Jaro 2014

Transkript

Jaro 2014
1
Několik slov úvodem….
3
Jednání rady Městyse Peruc
4
Vývoz objemného a nebezpečného odpadu – jaro 2014
6
Valná hromada Mikroregionu Perucko
7
Quo vadis, perucký zámek podruhé?
8
Masopust 2014 v Radonicích
12
Tanečnice z Radonic si dovezly samé zlato
14
Oslavy MDŽ na Peruci
15
Klub žen ve Stradonicích informuje – rok 2014
16
Naučnou stezkou PERUCKO „v bačkorách“ – 14. díl
20
Zprávy ze školičky – MŠ Peruc
24
Základní škola informuje
25
Zimní ozdravný pobyt SLOVINSKO – BLED 2014
26
Sbíráme víčka pro Lukáška
28
Jak projektují prvňáčci
29
Školní projekt – Oldřichův dub
30
Vodopády na stěnách galerie
34
Kdyby to bylo na náš kostel….
36
Bývaly masopusty na Peruci slavné
38
Václav Kozák
40
Budou i na Peruci hnízdit čápi?
41
Program kina na duben – červen 2014
42
Společenská kronika
44
Pozvánka na Pálení čarodějnic na Peruci
45
Inzerce
46
Redakční rada, kontakty
47
2
…a máme tu jaro. Po loňské zimě, která ladně
přešla rovnou do léta, je i ten letošní rok zase něčím
zvláštní. Tentokrát nám vypustilo počasí zimu úplně. Ne že
by to většině z nás vadilo, pohled do uhelen, na plynoměry a elektroměry nám
skýtá příjemné uspokojení. Na druhou stranu si naše dětičky neužily zimních
radovánek, zemědělcům bude chybět vláha a většina z nás zaregistrovala
nepříjemně brzký výskyt much a komárů. Vše bylo vykompenzováno krásným,
skoro letním počasím, při kterém většina z nás pookřála a tzv. dobila baterky.
Takže tento zpravodaj můžeme bez výčitek označit za opravdu jarní.
První novinkou, kterou jste nejspíš zaregistrovali, je nová přední strana
obálky. Měl jsem sice připravenu klasickou s jarním dubem, ale ohlasy typu „Dost
bylo dubu…“ mě přesvědčily o nutnosti jeho výměny za další symbol Peruce –
Boženinu studánku. Škoda jen, že k těmto ohlasům také nepřibyla vlastní
iniciativa a snaha také něčím přispět. Tudíž nezbývá než znovu vyzvat Vás,
kterým se zpravodaj líbí - nebo spíše Vás, kterým jeho osud není lhostejný, pojďte
se podílet. Přispějte svými články, fotografiemi, zašlete své grafické práce, aby
třeba ten další zpravodaj měl ev.Vaši obálku, byly v něm Vaše krásné fotografie
nebo jste se mohli pochlubit vlastnoručně sepsaným příspěvkem.
Ještě nad jedním ohlasem bych se rád pozastavil. Byl jsem osloven
nabídkou k jazykové korektuře zveřejňovaných článků s tím, že v nich jsou
gramatické chyby. Když jsem před rokem zpravodaj přebíral, také jsem si toho
všiml. Protože jsem nechtěl dělat zásahy do práce někoho jiného, nejprve jsem se
informoval u autorů, zda s korekturou souhlasí. Byl jsem však razantně odmítnut
s tím, že pokud si myslím, že zmiňovaný autor neumí česky, nemusí přispívat
vůbec. Protože šlo o stálého přispěvatele se zajímavými články, nechal jsem vše
být. Pravdu však autor ohlasu má - mělo by být jasné, že za jeho příspěvek nenese
odpovědnost redakce. Proto od tohoto čísla přibyde na předposlední stránce
zpravodaje větička, že redakce nenese odpovědnost za obsahovou a jazykovou
stránku příspěvků. Autory, kteří by o korekturu zájem měli, tímto prosím o sdělení
tohoto při zasílání svého příspěvku ( i já si svůj úvodník nechávám kontrolovat,
vždyť mýliti se je lidské…).
Co napsat závěrem? Všem přeji krásné jarní období roku, užijte si sluníčko,
rozkvétající sady a louky (alergici se mnou asi souhlasit nebudou). Doufám, že si
včas vzpomenete na uzávěrku letního čísla a přijde spousta úžasných příspěvků a
fotografií ( třeba i z Hřivčic, které nám nyní nic neposlaly).
Mgr.Drahomír Zrůst
3
- ze dne 6. ledna 2014
Rada schvaluje od 1.1.2014 při přidělení bytu
v majetku městyse Peruc v obcích Peruc a
jejích místních částech složení vratné jistiny
ve výši 3 měsíčních nájmů, tato jistina bude
složena na Bytosu Louny, správa majetku při
sepsání nájemní smlouvy. Městys přistoupil
k tomuto opatření vzhledem k narůstajícím dlužným částka za nájem bytů
v majetku městyse.
Vzhledem k rekonstrukci části el. vedení v obci Radonice nad Ohří provede firma
EnergoArch CZ s.r.o. Podbořany v této části rekonstrukci a přeložení rozhlasu a
veřejného osvětlení do země. Rada byla seznámena s probíhající kontrolou
z Finančního úřadu Louny na dotace, které byly poskytnuty na akce „Sběrný dvůr
Peruc“ a „Víceúčelová hrací plocha v Hřivčicích“. Rada schválila „Rozpočet na
rok 2014“ v jednotlivých položkách.
- ze dne 20. ledna 2014
Rada schválila proplacení dopravy (5krát) na divadelní představení, které bude
v roce 2014 organizovat Kulturní komise při městysu Peruc do divadel Most,
Praha apod. Z důvodu nevyhovujícího stavu přívěsu za traktor Rada městyse
schválila zakoupení jednonápravového sklápěcího návěsu LMR-AZENE
s nosností 5 tun za cenu 125.000,-- + DPH. V měsících březen až duben bude
provedena „Stavební oprava retenční nádrže (rybníčku) v obci Telce“ v ceně
208.507,-- Kč s DPH a „Stavební oprava menší betonové nádrže v obci
Černochov“ za cenu 323.373,-- Kč s DPH a to firmou PATOK a.s. Louny.
V pohostinství Černochov čp. 18 a Stradonice čp. 62 bude opraveno nevyhovující
sociální zařízení. Městys Peruc podal žádosti o dotace z Fondu Ústeckého kraje
pro rok 2014 a to ve výši 500.000,-- Kč na VII. Krajské dožínky Ústeckého kraje,
630.000,-- Kč na rekonstrukci veřejného osvětlení a rozhlasu v obci Radonice nad
Ohří a 182.000,-- Kč na modernizace sociálního zařízení v nové budově Základní
školy v Peruci.
- ze dne 3. února 2014
Rada schvaluje převedení části suvenýrů do darů, které budou následně použity
jako dary na akce místních organizací (společenské plesy, turnaje nebo jiné
sportovní akce). Na žádost občanů Černochova bude provedeno rozšíření
veřejného osvětlení v obci Černochov o dvě lampy podél příjezdové komunikace
u pozemků č. 394/48, 394/63 a 394/64 (pozemky směrem k Peruci). Starosta
seznámil Radu s vyjádřením Severočeské vodárenské společnosti a.s. Teplice ke
zlepšení tlaku vody v obci Hřivčice.
4
- ze dne 24. února 2014
Rada schvaluje prodej části pozemku č. 811/1 v k.ú. Telce manželům
Tylečkovým, bytem Telce (pozemek je již zaplocen, nenacházejí se zde
inženýrské sítě a leží mezi objekty v majetku žadatele). Žádost bude dále
projednána na Zastupitelstvu městyse Peruc 26. března 2014 v Peruci. Z důvodu
poškození vodoměru v bytě č. 2 v nemovitosti Radonice nad Ohří čp. 22 schválila
Rada proplacení cca 62 m3 vody. Městys Peruc proplatí značky ve výši 13.944,-Kč s DPH k proznačení cyklotrasy Ohře na trase č. 6, která vede přes území
Stradonice, Pátek a Radonice nad Ohří. Starosta seznámil Radu s průběhem
kontroly České inspekce životního prostředí, Oblastního inspektorátu Ústí nad
Labem zaměřené na dodržování právních předpisů a rozhodnutí týkajících se
funkcí lesa v majetku městyse Peruc jako složky životního prostředí. Rada
schvaluje uzavření Mateřské školy Peruc v době letních prázdnin a to od 7.7. do
11.7.2014 se bude provádět výmalba celé budovy MŠ
Peruc a od 14.7. do 22.8.2014 budou zaměstnanci
čerpat řádnou dovolenou. V obci Peruc bude
zahájena rekonstrukce vodovodního řádu v ulicích
Žižkova, Na Vršku, Oldřichova a nám. E. Filly,
výběrové řízení na rekonstrukci vyhrála firma
Severočeská stavební a.s. Ústí nad Labem a
rekonstrukce bude ukončena do 31.7.2014.
- ze dne 17. března 2014
Rada schvaluje žádost Římskokatolické farnosti Zlonice na úpravu terénu před
kostelem sv. Petra a Pavla v Peruci na obecní pozemku č. 967/1. Před vchodem
do kostela budou umístěny přírodní ploché kameny v šíři 2m2 , které vytvoří
přírodní rohožku, která v době dešťů zabrání v nošení bláta do kostela.
Insolvenční správce ing. Rippel žádá o předběžný souhlas s prodejem části
pozemku č.1106/1 v k.ú. Černochov a to z důvodu prodeje nemovitosti čp. 124
Černochov k oddlužení dlužníka. U nemovitosti není žádná zahrada. Rada
schvaluje předběžný odprodej po domluvě s novým nájemníkem a při zachování
průjezdu a průchodu kolem nemovitosti. Městys Peruc schvaluje účast ve
výběrovém řízení
Šárka Křepčíková
místostarosta
5
Vývoz objemného a nebezpečného odpadu
Jaro 2014
Termíny svozových dnů:
31. 3. 2014 Pondělí
Černochov, Chrastín
7. 4. 2014 Pondělí
Telce
12. 4. 2014 Sobota
Stradonice, Pátek, Radonice
14. 4. 2014 Pondělí
Hřivčice, Débeř
Nebezpečný a objemný odpad odložte před svou nemovitost večer
Před svozovým dnem.
Do objemného odpadu nepatří suť!
Vývoz objemného a nebezpečného odpadu se
nebude provádět od podnikatelů!!!
V obci Peruc nebude svoz nebezpečného a
objemného odpadu zajištěn z důvodu možnosti
odložit tento odpad na sběrný dvůr Peruc v otevírací době dvora.
6
V polovině prosince 2013 se v Peruci
uskutečnila Valná hromada Mikroregionu
Perucko, tentokráte prvně s přizvanými
německými partnery.
Mimo obligátních bodů programu byl
schválen i plán přeshraničních akcí s
německou partnerskou obcí Leubsdorf, který
obsahuje jedenáct projektů, do nichž se
členské obce tohoto svazku mohou zapojit.
Jedná se např. o přehlídku "BIWAK"
Vojensko-historického spolku Schellenberg, Mezinárodní den dětí v Leubsdorfu
s doprovodným programem na zámku Augustusburg, Česko-německý turnaj v
kopané o Svatodušních svátcích, Slavnost Slunovratu se soutěží v přetahování
lana v Marbach, Střeleckou slavnost s jízdou králů v Hohenfichte, ale i Vesnickou
olympiádu na Perucku a mnohé další, určenéširoké veřejnosti, turistům i
sportovcům.
Předseda mikroregionu Jaroslav Vlasák i čestný předseda Josef Vilhelm
vyzvali obce Perucka k aktivnímu zapojení a tím i obohacení společenského
života a zviditelnění obcí. Starosta partnerské obce Ralf Börner ve svém
vystoupení podtrhl že partnerství, které vstoupilo do devátého roku svého trvání
přineslo již mnoho dobrého, chovají jej v úctě a čeští přátelé jsou u nich kdykoli
vítáni. Na adresu práce v evropských projektech sdělil, že členské obce
mikroregionu mohou využít zkušeností i jejich projektové agentury.
Dále vyslovil nabídku na zaměstnání pro vyučené pekaře i pekařské
pomocníky a od roku 2016 by obec přijala i praktického lékaře z Česka.
Brigita Janovská
7
Tato otázka byla řečena v Peruckém
zpravodaji v roce 2007 z podnětu ak.mal.Aleny
Hoblové a Libuše Hubičkové v časopisu
Dědictví Koruny české a nyní je ještě aktuálnější.
Byl jsem požádán redakcí Zpravodaje o můj
náhled na současnou situaci kolem koupě a
prodeje zámku. Je to jen můj osobní pohled,
který může být čtenáři zpochybněn.
Nebudu zde popisovat známou historii zámku, pouze pro neznalé jedním
malým odstavcem. Na místě původní středověké tvrze (před r. 1543) byl postupně
budovat zámek, který získal téměř současnou podobu ve druhé půli 18. století. Po
Lobkovicích a Ledeburech byli jeho majiteli od počátku 19. století Thunové, kteří
z Peruce udělali moderní průmyslové a kulturní centrum. Po roce 1945 byl však
jejich majetek zkonfiskován, vybavení a zařízení zámku rozkradeno a zámek
začal pomalu chátrat.
Na přelomu 50. a 60. let začalo zámek používat Národní muzeum pro své
depozitáře a veřejnosti byly přístupné jeho archeologické sbírky a síně Emila
Holuba a Svatopluka Čecha. Jižní křídlo zámku bylo propůjčeno v roce 1947
význačnému českému malíři Emilu Fillovi, který zde do zimy 1952 tvořil. Závětí
umělce a jeho rodiny bylo jeho dílo odkázáno českému státu za podmínky, že bude
vystaveno na peruckém zámku. V roce 1963 byla v jeho jižním křídle otevřena
Pamětní síň Emila Filly, která byla s
přestávkami provozována až do poslední
krádeže v roce 2011. Zámek pod správou
Národního muzea měl být na nátlak obce
opravován, ale k tomu nikdy nedošlo. V 90.
letech tlak na opravu sílil, NM opravu
vzdalo a obec Peruc zámek v roce 1994
odkoupila. Za pomoci nadací a dotací byla
opravena střecha (poněkud nešťastně problémy s památkáři a financemi), poté i čelní fasáda. Naposled bylo opraveno
severní křídlo, oprava však byla velmi nekvalitní, omítky již opadávají. Fasáda
nádvoří zůstala neopravena. Na počátku nového tisíciletí vedení Peruce rozumně
zvážilo své možnosti a pro zámek hledalo kupce. Byla vystěhována rodina
správce zámku a ten byl vydán na milost vandalům a zlodějům. Zámek byl
8
nakonec prodán za 19 mil. Kč (?) novým vedením Peruce v roce 2007 britským
občanům Francis James Hellyerovi, Emmanuel Ciolfiovi. Nikdy jsem nečetl
sepsanou smlouvu, ale dle mínění mnoha přátel Peruce v ní chyběl dodatek o tom,
že pokud nebude započato s opravou zámku, ten automaticky propadá bez náhrad
zpět původnímu majiteli. Devastace zámku začala v plné míře, noví majitelé
pouze po vytlučení oken a škodách na vnitřním zařízení zabezpečili přízemí
dřevotřískovými deskami a na nátlak městysu Peruc občas posekali trávu.
V roce 2012 se objevil inzerát o prodeji peruckého zámku za cenu 25 mil.
Kč (?). V té době již byla uzavřena Fillova síň.
Já mluvil dlouze se zástupcem kraje, který mně
odpověděl, že jejímu znovuotevření nebrání,
pouze zámek musí být zrekonstruován a na
Peruci služebna Policie ČR. Stálý nátlak na
opravu zámku i otevření Pamětní síně vytvářelo
i vedení Peruce, majitelé však téměř
nereagovali. Malá změna se stala až po změně
vedení Ústeckého kraje, jehož zástupci perucký zámek navštívili a posoudili jeho
stav. Mezitím majitelé zámku snížili cenu prodeje zámku na 15 mil. Kč. Při
prohlídce zámku se ukázalo, že jsou poničeny části interiéru, které jsou součástí
kulturního dědictví ČR. To nebylo nikdy řešeni jako přestupek, nebo trestný čin.
Vedení kraje i jeho odbor kultury vypracovali návrh na účast v kupním řízení.
Tento návrh byl předložen po schválení radou ÚK zastupitelstvu kraje na jednání
26. února. Když jsme se toto dozvěděli, vypracovali jsme 21. února s Janem
Vnoučkem dopis jménem občanů, přátel a rodáků obce Peruc s prosbou o
záchranu rokokového zámku na Peruci. (následuje za článkem) Během dvou dní
jej osobně i na Facebooku podpořilo 243 občanů Peruce a jejich příznivců
(podpisů by bylo jistě více, ale neměli jsme již čas všechny Peručáky oslovit).
Oslovili jsme i osobně některé ze známých krajských zastupitelů.
Návrh na koupi zámku byl 26.2.2014 zastupitelstvu předložen, to jej však
neschválilo. (Pro koupi 19, proti 3, zdrželo se 13, přítomno 35, chybělo 20 - k
přijetí bylo třeba 28 hlasů.). Shlédl jsem záznam zasedání, kde v diskuzi
vystoupilo asi 15 řečníků, koupi podpořilo pouze pět z nich. Ostatní občas
nadnesli oprávněné výtky a požadavky, ale většinou jsme slyšeli zaujatá i
nepravdivá tvrzení. V závěru vystoupil i perucký starosta Antonín Lanc, ale ani
jeho přímluva nebyla nic platná. Z informací opozičních zastupitelů víme, že
pokud by byli přítomni zastupitelé ČSSD a KSČM, které kraj ovládají, byla by
koupě schválena.
9
Asi týden po jednání jsme dostali tiskovou zprávu majitelů zámku, kteří
dost alibisticky tvrdí, že pro záchranu zámku dělají vše, co je v jejich silách (proč
je tedy za poslední roky tak zdevastovaný?) a že jej znova nabídnou Ústeckému
kraji. Dosti nešetrně se opřeli i o náš dopis pro zastupitele. O týden později přišla
další zpráva od agentury prodávající zámek, že se další zájemce nepřihlásil a tudíž
se akce prodeje 15. března neuskuteční.
A nyní je situace kolem našeho zámku ještě složitější a obava, že na Peruci
budeme mít během pár let zříceninu podobnou zámku v Dobříčanech na Žatecku,
je ještě reálnější. Opět vyslovujeme otázku:
Quo vadis, perucký zámek ?
Mirek Plazík Blažek
Vážená paní zastupitelko, vážený pane zastupiteli,
dovolujeme si obrátit se na Vás jménem občanů, přátel a rodáků obce Peruc s
prosbou o záchranu rokokového zámku na Peruci. Tato cenná historická památka
tvoří společně s barokním kostelem sv. Petra
a Pavla, malebnou návsí, tisíciletým Oldřichovým dubem, legendární Boženinou
studánkou a přilehlým anglickým parkem
bezesporu jedno z nejkrásnějších míst
Ústeckého kraje.
To si uvědomovalo i vedení obce
Peruc, které v roce 1994 získalo rozpadající
se zámek do vlastnictví od Národního muzea, a začalo ho pomalu opravovat. Tak
byly z obecních a dotačních prostředků zrekonstruovány především střecha a
velká část fasády. Tedy to nejdůležitější, co zastavilo destrukci někdejšího sídla
knížecích rodů Thun Hohensteinů a Ledeburů. Bohužel stav, kdy do zámku
dlouhá léta zatékalo, znamenal nutnost dalších investic, na které již obecní
rozpočet nestačil.
Z toho důvodu nové vedení radnice památku v dobré víře roku 2007
odprodalo soukromým majitelům, kteří se netajili velkými plány na celkovou
rekonstrukci a jeho využití pro účely hotelu. Jejich záměry však nevyšly, a proto
je stavba od té doby nevyužitá a postupně chátrá.
10
Proto se Vás dovolujeme uctivě požádat, zda byste 26. února při jednání
krajského zastupitelstva nezvážili podpořit
jeho zakoupení Ústeckým krajem. Získání do
majetku Ústeckého kraje je podle našeho
názoru jedinou možností, jak památku
obrovské památkové a historické hodnoty
zachovat pro budoucí generace našeho kraje.
Jeho osud nyní závisí na Vašem rozhodnutí.
Uvědomujeme si, že Ústecký kraj není
v dobré finanční situaci. Domníváme se však,
že koupě rozlehlého a krásného zámeckého areálu se vyplatí. Jeho zkáza, ke které
v rukou soukromých majitelů spěje, by v konečném důsledku byla pro náš kraj
větší ztrátou, než několik miliónů vydaných na jeho koupi. A protože v současné
době zatím jeho technický stav není v havarijním stavu, dá se případná obnova
rozložit do několika let a nejsou tak nutné velké a okamžité záchranné výdaje.
Ústecký kraj navíc již dnes prostory a okolí zámku využívá. V jednom z
jeho tří křídel prostřednictvím své příspěvkové organizace provozuje Galerii
Emila Filly (dočasně uzavřenou) a v zámeckém parku spolupořádá velmi oblíbené
a hojně navštěvované Krajské dožínky. Proto by koupě areálu byla takříkajíc
investicí do „svého“.
Děkujeme za Váš zájem a za dobrou rozvahu!
V příloze posíláme několik fotografií zámku Peruc, abyste se mohli přesvědčit, že
jeho koupě opravdu nebudou vyhozené peníze.
S pozdravem
Jan Vnouček, Žižkova 350, Peruc
11
Jak je známo, masopustní veselice jsou vždy
spojeny s radovánkami a
hodováním. Nejinak tomu
bylo
na
již
tradičním
masopustním reji, který se
konal dne 22.2.2014 v Radonicích nad Ohří.
V odpoledních hodinách se za doprovodu veselé
muziky začaly u místní
sokolovny scházet místní i
hosté navlečení v krásných maskách. Z nazdobeného sálu, jak se patří na tento
den, přicházel svatební pár, zastoupený dvěma muži, který se stal již tradicí na
našem masopustu, starosta masopustu s manželkou, pážata, tygříci i velcí tygři,
indiáni, sudičky a další nezbytný doprovod veselých masek. Nechyběl mlynář
s mlynářkou, včela, šaškové, princezny, kůň, Karkulka s vlkem Sněhurka
s trpaslíky, muchomůrky a počet všech zúčastněných v průvodu se hodně blížil
ke stu.
Masopustní starosta dal
pokyn a klíčem odemkl
povolení maskám k veselici po
celé vsi. Povoz s muzikou,
která se moc líbila, se rozjel
známou trasou k jednotlivým
obydlím. Krásné počasí nám
opravdu
přálo
nejen
k roztančení všech masek, ale
také k rozjasnění tváří všech
účastníků
průvodu
a
přihlížejících zvědavců. Místní
občané u svých příbytků nabízeli něco na osvěžení a vše co k masopustu patří
kobližky, koláče a jiné pochutiny. Všichni ochutnávali, bavili se a i děti měly
velkou radost z napečených dobrot.
12
Po ukončení průvodu byli novomanželé oddáni a příchodem do sálu za
velkého pláče všech plačících masek byla pohřbena basa sudičkami a knězem a
mohlo začít veselení. Následovalo občerstvení, bohatá tombola a přeplněný parket
patřil jásajícím maskám, až do pozdních večerních hodin.
Letošní masopust patřil k těm nejvíce podařeným, dokladuje to i přeplněný
sál místní sokolovny, kde mezi hosty byli také návštěvníci z okolních obcí.
Děkujeme tímto místnímu Klubu žen a Sokolu, hospodě v Radonicích, Městysu
Peruc, a všem, kteří se na této akci podíleli.
Za „Klub žen“
Pražáková Marie
13
Naše holčičky Zuzanka Válková a
Rozárka Dagerbetzövá se ve dnech
8.9.3.2014 umístily na 1. místě v taneční
soutěži 25.ročníku ,,ELITERI 2014 ,,
v Lounech. A ještě lepší byly Anetka
Kladivová a Pavlínka Kladivová , každá
z
nich
si
přivezla
3
zlaté
medaile….MOC
GRATULUJEME
NAŠIM ŠIKULKÁM….
Pražáková M.
14
Místní skupina ČČK v Peruci
uspořádala jako již tradičně oslavu MDŽ.
Nejprve si krátkou kulturní vložku připravily
děti z mateřské školky a přednesly několik
básniček. No a pak už byl připravený pan
Rytina, který se ostatně jako vždycky,
postaral o dobrou náladu a celý večer hrál na
harmoniku. Děvčat na oslavu přišlo hodně a
tak měl náš "muzikant"postaráno i o pěvecký
sbor.
Jako host přišla také ředitelka ČČK v
Lounech paní Miloslava Horová a dále pak
předsedkyně Oblastní výkonné rady paní
Hana Hlouchová. Pozvání také přijala
místostarostka Peruce paní Šárka Křepčíková.
Právě úřadu městyse Peruc patří poděkování
za poskytnutou finanční podporu při
uskutečnění této naši akce, kde nechyběla ani
tentokrát ochutnávka zákusků ke kafíčku,
kytička a malá pozornost. Věřím, že se oslava
ženám líbila a příští rok si ji určitě zopakujeme.
A jestli pak víte, kdy se MDŽ vlastně začalo slavit? Historie je téměř sto let
stará, v roce 1908 manifestovalo v
americkém New Yorku 15000 žen za své
volební právo, osmihodinovou pracovní
dobu a lepší pracovní podmínky. V roce
1910 ženská konference socialistické
internacionály v dánské Kodani vyhlásila
Mezinárodní den žen. Již příští rok byl
slaven v Rakousku-Uhersku, Německu,
Dánsku a Švýcarsku. Téměř před 1 světovou
válkou ženy v mnoha evropských zemích při
oslavě MDŽ demonstrovaly za mír a proti
válce. Nepokoje žen při oslavě MDŽ v Rusku 8.3.1917 pomohly k pádu cara.
Moci se ujala Kerenského vláda, na ruské poměry vysoce demokratická.
Tak tolik trochu z historie MDŽ ve světě
Za místní skupinu ČČK v Peruci
Drahuše Ždímalová
15
KLUB ŽEN VE STRADONICÍCH INFORMUJE - ROK 2014
PROBĚHLO:
1.1. NOVOROČNÍ OHEŇ
Letos už 5.!!!!! novoroční oheň u rozhledny
Stradonky. Za celkem příznivéhoo počasí se na
Stradonce sešlo kolem osmdesáti lidí, kteří
společně připili na šťastný rok 2014, na který
plánujeme Sraz rodáků a přátel – 5.7. a společnou
oslavu pátých narozenin Stradonky – 19.7.
Po přípitku, opečení buřtů jsme
postupně sestoupili do tepla
místní hospody, někteří rovnou
do tepla svého domova.
15.2. od 14.00hod. MASOPUST
Letošní masopust ve Stradonicích
provázela v podobě uniformy s
neidentifikovatelnými
policejními
hodnostmi Dáša Fousková s funkcí
“laufra”. Sraz byl tradičně ve 14.00hod.
před hospodou Pod Rozhlednou, kde
proběhla žádost starosty o vydání klíčů a
zahajovací tanec. Sešlo se asi padesát
masek a řada dalších účastníků průvodu - tentokráte i s hojnou účastí tisku a
několika “špehů” z Jimlína a Želče. Jako had se procesí protáhlo vesnicí s četnými
16
zastávkami u štědrých “strádoňáků”. Po
posledním zakřepčení před hospodou se
masky smutečním průvodem přemístily
na sál, kde pohřbily Masopust. V družném
duchu se veselí protáhlo až do nočních
hodin.
8.3. od 15.00hod. DĚTSKÝ KARNEVAL
Dětský karneval pro nás už po několikáté
skvěle připravila Kateřina Škrétová. Dětí
bylo tentokráte méně
než
vloni,
ale
bezpečně zaplnily
sál, zasoutěžily si,
zatancovaly, zamlsaly. Závodili i rodiče.
Po 17.hodině všichni
sál
uvolnili
pro
bleskový úklid a
přípravu pohoštění na
večerní akci.
17
8.3. od 19.00hod. MDŽ
Po 18.hodině jsme přivítali studentky
divadelního souboru Třetí věk při
Městské knihovně v Lounech, které
přijely zahrát jejich první hru “Včera se
mi zdálo aneb život ženy ve dvaceti
minutách”. Tuto autorskou hru soubor
vytvořil pod vedním plzeňské režisérky
Renaty Vordové. Představení získalo v roce
2009 Zvláštní cenu poroty a Cenu diváků
na Wolkrově Prostějově a sklidilo
obrovský úspěch na národní přehlídce
Jiráskův Hronov. Herečky měly velký
úspěch před plným sálem.Po skončení
vystoupení proběhl přípitek na zdraví
všech přítomných a každá z dam na sále
,ale i v přilehlém pohostinství obdržela
od pořadatelek květinu. Pohoštění,
kytičky, výzdoba sálu i dobra obsluha
přispělo k tomu, že svátek žen proběhl ve velmi milé a veselé atmosféře.
PŘIPRAVUJEME:
30.4. ČARODĚJNICE – sraz v 17.00hod. u nádržky
31.5. DĚTSKÝ DEN – sraz v 16.00hod. před hospodou
Opět s Kačenkou na téma: BUBÁCI A STRAŠIDLA
18
5.7. SRAZ RODÁKŮ A PŘÁTEL
19.7. NAROZENINY STRADONKY
Program "Srazu rodáků a přátel Stradonic" a "Narozeniny
Stradonky" budou v příštím Zpravodaji, v obvyklých
vývěskách a také na www.stradonka.cz
23.8. ROZLOUČENÍ S PRÁZDNINAMI od 16.00hod.
Za podporu při pořádání akcí děkujeme Městysi Peruc a všem sponzorům. Také
děkujeme těm, kteří nás podporují svou účastí a sdílenou dobrou náladou.
Těšíme se na Vaši účast u připravovaných akcí. Pokud máte chuť podílet se na
Srazu rodáků a přátel Stradonic nebo na jiných akcích, kontaktujte nás prosím.
Scházíme se každý čtvrtek od 19.00hod. v hospodě Pod Rozhlednou.
Za KŽ Stradonice
Hana Dvořáková
A na závěr ještě soukromě:
PERUC ZA DUBEM
V roce 2011 jsme od paní Věry Třeskové koupili dům a doufáme, že
v blízké době proběhne kolaudace. Plánujeme, že část domu budeme krátkodobě
pronajímat – maximálně 10 lůžek.
V části bývalého chléva budujeme malé občerstvení s vařením kávy,
prodejem turistických známek, vizitek, pohledů…
Celý dům je nekuřácký a o otevření budeme informovat na nástěnce a na internetu.
Hana a Milan Dvořákovi
19
Zima skončila dřív, než jsme se nadáli a pro mnohé z nás i dříve, než bychom si
přáli. Ale přírodě neporučíš, a tak buďme rádi, že můžeme alespoň dříve „vyzout
bačkory“ a vyrazit ven – do lesa. A rovnou do chráněného území V Hlubokém.
Zatím si jenom projdeme trasu a na zajímavou faunu a flóru tohoto chráněného
území se sem vrátíme až v létě… nyní příroda ještě podřimuje.
Chráněné území V Hlubokém (jinak také tzv. Macův Důl) o rozloze 3,79 ha se
rozkládá na pravém břehu Débeřského potoka asi 2 km severně od Peruce. Jde o
smíšený listnatý les s převahou dubu a bohatým bylinným podrostem.
Hlavní důvod k vyhlášení PP v roce 1970 (od roku 1947 v ochraně) byla ochrana
teplomilného bylinného podrostu se vzácnými ohroženými druhy rostlin. Mezi
nejvzácnější druhy patří: starček oranžový (Tephroseris aurantiaca), střevíčník
pantoflíček (Cypripedium calceolus), třemdava bílá (Dictamnus albus),
hvězdnice chlumní (Aster amellus), plamének přímý (Klematis recta), lilie
zlatohlavá (Lilium martagon), zimostrázek alpský (Polygaloides chamaebuxus)
a vemeník dvoulistý (Platanthera bifolia).
Bohužel od vyhlášení chráněného území uplynulo již 40 let, a tak některé z těchto
druhů bychom zde již pravděpodobně hledali marně, i když v literatuře budou
nadále uváděny.
střevíčník pantoflíček
hvězdnice chlumní
20
starček oranžový
Z hub zde bylo zaznamenáno na 120 druhů – ze známějších zde byl nalezen
vzácný hřib plavý (Boletus impolitus), a dále pak některé dosud neurčené druhy
pavučinců (Cortinarius).
hřib plavý
pavučinec bělofialový
Z obojživelníků a plazů se zde vyskytuje skokan hnědý (Rana tempporaria),
ropucha obecná (Bufo bufo), slepýš křehký (Anquis fragilit), ještěrka obecná
(Lacerta agilis) a užovka obojková (Natrix natrix).
ještěrka obecná
21
Při sledování ptactva zde bylo zastiženo 56 druhů, z nichž stojí za pozornost
hnízdění výra velkého (Bubo bubo) a pravděpodobné hnízdění čápa černého
(Ciconia nigra) a krkavce velkého (Corpus corax). Dále zde byl zaznamenán
puštík obecný (Strix aluca), datel černý (Ciconia nigra), pěvuška modrá
(Prunella modularia), linduška lesní ((Anthus trivialit), u potoka konipas horský
(Motacilla cinerea) a další.
pěvuška modrá
datel černý
puštík obecný
22
Ze savců je zde běžná myšice křovinná (Apodemus sylvaticus), veverka
obecná (Sciurus vulgarit), srnec evropský ( Capreolus capreolus) a v
posledních letech i prase divoké (Sus strofa).
veverka obecná
srnec evropský
Převážnou část geologického podkladu tohoto chráněného území tvoří
sladkovodní i mořské křídové vrstvy. Horizont Débeřského potoka tvoří převážně
spodní turon, pod kterým jsou usazeny mořské pískovce svrchního cenomanu.
Pod těmito vrstvami se vyskytují kaolinické pískovce, jílovce a prachovce
sladkovodního původu, ve kterých se místy vyskytují zuhelnatělé zbytky rostlin.
Na dně rokle pak místy vystupují karbonské rezavohnědé nebo šedé arkózové
pískovce a jílovce.
Zdroje: Archiv městyse, IT, Soubor Obratlovci lesního celku V Hlubokém v Peruci – Herbert Tichý,
1985
Nezapomeňte si procházku do Macova Dolu v létě zopakovat, a určitě se vám
podaří objevit něco z vyobrazených „pokladů“.
Helena Halamová
23
V měsíci únoru jsme si v mateřské škole
dokonale užili ŠMOULÍ REJ. Šmoulové byli
moc krásní a chválíme všechny naše maminky,
které děti pěkně oblékly a nalíčily.
Další týden jsme měli ve školce divadélko
s programem KDO SI HRAJE NEZLOBÍ.
Krejčík Honza pobavil všechny malé diváky .
V dubnu
připravujeme pro děti i rodiče zábavné odpoledne
s názvem ZAJÍČKOVA KOLEDA. Budeme
soutěžit, sbírat body a nakonec čeká děti sladká
odměna.
V měsíci květnu se chystáme do divadla
v Lounech na pohádku ČERVENÁ KARKULKA.
Od května budou děti jezdit každý týden na
předplavecký kurs.
Konec školního roku zakončíme tradičně
výletem. Tentokrát pojedeme do ústecké ZOO.
S předškoláky se slavnostně rozloučíme
v obřadní síni Městyse Peruc při pasování na
školáky.
Jana Bauerová, uč.
24
Základní škola Peruc informuje.....
Dne 15.1.2014 se uskutečnil v Základní škole Peruc
zápis dětí do I. třídy. K zápisu se dostavilo 28 dětí.
Povinnou školní docházku od 1. září 2014 by mělo zahájit
19 žáků.
Do 28. února 2014 byly potvrzeny vystupujícím
žákům přihlášky na střední školy a střední odborná učiliště,
které zákonní zástupci žáků doručí do 15. března 2014 na
zvolené školy. Z celkového počtu 10 vystupujících žáků se hlásí
na střední školy 9 žáků a na střední odborné učiliště 1 žák.
O studium na osmiletém gymnáziu mají zájem 3 žákyně z V. třídy, které se
zúčastní v dubnu 2014 přijímacího řízení na vybrané škole.
Od začátku roku 2014 jsme uskutečnili tyto zdařilé akce:
- zimní ozdravný pobyt žáků 2. stupně ZŠ ve Slovinsku. Děkujeme manželům
Novákovým z CK – SN TOUR Peruc, štědrým sponzorům, městysi Peruc i
Sdružení rodičů při ZŠ Peruc za pomoc při přípravě i organizaci pobytu a za
finanční podporu.
- besedy s představiteli obce, preventivní programy s pracovnicemi PPP Louny
na téma zdravý způsob života a prevence závislostí
- zapojili jsme se do několika výtvarných i ekologických projektů
- uspořádali jsme školní kola různých vědomostních soutěží a olympiád
- uskutečnili jsme den otevřených dveří v naší škole
Do konce školního roku 2013/2014 chceme uskutečnit ještě tyto akce pro žáky:
- základní a zdokonalovací plavecký výcvik pro žáky 3. a 4. ročníku v Plavecké
hale
v Lounech
- projektové dny Bezpečnost silničního provozu a Den Země
- atletickou školní olympiádu
- Mezinárodní den dětí v ZŠ Peruc i v partnerské škole v Leubsdorfu
- školní výlety
- různé besedy, exkurze, vědomostní soutěže a školní olympiády
Mgr. Traxlová Jaroslava
ředitelka ZŠ Peruc
25
Bled je bezpochyby
hlavním
turistickým
centrem a symbolem
Slovinska.
Kdo by neznal jezero
obklopené
Julskými
Alpami a kostelíkem
uprostřed? Město leží na
severozápadě Slovinska,
cca 80km od Lublaně. A právě sem směřoval náš zimní ozdravný pobyt v letošním
školním roce. V období 2.2.-7.2. 2014 se tohoto ozdravného pobytu zúčastnilo 25
žáků 6.-9.třídy.
Na začátku kurzu byly děti rozděleny do dvou skupin – lyžaři a nelyžaři. Dalo
by se však říct, že v průběhu týdne už se skupiny nedělily na „lyžaře a nelyžaře“,
ale na skupinu „ti co lyžují“ a na skupinu „ti co lyžují o trochu lépe“.
Děti byly ubytovány
ve čtyřhvězdičkovém
hotelu
GOLF
ve
dvoulůžkových
pokojích s vlastním
sociálním
zařízením,
televizí a polopenzí
formou švédských stolů.
Po
celodenním
programu měli žáci
možnost také využít
termální
wellness
„Živa“.
26
Touto cestou bychom rády
poděkovaly všem našim
sponzorům,
kteří
nám
přispěli a umožnili tak na
hory vycestovat. Naše díky si
zaslouží:
Městys Peruc, sdružení
rodičů při základní škole,
manželé Kejhovi, manželé
Novákovi – Papírny s.r.o.,
manželé
Košínovi,
pan
Tomáš Kučera, Zemědělské
družstvo Peruc, Drátěný program – Libochovice. Dále také děkujeme manželům
Novákovým – SN Tour za jejich nabídku a služby, které nám po celý týden
poskytovali a samozřejmě vedení školy za to, že nám v letošním školním roce
umožnilo pobyt zrealizovat.
Lucie Sobotková a Petra Kytková
27
V září 2013 jsme začali sbírat víčka z PET lahví pro
Lukáška. Každý něco sbírá. My sbíráme vršky z petek,
které jsou vlastně odpadem. Člověk kolem sebe najednou
vidí, kolik odpadu se všude válí a přitom jde o víčka, která
pomáhají nemocným dětem. Máte-li doma nepotřebná
víčka a nevíte, jak nejlépe s nimi naložit, sbírejte je s námi a my je předáme dále
tam, kde pomohou.
A nyní se vám představí sám Lukášek. Ahoj, jmenuji se
Lukášek a jsou mi 4 roky. Narodil jsem se mamince v 31
týdnu těhotenství jako zdravý kluk. Bohužel jsem nebyl
ještě připravený sám tak brzy dýchat a srdíčko mě taky
zlobilo. Když mi bylo šest měsíců, neuměl jsem vůbec nic.
Mám oční vadu a musím nosit brýle. Dále se potvrdilo poškození mozku, což je
v mém případě DMO (dětská mozková obrna). Jsem spastik. To znamená, že mám
zvýšené napětí svalů. Do toho se mi přidala epilepsie,
což jsem ve čtyřech letech nečekal:(
Rádi bychom do naší sbírky zapojili i širokou
veřejnost, aby nám s naším sbíráním pomohla.
V nejbližší době chceme někam umístit sběrné
krabice, do kterých budou moci víčka od petek házet
všichni, kdo chtějí pomoci dobré věci.
Žáci, paní J.Kučerová a paní učitelky Kytková a Sobotková
28
1.třída se zúčastnila dvou výtvarných projektů vyhlášených Městskou
knihovnou Louny. Posuďte sami, jak se jim práce vydařila.
Magdalena Kučerová
29
Když jsme se dozvěděli o zeměpisné soutěži ,,Víš kde žiji?“ bylo vše jasné!
Oldřichův dub!!!!!!!
…ten už toho zažil! A kdyby mohl povídat, to bychom se asi divili! Měl sice na
kahánku, protože 2x vyhořel, ale byl zpevněn, zakonzervován a zdá se zachráněn.
Ohromuje svou mohutností a stářím. Jako jediný dub v ČR má stáří 1000 let a je
opředen pověstí o Oldřichovi a Boženě. František Nepil ho nazval
,,OSMÝM DIVEM SVĚTA“…
… a my naprosto souhlasíme!
30
Stav stromu a údržba
Kmen je dutý, ošetřený a u země se rozšiřuje v mohutné kořenové náběhy.
Dutina byla v minulosti opakovaně vypálena vandaly (1993, 1995), ale strom
požár přežil. Kmen se dělí ve výšce
5 metrů na tři kosterní větve. Dub pomalu
dožívá. Věk 1000 let většinou bývá
udáván na základě pověsti. Někteří
odborníci se ale domnívají, že by
(podobně jako u Svatováclavského dubu)
mohlo jít o mladší strom, na který se
pověst po zániku původního dubu
přesunula.
Stav stromu je monitorován a průběžně
jsou realizována preventivní opatření,
která předcházejí zhoršování stavu.
Roku 1991 byl proveden konzervační
zásah. K další odborné sanaci došlo
roku 1997, řešeny byly především škody
způsobené požárem ze 13. na 14.
srpna 1995). V roce 2001 byla upravena
bezpečnostní vazba a provedeno odlehčení větví, roku 2008 došlo na odstranění
suchých větví, úpravu konkurenčních dřevin a kontrolu vazby. 27. května 2011
byl za přítomnosti sedmi odborníků a zástupců místních organizací zpracován
odborný posudek a plán na ošetřování stromu po následujících 20 let. Zahrnuje
odlehčovací úpravy, aby nedošlo k rozlomení stromu a úpravu okolní zeleně, která
konkuruje památnému dubu.
Dub v historii
Oldřichův dub je spojen s českými dějinami, objevuje se již v Dalimilově
kronice. Podle pověsti potkal zde přemyslovský kníže Oldřich (vládl
v letech1012–1034) Boženu, kterou poté pojal za ženu, a z jejich nelegitimního
svazku se narodil jeho jediný syn, pozdější kníže Břetislav I. Některé verze
pověsti uvádějí, že Božena byla zadaná a po odchodu s Oldřichem se její
opuštěný milenec – či snad manžel – na dubu oběsil.
Dub zahrnuli do svého díla například František Nepil nebo Miroslav Horníček,
z výtvarníků pak František Ženíšek a Adolf Liebscher.
31
Oldřichův dub (památný strom)souhrn informací
Zeměpisná
souřadnice:
Druh:
Evidenční
číslo:
Ochrana:
Poloha:
Nadmořská
výška:
Obvod:
Výška:
Zdravotní
stav:
Sanace:
Nejstarší
zápis:
Poškozen
vandaly:
Vzhled
stromu:
Evropský
význam:
50° 20´ 44,5´´ severní šířky
13°57´ 43,8´´východní délky
Dub letní (Quercus robut)
101865
Účinnost od 1. října 1989 (vyhláška ONV Louny ze dne 14. 9.
1989)
Kraj Ústecký
Okres Louny
Obec Peruc
Severní část obce Peruc
320 m. n. m
760 cm (2009)
31 m (2002)
2. stupeň 1988 (dutý kmen)
4. stupeň 1998
1991, 1997, 2001, 2008
Dalimilova kronika
Dub leží na cyklostezce číslo: 202
Naučná stezka čítá 21 informačních tabulí
1993, 1995 (požár)
V 5-ti metrech se dělí kmen na 3 kosterní větve
Na seznamu UNESCO
32
Závěr:
Jak Vás zaujala naše dominanta?
Zveme vás, přijeďte se podívat. Přejeme si, aby ještě dlouho zůstal dominantou
naší obce. Víme sice, že vše živé na světě má své zrození, vývoj a zánik…, ale ve
stráni kousek dál za potokem roste jeho potomek. Zatím je nenápadně ukryt
v zeleni, aby mohl v klidu růst, ale jednou bude odhalen jako mohutný košatý
potomek svého slavného otce.
Toto je část textu a obrazového materiálu, který jako samostatný projekt v rámci
výše uvedené soutěže vypracoval kolektiv žáků – Jiří Sobotka, Sára Hofbauerová, Marek Bartoš, Matěj Kytka a Kateřina Kubičková - pod vedením paní učitelky Marie Spodniakové. Celkový rozsah činil 23 stran formátu A4. Teď už jen
zbývá držet palce, aby se tento pěkný materiál dobře umístil….
33
8. březen byl prvým dnem již osmé sezony v Galerii u Plazíka na Peruci.
Vernisáží byla zahájena výstava Vodopády České republiky, kterou shlédlo
během soboty více než 200 návštěvníků.
Již ve čtvrtek byly na
panely
galerie
umístěny
připravené fotografie Josefa
Sedláčka z mnoha míst naší
vlasti. Na všech je zachycena
živá voda padající, prýštící nebo
stékající po kamenech a skalách
různého materiálu a původu. Na
prvém panelu jsou umístěny
fotografie krkonošských vodopádů, druhý předkládá vodopády
Českého středohoří a Jizerských hor. Z mnoha míst republiky jsou fotografie ne
panelu třetím a ten čtvrtý je vyhrazen vodopádům Jeseníků. Vitriny na pultu
představují autora, průvodčího ČD, turisty, cyklisty a fotografa Josefa Sedláčka a
knoflíky na třech mapách znázorňují místa, kde je většina zobrazených vodopádů.
Výstava byla připravena pro své prvé návštěvníky. A ti přišli již v sobotu
dopoledne.
V tento den připravili lounští turisté tradiční pochod Předjaří v Poohří, který
vychází ze Slavětína a perucká galerie byla jedním z kontrolních bodů na trasách.
Desítky pěších turistů i cyklistů si přicházeli od deváté hodiny pro razítko a
většina z nich si i výstavu vodopádů prohlédla. A téměř všichni byli fotografiemi
vodopádů nadšeni, mnozí
vzpomínali, u kterých sami
byli. Před polednem bylo
před panely plno. Do 14.
hodiny si výstavu prohlédlo
téměř 200 turistů.
Ale to jsme již připravovali s autorem vlastní
vernisáž. Začali se scházet
její návštěvníci, přátelé pana
Sedláčka, galerie i další
zájemci o fotografie a
34
turistiku. Letošní rok bez zimy nám již začalo jaro a tak porvé byla jarní vernisáž
na dvorku. Sluníčko teple prohřívalo celý prostor, akorát nás obtěžovaly desítky
probudivších se much. Přivítal jsem asi 45 přítomných a kamarádka Dana
přednesla prvou báseň Josefa Sedláčka.
Takže nejen fotograf, turista..., ale i básník.
Poté on sám popovídal o sobě a
vodopádech. Následovala druhá báseň,
dotazy přítomných a výstavu jsem mohl
prohlásit za zahájenou. Všichni si šli,
většinou již podruhé, prohlédnout krásné
vodopády na vydařených fotografiích.
Výstava je skutečně zajímavá, poučná a
líbivá a věřím, že si najde své návštěvníky i v týdnech dalších. Již v neděli se do
galerie vydali ti, kteří nemohli v sobotu a byli také nadšeni.
Výstava Vodopády České republiky Josefa Sedláčka bude přístupná o
víkendech a svátcích (někdy možná i v týdnu) až do 27. dubna 2014.
Mirek Plazík Blažek
35
„Jo na domov pro matky s dětmi v tísni? Na
seniory na Kladně? Kdyby to tak bylo na náš
kostel, to bychom přispěli!“
Tak podobný dialog byl náhodně odposlechnut při
letošní Tříkrálové sbírce v peruckých ulicích.
Perucký kostel sv. Petra a Pavla tu pomoc opravdu
potřebuje. Vy, kdo občas vstoupíte dovnitř, dobře
víte o hlubokých prasklinách ve zdech prakticky po
celém obvodu kostela. Jsou způsobeny tím, že
stavba je podmáčená, klesá a tím se rozestupuje klenba. Další problém
způsobuje poškozená střecha. Do kostela na několika místech zatéká a voda
dílo zkázy umocňuje. A aby toho nebylo málo, v minulém roce bylo ve schodišti
na kůr zjištěno napadení dřevomorkou. Řešení všech těchto problémů představuje
především obrovské finanční náklady.
Současná doba historii a jejím památkám příliš nepřeje. Nota bene církevním.
Dnešními trendy jsou především technický pokrok, vědecký rozvoj, směr vpřed,
do budoucna. Důležitost některých hodnot z minulosti si uvědomujeme až tehdy,
když o ně definitivně přijdeme.
Aby na peruckém náměstí nedošlo k apokalypse, vznikl již před několika lety
Spolek na záchranu kostela sv. Petra a Pavla. Jde o občanské sdružení, jehož
hlavním cílem je zajištění
oprav kostela. A synonymem
toho je získávání prostředků k
tomuto účelu.
Členové spolku skládají do
pokladny svůj pravidelný
vdovin haléř v podobě
členských příspěvků, oslovují
potencionální
sponzory,
pořádají kulturní akce, jejichž
výtěžek je samozřejmě rovněž
určen na opravu kostela.
36
Náklady na opravy se ovšem pohybují v řádech milionů, výnosy z akcí a
příspěvků ve stovkách a tisících. Prognóza je tedy spíše neradostná. Věříme však,
že naše snaha není marná a že se nám kostel nakonec podaří zachránit. Třeba i
s Vaší pomocí.
Pro Vás, kdo jste mysleli vážně slova výše uvedeného dialogu, uvádíme
číslo účtu, na který je možno poslat příspěvek na záchranu našeho kostela:
215973520/0300.
„I malá částka může pomoci…“
Dana Pletichová
37
V současných dnech začala Postní doba předvelikonoční a v minulých
týdnech proběhly na vsích i ve městech masopustní průvody. Vzpomeňme na ty
poslední na Peruci.
Letos (2014) je to již 51 let od
posledního masopustního průvodu na Peruci.
Zvyk, který se i v mnoha okolních obcích
udržuje dodnes, někde i obnovuje, se na Peruc
nevrátil. Rád vzpomínám na nádhernou
atmosféru naší vesnice při průvodech v čase
předpostním. Jako děti jsme po celou dobu
kolem průvodu pobíhaly, těch dvou posledních jsem se zúčastnil i jako jedna z
masek. Masopustní průvod vycházel z vrat hostince U Matějčků, kde byly
připraveny i některé povozy. Průvodu vévodil hraběcí kočár a v něm "hrabě"
Adolf Tomšů, místní uhlobaron, s partnerkou. Na starých saních byla rakev s
nebožtíkem, který občas ožil, aby se posilnil a zahřál štamprličkou. Velké dělo z
komínové roury s karbitovými náložemi vezla rota dělostřelců, často vedená
dobrým vojákem Švejkem. Co nemohlo chybět, byl medvědář se dvěma
medvědy. Jejich perfektní masky z kožešin a slámy, vzbuzovaly respekt. Nedílnou
a nejveselejší součástí masopustního průvodu
byl cikánský vůz, valník pod plachtou, tažený
párem koní. A k tomu desítky běžných i
ojedinělých masek. Babky s nůší, smuteční
hosté, nevěsta se ženichem a svatebčané,
vězňové, komeníci i vandráci, mysivci i
vodníci, trpaslíci i šaškové, výběrčí daní a
samozřejmě vojáci a policajti.
Ti dva, tuším pan Vavřina a Polívka, celý průvod vedli a organizovali dopravu.
Ke všemu vyhrávala hudba pana Vostrého z lounských Železničních dílen.
Vyrazilo se po Korze, prošlo Edenem a zamířilo Boženinou ulicí do historické
části Peruce. Velké zastavení bylo na náměstí, kde se shromáždilo nejvíce těch,
kteří chtěli průvod vidět. Po celou trasu průvodu se chodilo od domu k domu a ve
většině stavení obdržely masky občerstvení a hlavně něco ostrého do skleničky.
Medvědi strašili děti a řvali i na dospělé zlobily. Na každé křižovatce se nabilo
38
dělo a vystřelilo víko od plechovky s karbitem. Pozůstalí oplakávali svého
nebožtíka, který jim, jak jsem již výše napsal, občas ožil. A kolem pobíhali vojáci,
policisté a cikáni, kteří chytali přihlížející a vhazovali je na cikánský vůz. Já tam
nebyl, ale co se tam dělo muselo být náročné. Každý chycený po chvíli z vozu
vypadl, měl tváře načerněné sazemi a byl cítit pálenkou. Jeden rok při masopustu
přijelo na náměstí auto, těch v té době ještě mnoho nebylo, a z něho vystoupila
parta Pražáků s tehdy začínající filmovou hvězdou Janou Brejchovou. I ona
skončila v cikánském voze a domů jela s černými tvářemi. Průvodu občas
přihlížela i další známá herečka, paní Antonie Hegerlíková, která Peruc často
navštěvovala. Z náměstí se průvod vydal zpět k hostinci U Matějčků, kde byl
zakončen odstřelem medvědů. Rota dělostřelců dvakrát nabila, dvakrát vystřelila
a již se šelmy válely na sněhu před Tyršákem. Tuším, že poté večer následovala
na sále hostince zábava, ale tam jsem také ještě nechodil. Při posledním
masopustu v roce 1963 mně bylo 15 let a byl jsem odrostlou Červenou Karkulkou
mezi desítkami dalších zamaskovaných účastníků oblíbené zábavy českého
venkova.
Historické fotografie z archivů paní Věry Folaufové a trochu i mého:
http://plazikhistorie.rajce.idnes.cz/Masopust_Peruc_1963/
Mirek Plazík Blažek
39
15. března jsme vzpomněli
10. výročí úmrtí veslaře
Václava Kozáka, jediného
olympijského vítěze mezi
bývalými žáky perucké
školy. Zemřel v domě
s pečovatelskou službou v
Terezíně, kde šestašedesátiletý bývalý veslař v
poslední době žil. Kozák propadl veslování na učňovské škole v Roudnici nad
Labem a brzy získal titul juniorského mistra Československa. V roce 1960 v Římě
vybojoval na dvojskifu spolu s Pavlem Schmidtem zlatou olympijskou medaili.
V době jeho úmrtí mělo české veslování jen dvě, o druhý triumf se v
Helsinkách 1952 postarala čtyřka s kormidelníkem Karel Mejta, Jiří Havlis, Jan
Jindra, Stanislav Lusk a Miroslav Koranda. Po třech letech od olympijského
prvenství začal Kozák znovu jezdit na skifu a v roce 1963 se v Kodani stal
mistrem Evropy. Jeho výsledky mu v roce 1984 vynesly vítězství v anketě
československých oddílů o nejlepšího veslaře století.
Po skončení závodnické kariéry pracoval jako trenér v pražské Dukle. V
armádě dosáhl hodnosti podplukovníka a v roce 1991 odešel do zálohy. Opustil
však také svou rodinu a jeho náklonnost k alkoholu ho přivedla až mezi
bezdomovce. "Ztratil jsem rodinu, přišel jsem o dva krásné a chytré syny,
přespávám v podkroví dvou paneláků. Ublížil jsem si ale sám. Kdyby se toho
dožili máma a táta, dali by mně přes držku," řekl Kozák v roce 1996. "Beru plný
invalidní důchod za opotřebenou páteř, nikdo mě nezaměstná," posteskl si tehdy.
V terezínském domě s pečovatelskou službou žil od roku 2000.
Přehled největších úspěchů
1958: ME, Poznaň (Polsko), skif, 4. místo
1960: ME, dvojskif, 2. místo
1960: OH, Řím (Itálie), dvojskif, 1. místo, s Pavlem Schmidtem
1962: MS, Lucern (Švýcarsko), dvojskif, 4. místo
1963: ME, Kodaň (Dánsko), skif, 1. místo
1965: ME, Duisburg (Německo), čtyřka s kormidelníkem, 3. místo
1966: MS, Bled, osma, 7. místo
1968: OH, Mexiko City (Mexiko), skif, 9. místo
Mirek Plazík Blažek
40
Čápi bílý byli lidmi většinou milování snad od nepaměti
a v podstatě to platí i dnes.
Také čápi si oblíbili soužití s lidmi a při hnízdění proto
využívali téměř výhradně lidské stavby. Pouze malá část čápů
hnízdila ve volné přírodě a to hlavně v lužních lesích.
V minulosti byla oblíbenost tak velká, že na domě, kde hnízdili
to majitelé považovali za šťastné znamení.
Ojediněle hnízdili čápi bílí v minulosti i na okrese Louny. Jedna z prvních
zmínek o hnízdění je od kronikáře a kreslíře B. Lůžka z roku 1903, kde v kronice
o Dobroměřicích pod svou kresbou doslova uvádí: „Poslední – břesk (jilm) při
pěšině do Lužerad k Čertově rochli a k hájům černodolským, na něm si vystavil
hnízdo párek čápů as roku 1903, ale nějaký nemilosrdný lovec zastřelil jednoho
z nich. Pak jednou při bouřce večer zapálil blesk starý břesk z něhož ráno zbyla
hromada popela. Poslední břesk – poslední hnízdění čápů.“
Podobně dopadlo i hnízdění čápů v roce 1958 u rybníka v Lenešicích. Hnízdo
bylo umístěno na mohutném dubu z pozůstatku schwarzenberské bažantnice.
Když mohutný dub padl, zaniklo zde i hnízdění čápů. Na Podbořansku hnízdili
čápi bílí naposledy na komíně bývalého pivovaru v letech 1983 – 1984. Od té
doby čápi na území okresu nehnízdili.
V roce 2011 si však párek čápů postavil
po 53 letech hnízdo na komíně kotelny
Základní školy v Lenešicích a 2krát zde již
úspěšně vyvedl vždy 2 mladé. Jejich hnízdění
se zde předpokládá i v dalších letech a tak pro
ně byla zhotovena hnízdní podložka. To by se
mohlo povést i na Peruci. V roce 1999 nás při
kontrole výskytu netopýrů na zámku provázela
paní Halamová a již tehdy nám ukazovala
podložku pro případ hnízdění čápů. Dosud se
to nepovedlo, ale to neznamená, že se to povést
nemůže. Vždyť i v Lenešicích to bylo opět až
po 53 letech.
Herbert Tichý
41
5.4.
Já padouch 2
Dětské představení
Může být napravený padouch vůbec ještě zábavný? Když vypráví pohádky na
dobrou noc? Když se bojí o nevinnost své nejstarší dcery? Když už nechce vůbec
nic ukrást?
12.4. Líbánky
Líbánky se odehrávají v čase dvou dnů svatební oslavy. Nevěsta a ženich – Tereza
(Anna Geislerová) a Radim (Stanislav Majer) tvoří půvabný pár, navzdory tomu, že
oba již prošli manželskou zkušeností a odnesli si z ní své šrámy.
19.4. Mortal Instruments: Město z kostí
Clary je obyčejná patnáctiletá holka, která žije v New Yorském Brooklynu se svou
mámou. Má poklidný život jako ostatní, až do okamžiku, kdy se večer v klubu stane
vražda a ona je jediná, která ji v zaplněném klubu vidí.
26.4. Diana
Lady Dianu, princeznu z Walesu, zná téměř každý. Jen málokdo však zná skutečnou
Dianu Spencerovou, jen málokdo v ní vidí obyčejnou ženu. Film Diana není
klasickým životopisem, zaměřuje se na poslední dva roky jejího života.
3.5. Donšajni
Oscarový režisér Jiří Menzel se po sedmi letech vrací na plátna kin s prostopášnou
komedií o vášni k životu, hudbě a k ženám. Komedie Donšajni odhalí divákům svět
opery zbavený pozlátka a přinese příběh o lásce a zklamání.
10.5. Zmizení
Silné téma, vynikající scénář plný zvratů a životní herecké výkony poskládaly
dohromady thriller o pátrání po dvou zmizelých děvčatech, který je napínavý až k
nesnesení.
42
17.5. Plán útěku
Ray Breslin (Sylvester Stallone) je útěkář na objednávku. Živí se totiž jako expert
na infrastrukturu vězeňských zařízení. Nechává se v nich zavírat a hledá skuliny
v zabezpečovacích systémech.
24.5. Colette
Milostný příběh zajatců Viliho (Jiří Mádl) a krásné belgické židovky Colette
(Clémence Thioly) vypráví o osudu tajné lásky v prostředí hrůzy a smrti, o tenké
hranici mezi dobrem a zlem a pravdou a lží.
31.5. Příběh žraloka
Dětské představení
Oscar, malá rybka, která samou upovídaností pusu nezavře, má ctižádost pohybovat
se v nejvyšších vrstvách. Lennymu, velkému bílému žralokovi, způsobila citlivá
povaha životní problém, který drží ve velké tajnosti: je totiž vegetarián.
7.6. Enderova hra
Země přežila devastující mimozemský útok, je zničená a je jasné, že příští invaze
bude totální a její výsledek definitivní. Lidstvo se proto rozhodne vycvičit novou
generaci geniálních dětí na válečníky a vojevůdce.
14.6. Kameňák 4
Po deseti letech se nám opět představují oblíbení hrdinové městečka Kameňákov
v plné parádě. Pepanovi (V.Vydra) odjela žena Vilma do Austrálie za jejich dcerou
a Pepan se synem Pepíkem tak žijí v ryze mužské domácnosti.
Dětské představení
21.6. Madagascar 3
Rafinovaným tučňákům se s pomocí hrubé šimpanzí síly podařilo opravit letadlo,
ve kterém naši hrdinové havarovali během přeletu z Madagaskaru do Afriky, a
vyrazili si užívat do kasina v Monte Carlu.
28.6. Lásky čas
Tim (Domhnall Gleeson) je naprosto obyčejný nesmělý jednadvacetiletý Brit, který
má starostlivou matku, potrhlou sestru, úžasného otce (Bill Nighy) a žádnou holku.
To se má brzy změnit.
Začátky dětských představení jsou v 15.30 hod. a představení pro dospělé v 17.30 hod..
Pokladna je otevřena půl hodiny před začátkem představení.
Ceny vstupného jsou 70 Kč a na dětská představení 50 Kč.
Změna programu vyhrazena.
Eliška Nováková, vedoucí kina
43
Tomáš Rytina
Významné životní jubileum oslavil náš spoluobčan:
pan Jiří Baňka z Telec
Srdečně blahopřejeme!
Dne 1.2.2014 se v obřadní síni Úřadu městyse Peruc konalo vítání
občánků. Přivítáno bylo 12 dětí a to 7 děvčat a 5 chlapců. Děti
z mateřské školy přednesly básničky a poté paní místostarostka
Šárka Křepčíková přivítala nové občánky. Závěrem se rodiče
podepsali do pamětní knihy a dostali kytičku a dárek.
Počet obyvatel dle jednotlivých obcí a jejich věková struktura k 31.12.2013
Peruc
Chrastín
Černochov
Hřivčice
Pátek
Stradonice
Radonice nad Ohří
Telce
Celkem
867 obyvatel
8 obyvatel
176 obyvatel
230 obyvatel
186 obyvatel
204 obyvatel
173 obyvatel
338 obyvatel
2 182 obyvatel
41 let
29 let
44 let
44 let
48 let
45 let
43 let
43 let
42 let průměr
Narodilo se 26 dětí z toho 14 děvčat a 12 chlapců.
Naše řady opustilo 22 spoluobčanů.
Přistěhovalo se 65 občanů a 63 občanů se odstěhovalo.
Nejčastěji vyskytující se jméno u žen je Marie a u mužů Jiří.
Nejčastěji vyskytující se příjmení je Kučera-Kučerová.
Miluše Koutníková
44
45
Poznámka redakce: nebráníme se tomu, aby náš zpravodaj představil podnikatele
z regionu, ale určitě bychom nechtěli být inzertními novinami. Budeme rádi, když
se nám firma představí, napíše krátký článeček o sobě (rádi poradíme) a přidá i
nějaké fotografie firmy nebo výrobků. To určitě našim čtenářům řekne víc než
takováto strohá inzerce, které jsou plné noviny….
46
Perucký zpravodaj vydává Úřad městyse Peruc.
Odpovědný pracovník Šárka Křepčíková
Adresa redakce: Oldřichova 49, Peruc, PSČ 43907, tel.: 415697049
e-mail: [email protected]
Redakční rada: Šárka Křepčíková, Mgr.Drahomír Zrůst
Redakce nezodpovídá za obsahovou a jazykovou „správnost“ příspěvků.
Uzávěrka dalšího čísla 15.března 2014
Náklad: 600 výtisků. Cena 10.- Kč
47
48

Podobné dokumenty

Zima 2013

Zima 2013 - ze dne 21. října 2013 Rada schvaluje finanční částku ve výši 1.000,-- Kč pro firmu Veřejné stravování Kučera a Dlouhý s.r.o. Peruc za zřízení věcného břemene na pozemcích v majetku městyse Peruc ...

Více