Catalogus Patrum, & Fratrum Capucinorum Provinciae Boëmiae ab Origine ejusdem secundum seriem Annorum, Mensium, & Dierum in ea
Indutorum, & Professorum Anno 1772do compilatus, NA, fond ŘK, rkp. 36.
• Catalogus Patrum & Fratrum Capucinorum Provinciae Boëmiae ab Origine ejusdem secundum seriem Annorum, Mensium & Dierum in ea
Indutorum, & Professorum Anno 1772do compilatus, NA, fond ŘK, rkp. č. 37.
• Francesco da Vicenza, Necrologio dei Frati Minori Cappuccini della Provincia Serafica, sv. 1-2, Foligno 1925 (KPK 26 G 113-114)
• Gadacz J. L., Słownik polskich kapucynów, sv. 1-2, Wrocław 1985.
• Giambattista da Venezia, Necrologio dei Frati Min. Cappuccini d. Provincia di S. Carlo in Lombardia, sv. 1-2, Milán 1910 (KPK 26 G 116-117).
• Giuseppe da Fermo (red.), Necrologio dei Frati Minori Cappuccini della Provincia Picena, Ancona 1914 (KPK 19 D 074).
• Graesse J. G., Orbis Latinus oder Vezeichnis der wichtigsten lateinischen Orts- und Ländernamen, Berlin 1909.
• Hohenegger A., Geschichte der Tirolischen Kapuziner-Ordensprovinz, Innsbruck 1913 (KPK 19 D 13).
• Hosák L., Historický místopis země Moravsko-Slezské, Praha 2004 (reprint z 1938)
• Knappová M., Jak se bude vaše dítě jmenovat?, Praha 19963.
• Köhler L. (red.), Catalogus Patrum et Fratrum pie in Domino Defunctorum… anno 1871 conscriptus, PAK, bez sign., Praha od r. 1871.
• Marco da Cognola, I Frati Minori Cappuccini della Provincia di Trento, Reggio-Emilia, 1932 (KPK 19 D 066)
• Necrologium Provinciae Bohemo-Moravae (Conventus Hradschinensis), rkp. PAK, bez sig.
• Necrologium, NA, fond ŘK, rkp. 44.
• Orts-Repertorium für das Königreich Böhmen, Praha 1913 (KPK 19 F 024).
• Piccolo Necrologio dei Cappuccini delle Marche, Ancona 1990 (KPK 26 G 120).
• Saccardo G., Necrologio dei Frati Minori Cappuccini della Provincia Veneta, Padova 1975 (KPK 19 D 085).
• Seipel G., Protocollum Ordinis Minorum S. P. Francisci Capucinorum nuncupatorum Almae Provinciae Bohemiae et Moraviae, rkp. PAK, bez sig.,
Sušice 1835.
• Totenbuch der Wiener Kapuzinerprovinz, Provinzarchiv, Wien 1949 bez sign.
• Vollständiges Ortscharften-Verzeichniss der im Reichsrathe vertretenen Königreiche und Länder, Wien 1892 (KPK 19 D 084).
--• Dále pak byly užity rozličné tištěné i rukopisné katalogy Českomoravské provincie a ostatních dotčených provincií.
373

Podobné dokumenty

Stáhnout - Kapucíni

Stáhnout - Kapucíni 2.5. Br. Cyrilovi zasláno oznámení o připuštění k doživ. slibům. 31.5. Bratřím zaslán Dekret provinciála O osvobozování a uzdravování. 4.6. Michalu Giacintovi a Vojtěchu Petákovi byla zaslána oznám...

Více

31.12. Silvestr - poděkování a prosba do nového roku

31.12. Silvestr - poděkování a prosba do nového roku ariánstvím. Zdá se, že v tom směru byla papežská autorita zastíněna autoritou císařskou, neboť na nicejském koncilu, kde bylo ariánství definitivně zamítnuto, papež se dal zastupovat svými preláty....

Více

Příležitost, pokušení, hřích

Příležitost, pokušení, hřích Nerozhoduje tedy to, co v sobě cítíme, ale to, co chceme. Pokušení přemůžeme, když mu hned zpočátku rozhodně odpíráme, varujeme se zlé příležitosti a bráníme se modlitbou. Pán Ježíš nás vybízí: „Bd...

Více

Konstrukce pro výuku (jak využít konstrukční návody v teoretické

Konstrukce pro výuku (jak využít konstrukční návody v teoretické Ing. Vlček Stavební návody elektronických obvodů nemusí sloužit pouze těm, kteří si něco chtějí postavit. Můžeme je také využít ve výuce odborných předmětů na SPŠE.Na praktických příkladech můžeme ...

Více

Fchodoviny 1/2007

Fchodoviny 1/2007 statečností. Proto byl zvolen římským biskupem. Po dvacet let řídil církev v prvním údobí svobody. Křesťanství bylo už tenkrát velmi rozšířené. Každý šestý občan římské říše byl křesťan. A byla to ...

Více