Noc s Andersenem Letošní Noc s Andersenem se uskutečnila v

Transkript

Noc s Andersenem Letošní Noc s Andersenem se uskutečnila v
NocsAndersenem
LetošníNocsAndersenemseuskutečnilavpátek15.4.2016vkosteleStMaryMagdalene.Celý
večerbylinspirovánknihouMynameisKaramelabydlímvLondýně,kterounapsalaučitelkaČeské
školybezhranicMichaelaSanytrová.DětispolusKaramelemnavštívilyrůznáznámámísta
vLondýně,kdesepotkalysnejrůznějšímipohádkovýmipostavamiavyzkoušelysispoustuzajímavých
aktivit.
Nanástupišti9a¾siHarryPottervybíralnejlepšístřelcedofamfrpálovéhotýmu,WillyWonka
zavedldětidotajuplnéelektrárnyBattersea,abymudokreslilyztracenéplánytovárny,spolusMary
PoppinsvzlétlyažnavrcholkatedrályStPaul,kdesivyzkoušely,jaknáročnéjenositklobouk,na
TrafalgarsquarejelevAslanzavedldoNarnieadětisenachvíliproměnilyvelvaaSrdcovákrálovna
položiladětemvQueensparkuněkolikzáludnýchotázekahádanek.
ZávěrvečerapatřilKaramelovi,kterýsevLondýněztratilabylopotřebahonajít.Poúspěšném
nalezeníztracenéhoKaramelamohlijítvšichniklidněspát.
Ránojsmesispolečnězahráliněkolikher,přečetlijsmesikapitoluzknížkyMynameisKaramela
ocitlijsmesevpořadu„Jáseptám,takmiodpověz“,kdesedětidozvědělyzajímavéinformaceo
HansiChristianuAndersenovi.
Děkujemevšemdětem,kterésezúčastnilytétonoci,aužsetěšímenapříštírok.
ANightwithAndersen
Thisyear’sNightwithAndersentookplaceonFriday,15April,inStMaryMagdaleneChurch.The
wholeeveningwasinspiredbyMyNameisKaramel,abookwrittenbyMichaelaSanytrová,aCzech
SchoolwithoutBorders’teacher.AlongwithKaramel,thechildrenvisitedanumberoffamousplaces
acrossLondonwheretheymetvariousfairytalecharacters.Inaddition,theyhadachancetotry
loadsoffunactivities.
OnPlatform9¾atKing‘sCross,HarryPotterwaslookingforyoungtalentstojoinhisQuidditch
team.WillyWonkatookthechildrentothemysteriousBatterseaPowerStationwheretheywere
supposedtodrawthemissingplansofthefactory.MaryPoppinstookthechildrentotheverytopof
StPaul’sCathedralwheretheydiscoveredhowdiffucultitmaybetowearahat.OnTrafalgarSquare,
thechildrenmetAlsanthelionwhobroughthemtoNarniawherethechildrenturnedintolionsfora
littlewhile.TheQueenofHeartspreparedseveraldifficulttasksforthechildrenatQueen’sPark.
TheendoftheeveningwasdedicatedtoKaramelhimself.HegotlostinLondonanditwasthe
children’stasktofindhim.Whenhewasfound,itwastimetogotobed.
Inthemorningtherewasanumberofgames,onechapterofthebookwasreadandtherewasalsoa
programmecalledQuestionsandAnswerswherethechildrenfoundoutsomeinterestingfactsabout
HansChristianAndersen.
Wewouldliketothankallthechildrenforparticipationandwecannotwaittonextyear’sNightwith
Andersen.