listopad 2015 - Město Rožmitál pod Třemšínem

Komentáře

Transkript

listopad 2015 - Město Rožmitál pod Třemšínem
Tįemšínské listy
Kulturní a společenský mĜsíčník Svazku obcí
mikroregionu Tįemšín: Rožmitál p. Tį., Hvožďany,
Věšín, Hudčice, Koupě, Nepomuk, Bezděkov p. Tį.,
Sedlice, Volenice, Vševily, Vranovice
www.tremsin.cz
VE HVOŽĖANECH bylo v polovinĜ įíjna dokončeno nové oplocení kolem
mateįské školy. Nápadité oplocení
bylo inancováno z rozpočtu obce.
Dlouho očekávaná
publikace je na svĜtĜ
listopad 2015
Ročník XII. - č. 11
MALÍ HASIČI Z SDH Rožmitál se zúčastnili na konci záįí sportovního dne hasičských pįípravek v Českém BrodĜ. Pįestože jim chybĜla trocha štĜstíě dostali medaili. Více se o úspĜších pįípravky dočtete uvnitį listu. Foto: archiv
Dlouho pįipravovaná první celobarevná
kniha o Jakubu Janu Rybovi autorky
Ivany Hoyerové právě vyšla. U pįíležitosti Rybova 250. výročí narození a 200.
výročí úmrtí v roce 2015 vydává tuto
reprezentativní publikaci Společnost
Jakuba Jana Ryby ve spolupráci s Městem Rožmitál pod Tįemšínem a společností Praga Mystica. Více se o knize dočtete uvnitį čísla.
(red)
VE STARÉM ROŽMITÁLE se uskutečnil 3. įíjna první ročník nohejbalového turnaje dvojic. VítĜzi se stali Jarda Troch s Honzou Hrušovskýmě druzí byli Luboš Melichar a Pavel Kįíž a na tįetím místĜ skončili Karel Polák
s Lubošem Sirotkem.
Foto: archiv hráčů
UzávĜrka prosincového
čísla bude v pátek
20. listopadu
ROŽMITÁLŠTÍ RYBÁĮI mají za sebou podzimní výlovy. Ukázalo seě že letošní
sucho bylo na nĜkterých rybnících znát a ryb zde nebylo mnoho. Jiné rybníky naopak byly pro rybáįe pįíjemným pįekvapením. Snímek je z výlovu
Sadoňského rybníka v Rožmitále. Krásné a velké ryby budou i v tombole na
tradičním rybáįském plesuě který se bude konat 5. prosince v rožmitálském
společenském centru. Letos půjde o jubilejní 10. ročník rybáįského plesu.
Fotogalerii z výlovů najdete na www.rybarirozmital.cz. Foto: Aleš Haluska
2
Tįemšínské listy - listopad 2015
Petr Buchta okresním pįeborníkem
Hvožėanští školáci byli v LondýnĜ
Ve čtvrtek 25. záįí se konalo
v Pįíbrami v areálu Nového
rybníka okresní kolo v pįespolním běhu. Ze Základní
školy J. J. Ryby v Rožmitále se závodu zúčastnilo 32
chlapců a dívek. Nejlepšího
umístění dosáhl Petr Buchta
ze 4. C, který zvítězil v 2. kategorii v běhu na 1 km a stal
se okresním pįeborníkem.
Dalším pěkným umístěním
bylo 6. místo Karolíny Vlachové ze 6. B., 12. místo Kateįiny
Pavlišenové a 13. místo Petra Zemka v 2. kategorii. Všem
žákům děkujeme za zodpovědný pįístup k závodu a reprezentaci školy.
J. Závodná, V. Pejsarová
V Rožmitále se konal Podbrdský
farmáįský a įemeslný trh
V rámci Operačního programu pro konkurenceschopnostě Výzva č. 56 vyrazili žáci z 8. a 9. ročníku hvožėanské základní školy na šestidenní studijnĜ poznávací zájezd do Londýna. Absolvovali devĜt hodin výuky
s rodilým mluvčímě navštívili nejznámĜjší historicky
i kulturnĜ zajímavá místa této metropole a své jazykové dovednosti si vyzkoušeli pįi pobytu v anglických rodinách.
Foto: archiv školy
VýtĜžek beneičního koncertu
půjde na úpravy kostela
Místní akční skupina Podbrdsko ve spolupráci s Celostátní
sítí pro zemědělství a venkov poįádala 26. záįí Podbrdský
farmáįský a įemeslný trh v Rožmitále pod Tįemšínem. Dovolujeme si touto cestou poděkovat za spolupráci a podporu
Podbrdskému muzeu v Rožmitále, Krajskému informačnímu
stįedisku Stįedočeského kraje (KIS) a Zemědělskému svazu ČR. Dále za pįípravu krásného programu pro nejmenší
návštěvníky děkujeme Mateįskému centru Rozmarýnek z
Rožmitálu a Rodinnému centru Pampeliška z Bįeznice. Za
zapůjčení stanů a stánků děkujeme Městu Rožmitál p. Tį.,
irmě Truhláįství Petr Kaiser, Obci Milín a irmě RUBILIS,
s. r. o. Martinice a za zapůjčení skákacího hradu Obci
Hvožďany. Dík za technickou pomoc patįí Jiįímu Blažkovi
a Technickým službám Rožmitál a za poskytnutí drobných
darů do slosování Obci Hvožďany, Městu Rožmitál p. Tį.,
KIS Stįedočeského kraje, pivovaru Herold Bįeznice, Českému rybáįskému svazu, z. s., místní organizace Rožmitál
p. Tį. a dechovému orchestru Rožmitálská Venkovanka.
Zemědělskému družstvu Pňovice, Zemědělskému družstvu Starosedlský Hrádek, Statku Rožmitál, Obci Hvožďany
a Miroslavu Synkovi ze Sedlice děkujeme za zapůjčení zemědělské techniky. Za kulturní zpestįení celé akce děkujeme
dechovému orchestru Rožmitálská Venkovanka a tanečníkům z Obecnice, kteįí pįedvedli provedení tradičních českých tanců Česká beseda.
Za pomoc pįi organizaci trhu děkujeme studentům VOŠ
a SOŠ Bįeznice a za poskytnutí drobného občerstvení Restauraci & Kavárně Romance, Ekofarmě Počaply, s. r. o. a
Lubomíru Melicharovi z Rožmitálu. Závěrem mnohokrát děkujeme všem įemeslníkům, farmáįům a návštěvníkům za
jejich účast na Podbrdském trhu. Více informací o akci najdete uvnitį listu.
Jana Filinová, MAS Podbrdsko
V sobotu 26. záįí se už
počtvrté uskutečnil svatováclavský beneiční koncert ve prospěch kostela
Navštívení Panny Marie
a sv. Prokopa ve Hvožďanech. Vystoupila pįi něm
pįední česká mezzosopranistka Edita Adlerová. Na
pianino ji i letos doprovázela paní Marcela Šestáková z Blatné. Obě dámy se i letos postaraly o silný kulturní
zážitek. Odměnou jim byl obrovský aplaus a na téměį 150
hudbychtivých posluchačů. Výtěžek letošního koncertu činil
8 938 Kč a bude věnován na úpravu vnitįních prostor kostela. Za proběhlé čtyįi ročníky beneice pįispěli její návštěvníci
celkovou částkou 31 303 Kč a pomohli tak inancovat opravy hlavního oltáįe a ohradní zdi. Obec Hvožďany a Įímskokatolická farnost Hvožďany srdečně děkují všem, kteįí svou
účastí beneici podpoįili. Markéta Balková, starostka obce
PODZIMNÍ KONCERT oblíbeného dechového orchestru
Rožmitálská Venkovanka se konal 18. įíjna v rožmitálském společenském centru. Fotogalerii a video z koncertu najdete na www.rozmitalptr.cz. Všichni pįíznivci dobré dechovky se už nyní mohou tĜšit na vánoční
koncert Rožmitálské Venkovankyě který se bude konat
v nedĜli 6. prosince.
Foto: František Žán
Tįemšínské listy - listopad 2015
3
Rožmitál pod Tįemšínem
Notáįka bude úįadovat
na radnici i v listopadu
Notáįka Mgr. Marie Trčková bude na
Městském úįadu v Rožmitále pod Tįemšínem úįadovat 11. a 25. listopadu. Na
schůzce je možné se pįedem domluvit
telefonicky na čísle 318 620 005 nebo
774 419 790.
(red)
Prodej známek
na popelnice
Od 1. 12. 2015 se opět začnou prodávat známky na popelnice určené
pro směsný komunální odpad z domácností. Tyto známky si mohou
občané Rožmitálu pod Tįemšínem a
pįidružených osad (Pňovice, Skuhrov, Strýčkovy, Nesvačily, Zalány,
Voltuš, Hutě pod Tįemšínem a Starý Rožmitál) zakoupit na podatelně
Městského úįadu v Rožmitále pod
Tįemšínem v termínech:
od 1. do 23. 12. 2015 a pak
od 4. 1. 2016 (mezi vánočními
svátky bude prodej pįerušen).
Upozorňujeme občany, že známky
zakoupené pro rok 2015 platí až
do konce měsíce února 2016. Nové
známky i v pįípadĜ zmĜny svozu
budou platné až od 1. 3. 2016 (nikoliv dįíve).
Dále upozorňujeme všechny občany, aby pįi nákupu nahlásili objem
své popelnice (zda jde o nádobu 110 l
(popį. 120 l) nebo 240 l. Důvodem je
odlišná cena svozu. V průběhu roku
budou prováděny náhodné místní
kontroly a v pįípadě zjištění chybného nahlášení objemu nádoby bude
vlastníkovi doúčtována įádná cena
za celý kalendáįní rok.
Město Rožmitál pod Tįemšínem
pįijme uklízečku
na plný pracovní úvazek.
místo výkonu práce: Městský úįad
požadavky:
spolehlivost, pečlivost, lexibilita
Písemné nabídky podávejte na MěÚ
do 13. 11. 2015.
Informace na tel.: 311 241 024
Poruchy rozhlasu
v Rožmitále pod Tįemšínem
a pįíslušných osadách
hlaste, prosím, na telefonní číslo
318 665 339
V ideálním pįípadĜ nahlaste číslo
uvedené na hlásiči.
SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
zemědělci úspěšně, jako vždy, sklidili
úrodu a dokončují polní práce. Úroda
byla, i pįes teplotně a srážkově zcela
výjimečný rok, velmi dobrá. Pįíprava
půdy na zimní období je díky nižším cenám pohonných hmot také ekonomicky
jednodušší.
I ve městě pomalu končí „hrabavé“
práce. Dokončila se modernizace ul.
Kpt. Jaroše, oprava chodníků v ulici Na
Spravedlnosti, V Cizině i trochu na Sídlišti. Rekonstrukce a modernizace ul.
Kpt. Jaroše bude spoluinancována z
prostįedků ROP Stįední Čechy, ostatní
práce inancuje město samo. Podobné je
to s kanalizací a vodoikací. Na centrální kanalizaci byla napojena ul. Hálkova,
zbývá ještě opravit úsek staré kanalizace (štola) v ul. Čelakovské Rajské. S realizací kanalizace v Hálkově ulici, jak už
jsem psal minule, pomohl Stįedočeský
kraj dotací z Fondu životního prostįedí,
další práce musí město uhradit ze svého. Pokud jde o vodoikaci, ještě letos
bude prodloužen vodovodní įad v ulici
Spojovací, zpracovávají se projekty na
prodloužení vodovodního įadu pod okály (spojnice mezi ul. U Stromovky a ul.
Tyršovou) a na nové vodovodní vedení v
Zalánech.
Uvidíme, jak v dalších letech. Na odkanalizování a vodoikaci by měly být
dostupné dotační prostįedky v Operačních programech životní prostįedí, na
opravu místních komunikací nikde. I
když nedávno paní ministryně pro místní rozvoj vyhlásila, že uvolní z prostįedků MMR ČR na místní komunikace celých 150 mil. Kč. Pro Rožmitál solidní
suma cca na 15 let, ovšem na místní
komunikace obcí jen Stįedočeského
kraje hodnota tak na čtvrt roku a pro
celou republiku….ř Nebudou-li vzkvétat obce, nebude vzkvétat ani stát. Po-
kud jde o oblast úspory
energií na vytápění objektů, pįibyla energetická modernizace dílen technických služeb
města. Zbývají ještě tįi
vícebytové domy, radnice a sousední dům,
kde je sídlo spoįitelny.
Nyní z jiného soudku. Rožmitálská
Venkovanka se tradičně prezentovala
velmi pěkným Podzimním koncertem.
Než se nadějeme, bude tu Vánoční koncert, který se uskuteční 6. prosince od
18 hodin. V kostele povýšení sv. Kįíže
se uskutečnil také tradiční, na vysoké
úrovni provedený, koncert ZUŠ J. J.
Ryby. V rámci koncertu byla pokįtěna
zajímavá a nádherná kniha Mgr. Ivany
Hoyerové – Jakub Jan Ryba. Toto veledílo, jehož součástí je i pěkné DVD,
pįibližuje život a dílo v Rožmitále působícího kantora a hudebního skladatele.
Z pįedmluvy autorky knihy si dovolím
ocitovat pįání její i celé Společnosti Jakuba Jana Ryby. Tím pįáním je „Aby
tato kniha pomohla očistit Rybovu
osobnost včetně jeho díla od nánosů
dobových klišé, polopravd a lží, které
se v poslední době nekontrolovaně šíįí
moderními médii. Kéž se setkání s touto
knihou stane čtenáįům nejen zdrojem
hlubšího poznání Rybova odkazu, ale i
pohnutkou k dalšímu studiu či realizaci
jeho hudebních děl a v neposlední įadě
také impulsem k návštěvě míst, kde žil
a tvoįil.“ Krásný dárek pod stromeček.
Ten je ke koupi v Podbrdském muzeu,
Informačním centru města a u paní
Pazderníkové na náměstí. Druhý kįest
knihy Mgr. Ivany Hoyerové, Jakub Jan
Ryba, se uskuteční na dlouho očekávaném koncertě Václava Hudečka, 8. listopadu v Podbrdském muzeu. Pįeji pįíjemný podzim.
Ing. Josef Vondrášek
Rožmitálská organizace Svazu tĜlesnĜ
postižených mĜla členskou schůzi
Dne 15. įíjna 2015 se konala podzimní
členská schůze Svazu tělesně postižených v ČR, místní organizace z. s. Rožmitál pod Tįemšínem.
Členové naší organizace se sešli, aby
si zvolili nové vedení místní organizace
a poseděli s malým pohoštěním. Úvodem vystoupili žáci tanečního oboru
Základní umělecké školy Jakuba Jana
Ryby v Rožmitále pod Tįemšínem pod
vedením paní učitelky Martiny Dobešové.
Na naši členskou schůzi zveme hosty
z městského úįadu i obecních úįadů
okolních obcí. Schůze se dále zúčastňují z Okresního výboru STP Pįíbram,
OV sluchově postižených Pįíbram a
MO Bįeznice, įeditel Centra Rožmitál,
poskytovatele sociálních služeb a vedoucí Pečovatelské služby v Rožmitále
pod Tįemšínem.
Dobrou spolupráci máme s Kulturním klubem v Rožmitále pod Tįemšínem. Všem děkujeme za spolupráci a
podporu v naší činnosti.
Marie Krištofovičová, předsedkyně MO
4
Tįemšínské listy - listopad 2015
Centrum zažilo slavnostní
premiéru i sportovní hry
Podbrdský įemeslný
a farmáįský trh
V jídelně Centra Rožmitál, poskytovatele sociálních služeb
se 7. įíjna uskutečnila slavnostní premiéra ilmu, který se
v červenci v tomto zaįízení natáčel. Chci jen podotknout, že
natáčení nebylo nic jednoduchého a že smekám pįed herci,
kteįí se tímto chlebíčkem živí. Z několika natáčecích dnů,
kdy se opravdu pracovalo od rána do večera, nakonec vznikl
výše uvedený ilm, který má pįibližně 20 minut. Na premiéru
byli pozváni uživatelé a zaměstnanci, kteįí se aktivně účastnili natáčení, kteįí byli svolní s tím, že promluví na kameru
nebo pįedvedou, co umějí, či co je náplní jejich práce. Film je
zaměįen na poskytované služby v Centru Rožmitál, na život
uživatelů a práci personálu. Účast na premiéįe byla vlastně poděkováním vedení Centra všem za ochotu, vstįícnost
a trpělivost. Pokud budete mít zájem a chuť ilm zhlédnout,
můžete jej vidět na našich webových stránkách www.centrumrozmital.cz.
Další velkou akcí, která proběhla v našem Centru hned
druhý den po premiéįe, tedy 8. įíjna, byly Sportovní hry seniorů, které se konaly již potįinácté. Opět jsme se těšili na
tįíčlenná družstva z různých domovů seniorů. Letos se klání
zúčastnili senioįi z domova v Dobįíši, v Sedlčanech, z Įíčan
z Domova pod Kavčí skálou, z Vojkova, z domova Hostomice
– Zátor a z Domova V Zahradách ze Zdic. Samozįejmě nemohli chybět ani domácí, a protože jsme poįadatelé, nasadili
jsme hned dvě družstva. Disciplíny byly tradiční – kuželky,
pétanque, vědomostní kvíz, navlékání korálků, skryté pįedměty a novinkou bylo šroubování víček a tajemné pįedměty.
Všichni účastníci se dobįe bavili, zasmáli se a samozįejmě
nechybělo ani výborné občerstvení.
Novinkou na letošních hrách byla soutěž o nejlepší cukráįský výrobek. Inspirovali jsme se na Župné olympiádě na
Slovensku, kam vozí naše družstvo koláč. Týmy se snažily
a bylo co ochutnávat i na co se dívat. Soutěžily žloutkové
věnečky, rohlíčky plněné makovou náplní, bábovka, rybízový
koláč, stįecha z BeBe sušenek, kynutí šneci a výborná panna cotta. Vítězným dezertem se stal rybízový koláč, což bylo
pįekvapením hlavně pro jeho pekaįe. Samozįejmě, že jsme
měli i slavnostní vyhlášení výsledků.
Vítězným družstvem bylo družstvo Rožmitál p. Tį. II, poté
následovalo družstvo z Dobįíše a na tįetím místě byl soutěžní
tým z Vojkova. Novinkou našich Sportovních her bylo i to, že
všichni zúčastnění dostali medaili. Inspirací nám byla zlatá
medaile našeho pana įeditele Ing. Luboše Halenkovského z
Mistrovství světa v silovém trojboji z Las Vegas. Po slavnostním vyhlášení výsledků a pįedání milých cen se týmy dobįe
bavily pįi pįíjemné hudbě, a dokonce si i zatančily. Všichni
se těšíme na další ročník a děkujeme všem sponzorům, kteįí
se svými dary na úspěchu Sportovních her a oslavě Dne seniorů podíleli.
Markéta Michálková, Centrum Rožmitál
MAS Podbrdsko, z. s. ve spolupráci s
Celostátní sítí pro zemědělství a venkov
poįádala v sobotu 26. 9. 2015 v Rožmitále pod Tįemšínem Podbrdský įemeslný
a farmáįský trh. Cílem akce byla propagace regionu Rožmitálska, Bįeznicka a
Milínska, jejich živnostníků a farmáįů.
Návštěvnící byli také seznámeni s projekty, které v minulém plánovacím období 2007-2013 uspěly v
žádosti o dotace z Programu rozvoje venkova. Akce proběhla
na nádvoįí Podbrdského muzea v Rožmitále a na náměstí.
Ke spolupráci a podpoįe se pįipojilo i Krajské informační
stįedisko Stįedočeského kraje, Zemědělský svaz ČR, Podbrdské muzeum v Rožmitále a mateįská centra z Rožmitálu
a Bįeznice.
Na programu byly bohaté aktivity pro děti i dospělé: slavnostní otevįení nové části expozice Podbrdského muzea a
komentovaná prohlídka, vystoupení dechového orchestru
Rožmitálská Venkovanka, ukázka tanců - Česká beseda. Po
celý den byl pįipraven bohatý program pro děti na hįišti Podbrdského muzea, který zajistila mateįská centra z Rožmitálu a Bįeznice. Naučnou stezkou o zemědělství návštěvníky
provedl Zemědělský svaz ČR. Nedílnou součástí trhu byla
také ochutnávka vítězných potravin v soutěži Stįedočeská
Regionální potravina. Ochutnat a koupit bylo možné Cvrčovický chléb, Maso v pepįi, Poličan a Frantíka od Įeznictví a
uzenáįství u Dolejších, Bašovo zelí, Majolku Boneco, Květový med z Oįecha, Kounické pivo, Nakládaný chįest, Špenát
ochucený a Sýrové provázky z Karlštejna. Obrovský úspěch
měl prodej kvalitních domácích produktů a výrobků - uzeniny, zabijačka, domácí slané i sladké pečivo, bįeznické pivo
Herold, pražírna kávy, mouka a mnoho dalšího. Malí i velcí
ocenili výstavu zemědělské techniky z místních farem.
Celostátní síť pro zemědělství a venkov na Podbrdském
trhu propagovala svou činnost, pįedevším Program rozvoje
venkova prostįednictvím letáků, propagačních materiálů.
Veliké poděkování patįí za celodenní pomoc pįi organizaci
celé akce studentům z Vyšší odborné školy a Stįední odborné školy Bįeznice a paní učitelce Ing. Marii Rolnikové.
Vstupné na akci bylo zdarma. Návštěvníci se mohli zúčastnit losování o ceny. Akce Podbrdský farmáįský a įemeslný
trh se účastnilo pįes 1500 návštěvníků. Dle ohlasů trhovců
i návštěvníků se jednalo o velice vydaįenou akci, v které je
tįeba pokračovat i nadále.
Ing. Gabriela Jeníčková
Sportovní hry v Centru Rožmitál.
Foto: archiv
Lidé hned dopoledne zaplnili nádvoįí Podbrdského muzeaě v nĜmž byla mimo jiné v rámci įemeslného a farmáįského trhu novĜ otevįena expozice vĜnovaná rožmitálské slévárnĜ a expoziceě která pįibližuje práci truhláįe a
koláįe.
Snímky: František Žáně archiv MAS
Tįemšínské listy - listopad 2015
5
Kalendáį kulturních a sportovních akcí
Rožmitál pod Tįemšínem
rytíįské cesty Jaroslava Lva z Rožmitála z Čech až na konec světa.
28. 11. V Podbrdském muzeu a ve
společenském centru se bude konat
od 10 do 16 hodin Jarmark lidových
řemesel. V 15 hodin se uskuteční ve
společenském centru kįest nových
knih a v 17.30 vystoupí žáci ZŠ a ZUŠ
J. J. Ryby na nádvoįí Podbrdského
muzea. V 17.45 se vydá zvonkový průvod na náměstí, kde bude v 18 hodin
rozsvícen vánoční strom.
26. 9. – 15. 12. Galerie Podbrdského
muzea zve na výstavu maleb Bohuslava Bisingera.
3. 11. Kino Rožmitál pod Tįemšínem
uvede ve 20 hodin americkou komedii
Je prostě báječná.
5. 11. Kino Rožmitál pod Tįemšínem
promítne od 9:30 ilmové pásmo Za
kamarády z TV, určené pro mateįské
školy a děti, které jsou doma s maminkami.
7. 11. V kostele Povýšení sv. Kįíže ve
Starém Rožmitále se koná v 18 hodin
Hubertská mše, kterou bude celebrovat páter Jan Kuník. Účinkují Podbrdští trubači a Rožmitálský chrámový
sbor. Akci poįádají Podbrdští trubači
společně s Įímskokatolickou farností
Starý Rožmitál.
8. 11. V Galerii Podbrdského muzea
začne v 16 hodin koncert Václava
Hudečka. Za doprovodu orchestru
Konzervatoįe Plzeň pod taktovkou
Jiįího Štrunce zazní díla Jakuba Jana
Ryby koncert F dur pro housle a orchestr z roku 1784, koncert D dur pro
housle a orchestr z roku 1799 (premiéra), symfonie C dur, Kasace in C.
Pįedprodej vstupenek v Podbrdském
muzeu.
10. 11. Kino Rožmitál pod Tįemšínem
uvede od 17 hodin britský animovaný ilm pro děti Ovečka Shaun ve
ilmu.
14. 11. TJ Spartak Rožmitál – oddíl
turistiky zve na pochod Podzimní
toulky. Pochod má start na stadionu
v Rožmitále p. Tį. od 7 do 10 hodin,
cíl je tamtéž. Organizátoįi pįipraví
různé trasy v délce od 9 do 35 km. V
Tįemšínské boudě bude opět zajištěno
občerstvení. Bližší informace podá pan
Miloslav Maroušek na telefonním čísle
607 781 791.
14. 11. V rožmitálském společenském
centru od 20 hodin vystoupí Kabát
Revival Plzeň. Vstupné je 150 korun.
Akci poįádá irma Bohumil Tomek.
17. 11. Kino Rožmitál pod Tįemšínem
uvede od 20 hodin americký akční
ilm Avengers: Age of Ultron.
19. 11. Centrum celoživotního vzdělávání s knihovnou manželů Tomanových zve na historickou cestopisnou
přednášku k 550. výročí zahájení
cesty pana Jaroslava Lva z Rožmitálu
na konec světa a zpět. Začne v 17.30,
vstupné je dobrovolné.
20. 11. Bįeznický a rožmitálský divadelní spolek si dovoluje pozvat zdejší
kulturní obec a zvláště pak čtenáįe Terryho Pratcheta na premiéru
Kostel Povýšení sv. Kįíže ve Starém
Rožmitáleě kde se bude 7. listopadu v
18 hodin konat Hubertská mše. Akci
poįádají Podbrdští trubači společnĜ
s Įímskokatolickou farností Starý
Rožmitál.
kultovní fantasy komedie Soudné
sestry, která bude od 19.30 hodin v
rožmitálském společenském centru.
20. 11. Centrum celoživotního vzdělávání s knihovnou manželů Tomanových zve od 17 hodin na přednášku
Pavla Poloka Láska – vztahy – partnerství. Jedná se o volné pokračování
loňské úspěšné pįednášky. Vstupné je
150 korun, vstupenky jsou v pįedprodeji v infocentru a u paní Renaty
Skotnicové.
21. 11. Skaut Rožmitál zve na Dětskou party, která se bude konat
od 14.30 v rožmitálském společenském centru. Na děti čekají soutěže o
spousty cen, míchané nápoje a skvělá
zábava.
21. 11. Ve společenském centru v
Rožmitále se bude konat od 19 hodin
Skautská veselice. Letošním tématem je Pomáda, tématické kostýmy
jsou vítány. K tanci a poslechu zahrají
Bosáci, pįipravena je hra o stovky cen
a těšit se můžete také na míchané nápoje. Vstupné je 100 korun. Vstupenky je možné rezervovat na telefonním
čísle 737 268 358.
23. 11. V rožmitálské knihovně se
koná od 17.30 setkání nazvané 7x
Jan – 7 meditativních zastavení v
Janově evangeliu. Mgr. Josef Muzikáį
se s účastníky podělí o svá poznání tohoto biblického textu. Každý účastník
obdrží Janovo evangelium v ekumenickém i kralickém pįekladu
25. 11. Praga Mystica s. r. o., Nadace
Hieronymus, Podbrdské muzeum a
Město Rožmitál p. Tį. zvou na vánoční
výstavu Cesty za hvězdou - Od betlémské hvězdy až na konec světa.
Výstava se koná v Podbrdském muzeu
u pįíležitosti 550. výročí putování
Jaroslava Lva z Rožmitála na mys
Finisterre. Pįijďte zažít pįíběh betlémské hvězdy, původu Vánoc, tįí králů a
1. – 4. 12. Ve společenském centru se
uskuteční čtvrtý charitativní vánoční
bazar, takzvaná Kramárna. Do bazaru můžete věnovat porcelán, keramiku, sklo, hračky, časopisy, bižuterii...
(oblečení ne). Pįíjem věcí 1. - 3. 12. od
10 do 18 hodin, prodej 2. – 4. 12. od
10 do 18 hodin.
5. 12. Český rybáįský svaz, místní
organizace Rožmitál pod Tįemšínem,
poįádá ve společenském centru od 20
hodin Rybářský ples.
6. 12. Město Rožmitál p. Tį. zve do
společenského centra na tradiční Vánoční koncert Rožmitálské Venkovanky. Bude se konat od 18 hodin,
vstupné je 100 korun. Pįedprodej
vstupenek zajišťuje kulturní klub.
Hvožėany
11. 11. Kulturní komise pįi OZ srdečně zve na Svatomartinský lampionový průvod. Začne v 18 hodin, sraz je
pįed Obecním úįadem ve Hvožďanech.
14. 11. Myslivecké sdružení Javory
srdečně zve na Svatohubertskou
mši, která začne od 16 hodin v kostele
Navštívení Panny Marie a sv. Prokopa ve Hvožďanech. Historicky první
hvožďanskou zpívanou a troubenou
bohoslužbu k poctě sv. Huberta bude
sloužit páter Jan Kuník za doprovodu
Podbrdských trubačů a Rožmitálského
chrámového sboru.
21. 11. V Pozdyni se uskuteční v
10:30 žehnání opravené kaple a
mše svatá.
29. 11. Na návsi ve Hvožďanech se
bude odpoledne konat slavnostní zahájení adventu a rozsvícení vánočního
stromu. Bližší informace a podrobný
program akcí během adventu budou
uveįejněny v průběhu listopadu na
stránkách obce.
Vševily
28. 11. Ve Vševilech na návsi se bude
konat spolu se zahájením adventu
od 18 hodin také rozsvícení vánočního stromečku. Organizátoįi slibují
milé pįekvapení.
Kalendář pokračuje na straně 6.
6
Tįemšínské listy - listopad 2015
Kalendáį kulturních a sportovních akcí
VĜšín
28. 11. Obecní úįad Věšín, TJ Sparta,
ZŠ a MŠ srdečně zvou na adventní
setkání se společným rozsvícením
vánočního stromu. Uskuteční se v 18
hodin na návsi ve Věšíně. K pįedvánoční náladě pįispějí koledy v podání
Tįemšínských kvítek, horký punč či
svaįené víno, stánky s adventními
věnci, dekoracemi i drobnými dárky.
4. 12. Na návsi ve Věšíně se uskuteční
v 15:15 tradiční vypouštění balónků
s přáním Ježíškovi. Pįijďte si poslat
Ježíškovi svá pįáníčka.
Hudčice
7. 11. Pįed hospodou Montana je v 18
hodin sraz účastníků lampionového
průvodu, pįi kterém zároveň proběh-
28. 11. Obec Vranovice zve na 5.
ročník pįedvánoční prodejní výstavy
věnců a vánočních dekorací Ledový
třpyt adventu. Bude se konat od 14
hodin v sokolovně u obecního úįadu.
V 17 hodin se bude konat rozsvícení
vánočního stromu s doprovodným
programem.
Sedlice
ne soutěž o nejzajímavější lampion.
Chybět nebude tradiční pohoštění –
buchty s mákem.
Vranovice
7. 11. Ve Vranovicích se bude konat
lampionový průvod. Sraz je v 17
hodin u obecního úįadu. Součástí
průvodu bude položení věnce u pomníku a soutěž o nejhezčí lampion.
7. 11. Obec Sedlice a SDH Sedlice srdečně zvou na posvícenskou zábavu,
která se koná od 20 hodin v Hostinci pod Hůrkou v Sedlici. K tanci a
poslechu zahraje Malá muzika Nauše
Pepíka. Vstupné je 100 korun.
13. 12. Po úspěšných podzimních
tvoįivých dílničkách se mohou zájemci těšit na vánoční dílničky, které
začnou v 15 hodin.
Nenašli jste na tomto místě svoji kulturní či sportovní akci? Pokud nějakou pořádáte, informujte nás o ní.
Stačí zaslat plakát nebo zprávu o akci na e-mail [email protected]
Nejmenší hasiči začali nový soutĜžní ročník velkolepĜ
Naši nejmenší členové začali nový soutěžní ročník opravdu velkolepě. Pįijali
jsme pozvání na sportovní den hasičských pįípravek v Českém Brodě, který
se konal 27. záįí. V sobotu jsme měli
také soutěž v Tochovicích, kde pįípravka vyhrála dvě bábovky a hned po soutěži jsme vyrazili do Ratboįe u Kolína,
kde jsme měli pįedem domluvené ubytování. Jelo 15 malých dětí a 10 dospělých. Ubytováni jsme byli v rodinném
domě u velice milé paní Novotné. Dorazili jsme sem až ve 21 hodin, a tak většina mrňousků už spala a jen se pįenesli do svých pelíšků. Na snídani jsme
si dali dvě bábovky, které jsme den
pįedtím vyhráli. Po zhlédnutí několika
pohádek a společné snídani jsme se
začali pomalu balit. Kolem 9:30 jsme
pįijeli do Českého Brodu na náměstí,
koukli, kde máme objednaný oběd a šli
si na chvíli ještě hrát na hįiště. V 11
hodin už jsme seděli ve výborné restauraci KUP, kde jsme měli kuįecí įízek s
bramborovou kaší. Moc jsme si všichni
pochutnali a děti od velice pįíjemného
personálu restaurace dostaly lízátka.
Pak už jsme se konečně pįesunuli na
stadion, kde mělo všechno vypuknout.
Byli jsme tam docela s pįedstihem, ale
vůbec nám to nevadilo, protože jsme si
v klidu postavili altán a ještě chvilku
potrénovali. Už tam na nás čekal i poslední člen jednoho ze dvou družstev
pįípravky Matyášek, kterého pįivezli
rodiče.
Ve 13:45 vše vypuklo. Proběhl nástup
družstev, rozlosování poįadí a jako pįekvapení na začátek své dovednosti nej-
Nejmenší rožmitálští hasiči na soutĜži v Českém BrodĜ.
prve pįedvedli vedoucí kolektivů, kteįí
si náhodně vylosovali tým i pozici. Pak
pįišly na įadu děti. Naše první družstvo
(strojník - Patricie Rundová, koš - Petra
Vondrušková, céčko na stroj - Karolína Šourková, céčka - Matyáš Štěrba,
rozdělovač - Adam Janeček, levý proud
- Aleš Plavec a pravý proud - Kateįina
Janečková) v prvním pokusu moc neuspělo, protože se Kačence nedaįilo
sestįíknout. Nakonec to zvládla, ale
slzičky nechyběly. „Já chci tu velkou
proudnici!“ Druhý pokus byl o něco
lepší, ale stačilo to pouze na celkové
10. místo. Druhé družstvo (strojník Kateįina Kotlaįíková, koš - Jiįí Morávek, céčko na stroj - Eliška Petráková,
céčko - Jakub Vondruška, rozdělovač
- Tereza Kotlaįíková, levý proud - Filip
Syslo a pravý proud - Kristýna Syslová) to zvládlo o trochu lépe a umístilo
se na celkovém 9. místě. Na 11. místě
se umístilo družstvo „mix“, které bylo
Foto: archiv
vytvoįeno pįímo na místě z náhradníků všech kolektivů. Za náš kolektiv si
v „mixu“ zaběhl Adam Morávek jako
levý proudaį a Michal Syslo jako pravý
proudaį. Po odběhnutí obou pokusů si
šly děti ještě vysoutěžit nějaké dobroty na Dětský den, poįádaný „Kutilkou“
na stejném stadionu. Nakonec dostali všichni svou medaili a to rozjasnilo
obličeje a zahnalo chmury z tváįiček
dětí. Po konečném nástupu jsme si dali
společně párky a pomalu vyrazili k domovu.
Za pozvání moc děkujeme jak poįadatelům a organizátorům, tak hlavně
našemu starostovi OSH Bc. Václavu
Jankovskému, bez kterého bychom vůbec nevěděli, že taková akce existuje.
Poįadatelé i rozhodčí se k nám chovali
opravdu skvěle a my jsme si to poįádně
užili.
Za kolektiv mladých hasičů
v Rožmitále p. Tř. Libuše Poláková ml.
a Jarmila Sládková
Tįemšínské listy - listopad 2015
7
Slavná výročí
pįed 540 lety zemįela královna Johana
Dne 22. bįezna 1471 zemįel
král Jiįí z Poděbrad (asi 1420 1471). Jeho tělo
bylo pohįbeno
ve
svatovítské
katedrále, srdce, jak si pįál,
v Týnském chrámu, poblíž hrobu arcibiskupa Jana Rokycany. Královna Johana ovdověla. Po ukončení pohįebního aktu se sešlo shromáždění, kterého
se zúčastnili zástupci všech tįí stavů,
královna a synové Jindįich a Hynek.
Zúčastněné strany se dohodly, že po
smrti Jiįího z Poděbrad nebudou nic
měnit na stávajícím státním aparátu
a bude zachována svornost a jednota proti každému, kdo by chtěl zvenčí
i doma zasahovat do poměrů v zemi.
Usnesli se, že budou nadále postupovat
proti králi Matyáši Korvínovi (asi 1440
- 1490), a co nejrychleji zvolí nového
krále. Johana se stala regentkou (dočasný zástupce panovníka), Jindįich a
Hynek plnili funkci královských místodržících. Z této moci svolali do Prahy
sněm, který by rozhodl o nástupci na
uvolněný trůn.
Pįesto, že Jiįí rozhodl o svém nástupci již za svého života, ucházeli se o trůn
další kandidáti. Sněm, který byl nakonec pįesunut do Kutné Hory, volil mezi
Matyášem Korvínem, saským kuriįtem
Albrechtem (Johančiným zetěm) a polským princem. Johana dobįe vystihla
náladu sněmu, zaujala k volbě neutrální stanovisko a nepokusila se ani pro-
Čtvrtý charitativní
bazar Kramárna
V době adventu jsme si v Rožmitále p.
Tį. zvykli pomáhat. Od 1. do 4. prosince se v rožmitálském společenském
centru uskuteční čtvrtý charitativní vánoční bazar, takzvaná Kramárna.
Do nejchudších oblastí Afriky jsme
pomocí organizace Člověk v tísni poslali krávu, dvě kozy, kuįata, šicí stroj a
školní pomůcky a pumpu.
Darujme i letos „skutečný dárek“.
Všichni máme doma věci, které jsou
jako nové, už je nepotįebujeme, ale ještě mohou udělat radost někomu jinému. Do bazaru můžete věnovat porcelán, keramiku, sklo, hračky, časopisy,
bižuterii... (oblečení ne). Nezapomeňte
ani letos, že „Být, znamená být k něčemu dobrému dobrý.“
pįíjem 1. – 3. 12. od 10.00 do 18.00
prodej 2. – 4. 12. od 10.00 do 18.00
sadit kandidaturu svých synů. Sněm
se pįiklonil k vůli krále Jiįího, byl zvolen polský princ Vladislav Jagellonský
(1456 - 1516). Nový panovník se musel
zavázat, že bude vládnout ve stejném
náboženském smíru a bude respektovat práva královny. Mezi královnou a
Vladislavem, kterému bylo v té době 15
let, panoval vįelý vztah. Královna ho
označovala za „milého svého syna“ a on
ji za „máteį milou“. Mladý král se ocitl ve složitém víru domácí i zahraniční
politiky. Nadále trval spor s Matyášem
Korvínem, ale panovníci neměli dostatek sil a prostįedků, aby byl konlikt
rozhodnut. Dvojvládí zemi neprospívalo. Matyáš používal titul český král
od roku 1469 (patįila mu obojí Lužice,
Slezsko, Morava) až do své smrti. Po té
bylo české království opět sjednoceno.
I po smrti manžela zůstala královna
vdova v centru politického dění. Pomáhala Vladislavovi jako nejvýraznější a
nejuznávanější autorita v zemi. V roce
1473 zahajovala sněm v Benešově, projev, který trval téměį tįi hodiny, je dodnes hodnocen jako jeden z nejlepších
projevů politické rozvahy. Byla to výzva
ke svornosti, smíįlivosti a národnímu
smýšlení.
Po smrti Jiįího se královna pįestěhovala na Mělník, do vdovského sídla českých královen. Udržovala si zde malý
dvůr a kanceláį. Poslední zachovaný
dopis, ve kterém královna sděluje, že je
velmi nešťastná ze situace v zemi, je datován 10. záįí 1474. Dne 12. listopadu
1475 královna Johana zemįela. Umírala v době, kdy vše, o co se celý život s
manželem snažili, se hroutilo. Ukázali,
že víra nemusí lidi rozdvojovat, zabíjet
a vnášet mezi ně nenávist. Zůstali však
nepochopeni.
Smrt královny Johany zahaluje tajemství. Není známo ani místo jejího
odpočinku. Mohl to být Mělník a její
hrob mohl být za
protireformace zničen. Zdejší královské
kolegiátní kapitule
sv. Petra a Pavla odkázala šest tisíc hįiven stįíbrných. Pravděpodobně z jejího
popudu byla zhotovena proslulá vzácná
pozdně gotická mělnická
monstrance
s mariánským motivem. Jiný pramen
uvádí, že tělo bylo
pįevezeno v průvodu
do Prahy a pohįbeno
ve svatovítské katedrále. Kdo víř Dodnes
není místo, kde královna odpočívá, známé. „Královna bez kolébky a bez hrobu. Z království, které bylo generální
zkouškou na tolerantní svět.“
Literatura:
Vlastivědný sborník Podbrdska
č. 7/ 1973
Jindįich Hásek Královna Johana
a laskavec lidský,
Jindįich Hásek Svatováclavský diadém pro Johanu z Rožmitálu
Simona Kotlárová Páni z Rožmitálu
Koncert Václava Hudečka
8. listopadu
od 16 hodin
Galerie Podbrdského muzea
Za doprovodu orchestru Konzervatoįe
Plzeň pod taktovkou Jiįího Štrunce zazní
díla Jakuba Jana Ryby
Koncert F dur pro housle a orchestr
z roku 1784, koncert D dur pro housle
a orchestr z roku 1799 (premiéra),
symfonie C dur, Kasace in C
Pįedprodej vstupenek
v Podbrdském muzeu
Tįemšínské listy - listopad 2015
8
Blahopįání
Vzpomínky
Odešel jsi, jak osud si pįál, ale v našich srdcích žiješ dál. Kytičku na hrob
pokládáme, s láskou na Tebe vzpomínáme. Dne 12. listopadu 2015 tomu
bude již 15 smutných let, kdy nás navždy opustil pan Emanuel Leitermann
z Rožmitálu p. Tį. Stále vzpomíná dcera
Miloslava s rodinou.
rrrr
Jen kytičku na hrob ti můžeme dát,
chviličku postát a s láskou vzpomínat. Dne 16. listopadu 2015 uplyne
sedm let, co nás navždy opustil pan
František Procházka ze Starého Rožmitálu. S láskou stále vzpomínají manželka a dcery s rodinami.
rrrr
Milá maminko, co vděkem za lásku a
péči Tvou Ti můžeme dát - hrst krásných květů na hrob položit, a pak jen
vzpomínat... Dne 20. listopadu 2015
uplyne devět let od chvíle, kdy nás
opustila paní Jana Tůmová. Za tichou
vzpomínku všem, kdo ji znali, děkují dcera Iva, vnučka Julinka a ostatní
pįíbuzní.
rrrr
Tichou vzpomínku chceme Ti dát,
aby každý vzpomněl, kdo Tě měl rád.
Dne 17. listopadu 2015 uplyne 15
smutných let, kdy nás navždy opustil náš milovaný tatínek, dědeček pan
František Svatoň z Hutí pod Tįemšínem. Stále vzpomíná dcera Stanislava
s rodinou a syn Bohumil s rodinou.
rrrr
Dne 14. listopadu uplyne deset let od
chvíle, kdy nás navždy opustil pan
Karel Podlena z Rožmitálu pod Tįemšínem. Stále na něj vzpomínají manželka a dcery s rodinami.
Vzpomeňte s námi 2. listopadu na dobrého a laskavého člověka, mistra knihaįe,
skautského bratra, pana
Vladimíra Šandu. Letos je
to již tįetí rok co nás opustil. Schází nám jeho úsměv, vlídné slovo, ochota a pochopení, kterými nešetįil jak v rodině, tak ve své knihaįské
dílně. Je s námi již jen v paspartách,
svázaných knihách a ve vzpomínkách.
Dcera Vladimíra s rodinou.
rrrr
Nastal podzim a s ním pro nás smutné vzpomínky, kdy nás navždy opustili
naši drazí. Dne 6. listopadu 2015 uplyne 19 let od odchodu Ing. Ladislava
Čejky a 18. listopadu uplyne 11 let od
odchodu paní Jarmily Jeníčkové ze
Starého Rožmitálu. S láskou vzpomíná
celá rodina. Děkujeme za tichou vzpomínku.
rrrr
Dne 21. 11. uplynou tįi roky ode dne,
kdy nás navždy opustil milovaný tatínek a dědeček pan Jiįí Kudela z Rožmitálu pod Tįemšínem. Všichni, kdo
jste jej znali, věnujte mu, prosím, tichou vzpomínku. Děkuje dcera Martina
s rodinou a syn Jiįí s pįítelkyní Lucií.
rrrr
Dne 4. listopadu 2015 tomu bude smutných 19 let, kdy od nás navždy odešel
náš milý dědeček, tatínek a manžel,
pan Leopold Štrobl, rožmitálský rodák. Ke dni 14. listopadu si pįipomínáme též jeho nedožité 92. narozeniny.
Prosíme, kdo jste jej znali, věnujte mu
s námi tichou vzpomínku. Děkujeme.
Manželka Mirka, synové Martin a František s rodinami.
Vítání občánků
V obįadní síni Městského úįadu v Rožmitále pod Tįemšínem se konala
22. įíjna tradiční podzimní slavnost – uvítání nových občánků do života. Pįi
slavnostním aktu byli mezi nové občánky pįivítáni:
Radovan Vostrovský – Rožmitál pod Tįemšínem
Kristina Pokorná – Rožmitál pod Tįemšínem
Soie Kočnarová – Rožmitál pod Tįemšínem – Pňovice
Tereza Citerbartová – Bezděkov pod Tįemšínem
Eleana Petronilla Zachrlová – Sedlice
ZdenĜk Bajer – Vranovice
Jakub a MatĜj Svobodovi – Vranovice
Nové občánky pįivítala zastupitelka města Mgr. Květa Jeníčková. Za obec
Bezděkov p. Tį. se zúčastnila místostarostka Radka Linhová, za obec Sedlice
místostarosta Josef Matějka a za obec Vranovice starostka Blanka Strnadová. Slavnost doplnily kulturním vystoupením žákyně ZŠ J. J. Ryby v Rožmitále p. Tį. pod vedením paní učitelky Mgr. Ivy Hoįejší.
Rodiče nově narozených dětí, kteří mají zájem zúčastnit se vítání, se mohou přihlásit na městském úřadu. Formulář „Přihláška k vítání občánků“ je
k dispozici na matrice a podatelně MěÚ a na webových stránkách města.
Dne 3. įíjna 2015 oslavil
50. narozeniny
Vladimír Dezort z Rožmitálu.
Padesátka, to je věc! Víno, ženy
i ten sex. Ať Tě to vše stále baví,
teď začíná život pravý. Děti velké,
prima žena, tak si pěkně užívej.
A ten humor, kterým vládneš,
klidně dále rozdávej!
Vše nejlepší pįejí sestra Vlaďka,
Leona, rodiče a Ivona s rodinou.
op op op
Vše nejlepší k narozeninám dne
5. listopadu mamince a babičce
Marii Dezortové
pįejí děti a vnoučata.
Įekli si své
„ano“
10. 10. 2015 – obįadní síň
Štefan Tóth, Chocerady
Barbora Hajerová, Rožmitál p. Tį.
Prosba
Hledám paní, která znala a kterou
navštěvovala zhruba pįed pětadvaceti lety Helena Nováková, rozená
Obůrková s dcerou Nikolou z Brna.
Moc prosím, ozvěte se mi na telefonní
číslo 723 769 808. Děkuji.
(ab)
Knihovna Voltuš
bude otevįena
2.ě 16. a 30. listopadu
od 14 do 16 hodin
www.naseknihovna.cz/knihovnavoltus
Moštování v rožmitálské
moštárnĜ v listopadu
sobota 14. 11. 8 – 11 hodin
neděle 15. 11. 8 – 11 hodin
Informace na telefonních číslech
606 585 610ě 721 560 195
Osadní výbor Zalány poįádá
v pátek 6. listopadu
lampionový průvod
Sraz je v 18 hodin
u zalánské hasičárny.
Tįemšínské listy - listopad 2015
9
Společnost Jakuba Jana Ryby
Jakub Jan Ryba - první celobarevná
monograie právĜ vyšla
V druhé polovině
měsíce įíjna jubilejního roku 2015
vychází dlouho očekávaná kniha o Jakubu Janu Rybovi. Pro Společnost
Jakuba Jana Ryby
a město Rožmitál
pod Tįemšínem tuto reprezentativní publikaci vyrobila
společnost Praga Mystica. První celobarevnou monograii pįipravovaly Mgr.
Ivana Hoyerová a Ing. Zuzana Foffová
celý rok. Kniha navazuje na jedinečnou expozici vybudovanou v roce 2010
v Podbrdském muzeu v Rožmitále pod
Tįemšínem.
Na 304 stranách pįináší mnoho méně
známých či dosud neznámých informací, vyvrací četné omyly a mýty, které
se dlouhá léta šíįí nejen o Rybově díle,
ale zvláště o jeho podobě a osobnosti.
Členění knihy odráží jednotlivé etapy
Rybova života a místa jeho působení.
Graický design knihy dává vyniknout
bohatému obrazovému materiálu a podává čtenáįi pomocnou ruku pįi orientaci v knize.
Výpravná publikace velkého formátu obsahuje na 500 barevných foto-
graií, které ukazují Rybova výjimečná
díla uložená v muzeích, knihovnách
i archivech. Čtenáįi tak mají možnost
detailně si prohlédnout mnoho jeho
rukopisů. Seznámí se uceleně nejen
s Rybovou hudební tvorbou, ale také
s tvorbou literární, která je neméně
rozsáhlá a zajímavá.
Velká celobarevná monograie srozumitelně a pįehledně pįedstavuje široký
záběr Rybovy činnosti – učitel, regenschori, skladatel, spisovatel a básník.
Pochopitelně nechybí pojednání o České mši vánoční, díky níž je Jakub Jan
Ryba znám i v zahraničí. Celá kniha
je protkána mnoha citáty z Rybových
životopisů, děl i korespondence, které
jsou často až neuvěįitelně aktuální.
Jedna z kapitol je věnována podrobnému pojednání o Rybových potomcích.
V knize jsou vytvoįeny 2 rodokmeny –
Rybových pįedků a Rybových potomků
a jejich dětí. Závěr knihy je věnován
jeho odkazu a upozorňuje na místa v
Rožmitále a jeho okolí s Rybou spjatá,
která je dodnes možné navštívit.
Nedílnou součástí knihy je samostatně neprodejné DVD se dvěma ilmy
o životě a díle Jakuba Jana Ryby, provázené hudebními ukázkami Rybových
skladeb.
Kniha byla vydána za inanční podpory Stįedočeského kraje a města Rožmitála pod Tįemšínem, což umožnilo
stanovení velmi pįíznivé prodejní ceny.
Kniha není v běžné distribuci. Je
v prodeji v Podbrdském muzeu v Rožmitále a lze ji získat i pįes vybrané internetové stránky: podbrdskemuzeum.
cz; jakubjanryba.cz; pragamystica.cz.
Jakub Jan Ryba
První celobarevná monograie
Text, obrazové a textové rešerše:
Mgr. Ivana Hoyerová
Editorka, graická úprava, sazba:
Ing. Zuzana Foffová
304 celobarevných stran • na 500 barevných fotograií • kįídový papír •
pevná, šitá vazba • 21 x 25 cm • ISBN:
978-80-86767-12-3 • Prodejní cena:
385,- Kč
10
Tįemšínské listy - listopad 2015
Tradiční pochod Podzimní toulky
startuje na stadionu v Rožmitále
TJ Spartak Rožmitál – oddíl turistiky zve na pochod Podzimní toulky.
Pochod se uskuteční 14. listopadu a má start na stadionu
v Rožmitále p. Tį. od 7 do 10 hodině cíl je tamtéž.
Organizátoįi pįipraví různé trasy v délce od 9 do 35 km. V Tįemšínské boudě
bude opět zajištěno občerstvení. Bližší informace podá pan Miloslav
Maroušek na telefonním čísle 607 781 791.
Bįeznický a rožmitálský divadelní
spolek zve na
premiéru kultovní
fantasy komedie
Soudné sestry.
20. listopadu od 19.30
ve Společenském centru
v Rožmitále pod Tįemšínem.
Centrum celoživotního vzdĜlávání s knihovnou manželů Tomanových
Listopadové akce pro veįejnost
q Kouzelné podzimní tvoįení – výtvarná dílna pro dĜti - 2. – 4. 11.
odpoledne - První listopadový týden
věnujeme nápaditému tvoįení. Vyrábět
budeme z pįírodních materiálů, jako
jsou šišky, dýně, listy, kaštany, žaludy
a další. Vyrobíme si panenku Listěnku,
panáčka Lisťáčka, strašidláčky, různá
zvíįátka, domečky pro skįítky… Fantazii se meze nekladou. Prosíme zájemce,
aby si s sebou pįinesli pįírodní materiál, ze kterého chtějí tvoįit.
q Pohádková hodinka s Večerníčkem – 4. 11. od 10:00 - Program pro
MC Rozmarýnek a pro nejmenší děti,
které jsou doma s rodiči. Večerníček
děti provede pohádkovou įíší, kde nebudou chybět nejznámější pohádkové
postavičky, pohádkové hry, malování,
tvoįení a boįení, písničky a básničky…
q Staré povĜsti české – 9. – 11. 11.
odpoledne - Víte, kdo to byl Krok a co
věštila jeho dcera Libušeř Nebo koho
pįemohl silák Bivoj a kde spí blaničtí
rytíįiř To vše se dozvíte formou hry,
kterou si během odpoledne zahrajeme.
q Souboj mozků aneb znáte Českoř
– 16. – 18. 11. odpoledne - Zábavná
hra pro děti od 5 let. Hra je rozdělena
podle věku a náročnosti. Pįijďte si změįit své síly v nové vědomostní hįe. Není
důležité vyhrát, ale zúčastnit se.
q Vynálezyě které zmĜnily svĜt – 23.
- 25. 11. odpoledne - Společně zavítáme do podivuhodného světa malých i
velkých objevů, které změnily náš život.
Zveme zvídavé děti, aby se pįišly seznáq
q
q
q
q
mit s pokroky v dopravě, dorozumívání,
lékaįství i každodenním životě a získaly
tak pįedstavu o vývoji techniky od dávných dob až po současnost.
q Den pro dĜtskou knížku – 27. 11. –
9. ročník celostátní akce na podporu
knih pro dĜti - Pro děti pįipravujeme
výstavku nejzajímavějších a nejpůjčovanějších knih, včetně krátkých ukázek. Kdo bude chtít, může se zúčastnit
literární či výtvarné soutěže, zkusit si
pantomimu, zasoutěžit si. Cílem akce
je propagace dětské knihy.
q Kdo si hrajeě nezlobí – 30. 11. odpoledne - Zveme všechny děti na odpoledne plné her, soutěží a kvízů. Každý
si vybere hru dle svého gusta. Čekají
na vás detektivní hádanky, úkoly na
tįíbení logického uvažování, obrázková
morseovka, piktogramy, pantomima,
popletené pohádky a další.
q Mozečkuě otįes se - Literární, vědomostní, pohádkové a další tradiční
soutěže jsou jako vždy po celý měsíc
pįipraveny v oddělení pro děti. Pįijďte
si zasoutěžit, pįípadně i něco vyhrát.
Soutěže končí 30. 11. Vyhlášení vítězů
proběhne začátkem prosince.
q
q
q
Výstavy
q Celý listopad bude probíhat výstava knih „Doporučujeme, pįečtěte si“
a „Listopadová výročí“. Návštěvníci
knihovny si budou moci prohlédnout
a vypůjčit si zajímavé knihy osobností,
které mají v listopadu výročí nebo knihy, které byly oceněny.
q
Sedm meditativních
zastavení 7 x Jan
Loňská úspĜšná beseda
má pokračování
Knihovna zve na akci 7 x Jan - 7 meditativních zastavení v Janově evangeliu.
Koná se 23. listopadu v 17:30. Mgr. Josef Muzikáį se chce podělit o svá poznání tohoto biblického textu a dát prostor
vašim poznatkům a prožitkům. Každý
účastník obdrží Janovo evangelium v
ekumenickém i kralickém pįekladu.
Láska – vztahy – partnerství. Tak se
jmenuje volné pokračování loňské besedy Ing. Pavla Poloka, které se se bude
konat 20. listopadu od 17 hodin, tentokrát na téma vztahy. Ve druhé části pįednášky bude prostor na dotazy.
Vstupné je 150,- Kč. Pįedprodej vstupenek v infocentru a u R. Skotnicové.
Informace o provozní dobĜ a kontakty získáte na www.tremsinsko.cz
Akce pro školy a MC
Draka je tįeba pozdravit
2. 11. beseda pro Speciální ZŠ
Z čtenáįského deníku aneb
písmo – pamĜť lidstva
2. 11. ZŠ Hvožďany – 6. ročník
Pohádková hodinka s Večerníčkem
4. 11. od 10 hod.
Učení bez mučení
9. 11. ZŠ Hvožďany – 7. ročník
Barykova oblíbená kniha
10. 11. ZŠ Rožmitál – 3. ročník
Z pohádky do pohádky
s pejskem a kočičkou
11. 11. ZŠ Rožmitál – 2. ročník
Kamarádská knížka
malého poseroutky
18. a 20. 11. ZŠ Rožmitál – 4. ročník
Knihovna – zdroj informací
od starovĜku po současnost
23. 11. ZŠ Hvožďany – 8. ročník
Knihovnou kįížem krážem
30. 11. ZŠ Hvožďany – 9. ročník
Cestopisná beseda
bude trochu netradiční
Tradiční cestopisná pįednáška bude v
listopadu trochu netradiční, naladíme
se tentokrát historicky. Nemohli jsme
nechat bez povšimnutí významnou cestu Jaroslava Lva z Rožmitálu po Evropě, která byla zahájena právě pįed 550
lety. A takové výročí si zasluhuje samostatnou pįednášku, kterou jsme nazvali „Cesta Jaroslava Lva z Rožmitálu
na Konec světa a zpět“. Konat se bude
19. listopadu od 17.30 v rožmitálské
knihovně. Vstupné je dobrovolné.
UPOZORNěNÍ
Od listopadu do bįezna je
omezen víkendový provoz
informačního centra.
Otevįeno bude pouze
v sobotu od 9 do 12 hodin.
Všední dny beze změny.
Tįemšínské listy - listopad 2015
11
Základní škola Jakuba Jana Ryby Rožmitál pod Tįemšínem
Žáci si užili adaptační dny
Akce na listopad
Ve dnech 16. – 18. záįí prožila tįída 6. A společně tįi adaptační
dny. Počasí nám pįálo, a dovolilo nám tak poznat pro některé
zatím nepoznané. Ve stįedu jsme vyrazili cestou z Teslín kolem chaty Václavky k Padrťským rybníkům a pįíjemnou, asi
osmikilometrovou procházku jsme zakončili v Míšově u dobrého oběda. Čtvrtek nás trochu zaskočil tropickou teplotou,
kdy teploměr ukazoval 32 stupňů. Pįesto jsme si pohodově
užili několikahodinový pobyt v zážitkovém areálu Zeměráj
u Kováįova. Důležitý doprovod nám po celý den dělala paní
učitelka Iva Hoįejší a tįída 5. B. Poslední den nás čekala pěší
túra po stopách Jakuba Jana Ryby. Naše kroky vedly na
skalní vyhlídku Čečulku, odkud se otevįel nádherný výhled
po celém rožmitálském okolí a okouzlil i mnohé místní. Odtud
už to byl jen skok k mohyle nad Voltuší a čas zapálit svíčku.
Poslední trasa do Starého Rožmitálu k Rybovu hrobu utekla
jak voda. Zde jsme zapálili poslední svíčku a tím naše společně strávené tįi dny skončily. My jsme poznali naši novou
tįídní učitelku Helenu Placatkovou a ona zas trochu nás…
A o to právě šlo. Děkujeme.
Žáci 6. A
q. 5. 11. navštíví žáci 6. ročníku pražské planetárium.
q. 10. 11. se koná pro žáky 9. ročníku a jejich rodiče
schůzka se zástupci ze stįedních škol a odborných učilišť.
q. 10. 11. se žáci 6. – 8. ročníku zúčastní cyklu pįednášek
„Jsi online“.
q. 13. 11. pobeseduje s žáky 9. tįíd paní Klímová z úįadu
práce.
q. 16. 11. uděluje paní įeditelka volný den.
q. 18. 11. se bude konat čtvrtletní pedagogická rada.
q. 19. 11. začíná plavecký výcvik žáků 2. ročníku.
q. 24. 11. proběhnou konzultace s rodiči k prospěchu
a chování žáků. I. i II. stupeň 15:30 – 16:30.
q. V tomto měsíci se žáci 9. ročníku opět zapojí do projektu „Pįíběhy bezpráví – Měsíc ilmu na školách“.
q. Žáci 9. ročníku navštíví v rámci historické exkurze
Terezín.
q. Druhý, tįetí a čtvrtý ročník se zúčastní v knihovně
dvouhodinové lekce bibliograicko-informační pįípravy.
q. Ve školní družině budou vyrábět skįítky Podzimníčky.
DĜjepisná exkurze na Karlštejn
Další informace a foto z akcí školy
na www.zsrozmital.cz pod odkazem Foto z akcí školy.
Obě osmé tįídy jely 23. záįí
na hrad Karlštejn. Navštívili jsme pracovnu Karla IV.,
měli jsme šanci nahlédnout
i do ložnice s původním krbem a vlastní kaplí zasvěcenou sv. Kateįině. Viděli jsme
mnoho krásných obrazů. Byl
tam i obraz samotného císaįe
a busty jeho čtyį manželek.
Průvodce nám také ukázal
staré karty nebo šachy. Velmi nás zaujala replika Svatováclavské koruny. Poté,
i když trochu neradi, jsme
šli zpět k autobusu, kterým
jsme vyrazili do Berouna.
Tam jsme měli rozchod na náměstí. Zpět jsme jeli plni dojmů
z krásného výletu. Eliška Tůmová a Michaela Holanová, 8. A
Deváťáci se vydali Berouna
Tįída 9. B vyrazila s paní učitelkou Věrou Sýkorovou v rámci
projektového dne „Naše tįída“ vlakem do Berouna. Nejdįíve jsme zamíįili do rodinného pivovaru Berounský medvěd.
Prohlédli jsme si varny piva, viděli stáčení piva do láhví, nakoukli jsme do chladírny. Pivo jsme bohužel ochutnat nemohli, ale kdo měl lístek od rodičů, mohl pįivézt ochutnat
pivo domů. Plni pivovarských zážitků jsme se vydali pįes
berounské náměstí na místní Městskou horu, kde město nechalo v roce 2000 postavit medvědárium. Domov tu mají tįi
huňáči – Kuba, Vojta a Matěj. Všichni jsme zdatně vyšlápli za nimi ten kopeček a ocitli se u medvědária, kde jsme
obdivovali medvědy. Potom jsme pádili dolů na náměstí na
rozchod. Někteįí mlsali v cukrárně, jiní obhlíželi obchůdky,
počasí nám dovolilo i posedávat na lavičkách, zkrátka, jak
kdo chtěl. Nakonec nezbývalo, než vyrazit k domovu. Byl to
opravdu vydaįený výlet.
Za 9. B Lucka Kostohryzová
ZEMěPISNÁ EXKURZE. Žáci 9. A a 9. B se vydali v įíjnu na zemĜpisnou exkurzi. Jejím cílem byla hora Įíp a mĜsto
MĜlník. U románské rotundy sv. Jiįí na Įípu na nás čekal pan průvodceě který nám o této památce įekl mnoho
zajímavostí. Název této hory pochází ze starogermánského slova Ripě což znamená pahorek. Má zvonovitý tvar a je
to vlastnĜ halda z čediče s pįímĜsí magnetituě a proto se nám zde roztočí stįelka kompasu. Įíká se: „Co Mohamedu
Mekkaě to Čechu Įíp“. Další naše cesta vedla do mĜsta MĜlníkě které je známé soutokem įek Labe a Vltavy. Ten jsme
sledovali z terasy u mĜlnického zámku a byl to opravdu nezapomenutelný pohled. Zbývala ještĜ krátká procházka
po MĜlníkuě nákup suvenýrů a občerstvení a plni nových vĜdomostí jsme vyrazili k domovu. Za 9. A Filip Šlehofer
12
Tįemšínské listy - listopad 2015
Mateįské centrum Rozmarýnek
Ochránci sekali louku u Zalán
Letos již potįetí jsme opět úspěšně posekali jednu nenápadnou louku u Zalán, kde rostou chráněné rostliny. Jsou to
zejména prstnatec májový, vachta trojlistá, upolín nejvyšší
a půl tuctu druhů ostįic. Letošní tropické letní teploty nám
to hodně zkomplikovaly a také výběr brigádníků činil určité
peripetie, ale i pįes tyto problémy jsme vše v termínu stihli a
kontrola ze strany AOPK proběhla úspěšně.
Dotace, kterou takto získáme, je hlavním inančním zdrojem po celý další rok pro naši neziskovou organizaci i náš
oddíl mladých ochránců pįírody MOP Juvenilis. Pravidelné
sekání a úklid hmoty nese, jak se zdá, první ovoce. Na pozemcích se objevila ropucha hnědá, ještěrka obecná, z rostlin pak suchopýr úzkolistý. Plšík lískový patįí již k inventáįi
a jejich prázdná hnízda pravidelně nacházíme, jelikož si termíny jejich rozmnožování a kosení nekonkurují.
V červencových podvečerech zde pįekrásně preludovali pěnice pokįovní, bekasína otavní a budníček menší. Je to nádherné a jedinečné místo, které je nezbytně nutné zachovat
i pro další generace computerových, televizních a mobilových šílenců, kteįí se okrádají dobrovolně o zážitky a později
i vzpomínky. Za spolupráci „na louce“ chceme moc poděkovat irmě Kaiser, Mgr. Davidu Fischerovi a Mgr. Petru Karlíkovi.
Za Čsop 12/14 Roháči a MOP Juvenilis Jirka Brda
Otevírací doba je v pondělí, ve stįedu, ve čtvrtek a v pátek od
8.30 do 11.30 hodin, v úterý od 8.30 do 11.30 a od 15 do
18 hodin. Vstupné pro členy je 20 a pro nečleny 30 Kč, první
návštěva je zdarma. Možnost zakoupení členství! Členský pįíspěvek na půl roku je 100 a na rok 200 korun. Nově možnost
zakoupení permanentky. Více informací na www.mcrozmarynek-cz.webnode.cz.
Nabízíme vám: Hernu plnou hraček, malé venkovní hįiště,
tvoįivé, vzdělávací, hudební programy pro děti od batolecího
věku. Pro širokou veįejnost organizujeme pįednášky, zážitkové
semináįe, společné výlety a jednorázové akce. V MC je internet
zdarma, možnost zapůjčení odborné literatury, a také učebního systému LOGICO PRIMO, PICCOLO, BAMBINOLÜK.
Pravidelné akce
PondĜlí: Maňáskové divadélko (pohádky s malým Kašpárkem)
od 9.30; Zpívánky (zpíváme s hudebními nástroji) od 10.00
Úterý: Čtení moudré sovičky pro hodné dětičky - čtení a prohlížení knížek pro nejmenší, ve spolupráci s Knihovnou manželů Tomanových, čte paní Dana Súlovcová od 10.30; Výtvarná
dílna pro děti i maminky - od 15.30; Čtení moudré sovičky pro
hodné dětičky - pro malé i větší děti (MC se pįipojilo k celorepublikové kampani Celé Česko čte dětem) od 16.00.
Stįeda: Poznáváme svět (učební systémy pro děti od 2 let) od
9.30; Nepravidelně pįednášky pro maminky od 10.00
Čtvrtek: Veršované rozcvičky pro kluky a holčičky (cvičení pro
malé dětičky) od 9.30; Svět barviček (malování + výtvarná činnost pro nejmenší) od 10.30
Pátek: Méďa (znakování pomocí básniček) od 9.30
Mimoįádné akce:
Stįeda 4. 11. v 10.00 Návštěva Knihovny manželů Tomanových v Rožmitále p. Tį. tentokrát na téma „Večerníčky“, u
pįíležitosti Večerníčkových 50. narozenin.
Sobota 28. 11. Účast MC na adventním jarmarku ve Společenském centru Rožmitál p. Tį.
V sobotu 17. įíjna jsme jako členové 12/12 ZO ČSOP Stįední Brdy Rožmitál pod Tįemšínem poįádali akci: „Ukliďme
svět“. Tuto akci tradičně poįádáme na jaįe a na podzim už
devět let. Za tento čas se nám povedlo uklidit z okolí města
Rožmitálu p. Tį. pįes 16 tun černých skládek a odpadu. V
této tradici hodláme pokračovat i v následujících letech. Děkujeme všem, co se našich akcí pravidelně zúčastňují.
Za 12/12 ČSOP Střední Brdy Bc. Lukáš Tůma, předseda
UpozornĜní úįadu práce
Skautská veselice ve stylu Pomády
Do konce roku 2015 mají držitelé dočasných průkazů osoby se zdravotním postižením (OZP) a průkazů mimoįádných
výhod možnost zajistit si výměnu za nový průkaz OZP. V
pįípadě, že tak neučiní, nebudou moci po 1. 1. 2016 využívat žádné beneity a nároky, které jim z vlastnictví průkazu
vyplývají. Nový průkaz OZP má podobu plastové kartičky obdobně jako občanský nebo įidičský průkaz. Tento typ průkazu je odolný proti poškození a chráněný vůči jeho padělání. Nahrazuje všechny dosavadní průkazy OZP. Všechny
tyto doklady jsou platné už jen do 31. 12. 2015.
Úįad práce ČR (ÚP ČR) začal vydávat nové průkazy OZP v
dubnu 2015. Vzhledem k tomu, že výměna se týká pįibližně
300 tisíc klientů, je ještě stále įada lidí, kteįí se s žádostí o
výměnu na ÚP ČR dosud neobrátili. Chtěli bychom tímto
apelovat na klienty, aby nenechávali vše na poslední chvíli
a vyhnuli se tak zbytečnému čekání ve frontách na konci
roku. Pro účely vydání nového průkazu OZP je tįeba doložit
aktuální fotograii, která odpovídá formátu podobizny určené na občanský průkaz (rozměr 35 mm x 45mm). Stejně
jako pįi každých úįedních jednáních, musí držitel průkazu
také prokázat svou totožnost občanským průkazem. Lidé,
kterým ÚP ČR pįiznal průkaz OZP po 1. 1. 2014, nemusí
vyplňovat žádnou žádost. Stačí, aby pouze doložili fotograii
a podepsali pįíslušný formuláį, který dostanou na pįepážkách ÚP ČR. Držitelé průkazů mimoįádných výhod (kartonové průkazy, které vydávaly obecní úįady do konce roku
2011) a dočasných průkazů OZP, které ÚP ČR vydával podle
legislativy účinné do 31. 12. 2013, musí pįed samotnou výměnou podat „Žádost o pįechod nároku na průkaz OZP“. Až
poté jim může ÚP ČR průkaz v nové podobě vydat.
Akce Ukliėme svĜt se koná už
devĜt letě tradice bude pokračovat
Dámy, vlasy načešte dozadu na poįádné vlny, k tomu
doplňte výstįední brýle a korále, širokou čelenku nebo
šátek, puntíkaté koktejlky s širokým pásem nebo delší
sukni. Pánové, oblečte si černé kalhoty, koženou bundu
a bílé triko. A pokud si necháte narůst kotlety a hodíte si
vlasy dozadu, tak vám k Johnovi Travoltovi chybí už jen
jeho šarm... Ano, skauti vás zvou na bombastickou party
ve stylu Pomády! Do společenského centra doražte 21. listopadu - dospělí v 19:00 a děti v 14:30. Zisk akce plyne na
opravy táboįiště Na Dědku a klubovny, které jsou hojně
využívány pro výchovu dětí a mládeže. Vítězslav Doležal
Loňské vydaįené půlnoční pįekvapení Soul Train Line
anebě jak se tancoval v USA „soul ve vláčku“ v 70. letech. Co si asi pro vás pįipravíme letosř
Tįemšínské listy - listopad 2015
13
Nejmladší mistr republiky v autocrossu je z Rožmitálu
Sedmiletý Jiįí Matějka získal titul mistra České republiky 2015 v autocrossu,
a to v kategorii určené pro ty nejmladší
děti - Racer Buggy 160. Zní to až neuvěįitelně, ale tento malý závodník jede
už svou čtvrtou sezónu. Již v roce 2014
patįil mezi největší favority a získal celkovou tįetí pįíčku. Proto letos neměl
jiný cíl než titul.
Pįíprava začala už na Zimním cupu
v rožmitálských kasárnách, kde teprve
šestiletý Jiįík vyhrál pětidílný podnik v
rallycrossu v buggynách i v autech.
Mnozí z vás sledují autocross v České
televizi a ví, že první podnik startoval koncem dubna v Renomia aréně v
Humpolci. Tam Jirka vládl všem rozjížďkám. I ve inále odstartoval na první
pįíčce, ve druhém kole však chytil díru
a propadl se poįadím na tįetí místo.
Jiįí se však nevzdal a vítězství si vzal
zpět doslova na cílové čáįe.
Druhý závod se jel v Dobįanech v
Orlických horách. Tam opět vládl. Ve
inálové jízdě, jak to již v autocrossu
bývá, dva největší aspiranti na výhru
měli kolizi a skončili mimo trať. Opět
začala velká stíhací jízda z posledního
místa a Jiįík to dotáhl na druhou pįíčku. Největší konkurentkou v boji byla
o rok starší Eliška Pytlounová, mladší
sestra známé zpěvačky a herečky Olgy
Lounové.
Tįetím závodem v Nové Pace projel
Jiįí jako nůž máslem a již od měįených
tréninků bylo jasné, kdo bude hlavní
favorit na vítězství. To také získal. Čtvrtou zastávkou v republikovém mistráku
byl Pįerov, tam už Jiįí opět dominoval
Jiįí MatĜjka. Snímky: archiv rodiny
a zaslouženě zvítězil.
Poįíčí nad Sázavou byl pátý závod v
poįadí. Bohužel tam Jiįí poznal i odvrácenou tváį autocrossu, a i když suvereně zvítězil, dokonce s velkým náskokem, byl nesmyslně penalizován za
drobný kontakt, aby se mohla z vítěství
radovat právě Eliška a Jirka byl poįadatelem posunutý na druhou pįíčku.
Šestý podnik se jel v Dolním Bousově, a tam už Jirka věděl, že stačí dojet
do tįetího místa a titul má pįedčasně v
kapse. Opět dominoval bodovaným rozjížďkám. Ve inále odstartoval nejlépe,
jenže hned v první zatáčce pįišla kolize,
následkem byl propad na páté místo a o
drama bylo postaráno. Jenže sedmiletý
dravec má ocelové nervy a prodral se
na druhou pįíčku. Dokonce se dostal
dvakrát do vedení. Chybou ve sdělení
na týmové poradě, kde mu bylo įečeno, že nemusí vyhrát, a kterou špatně
pochopil jako že nesmí vyhrát, dojel nakonec druhý. Tato malá chybička však
už nikoho netrápila a vypukla radost z
mistrovského titulu.
Poslední zastávkou byl první įíjnový týden závod v Sedlčanech, kde Jirka jako už jistý mistr jel svůj poslední
závod ve stošedesátkách. Loučení bylo
opět k největší spokojenosti týmu, když
všechny tįi rozjížďky vyhrál. Finále ale
nabídlo zase jiný scénáį. Když už to vypadalo, že Jirka půjde do vedení, došlo
ke kolizi a propadu v poįadí jezdců. V
neskutečné stíhací jízdě se opět prodral na druhou pįíčku, a jen těsně pįišel o vítězství. Za zmínku stojí i druhý
nejvyšší republikový podnik, který se
skládá také ze sedmi závodů a podléhá
Federaci automobilového sportu. Zde
titul získal opět Jirka a potvrdil, že titul
je ve správných rukách.
Pįíští rok Jirka pįestoupí do silnější kategorie a už teď je jasné, že se v
tvrdé konkurenci neztratí. Za volantem
letošní buggy ho vystįídá jeho mladší
bratr, pětiletý Jan a v tomto složení už
pojedou v Humpolci na setkání mistrů.
Petra Matějková
14
Tįemšínské listy - listopad 2015
Výpis usnesení
ze zasedání Zastupitelstva mĜsta v Rožmitále p. Tį. dne 12. 10. 2015
43/10/2015 Zastupitelstvo města schvaluje odepsání nedobytných pohledávek za
nájemné v bytech ve vlastnictví města u
osob, které se dlouhodobě nezdržují na
území města, a jejich skutečné místo pobytu není možné zjistit: M. K. 41.811,10
Kč, B. D. 42.653,- Kč, K. L. 21.990,- Kč.
44/10/2015 Zastupitelstvo města schvaluje, v souladu s § 84 zákona č. 128/2000
Sb. o obcích, rozpočtovou změnu č. 2 pro
rok 2015.
45/10/2015 Zastupitelstvo města schvaluje odprodej pozemků v k.ú. Nesvačily p.
Tį. o celkové výměįe 213 m2, manželům
L. a H. H. za kupní cenu ve výši 150,-Kč/
m2 + náklady spojené s prodejem.
46/10/2015 Zastupitelstvo města schvaluje odprodej částí pozemků v lokalitě ul.
Palackého a rybníku Jez v k.ú. a obci
Rožmitál p. Tį.:
- části pozemků o celkové výměįe 102 m2
paní J. B. za kupní cenu ve výši 300,-Kč/
m2 + náklady spojené s prodejem,
- části pozemků o celkové výměįe 134 m2
do podílového spoluvlastnictví panu L. U.
½ a paní M. M. ½ za kupní cenu ve výši
300,-Kč/m2 + náklady spojené s prodejem,
- části pozemků o celkové výměįe 86 m2
panu J. K. za kupní cenu ve výši 300,Kč/m2 + náklady spojené s prodejem,
- část pozemku o výměįe 41 m2 paní M.
M. za kupní cenu ve výši 300,-Kč/m2 +
náklady spojené s prodejem,
- část pozemku o výměįe 17 m2 do podílového spoluvlastnictví pana J. K. ½ a paní
M. M. ½ za kupní cenu ve výši 300,-Kč/
m2 + náklady spojené s prodejem.
47/10/2015 Zastupitelstvo města schvaluje odprodej částí pozemků v k. ú. Voltuš – lokalita zahrádek u bytových domů
a části zaplocených zahrad za kupní cenu
55,- Kč/m2:
- část pozemku o výměįe 110 m2 manželům Z. a I. S.,
- část pozemků o celkové výměįe 198 m2
panu F. B.,
- část pozemku o výměįe 141 m2 panu M. T.,
- část pozemku o výměįe 93 m2 manželům
M. a D. B.,
- část pozemku o výměįe 18 m2 panu V. H.,
- část pozemku o výměįe 86 m2 paní M. P.,
- část pozemku o výměįe 48 m2 panu A. D.,
- část pozemků o celkové výměįe 128 m2
manželům T. a K. K.,
- část pozemku o výměįe 186 m2 paní H. S.
48/10/2015 Zastupitelstvo města schvaluje odprodej pozemku parc. č. 1302/46
orná půda o výměįe 307 m2 v k.ú. a
obci Rožmitál p. Tį. manželům M. a P.
P. za kupní cenu ve výši 250,-Kč/m2, tj.
76.750,-Kč.
Zastupitelstvo města schvaluje zįízení
věcného bįemene – služebnosti inženýrské sítě ve prospěch Města Rožmitál p.
Tį. na pozemek parc. č. 1302/46 v k.ú.
a obci Rožmitál p. Tį., za úplatu ve výši
3.000,-Kč.
49/10/2015 Zastupitelstvo města schvaluje prodej bytu č. 14 v bytovém domě čp.
663 a 664 (ul. Komenského) na pozemku
parc. č. st. 1025, 1026 zastavěná plocha
a nádvoįí, s pįíslušným spoluvlastnickým podílem v k.ú. a obci Rožmitál p. Tį.
do vlastnictví paní T. E. za celkovou kupní cenu ve výši 429.900,-Kč + uhrazení
nákladů spojených s pįevodem.
50/10/2015 Zastupitelstvo města schvaluje výkupy a směny spoluvlastnických
podílů na pozemcích, nacházejících se pod
stavbou kulturního domu ve Strýčkovech:
- výkup podílu 1/14 vzhledem k celku,
odpovídající celkové výměįe 173,44 m2 za
celkovou kupní cenu 10.625,- Kč z vlastnictví paní A. U. a tentýž podíl z vlastnictví pana S. H.,
- výkup podílu 2/35 vzhledem k celku, odpovídající výměįe 5,14 m2 za celkovou kupní cenu 1.029,- Kč z vlastnictví pana J. K.,
- směnu 2/14 vzhledem k celku, odpovídající výměįe 12,86 m2 ve vlastnictví
pana M. Š. za 2/14 vzhledem k celku, odpovídající výměįe 317,57 m2 ve vlastnictví Města Rožmitál p. Tį. s tím, že pan M.
Š. doplatí částku 14.894,- Kč,
- směnu 8/35 vzhledem k celku, odpovídající výměįe 20,57 m2 ve vlastnictví pana
V. Š. za část pozemku o výměįe 58 m2 ve
vlastnictví Města Rožmitál p. Tį. s tím, že
město doplatí částku ve výši 924,- Kč.
51/10/2015 Zastupitelstvo města schvaluje směnu pozemku parc. č. 888/17
orná půda o výměįe 139 m2 a pozemku
parc. č. 888/18 orná půda o výměįe 283
m2 ve vlastnictví pana P. B. za pozemek
parc. č. 505 orná půda o výměįe 504 m2
ve vlastnictví Města Rožmitál p. Tį., vše v
k.ú. Pňovice p. Tį., obec Rožmitál p. Tį.
52/10/2015 Zastupitelstvo města schvaluje výkup spoluvlastnického podílu o velikosti 1/36 vzhledem k celku na pozemku parc. č. 1431/2 orná půda o výměįe
7456 m2 a pozemku parc. č. 1498/12
orná půda o výměįe 11 m2 v k.ú. a obci
Rožmitál p. Tį. z vlastnictví paní L. K.
do vlastnictví Města Rožmitálu p. Tį. za
kupní cenu ve výši 11,-Kč/m2, tj. 2.282,Kč + náklady spojené s prodejem (uhrazení správního poplatku za návrh na vklad
a uhrazení daně z nabytí nemovitostí).
53/10/2015 Zastupitelstvo města schvaluje výkup pozemků v k. ú. Rožmitál p.
Tį. v lokalitě Zalány – Planý vrch o celkové výměįe 14 407 m2 z vlastnictví pana F.
B. do vlastnictví Města Rožmitálu p. Tį.
za celkovou kupní cenu ve výši 200.000,Kč + uhrazení správního poplatku za návrh na vklad do KN.
54/10/2015 Zastupitelstvo města schvaluje nabytí spoluvlastnického podílu o
velikosti ½ vzhledem k celku nemovitostí zapsaných na LV č. 1999 pro k.ú. a
obec Rožmitál p. Tį. – pozemek parc. č.
1375/13 orná půda o výměįe 865 m2 a
parc. č. 2320/9 ostatní plocha, silnice o
výměįe 234 m2, formou dražby ve prospěch Města Rožmitálu p. Tį., schvaluje
účast na dražbě a maximální nabídnutou
cenu v dražbě 27.000,-Kč.
55/10/2015 Zastupitelstvo města schvaluje bezúplatný pįevod části pozemku
parc. č. 2353/2 vodní plocha, tok pįirozený, nově označena parc. č. 2353/2 vod-
ní plocha, tok pįirozený o výměįe 1286
m2, dle geometrického plánu č. 1721217/2014 v k.ú. a obci Rožmitál p. Tį.
z vlastnictví České republiky, pįíslušnost
hospodaįit s majetkem státu Úįad pro
zastupování státu ve věcech majetkových
do vlastnictví Města Rožmitálu p. Tį.
56/10/2015 Zastupitelstvo města schvaluje bezúplatný pįevod pozemků v k.ú.
Hutě p. Tį. o celkové výměįe 1 781 m2,
v k.ú. Skuhrov p. Tį. o celkové výměįe
402 m2, v k.ú. Starý Rožmitál o celkové
výměįe 1 629 m2, v k.ú. Voltuš o celkové
výměįe 801 m2 z vlastnictví České republiky, pįíslušnost hospodaįit s majetkem
státu Státní pozemkový úįad do vlastnictví Města Rožmitálu p. Tį..
57/10/2015 Zastupitelstvo města schvaluje uzavįení smíru mezi Městem Rožmitál p. Tį. a paní M. K. a paní P. K. ve sporu
o určení vlastnického práva ke stavbě a
části pozemku – objekt občanské vybavenosti čp. 24 v Nesvačilech za pįedpokladu
pįedchozího uzavįení dále uvedené budoucí kupní smlouvy a budoucí smlouvy
o zįízení věcného bįemene služebnosti.
58/10/2015 Zastupitelstvo města schvaluje uzavįení budoucí kupní smlouvy na
odprodej stavby čp. 24 v Nesvačilech postavené do spoluvlastnictví paní M. K. a
paní P. K., každé jednou ideální polovinou za kupní cenu ve výši 35.000,-Kč
s tím, že náklady spojené s pįevodem
uhradí město, za pįedpokladu uzavįení
smíru dle usnesení č. 57/10/2015.
59/10/2015 Zastupitelstvo města schvaluje uzavįení budoucí smlouvy o zįízení
věcného bįemene – služebnosti strpění
umístění rozvodny veįejného osvětlení na
objektu čp. 24 v Nesvačilech ve prospěch
Města Rožmitál p. Tį., na dobu neurčitou
za inanční náhradu ve výši 1.000,-Kč, za
pįedpokladu uzavįení smíru dle usnesení
č. 57/10/2015 a uzavįení budoucí kupní
smlouvy dle usnesení č. 58/10/2015.
60/10/2015 Zastupitelstvo města zároveň schvaluje pro pįípad schválení smíru
tak, jak je výše uveden, a uzavįení budoucích smluv tak, jak jsou výše uvedeny, i
uzavįení įádné kupní smlouvy a smlouvy
o zįízení věcného bįemene – služebnosti v
souladu s obsahem budoucích smluv.
61/10/2015 Zastupitelstvo města schvaluje uzavįení kupní smlouvy na výkup spoluvlastnického podílu o velikosti ½ vzhledem k celku na nemovitostech evidovaných
na LV 1973 k.ú. a obec Rožmitál p. Tį. o
celkové výměįe 1 063 m2 z vlastnictví České
republiky, pįíslušnost hospodaįit s majetkem státu Ministerstvo obrany, pįíslušnost
k organizační složce právnické osoby Agentura hospodaįení s nemovitým majetkem
MO za kupní cenu ve výši 300.000,- Kč +
uhrazení nákladů spojených s pįevodem.
62/10/2015 Zastupitelstvo města schvaluje pįijetí účelové neinvestiční dotace ve
výši 220.000,- Kč na zabezpečení akceschopnosti jednotky SDH, kategorie JPO
II od Stįedočeského kraje.
Pozn.: Usnesení ze zasedání zastupitelstva města jsou upravena v souladu s
platným zněním zákona č. 101/2000 Sb.
o ochraně osobních údajů. Jsou vzhledem
k jejich rozsahu zveřejněna ve zkrácené
verzi. Plné znění je k dispozici na MěÚ a
na webových stránkách města.
Tįemšínské listy - listopad 2015
15
v Podbrdském muzeu
a ve Společenském centru
v Rožmitále pod Třemšínem
ZAHAJTE S NÁMI ADVENT
nakupte originální dárky z keramiky, proutí, korálků, textilu, lýka,
vosku, ale také domácí dobroty, buchty a koláče, zabijačku, medovinu…
nebude chybět tradiční svařené víno v originálním rožmitálském hrnečku.
15.00
křest nových knih
17.30
vystoupení žáků ZŠ a ZUŠ Rožmitál
17.45
18.00
Přineste si zvonky, rolničky, a jiná cinkátka, společně
obejdeme náměstí a jenom když budeme všichni
zvonit, zvonit a zvonit, rozsvítí se vánoční strom.
16
Tįemšínské listy - listopad 2015
Hvožėany
ChránĜná krajinná oblast Brdy
ochrání i Petráškovu horu
Dá se įíci, že Petráškova hora v minulých dnech mediálně zastínila svého
vyššího a známějšího „kolegu“ vrch
Tįemšín. Důvod byl jednoduchý. Petráškova hora byla skloňována několik
posledních měsíců v souvislosti s plánovaným vyhlášením nové CHKO Brdy,
které se rychle blíží. O co konkrétně
šloř Věc byla jednoduchá a prostá, šlo
o tamní naleziště zlata.
Jihozápadní Brdy a tedy i Petráškova
hora byly pįed tįemi lety navrženy do
plánované CHKO, která má vzniknout
po zrušení vojenského újezdu Brdy.
Okolí Tįemšína včetně lokality Petráškova hora bylo již součástí Pįírodního
parku Tįemšín. Logicky tedy tato oblast měla pįejít do CHKO. Bohužel v
rámci jednání mezi jednotlivými resorty (ministerstvy), bylo toto zpochybněno ze strany Ministerstva průmyslu a
obchodu. V posledních týdnech jsme
podnikali možné i nemožné a nakonec
se výsledky dostavily. Dlouho očekávané zasedání Vlády ČR v pondělí 12.
įíjna 2015 mělo pro nás pįíznivý závěr.
Petráškova hora bude součástí CHKO
Brdy a tím se posílí ochrana této lokality pįed pįípadnou těžbou zlata. Jsem
ráda, že na Ministerstvu životního prostįedí jsou stále lidé, kteįí se umí postavit za správnou věc.
A ještě jedna dobrá zpráva na závěr.
V průběhu měsíce záįí jsme obdrželi od
ministra životního prostįedí Mgr. Richarda Brabce rozhodnutí o zamítnutí
rozkladu proti rozhodnutí o zamítnutí
stanovení průzkumného území Vacíkov
na nerost zlato. Česky įečeno, máme
pravomocné rozhodnutí o zamítnutí
průzkumu zlata na Petráškově hoįe.
Markéta Balková, starostka obce
Podzimní tvoįení v klubu u Hasiče na Mýtech
Kulturní komise pįi OZ
vás srdečně zve na
Svatomartinský
lampionový průvod
v úterý 11. 11. v 18.00
Sraz pįed OÚ ve Hvožďanech
Ve Hvožėanech bude
Svatohubertská mše
Myslivecké sdružení Javory srdečně zve
na Svatohubertskou mši, která proběhne v sobotu 14. listopadu od 16 hodin
v kostele Navštívení Panny Marie a sv.
Prokopa ve Hvožďanech.
Svatohubertské mše jsou pįíležitostí
k zamyšlení nad odkazem sv. Huberta,
patrona a pįímluvce všech myslivců, ale
také všech živých a zemįelých lesních
dělníků, myslivců, įezníků, kožešníků,
lovců kožešin, soustružníků, optiků,
slévačů, výrobců matematických pįístrojů, matematiků, výrobců rolniček,
loveckých psů, proti psímu kousnutí,
proti vzteklině, proti hadímu uštknutí,
proti strachu pįed vodou. Historicky
první hvožďanskou zpívanou a troubenou bohoslužbu k poctě sv. Huberta
bude sloužit páter Jan Kuník za doprovodu Podbrdských trubačů a Rožmitálského chrámového sboru. MS Javory
Zlatá svatba
Sobotní mlhavé odpoledne 10. įíjna strávily dĜtičky podzimním tvoįením
v klubu u Hasiče na Mýtech. BĜhem práce s listy a kaštany si vyrobily
įadu krásných podzimních dekorací. Velký dík patįí organizátorkám.
Různé zprávy z Hvožėanska
• Provoz Obecní knihovny ve Hvožėanech v měsíci listopadu: v pondělí: 9.
11. a 23. 11. v době 15.00 – 17.00.
• V pondĜlí 16. 11. 2015 bude zrušen úįední den a obecní úįad bude uzavįen z důvodu čerpání dovolené.
• Slavnostní zahájení adventu a rozsvícení vánočního stromu se bude konat v neděli 29. 11. odpoledne na návsi ve Hvožďanech - bližší informace a
podrobný program akcí během adventu budou uveįejněny v průběhu měsíce
listopadu na stránkách obce.
• Podbrdské trojhránky - čokoládové a lískooįíškové s vyobrazením Hvožďan
je možné zakoupit v pokladně OÚ za cenu 39 Kč/balení.
• Nové CD Toulavé kapely – „Veselé švejkování“ (obsahuje i píseň Hvožďanské muziky) je k zakoupení za 120 Kč v pokladně OÚ.
V pondĜlí 28. záįí 2015 oslavili
v kruhu svých nejbližších zlatou
svatbu manželé Ivana a Jaroslav
Capouchovi z Roželova. SrdečnĜ
blahopįejeme!
Foto: archiv OÚ
Jubilanti v listopadu
50 let Bohuslav Tůma Hvožďany
55 let VítĜzslav Rom Hvožďany
60 let Pavel Šindeláį Pozdyně
84 let Bernardina Davidová Hvožďany
Srdečně blahopřejeme!
Tįemšínské listy - listopad 2015
17
Usnesení č. 5/2015 z jednání zastupitelstva
ze dne 8. 10. 2015, které se konalo v zasedací místnosti
Obecního úřadu ve Hvožďanech od 17 hodin
05/2015/01 Zastupitelstvo obce schvaluje návrhovou komisi ve složení: Štěpánka Königsmarková, Jiįí Tůma a Mgr.
Libuše Vinšová a ověįovatele zápisu ve
složení: Mgr. Alena Weinfurterová a Milan Jaroš a zapisovatelku: pí. Martinu
Štikovou. - Návrh na usnesení pįijat
05/2015/02 Zastupitelstvo obce schvaluje Program rozvoje obce Hvožďany na
období 2015 - 2020, který je pįílohou
tohoto Usnesení - Návrh na usnesení
pįijat
05/2015/03 Zastupitelstvo obce schvaluje směnu nájmu bytu č. 8 v čp. 161 za
byt č. 3 v čp. 160 ve Hvožďanech pro p.
L. B. od 1. 11. 2015 do 31. 10. 2016. Návrh na usnesení pįijat
05/2015/04 Zastupitelstvo obce schvaluje nájem obecního bytu č. 8 v čp. 161
pro p. R. S., od 1. 11. 2015 do 31. 10.
2016. - Návrh na usnesení pįijat
05/2015/05 Zastupitelstvo obce schvaluje nájem obecního bytu č. 5 v čp. 6 ve
Hvožďanech pro p. M. R., od 1. 12. 2015
do 30. 11. 2016. - Návrh na usnesení
pįijat
05/2015/06 Zastupitelstvo obce prodlužuje nájemní smlouvu na obecní byt
v čp. 160 a 161 ve Hvožďanech pro p. J.
V., p. L. K., sl. B. K. a p. J. Š. za stávajících podmínek do 31. 10. 2016. - Návrh
na usnesení pįijat
05/2015/07 Zastupitelstvo obce prodlužuje nájemní smlouvu na obecní byt
Žehnání kaple
a mše svatá
Žehnání opravené kaple
a mše svatá se uskuteční
v sobotu 21. listopadu
v 10.30 hodin v Pozdyni.
č. 2 v čp. 160 ve Hvožďanech pro p. L.
M. za stávajících podmínek do 31. 12.
2015. - Návrh na usnesení pįijat
05/2015/08 Zastupitelstvo obce schvaluje nájem části pozemku p. č. 360/20,
k. ú. Leletice, za podmínek: 10 Kč/m2,
doba pronájmu: 5 let – 1. 1. 2016 do 31.
12. 2020 s tįíměsíční výpovědní lhůtou
pro žadatele dle žádosti čj. 509/2015. Návrh na usnesení pįijat
05/2015/09 Zastupitelstvo obce schvaluje koupi pozemku p. č. 1180/12 v
k. ú. Hvožďany od p. M. O., za cenu
70 000 Kč. Náklady spojené s pįevodem
hradí kupující. - Návrh na usnesení pįijat
05/2015/10 Zastupitelstvo obce schvaluje směnu v k. ú. Vacíkov části obecního pozemku p. č. 460/7 za podíly v
pozemcích p. M., Bįeznice: p. č. st. 69
podíl 4/144, podíl 4/144 stavby na p.
č. st. 69, p. č. 465/6 podíl 4/144, p. č.
st. 91/1 podíl 4/144, p. č. 452/8 podíl
4/144, p. č. 275/17 podíl 2/144, p. č.
275/89 podíl 2/144, p. č. 465/3 podíl
2/144, p. č. 275/106 podíl 4/144 ve
prospěch p. J. H. Hvožďany. Náklady
spojené s pįevodem hradí obě strany
rovným dílem. - Návrh na usnesení pįijat
05/2015/11 Zastupitelstvo obce schvaluje záměr směny v k. ú. Vacíkov části
obecního pozemku p. č. 460/14 (cca 56
m2) za podíly v pozemcích: p. č. 465/3
podíl 2/144, p. č. 275/17 podíl 2/144,
p. č. 275/89 podíl 2/144, p. č. 275/12
podíl 24/1032. - Návrh na usnesení pįijat
05/2015/12 Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o zįízení služebnosti na
pozemku p. č. 654/8 v k. ú. Hvožďany a
jednorázovou úplatu ve výši 15 000 Kč
pro vlastníka pozemku p. J. K., Hvožďany - Návrh na usnesení pįijat
05/2015/13 Zastupitelstvo obce schvaluje pįidělení bytu v domě s chráněnými
byty ve Hvožďanech pro p. H. J., Všemyslice, doba nájmu od 1. 11. 2015 do
31. 12. 2016. - Návrh na usnesení pįijat
05/2015/14 Zastupitelstvo schvaluje
záměr směny id ½ obecního pozemku
p. č. 399/1, v k. ú. Vacíkov za stavbu na
pozemku st. č. 91/1 a st. 91/2, v k. ú.
Vacíkov. - Návrh na usnesení pįijat
05/2015/15 Zastupitelstvo schvaluje
text pamětní desky (varianta A) na obnovený pomník obětem I. a II. světové
války v Pozdyni. Návrh pamětní desky
je pįílohou tohoto usnesení - Návrh na
usnesení pįijat
05/2015/2016 Zastupitelstvo obce
schvaluje nákup čelního nakladače
CLAAS FL 100 CP dle cenové nabídky ze
dne 6. 10. 2015 od irmy Klas – Bohemia, Zruč – Senec. - Návrh na usnesení
pįijat
05/2015/17 Zastupitelstvo obce schvaluje dodatek k nájemní smlouvě č. 427
mezi pronajímatelem Obcí a nájemcem
Agrospol, Bubovice ze dne 14. 9. 2015
v čl. III – nájemné. - Návrh na usnesení
pįijat
Objednávky na adventní vĜnce a vánoční vĜnce na dveįe
Kulturní komise pįi OZ pįijímá objednávky na věnce do 11. listopadu. Objednávky sdělte na pokladně OÚ, popį. na tel.: 318 696 227. Pįijímají se objednávky na věnce v barvách červená, ialová, bronz, krémová, modrá. Prodejní
cena: adventní věnec – 195 Kč, věnec na dveįe – 120 Kč. VýtĜžek z prodeje
adventních vĜnců bude opĜt vĜnován na konto Adventních koncertů ČT.
Vánoční perníčky (chaloupkyě stromečkyě malé vánoční tvary) lze objednat na OÚ Hvožďany, vzory perníčků budou vystaveny na OÚ Hvožďany od
2. do 11. listopadu.
Základní škola a Mateįská škola Hvožėany
Žáci i učitelé si užili Den jazyků
Náš projekt, který měl za cíl poznat tradice, zvyklosti, obecné informace o jiné zemi, typická jídla a oblečení, měl premiéru 24. záįí 2015. Letos jsme se zaměįili na státy, jejichž
obyvatelé u nás žijí.
Jednotlivé tįídy si pįipravily dvacetiminutovou ukázku o
Anglii, Bulharsku, Turecku, Slovensku, Rusku a Vietnamu.
Prezentace, mluvené slovo, cizojazyčné povídání a hlavně
ochutnávka národních jídel, všechny zaujala. Dali byste si
vietnamskou rýži s kuįecím masem, ruské pirohy, slovenské
halušky a sladké pirožky, či turecký medř Některé tįídy se
stylizovaly i do národního oblečení. Poslouchali jsme hymny,
tancovali, zkoušeli jíst vietnamskými hůlkami, įešili kvízy.
Žáci i učitelé si užili hezké dopoledne a těšíme se na pįíští
rok.
Mgr. Libuše Vinšová
SOUTěŽE O NEJ... posvícenskou hnĜtynku se zúčastnilo 67 žáků 1. - 7. ročníku. Ve tįech kategoriích - 1.
stupeňě 2. stupeňě netypická hnĜtynka - dostali diplomy vždy první tįi šikulové.
Foto: archiv školy
18
Tįemšínské listy - listopad 2015
PįírodovĜdný klokan provĜįil znalosti
Akce na listopad
• 2. 11. Knihovnicko-bibliograická pįíprava, Knihovna Rožmitál pod Tįemšínem, 6. ročník, 13.00
• 2. 11. KMD: Divadlo A. Dvoįáka Pįíbram - div. hra
Jak je důležité míti Filipa, 17.00
• 4. 11. Divadlo za oponou, 6. + 7. ročník, dopolední
program
• 9. 11. Knihovnicko-bibliograická pįíprava, Knihovna Rožmitál pod Tįemšínem, 7. ročník, 13.00
• 12. 11. Právní povĜdomí - pįednáška, JUDr. Z.
Berchtold, 8. + 9. roč., 13.00
• 16. 11. Įeditelské volno
• 20. 11. 3. pedagogická rada, 13.00
Žáci 8. a 9. ročníku hvožėanské školy įešili celkem čtyįiadvacet úloh PįírodovĜdného klokanaě které provĜįily
jejich znalosti ze zemĜpisuě pįírodopisuě matematiky a
fyziky. Nejvíce bodů získal a na prvním místĜ skončil
Adam Vinšě dobįe si vedli i Lucie Štefanováě KvĜta Marešová a Tomáš Nesveda. Gratulujeme nejen vítĜzůmě
ale také všemě kteįí se snažili. Touto soutĜží jsme odstartovali kolo dalších pįírodovĜdných kláníě na nĜž se
žáci pįipravují. HodnĜ úspĜchů pįejeme v Matematické
a Chemické olympiádĜě PythagoriádĜ a v Matematickém
klokanovi.
Mgr. Alena Weinfurterová
• 23. 11. Knihovnicko-bibliograická pįíprava,
Knihovna Rožmitál pod Tįemšínem, 8. ročník, 13.00
• 26. 11. Konzultační odpoledne, 1. st. od 13.00, 2.
st. od 15.00
• 27. 11. Planeta 3000 - Afrika, Kino Pįíbram, 2.
stupeň, 8.30
• 29. 11. Vystoupení pĜveckého sboru Rolnička, v
rámci zahájení adventu, hvožďanská náves okolo 16.45
• 30. 11. Knihovnicko-bibliograická pįíprava,
Knihovna Rožmitál pod Tįemšínem, 9. ročník, 13.00
VýbĜr atletů se úspĜšnĜ zúčastnil sportovního klání v Blatné
Výběr našich atletů z horního stupně (A. Vinš, T. Nesveda,
T. Tůma, K. Eisman, L. Pecharová, L. Štefanová, Y. Petįíková, D. Bastlová) se celkem úspěšně zúčastnil sportovního
klání v atletickém areálu fotbalového stadionu v Blatné. Své
síly poměįovali ve skoku dalekém, běhu na 60 m, vytrvalosti
a štafetě. Kvarteto našich sprinterek v nejkratší štafetě na
4 x 60 m po velkém boji obsadilo první místo. Výborný výkon
podala Dominika Bastlová ve vytrvalostním běhu na 800 m,
kde se umístila na krásném druhém místě. Vzhledem k omezenému výběru a počtu dětí na naší škole je každý úspěch
velice cenný.
Mgr. Marcel Voříšek
KoupĜ
Na tradiční ples bude
vypraven autobus
V Koupi se stalo tradicí, že se v místním kulturním domě koná v prosinci
ples. Ten letošní pįipravujeme na sobotu 19. prosince. Stejně jako v minulosti, i letos se mohou návštěvníci těšit
na hezky vyzdobený sál, pěknou hudbu
všech žánrů a bohatou tombolu. Také
určitě nevynecháme svozový autobus,
který mohou zdarma využít ti, kteįí
chtějí pįijet z Bįeznice, Hlubyně, Bubovic, Hudčic a Bělčic.
Obec KoupĜ požádá občany
o pomoc pįi úklidu listí
Letošní suché počasí pįálo těm, kteįí neradi sečou trávu, ale na množství
listí na stromech nemělo sucho žádný
vliv. V naší obci máme hodně stromů
hlavně kolem průchozí silnice a kolem
budovy obecního úįadu. A tak nás čeká
v blízké době jeho úklid. V minulosti
jsme zjistili, že zaplatit jednoho nebo
dva pracovníky na takové množství listí
je špatné a dá se įíci i neekonomické.
Listí je sice postupně nahrabané na
hromádky, než se ale vyplatí zajistit
nějakou techniku na odvoz, tak listí
hnije a zapáchá. Proto se nám osvědčilo vyhlásit na konkrétní dobu brigádu,
zajistit techniku na odvoz a listí uklidit.
Pokud se sejde dost lidí jako tįeba loni,
je listí uklizeno během několika hodin.
Lidé si pįi hrabání popovídají a určitě
mají potom i dobrý pocit z toho, že je
naše obec hezčí. Dnes je ještě brzy nějakou brigádu vyhlašovat, až ale pįijde
ten správný čas, občany o pomoc požádáme. Záležet bude už jenom na každém z nás, zda si najde chvilku času a
pįiloží ruku k dílu.
Pracovníci irmy Rumpold-P zaslouží pochvalu
Stejně jako jiné obce, i my si dvakrát
za rok objednáme odvoz nebezpečného
a velkoobjemného odpadu z naší obce.
Už několik let nám tuto službu provádí
pracovníci irmy Rumpold-P s.r.o. Pįí-
bram. Většinou pįijede įidič pan Raška se svým spolupracovníkem, naplní
kontejner a my jsme rádi, že jsme se
zbavili nepotįebných a nepoužitelných
věcí. Letos je ale čekalo pįekvapení.
Tolik odpadu z tak malé obce nečekali.
Jeden kontejner samozįejmě nestačil.
K naší spokojenosti ale svoji práci výborně zvládli a za to si zaslouží velkou
pochvalu. Jaroslav Hudeček, starosta
Tįemšínské listy - listopad 2015
19
VĜšín
Základní a mateįská škola VĜšín
Rodič jako učitelův partner
Jubilea
Listopad 2015
65
75
75
84
let
let
let
let
Alice Vošahlíková
František Hutr
Aleš Wimmer
Marie Pecharová
Věšín
Věšín
Věšín
Věšín
250
41
62
150
Srdečně blahopřejeme!
Zprávy z obecního úįadu
Zastupitelstvo obce se sešlo ve čtvrtek
24. záįí na veįejném zasedání.
I. Zastupitelstvo obce schválilo:
1. Pįidělení bytu č. 2 v čp. 54.
2. Vítěze výběrového įízení „Oprava a výměna dveįí kaple
Věšín“ irmu Truhláįství s. r. o. Petr Kaiser, Rožmitál p. Tį.
3. Strategický rozvojový plán Obce Věšín.
4. Záměr směny pozemků v k.ú. Věšín p.č. 1381/97- trvalý
travní porost o výměįe 168 m2, p.č.1381/98 - trvalý travní
porost o výměįe 129 m2, oba LV 794 za pozemky v majetku
obce v k.ú. Věšín p.č. 1381/100 – trvalý travní porost o výměįe 167 m2, 1381/99 – trvalý travní porost o výměįe 129
m2. Náklady na směnu hradí navrhovatel.
5. Rozpočtové opatįení č. 11 a 12.
II. Zastupitelstvo obce neschválilo:
6. Vstup obce do Dobrovolného svazku obcí Pįíbram.
III. Zastupitelstvo obce vzalo na vĜdomí:
7. Zápis z dílčího pįezkoumání hospodaįení Obce Věšín
Stįedočeským krajem.
IV. Zastupitelstvo obce uložilo starostovi obce:
8. Jednat s vlastníky pozemků u hasičské zbrojnice ve Věšíně o vykoupení pozemků.
9. Sledovat informace SZIF – lesní infrastruktura.
Ing. Pavel Hutr, starosta
Rozsvícení
vánočního stromu
„Způsob komunikace mezi rodičem a učitelem může výrazně
ovlivnit studijní výsledky žáka i jeho vztah ke škole. Jestliže
se učitel s rodičem domlouvá na věci společného zájmu v
atmosféįe naplněné vzájemnou důvěrou a pochopením, obě
strany zažívají radost z mezilidského obohacování, jednají
partnersky“. Citováno z časopisu Prevence.
Je opravdu velice důležité, aby rodič našel cestu ke vzájemné komunikaci s učitelem a naopak. Je potįeba įešit vše
společně, ne až když vznikne nějaký problém, ale průběžně
být informován o všem, co se děje v dané společnosti.
Rodič má možnost kdykoliv oslovit vyučující a domluvit
si schůzku, kde se dají věci įešit. Velice vítáme i takzvaná
„neformální setkání“ pįi dílnách pro rodiče, či jiných společných aktivitách. Máme tak prostor pro vzájemnou komunikaci, čas promluvit si o nových nápadech, či vztazích v
kolektivu žáků.
Ne všechny problémy samozįejmě dokážeme vyįešit sami,
někdy je potįeba vysloveně specializovanou pomoc logopeda,
psychologa, pedagogicko-psychologické poradny apod.
I to, jak a na koho se obrátit, můžeme poradit nebo doporučit. Samozįejmě, že poslední a rozhodující slovo má rodič, který je za výchovu žáka ze zákona odpovědný. Škola v
tomto ohledu funguje jako orgán, který informuje rodiče o
všech možnostech įešení dané situace a pomáhá s realizací.
Následně pak respektuje doporučení odborníků pįi įešení
obtíží.
Velice vítáme jakékoli nové nápady rodičů pro činnost školy, máme možnost lépe poznat zájmy žáků a podle toho také
orientovat programy pro volný čas ve škole.
Pokud bude fungovat vztah učitel a rodič = rovnocenný
partner, pak se to určitě odrazí i na postojích žáka vůči škole.
Mgr. Dana Moravcová, ředitelka školy
Adventní dílna v základní škole
24. 11. 2015 od 15 hodin
Zveme všechny, kteįí mají chuť si vyrobit spolu se svými dětmi u šálku vánočního čaje adventní věnec nebo jinou
dekoraci. Vezměte s sebou pouze dobrou náladu a inspiraci, materiál k tvoįení máme, určitě si vybere každý. Na
setkání se těší vyučující ZŠ.
28. 11. 2015 v 18.00 na návsi ve Věšíně
Obecní úįad Věšín, TJ Sparta, ZŠ a MŠ srdečně zvou na
adventní setkání se společným rozsvícením vánočního
stromu. K pįedvánoční náladě pįispějí koledy v podání
„Tįemšínských kvítek“, horký punč či svaįené víno, stánky s adventními věnci, dekoracemi i drobnými dárky.
Balónky
Dne 4. 12. 2015
v 15.15 hodin
se uskuteční na návsi
ve Věšíně vypouštění
balónků s pįáním
Ježíškovi. Pįijďte si
poslat Ježíškovi svá
pįáníčka.
TÉMATICKÁ VYCHÁZKA V MŠ. Pįi dopolední vycházce
jsme se s dĜtmi vydali k polímě kde mĜly možnost pozorovat práci zemĜdĜlců. Seznámily se s tímě jak se pįipravují pole na zimu. DĜti si zblízka prohlédly traktor
John Deere s pluhem. Nejvíce je zaujala kola velkého
zemĜdĜlského stroje. Tato vycházka byla pro dĜti velice
pįínosná.
Jana KvĜtoňová
20
Tįemšínské listy - listopad 2015
Vranovice
I Vranovice už mají znak a vlajku
V průběhu měsíce května proběhla na stránkách
obce Vranovice anketa, ve
které jste měli možnost
rozhodnout o podobě znaku a vlajky. Vítězný návrh
jsme zaslali ke schválení
do Parlamentu ČR. Dne
23. záįí 2015 se podvýbor
pro heraldiku a vexilologii zabýval naší žádostí a
doporučil, aby nám byly
symboly v navrhované podobě uděleny.
UdĜlené symboly
odpovídají následujícím
popisům:
Znak – zlatý štít se zeleným vydutým hrotem
provázeným vlevo černou
vránou, obrácenou doprava, vpravo černou kančí
hlavou se stįíbrnou zbrojí.
V hrotu lilie nad hornickými kladívky, vše zlaté.
Vlajka – list tvoįí dva svislé pruhy, žlutý a zelený. Ve žlutém
pruhu černá vrána nad černou kančí hlavou s bílou zbrojí,
v zeleném lilie nad hornickými kladívky, oboje žluté. Poměr
šíįky k délce listu je 2:3. Blanka Strnadová, starostka obce
Usnesení z veįejného zasedání
zastupitelstva obce Vranovice
konaného dne 2. 10. 2015
99/10/2015 Zastupitelstvo obce schválilo program zasedání,
100/10/2015 Zastupitelstvo obce schválilo zapisovatele,
101/10/2015 Zastupitelstvo obce schválilo ověįovatele zápisu,
102/10/2015 Zastupitelstvo obce zamítlo prominutí poplatku za domovní odpad panu F. M.,
103/10/2015 Zastupitelstvo obce bere na vědomí žádost o
prodej obecního pozemku parc. č. 1275/2,
104/10/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje pįíspěvek pro
TJ Sedlice ve výši 10.000,- Kč dle rozpočtu obce a veįejnoprávní smlouvu na tento obnos,
105/10/2015 Zastupitelstvo schvaluje prodej pozemku
parc. č. 466/11, výměra bude upįesněna geometrickým plánem,
106/10/2015 Zastupitelstvo schvaluje prodej pozemku
parc. č. 466/11 a 466/12, výměra bude upįesněna geometrickým plánem,
107/10/2015 Zastupitelstvo schvaluje prodej pozemku
parc. č. 1987 a 1988 o výměįe cca 490 m2,
108/10/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové
opatįení č. 2,
109/10/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zrušení knihovny, a to k 31. 12. 2015,
110/10/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti
o živnostenský list na „Výroba, obchod a služby neuvedené v
pįílohách 1 - 3 živnostenského zákona“
111/10/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje pįijetí dotace
z Programu 2015 pro poskytování dotací z rozpočtu Stįedočeského kraje ze Stįedočeského Fondu podpory dobrovolných hasičů a složek IZS a uzavįení smlouvy o poskytnutí
dotace
Obecní knihovna bude ve Vranovicích otevįena
ve dnech 2.ě 16. a 30. 11. od 17.30 do 18.30
PodĜkování
Chtěla bych touto cestou poděkovat všem, kteįí se podíleli
na zalévání květináčů, umístěných na veįejných prostranstvích. Všichni víme, jak teplé bylo letošní léto, a co to
stálo úsilí udržet zeleň pįi životě. Jmenovitě to jsou paní
Švejnohová, paní Šperlová, paní Matějková, paní Lojínová
a paní Kresslová. Děkuji vám, že nám pomáháte vytváįet
hezké prostįedí obce. Blanka Strnadová, starostka obce
Lampionový průvod
ve Vranovicích
7. listopadu v 17 hodin
Místo setkání: u Obecního úįadu
ve Vranovicích
Průběh: průvod, položení věnce
u pomníku, soutěž o nejhezčí lampion.
Pįi otevįení hįištĜ se konal
volejbalový turnaj o pohár obce
V sobotu 26. záįí se pįi události otevįení nového sportovního hįiště u sokolovny konal volejbalový turnaj o pohár obce
Vranovice. Turnaje smíšených trojic se zúčastnilo celkem 10
týmů a v průběhu turnaje bylo možné sledovat įadu mimoįádných sportovních výkonů. Ty nejlepší výkony pįedvedl
tým „Tlamoni“ ve složení Dominik Wachtl, Petr Wachtl a Daniel Zelenka (družstvo Sedlice). Na druhém místě se umístil
tým „Bohoušové“ s Mírou Kubišem, Bohoušem Flachsem,
Lukášem Krotkým a Petrem Kįížem (místní družstvo). Tįetí
místo obsadilo družstvo „Blok“ v obsazení Lenka Havlíčková,
David Vošmik a Ladislav Bena (družstvo Lázu). Výhercům
ještě jednou gratulujeme a ostatním zúčastněným týmům
děkujeme za účast.
Petra Holubcová
Volejbalový turnaj na novém hįišti.
Foto: archiv obce
Ledový tįpyt adventu
Obec Vranovice zve na 5. ročník
pįedvánoční prodejní výstavy věnců
a vánočních dekorací
28. listopadu od 14 hodin
v sokolovně u obecního úįadu.
Nebude chybět malé občerstvení.
V 17.00 rozsvícení vánočního
stromu a doprovodný program
Tįemšínské listy - listopad 2015
Z činnosti SDH Vranovice
Nejprve se musím omluvit našemu „trojáku“ Kájovi Havlíčkovi, že jsem na něj zapomněl, když jsem v minulém čísle TL
jmenoval naše kluky, kteįí pįispěli k velkému úspěchu Pekla
Vranovice v soutěži Brdské ligy v Radíči. Samozįejmě, že je i
troják stejně důležitý jako ostatních šest postů. Dokonce je
to nejdůležitější spojovací článek mezi hadicemi B a C.
q. 2.10. jsme na závěr sézony poįádali „Dostįiknou“ v sokolovně. Akce byla spojená s promítáním našich útoků a fotograií ze soutěží.
q 10.10. vyrazilo družstvo mužů na soutěž do Chlumčan
u Plzně. Obsadili jsme 13. místo z 39 mužských družstev a
vyhráli mimo jiné i dvě lopaty. Pįestože se zrovna nejednalo
o parádní umístění, z pravidelných účastníků Brdské ligy
jsme na tom časem 15,92 s byli nejlíp.
q. 17.10. byla brigáda na protažení ucpané kanalizace poblíž hlavní silnice. Zúčastnilo se 10 členů našeho SDH. Letos
nás ještě čeká na konci listopadu stavění vánočního stromu
spojeného samozįejmě se zahájením adventu.
q. 7.11. vyrazíme na slavnostní vyhlášení Brdské ligy 2015
do Líchov. V letošním ročníku BL skončili se 116 body na
celkovém 4. místě.
Ing. Stanislav Strnad, starosta SDH
Brigáda na protažení ucpané kanalizace poblíž hlavní silnice ve Vranovicích.
Foto: archiv SDH Vranovice
21
BezdĜkov p. Tį.
Listopadová jubilea
70 let
Karel Dražan
Bezděkov p. Tį.
V BezdĜkovĜ bude umístĜn
kontejner na bioodpad
Obec Bezděkov pod Tįemšínem oznamuje občanům, že ve
dnech 31. 10. – 1. 11. 2015 bude na pįíjezdové cestě u bytovky (naproti houpačkám) umístěn kontejner na bioodpad.
Do kontejneru na bioodpad patįí: listí, tráva, seno, sláma,
plevel, zbytky rostlin (koįeny a listy zeleniny, uschlé květiny), zbytky hlíny, dįevěné piliny, zbytky ovoce a zeleniny,
spadané ovoce, čajové sáčky, kávová sedlina, skoįápky z
vajec a oįechů, popel ze dįeva a dįevěného uhlí, hnůj od
drobného zvíįectva apod.
Do kontejneru na bioodpad nepatįí: zbytky jídel, kůra z
citrusových plodů, kosti, maso, kůže, jedlé oleje, uhynulá
zvíįata, znečištěné piliny, výkopová zemina, kameny.
Bioodpad nesmí být ukládán v igelitových
sáčcích a taškách!
Pokud nebude dodržena podmínka odkládání pouze bioodpadu, bude obec nucena pįistoupit k likvidaci tohoto typu
odpadu za pįímou úhradu od občanů. Větve ze stromů a
různé keįe je po dohodě se starostou na tel. č. 724 184 529
možno odkládat v areálu Zemědělského družstva v Bezděkově p. Tį. Koncem listopadu bude ještě jednou kontejner pįistaven. Termín bude oznámen s pįedstihem na úįední desce
a na www.bezdekovptr.cz.
Jan Kodat, starosta obce
Vševily
Rozsvícení vánočního stromečku
spolu se zahájením adventu
v obci Vševily se uskuteční
v sobotu 28. 11. 2015 od 18 hodin
na návsi.
(Pįipravujeme pro vás milé pįekvapení!)
Ve Vševilech se konala drakiáda
a soutĜž o nejkrásnĜjší kįehotinu
V sobotu 18. įíjna se uskutečnily dvě podzimní akce. První
z nich byla drakiáda na pastvinách u lesa, na níž se sešla
desítka rozličných draků. Kvůli mlze nám letos tolik nepįál
vítr, ale i pįesto se některým drakům podaįilo vznést s lehkostí pírka až do nebeských výšin.
Druhá akce se dotýkala havelského posvícení. Jednalo se
o soutěž o nejkrásnější kįehotinu. Opět jsme dali možnost
ocenit výtvory z pohledu mužů a žen zvlášť. Ženy zvolily za
tu nej takvaznou kįehotinu „Člověče, nezlob se!“ od Anny
Tomanové. Muži vsadili na nový vítr a typ zdobení a zvolili si
za nejkrásnější tu s růžovou polevou Kateįiny Janouškové.
Obě výherkyně byly odměněny za svou tvoįivost. Po skončení pįehlídky proběhla nesoutěžní ochutnávka všech vystavených kousků. Ale to už jsou záležitosti jednotlivých mlsných
jazýčků…
Josef Pekárek
VítĜzky soutĜže o nejkrásnĜjší kįehotinu.
Drakiáda na pastvinách u lesa.
Snímky: archiv obce
22
Tįemšínské listy - listopad 2015
Hudčice
Havelské posvícení si lidé
v Hudčicích pĜknĜ užili
Volenice
Pįíjemné posezení
v bubovické hospůdce
Na tradiční havelské posvíceníě konané 17. įíjnaě vyjeli
místní hasiči a dobrovolníci z Hudčic letos krásnĜ vyzdobeným povozem. Pro muzikanty z kapely Kudrnáči
byl pįipraven vůz vybavený lavičkamiě z kterého každému na pįání zahráli písničku. Veselá nálada se nesla
obcíě dĜti si užily spoustu legrace a sladkostí. Všichni
účastníci průvodu to ve zdraví pįežili a večer se opĜt
setkali na posvícenské zábavĜě kde k tanci a poslechu
zahrála skvĜlá kapela „Humus“. Ta pįilákala na taneční
parket snad všechny zúčastnĜné.
Rekonstrukce mostku
V místní osadĜ SlavĜtín byla zahájena rekonstrukce rozpadlého mostku. Rekonstrukci si obec zajišťuje sama za
pomoci brigádníkůě na opravu byli povoláni místní kameníci pan Mašek a pan Mrázekě kteįí jsou opravdovými
mistry svého įemesla.
Petr Hlinkaě starosta obce
Když se šestadvacetiletý Karel Bartůněk rozhodl pronajmout
si bubovické pohostinství, pįedstavovali si mnozí, že pįijdou
do stejné hospody, ale s jiným hostinským. Mýlili se. Mladý
muž se ujal provozování z gruntu. Místnosti vyčistil a vymaloval, po dohodě s obecním úįadem nechal opravit nábytek
a z jeho podnětu bylo zakoupeno nové zaįízení. Hospůdka
působí neobyčejně pįívětivě, čistě, útulně.
To, že novému hospodskému na spokojenosti hostů záleží,
dokazuje napįíklad fakt, že výběr zlatavého moku, který se
zde bude čepovat, nechal na samotných štamgastech. A tak
díky hlasování se zde na pįání hostů čepují piva Velkopopovický Kozel a lokální Herold. Na pivo chodí většinou chlapi.
Ale ani ženy nepįijdou zkrátka. Pan hostinský jim pįipravuje vynikající kávu, bílé a červené víno je samozįejmostí.
Nealkoholické i alkoholické nápoje si můžete vybrat v prosklené lednici. V pohostinství je jen malá kuchyňka, a tak
se zde mohou jídla pouze upravit a pįipravit k servírování.
Výjimku tvoįí tematické akce, které jsou pįedem oznámeny
na stránkách Facebooku Bubovická hospůdka nebo pįímo
v hospodě. První takováto větší akce se konala 21. srpna,
kdy se podávala grilovaná jídla, 3. 10. pįi nabídce topinek
s „tatarákem“ už hospoda „praskala ve švech“ a mladému
panu hostinskému se splnil jeho sen. Takhle nějak si pįedstavoval svoji práci po absolvování Integrované stįední školy
hotelového provozu, obchodu a služeb Pįíbram v oboru kuchaį-číšník.
Nezbývá tedy než zopakovat pozvání z Tįemšínských listů
ze záįí letošního roku: pįijďte do bubovické hospůdky kromě
pondělí v odpoledních nebo večerních hodinách a nechte se
obsloužit mladým usměvavým mužem, navštivte zdejší ples
či zábavu, tematickou akci, pronajměte si sál a bavte se v pįíjemném prostįedí.
(MCh)
Tįemšínské listy - listopad 2015
23
Sedlice
Podzimní dílničky mĜly úspĜch
V sobotu 10. įíjna se uskutečnily další oblíbené dílničky pro
děti. Tentokrát pod názvem “Podzimní tvoįení”. Děti se zapojily do aktivit v tvoįivých dílničkách, odkud si odnesly krásné obrázky, sádrové magnety a dýňové panáčky.
Že se dílničky líbí, svědčí skutečnost, že se scházíme stále
ve velkém počtu. Těšíme se na další tvoįivé vánoční dílničky,
které se uskuteční v neděli 13. prosince od 15 hodin.
Posvícenská zábava
Obec Sedlice a SDH Sedlice vás všechny srdečně zvou
na tradiční posvícenskou zábavu, která se koná
Svatováclavské slavnosti v Sedlici na návsi.
v sobotu 7. listopadu od 20 hodin
v Hostinci pod Hůrkou v Sedlici.
K tanci a poslechu hraje Malá muzika Nauše Pepíka.
Vstupné 100 Kč
Sedlicko-HodĜmyšlský spolek
pro zachování tradic nezahálí
Tak jako v životě, i v činnosti Sedlicko-Hoděmyšlského spolku pro zachování tradic se stįídají období aktivní a pasivní.
Během prázdnin, kdy panovala vedra, se vlastně ani nic
nedělo. Na konci záįí se ale vše změnilo. Už 28. záįí jsme
uspoįádali naše tradiční Svatováclavské oslavy. S malou
stįelnicí, která byla neustále plná malých i velkých, kteįí
měli chuť vystįelit si pro sebe či někoho blízkého růži z papíru jako na opravdové pouti. Plno bylo i u prodeje sladkostí,
kterých bylo jako v cukrárně. A byly fakt výborné. Malé děti
měly možnost zaskákat si na skákacím hradu, který nám
zapůjčila obec, házet kroužky a míčky. Ti starší mohli vyzkoušet chůzi na chůdách nebo starou českou hru - tlučení
špačků. Někdo si jen tak povídal, protože počasí nám pįálo.
Po skončení pouti začala mše, kterou sloužil P. Jan Kuník.
O hudební doprovod se postarali pan Hoyer a jeho dcera.
Páter Kuník mluvil o životě Václava, o jeho obětech a nabízela se tak otázka k zamyšlení pro nás, zda také dokážeme
pįinášet oběti pro druhé. Každý si to musí srovnat se svým
vědomím a svědomím. Oslav se zúčastnilo téměį 70 lidí a my
jsme moc rádi.
Hned týden poté jsme se vydali na výlet do Františkových
Lázní. To již počasí nebylo tak pįíjemné, ale na výlet to šlo.
Ochutnali jsme léčivé prameny, prošli lázeňské město, někdo se projel i místním vláčkem. Vyzkoušeli jsme si, jaké to
je, jet Pendolinem. Docela prima.
Další zastávkou byl pivovar v Plzni. Dozvěděli jsme se
spoustu zajímavostí, tįeba že jedna plnící linka za hodinu
naplní 60 tisíc lahví. A to mají linky dvě, k tomu ještě další
na plechovky a plastové velké láhve. No a pochopitelně jsme
ochutnali plzeňské pivo.
O 14 dní později jsme poįádali drakiádu. Jenomže to mělo
počasí asi špatnou náladu a my nezahlédli ani jeden sluneční paprsek. Pršelo skoro celé dopoledne a vítr nebo i větįík
měli dovolenou. Nehnul se skoro ani lísteček. Pįesto se pár
lidí na hįišti sešlo a snažilo se draky ve vzduchu alespoň
chvíli udržet. A nakonec se to podaįilo. Když už nebyla chuť
na další pokus o vzlétnutí, tak jsme si opékali buįtíky a pochutnali si na bramborech pečených v bramborové nati, což
my starší pamatujeme z dob dětství. V podstatě se dá įíct, že
se nám akce vydaįily.
Jaroslava Ryčlová
Výlet do Františkových Lázní.
Snímky: archiv spolku
Pár informací k projektu
Svážíme bioodpad z obce Sedlice
Vážení spoluobčané, během listopadu, ale spíše k jeho konci, by měly být pįipraveny domovní kompostéry k pįedání do
vašich domácností. Jak už bylo jednou napsáno, kompostéry
jsou zajištěny pro domácnosti s trvale hlášenými obyvateli,
ale i pro chataįe, kteįí se na našem území zdržují pouze po
určitou část roku a trvalý pobyt u nás nemají. Kompostérů
se i tak vzal větší počet, a tak si některé rodiny budou moci
vzít dva. Systém pįedávání kompostérů vám ještě upįesníme prostįednictvím letáků do vašich poštovních schránek.
A ještě pro lepší orientaci pár základních informací k tomuto tématu. Kompostéry budou o objemu 900 litrů a určitě budou dobrým pomocníkem pro každou domácnost.
O nejlepší pįírodní hnojivo pro zahradu se postará právě
kompostér. Plastové kompostéry nabízejí jedinečnou možnost, jak naložit se zahradním odpadem, který už nechcete
ukládat v koutě zahrady na nevzhledný volně ložený kompost.
Kompostér pojme nejen posečenou trávu, ale také drny,
nadrcené větve a další zahradní odpad. Pomáhá recyklovat
až 30 % celkového domovního bioodpadu, který by byl jinak
odvezen bez užitku na skládku. Kompostéry zajistí kvalitní
humus podstatně rychleji než klasický volně ložený kompost. Pojmou stovky litrů odpadu. Jsou opatįeny otočným
ventilem pro lepší regulaci prostupu vzduchu celým objemem biomasy a navíc i praktickými bočními dvíįky pro
snadné odebírání už hotového kvalitního humusu. Kromě
toho mají tyto kompostéry dokonalý systém bočních ventilačních otvorů a horní odklápěcí víko pro rychlé doplnění
dalšího odpadu.
Ing. Zuzana Šourková, starostka obce
24
Tįemšínské listy - listopad 2015
Založení a vstup do Dobrovolného
svazku obcí ORP Pįíbram
Vážení spoluobčané, dovolte, aby vám byla touto cestou pįedána informace o tom, že obce Hvožďany, Sedlice a Vranovice vstoupily do nově založeného Dobrovolného svazku obcí
ORP Pįíbram. Již nyní můžete na obecních úįedních deskách vídat informace k tomuto svazku, a proto toto krátké
pįedstavení.
Základní myšlenkou Dobrovolného svazku obcí ORP Pįíbram je vytvoįení užší komunikace, koordinace a spolupráce v katastru území členských obcí.
Co tato spolupráce pįineseř
● Systematický rozvoj území jako celku.
● Efektivní společné vynakládání veįejných prostįedků v
oblastech odpadového hospodáįství, zaměstnanosti, školství, sociálních služeb, cestovního ruchu pįípadně dalších
potįebných témat.
● Vyšší kvalitu, efektivitu a dostupnost provádění samosprávy v členských obcích za účelem pįiblížení samosprávy
občanům.
O činnosti Dobrovolného svazku obcí ORP Pįíbram vás
budeme pravidelně informovat prostįednictvím webových
stránek obce a po založení webových stránek Dobrovolného
svazku obcí ORP Pįíbram i na adrese www.orp.pb.cz.
Ing. Zuzana Šourková, starostka obce Sedlice
Napište nám, co se vám v Třemšínských
listech líbí nebo nelíbí
Jaké články rádi čtete, a do jakých témat jste se nikdy nezačetli? Své
názory můžete zasílat e-mailem na adresu [email protected]
Įádková inzerce
q. Nabídka práce. Hledáme paní na hlídání 3,5letého
syna. Hlídání u vás či u nás doma. Zatím občasné, v
pįípadě spokojenosti pravidelné hlídání a pravidelný pįíjem. Cenu sdělím v pįípadě zájmu. Tel. 733 304 799.
q. Vážení zákazníci, dovoluji si vám oznámit, že od
1. 10. jsem se pįestěhovala na novou adresu Pįíbram 8,
Brodská 104 do kadeįnictví BéVé naproti Hyperalbertu.
Otevírací doba je ranní od 8.00 do 15.00, odpolední od
13.00 do 19.00. Tel.: 720 229 098. Na vaši návštěvu se
těší Bohumila Votavová, bývalá kadeįnice v kadeįnictví
Neon.
q. Pronajmu byt 3Ě1 ve Hvožďanech, k nastěhování od
listopadu 2015. Cena dohodou. Tel.737 839 483 - volat
navečer od 18 hod.
q. Pronajmu zrekonstruovaný, plně zaįízený byt 3+kk
se zasklenou lodžií v Rožmitále pod Tįemšínem. Tel. 774
155 640. Aktuálně k pronájmu od 1. prosince 2015.
q. Prodám jednu letošní kozičku do chovu, letošní
kuįice ke snášce, dva landerské housery do chovu, tįi
letošní kohouty do chovu (vlaška stįíbrná) a digitální
líheň. Informace na tel. 776 542 952.
q. Hledám práci domů – jakoukoliv kromě práce na PC.
Prosím, kontaktujte mě na telefonním čísle 723 033 255.
q. Pronajmuě pįípadnĜ prodám byt 3 + 1, částečně
zaįízený, na Sídlišti v Rožmitále p. Tį. Informace na tel.
732 409 182.
UzávĜrka prosincového čísla pro pįíjem
inzerce bude v pátek 20. listopadu
O počasí v záįí
V prvním podzimním měsíci nastal opravdový zlom počasí.
Vždyť ještě 1. 9. jsme měli supertropy s výjimečnou teplotou
35ě5°C a další den už nebylo ani 20°C!. Celkově vyšel tento
měsíc jako teplotně normální a srážkově podnormální, když
průměrná teplota 12,4°C je jen 0,1°C nad dlouhodobým normálem a úhrn srážek 36,9 mm pįedstavuje 71 % normálu.
ZmínĜného dne 1. 9. bylo ještě výjimečné vedro, večer se začalo počasí měnit, zvedl se prudký vítr a pěkně zapršelo (7,0
mm). Tím se s námi léto rozloučilo, pįesto ještě ne zcela.
Ve dnech od 2. do 5. 9. téměį každodenně pršelo a 3. 9. se
vyskytla první podzimní mlha a pak i podvečerní bouįka. Celkově spadlo v těchto dnech 10,4 mm vody. Teploty se pohybovaly kolem pįíjemných 20°C pįes den. Noci byly již chladnější
s teplotami pod hranicí 10°C. Vlivem srážek se začala opět
zelenat tráva a vše se trochu osvěžilo.
Období od 6. do 10. 9. bylo ještě chladnější s teplotami pįes
den jen v blízkosti 15°C, noci pak byly ještě studenější, i pod
hranicí 5°C, kdy napį. 10. 9. bylo ráno jen 2,9°C, což je i nejnižší teplota v měsíci ve výšce 2 m (pįi zemi bylo pouhých
0,1°C). Deštivé počasí pokračovalo i v tomto období, pįičemž
jsme celkově naměįili důležitých 13,8 mm vody. Ve dnech 6.
a 7. 9. jsme zaznamenali silné větry, které vytváįely ještě větší
pocit chladna. Zato ve dnech 9. a 10. 9. byly bouįky.
Období od 11. do 15. 9. bylo již teplejší a sušší, když slabě
pršelo pouze ve dnech 14. a 15. 9. (celkově jen 1,2 mm). Teploty stouply pįes den většinou pįes 20°C, nejtepleji bylo 13. 9., a
to 23,5°C. Oteplilo se i v noci. Dne 13. 9. vál opět silný vítr.
Ve dnech 16. a 17. 9. se nám vrátilo léto, když první den
vystoupila teplota na 27,3°C a 17. 9. dokonce ještě na tropických 33,1°C! Ráno 17. 9. bylo ale chladnější, s teplotou jen
10,4°C, takže denní amplituda (rozkyv) teploty činila 22,7°C! K
večeru se hrozivě zatáhlo a zvedl se bouįlivý vítr. Vypadalo to
na velký déšť. Nakonec z toho byla pouhá pįeprška 0,1 mm.
Od 18. 9. do konce mĜsíce jsme se již letních dní nedočkali.
Ve dnech 20. až 23. 9. slabě pršelo, když celkově spadlo 4,4
mm srážek. Od 24. 9. do konce měsíce bylo již sucho, beze
srážek. Teploty se v celém tomto období pohybovaly nejčastěji
v rozmezí 15°C až 19°C. Proběhla įada krásných záįivých dnů.
Noci byly chladnější a poslední záįijový den jsme zaznamenali
první pįízemní mrazík, kdy pįi teplotě ve 2 m nad zemí 4,1°C
jsme pįi zemi naměįili -1,8°C. Tento mrazík však vegetaci nijak nepoškodil. Hubert Hoyer, správce meteorologické stanice
Tįemšínské listy - listopad 2015
25
Jaroslava Zachařová
KOMPLETNÍ KOSMETICKÉ SLUŽBY
Pivnice Koruna
provozovna ve dvoře Městského úřadu v Rožmitále p. Tř.
Rožmitál pod Třemšínem
Tel.: 606 161 096
Pivnice Koruna se zapojila do programu „VOLBA SLÁDKŮ“ kdy je
každý měsíc možnost ochutnat nové pivo z rukou českých sládků.






trvalá na řasy
parafínové zábaly
biostimulační laser
denní, večerní a svatební líčení
masáže sportovní a relaxační
čištění ultrazvukovou špachtlí




lávové kameny
rašelinové zábaly
modeláž a lakování nehtů
prodej dárkových poukázek,
kosmetických produktů
a bižuterie
Pro měsíc listopad:
Pro měsíc prosinec:
Peprně hořký ležák
Radegast
Nefiltrovaný ležák
Pilsner Urquell
Tento ležák je charakteristický
zvýšenou dávkou chmele
umocněnou chutí pepře.
Pivo má tak intenzivnější
a bohatší chuť v porovnání
s klasickým ležákem.
Tento prémiový nefiltrovaný
ležák se vyznačuje plnou
a lahodnou chutí, zlatavou
barvou s přirozeným
základem a čistou vůní
žateckého chmele.
Obsah alkoholu %
Obsah alkoholu , %
V listopadu a v prosinci 50% sleva na laser
CENÍK INZERCE






celá strana
polovina strany
čtvrtina strany
osmina strany
2420,- Kč
1210,- Kč
605,- Kč
303,- Kč
řádková inzerce
61,- Kč






při sjednání celoročního předplatného sleva 1/3
ceny jsou uvedeny včetně DPH
Pivnice Koruna, Havlíčkova 75, Rožmitál p. Tř.
26
Tįemšínské listy - listopad 2015
Vážení klienti,
připravili jsme pro Vás speciální nabídku.
NOVÉ SLUŽBY U POVINNÉHO RUČENÍ ZDARMA




Neplatíte některé pojistky zbytečně?
Platíte ve správné výši dětem na studia?
Potřebujete bydlet?
Platíte správnou výši důchodového spoření?
P IJĎTE SE NEZÁVAZNĚ INFORMOVAT




životní, úrazové a nemocenské pojištění
majetkové a průmyslové pojištění
povinné ručení a havarijní pojištění
hypoteční úvěry, stavební spoření
Vaše kancelář České pojišťovny a. s.
Komenského 646, Rožmitál pod T emšínem 262 42
Otevírací doba:
pondělí – čtvrtek 9:00 – 12:00
pátek
9:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Případně si můžete domluvit schůzku
na telefonním čísle 604 23Ř 036
Protisluneční a bezpečnostní
Okenní fólie – autofólie
Wrapingové fólie
• rychlá montáž bez vysklívání w
ww
• odraz škodlivé části UV záření
.pr
o-f
• velmi dobrá tvarovatelnost fólií
ol.
cz
• úspora nákladů na vytápění a klimatizaci
• ochrana proti vyblednutí interiéru
• vysoká propustnost světla a dokonalá viditelnost
• zvýšení mechanické odolnosti
• dokonalý vzhled a široký sortiment
• atest pro ČR a státy EU
• redukce ostrého slunečního světla
• vytvoření požadovaného soukromí
• změna barvy auta pomocí wrapingové fólie
• speciální 3D fólie na jednotlivé díly i celopolepy aut
• tuningové polepy aut
• ochrana laku pomocí fólie při zachování
původní barvy
Roman Prosický
Tel. 777 200 040
e-mail: [email protected]
Inzerci v Třemšínských listech můžete objednávat e-mailem na [email protected]
Třemšínské listy leden
Tįemšínské listy - listopad 2015
27
Firma Interiéry a schodiště, s. r. o.
hledá zájemce na následující pracovní pozice:
Přípravář výroby - strojní inženýři přípravy a realizace
investic, inženýringu
Obsluha CNC strojů - seřizovači a obsluha číslicově řízených
dřevoobráběcích strojů na výrobu dřevěných výrobků
Dělník dřevozpracující výroby truhlář (převážně ruční)
Truhláři (kromě stavebních) a pracovníci v příbuzných oborech
Pracoviště: Interiéry a schodiště, s. r. o.,
Kasejovice 337, 335 44 Kasejovice
Pracovní poměr: nástup možný ihned
Kontaktní osoba: p. Fiala tel. 602 469 850,
[email protected]
Restaurace Romance
v Rožmitále pod Třemšínem
přijímá
do 5. prosince
OBJEDNÁVKY
NA VÁNOČNÍ CUKROVÍ
Tel. 605 181 837
ALLIANZ PLUS
Kompletní pojištění
Program výhod pro všechny, kteří nám důvěřují
Rybova 26,
Rožmitál p. Tř.
Po, St
Út, Čt, Pá
9-12, 13-17
13-16
Tel. 721 165 999
PRODÁME
TÁBOROVÉ CHATKY
z rekreačního zařízení zámeček Roželov
rozměr 4,2 x 3 m, včetně vybavení
(2x palanda včetně matrací a dek, 2x skříňka)
Doprava chatek zajištěna
Informace na telefonních číslech
606 466 712 nebo 603 515 832
LISTOPAD v ZÁMECKÉ
6. -7. 11.
Zvěřinové hody
Slivovice 33 Kč, Moravská švestka 22 Kč
St 11.11.
Svatomartinské pohoštění
Svatomartinské víno
Otevřeno do 22 hod
So 28.11. Adventní menu
Teplé míchané nápoje
Bližší informace vždy aktuálně na plakátech, webových
stránkách a facebook.
Těšíme se na Vás.
Zámecká hospoda, Ing. Lízla 2, Rožmitál p. Tř., tel. 608558335
www. zameckahospoda.cz, www.facebook.com/zameckahospoda
28
Tįemšínské listy - listopad 2015
UGTXKU"RQ6ëVC6¥
/"qrtcx{"RE."pqvgdqqm].
""oqdknp ej"vgnghqp]."vcdngv]
/"qfxktqx p "c"|t{ejngp "RE
/"kpuvcnceg"Ykpfqyu
/"¿ftždc"c"7kšvEp "RE
/"kpuvcnceg"c"rtqfgl"JY"c"UY
/"rqtcfgpuvx
RU |pkxfi"egp{#
Xknfio"Mqjgn."Tqžokv n."¥ftcxqvp "uvUgfkumq"30"rcvtq
vgn0<"997"543":27."g/ockn<"ugtxkuBnkpiq0e|
Fa. Josef Mázdra - Březnice
PRONÁJEM
VYSOKOZDVIŽNÉ
PLOŠINY
VÝKUP PALET
nosnost 160 kg, max. výška 10 m,
max. dosah 5,5 m, el. pohon 220 V
TEL.
774 417 238
KOOPERATIVA, POJIŠŤOVNA a. s.
nabízíme všem zájemcům:
• možnost konzultací k pojistným smlouvám
• sjednávání nových smluv životního i neživotního pojištění
• sjednávání stavebního spoření a penzijního připojištění
každé úterý od 13 do 16 hodin na adrese:
Palackého
, Rožmitál pod Třemšínem
Tel.
Firma Roman Studnička
44
e-mail: fi[email protected], mfi[email protected]
Na vaši návštěvu se těší
Milada Filipovská, pojišťovací poradce
EUR, 80x120, 100x120, i poškozené
PO-PÁ
7.00 - 11.30 h 12.30 - 16.00 h
Rožmitál pod Třemšínem
Nesvačilská 724
(areál kovošrotu - za silem ZZNZ)
Informace na tel.: +420 728 873 970
www.rspalety.cz
TV SERVIS RUDOLF VANĚK
 prodej a servis TELEVIZOR
 prodej SůTELITNÍCH komplet a přijímač
s funkcí FAST-SCAN (samoladitelné)
 aktivace placených program a karet M7 SKYlink
 prodej a montáž antén pro digitální příjem
 Skylink akce - dotovaný satelitní komplet včetně
montáže (u nás vysvětlíme).
Tįemšínské listy - listopad 2015
AUTODÍLY MAREŠ
Firma s dlouholetou tradicí vám nabízí
• náhradní díly tuzemských i zahraničních vozidel
• prodej filtrů, ložisek, klínových i plochých řemenů
• prodej veškerého spojovacího materiálu za výhodné
ceny, po dohodě zajistíme jakékoliv množství (vrutů,
šroubů, matic, podložek, hřebíků, záv. tyčí)
• prodej brzd. kotoučů, destiček, čelistí, zajištění
renovací spojkových lamel, startérů, alternátorů
• prodej akumulátorů a originálně balených olejů
PETROCANADA, CASTROL, TEXACO
• prodej výfukových systémů TYLL a možnost výměny
• výroba měděných brzdových trubek - na počkání
• zdarma změření akumulátorů a chladicích směsí
Rožmitál pod Třemšínem, V Cizin 631
Mareš Martin
mob. 603 732 570
Prodejna: 318 665 169, mobil: 720 679 798
www.autodilymares.prodejce.cz
e-mail: [email protected]
T ŠÍME SE NA VAŠI NÁVŠT VU
29
Firma NERAK-Rožmitál spol. s r.o.
Provozovna Hofmeisterova 40
(přímo proti aleji Johanky z Rožmitálu)
nabízí
Prodej
ledvického uhlí písku a drtí
• váženo na ověřené digitální váze
• doprava zdarma
• při odběru nad 15q skládání dopravníkem
Vodohospodářské stavby
a zemní práce
i v těžko přístupných
terénech
Volejte tel. 602 182 491 – pan Urban
Třemšínské
leden2015
Tįemšínské
listy listy
- listopad
30
�������������������
�������������������
������������������������
������������������������
�� �����������
�����������
• HNĚDÉ
UHLÍ •
�������������������
�������������������
LEDVICE
(BÍLINA)
������������������������
������������������������
KOSTKA, OŘECH 1, OŘECH 2
●������������������
NĚMECKÉ BRIKETY●
������������������
�����������
����������� �
� ����!�������"
����!�������"
MOŽNOST SKLÁDÁNÍ DOPRAVNÍKEM.
��#��#������������"����������������
��#��#������������"����������������
ROZVOZ I V SOBOTU.
INFORMACE A OBJEDNÁVKY
��$�����������%���
��$�����������%��� �����
�����
������&��''(�(�'��)*
������&��''(�(�'��)*
NA TEL. 774 417 238
OTEVÍRACÍ DOBA:
������������&�
������������&�
PO-PÁ 8.00 – 16.00
SO 8.00 – 12.00
!�+!
!�+! ��*",,�-��.",,�������*",,�-���",,
��*",,�-��.",,�������*",,�-���",,
Telefonní číslo do redakce a inzerce měsíčníku Třemšínské listy je 723 722 223
TĮEMŠÍNSKÉ LISTY vydává Svazek obcí mikroregionu Tįemšín (Rožmitál pod Tįemšínem, Náměstí 8, 262 42) - IČ 709 194 37 - Vychází jako
měsíčník k prvnímu dni v měsíci. Distribuce zdarma, k dostání také v Kulturním klubu na náměstí v Rožmitále nebo v prodejně Drogerie knihy Blanka Pazderníková na náměstí v Rožmitále. Registrace Ministerstva kultury ČR pod č. E 14289 - Redakční rada: starostové Svazku
obcí mikroregionu Tįemšín a Kulturní klub Rožmitál pod Tįemšínem. Redakce: e-mail: [email protected]ě tel.: 723 722 223.
Tisk: Pįíbramská tiskárna, s. r. o. Redakce neručí za věcný obsah pįíspěvků. Nevyžádané pįíspěvky nevracíme, pįesto za ně děkujeme.
Tįemšínské listy - listopad 2015
Dům s pečovatelskou službou
v Rožmitále každý rok rozkvétá
31
Kįížová sedma v Hudčicích
DĜkujeme paní JiįinĜ Blažkové za údržbu prostranství
kolem domu s pečovatelskou službou v JungmannovĜ
ulici v Rožmitále pod Tįemšínem a za péči o krásné
kvĜtiny.
Obyvatelé domu s pečovatelskou službou
Ve Hvožėanech pįivítali
pĜt nových občánků
V hudčické Montaně se konal 19. záįí už šestý ročník karetní hry Kįížová sedma o krásný putovní pohár a spoustu
mimoįádných cen. Vítězi se stali bratįi Milan a Leoš Ježkovi.
Druhé místo zaujali Karel Vácha a Jan Ryšánek z Rožmitálu
a tįetí letos skončili vítězové pátého ročníku Ondįej Papež a
Jan Hanzlík. Na zdárný průběh soutěže dohlížel Arnošt Kodíček. Tímto posíláme velký dík sponzorům, zejména Pivovaru Herold, irmě Leko z Pįíbrami, Václavu Opltovi, Václavu
Drhovi, Václavu Trefnému, Dagmar Adamové, hospodě Montana a všem ostatním, kteįí pįispěli nebo pomohli s uspoįádáním tohoto nevšedního klání, napįíklad také Zdeňkovi a
Zdeňce za barem.
Jitka Adamová
Šipkovaná a drakiáda v Zalánech
Vítání nových občánků do obce proběhlo v obįadní síni
Obecního úįadu ve Hvožďanech na státní svátek v pondělí
28. záįí. Obec se rozrostla o pět nových občánků, a to tįi
slečny Valentýnku Trefnou, Magdalénku Krejčovou a Olinku
Netušilovou a dva chlapečky. Įady chlapců rozšíįili Kryštůfek Plicka a Jonášek Budějský. Jménem obecního úįadu
pįeji všem dětičkám do života hodně zdraví, štěstí a rodinné
pohody. Zároveň bych touto cestou chtěla poděkovat paní
učitelce Leoně Burdové a žákyním ZŠ za hudební doprovod
celého obįadu.
Markéta Balková, starostka obce
Osadní výbor Zalány uspoįádal v sobotu 10. įíjna šipkovanou a drakiádu. Akce se zúčastnilo na 37 dĜtí.
Šipkovaná začala u hasičárnyě odkud se tįi skupiny
dĜtí postupnĜ vydaly na cestu na lesemě kde byly pįipraveny různé úkoly. Po jejich splnĜní se účastníci dostali až k pokladu. Z pytle s pokladem si každý mohl
vybrat svůj balíček. Pak se všichni vydali na louku
pouštĜt draky. U hasičárny si mohl každý opéct buįty
a nakonec ještĜ dostaly všechny dĜti diplom a čokoládu. PodĜkování patįí všemě kteįí se podíleli na pįípravách i zdárném průbĜhu akce.
Foto: František Žán
32
Tįemšínské listy - listopad 2015
PromĜna kapličky v Pozdyni
V tĜchto dnech inišují práce na rekonstrukci kapličky v Pozdyni. Oprava
kapličky je témĜį hotová i včetnĜ nového kįížku na zvoničce a barevného
kabátu. Na prostranství u kapličky bude ještĜ umístĜn pomník obĜtem I. a II.
svĜtové války.
Markéta Balkováě starostka obce Hvožėany
Rožmitálskou knihovnu
navštívila Božena NĜmcová
Rožmitálskou knihovnu navštívila 12.
įíjna v rámci besedy pro ZŠ Božena
Němcová v podání Bětky Gilíkové. Beseda byla pįipravena pro žáky 6. ročníku rožmitálské základní školy, pro žáky
8. a 9. ročníku základní školy speciální
a praktické a pro žáky 8. a 9. ročníku
Základní školy Hvožďany. Program začal hádankou „Kdo je to.“ Děti si s hádankou hravě poradily a čekaly výklad
o životě B. Němcové.
Jaké bylo jejich pįekvapení, když
poté vstoupila Božena Němcová v dobovém kostýmu a účesu. Následovalo
její vyprávění o dětství, které zakončila
vzpomínkou na svou milovanou babičku a na pohádky. Poté následoval kvíz
„Znáte pohádky Boženy Němcovéř“
Další část programu byla zaměįena
na druhou část života Boženy Němcové.
Děti byly vtaženy do děje a dozvěděly se
i podrobnosti o životě slavné spisovatelky. Nejvíce emotivní scéna pro všechny
byla, když Božena Němcová pįišla o
svého milovaného syna Hynka a když
umírala. V tu chvíli nastalo hrobové ticho. Děti si uvědomily vážnost situace
a spíše pochopily, jak nelehký život Božena Němcová měla. Na závěr je čeka-
Do knihovny pįijeli na pásmo o BoženĜ NĜmcové také hvožėanští žáci.
TémĜį dospĜláci z 8. a 9. ročníku
beze slova poslouchali. Za krásnou a
zajímavou besedu dĜkují a tĜší se na
další programy. Mgr. Libuše Vinšová
ly další kvízy „Život a dílo B. Němcové“
a naučná stezka po knihovně, během
které děti osobně poznávaly významná
díla a učily se pracovat s textem a informacemi.
Děkujeme Bětce Gilíkové za skvěle
ztvárněnou Boženu Němcovou, Podbrdskému muzeu za zapůjčení dobových
rekvizit a kostýmu.
Dana Súlovcová
Žáci Speciální základní školy pįi besedĜ s Boženou NĜmcovou. Foto: archiv
ZrakovĜ postižení lidé
pįedstavili svůj svĜt
Dobrovolníci a těžce zrakově postižení
lidé pįedstavili v Rožmitále zážitkovou
formou svůj svět návštěvníkům improvizované kavárny „potmě“, která se
otevįela na jeden den v rožmitálském
společenském centru. Do černé kavárny pozvala 7. įíjna zájemce Sjednocená
organizace nevidomých a slabozrakých
Pįíbram s rožmitálským kulturním
klubem a Městem Rožmitál p. Tį. Hosté
si mohli vychutnat kávu nebo sklenku
vína s klapkami na očích, vyzkoušet si
orientaci v terénu s bílou holí a nejrůznější pomůcky pro nevidomé, zahrát si
potmě nejrůznější hry, seznámit se s
vodicím psem a na pár okamžiků okusit, jak se žije nevidomým a slabozrakým lidem. Velký dík za realizaci akce
patįí Radce Lienertové, Andree Hlaváčkové a jejím rodičům.
(fž)
I pro dĜti byla návštĜva kavárny zajímavou zkušeností. Foto: archiv KK
Film zachycuje život
v Centru Rožmitál
Centrum Rožmitál pod Tįemšínemě
poskytovatel
sociálních
služebě
pįedstavilo zhruba dvacetiminutový
ilmě který je zamĜįen na poskytované službyě život uživatelů a práci personálu v tomto zaįízení. Film
je k vidĜní na webových stránkách
www.centrumrozmital.cz. Snímek je
z premiéry ilmuě která se v centru
konala 7. įíjna. Foto: archiv centra
Praga Mystica s. r. o.
Nadace Hieronymus
Podbrdské muzeum
Město Rožmitál pod Třemšínem
Cesty za hvězdou
Vás zvou
na vánoční výstavu
Od betlémské hvězdy
až na konec světa
Výstava u příležitosti
550. výročí putování Jaroslava Lva z Rožmitála na mys Finisterre
Od 25. listopadu 2015 v Podbrdském muzeu v Rožmitále pod Třemšínem
Přijďte zažít příběh betlémské hvězdy, původu Vánoc, tří králů
a rytířské cesty Jaroslava Lva z Rožmitála z Čech až na konec světa.
pragamystica.cz
podbrdskemuzeum.cz
rozmitalptr.cz
Výstava potrvá do 10. ledna 2016.
Podbrdské muzeum
Palackého 10
Rožmitál pod Třemšínem

Podobné dokumenty