o umení dobra a spravodlivosti v športe

Komentáře

Transkript

o umení dobra a spravodlivosti v športe
M !"#$%& O''"(")&*+ 4/2012
WWW.MAGISTEROFFICIORUM.SK
NAZAMYSLENIE:
OUMENÍDOBRAASPRAVODLIVOSTIVŠPORTE,
KTORÉ[email protected]ŠÍ,
NIEZVÍeAZIePOKORENÍMINÉHO.
/HTTP://LADISLAVKRIZAN.BLOG.SME.SK/
RozvojobēianskehozdruženiaUēenáprávnickáspoloēnosƛ,akoajvydávanietohtoēasopisu,súmožné
ajvěakanezištnejpomociadobrovoűnýmpríspevkomjehoēlenov,priateűovapriaznivcov.
Osobitnépoěakovaniepatrí:
Ing.MartinoviKohútoviaJánoviKováēikovi.
3
4/2012
M !"#$%& O''"(")&*+ 5/2012
WWW.MAGISTEROFFICIORUM.SK
MAGISTEROFFICIORUM5/2012
MONOTEMATICKÉÍSLO–
ZBORNÍKPRÍSPEVKOVZMEDZINÁRODNEJ
KONFERENCIE„ŠPORTAPRÁVO“
12.–13.9.2012,POPRAD
ORGANIZANÝVÝBOR:
JUDr.PeterBellás
Mgr.AlicaHabloviēová
JUDr.AdriánaJasová
PetraJobbagyová
JUDr.RenataMunková
Mgr.IgorŠumichrast
ODBORNÍGARANTIKONFERENCIE/VEDECKÝVÝBORKONFERENCIE:
JUDr.JozeforbaPhD.
JUDr.PhDr.TomášGábrišPhD.,LLM,MA
Mgr.MarkétaHaindlová,LL.M.
JUDr.PeterHaŸdiak
Mgr.MichalKrálík,Ph.D.
Mgr.,Mgr.LadislavKrižanPhD.
doc.JUDr.PhDr.PeterPotasch,PhD.
JUDr.PeterSepeši
JUDr.MarekŠtevēekPhD.
Všetkypríspevkyprešliodbornýmrecenznýmkonaním.
75
4/2012
M !"#$%& O''"(")&*+ 5/2012
WWW.UCPS.SK
OBSAH5/2012
PRÍHOVOR ESTNÉHO HOSeA JUDR. OTTA BRIXIHO, POSLANCA NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ
REPUBLIKY, KNOVÉMU MODELU PODPORY AFINANCOVANIA ROZVOJA ŠPORTU ATELESNEJ
VÝCHOVYNASLOVENSKU
6
PRÍHOVOR ESTNÉHO HOSeA JUDR. ŠTEFANA HARABINA, PREDSEDUNAJVYŠŠIEHO SÚDU
SLOVENSKEJREPUBLIKY
8
DOPINGVESPORT –HISTORIEASOUASNOST
10
MARKÉTAHAINDLOVÁ
lánok je detailným rozborom inštitútu dopingu, priēom autorka vŸom tento inštitútok skúma vhistorickej
rovine, ako aj vrežime súēasnosti. Autorka vēlánku vymedzuje pôvod pojmu, ako aj jeho obsahovú náplŸ –
definíciu.Vrámciprípadovýchštúdií–rozhodnutípríslušnýchorgánovautorkapoukazujenagenézuvnímania
tohoto pojmu ana niektoré jeho súēasné konotácie. Osobitný priestor vpríspevku venuje právam
apovinnostiam dotknutých subjektov, ako aj právnym následkom porušenia ich povinností. Skúma režimy
právnej zodpovednosti, podrobne analyzuje inštitút tzv. objektívnej zodpovednosti. Analyzuje aj inštitút
hlásenia„miestapobytu“(vrámcišportovéhopráva),jehorealizáciuvpodmienkacheskejrepublikyavzávere
príspevkuskúmaniektorédopingovéprípady.
JEPRENÁŠANIEZODPOVEDNOSTIZAPREJAVYDIVÁCKEHONÁSILIANAFUTBALOVÉKLUBY
(S)PRÁVNYNÁSTROJNAICHPOTLÁANIE?
37
MIROSLAVBOBÁK,MAREKMAJTÁN
Príspevok zhƍŸa praktické skúsenosti autorov voblasti aplikácie športových, disciplinárnych aprávnych
predpisov na prejavy diváckeho násilia vsúvislosti sfutbalovými stretnutiami apoukazuje na nesúlad pri
posudzovaní zodpovednosti za protiprávne konanie divákov podűa športových aprávnych predpisov. ZároveŸ
obsahujeniekoűkonávrhovakopodűaautorovefektívnejšiepostupovaƛprielimináciinežiaducichjavov.
PRÁVNÍ ODPOV DNOST SPORTOVCp ZA SPORTOVNÍ ÚRAZY (TEORETICKÝ VSTUP DO
PROBLEMATIKY)
43
MICHALKRÁLÍK
Publikovaný konferenēní pƎíspĢvek se dotýká aktuální problematiky právní odpovĢdnosti sportovcƽ za
sportovní úrazy zpƽsobené vprƽbĢhu realizace sportovní ēinnosti. Jedná se otéma, kterému vēeském ani
slovenskémprávnímprostƎedínebyladosudvĢnovánaodpovídajícípozornostjaknaúrovniteoretické,literární
ani praktické. Zkušenosti posledního období však naznaēují, že tato otázka se dostává stále více avíce do
popƎedízejménavsouvislostismediálnímipƎípady,kterésevmédiíchpravidelnĢobjevují.CílempƎíspĢvkuje
proto pƎispĢt kobjasnĢní základƽ problému snavržením možných Ǝešení pƎi respektování složitosti dané
problematiky.
76
2
4/2012
M !"#$%& O''"(")&*+ 5/2012
WWW.MAGISTEROFFICIORUM.SK
STANOVYSFZ–NOVÁSPOLOENSKÁZMLUVAFUTBALOVÉHOHNUTIA
54
PETERSEPEŠI
Slovenský futbalový zväz na svojej konferencii 28.9.2012 schválil novú spoloēenskú zmluvu slovenského
futbalovéhohnutia,ktoráprinášadojehokaždodennéhoživotanovéprvky.Príspevokprinášaokremzhrnutia
toho najdôležitejšieho zprocesu prípravy aschvaűovania nových stanov SFZ aj komplexný pohűad na obsah
novýchstanovainštitúty,ktoréprinášajú.Autorpríspevkusizvolilformuotázokaodpovedí,ktorásazhűadiska
prehűadnostiaorientácievpríspevkupreēitateűjavíakonajvhodnejšia.
,,WAIVER“ ALEBO KMOŽNOSTIAM VYLÚENIA ZODPOVEDNOSTI ZA ÚRAZ PRI VÝKONE
ŠPORTOVEJINNOSTI
72
TOMÁŠGÁBRIŠ
Príspevok venuje pozornosƛ možnostiam zmluvného obmedzenia alebo vylúēenia zodpovednosti za škodu
spôsobenú športovým úrazom, atiež sa venuje príbuzným otázkam informovaného súhlasu. Dospieva
kpoznatku, že zodpovednosƛ za škodu na zdraví zásadne nemožno preventívne pred vznikom škody vylúēiƛ.
Rovnako nie je zpochopiteűných príēin možné zmluvne vylúēiƛ trestnoprávnu zodpovednosƛ. Ajtrestné právo
všakrešpektuje,ženiektoréfyzickékontakty,ktorébymohlinapŰŸaƛznakyskutkovýchpodstáttrestnýchēinov,
napŰŸajú spoloēenský záujem na športovaní, ktorý je vyjadrený aj vēl.165 ZFEÚ. Športové pravidlá, hoci
samotnésúzmluvnéhozákladu,takupravujúlimitytrestnoprávnejzodpovednostitým,žepomáhajúvymedziƛ
hranice „výkonu práv apovinností“ ako okolnosti vyluēujúcej protiprávnosƛ konania. Rovnaký princíp pritom
platí aj vsúkromnoprávnych zodpovednostných vzƛahoch – fyzický kontakt všporte (pri dodržaní
rešpektovanýchaprávomnereprobovanýchšportovýchpravidiel)nenapŰŸaznakporušeniaprávnejpovinnosti
ako základnú podmienku vzniku súkromnoprávnej zodpovednosti za škodu (na zdraví). Zásadne však platí, že
anivcivilnomanivtrestnompráveniejemožnépaušálnevylúēenieprávnejzodpovednostiibaspoukazomna
výkon športovej ēinnosti ako akejsi „športovej imunity“ – súdnemu preskúmaniu totiž podliehajú aj samotné
športovépravidlá(totižēiniesúprotiprávne).
ZÁVERYZKONFERENCIEŠPORTAPRÁVO(POPRAD,12.–13.9.2012)
89
PETERSEPEŠI,LADISLAVKRIŽAN,JAROSLAVOLLÁK
Predkladaný príspevok prináša zhrnutie myšlienok, otázok, záverov inávrhov konkrétnych riešení zhistoricky
prvej konferencie venovanej téme "Šport aprávo", ktorá sa konala vPoprade vdŸoch 12. – 13. septembra
2012. Príspevok prináša taktiež úvahy ominulosti abudúcnosti konferencie spoloēným, vzájomne sa
doplŸujúcimpohűadomhlavnéhogarantaceléhopodujatia(PeterSepeši),aktívnehoprednášajúceho(Ladislav
Križan)aúēastníkakonferencie(Jaroslavollák).
ZODPOVEDNOSeZAPROTIPRÁVNEKONANIEDIVÁKOVNAŠPORTOVOMPODUJATÍ 100
JOZEFORBA
Príspevok sa zaoberá problémom, ktorý je bohužiaű stále veűmi aktuálny, aktorý sa týka potierania násilia ēi
iného protiprávneho konania páchaného divákmi na športových podujatiach. Budeme hodnotiƛ najmä
opatrenia, ktoré by mali pôsobiƛ preventívne vsmere znižovania pravdepodobnosti vzniku násilia medzi
divákmi, aktoré spoēívajú vo vyvodzovaní zodpovednosti iných osôb za protiprávne konanie divákov na
športových podujatiach, alebo veliminovaní prístupu problémových osôb na športové podujatia. Tieto
opatreniasabudemesnažiƛpreskúmaƛizhűadiskaichsúladuskogentnýminormamiprávnehoporiadku,resp.
ichsúladusobjektívnymprávomakotakým.
77
3
4/2012
M !"#$%& O''"(")&*+ 5/2012
WWW.UCPS.SK
CONTENTS5/2012
THE OPENING SPEECHOFTHE GUESTOF HONOUR Ͳ MR. OTTO BRIXI Ͳ MEMBEROF PARLIAMENT
(NATIONAL COUNCIL OF THE SLOVAK REPUBLIC) Ͳ ON THE NEW MODEL OF SUPPORT AND
FINANCINGOFSPORTSANDPHYSICALEDUCATIONINTHESLOVAKREPUBLIC
6
THE OPENING SPEECH OF THE GUEST OF HONOUR Ͳ MR. ŠTEFAN HARABIN Ͳ PRESIDENT OF THE
SUPREMECOURTOFTHESLOVAKREPUBLIC
8
DOPINGINSPORTSINTHEPASTANDTODAY
10
MARKÉTAHAINDLOVÁ
Thepresentedarticleisadetailedanalysisofthetermof„doping“.Theauthorsdealswiththisterminboth
perspectives–bylookingatitfromthehistoricalperspectivebutalsobylookingatitscurrentcontent.Shenot
only defines the term but suggests its contents. Within the case studies – the decisions of the relevant
authorities,shestudiesthetopicontheapplicabletimescaleaswellbutalsobydealingwiththetopicasto
day. Some space is devoted to the rights and duties of the relevant persons by dealing mainly with the
consequencesofbreachingtheirduties.Theauthoralsodealswiththeapplicablesystemsoflegalliabilityand
focusesonthematterof„strictliability“.Shealsoprovidessomeinformationonthetopicof„whereabouts“(in
sportslaw)anditsapplicationintheCzechRepublic.Inthefinalpartofthearticle,shediscussessomeother
casesrelatingtothetopicofdoping.
IS
TRANSFER OF LIABILITY FOR SPECTATOR
JUST(IFIABLE)INSTRUMENTFORITSSUPPRESSION?
THE
VIOLENCE ON FOOTBALL CLUBS
37
MIROSLAVBOBÁK,MAREKMAJTÁN
This article compiles the practical experience of authors in application of sport, disciplinary and legal
regulations on spectator violence in relation to football matches and mentions the difference in appraisal of
liabilityfortheunlawfulconductofspectatorsaccordingtosportandlegalregulations.Moreoveritfeatures
numberofsuggestionsoftheauthorsonhowtoproceedmoreeffectivelyinordertoeliminatetheundesirable
phenomena.
LEGAL
LIABILITY OF ATHLETES FOR SPORTS INJURIES (THEORETICAL INTRODUCTION
OFTHEPROBLEM)
43
MICHALKRÁLÍK
The published conference paper deals with the current issues of legal liability of athletes for sports injuries
causedduringsportactivities.Thisisatopicthathasnotbeenadequatelyanalysedatthetheoretical,literary
and practical level in the Czech or Slovak legal environment yet. However, the experiences of the past years
indicate that this issue is getting more and more important especially in connection with the cases which
regularly appear in the media. The aim of this paper is therefore to contribute to the clarification of the
problemoflegalliabilityofathletesforsportsinjurieswithproposingofpossiblesolutionswhilerespectingthe
complexityoftheissue.
78
4
4/2012
M !"#$%& O''"(")&*+ 5/2012
WWW.MAGISTEROFFICIORUM.SK
THEBYLAWSOFTHESLOVAKFOOTBALLASSOCIATION(SFA)ͲTHENEWSOCIALTREATY
OFTHEFOOTBALLMOVEMENT
54
PETERSEPEŠI
TheSFAadoptedatitsconferenceon28Sept.2012anewsocialtreatyoftheSlovakfootbalmovementwhich
introducesnewelementstoitseveryͲdayoperation.Thepresentedarticlenotonlyintroducestheprocessof
preparationandadoptionofthenewbylawsbutitalsointroducesͲinacomplexmannerͲthenewelementsof
thebylaws.Theauthorhasdecidedtoprovidethetextintheformofquestionsandanswerswhichhebelieves
isthemostconvenientwayofacquiringthenewfacts.
"WAIVER" OR ON THE POSSIBILITIES OF EXCLUSION OF LIABILITY FOR SPORTS INJURIES
72
TOMÁŠGÁBRIŠ
Thepaperdrawsattentiontothepossibilityofcontractuallimitationorexclusionofliabilityfordamagecaused
bysportsinjuries,andalsoaddressesrelatedissuesofinformedconsent.Authorcomestothefindingthatin
Slovakia, liability for damaged health can not be preventatively excluded before the damage arises. Nor is it
possible for obvious reasons to exclude criminal liability contractually. However, criminal law does recognize
that some physical contact, which could constitute criminal acts, fulfillssocietal interest in sporting, whichis
expressedalsoinArt.165TFEU.Sportsrules,althoughbeingofacontractualnature,stilllimitcriminalliability
byhelpingtodefinetheboundariesof"exerciseofrightsandduties"asacircumstanceexcludingunlawfulness.
Thesameprincipleappliestoliabilityinprivatelawrelationships–physicalcontactinsport(incompliancewith
the law and respected unprohibited sporting rules) does not constitute abreach of legal obligations as
apreconditionofprivateliability(forinjury).Fundamentally,however,itistruethatneitherincivilnorcriminal
law is it possible to exclude liability generally only with reference to the performance of sports activities as
akindof"sportingimmunity"–eventherulesofthesportfallthemselvesunderjudicialreview(whetherthese
arenotillegal).
CONFERENCECONCLUSIONS"SPORTSANDLAW"(POPRAD,12–13.9.2012)
89
PETERSEPEŠI,LADISLAVKRIŽAN,JAROSLAVOLLÁK
Thepresentedarticlebringssummaryofthoughts,questions,deductionsandproposalsforconcretesolutions
of the historicaly first conference devoted to theme „Sport and law“, held in Poprad city in 12. – 13 of
september2012.Thearticlealsopresentstheadvisementsofpastandthefutureofconferencebycommon,
complementary article from view of main organizer (Peter Sepeši) keyͲ note speaker (Ladislav Križan) and
abonent(Jaroslavollák).
LIABILITYFORUNLAWFULLCONDUCTOFSPECTATORSATSPORTEVENTS
100
JOZEFORBA
The article is dealing with aproblem that is unfortunately still very actual, and that relates to combating
violence and other unlawful acts committed by spectators at sporting events. We will assess the particular
measures,thatshouldhaveapreventiveeffectinthedirectionofreducingtheprobabilityofviolenceamong
spectators, and which consists in drawing the responsibility of others for unlawful conduct of spectators at
sporting events, or in denying the access to sporting events for the problem persons. We will try to review
thesemeasuresformtheaspectoftheircompliancewithmandatoryprovisionsofthelegalorder,respectively
theircompliancewiththeobjectivelawaswell.
79
5
4/2012
M !"#$%& O''"(")&*+ 5/2012
WWW.UCPS.SK
PRÍHOVOR ESTNÉHO HOSeA JUDR. OTTA BRIXIHO, POSLANCA NÁRODNEJ RADY
SLOVENSKEJ REPUBLIKY, KNOVÉMU MODELU PODPORY AFINANCOVANIA ROZVOJA
ŠPORTUATELESNEJVÝCHOVYNASLOVENSKU
DobrýdeŸ,
žijeme vo veku výraznej prevahy informácií nad pohybom. Pasívne prijímanie, spracovávanie
ašírenieinformáciízneustálesazdokonaűujúcichanovovyvíjanýchtechnickýchprostriedkovvíƛazí
vysoko na body nad aktívnou prácou stelom, utužovaním zdravia arozvíjaním fyzických
schopností. Všetci si veűmi dobre uvedomujeme, že vdôsledku – športovou terminológiou
povedané – veűkej prevahy poēítaēov, komunikaēných ainformaēných technológií nad poētom
športujúcich űudí, prístupnosƛou športovísk akvalitou podmienok, vytvorených pre aktívnych aj
príležitostnýchšportovcovapohybovéaktivityvôbec,jepopuláciadetí,ktoréchýbajúnaihriskách,
pretožeklikajúzhrbenéceléhodinydonotebookuabrowsujúpointernete.Ktorénedokážuchytiƛ
prudšie letiacu loptu, ale zato dokonale ovládajú facebook alebo skype. Ktoré dokážu súƛažiƛ
skamarátmi vnarábaní smobilom, ale nevedia poriadne prihraƛ spoluhráēovi vtíme vloptových
hrách. Deƛom, ktoré sa minimálne alebo vôbec nevenujú športovým aktivitám chýba súƛaživosƛ,
schopnosƛ zabojovaƛ, keě sa ēloveku nedarí, pevná vôűa, získaná vpoctivom atvrdom tréningu,
ochota prekonávaƛ prekážky, ktoré sú zdanlivo nad ich sily. Všetci veűmi dobre vieme, že len
vzdravomtelemôžebyƛzdravévšetkoostatné.
Pre našu spoloēnosƛ je nevyhnutné, aby sme deti vrátili ktomu, ēo je im vlastné amalo by byƛ
prirodzené. Kpohybu, športu, kzmysluplným fyzickým aktivitám, rozvíjajúcim ich osobnosƛ po
všetkýchstránkach.Sompresvedēenýotom,ženadosiahnutietohtocieűapotrebujemevybudovaƛ
systém. Systém, vktorom bude maƛ rovnocenné postavenie podpora afinancovanie aktívnych
športovcov, zväzov aklubov na jednej strane aširokej verejnosti na strane druhej. Vdoterajšej
praxibolivprerozdeűovaníštátnychprostriedkovvýrazneuprednostŸovaníreprezentanti,vybraní
športovci, rôzne športové podujatia, ale finanēné prostriedky na pohybové aktivity verejnosti
zaujímaliposlednémiesto.
Prichádzame smodelom, ktorého filozofia je založená na rovnomernom rozdelení disponibilných
finanēných prostriedkov na elitný šport ašportovanie verejnosti. Prioritné musia byƛ pre
spoloēnosƛvtomtomodelidetiazavedeniekonkrétnychnástrojov,ktorýmiichchcemedostaƛna
športoviská, ihriská, do športových hál, na plavárne aklziská. Chceme zaviesƛ športové poukazy.
Sűubujemesiodnichvyužívaniedobrovoűnejtelesnejvýchovyvēasemimovyuēovaniaaprevzatie
spoluzodpovednosti rodiēov za to, aby ich deti dokázali nielen ovládaƛ narábanie sdiaűkovým
ovládaēom pre televíznou obrazovkou, ale aj vedenie futbalovej lopty alebo streűbu na
basketbalovýkôš.
Sme presvedēení otom, že podnietením záujmu detí dokážeme vrátiƛ kaktívnejšiemu
aēastejšiemu pohybu aj ich rodiēov, ktorí sa vo všeobecnosti skôr prispôsobili prevládajúcim
aktivitám ich potomkov, namiesto toho, aby svoje deti systematicky viedli ktomu, ēomu sa oni
ēastokrátvenovalipravidelnevdetstve–tedakšportu.PretorátameajsefektívnoukampaŸou,
aktívnym vzdelávaním acelkovou reformou telesnej výchovy unás. Osobne si myslím, že nikoho
nebudetrebasilnepresviedēaƛotom,akéjedôležitéprenásvšetkýchhýbaƛsaarozvíjaƛnielenpo
psychickej,aleajfyzickejstránke.Podstatnéjevytvoriƛpodmienky,inšpirovaƛverejnosƛ,apelovaƛ
nazodpovednosƛzazdravie,ktorúmákaždýdospelýnielenzaseba,aleajzasvojeratolesti.
80
6
4/2012
M !"#$%& O''"(")&*+ 5/2012
WWW.MAGISTEROFFICIORUM.SK
Zatiaűsomhovorilorozmerereformyšportuatelesnejvýchovyunás,ktorásatýkapriamoširokej
verejnosti. Chcem však zdôrazniƛ, že aj vprípade nového modelu podpory aktívnych športovcov
akonkrétnych športových odvetví bude táto podpora zodpovedaƛ ich spoloēenskému prínosu
zpohűadu dosiahnutých úspechov, poētu zapojených športovcov, atě. Tých kritérií je niekoűko
adomnievamsa,žesúěalšímúēinnýmsystémovýmnástrojom,ktorýmávnovommodelypodpory
arozvojašportuunássvojelogickémiesto.
Rovnako ako opatrenia, ktorými chceme získaƛ dôveru verejnosti kfinancovaniu vrcholového
športu. ZverejŸovanie všetkých informácií, ktoré sa týkajú používania štátnych prostriedkov
voblastišportujemimoriadnedôležitéakzvážime,žechcemedosiahnuƛobratvchápaníavnímaní
športuaskutoēnenovýprístupcelejspoloēnostikšportovýmapohybovýmaktivitám.
Nazávermidovoűtevyjadriƛúprimnépresvedēenie,ženovýmodelpodporyafinancovaniašportu
atelesnej výchovy na Slovensku sa stretne vo všetkých záujmových skupinách spozitívnym
ohlasomabudeprijatýaimplementovanýsrovnakodobrýmúmyslom,akobolpripravovaný.
akujemvámzapozornosƛ.
81
7
4/2012
M !"#$%& O''"(")&*+ 5/2012
WWW.UCPS.SK
PRÍHOVOR ESTNÉHO HOSeA JUDR. ŠTEFANA HARABINA,
SÚDUSLOVENSKEJREPUBLIKY
PREDSEDUNAJVYŠŠIEHO
Vážený pán predseda Slovenského futbalového zväzu, vážení hostitelia, ctení hostia aúēastníci,
dámyapáni.
Rád som prijal pozvanie na toto podujatie. Rád prichádzam na východ Slovenska, odkiaű
pochádzam,osobitnepodTatrydoPopradu,kdesomvosvojejprofesiizaēínal.
Zaujímavoujevšaknajmätématejtoodbornejkonferencie.
Šport je fenoménom, ktorý aj vschizofrenickom svete súēasnosti spája űudí bez ohűadu na farbu
pleti,nábožensképresvedēenieasociálnypôvod.
ŠportupevŸujezdravie,kolektívnehoduchaahlavnezmyselprefairplay.
Volympijskom roku je päƛ spojených kruhov viac ako inokedy symbolom, že súƛaž môže byƛ
urputná aj bez toho, aby bola likvidaēná voēi súperom, zameraná na vojnové plienenie,
podmaneniesinárodovaštátov.
Jasámšportmilujem,fandímmu.Sledujemho,akeěmitopracovnézaƛaženieazdravotnýstav
dovolí,aktívnesihoužívam.
Ako pre právnika asudcu je zároveŸ právna problematika športu predmetom môjho odborného
záujmu.Anitátosférasatak,akoinéoblastiživotaspoloēnosti,nevyhneprávnejregulácii.Najej
základepotomvznikajúprávnevzƛahy,sktorýmije,bohužiaű,nevyhnutnespojenéiuplatŸovanie
zodpovednosti asankcií. To sa týka nielen športovcov, ale iěalších zainteresovaných fyzických
aprávnickýchosôb.
Vprofesionálnom športe sú problémy, dané na tomto fóre na diskusiu, ako napríklad doping,
aktuálnetakdlho,akomožnosƛživiƛsašportomsamotná.Vširšomkontextevšaktentonegatívny
jav ovplyvŸuje aj významnú ēasƛ celej mladej generácie, ktorá sa, prirodzene, chce svojim
športovýmidolompodobaƛ,vyrovnaƛapredēiƛich.
Podobne násilie na štadiónoch, oktorom tiež bude reē, sa stále ēastejšie vymyká kontrole
usporiadateűov športových podujatí, ale aj samotného štátu. Ako sudca pôsobiaci voblasti
trestnoprávnejagendysiplneuvedomujemnielenpotrebuhlavneprevencie,aažpotomnáslednej
represie vtejto oblasti, samozrejme, pri zachovaní zásad spravodlivého procesu apotreby každý
delikt náležite dokázaƛ. Práve tento odborný seminár zo zástupcov predstaviteűov športu
aprávnickej obce môže otvoriƛ túto tému aponúknuƛ legislatíve nové možnosti vpodobe foriem
trestov pre výtržníkov zo štadiónov, ako sa to podarilo vo Veűkej Británii. Ide napríklad ozákaz
vstupunašportovépodujatiepretakýchtodelikventov.
Ani sféra športu nie je imúnna voēi korupcii. Snaha dosiahnuƛ dobrý výsledok neoprávnene,
eventuálne umocnená aj možnosƛou získaƛ lukratívny profit zo športového stávkovania, vytvára
živnú pôdu pre kupovanie si hráēov, ēi rozhodcov. Atu sa stráca podstata športového ducha pre
fair play. Tu vidím veűký priestor vkladení dôrazu vo výchove ahlavne prevencii, podplatené
víƛazstvo by malo byƛ pre každého športovca vjeho svedomí traumou. Prehraƛ slepším vduchu
hesla: „sláva víƛazom aēesƛ porazeným“ má viesƛ ksnahe ozlepšenie svojich vlastných výkonov
aěalšejosobnejmotivácii.
82
8
4/2012
M !"#$%& O''"(")&*+ 5/2012
WWW.MAGISTEROFFICIORUM.SK
Osobitnesatrebavenovaƛrozhodcom,pretožetítomajúvprípadekorupcieosobitépostavenie.Sú
sudcami športového kolbišƛa, aaj keě bez talára, sú povinní rozhodovaƛ na základe princípov
nestrannostiarovnostisúperov,ēoplatíajpreprístupsudcukustranámvkonaní.
Tu len jeden známetov pre futbalový zväz, hoci môj pozdrav má byƛ zhűadiska protokolu iba
formálny nie odborný, myslím si, že tak ako vűadovom hokeji ainých športoch dozrel ēas pre
rozhodovanie osporných momentoch na základe kamerového záznamu apomocného
kamerovéhorozhodcu. Pretože sám som bol rozhodcom aniekedy nemá šancu rozhodca aani
ēiaroví ustriehnuƛ aobjektívne posúdiƛ sporné okamihy, ktoré môžu rozhodnúƛ zápas. Potom sa
otvárajú možnosti na fámy okorupcii, kúpených zápasoch apodobne, ktorá nemusí vôbec
existovaƛ, ale ide jednoducho objektívne zlyhanie rozhodcu, ktorý môže stáƛ vzlom uhle
apodobne.
Okorupciisaveűapíšeahovorí,ēastovšakzlodejkriēí,chyƛtezlodeja.Optimálnyprístupsivyžiada
sebareflexiusponzorov,športovýchfunkcionárovisamotnýchšportovcov,kuktorejvšaknedôjde
bezsúēasnéhopovedomiahrozbyefektívneuplatnenouareálnehroziacouprávnou,avrámcitoho
aj trestnou sankciou. Sankcia však môže byƛ aj tu len výsledkom zákonného apochybností
nevzbudzujúcehopostupuorgánovštátuamusíbyƛprimeraná. Aj výsledky súdnej praxe poukazujú na neproporcionalitu pri ukladaní trestov, ktoré niekedy
absolútne neodrážajú následky azávažnosƛ ēinu. Relatívne banálne delikty sú postihované
drakonicky aoproti nim sa javia sankcie za skutky strvalými anenapraviteűnými následkami ako
banálne. Do znaēnej miery za to môže platná legislatíva, odrážajúca aj populizmus asnahu
zviditeűniƛ sa niektorých politikov, ktorí zneužili boj proti korupcii ako svoje kariérne palivo
aprostriedoknamystifikáciuvoliēov.
Šport, ēi už rekreaēný alebo profesionálny, nie je zadarmo. Téma financií nás trápi vo všetkých
profesiách,rezortoch,rovnakoakovosobnomživotebežnýchűudí.
PeŸazísavždymáli,najmätam,kdenemajúpriamukomerēnúnávratnosƛ.Pretoaništát,ktorýmá
ambíciu presadzovaƛ vspoloēnosti aj sociálnu orientáciu, ktorú Slovenská republika podűa svojej
ústavnejúpravymá,nemôžeanivēasochekonomickejkrízynaoblasƛšporturezignovaƛ.Dopustiƛ,
abynešportovalanajmämládež,naškoláchajvovoűnomēase.Pasívnesledovaƛ,akosavytrácajú
nasledovníci našich svetovo známych športovcov zminulosti adoznievajúcej súēasnosti,
reprezentantovSlovenska,ktorýchsdvojkrížomnahrudispoznalcelýsvet.
Tátotémaprekraēujehranicepráva,alesprávomsúvisí.
Nechcem však predbiehaƛ príspevky lektorov, ēi odbornú diskusiu. Vtomto momente je mojim
cieűom pozdraviƛ Vás, zaželaƛ úspech Vášmu rokovaniu avyjadriƛ presvedēenie, že výsledky
konferenciebudúpodkladomprevylepšenieakolegislatívy,takajrealizácieprávavoblastišportu,
ktorýjeazostanepozitívnousúēasƛouživotavšetkýchgeneráciíűudstva.
Za pozvanie medzi Vás ešte raz ěakujem aželám podnetnú diskusiu spozitívnymi závermi pre
športovédianienaSlovensku.
83
9
M !"#$%&
&,-$ HO''"(")&*+
"./0)12 4/2012
WWW.UCPS.SK
DOPINGVESPORT –HISTORIEASOUASNOST1
DOPINGINSPORTSINTHEPASTANDTODAY
MGR.MARKÉTAHAINDLOVÁ,LL.M.
P\EDSEDKYN ODVOLACÍAREVIZNÍKOMISEFOTBALOVÉASOCIACER
MÍSTOP\EDSEDKYN ESKÉASOCIACEFOTBALOVÝCHHRÁp
EͲMAIL:[email protected]
[email protected]ÚOVÉSLOVÁ:
šport, doping, pravidlá, zodpovednosƛ, škoda, FIFA, terapeutická výnimka, kontrola, testovanie, antidoping,
súkromie, dôkazy, objektívna zodpovednosƛ, futbal, miesto pobytu, laboratórium, prípadové štúdie, osobne
údaje
KEYWORDS:
sport,doping,rules,liability,damage,FIFA,therepeuticexcpetion,control/check,testing,antidoping,privacy,
evidence,strictliability,football,whereabouts,laboratory,casestudies,personaldata
ABSTRAKT:
lánok je detailným rozborom inštitútu dopingu, priēom autorka vŸom tento inštitútok skúma vhistorickej
rovine, ako aj vrežime súēasnosti. Autorka vēlánku vymedzuje pôvod pojmu, ako aj jeho obsahovú náplŸ –
definíciu.Vrámciprípadovýchštúdií–rozhodnutípríslušnýchorgánovautorkapoukazujenagenézuvnímania
tohoto pojmu ana niektoré jeho súēasné konotácie. Osobitný priestor vpríspevku venuje právam
apovinnostiam dotknutých subjektov, ako aj právnym následkom porušenia ich povinností. Skúma režimy
právnej zodpovednosti, podrobne analyzuje inštitút tzv. objektívnej zodpovednosti. Analyzuje aj inštitút
hlásenia„miestapobytu“(vrámcišportovéhopráva),jehorealizáciuvpodmienkacheskejrepublikyavzávere
príspevkuskúmaniektorédopingovéprípady.
ABSTRACT/SUMMARY:
Thepresentedarticleisadetailedanalysisofthetermof„doping“.Theauthorsdealswiththisterminboth
perspectives–bylookingatitfromthehistoricalperspectivebutalsobylookingatitscurrentcontent.Shenot
only defines the term but suggests its contents. Within the case studies – the decisions of the relevant
authorities,shestudiesthetopicontheapplicabletimescaleaswellbutalsobydealingwiththetopicasto
day. Some space is devoted to the rights and duties of the relevant persons by dealing mainly with the
consequencesofbreachingtheirduties.Theauthoralsodealswiththeapplicablesystemsoflegalliabilityand
focusesonthematterof„strictliability“.Shealsoprovidessomeinformationonthetopicof„whereabouts“(in
sportslaw)anditsapplicationintheCzechRepublic.Inthefinalpartofthearticle,shediscussessomeother
casesrelatingtothetopicofdoping.
1.HISTORIEDOPINGU
Poēátky dopingu lze najít velmi hluboko vhistorii lidstva, kde mƽžeme najít první známky této
vsouēasné dobĢ zakázané praxe. Nejstarší zmínka se nachází vBibli, ato konkrétnĢ vrajské
zahradĢ,kdyžAdamaEvajedlizakázanéovocezaúēelemzískáníbožskémoci.2
1)astitohtopríspevkubolivydanéknižnevpublikáciiSportaprávoͲNakladatelstvíAuditoriumͲPraha,2012.
84
10
M !"#$%&
&,-$ HO''"(")&*+
"./0)12 4/2012
WWW.MAGISTEROFFICIORUM.SK
Lidé se vždy snažili najít zpƽsob, jak udĢlat jejich život bezpeēnĢjší, pohodlnĢjší, sco nejmenším
úsilímzískatconejvíceapracovatefektivnĢjiazároveŸtrpĢtménĢ.Prapƽvodnímotivacíbymohla
býtjednodušeteorieDarwina,jakpƎežítkrutýpƎirozenývýbĢrprostƎednictvímbojesdravcinebo
bližními. PozdĢjšími motivy by mohl být cíl získat peníze, moc nebo zlepšit své postavení ve
spoleēnosti.SpeciálnídietyprosoutĢžící,kteƎíbylivybránizatletƽ,bylyshledányvysoceúēinnými
pƎi jejich cviēení. Vnorské mytologii Berserkové pili speciální koktejl snázvem „butoten“, dnes
pƎedpokládáme, že tento zvláštní koktejl obsahoval houby Amanita muscaria, které jsou známé
jakomuchomƽrky.Hlavnímefektembylstav,pƎikterémsemožnáaždesetkrátzvýšilfyzickývýkon
sportovcƽ po použití této houby. Tato houba obsahuje bufotenin, okterém je dobƎe známo, že
mƽže zlepšit fyzický výkon asílu. Staré zdroje Ǝíkají, že bufotenin pochází zkƽže ropuchy, stejnĢ
jako houby Amanita. ínská rytina ze 3. tisíciletí pƎ. n. l. pƎedstavuje císaƎe pƎi žvýkání rostliny
Ephedra, která obsahuje stimulant efedrin. Za úēelem zvýšení fyzické výkonnosti sportovcƽ ve
starovĢkém\ecku,nabízelivysocevzdĢlaníodbornícispeciálnívýživovédoplŸkysúmyslemzlepšit
fyzickývýkonkonkrétníhosportovce.Titotzv.odbornícijsouvsouēasnédobĢvesportovnímsvĢtĢ
vnímáni jako sportovní lékaƎi, kteƎí jsou naprosto nezbytní pro dosahování nejlepších možných
výkonƽ.
JsouzodpovĢdnízadennístravovacírežimsportovcƽ,kterýjevždyupravovánpƎedsoutĢží.Existují
speciální dietní pravidla Ǝíkající, které jídlo je nejlepší pƎed soutĢží, bĢhem soutĢže, které maso
není vƽbec pƎípustné aco se má pít. Sportovci vantickém \ecku byli zvyklí na rƽzné diety
kombinací rƽzných druhƽ masa, které by zvýšilo jejich fyzické síly. Pro atlety bylo doporuēeno
kuƎecímaso,vepƎovémasoprozápasníky,proboxerybuvolímasoakozímasoproskokany.PovĢra
Ǝíkala, že atleti po konzumaci zvláštních druhƽ masa získají potƎebné atributy tĢchto zvíƎat.
Odborníci pozdĢji dokázali, že požívání speciálních druhƽ masa mƽže zvýšit úroveŸ nandrolonu,
kterýjevkategoriihormonƽ.ZƽstaŸmenachvílivhistorii,kdybylyhledányjednotlivélátky,které
byly použity jako stimulátory výkonu. PƎi olympijských hrách ve tƎetím století pƎed naším
letopoētem se sportovci snažili zvýšit svƽj výkon použitím urēitého druhu houby. Filastratos
zaznamenal, že lékaƎi byli znaēnĢ užiteēní pro pƎípravu sportovcƽ na hry akuchaƎi pƎipravovali
chlébsanalgetickýmivlastnostmi.Vroce668pƎ.n.l.sportovecChionisezeSpartypraktikovalpƎed
soutĢžíspeciálnídietu,jedlsušenéfíky.PozdĢjiv1.stoletínašeholetopoētusportovcipilispeciální
bylinný nápoj zHerba equiseti (Plinius), který mĢl zvýšit jejich sílu stím, že by mĢli být schopni
úēastnitseakcí,kterévyžadovalypodávatdlouhodobývýkon.PƽjdemeͲlidáledohistorie,jevelmi
tĢžké najít nĢjaký dƽkaz odopingu, protože tato praxe byla skrývána knĢžími. BĢhem Ǝímského
období závodníci na váleēných vozech používali ke krmení koní speciální smĢs, aby konĢ bĢželi
rychleji. Existují také dƽkazy opožívání dopingových látek gladiátory. ŠpanĢlé našli bĢhem svého
amerického dobývání koku vPeru, peyote vMexiku nebo halucinogenní kaktus Lophophora
Wiliamsi.AfrikapƎispĢlasdlouhouhistoriípoužívánístimulantƽCathaedulisnebokolovýchoƎechƽ
mezijinými.KoneēnĢdopingbylbĢžnĢpoužívánpƎibojibĢhemvšechvelkýchkonfliktƽ.SouēasnĢ
sdopováním se ho rƽzné lidské spoleēnosti zároveŸ snažily omezit. Konaly se pokusy omezit
dopingvestarovĢkém\ecku,inckéƎíšineboínskémcísaƎství(opiovéválkyvroce1839).
Široké rozšíƎení dopingu je úzce spjato srostoucí rolí sportu vmoderní spoleēnosti od poloviny
devatenáctého století. Britský cyklista Linton zemƎel bĢhem závodu Bordeaux–Paris 1866 po
dopingu sléēivými drogami Trimetyl. Thomas J. Hicks, Ameriēan narozený vAnglii 7. ledna 1875,
vyhrál olympijský maraton vroce 1904 bĢhem tƎetích olympijských her spomocí pĢti syrových
vajec, strychninu abrandy, které mu bylo podáváno vprƽbĢhu závodu. DobĢhl za americkým
kolegouFredemLorzem,jehožkonceptmaratonuspoēívalvjízdĢpolovinyvzdálenostivautĢ.Ale
2)BahrkeandYesalis2002.
85
11
M !"#$%&
&,-$ HO''"(")&*+
"./0)12 4/2012
WWW.UCPS.SK
ani Hicks nesoutĢžil bez vnĢjší pomoci. Jeho trenér Charles Luas mu pomáhal podkožními
injekcemi,kdyžbĢžeczaēalochabovat.Hicksbylpodledobovýchzpráv„meziživotemasmrtí“ale
pƎevzal svoji zlatou medaili onĢkolik dní pozdĢji ažil dalších témĢƎ 60 rokƽ, aēkoli se už nikdy
nezúēastnilatletickýchzávodƽ.3
První pƎípady negativních dopingových testƽ se staly vroce 1910. Bylo to vprofesionálním boxu,
kde J. Jeffrines po prohƎe sJ. Johnsonem Ǝekl, že dostal nĢjakou drogu ve svém ēaji, ale to se
nepodaƎilonikdydokázat.Mezinárodníamatérskáatletickáfederacevroce1928poprvévhistorii
uložila sankce za doping. Byla to smrt dánského cyklisty K. E. Jensena, bĢhem olympiády v\ímĢ
1960, která dala podnĢt pro další krok vboji proti dopingu. PozdĢji vroce 1966 to byla FIFA
aMezinárodní cyklistická unie, která pƎedstavila dopingové testy. Následkem toho byly nejprve
Mezinárodní olympijský výbor IOC apozdĢji WADA odpovĢdnými za výsledky dopingových testƽ
atzv.„zakázanýseznam“.BohuželaniJensenƽvpƎípadneodradilostatníodúmysludopovat.Další
cyklistaT.SimpsonzemƎelvroce1965,boxerJ.Elzevroce1968,stejnĢjakonĢkolikdalších.
2.PpVODPOJMU„DOPING“4
Existuje mnoho teorií, které se snaží vysvĢtlit pƽvod termínu „doping“, který není novým
termínem.V18.stoletíkmenKafrƽvJižníAfricepoužívalslovo„DOP“vjejichdialektukaffernpro
alkoholický nápoj používaný pƎi náboženském obƎadním tanci jako povzbuzující prostƎedek. Další
alkoholickýnápojpƎipravovaliZulovézhroznovéhovínaakolovéhonápoje.TentolikérbylhlavnĢ
využíván ke zlepšení fyzické výkonnosti vbitvách. BĢhem soutĢží vbĢhu nebo chƽzi vzápadní
Africe,bylobĢžnĢpitírostlinyColanitidaaColaaccuminata.ExistujedalšívysvĢtlení,kteréƎíká,že
slovo pochází zholandského výrazu „doop“ (silná omáēka), kterým obohatili holandští kolonisté
americký slang. Výraz se používal pro speciální smĢs tabáku srostlinou Datura stramonium,
oznaēovanou jako jedovatý vysoký plevel, který obsahuje alkaloidy atropin apƽsobí sedativnĢ,
halucinace azmatenost. NejnovĢji vroce 1889 bylo slovo „dope“ použito pro pƎípravu hustého
viskózníhoopiakekouƎeníapozdĢjivdevadesátýchlétech19.stoletíserozšíƎilotémĢƎnavšechny
omamné látky. Termín byl nakonec použit pro rƽzné látky azejména voblasti sportu byl pozdĢji
používán ve tvaru „doping“. NicménĢ slovo samo osobĢ najdeme poprvé vanglickém slovníku
vroce1889,kdejehodefiniceƎíká,žedopingznamenáspeciálnísmĢsopiaanarkotikprokonĢ.5
3.DEFINICEDOPINGU
Doping je jakýkoliv pokus buě samotného hráēe nebo na popud jiné osoby, jako jeho manažera,
trenéra, lékaƎe, fyzioterapeuta nebo maséra, zvýšit duševní afyzickou výkonnost, nebo léēit
3)S.Gardiner,MJamesakol.,SportsLaw,c.d.
4)Literaturakproblematicedopingujevelmirozsáhlá.KromĢdomácíchtitulƽjakojeM.Králík,Právovesportu,c.d.,M.Králík,
Sportovní legislativa ajejí význam vsouēasném právním svĢtĢ, Právní rozhledy, 1/2001, P. Hamerník, Sportovní právo
smezinárodním prvkem,c. d., J.Hnizdil, Doping or topͲlevel sport backstage, Praha Grada 2000 se jedná oƎadu zahraniēních
prací. KromĢ základních publikací osportovním právu zmínĢných vúvodní kapitole viz napƎ. A. E. L. Brown, So what are
sports´legalrightsandwrongs?,UniversityofEdinburghandAssociateAHCR/SCRIPT2009,B.Kidd,P.Donnelly,Humanrights
inSports,InternationalReviewforthesociologyofsport,2000,J. P. de Mondenard, Dopage: L'imposture des performances.
Wilmette, Ill Chiron 2000, D.R.Mottram,DrugsinSport,Abingdon,Routledge,2005.T.H.Murray,SportsEnhancement,In
From Birth to Death and Bench to Clinic: The Hastings Center Bioethics Briefing Book for Journalists, Policymakers, and
Campaigns,2008,Rigozzi,A.andKaufmannͲKohler,G.andMalinverni,G.(2003),Dopingandfundamentalrightsofathletes:
CommentsinthewakeoftheadoptionoftheworldantiͲdopingcode.I.S.R,s.39Ͳ67,M.Verroken,Druguseandabuseinsport,
14BestPractice&ResearchClinicalEndocrinology&Metabolism1Ͳ23,2000,I.Waddington,A.Smith,AnIntroductiontoDrugs
inSport,RoutledgeAbingdon2008.R.Weber,Protectionofchildrenincompetitivesport,InternationalReviewforthesociology
ofsport,2009,Ch.Yesalis,Anabolicsteroidsinsportandexercise,Champagne,HumanKineticsPublishers,2000.
5)BritishJournalforSportsMedicine,July2006,Medicolegalaspectsofdopinginfootball,T.GrafͲBaumann.
86
12
M !"#$%&
&,-$ HO''"(")&*+
"./0)12 4/2012
WWW.MAGISTEROFFICIORUM.SK
onemocnĢníneboúraz–pokudjetolékaƎskyneodƽvodnĢné,pouzezaúēelemúēastivsoutĢži.To
zahrnujepoužívání,podávánínebopƎedepisovánízakázanýchlátekpƎednebovprƽbĢhusoutĢže.
TatoustanoveníplatíipromimoͲsoutĢžnítestováníanabolickýchsteroidƽapeptidovýchhormonƽ,
stejnĢjakolátekspodobnýmiúēinky.Jinézakázanémetodynebomanipulacesodebranýmivzorky
jsou rovnĢž klasifikovány jako doping.6 Podrobné definice vkontextu fotbalu ve vztahu
kantidopingovémuporušenípravideljsouuvedenyvkaždoroēnĢaktualizovanémantidopingovém
Ǝádu FIFA.7 Pokud jde oinovaci moderních technologií ajejich budoucí zlepšování, mĢli bychom
uvažovat, zda je tato definice dostateēnĢ obecná azahrnuje všechen možný doping. Pokud
dojdemekzávĢru,ženeníažeexistujísituace,kterévnínejsouzahrnuty,musímenajítƎešení,jak
najít nejlepší možnou definici. To znamená definici dostateēnĢ širokou, aby se ponechal prostor
pronovémetodydopingunajednéstranĢ,aleabybylapƎesnáanevágnínastranĢdruhé.NĢkdy
vágní právní formulace zpƽsobují ještĢ vĢtší problémy, pokud jde osituaci, kdy musíte najít
odpovídajícísankcizaodhalenédopingovéprovinĢní.
4.PORUŠENÍANTIDOPINGOVÝCHNEBOLISPORTOVNÍCHPRAVIDEL
Spoleēnýmznakemprovšechnyteorie,kterésesnažístanovitpodmínky,ježzakládajíodpovĢdnost
sportovce, je otázka pƎípadného porušení ēi naopak dodržení sportovních pravidel. Rozsudek
MĢstského soudu vPraze ze dne 17. kvĢtna 1978, sp. zn. 10 Co 190/768 pƎíkladnĢ rozebral
podmínky vzniku odpovĢdnosti sportovce. Následující vyjádƎení je velmi aktuální ive vztahu
ksouēasné soudní praxi: „OdpovĢdnost hráēe za škodu, která vznikla protihráēi na hrací ploše,
nelzezásadnĢvylouēit(§420odst.1obēanskéhozákoníku).Pravidlasportovníhrynejsouprávními
pƎedpisy, avšak jejich nedodržování hráēi znamená, že tito nedbají na povinnost pƎedcházet
hrozícímškodám,tj.napovinnost,žekaždýjepovinenpoēínatsitak,abynedocházelokeškodám
nazdraví,majetkuadalšíchhodnotáchuvedenýchv§415obēanskéhozákoníku.“
Porušeníantidopingovýchnebolisportovníchpravideljsoudefinovánavantidopingovýchkodexech
následujícímizpƽsoby.PƎítomnostzakázanélátkynebojejichmetabolitƽnebomarkerƽvevzorku
sportovce. Podle pravidla objektivní odpovĢdnosti je sportovec odpovĢdný a kporušení
antidopingových pravidel dojde vždy, kdykoliv je ve vzorku sportovce nalezena zakázaná látka.
Kporušení pravidel dojde, aƛ už sportovec použil zakázanou látku úmyslnĢ nebo neúmyslnĢ,
znedbalosti,nebojinakzaviniljejípoužití.JestližejepozitivnílaboratornínálezzjištĢnpƎisoutĢži,
jsou výsledky této soutĢže automaticky anulovány (ēl.9: Automatické anulování výsledkƽ
jednotlivce).NicménĢsportovecmánáslednĢmožnostsnížitsankcenebodokoncesejimvyhnout,
pokudmƽžeprokázat,ženenesezavinĢníneboženesejennevýznamnézavinĢní(ēl.10.5:Zrušení
nebozkrácenídobyzákazuēinnostipƎivýjimeēnýchokolnostech),neboževnĢkterýchpƎípadech
nemĢlvúmyslusizlepšitsportovnívýkonnost(ēl.10.4:Zrušenínebozkrácenídobyzákazuēinnosti
za specifické látky pƎi výjimeēných okolnostech). Dále je to použití zakázané látky nebo metody,
kdy výše uvedené mƽže být prokázáno jakýmkoliv spolehlivým zpƽsobem. Jak je uvedeno
vpoznámce kēlánku 3.2 (Metody prokazování skuteēností apresumpce), na rozdíl od dƽkazu
požadovaného kodhalení porušení antidopingového pravidla podle ēlánku 2.1, mƽže být použití
nebo pokus opoužití zakázané látky nebo metody prokázáno jakýmkoliv spolehlivým zpƽsobem,
jako napƎ. pƎiznáním sportovce, výpovĢdí svĢdka, listinným dƽkazem, závĢry vyvozenými
zdlouhodobého profilování nebo jinou analytickou informací, která by jinak nesplŸovala všechny
požadavkyproprokázánípƎítomnostizakázanélátkypodleēlánku2.1.
6)WorldAnti/DopingAgency.WorldAntiͲDopingCode2003.Montreal,WADA,2003,www.wadaͲama.org.
7)FͲMARC–FootballforHealth15yearsofFͲMARCResearchandEducation1994Ͳ2009,FightagainstDopinginFootball.
8)UveƎejnĢnýveSbírcesoudníchrozhodnutíastanovisek,1980,podpoƎadovýmē.16.
87
13
M !"#$%&
&,-$ HO''"(")&*+
"./0)12 4/2012
WWW.UCPS.SK
Následuje odmítnutí nebo nedostavení se kodbĢru vzorku, které po oznámení bylo zakázáno
témĢƎvevšechantidopingovýchpravidlechjižpƎedMezinárodníúmluvouprotidopinguvesportu
Kodexem.TentoēlánekrozšiƎujepravidlobĢžnépƎedKodexemtím,žezahrnuje„jinévyhýbáníse
odbĢruvzorku“mezizakázanéjednání.JakoporušeníantidopingovéhopravidlabudetaknapƎíklad
posuzován ipƎípad, kdy se prokáže, že se sportovec skrývá pƎed komisaƎem dopingové kontroly,
abysevyhnulvýzvĢnebosamotnémutestování.Porušenívesmyslu„odmítnutínebonedostavení
sekodbĢruvzorku“mƽžebýtbuěúmysl,nebonedbalostsportovce,zatímcovyhýbáníseodbĢru
vzorkupƎedstavujeúmyslnéchovánísportovce.
Jednotlivá neposkytnutí informací opobytu anezastižení pro dopingovou kontrolu prohlášená
podle pravidel mezinárodní sportovní federace sportovce nebo jinou antidopingovou organizací
soprávnĢnímprohlašovatneposkytnutíinformacíopobytuanezastiženíprodopingovoukontrolu
podle technických dokumentƽ, které pƎijala WADA pro testování Mezinárodního standardu pro
testování9,musejíbýtsēítányproaplikacitohoto ēlánku.ZapƎíslušnýchokolností nezastiženípro
dopingovou kontrolu nebo neposkytnutí informací opobytu mohou být též porušením
antidopingového pravidla podle ēlánku 2.3 nebo 2.5. výše uvedené jsou považována také za
porušeníantidopingovýchpravidel.
NesmímezapomenoutnapodvádĢnínebopokusopodvádĢnívprƽbĢhukterékoliēástidopingové
kontroly.Tentoēlánekzakazujejednání,kterénarušujeprocesdopingovékontroly,alekteréjinak
nenízahrnutododefinicezakázanýchmetod.NapƎíkladzámĢnaidentifikaēníchēíselnaformuláƎi
dopingové kontroly bĢhem testu, rozbití nádoby B vprƽbĢhu analýzy vzorku B nebo poskytnutí
klamné informace antidopingové organizaci. Dále držení zakázané metody nebo zakázané látky
sportovcem, obchodování nebo pokus oobchodování sjakoukoli zakázanou látkou nebo
zakázanoumetodou.
A vposlední ƎadĢ podání nebo pokus opodání jakékoliv zakázané metody nebo zakázané látky
sportovci pƎi soutĢži nebo podání nebo pokus opodání jakékoliv metody nebo látky zakázané
mimo soutĢž sportovci vobdobí mimo soutĢž nebo asistování, povzbuzování, napomáhání,
navádĢní, zakrývání skuteēnosti nebo jiná spoluvina týkající se porušení nebo pokusu oporušení
antidopingovéhopravidla.
Jedƽležitézdƽraznit,žedƽkazníbƎemenoneseantidopingováorganizace,jestližeprokážeporušení
antidopingovéhopravidlakdostateēnéspokojenostirozhodovacíhoorgánusvĢdomímzávažnosti
takovéhoobvinĢní.
5.SUBJEKTYODPOV
DNOSTIZAŠKODU
Mezi subjekty odpovĢdnosti za škodu vobēanském právu patƎí fyzické osoby, právnické osoby
astát. Vsouvislosti sobjektivní odpovĢdností za porušení antidopingových pravidel budeme
hovoƎitpouzeofyzickýchosobách.
Podle Kodexu se subjektem odpovĢdnosti za škodu rozumí sportovec, jehož definice je uvedena
následovnĢ. Sportovec je jakákoliv osoba, která se úēastní sportu na mezinárodní úrovni (kterou
definují jednotlivé mezinárodní federace), na národní úrovni (kterou definují jednotlivé národní
antidopingové organizace, vēetnĢ). Sportovci, kteƎí jsou zaƎazeni do Registru pro testování
ajakýkoliv jiný závodník, který jinak podléhá pravomoci nĢkterého SignatáƎe nebo jiné sportovní
organizaci, která pƎijala Kodex. NĢkteré národní antidopingové organizace se mohou rozhodnout
9)ZávaznýMezinárodnístandardvytvoƎenýWADAjakosouēástSvĢtovéhoantidopingovéhoprogramu,poprvépƎijatývroce
2003(http://www.antidoping.cz/documents/svetovy_antidopingovy_kodex_2009_standard_pro_testovani.pdf).
88
14
M !"#$%&
&,-$ HO''"(")&*+
"./0)12 4/2012
WWW.MAGISTEROFFICIORUM.SK
testovat aaplikovat antidopingová pravidla na rekreaēní sportovce nebo závodníky kategorie
veteránƽ(masters),kteƎímomentálnĢnebopotenciálnĢnejsouzávodníkynárodníúrovnĢ.Národní
antidopingové organizace však nejsou povinny aplikovat všechny tyto aspekty Kodexu na tyto
osoby. Mohou být ustanovena specifická národní pravidla pro dopingovou kontrolu uzávodníkƽ,
kteƎí nejsou závodníky mezinárodní ēi národní úrovnĢ, aniž by tato pravidla byla vrozporu
sKodexem.NapƎíkladsevdanézemimohoutestovatrekreaēnízávodníci,alenemusísevyžadovat
terapeutickévýjimkyneboinformaceopobytu.Vestejnémsmyslusemƽžeorganizátorvýznamné
akce,organizujícísoutĢžpouzeprozávodníkykategorieveteránƽ,rozhodnouttestovatzávodníky,
ale nevyžadovat pƎedchozí terapeutické výjimky nebo informace opobytu. Pro úēely ēlánku 2.8
(Podávání nebo Pokus opodání) aúēely antidopingové informovanosti avýchovy, každá osoba,
kteráseúēastnísportu,kterýspadádopravomocikteréhokolivsignatáƎe,vládynebojinésportovní
organizace,kterápƎijalaKodex,jepovažovánazasportovce.
Vzhledemktomu,žeuobjektivníodpovĢdnostinenívyžadovánazpƽsobilostkzavinĢní,respektive
kzavinĢnému protiprávnímu úkonu (deliktní zpƽsobilost), mƽže za doping tedy odpovídat
inezletiláfyzickáosobastejnĢtakjakofyzickáosobapostiženáduševníporuchouaƛpƎechodnouēi
nikolijenpƎechodnou.
Jakojižbylojednouuvedeno,jeͲliodpovĢdnostfyzickéosobyzaloženanaobjektivnímprincipu,je
todánopƎedevšímtím,žejesledovánazvýšenáochranaživotaazdravísportovcƽ.Zazmínkusnad
stojí, že ēeské soudy se ve svých rozhodnutích, jež se týkaly profesionálních ēi amatérských
sportovcƽ nezabývaly otázkou subjektu zpohledu toho, zda se jednalo oprofesionálního
sportovce,nakteréhosevztahovalasportovnípravidlapƎedmĢtnémezinárodníorganizaceatudíž
mĢl povinnost je znát, nebo šlo oamatéra, který mohl amĢl mít pouze urēité povĢdomí ojejich
existenci. Jedinou zmínkou, která zohledŸuje povahu subjektu zpohledu profesionálního ēi
amatérskéhosportovcejerozhodnutíNejvyššíhosouduzedne29.Ǝíjna1962,5Cz38/62,kteréve
svém odƽvodnĢní stanoví následující: „Bez významu není ani to, zda jde ozkušeného (napƎ.
dlouholetého) hráēe této hry.“ Vtomto konkrétním pƎípadĢ bylo zohlednĢno, že se jednalo
oprofesionálníhofotbalistu.
U škody na zdraví za porušení antidopingových pravidel se výluēnĢ uplatŸuje pouze objektivní
promlēecí doba. lánek 17 Kodexu stanoví následující. Proti sportovci nebo jiné osobĢ nesmí být
vedenožádnéƎízeníproporušeníantidopingovýchpravidelpopsanévtomtoKodexu,pokudtoto
ƎízenínezaēalovdobĢosmiletoddata,kdypodleobvinĢníkporušenídošlo.
Vēlánku 8 Kodexu nalezneme základní principy zajišƛující spravedlivé Ǝízení pro jednotlivé
sportovce,jimžbylosdĢlenoobvinĢnízporušeníantidopingovýchpravidel.Úēelemtohoēlánkuje,
aby jednotlivé ēlenské zemĢ zajistily jednotné aspravedlivé Ǝízení vsouladu sníže uvedenými
principy.
Mezi výše zmínĢné principy patƎí právo na vēasné Ǝízení, spravedlivý anestranný rozhodovací
orgán,právobýtzastoupenprávníkemnasvénáklady,právobýtinformovánsprávnýmavēasným
zpƽsobemoobvinĢnízporušeníantidopingovýchpravidel,právovyjádƎitsekobvinĢnízporušení
antidopingových pravidel ajeho dƽsledkƽm, právo každé strany na pƎedložení dƽkazƽ, vēetnĢ
práva na pƎedvolání avýslech svĢdkƽ (je na uvážení rozhodovacího orgánu, zda pƎijme svĢdectví
podané písemnĢ nebo telefonicky), právo na tlumoēníka pƎi jednání, pƎiēemž rozhodovací orgán
urēí,kdotobudeakdoponesenákladynatlumoēníka,aprávonavēasné,písemnéazdƽvodnĢné
rozhodnutí,zejménaobsahujícívysvĢtlenídƽvodƽjakékolidobyzákazuēinnosti.Zvýšeuvedeného
jevícenežzƎejmé,žesejednáozákladníprincipyprávanaspravedlivýproces,kteréseobjevujíve
všechzemích,kdeseuplatŸujízásadyprávníhostátuēivangloamerickéoblastiruleoflaw.
89
15
M !"#$%&
&,-$ HO''"(")&*+
"./0)12 4/2012
WWW.UCPS.SK
Jevelmidƽležitéstanovithranicimezilátkami,kterénejsoupovoleny,atĢmiostatními,kteréjsou
pƎijatelné.Nenítojenzáležitostlátekzvyšujícíchvýkon,aleproblémmnohdypƎedstavujízákladní
léky,kteréjsouēastonezbytnéiprosportovce,kteƎíseúēastnívelkýchsoutĢží.Odroku1963byla
zodpovĢdnost vpodstatĢ na Mezinárodním olympijském výboru, který byl zodpovĢdný za
zveƎejnĢníseznamuzakázanýchlátek.PozdĢjivroce2004WADApƎevzalaodpovĢdnostzavedení
„seznamu“spolusesvojíexpertnískupinou.OrganizovánásetkánítétoskupinysekonajítƎikrátdo
roka, pro pƎípadné revize aopravy seznamu. Vseznamu, mƽžeme nalézt kategorie zakázaných
látek,jakojsousteroidy,nebostimulanty,kteréjsouaktualizoványkaždýrok,vydávanék1.Ǝíjnu
anabývající úēinnosti dnem 1. ledna následujícího roku. Hlavní diskuze aboje jsou vždy
oterapeutickou výjimku, tzv. TUE, která je samozƎejmĢ pod velkým tlakem ze strany
farmaceutických firem, jaká látka bude zaƎazena na seznam zakázaných látek ajaká nikoli. Od
poēátkuroku2010nastalydƽležitézmĢny,pokudjdeoinhalacisalbutamolu.TUEnebudenadále
potƎeba.Salbutamolbudestálezakázánnad1000ng/mlkoncentracevmoēi VtĢchtopƎípadech
bude existovat domnĢnka, že látka nebyla získána pƎi vdechování asportovec bude nést dƽkazní
bƎemenoabudemusetprokázatprostƎednictvímkontrolovanéfarmakokinetickéstudie,žeúroveŸ
nacházející se vjeho moēi byla výsledkem léēebné inhalace. Další významnou zmĢnou jsou
anabolické steroidy. Žádné další odbĢry nebo analýzy nebudou potƎeba vpƎípadech, kdy pomĢr
testosteronunaepitestosteron(T/E)budevĢtšínež4atestizotopovéhmotnostníspektrometrie
(IRMS)nebojakékolivjinéspolehlivéanalytickémetodyneodhalildƽkazvnĢjšíhopodánízakázané
látky.PseudoefedrinjezaƎazendoseznamuvmnožstvínad150mikrogramƽ.Narozdílodkyslíku,
kterýužnenínaseznamu.StatuspƎípravkƽodvozenýchodkrevníchdestiēek(„bloodpinning“)byl
10 vyjasnĢnatytopƎípravkybudouzakázány,pokudbudoupodáványvnitrosvalovĢ. 6.POLITIKATUE
V nĢkterých zemích svĢta se jejich obēané potýkají sproblémem nedostateēného pƎístupu
kzákladnímlékƽm.PotomexistujínadruhéstranĢsituace,kdysportovcimajízakázánobráturēité
léky,protožeobsahujílátky,kterémohoumítvlivnazvýšeníjejichvýkonnosti.AlejaksevypoƎádat
sesituací,kdysportovcimohoumítnemoci,kterévyžadujípodávánínĢkterýchlékƽ?VpƎípadĢ,že
léēebnálátkaspadádoseznamuzakázanýchlátek,terapeutickévýjimky(TUE)poskytujísportovci
možnost jak si legálnĢ vzít jinak zakázanou látku. Pokud je lék pro sportovce nezbytný kléēbĢ
nemocinebojehozdravotníhostavuaspadádoSeznamuzakázanýchlátek,terapeutickávýjimka
(TUE) mƽže sportovci umožnit podávání potƎebného léku. Toto je oficiální definice podle
prohlášení WADA. Kritéria výjimek TUE jsou následující, sportovec by trpĢl znaēnými zdravotními
problémy,anižbypoužívalzakázanélátkyēimetody.
Zadruhé,terapeuticképoužitítétolátkybynemĢlovyvolatvýznamnézvýšenívýkonu,akoneēnĢ
neexistuje rozumná terapeutická alternativa kpoužití jinak zakázané látky nebo metody. TĢmito
podmínkamivšakēelímemožnýmproblémƽmpƎiformulacipožadavkƽ.KdyžsezamĢƎímenaprvní
požadavekatojsouvýznamnézdravotníproblémy,musímeanalyzovat,cotoznamenávýznamné
ato, co to znamená pro sportovce zvláštĢ. PƎi druhé podmínce bychom mĢli pƎemýšlet, co
znamená výrazné posílení výkonu pro profesionálního sportovce aco znamená pro amatéry.
Protožemnohozdravotníchproblémƽ,kterémajízcelabĢžnĢostatnílidé,mohoubýtmožnávelmi
obtížnĢ zvládnutelné vespecifických tréninkových podmínkách vrcholového sportovce, nebo ijen
10)Viz
http://www.wadaͲama.org/en/WorldͲAntiͲDopingͲProgram/SportsͲandͲAntiͲDopingͲOrganizations/InternationalͲ
Standards/ProhibitedͲList/.
90
16
M !"#$%&
&,-$ HO''"(")&*+
"./0)12 4/2012
WWW.MAGISTEROFFICIORUM.SK
pro jeho každodenní život. Sposlední podmínkou terapeutické alternativy je problém takový, že
témĢƎvždymƽžemenajítalternativu,alenevšechnylékyjsounastejnéúrovni,tedysestejnými
vedlejšímiúēinkyastejnýmiúēinkynazdravísportovce.NemƽžemepƎehlédnoutznaēnýbojmezi
farmaceutickými spoleēnostmi sléky nebo generiky vpƎípadech, kdy licence originálního léku již
vypršela. Mezinárodní standard pro terapeutické výjimky byl zveƎejnĢn pod dohledem WADA.
StandardƎíká,ževšechnymezinárodnífederace(IF)anárodníantidopingovéorganizace(NADOs)
musí umožŸovat, aby sportovci sdoloženým zdravotním stavem mohli požádat oTUE atakovou
žádostí se musí ƎádnĢ zabývat skupina nezávislých lékaƎƽ. IF aNADOs, jsou pak odpovĢdni za
udĢleníneboneudĢlenítakovévýjimky.Dƽležitéje,žeWADAnepƎijímáTUEžádostiodsportovcƽ.
Sportovci jsou rozdĢleni do dvou skupin, první znich, mezinárodní atleti potƎebují TUE od IF.
Národní sportovci musí pƎedložit žádost kNADO. NicménĢ sportovci nesmí pƎedložit TUE žádosti
kvíce než jedné organizaci! Vzhledem kvýznamu WADA pƎi vydávání takové výjimky, TUE výbor
má právo sledovat aovĢƎovat všechny TUE poskytované federacemi nebo antiͲdopingovými
organizacemi ana základĢ tohoto mít možnost pƎezkumu, ēi pƎípadnĢ zmĢny jakéhokoli
rozhodnutí. Také sportovec, který podává žádost oTUE kfederaci nebo antidopingové organizaci
abylamuodepƎenaTUE,mƽžepožádatWADAkpƎezkoumánírozhodnutí.PokudWADArozhodne,
žeodepƎeníTUEnebylovsouladusMezinárodnímstandardemproterapeutickévýjimky,následnĢ
mƽže zvrátit rozhodnutí. To znamená, že WADA pracuje zpƽsobem jako odvolací soud poslední
instance,kdesesportovecmƽžedovolatpƎezkumujehoodmítnutéžádosti.
TUEjsouudĢloványnaspecifickélékysdefinovanoudávkouprourēitéēasovéobdobí.Sportovec
musí splŸovat všechny podmínky uvedené vžádosti oTUE. Poté, co TUE byla udĢlena IF nebo
NADO, musí se informovat WADA, která pak bude mít možnost pƎezkoumat toto rozhodnutí.
Pokud rozhodnutí není vsouladu sMezinárodním standardem pro terapeutické výjimky, mƽže
WADA zvrátit toto rozhodnutí. Toto WADA rozhodnutí však není retroaktivní. Nikdy nesmíme
zapomenout na pojistku ve smyslu CAS, který vydá koneēné rozhodnutí vpƎípadĢ odvolání.
VšechnyinformaceobsaženévžádostioTUEdanéhosportovcejsoupƎísnĢdƽvĢrné,chránĢnéjako
lékaƎské údaje. Všichni ēlenové výboru TUEC musí podepsat dohodu odƽvĢrnosti, dále jméno
sportovcesenesmípoužívatmimoTUEC.
LékaƎské informace sloužící krozhodnutí TUEC jsou souēástí Antidopingového programu. Ten je
založennaKodexuaMezinárodnímstandarduproTUE.TytoinformacebymĢlybýtvykládányve
spojení se zásadami stanovenými vMezinárodním standardu pro TUE oposkytování kritérií pro
terapeutické výjimky. Jeho cílem je vést apomáhat TUEC vrozhodování vTUE aplikacích. Tyto
dokumentyjsoupovažoványzanejšíƎepƎijímanoulékaƎskounejlepšípraxivsouēasnédobĢ.Nejsou
závazné anemají žádnou právní sílu. Jsou to „živé dokumenty“. Zkušeností asdílení znalostí pƎi
11
rozhodovánívoblastioTUEpomohouobohatittytoinformacevprƽbĢhuēasu.
PoteoretickémúvoduoTUE,jevhodnéuvéstnĢkteréobtíže,kterýmlékaƎiajejichpacientimusí
ēelit. Když jsem dostala možnost diskutovat opostupu udĢlení TUE se specialistou na léēbu
astmatu,zjistilajsem,ževsituaci,kdykonkrétnísportovecjevprocesupƎípravynazávody,trénuje
asouēasnĢ musí nevyhnutelnĢ brát nezbytné léky, je témĢƎ nemožné prokázat, že sportovec má
znaēné zdravotní problémy. Protože pro nĢj vysadit urēitý lék za úēelem testƽ znamená ohrozit
jehovýsledkyvtréninkuavpƎípravĢprosezónu.MƽžemesijenpƎedstavit,jakájsoumožnáƎešení
vtakovésituaci,pokudsportovecchcepodvádĢt,abyzískalTUE.
11)http://www.wadaͲama.org/en/ScienceͲMedicine/TUE/
91
17
M !"#$%&
&,-$ HO''"(")&*+
"./0)12 4/2012
WWW.UCPS.SK
7.FIFAAPOLITIKATUE
Fotbalista,kterýmábuěfyzicképƎíznaky,nebonemocnásledkemzranĢní,mƽžepotƎebovatléēbu
pƎípravky, které jsou na seznamu zakázaných látek. Terapeutická výjimka (TUE) umožŸující brát
12
lékyzeseznamuzakázanýchlátekmumƽžebýtudĢlenapodleklinickésituace. FIFATUEpolitikajezaloženanaFIFAantidopingovémnaƎízení(ADR)2009,WordͲAntiDopingCode
(WADC) 2009 aMezinárodním standardu pro terapeutické výjimky (TUE) 2009. Oficiální
dokumenty FIFA uvádĢjí, že cílem FIFA TUE politiky je zajistit, aby Ǝízení oudĢlení terapeutické
výjimkybylostejnéprovšechnyhráēe,kteƎíseúēastnísoutĢžíFIFAabyloharmonizovánovevšech
ēlenskýchsdruženíasvazech.FIFATUEpolitikadefinujekritériaproudĢleníterapeutickévýjimky,
dƽvĢrnost informací, žádost oTUE, schvalovací proces, aproces vzájemného uznávání již
schválenýchTUE.TatoFIFATUEpolitikasevztahujenavšechnyhráēe,kteƎíseúēastnísoutĢžíFIFA,
stejnĢjakonahráēeFIFAvtestováníaFIFApƎedͲsoutĢžnítestování.Abysezjednodušilaúēastna
mezinárodních soutĢžích, všechny svazy se také musí shodnout na prohlášení pƎijmout tuto TUE
13
politiku. LékaƎské komise FIFA mají celkovou odpovĢdnost za schvalování žádostí oterapeutické výjimky
(TUE).TypakdelegujíhodnoceníaschvalováníTUEdoTUEporadnískupiny,kteráseskládázetƎí
lékaƎƽ se zkušenostmi spéēí aléēbou hráēƽ avelmi dobrými klinickými znalostmi ze sportovního
atĢlovýchovného lékaƎství. FIFA TUE poradní skupina zajišƛuje TUE schválení pro: FIFA soutĢže,
FIFA mezinárodní Registru testovaných hráēƽ, zkoušení hráēƽ registru, pƎedͲsoutĢžní testování
hráēƽsdružení.14
Velmi citlivé téma je dƽvĢrnost informací vžádostech jednotlivých hráēƽ, kteƎí musí poskytnout
písemný souhlas kpƎedání veškerých informací týkajících se jejich použití ēlenƽm TUE poradní
skupinyapodlepotƎebydalšímnezávislýmlékaƎskýmnebovĢdeckýmodborníkƽm,nebokevšem
potƎebnýmpracovníkƽmFIFAantidopingovýmsložkámpodílejícíchsenaƎízení,pƎezkoumánínebo
odvolání TUE. Hráē musí rovnĢž poskytnout písemný souhlas, aby mohlo být rozhodnutí TUE
poradní skupiny poskytnuto dalším relevantním antidopingovým organizacím podle ustanovení
WADC. VpƎípadĢ, že hráē chce zrušit právo TUE poradní skupiny nebo WADA komisi pro
terapeutické výjimky získat potƎebné informace ozdravotním stavu, musí hráē výše uvedené
oznámit svému lékaƎi vpísemné formĢ. Vdƽsledku takového rozhodnutí, hráē nemƽže dostat
15
souhlaskTUEnebokobnoveníexistujícíhoTUE. JedƽležitésiuvĢdomit,jakcitlivéjsouinformace
osportovcích ajejich zdravotním stavu zejména voblasti transferu hráēƽ, kde se jedná ohodnĢ
penĢzmezikluby.
ŽádostíoTUEselzezabývatpouzepoobdrženívyplnĢnépƎihlášky,kterámusíobsahovatvšechny
pƎíslušné dokumenty avyhovuje zásadám stanoveným ve FIFA antidopingovém Ǝádu; Dodatek C.
Zvláštní dƽraz je kladen na zásadu pƎísného lékaƎského tajemství. FormuláƎ žádosti oTUE byl
pƎeložendofrancouzštiny,španĢlštinyanĢmēinypƎímoorganizacíFIFA,zatímcoanglickáverzeje
smĢrodatná. Hráē žádá jednu antidopingovou organizaci oTUE, žádost musí stanovovat hráēovu
pƎíslušnost akonkrétní soutĢže. Také musí být vyplnĢna informace ovšech pƎedchozích
asouēasných TUE. Žádost musí obsahovat komplexní zdravotní dokumentaci avýsledky všech
vyšetƎení, laboratorních vyšetƎení astudie pro nĢj relevantní. Nesmí chybĢt rovnĢž prohlášení
12)J.DvoƎák,D.Kirkendall,M.Vouillamoz,TUE,BritishJournalforSportsMedicine2006.
13)FͲMARCFightagainstDopinginFootball.
14)Tamtéž.
15)Vizhttp://www.wadaͲama.org.
92
18
M !"#$%&
&,-$ HO''"(")&*+
"./0)12 4/2012
WWW.MAGISTEROFFICIORUM.SK
pƎíslušnĢ kvalifikovaným lékaƎem, který potvrzuje nutnost použít jinak zakázané léky avysvĢtlit,
proēnenímožnépoužítalternativníléēbu.Dávkování,ēetnost,zpƽsobpodáváníadobapodávání
jinak zakázaného léku musí být specifikována. Rozhodnutí FIFA TUE poradní skupiny by mĢla být
obvykle vyhotovena do 30 dnƽ od doruēení veškeré pƎíslušné dokumentace amusí být
vypracovány vpísemné formĢ. Pokud je TUE udĢlena hráēi zFIFA mezinárodního registru pro
testování,FIFApƎedsoutĢžníhotestovánínebohráēi,kterýseúēastnívsoutĢžiFIFA,hráēaWADA
budeokamžitĢvybavenschválenímTUE,kteréobsahujeinformacetýkajícísetrváníTUEaveškeré
podmínky spojené sním. Hráē má možnost požádat opƎezkum WADA TUEC, který je schopna
zvrátit rozhodnutí. PƎezkum nemá zpĢtnou platnost, nesmí diskvalifikovat hráēƽv výsledek za
období, na které TUE byla poskytnuta, avstoupí vplatnost nejpozdĢji do 14 dnƽ poté, kdy hráēi
bylooznámenodanérozhodnutí.16
Pokudjdeovzájemnéuznáváníschválenýchterapeutickýchvýjimek,FIFAporadnískupinauznává
terapeutické výjimky udĢlené uznanými konfederacemi. Terapeutické výjimky udĢlené NADO
nejsou automaticky platné na mezinárodní úrovni, nicménĢ ve zvláštních pƎípadech, kdy se hráēi
stĢhují do jedné ztĢchto kategorií bĢhem krátké doby, FIFA TUE poradní skupina uznává,
terapeutickévýjimkyudĢlenéNADOszazvláštníchokolností.
8.TESTOVÁNÍDOPINGU
Aby bylo možné zaēít pƎemýšlet odopingu, je tƎeba mít konkrétní dƽkaz, že kdopingu došlo. Z
tohotodƽvodujetestovánínadrogyabsolutnĢnezbytnýmpƎedpoklademvyšetƎovánídopingových
pƎípadƽ. Dopingoví komisaƎi jsou lékaƎi, kteƎí jsou velmi dƽležití aktéƎi vsouvislosti sprevencí,
odbĢremvzorkƽavzdĢlávánímnamístní,národníamezinárodníúrovni.
Pro pochopení právních souvislostí, je dƽležité vysvĢtlit základní kroky vprocesu testování
pƎítomnostidrog.PodledopingovéhoprotokolujevzorekmoēivždyrozdĢlennadvavzorky,každá
ēást je vždy zachována vzapeēetĢných obalech, oznaēených stejným identifikaēním ēíslem
aoznaēením AaB. „BͲvzorek, pomáhá potvrdit, že došlo kporušení antidopingového pravidla,
achrání práva sportovcƽ,“ Ǝekl generální Ǝeditel WADA David Howman. „Je nutné zdƽraznit, že
antiͲdoping je témĢƎ jedinou kontrolu ve spoleēnosti, kdy odvolací procedura chrání sportovce,
pokud analýza BͲvzorku nemá stejné výsledky jako AͲvzorek. Vtom mƽžeme vidĢt dƽležitost
takovéhopostupu.“17
Zprávníhohlediskamátentopostupvelmidƽležitédƽsledkyvsituaci,kdymámemožnostotevƎítB
vzorek apƎezkoumat tak hodnocení Avzorku. Mƽžeme jasnĢ Ǝíci, že vtestování drog stávající
mechanismus zajišƛuje sportovci jeho základní práva. Mƽžeme dokonce hovoƎit ospravedlnosti
aprávu na spravedlivý proces. Tento mechanismus je velmi dƽležitý. Dokonce vrámci soudního
procesumƽžemenajítprocesníchybynebochybyvdƽkazech.TosetakédĢjevesportovnímsvĢtĢ,
kdy by taková rozhodnutí mohla mít fatální následky pro kariéru konkrétního sportovce. Jakmile
máme možnost pƎezkoumání rozhodnutí, abychom dosáhli spravedlnosti, je to jen výhoda.
SamozƎejmĢ jsou tu inegativní vedlejší úēinky, protože taková revize nĢjakou dobu trvá. To
znamená, že usoutĢží, jako je mistrovství svĢta ve fotbale, Tour de France vcyklistice ēi jiných
sportech,kdypotƎebujemevýsledkyconejdƎíve,jetentopostupsložitĢjšíanákladnĢjšízasituace
kdymusímeēekatnavýsledky.Jealenutnénajítrovnováhuavynéstspravedlivýrozsudek,který
budechránitjednotlivceabudoucíkariérusportovce.
16)Vizhttp://www.wadaͲama.org.
17)BritishJournalofSportsMedicine2006,Medicolegalaspectsofdopinginfootball,T.Graf/Baumann
http://www.wadaͲama.org/en/Resources1/QͲandͲA/.
93
19
M !"#$%&
&,-$ HO''"(")&*+
"./0)12 4/2012
WWW.UCPS.SK
9.PRÁVAAPOVINNOSTISPORTOVCEP\IDOPINGOVÉKONTROLE
Každý sportovec má pƎi dopingové kontrole, podle SmĢrnice pro kontrolu apostih dopingu ve
sportuveskérepublice,následujícíprávaapovinnosti:
Práva:
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
zkontrolovat prƽkaz dopingového komisaƎe (asistenta) aoprávnĢní kprovedení
dopingovékontroly,
být informován olokaci místnosti dopingové kontroly, prƽbĢhu dopingové kontroly
adƽsledcíchodmítnutíjipodstoupit,
zvolitsivlastnídoprovod,
sesouhlasemazadoprovodudopingovéhokomisaƎe:
•
•
•
•
•
•
•
najítsidoprovod,
shromážditosobnívĢci,
protáhnoutsepotréninku,
pokraēovatvsoutĢži,závoduēipƎikontrolemimosoutĢždokonēittrénink,
splnitpožadavkymédií,
nechatsepƎizranĢníošetƎit,
zúēastnitsevyhlášenívítĢzƽ,pƎedávánícen
VpƎípadĢ,žetytopovinnostibudoutrvatdelšídobu,lzepožádatdopingovéhokomisaƎeoodklad
pƎíchodudomístnostiDK.
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
požádatoposkytnutíoriginálního,uzavƎenéhonápoje,popƎ.konzumovatvlastní,
vybrat si ze zapeēetĢných odbĢrových nádobek azkontrolovat, zda jsou ēisté,
neporušené(pokudsetosportovcinezdá,mƽžepožádatonovouodbĢrovousoupravu)
apokontroleibezpeēnĢuzavƎené,
vyjádƎitsepísemnĢdoprotokolukuskuteēnĢnédopingovékontrole,
požádatvlastnídoprovodokontroluapodpisprotokolu,
ujistitse,žeēástprotokoluprolaboratoƎneobsahuježádnéosobníidentifikaēníúdaje
dostatkopiiprotokolu.
Opustitmístnostdopingovékontrolysmísportovecpouzezezávažnýchdƽvodƽ.
PƎitestovánímladšíchsportovcƽ(mladší15let)platí,že:
ƒ
ƒ
dopingový komisaƎ je povinen se pokusit zajistit pƎítomnost sportovcova zákonného
zástupcenebojinévhodnéosoby(napƎíkladlékaƎ,trenér)poceloudobuodbĢruvzorku.
Pokud ji však není možné zajistit, její nepƎítomnost nemƽže být dƽvodem kodmítnutí
odbĢruvzorku,
zástupce nezletilého sportovce má právo pozorovat výkon dopingového komisaƎe, ale
nikolivpƎíméposkytovánívzorkusportovcem,pokudhootosámsportovecnepožádá.
Povinnosti:
ƒ
ƒ
ƒ
94
20
prokázatsvoutotožnostpƎivýzvĢivmístnostidopingovékontroly,
podepsatvýzvukdopingovékontrole,
pƎijítneprodlenĢdomístnostidopingovékontroly(nejpozdĢjido60minutodpodepsání
výzvy),
M !"#$%&
&,-$ HO''"(")&*+
"./0)12 4/2012
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
WWW.MAGISTEROFFICIORUM.SK
nejítnatoaletuvdobĢmezivýzvouadostavenímsekdopingovékontrole(nedoporuēuje
seanisprchovatnebokoupat),
zƽstatpoceloudobuvdohledudopingovéhokomisaƎe(asistenta)abýtpƎiposkytování
vzorkusledovándopingovýmkomisaƎemstejnéhopohlaví,
odhalitsetak,abybylovidĢtvlastníposkytnutívzorku,
poskytnoutpožadovanémnožstvímoēi,cožmƽžeznamenatopakovanéposkytnutímoēi,
dokudnenídosaženopožadovanéhomnožství(90ml),
býtzodpovĢdnýzamanipulacisevzorkem,dokudnenízapeēetĢný,arozdĢlitvzorekdo
lahviēekAiB,
poskytnout další vzorek, pokud první nesplŸuje stanovený limit pro minimální hustotu
moēi,
poskytnout požadované informace, mj. oterapeutické výjimce (pokud byla udĢlena) a
ovšechlécíchadoplŸcíchvýživyužitýchvdanémobdobí,
zkontrolovatsprávnostvyplnĢníprotokolu,vēetnĢvšechēísel,
podepsatprotokol.
BudemeͲli hovoƎit oprávech sportovce pƎi dopingové kontrole, nejvíce diskutabilní astále ēastĢji
porušovanými bývá zejména se souhlasem aza doprovodu dopingového komisaƎe právo
protáhnout se po tréninku, pokraēovat vsoutĢži, závodu ēi pƎi kontrole mimo soutĢž dokonēit
trénink, splnit požadavky médií. ObecnĢ známá neochota dopingových komisaƎƽ vyēkat anechat
sportovce po zápasu podrobit se regeneraci, pƎípadnĢ naléhavému setkání strenérem, které je
obvyklésestalojižnejednouidƽvodem,kdysepƎípaddostalažkCASu.
Unezletilýchnastáváautomatickyvícespornýchotázek.Existujetadypovinnost,kdysedopingový
komisaƎ pokusí zajistit pƎítomnost sportovcova zákonného zástupce nebo jiné vhodné osoby
(napƎíklad lékaƎe, trenéra) po celou dobu odbĢru vzorku. Pokud ji však není možné zajistit, její
nepƎítomnost nemƽže být dƽvodem kodmítnutí odbĢru vzorku! Výše uvedené vede vpraxi ke
skuteēnosti, kdy nezletilí nejsou témĢƎ vƽbec testováni zobavy, koho urēit odpovĢdným za
pozitivní dopingový test, zda zákonného zástupce ēi trenéra apotom, jak zajistit neprodlenĢ
pƎítomnostsportovcovazákonnéhozástupcenebojinévhodnéosoby.
Následující povinnosti sportovce jako je napƎíklad povinnost nejít na toaletu vdobĢ mezi výzvou
adostavením se kdopingové kontrole (nedoporuēuje se ani sprchovat nebo koupat), povinnost
zƽstat po celou dobu vdohledu dopingového komisaƎe (asistenta) abýt pƎi poskytování vzorku
sledovándopingovýmkomisaƎemstejnéhopohlavíadálepovinnostodhalitsetak,abybylovidĢt
vlastní poskytnutí vzorku, zcela jistĢ kolidují správem na ochranu soukromí, lidskou dƽstojnost
apod. Jinými slovy výše uvedené povinnosti sportovcƽ by zcela jistĢ spadaly pod všeobecná
osobnostníprávachránĢná§11obēanskéhozákoníku.
Podle SmĢrnice pro kontrolu apostih dopingu ve sportu vR jsou stanovena pƎesná následující
pravidla pro zveƎejnĢní výsledkƽ. ADV R ani svazy nesmí veƎejnĢ jmenovat sportovce, ujejichž
vzorku byly zjištĢny pozitivní laboratorní nálezy, nebo sportovce nebo jinou osobu, kteƎí byli
shledánivinnýmiporušenímdalšíchēlánkutétosmĢrnice,aždodoby,kdybylovƎízenívsouladu
sēlánkem 8 urēeno, že bylo porušeno antidopingové pravidlo nebo byla sportovci pozastavena
závodní ēinnost. Porušení této smĢrnice potvrzené vdisciplinárním Ǝízení musí být veƎejnĢ
publikováno do 20 dní. VpƎípadĢ, kdy je vdisciplinárním Ǝízení nebo vodvolacím Ǝízení
rozhodnuto,žesportovecnebojináosobaneporušilaantidopingovépravidlo,mužebýtrozhodnutí
zveƎejnĢnopouzesesouhlasemsportovcenebojinéosoby,kterésetýkározhodnutí.ADVRani
laboratoƎakreditovanáWADAnebojejichpracovnícisenesmĢjíveƎejnĢvyjadƎovatkekonkrétním
skuteēnostemprávĢprobíhajícíhopƎípadu.
95
21
M !"#$%&
&,-$ HO''"(")&*+
"./0)12 4/2012
WWW.UCPS.SK
10.DOKAZOVÁNÍDOPINGU–DpKAZNÍB\EMENOAMÍRAJEHOZÁVAŽNOSTI
ADV R nese dƽkazní bƎemeno, že došlo kporušení antidopingového pravidla. ADV R se zhostí
dƽkazníhobƎemene,jestližeprokážeporušeníantidopingovéhopravidlakdostateēnéspokojenosti
rozhodovacího orgánu svĢdomím závažnosti takového obvinĢní. Dƽkazní bƎemeno je ve všech
pƎípadechvĢtšínežpouhéprokázánípravdĢpodobnosti,alenižšínežjedƽkaznadevšípochybnost.
VpƎípadech, kde tato smĢrnice ukládá dƽkazní bƎemeno sportovci nebo jiné osobĢ obvinĢné
zporušení antidopingového pravidla, aby vyvrátila domnĢnku nebo prokázala urēitá fakta nebo
okolnosti,budedƽkazníbƎemenopƎedstavovánomíroupravdĢpodobnosti.
Skutkové okolnosti vztahující se kporušení antidopingových pravidel mohou být prokazovány
jakýmkolispolehlivýmzpƽsobemvēetnĢdoznání.VdopingovýchpƎípadechlzeuplatnitnásledující
pravidla dokazování: Vychází se zpƎedpokladu, že akreditované laboratoƎe WADA provádĢjí
analýzu vzorku anakládají se vzorky vsouladu sMezinárodním standardem pro laboratoƎe.
SportovecnebojináosobamƽžouvyvrátittentopƎedpokladtím,žeprokážeodchylkuodpostupu
daných Mezinárodním standardem, která mohla zpƽsobit pozitivní laboratorní nález. Jestliže
sportovecnebojináosobavyvrátilipƎedchozídomnĢnkuprokázánímtoho,žedošlokodchylceod
postupu daných Mezinárodním standardem, která by mohla zpƽsobit pozitivní laboratorní nález,
pakmusíADVRprokázat,žetakováodchylkanemohlazpƽsobitpozitivnílaboratornínález.
Skuteēnosti konstatované jako prokázané vrozhodnutí soudu nebo profesního disciplinárního
tribunálu majícího pƎíslušnou pravomoc, které nejsou pƎedmĢtem dosud projednávaného
odvolání,budounevyvratitelnýmidƽkazyprotisportovcinebojinéosobĢ,kteréserozhodnutítýká,
pokudsportovecnebojináosobaneprokáže,žerozhodnutíporušiloprincipyspravedlnosti.
RozhodovacíorgánprojednávajícíporušeníantidopingovéhopravidlamuževyvoditzávĢrsvĢdēící
proti sportovci nebo jiné osobĢ, která je obvinĢna zporušení antidopingového pravidla, založený
na odmítnutí sportovce nebo jiné osoby, aēkoli byl obeslán vdostateēném pƎedstihu pƎed
jednáním, zúēastnit se jednání (bud osobnĢ nebo telefonicky dle pokynu rozhodovacího orgánu)
aodpovĢdĢt na dotazy rozhodovacího orgánu nebo ADV R, který tvrdí, že došlo kporušení
antidopingovéhopravidla.
ZvýšeuvedenéhojevícenežzƎejmé,ževeškerédomnĢnkyastanovenýpostupjižvýšezmínĢnou
SmĢrnicí nesvĢdēí ve prospĢch sportovcƽ. Celým smyslem je samozƎejmĢ napomoci urychlení
ausnadnĢní prokazování dopingu, kdy je to zejména ēas, který nás tlaēí pƎi ēekání na výsledky
vprƽbĢhujednotlivýchsoutĢžíēikvalifikací.
11.ANTIDOPINGOVÉLABORATO\E
Sportovcisepoceloudobusnažínajítmechanismus,jaksevyhnoutpozitivnímutestunadoping,
zapoužitírƽznýchmetod,jakojekatetrizacemoēi,krevnítransfuze,použitírƽznýchtypƽdiuretik
nebopitívelkéhomnožstvívody,abyseoēistilotĢlo.WADAjespolus35laboratoƎemiodpovĢdná
zatestynadrogyužodroku2004.LaboratoƎejsouspecializovanéaodbornĢvybavenéinstituce,
které byly akreditovány, akaždý rok je provádĢna jejich kontrola. Mezinárodní standard pro
laboratoƎe (ISL) odpovídá za jednotnost aharmonizaci výsledkƽ azpráv mezi 35 antidopingovými
18
laboratoƎemi. Vzorky jsou analyzovány pouze vlaboratoƎích akreditovaných WADA nebo jinak schválených
WADA. VýbĢr laboratoƎe akreditované WADA (nebo jiné laboratoƎe nebo metody schválené
18)Vizhttp://www.wadaͲama.org/en/AntiͲDopingͲCommunity/AntiͲDopingͲLaboratories/.
96
22
M !"#$%&
&,-$ HO''"(")&*+
"./0)12 4/2012
WWW.MAGISTEROFFICIORUM.SK
WADA)používanéproanalýzuvzorkƽzáležívýhradnĢnaantidopingovéorganizaciodpovĢdnéza
nakládánísvýsledky.
Vzorky jsou analyzovány scílem odhalit zakázané láky azakázané metody uvedené na seznamu
adalší látky podle rozhodnutí WADA nebo scílem pomoci antidopingové organizaci vprofilování
pƎíslušných parametrƽ vmoēi sportovce, vjeho krvi nebo jiné tkáni, vēetnĢ DNA nebo genového
profilování,proantidopingovéúēely.
Žádný vzorek nesmí být použit pro jiný úēel, bez písemného souhlasu sportovce. Ze vzorkƽ
použitých pro jiné úēely, musí být odstranĢny veškeré prostƎedky identifikace tak, aby nebylo
možnozpĢtnĢpƎíslušnéhosportovcevysledovat.
LaboratoƎe provádĢjí analýzu vzorkƽ zdopingové kontroly aoznamují výsledky vsouladu
sMezinárodním standardem pro laboratoƎe. Vzorek mƽže být opĢtovnĢ analyzován pro urēité
úēely kdykoliv výluēnĢ na žádost antidopingové organizace, která odebrala vzorek nebo WADA.
Okolnosti apodmínky pro opĢtovnou analýzu vzorkƽ musí být vsouladu spožadavky
MezinárodníhostandarduprolaboratoƎe.
Každá antidopingová organizace nakládající svýsledky musí urēit zpƽsob pƎedbĢžného Ǝízení
omožnémporušeníantidopingovýchpravidel.TenmusísplŸovatnásledujícizásady:
PoēáteēnípƎezkumpozitivníholaboratorníhonálezu:PƎiobdrženípozitivníholaboratorníhonálezu
ve vzorku Aantidopingová organizace odpovĢdná za nakládání svýsledky pƎezkoumá: (a) zda
nebylapovolenaterapeutickávýjimkanebonebudeudĢlenapodleMezinárodníhostandardupro
terapeutické výjimky, nebo (b) zda nedošlo ke zjevné odchylce od Mezinárodního standardu pro
testování nebo Mezinárodního standardu pro laboratoƎe, která zpƽsobila pozitivní laboratorní
nález.
Oznámení po poēáteēním pƎezkumu pozitivního laboratorního nálezu: Jestliže poēáteēní pƎezkum
pozitivního laboratorního nálezu nezjistil, že byla povolena terapeutická výjimka nebo na ní je
nárok podle Mezinárodního standardu pro terapeutické výjimky nebo, že došlo kodchylce, která
zpƽsobila pozitivní laboratorní nález, antidopingová organizace informuje neprodlenĢ sportovce
zpƽsobem, který je stanoven vjejích pravidlech: (a) opozitivním laboratorním nálezu; (b)
oantidopingovém pravidlu, které bylo porušeno; (c) oprávu sportovce neprodlenĢ požádat
oprovedení analýzy vzorku B, ajestliže oto nepožádá, bude semít za to, že se analýzy vzorku B
vzdal; (d) ostanoveném datu, ēasu amístĢ analýzy vzorku B, pokud oni Sportovec nebo
antidopingováorganizacezažádají;(e)omožnostisportovcea/nebojehozástupcebýtpƎítomenpƎi
otevƎenívzorkuBajehoanalýzevēasovémobdobíspecifikovanémMezinárodnímstandardempro
laboratoƎe, jeͲli taková analýza vyžadována; a(f) oprávu sportovce požádat okopie laboratorní
dokumentacekevzorkƽmAaB,kterámusízahrnovatinformacevyžadovanépodlemezinárodního
standarduprolaboratoƎe.antidopingováorganizacejepovinnainformovattéždalšíantidopingové
organizace. Pokud antidopingová organizace rozhodne, že nebude dál Ǝešit pozitivní laboratorní
nálezjakoporušeníantidopingovýchpravidel,oznámítosportovciaantidopingovýmorganizacím.
12.P\EZKUMATYPICKÝCHNÁLEZp
Jak je uvedeno vMezinárodních standardech, za nĢkterých okolností laboratoƎe musí hlásit
pƎítomnost zakázaných látek, které mohou být produkovány též endogennĢ, jako atypický nález
podléhající dalšímu vyšetƎování. Po obdržení atypického nálezu ve vzorku A, antidopingová
organizace, odpovĢdná za nakládání svýsledky, pƎezkoumá, zda: (a) nebyla udĢlena pƎíslušná
terapeutická výjimka nebo (b) zda nedošlo ke zjevné odchylce od Mezinárodního standardu pro
97
23
M !"#$%&
&,-$ HO''"(")&*+
"./0)12 4/2012
WWW.UCPS.SK
testování nebo Mezinárodního standardu pro laboratoƎe, která zpƽsobila pozitivní laboratorní
nález.PokudtakovýpƎezkumnezjistíudĢlenípƎíslušnéterapeutickévýjimkyneboodchylku,která
zpƽsobila atypický nález, antidopingová organizace provede požadované vyšetƎování. Po
dokonēení tohoto vyšetƎování bude informován sportovec aantidopingové organizace, zda bude
nebo nebude atypický nález dále Ǝešen jako pozitivní laboratorní nález. Sportovec bude
informován.
Antidopingová organizace neoznámí atypický nález, dokud nedokonēí své vyšetƎování adokud
nerozhodne, zda nebude atypický nález dále Ǝešen jako pozitivní laboratorní nález, pokud
neexistujejednaznásledujícíchokolností:
(a) Pokud antidopingová organizace rozhodne oprovedení analýzy vzorku B pƎed zakonēením
svéhovyšetƎování podle ēlánku 7.3, antidopingová organizace mƽže provéstanalýzu vzorku B po
informovánísportovcevēetnĢpopisuatypickéhonálezuainformacípopsanýchvKodexu.
(b)Pokudantidopingováorganizaceobdržídotaz,buěodorganizátoravýznamnéakcekrátcepƎed
mezinárodní akcí, nebo od sportovní organizace odpovĢdné za vēasný výbĢr ēlenƽ družstva
vpƎípadech kdy je bezprostƎednĢ pƎed uzávĢrkou výbĢru pro mezinárodní akci, zda nĢkterý ze
sportovcƽ na listinĢ významné akce nebo sportovní organizace nemá nedoƎešený atypický nález,
antidopingová organizace oznaēí takového sportovce poté co sportovce oatypickém nálezu
informovala.
13.OBJEKTIVNÍODPOV
DNOST
JevelmidƽležitésiuvĢdomitjižnazaēátku,žetentoprincipjevnĢkterýchaspektechkontroverzní.
Existují spoleēné základní principy, které jsou použitelné vangloamerickém ikontinentálním
právním Ǝádu, jako je právo na spravedlivý proces, které zahrnuje právo být slyšen, presumpci
neviny, to vše najdeme vēl.6 Evropské úmluvy oochranĢ lidských práv azákladních svobod.
Vhistorii jsme museli bojovat ovýše uvedené základní principy poēínaje francouzskou revolucí
aještĢdnesnejsoutytozásadypƎijímányvevšechzemíchsvĢta.Jakpotomchápatskuteēnost,kdy
jsme se vprincipu objektivní odpovĢdnosti shodli na presumpci viny apƎijali jsme tento princip
vkodexu WADA? Následující vysvĢtlení pomƽže pochopit, jak tento princip funguje vpraxi.
Porušení antidopingového pravidla nastane vždy, když je zakázaná látka nalezena vtĢlesném
vzorku,aƛjižsportovecúmyslnĢneboneúmyslnĢpožilzakázanoulátkunebotobylazjehostrany
nedbalost nebo jiné zavinĢní, což znamená, že každý sportovec je pƎímo odpovĢdný za látku
nalezenou vjeho tĢlesném vzorku. Výsledky sportovce pro konkrétní soutĢž jsou automaticky
neplatné, jestliže vzorek pocházel ztestu bĢhem soutĢže. Dƽkazní bƎemeno nese sportovec. Ten
mámožnostsevyhnoutnebosnížitsankci,pokudprokáže,jakselátkadostaladojehotĢla,nebo
za urēitých okolností jasnĢ prokáže, že nemĢl vúmyslu zvýšit svƽj sportovní výkon. Zásada
objektivní odpovĢdnosti stanovená vKodexu byla souhlasnĢ potvrzena vrozhodnutích CASu
aŠvýcarskémfederálnímsoudu.
CAS uvádí jedno vysvĢtlení, což je pƎípad Quigley proti Mezinárodní unii stƎelby zroku 1995. „Je
pravda,žeobjektivníodpovĢdnostjepravdĢpodobnĢvjednotlivýchpƎípadechurēitýmzpƽsobem
nespravedlivá, jako je pƎípad Quigley, kdy sportovec mƽže brát užívané léky jako výsledek
chybného oznaēení nebo vadné rady, pro které není odpovĢdný zejména vpƎípadech náhlého
onemocnĢnívcizízemi.“ Docházíovšemtakéksituacím,kteréjsounespravedlivé,kdysportovec
dostanejídlootrávenévpƎedveēerdƽležitésoutĢžeapod.StejnĢjakožesoutĢžnebudeodložena,
abysepoēkalonauzdravenísportovce,takizákazpoužívánízakázanýchlátekbynemĢlbýtzrušen
kvƽli možnosti jejich náhodného požití. Rány osudu pƎi soutĢži, stejnĢ jako ty vbĢžném životĢ,
98
24
M !"#$%&
!"#$ HO''"(")&*+
%&'()*+ 4/2012
WWW.MAGISTEROFFICIORUM.SK
mohou vytvoƎit mnoho druhƽ nespravedlnosti, aƛ už náhodou nebo nedbalostí nezodpovĢdných
osob,kterénelzezákonemopravit.19
NadruhéstranĢvsituaci,kdyžbudemeakceptovatpresumpcineviny,celýprocesbudedražšípro
federace, mnohdy zdƽvodu nedostatku dƽkazƽ bude sportovec shledán nevinným asamozƎejmĢ
to všechno bude trvat delší ēas, který nemáme ato zejména pƎi velkých akcích adƽležitých
soutĢžích.
Významným aprotichƽdným rozhodnutím zpohledu objektivní odpovĢdnosti je rozhodnutí
Nejvyššíhosouduzedne26.Ledna1954,Cz486/53,kterézkoumácharaktersportovníēinnostive
vztahukzavinĢníastupŸƽmjehozavinĢní.ZajímavéjetakénásledujícíodƽvodnĢní,kteréuvádíže
„kdyby se hráēƽm ukládalo, aby se opatrnĢ apomalu pohybovali okolo jedincƽ, onichž snad
rozhodēí ví, že porušují pravidla hry, ztratila by kopaná zvelké ēásti svƽj smysl“. Podstata právní
argumentacerozhodnutíjepakvystiženavnázoruNejvyššíhosoudu,že„rychlýpohybpƎitétohƎe
nenísámosobĢnedbalostí,nýbržpožadavkemaužiteēnýmprvkemtohotosportu.Onedbalostiby
bylo možno mluvit jen tehdy, kdyby se hráē pohyboval nepƎimĢƎenĢ rychle tam, kde mu hrozí
nebezpeēí nevyplývající zpovahy hry. Nelze pokládat za nedbalost, když hráē nepƎedpokládá, že
spoluhráē úmyslnĢ poruší pravidla hry. Bylo by ovšem nedbalostí, kdyby hráē vidĢl, že spoluhráē
munohunastavilapƎestonaniprudcenabĢhl.“NazákladĢvýšeuvedenéhorozhodnutísenabízí
otázka kzamyšlení, zda snad právĢ vurēité míƎe podávaný ateoreticky legalizovaný doping není
právĢonímužiteēnýmprvkemsportu.
OprotitomurozhodnutíNejvyššíhosouduzedne29.Ǝíjna1962,5Cz38/62jdevotázcezavinĢní
podstatnĢ dále azkoumá stupeŸ zavinĢní vkontextu pƎípadného porušení sportovních pravidel,
což dokládá následující úryvek zvýše uvedeného rozhodnutí: „kdyby se hráēƽm ukládalo, aby se
opatrnĢ apomalu pohybovali okolo jedincƽ, onichž snad rozhodēí ví, že porušují pravidla hry,
ztratila by kopaná zvelké ēásti svƽj smysl“. Podstata právní argumentace rozhodnutí je pak
vystižena vnázoru Nejvyššího soudu, že „rychlý pohyb pƎi této hƎe není sám osobĢ nedbalostí,
nýbrž požadavkem aužiteēným prvkem tohoto sportu. Onedbalosti by bylo možno mluvit jen
tehdy, kdyby se hráē pohyboval nepƎimĢƎenĢ rychle tam, kde mu hrozí nebezpeēí nevyplývající
zpovahyhry.Nelzepokládatzanedbalost,kdyžhráēnepƎedpokládá,žespoluhráē[zjevnĢmínĢno
iprotihráē–pozn.autora]úmyslnĢporušípravidlahry.Bylobyovšemnedbalostí,kdybyhráēvidĢl,
žespoluhráē[opĢtovnĢmínĢnoprotihráē]munohunastavilapƎestonaniprudcenabĢhl.“
Úprava objektivní odpovĢdnosti za porušení antidopingových pravidel poskytuje svým uceleným
systémem pravidel právní ochranu zejména zdraví aživotu fyzických osob. Tato právní ochrana
zabezpeēuje zejména preventivnĢ výchovnou funkcí. Jak již bylo uvedeno, zásada prevence tvoƎí
jednu ze stĢžejních zásad, které ovládají celou oblast úpravy obēanskoprávních, atím
isoukromoprávních vztahƽ. Vychází se pƎitom zobecnĢ uznávané myšlenky, že zindividuálního
ispoleēenského hlediska je vždy lepší ajednodušší škodám pƎedcházet než je následnĢ složitým
zpƽsobemnahrazovat.20
PƎi objasnĢní odpovĢdnosti bez zavinĢní neboli jinými slovy Ǝeēeno objektivní odpovĢdnosti, se
vodborné literatuƎe uvádí, že ten, kdo má užitky avýhody zurēitých dovolených riskantních
ēinností,mánéstirizikoškod,kteréztĢchtoēinnostívznikají,anepƎenášetjenapoškozené.Dále
se jedná oskuteēnost stimulovat založením pƎímé objektivní odpovĢdnosti prevenēní úsilí
19) Viz http://www.wadaͲama.org/en/Resources1/QͲandͲA/WhatͲareͲWADAsͲprimaryͲactivitiesͲinͲleadingͲtheͲglobalͲfightͲ
againstͲdopingͲinͲSport/,J.SoekTMCAsserPress,Hague2006,BritishJournalforSportsMedicine2006,Medicolegalaspectsof
dopinginfootball,c.d.
20)ObēanskýzákoníkI,KomentáƎ,1.vydání2008,nakladatelstvíC.H.Beck.
99
25
M ,%-$.!
!"#$ HO//%0%)!12
%&'()*+ 4/2012
WWW.UCPS.SK
provozovatelƽ tĢchto riskantních ēinností kmaximálnímu zvyšování bezpeēnosti jejich provozƽ
atímkeliminováníēialespoŸkminimalizováníjejichškodlivýchvlivƽ.21
Výše uvedené je však jen obtížnĢ aplikovatelné do oblasti sportu ve vztahu úpravy objektivní
odpovĢdnosti za porušení antidopingových pravidel. Zmého pohledu je hlavním dƽvodem této
úpravy skuteēnost, že vprocesu prohlubování azdokonalování vĢdeckoͲtechnického procesu,
pokroku arozvoje nejen hospodáƎského, ale zejména technologického ainformaēního, dochází
ksituacím, kdy nĢkteré zpƽsoby ametody dopingu buě nejsou detekovatelné vƽbec, nebo jsou
obtížnĢ zjistitelné ajen po velmi krátkou dobu. Atak tato obtížná zjistitelnost aprokazatelnost
dopingu ajeho rƽzných metod zƎejmĢ vedla kzakotvení úpravy objektivní odpovĢdnosti za
porušeníantidopingovýchpravidel.
Ve spojení úpravy objektivní odpovĢdnosti za porušení antidopingových pravidel spreventivnĢ
výchovnou funkcí, si musíme uvĢdomit, že sport afotbal zejména se svojí nejširší ēlenskou
základnou pƽsobí na velké množství mládeže adĢtí, tím spíše za tĢchto okolností je nezbytné
pƽsobitnatytonejmladšískupinypreventivnĢ,neboƛpoužívánípodpƽrnýchlátekmƽženegativnĢ
ovlivnitzdravíjednotlivýchsportovcƽ.
VedletohojetƎebavzítvúvahu,ževrcholovísportovciplnívespoleēnostifunkcitzv.modelových
rolínebolivzorƽ,kdyseknimupínáceláƎadanejendĢtíamládežealeidospĢlýchapovažujíjeza
své vzory avzhlížejí knim, tím spíše je tƎeba klást dƽraz na preventivní funkci voblasti dopingu,
vzdĢlávání aosvĢty. Plná odpovĢdnost hráēƽ, jednotlivých sportovcƽ by mĢla vést ksituaci, že
sebudou zcela vyhýbat dopingovým pƎípravkƽm. Bohužel to však mnohdy vede ktomu, že jsou
vynalézány metody dopingu, které jsou témĢƎ nedetekovatelné nebo zjistitelné jen ve velmi
krátkémēasovémúsekuazavynaloženívelkýchfinanēníchnákladƽ.
14.P\ÍPADOVÉSTUDIEOBJEKTIVNÍODPOV
DNOSTI
Mezinárodní olympijský výbor (IOC) uvedl, že boj proti dopingu je velmi obtížné, neͲli nemožné
vyhrát. NicménĢ tento režim mƽže aēasto ivede knespravedlnosti. Vjednom zpƎípadƽ vroce
2000 CAS zmínil, že si je vĢdom skuteēnosti, že princip objektivní odpovĢdnosti mƽže být ēasto
nespravedlivý, pƎesto pro zachování sportu bez drog, dodržování Antidopingového kodexu musí
být bez kompromisƽ vynucováno. Nemƽžeme zapomenout ani na tzv. „mimoƎádné okolnosti“,
které tvoƎí „tvrdé pravidlo“ onĢco mĢkēí amají za následek napomenutí namísto vylouēení ze
soutĢže.
V rámci tzv. „sociálních drog“ bych ráda zmínila dva nedávné pƎípady, kdy jedním znich bylo
jednání disciplinární komise FIFA aten druhý se Ǝešil pƎímo uCASu. Oba mají témĢƎ stejnou
obhajobu ze strany hráēƽ, jakse zakázaná látka dostala do jejich tĢla. První hráē tvrdil, že šel po
hádce smanželkou do hospody, kde mu nĢjaký mladík nabídl inhalovat práškovou slouēeninu,
která, jak bylo pozdĢji zjištĢno, obsahovala kokain. Hráē nezapomnĢl zmínit, že on nikdy
nezamýšlelpožítjakoukolivzakázanoulátku.NicménĢdisciplinárnívýborFIFAvprohlášeníuvedl,
že princip objektivní odpovĢdnosti, jako základní princip antidopingových pravidel jasnĢ Ǝíká, že
sportovci jsou zodpovĢdní za to, co požijí. Podle konstantní judikatury CASu, princip objektivní
odpovĢdnostiznamená,žesportovecjezodpovĢdnýzajakékolilátkynacházejícísevjehotĢle,je
tohlavnĢpovinnostsportovce,abyzajistil,žežádnézakázanélátky,nevstoupídojehotĢla(srov.
CAS 2007 / A/1364 WADA v/ FAW & James). Chování fotbalisty bylo shledáno jako „výraznĢ
nedbalostní“tím,žeinhalovalbezznalostitoho,copƎedmĢtnýprášekobsahuje.Dalšímdƽležitým
21)Tamtéž.
100
26
M ,%-$.!
!"#$ HO//%0%)!12
%&'()*+ 4/2012
WWW.MAGISTEROFFICIORUM.SK
avelmi zajímavým prvkem vtomto pƎípadĢ je, že výbor nenašel žádný rozdíl mezi amatérským
aprofesionálnímhráēem,azmínil,žeantiͲdopingovápravidlaplatístejnĢproprofesionályjakopro
amatéry.PƎedevšímrozdílmeziamatéryaprofesionályjeēastospornýasportovcisemnohdysnaží
vyhnout postihu tvrzením, že jsou amatéƎi ane profesionální hráēi. KaždopádnĢ vtomto pƎípadĢ
bylhráēshledánvinnýmavylouēenzevšechzápasƽnadvaroky.DalšípodobnýpƎíbĢh,kterýbyl
Ǝešen uCASu, FIFA proti hráēi vpƎíslušném Ǝízení. VhráēovĢ vzorku moēi byl nalezen
benzoylekgonin,cožjemetabolitkokainu.Hráēsebrániltvrzením,žeinhalovalnĢjakýbílýprášek
atobezznalostitoho,cotoobsahuje,pohádcesmanželkou,kdyžodešlazdomusjehodcerami.
22
NapodobnémzákladĢkomiserozhodlajakovpƎedchozímpƎípadĢ. Další souēasný pƎípad lze datovat do roku 2010, kdy byl rozhodnut disciplinárním výborem FIFA,
tentokrát se jednalo oclostebol, anabolický agent. Hráē trpĢl soparem (herpes), zatímco lékaƎ
hráēi pƎedepsal Noveol Crema, kpoužití na pár dní. PƎíští mĢsíc se hráē rozhodl použít lék opĢt
abez konzultace slékaƎem, protože se unĢj herpes znovu objevil. Vše se stalo pouhé ētyƎi dny
pƎedzápasem.VýsledkemtohotopƎípadubylo,žehráēbylnakonecsuspendovánjennajedenrok,
protože jednak hráēƽv lékaƎ údajnĢ nevĢdĢl, že je clostebol zakázanou látkou ajednak lékaƎ
národního týmu neinformoval hráēe, že vzal zakázanou látku poté co asi 10 až 20 minut pƎed
zápasemhráēlékaƎeotevƎenĢinformovalopoužitíclostebolu.
Další pƎípad CASu vroce 2008 se zabýval rozhodnutím FIFA proti hráēi, ukterého objevil látku
Furosemid,kterájevkategoriidiuretikajinýchmaskujícíchlátek(tosestalopoodvoláníFIFAproti
rozhodnutí italského fotbalového klubu CGF). Hráē tvrdil, že používal lék léta, protože trpĢl
diuretickými problémy abolestí hlavy. NicménĢ nikdy nevysvĢtlil, že neexistuje alternativní léēba
aani nikdy nepožádal oTUE. ZƎejmĢ se nikdy nezajímal opodrobnosti léku. Proto panel shledal
hráēovumíruzavinĢnínebonedbalostijakovýznamnouvsouvislostisantiͲdopingovýmporušením
pravidla. Jindy disciplinární výbor FIFA byl požádán, aby rozhodl oosudu hráēe obvinĢného
zdopingu kvƽli pƎítomnosti látek norandrosteron aNoretiocholanolone, které jsou syntetické
anabolickéandrogennísteroidyodvozenéodmolekulytestosteronu.ZajímavostívtomtopƎípadĢ
je to, že odvolatel nebyl informován oexistenci dopisu FIFA, oznamující výsledek analýzy vzorku
AatudížnepodalžádostoanalýzuBvzorku.NicménĢ,jakpozdĢjipotvrdilvodvolacímƎízeníCAS,
vtomto pƎípadĢ, hráē byl skuteēnĢ ƎádnĢ informován prostƎednictvím své federace vsouladu
sDisciplinárním Ǝádem FIFA abyl nakonec suspendován na dva roky. NicménĢ vtomto pƎípadĢ
jsme více ēi ménĢ hovoƎili oformálních procesních prvcích, nikoli oprincipu objektivní
odpovĢdnosti.Vsituaci,kdymƽžemenajítprocedurálníchybuzestranylaboratoƎeneboúƎedníkƽ,
sankcebymĢlabýtzmĢnĢnaveprospĢchsportovce.JetƎebazdƽraznit,žepokudbysetotostalo
vklasickémsoudnímsystému,mĢlabybýtzachovávánazásadaindubioproreo.
Z judikatury, která byla uvedena výše, je více než jasné, že princip objektivní odpovĢdnosti je
vdnešní dobĢ velmi dƽležité téma aže zposledních pƎípadƽ je možné snadno prokázat tuto
hypotézu.NĢkdysimƽžemepoložitotázku,zdajetentoprincipspravedlivýaƛjižproprofesionální
hráēe ēi pro amatéry. NicménĢ existují jiné výhody, které fotbalisté využívají, stejnĢ jako velké
množství penĢz, které vydĢlávají aspolupráce smezinárodními organizacemi, které Ǝídí,
uspoƎádávajíneboorganizujívelkézávody.Proto,pokudsechtĢjípodíletnahƎe,musídodržovat
pravidla,ikdyžmohoubýtnespravedlivánebodokoncetvrdá.
22)CAS2008/A/1494FIFAv/FederazioneItalianaGiuocoCalcio(FIGC)andMrAlessioRecchi.
101
27
M ,%-$.!
!"#$ HO//%0%)!12
%&'()*+ 4/2012
WWW.UCPS.SK
15.MÍSTOPOBYTU(WHEREABOUTS)
Pravidla místa pobytu jsou souēástí Mezinárodního standardu pro testování (IST) ajsou povinná
pro antidopingové organizace, které pƎijaly kodex. Místa pobytu jsou informace poskytnuté
omezeným poētem špiēkových elitních atletƽ ojejich pobytu IF nebo NADO, které je vedou ve
svých odpovídajících registrovaných testovacích souborech jako souēást svých antidopingových
povinností. MimosoutĢžní testování má zásadní význam pro boj proti dopingu, protože mnoho
zakázaných látek ametod je zjistitelné pouze po omezenou dobu. Aby bylo mimosoutĢžní
testování možné, je nutné vĢdĢt, kde se sportovci nacházejí. PƎesné informace opobytu mají
zásadní význam pro zajištĢní úēinnosti antiͲdopingových programƽ, protože mimosoutĢžní
23
dopingovékontrolymohoubýtprovádĢnybezpƎedchozíhoupozornĢnísportovcƽ. Od poēátku roku 2009 jsou dvĢ zásadní zmĢny vrevizi kodexu WADA. První znich je požadavek
kladený na špiēkové sportovce, kteƎí jsou vedeni vregistru pro testování buě pƎíslušnou
mezinárodní nebo národní antidopingovou organizací, aby specifikovali jednu hodinu každý den
(mezi 6 hod. a11 hod.), bĢhem které je lze nalézt vurēeném místĢ pro testování. Tito sportovci
nemusí uvést místo domova ale mohou, pokud chtĢjí. Za druhé, libovolné kombinace tƎí
zmeškanýchtestƽneboselháníposkytnoutpƎesnéinformaceopobytuvobdobí18mĢsícƽmƽže
véstkzahájeníkárnéhoƎízenízestranyADO.Sankcesepohybujevrozmezímezi1a2roky.Atleti
mohou aktualizovat své 60 minutové údaje pobytu kdykoliv, vēetnĢ eͲmailem nebo textovými
zprávamijejichpƎíslušnéantidopingovéorganizaci.Pokudzmeškajítest,majímožnostudatdƽvod.
Pokud je tato omluva pƎijata pƎíslušnou antidopingovou organizací, pak vynechání testu není
souēástížádnéhozáznamuanepoēításejakojednazetƎízmeškanýchtestƽbĢhem18mĢsícƽ.24
NicménĢmalýmproblémemjeskuteēnost,žesystém60minutovéhointervaluajehoaktualizace
není vpraxi opravdu funkēní ato ani prostƎednictvím emailu nebo textové zprávy. Na základĢ
rozhovorunatototémastenistouYvesemAllegrotoopravduneníspolehlivámetodaaprýsejiž
nĢkolikrátstalo,žerelevantnídata,kteráposlalprostƎednictvímtextovézprávy,nebyladoruēena
dopƎíslušnéhosystému.
MĢlibychomsiuvĢdomit,ževšichnisportovcinejsoupƎedmĢtemtĢchtopožadavkƽsdĢlovatmísto
pobytu.Tosetýkáomezenéhopoētušpiēkovýchsportovcƽ,kteƎíjsouvregistruprotestováníbuě
jejich IF nebo NADO. WADA není odpovĢdná za rozhodování otom, kdo by mĢl být zahrnut do
tĢchto evidovaných testƽ. WADA doporuēuje, aby registrované testovací skupiny byly pƎimĢƎené
azvládnutelné velikosti azamĢƎené na vrcholové mezinárodní anárodní sportovce. Atleti jsou
odpovĢdnízahlášenísvéhomístapobytu.ProtosenemohouvyhnoutodpovĢdnostitím,žeobviní
svézástupcenebotýmzavyplnĢnínesprávnéinformaceojejichpobytu,nebozajejíneaktuálnost,
pokudnebylinalezenivmístĢurēenémjejich60minutovýmintervalem.NicménĢbychomsimĢli
uvĢdomit, že se témĢƎ pokaždé vpƎípadĢ špiēkových sportovcƽ pohybují manažeƎi, kteƎí jsou ve
skuteēnosti zodpovĢdní za hlášení jejich pobytu. Tito manažeƎi pƎipravují harmonogram pro
sportovce adĢlají vnĢm zmĢny. OdpovĢdnost ale leží na sportovci samém, nicménĢ vjudikatuƎe
CAS mƽžeme zjistit, že soud uloží nižší sankci sohledem na skuteēnost, že sportovec spoléhal na
svéhomanažera.
23)Vizhttp://www.wadaͲama.org/en/Resources1/QͲandͲA/HowͲisͲWADAͲfunded/,Eliteathletes’dutytoprovideinformation
ontheirwhereabouts:JustifiableantiͲdopingworkoranindefensible.surveillanceregime?DagVidarHanstad;SigmundLoland
EuropeanJournalofSportScience,1536–7290,Volume9,Issue1,2009,s.3–10.
24)Tamtéž.
102
28
M ,%-$.!
!"#$ HO//%0%)!12
%&'()*+ 4/2012
WWW.MAGISTEROFFICIORUM.SK
Hlášení pobytu bylo nĢkolikrát zpochybŸováno. Mƽžeme najít argumenty, že systém porušuje
ēlánek 8 Evropské úmluvy olidských právech aochranu osobních údajƽ. Existuje mnoho situací,
kdy musíme dosáhnout rovnováhy mezi tĢmito dvĢma základními právy. Vezmu jako pƎíklad
veƎejné osoby ajejich právo na soukromý život. Poté co pƎijali rozhodnutí arozhodli se pƎijmout
roli „modelové“ funkce, je právo na jejich soukromý život ménĢ chránĢno ve srovnání sjinými
lidmi, kteƎí nejsou politiky, herci nebo špiēkoví sportovci. Jakmile pƎešli do svĢta sportu,
25
dobrovolnĢtutorolipƎijaliamusíhrátpodlejehopravidel. 16.HLÁŠENÍMÍSTPOBYTUVR
PouzesportovcizaƎazenídoregistruprotestováníADVRnebopƎíslušnémezinárodnísportovní
federace mají povinnost oznamovat svá místa pobytu tak, aby unich mohla být provádĢna
neohlášená mimosoutĢžní dopingová kontrola. Do registru pro testování AVD R jsou sportovci
zaƎazeni na základĢ kriterií, která byla stanovena ADV R ve spolupráci spƎíslušným svazem.
Registr je dle odlišných kriterií rozdĢlen do dvou úrovní srƽznými požadavky na hlášení míst
pobytu.KaždýsportovecjeozaƎazenídoregistruinformován.
Pokudsportovec,kterýjeēlenemregistruprotestování,ukonēísvouzávodníēinnost,musíotom
podatADVRzprávu.Takovýsportovec,kterýADVRpƎedalzprávuoukonēenízávodníēinnosti,
se mƽže znovu úēastnit soutĢží pouze za podmínky, že ADV R bude informovat nejménĢ šest
mĢsícƽ pƎed oēekávaným návratem kzávodní ēinnosti apokud bude ADV R informovat vtéto
dobĢ osvých místech pobytu podle ēlánku 5.6. smĢrnice. Zprávy oukonēení aobnovení závodní
ēinnosti musí být podány na pƎíslušných formuláƎích ADV R (viz „FormuláƎ ukonēení ēinnosti“
a„FormuláƎ obnovení ēinnosti“). VpƎípadĢ, že sportovec již nesplŸuje kriterium, na základĢ
kterého byl do registru zaƎazen, informuje otéto skuteēnosti ADV R. Teprve po písemném
oznámenísportovcizestranyADVRovyƎazenízregistru,pƎestávábýtsportovecēlenemregistru
anemusítakdálezasílatsvámístapobytu.
ADV R nakládá sosobními údaji vsouladu se Zákonem na ochranu osobních údajƽ (zákon
ē.101/200 Sb.) asdílí je pouze se SvĢtovou antidopingovou agenturou (WADA) apƎíslušnou
mezinárodnífederací.
KriteriaprozaƎazenísportovcƽdoregistru:
x
x
x
x
x
x
x
x
Sportovciolympijskýchsportƽ(kromĢbadmintonu,jachtingu,krasobruslení,lukostƎelby,
moderní gymnastiky, moderního pĢtiboje, saní, stƎelby ašermu), kteƎí jsou na plný
úvazekzamĢstnánijakoinstruktoƎisportuvnĢkterémzresortníchsportovníchcenter.
SportovcizaƎazenísvoumezinárodnífederacídojejíhoregistru.
Vybraníēlenovéreprezentaēníchdružstevneolympijskýchsportƽ.
Sportovci,kteƎíporušiliantidopingovépravidloajsouvtrestu.
Sportovciolympijskýchsportƽ,kteƎíjsounaēásteēnýúvazekzamĢstnánijakoinstruktoƎi
sportuvnĢkterémzresortníchcenter(atletika,boby,box,plavání,vzpírání).
Vybranísportovci,kteƎívminulostiporušiliantidopingovápravidla.
Vybranísportovcidleēlánku11.1.a11.2.Mezinárodníhostandarduprotestování.
Sportovci,kteƎívdobĢukonēenízávodníēinnostbyliēlenyregistruanyníhodlajíobnovit
svouēinnost.
25)Tamtéž.
103
29
M ,%-$.!
!"#$ HO//%0%)!12
%&'()*+ 4/2012
WWW.UCPS.SK
17.MEZINÁRODNÍSTANDARDPROOCHRANUSOUKROMÍAOSOBNÍCHÚDAJp
Úēelem Mezinárodního standardu pro ochranu soukromí aosobních informací (ISPPPI) je zajistit,
aby všechny pƎíslušné strany zapojené do boje proti dopingu ve sportu dodržovaly stanovené
principy minimální ochrany osobních údajƽ pƎi shromažěování apoužití osobních informací
sportovcƽ, jako jsou informace vztahující se kpobytu, dopingovým kontrolám aTUE. ObzvláštĢ
informace týkající se rƽzných nemocí nebo chronických rozdílƽ je velmi citlivá vsouvislosti
spƎestupy hráēƽ. Standard mƽže jen zvýšit úroveŸ ochrany soukromí, stanoví, že organizace se
sídlem vEvropĢ, musí respektovat jejich vnitrostátní právní pƎedpisy aže tyto zákony mají
pƎednost pƎed standardem. Ochrana osobních údajƽ se netýká anemá vliv na požadavky
stanovené vMezinárodním standardu pro testování, pokud jde omísto pobytu požadavky na
omezený poēet špiēkových sportovcƽ vēetnĢ jejich IF nebo NADO ve svých registrovaných
testovacíchdatabázích.TytostandardylzenaléztvkodexuWADAavMezinárodnímstandardupro
testování. NicménĢ je zde jedna vĢc, kterou musíme vzít vúvahu, lékaƎské informace se stanou
26
veƎejnýmidíkybiologickémupasusportovce. ProkoordinacibojeprotidopingubylvyvinutAntiͲDopingAdministrationandManagementSystem
(ADAMS).Jednáseowebovýsystémsprávydatabází,kterýzjednodušujekaždodenníēinnostvšech
zúēastnĢných stran asportovcƽ podílejících se na antidopingovém systému. Systém je kdispozici
vangliētinĢ, francouzštinĢ, španĢlštinĢ, nĢmēinĢ, japonštinĢ, ruštinĢ, italštinĢ, holandštinĢ
aarabštinĢ achrání bezpeēnost adƽvĢrnost dat. Hlavním úēelem aēinností ADAMS je registrace
místa sportovcova pobytu, plánování dopingové kontroly aƎízení TUE. ADAMS byl zaveden
vprƽbĢhu zimních olympijských her ve Vancouveru vúnoru 2010. Pro tento úēel byl systém
obohacenvjehomodulechpodporujícíchhlavníhru.Dƽležitéje,žesportovcibymĢlimítmožnost
snadno zadat údaje osvém pobytu do ADAMSe. Sportovci jsou proto vyškoleni svými IF nebo
NADO, které sama školila WADA. NicménĢ to vpraxi nepƎíliš funguje. Sportovec se nemƽže plnĢ
spolehnoutnatextovézprávyneboeͲmaily.DalšímaspektemjepravdĢpodobnĢito,žesportovci
ještĢnejsouplnĢobeznámenisesystémem.
ProvysvĢtlenívýznamusdíleníinformacíproantidopingovéorganizace,musímemítnapamĢti,že
provrcholovésportovceexistujevícenežjednaorganizace,kterámápravomoctestovatsportovce.
AtletimohousoutĢžitnebosepƎipravovatvrƽznýchzemích,cožznamená,žeinformacemusíbýt
sdíleny sADO vtĢchto zemích pro antidopingové úēely. Tenisová hvĢzda ēíslo jedna, Roger
Federer, má zkušenosti stakovou situací. BĢhem velkých turnajƽ mu nĢkolik úƎedníkƽ klepe na
dveƎe ibĢhem veēera kvƽli dopingovým testƽm. Na konci je hlavním pƎínosem pro sportovce
zajištĢní, že nejsou vystaveni zbyteēným zkouškám nebo nepƎimĢƎeným požadavkƽm kladenými
ADOsoprávnĢnímkekontrolesportovce.ADAMSjenastavennadvĢstƎediskaproskladovánídat
chránĢnábezpeēnostnímistandardy,kteréjsouobvyklepoužitybankami.PoužitíADAMSupodléhá
národnímzákonƽmnaochranuúdajƽ.ADAMSUživatelskádohodaaWADAMezinárodnístandard
pro ochranu soukromí aosobních údajƽ stanoví, že antidopingové organizace používající ADAMS
mohoupouzeudĢlitpƎístupkpƎíslušnýmúdajƽmnajinéADOnazákladĢnezbytnosti.
Pro terapeutické výjimky, je pƎístup kdatƽm omezen pouze na orgán, který rozhoduje
oterapeutické výjimce pro tohoto konkrétní sportovce aWADA. TUE povolení azamítnutí
obsahuje omezenou informaci. Vzorky analyzované vlaboratoƎích jsou kódovány aanonymní.
OrgánodpovĢdnýzanakládánísvýsledkyjeADO.
26)Viz
http://www.wadaͲama.org/en/Resources1/QͲandͲA/StandardͲonͲtheͲProtectionͲofͲPrivacyͲandͲPersonalͲInformation/,
TheNewYorkTimes,Athletesmustlezenhowtolivewithdrugtrstiny,C.Clarey.
104
30
M ,%-$.!
!"#$ HO//%0%)!12
%&'()*+ 4/2012
WWW.MAGISTEROFFICIORUM.SK
27
Maximálnídoba,pokteroumohoubýtdatauloženavADAMSje8let. 18.LEGITIMITAANTIDOPINGU
Souhlas nebo jiný právní základ je potƎebný ke sbĢru osobních údajƽ pomocí mezinárodního
standardu WADA. Lisabonská smlouva stanoví zvláštní povahu sportu azejména její strukturu
založenou na dobrovolné ēinnosti. Dalším aspektem je mezinárodnost antidopingu. Role Úmluvy
UNESCO aÚmluvy Rady Evropy jsou velmi dƽležité aspekty legitimity antidopingu. Tyto úmluvy
mohou pƽsobit obecnĢji jako právní základ pro sbĢr azpracování osobních údajƽ sportovce.
PƎesnĢji ēlánek 7b smĢrnice 95/46/ES (plnĢní zakázky), pƽsobí jako právní základ pro sbĢr
azpracování osobních dat sportovcƽ. Pokud je souhlas nepostaēitelným východiskem pro sbĢr
azpracovánídatvEvropĢ,budoumusetpƎíslušnéevropskéorgánynajítalternativníprávnízáklad,
protože kodex WADA je nepoužitelný. Z jednoho pohledu sportovec nemƽže legitimovat
zpracovánísvýchosobníchúdajƽsouhlasemktakovémuzpracování,protožesemohouvyskytnout
dƽsledky, se kterými sportovec mƽže odmítnout souhlasit. Já bych založila pojem legitimity
antidopingu na dobrovolné ēinnosti, jak již je uvedeno vLisabonské smlouvĢ, protože když se
sportovec rozhodl podílet na profesionálním sportovním svĢtĢ, musí pƎijmout pravidla soutĢže,
stejnĢ jako antidopingová pravidla. Navrhovala bych, považovat jeho rozhodnutí stát se
profesionálním sportovcem také za souhlas ke sbĢru dat. Dƽležité je zdƽraznit, že antidopingová
kampaŸ nesleduje primárnĢ ekonomické cíle ale sociální. PƎedstava fair play sjeho sociálními
aspekty je právním základem pro antidopingová pravidla ashromažěování osobních údajƽ.
NicménĢ nemƽžeme zabránit tomu, aby antidopingová pravidla mĢla ekonomické dopady
vprofesionálnímsvĢtĢsportunasportovce,lékaƎeasponzory.
Na význam antidopingové otázky poukazuje skuteēnost, že 130 zemí ze 193 ēlenských státƽ
UNESCOratifikovaloMezinárodníúmluvuUNESCOprotidopinguvesportu.Jakotakový,legitimní
cíl boje proti dopingu se nutnĢ dotýká urēitých svobod bĢžnĢ využívaných sportovci podle
Lisabonskésmlouvy(vĢcCͲ519/04P).Národníantidopingovézákonyēastovyžadujíodsportovcƽ
podrobit se antidopingovým zkouškám bez souhlasu. Tyto požadavky by bylo nepochopitelné,
kdyby podpora antidopingu nebyla považována za silný veƎejný zájem. Existuje užší spolupráci
vbojiprotidopingumeziInterpolemaWADA.NedávnástudiezpracovanáproWADAukázala,že
„používánídopingovýchprostƎedkƽ,atozejménaanabolickýchandrogenníchsteroidƽ,sezmĢnilo
zproblémuomezenéhonasportynaproblémohrožujícíveƎejnézdraví.“28
SamozƎejmĢ existuje další velmi dƽležitý aspekt vtom, že špiēkoví sportovci mohou ēasto
pƎedstavovat idoly pro mnoho lidí, pro dĢti, mládež alidi ve vĢzení nebo vobtížných situacích.
Vhistoriitobylonáboženství,kteréstanovilomorálnípravidla,atoipƎedvládoupráva.UvážímeͲli
publicitušpiēkovýchsportovcƽ,jejichrolivespoleēnostiavlivnanovoumladougeneraci,jejasnĢ
ve veƎejném zájmu boj proti dopingu apƎísný postih pozitivnĢ testovaných sportovcƽ za doping.
Nemƽžeme brát sport jen jako fyzickou aktivitu. Sport prezentuje urēitý životní styl, dává nám
odpovĢdi na specifické sociální, etické ēi estetické otázky. Sport má svou vlastní historii abyl
ovlivnĢnzmĢnamivespoleēnosti,nicménĢsamotnýsportmávelikývlivnaspoleēnost.Sglobalizací
pƎišlydosportuobchodníaspekty,kterézmĢnilykonkrétnĢcharaktersvĢtovýchsoutĢží,nebose
objevilynovédisciplíny.NadruhéstranĢsefenoméndopingurozšiƎoval.Individualizacesportuje
další aspekt, který se objevil sprofesionálními sportovci, sobory, které není možné dále
27)Vizhttp://www.wadaͲama.org/en/ADAMS/.
28)Viz
http://www.wadaͲama.org/Documents/World_AntiͲDoping_Program/WADPͲISͲ
PPPI/WADA_Does_AntiDopingServePublicInterest_20090617.pdf.
105
31
M ,%-$.!
!"#$ HO//%0%)!12
%&'()*+ 4/2012
WWW.UCPS.SK
provozovatnarekreaēníúrovni.Zvýšeuvedenéhojevícenežjasné,žesportjespoleēenskýjevse
zvláštním organizaēním, technickým aekonomickým pozadím, které musíme vnímat vrámci jeho
politickéhoakulturníhokontextu.
19.DOPINGOVÉP\ÍPADYVESKÉREPUBLICESEZAM
\ENÍMNAFOTBAL
Není zcela bez zajímavosti uvést pƎehled pƎípadƽ porušení antidopingových pravidel, jež byly
projednány Antidpoingovou vyšetƎovací komisí apƎípadƽ porušení antidopingových pravidel, jež
bylyprojednánymezinárodnísportovnífederacívevztahukēeskýmsportovcƽm,pƎehledsetýká
posledníchdvoulet.
Považuji za dƽležité vyzdvihnout azdƽraznit, že zpƎehledu je více než patrné, že doping se ze
sportƽ vyskytuje nejvíce vkulturistice. Následující dvĢ tabulky ukazují detailní pƎehled zjištĢných
pƎípadƽporušeníantidopingovýchpravidelveskérepublicevobdobílet2009–2010.
ObecnýpostuppƎidopingovékontrole(odbĢruvzorku)pƎisoutĢži:
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
vybraný sportovec je vyzván kdopingové kontrole dopingovým komisaƎem nebo jeho
asistentem,
sportovecpotvrdípƎijetívýzvysvýmpodpisemnaformuláƎvýzvy,
namístourēenékDKsesportovecmusídostavitneprodlenĢ(nejpozdĢjidojednéhodiny
popodpisuvýzvykDK).VpƎípadĢpokraēovánívsoutĢžiēitréninkujemožnopodohodĢ
sdopingovýmkomisaƎempovolitodklad(tatoskuteēnostjezaznamenánadoprotokolu
výzvykDK),
po pƎíchodu do místnosti dopingové kontroly komisaƎ zkontroluje totožnost sportovce
(nutnomítssebouprƽkaztotožnosti,napƎíkladlicenci,Ǝidiēskýprƽkaz,obēanskýprƽkaz),
sportovcemƽžepƎidopingovékontroledoprovázetpouzejednaosoba,
sportovecsivybereodbĢrovounádobkuaodevzdápoddohledemdopingovéhokomisaƎe
stejnéhopohlavívzorekmoēe(min.90ml),pozor–mƽžetrvatnĢkolikminut,aleihodin
bezmožnostiopustitmístnostDK,
sportovec si vybere zaplombovanou soupravu pro odbĢr, která obsahuje 2 lahviēky
sēíselnýmikódy,
vzorekjerozdĢlenna2ēásti(vzorekAaB)azapeēetĢn(dletypusoupravy–utĢsnĢním
víēkaneboplombami),
zezbytkumoēedopingovýkomisaƎotestujehustotumoēe,kterámusíodpovídatlimitu
WADA;pokudjehodnotanižší,nežudáválimitWADA,sportovecmusíposkytnoutdalší
vzorekmoēe,
pƎi dopingové kontrole se vyplŸuje protokol, do kterého sportovec uvádí požadované
údaje napƎíklad identifikaēní údaje, kódy lahviēek, léky, které užívá (v souēasném
protokoluažsedmdnízpĢtnĢ)avýživovédoplŸky,
údajevprotokolusenazávĢrstvrzujípodpisykomisaƎe(popƎ.doprovodu)asportovce.
Rozhodnutím disciplinární komise FAR (dále jen DK) ze dne 3. listopadu 2011, sp. zn. 163/2011
bylo rozhodnuto ouložení trestu zastavení závodní ēinnosti na 18 mĢsícƽ, ato súēinností od 20.
10. 2011 hráēi Petru Zapalaēovi za porušení zákazu opoužívání dopingu zdƽvodu pƎítomnosti
zakázané látky (clenbuterolu) vjeho tĢle dle PƎílohy 1 ēl.13 disciplinárního Ǝádu FAR ve spojení
sēl.10.2a10.5.2SmĢrniceprokontroluapostihdopinguvesportuveskérepublice.
Proti tomuto rozhodnutí podal hráē Petr Zapalaē (dále jen „odvolatel“) vēas odvolání. VnĢm
namítl, že aēkoliv DK ve vĢci správnĢ zjistila skutkový stav, nesprávnĢ aplikovala ustanovení
pƎíslušných pƎedpisƽ týkajících se ukládání sankcí za porušení dopingových pravidel azároveŸ
106
32
M ,%-$.!
!"#$ HO//%0%)!12
%&'()*+ 4/2012
WWW.MAGISTEROFFICIORUM.SK
nepƎihlédla ke všem okolnostem pƎípadu, vdƽsledku ēehož uložila provinilci nepƎimĢƎenĢ pƎísný
trest. P. Zapalaē dále ve svém odvolání znovu rekapituluje ve vĢci zjištĢný skutkový stav, tj.
positivnínálezdopingovélátkyclenbuteroluvtĢleP.Zapalaēe,kterásemĢladojehotĢladostat
zlékuspiropent.TenmĢlP.ZapalaēpožítpƎiakutnímalergickémzáchvatupƎinávštĢvĢsvésestry
vOstravĢ,kterájesamaastmatiēkaatentolékmupodala.P.Zapalaētaknepožilzakázanoulátku
úmyslnĢ,neboƛnevĢdĢl,žesenaseznamuzakázanýchláteknachází,navíctakuēinilvdobrévíƎe,
že lék mu uleví od jeho alergické reakce, nikoliv aby získal neoprávnĢnou výhodu vsoutĢžním
zápase. Dále oP. Zapalaē doplnil, že nikdy nebyl ze strany svého prvoligového klubu oseznamu
zakázanýchlátekinformován,aēkolivklubojehozdravotníchproblémechvĢdĢl.P.ZapalaērovnĢž
ve svém odvolání namítá, že vúvahách ovýši jeho sankce mĢlo být aplikováno izmírŸující
ustanovení 10.5.4 SmĢrnice pro kontrolu apostih dopingu ve sportu veské republice (dále jen
„SmĢrnice“) opƎiznání aporušení antidopingového pravidla pƎi absenci dalších dƽkazƽ, neboƛ
odvolatelužitílékupƎiznalještĢpƎedprovedenímdopingovézkoušky,anižbyexistovalyjakékoliv
jiné dƽkazy hovoƎící vjeho neprospĢch. Trest zákazu ēinnosti tak odvolateli mohl být uložen
vrozsahu 6 mĢsícƽ až dvĢ léta, nikoliv vrozmezí jednoho roku až dvou let. KoneēnĢ P. Zapalaē
podávávýēetpolehēujícíchokolností,kterébymĢlybýtvdanémpƎípadĢzváženy.ZávĢremproto
žádal, aby Odvolací arevizní komise (dále jen „ORK FAR“) jím napadené rozhodnutí ve výroku
otrestuzrušilaaprovinilciuložilatrestzákazuēinnostina6mĢsícƽsúēinnostíod20.Ǝíjna2011.
KpodanémuodvoláníP.Zapalaēsetrvalnasvémodvoláníadáledoplnil,žesvénepozornostilituje
aje pro nĢj velkým ponauēením. Vdaném pƎípadĢ Ǝešil léky své sestry svƽj aktuální alergický
záchvat, na téma zakázaných látek se svým klubovým lékaƎem nikdy nehovoƎil, ani žádný jejich
seznamodklubuneobdržel.Zaceloudobusvéhoangažmávklubunebyltímtopodrobenžádnému
lékaƎskémuvyšetƎeníanebylotomutakanivpƎedchozíchklubech,kampƎestoupil,atoaniveské
republice ani na Slovensku, kde rovnĢž pƽsobil. Jako profesionálnímu hráēi by tak dlouhý zákaz
ēinnostimohlznamenatkonecjehozávodníkariéryamohlmítpronĢjfatálnídƽsledky.
ORK FAR po posouzení všech relevantních listinných materiálƽ dospĢla knásledujícím závĢrƽm.
ZespisovéhomateriálustejnĢjakosamotnéhoodvolánívyplynulo,žepƎidopingovékontroledne
18. 8. 2011 došlo kpozitivnímu nálezu zakázané látky clenbuterolu vtĢle P. Zapalaēe. ORK FAR
nemĢla dƽvod pochybovat opravdivosti tvrzení P. Zapalaēe, že se zakázaná látka clenbuterol
dostaladojehotĢlapožitímlékƽ,kterésivzalpƎiaktuálnímalergickémzáchvatupƎijehonávštĢvĢ
ujeho sestry, která sama trpí astmatickým onemocnĢním, na nĢž má lék spiropent pƎedepsán (k
tomubylopƎedloženoēestnéprohlášenísestryodvolatelezedne23.11.2011apƎiloženalékaƎská
zpráva).P.ZapalaērovnĢžhodnovĢrnĢdoložil,žesámtrpíalergickýmonemocnĢním,avšakseznam
zakázanýchláteksnímnebylanizestranyjehostávajícíhoklubuanijeholékaƎekonsultován.Lék
tak sloužil odvolateli kpƎekonání aktuálních zdravotních potíží (alergického záchvatu), nikoliv
kzískáníjakýchkolivýhodvsoutĢži.
Shora popsaný skutkový stav byl DK zcela správnĢ kvalifikován jako disciplinární provinĢní
porušovánízákazuopoužívánídopingupodlePƎílohy1ēl.13disciplinárníhoƎáduFAR,neboƛtak
došlo knaplnĢní skutkové podstaty porušování antidopingových pravidel vpodobĢ pƎítomnosti
zakázanélátkynebojejíchmetabolitƽnebomarkérƽvevzorkusportovcepodleēl.2.1SmĢrnice.
Podleēl.2.1.1infinesmĢrniceneníktomu,abydošlokporušeníantidopingovýchpravidelpodle
ēlánku 2.1 SmĢrnice nutné, aby sportovci byl prokazován úmysl, zavinĢní, nedbalost ēi vĢdomé
použití zakázané látky. Ztoho vyplývá, že odpovĢdnost za toto disciplinární provinĢní je
konstruovaná jako objektivní, bez ohledu na zavinĢní, ato aƛ už úmyslné nebo nedbalostní,
vĢdoméēinevĢdomé.
107
33
M ,%-$.!
!"#$ HO//%0%)!12
%&'()*+ 4/2012
WWW.UCPS.SK
Podleēl.10.2SmĢrnicesezaprvníporušeníēl.2.1SmĢrnicejednotlivciuložíabsolutnĢurēitýtrest
zákazu ēinnosti vrozsahu 2 let. Ten mƽže být zmírnĢn, jen na základĢ podmínek daných jedním
zustanoveníēl.10.4nebo10.5SmĢrnice.VdanémpƎípadĢpƎicházívúvahupouzezmírnĢnípodle
ēl.10.5 SmĢrnice, neboƛ ēl.10.4 upravuje moderaci trestu ēi jeho neuložení pouze vpƎípadĢ tzv.
Specifickýchlátek,donichžvšakClenbuterol(Klenbuterol)nenízaƎazen(srov.ēl.4.3SmĢrniceve
spojeníseSkupinouS1bod2Seznamuzakázanýchlátekametoddopinguprorok2011SvĢtového
antidopingovéhokodexu).
P. Zapalaē sám vodvolání uplatnil dva dƽvody moderace, ato podle ēl.10.5.2 a10.5.4. Druhý
uvedenýdƽvodspoēívávtom,žesportovecdobrovolnĢpƎiznáporušeníantidopingovéhopravidla
pƎed tím, než obdrží výzvu kDopingové kontrole, která by mohla porušení antidopingového
pravidla prokázat (nebo vpƎípadĢ porušení jiného antidopingového pravidla než vēlánku 2.1
SmĢrnice, pƎed obdržením prvního oznámení oporušení pravidla, které by bylo pƎedmĢtem
pƎiznání, podle ēlánku 7 SmĢrnice), azároveŸ je pƎiznání vdobĢ jeho uskuteēnĢní jediným
spolehlivým dƽkazem. Ze spisového materiálu i zvýpovĢdi odvolatele však zƎejmĢ vyplynulo, že
hráēuēinilpƎiznáníoužitílékuspiropent,kterýobsahujezakázanoulátku,ažpoté,cobylvyzván
kdopingové kontrole, nikoliv sám dobrovolnĢ pƎed touto výzvou, aproto ani tento dƽvod
moderace trestu na provinĢní odvolatele aplikovat nelze. ORK FAR tak neshledala námitky
P.Zapalaēevtomtorozsahudƽvodnými.
Podle ēl.10.5.2 SmĢrnice jestliže sportovec vjednotlivém pƎípadĢ prokáže, že porušení
antidopingových pravidel zpƽsobil nevýznamným zavinĢním nebo nevýznamnou nedbalostí, pak
mƽžebýtdobazákazuēinnostizkrácena,alenemƽžebýtkratšínežpolovinajinakpƎedepsanédoby
zákazu ēinnosti. Jestliže je ve vzorku sportovce nalezena zakázaná látka nebo její markéry nebo
metabolity ajde oporušení podle ēlánku 2.1 Kodexu (pƎítomnost zakázané látky nebo jejích
markérƽnebometabolitu),musísportovecrovnĢžprokázat,jakselátkadojehotĢladostala,aby
mudobazákazuēinnostimohlabýtzkrácena.
Vdaném pƎípadĢ byla ORK FAR ve shodĢ sDK toho názoru, že podmínky tohoto ustanovení
ozmírnĢnítrestu2letzákazuēinnostibylynaplnĢny,neboƛhráēprokázal,jaksezakázanálátkado
jeho tĢla dostala, pƎiēemž se tak stalo znevĢdomé nedbalosti, kterou lze omluvit jeho akutním
alergickýmzáchvatem.JakoprofesionálníhráēsamozƎejmĢmĢlamohlseznatseznamzakázaných
látek atento uvážit pƎedtím, než léky od své sestry užil. Proto tu nelze hovoƎit oneexistenci
zavinĢní jako takového, nicménĢ výše nastínĢné okolnosti vsouhrnu naznaēují, že hráē porušení
antidopingovýchpravidelzpƽsobilznevýznamnénedbalosti,jakmáprávĢnamyslidefinicepojmu
nevýznamného zavinĢní anedbalosti vPƎíloze 1. SmĢrnice kprovedení citovaného ustanovení
ēl.10.5.2SmĢrnice.
Dle názoru ORK FAR však ipƎes uvedenou moderaci napadené rozhodnutí ve výši udĢleného
trestubylonepƎimĢƎenĢpƎísné,atozejménavesvĢtleskuteēností,kteréseORKFARdozvĢdĢla
vdobĢpovydánínapadenéhorozhodnutí.ZpohleduORKFARlzehráēovonedbalostníporušení
antidopingových pravidel omluvit inaprostou absencí informaēní alékaƎské péēe ze strany klubu
hráēe, který pouze sezve své hráēe kformálnímu vyplnĢní prohlášení ozdravotní zpƽsobilosti
kúēasti vsoutĢži. Ofaktický zdravotní stav hráēƽ se však klub nikterak nezajímal, aktuální
zdravotní stav nepƎezkoumával, seznam zakázaných látek jim nepƎedkládal a onutnosti
zkonzultovat užívání lékƽ slékaƎem sohledem na doping je nepouēil. ORK FAR nemĢla dƽvod
nevĢƎit hráēovu tvrzení, že žádnými lékaƎskými testy aƎádným pouēením odopingu neprošel ani
vdalších klubech, kde pƽsobil. Neēinnost hráēova klubu, který však vjiných ohledech zajišƛuje
hráēovy veškeré potƎeby, se tak zpohledu ORK FA R na porušení antidopingových pravidel
108
34
M ,%-$.!
!"#$ HO//%0%)!12
%&'()*+ 4/2012
WWW.MAGISTEROFFICIORUM.SK
podílela znaēnou mĢrou. Na druhou stranu však tato skuteēnost nemƽže hráēe vyvinit ajeho
odpovĢdnostizadopingzcelazprostit.
Krom výše zmínĢného hráēi svĢdēila další polehēující okolnosti, neboƛ pƎi dopingovém testování
zcelaspolupracoval,nicnezamlēovalastejnĢtakspolupracovalivcelémdisciplinárnímƎízení,svou
vinu doznal anad svým pochybením projevil lítost. Na druhou stranu ORK FAR neshledala
vdanémpƎípadužádnépƎitĢžujícíokolnosti,proēežzhlediskanaplnĢnívšechfunkcídisciplinárního
potrestání považuje za pƎimĢƎený trest na samé spodní hranici snížené sazby trestu zákazu
ēinnosti,tedyvdélce12mĢsícƽ.
ZdƽvodushorauvedenýchprotoORKFARnezbylonežnapadenérozhodnutíDKpodleēl.11odst.
3 vĢta druhá Statutu odvolacích arevizních komisí – Odvolacího apƎezkumného Ǝádu FAR (dále
jen OP\) zmĢnit ve výroku otrestu tak, jak je ve výroku ē.I následovnĢ. Rozhodnutí DK FAR ze
dne 3. listopadu 2011, sp. zn. DK 163/2011 oudĢlení trestu zastavení závodní ēinnosti na 18
mĢsícƽ súēinností od 20. 10. 2011 hráēi P. Zapalaēovi se mĢníve výroku otrestu tak, že se hráē
PetrZapalaētrestázastavenímzávodníēinnostinepodmínĢnĢna12mĢsícƽsúēinnostíod20.10.
2011.
Nad rámec výše uvedeného považovala ORK FAR za potƎebné se vyjádƎit ksituaci zdravotního
dohleduklubƽnadhráēivprvníadruhéfotbalovélize.ORKFARvtétosouvislostipojaladƽvodné
podezƎení, že hráēi vGambrinus lize nenastupují kpravidelným lékaƎským prohlídkám ani ke
zdravotnímkontrolámvrámcipƎestupovýchjednáních.Tatosituace,pokudbysedálepotvrdila,by
mohla vést ke zbyteēným zranĢním avkrajním pƎípadĢ iztrátám na životech. ZároveŸ stímto
zjištĢním pojala ORK FAR závažné podezƎení, že vklubu FK Viktoria Žižkov je nedostateēný
lékaƎský dohled. ORK FAR proto podala Výkonnému výboru FAR podnĢt, aby standardy
poskytovánílékaƎskéhodohleduvprvoligovýchklubechprovĢƎilapƎijalnezbytnáopatƎení.
20.P\ÍSTUPFIFAKDOPINGUVEFOTBALE
Podle FIFA jsou hlavními nástroji boje proti dopingu vzdĢlávání aprevence spolu spravidelnými
soutĢžnímiamimosoutĢžnímikontrolami.VšichniFIFAdopingovíkomisaƎijsouspeciálnĢvyškolení
lékaƎi. FIFA velmi aktivnĢ podporuje antidopingový výzkum specifických látek alaboratorních
metod. Klíēové poselství fotbalové komunitĢ je velmi jednoduché: ve fotbale není místo pro
doping.JosephS.Blatter,prezidentFIFA,májasnoupƎedstavu:zbavitfotbaldopingu.
Vzhledem krozšíƎenému používání potravinových doplŸkƽ antidopingové laboratoƎe ukázaly, že
ihormonální anehormonální doplŸky stravy jsou ēasto špatnĢ oznaēené amohou obsahovat
anabolické androgenní steroidy nebo prohormony. Je zde vysoké riziko neúmyslného dopingu
prostƎednictvímjejichpoužití.KaždopádnĢmusímevzítvúvahuplnouhráēovuodpovĢdnostpodle
principuobjektivníodpovĢdnosti.MezinejēastĢjšípƎípadypozitivníchdopingovýchtestƽpatƎítzv.
sociálnídrogy,konopíakokain.VprohlášeníFIFAseƎíká,žetentoproblémjevíceménĢsociální.
KonopízpƽsobujesubjektivníúēinekuvolnĢníapohody.Fyzickyzvyšujesrdeēnífrekvenciakrevní
tlakklesá.Poté,cosisportovecvzaljednudávkukonopí,mƽže býtmetabolitTHCdetekovatelný
obvykle tƎi až pĢt dnƽ, dokonce až dvanáct dní vzávislosti na spotƎebiteli. Kokain má euforizující
úēinkyasnižujeúnavu.JakosociálnídrogazvýrazŸujetlakyvdƽsledkuživotníhostylu,sekterými
senĢkteƎísportovcipotýkají.Nemápozitivníúēinkynavýkonnostníēasy.Kokainjesilnýstimulant
apravdĢpodobnĢ je nejvíce návyková známá látka. Hráēi po použití cítí poēáteēní vzrušení, nebo
pocitspokojenosti,vĢtšíenergieajsouēilejší.Tentoefektserychlevytrácíauživatelseēastocítí
hƽƎeavevĢtšídepresinežpƎedtím.DramatickáúmrtívdƽsledkuuzávĢrusrdeēníchcévsevyskytla
109
35
M ,%-$.!
!"#$ HO//%0%)!12
%&'()*+ 4/2012
WWW.UCPS.SK
usportovcƽ. Musíme vzít vúvahu postavení hráēƽ jako idolƽ spoleēnosti, pokud jde osociální
drogy.29
FIFA je jednou zprvních mezinárodních sportovních federací, které zavedla vroce 1970
antidopingový program. Etika sportu, tĢlesné zdraví aduševní integrita hráēƽ jsou základní cíle
dopingovýchkontrol.Odroku1999jsounáhodnĢvylosovánidvahráēiztýmuatestovánivkaždém
zápase soutĢží FIFA. PƎedem neoznámené testy byly hromadnĢ zavedeny na tréninková
soustƎedĢní pƎed 2002 FIFA World Cup. Vletech 1994 až 2008 bylo uskuteēnĢno 6,384
dopingových testƽ na soutĢžích FIFA, jen tƎi znich byly pozitivní testy: po jednom na konopí,
efedrinanandrolon.BĢhemsoutĢžíasoustƎedĢníjsoudopingovétestyodpovĢdnostípoƎadatelƽ.
Vroce 2007 se na celém svĢtĢ uskuteēnilo 28 313 dopingových testƽ ve fotbale. Podle FIFA
dopingové kontroly databáze, ztoho 91 vzorkƽ bylo pozitivních a11 znich byly anabolické
steroidy, 61 % pozitivních vzorkƽ bylo kvƽli konopí akokainu. FIFA pƎistoupila ke kodexu WADA
vroce2009apƎevedlapƎíslušnáustanoveníkodexudosmĢrnic.30
SEZNAMVYBRANÝCHZKRATEK:
ADVR CAS
FIFA
IOC
Kodex TUE
WADA (Zakázaný)seznam
AntidopingovývýborR
SvĢtovýarbitrážnísoudprosport
FederationInternationaledeFootballAssociation
Mezinárodníolympijskývýbor
AntidopingovýkodexSvĢtovéantidopingovéagentury
TherapeuticUseExemption(výjimkaproterapeutickéúēely)
SvĢtováantidopingováagentura
SeznamzakázanýchlátekSvĢtovéantidopingovéagentury
29)Vizhttp://www.fifa.com/aboutfifa/developing/medical/newsid=514055.html,
BritishJournalofSportsMedicine,Medicalegalaspectsofdopinginfootball.
30)Vizhttp://www.fifa.com/aboutfifa/developing/medical/newsid=514052.html.
110
36
M ,%-$.!* O//%0%)!12
4/2012
M%!)-(
B)3+", M !."
M 4$+&
WWW.MAGISTEROFFICIORUM.SK
JEPRENÁŠANIEZODPOVEDNOSTIZAPREJAVYDIVÁCKEHONÁSILIANAFUTBALOVÉKLUBY
(S)PRÁVNYNÁSTROJNAICHPOTLÁANIE?
ISTHETRANSFEROFLIABILITYFORSPECTATORVIOLENCEONFOOTBALLCLUBS
JUST(IFIABLE)INSTRUMENTFORITSSUPPRESSION?
JUDR.MIROSLAVBOBÁK
ADVOKÁT
EͲMAIL:[email protected]
MGR.MAREKMAJTÁN
ADVOKÁTSKYKONCIPIENT
EͲMAIL:[email protected]
[email protected]ÚOVÉSLOVÁ:
divácke násilie, nešportové správanie, zodpovednosƛ, disciplinárne predpisy, disciplinárne konanie, sankcie,
súdnekonanie,náhradaškody,infraštruktúraštadiónov
KEYWORDS:
spectator violence, unsportsmanlike conduct, liability, disciplinary regulations, disciplinary proceedings,
sanctions,courtproceedings,compensatorydamages,stadiuminfrastructure
ABSTRAKT:
Príspevok zhƍŸa praktické skúsenosti autorov voblasti aplikácie športových, disciplinárnych aprávnych
predpisov na prejavy diváckeho násilia vsúvislosti sfutbalovými stretnutiami apoukazuje na nesúlad pri
posudzovaní zodpovednosti za protiprávne konanie divákov podűa športových aprávnych predpisov. ZároveŸ
obsahujeniekoűkonávrhovakopodűaautorovefektívnejšiepostupovaƛprielimináciinežiaducichjavov.
ABSTRACT/SUMMARY:
This article compiles the practical experience of authors in application of sport, disciplinary and legal
regulations on spectator violence in relation to football matches and mentions the difference in appraisal of
liabilityfortheunlawfulconductofspectatorsaccordingtosportandlegalregulations.Moreoveritfeatures
numberofsuggestionsoftheauthorsonhowtoproceedmoreeffectivelyinordertoeliminatetheundesirable
phenomena.
ÚVOD
Voblastišportovéhoprávasaēastostretávamesnesúladomaodchýlkamišportovýchnoriemod
národných amedzinárodných normatívnych právnych aktov, ktoré sú obhajované takzvanou
1
špecifickou povahou športu . Napriek tomu nesúlad niektorých ustanovení športových noriem
1)KeithNewman(EUSportsPlatform):"Sportisnota‘normal’sectorofbusinessactivity,itcanignorethelawin
someareas,likewiththerulesfornationalteamselection.Theblanketnameforthisprincipleis‘specificity’,
BrusselsshortͲhandfor‘thespecificnatureofsport";
zdroj:http://www.sportspromedia.com/guest_blog/keith_newman_the_specific_nature_of_sport/(navštívené
dŸa5.9.2012)
111
37
M ,%-$.!* O//%0%)!12
4/2012
M%!)-(
B)3+", M !."
M 4$+&
WWW.UCPS.SK
splatným právnym poriadkom ani pri takejto obhajobe neobstojí, pretože pri nich nie je dôvod
braƛšpecifickosƛšportudoúvahy.
1. LEX LATA – SÚASNÁ ÚPRAVA ZODPOVEDNOSTI KLUBOV ZA SPRÁVANIE SA DIVÁKOV
VDPFIFA,UEFAASFZVS.PRÁVNYPORIADOKSR
Disciplinárne poriadky FIFA aUEFA obsahujú ustanovenia týkajúce sa prejavov diváckeho násilia,
podűaktorýchsúzasprávaniesadivákovzodpovednéjednotlivéklubyēinárodnéasociácie.2
Rovnaká úprava sa nachádza aj vDisciplinárnom poriadku SFZ, podűa ktorého vprípade
nešportového správania, bitky, urážlivého pokrikovania na rozhodcu, používania pyrotechniky,
vniknutia na hraciu plochu apod. zo strany divákov, bude klubu, ku ktorému sa táto skupina
divákovhlási(fanclubyapod.),uloženédisciplinárneopatrenieēiužvoformefinanēnejsankcie,
uzavretiaihriskaaleboažzastaveniapretekárskejēinnosti.3
V zmysle §420 anasl. Obēianskeho zákonníka za porušenie právnej povinnosti vyplývajúcej zo
všeobecne záväzných právnych predpisov je však vždy zodpovedný konkrétny divák, prípadne
skupinadivákov.Zodpovedajúajzaškodu,ktorúspôsobiliporušenímprávnejpovinnosti,prípadne
zaškoduspôsobenúúmyselnýmkonanímprotidobrýmmravom.Zodpovednostisamôžezbaviƛlen
ten,ktopreukáže,žeškodunezavinil.
[email protected]ÚTKLUBOM=NÁSTROJVRUKÁCHCHULIGÁNOV
Rôzne skupiny futbalových chuligánov si sú vedomé, že vprípade ich neviazaného správania sa
dostane klub sankciu. Tým sa im však do rúk dostáva nebezpeēný nástroj, ktorým môžu klub
vydieraƛ.
Ako príklad môžeme uviesƛ medzinárodné stretnutie UEFA Europa League medzi MŠK Žilina aFK
PartizanBeogradktorésauskutoēnilodŸa27.8.2009vŽiline.Skupinadivákovzosektorudomácich
fanúšikov po skonēení stretnutia prestrihla ochrannú sieƛ, následne vnikli na hraciu plochu
aprebehliažksektoruhostí,kdesasnažilivyprovokovaƛpriaznivcovhosƛujúcehoklubu.
VěakapromptnémuzásahuSBSprítomnejnaštadiónekstretudivákovnedošloavrátilisaspäƛdo
svojho sektoru odkiaű následne opustili štadión. Dve osoby boli identifikované abola zistená ich
totožnosƛpríslušníkmiMestskejpolície.
Jednazosôb,ktorévniklinahraciuplochusanáslednepreserversupporters.cz4vyjadrilaktomuto
incidentunasledovne:
"(...)Druhýincidentbolplánovaný.DeŸpredzápasommajiteűnášhoklubunepochopiteűnezverejnil
nainternetovejstránke zoznam fanúšikov–menáapriezviskáúdajnýchvýtržníkov.Tonahnevalo
veűa űudí atak sa rozhodli vbehnúƛ po zápase na ihrisko aspôsobiƛ klubu finanēnú škodu. Poēas
zápasupostupnepoprestrihalisieƛapokoneēnomhvizdevnikloasi20űudíodnásnahraciuplochu.
Pri tej príležitosti, aj vzhűadom na konflikt, ktorý sa udial pred zápasom, sa rozhodli pokúsiƛ sa
napadnúƛsektorhostíaukoristiƛvlajku.Cezsieƛamrežutonebolomožnéapripríchodeochranky
utieklispäƛdonášhosektora."
2)FIFADisciplinaryCode,Art.67Liabilityforspectatorconduct;Art58para.2,3;UEFADisciplinaryRegulations
Edition2012,Art.6,Art.11para.2
3)DisciplinárnyporiadokSFZ,Príloha2,l.1Výtržnostimedzidivákmi,hráēmiafunkcionármi
4)zdroj:http://supporters.cz/clanek.asp?id=3846(navštívenédŸa5.9.2012)
112
38
M ,%-$.!* O//%0%)!12
4/2012
M%!)-(
B)3+", M !."
M 4$+&
WWW.MAGISTEROFFICIORUM.SK
UEFA následne udelila MŠK Žilina finanēnú pokutu vo výške 8.000,Ͳ EUR formou riadne
odôvodnenéhorozhodnutiaDisciplinárnejakontrolnejkomisieUEFA.
MŠKŽilina,a.s.bolaupovedomená,žesostotožnenýmiosobamiprebehlopriestupkovékonanie,
vktoromsaobepriznali,žepriestupokspáchali.VzhűadomnatoMŠKŽilinapodalanaOkresnýsúd
vŽiline návrh na zaplatenie 8.000,Ͳ EUR spríslušenstvom ztitulu náhrady škody. Ako dôkazy boli
použitéfotografiezostretnutia,fotografiezkamerovéhosystémunaštadióne,rozhodnutieUEFA
oudelenípokutysodôvodnením,priestupkovéspisyanávštevnýporiadokštadióna.
Napriek tomu, že boli zo strany navrhovateűa preukázané všetky predpoklady zodpovednosti za
škodu (porušenie právnej povinnosti, vznik škody, príēinná súvislosƛ azavinenie) súd priznal
náhradu škody pre MŠK Žilina len ēiastoēne avodôvodnení uviedol, že navrhovateű je
spoluzodpovedný za vniknutie divákov na hraciu plochu, pretože vstup na ihrisko dôkladne
nezabezpeēilavniknutiudivákovnahraciuplochutaknezabránil.KonceptUEFAoodstránenímreží
zo štadiónov, bezpeēnostné nariadenie, že žiadne brány nesmú byƛ poēas stretnutia uzamknuté,
ako aj fakt, že hracia plocha je jeden zúnikových východov vprípade napríklad požiaru na
5
tribúnachsúdnevzaldoúvahy. Navrhovateű však vkonaní apeloval najmä na ustanovenia §1 Obēianskeho súdneho poriadku
vzmysle ktorého Obēiansky súdny poriadok upravuje postup súdu aúēastníkov vobēianskom
súdnom konaní tak, aby bola zabezpeēená spravodlivá ochrana práv aoprávnených záujmov
úēastníkov, ako aj výchova na zachovávanie zákonov, na ēestné plnenie povinností ana úctu
kprávaminýchosôb.
Primárnym záujmom navrhovateűa teda nebola ani tak náhrada spôsobenej škody spoēívajúcej
vzníženímajetkunavrhovateűa,akopreventívnepôsobenienafutbalovýchdivákov,ktoríbysipo
zverejnenírozhodnutiabolivedomí,ževprípadeudeleniasankcieklubuzaichkonaniebudútúto
sankciu znášaƛ, ēím by vkoneēnom dôsledku mohlo dôjsƛ kpoklesu násilných aneviazaných
prejavovnafutbalovýchštadiónoch.
3.INFRAŠTRUKTÚRAFUTBALOVÝCHŠTADIÓNOVNASLOVENSKUAJEJVPLYVNADIVÁCKE
NÁSILIE
Z vyššie uvedeného príkladu zpraxe vyplýva, že napriek vniknutiu divákov na hraciu plochu
organizátor toto stretnutie zvládol, pretože věaka spomínanému vēasnému zásahu SBS nedošlo
kžiadnemu násilnému stretu ateda ani škodám na zdraví osôb, ēo by malo byƛ prioritou pri
organizovaní futbalových stretnutí. Napriek tomu však nemožno od klubov oēakávaƛ, že budú
budovaƛštadióny,ktorébysapodobalinanápravnovýchovnézariadeniaabudúpriväzovaƛdivákov
vklietkachksedadlám.
Tým sa plynule dostávame kdruhému problému "trestania" klubov ato je nedostatoēná
infraštruktúra štadiónov apodceŸovanie nutnosti (a zákonnej povinnosti6) maƛ poēas stretnutí
kvalitnú usporiadateűskú službu. Rovnako sa zanedbáva aj zákonná povinnosƛ oddeliƛ od seba
skupiny priaznivcov súƛažiacich družstiev alebo priaznivcov športovcov apre organizovaných
7
priaznivcovhosƛujúcehosúperavyēleniƛsamostatnévstupenkyasamostatnépriestory. Vprípade
5)RozsudokOkresnéhosúduŽilinaz22.9.2011niejeprávoplatný,odporcoviasavoēinemuodvolali.
6)§4ods.3písm.b)ac)a§5zákonaē.479/2008Z.z.oorganizovaníverejnýchtelovýchovnýchpodujatí,športových
podujatíaturistickýchpodujatíaozmeneadoplneníniektorýchzákonov
7)§4ods.3písm.h)zákonaē.479/2008Z.z.oorganizovaníverejnýchtelovýchovnýchpodujatí,športovýchpodujatí
aturistickýchpodujatíaozmeneadoplneníniektorýchzákonov
113
39
M ,%-$.!* O//%0%)!12
4/2012
M%!)-(
B)3+", M !."
M 4$+&
WWW.UCPS.SK
že klub spŰŸa nároēné infraštruktúrne kritériá, vykonáva dôkladné bezpeēnostné prehliadky pri
vstupenaštadión,monitorujedianienaštadiónekamerovýmsystémomamápripravenékrízové
plány je veűmi nepravdepodobné, že poēas futbalového stretnutia dôjde kpoužitiu nebezpeēnej
pyrotechniky, hádzaniu predmetov na hraciu plochu (ochranné siete), ēi stretu priaznivcov
jednotlivýchdružstiev.
Klub však pri výjazdoch na ihriská súperov nie je schopný ovplyvniƛ, komu domáci klub umožní
vstupnaštadiónatonapriekúpravepredajavstupeniekdohosƛovskýchsektorovnapr.vRozpise
ÚLK8, ktorá sa až na pár výnimiek na Slovensku nedodržiava. Je tak bežným javom, že futbaloví
chuligáni,ktorýmklubnasvojedomácestretnutiazrôznychdôvodovneumožnívstup,cestujúna
výjazdynacielenevytipovanéštadióny,naktorýchmôžupotompáchaƛrôznevýtržnostiapomstiƛ
satakklubu,ktorýsystematickypracujenapotláēaníichneviazanýchprejavov.
MŠKŽilinataknapríkladzadomácestretnutianedostávaodDKSFZtakmeržiadnesankcie,väēšina
pokút je práve za stretnutia, ktoré sa odohrávajú na ihriskách súperov. Nie je vsilách ani
možnostiach klubu stouto situáciou okrem neustáleho upozorŸovania niē urobiƛ aklub bude
musieƛznášaƛsankcieajnaěalej,pokiaűsapríslušnéprávnepredpisyanormySFZnezmenia.
Klub dokonca nemá ani šancu uspieƛ pri domáhaní sa náhrady škody na súde, keěže jednotlivé
incidentyniesúdôslednezaznamenanéapoväēšineniesúidentifikovanézodpovednéosobykvôli
chýbajúcimēinefunkēnýmkamerovýmsystémom.DisciplinárnakomisiaSFZnavyšeneodôvodŸuje
svoje rozhodnutia, atak aj vprípade identifikácie osôb nie je možné preukázaƛ príēinnú súvislosƛ
medziprotiprávnymkonanímtýchtoosôbavznikomškody.
Jetedaotázne,ēibytaktopoškodenýklubnemalpožadovaƛnáhraduškodyodklubu,naktorého
štadióneniesúsplnenépríslušnékritéria.
KlubyvšakusporiadateűmiaSBSnikdynenahradiapríslušníkovpolicajnéhozboru.Poēasstretnutí
vRusku je bežné, že na stretnutiach je prítomných niekoűko tisíc príslušníkov armády, ktorí sú
rozmiestnení vo vnútri aj mimo štadióna. Ak sa veűká skupina divákov zaēne nekontrolovateűne
správaƛ hneě od zaēiatku stretnutia, organizátor sám je bezmocný (napr. nedohraté kvalifikaēné
stretnutie na Euro 2012 medzi Talianskom aSrbskom vJanove9). Je však otázne, ēi má vôbec
zmyselhraƛfutbalovéstretnutie,aknajehozabezpeēeniepotrebujemeprotiteroristickéjednotky
aarmádu. Ako sa votvorenom liste vyjadril aj Ing. Jozef Antošík, predseda dozornej rady MŠK
Žilina,a.s.:„Pokiaűbytotoúsilie(bojprotidiváckemunásiliu)neboloúspešné,jaosobnenemienim
pokraēovaƛ vpodpore futbalu. Futbal má prinášaƛ pre űudí radosƛ azábavu anie vystavovaƛ
slušnýchűudídorizika.“10
Riešenímniejeudeliƛklubupokutu,pretožetýmsasamotnýproblémdiváckehonásilianevyrieši.
Namiesto toho by malo zmysel uložiƛ klubu disciplinárne opatrenie, vzmysle ktorého jeho
priaznivci nebudú maƛ možnosƛ vycestovaƛ na ihriská súperov. Na takéto opatrenie však
nepostaēujelenrozhodnutieUEFA,alemusiaspolupracovaƛvšetkydotknutéstrany–zväzy,kluby
ahlavne polícia – avprípade medzinárodných amedzištátnych stretnutí najmä hraniēná
acudzineckápolícia,ktoráneumožnívstuppriaznivcomdanéhoklubudokrajinyēidanéhomesta
8)RozpisRSÚLK2012/13,ēl.8písmf),
http://www.futbalsfz.sk/fileadmin/user_upload/Dokumenty/Rozpis/2012_rozpis_ulk.pdf
9)Pozrinapr.http://sport.aktuality.sk/c/101496/videoͲcͲskupinaͲzapasͲtalianskoͲsrbskoͲpredcasneͲukonceny/al.
http://www.pluska.sk/sport/futbal/reprezentacie/euroͲ2012/uefaͲskontumovalaͲzapasͲtalianskoͲsrbsko.html
10)zdroj:http://sport.aktuality.sk/c/82427/reakciaͲmskͲzilinaͲnaͲlistͲprezidentaͲhnkͲhajdukͲsplit/(navštívené
5.9.2012)
114
40
M ,%-$.!* O//%0%)!12
4/2012
M%!)-(
B)3+", M !."
M 4$+&
WWW.MAGISTEROFFICIORUM.SK
zbezpeēnostných dôvodov podobne, ako napríklad Poűská republika, ktorá zaviedla hraniēné
kontroly poēas trvania Majstrovstiev Európy vo futbale 2012 aj vprípade ēlenských krajín
Schengenskej dohody. Poűské Ministerstvo vnútra vydalo stanovisko, vktorom sa uvádza: „V
prípade,žeidentifikujemeosobu,ktorámôžebyƛhrozbouprebezpeēnosƛaleboverejnýporiadok,
budevydanérozhodnutieodoprieƛtejtoosobevstupnaúzemiePoűska“11.Aksataktopostupovaƛ
nebude,môžeopäƛnastaƛznámaudalosƛzodŸa30.7.2009,kedysavŽilineuskutoēnilostretnutie
medziMŠKŽilinaaHNKHajdukSplit.UEFAvydalanariadenie,podűaktoréhosinemôžupriaznivci
12
chorvátskeho klubu kupovaƛ vstupenky na stretnutia usúperov , pretože na poslednom výjazde
na Malte zdemolovali štadión, vyrabovali pokladne so vstupenkami anapadli usporiadateűskú
službu aj policajtov13. Vycestovali napriek tomu, abez ohűadu na to, že oba klubyinformovali, že
títodivácisinebudúmôcƛkúpiƛnamiestevstupenky,snažilisaprebiƛcezpolicajnéjednotkyažna
štadión,ēosaimvšakvěakazákrokupolícienepodariloastretnutiesauskutoēnilobezincidentov
naštadióne.Chorvátskichuligánivšakstihlizdemolovaƛniekoűkovýkladovapohostinstievvcentre
mesta. Vneposlednom rade spôsobili hrôzu astrach uobyēajných űudí, ktorých futbal vôbec
nezaujímaaveűkýpoēetslušnýchdivákovneprišielkvôliobavámosvojubezpeēnosƛnaštadión.Z
14
ich obleēenia arôznych transparentov azástav bolo zrejmé, že sa hlásia kHNK Hajduk Split ,
napriektomubezproblémovpricestovaliaždoŽiliny,ikeěichbolomožnévrátiƛužzhraníc.
4.HRUBÉAURÁŽLIVÉPOKRIKYDIVÁKOV
Poslednou anajdiskutovanejšou kapitolou sú finanēné sankcie udeűované klubom za "hrubé
aurážlivé pokriky divákov". Je síce možné súhlasiƛ stvrdením, že aj kluby by sa mali podieűaƛ na
výchovedivákov,nemôžuvšaknahrádzaƛvýchovnéavzdelávacieinštitúcieanivýchovuvrodinách.
Futbaljehraprevšetkysociálneskupiny,ēosaprejavujeajvzloženídivákov.
V prípade, že sa diváci vyjadrujú vulgárne anadávajú na rozhodcov, hráēov, funkcionárov
apodobne,máorganizátormožnosƛichupozorniƛabyodtakýchtopokrikovupustili.Vprípade,že
vulgarizmy neutíchajú, prípadne dochádza napr. krasistickým pokrikom, môže rozhodca prerušiƛ
stretnutieaorganizátormôžeskupinu,prípadnevšetkýchdivákovvyviesƛzoštadiónaastretnutie
môžepokraēovaƛ.
Je však absolútne absurdné, aby za prejavy názorov divákov, nech už sú akékoűvek, niesol
zodpovednosƛ samotný klub, ēi reprezentaēné družstvo, ako sme mohli vidieƛ na príklade
reprezentaēnéhovýberuRuskanaEuro2012,kedyzarasisticképokrikyfanúšikovRuskejfutbalovej
federáciiokremudeleniapeŸažnýchpokúthrozilaUEFAajodrátanímbodovvěalšejkvalifikácii15.
Vtomto prípade bola dokonca usporiadateűom futbalového stretnutia UEFA, teda UEFA samotná
malaprotitakýmtoprejavomzasiahnuƛ.
5.LEXFERENDA–ZMENAÚPRAVYZODPOVEDNOSTIKLUBOVZASPRÁVANIESADIVÁKOV
Prenášanie zodpovednosti za správanie sa divákov na futbalové kluby preukázateűne nezabránilo
nežiaducim javom na futbalových štadiónoch. Vkrajinách, kde ktakýmto prejavom dochádza len
výnimoēnesaprioritnemuselaupraviƛlegislatívaatentosmermusímezvoliƛajvrámciSlovenska.
11)http://football.uk.reuters.com/leagues/euro2012/news/2012/04/23/E3885050Ͳ8D5AͲ11E1ͲBA34Ͳ37ED7F33923B.php
12)http://www.mskzilina.sk/i/fotogaleria/MTI0OTE1MzU1NQ==.jpg
13)Pozrinapr.http://www.youtube.com/watch?v=oFi3sMJjhK8
14)Pozrinapr.http://www.youtube.com/watch?v=TN8AM8N6IxQ&feature=related
15)Pozrinapr.http://www.uefa.com/uefa/footballfirst/matchorganisation/disciplinary/news/newsid=1846093.html
115
41
M ,%-$.!* O//%0%)!12
4/2012
M%!)-(
B)3+", M !."
M 4$+&
WWW.UCPS.SK
Z hűadiska trestnoprávnej oblasti apriestupkového práva je potrebné jasne vymedziƛ pojmy
adoplniƛ právne normy tak, aby boli jednoznaēne aplikovateűné na negatívne javy asprávaniesa
chuligánov na štadiónoch – ēi už sa jedná ovšeobecné ohrozenie anedovolené ozbrojovanie
(rôzna pyrotechnika avýbušniny), výtržníctvo (napádanie sa abitky medzi divákmi, útoky na
usporiadateűskú službu, vhadzovanie rôznych predmetov na „plochu ihriska“), vandalizmus,
rasistickéaxenofóbneprejavy,ainéprotiprávnekonaniesúvisiacesošportovýmpodujatím.
Vniknutie na plochu ihriska (hraciu plochu) by po vzore iných európskych krajín (napr. Veűká
Británia,Poűsko)malobyƛtrestnýmēinomvždy,pokiaűktomunedošlososúhlasomorganizátora
podujatia.
EfektívnymazároveŸpreventívnepôsobiacimnástrojomnazamedzenieprejavovdiváckehonásilia
je podűa našich skúseností anášho názoru najmä možnosƛ finanēnej sankcie (pokuty) udelenej
úēastníkovi podujatia za jeho protiprávne konanie, ktorej výšku navrhujeme na minimálne 25Ͳ
násobok minimálnej mzdy (cca 8.500,Ͳ EUR). Pri úvahách ovýške sankcie sme vychádzali najmä
ztoho, že pri dostatoēnej informovanosti verejnosti je vysoká pravdepodobnosƛ, že možnosƛ jej
uloženia ajej ekonomický dopad odradí väēšinu problémových divákov od nežiaducich
aspoloēenskynebezpeēnýchprejavov.
Na športových podujatiach je zároveŸ potrebné zabezpeēiƛ prítomnosƛ uniformovaných
príslušníkovpolicajnéhozboruvpriestorochštadióna.Ichsamotnáprítomnosƛnaštadiónepôsobí
akoefektívnaprevenciapredtým,abyvôbecvznikolsamotnýincident.
Už dnes je organizátor športového podujatia oprávnený rozhodovaƛ otom, koho aza akých
podmienok na podujatie vpustí, keěže vstup na štadión je vstupom do neverejného priestoru.
Vprípade, že organizátor podujatia má podozrenie, že úēastník bude porušovaƛ platné právne
predpisy (napr. je pod vplyvom alkoholu al. iných omamných látok; skupina úēastníkov, ktorá je
evidentne priaznivcom hosƛujúceho klubu, sa snaží dostaƛ do priestorov priaznivcov domáceho
klubu;používaniepyrotechnikypredvchodomnaštadión),mázákonnúmožnosƛodoprieƛtakýmto
osobámmožnosƛzúēastniƛsanapodujatí.
DisciplinárnepredpisySFZjepotrebnéupraviƛtak,abyboliklubomudeűovanépokutylenvprípade
priamej zodpovednosti za protiprávny stav – ēi už nedostatoēným zabezpeēením stretnutia,
nedodržaním bezpeēnostných noriem, nezasiahnutím voēi problémovým skupinám divákov
apodobne. Je neprijateűné, aby kluby boli věaka pokutám rukojemníkmi chuligánov. Pokuty by
mali byƛ udeűované aj za neposkytnutie súēinnosti pri identifikácii prípadných páchateűov
priestupkov alebo trestných ēinov. Je bezpodmieneēne nutné, aby vlicenēnom konaní bola
udelenálicencialentýmklubom,ktorébezvýnimkyspŰŸajúvšetkybezpeēnostnéainfraštruktúrne
kritériá.
116
42
M ,%-$.!
O//%0%)!12 4/2012
M%05
( K!+(6"
WWW.MAGISTEROFFICIORUM.SK
PRÁVNÍ ODPOV DNOST SPORTOVCp ZA SPORTOVNÍ ÚRAZY (TEORETICKÝ VSTUP DO
PROBLEMATIKY)
LEGALLIABILITYOFATHLETESFORSPORTSINJURIES(THEORETICAL
INTRODUCTIONOFTHEPROBLEM)
MGR.MICHALKRÁLÍK,PH.D.
SOUDCENEJVYŠŠÍHOSOUDUESKÉREPUBLIKY
EͲMAIL:[email protected]
[email protected]ÚOVÉSLOVÁ:
odpovĢdnostsportovcƽ,sportovníúraz,sportovci,sportovníprávo,mimosmluvníodpovĢdnost
KEYWORDS:
labilityofathletes,sportsinjury,athletes,sportslaw,nonͲcontractualliability
ABSTRAKT:
Publikovaný konferenēní pƎíspĢvek se dotýká aktuální problematiky právní odpovĢdnosti sportovcƽ za
sportovní úrazy zpƽsobené vprƽbĢhu realizace sportovní ēinnosti. Jedná se otéma, kterému vēeském ani
slovenskémprávnímprostƎedínebyladosudvĢnovánaodpovídajícípozornostjaknaúrovniteoretické,literární
ani praktické. Zkušenosti posledního období však naznaēují, že tato otázka se dostává stále více avíce do
popƎedízejménavsouvislostismediálnímipƎípady,kterésevmédiíchpravidelnĢobjevují.CílempƎíspĢvkuje
proto pƎispĢt kobjasnĢní základƽ problému snavržením možných Ǝešení pƎi respektování složitosti dané
problematiky.
ABSTRACT/SUMMARY:
The published conference paper deals with the current issues of legal liability of athletes for sports injuries
causedduringsportactivities.Thisisatopicthathasnotbeenadequatelyanalysedatthetheoretical,literary
and practical level in the Czech or Slovak legal environment yet. However, the experiences of the past years
indicate that this issue is getting more and more important especially in connection with the cases which
regularly appear in the media. The aim of this paper is therefore to contribute to the clarification of the
problemoflegalliabilityofathletesforsportsinjurieswithproposingofpossiblesolutionswhilerespectingthe
complexityoftheissue.
I.VÝCHODISKOPROBLÉMU
PƎedevšímjetƎebauvést,proējenamístĢseotázkousportovcƽzasportovníúrazyzabývatavēem
spoēívájádroproblému.
Dƽvody,kterénásnutíkezkoumánítétootázky,jsoupƎedevšímētyƎi:
a)
b)
otázka právní odpovĢdnosti sportovcƽ za sportovní úrazy je již dlouhou dobu posuzována
právníky nejednotnĢ, což pƽsobí sportovní, ale iprávní praxi znaēné potíže aje na úkor
právníjistoty
oblastsportuobecnĢmíƎídoskupinylidskýchēinností,kdesezjištĢnépoznatkydajípoužíti
vnĢkterýchdalšíchpƎípadechvjinýchoblastech(zdravotnictví,umĢleckéēinnostiapod.)
117
43
M ,%-$.!
O//%0%)!12 4/2012
M%05
( K!+(6"
WWW.UCPS.SK
c)
voblasti sportu se vsouēasné dobĢ vyskytuje velké množství finanēních prostƎedkƽ
asportovníēinnostjetakdeterminovánaparametryekonomickéhocharakteru
¾
d)
vzahraniēní literatuƎe se vsouvislosti se zvýšeným zájmem právníkƽ ooblast sportu
objevil zajímavý názor, který stroškou nadsázky poukazoval na to, že „právníci se
prostĢ vždycky objeví tam, kde se dají vydĢlat nĢjaké peníze“ aoblast sportovních
úrazƽasportujakotakovéhotentopƎedpokladumožŸujenaplnit
následky spojené se sportovními úrazy jsou velmi závažné apromítají se do osobní
aekonomickésférykaždéhosportovce
VpƎístupu kotázce odpovĢdnosti sportovcƽ za sportovní úrazy ve vývoji vykrystalizovaly dva
základnímyšlenkovéproudy:
1)
jeden názor odrážel pƎesvĢdēení, že sportovní zranĢní zpƽsobená sportovcem sportovci
jinémujsoustejnýmiprotiprávnímijednánímijakojinájednáníprotiživotu,zdravíatĢlesné
integritĢ ēlovĢka aže sportovci, kteƎí taková zranĢní zpƽsobí, podléhají plné právní
odpovĢdnosti
OpĢtovnĢsurēitounadsázkoubylproblémnadnesentak,abybyladánaodpovĢěnaotázku,vēem
jezhlediskaprávaodlišnostmezibitkouhokejovýchhráēƽnaledĢvprƽbĢhuutkáníahospodskou
rvaēkou. Takový pƎíklad sice problém trošku bagatelizuje, nicménĢ zhlediska práva jej vystihuje
vcelkutrefnĢ.
Vhistorii20.stoletísedokonceobjevilyvývojovéetapy(Belgie–10.léta,JižníAmerika–20.léta–
tj. vobdobí daleko pƎedtím, než se veskoslovensku poprvé objevily zmínky oodpovĢdnosti
sportovcƽzasportovníúrazy),vekterýchbylisportovcizcela„plánovitĢ“stíhánízasportovníúrazy
právĢsohledemnanegativnídƽsledky,kterésportovníúrazyzpƽsobují.
Formy,kteréktomubylyvoleny,bylyrƽzné:
a) jednalo se opƎípady, kdy sportovci byli individuálnĢ postihováni za jednotlivé úrazy, ke
kterýmdošlo,
b) byly pƎijímány právní úpravy, které na úrovni trestních kodexƽ obsahovaly speciální
skutkové podstaty za tzv. sportovní trestné ēiny (30. léta – trestní zákon Equádoru,
kubánskýkodexsociálníochrany,trestnízákonParaguaye),
c) pƎípadnĢdocházelokzákazusportovníchodvĢtví.
NenípƎílišznámáskuteēnost,žeiveskoslovenskuv60.letech20.stoletíbyldoēasnĢzakázánbox
podvousmrtelnýchzranĢních,kekterýmdošlo.
PlnáprávníodpovĢdnostsportovcƽzasportovníúrazybývávtétoliniiodƽvodŸovánaskuteēností,
že právní úprava neobsahuje žádná zákonná ustanovení, která by vyluēovala odpovĢdnost
sportovcƽ – tento názorový proud je ovšem vsouēasnosti vmenšinĢ auplatŸuje se ménĢ než
názorovýprouddruhý.
2)
druhýnázorovýproudvycházízpƎedpokladu,žezaurēitýchpƎesnĢstanovenýchpodmínek
jsou sportovci vtrestní iobēanskoprávní linii zbaveni právní odpovĢdnosti za zpƽsobené
následky.Vrámcitohotonázorupakexistujevelkémnožstvídílēíchnázorƽ,kterépodmínky
arozsahbeztrestnostistanovilyodlišnĢatímēinícelýproblémsložitĢjším.
Pro zajímavost lze uvést, že již vliteratuƎe 80. let minulého století se objevilo více než 50 teorií,
které hovoƎily otom, zda (pƎípadnĢ za jakých podmínek) ēi nikoliv (opĢtovnĢ pƎi splnĢní jakých
118
44
M ,%-$.!
O//%0%)!12 4/2012
M%05
( K!+(6"
WWW.MAGISTEROFFICIORUM.SK
podmínek) jsou sportovci odpovĢdni za úrazy zpƽsobené pƎi výkonu sportovní ēinnosti jinému
sportovci.
II.HISTORICKÝEXKURS
Obvykle bývá tradován názor, že otázka právní odpovĢdnosti sportovcƽ za sportovní úrazy je
doménou nĢkolika málo posledních desetiletí; opak je však pravdou, neboƛ poēátky skuteēného
zájmuotutooblastspadajíaždoantickéhoobdobíatozpƽsobem,kterýpƎekvapísvouprecizností
adƽsledností.
NĢmeckýautorWacke,kterýsehistorickýmiaspektysportuaprávazabývaljižpƎedvícenežtƎiceti
lety velmi výstižnĢ vystihl vliv historických zkušeností, když napsal: „Kdo má vúmyslu právo
vĢdecky pĢstovat, nemĢl by tak ēinit zperspektivy jezevēíka, který vidí jen to, co leží pƎed jeho
nosem,aleneznácestu,kteroujsmeprošlivprƽbĢhudvoutisíciletí.“
\ECKÁEPOCHA
Jepozoruhodné,kýmavjakémrozsahubylavantickém\eckuvĢnovánapozornostodpovĢdnosti
zasportovníúrazy.TétootázcesevĢnovalyosobnosti,kterésizpravidlasesportovnímzápolením
vƽbec nespojujeme. Jména Solona, Démosthena, Platóna ēi Aristotela máme spojena se zcela
jinýmiēinnostminežsesportem.
ZƎeckéhovývojestojízazmínkuvsouvislostisesportemazranĢníminĢkolikzajímavostí:
1)
2)
3)
osobaPlatona–Platonsámjepostavou,jejížvztahkantickýmsportovnímhrámjeobestƎen
legendami.Dokonceseuvádí,žesvéjménopƎijalzúctykesvémugymnastickémutrenérovi.
OPlatonovisetvrdí,žesespecializovalnazápaspaléadosáhlvnĢmtitulperiodoníkés,což
byl mimoƎádnĢ cenĢný titul zahrnující vítĢzství ve všech ētyƎech dƽležitých panhelénských
hrách,tj.vNemti,Delfách,naIsthmuavOlympii.
Ǝecký sport byl upraven sportovními pravidly, jejichž dodržování bylo vrukou rozhodēích –
hellanodikƽ;
sportovnípravidlabylav\eckuvelmitvrdáažbrutální,nadruhéstranĢprávĢtytoskuteēnost
mĢlyzanásledekvelkoupopularitunĢkterýchsportovníchdisciplín.
Box–pravidlaboxuumožŸovalaúderypouzenaobliēejahlavu,cožsamoosobĢzvyšovaloriziko
zranĢní.ZatímcodnešníboxspĢjekurēitéhumanizaci(dáͲliseonívpƎípadĢboxuhovoƎit),\ekové
se ubírali smĢrem opaēným. Existence klasických boxerských rukavic nebyla tehdy známa, ruce
boxerƽbylychránĢnyažpopƎedloktímĢkkými Ǝemínky,tvoƎícímijakýsidruhrukavic.Strašlivými
zbranĢmi se ovšem stávaly kovové prstence nebo špiēaté kovové výēnĢlky vystupující zpĢsti
ovázanéƎemínky–tzv.caestus.TvrdostažbrutalitaƎeckýchsportovníchdisciplínbylaznásobena
skuteēností,ženebylznámnerozhodnývýsledekakoneczápasubyldánvzdánímsesoupeƎenebo
jehofaktickoulikvidací.
4)
kritériem odpovĢdnosti sportovcƽ za sportovní úrazy byla absence úmyslu; vzhledem ke
skuteēnosti, že Ǝecké právo nedospĢlo krozlišení jednotlivých stupŸƽ zavinĢní aabsence
odpovĢdnosti sportovcƽ zpohledu dnešního zavinĢní by se vztahovala ina pƎípady tzv.
nepƎíméhoúmyslu.IpƎesvelmitvrdápravidlanebyložádnémusportovcidovolenoúmyslnĢ
zranit nebo zabít svého soupeƎe, pƎiēemž nade vše \ekové oceŸovali schopnost sportovce
porazitprotivníkabezporušenísportovníchpravidel
119
45
M ,%-$.!
O//%0%)!12 4/2012
M%05
( K!+(6"
WWW.UCPS.SK
\ÍMSKÉIMPÉRIUM
\ímskýprávnípohlednaproblematikusportovníchúrazƽjediferencovándodvouzákladníchlinií.
JednakjsoutonázoryƎímskýchprávníkƽtýkajícíseaplikacetzv.Aquiliovazákonaajednaknázory
stojícímimotentozákon,pƎiēemžpƎípadytzv.AquiliovazákonasetýkalyuplatnĢnýchnárokƽna
náhraduškody.
Jednotlivé pƎípady dokonce mají vliteratuƎe samostatné oznaēení, pƎiēemž zpravidla bývají jako
nejznámĢjší uvádĢny tƎi: pƎípad tĢžké atletiky, pƎípad nebezpeēného holení apƎípad hozeného
oštĢpu.
Oproti Ǝeckému vývoji je Ǝímská argumentace již výraznĢji propracovaná a\ímané stanovili
podmínky, za kterých sportovec za sportovní úraz neodpovídá. Oproti \ecku, kde byla dĢlícím
kritériem absence úmyslu, \ímané jako dƽvod absence odpovĢdnosti vyzdvihli cíl sportovního
zápolení,kterýmbylasnahazvítĢzit.Prototakézaškoduodpovídalten,kdozranilsvéhosoupeƎe,
kterýsejižvzdal.
ST\EDOV
KÝSV T
Jepozoruhodné,žesevtétodobĢlzesetkatspƎekvapivĢpodrobnouprávnídoktrínoukotázkám
právní odpovĢdnosti sportovcƽ za sportovní úrazy. StƎedovĢký vývoj se pak rozdĢlil do dvou
samostatnýchkolejí–
a) linieprávacírkevního,
b) linieprávasvĢtského.
Církevní právo stanovilo odlišnost postihu podle toho, zda se jednalo osportovní hry církví
dovolené ēi zakázané – vpƎípadĢ zakázaných her nastupoval postih automaticky bez dalšího,
vpƎípadĢherpovolenýchsepostupnĢzaēalaprosazovatodpovĢdnostzaloženánazavinĢní.
SvĢtské právo pƎistoupilo ke sportovním úrazƽm ponĢkud odlišnĢ. Oproti Ǝeckému svĢtu bylo
typické, že sportovní zápasy nemĢly žádná pevná pravidla (napƎ. fotbal) a kúrazƽm docházelo
velmiēasto.
Surēitou mírou zjednodušení lze Ǝíci, že svĢtské právo upƎednostnilo beztrestnost sportovcƽ pƎi
splnĢnídvoupodmínek:
a) jednaloseoúrazpƎipovolenémzápasu,
b) nejednaloseozranĢnízpƽsobenéúmyslnĢ.
Velmizajímavépakbylo,žeiƎadastƎedovĢkýchmĢstmĢlavesvýchstatutechsamostatnéprávní
úpravy týkající se sportovních úrazƽ, znichž nĢkteré byly velmi podrobné. Pro zajímavost statut
stƎedovĢkéhomĢstaViterbovycházelzbeztrestnostisportovcƽvyjmapƎípadƽ,kdydošlokzabití,
amputacikonēetinynebozniēeníoka.
III.SOUASNÝVÝVOJ
Souēasný vývoj posuzování otázek odpovĢdnosti sportovcƽ za sportovní úrazy má svƽj základ
vAnglii vpolovinĢ 19. století, kde se zaēínají objevovat první (a velmi fundovaná) soudní
rozhodnutíkdanéproblematice.
Poēátek 20. století pak je již ve znamení velkého celosvĢtového zájmu oposouzení právních
aspektƽ sportovních úrazƽ. Namátkou lze zmínit Belgii, NĢmecko, Polsko, zemĢ Jižní Ameriky
(Equádor, Paraguay, Brazílii), Austrálii, Itálii amnohé další. LzeͲli zdostupných materiálƽ soudit,
120
46
M ,%-$.!
O//%0%)!12 4/2012
M%05
( K!+(6"
WWW.MAGISTEROFFICIORUM.SK
ēeské právní prostƎedí se prvního literárního pƎíspĢvku, který je možno oznaēit skuteēnĢ za
pƎíspĢvek vĢnovaný zámĢrnĢ otázkám odpovĢdnosti sportovcƽ, doēkalo až na konci 70. let
dvacátéhostoletí.
PrƽbĢh 20. století pak vyprofiloval nĢkolik základních právních problémƽ vdané oblasti, které
mohousloužitijakopodnĢtypronáslednoudiskusiajejichžvýēetbývávymezenzhrubanásledující
desetibody:
1)
jakým zpƽsobem pƎistupovat kodpovĢdnosti sportovcƽ za sportovní úrazy – tj. zda jako
východisko zvolit primárnĢ úvahu oodpovĢdnosti sportovcƽ nebo naopak ojejich
beztrestnosti–existovalyaexistujítotižnázory,kterézpochybŸujívƽbecpoužitelnostpráva
vesportovníoblasti,cožjestandardnĢvyjadƎovánopojmemautonomiesportu
2)
jakýmiprávníminástrojitytootázkyregulovat–zdaobecnýmipƎedpisyaobecnýmiprávními
institutynebospeciálníprávníúpravoumíƎícípƎímonasportovce.Ukazujesetotiž,ževƎadĢ
pƎípadƽ obecné právní normy nejsou zcela použitelné na sportovní prostƎedí (napƎ. utzv.
okolností vyluēujících protiprávnost); na stranĢ druhé historické pokusy ovytvoƎení
skutkovýchpodstattzv.speciálníchsportovníchtrestnýchēinƽseneosvĢdēilyavývojdruhé
poloviny20.stoletíodnichupustil.Vtétosouvislostisevdiskusíchobjevujízejménaúvahy
otzv.sportovnímriziku;doposudjehozakotveníbránilyzejménaobtížepƎijasnémvymezení
hranictohotopojmuajehomalározpracovanost
3)
jakýmzpƽsobempromítnoutdorežimuodpovĢdnostisportovcƽsoukromýēiveƎejnýzájem–
jinými slovy Ǝeēeno, zdaͲli je tƎeba stejným zpƽsobem nahlížet na pƎipuštĢní odpovĢdnosti
sportovcƽzasportovníúrazvrežimucivilníhopráva–tj.vzejménavrežimunáhradyškody,
aprávatrestního–tj.voblastimajícícharakterzjevnĢveƎejnoprávní
4)
jakým zpƽsobem do úvah oodpovĢdnosti promítnout charakter jednotlivých sportƽ
zpohledu,žepronĢkterásportovníodvĢtvíjecharakteristickývyššíprvekrizikovostinežpro
sportovníodvĢtvíjiná–jerozdílmezisportovnímúrazemvkošíkovéaboxu.
5)
posouditotázku,zdamáodpovĢdnostsportovcƽnĢjakýmzpƽsobemzohledŸovatkvalitativní
prvek výkonu sportovní ēinnosti, tj. zda se má odlišnĢ pohlížet na odpovĢdnost sportovcƽ
vprofesionálních soutĢžích aamatérských soutĢžích, pƎípadnĢ vrámci výkonu
neorganizovanéhosportu,anarozdílnouúroveŸsportovníchvýkonƽvjednotlivýchsoutĢžích
6)
jakou roli pƎisoudit vrežimu právní odpovĢdnosti sportovcƽ dodržování, resp. porušování
sportovníchpravidel,kterýmfaktickybýváēastopƎiƎazovánvýznamtémĢƎnoremprávních–
tento problém prochází celým dvacátým advacátým prvním stoletím ajeho zjednodušený
závĢr byl vyjádƎený tezí, podle které je dodržení sportovního pravidla další vzákonĢ
neuvedenou okolností vyluēující protiprávnost, jejíž existence rozhoduje oexistenci nebo
absenciodpovĢdnostisportovcezasportovníúraz
7)
jakým zpƽsobem nahlížet na odpovĢdnost sportovcƽ vnovĢ vznikajících sportovních
odvĢtvíchmajícíchcharaktervýraznĢkontaktníchsportovníchodvĢtví–tzv.ultimátnísporty
apod., kde není dána ani tradice tĢchto sportovních odvĢtví, okterou se nĢkdy úvahy
ohranicíchodpovĢdnostisportovcƽopírají
8)
vširším kontextu vztah sportovních disciplinárních asoudních orgánƽ a stím související
odborná úroveŸ jejich rozhodování – tento faktický problém je vpraxi dost aktuální, neboƛ
vsoudní praxi je zcela zƎetelná tendence vycházet zrozhodování sportovních subjektƽ, kdy
jejich rozhodnutím je témĢƎ pƎisuzována právní závaznost aod závĢrƽ sportovních orgánƽ
121
47
M ,%-$.!
O//%0%)!12 4/2012
M%05
( K!+(6"
WWW.UCPS.SK
napƎ. pokud jde ozávĢr oporušení sportovních pravidel nebo skutkový prƽbĢh, pƎi kterém
kúrazudošlo,setuzemskésoudyjenneradyodchylují
9)
vrežimusportovníchúrazƽbývápoukazovánonazdƽraznĢníprincipuprevencepƎedvznikem
úrazƽ tzv. formou úrazové zábrany; stím souvisí ipodceŸovaná otázka právního vĢdomí
subjektƽ,kterésevesportovnímprostƎedípohybují
10)
zhlediska právnĢ teoretického zaēínají právní problémy již pƎi vymezení samotného
pojmovéhoaparátu–týkásetopƎedevšímpojmƽsportasportovníúraz
IV.TEORETICKÉP\ÍSTUPYKPROBLÉMUODPOV
DNOSTISPORTOVCp
ZávĢryodbornéliteraturysepakzpravidlazevšeobecŸujíformoujednotlivýchteorií,kteréobvykle
zdƽvodŸují, proē, pƎípadnĢ za jakých podmínek sportovci za zpƽsobené sportovní úrazy
neodpovídají.PodívejmesevestruēnostinanĢkteréznich.
1)
teoriepƎípustnéhosportovníhorizika–podstatateoriesportovníhorizikaspoēívávtom,že
se sportovní ēinností (zejména vkontaktních sportech) je spojena zvýšená míra nebezpeēí
úrazu ēi zranĢní. Sportovec, který si je rizikovosti sportovní ēinnosti vĢdom, apƎesto tuto
ēinnost podstupuje, akceptuje urēitou míru rizika zranĢní. JeͲli mu pak zpƽsobeno zranĢní
jinýmsportovcem,kterýsesportovníhokláníúēastnípƎivĢdomírizikovostisportu,paktento
sportovecneníprávnĢodpovĢdnýzanásledek,kekterémupƎitétoēinnostidojde,aēkolivse
jednáozásahdotĢlesnéintegrity.
Protivýslovnémunormativnímuzakotvenísportovníhorizikajakookolnostizakládajícíbeztrestnost
hovoƎípƎedevšímfakt,žesejednáoinstitutdosudmáloteoretickypropracovaný,kdyžpƎedevším
nejsou vymezeny zcela pƎesnĢ podmínky ahranice tohoto sportovního rizika. Jednou zhlavních
námitekprotiteoriisportovníhorizikajeotázka,pojakouhranicimƽžesportovecbrátnasebe–
bezregresutrestnĢacivilnĢprávního–škodnénásledkyzranĢní,ježutrpĢl.
Je ovšem skuteēností, že souēasná svĢtová judikatura klade na sportovní riziko pomĢrnĢ znaēný
dƽraz;jednakpƎiobecnýchúvaháchocharakterusportovníēinnostijakožtoēinnostisvoupovahou
rizikové,kdeexistencezranĢníjenežádoucím,nicménĢbĢžnýmadojistémírynutnýmprƽvodním
jevem tĢchto sportovních ēinností, ajednak pƎi stanovení míry, do jaké sportovec mƽže
relevantním zpƽsobem na sebe pƎevzít riziko zranĢní. Jedná se opomĢrnĢ složité právní úvahy
akonstrukce, jejich spoleēným znakem je skuteēnost, že míru sportovního rizika, které na sebe
sportovec pƎebírá, kombinují se souēasným požadavkem na obligatorní dodržování sportovních
pravidelzestranyosoby,jejížēinnostíkúrazudošlo,tj.pravidel,ježsvýmobsahemjsouvyjádƎením
požadavku úrazové zábrany pƎed vznikem sportovních úrazƽ (resp. vnĢkterých pƎípadech na tzv.
bagatelníporušenísportovníchpravidel).
2)
teoriesouhlasupoškozeného–jednáseojednuznejvícetraktovanýchteorií,kterávychází
zpƎedpokladu, že vstupujeͲli sportovec do sportovního zápolení, aēkoliv ví, že mƽže dojít
kúrazu,defactotím„dávásouhlas“,tj.vyjadƎujeakceptacitoho,žekúrazumƽžedojítaje
stím srozumĢn. Konstrukce souhlasu poškozeného je typická zejména pro oblast angloͲ
americkou, své reprezentanty má však i vpísemnictví nĢmeckém, švýcarském, italském,
francouzském,belgickém,švédském,japonském,argentinském,chilském,španĢlskémnebo
polském.JsouvšakiautoƎi,kteƎítutoteoriineakceptují.
Zásadní spornou otázkou totiž je, zda souhlas poškozeného má vrežimu právní odpovĢdnosti
charakter okolnosti vyluēující protiprávnost, obecnĢji – zda lze souhlasem vylouēit právní
122
48
M ,%-$.!
O//%0%)!12 4/2012
M%05
( K!+(6"
WWW.MAGISTEROFFICIORUM.SK
odpovĢdnostivevztahukzásahƽmdotĢlesnéintegrity.Bývátaktéžpoukazovánonaskuteēnost,
že vĢdomost sportovce omožných dƽsledcích sportovního zápolení ještĢ nelze považovat za
souhlas, kterým by takové negativní dƽsledky akceptoval, jinými slovy sportovec si je vĢdom
objektivnĢzvýšenéhorizikaúrazupƎisportovníēinnosti,tatovĢdomostvšaknenahrazujesouhlas
sezásahemdojehotĢlesnéintegrity.
3)
teorie práva zvykového – vsouvislosti stouto teorií se uvádí, že na obyēej (zvyk)
poukazovalaƎadaautorƽjakonaokolnostzakládajícíbeztrestnostsportovcƽ.Polemiky,které
se týkaly této teorie, se soustƎedily zejména na dvĢ otázky. Za prvé, zda obyēej vƽbec má
vprávu nĢjaký význam aza druhé, zda lze obyēejem odƽvodnit hledisko, podle kterého by
bylo možno vylouēit odpovĢdnost za sportovní úraz. NĢkteƎí autoƎi na uvedené otázky
odpovĢdĢli negativnĢ, zēehož pro nĢ vyplynul závĢr, že obyēej nemƽže být okolností
vyluēující odpovĢdnost za sportovní úraz. Uvedená teorie vychází vpodstatĢ ztoho, že
škodné následky sportovních disciplín nejsou trestné prostĢ proto, že se netrestají; tento
všeobecný„omyl“sepakpodleL.LeRouxeprávĢprotostáváprávem(errorcommunisfacit
ius).
4)
teorienešƛastnénáhody–tatoteorieodrážífaktickoustránkusportovníēinnostipotud,že
pƎivýkonusportovníēinnostidocházíkúrazƽmnikolivvpƎímésnazeprotivníkazranit,aleve
snaze odosažení sportovního cíle. Ztohoto pohledu jsou doktrínou nĢkterých zemí takto
zpƽsobené úrazy považovány za úrazy podƎaditelné pod nešƛastnou náhodu, za kterou
sportovecnemƽžeodpovídat.JeovšemzƎejmé,žesenejednáoteorii,kterábymohlavyƎešit
právní odpovĢdnost sportovcƽ za sportovní úrazy jako celek, neboƛ pƎedpokládá, že
sportovní kolbištĢ jsou místem, na kterých je vylouēen úmysl sportovce zpƽsobit zranĢní
sportovcijinému.Obecnosttétoteoriespojenásabsentujícímvymezenímhranic„nešƛastné
náhody“ aexistencí úmyslných jednání proti sportovním pravidlƽm, ēiní její použitelnost
vširším mĢƎítku problematickou. Navíc absence úmyslu protivníka zranit bez dalšího
nevyluēuje možnou odpovĢdnost tam, kdy je skutková podstata vybudována na zavinĢní
formou nedbalosti. Vývoj vdané oblasti zhlediska kvantitativního jednoznaēnĢ potvrzuje
pƎevažující ēetnost Ǝízení, vnichž je sportovec stíhán nikoliv za úmyslné zpƽsobení zranĢní
svémusportovnímusoupeƎi,alezanedbalost,vjejímždƽsledkukezranĢnídošlo.
5)
teorie sportovní imunity – tato teorie, prezentovaná napƎ. belgickým univerzitním
profesorem R. Charlesem, pracuje spojmem tzv. sportovní imunity, který vyjadƎuje
beztrestnost pro sportovní úrazy. Charles zdƽrazŸuje, že bez „sportovní imunity“ by výkon
sportƽbylprostĢznemožnĢn,neboƛ„jakbymohlizápasit,kdybymĢlistrach,žepƎiporanĢní
soupeƎezakroēípolicie.“1
6)
teorieúēelu–jejednouzvýraznĢseprosazujícíchteorií,jižlzelapidárnĢvyjádƎitslovy„úēel
svĢtí prostƎedky“. Podstata této teorie spoēívá vtom, že je namístĢ akceptovat atolerovat
nezamýšlené sportovní úrazy (tj. neuplatŸovat právní postih) vzhledem kvysokému
mravnímu,výchovnémuazdravotnímuvýznamusportovníēinnosti,tj.vzhledemkcíliaúēelu
sportu pro ēlovĢka alidskou spoleēnost. PƎitom se však musí dbát závazných sportovních
pravidel azvyklostí pƎi respektování zásad fairͲplay. Vyboēení ztĢchto zásad pak zpƽsobuje
delegalizacisportovníēinnosti,avevztahukesportovnímuúrazupaknastupujeprávnípostih
podleobecnýchprávníchnorem.VesportovnĢͲprávnídoktrínĢivjudikatuƎebýváuvažováno
nadpoužitímteorieúēelujakodƽvodemprovylouēeníodpovĢdnostisportovcezazpƽsobený
1)Charles,R.:Lesportetledroitpénal.Bruxelles,citovanápasážvpƎekladuJ.Horyv:Hora,J.:KotázcetrestníodpovĢdnosti
hráēƽpƎisportovníchúrazech.ActaUniversitatisCarolinaeGymnica,Vol.15.,1979,ē.1,str.17–18.
123
49
M ,%-$.!
O//%0%)!12 4/2012
M%05
( K!+(6"
WWW.UCPS.SK
sportovní úraz. Vtéto souvislosti bývá zdƽrazŸováno, že úēel je vyjádƎen itím, že stát
provozování urēité sportovní disciplíny povoluje, resp. nezakazuje, neboƛ respektováním
sportovníēinnostivyjadƎujeipozitivnícíl,kterýjedosahovánprostƎednictvímsportu.
7)
teorie nedostatku zavinĢní – základ vylouēení odpovĢdnosti za sportovní úrazy bývá
spatƎovánvtom,žeosobám,kterésportovníúrazzpƽsobí,údajnĢnelzepƎiēístzavinĢní,ato
ani na úrovni nedbalosti. Teze onedostatku zavinĢní bývá vtéto teorii podporována
tvrzením,žesportovcisenedopouštĢjísportovníchúrazƽvhnĢvunebonenávisti.Protitomu
však bývá namítáno, že absence uvedených „motivƽ“ nevyluēuje zavinĢní aexistence
„hnĢvu“nebo„nenávisti“nejsouokolnostmi,sekterýmibybylaspojovánaodpovĢdnostza
zásahydozdravífyzickýchosob.
Vsouvislosti stím však bývá taktéž nastolována otázka, zda ve vztahu ke sportovcƽm aplikovat
bĢžná kritéria zavinĢní nebo zavinĢní ve sportovní ēinnosti posuzovat podle kritérií odlišných.
VĢtšina autorƽ netraktovala zavinĢní (resp. jeho absenci) jako obecný základ posuzování
beztrestnosti sportovce za sportovní úraz. Bývá vtéto souvislosti poukazováno na skuteēnost, že
pokud by šlo oúmyslné zpƽsobení zranĢní, nemá tato skuteēnost se sportem „nic spoleēného“
anenítakdándƽvodproprivilegovanéposuzovánítrestnostivevztahukesportovnímuúrazu.
8)
koncepce použití pƎedpisƽ osouboji – mezi rƽznorodými konstrukcemi formulovanými
vliteratuƎe se objevila iteorie, aby vylouēení právní odpovĢdnosti za sportovní úrazy bylo
posuzováno podle norem trestního zákona regulujícího trestnost soubojƽ. Tato koncepce
však vliteratuƎe ani vpraxi nikdy nezískala vĢtšího ohlasu ajejí neaktuálnost vyplývá již
ztoho,žezákonodárstvívĢtšinyzemíjižpƎedpisyoúpravĢsoubojeneobsahuje.
9)
koncepcestátníhodovolení–tatopomĢrnĢ„populární“teorie,oznaēovanátakéjakoteorie
obecnélegalitysportuneboteorieobecnélegalitysportovníchúrazƽ,ústívzávĢr,žefaktem
podpory, uznání nebo tolerování sportovní disciplíny státem jsou souēasnĢ beztrestností
vybaveny iúrazy, ke kterým dochází vprƽbĢhu sportovní ēinnosti. PƎestože má tato teorie
hodnĢzastáncƽ,mátakésvéodpƽrce.Zásadní(asprávná)námitkaodpƽrcƽtétoteorietotiž
spoēívá vargumentu, že jeͲli možno tímto zpƽsobem založit legálnost sportu nebo jeho
jednotlivých disciplín, neznamená to ještĢ, že se stává „netrestným“ vše, kēemu dojde
vrámciprovozovánísportu.
Spornou vdoktrínĢ také zƽstávalo, jakým zpƽsobem by mĢl stát podporovat, tolerovat nebo
uznávatsportovnídisciplíny,zdapƎíslušnouspeciálníprávníúpravou,správnímiaktynebodokonce
jenfaktickoutolerancí.Protifaktickétolerancivšakbylonamítáno,žefaktickátolerancezaložená
naneēinnostiorgánƽpovolanýchkestíhánídeliktníchjednánínemƽžebýtztotožnĢnasuznánímēi
podporousportu.VedletohopakaktysprávníneboprávnípƎedpisynižšíprávnísíly,ježdokladují
podporusportu,nemohoubýtdƽvodemprovylouēeníprávníodpovĢdnostizapoškozenízdraví.
10)
124
50
teorie dodržení sportovního pravidla – uvedená teorie je vhistorickém vývoji velmi silnĢ
zakoƎenĢná,jakojednazmálaprocházítrvalevšemivývojovýmietapamiaprosazujesevelmi
silnĢ i vsouēasné dobĢ. Teorie dodržení sportovního pravidla vychází ze základního
pƎedpokladu, jímž je právĢ dodržení sportovního pravidla, které implikuje beztrestnost
sportovce. Dlužno ovšem dodat, že vdrtivé vĢtšinĢ pƎípadƽ zastánci této teorie nepovažují
dodržení sportovního pravidla za jedinou avýluēnou podmínku pro vylouēení právní
odpovĢdnosti sportovce, ale toliko za jednu znĢkolika podmínek, jež musí být obligatornĢ
kumulativnĢsplnĢny.
M ,%-$.!
O//%0%)!12 4/2012
M%05
( K!+(6"
WWW.MAGISTEROFFICIORUM.SK
VestaršídoktrínĢnĢmeckéE.KardinguvádĢl,žetrestníodpovĢdnostsportovcezasportovníúrazy
je vylouēena pƎi splnĢní dvou podmínek. Za prvé, jestliže nebyla porušena ta sportovní pravidla,
kterábylapƎijatakochranĢzdravíaživotasportovcƽazadruhé,jestližepoškozenýsesportovního
zápolenízúēastnildobrovolnĢnebojehoúēastbylarealizacíprogramutĢlesnévýchovyveškole.
VtémžepísemnictvíA.Vollrathnaprotitomutvrdil,ževesportechtypu„ManngegenMann“jsou
sportovní úrazy zbaveny možnosti postihu tehdy, jestliže nebyla porušena základní typová
sportovní pravidla dané disciplíny aēin byl spáchán výluēnĢ vrámci výkonu sportovní ēinnosti
zpƽsobem,jenžnenívrozporusesmyslemspravedlnostishodnýmsezásadamifair–play.
R.Maurachreprezentovalpohled,podlekteréhovnĢmeckémtrestnímprávusvolenípoškozeného
vyluēujetrestníodpovĢdnostzazranĢnízpƽsobenévehƎe,jestližejsousplnĢnytƎipodmínky:
1) vedleshodypoškozenéhosepƎíslušnéjednáníneprotivídobrýmmravƽm,
2) zranĢnínenídƽsledkemúmyslnéhoporušenísportovníchpravidel,
3) pƎíslušnéjednánínebylojednánímbrutálním.
UvedenýtrendjevelmipatrnýivsouēasnénĢmeckédoktrínĢzamĢƎenéidocivilníhopráva.NapƎ.
Fuchspoukazujenaskuteēnost,žepronastoupeníodpovĢdnostijerozhodné,zdapƎijednání,které
vedlo ke zranĢní, byla dodržena platná pravidla hry. Oproti doktrínĢ starší je zde zdƽraznĢno, že
vpravidlech hry je vyjádƎeno, vjakém rozsahu každý hráē pƎevzal riziko zranĢní spojené se hrou.
Teprvesezpƽsobemchováníprotihráēe,kteréodporujepravidlƽm,pƎecházínanĢjriziko.
VliteratuƎefrancouzskéP.GarraudiJ.Loupzastávalinázor,žebeztrestnostsportovníchúrazƽje
podmínĢnanásledujícímiokolnostmi:
a) dodrženabylazásadnípravidladanésportovnídisciplíny,
b) jednánípƽvodcezranĢnínelzevytknoutniēehozhlediskaneopatrnostinebonedbalosti,
c) poškozenýakceptovalrizikospojenésprovozovánímurēitésportovnídisciplíny.
Oba autoƎi pak zdƽrazŸovali, že všechny uvedené podmínky musí být splnĢny souēasnĢ, jinak
nastupujeodpovĢdnostjaktrestní,takicivilní.
Výrazný vliv sportovním pravidlƽm pƎikládá isouēasná francouzská doktrína. M. Gros aP. Y.
VerkindtuvádĢjí,ževpƎípadĢtrestníodpovĢdnostijetƎebarozlišovatpodletoho,zdaprovozovaný
sport je spojen skontaktem ēi nikoliv. Vprvním pƎípadĢ úēastník, který zraní svého soupeƎe,
nemƽžebýtzprinciputrestnĢstíhán.JeštĢjevšaktƎeba,abypƽvodcenásilízpƽsobujícíhoškoduse
nedostaldorozporuspravidlyhry.
Švýcarský autor P. Noll zastával názor, že odpovĢdnost za sportovní úraz mƽže být vylouēena na
základĢ souhlasu poškozeného pod podmínkou, že nebyla porušena sportovní pravidla. Své
stanoviskoodƽvodŸovalpoukazemnaskuteēnost,žesportovciakceptujítakovánebezpeēíspojená
sprovozováním sportu, která mohou vyplývat ipƎi dodržování sportovních pravidel. Isouēasná
švýcarská doktrína pƎikládá sportovním pravidlƽm velký význam. To je patrné zejména voblasti
lyžování.
Vliv sportovních pravidel je pƎijímán i vdoktrínĢ angloͲamerické. NapƎ. C. S. Kenny podmínil
beztrestnostsportovníchúrazƽsplnĢnímnásledujícíchpodmínek:
a) poškozený(zranĢný)sportovecskuteēnĢakceptovaldƽsledkymožnéhozranĢní,
b) zranĢníbylozpƽsobenovprƽbĢhulegálnísportovnídisciplíny,
c) pachateldodrželsportovnípravidla.
125
51
M ,%-$.!
O//%0%)!12 4/2012
M%05
( K!+(6"
WWW.UCPS.SK
Souēasnáanglickádoktrínapakvyslovilaurēitýnázorovýposun,kdydodrženísportovníchpravidel
nenístanovovánojakovýslovnápodmínkabeztrestnosti,alejakojednazokolností,kekterésepƎi
posuzování sportovních úrazƽ pƎihlíží. M. James uvádí, že orgán ēinný vtrestním Ǝízení bude
považovat za pravdĢpodobnĢjší trestní stíhání, pokud se vyskytne nĢkterý znásledujících
pƎedpokladƽ–
x
x
x
x
x
jednání,kterévedlokezranĢní,nemĢlospojitostshrou,
došloknĢmupƎiútokunahráēe,kterýnedrželmíēnebomimohru,
zpƽsobilozávažnýstupeŸporanĢní,bylojímzamýšlenozpƽsobitzranĢnípoškozenému,
existovalamožnost,žepƎihlížejícídavbudejednánímpovzbuzen,
pachateljeprofesionál,aprotomožnývzorchování.
Naproti tomu bude pƎípad posuzován jako ménĢ závažný a smenší pravdĢpodobností vyústí
vtrestní stíhání, pokud byl souēástí obvyklého prƽbĢhu hry achybĢl zde úmysl zpƽsobit újmu,
napƎíklad špatnĢ naēasovaný obranný zákrok, došlo jen kdrobným poranĢním nebo vĢc byla
dostateēnýmzpƽsobemprojednánasportovnímƎídícímorgánem.M.Jamespojímávlivsportovních
pravidel velmi široce. ZdƽrazŸuje – na základĢ podrobného rozboru opƎeného orozsáhlou
judikaturu–ževlastnĢvšechnyēinyvedoucíkezranĢníjsouēinypotencionálnĢtrestnými.Pouze
ty, které spadají pod rozsah okolnosti vyluēující protiprávnost, totiž souhlasu, která obecnĢ
zahrnuje ty, jež jsou vsouladu spravidly hry nebo kulturou pƎíslušného sportu, se vyhnou
nastoupení odpovĢdnosti. Vedle toho však mƽže být vylouēena odpovĢdnost sportovce ipƎi
porušení sportovních pravidel (a potud je tento názor shodný zejména smoderní judikaturou
rakouskou anĢmeckou), jestliže ēin, který mĢl za následek zranĢní, byl legitimním prostƎedkem
provádĢní urēité sportovní disciplíny. Naproti tomu však James zdƽrazŸuje, že dodržení
sportovníchpravidelsamoosobĢnenídƽvodemprovylouēenítrestníodpovĢdnostisportovce.
Vnám blízké polské doktrínĢ se otázkou sportovních pravidel zabýval J. Sawicki, který legálnost
sportovníēinnostiadƽsledkƽstímspojenýchspojilsesplnĢnímtƎípodmínek:
a) urēitésportovníodvĢtvíjestátempovažovánozadovolené,
b) úēastsportovcƽvesportovníchkláníchjedobrovolná,
c) sportovci úēastnící se sportovního zápolení dodržují pro nĢ závazná sportovní pravidla
azásady.
Dlužnoovšemtakédodat,žeteoriedodrženísportovníhopravidlamásvéodpƽrce,kteƎíodmítají
pomĢƎovat otázku trestní odpovĢdnosti sportovce toliko prizmatem dodržení nebo porušení
sportovníhopravidla.
11)
126
52
teorie práva sportovního – uvedená teorie navazuje na výše naznaēenou otázku významu
avlivusportovníchpravidel,jdevšakvesvýchzávĢrechještĢdále.NĢkteƎíautoƎivdoktrínĢ
vyjadƎují názor, že právo obecnĢ – aprávo trestní zvláštĢ – nezavazuje úēastníky vmístech
provozovánísportu,kdeplatíprimárnĢavýhradnĢpƎedpisyanormyprávasportovního.Tzv.
právo sportovní by mĢlo vyluēovat použití pƎedpisƽ práva trestního. VpƎípadĢ sportovního
úrazu by tak byla trestní odpovĢdnost zcela vylouēena. Hrozila by toliko sankce vyplývající
zpƎedpisƽprávasportovníhoatopouzevsituaci,kdysportovnízranĢníbylozpƽsobenopƎi
porušení sportovních pravidel. Sportovní zranĢní tak mohou zakládat toliko odpovĢdnost
sportovní, nikoliv však trestní. Uvedená teorie však vyvolávala již vdƎívĢjším období – ve
všech svých podobách – výhrady umnoha autorƽ. Kategoricky bylo polemizováno zejména
spostulátem, že by sportovní pravidla rozhodovala otrestní odpovĢdnosti za sportovní
úrazy. VtĢchto pƎípadech bylo zejména namítáno, že vtakových pƎípadech sportovní
pravidla – nemající charakter norem právních – by mĢla vĢtší význam pro trestní
M ,%-$.!
O//%0%)!12 4/2012
M%05
( K!+(6"
WWW.MAGISTEROFFICIORUM.SK
odpovĢdnostnežnormyprávatrestního,aztĢchtodƽvodƽtakuvedenáteorienemƽžebýt
akceptována.
12)
koncepce souhlasu sorganizováním sportovního mítinku – vmnoha zemích je traktována
zásada, že organizování sportovních mítinkƽ – zvláštĢ soutĢží veƎejných – podléhá
pƎedchozímu povolení pƎíslušných správních nebo policejních orgánƽ, pƎípadnĢ toliko
ohlašovacípovinnosti.VsouvislostistímpakvdoktrínĢnĢkterýchzemísportovníúrazyjsou
„ospravedlŸovány“ faktem, že knim došlo vprƽbĢhu soutĢží azávodƽ povolených
pƎíslušnýmistátnímiorgány.
V.ZÁV R
Doufám tedy, že vnavazujících pƎíspĢvcích adiskusi se knĢkterým znaznaēených otázek
dostanemeaisamotnésetkánípƎispĢjekrozvojiƎešeníotázekvzájemnýchvztahƽsportuapráva.
127
53
M ,%-$.!
O//%0%)!12 4/2012
P.$.!
S.7.8%
WWW.UCPS.SK
STANOVYSFZ–NOVÁSPOLOENSKÁZMLUVAFUTBALOVÉHOHNUTIA
JUDR.PETERSEPEŠI
THEBYLAWSOFTHESLOVAKFOOTBALLASSOCIATION(SFA)–
THENEWSOCIALTREATYOFTHEFOOTBALLMOVEMENT
PROKURÁTOR
LENVÝKONNÉHOVÝBORUSLOVENSKÉHOFUTBALOVÉHOZVÄZU
EͲMAIL:[email protected]
[email protected]ÚOVÉSLOVÁ:
stanovySFZ,Slovenskýfutbalovýzväz(SFZ),futbal,obēianskezdruženie,UEFA(Európskafutbalováasociácia),
FIFA (Medzinárodná futbalová federácia), orgány združenia, orgány zabezpeēenia spravodlivosti, odborné
komisie, právomoci akompetencie, ēlenstvo, individuálne ēlenstvo, základné pravidlá hospodárenia,
Strategický plán rozvoja futbalu, konferencia SFZ, elektronické hlasovanie, pôsobnosƛ orgánov SFZ,
rozhodcovskýsúd,kontrolahospodáreniaSFZ,normatívnysystémSFZ
KEYWORDS:
bylawsoftheSlovakFootballAssociation,SlovakFootballAssociation(SFA),football,civicassociations,UEFA,
FIFA,bodiesofassociations,bodiespromotingjustice,committessofexperts(expertcommittees),powersand
competences,membership,individualmembership,basicprinciplesof(financial)management,StrategicPlan
for the Promotion of Football, Conference of the SFA, eͲvoting, competences of the bodies of SFA, Court of
Arbitration,controlof(financial)managementoftheSFA,thenormativesystemoftheSFA
ABSTRAKT:
Slovenský futbalový zväz na svojej konferencii 28.9.2012 schválil novú spoloēenskú zmluvu slovenského
futbalovéhohnutia,ktoráprinášadojehokaždodennéhoživotanovéprvky.Príspevokprinášaokremzhrnutia
toho najdôležitejšieho zprocesu prípravy aschvaűovania nových stanov SFZ aj komplexný pohűad na obsah
novýchstanovainštitúty,ktoréprinášajú.Autorpríspevkusizvolilformuotázokaodpovedí,ktorásazhűadiska
prehűadnostiaorientácievpríspevkupreēitateűajavíakonajvhodnejšia.
ABSTRACT/SUMMARY:
TheSFAadoptedatitsconferenceon28Sept.2012anewsocialtreatyoftheSlovakfootbalmovementwhich
introducesnewelementstoitseveryͲdayoperation.Thepresentedarticlenotonlyintroducestheprocessof
preparationandadoptionofthenewbylawsbutitalsointroducesͲinacomplexmannerͲthenewelementsof
thebylaws.Theauthorhasdecidedtoprovidethetextintheformofquestionsandanswerswhichhebelieves
isthemostconvenientwayofacquiringthenewfacts.
NAÚVOD
Konferencia Slovenského futbalového zväzu konaná 28.9.2012 vBanskej Bystrici kvalifikovanou
väēšinou122hlasov(zo145hlasujúcich)schválilanávrhStanovSFZ.Naschváleniebolopotrebných
104 hlasov (2/3 väēšina všetkých delegátov konferencie). Zvýsledku hlasovania je zrejmé, že za
prijatie stanov hlasovala viac ako kvalifikovaná väēšina zástupcov amatérskeho iprofesionálneho
128
54
M ,%-$.!
O//%0%)!12 4/2012
P.$.!
S.7.8%
WWW.MAGISTEROFFICIORUM.SK
futbalu, ako aj väēšina zástupcov ěalších záujmových skupín (zástupcovia hráēov, rozhodcov,
trénerov,futsaluaženskéhofutbalu).1
Slovenské futbalové hnutie – záujmové skupiny, ktoré vŸom prirodzene existujú sa dokázali
zhodnúƛnatextedokumentu,ktorýpripravovala5Ͳēlennáodbornáskupinaprávnikovvsúēinnosti
so športovými odborníkmi zfutbalového hnutia. Predstavitelia futbalového hnutia vyslovili
hlasovanímonovýchstanováchdôveruapodporunielenpredloženémumateriáluajehotvorcom
ale de facto potvrdili dôveru prezidentovi ivýkonnému výboru SFZ (ěalej len „VV SFZ“), ktorý
odporuēilnasvojomzasadnutí4.9.2012návrhstanovSFZkonferenciinaschválenie.
NovéstanovySFZnadobudnúúēinnosƛod1.januára2013.
AKÉBOLIHLAVNÉDÔVODYPREVYPRACOVANIENOVÉHONÁVRHUSTANOVSFZ?
Dôvodyprevypracovanienávrhunovýchstanovjemožnézhrnúƛdotrochskupín:
1.
2.
3.
PoznatkyonedostatkochdoterajšiehozneniastanovSFZspoēívajúcevlogickýchrozporoch
znenia stanov sorganizaēným poriadkom, ako aj rozpory vostatných predpisoch SFZ,
vduplicite ustanovení vrôznych predpisoch SFZ (napr. Stanovy – Organizaēný poriadok –
Štatúty komisií), chýbajúcej úprave (napr. individuálne ēlenstvo, volebná komisia, licenēné
orgány) avážne aplikaēné problémy (doplnenie ēlena VV SFZ po uvoűnení funkcie poēas
funkēného obdobia, disciplinárny postih fyzických osôb za protiprávne konanie mimo
stretnutia,riešeniekonfliktuzáujmov).
2
3
OdporúēaniazostranyUEFA ,najmäúpravapostaveniaapôsobnostiorgánovSFZ vsúlade
sodporúēanouštandardnouštruktúraapôsobnosƛouorgánovnárodnýchzväzov,zasadnutia
konferencie najmenej raz roēne, úprava voűby ēlenov VV SFZ na konferencii SFZ (nie
potvrdzovanieosôbzvolenýchvinýchprávnychsubjektoch).
Vývoj právnej úpravy SR, Európskej únie ipredpisov FIFA/UEFA, ako aj elektronizácia
riadiacicharozhodovacíchprocesovvSFZivmodernejspoloēnostiXXI.storoēia.
[email protected]ÁVRHUSTANOVSFZ?
9
9
9
ēlenoviaLegislatívnoͲprávnejkomisieSFZ:
JUDr. Jozef orba, PhD., JUDr., PhDr. Tomáš Gábriš. LLM, MA aMgr., Mgr. Ladislav Križan,
PhD.(bývalýēlenkomisie)
pracovníci LegislatívnoͲprávneho oddelenia SFZ: Mgr. Miroslav Kiša aJUDr. Jaroslav
Rybánsky
ēlenVVSFZaodbornýgarantprojektu:JUDr.PeterSepeši,ktorýjezároveŸgarantomúlohy
32 – Novelizácia noriem SFZ, ktorá je súēasƛou Strategického plánu SFZ na obdobie 2011Ͳ
2014, ēasƛVII–Legislatíva. Manažérom projektu ajedným zpripomienkujúcich bol JUDr.
4
PaedDr.JozefMalich–predsedaLegislatívnoͲprávnejkomisieSFZ .
1) Ktomu pozri tiež príspevok: Sepeši P., Konferencia SFZ schválila návrh nových Stanov SFZ – novú ústavu slovenského
futbalovéhohnutia;dostupnosƛnainternete:http://www.ucps.sk/Konferencia_SFZ_schvalila_navrh_novych_Stanov_SFZ
2)Ktomupozripríspevok:orbaJ.,SprávaopracovnýchstretnutiachapoznatkochzískanýchprinávšteveUEFA;dostupnosƛna
internete:http://www.ucps.sk/Sprava_o_pracovnych_stretnutiach_a_poznatkoch_ziskanych_pri_navsteve_UEFA
3)Ktomupozripríspevok:orbaJ.,SprávazpracovnejcestyUEFAKISSLegalWorkshop
,dostupnosƛnainternete:
http://www.ucps.sk/Sprava_z_pracovnej_cesty__UEFA#kap4
4) Ktomu pozri príspevok: Malich J.: Porovnanie existujúcich stanov SFZ snávrhom Nových stanov SFZ; dostupnosƛ na
internete:http://www.ucps.sk/Porovnanie_existujucich_stanov_SFZ_s_navrhom_novych_stanov_SFZ
129
55
M ,%-$.!
O//%0%)!12 4/2012
P.$.!
S.7.8%
WWW.UCPS.SK
Poěakovanie patrí všetkým pripomienkujúcim osobám asubjektom, ktoré taktiež významne
prispeli ku kvalite koneēného návrhu, osobitne predsedom jednotlivých odborných komisií,
predsedovi aēlenom predsedníctva Rozhodcovského súdu pri SFZ azástupcovi klubu MŠK Žilina
Mgr.MarekoviMajtánovi.
AKOPREBIEHALPROCESPRÍPRAVYNÁVRHUSTANOVSFZ?
9
9
9
9
9
4.7.2011–VVSFZschváliljednohlasne5(11/11)StrategickýplánSFZnaobdobie2011Ͳ2014
x ēasƛVII.Legislatíva–úloha32NovelizácianoriemSFZ
10.2.2012–vypracovanýprvýkonceptnávrhustanovSFZ,sprístupnenýnapripomienkovanie
x nazákladepodnetovodēlenovSFZ,pracovníkovaparátu,funkcionárovzväzuavlastných
poznatkovaskúsenostíautorovnávrhu
trikolápripomienkovéhokonaniaaprezentovanienávrhustanovpredstaviteűomhnutia
x na základe podnetov apripomienok ēlenov SFZ, pracovníkov afunkcionárov zväzu,
postupnevzniklo14ēasovýchverziínávrhustanov
4.9.2012–VVSFZodporuēilnávrhstanovnaschváleniekonferenciiSFZ
x VV SFZ odporuēil konferencii návrh stanov na schválenie (nikto zēlenov VV SFZ
nehlasovalproti8/3/0)
28.9.2012–prerokovanienávrhustanovnaKonferenciiSFZ
x do návrhu predloženého konferencii boli zapracované aodkomunikované správnikmi
UEFA aFIFA ich pripomienky knávrhu stanov SFZ, ktorý bol expresne preložený do
anglickéhojazyka(TomášGábriš)
AKOBOLAZABEZPEENÁPRÍSTUPNOSeNÁVRHUSTANOVPRELENOV SFZIFUTBALOVÚ
VEREJNOSe?
OdprvéhozverejnenianávrhuStanovSFZvofebruári2012bolaaktuálnepripomienkovanáverzia
návrhu stanov prístupná pre celú športovú verejnosƛ na osobitnej voűne dostupnej internetovej
stránke SFZ snázvom „Návrh Stanov SFZ“6. Na tejto stránke boli pre futbalovú iširokú športovú
verejnosƛuverejŸovanéaktuálneinformácieoproceseprípravynávrhustanovoaktuálnomstave
procesu prípravy ako aj oěalších plánovaných krokoch. Na zaēiatku tejto stránky bol po celý ēas
7
umiestnenýlink/prepojenienazdieűanýdokument =aktuálnaverzianávrhustanov,ktorýbolvždy
voűneprístupnýnakomentovaniepreēlenovSFZiširokúfutbalovúaprávnickúverejnosƛ.
OVŠETKOABSOLVOVALIAUTORINÁVRHUSTANOV?
9
9
9
zberasumarizáciapodnetovkplatnýmstanovámainýmpredpisomSFZ
analýzaplatnejprávnejúpravy,stanovFIFA,UEFA,MOV8,FutbalovejasociácieRainých
práca – tvorba návrhu vdokumentoch zdieűaných cez internet (5 spoluautorov a12 ěalších
pripomienkujúcich subjektov) vecné riešenie komentárov apripomienok priamo vzdieűanom
dokumente
5)Pozribod7zápisnicezozasadnutiaVVSFZ:
http://www.futbalsfz.sk/fileadmin/user_upload/Dokumenty/Zapisnice/20110714_vvsfz_zapisnica_07.pdf
6)http://www.futbalsfz.sk/navrhstanovsfz.html
7)https://docs.google.com/document/d/1n8baZVTf2nGYxfMF5Gzs6Z0ttkZsNaCNXͲowOrhBOLo/edit
8)OlympijskáchartaMedzinárodnéhoolympijskéhovýboru;dostupnosƛnainternete:
http://www.olympic.sk/documents/dokumentyͲsov/Olympijsk%20charta%202011.pdf
130
56
M ,%-$.!
O//%0%)!12 4/2012
P.$.!
S.7.8%
WWW.MAGISTEROFFICIORUM.SK
9
9
9
9
9
9
9
9
priebežné vyhodnocovanie azapracovanie písomne (listom alebo emailom) zaslaných
pripomienokapodnetovknávrhustanovodēlenovSFZiaparátuSFZ
pracovné stretnutia akonzultácie spredsedami aēlenmi komisií aorgánov SFZ, ako aj
spripomienkujúcimisubjektmi
postupné vypracovanie 14 verzií návrhu stanov SFZ (v rámci troch oficiálnych kôl
pripomienkovéhokonania)
prezentácia návrhu adiskusia onávrhu stanov vo viacerých slovenských mestách so
zástupcamiamatérskehoiprofesionálnehofutbalu
spracovanieodbornýchēlánkovavideorozhovorovknávrhustanov
prerokovanieaschválenie/odporuēenienávrhunazasadnutívýkonnéhovýboruSFZ4.9.2012
prekladdoanglickéhojazykaaposúdenienávrhuprávnikmiUEFAaFIFA
zapracovaniepripomienokUEFAaFIFAknávrhupokonzultáciáchgenerálnehosekretáraSFZ
správnikmiUEFA
OBOLODETERMINUJÚCEPREÚSPEŠNÉZAV[ŠENIEPROCESUPRÍPRAVYNÁVRHUSTANOV
SFZ?
Pre úspešné zavƍšenie procesu prípravy návrhu stanov bol rozhodujúci súhrn viacerých faktorov
osobnej,odbornej/vecnej,ipolitickejpovahy,zktorýchjepotrebnéspomenúƛnajmä:
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
vecná nekonfliktná komunikácia autorov spredstaviteűmi futbalového hnutia zo všetkých
záujmovýchskupínajprirôznychvecnýchstanoviskách
podporaarešpektzostranyvýkonnéhovýboruSFZ,prezidentaSFZ,akoajěalšíchosobností
futbalovéhohnutia
nestrannéhűadaniekompromisu–rovnováhyabƍzdprejednotlivézáujmovéskupiny
zapracovaniepožiadaviekaodporúēanízostranymedzinárodnýchfutbalovýchasociáciíFIFA
aUEFA
spoloēný pohűad na nevyhnutnosƛ posilnenia prvku odbornosti vrozhodovacích procesoch
slovenskéhofutbalu
spoloēnýpohűadnanevyhnutnosƛverejnejkontrolyrozhodovaciehoariadiacehoprocesu
spoloēnýpohűadnakreovaniemocivofutbalovomhnutíodklubov,resp.ēlenovzáujmových
združení
vedomosti, skúsenosti, poctivá práca, trpezlivosƛ apokora autorského kolektívu, odborný
aosobnýkreditautorovnávrhu
nestrannosƛ anezávislosƛ autorského kolektívu od ktorejkoűvek záujmovej skupiny, klubu
aleboosobyvslovenskomfutbale
rôznorodosƛprávnickýchpovolaníautorovaichprávnejšpecializácie
jazykovávybavenosƛēlenovautorskéhokolektívu(francúzština,nemēina,angliētina)
znalosƛ futbalovej problematiky na medzinárodnej úrovni vrovine teoretickej ipraktickej na
základe seminárov astáží (UEFA, FIFA, CAS) ale aj na základe riešenia konkrétnych
vecí/sporov
rôznyuholpoznania/videniafutbalovejproblematikykaždýmzospoluautorovnávrhu
Schválenie návrhu stanov SFZ je významným úspechom nielen právnikov pôsobiacich vSFZ ale
najmäsamotnéhofutbalovéhohnutia,ktorénapriekvšetkýmokolnostiamprejavilovôűuaochotu
dohodnúƛ sa na novej spoloēenskej zmluve – ústave slovenského futbalu, ktorú futbalovému
hnutiuponúkolprávnickyautorskýkolektívpozornepoēúvajúciodbornéhlasyfutbalovéhohnutia
131
57
M ,%-$.!
O//%0%)!12 4/2012
P.$.!
S.7.8%
WWW.UCPS.SK
zohűadŸujúc európske futbalové/športové súvislosti vrovine práva (právna úprav ajudikatúra SR,
Rainýchštátov,právneaktyRadyEurópy,Európskejúnie,judikatúraEurópskehosúdupreűudské
práva,SúdnehodvoraEÚ)aleboaj„futbalovéprávo“UEFA,FIFA,ēipravidláMOV.
OBSAHNOVÝCHSTANOVSFZ:
PREAMBULA
PRVÁASe–Základnéustanovenia
Prváhlava–Úvodnéustanovenia lánok 1 – Názov, sídlo, právna forma asymboly SFZ, lánok 2 – Vymedzenie základných
pojmov
Druháhlava–Úēelvzniku,poslanie,cieleahlavnéēinnostiSFZ
lánok3–Založenieaúēelvzniku,poslanieacieleSFZ,lánok4–HlavnéēinnostiSFZ
Tretiahlava–PrincípyavzƛahySFZ
lánok 5 – Princípy uplatŸované vrámci ēinnosti SFZ, lánok 6 – Politická neutralita
anediskriminácia,lánok7–VzƛahyvSFZ
Štvrtáhlava–NormatívnysystémarozhodovaciaēinnosƛvrámciSFZ lánok 8 – Systém predpisov SFZ ainé normatívne akty vydávané orgánmi SFZ, lánok 9 –
ZáväznosƛpredpisovSFZaichvzƛahkpredpisomFIFA,UEFA,právnemuporiadkuajudikatúre,
lánok10–ZáväznosƛrozhodnutíorgánovSFZ,lánok11–PredpisyēlenovSFZ,lánok12–
Disciplinárne opatrenia, lánok 13 – Riešenie sporov, lánok 14 – Nepredvídané udalosti
avyššiamoc
Piatahlava–ŠportováēinnosƛvrámciSFZ lánok 15 – Pravidlá hry, lánok 16 – Súƛaže, lánok 17 – Medzinárodné súƛaže astretnutia,
lánok 18 – Udeűovanie licencií klubom, lánok 19 – Hráēi, lánok 20 – Reprezentovanie
Slovenskejrepubliky,lánok21–Futsal,lánok22–Ženskýfutbal
DRUHÁASe–lenstvovSFZ
lánok23–lenstvovSFZaēlenoviaSFZ,lánok24–VznikazánikēlenstvavSFZ,lánok25–
Vystúpenie zo SFZ, lánok 26 – Pozastavenie ēlenstva vSFZ, lánok 27 – Vylúēenie zo SFZ,
lánok 28 – Riadne ēlenstvo vSFZ, lánok 29 – Pridružené ēlenstvo vSFZ, lánok 30 –
IndividuálneēlenstvovSFZ,lánok31–estnéēlenstvovSFZ, lánok32–PrávaēlenovSFZ,
lánok33–PovinnostiēlenovSFZ,lánok34–Regionálneaoblastnéfutbalovézväzy,lánok
35–Únialigovýchklubov,
TRETIAASe–OrgánySFZ
Prváhlava–SpoloēnéustanoveniaoorgánochSFZ lánok 36 – Všeobecné ustanovenia, lánok 37 – Konanie, rozhodovanie azodpovednosƛ
orgánovSFZaichēlenov,lánok38–FunkēnéobdobievolenýchfunkcionárovSFZ,lánok39–
Konflikt záujmov anezluēiteűnosƛ funkcií, lánok 40 – Odvolanie osoby zfunkcie adoēasné
pozastavenievýkonufunkcie
Druháhlava–KonferenciaSFZ lánok41–Konferencia,lánok42–Delegátikonferencie,lánok43–Právomocikonferencie,
lánok44–Uznášaniaschopnosƛkonferencie,lánok45–Rozhodnutiakonferencie,lánok46
– Program riadnej konferencie, lánok 47 – Riadne voűby, doplŸujúce voűby avolebná
konferencia,lánok48–Mimoriadnakonferencia
Tretiahlava–VýkonnývýborSFZ lánok 49 – Zloženie výkonného výboru, lánok 50 – Práva apovinnosti ēlenov výkonného
132
58
M ,%-$.!
O//%0%)!12 4/2012
P.$.!
S.7.8%
WWW.MAGISTEROFFICIORUM.SK
výboru,lánok51–Zasadnutiavýkonnéhovýboru,lánok52–Právomocivýkonnéhovýboru,
lánok53–Rozhodnutiavýkonnéhovýboru
Štvrtáhlava–PrezidentSFZ
lánok54–Postavenieprezidenta,lánok55–Právomociprezidenta
Piatahlava–KontrolnéorgánySFZ
lánok56–RevíznakomisiaSFZ,lánok57–VolebnákomisiaSFZ
Šiestahlava–OrgányzabezpeēeniaspravodlivostiSFZ
lánok58–DisciplinárnakomisiaSFZ,lánok59–OdvolaciakomisiaSFZ,lánok60–Licenēné
orgánySFZ
Siedmahlava–AdministratívneorgánySFZ
lánok61–GenerálnysekretárSFZ,lánok62–AparátSFZ,lánok63–OdbornékomisieSFZ,
lánok64–Komisieapracovnéskupiny
ŠTVRTÁASe–Rozhodcovskýsúd
lánok65–Právomocrozhodcovskéhosúdu,lánok66–Pravidláfungovaniarozhodcovského
súdu,lánok67–Organizáciaēinnostirozhodcovskéhosúdu
PIATAASe–HospodárenieSFZ
lánok68–Základnépravidláhospodárenia,lánok69–PríjmySFZ,lánok70–VýdavkySFZ,
lánok71–MarketingovéprávaSFZ
ŠIESTAASe–Spoloēné,prechodnéazávereēnéustanovenia
lánok 72 – Zánik SFZ, lánok 73 – Použitie stanov na ženský futbal, futsal aplážový futbal,
lánok74–Prechodnéustanovenia,lánok75–Zrušovacieustanovenie,lánok76–Úēinnosƛ
AKÝJEÚEL/[email protected]ÚVODUSTANOV?
StanovySFZsúdokument,ktorýpredstavujespoloēenskúzmluvuzastrešujúcuēinnosƛniekoűkých
stotisíc űudí, ktorí sa denne podieűajú na futbalovom živote. Inštitucionálne na najvyššej úrovni
zastrešuje futbalové hnutie Slovenský futbalový zväz, ktorý pokraēuje vēinnosti svojich
predchodcov.
Úspešnú budúcnosƛ, uvedomelosƛ, hrdosƛ futbalového hnutia, jeho predstaviteűov aēlenov je
vhodné založiƛ/stavaƛ na poznaní auvedomení si histórie avývoja slovenského futbalu, vktorom
věakanašimpredchodcommôžepokraēovaƛsúēasnágenerácia.
Preambula, ktorej zaradenie do návrhu stanov navrhol p. Štefan Jajcay, je veűmi vhodným
miestomnaprihláseniesakhistóriislovenskéhofutbaluajehodoterajšímúspechomnaklubovej
ireprezentaēnej úrovni ako aj na vytýēenie vízií acieűov do budúcnosti slovenského futbalu.
Zneniepreambulynavrholp.TomášGábriš.
AKOBOLIVNÁVRHUSTANOVVYMEDZENÉCIELEAHLAVNÉINNOSTISFZ?
„Súēasnárealitavslovenskomšportovomhnutíjetaká,ževšetkydruhyobēianskychzdruženívŸom
pôsobiace (najmä národné športové zväzy ašportové kluby) vykonávajú vlastné, ēasto veűmi
rôznorodé aktivity scieűom napŰŸaƛ svoje poslanie. Problematika ekonomického rozmeru týchto
ēinností zpohűadu najmä nezaƛažovania príjmov ztakýchto aktivít možnými daŸami, odvodmi,
nebodajpokutami,jepretologickypermanentnoutémou.
133
59
M !,%-$.!
4/2012
P
" S # O//%0%)!12
$%
WWW.UCPS.SK
Do návrhu stanov SFZ sme preto precizovali tieto ustanovenia tak, aby brali do úvahy inajnovšie
rozhodnutiaNajvyššiehosúduSR–idenapr.orozsudokNajvyššiehoSúduSRvoveci3Sžf/43/2009
z11.3.2010.
Podstatoutýchtoustanoveníjeidea,že„HlavnéēinnostiSFZsúaktivitySFZvykonávanésústavne,
samostatne, vmene ana zodpovednosƛ SFZ, ktoré nie sú podnikaním anie sú vykonávané za
úēelom dosiahnutia zisku. Majetok, výnosy apríjmy vytvorené hlavnými ēinnosƛami SFZ sa
využívajúnanapŰŸanieposlaniaacieűovSFZanaúhraduvýdavkov(nákladov)snimispojených.“
Povedané inak ajednoduchšie – SFZ nie je anemá byƛ obchodná spoloēnosƛ založená za úēelom
ziskupresvojich“majiteűov”,alejespolkom,ktorývlastnýmiaktivitamizarobenépeniazeinvestuje
9
výhradnedoěalšiehorozvojafutbaluunás.“ PREO
JE DÔLEŽITÉ ZJEDNOTENIE POJMOVÉHO APARÁTU AVYJADRENIE PRINCÍPOV
NOVÝCHSTANOV?
Nové stanovy SFZ vo svojom úvode obsahujú vymedzenie dôležitých pojmov a to nielen pre
potrebu stanov ale pre celý futbalový normatívny systém a jeho aplikáciu. Je dôležité, aby
futbalovéhnutie(orgányaēlenovia)komunikovalozrozumiteűneaabysiobestranykomunikácie
pod jednotlivými pojmami predstavovali ten istý význam. Pre pojmy ako napr. „funkcionár“,
„aparát SFZ“, „kvalifikovaná väēšina“, ēi pre ěalšie dôležité pojmy je možné navrhnúƛ viaceré
definície s rôznymi praktickými dôsledkami, preto je dôležité, aby sme pojmy, ktoré bežne
používame, vnímali a posudzovali cez ich jednotnú definíciu. Vysvetlenie pojmov je štandardným
prvkomštátnejieurópskejlegislatívy,ktorýsazavádzaajdosystémunoriemSFZ.
Stanovy ako spoloēenská zmluva upravuje množstvo fundamentálnych otázok a vzƛahov
súvisiacich sexistenciou (úēel vzniku), riadením (orgány), hospodárením a kontrolou ēinnosti
obēianskeho združenia. Žiadny predpis, ēi zmluva neobsiahne všetky možné variácie právnych, ēi
faktických vzƛahov a situácií, ktoré v reálnom živote môžu nastaƛ. Ako nástroj/pomôcku k
posúdeniuariešeniutakýchto„neupravených“situáciíavzƛahovStanovyvēlánku5vymedzujú
princípyuplatŸovanévēinnostiSFZ,ktorésúinterpretaēnýmipravidlaminielenpreorgánySFZale
aj pre samotné dotknuté subjekty – ēlenov SFZ. Stanovy v ēlánku 5 ods. 5 ustanovujú, že „v
prípadoch neupravených predpismi SFZ musia byƛ konanie, postup alebo rozhodnutie orgánov
SFZajehoēlenov,vsúladesovšeobecnýmiprincípmi.“
Stanovy vymedzujú všeobecné princípy (fairͲplay, olympizmu, odbornosti, primeranosti,
efektívnosti/hospodárnosti a kauzality), ktoré sa uplatŸujú vo všetkých ēinnostiach a procesoch
uskutoēŸovaných v rámci plnenia cieűov SFZ aosobitné princípy (regionálny, rotaēný a územný),
ktorésapoužijúibavtedy,keěstanovy,inépredpisyaleborozhodnutiaorgánovSFZichpoužitie
výslovne predpokladajú alebo bolo ich použitie dohodnuté. Aj v prípadoch, keě je výslovne
stanovenépoužitieosobitnéhoprincípu,všeobecnéprincípymusiabyƛtaktiežzohűadnené.
AKÉZMENYPRINÁŠAJÚSTANOVYVOTÁZKACHLENSTVA?
Najzásadnejšou zmenou oproti doterajšiemu stavu je, že nové stanovy zavádzajú individuálne
ēlenstvo10 vSFZ, ēo znamená, že ēlenom SFZ sa môže staƛ aj fyzická osoba. Uosôb, ktoré sa
9)Odpoveějecitovanázpríspevku:KrižanL.;AkýjezmyselexistencieSFZapreēojedobréprenášfutbalhospresniƛvnových
stanováchSFZ?!;dostupnýnainternetena:http://www.ucps.sk/Zmyslel_SFZ_v_novych_stanovach_SFZ
10) Pozri príspevok: Sepeši P.; lenstvo fyzických osôb vSlovenskom futbalovom zväze – súēasnosƛ, resp. (možno) blízka
budúcnosƛ
134
60
M&'%(!
4/2012
P
! " S "# O))%*%+",$%
WWW.MAGISTEROFFICIORUM.SK
aktívne podieűajú na ēinnosti vrámci SFZ je ēlenstvo základnou podmienkou pre vykonávanie ich
ēinnosti.
Existujú štyri hlavné dôvody, ktoré sú determinujúce pre zavedenie individuálneho ēlenstva do
StanovSFZ:
1.
2.
3.
4.
prehűadostaveēlenskejzákladne–SFZbudemaƛpresnýprehűadopoēteaštruktúresvojich
individuálnych ēlenov, ēo bude zrejme aj dôležitým podkladom pre prideűovanie štátnych
dotácií,
možnosƛvyvodiƛdisciplinárnuzodpovednosƛ–záväzkyapovinnostistanovenévstanovách
SFZ budú zaväzovaƛ aj individuálnych ēlenov, proti ktorým bude prípadne možné vyvodiƛ
disciplinárnu zodpovednosƛ prostredníctvom orgánov SFZ, anie cestou orgánov verejnej
mocialebosúdov(pripriestupkoch),
riešenie sporov na Rozhodcovskom súde SFZ – spory medzi ēlenmi SFZ, vrátane
individuálnych ēlenov, sa budú riešiƛ na Rozhodcovskom súde SFZ, anie cestou civilných
súdov,akodoposiaű,
zosúladenie so zákonom ozdružovaní obēanov – SFZ existuje ako obēianske združenie
založené podűa zákona ē.83/1990 Zb. ozdružovaní obēanov, ktoré by malo byƛ tvorené
primárne fyzickými osobami11, priēom právnické osoby môžu byƛ ēlenmi združenia popri
fyzickýchosôb.VSFZboliēlenmiibaprávnickéosoby.
Je primerané oēakávaƛ apožadovaƛ, aby osoby podieűajúce sa aktívne na ēinnosti SFZ ako
obēianskehozdruženiaboliajēlenmizdruženia(SFZ).
RozhodnutieovýškeaspôsobepoužitiaēlenskéhojevovýhradnejkompetenciikonferencieSFZ,
ktorá zrejme každý rok prijme rozhodnutie ovýške ēlenského pre daný rok, prípadne otom, že
ēlenskésavdanomrokuplatiƛnebude.Naprijatierozhodnutiaoēlenskompríspevkujepotrebný
súhlaskvalifikovanejväēšiny(70%)delegátovsprávomhlasovaƛ.
12
Individuálnym ēlenom SFZ sa stáva aj reprezentant SR od prijatia nominácie na reprezentaēný
zraz, vdôsledku ēoho sa na neho budú tak, ako aj na všetkých ostatných individuálnych ēlenov,
vzƛahovaƛ práva apovinnosti vyplývajúce zo Stanov SFZ, ako aj zěalších predpisov SFZ, za
porušenie ktorých môže byƛ voēi individuálnemu ēlenovi SFZ vyvodená disciplinárna
zodpovednosƛ.
AKOJENAPROJEKTOVANÝNORMATÍVNYSYSTÉMSFZ?
Normatívny systém by mal byƛ oproti minulosti jednoduchší azrozumiteűnejší, ēo sa týka
názvoslovia, orgánu príslušného na vydanie príslušného predpisu, ako aj hierarchie (právnej sily)
predpisov SFZ. Je výslovne stanovené/vyjadrené, že predpisy SFZ musia byƛ vsúlade správnym
poriadkomSR,EÚ,ustálenoujudikatúroueurópskychaslovenskýchsúdov,akoajsnormamiFIFA
aUEFA, svýnimkou prípadov, ak by dodržanie noriem FIFA, UEFA znamenalo rozpor správnym
poriadkomSR.
11)§2odsek1,2zákonaē.83/1990Zb.ozdružovaníobēanov:
„(1) Obēania môžu zakladaƛ spolky, spoloēnosti, zväzy, hnutia, kluby ainé obēianske združenia, ako aj odborové organizácie
(ěalejlen"združenia")azdružovaƛsavnich.
(2)lenmizdruženímôžubyƛajprávnickéosoby.“
12)KvplyvunovýchstanovSFZnapostaveniefutbalovýchhráēovareprezentantovpozripríspevok:GábrišT.,Futbalovíhráēi
anovéstanovySlovenskéhofutbalovéhozväzu:Najvýznamnejšiezmeny;uverejnenýnastránke:
http://www.ucps.sk/Futbalovi_hraci_v_novych_stanovach_SFZ
135
61
M&'%(!
4/2012
P
! " S "# O))%*%+",$%
WWW.UCPS.SK
VrámciSFZvydávajúpríslušnéorgánySFZtietopredpisyzáväznéprevšetkýchēlenovSFZ,ktorých
ēinnostisatýkajú:
9
stanovy – právny dokument združenia najvyššej právnej sily, schvaűuje ho konferencia
kvalifikovanouväēšinouhlasov,
9
volebný poriadok – schvaűuje konferencia, upravuje prípravu apriebeh volieb do volených
orgánovSFZ,
9
rokovací poriadok – schvaűuje konferencia, upravuje procesné pravidlá rokovania
konferencieavýkonnéhovýboru,
9
ostatnéporiadky – schvaűuje výkonný výbor, okrem rokovacieho poriadku rozhodcovského
súdu(schvaűujekonferencia),upravujúnajvýznamnejšieoblastiēinnostiSFZ,
9
štatút – schvaűuje výkonný výbor, okrem štatútu rozhodcovského súdu (schvaűuje
konferencia),upravujepôsobnosƛapravidláfungovaniaodbornýchkomisiíaěalšíchorgánov,
9
smernica – schvaűuje výkonný výbor, upravuje pravidlá fungovania jednotlivých úsekov
aoblastívpôsobnostivýkonnéhovýboruaaparátuSFZ,
9
organizaēný pokyn – vydáva ho generálny sekretár na úpravu organizácie práce aplnenia
úlohaparátomSFZ,ktorésúvpôsobnostigenerálnehosekretára.
Okrem toho orgány SFZ vmedziach vymedzenej právomoci môžu vydávaƛ rozhodnutia, ktoré sú
záväznejpovahy,resp.odporúēaniaastanoviská,ktorésúnezáväznejpovahy.
Obdobne ako Stanovy SFZ musia byƛ vsúlade so Stanovami UEFA aFIFA aj stanovy ēlenov SFZ
musia byƛ vsúlade so stanovami SFZ, priēom vēlánku 9 ods.6 stanov SFZ sú presnevymedzené
ēlánkystanovSFZ,ktorémusiabyƛanalogickydodržanéajvstanováchēlenovSFZ.
AKO
BUDE FUNGOVAe SYSTÉM ROZHODOVANIA APRESKÚMAVANIA ROZHODNUTÍ
ORGÁNOVSFZAJEHOLENOV?
VrámcisystémurozhodovaniajevorgánochSFZzabezpeēenédvojstupŸovékonanieprivšetkých
konaniach vedených odbornými komisiami aorgánmi pre zabezpeēenie spravodlivosti.
Oodvolaniach proti rozhodnutiam orgánov prvého stupŸa rozhoduje odvolacia komisia, ktorej
predsedu volí konferencia SFZ aēlenmi komisie budú ěalší štyria právnici zvolený výkonným
výborom.
Vzhűadom kpožiadavke „zdola“, aby existoval nezávislý anestranný orgán, ktorý by preskúmaval
rozhodnutiaorgánovēlenovSFZ,kdevznikali ēastopochybnostionezaujatostiēlenovorgánov,ēi
správnostiaplikáciefutbalovýchnoriem,bolarozšírenápôsobnosƛodvolacejkomisieajomožnosƛ
preskúmania právoplatných rozhodnutí orgánov ēlenov SFZ. Vzávažných veciach, kde vec
neznesieodklad(napr.rozhodnutia,odktorýchzávisízaradeniedobarážeapod.)môžeodvolacia
komisia rozhodovaƛ na návrh aj vo veciach, ktoré ešte neboli právoplatne skonēené na úrovni
ēlena SFZ. Opodstatnenosƛ uvedenej požiadavky potvrdili viaceré poznatky oviac ako sporných
prípadochzpraktickéhoživotaēlenovSFZ,doktorýchvšakorgánySFZdoposiaűnemalioprávnenie
vstupovaƛ,samozrejmeaksazároveŸnejednaloozávažneporušeniestanovSFZ.
Možnosƛ preskúmania právoplatných rozhodnutí orgánov SFZ ajeho ēlenov rozhodcovským
súdomSFZakomimoriadnyopravnýprostriedok,ostávazachovaná.
Významnýmpreventívnymopatrenímúzkosúvisiacimskontrolourozhodovacejēinnostinajvyšších
orgánov SFZ (konferencia,VV SFZ, disciplinárna komisia, revízna komisia ainé) je zavedenie
všeobecnejpovinnostivyžiadaƛsiprikaždomzávažnejšomrozhodnutítýchtoorgánovstanovisko
136
62
M&'%(!
4/2012
P
! " S "# O))%*%+",$%
WWW.MAGISTEROFFICIORUM.SK
ekonomickej a/alebolegislatívnoͲprávnej komisie, prípadne aj inej dotknutej komisie alebo
orgánuSFZ.
Kontrolurozhodnutíkonferencievykonávarevíznakomisiaakonezávislýorgánkontrolyēinnosti
SFZajehoēlenov.Preskúmanierozhodnutíkonferenciejemožnévykonaƛajnazákladežiadosti
osúdne preskúmanie rozhodnutia dotknutým ēlenom združenia postupom podűa §15 ods.1
zákonaē.83/1990Zb.ozdružovaníobēanov.
Rozhodnutia prijaté výkonným výborom nadobúdajú spravidla okamžitú úēinnosƛ anie je proti
nim prípustný opravný prostriedok. Rozhodnutie výkonného výboru môže zrušiƛ alebo zmeniƛ
konferencia alebo sám výkonný výbor zvlastnej iniciatívy alebo na podnet revíznej komisie,
alebojejpredsedu.
Vstanovách je uvedené aj interpretaēné pravidlo pre riešenie procesných pochybení vprocese
rozhodovania orgánov SFZ, podűa ktorého sa neplatnosti alebo zrušenia rozhodnutia alebo iného
aktu orgánu SFZ je možné zdôvodu procesného pochybenia orgánu SFZ domáhaƛ iba vtakom
prípade,akbybolprisprávnomprocesnompostupedosiahnutýinývýsledok.
AKOBUDÚRIEŠENÉSPORNÉPRÍPADY,PRÍPADYNEUPRAVENÉSTANOVAMIAPOD.?
Stanovy ani ěalšie predpisy SFZ nepokryjú všetky situácie, ktoré môže vreálnom živote nastaƛ,
anie je to ani ich ambíciou. Stanovy vymedzujú základné aosobitné princípy ēinnosti SFZ ajeho
orgánov, ktoré sú zároveŸ interpretaēnými pravidlami pri aplikácii noriem SFZ na prípady, ktoré
vnormáchSFZniesúvýslovneupravené.
VýkladstanovaleboinéhopredpisuSFZpodávavýkonnývýbor,povyžiadaníodbornéhostanoviska
LegislatívnoͲprávnejkomisieSFZ,prípadneajěalšejdotknutejodbornejkomisie.
AKÉSÚZÁKLADNÉPRAVIDLÁROZHODOVACEJINNOSTIORGÁNOVSFZ?
Vrámci vymedzenia základných pojmov sa pre celý slovenský futbal zadefinovalo, ēo sa bude
rozumieƛpodpojmamikvalifikovanáväēšina,nadpoloviēnáväēšinaajednoducháväēšina.
9
9
9
väēšinakvalifikovaná–najmenejsedemdesiatpercentnáväēšinavšetkýchdelegátov/ēlenov
príslušnéhokolektívnehoorgánuSFZ,
väēšinanadpoloviēná–najmenejpoēetdelegátov/ēlenovkolektívnehoorgánuSFZrovnajúci
sa súētu polovice poētu všetkých jeho delegátov/ēlenov (pri nepárnom poēte všetkých
delegátov/ēlenovzaokrúhlenéhonaceléēísladole)plusjedendelegát/ēlen,
väēšina jednoduchá – najmenej väēšina prítomných delegátov/ēlenov kolektívneho orgánu
SFZpridodržanístanovenýchpodmienokpreuznášaniaschopnosƛ.
lenovia orgánov SFZ sú povinní vykonávaƛ svoju pôsobnosƛ vsúlade so zákonom snáležitou
odbornoustarostlivosƛouavsúladesozáujmamiSFZajehoēlenov.NesmúuprednostŸovaƛsvoje
záujmy,záujmyurēitejskupinyēlenovalebozáujmytretíchosôbpredzáujmamiSFZ.
Pre splnenie požiadavky náležitej odbornej starostlivosti sa vyžaduje, aby si funkcionár alebo
orgán SFZ ku svojmu rozhodnutiu závažnejšej povahy vopred vyžiadal odborné stanovisko
príslušnejkomisie,ktorejagendysarozhodnutietýka.
Na prijatie uznesenia alebo schválenie rozhodnutia kolektívneho orgánu SFZ je potrebná
nadpoloviēnáväēšina,akvstanováchaleboinompredpiseSFZniejestanovenéinak.Zuvedeného
137
63
M&'%(!
4/2012
P
! " S "# O))%*%+",$%
WWW.UCPS.SK
napr. vyplýva, že pre prijatie rozhodnutia VV SFZ sa bude pri 13 ēlenoch VV vyžadovaƛ názorová
zhodanajmenej7ēlenovVVSFZ.
Rozhodnutia orgánov SFZ nadobúdajú úēinnosƛ ich schválením/prijatím, ak nie je vrozhodnutí
stanovenéinak.
NAKTORÉROZHODNUTIAORGÁNOVSFZSAVYŽADUJEKVALIFIKOVANÁVÄŠINA?
Konferenciarozhodujekvalifikovanouväēšinouvtýchtoveciach:
9
9
9
9
9
9
9
oschválenístanovaichzmeny,
ovýškeēlenskéhopríspevkuriadnychēlenov,pridruženýchēlenovaindividuálnychēlenova
ospôsobepoužitiaēlenského,
o založení novej obchodnej spoloēnosti súēasƛou SFZ, ako aj ovstupe SFZ do existujúcej
obchodnejspoloēnostialebovystúpeníznej,
ozásadnýchotázkach,týkajúcichsasprávymajetkuahospodáreniaSFZ,
oreorganizáciisúƛažíriadenýchSFZ,
o prevode obchodného podielu vobchodnej spoloēnosti založenej na úēely podnikania
všportovejreprezentáciialebozaúēelomdispozíciesmarketingovýmiprávamiSFZ,
ovylúēeníriadneho,pridruženéhoaleboēestnéhoēlenazoSFZ.
OrgánSFZ,ktorýrozhodujeootázke,ktorásapriamodotýkaibaēastijehoēlenovaleboēastitých,
ktorých títo ēlenovia zastupujú, môže kvalifikovanou väēšinou rozhodnúƛ otom, že orozhodnutí
budúhlasovaƛibatíēlenoviaorgánu,ktorýchsarozhodnutiepriamodotýka(ēl.37ods.9).
Kvalifikovaná väēšina delegátov sa vyžaduje aj na splnenie podmienky uznášaniaschopnosti
konferencie,aksanejdenáoopakovanúkonferenciu(ēl.44ods.4).
AKÉ SÚ PROSTRIEDKY NA POSILNENIE EFEKTIVITY ROZHODOVANIA ARIADENIA [email protected]
NOVÝCHSTANOV?
V záujme efektivity ēinnosti orgánov SFZ je stanovené, že osobné rokovanie orgánov sa zvoláva
najmävtedy,akzpovahyprerokovávanejvecivyplýva,ženepostaēujepísomnévyjadrenieēlenov
orgánualeboakprijatierozhodnutianazákladeelektronickéhohlasovania"perrollam"(emailom)
nie je vhodné/primerané. Taktiež sa výslovne stanovuje, že osobné rokovanie orgánu je možné
uskutoēniƛajprostredníctvomtelefonickejkonferenciealebovideokonferencie.
Stanovydefinujúpojem„písomne“–tak,žesapodnímrozumieokrembežnejpísomnejformyaj
elektronická forma komunikácie pri zasielaní, oznamovaní alebo doruēovaní informácií, podaní,
rozhodnutí alebo iných dokumentov svyužitím elektronickej podateűne vinformaēnom systéme
slovenskéhofutbalu(ISSF),dátovejschránkyadresátaaleboinéhobežnepoužívanéhoemailového
úētuadresátaoznámenéhonatentoúēelSFZ,zaruēenýelektronickýpodpissanevyžaduje,alebo
ich zverejnenie na mieste urēenom SFZ na webových sídlach prevádzkovaných SFZ (napr. úradná
správaapod.).
Na viacerých miestach vstanovách je zdôraznená potreba využívania informaēného systému
slovenskéhofutbalu(napr.registráciaaevidenciaēlenov,konanieodbornýchkomisiíaorgánovpre
zabezpeēeniespravodlivosti).
138
64
M&'%(!
4/2012
P
! " S "# O))%*%+",$%
WWW.MAGISTEROFFICIORUM.SK
ONOVÉPRINÁŠAJÚ[email protected]?
Základnýmvýchodiskomprikonštruovanísystémutvorby/kreovaniadelegátovkonferencieSFZ,
ktorí schvaűujú stanovy, prijímajú najdôležitejšie rozhodnutia SFZ, volia akontrolujú ēlenov
exekutívy,predsedovkontrolnýchorgánovaorgánovprezabezpeēeniespravodlivostiatě.,ktorési
osvojiliautorinávrhustanov,bolo,že„moc“ajejvolenípredstaviteliasamajúkreovaƛzklubov
aēlenov(záujmovýchzdruženíhráēov,trénerov,rozhodcov).
Na kreovaní/voűbe delegátov konferencie SFZ za amatérske kluby (za oblasti aregióny) sa budú
podieűaƛpodűastanovenýchpravidielkluby.Delegátmizaoblastnéfutbalovézväzysúpredsedovia
oblastných futbalových zväzov (ObFZ), ktorí sú volení priamo zástupcami klubov združenými
vpríslušnom ObFZ. Delegáti za regionálne futbalové zväzy budú volení zástupcami klubov
pôsobiacich vsúƛažiach riadených príslušným regionálnym zväzom aklubov pôsobiacich vo
vyšších súƛažiach, ktoré majú domáce ihrisko vdanom regióne, ak nie sú ēlenmi Únie ligových
klubov.ZaprofesionálnyfutbalmákaždýklubzdruženývÚniiligovýchklubovjedenhlas,priēom
úniunakonferenciiSFZzastupujespolu24delegátov(pozn.bezohűadunaprípadnúzmenupoētu
úēastníkovdvochnajvyššíchsúƛaží).
ONOVÉPRINÁŠAJÚVOBLASTIŠTRUKTÚRYAÚLOHORGÁNOVSFZ?
SFZ zriaěuje na zabezpeēenie plnenia svojich cieűov aúloh orgány so zastupiteűskou,
normotvornou, kreaēnou, výkonnou, rozhodovacou, kontrolnou adisciplinárnou, odvolacou
13
preskúmavacou,administratívnouarozhodcovskou/súdnouprávomocou. Najvyšším zastupiteűským alegislatívnym orgánom je Konferencia SFZ. Výkonnými orgánmi sú
prezidentavýkonnývýbor.
Kontrolnými orgánmi sú revízna komisia avolebná komisia. Orgánmi pre zabezpeēenie
spravodlivostisúdisciplinárnakomisia,odvolaciakomisiaalicenēnéorgány.
Administratívnymi orgánmi sú generálny sekretár, odborné komisie aich subkomisie, ad hoc
komisieapracovnéskupiny.
Výkon právomoci, práva apovinnosti jednotlivých orgánov SFZ sú bližšie upravené vporiadkoch
SFZ,štatútochkomisiíaěalšíchpredpisochSFZ.
AKOBUDEZLOŽENÝVÝKONNÝVÝ[email protected]?
Výkonný výbor SFZ je zložený z13 ēlenov: zprezidenta, prvého viceprezidenta (volený zēlenov
výkonného výboru na prvom zasadnutí VV SFZ), viceprezidenta pre štátnu reprezentáciu
amedzinárodné vzƛahy, štyroch ēlenov – zástupcov amatérskeho futbalu, zktorých jeden je
viceprezidentom pre amatérsky futbal, štyroch ēlenov – zástupcov profesionálneho futbalu,
zktorých jeden je viceprezidentom pre profesionálny futbal, jedného ēlena – pre legislatívnoͲ
právneotázky,jednéhoēlena–zástupcutrénerov,jednéhoēlena–predsedukomisierozhodcov.
Napriektomu,žeStanovySFZgarantujú,žeamatérskyajprofesionálnyfutbalbudúmaƛvoVVSFZ
4zástupcov,títo4zástupcoviamusiabyƛzvolenýnakonferenciiSFZ(nievorgáneinejprávnickej
osoby)ēasƛoudelegátovzapríslušnúoblasƛfutbalu,ktorúmajúvoVVSFZzastupovaƛ.
Všetci zástupcovia vo VV sú zástupcami slovenského amatérskeho, resp. profesionálneho futbalu
ako celku, anie iba urēitého regiónu, aj keě platí, že každý región má maƛ vo VV SFZ svojho
13)lánok36stanovSFZz28.9.2012
139
65
M&'%(!
4/2012
P
! " S "# O))%*%+",$%
WWW.UCPS.SK
zástupcu,ktoréhojeoprávnenýnavrhnúƛakokandidáta.Akkandidátzaniektorýregiónnebude
prijateűný/zvolenýbudemusieƛpríslušnýregionálnyzväzponúknuƛinéhokandidáta.
Štyrochzástupcovprofesionálnehofutbalu,zktorýchjedenjeviceprezidentompreprofesionálny
futbalvoliaiba24delegátikonferenciezaÚniuligovýchklubov.
Štyrochzástupcovamatérskehofutbalu,zktorýchjedenjeviceprezidentompreamatérskyfutbal,
voliaiba38delegátizaoblastnézväzya20delegátizaregionálnezväzy(spolu58delegátov).
OstatnýchēlenovVVSFZvoliavšetci87delegátikonferencie.
Preúpravupostupuprivoűbáchnakonferenciibolakovzorpoužitývpraxivyužívaný/osvedēený
model–právnaúpravavoűbyrektorapodűavysokoškolskéhozákona.
AKÝ
JE ROZDIEL MEDZI ORGÁNMI ZABEZPEENIA SPRAVODLIVOSTI AODBORNÝMI
KOMISIAMI?
Orgány pre zabezpeēenie spravodlivosti (disciplinárna komisia, odvolacia komisia alicenēné
orgány) sa zodpovedajú konferencii SFZ, ktorá volí ich predsedu. Ostatných ēlenov komisie volí
aodvolávavýkonnývýbor.
Odbornékomisiemajúpovahuodborného,poradnéhoorgánuVVSFZ,ktorýsazodpovedáVVSFZ,
ktorý volí predsedu komisie avsúēinnosti so zvoleným predsedom ustanoví ostatných ēlenov
komisie.
AKÉZMENYAKAJÚKOMISIESFZ?
OdbornékomisieSFZ,bolipodűastarýchstanovSFZvolenýmiorgánmiSFZ.Zriaěovanieazrušenie
odbornýchkomisiíbolovovýhradnejkompetenciikonferencie.Podűanovýchstanovsaodborné
komisietransformujúnapomocné/poradnéorgányVVSFZ,vktorýchbudevolenýibapredseda
(výkonnýmvýborom),ostatníēlenoviasúustanoveníVVSFZ.Postavenieavplyvpredsedukomisie
saposilŸujeajtým,žeVVSFZpriobsadeníkomisiepovinneprihliadaknávrhompredsedukomisie.
Pre správne pochopenie štruktúry apôsobnosti „komisií SFZ“ je veűmi dôležité vnímaƛ rozdiel
medziodbornýmikomisiamiSFZuvedenýmivēlánku63stanov,kontrolnýmiorgánmiSFZ(revízna
komisia avolebná komisia) aorgánmi pre zabezpeēenie spravodlivosti (disciplinárna komisia,
odvolacia komisia, orgány licenēného konania prvého adruhého stupŸa), pretože viaceré
zuvedených orgánov majú vo svojom názve slovo „komisia“, ēo môže spôsobiƛ aaj spôsobuje
nedorozumenia vtom, že ustanovenia upravujúce odborné komisie sa aplikujú aj na „komisie“,
ktorésúorgánmi.
AKOSAMENÍPOSTAVENIEFUTSALU,ŽENSKÉHOFUTBALUAPLÁŽOVÉHOFUTBALU?
Futsal,ženský futbal iplážový futbal sú zapracované do všeobecných definícií pojmov aich
špecifikásúnásledneupravenévosobitnýchēlánkochstanov.
Na základe ēlánku 73 sa všetky ustanovenia stanov sa primerane aplikujú aj na ženský futbal,
futsal aplážový futbal. Všetky orgány SFZ zohűadŸujú pri svojich postupoch arozhodnutiach,
vrátanerozpoētuSFZ,poēetnosƛēlenskejzákladneženskéhofutbalu,futsaluaplážovéhofutbalu.
Vprípadesúēasnejregistrácieosobyakohráēafutbalu,ajakohráēafutsalu,jerozhodujúce,kde
sa hráē zúēastŸuje súƛažných stretnutí. Ak sa hráē zúēastŸuje súƛažných stretnutí vo viacerých
140
66
M&'%(!
4/2012
P
! " S "# O))%*%+",$%
WWW.MAGISTEROFFICIORUM.SK
športoch, štatisticky sa vykazuje voboch športoch. Stanovy teda nevyluēujú dvojitú registráciu
tohoistéhohráēavofutbalovomainomfutsalovomklube.
Vsúlade spredpismi FIFA aUEFA má SFZ ako národný futbalový zväz výluēné oprávnenie na
organizovanie ariadenie súƛaží vo futsale. SFZ prihlasuje futsalové reprezentaēné družstvá do
súƛaží riadených FIFA aUEFA atiež klubové družstvá (víƛaza najvyššej súƛaže) do európskych
pohárovýchsúƛažíanesiezodpovednosƛzafutsalnaSlovenskuvoēiFIFAaUEFA.
Riadenie futsalu je vrámci SFZ zabezpeēované vsúēinnosti so Slovenským futsalom
prostredníctvom komisie futsalu apracovníka aparátu SFZ zodpovedného za rozvoj futsalu na
území SR. Vkomisii futsalu majú garantovanú väēšinu zástupcovia Slovenského futsalu, ktorí
navrhujúpredsedutejtokomisie,ktorýmbudespravidlaprezidentVVSlovenskéhofutsalu.
Slovenský futsal, ktorý je zatiaű iba pridruženým ēlenom SFZ je povinný splniƛ vstanovenom
termínedo30.4.2012podmienkyriadnehoēlenstvavSFZuvedenévēl.28ods.5stanov14.
Vrevíznej komisii SFZ bude aj zástupca Slovenského futsalu (ēl.56 ods.2) anaopak VV SFZ
rozhodujeonomináciizástupcuzaSFZdorevíznejkomisieSlovenskéhofutsalu.
Regionálneaoblastnézväzyspolupracujúsregionálnymi,oblastnýmiainýmiorganizáciami,ktoré
sanamiestnejúrovnistarajúoorganizáciuarozvojženskéhofutbaluafutsalu,ktorýmposkytujú
potrebnúsúēinnosƛapodporu.
SFZ akceptuje všetky zmluvy uzavreté Slovenským futsalom voblasti marketingu vo vzƛahu
kštátnejreprezentácii,ktoréboliplatnékudŸuschváleniastanov.OdodŸaschváleniastanovpo
14)lánok28odsek4a5stanovSFZz28.9.2012:
(4) Každá právnická osoba, ktorá sa chce staƛ riadnym ēlenom SFZ (ěalej len „žiadateű“) musí podaƛ písomnú prihlášku
adresovanúSFZ,aktietostanovynestanovujúinak.
(5)Kprihláškepodűaodseku4musížiadateűpovinnepriložiƛnasledujúcedokumenty:
a. kópiuplatnýchstanovaleboobdobnejzakladateűskejlistinyžiadateűa,ktorémusiabyƛvsúladesostanovamiSFZ,
b. doklad preukazujúci právnu formu žiadateűa avprípade obchodnej spoloēnosti aktuálny výpis zobchodného registra
použiteűnýnaprávneúēely,
c. dokladoprideleníidentifikaēnéhoēíslaorganizácie(IO),
d. doklad opridelení daŸového identifikaēného ēísla (DI) aidentifikaēného ēísla pre daŸ (I DPH), ak boli žiadateűovi
pridelené,
e. vyhláseniežiadateűa,žejehoprávnaformaasamostatnáprávnasubjektivitamuumožŸujúprijímaƛrozhodnutianezávisle
odsúhlasuakejkoűvektretejosoby,
f. zoznamfunkcionárovsvyznaēenímštatutárnychorgánov,ktorémajúprávomocvstupovaƛdoprávnezáväznýchvzƛahov
stretímiosobami,
g. kópiuzápisnicezostatnéhozasadnutianajvyššiehoorgánu,
h. písomný záväzok žiadateűa, že bude dodržiavaƛ predpisy arozhodnutia FIFA, UEFA aSFZ azabezpeēí ich dodržiavanie
svojimiēlenmi,klubmi,funkcionármiahráēmi,
i.
podpis doložky, ktorou uzná právomoc Odvolacej komisie SFZ (ěalej len “odvolacia komisia”), rozhodcovského súdu,
rozhodcovských orgánov FIFA aŠportového arbitrážneho súdu vLausanne (CAS), vo veciach týkajúcich sa ēlenských
vzƛahov, stanov, uznesení arozhodnutí športového hnutia, jeho ēlenov ajemu podliehajúcich osôb, spolu so záväzkom
využívaƛ rozhodcovskú doložku zakladajúcu právomoc rozhodcovského súdu vo všetkých zmluvných vzƛahoch sosobou
podliehajúcou kompetencii SFZ ajeho ēlenov, apokiaű je to možné, zabezpeēiƛ využívanie rozhodcovskej doložky aj
vzmluvných vzƛahoch, do ktorých riadny ēlen vstúpi mimo štruktúr SFZ ajeho ēlenov. Platnosƛ rozhodcovskej doložky je
obmedzenánaprípadysporovpripúšƛajúcichrozhodcovskékonaniepodűaprávnehoporiadkuSR,
j.
vyhláseniežiadateűa,žesabudezúēastŸovaƛvýhradnefutbalovýchsúƛažíorganizovanýchFIFA,UEFA,SFZ,Úniouligových
klubov,Slovenskýmfutsalom,regionálnymizväzmi,oblastnýmizväzmialeboinýchsúƛažípopredchádzajúcompísomnom
súhlaseSFZ,
k. písomnýzáväzok,žebudedodržiavaƛpravidláfutbalu,pravidláfutsaluapravidláplážovéhofutbalu,
l.
písomný záväzok žiadateűa, že vprípade zániku ēlenstva nezanikajú jeho finanēné ainé záväzky, ktoré mu vznikli vēase
ēlenstva.
141
67
M&'%(!
4/2012
P
! " S "# O))%*%+",$%
WWW.UCPS.SK
uplynutí platnosti týchto zmlúv celú marketingovú stratégiu reprezentácie futsalu vo všetkých
kategóriáchpreberánasebaSFZ.
Posilnenie postavenia futsalu, komisie futsalu aSlovenského futsalu, je súēasƛou projektu
integrácie futsalu do SFZ vzáujme rozvoja tohto športu, využitia potenciálu SFZ vmateriálnej,
organizaēnej,medzinárodnejimarketingovejoblasti.
NAOSAPRIPRAVUJEROZHODCOVSKÝSÚDZRIADENÝPRISFZ?
Rozhodcovský súd sa vsúēasnosti nachádza vprocese prípravy právnych dokumentov (štatút
arokovací poriadok – schvaűuje konferencia SFZ), ktoré umožnia rozšírenie pôsobnosti
rozhodcovského súdu aj na spory vyplývajúce ziných športov, sēím súvisí aj navrhovaná zmena
názvunaŠportovýsúd.
Tento proces bol iniciovaný na základe žiadosti predstaviteűov hokeja ([email protected]) orozšírenie
pôsobnostiRozhodcovskéhosúduSFZajnasporyvyplývajúcezhokejovejagendy.Tátoskutoēnosƛ
poukazujenavysokúkredibilituRozhodcovskéhosúduSFZnazákladejehodlhodobejrozhodovacej
ēinnosti.
ZmenastanovSFZvytvárapredpokladyprenaplnenieuvedenéhozámeru.
Nové stanovy SFZ posilŸujú nezávislosƛ rozhodcovského súdu jednak jeho systematickým
zaradením do samostatnej štvrtej ēasti stanov, mimo štruktúry orgánov SFZ ako aj tým, že
okreovaní predsedu apredsedníctva rozhodcovského súdu nebudú rozhodovaƛ orgány SFZ ale
rozhodcoviarozhodcovskéhosúdupodűaštatúturozhodcovskéhosúdu.
OustanoveníaodvolanírozhodcurozhodcovskéhosúdurozhodujekonferenciaSFZ.
O
NOVÉ PRINÁŠAJÚ VOBLASTI KONTROLY ROZHODOVACEJ ARIADIACEJ INNOSTI
ORGÁNOVSFZ?
Opriebehuzasadnutiaarozhodnutiachvýkonnéhovýborusavyhotovujezápisnica.
Napriek tomu, že proti rozhodnutiu výkonného výboru nie je prípustný opravný prostriedok,
rozhodnutie výkonného výborumôže zrušiƛ alebozmeniƛ konferencia alebosám výkonný výbor
zvlastnej iniciatívy alebo na podnet revíznej komisie, alebo jej predsedu. Právo požiadaƛ
opreskúmanierozhodnutiavýkonnéhovýborurozhodcovskýmsúdompodűaēl.65odsek5týmnie
jedotknuté.
Rozhodnutia výkonného výboru nemôžu byƛ vrozpore so všeobecne záväznými právnymi
predpismi, stanovami SFZ, ostatnými predpismi SFZ, FIFA aUEFA arozhodnutiami konferencie.
VspornomprípadesivýkonnývýborvyžiadastanoviskolegislatívnoͲprávnejkomisieSFZ.
Orgánmi skontrolnými úlohami sú okrem konferencie aj volebná komisia, ktorá má svoju
pôsobnosƛ aúlohy stanovené vo Volebnom poriadku SFZ arevízna komisia, ktorá sa riadi svojim
štatútomkomisie.
Predsedu revíznej komisie volí konferencia, ostatných ēlenov volí VV SFZ tak, aby vrevíznej
komisiebolištyriaēlenovianavrhnutízajednotlivéregionálnezväzy,jedenēlenzaÚniuligových
klubovajedenēlenzaSlovenskýfutsal.
Vzhűadomktomu,žezákladnouúlohouvolebnejkomisiejeprípravaariadeniepriebehuvolieb
konaných predovšetkým na volebnej konferencii, funkēné obdobie ēlenov volebnej komisie je
142
68
M&'%(!
4/2012
P
! " S "# O))%*%+",$%
WWW.MAGISTEROFFICIORUM.SK
posunutéazaēínasanakonferenciinajbližšiepredchádzajúcejvolebnejkonferencii,naktorejsú
zvolení predseda, podpredseda aostatní traja ēlenovia volebnej komisie tak, aby vo volebnej
komisii mali všetky regionálne zväzy aÚnia ligových klubov po jednom zástupcovi. Ak volebná
komisia nebola zvolená alebo ak stratila spôsobilosƛ na vykonávanie ēinnosti, do jej zvolenia
výkonnývýborustanovídoēasnúvolebnúkomisiu.
ONOVÉPRINÁŠAJÚSTANOVYVOBLASTIKONTROLYHOSPODÁRENIASFZ?
Kontrola hospodárenia SFZ15 podűa nových stanov SFZ bude môcƛ byƛ vykonávaná na základe
zverejŸovania rozpoētu SFZ, správy ohospodárení SFZ, správy nezávislého audítora asprávy
revíznejkomisienawebovomsídleSFZ.
Vnútornákontrolabudepodporenáajtým,žekonferenciaSFZsanebudeschádzaƛrazzadvaroky,
ako tomu bolo doposiaű (volebná ahodnotiaca konferencia), ale bude zasadaƛ dvakrát roēne, ēo
významne zvýši informovanosƛ imožnosƛ efektívnej kontroly ēinnosti SFZ ajeho orgánov zo
strany delegátov konferencie, ktorí budú môcƛ následne informovaƛ, resp. prenášaƛ požiadavky
tých,ktorýchzastupujú.
ObmedzenieakontrolarozhodovacejēinnostiorgánovSFZsúzabezpeēenéajěalšímiopatreniami:
povinnosƛ konaƛ sodbornou starostlivosƛou, povinnosƛ vyžiadaƛ si odborné stanoviská,
zverejŸovaniezápisníczrokovaniaarozhodnutíVVSFZakonferencienawebovomsídleSFZ.
AKO SÚ OBMEDZENÉ ROZHODOVACIE PRÁVOMOCI PREZIDENTA SFZ VMAJETKOVEJ/
EKONOMICKEJOBLASTI?
Prezident je oprávnený previesƛ majetok, zriadiƛ záložné právo, zabezpeēovací prevod práva
alebovecnébremenonamajetokvovlastníctveSFZ,vystaviƛzmenku,uzavrieƛzmluvuoúvere
alebo opôžiēke, prevziaƛ dlh alebo pristúpiƛ kzáväzku alebo uznaƛ sporný záväzok SFZ, iba po
predchádzajúcom súhlase konferencie apo zabezpeēení azvážení stanoviska aodporúēania
legislatívnoͲprávnejkomisieaekonomickejkomisie.
Prezident je oprávnený vmene SFZ uzatváraƛ zmluvné vzƛahy vhodnote nad 30.000 eur až po
predchádzajúcomsúhlasevýkonnéhovýboru.
ODÔLEŽITÉJEVPRECHODNÝCHAZÁVERENÝCHUSTANOVENIACH?
Prechodnéustanoveniastanovujúpravidláprechodudorežimunovýchstanov.Zvolenífunkcionári
SFZ, svýnimkou ēlenov Rady, ktorá bola k31.12.2012 zrušená, budú vykonávaƛ svoj mandát
naěalej.PôsobnosƛRadyprechádzapojejzrušenínakonferenciuSFZ.
Predsedovia revíznej komisie, disciplinárnej komisie, odvolacej komisie aodvolacieho orgánu
licenēnéhokonania,ktorípôvodnenebolizvoleníkonferencioubudúvykonávaƛsvojufunkciudo
najbližšejvolebnejkonferencie.
Vzáujme optimalizácie procesov kreovania delegátov konferencie SFZ zēasového hűadiska sa
volebné obdobie súēasného VV SFZ aostatných orgánov SFZ volených konferenciou aVV SFZ,
skracuje tak, aby volebná konferencia SFZ nadväzovala na volebné konferencie oblastných
aregionálnych zväzov. Ide opresunutie konferencie SFZ do pôvodného ēasového obdobia, keě
15)Ktomupozritiežpríspevok:orbaJ.,HospodárenieSFZpodűanávrhustanovSlovenskéhofutbalovéhozväzu;dostupnosƛna
internete:http://www.ucps.sk/Hospodarenie_SFZ_podla_navrhu_Stanov
143
69
M&'%(!
4/2012
P
! " S "# O))%*%+",$%
WWW.UCPS.SK
predchádzajúci VV SFZ zaēiatkom roku 2010, kedy sa mala konaƛ volebná konferencia, rozhodol
ostanovenítermínukonferencieSFZna25.9.2010,t.j.pozávereēnomturnajimajstrovstievsveta
vo futbale vJAR, ēím de facto rozhodol opredŰžení svojho funkēného obdobia nad rámec vtom
ēaseplatnýchstanovSFZaspôsobiltýmajēasovúdisproporciu,ktorábudeodstránenáskrátením
funkēnéhoobdobiasúēasnéhovýkonnéhovýboru.
Všetci riadni apridružení ēlenovia do 31.7.2013 zosúladia svoje stanovy so stanovami SFZ
anásledne do 15.8.2013 predložia svoje stanovy právnemu útvaru SFZ na posúdenie ich súladu
stýmitostanovamiSFZ.
Riadniapridruženíēlenoviasúpovinnídodatoēne,do30.4.2013,splniƛpodmienkyēlenstvavSFZ.
Všetci hráēi, tréneri, rozhodcovia, delegáti, funkcionári, funkcionári stretnutia aěalšie osoby
registrované na SFZ sú povinné podaƛ prihlášku do SFZ do troch mesiacov od nadobudnutia
úēinnostitýchtostanov.ZasplneniepodmienkypodaniaprihláškydoSFZsapovažujeajregistrácia
osoby vCentrálnom registri ēlenov SFZ vedenom vinformaēnom systéme slovenského futbalu
(ISSF),ktorábolavykonanápredúēinnosƛoutýchtostanov.
Zrušujú sa Stanovy SFZ schválené konferenciou SFZ 25.9.2010 svýnimkou vymedzených ēlánkov
aOrganizaēnýporiadok SFZ schválený konferenciou SFZ 25.9.2010.
NAZÁVER:
NOVÉSTANOVY–ZÁKLAD,KTORÝSABUDEPRECIZOVAe.
Schválenímstanovsaprácenaichzdokonaűovanízěalekaneskonēili.Autoriichpovažujúzaveűmi
dobrýzákladpreěalšieprecizovanieniektorýchvzƛahov,ktorévnávrhustanovnebolidoriešené.
Na každú situáciu môže existovaƛ viacero právnych riešení. Aj preto je veűmi cenné asúēasne
zaväzujúce, že slovenské futbalové hnutie sa dokázalo napriek všetkému dohodnúƛ na
kompromisnomznenínávrhustanov.
LOGICKÁNÁSLEDNOSePROCESOV–LEGISLATÍVNYPLÁNSFZ
NazákladeprijatiastanovSFZbudepotrebnépostupnenovelizovaƛaleboprijaƛúplnenovéviaceré
predpisy SFZ nižšej právnej sily (poriadky asmernice). Aby prijímanie nových noriem SFZ malo
logickú postupnosƛ, bude vypracovaný legislatívny plán úloh, vktorom bude uvedený ēasový
harmonogramprijímanianovýchpredpisovSFZsohűadomnaprijatienovýchstanovSFZúēinných
od1.1.2013.
PRVÉBENEFITYNOVÝCHSTANOV–ZAŽEHNANIEKRÍZY.
Za veűmi dôležitý kompromis považujeme to, že vzáujme zníženia celkového poētu delegátov
konferencie SFZ atým aj nákladov konferencie sa na jednej strane znížil poēet delegátov
konferenciezo154na87,priēomurēitépomerovézníženie(occa3%)zastúpeniaprofesionálneho
futbalu oproti amatérskemu futbalu na konferencii SFZ bolo vykompenzované tým, že sa zvýšila
hranicaprekvalifikovanúväēšinuz2/3väēšinyna70%väēšinu.
Nové stanovy nám ponúkajú riešenie problému súvisiaceho snepotvrdením zástupcu/prezidenta
ÚLKzaēlenaVVSFZnadpoloviēnouväēšinouvšetkýchdelegátovtak,žezavádzajúvoűbuēlenovVV
SFZzaamatérskyalebozaprofesionálnyfutbalibadelegátmikonferenciezpríslušnúkomoru.
144
70
M&'%(!
4/2012
P
! " S "# O))%*%+",$%
WWW.MAGISTEROFFICIORUM.SK
Nazáverostávalenveriƛ,žefutbalovéhnutiebudenovéstanovypoznaƛ,používaƛactiƛtak,abyich
vytvoreniepriniesloskutoēnýzmyselaúžitok.
„akujeme slovenskému futbalovému hnutiu za doterajšiu podporu adôveru. Hlasovanie
delegátov konferencie SFZ potvrdilo naše úsilie amandát ěalej trpezlivo pracovaƛ na reforme
normatívneho systému slovenského futbalu atakýmto spôsobom prispieƛ kvytvoreniu zdravo
fungujúcej organizaēnej aprávnej platformy slovenského amatérskeho iprofesionálneho
futbalu,vrátaneženskéhofutbaluafutsalu.
Veríme, že takto pomôžeme jednak posilniƛ pozitívne vnímanie adôveru kfutbalu ajeho
protagonistom vslovenskej spoloēnosti atiež vytvoriƛ predpoklady pre dosahovanie dobrých
športovýchvýsledkovslovenskejreprezentácievovšetkýchvekovýchkategóriách,ēímprispejeme
kbudovaniu dobrého mena – znaēky „SFZ“ ivšetkých tých, ktorí sa podieűajú každodenne na
futbalovomživotealebohopodporujú.
právnicipôsobiacivSlovenskomfutbalovomzväze“
145
71
M&'%(!G./"%$
" O))%*%+",- 4/2012
T+-.$
WWW.UCPS.SK
„WAIVER“ ALEBO KMOŽNOSTIAM VYLÚENIA ZODPOVEDNOSTI ZA ÚRAZ PRI VÝKONE
ŠPORTOVEJINNOSTI
"WAIVER"ORONTHEPOSSIBILITIESOFEXCLUSIONOFLIABILITYFORSPORTSINJURIES
JUDR.PHDR.TOMÁŠGÁBRIŠPHD.,LLM,MA
UNIVERZITAKOMENSKÉHOVBRATISLAVE,PRÁVNICKÁFAKULTA,ODBORNÝASISTENT
LEGISLATÍVNO–PRÁVNAKOMISIASLOVENSKÉHOFUTBALOVÉHOZVÄZU,LEN
ADVOKÁTŠPECIALIZUJÚCISANAŠPORTOVÉPRÁVO
EͲMAIL:[email protected]
[email protected]ÚOVÉSLOVÁ:
úraz,šport,okolnostivyluēujúceprotiprávnosƛ,waiver,vzdaniesapráv,informovanýsúhlas
KEYWORDS:
injury,sports,circumstancesexcludingunlawfulness,waiver,waiverofrights,informedconsent
ABSTRAKT:
Príspevok venuje pozornosƛ možnostiam zmluvného obmedzenia alebo vylúēenia zodpovednosti za škodu
spôsobenú športovým úrazom, atiež sa venuje príbuzným otázkam informovaného súhlasu. Dospieva
kpoznatku, že zodpovednosƛ za škodu na zdraví zásadne nemožno preventívne pred vznikom škody vylúēiƛ.
Rovnako nie je zpochopiteűných príēin možné zmluvne vylúēiƛ trestnoprávnu zodpovednosƛ. Ajtrestné právo
všakrešpektuje,ženiektoréfyzickékontakty,ktorébymohlinapŰŸaƛznakyskutkovýchpodstáttrestnýchēinov,
1
napŰŸajú spoloēenský záujem na športovaní, ktorý je vyjadrený aj vēl.165 ZFEÚ. Športové pravidlá, hoci
samotnésúzmluvnéhozákladu,takupravujúlimitytrestnoprávnejzodpovednostitým,žepomáhajúvymedziƛ
hranice „výkonu práv apovinností“ ako okolnosti vyluēujúcej protiprávnosƛ konania. Rovnaký princíp pritom
platí aj vsúkromnoprávnych zodpovednostných vzƛahoch – fyzický kontakt všporte (pri dodržaní
rešpektovanýchaprávomnereprobovanýchšportovýchpravidiel)nenapŰŸaznakporušeniaprávnejpovinnosti
ako základnú podmienku vzniku súkromnoprávnej zodpovednosti za škodu (na zdraví). Zásadne však platí, že
anivcivilnomanivtrestnompráveniejemožnépaušálnevylúēenieprávnejzodpovednostiibaspoukazomna
výkon športovej ēinnosti ako akejsi „športovej imunity“ – súdnemu preskúmaniu totiž podliehajú aj samotné
športovépravidlá(totižēiniesúprotiprávne).
ABSTRACT/SUMMARY:
Thepaperdrawsattentiontothepossibilityofcontractuallimitationorexclusionofliabilityfordamagecaused
bysportsinjuries,andalsoaddressesrelatedissuesofinformedconsent.Authorcomestothefindingthatin
Slovakia, liability for damaged health can not be preventatively excluded before the damage arises. Nor is it
possible for obvious reasons to exclude criminal liability contractually. However, criminal law does recognize
that some physical contact, which could constitute criminal acts, fulfillssocietal interest in sporting, whichis
expressedalsoinArt.165TFEU.Sportsrules,althoughbeingofacontractualnature,stilllimitcriminalliability
byhelpingtodefinetheboundariesof"exerciseofrightsandduties"asacircumstanceexcludingunlawfulness.
Thesameprincipleappliestoliabilityinprivatelawrelationships–physicalcontactinsport(incompliancewith
the law and respected unprohibited sporting rules) does not constitute abreach of legal obligations as
1)Úniaprispievakpodporeeurópskychzáležitostítýkajúcichsašportu,priēomzohűadŸujejehoosobitnúpovahu,jehoštruktúry
založenénadobrovoűnosti,akoajjehospoloēenskúavzdelávaciuúlohu.
146
72
M&'%(!G./"%$
" O))%*%+",- 4/2012
T+-.$
WWW.MAGISTEROFFICIORUM.SK
apreconditionofprivateliability(forinjury).Fundamentally,however,itistruethatneitherincivilnorcriminal
law is it possible to exclude liability generally only with reference to the performance of sports activities as
akindof"sportingimmunity"–eventherulesofthesportfallthemselvesunderjudicialreview(whetherthese
arenotillegal).
ÚVOD Pojmom waiver sa vangloamerickom svete, resp. vkrajinách právneho okruhu common law
rozumievovšeobecnostivzdaniesapráva.Všportovoprávnomkontextesanímrozumiešpeciálne
vzdanie sa práva na náhradu škody spôsobenej pri výkone športovej ēinnosti. Ide teda
oprostriedok,ktorýmáslúžiƛnavylúēeniezodpovednostizaškodu.Škodapritommôžemaƛformu
škody na zdraví, resp. na tele, ale tiež majetkovú formu. Súēasƛou apojmovým znakom inštitútu
„waiver“jetiežpožiadavka,abytakétovzdaniesanárokunanáhraduškodypredchádzalosamotný
vznik škody. Nejde teda ovzdanie sa existujúceho, ale iba budúceho nároku na náhradu budúcej
škody.Vtomto aspektekonštrukcia waiverunarážanaplatnýprávnystavvSlovenskejrepublike,
kdeniejemožnéplatnesavopredvzdaƛbudúcichpráv.Vinýchkrajinách,nielensystémucommon
law, ale tiež systému kontinentálneho práva (napr. Nemecko, Rakúsko, Holandsko ai.) takéto
vzdanie sa budúceho práva je možné, avšak iba za urēitých okolností. Vtomto príspevku sa
zameriame na analýzu slovenskej právnej úpravy aprekážok „waivera“, akomparácii so
zahraniēnouprávnouúpravoutohtoinštitútu,akoajkomparáciousobdobnými,resp.príbuznými
inštitútmiakosúinformovanýsúhlas,súhlassúēasƛounapodujatíai.Výsledkomnašejanalýzyby
malibyƛodporúēaniapresúēasnúpraxvyvodzovaniazodpovednostizaškodu(osobitnezaúrazy)
akoajodporúēaniadelegeferendavoblastiprávnejreguláciešportu.
1.ZODPOVEDNOSeVŠPORTE
Otázkyzodpovednostizaprotiprávnekonanievšportesúupravenéobēianskym,príp.obchodným,
atrestnýmprávom.Ajprineexistenciiakýchkoűvekvýslovnýchpravidielohűadomsúkromnoprávnej
zodpovednostizašportovéúrazyvšakplatívšeobecnépravidloobēianskehopráva,atovšeobecná
prevenēnápovinnosƛzakotvenáv§415Obēianskehozákonníka:„Každýjepovinnýpoēínaƛsitak,
abynedochádzalokuškodámnazdraví,namajetku,naprírodeaživotnomprostredí.“Podűa§420
ods.3 Obēianskeho zákonníka: „Zodpovednosti sa zbaví ten, kto preukáže, že škodu nezavinil.“
Napokon podűa §441 Obēianskeho zákonníka: „Ak bola škoda spôsobená aj zavinením
poškodeného, znáša škodu pomerne; ak bola škoda spôsobená výluēne jeho zavinením, znáša ju
sám.“
Civilnoprávnazodpovednosƛprivýkonešportovejēinnostimôžemaƛviaceropodôb.Komplexnejší
2
výpoēetdruhovsúkromnoprávnejzodpovednostivšporteponúkanapr.JohannesReisinger –ide
ozodpovednosƛ:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
Organizácieajejfunkcionárov
Športovcavoēišportovcovi
Športovcavoēinezúēastneným,pomocníkomadivákom
Športovcavoēišportovejorganizácii,usporiadateűoviasponzorom
Usporiadateűavoēišportovcom
Usporiadateűavoēinezúēastneným,pomocníkom,sponzoromadivákom
2)REISINGER,Johannes:Sportrecht.ViedeŸ:LexisNexis,2011,s.51,60.
147
73
M&'%(!G./"%$
" O))%*%+",- 4/2012
T+-.$
WWW.UCPS.SK
g)
h)
i)
j)
k)
l)
Zodpovednosƛzašportoviská
Zodpovednosƛzašportovénáradie
Pritréningovejēinnosti(zodpovednosƛtrénera)
Tretiehovoēišportovcom
Rozhodcuvoēišportovejorganizácii
Klubuvproceseudeűovanialicencií
Podobnevypoēítavadruhytrestnoprávnejzodpovednosti:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
Ublíženienazdraví
Podvod
Korupcia
Trestnéēinytrénera
Trestnéēinyšportovýchfunkcionárov
Trestnéēinyrozhodcu
Trestnéēinydivákov
3
Doping. Príkladommôžemevenovaƛpozornosƛniektorýmznich:
AZODPOVEDNOSeŠPORTOVCAZAÚRAZY
Podűa M. Králíka slovenský autor P. Gališin v80. rokoch 20. storoēia spracoval prehűad vyše 40
teórií, ktoré odôvodŸovali vylúēenie alebo naopak pripúšƛali obēianskoprávnu zodpovednosƛ
športovcovzaúrazy.4ZároveŸponúkaprehűadaktuálnejnárodnejjudikatúry,zktoréhovyplýva,že
vsúēasnostibysúdyvecháchajnaSlovenskuvyvodiliobēianskoprávnuzodpovednosƛšportovca
za úraz spôsobený druhému športovcovi najmä vprípadoch, ak by išlo opreukázaný prípad
porušeniašportovýchpravidiel.Zodpovednosƛbytuzáviselaoddôkaznýchmožnostípreukázania
porušenia športového pravidla, ako podmienky preukázania porušenia všeobecnej prevenēnej
povinnosti vznení „Každý je povinný poēínaƛ si tak, aby nedochádzalo ku škodám na zdraví, na
majetku, na prírode aživotnom prostredí.“ Všporte je totiž touto všeobecnou prevenēnou
5
povinnosƛouzáväzokdodržiavaƛpravidláhry. Športovépravidlápritommôžupovoűovaƛajurēité
potenciálne nebezpeēné zákroky, resp. manévre, ktorých dôsledkom vpraxi môže byƛ zranenie
športovca.Akbyvšaksúēasƛouhrymalibyƛpodűapravidielpostupy,ktorésú priamonamierené
proti životu azdraviu športovca, pravidlá by samy osebe navádzali na protiprávnu ēinnosƛ
aneslúžilibyakopomôckasúdupreurēeniehranícprevenēnejpovinnosti.
BZODPOVEDNOSeDIVÁ[email protected]/ORGANIZÁTORA
Zodpovednosƛ športovcov za úraz spôsobený pri športe inému športovcovi je pritom iba jedným
zaspektov obēianskoprávnej zodpovednosti všporte. Športovec môže zodpovedaƛ za škodu aj
divákovi, ktorému bez divákovho spoluzavinenia, alebo so spoluzavinením, ublížil. asto však
vpraxi zodpovednosƛ preberá organizátor alebo usporiadateű, ktorý dostatoēne nezaistil
bezpeēnosƛ divákov. Vylúēiƛ nemožno ani spoloēnú zodpovednosƛ športovca
aorganizátora/usporiadateűa. Argumentácia pri posudzovaní zodpovednosti by pritom mohla byƛ
rovnaká ako vprípade zodpovednosti športovca za úraz spôsobený druhému športovcovi –
3)Tamže.
4) GALIŠIN, P.: Šport aprávo III. Bratislava: ŠVO, 1986. Podűa KRÁLÍK, Michal: CivilnĢprávní odpovĢdnost sportovcƽ za
sportovníúrazyvesvĢtleevropskéasvĢtovéjudikatury20.a21.století.In:Soudnírozhledy,2006,ē.8,s.285Ͳ295.
5)KRÁLÍK,Michal:PrávníodpovĢdnostzasportovníúrazy.In:Otázkysportovníhopráva.PlzeŸ:AlešenĢk,2008,s.55.
148
74
M&'%(!G./"%$
" O))%*%+",- 4/2012
T+-.$
WWW.MAGISTEROFFICIORUM.SK
porušenie prevenēnej povinnosti, vznik škody, príēinná súvislosƛ, zavinenie aprípadné
spoluzavineniediváka,ktorýmoholsnebezpeēenstvompoēítaƛ.Nemoholvšakpoēítaƛsexcesom,
teda porušením športových pravidiel, príp. nezaistením štandardnej bezpeēnosti zo strany
organizátoraalebousporiadateűa.Vtedydiváknemážiadenpodielvinynavýslednomzraneníaza
škodu zodpovedá vplnej výške organizátor/usporiadateű alebo športovec (prípadne zodpovedajú
spoloēne).
Zodpovednosƛ medzi divákom ausporiadateűom, má však aj opaēnú podobu – napríklad podobu
zodpovednostidivákovzaškodu,ktorúspôsobianaštadióne.
CZODPOVEDNOSeŠPORTOVCAAORGANIZÁTORA/[email protected]
Zodpovednosƛšportovcovvoēiorganizátoromausporiadateűomanaopakvyplývazkonkrétnych
zmluvných vzƛahov medzi nimi, azuplatnenia základných princípov obēianskoprávnej
zodpovednosti(porušeniepovinnosti,škoda,príēinnásúvislosƛazavinenie).
DZODPOVEDNOSeTRÉNERAAZVERENCA
alšoumožnoupodobouzodpovednostijezodpovednosƛtrénerazazverenýchšportovcov,ēasto
maloletých.Vrámciobēianskoprávnejzodpovednostiapodűazákonaorodinejezadieƛavprvom
radezodpovednýrodiē,tedazákonnýzástupca.Zveriƛdetidostarostlivostiinejosobyjemožnéiba
so súhlasom zákonného zástupcu, prípadne na základe rozhodnutia súdu. Otázka zodpovednosti
„iných osôb“, napr. trénera, sa potom spravuje vobēianskoprávnej rovine všeobecnými
ustanoveniamiozodpovednostizaškodu,akideozodpovednosƛzaškodu,ktorásastaladieƛaƛu.
Opäƛ by teda bolo potrebné preukázaƛ, že tréner porušil svoju povinnosƛ, ktorej príēinným
dôsledkombolaškoda,atotokonaniebolotréneromzavinené.
NaopakzodpovednosƛzaškoduspôsobenúdieƛaƛomupravujeObēianskyzákonníkv§422a§423
ako zodpovednosƛ za škodu spôsobenú tými, ktorí nevedia posúdiƛ následky svojho konania:
„Maloletýaleboten,ktojepostihnutýduševnouporuchou,zodpovedázaškodunímspôsobenú,ak
je schopný ovládnuƛ svoje konanie aposúdiƛ jeho následky; spoloēne anerozdielne sním
zodpovedá, kto je povinný vykonávaƛ nad ním dohűad. Ak ten, kto spôsobí škodu, pre maloletosƛ
alebo pre duševnú poruchu nie je schopný ovládnuƛ svoje konanie alebo posúdiƛ jeho následky,
zodpovedá za škodu ten, kto je povinný vykonávaƛ nad ním dohűad. Kto je povinný vykonávaƛ
dohűad,zbavísazodpovednosti,akpreukáže,ženáležitýdohűadnezanedbal.”
Zásadne tréner teda zodpovedá za škodu spôsobenú dieƛaƛom – zverencom – napr. inému
športovcovi, spoloēne stýmto zverencom. Ak dieƛa nevie posúdiƛ následky svojho konania,
zodpovedá tréner sám – voboch prípadoch za predpokladu, že nedokáže, že náležitý dohűad
nezanedbal.
EZODPOVEDNOSeKLUBUZAZRANENIEŠPORTOVCA
Existuje tiež možnosƛ obchodnoprávnej zodpovednosti za škodu. Tej môže podliehaƛ zranenie
hráēahráēomsúperiacehoklubu,akbysimaterskýklubzranenéhohráēanárokovalodškodnenie
oddruhéhoklubu,ktoréhohráēzraneniespôsobil.
alejvtextepríspevkusabudemezaoberaƛibazodpovednosƛouzaúrazyprivýkonešportovej
ēinnosti,atovovšeobecnejrovine,bezšpecifikovaniatoho,ēiškodunazdravíspôsobiladruhá
osobaaleboprístroj(zariadenie).Budemevovšeobecnostihovoriƛo„športovomúraze“.
149
75
M&'%(!G./"%$
" O))%*%+",- 4/2012
T+-.$
WWW.UCPS.SK
2.WAIVERAZODPOVEDNOSeZAŠPORTOVÝÚRAZ
Myšlienka vzdania sa práv na náhradu škody, napríklad zo športovéhoúrazu, vyplýva vzahraniēí
zmyšlienky dobrovoűnej úēasti na športovej aktivite avedomosti omožných rizikách. Slovami
rímskychprávnikov:„volentinonfitiniuria“.
Pre európske kontinentálne krajiny však vo všeobecnosti platí, že nie je možné vylúēiƛ
zodpovednosƛ za úrazy – podűa §309 nemeckého BGB totiž nemožno vylúēiƛ zodpovednosƛ za
6
škodunaživote,teleazdraví.Vylúēiƛmožnoibazodpovednosƛzavecnúškodu. Obdobne ako nemecká právna úprava, aj rakúsky ABGB upravuje túto otázku podobne – veűmi
všeobecneformulovanáklauzulavyluēujúcazodpovednosƛ,resp.prenášajúcarizikonašportovca,
bybolaneplatnázdôvodurozporusdobrýmimravmi.7Navyšeajprizodpovednostizamajetkovú
škodu sa uznáva iba zbavenie sa zodpovednosti za űahkú nedbanlivosƛ, alen za riziko, ktoré bolo
predvídateűné.8
Minimálne kontinentálny právny systém teda stojí na pozícii, že niektorých práv sa vopred
nemožnovzdaƛ–okremprávananáhraduškodynazdravíjetoajpríkladprávanasúdnuochranu,
ēojetiežvýznamnýaspektvzdávaniasapráv,ktorýsavšportovoprávnejpraxivyskytujevoforme
záväzku vyjadreného vstanovách športových organizácií – záväzku neriešiƛ spory súdnou cestou,
alecestouinternýchšportovýchorgánov,atoajkeětietoorgánynemajúpovahurozhodcovských
súdov aich rozhodnutia nemajú právnu silu rozsudkov. Takéto obmedzenie práva na súdnu
ochranujevšakjednoznaēnevkonfliktesprávomnasúdnuochranuaniēpoškodenémunebráni,
abysaobrátilnapríslušnýsúd.9
Na druhej strane niektorézo štátov USA uznávajú všeobecnú možnosƛ vzdania sa práva vopred
pred jeho vznikom, resp. pred vznikom konkrétneho nároku. Aj vUSA však platí, že waiver
umožŸujezbaviƛsazodpovednostiibavprípadochűahkonedbanlivostnéhozavinenia(rozlišujesa
totiž niekoűko prípadov vzniku úrazov/škody, sprítomnosƛou alebo bez prítomnosti zavinenia:
nehoda,nedbanlivosƛ,hrubánedbanlivosƛaúmysel).
6)HEERMANN,PeterW.–GÖTZE,Stephan:ZivilrechtlicheHaftungimSport.BadenͲBaden:NomosVerlagsgesellschaft,2002,s.
112. „§309 – Klauselverbote ohne Wertungsmöglichkeit: Auch soweit eine Abweichung von den gesetzlichen Vorschriften
zulässigist,istinAllgemeinenGeschäftsbedingungenunwirksam:...7.(HaftungsausschlussbeiVerletzungvonLeben,Körper,
GesundheitundbeigrobemVerschulden)
a) (VerletzungvonLeben,Körper,Gesundheit)
ein Ausschluss oder eine Begrenzung der Haftung für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der
Gesundheit, die auf einer fahrlässigen Pflichtverletzung des Verwenders oder einer vorsätzlichen oder fahrlässigen
PflichtverletzungeinesgesetzlichenVertretersoderErfüllungsgehilfendesVerwendersberuhen;
b) (GrobesVerschulden)
einAusschlussodereineBegrenzungderHaftungfürsonstigeSchäden,dieaufeinergrobfahrlässigenPflichtverletzung
desVerwendersoderaufeinervorsätzlichenodergrobfahrlässigenPflichtverletzungeinesgesetzlichenVertretersoder
ErfüllungsgehilfendesVerwendersberuhen;“
7)ZEILNER,Franz:HaftungundSchadenersatzansprüchebeiSportunfällen.FrankfurtnadMohanom:PeterLang,2001,s.92.
8)Tamže,s.93.
9)Výnimkousúprípadypodpísanejrozhodcovskejdoložky,ktorázverujerozhodovaniesporovrozhodcovskémusúdu,zvyēajne
rozhodcovskémusúduvytvorenémušportovýmiorganizáciamiprávezaúēelomvyššejšpecializácierozhodcovnaproblematiku
športových sporov. Ak by aj stanovy zakazovali asankcionovali využitie práva na súdnu ochranu (v prípade ak neexistuje
podpísanározhodcovskádoložka,alevyžadujesavyužitieslužiebinternéhorozhodovaciehoorgánušportovejorganizáciebez
povahyrozhodcovskéhosúdu),súdbysapovažovalzapríslušnýrozhodnúƛvtejtovecibezohűadunadanéustanoveniestanov,
ēobyvšakneplatilovprípadeexistencierozhodcovskejdoložky,akbyaspoŸjednazostránsporutrvalanaprejednanívecipred
príslušnýmrozhodcovskýmsúdom.
150
76
M&'%(!G./"%$
" O))%*%+",- 4/2012
T+-.$
WWW.MAGISTEROFFICIORUM.SK
Cotten vtejto súvislosti struēne analyzuje situáciu vjednotlivých štátoch USA avšeobecne
odporúēa,akýmspôsobomtakétovzdaniesaprávformulovaƛ.Rozlišujepritomwaivervoviacerých
formách:
a)
b)
c)
d)
samostatný
nazadnejstranelístku
skupinový
súēasƛzmluvy.
Základné formálne amateriálne (obsahové) náležitosti waivera vštátoch, ktoré ho uznávajú,
aktorésapodűaCottenavsúdnejpraxištandardnevyžadujú,predstavujú:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
Názovdokumentu–abybolopodpisujúcemuzrejmé,žepodpisujevzdaniesapráv
Veűkosƛ písma – aby nešlo opraktiku, ktorú veurópskych pomeroch zakazuje ochrana
spotrebiteűa–využívaniemaléhopísma,ktorépodpisujúcineēíta
Jednoduchosƛ azrozumiteűnosƛ textu – aby podpisujúci nemohol neskôr spochybniƛ, že
textunerozumel,aabysaztextudalvyložiƛskutoēnýúmyselstrán
Slová„potvrdzujempodpisom,žesomsidokumentpreēítal“umiestnenévedűamiestana
podpis–naposilneniepredpokladu,žepodpisujúcidokladpredpodpísanímpreēítal
Formulácia,žepodpisnemávadyvôleaniprejavu
Waivernesmiebyƛformulovanývrozporesverejnýmporiadkomamorálkou
10
WaivernesmiezvýhodŸovaƛsilnejšiustranu. Zásadne teda možno konštatovaƛ, že hoci vUSA je možné vylúēiƛ zodpovednosƛ aj vprípade
úrazov, ide iba oprípady űahko nedbanlivostné, rovnako ako vEurópe vprípade vyluēovania
zodpovednosti za škodu na majetku. VEurópe sa však zásadne nepripúšƛa preventívne vylúēenie
zodpovednostizaškodunazdraví,atoanivprípadochnedbanlivosti.Takýto„waiver“bybolúplne
neúēinný.
3. VZDANIE SA PRÁVA NA NÁHRADU ŠKODY VESKOM ASLOVENSKOM PRÁVNOM
PORIADKU
Hoci sme vúvode predznaēili, že „waiver“ je inštitútom typickým pre systém common law, ani
vštátoch USA neexistuje jednoznaēný prístup ktejto problematike. Cotten vtejto súvislosti
11
kategorizuještátyUSAnatriskupiny:rigorous,moderatealenient, toznamená,žerozlišuještáty
USA, ktoré sa kwaiverom stavajú vyslovene odmietavo, štáty, ktoré za urēitých okolností waiver
uznávajú,anapokonštáty,ktoréhovovšeobecnostivprávnejasúdnejpraxiuznávajúakospôsob
vylúēeniazodpovednostizaškodu(ajzaúraz).
Slovenská aēeská právna úprava ako jedna zmála európskych právnych úprav pristupuje
kpreventívnemu vylúēeniu zodpovednosti za škodu (aj majetkovú) zásadne odmietavo. Výnimky
predstavujú iba osobitné právne úpravy informovaného súhlasu, kde však skôr ide ozákonom
predpokladanúauznávanúokolnosƛvyluēujúcuprotiprávnosƛnežovzdaniesapráv.
10)COTTEN,DoyiceJ.–COTTEN,MaryB.:LegalAspectsofWaiversinSport,RecreationandFitnessActivities.Canton,Ohio:
PRCPublishing,Inc.,1997,s.125anasl.
11)Tamže,s.91.
151
77
M&'%(!G./"%$
" O))%*%+",- 4/2012
T+-.$
WWW.UCPS.SK
12
JiƎí Handlar vo svojom príspevku vPrávních rozhledech vroku 2009 podrobne problematiku
„vzdania sa práva vopred“ analyzoval, priēom konštatuje, že „ustanovení §574 odst. 2 ObēZ
zakazuje právním subjektƽm vzdát se práv, která mohou vbudoucnu teprve vzniknout.13 Toto
ustanovení je specifikem platného obēanského zákoníku (pƎedchozí civilní kodexy takto
koncipované ustanovení neznaly, neznají je ani srovnatelné zahraniēní právní Ǝády) alze je
považovat za projev pƽvodní koncepce, která stála vroce 1964 uvzniku zákona akterá výraznĢ
omezovala princip autonomie vƽle. Vbudoucím civilním kodexu se stakovým ēi obdobným
ustanovenímnepoēítá.“
PríslušnéustanovenieObēianskehozákonníkatedapoēítaibasmožnosƛouvzdaniasapráv,ktoré
užexistujú.Nepripúšƛavzdaniesapráv,ktoréeštenevznikli,aoktorýchprípadneaniniejeisté,ēi
vôbec vzniknú. „M. Salaēová pak dokonce dovozuje, že se „lze vzdát pouze práva, které již
prokazatelnĢurēitémusubjektupƎísluší,práva,kterémƽžeznĢhooprávnĢnýrealizovat...Vzdátse
14
lzepouzenároku,tedydospĢléhopráva,právabohatšíhoprávĢorealizovatelnost“. NadruhejstranevšakHandlarupozorŸujenaúplneprotikladnývýkladF.Melzera–„PodleMelzera
jde vuvedených pƎípadech otypické situace, které ospravedlŸují tzv. teleologickou redukci, podle
kteréseprávnínormaneaplikujenaskupinupƎípadƽ,kterousicelzepodƎaditpodjazykovývýznam
dané normy, avšak nikoli pod její ratio legis. Dohoda ovzdání se práva, které mƽže vzniknout
vbudoucnu,jeprotoplatná,pokudjeprostranypƎedvídatelná mírapravdĢpodobnosti,sekterou
právovznikne,apokudjepƎedvídatelnýjehorozsah.NejdepƎitomjenoobjektivnípƎedvídatelnost,
15
nýbrž iosubjektivní schopnost stran pƎedvídat tyto skuteēnosti. “ Takýmto neštandardným
výkladom by sa teda dosiahol presný opak toho, ēo vyjadruje právna norma a kēomu vedie
doslovnývýkladdanéhoustanoveniaObēianskehozákonníka.Išlobyovýkladkonformizujúciēeskú
aslovenskúprávnuúpravusúpravamiinýchštátov(predvídateűnosƛvznikuprávasaspájaosobitne
srakúskouúpravou),atospoukázanímnarozpormedzizákladnýmprincípomobēianskehopráva
hmotného–autonómiouzmluvnýchstrán,apojmamiktorýmioperujepríslušnéustanovenie§574
ods.2Obēianskehozákonníka.
KMelzerovmu stanovisku sa pripája aj Handlar, ktorý tvrdí, že základný argument pre zavedenie
tohtopravidlasprávaniasa–ochranazáujmovstrán,ktorésinemôžubyƛdopreduvedomévývoja
situácie – je pomýlený. Podűa neho totiž možno argumentovaƛ aj úplne opaēne: „Dispozice
sbudoucími právy nemusí mít negativní dopad na právní jistotu úēastníkƽ, ale naopak umožŸují
stranám stanovit následky budoucích událostí, atím omezit negativní dƽsledky spojené sjejich
omezenoupƎedvídatelností.“Cieűochranysapritompodűanehodánaplniƛjednoduchoexistenciou
azavádzaním kogentnej úpravy práv apovinností, od ktorých sa nemožno odchýliƛ. Neexistuje
pretodôvodnapaušálneodmietaniemožnostivzdaniasabudúcichpráv.Dovedenédoextrémov,
vzdanie sa práva by totiž znemožnilo aj dodatoēné zmeny zmluvného dojednania zakladajúceho
práva apovinnosti, napr. práva na odstúpenie od zmluvy, alebo práva na uplatnenie zmluvnej
pokutyvovymedzenýchprípadoch.Akbynebolomožnétakéhotoprávasavzdaƛ,podűaHandlara
bysatýmznemožnilododatkamialebonáslednýmidohodamimeniƛpôvodnézmluvnédojednania.
12)HANDLAR,JiƎí:Vzdánísepráv,kterámohouvbudoucnuteprvevzniknout,podle§574odst.2ObēZ.In:Právnírozhledy,
2009,ē.18,s.659–663.Dostupnénainternete:
http://www.ipravnik.cz/cz/clanky/ap_28/pd_1/txtexpresion_rozsudk%C5%AF/art_6661/detail.aspx
(navštívenédŸa29.8.2012).
13)(2)Dohoda,ktorousaniektovzdávapráv,ktorémôžuvzniknúƛažvbudúcnosti,jeneplatná.
14)SALAOVÁ,Marie:Vzdánísepráva,kterémƽževbudoucnuteprvevzniknout.In:Právoapodnikání,1996,ē.12,s.25.
15)ELIÁŠ,Karelakol.:Obēanskýzákoník.VelkýakademickýkomentáƎ.2.svazek.1.vydání.Praha:Linde,2008,s.1673.
152
78
M&'%(!G./"%$
" O))%*%+",- 4/2012
T+-.$
WWW.MAGISTEROFFICIORUM.SK
Samozrejme, toto prirovnanie pokrivkáva, pretože nemožno porovnávaƛ situáciu, keě sa zmluva
mení následnou dohodou zmluvných strán, so situáciou, kde by sa strany svojím dojednaním
pokúšaliodchýliƛodzákonnýchustanovení–súhlasímevšaksHandlarom,žeskutoēnosƛ,ēisaod
zákonného ustanovenia možno odchýliƛ, by mala závisieƛ od toho, ēi ide okogentné alebo
dispozitívneustanoveniezákona,anievyplývaƛztoho,žeideozákonnýzákaztakéhotosprávania
(vzdania sa práv) vo všeobecnosti. Rovnako sa stotožŸujeme sHandlarovým stanoviskom, podűa
ktorého„ZasprávnénepovažujianinázoryF.Melzera,kterýsesnažídojítkekompromisnímuƎešení
adovozuje,žedohodaovzdánísepráva,kterémƽževzniknoutvbudoucnu,jeplatná,pokudjepro
strany (objektivnĢ isubjektivnĢ) pƎedvídatelná míra pravdĢpodobnosti, se kterou právo vznikne,
apokud je pƎedvídatelný jeho rozsah. Melzer formuluje své závĢry obecnĢ pro všechna budoucí
práva,anižbybralvúvahu,ževznikbudoucíhoprávamƽžebýtupravenkogentnĢēidispozitivnĢ,
popƎ.autonomnínormouúēastníkƽ.“
Argumenty, ktoré citovaní autori uvádzajú na podporu riešenia, ktoré by umožŸovalo vzdávaƛ sa
práv napriek výslovnej zákonnej reprobácii takéhoto správania v§574 ods.2 Obēianskeho
zákonníka považujeme za správne, avsúlade sniektorými súdnymi rozhodnutiami,16 ale
vsúēasnomstaveobēianskoprávnejvedyapraxeichodporúēanie„§574odst.2ObēZneaplikovat,
ale dát pƎednost právní úpravĢ aktuální arespektovat vƽli zákonodárce vyjádƎenou vjednotlivých
ustanoveníchplatnéhopráva“považujemezapotenciálnyzdrojprávnejneistoty,ktorábysamala
odstrániƛ novelizáciou Obēianskeho zákonníka (najmä je to aktuálne vSlovenskej republike;
veskej republike nový obēiansky zákonník, ktorý bude úēinný od 1.1.2014 totiž už poēíta
sriešením umožŸujúcim odchýliƛ sa od dispozitívnych ustanovení zákona vzdaním sa aj budúcich
práv). Hodnou osobitnej pozornosti však pritom zostáva ochrana spotrebiteűa, resp. slabšej
strany.17
VObchodnom zákonníku sa tiež nepripúšƛa(la) možnosƛ vzdania sa budúcich práv – §386 ods.1
ēeského Obchodného zákonníka kogentne zakazoval vzdaƛ sa práva na náhradu škody pred
porušenímpovinnosti,zktoréhomôžeškodavzniknúƛ,priēomnaSlovenskutátoúpravaeštestále
platívznení„(1)Nárokunanáhraduškodysanemožnovzdaƛpredporušenímpovinnosti,zktorého
môže škoda vzniknúƛ. (2) Náhradu škody nemôže súd znížiƛ.“. Od 1.1.2012 však vR došlo
novelizáciou kzmene, ktorá vobchodnoprávnych vzƛahoch vzdanie sa práv pripúšƛa, ato vrámci
novej formulácie príslušného ustanovenia: „(1) Ve vztazích upravených tímto zákonem se lze
dohodouvzdátprávananáhraduškodyēitotoprávoomezitipƎedporušenímpovinnosti,znĢhož
mƽže škoda vzniknout. PƎed porušením povinnosti, znĢhož mƽže škoda vzniknout, se však nelze
vzdátprávananáhraduškodyzpƽsobenéúmyslnĢanitotoprávoomezit.“Tátoúpravavšakbude
platiƛ iba do 31.12.2013, pretože súēinnosƛou nového ēeského obēianskeho zákonníka dôjde
kzmeneajvdoterajšomobchodnompráve,nakoűkosaúpravatejtootázkyzjednotívobēianskom
zákonníku: „Nový obēanský zákoník v§2898 poēítá stím, že limitace náhrady nebude možná pro
náhradu újmy zpƽsobené ēlovĢku na jeho pƎirozených právech, ēi újmy zpƽsobené úmyslnĢ nebo
zhrubénedbalosti.NepƎípustnábudeilimitace,kterábudeomezovatnebovyluēovatprávoslabší
16)„neplatnostvzdánísebudoucíchprávnazákladĢdohodyuzavƎenépodle§574odst.2ObēZmƽženastoupitjenohlednĢ
práv,kterávzniknounazákladĢzákonanebosmlouvy,popƎ.jinýchprávníchskuteēností,pƎiēemžvzniktĢchtoprávjezaložen
obligatornĢ.Tam,kdezákonpƎipouštídohodumeziúēastníky,kteroulzeurēitouprávníúpravumodifikovatēivylouēit,nelzeji
kvalifikovatjakoneplatnoudohoduovzdánísebudoucíchpráv.“PozriRozsudekNSzedne8.10.2003,sp.zn.29Odo645/2001
(Soubor civilních rozhodnutí astanovisek NS, ē. C 1643, rozsudek NS ze dne 30. 5. 2007, sp. zn. 28 Cdo 1222/2007 (Soubor
civilníchrozhodnutíastanovisekNS,ē.C5279).
17)Podűa§54ods.1slovenskéhoOZ:„(1)Zmluvnépodmienkyupravenéspotrebiteűskouzmluvousanemôžuodchýliƛodtohto
zákona vneprospech spotrebiteűa. Spotrebiteű sa najmä nemôže vopred vzdaƛ svojich práv, ktoré mu tento zákon priznáva,
alebosiinakzhoršiƛsvojezmluvnépostavenie.”
153
79
M&'%(!G./"%$
" O))%*%+",- 4/2012
T+-.$
WWW.UCPS.SK
smluvnístrany.To,jakýmzpƽsobemsebudoutytoprincipyaplikovatnasmlouvymezipodnikateli,
budebohuželopĢtmusetvyjasnitažsoudnípraxe.“18
Obdobnáúpravabypotenciálneprichádzaladoúvahyajvslovenskomprávnomporiadku,prenami
skúmanúproblematikuzodpovednostizaúrazybyvšakzároveŸznamenala,ževzdaniesaprávana
náhradu škody za spôsobený úraz by aj tak nebolo možné, nakoűko by sa zrejme kategorizovala
medzi ujmy spôsobené ēloveku na jeho prirodzených právach. Dispozícia vlastným životom
azdravím vzmysle povolenia zásahov druhou osobou je totiž buě výslovne zakázaná (ústava
amedzinárodné dokumenty garantujú právo na život, výnimkou je nutná obrana ako okolnosƛ
vyluēujúca protiprávnosƛ pozbavenia druhej osoby života) alebo osobitne právne upravená
(lekárskyzákrokainformovanýsúhlaspodűazákonaozdravotnejstarostlivosti).
Zdá sa teda, že preventívne vzdanie sa práva na náhradu škody spôsobenej úrazom by za
súēasného, ale ani budúceho ēeského právneho stavu nemalo byƛ možným, azrejme by ho
nepripúšƛalanisúdnyaplikaēnývýkladustanoveniaēeskéhoObchodnéhozákonníka,nakoűkozásah
dozdraviaaleboživotašportovca(hocipodnikateűa,SZO)druhouosobounemožnopovažovaƛza
„vzƛahupravenýtýmtozákonom“(rozumejObchodnýmzákonníkom).Náhradaškodynazdravíje
totižupravenáosobitnýmpredpisom–vzákoneē.437/2004Z.z.onáhradezabolesƛaonáhrade
zasƛaženiespoloēenskéhouplatneniaaozmeneadoplneníniektorýchzákonovvzneníneskorších
predpisov,avpríslušnýchustanoveniachObēianskehozákonníka:
§444
PriškodenazdravísajednorazoveodškodŸujúbolestipoškodenéhoasƛaženiejehospoloēenského
uplatnenia.
§445
Stratanazárobku,kuktorejdošlopriškodenazdraví,uhradzujesapeŸažnýmdôchodkom;pritom
savychádzazpriemernéhozárobkupoškodeného,ktorýpredpoškodenímdosahoval.
§446
Náhradazastratunazárobkupoēaspracovnejneschopnostipoškodenéhosaposúdiasumatejto
náhradysaurēírovnakoakoúrazovýpríplatokpodűavšeobecnýchpredpisovosociálnompoistení.
§447
Náhradazastratunazárobkuposkonēenípracovnejneschopnostipoškodenéhoalebopriinvalidite
sa posúdi asuma tejto náhrady sa urēí rovnako ako suma úrazovej renty podűa všeobecných
predpisovosociálnompoistení.
...
§447b
Poškodený má nárok na jednorazové vyrovnanie, ktoré sa posúdi, asuma jednorazového
vyrovnaniasaurēípodűavšeobecnýchpredpisovosociálnompoistení.
...
§449
(1)Priškodenazdravísauhradzujúajúēelnénákladyspojenéslieēením.
(2) Pri usmrtení sa uhradzujú aj primerané náklady spojené spohrebom, pokiaű neboli uhradené
pohrebnýmposkytnutýmpodűapredpisovonemocenskompoistení.
18)BURŠÍKOVÁ,Jana:Od1.1.2012sipodnikatelémohousjednatomezenínáhradyškody.Dostupnénainternete:
http://finance.idnes.cz/omezeniͲnahradyͲskodyͲvͲobchodnimͲpravuͲf06Ͳ/pravo.aspx?c=A120209_110413_pravo_vr(navštívené
dŸa29.8.2012).
154
80
M&'%(!G./"%$
" O))%*%+",- 4/2012
T+-.$
WWW.MAGISTEROFFICIORUM.SK
(3)Nákladylieēeniaanákladypohrebusauhradzujútomu,ktoichvynaložil.
§449a
Budúcenárokypodűaustanovení§445až449možnoodškodniƛjednorazovonazákladepísomnej
dohodyoichúplnomakoneēnomvyporiadanímedzioprávnenýmapovinným.
Neuplatnil by sa zrejme ani Handlarom spomínaný súdny výklad §574 ods.2 OZ, rozporný
sdoslovným znením tohto ustanovenia, nakoűko citované ustanovenia OZ onáhrade škody treba
podűanášhonázorupovažovaƛzakogentné.
4.FORMYDOVOLENÉHOZÁSAHUDOTELESNEJINTEGRITY
AINFORMOVANÝSÚHLASVZDRAVOTNÍCTVE
Vmedicínskoprávnej literatúre sú prítomné tvrdenia, podűa ktorých vžiadnej inej oblasti
spoloēenskéhoživotaokremzdravotníctvaneexistuje„vzásadebeztrestnámožnosƛzasahovaƛdo
19
telesnejintegrityinéhoűudskéhojedinca.“ Beztrestnosƛjezaruēenátzv.informovanýmsúhlasom,
ktorý predstavuje súhlas svýkonom práv apovinností lekára (ako okolnosti vyluēujúcej
protiprávnosƛvzmysletrestnéhozákona,alezároveŸajakookolnosƛvyluēujúcaprotiprávnosƛvo
všeobecnosti).
Jozef Prusák pritom už v80. rokoch 20. storoēia poukázal na zaujímavú paralelu medzi
spoloēenským záujmom na zásahu do űudskej integrity vmedicíne avšporte.20 Všporte však
samozrejme nejde ointervencie vpodobe chirurgických zásahov do űudského tela, skôr túto
paralelu treba chápaƛ vzmysle možných fyzických stretov/kontaktov, potenciálne vedúcich aj
kzraneniu,atobeztoho,žebysaúēastnícitýchtofyzickýchkontaktovdomáhaliprávnejochrany
voēitakýmtofyzickýmzásahom.Ajvšportesapritomrovnakoakovmedicínepredpokladásúhlas
stakýmitozásahmi,ajkeěvinejpodobeakojeinformovanýsúhlas.
Informovaný súhlas je vzákone ozdravotnej starostlivosti ē.576/2004Z.z. upravený v§6 ods.4
anasl.:
(4) Informovaný súhlas je preukázateűný súhlas sposkytnutím zdravotnej starostlivosti, ktorému
predchádzalo pouēenie podűa tohto zákona. Informovaný súhlas je aj taký preukázateűný súhlas
sposkytnutím zdravotnej starostlivosti, ktorému predchádzalo odmietnutie pouēenia, ak vtomto
zákoneniejeustanovenéinak(§6b,§27ods.1,§36ods.2,§38ods.1,§40ods.2).
(5)Písomnáformainformovanéhosúhlasusavyžaduje
a) vprípadochuvedenýchv§6b,§27ods.1,§36ods.2,§38ods.1av§40ods.2,
b) predvykonaníminvazívnychzákrokovvcelkovejanestézealebolokálnejanestéze,
c) pri zmene diagnostického postupu alebo lieēebného postupu, ktorý nebol obsahom
predošléhoinformovanéhosúhlasu.
(6)Informovanýsúhlasdáva,aktentozákonneustanovujeinak(§6a),
a) osoba,ktorejsamázdravotnástarostlivosƛposkytnúƛ,alebo
19) KOVÁ, Peter: Trestné právo, informovaný súhlas areálny život. In: HUMENÍK, Ivan (ed.): Informovaný súhlas ainštitút
predchádzajúcehopriania.Bratislava:Eurokódex,2011,s.88.
20)PRUSÁK,Jozef:Športaprávo(Úvoddodejín,teórieapraxeprávnejzodpovednostivšporte).Bratislava:Šport,1985,s.193.
155
81
M&'%(!G./"%$
" O))%*%+",- 4/2012
T+-.$
WWW.UCPS.SK
b) zákonný zástupca, ak osobou, ktorej sa má zdravotná starostlivosƛ poskytnúƛ, je osoba
nespôsobiládaƛinformovanýsúhlas;takátoosobasapodieűanarozhodovanívnajväēšej
miere,ktorúdovoűujújejschopnosti.
(7)Akzákonnýzástupcaodmietnedaƛinformovanýsúhlas,poskytovateűmôžedaƛnávrhnasúd,ak
je to vzáujme osoby nespôsobilej daƛ informovaný súhlas, ktorej sa má zdravotná starostlivosƛ
poskytnúƛ. Vtomto prípade súhlas súdu sposkytnutím zdravotnej starostlivosti nahrádza
informovaný súhlas zákonného zástupcu. Do rozhodnutia súdu možno vykonávaƛ len také
zdravotnévýkony,ktorésúnevyhnutnénazáchranuživotatejtoosoby.
(8) Každý, kto má právo daƛ informovaný súhlas, má aj právo informovaný súhlas kedykoűvek
slobodneodvolaƛ.
(9)Informovanýsúhlassanevyžadujevprípade
a) neodkladnej starostlivosti, ak nemožno vēas získaƛ informovaný súhlas, ale ho možno
predpokladaƛ,
b) ochrannéholieēeniauloženéhosúdompodűaosobitnéhopredpisu,
c) ústavnej starostlivosti, ak ide oosobu, ktorá šíri prenosnú chorobu, ktorá závažným
spôsobomohrozujejejokolie,alebo
d) ambulantnejstarostlivostialeboústavnejstarostlivosti,akideoosobu,ktorávdôsledku
duševnej choroby alebo spríznakmi duševnej poruchy ohrozuje seba alebo svoje okolie,
aleboakhrozívážnezhoršeniejejzdravotnéhostavu.
(10) Spôsob pouēenia, obsah pouēenia, odmietnutie pouēenia, informovaný súhlas, odmietnutie
informovaného súhlasu aodvolanie informovaného súhlasu sú súēasƛou zápisu do zdravotnej
dokumentácie (§21). Ak informovaný súhlas dal zákonný zástupca [odsek 5 písm.b)], súēasƛou
zápisu do zdravotnej dokumentácie je aj vyjadrenie osoby nespôsobilej daƛ informovaný súhlas
sposkytnutímzdravotnejstarostlivosti.
§6a
Pouēenieainformovanýsúhlasvosobitnýchprípadoch
V prípade ženy, ktorá písomne požiadala outajenie svojej osoby vsúvislosti spôrodom (§11
ods.10),jeošetrujúcizdravotníckypracovníkpovinnýposkytnúƛpouēenietejtožene.Informovaný
súhlas dáva žena, ktorá písomne požiadala outajenie svojej osoby vsúvislosti spôrodom.
Ustanovenia§6ods.2,3,4,8a§6ods.10prvávetaplatiarovnako.
§6b
Informovanýsúhlaspriumelomprerušenítehotenstva
(1) Podmienkou vykonania umelého prerušenia tehotenstva je písomný informovaný súhlas po
predchádzajúcom pouēení. Takýto informovaný súhlas musí obsahovaƛ dátum jeho udelenia
apodpis ženy žiadajúcej oumelé prerušenie tehotenstva alebo jej zákonného zástupcu.
(2) Pouēenie predchádzajúce informovanému súhlasu sa musí poskytnúƛ spôsobom ustanoveným
v§6ods.2amusízahƍŸaƛinformácieo
a)
b)
c)
d)
úēele,povahe,priebehuanásledkochumeléhoprerušeniatehotenstva,
fyzickýchapsychickýchrizikáchumeléhoprerušeniatehotenstva,
aktuálnomvývojovomštádiuembryaaleboplodu,ktoréhovývojmábyƛukonēený,aojej
oprávnenízískaƛzáznamzosonografickéhovyšetrenia,
alternatívachkumelémuprerušeniutehotenstva,najmäomožnosti
1. utajeniajejosobyvsúvislostispôrodom(§11ods.10),
156
82
M&'%(!G./"%$
" O))%*%+",- 4/2012
T+-.$
WWW.MAGISTEROFFICIORUM.SK
2. osvojeniadieƛaƛaponarodení,
3. finanēnej, materiálnej alebo psychologickej pomoci vtehotenstve, poskytovanej
obēianskymi združeniami, neziskovými organizáciami, nadáciami, cirkvami
anáboženskýmispoloēnosƛami.
(3) Ak ide oumelé prerušenie tehotenstva podűa osobitného predpisu, môže sa toto umelé
prerušenie tehotenstva vykonaƛ najskôr po uplynutí lehoty 48 hodín od odoslania hlásenia
oposkytnutí informácií podűa odseku 2; vtakomto prípade je lekár povinný poskytnúƛ žene
informácie vrozsahu podűa odseku 2 aodovzdaƛ jej ich aj vpísomnej podobe, vrátane zoznamu
obēianskych združení, neziskových organizácií, nadácií, cirkví anáboženských spoloēností, ktoré
poskytujúženámfinanēnú,materiálnuapsychologickúpomocvtehotenstve.
(4)Vprípade,akideoneplnoletúosobu,jepodmienkouvykonaniaumeléhoprerušeniatehotenstva
okrem písomného informovaného súhlasu uvedeného vodseku 1 aj písomný informovaný súhlas
zákonného zástupcu neplnoletej osoby po predchádzajúcom pouēení. Takýto informovaný súhlas
musíobsahovaƛdátumjehoudeleniaapodpiszákonnéhozástupcu.
Všporte je situácia iná. Nevyžaduje sa zvyēajne písomný ani ústny informovaný súhlas.
Predpokladá sa totiž, že športovec si je vedomý rizika spojeného so športom aautomaticky
akceptuje túto povahu športu. Rizika sa stane vedomým nie na základe osobitného pouēenia
apodpisu formulára, ako je to vprípade medicínskeho informovaného súhlasu, ale vzhűadom na
to, že športová ēinnosƛ aaj príprava na Ÿu je procesom dlhodobým, anie výnimoēným avysoko
teoretickynároēnýmakojelekársky(chirurgický)zásah.Másazrejmezato,žespravidlamiakoaj
smožnými rizikami sa športovec oboznamuje prirodzene apriebežne, zvlastnej aj cudzej
skúsenosti. Iným je prípad, keě sa „športovec“ stane úēastným napríklad školského lyžiarskeho
výcviku, ēiskúšanovýdruhadrenalínovéhošportu.Vtýchtoprípadochsavpraxivyužívaobdoba
americkýchwaiverov,príp.akejsiobdobyakombináciewaiveru(vzdaniasaprávnanáhraduškody)
ainformovaného súhlasu ako ho poznáme zposkytovania zdravotnej starostlivosti (v citovanom
21
§6anasl.zákonaozdravotnejstarostlivostiavpríloheē.4zákonaē.576/2004Z.z. ).
Oobdobe akombinácii hovoríme preto, že aj vsamotnej oblasti medicínskeho práva sa rozlišuje
medzipouēením,informovanýmsúhlasom,negatívnymreverzomaskôrvyslovenýmprianím,22ēo
súrôznorodédokumentyupravujúcezásahydoűudskejintegrityaprávpacienta.
BINFORMOVANÝSÚHLASVŠKOLSTVE
Informovaný súhlas sa okrem zdravotnej starostlivosti vpraxi využíva aj voblasti školstva.
Vškolskom zákone ē.245/2008Z.z. nájdeme definíciu informovaného súhlasu v§2 písm.y) ako
„písomnýsúhlasfyzickejosoby,vktoromsaokremjejvlastnoruēnéhopodpisuuvedie,žetátoosoba
bola riadne pouēená odôsledkoch jej súhlasu“. alšie ustanovenia zákona vyžadujú informovaný
súhlas pre jednotlivé uvedenéprípady, apri každom type školy nachádzame tiež ustanovenie,že
školabude„organizovaƛpobytydetívškolevprírode,výlety,exkurzie,saunovanie,športovývýcvik
aěalšieaktivitylensinformovanýmsúhlasomzákonnéhozástupcudieƛaƛa“.
Obdobne vyhláška Ministerstva školstva ē.320/2008Z.z. ozákladnej škole upravuje v§7 ods.1
požiadavkuinformovanéhosúhlasu:
21)http://jaspi.justice.gov.sk/jaspidd/vzory/2007c267z662p04u001.pdf(navštívenédŸa29.8.2012).
22)POLICAR,Radek:RoksplnĢnýchpƎáníanebhledáníoptimálníholegislativníhoƎešenívnitrostátníhoprovedeníēl.9Úmluvy
olidskýchprávĢchabiomedicínĢ.In:HUMENÍK,Ivan(ed.):Informovanýsúhlasainštitútpredchádzajúcehopriania.Bratislava:
Eurokódex,2011,s.33.TiežMAT JEK,Jaromír:DƎíveprojevenápƎánípacientƽ:Výhodyarizika.Praha:Galén,2011.
157
83
M&'%(!G./"%$
" O))%*%+",- 4/2012
T+-.$
WWW.UCPS.SK
(1) Škola môže organizovaƛ sinformovaným súhlasom zákonného zástupcu žiaka lyžiarsky výcvik
alebosnoubordingovývýcvik(ěalejlen"lyžiarskyvýcvik"),plaveckývýcvik,školskévýlety,exkurzie
aškoly vprírode, ktoré podűa návrhov triednych uēiteűov zaradí riaditeű do plánu práce školy.
Vjednom informovanom súhlase môže zákonný zástupca žiaka vyjadriƛ súhlas suskutoēnením
viacerých aktivít.Preduskutoēnenímvýletu,exkurzieavýcvikov zodpovednýuēiteűnapíšezáznam
oorganizácii apouēení obezpeēnosti aochrane zdravia. Pre žiakov, ktorí sa na uvedených
aktivitáchnezúēastnia,sazabezpeēínáhradnévyuēovanie.
Idetedaoaktivityēastopriamosúvisiacesošportom,apritomsavprávnychpredpisochpoužíva
pojem „informovaný súhlas“, rovnaký ako vmedicínskoprávnej regulácii. Zdá sa teda, že
informovanýsúhlasmožnoaplikovaƛajnašportovéaktivity.Podstatoujevšakvtomtopredpisena
rozdiel od medicínskoprávneho informovaného súhlasu iba varovanie rodiēov, že dieƛa sa bude
podieűaƛ na inej ako bežnej školskej vzdelávacej aktivite, amôže preto dôjsƛ kzraneniu dieƛaƛa,
prípadne dieƛa môže spôsobiƛ škodu, za ktorú by podűa informovaného súhlasu mal zodpovedaƛ
rodiē. Vžiadnom prípade však nejde o„waiver“ – zbavenie sa zodpovednosti, ani ookolnosƛ
vyluēujúcuprotiprávnosƛvprípade,akbydošlonapríkladkšportovémuúrazuprilyžovaní,priēom
inštruktor by porušil svoje povinnosti. Vtakom prípade zostáva zachovaná zodpovednosƛ
inštruktora. Rodiēia však nesú zodpovednosƛ za skutky dieƛaƛa napríklad aj vprípade, že
zodpovednosƛinštruktoranevznikne,pretoženezanedbalžiadnesvojepovinnosti.
Tento informovaný súhlas sa teda podstatne líši od informovaného súhlasu vmedicíne – nie je
okolnosƛou vyluēujúcou protiprávnosƛ. Aj Cotten konštatuje,23 že informovaný súhlas vškolstve
vSRjevlastneiba„súhlas/povolenierodiēa“,abysajehodieƛazúēastŸovalourēitejaktivity,keěže
rodiē je osobou, ktorá je okrem súdu jediná oprávnená rozhodovaƛ oaktivitách dieƛaƛa mimo
priamehovlastnéhoškolskéhovyuēovania.
CINFORMOVANÝSÚHLASVŠPORTE?
Cotten aj všporte, rovnako ako vškolstve, odmieta vo všeobecnosti využívanie informovaného
súhlasu.Prišportepodűanehonejdeoinformovanýsúhlas,adokoncaaniowaiver(vzhűadomna
obmedzené možnosti vylúēiƛ zodpovednosƛ za škodu na zdraví) ale ide otzv. súhlas súēasƛou
(agreement to participate). Tento súhlas (dohoda) sa vzƛahuje na inherentné riziká v(štátom
nereprobovanom)športe,nezbavujevšakposkytovateűaslužbyalebošportovéhopartnera/súpera
zodpovednostizaporušeniepovinností(zvyēajnechápanéakoporušeniešportovýchpravidiel).
Domnievamesavšak,ženarozdielodpožiadavkypísomnéhoinformovanéhosúhlasuvniektorých
prípadoch vzdravotníctve a„informovaného súhlasu“ (úvodzovky sú úmyselné) vškolstve, pri
bežnej športovej aktivite by na základe teórie spoloēenskej adekvátnosti (významu) športu
akékoűvek písomné vyjadrenie súhlasu súēasƛou na športovej aktivite nemalo byƛ nutné, resp.
žiadenzákonhonevyžaduje.Aksaajvpraxivyužíva,slúžizrejmeibaakovarovanieaupozornenie
na riziko aako prevencia proti prípadným žalobným nárokom. Samotným podujatím sa na
športovúaktivitu,ktoránieještátomzakázaná,arozhodnutímvykonávaƛtútoaktivitunavlastné
riziko, t.j. „súhlasom súēasƛou“, „športovec“ automaticky akceptuje všetky sdaným športom
súvisiaceriziká.
Ako už bolo vyjadrené vyššie, na rozdiel od informovaného súhlasu vmedicíne, ktorý je právne
(zákonom)upravený,azároveŸslúžiakodôkaztoho,želekárvykonalnapacientovizákroksjeho
vedomím, ateda vrámci výkonu práv apovinností ako okolnosti vyluēujúcej trestnoprávnu
23)COTTEN,DoyiceJ.–COTTEN,MaryB.:LegalAspectsofWaiversinSport,RecreationandFitnessActivities,s.164.
158
84
M&'%(!G./"%$
" O))%*%+",- 4/2012
T+-.$
WWW.MAGISTEROFFICIORUM.SK
zodpovednosƛ (a zároveŸ súkromnoprávnu zodpovednosƛ), povaha informovaného súhlasu
vškolstve má iba povahu informatívnu pre rodiēa ako osobu zodpovednú azároveŸ oprávnenú
zkonania dieƛaƛa (dôraz je teda nie na pojme „súhlas“, ale na pojme „informatívny“, priēom
vmedicínejetonaopak).
Naproti týmto dvom situáciám (v zdravotníctve aškolstve), pri výkone športovej ēinnosti jednak
žiaden zákon nevyžaduje akýkoűvek informovaný súhlas (s výnimkou školského zákona vprípade
lyžiarskych výcvikov detí, t.j. vprípade inej ako bežnej telesnej výchovy), anavyše takýto súhlas
nemá žiaden význam iný než je prejavenie vôle zúēastniƛ sa športovej aktivity, príp. informovaƛ
orizikách stým spojených, ktorých znalosƛ však možno pri väēšine bežných športov oprávnene
prezumovaƛ. Opäƛ teda možno hovoriƛ iba o„informovanom súhlase“ vúvodzovkách. Takýto
„informovaný súhlas“ dospelej plnoprávnej osoby nemôže podűasúēasnej ēeskej ani slovenskej
úpravy,anipodűabudúcejēeskejobēianskoprávnejúpravy,zabezpeēiƛvylúēeniezodpovednostiza
škodu na zdraví, pokiaű budú naplnené základné podmienky vzniku súkromnoprávnej
zodpovednostiprevádzkovateűašportovéhozariadenia,ēiorganizátorapodujatia,spoluhráēaalebo
protihráēa (a pod.). Týmito podmienkami sú základné avšeobecne známe podmienky vzniku
zodpovednostizaškodu:
a)
b)
c)
d)
porušeniepovinnosti,
vznikúrazu,
príēinnásúvislosƛ,
zavinenie.
„Informovanýsúhlas“ tu teoreticky môže figurovaƛ ako splnenie právnej povinnosti – všeobecnej
prevenēnej povinnosti upozornenia na riziká športovej aktivity, ktorá nie je štandardnou abežne
praktizovanou(napr.zoskokpadákom).Vprípadebežnýchšportovakojenapríkladfutbal,ktorýsa
bežne hráva aj bez oficiálneho organizovania zápasu, by však podpisovanie akéhokoűvek
„informovanéhosúhlasu“bolourēitenadbytoēným.
Porušením povinnosti však môže byƛ napríklad aj poškodený stroj vo fitnescentre, teda pri
relatívnebežnejšportovejēinnosti.Teoretickymožnouvažovaƛnadtým,žeakbyvposilŸovnibolo
vyvesené upozornenie, že stroj je poškodený anebezpeēný, resp. bola by špecifikovaná vada
zariadenia, vtedy za predpokladu, že žiadny všeobecne záväzný predpis neukladá fitnesscentru
povinnosƛ maƛ najnovšie abezchybné stroje, fitnescentrum by zrejme unieslo dôkazné bremeno,
ženenesiezodpovednosƛzaprípadnýúrazspôsobenýtýmtostrojom.Možnotutotižuvažovaƛnad
tým, že fitnescentrum spravilo zadosƛ svojej všeobecnej prevenēnej povinnosti tým, že oznaēilo
stroj, ktorý je nefunkēný, vadný, príp. zakázalo cviēenie na Ÿom. Vtakom prípade si zranenie
návštevník spôsobil sám, resp. minimálne surēitou mierou spoluzavinenia za predpokladu, že
návštevník sa oboznámil stýmto upozornením, alebo pri obvyklej pozornosti sa sním mohol
oboznámiƛ.
Vopaēnom prípade (ak fitnescentrum neoznaēí vadné stroje anezakáže cviēiƛ na nich) bude
fitnescentrum niesƛ zodpovednosƛ bez ohűadu na to, že vyvesí vo svojich priestoroch oznam, že
návštevnícicviēianavlastnériziko,alebožesidápodpísaƛvšeobecnýwaiver/vzdaniesaprávana
náhradu škody (na zdraví alebo na majetku). Má totiž všeobecnú prevenēnú povinnosƛ voēi
návštevníkom, ktorí oēakávajú bezpeēné, nepoškodené stroje soēakávanými abežnými
technickýmivlastnosƛami.Samozrejme,osobitnoukapitoloujezodpovednosƛzaškoduspôsobenú
vadnýmvýrobkom–napríkladdomácimstrojomnacviēenie.
159
85
M&'%(!G./"%$
" O))%*%+",- 4/2012
T+-.$
WWW.UCPS.SK
Opakujeme však, že zodpovednosti za škodu, resp. práva na náhradu škody vyplývajúcej zo
športového úrazu sa nemožno vopred (preventívne) paušálne zbaviƛ predtým ako dôjde kvzniku
tejtoškody(kúrazu).Vzdaƛsanárokunanáhraduškodymožnoažpojehovzniku.
5.TRESTNOPRÁVNAZODPOVEDNOSeVPRÍPADEŠPORTOVÝCHÚRAZOV
Tak ako vprípade súkromnoprávnej zodpovednosti za škodu na zdraví, žiadny waiver ani
informovaný súhlas všporte nepomôže zbaviƛ sa trestnoprávnej zodpovednosti za spôsobený
športový úraz, pokiaű konaním vedúcim kúrazu došlo knaplneniu znakov skutkovej podstaty
trestného ēinu, apokiaű nie sú prítomné okolnosti vyluēujúce protiprávnosƛ (a pokiaű sa pri
preēinochnezohűadnímateriálnykorektív).
Kýmešteexistovalv(ēesko)slovenskomTrestnomzákoneē.140/1961Zb.doroku2005materiálny
znak trestného ēinu (nebezpeēnosƛ ēinu pre spoloēnosƛ), bolo možné trestne nestíhaƛ, resp.
netrestaƛ športové úrazy (príp. aj privodenie smrti) spôsobené pri športovej ēinnosti spoukazom
na to, že nešlo okonanie spoloēensky nebezpeēné. Súēasnému formalizmu trestného práva však
staēínaplnenieznakovskutkovejpodstatynato,abysakonaniepovažovalozatrestnýēin,aknieje
prítomná okolnosƛ vyluēujúca protiprávnosƛ. Výnimkou sú preēiny, kde sa ešte stále zohűadŸuje
závažnosƛēinuakotzv.materiálnykorektív.
Okolnosƛou vyluēujúcou protiprávnosƛ, sktorou súēasná teória trestného práva spája vylúēenie
trestnosti pri športovej ēinnosti (ale aj pri lekárskych zásahoch do űudskej integrity vsúvislosti
sinformovanýmsúhlasom),jevýkonprávaapovinnosti(§28Trestnéhozákona),prektorýplatí,
že„ēininaktrestnýniejetrestnýmēinom,akideovýkonprávaalebopovinnostivyplývajúcichzo
všeobecne záväzného právneho predpisu, zrozhodnutia súdu alebo iného orgánu verejnej moci,
zplnenia pracovných ēi iných úloh alebo zo zmluvy, ktorá neodporuje všeobecne záväznému
právnemu predpisu ani ho neobchádza; spôsob výkonu práv apovinností nesmie odporovaƛ
všeobecne záväznému právnemu predpisu.“ Výkon práv apovinností teda nemusí vyplývaƛ zo
všeobecne záväzného právneho predpisu, ale aj zplnenia pracovných úloh, ēi iných úloh,
24
vyplývajúcich zo zmluvy, ktorá sama nie je protiprávna. Vprípade výkonu práv apovinností
všportesatedazrejmemázato,žesúhlasosoby,prejavenýajkonkludentnesamotnouúēasƛou
tejto osoby na športovej aktivite, predstavuje zmluvný súhlas svýkonom práva apovinností
vyplývajúcich zo športových pravidiel, anevyžaduje sa teda na rozdiel od medicínskoprávnej
regulácieakýkoűvekpísomnýinformovanýsúhlas,nakoűkozásahdointegrityšportovcajevdanom
športe automatickou avšeobecne známou súēasƛou športovej aktivity. Akýkoűvek písomný súhlas
tedastrácaosobitnýzmysel,pokiaűhozakýchkoűvekdôvodovnevyžaduježiadnypredpis.
Informovaný súhlas všporte teda na rozdiel od lekárskeho zákroku nie je podmienkou aplikácie
okolnosti vyluēujúcej protiprávnosƛ, pretože zákrok vpriebehu hry, pokiaű je súēasƛou hry (je
vsúlade spravidlami, ktoré samy osebe nie sú protiprávne), je automaticky výkonom práv
apovinnostíšportovca.Tovšaksamozrejmeplatíibazapredpokladu,žekzraneniudošlopoēashry
podűapravidiel.Nevyluēujesatedaprotiprávnosƛakéhokoűvekzraneniavpriebehušportovejhry,
resp.výkonušportovejaktivity.Konanieprekraēujúcepravidláhry,resp.športovejúlohy,bybolo
trestným, pokiaű by naplnilo znaky skutkovej podstaty ktoréhokoűvek trestného ēinu: „Dôvodom
vyluēujúcim protiprávnosƛ je len vtedy, ak sa vykonáva vmedziach ustanovených pravidiel...
25
vopaēnomprípadesanevyluēujetrestnázodpovednosƛ.“ 24)IVOR,Jaroslavakol.:Trestnéprávohmotné1.Bratislava:IuraEdition,2010,s.194.
25)Tamže,s.203.
160
86
M&'%(!G./"%$
" O))%*%+",- 4/2012
T+-.$
WWW.MAGISTEROFFICIORUM.SK
26
Súēasnýprístupsúdovbysmepritomnazákladeanalýzyjudikatúryēeskýchaslovenskýchsúdov mohli zhrnúƛ tak, že ktrestnému ēinu pri spôsobení/vzniku športového úrazu dochádza za
splnenianasledujúcichpodmienok:
1.
2.
3.
4.
5.
závažnéporušeniešportovýchpravidiel
spôsobenienásledkunapŰŸajúcehoznakyskutkovejpodstatytrestnéhoēinu
príēinnásúvislosƛ
nedostatoēnásankciauloženášportovouorganizáciou
zavineniepáchateűavzhűadomnavšetkyokolnostispáchaniaskutku.
Takéto vymedzenie podmienok trestnej zodpovednosti by pritom do veűkej miery zohűadŸovalo
riziko vyplývajúce zo športovej ēinnosti alimitovalo trestnoprávnu zodpovednosƛ iba na prípady
zjavnéhoexcesuzpravidiel,ktorýbyinakzostalnepotrestaný,resp.neprimeranepotrestaný.
Tuvšakvyvstávaužnaznaēenáteoretickáotázka,ēišportováorganizáciamôžesvojimipravidlami
zaviesƛ aj spôsob výkonu práv, ktorý ohrozuje život azdravie. Totiž aj pravidlá hry môžu
predstavovaƛ (potenciálny alebo reálny) zásah do základných práv. Ak by tieto športové pravidlá
boliprávomreprobované,jezrejmé,žebynemohlislúžiƛakoargumentvýkonuprávapovinností
podűa zmluvy, teda ako okolnosƛ vyluēujúca protiprávnosƛ. Aj podűa poslednej vety ustanovenia
§28ods.1Trestnéhozákonatotižspôsobvýkonuprávapovinnostínesmieodporovaƛvšeobecne
záväznémuprávnemupredpisu.
Pri boxe pritom teoreticky možno tvrdiƛ, že dochádza kspôsobu výkonu, ktorý je vrozpore so
všeobecnezáväznýmpredpisom–najmäsamotnýmTrestnýmzákonom.Nadruhejstranejevšak
možné argumentovaƛ tým, že samotnou existenciou športového odvetvia boxu, ajeho
nezakázaním anestíhaním jeho úēastníkov zákonodarca implicitne povolil tento, ako aj všetky
druhyšportu,ktoréniesúzakázané,atoajkontaktnéšporty:„Akprávnyporiadokdovoűujevýkon
urēitéhopovolania...taktovpodstateznamená,žeuznávajehospoloēenskúužitoēnosƛ,pokiaűsa
27
všaktaképovolanievykonávariadne.“ Tak ako totiž spoloēnosƛ vEurópe zásadne uznáva možnosƛ výchovného pôsobenia rodiēov na
svoje deti aj za použitia mierneho fyzického donútenia, rovnako spoloēnosƛ považuje niektoré
športy za spoloēensky významné, ato aj keě zahƍŸajú fyzický kontakt spotenciálnym rizikom
zranenia. Neprekáža tomu ani skutoēnosƛ, že absentujú presné kritériá, podűa ktorých dochádza
kidentifikovaniu tých športov, ktoré bude spoloēnosƛ, ateda aj právo ako nástroj štátu
aspoloēnosti, akceptovaƛ, aktoré bude perzekvovaƛ asankcionovaƛ. Opäƛ sa teda ukazuje, že
sēistým právnym normativizmom si všporte nevystaēíme aje potrebné zohűadniƛ vŸom aj
sociologické aaxiologické hűadiská, ktoré voblasti výskumu vzƛahu športu apráva dostali najmä
vnemecky hovoriacom svete oznaēenie spoloēenská adekvátnosƛ, zjednodušene po slovensky
„spoloēenskývýznamšportu“.Predstavaotom,ktorýšportjeeštespoloēenskyvýznamný,aktorý
trebareprobovaƛ,pritomzároveŸflexibilnepodliehavývojurovnakoakonapríkladotázkaobsahu
pojmu„dobrýchmravov“,„verejnéhoporiadku“apod.
ZÁVER
Vpríspevku sme sa zamerali na otázku možností vylúēenia súkromnoprávnej zodpovednosti za
škoduvzniknutúprišportovomúraze,akoajnaokolnostivyluēujúcetrestnoprávnuzodpovednosƛ
pri športovom úraze. Dospeli sme kpoznaniu, že kontinentálna právna kultúra neumožŸuje
26)GÁBRIŠ,Tomáš:Športovéprávo.Bratislava:Eurokódex,2011,s.359Ͳ370.
27)IVOR,Jaroslavakol.:Trestnéprávohmotné1,s.199.
161
87
M&'%(!G./"%$
" O))%*%+",- 4/2012
T+-.$
WWW.UCPS.SK
preventívne zmluvné vylúēenie alebo obmedzenie zodpovednosti za škodu na zdraví. Vprípade
zodpovednosti za škodu majetkovú je situácia odlišná – vUSA aj vo väēšine európskych krajín sa
uznáva možnosƛ vopred sa vzdaƛ alebo obmedziƛ rozsah zodpovednosti za škodu. Vbývalom
eskoslovensku však vdôsledku osobitostí obēianskeho zákonníka zroku 1964 anásledne aj
obchodnéhozákonníkazroku1991vylúēenieaobmedzeniezodpovednostizaškodunazdraví,ale
aninamajetkunebolomožné.Veskejrepublikejetakétoobmedzenieavzdaniesavsúēasnosti
možné vprípade majetkovej škody vobchodnom práve (podűa niektorých súdnych rozhodnutí aj
vobēianskom práve) aod okamihu nadobudnutia úēinnosti nového rekodifikovaného ēeského
obēianskehozákonníkabudetátomožnosƛprípustnávoblastivšeobecnéhosúkromnéhoprávavo
všeobecnosti, za obmedzenia urēitými podmienkami. Slovenská právna (zákonná) úprava
vsúēasnosti vôbec neumožŸuje preventívne vylúēenie (vzdanie sa) práva na náhradu škody na
majetku,asamozrejmeaninazdraví.Ztohtohűadiskanemajúvýznamtzv.waivreakodokumenty
používané vsystéme common law za úēelom vylúēenia alebo obmedzenia budúcich práv na
náhradu škody. Na Slovensku majú svoje miesto iba tzv. informované súhlasy, ato vzmysle
zákonnejúpravyvzdravotníctveavškolstve,kdevzdravotníctvepredstavujúdôkaznauplatnenie
okolnosti vyluēujúcej protiprávnosƛ voblasti trestného práva, ale tiež ako okolnosti vyluēujúcej
zodpovednosƛvoblasticivilného(súkromného)práva.
Vškolstve, mierne odlišne, informovaný súhlas slúži na informovanie omožných nárokoch
apovinnostiachrodiēauplatŸovanýchvovzƛahukdieƛaƛu,ktorépodliehajehokontrole,azaktoré
rodiēnesiespoloēenskúajprávnuzodpovednosƛ,aktoréhoprávauplatŸuje.
Všporte však žiadny zákon informovaný súhlas nevyžaduje (pokiaű nejde ošportové aktivity
dieƛaƛa,neplnoletejosoby),pretožesamázato,ženiejepotrebné,abysaakýmkoűvekspôsobom
dokazoval súhlas osoby svýkonom bežnej športovej aktivity, pri ktorej môže (aj pri dodržaní
športových pravidiel) dôjsƛ kúrazu, resp. fyzickému kontaktu. Úēasƛ na danej športovej aktivite
totiž prezumuje znalosƛ rizík, ako aj súhlas podstúpiƛ tieto riziká, ēo predstavuje okolnosƛ
vyluēujúcu súkromnoprávnu zodpovednosƛ, azároveŸ znamená výkon (tacitne zmluvne)
dohodnutých práv apovinností ako okolnosti vyluēujúcej trestnoprávnu protiprávnosƛ. To všetko
samozrejmezapredpokladu,žeideovýkonšportu,ktorýjeprávomaprobovaný,jeuznávanájeho
spoloēenská užitoēnosƛ alebo význam, apríp. je dokonca súēasƛou ašpecifikom národnej kultúry
(býēie zápasy). Dodržanie pravidiel (ktoré nie sú protiprávne) takéhoto športu teda predstavuje
zásadneokolnosƛvyluēujúcuakúkoűvekzodpovednosƛ(civilnúalebotrestnú),atoajbezvýslovnej
právnejúpravytejtootázkyvosobitnomzákone,abezvýslovnejpotrebyinformovanéhosúhlasu.
Ovyužívaní informovaného súhlasu by sa snáě dalo uvažovaƛ iba pri menej známych športoch,
aleboprišportochsobzvlášƛvysokýmrizikomzranenia/fyzickéhokontaktu,akospôsobesplnenia
sivšeobecnejprevenēnejpovinnostiorganizátoratakéhotošportovéhopodujatia/aktivity.
Delegeferendatakmožnozáveromuvažovaƛnadtým,ēibybolovhodné
1) aj „právne“ (zákonom ošporte) vyjadriƛ doteraz iba „normatívnou silou fakticity“
uznávanú právnu aprobáciu športového správania súladného spravidlami uznávaných
športovakookolnostivyluēujúcejprotiprávnosƛcivilnúajtrestnú,a
2) príp.zaviesƛpožiadavkuinformovanéhosúhlasuvprípadevymedzenýchdruhovšportov,
vzáujme predídenia spochybŸovaniu skutoēnej vedomosti orizikách spojených
sniektorými kontaktnými alebo najmodernejšími fyzicky nebezpeēnými športmi,
azároveŸ ako prostriedok dôkazu splnenia všeobecnej prevenēnej povinnosti
organizátoratakejtošportovejaktivity.
162
88
M&'%(!
4/2012 J&"+(1&2 5+11.6
P
! " S "# O))%*%+",$%, L&0%(1&2 K"%3&4,
WWW.MAGISTEROFFICIORUM.SK
ZÁVERYZKONFERENCIEŠPORTAPRÁVO(POPRAD,12.–13.9.2012)
JUDR.PETERSEPEŠI
CONFERENCECONCLUSIONS"SPORTSANDLAW"
(POPRAD,12Ͳ13SEPT.2012)
PROKURÁTOR
LENVÝKONNÉHOVÝBORUSLOVENSKÉHOFUTBALOVÉHOZVÄZU
LENRADYUENEJPRÁVNICKEJSPOLONOSTI
EͲMAIL:[email protected]
MGR.,MGR.LADISLAVKRIŽANPHD.
[email protected],TLMONÍ[email protected],SEKCIACIVILNÉHOPRÁVA,MINISTERSTVO
SPRAVODLIVOSTISR
EXTERNÝPEDAGÓGPREOBLASePRÁVAVŠPORTE,TRNAVSKÁUNIVERZITAVTRNAVE,PRÁVNICKÁFAKULTA LENUENEJPRÁVNICKEJSPOLONOSTI
EͲMAIL:[email protected]
BC.JAROSLAVOLLÁK
ŠTUDENTUNIVERZITYPAVLAJOZEFAŠAFÁRIKAVKOŠICIACH,PRÁVNICKÁFAKULTA
LENUENEJPRÁVNICKEJSPOLONOSTI
EͲMAIL:[email protected]
[email protected]ÚOVÉSLOVÁ:
závery, konferencia, Slovenský futbalový zväz (SFZ), šport, športové právo, športové politiky, športové
obēianske združenie, tretí sektor, futbal, divácke násilie, koncepcia, doping, ministerstvo školstva, vedy
výskumuašportu,ministerstvovnútra,generálnaprokuratúra,ministerstvospravodlivosti
KEYWORDS:
conclusions, conference, SFA, sport, sports law, sports policy, sports association, third sector, football,
spectatorsviolenece,strategy,doping,ministryofeducation,science,researchAndsport,ministryofInterior,
generalprosecution,ministryofjustice
ABSTRAKT:
Predkladaný príspevok prináša zhrnutie myšlienok, otázok, záverov inávrhov konkrétnych riešení zhistoricky
prvej konferencie venovanej téme "Šport aprávo", ktorá sa konala vPoprade vdŸoch 12. – 13. septembra
2012. Príspevok prináša taktiež úvahy ominulosti abudúcnosti konferencie spoloēným, vzájomne sa
doplŸujúcimpohűadomhlavnéhogarantaceléhopodujatia(PeterSepeši),aktívnehoprednášajúceho(Ladislav
Križan)aúēastníkakonferencie(Jaroslavollák).
ABSTRACT/SUMMARY:
Thepresentedarticlebringssummaryofthoughts,questions,deductionsandproposalsforconcretesolutions
of the historicaly first conference devoted to theme „Sport and law“, held in Poprad city in 12. – 13 of
september2012.Thearticlealsopresentstheadvisementsofpastandthefutureofconferencebycommon,
complementary article from view of main organizer (Peter Sepeši) keyͲ note speaker (Ladislav Križan) and
abonent(Jaroslavollák).
163
89
M&'%(!
4/2012 J&"+(1&2 5+11.6
P
! " S "# O))%*%+",$%, L&0%(1&2 K"%3&4,
WWW.UCPS.SK
ÚVOD Medzinárodnákonferencia“Športaprávo”konanávPopradevdŸoch12.–13.septembra2012sa
uskutoēnilaakozrealizovanieistej,špecifickejaveűmiodvážnejvízie.Vízia,ktorábolapremietnutá
do konceptu, ktorý oslovil nielen ēlenov obēianskeho združenia Uēená právnická spoloēnosƛ,
ēlenov Športovej rady, ēi prezidenta SFZ pána Jána Kováēika ale aj, aēo je veűmi podstatné,
úēastníkov konferencie, ktorých sa na konferencii zúēastnilo viac ako 80. Niektorí úēastníci prišli
špeciálne na jednotlivé tematické bloky, do ktorých bol program konferencie systematicky
rozdelený (doping všporte, zodpovednosƛ športovca, divácke násilie avoűný blok príspevkov na
témuŠportaprávo).
Konferenciasauskutoēnilaakozrealizovaniemyšlienky,ktorásapôvodnezrodilavhlaváchēlenov
obēianskehozdruženiaUēenáprávnickáspoloēnosƛ(ěalej"UēPS"),ktorísavosvojomvoűnomale
ajprofesijnom,ēipracovnomēasevenujúšportuajehoprepojeniusprávomaprávnymporiadkom
ako takým. Viacerí ztýchto ēlenov sa hlásia aj kneformálnej platforme Športovej rady, ktorá
napokon významne prispela kusporiadaniu konferencie venujúcej sa problematike športu, jeho
akademickémuaodbornémurozvinutiudokonkrétnejpodoby.
Víziazrodenánapozadívedomostioneexistenciipriestoruamožnostinaprezentáciuaodbornú
debatu voblasti športu ajeho aktuálnych problémov avprepojení správnym poriadkom, ako aj
jehozákonnouúpravoubolapretavenádozorganizovaniaspomenutejkonferencie.
Predbehnime jej sumár azhodnoƛme, že sodstupom ēasu si dokonca táto konferencia zaslúžila
prianiejejsamotnýchúēastníkov,abysajejorganizovanieaexistenciastalopravidelnoutradíciou
arealitou Slovenskej republiky. Želanie organizátorov konferencie, aby sa niesla vodborne
vecnom, apolitickom, no nie bezhodnotovom azároveŸ priateűskom, pokojnom aprajnom duchu
sanaplnilodobodky,kēomuvýraznoumierouprispeliajjejsamotníúēastníci.
Nacestezazrealizovanímspomenutejkonferencieasamotnejodvážnejmyšlienkyzískaliēlenovia
Uēenej právnickej spoloēnosti významného partnera – Slovenský futbalový zväz (ěalej "SFZ"),
ktorý sa vsúlade sposlaním aúlohami najväēšieho národného športového zväzu vSR ktomuto
podujatiu prihlásil aosvojil si jeho ideu. SFZ významne pomohol kzhmotneniu myšlienky
zorganizovaƛ konferenciu snázvom “Šport aprávo”, ēím vznikol veűmi kvalitný podklad pre
usporiadanie zrejme historicky prvej konferencii venovanej otázkam športu apráva na takej
odbornej,spoloēenskejakvalitatívnejúrovni,akábolavPopradedosiahnutá.
PozvanienakonferenciuprijalimnohíodbornícinielenzprostrediaSlovenskejrepubliky,aleajzo
zahraniēia–konkrétnezeskejrepubliky.
Odborníci zprostredia advokácie, súdnictva, prokuratúry, zradov vysokoškolských pedagógov,
doktorandov, študentov asamozrejme mnohí zástupcova širokej verejnosti, zaplnili priestory
kvalitnejkonferenēnejmiestnostiHotelaAquacityPoprad****,asozáujmomsivypoēuliaktuálne
otázky “trápiace” športovo – právne odvetvie. Mnohí zúēastníkov prispeli podnetnými otázkami,
postrehmi, ēi pripomienkami do hodnotnej odbornej diskusie, ktorá nasledovala po prezentácií
každého príspevku. Mikrofóny sa podávali zruky do ruky azaujímavé postrehy, podnety
apripomienkyodbornéhocharakterustálepribúdali.
V krátkosti Vám preto touto cestou chceme sprostredkovaƛ nosné myšlienky, konkrétne návrhy
riešení naērtnutých problémov ēi presahy, ktoré sa zrodili tak vodborných príspevkoch
164
90
M&'%(!
4/2012 J&"+(1&2 5+11.6
P
! " S "# O))%*%+",$%, L&0%(1&2 K"%3&4,
WWW.MAGISTEROFFICIORUM.SK
aprednáškachsamotnýchprednášajúcich,akoajvdiskusiáchponich,alebopridiskusnýchstoloch
spojenýchsochutnávkouvínvrámciveēernéhoneformálnehoprogramukonferencie.Prirodzene,
žeodbornépríspevkyodprezentovanénakonferenciiVámUēenáprávnickáspoloēnosƛprinesie
vodbornom – monotematicky zameranom vydaní odborného periodika MagOff – ēasopisu
Uēenejprávnickejspoloēnosti.
Považujeme však takéto “obsahové” nadviazanie formou zhrnutia výsledkov konferencie ajeho
prezentáciu širokej verejnosti ako nevyhnutný predpoklad formovania, napredovania
azhodnotenia prínosu, ēi naopak škodlivosti obsahu záverov, ku ktorým sa konferencia
prostredníctvom aktívneho prístupu svojich úēastníkov prepracovala ana ktorých sa zúēastnení
ustálili,resp.bolikonštatované.
Tí zVás, ktorí sa na konferencii zakýchkoűvek dôvodov nezúēastnili sa môžu touto cestou
oboznámiƛ sjej obsahom, zdieűaƛ jej myšlienky, závery, vyjadrovaƛ sa kjednotlivým problémom
atoēiužvpodobeodbornýchpríspevkov,reakciíalebokomentárov,hociaj ktomutopríspevku.
Za každú takúto iniciatívu budeme nesmierne věaēní abudeme nesmierne potešení, ak sa
platformawww.ucps.skstanetýmmiestom,kdevšetkytietoaktivitybudúprebiehaƛvpokojnej,
odbornej anajmä priateűskejatmosfére. Miestom, kde saznalosƛ vyprodukovaná konferenciou
budezdieűaƛaěalejrozvíjaƛ.
Takýtoscenárbybolnaplnenímprianiatakvšetkýchorganizátorov,akoajvšetkýchzúēastnených,
žeēeskoͲslovenskákonferencia“Športaprávo”malavýznamasvojeopodstatnenie.
PROGRAModbornejkonferencie:„ŠPORTaPRÁVO“
(12.–13.9.2012;hotelAquacityvPoprade)
STREDA–12.SEPTEMBRA2012
10:00–10:15Registráciaúēastníkovkonferencie
10:15–11:00Otvoreniekonferencie
Privítanie,úvodnéslovoaúvodnépríhovoryzaorganizátorovaēestnýchhostí
úvodnéslovomoderátorovkonferencie:
Ͳ
JUDr.PeterHaŸdiak,advokátaJUDr.PeterBellás,advokátskykoncipient(ēlenoviaRady
UēPSaŠportovejrady)
príhovoryzaorganizátorovkonferencie:
Ͳ
JánKováēik–prezidentSFZ,JUDr.PeterSepeši–ēlenRadyUēPS,prokurátorGenerálnej
prokuratúrySR,ēlenvýkonnéhovýboruSFZ
Ͳ
Ͳ
príhovorzaŠportovúradu–odbornéhogarantakonferencie:
JUDr. Marek Števēek, PhD. – Ministerstvo spravodlivosti SR, Právnická fakulta UK
vBratislave
príhovorēestnéhohosƛakonferencie:
JUDr.ŠtefanHarabin–predsedaSúdnejradySRaNajvyššiehosúduSR
11:00–11:50Právneaspektydopingu–1.asƛ
Ͳ
Mgr.MarkétaHaindlová–Aktuálneotázkydopinguvšporte
12:00–13:00Obed
13:00–13:50Právneaspektydopingu–2.asƛ
Ͳ
doc.JUDr.JozefentéšPhD.–Dopingatrestnéprávo
165
91
M&'%(!
4/2012 J&"+(1&2 5+11.6
P
! " S "# O))%*%+",$%, L&0%(1&2 K"%3&4,
WWW.UCPS.SK
Diskusia
13:50–14:10Prestávkanaobēerstvenie
14:10–17.00Zodpovednosƛšportovca:
Ͳ
Mgr.MichalKrálík,Ph.D.–Právnazodpovednosƛšportovcovzašportovéúrazy
Ͳ
JUDr. Marek Števēek, PhD. – “Lucky punch” alebo základné otázky zodpovednosti
športovcazašportovýúrazvs.osobitnáskutkovápodstatašportovéhodeliktu
Ͳ
JUDr. PhDr. Tomáš Gábriš, PhD., LLM, MA – „Waiver“ alebo kmožnostiam vylúēenia
zodpovednostizaúrazprivýkonešportovejēinnosti
Diskusia
17:00–19:00Relaxaēnýblok–organizovanémožnosti:
Ͳ
návštevaWellnesscentravkomplexeAquacity,
Ͳ
futbal na malé bránky na blízkom (cca 3 min. pešo) trávnatom futbalovom ihrisku (od
17.15do18.15hod.)
19:00–20:00Veēera
20:00–23:00Diskusnéstolysosobnosƛamišportuapráva(spojenésochutnávkouvín)
ŠTVRTOK–13.SEPTEMBRA2012
08:00–09:00RaŸajky
09.00–12:00Diváckenásilie–1.ēasƛ
Ͳ
Ladislav Križan, PhD. – Verejný záujem poēas organizovania futbalových zápasov na
územíiechaSlovenska:história,stavaaktuálnevýzvy
Ͳ
JUDr. Miroslav Bobák – Je prenášanie zodpovednosti za prejavy diváckeho násilia na
futbalovékluby(s)právnynástrojnaichpotláēanie?
Ͳ
JUDr. Jozef orba, PhD. – Zodpovednosƛ za protiprávne konanie divákov na športovom
podujatí
Diskusia
11:10–11:30Prestávkanaobēerstvenie
11:30–12:15Diváckenásilie–2.asƛ
Ͳ
JUDr. Peter Sepeši – Identifikácia právnych problémov vproblematike diváckeho násilia
apredstavenienávrhovriešenídobudúcnosti(delegeferenda)
Ͳ
Ing. Ján Letko aJUDr. Peter Sepeši – Predstavenie návrhu právneho, technického
afunkēného riešenia vytvorenia aprevádzkovania informaēného systému obezpeēnosti
prišportovýchpodujatiach(EkosystémkomplexnéhoriešeniaISBŠP)
Diskusia
12:15–12:30Prestávkanaobēerstvenie
12:30–13:30Voűnépríspevkyzoblastišportuapráva:
Ͳ
JUDr.OttoBrixi–Návrhnovelyzákonaošporte
Ͳ
Ladislav Križan, PhD. – Ideový návrh novej spoloēenskej zmluvy vnašom športe:
mobilizácia dobrovoűníkov zdolaͲ dekoncentrácia moci funkcionárov zhoraͲ súdržné
športovéhnutieͲsynergickyprajnýštát
Ͳ
JUDr. Peter Sepeši – Stanovy Slovenského futbalového zväzu alebo pokus opostavenie
novýchnielenprávnychpilierovslovenskéhofutbalu
Diskusia
166
92
M&'%(!
4/2012 J&"-()&* .-))/0
P
! " S "# O))%*%+",$%, L&'%()&* K"%+&,,
WWW.MAGISTEROFFICIORUM.SK
13:30–13:45Záver–formulovanienosnýchmyšlienokazáverovkonferencie:
Ͳ
JUDr.PeterHaŸdiakaJUDr.PeterBellás,moderátorikonferencie
13:00–14:00Obed
NOSNÉZÁVERYKONFERENCIE,NASTOLENÉOTÁZKYANARTNUTÉNÁVRHYRIEŠENÍ:
TÉMA:ŠPORTAPRÁVOVŠEOBECNE
1.
2.
3.
4.
Športspája,nierozdeűuje–űudí,ichzáujmy,záűuby,pocity=silnýpotenciálšportu,ktorýako
jeden zmála fenoménov dokáže vyvolaƛ spoloēnú, pozitívnu masovú emóciu našej inak
výraznepolarizovanejspoloēnosti.
Šport ako celospoloēenský fenomén spojil na jednej konferencii právnikov pôsobiacich
vrôznych sektoroch (súkromný, verejný, tretí sektor) avrôznych právnických profesiách
(sudcovia, prokurátori, advokáti, exekútori, študenti, doktorandi), ēi rôznych právnych
odvetviach (trestné právo, správne právo, obēianske právo, obchodné právo, pracovné
právo), ale aj odborníkov pôsobiacich vrôznych iných vedných odboroch resp. oblastiach
spoloēnosti (policajti, športoví lekári, pracovníci verejnej správy všporte, profesionálni
športovífunkcionári,manažéri,športovídobrovoűníciatě.).
Postupne sa i vprostredí SR etabluje pojem„Šport aprávo“, „Právo všporte“,ēi “Športové
právo” ako pedagogická disciplína (výberový resp. povinne voliteűný predmet) nielen na
právnickýchfakultáchslovenskýchvysokýchškôl(zaēalsapostupnevyuēovaƛvnasledovnom
historickom poradí na Fakulte telesnej výchovy ašportu UK vBratislave, Fakulte práva
Paneurópskejvysokejškoly,Právnickejfakulte UPJŠvKošiciachaPrávnickejfakulteTrnavskej
univerzity).
Má tento „fenomén“ potenciál sa staƛ samostatným právnym odvetvím, resp. dokonca
vedným odborom po vzore telovýchovného lekárstva, ktorého prínos pre praktický rozvoj
šport je nespochybniteűný, priēom vroku 2012 uplynulo 66 rokov od založenia
eskoslovenskej resp. Slovenskej spoloēnosti telovýchovného lekárstva, ktorá združuje
odborníkovzpríslušnéhosamostatnéhovednéhoodborulekárskychvied?
a. Akáno,kedyaakýmprocesom/spôsobom?
b. Ktorésubjektyaktorévzƛahybyhotvorili?
c. Aký by bol jeho vzƛah kvedám ošporte (konkrétne kšportovej humanistike) a kiným
vednýmodboromprávnychvied?
d. Ktorélegálneaextralegálnepramenebytvorilijehozáklad?
TÉMA: ŠTÁT – SPOLONOSe – ŠPORTOVÉ HNUTIE: SYSTÉM SUBJEKTOV PRÁVA AICH FINANCOVANIE
ZVEREJNÝCHZDROJOV:
1.
Národný program rozvoja športu vrokoch 2001Ͳ2010 ako základný strategický dokument
štátnej politiky voblasti športu vSR je k31.12.2010 minulosƛou. Vsúēasnosti SR nemá
základný strategický dokument štátnej politiky voblasti športu skoro 2 roky. VPláne práce
vládySRnarok2012bolastanovenáakoúlohapreMŠVVaŠSRpredložiƛnarokovanievlády
SRvdecembri2012novýzákladnýstrategickýdokumentštátnejpolitikyvoblastišportuaaž
vroku 2015 inový zákon ošporte, priēom termín predloženia nového zákona bol vnímaný
zhodou všetkých úēastníkov konferencií ako veűmi neskorý sohűadom na akútne právne
problémy všporte. Oba dokumenty by mali byƛ po výsledku verejnej diskusie výsledkom
širokej zhody dotknutých naprieē politickým azáujmovým spektrom. Ak sa totiž športu
vnastávajúcich rokoch svetovej ekonomickej krízy nemajú dotknúƛ nevyhnutné úspory vo
167
93
M&1%(!
4/2012 J&"-()&* .-))/0
P
! " S "# O22%3%-"45
$%, L&'%()&* K"%+&,,
WWW.UCPS.SK
2.
3.
4.
168
94
verejných financiách, jedinou cestou je jeho komplexná reforma naprieē nielen verejným
sektorom. Výluēný mandát, ktorý získala terajšia vláda zložená zjednej politickej strany, je
pre šport úžasnou príležitosƛou, ktorá sa už nikdy nemusí zopakovaƛ, aktorej výsledkom
môže byƛ amala by byƛ aj ambícia osynergickú zmenu pri koaliēnej vláde nezmeniteűných
vecí pre šport vo všetkých oblastiach štátu aspoloēnosti zároveŸ. Terajšia vláda by preto
rozhodnemohla/malamaƛtakútoambíciu.ŠporttvorianajskôrűudiaͲobēaniaaažpotomsú
ibaniektoríznichaktívnivoliēitejͲktorejpolitickejstrany.
Štát zastupujúci záujmy obēanov, by mal vnovom demokratickom zriadení vpripravovanej
koncepcií bližšie definovaƛ obsahy pojmov verejný záujem averejná prospešnosƛ všporte
zpohűadu práva resp. verejný statok všporte zpohűadu ekonómie vreálnych súēasných
súvislostiach, vzhűadom na stav verejných financií arozpoētu Slovenskej republiky, VÚC,
miest aobcí, ale iškôl aškolských zariadení, národných športových zväzov, športových
klubov arodín, shlavným cieűom plniƛ kompetentne svoje iba základné funkcie bez
prehnaných ambícií vstupovaƛ do oblastí, na ktoré nemá dostatok űudských ani finanēných
zdrojov.
Najdôležitejším verejným záujmom všporte zpohűadu základných cieűov pripravovanej
koncepciebymalabyƛsnahazabezpeēiƛ,abysiēonajväēšípoēetobēanovSR,najmävšakdeti
amládeždodospelosti,vytvorilkladnývzƛahkpohybovýmaktivitámakoprirodzenejsúēasti
ich životného štýlu tak, aby už deti amládež od útleho veku aneskôr i vbudúcnosti
pravidelne motivované adobrovoűne športovali asúƛažili nielen všporte, anásledne i
vživote, vzmysle fairͲ play shlavným cieűom zvýšiƛ tzv. index šƛastia obyvateűov SR.
Sekundárnymi, no taktiež dôležitými cieűmi súͲ zvýšiƛ HDP krajiny cez vyššiu produktivitu
práce azároveŸ znížiƛ verejné náklady na spoloēný sociálny systém azdravotné
zabezpeēenie.
Súēasný systém financovania športu unás zverejných zdrojov je bludisko rôznych entít
(nemusiabyƛnutneanilensubjektmipráva)aichvzƛahov,pretodnesniktonemôževedieƛ
aaninevie,akoucelkovosumoujenáššportzverejnýchzdrojovpodporovaný.Ipretonikto
nemôže objektívne posúdiƛ, ktorý šport ēi športovec dostáva zo spoloēného neprimerane
veűa ēi žalostne málo. Oakomkoűvek spravodlivom rozdeűovaní ēi efektívnej, synergickej
kontroletokuapoužitiaverejnýchzdrojovzrôznychverejnýchkanálovzpohűaduzákonnosti,
ale ihospodárnosti ich použitia preto dnes nie je možné objektívne hovoriƛ. Nevyhnutnou
podmienkou akéhokoűvek nového systému subjektov práva spolu zodpovedajúcich za šport
aich financovania zverejných zdrojov je racionalizácia. Jej hlavnou ideou je maximálne
možnézníženiepoētuzašportzodpovednýchsubjektovprávavoverejnejspráveasynergicky
úēelný prenosmaxima ich kompetencií aúloh na MŠVVaŠ SR resp. NŠC. Stýmto 1. krokom
zároveŸ príde k2. kroku, ktorým je sēítanie všetkých verejných zdrojov, ktorými je
vsúēasnosti podporovaný šport aich presun vēo najväēšej možnej miere do Národného
programurozvojašportu(Program0260vrámcištátnehorozpoētu)podgesciouMŠVVaŠSR.
3. krokom budezníženie poētu prijímateűov dotácií ztohto programu iba na tzv. národné
športovézväzypodűapravidla:1športovýzväzvosvete=iba1zväzvEurópe=malbybyƛiba
1 národný zväz vSR financovaný štátom svýnimkou iných aj zpohűadu medzinárodného
systému športu špecifických právnických osôb ako budú štátom urēené konkrétne iba SOV,
SPVaSAUŠ.MedzišportovýmizväzmifinancovanýštátomvSRsavsúēasnostinachádzajúaj
také,uktorýchjeodôvodnenápochybnosƛ,ēizastrešujúnaúzemíSRaktivity,ktorémôžeme
považovaƛ za šport. ZároveŸ však neexistujú kritériá pre postupné zaradenie
novovznikajúcichaktivít,ktorézískalioznaēeniešport,dosystémuštátnejfinanēnejpodpory
posplnenídopredudefinovanýchpodmienok.Narozdielodexistencieibajednejprávnickej
M&1%(!
4/2012 J&"-()&* .-))/0
P
! " S "# O22%3%-"45
$%, L&'%()&* K"%+&,,
WWW.MAGISTEROFFICIORUM.SK
5.
6.
osobyzastrešujúcejzároveŸviacerédruhyaktivityoznaēovanejakošport,športovéodvetvie,
ēi športová disciplína na svetovej resp. európskej úrovni, je ěalším veűmi akútnym
problémom presný opak na území SR – trieštenie. Paralelná existencia viacerých takýchto
právnických osôb na území SR, ktoré si nárokujú právo byƛ strešnou organizáciou vdanom
športe, no najmä si nárokujú financovanie zo štátneho rozpoētu, je do budúcnosti
neudržateűná. Rešpektujúc ēlánok 29 ods.1 Ústavy SR, ktorý garantuje každému právo
slobodne sa združovaƛ, systém športu vSR musí vbudúcnosti kopírovaƛ systém športu vo
sveteresp.vEurópe.Akjenaúrovnisvetaresp.Európyjednaprávnickáosobazastrešujúca
zároveŸ viaceré druhy aktivity oznaēovanej ako šport, športové odvetvie, ēi športová
disciplína,naúzemíSRmusíbyƛtakistoibajednaprávnickáosoba,ktorábudejejēlenom.Na
základe tejto skutoēnosti ajednostranného právneho úkonu bude táto právnická osoba
uznanáakovýluēnýpartnerštátupretúto oblasƛ,ktorábudeniesƛzodpovednosƛzarozvoj
týchto aktivít na území SR anajmä bude ako jediná na tieto úēely financovaná zo štátneho
rozpoētu.Jejkonkrétneurēenieprinedohodeužexistujúcichorganizáciíozlúēení,ēisplynutí
budezrejmemusieƛbyƛautoritatívnerozhodnutieštátu.
Základným vzƛahom medzi štátom a„zastrešujúcimi“ subjektmi/zväzmi bude partnerský
vzƛah, idea slobody pri narábaní sdotáciami výmenou za ich zodpovednosƛ, good
governanceaverejnostiotvorenéhospodárenie.Tietoprávnickéosoby,ktorýchštatutárne
orgány by mali byƛ demokraticky zvolenými reprezentantmi tohoͲ ktorého športu na území
SR,bymalivedieƛnajlepšieakoimzverenéfinanciepoužiƛ,keěžeonynesúzodpovednosƛza
rozvoj svojho športu. ZároveŸ viaceré, dostatoēne medializované príklady ukazujú, že nie
vždy tomu tak je. Dotaēný proces vnasledujúcich rokoch by preto mala charakterizovaƛ
sloboda,ktorúbyvšakmalapodmieŸovaƛzvýšenáotvorenosƛatransparentnosƛšportového
hnutia voēi jeho ēlenom ivoēi obēanom SR. Keěže existujú vzájomne prepojené zásady,
zktorých riadenie športu na európskej úrovni vychádza, ako napríklad autonómia
vhraniciach zákona, demokracia, transparentnosƛ azodpovednosƛ pri rozhodovaní
azastúpenievšetkýchzainteresovanýchstrán,MŠVVaŠnajprvdotaēnouzmluvouapoprijatí
nového zákona ošporte ivěaka tomuto právnemu predpisu by malo presadzovaƛ dobrú
správu, tzv. good governance všportových zväzoch, ktoré poberajú dotácie zo štátneho
rozpoētu astanoviƛ cez zmluvu aneskôr právnym predpisom po vzore zákona ovysokých
školách minimálne štandardy vtejto oblasti, rovnako ako voblasti jednotnej definície ēlena
avzniku azániku jeho ēlenstva všportovom zväze, pomenovania avolieb orgánov zväzu,
deűby moci ajej kontroly vstanovách športového zväzu. Tieto zmeny budú musieƛ úspešní
žiadatelia odotáciu zrealizovaƛ do stanoveného obdobia, vopaēnom prípade nebudú
oprávnenýmižiadateűmiodotáciuvrokunasledujúcom.
Úspešní žiadatelia odotácie budú môcƛ pomerne veűmi voűne narábaƛ spridelenými
dotáciami,nozároveŸvšakbudúúspešnížiadateliaodotáciepovinnínazákladedotaēnej
zmluvy zverejniƛ na internete správu osvojej ēinnosti za predchádzajúci rok. Jej súēasƛou
budú podrobné informácie ohospodárení organizácie so všetkými prostriedkami získanými
zo štátneho rozpoētu, ale iiných verejných zdrojov podűa aktualizovaného avylepšeného
vzoru dotaēných zmlúv uzavretých medzi MŠVVaŠ SR ažiadateűmi na zaēiatku roka 2012
(január až marec) shlavným cieűom zverejŸovaƛ objednávky, zmluvy, faktúry aěalšie údaje
žiadateűov súvisiace svyužívaním verejných zdrojov na webe. Pri komercionalizácii štátnej
športovej reprezentácie by pomocou dotaēnej zmluvy mal byƛ zakotvený zákaz používania
inštitútu obchodného tajomstva. Presnú štruktúru arozsah informaēnej povinnosti stanoví
zmluvaoposkytnutídotácieresp.zákonošporte.
169
95
M&1%(!
4/2012 J&"-()&* .-))/0
P
! " S "# O22%3%-"45
$%, L&'%()&* K"%+&,,
WWW.UCPS.SK
7.
Financovanie žiadateűov by malo byƛ založené na dopredu známych amerateűných
indikátoroch výkonnosti, ktoré bude nasledovaƛ po identifikácií celkovej sumy
aprávnických osôb voblasti športu, ktoré majú byƛ financované zo štátneho rozpoētu.
Rozdelenie bude na základe vopred zverejnených, presných ajasných kritérií aindikátorov
výkonnosti,ktorébudúuvedenévpripravovanejkoncepcií.Dosahovanievopredstanovených
cieűov, ktorých plnenie za kalendárny rok/ēasové obdobie sa bude sledovaƛ, bude následne
urēovaƛvýškudotáciepreroknasledujúci.Základnýmikritériamiprefinancovaniebymalibyƛ
úspech športových odvetví resp. disciplín, za ktoré zväz zodpovedá vmedzinárodnej
konkurencií,kombinovanýsvýznamomadôležitosƛoutakéhotoúspechudanéhošporturesp.
športovcavnímanéhozpohűadujednakobēanovSR,aleivzahraniēí.Vsnahezmierniƛmožné
negatívnedopadynovéhosystémunaniektorýchžiadateűovbymalobyƛzakotvenéviacroēné
prechodnéobdobie,poēasktoréhobypripravovanézmenypostupnenadobudliúēinnosƛ.
TÉMA:FENOMÉNNÁSILIAANEVIAZANOSTIDIVÁKOVNAŠPORTOVÝCHPODUJATIACH
1.
Zákon ē.479/2008 oorganizovaní šport. podujatí nesplnil oēakávania aakútne problémy
vtejtooblastistálepretrvávajú.
Veűmi dôležitou otázkou pri riešení tejto problematiky je vyriešenie miery zodpovednosti
športovéhoklubuzatzv.svojhofanúšika,
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
2.
3.
4.
vzƛahklubuafanúšika,zodpovednosƛklubuzasvojhofanúšikapodűaUEFA–objektívna
zodpovednosƛ(právnejejejuplatnenieēastoveűmisporné),
potrebadefiníciefanúšikaklubu,fanúšikklubu=(spolu)zodpovednosƛklubu
evidenciafanúšikov,diváckekarty,adresnýpredajvstupeniek,
informaēný systém obezpeēnosti na športových podujatiach na evidenciu delikventov
aich deliktov – projekt pripravovaný SFZ vspolupráci so zainteresovanými subjektmi
(polícia,[email protected],ÚLK,kluby),využitiekamerovýchsystémovnaštadiónoch;
disciplinárnyaleboverejnoprávnypostihklubu,regresklubuvoēifanúšikovizauhradené
pokutyaleboinévynútenénákladyvdôsledkuprotiprávnehokonaniafanúšika.
Možnosti aprávny rozmer zoznamov “športových chuligánov”, vhodný identifikátor týchto
osôb; potreba spolupráce národných športových zväzov apolície, jednotný informaēný
systém.
Pojmové vymedzenie “Trestných ēinov diváckeho násilia” obdobným spôsobom ako sú
vymedzenétrestnéēinyextrémizmuvust.§140a1Tr.zákona
Zavedenie “registra neželaných fanúšikov” (“delikventov”) = informaēný systém
obezpeēnostinašportovýchpodujatiach2,ktorýbymalbyƛprístupnýnárodnýmšportovým
zväzom aich ēlenom (klubom) smožnosƛou prístupu avkladania identifikovaných
problematickýchosôbnazákladeplošnejúpravyichidentifikácie.
1)§140a–Trestnéēinyextrémizmu
Trestnéēinyextrémizmusútrestnýēinpodporyapropagácieskupínsmerujúcichkpotlaēeniuzákladnýchprávaslobôdpodűa
§421 a422, výroby extrémistických materstrongiálov podűa §422a, rozširovania extrémistických materiálov podűa §422b,
prechovávania extrémistických materiálov podűa §422c, hanobenia národa, rasy apresvedēenia podűa §423, podnecovania
knárodnostnej, rasovej aetnickej nenávisti podűa §424, podnecovania, hanobenia avyhrážania osobám pre ich príslušnosƛ
kniektorej rase, národu, národnosti, farbe pleti, etnickej skupine alebo pôvodu rodu podűa §424a atrestný ēin spáchaný
zosobitnéhomotívupodvzƛahklubuafanúšika,zodpovednosƛklubuzasvojhofanúšikapodűaUEFA–objektívnazodpovednosƛ
(právnejejejuplatnenieēastoveűmisporné),űa§140písm.d)af).
2)Znenieust.§11odsek1zákonaē.479/2008Z.z.:
(1) Futbalový zväz ahokejový zväz, ktorý je ēlenom medzinárodnej športovej organizácie, je povinný vytvoriƛ aprevádzkovaƛ
informaēnýsystémobezpeēnostiprišportovýchpodujatiach.
170
96
M&1%(!
4/2012 J&"-()&* .-))/0
P
! " S "# O22%3%-"45
$%, L&'%()&* K"%+&,,
WWW.MAGISTEROFFICIORUM.SK
5.
Zavedenieinformaēnéhosystémuobezpeēnostinašportovýchpodujatiachdopraxe:
ƒ
ƒ
ƒ
6.
vytvorenieaspustenieprevádzkyvspoluprá[email protected],
prevádzkovanie bude upravené smernicou národných zväzov; javí sa byƛ primerané
uvažovaƛ oprávnej úprave na úrovni štátnej legislatívy (vyhláška kzákonu
ē.479/2008Z.z.),
presun informaēného systému do správy/administrácie orgánu/subjektu, ktorý bude
zastrešovaƛ všetky športy (nielen futbal a/alebo hokej), vzhűadom na charakter aúēel
databázysajavíbyƛnajvhodnejšiepresunúƛsystémpodministerstvovnútra.
Zákonná úprava oprávnenia organizátora resp. povinnosti diváka preukázaƛ totožnosƛ za
úēelom:
a. vykonania lustrácie vinformaēnom systéme obezpeēnosti na športových podujatiach
zaznamenania protiprávneho konania vzmysle zákona ē.479/2008Z.z. osoby do
informaēnéhosystémuobezpeēnostinašportovýchpodujatiach,
b. zvážiƛ zavedenie “diváckych kariet” vydávaných národným športovým zväzom, (zaviedla
zatiaűibaMŠKŽilina)
i)
ii)
iii)
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
presvedēenieširokejverejnostioichprospešnosti(marketingovovýznamnéfakty–
pohodliediváka,ekonomickévýhody)
efektívnyticketingprevšetkyklubyvnajvyššejsúƛažiireprezentáciu
zűavyuobchodnýchpartnerovnapríkladSFZviažúcesanatietodiváckekarty.
Zavedenie nového druhu trestu – Zákaz úēasti na športových, kultúrnych alebo iných
verejných podujatiach, (možné doplnkové obmedzenia – zákazy návštev reštaurácií abarov
vēasekonaniazápasovapod.),
Zavedenie predbežného opatrenia vtrestnom ipriestupkovom konaní spoēívajúce vzákaze
úēastinašportovom,kultúrnomaleboinomverejnompodujatí.
Zavedenie trestnosti rovnorodej recidívy priestupkov diváckeho násilia (napr. opakované
nedovolenépoužívaniepyrotechniky,opakovanénapadnutieinýchosôbapod.).
Doplnenie skutkovej podstaty trestného ēinu marenia výkonu úradného rozhodnutia
otrestnosƛ porušenia zákazu úēasti na športových, kultúrnych alebo iných verejných
podujatiachuloženéhovtrestnomkonaníaleboajvpriestupkovomkonaní.
Zákonnáúpravavšeobecnéhozákazuzahaűovaniatvárepoēasšportového,kultúrnehoalebo
inéhoverejnéhopodujatia.
Status rozhodcu ako “chránenej osoby” alebo "verejného ēiniteűa" zpohűadu trestného
práva?
Statususporiadateűaako“chránenejosoby”alebo"verejnéhoēiniteűa",ktorýjeēastoprvým
terēomútokovzostranyfutbalovýchchuligánov?
TÉMA:DOPINGVŠPORTE,ZODPOVEDNOSeŠPORTOVCAAINÉPRIEREZOVÉOTÁZKY
1.
2.
Právo športovca na úēasƛ všporte bez dopingu adopingových látok – základná premisa
akejkoűvek“antidopingovej”zákonnej,alebomimozákonnejúpravydopinguvšporte.
Ako vysporiadaƛ dotáciu poskytnutú športovcovi, ktorý bude usvedēený zdopingu alebo
ziného protiprávneho konania (napr. predloženie skresleného vyúētovania dotácie,
neoprávneneuplatnenévýdavkynapreplateniezdotácie,predajšportovýchpomôcokalebo
výstrojazískanéhozdotácieapod.)?
171
97
M&1%(!
4/2012 J&"-()&* .-))/0
P
! " S "# O22%3%-"45
$%, L&'%()&* K"%+&,,
3.
4.
5.
6.
7.
8.
WWW.UCPS.SK
Praktické alegislatívne úvahy o“športovom trestnom ēine”: ublíženie na zdraví pri výkone
športovej ēinnosti – zosúladenie sa na jeho znení (pojmových znakoch), vytvorenie znenia
skutkovej podstaty, definície kűúēových pojmov (ƛažisko hry, hracia plocha, ēas stretnutia)
azhodnoteniejehoprínosnostiēineprínosnosti.
Dôležitá je snaha zainteresovaných ovytvorenie prostredia prajného zmene statusu
športovca zo súēasného veűmi nejasného ad hoc statusu vo vzƛahu kzákonom osociálnom,
zdravotnom poistení, odani zpríjmov ,vzhűadom na zodpovednosƛ za športové úrazy,
problémtzv.dvojitýchkariérnajmämladýchšportovcov,
Dajúsadefinovaƛinakakoceztzv.plávajúcehranicevýkonnostnéúrovnešportovejēinnosti?
Viemevymedziƛ,ēotojeprofesionálnašportováēinnosƛ,poloprofesionálnašportováēinnosƛ
a(ne)amatérskyvýkonšportovejēinnosti?
Je snaha ozákonné podchytenie sociálnej pomoci športovcom vpodobe doživotnej renty
olympijskýmmedailistomreprezentujúcimSlovenskúrepublikuprínosnáalegitímna?
Je primeraná/legitímna požiadavka umožniƛ tipovanie výsledkov stretnutí konkrétneho
športovéhoklubuširokouverejnosƛouažpoudelenísúhlasuzostranyklubuprestávkového
operátora/kanceláriuzaodplatu?
Môže byƛ vytvorený/existovaƛ osobitný odbor znaleckej ēinnosti – šport,? Aké by mali byƛ
predpoklady (osobnostné, profesionálne, vzdelanostné) takejto osoby – znalca?Pre
rozhodovanie akých sporov by jeho znalecké posudky boli prínosné zpohűadu verejného
záujmu?
VÝZNAMPODUJATIA,AJTROCHUINAK
Podujatie,ktorésmespoloēnevytvorilianaplnilimáviaceroaspektovadásanaŸpozrieƛzrôznych
uhlovpohűadu,ēiperspektív.
UēPS, jej ēlenovia, priatelia aspolupracovníci si mali možnosƛ overiƛ vpraxi svoj potenciál
zorganizovaƛ ako kolektív dobrovoűníkov odborné podujatie typu konferencie na veűmi solídnej
úrovni. Samozrejme bez silného partnera akým je SFZ (materiálne iduchovne) by to bolo
podstatnenároēnejšie.
Akoodbornýpartnersanakonferenciipozitívneodprezentovala"Športovárada",resp.právnici,
ktorí ju tvoria. Budúcnosƛ ukáže, ēi Športová rada ako neformálna platforma zaujme voblasti
právavšportepostaveniearešpektpodűasvojichpôvodnýchambícií.Veríme,žeáno.
Veűkouvýzvou,ktorávblízkejbudúcnostiēakáŠportovúradujeparticipácianaprípravenového
moderného zákona ošporte, ktorý by mal "dostihnúƛ apredstihnúƛ" aktuálne trendy vEurópe
avyriešiƛproblémy,ktorýmsapredchádzajúcaprávnaúpravaznejakéhodôvoduvyhla.
Z hűadiska organizaēnoͲtechnického zabezpeēenia věaka angažovanosti, kvalite aobetavosti
organizaēnéhotímu,akoajústretovostiúēastníkov,konferenciaprebehlabezväēšíchproblémov.
Je však rovnako dôležité, ak nie dôležitejšie vidieƛ konferenciu cez prizmu energie, ktorú
obojsmerneprodukovala,uvedomiƛsiaktívnyzáujemauvoűnenosƛúēastníkov,ktorísaajnapriek
pomerne vysokému poētu úēastníkov (80) aktívne zapájali do diskusií po odprezentovaných
príspevkochpoēascelejkonferencie.
Konferencia priniesla kultivovanú atmosféru odbornosti aslušnosti ato aj vprípadoch, keě sa
diskutujúcisniektorýmnázoromnedokázalistotožniƛ.Diskutovalosavduchufairplay.
172
98
M&1%(!
4/2012 J&"-()&* .-))/0
P
! " S "# O22%3%-"45
$%, L&'%()&* K"%+&,,
WWW.MAGISTEROFFICIORUM.SK
Potešiteűnéje,žedodiskusiesazapojilinielenprávnici,aleajlekári,ktorísavenujúproblematike
dopingu,ēišportovífunkcionári,ktoríaplikujúšportovéprávovpraxiaichspätnáväzbaapodnety
súveűmidôležitépreto,abysa"športovéprávo"neutopilovteórii.
Interakcia teórie spraxou avzájomná komunikácia osôb pôsobiacich vrôznych roliach vpráve
ašporte, ēi osobná skúsenosƛ apoznanie "športových právnikov" ako bývalých, ēi stále aktívnych
športovcov, ako športových funkcionárov alebo ako právnych zástupcov klubov alebo hráēov, sú
jedinýmpredpokladomprezostaveniekvalitnejpracovnejskupinypreprípravunovéhozákona
ošporte.
Podujatieukázalo,ženielenvprávnickejobci,aleivcelejspoloēnostijezáujemopodobnýtyp
podujatia, aza významný poznatok je možné považovaƛ aj to, že skupina právnikov, ktorá sa
zaujíma otúto oblasƛ vrátane lektorov, je skutoēne veűmi aktívna akomunikatívna so silným
tvorivým potenciálom. Rovnako bolo badaƛ záujem poēúvaƛ sa navzájom auvažovaƛ
oargumentoch uvádzaných inými úēastníkmi, vystúpenia boli kvalitne pripravené aneboli
dogmatické.
Budúcnosƛ ukáže, ēi konferencia "Šport aprávo" bola premiérou, ktorá sa ēasom stane
podujatímsosilnoutradíciouvēeskoͲslovenskomaleboešteširšomrozmerealeboēiostaneiba
vydarenou lastoviēkou. Ak bude po vzniku tradície volaƛ abude ho podporovaƛ právnická
"športová komunita" aak bude zastrešená takým silným partnerom akým je Slovenský futbalový
zväz, je možné oēakávaƛ že sa športoví právnici sěalšími športovými odborníkmi ktémam
športovéhoprávastretnúznovu.
Tradícia predstavuje duchovnú hodnotu, ktorá je výsledkom vnímania dlhodobej ēinnosti
vykonávanejsoznalosƛouvurēitomštýle"suigeneris".Uēenáprávnickáspoloēnosƛ,jejēlenovia
apriatelia si ctia hodnoty, usilujú sa ich tvoriƛ, zdieűaƛ arozvíjaƛ averia, že budú môcƛ prispieƛ
kvytvoreniu tradície vorganizovaní ěalších konferencií ktémam spadajúcich do rámca "Šport
aprávo".
Významným prvkom, ktorý prispel kfyzickej pohode, uvoűnenosti aotvorenosti úēastníkov, bol aj
podveēernýrelaxaēnýblok,vrámciktoréhoviaceríúēastníci(spolu18športovcov+laviēka)najprv
odohrali priateűské futbalové stretnutie na neěalekom trávnatom ihrisku anásledne absolvovali
príjemnúrelaxaēnúhodinkuvowellnesscentrehotelaAquacity.Kveēernýmdiskusnýmstolomtak
prichádzali úēastníci po aktívnom odpoēinku avo veűmi dobrej pohode, ēo prispelo ku kvalite
aēaru diskusného veēera, ktorý pri témach zoblasti športového práva trval až do neskorých
noēnýchhodín.
Veríme, že pre všetkých, ktorí sa rozhodli dva dni svojho života venovaƛ konferencii "Šport
aprávo", ēas aenergia, ktoré podujatiu venovali, mali svoj zmysel aže okrem znalosti našli na
konferencii aj pohodu atrochu relaxu vpríjemnej atmosfére Hotela Aquacity Poprad****, ktorú
smespoloēnevytvorili.Asamozrejmedôležitéjeajspoznanienovýchpozitívnychűudí,osobností,
odborníkov, ktorých zaujímajú podobné témy aktorí majú ambíciu prinášaƛ riešenia vecných
problémov,vktorýchpredstavujúrovnováhudotknutýchzáujmovavzƛahov.
Význampodujatia,akosanámjavídnesbudemožnotrochuiný,keěsabudemepozeraƛspäƛza
párrokov.Vždytovšakbudespocitompoctivoodvedenejpráce,spokorouazároveŸshrdosƛou,
prenašichkolegov,priateűovaostatnýchúēastníkov,ktorísazverilidostarostlivostiorganizátorov.
173
99
M&1%(!
" O22%3%-"45 4/2012
J-6
2 .-"7&
WWW.UCPS.SK
ZODPOVEDNOSeZAPROTIPRÁVNEKONANIEDIVÁKOVNAŠPORTOVOMPODUJATÍ1
JUDR.JOZEFORBAPHD.
LIABILITYFORUNLAWFULLCONDUCTOFSPECTATORSATSPORTEVENTS
UNIVERZITAPAVLAJOZEFAŠAFÁRIKAVKOŠICIACH,PRÁVNICKÁFAKULTA,ODBORNÝASISTENTNAKATEDREOBCHODNÉHO
PRÁVAAHOSPODÁRSKEHOPRÁVA
ADVOKÁT
EͲMAIL:[email protected]
[email protected]ÚOVÉSLOVÁ:
športové podujatie, násilie, neviazanosƛ divákov, zodpovednosƛ, diváci, športové súƛaže, športové zväzy,
vysielaciepráva,športovépravidlá,disciplinárnekonanie
KEYWORDS:
sport event, violence, misbehaviour of spectators, liability, spectators, sport competitions, sport bodies,
broadcastingrights,disciplinaryproceeding
ABSTRAKT:
Príspevok sa zaoberá problémom, ktorý je bohužiaű stále veűmi aktuálny, aktorý sa týka potierania násilia ēi
iného protiprávneho konania páchaného divákmi na športových podujatiach. Budeme hodnotiƛ najmä
opatrenia, ktoré by mali pôsobiƛ preventívne vsmere znižovania pravdepodobnosti vzniku násilia medzi
divákmi, aktoré spoēívajú vo vyvodzovaní zodpovednosti iných osôb za protiprávne konanie divákov na
športových podujatiach, alebo veliminovaní prístupu problémových osôb na športové podujatia. Tieto
opatreniasabudemesnažiƛpreskúmaƛizhűadiskaichsúladuskogentnýminormamiprávnehoporiadku,resp.
ichsúladusobjektívnymprávomakotakým.
ABSTRACT/SUMMARY:
The article is dealing with aproblem that is unfortunately still very actual, and that relates to combating
violence and other unlawful acts committed by spectators at sporting events. We will assess the particular
measures,thatshouldhaveapreventiveeffectinthedirectionofreducingtheprobabilityofviolenceamong
spectators, and which consists in drawing the responsibility of others for unlawful conduct of spectators at
sporting events, or in denying the access to sporting events for the problem persons. We will try to review
thesemeasuresformtheaspectoftheircompliancewithmandatoryprovisionsofthelegalorder,respectively
theircompliancewiththeobjectivelawaswell.
ÚVOD Násilienašportovýchpodujatiachjetémou,ktorázamestnávaprávnikov,športovýchfunkcionárov,
ēipredstaviteűovpolicajnýchorgánovisamosprávyvpodstateužniekoűkodesaƛroēí.Športbymal
byƛ pre űudí prostriedkom zábavy, uvoűnenia ēi relaxu, návšteva športového podujatia by mala
divákovobohatiƛkrásnymipozitívnymizážitkami,avšaknezriedkasmenašportovýchpodujatiach
1) Tento príspevok vznikol vrámci riešenia projektu APVV ē. LPPͲ0199Ͳ09 „Nevyhnutnosƛ amožnosƛ aplikácie
obchodnoprávnychnoriemnavýkonprofesionálnejšportovejēinnosti“
174
100
M&1%(!
" O22%3%-"45 4/2012
J-6
2 .-"7&
WWW.MAGISTEROFFICIORUM.SK
bolisvedkamitragickýchudalostí,zktorýchniektorésavýraznezapísalidopovedomiaspoloēnosti
adejínšportu.iužtobolatragédianaHeyselštadiónevBruselivroku1985,aleboajnedávnana
ligovomfutbalovomzápasevPortSaidvEgypte.Takýchtosmutnýchudalostíjebohužiaűviac.
Uniektorých jedincov prerastá oddanosƛ ksvojmu obűúbenému športovému klubu ēi ku svojej
krajine až knenávisti ku všetkým ostatným, ēím sa zdravá športová rivalita medzi niektorými
skupinami návštevníkov športových podujatí mení na agresívne násilné boje. Vytvorili sa skupiny
športových chuligánov, ēasto veűmi dobre organizovaných, ktorých cieűom nie je vychutnaƛ si na
športovom podujatí športový zážitok, ale niēiƛ majetok aublížiƛ na zdraví fanúšikom súpera, teda
vichponímanínepriateűom.
Športová iprávna legislatíva sa snaží rôznymi opatreniami tieto negatívne javy potláēaƛ
aznemožŸovaƛ takýmto osobám úēasƛ na športových podujatiach2. Ukazuje sa, že boj proti
športovým chuligánom aproti násilnostiam na športových podujatiach je nároēný anie je ešte
úplnevyhratý.
Prijímajú sa opatrenia apredpisy smerujúce kzlepšeniu infraštruktúry avybavenia štadiónov ēi
športovýchhál,kposilneniuoprávneníorganizátorašportovýchpodujatíaēlenovusporiadateűskej
služby zakroēiƛ voēi úēastníkom narušujúcim verejný poriadok, ako aj opatrenia týkajúce sa
zabezpeēenia technického vybavenia umožŸujúceho lepšiu identifikáciu divákov za úēelom ich
prípadnéhoadministratívnehoalebotrestnéhostíhania.
Vtomto príspevku sa zameriame skôr na pravidlá ovyvodzovaní zodpovednosti za násilné ainé
protiprávnesprávaniedivákovnašportovýchpodujatiach.
I.ORGANIZÁCIAŠPORTOVÝCHPODUJATÍ
Povinnosti smerujúce kzabezpeēeniu verejného poriadku na športových podujatiach atým aj
kochrane zdravia ēi majetku ukladá zákon ē.479/2008 Z. z. oorganizovaní verejných
telovýchovných podujatí, športových podujatí aturistických podujatí a ozmene adoplnení
niektorých zákonov organizátorovi športového podujatia. Konkrétne však nevymedzuje, koho je
potrebnépovažovaƛzaorganizátorašportovéhopodujatia.Vustanovení§2sauvádzaibatoűko,že
nímmôžebyƛprávnickáalebofyzickáosoba.AniEurópskydohovoronásilíaneviazanostidivákov
poēas športových podujatí, anajmä na futbalových zápasoch prijatý na pôde Rady Európy,
publikovaný pod ē.295/1993 Z. z. nie je konkrétnejší votázke, kto má byƛ zodpovedný za
bezpeēnosƛ,ochranu verejného poriadku, majetku, života ēi zdravia na športových podujatiach,
zaväzujelenēlenskéštátynaprijatiepotrebnýchlegislatívnychopatrenínazabezpeēenieporiadku
na športových podujatiach, priēom ponecháva na jednotlivých ēlenské štáty vzmysle ēl.3 ods.4
Dohovoru,ēiadresátomtýchtoopatreníbudúšportovézväzy,športovékluby,vlastnícištadiónov
aleboštátneorgány.
Tumôževyvstaƛotázkanajmävdlhodobejšíchsúƛažiach(tzv.ligách),ēijepotrebnézaorganizátora
považovaƛ športový zväz, ktorý organizuje danú dlhodobú súƛaž, alebo športový klub, ktorý
usporiada konkrétne podujatie (napr. futbalový zápas) vrámci danej súƛaže. Podobné problémy
môžu vzniknúƛ aj pri organizácii turnajových súƛaží, jednorazových súƛaží alebo medzinárodných
turnajových súƛaží. Slovenský právny predpis, ktorý má vykonaƛ záväzky Slovenskej republiky
2) Kaktuálnym legislatívnym opatreniam na boj proti násiliu aneviazanosti divákov na športovom podujatí pozri: SEPEŠI, P.:
NásilieaneviazanosƛdivákovvprávnychasociálnychpodmienkachSlovenskejrepubliky.PríspevokuverejnenýdŸa21.01.2012
nahttp://www.ucps.sk/Nasilie_a_neviazanost_divakov_v_pravnych_a_socialnych_podmienkach_SR
175
101
M&1%(!
" O22%3%-"45 4/2012
J-6
2 .-"7&
WWW.UCPS.SK
zuvedeného Európskeho dohovoru, aktorým je vyššie spomínaný zákon ē.479/2008 Z. z. príliš
jasnúodpoveěnatútootázkunedáva.
Otázka, koho je potrebné považovaƛ za organizátora športového podujatia nie je otvorená len
vnašomprávnompriestore.Heermanntiežpoukazujenato,žejeobtiažneposúdiƛ,ktobymalbyƛ
považovanýzaorganizátorašportovéhopodujatia.Zhűadiskakomerēnéhovyužitiaprávspojených
so športovým podujatím (ako sú napríklad práva na vysielanie televízneho prenosu ztakéhoto
podujatia)sastavajúdopozícieorganizátoraatýmajsubjektuoprávnenéhonaudeűovaniesúhlasu
na výrobu ašírenie prenosu ztakéhoto podujatia športové zväzy, avšak zhűadiska zabezpeēenia
priebehu podujatia oznaēujú za organizátorov športové kluby, na ktorých športoviskách sa
podujatieuskutoēŸuje.AniEurópskakomisiavtejtootázkenezaujalajasnéstanoviskoaodkázala
aj na národné právne úpravy jednotlivých krajín. Podűa jeho názoru by sa mal za organizátora
považovaƛ ten, kto zorganizaēného afinanēného hűadiska je za podujatie zodpovedný, preberá
jehoprípravuapriebehanesiepritompodnikateűskériziko3.
Javísanám,žezákonanidôslednenerozlišujemedziorganizovanímdlhodobýchšportovýchsúƛaží
aorganizáciou konkrétneho športového podujatia vrámci tejto súƛaže, keě základné povinnosti
organizátoravzmysle§4zák.ē.479/2008Z.z.adresujeorganizátorovipodujatia,ktorýorganizuje
medzinárodnúsúƛažriadenúmedzinárodnýmišportovýmiorganizáciamialebonajvyššiuceloštátnu
súƛaždospelých,najmäfutbalovépodujatiealebohokejovépodujatie.Ztakejtoformuláciezrejme
vyplýva, že vzmysle zákona je organizátor dlhodobej športovej súƛaže zároveŸ organizátorom
jednotlivýchpodujatívrámcitejtosúƛaže.
Vzmysle §8 ods.2 písm.d) zákona ē.300/2008 Z. z. oorganizácii apodpore športu vznení
neskorších zmien adoplnkov (ěalej „ZOPŠ“) organizuje športové súƛaže národný športový zväz,
ktorývšakajmôžepovoliƛichorganizovanieinouosobou.Vzhűadomnato,ženievšetkyšportové
zväzy majú postavenie národných športových zväzov, ako aj spoukazom na to, že súƛaž nemusí
organizovaƛ priamo zväz, ale jej organizáciou možno poveriƛ inú osobu, nemožno podűa nášho
názoruvyvodiƛ,žeorganizátoromšportovéhopodujatiajevždyšportovýzväz.Okremtohopojem
„organizovanie“ športových súƛaží podűa ZOPŠ nemusí plne korešpondovaƛ s„organizovaním“
športovýchsúƛažíēipodujatípodűazákonaē.479/2008Z.z.
Nazdávamesa,žebybolonamiestezmeniƛsúēasnúprávnuúpravuvtomzmysle,abyrozlišovala
medzišportovýmisúƛažamiašportovýmipodujatiami,pretožeokremsúƛažíjednorazovéhoalebo
turnajového charakteru existujú mnohé dlhodobejšie súƛaže, vrámci ktorých sa uskutoēŸuje
množstvošportovýchpodujatí.
Vlastné pravidlá ohűadne organizácie športových podujatí si prijímajú jednotlivé športové zväzy,
ktorévyhlasujúaorganizujúšportovésúƛaže.VrámcitýchtopravidielzároveŸurēujú,ktomábyƛ
zodpovedný za zachovanie bezpeēnosti averejného poriadku na športovisku, akto má teda plniƛ
úlohy, ktoré organizátorovi ukladá zákon ē.479/2008 Z. z. aniesƛ tomu zodpovedajúcu
zodpovednosƛ.
Je nepochybné, že vrámci široko akceptovanej autonómie športu sú športové zväzy oprávnené
samy si regulovaƛ rôzne otázky spojené sorganizáciou športových súƛaží, hoci ich voűnosƛ pri
prijímanívlastnýchpravidielniejeabsolútnaajelimitovanákogentnýmiustanoveniamiprávneho
3)HEERMANN,P.–W.:HaftungimSport.Stuttgart:RichardBoorbergVerlag,2008,s.79Ͳ82,ISBN:978Ͳ3Ͳ415Ͳ04170Ͳ7(ěalej
lenHeermann,strana“)
176
102
M&1%(!
" O22%3%-"45 4/2012
J-6
2 .-"7&
WWW.MAGISTEROFFICIORUM.SK
4
poriadku .Vtomtozmyslebysúƛažnéporiadkyaleboinéorganizaēnépredpisyšportovýchzväzov
nemalibyƛvrozporesustanoveniamizákonaē.479/2008Z.z.Avšakƛažkohovoriƛorozporetam,
kde zákon presnejšiu špecifikáciu neobsahuje ašportové pravidlá vpodstate vypŰŸajú urēitú
medzeruvzákone,alebodoplŸujúzákonnúúpravuokonkretizáciujehovšeobecnýchustanovení.
PokiaűsapozriemenadlhodobésúƛaževdvochnajpopulárnejšíchšportochnaSlovensku,riadiace
zväzy týchto súƛaží upravujú tieto otázky vo svojich súƛažných poriadkoch. Vzmysle ēl.43
Súƛažného poriadku Slovenského futbalového zväzu (ěalej „SFZ“) sa pri organizovaní športových
súƛaží riadených SFZ používa pojem „usporiadateű“, ktorým sa má na mysli klub, ktorý má podűa
vyžrebovania riadiaceho orgánu voűbu ihriska aktorý je vrozpise súƛaží uvádzaný na prvom
5
mieste . Tento klub má vzmysle ēl.44 tohto Súƛažného poriadku povinnosti vsúvislosti so
zabezpeēením riadneho priebehu futbalového zápasu, ktoré korešpondujú spovinnosƛami
organizátora vzmysle §4 zák. ē.479/2008 Z. z. Ide tu ourēitú nekonzistentnosƛ pojmov medzi
športovými pravidlami aprávnymi predpismi, pretože subjekt, ktorý sa vzmysle Súƛažného
poriadkuSFZoznaēujempojmom„usporiadateű“sapodűazákonaoznaēujepojmom„organizátor“.
Zákonpoužívapojem„usporiadateű“lenprefyzickúosobu,ktoráakoēlenusporiadateűskejslužby
priamo na štadióne alebo inom športovisku vykonáva povinnosti organizátora. Súƛažný poriadok
všaktiežoznaēujeēlenovusporiadateűskejslužbypojmom„usporiadateű“.
KaždopádnebyvšakvzmysleSúƛažnéhoporiadkuSFZmalzabezpeēnosƛadodržiavanieverejného
poriadku na jednotlivých športových podujatiach zodpovedaƛ domáci športový klub, t. j. klub, na
ktoréhoihriskusaodohrástretnutie,priēom,aksitietopovinnostinesplní,môžumubyƛuložené
disciplinárne iherné sankcie. Hosƛujúci klub je povinný vzmysle ēl.52 Súƛažného poriadku
napomáhaƛ usporiadateűovi pri zaisƛovaní bezpeēnosti na ihrisku ahladkého aregulárneho
priebehustretnutia.
Problematické je toto ustanovenie vo vzƛahu korganizovaniu finálového zápasu Slovenského
pohára, kde nemajú zúēastnené kluby možnosƛ voűby ihriska, priēom sa tento zápas hrá na
neutrálnom ihrisku, na ktorom zvyēajne hráva svoje zápasy iný klub. Tu zrejme nie je celkom
vmožnostiach niektorého zklubov zúēastnených vo finálovom zápase zabezpeēiƛ povinnosti
usporiadateűa stretnutia podűa ēl.44 Súƛažného poriadku. Vpraxi preberá zodpovednosƛ za
organizáciu takéhoto zápasu športový zväz (SFZ), ktorý si za týmto úēelom prenajíma konkrétny
štadiónresp.ihrisko.
Vzmysle ēl.26 Súƛažného poriadku Slovenského zväzu űadového hokeja6 (ěalej „[email protected]“ sa za
organizátora vzmysle zák. ē.479/2008 Z. z. považuje usporiadateű stretnutia. Súƛažný poriadok
ěalej nevymedzuje, koho je potrebné považovaƛ za usporiadateűa stretnutia, dbajúceho oriadny
abezpeēnýpriebehstretnutiavzmysleēl.27Súƛažné[email protected],možnolendedukovaƛ,že
sabudezrejmejednaƛošportovýklub,naktoréhoštadiónesabudestretnutiekonaƛ,resp.ktorý
budevrozpisesúƛažeuvedenýakoprvý.
PravidláUEFApreLigumajstrov2012/2013tiežukladajúdomácemušportovémuklubupovinnosti
zabezpeēiƛporiadokabezpeēnosƛpredpoēasapozápasevrámcimedzinárodnejklubovejsúƛaže
Liga majstrov (ěalej „LM“). Avšak vzmysle druhej vety ēl.6.03 spomenutých Pravidiel môže byƛ
disciplinárna zodpovednosƛ za incidenty vzniknuté na zápase vyvodená nielen voēi
4)Napr.Summerer,T.inFRITZWEILER,J.–PFISTER,B.–SUMMERER,T.:PraxishandbuchSportrecht,2.vydanie,C.H.Beck,
München,2007,s.103,ISBN:139783406538568
5)http://www.futbalsfz.sk/fileadmin/user_upload/Dokumenty/Normy_SFZ/Novelizacia_2012/20120626_sutazny_poriadok_fut
balu.pdf(navštívené31.07.2012)
6)http://www.hockeyslovakia.sk/userfiles/file/Stanovy/A4ͲkompletneͲstanovyͲ2011.pdf(navštívené31.07.2012)
177
103
M&1%(!
" O22%3%-"45 4/2012
J-6
2 .-"7&
WWW.UCPS.SK
usporiadateűskému klubu, ale aj voēi tzv. hostiteűskému národnému futbalovému zväzu, t. j. voēi
zväzuvúzemnomobvodektoréhosakonádanýfutbalovýzápas(totopravidlosazrejmeuplatnípri
finálovomzápaseLM,ktorýsauskutoēŸujenaneutrálnejpôde,ēižežiadnyzozúēastnenýchklubov
7
nemôžebyƛpovažovanýzadomáciklub ,ajkeětotakvuvedenýchvýslovneupravenénieje.
Iná je situácia pokiaű ide ošportové podujatia vrámci medzinárodných súƛaží, vktorých súƛažia
národnéšportovédružstvá,tedadružstvánominovanénárodnýmišportovýmizväzmianieklubmi.
Vtýchto prípadoch sa športový klub, ktorý zvyēajne prevádzkuje svoju športovú ēinnosƛ na
športovisku, na ktorom sa má uskutoēniƛ takéto medzinárodné podujatie, podieűa na samotnej
organizácii medzinárodné športového podujatia vobmedzenej miere alebo sa na nej vôbec
nepodieűa. Zuvedeného dôvodu napr. vzmysle ēl.4.03 Pravidiel UEFA pre európske futbalové
majstrovstvá 2010Ͳ2012 je hostiteűský národný futbalový zväz (teda zväz vúzemnom obvode
ktorého sa koná kvalifikaēný zápas alebo závereēný turnaj Majstrovstiev Európy vo futbale)
zodpovednýzaporiadokabezpeēnosƛpredpoēasapozápasevrámcitohoktoréhokonkrétneho
8
zápasukvalifikáciealebozávereēnéhoturnaja .
Pri organizovaní jednorazových športových súƛaži ēi pretekov, ktoré sa uskutoēŸujú najmä
vindividuálnychšportoch,nebývajúpredpisyjednotlivýchšportovýchzväzovoorganizovanítýchto
športových podujatí príliš konkrétne vo vzƛahu kvymedzeniu zodpovednosti za bezpeēnosƛ
ariadnypriebehšportovýchpodujatí.
Napr.vzmysleēl.2.11.3.Športovo–technickýchpredpisovSlovenskéhozväzucyklistikysauvádza
ibatoűko,žezazaisteniepriebehupretekovzhűadiskabezpeēnostiaorganizáciezodpovedáriaditeű
9
pretekov .
II.ZODPOVEDNOSeZAPROTIPRÁVNEKONANIENAŠPORTOVÝCHPODUJATIACH
Pokiaű sa nejaká osoba dopustí protiprávneho konania na športovom podujatí tak, že tým naruší
verejný poriadok, poškodí zdravie alebo majetok iných osôb, alebo ohrozí ēi poruší iný záujem
chránenýzákonom(napr.vprípadehanlivýchurážok,podnecovaniaknárodnostnej,rasovejēiinej
nenávisti), zodpovedá sa toto svoje konania vrámci príslušných predpisov obēianskeho práva,
trestnéhoprávaēisprávnehopráva,pokiaűjenositeűomdeliktuálnejspôsobilosti.
Otázky zodpovednosti fyzických osôb, ktoré sa dopustia protiprávneho konania na športových
podujatiachvšakniesúpredmetomnášhozáujmuvrámcitohtopríspevku.Vnasledujúcomtexte
sazameriamenazodpovednosƛinýchosôb,ktorámôžebyƛvoēinímvyvodenávprípadenásilného
aleboneviazanéhokonaniafyzickýchosôbnašportovýchpodujatiach.
II.1.ZODPOVEDNOSeORGANIZÁTORA
Organizátor športového podujatia je prvým subjektom, ktorý prichádza do úvahy ohűadne
vyvodenia zodpovednosti za škody na majetku alebo na zdraví. Zo zákona mu totiž vyplývajú
povinnostismerujúcekpredchádzaniuvznikutýchtoškôd.ZákonnúúpravutuzvyknedopŰŸaƛešte
úprava obsiahnutá všportových predpisoch, ktorá špecifikuje osobu organizátora ipovinnosti
organizátora vo vzƛahu korganizácii športového podujatia. Tieto športové pravidlá navyše ešte
7)http://www.uefa.com/MultimediaFiles/Download/Regulations/competitions/Regulations/01/79/68/69/1796869_DOWNLOA
D.pdf(navštívené07.08.2012)
8)http://www.uefa.com/MultimediaFiles/Download/Regulations/competitions/Regulations/91/48/36/914836_DOWNLOAD.pd
f(navštívené07.08.2012)
9)Získanézhttp://www.cyklistikaszc.sk/sk/strukturaͲorganovdŸa13.08.2012
178
104
M&1%(!
" O22%3%-"45 4/2012
J-6
2 .-"7&
WWW.MAGISTEROFFICIORUM.SK
dopŰŸajú zodpovednosƛ organizátora ošportovú disciplinárnu zodpovednosƛ, stanovovaním
disciplinárnychasúƛažnýchsankciípreporušeniepovinnostíorganizátora.
Ak vychádzame zo zmluvného základu10 športových predpisov, ktorý je daný tým, že športové
predpisy sú prijímané športovými zväzmi ako súkromnoprávnymi dobrovoűnými združeniami
fyzických aprávnických osôb, ktoré sa dobrovoűne zaväzujú dodržiavaƛ tieto predpisy, je potom
otázne,ēiprizodpovednostiorganizátoraideozáväzkovúalebodeliktuálnuzodpovednosƛ.
Akosmetotiždemonštrovalivyššieprávevšportovýchpredpisochakosúrôznesúƛažnéporiadky
vydávanéšportovýmizväzmijeprejavenýkonsenzusmedzišportovýmizväzmi,športovýmiklubmi
aostatnýmiichēlenmi,otom,ktojeorganizátoromjednotlivýchšportovýchpodujatíaaképráva
apovinnostimávsúvislostisusporiadanímkonkrétnehošportovéhopodujatia.
Okrem toho, vsúvislosti susporiadaním konkrétneho športového podujatia vzniká množstvo
ěalších právnych vzƛahov na zmluvnom základe, sktorých organizátorovi vyplývajú urēité práva
apovinnostivovzƛahukorganizovaniušportovéhopodujatia.
Možno však konštatovaƛ, že zodpovednosƛ organizátora športového podujatia za jeho bezpeēný
ariadnypriebehsaprejavujevoviacerýchrovinách.
II.1.1.Administratívnoprávnazodpovednosƛ
Spomínaný zákon ē.479/2008 Z. z. vymedzuje povinnosti organizátora ohűadne zabezpeēenia
bezpeēnéhopriebehušportovéhopodujatia,priēomidenajmäotakétopovinnosti:
a) zriadiƛusporiadateűskúslužbu,zabezpeēiƛpotrebnýpoēetēlenovusporiadateűskejslužby
adaƛ im záväzné pokyny, urēiƛ hlavného usporiadateűa zodpovedného za riadenie
ēinnostiusporiadateűskejslužbyaspoluprácusPolicajnýmzborom,obcou,sosúkromnou
bezpeēnostnouslužbouasinýmiorgánmi,
b) zabezpeēiƛ ochranu objektov averejný poriadok vpriestoroch ana verejných
priestranstvách, kde sa podujatie koná, avpriestoroch apriestranstvách bezprostredne
knim patriacim prostredníctvom usporiadateűskej služby alebo ak poēet usporiadateűov
nie je postaēujúci, prostredníctvom súkromnej bezpeēnostnej služby podűa osobitného
predpisu,
c) vykonaƛ prehliadku priestorov urēených pre úēastníkov podujatia bezprostredne pred
konaním podujatia, ktoré sa koná na štadióne, azabezpeēiƛ, aby sa vnich nenachádzali
nebezpeēnépredmety
d) zabezpeēiƛ dodržiavanie zákazu predaja, podávania apožívania alkoholických nápojov
vpriestoroch ana verejných priestranstvách, kde sa podujatie koná, vrátane toho, aby
všetky predávané, podávané adonesené nápoje boli vobaloch, ktoré nemôžu spôsobiƛ
ujmunazdraví,
e) oddeliƛ od seba skupiny priaznivcov súƛažiacich družstiev alebo priaznivcov športovcov
apre organizovaných priaznivcov hosƛujúceho súpera vyēleniƛ samostatné vstupenky
asamostatnépriestory
10)Otom,žešportovépravidlámajúzmluvnýpôvodpozrinapr.FOSTER,K.:IsThereaGlobalSportsLaw?EntertainmentLaw,
Vol.2,No.1,2003,s.4,ISSN:1473Ͳ0987.Tenistýautorbližšiešpecifikujeprávnupovahutýchtopravidiel,argumentujúc,že
vytvárajúsúkromnýautonómnyprávnyporiadokzaloženýnazmluváchvpríspevku:FOSTER,K.:LexSportiva.TransnationalLaw
in Action. International Sports Law Journal, 2010, ē. 3Ͳ4, s. 21 anasl. ISSN: 1567Ͳ7559. Otom, že aj unás prevláda názor
ozmluvnomcharakterešportovýchpravidielpozrinapr.GÁBRIŠ,T.:Športovéprávo.Bratislava:Eurokódex,2011,s.38,ISBN:
978Ͳ80Ͳ89447Ͳ52Ͳ7,
179
105
M&1%(!
" O22%3%-"45 4/2012
J-6
2 .-"7&
WWW.UCPS.SK
f) zabezpeēiƛ efektívny systém spojenia súēastníkmi podujatia avhodným spôsobom ich
viesƛkpokojnémusprávaniu
g) prerušiƛ podujatie alebo skonēiƛ podujatie podűa športových pravidiel vprípade
závažnéhoporušeniaverejnéhoporiadku,akniejemožnéobnoviƛverejnýporiadokiným
spôsobom,
h) dodržiavaƛbezpeēnostné,zdravotnícke,hygienické,protipožiarne,technickéainéprávne
predpisyaumožniƛvýkondozorunatooprávnenýchorgánov,
i) umožniƛ úēasƛ len takému poētu úēastníkov podujatia, ktorý zodpovedá projektovanej
kapacitepriestorovaverejnýchpriestranstiev,kdesapodujatiekoná
j) požiadaƛ písomne obec aPolicajný zbor opomoc pri zabezpeēení ochrany verejného
poriadkunapodujatí,akjepodujatieoznaēenézarizikové.
Usporiadateűská služba, ktorú má organizátor zriadiƛ by potom vrámci svojich oprávnení podűa
zákonamala
a) presvedēiƛsa,ēisanapodujatíchcezúēastniƛibafyzickáosobanatooprávnená,
b) presvedēiƛsazrakom,hmatomalebotechnickýmiprostriedkami, ēifyzickáosoba,ktorá
vstupuje do priestorov alebo verejných priestranstiev, kde sa podujatie koná, nemá pri
sebealebonasebenebezpeēnépredmety
c) neumožniƛ vstup alebo zabrániƛ vstupu na podujatie fyzickej osobe, ktorá vnáša do
priestorovaleboverejnýchpriestranstiev,kdesapodujatiekoná,nebezpeēnépredmety,
alebojezjavnepodvplyvomalkoholu,drogaleboinýchomamnýchlátok,
d) neumožniƛ vstup na podujatie fyzickej osobe, ktorej súd uložil obmedzenie vrámci
probaēnéhodohűadualeboktorejpríslušnýorgánuložilobmedzujúceopatrenie
e) daƛ pokyn úēastníkom podujatia na opustenie podujatia, ak po upozornení pokraēujú
vnevhodnomsprávaní,
f) vyviesƛúēastníkovpodujatiaaichěalšiuúēasƛnapodujatízakázaƛ,akneuposlúchlipokyn
podűapísmenae).
Okremtýchtopovinnostízákonukladáorganizátoromusporiadaƛverejnépriestranstváapriestory,
vktorých sa majú konaƛ športové podujatia tak, aby umožŸovali rozmiestnenie bezpeēnostných
prepážok, ēi jednoduchý prístup policajných, protipožiarnych alebo zdravotníckych zložiek. Pri
priestoroch podujatí skapacitou nad 4000 divákov averejných priestranstiev skapacitou nad
10000divákovužmusídôjsƛkrozdeleniutýchtopriestorovnasektorytak,abysadivácinemohli
voűne pohybovaƛ zo sektoru do sektoru. Pri rizikových podujatiach avšetkých hokejových
afutbalových zápasoch dvoch najvyšších celoslovenských súƛaží skapacitou štadiónov nad 2000
divákov musí organizátor dokonca zriadiƛ kamerový systém, ktorý umožní identifikáciu osôb
zúēastŸujúcichsanapodujatíazaznamenávanianasnímanýchsekvencií.
Porušenímtýchtopovinnostísamôžeorganizátordopustiƛsprávnehodeliktualebopriestupku,za
ktorýmumôžeobeculožiƛvadministratívnomkonanípokutudovýšky100.000,ͲSk(t.j.3.319,39
eur),stým,žezapriestupokmôžebyƛpostihnutáibafyzickáosoba,vrátanefyzickejosoby,ktorá
bola oprávnená konaƛ vmene organizátora, ktorý je právnickou osobou anesplnil si vyššie
uvedenépovinnosti(§6zákonaSNRē.372/1990Zb.opriestupkochvzneníneskoršíchpredpisov.)
II.1.2.Súkromnoprávnazodpovednosƛ
Porušením povinností ustanovených na zabezpeēenie riadneho priebehu športového podujatia
môže organizátorovi vzniknúƛ aj zodpovednosƛ vo vzƛahu kiným subjektom súkromného práva.
Tátozodpovednosƛsaprejavínajmäakozodpovednosƛzanáhraduškody.
180
106
M&1%(!
" O22%3%-"45 4/2012
J-6
2 .-"7&
WWW.MAGISTEROFFICIORUM.SK
Vzmysle §420 ods.1 ObēZ každý zodpovedá za škodu, ktorú spôsobil porušením právnej
povinnosti.Ztohtozákladnéhokonceptuvšeobecnejzodpovednostizaškoduvsúkromnompráve
tedamožnovyvodiƛ,žeakorganizátoršportovéhopodujatiaporušínejakúprávnupovinnosƛ,ktorú
má vsúvislosti sorganizáciou tohto podujatia, bude musieƛ nahradiƛ škodu, ktorá vznikla
vdôsledkuporušeniatejtopovinnosti.
Možno hovoriƛ najmä ozodpovednosti organizátora voēi úēastníkom športovej súƛaže avoēi
zúēastnenýmdivákom.
II.1.2.1.Zodpovednosƛvoēiúēastníkomšportovejsúƛaže
Pri organizovaní športových podujatí odchádza vpodstate vždy ku vzniku záväzkového vzƛahu
medzi organizátorom azúēastnenými športovcami ēi športovými klubmi, ktorý je buě upravený
výslovne konkrétnou zmluvou, alebo ktorého obsah možno vyabstrahovaƛ zo športových
predpisov,ktorésazaviazalirešpektovaƛvšetciúēastnícišportovejsúƛažeiorganizátoravzmysle
ktorého vzniká voēi úēastníkom povinnosƛ, zabezpeēiƛ vpožadovanom apredpokladateűnom
rozsahupriebehšportovéhopodujatia,ktorýbyvyluēovalaleboobmedzovalvzniknehôd.11
Možno teda konštatovaƛ, že povinnosti organizátora nevyplývajú len zo zákona, ale aj zo
záväzkového vzƛahu súēastníkmi športovej súƛaže, do ktorého sú inkorporované príslušné
ustanoveniašportovýchpravidiel.
Uvedenéešteneznamená,žeorganizátorbudevždyzodpovedaƛzaakúkoűvekškodu,ktorávznikne
úēastníkomšportovéhopodujatiavprípadenarušeniaverejnéhoporiadkunašportovompodujatí
alebo vprípade neviazaného správania divákov. Je potrebné skúmaƛ, ēi boli naplnené všetky
predpoklady vzniku zodpovednosti za škodu, t. j. protiprávne konanie, zavinenie, vznik škody
12
apríēinnásúvislosƛmedzivznikomškodyaprotiprávnymkonanímškodcu .
Aby bolo možné vyvodzovaƛ zodpovednosƛ za škodu voēi organizátorovi, bude musieƛ byƛ
preukázané,žesadopustilprotiprávnehokonania,t.j.žeporušilsvojepovinnosti,aleboopomenul
splniƛ niektorú povinnosƛ, ktorú mu ukladá zákon, alebo ktorú sa zaviazal plniƛ na základe
športových predpisov oorganizácii športových podujatí. Podűa nášho názoru totiž môžu nastaƛ
prípady,kedydôjdeknarušeniuverejnéhoporiadkuēinásilnostiamzostranyfanúšikov,vdôsledku
ktorýchvzniknúškodynamajetkuēinazdravízúēastnenýchosôb,ajvtedy,keěsiorganizátorsplní
všetky svoje povinnosti smerom kzabezpeēeniu bezpeēnosti ariadneho priebehu športového
podujatia. Vtakýchto prípadoch by mohla absentovaƛ protiprávnosƛ konania organizátora ako
jedenzozákladnýchpredpokladovvznikuškody.
Vzmysleteóriezodpovednostizaškodu,môžebyƛpredpokladprotiprávnostisplnenýajvtedy,keě
nastane urēitá kvalifikovaná udalosƛ bez ohűadu na porušenie právnej povinnosti škodcom – tzv.
zodpovednosƛ za protiprávny stav. Zodpovednosƛ je niekedy daná aj vprípade pôsobenia urēitej
kvalifikovanej udalosti alebo správania, teda zákon vurēitých prípadoch vyžaduje namiesto
protiprávnehoúkonu,ibaprávnekvalifikovanúudalosƛ,ktorámázanásledokvznikškody13(ajkeě
podűaniektorýchnázorovbytuužnebolonamiestehovoriƛoklasickejprávnejzodpovednosti,ale
len ozákonnej povinnosti nahradiƛ spôsobenú ujmu)14. Nazdávame sa, že vtakýchto prípadoch
11)Heermann,s.156
12)Napr.VOJÍK,P.:ObēianskeprávohmotnéII.Košice:UPJŠ,2006,s.207Ͳ208,ISBN:80Ͳ7097Ͳ631Ͳ4(ěalej„Vojēík,strana“)
13)Vojēík,s.208
14)SUCHOŽA,J.inCsach,K.–Doležal,T.–Husár,J.–Suchoža,J.–Širicová,@:Profesijnázodpovednosƛ.Zodpovednosƛzaškodu
spôsobenúprivýkonevybranýchēinnostísakcentomnaeuropeizáciudeliktuálnehopráva.Košice:UPJŠ,2011,s.35,ISBN:978Ͳ
80Ͳ7097Ͳ891Ͳ7
181
107
M&1%(!
" O22%3%-"45 4/2012
J-6
2 .-"7&
WWW.UCPS.SK
musí zákon definovaƛ takúto kvalifikovanú udalosƛ avyjadriƛ, kto zodpovedá za škodu, vzniknutú
vdôsledkutakejtoudalosti15.
Jednou zpovinností, ktorú zákon ustanovuje organizátorovi športového podujatia vzmysle §4
ods.3 písm.c) zák. ē.479/2008 Z. z. je zabezpeēiƛ verejný poriadok vpriestoroch ana verejných
priestranstvách, kde sa podujatie koná prostredníctvom usporiadateűskej služby alebo súkromnej
bezpeēnostnej služby. Ide oveűmi široko koncipovanú povinnosƛ, ktorú však zrejme nemožno
považovaƛzakvalifikovanúskutoēnosƛzakladajúcuprotiprávnystav.Narušenieverejnéhoporiadku
teda nebude možné považovaƛ za navodenie protiprávneho stavu, ktorý spôsobuje objektívne
vznik povinnosti organizátora nahradiƛ škodu spôsobenú týmto protiprávnym stavom, ale za
porušeniepovinnostiorganizátorazabezpeēiƛverejnýporiadok.
Aktedanespratnífanúšikovianarušianaštadióneverejnýporiadok,budemožnékonštatovaƛ,že
povinnosƛ organizátora zabezpeēiƛ verejný poriadok nebola splnená. To však ešte neznamená, že
by musel zodpovedaƛ za škodu, ktorá vznikla vdôsledku narušenia verejného poriadku.
Kprotiprávnostitumusítotižnastúpiƛajěalšípredpokladatýmjezavinenie,akopsychickývzƛah
toho, kto sa správa urēitým spôsobom, kvýsledku jeho správania16, ato vo forme úmyslu alebo
nedbanlivosti. Ak organizátor vykonal všetko, ēo od neho možno spravodlivo požadovaƛ smerom
kzabezpeēeniuverejnéhoporiadkutak,žejemožnéusudzovaƛ,žesineželalporušenieverejného
poriadku, ani vzáujme zabezpeēenia plynulého ariadneho priebehu športového podujatia niē
17
nezanedbal,nebudemožnétvrdiƛ,žeporušilsvojepovinnostizavinene .
Uvedené úvahy trochu pripomínajú koncept nemeckého Verkehrspflichten vzmysle §823 ods.1
nemeckéhoobēianskehozákonníka(BGB),podűaktoréhosúniektorýmosobámuloženépovinnosti
zabezpeēiƛochranuverejnéhostykupredrizikami.AkouvádzaCsachpodstatoutohtokonceptu,je
uloženie všeobecnej povinnosti tomu, kto pre verejnosƛ sprístupní urēitý priestor, zabezpeēiƛ pri
využívaní tohto priestoru bezpeēnosƛ aodstrániƛ riziká tam pôsobiace. Koncept všeobecných
povinností ochrany verejnosti sa vostatnom ēase rozšíril azhutnil do osobitného konceptu
povinnostíohűaduplnéhostyku(Verkehrspflichten),akopovinnostítoho,ktovytvorilaleboovláda
zdroj nebezpeēenstva uskutoēniƛ nevyhnutné arozumné opatrenia na zamedzenie vzniku škôd
inýmsubjektom18.Športovépodujatiebypredstavovalotenzdrojnebezpeēenstvaodohrávajúcisa
na verejne prístupnom mieste, priēom organizátor, ako subjekt ovládajúci tento zdroj
nebezpeēenstva, by bol povinný zamedziƛ vzniku škody iným subjektom (hráēi, funkcionári,
rozhodcovia,diváci)ajehopovinnosƛbysapovažovalazasplnenú,akbyvykonalvšetkyrozumné
anevyhnutnéopatrenianazabránenievznikuškôd.
Vnašom právnom poriadku nie je takáto koncepcia výslovne upravená, priēom aj vnemeckom
právnom prostredí bola dointerpretovaná súdmi aprávnou vedou, ale nazdávame sa, že aj
povinnosti organizátora vzmysle §4 zákona ē.479/2008 Z. z. by bolo potrebné vykladaƛ ako
povinnosti vykonaƛ všetky rozumné, nevyhnutné aod obozretného organizátora spravodlivo
15)AjTomsapoukazujenato,žepovinnosƛnahradiƛškodubezohűadunato,ēidošlokporušeniuprávnejpovinnostijedaná
lenvšpeciálnychprípadoch,TOMSA,M.inŠtenglová,I.–Plíva,S.–Tomsa,M.akol.:Obchodnízákoník.KomentáƎ.12.vydání,
Praha:C.H.Beck,2009,s.967,ISBN:978Ͳ80Ͳ7400Ͳ055Ͳ3
16)KNAPP,V.:Teoriepráva.Praha:C.H.Beck,1.vydání,1995,s.201,ISBN:80Ͳ7179Ͳ028Ͳ1
17)Ajnemeckáprávnanáukazaujímastanovisko,ževsnaheochrániƛúēastníkovšportovejsúƛažeodvznikuškodyniejemožné
zabrániƛakýmkoűvekpoškodeniam,aleodorganizátoramožnovyžadovaƛlentakébezpeēnostnéopatrenia,ktorébymoholza
nevyhnutnépovažovaƛrozumný,obozretnýavrozumnýchhraniciachopatrnýēlovek.–pozriHeermann,s.159
18)CSACH,K.inCsach,K.–Doležal,T.–Husár,J.–Suchoža,J.–Širicová,@:Profesijnázodpovednosƛ.Zodpovednosƛzaškodu
spôsobenúprivýkonevybranýchēinnostísakcentomnaeuropeizáciudeliktuálnehopráva.Košice:UPJŠ,2011,s.99,ISBN:978Ͳ
80Ͳ7097Ͳ891Ͳ7
182
108
M&1%(!
" O22%3%-"45 4/2012
J-6
2 .-"7&
WWW.MAGISTEROFFICIORUM.SK
požadované opatrenia na zabránenie narušenia plynulého priebehu športového podujatia ēi na
ochranu verejného poriadku, priēom by zodpovedal za škodu vzniknutú vdôsledku nesplnenia
týchtopovinností,aniezaakúkoűvekškoduvzniknutúvdôsledkunarušeniaverejnéhoporiadku.
Organizátor môže maƛ povinností ustanovené aj na základe zmluvy, pod ēo môžeme zaradiƛ aj
povinnosti uložené vpravidlách športových zväzov, ako sú napr. súƛažné poriadky. Napr.
zospomínanéhoSúƛažnéhoporiadkuSFZvyplývaorganizátorovipovinnosƛzabezpeēiƛporiadokna
ihrisku poēas športového podujatia, priēom organizátor zodpovedá za bezpeēnosƛ hráēov,
19
rozhodcov, delegovaných osôb adivákov . Podobné povinnosti má usporiadateű stretnutia (za
ktoré sa považuje klub uvedený vrozpise súƛaží na prvom mieste) vzmysle ēl.20 ods.2, písm.b)
20
Súƛažného poriadku Slovenského zväzu hádzanej zo dŸa 13.06.2011 , aj keě vhádzanej je aj
hosƛujúci klub povinný pomáhaƛ usporiadajúcemu oddielu pri zabezpeēovaní poriadku
abezpeēnostinaihriskuakregulárnemupriebehustretnutia.
Opäƛmôžemeuvažovaƛēiideibaodojednanieširokejpovinnostizabezpeēiƛporiadoknaihrisku,
priēomvprípadenezachovaniaporiadkuzakýchkoűvekdôvodov,zodpovedázaškoduorganizátor,
alebo ide ozmluvné dojednanie zodpovednosti za protiprávny stav, ktorým je porušenie
bezpeēnostihráēovainýchvymenovanýchosôb.
Vprvom prípade by išlo ozodpovednosƛ organizátora za škodu vzniknutú porušením záväzkovej
povinnosti zabezpeēiƛ poriadok na ihrisku. Narušením poriadku by došlo kporušeniu povinnosti
organizátora, priēom by však nemusel zodpovedaƛ za škodu, ak by knarušeniu poriadku nedošlo
jehozavinením.Akbyvšakišloozáväzkovúpovinnosƛzobchodnoprávnehovzƛahu(ēoteoreticky
prichádza do úvahy vo vzƛahu medzi organizátorom, ktorý je obchodnou spoloēnosƛou
ahosƛujúcimšportovýmklubom,ktorýjetiežobchodnouspoloēnosƛou),užbysmeneskúmali,ēi
narušenieporiadkuorganizátorzavinil,alebonie,aleprípadneiba,ēinebolospôsobenévdôsledku
okolnostívyluēujúcichprotiprávnosƛpodűa§374ObchZ.Následnebysmeskúmali,ēiškoda,ktorá
vznikla dotknutým subjektom skutoēne vznikla vpríēinnej súvislosti snarušením poriadku na
ihrisku, alebo bolo príēinou protiprávne konanie nejakej inej osoby (diváka), ktoré však zároveŸ
znamenalonarušenieporiadkunaihrisku.Teda,akbyajbolomožnéhovoriƛoporušenízáväzkuzo
stranyorganizátora,aknapr.divácivtrhlinaihrisko,narušiliporiadokaspôsobiliškodynamajetku
úēastníkovi stretnutia alebo škodu na zdraví hráēov, ēi rozhodcov, bolo by potrebné zrejme
skúmaƛ,ēiškodyvzniklivpríēinnejsúvislostisporušenímpovinnostíorganizátora,alebovpríēinnej
súvislostiskonanímtýchtodivákov.Niejevylúēené,žebyorganizátorspoluzodpovedalzaškodu
spolustýmitodivákmi.
Vdruhom prípade vzniká otázka, ēi možno na seba zmluvne prevziaƛ aj zodpovednosƛ za škodu
vzniknutú vdôsledku protiprávneho stavu, ato zrejme nad rámec zákonných predpokladov
zodpovednosti za škodu. Vzniká otázka, ēi sa niekto môže platne zaviazaƛ nahradiƛ škodu, aj
vprípadoch,vktorýchmutonevyplývazozákona.Úēelkogentnostiniektorýchustanovenízákona
onáhrade škody má podűa nášho názoru skôr zabrániƛ zužovaniu predpokladov vzniku
zodpovednostizaškoduaobmedzovaniurozsahunáhradyškody,nienaopak.
NadruhejstranemožnoniejepotrebnépreceŸovaƛēiextenzívnevykladaƛustanoveniasúƛažných
poriadkov jednotlivých športových zväzov. Ich úēelom nie je zrejme rozširovaƛ zodpovednosƛ za
škodu spôsobenú výtržnosƛami ēi neviazaným správaním divákov aj na iné osoby než sú
19)l.44ods.1,písm.b)SúƛažnéhoporiadkuSFZzodŸa26.06.2012
20)
http://web.slovakhandball.sk/files/skupiny_files/780/S%C3%BA%C5%A5a%C5%BEn%C3%BD%20poriadok%20SZH.pdf
(navštívené23.08.2012)
183
109
M&1%(!
" O22%3%-"45 4/2012
J-6
2 .-"7&
WWW.UCPS.SK
protiprávne konajúci diváci, ale skôr zabezpeēiƛ plnenie povinnosti zachovaƛ verejný poriadok
poēas športových podujatí hrozbou uloženia disciplinárnych sankcií alebo herných sankcií, ak
nebude zachovaný poriadok abezpeēnosƛ úēastníkov športového podujatia. ZároveŸ by hrozba
herných ēi disciplinárnych sankcií voēi usporiadateűskému klubu mala preventívne vplývaƛ aj na
jehofanúšikov,abysanašportovýchpodujatiachnedopúšƛaliprotiprávnehokonania.
Vprípade nezabezpeēenia verejného poriadku ēi bezpeēnosti zúēastnených osôb na športovom
podujatíbudeprichádzaƛvofutbaledoúvahyuloženiedisciplinárnehoopatreniauzavretiaihriska
podűaēl.12alebozvýšeniapoētuusporiadateűovnazabezpeēeniebezpeēnostinaštadiónepodűa
ēl.13bDisciplinárnehoporiadkuSFZzodŸa10.7.1993vzneníneskoršíchpredpisov.
Vprípadevýtržnostídivákovpoēasmajstrovskýchhokejovýchstretnutíjemožnévzmysleēl.52vo
väzbe na ēl.53 písm.j) Súƛažného poriadku [email protected] tiež uložiƛ disciplinárne opatrenia vrátane
uzavretiazimnéhoštadióna.
Vzmysle ēl.14 Disciplinárneho poriadku UEFA môžu byƛ za výtržnosti divákov uložené aj také
disciplinárne opatrenia, ktoré spoēívajú vodrátaní dosiahnutých bodov ēi dokonca až vovylúēení
21
zosúƛaže .
II.1.2.2.Zodpovednosƛvoēidivákom
Medzi organizátorom športového podujatia adivákom dochádza kuzavretiu zmluvného vzƛahu,
ktorý je spravidla potvrdený tým, že divák dostáva od organizátora vstupenku, na základe ktorej
máprávovstupunaštadiónēiinémiesto,kdesauskutoēŸuješportovépodujatie,prípadnemáaj
právonaužívaniekonkrétnehomiesta(sedaēky)nadanomšportovisku.
Zuvedenej zmluvy vznikajú organizátorovi aj divákovi viaceré práva apovinnosti. Divák sa napr.
zaväzuje zaplatiƛ vstupné, zdržaƛ sa rušenia priebehu športového podujatia ēi zdržaƛ sa rušenia
ostatnýchdivákov.alšiepovinnostialeboobmedzeniadivákovzvyknúbyƛobsahomvšeobecných
obchodnýchaleboprevádzkovýchpodmienok,ēastoinkorporovanýchpriamonavstupenke,ajkeě
niekedy môže byƛ ich relevancia pochybná, keěže sa snimi divák má možnosƛ oboznámiƛ až po
22
uzavretízmluvy .
Organizátormápovinnostizorganizovaƛdanépodujatie,zabezpeēiƛjehoriadnypriebeh,niekedyaj
prenechaƛdivákovinaužívaniekonkrétnemiestonaštadióne,prípadneposkytovaƛdivákoviěalšie
služby (obēerstvenie apod.), ktoré ēastokrát závisia od druhu vstupenky (obyēajná, VIP apod.).
Minimálne ako vedűajšia povinnosƛ vyplýva ztejto zmluvy aj povinnosƛ starostlivosti ozdravie
amajetokdivákov23.
Berúcdoúvahyobsahprávnehovzƛahumedziorganizátoromadivákombolavnemeckejprávnej
vede táto zmluva považovaná za zmluvu odielo. Voēi uvedenému záveru bolo namietané, že
organizátorpredsaniejezodpovednýzavýsledokšportovéhopodujatiaresp.kvalitupredvedených
športových výkonov, preto nemôže ísƛ ozmluvu odielo, ale skôr ozmluvu oslužbách
(Dienstleistung)24.Ustaűujesavšakprávnynázor,žeideoinominátnuzmluvu,prípadneozmiešaný
21)PozriDisciplinárnyporiadokUEFAna
http://www.uefa.com/MultimediaFiles/Download/Tech/uefaorg/General/01/81/94/48/1819448_DOWNLOAD.pdf
22)Csachuvádza,žeplatnousúēasƛouzmluvysanemôžustaƛustanovenia,ktorýchobsahstranapreduzavretímnepoznalaani
nemohlapoznaƛ.CSACH,K.:Štandardnézmluvy.PlzeŸ:AlešenĢk,2009,s.62,ISBN:978Ͳ80Ͳ7380Ͳ199Ͳ1
23)Heermann,s.172
24)FRITZWEILER,J.inFritzweiler,J.–Pfister,B.–Summerer,T.:PraxishandbuchSportrecht,2.vydanie,C.H.Beck,München,
2007,s.318,ISBN:139783406538568(ěalejaj„Frizweiler,strana)
184
110
M&1%(!
" O22%3%-"45 4/2012
J-6
2 .-"7&
WWW.MAGISTEROFFICIORUM.SK
25
typ zmluvy, ktorý okrem zmluvy oslužbách obsahuje aj prvky nájomnej zmluvy ēi iných zmlúv .
Vnašich podmienkach by sa jednalo skôr oinominátnu zmluvu (prípadne aj sprvkami nájomnej
zmluvy),pretožeinštitútzmluvyoslužbáchniejevnašichsúkromnoprávnychkódexochupravený,
26
aaninapriekkritickýmhlasomsajehozákonnéukotvenienejavíakopravdepodobné .
Môžemetedatvrdiƛ,žepovinnosƛzabezpeēiƛbezpeēnosƛdivákovanerušenésledovaniepriebehu
športovéhopodujatiavyplývaorganizátoroviajzozmluvnéhovzƛahusdivákmi,atopreto,žetúto
povinnosƛ možno vyabstrahovaƛ zpovahy zmluvných dojednaní medzi organizátorom adivákom,
akoajzustanoveníonájomnejzmluve,ktorésnáěmožnosubsidiárnevzƛahovaƛnatútozmluvu,
prípadneajzozákonaē.479/2008Z.z.
Podűa nášho názoru by nedošlo kporušeniu zmluvy medzi organizátorom adivákom samotným
narušenímverejnéhoporiadkunašportovompodujatízostranyinýchdivákov,aleažvtedy,akby
nespratní ēi neviazaní diváci narušili priebeh športového podujatia alebo by svojím správaním
obƛažovalidanéhokonkrétnehodiváka,ēinebodajzasiahlihonazdravíalebonamajetku.
Uvažujúc nad nárokmi diváka pri takomto porušení zmluvy zastávame názor, že vzhűadom na
obēianskoprávny charakter tejto zmluvy sa organizátor môže exkulpovaƛ od povinnosti nahradiƛ
divákoviškodu,akpreukáže,žeporušeniepovinnostinezavinil,ēobymalobyƛpreukázateűnéopäƛ
vprípade, že organizátor vykonal všetky preventívne abezpeēnostné opatrenia, ktoré od neho
možnospravodlivopožadovaƛ.NemeckýNajvyššísúdužrazjudikoval,žeorganizátornemôžebyƛ
zodpovedný ani vtedy, ak úmyselne konajúci násilní diváci sa dopustili atypického, doteraz
nepoznanéhokonania,ktorýmspôsobilitakénebezpeēenstvo,kuktorémupredtýmnašportových
27
podujatiachnedošlo .Aktedanezabránilnarušeniu,ktorénemoholanioēakávaƛaleborozumne
predpokladaƛ,nedopustilsaaninevedomejnedbanlivosti.
Narušenie priebehu podujatia diváckymi chuligánmi však môže maƛ následky ohűadne trvania
zmluvného vzƛahu medzi organizátorom adivákom anásledne spôsobiƛ vznik kompenzaēných
nárokov. Najmä ak ide ošportové podujatia pri ktorých má divák užívaƛ konkrétne miesto na
štadióne alebo všportovej hale, priēom vdôsledku výtržností iných divákov, by mu bolo
znemožnené ěalšie užívanie tohto miesta, mohol by vzmysle §§673, 674 žiadaƛ vrátiƛ vstupné,
alebo pomernú ēasƛ vstupného, ēi vzmysle §679 OZ odstúpiƛ od zmluvy ažiadaƛ vrátenie
vstupného.
Ak by násilnosti na štadióne nabrali takú intenzitu, že by došlo kzrušeniu športového podujatia,
nastávajú iné právne následky. Tu by totiž nešlo oprekážku užívania prenajatého priestoru, ale
skôronemožnosƛplneniazáväzkuzostranyorganizátora.Opäƛvšakjepotrebnérozlišovaƛviaceré
situácie. Ak by došlo len kodloženiu športového podujatia na iný termín, zrejme by nedošlo
kzánikuzáväzkuorganizátoravdôsledkunemožnostiplnenia,pretožezáväzokbybolsplniteűnýpo
dojednanom ēase plnenia (§575 ods.2 OZ), avšak divákovi nemusí náhradný termín konania
podujatiavyhovovaƛ.Záväzokusporiadaƛšportovépodujatievkonkrétnomēasebysmevšakmohli
považovaƛzatzv.fixnýzáväzok28,ktorýbypripreloženíšportovéhopodujatianainýtermínzanikol
25)OtomzhodneHeermann,s.171akoajFritzweiler,s.318
26) Absenciu zmluvného typu zmluvy oslužbách kritizuje napr. Vykroēová, pozri: VYKROOVÁ, J.: Typy zmlúv oinvestiēných
službách, in: Husár, J. (ed.): Súēasnosƛ aperspektívy právnej regulácie obchodných zmlúv II. Zborník príspevkov úēastníkov
vedeckejkonferenciekonanejvdŸoch19.Ͳ21.októbra2009vStarejLesnej,Košice:UPJŠ,2009,s.211,ISBN:978Ͳ80Ͳ7097Ͳ782Ͳ
8
27)PozriHeermann,s.176
28)Vojēík,s.38
185
111
M&1%(!
" O22%3%-"45 4/2012
J-6
2 .-"7&
WWW.UCPS.SK
vzmysle §518 OZ, ak by divák bez zbytoēného odkladu neoznámil, že mu vyhovuje aj náhradný
termín.
Voboch prípadoch však dochádza kzániku záväzku organizátora adivákovi vzniká právo na
vrátenievstupného,inakbysaorganizátorbezdôvodneobohatil.
Odlišná situácia môže nastaƛ, ak dôjde knásilnostiam, ktoré budú maƛ za následok zrušenie
podujatia, až vpriebehu podujatia. Vtakomto prípade sa stáva nemožným iba ēasƛ záväzku
organizátora,priēomnásledkysabudúodlišovaƛvzávislostiodcharakterupodujatia.
Vprípade,žepôjdeonásilnostinapr.poēasfutbalovéhozápasu,hociajvjeho80.minúte,azápas
budezrušený,možnotvrdiƛ,ženemožnýmsastalalenēasƛplneniaorganizátora,aledivákbymal
maƛ právo odstúpiƛ od zmluvy aj vrozsahu plnenia, ktoré bolo uskutoēnené, pretože zhliadnutie
ēastizápasu(ajkeěpomerneprevažnej)preŸhonemážiadenhospodárskyvýznam,aksanedozvie
výsledokzápasu.
Ak by však vdôsledku násilnosti divákov bol ukonēený napr. atletický míting, potom ēo niektoré
disciplíny riadne prebehli aj so zverejnením výsledkov, alebo jeden zo zápasov viacdŸového
tenisového turnaja, nemali by maƛ diváci právo odstúpiƛ od zmluvy ohűadne tých zápasov alebo
29
pretekov,ktorémalimožnosƛnerušenezhliadnuƛ,pretožetietoprenichvýznammali .Vzmysle
pravidielobezdôvodnomobohateníbyprichádzalodoúvahy,abysiuorganizátorauplatnilinárok
navráteniepomernejēastivstupného.
Pokiaűbydošloknásilnostiamajvdôsledkutoho,žesiorganizátornesplnilpovinnostismerujúce
kzabezpeēeniu verejného poriadku abezpeēnosti na štadióne, ateda by sa nevedel vyviniƛ zo
spoluzodpovednosti za škodu spôsobenú násilnosƛami divákov, do úvahy by prichádzala nielen
náhrada škodyna zdraví, ēi na majetku, ktorá by divákom vznikla bezprostredne, ale prípadne aj
náhradanákladovvynaloženýchnacestovanienašportovépodujatie,ēinaubytovanie.
II.2.ZODPOVEDNOSeHOSeUJÚCEHOKLUBU
Zdoterajšiehovýkladuvyplýva,žepovinnostizabezpeēiƛverejnýporiadoknašportovompodujatí
avykonaƛ opatrenia na zabránenie diváckym násilnostiam má usporiadateűský športový klub,
ktorýmjespravidlaten,naktoréhoihriskuēištadiónesašportovépodujatieuskutoēŸuje,tedatzv.
domáciklub.
Vostatnomobdobísavšakvyskytliprípady,kedybolazodpovednosƛzadiváckenásilieuplatnená
nielenvoēidomácemuklubualeajvoēiinýmklubom,tedahosƛujúcimklubom.
Vzmysleēl.6ods.1DisciplinárnehoporiadkuUEFAjezväzakoajklubzodpovednýzakonanieich
hráēov,funkcionárov,ēlenov,fanúšikovainýchosôb,ktorévykonávajúfunkciunaúēetzväzualebo
klubu,alebovkonkrétnomzápase.
Podobne na násilnosti na štadiónoch reagoval aj Slovenský futbalový zväz, ktorý vPrílohe ē.2
ksvojmu Disciplinárnemu poriadku zo dŸa 10.07.1993 naposledy vznení zo dŸa 26.06.2012
ustanovuje, že za výtržnosti medzi divákmi môže byƛ disciplinárne opatrenie uložené aj klubu,
ktorého „priaznivci“ sa dopustili výtržností. Takmer doslovne prevzal znenie ēl.6 ods.1
DisciplinárnehoporiadkuUEFAajNemeckýfutbalovýzväz,ktorýhozakotvilv§9aods.1Právneho
aprocesnéhoporiadku.
29)KtomupozriHeermann,s.171
186
112
M&1%(!
" O22%3%-"45 4/2012
J-6
2 .-"7&
WWW.MAGISTEROFFICIORUM.SK
Týmtobolavšportezavedenátzv.prísnazodpovednosƛ(strictliability)klubov zakonaniesvojich
divákov.TietopravidláodobrilajŠportovýarbitrážnysúd(CAS)vLausannevosvojomrozhodnutí
ē.CAS 2007/A/1217 Feyenoord Rotterdam v/UEFA z30.04.2007, vktorom potvrdil rozhodnutie
UEFAovyradenífutbalovéhoklubuFeyenoordRotterdamzPoháraUEFA,uloženípokuty100.000.Ͳ
CHFapovinnostinahradiƛškoduklubuASNancy–Lorraine,zdôvodu,žefanúšikoviaFeyenoordu
sa dopustili výtržností na futbalovom zápase Pohára UEFA vNancy dŸa 30. novembra 2006.
Športový arbitrážny súd však podobne ako UEFA neuznal za relevantnú argumentáciu zástupcov
Feyenoordu, že osoby, ktoré sa dopustili vandalizmu nepricestovali na zápas vsprievode
Feyenoordu,nekúpilisivstupenkycezoficiálnysystémFeyenoordu–niektoréznichmalidokonca
vHolandskuúradnýzákaznávštevyšportovýchpodujatí–anemalianilenobleēeniesymbolizujúce
ich príslušnosƛ kFeyenoordu. CAS však uznal, že išlo oosoby, ktoré potencionálne mohli byƛ
spájané sFeyenoordom aže UEFA vpredpisoch, kde zaväzuje svoje ēlenské športové kluby
kzodpovednosti za správanie svojich fanúšikov neuvádza definíciu fanúšika ani nerozlišuje medzi
oficiálnym aneoficiálnym fanúšikom. Dotknuté predpisy UEFA teda treba vykladaƛ široko
avzƛahovaƛ ich na všetkých fanúšikov športového klubu, priēom nie je potrebné vymedzovaƛ
presne, kto má byƛ považovaný za fanúšika daného klubu, pretože takáto definícia by nemala
zmyselavpraxiniejeproblematickéfanúšikovjednotlivýchklubovrozlíšiƛ.Presnejšiadefiníciaby
pritom podűa CAS prinášala nebezpeēenstvo, že kluby by mohli űahko obísƛ ustanovenia
ofanúšikochtak,abybolizaichfanúšikovpovažovanélentieosoby,oktorýchsitotenktorýklub
želá.
PodűaniektorýchnázorovvtomtoprípadejudikovalCASnatoűkoprísnuobjektívnuzodpovednosƛ
športového klubu za konanie svojich fanúšikov (priaznivcov), že sa jej nemôže zbaviƛ ani
preukázaním preventívnych opatrení, ktoré uskutoēnil vsnahe znížiƛ riziko násilného správania
svojich fanúšikov30. Paradoxne by tak zodpovednosƛ hosƛujúceho klubu bola ešte prísnejšia než
zodpovednosƛorganizátora.
Podűa nášho názoru je problém najmä vtom, že dotknuté pravidlá zavádzajú priēítateűnosƛ
protiprávneho konania inej osoby športovému klubu vtakej miere, ktorá prekraēuje zákonom
ustanovenýrámec,atopodűanásnieprípustnýmspôsobom.Nemožnospravodlivopožadovaƛod
niekoho, aby zodpovedal za protiprávne konanie inej osoby, ktorej konanie nemohol nijako
ovplyvniƛ. Zodpovednosƛ hosƛujúceho klubu by bolo možné vyvodzovaƛ vprípade výtržností
fanúšikov, ktorých povedzme sám poveril povzbudzovaním svojho mužstva na jednotlivých
zápasov,zatýmtoúēelomichzorganizoval,zaobstaralimvstupenky,prípadneajzájazdnauvedené
športové podujatie. Mnohokrát môže byƛ medzi športovým klubom aurēitou skupinou fanúšikov
dokonca ēlenský vzƛah. Tu by sa možno dalo argumentáciu ozodpovednosti za konanie svojich
fanúšikovoprieƛajoustanovenie§424OZ.
Vprípadoch, keě sa chuligánske skupiny divákov organizujú samostatne, nezávisle od klubu,
zaobstarajú si lístky na ēiernom trhu acestujú na podujatie nie scieűom podporiƛ svoj klub, ale
vyvolaƛ násilnosti aruvaēky, sa nám zdá postih klubu, ktorého artefakty zhodou okolností banda
chuligánov používa pri svojom vyēínaní ako neprimerane prísny. Nehovoriac otom, že by sa
uvedené pravidlá dali zneužiƛ vtom zmysle, že by sa skupina chuligánov zaodela do farieb
znepriateleného klubu, aby vyvolala dojem, že ide ojeho fanúšikov, avtakomto prestrojení by
spáchali výtržnosti. Zpraxe sú známe dokonca prípady tzv. družieb medzi fanúšikovskými
skupinami, keě napr. priaznivci Baníka Ostrava cestovali na zápasy trnavského Spartaka, aby
30) Pozri COENEN, P.: True Supporters, Strict Liability, and Feyenoord: The Problem of FanͲRelated Violence in Soccer. The
InternationalSportsLawJournal,2008,ē.1Ͳ2,s.63,ISSN:1567Ͳ7559
187
113
M&1%(!
" O22%3%-"45 4/2012
J-6
2 .-"7&
WWW.UCPS.SK
pomáhalivbitkenapr.protikošickýmfanúšikom,ktorýmpomáhaliosobyztvrdéhojadrafanúšikov
SpartyPraha.
Vyvodenie negatívnych právnych následkov voēi klubu, ku ktorému sa hlásia násilne konajúci
fanúšikoviasavšakvsúēasnostizrejmejavíakojedinýefektívnyprostriedoknapotláēanietakýchto
javov31, za predpokladu, že chuligáni32 vradoch divákov si dokážu uvedomiƛ, že svojím
protiprávnymkonanímškodiavlastnémuklubu.Negatívneprávnenásledkybypodűanášhonázoru
maliostávaƛvdisciplinárnejrovine,aprejaviƛsaakosankcievpodobeuzavretiaihriska,odrátania
bodov,vkrajnomprípadevylúēeniazosúƛaže.Ustáleniepravidielodisciplinárnychopatreniachje
vkompetenciišportovýchzväzovvrámciichrešpektovanejautonómiepriorganizovaníšportových
súƛažíaichspravovaní.Vyvodzovaniestriktnejzodpovednostizaškoduspôsobenúfanúšikmivoēi
športovému klubu, bez ohűadu na to, ēi medzi športovým klubom akonaním jeho fanúšikov
existuje nejaká právna súvislosƛ však už považujeme za prieēiace sa zákonným pravidlám
ozodpovednosti za škodu. Napokon aj CAS vodôvodnení svojho rozsudku sa venoval najmä
disciplinárnym opatreniam, ktoré UEFA uložila Feyenoordu Rotterdam, aktoré považoval za
primerané aproporcionálne. Otázke náhrady škody sa CAS bližšie nevenoval, aj keě napadnuté
rozhodnutie Odvolacieho orgánu UEFA potvrdil vcelom rozsahu, teda aj vo výroku týkajúcom sa
náhrady škody, ktorým UEFA uložila Feyenoordu kontaktovaƛ AS Nancy ohűadne náhrady škody
spôsobenej holandskými fanúšikmi. Konkrétna povinnosƛ nahradiƛ škodu vurēitej výške však
nebolanapadnutýmrozhodnutímuložená.
Samozrejme,hosƛujúciklub,ktorýnapokonbudenútenývykonaƛuloženésankcie,zaplatiƛpokutu
anahradiƛ škodu, by si mohol potom uplatŸovaƛ náhradu týchto vynaložených výdavkov voēi
konkrétnymfyzickýmosobám,ktorésaprotiprávnehokonanianašportovompodujatídopustili,ale
ēastokrát bude konfrontovaný sproblémom jasnej identifikácie takejto osoby alebo osôb, ěalej
sproblémom preukázania jej protiprávneho konania vnáslednom súdnom konaní anapokon
sproblémom reálneho vymoženia priznanej náhrady, keěže väēšinou ide oosoby zo sociálne
slabýchpomerov.
ZÁVER
Násilie aneviazanosƛ divákov na športových podujatiach je veűkým problémom športu, pretože
popierazákladnúmyšlienkušportovéhosúƛaženia,ktoroujespájanieűudírôznejnárodnosti,rasy,
politického presvedēenia ēi sociálneho statusu na báze spoloēného záujmu. Boj proti tomuto
negatívnemujavuvšportejeveűminároēný.Vzhűadomnarôznorodosƛprávnychvzƛahov,ktorépri
organizácii športového podujatia vznikajú je nároēné aj posúdenie právnych následkov, ktoré
vznikajú,vprípadeakknásilnostiamnašportovýchpodujatiachpredsalendôjde.
Zvyššie uvedeného vyplýva, že primárnu zodpovednosƛ za násilie avýtržnosti na športových
podujatiach by okrem konkrétnych osôb, ktoré sa tohto protiprávneho konania dopustili by mal
niesƛorganizátorpodujatia,tedašportovýklub,ktorýnasvojomihriskuēivosvojichpriestoroch
31)SúhlasístýmajCoenen–pozrivyššiecitovanýēlánok,s.65
32) Vliteratúre sa objavuje rozlišovanie návštevníkov športových podujatí na tri kategórie, ato a) diváci, b) fanúšikovia, c)
chuligáni.Priēomskupinauvedenásubc)savyznaēujetým,žejejprimárnymcieűomjevyvolaƛnašportovompodujatíkonflikt
sprotivníkom. Zjednocujú sa ako prívrženci urēitého športového klubu, priēom ich okrem klubovej rivality spája aj nenávisƛ
knepriateűským chuligánskym skupinám, politické, rasové, náboženské, národnostné, regionálne ēi sociálne motívy. Bližšie
pozri: ŠIMÁŠEK, M.: Green street hooligans aprávny postih protiprávnej ēinnosti návštevníkov športových podujatí
vpodmienkachSlovenskejrepubliky,in:Hamuűák,O.(ed.):PrávovumĢníaumĢnívprávu.Zborníkzmedzinárodnejvedeckej
konferencieOlomouckédebatymladýchprávnikƽkonanejvdŸoch11.9.Ͳ13.9.2011vHrubejVode.Praha:Leges,2011,s.179
anasl.,ISBN:978Ͳ80Ͳ87576Ͳ14Ͳ4
188
114
M&1%(!
" O22%3%-"45 4/2012
J-6
2 .-"7&
WWW.MAGISTEROFFICIORUM.SK
podujatie organizuje, prípadne športový zväz organizujúci športové súƛaže na konkrétnom
teritóriu, ato najmä vprípade medzinárodných športových podujatí. Pokiaű ide ozodpovednosƛ
organizátora za škodu vzniknutú vdôsledku týchto násilností, podűa nášho názoru by jeho
zodpovednosƛnemalabyƛabsolutizovaná,aleobmedzovanánaprípady,keěorganizátorzanedbal
niektoré povinnosti smerujúce kzabezpeēeniu bezpeēnosti anerušeného priebehu športového
podujatia.
alším subjektom, voēi ktorému je možné vyvodzovaƛ zodpovednosƛ za protiprávne konanie
fanúšikov,jeklubalebozväz,ktoréhofanúšikoviaēipriaznivcisaprotiprávnehokonaniadopustili.
Vtomtosmerebudezávisieƛodkonkrétnychokolností,ēibudemožnépreukázaƛspätosƛverejný
poriadok porušujúcich fanúšikov skonkrétnym športovým klubom alebo zväzom. Podűa nášho
názoru vtomto prípade by však skôr prichádzalo do úvahy uplatnenie športových disciplinárnych
sankcií dojednaných vrámci športovej autonómie riadenia športových súƛaží, než sankcií
spoēívajúcich vnáhrade škody. Došlo by totiž kneprimeranému rozširovaniu zodpovednosti za
škodunadrámeczákona.
189
115
M&1%(! " O22%3%-"45 4/2012
WWW.UCPS.SK
Váženíēitatelia,priaznivciapriatelia
obēianskehozdruženiaUēenáprávnickáspoloēnosƛ.
Tak,akomnohéinéobēianskezdruženia,nadácieēineziskovéorganizácie,
ajobēianskezdruženieUēenáprávnickáspoloēnosƛ
savtomtorokuuchádzalooVašupriazeŸapodporu
poukázaním2%danezpríjmov.
Ajtoutocestou
AKUJEME
všetkýmfyzickýmaprávnickýmosobám,
ktorévenovali2%zosvojichdanívprospechnašejorganizácie.
Získanéprostriedkybudúvyužitéúēelne,
abyznamenaliprínosprerozvojspoloēnostianašejorganizácie,
aabyslúžilidobrémuapoctivémucieűu.
190

Podobné dokumenty