OPEL Tigra TwinTop

Transkript

OPEL Tigra TwinTop
OPEL Tigra TwinTop
POUZE MOTOROVÁ NAFTA EN 590!*
Vznìtový motor Vašeho vozidla je vyvinut v souladu
s nejnovìjšími poznatky automobilového výzkumu,
pøedstavuje nejvyspìlejší technologii a technickou
sofistikovanost, kompatibilitu s životním prostøedím
a hospodárnost.
Aby byl zachován jeho výkon, musí se v motoru používat pouze vysoce kvalitní
palivo splòující evropskou normu DIN EN 590 – EURO DIESEL. Viz kapitola
„Spotøeba paliva, palivo, èerpání paliva“.
Používání jiného paliva mùže negativnì ovlivnit funkènost vozidla a zpùsobit
ztrátu platnosti záruky!
*Pro vznìtové motory
Obsluha, bezpeènost, údržba.
Údaje o Vašem vozidle
Zapište si zde prosím údaje o Vašem vozidle, abyste je mìli snadno dostupné.
Tyto informace získáte v èásti „Technické údaje“, na identifikaèním štítku a také v servisní knížce.
Palivo
Oznaèení
Motorový olej
Druh
Viskozita
Tlak vzduchu v pneumatikách
Rozmìr
pneumatiky
pro zatížení: 1 osoba a lehká
zavazadla
maximální zatížení
Letní pneumatiky
Vpøedu
Vzadu
Vpøedu
Vzadu
Zimní pneumatiky
Vpøedu
Vzadu
Vpøedu
Vzadu
Hmotnosti
Celková povolená hmotnost vozidla
–
Pohotovostní
hmotnost
=
Nakládání
Vaše vozidlo Tigra
Využívejte tento návod k obsluze:
Vyvinuté v souladu s nejnovìjším stavem
vìdomostí z výzkumu automobilù, poskytuje
špièkovou technologii a mimoøádnou míru
komfortu.
z V èásti „V krátkosti“ najdete úvodní
pøehled.
z Obsah na zaèátku této uživatelské pøíruèky
a v jednotlivých kapitolách Vám usnadòuje
orientaci v pøíruèce.
z S pomocí rejstøíku najdete vše,
co potøebujete.
z Seznámíte se se všemi detaily technického
provedení.
z Zvýší se Vaše pohoda ve vozidle.
z Pomùže Vám suverénnì ovládat Vaše vozidlo.
Vaše vozidlo je inteligentní kombinací
prùkopnické technologie, impozantní
bezpeènosti, ohledu na životní prostøedí
a hospodárnosti.
TwinTop Vám také poskytuje pøíležitost užívat
si Vašeho vozu Tigra jako kupé nebo
kabrioletu.
Nyní záleží už jen na Vás, zda budete s Vaším
vozidlem bezpeènì jezdit a zachováte tak
jeho bezvadné fungování. Tato uživatelská
pøíruèka Vám poskytne veškeré potøebné
informace.
Upozornìte své spolucestující na nebezpeèí
nehody a zranìní následkem nesprávného
používání vozidla.
Vždy musíte dodržovat specifické zákony
zemì, kterou právì projíždíte. Tyto zákony
se mohou lišit od informací v této uživatelské
pøíruèce.
Uživatelská pøíruèka by mìla být vždy ve
vozidle: po ruce ve schránce v pøístrojové
desce.
Pøíruèka je uspoøádaná pøehlednì a informace
jsou uvádìny v co nejsrozumitelnìjší formì.
Tento symbol znamená:
6 Pokraèujte ve ètení na další stranì.
3 Položky oznaèené hvìzdièkou nejsou
instalované na všech vozidlech (modelové
varianty, druhy motorù, modely specifické
pro jednu zemi, vybavení za pøíplatek,
originální náhradní díly a pøíslušenství Opel).
9 Výstraha
Text s oznaèením 9 Výstraha poskytuje
informace ohlednì rizika nehody nebo
zranìní. Pokud nebudete dbát tìchto
doporuèení, mùže dojít ke zranìní nebo
ohrožení života.
V tomto smyslu informujte Vaše spolucestující.
Žluté šipky na obrázcích Vás upozoròují
na odkazy nebo akci, kterou byste mìli
vykonat.
Èerné šipky na obrázcích Vás upozoròují
na další akci, kterou byste mìli vykonat nebo
znázoròují reakci.
Pøejeme Vám mnoho hodin potìšení z jízdy.
Váš tým Opel
Obsah
V krátkosti ...................................................... 2
Pøístroje ......................................................... 26
Klíèe, dveøe,
Kapota ...................................................... 45
Sedadla, interiér ........................................... 60
Bezpeènostní systémy ................................ 66
Osvìtlení ....................................................... 83
Okna ............................................................. 86
TwinTop ........................................................ 88
Klimatizace ................................................... 98
Pøevodovka Easytronic .............................. 106
Rady pro jízdu ............................................ 112
Úspora paliva, ochrana
životního prostøedí ................................. 114
Spotøeba paliva, palivo,
doplòování paliva .................................. 116
Katalyzátor, výfukové plyny ..................... 118
Podvozkové systémy ................................. 122
Brzdy ........................................................... 126
Kola, pneumatiky ....................................... 130
Svépomoc ................................................... 135
Opel Service ................................................ 160
Údržba,
inspekèní systém Opel ........................... 162
Péèe o vozidlo ............................................ 173
Technické údaje ......................................... 178
Rejstøík ........................................................ 192
2
V krátkosti
V krátkosti
Obrázek è.: 15 760t.tif
Èísla klíèù, kódová èísla, klíèe
Sejmìte èíslo klíèe z klíèù.
Èíslo klíèe je uvedeno v dokladech k vozidlu
a v kartì vozidla (Car Pass) 3.
Ráfky z lehké slitiny 3: Poznamenejte si
identifikaèní kódy klíèe 3.
Elektronický imobilizér, informaèní systém 3:
èísla jsou uvedena v kartì vozidla (Car Pass).
Kartu vozidla a kartu autorádia
neponechávejte ve vozidle.
Na klíèích se zasouvatelnou planžetou klíèe 3
vyklopte planžetu stisknutím tlaèítka.
6 Další informace – strany 45, 46,
opìtovné uvedení vozidla do provozu
– strana 172.
Obrázek è.: 15335t.tif
Odemknutí a otevøení dveøí øidièe:
Stisknìte tlaèítko q,
zatáhnìte za rukojet’ dveøí
6 Zámky dveøí – viz strana 45,
elektronický imobilizér – viz strana 46,
klíè – viz strana 45,
rádiové dálkové ovládání 3 – viz strana 47,
centrální zamykání 3 – viz strana 49,
alarm 3 – viz strana 56.
V krátkosti
Obrázek è.: 16414s.tif
Odemknutí a otevøení
zavazadlového prostoru:
Dvakrát stisknìte tlaèítko q
dálkového ovládání,
stisknìte tlaèítko pod víkem
zavazadlového prostoru
Vùz je odemknutý a zavazadlový prostor
se automaticky otevøe.
Odemknutí tlaèítkem na dveøích øidièe:
Pøi odemknutém vozidle, zapnutém
zapalování a zabrzdìné parkovací brzdì
krátce stisknìte tlaèítko R.
6 Zavazadlový prostor – viz strana 52,
rádiové dálkové ovládání – viz strana 47.
Obrázek è.: 15855s.tif
Obrázek è.: 15856s.tif
Nastavení sedadla:
Zatáhnìte rukojet’,
posuòte sedadlo,
uvolnìte rukojet’
Nastavení opìradla:
Otáèejte koleèkem
Nikdy nenastavujte sedadla za jízdy.
Pøi zatažení za páku by mohlo dojít
k nekontrolovanému pohybu sedadla.
6 Nastavení sedadla – viz strana 60.
6 Nastavení sedadla – viz strana 60.
Sklon opìradla pøizpùsobte poloze sedu.
Pøi nastavování se neopírejte o opìradlo.
3
4
V krátkosti
Obrázek è.: 15857s.tif
Nastavení výšky sedadla:
Zatáhnìte za pøední páèku na
stranì sedáku
Zvednìte páèku a odlehèete sedadlo, chceteli je nastavit výš, nebo zatižte sedadlo vahou
tìla, chcete-li je nastavit níž.
Nikdy nenastavujte sedadlo øidièe za jízdy.
Pøi zatažení za páku by mohlo dojít
k nekontrolovanému pohybu sedadla.
6 Nastavení sedadla – viz strana 60.
Obrázek è.: 15858s.tif
Sklopení opìradel sedadel:
Zvednìte uvolòovací páèku
Pro pøístup do úložného prostoru za sedadly
sklopte opìradla pøedních sedadel dopøedu.
6 Nastavení sedadla – viz strana 60,
úložný prostor – viz strana 64.
V krátkosti
Obrázek è.: 15859s.tif
Nastavení výšky opìrky hlavy:
Uvolnìte západku uchopením
opìrky hlavy po stranách,
nakloòte ji dopøedu,
pøidržte a nastavte výšku,
zajistìte ji.
6 Opìrky hlavy – viz strana 61.
Obrázek è.: 16406s.tif
Nastavení vnitøního zpìtného
zrcátka:
Natoète zrcátko do požadované
polohy
Pøeklopením páèky na spodní stranì zrcátka
mùžete v noci omezit možnost oslnìní.
5
6
V krátkosti
Obrázek è.: 15861s.tif
Nastavení vnìjších zpìtných zrcátek:
Ètyøpolohový spínaè na dveøích øidièe
Stisknìte spínaè pro volbu levého nebo
pravého vnìjšího zpìtného zrcátka:
ètyøpolohový spínaè ovládá odpovídající
zrcátko.
6 Další informace, asférická vnìjší zpìtná
zrcátka – viz strana 82,
vyhøívání vnìjších zpìtných zrcátek – viz
strana 16.
Obrázek è.: 15862s.tif
Zapínání bezpeènostního pásu:
Vytáhnìte bezpeènostní pás
plynule z navíjeèe,
táhnìte a veïte jej pøes rameno
a zapnìte do zámku
Bezpeènostní pás nesmí být v žádném bodì
pøekroucený. Dolní èást pásu musí tìsnì
pøiléhat na tìlo. Opìradla pøedních sedadel
nesmí být pøíliš zaklonìna (doporuèený úhel
náklonu je pøibližnì 25°).
Chcete-li pás rozepnout, stisknìte èervené
tlaèítko na zámku pásu.
6 Bezpeènostní pásy – strany 67 až 70,
airbagy – viz strana 71,
nastavení sedadla – viz strana 60.
V krátkosti
Obrázek è.: 15678t.tif
Uvolnìní blokace volantu:
Pro odemknutí zámku
lehce pootoète volantem a otoète
klíè do polohy 1
Polohy:
0 = Zapalování vypnuto
1 = Odemknuté øízení, zapalování vypnuto
2 = Zapnuté zapalování,
pro vznìtový motor: žhavení
3 = Startování
6 Startování – strana 18,
elektronický imobilizér – strana 46,
vyjmutí klíèe ze spínací skøíòky a zamknutí
øízení – strana 20.
Obrázek è.: 15863s.tif
Nastavení polohy volantu 3:
Zatlaète páèku dolù,
nastavte výšku dle potøeby,
Páèku zaklapnìte nahoru,
zajistìte ji.
Volant nastavujte pouze ve stojícím vozidle;
volant nesmí být zamknutý.
6 Systém airbagù – strana 71.
7
8
V krátkosti
V krátkosti
9
1
Strana
Obrysová svìtla,
potkávací svìtla ..............................13, 83
Strana
10 Výstražná svìtla ................................... 14
LED kontrolka alarmu 3........................ 56
Strana
20 Pedál brzdy ................................. 112, 126
2
Boèní vìtrací otvory ..............................99
11 Informaèní systém 3 ............................. 43
22 Nastavení volantu 3 .............................. 7
3
Houkaèka ..............................................15
12 Airbag pøedního spolujezdce ............... 71
23 Pedál spojky 3 .................................... 113
4
Ukazatele smìru ...................................14
Svìtelná houkaèka ................................13
Potkávací a dálková svìtla ..................13
Funkce svìtel Follow-me-home ...........84
Tempomat 3 .......................................123
13 Schránka v palubní desce .................... 65
24 Páka uvolnìní kapoty ........................... 59
14 Klimatizace ............................................ 98
25 Nastavení sklonu svìtlometù ............... 84
Zadní svìtlo do mlhy ........................... 84
Svìtla do mlhy 3 ................................... 84
Osvìtlení pøístrojù ................................. 85
5
Dálkové ovládání pro
informaèní systém 3 .............................44
6
Pøístroje ..................................................26
7
Stìraèe èelního okna ............................15
Systém ostøikovaèù èelního okna .........15
8
Støední vìtrací otvory ............................99
9
Informaèní displej pro èas, datum,
venkovní teplota,
Informaèní systém 3............................. 33
Palubní poèítaè 3 ................................. 40
15 Klimatizace 3 ...................................... 103
Vyhøívání zadního okna .................16, 99
Systém recirkulace vzduchu 3............ 103
16 Popelník 3 .............................................. 64
17 Zásuvka pøíslušenství nebo
zapalovaè cigaret ................................. 63
18 Vyhøívání sedadel 3 ........................... 100
19 Pedál plynu .................................112, 113
21 Spínací skøíòka se zámkem øízení .......... 7
10
V krátkosti
Kontrolky
X
Bezpeènostní pás 3,
viz strana 67.
>
Svìtla do mlhy 3,
viz strany 26, 84.
A
Elektronika motoru,
imobilizér 3,
Easytronic 3,
porucha,
viz strany 26, 46, 120.
Z
v
Výfukové emise 3,
viz strany 27, 46, 120.
Airbagy,
pøedpínaèe bezpeènostních pásù,
viz strany 68, 71.
I
O
Tlak motorového oleje,
viz strana 27.
Ukazatele smìru,
viz strany 14, 28.
p
R
Alternátor,
viz strana 28.
Brzdová soustava,
systém spojky,
viz strany 29, 168.
C
Dálková svìtla,
viz strany 13, 28.
u
!
Žhavicí svíèky 3,
viz strana 28.
Systém ABS 3,
viz strana 128.
S
j
Easytronic 3,
startování motoru 3,
viz strana 107.
Hladina motorového oleje: 3,
viz strany 29, 164.
EPS
Elektronický posilovaè øízení 3,
viz strana 29.
T
Easytronic 3,
zimní program,
viz strana 109.
r
Zadní svìtlo do mlhy,
viz strany 28, 84.
v
Y
y
Elektronický stabilizaèní program
(ESP®Plus) 3,
viz strana 122.
Hladina paliva,
viz strany 29, 32.
Detekce obsazení sedadla
spolujezdce 3,
viz strany 76, 77.
V krátkosti
Osvìtlení
Spínaè svìtel,
polohy páèky,
viz strany 13, 83,
7
8
9
0
C
O
>
r
k
¨
Klimatizace
x
Distribuce vzduchu,
viz strana 100,
svìtla vypnutá,
obrysová svìtla,
potkávací svìtla, dálková svìtla.
Osvìtlení interiéru,
viz strana 85.
Dálková svìtla,
viz strana 13.
Ukazatele smìru,
viz strana 14.
Svìtla do mlhy 3,
viz strany 26, 84.
Zadní svìtlo do mlhy,
viz strany 28, 84.
Osvìtlení pøístrojù,
viz strana 85.
Výstražná svìtla,
viz strana 14.
Proudìní vzduchu,
viz strana 100.
V
J
K
L
M
na èelní okno a
okna pøedních dveøí
na èelní okno,
boèní okna
a do oblasti nohou,
do oblasti nohou,
do oblasti hlavy a oblasti nohou,
do oblasti hlavy.
Ü
Vyhøívání zadního okna 3,
viz strana 99.
n
Klimatizace 3,
viz strana 103.
4
Systém recirkulace vzduchu 3,
viz strana 103.
ß
Vyhøívání sedadel 3,
viz strana 100.
11
12
V krátkosti
TwinTop
S TwinTop,
Informaèní displej
informaèní systém
Informaèní displej 3,
viz strana 33.
otevøení/zavøení,
viz strana 88.
Stìraèe èelního okna
Polohy páèky,
viz strana 15,
§
$
%
&
Ö
;
vypnuto,
Nastavovací tlaèítko pro datum a èas,
Viz strana 35.
Dálkové ovládání pro informaèní
systém 3,
viz strana 44.
stìraèe pracují v režimu cyklovaèe,
stìraèe pracují pomalu,
rychle.
Tlaèítko pro zapnutí data a èasu,
viz strana 35.
Tempomat 3
Rùzné
p
Centrální zamykání 3,
zamykání – viz strana 47.
q
Centrální zamykání 3,
odemykání – viz strana 49.
m
Tlaèítko centrálního zamykání,
zamknutí,
viz strana 49.
R
Zavazadlový prostor,
viz strana 52.
Ä
Alarm 3,
viz strana 56.
Použití tlaèítek na pákovém pøepínaèi
ukazatelù smìru:
viz strana 123,
j
I
aktivace, uložení rychlostí,
zrychlení,
T
R
obnovení uložené rychlosti,
zpomalení,
§
deaktivace.
Houkaèka,
viz strana 15.
Zimní program,
Easytronic 3,
viz strana 109.
V krátkosti
Obrázek è.: 13715s.tif
Spínaè svìtel:
7 = vypnuto
8 = obrysová svìtla
9 = tlumená nebo dálková svìtla
Stisknìte 0 = osvìtlení interiéru
Stisknutí > = svìtla do mlhy 3
Stisknìte r = Zadní svìtlo do mlhy
6 Další informace – strana 83,
upozornìní na rozsvícená svìtla – strana 20.
Obrázek è.: 12431s.tif
Pøepínání mezi potkávacími
a dálkovými svìtly:
Dálková svìtla = zatlaète pákový
pøepínaè dopøedu
Tlumená svìtla = znovu zatlaète
páèku smìrem
od volantu
Pokud jsou zapnutá dálková svìtla, svítí
modrá kontrolka C.
Obrázek è.: 14053h.tif
13
Svìtelná houkaèka:
Pøitáhnìte pákový pøepínaè volantu
14
V krátkosti
Obrázek è.: 14054h.tif
Obsluha ukazatelù smìru:
Pravé = posuòte páèku nahoru
Levé = posuòte páèku dolù
Pákový pøepínaè v klidové poloze: Ukazatele
smìru jsou aktivovány. Když volant otoèíte
zpìt a srovnáte øízení, pákový pøepínaè se
vrátí automaticky zpìt (pokud není pohyb
volantem minimální).
Krátké bliknutí: Pøesuòte pákový pøepínaè
k bodu odporu. Po uvolnìní se vrátí zpìt.
Obrázek è.: 7758u.tif
Ovládání tempomatu 3:
Stisknìte tlaèítko na pákovém
pøepínaèi
Zapnutí: Stisknìte tlaèítko I.
Vypnutí: Stisknìte krátce tlaèítko §.
Návrat k uložené rychlosti: Stisknìte
tlaèítko R.
6 Tempomat 3 – viz strana 123.
Obrázek è.: 15865s.tif
Výstražná svìtla:
Zapnuto
= Stisknìte ¨
Svìtla zhasnutá = Stisknìte ¨ znovu
K bezpeènému nalezení spínaèe je pøi
zapnutém zapalování osvìtleno èervené pole.
Jakmile stisknete tlaèítko, budou souèasnì
s varovnými svìtly blikat i kontrolky ukazatelù
smìru.
V krátkosti
Obrázek è.: 11548s.tif
Ovládání houkaèky:
Stisknìte j vpravo nebo vlevo
6 Systém airbagù – strana 71,
dálkové ovládání informaèního systému 3
– viz strana 44.
Obrázek è.: 15866s.tif
Stìraèe èelního okna:
Posunutí páèky nahoru
§ = vypnuto
$ = nastavitelný interval stírání
% = pomalé stírání
& = rychlé stírání
Interval cyklovaèe stìraèù lze nastavit
na hodnotu od 2 do 15 sekund:
Pákový pøepínaè na režim cyklovaèe $,
pákový pøepínaè na §,
poèkejte požadovanou dobu,
pákový pøepínaè zpìt na režim cyklovaèe $.
Interval je uložen v pamìti až do další zmìny
nebo vypnutí zapalování. Zapnutí zapalování
a pøesunutí páèky do polohy $ nastaví délku
intervalu na 7 sekund.
Obrázek è.: 15867s.tif
15
Ovládání ostøikovaèe èelního okna:
Pákový pøepínaè smìrem k volantu
Stìraèe provedou nìkolik cyklù.
6 Další informace – viz strany 170, 176.
16
V krátkosti
Obrázek è.: 15868s.tif
Vyhøívání zadního okna, vyhøívání
vnìjších zpìtných zrcátek:
Zapnuto
= Stisknìte Ü
Svìtla zhasnutá = Stisknìte Ü znovu
Vyhøívání zadního okna a vnìjších zpìtných
zrcátek pøi zapnutém zapalování.
Kontrolka v tlaèítku.
6 Další informace – strana 99.
Obrázek è.: 15935s.tif
Odmlžení nebo rozmrazení oken:
Otoète otoèný spínaè teploty
a proudìní vzduchu doprava,
ovládací prvek distribuce vzduchu
nastavte do polohy V;
Klimatizace 3:
Také stisknìte tlaèítko n
Zavøete støedové vìtrací otvory; posuvné
prvky zatlaète dovnitø. Boèní ventilaèní otvory
nasmìrujte na okna boèních dveøí.
6 Klimatizace – viz strana 98,
klimatizace 3 – viz strana 103.
V krátkosti
Range
Inst. consumpt.
257 km
7.6 Ltr./100km
19,5°
19:36
Obrázek è.: 16710t.tif
Informaèní displej:
Zobrazení následujících informací
–
–
–
–
–
–
17
èas,
venkovní teplota,
audiosystém 3 a datum,
navigace 3,
telefon 3,
palubní poèítaè 3.
6 Informaèní displej – viz strana 33.
Obrázek è.: 15996s.tif
Mechanická pøevodovka:
Zpáteèka: øaïte pouze ve stojícím vozidle.
Zvednìte kroužek na øadicí páce, sešlápnìte
pedál spojky a po uplynutí tøí sekund zaøaïte
zpáteèku.
Pokud se Vám zpáteèku nepodaøí zaøadit,
zaøaïte neutrál, uvolnìte pedál spojky
a znovu ji sešlápnìte; potom zkuste zpáteèku
zaøadit znovu.
Obrázek è.: 12466s.tif
Easytronic 3:
N
= neutrál/startování
o
= jízdní poloha
(støedová poloha)
+
= vyšší pøevodový stupeò
= nižší pøevodový stupeò
A/M = zmìna mezi automatickým
a manuálním režimem
R
= zpáteèka
(s blokováním páky)
Pro pøesunutí páky volièe z N do R stisknìte
tlaèítko na páce volièe.
Startujte pouze v pøípadì, že je páka volièe
v poloze N a je sešlápnutý brzdový pedál.
6 Další informace – strana 106.
18
V krátkosti
Pøed odjezdem zkontrolujte:
z Tlak vzduchu v pneumatikách a jejich stav
– viz strany 132, 186.
z Hladinu motorového oleje a hladinu
provozních kapalin v motorovém prostoru
– viz strany 163 až 170.
z Všechna okna, zrcátka a vnìjší osvìtlení
vozidla a osvìtlení RZ, zda nejsou zakryta
neèistotami, snìhem a ledem a zda
správnì fungují.
Obrázek è.: 15870s.tif
Výfukové plyny jsou jedovaté
Výfukové plyny obsahují vysoce jedovatý oxid
uhlíku, který je bez barvy a bez zápachu.
Proto nikdy nevdechujte výfukové plyny, nikdy
nenechávejte motor bìžet v uzavøeném
prostoru.
z Neumíst’ujte žádné pøedmìty na palubní
desku ani do oblasti, do které se plní
airbagy ani na vnitøní kryt zavazadlového
prostoru.
z Správné nastavení sedadel, bezpeènostních
pásù a zrcátek.
z Zda fungují brzdy.
Obrázek è.: 15 581a.tif
Startování motoru:
Použijte spojku a brzdu,
Páka volièe pøevodovky Easytronic 3
v poloze N,
nepøidávejte plyn;
zážehový motor: klíè do 3;
vznìtový motor: klíè do 2,
když kontrolka ! zhasne1),
klíè do 3;
uvolnìte klíè, jakmile je motor
v chodu
Pøed opìtovným startováním nebo vypnutím
motoru otoète klíèem zpìt do 0.
Pro zapnutí zapalování otoète klíèem jen do 2.
6 Elektronický imobilizér – strana 46,
další informace – strany 112, 113, 135.
1)
Žhavení se zapne pouze pøi nízké venkovní teplotì.
V krátkosti
Výstražné bzuèáky
Pøi startování motoru nebo bìhem jízdy:
z pokud není zapnutý bezpeènostní pás 3,
z Pokud ovládáte TwinTop nebo víko
zavazadlového prostoru, když není
zabrzdìna parkovací brzda,
z Pokud ovládáte TwinTop, když není odjištìn
zámek støechy,
z Pokud ovládáte TwinTop, když není
sklopena pøepážka zavazadlového
prostoru dozadu,
Obrázek è.: 11554s.tif
Odbrzdìní parkovací brzdy:
Mírnì nadzvednìte páku,
stisknìte uvolòovací tlaèítko,
páku vrat’te do vodorovné polohy.
Abyste snížili potøebnou obslužnou sílu,
sešlápnìte souèasnì pedál brzdy.
A nyní: „Št’astnou cestu!“
Jezdìte opatrnì, úspornì a vždy mìjte
na pamìti ohled k životnímu prostøedí.
Pøi jízdì se nièím nerozptylujte.
z Když není pøi rozjezdu TwinTop zcela
otevøena nebo zavøena,
z Když není pøi rozjezdu zcela zavøené víko
zavazadlového prostoru,
z u pøevodovky Easytronic 3 – pokud je
zvoleno A, M nebo R, když motor bìží a jsou
otevøené dveøe øidièe, ale není sešlápnutý
pedál brzdy.
19
Pokud vozidlo stojí a dveøe øidièe jsou
otevøené:
z je klíè ve spínací skøíòce,
z když svítí obrysová nebo potkávací svìtla,
z pokud jsou zapnuté ukazatele smìru.
20
V krátkosti
Pokyny pro parkování:
z Neparkujte vozidlo na hoølavých
materiálech, protože by z dùvodu vysoké
teploty výfuku mohlo dojít k požáru.
z Zavøete okna a TwinTop.
z Vždy øádnì zabrzdìte parkovací brzdu.
Pøi parkování do svahu nebo ze svahu
zabrzdìte parkovací brzdu co nejpevnìji.
Abyste snížili potøebnou obslužnou sílu,
sešlápnìte souèasnì pedál brzdy.
Obrázek è.: 15758t.tif
Parkování vozidla:
Zabrzdìte parkovací brzdu
co nejpevnìji,
vypnìte motor,
vyjmìte klíè ze spínací skøíòky,
zamknìte øízení,
zamknìte vozidlo
Zamknìte stisknutím tlaèítka p. Pokud chcete
aktivovat systém zamykání s ochranou proti
odcizení 3 a alarm 3, stisknìte tlaèítko p
dvakrát.
6 Další informace – viz strany 46, 113,
rádiové dálkové ovládání 3 – viz strana 47,
centrální zamykání 3 – viz strana 49,
alarm 3 – viz strana 56,
dlouhodobé odstavení vozidla z provozu
– viz strana 172.
z Vozidla s mechanickou pøevodovkou:
zvolte první pøevodový stupeò nebo
zpáteèku; vozidla s pøevodovkou
Easytronic 3 pøed vypnutím zapalování
pøesuòte páku volièe do støedové polohy.
z Ve vozidlech s pøevodovkou Easytronic 3
bliká kontrolka R nìkolik sekund po
vypnutí zapalování, jestliže nebyla
zabrzdìna parkovací brzda.
z Vyjmìte klíè ze spínací skøíòky.
z Otoète volantem, až se zamkne
(ochrana proti odcizení).
z I když je vypnutý motor, mùže
zaèít pracovat ventilátor chladièe
– viz strana 163.
6 Další informace – viz strany 170, 172.
Obrázek è.: 14419s.tif
Servis, údržba
Doporuèujeme Vám svìøit veškeré práce
Vašemu Opel partnerovi, který zajistí vhodnou
údržbu v souladu s pokyny výrobce.
6 Servis Opel – viz strana 160,
displej servisního intervalu – viz strana 30, 162.
V krátkosti
Originální náhradní díly Opel
a pøíslušenství
Doporuèujeme Vám používat „Originální
náhradní díly a pøíslušenství Opel“ a díly pro
úpravu vozidla, urèené výslovnì pro Vaše
vozidlo. Tyto díly prošly speciálními testy
ovìøujícími jejich spolehlivost, bezpeènost
a vhodnost pro vozidla Opel. Jiné výrobky,
které se vyskytují na trhu, nemohou být firmou
Opel monitorovány ani schvalovány - i když
byly úøednì schváleny pro použití
na motorových vozidlech.
„Originální náhradní díly a pøíslušenství Opel“
schválené spoleèností Opel mùžete získat
u svého Opel partnera, který vám mùže
poskytnout odborné informace o pøípustných
technických zmìnách a zajistit správnou
instalaci.
9 Výstraha
21
To byly nejdùležitìjší informace pro
Vaši první jízdu s vozidlem Tigra.
Provádìjte pravidelné kontroly, doporuèené
v jednotlivých kapitolách této Pøíruèky pro
majitele.
Dbejte na to, aby byly na Vašem vozidle
provádìny všechny servisní úkony dle plánu
údržby uvedeném v servisní knížce.
Doporuèujeme Vám, abyste svìøili tyto
práce Vašemu Opel partnerovi.
Jakoukoli závadu nechte neprodlenì
odstranit! Obrat’te se na servis.
Doporuèujeme Vašeho Opel partnera.
V pøípadì potøeby pøerušte cestu.
6 Údržba – viz strana 162.
Ostatní strany této kapitoly
obsahují popis nejzajímavìjších
funkcí Vašeho vozidla.
Zbývající kapitoly uživatelské
pøíruèky obsahují dùležité
informace o provozu, bezpeènosti
a údržbì a úplný rejstøík pojmù.
22
V krátkosti
Obrázek è.: 15894s.tif
Systém airbagù (Opel Full Size)
Tento systém zahrnuje nìkolik jednotlivých
podsystémù.
Èelní airbagy
Èelní airbagy se naplní v pøípadì vážné
dopravní nehody, pøi níž došlo k nárazu do
vozidla zepøedu. Dojde k naplnìní airbagu
v místì øidièe a pøedního spolujezdce. Je tak
omezen dopøedný pohyb tìla øidièe
a cestujícího a znaènì sníženo riziko zranìní
horní èásti tìla a hlavy.
Obrázek è.: 15896s.tif
Boèní airbagy
Boèní airbagy budou naplnìny v pøípadì
boèního nárazu a vytvoøí bezpeènostní
vzduchový polštáø pro øidièe nebo pøedního
spolujezdce v oblasti pøedních dveøí. Je tak
znaènì sníženo riziko zranìní horní èásti tìla
a pánve.
6 Systém airbagù – strana 71.
Obrázek è.: 15593t.tif
Ovládání menu v informaèním
displeji 3
Volby menu se volí pomocí menu a pomocí
tlaèítek/ètyøfunkèního tlaèítka nebo
multifunkèního tlaèítka informaèního
systému 3 nebo tlaèítky 3 na volantu.
Odpovídající volby menu jsou zobrazeny
na displeji.
Výbìr pomocí ètyøfunkèního tlaèítka:
stisknìte ètyøfunkèní tlaèítko nahoøe, dole,
vlevo nebo vpravo.
V krátkosti
Ü
Board Computer
BC 1
19,5° 19:36
All values
BC 2
Timer
Obrázek è.: 15559t.tif
Obrázek è.: 14034s.tif
Výbìr pomocí multifunkèního tlaèítka: otoète
a stisknìte multifunkèní tlaèítko.
Zvolení pomocí volantu 3 Zvolte možnosti
menu prostøednictvím menu a tlaèítek.
Pokud chcete opustit menu, otoète
multifunkèní tlaèítko doleva nebo doprava
na Return nebo Main a oznaète.
6 Informaèní displej – viz strana 33.
Ø
257.0
40
Ø
31.0
7.0
km
km/h
Ltr.
Ltr./100km
Obrázek è.: 16719t.tif
Palubní poèítaè 3
Palubní poèítaèe poskytují informace
o cestovních údajích, které stále
zaznamenává a elektronicky vyhodnocuje.
Funkce:
z Dojezd
z Okamžitá spotøeba
z Ujetá vzdálenost
z Prùmìrná rychlost
z Skuteèná spotøeba
z Prùmìrná spotøeba
z Stopky
6 Palubní poèítaè – viz strana 40.
23
24
V krátkosti
Obrázek è.: 16421s.tif
Otevøení støechy TwinTop
Pouze ve stojícím vozidle.
z Zabrzdìte parkovací brzdu.
z Zajistìte pøepážku zavazadlového prostoru
v zadní pozici.
z Pøed zadní okno ani pøed pøepážku
zavazadlového prostoru neumist’ujte žádné
pøedmìty.
z Zavøete víko zavazadlového prostoru.
Obrázek è.: 16055s.tif
z Uvolnìte zajišt’ovací páèky vpravo a vlevo
nahoøe na rámu okna, zatažením obou
páèek dolù až nadoraz. Musí se odjistit
zajišt’ovací hák.
Obrázek è.: 15903s.tif
z Zapnìte zapalování.
z Zatáhnìte za S, až je støecha zcela
otevøená a víko zavazadlového prostoru
je zavøené.
Na zaèátku a na konci procesu zní
akustický signál.
Není-li zabrzdìná parkovací brzda, není
odjištìn zámek støechy nebo není sklopena
zpìt pøepážka zavazadlového prostoru,
když ovládáte tlaèítko S, zní výstražný
bzuèák a støecha se neotevøe.
V krátkosti
Obrázek è.: 15904s.tif
Zavøení støechy TwinTop
Pouze pøi stojícím vozidle a zavøeném víku
zavazadlového prostoru.
Pøepážka zavazadlového prostoru musí být
zajištìna ve své zadní poloze. Pøed pøepážku
zavazadlového prostoru neumist’ujte žádné
pøedmìty.
z Zabrzdìte parkovací brzdu.
z Zapnìte zapalování.
z Stisknìte S, až jsou støecha a víko
zavazadlového prostoru zcela zavøené.
Na zaèátku a na konci procesu zní
akustický signál.
Jestliže ovládáte tlaèítko S, když není
zabrzdìná parkovací brzda, zní výstražný
bzuèák a støecha zùstane otevøená.
Obrázek è.: 16056s.tif
z Posuòze zajišt’ovací páèky na pravé a levé
stranì rámù okna zcela nahoru. Každý
pøídržný háèek se musí zajistit a støecha se
musí bezpeènì uzamknout.
6 TwinTop – viz strana 88.
25
Obrázek è.: 18322s.tif
Parkovací asistent 3
Pøi zvolení zpáteèky se automaticky zapne
parkovací asistent.
Jakmile se vozidlo dostane bìhem couvání
do blízkosti pøekážky, ve vozidle uslyšíte
pøerušovaný tón. Interval mezi jednotlivými
akustickými signály se bude pøi pøibližování
pøekážky zkracovat. Pokud je vzdálenost
menší než 30 cm, tón bude nepøerušovaný.
6 Další informace – strana 125.
26
Pøístroje
Pøístroje
Obrázek è.: 17915s.tif
Kontrolky...................................................
Zobrazení pøístrojù...................................
Informaèní displej .....................................
Pøíjem rádia 3...........................................
Dálkové ovládání informaèního
systému 3 a informaèního displeje......
Mobilní telefony a vysílaèky (CB) 3 ........
26
31
33
43
44
44
Kontrolky
Zde uvedené kontrolky nemusejí být ve všech
vozidlech. Tento popis platí pro všechny verze
pøístrojových desek.
X
Bezpeènostní pás 3
Jestliže kontrolka svítí po zapnutí zapalování
(zní výstražný bzuèák), zapnìte si
bezpeènostní pás – viz strana 70.
>
Svìtla do mlhy 3
Kontrolka svítí, když svítí zadní svìtla do mlhy
– viz strana 84.
Obrázek è.:
A
Elektronika motoru, elektronika pøevodovky,
imobilizér, naftový filtr 3
Kontrolka se rozsvítí na nìkolik sekund pøi
zapnutí zapalování.
Pokud se rozsvítí za chodu motoru
Porucha elektroniky motoru nebo pøevodovky.
Elektronický systém pøepne na nouzový režim,
mùže dojít ke zvýšení spotøeby paliva a snížení
výkonu, viz strana 120. Obrat’te se okamžitì
na servis. Doporuèujeme autorizovaný
servis Opel.
Pokud kontrolka bliká, když je zapnuté
zapalování
Porucha elektronického imobilizéru; motor
nelze nastartovat – viz strana 46.
Pøístroje
27
1. Sešlápnìte pedál spojky.
2. Zaøaïte neutrál, nebo je-li Vaše vozidlo
vybaveno pøevodovkou Easytronic 3 zvolte
polohu páky volièe N.
3. Co nejdøíve bezpeènì opust’te proud
vozidel, abyste nebránili jejich pohybu.
4. Vypnìte zapalování.
9 Výstraha
Pokud motor nebìží, budete muset pøi
brzdìní a øízení vyvinout mnohem vìtší sílu.
Obrázek è.: 18323s.tif
Obrázek è.:
Z
Emise výfukových plynù
Kontrolka se rozsvítí pøi zapnutí zapalování
a krátce po nastartování motoru zhasne.
v
Airbagy 3,
pøedpínaèe bezpeènostních pásù
viz strany 68, 75.
Pokud se rozsvítí za chodu motoru
Porucha v systému øízení emisí. Mohou být
pøekroèeny limity obsahu škodlivin. Obrat’te se
na servis. Doporuèujeme Vašeho Opel partnera.
I
Tlak motorového oleje
Kontrolka se rozsvítí pøi zapnutí zapalování
a krátce po nastartování motoru zhasne.
Pokud tato kontrolka za chodu motoru bliká:
Jde o poruchu takového charakteru, že mùže
dojít k poškození katalyzátoru – viz
strana 120. Okamžitì se obrat’te na servis.
Doporuèujeme autorizovaný servis Opel.
Pokud se rozsvítí za chodu motoru
Mùže dojít k pøerušení mazání motoru. Mùže
dojít k poškození motoru a/nebo zablokování
pohánìných kol:
Nevytahujte klíè ze spínací skøínky, dokud
vozidlo zcela nestojí, jinak mùže dojít
k zamknutí øízení.
Obrat’te se na servis. Doporuèujeme
autorizovaný servis Opel.
28
Pøístroje
T
Zimní program Easytronic 3
Kontrolka svítí, když je k dispozici zimní
program.
Další informace – viz strana 109.
r
Zadní svìtlo do mlhy
Kontrolka svítí, když svítí zadní svìtlo do mlhy
– viz strana 84.
Obrázek è.: 17915s.tif
O
Ukazatele smìru
Pøíslušná kontrolka bliká, když jsou ukazatele
smìru zapnuté.
Obì kontrolky blikají, když jsou zapnutá
výstražná svìtla.
Výmìna žárovky – viz strana 154.
C
dálková svìtla
Kontrolka se rozsvítí, když svítí dálková
svìtla a když použijete svìtelnou houkaèku,
viz strany 13, 83.
j
Obrázek è.:
Easytronic 3,
startování motoru
Kontrolka se rozsvítí, když je zapnuté
zapalování a není sešlápnutý brzdový pedál.
Zhasne v okamžiku sešlápnutí brzdového
pedálu. Motor lze nastartovat pouze
v pøípadì, že je sešlápnutý brzdový pedál,
viz strana 107.
!
Žhavení 3
Kontrolka svítí bìhem žhavení.
Žhavení se zapne pouze pøi nízké venkovní
teplotì.
p
Alternátor
Kontrolka se rozsvítí pøi zapnutí zapalování
a krátce po nastartování motoru zhasne.
Pokud se rozsvítí za chodu motoru
Zastavte vozidlo a vypnìte motor.
Akumulátor se nedobíjí. Obrat’te se na servis.
Doporuèujeme autorizovaný servis Opel.
Pøístroje
29
EPS1)
Elektrický posilovaè øízení
Kontrolka se rozsvítí na nìkolik sekund po
zapnutí zapalování. Pokud se kontrolka
rozsvítí za jízdy, znamená to poruchu. Mùžete
pokraèovat v jízdì. Pøi øízení však musíte
vynaložit vìtší sílu. Obrat’te se na servis.
Doporuèujeme Vašeho Opel partnera.
v
Electronic Stability Program (ESP®Plus) 3
viz strana 122.
Obrázek è.: 18323s.tif
R
Brzdová soustava,
systém spojky
Kontrolka svítí pøi zapnutém zapalování, když
je zabrzdìna parkovací brzda nebo je pøíliš
nízká hladina brzdové kapaliny nebo kapaliny
spojky. Další informace, viz strany 128, 168.
9 Výstraha
Pokud svítí, když není zabrzdìna parkovací
brzda: Zastavte vozidlo; ihned pøerušte
jízdu. Obrat’te se na servis. Doporuèujeme
Vašeho Opel partnera.
Obrázek è.:
U vozidel s pøevodovkou Easytronic kontrolka
R bliká nìkolik sekund po vypnutí zapalování
v pøípadì, že nebyla zabrzdìna parkovací
brzda.
u
Protiblokovací systém brzd 3
viz strana 128.
S
Hladina motorového oleje 3
Pokud se rozsvítí za chodu motoru
Pøíliš nízká hladina motorového oleje.
Zkontrolujte hladinu motorového oleje
a v pøípadì potøeby jej doplòte, viz
strana 164.
Y
Hladina paliva
Kontrolky
Nízká hladina paliva, palivomìr v oblasti
rezervy.
Blikání
Palivová nádrž je zcela prázdná, okamžitì
doplòte palivo.
Nikdy nesmíte nádrž zcela vyprázdnit!
Zážehové motory: nepravidelná dodávka
paliva mùže zpùsobit pøehøátí katalyzátoru
– viz strana 118.
Vznìtové motory: Pokud jste zcela vyjeli
nádrž, je nutné provést proces pro
odvzdušnìní palivové soustavy podle instrukcí
na stranì 135.
1)
EPS = Electric Power Steering - elektrický
posilovaè øízení.
30
y
Pøístroje
Obrázek è.: 16409s.tif
Detekce obsazení sedadla spolujezdce 3
viz strany 76, 77.
Obrázek è.: 12478s.tif
Displej pøevodovky 3
Zobrazuje aktuálnì zaøazený pøevodový
stupeò nebo u pøevodovky Easytronic 3
polohu páky volièe.
Další informace – viz strana 106.
Obrázek è.: 14419s.tif
InSP
Displej servisního intervalu 3
Pokud se na displeji poèítadla kilometrù objeví
InSP, co nejdøíve si dojednejte návštìvu servisu.
Doporuèujeme autorizovaný servis Opel.
Údržba, systém prohlídek – viz strana 162.
Pøístroje
31
Denní poèítadlo kilometrù
Chcete-li denní poèítadlo vynulovat, držte pøi
zapnutém zapalování nìkolik sekund
stisknuté nulovací tlaèítko.
Obrázek è.: 15872s.tif
Zobrazení pøístrojù
Otáèkomìr
Ukazuje otáèky motoru.
Varovná zóna: Maximální povolené otáèky
motoru jsou pøekroèeny; hrozí poškození
motoru.
Obrázek è.:
Rychlomìr
Ukazuje rychlost vozidla.
Poèítadlo kilometrù
Zaznamenává poèet ujetých kilometrù.
Je-li vypnuté zapalování, mùžete zobrazit
na cca 15 sekund poèítadlo kilometrù krátkým
stisknutím nulovacího tlaèítka.
32
Pøístroje
Z fyzikálních dùvodù ukazuje teplomìr teplotu
chladicí kapaliny motoru pouze tehdy, když je
správná hladina chladicí kapaliny.
Za chodu motoru je soustava pod tlakem.
Teplota mùže krátkodobì vystoupit
nad 100 °C.
Obrázek è.: 11688s.tif
Teplomìr chladicí kapaliny
Ruèièka v levé
zónì
= Motor ještì nedosáhl
provozní teploty.
Ruèièka ve støední
èásti
Ruèièka v èervené
zónì
= Normální provozní
teplota.
= Teplota je pøíliš
vysoká:
Zastavte vozidlo
a vypnìte motor.
Hrozí poškození
motoru. Okamžitì
zkontrolujte hladinu
chladicí kapaliny,
viz strana 167.
Obrázek è.: 11689s.tif
Palivomìr
Ruèièka v èervené
varovné zónì
nebo Y svítí
= Rezervní zásoba
paliva.
Ruèièka je v èervené
varovné zónì
nebo bliká Y
= Doplòte ihned palivo
– viz strana 117.
Nikdy nesmíte nádrž zcela vyprázdnit!
Vznìtové motory: Pokud jste zcela vyjeli
nádrž, je nutné provést proces pro
odvzdušnìní palivové soustavy podle instrukcí
na stranì 135.
Podle množství paliva, které zùstalo
v palivové nádrži mùže být naèerpané
množství paliva menší než je udávaný objem
palivové nádrže.
Pøístroje
33
Informaèní systém, viz pøíruèka
k informaènímu systému.
12:01 17 ,0 °C
FM 3 90,6 MHz
REG
AS
RDS
TP
Range
Inst. consumpt.
257 km
7.6 Ltr./100km
19,5°
Obrázek è.: 17913s.tif
Informaèní displej
Trojfunkèní informaèní displej 3
Displej pro hodiny, venkovní teplotu a datum/
informaèní systém (je-li zapnutý).
Je-li zapalování vypnuté, po krátkém stisknutí
jednoho ze dvou tlaèítek nad displejem se
zobrazí na dobu pøibližnì 15 sekund hodiny,
datum a venkovní teplota.
Zobrazení F na displeji signalizuje poruchu.
Poruchu nechte odstranit. Doporuèujeme
Vám, abyste se obrátili na dealera vozidel
Opel nebo autorizovaný servis Opel.
Zobrazení F na displeji signalizuje poruchu.
Poruchu nechte odstranit. Doporuèujeme
Vám, abyste se obrátili na dealera vozidel
Opel nebo autorizovaný servis Opel.
19:36
Obrázek è.: 16710t.tif
Grafický informaèní displej 3
Displej pro hodiny, venkovní teplotu a datum/
informaèní systém (je-li zapnutý).
Zobrazené informace závisí na konfiguraci
informaèního systému.
Nìkteré informace jsou na displeji zobrazeny
ve zkrácené formì.
34
Pøístroje
9 Výstraha
8:56
-5 ,5 °C
07.04.2004
:
Slippery road
-2,5 °C
OK
Obrázek è.: 17913s.tif
Venkovní teplota
Pokles teploty se zobrazí ihned, zvýšení
teploty s malým prodlením.
Jestliže venkovní teplota klesne na 3 °C, objeví
se jako varování pøed možným výskytem
náledí symbol : na trojfunkèním informaèním
displeji. Když teplota stoupne, symbol :
zhasne pøi zvýšení teploty nad 5 °C.
Obrázek è.: 16707t.tif
Ve vozidlech s grafickým informaèním
displejem 3 se na displeji objeví varovné
hlášení, jako varování pøed námrazou
na vozovce. Pøi teplotì nižší než -5 °C nebude
zobrazena žádná zpráva.
Výstraha: Povrch vozovky mùže být
namrzlý i v pøípadì, že je na displeji
zobrazena venkovní teplota o nìkolik
stupòù vyšší než 0 °C.
Pøístroje
8:56
5 ,5 °C
07.04.2004
Obrázek è.: 17914s.tif
Trojfunkèní informaèní displej
Nastavení data a èasu
Informaèní systém je vypnutý: stisknìte Ö a ;
vedle displeje následovnì:
Stisknìte Ö po dobu pøibližnì 2 sekund:
Bliká den
;: Nastavte den
Ö:
;:
Bliká mìsíc
Nastavte mìsíc
Ö:
;:
Bliká rok
Nastavte rok
Ö:
;:
Blikají hodiny
Seøiïte hodiny
Ö:
;:
Blikají minuty
Seøiïte minuty
Ö:
Hodiny se spustí.
Korekce èasu 3
Nìkteré vysílaèe RDS nevysílají správný
èasový signál. Pokud se èasto zobrazuje
nesprávný èas, deaktivujte automatickou
synchronizaci èasu 3 – viz následující sloupec,
a nastavte èas ruènì.
Automatické nastavení je na displeji
indikováno symbolem }.
Deaktivace/aktivace automatické
synchronizace èasu: Informaèní systém
vypnutý, stisknìte Ö a ; u displeje:
Stisknìte a podržte Ö po dobu pøibližnì
2 sekund, displej hodin je nyní v režimu
seøízení.
Stisknìte Ö dvakrát (až zaène blikat rok).
Stisknìte Ö a podržte po dobu pøibližnì
3 sekund, až zaène blikat symbol } na
displeji 3 a zobrazí se hlášení „RDS TIME“
(pøitom bliká rok).
Stisknìte ; - na displeji se objeví:
RDS TIME 0 = Vypnuto
Stisknìte ; - na displeji se objeví:
RDS TIME 1 = Zapnuto
Stisknìte Ö tøikrát.
35
36
Pøístroje
Range
Inst. consumpt.
257 km
7.6 Ltr./100km
19,5°
19:36
Obrázek è.: 16710t.tif
Grafický informaèní displej 3,
výbìr funkcí
Grafický informaèní displej znázoròuje funkce
a jejich menu.
Tyto funkce se oznaèují nebo provádìjí
na displeji menu ètyøcestným spínaèem,
multifunkèním ovladaèem 3 na informaèním
systému nebo tlaèítky 3 na volantu.
Obrázek è.: 15 593t.tif
Obrázek è.: 15559t.tif
Volba ètyøfunkèním tlaèítkem:
Volba multifunkèním ovladaèem 3:
Volby menu vybírejte prostøednictvím menu
a tlaèítek/ètyøcestného tlaèítka
na informaèním systému.
Otáèení Oznaèení položek menu nebo
pøíkazù, volba funkcí.
Stisknutí Výbìr oznaèené položky, potvrzení
pøíkazu.
Pokud chcete opustit menu, otoète
multifunkèní tlaèítko doleva nebo doprava
na Return nebo Main a oznaète.
Pøístroje
7
FM AS
[TP]
REG
CDin
MP3
Settings
Time, Date
37
19,5° 19:36
19:36
Language
�
90.6 MHz
Units
10 . 07 . 2004
Contrast
Day / Night
19,5°
Obrázek è.: 14034s.tif
Volba tlaèítky 3 na volantu:
Zvolte položku menu prostøednictvím menu
a tlaèítky.
19:36
Obrázek è.: 16711t.tif
Pro každou funkèní oblast je k dispozici hlavní
stránka (Main), která se volí u horního okraje
displeje (není k dispozici s informaèním
systémem CD 30 nebo systémem Mobile
Phone Portal):
z
z
z
z
Audio
Navigace 3
Telefon 3
Palubní poèítaè 3.
Funkce audio, navigace 3 a telefonu 3 – viz
pokyny k informaènímu systému.
Ign. logic
Obrázek è.: 16712t.tif
Systémová nastavení
Nastavení se zpøístupní pøes menu Settings.
Stisknìte tlaèítko Main 3 (není na všech
informaèních systémech) na informaèním
systému (vyvolání hlavní obrazovky).
Stisknìte tlaèítko Settings na informaèním
systému. U informaèního systému CD 30
nemùžete vybrat menu.
Na displeji se zobrazí menu Settings.
38
Pøístroje
7
Time, Date
Time
Date
19,5° 19:36
19:36
10 . 07 . 2004
Synchron. clock automatical.
Korekce èasu 3
Nìkteré vysílaèe RDS1) nevysílají správné
èasové signály. Pokud se èasto zobrazuje
nesprávný èas, deaktivujte automatickou
synchronizaci èasu 3 a nastavte èas ruènì.
Pro nastavení èasu pomocí signálu RDS zvolte
položku Synchron. clock automatical. z menu
Time, Date.
Rámeèek pøed Synchron. clock automatical.
bude zaškrtnutý – viz obr. 16713 T.
7
Settings
19,5° 19:36
Time, Date
Language
Deutsch
Units
English
Contrast
Español
Day / Night
...
Ign. logic
Obrázek è.: 16713t.tif
Obrázek è.: 16714t.tif
Nastavení data a seøízení hodin 3
Zvolte položku Time, Date z menu Settings.
Zobrazí se menu pro Time, Date.
Volba jazyka
Mùžete si zvolit jazyk, ve kterém budou funkce
palubního poèítaèe zobrazovány.
Zvolte požadované položky menu:
Zvolte položku Language z menu Settings.
Proveïte požadované nastavení.
Zobrazí se seznam dostupných jazykù.
1)
RDS = Radio Data System.
Pøístroje
7
13 Languages
19,5° 19:36
Deutsch
7
Settings
Language
Español
Units
Dutch
Contrast
French
Day / Night
Italiano
Ign. logic
Obrázek è.: 16715t.tif
Oznaèená položka je indikována 6 pøed
položkou menu.
U systémù s hlasovým výstupem 3, když je
nastavení jazyka zobrazení zmìnìno, systém
se dotáže, zda jazyk zpráv se má také zmìnit
– viz instrukce k informaènímu systému.
7
Contrast
19,5° 19:36
Time, Date
English
Zvolte požadovaný jazyk.
19,5° 19:36
Europe-SI
Japan
12
Great Britain
USA
Obrázek è.: 16716t.tif
Obrázek è.: 16717t.tif
Nastavení mìrných jednotek
Mùžete si zvolit, jaké mìrné jednotky se budou
používat.
Nastavení kontrastu
Zvolte položku Contrast z menu Settings.
Zvolte položku Units z menu Settings.
Potvrïte požadované nastavení.
Zobrazí se seznam dostupných jednotek.
Zvolte požadované jednotky.
Oznaèená položka je indikována o pøed
položkou menu.
Na displeji se zobrazí menu pro Contrast.
39
40
Pøístroje
Nastavení režimu displeje 3
Displej se mùže pøizpùsobit podmínkám
osvìtlení: èerný text na svìtlém pozadí nebo
bílý text na tmavém pozadí.
Ü
Zvolte položku Day / Night z menu Settings.
BC 1
All values
Zobrazí se seznam možností.
BC 2
1
257.0
Ø
40
8
31.0
Ø 7.0
Automaticky: v závislosti na osvìtlení vozidla.
Immer Tag Design: èerný text na svìtlém
pozadí.
Immer Nacht Design: bílý text na tmavém
pozadí.
Oznaèená položka je indikována o pøed
položkou menu.
Ign. logic (Log. zapal.) 3
Viz návod k použití informaèního systému.
Board Computer
Timer
19,5° 19:36
Range
km
km/h
Inst. consumpt.
Ltr.
Ltr./100km
Obrázek è.: 16719t.tif
Grafický informaèní displej 3,
palubní poèítaè 3
Palubní poèítaèe poskytují informace
o cestovních údajích, které jsou stále
zaznamenávány a elektronicky
vyhodnocovány.
Hlavní strana palubního poèítaèe poskytuje
informaci o dojezdu a okamžité spotøebì.
Chcete-li zobrazit ostatní informace o jízdì
palubního poèítaèe, stisknìte tlaèítko BC
na informaèním systému 3 nebo na displeji
zvolte menu palubního poèítaèe.
U vozidel s informaèním systémem CD 30 3
a dálkovým ovládáním na volantu 3 ovládají
levá tlaèítka na volantu pouze palubní poèítaè.
257 km
7.6 Ltr./100km
19,5°
19:36
Obrázek è.: 16710t.tif
Dojezd
Dojezd se vypoèítává z hodnot okamžitého
množství paliva v nádrži a okamžité spotøeby.
Na displeji se zobrazují prùmìrné hodnoty.
Hodnota dojezdu se po chvíli automaticky
pøepoèítá po doplnìní paliva.
Pøístroje
Okamžitá spotøeba
Údaje se mìní v závislosti na rychlosti:
Zobrazení v l/h
Zobrazení v l/100 km
Range
33km
pod 13 km/h.
nad 13 km/h.
Ujetá vzdálenost
Zobrazení kilometrického probìhu.
Kalkulaci lze kdykoliv zahájit znovu
od zaèátku – viz následující strana.
OK
Prùmìrná rychlost
Výpoèet prùmìrné rychlosti. Kalkulaci
lze kdykoliv zahájit znovu od zaèátku
– viz následující strana.
Obrázek è.: 16718t.tif
Pøerušení jízdy s vypnutým zapalováním se
do výpoètu nezahrne.
Pokud je se zbývajícím palivem v nádrži
možno ujet ménì než 50 km, zobrazí
se na displeji výstraha „Range“.
Pokud je se zbývajícím palivem v nádrži možno
ujet ménì než 30 km, výstraha
„Please refuel!“ 3 se zobrazí na displeji.
Potvrïte položku menu tak, jak je popsáno
na stranì 36.
Skuteèná spotøeba
Zobrazení spotøeby paliva. Mìøení lze
kdykoliv zahájit znovu od zaèátku
– viz následující strana.
Prùmìrná spotøeba
Výpoèet prùmìrné spotøeby. Kalkulaci lze
kdykoliv zahájit znovu od zaèátku
– viz následující strana.
41
42
Pøístroje
Ü
Board Computer
BC 1
19,5° 19:36
All values
BC 2
Timer
1
Ø
257.0
40
8
Ø
31.0
7.0
Ü Reset BC 1
19,5° 19:36
Ø
257.0
40
Ø
31.0
7.0
km
km/h
Ltr.
Ltr./100km
Obrázek è.: 16719t.tif
km/h
Ø
257.0
40
Ø
31.0
7.0
Ltr.
Ltr./100km
Obrázek è.: 16720t.tif
Informace obou palubních poèítaèù mohou
být samostatnì vynulovány, a proto poskytují
možnost vyhodnotit informace z rùzných
èasových období.
z
z
z
z
Zvolte informace pøíslušného palubního
poèítaèe.
Zvolte položku BC 1 nebo BC 2 z menu
palubního poèítaèe.
19,5° 19:36
km
Vynulování informací palubního poèítaèe
(Reset)
Následující informace palubního poèítaèe
mohou být vynulovány (restart mìøení):
Ujetá vzdálenost
Prùmìrná rychlost
Skuteèná spotøeba
Prùmìrná spotøeba.
Ü Reset BC 1
All values
All values
Hodnoty zvolených funkcí budou vynulovány
a pøepoèítány.
km
km/h
Ltr.
Ltr./100km
Obrázek è.: 16721t.tif
Chcete-li vynulovat všechny informace
palubního poèítaèe, zvolte položku
menu All values.
Po vynulování se pøi zvoleném zobrazování
informací palubního poèítaèe na displeji
zobrazí „- - -“. Po krátkém èase se zobrazí
pøepoètené údaje.
Pøerušení napájení
Pokud dojde k pøerušení napájení nebo je
akumulátor málo nabitý, data uložená
v palubním poèítaèi budou vymazána.
Pøístroje
Zobrazení informací stopek lze zvolit
prostøednictvím menu Options 3:
Ü Board Computer
19,5° 19:36
BC 1
BC 2
00:00:00
Timer
Start
Reset
Options
Obrázek è.: 16722t.tif
Stopky
Zvolte položku menu Timer z menu Board
computer.
Na displeji se zobrazí menu Timer.
Stopky zapnete volbou položky menu Start.
Stopky vynulujete volbou položky menu Reset.
Doba jízdy s výjimkou zastávek
Mìøení èasu, po který bylo vozidlo v pohybu.
Doba, po kterou vozidlo stojí, není zahrnuta.
Doba jízdy vèetnì zastávek
Mìøení èasu, po který bylo vozidlo v pohybu.
Doba, po kterou vozidlo stojí s klíèem ve
spínací skøíòce, je zahrnuta.
Doba cesty
Mìøení èasu od manuálního zapnutí
prostøednictvím Start až po manuální vypnutí
prostøednictvím Reset.
43
Pøíjem rádia 3
Pøíjem rádia je odlišný od pøíjmu bìžných
domácích radiopøijímaèù:
Protože je anténa vozidla relativnì blízko
zemì, nemohou rozhlasové spoleènosti
zaruèit stejnou kvalitu pøíjmu jako je tomu
u domácích radiopøijímaèù, které používají
vysoko umístìnou anténu.
z Zmìny ve vzdálenosti od vysílaèe,
z pøíjem z nìkolika smìrù v dùsledku odrazu
a
z stínìní
mohou zapøíèinit výskyt syèení, šumù,
zkreslení nebo ztráty signálu.
44
Pøístroje
Mobilní telefony a vysílaèky (CB) 3
Pøi instalaci a obsluze mobilního telefonu musíte
dodržovat pokyny pro instalaci firmy Opel
a pokyny uvedené v návodu k obsluze mobilního
telefonu. Pøi jejich nedodržení mùže být vozidlo
nezpùsobilé pro provoz na veøejných
komunikacích (Smìrnice 95/54/EG).
Nezbytné pøedpoklady pro bezproblémový
provoz:
z Odbornì instalovaná vnìjší anténa
k zajištìní maximálního možného dosahu.
z Maximální pøenosový výkon je 10 W.
Obrázek è.: 14034s.tif
Dálkové ovládání informaèního
systému 3 a informaèního displeje
Funkce informaèního systému 3 mohou být
ovládány tlaèítky na volantu.
Další informace – viz strana 37 a pøíslušné
návody k obsluze.
z Vhodné umístìní telefonu (viz informace
na stranì 78).
Informujte se o umístìní vnìjší antény, držáku
a zpùsobu použití zaøízení s vysílacím
výkonem nad 10 W. Doporuèujeme Vám
obrátit se na Vašeho Opel partnera, který má
rùzné typy držákù a instalaèních sad
(dodávaných jako pøíslušenství), a také Vám
je v souladu s pøedpisy mùže instalovat.
Z dùvodù bezpeènosti doporuèujeme, abyste
nepoužívali telefon pøi øízení. I použití
handsfree sady mùže vést k odvedení
pozornosti pøi øízení. Dbejte na dodržování
místních pøedpisù.
9 Výstraha
Mobilní telefony a radiostanice (CB)
s integrovanou anténou pøi provozu
v interiéru mohou zpùsobit poruchy funkce
elektroniky vozidla.
Mobilní telefony a radiostanice (CB)
používejte jen s anténou umístìnou
na karosérii vozidla.
Informaèní systém 3
Obsluha informaèního systému je popsána
v pøiloženém návodu k použití.
Klíèe, dveøe, Kapota
Klíèe, dveøe,
Kapota
45
Výmìna klíèù
Klíè v sobì obsahuje elektronický imobilizér.
Jen náhradní klíèe, objednané u Opel
partnera, zaruèují bezporuchovou funkci
elektronického imobilizéru.
Náhradní klíè uložte na bezpeèném místì.
Zámky – viz strana 176.
Car Pass
Karta vozidla (Car Pass) obsahuje všechny
údaje o vozidle, proto ji nesmíte nechat ve
vozidle.
Kartu vozidla (Car Pass) vezmìte s sebou
na každou konzultaci k Opel partnerovi.
Elektronický imobilizér .............................
Rádiový dálkový ovladaè ........................
Centrální zamykání ..................................
Ovládání systému centrálního zamykání
klíèem v zámku dveøí øidièe...................
Zavazadlový prostor ...............................
Alarm 3.....................................................
Kapota ......................................................
46
47
49
52
52
56
59
Obrázek è.: 15760t.tif
Klíè se zasouvatelnou planžetou
klíèe 3
Stisknutím tlaèítka vyklopíte planžetu klíèe.
Stisknutím tlaèítka pøiklopíte planžetu klíèe;
planžeta se slyšitelnì zajistí.
46
Klíèe, dveøe, Kapota
Pokud se rozsvítí kontrolka A po
nastartování motoru, došlo k závadì
v elektronice motoru nebo pøevodovky 3
(viz strany 26, 111, 120) nebo je voda
v palivovém filtru vznìtového motoru 3,
viz strana 166.
Poznámka
Imobilizér nezamyká dveøe. Proto po opuštìní
vozidla vždy zamknìte dveøe a zapnìte
alarm 3 – viz strana 56.
Obrázek è.: 15761t.tif
Elektronický imobilizér
Pomocí èipu (transponder) v klíèi kontroluje
systém, zda je možné vozidlo startovat
pomocí právì zasunutého klíèe. Motor lze
nastartovat pouze v pøípadì, že je klíè
„rozpoznán“.
Elektronický imobilizér se aktivuje automaticky
pøi vyjmutí klíèe ze spínací skøíòky.
Obrázek è.: 15897s.tif
Kontrolka imobilizéru A
Kontrolka A se krátce rozsvítí pøi zapnutí
zapalování.
Pokud pøi zapnutí zapalování kontrolka bliká,
došlo k poruše v systému; motor nemùžete
nastartovat. Vypnìte zapalování a pokuste
se opìtovnì nastartovat.
Pokud kontrolka A stále bliká, pokuste se
nastartovat motor rezervním klíèem a obrat’te
se na servis. Doporuèujeme Vašeho Opel
partnera.
Klíèe, dveøe, Kapota
Rádiový dálkový ovladaè
V závislosti na úrovni výbavy je vozidlo
vybaveno jedním z dálkových ovládání, která
jsou vyobrazená na této stranì.
Dálkový ovladaè je integrován do klíèe.
Klíè mùžete použít k ovládání:
z centrálního zamykání,
z mechanické ochrany proti odcizení 3,
z alarmu 3.
Otevøít èi zavøít okna lze také dálkovým
ovladaèem
Obrázek è.: 15 330t.tif
Obrázek è.: 15331t.tif
Rádiové dálkové ovládání má dosah
cca 3 metry. Tento dosah mùže být ovlivnìn
vnìjšími vlivy. Pøi používání dálkový ovladaè
namiøte pøímo na vozidlo.
Centrální zamykání,
viz strana 49.
O rádiové dálkové ovládání se musíte starat;
chraòte jej pøed vlhkostí a vysokými teplotami
a nepoužívejte jej zbyteènì.
Alarmu 3.
viz strana 56.
Výstražná svìtla se rozsvítí, jako signál
správného fungování dálkového ovladaèe.
Mechanické ochrany proti odcizení 3,
viz strana 49.
Elektricky ovládaná okna,
viz strana 51.
47
48
Klíèe, dveøe, Kapota
Klíè s pevnou planžetou klíèe, viz obr. 15331 T
na pøedchozí stranì.
Porucha
Pokud nefunguje rádiové dálkové ovládání
centrálního zamykání, mùže to být z tìchto
dùvodù:
Výmìnu baterie svìøte servisu. Doporuèujeme
autorizovaný servis Opel.
z Jste pøíliš daleko od vozidla.
V pøípadì problému ohlednì funkènosti
nebo pøi výmìnì baterie synchronizujte
rádiové dálkové ovládání.
z Je témìø vybitá baterie rádiového
dálkového ovládání. Výmìna akumulátoru
– viz následující strana.
Odemknìte dveøe klíèem – viz následující
strana. Rádiové dálkové ovládání se
synchronizuje zasunutím klíèe do spínací
skøíòky.
z Èasté, opakované používání rádiového
dálkového ovladaèe mimo jeho dosah
(pokud jste pøíliš daleko od vozidla, dálkový
ovladaè není rozpoznán). Synchronizace
dálkového ovladaèe – viz následující strana.
z Pokud opakovaným používáním
centrálního zamykání v krátkém intervalu
pøetížíte systém centrálního zamykání,
Na krátkou dobu se pøeruší napájení.
Výmìna baterie dálkového ovladaèe
Klíè se zasouvatelnou planžetou klíèe,
viz obr. 15330 T na pøedchozí stranì.
z Rádiové vlny dálkového ovladaèe jsou
rušeny jiným zdrojem.
Když se zaène zkracovat dosah rádiového
dálkového ovladaèe, vymìòte baterii.
Doporuèujeme Vám obrátit se na Vašeho
partnera Opel, kde pøíèinu poruchy odstraní.
Vyklopení planžety – viz strana 45.
Otevøení dveøí øidièe klíèem, viz strana 52.
Obrázek è.: 15332t.tif
Otevøete rádiové dálkové ovládání. Výmìna
baterie (typ baterie – viz strana 188),
poznamenejte si polohu baterie. Zavøete
rádiové dálkové ovládání.
Ujistìte se, že staré baterie jsou zlikvidovány
v souladu s pøedpisy ochranu životního
prostøedí.
Klíèe, dveøe, Kapota
Obrázek è.: 15333t.tif
Obrázek è.: 15985s.tif
Centrální zamykání
Stisknìte tlaèítko m na dveøích.
Pro dveøe, víko zavazadlového prostoru
a víèko palivové nádrže.
Vozidlo mùže být zamknuto, i když jsou dveøe
øidièe otevøené. Nebezpeèí nechtìného
zamknutí vozidla.
Zamknutí
Stisknìte tlaèítko p na rádiovém dálkovém
ovládání.
– nebo zevnitø –
49
Obrázek è.: 15334t.tif
Zajištìní pomocí mechanické ochrany proti
odcizení 3
9 Výstraha
Nepoužívejte tento systém, když ve vozidle
zùstávají cestující! Dveøe není možno zevnitø
odemknout.
Všechny dveøe musí být zavøené. Ne pozdìji
než 10 sekund po odemknutí stisknìte
opìtovnì tlaèítko p na rádiovém dálkovém
ovladaèi.
Zamykací tlaèítka všech dveøí jsou umístìna
tak, že dveøe nemùžete otevøít.
Jestliže bylo zapnuté zapalování, musejí být
dveøe øidièe jednou otevøeny a zavøeny, aby
mohl být vùz zajištìn.
50
Klíèe, dveøe, Kapota
Poznámka
z 30 sekund po odemknutí pomocí rádiového
dálkového ovladaèe se dveøe automaticky
uzamknou, pokud dveøe nejsou otevøeny.
z Chcete-li zevnitø vozidla zamknout dveøe
(napø. aby Vám nikdo cizí zvenku nemohl
otevøít dveøe), stisknìte tlaèítko centrálního
zamykání m v obložení dveøí.
Obrázek è.: 15335t.tif
Odemknutí
Odemknìte pouze dveøe øidièe
Stisknìte tlaèítko q na dálkovém ovladaèi.
Odemknìte celé vozidlo
Stisknìte dvakrát tlaèítko q na dálkovém
ovladaèi.
Je-li vypnutý systém ochrany proti odcizení,
je možné vozidlo odemknout také tahem
za kliky dveøí.
z Vozidlo mùže být zamknuto bez klíèe. Když
jsou dveøe øidièe otevøené, stisknìte spínaè
centrálního zamykání m v obložení dveøí
a poté zavøete dveøe øidièe. Nezapomeòte,
že vozidlo mùžete nezámìrnì zamknout.
z Zamknuté dveøe a zavazadlový prostor se
automaticky v pøípadì nehody odemknou
(aby do vozidla mìla pøístup první pomoc).
Pøedpoklad: Zapalování nesmí být vypnuté.
Klíèe, dveøe, Kapota
51
9 Výstraha
Porucha
Pokud nefunguje centrální zamykání, mùže
být pøíèinou jeden z následujících dùvodù:
Pøi manipulaci s elektrickým ovládáním oken
a støešního okna buïte velmi opatrní. Hrozí
nebezpeèí zranìní, zejména jsou-li ve
vozidle dìti.
z Pokud opakovaným používáním
centrálního zamykání v krátkém intervalu
pøetížíte systém centrálního zamykání,
Na krátkou dobu se pøeruší napájení.
Všichni cestující ve vozidle by mìli být podle
toho informováni.
z Vadná pojistka v pojistkové skøíòce – viz
strana 148.
Pøi zavírání oken a støešního okna dávejte
pozor. Vždy se pøesvìdète, že jejich pohybu
nic nebrání.
Pøíèinu poruchy nechte odstranit. Obrat’te se
na Vašeho Opel partnera. Ovládání dveøí
øidièe klíèem – viz následující strana.
Obrázek è.: 18324s.tif
Zavøení oken zvenku
Okna mohou být zavøena zvenku: držte
stisknuté tlaèítko p na dálkovém ovladaèi
tak dlouho, až jsou okna zcela zavøená.
Další informace o elektricky ovládaných
oknech – viz strana 86.
52
Klíèe, dveøe, Kapota
Zamknutí
Když jsou zavøené dveøe, otoète klíè k zadní
èásti vozidla až nadoraz. Otoète klíè zpìt do
vertikální polohy a vytáhnìte jej.
Obrázek è.: 18325s.tif
Ovládání systému centrálního
zamykání klíèem v zámku dveøí øidièe
Odemknutí
Otoète klíè v zámku dopøedu až nadoraz.
Otoète klíè zpìt do vertikální polohy
a vytáhnìte jej.
Je-li zapnuta ochrana proti odcizení 3,
odemknou se pouze dveøe øidièe. Odemknutí
celého vozidla: zapnìte zapalování, stisknìte
spínaè centrálního zamykání m a zatáhnìte
za kliku dveøí øidièe.
Obrázek è.: 15918s.tif
Zavazadlový prostor
Otevøení tlaèítkem na dveøích
1. Odemknutí celého vozidla – viz strana 50.
2. Zabrzdìte parkovací brzdu.
3. Zapnìte zapalování.
4. Stisknìte krátce tlaèítko R. Otvírání zaène
s malým zpoždìním.
Druhým stisknutím zastavíte otvírání víka
zavazadlového prostoru.
Není-li parkovací brzda zabrzdìna, když
stisknete tlaèítko, zní výstražný bzuèák
a zavazadlový prostor zùstane zavøený.
Klíèe, dveøe, Kapota
53
Když je víko zavazadlového prostoru zcela
zavøené, zní akustický signál. Zamknutí víka
zavazadlového prostoru je signalizováno
jedním bliknutím výstražných svìtel.
Obrázek è.: 16414s.tif
Otevøení tlaèítkem pod víkem
zavazadlového prostoru
1. Odemknutí celého vozidla – viz strana 50.
2. Krátce stisknìte tlaèítko pod víkem
zavazadlového prostoru. Otvírání zaène
s malým zpoždìním.
Druhým stisknutím zastavíte otvírání víka
zavazadlového prostoru.
Je-li zapnuté zapalování, ale není zabrzdìná
parkovací brzda, když stisknete tlaèítko, zní
výstražný bzuèák a zavazadlový prostor
zùstane zavøený.
Obrázek è.: 16415s.tif
Zavøení
Stisknìte tlaèítko pod víkem zavazadlového
prostoru, až je víko zavazadlového prostoru
zcela zavøené.
Je-li zapnuté zapalování, ale není zabrzdìná
parkovací brzda, když stisknete tlaèítko, zní
výstražný bzuèák a zavazadlový prostor se
zavøe.
54
Klíèe, dveøe, Kapota
Obrázek è.: 16416s.tif
Porucha
Víko zavazadlového prostoru je možné
ovládat pouze v pøípadì, že je pøedtím zcela
a správnì zavøená nebo otevøená støecha.
V pøípadì poruchy automatického pohonu
nebo vybití akumulátoru otevøete víko
zavazadlového prostoru manuálnì
následujícím postupem:
1. Otevøete levé dveøe.
2. Sklopte opìradlo levého sedadla. Pøípravek
je upevnìn pod sedadlem.
Obrázek è.: 16417s.tif
3. Chcete-li pøípravek vyjmout, otoète jej
doprava o 90°.
4. Táhnìte pøední èást pøípravku nahoru a ven
z podlahy.
Obrázek è.:
5. Vytáhnìte pøípravek dopøedu z podlahy.
Klíèe, dveøe, Kapota
Obrázek è.: 15919s.tif
6. Otevøete a odklopte dolù kryt nouzového
odjišt’ovacího lanka. Lehce lanko
vytáhnìte.
7. Zasuòte pøípravek do oka nouzového
odjišt’ovacího lanka. Opøete zaoblený konec
pøípravku o kryt, jak vidíte na obrázku.
Oko nouzového odjišt’ovacího lanka se musí
nacházet v drážce na pøípravku.
Obrázek è.: 15920s.tif
8. Povìøte druhou osobu, aby držela zadní
èást víka zavazadlového prostoru.
Vytažením pøípravku dopøedu odjistíte
zadní èást víka zavazadlového prostoru.
9. Opatrnì rukou otevøete víko
zavazadlového prostoru.
Vrat’te nouzové odjišt’ovací lanko do otvoru
a nasaïte kryt. Nezavírejte dveøe vozidla,
je-li kryt otevøený.
Obrázek è.: 16418s.tif
55
Chcete-li zavøít víko zavazadlového prostoru,
musí Vám pomoci druhá osoba. Zatlaète víko
dolù a zajistìte jej v zámku.
Poruchu nechte odstranit. Doporuèujeme
Vám, abyste se obrátili na Vašeho Opel
partnera.
56
Klíèe, dveøe, Kapota
Alarm 3
sleduje
z dveøe, zavazadlový prostor, kapotu,
z prostor pro cestující,
z náklon vozidla, napø. pokud je zvedáno,
z zapalování.
9 Výstraha
Nepoužívejte tento systém, když ve vozidle
zùstávají cestující! Dveøe není možno zevnitø
odemknout.
Obrázek è.: 15334t.tif
Obrázek è.: 16419s.tif
Aktivace
Všechny dveøe, okna, TwinTop, zavazadlový
prostor a kapota musejí být zavøené. Stisknìte
opìtovnì tlaèítko p na dálkovém ovladaèi
bìhem 10 sekund po zamknutí.
Zapnutí alarmu bez ochrany prostoru pro
cestující a èidla náklonu
napø. pokud ve vozidle zùstane zvíøe.
Jestliže bylo zapnuté zapalování, musejí být
dveøe øidièe jednou otevøeny a zavøeny, aby se
aktivoval alarm.
2. Stisknìte tlaèítko v pøední stropní svítilnì
(pøi vypnutém zapalování); LED dioda
v tlaèítku výstražných svìtel bliká
maximálnì 10 sekund. Viz následující
strana.
1. Zavazadlový prostor, TwinTop a kapota
musejí být zavøené.
3. Zavøete dveøe.
Klíèe, dveøe, Kapota
Po uplynutí pøibližnì 10 sekund po aktivaci
alarmu:
4. Aktivujte alarm. LED dioda v tlaèítku
výstražných svìtel svítí. Po uplynutí cca
10 sekund je alarm aktivní, èidla ochrany
prostoru pro cestující a èidla náklonu jsou
vypnuta. LED dioda v tlaèítku výstražných
svìtel bliká, dokud alarm nedeaktivujete.
Monitorování prostoru pro cestující je
deaktivováno, je-li TwinTop otevøená, èímž se
pøedejde spuštìní chybného poplachu.
z LED dioda
pomalu bliká
= systém je zapnutý,
z LED dioda svítí
cca 1 sekundu
= vypínací funkce.
Dojde-li k poruše systému, obrat’te se
na servis. Doporuèujeme Vašeho Opel
partnera.
Obrázek è.: 15987s.tif
LED dioda
Bìhem prvních 10 sekund po aktivaci alarmu:
z LED dioda svítí = test, zpoždìní pøi
zapnutí,
z LED dioda
rychleji bliká
= otevøené dveøe,
zavazadlový prostor
nebo kapota, porucha
systému.
57
58
Klíèe, dveøe, Kapota
Poznámka
z Zmìny v interiéru vozidla jako napøíklad
použití potahù sedadel mohou mít
nepøíznivý vliv na funkci prostorové
ochrany.
Poplach
Když je aktivován alarm, mùže se poplach
spustit:
z akusticky (houkaèka) a
z vizuálnì (výstražná svìtla).
Poèet poplachù a jejich doba trvání jsou dány
zákonem.
Poplach mùžete vypnout stisknutím tlaèítka
na dálkovém ovládání nebo zapnutím
zapalování. Stisknutím tlaèítka q nebo zapnutím
zapalování také vypnete souèasnì alarm.
Obrázek è.: 15335t.tif
Deaktivace
Stisknìte tlaèítko q na rádiovém dálkovém
ovladaèi
– nebo –
zapnìte zapalování.
Pokud je v rádiovém dálkovém ovládání
závada, odemknìte vozidlo dle popisu
na stranì 52.
Jestliže se spustí poplach, když otevøete dveøe
øidièe, ukonèete poplach zapnutím
zapalování.
Klíèe, dveøe, Kapota
Kapota
Obrázek è.: 15880s.tif
Kapotu otevøete zatažením za odjišt’ovací
páèku, která se nachází pod pøístrojovou
deskou na stranì øidièe. Kapotu tak odjistíte
a pootevøete. Odjišt’ovací páku vrat’te do
pùvodní polohy.
Obrázek è.: 16420s.tif
Západka kapoty je umístìná pod kapotou asi
na šíøku ruky napravo od støedu kapoty - pøi
pohledu zpøedu: Zvednìte a otevøete kapotu.
Neèistoty nebo sníh mohou pøi otevøené
kapotì sklouznout dolù, na møížku sání
vzduchu pøed èelním oknem – viz strana 105.
59
Obrázek è.: 15882s.tif
Kapotu zajistìte v otevøené poloze zasunutím
vzpìry, která se nachází napøíè nad møížkou
chladièe, do malého otvoru ve spodní èásti
kapoty.
Pøed zavøením kapoty zatlaète pevnì vzpìru
do pøíchytky. Kapotu pomalu spust’te a poté ji
nechte vlastní vahou spadnout.
Zatažením za pøední hranu zkontrolujte,
že je kapota správnì zavøená. Není-li správnì
zajištìna, opakujte postup.
60
Sedadla, interiér
Sedadla, interiér
Sedadlo spolujezdce musí být posunuto co
nejdále.
Opìradla pøedních sedadel nesmìjí být
zaklonìna pøíliš dozadu (doporuèený úhel
náklonu je cca 25°).
9 Výstraha
Nedodržování popisu mùže vést ke
zranìním, která mohou být i smrtelná.
Všichni cestující ve vozidle by mìli být pøed
jízdou v tomto smyslu informováni.
Obrázek è.: 15883s.tif
Opìrky hlavy ............................................
Pøepážka zavazadlového prostoru ........
Zapalovaè cigaret 3................................
Zásuvka pøíslušenství 3...........................
Popelník 3.................................................
Úložné schránky .......................................
Držák mincí 3 ...........................................
Sluneèní clony ...........................................
61
62
63
63
64
64
65
65
Nastavení sedadla
viz strana 3.
Poloha sedadla
Sedadlo øidièe nastavte tak, aby øidiè sedìl
vzpøímenì, s mírnì pokrèenýma rukama
na volantu.
Sedadla, interiér
Obrázek è.: 15884s.tif
Opìrky hlavy
Støed opìrky hlavy by mìl být v úrovni oèí.
Pokud není možné, pro velmi vysoké cestující,
takto opìrku nastavit, musíte ji vysunout do
nejvyšší polohy; pro velmi malé cestující ji
nastavte do nejnižší polohy.
9 Výstraha
Nedoržování popisu mùže vést ke zranìním,
která mohou být i smrtelná. Cestující ve
vozidle by mìli být pøed jízdou v tomto
smyslu informováni.
Obrázek è.: 15859s.tif
Nastavení opìrky hlavy
Pro nastavení výšky opìrky hlavy jí nakloòte
dopøedu, podržte a nastavte výšku.
Obrázek è.: 11581s.tif
61
Demontáž opìrek hlavy
Chcete-li demontovat opìrky hlavy, uvolnìte
stisknutím obì pružiny a opìrky vytáhnìte
nahoru.
62
Sedadla, interiér
Pøed pøepážku zavazadlového prostoru
neumist’ujte žádné pøedmìty.
Obrázek è.: 16453s.tif
Pøepážka zavazadlového prostoru
Když je zavøena TwinTop, pøepážku mùžete
sklopit dopøedu, abyste zvìtšili zavazadlový
prostor: táhnìte obì západky dovnitø
a sklopte pøepážku dopøedu, až se zajistí.
Obrázek è.: 16421s.tif
Je-li TwinTop otevøená, vytáhnìte støed
pøepážky, uvolnìte ji a sklopte dozadu, až se
zajistí.
Sedadla, interiér
63
Maximální pøíkon elektrického pøíslušenství
nesmí pøekroèit 120 W.
Nepøipojujte žádné pøíslušenství, které
dodává elektrický proud, napø. nabíjeèky
nebo akumulátoru.
Elektrické pøíslušenství pøipojené do zásuvky
musí splòovat zákonné požadavky
elektromagnetické kompatibility dle normy
DIN VDE 40 839, v opaèném pøípadì mùže
dojít k poruše vozidla.
Obrázek è.: 15888s.tif
Obrázek è.: 13738s.tif
Zapalovaè cigaret 3
Zásuvka pøíslušenství 3
V zadní prostøední konzole.
V zadní prostøední konzole.
Když je zapnuté zapalování, stisknìte
zapalovaè cigaret. Zapalovaè se automaticky
vypne, jakmile je nahøátý. Zapalovaè
vytáhnìte.
Zásuvku pro napájení pøíslušenství nebo
zásuvku zapalovaèe lze použít pro pøipojení
elektrického pøíslušenství. Zásuvku je možné
použít, když je zapnuté zapalování. Pokud pøi
používání zásuvky motor nebìží, akumulátor
se vybíjí. Použitím nevhodného pøíslušenství
mùže dojít k poškození zásuvky.
64
Sedadla, interiér
Obrázek è.: 11589s.tif
Popelník 3
Je urèen pouze pro popel, ne pro hoølavý
odpad.
9 Výstraha
Nedodržování tìchto pokynù mùže vést ke
zranìním, která mohou být i smrtelná.
Všichni cestující ve vozidle by mìli být
v tomto smyslu informováni.
Otevøete kryt popelníku až k bodu odporu.
Obrázek è.: 15889s.tif
Popelník vyprázdníte otevøením až za bod
odporu, èímž se vnitøek popelníku nadzvedne.
Uchopte obì strany vnitøní èásti a táhnìte je
smìrem nahoru.
Chcete-li zvìtšit úložný prostor, vyjmìte zcela
popelník.
Obrázek è.: 15885s.tif
Úložné schránky
Úložný prostor za sedadly
Prostor je urèen pouze pro ukládání lehkých
pøedmìtù. Maximální zatížení: 10 kg.
9 Výstraha
Pøedmìty zajistìte, aby bìhem jízdy
nemohly ze schránky vypadnout ven
a zpùsobit zranìní cestujícím.
Náklad nesmí bránit používání pedálù,
parkovací brzdy, øazení nebo jinak rušit
øidièe.
Sedadla, interiér
65
Sluneèní clony
Jako ochranu proti oslnìní použijte sluneèní
clony vyklopením dolù a otoèením do strany.
Obrázek è.: 15890s.tif
Schránka v palubní desce
Otevøete ji zatažením za rukojet’.
Mùžete ji zamknout klíèem k vozidlu.
Na vnitøní stranì víka se nachází držák
na pero.
Obrázek è.: 16059s.tif
Držák mincí 3
V zadní prostøední konzole.
66
Bezpeènostní systémy
Bezpeènostní systémy
Tøístupòový bezpeènostní systém
Skládá se z tìchto èástí:
z z tøíbodových bezpeènostních pásù
z z pøedpínaèù bezpeènostních pásù
na sedadlech
z systému airbagù øidièe a pøedního
spolujezdce.
Tyto tøi stupnì se aktivují postupnì v závislosti
na závažnosti dopravní nehody:
Bezpeènostní pásy ...................................
Tøíbodové bezpeènostní pásy .................
Pøedpínaèe bezpeènostních pásù...........
Používání bezpeènostních pásù..............
Systém airbagù (Opel Full Size) ..............
Dìtské zádržné systémy 3 ......................
Vnìjší zrcátka ...........................................
Asférická vnìjší zpìtná zrcátka 3 ..........
Opìrky hlavy ............................................
Schránka v palubní desce .......................
Bezpeènostní pøíslušenství 3...................
67
67
68
70
71
80
82
82
82
82
82
z Automatické blokovací zaøízení
bezpeènostních pásù brání vytažení pásu
a tak zajišt’uje, že všichni cestující ve vozidle
zùstanou na svých sedadlech.
z Zámky bezpeènostních pásù jsou staženy
dolù. V dùsledku toho jsou bezpeènostní
pásy okamžitì napnuté a cestující jsou
velmi brzo chránìni pøed zpomalením
vozidla. Tak se snižuje zatížení pùsobící
na tìlo.
z Systém airbagù se zapojí v pøípadì vážné
nehody a vytvoøí bezpeènostní polštáø pro
cestující.
9 Výstraha
Airbagy jsou doplòkem tøíbodových
bezpeènostních pásù a pøedpínaèù
bezpeènostních pásù. Proto vždy používejte
bezpeènostní pásy. Pokud nebudete dbát
tohoto doporuèení, mùže dojít ke zranìní
nebo ohrožení života. Všichni cestující ve
vozidle by mìli být podle toho informováni.
Vždy si dùkladnì pøeètìte pøiložený návod
k dìtskému zádržnému systému!
Bezpeènostní systémy
Bezpeènostní pásy
Kontrola bezpeènostních pásù
Pravidelnì kontrolujte všechny èásti systému
bezpeènostních pásù z hlediska poškození
a správné funkce. Poškozené díly nechte
vymìnit. Po nehodì musejí být vymìnìny
bezpeènostní pásy i aktivované pøedpínaèe
bezpeènostních pásù. Doporuèujeme Vám,
abyste se obrátili na Vašeho Opel partnera.
9 Výstraha
Pøipoutejte se bezpeènostním pásem pøed
každou jízdou – i v mìstském provozu –
mùže Vám zacrhánit život!
Tìhotné ženy se musejí vždy pøipoutat
bezpeènostním pásem – viz strana 70.
Neprovádìjte žádné zmìny
na bezpeènostních pásech, jejich úchytech,
samonavíjecím mechanismu a zámcích
bezpeènostních pásù.
V pøípadì nehody nepøipoutané osoby
ohrožují spolucestující i sami sebe.
Kontrolka X 3 bezpeènostního pásu – viz
strana 26.
Bezpeènostní pásy jsou urèeny vždy jen pro
jednu osobu. Nejsou vhodné pro osoby mladší
12 let nebo menší než 150 cm.
Pro dìti do 12 let doporuèujeme dìtský
zádržný systém Opel – viz strana 80.
67
Obrázek è.: 15862s.tif
Tøíbodové bezpeènostní pásy
Vozidlo je vybaveno tøíbodovými
samonavíjecími pásy s blokovací
automatikou, které poskytují naprostou
volnost pohybu, aèkoliv pás vždy pevnì
pøiléhá k tìlu.
Správné nastavení sedadla – viz strany 60,
70, 72.
Pøi silném zrychlení nebo zpomalení vozidla ve
všech smìrech se bezpeènostní pás okamžitì
zablokuje.
Ujistìte se, že bezpeènostní pásy nejsou
poškozeny nebo roztøepeny ostrými
pøedmìty.
68
Bezpeènostní systémy
Pøedpínaèe bezpeènostních pásù
Bezpeènostní pásy jsou vybaveny pøedpínaèi
pásù. V pøípadì èelní srážky nebo nárazu
zezadu, v závislosti na síle nárazu, je zámek
pásu stažen smìrem dolù, tím jsou pásy
napnuty.
Obrázek è.: 11594s.tif
Aktivace pøedpínaèù bezpeènostních pásù
Aktivace je signalizována rozsvícením
kontrolky v, viz následující strana.
Pokud byl systém pøedpínaèù aktivován,
musíte jej nechat vymìnit. Doporuèujeme
Vám, abyste se obrátili na Vašeho Opel
partnera.
Obrázek è.: 15898s.tif
Kontrolka pøedpínaèù v bezpeènostních pásù
Funkce pøedpínaèù bezpeènostních pásù je
elektronicky monitorována spolu se systémem
airbagù a jejich stav je signalizován
kontrolkou v na pøístrojové desce. Pøi zapnutí
zapalování kontrolka bliká po dobu pøibližnì
4 sekund. Pokud se nerozsvítí, po uplynutí
4 sekund nezhasne nebo se rozsvítí za jízdy,
došlo v systému pøedpínaèù bezpeènostních
pásù nebo systému airbagù k poruše, viz
strana 75. Pøedpínaèe bezpeènostních pásù
nebo systém airbagù nejsou poté v pøípadì
nehody funkèní.
Aktivace pøedpínaèù bezpeènostních pásù je
indikována trvalým svícením v.
Bezpeènostní systémy
9 Výstraha
Poruchu nechte odstranit. Doporuèujeme
Vám, abyste se obrátili na dealera vozidel
Opel nebo autorizovaný servis Opel.
Integrovaná autodiagnostika umožní rychlé
odstranìní poruchy. Kartu vozidla (Car Pass)
vezmìte s sebou na každou konzultaci k Opel
partnerovi.
Dùležité
z Montáž neschváleného pøíslušenství nebo
odkládání jiných pøedmìtù do prostoru
úèinnosti pøedpínaèù bezpeènostních pásù
je kvùli možnému zranìní pøi aktivaci
pøedpínaèù nepøípustná.
z Neprovádìjte žádné zmìny na souèástech
pøedpínaèù bezpeènostních pásù, jinak
nebude Vaše vozidlo zpùsobilé k jízdì.
9 Výstraha
Pøi nesprávné manipulaci (napø. montáž
nebo demontáž) s pøedpínaèi
bezpeènostních pásù mùže dojít k jejich
náhodné aktivaci. Riziko poranìní.
69
z Øídící elektronika pøedpínaèù
bezpeènostních pásù a systému airbagù je
umístìna ve støedové konzole. Z dùvodu
vylouèení funkèních poruch zde nesmí být
odkládány žádné magnetické pøedmìty.
z Doporuèujeme Vám, abyste se s výmìnou
pøedních sedadel obrátili na Opel partnera.
z Pøedpínaèe bezpeènostních pásù mohou
být aktivovány jen jednou. Již aktivované
pøedpínaèe bezpeènostních pásù nechte
vymìnit. Doporuèujeme Vám, abyste se
obrátili na Vašeho Opel partnera.
z Pøi likvidaci vozidla musejí být vždy
dodržovány bezpeènostní pøedpisy.
Z tohoto dùvodu musí likvidaci provádìt
autorizovaná recyklaèní spoleènost.
Doporuèujeme Vám, abyste se obrátili
na dealera vozidel Opel nebo autorizovaný
servis Opel.
70
Bezpeènostní systémy
Obrázek è.: 15891s.tif
Používání bezpeènostních pásù
Zapnutí bezpeènostních pásù
Vytáhnìte pás z navíjeèe a veïte jej pøes tìlo
tak, aby nebyl pøekroucený.
Zasuòte kovovou sponu do zámku. Opìradlo
nesmí být pøíliš zaklonìno, jinak by byla
ovlivnìna funkce bezpeènostních pásù;
doporuèený úhel sklonu je pøibližnì 25°.
Spodní èást pásu nesmí být pøekroucena
a musí pevnì pøiléhat k tìlu. Za jízdy obèas
upravte napnutí pásu pøitažením diagonální
èásti bezpeènostního pásu.
Obrázek è.: 16422s.tif
9 Výstraha
U tìhotných žen musí vést spodní èást
bezpeènostního pásu co nejníže pøes pánev,
aby nebylo bøicho pod tlakem.
Objemný odìv brání správnému pøilehnutí
pásu na tìlo. Pás nesmí vést pøes tvrdé
nebo køehké pøedmìty v kapsách odìvu
(napø. kulièková pera, klíèe, brýle), protože
by mohlo dojít ke zranìní. Mezi pás a tìlo
neumíst’ujte žádné pøedmìty (napø. kabelky,
mobilní telefony).
Obrázek è.: 16423s.tif
Rozepnutí pásu
Bezpeènostní pás rozepnete stisknutím
èerveného tlaèítka na zámku; pás se
automaticky navine.
Bezpeènostní systémy
71
Výjimka:
Sedadlo pøedního spolujezdce se systémem
detekce obsazení sedadla 3. Systém detekce
obsazení sedadla deaktivuje èelní a boèní
airbag na stranì spolujezdce, není-li pøední
sedadlo spolujezdce obsazeno nebo je
na nìm umístìn dìtský zádržný systém Opel
s vysílaèem 3. Systém detekce obsazení
sedadla – viz strana 76. Dìtský zádržný
systém Opel s vysílaèem 3 – viz strana 81.
Pøíklady naplnìní pøedních airbagù:
z Náraz do nepohyblivé pøekážky: pøední
airbagy se naplní pøi nižší rychlosti vozidla.
Obrázek è.: 16424s.tif
Systém airbagù (Opel Full Size)
Èelní airbag
Systém pøedních airbagù je oznaèen nápisem
AIRBAG na volantu a nad schránkou
v palubní desce.
Systém pøedních airbagù se skládá z:
z airbagu a generátoru plynu ve volantu
a druhé jednotky v pøístrojové desce,
z øídící elektroniky s èidlem nárazu,
z kontrolky systému airbagù v na pøístrojové
desce,
Obrázek è.: 15988s.tif
z systému detekce obsazení sedadla
spolujezdce 3,
z kontrolky dìtského zádržného systému
Opel y s vysílaèem 3 ve stropní svítilnì.
Systém pøedních airbagù se uvede do èinnosti:
z v závislosti na síle nárazu
z v závislosti na typu nárazu
z dle úhlu nárazu, viz obrázek
z nezávisle na systému boèních airbagù.
z Náraz do pohyblivé pøekážky
(napø. do jiného vozidla): pøední airbagy
se naplní pouze pøi vyšší rychlosti vozidla.
72
Bezpeènostní systémy
Obrázek è.: 15894s.tif
Naplnìní pøedních airbagù trvá nìkolik
tisícin sekundy. Airbagy vytvoøí bezpeènostní
vzduchový polštáø pro øidièe a pøedního
spolujezdce. Pohyb dopøedu je kontrolován
a je tím podstatnì sníženo nebezpeèí zranìní
horní èásti tìla a hlavy.
Airbag se naplní i vyfoukne bìhem velmi
krátké doby, takže nebrání ve výhledu a pøi
nehodì není jeho naplnìní èasto vùbec
zaznamenáno.
Obrázek è.: 15883s.tif
Obrázek è.: 15862s.tif
Systém pøedních airbagù poskytuje
optimální ochranu, jsou-li správnì
nastavena sedadla, opìradla a opìrky
hlavy: Nastavte sedadlo øidièe v souladu
s výškou cestujícího tak, aby øidiè sedìl
vzpøímenì, pokrèenýma rukama držel
volant v oblasti horních ramen volantu.
Sedadlo spolujezdce musí být posunuto co
nejdále, s opìradlem ve vzpøímené poloze
(viz strany 3, 60, 70). Hlavu, tìlo, ruce ani
nohy nepokládejte na kryty airbagù.
Tøíbodové bezpeènostní pásy musí být vždy
správnì zapnuty – viz strana 70.
9 Výstraha
Do oblasti naplnìní airbagù neumíst’ujte
žádné pøedmìty. Dùležité informace – viz
strana 78.
9 Výstraha
Pøední airbagy se nenaplní, když
z je vypnuté zapalování
z èelní srážka je mírná
z dojde k pøevrácení vozidla
z dojde k boènímu nárazu nebo nárazu
zezadu tedy v pøípadech, kdy by naplnìní
pøedních airbagù neposkytlo cestujícímu
ochranu.
Bezpeènostní systémy
73
9 Výstraha
Vždy používejte bezpeènostní pásy.
Systém pøedních airbagù doplòují tøíbodové
bezpeènostní pásy. Pokud se nepøipoutáte,
riskujete v pøípadì nehody vážné zranìní
nebo vymrštìní z vozidla.
Bezpeènostní pásy pomáhají udržet
správnou polohu tìla, ve které airbag
poskytne pøi nehodì nejúèinnìjší ochranu.
Navíc se pøední airbag spolujezdce nenaplní
ve verzích se systémem detekce obsazení
sedadla spolujezdce 3, pokud
z sedadlo pøedního spolujezdce není obsazeno
z je správnì instalován dìtský zádržný
systém Opel s vysílaèem 3. Systém detekce
obsazení sedadla – viz strana 76. Dìtský
zádržný systém Opel s vysílaèem 3 – viz
strana 81.
Obrázek è.: 15895s.tif
Obrázek è.: 15989s.tif
Boèní airbagy
Systém boèních airbagù je oznaèen nápisem
AIRBAG na vnìjších stranách opìradel
sedadel.
Systém boèních airbagù se uvede do èinnosti:
Systém boèních airbagù se skládá z:
z dle úhlu nárazu na stranì øidièe nebo
spolujezdce, viz obrázek
z airbagu a generátoru plynu v opìradle
sedadla øidièe a druhé jednotky v opìradle
sedadla pøedního spolujezdce
z øídicí elektroniky
z èidel boèních nárazù
z kontrolky systému airbagù v na pøístrojové
desce
z detekce obsazení sedadla spolujezdce 3
z kontrolky dìtského zádržného systému
Opel y s vysílaèem 3 ve stropní svítilnì.
z v závislosti na síle nárazu
z v závislosti na typu nárazu
z nezávisle na systému pøedních airbagù.
6
74
Bezpeènostní systémy
Výjimka:
Sedadlo pøedního spolujezdce se systémem
detekce obsazení sedadla 3. Systém detekce
obsazení sedadla deaktivuje èelní a boèní
airbag pøedního spolujezdce, je-li pøední
sedadlo spolujezdce neobsazeno nebo je
na nìm umístìn dìtský zádržný systém Opel
s vysílaèem 3. Systém detekce obsazení
sedadla – viz strana 76. Dìtský zádržný
systém Opel s vysílaèem 3 – viz strana 81.
9 Výstraha
Mezi opìradlo sedadla a karosérii nebo
v prostoru, kde se plní airbagy, neumíst’ujte
žádné pøedmìty. Ruce ani paže
nepokládejte na kryty airbagù. Dùležité
informace – viz strana 78.
Tøíbodový bezpeènostní pás musí být vždy
správnì zapnutý – viz strana 70.
Boèní airbagy se nenaplní, když
z je vypnuté zapalování
Obrázek è.: 15896s.tif
Boèní airbagy se naplní bìhem nìkolika
tisícin sekundy a vytvoøí bezpeènostní
vzduchový polštáø pro øidièe nebo pøedního
spolujezdce v oblasti pøedních dveøí.
Pøi naplnìní tìchto airbagù je znaènì sníženo
riziko zranìní horní èásti tìla a pánve pøi
boèním nárazu.
z dojde k èelní srážce
z dojde k pøevrácení vozidla
z dojde k nárazu zezadu
z dojde k boènímu nárazu mimo prostor pro
cestující.
Bezpeènostní systémy
Navíc se pøední airbag spolujezdce nenaplní
ve verzích se systémem detekce obsazení
sedadla spolujezdce 3, pokud
75
9 Výstraha
Poruchu nechte odstranit. Doporuèujeme
Vám, abyste se obrátili na dealera vozidel
Opel nebo autorizovaný servis Opel.
z sedadlo pøedního spolujezdce není
obsazeno
z je správnì instalován dìtský zádržný
systém Opel s vysílaèem 3. Systém detekce
obsazení sedadla – viz strana 76.
Dìtský zádržný systém Opel s vysílaèem 3
– viz strana 81.
Integrovaná autodiagnostika umožní rychlé
odstranìní poruchy. Kartu vozidla (Car Pass)
vezmìte s sebou na každou konzultaci k Opel
partnerovi.
Obrázek è.: 15898s.tif
Kontrolka v systému airbagù
Funkce systému airbagù je elektronicky
monitorována spolu se systémy detekce
obsazeného sedadla 3 a pøedpínaèi
bezpeènostních pásù a jejich stav je
signalizován kontrolkou v na pøístrojové desce.
Pøi zapnutí zapalování kontrolka bliká po
dobu pøibližnì 4 sekund. Pokud se nerozsvítí,
po uplynutí 4 sekund nezhasne nebo se rozsvítí
za jízdy, došlo v systému airbagù, systému
detekce obsazení sedadla spolujezdce 3 nebo
pøedpínaèù bezpeènostních pásù k poruše,
viz strana 68. V pøípadì výskytu nehody se tyto
systémy nemusí aktivovat.
Aktivované airbagy jsou signalizovány
souvislým rozsvícením kontrolky v.
76
Bezpeènostní systémy
Detekce obsazení sedadla spolujezdce 3
Systém detekce obsazení sedadla deaktivuje
airbag pøedního spolujezdce a boèní airbagy,
je-li pøední sedadlo spolujezdce obsazeno
nebo je na nìm umístìn dìtský zádržný
systém Opel s vysílaèem 3.
9 Výstraha
Na sedadlo pøedního spolujezdce smíte
umístit pouze dìtský zádržný systém Opel
s vysílaèem 3. Používání systémù bez
vysílaèe ohrožuje život dítìte.
Kontrolka y systému detekce obsazení
sedadla spolujezdce je umístìna ve stropní
svítilnì. Pokud se kontrolka y rozsvítí po
zapnutí zapalování po dobu asi 4 sekund,
je vozidlo vybaveno systémem detekce
obsazení sedadla spolujezdce – viz strana 77,
obr. 12097 S.
Je-li instalován dìtský zádržný systém Opel
s vysílaèem 3, kontrolka y zùstane svítit
trvale po zapnutí zapalování, jakmile systém
detekoval dìtský zádržný systém. Pouze
potom lze sedadlo pøedního spolujezdce
použít pro pøepravu dítìte v zádržném
systému.
Dìtský zádržný systém Opel s vysílaèem 3 je
identifikovatelný podle nálepky nebo emblému.
Obrázek è.: 12106a.tif
Vozidla vybavená systémem detekce
obsazení sedadla spolujezdce jsou také
identifikována podle nálepky na sedadle
pøedního spolujezdce – viz obr. 12106 A.
Dìtský zádržný systém Opel s vysílaèem 3
je detekován automaticky po umístìní
na sedadlo pøedního spolujezdce v souladu
s pokyny. Pøední a boèní airbag spolujezdce
je deaktivován, když používáte tyto dìtské
zádržné systémy. Vìnujte pozornost kontrolce
systému detekce obsazení sedadla
spolujezdce 3 – viz strana 77.
Bezpeènostní systémy
Kontrolka y dìtského zádržného systému
Opel s vysílaèem 3
Pøítomnost dìtského zádržného systému Opel
s vysílaèem 3 je indikována po zapnutí
zapalování trvalým svícením kontrolky y
na stropní svítilnì, jakmile systém detekce
obsazení sedadla spolujezdce detekuje dìtský
zádržný systém.
77
Jestliže kontrolka bliká, i když je dìtský
zádržný systém s vysílaèi 3 nainstalován
správnì, došlo k poruše – nebezpeèí ohrožení
života dítìte. Poruchu nechte odstranit.
Doporuèujeme Vám, abyste se obrátili
na dealera vozidel Opel nebo autorizovaný
servis Opel.
Obrázek è.: 16409s.tif
Pokud kontrolka za jízdy nesvítí, èelní a boèní
airbagy pøedního spolujezdce nejsou
deaktivovány. Nebezpeèí smrtelného zranìní
dítìte. Poruchu nechte odstranit.
Doporuèujeme Vám, abyste se obrátili
na Vašeho Opel partnera.
Pokud není dìtský zádržný systém správnì
instalován nebo je vysílaè vadný, kontrolka
bliká. Zkontrolujte správnou instalaci dìtského
zádržného systému. Instalace dìtského
zádržného systému s vysílaèem 3 – viz pokyny
dodané s dìtským zádržným systémem.
Pokud není na sedadle pøedního spolujezdce
umístìn dìtský zádržný systém Opel
s vysílaèem 3, kontrolka nesmí svítit ani blikat,
jinak by systém airbagù pøedního spolujezdce
nebyl aktivní. Poruchu nechte odstranit.
Doporuèujeme Vám, abyste se obrátili
na dealera vozidel Opel nebo autorizovaný
servis Opel.
9 Výstraha
Pokud jste dìtský zádržný systém Opel
s vysílaèem 3 umístili dle instrukcí výrobce,
kontrolka dìtského zádržného systému Opel
s vysílaèem umístìná na stropní svítilnì musí
po zapnutí zapalování svítit.
Pokud kontrolka za jízdy nesvítí, systém
airbagù pøedního spolujezdce není
deaktivován. Nebezpeèí ohrožení života.
Poruchu nechte odstranit. Doporuèujeme
Vám, abyste se obrátili na Vašeho Opel
partnera.
78
Bezpeènostní systémy
Dùležité
z Do oblasti, ve které se naplní airbag,
nesmíte umístit žádné pøedmìty ani
pøíslušenství, protože by pøi naplnìní
airbagu mohlo dojít ke zranìní.
z Do prostoru mezi airbagy a cestující
nevkládejte žádné pøedmìty – riziko zranìní.
9 Výstraha
Nikdy nepøepravujte dìtské zádržné
systémy nebo jiné pøedmìty na klínì – riziko
smrtelného zranìní.
z Øídící elektronika pøedpínaèù
bezpeènostních pásù a systému airbagù je
umístìna ve støedové konzole. Z dùvodu
vylouèení funkèních poruch zde nesmí být
odkládány žádné magnetické pøedmìty.
z Na volant, palubní desku, opìradla sedadel,
støešní rám v blízkosti airbagù nebo sedák
sedadla pøedního spolujezdce neumíst’ujte
žádné nálepky ani je nièím nezakrývejte.
z Volant, palubní desku, opìradla sedadel
a sedák sedadla pøedního spolujezdce
èistìte pouze suchou tkaninou nebo èisticím
prostøedkem na interiéry. Nepoužívejte
žádné agresivní èisticí prostøedky.
z Na sedadla smíte použít pouze potahy,
které jsou schváleny pro vozidlo Tigra
vybavené boèními airbagy. Pøi navlékání
potahù na sedadla se ujistìte, že nejsou
zakryty jednotky airbagù na vnìjších
stranách opìradel sedadel.
z Systémy airbagù jsou navzájem nezávislé,
plní se v závislosti na síle a typu nárazu.
z Každý airbag je použitelný pouze jednou.
Použité airbagy nechte neprodlenì
vymìnit. Doporuèujeme Vám, abyste se
obrátili na Vašeho Opel partnera.
z Rychlost, smìr pohybu a deformaèní zóny
vozidla a vlastnosti pøekážky rozhodují
o síle nárazu a naplnìní airbagù. Stupeò
poškození vozidla a následné náklady
na opravy nejsou ukazatelem pro
rozhodování øídicí jednotky pro naplnìní
airbagù.
z Neprovádìjte žádné úpravy prvkù systému
airbagù, jinak nebude Vaše vozidlo
zpùsobilé k jízdì.
9 Výstraha
Pøi nesprávné manipulaci se systémy
airbagù mùže dojít k náhlé aktivaci airbagù
a poranìní.
z V pøípadì potøeby nechte volant, palubní
desku, výplnì pøedních dveøí a sedadla
demontovat pouze u Vašeho Opel
partnera.
z Pøi likvidaci vozidla musejí být vždy
dodržovány bezpeènostní pøedpisy.
Z tohoto dùvodu musí likvidaci provádìt
autorizovaná recyklaèní spoleènost.
Doporuèujeme Vám, abyste se obrátili
na dealera vozidel Opel nebo autorizovaný
servis Opel.
Bezpeènostní systémy
z Ve vozidlech se systémem detekce obsazení
sedadla 3 se nesmìjí pøepravovat osoby
vážící ménì než 35 kg. To neplatí pro dìti
cestující v dìtském zádržném systému
s vysílaèem 3.
z Ve vozidlech se systémem detekce obsazení
sedadla spolujezdce 3 neumíst’ujte
na sedadlo spolujezdce žádné tìžké
pøedmìty, protože by se pøi nehodì naplnil
i airbag spolujezdce.
z Ve vozidlech se systémem detekce obsazení
sedadla spolujezdce 3 pøedejdìte poruše
tím, že na sedadle spolujezdce nebudete
používat ochranný potah nebo podkládací
sedák.
79
z Když používáte dìtský zádržný systém
Opel s vysílaèem 3 na sedadle pøedního
spolujezdce, abyste pøedešli poruše,
neumist’ujte pod dìtský zádržný systém
žádné pøedmìty (napø. plastový potah,
nálepky nebo vyhøívací podložky).
9 Výstraha
Dìtské zádržné systémy, stejnì tak jako jiné
pøedmìty, nesmíte nikdy pøevážet na klínì;
nebezpeèí ohrožení života. Pokud byste
toto naøízení nedodrželi, mohlo by dojít
v pøípadì dìtského zádržného systému
s vysílaèem 3 ve vozidle s detekcí obsazení
sedadla spolujezdce 3 k tomu, že by
v pøípadì dopravní nehody nebyl
aktivován airbag pøedního spolujezdce.
Obrázek è.: 11704a.tif
Používání dìtských zádržných systémù 3
na sedadle pøedního spolujezdce ve vozu
bez systému detekce obsazení sedadla 3
9 Výstraha
Na sedadlo pøedního spolujezdce se nesmí
instalovat žádný dìtský zádržný systém 3.
Nebezpeèí ohrožení života.
Systém detekce obsazení sedadla 3 – viz
strana 76.
80
Bezpeènostní systémy
Vozidla se systémem detekce obsazení
sedadla poznáte také podle kontrolky y
na pøístrojové desce. Pokud se kontrolka y
rozsvítí po zapnutí zapalování po dobu asi
4 sekund, je vozidlo vybaveno systémem
detekce obsazení sedadla spolujezdce – viz
strana 76.
Vozidla vybavená systémem detekce
obsazení sedadla spolujezdce jsou také
identifikována podle nálepky na sedadle
pøedního spolujezdce – viz obr. 12106 A.
Obrázek è.: 12 106a.tif
Používání dìtských zádržných systémù 3
na sedadle pøedního spolujezdce ve vozu se
systémem detekce obsazení sedadla 3
9 Výstraha
Na sedadlo pøedního spolujezdce smíte
umístit pouze dìtský zádržný systém Opel
s vysílaèem 3. Používání systémù bez
vysílaèe ohrožuje život dítìte.
Systém detekce obsazení sedadla spolujezdce
detekuje dìtský zádržný systém s vysílaèem 3
a vypne pøední a boèní airbagy na stranì
pøedního spolujezdce. Systém detekce
obsazení sedadla – viz strana 76.
Dìtský zádržný systém Opel s vysílaèem 3
je identifikovatelný podle nálepky nebo
emblému.
Dìtské zádržné systémy 3
Dìtský zádržný systém Opel je zkonstruován
speciálnì pro Vaše vozidlo Opel, a proto
poskytuje Vašemu dítìti v pøípadì nehody
optimální bezpeènost. Pokud použijete jiný
dìtský zádržný systém, vždy dodržujte pokyny
výrobce pro instalaci a používání tohoto
zádržného systému.
V zemi, v které cestujete, mùže být zakázáno
používat dìtské zádržné systémy
na nìkterých sedadlech. Vždy dodržujte
místní nebo národní pøedpisy.
Volba vhodného zádržného systému
Vaše dítì by mìlo používat co nejdéle dìtský
zádržný systém instalovaný zády ke smìru
jízdy. Vymìòte dìtský zádržný systém, když je
dítì již tak vysoké, že jeho hlava pøeènívá pøes
horní hranu sedaèky a hlava již není
podpírána ve výšce oèí. Krèní obratle dítìte
jsou dosud velmi slabé. V pøípadì dopravní
nehody jsou vystaveny menšímu namáhání
v lehce zaklonìné poloze, než když sedí
vzpøímenì.
9 Výstraha
Nikdy nepøepravujte dìtské zádržné
systémy na klínì, riziko smrtelného zranìní.
Bezpeènostní systémy
Pøípustné možnosti umístìní dìtské
bezpeènostní sedaèky
Hmotnostní
a
vìková kategorie1)
0:
až 10 kg
a cca
10 mìsícù
0+:
až 13 kg
a cca
2 let
I:
9 až 18 kg
nebo pøibl.
8 mìsícù až 4 let
II:
15 až 25 kg
a cca
3 až 7 let
III:
22 až 36 kg
a cca
6 až 12 let
1)
Na sedadle pøedního
spolujezdce
B
1
B1 = Pouze pokud je vozidlo vybaveno
detekcí obsazení sedadla a je použit
dìtský zádržný systém Opel
s vysílaèem.
Uveïte sedadlo 3 do nejvyšší polohy.
Zatlaète sedadlo pøedního
spolujezdce co nejdále dozadu.
81
Poznámka
z Dìti mladší 12 let nebo menší než 150 cm
musí cestovat pouze v odpovídajícím
zádržném systému.
z Pøi pøepravì dìtí musíte používat dìtské
zádržné systémy vhodné pro hmotnostní
kategorii tìchto dìtí.
z Zkontrolujte, zda jsou dìtské zádržné
systémy správnì instalované – viz pokyny
dodané s dìtským zádržným systémem.
z Potahy dìtských zádržných systémù Opel
mohou být otírány.
z Na dìtský zádržný systém nic nelepte ani jej
nezakrývejte jiným materiálem.
B1
B1
Doporuèujeme Vám, abyste využívali každý
systém až do té doby, kdy dítì dosáhne
horního hmotnostního limitu.
z Dìtský zádržný systém, ve kterém sedìlo pøi
nehodì dítì, musíte vymìnit.
82
Bezpeènostní systémy
Opìrky hlavy
Bezpeènostní pøíslušenství 3
Nastavení opìrek hlavy podle výšky,
viz strany 5, 61.
Široký sortiment pøíslušenství Opel Vám
umožòuje vybavit své vozidlo Tigra podle
svého pøání. Kromì bezpeènostního
pøíslušenství, prvkù zvyšujících komfort
a kompletního sortimentu prostøedkù pro péèi
o vozidlo najdete v nabídce také mnoho
pøedmìtù, které Vám mohou být velmi
užiteèné.
Na opìrky hlavy nepøipevòujte žádné
pøedmìty nebo komponenty, které nebyly
schváleny pro takové použití ve Vašem vozidle
Tigra, protože by mohlo dojít ke snížení
ochranného úèinku opìrek hlavy; pøidané
pøedmìty by mohly být v pøípadì prudkého
brzdìní nebo nárazu vrženy do prostoru pro
cestující a zpùsobit tak zranìní.
Schránka v palubní desce
Obrázek è.: 15899s.tif
Vnìjší zrcátka
S ohledem na bezpeènost chodcù je uchycení
vnìjších zpìtných zrcátek konstruováno tak,
že se pøi nárazu dostateènou silou vyklopí ze
své polohy. Lehkým tlakem je možno zrcátko
opìt vrátit do jeho pùvodní polohy.
Asférická vnìjší zpìtná zrcátka 3
Zvìtšují zorné pole. Urèení vzdálenosti vozidel
za vámi je možné pouze pøi urèitém odstupu
vozidla, protože výhled je mírnì deformovaný.
Pokud je vozidlo v pohybu, schránka v palubní
desce musí být uzavøena.
„Originální díly a pøíslušenství Opel“ jsou
zárukou, že Váš vùz Opel bude mít k dispozici
vysokou kvalitu a pøesné lícování dílù.
U Vašeho Opel partnera Vám velmi rádi
poskytnou odbornou radu, týkají se napøíklad
tìchto prvkù:
z Dìtské zádržné systémy Opel
z Tažná lana
z Tažné tyèe,
z Startovací kabely
z Sada rezervních žárovek
z Sada rezervních pojistek
z Halogenové žárovky svìtel do mlhy
z Lapaèe neèistot
z Výstražný trojúhelník
z Lékárnièka
z Lékárnièka (polštáøek)
Osvìtlení
83
Vozidla se svìtly pro jízdu ve dne 3:
Pøi zapnutém zapalování a spínaèi v poloze 7
jsou obrysová svìtla zapnutá bez osvìtlení
pøístrojù.
Osvìtlení
Svìtla pro jízdu ve dne se vypnou spolu
s vypnutím zapalování.
Dodržujte zákonná ustanovení v zemích,
kterými projíždíte, pokud používáte svìtla pro
jízdu ve dne a svìtla do mlhy 3.
Jízda do zahranièí – viz strana 85.
Ukazatele smìru, výstražná svìtla
viz strana 14.
Nastavení sklonu svìtlometù ?..............
Svìtla do mlhy > 3 .................................
Zadní svìtlo do mlhy r...........................
Funkce doprovodného osvìtlení
(„Follow-me-home“)..............................
Osvìtlení pøístrojù k ................................
Osvìtlení informaèního displeje 3 ..........
Osvìtlení interiéru 0...............................
Zavazadlový prostor 3............................
Ochrana proti vybití akumulátoru 3 ......
Prosvìtlovací kryty ...................................
Svìtlomety pøi jízdì do zahranièí............
Obrázek è.: 13718s.tif
84
84
84
84
85
85
85
85
85
85
85
Vnìjší osvìtlení
Otoèný spínaè osvìtlení:
7 = vypnuto
8 = obrysová svìtla
9 = tlumená nebo dálková svìtla
Potkávací svìtla, dálková svìtla a svìtelná
houkaèka – viz strana 13.
V polohách spínaèe 8 a 9 svítí také koncová
svìtla a osvìtlení RZ.
Pokud je vypnuto zapalování pøi rozsvícených
potkávacích svìtlech nebo dálkových
svìtlech, rozsvítí se obrysová svìtla 3.
Svìtla zpáteèky
Svítí, když je zaøazena zpáteèka a je zapnuté
zapalování.
84
Osvìtlení
Obrázek è.: 13719s.tif
Obrázek è.: 13720s.tif
Nastavení sklonu svìtlometù ?
Svìtla do mlhy > 3
Výšku svìtelného paprsku svìtlometù
nastavte podle zatížení vozidla, když jsou
rozsvícena potkávací svìtla: otoète
nastavovací koleèko do požadované polohy.
Zapnuto
Správné nastavení sklonu svìtlometù snižuje
oslnìní ostatních úèastníkù silnièního provozu.
z Obsazeno sedadlo øidièe
= 0
z Obsazená sedadla
= 1
z Obsazena sedadla a plné
zatížení v nákladovém prostoru = 2
Poloha 3 se nepoužívá.
= stisknìte >, rozsvítí se >
na pøístrojové desce
Svìtla zhasnutá = stisknìte > znovu nebo
vypnìte zapalování nebo
svìtlo
Svìtlomety do mlhy lze zapnout, jen když jsou
zapnuta svìtla i zapalování.
Obrázek è.: 14302s.tif
Funkce doprovodného osvìtlení
(„Follow-me-home“)
Doprovodné osvìtlení „follow-me-home“
znamená, že po zavøení dveøí øidièe svítí
potkávací svìtlomety po dobu asi 30 sekund.
Aktivace funkce:
1. Vypnìte zapalování.
2. Vyjmìte klíè ze spínací skøíòky.
Zadní svìtlo do mlhy r
3. Otevøete dveøe øidièe.
= stisknìte r, rozsvítí se r
na pøístrojové desce
Svìtla zhasnutá = stisknìte r znovu nebo
vypnìte zapalování nebo
svìtlomety
Zadní svìtlo do mlhy lze zapnout, jen když
je zapnuto zapalování a potkávací nebo
obrysová svìtla.
4. Pøitáhnìte páèku ukazatelù smìru smìrem
k volantu.
Zapnuto
5. Zavøete dveøe øidièe.
Pokud zùstanou dveøe øidièe otevøené, svìtla
zhasnou po dvou minutách.
Funkci „Follow-me-home“ mùžete vypnout
zasunutím klíèe do spínací skøíòky nebo
opìtovným pøitažením páèky ukazatelù smìru
k volantu.
Osvìtlení
85
Prosvìtlovací kryty
Vnitøní strana prosvìtlovacích krytù se mùže
krátce zamlžit, když je nepøíznivé vlhké/
chladné poèasí, pøi intenzivním dešti nebo po
mytí vozidla. Zamlžení zmizí samo po krátké
dobì, kterou mùžete ještì zkrátit rozsvícením
svìtlometù.
Svìtlomety pøi jízdì do zahranièí
Asymetrická potkávací svìtla zvyšují pole
viditelnosti na pravé stranì jízdního pruhu.
Obrázek è.: 13722s.tif
Obrázek è.: 13721s.tif
Osvìtlení pøístrojù k
Osvìtlení interiéru 0
Svítí, když je rozsvícené vnìjší osvìtlení
vozidla. Jas mùžete nastavit nastavovacím
koleèkem.
Svítí pøi otevøených dveøích. Zhasne po zavøení
dveøí s urèitým zpoždìním 3 nebo když
zapnete zapalování 3.
Osvìtlení informaèního displeje 3
Chcete-li nechat stropní svítilnu rozsvícenou,
stisknìte spínaè svìtel.
Rozsvítí se, když je zapnuté zapalování nebo
informaèní systém. Jas mùžete nastavit
nastavovacím koleèkem.
Vypnutí: stisknìte opìtovnì spínaè svìtel.
Zavazadlový prostor 3
Rozsvítí se pøi otevøení víka/dveøí
zavazadlového prostoru.
Ochrana proti vybití akumulátoru 3
Nìkteré spotøebièe, jako napøíklad osvìtlení
interiéru, se vypne zhruba po 30 minutách po
vypnutí zapalování, aby nedošlo k vybití
akumulátoru vozidla.
Pøi jízdì v zemích, kde se jezdí po opaèné
stranì silnice, asymetrická svìtla oslòují
ostatní úèastníky silnièního provozu.
Nechte svìtlomety seøídit v servisu, abyste
neoslòovali ostatní øidièe. Doporuèujeme
Vašeho Opel partnera.
86
Okna
Okna
9 Výstraha
Pøi manipulaci s elektrickým ovládáním oken
a støešního okna buïte velmi opatrní. Hrozí
nebezpeèí zranìní, zejména jsou-li ve
vozidle dìti.
Všichni cestující ve vozidle by mìli být podle
toho informováni.
Pøi zavírání oken a støešního okna dávejte
pozor. Vždy se pøesvìdète, že jejich pohybu
nic nebrání.
Elektricky ovládaná okna ........................
86
Obrázek è.: 15900s.tif
Elektricky ovládaná okna
Pøipravena k použití, když je zapnuté
zapalování
Ovládání dvìma spínaèi v madle dveøí øidièe
pro okno øidièe a spolujezdce. Další spínaè
v madle dveøí spolujezdce.
K èásteènému otevøení nebo zavøení okna
krátce zatáhnìte nebo stisknìte spínaè
pøíslušného okna. Pro automatické otevøení
nebo zavøení zatáhnìte nebo stisknìte
spínaè, opìtovným zatažením nebo
stisknutím pohyb zastavíte.
Automatické zavøení není možné bìhem
ovládání TwinTop.
Okna
Když otevøete dveøe, okno tìchto dveøí se
pootevøe. Po zavøení dveøí se automaticky
zavøe.
87
Pøetížení
Pøi opakovaném otvírání a zavírání oken
v rychlém sledu dojde ke krátkému pøerušení
napájení.
Když otvíráte nebo zavíráte TwinTop, okna se
pootevøou. Automaticky se zavøou, jakmile je
TwinTop zcela otevøená nebo zavøená.
Tento systém je chránìn pojistkou v pojistkové
skøíòce – viz strana 148.
Bezpeènostní funkce
Když okno pøi automatickém zavírání narazí
na pøekážku, zastaví se ihned jeho pohyb
a okno se opìt otevøe.
Porucha
Okna nemohou být automaticky otvírána ani
zavírána.
Elektronicky ovládaná okna aktivujte
následovnì:
Když se okna nepohybují lehce, napøíklad
když jsou pokryta námrazou, nìkolikrát
stisknìte spínaè, až se okno postupnì zavøe.
1. Zavøete dveøe.
Obrázek è.: 18324s.tif
Zavøení oken zvenku
Stisknìte tlaèítko p na dálkovém ovladaèi
a držte je, dokud se okna nezavøou
2. Zapnìte zapalování.
3. Okno zcela otevøete.
4. Zavøete okna a držte spínaè nejménì ještì
jednu sekundu stisknutý.
5. Tento postup zopakujte pro každé okno.
88
TwinTop
TwinTop
TwinTop, skládací ocelová støecha, umožòuje
vozidlu Tigra kombinovat vlastnosti coupé
a kabrioletu.
9 Výstraha
Pøi manipulaci se støechou buïte velmi
opatrní. Riziko poranìní.
Bìhem ovládání sledujte pohyb støechy.
Ujistìte se, že nikdo nemùže být zranìn.
Ujistìte se, že se v oblasti pohybu støechy
nikdo nenachází. Riziko poranìní.
TwinTop ....................................................
Vìtrolam 3 ...............................................
88
97
Pøed ovládáním støechy v garážích, krytých
parkovištích nebo podobných místech
zkontrolujte, zda je k dispozici dostateèná
výška.
Všichni cestující ve vozidle by mìli být
v tomto smyslu informováni.
Pøed opuštìním vozidla vytáhnìte klíè ze
spínací skøíòky, abyste pøedešli neodbornému
zacházení s okny a støešním oknem.
TwinTop
Obrázek è.: 12481s.tif
Otevøení støechy
Pouze ve stojícím vozidle.
Zabrzdìte parkovací brzdu.
TwinTop
Obrázek è.: 16421s.tif
Zajistìte pøepážku zavazadlového prostoru
v zadní pozici.
Pøed zadní okno ani pøed pøepážku
zavazadlového prostoru neumist’ujte žádné
pøedmìty.
Zavøení víka zavazadlového prostoru,
viz strana 52.
Obrázek è.: 16055s.tif
Uvolnìte zajišt’ovací páèky vpravo a vlevo
nahoøe na rámu okna, zatažením obou páèek
dolù až nadoraz. Oba zajišt’ovací háky se
musejí odjistit.
89
Obrázek è.: 15903s.tif
Zapnìte zapalování.
Zatáhnìte za S, až je støecha zcela otevøená
a víko zavazadlového prostoru je zavøené.
Na zaèátku a na konci procesu zní akustický
signál.
Není-li zabrzdìná parkovací brzda, není
odjištìn zámek støechy nebo není sklopena
zpìt pøepážka zavazadlového prostoru, když
ovládáte tlaèítko S, zní výstražný bzuèák
a støecha se neotevøe.
90
TwinTop
Stisknìte S, až jsou støecha a víko
zavazadlového prostoru zcela zavøené.
Na zaèátku a na konci procesu zní akustický
signál.
Jestliže ovládáte tlaèítko S, když není
zabrzdìná parkovací brzda, zní výstražný
bzuèák a støecha zùstane otevøená.
Obrázek è.: 15904s.tif
Zavøení støechy
Pouze pøi stojícím vozidle a zavøeném víku
zavazadlového prostoru.
Pøepážka zavazadlového prostoru musí být
zajištìna ve své zadní poloze. Pøed pøepážku
zavazadlového prostoru neumist’ujte žádné
pøedmìty.
Zabrzdìte parkovací brzdu.
Zapnìte zapalování.
Obrázek è.: 16056s.tif
Zatlaète zajišt’ovací páky na pravé a levé
stranì rámu okna zcela nahoru.
Zajišt’ovací háky se musejí zajistit v pøíslušné
prohlubni a støecha musí být bezpeènì
zajištìna.
Poznámka
z Výstražný bzuèák zní 5 sekund po
odbrzdìní parkovací brzdy a rozjezdu
vozidla, pokud støecha nebyla správnì
zavøena nebo otevøena. V takovém pøípadì
zastavte vozidlo a zopakujte postup
zavøení nebo otevøení.
z Èastým ovládáním støechy pøi vypnutém
motoru dojde k vybití akumulátoru.
TwinTop
Porucha
Automatický provoz støechy je funkèní pouze
tehdy, když byla støecha pøedtím správnì
zavøena nebo otevøena.
Jestliže došlo k poruše automatického pohonu
nebo vybití akumulátoru, mùžete zcela
otevøenou støechu manuálnì zavøít
následujícím postupem:
Zkontrolujte, zda:
1. Zaparkujte vozidlo a zabrzdìte parkovací
brzdu.
z je zabrzdìna parkovací brzda
z je zapnuté zapalování
z je pøepážka zavazadlového prostoru
zajištìna v zadní poloze
z je víko zavazadlového prostoru zcela
zavøené
z jsou odjištìny zajišt’ovací páèky.
Pokud dojde k poruše pøi otvírání nebo
zavírání støechy, støecha se zastaví v právì
dosažené poloze. Po 2 minutách zazní
výstražný bzuèák. Po další minutì je
pøerušeno napájení systému. Støecha se poté
automaticky vrátí zpìt k zavazadlovému
prostoru nebo k rámu èelního okna. Abyste
ji mohli úplnì zavøít, otevøete obì okna,
vytáhnìte klíè a proveïte chybìjící kroky
následujícího popisu pro poruchu
automatického pohonu.
91
2. Otevøete obì okna nebo otevøete dveøe.
3. Vypnìte zapalování a vytáhnìte klíè.
4. Otevøete zavazadlový prostor. Jestliže
došlo k vybití akumulátoru nebo k poruše
ovládání víka zavazadlového prostoru,
musíte víko zavazadlového prostoru otevøít
manuálnì; viz strana 54.
9 Výstraha
Pøi manipulaci se støechou buïte velmi
opatrní. Riziko poranìní. Nebezpeèí zranìní.
Ujistìte se, že nikdo nemùže být zranìn.
Všichni cestující ve vozidle by mìli být
v tomto smyslu informováni.
Manuální zavøení støechy musejí provádìt
2 osoby, které musejí postupovat velmi
opatrnì.
Obrázek è.: 16416s.tif
5. Sklopte opìradlo levého sedadla. Pøípravek
je upevnìn pod sedadlem.
92
TwinTop
Obrázek è.: 16417s.tif
6. Chcete-li pøípravek vyjmout, otoète jej
doprava o 90°.
7. Táhnìte pøední èást pøípravku nahoru a ven
z podlahy.
Obrázek è.:
8. Vytáhnìte pøípravek dopøedu z podlahy.
Obrázek è.: 16427s.tif
9. Pøípravek použijte k silnému zatažení za
zajišt’ovací tyè, abyste odjistili kryt pøed
zadním oknem. Zajišt’ovací tyè se nachází
na pravé stranì vozidla, pod krytem.
TwinTop
Obrázek è.: 16428s.tif
10. Když je zajišt’ovací tyè vytažena, zvednìte
pomocný èep krytu rukou. Hluk vznikající
pøi této èinnosti je normální.
Obrázek è.: 15909s.tif
11. Stisknìte tlaèítko pod víkem
zavazadlového prostoru a držte jej, až je
víko zavazadlového prostoru zcela
zavøené. Viz strana 53.
Pokud toto není možné, zavøete víko
zavazadlového prostoru opìt tak, jak
vidíte na obrázku; musí být zcela zajištìné
v zadním zámku.
Obrázek è.: 16429s.tif
93
12. Uvolnìte pøední západky víka
zavazadlového prostoru pøípravkem, který
zasuòte do vodítka a zatlaète horní konec
dovnitø; viz obrázek. Souèasnì lehce
táhnìte víko zavazadlového prostoru
nahoru ze západky. Tento prostup
proveïte vpravo a vlevo.
94
TwinTop
Obrázek è.: 16430s.tif
13. Dvì osoby pracující souèasnì vpravo
a vlevo, otevøou víko zavazadlového
prostoru dozadu do koncové polohy.
Pøitom víko zavazadlového prostoru
netoète ani nenaklánìjte.
9 Výstraha
Zavazadlový prostor nezùstává v otevøené
poloze.
Obrázek è.: 15912s.tif
14. Odjistìte držák støechy na levé zadní èásti
pøepážky zavazadlového prostoru
zvednutím odjišt’ovací páèky.
Obrázek è.: 15913s.tif
15. S pomocí druhé osoby opatrnì a pomalu
táhnìte støechu nahoru. Uchopte støechu
po stranách a táhnìte ji dopøedu. Ujistìte
se, že je víko zavazadlového prostoru
zcela otevøené.
9 Výstraha
Pozor. Nebezpeèí zranìní.
TwinTop
Obrázek è.: 15914s.tif
16. Táhnìte støechu až k rámu èelního okna.
Obrázek è.: 16056s.tif
17. Zatlaète zajišt’ovací páky na pravé a levé
stranì rámu okna zcela nahoru.
Zajišt’ovací háky se musejí zajistit
v pøíslušné prohlubni a støecha musí být
bezpeènì zajištìna.
95
Obrázek è.: 15915s.tif
18. Za asistence pomocníka souèasnì silou
zavøete víko zavazadlového prostoru
na pravé i levé stranì. Musí se zajistit
do zámkù.
Víko zavazadlového prostoru netoète
ani nenaklánìjte. Zavøené víko
zavazadlového prostoru není zamèené.
96
TwinTop
Jestliže došlo k poruše v automatickém
režimu, není možné støechu otevøít.
Poruchu nechte odstranit. Doporuèujeme
Vám, abyste se obrátili na Vašeho Opel
partnera.
Obrázek è.: 15916s.tif
19. Dále, je-li to možné, otevøete a zavøete
víko zavazadlového prostoru tlaèítkem
pod víkem zavazadlového prostoru.
Víko zavazadlového prostoru je potom
zamèené.
Obrázek è.: 15917s.tif
20. Zatlaète dolù kryt pøed zadním oknem.
TwinTop
Zasuòte vìtrný deflektor do otvoru uprostøed
ochranného oblouku a upevnìte jej pákou.
Demontovaný vìtrný deflektor uložte do
zavazadlového prostoru.
Obrázek è.: 16057s.tif
Vìtrolam 3
Instalujte vìtrný deflektor, abyste snížili
turbulence, prùvan a hluk v prostoru pro
cestující, když je otevøená TwinTop.
97
98
Klimatizace
Klimatizace
Systém topení a vìtrání s volitelnou
klimatizací 3
Vìtrání, topení a ochlazování 3 jsou slouèeny
do jednotky, která zvyšuje komfort cestujících
ve všech roèních obdobích, za všech
povìtrnostních podmínek a jakékoli vnìjší
teplotì.
Pokud je ochlazování 3 aktivní, vzduch je
ochlazován a vysoušen.
Ventilaèní otvory ......................................
Vyhøívání zadního okna, vyhøívání
vnìjších zpìtných zrcátek.....................
Vyhøívání sedadel 3.................................
Systém topení a vìtrání ...........................
Klimatizace 3 ...........................................
Otvory pro sání vzduchu .........................
Pylový filtr .................................................
Poznámka .................................................
Údržba ......................................................
99
99
100
100
103
105
105
105
105
Obrázek è.: 15922s.tif
Jednotka topení ohøívá vzduch dle Vašich
požadavkù ve všech režimech provozu,
v závislosti na poloze spínaèe teploty.
Množství vzduchu mùžete regulovat
nastavením rychlosti ventilátoru.
Tlaèítka pro chlazení n a systém recirkulace 4
jsou pouze u verzí s volitelnou klimatizací 3 – viz
strana 103.
Klimatizace
Obrázek è.: 15928s.tif
Ventilaèní otvory
Obrázek è.: 15929s.tif
Obrázek è.: 15868s.tif
99
Chcete-li ventilaèní otvory zavøít, zatlaète
posuvníky smìrem do støedu vozidla.
Vyhøívání zadního okna,
vyhøívání vnìjších zpìtných zrcátek
Ovládání funguje, když je zapnuté
zapalování:
Chcete-li zvìtšit množství vzduchu, nastavte
nejvyšší rychlost ventilátoru a ovládání
distribuce vzduchu na M.
Vìtrací otvory pro odstranìní námrazy
na èelním oknì (2)
Spínaè pro distribuci vzduchu nastavte do
polohy V nebo J:
Vzduch je nyní smìrován na èelní a boèní okna.
Støední (1) ventilaèní otvory
Proud vzduchu mùžete smìrovat podle svého
pøání natoèením a naklopením lamel.
Doplòkové vìtrací otvory
se nacházejí pod èelním oknem a boèními
okny, a také v oblasti nohou.
Kontrolka v tlaèítku.
Vždy podle polohy ovladaèe teploty vzduchu
se dosáhne komfortního vìtrání v prostoru
hlavy.
Spínaè teploty ve støední oblasti: vzduch
vycházející ze støedních vìtracích otvorù je
chladnìjší než vzduch vycházející z boèních
vìtracích otvorù.
Zapnuto
= stisknìte Ü
Svìtla zhasnutá = stisknìte Ü znovu
Zadní okno a vnìjší zrcátka jsou rychle
zbavena námrazy a zamlžení.
100
Klimatizace
Obrázek è.: 15997s.tif
Obrázek è.: 15923s.tif
Vyhøívání sedadel 3
Systém topení a vìtrání
Dva spínaèe ß ve støedové konzole; ovládání
pro pøíslušné pøední sedadlo, když je zapnuté
zapalování.
Levý otoèný spínaè: Teplota
Èervená zóna = Teplejší vzduch
Modrá zóna = Chladnìjší vzduch
Zapnuto
= stisknìte ß
Svìtla zhasnutá = stisknìte ß znovu
Kontrolky ve spínaèích.
Obrázek è.: 15924s.tif
Prostøední otoèný spínaè: Množství vzduchu
Ventilátor má 4 rychlosti:
x
4
vypnuto
Maximální množství pøivádìného
vzduchu
Množství vzduchu je urèeno rychlostí
ventilátoru. Ventilátor proto musíte za jízdy
zapnout.
Klimatizace
101
Topení
Výkon topení závisí na teplotì chladicí
kapaliny a proto topení dosáhne plného
výkonu až po zahøátí motoru.
Chcete-li prostor pro cestující vytopit velmi
rychle:
z Nastavte ovladaè teploty vzduchu do
èervené zóny.
z Nastavte rychlost ventilátoru na 3.
z Nastavte spínaè distribuce vzduchu do
požadované polohy – viz strana 101.
Obrázek è.: 15925s.tif
Pravý otoèný spínaè: Distribuce vzduchu
V
na èelní okno a okna dveøí
J
na èelní okno, okna dveøí a do oblasti
nohou
K
do oblasti nohou
L
do oblasti hlavy a oblasti nohou
M
do oblasti hlavy
Když je spínaè nastaven do polohy L nebo M,
otevøete vìtrací otvory.
Obrázek è.: 15930s.tif
Vìtrání
z Nastavte spínaè teploty vzduchu do
požadované polohy.
z Zapnìte ventilátor, nastavte požadovanou
rychlost chodu ventilátoru.
z Maximální vìtrání v oblasti hlavy: nastavte
spínaè distribuce vzduchu do polohy M
a otevøete všechny vìtrací otvory.
z Vìtrání v oblasti nohou: Nastavte spínaè
distribuce vzduchu do polohy K.
z Souèasné vìtrání v oblasti hlavy a oblasti
nohou: Nastavte spínaè distribuce vzduchu
do polohy L.
Komfort a dobrý pocit cestujících závisí z velké
míry na správném nastavení systému vìtrání
a topení.
Abyste v interiéru vozidla dosáhli pøíjemného
prostøedí, je dobré použít pøíjemné nastavení
proudìní chladnìjšího vzduchu na oblièej
a teplejšího vzduchu na nohy: ovládací prvek
distribuce vzduchu nastavte na K, J nebo L
a regulátor teploty nastavte dle potøeby.
102
Klimatizace
z Nastavte rychlost ventilátoru na 3 nebo 4.
z Nastavte spínaè distribuce vzduchu do
polohy V.
z Zapnìte vyhøívání zadního okna Ü.
z Boèní vìtrací otvory podle potøeby otevøete
a nastavte na okna dveøí.
z Pro soubìžné vytápìní prostoru nohou
nastavte spínaè distribuce vzduchu do
polohy J.
Obrázek è.: 15931s.tif
Topení v oblasti nohou
z Nastavte ovladaè teploty vzduchu
do èervené zóny.
z Zapnìte ventilátor.
z Nastavte spínaè distribuce vzduchu
do polohy K.
Obrázek è.: 16431s.tif
Odstranìní zamlžení a námrazy z oken
9 Výstraha
Nedodržení tìchto pokynù mùže vést
k zamlžení nebo namrznutí oken a následné
nehodì z dùvodu zhoršené viditelnosti.
Zamlžená nebo namrzlá okna jako napø. ve
vlhkém poèasí z mokrých odìvù nebo pøi nízké
venkovní teplotì:
z Otoète spínaè teploty do èervené zóny
až nadoraz.
Klimatizace
103
Klimatizace 3
Jako doplnìk k systému topení a vìtrání,
systém klimatizace ochlazuje a odvlhèuje
(vysušuje) vzduch proudící dovnitø.
Pokud nechcete vysoušet a ochlazovat
vzduch, ochlazování vypnìte; ušetøíte i palivo.
Klimatizace se automaticky vypne pøi nízké
venkovní teplotì.
Obrázek è.: 15927s.tif
Chlazení n
Provozuschopné pouze za chodu motoru
Zapnuto
= stisknìte n
Svìtla zhasnutá = stisknìte n znovu
Kontrolka v tlaèítku.
Pokud je ochlazování (kompresor klimatizace)
aktivní, vzduch je ochlazován a vysoušen.
Pokud nechcete vysoušet a ochlazovat
vzduch, ochlazování vypnìte; ušetøíte i palivo.
Klimatizace se automaticky vypne pøi nízké
venkovní teplotì.
Obrázek è.: 15926s.tif
Systém recirkulace vzduchu 4
Spínaè recirkulace 4 se používá k pøepnutí
klimatizace do režimu recirkulace vzduchu
(kontrolka ve spínaèi).
Když do interiéru proniká nepøíjemný
zápach zvenku: zapnìte doèasnì
systém recirkulace 4.
Systém recirkulace minimalizuje vstup
venkovního vzduchu. Vlhkost vzduchu se
zvyšuje a mùže dojít k zamlžení oken. Kvalita
vzduchu v interiéru se zhoršuje, takže cestující
mohou pocítit i nevolnost.
Nastavte spínaè distribuce vzduchu do
polohy V: cirkulace se automaticky vypne,
aby nedošlo k zamlžení oken.
104
Klimatizace
Obrázek è.: 15933s.tif
Komfortní nastavení
z Systém recirkulace vzduchu 4 je vypnutý.
z Nastavte ochlazování n do požadované
polohy.
z Nastavte spínaè teploty vzduchu do
požadované polohy.
z Zapnìte ventilátor, nastavte požadované
mísení vzduchu.
z Nastavte spínaè distribuce vzduchu do
polohy M nebo L.
z Otevøete vìtrací otvory podle potøeby.
Ovládací spínaè teploty vzduchu ve støední
poloze: teplejší vzduch proudí k nohám
a chladnìjší nahoru, z boèních výstupù proudí
teplejší vzduch, ze støedních výstupù vzduchu
pak chladnìjší.
Obrázek è.: 15934s.tif
Maximální chlazení
Krátce otevøete okna, aby mohl horký vzduch
rychleji uniknout.
z Zapnìte systém cirkulace vzduchu 4.
z Zapnìte klimatizaci n.
z Otoète spínaè teploty do modré (chladné)
zóny až nadoraz.
z Nastavte rychlost ventilátoru na 4.
z Nastavte spínaè distribuce vzduchu do
polohy M.
z Otevøete všechny ventilaèní otvory.
Obrázek è.: 16432s.tif
Odstranìní zamlžení a námrazy z oken
9 Výstraha
Nedodržení tìchto pokynù mùže vést
k zamlžení nebo namrznutí oken a následné
nehodì z dùvodu zhoršené viditelnosti.
Zamlžená nebo namrzlá okna jako napø. ve
vlhkém poèasí z mokrých odìvù nebo pøi nízké
venkovní teplotì:
Klimatizace
z Zapnuté chlazení n – kompresor
klimatizace se automaticky deaktivuje
v pøípadì, že je venkovní teplota nízká
(namrzání).
Poznámka
e-li èelní okno zamlžené v dùsledku sychravého
poèasí, doèasnì nastavte systém tak, jak je
popsáno v èásti „Odstranìní zamlžení
a námrazy oken“, viz strany 102, 104.
z Otoète spínaè teploty vzduchu doprava.
Chlazení 3 pracuje nejúèinnìji, když jsou okna
a TwinTop zavøené. Pokud je prostor pro
cestující velmi vyhøátý po delším pobytu
vozidla na pøímém slunci, nejdøíve na krátkou
dobu otevøete okna, aby mohl horký vzduchu
uniknout.
z Nastavte rychlost ventilátoru na 3 nebo 4.
z Ovládací spínaè distribuce vzduchu nastavte
do polohy V, systém recirkulace 4 se
automaticky vypne,
– nebo –
pokud je v systému vlhkost po pøedchozím
používání klimatizace, mùže dojít
k zamlžení oken. Abyste tomu pøedešli,
nastavte distribuci vzduchu na K pøed
nastartováním motoru a po nastartování
pøibližnì na 5 sekund na V.
z Zapnìte vyhøívání zadního okna Ü.
z Boèní vìtrací otvory podle potøeby otevøete
a nastavte na postranní okna.
105
Obrázek è.: 15937s.tif
Otvory pro sání vzduchu
Otvory pro sání vzduchu, které se nacházejí
na levé a pravé stranì motorového prostoru,
musíte udržovat v èistotì, bez listí, neèistot
a snìhu.
Pylový filtr
Pylový filtr odstraòuje prach, saze, pyl
a spory z nasávaného vzduchu nebo
vzduchu v interiéru, pokud je aktivní systém
recirkulace 3. Vrstva aktivního uhlí 3
eliminuje vìtšinu pachù a škodlivých plynù
z venkovního vzduchu.
Pylový filtr musíte nechat mìnit v intervalech
uvedených v servisní knížce.
Když je ochlazování 3 (kompresor klimatizace)
zapnuté, vytváøí se kondenzát, který vytéká pod
vozidlo.
Klimatizace se automaticky vypne pøi nízké
venkovní teplotì.
Když je ochlazování 3 (kompresor klimatizace)
zapnuté, musíte otevøít alespoò jeden vìtrací
otvor, aby v dùsledku nedostateèného pohybu
vzduchu nenamrzl výparník.
Údržba
Aby byla trvale zachována dobrá funkce,
musí být kompresor klimatizace 3 jednou
za mìsíc na nìkolik minut zapnut, nezávisle
na poèasí a roèním období. Provoz se
zapnutým kompresorem klimatizace 3 není
možný pøi nízkých venkovních teplotách.
Dojde-li k poruše, obrat’te se na servis.
Doporuèujeme Vašeho Opel partnera.
106
Pøevodovka Easytronic
Pøevodovka Easytronic
Easytronic 3
Poloautomatická pøevodovka Easytronic 3
umožòuje jak manuální øazení (manuální režim),
tak i automatické øazení (automatický režim);
spojka je vždy ovládána plnì automaticky.
9 Výstraha
Pokud nebudete dbát tohoto doporuèení,
mùže dojít ke zranìní nebo ohrožení života.
Obrázek è.: 12478s.tif
Displej pøevodovky...................................
Startování motoru ....................................
Ovládání pøevodovky Easytronic pákou
volièe.......................................................
Elektronicky øízené jízdní programy
v automatickém režimu pøevodovky ...
Zimní program T.....................................
Kickdown...................................................
Brzdìní motorem......................................
„Vyprošt’ování vozidla rozhoupáním“...
Zajíždìní a vyjíždìní ................................
Zastavení vozidla.....................................
Parkování vozidla.....................................
Porucha .....................................................
Pøerušení napájení ...................................
106
107
107
108
109
109
109
109
110
110
110
111
111
Displej pøevodovky
Na displeji je zobrazen aktuálnì zvolený jízdní
stupeò nebo aktuální režim.
Pøevodovka Easytronic
107
Páka volièe v o (støedová poloha)
Jakmile je páka volièe posunuta z polohy N
do polohy o (støední poloha) pøi sešlápnutém
brzdovém pedálu, je pøevodovka Easytronic
v automatickém režimu a je zaøazený první
pøevodový stupeò (druhý pøevodový stupeò,
je-li aktivován zimní program). „A“ se objeví
na displeji pøevodovky.
Jakmile brzdový pedál uvolníte, vozidlo
se zaène rozjíždìt. Není-li sešlápnutý pedál
brzdy, „A“ bliká. Okamžitým sešlápnutím
pedálu akcelerátoru se rozjeïte nebo
pøesuòte páku zpìt do N a opakujte postup
se sešlápnutým brzdovým pedálem.
Obrázek è.: 18326s.tif
Startování motoru
Motor lze nastartovat pouze v poloze N se
sešlápnutým brzdovým pedálem. Na displeji
pøevodovky se zobrazí „N“. Pokud není
brzdový pedál sešlápnutý, zobrazí se j na
pøístrojové desce a na displeji pøevodovky
bude blikat „N“. Motor nemùžete nastartovat.
Vozidlo také není možné nastartovat
v pøípadì, že mají všechna brzdová svìtla
poruchu.
Obrázek è.: 12466s.tif
Ovládání pøevodovky Easytronic
pákou volièe
Páku volièe posuòte vždy až nadoraz. Sledujte
indikátor zaøazeného stupnì nebo režimu
v displeji pøevodovky.
Páka volièe v poloze N
Neutrál.
Øazení jiného pøevodového stupnì probíhá
v automatickém režimu, v závislosti
na podmínkách jízdy.
108
Pøevodovka Easytronic
Páka volièe v poloze + nebo + Pøeøazení na vyšší pøevodový stupeò.
-
Podøazení na nižší pøevodový stupeò.
Pokud je pøi nízkých otáèkách motoru zvolen
vysoký pøevodový stupeò, nebo pokud je pøi
vysokých otáèkách motoru zvolen nízký
pøevodový stupeò, nebude øazení provedeno.
Tím se ochraòuje motor, aby nepracoval
v pøíliš nízkých nebo pøíliš vysokých otáèkách
motoru.
Pøevodové stupnì mohou být pøeskoèeny
opakovaným posunem páèky v krátkých
intervalech.
Obrázek è.: 12466s.tif
Páka volièe v A/M
Pøepínání mezi automatickým a manuálním
režimem øazení.
V manuálním režimu musíte øadit manuálnì.
Na displeji pøevodovky je zobrazen právì
zaøazený pøevodový stupeò.
Pokud jsou otáèky motoru pøíliš nízké,
pøevodovka Easytronic automaticky podøadí
na nižší pøevodový stupeò, dokonce
i v manuálním režimu. Tím se zabrání zhasnutí
motoru.
Je-li zvolen automatický režim øazení,
pøevodovka Easytronic se pøepne do režimu
manuálního øazení, pokud nastavíte páku
volièe do polohy + nebo -. Na displeji
pøevodovky je zobrazen právì zvolený
pøevodový stupeò.
Páka volièe v poloze R
Zpáteèka. Zpáteèku øaïte pouze ve stojícím
vozidle. Stisknìte tlaèítko na páce volièe
a zvolte polohu R. Na displeji pøevodovky se
zobrazí „R“.
Pokud zvolíte polohu R, když je vozidlo
v pohybu, na displeji pøevodovky bude
blikat „R“ a pøevodový stupeò nebude zaøazen.
Elektronicky øízené jízdní programy
v automatickém režimu pøevodovky
z Program pro dosažení provozní teploty
pomocí opoždìného øazení (vyšší otáèky
motoru) po studeném startu, umožní
katalyzátoru rychleji dosáhnout teploty,
požadované pro optimální redukci škodlivin
ve výfukových plynech.
z Adaptivní programy automaticky
pøizpùsobují øazení pøevodových stupòù
podmínkám jízdy, jako je napø. vysoké
zatížení vozidla nebo jízda v kopcích.
Pøevodovka Easytronic
109
Brzdìní motorem
Automatický režim:
Pøi jízdì z kopce pøevodovka Easytronic neøadí
vyšší pøevodové stupnì, dokud motor nedosáhne
pøedepsaných otáèek. Pøi brzdìní øadí
pøevodovka Easytronic dolù ve správný okamžik.
Manuální režim:
Abyste využili brzdného úèinku motoru, zvolte
pøi jízdì z kopce vèas nižší pøevodový stupeò
posunutím páky volièe do polohy -.
„Vyprošt’ování vozidla
rozhoupáním“
Obrázek è.: 12479S.tif
Obrázek è.: 13322a.tif
Zimní program T
Kickdown
V pøípadì potíží pøi rozjezdu na kluzké
vozovce stisknìte tlaèítko T („A“ a T se
zobrazí na displeji pøevodovky). Easytronic
pøepne do automatického režimu a vozidlo
se rozjede na druhý pøevodový stupeò.
Pøi sešlápnutí pedálu plynu za bod odporu: pøi
urèitých rychlostech, pøevodovka zaøadí nižší
pøevodový stupeò. Mùžete tak pro akceleraci
využít maximální výkon motoru.
Pomocný program pro rozjezd vypnete:
z opìtovným stisknutím tlaèítka T,
z pøepnutím do manuálního režimu
pøevodovky,
z vypnutím zapalování.
Jakmile otáèky motoru dosáhnou povolené
horní hranice, pøevodovka pøeøadí na vyšší
pøevodový stupeò, i když je zvolen manuální
režim.
Jako ochrana pøevodovky Easytronic se zimní
program automaticky vypne v pøípadì, že je
detekována pøíliš vysoká teplota kapaliny
spojky.
Bìhem kickdownu není možné manuálnì øadit.
Pokud kickdown nepoužijete, automatické
pøeøazení v manuálním režimu neprobìhne.
Když chcete vyprostit vozidlo z písku, bláta,
snìhu nebo prohlubnì, volte støídavì prostøední
polohu a polohu o (støedová poloha) a R
a zároveò lehce sešlapujte pedál plynu. Motor
nevytáèejte a vyvarujte se náhlého zrychlení.
Toto platí pouze pro výjimeèné pøípady,
zmínìné výše.
110
Pøevodovka Easytronic
Zastavení vozidla
Parkování vozidla
V automatickém nebo manuálním režimu,
když vozidlo zastaví, se automaticky zaøadí
první pøevodový stupeò (je-li zapnutý zimní
režim, druhý pøevodový stupeò) a vypne se
spojka. V R zùstává zpáteèka zaøazena.
Pøed opuštìním vozidla:
z zabrzdìte parkovací brzdu
z vyjmìte klíè ze spínací skøíòky.
Pokud se pøi otevøení dveøí øidièe ozve varovný
zvukový signál (není sešlápnutý pedál brzdy),
pøesuòte páku volièe do polohy N a zabrzdìte
parkovací brzdu.
Obrázek è.: 14083j.tif
Zajíždìní a vyjíždìní
Pøi zajíždìní a vyjíždìní, napø. pøi parkování
nebo zajíždìní do garáže využijte popojíždìní
vozidla lehkým uvolnìním pedálu nožní brzdy.
Nikdy nesešlapujte zároveò pedál plynu
a pedál brzdy.
Aby nedošlo k poškození, Easytronic zapne
funkci „plazivé rychlosti“ pøi extrémnì vysoké
teplotì automatické spojky.
Pøi zastavení ve svahu zabrzdìte parkovací
brzdu nebo sešlápnìte pedál brzdy. Abyste
pøedešli pøehøátí spojky, nevytáèejte motor
pøi zaøazeném pøevodovém stupni.
Vypnìte motor, když stojíte delší dobu,
napø. v dopravní zácpì nebo pøed køižovatkou.
V pøevodovce zùstane zaøazený naposledy
zvolený pøevodový stupeò (indikátor
na displeji pøevodovky). Je-li páka volièe
v poloze N, není zaøazen žádný pøevodový
stupeò.
Je-li vypnuté zapalování, pøevodovka
Easytronic nereaguje na pohyby páky volièe.
Pokud klíè ze spínací skøíòky nevytáhnete,
mùže dojít pøi dlouhodobìjším nepoužívání
vozidla k vybití akumulátoru.
Pokud nebyla zabrzdìna parkovací brzda,
kontrolka R bliká nìkolik sekund po vypnutí
zapalování.
Pøevodovka Easytronic
111
3. Oèistìte kryt pøevodovky Easytronic
(viz obrázek), aby se po sejmutí krytu
dovnitø nedostaly neèistoty.
4. Otáèejte krytem tak, abyste ho uvolnili
a vytažením nahoru ho sejmìte – viz
obrázek.
5. Plochým šroubovákem otáèejte nastavovacím
šroubem pod krytem (sada náøadí – viz
strana 141), dokud neucítíte jasný odpor.
Nyní je spojka uvolnìna.
Neotáèejte šroub až za bod odporu, mohli
byste poškodit pøevodovku Easytronic.
Porucha
Obrázek è.: 16434s.tif
Pokud se v pøevodovce Easytronic vyskytne
porucha, rozsvítí se kontrolka A. Pøi vážné
poruše se navíc na displeji pøevodovky
objeví „F“.
Je možné pokraèovat v jízdì, pokud svítí
pouze kontrolka A. V takovém pøípadì
není možné manuálnì øadit.
Pokud se však na displeji pøevodovky zobrazí
ještì „F“, není možné s vozidlem pokraèovat
v další jízdì.
Poruchu nechte odstranit. Doporuèujeme
Vám, abyste se obrátili na Vašeho Opel
partnera. Integrovaná autodiagnostika
umožní rychlé odstranìní poruchy.
Obrázek è.: 16435s.tif
Pøerušení napájení
Spojka nefunguje v pøípadì, že je sice
zaøazený pøevodový stupeò, ale je vybitý
akumulátor. Vozidlo nemùže jet.
Pokud je akumulátor vybitý, nastartujte
vozidlo pomocí startovacích kabelù – viz
strana 136.
V pøípadì, že k pøerušení napájení nedošlo
dùsledkem vybitého akumulátoru, kontaktujte
odborný servis. Doporuèujeme Vašeho Opel
partnera. Pokud potøebujete vozidlo odstavit
stranou dopravního provozu, spojku uvolníte
následujícím zpùsobem:
1. Zabrzdìte ruèní brzdu a vypnìte
zapalování.
2. Otevøete kapotu a zajistìte opìru.
6. Instalujte zpìt oèištìný uzávìr. Uzávìr musí
být v plném kontaktu se skøíní.
Pokud takto uvolníte spojku, nesmíte vozidlo
nastartovat ani táhnout za jiným vozidlem,
i když by to bylo na velmi krátkou vzdálenost.
Obrat’te se okamžitì na servis. Doporuèujeme
Vašeho Opel partnera.
112
Rady pro jízdu
Rady pro jízdu
Prvních 1000 km
Elektrický posilovaè øízení
Jezdìte promìnlivou rychlostí. Nejezdìte
na plný plyn. Motor nepøetìžujte v nízkých
otáèkách.
Pokud posilovaè øízení nefunguje pøi tažení
vozidla s vypnutým motorem – musíte pøi
øízení vozidla vyvinout mnohem vìtší sílu.
Využívejte všechny pøevodové stupnì.
Pøi jakémkoliv zaøazeném pøevodovém stupni
nesešlapujte pedál plynu více než do 3/4 jeho
dráhy.
Nejezdìte rychleji než 3/4 maximální rychlosti.
Bìhem prvních 200 km nebrzdìte zbyteènì
intenzívnì.
Nikdy nejezdìte s vypnutým
motorem
Mnoho souèástí v této situaci nefunguje
(napø. posilovaè brzd, elektrický posilovaè
øízení). Taková jízda je pro Vás i ostatní
úèastníky silnièního provozu velmi nebezpeèná.
Posilovaè brzd
Pøi vypnutém motoru pøestane posilovaè øízení
fungovat po jednom až dvou sešlápnutích
pedálu brzdy. Nesníží se brzdný úèinek, ale
k zastavení vozidla musíte vyvinout mnohem
vìtší sílu.
Jízda v horském terénu
Vìtrák chladièe je pohánìn elektricky. Jeho
chladicí výkon tudíž není závislý na otáèkách
motoru.
Pøi vyšších otáèkách motoru vzniká vìtší
množství tepla, pøi nižších pak odpovídajícím
zpùsobem menší. Proto pøi jízdì ve stoupání
neøaïte na nižší pøevodový stupeò tak
dlouho, dokud vozidlo bez problémù zvládá
stoupání i na vyšší pøevodový stupeò.
Vypnutí motoru
Po vypnutí motoru mùže stále bìžet ventilátor
chladièe v motorovém prostoru, aby byl
chlazen motor.
Je-li teplota motoru velmi vysoká, napø. po
jízdì v horách: nechte motor bìžet pøibližnì
dvì minuty na volnobìh, aby nedošlo
k hromadìní tepla.
Vozidla s pøeplòovaným motorem:
Po jízdì s motorem ve vysokých otáèkách
nebo pøi velkém zatížení motoru nechte motor
pøed vypnutím zapalování bìžet v nízkých
otáèkách nebo na volnobìh asi 30 sekund,
aby nedošlo k poškození turbodmychadla.
Rady pro jízdu
113
Šetøení energií – více kilometrù
Otáèky motoru
Spojka
Radám uvedeným na pøedcházející stranì
a tipùm pro šetøení energií uvedeným
na následujících stranách vìnujte, prosím,
patøiènou pozornost.
Pokud je to možné, udržujte nízké otáèky
motoru.
Vždy sešlapujte pedál spojky až k podlaze,
abyste tak pøedešli potížím s øazením
a eventuálnímu poškození pøevodovky.
Technicky správná a ekonomická jízda
zajišt’uje maximální životnost a výkon Vašeho
vozidla.
Motor zahøívejte jízdou. Nezahøívejte motor
na volnobìh. Dokud není dosažena provozní
teplota motoru, nejezdìte na plný plyn.
Pøebìh
Pøívod paliva je automaticky odpojen pøi
pøebìhu, napø. pøi absolvování dlouhého
klesání nebo pøi brzdìní. Pøi pøebìhu
nesešlapujte pedál plynu, aby mohl systém
pøerušit pøívod paliva a u vozidel
s mechanickou pøevodovkou nesešlapujte
pedál spojky. Aby se pøedešlo poškození
katalyzátoru je pøebìh doèasnì deaktivován,
pokud je teplota katalyzátoru pøíliš vysoká.
Vozidla s pøeplòovaným motorem:
Hluk generovaný prùtokem vzduchu
turbodmychadlem mùže být slyšet pøi
prudkém sešlápnutí pedálu plynu.
Zahøátí motoru
Pokud je po studeném startování pøevodovka
Easytronic 3 v automatickém režimu, nebude
pøeøazovat na vyšší pøevodové stupnì, dokud
se nezvýší rychlost. Tak se zajistí rychlé
dosažení provozní teploty katalyzátoru, která
je nezbytná pro dosažení optimálního snížení
úrovnì emisí ve výfukových plynech.
Správné øazení
Pedál nepoužívejte pøi jízdì jako opìru pro
nohy; docházelo by k nadmìrnému
opotøebení spojky.
Ventilátor chladièe
Ventilátor chladièe je ovládán
termospínaèem, a proto bìží pouze tehdy,
je-li to nutné.
Pedály
Na podlaze se nesmìjí nacházet žádné
pøedmìty, protože by se mohly dostat pod
pedály a blokovat pohyb pedálù.
Nevytáèejte motor, je-li zaøazen nízký
pøevodový stupeò nebo neutrál. Pøíliš vysoké
rychlosti pøi jízdì na jednotlivé pøevodové
stupnì jakož i jízdy na malé vzdálenosti
zvyšují opotøebení a spotøebu paliva.
V oblasti pedálù Vám pøi sešlápnutí pedálù
až na podlahu nesmí pøekážet žádný koberec
nebo rohožka.
Øazení na nižší pøevodové stupnì
Pøi pomalé jízdì nebo ve stojícím vozidle,
napø. na krátké vzdálenosti nebo dopravní
zácpì, vypnìte veškeré nepotøebné elektrické
spotøebièe (napø. vyhøívání zadního okna,
vyhøívání sedadel).
Pøi klesající rychlosti vozidla pøeøaïte na nižší
pøevodový stupeò. Nenechte prokluzovat
spojku pøi vytáèení motoru. To je dùležité
zejména v prudkém stoupání.
Péèe o akumulátor
Pøi startování motoru sešlápnìte pedál spojky,
abyste omezili zátìž startéru a akumulátoru.
114
Úspora paliva, ochrana životního prostøedí
Úspora paliva, ochrana
životního prostøedí
Recyklace vozidla po ukonèení jeho
životnosti
Informace o recyklaèních centrech a recyklaci
vozidla po ukonèení jeho životnosti naleznete
na www.opel.com.
Ekonomická a ekologická jízda
z Vysoká úroveò hluku a vývin výfukových
zplodin jsou èasto zpùsobeny jízdním
stylem, který nebere ohled na úsporu
energie a ochranu životního prostøedí.
Technologie budoucnosti
Pøi vývoji a výrobì Vašeho vozidla použila
firma Opel materiály, které jsou šetrné
k životnímu prostøedí a které lze do znaèné
míry recyklovat. Výrobní metody používané
pøi výrobì Vašeho vozidla jsou k životnímu
prostøedí ohleduplné.
Recyklací zbytkù materiálù použitých pøi
výrobì je uzavøen materiálový obìh. Snížení
spotøeby energie a vody také chrání pøírodní
zdroje.
Pokroková konstrukce usnadòuje rozebrání
Vašeho vozidla po ukonèení životnosti
a tøídìní materiálù k jejich dalšímu použití.
Materiály, jako je azbest a kadmium, nejsou
používány. Chladivo v klimatizaci 3 je
bezfreonové.
Nové technologie lakování využívají jako
øedidlo vodu.
z Mìli byste jezdit úspornì – „více kilometrù
s menší spotøebou“.
Snižte hladinu hluku a emise ve výfukových
plynech pøizpùsobením stylu jízdy. Takový
zpùsob se vyplatí a zároveò zvyšuje kvalitu
života.
Spotøeba paliva závisí zejména na Vašem
vlastním stylu jízdy. Následující rady Vám
pomohou dosáhnout spotøeby paliva, která
se co možná nejvíce pøibližuje normovaným
hodnotám – viz strana 182.
Pøi každém doplòování paliva kontrolujte
spotøebu vozidla. To usnadòuje zjištìní
pøíèin zvýšené spotøeby paliva.
Zahøátí motoru
z Jízda na plný plyn nebo zahøívání motoru ve
volnobìžných otáèkách zvyšují opotøebení,
spotøebu paliva, obsah emisí ve výfukových
plynech a hluk.
z Ihned po nastartování se rozjeïte. Motor
zahøívejte jízdou ve støedním rozsahu
otáèek motoru.
Rovnomìrná rychlost
z Hektický zpùsob jízdy znaènì zvyšuje
spotøebu paliva, množství emisí a obsah
škodlivin ve výfukových plynech a hluk.
z Vyvarujte se zbyteèného zrychlování
a brzdìní. Jeïte plynule, sledujte dopravní
situaci.
Peèlivým naplánováním jízdy se vyvarujte
zbyteèného rozjíždìní a zastavování, napø.
na semaforech, pøi jízdì na krátkou
vzdálenost a dopravní zácpì. Vybírejte si
plynule prùjezdné ulice.
Volnobìh
z I na volnobìh spotøebovává motor palivo.
z Už pøi dobì èekání delší než jednu minutu se
vyplatí motor vypnout. Pìt minut chodu
na volnobìh odpovídá pøibližnì jednomu
kilometru jízdy.
Úspora paliva, ochrana životního prostøedí
115
Pøebìh
Vysoká rychlost
Oprava a údržba
z Pøívod paliva je automaticky odpojen pøi
pøebìhu, napø. pøi absolvování dlouhého
klesání nebo pøi brzdìní – viz strana 113.
z Vyšší rychlost zvyšuje spotøebu paliva
a úroveò hluku. Pøi maximální rychlosti jsou
velmi vysoké emise škodlivin, spotøeba
paliva a hluk.
z Nesprávnì provedené opravy nebo úpravy
a údržbové práce mohou zvýšit spotøebu
paliva. Neprovádìjte sami žádné práce
na motoru.
z Nepatrným ubráním plynu výraznì omezíte
spotøebu bez znatelné ztráty rychlosti.
Nesprávnou likvidací použitých materiálù
mùžete porušit zákony na ochranu
životního prostøedí.
z Pøi pøebìhu nesešlapujte pedál plynu ani
spojky, aby mohl systém pøerušit pøívod
paliva.
Správné øazení
z Vysoké otáèky motoru zvyšují jeho
opotøebení a spotøebu paliva.
z Motor zbyteènì nevytáèejte do vysokých
otáèek. Nejezdìte pøi vysokých otáèkách
motoru.
Používání otáèkomìru napomáhá ušetøit
palivo. Pokud je to možné, udržujte nízké
a rovnomìrné otáèky motoru pøi každém
zaøazeném pøevodovém stupni. Jezdìte
pokud možno brzy na nejvyšší pøevodový
stupeò a na nižší pøevodový stupeò øaïte,
pouze když už motor nebìží plynule.
Motor vytáèejte maximálnì na 3/4 povolených
otáèek. Bez znatelného prodloužení doby
jízdy ušetøíte až 50% paliva.
Tlak vzduchu v pneumatikách
z Nesprávné hodnoty tlaku vzduchu
v pneumatikách vedou ke zvýšení valivého
odporu a provozních nákladù dvìma
zpùsoby: vyšší spotøeba paliva a zvýšení
opotøebení pneumatik.
z Pravidelné kontroly tlaku vzduchu
(jednou za 14 dní) se Vám vyplatí.
Elektrické spotøebièe
z Spotøeba elektøiny zvyšuje spotøebu paliva.
z Vypnìte elektrické spotøebièe, které
nepotøebujete (napø. klimatizaci 3,
vyhøívání zadního okna).
Vhodné èásti by nemusely být recyklovány.
Kontakt s nìkterými materiály mùže
pøedstavovat nebezpeèí ohrožení zdraví.
z Doporuèujeme Vám, abyste se s opravami
a údržbou obrátili na Vašeho Opel
partnera.
Ztížené jízdní podmínky
z Jízda do prudkých kopcù, jízda po
nekvalitních vozovkách, èasté zatáèení
nebo jízda v zimì, všechny tyto jízdní
podmínky zvyšují spotøebu paliva.
Spotøeba paliva se silnì zvyšuje v mìstském
provozu a pøi teplotách pod bodem mrazu,
zejména pøi krátkých jízdách, kdy motor
nedosáhne provozní teploty.
z Dodržujte výše uvedené rady, abyste
spotøebu paliva za všech okolností udrželi
na minimálních hodnotách.
116
Spotøeba paliva, palivo, doplòování paliva
Spotøeba paliva, palivo,
doplòování paliva
Spotøeba paliva
Spotøeba paliva je stanovena za
pøedepsaných jízdních podmínek – viz
strana 182.
Zvláštní vybavení zvyšuje hmotnost vozidla.
Zvyšuje se tak také spotøeba paliva a snižuje
maximální rychlost vozidla.
Když je vozidlo nové, motor a pøevodovka
bìhem nìkolika prvních 1000 kilometrù
vykazují zvýšené tøení. Proto je vyšší spotøeba
paliva.
Palivo pro zážehové motory
Spotøeba paliva........................................
Palivo pro zážehové motory ...................
Palivo pro vznìtové motory ....................
Víèko palivové nádrže .............................
Doplòování paliva....................................
116
116
116
117
117
Vhodná jsou normální komerèní paliva vysoké
kvality s maximálním obsahem etanolu 5%
v souladu s DIN EN 228 (pro katalyzátor
– viz strana 118, pro oktanová èísla – viz
strana 180). Kvalita má tedy významný vliv
na výkonnost, chod a životnost motoru.
Aditiva smísená s palivem jsou extrémnì
dùležitá. Z tohoto dùvodu musíte doplòovat
pouze paliva vysoké kvality obsahující aditiva.
Paliva s obsahem etanolu vìtším než 5%
nesplòují normu DIN EN 228 a je povoleno je
používat pouze v pøípadì, že dané vozidlo
bylo speciálnì vyvinuto a schváleno pro
používání takových paliv.
Paliva s velmi nízkým oktanovým èíslem
mohou zpùsobit klepání ventilù motoru.
Za takto vzniklé škody nemùže nést firma
Opel zodpovìdnost.
Vždy mùžete použít benzín s vyšším
oktanovým èíslem.
Pistoli èerpacího stojanu s olovnatým palivem
nelze zasunout do hrdla palivové nádrže
vozidla, pro který je pøedepsán bezolovnatý
benzín.
Pøedstih zapalování je nastavován
automaticky podle oktanového èísla paliva
– viz strany 180.
Použitím benzínu s oktanovým èíslem 95
dosáhnete hospodárného provozu.
Palivo pro vznìtové motory
Pro vznìtové motory doplòujte pouze motorovou
naftu, splòující normu DIN EN 590. Nepoužívejte
bionaftu, napø. øepkovou bionaftu, naftu pro
lodní motory, topné oleje, atd.
Tekutost a filtrovatelnost nafty je teplotnì
závislá.
Proto je v zimním období prodávána tzv. zimní
motorová nafta. Ujistìte se, že již pøed
pøíchodem zimního období jste doplnili zimní
motorovou naftu.
Spotøeba paliva, palivo, doplòování paliva
117
Do zimní motorové nafty mùžete pøidávat
aditiva, jsou-li schválena výrobcem vozidla
a za pøedpokladu používání vyhøívaného
palivového filtru (v závislosti na venkovní
teplotì).
Otevøete dvíøka palivové nádrže.
Motorové nafty se nesmìjí øedit palivy, která
jsou urèená pro benzínové motory.
Správné doplnìní paliva závisí na správné
obsluze pistole èerpacího stojanu:
Víèko palivové nádrže
1. Zasuòte pistoli èerpacího stojanu co nejdále
a stisknìte spoušt’.
Pokud víèko palivové nádrže vymìníte,
použijte pouze originální víèko palivové
nádrže Opel pro Váš model, aby byla
zajištìna plná funkènost. Vozidla se
vznìtovým motorem mají speciální víèko
palivové nádrže.
2. Po prvním automatickém vypnutí pistole
mùžete palivovou nádrž doplnit
na jmenovitý objem pomocí dalších dvou
dávek paliva. Ujistìte se, že pistole je zcela
zasunuta.
Doplòování paliva
9 Výstraha
Pøi manipulaci s palivem buïte opatrní.
Pøed doplòováním paliva musíte vypnout
motor i pøídavná topení se spalovací
komorou. Vypnìte mobilní telefony.
Vyšroubujte uzávìr hrdla a sejmìte jej.
Palivová nádrž je vybavena zaøízením
zamezujícím pøeplnìní palivové nádrže.
Obrázek è.: 16436s.tif
9 Výstraha
Palivo je hoølavé a výbušné. Proto pøi
manipulaci s palivem nepøistupujte do jeho
blízkosti s otevøeným ohnìm a jiskrami.
Nekuøte! Tyto pokyny platí i tam, kde se
palivo projevuje jen svým charakteristickým
zápachem. Jestliže ucítíte zápach paliva
uvnitø vozidla, nechte pøíèinu ihned zjistit
a odstranit. Doporuèujeme Vašeho Opel
partnera.
Dvíøka palivové nádrže se nacházejí na pravé
stranì vozidla vzadu.
Kryt víèka palivové nádrže se zamyká
spoleènì s dveømi – viz strana 47.
Pokud chcete zavøít uzávìr hrdla palivové
nádrže, nasaïte jej na hrdlo a otáèejte pøes
odpor, dokud neuslyšíte cvakání.
Zavøete dvíøka palivové nádrže.
Pøeteklé palivo ihned otøete.
118
Katalyzátor, výfukové plyny
Katalyzátor, výfukové
plyny
Katalyzátor pro zážehové motory..........
Katalyzátor pro vznìtové motory...........
Øízení obsahu emisí..................................
Výfukové plyny .........................................
Údržba ......................................................
K poškození katalyzátoru nebo vozidla mùže
dojít, nebudete-li dodržovat následující
pokyny:
z Obrat’te se co nejdøíve na Vašeho Opel
partnera v pøípadì zpìtných zápalù,
nepravidelného chodu motoru po studeném
startu, znatelné ztráty výkonu nebo dalších
neobvyklých jevù, které mohou signalizovat
závadu v systému zapalování. V pøípadì
potøeby mùžete pokraèovat v jízdì nízkou
rychlostí, po krátkou dobu, bez vytáèení
motoru do vyšších otáèek.
118
119
119
121
121
Obrázek è.: 6448u.tif
Katalyzátor pro zážehové motory
Použití olovnatého benzínu poškodí
katalyzátor a èásti elektronického systému,
které tím ztratí svou úèinnost.
Používání jiného paliva, než které je
specifikováno na stranì 116 (napø. LRP1))
mùže zpùsobit poškození katalyzátoru.
U vozidel vybavených katalyzátorem je hrdlo
nádrže zúženo a tím je znemožnìné zasunutí
èerpací pistole stojanu s olovnatým benzínem.
1)
LRP = Lead Replacement Petrol
(palivo nahrazující olovnatý benzín).
Nepravidelný bìh a ztráta výkonu motoru,
pokud je aktivní systém elektronické
stabilizace vozidla ESP®Plus 3, jsou
zpùsobeny provozními podmínkami a není
nutné jim vìnovat pozornost – viz
strana 122.
z Dostane-li se do katalyzátoru neshoøelé
palivo, mùže dojít k pøehøátí
a neopravitelnému poškození katalyzátoru.
Proto se musíte vyvarovat zbyteènì
dlouhého bìhu startéru pøi startování
motoru, úplného vyprázdnìní nádrže
(nepravidelný pøívod paliva vede k pøehøátí)
a startování motoru roztažením nebo
roztlaèením.
Katalyzátor, výfukové plyny
z Pokud kontrolka emisí Z bliká, zpomalte,
dokud kontrolka nepøestane blikat
a nezùstane svítit. Obrat’te se okamžitì
na servis. Doporuèujeme Vašeho Opel
partnera. Kontrolka emisí Z – viz
strana 120.
119
Katalyzátor pro vznìtové motory
K poškození katalyzátoru nebo vozidla mùže
dojít, nebudete-li dodržovat následující
pokyny:
z Obrat’te se co nejdøíve na Vašeho Opel
partnera v pøípadì nepravidelného chodu
motoru, znatelné ztráty výkonu nebo
dalších neobvyklých jevù. V pøípadì
potøeby mùžete pokraèovat v jízdì nízkou
rychlostí, po krátkou dobu, bez vytáèení
motoru do vyšších otáèek.
Nepravidelný bìh a ztráta výkonu motoru,
pokud je aktivní systém elektronické
stabilizace vozidla ESP®Plus 3, jsou
zpùsobeny provozními podmínkami a není
nutné jim vìnovat pozornost – viz strana 122.
Obrázek è.: 15870s.tif
Øízení obsahu emisí
Nìkteré škodlivé látky ve výfukových plynech,
jako jsou oxid uhelnatý (CO), uhlovodíky (HC)
a oxidy dusíku (NOx), jsou sníženy
na minimum prostøednictvím provedení
konstrukèních zmìn – zejména v systému
vstøikování paliva a systému zapalování spolu
s katalyzátorem.
120
Katalyzátor, výfukové plyny
Pokud kontrolka bliká za jízdy, nastala
porucha, pøi které mùže dojít k poškození
katalyzátoru. Mùžete pokraèovat v jízdì bez
poškození katalyzátoru za pøedpokladu, že
zpomalíte, dokud kontrolka nepøestane blikat,
ale zùstane svítit. Obrat’te se okamžitì
na servis. Doporuèujeme Vašeho Opel
partnera.
Obrázek è.: 15939s.tif
Kontrolka Z pro výfukové plyny
Svítí pøi zapnutí zapalování a bìhem
startování. Zhasne krátce po nastartování
motoru.
Pokud se rozsvítí pøi bìžícím motoru, znamená
to poruchu systému øízení emisí. Mohou být
pøekroèeny limity obsahu škodlivin. Obrat’te se
okamžitì na servis. Doporuèujeme Vašeho
Opel partnera.
Obrázek è.: 15897s.tif
Kontrolka A elektroniky motoru
Kontrolka se pøi zapnutí zapalování
na nìkolik sekund rozsvítí.
Pokud se rozsvítí za jízdy, znamená to
poruchu v elektronice motoru nebo elektronice
pøevodovky. Elektronický systém se
automaticky pøepne do režimu nouzového
režimu. Mùže dojít ke zvýšení spotøeby paliva
a zhoršení ovladatelnosti vozidla.
V nìkterých pøípadech mùže být závada
odstranìna vypnutím a zapnutím motoru.
Pokud se kontrolka znovu rozsvítí za jízdy,
obrat’te se na servis a nechte poruchu
odstranit. Doporuèujeme Vašeho Opel
partnera.
Katalyzátor, výfukové plyny
Pokud se krátce rozsvítí a potom zhasne,
neznamená to žádnou poruchu.
Svícení kontrolky A mùže také signalizovat
kondenzát v palivovém filtru. Nechte palivový
filtr zkontrolovat z hlediska obsahu vody – viz
strana 166. Doporuèujeme Vám, abyste se
obrátili na Vašeho Opel partnera.
Pokud pøi zapnutí zapalování kontrolka bliká,
došlo k poruše v systému imobilizéru – viz
strana 47.
Výfukové plyny
9 Výstraha
Výfukové plyny vznikající pøi spalování
paliva v motoru, obsahují jedovatý oxid
uhelnatý, který je bez barvy a bez zápachu.
Vdechování tohoto oxidu je životu
nebezpeèné.
Jestliže výfukové plyny vniknou do interiéru
vozidla, otevøete okna a vyhledejte
okamžitì pomoc servisu. Doporuèujeme
Vašeho Opel partnera.
Jedete-li s vozidlem poprvé, mùže se
z výfukové soustavy odpaøovat vosk a olej,
což mùže produkovat kouø. Po první jízdì
zaparkujte vozidlo venku a vyvarujte se
vdechování výparù.
121
Údržba
Veškeré údržbové práce nechávejte provést
v intervalech daných firmou Opel.
Doporuèujeme Vašeho Opel partnera, který je
vybaven vhodným vybavením a nástroji a má
k dispozici školené mechaniky. Elektronické
testování systémù umožòuje rychlou
diagnostiku a odstranìní problému. Proto si
mùžete být jisti, že všechny komponenty
elektrické soustavy vozidla, vstøikování
a zapalování pracují správnì, že má vozidlo
nízkou úroveò emisí výfukových plynù a že
katalyzátor bude mít dlouhou životnost.
Vy tak významnì pøispìjete k udržování
èistého vzduchu díky dodržování emisních
limitù.
Kontrola a seøízení komponentù vstøikování
a zapalování je souèástí pravidelných
servisních prohlídek. Z tohoto dùvodu byste
mìli nechat všechny servisní práce provádìt
v intervalech pøedepsaných v servisní knížce.
122
Podvozkové systémy
Podvozkové systémy
Systém elektronické stabilizace
vozidla
(ESP®Plus) 3
ESP®Plus za všech jízdních podmínek zlepšuje
v pøípadì potøeby jízdní stabilitu, bez ohledu
na povrch vozovky a pøilnavost pneumatik.
Zároveò zabraòuje prokluzování kol.
Systém elektronické stabilizace vozidla ... 122
Tempomat 3 ............................................ 123
Parkovací asistent 3 ................................ 125
Systém kontroluje pohyb vozidla. Jakmile
vozidlo zaène ztrácet stopu (pøetáèivé nebo
nedotáèivé tendence), je snížen výkon motoru
(zvuk motoru se zmìní) a jsou pøibrzïována
jednotlivá kola dle potøeby. Tak se výraznì
zlepšuje jízdní stabilita vozidla, zejména
na snìhu a náledí, stejnì jako na vlhkých
nebo kluzkých vozovkách.
ESP®Plus je pøipraven k fungování po zapnutí
zapalování a zhasnutí kontrolky v.
Když je systém ESP®Plus aktivní, bliká
kontrolka v.
Vozidlo se dostalo do kritické situace; systém
ESP®Plus Vám umožní stálou kontrolu nad
vozidlem a zároveò Vám pøipomene, abyste
pøizpùsobili rychlost jízdy stavu vozovky.
9 Výstraha
Nenechte se na základì tohoto
bezpeènostního prvku svést k riskantnímu
stylu jízdy.
Bezpeènosti v silnièním provozu dosáhnete
jen odpovìdným stylem jízdy.
Kontrolka v
se pøi zapnutí zapalování na nìkolik sekund
rozsvítí. Jakmile kontrolka zhasne, je systém
pøipraven k provozu.
Bliká bìhem jízdy
To znamená, že systém právì pracuje.
Mùže dojít k doèasnému snížení výkonu
motoru (mìní se zvuk motoru) a také
k mírnému pøibrzdìní vozidla.
Podvozkové systémy
Svítí po pøerušení napájení
napøíklad po odpojení akumulátoru.
Obrázek è.: 12148s.tif
Poruchu nechte odstranit. Doporuèujeme
Vám, abyste se obrátili na Vašeho Opel
partnera. Integrovaná autodiagnostika
umožní rychlé odstranìní poruchy.
Kontrolka mùže svítit, když používáte nouzové
rezervní kolo. Systém je deaktivován.
Tempomat 3
Po pøerušení napájení musí být senzor
natoèení volantu nakalibrován, aby mohl
systém znovu øádnì fungovat:
Tempomat mùže ukládat a udržovat rychlosti
v rozmezí pøibližnì od 30 do 200 km/h.
Odchylka od uložené hodnoty rychlosti je
možná pøi jízdì ve svahu nahoru nebo dolù.
z Automatická kalibrace probìhne pøi jízdì
pøímým smìrem konstantní stálou rychlostí
(20 až 40 km/h) na rovné, suché vozovce.
Z bezpeènostních dùvodù není možné
aktivovat tempomat, dokud nebyl jednou
sešlápnutý pedál brzdy.
z Manuální kalibrace se provádí otáèením
volantu zleva doprava (až nadoraz).
Tempomat se ovládá tlaèítky I, R a O
na pákovém pøepínaèi ukazatelù smìru.
Pokud kontrolka po úspìšné kalibraci
nezhasne, pøeètìte si poznámky
v prostøedním sloupci.
Rozsvícení bìhem jízdy
Porucha v systému. Mùžete pokraèovat
v jízdì. Špatný povrch vozovky mùže však
stále negativnì ovlivòovat stabilitu vozidla.
123
6
124
Podvozkové systémy
Nepoužívejte tempomat, není-li možné
udržovat stálou rychlost (napø. v situacích
nebezpeèných pro Vás a ostatní úèastníky
silnièního provozu, v hustém provozu nebo
na klikatých nebo kluzkých vozovkách).
Zpomalení (snížení rychlosti)
Když je tempomat aktivní, podržte tlaèítko R
nebo jej opakovanì stisknìte: rychlost se
snižuje plynule nebo v krocích.
Když tlaèítko R uvolníte, uloží se a je
udržována dosažená rychlost.
S pøevodovkou Easytronic 3 používejte
tempomat pouze v automatickém režimu.
Deaktivace
Stisknìte tlaèítko O: tempomat je vypnutý.
Vozidlo bude pomalu snižovat rychlost.
Pro pokraèování v jízdì používejte plynový
pedál bìžným zpùsobem.
Když je tempomat zapnutý, prodlouží se
reakèní doba v dùsledku odlišné polohy nohy.
9 Výstraha
I když je aktivován tempomat, je øidiè
nadále plnì odpovìdný za udržování
správné rychlosti. Pokud nebudete dbát
tohoto doporuèení, mùže dojít ke zranìní
nebo ohrožení života.
Obrázek è.: 7758u.tif
Tempomat se automaticky vypne
z bezpeènostních dùvodù za urèitých jízdních
situací.
Aktivace
Stisknìte tlaèítko I: je uložena a udržována
právì dosažená rychlost. Mùžete uvolnit
pedál plynu.
Napøíklad:
z rychlost vozidla klesne pod pøibližnì 30 km/
h nebo
Rychlost vozidla mùžete zvýšit sešlápnutím
pedálu plynu. Když uvolníte pedál plynu, bude
opìt udržována døíve nastavená rychlost.
z sešlápnete pedál spojky nebo
Zvýšení rychlosti
Když je tempomat aktivní, podržte tlaèítko I
nebo jej opakovanì stisknìte: rychlost se
zvyšuje plynule nebo v krocích 2 km/h, bez
použití pedálu plynu.
Když tlaèítko I uvolníte, uloží se a je
udržována dosažená rychlost.
z sešlápnete pedál brzdy nebo
z pøesunete páku volièe pøevodovky
Easytronic 3 do polohy N.
Vyvolání uložené rychlosti
Pøi rychlosti vyšší než 30 km/h krátce stisknìte
tlaèítko R: vozidlo bude udržovat rychlost
naposledy uloženou do pamìti pøed vypnutím
tempomatu.
Uložená rychlost se z pamìti vymaže po
vypnutí zapalování.
Podvozkové systémy
Parkovací asistent 3
Porucha
Pøi poruše systému zní nepøerušovaný
akustický signál ve vzdálenosti 1 metru od
pøekážky. Pøíèinu poruchy nechte odstranit.
Doporuèujeme Vašeho Opel partnera.
Parkovací asistent usnadòuje couvání pøi
parkování tím, že mìøí vzdálenost mezi zadní
èásti vozidla a pøekážkou pomocí odrazu
ultrazvuku a informuje øidièe akustickým
signálem v interiéru vozidla.
Aby èidla správnì fungovala a poskytovala
správné údaje, nesmí být poškozená,
zneèištìná a pokrytá snìhem nebo ledem.
Systém mìøí vzdálenost pomocí ètyø èidel,
umístìných v zadním nárazníku.
Aktivace
Když je zapnuté zapalování, aktivuje se
parkovací asistent automaticky pøi zaøazení
zpáteèky. Funkèní pøipravenost je
signalizována krátkým akustickým signálem.
Pokud se vozidlo pøi couvání dostane do
blízkosti pøekážky, zaène se v prostoru pro
cestující ozývat pøerušovaný akustický signál,
když se pøekážka nachází asi 1 m od zadní
èásti vozidla. Interval mezi jednotlivými
akustickými signály se bude pøi pøibližování
pøekážky zkracovat. Pokud je vzdálenost
menší než 30 cm, tón bude nepøerušovaný.
125
Obrázek è.: 18322s.tif
9 Výstraha
Za urèitých podmínek mùže urèitý typ
lesklého povrchu objektu nebo odìv, stejnì
tak jako urèitý typ venkovního hluku
zpùsobit, že systém nesprávnì detekuje
pøekážku. Z tohoto dùvodu je nutné vždy
vìnovat couvání zvýšenou pozornost, i když
je zapnutý parkovací asistent. Zejména je
tøeba dávat velký pozor na chodce.
Deaktivace
Systém se automaticky deaktivuje po vyøazení
zpáteèky.
126
Brzdy
Brzdy
Brzdová soustava
Brzdy jsou dùležitým faktorem pro bezpeènost
silnièního provozu.
U nových brzdových destièek kotouèových
brzd se v zájmu jejich vysoké úèinnosti
vyvarujte bìhem prvních 200 km zbyteèného
intenzivního brzdìní.
Opotøebení brzdového obložení nesmí
pøekroèit urèitou mez. Proto je pravidelné
provádìní údržby podle servisní knížky
pøedpokladem pro bezpeènost silnièního
provozu.
Brzdová soustava .................................... 126
Protiblokovací systém brzd (ABS u)...... 128
Opotøebované brzdové obložení nechte
vymìnit. Doporuèujeme, abyste se obrátili
na Vašeho Opel partnera, kde Vám namontují
pouze originální destièky Opel, které jsou
zárukou optimálního výkonu brzd.
Brzdové destièky na pøedních kotouèových
brzdách opotøebené na minimální tloušt’ku
vydávají skøípavý zvuk. Mùžete pokraèovat
v jízdì. Opotøebované brzdové obložení
nechte co nejdøív vymìnit v servisu.
Doporuèujeme Vašeho Opel partnera.
Obrázek è.: 11629s.tif
Brzdový asistent
Jestliže pedál brzdy sešlápnete rychle a silnì,
vozidlo je automaticky brzdìno maximálním
brzdným výkonem, aby bylo dosaženo co
nejkratší možné brzdné dráhy, když dojde
k maximálnímu brzdìní (brzdový asistent).
Udržujte trvalý tlak na pedál brzdy po celou
dobu brzdìní. Po uvolnìní pedálu brzdy
maximální zesílená brzdná síla ustane.
Brzdy
Nožní brzda
Nožní brzda pùsobí na dva navzájem
nezávislé brzdové okruhy.
Jestliže dojde k výpadku funkce jednoho
z tìchto okruhù, lze vozidlo brzdit pomocí
druhého brzdového okruhu. Brzdný úèinek se
však dostaví až pøi více sešlápnutém
brzdovém pedálu a pøi sešlápnutí je nutno
vyvinout vìtší sílu. Brzdná dráha bude delší.
Pøed pokraèováním v jízdì kontaktujte
odborný servis. Doporuèujeme Vašeho Opel
partnera.
Abyste zajistili, že mùže být využita celá dráha
pedálu, zejména v pøípadì poruchy jednoho
z brzdových okruhù, nesmìjí být v blízkosti
pedálù žádné rohože – viz strana 113.
127
Pøi vypnutém motoru pøestane posilovaè øízení
fungovat po jednom až dvou sešlápnutích
brzdového pedálu. Nesníží se brzdný úèinek,
ale k zastavení vozidla musíte vyvinout
mnohem vìtší sílu. To je dùležité zejména pøi
tažení.
Pøed každou jízdou zkontrolujte funkci
brzdových svìtel.
Krátce po zahájení jízdy by mìl být brzdový
systém pøi nízké rychlosti mimo dopravní ruch
vyzkoušen z hlediska jeho úèinnosti, zejména
v pøípadech, kdy mùže být brzdové obložení
vlhké, napø. po mytí vozidla.
Hladinu brzdové kapaliny kontrolujte
pravidelnì. Pokud je hladina brzdové kapaliny
pøíliš nízká a parkovací brzda není zabrzdìna,
rozsvítí se kontrolka R na pøístrojové desce
– viz strana 29.
Obrázek è.: 12481s.tif
Parkovací brzda
Vždy øádnì zabrzdìte parkovací brzdu.
Pøi parkování ve svahu co nejpevnìji.
Mechanická parkovací brzda pùsobí na brzdy
zadních kol. Páka se pøi zatažení automaticky
zajistí.
Pokud chcete parkovací brzdu uvolnit, lehce ji
nadzvednìte, stisknìte uvolòovací tlaèítko
a páku spust’te úplnì dolù.
Za úèelem snížení silového pùsobení parkovací
brzdy souèasnì sešlápnìte nožní brzdu.
128
Brzdy
Protiblokovací systém brzd (ABS u)
Systém ABS neustále kontroluje brzdové
zaøízení a zamezuje zablokování kol bez
ohledu na stav vozovky a pøilnavost
pneumatik.
Jakmile nìkteré z kol zaène jevit sklon
k zablokování, systém ABS upraví brzdový
tlak v pøíslušném kole. Vozidlo zùstává
øiditelné i pøi velmi intenzivním brzdìní napø.
v zatáèkách nebo vyhýbacích manévrech.
I pøi plném brzdìní se lze vyhnout pøekážce,
aniž by byl uvolnìn brzdový pedál.
Obrázek è.: 12482s.tif
Kontrolka brzdové soustavy R
Kontrolka se rozsvítí pøi zapnutí zapalování,
když je zabrzdìna parkovací brzda nebo
je pøíliš nízká hladina brzdové kapaliny
nebo kapaliny spojky. Brzdová kapalina
– viz strana 168.
9 Výstraha
Pokud kontrolka svítí a parkovací brzda není
zabrzdìna: zastavte. Ihned pøerušte jízdu.
Obrat’te se na servis. Doporuèujeme Vašeho
Opel partnera.
Jakmile dojde k aktivaci systému ABS, projeví
se tato skuteènost pulzováním brzdového
pedálu a urèitým zvukem.
9 Výstraha
Chcete-li dosáhnout optimálního brzdìní,
držte pøi brzdìní sešlápnutý pedál brzdy,
i když pedál pulzuje. Pedál brzdy
neuvolòujte.
Nenechte se na základì tohoto
bezpeènostního prvku svést k riskantnímu
stylu jízdy.
Bezpeènosti v silnièním provozu dosáhnete
jen odpovìdným stylem jízdy.
Brzdy
Obrázek è.: 15940s.tif
Kontrolka u for ABS
Pøi zapnutí zapalování se rozsvítí
na nìkolik sekund kontrolka, souèasnì se
uskuteèní (eventuálnì i slyšitelná)
autodiagnostika systému. Jakmile kontrolka
zhasne, je systém pøipraven k provozu.
Jestliže tato kontrolka po nìkolika sekundách
nezhasne, nebo jestliže se rozsvítí bìhem jízdy,
došlo k poruše v systému ABS. Brzdová
soustava vozidla je i nadále funkèní, ale bez
možnosti regulace systémem ABS.
129
9 Výstraha
V jízdì mùžete pokraèovat pøi dodržování
pøedvídavého a opatrného stylu jízdy.
Pokud je v systému ABS porucha, kola mají
tendenci se zablokovat v pøípadì nezvykle
silného brzdìní. Výhody systému ABS nejsou
k dispozici. Vozidlo není možné øídit a mùže
dojít ke smyku.
Pøíèinu poruchy nechte odstranit.
Doporuèujeme Vám, abyste se obrátili
na Vašeho Opel partnera. Integrovaná
autodiagnostika umožní rychlé odstranìní
poruchy.
130
Kola, pneumatiky
Kola, pneumatiky
Pneumatiky
Na stranì 186 jsou uvedena omezení
a vhodné typy pneumatik.
Pneumatiky instalované výrobcem nabízejí
optimální jízdní komfort a bezpeènost.
Zmìna typu pneumatik/ráfkù
Pøed volbou jiných pneumatik/ráfkù se
informujte o vhodných typech. Doporuèujeme,
abyste se obrátili na Vašeho Opel partnera,
který Vám poskytne všechny potøebné
informace.
Pneumatiky ...............................................
Zmìna typu pneumatik/ráfkù.................
Tlak vzduchu v pneumatikách ................
Stav pneumatik a ráfkù ...........................
Zimní pneumatiky 3 ................................
Kryty kol 3 ................................................
Snìhové øetìzy 3 .....................................
130
130
131
132
134
134
134
Pokud chcete instalovat pneumatiky jiných
rozmìrù než byly pùvodní, bude nutné
pøeprogramovat rychlomìr, aby zobrazoval
správnì.
9 Výstraha
Použití nevhodných pneumatik nebo ráfkù
mùže vést k dopravní nehodì
a znehodnocení vozidla.
Instalace nových pneumatik
Nové pneumatiky osazujte v páru nebo radìji
jako celou sadu. Ujistìte se, že obì
pneumatiky na jedné nápravì jsou
z stejného rozmìru
z stejné konstrukce
z stejné znaèky
z a se stejným vzorkem.
Smìrové pneumatiky musíte nasadit tak,
aby se otáèely ve smìru jízdy. Smìr otáèení
je vyznaèen symbolem (napø. šipkou) na boku
pneumatiky.
Pokud máte instalované pneumatiky proti
smìru otáèení (napøíklad pøi výmìnì), je tøeba
je co nejdøíve demontovat a nasadit správnì.
To je jediný zpùsob, jak maximálnì využít
výhody konstrukce pneumatiky.
9 Výstraha
Pneumatiky nechte vymìnit u Vašeho Opel
partnera, kde dodržují všechny pøedpisy
ohlednì ekologické likvidace pneumatik
a pomáhají tak ochraòovat životní
prostøedí.
Kola, pneumatiky
131
Nìkteré znaèky pneumatik mají zesílené boky,
aby chránily slitinové ráfky proti poškození.
Používáte-li kryty kol na ocelové ráfky
s pneumatikami se zesílenými boky, musíte
postupovat následovnì:
z Používejte kryty kol a pneumatiky, které
jsou pro pøíslušné vozidlo schváleny firmou
Opel a splòují všechny požadavky pro
kombinaci ráfek/pneumatika.
z Používáte-li neschválené kryty kol
a pneumatiky, pneumatiky nesmìjí mít
zesílené boky.
9 Výstraha
Používání nevhodných pneumatik nebo
krytù kol mùže vést k náhlému úniku
vzduchu a následnì k nehodì.
Obrázek è.: 17917s.tif
Tlak vzduchu v pneumatikách
Zkontrolujte tlak vzduchu v pneumatikách,
vèetnì rezervního kola, nejménì každých 14
dnù a pøed dlouhou jízdou; pneumatiky
kontrolujte za studena. Nezapomeòte
zkontrolovat rezervní kolo 3.
Tlak vzduchu v pneumatikách – viz strana 186
a nálepka na dveøích spolujezdce. Po zmìnì
velikosti pneumatik nechte nálepku vymìnit.
Pokud mìøíte tlak v zahøátých pneumatikách,
neupouštìjte z nich vzduch. Protože po
vychladnutí pneumatik by byly podhuštìné.
Po kontrole tlaku vzduchu našroubujte
èepièku ventilku.
Obrázek è.: 9358t.tif
Nesprávný tlak vzduchu v pneumatikách
zhorší bezpeènost a ovladatelnost vozidla,
jízdní komfort a spotøebu paliva a zvýší
opotøebení pneumatik.
Je-li tlak pøíliš nízký, mùže dojít k nadmìrnému
zahøátí a vnitønímu poškození,vedoucímu
k oddìlení bìhounu a prasknutí pneumatiky
pøi vyšší rychlosti.
Skryté poškození pneumatiky nemùžete
eliminovat upravením tlaku vzduchu.
9 Výstraha
Nesprávné nahustìní pneumatik mùže vést
k jejich prasknutí.
132
Kola, pneumatiky
Pravidelnì kontrolujte pneumatiky z hlediska
poškození (cizí pøedmìty, propíchnutí,
prasknutí, naøíznutí, vyboulení bokù).
Zkontrolujte také ráfky. V pøípadì poškození
nebo abnormálního opotøebení se obrat’te
na servis. Doporuèujeme Vašeho Opel
partnera.
9 Výstraha
Poškozená pneumatika mùže kdykoliv
prasknout.
Obrázek è.: 15941s.tif
Stav pneumatik a ráfkù
Hrany pøejíždìjte pomalu, a pokud možno
kolmo. Pøejíždìní ostrých hran mùže vést ke
skrytému poškození pneumatik a poškození
ráfku, které zaznamenáte pozdìji.
Pøi parkování se ujistìte, že pneumatiky nejsou
opøeny o hranu obrubníku.
Obrázek è.: 6456u.tif
Hloubka vzorku
Pravidelnì kontrolujte hloubku vzorku.
Pokud je opotøebení vìtší vpøedu než vzadu,
proveïte zámìnu pøedních a zadních
pneumatik.
Upravte tlak v pneumatikách.
Z bezpeènostních dùvodù byste mìli pneumatiky
vymìnit, když je vzorek hluboký pouze
asi 2 až 3 mm (pro zimní pneumatiky: 4 mm).
Kola, pneumatiky
Všeobecné informace
z Nezapomeòte, že pøi vìtším opotøebení
pneumatik hrozí nebezpeèí aquaplaningu.
z Pneumatiky stárnou, i když se používají
velmi málo nebo vùbec. Rezervní kolo je
použitelné šest let, a to pouze v nouzových
pøípadech; je-li nasazeno na vozidle, jeïte
pomaleji.
z Nikdy nepoužívejte pneumatiky
neznámého pùvodu nebo používání.
z Používejte pouze ozdobné kryty schválené
výrobcem, aby se nezhoršilo chlazení brzd.
Obrázek è.: 6457u.tif
Pøedpisy je urèena minimální hloubka vzorku
(1,6 mm), pøi jejímž dosažení jsou již viditelné
indikátory opotøebení (TWI1)). Indikátory
opotøebení jsou rozmístìny v bìhounu
pneumatiky v pravidelných vzdálenostech.
Jejich poloha je vyznaèena na boku
pneumatiky.
1)
TWI = Tread Wear Indicator.
Oznaèení pneumatik
Význam:
napø. 185/55 R 15 84 H
185 = Šíøka pneumatiky v mm
55 = Profilové èíslo
(výška pneumatiky k šíøce
pneumatiky v %)
R = Typ pneumatiky: Radiální
15 = Prùmìr ráfku v palcích
82 = Index zatížitelnosti
napø.: 82 znamená 475 kg
H = Rychlostní kód
Písmena rychlostního kódu:
Q
S
T
H
V
W
Do 160 km/h
Do 180 km/h
Do 190 km/h
Do 210 km/h
Do 240 km/h
Do 270 km/h
133
134
Kola, pneumatiky
Zimní pneumatiky 3
U plechových ráfkù se mùže velký ozdobný
kryt dostat do styku s øetìzy a být poškozen.
Ozdobný kryt sejmìte – viz strana 142.
Informace týkající se instalace nových
pneumatik – viz strana 130.
Se snìhovými øetìzy smíte jet maximální
rychlostí 50 km/h a po holé vozovce smíte
jet pouze krátce, nebot’ øetìzy by se na tvrdé
vozovce velmi rychle opotøebovaly a mohly
by prasknout.
Na stranì 186 najdete popis omezení.
Zimní pneumatiky (pneumatiky M+S) zvyšují
bezpeènost pøi teplotách nižších než 7 °C,
a mìly by být proto použity na všech ètyøech
kolech.
Letní pneumatiky nejsou vhodné pro provoz
v zimním období.
Pokud je maximální povolená rychlost pro
zimní pneumatiky nižší než maximální rychlost
vozidla, v zorném poli øidièe musí být umístìno
upozornìní s maximální povolenou rychlostí
pneumatik1).
Používáte-li rezervní kolo, které je osazeno letní
pneumatikou: mùže se zhoršit ovladatelnost
vozidla, zejména na kluzké vozovce.
Co nejdøíve nechte opravit, vyvážit a nasadit
normální kolo.
Kryty kol 3
Používáte-li neschválené kryty kol
a pneumatiky, ujistìte se, že pneumatiky
nemají zesílené boky – viz strana 131.
1)
Seznamte se s národními pøedpisy.
Obrázek è.: 6459u.tif
Snìhové øetìzy 3
Omezení a další informace – viz strana 186.
Snìhové øetìzy smíte použít pouze na pøední
kola. Musí být instalovány symetrický, aby
byly správnì usazeny.
Používejte pouze øetìzy s drobnými èlánky,
které nezvýší bìhoun ani bok pneumatiky
o více než 10 mm (vèetnì zámku øetìzu).
Doporuèujeme Vám, abyste se obrátili
na Vašeho Opel partnera.
Nouzové rezervní kolo 3
Na nouzové rezervní kolo nesmíte nikdy
instalovat snìhové øetìzy. Pokud potøebujete
používat snìhové øetìzy po defektu pøedního
kola, nejdøíve instalujte nouzové rezervní kolo
na zadní nápravu a kolo ze zadní nápravy
použijte na pøední nápravu.
Poznámky k nouzovému rezervnímu kolu – viz
strana 141.
Výmìna kola – viz strana 142.
Svépomoc
Svépomoc
9 Výstraha
Nedodržení tìchto doporuèení mùže vést ke
zranìní, pøípadnì ohrožení života. Všichni
cestující ve vozidle by mìli být podle toho
informováni.
Palivová soustava vznìtového
motoru, odvzdušnìní
Palivová soustava vznìtového motoru,
odvzdušnìní...........................................
Tažení vozidla ..........................................
Odtahová služba .....................................
Výstražný trojúhelník ¨ 3
a lékárnièka + 3....................................
Rezervní kolo 3.........................................
Zvedák £ 3 a náøadí vozidla 3............
Výmìna kola.............................................
Souprava na opravu pneumatik 3.........
Elektrická soustava ..................................
Pojistky a nejdùležitìjší chránìné
obvody ...................................................
Výmìna žárovky ......................................
Halogenové svìtlomety tlumená
a dálková svìtla ....................................
Ukazatele smìru ......................................
Svìtla do mlhy 3 ......................................
Zadní svìtla..............................................
Osvìtlení RZ .............................................
Osvìtlení interiéru ....................................
Nikdy nesmíte nádrž zcela vyprázdnit! Pokud
se kontrolka Y rozsvítí, co nejdøíve doplòte
palivo. Pokud kontrolka bliká, okamžitì
doplòte palivo.
135
138
139
139
140
141
142
146
148
150
154
154
156
156
157
158
159
Pokud jste zcela vyjeli nádrž, je stále možné
nastartovat motor. Musíte poèítat s delším
startováním. Zapnìte tøikrát zapalování
na cca 15 sekund. Poté se pokuste
nastartovat motor, po dobu max. 40 sekund.
Pokud se motor nepodaøí nastartovat,
vyèkejte nejménì 5 sekund a potom zkuste
nastartovat znovu. Nepodaøí-li se Vám motor
nastartovat, obrat’te se na servis.
Doporuèujeme Vašeho Opel partnera.
135
Startování
Nestartujte s rychlonabíjeèkou
Pøedejdete tak poškození elektronických
obvodù.
Nestartujte roztlaèením nebo roztažením
Protože je Vaše vozidlo vybaveno
katalyzátorem, nesmíte startovat roztlaèením
nebo roztažením – viz strana 118.
Vozidlo je možné startovat pouze pomocí
startovacích kabelù – viz následující strana.
136
Svépomoc
z Ujistìte se, že pomocný akumulátor má
stejné napìtí jako akumulátor Vašeho
vozidla (12 V). Její kapacita (Ah) nesmí být
nižší než je kapacita vybitého akumulátoru.
Údaje o napìtí a kapacitì jsou uvedeny
na akumulátoru.
Startování motoru pomocí
startovacích kabelù 3
Vozidlo s vybitým akumulátorem mùžete
nastartovat pomocí startovacích kabelù
a akumulátoru jiného vozidla.
9 Výstraha
z Používejte startovací kabely s izolovanými
svorkami a prùøezem minimálnì 16 mm2
(25 mm2 pro vznìtové motory).
Pøi startování motoru pomocí startovacích
kabelù buïte extrémnì opatrní. Jakékoli
odchýlení se od následujících pokynù mùže
vést ke zranìním nebo poškození následkem
výbuchu akumulátoru nebo k poškození
elektrického systému obou vozidel.
z Neodpojujte vybitý akumulátor z vozidla.
z Vypnìte veškeré nepotøebné elektrické
spotøebièe.
Obrázek è.: 15286a.tif
z Nikdy se nepohybujte v blízkosti
akumulátoru s otevøeným ohnìm nebo
zdrojem jisker.
z Vybitý akumulátor mùže zamrznout pøi
poklesu teploty k 0 °C. Pøed pøipojením
kabelù nechte akumulátor vždy rozmrznout
na teplém místì.
z Kapalina akumulátoru se nesmí dostat do
kontaktu s oèima, kùží, textilními nebo
lakovanými plochami. Kapalina obsahuje
kyselinou sírovou, která mùže pøi pøímém
kontaktu zpùsobit zranìní a hmotné škody.
z Pøi manipulaci s akumulátorem používejte
ochranné brýle a ochranný odìv.
z Pøi nouzovém startování se nenaklánìjte
nad akumulátor.
z Svorky jednoho pomocného kabelu se
nesmìjí dotýkat druhého kabelu.
z Pøi startování s pomocným akumulátorem
se vozidla nesmíte dotýkat.
z Zabrzdìte parkovací brzdu. Zaøaïte
neutrál u mechanické pøevodovky
(páku volièe pøevodovky Easytronic 3
pøesuòte do polohy N).
Svépomoc
z Nepøipojujte kabel k zápornému pólu
vybitého akumulátoru!
z Nastartujte motor vozidla s pomocným
akumulátorem.
z Bod pøipojení na kostru zvolte co nejdále od
vybitého akumulátoru.
z Po 5 minutách nastartujte druhý motor.
Startování by mìlo být provádìno
v intervalech intervalech 1 minuty a nemìlo
by trvat déle než 15 sekund.
z Veïte startovací kabely tak, aby se
nemohly dotknout pohyblivých èástí
v motorovém prostoru.
Obrázek è.: 16474s.tif
Pøipojte kabely v poøadí znázornìném
na obrázku:
1. Pøipojte jeden konec prvního startovacího
kabelu na kladný pól 1 pomocného
akumulátoru (oznaèen znaèkou „+“
na schránce akumulátoru nebo na pólu).
2. Pøipojte druhý konec tohoto kabelu
na kladný pól 2 vybitého akumulátoru
(znaèka „+“).
3. Pøipojte první konec druhého startovacího
kabelu na záporný pól 3 pomocného
akumulátoru (znaèka „–“).
4. Pøipojte druhý konec druhého startovacího
kabelu 4 na kostru, napø. blok motoru nebo
šroubové spojení v zavìšení motoru.
137
z Po nastartování nechte oba motory bìžet
na volnobìh pøibližnì 3 minuty, stále
s pøipojenými kabely.
z Aby nedošlo v elektrickém rozvodu vozidla
k pøepìtí, pøed odpojením kabelù zapnìte
nìjaký elektrický spotøebiè (napø. svìtla,
vyhøívání zadního okna) ve vozidle,
ve kterém byla vybitý akumulátor.
z Pøi odpojování kabelù postupujte opaènì.
138
Svépomoc
Obrázek è.: 16438s.tif
Tažení vozidla
Otevøení krytu otvoru pro tažné oko
(vpøedu napravo): Uvolnìte spodní èást krytu
a vyjmìte jej tahem dolù.
Tažné oko je uloženo ve vaku nebo v úložném
prostoru pro náøadí vozidla – viz strana 141.
Rezervní kolo – viz strana 140.
Obrázek è.: 15944s.tif
Obrázek è.: 16439s.tif
Vložka prohlubnì rezervního kola 3 nesmí být
z konstrukèních dùvodù vyjmuta. Orientace je
vyznaèena šipkou ve smìru jízdy.
Zaøaïte neutrál u mechanické pøevodovky,
páku volièe pøevodovky Easytronic 3 pøesuòte
do polohy N.
Zašroubujte tažné oko doleva až nadoraz
tak, aby se zastavilo v horizontální poloze.
Rozjeïte se pomalu a vyvarujte se „škubání“
vozidla. Vzniklými silami byste mohli poškodit
obì vozidla.
Tažné lano 3 – nebo lépe tažnou tyè 3
– pøipojte do oka.
Tažné oko se smí používat pouze pro
odtahování a nikoliv pro vyprošt’ování vozidla.
Zapnìte zapalování, abyste odemkli zámek
øízení, a aby fungovala brzdová svìtla,
houkaèka a stìraèe èelního okna.
9 Výstraha
Pøi brzdìní je nutné použít podstatnì vìtší
sílu: posilovaè brzd pracuje pouze za chodu
motoru.
Pøi otáèení volantem budete muset vyvinout
mnohem vìtší sílu, protože posilovaè øízení
funguje pouze pøi bìžícím motoru.
Svépomoc
139
Pøedejdìte pronikání výfukových plynù
z prvního vozidla zapnutím recirkulace 3
a zavøením oken.
Obrat’te se na servis. Doporuèujeme nechat
vozidlo dopravit k Vašemu Opel partnerovi,
kde vozidlo opraví tak, abyste mohli co
nejdøíve pokraèovat v cestì.
Pokud byla automatická spojka manuálnì
vystavena (u vozidel s pøevodovkou
Easytronic 3 v dùsledku pøerušení napájení,
vozidlo nesmí být odtahováno – viz
strana 111. V takovém pøípadì co nejdøíve
kontaktujte odborný servis. Doporuèujeme
Vašeho Opel partnera.
Po odtažení vyšroubujte tažné oko otáèením
ve smìru hodinových ruèièek a nasaïte
a zavøete víèko.
Odtahová služba
Odtahovou službu si vyberte sami.
Pøed odtažením vozidla si dohodnìte cenu.
Tak pøedejdete zbyteènì vysokým nákladùm
a možným potížím pøi vyøizování pojistné
události.
Obrázek è.: 16440s.tif
Výstražný trojúhelník ¨ 3
a lékárnièka + 3
Upevnìte výstražný trojúhelník a lékárnièku
(polštáøek) k podlaze velkro páskem tak, jak je
vidìt na obrázku.
Obrázek è.: 16441s.tif
Upevnìte výstražný trojúhelník a lékárnièku
(polštáøek) velkro páskem tak, jak je vidìt
na obrázku.
140
Svépomoc
Všeobecné informace
V závislosti na verzi mùže být vozidlo vybaveno
nouzovým rezervním kolem 3. Vìnujte prosím
pozornost pokynùm ohlednì nouzového
rezervního kola na následující stranì a na
stranách 134, 186.
U vozidel s ráfky z lehké slitiny 3 má rezervní
kolo ocelový ráfek.
Používáte-li zimní pneumatiky 3, rezervní kolo
mùže být stále vybaveno letní pneumatikou.
Používáte-li rezervní kolo, mùže být negativnì
ovlivnìna ovladatelnost vozidla. Co nejdøíve
nechte opravit, vyvážit a nasadit normální kolo.
Obrázek è.: 15947s.tif
Rezervní kolo 3
Nìkterá vozidla jsou vybavena sprejem pro
opravu pneumatik namísto rezervního kola.
Viz strana 146.
Obrázek è.: 16442s.tif
Vytáhnìte rezervní kolo dopøedu a potom
nahoru z prohlubnì.
Rezervní kolo mùže mít menší pneumatiku
a ráfek než standardní kola na vozidle1):
Pøi použití rezervního kola mùže dojít ke
zmìnì chování vozidla. Co nejdøíve nechte
opravit, vyvážit a nasadit normální kolo.
Rezervní kolo je uloženo v zavazadlovém
prostoru, pod podlahou je upevnìno køídlovou
maticí.
Zavøete TwinTop – viz strana 90. Sklopte
pøepážku zavazadlového prostoru dopøedu –
viz strana 62.
1)
Verze pro urèité zemì. V nìkterých zemích
je povoleno používat jako nouzové rezervní
kolo pouze standardní rezervní kolo.
Svépomoc
Poznámky týkající se používání nouzového
rezervního kola 3
z Pøi použití nouzového rezervního kola mùže
dojít ke zmìnì chování vozidla, a to
obzvláštì v pøípadì, že jsou nainstalovány
zimní pneumatiky 3. Elektronický
stabilizaèní program ESP®Plus se mùže 3
sám vypnout. Co nejdøíve nechte opravit,
vyvážit a nasadit normální kolo.
Poznámky týkající se smìrových
pneumatik 3
Smìrové pneumatiky dosáhnou jejich plného
výkonového potenciálu pouze v pøípadì, že
jsou nainstalovány v pøedepsaném smìru
otáèení. V pøípadì, že je po defektu
pneumatiky nainstalována pneumatika nebo
rezervní kolo proti pøedepsanému smìru
otáèení, dodržujte následující:
z Vždy instalujte pouze jedno nouzové
rezervní kolo.
z Mohou se zmìnit jízdní vlastnosti.
Co nejdøíve vymìòte vadnou pneumatiku,
vyvažte kolo a namontujte jej na vozidlo.
z Pøi jízdì nepøekraèujte rychlost 80 km/h.
z Zatáèky projíždìjte opatrnì a pomalu.
z Pøi jízdì nepøekraèujte rychlost 80 km/h.
z Nejezdìte s instalovaným rezervním kolem
dlouhodobì.
z V mokrém nebo snìhovém poèasí jezdìte
obzvlášt’ opatrnì.
z Co nejdøíve nahraïte rezervní kolo
opravenou pneumatikou.
Další informace o smìrových pneumatikách
– viz strana 130.
z Na nouzové rezervní kolo nesmíte nasadit
snìhové øetìzy. Pokud musíte použít
snìhové øetìzy po proražení pøední
pneumatiky, namontujte nouzové rezervní
kolo na zadní nápravu a namontujte zadní
kolo na pøední nápravu. Zkontrolujte tlak
vzduchu a v pøípadì potøeby jej upravte,
viz strana 186.
z Vìnujte pozornost informacím o nouzovém
rezervním kole na stranách 134, 186.
141
Obrázek è.: 15948s.tif
Zvedák £ 3 a náøadí vozidla 3
Zvedák a náøadí dodávané s vozidlem jsou
konstruovány výhradnì pro použití na Vašem
vozidle. Zvedák používejte pouze pro výmìnu
kola.
Zvedák a náøadí vozidla jsou uloženy ve vaku
nebo v úložném prostoru v prohlubni pro
rezervní kolo v zavazadlovém prostoru.
Vložka prohlubnì rezervního kola 3 nesmí být
z konstrukèních dùvodù vyjmuta. Orientace je
vyznaèena šipkou ve smìru jízdy.
142
Svépomoc
Výmìna kola
Nìkteré verze mají soupravu pro opravu
pneumatik namísto rezervního kola – viz
strana 146.
Pro zajištìní své bezpeènosti proveïte
následující pøípravu a dodržujte následující
pokyny pøi výmìnì kola:
z Zaparkujte vozidlo na rovinì, na pevném
a neklouzavém povrchu.
z Zaklínujte kolo diagonálnì proti kolu
s defektem klíny nebo podobnými
pøedmìty pøed a za kolem.
z Zvedák 3 používejte pouze pøi výmìnì kola.
z Je-li podklad, na kterém vozidlo stojí,
mìkký, musíte pod zvedák 3 umístit pevné
prkno (maximální tloušt’ka 1 cm). Použitím
silnìjší podložky by mohlo dojít k poškození
zvedáku a vozidla.
z Zapnìte výstražná svìtla, zabrzdìte
parkovací brzdu, u mechanické pøevodovky
nebo pøevodovky Easytronic 3 zaøaïte 1.
pøevodový stupeò nebo zpáteèku.
z Po výmìnì kola naneste tenkou vrstvu
mazacího tuku na kužel každého šroubu
kola pøedtím, než je zašroubujete. Pro tento
úèel bude nutné použít nìjaký normální
komerèní mazací tuk. Doporuèujeme
autorizovaný servis Opel.
z Umístìte správnì výstražný trojúhelník.
Výstražný trojúhelník – viz strana 139.
z Ve vozidle, které je zvedáno, nesmìjí být
žádné osoby ani zvíøata.
z Vyjmìte rezervní kolo 3 ze zavazadlového
prostoru, viz strana 140.
z Nikdy nepracujte pod vozidlem
na zvedáku.
z Pøed zvedáním vozidla srovnejte øízení do
pøímého smìru.
z Nestartujte motor, ani jej nenechte bìžet,
když je vozidlo na zvedáku.
z Pøed zvedáním vozidla povolte šrouby kol
o pùl otáèky, ale úplnì je
nevyšroubovávejte.
z Po úplném spuštìní vozidla øádnì
dotáhnìte šrouby kol.
z Zavøete TwinTop – viz strana 90.
z Nikdy nemìòte zároveò více než jedno kolo.
Obrázek è.: 15949s.tif
1. Vypáète ozdobný kryt kola pomocí háku 3.
Pokud má ozdobný kryt kola viditelné
šrouby kola 3, mùže kryt zùstat na kole.
Pøídržné podložky 3 na šroubech kola se
nesmìjí demontovat.
Svépomoc
Obrázek è.: 15950s.tif
Ráfky z lehkých slitin 3: Pomocí šroubováku
vypáète víko náboje kola 3. Chraòte ozdobný
kryt tím, že umístìte mìkkou tkaninu mezi
šroubovák a ráfek z lehké slitiny.
Obrázek è.: 11643s.tif
2. Povolte šrouby kola pomocí klíèe na šrouby
kol 3, klíè nasaïte na šroub až nadoraz 3.
Obrázek è.: 15951s.tif
143
3. Body pro umístìní zvedáku 3 jsou oznaèeny
výlisky na spodní èásti prahu dveøí.
144
Svépomoc
5. Odšroubujte šrouby kola a oèistìte je
tkaninou. Potom naneste tenkou vrstvu
mazacího tuku na šrouby kola.
Nepromazávejte závit na šroubech.
Nepokládejte šrouby kola do místa, kde by
mohlo dojít k jejich zneèištìní.
Pokud jsou na šroubech kol pojistné
podložky 3, nesmí být tyto podložky
demontovány.
6. Vymìòte kolo. Poznámky týkající se
rezervního kola – viz strana 140.
Obrázek è.: 11645s.tif
4. Pøed umístìním zvedák 3 nastavte
na potøebnou výšku otáèením oka rukou.
Umístìte rameno zvedáku vpøedu nebo
vzadu tak, aby horní dosedací plocha
zvedáku (šipka na obrázku) obklopovala
svislé žebro a byla uvnitø prohlubnì.
Zkontrolujte, zda je zvedák správnì
umístìn.
Obrázek è.: 11646s.tif
Okraj základny zvedáku musí být pøímo
pod zvedacím bodem, aby nedošlo ke
sklouznutí zvedáku.
Zvednìte vozidlo otáèením kliky.
Pokud se Vám nepodaøí zvedák nasadit
správnì, spust’te vozidlo dolù a zvedák
nasaïte znovu.
Svépomoc
10. Pøed nasazením ozdobného krytu oèistìte
kolo v okolí pøítlaèných pružin. Symbol
ventilku 3 na zadní stranì krytu musíte
umístit k ventilku kola.
Nasaïte a zajistìte ozdobný kryt kola.
Ráfky z lehkých slitin 3: Srovnejte
a nasaïte krytky šroubù kola 3.
145
11. Uložte vymìnìné kolo – viz strana 140.
Uložte zpìt náøadí a výstražný trojúhelník
– viz strany 139, 141.
12. Zkontrolujte tlak vzduchu v pneumatice
novì nasazeného kola. V pøípadì potøeby
jej upravte.
13. Dotažení šroubù kol nechte co nejdøíve
zkontrolovat momentovým klíèem;
v pøípadì potøeby nechte šrouby
dotáhnout. Utahovací moment – viz
strana 186.
14. Nechte co nejdøíve opravit vadné kolo.
Obrázek è.: 11647s.tif
7. Zašroubujte šrouby kola a mírnì je dotáhnìte,
klíè na šrouby kol 3 zasuòte co nejdále.
8. Vozidlo spust’te na zem.
9. V køížovém poøadí dotáhnìte šrouby kola,
klíè 3 pøitom zasuòte až nadoraz.
15. Neprodlenì nahraïte nouzové rezervní
kolo 3 plnohodnotným kolem.
146
Svépomoc
Souprava na opravu pneumatik je umístìna
v prohlubni pro rezervní kolo v zavazadlovém
prostoru.
1. Odstraòte cizí tìleso z pneumatiky
a natoète kolo tak, aby byl ventilek
horizontálnì.
2. Zcela vypust’te vzduch z pneumatiky
zatlaèením kuželky ventilku dovnitø
šroubovákem.
Obrázek è.: 16443s.tif
Souprava na opravu pneumatik 3
Menší poškození bìhounu a boènice
pneumatiky, napø. cizím tìlesem, mùže být
opraveno soupravou na opravu pneumatik.
Pøi defektu pneumatiky:
z Zaparkujte vozidlo na rovinì, na pevném
a neklouzavém povrchu.
z Zapnìte výstražná svìtla, zabrzdìte
parkovací brzdu, zaøaïte první pøevodový
stupeò nebo zpáteèku.
z Umístìte správnì výstražný trojúhelník.
Výstražný trojúhelník – viz strana 139.
3. Plechovku s aerosolem dobøe protøepejte.
Pokud jsou teploty nízké, zahøejte jí Vašima
rukama nebo u ventilaèních otvorù
v interiéru vozidla pøi bìžícím motoru
a zapnutém topení – viz strana 101.
4. Našroubujte pøípojku na hadici spreje
na ventilek pneumatiky.
5. Odstraòte plombu. Držte nádobku se
sprejem svisle a stisknìte a držte tlaèítko
tak dlouho, až je sprej prázdný.
Pneumatika byla naplnìna.
6. Vyšroubujte konektor z ventilku.
7. Složte výstražný trojúhelník a uložte jej za
levé sedadlo.
8. Ihned ujeïte 5 až 10 km
rychlostí nižší než 50 km/h. Tím se tìsnicí
prostøedek v pneumatice rovnomìrnì
rozdìlí.
9. Poté, co jste se ujistili, že se v blízkosti
vozidla nevyskytuje otevøený oheò,
vypust’te plyn co nejrychleji vtlaèením
kuželky ventilku dovnitø pomocí
šroubováku. Nahustìte pneumatiku
stlaèeným vzduchem.
10. Pneumatiku v pravidelných intervalech
kontrolujte.
11. Nechte pneumatiku co nejdøíve opravit
a informujte servis, že jste použili soupravu
pro opravu pneumatik.
Svépomoc
Souprava pro opravu pneumatik umožòuje
doèasné používání pneumatiky; umožòuje
pouze pokraèovat v jízdì, dokud nemùže být
pneumatika vymìnìna.
Složte použitý aerosol na opravu pneumatik
do tkaniny a uložte jej do zavazadlového
prostoru.
Souprava pro opravu pneumatik je urèena pro
provedení jedné opravy. Poté musí být
vymìnìna. Obrat’te se na servis.
Doporuèujeme Vašeho Opel partnera.
Soupravu pro opravu pneumatik mùžete
použít pro opravu pouze jedné pneumatiky.
Poznámka
Obrázek è.: 15998s.tif
9 Výstraha
Pøi jízdì nepøekraèujte rychlost 50 km/h.
Zatáèky projíždìjte opatrnì a pomalu.
Opravenou pneumatiku nechte co možná
nejdøíve vymìnit.
Mùže být negativnì ovlivnìna øiditelnost
a jízdní vlastnosti vozidla.
Tìsnicí pøípravek je vysoce hoølavý.
Aerosol na opravu pneumatik zásadnì
skladujte v zavazadlovém prostoru.
Dodržujte pokyny týkající se soupravy pro
opravu pneumatik.
Pøi likvidaci soupravy pro opravu pneumatik
dodržujte národní pøedpisy.
147
148
Svépomoc
Elektrická soustava
9 Výstraha
Elektronické zapalování pracuje s vysokým
napìtím. Nedotýkejte se kabeláže
zapalování; mohlo by to být životu
nebezpeèné.
Obrázek è.: 12892j.tif
Pojistky
Vadnou pojistku poznáte podle pøetaveného
drátku. Novou pojistku instalujte až po
odstranìní poruchy.
Obrázek è.: 15952s.tif
Pojistková skøíòka
Pojistková skøíòka je umístìna v motorovém
prostoru u vyrovnávací nádržky chladicí
kapaliny.
Vyháknìte kryt pojistkové skøíòky a dejte ho
stranou.
Svépomoc
149
Vždy používejte pojistku o shodné ampérové
hodnotì. Hodnota pojistky je uvedena
na každé pojistce a lze ji také rozeznat podle
barvy pojistky.
Pojistka
barva
Obrázek è.: 15954s.tif
Doporuèujeme vozit sebou kompletní sadu
pojistek – lze zakoupit u každého Opel
partnera.
Uložte náhradní pojistky na urèené místo
v pojistkové skøíòce, napravo od pinzety, která
usnadòuje vyjímání pojistek (náhradní pojistky
a pinzeta na pojistky jsou oznaèeny
na obrázku žlutì).
Obrázek è.: 15955s.tif
Pøed výmìnou pojistky vypnìte pøíslušný
spínaè a zapalování.
Nasaïte pøípravek pro uchopení pojistky
na pojistku a vytáhnìte ji.
Šedá
Žlutohnìdá
Hnìdá
Èervená
Modrá
Žlutá
Svìtle zelená
Rùžová (Maxi-pojistka)
Oranžová
Èervená (Maxi-pojistka)
Žlutá (Maxi-pojistka)
Èerná (Maxi-pojistka)
Pojistka
jmenovitý
proud
2A
5A
7,5 A
10 A
15 A
20 A
30 A
30 A
40 A
50 A
60 A
80 A
150
Svépomoc
È. Obvod
Obrázek è.: 15543s.tif
Pojistky a nejdùležitìjší chránìné
obvody
Nìkteré obvody mohou být chránìny více
pojistkami.
Obrázky na stranách 150, 151 znázoròují
pojistkové skøíòky vozidel s motorem Z 13 DT1).
Pojistkové skøíòky dalších motorù jsou
znázornìny na stranách 152, 153.
È.
Obvod
1 Centrální øídící jednotka
2 Øídící jednotka motoru
1)
Jmenovitý
proud
7,5 A
7,5 A
Obchodní oznaèení – viz strana 180.
Obrázek è.:
È. Obvod
3 Pøístroje,
informaèní displej,
spínaè svìtel,
houkaèka,
výstražná svìtla,
imobilizér
4 –
Jmenovitý
proud
7,5 A
–
5 Elektrické ovládání oken
(vlevo)
6 –
7 –
8 Spínací skøíòka,
startér
9 Vstøikování,
palivové èerpadlo
10 Houkaèka
11 Centrální øídící jednotka
12 Informaèní displej
Informaèní systém:
motor1) Z 13 DT
Jmenovitý
proud
30 A
–
–
10 A
20 A
10 A
15 A
20 A
10 A
Svépomoc
È.
Obvod
13 Alarm
14 Vyhøívání vnìjších zpìtných
zrcátek
15 Systém ostøikovaèù èelního
okna
16 Osvìtlení interiéru
17 Centrální øídící jednotka
18 Vyhøívání zadního okna
151
Jmenovitý
proud
7,5 A
7,5 A
15 A
7,5 A
20 A
20 A
Obrázek è.:
È.
Obvod
19 Elektrické ovládání oken
(vpravo)
20 –
21 –
22 Centrální øídicí jednotka,
imobilizér
23 Stìraèe èelního okna
Obrázek è.: 15544s.tif
Jmenovitý
proud
30 A
–
–
5A
30 A
È.
Obvod
24 Informaèní systém,
informaèní displej,
spínaè svìtel,
stropní svítilna,
pøístroje,
ESP®Plus
25 Svìtla zpáteèky,
zapalovaè cigaret,
zásuvka pro pøíslušenství
26 Vyhøívání pravého sedadla
27 Vyhøívání levého sedadla
Jmenovitý
proud
5A
20 A
15 A
15 A
152
Svépomoc
È.
Obvod
37 Pravé potkávací svìtlo,
nastavení sklonu svìtlometù
38 Koncové svìtlo (levé),
obrysové svìtlo (levé)
39 Koncové svìtlo (pravé),
obrysové svìtlo (pravé)
40 Brzdová svìtla,
tempomat
41 Svìtla do mlhy
Obrázek è.: 11743s.tif
È.
Obvod
28
29
30
31
32
ABS
TwinTop
Øídící jednotka motoru
Klimatizace
ABS,
airbag
Jmenovitý
proud
25 A
20 A
15 A
15 A
5A
Obrázek è.:
È.
Obvod
33 Zážehový motor:
øídicí jednotka motoru
Vznìtové motory:
øídicí jednotka motoru
34 Vyhøívání dieselového filtru
35 Elektricky ovládaná okna,
Informaèní systém
36 Potkávací svìtlo (levé)
Jmenovitý
proud
15 A
7,5 A
30 A
5A
10 A
Jmenovitý
proud
10 A
5A
5A
10 A
15 A
Svépomoc
È.
Obvod
42
43
44
45
46
47
48
Zadní svìtlo do mlhy
Dálkové svìtlo (levé)
Dálkové svìtlo (pravé)
Ventilátor
Øídící jednotka motoru
TwinTop
Startér
153
Jmenovitý
proud
10 A
10 A
10 A
30 A
20 A
30 A
30 A
Obrázek è.:
È.
Obvod
49 ESP®Plus
50 ABS,
ESP®Plus
51 Zážehový motor:
pøevodovka Easytronic
Vznìtové motory:
øídicí jednotka motoru
Obrázek è.: 11744s.tif
Jmenovitý
proud
50 A
40 A
60 A
80 A
È.
Obvod
52 Ventilátor chladièe
Zážehový motor
bez klimatizace
Zážehový motor
s klimatizací a
Vznìtový motor
53 Klimatizace
Ventilátor klimatizace:
Zážehový motor
Vznìtový motor
54 –
Jmenovitý
proud
30 A
40 A
30 A
40 A
–
154
Svépomoc
Výmìna žárovky
Pøed výmìnou žárovky vypnìte odpovídající
spínaè svìtel a zapalování.
Novou žárovku držte pouze za patici! Prsty
zpùsobí mastné skvrny, které se budou
odpaøovat. Zbytky se usadí na reflektoru
a sníží se tak jeho reflexní schopnost. Skvrny
na žárovce mùžete oèistit èistou tkaninou,
která nepouští chloupky, namoèenou do
alkoholu nebo lihu.
Výmìnu žárovky provádìjte podle údajù
na patici defektní žárovky, aby hodnoty byly
stejné. Nepøekraèujte zde uvedenou hodnotu
výkonu.
Obrázek è.: 16444s.tif
Pøi výmìnì žárovek na pravé stranì vozidla
odpojte vzduchové potrubí od vzduchového
filtru.
Seøízení svìtlometù
Doporuèujeme Vám, abyste seøízení
svìtlometù nechali provést u Opel partnera,
který má speciální vybavení.
Pøi seøizování svìtlometù musí být nastaven
ovládací prvek sklonu svìtlometù na 0.
Obrázek è.: 15957s.tif
Halogenové svìtlomety tlumená
a dálková svìtla
Svìtlomet se samostatnými žárovkami
potkávacích svìtel (vnitøní žárovky)
a dálkových svìtel (vnìjší žárovky).
Potkávací svìtla
1. Otevøete kapotu a zajistìte opìru.
2. Pøi výmìnì žárovek na pravé stranì
vozidla odpojte vzduchové potrubí od
vzduchového filtru – viz strana 154.
3. Sejmìte ochranný kryt potkávacího
svìtlometu.
Svépomoc
155
Dálková svìtla
Žárovky nechte vymìnit v odborném servisu.
Doporuèujeme autorizovaný servis Opel.
Obrysová svìtla
Žárovky nechte vymìnit v odborném servisu.
Doporuèujeme autorizovaný servis Opel.
Obrázek è.: 15958s.tif
4. Vytáhnìte konektor z držáku žárovky.
5. Drátìnou pružinu stáhnìte na stranu
a otoète ji nahoru.
6. Vytáhnìte žárovku ze svìtlometu.
Obrázek è.: 15959s.tif
7. Pøi instalaci nové žárovky zajistìte
výènìlky na držáku žárovky do prohlubní
ve svìtlometu, aniž se dotknete sklenìné
baòky žárovky.
8. Zasuòte zpìt drátìnou pružinu, zapojte
konektor do žárovky.
9. Instalujte zpìt kryt svìtlometù
a zavøete jej.
10. Po výmìnì žárovky na pravé stranì
vozidla pøipojte vzduchové potrubí
k vzduchovému filtru a zajistìte jej.
156
Svépomoc
7. Po výmìnì žárovky na pravé stranì
vozidla pøipojte vzduchové potrubí
k vzduchovému filtru a zajistìte jej.
Boèní ukazatele smìru
Žárovky nechte vymìnit v odborném servisu.
Doporuèujeme autorizovaný servis Opel.
Svìtla do mlhy 3
Žárovky nechte vymìnit v odborném servisu.
Doporuèujeme autorizovaný servis Opel.
Obrázek è.: 15960s.tif
Ukazatele smìru
Pøední ukazatele smìru
1. Otevøete kapotu a zajistìte opìru.
2. Pøi výmìnì žárovek na pravé stranì
vozidla odpojte vzduchové potrubí od
vzduchového filtru – viz strana 154.
3. Odpojte držák žárovky otoèením doleva.
Obrázek è.: 15961s.tif
4. Lehce stlaète žárovku do držáku, otoète ji
doleva a vytáhnìte.
5. Zasuòte novou žárovku, pøitom se
nedotýkejte sklenìné baòky.
6. Zajistìte držák v reflektoru otoèením
doprava.
Svépomoc
Obrázek è.: 15962s.tif
Zadní svìtla
Obrázek è.: 15963s.tif
4. Odjistìte a otoèením doleva vyjmìte držák:
1. Odjistìte kryt a sejmìte jej.
1 = Žárovka svìtla zpáteèky
2 = Žárovka ukazatele smìru
3 = Žárovka koncového/brzdového svìtla
4 = Žárovka zadního svìtla do mlhy1)
2. Držák žárovek držte zvenku; vyšroubujte
obì pøídržné matice.
3. Sejmìte kryt žárovek smìrem dozadu.
157
Obrázek è.: 15964s.tif
5. Lehce stlaète žárovku do držáku, otoète ji
doleva a vytáhnìte.
6. Zasuòte novou žárovku, pøitom se
nedotýkejte sklenìné baòky.
7. Zajistìte držák v reflektoru otoèením
doprava.
8. Zasuòte tìleso svìtlometu do karosérie
a rukou dotáhnìte pøídržné matice.
9. Nasaïte kryt.
1)
Verze pro urèité zemì. zadní svìtlo do mlhy pouze
na jedné stranì.
158
Svépomoc
Obrázek è.: 15965s.tif
Osvìtlení RZ
1. Vertikálnì zasuòte šroubovák na pravé
stranì krytu osvìtlení a mírným tlakem
smìrem doprava uvolnìte pružinu. Kryt
osvìtlení sejmìte smìrem dolù.
Obrázek è.: 15966s.tif
2. Odpojte držák žárovky otoèením doleva.
Obrázek è.: 15967s.tif
3. Vytáhnìte žárovku z objímky.
4. Zasuòte novou žárovku, pøitom se
nedotýkejte sklenìné baòky.
5. Zajistìte žárovku v držáku otoèením
doprava. Nasuòte zpìt kryt osvìtlení
a zajistìte jej.
Svépomoc
Obrázek è.: 16445s.tif
Osvìtlení interiéru
Pøední stropní svítilna
Pøed zahájením práce zavøete dveøe, aby
svìtlo nebylo pod proudem.
1. Vypaète kryt svítidla.
2. Vytáhnìte žárovku z objímky.
3. Zasuòte novou žárovku, pøitom se
nedotýkejte sklenìné baòky.
4. Nasaïte svítidlo a zajistìte je.
Obrázek è.: 12927j.tif
159
Obrázek è.: 12928j.tif
Osvìtlení zavazadlového prostoru
Pøed zahájením práce držte stisknutý
kontaktní spínaè, aby svìtlo nebylo pod
proudem.
2. Zatlaète lehce žárovku smìrem k pružinì
a vyjmìte ji.
1. Šroubovákem opatrnì vypaète plastový
kryt osvìtlení.
4. Vložte svítidlo zpìt a zajistìte jej.
3. Zasuòte novou žárovku, pøitom se
nedotýkejte sklenìné baòky.
Osvìtlení pøístrojù,
osvìtlení informaèního displeje
Žárovky nechte vymìnit v odborném servisu.
Doporuèujeme autorizovaný servis Opel.
160
Opel Service
Opel Service
„Originální náhradní díly a pøíslušenství Opel“
s doplòky vhodnými pro Vaše vozidlo.
Všechny náhradní díly prošly kontrolami
kvality a pøesnosti, se zøetelem na jejich
spolehlivost, bezpeènost a vhodnost pro
vozidla Opel.
Opel Service je založen na zkušenostech
jednoho z pøedních svìtových výrobcù
automobilù.
Informace a pomoc Vám poskytnou
následující národní zastoupení firmy Adam
Opel GmbH a podniky General Motors:
Obrázek è.: 12049A.tif
Náš cíl: mìjte ze svého vozidla dlouho užitek.
Dojde-li k technické poruše, nemusíte mít žádné
obavy, protože je vám k dispozici asistenèní/
mobilní služba Opel (Opel Mobilservice), která
vám pomùže ve více než 30 evropských zemích.
Všichni Opel partneøi nabízejí prvotøídní servis
za pøijatelné ceny.
Dostane se Vám rychlých a spolehlivých
služeb s individuálním pøístupem.
Zkušení mechanici, vyškolení firmou Opel,
pracují v souladu s pokyny firmy Opel.
Každý Opel partner Vám mùže poskytnout
brožuru
V Lucembursku se, prosím, obrat’te
na zastoupení firmy General Motors
v Antverpách – Belgie
Tel. 00 32-34 50 63 29
V Albánii, Bosnì-Hercegovinì, Bulharsku,
Chorvatsku, Estonsku, Lotyšsku, Litevsku,
Makedonii, Rumunsku, Srbsku-Èerné hoøe
a Slovinsku se, prosím, obrat’te na General
Motors Service Department v Budaörs
– Maïarsko
Tel. 00 36-23 446 100
Opel Service
General Motors Austria GmbH
Groß-Enzersdorfer Str. 59
1220 Vídeò – Rakousko
Tel. 00 43 1-2 88 77 444 nebo
00 43-1-2 88 77 0
ADAM OPEL GmbH
Bahnhofsplatz 1
65423 Rüsselsheim – Nìmecko
Tel. 00 49-61 42-77 50 00 nebo
00 49-61 42-7 70
General Motors Belgium N.V.
Noorderlaan 401 – Haven 500
2030 Antwerp – Belgie
Tel. 00 32-34 50 63 29
General Motors Hellas S.A.
56 Kifisias Avenue & Delfon str.
Amarousion
151 25 Atény – Øecko
Tel 00 30-1-6 80 65 01
General Motors Southeast Europe,
org. složka
Olbrachtova 9
140 00 Praha – Èeská republika
Tel. 00 420-2 39 004 321
General Motors Danmark
Jaegersborg Alle 4
2920 Charlottenlund – Dánsko
Tel. 00 45-39 97 85 00
Vauxhall Motors Ltd.
Customer Care
Griffin House, Osborne Road
Luton, Bedfordshire, LU1 3YT – Anglie
Tel. 00 44-15 82-42 72 00
General Motors Finland Oy
Pajuniityntie 5
00320 Helsinki – Finsko
Tel. 00 358-9 817 101 47
General Motors France
1 – 9, avenue du Marais
Angle Quai de Bezons
95101 Argenteuil Cedex – Francie
Tel. 00 33-1-34 26 30 51
General Motors Southeast Europe Ltd.
Szabadság utca 117.
2040 Budaörs – Maïarsko
Tel. 00 36-23 446 100
General Motors India
Sixth Floor, Tower A
Global Business Park
Mehrauli – Gurgaon Road
Gurgaon – 122 022, Haryana – Indie
Tel. 00 91-124 280 3333
General Motors Ireland Ltd.
Opel House, Unit 60, Heather Road
Sandyford, Dublin 18 – Irsko
Tel. 00 353-1-216 10 00
General Motors Italia Srl
Piazzale dell’Industria 40
00144 Øím – Itálie
Tel. 00 39-06-5 46 51
General Motors Nederland B.V.
Lage Mosten 49 – 63
4822 NK Breda – Nizozemí
Tel. 00 31-76-5 44 83 00
General Motors Norge AS
Kjeller-Vest 6
2027 Kjeller – Norsko
Tel. 00 47-23 50 01 04
General Motors Poland Sp. z o. o.
Domaniewska 41
06-672 Varšava – Polsko
Tel. 00 48-22-606 17 00
General Motors Portugal
Quinta da Fonte
Edificío Fernao Magalhaes, Piso 2
2780-190 Paço d’Arcos – Portugalsko
Tel. 00 351-21 440 75 00
General Motors Southeast Europe,
org. zložka
Apollo Business Centre
Mlynské Nivy 45
821 09 Bratislava – Slovensko
Tel. 00 421-2 58 275 543
General Motors Espana S.L.
Paseo de la Castellana, 91
28046 Madrid – Španìlsko
Tel. 00 34-902 25 00 25
General Motors Norden AB
Arstaängvägen 17
100 73 Stockholm – Švédsko
Tel. 00 46-20 333 000
General Motors Suisse S.A.
Stelzenstraße 4
8152 Glattbrugg – Švýcarsko
Tel. 00 41-44 828 28 80
General Motors Türkiye Ltd. Sti.
Kemalpasa yolu üzeri
35861 Torbali/Izmir – Turecko
Tel. 00 90-2 32-8 53-14 53
161
162
Údržba, inspekèní systém Opel
Údržba,
inspekèní systém Opel
V zájmu zachování ekonomického
a bezpeèného provozu a udržení hodnoty
vozidla je nezbytné provádìní pravidelné
údržby v pøedepsaných intervalech,
stanovených firmou Opel.
Na vozidlech s pevnì stanovenou výmìnou
motorového oleje a servisním intervalem se
na displeji denního poèítadla kilometrù objeví
InSP pøi zapnutí zapalování a je tøeba provést
servis vozidla. Nechte si servisní práce provést
do týdne nebo do 500 km. Doporuèujeme
Opel partnera.
Servisní interval uvedený na displeji nebere
v úvahu období, po které byla odpojen
akumulátor.
Bezpeènostní pokyny ...............................
Kontrola a doplnìní kapalin ...................
Motorový olej ............................................
Palivový filtr pro vznìtové motory ..........
Chladicí kapalina .....................................
Brzdová kapalina .....................................
Stìraèe èelního okna................................
Systém ostøikovaèù èelního okna............
Akumulátor ...............................................
Ochrana elektronických obvodù.............
Dlouhodobé odstavení vozidla ...............
Uvedení vozidla do provozu ...................
163
163
164
166
166
168
169
170
170
171
172
172
U vozidel s flexibilními intervaly výmìny
motorového oleje a údržby je délka tìchto
intervalù založena na nìkolika parametrech
vycházejících z používání. Proto jsou
nepøetržitì zaznamenávána specifická data
motoru, která se využívají k výpoètu zbývající
vzdálenosti do provedení servisní prohlídky.
Obrázek è.: 14419s.tif
Po vypnutí zapalování mùžete na displeji
denního poèítadla kilometrù zobrazit zbývající
vzdálenost: Stisknìte a podržte nulovací
tlaèítko pro denní poèítadlo kilometrù
2 sekundy. Zobrazí se InSP a zbývající
vzdálenost.
Pokud je zbývající vzdálenost kratší než
1500 km, pøi zapnutí a vypnutí zapalování
bude na displeji zobrazen symbol InSP
a hodnota 1000 km. Pokud je zbývající
vzdálenost menší než 500 km, na displeji je
nìkolik sekund zobrazeno InSP. Nechte
provést potøebnou servisní prohlídku do
jednoho týdne nebo do ujetí 500 km. Tyto
servisní práce nechte provést u Opel partnera,
aby byla zajištìna platnost záruky.
Údržba, inspekèní systém Opel
163
Více informací týkající se údržby najdete
v servisní knížce ve schránce v palubní desce.
Veškeré údržbové práce, stejnì jako opravy
karosérie a agregátù nechte provádìt pouze
ve specializovaném servisu. Doporuèujeme
Vám provádìt práce u Vašeho Opel partnera.
Jeho pracovníci jsou dobøe seznámeni
s vozidly Opel a mají k dispozici speciální
náøadí a nejnovìjší servisní informace od firmy
Opel. Z dùvodu platnosti záruky je zejména
dùležité provádìt práce v prùbìhu záruèní
doby u Opel partnera. Více informací, viz
servisní knížka.
Zvláštní protikorozní servis
Veškeré práce nechávejte provést
v intervalech pøedepsaných v servisní knížce.
Doporuèujeme autorizovaný servis Opel.
Obrázek è.: 17922s.tif
Bezpeènostní pokyny
Veškeré práce v motorovém prostoru
(napø. kontrolu hladiny brzdové kapaliny
nebo hladiny motorového oleje) provádìjte
pouze pøi vypnutém zapalování z dùvodu
nebezpeèí zranìní od kabelù vysokého napìtí
nebo rotaèních èástí.
9 Výstraha
Ventilátor chladièe je øízen termostatem
a mùže zaèít pracovat neoèekávanì, i když
je vypnuté zapalování. Riziko poranìní.
Elektronické zapalování pracuje s vysokým
napìtím. Nedotýkejte se kabeláže
zapalování; mohlo by to být životu
nebezpeèné.
Obrázek è.: 15969s.tif
Nikdy neprovádìjte sami žádné opravy,
seøízení nebo údržbu. To platí zejména pro
motor, podvozek a bezpeènostní prvky
vozidla. Z neznalosti byste mohli porušit
zákonné pøedpisy nesprávným provedením
tìchto prací, nebo byste mohli ohrozit sebe èi
ostatní úèastníky silnièního provozu.
Kontrola a doplnìní kapalin
Pro snazší orientaci jsou víèko plnícího otvoru
motorového oleje, víèko vyrovnávací nádržky
chladicí kapaliny, kryt nádržky kapaliny
ostøikovaèe a rukojet’ mìrky motorového oleje
oznaèeny žlutì.
164
Údržba, inspekèní systém Opel
Motorový olej
Informace o motorových olejích najdete
v servisní knížce.
Hladina a spotøeba motorového oleje
Z technických dùvodù spotøebovává každý
motor olej. Míru spotøeby motorového oleje
nelze urèit až do ujetí pomìrnì dlouhé
vzdálenosti, a rovnìž mùže být nad
pøedepsanou hodnotou v poèáteèním období
provozu vozidla (doba zábìhu). Èasté jízdy
s motorem ve vysokých otáèkách zvyšují
spotøebu motorového oleje.
Ve vozidlech s kontrolou hladiny motorového
oleje 3 je hladina motorového oleje
kontrolována automaticky – viz strana 29.
Pøed delší jízdou je velmi vhodné zkontrolovat
hladinu motorového oleje.
Obrázek è.: 16475s.tif
Kontrola hladiny motorového oleje,
doplnìní motorového oleje
Hladinu motorového oleje je tøeba kontrolovat
na vodorovné ploše s vypnutým motorem
(musí být však zahøátý na provozní teplotu).
Po vypnutí motoru vyèkejte nejménì 5 minut,
aby olej nahromadìný v motoru mohl stéci do
olejové vany.
Obrázek è.: 16476s.tif
Pro kontrolu hladiny motorového oleje
zasuòte otøenou mìrku oleje do otvoru
až nadoraz. Doplòte motorový olej v pøípadì,
že jeho hladina klesla do rozsahu znaèky MIN.
Hladina motorového oleje nesmí pøekroèit
horní znaèku MAX na mìrce. Nadbyteèné
množství motorového oleje se musí vypustit
nebo vysát. Pokud hladina motorového oleje
dosahuje nad znaèku MAX, hrozí nebezpeèí
poškození motoru nebo katalyzátoru.
Hladina oleje musí dosahovat mezi znaèky
MIN a MAX – viz strana 189.
Údržba, inspekèní systém Opel
165
9 Výstraha
Doporuèujeme olej a olejový filtr mìnit
u Opel partnera, kde zaruèí likvidaci oleje
v souladu se zákony a tak chrání životní
prostøedí i Vaše zdraví.
Obrázek è.: 15972s.tif
Doplòujte motorový olej stejné znaèky, jaká
byla použita pøi pøedcházející výmìnì oleje,
dodržujte pokyny v servisní knížce.
Pøi zavírání nasaïte víko a zašroubujte je.
Objemy provozních náplní – viz strana 189.
Obrázek è.: 15973s.tif
Výmìna motorového oleje, výmìna
olejového filtru
Motorový olej mìòte v servisních intervalech
zobrazených na displeji.
Pro motor doporuèujeme používat originální
olejové filtry Opel.
166
Údržba, inspekèní systém Opel
Palivový filtr pro vznìtové motory
Chladicí kapalina
Pøi každé výmìnì motorového oleje
zkontrolujte palivový filtr z hlediska
eventuálních zbytkù vody. Doporuèujeme
Vám, abyste se obrátili na dealera vozidel
Opel nebo autorizovaný servis Opel.
Za chodu motoru je soustava pod tlakem.
Teplota mùže krátkodobì vystoupit nad 100 °C.
Svícení kontrolky A signalizuje kondenzát
v palivovém filtru 3.
Palivový filtr kontrolujte èastìji, když
provozujete vozidlo za ztížených podmínek,
jako jsou napøíklad vysoká vlhkost vzduchu
(zejména v pobøežních oblastech), velmi
vysoká nebo nízká venkovní teplota a velké
rozdíly mezi denními a noèními teplotami.
Chladicí kapalina na bázi glykolu zajišt’uje
výbornou ochranu rozvodù chlazení a topení
proti korozi, stejnì jako ochranu pøed mrazem
do pøibl. -28 °C. Zùstává v soustavì celý rok
a nemusíte ji v prùbìhu roku mìnit.
Používání nìkterých nemrznoucích kapalin
mùže vést k poškození motoru. Z tohoto
dùvodu používejte jen nemrznoucí kapalinu
schválenou firmou Opel.
9 Výstraha
Nemrznoucí kapalina je zdraví škodlivá.
Proto ji pøechovávejte jen v originálním
balení a mimo dosah dìtí.
Obrázek è.: 15974s.tif
Ochrana proti zamrznutí a korozi
Pøed zaèátkem zimního období nechte
zkontrolovat koncentraci nemrznoucí smìsi
v chladicí kapalinì. Doporuèujeme
autorizovaný servis Opel. Náplò v chladicí
soustavì musí poskytovat ochranu pøed
zamrznutím do zhruba -28 °C. Pokud je
koncentrace nemrznoucí smìsi pøíliš nízká,
je ochrana pøed zamrznutím a korozí znaènì
snížena. V pøípadì potøeby doplòte
nemrznoucí kapalinu.
Doplníte-li chladicí kapalinu pouze vodou,
nechte zkontrolovat koncentraci a v pøípadì
potøeby doplnit nemrznoucí kapalinu.
Údržba, inspekèní systém Opel
Když motor dosáhne provozní teploty, stoupne
hladina chladicí kapaliny. Po ochlazení
systému opìt klesne. Pokud klesne pod znaèku
KALT/COLD v dobì, kdy je systém studený,
doplòte jí ke znaèce.
Doplòte nemrznoucí kapalinu. Pokud nemáte
nemrznoucí kapalinu k dispozici, doplòte
pouze vodu z vodovodu. Pokud voda
z vodovodu není k dispozici, použijte
destilovanou vodu.
Obrázek è.: 15975s.tif
Hladina chladicí kapaliny
Chladicí soustava je utìsnìná a proto je
zøídka kdy nezbytné chladicí kapalinu doplnit.
Když je chladicí systém studený, mìla by
být chladicí kapalina mírnì nad znaèkou
KALT/COLD na expanzní nádržce. Hladinu
chladicí kapaliny lze také pøeèíst z vnìjší
strany expanzní nádržky.
9 Výstraha
Pøed sejmutím víèka plnícího hrdla chladicí
soustavy nechte vychladnout motor. Víèko
odšroubujte pomalu, aby unikl pøetlak ze
soustavy, jinak hrozí nebezpeèí opaøení.
Doplníte-li chladicí kapalinu pouze
destilovanou vodou nebo vodou z vodovodu,
nechte zkontrolovat koncentraci a v pøípadì
potøeby doplnit nemrznoucí kapalinu. Pøíèinu
úniku chladicí kapaliny nechte odstranit.
Doporuèujeme Vám, abyste se obrátili
na Vašeho Opel partnera.
Pøi zavírání nasaïte víko a zašroubujte je.
167
Teplota chladicí kapaliny
Z fyzikálních dùvodù ukazuje teplomìr teplotu
chladicí kapaliny motoru pouze tehdy, když je
správná hladina chladicí kapaliny.
Za chodu motoru je soustava pod tlakem.
Teplota proto mùže pøekroèit 100 °C.
Dosáhne-li ruèièka teplomìru èervené zóny,
zkontrolujte ihned hladinu chladicí kapaliny.
z Nízká hladina chladicí kapaliny:
Doplòte chladicí kapalinu. Velmi peèlivì
dodržujte pokyny uvedené v kapitole
„Nemrznoucí smìs a ochrana proti korozi“
a „Hladina chladicí kapaliny“. Pøíèinu úniku
chladicí kapaliny nechte odstranit.
Doporuèujeme autorizovaný servis Opel.
z Hladina chladicí kapaliny na správné
úrovni:
Pøíèinu zvýšené teploty chladicí kapaliny
nechte odstranit. Obrat’te se na servis.
Doporuèujeme Vašeho Opel partnera.
168
Údržba, inspekèní systém Opel
Výmìna brzdové kapaliny
Brzdová kapalina je hygroskopická, tzn.
absorbuje vodu. Bubliny, které vzniknou
varem kapaliny pøi brzdìní (napøíklad pøi jízdì
z prudkého kopce), mohou ovlivnit úèinek
brzd (v závislosti na pomìrném objemu vody).
Intervaly výmìny brzdové kapaliny, dané
v servisní knížce, musíte pøesnì dodržovat.
9 Výstraha
Obrázek è.: 15976s.tif
Brzdová kapalina
Hladina brzdové kapaliny
9 Výstraha
Brzdová kapalina je jedovatá a korozivní.
Kapalina se nesmí dostat do kontaktu
s oèima, kùží, textilními nebo lakovanými
plochami. Pøímý kontakt mùže zpùsobit
zranìní osob a poškození vozidla.
Otevøete kryt nádržky brzdové kapaliny
nahoru, sejmìte tìsnìní na pøední hranì.
Obrázek è.: 15977s.tif
Hladina kapaliny v nádržce nesmí být ani
výše, než je znaèka MAX, ani níže, než je
znaèka MIN.
Nìkteré brzdové kapaliny mohou zpùsobit
poškození nebo snížit úèinnost brzd. Proto
vám doporuèujeme používat vysoce výkonné
brzdové kapaliny schválené spoleèností Opel.
Pøi doplòování je nutná absolutní èistota,
protože neèistoty v brzdové kapalinì mohou
zpùsobit poruchy brzdového systému.
Po doplnìní brzdové kapaliny nechte
odstranit pøíèinu ztráty kapaliny.
Doporuèujeme Vám, abyste se obrátili
na Vašeho Opel partnera.
Brzdovou kapalinu nechte vymìnit u Opel
partnera, kde zaruèí ekologickou likvidaci
brzdové kapaliny v souladu se zákony
a chrání tak životní prostøedí i Vaše zdraví.
Údržba, inspekèní systém Opel
Stìraèe èelního okna
Dobrý výhled je základem bezpeèné jízdy.
Proto pravidelnì kontrolujte úèinnost stìraèù/
ostøikovaèù èelního okna a ostøikovaèù
svìtlometù 3. Doporuèujeme výmìnu lišt
stìraèù minimálnì jednou roènì.
Pokud jsou okna zneèistìná, spust’te nejdøíve
ostøikovaèe a teprve potom stìraèe, abyste
pøedešli opotøebení lišt stìraèù.
Stìraèe èelního okna nezapínejte, pokud jsou
okna zamrzlá, protože by mohlo dojít
k poškození stíracích lišt nebo celého systému.
169
Pøimrzlé stírací lišty na skle uvolnìte pomocí
rozmrazovacího spreje Opel.
Lišty stìraèù oèistìte mìkkou tkaninou
a èisticím prostøedkem Opel s nemrznoucím
úèinkem.
Lišty stìraèù, které jsou ztvrdlé, popraskané
nebo pokryté silikonem, musíte vymìnit.
Pøíèinou mùže být led, chemický posyp, teplo
nebo nesprávnì používané èisticí prostøedky.
Vypnutí stìraèù èelního okna – viz strana 15.
Péèe o stìraèe – viz strana 176.
Obrázek è.: 13328j.tif
Lišty stìraèù
Odklopte rameno stìraèe od okna. Stisknìte
pojistnou páèku a vyjmìte lištu stìraèe.
170
Údržba, inspekèní systém Opel
Ostøikovaèe èelního okna v zimì nezamrznou:
Ochrana proti
mrazu do
- 5 °C
- 10 °C
- 20 °C
- 30 °C
Smìs - Èisticí prostøedek
Opel a nemrznoucí
kapalina Voda
1:3
1:2
1:1
2:1
Pøi zavírání nádržky stisknìte víèko pevnì pøes
límec plnicího otvoru.
Obrázek è.: 15978s.tif
Obrázek è.: 13 488a.tif
Systém ostøikovaèù èelního okna
Akumulátor
Nádržka kapaliny ostøikovaèù èelního okna se
nachází v motorovém prostoru na stranì øidièe.
Akumulátor je bezúdržbový.
Plòte nádržku pouze èistou vodou, aby
nedošlo k zanesení trysek. Èisticí úèinek
zvýšíte pøidáním malého množství èisticího
prostøedku Opel s nemrznoucím úèinkem.
9 Výstraha
Akumulátor nechte vymìnit u Opel
partnera, kde zaruèí ekologickou likvidaci
akumulátoru v souladu se zákony a chrání
tak životní prostøedí i Vaše zdraví.
Elektrické nebo elektronické pøíslušenství
instalované dodateènì pøedstavuje další
zatížení akumulátoru a mùže zpùsobit vybití
akumulátoru. O technických možnostech
i pøípadné instalaci výkonnìjšího akumulátoru
Vás budou informovat u Opel partnera.
Údržba, inspekèní systém Opel
Necháte-li vozidlo zaparkované po dobu delší
než ètyøi týdny, mùže dojít k vybití
akumulátoru. Mùže se zkrátit životnost
akumulátoru. Odpojte záporný pól baterie od
elektrické soustavy vozidla. (Alarm 3 není
funkèní).
Ujistìte se, že zapalování je pøed pøipojením
akumulátoru vypnuté. Potom proveïte
následující kroky:
z Nastavte datum a èas na informaèním
displeji – viz strany 35, 38.
z V pøípadì potøeby aktivujte elektroniku
oken – viz strana 87.
z Kalibrace snímaèe úhlu natoèení volantu
(ESP®Plus) 3, viz strana 122.
Nìkteré spotøebièe, jako napøíklad osvìtlení
interiéru se vypne zhruba po 30 minutách po
vypnutí zapalování, aby nedošlo k vybití
akumulátoru vozidla.
Ochrana elektronických obvodù
Poruše elektronických obvodù mùžete
zabránit tak, že nebudete nikdy odpojovat
akumulátor pøi bìžícím motoru nebo
zapnutém zapalování. Nikdy nestartujte
motor pøi odpojeném akumulátoru,
napø. pøi používání startovacích kabelù.
171
Aby nedošlo k poškození vozidla,
neprovádìjte žádné zmìny elektrické
soustavy, napøíklad pøipojení pøídavných
spotøebièù nebo pøeèipování.
9 Výstraha
Elektronické zapalování pracuje s vysokým
napìtím. Nedotýkejte se kabeláže zapalování;
mohlo by to být životu nebezpeèné.
Odpojení/pøipojení akumulátoru od/k
elektrické soustavì vozidla
Baterii musíte pøed dobíjením odpojit od
elektrické soustavy vozidla: Nejprve odpojte
záporný kabel, poté kladný kabel. Nezmìòte
polaritu akumulátoru, tj. pøipojení kladného
a záporného kabelu. Pøi pøipojování pøipojte
nejprve kladný kabel a poté záporný kabel.
172
Údržba, inspekèní systém Opel
Dlouhodobé odstavení vozidla
Dodržujte vždy pøedpisy zemì, ve které se
nacházíte.
Pokud chcete odstavit vozidlo na delší dobu,
musí být provedeny následující práce, aby
nedošlo k poškození Vašeho vozidla.
Doporuèujeme Vám, abyste se obrátili
na Vašeho Opel partnera.
z Umyjte a nakonzervujte vozidlo – viz
strana 174.
z Zkontrolujte nakonzervování prvkù
v motorovém prostoru a podvozku;
pøípadnì proveïte opravu.
Parkování vozidla
z Zaparkujte vozidlo na suchém a dobøe
vìtraném místì. Vozidla s mechanickou
pøevodovkou: zvolte první pøevodový
stupeò nebo zpáteèku; a vozidla
s pøevodovkou Easytronic 3 pøed vypnutím
zapalování pøesuòte páku volièe do støední
polohy. Kola vozidla zablokujte klíny, aby se
vozidlo nemohlo samovolnì rozjet.
z Parkovací brzdu nechte odbrzdìnou.
z Odpojte záporný pól akumulátoru vozidla
– viz strana 170.
Uvedení vozidla do provozu
Dodržujte vždy pøedpisy zemì, ve které se
nacházíte.
Pøed uvedením vozidla do provozu proveïte
následující úkony:
z Pøipojte akumulátor – viz strana 170.
z Zkontrolujte tlak vzduchu, v pøípadì
potøeby jej upravte – viz strana 186.
z Naplòte nádržku ostøikovaèù èelního okna
– viz strana 170.
z Zkontrolujte hladinu motorového oleje – viz
strana 164.
z Oèistìte a navoskujte pryžové tìsnìní
kapoty, dveøí a støechy.
z Zkontrolujte hladinu chladicí kapaliny,
pøípadnì doplòte – viz strana 167.
z Vymìòte motorový olej – viz strana 165.
z Pokud je to nutné, namontujte RZ.
z Zkontrolujte nemrznoucí smìs
a protikorozní ochranu – viz strana 166.
z Zkontrolujte hladinu chladicí kapaliny,
v pøípadì potøeby kapalinu doplòte – viz
strana 167.
z Vypust’te kapalinu ze systému ostøikovaèù
èelního okna.
z Zkontrolujte tlak vzduchu, v pøípadì
potøeby jej upravte – viz strana 186.
Péèe o vozidlo
Péèe o vozidlo
Spojte se s Opel partnerem, kde Vám
poskytnou rady o schválených
a doporuèených prostøedcích pro údržbu
Vašeho vozidla.
Pøi péèi o vozidlo dodržujte všechny zákony
na ochranu životního prostøedí, zvláštì pøi
mytí vozidla.
Prostøedky pro péèi o Vaše vozidlo 3 ....
Mytí vozidla ..............................................
Voskování .................................................
Leštìní .......................................................
Kola ...........................................................
Poškození laku..........................................
Asfaltové skvrny .......................................
Vnìjší osvìtlení .........................................
Plastové a pryžové díly............................
Kola a pneumatiky...................................
Interiér a èalounìní ..................................
Bezpeènostní pásy ...................................
Okna..........................................................
Lišty stìraèù..............................................
Zámky .......................................................
Motorový prostor......................................
Spodek vozidla .........................................
TwinTop ....................................................
173
174
174
174
174
175
175
175
175
175
175
175
176
176
176
176
177
177
Pravidelná a dùkladná péèe o vozidlo
pomáhá zachování dobrého vzhledu a vysoké
hodnoty Vašeho vozidla. Je také
pøedpokladem platnosti záruky v pøípadì
poškození laku nebo koroze. Na následujících
stranách Vám poskytneme nìkolik rad pro
údržbu Vašeho vozidla, jejichž dodržováním
snížíte nepøíznivé vlivy provozu automobilu
na životní prostøedí.
173
Prostøedky pro péèi o Vaše vozidlo 3
Mytí vozidla:
z Smetáèek na mytí
z Šampon
z Houba na mytí vozidla
z Houba na odstranìní hmyzu
z Jelenice
Péèe o zevnìjšek vozidla:
z Prostøedek na èištìní laku
z Leštìnka na lak
z Vosk na metalické laky
z Tuhý vosk
z Opel Touch-up (Tužka na opravy laku)
z Opel Touch-up (Aerosol na opravy laku)
z Ochranná pasta na ráfky z lehkých slitin
z Sprej na odstranìní asfaltu
z Odstraòovaè hmyzu
z Sprej na èištìní oken
z Èisticí prostøedek Opel a nemrznoucí
kapalina
z Silikonový olej na gumová tìsnìní
z Èistiè
174
Péèe o vozidlo
Mytí vozidla
Lak Vašeho vozidla je vystaven povìtrnostním
vlivùm, napø. zmìnám poèasí, prùmyslovému
zneèistìní a prachu z chemického posypu,
proto vozidlo musíte pravidelnì mýt
a voskovat. Myjete-li vozidlo v automatické
myèce, vyberte program zahrnující voskování.
Trus ptákù, mrtvý hmyz, pryskyøice, pyl apod.
musíte ihned odstranit, nebot’ obsahují
agresivní složky poškozující lak.
Vyèistìte také hrany a drážky otevøených
dveøí a plochy, které dveøe zakrývají.
Leštìní
Vozidlo dùkladnì opláchnìte a osušte jelenicí.
Jelenici èasto proplachujte. Na lak a okna
použijte samostatné kusy jelenice: zbytky
vosku na oknech by zhoršily prùhlednost oken.
Leštìnka Opel se silikonem vytváøí ochranný
film. Po jejím použití již lak nemusíte voskovat.
Dodržujte vždy pøedpisy zemì, ve které se
nacházíte.
Voskování
Leštìní je nutné v pøípadì, že lak ztratil lesk
nebo již není tak vzhledný.
Na plastové díly vosk ani leštìnku
nepoužívejte.
Na metalické laky používejte vosk
na metalické laky.
Pøi mytí vozidla v automatické myèce
dodržujte pokyny výrobce myèky. Vypnutí
stìraèù èelního okna – viz strana 15.
Vyšroubujte anténu 3.
Vozidlo voskujte pravidelnì, zejména po umytí
autošamponem a nejpozdìji tehdy, když se
voda na lakovaných plochách slévá ve velké
plochy, jinak lak vysychá.
Kola
Pøi ruèním mytí zajistìte dùkladné umytí
podbìhù.
Voskujte také hrany a drážky otevøených dveøí
a plochy, které dveøe zakrývají.
Ráfky jsou lakované. Peèujte o nì stejnì jako
o karosérii. Na slitinové ráfky používejte
ochranný prostøedek na slitinové ráfky.
Na ráfky používejte pH-neutrální èisticí
prostøedek.
Péèe o vozidlo
Poškození laku
Plastové a pryžové díly
Interiér a èalounìní
Malá poškození laku, napø. zpùsobená
odletujícími kaménky, šrámy atd., okamžitì
opravte pomocí opravné tužky nebo barvy
ve spreji Opel, aby nedošlo k napadení korozí.
Jestliže již k napadení korozí došlo, nechte
pøíèinu odstranit. Doporuèujeme Vám, abyste
se obrátili na Opel partnera. Mìjte na pamìti,
že je nutno z hlediska výskytu koroze
kontrolovat i plochy a hrany karosérie, které
jsou pøivráceny k vozovce a nejsou na první
pohled vidìt, a kde koroze tudíž mùže
pracovat nepozorovanì a dlouhou dobu.
Pokud automatická myèka neumyje
dostateènì plastové a gumové díly, oèistìte je
vhodným prostøedkem pro èištìní interiéru.
Nepoužívejte žádné jiné prostøedky, zejména
ne øedidla nebo benzín.
Interiér vozidla, vèetnì pøístrojové desky
èistìte èistícím prostøedkem na interiéry.
Asfaltové skvrny
Asfaltové skvrny neodstraòujte tvrdými
pøedmìty, ale ihned jen odstraòovaèem
asfaltových skvrn ve spreji. Tento odstraòovaè
asfaltových skvrn ve spreji nepoužívejte
na kryty sdružených svítilen pro vnìjší
osvìtlení vozidla.
Vnìjší osvìtlení
Kryty sdružených svítilen a svìtlometù jsou
z plastu. Jestliže je nelze dostateènì umýt
pøi mytí vozidla, vyèistìte je pomocí
autošamponu. Nepoužívejte žádné drsné
nebo leptavé prostøedky, nepoužívejte
škrabky na led a neèistìte je na sucho.
Nepoužívejte èisticí zaøízení s vysokotlakými
tryskami.
Kola a pneumatiky
Nepoužívejte èisticí zaøízení s vysokotlakými
tryskami.
175
Pøístrojová deska by se mìla èistit pouze
vlhkým hadøíkem.
Èalounìní vyèistìte vysavaèem a kartáèem.
K odstranìní skvrn používejte prostøedek,
vhodný pro tkaniny a vinyl.
Nepoužívejte èisticí prostøedky jako aceton,
tetrachlor, øedidlo na laky, odbarvovaè,
odlakovaè na nehty, prací prášek nebo bìlicí
prostøedek. Nevhodný je i benzín. Otevøené
suché zipy na odìvech mohou poškodit
èalounìní sedadel. Dbejte na to, aby suché
zipy byly zavøené.
Bezpeènostní pásy
Bezpeènostní pásy udržujte stále suché
a èisté.
Pro èištìní používejte jen vlažnou vodu nebo
prostøedek pro èištìní interiéru.
176
Péèe o vozidlo
Okna
Lišty stìraèù
Motorový prostor
Pøi èistìní vyhøívaného zadního okna dbejte
na to, aby nedošlo k poškození topných vodièù.
Vosk, který se používá v myèce, mùže
zpùsobit šmouhy na èelním oknì pøi použití
stìraèù.
Lakované díly v motorovém prostoru èistìte
stejnì jako ostatní lakované díly.
Použijte mìkkou tkaninu, která nepouští
chloupky nebo jelenici a sprej na èištìní oken
a odstraòovaè hmyzu.
K odstranìní námrazy na sklech je vhodný
èisticí a nemrznoucí prostøedek Opel.
K mechanickému odstranìní námrazy a ledu
používejte bìžnì dostupné škrabky na led.
Škrabku pevnì pøitlaèujte na sklo, aby se pod
ni nemohla dostat žádná neèistota, která by
mohla poškrábat sklo.
Lišty stìraèù oèistìte mìkkou tkaninou
a èisticím prostøedkem Opel s nemrznoucím
úèinkem. V pøípadì potøeby je vymìòte – viz
strana 169.
Zámky
Zámky jsou pøed opuštìním výrobního
závodu namazány vysoce kvalitním mazivem
na zámky. Mazivo na zámky Opel pøedchází
zamrznutí zámkù. Rozmrazovací prostøedky
používejte pouze v nouzi, protože odstraòují
mazivo a mohou zhoršit funkci zámkù.
Po použití rozmrazovacího prostøedku zámky
znovu namažte. Doporuèujeme Vám, abyste
svìøili tyto práce Vašemu Opel partnerovi.
Doporuèujeme umýt motorový prostor pøed
zahájením a po skonèení zimního období
a nakonzervovat ho voskem. Pøed mytím
motoru zakryjte alternátor a nádržku brzdové
kapaliny plastovou deskou.
Pøi mytí motoru vysokotlakými tryskami
nemiøte pøímo na komponenty
protiblokovacího systému brzd 3,
automatické klimatizace 3 nebo hnací
øemeny a jejich souèásti.
Pøi mytí motoru se odstraní také ochranný
vosk. Proto po mytí motoru nechte nanést
ochranný vosk na motor, èásti brzdové
soustavy umístìné v motorovém prostoru, díly
náprav vèetnì øízení, èásti karosérie a dutiny.
Doporuèujeme Vám, abyste se obrátili
na Vašeho Opel partnera.
Motor mùžete umýt na jaøe, abyste odstranili
všechny neèistoty, které se nahromadily
v motorovém prostoru a mohou obsahovat
vysoké procento soli. Zkontrolujte ochrannou
voskovou vrstvu a v pøípadì potøeby ji opravte.
Nepoužívejte èisticí zaøízení s vysokotlakými
tryskami.
Péèe o vozidlo
Spodek vozidla
Podbìhy (vèetnì podélných nosníkù)
byly ve výrobním závodì ošetøeny ochrannou
vrstvou PVC, která poskytuje trvalou ochranu
a nevyžaduje žádnou speciální údržbu.
Povrch spodku vozidla, který není pokryt PVC,
je pokryt vrstvou ochranného vosku.
U vozidel, která jsou èasto myta
v automatických myèkách, s programem mytí
spodku vozidla, mùže být ochranná vrstva
na podvozku narušena. Proto podvozek po
mytí zkontrolujte, pøípadnì nechte nanést
vosk. Pøed zaèátkem zimního období
zkontrolujte vrstvu PVC a ochranného vosku
a v pøípadì potøeby je nechte obnovit.
177
Upozornìní - komerèní hmoty na bázi živce
nebo kauèuku mohou vrstvu PVC poškodit.
Všechny práce na spodku vozidla
doporuèujeme nechat provést u Opel
partnera, nebot’ vyžadují znalosti specifických
materiálù a zkušenosti pøi jejich aplikaci.
TwinTop
Spodek vozidla musíte po skonèení zimního
období nechat perfektnì umýt, aby byly
odstranìny neèistoty obsahující sùl.
Zkontrolujte vrstvu ochranného vosku
a v pøípadì potøeby ji nechte obnovit.
Nepoužívejte èisticí zaøízení s vysokotlakými
tryskami.
Obèas naneste na všechna tìsnìní, jako jsou
rám støechy a èelního okna, silikonový olej.
Trvalý kontakt mezi tenkou pryžovou chlopní
a tìsnicí plochou zajišt’uje tìsné dosednutí
a malé zavírací síly.
178
Technické údaje
Technické údaje
Obrázek è.: 15980s.tif
Dokumentace k vozidlu, identifikaèní
štítek .......................................................
Identifikaèní údaje vozidla ......................
Chladicí kapalina, brzdová kapalina,
oleje ........................................................
Údaje o motoru ........................................
Výkon ........................................................
Spotøeba paliva, emise CO2 ....................
Hmotnosti, užiteèná hmotnost a zatížení
støechy ....................................................
Pneumatiky ...............................................
Elektrická soustava ..................................
Objemy provozních náplní ......................
Rozmìry ....................................................
178
179
179
180
181
182
184
186
188
189
190
Dokumentace k vozidlu,
identifikaèní štítek
Technické údaje jsou stanoveny v souladu
s normami Evropské unie. Firma Opel si
vyhrazuje právo na provedení jakýchkoli
zmìn. Technické údaje uvedené v dokladech
k vozidlu mají pøednost pøed údaji v této
pøíruèce.
Identifikaèní štítek se nachází na domeèku
pravé vzpìry MacPherson v motorovém
prostoru.
Obrázek è.: 15979s.tif
V nìkterých jiných modelech je identifikaèní
štítek umístìn na rámu pravých pøedních
dveøí.
Technické údaje
Obrázek è.: 13329j.tif
Obrázek è.: 15981s.tif
Informace na identifikaèním štítku:
Identifikaèní údaje vozidla
1
2
3
4
5
6
7
8
Identifikaèní èíslo vozidla je vyraženo
na identifikaèním štítku (viz pøedchozí strana)
a na podlaze vozidla, pod krytem mezi dveømi
pøedního spolujezdce a sedadlem spolujezdce.
Výrobce
Èíslo schválení typu
Identifikaèní èíslo vozidla
Celková povolená hmotnost vozidla
Celková povolená hmotnost soupravy
Maximální povolené zatížení pøední nápravy
Maximální povolené zatížení zadní nápravy
Specifické údaje o vozidle nebo specifické
národní údaje
U nìkterých verzí mùžete najít VIN také
na palubní desce – viz obrázek 15982 S.
179
Obrázek è.: 15982s.tif
Typové oznaèení a výrobní èíslo motoru:
vyraženo na levé stranì bloku motoru.
Chladicí kapalina, brzdová
kapalina, oleje
Pøi doplòování
– chladicí kapaliny,
– brzdové kapaliny,
– oleje mechanické pøevodovky
kontaktujte Vašeho Opel partnera, který Vám
poradí pøi výbìru správných produktù.
Pøi použití nevhodných kapalin mùže dojít
k vážnému poškození vozidla.
Motorový olej
Informace o motorových olejích najdete
v servisní knížce.
180
Technické údaje
Údaje o motoru
Obchodní oznaèení
Kód motoru
1,4 TWINPORT
Z 14 XEP
1.8
Z 18 XE
1.3 CDTI
Z 13 DT
4
4
4
Zdvihový objem (cm )
1364
1796
1248
Max. výkon motoru (kW)
pøi ot/min
66
5600
92
6000
51
4000
Toèivý moment (Nm)
pøi ot/min
125
4000
165
4600
170
1750 to 2500
Zážehový
Zážehový
Zážehový
Oktanové èíslo (RON)
bezolovnatý
nebo bezolovnatý
nebo bezolovnatý
Doporuèené cetanové èíslo paliva (CN)1)
95 (S)2)
98 (SP)2)
91 (N)2)3)
–
95 (S)2)
98 (SP)2)
91 (N)2)3)
–
–
–
–
49 (D)4)
Max. povolené otáèky motoru,
trvalý provoz (ot./min)
6200
6500
5100 to 5300
Spotøeba motorového oleje (l/1000 km)
0,6
0,6
0,6
Poèet válcù
3
Typ paliva
1)
1)
2)
3)
4)
Standardní kvalitní palivo, napø. bezolovnaté DIN EN 228, motorová nafta DIN EN 590; N = Normal (Regular), S = Super (Premium), SP = Super Plus (Premium Plus),
D = Diesel; hodnoty vytištìné tuènì: doporuèené palivo.
Regulace klepání automaticky nastaví èasování zážehu v souladu s typem používaného paliva (oktanové èíslo).
Pøi používání bezolovnatého benzínu s oktanovým èíslem 91 dojde k mírnému snížení výkonu motoru.
Nižší hodnoty platí pøi používání zimní nafty.
Technické údaje
Výkon
(cca km/h1))
Motor2)
Z 14 XEP
Z 18 XE
Z 13 DT
Maximální rychlost
sportovní pøevodovka
Pøevodovka Easytronic
180
178
204
–
167
–
1)
2)
Maximální rychlost je dosažitelná pøi polovièním zatížení vozidla. Další pøíslušenství mùže maximální rychlost vozidla snížit.
Obchodní oznaèení – viz strana 180.
181
182
Technické údaje
Spotøeba paliva,
emise CO2
Pro mìøení spotøeby paliva se od roku 1996
používá nová norma 80/1268/EEC, naposledy
novelizovaná jako 1999/100/E.
Nová norma je založena na skuteèných
provozních podmínkách: Mìstský cyklus je
urèen jako pøibližnì 1/3 a mimomìstský
provoz jako pøibližnì 2/3 celkového poètu
kilometrù (mìstská a mimomìstská spotøeba).
Do výpoètu jsou dále pøidány ještì údaje
o zvýšené spotøebì pøi studených startech
a akceleraci.
Nová norma také vyžaduje stanovení obsahu
emisí CO2 ve výfukových plynech.
Uvedené hodnoty nemùžete brát jako
hodnoty zaruèené pro skuteènou spotøebu
paliva pøíslušného vozidla.
Všechny hodnoty jsou založeny na základním
modelu EU se standardní výbavou.
Výpoèet spotøeby paliva podle normy
1999/100/EC bere v úvahu pohotovostní
hmotnost vozidla v souladu s vyhláškou.
Další pøíslušenství mùže mírnì zvýšit spotøebu
paliva i obsah emisí CO2 nad uvedené hodnoty.
Úspora paliva, ochrana životního prostøedí
– viz strana 114.
Technické údaje
Spotøeba paliva, emise CO2
Motor1)
Sportovní pøevodovka/Easytronic
Spotøeba paliva (cca. l/100 km)
Jízda po mìstì
Jízda mimo mìsto
Kombinovaná spotøeba Emise
CO2 (cca g/km)
Jízda po mìstì
Jízda mimo mìsto
Kombinovaná spotøeba
1)
Obchodní oznaèení – viz strana 180.
Z 14 XEP
Z 18 XE
Z 13 DT
8,1/ 8,0
5,0/ 4,9
6,1/ 6,0
10,9/–
5,8/–
7,7/–
5,8/–
3,9/–
4,6/–
194/192
120/118
146/144
262/–
139/–
185/–
157/–
105/–
124/–
183
184
Technické údaje
Hmotnosti, užiteèná hmotnost
a zatížení støechy
Užiteèná hmotnost je rozdíl mezi pøípustnou
celkovou hmotností (viz identifikaèní štítek,
strana 178) a pohotovostní hmotností.
Zvláštní výbava a pøíslušenství zvyšují
pohotovostní hmotnost a v dùsledku toho
nepatrnì snižují užiteènou hmotnost.
Poznamenejte si údaje o hmotnosti
z technického prùkazu vozidla a ze štítku
vozidla.
Povolené zatížení pøední a zadní nápravy nesmí
dohromady pøekroèit pøípustnou celkovou
hmotnost vozidla. Napøíklad pokud je pøední
náprava plnì zatížena, nesmí být zatížení zadní
nápravy takové, aby byla pøekroèena celková
povolená hmotnost vozidla.
Zatížení støechy není povoleno.
Rady pro jízdu – viz strana 112.
Technické údaje
Hmotnosti (kg), pohotovostní hmotnost1)
Model
Motor2)
Sportovní pøevodovka
Easytronic
Tigra Enjoy
Z 14 XEP
1235
1235
Z 18 XE
1265
–
Z 13 DT
1278
–
Z 14 XEP
1260
1260
Z 18 XE
1290
–
Z 13 DT
1303
–
Z 14 XEP
1305
1305
Z 18 XE
1335
–
Tigra Enjoy
s klimatizací
Tigra Sport
Tigra Sport
s klimatizací
Tigra Cosmo
Tigra Cosmo
s klimatizací
1)
2)
Z 13 DT
1348
–
Z 14 XEP
1305
1305
Z 18 XE
1335
–
Z 13 DT
1348
–
Z 14 XEP
1305
1305
Z 18 XE
1335
–
Z 13 DT
1348
–
Z 14 XEP
1305
1305
Z 18 XE
1335
–
Z 13 DT
1348
–
V souladu se smìrnicí Evropské unie 70/156/EC, vèetnì pøedpokládané hmotnosti øidièe (68 kg), zavazadel (7 kg) a provozních kapalin
(objem palivové nádrže pøibližnì 90%).
Obchodní oznaèení – viz strana 180.
185
186
Technické údaje
Pneumatiky
Zimní pneumatiky 3
Ráfky
Omezení
Ne všechny typy pneumatik, které lze na trhu
zakoupit, splòují všechny nezbytné technické
požadavky. Doporuèujeme Vám, abyste se
obrátili na Opel partnera, kde Vám poradí
vhodný typ pneumatik.
Pneumatiky rozmìrù 185/60 R 15, 205/50 R 16
a 205/45 R 17 nesmíte používat jako zimní
pneumatiky.
Utahovací moment šroubù kol: 110 Nm.
Používáte-li zimní pneumatiky, rezervní kolo
mùže být stále vybaveno letní pneumatikou.
Pøi použití rezervního kola mùže dojít ke
zmìnì chování vozidla. Co nejdøíve nechte
opravit, vyvážit a nasadit normální kolo.
V závislosti na dané aplikaci je rezervní kolo
konstruované jako nouzové rezervní kolo 3.
Pøi použití rezervního kola mùže dojít ke zmìnì
chování vozidla. Vìnujte pozornost poznámkám
na této stranì a na stranách 134, 141.
Další informace – viz strana 134.
Rezervní kolo mùže mít menší pneumatiku
a ráfek než standardní kola na vozidle1):
pøi použití rezervního kola mùže dojít ke
zmìnì chování vozidla.
Tyto pneumatiky prošly speciálními testy
ovìøujícími jejich spolehlivost, bezpeènost
a vhodnost pro vozidla Opel. Navzdory
neustálému monitorování trhu, nemùžete
garantovat tyto kvality u jiných typù
pneumatik, i když byly schváleny jinou
autoritou nebo jiným zpùsobem.
Další informace – viz strana 130.
Snìhové øetìzy 3
Snìhové øetìzy smíte použít pouze na pøední
kola. Na nouzové rezervní kolo nesmíte nikdy
instalovat snìhové øetìzy 3.
Používejte pouze øetìzy s drobnými èlánky,
které byly testovány firmou Opel a nezvýší
bìhoun ani bok pneumatiky o více než 10 mm
(vèetnì zámku øetìzu).
Snìhové øetìzy nejsou povoleny
na pneumatiky rozmìru 185/60 R 15,
205/50 R 16 nebo 205/45 R 17.
Další informace – viz strana 134.
U vozidel s ráfky z lehké slitiny 3 má rezervní
kolo ocelový ráfek.
Co nejdøíve nechte opravit, vyvážit a nasadit
normální kolo.
Tlak vzduchu v pneumatikách
v barech2)
Údaje o tlaku vzduchu v pneumatikách platí
pro studené pneumatiky. Vyšší tlak vzduchu
v pneumatikách vzniklý v dùsledku delší jízdy
nesmí být snižován. Tlaky vzduchu
v pneumatikách uvedené na následující
stranì platí pro letní i zimní pneumatiky.
Další informace – viz strany 130 až 134.
1)
2)
Verze pro urèité zemì. V nìkterých zemích je
povoleno používat jako nouzové rezervní kolo
pouze standardní rezervní kolo.
1 bar odpovídá 100 kPa.
Technické údaje
(pokraèování)
Tigra
Tlak vzduchu v pneumatikách
v barech
Tlak vzduchu
v pneumatikách pro
vozidlo s jednou
osobou a lehkým
zavazadlem
Tlak vzduchu pro
plnì zatížené vozidlo
Vpøedu
Vpøedu
Motor1)
Pneumatiky
Z 14 XEP,
Z 18 XE,
Z 13 DT
185/55 R 15
2.5
2.5
2.5
2.5
185/60 R 15,
205/50 R 16,
205/45 R 17
2.3
2.1
2.3
2.1
Rezervní kolo 3
185/55 R 15
2.5
1)
Obchodní oznaèení – viz strana 180.
187
Vzadu
Vzadu
188
Technické údaje
Elektrická soustava
Akumulátor
Napìtí
12 Voltù
Kapacita
55 Ah/66 Ah 3
Baterie rádiového dálkového ovládání
CR 20 32
Technické údaje
Objemy provozních náplní
(pøibližnì litrù)
Motor1)
Z 14 XEP
Z 18 XE
Z 13 DT
Palivová nádrž (jmenovitý objem)
45,0
45,0
45,0
Motorový olej s výmìnou filtru
3,5
4,25
3,2
Motorový olej mezi znaèkami MIN a MAX na mìrce
1,0
1,0
1,0
Nádržka ostøikovaèe èelního okna
2,2
2,2
2,2
1)
Obchodní oznaèení – viz strana 180.
189
190
Technické údaje
Rozmìry
(mm)
Tigra
Celková délka
3921
Celková šíøka
1684
Celková šíøka vèetnì dvou vnìjších zpìtných zrcátek
1905
Celková výška
1376
Rozvor
2491
1)
Prùmìr otáèení
1)
V metrech.
11.00
Technické údaje
191
192
Rejstøík
Rejstøík
A
C
Airbag pøedního spolujezdce........................ 71
Airbagy ........................................................... 71
Akumulátor...........................................170, 188
Pøerušení napájení .............................87, 111
Alarm ........................................................20, 56
Alternátor ....................................................... 28
Anténa ....................................................43, 174
Aquaplaning ................................................ 133
Autodiagnostika ..............................69, 75, 129
Car Pass............................................................ 2
Celková povolená hmotnost vozidla.......... 184
Centrální zamykání.................................. 47, 49
Cinknutí......................................................... 116
B
Baterie........................................................... 113
Pøerušení napájení ..................................... 52
Benzín ...................................................116, 180
Bezolovnaté palivo ..................... 116, 118, 180
Bezpeènost ..................................................... 66
Bezpeènostní pásy ...........................67, 70, 176
Bezpeènostní pøíslušenství...............80, 82, 139
Bezpeènostní systémy ................................... 66
Boèní airbagy ................................................. 73
Brzdová soustava ........................................ 126
Brzdový asistent........................................... 126
Brzdy ............................................................. 126
ABS............................................................ 128
Brzdová kapalina..................................... 179
Brzdový asistent....................................... 126
Nožní brzda......................................126, 127
Parkovací brzda....................................... 127
Posilovaè brzd .......................................... 112
È
Èas .................................................................. 35
Èerpací stanice
Hladina motorového oleje ...................... 164
Klíè zapalování ............................................ 2
Objemy provozních náplní...................... 189
Otevøení kapoty ......................................... 59
Palivo ................................................ 116, 180
Systém ostøikovaèù èelního okna ........... 170
Tlak vzduchu v pneumatikách ....... 115, 186
Údaje o vozidle ................................ 178, 179
Èísla klíèù.......................................................... 2
Èíslo podvozku, viz identifikaèní
èíslo vozidla................................................ 179
D
Data ........................................................ 45, 178
Datum............................................................. 35
Dálková svìtla ......................................... 13, 83
Kontrolka.................................................... 28
Dálkové ovládání
Centrální zamykání ................................... 47
Volant ......................................................... 44
Dálkové ovládání na volantu ....................... 44
Defekt pneumatiky .............................. 142, 146
Detekce obsazení sedadla spolujezdce....... 76
Dìtské bezpeènostní sedaèky ...................... 80
Dìtský zádržný systém............................ 80, 82
Rejstøík
Displej..............................................................33
Displej servisního intervalu ..........................162
Dílèí poèítadlo kilometrù................................31
Díly.................................................... 21, 82, 160
Dlouhodobé odstavení vozidla ...................172
Dlouhodobé odstavení z provozu...............172
Doplòování paliva........................................117
Víèko palivové nádrže .............................117
Doprovodné osvìtlení (Follow-me-home)....84
Držák na mince ..............................................65
E
Easytronic................................................17, 106
Kickdown ..................................................109
Páka volièe..........................................17, 107
Porucha.....................................................111
Pøerušení napájení ...................................111
Režimy jízdy..............................................108
Zimní program ........................................109
Ekonomická jízda ................................ 112, 114
Elektrická soustava ..................... 148, 171, 188
Elektricky ovládaná okna ..............................86
Elektrický posilovaè øízení ......................29, 112
Odtahová..................................................138
Elektronické obvody.....................................171
Elektronický imobilizér ...................................46
Emise CO2 .....................................................182
EPS (elektrický posilovaè øízení) ....................29
ESP (Systém elektronické
stabilizace vozidla) ....................................122
193
F
K
Funkce doprovodného osvìtlení
(„Follow-me-home“) .................................... 84
Kapota............................................................ 59
Katalyzátor ..................................118, 121, 135
Klimatizace............................................. 98, 103
Klíè
Startování................................................... 18
Startování motoru ....................................... 7
Vyjmutí........................................................ 20
Vytažení ..................................................... 45
Zamykání dveøí.................................... 47, 49
Zámek zapalování ................................ 7, 18
Klíèe............................................................. 2, 45
Klíèe k vozidlu, viz Klíèe................................. 45
Kola, pneumatiky......................................... 130
Koncová svìtla
Výmìna žárovky...................................... 157
Kontrast .......................................................... 39
Kontrolka
Airbag......................................................... 75
Imobilizér .................................................... 46
Kontrolka elektroniky motoru ..................... 120
Kontrolka emisí ............................................ 120
Kontrolky .................................................. 10, 26
EPS (elektrický posilovaè øízení)................ 29
ESP (Systém elektronické
stabilizace vozidla)................................ 122
Protiblokovací systém brzd..................... 129
Pøedpínaèe bezpeènostních pásù ............ 68
Výfuk......................................................... 120
Zadní svìtlo ............................................. 120
G
Generátor, viz Alternátor .............................. 28
Grafický informaèní displej............................ 33
H
Halogenové svìtlomety............................... 154
Jízda v zahranièí ........................................ 85
Hladina chladicí kapaliny............................ 167
Hladina motorového oleje.....................29, 164
Hladina oleje ................................................ 164
Hladina paliva................................................ 32
Hloubka vzorku ............................................ 132
Hmotnosti ..................................................... 184
Houkaèka ....................................................... 15
Ch
Chladicí kapalina ......................................... 166
I
Identifikaèní štítek ................................178, 179
Identifikaèní údaje vozidla .......................... 179
Imobilizér ........................................................ 46
Informaèní displej........................................... 33
Informaèní systém.......................................... 44
J
Jízda v zahranièí ......................... 116, 160, 161
Svìtlomety .................................................. 85
194
Rejstøík
Korekce èasu ..................................................38
Kožené èalounìní.........................................175
Kód motoru...................................................180
Kódová èísla ..................................................... 2
Kvalita paliva proti klepání ventilù.............116
Oktanové èíslo..........................................180
L
Lékárnièka (polštáøek) ...........................82, 139
M
Maziva.................................................. 164, 179
Mechanická ochrana proti odcizení .............49
Mechanická pøevodovka ...............................17
Mechanická pøevodovka, viz Pøevodovka ...17
Mìrné jednotky...............................................39
Mobilní telefon................................................44
Motorový olej ................................................164
Mytí motoru ..................................................176
N
Nakládání .....................................................184
Nastavení polohy volantu ............................... 7
Nastavení sklonu svìtlometù ................84, 154
Nastavení výšky sedadla................................. 4
Nádrž
Palivomìr ....................................................32
Nádržka ostøikovaèe, systém ostøikovaèù
èelního okna ...............................................170
Náhradní klíèe ................................................45
Náøadí ...........................................................141
Nemrznoucí smìs .........................................166
Nouzové rezervní kolo ........................ 134, 141
Nožní brzda ......................................... 126, 127
O
P
Objemy provozních náplní .......................... 189
Obrysová svìtla ............................................. 13
Ochrana proti vybití akumulátoru................ 85
Ochrana proti zamrznutí.....................166, 170
Ochrana životního prostøedí ...............165, 173
Odstranìní zamlžení a námrazy
Okna ......................................................... 102
S klimatizací ............................................. 104
Odtahová ..................................................... 138
Odvzdušnìní palivové soustavy
vznìtového motoru.................................... 135
Okna................................................................ 86
Odstranìní zamlžení a námrazy ....102, 104
Oktanová èísla .....................................116, 180
Olejový filtr ................................................... 165
Opel Servis .................................................... 160
Opìrky hlavy ............................................61, 82
Originální náhradní díly
Opel a pøíslušenství..............................21, 160
Osvìtlení ...................................................13, 83
Jízda v zahranièí ........................................ 85
Osvìtlení interiéru .......................................... 85
Výmìna žárovky ...................................... 159
Osvìtlení pøístrojù .......................................... 85
Výmìna žárovky ...................................... 159
Osvìtlení RZ ................................................. 158
Výmìna žárovky ...................................... 158
Otáèkomìr...................................................... 31
Otáèky motoru ............................................. 113
Otvory pro sání vzduchu ............................. 105
Palivo .................................................... 116, 180
Palivomìr........................................................ 32
Palivová soustava vznìtového
motoru ................................................ 135, 166
Palivový filtr pro vznìtové motory ............. 166
Palubní deska, viz Pøístrojová deska.............. 8
Palubní poèítaè ........................................ 23, 40
Parkovací asistent........................................ 125
Parkovací brzda...............................19, 20, 127
Parkování ............................................... 20, 125
Parkování vozidla .......................................... 20
Parní èisticí stroje .........................175, 176, 177
Pedály ........................................................... 113
Péèe............................................................... 173
Péèe o vozidlo .............................................. 173
Poèítadlo kilometrù........................................ 31
Pojistky.......................................................... 148
Popelník .......................................................... 64
Poplach........................................................... 58
Porucha .......................................................... 87
Elektricky ovládaná okna.......................... 87
Posilovaè øízení, viz Elektronický
posilovaè øízení .................................... 29, 112
Poškození laku ............................................. 175
Potkávací svìtla............................................. 83
Použitý olej ................................................... 165
Protiblokovací systém brzd......................... 128
Protikorozní servis ........................................ 163
Provozní teplota........................................... 113
Prvních 1000 km........................................... 112
Pøebìh................................................... 113, 115
Pøed odjezdem ............................................... 18
Pøedpínaèe bezpeènostních pásù ................ 68
Rejstøík
Pøerušení napájení .........................................42
Easytronic .................................................111
Systém elektronické
stabilizace vozidla ........................ 123, 171
Pøevodovka, Easytronic ...............................106
Kickdown ..................................................109
Páka volièe..........................................17, 107
Porucha.....................................................111
Pøerušení napájení ...................................111
Režimy jízdy..............................................108
Zimní program .........................................109
Pøíslušenství................................ 79, 80, 82, 139
Pøístroje .................................................8, 26, 31
Pøístrojová deska .............................................. 8
Pylový filtr .....................................................105
R
Rady pro jízdu ..............................................112
Rádio ...............................................................43
Rádiový dálkový ovladaè ..............................47
Ráfky .............................................................130
Registraèní znaèky .......................................172
Regulace teploty ..........................................100
Relé................................................................148
Rezervní kolo ....................................... 140, 142
Režim displeje.................................................40
Rozmìry ........................................................190
Roztlaèení, roztažení ...................................135
Rychlomìr .......................................................31
Rychlost................................................ 114, 115
Spotøeba paliva........................................114
Rychlostní stupnì ...........................................17
Ø
Øízení s posilovaèem, viz Elektronický
posilovaè øízení.....................................29, 112
S
Schránka v palubní desce ............................. 65
Sedadla............................................................. 3
Vyhøívaná ................................................. 100
Servis .......................................................20, 162
Servisní knížka ................................................ 20
Servis Opel ...................................................... 20
Signální soustava .....................................13, 15
Sluneèní clony................................................. 65
Snìhové øetìzy .....................................134, 186
Souprava na opravu pneumatik................. 146
Spínací skøíòka ........................................... 7, 46
Spínaè startéru ................................................. 7
Spínaè svìtel................................................... 13
Spínaè svìtlometù....................................13, 83
Spojka ........................................................... 113
Spotøeba motorového oleje.................164, 180
Spotøeba oleje ......................................164, 180
Spotøeba paliva........................... 114, 116, 181
Startovací kabely ......................................... 136
Startování motoru..................... 7, 46, 107, 135
Svépomoc ................................................. 135
Stav pneumatik ............................................ 132
Stìraèe èelního okna .............................15, 169
Studený start ................................................ 113
Svépomoc ..................................................... 135
Centrální zamykání.................................... 51
Informaèní displej....................................... 35
Rádiový dálkový ovladaè.......................... 48
Svìtelná houkaèka......................................... 13
195
Svìtla do mlhy ............................................... 84
Výmìna žárovky...................................... 156
Svìtla pro jízdu ve dne .................................. 83
Svìtla zpáteèky.............................................. 83
Výmìna žárovky...................................... 157
Svìtlomety...................................................... 13
Jízda v zahranièí ........................................ 85
Svìtla do mlhy ........................................... 84
Svìtla pro jízdu ve dne.............................. 83
Svìtla zpáteèky.......................................... 83
Varovná zaøízení........................................ 19
Výmìna žárovek...................................... 154
Systém elektronické stabilizace vozidla..... 122
Systém ostøikovaèù èelního okna ......... 15, 170
Nádržka ostøikovaèe ............................... 170
Objemy provozních náplní...................... 189
Ochrana proti zamrznutí ........................ 170
Systémová nastavení .................................... 37
Systém prohlídek.......................................... 162
Systém recirkulace vzduchu........................ 103
Systém zapalování .............................. 163, 171
Š
Šetøení energií .............................................. 114
T
Tažné oko..................................................... 138
Technické údaje ........................................... 178
Telefon, viz Mobilní telefon ........................... 44
Tempomat.................................................... 123
Teplomìr chladicí kapaliny........................... 32
Teplomìr venkovní teploty ........................... 34
Tlak motorového oleje................................... 27
Tlak oleje ........................................................ 27
196
Rejstøík
Tlak vzduchu v pneumatikách ........... 131, 186
Tlumená svìtla ...............................................13
Výmìna žárovky ......................................154
Tlumiè, viz Výfukové plyny ..........................121
Topení .....................................................98, 101
Sedadla.....................................................100
S klimatizací................................................98
Trojfunkèní informaèní displej .......................33
TwinTop ............................................. 24, 25, 88
U
Ukazatele smìru ............................................14
Výmìna žárovky ......................................156
Utahovací moment ............................. 145, 186
Uvedení vozidla do provozu .......................172
Ú
Údržba ....................................................20, 162
Brzdová kapalina.....................................168
Brzdy .........................................................126
Katalyzátor...............................................121
Klimatizace ...............................................105
Motorový olej................................... 164, 165
Ochrana proti zamrznutí.........................166
Pneumatiky...............................................132
Spotøeba paliva........................................115
Stìraèe èelního okna................................169
Tlak vzduchu v pneumatikách....... 131, 186
Úložné schránky ...................................4, 64, 65
V
Z
Ventilaèní otvory ............................................ 99
Ventilátor ........................................98, 100, 163
Vìtrání ....................................................98, 101
Vnìjší zrcátka ...........................................82, 99
Vnitøní zpìtné zrcátko ..................................... 5
Volba jazyka .................................................. 38
Vyhøívání sedadel ........................................ 100
Vyhøívání vnìjších zpìtných zrcátek ......16, 99
Vyhøívání zadního okna ..........................16, 99
Vysílaèka (CB) ................................................ 44
Vysokotlaké èisticí stroje............. 175, 176, 177
Výfuková soustava ...................................... 121
Výfukové plyny.......................................18, 121
Výkon ............................................................ 181
Výmìna baterie
v dálkovém ovladaèi............................48, 188
Výmìna klíèù .................................................. 45
Výmìna kola ................................................ 142
Výmìna motorového oleje .......................... 165
Výmìna oleje................................................ 165
Výmìna olejového filtru .............................. 165
Výmìna žárovky .......................................... 154
Výstražná svìtla ............................................ 14
Výstražné bzuèáky ........................................ 19
Výstražný trojúhelník .............................82, 139
Výškové nastavení
Volant ........................................................... 7
Zabezpeèení proti neoprávnìnému
použití ........................................................... 46
Zabezpeèení proti zneužití ................... 2, 7, 20
Zadní sdružená svítilna................................. 83
Výmìna žárovky...................................... 157
Zadní svìtla ................................................... 83
Zadní svìtlo do mlhy..................................... 84
Výmìna žárovky...................................... 157
Zamlžená okna.................................... 102, 104
Zamykání dveøí.................................... 2, 47, 49
Zamykání z prostoru interiéru ...................... 49
Zapalovaè cigaret ......................................... 63
Zatížení støechy ........................................... 184
Zavazadelník,
viz Zavazadlový prostor ....................... 52, 62
Zavazadlový prostor
Nakládání................................................. 184
Osvìtlení..................................................... 85
Otevøení .................................................. 3, 52
Zábìh ........................................................... 112
Brzdy......................................................... 126
Zámek øízení .............................................. 7, 20
Zámky........................................................... 176
Zámky dveøí ........................................... 45, 176
Zásuvka pro pøíslušenství ............................. 63
Zimní pneumatiky................................ 134, 186
Zimní program ............................................ 109
Pomoc pøi rozjezdu.................................. 109
Rejstøík
Zimní provoz
Baterie.......................................................113
Nemrznoucí chladicí kapalina ................166
Odstranìní zamlžení
a námrazy z oken ......................... 102, 104
Palivo pro vznìtové motory ....................116
Snìhové øetìzy ................................ 134, 186
Spotøeba paliva........................................115
Systém ostøikovaèù èelního okna,
ochrana proti zamrznutí........................170
Topení .........................................................98
Zámky .......................................................176
Zmìna typu pneumatik/ráfkù.....................130
Zobrazení pøístrojù.........................................31
Zrcátka .......................................................5, 82
Zvedák ................................................. 141, 143
Ž
Žárovky...................................................82, 154
Žhavení ...........................................................28
197