Příklad

Transkript

Příklad
Architektury a techniky DS
Efektivní navrhování
schémat
Přednáška č. 2
RNDr. David Žák, Ph.D.
Fakulta elektrotechniky a informatiky
[email protected]
Indexy
Bez indexů:
- záznamy v tabulkách ukládány neuspořádaně, nejčastěji
v pořadí, v jakém byly do tabulky vkládány,
- záznamy hledáme od prvního záznamu postupně, dokud
hledaný nenajdeme,
- v průměru vždy prohledáme asi polovinu záznamů,
- tyto problémy řeší přidání dalšího objektu – INDEXu, ten
obsahuje informace o tom, kde se jaký záznam nachází.
Indexy
S indexy:
- při hledání podle indexového sloupce stačí najít údaj v
indexu a odtud získat rowID (jedinečný identifikátor, který
databázový server přiřadí každému záznamu v tabulce) a
podle něho najít požadovaný záznam,
- moderní dtb. servery obvykle používají stromovou strukturu
indexů, například B- stromy,
- průchod uspořádaným stromem je v průměru výrazně kratší
než sekvenční hledání v neuspořádaném poli.
Indexy
Vlastnosti:
- zrychlení jen tehdy, pokud potřebujeme najít několik záznamů,
pokud je cílem najít více než 5% záznamů, bude obvykle rychlejší
hledání bez použití indexu,
- zvýšení režie při vkládání a změně dat, protože kromě zápisu do
tabulky je třeba zapsat indexový údaj na přesně definované místo
v indexu,
- nedoporučuje se používat indexy (kromě bitmapových indexů) nad
malými tabulkami nebo nad sloupci s nízkou variabilitou (např.
sloupec pohlaví žena/muž),
- odstraněním indexu zůstane tabulka nezměněná.
Syntaxe příkazu CREATE
INDEX
Vytvoří index nad uvedeným sloupcem definované tabulky.
CREATE [BITMAP] INDEX <název indexu>
ON <název tabulky> (<název sloupce>)
BITMAP vytvoří bitmapový index - vhodné řešení pro
sloupce s nízkou variabilitou. Lze si to představit tak,
že každé hodnotě ve sloupci odpovídá jeden bit kódu,
tj. pro pohlaví jsou nutné 2 bity (muž, žena),
pro rodinný stav 4 bity (svobodný, ženatý, rozvedený, vdovec).
Příklad:
CREATE INDEX ix_jmeno ON ucitele(jmeno);
CREATE BITMAP INDEX ix_jmeno ON
ucitele(pohlavi);
Syntaxe příkazu DROP INDEX
Odstraní index, ale nikoli data v tabulce.
DROP INDEX <název indexu>
Příklad:
DROP INDEX ix_jmeno;
Základní principy návrhu
schémat
Integrita dat vynucená databází
- Při nenastavení integrity na úrovni databáze může docházet i chybám v
transakčním zpracování (je nutné ručně zamykat podřízené tabulky a
podobně)
Použití správných datových typů
Integrita dat = fakt, že data věrně (tj. přesně a konzistentně) zobrazují reálný
stav, který popisují.
Základním předpokladem je kvalitně navržená datová základna, která omezí
duplicity dat (ty jsou vždy vysokým rizikem pro vznik nekonzistencí).
Použití správných datových
typů
Nesprávně:
- Řetězec pro uchování dat nebo času,
- Řetězec pro uchování čísel,
- VARCHAR2(4000) pro všechny řetězce,
- CHAR(2000) k uchování všech řetězců,
- Vkládání textu do BLOB
Pravidla:
- Nikdy nepoužívat určitý datový typ pro ukládání jiného typu dat !
- Vždy použít ten nejpřesnější.
- Srovnávejte správné typy vůči sobě
(data s daty, řetězce s řetězci, čísla s čísly).
Použití správných datových
typů
Rizika při nedodržení pravidel:
- Při vkládání dat neproběhne jejich kontrola,
- Nižší výkon – používání konverzních funkcí, ošetřování chyb,
- Zvýšení požadavků na prostor,
- Snížení integrity dat – tj. existence neplatných dat,
- U datumu uchovávaných jako řetězec hrozí záměna dnů a měsíců,
případně i let 01/02/03
Potíže s výkonem
Příklad
Tabulka (datum date, datum_str varchar2(8))
Sloupec datum_str má „formát“ YYYYMMDD
Riziko: Bude špatně fungovat optimalizátor
Ten ví, že mezi daty 31.12.2000 a 1.1.2001 je jen jediný den, ale domnívá se,
že mezi řetězcovými položkami ‘20001231’ a ‘20010101’ je velké množství
hodnot. Mohutnost příkazů je posouzena nesprávně, což může mít vliv na
výkon.
V určitém okamžiku bude u vyhledávání podle data použit rozsah hodnot
indexu, ale u řetězce proběhne úplné prohledávání.
Navíc nikdo nezabrání vložení hodnot ‘20001299’ do řetězce.
Správný datový typ
Diskuse VARCHAR2(50) a VARCHAR2(4000)
1) Co se stane, pokud uživatelé načtou data dotazovacím nástrojem, který
formátuje každé pole na základě šířky sloupce v databázi ?
2) Pro vyhodnocení dotazu je třeba uložit data – tedy je nutná rezervace
místa v paměti,
3) Velikost místa ve vstupním formuláři
Syntaxe CREATE TABLE
Použití příkazu CREATE TABLE pro vytvoření jednoho z následujících typů
tabulek:
- Relační tabulky, které jsou základní strukturou pro uchovávání dat.
-
Objektové tabulky, tabulky vytvořené nad datovým typem object
XML tabulky, tabulky vytvořené nad datovým typem XMLType.
Poznámka – datové typy object či XMLType mohou být také použity pro
definici sloupců.
http://download.oracle.com/docs/cd/B28359_01/server.111/b28286/statements_7002.htm
Přehled typů relačních tabulek
Tabulka uspořádaná do haldy – standardní, při přidávání dat je použito
první volné místo v segmentu, do něhož se data vejdou, po odstranění je
toto místo opět k dispozici pro opětovné vložení či aktualizace. Halda je
hromada prostoru, který je využíván náhodně.
Clustrově uspořádaná tabulka pomocí indexu B*Tree – mnoho tabulek
může být fyzicky spojeno, ve stejném bloku data z mnoha tabulek,
všechna data obsahující stejnou hodnotu klíče clusteru budou fyzicky
uložena společně, klíč clusteru je vytvořen pomocí indexu B*Tree
Clustrově uspořádaná tabulka pomocí algoritmu hash – obdoba výše
uvedené, jen namísto použití indexu B*Tree zatřiďuje cluster hash klíč ke
clusteru, čímž určuje blok, v němž budou data uložena. Obrazně řečeno, v
clusteru typu hash jsou data indexem. Vhodné pro data, která jsou často
čtena prostřednictvím srovnání rovnosti klíče.
Přehled typů relačních tabulek
Indexově uspořádané tabulky – tabulka má strukturu indexu, čímž je
určeno samotné řazení řádků. Uložená data jsou seřazena podle hodnoty
primárního klíče.
Externí tabulka – data jsou uložena v souborech ve zjednodušeném
formátu mimo databázi Oracle. Data nemohou být také konvenčně
indexována.
Syntaxe CREATE TABLE – relační
tabulky
Syntaxe CREATE TABLE – relační
tabulky
Clustrově uspořádaná tabulka
pomocí indexu B*Tree
Clustery jsou segmenty v Oracle, které plní 2 účely:
-
Fyzicky spojují data dohromady pomocí běžného klíče (data nejsou
tříděna, jsou pouze uložena společně podle klíče)
Pokud je cluster tvořen na základě numerického klíče, budou veškerá
data např. s hodnotou klíče 10 fyzicky spojena dohromady ve stejném
bloku databáze (pokud se do něho vejdou)
-
Umožňují uložit data z několika tabulek ve stejném fyzickém bloku
(například řádek pro DEPTNO=10 z tabulky DEPT se může nacházet ve
stejném bloku jako řádky z tabulky EMP pro stejnou hodnotu DEPTNO –
jde tedy o metodu předběžného spojení dat), výsledkem je snížení
požadavků na indexy
-
Smysl – omezení počtu V/V operací pro odpověď na dotazy, zejména při
vyhledávání a spojování tabulek dle hodnoty klíče.
Tvorba clusterů
Oracle podporuje 2 typy clusterů:
-
Cluster B*Tree – k uložení hodnoty klíče a adresy bloku, kde lze data najít
(obdoba s Indexy)
-
Cluster hash – převede hodnotu klíče na adresu bloku databáze pomocí
algoritmu hash, vynechá tedy všechny V/V operace mimo vlastního čtení
bloku (říkáme tedy, že data jsou sama indexem)
Tvorba clusterů
CREATE CLUSTER [schema.]cluster
(column datatype [,column datatype] ... )
[PCTUSED integer] [PCTFREE integer]
[SIZE integer [K|M] ]
[INITRANS integer] [MAXTRANS integer]
[TABLESPACE tablespace]
[STORAGE storage_clause]
[ PARALLEL ( [ DEGREE { integer | DEFAULT } ]
[ INSTANCES { integer | DEFAULT } ]
)
| NOPARALLEL ]
[ CACHE | NOCACHE ]
[INDEX
| [HASH IS column] HASHKEYS integer]
http://www.stanford.edu/dept/itss/docs/oracle/10g/server.101/b10759/statements_5
Tvorba clusterů B*Tree příklad
CREATE CLUSTER XYZ_btree (username VARCHAR2(30))
SIZE 512;
Vytvoří cluster, který je fyzickým úložištěm,
Cluster bude klíčován podle sloupce username typu VARCHAR2(30)
To znamená, že veškerá data v libovolné tabulce budou fyzicky uspořádána podle hodnoty
username.
SIZE – každé hodnotě klíče by měl být přiřazen určitý počet Bajtů, údaj je použit pro vypočítání
maximálního počtu klíčů, které by se měly vejít do jednoho bloku (např. o velikosti 4 nebo 8
kB)
To neznamená, že data budou seřazena podle hodnoty username, ale data vztahující se k
jakémukoli zadanému jménu bude obvykle možné získat z jednoho bloku
Dále povinně vytvoříme INDEX
CREATE INDEX XYZ_idx on cluster XYZ_btree
Index bude obsahovat položku pro každou jedinečnou hodnotu klíče vloženou do clusteru a
ukazatel na první blok obsahující data k této hodnotě klíče.
Tvorba clusterů hash - příklad
CREATE CLUSTER cluster_hash (username VARCHAR2(30))
SIZE 512
HASHKEYS 100 ;
Vytvoří cluster hash
HASHKEYS – počet očekávaných jedinečných hodnot klíče (pokud tuto hodnotu
překročíme, snížíme efektivnost tabulky hash vzhledem ke kolizím)
SIZE – každé hodnotě klíče by měl být přiřazeno určitý počet Bajtů, údaj je použit pro
rezervaci prostoru
Vytvoření tabulek v clusterech
CREATE TABLE XYZ_users
(username varchar2(30), User_id int, narozen date)
CLUSTER XYZ_btree (username);
CREATE TABLE XYZ_objects
(owner varchar2(30), name varchar(50), type char(1))
CLUSTER XYZ_btree (owner);
Vytvoří 2 prázdné tabulky.
První tabulka používá pro vlastní uspořádání svůj sloupec username,
Druhá sloupec owner.
V praxi to znamená, že veškerá data v tabulce XYZ_users, jejichž hodnota username
bude X, budou fyzicky v databázi pravděpodobně ve stejném umístění, jako
všechna data tabulky XYZ_objects, kde owner=X.
Použití clusterů
Clustery budou nejefektivnější v prostředí, kdy lze řídit způsob jejich načítání (tedy
vkládání dat). Budou tedy vhodné například pro operace v datovém skladu, kdy
jsou data čas od času načítána a je možné jejich načítání řídit. Jsou také vhodné pro
transakční systémy (vkládán jeden nadřízený a poté mnoho nebo všechny podřízené
záznamů současně).
Clustery B*Tree nejsou vhodné v případě, kdy jsou data vkládána náhodně, nikoli podle
pořadí klíče clusteru.
Smysl – společné uložení souvisejících informací do stejných bloků.
Clustery hash jsou navíc ještě díky vyloučení bloků indexu je o krok dále, do
vyrovnávací paměti lze vložit více důležitých dat (protože důležitých dat je méně).
Clustery hash s jedinou
tabulkou
-
Speciální případ
Oracle ví, že bloky obsahují data z jediné tabulky – optimalizace
smysl pro vyhledávání (zrychlení, jinak by probíhalo několik přístupů
k indexu následované přístupem do tabulky podle hodnoty ROWID, zde
může jít o jedinou V/V operaci)
Příklad
CREATE CLUSTER cust_orders
(customer_id NUMBER(6))
SIZE 512
SINGLE TABLE
HASHKEYS 100;
Co bychom získali
Například při 50000 řádcích a 150000 vyhledáváních při použití clusteru
snížení logických V/V operací na 42%.
Clustery B*Tree - shrnutí
Výhody
- Fyzické spojení dat
- zvýšení efektivity vyrovnávací mezipaměti
- snížení počtu logických V/V operací
- nižší potřeba indexů, neboť všechny tabulky sdílí jeden index klíče
clusteru
Omezení
- Správné nastavení velikosti clusteru (SIZE) vyžaduje přemýšlení,
- Vkládání musí být řízeno a musí být řiditelné,
- Vkládání je pomalejší, jelikož data musí být vložena do určitého umístění
Indexově uspořádané tabulky
Velice podobná clusteru B*Tree s těmito odchylkami:
-
IOT má jednu datovou strukturu, jednu strukturu indexu
(cluster B*Tree má indexový a datový segment)
data jsou setříděná uložená podle primárního klíče
(v clusteru B*Tree jsou organizována podle hodnoty klíče, ale samotné
klíče nejsou setříděné)
-
nastavení velikosti IOT (indexově uspořádané tabulky) je jednodušší
(není třeba odhadovat maximální počet klíčů)
-
tabulky lze přestavět
IOT jsou užitečné pro implementaci:
- Asociativní tabulky pro vztahy M:N (tedy úzké a vysoké tabulky)
- Důležité fyzické spojení dat, ale pořadí nepředvídatelné nebo by
clusteru neumožňovalo udržovat data pohromadě
IOT pro asociativní tabulky
Obvykle (normálně) jsou tyto tabulky vytvářeny jako:
create table poznatky
(Id_trpaslika NUMBER(3),
Id_vlastnost NUMBER(3));
Create index poznatky_idx1 on poznatky(Id_trpaslika, Id_vlastnost);
Create index poznatky_idx2 on poznatky(Id_vlastnost, Id_trpaslika);
Jsou tedy vytvořeny 3 struktury.
Pomocí IOT
create table poznatky
(Id_trpaslika NUMBER(3),
Id_vlastnost NUMBER(3)
primary key(Id_trpaslika, Id_vlastnost))
organization index;
Create index poznatky_idx on poznatky(Id_vlastnost);
Externí tabulky
Umožňují použít příkaz SELECT na soubory s daty
a) oddělenými čárkami,
b) poziční soubory s pevnou šířkou
Ve starších verzích Oracle je nebylo možné upravovat, bylo možné se na ně
jen dotazovat.
Nemohou být indexovány, neboť pro řádky neexistují žádné hodnoty ROWID.
Vhodné pro načítání a slučování dat – tedy nikoli jako náhrada tabulek.
Externí tabulky
Závisí na nastavení objektu DIRECTORY databáze Oracle
CREATE OR REPLACE DIRECTORY ext_dir as ‘/tmp/’;
A práv uživatele k tomuto adresáři
GRANT read, write on directory ext_dir to username;
Soubory musí být na databázovém serveru, vlastní databázové procesy musí
být schopny soubor zjistit, otevřít a přečíst. To lze řešit i
připojením/mapováním disků.
Externí tabulky s oddělovačem
Vytvoření tabulky
create table ext_table_csv
( i Number,
n Varchar2(20),
m Varchar2(20))
organization external (
type oracle_loader
default directory ext_dir
access parameters (
records delimited by newline
fields terminated by ','
missing field values are null)
location ('file.csv') )
reject limit unlimited;
Externí tabulky s pevnou šířkou
sloupců
Vytvoření tabulky
create table ext_table_fixed
( field_1 char(4),
field_2 char(30))
organization external
( type
oracle_loader
default directory ext_dir
access parameters (
records delimited by newline
fields (
field_1 position(1: 4) char( 4),
field_2 position(5:30) char(30)))
location ('file')
)
reject limit unlimited;
Použití typu object
Příklad použití typu object
v Oracle DB
CREATE TYPE t_adresa AS OBJECT (
ulice
VARCHAR2(30),
cislo
NUMBER(3),
obec
VARCHAR2(30),
psc
NUMBER(5));
Příklad – uložení v tabulce
CREATE TABLE ADRESY OF t_adresa;
Příklad – uložení ve sloupci
CREATE TABLE obyvatele (
prijmeni VARCHAR2(30),
jmeno
VARCHAR2(30),
adresa t_adresa);
Použití typu XMLType
Příklad uložení dokumentu XML v Oracle DB použitím datového typu XMLType
Příklad – uložení v tabulce
CREATE TABLE XMLTABLE OF XMLType;
Příklad – uložení ve sloupci
CREATE TABLE PURCHASE_ORDER_TABLE (
po_number number(16),
purchase_order xmltype );
Techniky indexování
a) B*Tree – standardní
b) index s obráceným pořadím bajtů
(vhodný pro jediný blok s monotónně rostoucí hodnotou)
c) Sestupný index – jedno nebo více polí uloženo sestupně
d) tabulka IOL (indexově uspořádaná tabulka)
e) clusterový index B*Tree
f) funkční index (FBI) – index u složitého výpočtu nebo definované funkce
např. upper(name)
g) doménový index – index, jenž si můžete vytvořit sami
Architektury a techniky DS
Tvorba efektivních
příkazů I
Přednáška č. 3
RNDr. David Žák, Ph.D.
Fakulta elektrotechniky a informatiky
[email protected]
Proč optimalizovat ?
- Snížit požadavky na systémové prostředky
- Zkrátit dobu zpracování
Předpoklady:
- Porozumění zpracování dotazů
- Znalost fyzického uspořádání dotazovaného objektu (schéma)
- Znalost všech složitostí jazyka SQL
- Vědět, co je k dispozici = znalost možností databáze
- Dobré porozumění cíle – jaké je vlastně zadání
Principy přístupových cest
Přístupové cesty jsou metodami, jejichž prostřednictvím může databáze
Oracle získat data.
Přístupové cesty:
- Úplné prohledávání
- Indexové přístupy (mnoho typů)
- Přímý přístup pomocí algoritmu hash nebo adresy ROWID
Neexistuje jediná nejlepší cesta, kdyby existovala, používal by
databázový systém jen tuto jedinou!
TABLE ACCESS FULL
Úplné prohledávání
- Databáze přečte segment od začátku do konce a zpracuje každý blok,
- Účinná metoda čtení velkého množství dat, neboť databáze použije
souběžné čtení několika bloků (najednou),
- V rámci jedné V/V operace se přečte najednou N bloků,
- Tato metoda není nic špatného, často je i nejrychlejší metodou pro
získání odpovědi (pokud je výsledkem více než 40% záznamů, pak jde
i o vhodnou metodu).
TABLE ACCESS
TABLE
BY INDEX
ACCESSROWID
FULL
Přístup pomocí adresy ROWID
- ROWID jsou fyzickými adresami dat
-
ROWID má podobu 18 znakového řetězce ve formátu: OOOOOOFFFBBBBBBRRR, kde
O - reprezentuje data object number a identifikuje segment databáze
F - je datafile se záznamem
B - je data block, tedy datová stránka v rámci datafile, která obsahuje záznam
R - je row, číslo záznamu v datové stránce
- Jednotlivé informace lze extrahovat pomocí balíčku DBMS_ROWID
- Adresa ROWID je nejrychlejší cestou k určitému řádku, k většímu
množství řádků však nebude nejrychlejší metodou
Přístup pomocí adresy ROWID
- Typické použití pro přístup k tabulce po jejím prohledání pomocí
některého typu indexu
select * from table where indexovany_sloupec=hodnota;
Databáze
- Prohledá index u indexovaného sloupce
- Načte hodnotu ROWID řádku, na který odkazuje
- Podle hodnoty ROWID přistoupí k tabulce a načte konkrétní soubor a
blok
Přístup pomocí adresy ROWID
- ROWID mohu použít při tvorbě vlastních tabulek, které
budou plnit roli obdobnou indexům
- Paralelizace zpracování dotazu, přičemž jednotlivé části
nebudou ve sporu o stejné sdílené diskové prostředky
(rozdělení jednoho úplného prohledávání na více úplných
prohledávání na částech tabulky)
Select * from table where ROWID between :a1 and :a2
Union all Select * from table where ROWID between :b1 and :b2
Union all Select * from table where ROWID between :c1 and :c2
Union all Select * from table where ROWID between :d1 and :d2;
INDEX SCAN
Indexové prohledávání
- Jde pravděpodobně o nejoblíbenější přístupovou metodu
- Bloky na nejnižší úrovni stromu (listy) obsahují všechny indexované
-
-
klíče a adresu ROWID, odkazující na řádek, který indexuje
Vnitřní bloky (větví) slouží k navigaci strukturou
Listové uzly indexu jsou ve skutečnosti dvojitě propojeným seznamem.
Jakmile zjistíme, kde začít, je prohledání seřazených hodnot
(prohledání rozsahů indexů) snadné (lze pokračovat v dalších listech,
dokud nenarazíme na hodnotu vyšší)
Všechny listové bloky by měly být na stejné úrovni stromu,
Většina indexů bude mít výšku 2 až 3, tj. pro vyhledání klíče bude
třeba 2 nebo 3 V/V operací
Indexové prohledávání
Struktura indexu B*Tree u číselného sloupce
Prohledávání jedinečného
indexu
- Optimalizátor pozná, že indexované sloupce v indexu jsou
-
jedinečné
Po prohledání indexu bude vrácen nejvýše jeden řádek
- u nejedinečného indexu jsou data v indexu seřazena podle
hodnot klíče indexu a poté podle hodnoty ROWID
Porovnání úplného
prohledávání a přístupu
pomocí indexu
INDEX RANGE SCAN
Prohledávání rozsahů indexu
- Optimalizátor očekává vrácení žádného, jednoho, dvou
-
nebo více řádků
Rozsahy indexu mohou být prohledány jedním nebo
dvěma směry (obvykle vzestupně, ale může být i
sestupně)
Příklad:
Select cislo_zamestnance from zamestnanci
Where cislo_zamestnance<5000
Order by cislo_zamestnance desc
Databáze rozpozná, že se může vyhnout řazení, pokud index bude
číst obráceně
Prohledávání rozsahů indexu
- Příklad:
Select max(cislo_zamestnance) from zamestnanci
Databáze rozpozná, že použije úplné prohledávání indexu, začte z
opačného konce a zastaví se na první (nejvyšší) nalezené
hodnotě.
Vyhledávání s vynecháním
sloupců
- Příklad:
Create table t (a, b, c, d, e, f);
Create index t_idx on t(a, b, c);
Select * from t where a=:a;
Select * from t where a=:a and b=:b;
Select * from t where b=:b and c=:c;
U posledního příkladu by v dřívějších verzích nedošlo k využití
indexu. Od verze Oracle9i je uplatněn princip prohledávání s
vynecháním sloupců, za podmínek, že:
- Vnitřní sloupce jsou uvedeny v predikátu (definici indexu)
- Optimalizátor rozpozná, že sloupce na počátku indexu obsahují jen
několik diskrétních hodnot, pak považuje index za N malých
indexových struktur uvnitř jedné velké struktury
INDEX FULL SCAN
Úplné prohledávání indexu
- Nejsou načteny všechny bloky indexu, ale jsou zpracovány všechny
-
listové bloky indexu, ale jen tolik bloků větví, kolik je třeba k nalezení
prvního listového bloku
Mezi listovými bloky se pak prochází prostřednictvím ukazatele
(možno se pohybovat oběma směry, tedy dvojitě propojený seznam)
Ke čtení jsou používány jednoblokové v/v operace
Data jsou čtena z tabulek v seřazeném pořadí, jak se nachází ve
struktuře indexu
INDEX FAST FULL SCAN
Úplné rychlé prohledávání
indexu
Od úplného prohledávání indexu se liší:
- Jsou čteny všechny bloky ve struktuře indexu, včetně všech vnitřních bloků
větví
- Používá víceblokové čtení
- Data nejsou načítána v seřazeném pořadí
- Struktura indexu je tedy přečtena rychleji
- Index je použit jako štíhlejší verze tabulky v případě, kdy se dotaz
-
odkazuje pouze na indexované sloupce a je možné se vyhnout
úplnému prohledání tabulky (to může být i důvodem přidání zdánlivě
nadbytečného sloupce do indexu nikoli pro vyhledávání podle hodnot,
ale protože jsou uvedena ve výběru v dotazu SELECT)
Úplné rychlé prohledávání nemůže nahradit řazení, protože data
nejsou vrácena seřazená
Spojení indexů
Spojení indexů může být metodou, která bude zvolena k zodpovězení
dotazu, pokud u tabulky existuje více indexů obsahujících veškeré
sloupce v dotazu (není třeba tedy přistupovat k tabulce)
Tato metoda je nejužitečnější v případě typu:
Create table t (a, b, c, d, e, f);
Select a, b, c from where a=:a and b=:b ;
Zde existují indexy A, B, C (můžou být zřetězené nebo indexy u
jednotlivých sloupců)
Clustrové prohledávání
Clustrový přístup je proces, kdy je použit klič B*Tree nebo hash pro
získání adresy kořenového bloku databáze obsahující data klíče a
poté je následován zřetězený seznam bloků připojených ke
kořenovému bloku.
Principy spojení (join)
-
Spojení vnořenými cykly
Spojení hash
Spojení sloučením po seřazení
Kartézské spojení
Anti spojení
Úplné vnější spojení
(nested-loop join)
(hash join)
(sort-merge join)
(Cartesion join)
(anti join)
(full outer join)
Spojení vnořenými cykly
Pro každý jednotlivý řádek první tabulky je indexově prozkoumána druhá
tabulka a výsledkem jsou shodné řádky.
Tato technika spojení je obecně vhodná, chceme-li rychle získat ze sady
výsledků první řádek
- Tato technika je vhodná pro vnitřní i vnější spojení
Obecně: Jelikož je vnější spojení více náročné (a omezuje optimalizátoru
možnosti použití dalších metod), je třeba vždy zvážit, zda je použití
vnějšího spojení vždy nezbytné.
Spojení hash
Databáze Oracle za optimálních podmínek použije menší ze 2 tabulek
(například po úplném prohledání na omezující rozsah hodnot
uvedených klauzuli where) a v paměti z těchto výsledků vytvoří
tabulku hash (kde indexem je klíč spojení).
Dále se provede úplné prohledání větší tabulky, pro každý řádek podle
klíče nalezne nebo nenalezne v tabulce hash v paměti shodné řádky a
vrátí spojený obraz.
Získáním prvního řádku trvá určitou dobu (musí počkat na úplné
prohledání menší z tabulek a vytvoření hash tabulky, poté jsou další
řádky vraceny rychle, dokonce rychleji, než je možné přijímat.
Pokud se celá tabulka nevejde do paměti, pak je rozdělena do oddílů
ukládaných do prostoru TEMP.
Spojení sloučením po seřazení
Při tomto spojení je seřazena vstupní sada 1, seřazena vstupní sada 2 a
poté jsou výsledky sloučeny.
- Obecně méně účinné než spojení hash, jelikož je nutné prohledat a
seřadit obě vstupní sady dat
- Vhodné pro operace spojování nerovnicemi, nebo kde je porovnáván
rozsah
- Někdy optimalizátor zvolí toto spojení i v případě, kdy bude moci
vynechat řazení pro operaci GROUP BY, ORDER BY a podobně
Kartézské spojení
Kartézské spojení je uplatněno vždy, když jsou v dotazu uvedeny 2
tabulky bez podmínek spojení. Každý řádek tabulky T1 je spojen s
každým řádkem tabulky T2.
Výsledný počet řádků je dán n x m.
Často je toto spojení výsledkem nesprávně vytvořeného dotazu.
Anti spojení
Anti-spojení je používáno k vrácení řádků z tabulky, které se v tabulce
nenachází – nejsou v nějakém jiném zdroji řádků.
Např.
Select * from katedry
where cislo_katedry NOT IN ( select cislo_katedry from zamestnanci)
Obě tabulky jsou pak spojeny pomocí vnějšího spojení a uchovány jsou
pouze řádky, kde neexistoval řádek tabulky zamestnanci.
Úplné vnější spojení
- Syntaxe úplného vnějšího spojení je od Oracle 9i
- jde jen o syntaktické zjednodušení pro zápis SQL dotazů (tedy
běžného vnějšího spojení a antispojení obou tabulek)
- úplné vnější spojení je u velkých sad záznamů velmi „nákladnou“
operací, proto je nezbytné jej vždy důkladně zvážit
Pseudo-sloupec ROWNUM
ROWNUM – magický sloupec, příčinou řady potíží, proto je nezbytné mu
porozumět, pak může být velmi užitečný.
Lze jej použít:
Pro ladění dotazů,
Pro číslování v rámci dotazu,
pro provádění nejvyšších N- zpracování
Sloupci ROWNUM budou přiřazena čísla 1, 2, 3, 4, .. N
Hodnota ROWNUM není přiřazena řádku, řádek v tabulce nemá číslo.
Hodnota ROWNUM je přiřazena řádku po jeho průchodu fází predikátu
dotazu, ale před řazením nebo souhrnem.
Pseudo-sloupec ROWNUM
Hodnota ROWNUM je zvýšena pouze po jejím přiřazení, proto následující
dotaz nikdy nevrátí žádný řádek
Select * from zamestnanci where ROWNUM<=5 order by mzda
Správný zápis je
Select * from (Select * from zamestnanci order by mzdy)
where ROWNUM<=5
Pseudo-sloupec ROWNUM
Zpracování nejvyšších N – položek
Chceme jen 10 řádků z velmi rozsáhlé tabulky, kterou požadujeme
seřadit podle neindexovaného sloupce.
Standardně by
1.
Úplné prohledání tabulky T
2.
Úplné řazení podle neindexovaného sloupce,
3.
Paměť nebude dostatečná, tedy nutno odkládat dočasné rozsahy na disk
4.
Sloučení dočasných rozsahů za účelem získání prvních 10 záznamů
5.
Odstranění (tedy uvolnění) dočasných rozsahů
Při správném zápisu s omezením pomocí ROWNUM
1.
Úplné prohledání tabulky T
2.
V poli N elementů se řadí pouze N řádků, toto pole se naplní N prvními řádky a poté
pro každý další řádek se provede porovnání s posledním řádkem v poli, zda má být
vřazen nebo zahozen – vystačí se s pamětí (výrazně urychlí operaci)
Skalární poddotazy
Od verze Oracle8i je možné použít poddotaz,
který vrátí nejvýše jeden řádek a sloupec, a to kdekoli,
kde bylo dříve možné používat znakový řetězcový literál.
SELECT (SELECT sloupec FROM … WHERE …)
FROM dual
WHERE
(SELECT sloupec FROM … WHERE …) = (SELECT sloupec FROM … WHERE
…);
Odstranění vnějšího spojení
Příklad
SELECT a.username, count(b.username)
FROM all_users a LEFT JOIN all_objects b
ON b.owner = a.username
GROUP BY a.username;
Možno přepsat se skalárním poddotazem jako
SELECT a.username, (SELECT count(*)
FROM all_objects b WHERE b.owner = a.username) pocet
FROM all_users a;
Tento dotaz je výkonnější.
Odstranění vnějšího spojení
Příklad – chceme ještě doplnit
SELECT a.username, count(*), avg(object_id)
FROM all_users a LEFT JOIN all_objects b
ON b.owner = a.username
GROUP BY a.username;
a) Použití 2 skalárních poddotazů
SELECT a.username,
(SELECT count(*) FROM all_objects b WHERE b.owner = a.username) počet,
(SELECT avg(object_id) FROM all_objects b WHERE b.owner = a.username) průměr,
FROM all_users a;
Tímto dojde ke zdvojnásobení práce.
Odstranění vnějšího spojení
Příklad – chceme ještě doplnit
SELECT a.username, count(*), avg(object_id)
FROM all_users a LEFT JOIN all_objects b
ON b.owner = a.username
GROUP BY a.username;
b) Použití 1 skalárního poddotazu s trikem
SELECT username,
TO_NUMBER(SUBSTR(data,1,10)) počet,
TO_NUMBER(SUBSTR(data,11)) průměr
FROM (SELECT a.username,
(SELECT TO_CHAR(count(*), ‘fm0000000009’) || avg(object_id)
FROM all_objects b WHERE b.owner = a.username) data,
FROM all_users a);
fm potlačí úvodní mezeru, kterou by číslo mohlo obsahovat, dále je číslo
naformátováno na pevnou šířku. Pozor však u této techniky na případnou
hodnotu NULL, pro jejíž obsluhu by bylo třeba použít funkci NVL.
Nicméně náročnost dotazu se opět dostala prakticky na polovinu.
Odstranění vnějšího spojení
Příklad – chceme ještě doplnit
SELECT a.username, count(*), avg(object_id)
FROM all_users a LEFT JOIN all_objects b
ON b.owner = a.username
GROUP BY a.username;
c) Použití objektového typu
CREATE OR REPLACE TYPE mtype AS OBJECT
(pocet number,
prumer number);
SELECT username, a.data.pocet, a.data.prumer
FROM (select username,
(SELECT mtype (count(*), avg(object_id))
FROM all_objects b WHERE b.owner = a.username) data,
FROM all_users a);
Přítomnost NULL nebude dotaz komplikovat a dotaz je zjednodušen, ale musel být
vytvořen typ.
Agregace z několika tabulek
Příklad
SELECT a.username, nvl(b.cons_pocet, 0) počet_omezeni, nvl(c.tables_pocet) počet_tabulek
FROM all_users a
LEFT JOIN
(SELECT owner, count(*) cons_pocet FROM all_constraints GROUP BY owner) b
ON a.username = b. owner
LEFT JOIN
(SELECT owner, count(*) tables_pocet FROM all_tables GROUP BY owner) c
ON a.username = c. owner;
Použití skalárních poddotazů
SELECT a.username,
(SELECT count(*) FROM all_constraints WHERE owner=username) počet_omezeni
(SELECT count(*) FROM all_tables WHERE owner=username) počet_tabulek
FROM all_users;
Tento dotaz je nejen atraktivní pro velký nárůst výkonu, ale také pro svoji jednoduchost.
Výběr z různých tabulek
Smysl využití skalárních poddotazů pro výběr z různých tabulek je:
Při spojení řádků v tabulce nebo pohledu s určitou sadou jiných tabulek
– prostřednictvím dat v samotném dotazu vybereme tabulku pro spojení.
Použití skalárních poddotazů
SELECT object_type, object_name,
decode(object_type,
‘TABLE’, (select tablespace_name from user_tables
where table_name = object_name),
‘INDEX’, (select tablespace_name from user_indexes
where index_name = object_name),
…,
‘LOB’, (select tablespace_name from user_segments
where segment_name = object_name),
null) tablespace_name
FROM user_objects a;
Jde o techniku spojení každého řádku v sadě výsledků s odlišnou tabulkou.
Architektury a techniky DS
Tvorba efektivních
příkazů II
Přednáška č. 4 a 5
RNDr. David Žák, Ph.D.
Fakulta elektrotechniky a informatiky
[email protected]
Motto:
➲
➲
➲
➲
➲
➲
➲
➲
➲
➲
Databáze obsahuje data
Uživatelé se na data ptají
Hloupý systém přehrabuje data bez rozmyslu
Chytrý systém obsahuje optimalizátor
Optimalizátor optimalizuje – plánuje efektivní provedení příkazů
Chytrý optimalizátor si něco pamatuje
Někdy se snaží být moc chytrý a sestavuje mnoho plánů - to mu
může trvat dlouho
Můžeme mu ale poradit
Proč tedy optimalizovat práci optimalizátoru?
Protože jen hlupák si nenechá poradit…
Proč optimalizovat ?
- Snížit požadavky na systémové prostředky
- Zkrátit dobu zpracování
Předpoklady:
- Porozumění zpracování dotazů
- Znalost fyzického uspořádání dotazovaného objektu (schéma)
- Znalost všech složitostí jazyka SQL
- Vědět, co je k dispozici = znalost možností databáze
- Dobré porozumění cíle – jaké je vlastně zadání
Cíl
- vytvořit k původnímu SQL dotazu dotaz sémanticky ekvivalentní,
který půjde efektivněji zpracovat
Trocha počtů
➲
Při 5 tabulkách existuje 5!=120 různých pořadí spojení tabulek
➲
pro každé spojení existuje mnoho různých plánů, používajících
různé kombinace indexů, přístupových metod a metod spojování
➲
celkem pro 5 tabulek existuje několik tisíc plánů, což je dostatečně
malé množství, aby bylo možné uvážit všechny
➲
pro 10 tabulek už však dostaneme přes 3,5 milionů možných
pořadí a hodně přes 100 milionů možných plánů
➲
hrubá síla tedy není řešením
Jak moc je třeba optimalizovat?
➲
Oracle používá adaptivní vyhledávací strategii, která má zajistit to,
že doba strávená hledáním optimálního řešení nepřesáhne zlomek
doby potřebné na vyhodnocení
➲
pokud bude dotaz trvat 1 vteřinu, nemá smysl jej 10 vteřin
optimalizovat
➲
pokud dotaz pravděpodobně poběží několik hodin, je vhodné
věnovat několik vteřin nebo i minut na nalezení lepšího plánu
Optimalizace serveru
Cílem tvůrců IS využívajícího RDBMS je dosáhnout co nejlepšího
výkonu při stávající hardwarové konfiguraci DB serveru. Za tímto
cílem je nutné pečlivě provádět potřebné optimalizační kroky na
následujících úrovních vývoje systému:
návrh
je nutno promyslet tvorbu datového modelu a
zvážit použití indexů pro urychlení SELECTů z tabulek
implementace
jedná se o optimalizaci použitých SQL příkazů
správa databáze
správné nastavení parametrů instance databáze
(velikosti bufferů, redo-logu...)
Přehled architektury
zpracování SQL příkazu
Parser
Provádí syntaktickou a
sémantickou analýzu dotazu.
Optimalizátor
Navrhuje nejefektivnější způsob
získání výsledku dotazu. K dispozici
jsou dvě metody optimalizace (viz
dále): cost-based (CBO) a rulebased (RBO).
Row Source Generator
Vstupem je optimální plán
vytvořený opimalizátorem. Vytváří
exekuční plán pro daný SQL dotaz
ve formě stromu, jehož uzly jsou
tvořeny jednotlivými "row sources"
("zdroje řádků" - vrací množinu
řádků pro příslušný krok plánu).
SQL Execution Engine
Podle exekučního plánu
vytvořeného pro daný SQL příkaz
získá výsledek dotazu. "Spouští"
postupně jednotlivé "row sources"
vytvořené "Row Source"
generátorem.
Optimalizátor
SQL příkaz lze zpracovat mnoha různými způsoby (např. tabulky mohou být spojovány v
různém pořadí), což může velmi ovlivnit efektivitu a rychlost dotazů. Optimalizátor má
za úkol určit nejefektivnější způsob zpracování.
Vývojář však může ovlivňovat rozhodování optimalizátoru pomocí "hintů" v SQL příkazech,
čímž lze dosáhnout požadovaného chování na specifických datech.
Oracle podporuje dva druhy optimalizace:
1. rule-based - plán se sestavuje nezávisle na datech v tabulkách, pouze na základě tvaru
dotazu. Zastaralý, pouze pro zpětnou kompatibilitu.
2. cost-based - optimalizace založena na vyhodnocení kvantitativního využívání zdrojů
v průběhu zpracování dotazu (CPU, pamět, I/O...).
Využívá statistiky o tabulkách a datech, které jsou uloženy v "Data Dictionary".
Kroky optimalizátoru
1. vyhodnocení výrazů a podmínek obsažených v příkazu
2. úprava příkazu - složitější dotazy mohou být transformovány do
ekvivalentního tvaru výhodnějšího pro zpracování
3. výběr metody optimalizace (cost-based nebo rule-based)
4. výběr "přístupové metody" k získání dat z tabulek
(pro každou tabulku zvlášť)
5. výběr pořadí spojení - v dotazech užívajících spojování tabulek se určí,
v jakém pořadí budou tabulky spojovány
6. výběr "metod spojování"
Volba optimalizačního přístupu
Výběr optimalizačního přístupu je ovlivněn následujícími faktory:
-
Inicializační parametr OPTIMIZER_MODE
-
Parametr OPTIMIZER_GOAL - nabývá stejných hodnot jako
OPTIMIZER_MODE a překrývá jeho hodnotu pro aktuální session
-
CBO Statistiky v Data Dictionary
-
SQL Hints
OPTIMIZER_MODE
Parametr OPTIMIZER_MODE definuje defaultní chování při výběru optimalizačního přístupu.
Tato hodnota je platná pro instanci databáze. Jeho hodnoty mohou být následující:
CHOOSE
Defaultní hodnota. Optimalizátor vybírá mezi cost-based approach a rule-based přístupem podle
toho, zda jsou dostupné statistiky v Data Dictionary.
ALL_ROWS
Užije se cost-based přístup pro všechny příkazy bez ohledu na existenci statistik (statistiky se
"domyslí"). Optimalizuje se throughput.
FIRST_ROWS_n
Užije se cost-based přístup s optimalizací odezvy - tj. zpracování prvních n řádků. (n se může
rovnat 1, 10, 100, nebo 1000).
FIRST_ROWS
Kombinuje se cost-based přístup s aplikací heuristik pro rychlé zpracování několika prvních
řádků.
RULE
Užije se rule-based přístup.
Nastavení parametru se provádí příkazem ALTER SESSION SET OPTIMIZER_MODE =
Hinty
Hinty umožňují přinutit optimalizátor k použití určité přístupové metody, pořadí
spojení... Tím lze ovlivnit exekuční plán, který Oracle zvolí. Zadávají se ve
formě komentáře uvnitř SQL příkazu s následující syntaxí:
{DELETE|INSERT|SELECT|UPDATE} /*+ hint [hint [...]] */
Pokud není zadání hintů korektní, Oracle nenahlásí chybu, ale ignoruje je.
U komplexních dotazů může nastat situace, že optimalizátor nepoužije zadané hinty
v případě, že se neslučují s ostatními přístupovými metodami, které musel
sám určit.
Hinty pro určení cíle
optimalizace
-
ALL_ROWS - optimalizuje "throughput"
-
FIRST_ROWS(n) - optimalizuje odezvu - volí plán, který vrací nejrychleji
prvních n řádků (nelze použít a je tedy ignorován v případech, že je nejprve
nutno získat všechny řádky před výstupem prvního - např. dotazy s GROUP
BY nebo ORDER BY...)
-
CHOOSE - vybírá mezi RBO a CBO
Hinty pro výběr přístupové
metody
-
FULL(table_alias) - použít "full scan" na uvedenou tabulku
-
INDEX(table_alias index_name) - použít "index-scan" s uvedeným indexem
-
INDEX_FFS(table_alias index_name) - použít "fast full index-scan" s
uvedeným indexem
Hinty pro pořadí spojování
tabulek
-
ORDERED - tabulky jsou spojovány ve stejném pořadí, v jakém jsou uvedeny
v klauzuli FROM
-
STAR - největší tabulka je připojena až jako poslední a to pomocí "nested
loops" (aplikovatelné pouze, pokud dotaz přistupuje alespoň ke třem tabulkám)
Hinty pro operaci spojení
-
USE_NL(table1 table2) - vynucuje spojení pomocí "nested loops"
-
USE_MERGE(table1 table2) - vynucuje spojení pomocí "sort-merge join"
-
USE_HASH(table1 table2) - vynucuje spojení pomocí "hash join"
-
LEADING(table) - specifikovaná tabulka bude první v pořadí spojení
Hinty - příklad
SELECT jmeno, prijmeni, plat
FROM ucitel
WHERE pohlavi='M';
Optimalizátor by v takovémto případě zřejmě zvolil full table scan, protože pohlaví
může obsahovat pouze dvě hodnoty, tedy vrácených řádků by měla být velká
část ze všech možných. Pokud však víme, že učitelů - mužů je hodně málo
(například ukládáme pouze učitele z mateřských škol), pak si můžeme pomocí
hintu vynutit rychlejší přístup - index scan.
SELECT /*+ INDEX(ucitel pohlavi_index) */ jmeno, prijmeni, plat
FROM ucitele
WHERE pohlavi='M';
Hinty se zapisují přímo za klíčové slovo SELECT, pokud chceme použít více hintů pro
jeden dotaz, oddělujeme je mezerami.
Např. SELECT /*+ ORDERED USE_MERGE(tabulka1 tabulka2) */ ….
Generování CBO statistik
Statistiky jsou užívány při cost-based optimalizaci k určení nejefektivnějšího plánu.
Umožňují odhadnout "cenu" různých přístupových a spojovacích metod pro konkrétní
tabulky a vybrat tak nejoptimálnější přístup.
Statistiky obsahují např. následující údaje:
* Table statistics
o počet řádků
o počet bloků
o průměrná délka řádku
* Column statistics
o počet různých hodnot
o počet řádků s hodnotou NULL ve sloupci
* System statistics
o využití I/O
o využití CPU
Statistiky by měly být generovány pro každý objekt (tabulky, indexy, clustery), který je
využíván v dotazech a měly by být přegenerovány po každé větší změně na objektu
(např. při vložení velkého množství dat do tabulky). Statistiky lze generovat buď
pomocí package DBMS_STATS nebo příkazem ANALYZE
Sběr statistik
➲
➲
➲
➲
➲
Při odhadu selektivity a dalších faktorů vedoucích ke stanovení ceny
plánu optimalizátor využívá, vedle základních statistik a histogramů,
posbíraných pro datové objekty (tabulky, jejich sloupce a indexy),
i systémové statistiky dokumentující hospodaření s operační pamětí
a výpočetní kapacitou procesoru.
Sběr statistik představuje nezanedbatelnou režii a může tedy ovlivnit
průchodnost systému pro další prováděné úlohy.
Použití neaktuálních statistik může vést k volbě neadekvátního plánu
provedení SQL příkazu, což také může vést ke snížení průchodnosti
systému.
Problém je jak rozhodnout, které statistiky jsou zastaralé a musí být
tudíž aktualizovány.
Zatímco dříve se spíše uvažovalo o tom, zda je nutné znovu analyzovat
danou tabulku nebo index, zvyšující se výpočetní síla serverů nabízí
extenzivní uvažování. Předmětem sběru statistik jsou pak spíše
„všechny objekty daného schématu“ nebo „všechny objekty celé
databáze“.
Sběr statistik
➲
Základní potřebou je průběžně udržovat statistiky aktuální,
ale s co nejmenším vlivem na průchodnost ostatních úloh.
➲
Je třeba naplánovat aktualizaci statistik na období klidového provozu
a aktualizovat pouze ty statistiky, které si to zaslouží, které od
posledního sběru zastaraly.
➲
Pro potřebu vyhodnocení, zda statistiky nad danou tabulkou ztratily na
aktuálnosti, lze zapnout automatické sledování změn dat v tabulce.
Statistika nad tabulkou může být například prohlášena za neaktuální,
když se data v tabulce od posledního sběru změní v rozsahu cca 10%.
➲
Proces pro periodickou aktualizaci zastaralých statistik nad objekty celé
databáze je zařazen do fronty úloh při vytvoření databáze. Jeho
spuštění je naplánováno na období, které je pomocí parametrů
databáze prohlášeno za období s nízkým transakčním provozem.
Implicitně to je noc a celé víkendové dny.
Osnovy
➲
Oracle poskytuje prostředky, pomocí nichž se buď jednorázově, nebo
po zvolenou dobu, zaznamenávají zpracovávané SQL příkazy
společně
s plány, které pro ně optimalizátor zvolil.
➲
Záznamy mají podobu znovupoužitelných osnov (tzv. „outlines“)
a zaznamenávají se do specializované části datového slovníku,
kterou tvoří samostatné schéma jménem OUTLN.
➲
Zaznamenané osnovy je možné seskupovat do skupin, které se
nazývají kategorie.
➲
Na databázovém stroji, který slouží jako etalon pro skupinu
zákaznických instalací, můžeme při čerstvých statistikách vytvořit různé
sady osnov pro období s různým typem zátěže a pro databáze s
různou robustností.
Osnovy
➲
V rutinním provozu je možné „zapnout“ používání dané kategorie
osnov.
➲
Po příchodu nového příkazu optimalizátor vyhodnotí, zda je možné pro
příkaz využít již existující kontext kurzoru.
➲
Jestliže ne, vytvoří se nový kontext kurzoru. Pak se prohledá zapnutá
kategorie osnov, zda v ní je osnova zpracovávaného příkazu. Jestliže
ano, použije se tato osnova jako velmi striktní vodítko při stavbě
nového plánu.
➲
Může se tak ušetřit na režii údržby aktuálních statistik, protože
optimalizátor, vedený návodem v osnově je nepotřebuje.
➲
Může se snížit výpočetní náročnost stavby plánu, protože při použití
osnovy optimalizátor nemusí téměř nic rozhodovat.
Profily
➲
Verze Oracle 10g přinesla nový typ databázového objektu – profil SQL
příkazu.
➲
statistiky o zpracování SQL příkazů se ukládají do persistentního
úložiště označovaného AWR (Automatic Workload Repository). Zde
jsou uchovávány po dobu N dnů (implicitně 7).
➲
Vedle statistik vytvořených pro tabulky, na které příkaz odkazuje, je
profil daného příkazu další informací, kterou optimalizátor využije ke
zpřesnění svých odhadů cen jednotlivých plánů přicházejících v úvahu.
➲
SQL profil nenahrazuje osnovu plánu. Osnova vede optimalizátor tvrdě
k jedné volbě. Profil „jen“ poskytuje optimalizátoru informaci o historii
zpracování daného příkazu - s jakými plány byl proveden, jaké byly
časové charakteristiky provedení příkazu apod. Optimalizátor tuto
informaci použije při stavbě nového plánu.
Ladění exekučního plánu
Exekuční plán je posloupnost kroků, které Oracle provádí při
zpracování SQL příkazu. Obsahuje také zvolené přístupové
metody k tabulkám a pořadí a metody spojování. Plán má
formu stromu, jehož vrcholy jsou tvořeny jednotlivými "row
source". Jsou v něm uvedeny následující informace:
* pořadí, v jakém dotaz přistupuje k tabulkám
* přístupová metoda pro každou tabulku
* spojovací metoda pro každou operaci spojení
* operace na datech (např. filter, agregační funkce...)
Zobrazení exekučního plánu
Existuje několik možností zobrazení exekučního plánu:
1. příkaz EXPLAIN PLAN
2. SQL Trace
3. autotrace v SQL*Plus
4. isqlplus WWW konzola (nebo WWW konzola APEX)
5. SQL Developer (tlačítko)
EXPLAIN PLAN
Před použitím EXPLAIN PLAN je nutno vytvořit tabulku, do které se plán uloží.
K tomu je možné použít skript UTLXPLAN.SQL
(umístění: $ORACLE_HOME/rdbms/admin/).
Skript vytvoří tabulku nazvanou PLAN_TABLE v aktuálním schématu.
Syntaxe příkazu:
EXPLAIN PLAN
[INTO <different_table>]
[SET STATEMENT_ID = <identifier>]
FOR <SQL_Statement>
* klauzulí INTO je možné specifikovat jinou cílovou tabulku než PLAN_TABLE
* SET STATEMENT_ID umožňuje určit ID, které budou mít řádky tabulky
PLAN_TABLE patřící k vytvořenému plánu
Tabulka PLAN_TABLE
Výčet některých sloupců tabulky PLAN_TABLE :
* ID - číslo přiřazeno kroku plánu
* STATEMENT_ID - hodnota volitelného parametru STATEMENT_ID v příkazu EXPLAIN
PLAN
* OPERATION - jméno operace prováděné v daném kroku (SELECT STATEMENT, FILTER,
MERGE JOIN, NESTED LOOPS, ...)
* OPTIONS - druh operace popsané ve sloupci OPERATION (FULL SCAN,...)
* OBJECT_NAME - jméno tabulky / indexu
* OPTIMIZER - aktuální mód optimalizátoru
* COST - cena operace odhadnutá optimalizátorem při cost-based přístupu
* CARDINALITY - odhad počtu řádků zpracovaných v průběhu operace
* CPU_COST - využití CPU v průběhu operace (pouze cost-based přístup)
Zobrazení exekučního plánu
Příklad
Následující SQL příkaz vybírá job, salary a department name pro všechny zaměstnance, jejichž
plat nepadne do doporučeného rozmenzí.
EXPLAIN PLAN FOR
SELECT employee_id, job_id, salary, department_name
FROM employees, departments
WHERE employees.department_id = departments.department_id
AND NOT EXISTS
(SELECT *
FROM jobs
WHERE employees.salary BETWEEN min_salary AND max_salary);
Výsledek může vypadat takto:
ID
OPERATION
OPTIONS
OBJECT_NAME
-----------------------------------------------------------0
SELECT STATEMENT
1
FILTER
2
NESTED LOOPS
3
TABLE ACCESS FULL
EMPLOYEES
4
TABLE ACCESS BY ROWID
DEPARTMENTS
5
INDEX
UNIQUE SCAN
PK_DEPARTMENT_ID
6
TABLE ACCESS
FULL
JOBS
Zobrazení exekučního plánu
Rozbor exekučního plánu
Každý z kroků plánu vrací množinu záznamů (row set) a jako svůj vstup bere buď záznamy
získané přímo z databáze (na diagramu jsou tyto kroky vyznačeny černě), nebo přebírá
a dále zpracovává výstup jiného kroku.
- kroky 3 a 6 čtou všechny řádky tabulek EMPLOYEES a JOBS
- krok 5 vyhledá v indexu pk_department_id každou hodnotu department_id vrácenou
krokem 3. Vrací ROWID příslušných řádků v tabulce DEPARTMENTS
- krok 4 získá z tabulky DEPARTMENTS záznamy, které přísluší ROWID vráceným
krokem 5
- krok 2 provádí operaci spojení vnořenými cykly, kdy spojuje řádky z kroků 3 a 4 a
výsledky předává kroku 1
- krok 1 provádí filter - přebírá řádky z kroku 2 a filtruje ty, které nemají "protějšek" ve
výsledku kroku 6
Nástroj EXPLAIN PLAN FOR
Zjištění plánu dotazu pro dotaz SQL, kdyby k jeho spuštění došlo nyní v aktuálním prostředí.
Dříve i v budoucnu mohly(mohou) být dotazy provedeny odlišně – s jiným plánem.
SELECT trpaslici.jmeno, count(*) FROM trpaslik.trpaslici
JOIN trpaslik.tezby ON trpaslici.Id=tezby.Id_trpaslika
JOIN trpaslik.sachty ON sachty.Id=tezby.Id_sachty
JOIN trpaslik.rudy ON sachty.Id_rudy=rudy.Id
WHERE tezby.plan<rudy.norma*8
GROUP BY trpaslici.jmeno;
Execution Plan
---------------------------------------------------------0
SELECT STATEMENT Optimizer=ALL_ROWS (Cost=15 Card=6 Bytes=25 2)
1
0
SORT (GROUP BY) (Cost=15 Card=6 Bytes=252)
2
1
HASH JOIN (Cost=14 Card=6 Bytes= 252)
3
2
HASH JOIN (Cost=10 Card=6 Bytes=150)
4
3
HASH JOIN (Cost=7 Card=5 Bytes=75)
5
4
TABLE ACCESS (FULL) OF 'SACHTY' (TABLE) (Cost=3 Ca rd=5 Bytes=40)
6
4
TABLE ACCESS (FULL) OF 'RUDY' (TABLE) (Cost=3 Card =7 Bytes=49)
7
3
TABLE ACCESS (FULL) OF 'TEZBY' (TABLE) (Cost=3 Card=127 Bytes=1270)
8
2
TABLE ACCESS (FULL ) OF 'TRPASLICI' (TABLE) (Cost=3 Card=7 Bytes=119)
Nástroj EXPLAIN PLAN FOR
Význam hodnot v sestavě plánu dotazu v případě využití optimalizátoru CBO (Cost Based
Optimization)
Cost (náklady) – pro jeden dotaz generuje mnoho různých průběhů/plánů a každému přiřadí
určitou hodnotu představující náklady na konkrétní průběh, plán dotazu s nejnižšími
náklady je vyhodnocen jako nejúspěšnější
Card (Mohutnost) – představuje očekávaný počet výstupních řádků
z daného kroku plánu dotazu
Bytes (Bajtů) – předpokládaná velikost vracených dat v B,
hodnota závisí na počtu řádků a očekávané šířce řádku
Pokud tyto hodnoty nejsou uvedeny, byl dotaz spuštěn optimalizátorem RBO
Autotrace v SQL*Plus
SQL*Plus nabízí možnost automatického vygenerování a zobrazení exekučního plánu po každém provedeném DML příkazu.
Tato funkčnost se aktivuje příkazem SET AUTOTRACE ON Výsledek každého dotazu bude potom přibližně následující:
SQL> SELECT D.DNAME, E.ENAME, E.SAL, E.JOB FROM EMP E, DEPT D WHERE E.DEPTNO = D.DEPTNO
DNAME
-------------ACCOUNTING
ACCOUNTING
RESEARCH
SALES
….
ENAME
SAL JOB
---------- ---------- --------CLARK
2450 MANAGER
KING
5000 PRESIDENT
SMITH
800 CLERK
ALLEN
1600 SALESMAN
14 rows selected.
Execution Plan
----------------------------------------------------------0
SELECT STATEMENT Optimizer=CHOOSE
1
0
MERGE JOIN
2
1
SORT (JOIN)
3
2
TABLE ACCESS (FULL) OF 'DEPT'
4
1
SORT (JOIN)
5
4
TABLE ACCESS (FULL) OF 'EMP'
Statistics
---------------------------------------------------------148 recursive calls
4 db block gets
24 consistent gets
6 physical reads
43 redo size
591 bytes sent via Oracle Net to client
256 bytes received via Oracle Net from client
3 Oracle Net roundtrips to/from client
2 sort (memory)
0 sort (disk)
14 rows processed
Pozn.: Pokud chceme zobrazit pouze
exekuční plán se statistikami bez
případného výsledku dotazu, lze použít
pro zapnutí funkce AUTOTRACE příkaz
SET AUTOTRACE TRACEONLY
SQL trace
Utilita SQL trace společně umožňuje sledovat efektivitu jednotlivých SQL příkazů,
které jsou spouštěny aplikací. Je možné ji aktivovat pro session nebo celou
instanci (doporučuje se pouze pro session kvůli zátěži navíc).
Pro každý příkaz generuje následující statistiky:
- počet spuštění příkazu
- počet "physical reads" a "logical reads"
- počet zpracovaných řádek
- počet výpadků na library cachi (sdílené PL/SQL a SQL příkazy)
- každý commit a rollback
Všechny generované statistiky se ukládají do trace souborů. Pro čitelné formátování
těchto souborů slouží program TKPROF. Ten také navíc umožňuje zobrazení
exekučního plánu pro jednotlivé SQL dotazy.
Informace získané z trace souborů umožňují lokalizovat dotazy, které spotřebují
nejvíce prostředků a je proto třeba je vyladit.
Aktivace SQL trace
- umístění trace souborů je dáno parametrem USER_DUMP_DEST, který lze
dynamicky nastavit příkazem
ALTER SYSTEM SET USER_DUMP_DEST= newdir;
- SQL trace pro aktuální session se aktivuje příkazem
ALTER SESSION SET SQL_TRACE = true;
- SQL trace pro celou instanci se aktivuje příkazem
ALTER SYSTEM SET SQL_TRACE = true;
Tipy pro efektivní dotazy
➲
Používejte množinový operátor MINUS místo vložených dotazů
s operátorem EXISTS
➲
Využívejte SQL analytických funkcí - Oracle analytické funkce jsou
optimalizovány pro různé agregace (např. při práci s datovými sklady)
➲
Indexujte hodnoty NULL – máte-li dotaz s podmínkou na hodnotu
NULL, může být vhodné indexovat daný sloupec s hodnotami NULL.
Řešením může být function-based index, který indexuje pouze hodnoty
ve sloupci s NULL hodnotami.
➲
Omezte používání NOT IN or HAVING – použití dotazů s operátorem
NOT EXISTS může být rychlejší.
➲
Namísto operátoru LIKE se pokuste používat porovnání na rovnost
v případech, kdy je to možné.
Tipy pro efektivní dotazy
➲
přepište NOT EXISTS a NOT IN vnořené dotazy jako outer joins
(vnější spojení)
SELECT book_key FROM book
WHERE book_key NOT IN (select book_key from sales);
Tento dotaz přepíšeme s využitím vnějšího spojení, přičemž nás zajímají ty
řádky tabulky book, pro které nebyl nalezen vhodný řádek v tabulce sales.
Nepoužívá se vnořený dotaz a výsledkem je rychlejší exekuční plán.
SELECT b.book_key FROM book b RIGHT JOIN sales s
ON b.book_key = s.book_key
AND s.book_key IS NULL;
Tipy pro efektivní dotazy
➲
Ponechte označení sloupců samostatně
– neprovádějte kalkulace na indexovaných sloupcích, pokud nepoužíváte
function-based indexy
➲
Nevhodné jsou následující podmínky:
where salary*5 > :myvalue
where substr(ssn,7,4) = ’1234’
where to_char(mydate,mon) = ’january’
lépe extract(month from mydate)=1
Tipy pro efektivní dotazy
➲
Nikdy nemixujte datové typy – v případech, kdy používáte sloupce
numerického typu, nepoužívejte uvozovky, naopak pro znakové typy
char uvozovky používejte.
➲
Nevhodné příklady (porovnání mixovaných datových typů vyžaduje
implicitní konverze datových typů při zpracování podmínky na každém
řádku:
Správně:
where cust_nbr = ’123’
where cust_nbr = 123
where substr(ssn,7,4) = 1234
where substr(ssn,7,4) = ’1234’
Tipy pro efektivní dotazy
➲
Používejte decode a case – agregace s "decode" nebo "case"
funkcemi mohou minimalizovat čas a opakované výběry tabulek
➲
Používejte aliasy pro označení tabulek vždy, když se odkazujete na
sloupce
Tipy pro efektivní dotazy
Představme si následující příklad opakovaně provádějící shodné vnořené dotazy:
select store_name, sum(quantity) store_sales, (select sum(quantity) from sales)/ (select count(*) from store) avg_sales
from store s, sales sl
where s.store_key = sl.store_key
having sum(quantity) > (select sum(quantity) from sales)/(select count(*)
from store) group by store_name; Řešení:
1) Příkaz SELECT s klauzulí WITH pro jednotlivé vnořené dotazy,
které by jinak byly opakovaně volány
2) Oracle zavedl technologii Global Temporary Tables (GTT),
princip je obdobný
Tipy pro efektivní dotazy
Ad 1) SELECT s klauzulí WITH:
WITH t1 as
select sum(quantity) all_sales from stores ,
t2 as
select count(*) nbr_stores from stores,
t3 as
select store_name, sum(quantity) store_sales
from store natural join sales
SELECT store_name from t1, t2, t3
where store_sales > (all_sales / nbr_stores); ad 2) pomocí Global Temporary Tables (GTT)
create global temporary table t1 as select sum(quantity) all_sales from stores; create global temporary table t2 as select count(*) nbr_stores from stores; create global temporary table t3 as select store_name, sum(quantity) store_sales
from store natural join sales; select store_name from t1, t2, t3
where store_sales > (all_sales / nbr_stores);
Materializované pohledy
➲
vlastnosti:
– bývají menší
– mohou obsahovat předpočítané hodnoty
(vyhodnocené agregační funkce)
– definují se podmínky pro přepočtení pohledu
➲
transformace:
– spočívá v nahrazování čtení z několika tabulek čtením
z materializovaných pohledů
– může výrazně urychlit vyhodnocení dotazu
– nemusí být vždy urychlením (např. základní tabulka je vhodně indexovaná,
ale materializovaný pohled ne)
Materializované pohledy
(příklad)
➲
Máme materializovaný pohled
CREATE MATERIALIZED VIEW SALES_SUMMARY AS
SELECT
SALES.CUST_ID, TIME.MONTH, SUM(SALES_AMOUNT) AMT
FROM
SALES, TIME
WHERE
SALES.TIME_ID = TIME.TIME_ID
➲
Dotaz
SELECT CUSTOMER.CUST_NAME, TIME.MONTH, SUM(SALES.SALES_AMOUNT)
FROM
SALES, CUSTOMER, TIME
WHERE
SALES.CUST_ID = CUST.CUST_ID AND SALES.TIME_ID = TIME.TIME_ID
GROUP BY CUSTOMER.CUST_NAME, TIME.MONTH
➲
Po přepsání
SELECT CUSTOMER.CUST_NAME, SALES_SUMMARY.MONTH, SALES_SUMMARY.AMT
FROM
CUSTOMER, SALES_SUMMARY
WHERE
CUSTOMER.CUST_ID = SALES_SUMMARY.CUST_ID
Architektury a techniky DS
Efektivní programování
v jazyce PL/SQL
Přednáška č. 6
RNDr. David Žák, Ph.D.
Fakulta elektrotechniky a informatiky
[email protected]
Jazyk PL/SQL
- Hlavním omezením jazyka SQL je, že se jedná o neprocedurální
jazyk
- V praxi to znamená, že se příkazy jazyka SQL provádějí sekvenčně
bez možnosti klasických programátorských konstrukcí (cykly,
podmínky, procedury, funkce, případně objektové programování)
- Říkáme CO, nikoli JAK
- Proto většina databázových platforem nabízí rozšíření umožňující
naprogramovat i ty nejsložitější algoritmy pro práci s daty
- PL/SQL (Transaction Procesing Language)
Jazyk PL/SQL
-
Umožňuje deklarovat konstanty, proměnné, kurzory
Nabízí podporu dynamických deklarací
Podpora transakčního zpracování
Chybové stavy procesu je možné ošetřit pomocí výjimek
Podpora modularity (vkládání modulů i do sebe)
Podporuje dědičnost
- Existují různé vývojové nástroje
-
Oracle JDeveloper
Oracle SQL Developer
…
PL/SQL Developer
Rapid SQL
SQL Programmer
SQL Navigator a TOAD
Struktura jazyka PL/SQL
DECLARE
… deklarační sekce
………………………….
Deklarace
proměnných,
konstant,
kurzorů
Obsahuje
funkční
logiku
BEGIN
… výkonná sekce
………………………….
EXCEPTION
Zpracování
chyb
… sekce pro zpracování výjimek
………………………….
END;
Povinná
sekce
Proměnné v PL/SQL
1. Je nutné před prvním použitím vždy deklarovat
2. Během deklarace je možné proměnnou inicializovat, případně omezit,
že nesmí nabývat hodnoty NULL
Příklad
DECLARE
v_promenna1 NUMBER(3);
v_promenna2 NUMBER NOT NULL DEFAULT 88;
v_promenna3 NUMBER := 77;
BEGIN
v_promenna1 := 33;
DBMS_OUTPUT.PUT_LINE(v_promenna1);
DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('Hodnota proměnné 2 je' || v_promenna2);
END;
Proměnné v PL/SQL
Typ proměnné podle jiné proměnné
Příklad
DECLARE
v_text VARCHAR2;
v_text2 v_text%TYPE;
Typ proměnné podle sloupce tabulky
Příklad
DECLARE
v_text3 ucitel.jmeno%TYPE;
Vnořené bloky PL/SQL
DECLARE
… deklarační sekce
………………………….
BEGIN
… výkonná sekce
DECLARE
… deklarační sekce
BEGIN
… výkonná sekce
EXCEPTION
… sekce pro zpracování výjimek
END;
EXCEPTION
… sekce pro zpracování výjimek
………………………….
END;
Programový kód ve
vnitřním bloku může
používat proměnné
deklarované ve
vnějším bloku
Komentáře v PL/SQL
Příklad
DECLARE
-- jednořádkový komentář
v_promenna1 NUMBER(3);
v_promenna2 NUMBER NOT NULL DEFAULT 88;
v_promenna3 NUMBER := 77;
BEGIN
/* víceřádkový
komentář
*/
v_promenna1 := 33;
DBMS_OUTPUT.PUT_LINE(v_promenna1);
DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('Hodnota proměnné 2 je ' || v_promenna2);
END;
Práce s daty v tabulkách v
PL/SQL
Dotaz pro získávání dat
SELECT [* | seznam_položek]
INTO [seznam_položek nebo proměnná typu záznam]
FROM název_tabulky
WHERE podmínky_výběru
Podmínkou úspěšnosti
takto zadaného dotazu
je, aby byl vrácen vždy
jen jeden řádek
Práce s daty v tabulkách v
PL/SQL
Příklad
DECLARE
v_jmeno ucitel.jmeno%TYPE;
v_Id ucitel.Id%TYPE;
BEGIN
SELECT jmeno, Id INTO v_jmeno, v_Id
FROM ucitel WHERE Id=2;
-- výpis hodnot proměnných
DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('Jméno ' || v_jmeno);
DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('Id ' || v_Id);
END;
Samozřejmě možno s daty i manipulovat příkazy INSERT, UPDATE, DELETE
Příklad
Příklad ošetření výjimek v
PL/SQL
DECLARE
v_jmeno ucitel.jmeno%TYPE;
v_Id ucitel.Id%TYPE;
BEGIN
SELECT jmeno, Id INTO v_jmeno, v_Id
FROM ucitel WHERE Id=2;
DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('Jméno' || v_jmeno);
DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('Id' || v_Id);
EXCEPTION
-- ošetření výjimky při nenalezení dat
WHEN NO_DATA_FOUND THEN DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('Data nenalezena');
-- ošetření výjimky při nalezení více řádků splňujících podmínku
WHEN TOO_MANY_ROWS THEN DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('Mnoho řádků');
END;
Řízení toku programu podmínky
Zápis podmínky
IF podmínka
THEN
posloupnost_příkazů
END IF;
nebo
IF podmínka
THEN
posloupnost_příkazů1
ELSE
posloupnost_příkazů2
END IF;
nebo
IF podmínka1
THEN
posloupnost_příkazů1
ELSIF podmínka2
THEN
posloupnost_příkazů2
ELSE
posloupnost_příkazů3
END IF;
Řízení toku programu
Příkaz CASE pro vícenásobné větvení programu
CASE
WHEN podmínka1 THEN posloupnost_příkazů1;
WHEN podmínka2 THEN posloupnost_příkazů2;
..
WHEN podmínkaN THEN posloupnost_příkazůN;
[ ELSE posloupnost_příkazůN+1; ]
END CASE;
Podmínka může být i například v_promenna BETWEEN 1 AND 5
Řízení toku programu - cykly
Jednoduchý cyklus LOOP
LOOP
posloupnost_příkazů
IF podmínka THEN
.. ukončuje se příkazem EXIT
END IF;
END LOOP;
nebo
LOOP
posloupnost_příkazů
EXIT WHEN podmínka;
END LOOP;
Příklad
DECLARE
V_pocet NUMBER := 0;
BEGIN
LOOP
v_pocet:=v_pocet+1;
IF v_pocet >=100 THEN
EXIT;
END IF;
END LOOP;
DBMS_OUTPUT.PUT_LINE(' v_pocet ' || v_pocet );
END;
Řízení toku programu - cykly
Cyklus FOR s čítačem
FOR počítadlo IN [REVERSE] Nejnižší_hodnota .. Nejvyšší_hodnota
LOOP
posloupnost_příkazů1
END LOOP;
Příklad
BEGIN
FOR v_citac IN 1..3
LOOP
DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('v_citac ' || v_citac );
END LOOP;
END;
Řízení toku programu - cykly
Cyklus WHILE s podmínkou na začátku
WHILE podmínka
LOOP
posloupnost_příkazů
END LOOP;
Příklad
DECLARE
V_pocet NUMBER := 0;
BEGIN
WHILE v_pocet < 100
LOOP
v_pocet:=v_pocet+1;
END LOOP;
DBMS_OUTPUT.PUT_LINE(' v_pocet ' || v_pocet );
END;
Kurzory
- Privátní pracovní oblasti, které jsou databázovým
serverem vytvořeny pro každý příkaz SQL
- Implicitní kurzory jsou vytvářeny automaticky databázovým
serverem, není nutné je otevírat, zavírat, deklarovat nebo z něj
načítat data,
- Explicitní – deklarované programátorem
Základní kroky pro práci s explicitními kurzory
-
Deklarace kurzoru
Otevření kurzoru
Výběr dat prostřednictvím kurzoru
Uzavření kurzoru
Kurzory - syntaxe
- Deklarace kurzoru
CURSOR <název kurzoru> IS <příkaz SELECT>;
- Otevření kurzoru
OPEN <název kurzoru>;
- Výběr dat prostřednictvím kurzoru (opakovat v cyklu)
FETCH <název kurzoru> INTO <seznam proměnných>;
- Uzavření kurzoru
CLOSE <název kurzoru>;
Kurzory – testování stavu
Pro testování stavu kurzoru jsou k dispozici atributy
%ROWCOUNT
Zjištění pořadového čísla aktuálního záznamu
(pokud nebyl vybrán žádný, je hodnota 0)
%FOUND
Pokud poslední příkaz FETCH načetl nějaký záznam, má atribut hodnotu TRUE
Používá se pro zjišťování konce cyklu
%NOTFOUND
Používá se pro zjišťování konce cyklu
%ISOPEN
Pokud je kurzor otevřen, má hodnotu TRUE
Použití: <název kurzoru>%ROWCOUNT
Práce s kurzory
Příklad s využitím explicitního kurzoru
DECLARE
v_jmeno ucitel.jmeno%TYPE;
v_Id ucitel.Id%TYPE;
CURSOR k1 IS
SELECT jmeno, Id FROM ucitel;
BEGIN
OPEN k1;
LOOP
FETCH k1 INTO v_jmeno, v_Id;
EXIT WHEN k1%NOTFOUND;
DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('Jméno ' || v_jmeno || ', Id ' || v_Id);
END LOOP;
CLOSE k1;
END;
Záznamy
Struktura typu záznam zapouzdřuje více položek i rozdílných datových typů.
Deklarace záznamu
DECLARE
TYPE <název proměnné typu záznam> IS RECORD
(
<název atributu>
<datový typ>
[, <název atributu>
<datový typ> …]
);
Příklad
DECLARE
TYPE rec_ucitel IS RECORD
( jmeno
ucitel.jmeno%TYPE;
Id
ucitel.Id%TYPE;
);
Nebo po zjednodušení jen
DECLARE
rec_ucitel
ucitel%ROWTYPE;
Práce s kurzory a záznamy
S využitím záznamů můžeme s kurzory pracovat mnohem efektivněji
Cyklus FOR s explicitním kurzorem
(kurzor v tomto případě nemusíme ani otevírat ani zavírat, dokonce ani cyklicky vybírat data
pomocí příkazu FETCH, všechny tyto úkony za nás provede server standardně)
Příklad
DECLARE
rec_ucitel
ucitel%ROWTYPE;
CURSOR k1 IS
SELECT jmeno, Id FROM ucitel;
BEGIN
FOR rec_ucitel IN k1
LOOP
DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('Jméno ' || rec_ucitel .jmeno || ', Id ' || rec_ucitel.Id);
END LOOP;
END;
Práce s kurzory
Příkaz SELECT … INTO … musí vrátit alespoň jeden a nejvýše jeden řádek
Následující příklad ukazuje využití implicitního kurzoru pro sady výsledků s
omezeným počtem řádků (řekněme méně než 100)
For x in (select … from … where …)
Loop
Process …
End loop;
BEGIN
END;
FOR x IN (SELECT jmeno, Id FROM trpaslici)
loop
DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('Jméno ' || x.jmeno || ', Id ' || x.Id);
END LOOP;
Kurzory s parametry
Kurzor můžeme rozšířit o parametry, které budou dosazeny do dotazu až během otevření kurzoru
Deklarace kurzoru
CURSOR <název kurzoru> [<název parametru> <datový typ>, … ]
IS <příkaz SELECT>;
Příklad
DECLARE
rec_ucitel
ucitel%ROWTYPE;
CURSOR k1 (v_jmeno VARCHAR2) IS
SELECT jmeno, Id FROM ucitel WHERE jmeno LIKE (v_jmeno || '%') ;
BEGIN
FOR rec_ucitel IN k1 (‘Za’)
LOOP
DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('Jméno ' || rec_ucitel .jmeno || ', Id ' || rec_ucitel.Id);
END LOOP;
FOR rec_ucitel IN k1 (‘Sm’)
LOOP
DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('Jméno ' || rec_ucitel .jmeno || ', Id ' || rec_ucitel.Id);
END LOOP;
Kurzory shrnutí
- Pokud můžeme použít implicitní kurzory, tak je použijeme:
-
Pro výběr jednoho řádku
SELECT <sloupce> INTO <proměnné> FROM <tabulky>
-
U sady výsledků s omezeným množstvím řádků
For x in (SELECT <sloupce> FROM <tabulky>)
Loop
Process …
End loop;
Výhody implicitních kurzorů:
- Kratší kód
- Jsou rychlejší (tedy efektivnější)
- Dělají kód bezpečnější
- Pro stovky a více řádků zvažte kurzory s klauzulí BULK COLLECT
Ošetření chyb
V zásadě se mohou v PL/SQL vyskytnout 2 druhy chyb:
Syntaktické – projeví se ještě v procesu kompilace (upozorní nás na ně překladač)
Logické
– projeví se až za běhu programu
Nejčastěji se vyskytují následující výjimky:
DUP_VAL_ON_INDEX
výskyt duplicitní hodnoty ve sloupci,
který připouští jen jedinečné hodnoty
INVALID_NUMBER neplatné číslo nebo data nemohou být převedena na číslo
NO_DATA_FOUND nebyly nalezeny žádné záznamy
TOO_MANY_ROWS
dotaz vrátil více než jeden záznam
VALUE_ERROR
problém s matematickou funkcí
ZERO_DIVIDE
dělení nulou
Ošetření chyb
Všeobecná syntaxe pro zpracování výjimek:
EXCEPTION
WHEN <název výjimky> THEN <příkazy>;
[WHEN <název výjimky> THEN <příkazy>; …]
OTHERS THEN <příkazy>;
END;
Výjimku můžeme navodit nebo simulovat příkazem
RAISE <název výjimky>;
například
RAISE NO_DATA_FOUND;
Ošetření chyb
Aktuální kód chyby vrací systémová funkce SQLCODE
a její textový popis systémová funkce SQLERRM,
takže při zpracování výjimky máme k dispozici tyto údaje.
Příklad
DECLARE
v_vysledek NUMBER(9,2);
BEGIN
v_vysledek := 5/0;
EXCEPTION
WHEN OTHERS THEN
DBMS_OUTPUT.PUT_LINE(' Chyba ');
DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('Kód chyby:' || SQLCODE);
DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('Popis chyby:' || SQLERRM);
END;
Definování vlastních výjimek
Máme možnost definovat i vlastní výjimky.
Pro vlastní výjimky je SQLCODE rovno 1 a SQLERRM vrací Text User-Defined
Exception
Syntaxe
DECLARE
<název výjimky> EXCEPTION;
BEGIN
<příkazy>;
RAISE <název výjimky>;
EXCEPTION
WHEN <název výjimky> THEN <příkazy>;
END;
Definování vlastních výjimek
Příklad definice vlastní výjimky pro kontrolu počtu trpaslíků.
DECLARE
PRILIS_MNOHO_TRPASLIKU EXCEPTION;
v_pocet_trpasliku NUMBER;
BEGIN
v_pocet_trpasliku:=7;
IF v_pocet_trpasliku > 7 THEN
RAISE PRILIS_MNOHO_TRPASLIKU;
END IF;
EXCEPTION
WHEN PRILIS_MNOHO_TRPASLIKU
THEN DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('Trpaslíků může být maximálně sedm');
END;
Procedury
Procedura je posloupnost příkazů, které se provedou v okamžiku spuštění procedury.
Na základě vstupních parametrů jsou vráceny výsledky v podobě výstupních parametrů.
Syntaxe
CREATE [OR REPLACE] PROCEDURE <název procedury> [(<seznam parametrů>)] AS
… deklarační sekce
………………………….
BEGIN
… výkonná sekce
………………………….
EXCEPTION
… sekce pro zpracování výjimek
………………………….
END;
Procedury
Příklad definice procedury
CREATE [OR REPLACE] PROCEDURE zvyseni_mzdy (procento IN NUMBER) AS
BEGIN
UPDATE pracovnici SET mzda = mzda * (1+procento/100) ;
END;
Příklad spuštění procedury
EXECUTE zvyseni_mzdy(6);
nebo
EXEC zvyseni_mzdy(6);
nebo
BEGIN
zvyseni_mzdy(6);
END;
Funkce
Funkce na rozdíl od procedur dokáží vrátit nějakou hodnotu,
která je ve většině případů vypočítána v těle funkce.
Syntaxe
CREATE [OR REPLACE] FUNCTION <název funkce> [(<seznam parametrů>)]
RETURN <datový typ výsledku>
AS
… deklarační sekce
………………………….
BEGIN
… výkonná sekce
………………………….
RETURN <hodnota>;
EXCEPTION
… sekce pro zpracování výjimek
………………………….
END;
Funkce
Příklad
CREATE [OR REPLACE] FUNCTION pocet_smen (Id_trp IN NUMBER)
RETURN NUMBER
AS
v_pocet NUMBER;
BEGIN
SELECT count(*) INTO v_pocet FROM tezby
WHERE Id_trpaslika=Id_trp AND skutecnost>0;
RETURN v_pocet ;
END;
Použití funkce
SELECT Jmeno, pocet_smen(Id) Pocet_smen FROM trpaslici;
Proč používat PL/SQL
- Obecně je PL/SQL málo používán a zřídka jsou využity všechny
-
jeho možnosti
Oracle podporuje kromě PL/SQL také jazyky Java a C
Fakta pro PL/SQL - Nejvýkonnější jazyk pro zpracování dat:
- Datové typy PL/SQL jsou datovými typy jazyka SQL
-
(tj. není nutný převod mezi typy)
Těsná vazba – např. cyklus FOR s explicitním kurzorem
Není třeba provádět akce jako otevření a zavření kurzoru
– to je prováděno automaticky
Jsme chráněni před velkým počtem změn v databázi
(přidání či odstranění sloupce často nevyžaduje změnu procedury)
1 analýza dotazu – mnoho provedení
implicitní ukládání kurzoru do mezipaměti
Proč používat PL/SQL
- Změny ve schématu databáze
- Například změna sloupce COMMENTS z VARCHAR(80) na
VARCHAR(255) při správně navržených aplikacích v PL/SQL nebude
znamenat žádný zásah do kódu
- V ostatních jazycích může být potíž v tom, že schází informace
o používání objektu jiným vývojářem (tj. nedostatečné sledování
závislostí), první vývojář provede změnu objektu a může vzniknout
problém, u PL/SQL je vazba mezi uživateli objektů a místy uložení
uložena přímo v datovém slovníku
- Použití příkazu SELECT * FROM table je v PL/SQL bezpečné,
v ostatních aplikacích může přehození pořadí sloupců vyvolat
problémy
Tvorba minimálního množství
kódu
Tvorba minimálního množství kódu
-
Procedurální jazyk by měl být použit až v případě, kdy množinový
přístup aplikovaný v SQL jazyce je nepoužitelný
Příklad - nevhodně
Begin
For x in (select * from table1)
Loop
Insert into table2 (c1, c2, c3) values (x.c1, x.c2, x.c3);
End loop;
End;
Příklad – správné řešení
Insert into table2 (c1, c2, c3) SELECT c1, c2, c3 FROM table1;
Tvorba minimálního množství
kódu
-
Často se naprosto nevhodně používá hledání v několika
samostatných tabulkách dle výsledku předchozího dotazu
namísto spojení tabulek
-
Výsledkem je pak samozřejmě několikanásobné zpomalení
-
Nebuďme líní hledat řešení v jazyce SQL dříve než
přistoupíme k používání PL/SQL
Umístění celého kódu na
obrazovku
-
To je spíše „dobrá“ rada
-
Zajistit, aby se rutiny (procedury, funkce, ….) vešly na
obrazovku
-
Pokud tomu tak není, je dobré rozdělit kód na menší úseky
Balíčky - výhody
-
Zvětšují obor názvů – může být použit stejný název procedury
v různých balíčcích
-
V jednom balíčku může být mnoho procedur, ale v datovém
slovníku bude existovat pouze jeden objekt – balíček, namísto
jednoho objektu slovníku pro každou proceduru nebo funkci
bez použití balíčků
-
Podporují zapouzdření, části kódu (podřízené rutiny), které
nemají využití mimo balíček, jsou ukryty v balíčku a mimo něj
nejsou viditelné a jsem jediným, kdo je může zobrazit
Balíčky - výhody
-
Podporují proměnné uchovávané po celou dobu relace můžete mít proměnné, které si udrží své hodnoty mezi
jednotlivými voláními v databázi
-
Podporují spouštěcí kód – tj. úsek kódu, který se provede při
prvním odkazu na balíček v relaci, tj. umožňuje automatické
provedení složitého inicializačního kódu
-
Umožňují seskupení souvisejících funkcí
-
Porušují řetězec závislostí – tj. odstraňují nebo omezují vliv
kaskádování neplatných objektů
Balíčky
Balíček má 2 části
specifikaci balíčku (interface k aplikacím)
tělo balíčku
Ve specifikaci jsou deklarovány typy, proměnné, konstanty, výjimky,
kurzory a podprogramy pro použití.
Tělo úplně definuje kurzory a subprogramy – implementační detaily a
privátní deklarace, které jsou neviditelné z aplikace.
Je možné změnit tělo balíčku bez změny specifikace a tím vlastně
neovlivnit vazbu na další aplikace. Programy volající balíček
nemusí být rekompilovány při změně těla balíčku (tzv. balíčky
přerušují řetězec závislostí).
Struktura balíčků
Balíčky - syntaxe
CREATE PACKAGE name AS -- specification (visible part)
-- public type and item declarations
-- subprogram specifications
END [name];
CREATE PACKAGE BODY name AS -- body (hidden part)
-- private type and item declarations
-- subprogram bodies
[BEGIN
-- initialization statements]
END [name];
Veřejné a privátní elementy
balíčků
Balíčky - odkazování
Referencing Package Contents
package_name.type_name
package_name.item_name
package_name.subprogram_name
Balíčky
Příklady například
http://download.oracle.com/docs/cd/B19306_01/appdev.102/b14258/ intro.htm#sthref18
http://download.oracle.com/docs/cd/B19306_01/appdev.102/b14261/ packages.htm#sthref1849
Porušení řetězce závislostí
Příklad řetězce závislostí bez použití balíčku
Create table t (x int);
Create view v as select * from t;
Create procedure p as
x v%rowtype;
begin
for x in (select * from v)
loop
null;
end loop;
end;
Create function f
return number
as pocet number;
begin select count(*)
into pocet from t;
return pocet;
end;
Porušení řetězce závislostí
Zjištění řetězce závislostí a platnosti objektů
SELECT name, type, referenced_name, referenced_type from user_dependencies
WHERE referenced_owner=user order by name;
NAME
F
P
V
TYPE
FUNCTION
PROCEDURE
VIEW
REFERENCED_NAME
T
V
T
REFERENCED_TYPE
TABLE
VIEW
TABLE
T
SELECT object_name, object_type, status from user_objects;
OBJECT_NAME
T
V
P
F
OBJECT_TYPE
TABLE
VIEW
PROCEDURE
FUNCTION
STATUS
VALID
VALID
VALID
VALID
V
P
F
Porušení řetězce závislostí
Provedení změny
Alter table t add y number;
Zjištění platnosti objektů
SELECT object_name, object_type, status from user_objects ;
OBJECT_NAME
T
V
P
F
OBJECT_TYPE
TABLE
VIEW
PROCEDURE
FUNCTION
STATUS
VALID
INVALID
INVALID
INVALID
Objekty přestaly být platné, protože musí být všechny znovu zkompilovány. Kdyby
proceduru P používaly desítky nebo stovky rutin v systému – všechny by se staly
neplatnými.
Objekty budou automaticky zkompilovány při jejich prvním použití, ale to vyžaduje vykonání
většího objemu práce (například zavoláním procedury p se automaticky zkompiluje i
pohled v, ale nikoli funkce f).
Porušení řetězce závislostí
Použití balíčku a jejich vliv na řetězec závislostí
Create package p1 as
procedure p;
end;
Create package p2 as
procedure p;
end;
Create package body p1 as
procedure p as
x v%rowtype;
begin
for x in (select * from v)
loop
null;
end loop;
end;
end p1;
Create package body p2 as
procedure p as
begin
p1.p;
end;
end p2;
Porušení řetězce závislostí
Zjištění řetězce závislostí a platnosti objektů
SELECT name, type, referenced_name, referenced_type from user_dependencies
WHERE referenced_owner=user order by name;
NAME
P1
P1
P2
P2
V
TYPE
PACKAGE BODY
PACKAGE BODY
PACKAGE BODY
PACKAGE BODY
VIEW
REFERENCED_NAME
V
P1
P2
P1
T
REFERENCED_TYPE
VIEW
PACKAGE
PACKAGE
PACKAGE
TABLE
Objekty jsou závislé na specifikaci balíčku – nikoli na těle balíčku.
SELECT object_name, object_type, status from user_objects ;
OBJECT_NAME
T
V
P1
P1
P2
P2
OBJECT_TYPE
TABLE
VIEW
PACKAGE
PACKAGE BODY
PACKAGE
PACKAGE BODY
STATUS
VALID
VALID
VALID
VALID
VALID
VALID
Porušení řetězce závislostí
Provedení změny
Alter table t add z number;
Zjištění platnosti objektů
SELECT object_name, object_type, status from user_objects;
OBJECT_NAME
T
V
P1
P1
P2
P2
OBJECT_TYPE
TABLE
VIEW
PACKAGE
PACKAGE BODY
PACKAGE
PACKAGE BODY
STATUS
VALID
INVALID
VALID
INVALID
VALID
VALID
Platnost ztratil pouze pohled V a tělo balíčku P1.
Procedura P2.P volající P1. P už zůstala platnou, neboť se porušil řetězec závislostí – tj.
databáze bude kompilovat pouze neplatné objekty (tedy méně než v minulém příkladu
bez použití balíčků).
Provedením exec p2.p se tyto neplatné objekty automaticky zkompilují.
Klauzule returning into
V některých případech potřebuji návrat hodnoty v určitém sloupci pro
DML příkazem delete/update ovlivněný řádek.
V kódu PL/SQL pak můžeme použít tento zápis:
UPDATE trpaslici SET
jmeno=‘Brůča’
WHERE jmeno=‘Bručoun’
returning id into v_ID;
Statické a dynamické příkazy
SQL
➲
Většina databázových aplikací dělá velmi konkrétní úkony. Například
na základě vstupního čísla zaměstnance a nového platu upraví
tabulku s informacemi o zaměstnancích dle daných požadavků.
➲
Nicméně existuje i třída aplikací, které musí provádět velmi různé
SQL dotazy o jejichž konkrétním tvaru se rozhoduje až při běhu
programu. Například obecný generátor výstupních sestav musí
sestavovat různé SELECTy pro různé výstupy, jež jsou po něm
požadovány.
➲
V takovém případě ještě není v době kompilace přesné znění dotazu
známo a dotazy se budou pravděpodobně spuštění od spuštění lišit nazýváme je dynamické SQL.
Použití statických příkazů SQL
Výhody
- Je kontrolován při kompilaci
- Jsou ověřeny datové typy a velikosti
-
(není nutné definovat záznamy a množství proměnných)
Závislosti jsou nastaveny a udržovány v datovém slovníku
Je 1x analyzován a mnohokrát proveden
Je rychlejší
Použití dynamických příkazů
SQL
Dynamické příkazy se naopak mohou jevit „univerzálnější“ a umožňují
tvorbu kratšího kódu.
➲
Využití je možno doporučit v případě, kdy nestačí statické SQL
příkazy - například pokud není v době kompilace známo:
– text SQL dotazu
– počet hostitelských proměnných
– datové typy hostitelských proměnných
– odkazy na databázové objekty, jako jsou sloupečky či tabulky nebo
schémata
– Konstrukce podmínek
Použití dynamických příkazů
SQL
- V typickém případě je text SQL dotazu vyžádán na vstupu od uživatele
spolu s potřebnými hodnotami hostitelských proměnných.
- Oracle pak rozparsuje SQL dotaz, aby ověřil dodržení syntaktických
pravidel
- Dále pak jsou hostitelské proměnné připojeny (bind) k SQL dotazu.
Což pro Oracle znamená získání jejich adres tak, aby mohly být
načteny jejich hodnoty.
- Poté již je "spuštěn" samotný dotaz a jsou provedeny odpovídající
akce nad databází.
- Takovéto dynamické dotazy samozřejmě mohou být spouštěny
Dynamické příkazy – nativní
Základní, nejjednodušší metoda.
Příkaz se spouští voláním příkazu EXECUTE IMMEDIATE, kde jako parametr
uvedeme řetězcovou proměnnou nebo textový řetězec:
EXECUTE IMMEDIATE {string};'
Dynamický příkaz je při použití Metody 1 parsován při každém spuštění.
Proto se hodí zejména pro příkazy, které se spouštějí pouze jednou typicky příkazy typu CREATE TABLE, CREATE INDEX apod.
Dynamické příkazy – nativní
V PL/SQL možno realizovat i operace přímo nepodporované v PL/SQL –
příklad:
BEGIN
EXECUTE IMMEDIATE 'TRUNCATE TABLE my_table;';
END;
Dynamické příkazy – nativní
V PL/SQL EXECUTE IMMEDIATE umí i proměnné – příklad:
CREATE PROCEDURE vyhodit_studenta
(podm VARCHAR, st_id NUMBER) AS
BEGIN
EXECUTE IMMEDIATE
'DELETE FROM student
WHERE student_id = :id AND '
|| podm USING st_id;
END;
Dynamické příkazy – nativní
Pro zvýšení výkonu je vhodné užívat vázaných proměnných (bind
variables) v případech, kdy to má smysl (např. hodnoty, nikoli nazvy
objektů). V následujícím příkladu je vidět porovnání, kdy bude
vytvořen vždy nový kurzor pro každou hodnotu emp_id nebo použit
kurzor jediný:
CREATE PROCEDURE fire_employee (emp_id NUMBER) AS
BEGIN
EXECUTE IMMEDIATE
'DELETE FROM employees WHERE employee_id = '
|| TO_CHAR(emp_id);
EXECUTE IMMEDIATE
'DELETE FROM employees WHERE employee_id
= :id' USING emp_id;
END;
Dynamické příkazy – nativní
Volání procedury různých názvů:
CREATE PROCEDURE run_proc
(proc_name IN VARCHAR2, table_name IN VARCHAR2)
AS BEGIN
EXECUTE IMMEDIATE 'CALL "' || proc_name || '" (
:tab_name )' using table_name;
END;
BEGIN
run_proc('DROP_TABLE', 'employees_temp');
END;
Dynamické příkazy – nativní
Atributy kurzoru %FOUND, %ISOPEN, %NOTFOUND a %ROWCOUNT
pro jednořádkové SELECT příkazy můžeme využít i pro dynamické
SQL:
BEGIN
EXECUTE IMMEDIATE 'DELETE FROM employees WHERE
employee_id > 1000';
DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('Number of employees deleted: ' || TO_CHAR(SQL%ROWCOUNT));
END;
Dynamické kurzory
Někdy není známá definice kurzoru až do doby spuštění, pak přijde vhod tato
kontrukce ..
CREATE OR REPLACE
PROCEDURE DynamicCursor (p_parameter IN VARCHAR2) IS
TYPE cur_typ IS REF CURSOR;
c_cursor cur_typ;
BEGIN
v_query := 'SELECT first_name || '' '' || last_name FROM
users WHERE user_type = :parameter';
OPEN c_cursor FOR v_query USING p_parameter;
LOOP
FETCH c_cursor INTO v_text;
EXIT WHEN c_cursor%NOTFOUND;
-- process row here
END LOOP;
CLOSE c_cursor;
END;
Native Dynamic SQL vs
DBMS_SQL
Další variantou dynamických dotazů je použití balíčku DBMS_SQL, ten :
• Parsuje dotaz pouze jednou, provádí vícekrát
(nativní SQL parsuje při každém spuštění)
• Je pomalejší než nativní dotazy
• Nepodporuje uživatelem definované typy (nativní SQL ano)
• Nepodporuje FETCH INTO record types (nativní SQL ano)
• Podporuje Multiple row Updates/Deletes with returning clause
(nativní SQL jen sigle row Updates/Deletes with returning clause)
• Podporuje dotazy delší než 32 KB (nativní SQL jen do 32 KB)
Hromadné zpracování
Význam – snížení počtu V/V operací, až několikanásobné zvýšení rychlosti
provedení požadavku
(pozor – více současně zpracovávaných řádků nad určitou mez nemusí vždy
znamenat zvýšení výkonu)
Často je prováděn následující proces
For x in (select * from ….)
Loop
Zpracování dat DANÉHO ŘÁDKU;
Insert into tabulka hodnoty (…);
End loop;
Hromadné zpracování
Hromadné zpracování by mohlo vypadat
DECLARE
type array is table of t%rowtype index by binary_integer;
data array;
cursor c is select * from t;
BEGIN
open c;
loop
fetch c BULK COLLECT INTO data LIMIT 100;
/* some processing */
begin
FORALL i IN 1 .. data.count
insert into t2 values data(i);
exit when c%notfound;
end loop;
close c;
END;
Otázky
Děkuji za pozornost.
Zajímavé odkazy:
http://download-east.oracle.com/docs/cd/B14117_01/server.101/b10759/statements_6006.htm#i2088318
Přehled systémových balíčků najdete například na adrese:
http://download-uk.oracle.com/docs/cd/B19306_01/appdev.102/b14258/toc.htm
Oracle PL/SQL Programming - kniha
http://www.unix.org.ua/orelly/oracle/prog2/index.htm
Dynamické dotazy:
http://oracle.chesio.com/dynamicke_sql.html#zpusoby_vyuziti_dynamickeho_sql
http://youngcow.net/doc/oracle10g/appdev.102/b14261/dynamic.htm
Architektury a techniky DS
Přednáška č. 8
RNDr. David Žák, Ph.D.
Fakulta elektrotechniky a informatiky
[email protected]
Obsah
• Transakce, transakční protokoly, žurnály
• Technologie Flashback
Transakce
Transakce je logická část, která obsahuje jeden nebo více příkazů SQL.
Transakce je atomickou jednotkou.
Transakce je ukončena buď:
- jejím dokončením (COMMIT)
- vrácením zpět/odvoláním transakce (ROLLBACK bez uvedení názvu
SAVEPOINTU)
- Uživatel ukončí spojení se serverem Oracle (transakce je potvrzena
automaticky)
- Spojení uživatele se serverem se ukončí abnormálně – transakce se
odroluje zpět
- explicitně, když je proveden příkaz DDL (CREATE, DROP, RENAME,
ALTER), ukončí se předchozí, v samostatné transakci se provede příkaz
DDL
Transakce buď proběhne jako celek nebo se jako celek odvolá.
Cíl: zajištění konzistence dat v databázových tabulkách a nedělitelnost
provedených změn, tj. princip VŠE NEBO NIC.
Transakce
Příklady:
- není možné připustit provedení úpravy mzdy (inflační navýšení) jen u
části zaměstnanců (než bylo požadováno),
(při vrácení transakce se mzda nikomu nenavýší)
- není možné strhnout platbu z účtu plátce a nezaúčtovat ji na účet
příjemce (z důvodů např. zrušení účtu příjemce, nesprávného účtu čísla
příjemce, selhání techniky atd.).
(tj. při odvolání se peníze nestrhnou ani z účtu plátce)
Příklad bankovní transakce
Příklad bankovní transakce
Při zpracování transakce mohou nastat problémy:
➲ Nedostatek finančních prostředků na účtu odesílatele
➲ Nesprávné číslo účtu (odesílatele nebo příjemce)
➲ Jiné omezení na účtu (exekuce)
➲ HW problém
➲ Špatně sestavený SQL dotaz
Transakce - potvrzení
Potvrzení transakce (committing) znamená, že změny provedené
transakcí se stávají trvalými.
Explicitní potvrzení – příkazem COMMIT
Implicitní potvrzení – po normálním ukončení nějaké aplikace nebo
provedením DDL operace
Jakékoli příkazy DDL (např. create table či alter index) způsobí tedy
ukončení aktivní transakce a implicitní vytvoření nové transakce.
Změny provedené příkazy obsaženými v transakci jsou viditelné pro
ostatní uživatele až od okamžiku potvrzení transakce.
Transakce - vytvoření
Transakce je inicializována implicitně. Pokud je po dokončení transakce
příkazem COMMIT následně vložen, aktualizován či odstraněn alespoň
jeden řádek, je tím implicitně vytvořena nová transakce.
Po zahájení transakce je jí přiřazen dostupný undo tablespace, kam se
ukládají změny pro možnost provedení rollbacku. Undo informace
obsahují staré hodnoty dat, které byly SQL příkazem v rámci transakce
změněny.
Statement-Level Rollback
Pokud během provádění SQL příkazu nastane nějaká chyba, všechny
změny provedené příkazem jsou odrolovány zpět. Toto se nazývá
Statement-Level Rollback (rollback na úrovni příkazu).
Příklady takových chyb:
- Pokus o vložení řádku s duplicitní hodnotou primárního klíče
- Narušení referenční integrity
- Deadlock (pokus o současnou změnu shodných dat dvěma transakcemi)
Syntaktická chyba při parsingu neumožní spustit provádění příkazu, proto
se nejedná o Statement-Level Rollback.
Chyba při provádění příkazu nezpůsobí změny provedené předchozími
příkazy v rámci dané transakce.
Příkazy pro řízení transakcí
➲
COMMIT – potvrzení transakce, zafixování stavu.
➲
ROLLBACK – odvolání celé transakce,
návrat do původního/zafixovaného stavu,
odvolat transakci je možné pouze uživatelem, který operaci
provedl a jen do okamžiku jejich potvrzení příkazem
COMMIT
(takto můžeme například obnovit záznamy, které jsme omylem vymazali,
protože jsme například zapomněli na podmínku v klauzuli WHERE)
Odvolání ROLLBACK
➲
➲
➲
➲
➲
➲
Statement level rollback (rollback příkazu)
Rollback to savepoint
Rollback celé transakce na žádost uživatele
Rollback celé transakce z důvodu abnormálního ukončení procesu
Rollback nedokončených transakcí, když dojde k ukončení instance
Rollback nekompletní transakce z důvodu zotavení systému
Příkazy pro řízení transakcí
Použití návratových bodů:
➲
SAVEPOINT <bod návratu> - slouží pro označení místa
(například po provedení některých operací),
kam bychom se v případě potřeby mohli navrátit, slouží pro rozdělení
velké transakce na menší části
➲
ROLLBACK TO <bod návratu>
– odvolání transakce, návrat do bodu návratu
Příklad:
SAVEPOINT plosne_zvyseni_mzdy;
UPDATE pracovnici SET mzda=mzda*1.04;
SAVEPOINT navyseni_manazeri;
UPDATE pracovnici SET mzda=mzda+1000 WHERE pozice LIKE ‘manažer’;
ROLLBACK TO navyseni_manazeri;
Příkazy pro řízení transakcí
Po odrolování transakce k návratovému bodu:
jsou vráceny pouze změny provedené SQL příkazy po nastavení
•
návratového bodu
Všechny návratové body nastavené po daném savepointu jsou
•
ztraceny
Oracle uvolní všechny uzamčené tabulky a řádky, které byly
•
uzamčeny po nastavení návratového bodu (ty nastavené dříve
zůstanou zachovány)
Transakce zůstává aktivní a může dále pokračovat
•
Pojmenování transakcí
Pomocí příkazu set transaction name <název> je možné pojmenovat
transakci. Tento příkaz asociuje jméno transakce s jejím ID.
Aplikaci, která ji vytvořila to nepřinese žádné výhody, ale název transakce
bude dostupný v dynamickém výkonovém pohledu V$TRANSACTION
a umožní správci databáze sledovat déle trvající transakce.
Dále je tento název viditelný například v Enteprise Manageru při
monitorování aktivity systému.
Příkaz set transaction musí být prvním příkazem v rámci transakce.
Dvoufázový potvrzovací
mechanismus
V distribuovaných databázích je třeba zajistit přes síťové prostředí kontrolu
nad konzistencí dat.
Distribuovanou transakcí je transakce, která mění data nad 2 a více uzly
distribuované databáze.
Dvoufázový mechanismus potvrzování transakcí garantuje, že všechny
databázové servery participující na distribuované transakci buď
všechny potvrdily nebo odvolali změny provedené transakcí.
Tento mechanismus zajišťuje také integritní omezení, volání vzdálených
procedur a triggerů.
Použití tohoto mechanismu nevyžaduje žádné změny v databázové
aplikaci, neboť ta nemusí ani vědět, že pracuje s distribuovanou
databází.
Základy návratové technologie
Návratové tabulkové prostory zajišťují vrácení změn
provedených transakcemi.
Kromě toho zajišťují další funkce, například
- zajištění konzistence dat s ohledem na čtení,
- provádění operací souvisejících s obnovou dat databáze,
- zajištěním funkcionality technologie Flashback.
Správa návratových
tabulkových prostorů
Tabulkové prostory se vytváří:
- Jako součást příkazu create database
CREATE DATABASE rbdb1
CONTROLFILE REUSE
...
UNDO TABLESPACE undotbs_01
DATAFILE 'C:\Oracle\Ordata\TSH1\undo0101.dbf'
SIZE 100M REUSE AUTOEXTEND ON;
- Kdykoli později příkazem create tablespace
CREATE UNDO TABLESPACE undotbs_02
DATAFILE 'C:\Oracle\Ordata\TSH1\undo0201.dbf'
SIZE 100M REUSE AUTOEXTEND ON;
Parametry návratových
tabulkových prostorů
Parametr UNDO_RETENTION udává minimální dobu, pro kterou jsou
udržovány návratové informace pro dotazy. V automatickém režimu je
výchozí hodnota 900 s. Může však být i několik hodin …
Tato hodnota je však platná pouze v případě, kdy je v návratovém
tabulkovém prostoru dostatek místa pro zajištění konzistence pro
čtení.
Pokud aktivní transakce vyžaduje dodatečné místo, dojde k přepsání
jiných platných návratových informací tak, aby se uspokojily
požadavky aktuální transakce.
Data v návratových
tabulkových prostorech
Data v návratovém tabulkovém prostoru mohou být ve 3 stavech:
- Aktivní (active) – vyžadována pro dokončení transakce nebo zachování
-
konzistence pro probíhající operace čtení (i po dokončení transakce)
Neexpirovaná (unexpired) - nebylo dosaženo doby platnosti
návratových dat
Neplatná (expired) – po dokončení všech dotazů, které vyžadovaly
platná návratová data a pokud bylo dosaženo doby platnosti návratových
dat (možno využít např. pro podporu technologie Flashback
Nepoužitá – veškeré volné místo v návratovém tabulkovém prostoru
Pro správnou volbu velikosti návratového tabulkového prostoru se používají
nástroje databáze Oracle na principu analýzy trendů.
Konzistentní čtení
➲
Konzistentní čtení na úrovni
- SQL příkazů
- transakcí
Konzistentní čtení
➲
Oracle zabraňuje destruktivní interakci mezi transakcemi, které
přistupují ke stejným zdrojům dat, tento proces je automatický a
nevyžaduje od uživatelů žádnou součinnost.
➲
Doporučuje se, aby jedna transakce obsahovala co nejméně
operací. Pokud obsahuje mnoho kroků, zpomaluje práci
databázového serveru, protože musí mnoho dat ukládat do
transakčního žurnálu. Server do nich neukládá příkazy SQL, ale
informace o všech změnách, které provedl.
➲
Představme si situaci, kdy probíhá SELECT, jehož vyhodnocení trvá
několik hodin a mezitím někteří uživatelé provedou určité změny dat
a tyto potvrdí příkazem COMMIT. Výsledek bude takový, že:
– ve výsledku dříve spuštěného dotazu nebudou provedené změny během
doby zpracování zahrnuty,
– ostatní uživatelé budou normálně pracovat s aktuální verzí dat (tedy po
potvrzení změn).
Konzistentní čtení
Obrázek ukazuje příklad pro čtení dat z
tabulky. Příkaz SELECT je spuštěn v
okamžiku SCN (system change
number) = 10023. Pokud se při čtení
narazí na bloky dat změněné po
tomto „čase“ (SCN je vyšší), budou
pro výsledek dotazu vstupní data
rekonstruována s využitím informací
uložených v návratovém segmentu.
Tím je zajištěna konzistence
vstupních dat pro zpracování dotazu
a tím platnost výsledku.
SCN se při každé transakci zvyšuje o 1.
Konzistentní čtení – na úrovni
SQL dotazu
Oracle vždy zajišťuje konzistenci pro čtení na úrovni dotazu. Ani
potvrzení jiné transakce příkazem COMMIT během zpracování
dotazu neovlivní jeho výsledek – vždy je důležitý stav při zahájení
dotazu. Tato konzistence je zajištěna automaticky bez účasti
uživatele. Vztahuje se i na vnořené dotazy.
Toto ovšem také znamená, že daný dotaz nevidí změny vyvolané jím
samotným, ale vždy pracuje s daty ve stavu při jeho spuštění!
Poznámka: Problém by mohl nastat, pokud by příkaz SELECT
spouštěl funkci, která by opět obsahovali jiný SELECT (ta by
ovšem měla jiné SCN začátku) a uvažovala by již změněná data.
Konzistentní čtení – na úrovni
transakce
Oracle nabízí možnost zajištění konzistence pro čtení na úrovni
transakcí. Pokud transakce běží v seriazible módu, všechny
přístupná data reflektují stav databáze v čase zahájení transakce.
To platí pro všechny příkazy v rámci transakce kromě změn
provedených transakcí samotnou.
Izolace transakcí
Oracle nabízí možnost zajištění konzistence pro čtení na
úrovni transakcí. Pokud transakce běží v seriazible
módu, všechny přístupná data reflektují stav databáze v
čase zahájení transakce. To platí pro všechny příkazy v
rámci transakce kromě změn provedených transakcí
samotnou.
Izolace transakcí
Izolace transakcí
Standard SQL92 definuje čtyři úrovně izolace transakcí s různým
ovlivňováním transakcí a různou propustností.
Smyslem izolací je chránit data zpracovávaná transakcí před 3 vlivy:
■ Dirty reads: Transakce čte data zapsaná jinou transakcí, která ještě
nebyla potvrzena
■ Nonrepeatable (fuzzy - zmatené) reads: Transakce čte data již
jednou čtená a shledává, že jsou ovlivněna (upravena či smazána)
jinou transakcí, jejíž potvrzení nastalo během probíhání dané
transakce.
■ Phantom reads (or phantoms - zjevení): Transakce opětovně
spouští dotazy vracející množinu řádků vyhovující vyhledávacím
podmínkám a nachází, že jiná potvrzená transakce přidala další
řádky, které splňují podmínky vyhledávání.
Oracle izolační úrovně
SET TRANSACTION ISOLATION LEVEL READ COMMITTED;
Toto je výchozí (default) izolační úroveň. Každý dotaz vykonávaný
transakcí „vidí“ pouze data, která byla potvrzena (COMMIT) před
zahájením dotazu (dotazu – nikoli transakce).
Jelikož Oracle nezamezuje ostatním transakcím modifikovat data,
mohou být data modifikována jinou transakcí mezi 2 spuštěními
stejného dotazu. Pokud tedy transakce spustí stejný dotaz dvakrát,
může dostat rozdílné výsledky.
Read committed transakce neřeší problematiku „nonrepeateble reads“
a „phantoms“.
Oracle izolační úrovně
SET TRANSACTION ISOLATION LEVEL SERIALIZABLE;
Serializovaná transakce „vidí“ pouze změny, které byly potvrzeny před
zahájením transakce a dále ty změny, které transakce sama
provedla pomocí příkazů INSERT, UPDATE, DELETE.
Serializovaná transakce řeší problematiku „nonrepeateble reads“ a
„phantoms“.
Oracle izolační úrovně
Obrázek ukazuje příklad, kdy není možné serializovat přístup, neboť jiná
transakce upravila data od doby, kdy tato transakce začala.
Výsledkem je chybová hláška při průběhu serializované transakce.
Oracle izolační úrovně
Pokud při běhu serializované transakce je výsledkem chybová hláška
„ORA-08177: Cannot serialize access for this transaction“, je možné:
- potvrdit práci vykonanou do této doby,
- vykonat další (ale odlišný) příkaz (případně odrolovat zpět na nějaký
savepoint v transakci a poté zadat další příkaz),
- odrolovat zpět celou transakci.
Oracle izolační úrovně
SET TRANSACTION READ ONLY;
Read-only transakce „vidí“ pouze změny, které byly potvrzeny v době,
kdy transakce začínala a v rámci transakce nelze použít příkazy
INSERT, UPDATE, DELETE.
Oracle izolační úrovně porovnání
Read commited izolace je vhodná v případě, kdy se několik transakcí může
ovlivňovat. Zajišťuje dobrou propustnost/výkon databázového systému.
Serializovaná izolace je vhodná pro prostředí, kde:
- jsou velké databáze a krátké transakce ovlivňující pouze pár řádků,
- je šance, že 2 konkurenční transakce budou modifikovat stejný řádek je
relativně malá,
- kde dlouhodobé transakce jsou primárně read-only transakce.
Oby uvedené typy izolací používají uzamykání na úrovni řádků a obě budou
čekat, když se budou pokoušet změnit řádek ovlivněný nepotvrzenou
konkurenční transakcí. Druhá transakce čeká, jestli první potvrdí nebo odvolá
provedenou změnu a odstraní zámek. Pokud odvolá, tak druhá transakce
může pokračovat, jako by první transakce neexistovala.
Pokud blokující transakce (první) potvrdí změnu a odstraní zámek, read
commited transakce pokračuje v zamýšlené změně. Serializovaná transakce
bohužel vygeneruje chybovou hlášku.
Automatické zamykání
➲
Slouží pro řešení sdíleného (konkurenčního) přístupu více klientů k
datům v tabulkách.
➲
Je třeba zajistit situace, kdy by například příkaz SELECT byl
spuštěn v době, kdy právě probíhá navyšování mezd zaměstnanců nutno zajistit konzistentní odpověď.
Řešení: k nepotvrzeným změnám, které provedl jeden uživatel ostatní
uživatelé nemají přístup,
tj. databázový systém zajišťuje konzistentní pohled na data v každém
okamžiku
(ostatní uživatelé kromě autora změn vidí data ve stavu před
provedením změn až do okamžiku potvrzení)
Upozornění: u APEX (WWW SQL konzole) dochází k potvrzení každého
dotazu a není možný návrat zpět;
Deadlock
Oracle automaticky detekuje deadlocky a řeší je tím, že odroluje zpět
jeden z příkazů, který deadlock způsobil. Transakce dostává zprávu,
že proběhl rollback na úrovni příkazu. Transakce se poté může
odrolovat zpět explicitně nebo se pokusí odrolovaný příkaz znovu
provést.
Módy zamykání a typy zámků
Oracle používá 2 módy zamykání:
- Exklusívní (uzamčený zdroj nemůže být sdílen)
- Sdílený – zamčený zdroj může být sdílen, což umožňuje zejména
více přístupů pro čtení, ale zabraňuje konkurenčním zápisům
Kategorie zámků
- DML zámky – např. uzamykání celých tabulek či vybraných řádků
- DDL zámky – chrání např. strukturu tabulek či pohledů
- Interní zámky – chrání interní databázové struktury, jako například
datové soubory
Uzamykání a odemykání probíhá automaticky dle požadavků transakcí.
Obnova databáze
Návratové tabulkové prostory jsou klíčovou součástí procesu obnovy
instance.
Online soubory protokolu umožní provést všechny potvrzené i nepotvrzené
transakce až do bodu, kdy došlo k selhání instance.
Návratová data se následně použijí pro vrácení změn provedených
transakcemi, které v okamžiku selhání instance ještě nebyly potvrzeny
operací commit.
Nástroj pro konfiguraci a
analýzu
Technologie Flashback
Technologie Flashback využívá dat z návratového prostoru pro:
-
Flashback table (umožní obnovit data z tabulky k danému časovému okamžiku
v minulosti),
-
Flashback Query (umožní zobrazit obsah tabulky k danému systémovému bodu
změny SCN nebo danému časovému okamžiku v minulosti),
-
Podporu procedur z balíčku DBMS_Flashback (rozhraní pro provádění operací typu
Flashback).
Technologie Flashback query
Od verze Oracle 9i2 je součástí dotazů SELECT … klauzule AS OF
Tento příklad Flashback Query zobrazí stav tabulky v určité době.
➲
Předpokládejme například, že databázový administrátor (DBA) zjistí ve 12:30, že data
o zaměstnanci JOHN byla vymazána v tabulce employee,
a zároveň DBA ví, že v 9:30 tato data ještě byla v pořádku.
➲
DBA může použít Flashback Query pro zjištění stavu tabulky v 9:30, k nalezení dat , která
byla smazána. Je-li to třeba, DBA může opětovně ztracená data vložit do tabulky.
SELECT * FROM employee AS OF TIMESTAMP
TO_TIMESTAMP('2003-04-04 09:30:00', 'YYYY-MM-DD HH:MI:SS')
WHERE name = 'JOHN';
➲
Tento insert vloží data o zaměstnanci JOHN do tabulky employee:
INSERT INTO employee
(SELECT * FROM employee AS OF TIMESTAMP
TO_TIMESTAMP('2003-04-04 09:30:00', 'YYYY-MM-DD HH:MI:SS')
WHERE name = 'JOHN');
Technologie Flashback Query
➲
Klauzuli AS OF je možné použít pro každou tabulku a specifikovat různé časy pro různé
tabulky.
➲
Klauzuli AS OF je možné využit uvnitř příkazů
INSERT INTO TABLE … (SELECT …. AS OF …)
CREATE TABLE AS SELECT … AS OF …
➲
➲
Obdobně je možné vytvořit pohled vyjadřující stav v minulosti
Příklad:
CREATE VIEW hour_ago AS
SELECT * FROM employee
AS OF TIMESTAMP (SYSTIMESTAMP - INTERVAL '60' MINUTE);
Dále je možné použít tuto technologii pro spojení tabulek (každá může být v jiném čase)
a k množinovým operacím, viz například následující příklad:
INSERT INTO employee
(SELECT * FROM employee
AS OF TIMESTAMP (SYSTIMESTAMP - INTERVAL '60'
MINUTE)
MINUS SELECT * FROM employee);
Balíček DBMS_Flashback
➲
Balíček DBMS_FLASHBACK obecně poskytuje stejnou funkcionalitu jako
Flashback Query
➲
DBMS_FLASHBACK balíček funguje jako stroj času.
➲
Můžete vrátit zpátky čas, vykonat dotazy, jako kdybyste byli v minulosti a poté
se opět vrátit do současnosti. Protože je možné využít balíček
DBMS_FLASHBACK k vykonání příkazů v minulosti bez speciálních klauzulí
jako AS OF nebo VERSIONS BETWEEN, můžete použít existující kód PL/SQL
beze změn k dotazům do databáze v minulosti.
➲
Uživatel musí mít práva EXECUTE pro balíček DBMS_FLASHBACK, aby jej
mohl použít.
Balíček DBMS_Flashback
Pro použití balíčku DBMS_FLASHBACK v kódu PL/SQL:
1. volejte DBMS_FLASHBACK.ENABLE_AT_TIME nebo
DBMS_FLASHBACK.ENABLE_AT_SYSTEM_CHANGE_NUMBER
k přechodu do minulosti
Od té doby vrací platná data z minulosti.
2. Proveďte normální dotazy (tj. bez speciální syntaxe pro Flashback jako AS OF).
Databáze automaticky pracuje s daty v minulosti
Vykonávejte pouze dotazy; nezkoušejte DDL nebo DML operace.
3. volejte DBMS_FLASHBACK.DISABLE k návratu do současnosti (vždy je třeba
nezapomenout na tento příkaz ENABLE a DISABLE musí být vždy v párech)
Také je možné použít kurzory pro ukládání výsledků dotazů do minulosti.
Otevřete kurzor před voláním DBMS_FLASHBACK.DISABLE.
Po volání DBMS_FLASHBACK.DISABLE můžete udělat následující:
➲
➲
➲
INSERT nebo UPDATE operace, k modifikaci současné databáze užitím výsledků z
minulosti
porovnat současná data s daty v minulosti (po volání DBMS_FLASHBACK.DISABLE
otevřete druhý kursor pro stejný dotaz nad aktuálními daty).
také je možné data z minulosti dát do temporary table (dočasné tabulky) a použít
množinové operace jako MINUS nebo UNION ke zjištění rozdílu atd.
Technologie Flashback Table
Technologie Flashback Table umožní obnovit stav řádků tabulky do daného časového
okamžiku v minulosti, ale také umožní obnovit stav indexů, triggerů a integritních omezení,
to vše při spuštěné databázi, čímž se zvyšuje celková dostupnost databáze.
Tabulku je možné obnovit:
- K danému časovému okamžiku
- K dané systémové změně popsané identifikátorem SCN (systém change number)
- Odstraněnou tabulku
Snadno se používá v případě, kdy:
- Rozsah chyb je malý a zahrnuje pouze málo tabulek
- Stačí provést ničím nepodmíněnou obnovu dat tabulky k danému časovému okamžiku
- Nebyl použit příkaz pro definici dat (DDL) nad danou tabulkou
Pro obnovu většího objemu dat se lépe hodí technologie Flashback Database
Pro fungování technologie Flashback table je nutné aktivovat režim přesunu řádků, použití
tohoto režimu může změnit identifikátor ROWID řádku!
Do jednoho příkazu je možné uvést více tabulek, které jsou například provázány cizími klíči.
Technologie Flashback Table
FLASHBACK TABLE <original_table_name> TO BEFORE DROP
{RENAME TO <new_table_name>};
FLASHBACK TABLE test2 TO BEFORE DROP
RENAME TO recovered_test;
FLASHBACK TABLE <table_name> TO SCN <scn number>;
FLASHBACK TABLE test TO SCN 1833265;
FLASHBACK TABLE <table_name> TO TIMESTAMP <timestamp>;
ALTER TABLE employee ENABLE ROW MOVEMENT;
FLASHBACK TABLE employee TO TIMESTAMP
TO_TIMESTAMP('2003-04-04 09:30:00', 'YYYY-MM-DD HH:MI:SS')
System Change Number (SCN)
➲
System Change Number (SCN) je neustále se zvyšující číslo, které jednoznačně
identifikuje potvrzenou (commited) verzi databáze. Pokaždé, když uživatele zadá
příkaz COMMIT nebo je tento realizován implicitně, zvýší se SCN.
➲
Oracle používá SCNs v řídících souborech, návratových souborech, ...
➲
Každá návratový log soubor obsahuje log sequence number a low ahigh SCN.
– low SCN znamená nejnižší SCN uložené v log souboru
– high SCN znamená nejvyšší SCN v log souboru
Zjištění SCN:
select dbms_flashback.get_system_change_number from dual;
Odkazy
Technologie a licenční podmínky:
http://www.oracle.com/global/cz/database/edice.html
K technologii Flashback:
http://www.psoug.org/reference/tab_flashback.html
http://www.psoug.org/reference/dbms_flashback.html
http://download-west.oracle.com/docs/cd/B13789_01/appdev.101/b10795/adfns_fl.htm
Architektury a techniky DS
Přednáška č. 9
RNDr. David Žák, Ph.D.
Fakulta elektrotechniky a informatiky
[email protected]
Obsah
• Architektura databáze Oracle
• Logické a fyzické úložné struktury
• Paměťové struktury Oracle
Pojmy - databáze
Databáze je kolekce dat na disku, která je fyzicky uložena v jednom
nebo více souborech na databázovém serveru a která obsahuje
souvztažné informace.
Databáze sestává z různých fyzických a logických struktur.
Nejdůležitější logickou strukturou databáze je tabulka. Tabulka je
složena z řádků a sloupců, které obsahují souvztažná data. Aby
databáze mohla uchovávat data, musí obsahovat alespoň tabulky.
Data jsou v každém řádku tabulky souvztažná: každý řádek obsahuje
informace o konkrétním zaměstnanci firmy.
Pojmy - databáze
Databáze také poskytuje zabezpečení, která brání neautorizovanému přístupu k
datům.
Soubory, ze kterých je databáze složena, se dělí do dvou kategorií:
– databázové soubory a
– nedatabázové soubory.
Rozdíl je v datech, která jsou v souborech uložena. Databázové soubory
obsahují databázová data a metadata, nedatabázové soubory obsahují
inicializační parametry, protokolovací informace atd.
Pojmy - instance
Vlastní databáze Oracle je uložena na pevném disku serveru a v
operační paměti serveru existuje instance databáze Oracle.
Instance se skládá z rozsáhlého bloku paměti, který je vyhrazený v
systémové globální oblasti System Global Area (SGA), a z
procesů, které běží na pozadí a komunikují s SGA a
databázovými soubory na disku.
Pojmy - instance
Při použití technologie Oracle Real Application Cluster (RAC) využívá
stejnou databázi více instancí.
Jednotlivé instance, které sdílí databázi, mohou být umístěny na
stejném serveru, ale bývá obvyklé, že se tyto instance nacházejí na
oddělených serverech, které jsou vysokorychlostně propojeny a
přistupují k databázi, která je uložena na speciálním diskovém
subsystému, který využívá technologii RAID.
Logické úložné struktury
Datové soubory databáze Oracle jsou sdruženy do jednoho nebo více
tabulkových prostorů. V rámci každého tabulkového prostoru jsou
logické úložné struktury (např. tabulky nebo indexy) reprezentovány
segmenty, které se dále dělí do rozsahů a bloků. Toto logické
rozdělení úložného prostoru umožňuje databázi Oracle účinnější
kontrolu nad využitím diskového místa.
Logické úložné struktury
Tabulkové prostory
Tabulkový prostor databáze Oracle sestává z jednoho nebo více datových
souborů. Jeden datový soubor může být součástí jediného
tabulkového prostoru. Při instalaci Oracle 10g jsou vytvořeny dva
tabulkové prostory: SYSTEM a SYSAUX.
Oracle 10g umožňuje vytvořit speciální typ tabulkového prostoru s
názvem bigfile tablespace, jehož maximální velikost může být až 8EB
(exabajtů , neboli miliónu terabajtů, tj. 1018 B).
Využitím tohoto typu tabulkového prostoru se stává správa databáze pro
správce naprosto transparentní, jinými slovy to znamená, že správce
může tabulkový prostor spravovat jako samostatnou jednotku bez
nutnosti starat se o velikost a strukturu datových souborů.
Bloky
Blok je nejmenší úložnou jednotkou databáze Oracle. Velikost bloku je
číslo udávající počet bajtů, které blok zabírá v daném tabulkovém
prostoru.
Aby byla zaručena efektivita provádění operací, bývá velikost bloku
obvykle násobkem velikosti bloku, definované operačním systémem.
Rozsahy
Rozsah je další úrovní logického seskupování elementů v rámci
databáze. Rozsah sestává z jednoho nebo několika bloků. Při
zvětšování velikosti databázového objektu je nově přidaný prostor
alokovaný právě jako rozsah.
Segmenty
Další vyšší úrovní logického seskupování elementů databáze je segment.
Segment je skupina rozsahů, které dohromady tvoří databázový
objekt, považovaný za jednotku, například tabulku nebo index.
V databázi Oracle rozlišujeme čtyři typy segmentů:
– datové segmenty,
– indexové segmenty,
– dočasné segmenty a
– návratové segmenty. Segmenty
Datové segmenty
➲
Každá tabulka v databázi je uložena v datovém segmentu, který
sestává z jednoho nebo více rozsahů. Pokud je tabulka rozdělená
(partitioned) nebo clusterovaná (clustered), je pro ni alokováno více
segmentů.
Indexové segmenty
➲
Každý index je uložen ve svém vlastním indexovém segmentu. Dočasné segmenty
➲
V případě, kdy provedení příkazu jazyka SQL vyžaduje pro své
dokončení diskový prostor (může to být například operace řazení,
kterou není možné provést v operační paměti, je alokován dočasný
segment. Dočasné segmenty existují pouze po dobu trvání příkazu
jazyka SQL.
Segmenty
Návratové (rollback) segmenty
➲
v databázi Oracle 10g existují návratové segmenty pouze v
tabulkovém prostoru SYSTEM a správce obvykle nemusí provádět
jejich údržbu. V předchozích verzích databáze Oracle byl návratový
segment využíván pro ukládání původních hodnot při manipulacích s
daty a pro udržování konzistentních pohledů na data tabulek pro
ostatní uživatele, kteří k tabulkám přistupovali.
➲
Návratové segmenty byly také využívány v průběhu obnovy dat pro
vrácení změn transakcí, které byly aktivní v okamžik, kdy byla
databázová instance neočekávaně ukončena.
➲
Ve verzi Oracle 10g se o automatickou alokaci a správu návratových
segmentů v rámci návratového (undo) tabulkového prostoru stará
technologie Automatic Undo Management. V návratovém tabulkovém
prostoru jsou segmenty strukturovány podobně jako návratové
segmenty s tím, že detaily správy těchto segmentů jsou pod
kontrolou databáze Oracle a nespravuje je (ve většině případů
neefektivně) správce databáze.
Schéma
Fyzické úložné struktury
Databáze Oracle využívá na discích velké množství fyzických úložných
struktur pro uložení a správu dat vzniklých transakcemi uživatelů.
Některé z těchto struktur obsahují aktuální uživatelská data:
datové soubory,
soubory protokolu a
archivované soubory protokolu,
jiné struktury, jako jsou
řídící soubory,
udržují stav databázových objektů a textové soubory s poplachy (alert 10gs)
a trasovací soubory obsahují protokol s informacemi o událostech a
chybových stavech databáze.
Fyzické úložné struktury
Vztah mezi fyzickými
strukturami a logickými
úložnými strukturami je
na obrázku.
Datové soubory
➲
Každá databáze Oracle musí obsahovat alespoň jeden datový soubor.
➲
Jeden datový soubor odpovídá jednomu fyzickému souboru
operačního systému na disku.
➲
Každý datový soubor patří jednomu tabulkovému prostoru, tabulkový
prostor však může sestávat z mnoha datových souborů.
➲
Datový soubor je místo, kde jsou uložena všechna data databáze.
Bloky dat, ke kterým se přistupuje nejčastěji, jsou uloženy ve
vyrovnávací paměti. Nové datové bloky nejsou okamžitě zapisovány do
datového souboru, ale až v závislosti na aktivitě procesu, který data
zapisuje. Před dokončením každé uživatelské transakce jsou změny,
které transakce provede, vždy zapsány do souborů protokolu (redo log
files).
Soubory protokolu (redo log)
➲
➲
Při každém přidání, odstranění nebo změně dat v tabulce, indexu
nebo jiném objektu databáze Oracle je zapsán záznam do
aktuálního souboru protokolu.
Každá databáze Oracle musí mít alespoň dva soubory protokolu,
protože Oracle využívá tyto soubory kruhovým způsobem. Když je
jeden soubor protokolu zaplněn záznamy souboru protokolu, je
tento soubor označen jako ACTlVE v případě, kdy je potřebný pro
případnou obnovu instance nebo jako INACTlVE, pokud není
potřebný pro obnovu instance. Záznamy se pak začnou zapisovat
do dalšího souboru protokolu ze seznamu od začátku souboru a
tento soubor je označen jako CURRENT.
Soubory protokolu (redo log)
➲
V ideálním případě nejsou informace ze souboru protokolu nikdy
použity. Pokud ovšem dojde k výpadku napájení nebo jakákoliv jiná
příčina způsobí selhání instance Oracle, může se stát, že nové
nebo aktualizované bloky dat z vyrovnávací paměti databáze nebyly
zapsány do datových souborů. Při spuštění instance Oracle jsou
jednotlivé záznamy ze souboru protokolu aplikovány na datové
soubory operací roll forward, pomocí které se obnoví stav databáze
až do bodu, ve kterém došlo k selhání.
➲
Aby bylo možné provést obnovu i v případě, kdy dojde ke ztrátě
jednoho souboru protokolu ze skupiny souborů protokolu, je
vhodné, aby existovaly vícenásobné kopie souborů protokolu na
různých fyzických discích.
Řídící soubory
➲
Každá databáze Oracle má alespoň jeden řídící soubor, který
obsahuje metadata databáze (data o fyzické struktuře databáze).
Řídící soubor obsahuje kromě jiného informace o názvu databáze,
době vytvoření databáze, názvech a umístěních všech datových
souborů a souborů protokolu.
➲
Při změnách struktury databáze jsou informace okamžitě zapsány
do řídícího souboru.
➲
Protože je řídící soubor tak důležitý pro provozuschopnost
databáze, je vhodné jej udržovat ve více kopiích.
Archivované soubory protokolu
➲
➲
Databáze Oracle může pracovat ve dvou režimech: v režimu
archive10g nebo v režimu noarchivelog. Pokud je databáze v
režimu noarchivelog, znamená to, že díky kruhovému využití
souborů protokolu (online soubory protokolu) jednotlivé záznamy o
transakcích nejsou v případě selhání disku dále dostupné.
Práce v režimu noarchive10g ochrání integritu databáze v případě
selhání instance nebo operačního systému, protože všechny
transakce potvrzené operací commit, ale ještě nezapsané do
datových souborů, jsou dostupné v online souborech protokolu.
Archivované soubory protokolu
➲
Při práci v režimu archive10g se zaplněné soubory protokolu
kopírují na jedno nebo více umístění a je možné je použít pro
rekonstrukci databázových dat v jakémkoliv časovém okamžiku v
případě, kdy dojde k selhání média, na kterém je databáze uložená.
Pokud například dojde k poruše na disku, který obsahuje datové
soubory, obsah databáze je možné obnovit až do okamžiku vzniku
poruchy v případě, kdy je k dispozici poslední záloha datových
souborů a soubory protokolu, které byly vygenerovány od okamžiku
vytvoření této zálohy až do vzniku poruchy.
Inicializační soubory parametrů
➲
➲
➲
Při spuštění instance databáze Oracle je nejprve alokována paměť
instance databáze a otevře se jeden ze dvou typů inicializačního
souboru parametrů. Je to buď textový soubor s názvem
init<SID>.ora (známý i pod označením init.ora nebo PFILE) nebo
soubor parametrů serveru (známý pod označením SPFILE).
Inicializační soubor parametrů, bez ohledu na jeho formát, obsahuje
umístění trasovacích souborů (trace files), řídících souborů,
archivovaných souborů protokolu atd.
V souboru jsou také uložena omezení velikostí různých struktur v
paměťové oblasti SGA (System Global Area) a také informace o
tom, kolik souběžně pracujících uživatelů se může připojit k
databázi.
Soubory s protokoly poplachů
a trasování
➲
➲
➲
➲
Pokud dojde ke vzniku chyby při běhu databáze, Oracle obvykle
zapisuje chybové zprávy do protokolu poplachů (alert log) nebo v
případě procesů běžících na pozadí do trasovacího protokolu (trace
log).
Při spuštění nebo zastavení databáze je do protokolu poplachů
zaznamenána informace, která obsahuje kromě jiného i seznam
inicializačních parametrů, které mají jiné než výchozí hodnoty.
Jsou zde zaznamenány i všechny příkazy alter database i alter
system, které provedl správce databáze.
Dále zde naleznete i operace, které se provádějí nad tabulkovými
prostory nebo nad datovými soubory tabulkových prostorů, tzn.
přidání tabulkového prostoru, odstranění tabulkového prostoru nebo
přidání datového souboru do tabulkového prostoru. Jsou zde
zaznamenány i všechny chyby vzniklé při běhu databáze, například
informace o vyčerpání volného místa v tabulkovém prostoru,
informace o poškozených souborech protokolu atd.
Paměťové struktury
Oracle využívá fyzickou paměť serveru pro uložení různých komponent
instance. V paměti je spustitelný kód, informace o relacích,
jednotlivé procesy databáze a informace sdílené mezi procesy
(třeba informace o uzamčení jednotlivých databázových objektů).
Paměťové struktury kromě jiného obsahují i uživatelské příkazy jazyka
SQL i příkazy datového slovníku a také vyrovnávací paměť, jejíž
obsah je dle potřeby ukládán na disk a která obsahuje datové bloky
databázových segmentů a informace o dokončených databázových
transakcích.
Datová oblast vyhrazená pro instanci Oracle se nazývá globální
systémová oblast SGA (System Global Area). Spustitelný kód
Oracle je uložen v oblasti pro softwarový kód.
Pro každý server a proces běžící na pozadí v paměti existuje oblast s
názvem globální programová oblast PGA (Program Global Area).
Paměťové struktury
Globální systémová oblast SGA
Globální systémová oblast SGA (System Global Area) je skupina
paměťových struktur instance Oracle sdílená uživateli databázové
instance.
Při spuštění instance Oracle je pro oblast SGA vyhrazena paměť v
závislosti na hodnotách nastavených v inicializačním souboru
parametrů nebo napevno zakódovaných v softwaru Oracle. Některé
parametry, které řídí velikost různých parametrů SGA, jsou
dynamické.
Pokud je zadán parametr SGA_MAX_SIZE, celková velikost všech o
oblastí SGA nesmí překročit hodnotu SGA_MAX_SIZE.
Paměť v oblasti SGA je alokována po jednotkách, nazývaných granule.
Granule může mít velikost 4 MB nebo 16 MB v závislosti na celkové
velikosti SGA. Pokud je velikost oblasti SGA menší nebo rovna 128
MB, granule má velikost 4MB, v opačném případě má velikost 16 MB.
Vyrovnávací paměť
Vyrovnávací paměť obsahuje bloky dat načtené z disku, které byly
načteny z důvodů provádění příkazu select nebo které obsahují
modifikované (dirty) bloky se změněnými nebo přidanými daty z
příkazů pro manipulaci s daty.
Sdílená oblast
Sdílená oblast obsahuje dvě hlavní vyrovnávací paměti: vyrovnávací
paměť knihoven a vyrovnávací paměť datového slovníku. Velikost
sdílené oblasti je možné nastavit inicializačním parametrem
SHARED_POOL_SIZE
Vyrovnávací paměť knihoven
Vyrovnávací paměť knihoven obsahuje informace o příkazech SQL a
PL/SQL spuštěných v databázi. Díky tomu, že je tato vyrovnávací
paměť sdílená pro všechny uživatele, může více databázových
uživatelů sdílet stejný příkaz SQL.
Kromě vlastních příkazů jazyka SQL jsou v této vyrovnávací paměti
uloženy také prováděcí plány a stromy rozkladu příkazů jazyka SQL.
Pokud je stejný dotaz spuštěn podruhé, bez ohledu na to, jestli
stejným nebo jiným uživatelem, je prováděcí plán a strom rozkladu
dotazu již k dispozici, což zvyšuje rychlost provádění dotazů nebo
příkazů pro manipulaci s daty.
Pokud je vyrovnávací paměť knihoven příliš malá, jsou prováděcí plány a
stromy rozkladu odstraňovány z vyrovnávací paměti, ale to pak
vyžaduje časté nahrávání příkazů SQL do vyrovnávací paměti.
Vyrovnávací paměť datového
slovníku
Datový slovník je kolekce databázových tabulek, vlastněných schématy
SYS a SYSTEM, která obsahuje metadata databáze, struktur
databáze a oprávnění a rolí databázových uživatelů. Vyrovnávací
paměť datového slovníku obsahuje bloky datového slovníku. Datové
bloky z tabulek v datovém slovníku jsou využívány při provádění
uživatelských dotazů a příkazů pro manipulaci s daty nepřetržitě.
Pokud je velikost vyrovnávací paměti datového slovníku příliš malá,
požadavky na informace z datového slovníku způsobí dodatečné V/V
operace. Tyto požadavky na data z datového slovníku se nazývají
rekurzivní volání a z pohledu výkonu databáze by se jim mělo zabránit
správným nastavením velikosti vyrovnávací paměti datového slovníku.
Vyrovnávací paměť protokolu
Vyrovnávací paměť protokolu obsahuje poslední prováděné změny
datových bloků v datových souborech. Pokud je tato vyrovnávací
paměť zaplněna z jedné třetiny nebo uplynuly tři sekundy, jsou
záznamy zapsány do souborů protokolu.
Záznamy v souborech protokolu po zapsání do souborů protokolu mají
důležitý význam při provádění obnovy dat databáze v případě, kdy
instance z nějakého důvodu selže předtím, než jsou datové bloky
zapsány z vyrovnávací paměti protokolu do datových souborů.
Transakce ukončená operací commit se nepovažuje za dokončenou,
dokud nejsou všechny záznamy protokolu úspěšně zapsány do
souborů protokolu.
Oblast paměti Large
Oblast paměti Large je volitelná paměťová oblast SGA. Používá se pro
transakce, které probíhají nad více databázemi, pro buffery zpráv při
provádění paralelních dotazů a pro paralelně prováděné operace
zálohování nebo obnovy dat nástrojem RMAN. Jak název této paměti
implikuje Large=velký), tato oblast poskytuje datové bloky pro
operace, které vyžadují alokaci velkých datových bloků paměti.
Velikost této oblasti paměti je možné nastavit hodnotou inicializačního
parametru LARGE_POOL_SIZE a od verze Oralce9i Release 2 je to
dynamický parametr.
Oblast paměti Java
Oblast paměti Java používá stroj Oracle JVM (Java Virtual Machine) pro
javovský kód a data v rámci uživatelské relace. Ukládání kódu a dat v
této paměťové oblasti je analogické ukládání kódu SQL a PL/SQL do
sdílené paměťové oblasti.
Oblast paměti Streams
Od verze Oracle 10g je možné nastavit velikost této paměťové oblasti
hodnotou inicializačního parametru STREAMS_POOL_SIZE. Oblast
paměti Streams obsahuje data a řídící struktury pro podporu vlastnosti
Oracle Streams verze Oracle Enterprise Edition.
Oracle Streams spravuje sdílení dat a událostí v distribuovaném
prostředí. Pokud inicializační parametr STREAMS_POOL_SIZE není
nastaven nebo je nastaven na hodnotu 0, je paměť potřebná pro
operace Streams alokována ze sdílené oblasti a tato oblast může
využít až 10 procent velikosti sdílené oblasti.
Globální programová oblast
Globální programová oblast PGA (Program Global Area) je oddíl paměti
alokovaný pro privátní použití jedním procesem. Konfigurace PGA
závisí na konfiguraci připojení databáze Oracle, může to být buď
sdílený server (shared server) nebo vyhrazený server (dedicated
server).
U konfigurace se sdíleným serverem uživatelé sdílejí připojení k databázi,
čímž se minimalizuje využití paměti na serveru, ale teoreticky se může
prodloužit doba odezvy na uživatelské požadavky.
V prostředí se sdíleným serverem jsou informace o uživatelských relacích
uloženy v oblasti SGA místo v oblasti PGA. Prostředí se sdíleným
serverem jsou ideální pro velký počet současných připojení k databázi
s malým množstvím krátce trvajících požadavků.
Globální programová oblast
V prostředí s vyhrazeným serverem má každý uživatelský proces vlastní
připojení k databázi a paměť vyhrazená pro relace je v oblasti PGA.
Oblast PGA také obsahuje oblast pro řazení. Oblast pro řazení se použije
vždy, když uživatelský požadavek vyžaduje provést řazení, rastrové
třídění nebo operace spojení tabulek s operací hašování.
Oblast softwarového kódu
Oblast softwarového kódu obsahuje spustitelné soubory Oracle, které
jsou spuštěny jako součást instance Oracle. Tyto oblasti kódu jsou
svou povahou statické a mění se pouze s instalací nové softwarové
verze.
Oblasti softwarového kódu Oracle jsou umístěny v privilegované
paměťové oblasti odděleně od ostatních uživatelských programů.
Softwarový kód Oracle je určen striktně jen pro čtení a může být
instalován jako sdílený nebo nesdílený. Sdílená instalace
softwarového kódu Oracle může ušetřit paměť v případě, kdy je na
stejném serveru spuštěno více instancí Oracle stejné softwarové
verze.
Oracle architektura - procesy
Oracle architektura - procesy
Jiný obrázek – pozor, zkratky
procesů jsou počeštěny!
Proces SMON
Proces SMON je tzv. System Monitor.
V případě pádu systému nebo selhání instance díky výpadku napájení
nebo selhání procesoru proces SMON provede obnovu instance
aplikováním záznamů z online souboru protokolu na datové soubory.
Kromě toho při restartu systému zabezpečuje tento proces čištění
dočasných segmentů ve všech tabulkových prostorech.
Jednou z úloh procesu SMON je i pravidelné slučování volného místa v
tabulkových prostorech u tabulkových prostorů řízených slovníkem.
Online transakční žurnál
K dispozici jsou 2 režimy:
- ARCHIVELOG – všechny změny databáze jsou trvale
uloženy v archivovaném transakčním žurnálu, tento
režim umožňuje zotavení nejen po selhání instance
databázového serveru, ale také po selhání diskového
media – tedy při poškození datových souborů
- NOARCHIVELOG – pouze zotavení při selhání instance,
zotavení bude provedené jen z aktivního transakčního
žurnálu
- Stav zjistíme dotazem ARCHIVE LOG LIST;
Online transakční žurnál
Aby se mohl režim změnit, je třeba instanci restartovat (to není pro
databázový server a jeho administrátora obvykle moc žádoucí, ale v
tomto případě nevyhnutelné).
Proces zastavení může proběhnout ve 4 režimech
- Normal – se zastavením se čeká na odpojení všech aktuálně
připojených uživatelů
- Immediate – v tomto režimu jsou před zastavením odvolány
všechny aktivní transakce a následně odpojeni všichni uživatelé
- Abort – v tomto režimu bude zastavení provedeno okamžitě a
„bezohledně“
- Transactional – všichni aktivní uživatelé budou odpojeni po
ukončení svých transakcí a až poté dojde k zastavení
Samotný průběh restartu může trvat dlouhou dobu.
Proces PMON
Pokud je uživatelské připojení přerušeno nebo uživatelský proces selže z
jiného důvodu, provede proces PMON (Process Monitor), potřebné
úklidové práce.
Vyčistí vyrovnávací paměť a ostatní prostředky, které uživatelské
připojení používalo. Uživatelská relace například mohla provádět
aktualizaci některých řádků v tabulce a tím tyto řádky uzamknout.
Proces PMON
Pokud díky bouřce vypadne napájení klientského počítače a relace
SQL*Plus zmizí s výpadkem proudu, proces PMON zjistí, že dané
připojení bylo přerušeno a již neexistuje a provede následující:
•
Vrátí zpět změny provedené transakcemi, které probíhaly při výpadku napájení.
•
Označí ve vyrovnávací paměti bloky, použité transakcemi jako volné.
•
Odstraní uzamčení na odpovídajících řádcích tabulky.
•
Odstraní identifikátor odpojeného procesu ze seznamu aktivních procesů.
Proces PMON také komunikuje s listenery a poskytuje jim informace o
stavu instance pro požadavky na příchozí připojení.
Proces DBWn
Proces DBWn, nazývaný databázový zapisovač, ve starších verzích
systému Oracle pod názvem DBRW zapisuje nové nebo změněné
datové bloky (dirty blocks) z vyrovnávací paměti do datových souborů.
S využitím algoritmu LRU proces DBWn zapisuje jako první nejstarší,
nejméně aktivní bloky. Výsledkem je, že v paměti zůstávají nejčastěji
používané bloky i v případě, kdy jsou označeny jako změněné (dirty).
V databázi může být spuštěno až 20 procesů, DBWO až DBW9 a DBWa
až DBWj. Počet procesů DBWn je řízen hodnotou parametru DB_
WRITER_PROCESSES.
Proces LGWR
Proces LGWR, neboli zapisovač protokolu řídí správu vyrovnávací paměti
protokolu. Proces LGWR je nejaktivnější proces v instanci s velkou
aktivitou příkazů pro manipulaci s daty.
Transakce není považována za dokončenou, dokud proces LGWR
nezapíše úspěšně všechny záznamy, včetně záznamu o operaci
commit, do souborů protokolu.
Bloky z vyrovnávací paměti označené pro zápis není možné zapsat do
datových souborů procesem DBWn dokud proces LGWR nedokončí
zápis všech záznamů do protokolu.
Proces LGWR
Pokud jsou soubory protokolu sdruženy do skupin a jedna z kopií
souboru protokolu ve skupině je poškozená, LGWR zapíše informace
do zbývajících souborů a zaznamená chybovou zprávu v souboru
protokolu poplachů.
Pokud jsou nepoužitelné všechny soubory ze skupiny, proces LGWR
selže a celá instance se zastaví, dokud není problém odstraněn.
Proces ARCn
Pokud je databáze v režimu ARCHIVELOG, proces archivátor neboli
ARCn provádí kopírování souborů protokolu na ostatní nadefinovaná
umístění (složky, zařízení nebo síťové umístění) vždy, když se soubor
protokolu zaplní a informace se začnou zapisovat do dalšího souboru
protokolu v řadě.
Proces ARCn
V optimálním případě proces archivátoru dokončí kopírování předtím, než
je kopírovaný soubor opět vyžádán pro zápis záznamů. V opačném
případě může dojít k vážnému problému s výkonem - uživatelé
nemohou dokončit transakce, dokud nejsou všechny záznamy o
transakci zapsány do souborů protokolu a soubor protokolu nemůže
přijímat nové záznamy, protože se pořád kopíruje na archivní
umístění.
Existují minimálně tři řešení tohoto problému: zvětšit soubory protokolu,
zvětšit počet skupin souborů protokolu nebo zvětšit počet procesů
ARCn. Pro každou instanci může být spuštěno až 10 procesů ARCn,
to se nastaví hodnotou inicializačního parametru
Proces CKPT
Proces kontrolní bod (checkpoint) pomáhá snižovat množství času,
potřebného pro obnovu instance. Při provádění kontrolního bodu
proces CKPT aktualizuje záhlaví řídícího souboru a datových souborů
tak, aby aktualizovaná data obsahovala poslední úspěšně provedenou
změnu SCN (System Change Number).
Kontrolní bod nastává automaticky pokaždé, když dojde k přepnutí mezi
soubory protokolu. Procesy DBWn zapisují změněné datové bloky tak,
aby se posunul bod, ze kterého může začít obnova instance, čímž
snižuje střední dobu do obnovy MTTR (Mean Time to Recovery).
Proces RECO
Proces RECO, proces obnovy, ošetřuje selhání distribuovaných transakcí
(transakcí, které zahrnují změny v tabulkách ve více databázích).
Pokud je tabulka v databázi DB1 změněna současně s tabulkou v
databázi DB2 a síťové připojení se přeruší předtím, než je možné
aktualizovat tabulku v databázi DB2, proces RECO provede vrácení
změn selhavší transakce.
Průběh zkoušky
1. Podmínka zápočet ze cvičení
2. Na začátku rychlý test obsahující
●
Teorii databází, relací
●
Logický a fyzický návrh databáze, normalizace tabulek
●
Veškerou teorii probíranou na přednáškách
Na otázky bude 0 až N správných odpovědí. Předpokládaný počet otázek 20, čas 15 minut.
1. Praktický test
●
Realizace objektů (všech probíraných) dle zadání
(z důvodů automatické kontroly bude vyžadováno naprosté naplnění zadání počínaje jmény objektů i funkcí
objektů, přiřazení práv)
●
Sestavení optimálního exekučního plánu
V této části je povoleno použití literatury či donesených elektronických dokumentů. Internet bude zakázán.
Předpokládaná doba řešení 60-90 minut.
1. Ústní část spočívající
●
●
V diskusi prací řešených na cvičeních
V otázce z teorie

Podobné dokumenty

Transakce

Transakce Speciálně se zaměříme na distribuované transakce, kde jsou jednotlivé operace v rámci téže transakce prováděny v různých databázích (nebo jiných resource managerech), případně na různých uzlech poč...

Více

pdf portfolio věcí, co jsem neudělala

pdf portfolio věcí, co jsem neudělala auta nejsou. A tohle je velké nákladní auto se spoustou obrysových světýlek. Vypadá jako vánoční coca-cola juchů truck. Přišla jsem k němu a čím blíž jsem byla, tím víc to nebylo auto, ale jen řady...

Více

Databázové systémy I.

Databázové systémy I. takovéto oblasti dat je nutné projít minimálně polovinu intervalu aby se dosáhlo požadované hodnoty. Tento problém lze vyřešit pomocí indexu. Index je databázový objekt které v sobě nese informace ...

Více

DATABÁZOVÝ DESIGN

DATABÁZOVÝ DESIGN Historie poskytuje pohled na to, kde jsme dnes v oblasti informačních technologií. Až budete příště používat počítač, herní systém nebo PDA, uvědomíte si, jak daleko jsme v ICT došli a co všechno p...

Více

Stáhnout - dvestezar.cz

Stáhnout - dvestezar.cz Když program spustíte pomalu (klávesou F6), pak můžete měnit rychlost klávesami + a - nebo klávesami 0 až 9 na numerické klávesnici. Rychlost se zobrazuje na spodním řádku obrazovky a udává, kolik ...

Více

databázové technologie (db) – příprava na szz

databázové technologie (db) – příprava na szz Používají se pro lepší návrhy databázových systémů. Obecně platí, že čím je tabulka ve vyšší normální formě, tím je kvalitněji navržena. Existuje i 0. NF, ve které se tabulka nachází, existuje-li v...

Více

Principy programovac´ıch jazyk˚u a objektove orientovaného

Principy programovac´ıch jazyk˚u a objektove orientovaného Který typ rozlišeného textu se vyskytuje v závěru výkladové části? Na konci každé kapitoly bude určité shrnutí obsahu a krátké resumé. Závěr V této úvodní stati publikace byly uvedeny konvence pro ...

Více

Databázové systémy

Databázové systémy nejobvyklejší – existují však i síťové nebo hierarchické databáze). Základním dělítkem je způsob práce s daty, nikoli jejich organizace.

Více

CASE pro podporu databází

CASE pro podporu databází Principu tří architektur se využívá i v datovém modelování při návrhu struktury datové základny. Hlavní důvod je ten, že data, přesněji entity, atributy a vztahy tvořící navrhovanou databázi by měl...

Více

Ebook Oracle DBA - Tomas Solar Consulting

Ebook Oracle DBA - Tomas Solar Consulting Architektura databáze Oracle 12c ........................................................................................... 7 Oracle DBA: STARTUP .....................................................

Více