2012 - Muzeum Jana Amose Komenského

Transkript

2012 - Muzeum Jana Amose Komenského
Zpráva o činnosti
Muzea J. A. Komenského v Uherském Brodě
za rok 2012
Muzeum Jana Amose Komenského v Uherském Brodě, Přemysla Otakara II. 37, 688 12 Uherský
Brod, IČO 00092142, není plátce DPH. Tel: 572 632 288, Fax: 572 634 078, e-mail: [email protected]
mjakub.cz, internet: www.mjakub.cz, příspěvková organizace, zřizovatel Ministerstvo kultury ČR
Úvodem
Rok 2012 se odehrával ve znamení 420 let od narození Jana Amose Komenského. Učitele
národů bylo vzpomínáno zvláště v měsíci březnu, kdy proběhla řada akcí v celé zemi i v zahraničí.
Muzeum J. A. Komenského uspořádalo výstavu Komenský s úsměvem, připravilo pořad Vivat
Comenius v přednesu osvědčené dvojice Štěpán Rak a Alfréd Strejček, podílelo se na organizování
pedagogické konference v Uherském Brodě Město Komenského – město pedagogiky, pořádalo
přednášky a vzdělávací programy. Zanedlouho, v májovém čase pak Štěpán Rak a Alfréd Strejček
uctili zvláštním pořadem jiného velikána – Karla Hynka Máchu u příležitosti otevření výstavy Dvě
století české kultury s Máchou. Významnou akcí k výročí Komenského byla výstava Ivan Theimer
na Moravě. Via Lucis v Uherském Brodě, slavnostně otevřená dne 14. 9. 2012. Ta byla uspořádána
ve spolupráci s Muzeem umění Olomouc, městem Uherský Brod a Q-Studiem Uherský Brod..
Výstavní program vyvrcholil přípravou putovní výstavy pro děti základních a středních škol
pod názvem JAK chtěl změnit svět, kterou finančně podpořilo Ministerstvo kultury. Ta by měla od
roku 2013 spolu s doprovodným programem představovat Komenského a jeho myšlenky formou
atraktivní pro nejmladší generaci.
Kromě toho se uskutečnily akce, které v muzeu probíhají léta s naprostou samozřejmostí a za
hojné účasti veřejnosti – Fašank v obci Strání (17. – 21. 2.), scénická rekonstrukce dobové svatby,
tentokráte v podání souboru Dolina ze Starého Města (2. 6. 2012), Musaionfilm (6. – 8. 6. 2012).
Muzeum J. A. Komenského v roce 2012 plnilo i své ostatní povinnosti, ke kterým především
patří péče o sbírky. Proběhlo tak dokončení inventury podsbírky archeologie, poté historického
fondu knihovny a nakonec inventura historie. V jediném roce tak prošlo časově náročnou inventurou
více než 50 % sbírkového fondu muzea.
Organizační struktura
Základní personální údaje:
Průměrný přepočtený stav zaměstnanců: limit I. IV. II. IV. III. IV. IV. IV.
24
22
22
21
21
Ze stavu zaměstnanců k 31. 12. 2012, tj. 21 osob, je 13 odborných pracovníků.
r. 2012
21
1
Majetek organizace:
Majetek organizace
Dlouhodobý nehmotný majetek
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
Dlouhodobý hmotný majetek
Stavby
Pozemky
Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Sbírka MJAKUB
Oprávky k majetku
Majetek celkem
Stav k 31. 12. 2012
151 400,00
457 768,90
13 174 845,62
9 988 909,10
1 331 436,76
5 813 859,08
1,00
-18 880 968,73
12 037 251,73
Organizace odepisuje majetek podle zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmu, v platném znění.
K nemovitostem nejsou vázána žádná věcná břemena.
Pohledávky a závazky: organizace neměla k 31. 12. 2012 žádné pohledávky ani závazky
po lhůtě splatnosti, pohledávky za dlužníky v konkurzním řízení ani pohledávky, které jsou
předmětem právních sporů.
Příjmy a výdaje:
Náklady
v tis. Kč
spotřeba materiálu
326
spotřeba energie
868
prodané zboží
217
aktivace oběžného majetku
-188
opravy a udržování
341
cestovné
90
náklady na reprezentaci
16
ostatní služby
2 990
mzdové náklady
4 897
zákonné sociální pojištění
1 607
zákonné sociální náklady
13
zákonné sociální náklady ostatní 205
jiné ostatní náklady
61
odpisy majetku
814
drobný dlouhodobý majetek
341
Náklady celkem
12 598
Hospodářský výsledek organizace k 31.12.2012
2
Výnosy
tržby z prodeje služeb
tržby za prodané zboží
úroky
tržby z pronájmu
použití fondů
z toho: fond rezervní
jiné výnosy
příspěvky a dotace
v tis. Kč
175
320
1
9
0
0
37
12 450
Výnosy celkem
12 992
394
Hodnocení a analýza údajů:
1. Zdůvodnění rozpočtových opatření provedených u rozepsaných závazných ukazatelů
Závazné ukazatele rozpočtu roku 2012:
Mzdové náklady:
rozpočet
rozpočet
skutečnost
Ukazatel
schválený
upravený
k 31.12.2012
Mzdové náklady
4 739 000,00
4 882 000,00
4 896 605,00
v tom: platy zaměstnanců
4 641 000,00
4 744 000,00
4 758 605,00
98 000,00
138 000,00
138 000,00
OON
Příspěvky a dotace na provoz od zřizovatele:
rozpočet
rozpočet
z toho
skutečnost
Ukazatel
schválený
upravený
účel.dotace
k 31.12.2012
Dotace od zřizovatele
12 021 000,00
12 440 000,00
280 000,00
12 440 000,00
2 480 000,00
2 480 000,00
v tom: ukazatel podmiň.
2 778 000,00
čerpání přísp.na provoz
Závěr: Závazné ukazatele rozpočtu roku 2012 nebyly překročeny.
2. a 3. Vlastní příjmy a podíl státního rozpočtu na financování činnosti muzea
Vlastní výnosy
541 964,34 tj. 4,17 % z výnosů celkem
Dotace od zřizovatele
z toho:
- na provoz Památníku J. A. K. v Naardenu
Celkem výnosy
12 450 000,00
2 480 000,00
12 991 964,34 Kč
4. Rozbor čerpání mzdových prostředků
Původně přidělené mzdové prostředky ve výši 4 739 tis. Kč byly upraveny na konečnou částku
5 098 tis. Kč. Skutečně čerpány k 31. 12. 2011 byly mzdové prostředky ve výši 5 098 tis. Kč,
z toho 4 875 tis. Kč na mzdy zaměstnanců a 223 tis. Kč OON
schválený
upravený
skutečnost
rozpočet
rozpočet
k 31. 12. 12
mzdové náklady celkem
4 739 000
4 882 000
4 896 905
v tom: prostředky na platy
4 641 000
4 744 000
4 758 905
OON
98 000
138 000
138 000
V roce 2011 nedošlo k čerpání finančních prostředků z fondu odměn.
Ostatní osobní náklady:
Dohody o provedení práce
OON celkem
138 000,- Kč
138 000,- Kč
3
Ostatní osobní náklady jsou použity na dohody o provedení práce, uzavřené v souvislosti
s kulturními aktivitami muzea.
5. Náklady na výzkum a vývoj – žádné
6. Náklady na financování programů reprodukce majetku – žádné
7. Dotace a návratné finanční výpomoci poskytnuté muzeem – žádné
8. Čerpání finančních prostředků z Evropské unie – žádné
9. Členství muzea v mezinárodních organizacích – žádné
10. Mezinárodní konference pořádané muzeem:
Musaionfilm
náklady 14 704,- Kč
11. Rezervní fond
V roce 2012 byl do rezervního fondu přidělen finanční dar ve výši 10 000 Kč.
Dar byl poskytnut firmou Slovácké strojírny, a.s., Uherský Brod účelově na pokrytí nákladů
spojených s pořádáním Muzejní noci dne 2. 6. 2012.
Čerpání finančního daru bylo v plné výši, tj. 10 000 Kč, ke stanovenému účelu.
12. Muzeum má jen hlavní činnost
13. Hospodářský výsledek za rok 2012
Organizace hospodařila v roce 2012 se ziskem 393 712,09 Kč.
Hlavní skupiny příjemců služeb: návštěvníci muzea
Sbírkotvorná činnost
Nákupy:
Podsbírka – Etnografie
- vlčnovský svatební ženský kroj – nevěsta (rukávce, obojek, modré mašle, kordula, spodnice
2x, bílý fěrtoch, fěrtůšek, kompletní nevěstinský věnec, úvodní plachta)
- vlčnovský mužský svatební kroj – ženich (kordula, nohavice s řemenem, košile, klobouk
s vonicí)
Celková cena za svatební krojovaný pár – nevěsta, ženich 25 000,- Kč
Podsbírka – Historický fond Knihovny Jana Kučery
- Orbis pictus, Scherschnick, Vindobonae, MDCCCVII, cena: 7 000,- Kč
- D. Mattyásse Höe, Kurfirtsstkého Sasského /po 1650/, cena: 4 000,- Kč
- Gemma Moravice Thaumaturga Brunensis, Brunae 1736, cena: 6 000,- Kč
- Život a Zázraky Swatého Wincencyusa Ferrerya, Praha 1758, cena: 4 500,- Kč
Celková cena za soubor starých tisků 21 500,- Kč
Do Sbírky Muzea Jana Amose Komenského v Uherském Brodě byl komisí pro sbírkotvornou
činnost v roce 2012 schválen nákup nových sbírkových předmětů za 46 500,- Kč
4
Dary:
Podsbírka – etnografie
- Koncem roku 2011 daroval do etnografické podsbírky pan Josef Kratochvíl z Brna soubor
lidových hudebních nástrojů v počtu 34 kusů. Jedná se o nástroje strunné, dechové a žesťové.
Jejich evidence byla provedena v 1. pololetí roku 2012 pod inv. čísly
Ná 13992 – 14024.
- paní Alena Luxová, Uh. Brod, darovala soubor ženských krojových součástek (fěrtůšky,
kordulky, jupky a šátky) v počtu 19 kusů. Byly zaevidovány pod i. č. Ná 14026 – 14045.
- pan ing. Pavel Kán, Uh. Brod, daroval krojové součásti (pentlení, šátek). Byly zaevidovány
pod i. č. Ná 13978 – 13981, Ná 13984.
- paní Anna Jančářová, Těšov, darovala kacabajky. Zaevidovány byly pod i. č. Ná 13982 –
13983.
- paní Libuše Krčová, Uh. Brod, darovala ženské krojové součástky. Byly zaevidovány pod
i. č. Ná 13985 – 13988.
- paní Sylva Ondrová, Uh. Brod, darovala ženské krojové součástky. Byly zaevidovány pod
i. č. Ná 13989-13991
- paní Ludmila Kadlčíková, Uh. Brod, darovala ženské krojové boty s lakovými lýtkovnicemi.
Zaevidovány byly pod i. č. Ná 14062.
- paní Mária Beníčková, Luhačovice, darovala pasírovač na ovoce. Zaevidován byl pod i. č.
Ná 14063.
- pan dr. Jiří Pavelčík, Uherský Brod, dětská košile Starý Hrozenkov. Zaevidována byla pod.
i. č. Na 14061.
Podsbírka – historie
Paní Jana Bartošová, Slavkov, darovala plivátko z modrého skla s chromovým uzávěrem.
Předmět zaevidován pod i. č. H/Mc30.
Staré sběry:
Ná 13977 – váhy
(nalezeno při inventuře v roce 2011)
Vyřazení:
Poradní sbor pro sbírkotvornou činnost posoudil návrh na vyřazení sbírkových předmětů
ze sbírkové evidence muzea, a to z podsbírky Komenský v umění, jedná se o předměty
s inventárními čísly CoP 1110, CoP 1111, CoP 1119, CoP 1121, CoP 1122 z důvodu
neupotřebitelnosti.
Evidence sbírek – tabulkový přehled
I. stupeň evidence etnografie:
1. Váhy dřevěné
2. Šátek
3. Pentlení – kánka
4. Pentlení – pérko
5. Pentlení – pantla
6. Kacabajka
7. Kacabajka
8. Šatka
9. Ženské rukávce 10. Kordula
Ná 13977
Ná 13978
Ná 13979
Ná 13980
Ná 13981
Ná 13982
Ná 13983
Ná 13984
Ná 13985
Ná 13986
5
11. Šorec
Ná 13987
12. Šorec
Ná 13988
13. Úvodnice
Ná 13989
14. Ženský lajbl
Ná 13990
15. Fěrtoch
Ná 13991
16. Fujara trembita
Ná 13992
17. Truba salašovka krátká
Ná 13993
18. Truba salašovka
Ná 13994
19. Fujara A
Ná 13995
20. Fujara As
Ná 13996
21. Píšťala „koncovka“
Ná 13997
22. Píšťala „koncovka“
Ná 13998
23. Píšťala šestidírková
Ná 13999
24. Dvojpíšťala „Blízňata“
Ná 14000
25. Píšťala třídírková
Ná 14001
26. Píšťala zakuřovaná
Ná 14002
27. Píšťala H
Ná 14003
28. Píšťala jarmareční
Ná 14004
29. Flétna „Nai“
Ná 14005
30. Okarína
Ná 14006
31. Klepač
Ná 14007
32. Hrkač jednoduchý
Ná 14008
33. Hrkač dvojitý
Ná 14009
34.–38. Grumle
Ná 14010 – 14014
39. Kobza
Ná 14015
40. Citera
Ná 14016
41. Viola
Ná 14017
42. Housle větší
Ná 14018
43. Housle
Ná 14019
44. Basička
Ná 14020
45.–46. Gajdy
Ná 14021 – 14022
47. Fanfrnoch
Ná 14023
48. Bič
Ná 14024
49. Zouvák
Ná 14025
50. Kordula
Ná 14026
51.–57. Fěrtůšek
Ná 14027 – 14033
58.–59. Šátek
Ná 14034 – 14035
60.–61. Kordula
Ná 14036 – 14037
62.–69. Jupka
Ná 14038 – 14045
70.–78. Ženský svatební kroj – 9ks
Ná 14046 – 14054
79 –83. Mužský svatební kroj – 5 ks Ná 14055 – 14059
84. Rubáč
Ná 14060
85. Košile chlapecká
Na 14061
86. Střevíce-pár
Ná 14062
87. Pasírovač na ovoce
Ná 14063
Podsbírka – historie
88. Plivátko z modrého skla
H/Mc30
Podsbírka – historický fond Knihovny Jana Kučery
89. Orbis pictus, Scherschnick, Vindobonae
HF 630
6
90. D. Mattyásse Höe, Kurfirtsstkého Sasského
91. Gemma Moravice Thaumaturga Brunensis, Brunae 92. Život a Zázraky Swatého Wincencyusa Ferrerya
HF 631
HF 632
HF 633
Podsbírka Komenský v umění
93. Michal Vitanovský – replika investiční mince 250 dolar Nový Zéland – Jan Amos Komenský
(pozlacený kov) CoM 149
94. Michal Vitanovský – replika investiční mince 250 dolar Nový Zéland – Jan Amos Komenský
(měď) CoM 150
II. stupeň + PC verze = údaje uvedené k 1. stupni evidence
Evidence sbírek – tabulkový přehled
Evidence sbírek tabulkový přehled
Podsbírka
CES
převod
1. stupeň 2. stupeň
PC verze
revize
knihy – staré tisky
15
-
4
4
4
629
archeologická
92
-
-
-
-
24815
etnografická
87
-
87
87
87
-
historická
1
-
1
1
1
2910
numismatika
-
výtvarné umění
-
Komenský v umění
7
celkem:
202
-
2
2
2
2
92
92
92
28356
Staré sběry: (nalezeno při inventuře v roce 2011)
Ná13977 – váhy
Na evidenci pracovali: A. Zpurná, PhDr. H. Všetečková, J. Gazdík, D. Večeřová, Petr Zemek,
Mgr. Marie Římovská
CES – zápis sbírek
Archeologická
Etnografická
Historická
Knihy
Komenský v umění
Numizmatika
Výtvarné umění
Celkový počet: – 29 515 (vyřazeno: 24)
– 13 423 (vyřazeno: 72)
– 2 938 (vyřazeno: 33)
– 636 (vyřazeno: 0)
– 1 194 (vyřazeno: 5)
– 8 443 (vyřazeno: 1512)
– 1 488 (vyřazeno 8)
55 983
Pohyby v CES za rok 2012:
- archeologie: 92 ks dohledáno, 1 vyřazen (náprava omylu), 7 i. č. zrušeno
- etnografie: 1 ks dohledán, 86 ks nové přírůstky
- historie: 1 ks nový přírůstek
- Komenský v umění: 7 ks nových přírůstků, 5 ks vyřazeno
- knihy: 15 ks nových přírůstků
Celkem 202 ks zapsáno, 13 ks vyřazeno.
7
Revize sbírkových fondů
Archeologie:
Inventura byla provedena ve dnech 1. 2. 2011 – 29. 2. 2012. Bylo zinventováno celkem 24 815
inventárních čísel sbírkových předmětů, tj. 44,47 % Sbírky muzea. Část revidovaných sbírek
byla uložena do nových sáčků.
Inventarizační komise pracovala ve složení: Petr Zemek, Hana Všetečková a Zuzana Sukupová.
Historie:
Inventura byla provedena době od 30. 1. 2012 do 31. 10. 2012, byla současně předávací.
Historické sbírky jsou rozděleny do 19 fondů (Měšťanská domácnost, poslední inv. č. H/
Md1014, Vynálezy a technika s posledním inv. č H/Vt43, Školství s posled. inv. č. H/ Šk243,
Medicína H/Mc29, Hodinářství, H/Ho107, Medaile H/Me203, Legionáři H/Leg73, Nábytek
Ná115, Zbraně H/Zb188, Hudebniny Hu20, Zámečnictví H/Zč125, Odznaky H/Odz125,
Řemeslo-Houslařství H/ŘH 52, Řemeslo-Kloboučnictví H/ŘK30, Vosk H/Vo10, Prapory H/
Pr11.)
V rámci fyzické inventury provedeno základní ošetření instalovaných předmětů ve stálých
expozicích muzea. Ke dni 30. 10. 2012 byl fyzický stav sbírek v počtu 2910 inventárních čísel.
Inventarizační komise pracovala ve složení Alexandra Zpurná, Jan Gazdík a Radek Tomeček.
Historický fond knihovny Jana Kučery:
Inventura byla současně předávací, provedena byla ve dnech 24. 5. – 25. 6. 2012. Bylo
zinventováno celkem 629 sbírkových předmětů, tj. 0,9 % sbírky muzea.
Inventarizační komise pracovala ve složení: Petr Zemek, Dana Večeřová a Eliška Frýželková.
Celkem mělo muzeum k počátku vykazovaného období 55 794 čísel sbírkových předmětů.
Inventurou v roce 2012 prošlo 50,75 % sbírky Muzea Jana Amose Komenského.
Evidence nesbírkových fondů
Knihovna Jana Kučery:
evidence: 25615 – 25755 = 140 knih a časopisů katalogizace: 82 záznamů
Archiv:
Třídění a evidence archivního fondu Pozůstalosti – pozůstalost Augustina Hladkého (sign. Dp/
Hl 1 – Dp/Hl 5), Ferdinanda Pragera (sign. Dp/Pr1 – Dp/Pr3), Jana Zemana (sign. Dp/Ze1 – Dp/
Ze7), dr. Jana Pavelčíka (sign. Dp/Pa1 – Dp/Pa123).
Fotoarchiv:
Zápis evidenčních karet fotoarchivu včetně doplňování údajů do PC 200 položek.
Dále provedeny změny v evidenčních kartách fotoarchivu o nové místo uložení fotomateriálů
u inv. č. 1 – 2800 negativů, inv. č. 1 – 6700.
Výběr fotomateriálů pro studijní, výstavní a publikační účely v počtu 350 položek.
Na evidenci pracovali: D. Večeřová, E. Frýželková, A. Zpurná a Radek Tomeček
Revize nesbírkových fondů
Knihovna Jana Kučery:
Inventura proběhla v knihovně v expozici a v depozitáři v oddělení Comenian (7565 položek).
Na revizi pracovali: D. Večeřová, E. Frýželková, a Petr Zemek.
8
Pomocný materiál
Dary:
Paní Libuše Holoušová, Třebíč, darovala kompletní kyjovský dívčí kroj (spodnice, zadní
a přední zástěra, rukávce. límec, kordulka, pasové stuhy).
Paní Alena Luxová, Těšov, darovala (6x zástěru, 6x šátky, 2x kordulku, 5x ručně vyšívané
pasové stuhy, 7x jupku) – Brodsko. Část bude zařazena do sbírek.
Pan Slabák, Trávníky, Uherský Brod daroval 30 knih s krojovou, etnografickou a muzejní
tématikou.
Péče o sbírky
Konzervace sbírkových předmětů:
Etnografie
– Rolnický dům a hospodářství ve Vlčnově (kde je nainstalováno celkem 375 sbírkových
předmětů). Keramika omyta v syntaponu, kov konzervován nátěrem taninu a povrchovou
úpravou Revaxem. Dřevo ošetřeno nátěrem Lignofixu proti červotoči a natřeno konzervačním
voskem KRNB. Kožené sbírkové předměty natřeny tukovací směsí VÚK. Navíc proveden
nátěr trámů proti červotoči a ošetření dřevěné podlahy napadené dřevomorkou.
Předměty z depozitáře etnografie:
Ná 9 824 Kolébkový nůž
Ná 9 823 Kolébkový nůž
Ná 4 744 Držák na kovové hrnce
Ná 5 209 Kovaný šroub
Ná 5 656 Pila na spoje
Ná 11 173 Kladivo kovářské
Ná 11 174 Kladivo kovářské
Ná 11 175 Razidlo kovářské
Ná 11 172 Kladivo kovářské
Ná 4 743 Ozdobný kovaný hřeb
Ná 6 414 Kleště zvěroklestiče
Ná 5 246 Kladivo kovářské
Ná 12 213 Kladivo kovářské
Ná 3 563 Trojnožka na vaření
Ná 5 271 Kování obloukové
Ná 5 245 Kladivo kovářské
Ná 5 244 Kladivo kovářské
Ná 5 217 Razidlo kovářské
Ná 11 177 Razidlo kovářské
Ná 5 257 Kleště kovářské
Ná 5 270 Obloukové kovářské razidlo
Ná 11 171 Svěrka s nožem
Ná 5 247 Razidlo kovářské
Ná 11 177 Razidlo kovářské
Ná 5 257 Kleště kovářské
Ná 5 679
Ná 5 680
Ná 5 289
Ná 13 432
Ná 13 433
Ná 5 256
Ná 5 302
Ná 5 673
Ná 5 664
Ná 5 237
Ná 5 236
Ná 5 678
Ná 5 256
Ná 5 255
Ná 5 248
Ná 3 660
Ná 5 204
Ná 11 176
Ná 11 178
Ná 5 216
Ná 4 619
Ná 5 258
Ná 11 176
Ná 11 178
Razidlo kovářské
Razidlo kovářské
Ozdobné vozové okutí
Kladivo kovářské
Kladivo obuvnické
Klíč strojnický
Tlouček
Vozové okutí
Kladivo kovářské
Klíč strojnický
Klíč strojnický
Šroub
Klíč utahovací
Velký kovaný hřeb
Majzlík
Sekera
Kování
Razidlo kovářské
Razidlo kovářské
Razidlo kovářské
Razidlo kovářské
Kleště kovářské
Razidlo kovářské
Razidlo kovářské
Celkem konzervováno 468 ks etnografických předmětů.
9
Konzervace textilních sbírkových předmětů z podsbírky etnografie – praní, odstraňování skvrn,
oprava vypadlého vyšívání, děr, žehlení, oprava evidenčních štítků.
Ná 12711 – fěrtůšek Strání
Ná 2595 – rukávce Vápenice
Ná 2596 – leknica Vápenice
Ná 10371 – leknica Vápenice
Ná 10404 – leknica Vyškovec
Ná 12259 – leknica Vápenice
Ná 11191 – rukávce Vápenice
Ná 96 – třaslavice Havřice
Ná 10407 – jupka Vyškovec
Ná 10467 – jupka Vápenice
Ná 13984 – šatka Starý Hrozenkov
Ná 10464 – jupka Vápenice
Ná 10462 – rukávce Vápenice
Ná 10415 – košela Vápenice
Ná 10412 – rukávce Vyškovec
Ná 3465 – košela Vyškovec
Ná 14030 – fěrtůšek Brodsko
Ná 14031 – fěrtůšek Brodsko
Ná 14032 – fěrtůšek Brodsko
Ná 10389 – rukávce Vápenice
Ná 11076 – rukávce Starý Hrozenkov
Ná 10466 – rukávce Vápenice
Ná 13920 – rukávce Starý Hrozenkov
Ná 14060 – rubáč Velká nad Veličkou
Ná 13921 – zástěra Starý Hrozenkov
Ná 19919 – leknica Starý Hrozenkov
Ná 10405 – rukávce Vyškovec
Komenský v umění
Celkem konzervovány 3 ks sbírkových předmětů
Archeologie
Celkem konzervováno 5 ks sbírkových předmětů
Konzervace nesbírkových předmětů
Knihy a archiválie
Lepení poškozené knihy, zničená vazba. Čištění a balení archiválií: Pozůstalost dr J. Pavelčíka.
30 ks plísní napadených a zaprášených diplomů a čestných uznání.
Digitalizace
Digitalizovány nové přírůstky do sbírkových fondů. Pokračovala digitalizace zvláště
v podsbírkách etnografie (textil), historie, archeologie a Komenský v umění. Je zdigitalizována
většina sbírky muzea. V následujících letech bude probíhat doplnění o dosud nedigitalizované
sbírky a také budou pořizovány záznamy technologicky pokročilejší.
Z nesbírkových fondů bude pokračováno v digitalizaci fotoarchivu a dokumentaci města,
regionu a dění, zvláště folklorního, digitální technologií.
Vědeckovýzkumná činnost
Výzkum se ubíral ve směrech vytyčených zřizovací listinou. V popředí je komeniologie a sběr
materiálů ke Komenskému, který probíhá průběžně.
Další oblastí je historie regionu a vydávání pramenů, zvláště s ohledem na raný novověk (Petr
Zemek, Radek Tomeček). V rámci tohoto výzkumu je prováděn rozsáhlý sběr archivního
materiálu, který bude využitelný i k jiné badatelské činnosti.
K dlouhodobým výzkumům patří i etnografie (Pavel Popelka – mečové tance v interetnických
souvislostech) a dokumentace (Aleš Kapsa, osobnosti regionu, historie farnosti, cimbálové
muziky).
Na výzkum nebyly v rámci muzea použity grantové prostředky.
10
Videodokumentace, videotvorba a audiotvorba
Pravidelně jsou zaznamenávány muzejní akce, např.:
- videodokumentace vernisáže a programu „25 let Fašanku ve Strání“ 12. 2. 2012 (M. Římovská)
- Od svítání do svítání aneb Co všechno se může stát za jeden den – program festivalu Fašank
2012, kamera 1(2) (17. 2. 2012, A. Kapsa, M. Římovská).
- videodokumentace programu Fašanku ve Strání – Moravské sklárny Květná – Den otevřených
dveří, Ej, fašanku, fašanku – fašankové obchůzky souborů, V šenku – vyhrávání souborů
v hospodách, Zrcadlo masopustu (18. 2. 2012, M. Římovská)
- „Fašanková filmotéka“ – program festivalu Fašank 2012 (20. 2. 2012, A. Kapsa).
- videodokumentace obchůzek fašančárů Pod šable, pod šable (21. 2. 2012, M. Římovská)
- „Po stopách Komenského“ – interaktivní program Petra Sedláře pro děti v DDM Uh. Brod
(22. 3. 2012, A. Kapsa).
- „Komenský s úsměvem“ – výstava muzea „Komenský s úsměvem“ (17. 4. 2012, A. Kapsa).
- „Mečový tanec ve Strání“ – sestřih záznamů z posledních ročníků FMT Fašank (19. 9. 2012,
A. Kapsa).
- videodokumentace vernisáže a koncertu Vivat Comenius ke 420. výročí narození J. A.
Komenského (27. 3. 2012), tvorba DVD se záznamem koncertu (M. Římovská).
- videodokumentace průběhu konference ke 420. výročí narození J. A. Komenského – Na kávu
s Komenským (29. 3. 2012), Město Komenského – město pedagogiky (30. 3. 2012), Četl Jan
Amos Komenský pohádky? (30. 3. 2012, M. Římovská)
- videodokumentace instalace výstavy, vernisáže výstavy Svatby v kraji Komenského a předání
ocenění Artis Bohemiae Amicis p. Vladimíru Hobrlantovi v Naardenu (23. – 28. 4. 2012, M.
Římovská)
- znělka k Musaionfilmu 2012 (M. Římovská)
- videodokumentace předání ocenění Gloria Musaealis 2011 (17. 5. 2012), tvorba krátkého
sestřihu (M. Římovská)
- videodokumentace vernisáže a koncertu k výstavě K. H. Mácha (25. 5. 2012), tvorba krátkého
sestřihu z akce (M. Římovská)
- videodokumentace pořadu Od věnečku k obálence (26. 5. 2012), tvorba DVD se záznamem
pořadu (M. Římovská)
- videodokumentace akce Přijďte na svatbu! 2012 – Staré Město (2. 6. 2012, M. Římovská)
- videodokumentace akce Musaionfilm (6. 6. – 8. 6. 2012), tvorba krátkého sestřihu
(M. Římovská)
- videodokumntace akce Zahraniční folklorní soubory (20. 6. 2012), tvorba DVD se záznamem
akce (M. Římovská).
Probíhá i digitalizace a zpracování starých filmových a zvukových záznamů. Rovněž je
zpracováván již dříve pořízený materiál. Prezentován je v rámci Musaionfilmu a ve videotéce
muzea.
Příspěvky pro videokanály muzea YouTube
- Mečový tanec Pod šable, Strání 2011 (MUZEUMJAKUB, A. Kapsa, 26. 1. 2012, 11:28, CC).
- Festival masopustních tradic (publikace s DVD) (MUZEUMJAKUB, A. Kapsa, 10. 2. 2012,
4:10).
- MJAKUB – malý výstavní sál (MUZEUMJAKUB, A. Kapsa, 16. 3. 2012, 0:42, HD, 3D).
- Oslavy 420. výročí narození J. A. Komenského (Uherský Brod, 2012) (MUZEUMJAKUB,
A. Kapsa, 22. 3. 2012, 35:55).
- Od svítání do svítání (Fašank 2012) (MUZEUMJAKUB, A. Kapsa, 23. 3. 2012, 10:20).
11
DVD – videofilmy
1. Od svítání do svítání
Záznam, střih (2 kamery) a vytváření menu DVD stejnojmenného zahajovacího pořadu FMT
Fašank 2012. Autor Aleš Kapsa, 127 min.
2. Na Štrbákovci 2010
DVD s filmem a záznamy mečového tance (7) v usedlosti Štrbákovec a na Zámečku (1)
ve Strání během FMT 2010. Autor Aleš Kapsa, stopáž filmu „Na Štrbákovci“ – 26 min.
3. Komenský s úsměvem
DVD s menu, dokumentující ve zkratce stejnojmennou výstavu muzea. Autor Aleš Kapsa,
8 min.
Na videodokumentaci pracovali: Marie Římovská, Jiří Sabák, Aleš Kapsa
Fotodokumentace:
Paralelně s videodokumentací probíhá fotodokumentace muzejních akcí. V rozsáhlém
projektu pokračuje etnografická dokumentace (muzejní pracovníci, ředitel Pavel Popelka)
a fotografování objektů a událostí v regionu.
Ediční činnost:
- Vydáno číslo 85-86/2011 časopisu Studia Comeniana et historica. Připravili: Petr Zemek,
Dana Večeřová, ve spolupráci s redakční radou časopisu, sazba Alexandra Haluzová.
- Katalog Musaionfilm 2012. Připravili: A. Kapsa, A. Haluzová, Jiří Sabák.
- k vydání připraveno číslo 87-88/2012 časopisu Studia Comeniana et historica (vydání v dubnu
2013)
- přípraven propagační materiál k expozicím muzea – Komenský lidstvu, Starožitnosti
Uherskobrodska
- v rámci ediční řady Prameny k dějinám města Uherského Brodu byl vydán svazek čtvrtý –
Pamětní kniha města Uherského Brodu od Martina Josefa Ležáka (ed. Karel Komárek, Karla
Strnadová, Petr Zemek) v nakladatelství František Šalé – ALBERT Boskovice 2012. Kniha
byla financována Grantovou agenturou ČR, příjemce UP Olomouc.
Návštěvníci na výstavě Karel Hynek Mácha
12
Ivan Theimer promlouvá na vernisáži ke své výstavě
Výstavní činnost
Výstavy v sálech muzea:
1. Komenský s úsměvem
výstava studentských plakátů ze sbírky muzea
a plastik akad. sochaře Igora Kitzbergera
27. 3. – 13. 5. 2012, velký výstavní sál
2. Naarden ve fotografii
výstava fotografií Pavla Popelky
27. 3. – 20. 5. 2012, malý výstavní sál
3. Komenský lidstvu
výstava archivních fotografií a dokladů
u příležitosti 20. výročí otevření
hlavní stálé expozice muzea
27. 3. – 23. 5. 2012, nová třída
4. Karel Hynek Mácha
Dvě století české kultury s Máchou
ve spolupráci s Památníkem národního písemnictví v Praze
25. 5. – 2. 9. 2012, velký výstavní sál
5. Ivan Theimer na Moravě. Via Lucis v Uherském Brodě / Grafika
výstava k 20. výročí odhalení památníku a 420. výročí narození J. A. Komenského
14. 9. – 13. 1. 2013, velký výstavní sál
6. Nevítaní hosté
výstava invazních rostlinných a živočišných druhů ve spolupráci se Slezským zemským
muzeem.
27. 9. 2012 – 19. 5. 2013, malý výstavní sál
13
Z výstavy Nevítaní hosté
Výstavy v České republice:
7. 25 let Festivalu fašanku
12. 2. – 24. 2. 2012, Zámeček Strání
8. Komenský – známý Neznámý
Práce žáků 5. a 7. třídy Katolické základní školy v Uh. Brodě
27. 3. 2012 – 30. 4. 2012, foyer Domu kultury
9. Cestou života a oděvem našich předků
ve spolupráci muzea a občanského sdružení Kopretina
5. 7. – 8. 7. 2012, Březová
10. Podoby vody
výstava fotografií Pavla Popelky
30. 3. – 18. 6. 2012, Ležáky
11. Od jara do zimy. Slavnosti a rituály východní Moravy
výstava fotografií Pavla Popelky
6. 9. – 4. 11. 2012, Slovácké muzeum Uherské Hradiště
12. Podoby vody
výstava fotografií Pavla Popelky
3. 11. – 28. 11. 2012, Luhačovice
13. Podoby vody
10. 12. – 31. 12. 2012, Kyjov
Výstavy v zahraničí:
14. Svatba v kraji Komenského
26. 4. – 25. 6. 2012, Comenius museum Naarden
15. Pavel Popelka: Fotografie. Od jara do zimy. Slávnosti a rituály východnej Moravy
13. 11. 2012 – 16. 1. 2013 Slovenské národní muzeum. Martin
Expozice:
Muzeum provozuje tři dlouhodobé expozice:
- J. A. Komenský lidstvu, expozice pod morální záštitou UNESCO, areál muzea
- Rolnický dům a hospodářství, dům č. 57, Vlčnov
- JUDr. Václav hrabě z Kounic, Panský dům, Uherský Brod (do roku 2013)
V areálu muzea je pro veřejnost celoročně zpřístupněna Japonská zahrada.
14
A. Strejček, Š. Rak
Kulturní akce
1. Fašank 2012
25. ročník Festivalu masopustních tradic
12. 2. – 21. 2. 2012, obec Strání
2. Vivat Comenius
koncert Alfreda Strejčka a Štěpána Raka pro kytaru, lidský hlas a orffovský instrumentář
z textu díla Obecná porada o nápravě věcí lidských
27. 3. 2012, sloupový sál muzea
3. Den učitelů 2012
31. března 2012, areál muzea
4. Mezinárodní den památek a historických sídel 2012
21. dubna 2012, areál muzea
5. Květy včelám
Co představují květy pro včely? Přednáška Jiřího Sladkého
15. 5. 2012, nová třída expozice
6. Mezinárodní den muzeí 2012 / IMD
Muzea v měnícím se světě. Nové výzvy, nové inspirace.
19. května 2012, areál muzea
7. Dobrá píseň
komorní soubor Collegium Classic a dětský pěvecký sbor Carmina bona
23. května 2012, sloupový sál muzea
8. Máchovské nokturno
koncertní hold knížeti českých básníků s texty K. H. Máchy, zhudebněné Štěpánem Rakem
a Alfrédem Strejčkem
25. května 2012, atrium muzea
15
Zahraniční folklorní soubory
9. Rolnický dům 2013
25. 5. – 26. 5. 2012, rolnický dům č. 57 Vlčnov
10. Přijďte na svatbu! 2012 – Staré Město
folklorní soubor Dolina ze Starého Města
5. ročník cyklu Lidová svatba na Dolňácku
2. června 2012, Atrium muzea
11. Lidové písně s poezií Jana Skácela
písně, zpěv a recitace ženského sboru Tetky z Kyjova
6. června 2012, atrium muzea
12. Musaionfilm 2012
15. ročník přehlídky muzejních filmů
6. 6. – 8. 6. 2012, areál muzea
13. Zahraniční folklorní soubory 2012
20. června 2012, atrium muzea
14. Den evropského dědictví / EHD 2012
16. září 2012, areál muzea
15. Mikulášské perníčky 2012
14. ročník předvánočních dílen lidových výrobců
4. 12. – 5. 12. 2012
16. Mikulášský koncert
Jaroslav Tůma (cembalo), Steve Wächter (zpěv)
5. prosince 2012, sloupový sál muzea
16
Semináře a konference pořádané muzeem
Musaionfilm 2012
15. ročník přehlídky muzejních filmů
6. – 8. června 2012
Lektoři přehlídky: prof. Mgr. Rudolf Adler (katedra dokumentární tvorby FAMU Praha),
Jaroslav Bařinka, režisér, Mgr. Pavlína Vogelová a Ing. Jiří Hřib, CSc. (Moravská galerie Brno,
Mendelova univerzita Brno), Mgr. Jarmila Šlaisová (IMPULS Hradec Králové)
Nově udělena hlavní cena přehlídky – plastika Černý Janek (polychromovaná dřevěná plastika
sochaře Karla Táborského)
V rámci kulturního pořadu zazněly Lidové písně s poezií Jana Skácela v podání souboru Tetky
z Kyjova.
Účast na seminářích a školeních pořádaných jinými institucemi
Mgr. Radek Tomeček:
školení Spisová a archivní služba pro veřejnoprávní a soukromoprávní
původce, Zlín 11. 6. 2012
PhDr. Pavel Popelka, CSc.:
konference Carneval King of Eureope II (26. 9. – 29. 9. 2012), San Michele a Trento, Itálie
(pořadatel Museo degli Usi e Costumi della Gente Trentina). Konference se věnovala výzkumu
a dokumentaci karnevalových obchůzek. Jedním z výstupů je myšlenka přípravy atlasu
karnevalových fenoménů. Součástí konference bylo i promítání etnografických filmových
dokumentů včetně filmu z naší muzejní produkce Festival fašanku v obci Strání – úterní
masopustní obchůzky a pochovávání basy. Pozitivem konference bylo i navázání kontaktů
s etnografy z předních evropských etnografických pracovišť, získání přehledu o stavu bádání
na úseku karnevalových obchůzek včetně filmových dokumentů, kterými se může obohatit náš
vlastní muzejní projekt – Musaionfilm v kategorii etnografických dokumentů.
Veronika Provodovská:
- seminář Textil v muzeu s tématem Konzervace dětského textilu a textilní hračky ve dnech
13. 6. – 14. 6. 2012
- 20. 8. – 24. 8. 2012 školení v Moravském zemském muzeu
- účast na konferenci Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska, Uherský Brod
11. 10. – 12. 10. 2012
Mgr. Dana Večeřová a Eliška Frýželková:
30. 5. 2012 – Kolegium regionu SKIP, Rajhrad
červen 2012 – Seminář muzejních knihovníků v Rožnově pod Radhoštěm
9. 7. – 13. 7. 2012 – knihovnické školení v knihovně BBB a knihovně Slováckého muzeu
v Uh. Hradišti
září 2012 – Seminář muzejních knihovníků v Uherském Hradišti
Petr Zemek:
4. 12 školení elektronického tržiště – Muzeum umění Olomouc
Mgr. Marie Římovská
22. a 23. 3. 2012 – workshop na téma Objektové učení
11. 10. 2012 konference Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
17
Spolupráce s jinými institucemi
S domácími institucemi se spolupráce ubírala v zaběhnutých kolejích. Přirozenými partnery
jsou muzea, zvláště v regionu (Slovácké muzeum Uherské Hradiště, Muzeum Bojkovska) nebo
muzea státní (Moravské zemské muzeum v Brně, Slezské zemské muzeum v Opavě, Muzeum
města Brna, Muzeum umění Olomouc) či muzea komeniologická – Národní pedagogické
muzeum Jana Amose Komenského v Praze, přerovské Muzeum Komenského, kde je
pracovník našeho muzea Petr Zemek členem komise pro sbírkotvornou činnost. Nedílnou
součástí odborné práce je spolupráce s odbornými institucemi, univerzitami a akademií věd.
V regionálním rozměru je to město Uherský Brod, okolní obce, zvláště Strání, Nivnice, Komňa
či Hradčovice. V orgánech Uherského Brodu působí PhDr. Hana Všetečková (redakční rada
Brodského zpravodaje), Mgr. Aleš Kapsa (kulturní komise, komise pro regeneraci památkové
zóny – spolu s P. Zemkem, „kulturník“ při DK). Aleš Kapsa je také členem Společnosti Jízdy
králů ve Vlčnově.
Specifická je i spolupráce s knihovnami v regionu – výměna informací na pravidelných
seminářích (knihovna BBB v Uh. Hradišti, knihovna Slováckého muzea, Národní knihovna,
Knihovna Památníku moravského písemnictví v Rajhradě).
Rovněž občanská sdružení jsou partnerem muzea nebo jim muzeum metodicky pomáhá (Patrioti
UB, Tenebrae fascarum, sdružení Dokupy, Kopretina aj). Mgr. Aleš Kapsa je přispívajícím
členem Patriotů UB,
V zahraničí je hlavním partnerem Comenius Museum Naarden, a to na základě trojstranné
dohody s nadací Stichting Comenius Museum v Naardenu a městem Naarden. Spolupráce je
realizována hlavně výstavními aktivitami (letos Svatba v kraji Komenského), ale i aktuálně na
přípravě komeniologické konference, která proběhne v roce 2013. Tato spolupráce je součástí
partnerství města Uherský Brod s Naardenem. Tak se například vernisáže výstavy Ivan Theimer
na Moravě. Via Lucis v Uherském Brodě dne 14. 9. 2012 osobně zúčastnila starostka paní Joyce
Sylvester.
Na poli výstavním i badatelském se rozvíjela spolupráce s institucemi v okolních státech
(Polsko, Slovensko, Německo, Maďarsko). I zde jsou patrné rysy dlouhodobých kontaktů.
Konzultace:
Mgr. R. Tomeček:
Konzultace k historii Uherského Brodu, Uherskobrodska i obecně k historii. Dále konzultace
a metodická pomoc v souvislosti se sbírkami a fondy muzea (fotoarchiv, archiv, historická
podsbírka)
Mgr. D. Večeřová a Eliška Frýželková (Knihovna J. Kučery):
cca 150 výpůjček pro muzejní pracovníky, 54 externích badatelů, cca 432 výpůjček knih,
časopisů, plakátů aj.
Mgr. A. Kapsa:
cca 15 konzultací pro jednotlivce i instituce k historii, muzejním sbírkám, regionálním
osobnostem, umění. Metodická pomoc při zpracování studentských prací.
PhDr. H. Všetečková:
- badatelé v archeologické sbírce, zvl. nálezy z mladšího eneolitu
Alexandra Zpurná:
- výběr etnografických textilních a fotografických materiálů pro výstavy a studijní účely.
Mgr. Marie Římovská:
- realizace výukového programu Orbis pictus. Celkem v roce 2012 navštívilo program Orbis
pictus 659 studentů a 49 učitelů.
18
- realizace výukového programu ke stálé expozici „Pozorujme tiše tajemství ptačí říše“.
- vytvoření pracovního listu ke stálé expozici J. A. Komenského
- organizace výtvarné soutěže ke 420. výročí narození J. A. Komenského „Komenský známý
neznámý“. Do soutěže se přihlásilo celkem 101 dětí.
- vytvoření pracovního listu k výstavě K. H. Mácha
- vytvoření doprovodného programu pro školy k výstavě Ivan Theimer
- vytvoření doprovodného programu pro školy k výstavě Nevítaní hosté
Veronika Provodovská:
- vyhledání sbírkových materiálů a metodická pomoc při rekonstrukci krojů z Uherskobrodska.
Petr Zemek:
- badatelé v knihovně (vyhledávání materiálů, konzultace, přehlédnutí textů vypracovaných
badateli), konzultace ke komeniologii a historii města a regionu
Výpůjčky
V roce 2012 bylo zapůjčeno jiným institucím celkem 177 sbírkových předmětů. Z toho 40
sbírek z podsbírky Komenský v umění, 55 sbírek etnografické podsbírky, 82 sbírek z podsbírky
archeologie.
V dlouhodobé zápůjčce je 13 sbírkových předmětů podsbírky historie a 1 ks z podsbírky
etnografie. Celkem je dlouhodobě zapůjčeno 14 sbírkových předmětů.
Z jiných institucí zapůjčeno k výstavním účelům 162 předmětů.
Přednášková činnost
PhDr. Pavel Popelka, CSc.:
- 20. 2. 2012 – Videofilmy k 25. výročí Festivalu masopustních tradic (Strání – Fašanková
filmotéka)
- 20. 3. 2012 – Od věnečku k obálence, autorské čtení (Knihovna BBB Uherské Hradiště)
- 26. 5. 2012 – Od věnečku k obálence (usedlost č. p. 57 Vlčnov)
- 11. 10. 2012 – Masopustní tradice moravskoslovenského pomezí (tanec Pod šable), konference
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska (Uherský Brod)
- 12. 10. 2012 Balady z kraje Pod Javořinou, konference
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska (Uherský Brod)
Mgr. Radek Tomeček:
- 23. 3. 2012 – Historie Uh. Brodu a osobnost J. A. K. (expozice muzea)
- 29. 3. 2012 – J. A. Komenský, jeho život a dílo (Český rozhlas 1)
- 29. 3. 2012 – Otazníky ze života J. A. K. (Dům kultury Uh. Brod)
- 3. 4. 2012 – Historie Uh. Brodu (ateliér muzea)
- 4. 4. 2012 – Jan Amos Komenský, jeho život a dílo (Obecní úřad Komňa)
- 13. 4. 2012 – Život a dílo J. A. Komenského (expozice muzea)
- 2. 6. 2012 – Architektonické památky města
- 28. 6. 2012 – Jan Amos Komenský – život a dílo (expozice muzea)
- 15. 10. 2012 – Jan Amos Komenský, jeho pansofické myšlenky a vznik díla Obecná porada
- 15. 10. 2012 – Památky Uherského Brodu období 16. a 17. století
- 17. 10. 2012 – rozhovor pro rádio Český rozhlas 1 do cyklu ČR, země známá neznámá –
Pověst o Černém Jankovi, její vznik v souvislosti s kuruckými vpády na Moravu a obléháním
Uh. Brodu
- 30. 10. 2012 – T. G. M. a vznik Československé republiky (přednáškový sál Besedy v Nivnici)
19
Mgr. Petr Zemek:
- 29. 3. – Jan Amos Komenský (přednáškový sál Besedy v Nivnici)
Mgr. Aleš Kapsa:
- 23.–24. 5. 2012 – Technické a industriální památky ve Videotéce Musaionfilmu – přednáška
pro 17. Veletrh muzeí v Třebíči (Třebíč)
- 12.10. 2012 – Milostný obraz Panny Marie Uherskobrodské – poutě, tradice a tajemství –
příprava a realizace (velký sál Domu kultury) přednáška pro konferenci Lidové tradice (SHS
ČMS, Uherský Brod, 11.–12. 10. 2012)
- 12. 12. 2012 – Obraz Panny Marie v Čenstochové a v Uherském Brodě – příprava a realizace
pro MSKA – pobočka Uherský Brod (velký sál fary v Uh. Brodě), spoluúčast P. W. Zające,
OSPPE (Topoľčany);
- U nás aneb Od cimbálu o lidové kultuře – poskytnutí rozhovoru a filmů z Videotéky Musaionfilmu pro 63. díl pořadu Tv Noe (Ostrava) autorky Magdaleny Múčkové-Uprkové
(natáčení v Ostravě 25. 10. 2012);
Mgr. Marie Římovská:
- 14. 6. 2012 – „Umění nebo kýč?“
- 21. 3., 4. 4., 2. 5., 3. 5., 10. 5. 30. 5., 8. 6. 11. 10. – komentované prohlídky o J. A. Komenském
- 31. 10. 2012 – „Umění nebo kýč?“ (vše areál muzea)
Publikační činnost
Knihy odborné:
- Pamětní kniha města Uherského Brodu od Martina Josefa Ležáka (ed. Karel Komárek, Karla
Strnadová, Petr Zemek) v nakladatelství František Šalé – ALBERT Boskovice 2012.
Knihy umělecké:
- P. Popelka. Festival masopustních tradic, 25 let. Strání 1987 – 2012. Vydalo: Muzeum Jana
Amose Komenského v Uherském Brodě a obec Strání, publikace s DVD, r. 2012 (dotisk)
Články pro odbornou veřejnost:
- P. Popelka. Fašank, fašiangy – reportáž z terénu. Záhorie, vlastivědný časopis, roč. XXI,
2/2012, s. 17-23.
Publicistika a popularizační příspěvky:
- P. Popelka. Fašank, fašiangy, ostatky. Reportáž z terénu a odraz v Reflexu. ZVUK, jaro/léto
2012, s. 201-209.
- P. Popelka. Klobásový festival v Bekéscabě. ZVUK, podzim/zima 2012, s. 102-105.
- Aleš Kapsa (aka). Vychází přepis přepisu a překlad překladu. Slovácké noviny (in Slovácký
deník č. 3), s. 4, 4. 1. 2012.
- Aleš Kapsa (aka). Štěpán Rak a Alfred Strejček představí Vivat Comenius. Slovácké noviny (in
Slovácký deník č. 21), s. 4, 25. 1. 2012.
- Aleš Kapsa (asc). Straňanský fašank začíná již v neděli. Dobrý den s kurýrem č. 6, s. 7, 6. 2.
2012.
- Aleš Kapsa (aka). Festival fašanku ve Strání oslaví letos 25 let existence. Slovácké noviny (in
Slovácký deník č. 33), s. 4, 8. 2. 2012.
- Aleš Kapsa (Aleš Kapsa). Straňanský fašank začal včera výstavou. Dobrý den s kurýrem č. 7,
s. 11, 13. 2. 2012.
- Aleš Kapsa (aka). V pořadí 25. ročník Festivalu fašanku ve Strání byl zahájen. Slovácké
noviny (in Slovácký deník č. 39), s. 4, 15. 2. 2012.
20
- Aleš Kapsa (aka). Krátká kronika Uherského Brodu Matyáše Haškonia. Slovácké noviny
(in Slovácký deník č. 51), s. 4, 29. 2. 2012.
- Aleš Kapsa (aka). Do muzea míří kytaroví mágové. Slovácké noviny (in Slovácký deník
č. 57), s. 4, 7. 3. 2012.
- Aleš Kapsa (aka). Kytarový virtuos Štěpán Rak vystoupí v brodském muzeu. Slovácké noviny
(in Slovácký deník č. 63), s. 4, 14. 3. 2012.
- Aleš Kapsa (aka). Recitátor Alfréd Strejček se představí v muzeu. Slovácké noviny
(in Slovácký deník č. 69), s. 4, 21. 3. 2012.
- Aleš Kapsa (asc). Vivat Comenius! Dobrý den s kurýrem č. 13, s. 11, 26. 3. 2012.
- Aleš Kapsa (aka). Kniha Orbis sensualium pictus opět na pultech. Slovácké noviny
(in Slovácký deník č. 75), s. 4, 28. 3. 2012.
- Aleš Kapsa (aka). Do muzea míří Mácha i Skácel. Slovácké noviny (in Slovácký deník č. 81),
s. 4, 4. 4. 2012.
- Aleš Kapsa (aka). Muzeum nabídne koncertní hold „knížeti českých básníků“. Slovácké
noviny (in Slovácký deník č. 86), s. 4, 11. 4. 2012.
- Aleš Kapsa (aka). Letošní svatba v Muzeu JAK bude ze Starého Města. Slovácké noviny
(in Slovácký deník č. 126), s. 4, 30. 5. 2012.
- Aleš Kapsa (Aleš Kapsa). Černý Janek pro nejlepší film. Dobrý den s kurýrem č. 23, s. 12, 4.
6. 2012.
- Aleš Kapsa (aka). Musaionfilm 2012 startuje právě dnes. Slovácké noviny (in Slovácký deník
č. 132), s. 4, 6. 6. 2012.
- Aleš Kapsa (aka). Kdo nakonec vyhrál cenu Černý Janek?. Slovácké noviny (in Slovácký
deník č. 138), s. 4, 13. 6. 2012.
- Aleš Kapsa (aka). Co nabízí Muzeum J. A. Komenského v létě. Slovácké noviny (in Slovácký
deník č. 144), s. 4, 20. 6. 2012.
- Aleš Kapsa (aka). Muzeum ukáže Máj v červenci. Slovácké noviny (in Slovácký deník č. 160),
s. 4, 11. 7. 2012.
- Aleš Kapsa (aka). Vyzkoušejte si fantazii v muzeu. Slovácké noviny (in Slovácký deník č. 166),
s. 4, 18. 7. 2012.
- Aleš Kapsa (Aleš Kapsa). Jak mi Jan Blaha už napořád zůstane v paměti. Slovácké noviny
(in Slovácký deník č. 166), s. 5, 18. 7. 2012.
- Aleš Kapsa (aka). S Máchou v muzeu i v srpnu. Slovácké noviny (in Slovácký deník č. 178),
s. 4, 1. 8. 2012.
- Aleš Kapsa (Mgr. Aleš Kapsa). Technické a industriální památky ve Videotéce Musaionfilmu.
Sborník příspěvků – 17. veletrh muzeí České republiky, s. 20, 6. 8. 2012.
- Aleš Kapsa (aka). Máchova výstava vydrží v muzeu až do září. Slovácké noviny (in Slovácký
deník č. 184), s. 4, 8. 8. 2012.
- Aleš Kapsa (aka). Za Starožitnostmi Uherskobrodska. Slovácké noviny (in Slovácký deník
č. 190), s. 4, 15. 8. 2012.
- Aleš Kapsa (aka). Návštěvníci uvidí nejstarší hodinový stroj. Slovácké noviny (in Slovácký
deník č. 196), s. 4, 22. 8. 2012.
- Aleš Kapsa (aka). Výstava Karla Hynka Máchy pomalu končí, ale… Slovácké noviny
(in Slovácký deník č. 202), s. 4, 29. 8. 2012.
- Aleš Kapsa (aka). Tip na vánoční dárek? Knihu přímo z muzea. Slovácké noviny (in Slovácký
deník č. 267), s. 4, 14. 11. 2012.
- Aleš Kapsa (aka). Lidoví umělci přijedou ukázat svůj um do muzea. Slovácké noviny
(in Slovácký deník č. 278), s. 4, 28. 11. 2012.
- Aleš Kapsa (aka). Musaionfilm 2012. Donašeč dobrých filmových zpráv, s. 7-10, prosinec
2012.
- Aleš Kapsa (asc). Mikulášské dílny s lidovými výrobci. Dobrý den s kurýrem č. 49, s. 11,
3. 12. 2012.
21
- Aleš Kapsa (aka). Příští rok chystáme program plný zajímavostí. Slovácké noviny (in Slovácký
deník č. 284), s. 4, 5. 12. 2012.
- Aleš Kapsa (aka). Tříkrálové koledování bude opět v muzeu. Slovácké noviny (in Slovácký
deník č. 290), s. 4, 12. 12. 2012.
- Petr Zemek. Komenský pro školy z Muzea J. A. Komenského v Uherském Brodě. Bulletin Unie
Comenius.
- Petr Zemek. Hody. Hradčovské listy 4/2012
- Petr Zemek. Silvestrovské čtení z minulých dob. Hradčovské listy 4/2012.
Za kolektiv pracovníků Muzea J. A. Komenského v Uherském Brodě předkládá ředitel muzea
PhDr. Pavel Popelka, CSc.
ředitel
V Uherském Brodě 5. 3. 2013
22

Podobné dokumenty

Rozšíření místní komunikace Hasičská zbrojnice

Rozšíření místní komunikace Hasičská zbrojnice jehož vrchol bylo v  plánu zdolat. Po  boku dravých potoků jsme vystoupali strmými svahy pod vrchol, odkud se  nám dostávalo nádherného výhledu do  mírně zvlněné krajiny Hané. Procházeli jsme třeba...

Více

2014 - ZDE - Muzeum Jana Amose Komenského

2014 - ZDE - Muzeum Jana Amose Komenského Dlouhodobý nehmotný majetek Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek Stavby Pozemky Drobný dlouhodobý hmotný majetek Sbírka MJAKUB Oprávky k majetku Majetek celkem

Více

červenec - srpen 2007

červenec - srpen 2007 4) Zpráva o inventarizaci majetku obce k 31. 12. 2006 Přehlednou zprávu o výsledku inventarizace k datu 31. prosince 2006 obdrželi zastupitelé s materiály pro dnešní jednání. Diskuse: Paní Soukupov...

Více

Březen - duben 2008

Březen - duben 2008 tak i obce. Protože se někdy vyskytnou nesrovnalosti a je potřeba zjistit skutečný stav věci, provádí i místní šetření. Snad nejvíce času, starostí a jednání zabírá paní starostce výstavba tělocvič...

Více