Návrh na zrušení části zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných

Komentáře

Transkript

Návrh na zrušení části zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných
Návrh na zrušení části zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve
znění pozdějších předpisů
PŘÍLOHA č. 2: VHP a THZ, technický popis
I
Výchozí dokumenty
Výherní hrací přístroje (dále jen „VHP“) a technické herní zařízení (dále jen „THZ“) na vnitřním
trhu České republiky upravují zejména tyto právní předpisy a jiné dokumenty:






II
Zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „ZOL“)
Vyhláška Ministerstva financí č. 223/1993 Sb., o hracích přístrojích, ve znění pozdějších
předpisů
Metodická příručka k povolovacímu procesu, kontrole provozu a k vyúčtování provozu
výherních hracích přístrojů, vydaná Státním dozorem nad sázkovými hrami a loteriemi
Ministerstva financí, č.j. 34/42852/2009 ze dne 1.7.2009
Metodická příručka Systém kumulované výhry – JACKPOT a kumulovaná výhra –
JACKPOT. vydaná Státním dozorem nad sázkovými hrami a loteriemi Ministerstva
financí, č.j. 34/55668/200 ze dne 1.7.2008
Standard centrálního loterijního systému s interaktivními videoloterijními terminály,
vydaný Státním dozorem nad sázkovými hrami a loteriemi Ministerstva financí, č.j.
34/106819/2008 ze dne 17.12.2008 (poslední změna ke dni 1.1.2009)
Standard technického zařízení Elektromechanické rulety, vydaný Státním dozorem nad
sázkovými hrami a loteriemi Ministerstva financí, č.j. 34/106823/2008 ze dne 17.12.2008
(poslední změna ke dni 1.1.2009)
Definice loterií a jiných podobných her podle ZOL
Loteriemi a jinými podobnými hrami na vnitřním trhu ČR jsou zejména hry taxativně vyjmenované
v ust. § 2 odst. 1 písmena a) až k) ZOL. Provozování některých z nich je podrobněji upraveno
v Části první Loterie a tomboly, Části druhé Výherní hrací přístroje, Části třetí Kursové sázky a
Části čtvrté Sázkové hry v kasinu. Ministerstvo financí České republiky (dále jen „MF ČR“) může
podle zmocňovacího ustanovení § 50 odst. 3 ZOL povolovat i loterie a jiné podobné hry, které
nejsou v zákoně v části první až čtvrté upraveny s tím, že v povolení budou všechny podmínky
provozování podrobně stanoveny.
III
Výherní hrací přístroje (VHP)
VHP jsou definovány jednak v ust. § 2 odst. 1 písm. e) ZOL:

sázkové hry provozované pomocí elektronicky nebo elektronickomechanicky řízených
výherních hracích přístrojů nebo podobných zařízení (dále jen "výherní hrací přístroje")
a jednak v Části druhé Výherní hrací přístroje v ZOL:

Výherním hracím přístrojem se rozumí kompaktní, funkčně nedělitelné a programově
řízené technické zařízení s ovládáním určeným pouze pro jednoho hráče. U výherního
hracího přístroje s programovým vybavením umožňujícím současnou hru na více hracích
místech více hráčům, je každé takové hrací místo rovněž považováno za samostatný
výherní hrací přístroj. Tato skutečnost musí být uvedena v osvědčení o
provozuschopnosti, vydaném podle § 19 odst. 2 písm. c) jakož i ve výpisu z tohoto
osvědčení.
3
VHP mohou být umístěny v pohostinstvích, hernách a kasinech. Povolení k provozování vydává
na dobu maximálně 1 roku v definovaných případech buď obec, krajský úřad nebo MF ČR. VHP
má ZOL limitovány parametry nejvyšší vsazené částky na jednu hru, nejvyšší výhry z jedné hry,
výherního podílu, nejvyšší hodinové prohry a stáří přístroje. VHP mohou být v hernách a
kasinech propojeny se zařízením kumulované výhry JACKPOT. Stálé umístění VHP má dále
omezení upravená v ZOL a obce mají navíc právo stálé umístění VHP regulovat formou obecně
závazných vyhlášek (podle ust. § 17 odst. 11 nebo § 50 odst. 4 ZOL).
VHP lze rozdělit do dvou skupin:

válcové VHP (jednoúčelový přístroj s jedinou elektronicko-mechanickou hrou),

video VHP (jednoúčelový přístroj s výběrem více nainstalovaných elektronických her).
Objektově je VHP nábytkový kabinet, vybavený počítačovým hardwarem a softwarem,
mechanickým zařízením s otočnými válci s herními symboly (válcové VHP) nebo CRT
obrazovkou (video VHP) či dotykovým displejem (video VHP), akceptorem mincí či bankovek
nebo obojím, zařízením pro vyplácení výher a ovládacími tlačítky. Vnitřní vybavení se skládá
z boxů na bankovky a válců na mince, zdvojených počítadel IN/OUT vložených a vyplacených
finančních prostředků a servisním rozhraním. VHP se připojuje jen do elektrické sítě a případně
k zařízení kumulované výhry JACKPOT.
V ČR bylo v roce 2009 povoleno 55 000 ks VHP 1.
Příklady válcových VHP 2
Válcové VHP
SYNOT – 4th Dimensions
1
SYNOT – Black Magic 2
SYNOT – Lucky Stars
Ministerstvo financí České republiky. Žádost o poskytnutí informace. Dopis č.j. 34/43980/2010. Praha : [vl.n.],
2010. 1 s.
2
Synot Loterie - Loterijní informační portál [online]. c2008 [cit. 2010-10-10]. Produkty >> Výherní hrací přístroje
(VHP). Dostupné z WWW: <http://synotw.synotloterie.cz/eshop/vyherni-hraci-pristroje-vhp>.
Příklady video VHP a jejich her 3
Video VHP
SYNOT – Explosive Games
KAJOT – Joker Games 2 4
Příklady her na video VHP
SYNOT – Games Unlimited
Joker 27
Joker 81
Simply Gold
Uživatelské rozhraní je pro hráče velmi jednoduché. Po vložení finanční částky přes akceptor
mincí nebo bankovek lze zvolit výši nejvyšší sázky na jednu hru. U válcových VHP lze hrát pouze
jednu hru, u video VHP lze vybrat jednu z více nainstalovaných elektronických her. U video VHP
si může hráč dále zvolit případně další nastavení sázky, jako např. počet výherních linií. Pro
spuštění každé jedné hry musí hráč jen zmáčknout tlačítko START. V případě výhry je u
některých VHP možno dále násobit částku výhry (např. tlačítky ČERVENÁ/ČERNÁ,
PANNA/OREL, apod.). Výhru lze připsat do kreditu. V případě kladné hodnoty kreditu lze částku
vybrat stisknutím tlačítka VÝPLATA nebo prostřednictvím obsluhy provozovny.
Jelikož je hra řízena počítačovým programem na základě ZOL stanoveným výherním podílem,
nižším než 100 %, ovlivnění výhry hráčem je nemožné.
IV
Technické herní zařízení (THZ)
THZ jsou povolovány podle zmocňovacího ustanovení § 50 odst. 3 ZOL. V praxi není stálé
umístění THZ nijak omezováno. THZ jsou povolovány i do míst, do kterých je zakázáno povolovat
VHP (Část druhá Výherní hrací přístroje, ust. § 17 odst. 11 ZOL), včetně veřejných míst
regulovaných obecně závaznými vyhláškami, vydávanými obcemi v samostatné působnosti podle
ust. § 17 odst. 11 nebo ust. § 50 odst. 4 ZOL. Povolení k provozování THZ se vydává až na dobu
10 let. Správním orgánem povolovacího procesu je výhradně jen MF ČR. Obce či kraje nejsou
účastníky těchto správních řízení a nemají na povolovací proces THZ žádný vliv.
3
Synot Loterie - Loterijní informační portál [online]. c2008 [cit. 2010-10-10]. Produkty >> Video VHP. Dostupné z
WWW: <http://synotw.synotloterie.cz/eshop/video-vhp>.
4
Kajot [online]. c2010 [cit. 2010-10-10]. Kajot. Dostupné z WWW: <http://www.kajot.cz/vyherni-hracipristroje/joker-games-2-double-tronic>.
5
THZ nemají v ZOL nijak upraveny parametry nejvyšší vsazené částky na jednu hru, nejvyšší
výhry z jedné hry, výherního podílu, nejvyšší hodinové prohry, životnosti přístroje, etc.
THZ lze rozdělit do sedmi základních skupin:







Centrální loterijní systém s interaktivními videoloterijními terminály, obsluhovanými
vyškoleným personálem
Centrální loterijní systém s interaktivními videoloterijními terminály, obsluhovanými
hráčem
Elektromechanické rulety
Elektromechanické kostky
Elektronický poker
Lokální loterijní systém, resp. jiná vícemístná herní zařízení
Internetové kursové sázky
V ČR bylo v roce 2009 povoleno následující množství THZ:
Druh hry
Interaktivní videoloterijní terminály
Elektromechanické rulety
Elektromechanické kostky
Ostatní podle § 50 odst. 3 *)
Počet (ks)
56 500
3 100
480
5 600
*) vícemístná technická zařízení, lokální systémy atd.
IV.1 Centrální loterijní systém s interaktivní videoloterijními terminály, obsluhovanými
vyškoleným personálem
Jedná se o první druh THZ, povolený podle ust. § 50 odst. 3 ZOL. Systém provozuje výhradně
jen společnost SAZKA, a.s. Prostřednictvím tohoto systému lze přijímat a zpracovávat tikety her
SPORTKA, EUROMILIONY, Šťastných 10, KENO, etc., lze dobíjet kredit pro volání do sítí
mobilních operátorů, uhradit účty za odběr elektrické energie, etc.
Centrální loterní systém (dále jen "CLS") je elektronický systém, který sestává z centrální řídící
jednotky (dále "CJ"), místní kontrolní jednotky (dále "MJ") a početně neomezených koncových
zařízení - interaktivních videoloterijních terminálů (dále jen "IVT") a tvoří jeden funkčně
nedělitelný celek. U tohoto druhu THZ obsluhuje IVT vyškolený personál.
Tento druh THZ má stálé umístění zejména na pobočkách Česká pošta, s.p., čerpacích stanicích
pohonných hmot, novinových stáncích, kioscích na nádražích ČD, a.s., i jiných místech.
Pro povolovací proces tohoto druhu THZ vydalo MF ČR Standard centrálního loterijního systému
s interaktivními videoloterijními terminály, vydaný Státním dozorem nad sázkovými hrami a
loteriemi Ministerstva financí, č.j. 34/106819/2008 ze dne 17.12.2008 (poslední změna ke dni
1.1.2009) 5.
Tento systém jako jediný z uvedených systémů nekonkuruje svým provozem fakticky VHP.
5
Ministerstvo financí České republiky. Standard centrálního loterijního systému s interaktivními videoloterijními
terminály. č.j. 34/106819/2009. Praha : [vl.n.], 2008. 3 s. Dostupné z WWW:
<http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/rr_standardy_44776.html>.
IV.2 Centrální loterijní systém s interaktivními videoloterijními terminály, obsluhovanými
hráči
Povolování tohoto druhu THZ bylo zahájeno až následně po zavedení povolovacího procesu a
vydání Ověření o provozuschopnosti, Inspekční zprávy a Inspekčního certifikátu pověřenou
autorizované osoby (Elektrotechnický zkušební ústav, Institut testování a certifikace, a.s.) u druhu
THZ popsaného v článku IV.1.
Centrální loterní systém (dále jen "CLS") je elektronický systém, který sestává z centrální řídící
jednotky (dále "CJ"), místní kontrolní jednotky (dále "MJ") a početně neomezených koncových
zařízení - interaktivních videoloterijních terminálů (dále jen "IVT") a tvoří jeden funkčně
nedělitelný celek. U tohoto druhu THZ obsluhuje IVT samostatně přímo hráč.
Terminál IVT je nábytkový kabinet, vybavený počítačovým hardwarem a softwarem, CRT nebo
dotykovým displejem, akceptorem mincí či bankovek nebo obojím, zařízením pro vyplácení výher
a ovládacími tlačítky. CLS s IVT obsahuje softwarový vnitřní systém kumulované výhry
JACKPOT. Jednotlivé hry jsou totožné či obdobné jako u video VHP, rovněž uživatelské rozhraní
je naprosto shodné s video VHP.
Standard 6 omezuje nejvyšší sázku na jednu hru na 1 000 Kč nebo 100 EUR (sic!).
V ČR bylo v roce 2009 povoleno 56 500 ks koncových zařízení IVT (srov. 55 000 ks VHP)
Schéma CLS s IVT 7
Servery CLS
6
Schéma CLS s IVT
Ministerstvo financí České republiky. Standard centrálního loterijního systému s interaktivními videoloterijními
terminály. č.j. 34/106819/2009. Praha : [vl.n.], 2008. 3 s. Dostupné z WWW:
<http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/rr_standardy_44776.html>.
7
Synot Loterie - Loterijní informační portál [online]. c2008 [cit. 2010-10-10]. Centrální loterijní systém. Dostupné z
WWW: <http://synotw.synotloterie.cz/centralni-loterijni-system>.
7
Příklady CLS s IVT a jejich her 8
CLS s IVT
KAJOT – MG Double Tronic
9
SYNOT – Marius
SYNOT - Titan
Příklady her na CLS s IVT
SYNOT – Hells Bells
SYNOT – Twin Win
SYNOT – Miners Luck
SYNOT – Black Jack
SYNOT – ruleta Race Track
SYNOT – Poker Jacks or
Better
Uživatelské rozhraní je pro hráče velmi jednoduché a zcela totožné jako u video VHP. Po vložení
finanční částky např. přes akceptor mincí nebo bankovek si hráč může vybrat jednu z více
nainstalovaných elektronických her, zvolit výši nejvyšší sázky na jednu hru a případně další
nastavení sázky, jako např. počet výherních linií. Pro spuštění každé jedné hry musí hráč jen
zmáčknout tlačítko START. V případě výhry je u většiny her možno dále násobit výhru (např.
tlačítky ČERVENÁ/ČERNÁ, PANNA/OREL, apod.). Výhru lze připsat do kreditu. V případě kladné
hodnoty kreditu lze částku vybrat prostřednictvím obsluhy provozovny.
Jelikož je hra řízena počítačovým programem na základě výherního podílu s hodnotou nižší než
100%, je ovlivnění výhry hráčem nemožné.
8
Synot Loterie - Loterijní informační portál [online]. c2008 [cit. 2010-10-10]. Produkty >> Centrální loterijní
systém. Dostupné z WWW: <http://synotw.synotloterie.cz/eshop/centralni-loterijni-system>.
9
Kajot [online]. c2010 [cit. 2010-10-10]. Kajot. Dostupné z WWW: <http://www.kajot.cz/ videoloterniterminaly/kajot-vlt-mg-double-tronic>.
IV.3 Elektromechanické rulety
Elektromechanická ruleta je programově elektronicky řízené herní zařízení vybavené
mechanickým ruletovým kolem provozované jako vícemístná elektromechanická ruleta (dále
„TZ“). Za TZ se považuje i hybridní systém využívající mechanické, elektromechanické nebo
elektronicky zobrazované ruletové kolo, jejichž činnost je dálkově přenášena a využívána více
herními místy v jednom objektu. TZ je vybaveno centrálním programovým vybavením (dále
„CPV“), které zajišťuje provozování hry. TZ umožňuje hru více účastníků hry, kteří osobně
obsluhují samostatná hrací místa sázením na herní kombinace s výší sázky, kterou zvolí. Hrací
místa jsou navzájem propojena s CPV a tím tvoří jeden funkčně nedělitelný celek.
Standard 10 omezuje nejvyšší sázku na různé sázkové kombinace nebo na konkrétní číslo
každého účastníka hry na 1 000 Kč nebo 50 EUR nebo na jednu celkem 50 000 Kč nebo 2 500
EUR (sic!).
Příklad elektromechanické rulety 11
Příklad staršího typu 8místné rulety
Příklad moderní 8místné rulety
Uživatelské rozhraní je pro hráče velmi jednoduché. Po vložení finanční částky např. přes
akceptor bankovek si hráč může ze svého místa (jednoho z více míst THZ) na svém dotykovém
displeji zvolit vlastní nebo přednastavené kombinace čísel na virtuálním plátně nebo jiné sázkové
příležitosti (červená/černá, sudách/lichá, etc.) a výši sázky na kombinaci nebo konkrétní čísla či
jinou sázkovou příležitost. V automatizované časové periodě se roztočí centrální ruletové kolo a
elektronicko-mechanický systém vypustí kuličku na roztočené kolo. Výherním číslem je pak číslo,
na kterém kulička zůstane, až se ruletové kolo zastaví. Případná výhra se následně připíše do
kreditu hráče. V případě kladné hodnoty kreditu lze částku vybrat prostřednictvím obsluhy
provozovny.
Jelikož je hra řízena počítačovým programem na základě výherního podílu s hodnotou nižší než
100%, je ovlivnění výhry hráčem nemožné.
IV.4 Elektromechanické kostky
Elektromechanické kostky jsou programově elektronicky řízené herní zařízení vybavené
mechanickým zařízením pro losování 3 kostek s čísly 1 – 6, provozované jako vícemístné
elektromechanické kostky (dále „TZ“). Jedná se o hybridní systém využívající mechanické či
elektromechanické zařízení pro losování 3 kostek, jehož činnost je dálkově přenášena a
využívána více herními místy v jednom objektu.
10
Ministerstvo financí České republiky. Standard technického zařízení Elektromechanické rulety. č.j.
34/106823/2009. Praha : [vl.n.], 2008. 3 s. Dostupné z WWW:
<http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/rr_standardy_44778.html>.
11
Synot Loterie - Loterijní informační portál [online]. c2008 [cit. 2010-10-10]. Rulety. Dostupné z WWW:
<http://synotw.synotloterie.cz/rulety>.
9
TZ je vybaveno centrálním programovým vybavením (dále „CPV“), které zajišťuje provozování
hry. TZ umožňuje hru více účastníků hry, kteří osobně obsluhují samostatná hrací místa sázením
na herní kombinace s výší sázky, kterou zvolí. Hrací místa jsou navzájem propojena s CPV a tím
tvoří jeden funkčně nedělitelný celek.
Podle zjištění navrhovatelů MF ČR nevydalo žádný metodický standard pro tento druh THZ!
Příklad elektromechanických kostek 12
SYNOT – elektromechanické kostky
Uživatelské rozhraní je pro hráče velmi jednoduché. Po vložení finanční částky např. přes
akceptor bankovek si hráč může ze svého místa (jednoho z více míst THZ) na svém dotykovém
displeji nebo desce zvolit vlastní nebo přednastavené kombinace na virtuálním plátně a výši
sázky na konkrétní definovanou sázkovou příležitost. V automatizované časové periodě
elektronicko-mechanický systém vhodí do centrálního prostoru 3 kostky s čísly 1 - 6. Výherní
kombinací jsou pak čísla na kostkách obrácená vzhůru. Případná výhra se následně připíše do
kreditu hráče. V případě kladné hodnoty kreditu lze částku vybrat prostřednictvím obsluhy
provozovny.
Jelikož je hra řízena počítačovým programem na základě výherního podílu s hodnotou nižší než
100%, je ovlivnění výhry hráčem nemožné.
IV.5 Elektronický poker
Tento druh THZ začal být povolován od roku 2010.
Elektronický poker je programově elektronicky řízené herní zařízení. THZ je vybaveno centrálním
programovým vybavením (dále „CPV“), které zajišťuje provozování hry. THZ umožňuje hru více
účastníků hry, kteří osobně obsluhují samostatná hrací místa sázením na herní kombinace s výší
sázky, kterou zvolí. Hrací místa jsou navzájem propojena s CPV a tím tvoří jeden funkčně
nedělitelný celek.
Podle zjištění navrhovatelů MF ČR nevydalo žádný metodický standard pro tento druh THZ!
12
Synot Loterie - Loterijní informační portál [online]. c2008 [cit. 2010-10-10]. Kostky. Dostupné z WWW:
<http://synotw.synotloterie.cz/kostky>.
Příklad elektronického pokeru 13
INCOME – Drive Poker (přístroj)
INCOME – Drive Poker (centrální display)
IV.6 Lokální loterijní systém, resp. jiná vícemístná herní zařízení
Lokální loterijní systém (dále jen „LLS“) je vícemístné herní zařízení. Objektově je LLS 3
nábytkové kabinety, zapojené sériově. Každý kabinet je samostatně vybavený počítačovým
hardwarem a softwarem, a dále je napojen na společné centrální programové vybavení. Každý
kabinet je zcela shodně jako válcové VHP nebo video VHP vybaven mechanickým zařízením s
otočnými válci s herními symboly (analog válcových VHP) nebo CRT displejem (analog video
VHP), akceptorem mincí či bankovek nebo obojím, zařízením pro vyplácení výher a ovládacími
tlačítky. Vnitřní vybavení se skládá z boxů na bankovky a válců na mince, zdvojených počítadel
IN/OUT vložených a vyplacených finančních prostředků a servisním rozhraním. LLS obsahuje
softwarový vnitřní systém kumulované výhry JACKPOT, společný pro všechny kabinety nebo pro
každý zvlášť. LLS se připojuje jen do elektrické sítě. Jednotlivé hry jsou totožné jako u válcových
VHP či video VHP (podle druhu kabinetu LLS), rovněž uživatelské rozhraní je naprosto shodné
s válcovými nebo video VHP.
Podle zjištění navrhovatelů MF ČR nevydalo žádný technický standard pro tento druh THZ.
Příklady lokálních loterijních systémů a jejich her 14
Lokální loterijní systém
SYNOT – Max Power
(válcový)
13
SYNOT – Max Power
(válcový)
KAJOT – Video Multiplexx 15
Drive Poker - Elektronický poker stůl - INCOME spol. s r.o. [online]. c2006 [cit. 2010-10-10]. Drive Poker Elektronický poker stůl - INCOME spol. s r.o.. Dostupné z WWW: < http://www.drivepoker.cz/cz/>.
14
Synot Loterie - Loterijní informační portál [online]. c2008 [cit. 2010-10-10]. Produkty >> Lokální systém.
Dostupné z WWW: <http://synotw.synotloterie.cz/eshop/lokalni-system>.
15
Kajot [online]. c2010 [cit. 2010-10-10]. Kajot. Dostupné z WWW: <http://www.kajot.cz/ vicemistna-technickazarizeni/multiplexx>.
11
Příklady her na lokálních loterijních systémech
SYNOT – Max Power
(válcový)
SYNOT – Max Power
(válcový)
KAJOT – Tropical 7 16
Uživatelské rozhraní je pro hráče velmi jednoduché. Po vložení finanční částky přes akceptor
mincí nebo bankovek lze zvolit výši nejvyšší sázky na jednu hru. U válcových VHP lze hrát pouze
jednu hru, u video VHP lze vybrat jednu z více nainstalovaných elektronických her. U video VHP
si může hráč dále zvolit případně další nastavení sázky, jako např. počet výherních linií. Pro
spuštění každé jedné hry musí hráč jen zmáčknout tlačítko START. V případě výhry je u
některých VHP možno dále násobit částku výhry (např. tlačítky ČERVENÁ/ČERNÁ,
PANNA/OREL, apod.). Výhru lze připsat do kreditu. V případě kladné hodnoty kreditu lze částku
vybrat stisknutím tlačítka VÝPLATA nebo prostřednictvím obsluhy provozovny.
Jelikož je hra řízena počítačovým programem na základě ZOL stanoveným výherním podílem,
nižším než 100 %, ovlivnění výhry hráčem je nemožné.
16
Kajot [online]. c2010 [cit. 2010-10-10]. Kajot. Dostupné z WWW: <http://www.kajot.cz/ vicemistna-technickazarizeni/multiplexx>.
V
Porovnání podmínek provozování loterií a jiných podobných her, upravených v části
první až čtvrté ZOL s podmínkami provozování jejich analogů, povolovaných podle §
50 odst. 3 ZOL
V následujícím bloku je provedeno srovnání loterií a jiných podobných her, upravených v § 2
odst. 1 a části první až čtvrté ZOL s jejich elektronicko-mechanickými nebo elektronickými
analogy, povolovanými MF ČR:
Srovnání loterií a jiných podobných her upravených v části první až čtvrté ZOL s jejich
analogy, povolovanými podle § 50 odst. 3 ZOL
Loterie a jiná podobná hra upravená v ust.
§ 2 písmeno e) a i) a části první až čtvrté
ZOL
VHP, druh video VHP (část druhá ZOL)
VHP, druh válcové VHP (část druhá ZOL)
Mechanická rulety v kasinu (část čtvrtá ZOL)
Hra „Craps“ (kostky) v kasinu (část čtvrtá
ZOL)
Karetní hra „Black Jack“ v kasinu (část čtvrtá
ZOL)
Karetní hra „Poker“ v kasinu (část čtvrtá ZOL)
Loterie „Bingo“ (část první ZOL)
Kursové sázky (část třetí ZOL)
Loterie a jiné podobné hry povolované podle
ust. § 50 odst. 3 ZOL
CLS s IVT obsluhovanými hráčem
Lokální loterijní systém, resp. vícemístné herní
zařízení
Elektromechanická ruleta
CLS s IVT obsluhovanými hráčem (hra na
displeji)
Elektromechanické kostky
CLS s IVT obsluhovanými hráčem (hra na
displeji)
Elektronický poker
CLS s IVT obsluhovanými hráčem (hra na
displeji)
CLS s IVT obsluhovanými hráčem (hra na
displeji)
Internetové kursové sázky
Ukázky důsledků této situace (paralelní existence totožných systémů podléhajících
různým právním režimům):
Výchozí problém
Stálé umístění VHP a THZ na
veřejných místech
Správní orgán povolovacího
procesu
Odvody
části
výtěžků
sázkových her a loterií na
veřejně prospěšné účely
důsledku paralelních systémů
VHP nesmí být povoleny do taxativně vyjmenovaných druhů
chráněných budov a jejich sousedství, obce mohou vydat
obecně závazné vyhlášky o regulaci provozu VHP kolem
chráněných budov a dále v konkrétních místech a čase ve
svém správním obvodu
THZ je povolováno do jakýchkoliv nebytových prostor, i do
těch, na které se vztahují regulativy VHP
VHP povolují ve svých správních obvodech orgány územní
samosprávy obcí a měst, pokud je provozovatelem obec, je
správním orgánem kraj
THZ povolují do správních obvodů obcí a měst MF ČR přesto,
že se ve většině případů jedná pouze o analogy VHP (desítky
tisíc kusů přístrojů)
VHP příjemcem je zejména obec, v jejímž správní obvodu jsou
VHP provozovány
THZ dochází k významnému obcházení odvodních povinností
(viz Výroční zpráva BIS za rok 2009)
13
VHP nesmí být provozován starší než 5 let
THZ – povolení jsou vydávána na dobu 10 let
u VHP umístěných v pohostinství je vyžadován zvláštní
provozní režim v souvislosti se zákazem vstupu osob mladších
Dohled a dozor nad zákazem 18 let do prostoru s VHP
hry osob mladších 18 let a u VHP umístěných v hernách musí být po celou dobu provozu
zákazem
vstupu
osob přítomna osoba dozoru nad zákazem vstupu a hry osob
mladších 18 let do prostoru s mladších 18 let
VHP
v prostorách s THZ není nijak limitován pohyb osob mladších
18 let a není ani vyžadována přítomnost osoby dozoru nad
zákazem hry osob mladších 18 let na THZ
VHP – nejvyšší sázky na jednu hru, resp. nejvyšší výhry
z jedné hry, jsou omezeny podle stálého umístění VHP na 2, 5
a 50 Kč, resp. 300, 750 a 50 000 Kč
VHP mají zákonem stanovený časový limit nejvyšší hodinové
prohry
VHP mají upraveno nastavení výherního podílu
Nastavení parametrů her
THZ – nejvyšší sázky na jednu hry a nejvyšší výhry z jedné hry
jsou stanoveny výše, než u VHP umístěných v kasinech, tedy
nejvyšší sázka na jednu hru 1 000 Kč a nejvyšší výhra
10 000 000 Kč
THZ nemají limit prohry
THZ nemají upraveno nastavení výherního podílu
VHP kontrolují orgány obce, které vydávají povolení
k provozování
Výkon státního dozoru nad
THZ kontroluje MF ČR prostřednictvím FŘ a FÚ, u CLS s IVT v
sázkovými hrami a loteriemi
praxi ne fyzicky, ale jen prostřednictvím pasivního přístupu do
CLS
Názorným příkladem je srovnání VHP (druh video VHP) s CLS s IVT obsluhovanými hráčem
v Tab. 11. Jedná se o zcela totožné sázkové hry, jak po stránce uživatelského rozhraní hráče, tak
i po stránce grafiky samotných zobrazovaných her.
Omezení
přístrojů
stáří
sázkových
Tab. 11: Srovnání přístrojů a her: VHP (video VHP) a CLS s IVT obsluhovanými hráčem
video VHP (přístroje)
CLS s IVT obsluhovanými hráči (přístroje)
KAJOT Joker Games 2 Double Tronic
KAJOT PG Double Tronic
SYNOT – Explosive Games
SYNOT – IVT 2
SYNOT – Games Unlimited
SYNOT - Marius
Video VHP (příklady her)
CLS s IVT obsluhovanými hráči (příklady
her)
Tvrzení navrhovatelů stran shody VHP a THZ – CLS s IVT obsluhovanými hráči z hlediska ZOL
se opírá mj. také o Znalecký posudek č. 182/10 ze dne 14.6.2010 vyhotovený pro objednatele
Statutární město Brno Doc. Ing. Václavem Jirovským, CSc. soudním znalcem v oboru Elektronika
se specializací elektronické součástky, Kybernetika, odvětví výpočetní technika a Ekonomika,
odvětví ceny a odhady se specializací elektronika a výpočetní technika.
VI
Stálé umístění VHP a THZ
VHP mají podmínky stálého umístění definované v ZOL a mohou být povolovány výhradně jen
do pohostinství, heren a kasin. VHP nesmí být povoleny podle § 17 odst. 11 ZOL ve školách a
školských zařízeních, zařízeních sociální a zdravotní péče, v budovách státních orgánů a církví a
jejich sousedství.
Metodická příručka MF ČR k VHP 17 hovoří o doporučení správnímu orgánu nepovolit VHP do
nebytových prostor označených reklamou kasino, casino či jiných odvozenin pro porušení §§ 4 a
5 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
17
Ministerstvo financí České republiky. Metodická příručka k povolovacímu procesu, kontrole provozu a k vyúčtování provozu
výherních hracích přístrojů. č.j. 34/42852/2009. Praha : [vl.n.], 2009. Posouzení návrhu na stálé umístění VHP, s. 13-14.
Dostupné z WWW: <http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/podminky_povolovani_48556.html>.
15
THZ naproti tomu jsou povolovány kamkoliv, tedy i do míst, kde podle ZOL nesmí být povoleny (§
17 odst. 11 ZOL), včetně veřejných míst, na které se vztahují obecně závazné vyhlášky obcí a
měst o zákazu provozování VHP. THZ tak lze najít téměř na všech myslitelných veřejných
místech s velkým pohybem osob. Vznikají tzv. kvazi-kasina s analogy sázkových her v kasinu a
analogy VHP, která jsou běžně označena názvem „casino“ či jinou odvozeninou tohoto slova. V
tzv. kvazi-kasinech lze tak hrát elektronicko-mechanické a elektronické analogy VHP (video
VHP), loterií (Bingo) a kasinových her (ruleta, kostky, karetní hry). Počet takových kvazi-kasin je
ve stovkách násobků vyšší, než je počet řádných kasin v ČR.
Při posouzení stálého umístění THZ Ministerstvo financí až do 16.8.2010 18 nijak přiměřeně
nepoužívalo ustanovení Části první až čtvrté (zejména Části druhé Výherní hrací přístroje).
Veřejná místa s VHP a THZ, navíc označená reklamou ve formě světelných panelů systému
kumulované výhry JACKPOT či jejich napodobenin se staly v České republice součástí
urbánního prostředí. Takto se bez jakéhokoliv omezení staly veřejnosti přístupné téměř kdekoliv
(kvazi-kasina) přístupné i hazardní hry (jinak podléhající řadě kontrolních a regulačních procesů),
u kterých lze velmi rychle přijít o celý majetek, onemocnět patologickým hráčstvím, či být obětí
souvisejících sociálně patologických jevů a specifické kriminality.
18
Ministerstvo financí České republiky. Ministerstvo financí ČR [online]. 11.8.2010 [cit. 2010-10-12]. Ministerstvo
financí České republiky : Státní dozor nad sázkovými hrami a loteriemi Ministerstva financí upravuje postup při
posuzování žádostí o povolení provozování sázkových her podle ustanovení § 50 odst. 3 zákona č. 202/1990 Sb.,
o loteriích a jiných podobných hrách - od 16.08.2010. Dostupné z WWW:
<http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/loterie_56947.html>.

Podobné dokumenty

V ˘cím zájmu? - Transparency International

V ˘cím zájmu? - Transparency International prezidentského úřadu, tj. o vymezení role prezidenta, které potvrdily omezený rozsah prezidentských pravomocí, což zachovává současný charakter politického systému a neposunuje jej směrem k polopre...

Více

Rozhodovací stromy

Rozhodovací stromy 1.2.1. vyber z P(t) jedince určené k reprodukci 1.2.2. aplikuj na každou dvojci [h1,h2] z výběru operaci křížení 1.2.3. zařaď potomky do P(t+1) 1.3. proveď mutaci: 1.3.1. vyber jedince z P(t+1) urč...

Více

5.5 Evoluční algoritmy

5.5 Evoluční algoritmy (křížení) jedinců z určité populace, a princip nesystematického náhodného generování a testování.

Více

Vysokorychlostní chlazená odstředivka

Vysokorychlostní chlazená odstředivka používat k širokému spektru úkolů. Vzhledem k malým prostorovým nárokům odstředivky Z 32 HK je možné vysokých odstředivých zrychlení i u větších objemů dosáhnout přímo na pracovišti. Výkonný chladi...

Více

Věc: Žádost o povolení tomboly

Věc: Žádost o povolení tomboly sídlo na území eské republiky. (10) Za vydání povolení k provozování tomboly se platí správní poplatek podle zvláštních p edpis (Zákon NR . 368/1992 Sb. , o správních poplatcích, ve zn ní pozd jšíc...

Více

Komplentí návrh ke stažení

Komplentí návrh ke stažení Tato obecně závazná vyhláška stanovuje dle § 50 odst. 4 loterijního zákona místa na území města Přerova, na kterých mohou být provozovány výherní hrací přístroje, a to včetně interaktivních videolo...

Více