(dvojjazyčné): Stáhnout PDF soubor

Komentáře

Transkript

(dvojjazyčné): Stáhnout PDF soubor
POKYNY / INSTRUCTIONS
Prohlášení právnické osoby o daňovém domicilu
Entity Tax Residency Self-Certification Form
Před vyplněním formuláře si prostudujte tyto pokyny.
Please read these instructions before completing the form.
Proč Vás žádáme o vyplnění tohoto formuláře?
Why are we asking you to complete this form?
V zájmu boje proti daňovým únikům a s cílem ochránit integritu daňových systémů, zavádějí vlády po celém
světě nový požadavek na podávání zpráv a shromažďování informací pro finanční instituce, který je známý
jako společné výkaznictví (dále jen „CRS").
To help protect the integrity of tax systems, governments around the world are introducing a new information
gathering and reporting requirement for financial institutions. This is known as the Common Reporting
Standard (the CRS).
V souladu s CRS je banka HSBC povinna poskytovat místním daňovým orgánům informace o klientech,
kteří jsou daňovými rezidenty v jiné zemi, než je země, v níž jsou vedeny jejich účty. Daňový orgán je dále
oprávněn takové informace sdělit zemi, ve které je klient daňovým rezidentem, za předpokladu existence
dohody, která to umožňuje.
Under the CRS, we are required to determine where an entity is ‘tax resident’ (this will usually be where you
are liable to pay corporate income taxes). If you are tax resident outside the country where your account is
held, we will need to give the national tax authority this information, along with information relating to your
accounts. That may then be shared between different countries’ tax authorities.
Vyplněním tohoto formuláře nám poskytujete přesné a aktuální informace o Vaší daňové příslušnosti.
Completing this form will ensure that we hold accurate and up to date information about your tax residency.
Změní-li se Vaše okolnosti a některé z informací uvedených v tomto formuláři přestanou být aktuální,
okamžitě nás prosím informujte prostřednictvím poskytnutí aktualizovaného prohlášení.
If your circumstances change and any of the information provided in this form becomes incorrect, please let
us know immediately and provide an updated self-certification.
Pro koho je prohlášení právnické osoby o daňovém domicilu určeno?
Who should complete the CRS Entity Self Certification Form?
Tento formulář je určený pro klienty komerčního bankovnictví (což zahrnuje obchodní společnosti, trusty
a družstva).
Business banking customers (which includes all businesses, trusts and partnerships) should complete this
form.
Jestliže vyplňujete prohlášení jménem ovládající osoby subjektu, vyplňte prosím „Prohlášení ovládající
osoby o daňovém domicilu“, které najdete na www.crs.hsbc.com
If you are a controlling person of an entity, complete a ‘Controlling Person Tax Residency Self-Certification
Form’ (CRS-CP). You can find this form at www.crs.hsbc.com
V případě že má účet více držitelů, vyplňte toto prohlášení pro každého držitele.
For joint account holders, a copy of the form should be completed for each account holder.
I v případě, že jste již poskytli informace požadované vládou Spojených států FATCA (Foreign Account Tax
Compliance Act), budete ještě muset poskytnout informace také pro CRS, protože se jedná o různé předpisy
s různými požadavky.
Even if you have already provided information in relation to the United States Government’s Foreign Account
Tax Compliance Act (FATCA), you may still need to provide additional information for the CRS as this is a
separate regulation.
POKYNY / INSTRUCTIONS
Prohlášení právnické osoby o daňovém domicilu
Entity Tax Residency Self-Certification Form
V části 4 uveďte, z jaké pozice formulář podepisujete. Můžete být například jednatelem společnosti nebo
zmocněncem.
Please tell us in what capacity you are signing in Part 4. For example you may be an authorized officer of the
business or a trustee.
Kam se mám obrátit v případě dalších otázek
Where to go for further information
Pokud mate další otázky týkající se tohoto formuláře, či instrukcí k jeho vyplnění, kontaktujte svého
Relationship Managera, navštivte naší pobočku, nebo internetové stránky www.crs.hsbc.com
If you have any questions about this form or these instructions please visit: www.crs.hsbc.com contact your
Relationship Manager, visit a branch or call us.
OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) zavedla pravidla používané všemi
vládami v rámci CRS, které mohou být nalezeny na portále OECD pro automatickou výměnu informací AEOI
(Automatic Exchange of Information) na následujícím odkaz: www.oecd.org/tax/automatic-exchange/
The ‘Organisation for Cooperation and Economic Development’ (OECD) has developed the rules to be used
by all governments participating in the CRS and these can be found on the OECD’s ‘Automatic Exchange of
Information’ (AEOI) website: www.oecd.org/tax/automatic-exchange/
Máte-li jakékoli dotazy týkající se Vaší daňové residence, navštivte prosím portál OECD nebo kontaktujte
profesionálního daňového poradce.
If you have any questions on how to define your tax residency status, please visit the OECD website or
speak to a professional tax adviser.
Seznam definic naleznete v příloze.
You can find a list of definitions in the Appendix.
Prohlášení právnické osoby o daňovém domicilu
Entity tax residency Self-Certification Form (CRS – E)
Části 1 až 3 vyplňte VELKÝMI PÍSMENY
Please complete Parts 1–3 in BLOCK CAPITALS
Část 1 / Part 1
Identifikace majitele účtu / Identification of Account Holder
A. Oficiální název subjektu (pobočky) / Legal Name of Entity (Branch):
B. Země založení nebo zřízení / Country of Incorporation or organisation
C. Adresa / Current Address:
Řádek / Line 1 Název
domu/apartmá, číslo, ulice
House/Apt/Suite Name,
Number, Street
Řádek / Line 2
Obec/město kraj/okres/stát
Town/City Province/State
Země / Country
PSČ / Postal Code
D. Korespondenční adresa (vyplňte, jen je-li odlišná od adresy uvedené v sekci C výše)
Mailing Address: (please only complete if different from the address shown in Section C above)
Řádek / Line 1 Název
domu/apartmá, číslo, ulice
House/Apt/Suite Name,
Number, Street
Řádek / Line 2
Obec/město kraj/okres/stát
Town/City Province/State
Země / Country
PSČ / Postal Code
Prohlášení prívnické osoby o daňovém domicilu
Entity Tax Residency Self-Certification Form
Části 1 až 3 vyplňte VELKÝMI PÍSMENY
Please complete Parts 1– 3 in BLOCK CAPITALS
Část 2 / Part 2
Druh subjektu
Entity Type
Zaškrtnutím jednoho z následujících polí definujte status majitele účtu.
Please provide the Account Holder’s Status by ticking one of the following boxes.
1.
a) Finanční instituce – investiční subject / Financial Institution – Investment Entity
(i) Investiční subjekt v nezúčastněné jurisdikci a řízený jinou finanční institucí
(Poznámka: v případě zaškrtnutí tohoto pole vyplňte také část 2 (2) níže)
An Investment Entity located in a Non-Participating Jurisdiction and managed by another
Financial Institution (Note: if ticking this box please also complete Part 2 (2) below)
(ii) Jiný investiční subject / Other Investment Entity
b) Finanční instituce - depozitní instituce, schovatelská instituce nebo specifikovaná pojišťovna
Financial Institution – Depository Institution, Custodial Institution or Specified Insurance Company
Jestliže jste zaškrtli bod a) nebo b) výše, uveďte globální zprostředkovatelské identifikační číslo GIIN
(Global Intermediary Identification Number) majitele účtu získané pro účely zákona FATCA,
jestliže je majitel účtu má.
If you have ticked a) or b) above, please provide, if held, the Account Holder’s Global Intermediary
Identification Number (“GIIN”) obtained for FATCA purposes.



c) Aktivní nefinanční subjekt – obchodní společnost, jejíž akcie jsou pravidelně obchodovány
na zavedeném trhu cenných papírů nebo obchodní společnost, která je propojeným subjektem
takové obchodní společnosti
Active NFE – a corporation the stock of which is regularly traded on an established
securities market or a corporation which is a related entity of such a corporation
Jestliže jste zaškrtli bod c), uveďte název zavedeného trhu s cennými papíry, na němž je obchodní společnost
pravidelně obchodována:
If you have ticked c), please provide the name of the established securities market on which the corporation
is regularly traded:
Jestliže jste propojeným subjektem pravidelně obchodované obchodní společnosti, uveďte název pravidelně
obchodované obchodní společnosti, které je subjekt uvedený v bodu c) propojeným subjektem:
If you are a Related Entity of a regularly traded corporation, please provide the name of the regularly traded
corporation that the Entity in c) is a Related Entity of:
d) Aktivní nefinanční subjekt – vládní subjekt nebo centrální banka
Active NFE – a Government Entity or Central Bank
e) Aktivní nefinanční subject – mezinárodní organizace
Active NFE – an International Organisation
f) Aktivní nefinanční subjekt – jiný než bod c) až e)
Active NFE – other than c) – e)
g) Pasivní nefinanční subjekt (Poznámka: v případě zaškrtnutí tohoto pole vyplňte také část 2 (2)
níže) Passive NFE (Note: if ticking this box please also complete Part 2(2) below)
Prohlášení prívnické osoby o daňovém domicilu
Entity Tax Residency Self-Certification Form
Části 1 až 3 vyplňte VELKÝMI PÍSMENY
Please complete Parts 1– 3 in BLOCK CAPITALS
2.
Jestliže jste zaškrtli bod 1a)i) nebo 1g) výše:
If you have ticked 1a)i) or 1g) above, then please:
a) Uveďte název jakékoli ovládající osoby (osob) majitele účtu:
Indicate the name of any Controlling Person(s) of the Account Holder:
b) Vyplňte toto prohlášení pro každou ovládající osobu.
Complete “Controlling Person tax residency self-certification form” for each Controlling Person.
Poznámka: Jestliže žádná fyzická osoba (osoby) nemá kontrolu nad subjektem, pak ovládající osobou
bude fyzická osoba (osoby), která zastává pozici vyššího vedoucího pracovníka. (Viz definici ovládající
osoby v Příloze)
Note: If there are no natural person(s) who exercise control of the Entity then the Controlling Person
will be the natural person(s) who hold the position of senior managing official. (See definition
of Controlling Person in Appendix)
Část 3 / Part 3
Země bydliště pro daňové účely a související daňové identifikační číslo (DIČ) nebo jeho funkční
ekvivalent (dále jen „DIČ“) (viz Příloha)
Country of Residence for Tax Purposes and related Taxpayer Identification Number or functional equivalent
(“TIN”) (see Appendix)
Do následující tabulky uveďte:
Please complete the following table indicating:
(i)
kde je majitel účtu daňovým rezidentem a
where the Account Holder is tax resident and
(ii) číslo DIČ majitele(ů) účtu pro každou uvedenou zemi.
the Account Holder’s TIN for each country indicated.
Jestliže majitel účtu není daňovým rezidentem v žádné jurisdikci (např. protože je daňově transparentní),
uveďte tuto skutečnost na řádku 1 a uveďte jeho místo skutečného řízení nebo země, kde má své hlavní
sídlo.
If the Account Holder is not tax resident in any jurisdiction (eg because it is fiscally transparent),
please indicate that on line 1 and provide its place of effective management or country in which its principal
office is located.
Je-li majitel účtu daňovým rezidentem ve více než třech zemích, použijte samostatný list.
Není-li DIČ k dispozici, uveďte příslušný důvod A, B nebo C, podle okolností:
If the Account Holder is tax resident in more than three countries please use a separate sheet.
If a TIN is unavailable please provide the appropriate reason A, B or C where appropriate:
Prohlášení prívnické osoby o daňovém domicilu
Entity Tax Residency Self-Certification Form
Části 1 až 3 vyplňte VELKÝMI PÍSMENY
Please complete Parts 1– 3 in BLOCK CAPITALS
Důvod A – Země, kde mám povinnost platit daň, nevydává svým rezidentům čísla DIČ
Reason A – The country where I am liable to pay tax does not issue TINs to its residents
Důvod B – Majitel účtu nemůže získat DIČ nebo ekvivalentní číslo z jiného důvodu
(Jestliže jste zvolili tento důvod, vysvětlete v tabulce níže, proč nemůžete DIČ získat)
Reason B – The Account Holder is otherwise unable to obtain a TIN or equivalent number
(Please explain why you are unable to obtain a TIN in the below table if you have selected
this reason)
Důvod C – Číslo DIČ není vyžadováno. (Poznámka: Tento důvod zvolte, jen pokud orgány níže zadané země
daňové rezidence nepožadují uvádění čísla DIČ)
Reason C – No TIN is required.(Note: Only select this reason if the authorities of the country of tax residence
entered below do not require the TIN to be disclosed)
Země daňové rezidence
Country of tax residence
DIČ / TIN
Není-li DIČ k dispozici, uveďte
důvod A, B nebo C
If no TIN available enter
Reason A, B or C
1
2
3
Jestliže jste výše zvolili důvod B, vysvětlete v následujících polích, proč nemůžete DIČ získat.
Please explain in the following boxes why you are unable to obtain a TIN if you selected Reason B above.
1
2
3
Prohlášení právnické osoby o daňovém domicilu
Entity Tax Residency Self-Certification Form
Part 4
Prohlášení a podpis / Declarations and Signature
Rozumím, že na poskytnuté informacese vztahují kompletní ustanovení obchodních podmínek upravujících
vztah majitele účtu s HSBC, která definují způsob, jak HSBC smí používat a sdílet poskytnuté informace.
I understand that the information supplied by me is covered by the full provisions of the terms and conditions
governing the Account Holder’s relationship with HSBC setting out how HSBC may use and share
the information supplied by me.
Beru na vědomí, že informace obsažené v tomto formuláři a informace týkající se majitele účtu a jakéhokoli
oznamovaného účtu(ů) mohou být sdělovány finančním úřadům země, v níž je tento účet(účty) veden
a sdíleny s finančními úřady jiné země nebo zemí, v níž může mít majitel účtu daňový domicil
dle mezivládních dohod o výměně informací o finančních účtech se zemí/zeměmi, v nichž je tento účet (účty)
veden.
I acknowledge that the information contained in this form and information regarding the Account Holder
and any Reportable Account(s) may be reported to the tax authorities of the country in which this account(s)
is/are maintained and exchanged with tax authorities of another country or countries in which the Account
Holder may be tax resident pursuant to intergovernmental agreements to exchange financial account
information with the country/ies in which this account(s) is/are maintained.
Potvrzuji, že jsem osobou s podpisovým právem ke všem účtům, k němuž se tento formulář vztahuje.
I certify that I am authorised to sign for the Account Holder in respect of all the account(s) to which this form
relates.
Potvrzuji, že pokud jsem poskytl informace týkající se jakékoli jiné osoby (jako je ovládající osoba
nebo jiná oznamovaná osoba, jíž se tento formulář týká), budu do 30 dnů od podepsání tohoto formuláře
informovat tyto osoby, že jsem takové informace poskytl HSBC a že takové informace mohou být poskytnuty
finančním úřadům země, v níž je tento účet (účty) veden asdíleny s finančními úřady jiné země nebo zemí,
v níž může tato osoba mít daňový domicil dle mezivládních dohod o výměně informací o finančních účtech.
I certify that where I have provided information regarding any other person (such as a Controlling Person
or other Reportable Person to which this form relates) that I will, within 30 days of signing this form, notify
those persons that I have provided such information to HSBC and that such information may be provided
to the tax authorities of the country in which the account(s) is/are maintained and exchanged with tax
authorities of another country or countries in which the person may be tax resident pursuant
to intergovernmental agreements to exchange financial account information,
Prohlášení prívnické osoby o daňovém domicilu
Entity Tax Residency Self-Certification Form
Prohlašuji, že všechna vyjádření uvedená
v tomto prohlášení jsou podle mých
nejlepších znalostí a vědomí správná a úplná
Části 1 až 3 vyplňte VELKÝMI PÍSMENY
Please complete Parts 1– 3 in BLOCK CAPITALS
Podpis / Signature:
I declare that all statements made in this
declaration are, to the best of my knowledge
and belief, correct and complete.
Zavazuji se, že budu HSBC do 30 dnů
informovat o jakékoli změně okolností,
která ovlivňuje status daňové rezidence
majitele účtu identifikovaného v části 1
tohoto formuláře, nebo která způsobí,
že se informace v tomto formuláři stanou
nesprávnými (včetně jakýchkoli změn
informaci o ovládajících osobách
identifikovaných v části 2, otázce 2a),
a že HSBC poskytnu náležitě aktualizované
prohlášení, a to do 90 dnů od takové změny
okolností.
I undertake to advise HSBC within 30 days
of any change in circumstances which affects
the tax residency status of the Account Holder
identified in Part 1 of this form or causes
the information contained herein to become
incorrect (including any changes to the
information on controlling persons identified
in Part 2 question 2a), and to provide HSBC
a suitably updated self-certification and
Declaration within 90 days of such change
in circumstances.
Signature / Print name:
Datum / Date:
Poznámka: Uveďte, z jaké pozice formulář
podepisujete (například „oprávněný zástupce“).
Jestliže podepisujete na základě zplnomocnění,
přiložte rovněž notářsky ověřenou kopii
zplnomocnění.
Note: Please indicate the capacity in which you
are signing the form (for example ‘Authorised
Officer’). If signing under a power of attorney
please also attach a certified copy of the power
of attorney.
Pozice / Capacity:
Příloha – Definice pojmů / Appendix – Definitions
Poznámka / Note:
Jde o vybrané definice, které by vám měly usnadnit vyplňování tohoto formuláře. Další informace lze nalézt
ve společném standardu pro oznamování OECD (dále jen „CRS“) pro automatickou výměnu informací
o finančních účtech, v souvisejících komentářích k CRS a ve vnitrostátních pokynech. Lze je nalézt
na následujícím odkazu [OECD].
V případě jakýchkoli dotazů se obraťte na svého daňového poradce nebo místní finanční úřad.
These are selected definitions provided to assist you with the completion of this form. Further details can be
found within the OECD Common Reporting Standard for Automatic Exchange of Financial Account
Information (the CRS”), the associated Commentary to the CRS, and domestic guidance. This can be found
at the following link [OECD].
If you have any questions then please contact your tax adviser or domestic tax authority.
„Aktivní nefinanční subjekt“ Nefinanční subjekt je aktivním nefinančním subjektem, jestliže splňuje některá
z níže uvedených kritérií. Souhrnně se tato kritéria týkají:
“Active NFE” An NFE is an Active NFE if it meets any of the criteria listed below. In summary, those criteria
refer to:
• aktivních nefinančních subjektů z důvodu příjmu a aktiv;
active NFEs by reason of income and assets;
•
veřejně obchodovaných aktivních nefinančních subjektů;
publicly traded NFEs;
•
vládních subjektů, mezinárodních organizací, centrálních bank nebo jimi zcela vlastněných subjektů;
Governmental Entities, International Organisations, Central Banks, or their wholly owned Entities;
•
holdingových nefinančních subjektů, kteří jsou členy nefinanční skupiny;
holding NFEs that are members of a nonfinancial group;
•
začínajících nefinančních subjektů;
start-up NFEs;
•
nefinančních subjektů v likvidaci nebo pocházejících z likvidace;
NFEs that are liquidating or emerging from bankruptcy;
•
pokladních center, která jsou členy nefinanční skupiny; nebo
treasury centres that are members of a nonfinancial group; or
•
neziskových nefinančních subjektů.
non-profit NFEs.
Subjekt bude klasifikován jako aktivní nefinanční subjekt, jestliže splňuje některé z následujících kritérií:
An entity will be classified as Active NFE if it meets any of the following criteria:
a) méně než 50 % hrubého příjmu nefinančního subjektu za předchozí kalendářní rok nebo jiné náležité
oznamovací období je pasivním příjmem a méně než 50 % aktiv držených nefinančním subjektem
během předchozího kalendářního roku nebo jiného náležitého oznamovacího období jsou aktiva,
která vytvářejí pasivní příjmy nebo jsou za účelem jejich vytváření držena;
less than 50% of the NFE’s gross income for the preceding calendar year or other appropriate reporting
period is passive income and less than 50% of the assets held by the NFE during the preceding calendar
year or other appropriate reporting period are assets that produce or are held for the production
of passive income
b) akcie nefinančního subjektu jsou pravidelně obchodovány na zavedeném trhu cenných papírů
nebo je nefinanční subjekt propojeným subjektem se subjektem, jehož akcie jsou pravidelně
obchodovány na zavedeném trhu cenných papírů;
the stock of the NFE is regularly traded on an established securities market or the NFE is a Related
Entity of an Entity the stock of which is regularly traded on an established securities market;
c) nefinanční subjekt je vládním subjektem, mezinárodní organizací, centrální bankou nebo subjektem
zcela vlastněným jedním nebo několika výše uvedenými subjekty;
the NFE is a Governmental Entity, an International Organisation, a Central Bank, or an Entity wholly
owned by one or more of the foregoing;
d) všechny podstatné činnosti nefinančního subjektu spočívají v držení (všech nebo části) vlastnických akcií
jedné nebo několika dceřiných společností, které se zabývají obchodem nebo podnikáním, které je jiné
než podnikání finanční instituce, nebo v poskytování financování a služeb takovým dceřiným
společnostem, s tou výjimkou, že subjekt tento status nezíská, jestliže funguje (nebo se prezentuje)
jako investiční fond, například jako soukromý akciový fond, rizikový kapitálový fond, fond pákových
akvizičních struktur nebo některý investiční nástroj, jehož účelem je akvizice nebo financování
společností a poté držení účastí v těchto společnostech ve formě kapitálových aktiv pro investiční účely;
substantially all of the activities of the NFE consist of holding (in whole or in part) the outstanding stock
of, or providing financing and services to, one or more subsidiaries that engage in trades or businesses
other than the business of a Financial Institution, except that an Entity does not qualify for this status
if the Entity functions (or holds itself out) as an investment fund, such as a private equity fund, venture
capital fund, leveraged buyout fund, or any investment vehicle whose purpose is to acquire or fund
companies and then hold interests in those companies as capital assets for investment purposes;
e) nefinanční subjekt ještě neprovozuje podnikání a nemá žádnou předcházející provozní historii
(dále jen „začínající nefinanční subjekt“), ale investuje kapitál do aktiv s úmyslem provozovat jinou
činnost, než je činnost finanční instituce, za předpokladu, že není způsobilý pro tuto výjimku po datu,
které je 24 měsíců po datu počátečního uspořádání nefinančního subjektu;
the NFE is not yet operating a business and has no prior operating history, (a “ start-up NFE”)
but is investing capital into assets with the intent to operate a business other than that of a Financial
Institution, provided that the NFE does not qualify for this exception after the date that is 24 months
after the date of the initial organisation of the NFE;
f) nefinanční subjekt v uplynulých pěti letech nebyl finanční institucí a probíhá likvidace jeho majetku
nebo jeho reorganizace s cílem dále provádět nebo znovu začít činnost v podnikání, jiném než
je podnikání finanční instituce;
the NFE was not a Financial Institution in the past five years, and is in the process of liquidating
its assets or is reorganising with the intent to continue or recommence operations in a business other
than that of a Financial Institution;
g) nefinanční subjekt se primárně zabývá finančními a zajišťovacími transakcemi s propojenými subjekty,
které nejsou finančními institucemi, nebo pro tyto subjekty a neposkytuje financování nebo zajišťovací
služby jakémukoli subjektu, který není propojeným subjektem, za předpokladu, že skupina jakýchkoli
takových propojených subjektů se primárně zabývá jiným podnikáním, než je podnikání finanční
instituce; nebo
the NFE primarily engages in financing and hedging transactions with, or for, Related Entities that are not
Financial Institutions, and does not provide financing or hedging services to any Entity that is not
a Related Entity, provided that the group of any such Related Entities is primarily engaged in a business
other than that of a Financial Institution; or
h) nefinanční subjekt splňuje všechny níže uvedené požadavky (dále jen „neziskový nefinanční subjekt“):
the NFE meets all of the following requirements (a “non-profit NFE”):
(i)
je zřízen a provozován v jurisdikci, kde je rezidentem, výhradně pro náboženské, charitativní,
vědecké, umělecké, kulturní, sportovní nebo vzdělávací účely; nebo je zřízen a provozován
v jurisdikci, kde je rezidentem, a je profesní organizací, obchodním spolkem, obchodní komorou,
odborovou organizací, zemědělskou nebo zahradnickou organizací, občanským spolkem
nebo organizací provozovanou výhradně za účelem podpory sociální péče;
it is established and operated in its jurisdiction of residence exclusively for religious, charitable,
scientific, artistic, cultural, athletic, or educational purposes; or it is established and operated
in its jurisdiction of residence and it is a professional organisation, business league, chamber
of commerce, labour organisation, agricultural or horticultural organisation, civic league
or an organisation operated exclusively for the promotion of social welfare;
(ii)
v jurisdikci, kde je rezidentem, je osvobozen od daně z příjmů;
it is exempt from income tax in its jurisdiction of residence;
(iii) nemá žádné akcionáře ani členy s vlastnickými nebo majetkovými účastmi na jeho příjmech
nebo majetku;
it has no shareholders or members who have a proprietary or beneficial interest in its income
or assets;
(iv) příslušné právní předpisy jurisdikce, kde je nefinanční subjekt rezidentem, nebo dokumenty
o zřízení nefinančního subjektu nepovolují, aby jakékoli příjmy nebo majetek nefinančního subjektu
byly rozděleny nebo využity ve prospěch soukromé osoby nebo necharitativního subjektu,
s výjimkou provádění charitativních činností nefinančního subjektu nebo plateb přiměřené
kompenzace za poskytnuté služby nebo plateb představujících přiměřenou tržní hodnotu majetku,
který nefinanční subjekt zakoupil; a
the applicable laws of the NFE’s jurisdiction of residence or the NFE’s formation documents do not
permit any income or assets of the NFE to be distributed to, or applied for the benefit of, a private
person or non-charitable Entity other than pursuant to the conduct of the NFE’s charitable activities,
or as payment of reasonable compensation for services rendered, or as payment representing the
fair market value of property which the NFE has purchased; and
(v)
příslušné právní předpisy jurisdikce, kde je nefinanční subjekt rezidentem, nebo dokumenty
o zřízení nefinančního subjektu vyžadují, aby po likvidaci nebo zániku nefinančního subjektu
byl všechen jeho majetek distribuován vládnímu subjektu nebo jiné neziskové organizaci,
nebo aby připadl vládě jurisdikce, kde je nefinanční subjekt rezidentem, nebo jakémukoli dílčímu
územnímu celku takové jurisdikce.
the applicable laws of the NFE’s jurisdiction of residence or the NFE’s formation documents require
that, upon the NFE’s liquidation or dissolution, all of its assets be distributed to a Governmental
Entity or other non-profit organisation, or escheat to the government of the NFE’s jurisdiction
of residence or any political subdivision.
Poznámka / Note:
Určité subjekty (například zahraniční nefinanční subjekty (NFFE) na území USA) se mohou kvalifikovat
pro status aktivní zahraniční nefinanční osoby na základě zákona FATCA, avšak nikoli pro status aktivní
nefinanční osoby na základě společného standardu pro oznamování.
Certain entities (such as U.S. Territory NFFEs) may qualify for Active NFFE status under FATCA but not Active
NFE status under the CRS.
„Depozitní institucí“ se rozumí jakýkoli subjekt, který přijímá vklady v rámci běžných bankovních služeb
nebo podobného podnikání.
“Depository Institution” means any Entity that accepts deposits in the ordinary course of a banking
or similar business
„DIČ“ (včetně „funkčního ekvivalentu“) se rozumí Daňové identifikační číslo nebo, v případě absence DIČ,
jeho funkční ekvivalent. Číslo DIČ je jedinečnou kombinací písmen a čísel přidělené jurisdikcí osobě
nebo subjektu a slouží k identifikaci osoby nebo subjektu pro účely správy daňových zákonů. Další informace
o přijatelných číslech DIČ lze nalézt na následujícím odkazu [Portál OECD] Některé jurisdikce číslo DIČ
nevydávají. Nicméně tyto jurisdikce často využívají nějaké jiné číslo s vysokou integritou s ekvivalentní mírou
identifikace (dále jen „funkční ekvivalent“). K příkladům tohoto typu čísla u subjektů patří registrační kód/číslo
společnosti/firmy.
“TIN” (including “functional equivalent”) The term “TIN” means Taxpayer Identification Number or a functional
equivalent in the absence of a TIN. A TIN is a unique combination of letters or numbers assigned
by a jurisdiction to an individual or an Entity and used to identify the individual or Entity for the purposes
of administering the tax laws of such jurisdiction. Further details of acceptable TINs can be found at the following
link [OECD Portal] Some jurisdictions do not issue a TIN. However, these jurisdictions often utilise some other
high integrity number with an equivalent level of identification (a “functional equivalent”). Examples of that type
of number include, for Entities, a Business/company registration code/number.
„FATCA“ je zkratkou pro zákon o dodržování daňových předpisů v případě zahraničních účtů (Foreign Account
Tax Compliance) začleněný do právního řádu USA v rámci zákona o pobídkách pro obnovení zaměstnanosti
(Hiring Incentives to Restore Employment – HIRE) ze dne 18. března 2010. FATCA vytváří nový režim
pro oznamování a zadržování informací pro platby zaslané některým finančním institucím nepocházejícím z USA
a jiným subjektům nepocházejícím z USA.
“FATCA” FATCA stands for the Foreign Account Tax Compliance provisions, which were enacted into U.S. law
as part of the Hiring Incentives to Restore Employment (HIRE) Act on March 18, 2010. FATCA creates
a new information reporting and withholding regime for payments made to certain non-U.S. financial institutions
and other non-U.S. entities.
„Finanční institucí“ se rozumí schovatelská instituce, depozitní instituce, investiční subjekt nebo specifikovaná
pojišťovna. Další definice týkající se finančních institucí naleznete v příslušných vnitrostátních pokynech
a ve společném standardu pro oznamování.
“Financial Institution” means a “Custodial Institution”, a “Depository Institution”, an “Investment Entity”,
or a “Specified Insurance Company”. Please see the relevant domestic guidance and the CRS for further
classification definitions that apply to Financial Institutions.
„Finanční institucí zúčastněné jurisdikce“ se rozumí
“Participating Jurisdiction Financial Institution” means
(i)
jakákoli finanční instituce, která je rezidentem v zúčastněné jurisdikci, kromě jakékoli pobočky
této finanční instituce, jež se nachází mimo tuto jurisdikci, a
any Financial Institution that is tax resident in a Participating Jurisdiction, but excludes any branch
of that Financial Institution that is located outside of that jurisdiction, and
(ii)
jakákoli pobočka finanční instituce, která není rezidentem v zúčastněné jurisdikci, pokud se tato
pobočka nachází v této zúčastněné jurisdikci.
any branch of a Financial Institution that is not tax resident in a Participating Jurisdiction, if that
branch is located in such Participating Jurisdiction.
„Investiční subjekt” zahrnuje dva druhy subjektů:
Investment Entity” includes two types of Entities:
(i)
subjekt, který v rámci svého podnikání provádí primárně jednu nebo několik z níže uvedených
činností nebo operací pro klienta nebo v jeho zastoupení:
an Entity that primarily conducts as a business one or more of the following activities or operations
for or on behalf of a customer:
•
obchodování s nástroji peněžního trhu (šeky, směnkami, vkladovými certifikáty, deriváty atd.),
měnami, měnovými, úrokovými a indexovými nástroji, s převoditelnými cennými papíry nebo
s komoditními futures;
Trading in money market instruments (cheques, bills, certificates of deposit, derivatives, etc.);
foreign exchange; exchange, interest rate and index instruments; transferable securities; or commodity
futures trading;
•
individuální nebo kolektivní správa portfolia; nebo
Individual and collective portfolio management; or
•
jiné investování, správu nebo obhospodařování finančního majetku nebo peněžních prostředků
v zastoupení jiných osob.
Otherwise investing, administering, or managing Financial Assets or money on behalf of other persons.
Tyto aktivity nebo operace nezahrnují poskytování nezávazných investičních rad klientovi
Such activities or operations do not include rendering non-binding investment advice to a customer.
(ii)
Druhým druhem „investičního subjektu“ („Investiční subjekt řízený jinou finanční institucí“) je jakýkoli
subjekt, jehož hrubý příjem pochází primárně z investic, reinvestic nebo obchodování
s finančním majetkem, pokud je subjekt řízen jiným subjektem, který je depozitní institucí,
schovatelskou institucí, specifikovanou pojišťovnou nebo prvním druhem investičního subjektu.
The second type of “Investment Entity” (“Investment Entity managed by another Financial
Institution”) is any Entity the gross income of which is primarily attributable to investing, reinvesting,
or trading in Financial Assets where the Entity is managed by another Entity that is a Depository
Institution, a Custodial Institution, a Specified Insurance Company, or the first type of Investment
Entity.
„Investičním subjektem v nezúčastněné jurisdikci a řízeným jinou finanční institucí“ se rozumí jakýkoli
subjekt, jehož hrubý příjem pochází primárně z investic, reinvestic nebo obchodování s finančním majetkem,
pokud je subjekt
“Investment Entity located in a Non-Participating Jurisdiction and managed by another Financial
Institution” The term “Investment Entity located in a Non-Participating Jurisdiction and managed by another
Financial Institution” means any Entity the gross income of which is primarily attributable to investing,
reinvesting, or trading in Financial Assets if the Entity is
(iii) řízen finanční institucí a
managed by a Financial Institution and
(iv) není finanční institucí ve zúčastněné jurisdikci.
not a Participating Jurisdiction Financial Institution.
„Investiční subjekt řízený jinou finanční institucí“ Subjekt je „řízen“ jiným subjektem, pokud řídicí subjekt
vykonává, buď přímo či prostřednictvím jiného poskytovatele služeb jménem řízeného subjektu, jakékoli činnosti
nebo operace popsané v bodu (i) výše v definici pojmu „Investiční subjekt“. Subjekt řídí jiný subjekt jen tehdy,
má-li pravomoc volného rozhodování o řízení aktiv druhého subjektu (veškerých nebo jejich části).
Jestliže je subjekt řízen kombinací finančních institucí, nefinančních subjektů nebo fyzických osob,
subjekt je považován za řízený jiným subjektem, který je depozitní institucí, schovatelskou institucí,
specifikovanou pojišťovnou nebo prvním typem investičního subjektu, jestliže kterýkoli z řídicích subjektů
je takovým jiným subjektem.
“Investment Entity managed by another Financial Institution” An Entity is “managed by” another Entity
if the managing Entity performs, either directly or through another service provider on behalf of the managed
Entity, any of the activities or operations described in clause (i) above in the definition of ‘Investment Entity’.
An Entity only manages another Entity if it has discretionary authority to manage the other Entity’s assets (either
in whole or part). Where an Entity is managed by a mix of Financial Institutions, NFEs or individuals, the Entity
is considered to be managed by another Entity that is a Depository Institution, a Custodial Institution, a Specified
Insurance Company, or the first type of Investment Entity, if any of the managing Entities is such another Entity.
„Majitelem účtu“ se rozumí osoba uvedená nebo identifikovaná jako držitel finančního účtu finanční institucí,
která účet vede. To platí bez ohledu na to, zda je taková osoba „průtokovým“ (flow-through) subjektem.
Jsou-li tedy svěřenský fond nebo pozůstalost vedeny jako držitel nebo majitel finančního účtu, pak je majitelem
účtu svěřenský fond nebo pozůstalost a nikoli správce svěřenského majetku nebo majitelé či skuteční vlastníci
svěřenského fondu. A obdobně, je-li jako držitel nebo majitel finančního účtu vedena osobní společnost,
majitelem účtu je osobní společnost, nikoli strany v osobní společnosti. Osoba, která není finanční institucí,
a která drží finanční účet pro jinou osobu jakožto zástupce, schovatelský správce, zmocněnec,
osoba s podpisovým právem, investiční poradce nebo zprostředkovatel, není považována za majitele účtu
a za majitele účtu je považována taková jiná osoba.
“Account Holder” The “Account Holder” is the person listed or identified as the holder of a Financial Account
by the Financial Institution that maintains the account. This is regardless of whether such person
is a flow-through Entity. Thus, for example, if a trust or an estate is listed as the holder or owner of a Financial
Account, the trust or estate is the Account Holder, rather than the trustee or the trust’s owners or beneficiaries.
Similarly, if a partnership is listed as the holder or owner of a Financial Account, the partnership is the Account
Holder, rather than the partners in the partnership. A person, other than a Financial Institution, holding
a Financial Account for the benefit or account of another person as agent, custodian, nominee, signatory,
investment advisor, or intermediary, is not treated as holding the account, and such other person is treated
as holding the account.
„Nefinanční subjekt“ je jakýkoli subjekt, který není finanční institucí.
“NFE” is any Entity that is not a Financial Institution.
„Neoznamující finanční institucí“ se rozumí jakákoli finanční instituce, která je:
“Non-Reporting Financial Institution” means any Financial Institution that is:
•
vládním subjektem, mezinárodní organizací nebo centrální bankou, a to s výjimkou případů, kdy se jedná
o platby, které jsou odvozeny z pohledávky držené v souvislosti s podnikatelskou finanční činností
stejného typu, jakou vykonávají specifikovaná pojišťovna, schovatelská instituce nebo depozitní instituce;
a Governmental Entity, International Organisation or Central Bank, other than with respect to a payment
that is derived from an obligation held in connection with a commercial financial activity of a type engaged
in by a Specified Insurance Company, Custodial Institution, or Depository Institution;
•
důchodovým fondem se širokou účastí, důchodovým fondem s úzkou účastí, penzijním fondem vládního
subjektu, mezinárodní organizace nebo centrální banky, nebo kvalifikovaným vydavatelem kreditních
karet;
a Broad Participation Retirement Fund; a Narrow Participation Retirement Fund; a Pension Fund
of a Governmental Entity, International Organisation or Central Bank; or a Qualified Credit Card Issuer;
•
vyňatým nástrojem kolektivního investování; nebo
an Exempt Collective Investment Vehicle; or
•
svěřenským fondem s dokumentovaným zakladatelem: svěřenský fond, kde je svěřenský správce
svěřenského fondu oznamující finanční institucí a oznamuje všechny informace požadované s ohledem
na všechny oznamované účty svěřenského fondu;
a Trustee-Documented Trust: a trust where the trustee of the trust is a Reporting Financial Institution and
reports all information required to be reported with respect to all Reportable Accounts of the trust;
•
jakýkoli jiný subjekt definovaný vnitrostátním právem zemí jakožto neoznamující finanční instituce.
any other defined in a countries domestic law as a Non-Reporting Financial Institution.
„Osoba oznamované jurisdikce“ je subjekt, který je daňovým rezidentem v oznamované jurisdikci (jurisdikcích)
podle daňových zákonů takové jurisdikce – odkazem na místní zákony země, kde je subjekt založen, registrován
nebo řízen. Se subjektem, jako je partnerství, partnerství s ručením omezeným nebo obdobné právní
uspořádání, který není rezidentem pro daňové účely, se nakládá jako s rezidentem jurisdikce, v níž sídlí
skutečné vedení tohoto subjektu. Jestliže takový subjekt potvrdí, že není rezidentem pro daňové účely, musí
vyplnit formulář s uvedením adresy svého hlavního sídla. Osoby s dvěma daňovými domicily mohou uplatňovat
pravidla o zamezení dvojího zdanění obsažená v daňových úmluvách (existují-li), aby určily svůj domicil
pro daňové účely.
“Reportable Jurisdiction Person” is an Entity that is tax resident in a Reportable Jurisdiction(s) under the tax
laws of such jurisdiction(s) - by reference to local laws in the country where the Entity is established,
incorporated or managed.An Entity such as a partnership, limited liability partnership or similar legal
arrangement that has no residence for tax purposes shall be treated as resident in the jurisdiction in which its
place of effective management is situated. As such if an Entity certifies that it has no residence for tax purposes
it should complete the form stating the address of its principal office. Dual resident Entities may rely
on the tiebreaker rules contained in tax conventions (if applicable) to determine their residence for tax purposes.
„Ovládající osoba“ je fyzická osoba (osoby), která má kontrolu nad subjektem. Jestliže je subjekt považován
za pasivní nefinanční subjekt, pak je finanční instituce povinna určit, zda takové ovládající osoby
jsou oznamovanými osobami. Tato definice odpovídá pojmu „skutečný vlastník“, jak jej popisuje Doporučení č.
10 v rámci doporučení Finančního akčního výboru (přijatých v únoru 2012). V případě svěřenského fondu
je ovládající osobou zakladatel, správce svěřenského majetku, osoba vykonávající dohled nad správou fondu
(pokud existuje), příjemce nebo skupina příjemců a jakákoli jiná fyzická osoba mající nejvyšší faktickou kontrolu
nad svěřenským fondem (včetně prostřednictvím řetězce ovládání nebo vlastnictví). Na základě společného
standardu pro oznamování jsou zakladatel, správce svěřenského majetku, osoba vykonávající dohled
nad správou fondu (pokud existuje), příjemce nebo skupina příjemců vždy považováni za ovládající osoby
svěřenského fondu, bez ohledu na to, zda kterýkoli z nich vykonává kontrolu nad aktivitami svěřenského fondu.
Jestliže je zakladatel svěřenského fondu subjektem, pak CRS požaduje, aby finanční instituce rovněž
identifikovaly ovládající osoby zakladatele svěřenského fondu a v případě potřeby je oznámily jako ovládající
osoby svěřenského fondu.V případě jiného právního uspořádání než je svěřenský fond, se pojmem „ovládající
osoba (osoby)“ rozumí osoby v ekvivalentní nebo podobné pozici.
“Controlling Person(s)” are the natural person(s) who exercise control over an entity. Where that entity
is treated as a Passive Non-Financial Entity (“Passive NFE”) then a Financial Institution is required to determine
whether or not these Controlling Persons are Reportable Persons. This definition corresponds to the term
“beneficial owner” described in Recommendation 10 of the Financial Action Task Force Recommendations
(as adopted in February 2012). In the case of a trust, the Controlling Person(s) are the settlor(s), the trustee(s),
the protector(s) (if any), the beneficiary(ies) or class(es) of beneficiaries, or any other natural person(s)
exercising ultimate effective control over the trust (including through a chain of control or ownership). Under the
CRS the settlor(s), the trustee(s), the protector(s) (if any), and the beneficiary(ies) or class(es) of beneficiaries,
are always treated as Controlling Persons of a trust, regardless of whether or not any of them exercises control
over the activities of the trust. Where the settlor(s) of a trust is an Entity then the CRS requires Financial
Institutions to also identify the Controlling Persons of the settlor(s) and when required report them as Controlling
Persons of the trust. In the case of a legal arrangement other than a trust, “Controlling Person(s) means persons
in equivalent or similar positions.
„Ovládání“ subjektu je obecně vykonáváno fyzickou osobou (osobami) s konečným kontrolním vlastnickým
podílem (obvykle na bázi určitého procenta (např. 25 %)) v subjektu. Jestliže žádná fyzická osoba (osoby)
neovládá subjekt prostřednictvím vlastnického podílu, ovládající osobou (osobami) subjektu bude fyzická osoba
(osoby), která subjekt ovládá jinými prostředky. Jestliže není identifikována žádná fyzická osoba nebo osoby,
které by ovládaly subjekt prostřednictvím vlastnického podílu, pak je na základě společného standardu
pro oznamování za oznamovanou osobu považována fyzická osoba, která zastává pozici vyššího vedoucího
pracovníka.
“Control” over an Entity is generally exercised by the natural person(s) who ultimately has a controlling
ownership interest (typically on the basis of a certain percentage (e.g. 25%)) in the Entity. Where no natural
person(s) exercises control through ownership interests, the Controlling Person(s) of the Entity will be the natural
person(s) who exercises control of the Entity through other means. Where no natural person(s) is/are identified
as exercising control of the Entity through ownership interests, then under the CRS the Reportable Person
is deemed to be the natural person who hold the position of senior managing official.
„Oznamovanou jurisdikcí“ se rozumí jurisdikce, v níž je zavedena povinnost poskytovat informace
o finančním účtu.
“Reportable Jurisdiction” is a jurisdiction with which an obligation to provide financial account information
is in place.
„Oznamovaná osoba“ je definována jako „Osoba oznamované jurisdikce“, která není:
“Reportable Person” is defined as a “Reportable Jurisdiction Person”, other than:
•
obchodní společností, jejíž akcie jsou pravidelně obchodovány na jednom nebo několika zavedených
trzích s cennými papíry;
a corporation the stock of which is regularly traded on one or more established securities markets;
•
obchodní společností, která je propojeným subjektem obchodní společnosti podle bodu (i);
any corporation that is a Related Entity of a corporation described in clause (i);
•
vládním subjektem;
a Governmental Entity;
•
mezinárodní organizací;
an International Organisation;
•
centrální bankou; nebo
a Central Bank; or
•
finanční institucí (kromě investičního subjektu popsaného v pododstavci A(6) b) společného standardu
pro oznamování, který není finanční institucí zúčastněné jurisdikce. Takové investiční subjekty
jsou považovány za pasivní nefinanční subjekty.)
a Financial Institution (except for an Investment Entity described in Sub Paragraph A(6) b) of the CRS
that are not Participating Jurisdiction Financial Institutions. Instead, such Investment Entities are treated
as Passive NFE’s.)
„Oznamovaný účet“ je účet držený jednou nebo více oznamovanými osobami nebo pasivním nefinančním
subjektem s jednou nebo více ovládajícími osobami, které jsou oznamovanými osobami.
“Reportable Account” The term “Reportable Account” means an account held by one or more Reportable
Persons or by a Passive NFE with one or more Controlling Persons that is a Reportable Person.
„Pasivní nefinanční subjekt“ V rámci společného standardu pro oznamování se pasivním nefinančním
subjektem rozumí jakýkoli:
“Passive NFE” Under the CRS a “Passive NFE” means any:
nefinanční subjekt, který není aktivním nefinančním subjektem; a
NFE that is not an Active NFE; and
(ii) investiční subjekt v nezúčastněné jurisdikci a řízený jinou finanční institucí.
Investment Entity located in a Non-Participating Jurisdiction and managed by another Financial
Institution.
(i)
„Propojený subjekt“ Subjekt je „propojeným subjektem“ s jiným subjektem, jestliže jeden z těchto subjektů
je ovládán druhým, nebo oba subjekty jsou ovládány společně. Pojem „ovládání“ pro tyto účely zahrnuje přímé
nebo nepřímé vlastnictví více než 50 % hlasů a podílu na subjektu.
“Related Entity” An Entity is a “Related Entity” of another Entity if either Entity controls the other Entity,
or the two Entities are under common control. For this purpose control includes direct or indirect ownership
of more than 50% of the vote and value in an Entity.
„Rezident pro daňové účely“ Obecně platí, že subjekt bude rezidentem pro daňové účely v jurisdikci,
jestliže podle zákonů této jurisdikce (včetně daňových úmluv), zde platí nebo by měl platit daně, a to na základě
svého domicilu, sídla, místa řízení nebo registrace či jakéhokoli jiného kritéria podobné povahy a nikoli jen
ze zdrojů v této jurisdikci. Osoby s dvěma daňovými domicily mohou uplatňovat pravidla o zamezení dvojího
zdanění obsažená v daňových úmluvách (existují-li), pro řešení případů dvojího domicilu s cílem určení jejich
domicilu pro daňové účely. Se subjektem, jako je partnerství, partnerství s ručením omezeným nebo obdobné
právní uspořádání, který není rezidentem pro daňové účely, se nakládá jako s rezidentem jurisdikce, v níž sídlí
skutečné vedení tohoto subjektu. Svěřenský fond je považován za rezidenta, jestliže jeden nebo více
svěřenských správců je rezidentem. Pro další informace o daňovém domicilu se obraťte na svého daňového
poradce, nebo si navštivte následující odkaz: [portál OECD o automatické výměně informací].
“Resident for tax purposes” Generally, an Entity will be resident for tax purposes in a jurisdiction if, under
the laws of that jurisdiction (including tax conventions), it pays or should be paying tax therein by reason
of his domicile, residence, place of management or incorporation, or any other criterion of a similar nature,
and not only from sources in that jurisdiction. Dual resident Entities may rely on the tiebreaker rules contained in
tax conventions (if applicable) to solve cases of double residence for determining their residence for tax
purposes. An Entity such as a partnership, limited liability partnership or similar legal arrangement that has
no residence for tax purposes shall be treated as resident in the jurisdiction in which its place of effective
management is situated. A trust is treated as resident where one or more of its trustees is resident. For additional
information on tax residence, please talk to your tax adviser or see the following link: [OECD AEOI Portal].
„Schovatelskou institucí“ se rozumí jakýkoli subjekt, jehož podstatnou část podnikání představuje držení
finančního majetku na účet jiného. To nastává, jestliže hrubý příjem tohoto subjektu přičitatelný držení finančního
majetku a poskytování souvisejících finančních služeb činí alespoň 20 % hrubého příjmu daného subjektu
za kratší z těchto období:
“Custodial Institution” means any Entity that holds, as a substantial portion of its business, Financial Assets
for the account of others. This is where the Entity’s gross income attributable to the holding of Financial Assets
and related financial services equals or exceeds 20% of the Entity’s gross income during the shorter of:
(i)
období tří let končící 31. prosincem (nebo posledním dnem účetního období, které není kalendářním
rokem) před rokem, v němž je proveden výpočet; nebo
the three-year period that ends on 31 December (or the final day of a non-calendar year accounting
period) prior to the year in which the determination is being made; or
(ii)
období existence subjektu.
the period during which the Entity has been in existence.
„Specifikovanou pojišťovnou“ se rozumí jakýkoli subjekt, který je pojišťovnou (nebo holdingovou společností
pojišťovny), jež provádí nebo je povinna provádět platby týkající se pojistné smlouvy s kapitálovou hodnotou
nebo smlouvy o pojištění důchodu.
“Specified Insurance Company” means any Entity that is an insurance company (or the holding company
of an insurance company) that issues, or is obligated to make payments with respect to, a Cash Value Insurance
Contract or an Annuity Contract.
„Subjektem“ se rozumí právnická osoba nebo právní uspořádání, například obchodní společnost, organizace,
osobní společnost, svěřenský fond nebo nadace. Tento pojem zahrnuje jakoukoli osobu, která není fyzickou
osobou.
“Entity” means a legal person or a legal arrangement, such as a corporation, organisation, partnership, trust
or foundation. This term covers any person other than an individual (ie a natural person).
„Zúčastněnou jurisdikcí“ se rozumí jurisdikce, s níž je uzavřena dohoda, podle níž bude jurisdikce poskytovat
informace stanovené ve společném standardu pro oznamování.
“Participating Jurisdiction” A “Participating Jurisdiction” means a jurisdiction with which an agreement is in
place pursuant to which it will provide the information set out in the CRS.

Podobné dokumenty

(dvojjazyčné): Stáhnout PDF soubor

(dvojjazyčné): Stáhnout PDF soubor Prohlášení ovládající osoby o daňovém domicilu Controlling Person Tax Residency Self-Certification Form Před vyplněním formuláře si prostudujte tyto pokyny. Please read these instructions before co...

Více

CRS prohlášení pro ovládající osoby: Stáhnout PDF

CRS prohlášení pro ovládající osoby: Stáhnout PDF Kam se mám obrátit v případě dalších otázek Pokud mate další otázky týkající se tohoto formuláře, či instrukcí k jeho vyplnění, kontaktujte svého Relationship Managera, navštivte naší pobočku, nebo...

Více

Příloha č. 2A – Údaje ke komunikaci pro fyzickou osobu Příjmení a

Příloha č. 2A – Údaje ke komunikaci pro fyzickou osobu Příjmení a 4.1. Zmocněnec je oprávněn zejména k tomu, aby: (i) za Zákazníka podával Pokyny (ii) ze strany Obchodníka mu bylo poskytováno investiční poradenství v rozsahu, v jakém může být poskytnuto Zákazník...

Více

verný až na smrť

verný až na smrť píšem momentálne knihu, ktorá sa zaoberá etickým posvätením v čase konca. Názov tejto knihy bude pravdepodobne tiež „Faithful Unto Death“ – „Verný až na smrť“. Napriek tomu, že kniha ešte nie je ho...

Více

Příloha č. 1 k přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí PRO

Příloha č. 1 k přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí PRO 12 Název právnické osoby nebo svěřenského fondu, podílového fondu, fondu obhospodařovaného penzijní společností (dále jen “fond”)

Více

Form W-8BEN-E

Form W-8BEN-E City or town, state or province. Include postal code where appropriate. Město nebo obec, stát nebo provincie. Uveďte poštovní kód v příslušných případech. Country Země

Více

Analýzy diskriminačních postojů v odměňování

Analýzy diskriminačních postojů v odměňování pohlaví, sexuální orientace, jazyka, víry a náboženství, politického nebo jiného smýšlení, členství nebo činnosti v politických stranách nebo politických hnutích, odborových organizacích nebo jinýc...

Více