Stronka seriozna, oficialna. VÉLK A CYGÁNSK A SLAVA

Komentáře

Transkript

Stronka seriozna, oficialna. VÉLK A CYGÁNSK A SLAVA
St
ro
nk
of a
ic s e
ia rio
ln z
a. n a
,
K ažd á osob a přive ze je d nu vě c d o
Z ávazné
potvrze ní
u časti
se
tom b ol
y dl
e vl
astníh o u váže ní.
oče k ává
do
1.2.20 0 5,
prob ě h ne
přih l
áše ním
a
zapl
ace ním
Prob e h ne
sou tě ž
o
ne jl
e pší
NEVR ATNÉ zál
oh y na úče t Le nk y
k ostým a M iss rom a, k d e vyh rajou
(čísl
o viz. k ontak ty).
násl
e d u jicí
ce ny
(m iss
R om a
k oru nk u a ne jl
e pší m ask a l
ah e v
R e ze rvace pok ojů - po zapl
ace ní
d ob réh o pití - zatím ne vím pře sně co zál
oh y - u m ne ne b o Le nk y (k ontak ty
to b u d e )
e -m aila m ob il
)
H e sl
e m ce l
é ak ce je : »Pozvě te své
O bl
e če ní: Sl
avnostní (ozd ob e né –
rom sk é b ratry« − což znam e ná, že si vol
ánk y, fiží, šátk y, h od ně h od ně
k ažd ý m ůže , a m ě lb y, pozvat ně k oh o špe rk ů, … ), t.j. cik ánsk é (h od ně
d al
šíh o ab y nás b yl
o co ne jvíc.
b are vné – ne sl
ad ě né). O če k ává se
„k om pl
e tní cigi l
ook “ (vl
asy, k nír, … )
V ce ně je u b ytování se sníd aní,
ve če ře a u vítací d rink − ce na je 30 0 ,Te rm ín:
12.-13.února
20 0 5.
K čna osob u .
Příje zd :
oče k ávaný
příje zd
účastník ů 16:0 0 h od . Sl
avnostní
K ve če ři je gu l
áš a h al
u šk y, d ru h á
zah áje ní ve če ra: 17:30 .
ve če ře je ob l
ože ná m ísa a u tope nci a
h e rm e l
in,
sníd aně
je
form ou
R ab í u Su šice . M apk a je na
švéd sk éh o stol
u.
stránk ách
h ote l
u
(w w w .h ote l
ataw a.cz)
VÉLK A CYGÁNSK A SLAVA
ANEB :
K ontak t:
»O CH
ŮTNAŽ R ÓM SK Y ÓCH EL, K H AR E !«
Gab i (ne Be rge r!): 60 2 461 29 7, gab rie l
[email protected] socge n.com
Le ni (ne R ie fe nstah l
!): 60 2 756 140 , l
e nk a.h am pl
[email protected] q u intil
e s.com

Podobné dokumenty

NA POSLEDNÍ CHVÍLI c

NA POSLEDNÍ CHVÍLI c VELIKONOČNÍ AKCE

Více

Propozice Cz - Českomoravská kynologická jednota

Propozice Cz - Českomoravská kynologická jednota Přihlášky se vyplňují psacím strojem nebo hůlkovým písmem. Nečitelné přihlášky budou vráceny. Za nesprávně vyplněnou přihlášku nebere pořadatel odpovědnost. Pokud nebude k přihlášce připojena fotok...

Více