Vstup strategického zahraničního partnera do společnosti VCES

Komentáře

Transkript

Vstup strategického zahraničního partnera do společnosti VCES
2/2006
VCES
REPORT
www.vces.cz
INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KONCERNU VCES
Vstup strategického zahraničního
partnera do společnosti VCES
V pátek 12. května 2006 patřil Zlatý salonek pražského hotelu Esplanade
tiskové konferenci společností Bouygues Construction a VCES. Zástupci
obou společností informovali přítomné novináře, kterých se tiskové
konference zúčastnilo na tři desítky, o vstupu strategického zahraničního
partnera do společnosti VCES.
S
polečnost Bouygues Construction zastupovali pánové Olivier-Marie Racine, Daniel Rigout
a Dominique Forgues, za VCES se tiskové
konference zúčastnili pánové Miroslav Boštík,
Martin Bašek a Jaroslav Novotný. Velký zájem novinářů o tiskovou konferenci pak jen potvrdila série
článků uveřejněných v denících, ekonomických
a odborných titulech.
Ve stejný den se v odpoledních hodinách sešli
členové statutárních a dozorčích orgánů jednotlivých společností stavebního koncernu VCES spolu
s francouzskými hosty s technicko-hospodářskými
pracovníky v královéhradeckém Kongresovém
centru Aldis, aby je informovali o vstupu strategic-
kého zahraničního partnera, společnosti Bouygues
Construction, do společnosti VCES. Představená
prezentace skupiny Bouygues spolu s krátkými
videosnímky nejvýznamnějších staveb realizovaných po celém světě zdůraznily velikost, sílu a zkušenosti francouzského partnera.
Z OBSAHU
Aktuálně
Největší investiční
akce v Olomouci
2
Náš nejnovější projekt
Ušité na míru
a v moderním střihu
3
Výstavba
V Hradci Králové
vyroste nová fakulta
4
Soutěž
Zlatá cihla 2006
– zvolte svého favorita
6
Telegraficky
VCES se na
veletrhu IBF neztratil
8
Firemní zpravodaj VCES
REPORT získal Certifikát
profesionální úrovně
Pražské Divadlo Archa bylo ve čtvrtek
6. dubna 2006 svědkem vyhlášení výsledků
4. ročníku soutěže firemních publikací Zlatý
středník 2005.
V konkurenci 25 firemních titulů v kategorii
Nejlepší
časopis B2B
se neztratil
ani firemní
zpravodaj
stavebního
koncernu
VCES, který
k prvnímu
výročí své
existence
od odborné
poroty získal
Certifikát
profesionální
úrovně RATED.
1
Aktuálně
V Olomouci byla podepsána smlouva
na největší investiční akci v dějinách města
Mezi jednáními povodňového krizového štábu na olomoucké radnici proběhla v pondělí 3. 4. 2006 dopoledne krátká slavnostní událost. Byla totiž
podepsána smlouva na realizaci investiční akce „Olomouc – rekonstrukce
a dobudování stokové sítě – II. část“ se zhotovitelem – sdružením firem
VCES a.s. a Skanska DS a.s. Za investora – statutární město Olomouc – se
slavnostního aktu zúčastnil primátor Martin Tesařík, jeho náměstek
Miroslav Petřík a ředitel VHS, a.s. Vladimír Procházka.
M
ěstu Olomouci se loni podařilo získat na
druhou etapu rekonstrukce a budování
kanalizační sítě nejvyšší dotaci v jeho
historii. Radnice totiž uspěla se žádostí o příspěvek
z prostředků Evropské unie a z Fondu soudržnosti
obdrží 25 086 240 euro, což je v přepočtu přes
750 milionů korun. Projekt s názvem Olomouc –
kanalizace II. etapa, navazuje na první etapu
modernizace a dostavby stokové sítě, která v Olomouci v současnosti probíhá a realizuje ji taktéž
sdružení firem VCES a.s. a Skanska DS a.s. Již na
tento projekt se městu podařilo získat dotaci
z evropských fondů ve výši 324 milionů korun.
Dalšími 17 miliony přispěl Státní fond životního
prostředí.
Jedná se o největší a nejvýznamnější investiční
akci v novodobé historii Olomouce. Vybudování
moderní kanalizační sítě vyhovující evropským parametrům sice zatíží také městský rozpočet, ale jde
o dlouhodobou a především potřebnou investici.
Celkové náklady druhé etapy projektu představují částku 1,33 miliardy korun včetně DPH. Město
Olomouc zaplatí ze svého zhruba 530 milionů
korun jednak jako svůj podíl na projektu a jednak
jako neuznatelné náklady vyvolané investiční akcí
(např. objekty mostů, dešťová kanalizace). Druhá
etapa výstavby stokové sítě oficiálně začala
9. května 2006
přípravnými pracemi a potrvá až
do poloviny roku
2009. Stavět se
bude
převážně
v okrajových částech Olomouce.
Akce je pokračováním prací na
budování kanalizace, které v současnosti ve městě
probíhají. Týkat se
bude devíti lokalit, především Svatého
Kopečka,
Droždína, Nového
Světa, Řepčína,
Holice, Topolan, Nedvězí a Chomoutova. Zhotovitelem stavby bylo ve veřejné soutěži vybráno sdružení firem VCES a.s. a Skanska DS, a.s. Správcem
stavby bylo vybráno sdružení firem Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s. a Stavoprojekt Olomouc, a.s.
Během realizace projektu Olomouc – kanalizace
II. etapa bude položeno skoro 58 kilometrů potrubí. Více než 11 tisíc Olomoučanů se tak dočká
zcela nových kanalizačních přípojek. Mimo to
například mezi Holicí a Novým Světem vyroste protipovodňová čerpací stanice.
Podle vodohospodářů, ekologů, ekonomů
a dalších odborníků je projekt rekonstrukce
a dobudování stokové sítě pro Olomouc nezbytný.
Jeho realizací bude zajištěno odkanalizování městských částí, které umožní jejich zapojení do komplexního systému ochrany čistoty vod v Olomouci.
Dále bude odstraněno vypouštění nedostatečně
předčištěných vod do řeky Moravy. Tyto odpadní
vody budou odvedeny na nově dobudovanou
ČOV. Směrnice EU Olomouc na základě počtu
jejích obyvatel zařazují mezi oblasti, v nichž platí
nejpřísnější limity. Konkrétně obsah dusíku by ve
vodě vypouštěné z čističky neměl být větší než 10
miligramů na litr. To je několikanásobně méně, než
připouštěly dřívější normy.
Rekonstruovaná a dobudovaná kanalizační síť
přispěje nejen ke snížení úrovně znečištění řeky
Moravy, ale také zabrání znečišťování zdrojů vody
a zlepší průchodnost stokové sítě při přívalových
deštích. Vedle ekologických přínosů budou realizací projektu vytvořeny rovněž podmínky pro další
průmyslový rozvoj města a pro novou bytovou
výstavbu.
Za společnost VCES byl realizací pověřen tým
odštěpného závodu OLOMOUC pod vedením Ing.
Martina Hucka.
2
Náš nejnovější projekt
Ušité na míru a v moderním střihu
Přinášíme Vám něco skutečně šik!
V nové architektonicky velmi
půvabné budově „Dům Pernerova“
najdete vše potřebné pro svůj klid,
komfort a odpočinek. Připravili
jsme pro Vás 25 bytových jednotek,
které splní i ta nejnáročnější kritéria
moderního bydlení.
D
ům Pernerova – to jsou terasy, balkony, příjemná rozloha bytů, garážová stání, skladovací prostory a skvělé umístění v rámci Pardubic. V prvním nadzemním podlaží jsou umístěny
komerční prostory, kde budou k dispozici nejrůznější služby.
Dům Pernerova je situován do obytné zóny
v těsné blízkosti kulturního a historického centra
města Pardubice. Pernerova ulice je napojena na
hlavní pardubickou pěší zónu, kde se odehrává
převážná část pardubického společenského dění.
Stejně daleko jako do areálu zámeckého parku
budou mít obyvatelé
domu do blízkého
hypermarketu,
do
sportovní arény, ale
i do ostatních částí
města. Budoucí majitel tak získá kompletní služby, občanskou
vybavenost a možnost
kulturního, sportovního i relaxačního vyžití
v příjemném prostředí krajského města
v Polabí.
Díky netradičnímu
architektonickému
ztvárnění
zejména
okenních a balkonových otvorů působí
dům jako výrazný
a dobře zapamatovatelný prvek dané loka-
Partnerem prodeje je Ideal Reality, síť
realitních kanceláří, které můžete kontaktovat v Pardubicích (Třída Míru 62,
Ing. František Průša, tel.: 466 61 67 46,
604 63 55 55), v Chrudimi (ulice Široká
291, Irena Záleská, tel.: 469 63 85 42,
604 63 55 33), a získat tak všechny
potřebné informace. Nebo se zastavte
v našem prodejním místě (VCES REAL –
Na Harfě 246/3, Praha 9 – ulice vedle
SAZKA ARENY) každý pracovní den od
9 do 17 hodin.
lity. Některé byty mají k dispozici vlastní balkon
o výměře cca 7,5 m2. Byty nacházející se v nejvyšším 5. nadzemním podlaží jsou vyprojektovány
s terasami o rozměrech 43–64 m2. Jako doplněk
ke skvělému bydlení jsou připraveny i sklepní skladovací kóje a garážová stání.
Vybrat si můžete některou z 25 bytových jednotek s příslušenstvím nebo některý ze 4 komerčních
prostorů.
Zaujal Vás tento projekt? Rádi byste zjistili informace i o projektech v dalších regionech České
republiky? Chcete znát podrobnosti o možnostech
financování? Navštivte naše internetové stránky
www.dumpernerova.cz nebo www.vcesreal.cz.
D ATA
Dům Pernerova
CELKEM – 25 bytových jednotek
a 4 komerční prostory
garážová stání v suterénu
balkony a terasy
dispozice 1+kk až 5+kk
plocha bytů od 31 m2 do 131 m2
byty již od: 945 000 Kč včetně DPH
3
Výstavba
V Hradci Králové položen
základní kámen nové fakulty
Čtvrtek 6. dubna 2006 se zapsal do historie Univerzity Hradec Králové.
V pravé poledne byla slavnostním poklepáním základního kamene zahájena stavba další budovy v univerzitním areálu Na Soutoku.
P
o dobu 513 dnů pak bude po stavební stránce naplňována dlouholetá vize rozšíření kampusu o samostatný objekt Fakulty informatiky a managementu. Vítězem výběrového
řízení se stala společnost VCES a.s. s celkovou nabídnutou cenou necelých 290 mil.
Kč. Dokončení stavebních prací je naplánováno na léto 2007. Kompletní dokončení
a zprovoznění budovy je plánováno na
začátek roku 2008. Realizaci projektu zajistí odštěpný závod PREMING, konkrétně
tým stavbyvedoucího Romana Peška.
Z historie areálu Na Soutoku
Kořeny celé investiční akce sahají řadu
let nazpátek. V letech 1992–3 zadala v té
době Vysoká škola pedagogická v Hradci
Králové soutěž na vypracování návrhu
nového areálu v prostoru Na Soutoku. Vítězem soutěže se stal návrh od S-projektu
Zlín, a.s., který byl po dopracování pro
územní řízení schválen Úřadem města Hradec Králové – Útvarem hlavního architekta dne
30. 12. 1994. První etapa výstavby tohoto areálu
začala v roce 1995 stavbou budovy Objektu společné výuky včetně přilehlého parkoviště. Jejím
uvedením do provozu v září 1997 byl dán základ
pro další rozvoj dnešní UHK. Součástí první etapy
výstavby byla také budova s názvem Fakulta řízení
a informačních technologií, která z finančních
Rozšíření závodu Kvasiny
‚KODA AUTO a.s.
N
a jaře letošního roku dokončil tým stavbyvedoucího Ing. Milana Soudka z odštěpného
závodu OLOMOUC výstavbu nové montážní
haly v areálu společnosti ‚KODA AUTO a.s. v Kvasinách. Nová hala o půdorysu 200x42 m a výšce cca
11–13 m byla postavena pro montážní linky vozu
Roomster. Nosnou konstrukci tvoří železobetonový
prefabrikovaný skelet, ve dvou hlavních lodích byly
použity vazníky o délce 18 m. Založení sloupů bylo
provedeno na pilotách s kalichy, podlaha je tvořena
železobetonovou deskou tloušťky 30 cm s finální
úpravou epoxidové stěrky. V podlaze jsou provedeny technologické a vzduchotechnické kanály pro
uložení montážní linky. Přibližně v 1/3 půdorysu
haly je umístěno mezipatro určené pro předmontáž
cockpitu a kancelářské prostory. Hala je technologicky propojena dopravníkovým mostem se stávající svařovnou a lakovnou. Vedle nové infrastruktury
a komunikací v okolí haly bylo součástí projektu
také vybudování protihlukové stěny na západní
straně závodu směrem k obci Kvasiny.
4
důvodů nemohla být v dané době realizována.
Později byl název budovy – v souladu se změnou
názvu fakulty – upraven na FIM.
Tvář univerzitního kampusu
Aktuální urbanistická koncepce univerzitního
kampusu pochází přibližně z poloviny 90. let
20. století a vytvořili ji zlínští architekti Ivan Bergmann a Ladislav Pastrnek. Architektonický výraz
objektů univerzity se vědomě inspiruje Gočárovými
školními budovami z období první republiky. Dle
původních představ se měl celý areál skládat
z Objektu společné výuky (dokončen v roce 1997),
Fakulty informatiky a managementu (ve výstavbě),
pavilonu humanitních věd, pavilonu přírodních věd,
informačního centra s knihovnou, rektorátu a sportovního areálu. Vzhledem k extenzivnímu rozvoji
univerzity bude muset být dnes již deset let stará
studie podrobena revizi.
Fakulta informatiky a managementu
Budoucí objekt FIM bude podobného vzhledu,
jako je Objekt společné výuky s tím rozdílem, že
tato budova nebude mít uprostřed prostorné centrální schodiště, ale naopak decentní atrium a jednotlivá podlaží budou propojena čtyřmi samostatnými schodišti, která budou v každém patře
spojena chodbou. Budova je dílem architekta Ivana Bergmanna, v úrovni projektu
pak architekta Marka Šlesingera. Projektová
dokumentace budovy FIM UHK, zpracovaná společností S-projekt plus, a.s., představuje stavbu o 4 900 m2 čisté užitkové plochy a 43 250 m3 obestavěného prostoru.
Uvedené hodnoty budou rozděleny mezi
1 posluchárnu pro 150 studentů, 4 posluchárny po 60 studentech, 1 specializovanou jazykovou laboratoř, 5 jazykových,
6 seminárních a 11 počítačových učeben.
Celková kapacita učeben bude 845 studentů. Dále bude zajištěno 60 kabinetů pro
113 akademických pracovníků.
Další krok
V souladu s Dlouhodobým záměrem Univerzity Hradec Králové do roku 2010 by měla být
další fází budování areálu Na Soutoku výstavba
sportoviště, které nahradí provizorní objekt
a tělocvičnu Katedry tělesné výchovy a sportu
Pedagogické fakulty „Na Flošně“. Nové sportovní
zařízení Na Soutoku bude sloužit studentům všech
fakult při jejich studijních i volnočasových aktivitách.
PREMING zrekonstruoval velvyslanectví
České republiky v Lucembursku
O
dštěpný závod PREMING a tým vedený Martinem Peřinou si
na své konto mohou zapsat realizaci projektu v zahraničí.
V Lucemburku provedli rekonstrukci historicky zajímavé
vily, jejímž předchozím majitelem byl Piere Werner - lucemburský
premiér a zakladatel společné evropské měny, která leží v centru
města v bezprostřední blízkosti národního divadla Grand theatre.
V současné době objekt slouží jako Velvyslanectví České republiky.
V architektonickém řešení, které zpracoval Ing. arch. Josef Kiszka,
se v exteriéru velmi zdařile prolínají původní historické prvky – pískovcové šambrány, repliky oken a původní vstupní dveře s moderními prvky současné architektury. Na přístavbu byly použity moderní materiály – sklo, hliník, ocel a kámen. Konkrétně obklad fasády
je proveden z čínské žuly. Nejzajímavější je však objekt přístavby
prosklené galerie, asi 35 m dlouhé. Jedná se o třetí stavbu tohoto
typu v Evropě. Zvláštností je použití skleněných lepených nosníků
bez použití ocelových prvků. Vše je řešeno jen a jen lepenými spoji
sklo-sklo. Interiér je řešen v moderním stylu, při kterém se důraz
kladl především na prosvětlení a otevřenost celého prostoru a použití materiálů jako je sklo, ocel a dřevo.
Výstavba
Otevření Komunitního centra
Beroun v areálu bývalých kasáren
Přestavbou jednoho z objektů v areálu tzv. nových kasáren získali
obyvatelé Berouna nové centrum sociálních služeb. Akci zahájila stavební
firma VCES a.s., odštěpný závod PREMING v čele se stavbyvedoucím
Ing. Ondřejem Kahounem v září loňského roku a hotové dílo předala
oproti smlouvě s mírným předstihem.
P
artnerům projektu – nestátním neziskovým
organizacím jsou zrekonstruované prostory
k dispozici od druhého čtvrtletí. Konkrétně
jde o Český červený kříž, Farní charitu Beroun,
Střep o.s. - české centrum pro sanaci rodiny,
Občanskou poradnu Beroun, Sdružení Romano
Dživipen - Romský život, Centrum pro zdravotně
postižené Středočeského kraje, Dobročinný spolek
Lomikámen, Asociaci rodičů a přátel zdravotně
postižených dětí v ČR (ARPZPD) – Klub Klubíčko
a Svaz tělesně postižených
v ČR – Půjčovna kompenzačních pomůcek. Své sídlo zde
má také Mateřské centrum
Slunečnice.
V nově otevřeném centru
sídlí poskytovatelé sociálních
služeb doslova pod jednou
střechou. Je to přínosné nejen
pro ně samotné, ale zejména
pro ty, kteří jejich služeb využívají.
V přízemí zrekonstruované
budovy jsou umístěna poradenská centra neziskových
organizací, společná učebna
pro výukové programy a Farní
Město Beroun převzalo padesát
zrekonstruovaných malometrážních bytů
Ve Velké Bystřici vyroste
nová tělocvična
Žáci a učitelé Masarykovy základní
školy ve Velké Bystřici se dočkají
moderní tělocvičny. Její stavba byla
slavnostně zahájena v úterý
21. března 2006.
V
Padesát nových malometrážních
bytů pro osoby s vymezenými
příjmy vzniklo přestavbou bývalé
vojenské ubytovny v areálu tzv.
nových kasáren v Berouně. První
nájemníci se sem nastěhovali koncem dubna.
H
lavní podmínky pro přidělení nájemního
bytu určuje ve svých metodických pokynech
Státní fond pro rozvoj bydlení ČR, který na
výstavbu bytů poskytl městu účelovou dotaci ve
výši 26,1 mil. korun. Investiční akci dodavatelsky
zajišťovala stavební firma VCES a.s., konkrétně
tým odštěpného závodu PREMING vedený stavbyvedoucím Jiřím Šugarem.
Rekonstruovaný bytový dům v kasárnách je částečně podsklepený, má přízemí, první a druhé
patro a podkroví. Všechny byty převážně o velikosti 1+kk a 2+kk jsou vybaveny minimálním hygienickým zázemím a úložnými prostory, k některým
charita Beroun společně s Českým červeným křížem zde provozuje denní centrum pro osoby bez
přístřeší, jehož součástí je i jídelna a hygienické
zázemí. První patro je určeno pro Azylový dům pro
matky a otce bez přístřeší, který se díky přestavbě
rozšířil a nabízí lidem v nouzi 13 pokojů. Další 2
krizové pokoje slouží např. obětem domácího
násilí a 3 pokoje nabízí Dům na půl cesty, jehož
cílem je pomáhat mládeži opouštějící dětské
domovy či osobám přicházejícím z výkonu trestu.
Provozovatelem celého patra je Český červený
kříž. Ve druhém patře pak ARPZPD – Klub Klubíčko provozuje denní stacionář pro těžce postižené
děti i dospělé, chráněnou dílnu pro osoby s různým typem postižení a vznikla zde i místnost pro
respitní péči. Podkroví je připraveno jako rezerva
pro realizaci chráněného bydlení, pokud provoz
centra ukáže, že je pro jeho klienty potřebné.
Výstavba komunitního centra vyšla město na
více než 25 milionů korun, částku ve výši 18,7 milionu korun poskytla Evropská unie a 1,87 milionu
korun ministerstvo pro místní rozvoj. Celá budova
je řešena jako bezbariérová, invalidním uživatelům
je k dispozici výtah a šest vyhrazených parkovacích
stání před objektem. V rámci rekonstrukce bývalé
armádní budovy zmizelo i původní oplocení
a komunitní centrum se tak plně začlenilo do života města.
bytům patří sklepní nebo půdní skladovací kóje.
Město je bude přidělovat na dobu určitou, smlouvu však bude možné s ohledem na konkrétní situaci dále prodloužit za předpokladu, že si nájemníci budou řádně plnit své povinnosti.
ýstavba moderního sportoviště navazuje na
již realizované stavební úpravy Masarykovy
základní školy, které proběhly v loňském
roce. Vybudováním nové tělocvičny škola vyřeší
problémy s nevyhovujícími prostory pro výuku
tělesné výchovy a město získá důstojné prostory
nejen pro místní ligový házenkářský oddíl a rozvoj
mládežnické základny házené, ale i pro další organizace a spolky Velké Bystřice. Vybudování tělocvičny o rozměrech 27x50 metrů, sociálního zázemí a parkoviště pro návštěvníky si vyžádá celkovou
investici ve výši 26,034 milionu Kč. Částkou 14,7
milionu Kč se na realizaci projektu podílí státní
rozpočet, Město Velká Bystřice z vlastních zdrojů
uhradí 6,334 milionu Kč. Zbývající část finančních
prostředků ve výši 5 milionů Kč poskytne sousední obec Mrsklesy. Realizací stavby byla na základě
výběrového řízení pověřena společnost VCES a.s.,
odštěpný závod OLOMOUC. Realizaci stavby provede závod Ing. Radima Dvořáka. Projektovou
dokumentaci připravila Projekční kancelář Ing.
Schneider. První sportovci by měli novou tělocvičnu poprvé využít ještě do konce letošního roku.
5
Soutěž
Zlatá cihla 2006
Vážení čtenáři,
v tomto čísle magazínu VCES REPORT se opět po
roce obracíme právě k Vám, našim čtenářům,
a vyhlašujeme druhý ročník volby nejzajímavější
stavby realizované společností VCES – soutěž Zlatá
cihla 2006.
Při rozhodování, které stavbě dáte svůj hlas, Vám
pomohou základní informace uvedené u každé ze
staveb i vybrané fotografie. Hlasovat můžete
vyplněním přiloženého hlasovacího lístku a jeho
zasláním na adresu společnosti VCES a.s. nebo na
internetových stránkách www.vces.cz, kde
naleznete i více fotografií jednotlivých staveb.
Termín uzávěrky hlasování je stanoven na 31. srpna
2006. Všechny došlé hlasovací lístky (rozhoduje
datum uvedené na poštovním razítku) a hlasy
zaslané prostřednictvím internetových stránek
budou sečteny a stavba s největším počtem hlasů
získá právo užívat titul Zlatá cihla. Za platné
budou považovány hlasovací lístky s vyplněnou
adresou odesílatele a vybranou pouze jednou
stavbou, které dáváte svůj hlas. Všechny doručené
hlasy budou slosovány a 10 šťastných hlasujících
získá hodnotné dárky od společnosti VCES. Která
z nominovaných staveb letos získá titul Zlatá cihla
2006, záleží jen na Vás.
Přestavba budovy
Filharmonie Hradec Králové
Objednavatel:
Generální projektant:
Architektonické zpracování:
Realizace:
Místo stavby:
Statutární město Hradec Králové
Ing. arch. Alexander Wagner –
PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ
Ing. arch. Alexander Wagner
4/2004–9/2005
Eliščino nábřeží 777,
500 03 Hradec Králové
Z hlediska architektonického lze stavbu rozdělit do tří částí: víceúčelový
sál, vstupní hala a zázemí filharmoniků. Sál s akustikou na úrovni evropských koncertních sálů má k dispozici 560 míst pro diváky, 16 lóží, balkon a prostory pro účinkující. Obvodové stěny sálu jsou železobetonové, konstrukce balkonu je součástí monolitu stěny sálu. Pozornost
upoutá především hliníková prosklená stěna s moderním schodištěm
ocelové konstrukce v přísálí, které umožňuje přístup k balkonu a lóžím.
Krajská knihovna v Pardubicích
Rekonstrukce a dostavba objektu č.p. 79
Objednavatel:
Generální projektant:
Architektonické zpracování:
Realizace:
Místo stavby:
Pardubický kraj
Spojprojekt Praha a.s.
Ing. arch. Aleš Papp,
Ing. arch. Magda Pappová,
Ing. arch. Milan Vít
12/2003–4/2005
Pernštýnské nám. 79,
532 02 Pardubice
Dům č.p. 79 – „Dům U Zlatého beránka“ v samém srdci historického
jádra města Pardubic je budova historicky velmi cenná, památkově
chráněná. Projekt dostavby a rekonstrukce byl veden ideou přirozeně
integrovat nový objekt do stávající historické zástavby, a zároveň vytvořit moderní soudobou architekturu. S rekonstruovanou částí č.p. 79 je
dostavba propojena dvoupodlažním traktem, který je reminiscencí na
pavlač. Vnitřní prostor této části je prosvětlen prosklenou stěnou. Severní hranici novostavby tvoří zachovaná historická zeď.
6
Soutěž
Magistrát města Olomouce
Rekonstrukce budovy, Hynaisova ul. 10
Objednavatel:
Generální projektant:
Architektonické zpracování:
Realizace:
Místo stavby:
Statutární město Olomouc
ALFAPROJEKT OLOMOUC, a.s.
prof. Ing. arch. Ivan Ruller,
Ing. arch. Jaroslav Štěpán,
Ing. František Babica
4/2004–7/2005
Hynaisova ul. 10, Olomouc
Jedná se o rekonstrukci a přístavbu budovy z 60. let 20. století, která je
přestavěna v novodobém moderním stylu. Přístavba umístěná mezi
předstupující rizality krajních křídel budovy tvoří prosklenou vstupní
halu. Stávající krov je nahrazen novou nástavbou z lehké kovové konstrukce opláštěnou kovoskleněnou fasádou. Ve dvorní části je vystavěn
částečně zapuštěný víceúčelový sál s kapacitou 130 osob, jehož střecha
je využita jako okrasná terasa. Bezúdržbová fasáda kombinuje zavěšené keramické desky a prosklenou fasádu nástavby.
Novostavba bytového domu –
Villa Vlašimská
Objednavatel:
Generální projektant:
Architektonické zpracování:
Realizace projektu:
Místo stavby:
A.K.F., a.s.
RESTIO, spol. s r.o.
Ing. arch. Martin Pračka,
STUDIO 97
10/2004–12/2005
při ulicích Vlašimská – Ruská,
Praha 10 - Vinohrady
Moderní bytový dům velmi citlivě navazuje na okolní vilovou zástavbu
z počátku 20. století. Ustupující fasáda, členěná římsami, arkýři a terasami, pohledové cihly, klasické omítky a členěná dřevěná okna dotváří
architektonický výraz domu. Bytový dům s jedním podzemním a šesti
nadzemními podlažími má k dispozici 10 bytů vyššího standardu. Bytový dům je propojen na úrovni 1. podzemního podlaží podzemní chodbou s krytými garážemi s 22 parkovacími místy.
STAVONA spol. s r.o., České Libchavy
Novostavba výrobního závodu
Objednavatel:
Generální projektant:
Architektonické zpracování:
Realizace projektu:
Místo stavby:
STAVONA spol. s r.o.,
České Libchavy
BC Projekt
Ing. Karel Blank,
Ing. Vlastimil Čech
11/2004–8/2005
České Libchavy 177
Novostavba výrobního závodu na výrobu plastových oken zahrnovala
stavbu dvoupodlažní administrativní a obchodní budovy s jednopodlažní sociální částí, dvou výrobních hal, výstavbu komunikací, ČOV a trafostanice. Dvoupodlažní část administrativní a obchodní budovy je provedena jako patrový monolitický železobetonový skelet, jednopodlažní
sociální část je zděná z keramických cihel. Pozornost upoutá především
prosklené průčelí budovy. Výrobní haly jsou provedeny z lehkých ocelových rámů.
7
Telegraficky
Spolupráce
přes hranice kultur
VCES se na veletrhu IBF neztratil
N
V
ová kniha předních evropských odborníků
na problematiku interkulturních rozdílů
a interkulturní komunikace se zaměřuje jak
na sociálně psychologické a sociologické vysvětlení interkulturní komunikace, tak i na uvedení
zvláštností jednotlivých kultur, které reprezentují
nejčastější partneři v mezinárodní spolupráci. Velkou pozornost věnují autoři kulturním standardům evropských
zemí – České
republiky, Ruska,
Německa, Anglie
a Francie – a na
četných příkladech
ze spolupráce jednotlivců i pracovních týmů těchto
národností
dokládají, k jakým
nedorozuměním
dochází mezi lidmi
ze zemí zdánlivě si
kulturně blízkých.
Z amerického kontinentu si autoři
zvolili kulturní standardy zemí Latinské Ameriky
a Spojených států amerických, z asijského kontinentu pak kulturní standardy Indonésie a Indie.
Kniha se věnuje také otázkám praktického rozvoje interkulturních dovedností a různým oblastem ekonomického a společenského života,
v nichž kulturní rozmanitost vytváří specifické prostředí a přináší specifické problémy. Kniha je
výsledkem dlouhodobých teoretických i empirických výzkumů realizovaných v mezinárodních firmách, jejichž výsledky byly ověřeny na konkrétních
případech interkulturní spolupráce. Ocení ji nejen
pracovníci mezinárodních a zahraničně-obchodních firem, nýbrž i řada dalších lidí, kteří se s kulturní odlišností setkávají v jiných oblastech ekonomického a společenského života a kteří jí
a zejména jejím nositelům potřebují a chtějí dobře
porozumět.
Knihu vydalo nakladatelství Management Press
v roce 2005 (vázaná, 320 stran, doporučená cena
490 Kč).
Hosty uchvátili Beatles
P
říjemné setkání s významnými obchodními
partnery z regionu Moravy připravila společnost VCES na páteční večer 5. května. V prostorách Mozartova sálu Moravské filharmonie
Olomouc pro ně bylo připraveno vystoupení smyčcového kvartetu Gamavilla kvartet, jehož členové
přítomné hosty provedli klasickou hudbou i skladbami Beatles upravenými pro smyčce. Vysokou
úroveň vystoupení kvarteta jen potvrdil obrovský
zájem o CD s nahrávkami jejich vystoupení.
8
moravské metropoli v Brně si ve dnech 25. až 29. dubna
daly dostaveníčko stavební firmy, výrobci a dodavatelé stavebních strojů a materiálů. Mezi vystavovateli nechyběla
ani společnost VCES, jejíž expozice rozhodně patřila k nejpoutavějším, a to nejen mezi velkými stavebními firmami v pavilonu V.
Zájem návštěvníků veletrhu přitahovala nejenom barmanská
show, ale také dvě příjemná odpoledne, kdy stánek navštívili čeští
tenisté Bohdan Ulihrach a Jiří Novák. Rozhovory s nimi se točily
kolem jejich tenisových úspěchů, ale řeč přišla i na podzimní
zápas české tenisové reprezentace v Holandsku.
Vzdělávání zaměstnanců
Vzdělávání mistrů a vedoucích pracovních čet a příprava personálních
záloh (Manažerská akademie) mají
své pevné místo v systému vzdělávání společnosti VCES. Výjimkou
nebylo ani druhé čtvrtletí tohoto
roku.
obsahové části a velmi dobrému přednesu a kontaktu s posluchači byla jako nejlepší vybrána prezentace Ing. Františka Zachaře (odštěpný závod
PREMING).
Několika semináři pokračovalo také vzdělávání
mistrů a vedoucích pracovních čet. Odštěpné
závody OLOMOUC, SOLNICE, PRAHA a VHS se
přiblížily k závěru prvního cyklu, odštěpný závod
P
rvní etapa vzdělávání personálních záloh
(Manažerská akademie) vyvrcholila 18. až
20. května 2006 závěrečným seminářem.
Jeho obsah tvořily základy marketingové strategie,
které byly doplněny přehledem norem etikety
a profesionálního image.
Součástí semináře byl i test, který prověřil znalosti našich mladých manažerů o celém spektru
témat, procvičených v rámci tohoto vzdělávacího
cyklu (např. manažerské dovednosti, obchodní
jednání, hodnocení a motivace zaměstnanců). Prezentační schopnosti prokázali účastníci ve svých
závěrečných vystoupeních. Každý z nich zpracoval
a přednesl shrnutí vybraného problému z práce
manažera, někteří jej obohatili také o náhled na
to, jak se s prezentovaným tématem potýkají ve
své každodenní praxi. Díky odpovědné přípravě
PREMING pokračoval v cyklu druhém. Pokroky
v komunikačních a dalších manažerských dovednostech jsou pro účastníky motivací k dalšímu
vzdělávání a pro společnost příslibem efektivnější
organizace práce a interní komunikace.
Stalo se...
Setkání nových pracovníků
20.–21. 4. 2006, Dlouhá Ves
Ověřené heslo tvrdí, že jedinou
konstantou v životě je změna. Poté,
co jsme vyhlásili odlehlý a mobilním signálem téměř nedotčený
penzion Mítkov za stálé dějiště setkání nových TH pracovníků, vytlačili
nás z něj v dalším termínu nějací
zarputilí svatebčané a nezbylo, než
se poohlédnout jinde.
gram rychle přeskupit a novým kolegům a kolegyním se dostalo patřičné sumy informací o činnostech zabezpečovaných nadstavbovými úseky
a útvary. Jejich otázky svědčily o zájmu, s nímž
naslouchali jednotlivým příspěvkům.
Tým nováčků, se kterým se velmi dobře spolupracovalo, se pro organizátory stane měřítkem
úspěšnosti dalších akcí tohoto druhu. Velkou roli
Protože neustále hledáme příležitosti, jak zkvalitnit péči o zaměstnance, podařilo se nám dohodnout
možnost stravování v jídelně solnické základní školy.
P
V
olba padla na Sporthotel v Dlouhé Vsi
(dobré zkušenosti, vybavení, dostupnost pro
prezentující…), a tak se více než dvacet
nových VCESáků sešlo 20. 4. na Rychnovsku.
Čtvrteční odpoledne zaplnily informace o historii a vývoji společnosti, průřez činnostmi personálního útvaru a prezentace jednotlivých odštěpných
závodů. Po večeři nastala příhodná chvíle pro
bowlingové čtyřutkání a posezení u dlouhého
stolu v hotelové restauraci.
Finišující jednání s francouzskými partnery si
vyžádala změnu pátečního programu. Po domluvě
s ostatními prezentujícími se podařilo harmono-
Nová možnost stravování
zaměstnanců společnosti
VCES v Solnici
sehrál nejen zájem o jednotlivá témata, ale také
snaha, dochvilnost a pozitivní přístup všech
zúčastněných. Doufáme, že i v dalších termínech
se setkáme v podobně podnětné atmosféře a že
se nám ji podaří (alespoň kousek) přenést i do každodenního života.
rvní strávníci vyzkoušeli její servis v březnu.
Patrně byli spokojeni, neboť od té doby jich
notně přibylo.
Málokdo má možnost dát si dobrý oběd v zařízení, které sám budoval. Našim solnickým kolegům se této výsady dostalo – jídelna, tělocvična
a dílny místní základní školy jsou totiž dílem společnosti VCES.
Už několik desítek našich zaměstnanců denně
studuje, která ze tří variant menu jim přijde
k chuti. Za velmi přijatelných 48 korun je pro ně
připravena polévka, hlavní jídlo, čaj a kompot
nebo zákusek. Některá zpestření, např. to v podobě dětské přesnídávky, dávají našim chuťovým
buňkám možnost zavzpomínat na časy minulé.
My však vzpomínat nebudeme – co kdybychom si
zapomněli objednat oběd na další den?
Šestý firemní cyklovýlet
Okolí Chrudimi a Železné hory, 13. 5. 2006
Přestože třináctého května po obědě nestála otázka, zda bude pršet, ale
pouze kdy to začne, sešla se na parkovišti odštěpného závodu PREMING
celá přihlášená pětadvacítka cyklistů.
P
o domluvě o způsobu sběru odpadnuvších
doprovodným vozem a o místech občerstvovacích stanic (obě úlohy plnil s neutuchajícím
nadšením a dobrou náladou pan Sedláček) jsme
vyrazili směrem na Vrcha, netušíce, že tato vesnice
dá jméno celé první polovině trasy.
Okamžitě po startu se na čelo probojovali
Němci. Sebevražedné tempo se na nich ovšem
podepsalo natolik, že po dojetí zbytkem pelotonu
si JUDr. Němec vybral oddechový čas na sedadle
spolujezdce doprovodného vozu a ponechal svého
bratra rvát se s tratí samotného. Tomu naštěstí přispěchali na pomoc další borci – zejména dorostenci překypovali energií. Navíc jsme si rychle zvykli, že cesta za štěstím vede do vršku, a nemohlo
nás to zneklidnit (alespoň většinu z nás).
Déšť se postaral o to, abychom nemysleli jenom
na kopečky. Rozhodil pět šest kapek, ale další
cesta již zůstala suchá, a navíc se od Samařova
začala velmi rezolutně svažovat dolů. Změnu podmínek zaznamenal i JUDr. Němec, který se náhle
opět objevil v pelotonu.
Do cíle zbývalo již jen projet romantickou scenérií kochánovických rybníků, dát si pozor
v posledních zatáčkách a opřít kola o některý ze
stromů u výletní restaurace Monako, kde na
všechny cyklisty čekalo zasloužené občerstvení.
Poslední dohořívající větve táboráku nás vyprovodily na cestu domů (trasu podél řeky do Chrudimi můžeme doporučit) a do deště, který se stále
zdržoval nad oběma východočeskými metropolemi. Jeho pleskání do asfaltu připomínalo potlesk
bratrům Němcovým za jarní náladu, kterou
s sebou přivezli (a kousek nám jí půjčili). Bylo to
velmi příjemné odpoledne. Nevěříte? Pojeďte příště s námi, přesvědčíte se.
Personálie
Ve druhém čtvrtletí došlo k několika změnám
na manažerských pozicích.
Do odštěpného závodu PREMING nastoupil
k 1. 3. do funkce obchodního náměstka Ing. Leoš
Chyba, který zde dosud působil ve funkci hlavního
inženýra stavby.
Ing. Patrik Voženílek, který do 28. 2. vykonával
v odštěpném závodu PREMING funkci obchodně-technického náměstka, je od 1. 3. zařazen na
pozici technického náměstka.
K 31. 5. ukončila pracovní poměr Ing. Kateřina
Bukovská. Vedení personálního útvaru převzala od
1. 6. Ing. Eva Goldmannová, která do společnosti
VCES nastoupila 16. 5. 2006.
Přejeme nově jmenovaným manažerům mnoho
pracovních i osobních úspěchů, odborné erudice
a energie pro řešení úkolů, které je čekají.
9
Stalo se...
Family Day 2006
27. 5. 2006, Hradec Králové
Některá slovní spojení lze vnímat velmi rozdílně podle situace, v níž se
právě nalézáme. Například větička „oblačno s přeháňkami“ potěší
zemědělce, naštve chataře a piloty přinutí popřemýšlet nad letovou
hladinou. Personalistu, který spoluorganizuje firemní den pro rodiče
a děti, slovo přeháňky obtěžuje tím neúprosněji, čím menší počet dní
zbývá do jeho konání.
A
bychom se nekochali planou nadějí, brzy
ráno 27. května déšť ševelil na střeše party
stanu stojícího vedle hlavní tribuny malšovického jezdeckého klubu. Rozhodnutím připravit
vše pro „suchou variantu“ jsme ho obelstili natolik, že začal slábnout a odešel jinam, kde ho brali
vážně (v jižních a západních Čechách se opravdu
vyřádil).
10
Po deváté už louže na orlickém nábřeží osychaly a mezi těmi zbývajícími zástup malých a velkých
VCESáků bez potíží prokličkoval. Mířil na prohlídku sídla Hasičského záchranného sboru a staveb Knihovnicko-informačního centra (Studijní
a vědecké knihovny) a nové budovy hradecké univerzity, které naše společnost staví v těsném sousedství. Bylo na co se dívat až téměř do poledne.
To už řízky z Malšovic příliš voněly do kraje. A byly
dobré, stejně jako všechny ostatní laskominy, které
připravila firma Gastro – ZOO.
Hodinu po poledni všechno začalo – kapela
Valanka nasadila tempo a růžové mažoretky svými
hůlkami přilákaly sluníčko. I ono chtělo vidět ukázky služební kynologie, poněkud použitou i moderní policejní techniku a výstroj a naučit se zachránit
život od kamarádek z chrudimské pobočky Červeného kříže. Ale hlavně – chtělo se seznámit se
VCESáčkem, symbolem a maskotem firmy, co byl
ten den k vidění (a k pohlazení) vůbec poprvé. Prošlo se kolem všech her, které byly pro děti připraveny, svezlo se kočárem a posvítilo na kreslení
panu Lukšovskému. Do jezdecké haly se mohlo
podívat jen oknem, ale to dětem na koňských
hřbetech vadilo pramálo. Neleklo se ani sirén
a majáků hasičských aut a sanitky při ukázce likvidace požáru a záchrany lidí z hořícího domu. A při
předávání cen výhercům soutěží se spokojeně
usmívalo.
Mirek Vaňura, průvodce a moderátor celého
dne, možná neměl k večeru říkat tak hlasitě, že je
program u konce. Déšť to zaslechl, nesměle poslal
pár zkušebních kapek a potom se vrátil docela. Ale
už měl smůlu.
P.S.: S přípravou Family Day a organizací jeho
průběhu pomáhala řada našich kolegyň, kolegů
i jejich rodinných příslušníků. Některé jste poznali
podle žlutých triček. Jiní zůstali maskováni, ale
nepracovali o nic méně. Seznam těchto pomocníků je dlouhý a není možné je všechny vyjmenovat.
Patří jim obrovské poděkování za nás, a především
za všechny děti, kterým přinesli radost a spoustu
zážitků.
Tip na výlet
Železniční muzeum Výtopna Jaroměř
Jako v království kouzelníka Zababy z knížky Pohádky o mašinkách si musí
připadat návštěvníci Jaroměře, pokud zavítají do zdejšího železničního
muzea. Areál více než sto let staré výtopny parních lokomotiv se stal
místem, kde bylo před téměř 10 lety otevřeno první nestátní železniční
muzeum v České republice.
V
ýtopna Jaroměř připomíná pravou atmosféru doby, kdy železnici vládla pára. Přestože
se muzeum svou sbírkou zaměřuje především na období Rakouska-Uherska, mezi exponáty
naleznete i mladší železniční techniku.
Provozovatelem železničního muzea je občanské sdružení Společnost železniční Výtopna Jaroměř. Jaroměřští železniční nadšenci zde parní loko-
motivy jenom neoprašují, ale dokáží jim
vdechnout zpátky život. Do atmosféry železničního muzea vás vtáhne všudypřítomná vůně kolomazi a uhlí. Při procházce mezi kolejemi pak už
snadno poznáte, jak bezmezně lze milovat kusy
plechu. Pokud tomu jednou propadnete, pak to
bývá láska na celý život. Před zdejšími železničními
nadšenci neutíkejte, až vás začnou nenápadně sledovat. To jenom chtějí poznat váš zájem o historii
železnice. Pokud je zájem opravdový, můžete si
vyslechnout vyprávění o záchraně a opravách
mašinek - jinak tady lokomotivám nikdo neřekne.
Vlastně občas ano. Ony totiž mají svá jména – ty
parní Kafemlejnek, Ušatá (či Bulík), Velký bejček,
Conrad nebo Prachárna. Či snad Bobík, který patří
k lokomotivám motorovým. A že mají o čem
vyprávět. Na svém kontě mají v tuto chvíli tři opravené parní lokomotivy a na čtvrté intenzivně pracují.
Rotunda jaroměřské výtopny poskytla „střechu
nad komínem“ hned několika parním lokomoti-
vám. Své místo zde má lokomotiva 310.006 Kafemlejnek, jejíž oprava byla dokončena v roce
1989. Není bez zajímavosti, že v roce 1991
Kafemlejnek dojel vlastní silou do Vídeňského
Nového Města, kde byl v místní lokomotivce vyroben v roce 1879. V roce 1993 se na koleje vrátila
prvorepubliková rychlíková lokomotiva 464.008,
které strojvedoucí pro její velké usměrňovací plechy přezdívají „Ušatá“. Čas se však nedá zastavit,
a tak jsou v současné době obě lokomotivy neprovozní. Předpisy jsou neúprosné – lokomotivní kotle
musí v pravidelných intervalech procházet kontrolami a po uplynutí předepsaných lhůt také opravami, které však nejsou levnou záležitostí.
Po čtyřleté přestávce má muzeum opět provozuschopnou lokomotivu. V sobotu 20. května
2006 se veřejnosti představil „Velký bejček“
423.0145. Při jeho opravě členové Společnosti
železniční odpracovali více než 6700 hodin, což
spolu s materiálem představuje částku přes 2 mil.
Kč. „Velký bejček“ již odvezl
dva zvláštní historické vlaky
a chystá se na další jízdy.
Pozornost
návštěvníků
muzea nyní poutá lokomotiva
Conrad Vorlauf – 411.019.
Tento nejstarší exponát z roku
1873 prochází opravou,
a návštěvníci tak mohou na
vlastní oči vidět, co znamená
„živé“ železniční muzeum –
zavazování náprav, v brzké
době válcování trubek a další,
dnes již téměř zapomenuté,
profese. Do budoucna se
počítá s tím, že tento historický skvost vyjede na trať zhruba pětkrát ročně při opravdu
mimořádných příležitostech.
K vidění jsou zde i další
lokomotivy – unikátní ozubnicová lokomotiva 404.003
„Polaun“, která jezdila na
ozubnicové trati z Tanvaldu
do Kořenova, elektrická
akumulátorová lokomotiva
Rienghoffer z roku 1916
nebo inspektorská drezína
Tatra z roku 1944. Přesně
taková, kterou znáte z filmu
„Ostře sledované vlaky“. Ony
vlastně jaroměřské lokomotivy jsou filmovými hvězdami –
Kafemlejnek si zahrál ve filmové pohádce Freonový
duch a v seriálu Zdivočelá země. „Ušatá“ účinkovala ve Svěrákově filmu Tmavomodrý svět.
O jaroměřském železničním muzeu by se nechalo ještě dlouho psát, ale sebedelší článek nenahradí osobní návštěvu. O letních prázdninách má
muzeum otevřeno denně mimo pondělí od 9 do
16 hodin, v září pak o sobotách, nedělích a svátcích ve stejném čase. Vstupné činí pro dospělé
40,- Kč, pro děti od 6 do 15 let 20,- Kč. Chcete-li
si připomenout, jaké to bylo cestovat na dřevěných lavicích železničních vozů a čas od času
„lovit“ sazi, která se zatoulala do oka, pak máte
příležitost každou první sobotu v měsíci od května
do září, kdy se na svou cestu z Jaroměře do
Náchoda a zpět vydává v čele zvláštních historických vlaků „Velký bejček“. Zvláštní vlaky z Jaroměře vyjíždějí v 11.34 hod., na zpáteční cestu
z Náchoda pak přesně v 15.30 hod. Jednosměrná
jízdenka přijde dospělého na 60,- Kč, zpáteční
stojí 80,- Kč; pro děti od 6 do 15 let platí poloviční jízdné.
Do Jaroměře můžete přijet vlakem (leží na tratích, které v jízdním řádu ČD naleznete pod čísly
030 Pardubice–Liberec, resp. 032 Jaroměř–Trutnov) nebo autem. Ze silnice číslo 33 stačí na kruhovém objezdu u marketu Lidl odbočit k nádraží,
odkud je to do muzea jen pár kroků.
11
Summary/Inhaltsübersicht
ENGLISH
On Friday, 12 May 2006,
the general public was informed about the entry of
Bouygues, the French group, to VCES; journalists learned
about it at a press conference in Prague in the morning,
and employees at the meeting of technical and
administrative staff in Hradec Králové in the afternoon.
At the beginning of April,
a contract for the “Olomouc – Reconstruction and
Completion of the Sewer System – Part II” project was
signed in Olomouc. It is the largest investment in the
history of town, and VCES is participating in it.
Construction of an apartment house
called “Pernerova Building” will begin in Pardubice; it will
offer customized housing with a modern cut.
VCES started building
We invite submissions
the Faculty of Informatics and Management at the
University in Hradec Králové in the Na Soutoku University
complex.
to the 2nd year of the Golden Brick competition for the
most interesting construction built by VCES.
Czech tennis players,
The PREMING branch
reconstructed
Luxemburg.
the
Czech
Republic’s
Embassy
in
The OLOMOUC branch
Bohdan Ulihrach and Jiří Novák visited the VCES stand at
IBF, the International Building Fair, in Brno.
Family Day 2006
completed an assembly hall for the manufacture of Škoda
Roomster cars in Kvasiny which expanded the
manufacturing complex of ‚KODA AUTO a.s.
was organized for children and their parents on Saturday,
27 May. Children enjoyed a number of competitions,
games, horse riding and also demonstrations of the
Integrated Emergency System.
The PREMING branch in Beroun
A visit to the Railroad Museum
handed over two projects in April – the Community Centre
and a house with fifty small flats.
in Jaroměř (see the Tip for a Trip column) will take you to
the days when the railroads were governed by steam.
A new gym will be built
in Velká Bystřice by the OLOMOUC branch.
VCES begann in Hradec Králové
Wir eröffnen
im Areal Na Soutoku mit dem Bau der Fakultät für
Informatik und Management der Universität Hradec
Králové.
den zweiten Jahrgang des Wettbewerbs Goldener Ziegel
(Zlatá cihla) um den interessantesten, vom Unternehmen
VCES realisierten Bau.
Am Freitag, den 12. Mai 2006,
Der Zweigbetrieb PREMING
Die Messepräsentation
wurde die Öffentlichkeit über den Einstieg der
französischen Gruppe Bouygues in das Unternehmen
VCES informiert – am Vormittag die Journalisten auf einer
Pressekonferenz in Prag, am Nachmittag die Mitarbeiter
auf dem Treffen der wirtschaftstechnischen Mitarbeiter in
Hradec Králové.
rekonstruierte das Gebäude der Tschechischen Botschaft
in Luxemburg.
des Unternehmens VCES auf der Baumesse IBF in Brno
wurde von den Tennisspielern Bohdan Ulihrach und Jiří
Novák besucht.
DEUTSCH
Anfang April wurde in Olomouc
ein Vertrag über die Realisierung der Maßnahme
„Olomouc – Rekonstruktion und Ausbau Abwassernetz –
II. Teil“ unterzeichnet. Es handelt sich um die größte
Investition in der Geschichte der Stadt und das
Unternehmen VCES wird sich daran beteiligen.
In Kvasiny beendete
der Zweigebetrieb OLOMOUC den Bau einer Fertigungshalle für die Fahrzeuge Škoda Roomster, die das
Produktionsareal des Unternehmens ‚KODA AUTO a.s.
erweitert.
Im April übergab
der Zweigbetrieb PREMING in Beroun gleich zwei Objekte
– das Komunitní centrum (Kommunitätszentrum) und ein
Haus mit fünfzig kleineren Wohnungen.
In Pardubice wird mit dem Bau
In Velká Bystřice
eines Wohnhauses mit der Bezeichnung Dům Pernerova
begonnen, das Wohnen nach Maß bieten wird.
entsteht eine neue Sporthalle. Der Bau wird vom
Zweigebetrieb OLOMOUC realisiert.
Novorozenci
Ondřej
Radka
Josef
Tadeáš
Ondřej
Lucie
Ester
Radim
Denisa
Ondřej
Lukáš
Vojtěch
Tomáš
Jonáš
Matěj
Lukáš Řehák
David Fusek
Jaroslav Festa
Miloslav Trynkl
Josef Kocourek
Ing. Vladimír Fiedler
Jan Salinger
Jana Jílková
Petr Zezulka
Zdeněk Rýdlo
Ing. Roman Pešek
Jaroslav Kvapil
Ing. Stanislav Hank
Josef Javůrek
Ing. Pavel Kaňka
OZ
OZ
OZ
OZ
OZ
OZ
OZ
OZ
OZ
OZ
OZ
OZ
OZ
OZ
OZ
VHS
OLOMOUC
VHS
VHS
PREMING
OLOMOUC
PREMING
OLOMOUC
OLOMOUC
SOLNICE
PREMING
PRAHA
PREMING
PREMING
PREMING
25.
17.
20.
1.
2.
14.
12.
19.
27.
11.
23.
29.
7.
7.
8.
1.
2.
2.
3.
3.
3.
4.
4.
4.
5.
5.
5.
6.
6.
6.
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
Samstag, der 27. Mai,
gehörte den Kindern und der Veranstaltung Family Day
2006. Die Kinder erwarteten Wettbewerbe, Spiele, Reiten
und auch eine Demonstration der Arbeit des integrierten
Rettungssystems.
In die Zeit,
als die Eisenbahn vom Dampf beherrscht wurde, führt die
Ausstellung des Eisenbahnmuseums in Jaroměř in der
Rubrik Ausflugstipp.
Padesátiny
Lubomír Knitl
Josef Chovančík
Luboš Matoušek
OZ SOLNICE
OZ VHS
OZ SOLNICE
Pracovní výročí
Miroslava Knitlová
Pavel Jonák
Jaroslav Šejvl
Jaroslav Netolický
GŘ
OZ VHS
OZ PRAHA
OZ PREMING
Svatby
Luděk Morávek
Michal Kolář, DiS.
Roman Vlasák
Ladislav Glozar
Ing. Jan Hnilička
Jindřich Sedlák
Petra Chmelíková (Studená)
Jan Marek
OZ
OZ
OZ
OZ
OZ
OZ
OZ
OZ
VCES Report / Informační zpravodaj koncernu VCES / číslo 2–2006 / Registrace MK ČR E 15883 / Odpovědný redaktor:
Ing. Vladimír Ujec / VCES a.s., Na Harfě 246/3, 190 05 Praha 9 / E-mail: [email protected] / www.vces.cz / tel.: 226 056 105 / fax:
226 056 100 / Design, zlom, tisk: ENTRE s.r.o.
12
VČS
PRAHA
VHS
PREMING
VHS
PREMING
VHS
SOLNICE
20
25
25
30
25.
8.
8.
22.
22.
28.
17.
17.
3.
4.
4.
4.
4.
4.
6.
6.
let
let
let
let
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006

Podobné dokumenty