Informace pro cestující

Komentáře

Transkript

Informace pro cestující
restaurace
nákupy
chodech
ve více než 70 ob
Výhodné nákupy
ech
duty free obchod
– parfumeriích,
zbožím,
ím a značkovým
sn
xu
lu
s
ch
ná
a prodej
lem atd.
měty, českým sk
dárkovými před
odbavení
prst C
plán letiště | od
prst B
let
prst A
N á k u py
O d b ave n í
informace
| Island | Itálie |
| Finsko | Francie
rtugalsko |
Belgie | Dánsko
mí | Norsko | Po
ze
zo
Ni
|
ko
ec
m
Ně
|
Lucembursko
anělsko
o | Švédsko | Šp
Rakousko | Řeck
ostatní státy
Schengen
Non Schengen
Plán letiště
výtah
pasová kontrola
Terminál Seve
celní kontrola
prst C
prst A
r2
r1
letech >
Informace o od
ro
ro |
ae
g.
pr
w.
w
w
bil wap.prg.ae
220 113 321 | mo
výdej zavazadel
tranzitní přepážka
314, +420
t +420 220 113
va str. 594, 595
ů•
. 578, 579; No
ory s přehledy let
teletext ČT1 str
ů i odletů • monit
let
pří
u
y
žk
pá
pře
ní
ač
inform
nceláře
osti • cestovní ka
letecké společn
ODLETY
úschovna zavazadel
Podlaží 2
obchody
prst B
Terminál Seve
Podlaží 1
cestovní kanceláře
Podlaží 1
první pomoc
prst B
telefon
prst A
restaurace
prst C
vízum
salónky leteckých
společností
místo setkání
pronájem vozidel
internet
ODLETY
PŘÍLETY
PŘÍLETY
ODLETY
vyhlídková terasa
PŘÍLETY
modlitebna
PŘÍLETY
letecké společnosti
ODLETY
hotel
kongresové centrum
bankomat
matky s dětmi
reklamace zavazadel
veřejná část
tranzitní část
Odlet
odbavovací přepážky
výdej zavazadel
pasová kontrola
nce je uvedena
palubní vstupe
na
>
y
rn
ní
ká
če
é
Odletov
s vašeho odbave
a nejpozdější ča
kárnu.
če
ou
ov
let
čekárna, místo
od
i
te
ostoru nalezne
– v uvedeném pr
mí
nacházejí v příze
ky s dětmi > se
at
přílety
i
m
ez
o
m
pr
sti
ra
čá
nt
é
Ce
ízemí ve veřejn
př
v
1,
r
ve
Se
2.
r
Terminálu
inálu Seve
tím podlaží Term
a odlety a na tře
, bonusových
business letenek
elé
žit
dr
>
ge
equent
un
Salónk y – lo
karet či karet Fr
ných klubových
mohou
os
stí
en
př
no
eč
ne
ol
t,
re
sp
ka
vních leteckých
lu
sm
e
ním
m
ve
m
ra
rst
Flyer Prog
lónky s obče
í odbavení a sa
aží
dl
po
2.
a
1.
na
využít přednostn
í
nky se nacházej
ló
2.
Sa
.
r
ve
em
Se
et
rn
a inte
í Terminálu
r 1 a na 2. podlaž
Terminálu Seve
P
išti nejen pro VI
odbavení na let
ší
lej
ch
ý
jry
en
ne
oj
>
sp
VIP servis
ích salónků
m reprezentačn
ájem
cestující, pronáje
u i příletu, pron
let
od
na
m
ní
ve
ba
VIP
od
m
ed
ní
př
í
et
pl
án
s kom
parkov
u, včetně míst na
ek
áž
ep
př
tiskového salónk
ch
vý
ájem kongreso
.aero,
vipservice @prg
prostorem, pron
20 220 114 372,
4 490, fax +4
/ t +420 220 11
ero
g.a
pr
w.
ww
vování cestujících
> aktuální odba
ní
ve
vovací
ba
od
ní
rd
Standa
ledem letů. Odba
onitorech s přeh
ech
yř
čt
na
1
r
ve
je uvedeno na m
Se
chází v Terminálu
ver 2 na třech
přepážky se na
tře Terminálu Se
pa
ím
vn
pr
v
a
letecké
m
ge
ostrovech
lo
ny
ážky jsou označe
ep
Př
.
vykle
ch
ob
ve
je
tro
os
ní letů
hájení odbavová
.
společnosti. Za
em
let
od
plánovaným
2 hodiny před
třídy,
stující Business
í odbavení > ce
vých karet
bo
klu
ch
ný
Nadstandardn
os
en
ch
vých karet, nepř
luvních letecký
držitelé bonuso
Programme sm
er
Fly
nt
ní
ue
ve
eq
ba
či karet Fr
stního od
možnost předno
společností mají
u.
nk
ló
sa
s
sines
a vstupu do bu
tiště
cestující, aj. > le
é děti, imobilní
en
cestujícím
áz
ím
ov
iln
pr
ob
do
Ne
eným dětem, im
áz
ov
pr
do
istenční
ne
as
e
poskytuj
tní pozornost,
é potřebují zvláš
la.
ad
let
a osobám, kter
p do
vení až po nástu
službu, od odba
é
hovat nepovolen
a > nesmí obsa
dl
u
za
jso
va
ů
za
ět
vá
m
ed
no
Kabi
ných př
gramy nebezpeč
informační
předměty. Pikto
cí přepážce i na
va
vo
ba
od
é
žd
ka
lený
na
vo
y
po
en
ný
az
če
br
zo
inálu. Za překro
rm
te
letecké
m
ní
ek
išt
ín
let
dm
v
tabuli
atek dle po
stující platí popl
lyže nebo
za
ř.
ap
(n
a
váhový limit ce
dl
za
u.
určitý druh zava
platek za nadváh
společnosti. Za
ální sazbu a po
uš
pa
í
at
ké
pl
ec
le)
golfové ho
rmujte u vaší let
přepravy se info
O podmínkách
ky.
en
let
e
ejc
prod
společnosti nebo
ODLETY
PŘÍLETY
ODLETY
mí př
Odbavení dle ze
íletu nebo přes
Schengen
Terminál Sever
2
, Finsko, Francie,
Belgie, Dánsko
, Lucembursko,
lie
Itá
d,
Islan
zemí, Norsko,
zo
Německo, Ni
usko, Řecko,
ko
Ra
o,
lsk
ga
Portu
ko
Švédsko, Španěls
tupu >
Non Schengen
1
Terminál Sever
státy:
všechny ostatní
nie, Šv ýcarsko,
itá
Br
lká
Ve
o,
Rusk
USA atd.
álu
ové hale Termin
l, nosiči > v odlet
fólie
do
l
de
za
Balení zavazade
va
za
í
ici služba balen
Sever je k dispoz
lení 65,- Kč /ks
vazadel. / cena ba
za
ní
še
no
a
a služb
ována
služba je provoz
del > nonstop
za
/ks
va
Kč
,za
60
na
na
ov
ce
Úsch
r 1, 2. /
ů Terminálu Seve
v blízkosti odlet
6.
2
| t +420 220 11
inál Sever 1
6
Parfumery
free |
n Czech duty
lety) > 9 Acro
od
(za
,
st
ce
čá
í
rsa
Ve
Tranzitn
Styl Hermes,
11 Boutique
n Dior |
tia
ris
Ch
o,
10 Blue Praha |
m
ga
, Salvatore Ferra
na
Ze
o
ild
|
s
eg
as
en
Gl
Erm
ie | 14 Gifts &
op | 13 Galer
Chocolatier
12 Fashion Sh
17 Neuhaus
|
r
se
Mo
16
|
et
ark
nim
Mi
15
e|
duty fre
19 Hugo Boss
i|
ty free shop |
Sergio Tacchin
22
|
ry
Prst A > 18 Du
me
e Parfu
21 Duty Fre
|
ra
tu
fak
nu
20 Ma
Shop
23 Souvenir
26
25
30
8
48
34
7
1
2
3
49 46
hala, podlaží 2
Podlaží 1
prst C
Podlaží 01
prst C
18
5
42
Podlaží 2
prst C
110
113
114
102
105 104
120
108
107
109
115
10
41
27
33
116
prst A
103
118
119
6
Podlaží 1
prst B
Podlaží 01
prst B
121
4
23 20
120
Podlaží 2
prst A
15 22 13
r tranzitní část,
Johnnie Walke
112 Bar& Café
1
l
iná
řejná část,
rm
ve
Te
Bary >
příletová hala,
113 Bar In the Sk y
veřejná
la,
ha
vá
to
podlaží 1 |
íle
Bar př
114 Meeting Point
aží 01 |
dl
|
po
1
í
B,
až
st
podl
r pr
sner Urquel Ba
Pil
115
|
quel Bar
1
í
Ur
až
er
část, podl
dlaží 1 | 117 Pilsn
prst C,
el Bar prst B, po
b
qu
Pu
Ur
el
er
qu
sn
Ur
Pil
er
116
Pilsn
Terminál 2 118
|
1
í
|
až
1
dl
í
až
po
prst A,
tová hala, podl
Giga Bar příle
Bar odletová
podlaží 1 | 119
í 1 | 121 Shor ty´s
až
dl
po
C,
st
pr
r
Ba
int
Po
ke
Co
106
prst B
36
515, 220 114 59
olečnost
> odbavující sp
děná zavazadla
vazadla
za
ná
dě
ož
Ztracená a zpož
zp
ávky vyzvedne
dn
je
po
ob
d
ho
dě
8
kla
na zá
místo do
pravu na určené
a zajistí jejich do
pražské letiště.
jejich příletu na
Podlaží 01
prst B
43
28
24
Podlaží 2
prst C
40
Podlaží 1
prst C
Podlaží 1
7 do 21
je zpravidla od
Provozní doba
etržitý provoz.
jídelny mají nepř
samoobslužné
101 Fast Food
rminál 1
á
restaurace > Te
Service odletov
Samoobslužné
102 Fresh Food
|
st
čá
í
itn
Food
nz
tra
joy
2,
En
í
103
až
dl
2
l
po
rminá
st, podlaží 1 | Te
hala, veřejná čá
aží 2
dl
po
la,
ha
á
ov
Station odlet
podlaží 2,
staurace Praha
rminál 1 104 Re
dlaží 2,
po
e
rac
Restaurace > Te
tau
res
á
žn
105 Samoobslu
|
odletová
st
e
čá
eli
í
itn
Am
nz
de
tra
trot
inál 2 106 Le Bis
rm
Te
|
á hala,
st
ov
čá
let
í
tranzitn
Restaurant od
| 107 Porto Café
hala, podlaží 2
podlaží 2
C, podlaží 01 |
or to Café prst
inál 2 108 Aerp
rm
Te
>
| 110 EU Café
y
2
í
rn
až
vá
Ka
letová hala, podl
od
fé
Ca
ite
odletová
Wh
fé
109 Black &
eet Home Ca
dlaží 2 | 111 Sw
odletová hala, po
Mattoni Café
|
hala, podlaží 2 112
Travel Value |
, 1 > 24 Best of
| 28 Lingerie
Prst C, podlaží 01
| 27 Egermann
op
Sh
e
Fre
ty
Du
26
|
cs
s
eti |
25 Botanicu
rfumes & Cosm
e Praha | 30 Pe
cco
ba
To
ts
– Claire | 29 Blu
ee
33 Spirits Sw
| 32 Spark ys |
31 RELAY
|
n Czech Eushop
ží 2 > 34 Acro
y Lab/
nzitní část, podla
rit
tra
leb
–
la
Ce
ha
á
37
|
ov
Odlet
36 Carollinum
|
rmes, Zegna |
Bohemia Cr ystal
35 Burberr y, He
op | 39 Erpet
Sh
e
Fre
ty
Du
A
eragent |
ČS
Int
38
42
|
|
ion
ss
sh
Bo
Fa
| 41 Hugo
óda – Faltýnová
Shop |
40 Fashion/M
n´s Multibrand
Me
–
s
rk´
Ma
44
Free Shop |
ty
Du
43 Lacoste |
clusive
46 Mirage – Ex
|
a
ah
Pr
e
olatier |
45 Blu
Neuhaus Choc
on
s of Kings | 48
51 Tara Jarm
|
47 Moser Glas
ki
vs
50 Swaro
& Cosmetics |
s
me
rfu
Pe
49
Y
Paris | 52 RELA
|
n Czech Eushop
ží 2 > 53 Acro
onite |
ná část – podla
řej
ms
ve
Sa
la
57
ha
|
á
r
ov
Odlet
a | 56 Neoluxo
op | 55 Lékárn
54 Duty Free Sh
58 RELAY
Term
, 1) >
l|
st B, podlaží 01
3 Bohemia Crysta
Tranzitní část (Pr
Blue Praha |
2
|
e
fre
ty
du
h
ec
|
Cz
op
n
sh
1 Acro
| 5 Duty Free
op duty free
e | 8 Duty Free
4 CD Travel Sh
Spor t duty fre
ss
Bo
go
Hu
7
Gifts & Glass |
Podlaží 01
prst C
Restaurace
2
Terminál Sever
PŘÍLETY
toalety
ím k dispozici
ení jsou cestujíc
Restaurační zaříz
terminálů.
zitní části obou
ve veřejné i tran
tví restaurací
z velkého množs
ou
oh
m
si
at
br
Vy
n, barů,
kuchyní, kaváre
ní
od
ár
in
ez
m
i
s českou
jídelen.
moobslužných
sa
a
í
en
tv
rs
če
ob
rové.
ry jsou bezbarié
Všechny prosto
.30 hod,
32
47
35
38
17
PŘÍLETY
39
PŘÍLETY
50
ODLETY
ODLETY
PŘÍLETY
16
21
PŘÍLETY
ODLETY
ODLETY
19
37
51
44
r2
Terminál Seve
Terminál Seve
r1
9
111
Terminál Seve
r2
Terminál Seve
r1
112
117
restaurace
nákupy
chodech
ve více než 70 ob
Výhodné nákupy
ech
duty free obchod
– parfumeriích,
zbožím,
ím a značkovým
sn
xu
lu
s
ch
ná
a prodej
lem atd.
měty, českým sk
dárkovými před
odbavení
prst C
plán letiště | od
prst B
let
prst A
N á k u py
O d b ave n í
informace
| Island | Itálie |
| Finsko | Francie
rtugalsko |
Belgie | Dánsko
mí | Norsko | Po
ze
zo
Ni
|
ko
ec
m
Ně
|
Lucembursko
anělsko
o | Švédsko | Šp
Rakousko | Řeck
ostatní státy
Schengen
Non Schengen
Plán letiště
výtah
pasová kontrola
Terminál Seve
celní kontrola
prst C
prst A
r2
r1
letech >
Informace o od
ro
ro |
ae
g.
pr
w.
w
w
bil wap.prg.ae
220 113 321 | mo
výdej zavazadel
tranzitní přepážka
314, +420
t +420 220 113
va str. 594, 595
ů•
. 578, 579; No
ory s přehledy let
teletext ČT1 str
ů i odletů • monit
let
pří
u
y
žk
pá
pře
ní
ač
inform
nceláře
osti • cestovní ka
letecké společn
ODLETY
úschovna zavazadel
Podlaží 2
obchody
prst B
Terminál Seve
Podlaží 1
cestovní kanceláře
Podlaží 1
první pomoc
prst B
telefon
prst A
restaurace
prst C
vízum
salónky leteckých
společností
místo setkání
pronájem vozidel
internet
ODLETY
PŘÍLETY
PŘÍLETY
ODLETY
vyhlídková terasa
PŘÍLETY
modlitebna
PŘÍLETY
letecké společnosti
ODLETY
hotel
kongresové centrum
bankomat
matky s dětmi
reklamace zavazadel
veřejná část
tranzitní část
Odlet
odbavovací přepážky
výdej zavazadel
pasová kontrola
nce je uvedena
palubní vstupe
na
>
y
rn
ní
ká
če
é
Odletov
s vašeho odbave
a nejpozdější ča
kárnu.
če
ou
ov
let
čekárna, místo
od
i
te
ostoru nalezne
– v uvedeném pr
mí
nacházejí v příze
ky s dětmi > se
at
přílety
i
m
ez
o
m
pr
sti
ra
čá
nt
é
Ce
ízemí ve veřejn
př
v
1,
r
ve
Se
2.
r
Terminálu
inálu Seve
tím podlaží Term
a odlety a na tře
, bonusových
business letenek
elé
žit
dr
>
ge
equent
un
Salónk y – lo
karet či karet Fr
ných klubových
mohou
os
stí
en
př
no
eč
ne
ol
t,
re
sp
ka
vních leteckých
lu
sm
e
ním
m
ve
m
ra
rst
Flyer Prog
lónky s obče
í odbavení a sa
aží
dl
po
2.
a
1.
na
využít přednostn
í
nky se nacházej
ló
2.
Sa
.
r
ve
em
Se
et
rn
a inte
í Terminálu
r 1 a na 2. podlaž
Terminálu Seve
P
išti nejen pro VI
odbavení na let
ší
lej
ch
ý
jry
en
ne
oj
>
sp
VIP servis
ích salónků
m reprezentačn
ájem
cestující, pronáje
u i příletu, pron
let
od
na
m
ní
ve
ba
VIP
od
m
ed
ní
př
í
et
pl
án
s kom
parkov
u, včetně míst na
ek
áž
ep
př
tiskového salónk
ch
vý
ájem kongreso
.aero,
vipservice @prg
prostorem, pron
20 220 114 372,
4 490, fax +4
/ t +420 220 11
ero
g.a
pr
w.
ww
vování cestujících
> aktuální odba
ní
ve
vovací
ba
od
ní
rd
Standa
ledem letů. Odba
onitorech s přeh
ech
yř
čt
na
1
r
ve
je uvedeno na m
Se
chází v Terminálu
ver 2 na třech
přepážky se na
tře Terminálu Se
pa
ím
vn
pr
v
a
letecké
m
ge
ostrovech
lo
ny
ážky jsou označe
ep
Př
.
vykle
ch
ob
ve
je
tro
os
ní letů
hájení odbavová
.
společnosti. Za
em
let
od
plánovaným
2 hodiny před
třídy,
stující Business
í odbavení > ce
vých karet
bo
klu
ch
ný
Nadstandardn
os
en
ch
vých karet, nepř
luvních letecký
držitelé bonuso
Programme sm
er
Fly
nt
ní
ue
ve
eq
ba
či karet Fr
stního od
možnost předno
společností mají
u.
nk
ló
sa
s
sines
a vstupu do bu
tiště
cestující, aj. > le
é děti, imobilní
en
cestujícím
áz
ím
ov
iln
pr
ob
do
Ne
eným dětem, im
áz
ov
pr
do
istenční
ne
as
e
poskytuj
tní pozornost,
é potřebují zvláš
la.
ad
let
a osobám, kter
p do
vení až po nástu
službu, od odba
é
hovat nepovolen
a > nesmí obsa
dl
u
za
jso
va
ů
za
ět
vá
m
ed
no
Kabi
ných př
gramy nebezpeč
informační
předměty. Pikto
cí přepážce i na
va
vo
ba
od
é
žd
ka
lený
na
vo
y
po
en
ný
az
če
br
zo
inálu. Za překro
rm
te
letecké
m
ní
ek
išt
ín
let
dm
v
tabuli
atek dle po
stující platí popl
lyže nebo
za
ř.
ap
(n
a
váhový limit ce
dl
za
u.
určitý druh zava
platek za nadváh
společnosti. Za
ální sazbu a po
uš
pa
í
at
ké
pl
ec
le)
golfové ho
rmujte u vaší let
přepravy se info
O podmínkách
ky.
en
let
e
ejc
prod
společnosti nebo
ODLETY
PŘÍLETY
ODLETY
mí př
Odbavení dle ze
íletu nebo přes
Schengen
Terminál Sever
2
, Finsko, Francie,
Belgie, Dánsko
, Lucembursko,
lie
Itá
d,
Islan
zemí, Norsko,
zo
Německo, Ni
usko, Řecko,
ko
Ra
o,
lsk
ga
Portu
ko
Švédsko, Španěls
tupu >
Non Schengen
1
Terminál Sever
státy:
všechny ostatní
nie, Šv ýcarsko,
itá
Br
lká
Ve
o,
Rusk
USA atd.
álu
ové hale Termin
l, nosiči > v odlet
fólie
do
l
de
za
Balení zavazade
va
za
í
ici služba balen
Sever je k dispoz
lení 65,- Kč /ks
vazadel. / cena ba
za
ní
še
no
a
a služb
ována
služba je provoz
del > nonstop
za
/ks
va
Kč
,za
60
na
na
ov
ce
Úsch
r 1, 2. /
ů Terminálu Seve
v blízkosti odlet
6.
2
| t +420 220 11
inál Sever 1
6
Parfumery
free |
n Czech duty
lety) > 9 Acro
od
(za
,
st
ce
čá
í
rsa
Ve
Tranzitn
Styl Hermes,
11 Boutique
n Dior |
tia
ris
Ch
o,
10 Blue Praha |
m
ga
, Salvatore Ferra
na
Ze
o
ild
|
s
eg
as
en
Gl
Erm
ie | 14 Gifts &
op | 13 Galer
Chocolatier
12 Fashion Sh
17 Neuhaus
|
r
se
Mo
16
|
et
ark
nim
Mi
15
e|
duty fre
19 Hugo Boss
i|
ty free shop |
Sergio Tacchin
22
|
ry
Prst A > 18 Du
me
e Parfu
21 Duty Fre
|
ra
tu
fak
nu
20 Ma
Shop
23 Souvenir
26
25
30
8
48
34
7
1
2
3
49 46
hala, podlaží 2
Podlaží 1
prst C
Podlaží 01
prst C
18
5
42
Podlaží 2
prst C
110
113
114
102
105 104
120
108
107
109
115
10
41
27
33
116
prst A
103
118
119
6
Podlaží 1
prst B
Podlaží 01
prst B
121
4
23 20
120
Podlaží 2
prst A
15 22 13
r tranzitní část,
Johnnie Walke
112 Bar& Café
1
l
iná
řejná část,
rm
ve
Te
Bary >
příletová hala,
113 Bar In the Sk y
veřejná
la,
ha
vá
to
podlaží 1 |
íle
Bar př
114 Meeting Point
aží 01 |
dl
|
po
1
í
B,
až
st
podl
r pr
sner Urquel Ba
Pil
115
|
quel Bar
1
í
Ur
až
er
část, podl
dlaží 1 | 117 Pilsn
prst C,
el Bar prst B, po
b
qu
Pu
Ur
el
er
qu
sn
Ur
Pil
er
116
Pilsn
Terminál 2 118
|
1
í
|
až
1
dl
í
až
po
prst A,
tová hala, podl
Giga Bar příle
Bar odletová
podlaží 1 | 119
í 1 | 121 Shor ty´s
až
dl
po
C,
st
pr
r
Ba
int
Po
ke
Co
106
prst B
36
515, 220 114 59
olečnost
> odbavující sp
děná zavazadla
vazadla
za
ná
dě
ož
Ztracená a zpož
zp
ávky vyzvedne
dn
je
po
ob
d
ho
dě
8
kla
na zá
místo do
pravu na určené
a zajistí jejich do
pražské letiště.
jejich příletu na
Podlaží 01
prst B
43
28
24
Podlaží 2
prst C
40
Podlaží 1
prst C
Podlaží 1
7 do 21
je zpravidla od
Provozní doba
etržitý provoz.
jídelny mají nepř
samoobslužné
101 Fast Food
rminál 1
á
restaurace > Te
Service odletov
Samoobslužné
102 Fresh Food
|
st
čá
í
itn
Food
nz
tra
joy
2,
En
í
103
až
dl
2
l
po
rminá
st, podlaží 1 | Te
hala, veřejná čá
aží 2
dl
po
la,
ha
á
ov
Station odlet
podlaží 2,
staurace Praha
rminál 1 104 Re
dlaží 2,
po
e
rac
Restaurace > Te
tau
res
á
žn
105 Samoobslu
|
odletová
st
e
čá
eli
í
itn
Am
nz
de
tra
trot
inál 2 106 Le Bis
rm
Te
|
á hala,
st
ov
čá
let
í
tranzitn
Restaurant od
| 107 Porto Café
hala, podlaží 2
podlaží 2
C, podlaží 01 |
or to Café prst
inál 2 108 Aerp
rm
Te
>
| 110 EU Café
y
2
í
rn
až
vá
Ka
letová hala, podl
od
fé
Ca
ite
odletová
Wh
fé
109 Black &
eet Home Ca
dlaží 2 | 111 Sw
odletová hala, po
Mattoni Café
|
hala, podlaží 2 112
Travel Value |
, 1 > 24 Best of
| 28 Lingerie
Prst C, podlaží 01
| 27 Egermann
op
Sh
e
Fre
ty
Du
26
|
cs
s
eti |
25 Botanicu
rfumes & Cosm
e Praha | 30 Pe
cco
ba
To
ts
– Claire | 29 Blu
ee
33 Spirits Sw
| 32 Spark ys |
31 RELAY
|
n Czech Eushop
ží 2 > 34 Acro
y Lab/
nzitní část, podla
rit
tra
leb
–
la
Ce
ha
á
37
|
ov
Odlet
36 Carollinum
|
rmes, Zegna |
Bohemia Cr ystal
35 Burberr y, He
op | 39 Erpet
Sh
e
Fre
ty
Du
A
eragent |
ČS
Int
38
42
|
|
ion
ss
sh
Bo
Fa
| 41 Hugo
óda – Faltýnová
Shop |
40 Fashion/M
n´s Multibrand
Me
–
s
rk´
Ma
44
Free Shop |
ty
Du
43 Lacoste |
clusive
46 Mirage – Ex
|
a
ah
Pr
e
olatier |
45 Blu
Neuhaus Choc
on
s of Kings | 48
51 Tara Jarm
|
47 Moser Glas
ki
vs
50 Swaro
& Cosmetics |
s
me
rfu
Pe
49
Y
Paris | 52 RELA
|
n Czech Eushop
ží 2 > 53 Acro
onite |
ná část – podla
řej
ms
ve
Sa
la
57
ha
|
á
r
ov
Odlet
a | 56 Neoluxo
op | 55 Lékárn
54 Duty Free Sh
58 RELAY
Term
, 1) >
l|
st B, podlaží 01
3 Bohemia Crysta
Tranzitní část (Pr
Blue Praha |
2
|
e
fre
ty
du
h
ec
|
Cz
op
n
sh
1 Acro
| 5 Duty Free
op duty free
e | 8 Duty Free
4 CD Travel Sh
Spor t duty fre
ss
Bo
go
Hu
7
Gifts & Glass |
Podlaží 01
prst C
Restaurace
2
Terminál Sever
PŘÍLETY
toalety
ím k dispozici
ení jsou cestujíc
Restaurační zaříz
terminálů.
zitní části obou
ve veřejné i tran
tví restaurací
z velkého množs
ou
oh
m
si
at
br
Vy
n, barů,
kuchyní, kaváre
ní
od
ár
in
ez
m
i
s českou
jídelen.
moobslužných
sa
a
í
en
tv
rs
če
ob
rové.
ry jsou bezbarié
Všechny prosto
.30 hod,
32
47
35
38
17
PŘÍLETY
39
PŘÍLETY
50
ODLETY
ODLETY
PŘÍLETY
16
21
PŘÍLETY
ODLETY
ODLETY
19
37
51
44
r2
Terminál Seve
Terminál Seve
r1
9
111
Terminál Seve
r2
Terminál Seve
r1
112
117
restaurace
nákupy
chodech
ve více než 70 ob
Výhodné nákupy
ech
duty free obchod
– parfumeriích,
zbožím,
ím a značkovým
sn
xu
lu
s
ch
ná
a prodej
lem atd.
měty, českým sk
dárkovými před
odbavení
prst C
plán letiště | od
prst B
let
prst A
N á k u py
O d b ave n í
informace
| Island | Itálie |
| Finsko | Francie
rtugalsko |
Belgie | Dánsko
mí | Norsko | Po
ze
zo
Ni
|
ko
ec
m
Ně
|
Lucembursko
anělsko
o | Švédsko | Šp
Rakousko | Řeck
ostatní státy
Schengen
Non Schengen
Plán letiště
výtah
pasová kontrola
Terminál Seve
celní kontrola
prst C
prst A
r2
r1
letech >
Informace o od
ro
ro |
ae
g.
pr
w.
w
w
bil wap.prg.ae
220 113 321 | mo
výdej zavazadel
tranzitní přepážka
314, +420
t +420 220 113
va str. 594, 595
ů•
. 578, 579; No
ory s přehledy let
teletext ČT1 str
ů i odletů • monit
let
pří
u
y
žk
pá
pře
ní
ač
inform
nceláře
osti • cestovní ka
letecké společn
ODLETY
úschovna zavazadel
Podlaží 2
obchody
prst B
Terminál Seve
Podlaží 1
cestovní kanceláře
Podlaží 1
první pomoc
prst B
telefon
prst A
restaurace
prst C
vízum
salónky leteckých
společností
místo setkání
pronájem vozidel
internet
ODLETY
PŘÍLETY
PŘÍLETY
ODLETY
vyhlídková terasa
PŘÍLETY
modlitebna
PŘÍLETY
letecké společnosti
ODLETY
hotel
kongresové centrum
bankomat
matky s dětmi
reklamace zavazadel
veřejná část
tranzitní část
Odlet
odbavovací přepážky
výdej zavazadel
pasová kontrola
nce je uvedena
palubní vstupe
na
>
y
rn
ní
ká
če
é
Odletov
s vašeho odbave
a nejpozdější ča
kárnu.
če
ou
ov
let
čekárna, místo
od
i
te
ostoru nalezne
– v uvedeném pr
mí
nacházejí v příze
ky s dětmi > se
at
přílety
i
m
ez
o
m
pr
sti
ra
čá
nt
é
Ce
ízemí ve veřejn
př
v
1,
r
ve
Se
2.
r
Terminálu
inálu Seve
tím podlaží Term
a odlety a na tře
, bonusových
business letenek
elé
žit
dr
>
ge
equent
un
Salónk y – lo
karet či karet Fr
ných klubových
mohou
os
stí
en
př
no
eč
ne
ol
t,
re
sp
ka
vních leteckých
lu
sm
e
ním
m
ve
m
ra
rst
Flyer Prog
lónky s obče
í odbavení a sa
aží
dl
po
2.
a
1.
na
využít přednostn
í
nky se nacházej
ló
2.
Sa
.
r
ve
em
Se
et
rn
a inte
í Terminálu
r 1 a na 2. podlaž
Terminálu Seve
P
išti nejen pro VI
odbavení na let
ší
lej
ch
ý
jry
en
ne
oj
>
sp
VIP servis
ích salónků
m reprezentačn
ájem
cestující, pronáje
u i příletu, pron
let
od
na
m
ní
ve
ba
VIP
od
m
ed
ní
př
í
et
pl
án
s kom
parkov
u, včetně míst na
ek
áž
ep
př
tiskového salónk
ch
vý
ájem kongreso
.aero,
vipservice @prg
prostorem, pron
20 220 114 372,
4 490, fax +4
/ t +420 220 11
ero
g.a
pr
w.
ww
vování cestujících
> aktuální odba
ní
ve
vovací
ba
od
ní
rd
Standa
ledem letů. Odba
onitorech s přeh
ech
yř
čt
na
1
r
ve
je uvedeno na m
Se
chází v Terminálu
ver 2 na třech
přepážky se na
tře Terminálu Se
pa
ím
vn
pr
v
a
letecké
m
ge
ostrovech
lo
ny
ážky jsou označe
ep
Př
.
vykle
ch
ob
ve
je
tro
os
ní letů
hájení odbavová
.
společnosti. Za
em
let
od
plánovaným
2 hodiny před
třídy,
stující Business
í odbavení > ce
vých karet
bo
klu
ch
ný
Nadstandardn
os
en
ch
vých karet, nepř
luvních letecký
držitelé bonuso
Programme sm
er
Fly
nt
ní
ue
ve
eq
ba
či karet Fr
stního od
možnost předno
společností mají
u.
nk
ló
sa
s
sines
a vstupu do bu
tiště
cestující, aj. > le
é děti, imobilní
en
cestujícím
áz
ím
ov
iln
pr
ob
do
Ne
eným dětem, im
áz
ov
pr
do
istenční
ne
as
e
poskytuj
tní pozornost,
é potřebují zvláš
la.
ad
let
a osobám, kter
p do
vení až po nástu
službu, od odba
é
hovat nepovolen
a > nesmí obsa
dl
u
za
jso
va
ů
za
ět
vá
m
ed
no
Kabi
ných př
gramy nebezpeč
informační
předměty. Pikto
cí přepážce i na
va
vo
ba
od
é
žd
ka
lený
na
vo
y
po
en
ný
az
če
br
zo
inálu. Za překro
rm
te
letecké
m
ní
ek
išt
ín
let
dm
v
tabuli
atek dle po
stující platí popl
lyže nebo
za
ř.
ap
(n
a
váhový limit ce
dl
za
u.
určitý druh zava
platek za nadváh
společnosti. Za
ální sazbu a po
uš
pa
í
at
ké
pl
ec
le)
golfové ho
rmujte u vaší let
přepravy se info
O podmínkách
ky.
en
let
e
ejc
prod
společnosti nebo
ODLETY
PŘÍLETY
ODLETY
mí př
Odbavení dle ze
íletu nebo přes
Schengen
Terminál Sever
2
, Finsko, Francie,
Belgie, Dánsko
, Lucembursko,
lie
Itá
d,
Islan
zemí, Norsko,
zo
Německo, Ni
usko, Řecko,
ko
Ra
o,
lsk
ga
Portu
ko
Švédsko, Španěls
tupu >
Non Schengen
1
Terminál Sever
státy:
všechny ostatní
nie, Šv ýcarsko,
itá
Br
lká
Ve
o,
Rusk
USA atd.
álu
ové hale Termin
l, nosiči > v odlet
fólie
do
l
de
za
Balení zavazade
va
za
í
ici služba balen
Sever je k dispoz
lení 65,- Kč /ks
vazadel. / cena ba
za
ní
še
no
a
a služb
ována
služba je provoz
del > nonstop
za
/ks
va
Kč
,za
60
na
na
ov
ce
Úsch
r 1, 2. /
ů Terminálu Seve
v blízkosti odlet
6.
2
| t +420 220 11
inál Sever 1
6
Parfumery
free |
n Czech duty
lety) > 9 Acro
od
(za
,
st
ce
čá
í
rsa
Ve
Tranzitn
Styl Hermes,
11 Boutique
n Dior |
tia
ris
Ch
o,
10 Blue Praha |
m
ga
, Salvatore Ferra
na
Ze
o
ild
|
s
eg
as
en
Gl
Erm
ie | 14 Gifts &
op | 13 Galer
Chocolatier
12 Fashion Sh
17 Neuhaus
|
r
se
Mo
16
|
et
ark
nim
Mi
15
e|
duty fre
19 Hugo Boss
i|
ty free shop |
Sergio Tacchin
22
|
ry
Prst A > 18 Du
me
e Parfu
21 Duty Fre
|
ra
tu
fak
nu
20 Ma
Shop
23 Souvenir
26
25
30
8
48
34
7
1
2
3
49 46
hala, podlaží 2
Podlaží 1
prst C
Podlaží 01
prst C
18
5
42
Podlaží 2
prst C
110
113
114
102
105 104
120
108
107
109
115
10
41
27
33
116
prst A
103
118
119
6
Podlaží 1
prst B
Podlaží 01
prst B
121
4
23 20
120
Podlaží 2
prst A
15 22 13
r tranzitní část,
Johnnie Walke
112 Bar& Café
1
l
iná
řejná část,
rm
ve
Te
Bary >
příletová hala,
113 Bar In the Sk y
veřejná
la,
ha
vá
to
podlaží 1 |
íle
Bar př
114 Meeting Point
aží 01 |
dl
|
po
1
í
B,
až
st
podl
r pr
sner Urquel Ba
Pil
115
|
quel Bar
1
í
Ur
až
er
část, podl
dlaží 1 | 117 Pilsn
prst C,
el Bar prst B, po
b
qu
Pu
Ur
el
er
qu
sn
Ur
Pil
er
116
Pilsn
Terminál 2 118
|
1
í
|
až
1
dl
í
až
po
prst A,
tová hala, podl
Giga Bar příle
Bar odletová
podlaží 1 | 119
í 1 | 121 Shor ty´s
až
dl
po
C,
st
pr
r
Ba
int
Po
ke
Co
106
prst B
36
515, 220 114 59
olečnost
> odbavující sp
děná zavazadla
vazadla
za
ná
dě
ož
Ztracená a zpož
zp
ávky vyzvedne
dn
je
po
ob
d
ho
dě
8
kla
na zá
místo do
pravu na určené
a zajistí jejich do
pražské letiště.
jejich příletu na
Podlaží 01
prst B
43
28
24
Podlaží 2
prst C
40
Podlaží 1
prst C
Podlaží 1
7 do 21
je zpravidla od
Provozní doba
etržitý provoz.
jídelny mají nepř
samoobslužné
101 Fast Food
rminál 1
á
restaurace > Te
Service odletov
Samoobslužné
102 Fresh Food
|
st
čá
í
itn
Food
nz
tra
joy
2,
En
í
103
až
dl
2
l
po
rminá
st, podlaží 1 | Te
hala, veřejná čá
aží 2
dl
po
la,
ha
á
ov
Station odlet
podlaží 2,
staurace Praha
rminál 1 104 Re
dlaží 2,
po
e
rac
Restaurace > Te
tau
res
á
žn
105 Samoobslu
|
odletová
st
e
čá
eli
í
itn
Am
nz
de
tra
trot
inál 2 106 Le Bis
rm
Te
|
á hala,
st
ov
čá
let
í
tranzitn
Restaurant od
| 107 Porto Café
hala, podlaží 2
podlaží 2
C, podlaží 01 |
or to Café prst
inál 2 108 Aerp
rm
Te
>
| 110 EU Café
y
2
í
rn
až
vá
Ka
letová hala, podl
od
fé
Ca
ite
odletová
Wh
fé
109 Black &
eet Home Ca
dlaží 2 | 111 Sw
odletová hala, po
Mattoni Café
|
hala, podlaží 2 112
Travel Value |
, 1 > 24 Best of
| 28 Lingerie
Prst C, podlaží 01
| 27 Egermann
op
Sh
e
Fre
ty
Du
26
|
cs
s
eti |
25 Botanicu
rfumes & Cosm
e Praha | 30 Pe
cco
ba
To
ts
– Claire | 29 Blu
ee
33 Spirits Sw
| 32 Spark ys |
31 RELAY
|
n Czech Eushop
ží 2 > 34 Acro
y Lab/
nzitní část, podla
rit
tra
leb
–
la
Ce
ha
á
37
|
ov
Odlet
36 Carollinum
|
rmes, Zegna |
Bohemia Cr ystal
35 Burberr y, He
op | 39 Erpet
Sh
e
Fre
ty
Du
A
eragent |
ČS
Int
38
42
|
|
ion
ss
sh
Bo
Fa
| 41 Hugo
óda – Faltýnová
Shop |
40 Fashion/M
n´s Multibrand
Me
–
s
rk´
Ma
44
Free Shop |
ty
Du
43 Lacoste |
clusive
46 Mirage – Ex
|
a
ah
Pr
e
olatier |
45 Blu
Neuhaus Choc
on
s of Kings | 48
51 Tara Jarm
|
47 Moser Glas
ki
vs
50 Swaro
& Cosmetics |
s
me
rfu
Pe
49
Y
Paris | 52 RELA
|
n Czech Eushop
ží 2 > 53 Acro
onite |
ná část – podla
řej
ms
ve
Sa
la
57
ha
|
á
r
ov
Odlet
a | 56 Neoluxo
op | 55 Lékárn
54 Duty Free Sh
58 RELAY
Term
, 1) >
l|
st B, podlaží 01
3 Bohemia Crysta
Tranzitní část (Pr
Blue Praha |
2
|
e
fre
ty
du
h
ec
|
Cz
op
n
sh
1 Acro
| 5 Duty Free
op duty free
e | 8 Duty Free
4 CD Travel Sh
Spor t duty fre
ss
Bo
go
Hu
7
Gifts & Glass |
Podlaží 01
prst C
Restaurace
2
Terminál Sever
PŘÍLETY
toalety
ím k dispozici
ení jsou cestujíc
Restaurační zaříz
terminálů.
zitní části obou
ve veřejné i tran
tví restaurací
z velkého množs
ou
oh
m
si
at
br
Vy
n, barů,
kuchyní, kaváre
ní
od
ár
in
ez
m
i
s českou
jídelen.
moobslužných
sa
a
í
en
tv
rs
če
ob
rové.
ry jsou bezbarié
Všechny prosto
.30 hod,
32
47
35
38
17
PŘÍLETY
39
PŘÍLETY
50
ODLETY
ODLETY
PŘÍLETY
16
21
PŘÍLETY
ODLETY
ODLETY
19
37
51
44
r2
Terminál Seve
Terminál Seve
r1
9
111
Terminál Seve
r2
Terminál Seve
r1
112
117
. listopadu 2005
Letiště Praha 28
ícího,
iliontého cestuj
přivítalo desetim v průběhu 1 roku.
rošel
který letištěm p
s | ubytování | aj.
finance | kongre
stovní kanceláře
letecké spol. | ce
Kongres | Ubyto
dilo do
kony se tak zařa
Provozními vý
išť odbavujících
let
ch
ký
ps
ro
rie ev
nejv yšší katego
dnom roce.
je
v
rů
nů pasažé
eckým
oevropsk ým let
více než 10 milio
ed
es největším stř
dn
ou
je
a
an
br
ah
a
Pr
tě
EU
í
Letiš
ch zem
nových členský
olních
uzlem v rámci
čních oblastí ok
ni
ra
íh
př
a
iky
tě
tiš
do České republ
ské le
06 odbaví praž
zemí. V roce 20
ících.
uj
st
ce
il
m
,5
přibližně 12
související
sledující události odpovídadznamenaly i ná
lo
va
pře
bo
sti
tře
no
po
teč
rů
sku
Ty to
h rozmě
ě. Letiště takov ýc
since 2005
s roz vojem letišt
story. Od 11. pro
pro
vé
no
i
ale
kové nádraží
ojení,
dopravou na vla
jící dopravní sp
ou autobusovou busy Airport Express ,
eln
vid
pra
no
oje
je sp
ní auto
e. Nízkopodlaž
alu,
Praha -Holešovic lném třicetiminutovém interv
kvality
ide
av
pr
v
dí
jez
lších vlaků vyšší
které
da
dy
jez
od
a
jezdy
pří
mo
mi
jí
zu
nava
no.
vlaků SC Pendoli
inálu
také na jízdní řád
rovoznění Term
k postupnému zp
šlo
do
na
led
nací na území
sti
de
do
y
let
ny
Ve druhé polovině
ch
něj převedeny vše prostor.
Sever 2. Byly do
ý
uje Schengensk
vede
států, které zahrn
ný krok, který po
iště další význam bude započata
let
é
žsk
pra
ká
Kč
rd
lia
mi
9
V roce 2006 če
ěř
ji. V hodnotě tém
učasné problémy
k dalšímu roz vo
finitivně vyřeší so
í dráhy, která de
stavba paraleln
ov ých drah.
s kapacitou vzlet
sos
112 |
záchr. služba 155 | policie 158 | hasiči 150
Letištní informace
+420 220 113 314
vání | Další
užby
Kongresové sl pro konání kongresů
ostory
očnější
Letiště nabízí pr
m splňuje nejnár
ngresové centru
nál.
rso
pe
ý
žn
a konferencí. Ko
slu
i ob
chnické zázemí
pronájmu
požadavky na te
žeb je i možnost
slu
ch
vý
so
re
ng
ní před
stá
P
VI
Součástí ko
na
í
án
epážek, parkov
př
ch
ver 2
vý
Se
so
re
álu
in
ng
ko
Term
ání v prostorách
ver 2, podlaží 2.
Se
álu
budovou, ubytov
in
rm
Te
v
ě. Umístění
a v blízkosti letišt
1,
/ t +420 220 116 32
ww w.prg.aero
Uby tování
ý hotel
čt yřhvězdičkov
t Hotel Prague
zbariérová
Be
.
Jih
Ramada Airp or
álu
blízkosti Termin
é
sn
tě
v
í
den z pokojů
áz
Je
.
ch
ny
se na
ihlukovými ok
ot
pr
na
ve
ba
vy
Každý pokoj
budova je
pované osoby.
tělesně handica
o
pr
rnet, telen
te
ve
in
,
ra
up
em
je
levizor se satelit
te
C,
W
ntrem
s
u
es
eln
má koup
uje busin s ce
zor. Hotel dispon
recepce,
0
25
1
11
0
fon, minibar a tre
22
20
i salónky. / t +4
7, www.prg.aero
a konferenčním
+420 271 750 36
ervace, fax
271 750 275 rez
cca 300 m
ý hotel situovaný
něny
hl
tory jsou od uč
ver. Veškeré pros
přetržitě.
ne
u
oz
ov
pr
v
od Terminálu Se
u
e jso
. Bar a restaurac
lostní internet
a klimatizovány
bízí vysokorych
na
á,
ov
iér
ar
zb
ch prostorách,
vý
lo
te
Budova je be
ho
h
jích i ve veřejnýc
ko
po
TV, satelitem,
na
a
ny
m
ve
ar
zd
Pokoje jsou vyba
.
ry
to
os
pr
í
ternetem
čn
,
konferen
IP telefonem in
em, klimatizací,
1 111 / 112,
16
6
23
20
+4
rádiem, minibar
t
/
ní notebooku).
jče
pů
za
st
no
(mož
prg.aero
yřhvězdičkov
Hotel Tranzit čt
1 115, ww w.
fax +420 236 16
M odlitebna
ání je umístěna
věřící všech vyzn
Modlitebna pro
sti na podlaží 1.
čá
í
itn
nz
r 1, v tra
v Terminálu Seve
tecké společno
Finanční služb
y
|
Pošta
Letecké a cesto
vní spol.
Finanční službyČSOB
ěna v admibanka je umíst
>
y
části
žb
slu
ní
Bankov
naproti příletové
vě Rodop centra
0
76
3
11
0
22
0,
nistrativní budo
74
113
r 1 / t +420 220
hod)
Terminálu Seve
–12 hod, 13–17
(otevírací doba
: po –pá 09
sti
ny v tranzitní čá
velex provozov
vé haly
to
le
Směnárny > Tra
od
sti
čá
é
to p), ve veřejn
jné části
(otevřeno nons
ho letu), ve veře
dního plánované
sle
1 hod).
po
–2
do
07
d
(
ho
tů
(od 07
ru u příle
v celním prosto
ny v celním
ov
oz
ov
pr
příletové haly a
n
ro
Ac
7|
7, 220 113 921 |
/ t +420 220 113 91
/ t +420 220 114 21
ver 1 (07–21 hod)
|
Se
d)
ho
álu
1
in
–2
rm
(07
Te
příletu
ostoru u příletů
ge v celním pr
220 113 106
20
+4
t
/
d)
ho
Fly tours-K Chan
1
(07–2
ostoru u příletů
Ave v celním pr
(07–21 hod)
tů
íle
př
u
ge
| Martin Chan
jící
tomat y, umožňu
směnárenské au
ou při vstupu
jd
na
Bankomat y > 3
je
í
jíc
stu
přetržitě. Ce
dlaží u odletů
směnu peněz ne
přílety a na 2. po
sti
čá
1
álu
in
rm
do Te
Terminálu 2.
cestovních
h společností a
ýc
ck
te
le
ní
pe
Zastou
e letenek
odej a rezervac
pr
ti,
tiš
le
na
í
ář
kancel
ře
Cestovní kancelá
hala >
1, 2 – odletová
Terminál Sever
|
4
67
4
11
0
22
0|
Ave t +420
+420 234 704 95
5 092 |
220 113 388, fax
fax +420 220 11
Asiana t +420
1,
09
5
11
0
22
+420
t
c
0 113 585 |
bli
22
pu
20
Re
+4
h
fax
BTI Czec
20 220 113 808,
+4
t
ce
rvi
Se
l
|
Condor Air Trave
20 220 561 977
9|
0 113 74 4, fax +4
+420 220 114 76
Čedok t +420 22
fax
0,
77
4
11
0
aha t +420 22
|
8
78
6
11
0
Euroagentur Pr
22
+420
2|
220 113 008, fax
+420 222 111 90
GTS int. t +420
222 111 909, fax
20
+4
t
cy
en
20 220 114 306
+4
fax
Student Ag
9,
02
6
11
ion t +420 220
TQ3 Travel Solut
Podlaží 1
ntra
Pošt a
dově Rodop ce
ministrativní bu
r
Nachází se v ad
ve
Se
álu
in
části Term
d)
naproti příletové
hod, so 08 –13 ho
: po –pá 08 –18
(otevírací doba
266
0 265, 222 240
24
2
/ t +420 22
205 207
204
212
217
208
214
209
206
213
201
216
210
Další služby
www.prg.aero
prst A
prst B
PŘÍLETY
215
1
+420 220 114 48
Kadeřnict ví / t
220 113 910
Beauty / t +420
y
Sk
dio
stu
é
Kosmetick
la >
2 – odletová ha
113 738 |
Terminál Sever
7, fax +420 220
73
3
11
0
22
20
t +4
e
nc
706 |
4
Fra
r
11
Ai
0
209
504, fax +420 22
|
t +420 220 114
20 220 114 718
+4
fax
210 Alitalia
4,
32
4
11
220
Airlines t +420
|
4
23
211 Austrian
8
20 234 00
e Lufthansa t +4
211 Deutsch
540 |
4
11
0
22
20
+4
4 139 |
Finnair t
fax +420 220 11
0 113 685 |
20 220 114 148,
212 KLM t +4
323, fax +420 22
4
11
0
22
20
+4
t
es
lin
Air
ls
se
us
213 SN Br
|
20 220 114 540
215 TAP t +4
113 417 |
0
22
20
+4
t
A
217 ČS
Podlaží 2
prst C
202
ODLETY
ODLETY
211
Terminál Seve
r2
Terminál Seve
r1
doprava
sti
Le
la >
1 – odletová ha
114 318 |
Terminál Sever
fax t +420 220
8,
31
4
11
t t +420 220
0 115 331 |
22
20
201 Aeroflo
+4
fax
2,
5 33
|
it t +420 220 11
20 220 115 428
202 Aerosv
0 113 477, fax +4
9|
64
3
ways t +420 22
11
0
Air
h
22
itis
20
Br
203
0 113 417, fax +4
5|
rolinie t +420 22
+420 220 562 59
204 České ae
220 113 526, fax
20
+4
t
es
lin
|
5
49
4
11
0
El Al – Israel Air
22
7, fax +420
116 653 |
+420 220 114 49
0, fax +420 220
205 Menzies t
+420 220 113 84
t
.
S.A
T,
LO
es
|
3 753
214 Polish Airlin
fax +420 220 11
20 220 113 753,
206 Pulkovo t +4
0 116 653 |
22
20
+4
fax
0,
220 113 84
220 114 472 |
214 Swiss t +420
6 514, fax +420
ce t +420 220 11
220 116 503
20
+4
207 Travel Servi
2, fax
+420 220 116 50
t
es
lin
Air
sh
36
114 1 |
208 Turki
7, fax +420 220
+420 220 114 48
216 Malév t
203
Doprava
í Holešovice
> letiště – nádraž
Airport Express . / Jízdné: 45,- Kč (pokud není přeprava
IC
a
kům SC, EC
).
k vla
kové jízdenky
| a dále
letenky nebo vla
oj 5.15 / 5.45
zahrnuta v ceně
ně
zy > pr vní sp
Ru
ě
išt
let
/
ice
nádr. Holešov
21.45 / 22.15
ut | poslední spoj
/ 5.10 | a dále
každých 30 min
pr vní spoj 4.40
>
ice
ov
leš
Ho
.
dr
ná
/
ně
letiště Ruzy
.10 / 21.40
| poslední spoj 21
ut
každých 30 min
.cz
os
w w w.id
254
ro B, Zličín), 119,
č. 100, 310 (met
e), 510
sy
vic
bu
to
to
Bu
au
>
vé
No
MHD
9, 225 (metro B,
17
,
51
á)
č.
ck
m
jvi
tra
De
(metro A,
Šárka, odtud
stanice Divoká
do
ch na
oz
ate
ov
tom
pr
au
ní
v
y
oč
(n
, jízdenk
/ Jízdné od 20,- Kč
na metro A, B).
.
ích
nc
stá
h
ýc
ov
letišti a v novin
.cz, w w w.idos.cz
w w w.dp -praha
inov ých
prava v půlhod
idelná linková do
av
zyně
pr
Ru
>
a
y
ah
us
Pr
ib
in
tě
M
– Letiš
sa,
trase V Celnici
: 90,- Kč (celá tra
na
Ce
/
intervalech na
).
:00
zpět (06:00–21
let zdarma.
(05:30–21:30) a
cká). Děti do 10
1 směr), 60,- Kč (ze
A Dejvi
/do stanice metra
h měst >
– Kladno
Spojení do jinýc
zyně Terminál Jih
Ru
a
ah
Pr
ry
1/ Letiště
Va
vy
Ruzyně – Karlo
2/ Letiště Praha
vých
no
Br
–
a
3/ Prah
cestovat z vlako
onů a měst ČR lze
prostředtam
se
íte
av
4/ do všech regi
pr
nádraží Prahy (do
a autobusových
pravců).
nictvím MHD a
smluvních pře
w w w.idos.cz
Snadná
osobními vozy
lní přeprava osob
uá
vid
di
in
>
cenových
rs
Airport Ca
0– 870,- Kč (dle
tarifů. / Praha 12
m.
íke
dle stanovených
zákazn
pásem
25,- Kč /km se
), mimo Prahu
NONSTOP 35 min.
orientace
pro
rkování 20 min
> bezplatné pa
xi)
žení
ta
lo
í,
na
tn
k
í
las
(v
už
Auto
zidla slo
in pro osobní vo
edletištním
př
v
u
uh
autobusy a 15 m
pr
ím
jících ve 3. jízdn
lhodino (za každou pů
a vyložení cestu
ování zpoplatně
rk
upa
dlo
lší
a
De
ky
.
ru
Výjim
prosto
, až na výjimky.
it 100,- Kč)
nu nad časový lim
vání.
ní viz část Parko
vá
rko
pa
jší
bě
hodo
Vítejte v Praze
parkovišti C
půjčovny aut na
ver 2.
Pronájem aut >
le Terminálu Se
ha
vé
to
íle
př
v
a
1
r
ve
Se
0,
27
álu
4
11
u Termin
| Avis t +420 220
20 220 114 860
220 113 253,
Alimex ČR t +4
Budget t +420
|
8
84
6
11
0
22
20
+4
fax
454 |
3
0,
11
42
0
2
235 36
ar t +420 22
3 | CS-Czechoc
|
20 220 113 534
+420 220 560 44
fax
113 676, fax +4
5 318
car t +420 220
fax +420 235 36
Dvořák, Rent a
20 235 364 531,
+4
7,
20
554
113
0
114
0
22
22
20
20
+4
t
+4
Europcar
tional, Alamo t
114 340, 3681 | Na
| Hertz t +420 220
115 346
| Sixt t +420 220
gC
rkoviště / Parkin
ál Sever Kryté pa
are
>
í
án
)
ov
em
rk
Pa
P salónk
dlaží 01 před VI
počatá
(u části A na po
, každá další za
2. hodina 40,- Kč
bníku.
/ Parkovné: 1. a
Kč, dále dle saze
n (24 hod) 500,de
1.
,
rkingu C
Kč
Pa
0,v
+5
le,
hodina
o v příletové ha
cení parkovnéh
ru.
sto
pro
m
Automat y pro pla
tní
tiš
v předle
00,- Kč.
jízdního pruhu
mi od 20,- do 1.0
a u výjezdu z 3.
,- Kč a bankovka
20
a
10
ZTP)
5,
i
u
az
em
ůk
pr
Platí se minc
stujících (držitelů
114 022,
icapovaných ce
0
nd
22
ha
0
ní
42
vá
+
t
rko
k
Pa
dispečin
ce parkoviště –
w.prg.aero
zdarma. | Informa
[email protected], ww
ec
sp
.di
ng
rki
220 113 959, pa
www.prg.aero
Roz voj letiště
Autobusová doprava z letiště do centra
. listopadu 2005
Letiště Praha 28
ícího,
iliontého cestuj
přivítalo desetim v průběhu 1 roku.
rošel
který letištěm p
s | ubytování | aj.
finance | kongre
stovní kanceláře
letecké spol. | ce
Kongres | Ubyto
dilo do
kony se tak zařa
Provozními vý
išť odbavujících
let
ch
ký
ps
ro
rie ev
nejv yšší katego
dnom roce.
je
v
rů
nů pasažé
eckým
oevropsk ým let
více než 10 milio
ed
es největším stř
dn
ou
je
a
an
br
ah
a
Pr
tě
EU
í
Letiš
ch zem
nových členský
olních
uzlem v rámci
čních oblastí ok
ni
ra
íh
př
a
iky
tě
tiš
do České republ
ské le
06 odbaví praž
zemí. V roce 20
ících.
uj
st
ce
il
m
,5
přibližně 12
související
sledující události odpovídadznamenaly i ná
lo
va
pře
bo
sti
tře
no
po
teč
rů
sku
Ty to
h rozmě
ě. Letiště takov ýc
since 2005
s roz vojem letišt
story. Od 11. pro
pro
vé
no
i
ale
kové nádraží
ojení,
dopravou na vla
jící dopravní sp
ou autobusovou busy Airport Express ,
eln
vid
pra
no
oje
je sp
ní auto
e. Nízkopodlaž
alu,
Praha -Holešovic lném třicetiminutovém interv
kvality
ide
av
pr
v
dí
jez
lších vlaků vyšší
které
da
dy
jez
od
a
jezdy
pří
mo
mi
jí
zu
nava
no.
vlaků SC Pendoli
inálu
také na jízdní řád
rovoznění Term
k postupnému zp
šlo
do
na
led
nací na území
sti
de
do
y
let
ny
Ve druhé polovině
ch
něj převedeny vše prostor.
Sever 2. Byly do
ý
uje Schengensk
vede
států, které zahrn
ný krok, který po
iště další význam bude započata
let
é
žsk
pra
ká
Kč
rd
lia
mi
9
V roce 2006 če
ěř
ji. V hodnotě tém
učasné problémy
k dalšímu roz vo
finitivně vyřeší so
í dráhy, která de
stavba paraleln
ov ých drah.
s kapacitou vzlet
sos
112 |
záchr. služba 155 | policie 158 | hasiči 150
Letištní informace
+420 220 113 314
vání | Další
užby
Kongresové sl pro konání kongresů
ostory
očnější
Letiště nabízí pr
m splňuje nejnár
ngresové centru
nál.
rso
pe
ý
žn
a konferencí. Ko
slu
i ob
chnické zázemí
pronájmu
požadavky na te
žeb je i možnost
slu
ch
vý
so
re
ng
ní před
stá
P
VI
Součástí ko
na
í
án
epážek, parkov
př
ch
ver 2
vý
Se
so
re
álu
in
ng
ko
Term
ání v prostorách
ver 2, podlaží 2.
Se
álu
budovou, ubytov
in
rm
Te
v
ě. Umístění
a v blízkosti letišt
1,
/ t +420 220 116 32
ww w.prg.aero
Uby tování
ý hotel
čt yřhvězdičkov
t Hotel Prague
zbariérová
Be
.
Jih
Ramada Airp or
álu
blízkosti Termin
é
sn
tě
v
í
den z pokojů
áz
Je
.
ch
ny
se na
ihlukovými ok
ot
pr
na
ve
ba
vy
Každý pokoj
budova je
pované osoby.
tělesně handica
o
pr
rnet, telen
te
ve
in
,
ra
up
em
je
levizor se satelit
te
C,
W
ntrem
s
u
es
eln
má koup
uje busin s ce
zor. Hotel dispon
recepce,
0
25
1
11
0
fon, minibar a tre
22
20
i salónky. / t +4
7, www.prg.aero
a konferenčním
+420 271 750 36
ervace, fax
271 750 275 rez
cca 300 m
ý hotel situovaný
něny
hl
tory jsou od uč
ver. Veškeré pros
přetržitě.
ne
u
oz
ov
pr
v
od Terminálu Se
u
e jso
. Bar a restaurac
lostní internet
a klimatizovány
bízí vysokorych
na
á,
ov
iér
ar
zb
ch prostorách,
vý
lo
te
Budova je be
ho
h
jích i ve veřejnýc
ko
po
TV, satelitem,
na
a
ny
m
ve
ar
zd
Pokoje jsou vyba
.
ry
to
os
pr
í
ternetem
čn
,
konferen
IP telefonem in
em, klimatizací,
1 111 / 112,
16
6
23
20
+4
rádiem, minibar
t
/
ní notebooku).
jče
pů
za
st
no
(mož
prg.aero
yřhvězdičkov
Hotel Tranzit čt
1 115, ww w.
fax +420 236 16
M odlitebna
ání je umístěna
věřící všech vyzn
Modlitebna pro
sti na podlaží 1.
čá
í
itn
nz
r 1, v tra
v Terminálu Seve
tecké společno
Finanční služb
y
|
Pošta
Letecké a cesto
vní spol.
Finanční službyČSOB
ěna v admibanka je umíst
>
y
části
žb
slu
ní
Bankov
naproti příletové
vě Rodop centra
0
76
3
11
0
22
0,
nistrativní budo
74
113
r 1 / t +420 220
hod)
Terminálu Seve
–12 hod, 13–17
(otevírací doba
: po –pá 09
sti
ny v tranzitní čá
velex provozov
vé haly
to
le
Směnárny > Tra
od
sti
čá
é
to p), ve veřejn
jné části
(otevřeno nons
ho letu), ve veře
dního plánované
sle
1 hod).
po
–2
do
07
d
(
ho
tů
(od 07
ru u příle
v celním prosto
ny v celním
ov
oz
ov
pr
příletové haly a
n
ro
Ac
7|
7, 220 113 921 |
/ t +420 220 113 91
/ t +420 220 114 21
ver 1 (07–21 hod)
|
Se
d)
ho
álu
1
in
–2
rm
(07
Te
příletu
ostoru u příletů
ge v celním pr
220 113 106
20
+4
t
/
d)
ho
Fly tours-K Chan
1
(07–2
ostoru u příletů
Ave v celním pr
(07–21 hod)
tů
íle
př
u
ge
| Martin Chan
jící
tomat y, umožňu
směnárenské au
ou při vstupu
jd
na
Bankomat y > 3
je
í
jíc
stu
přetržitě. Ce
dlaží u odletů
směnu peněz ne
přílety a na 2. po
sti
čá
1
álu
in
rm
do Te
Terminálu 2.
cestovních
h společností a
ýc
ck
te
le
ní
pe
Zastou
e letenek
odej a rezervac
pr
ti,
tiš
le
na
í
ář
kancel
ře
Cestovní kancelá
hala >
1, 2 – odletová
Terminál Sever
|
4
67
4
11
0
22
0|
Ave t +420
+420 234 704 95
5 092 |
220 113 388, fax
fax +420 220 11
Asiana t +420
1,
09
5
11
0
22
+420
t
c
0 113 585 |
bli
22
pu
20
Re
+4
h
fax
BTI Czec
20 220 113 808,
+4
t
ce
rvi
Se
l
|
Condor Air Trave
20 220 561 977
9|
0 113 74 4, fax +4
+420 220 114 76
Čedok t +420 22
fax
0,
77
4
11
0
aha t +420 22
|
8
78
6
11
0
Euroagentur Pr
22
+420
2|
220 113 008, fax
+420 222 111 90
GTS int. t +420
222 111 909, fax
20
+4
t
cy
en
20 220 114 306
+4
fax
Student Ag
9,
02
6
11
ion t +420 220
TQ3 Travel Solut
Podlaží 1
ntra
Pošt a
dově Rodop ce
ministrativní bu
r
Nachází se v ad
ve
Se
álu
in
části Term
d)
naproti příletové
hod, so 08 –13 ho
: po –pá 08 –18
(otevírací doba
266
0 265, 222 240
24
2
/ t +420 22
205 207
204
212
217
208
214
209
206
213
201
216
210
Další služby
www.prg.aero
prst A
prst B
PŘÍLETY
215
1
+420 220 114 48
Kadeřnict ví / t
220 113 910
Beauty / t +420
y
Sk
dio
stu
é
Kosmetick
la >
2 – odletová ha
113 738 |
Terminál Sever
7, fax +420 220
73
3
11
0
22
20
t +4
e
nc
706 |
4
Fra
r
11
Ai
0
209
504, fax +420 22
|
t +420 220 114
20 220 114 718
+4
fax
210 Alitalia
4,
32
4
11
220
Airlines t +420
|
4
23
211 Austrian
8
20 234 00
e Lufthansa t +4
211 Deutsch
540 |
4
11
0
22
20
+4
4 139 |
Finnair t
fax +420 220 11
0 113 685 |
20 220 114 148,
212 KLM t +4
323, fax +420 22
4
11
0
22
20
+4
t
es
lin
Air
ls
se
us
213 SN Br
|
20 220 114 540
215 TAP t +4
113 417 |
0
22
20
+4
t
A
217 ČS
Podlaží 2
prst C
202
ODLETY
ODLETY
211
Terminál Seve
r2
Terminál Seve
r1
doprava
sti
Le
la >
1 – odletová ha
114 318 |
Terminál Sever
fax t +420 220
8,
31
4
11
t t +420 220
0 115 331 |
22
20
201 Aeroflo
+4
fax
2,
5 33
|
it t +420 220 11
20 220 115 428
202 Aerosv
0 113 477, fax +4
9|
64
3
ways t +420 22
11
0
Air
h
22
itis
20
Br
203
0 113 417, fax +4
5|
rolinie t +420 22
+420 220 562 59
204 České ae
220 113 526, fax
20
+4
t
es
lin
|
5
49
4
11
0
El Al – Israel Air
22
7, fax +420
116 653 |
+420 220 114 49
0, fax +420 220
205 Menzies t
+420 220 113 84
t
.
S.A
T,
LO
es
|
3 753
214 Polish Airlin
fax +420 220 11
20 220 113 753,
206 Pulkovo t +4
0 116 653 |
22
20
+4
fax
0,
220 113 84
220 114 472 |
214 Swiss t +420
6 514, fax +420
ce t +420 220 11
220 116 503
20
+4
207 Travel Servi
2, fax
+420 220 116 50
t
es
lin
Air
sh
36
114 1 |
208 Turki
7, fax +420 220
+420 220 114 48
216 Malév t
203
Doprava
í Holešovice
> letiště – nádraž
Airport Express . / Jízdné: 45,- Kč (pokud není přeprava
IC
a
kům SC, EC
).
k vla
kové jízdenky
| a dále
letenky nebo vla
oj 5.15 / 5.45
zahrnuta v ceně
ně
zy > pr vní sp
Ru
ě
išt
let
/
ice
nádr. Holešov
21.45 / 22.15
ut | poslední spoj
/ 5.10 | a dále
každých 30 min
pr vní spoj 4.40
>
ice
ov
leš
Ho
.
dr
ná
/
ně
letiště Ruzy
.10 / 21.40
| poslední spoj 21
ut
každých 30 min
.cz
os
w w w.id
254
ro B, Zličín), 119,
č. 100, 310 (met
e), 510
sy
vic
bu
to
to
Bu
au
>
vé
No
MHD
9, 225 (metro B,
17
,
51
á)
č.
ck
m
jvi
tra
De
(metro A,
Šárka, odtud
stanice Divoká
do
ch na
oz
ate
ov
tom
pr
au
ní
v
y
oč
(n
, jízdenk
/ Jízdné od 20,- Kč
na metro A, B).
.
ích
nc
stá
h
ýc
ov
letišti a v novin
.cz, w w w.idos.cz
w w w.dp -praha
inov ých
prava v půlhod
idelná linková do
av
zyně
pr
Ru
>
a
y
ah
us
Pr
ib
in
tě
M
– Letiš
sa,
trase V Celnici
: 90,- Kč (celá tra
na
Ce
/
intervalech na
).
:00
zpět (06:00–21
let zdarma.
(05:30–21:30) a
cká). Děti do 10
1 směr), 60,- Kč (ze
A Dejvi
/do stanice metra
h měst >
– Kladno
Spojení do jinýc
zyně Terminál Jih
Ru
a
ah
Pr
ry
1/ Letiště
Va
vy
Ruzyně – Karlo
2/ Letiště Praha
vých
no
Br
–
a
3/ Prah
cestovat z vlako
onů a měst ČR lze
prostředtam
se
íte
av
4/ do všech regi
pr
nádraží Prahy (do
a autobusových
pravců).
nictvím MHD a
smluvních pře
w w w.idos.cz
Snadná
osobními vozy
lní přeprava osob
uá
vid
di
in
>
cenových
rs
Airport Ca
0– 870,- Kč (dle
tarifů. / Praha 12
m.
íke
dle stanovených
zákazn
pásem
25,- Kč /km se
), mimo Prahu
NONSTOP 35 min.
orientace
pro
rkování 20 min
> bezplatné pa
xi)
žení
ta
lo
í,
na
tn
k
í
las
(v
už
Auto
zidla slo
in pro osobní vo
edletištním
př
v
u
uh
autobusy a 15 m
pr
ím
jících ve 3. jízdn
lhodino (za každou pů
a vyložení cestu
ování zpoplatně
rk
upa
dlo
lší
a
De
ky
.
ru
Výjim
prosto
, až na výjimky.
it 100,- Kč)
nu nad časový lim
vání.
ní viz část Parko
vá
rko
pa
jší
bě
hodo
Vítejte v Praze
parkovišti C
půjčovny aut na
ver 2.
Pronájem aut >
le Terminálu Se
ha
vé
to
íle
př
v
a
1
r
ve
Se
0,
27
álu
4
11
u Termin
| Avis t +420 220
20 220 114 860
220 113 253,
Alimex ČR t +4
Budget t +420
|
8
84
6
11
0
22
20
+4
fax
454 |
3
0,
11
42
0
2
235 36
ar t +420 22
3 | CS-Czechoc
|
20 220 113 534
+420 220 560 44
fax
113 676, fax +4
5 318
car t +420 220
fax +420 235 36
Dvořák, Rent a
20 235 364 531,
+4
7,
20
554
113
0
114
0
22
22
20
20
+4
t
+4
Europcar
tional, Alamo t
114 340, 3681 | Na
| Hertz t +420 220
115 346
| Sixt t +420 220
gC
rkoviště / Parkin
ál Sever Kryté pa
are
>
í
án
)
ov
em
rk
Pa
P salónk
dlaží 01 před VI
počatá
(u části A na po
, každá další za
2. hodina 40,- Kč
bníku.
/ Parkovné: 1. a
Kč, dále dle saze
n (24 hod) 500,de
1.
,
rkingu C
Kč
Pa
0,v
+5
le,
hodina
o v příletové ha
cení parkovnéh
ru.
sto
pro
m
Automat y pro pla
tní
tiš
v předle
00,- Kč.
jízdního pruhu
mi od 20,- do 1.0
a u výjezdu z 3.
,- Kč a bankovka
20
a
10
ZTP)
5,
i
u
az
em
ůk
pr
Platí se minc
stujících (držitelů
114 022,
icapovaných ce
0
nd
22
ha
0
ní
42
vá
+
t
rko
k
Pa
dispečin
ce parkoviště –
w.prg.aero
zdarma. | Informa
[email protected], ww
ec
sp
.di
ng
rki
220 113 959, pa
www.prg.aero
Roz voj letiště
Autobusová doprava z letiště do centra
. listopadu 2005
Letiště Praha 28
ícího,
iliontého cestuj
přivítalo desetim v průběhu 1 roku.
rošel
který letištěm p
s | ubytování | aj.
finance | kongre
stovní kanceláře
letecké spol. | ce
Kongres | Ubyto
dilo do
kony se tak zařa
Provozními vý
išť odbavujících
let
ch
ký
ps
ro
rie ev
nejv yšší katego
dnom roce.
je
v
rů
nů pasažé
eckým
oevropsk ým let
více než 10 milio
ed
es největším stř
dn
ou
je
a
an
br
ah
a
Pr
tě
EU
í
Letiš
ch zem
nových členský
olních
uzlem v rámci
čních oblastí ok
ni
ra
íh
př
a
iky
tě
tiš
do České republ
ské le
06 odbaví praž
zemí. V roce 20
ících.
uj
st
ce
il
m
,5
přibližně 12
související
sledující události odpovídadznamenaly i ná
lo
va
pře
bo
sti
tře
no
po
teč
rů
sku
Ty to
h rozmě
ě. Letiště takov ýc
since 2005
s roz vojem letišt
story. Od 11. pro
pro
vé
no
i
ale
kové nádraží
ojení,
dopravou na vla
jící dopravní sp
ou autobusovou busy Airport Express ,
eln
vid
pra
no
oje
je sp
ní auto
e. Nízkopodlaž
alu,
Praha -Holešovic lném třicetiminutovém interv
kvality
ide
av
pr
v
dí
jez
lších vlaků vyšší
které
da
dy
jez
od
a
jezdy
pří
mo
mi
jí
zu
nava
no.
vlaků SC Pendoli
inálu
také na jízdní řád
rovoznění Term
k postupnému zp
šlo
do
na
led
nací na území
sti
de
do
y
let
ny
Ve druhé polovině
ch
něj převedeny vše prostor.
Sever 2. Byly do
ý
uje Schengensk
vede
států, které zahrn
ný krok, který po
iště další význam bude započata
let
é
žsk
pra
ká
Kč
rd
lia
mi
9
V roce 2006 če
ěř
ji. V hodnotě tém
učasné problémy
k dalšímu roz vo
finitivně vyřeší so
í dráhy, která de
stavba paraleln
ov ých drah.
s kapacitou vzlet
sos
112 |
záchr. služba 155 | policie 158 | hasiči 150
Letištní informace
+420 220 113 314
vání | Další
užby
Kongresové sl pro konání kongresů
ostory
očnější
Letiště nabízí pr
m splňuje nejnár
ngresové centru
nál.
rso
pe
ý
žn
a konferencí. Ko
slu
i ob
chnické zázemí
pronájmu
požadavky na te
žeb je i možnost
slu
ch
vý
so
re
ng
ní před
stá
P
VI
Součástí ko
na
í
án
epážek, parkov
př
ch
ver 2
vý
Se
so
re
álu
in
ng
ko
Term
ání v prostorách
ver 2, podlaží 2.
Se
álu
budovou, ubytov
in
rm
Te
v
ě. Umístění
a v blízkosti letišt
1,
/ t +420 220 116 32
ww w.prg.aero
Uby tování
ý hotel
čt yřhvězdičkov
t Hotel Prague
zbariérová
Be
.
Jih
Ramada Airp or
álu
blízkosti Termin
é
sn
tě
v
í
den z pokojů
áz
Je
.
ch
ny
se na
ihlukovými ok
ot
pr
na
ve
ba
vy
Každý pokoj
budova je
pované osoby.
tělesně handica
o
pr
rnet, telen
te
ve
in
,
ra
up
em
je
levizor se satelit
te
C,
W
ntrem
s
u
es
eln
má koup
uje busin s ce
zor. Hotel dispon
recepce,
0
25
1
11
0
fon, minibar a tre
22
20
i salónky. / t +4
7, www.prg.aero
a konferenčním
+420 271 750 36
ervace, fax
271 750 275 rez
cca 300 m
ý hotel situovaný
něny
hl
tory jsou od uč
ver. Veškeré pros
přetržitě.
ne
u
oz
ov
pr
v
od Terminálu Se
u
e jso
. Bar a restaurac
lostní internet
a klimatizovány
bízí vysokorych
na
á,
ov
iér
ar
zb
ch prostorách,
vý
lo
te
Budova je be
ho
h
jích i ve veřejnýc
ko
po
TV, satelitem,
na
a
ny
m
ve
ar
zd
Pokoje jsou vyba
.
ry
to
os
pr
í
ternetem
čn
,
konferen
IP telefonem in
em, klimatizací,
1 111 / 112,
16
6
23
20
+4
rádiem, minibar
t
/
ní notebooku).
jče
pů
za
st
no
(mož
prg.aero
yřhvězdičkov
Hotel Tranzit čt
1 115, ww w.
fax +420 236 16
M odlitebna
ání je umístěna
věřící všech vyzn
Modlitebna pro
sti na podlaží 1.
čá
í
itn
nz
r 1, v tra
v Terminálu Seve
tecké společno
Finanční služb
y
|
Pošta
Letecké a cesto
vní spol.
Finanční službyČSOB
ěna v admibanka je umíst
>
y
části
žb
slu
ní
Bankov
naproti příletové
vě Rodop centra
0
76
3
11
0
22
0,
nistrativní budo
74
113
r 1 / t +420 220
hod)
Terminálu Seve
–12 hod, 13–17
(otevírací doba
: po –pá 09
sti
ny v tranzitní čá
velex provozov
vé haly
to
le
Směnárny > Tra
od
sti
čá
é
to p), ve veřejn
jné části
(otevřeno nons
ho letu), ve veře
dního plánované
sle
1 hod).
po
–2
do
07
d
(
ho
tů
(od 07
ru u příle
v celním prosto
ny v celním
ov
oz
ov
pr
příletové haly a
n
ro
Ac
7|
7, 220 113 921 |
/ t +420 220 113 91
/ t +420 220 114 21
ver 1 (07–21 hod)
|
Se
d)
ho
álu
1
in
–2
rm
(07
Te
příletu
ostoru u příletů
ge v celním pr
220 113 106
20
+4
t
/
d)
ho
Fly tours-K Chan
1
(07–2
ostoru u příletů
Ave v celním pr
(07–21 hod)
tů
íle
př
u
ge
| Martin Chan
jící
tomat y, umožňu
směnárenské au
ou při vstupu
jd
na
Bankomat y > 3
je
í
jíc
stu
přetržitě. Ce
dlaží u odletů
směnu peněz ne
přílety a na 2. po
sti
čá
1
álu
in
rm
do Te
Terminálu 2.
cestovních
h společností a
ýc
ck
te
le
ní
pe
Zastou
e letenek
odej a rezervac
pr
ti,
tiš
le
na
í
ář
kancel
ře
Cestovní kancelá
hala >
1, 2 – odletová
Terminál Sever
|
4
67
4
11
0
22
0|
Ave t +420
+420 234 704 95
5 092 |
220 113 388, fax
fax +420 220 11
Asiana t +420
1,
09
5
11
0
22
+420
t
c
0 113 585 |
bli
22
pu
20
Re
+4
h
fax
BTI Czec
20 220 113 808,
+4
t
ce
rvi
Se
l
|
Condor Air Trave
20 220 561 977
9|
0 113 74 4, fax +4
+420 220 114 76
Čedok t +420 22
fax
0,
77
4
11
0
aha t +420 22
|
8
78
6
11
0
Euroagentur Pr
22
+420
2|
220 113 008, fax
+420 222 111 90
GTS int. t +420
222 111 909, fax
20
+4
t
cy
en
20 220 114 306
+4
fax
Student Ag
9,
02
6
11
ion t +420 220
TQ3 Travel Solut
Podlaží 1
ntra
Pošt a
dově Rodop ce
ministrativní bu
r
Nachází se v ad
ve
Se
álu
in
části Term
d)
naproti příletové
hod, so 08 –13 ho
: po –pá 08 –18
(otevírací doba
266
0 265, 222 240
24
2
/ t +420 22
205 207
204
212
217
208
214
209
206
213
201
216
210
Další služby
www.prg.aero
prst A
prst B
PŘÍLETY
215
1
+420 220 114 48
Kadeřnict ví / t
220 113 910
Beauty / t +420
y
Sk
dio
stu
é
Kosmetick
la >
2 – odletová ha
113 738 |
Terminál Sever
7, fax +420 220
73
3
11
0
22
20
t +4
e
nc
706 |
4
Fra
r
11
Ai
0
209
504, fax +420 22
|
t +420 220 114
20 220 114 718
+4
fax
210 Alitalia
4,
32
4
11
220
Airlines t +420
|
4
23
211 Austrian
8
20 234 00
e Lufthansa t +4
211 Deutsch
540 |
4
11
0
22
20
+4
4 139 |
Finnair t
fax +420 220 11
0 113 685 |
20 220 114 148,
212 KLM t +4
323, fax +420 22
4
11
0
22
20
+4
t
es
lin
Air
ls
se
us
213 SN Br
|
20 220 114 540
215 TAP t +4
113 417 |
0
22
20
+4
t
A
217 ČS
Podlaží 2
prst C
202
ODLETY
ODLETY
211
Terminál Seve
r2
Terminál Seve
r1
doprava
sti
Le
la >
1 – odletová ha
114 318 |
Terminál Sever
fax t +420 220
8,
31
4
11
t t +420 220
0 115 331 |
22
20
201 Aeroflo
+4
fax
2,
5 33
|
it t +420 220 11
20 220 115 428
202 Aerosv
0 113 477, fax +4
9|
64
3
ways t +420 22
11
0
Air
h
22
itis
20
Br
203
0 113 417, fax +4
5|
rolinie t +420 22
+420 220 562 59
204 České ae
220 113 526, fax
20
+4
t
es
lin
|
5
49
4
11
0
El Al – Israel Air
22
7, fax +420
116 653 |
+420 220 114 49
0, fax +420 220
205 Menzies t
+420 220 113 84
t
.
S.A
T,
LO
es
|
3 753
214 Polish Airlin
fax +420 220 11
20 220 113 753,
206 Pulkovo t +4
0 116 653 |
22
20
+4
fax
0,
220 113 84
220 114 472 |
214 Swiss t +420
6 514, fax +420
ce t +420 220 11
220 116 503
20
+4
207 Travel Servi
2, fax
+420 220 116 50
t
es
lin
Air
sh
36
114 1 |
208 Turki
7, fax +420 220
+420 220 114 48
216 Malév t
203
Doprava
í Holešovice
> letiště – nádraž
Airport Express . / Jízdné: 45,- Kč (pokud není přeprava
IC
a
kům SC, EC
).
k vla
kové jízdenky
| a dále
letenky nebo vla
oj 5.15 / 5.45
zahrnuta v ceně
ně
zy > pr vní sp
Ru
ě
išt
let
/
ice
nádr. Holešov
21.45 / 22.15
ut | poslední spoj
/ 5.10 | a dále
každých 30 min
pr vní spoj 4.40
>
ice
ov
leš
Ho
.
dr
ná
/
ně
letiště Ruzy
.10 / 21.40
| poslední spoj 21
ut
každých 30 min
.cz
os
w w w.id
254
ro B, Zličín), 119,
č. 100, 310 (met
e), 510
sy
vic
bu
to
to
Bu
au
>
vé
No
MHD
9, 225 (metro B,
17
,
51
á)
č.
ck
m
jvi
tra
De
(metro A,
Šárka, odtud
stanice Divoká
do
ch na
oz
ate
ov
tom
pr
au
ní
v
y
oč
(n
, jízdenk
/ Jízdné od 20,- Kč
na metro A, B).
.
ích
nc
stá
h
ýc
ov
letišti a v novin
.cz, w w w.idos.cz
w w w.dp -praha
inov ých
prava v půlhod
idelná linková do
av
zyně
pr
Ru
>
a
y
ah
us
Pr
ib
in
tě
M
– Letiš
sa,
trase V Celnici
: 90,- Kč (celá tra
na
Ce
/
intervalech na
).
:00
zpět (06:00–21
let zdarma.
(05:30–21:30) a
cká). Děti do 10
1 směr), 60,- Kč (ze
A Dejvi
/do stanice metra
h měst >
– Kladno
Spojení do jinýc
zyně Terminál Jih
Ru
a
ah
Pr
ry
1/ Letiště
Va
vy
Ruzyně – Karlo
2/ Letiště Praha
vých
no
Br
–
a
3/ Prah
cestovat z vlako
onů a měst ČR lze
prostředtam
se
íte
av
4/ do všech regi
pr
nádraží Prahy (do
a autobusových
pravců).
nictvím MHD a
smluvních pře
w w w.idos.cz
Snadná
osobními vozy
lní přeprava osob
uá
vid
di
in
>
cenových
rs
Airport Ca
0– 870,- Kč (dle
tarifů. / Praha 12
m.
íke
dle stanovených
zákazn
pásem
25,- Kč /km se
), mimo Prahu
NONSTOP 35 min.
orientace
pro
rkování 20 min
> bezplatné pa
xi)
žení
ta
lo
í,
na
tn
k
í
las
(v
už
Auto
zidla slo
in pro osobní vo
edletištním
př
v
u
uh
autobusy a 15 m
pr
ím
jících ve 3. jízdn
lhodino (za každou pů
a vyložení cestu
ování zpoplatně
rk
upa
dlo
lší
a
De
ky
.
ru
Výjim
prosto
, až na výjimky.
it 100,- Kč)
nu nad časový lim
vání.
ní viz část Parko
vá
rko
pa
jší
bě
hodo
Vítejte v Praze
parkovišti C
půjčovny aut na
ver 2.
Pronájem aut >
le Terminálu Se
ha
vé
to
íle
př
v
a
1
r
ve
Se
0,
27
álu
4
11
u Termin
| Avis t +420 220
20 220 114 860
220 113 253,
Alimex ČR t +4
Budget t +420
|
8
84
6
11
0
22
20
+4
fax
454 |
3
0,
11
42
0
2
235 36
ar t +420 22
3 | CS-Czechoc
|
20 220 113 534
+420 220 560 44
fax
113 676, fax +4
5 318
car t +420 220
fax +420 235 36
Dvořák, Rent a
20 235 364 531,
+4
7,
20
554
113
0
114
0
22
22
20
20
+4
t
+4
Europcar
tional, Alamo t
114 340, 3681 | Na
| Hertz t +420 220
115 346
| Sixt t +420 220
gC
rkoviště / Parkin
ál Sever Kryté pa
are
>
í
án
)
ov
em
rk
Pa
P salónk
dlaží 01 před VI
počatá
(u části A na po
, každá další za
2. hodina 40,- Kč
bníku.
/ Parkovné: 1. a
Kč, dále dle saze
n (24 hod) 500,de
1.
,
rkingu C
Kč
Pa
0,v
+5
le,
hodina
o v příletové ha
cení parkovnéh
ru.
sto
pro
m
Automat y pro pla
tní
tiš
v předle
00,- Kč.
jízdního pruhu
mi od 20,- do 1.0
a u výjezdu z 3.
,- Kč a bankovka
20
a
10
ZTP)
5,
i
u
az
em
ůk
pr
Platí se minc
stujících (držitelů
114 022,
icapovaných ce
0
nd
22
ha
0
ní
42
vá
+
t
rko
k
Pa
dispečin
ce parkoviště –
w.prg.aero
zdarma. | Informa
[email protected], ww
ec
sp
.di
ng
rki
220 113 959, pa
www.prg.aero
Roz voj letiště
Autobusová doprava z letiště do centra

Podobné dokumenty