Školní vzdělávací program Základní škola a Mateřská škola

Komentáře

Transkript

Školní vzdělávací program Základní škola a Mateřská škola
Školní vzdělávací
program
Základní škola a
Mateřská škola
Školský vzdělávací program pro základní vzdělávání
Společně poznáváme svět
Verze z 22. 06. 0007
Platnost od 3. 9. 2007
ŠVP - Školský vzdělávací program pro základní vzdělávání
Obsah
1
Identifikační údaje
4
2
Charakteristika školy a ŠVP
5
2.1
2.2
2.2.1
Charakteristika školy
Charakteristika ŠVP
Začlenění průřezových témat
5
7
9
3
Učební plán
3.1
3.2
Celkový
Ročníkový
63
112
4
Učební osnovy
113
4.1
4.1.1
4.1.2
4.2
4.2.1
4.3
4.3.1
4.4
4.4.1
4.4.2
4.4.3
4.5
4.5.1
4.5.2
4.6
4.6.1
4.7
4.7.1
Jazyk a jazyková komunikace
Český jazyk
Anglický jazyk
Matematika a její aplikace
Matematika
Informační a komunikační technologie
Informatika
Člověk a jeho svět
Prvouka
Vlastivěda
Přírodověda
Umění a kultura
Hudební výchova
Výtvarná výchova
Člověk a zdraví
Tělesná výchova
Člověk a svět práce
Pracovní činnosti
113
116
133
143
144
153
155
157
160
172
177
182
185
202
214
217
237
239
5
Školní projekty
246
5.1
Nový projekt
246
6
Hodnocení žáků a autoevaluace školy
247
Generováno programem SMILE verze 2.2.3-1210, vlastníkem licence je Základní škola a Mateřská škola,
IČ: 75030501.
Využití jiným subjektem je porušení autorských práv a má za následek uplatnění zákonných
autorskoprávních nároků vůči porušiteli a dále pak náhradu škody.
63
Strana 3 z 254
ŠVP - Školský vzdělávací program pro základní vzdělávání
1 Identifikační údaje
Název vzdělávacího programu: Školský vzdělávací program pro základní vzdělávání
Motivační název: Společně poznáváme svět
Předkladatel:
Název školy
REDIZO
IČ
Adresa
Ředitel
Kontakty
Telefon
E-mail
www
Fax
Zřizovatel:
Název
IČ
Kontakt
Adresa
Telefon
Fax
Email
www
Základní škola a Mateřská škola
600042910
75030501
Osek 200
Mgr. Jaromír Vlach
Mgr. Jaromír Vlach
373721047
[email protected]
zsosek.com
Obec Osek
233684
p. Dušan Kubovčák, pí. Iva Belšánová
Osek 21
311 572 144
311 572 144
[email protected]
www.obecosek.eud.cz
Generováno programem SMILE verze 2.2.3-1210, vlastníkem licence je Základní škola a Mateřská škola,
IČ: 75030501.
Využití jiným subjektem je porušení autorských práv a má za následek uplatnění zákonných
autorskoprávních nároků vůči porušiteli a dále pak náhradu škody.
Strana 4 z 254
ŠVP - Školský vzdělávací program pro základní vzdělávání
2 Charakteristika školy a ŠVP
2.1 Charakteristika školy
Úplnost a velikost školy
--------------------------Obec leží v západní části okresu Beroun. Trvale zde žije přes 740 obyvatel. Je zde dostupné
autobusové spojení na trase Komárov - Hořovice. Nejbližší vlaková zastávka je v Cerhovicích.
Škola sdružuje: 1. Mateřská škola - kapacita 25 dětí
2. Základní škola - kapacita 40 žáků
3. Školní družina - kapacita 25 žáků
4. Školní jídelna - kapacita 100 jídel
ZŠ je dvojtřídní s družinou. Ve dvou třídách se učí 5 ročníků. Spojování do tříd je prováděno s
ohledem na počty v jednotlivých ročnících tak, aby se v obou třídách učil přibližně stejný počet
žáků.
Pokud to situace dovolí spojujeme nečastěji 1.+ 2. roč. a 3.+ 4.+ 5. roč.
Celkem se ve škole učí kolem 30 dětí. Kapacita školní družiny je vždy naplněna (25 dětí).
Zřizovatel: Obec Osek
Vybavení školy
-----------------Výuka a výchova v Základní a Mateřské škole v Oseku je zajišťována kompletně v budově
školy. V prvním patře jsou dvě třídy ZŠ, místnost pro školní družinu, ředitelna, kabinet a školní
knihovna, která je vybavena zároveň jako odborná pracovna hudební výchovy a učebna
pro práci s počítači.
V přízemí školní budovy je umístěna jednotřídní mateřská škola. K dispozici má dvě třídy. Obě
slouží jako herny, první třída ještě jako jídelna, druhá je využívána také ke cvičení a jsou v ní
umístěny koutky pro tvořivé hry dětí, odpoledne je využívána k odpočinku – lehátka jsou denně
rozkládána. Další prostory, které má MŠ k dispozici jsou: šatna, hygienické zařízení, kabinet
na pomůcky.
V přízemí se nachází ještě kuchyně, jídelna ZŠ a ještě další tři místnosti, které slouží jako
odborná pracovna výtvarné výchovy a prostory pro mimoškolní činnost. Součástí školní
budovy je i menší tělocvična o rozměrech 15m x 8m. Je vybavena nářadím a náčiním nutným
pro zajišťování výuky tělesné výchovy .
Ke škole patří ještě hřiště, zahrada a dvůr, využívané hojně při tělesné výchově, při činnostech
dětí MŠ a práci ŠD a sloužící mj. i pro realizaci relaxačních přestávek. Pozemek je dle
finančních možností stále vylepšován. Doskočiště a pískoviště MŠ je opatřeno snímatelnými
propustnými kryty, aby zařízení vyhovovala současným platným hygienickým předpisům Část
pozemku je upravena pouze pro děti MŠ. Je vybaven pro hry dětí – pískoviště, zahradní domek,
houpačky, průlezky a zahradní nábytek
Škola je v dostatečné míře vybavena potřebnými pomůckami. Ke zkvalitnění své práce mají
vyučující k dispozici audiovizuální techniku: magnetofony, přístroje na promítání diapozitivů,
Generováno programem SMILE verze 2.2.3-1210, vlastníkem licence je Základní škola a Mateřská škola,
IČ: 75030501.
Využití jiným subjektem je porušení autorských práv a má za následek uplatnění zákonných
autorskoprávních nároků vůči porušiteli a dále pak náhradu škody.
Strana 5 z 254
ŠVP - Školský vzdělávací program pro základní vzdělávání
videorekordéry, televizory, přehrávače CD, elektrofonické varhany, videokameru a digitální
fotoaparát. V hojné míře je využíván kopírovací stroj Canon.. V současné době škola
disponuje 18 počítači. Škola je k internetu připojena linkou ADSL /512 kb/. Připojeno je 15
počítačů.
Ve školní družině mají děti k dispozici množství stavebnic, her , sportovního náčiní a několik
jízdních kol.
Obsáhlá školní audio a videotéka je průběžně doplňována nejen výukovými programy,
ale i videozáznamy mnoha školních a mimoškolních akcí. Tyto videozáznamy jsou ve škole
kopírovány i zájemcům z řad rodičů.
Charakteristika žáků
-----------------------Do školy dochází nejen žáci z obce Osek, ale i z okolních obcí (Komárov, Těně, Hořovice,
Lochovice. Libomyšl). Většinou se jedná o děti pocházející z venkovského prostředí. z úplných
rodin. Ve škole jsou integrovány děti se specifickými poruchami učení, kterým je věnována
zvýšená individuální péče. Pozornost věnujeme také žákům nadaným.
Demografický vývoj počtu žáků je příznivý. Počet žáků by se měl stále pohybovat dostatečně
vysoko nad hranicí stanovenou školským zákonem č.563/2004 Sb. pro dvojtřídní školy.
školní rok
1. roč. 2. roč. 3.roč. 4.roč. 5.roč. celkem
-------------------------------------------------------------------------------------------------------2006/2007
9
4
4
6
4
27
2007/2008
9
9
4
4
5
31
2008/2009
5
7
8
4
3
27
2009/2010
8
5
7
2010/2011
10
8
5
7
8
38
2011/2012
8
10
8
5
7
38
2012/2013
2013/2014
7
7
8
7
8
10
8
10
4
8
8
32
5
38
40
Zápis dětí do prvního ročníku je prováděn ve stanoveném termínu od 15. ledna do 15. února.
Budoucí prvňáci plní jednoduché úkoly a seznamují i se se školním prostředím.Na památku so
odnášejí knihu a drobné dárky, které pro ně připravují budoucí spolužáci ve školní družině.
Charakteristika pedagogického sboru
--------------------------------------------Výuku zabezpečují:
Mgr. Jaromír Vlach- ředitel (vysokošk. vzdělání - ped. fak
roč ZŠ, praxe v oboru - 31 let)
UK Praha - učitelství pro 1.-
5.
Vyučuje matematiku, český jazyk v 1. a 2.roč.
Mgr. Václava Smetanová - učitelka (vysokošk. vzdělání - ped.fak. UK
1. stupeň ZŠ, praxe v oboru – 24 let)
Praha - učitelství pro
Generováno programem SMILE verze 2.2.3-1210, vlastníkem licence je Základní škola a Mateřská škola,
IČ: 75030501.
Využití jiným subjektem je porušení autorských práv a má za následek uplatnění zákonných
autorskoprávních nároků vůči porušiteli a dále pak náhradu škody.
Strana 6 z 254
ŠVP - Školský vzdělávací program pro základní vzdělávání
Vyučuje všechny předměty ve 3.,4 .a 5. roč./ kromě výtvarné výchovy a angličtiny /,
hudební výchovu v 1. a 2.roč.
Eva Veigendová - vychovatelka ŠD (středošk. vzdělání – gymnazium Hořovice). Praxe v oboru
– 5 let.
Kromě práce ve ŠD zabezpečuje výuku tělesné výchovy v 1. a 2. roč. , prvouku v 1.a 2.
ročníku a výtvarnou výchovu ve všech ročnících.
Milada Martínková – učitelka anglického jazyka (středošk. vzdělání – gymnazium Hořovice,
nedokončené vysokošk. vzdělání - filosof. fakulta , v roce 2008/2009 zahájila studium na
Metropolitní univerzitě v Praze, obor Anglofonní stuidia
Praxe : 1 rok – obchodní akademie Praha, 4 roky – učit. angličtiny na gymnaziu v Hořovicích,
3 roky učit. angl. na ZŠ.
Všichni vyučující se dle možností zúčastňují dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků.
Dlouhodobé projekty, mezinárodní spolupráce
-------------------------------------------------------Škola zatím není zapojena do žádného dlouihodobého projektu; účastní se programu
eTwinning na podporu solupráce evropských škol.
Spolupráce s rodiči a jinými subjekty
------------------------------------------Spolupráce školy s rodiči je na výborné úrovni. Rodiče mohou školu kdykoliv navštívit po
dohodě s vyučujícími. Prostřednictvím školské rady se mohou podílet na chodu školy.
Snažíme o zlepšení spolupráce školy a rodiny. Jsou pořádány akce, do kterých jsou zapojeni
kromě dětí i jejich rodiče - osobní účastí nebo pomocí na přípravách: den her s nocováním ve
škole (podzimní akce), vánoční setkání rodičů a dětí (zimní akce),
jarní prodejní výstava výrobků spojená s výtvarnou dílnou (jarní akce). Pravidelně se schází
maminky našich žáků v kroužku, kde se seznamují s různými výtvarnými technikami. Tradičně
se rodiče podílí na sběru papíru (2x ročně),
Na škole bylo zřízeno detašované pracoviště SVČ Domeček Hořovice, jehož pracovníci
zajišťují práci v zájmových kroužcích - výtvarný, aerobik.
Trvale ve škole pracují 2 kroužky turistického oddílu TOM ATOM KČT.
Na dobré úrovni je spolupráce s místními organizacemi myslivců, hasičů a TJ Slavoj Osek
(besedy, sběr kaštanů, sportovní akce, ukázky činnosti).
Při řešení výchovných a vzdělávacích problémů našich žáků velmi úzce spolupracujeme s
Pedagogicko-psychologickou poradnou v Hořovicích, se střediskem rané péče Tamtam v Praze
5, s odborem sociální péče v Hořovicích.
Vztah se zřizovatelem školy není jen formální; škola zajišťuje Dětský den v rámci hudebního
festivalu Osecká pohoda, který se koná každoročně v jarních měsících v aerálu školy.
2.2 Charakteristika ŠVP
Generováno programem SMILE verze 2.2.3-1210, vlastníkem licence je Základní škola a Mateřská škola,
IČ: 75030501.
Využití jiným subjektem je porušení autorských práv a má za následek uplatnění zákonných
autorskoprávních nároků vůči porušiteli a dále pak náhradu škody.
Strana 7 z 254
ŠVP - Školský vzdělávací program pro základní vzdělávání
ŠVP pro ZŠ Osek vznikl spoluprací všech učitelů. Vychází z cílů a kompetencí RVP ZV, složení
žáků, pedagogického sboru a místních podmínek školy.
Zaměření školy
-----------------Název Společně poznáme svět vychází z potřeby seznámit žáky se základními dovednostmi,
znalostmi, hodnotami a postoji, které jsou nezbytné pro jejich uplatnění ve společnosti. Odráží
myšlenku spolupráce mezi žáky, učiteli i rodiči žáků, využití různých forem výuky a pozitivní
a tvořivé klima důležité pro vzájemnou komunikaci. Snažíme se vytvářet pro děti podnětné
prostředí plné důvěry, vzájemného respektu a úcty. Žáci mají možnost vyjádřit se ke všem
problémům a podílet se na řešení problémů ostatních. K ochotnějšímu přijímání a osvojování
správných norem chování ve společnosti přispívá i fakt, že si naši žáci tato pravidla zpracovali
ve vlastním dokumentu "Už mám dost rozumu a proto vím, že..."
Komunikace s rodiči probíhá prostřednictvím třídních schůzek a individuálních konzultací,
prostřednictvím rady školy a školního webu.
Vzhledem k výsledkům dotazníkového šetření mezi rodiči chceme klást důraz na vzdělávání
v oblasti informačních technologií a cizích jazyků. Výpočetní technika je využívána ve většině
vyučovacích předmětů tak, aby její použití bylo pro žáky naší školy zcela běžné. K této výuce
máme uzpůsobenou odbornou pracovnu a obě třídy, které jsou vybaveny interaktivní tabulí s
dataprojektorem. Výuka cizího jazyka je zařazena od 3. ročníku.
ŠVP klade důraz na všeobecný rozvoj každého žáka. Důležitou úlohu zde plní činnost školní
družiny, nabídka zájmových kroužků a celoškolních akcí v průběhu školního roku.
Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
-------------------------------------------------------------------------Pro úspěšný rozvoj dítěte má velký význam vzdělávat se ve třídě, kde jsou zastoupeni děti
z různými vlastnostmi a vlohami. Patří sem také děti se zdravotním postižením, děti se
specifickými poruchami učení a chování, děti se sociálním znevýhodněním. Náš program počítá
s integrací těchto dětí. Jejich zařazení a individuální péči nám umožňuje nízký počet žáků ve
třídách. Snažíme se o úzkou spolupráci s rodiči, které motivujeme ke spolupráci s PPP.
Metody používané při zabezpečení výuky žáků se zdravotním postižením a zdravotním
znevýhodněním:
- toleratní klasifikace (slovní hodnocení)
- chápavý postoj učitelů
- zadávání kratších a jednodušších úkolů
- zmírnění pracovního tempa
- pomoc ostatních spolužádů ve třídě
- spolupráce s rodiči
- časté střídání jednotlivých činností
- užívání vhodných pomůcek a učebnic
Metody používané při zabezepčení výuky žáků se sociálním znevýhodněním
- pravidelný kontakt s rodinou
Generováno programem SMILE verze 2.2.3-1210, vlastníkem licence je Základní škola a Mateřská škola,
IČ: 75030501.
Využití jiným subjektem je porušení autorských práv a má za následek uplatnění zákonných
autorskoprávních nároků vůči porušiteli a dále pak náhradu škody.
Strana 8 z 254
ŠVP - Školský vzdělávací program pro základní vzdělávání
- vytvoření a neustálé posilování vzájemné důvěry mezi tímto žákem a učitelem
- spolupráce s OSSZ a OÚ
- začlenění těchto dětí do kolektivu, vytváření kamarádské atmosféry
- zlepšování materiálních podmínek znevýhodněných žáků
Zabezpečení výuky žáků mimořádně nadaných
------------------------------------------------------Výuka mimořádně nadaných žáků je zabezpečena v běžných třídách.
Při jejich vzdělávání
- je uplatňován individuální přístup
- jsou zařazovány vhodné metody, při nichž se používá vyšší úroveň myšlení,metody
podporující samostatnost a logické myšlení
- usilujeme o motivaci žáka k rozšiřování základního učiva
- zadáváme pro ně samostatné práce na vyšší úrovni
- nabízíme možnost účasti v soutěžích
- podporujeme vlastní pracovní temto
- spolupracujeme s rodiči
K doplnění výuky přispívají i návštěvy divadelních a filmových představeních, výstav apod.,
kterých se dětí několikrát za rok zúčastní (dle nabídky). Do vyučování tělesné výchovy je
začleněn také plavecký výcvik v rozsahu 20 hodin.
Žáci se zúčastňují různých sportovních soutěží.
Škola pořádá tyto pravidelné akce: den her s nocováním ve škole, vánoční setkání rodičů a dětí,
vánoční loterie, čarodějnický festival,jarní výstava dětských prací, kuličkiáda, běh do schodů,
jízda zručnosti na jízdním kole, několikadenní pobyt v přírodě na závěr školního roku. Na jaře
a na podzim se pořádají akce sběru papíru. Celý rok probíhá soutěž ve sběru léčivých rostlin.
Částky získané z těchto akcí jsou použity na nákup výtvarných potřeb a sportovního náčiní pro
děti. Na závěr roku připravují žáci z vyšších ročníků časopis Kapičky z naší školičky, kde se
prezentují svými literárními a výtvarnými pracemi všichni žáci školy.
Škola je zapojena do akce "Školní mléko".
Mimoškolní činnost je soustředěna do zájmových kroužků. Trvale ve škole pracuje kroužek
turistický, kroužek výtvarný a kroužek aerobiku.
2.2.1 Začlenění průřezových témat
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Rozvoj schopností poznávání - pokrytí předmětem
● Matematika
● Český jazyk
● Prvouka
● Vlastivěda
Generováno programem SMILE verze 2.2.3-1210, vlastníkem licence je Základní škola a Mateřská škola,
IČ: 75030501.
Využití jiným subjektem je porušení autorských práv a má za následek uplatnění zákonných
autorskoprávních nároků vůči porušiteli a dále pak náhradu škody.
Strana 9 z 254
ŠVP - Školský vzdělávací program pro základní vzdělávání
● Přírodověda
● Hudební výchova
● Výtvarná výchova
● Anglický jazyk
● Taneční a pohybová výchova
● Etická výchova
Rozvoj schopností poznávání - integrace ve výuce
1. ročník
Výtvarná výchova
Rozvíjení smyslové citlivosti; Uplatňování subjektivity; etická výchova
Hudební výchova
Poslechové činnosti; Taneční a pohybová výchova
Prvouka
Etická výchova
Český jazyk
Komunikační a slohová výchova; Jazyková výchova; Literární výchova; Etická
výchova
2. ročník
Výtvarná výchova
Rozvíjení smyslové citlivosti; Uplatňování subjektivity; etická výchova
Hudební výchova
Poslechové činnosti; Taneční a pohybová výchova
Prvouka
Etická výchova
Český jazyk
Komunikační a slohová výchova; Jazyková výchova; Literární výchova; Etická
výchova
3. ročník
Výtvarná výchova
Rozvíjení smyslové citlivosti; Uplatňování subjektivity; etická výchova
Hudební výchova
Poslechové činnosti; Taneční a pohybová výchova
Anglický jazyk
řečové dovednosti; Etická výchova
Prvouka
Etická výchova
Český jazyk
Komunikační a slohová výchova; Jazyková výchova; Literární výchova; Etická
výchova
Generováno programem SMILE verze 2.2.3-1210, vlastníkem licence je Základní škola a Mateřská škola,
IČ: 75030501.
Využití jiným subjektem je porušení autorských práv a má za následek uplatnění zákonných
autorskoprávních nároků vůči porušiteli a dále pak náhradu škody.
Strana 10 z 254
ŠVP - Školský vzdělávací program pro základní vzdělávání
4. ročník
Výtvarná výchova
Rozvíjení smyslové citlivosti; Uplatňování subjektivity; etická výchova
Vlastivěda
etická výchova
Anglický jazyk
Etická výchova
Hudební výchova
Poslechové činnosti; Taneční a pohybová výchova
Český jazyk
Komunikační a slohová výchova; Jazyková výchova; Literární výchova; Etická
výchova
5. ročník
Výtvarná výchova
Rozvíjení smyslové citlivosti; Uplatňování subjektivity; etická výchova
Informatika
základy práce s počítačem; zpracování a využití informací
Vlastivěda
etická výchova
Anglický jazyk
etická výchova
Hudební výchova
Poslechové činnosti; Taneční a pohybová výchova
Český jazyk
Komunikační a slohová výchova; Jazyková výchova; Literární výchova; Etická
výchova
Sebepoznání a sebepojetí - pokrytí předmětem
● Matematika
● Český jazyk
● Prvouka
● Vlastivěda
● Přírodověda
● Anglický jazyk
● Taneční a pohybová výchova
● Etická výchova
Sebepoznání a sebepojetí - integrace ve výuce
1. ročník
Výtvarná výchova
etická výchova
Generováno programem SMILE verze 2.2.3-1210, vlastníkem licence je Základní škola a Mateřská škola,
IČ: 75030501.
Využití jiným subjektem je porušení autorských práv a má za následek uplatnění zákonných
autorskoprávních nároků vůči porušiteli a dále pak náhradu škody.
Strana 11 z 254
ŠVP - Školský vzdělávací program pro základní vzdělávání
Hudební výchova
Hudebně pohybové činnosti; Taneční a pohybová výchova
Prvouka
Místo, kde žijeme; Lidé kolem nás; Lidé a čas; Etická výchova
Český jazyk
Komunikační a slohová výchova; Jazyková výchova; Literární výchova; Etická
výchova
2. ročník
Výtvarná výchova
Ověřování komunikačních účinků; etická výchova
Hudební výchova
Hudebně pohybové činnosti; Taneční a pohybová výchova
Prvouka
Místo, kde žijeme; Lidé kolem nás; Lidé a čas; Etická výchova
Český jazyk
Komunikační a slohová výchova; Jazyková výchova; Literární výchova; Etická
výchova
3. ročník
Výtvarná výchova
Ověřování komunikačních účinků; etická výchova
Hudební výchova
Hudebně pohybové činnosti; Taneční a pohybová výchova
Anglický jazyk
řečové dovednosti; Etická výchova
Prvouka
Místo, kde žijeme; Lidé kolem nás; Lidé a čas; Etická výchova
Český jazyk
Komunikační a slohová výchova; Jazyková výchova; Literární výchova; Etická
výchova
4. ročník
Výtvarná výchova
Ověřování komunikačních účinků; etická výchova
Anglický jazyk
Etická výchova
Hudební výchova
Hudebně pohybové činnosti; Taneční a pohybová výchova
Vlastivěda
Místo, kde žijeme; Lidé a čas; etická výchova
Přírodověda
Lidé kolem nás
Generováno programem SMILE verze 2.2.3-1210, vlastníkem licence je Základní škola a Mateřská škola,
IČ: 75030501.
Využití jiným subjektem je porušení autorských práv a má za následek uplatnění zákonných
autorskoprávních nároků vůči porušiteli a dále pak náhradu škody.
Strana 12 z 254
ŠVP - Školský vzdělávací program pro základní vzdělávání
Český jazyk
Komunikační a slohová výchova; Jazyková výchova; Literární výchova; Etická
výchova
5. ročník
Výtvarná výchova
Ověřování komunikačních účinků; etická výchova
Informatika
základy práce s počítačem
Anglický jazyk
etická výchova
Hudební výchova
Hudebně pohybové činnosti; Taneční a pohybová výchova
Vlastivěda
Místo, kde žijeme; Lidé a čas; etická výchova
Přírodověda
Lidé kolem nás
Český jazyk
Komunikační a slohová výchova; Jazyková výchova; Literární výchova; Etická
výchova
Seberegulace a sebeorganizace - pokrytí předmětem
● Matematika
● Český jazyk
● Prvouka
● Vlastivěda
● Přírodověda
● Anglický jazyk
● Taneční a pohybová výchova
● Etická výchova
Seberegulace a sebeorganizace - integrace ve výuce
1. ročník
Výtvarná výchova
etická výchova
Hudební výchova
Taneční a pohybová výchova
Tělesná výchova
Činnosti ovlivňující zdraví; Činnosti ovlivňující
dovedností; činnosti podporující pohybové učení
úroveň
pohybových
Prvouka
Generováno programem SMILE verze 2.2.3-1210, vlastníkem licence je Základní škola a Mateřská škola,
IČ: 75030501.
Využití jiným subjektem je porušení autorských práv a má za následek uplatnění zákonných
autorskoprávních nároků vůči porušiteli a dále pak náhradu škody.
Strana 13 z 254
ŠVP - Školský vzdělávací program pro základní vzdělávání
Místo, kde žijeme; Lidé kolem nás; Lidé a čas; Etická výchova
Český jazyk
Komunikační a slohová výchova; Jazyková výchova; Literární výchova; Etická
výchova
2. ročník
Výtvarná výchova
etická výchova
Hudební výchova
Taneční a pohybová výchova
Tělesná výchova
Činnosti ovlivňující zdraví; Činnosti ovlivňující
dovedností; Činnosti podporující pohybové učení
úroveň
pohybových
Prvouka
Místo, kde žijeme; Lidé kolem nás; Lidé a čas; Etická výchova
Český jazyk
Komunikační a slohová výchova; Jazyková výchova; Literární výchova; Etická
výchova
3. ročník
Výtvarná výchova
etická výchova
Anglický jazyk
Etická výchova
Hudební výchova
Taneční a pohybová výchova
Tělesná výchova
Činnosti ovlivňující zdraví; Činnosti ovlivňující
dovedností; Činnosti podporující pohybové učení
úroveň
pohybových
Prvouka
Místo, kde žijeme; Lidé kolem nás; Lidé a čas; Etická výchova
Český jazyk
Komunikační a slohová výchova; Jazyková výchova; Literární výchova; Etická
výchova
4. ročník
Výtvarná výchova
etická výchova
Anglický jazyk
Etická výchova
Hudební výchova
Taneční a pohybová výchova
Vlastivěda
Generováno programem SMILE verze 2.2.3-1210, vlastníkem licence je Základní škola a Mateřská škola,
IČ: 75030501.
Využití jiným subjektem je porušení autorských práv a má za následek uplatnění zákonných
autorskoprávních nároků vůči porušiteli a dále pak náhradu škody.
Strana 14 z 254
ŠVP - Školský vzdělávací program pro základní vzdělávání
Místo, kde žijeme; Lidé a čas; etická výchova
Tělesná výchova
činnosti ovlivňující zdraví; Činnosti ovlivňující
dovedností; Činnosti podporující pohybové učení
úroveň
pohybových
Přírodověda
Lidé kolem nás
Český jazyk
Komunikační a slohová výchova; Jazyková výchova; Literární výchova; Etická
výchova
5. ročník
Výtvarná výchova
etická výchova
Informatika
základy práce s počítačem
Anglický jazyk
etická výchova
Hudební výchova
Taneční a pohybová výchova
Vlastivěda
Místo, kde žijeme; Lidé a čas; etická výchova
Tělesná výchova
Činnosti ovlivňující zdraví; Činnosti ovlivňující
dovedností; Činnosti podporující pohybové učení
úroveň
pohybových
Přírodověda
Lidé kolem nás
Český jazyk
Komunikační a slohová výchova; Jazyková výchova; Literární výchova; Etická
výchova
Psychohygiena - pokrytí předmětem
● Matematika
● Český jazyk
● Prvouka
● Vlastivěda
● Přírodověda
● Anglický jazyk
● Taneční a pohybová výchova
● Etická výchova
Generováno programem SMILE verze 2.2.3-1210, vlastníkem licence je Základní škola a Mateřská škola,
IČ: 75030501.
Využití jiným subjektem je porušení autorských práv a má za následek uplatnění zákonných
autorskoprávních nároků vůči porušiteli a dále pak náhradu škody.
Strana 15 z 254
ŠVP - Školský vzdělávací program pro základní vzdělávání
Psychohygiena - integrace ve výuce
1. ročník
Výtvarná výchova
Uplatňování subjektivity; etická výchova
Hudební výchova
Vokální činnosti; Instrumentální činnosti; Taneční a pohybová výchova
Prvouka
Místo, kde žijeme; Lidé kolem nás; Lidé a čas; Etická výchova
Český jazyk
Komunikační a slohová výchova; Jazyková výchova; Literární výchova; Etická
výchova
2. ročník
Výtvarná výchova
Uplatňování subjektivity; etická výchova
Hudební výchova
Vokální činnosti; Instrumentální činnosti; Taneční a pohybová výchova
Prvouka
Místo, kde žijeme; Lidé kolem nás; Lidé a čas; Etická výchova
Český jazyk
Komunikační a slohová výchova; Jazyková výchova; Literární výchova; Etická
výchova
3. ročník
Výtvarná výchova
Uplatňování subjektivity; etická výchova
Anglický jazyk
Etická výchova
Hudební výchova
Vokální činnosti; Instrumentální činnosti; Taneční a pohybová výchova
Prvouka
Místo, kde žijeme; Lidé kolem nás; Lidé a čas; Etická výchova
Český jazyk
Komunikační a slohová výchova; Jazyková výchova; Literární výchova; Etická
výchova
4. ročník
Výtvarná výchova
Uplatňování subjektivity; etická výchova
Anglický jazyk
Etická výchova
Hudební výchova
Vokální činnosti; Instrumentální činnosti; Taneční a pohybová výchova
Vlastivěda
Generováno programem SMILE verze 2.2.3-1210, vlastníkem licence je Základní škola a Mateřská škola,
IČ: 75030501.
Využití jiným subjektem je porušení autorských práv a má za následek uplatnění zákonných
autorskoprávních nároků vůči porušiteli a dále pak náhradu škody.
Strana 16 z 254
ŠVP - Školský vzdělávací program pro základní vzdělávání
Místo, kde žijeme; Lidé a čas; etická výchova
Přírodověda
Lidé kolem nás
Český jazyk
Komunikační a slohová výchova; Jazyková výchova; Literární výchova; Etická
výchova
5. ročník
Výtvarná výchova
Uplatňování subjektivity; etická výchova
Informatika
základy práce s počítačem; zpracování a využití informací
Anglický jazyk
etická výchova
Hudební výchova
Vokální činnosti; Instrumentální činnosti; Taneční a pohybová výchova
Vlastivěda
Místo, kde žijeme; Lidé a čas; etická výchova
Přírodověda
Lidé kolem nás
Český jazyk
Komunikační a slohová výchova; Jazyková výchova; Literární výchova; Etická
výchova
Kreativita - pokrytí předmětem
● Matematika
● Český jazyk
● Prvouka
● Vlastivěda
● Přírodověda
● Hudební výchova
● Výtvarná výchova
● Pracovní činnosti
● Anglický jazyk
Kreativita - integrace ve výuce
1. ročník
Výtvarná výchova
Rozvíjení smyslové citlivosti; Uplatňování subjektivity; etická výchova
Hudební výchova
Generováno programem SMILE verze 2.2.3-1210, vlastníkem licence je Základní škola a Mateřská škola,
IČ: 75030501.
Využití jiným subjektem je porušení autorských práv a má za následek uplatnění zákonných
autorskoprávních nároků vůči porušiteli a dále pak náhradu škody.
Strana 17 z 254
ŠVP - Školský vzdělávací program pro základní vzdělávání
Vokální činnosti; Instrumentální činnosti; Hudebně pohybové činnosti; Taneční
a pohybová výchova
Prvouka
Etická výchova
Český jazyk
Komunikační a slohová výchova; Jazyková výchova; Literární výchova; Etická
výchova
2. ročník
Výtvarná výchova
Rozvíjení smyslové citlivosti; Uplatňování subjektivity; etická výchova
Hudební výchova
Vokální činnosti; Instrumentální činnosti; Hudebně pohybové činnosti; Taneční
a pohybová výchova
Prvouka
Etická výchova
Český jazyk
Komunikační a slohová výchova; Jazyková výchova; Literární výchova; Etická
výchova
3. ročník
Výtvarná výchova
Rozvíjení smyslové citlivosti; Uplatňování subjektivity; etická výchova
Anglický jazyk
Etická výchova
Hudební výchova
Vokální činnosti; Instrumentální činnosti; Hudebně pohybové činnosti
Tělesná výchova
Činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností
Prvouka
Etická výchova
Český jazyk
Komunikační a slohová výchova; Jazyková výchova; Literární výchova; Etická
výchova
4. ročník
Výtvarná výchova
Rozvíjení smyslové citlivosti; Uplatňování subjektivity; etická výchova
Vlastivěda
etická výchova
Anglický jazyk
Etická výchova
Hudební výchova
Generováno programem SMILE verze 2.2.3-1210, vlastníkem licence je Základní škola a Mateřská škola,
IČ: 75030501.
Využití jiným subjektem je porušení autorských práv a má za následek uplatnění zákonných
autorskoprávních nároků vůči porušiteli a dále pak náhradu škody.
Strana 18 z 254
ŠVP - Školský vzdělávací program pro základní vzdělávání
Vokální činnosti; Instrumentální činnosti; Hudebně pohybové činnosti
Český jazyk
Komunikační a slohová výchova; Jazyková výchova; Literární výchova; Etická
výchova
5. ročník
Výtvarná výchova
Rozvíjení smyslové citlivosti; Uplatňování subjektivity; etická výchova
Informatika
základy práce s počítačem; zpracování a využití informací
Vlastivěda
etická výchova
Anglický jazyk
etická výchova
Hudební výchova
Vokální činnosti; Instrumentální činnosti; Hudebně pohybové činnosti
Český jazyk
Komunikační a slohová výchova; Jazyková výchova; Literární výchova; Etická
výchova
Poznávání lidí - pokrytí předmětem
● Matematika
● Český jazyk
● Prvouka
● Vlastivěda
● Přírodověda
● Hudební výchova
● Výtvarná výchova
● Tělesná výchova
● Pracovní činnosti
● Anglický jazyk
● Taneční a pohybová výchova
● Etická výchova
Poznávání lidí - integrace ve výuce
1. ročník
Výtvarná výchova
Rozvíjení smyslové citlivosti; Ověřování komunikačních účinků; etická výchova
Pracovní činnosti
práce s drobným materiálem; práce montážní a demontážní; pěstitelstké
práce; příprava pokrmů
Generováno programem SMILE verze 2.2.3-1210, vlastníkem licence je Základní škola a Mateřská škola,
IČ: 75030501.
Využití jiným subjektem je porušení autorských práv a má za následek uplatnění zákonných
autorskoprávních nároků vůči porušiteli a dále pak náhradu škody.
Strana 19 z 254
ŠVP - Školský vzdělávací program pro základní vzdělávání
Hudební výchova
Taneční a pohybová výchova
Prvouka
Etická výchova
Český jazyk
Komunikační a slohová výchova; Jazyková výchova; Literární výchova; Etická
výchova
2. ročník
Výtvarná výchova
Ověřování komunikačních účinků; etická výchova
Pracovní činnosti
práce s drobnýnm materiálem; práce montážní a demontážní; pěstitelské
práce; příprava pokrmů
Hudební výchova
Taneční a pohybová výchova
Prvouka
Etická výchova
Český jazyk
Komunikační a slohová výchova; Jazyková výchova; Literární výchova; Etická
výchova
3. ročník
Výtvarná výchova
Ověřování komunikačních účinků; etická výchova
Pracovní činnosti
práce s drobným materiálem; práce montážní a demontážní; pěstitelské
práce; příprava pokrmů
Anglický jazyk
Etická výchova
Hudební výchova
Taneční a pohybová výchova
Prvouka
Etická výchova
Český jazyk
Komunikační a slohová výchova; Jazyková výchova; Literární výchova; Etická
výchova
4. ročník
Výtvarná výchova
Uplatňování subjektivity; Ověřování komunikačních účinků; etická výchova
Pracovní činnosti
práce s drobným materiálem; práce montážní a demontážní; pěstitelské
práce; příprava pokrmů
Generováno programem SMILE verze 2.2.3-1210, vlastníkem licence je Základní škola a Mateřská škola,
IČ: 75030501.
Využití jiným subjektem je porušení autorských práv a má za následek uplatnění zákonných
autorskoprávních nároků vůči porušiteli a dále pak náhradu škody.
Strana 20 z 254
ŠVP - Školský vzdělávací program pro základní vzdělávání
Vlastivěda
etická výchova
Anglický jazyk
Etická výchova
Hudební výchova
Taneční a pohybová výchova
Český jazyk
Komunikační a slohová výchova; Jazyková výchova; Literární výchova; Etická
výchova
5. ročník
Výtvarná výchova
Ověřování komunikačních účinků; etická výchova
Informatika
základy práce s počítačem; zpracování a využití informací
Pracovní činnosti
práce s drobným materiálem; práce montážní a demontážní; pěstitelské
práce; příprava pokrmů
Vlastivěda
etická výchova
Anglický jazyk
etická výchova
Hudební výchova
Taneční a pohybová výchova
Český jazyk
Komunikační a slohová výchova; Jazyková výchova; Literární výchova; Etická
výchova
Mezilidské vztahy - pokrytí předmětem
● Matematika
● Český jazyk
● Prvouka
● Vlastivěda
● Přírodověda
● Tělesná výchova
● Pracovní činnosti
● Anglický jazyk
● Taneční a pohybová výchova
● Etická výchova
Generováno programem SMILE verze 2.2.3-1210, vlastníkem licence je Základní škola a Mateřská škola,
IČ: 75030501.
Využití jiným subjektem je porušení autorských práv a má za následek uplatnění zákonných
autorskoprávních nároků vůči porušiteli a dále pak náhradu škody.
Strana 21 z 254
ŠVP - Školský vzdělávací program pro základní vzdělávání
Mezilidské vztahy - integrace ve výuce
1. ročník
Výtvarná výchova
Uplatňování subjektivity; Ověřování komunikačních účinků; etická výchova
Pracovní činnosti
práce s drobným materiálem; práce montážní a demontážní; pěstitelstké
práce; příprava pokrmů
Hudební výchova
Hudebně pohybové činnosti; Taneční a pohybová výchova
Tělesná výchova
Činnosti ovlivňující zdraví; Činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností
Prvouka
Etická výchova
Český jazyk
Komunikační a slohová výchova; Jazyková výchova; Literární výchova; Etická
výchova
2. ročník
Výtvarná výchova
Uplatňování subjektivity; Ověřování komunikačních účinků; etická výchova
Pracovní činnosti
práce s drobnýnm materiálem; práce montážní a demontážní; pěstitelské
práce; příprava pokrmů
Hudební výchova
Hudebně pohybové činnosti; Taneční a pohybová výchova
Tělesná výchova
Činnosti ovlivňující zdraví; Činnosti ovlivňující
dovedností; Činnosti podporující pohybové učení
úroveň
pohybových
Prvouka
Etická výchova
Český jazyk
Komunikační a slohová výchova; Jazyková výchova; Literární výchova; Etická
výchova
3. ročník
Výtvarná výchova
Uplatňování subjektivity; Ověřování komunikačních účinků; etická výchova
Pracovní činnosti
práce s drobným materiálem; práce montážní a demontážní; pěstitelské
práce; příprava pokrmů
Anglický jazyk
Etická výchova
Hudební výchova
Generováno programem SMILE verze 2.2.3-1210, vlastníkem licence je Základní škola a Mateřská škola,
IČ: 75030501.
Využití jiným subjektem je porušení autorských práv a má za následek uplatnění zákonných
autorskoprávních nároků vůči porušiteli a dále pak náhradu škody.
Strana 22 z 254
ŠVP - Školský vzdělávací program pro základní vzdělávání
Hudebně pohybové činnosti; Taneční a pohybová výchova
Tělesná výchova
Činnosti podporující pohybové učení
Prvouka
Etická výchova
Český jazyk
Komunikační a slohová výchova; Jazyková výchova; Literární výchova; Etická
výchova
4. ročník
Výtvarná výchova
Uplatňování subjektivity; Ověřování komunikačních účinků; etická výchova
Pracovní činnosti
práce s drobným materiálem; práce montážní a demontážní; pěstitelské
práce; příprava pokrmů
Vlastivěda
etická výchova
Anglický jazyk
Etická výchova
Hudební výchova
Hudebně pohybové činnosti; Taneční a pohybová výchova
Tělesná výchova
činnosti ovlivňující zdraví; Činnosti ovlivňující
dovedností; Činnosti podporující pohybové učení
úroveň
pohybových
Český jazyk
Komunikační a slohová výchova; Jazyková výchova; Literární výchova; Etická
výchova
5. ročník
Výtvarná výchova
Uplatňování subjektivity; Ověřování komunikačních účinků; etická výchova
Informatika
základy práce s počítačem
Pracovní činnosti
práce s drobným materiálem; práce montážní a demontážní; pěstitelské
práce; příprava pokrmů
Vlastivěda
etická výchova
Anglický jazyk
etická výchova
Hudební výchova
Generováno programem SMILE verze 2.2.3-1210, vlastníkem licence je Základní škola a Mateřská škola,
IČ: 75030501.
Využití jiným subjektem je porušení autorských práv a má za následek uplatnění zákonných
autorskoprávních nároků vůči porušiteli a dále pak náhradu škody.
Strana 23 z 254
ŠVP - Školský vzdělávací program pro základní vzdělávání
Hudebně pohybové činnosti; Taneční a pohybová výchova
Tělesná výchova
Činnosti ovlivňující zdraví; Činnosti ovlivňující
dovedností; Činnosti podporující pohybové učení
úroveň
pohybových
Český jazyk
Komunikační a slohová výchova; Jazyková výchova; Literární výchova; Etická
výchova
Komunikace - pokrytí předmětem
● Matematika
● Český jazyk
● Prvouka
● Vlastivěda
● Přírodověda
● Hudební výchova
● Výtvarná výchova
● Pracovní činnosti
● Tělesná výchova
● Anglický jazyk
● Etická výchova
Komunikace - integrace ve výuce
1. ročník
Výtvarná výchova
Rozvíjení smyslové citlivosti; Ověřování komunikačních účinků; etická výchova
Pracovní činnosti
práce s drobným materiálem; práce montážní a demontážní; pěstitelstké
práce; příprava pokrmů
Tělesná výchova
Činnosti ovlivňující zdraví; Činnosti ovlivňující
dovedností; činnosti podporující pohybové učení
úroveň
pohybových
Prvouka
Místo, kde žijeme; Lidé kolem nás; Lidé a čas; Etická výchova
Český jazyk
Komunikační a slohová výchova; Jazyková výchova; Literární výchova; Etická
výchova
2. ročník
Výtvarná výchova
Uplatňování subjektivity; Ověřování komunikačních účinků; etická výchova
Pracovní činnosti
Generováno programem SMILE verze 2.2.3-1210, vlastníkem licence je Základní škola a Mateřská škola,
IČ: 75030501.
Využití jiným subjektem je porušení autorských práv a má za následek uplatnění zákonných
autorskoprávních nároků vůči porušiteli a dále pak náhradu škody.
Strana 24 z 254
ŠVP - Školský vzdělávací program pro základní vzdělávání
práce s drobnýnm materiálem; práce montážní a demontážní; pěstitelské
práce; příprava pokrmů
Tělesná výchova
Činnosti ovlivňující zdraví; Činnosti ovlivňující
dovedností; Činnosti podporující pohybové učení
úroveň
pohybových
Prvouka
Místo, kde žijeme; Lidé kolem nás; Lidé a čas; Etická výchova
Český jazyk
Komunikační a slohová výchova; Jazyková výchova; Literární výchova; Etická
výchova
3. ročník
Výtvarná výchova
Ověřování komunikačních účinků; etická výchova
Pracovní činnosti
práce s drobným materiálem; práce montážní a demontážní; pěstitelské
práce; příprava pokrmů
Anglický jazyk
Etická výchova
Tělesná výchova
Činnosti ovlivňující zdraví; Činnosti ovlivňující
dovedností; Činnosti podporující pohybové učení
úroveň
pohybových
Prvouka
Místo, kde žijeme; Lidé kolem nás; Lidé a čas; Etická výchova
Český jazyk
Komunikační a slohová výchova; Jazyková výchova; Literární výchova; Etická
výchova
4. ročník
Výtvarná výchova
Ověřování komunikačních účinků; etická výchova
Pracovní činnosti
práce s drobným materiálem; práce montážní a demontážní; pěstitelské
práce; příprava pokrmů
Anglický jazyk
Etická výchova
Vlastivěda
Místo, kde žijeme; Lidé a čas; etická výchova
Tělesná výchova
činnosti ovlivňující zdraví; Činnosti ovlivňující
dovedností; Činnosti podporující pohybové učení
úroveň
pohybových
Přírodověda
Generováno programem SMILE verze 2.2.3-1210, vlastníkem licence je Základní škola a Mateřská škola,
IČ: 75030501.
Využití jiným subjektem je porušení autorských práv a má za následek uplatnění zákonných
autorskoprávních nároků vůči porušiteli a dále pak náhradu škody.
Strana 25 z 254
ŠVP - Školský vzdělávací program pro základní vzdělávání
Lidé kolem nás
Český jazyk
Komunikační a slohová výchova; Jazyková výchova; Literární výchova; Etická
výchova
5. ročník
Výtvarná výchova
Ověřování komunikačních účinků; etická výchova
Informatika
základy práce s počítačem
Pracovní činnosti
práce s drobným materiálem; práce montážní a demontážní; pěstitelské
práce; příprava pokrmů
Anglický jazyk
etická výchova
Hudební výchova
Taneční a pohybová výchova
Vlastivěda
Místo, kde žijeme; etická výchova
Tělesná výchova
Činnosti ovlivňující zdraví; Činnosti ovlivňující
dovedností; Činnosti podporující pohybové učení
úroveň
pohybových
Přírodověda
Lidé kolem nás
Český jazyk
Komunikační a slohová výchova; Jazyková výchova; Literární výchova; Etická
výchova
Kooperace a kompetice - pokrytí předmětem
● Matematika
● Český jazyk
● Prvouka
● Vlastivěda
● Přírodověda
● Pracovní činnosti
● Tělesná výchova
● Anglický jazyk
Kooperace a kompetice - integrace ve výuce
1. ročník
Výtvarná výchova
Generováno programem SMILE verze 2.2.3-1210, vlastníkem licence je Základní škola a Mateřská škola,
IČ: 75030501.
Využití jiným subjektem je porušení autorských práv a má za následek uplatnění zákonných
autorskoprávních nároků vůči porušiteli a dále pak náhradu škody.
Strana 26 z 254
ŠVP - Školský vzdělávací program pro základní vzdělávání
etická výchova
Pracovní činnosti
práce s drobným materiálem; práce montážní a demontážní; pěstitelstké
práce; příprava pokrmů
Prvouka
Etická výchova
Český jazyk
Komunikační a slohová výchova; Jazyková výchova; Literární výchova; Etická
výchova
2. ročník
Výtvarná výchova
etická výchova
Pracovní činnosti
práce s drobnýnm materiálem; práce montážní a demontážní; pěstitelské
práce; příprava pokrmů
Prvouka
Etická výchova
Český jazyk
Komunikační a slohová výchova; Jazyková výchova; Literární výchova; Etická
výchova
3. ročník
Výtvarná výchova
etická výchova
Pracovní činnosti
práce s drobným materiálem; práce montážní a demontážní; pěstitelské
práce; příprava pokrmů
Anglický jazyk
Etická výchova
Prvouka
Etická výchova
Český jazyk
Komunikační a slohová výchova; Jazyková výchova; Literární výchova; Etická
výchova
4. ročník
Výtvarná výchova
etická výchova
Pracovní činnosti
práce s drobným materiálem; práce montážní a demontážní; pěstitelské
práce; příprava pokrmů
Vlastivěda
etická výchova
Generováno programem SMILE verze 2.2.3-1210, vlastníkem licence je Základní škola a Mateřská škola,
IČ: 75030501.
Využití jiným subjektem je porušení autorských práv a má za následek uplatnění zákonných
autorskoprávních nároků vůči porušiteli a dále pak náhradu škody.
Strana 27 z 254
ŠVP - Školský vzdělávací program pro základní vzdělávání
Anglický jazyk
Etická výchova
Český jazyk
Komunikační a slohová výchova; Jazyková výchova; Literární výchova; Etická
výchova
5. ročník
Výtvarná výchova
etická výchova
Informatika
zpracování a využití informací
Pracovní činnosti
práce s drobným materiálem; práce montážní a demontážní; pěstitelské
práce; příprava pokrmů
Vlastivěda
etická výchova
Anglický jazyk
etická výchova
Český jazyk
Komunikační a slohová výchova; Jazyková výchova; Literární výchova; Etická
výchova
Řešení problémů a rozhodovací dovednosti - pokrytí předmětem
● Matematika
● Český jazyk
● Prvouka
● Vlastivěda
● Přírodověda
● Anglický jazyk
Řešení problémů a rozhodovací dovednosti - integrace ve výuce
1. ročník
Výtvarná výchova
etická výchova
Tělesná výchova
Činnosti ovlivňující zdraví; Činnosti ovlivňující
dovedností; činnosti podporující pohybové učení
úroveň
pohybových
Prvouka
Etická výchova
Český jazyk
Komunikační a slohová výchova; Jazyková výchova; Literární výchova; Etická
výchova
Generováno programem SMILE verze 2.2.3-1210, vlastníkem licence je Základní škola a Mateřská škola,
IČ: 75030501.
Využití jiným subjektem je porušení autorských práv a má za následek uplatnění zákonných
autorskoprávních nároků vůči porušiteli a dále pak náhradu škody.
Strana 28 z 254
ŠVP - Školský vzdělávací program pro základní vzdělávání
2. ročník
Výtvarná výchova
etická výchova
Tělesná výchova
Činnosti ovlivňující zdraví; Činnosti ovlivňující
dovedností; Činnosti podporující pohybové učení
úroveň
pohybových
Prvouka
Etická výchova
Český jazyk
Komunikační a slohová výchova; Jazyková výchova; Literární výchova; Etická
výchova
3. ročník
Výtvarná výchova
etická výchova
Anglický jazyk
Etická výchova
Tělesná výchova
Činnosti ovlivňující zdraví; Činnosti ovlivňující
dovedností; Činnosti podporující pohybové učení
úroveň
pohybových
Prvouka
Etická výchova
Český jazyk
Komunikační a slohová výchova; Jazyková výchova; Literární výchova; Etická
výchova
4. ročník
Výtvarná výchova
etická výchova
Vlastivěda
etická výchova
Anglický jazyk
Etická výchova
Tělesná výchova
činnosti ovlivňující zdraví; Činnosti ovlivňující
dovedností; Činnosti podporující pohybové učení
úroveň
pohybových
Český jazyk
Komunikační a slohová výchova; Jazyková výchova; Literární výchova; Etická
výchova
5. ročník
Výtvarná výchova
etická výchova
Informatika
základy práce s počítačem; zpracování a využití informací
Generováno programem SMILE verze 2.2.3-1210, vlastníkem licence je Základní škola a Mateřská škola,
IČ: 75030501.
Využití jiným subjektem je porušení autorských práv a má za následek uplatnění zákonných
autorskoprávních nároků vůči porušiteli a dále pak náhradu škody.
Strana 29 z 254
ŠVP - Školský vzdělávací program pro základní vzdělávání
Vlastivěda
etická výchova
Anglický jazyk
etická výchova
Tělesná výchova
Činnosti ovlivňující zdraví; Činnosti ovlivňující
dovedností; Činnosti podporující pohybové učení
úroveň
pohybových
Český jazyk
Komunikační a slohová výchova; Jazyková výchova; Literární výchova; Etická
výchova
Hodnoty, postoje, praktická etika - pokrytí předmětem
● Matematika
● Český jazyk
● Prvouka
● Vlastivěda
● Přírodověda
● Anglický jazyk
● Etická výchova
Hodnoty, postoje, praktická etika - integrace ve výuce
1. ročník
Výtvarná výchova
Ověřování komunikačních účinků; etická výchova
Tělesná výchova
Činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností; činnosti podporující
pohybové učení
Prvouka
Etická výchova
Český jazyk
Komunikační a slohová výchova; Jazyková výchova; Literární výchova; Etická
výchova
2. ročník
Výtvarná výchova
Ověřování komunikačních účinků; etická výchova
Tělesná výchova
Činnosti ovlivňující zdraví; Činnosti ovlivňující
dovedností; Činnosti podporující pohybové učení
úroveň
pohybových
Prvouka
Etická výchova
Český jazyk
Generováno programem SMILE verze 2.2.3-1210, vlastníkem licence je Základní škola a Mateřská škola,
IČ: 75030501.
Využití jiným subjektem je porušení autorských práv a má za následek uplatnění zákonných
autorskoprávních nároků vůči porušiteli a dále pak náhradu škody.
Strana 30 z 254
ŠVP - Školský vzdělávací program pro základní vzdělávání
Komunikační a slohová výchova; Jazyková výchova; Literární výchova; Etická
výchova
3. ročník
Výtvarná výchova
Ověřování komunikačních účinků; etická výchova
Anglický jazyk
Etická výchova
Tělesná výchova
Činnosti ovlivňující zdraví; Činnosti ovlivňující
dovedností; Činnosti podporující pohybové učení
úroveň
pohybových
Prvouka
Etická výchova
Český jazyk
Komunikační a slohová výchova; Jazyková výchova; Literární výchova; Etická
výchova
4. ročník
Výtvarná výchova
Ověřování komunikačních účinků; etická výchova
Vlastivěda
etická výchova
Anglický jazyk
Etická výchova
Tělesná výchova
činnosti ovlivňující zdraví; Činnosti ovlivňující
dovedností; Činnosti podporující pohybové učení
úroveň
pohybových
Český jazyk
Komunikační a slohová výchova; Jazyková výchova; Literární výchova; Etická
výchova
5. ročník
Výtvarná výchova
Ověřování komunikačních účinků; etická výchova
Vlastivěda
etická výchova
Anglický jazyk
etická výchova
Tělesná výchova
Činnosti ovlivňující zdraví; Činnosti ovlivňující
dovedností; Činnosti podporující pohybové učení
úroveň
pohybových
Český jazyk
Komunikační a slohová výchova; Jazyková výchova; Literární výchova; Etická
výchova
Generováno programem SMILE verze 2.2.3-1210, vlastníkem licence je Základní škola a Mateřská škola,
IČ: 75030501.
Využití jiným subjektem je porušení autorských práv a má za následek uplatnění zákonných
autorskoprávních nároků vůči porušiteli a dále pak náhradu škody.
Strana 31 z 254
ŠVP - Školský vzdělávací program pro základní vzdělávání
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA
Občanská společnost a škola - pokrytí předmětem
● Prvouka
● Vlastivěda
● Taneční a pohybová výchova
● Etická výchova
Občanská společnost a škola - integrace ve výuce
1. ročník
Výtvarná výchova
etická výchova
Hudební výchova
Taneční a pohybová výchova
Prvouka
Místo, kde žijeme; Lidé kolem nás; Lidé a čas; Etická výchova
Český jazyk
Etická výchova
2. ročník
Výtvarná výchova
etická výchova
Hudební výchova
Taneční a pohybová výchova
Prvouka
Místo, kde žijeme; Lidé kolem nás; Lidé a čas; Etická výchova
Český jazyk
Etická výchova
3. ročník
Anglický jazyk
Etická výchova
Hudební výchova
Taneční a pohybová výchova
Prvouka
Místo, kde žijeme; Lidé kolem nás; Lidé a čas; Etická výchova
Český jazyk
Etická výchova
4. ročník
Výtvarná výchova
etická výchova
Anglický jazyk
Etická výchova
Generováno programem SMILE verze 2.2.3-1210, vlastníkem licence je Základní škola a Mateřská škola,
IČ: 75030501.
Využití jiným subjektem je porušení autorských práv a má za následek uplatnění zákonných
autorskoprávních nároků vůči porušiteli a dále pak náhradu škody.
Strana 32 z 254
ŠVP - Školský vzdělávací program pro základní vzdělávání
Hudební výchova
Taneční a pohybová výchova
Vlastivěda
Místo, kde žijeme; Lidé a čas; etická výchova
Přírodověda
Lidé kolem nás
Český jazyk
Etická výchova
5. ročník
Výtvarná výchova
etická výchova
Anglický jazyk
etická výchova
Hudební výchova
Taneční a pohybová výchova
Vlastivěda
Místo, kde žijeme; Lidé a čas; etická výchova
Přírodověda
Lidé kolem nás
Český jazyk
Etická výchova
Občan, občanská společnost a stát - pokrytí předmětem
● Prvouka
● Vlastivěda
● Etická výchova
Občan, občanská společnost a stát - integrace ve výuce
1. ročník
Výtvarná výchova
etická výchova
Prvouka
Místo, kde žijeme; Lidé kolem nás; Lidé a čas; Etická výchova
Český jazyk
Etická výchova
2. ročník
Výtvarná výchova
etická výchova
Prvouka
Místo, kde žijeme; Lidé kolem nás; Lidé a čas; Etická výchova
Český jazyk
Generováno programem SMILE verze 2.2.3-1210, vlastníkem licence je Základní škola a Mateřská škola,
IČ: 75030501.
Využití jiným subjektem je porušení autorských práv a má za následek uplatnění zákonných
autorskoprávních nároků vůči porušiteli a dále pak náhradu škody.
Strana 33 z 254
ŠVP - Školský vzdělávací program pro základní vzdělávání
Etická výchova
3. ročník
Anglický jazyk
Etická výchova
Prvouka
Místo, kde žijeme; Lidé kolem nás; Lidé a čas; Etická výchova
Český jazyk
Etická výchova
4. ročník
Výtvarná výchova
etická výchova
Anglický jazyk
Etická výchova
Vlastivěda
Místo, kde žijeme; Lidé a čas; etická výchova
Přírodověda
Lidé kolem nás
Český jazyk
Etická výchova
5. ročník
Výtvarná výchova
etická výchova
Anglický jazyk
etická výchova
Vlastivěda
Místo, kde žijeme; Lidé a čas; etická výchova
Přírodověda
Lidé kolem nás
Český jazyk
Etická výchova
Formy participace občanů v politickém životě - pokrytí předmětem
● Prvouka
● Vlastivěda
● Etická výchova
Formy participace občanů v politickém životě - integrace ve výuce
1. ročník
Výtvarná výchova
etická výchova
Prvouka
Generováno programem SMILE verze 2.2.3-1210, vlastníkem licence je Základní škola a Mateřská škola,
IČ: 75030501.
Využití jiným subjektem je porušení autorských práv a má za následek uplatnění zákonných
autorskoprávních nároků vůči porušiteli a dále pak náhradu škody.
Strana 34 z 254
ŠVP - Školský vzdělávací program pro základní vzdělávání
Místo, kde žijeme; Lidé kolem nás; Lidé a čas; Etická výchova
Český jazyk
Etická výchova
2. ročník
Výtvarná výchova
etická výchova
Prvouka
Místo, kde žijeme; Lidé kolem nás; Lidé a čas; Etická výchova
Český jazyk
Etická výchova
3. ročník
Anglický jazyk
Etická výchova
Prvouka
Místo, kde žijeme; Lidé kolem nás; Lidé a čas; Etická výchova
Český jazyk
Etická výchova
4. ročník
Výtvarná výchova
etická výchova
Anglický jazyk
Etická výchova
Vlastivěda
Místo, kde žijeme; Lidé a čas; etická výchova
Přírodověda
Lidé kolem nás
Český jazyk
Etická výchova
5. ročník
Výtvarná výchova
etická výchova
Anglický jazyk
etická výchova
Vlastivěda
Místo, kde žijeme; Lidé a čas; etická výchova
Přírodověda
Lidé kolem nás
Český jazyk
Etická výchova
Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování - pokrytí předmětem
Generováno programem SMILE verze 2.2.3-1210, vlastníkem licence je Základní škola a Mateřská škola,
IČ: 75030501.
Využití jiným subjektem je porušení autorských práv a má za následek uplatnění zákonných
autorskoprávních nároků vůči porušiteli a dále pak náhradu škody.
Strana 35 z 254
ŠVP - Školský vzdělávací program pro základní vzdělávání
● Prvouka
● Vlastivěda
● Taneční a pohybová výchova
● Etická výchova
Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování - integrace ve výuce
1. ročník
Výtvarná výchova
etická výchova
Hudební výchova
Taneční a pohybová výchova
Prvouka
Místo, kde žijeme; Lidé kolem nás; Lidé a čas; Etická výchova
Český jazyk
Etická výchova
2. ročník
Výtvarná výchova
etická výchova
Hudební výchova
Taneční a pohybová výchova
Prvouka
Místo, kde žijeme; Lidé kolem nás; Lidé a čas; Etická výchova
Český jazyk
Etická výchova
3. ročník
Anglický jazyk
Etická výchova
Hudební výchova
Taneční a pohybová výchova
Prvouka
Místo, kde žijeme; Lidé kolem nás; Lidé a čas; Etická výchova
Český jazyk
Etická výchova
4. ročník
Výtvarná výchova
etická výchova
Anglický jazyk
Etická výchova
Hudební výchova
Taneční a pohybová výchova
Vlastivěda
Generováno programem SMILE verze 2.2.3-1210, vlastníkem licence je Základní škola a Mateřská škola,
IČ: 75030501.
Využití jiným subjektem je porušení autorských práv a má za následek uplatnění zákonných
autorskoprávních nároků vůči porušiteli a dále pak náhradu škody.
Strana 36 z 254
ŠVP - Školský vzdělávací program pro základní vzdělávání
Místo, kde žijeme; Lidé a čas; etická výchova
Přírodověda
Lidé kolem nás
Český jazyk
Etická výchova
5. ročník
Výtvarná výchova
etická výchova
Anglický jazyk
etická výchova
Hudební výchova
Taneční a pohybová výchova
Vlastivěda
Místo, kde žijeme; Lidé a čas; etická výchova
Přírodověda
Lidé kolem nás
Český jazyk
Etická výchova
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH
Evropa a svět nás zajímá - pokrytí předmětem
● Informatika
● Vlastivěda
● Hudební výchova
● Výtvarná výchova
● Tělesná výchova
● Anglický jazyk
Evropa a svět nás zajímá - integrace ve výuce
1. ročník
Výtvarná výchova
Uplatňování subjektivity; etická výchova
Hudební výchova
Poslechové činnosti
Tělesná výchova
Činnosti ovlivňující zdraví; Činnosti ovlivňující
dovedností; činnosti podporující pohybové učení
úroveň
pohybových
Prvouka
Místo, kde žijeme; Lidé kolem nás; Lidé a čas; Etická výchova
Český jazyk
Generováno programem SMILE verze 2.2.3-1210, vlastníkem licence je Základní škola a Mateřská škola,
IČ: 75030501.
Využití jiným subjektem je porušení autorských práv a má za následek uplatnění zákonných
autorskoprávních nároků vůči porušiteli a dále pak náhradu škody.
Strana 37 z 254
ŠVP - Školský vzdělávací program pro základní vzdělávání
Komunikační a slohová výchova; Jazyková výchova; Literární výchova; Etická
výchova
2. ročník
Výtvarná výchova
Uplatňování subjektivity; etická výchova
Hudební výchova
Poslechové činnosti
Tělesná výchova
Činnosti ovlivňující zdraví; Činnosti ovlivňující
dovedností; Činnosti podporující pohybové učení
úroveň
pohybových
Prvouka
Místo, kde žijeme; Lidé kolem nás; Lidé a čas; Etická výchova
Český jazyk
Komunikační a slohová výchova; Jazyková výchova; Literární výchova; Etická
výchova
3. ročník
Výtvarná výchova
Uplatňování subjektivity; etická výchova
Hudební výchova
Poslechové činnosti
Anglický jazyk
řečové dovednosti; Etická výchova
Tělesná výchova
Činnosti ovlivňující zdraví; Činnosti ovlivňující
dovedností; Činnosti podporující pohybové učení
úroveň
pohybových
Prvouka
Místo, kde žijeme; Lidé kolem nás; Lidé a čas; Etická výchova
Český jazyk
Komunikační a slohová výchova; Jazyková výchova; Literární výchova; Etická
výchova
4. ročník
Výtvarná výchova
Uplatňování subjektivity; etická výchova
Anglický jazyk
Etická výchova
Hudební výchova
Poslechové činnosti
Vlastivěda
Místo, kde žijeme; Lidé a čas; etická výchova
Tělesná výchova
Generováno programem SMILE verze 2.2.3-1210, vlastníkem licence je Základní škola a Mateřská škola,
IČ: 75030501.
Využití jiným subjektem je porušení autorských práv a má za následek uplatnění zákonných
autorskoprávních nároků vůči porušiteli a dále pak náhradu škody.
Strana 38 z 254
ŠVP - Školský vzdělávací program pro základní vzdělávání
činnosti ovlivňující zdraví; Činnosti ovlivňující
dovedností; Činnosti podporující pohybové učení
úroveň
pohybových
Přírodověda
Lidé kolem nás
Český jazyk
Komunikační a slohová výchova; Jazyková výchova; Literární výchova; Etická
výchova
5. ročník
Výtvarná výchova
Uplatňování subjektivity; etická výchova
Informatika
vyhledávání informací a komunikace; zpracování a využití informací
Anglický jazyk
etická výchova
Hudební výchova
Poslechové činnosti
Vlastivěda
Místo, kde žijeme; Lidé a čas; etická výchova
Tělesná výchova
Činnosti ovlivňující zdraví; Činnosti ovlivňující
dovedností; Činnosti podporující pohybové učení
úroveň
pohybových
Přírodověda
Lidé kolem nás
Český jazyk
Komunikační a slohová výchova; Jazyková výchova; Literární výchova; Etická
výchova
Objevujeme Evropu a svět - pokrytí předmětem
● Informatika
● Vlastivěda
● Hudební výchova
● Výtvarná výchova
● Tělesná výchova
● Anglický jazyk
Objevujeme Evropu a svět - integrace ve výuce
1. ročník
Výtvarná výchova
Rozvíjení smyslové citlivosti; etická výchova
Hudební výchova
Generováno programem SMILE verze 2.2.3-1210, vlastníkem licence je Základní škola a Mateřská škola,
IČ: 75030501.
Využití jiným subjektem je porušení autorských práv a má za následek uplatnění zákonných
autorskoprávních nároků vůči porušiteli a dále pak náhradu škody.
Strana 39 z 254
ŠVP - Školský vzdělávací program pro základní vzdělávání
Poslechové činnosti
Prvouka
Místo, kde žijeme; Lidé kolem nás; Lidé a čas; Etická výchova
Český jazyk
Etická výchova
2. ročník
Výtvarná výchova
Rozvíjení smyslové citlivosti; etická výchova
Hudební výchova
Poslechové činnosti
Prvouka
Místo, kde žijeme; Lidé kolem nás; Lidé a čas; Etická výchova
Český jazyk
Etická výchova
3. ročník
Výtvarná výchova
Rozvíjení smyslové citlivosti; etická výchova
Anglický jazyk
Etická výchova
Hudební výchova
Poslechové činnosti
Prvouka
Místo, kde žijeme; Lidé kolem nás; Lidé a čas; Etická výchova
Český jazyk
Etická výchova
4. ročník
Výtvarná výchova
etická výchova
Anglický jazyk
Etická výchova
Hudební výchova
Poslechové činnosti
Vlastivěda
Místo, kde žijeme; Lidé a čas; etická výchova
Přírodověda
Lidé kolem nás
Český jazyk
Etická výchova
5. ročník
Výtvarná výchova
Generováno programem SMILE verze 2.2.3-1210, vlastníkem licence je Základní škola a Mateřská škola,
IČ: 75030501.
Využití jiným subjektem je porušení autorských práv a má za následek uplatnění zákonných
autorskoprávních nároků vůči porušiteli a dále pak náhradu škody.
Strana 40 z 254
ŠVP - Školský vzdělávací program pro základní vzdělávání
Rozvíjení smyslové citlivosti; etická výchova
Informatika
vyhledávání informací a komunikace; zpracování a využití informací
Anglický jazyk
etická výchova
Hudební výchova
Poslechové činnosti
Vlastivěda
Místo, kde žijeme; Lidé a čas; etická výchova
Přírodověda
Lidé kolem nás
Český jazyk
Etická výchova
Jsme Evropané - pokrytí předmětem
● Český jazyk
● Informatika
● Prvouka
● Vlastivěda
● Hudební výchova
● Výtvarná výchova
● Tělesná výchova
● Anglický jazyk
● Etická výchova
Jsme Evropané - integrace ve výuce
1. ročník
Výtvarná výchova
Rozvíjení smyslové citlivosti; Ověřování komunikačních účinků; etická výchova
Hudební výchova
Poslechové činnosti
Tělesná výchova
Činnosti ovlivňující zdraví; Činnosti ovlivňující
dovedností; činnosti podporující pohybové učení
úroveň
pohybových
Prvouka
Místo, kde žijeme; Lidé kolem nás; Lidé a čas; Etická výchova
Český jazyk
Etická výchova
2. ročník
Výtvarná výchova
Generováno programem SMILE verze 2.2.3-1210, vlastníkem licence je Základní škola a Mateřská škola,
IČ: 75030501.
Využití jiným subjektem je porušení autorských práv a má za následek uplatnění zákonných
autorskoprávních nároků vůči porušiteli a dále pak náhradu škody.
Strana 41 z 254
ŠVP - Školský vzdělávací program pro základní vzdělávání
Ověřování komunikačních účinků; etická výchova
Hudební výchova
Poslechové činnosti
Tělesná výchova
Činnosti ovlivňující zdraví; Činnosti ovlivňující
dovedností; Činnosti podporující pohybové učení
úroveň
pohybových
Prvouka
Místo, kde žijeme; Lidé kolem nás; Lidé a čas; Etická výchova
Český jazyk
Etická výchova
3. ročník
Výtvarná výchova
Ověřování komunikačních účinků; etická výchova
Anglický jazyk
Etická výchova
Hudební výchova
Poslechové činnosti
Tělesná výchova
Činnosti ovlivňující zdraví; Činnosti ovlivňující
dovedností; Činnosti podporující pohybové učení
úroveň
pohybových
Prvouka
Místo, kde žijeme; Lidé kolem nás; Lidé a čas; Etická výchova
Český jazyk
Etická výchova
4. ročník
Výtvarná výchova
Ověřování komunikačních účinků; etická výchova
Anglický jazyk
Etická výchova
Hudební výchova
Poslechové činnosti
Vlastivěda
Místo, kde žijeme; Lidé a čas; etická výchova
Tělesná výchova
činnosti ovlivňující zdraví; Činnosti ovlivňující
dovedností; Činnosti podporující pohybové učení
úroveň
pohybových
Přírodověda
Lidé kolem nás
Český jazyk
Generováno programem SMILE verze 2.2.3-1210, vlastníkem licence je Základní škola a Mateřská škola,
IČ: 75030501.
Využití jiným subjektem je porušení autorských práv a má za následek uplatnění zákonných
autorskoprávních nároků vůči porušiteli a dále pak náhradu škody.
Strana 42 z 254
ŠVP - Školský vzdělávací program pro základní vzdělávání
Etická výchova
5. ročník
Výtvarná výchova
Ověřování komunikačních účinků; etická výchova
Informatika
vyhledávání informací a komunikace; zpracování a využití informací
Anglický jazyk
etická výchova
Hudební výchova
Poslechové činnosti
Vlastivěda
Místo, kde žijeme; Lidé a čas; etická výchova
Tělesná výchova
Činnosti ovlivňující zdraví; Činnosti ovlivňující
dovedností; Činnosti podporující pohybové učení
úroveň
pohybových
Přírodověda
Lidé kolem nás
Český jazyk
Etická výchova
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Kulturní diference - pokrytí předmětem
● Český jazyk
● Vlastivěda
● Hudební výchova
● Výtvarná výchova
● Anglický jazyk
● Taneční a pohybová výchova
● Etická výchova
Kulturní diference - integrace ve výuce
1. ročník
Výtvarná výchova
Rozvíjení smyslové citlivosti; Uplatňování
komunikačních účinků; etická výchova
subjektivity;
Ověřování
Hudební výchova
Vokální činnosti; Taneční a pohybová výchova
Prvouka
Etická výchova
Český jazyk
Generováno programem SMILE verze 2.2.3-1210, vlastníkem licence je Základní škola a Mateřská škola,
IČ: 75030501.
Využití jiným subjektem je porušení autorských práv a má za následek uplatnění zákonných
autorskoprávních nároků vůči porušiteli a dále pak náhradu škody.
Strana 43 z 254
ŠVP - Školský vzdělávací program pro základní vzdělávání
Etická výchova
2. ročník
Výtvarná výchova
Rozvíjení smyslové citlivosti; Uplatňování
komunikačních účinků; etická výchova
subjektivity;
Ověřování
Hudební výchova
Vokální činnosti; Taneční a pohybová výchova
Prvouka
Etická výchova
Český jazyk
Etická výchova
3. ročník
Výtvarná výchova
Uplatňování subjektivity; Ověřování komunikačních účinků; etická výchova
Hudební výchova
Vokální činnosti; Taneční a pohybová výchova
Anglický jazyk
řečové dovednosti; Etická výchova
Prvouka
Etická výchova
4. ročník
Výtvarná výchova
Uplatňování subjektivity; Ověřování komunikačních účinků; etická výchova
Vlastivěda
etická výchova
Anglický jazyk
Etická výchova
Hudební výchova
Vokální činnosti; Taneční a pohybová výchova
Český jazyk
Etická výchova
5. ročník
Výtvarná výchova
Rozvíjení smyslové citlivosti; Uplatňování
komunikačních účinků; etická výchova
subjektivity;
Ověřování
Informatika
vyhledávání informací a komunikace
Vlastivěda
etická výchova
Anglický jazyk
etická výchova
Generováno programem SMILE verze 2.2.3-1210, vlastníkem licence je Základní škola a Mateřská škola,
IČ: 75030501.
Využití jiným subjektem je porušení autorských práv a má za následek uplatnění zákonných
autorskoprávních nároků vůči porušiteli a dále pak náhradu škody.
Strana 44 z 254
ŠVP - Školský vzdělávací program pro základní vzdělávání
Hudební výchova
Vokální činnosti; Taneční a pohybová výchova
Český jazyk
Etická výchova
Lidské vztahy - pokrytí předmětem
● Český jazyk
● Vlastivěda
● Hudební výchova
● Výtvarná výchova
● Anglický jazyk
● Taneční a pohybová výchova
● Etická výchova
Lidské vztahy - integrace ve výuce
1. ročník
Výtvarná výchova
Uplatňování subjektivity; Ověřování komunikačních účinků; etická výchova
Hudební výchova
Taneční a pohybová výchova
Prvouka
Etická výchova
Český jazyk
Komunikační a slohová výchova; Jazyková výchova; Literární výchova; Etická
výchova
2. ročník
Výtvarná výchova
Uplatňování subjektivity; Ověřování komunikačních účinků; etická výchova
Hudební výchova
Taneční a pohybová výchova
Prvouka
Etická výchova
Český jazyk
Komunikační a slohová výchova; Jazyková výchova; Literární výchova; Etická
výchova
3. ročník
Výtvarná výchova
Uplatňování subjektivity; Ověřování komunikačních účinků; etická výchova
Anglický jazyk
Etická výchova
Hudební výchova
Generováno programem SMILE verze 2.2.3-1210, vlastníkem licence je Základní škola a Mateřská škola,
IČ: 75030501.
Využití jiným subjektem je porušení autorských práv a má za následek uplatnění zákonných
autorskoprávních nároků vůči porušiteli a dále pak náhradu škody.
Strana 45 z 254
ŠVP - Školský vzdělávací program pro základní vzdělávání
Taneční a pohybová výchova
Prvouka
Etická výchova
Český jazyk
Komunikační a slohová výchova; Jazyková výchova; Literární výchova
4. ročník
Výtvarná výchova
Uplatňování subjektivity; Ověřování komunikačních účinků; etická výchova
Vlastivěda
etická výchova
Anglický jazyk
Etická výchova
Hudební výchova
Taneční a pohybová výchova
Český jazyk
Komunikační a slohová výchova; Jazyková výchova; Literární výchova; Etická
výchova
5. ročník
Výtvarná výchova
Uplatňování subjektivity; Ověřování komunikačních účinků; etická výchova
Informatika
vyhledávání informací a komunikace
Vlastivěda
etická výchova
Anglický jazyk
etická výchova
Hudební výchova
Taneční a pohybová výchova
Český jazyk
Komunikační a slohová výchova; Jazyková výchova; Literární výchova; Etická
výchova
Etnický původ - pokrytí předmětem
● Český jazyk
● Vlastivěda
● Hudební výchova
● Anglický jazyk
● Taneční a pohybová výchova
● Etická výchova
Generováno programem SMILE verze 2.2.3-1210, vlastníkem licence je Základní škola a Mateřská škola,
IČ: 75030501.
Využití jiným subjektem je porušení autorských práv a má za následek uplatnění zákonných
autorskoprávních nároků vůči porušiteli a dále pak náhradu škody.
Strana 46 z 254
ŠVP - Školský vzdělávací program pro základní vzdělávání
Etnický původ - integrace ve výuce
1. ročník
Výtvarná výchova
Ověřování komunikačních účinků; etická výchova
Hudební výchova
Taneční a pohybová výchova
Prvouka
Etická výchova
Český jazyk
Etická výchova
2. ročník
Výtvarná výchova
Ověřování komunikačních účinků; etická výchova
Hudební výchova
Taneční a pohybová výchova
Prvouka
Etická výchova
Český jazyk
Etická výchova
3. ročník
Výtvarná výchova
Ověřování komunikačních účinků; etická výchova
Anglický jazyk
Etická výchova
Hudební výchova
Taneční a pohybová výchova
Prvouka
Etická výchova
4. ročník
Výtvarná výchova
Ověřování komunikačních účinků; etická výchova
Vlastivěda
etická výchova
Anglický jazyk
Etická výchova
Hudební výchova
Taneční a pohybová výchova
Český jazyk
Etická výchova
5. ročník
Výtvarná výchova
Generováno programem SMILE verze 2.2.3-1210, vlastníkem licence je Základní škola a Mateřská škola,
IČ: 75030501.
Využití jiným subjektem je porušení autorských práv a má za následek uplatnění zákonných
autorskoprávních nároků vůči porušiteli a dále pak náhradu škody.
Strana 47 z 254
ŠVP - Školský vzdělávací program pro základní vzdělávání
Ověřování komunikačních účinků; etická výchova
Informatika
vyhledávání informací a komunikace
Vlastivěda
etická výchova
Anglický jazyk
etická výchova
Hudební výchova
Taneční a pohybová výchova
Český jazyk
Etická výchova
Multikulturalita - pokrytí předmětem
● Český jazyk
● Vlastivěda
● Hudební výchova
● Anglický jazyk
● Etická výchova
Multikulturalita - integrace ve výuce
1. ročník
Výtvarná výchova
Ověřování komunikačních účinků; etická výchova
Prvouka
Etická výchova
Český jazyk
Etická výchova
2. ročník
Výtvarná výchova
Ověřování komunikačních účinků; etická výchova
Prvouka
Etická výchova
Český jazyk
Etická výchova
3. ročník
Výtvarná výchova
Ověřování komunikačních účinků; etická výchova
Anglický jazyk
Etická výchova
Prvouka
Generováno programem SMILE verze 2.2.3-1210, vlastníkem licence je Základní škola a Mateřská škola,
IČ: 75030501.
Využití jiným subjektem je porušení autorských práv a má za následek uplatnění zákonných
autorskoprávních nároků vůči porušiteli a dále pak náhradu škody.
Strana 48 z 254
ŠVP - Školský vzdělávací program pro základní vzdělávání
Etická výchova
4. ročník
Výtvarná výchova
Ověřování komunikačních účinků; etická výchova
Vlastivěda
etická výchova
Anglický jazyk
Etická výchova
Český jazyk
Etická výchova
5. ročník
Výtvarná výchova
Ověřování komunikačních účinků; etická výchova
Informatika
vyhledávání informací a komunikace
Vlastivěda
etická výchova
Anglický jazyk
etická výchova
Český jazyk
Etická výchova
Princip sociálního smíru a solidarity - pokrytí předmětem
● Český jazyk
● Vlastivěda
● Hudební výchova
● Anglický jazyk
● Taneční a pohybová výchova
● Etická výchova
Princip sociálního smíru a solidarity - integrace ve výuce
1. ročník
Výtvarná výchova
Ověřování komunikačních účinků; etická výchova
Hudební výchova
Taneční a pohybová výchova
Prvouka
Etická výchova
Český jazyk
Komunikační a slohová výchova; Jazyková výchova; Literární výchova; Etická
výchova
Generováno programem SMILE verze 2.2.3-1210, vlastníkem licence je Základní škola a Mateřská škola,
IČ: 75030501.
Využití jiným subjektem je porušení autorských práv a má za následek uplatnění zákonných
autorskoprávních nároků vůči porušiteli a dále pak náhradu škody.
Strana 49 z 254
ŠVP - Školský vzdělávací program pro základní vzdělávání
2. ročník
Výtvarná výchova
Ověřování komunikačních účinků; etická výchova
Hudební výchova
Taneční a pohybová výchova
Prvouka
Etická výchova
Český jazyk
Komunikační a slohová výchova; Jazyková výchova; Literární výchova; Etická
výchova
3. ročník
Výtvarná výchova
Rozvíjení smyslové citlivosti; Ověřování komunikačních účinků; etická výchova
Anglický jazyk
Etická výchova
Hudební výchova
Taneční a pohybová výchova
Prvouka
Etická výchova
Český jazyk
Komunikační a slohová výchova; Jazyková výchova; Literární výchova
4. ročník
Výtvarná výchova
Ověřování komunikačních účinků; etická výchova
Vlastivěda
etická výchova
Anglický jazyk
Etická výchova
Hudební výchova
Taneční a pohybová výchova
Český jazyk
Komunikační a slohová výchova; Jazyková výchova; Literární výchova; Etická
výchova
5. ročník
Výtvarná výchova
Ověřování komunikačních účinků; etická výchova
Informatika
vyhledávání informací a komunikace
Vlastivěda
etická výchova
Anglický jazyk
Generováno programem SMILE verze 2.2.3-1210, vlastníkem licence je Základní škola a Mateřská škola,
IČ: 75030501.
Využití jiným subjektem je porušení autorských práv a má za následek uplatnění zákonných
autorskoprávních nároků vůči porušiteli a dále pak náhradu škody.
Strana 50 z 254
ŠVP - Školský vzdělávací program pro základní vzdělávání
etická výchova
Hudební výchova
Taneční a pohybová výchova
Český jazyk
Komunikační a slohová výchova; Jazyková výchova; Literární výchova; Etická
výchova
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Ekosystémy - pokrytí předmětem
● Informatika
● Prvouka
● Přírodověda
● Etická výchova
Ekosystémy - integrace ve výuce
1. ročník
Výtvarná výchova
etická výchova
Prvouka
Rozmanitost přírody; Člověk a jeho zdraví; Etická výchova
Český jazyk
Etická výchova
2. ročník
Výtvarná výchova
etická výchova
Prvouka
Rozmanitost přírody; Člověk a jeho zdraví; Etická výchova
Český jazyk
Etická výchova
3. ročník
Výtvarná výchova
etická výchova
Anglický jazyk
Etická výchova
Prvouka
Rozmanitost přírody; Člověk a jeho zdraví; Etická výchova
Český jazyk
Etická výchova
4. ročník
Výtvarná výchova
etická výchova
Vlastivěda
Generováno programem SMILE verze 2.2.3-1210, vlastníkem licence je Základní škola a Mateřská škola,
IČ: 75030501.
Využití jiným subjektem je porušení autorských práv a má za následek uplatnění zákonných
autorskoprávních nároků vůči porušiteli a dále pak náhradu škody.
Strana 51 z 254
ŠVP - Školský vzdělávací program pro základní vzdělávání
etická výchova
Anglický jazyk
Etická výchova
Přírodověda
Rozmanitosti přírody; Člověj a jeho zdraví
Český jazyk
Etická výchova
5. ročník
Výtvarná výchova
etická výchova
Informatika
vyhledávání informací a komunikace; zpracování a využití informací
Vlastivěda
etická výchova
Anglický jazyk
etická výchova
Přírodověda
Rozmanitost přírody; Člověk a jeho zdraví
Český jazyk
Etická výchova
Základní podmínky života - pokrytí předmětem
● Informatika
● Prvouka
● Přírodověda
● Tělesná výchova
● Etická výchova
Základní podmínky života - integrace ve výuce
1. ročník
Výtvarná výchova
etická výchova
Tělesná výchova
Činnosti ovlivňující zdraví; Činnosti ovlivňující
dovedností; činnosti podporující pohybové učení
úroveň
pohybových
Prvouka
Rozmanitost přírody; Člověk a jeho zdraví; Etická výchova
Český jazyk
Etická výchova
2. ročník
Výtvarná výchova
Generováno programem SMILE verze 2.2.3-1210, vlastníkem licence je Základní škola a Mateřská škola,
IČ: 75030501.
Využití jiným subjektem je porušení autorských práv a má za následek uplatnění zákonných
autorskoprávních nároků vůči porušiteli a dále pak náhradu škody.
Strana 52 z 254
ŠVP - Školský vzdělávací program pro základní vzdělávání
etická výchova
Tělesná výchova
Činnosti ovlivňující zdraví; Činnosti ovlivňující
dovedností; Činnosti podporující pohybové učení
úroveň
pohybových
Prvouka
Rozmanitost přírody; Člověk a jeho zdraví; Etická výchova
Český jazyk
Etická výchova
3. ročník
Výtvarná výchova
etická výchova
Anglický jazyk
Etická výchova
Tělesná výchova
Činnosti ovlivňující zdraví; Činnosti ovlivňující
dovedností; Činnosti podporující pohybové učení
úroveň
pohybových
Prvouka
Rozmanitost přírody; Člověk a jeho zdraví; Etická výchova
Český jazyk
Etická výchova
4. ročník
Výtvarná výchova
etická výchova
Vlastivěda
etická výchova
Anglický jazyk
Etická výchova
Tělesná výchova
činnosti ovlivňující zdraví; Činnosti ovlivňující
dovedností; Činnosti podporující pohybové učení
úroveň
pohybových
Přírodověda
Rozmanitosti přírody; Člověj a jeho zdraví
Český jazyk
Etická výchova
5. ročník
Výtvarná výchova
etická výchova
Informatika
vyhledávání informací a komunikace; zpracování a využití informací
Vlastivěda
Generováno programem SMILE verze 2.2.3-1210, vlastníkem licence je Základní škola a Mateřská škola,
IČ: 75030501.
Využití jiným subjektem je porušení autorských práv a má za následek uplatnění zákonných
autorskoprávních nároků vůči porušiteli a dále pak náhradu škody.
Strana 53 z 254
ŠVP - Školský vzdělávací program pro základní vzdělávání
etická výchova
Anglický jazyk
etická výchova
Tělesná výchova
Činnosti ovlivňující zdraví; Činnosti ovlivňující
dovedností; Činnosti podporující pohybové učení
úroveň
pohybových
Přírodověda
Rozmanitost přírody; Člověk a jeho zdraví
Český jazyk
Etická výchova
Lidské aktivity a problémy životního prostředí - pokrytí předmětem
● Informatika
● Prvouka
● Přírodověda
● Pracovní činnosti
● Tělesná výchova
● Etická výchova
Lidské aktivity a problémy životního prostředí - integrace ve výuce
1. ročník
Výtvarná výchova
Ověřování komunikačních účinků; etická výchova
Pracovní činnosti
práce s drobným materiálem; práce montážní a demontážní; pěstitelstké
práce; příprava pokrmů
Prvouka
Rozmanitost přírody; Člověk a jeho zdraví; Etická výchova
Český jazyk
Etická výchova
2. ročník
Výtvarná výchova
Ověřování komunikačních účinků; etická výchova
Pracovní činnosti
práce s drobnýnm materiálem; práce montážní a demontážní; pěstitelské
práce; příprava pokrmů
Prvouka
Rozmanitost přírody; Člověk a jeho zdraví; Etická výchova
Český jazyk
Etická výchova
Generováno programem SMILE verze 2.2.3-1210, vlastníkem licence je Základní škola a Mateřská škola,
IČ: 75030501.
Využití jiným subjektem je porušení autorských práv a má za následek uplatnění zákonných
autorskoprávních nároků vůči porušiteli a dále pak náhradu škody.
Strana 54 z 254
ŠVP - Školský vzdělávací program pro základní vzdělávání
3. ročník
Výtvarná výchova
Ověřování komunikačních účinků; etická výchova
Pracovní činnosti
práce s drobným materiálem; práce montážní a demontážní; pěstitelské
práce; příprava pokrmů
Anglický jazyk
Etická výchova
Prvouka
Rozmanitost přírody; Člověk a jeho zdraví; Etická výchova
Český jazyk
Etická výchova
4. ročník
Výtvarná výchova
Ověřování komunikačních účinků; etická výchova
Pracovní činnosti
práce s drobným materiálem; práce montážní a demontážní; pěstitelské
práce; příprava pokrmů
Vlastivěda
etická výchova
Anglický jazyk
Etická výchova
Přírodověda
Rozmanitosti přírody; Člověj a jeho zdraví
Český jazyk
Etická výchova
5. ročník
Výtvarná výchova
Ověřování komunikačních účinků; etická výchova
Informatika
vyhledávání informací a komunikace; zpracování a využití informací
Pracovní činnosti
práce s drobným materiálem; práce montážní a demontážní; pěstitelské
práce; příprava pokrmů
Vlastivěda
etická výchova
Anglický jazyk
etická výchova
Přírodověda
Rozmanitost přírody; Člověk a jeho zdraví
Generováno programem SMILE verze 2.2.3-1210, vlastníkem licence je Základní škola a Mateřská škola,
IČ: 75030501.
Využití jiným subjektem je porušení autorských práv a má za následek uplatnění zákonných
autorskoprávních nároků vůči porušiteli a dále pak náhradu škody.
Strana 55 z 254
ŠVP - Školský vzdělávací program pro základní vzdělávání
Český jazyk
Etická výchova
Vztah člověka k prostředí - pokrytí předmětem
● Informatika
● Prvouka
● Přírodověda
● Výtvarná výchova
● Pracovní činnosti
● Tělesná výchova
● Etická výchova
Vztah člověka k prostředí - integrace ve výuce
1. ročník
Výtvarná výchova
Rozvíjení smyslové citlivosti; Uplatňování subjektivity; etická výchova
Pracovní činnosti
práce s drobným materiálem; práce montážní a demontážní; pěstitelstké
práce; příprava pokrmů
Prvouka
Rozmanitost přírody; Člověk a jeho zdraví; Etická výchova
Český jazyk
Etická výchova
2. ročník
Výtvarná výchova
Rozvíjení smyslové citlivosti; Uplatňování subjektivity; etická výchova
Pracovní činnosti
práce s drobnýnm materiálem; práce montážní a demontážní; pěstitelské
práce; příprava pokrmů
Prvouka
Rozmanitost přírody; Člověk a jeho zdraví; Etická výchova
Český jazyk
Etická výchova
3. ročník
Výtvarná výchova
Rozvíjení smyslové citlivosti; Uplatňování subjektivity; etická výchova
Pracovní činnosti
práce s drobným materiálem; práce montážní a demontážní; pěstitelské
práce; příprava pokrmů
Anglický jazyk
Etická výchova
Generováno programem SMILE verze 2.2.3-1210, vlastníkem licence je Základní škola a Mateřská škola,
IČ: 75030501.
Využití jiným subjektem je porušení autorských práv a má za následek uplatnění zákonných
autorskoprávních nároků vůči porušiteli a dále pak náhradu škody.
Strana 56 z 254
ŠVP - Školský vzdělávací program pro základní vzdělávání
Prvouka
Rozmanitost přírody; Člověk a jeho zdraví; Etická výchova
Český jazyk
Etická výchova
4. ročník
Výtvarná výchova
Uplatňování subjektivity; etická výchova
Pracovní činnosti
práce s drobným materiálem; práce montážní a demontážní; pěstitelské
práce; příprava pokrmů
Vlastivěda
etická výchova
Anglický jazyk
Etická výchova
Přírodověda
Rozmanitosti přírody; Člověj a jeho zdraví
Český jazyk
Etická výchova
5. ročník
Výtvarná výchova
Rozvíjení smyslové citlivosti; Uplatňování subjektivity; etická výchova
Informatika
vyhledávání informací a komunikace; zpracování a využití informací
Pracovní činnosti
práce s drobným materiálem; práce montážní a demontážní; pěstitelské
práce; příprava pokrmů
Vlastivěda
etická výchova
Anglický jazyk
etická výchova
Přírodověda
Rozmanitost přírody; Člověk a jeho zdraví
Český jazyk
Etická výchova
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení - pokrytí předmětem
● Český jazyk
● Informatika
● Vlastivěda
Generováno programem SMILE verze 2.2.3-1210, vlastníkem licence je Základní škola a Mateřská škola,
IČ: 75030501.
Využití jiným subjektem je porušení autorských práv a má za následek uplatnění zákonných
autorskoprávních nároků vůči porušiteli a dále pak náhradu škody.
Strana 57 z 254
ŠVP - Školský vzdělávací program pro základní vzdělávání
● Hudební výchova
● Anglický jazyk
Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení - integrace ve výuce
1. ročník
Výtvarná výchova
Rozvíjení smyslové citlivosti; Ověřování komunikačních účinků
Český jazyk
Komunikační a slohová výchova; Jazyková výchova; Literární výchova
2. ročník
Výtvarná výchova
Rozvíjení smyslové citlivosti; Ověřování komunikačních účinků
Český jazyk
Komunikační a slohová výchova; Jazyková výchova; Literární výchova
3. ročník
Výtvarná výchova
Rozvíjení smyslové citlivosti; Ověřování komunikačních účinků
Český jazyk
Komunikační a slohová výchova; Jazyková výchova; Literární výchova
4. ročník
Výtvarná výchova
Ověřování komunikačních účinků
Český jazyk
Komunikační a slohová výchova; Jazyková výchova; Literární výchova
5. ročník
Výtvarná výchova
Rozvíjení smyslové citlivosti; Ověřování komunikačních účinků
Informatika
vyhledávání informací a komunikace; zpracování a využití informací
Český jazyk
Komunikační a slohová výchova; Jazyková výchova; Literární výchova
Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality - pokrytí předmětem
● Český jazyk
● Informatika
● Vlastivěda
● Hudební výchova
● Výtvarná výchova
● Anglický jazyk
Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality - integrace ve výuce
1. ročník
Výtvarná výchova
Ověřování komunikačních účinků
Generováno programem SMILE verze 2.2.3-1210, vlastníkem licence je Základní škola a Mateřská škola,
IČ: 75030501.
Využití jiným subjektem je porušení autorských práv a má za následek uplatnění zákonných
autorskoprávních nároků vůči porušiteli a dále pak náhradu škody.
Strana 58 z 254
ŠVP - Školský vzdělávací program pro základní vzdělávání
2. ročník
Výtvarná výchova
Ověřování komunikačních účinků
3. ročník
Výtvarná výchova
Ověřování komunikačních účinků
4. ročník
Výtvarná výchova
Ověřování komunikačních účinků
5. ročník
Výtvarná výchova
Ověřování komunikačních účinků
Informatika
vyhledávání informací a komunikace; zpracování a využití informací
Stavba mediálních sdělení - pokrytí předmětem
● Český jazyk
● Informatika
● Vlastivěda
Stavba mediálních sdělení - integrace ve výuce
1. ročník
Výtvarná výchova
Ověřování komunikačních účinků
2. ročník
Výtvarná výchova
Ověřování komunikačních účinků
3. ročník
Výtvarná výchova
Ověřování komunikačních účinků
4. ročník
Výtvarná výchova
Ověřování komunikačních účinků
5. ročník
Výtvarná výchova
Ověřování komunikačních účinků
Informatika
vyhledávání informací a komunikace
Vnímání autora mediálních sdělení - pokrytí předmětem
● Český jazyk
● Informatika
● Vlastivěda
● Hudební výchova
● Výtvarná výchova
● Anglický jazyk
Vnímání autora mediálních sdělení - integrace ve výuce
Generováno programem SMILE verze 2.2.3-1210, vlastníkem licence je Základní škola a Mateřská škola,
IČ: 75030501.
Využití jiným subjektem je porušení autorských práv a má za následek uplatnění zákonných
autorskoprávních nároků vůči porušiteli a dále pak náhradu škody.
Strana 59 z 254
ŠVP - Školský vzdělávací program pro základní vzdělávání
1. ročník
Výtvarná výchova
Uplatňování subjektivity; Ověřování komunikačních účinků
2. ročník
Výtvarná výchova
Uplatňování subjektivity; Ověřování komunikačních účinků
3. ročník
Výtvarná výchova
Uplatňování subjektivity; Ověřování komunikačních účinků
4. ročník
Výtvarná výchova
Uplatňování subjektivity; Ověřování komunikačních účinků
5. ročník
Výtvarná výchova
Uplatňování subjektivity; Ověřování komunikačních účinků
Informatika
vyhledávání informací a komunikace
Fungování a vliv médií ve společnosti - pokrytí předmětem
● Český jazyk
● Informatika
● Vlastivěda
● Hudební výchova
● Výtvarná výchova
Fungování a vliv médií ve společnosti - integrace ve výuce
1. ročník
Výtvarná výchova
Uplatňování subjektivity; Ověřování komunikačních účinků
2. ročník
Výtvarná výchova
Uplatňování subjektivity; Ověřování komunikačních účinků
3. ročník
Výtvarná výchova
Uplatňování subjektivity; Ověřování komunikačních účinků
4. ročník
Výtvarná výchova
Uplatňování subjektivity; Ověřování komunikačních účinků
5. ročník
Výtvarná výchova
Uplatňování subjektivity; Ověřování komunikačních účinků
Informatika
vyhledávání informací a komunikace; zpracování a využití informací
Tvorba mediálního sdělení - pokrytí předmětem
● Český jazyk
● Informatika
● Vlastivěda
Generováno programem SMILE verze 2.2.3-1210, vlastníkem licence je Základní škola a Mateřská škola,
IČ: 75030501.
Využití jiným subjektem je porušení autorských práv a má za následek uplatnění zákonných
autorskoprávních nároků vůči porušiteli a dále pak náhradu škody.
Strana 60 z 254
ŠVP - Školský vzdělávací program pro základní vzdělávání
Tvorba mediálního sdělení - integrace ve výuce
1. ročník
Výtvarná výchova
Ověřování komunikačních účinků
2. ročník
Výtvarná výchova
Ověřování komunikačních účinků
3. ročník
Výtvarná výchova
Ověřování komunikačních účinků
4. ročník
Výtvarná výchova
Ověřování komunikačních účinků
5. ročník
Výtvarná výchova
Ověřování komunikačních účinků
Informatika
vyhledávání informací a komunikace
Práce v realizačním týmu - pokrytí předmětem
● Český jazyk
● Informatika
● Vlastivěda
● Hudební výchova
● Anglický jazyk
● Taneční a pohybová výchova
● Etická výchova
Práce v realizačním týmu - integrace ve výuce
1. ročník
Výtvarná výchova
Ověřování komunikačních účinků; etická výchova
Hudební výchova
Taneční a pohybová výchova
Prvouka
Etická výchova
Český jazyk
Etická výchova
2. ročník
Výtvarná výchova
Ověřování komunikačních účinků; etická výchova
Hudební výchova
Taneční a pohybová výchova
Prvouka
Etická výchova
Generováno programem SMILE verze 2.2.3-1210, vlastníkem licence je Základní škola a Mateřská škola,
IČ: 75030501.
Využití jiným subjektem je porušení autorských práv a má za následek uplatnění zákonných
autorskoprávních nároků vůči porušiteli a dále pak náhradu škody.
Strana 61 z 254
ŠVP - Školský vzdělávací program pro základní vzdělávání
Český jazyk
Etická výchova
3. ročník
Výtvarná výchova
Ověřování komunikačních účinků; etická výchova
Anglický jazyk
Etická výchova
Hudební výchova
Taneční a pohybová výchova
Prvouka
Etická výchova
Český jazyk
Etická výchova
4. ročník
Výtvarná výchova
Ověřování komunikačních účinků; etická výchova
Vlastivěda
etická výchova
Anglický jazyk
Etická výchova
Hudební výchova
Taneční a pohybová výchova
Český jazyk
Etická výchova
5. ročník
Výtvarná výchova
Ověřování komunikačních účinků; etická výchova
Informatika
vyhledávání informací a komunikace
Vlastivěda
etická výchova
Anglický jazyk
etická výchova
Hudební výchova
Taneční a pohybová výchova
Český jazyk
Etická výchova
Generováno programem SMILE verze 2.2.3-1210, vlastníkem licence je Základní škola a Mateřská škola,
IČ: 75030501.
Využití jiným subjektem je porušení autorských práv a má za následek uplatnění zákonných
autorskoprávních nároků vůči porušiteli a dále pak náhradu škody.
Strana 62 z 254
ŠVP - Školský vzdělávací program pro základní vzdělávání
3 Učební plán
3.1 Celkový
Realizace učebního plánu
český jazyk český jazyk český jazyk český jazyk český jazyk český jazyk český jazyk český
jazyk český jazyk český jazyk český jazyk český jazyk český jazyk český jazyk český jazyk
český jazyk
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ČESKÝ JAZYK 1. ROČ.
____________________________
ZÁŘÍ
Prostorová orientace, rozhovoření žáků
Období OSBUA
Slabičná stavba- počet slabik ve slově
Písmena tiskací: malá- velká
SO: 1. stupeň syntézy
Práce s dechem – foukání
L: Pohyblivost jazyka – procvičování
M, B: Vyvození
4. týden: SO, SU, SA , slabiky s písmenem L
Slabiky otevřené
Příprava na psaní – uvolňovací cviky
ŘÍJEN
Rozvoj fonetického sluchu, sluchová syntéza, analýza
Slova- čtení otevřených slabik ve slovech
Délka samohlásek, zkracování
E, : Vyvození: v 5. týdnu
Syntéza: LO, LU, LA, MO, MU, MA
Záměna nejen samohlásky, ale i souhlásky
Slabiky typu SOS, SUS, SAS, LOS LUS LAS, MOS MUS MAS
typ BOS, BUS, BAS,… zkracování délky samohlásky (u tlačených, výbuchových)
I: 6. týden: vyvození
Slabiky na L, M, S
T, P,: vyvození
Slabiky otevřené, zavřené, trojpísmenné
Generováno programem SMILE verze 2.2.3-1210, vlastníkem licence je Základní škola a Mateřská škola,
IČ: 75030501.
Využití jiným subjektem je porušení autorských práv a má za následek uplatnění zákonných
autorskoprávních nároků vůči porušiteli a dále pak náhradu škody.
Strana 63 z 254
ŠVP - Školský vzdělávací program pro základní vzdělávání
Psaní e, i , u, a, o, m, l, s,
LISTOPAD
Čtení slov- čtení otevřených slabik ve slovech, čtení zavřených slabik ve slovech
Písmena D, K, J, N, Y
jednoslabičná slova (třípísmenková), čtyřpísmenková
hromadné čtení – intonace každého slova ve větě jde nahoru
Poslední slovo ve větě klesání hlasu.) Dokonalé rozlišování krátkých a dlouhých samohlásek
Čtení slov s předložkou
Porozumění přečteným větám
Psaní p, M, O, A, U, I
PROSINEC
Dokonalé rozlišování dlouhých a krátkých samohlásek
Nácvik slov s předložkou – čtení se správným akcentem
– hromadné čtení
Písmeno R,
Dvojhlásky au, ou, eu
Skládání slov na destičce typu: TRKAL, BRKAL, SRKAL…
Samostatné tvoření vět
Sluchová syntéze a analýza
Blahopřání, prosba, poděkování, omluva
recitace
Slova- čtení zavřených slabik na konci slov
Psaní - Diktát slov, jednoduchých vět
Nácvik ., !, P, t, j, J, y,
LEDEN
Písmena R, V, Š, Z, H
jednoslabičná slova (třípísmenková), čtyřpísmenková
čtení slov s předložkou
dokonalé rozlišování dlouhých a krátkých samohlásek
skupiny MN, KL: Slova - tvoření na destičce (MNOHO, KAMNA, KLÍN, KUKLA…)
Výslovnost: Ž X Š
Můj kamarád – vypravování, popisování kamaráda, lidské vlastnosti
Psaní - Velké počáteční písmeno u vlastních jmen osob a prvního slova věty
Nácvik psaní n, N, d,k, S, au, Au, ou, Ou, v
ÚNOR
Generováno programem SMILE verze 2.2.3-1210, vlastníkem licence je Základní škola a Mateřská škola,
IČ: 75030501.
Využití jiným subjektem je porušení autorských práv a má za následek uplatnění zákonných
autorskoprávních nároků vůči porušiteli a dále pak náhradu škody.
Strana 64 z 254
ŠVP - Školský vzdělávací program pro základní vzdělávání
Procvičování slov se zavřenými slabikami
Doplňující četba – dle potřeby
C, Č, Ž, Ž,
B X D cvičení zaměřená na rozlišování
Interpretace věty –intonace, různé varianty intonace tázací věty
čtení předložek se slovem
Slova se skupinou dvou souhlásek, hlasité čtení vět se správnou intonací
Nácvik psaní V, r, R, š,Š, z, Z, T, h, H, D
BŘEZEN
B X D cvičení zaměřená na rozlišování
Písmena Ř, G, F, CH,
Hromadné i individuální čtení.
Ď,Ť,Ň
Nácvik výrazného čtení s přednesem, dynamikou.
DI, TI, NI, DY, TY, NY
Nácvik psaní c,C,č,Č, K,E,ž,Ž,b,B,L
DUBEN
DI, TI, NI, DY, TY, NY
DĚ TĚ NĚ
Uspořádání slov ve větě
Interpunkční znaménka
Nácvik psaní ř,Ř,ch,Ch, g,G,f,F,ď,ť,ň, Ď,Ť,Ň, di,dy,ti,ty
KVĚTEN
BĚ PĚ VĚ MĚ
Slova s písmenem ě,se skupinami di,ti,ni, dy, ty, ny a se shluky souhlásek
Nácvik psaní ni,ny,dě,Dě,tě,Tě,ně,Ně,bě,Bě,pě,Pě,vě,Vě,mě,Mě
ČERVEN
Písmena – malá, velká, tiskací, psací
Opakování, čtení souvislých textů se správnou intonací
Psaní – procvičování a opakování písmen, indiv. docvičování, doplňování vět, samostatné
psaní, diktáty, přepis tištěného textu
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ČESKÝ JAZYK 2. ROČNÍK
ZÁŘÍ
Opakování z 1. roč.
Pozdravy, kultura jazykového projevu
Generováno programem SMILE verze 2.2.3-1210, vlastníkem licence je Základní škola a Mateřská škola,
IČ: 75030501.
Využití jiným subjektem je porušení autorských práv a má za následek uplatnění zákonných
autorskoprávních nároků vůči porušiteli a dále pak náhradu škody.
Strana 65 z 254
ŠVP - Školský vzdělávací program pro základní vzdělávání
Velká a malá písmena
Vztahy v rodině, vlastní jména
Diktáty, autodiktáty
Opakování písmen tiskacích a psacích
ŘÍJEN
Věta
Druhy vět podle postoje mluvčího ke skutečnosti
Melodie věty oznamovací, rozkazovací, přací a otázky
Otázky s odpovědí ano – ne a ostatní otázky
Grafické znázornění věty a její melodie
Slovo
Slovo jako grafická jednotka, oddělené psaní předložek
LISTOPAD
Slovo jako významová jednotka
Slovní význam slova protikladná, synonyma
Slabika
Dělení slov na konci řádku
PROSINEC
Hláska a písmeno
Samohlásky a souhlásky
Délka samohlásky
LEDEN
Klasifikace souhlásek
Tvrdé souhlásky, psaní skupin hy chy ky ry dy ty ny
ÚNOR
Měkké souhlásky
Psaní skupin ži ši či ři ci ji di ti ni
BŘEZEN
Opakování tvrdých a měkkých souhlásek
Háček nad e
Skupiny dě tě ně
DUBEN
Skupiny bě pě vě fě mě
Velikonoce
Na konci slova
Generováno programem SMILE verze 2.2.3-1210, vlastníkem licence je Základní škola a Mateřská škola,
IČ: 75030501.
Využití jiným subjektem je porušení autorských práv a má za následek uplatnění zákonných
autorskoprávních nároků vůči porušiteli a dále pak náhradu škody.
Strana 66 z 254
ŠVP - Školský vzdělávací program pro základní vzdělávání
Slova příbuzná, jiný tvar téhož slova
Párové souhlásky
KVĚTEN
Procvičování psaní slov s párovými souhláskami na konci
ČERVEN
Opakování látky celého roku, individuální docvičování
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ČESKÝ JAZYK - 3. ROČNÍK
září
-
opakování učiva z 2. ročníku
-
domluvíme se beze slov, jak se kde mluví,
-
krátké a dlouhé samohlásky, psaní u – ú - ů
- tvrdé a měkké souhlásky
- abeceda
- věta, druhy vět
- pravopis psaní velkých písmen
říjen -
význam slova – synonyma, antonyma
- slova jednoznačná, mnohoznačná
- slova spisovná, nespisovná, citově zabarvená
- slova příbuzná
listopad
– souhlásky uvnitř slov
- vyjmenovaná slova – B
prosinec – vyjmenovaná slova – B,L
leden – vyjmenovaná slova – M, P
únor – vyjmenovaná slova – S,V
březen – vyjmenovaná slova – Z
- tvarosloví – slovní druhy
- podstatná jména
duben – slovesa
květen – skladba – větné celky, věta jednoduchá, souvětí
- základní skladební dvojice
červen – shrnutí učiva, závěrečné opakování
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ČESKÝ JAZYK – 4. ROČNÍK
září
–
opakování učiva z 3. ročníku
Generováno programem SMILE verze 2.2.3-1210, vlastníkem licence je Základní škola a Mateřská škola,
IČ: 75030501.
Využití jiným subjektem je porušení autorských práv a má za následek uplatnění zákonných
autorskoprávních nároků vůči porušiteli a dále pak náhradu škody.
Strana 67 z 254
ŠVP - Školský vzdělávací program pro základní vzdělávání
- domluvíme se beze slov, jak se kde mluví
- jak je důležitá výslovnost – délka samohlásky, psaní u – ú - ů
- mluvená a psaná podoba slov, hlásková stavba slova
- abeceda, hry se slovy
- tvrdé a měkké souhlásky
- obojetné souhlásky, znělé a neznělé souhlásky
- věta, druhy vět
- psaní velkých písmen
říjen
–
slovní význam – slova jednoznačná, mnohoznačná,
- synonyma, antonyma
- spisovná, nespisovná, citově zabarvená
- nadřazená, podřazená, souřadná
- slova příbuzná
- stavba slova – kořen, část předponová, příponová
listopad
–
předpony a předložky
- výcvik psaní po obojetných souhláskách
prosinec
–
slovní druhy
- slovesa – osoba, číslo, čas, neurčitek
- časování v oznamovacím způsobu (čas přítomný, minulý, budoucí)
leden
–
časování sloves v oznamovacím způsobu
- podstatná jména – pád, číslo, rod
- vzory rodu středního
- skloňování a pravopis pod. jmen rodu středního
únor
–
vzory rodu ženského
- skloňování a pravopis pod. jmen rodu ženského
- pod. jména rodu mužského – rod životný a neživotný
březen
– vzory rodu mužského
- skloňování a pravopis pod. jmen rodu mužského
duben
–
skladba
- věta jednoduchá a souvětí
- skladba věty jednoduché
-
základní skladební dvojice, podmět a přísudek
- počátky výcviku – shoda přísudku s podmětem
květen
–
souvětí
červen
–
souhrnné opakování
Generováno programem SMILE verze 2.2.3-1210, vlastníkem licence je Základní škola a Mateřská škola,
IČ: 75030501.
Využití jiným subjektem je porušení autorských práv a má za následek uplatnění zákonných
autorskoprávních nároků vůči porušiteli a dále pak náhradu škody.
Strana 68 z 254
ŠVP - Školský vzdělávací program pro základní vzdělávání
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ČESKÝ JAZYK – 5. ROČNÍK
září - opakování učiva ze 4. ročníku
- domluvíme se beze slov, jak se kde mluví
- jak je důležitá výslovnost – délka samohlásky,
- mluvená a psaná podoba slov,
- abeceda, rozdělení hlásek
- pravopis psaní u – ú – ů
- tvrdé a měkké souhlásky, obojetné souhlásky
- znělé a neznělé souhlásky
- slovo, slabika, slova s předložkami
- velká písmena
- věta, druhy vět
říjen - slovní význam – slova jednoznačná, mnohoznačná
- synonyma, antonyma
- slova spisovná, nespisovná, citově zabarvená
- nadřazená, podřazená, souřadná
- slova příbuzná
- stavba slova – předpony a předložky
- předpona s-, z-, vz- předložky s, z
listopad - přípony a koncovky
- tvoření slov
- změny hlásek při odvozování
- skupiny hlásek
- zdvojené souhlásky
- skupina –mě-, -mněprosinec - slovní druhy
- slovesa – osoba, číslo, čas, neurčitek
- slovesný způsob
leden - slovesný způsob
- podstatná jména – pád, číslo rod, vzor
- pravopis podstatných jmen
únor - přídavná jména
- druhy přídavných jmen
Generováno programem SMILE verze 2.2.3-1210, vlastníkem licence je Základní škola a Mateřská škola,
IČ: 75030501.
Využití jiným subjektem je porušení autorských práv a má za následek uplatnění zákonných
autorskoprávních nároků vůči porušiteli a dále pak náhradu škody.
Strana 69 z 254
ŠVP - Školský vzdělávací program pro základní vzdělávání
- skloňování a pravopis přídavných jmen
březen – zájmena
- druhy zájmen
- skloňování osobních zájmen
duben – číslovky
- druhy číslovek
- skloňování číslovek
- psaní číslovek
květen - učíme se o větě
- druhy vět
- skladba, podmět a přísudek
- shoda přísudku s podmětem
červen – shrnutí a opakování učiva
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------anglický jazyk anglický jazyk anglický jazyk anglický jazyk anglický jazyk anglický jazyk anglický
jazyk anglický jazyk anglický jazyk anglický jazyk anglický jazyk anglický jazyk anglický jazyk
anglický jazyk
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ANGLICKÝ JAZYK - 3. ROČNÍK
Učebnice:
Start With Click 1 (new) – nakl. Fraus
(Evropské jazykové portfolio – nakl. Fraus)
Září:
Téma: Úvod do jazyka
- seznámení s cizím jazykem; Proč je nutné se cizí jazyk učit?
- Unit 1 – greetings (představování, Jak se jmenuješ?, pozdravy; základní pokyny – Čti.
Poslouchej. Sedni si...)
- Unit 2 – Angličtina kolem nás – mezinárodní slova, slova přítomná i v češtině (banana, taxi...;
Co je to?)
Říjen:
- Unit3 – barvy, věci a jejich barvy (Je to žluté?)
- Unit 4 – Anglická abeceda – hláskování
- Unit 5 – Jak se máš? – další pozdravy, zdvořilost v angličtině
- Unit 6 – Čísla – čísla 0-10, telefonní čísla
Listopad:
Téma: Moje třída
- Unit 7 – Předměty ve třídě – tvoření množného čísla; další pokyny (Vezmi tužku...)
Generováno programem SMILE verze 2.2.3-1210, vlastníkem licence je Základní škola a Mateřská škola,
IČ: 75030501.
Využití jiným subjektem je porušení autorských práv a má za následek uplatnění zákonných
autorskoprávních nároků vůči porušiteli a dále pak náhradu škody.
Strana 70 z 254
ŠVP - Školský vzdělávací program pro základní vzdělávání
- Unit 8 – Co je to? – rozšíření slovní zásoby; sloveso být (IT=TO - oznamovací věta, otázka,
krátké odpovědi)
- Unit 9 – Jsem chlapec, děvče. – čísla 11- 20, anglická osobní jména; sloveso být (I=JÁ)
- Have Fun With English 1 – opakování, četba komiksu
Evropské jazykové portfolio
Prosinec:
Téma: Vánoce
- Unit 25 – Jsou tu vánoce! – slovní zásoba, popis dárků, povídání o přáních
- Unit 26 – Fakta o vánocích. – další slovní zásoba, seznámení s vánočními svátky v anglicky
mluvících zemích
Téma: Moje rodina
- Unit 10 – Je vysoký. Je štíhlá. – slovní zásoba: rodina, přídavná jména; sloveso být (HE=ON,
SHE=ONA); popis člověka
Leden:
- Unit 11 – Jak jsi starý? – čísla (desítky do 100); přivlastňovací zájmena HIS=JEHO, HER=JEJÍ;
sloveso být (YOU=TY,VY) – otázky na věk, popis člověka
- Unit 12 – Jsi můj bratr. – čísla do 100, sloveso být, anglické oslovení pan, paní, slečna
- Have Fun With English 2 – opakování, četba komiksu
Evropské jazykové portfolio
Únor:
Téma: Můj domov
- Unit 13 – Náš dům, náš byt. – slovní zásoba (dům, byt), předložka IN=V, popis domu
- Unit 14 – Náš dům je velký. – rozšíření slovní zásoby (země, město, vesnice), předložky IN=V,
AT=V, FROM=Z
- Unit 15 – Odkud jsi? – povídání o Velké Británii, povídání o tom, odkud jsme
Březen:
- Have Fun With English 3 – opakování, četba komiksu
Téma: Můj pokoj
- Unit 16 – Jaká je tvoje oblíbená hračka? – slovní zásoba (hračky), povídání o oblíbených
věcech
- Unit 17 – Kde je míč? – předložky, nábytek (IN=V, UNDER=POD, ON=NA, NEXT TO=VEDLE),
popis polohy předmětu
Duben:
- Unit 18 – Stejný nebo jiný? – porovnávání předmětů (stejný, jiný), úvod do fráze THERE IS/
ARE
- Have Fun With English 4 – opakování, četba komiksu
Evropské jazykové portfolio
Generováno programem SMILE verze 2.2.3-1210, vlastníkem licence je Základní škola a Mateřská škola,
IČ: 75030501.
Využití jiným subjektem je porušení autorských práv a má za následek uplatnění zákonných
autorskoprávních nároků vůči porušiteli a dále pak náhradu škody.
Strana 71 z 254
ŠVP - Školský vzdělávací program pro základní vzdělávání
Téma: Já a moji kamarádi
- Unit 19 – To jsem já! – části těla; seznámení se slovesem HAVE GOT=MÍT, popis člověka
- Unit 20 – To je můj kamarád. – rozšíření slovní zásoby, sloveso „mít“
Květen:
- Unit 21 – Osobní složky. – slovní zásoba (kamarádi, nejlepší kamarádi, kamarádi z dopisu);
opakování sloves „být“ a „mít“
- Have Fun With English 5 – opakování, četba komiksu
Evropské jazykové portfolio
Téma: Moje zvířata
- Unit 22 – Mám zvířátko. – slovní zásoba (zvířata, části jejich těla), slovesa „být“ a „mít“, popis
zvířete
- Unit 23 – Máš morče? – rozšíření slovní zásoby; sloveso HAVE GOT (otázky a krátké
odpovědi)
Červen:
- Unit 24 – Ach! Má osm nožiček! – další části těla; opakování sloves „být“ a „mít“
- Have Fun With English 6 – opakování, četba komiksu
Evropské jazykové portfolio
Celkové opakování
- Unit 27 – To je můj nový kamarád. – povídání o sobě a jiných lidech
- Unit 28 – Ztratil se mi pes! – opakování, povídání o zvířatech
Evropské jazykové portfolio
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ANGLICKÝ JAZYK - 4. ROČNÍK
Start With Click 2 (new) – nakl. Fraus
(Evropské jazykové portfolio – nakl. Fraus)
Září:
Introduction
- Unit 1 – Hello again. – pozdravy, rodina – opakování; rozkazovací způsob, přivlastňovací pád
– povídání o rodině, opakování pokynů
- Unit 2 – A small grey computer mouse. – přídavná jména, opakování slovní zásoby z učebnice
Start With Click 1; fráze THERE IS/ARE, popisování předmětů a lidí
- Unit 3 – Where are the things? – opakování slovní zásoby (dům); opakování sloves „být“ a
„mít“, fráze THERE IS/ARE; povídání o domech a bytech, o bydlení
- Opakování učiva, Evropské jazykové portfolio
Říjen:
Téma: My Hobbies
- Unit 4 – Hobbies. – slovní zásoba (koníčky, sporty); přivlastňovací pád, ING FORM
Generováno programem SMILE verze 2.2.3-1210, vlastníkem licence je Základní škola a Mateřská škola,
IČ: 75030501.
Využití jiným subjektem je porušení autorských práv a má za následek uplatnění zákonných
autorskoprávních nároků vůči porušiteli a dále pak náhradu škody.
Strana 72 z 254
ŠVP - Školský vzdělávací program pro základní vzdělávání
- Unit 5 – I can swim but I can´t ski. – sloveso CAN – vyjadřování schopnosti (umím), „can“ v
oznamovacích větách; slovní zásoba (slovesa)
- Unit 6 – Can you play basketball? – slovní zásoba (sporty, hudební nástroje), sloveso „can“
v otázkách a krátkých odpovědích
- Unit 7 – Popular sports. – rozšíření slovní zásoby, povídání o sportech oblíbených v anglicky
mluvících zemích
Listopad:
- Have Fun with English 1 – opakování dosud probraného učiva, čtení komiksu, Evropské
jazykové portfolio
Téma: My Favourite Food and Drink
- Unit 8 – I like chocolate. – slovní zásoba (jídlo a pití), sloveso LIKE (mít rád) v oznamovací
větě, povídání o zálibách, o tom, co máme a nemáme rádi
- Unit 9 – Do you like ice cream? – rozšíření slovní zásoby, sloveso LIKE v otázkách a krátkých
odpovědích (seznámení s přítomným časem prostým)
Prosinec:
- Unit 10 – Yummy, I love it! Yuk! I hate it! – česká a anglická snídaně, slovní zásoba, vyjadřování
obliby a odporu
- Have Fun with English 2 – opakování dosud probraného učiva, čtení komiksu, Evropské
jazykové portfolio
- Christmas – opakování slovní zásoby, povídání o vánočních svátcích ve světě, dopis pro
Father Christmas (Santa Claus)
- Seznámení s tradiční anglickou pohádkou
Leden:
Téma: Leisure Time Activities
- Unit 11 – Seasons, weather and hobbies. – slovní zásoba (roční období, počasí), přítomný
čas prostý (tvoření otázek a krátké odpovědi) – povídání o sportech a koníčcích v různých
ročních obdobích
- Unit 12 – John reads magazines and Ann reads books. – slovní zásoba (čtení), přítomný čas
prostý ve třetí osobě jednotného čísla, rozšíření slovní zásoby (další slovesa)
- Unit 13 – Paul doesn´t play chess. – slovní spojení se slovesem TO PLAY, přítomný čas prostý
(záporné věty), povídání o lidských činnostech
- Have Fun with English 3 – opakování dosud probraného učiva, četba komiksu, Evropské
jazykové portfolio
Únor:
Téma: My School
- Unit 14 – My timetable, my school subjects.- slovní zásoba (předměty ve škole), opakování
předložek + rozšíření o předložky časové (on Monday), opakování přítomného času prostého
- Unit 15 – What´s the time? – způsoby vyjádření času v angličtině, povídání o tom, kdy a jaké
činnosti lidé dělají
Generováno programem SMILE verze 2.2.3-1210, vlastníkem licence je Základní škola a Mateřská škola,
IČ: 75030501.
Využití jiným subjektem je porušení autorských práv a má za následek uplatnění zákonných
autorskoprávních nároků vůči porušiteli a dále pak náhradu škody.
Strana 73 z 254
ŠVP - Školský vzdělávací program pro základní vzdělávání
- Unit 16 – My day. My week. – činnosti během dne, nácvik otázek a odpovědí v přítomném
čase prostém
Březen:
- Opakování přítomného času prostého, anglický slovosled – skládání vět
- Have Fun with English 4 – opakování dosud probraného učiva, četba komiksu, Evropské
jazykové portfolio
Téma: Clothes
- Unit 17 – Welcome to our fashion show. – slovní zásoba (oblečení), seznámení s přítomným
časem průběhovým – povídání o tom, co mají lidé právě teď na sobě
- Unit 18 – Pyjama party. – rozšíření slovní zásoby, přítomný čas prostý (otázky a krátké
odpovědi)
Duben:
- Unit 19 – He isn´t wearing ski boots. – rozšíření slovní zásoby (oblečení), přítomný čas prostý
(záporné věty), povídání o tradičních oděvech ve světě (školní uniformy)
- Have Fun with English 5 – opakování dosud probraného učiva, četba komiksu, Evropské
jazykové portfolio
- Unit 23 – Easter egg hunt. – Velikonoce (slovní zásoba), opakování fráze THERE IS/ARE,
předložky
- Unit 24 – Eggs everywhere. – předložkové vazby (in the middle, at the top, at the bottom),
povídání o velikonočních svátcích ve Velké Británii a České republice
Květen:
Téma: People
- Unit 20 – We are friends. – názvy zemí, národnosti a jazyky, opakování přítomného času
prostého
- Unit 21 – My mum works in a clothes shop. – povolání (slovní zásoba), opakování přítomného
času prostého
- Unit 22 – What are they doing at the moment? – rozšíření slovní zásoby, opakování přítomného
času průběhového
- Have Fun with English 6 – opakování dosud probraného učiva, četba komiksu, Evropské
jazykové portfolio
Červen:
Revision
- Unit 25 – What can people do? – schopnosti, opakování slovesa CAN/CAN´T
- Unit 26 – We´re having a picnic. – slovní zásoba (jídlo a pití, opakování přítomného času
prostého
- Unit 27 – My ideal day. – opakování slovní zásoby (denní činnosti, dny, měsíce v roce),
přítomný čas prostý, předložky
- Unit 28 – He wears a white coat. – povolání, přítomný čas prostý a průběhový
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Generováno programem SMILE verze 2.2.3-1210, vlastníkem licence je Základní škola a Mateřská škola,
IČ: 75030501.
Využití jiným subjektem je porušení autorských práv a má za následek uplatnění zákonných
autorskoprávních nároků vůči porušiteli a dále pak náhradu škody.
Strana 74 z 254
ŠVP - Školský vzdělávací program pro základní vzdělávání
ANGLICKÝ JAZYK - 5. ROČNÍK
Start With Click 3 (new) – nakl. Fraus
(Evropské jazykové portfolio – nakl. Fraus)
Září:
Introduction
- Unit 1 – School, school, school. – školní předměty, školní činnosti, opakování přítomného
času prostého, tvoření otázek
- Unit 2 – Free time. – opakování slovní zásoby (dny, čas, volný čas), přítomný čas prostý,
časová předložka ON
- Unit 3 – My mother is a doctor. – slovní zásoba (povolání, pracoviště), přítomný čas prostý,
vazba WANT TO, povídání o tom, co chceme nebo čím chceme být
- Unit 4 – Our naughty class. – opakování přítomného času průběhového
Říjen:
Téma: Shopping
- Unit 5 – What kind of films do you like? – slovní zásoba (druhy filmů a knih, ceny), povídání
o filmech, povídání o penězích v anglicky mluvících zemích
- Unit 6 – Can I help you? – nakupování, fráze I´D LIKE, nácvik dialogů
- Unit 7 – Where´s the bookshop? – slovní zásoba (názvy obchodů), předložky, popis cesty
do obchodu
- Have Fun with English 1 – opakování dosud probraného učiva, četba komiksu, Evropské
jazykové portfolio
Listopad:
Téma: Countries and Continents
- Unit 23 – We live in Europe. – názvy zemí, národností a jazyků v Evropě
Téma: Birthday
- Unit 8 – When´s your birthday? – názvy měsíců v roce, řadové číslovky, data
- Unit 9 – Who was born in January? – opakování, fráze WAS/WERE BORN
- První dvě nepravidelná slovesa a jejich minulý čas (WAS/WERE, HAD)
Prosinec:
- Unit 10 – Come to my birthday party on Friday! – slovní zásoba (narozeniny), seznámení s
minulým časem prostým
- Have Fun with English 2 – opakování dosud probraného učiva, četba komiksu, Evropské
jazykové portfolio
- Christmas – vánoční zvyky u nás a v cizích zemích
- Seznámení s tradiční anglickou pohádkou
Leden:
Téma: Animals
Generováno programem SMILE verze 2.2.3-1210, vlastníkem licence je Základní škola a Mateřská škola,
IČ: 75030501.
Využití jiným subjektem je porušení autorských práv a má za následek uplatnění zákonných
autorskoprávních nároků vůči porušiteli a dále pak náhradu škody.
Strana 75 z 254
ŠVP - Školský vzdělávací program pro základní vzdělávání
- Unit 11 – Old MacDonald Had a Farm. – slovní zásoba (zemědělská zvířata a zvuky, které
vydávají), minulý čas slovesa HAVE-HAD, farmářství v Británii
- Unit 12 – Excuse me. Where are the tigers? – slovní zásoba (zvířata v zoo), opakování
„navigace“ (jdi doleva...)
- Unit 13 – This animal lives in the mountains. – zvířata a místa, kde žijí; opakování „navigace“
- Have Fun with English 3 – opakování dosud probraného učiva, četba komiksu, Evropské
jazykové portfolio
Únor:
Téma: In the Past
- Unit 14 – It was a long time ago. – vyjádření času, výrazy LAST a AGO, minulý čas slovesa
BE-WAS/WERE, vyjádření minulosti
- Unit 15 – Mary Middling had a pig. – opakování minulého času sloves WAS/WERE a HAD
Téma: Countries and Continents
- Unit 24 – United Kingdom and USA. – seznámení s dalšími zeměmi anglofonního světa,
americká angličtina
- Unit 25 – Canada and Australia. – seznámení s dalšími zeměmi anglofonního světa
Březen:
- Unit 16 – What could you do when you were six? – povídání o schopnostech v minulosti,
sloveso COULD
- Have Fun with English 4 – opakování dosud probraného učiva, četba komiksu, Evropské
jazykové portfolio
Téma: Leisure Time Activities
- Unit 17 – Lucy played the piano. – rozšíření slovní zásoby (sporty a hudební nástroje), minulý
čas pravidelných sloves (PLAYED)
- Unit 18 – Did you play chess last weekend? – minulý čas pravidelných sloves (tvoření otázky,
krátké odpovědi)
Duben:
- Unit 19 – I went to the market last week. – minulý čas nepravidelných sloves – oznamovací
věty
- Have Fun with English 5 – opakování dosud probraného učiva, hry, Evropské jazykové
portfolio
- Velikonoce – opakování slovní zásoby, velikonoční svátky ve Velké Británii a USA
- Četba tradiční anglické pohádky (v minulém čase)
Květen:
Téma: Holiday
- Unit 20 – I´m going to Spain in July. – činnosti o dovolené, vyjádření budoucnosti pomocí
přítomného času průběhového – plány do budoucnosti
- Unit 21 – I´m going to collect fossils. – rozšíření slovní zásoby, vyjádření budoucnosti pomocí
fráze GOING TO (oznamovací věty)
Generováno programem SMILE verze 2.2.3-1210, vlastníkem licence je Základní škola a Mateřská škola,
IČ: 75030501.
Využití jiným subjektem je porušení autorských práv a má za následek uplatnění zákonných
autorskoprávních nároků vůči porušiteli a dále pak náhradu škody.
Strana 76 z 254
ŠVP - Školský vzdělávací program pro základní vzdělávání
- Unit 22 – Are you going to snorkel? – vyjádření budoucnosti pomocí fráze GOING TO (tvoření
otázek, krátké odpovědi), vyjádření úmyslu, dovolená a svátky v Británii
- Have Fun with English 6 – opakování dosud probraného učiva, četba, Evropské jazykové
portfolio
Červen:
Téma: Revision - opakování
- Unit 26 – Birthdays. – vyjádření času, řadové číslovky, časové předložky
- Unit 27 – Prehistoric animals. – zvířata, části těla, minulý čas
- Unit 28 – Yesterday, today, tomorrow. – vyjadřování minulosti, přítomnosti a budoucnosti
- Opakování probraného učiva
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------matematika matematika matematika matematika matematika matematika matematika
matematika matematika matematika matematika matematika matematika matematika
matematika matematika
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MATEMATIKA 1. ROČNÍK
ZÁŘÍ - ŘÍJEN
- čtení a zápis čísel do 7
- čtverec, obdélník, trojúhelník, kruh
- počítání předmětů
- vytváření skupin předmětů o daném počtu
-poznávání a modelování jednoduchých souměrných útvarů v rovině
LISTOPAD
- LEDEN
-porovnávání množství a jejich číselných vyjádření v oboru 0 - 10
značky <, >, =
-sčítání a odčítání v oboru
0 – 10
-zobrazování čísla na číselné ose v oboru 0 - 10
-číselná řada
-pojmy: před, za, hned před, hned za, mezi
-řešení a tvorba slovních úloh o běžných situacích, které děti znají
ÚNOR - BŘEZEN
porovnávání množství a jejich číselných vyjádření v oboru 0 - 15
značky <, >, =
číselná osa
zobrazování čísla na číselné ose v oboru 0 - 15
číselná řada
Generováno programem SMILE verze 2.2.3-1210, vlastníkem licence je Základní škola a Mateřská škola,
IČ: 75030501.
Využití jiným subjektem je porušení autorských práv a má za následek uplatnění zákonných
autorskoprávních nároků vůči porušiteli a dále pak náhradu škody.
Strana 77 z 254
ŠVP - Školský vzdělávací program pro základní vzdělávání
pojmy: před, za, hned před, hned za, mezi
sčítání a odčítání v oboru 0 - 15 bez přechodu přes desítku
vyjadřování počtu a pořadí číslem
DUBEN - ČERVEN
porovnávání množství
a jejich číselných vyjádření v oboru 0 - 20
značky <, >, =
číselná osa
zobrazování čísla na číselné ose v oboru 0 - 20
číselná řada
pojmy: před, za, hned před, hned za, mezi
sčítání a odčítání v oboru 0 - 20 s přechodem přes desítku
řešení a tvorba slovních úloh o běžných situacích, které děti znají
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MATEMATIKA 2. ROČNÍK
Září
Říjen
-čtení a zápis čísel do 100
- porovnávání množství a jejich číselných vyjádření v oboru 0 - 100
- desítky a jednotky ve dvojciferném čísle
- porovnávání čísel a zápis výsledku porovnání
- zobrazování čísla na číselné ose v oboru 0 - 100
- číselná řada
- sčítání a odčítání desítek
- násobení deseti
- sčítání a odčítání dvojciferného a jednociferného čísla
-úsečka, lomená čára, křivá čára, čtyřúhelník, pětiúhelník, obdélník, válec, kvádr
- nácvik kreslení a rýsování úseček
Listopad Prosinec
- sčítání a odčítání dvojciferných čísel v oboru 0 -100
- písemné sčítání a odčítání bez přechodu přes desítku v oboru 0 – 100
- počítání v běžném životě
- řešení a tvorba slovních úloh o běžných situacích, které děti znají
- porovnávání velikosti útvarů
- odhadování a měření úseček
- jednotky délky
- práce s údaji
Generováno programem SMILE verze 2.2.3-1210, vlastníkem licence je Základní škola a Mateřská škola,
IČ: 75030501.
Využití jiným subjektem je porušení autorských práv a má za následek uplatnění zákonných
autorskoprávních nároků vůči porušiteli a dále pak náhradu škody.
Strana 78 z 254
ŠVP - Školský vzdělávací program pro základní vzdělávání
- tabulky
Leden Únor
- sčítání a odčítání s přechodem přes desítku v oboru 0 – 100
- jednotky délky a jejich převody
- principy asociativnosti a komutativnosti sčítání a
odčítání - opakování
- sčítání a odčítání v oboru 0 - 100
- řešení a tvorba slovních úloh ze života dětí
- práce s údaji
- tabulky
- diagramy
- poznávání a modelování jednoduchých souměrných útvarů v rovině
Březen
Duben
- násobilka čísla 2
- násobilka 3 a 4
- principy asociativnosti a komutativnosti sčítání a odčítání - praktické využívání
- sčítání a odčítání v oboru 0 - 100
- násobilka 5 a 6
- řešení a tvorba slovních úloh o běžných situacích, které děti znají
- práce s údaji
- válec, kvádr
Květen Červen
-násobilka 7 8 9
-násobení číslem 0, 1,
-řešení praktických slovních úloh s využitím násobení
-opakování učiva celého roku
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MATEMATIKA – 3. ROČNÍK
září - opakování učiva z 2. ročníku
- násobení a dělení v oboru násobilky
- G – bod, přímka, úsečka, polopřímka
říjen - procvičování násobilky
- sčítání a odčítání dvojciferných čísel zpaměti
- G – vzájemná poloha dvou přímek v rovině
listopad - písemné sčítání dvojciferných čísel
Generováno programem SMILE verze 2.2.3-1210, vlastníkem licence je Základní škola a Mateřská škola,
IČ: 75030501.
Využití jiným subjektem je porušení autorských práv a má za následek uplatnění zákonných
autorskoprávních nároků vůči porušiteli a dále pak náhradu škody.
Strana 79 z 254
ŠVP - Školský vzdělávací program pro základní vzdělávání
- písemné odčítání dvojciferných čísel
- zaokrouhlování čísel na desítky
- G – opakování
prosinec - přirozená čísla v oboru do tisíce – numerace
- sčítání a odčítání přirozených čísel do tisíce zpaměti
- G – rovina, rovinné útvary
leden - sčítání a odčítání přirozených čísel do tisíce zpaměti
- jednotky délky, hmotnosti, objemu
- G - trojúhelník, čtverec, obdélník, čtyřúhelníky
únor - zaokrouhlování trojciferných čísel na desítky, na stovky
- procvičování
- G – kružnice, kruh
březen – písemné sčítání a odčítání trojciferných čísel
- Procvičování
- - dělení se zbytkem
- G – přenášení úseček, porovnávání úseček, shodné úsečky, střed úsečky
duben – dělení se zbytkem
- násobení a dělení mimo obor násobilek – násobení násobku 10
- G – trojúhelník, čtyřúhelník, kružnice, kruh
květen - násobení dvojciferných čísel jednociferným činitelem zpaměti
- násobení trojciferných čísel jednociferným činitelem zpaměti
- dělení mimo obor násobilek
- jednotky času
- písemné násobení jednociferným činitelem
- - G – konstrukce trojúhelníku ze tří stran, tělesa
červen - shrnutí a opakování učiva
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MATEMATIKA – 4. ROČNÍK
září - opakování učiva z 3. ročníku
- písemné násobení
- G – různoběžky, rovnoběžky, kolmice
říjen - písemné dělení jednociferným dělitelem
- čísla do 10 000 – numerace, porovnávání
- sčítání a odčítání zpaměti
- zaokrouhlování
Generováno programem SMILE verze 2.2.3-1210, vlastníkem licence je Základní škola a Mateřská škola,
IČ: 75030501.
Využití jiným subjektem je porušení autorských práv a má za následek uplatnění zákonných
autorskoprávních nároků vůči porušiteli a dále pak náhradu škody.
Strana 80 z 254
ŠVP - Školský vzdělávací program pro základní vzdělávání
- sčítání a odčítání písemné
- G – rýsování rovnoběžek
listopad - násobení a dělení zpaměti
- násobení a dělení písemně
- procvičování
- G – pravý úhel, pravoúhlý trojúhelník
prosinec - čísla větší než 10 000 – numerace
- porovnávání, zaokrouhlování
- sčítání a odčítání zpaměti
- sčítání a odčítání písemně
- G- rovnoběžky, kolmice, obdélní, čtverec
leden - násobení a dělení zpaměti
- procvičování
- G- kruh, kružnice, trojúhelník
únor - rovnice
- přímá úměrnost
- písemné násobení dvojciferným činitelem
- jednotky délky, hmotnosti, objemu, času
- G – osa úsečky, střed úsečky, osa souměrnosti
- rýsujeme obdélník, čtverec
březen - procvičování
- milión – počítáme s velkými čísly
- zlomky
- G- obvod, rovnoběžníky
duben - zlomky, procvičování
- přímá úměrnost, slovní úlohy
- G – obsah čtverce a obdélníku
květen - nerovnice
- průměr
- G – grafický součet, rozdíl , násobek úseček, krychle, kvádr
červen - shrnutí učiva, opakování
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MATEMATIKA – 5. ROČNÍK
září - opakování
- procvičování sčítání a odčítání
Generováno programem SMILE verze 2.2.3-1210, vlastníkem licence je Základní škola a Mateřská škola,
IČ: 75030501.
Využití jiným subjektem je porušení autorských práv a má za následek uplatnění zákonných
autorskoprávních nároků vůči porušiteli a dále pak náhradu škody.
Strana 81 z 254
ŠVP - Školský vzdělávací program pro základní vzdělávání
- procvičování násobení a dělení
- G – opakování, úhel, čtverec, obdélník
říjen - jednotky délky, hmotnosti, času
- G – úhlopříčky, vlastnosti úhlopříček čtverce a obdélníku,
trojúhelníky, obvody obrazců
listopad - římské číslice
- zlomky
- G – kružnice, kruh, souřadnice bodů, tělesa
prosinec - dělení přirozených čísel
- dělení se zbytkem
- písemné dělení dvojciferným dělitelem
- G – jednotky obsahu, obsah čtverce a obdélníku
leden - průměrná rychlost
- počítáme s velkými čísly
- desetinná čísla - úvod
- G – převádění jednotek obsahu, další jednotky obsahu, střed a osa úsečky
únor - desetinná čísla – porovnávání, sčítání, odčítání, zaokrouhlování
- G – vlastnosti trojúhelníku, krychle a kvádr, povrch kvádru
březen - desetinná čísla – procvičování
- aritmetický průměr
- počítáme se zlomky
- G – porovnávání úhlů, osově souměrné útvary, pravidelné obrazce
duben - sčítání a odčítání zlomků
- násobení a dělení desetinných čísel deseti a stem
- G – jednotky obsahu, obsahy složitějších obrazců
květen - násobení a dělení desetinných čísel přirozeným číslem
- závisle a nezávisle proměnná
- jednotky času
- desetinná čísla s třemi desetinnými místy
- G – vzájemná poloha dvou kružnic, tělesa, povrch krychle a kvádru
červen - závěrečné opakování
- G – stavíme z krychlí, opakování
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------informatika informatika informatika informatika informatika informatika informatika informatika
informatika informatika informatika informatika informatika informatika informatika informatika
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Generováno programem SMILE verze 2.2.3-1210, vlastníkem licence je Základní škola a Mateřská škola,
IČ: 75030501.
Využití jiným subjektem je porušení autorských práv a má za následek uplatnění zákonných
autorskoprávních nároků vůči porušiteli a dále pak náhradu škody.
Strana 82 z 254
ŠVP - Školský vzdělávací program pro základní vzdělávání
Září - historie informací ( starověk, středověk, novověk), práce s informacemi, seznámení
s počítačem, části počítače, základní deska, procesor, operační paměť RAM, zdroj, harddisk,
přídavné karty
Říjen - hardware, software, zapnutí a vypínání počítače, uživatelský účet, pracovní plocha,
hlavní panel, operační systémy, operační systém Windows
Listopad – bezpečnost a hygiena při práci s počítačem, ikona, okna ve Windows, práce s okny,
více oken, nastavení pracovní plochy, nastavení spořiče, nastavení času, kalkulačka, složky,
soubory, program, přípony, koš, tento počítač, program Malování – základní seznámení
Prosinec – nástroje v Malování, otevírání dokumentu v malování, nový dokument v Malování,
nástroje II, nástroje III, kopírování objektů, text v obrázku, překlopení otáčení a roztažení
obrázku
Leden – schránka ve Windows, práce se složkami, přejmenování, kopírování, přesouvání –
přemístění, mazání, zástupci, průzkumník
Únor – internet, adresy, internetový prohlížeč, jak funguje internet, vyhledávání na internetu,
stahování dat z internetu, služby internetu, nebezpečí internetu
Březen – elektronická pošta (e-mail), struktura elektronické pošty, příloha, způsoby práce s emailem, vytvoření vlastní e-mailové schránky, odpověď na doručenou poštu
Duben – textový editor – Word, změna písma, formátování, vložení obrázku, psaní textu,
pohyb kurzorem v textu, ukládání dokumentu
Květen – práce s fotografií, seznámení s programem Picasa, úpravy, uložení, koláž
Červen – závěrečné opakování, kreslení, psaní zpráv, tabulka
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------prvouka prvouka prvouka prvouka prvouka prvouka prvouka prvouka prvouka prvouka prvouka
prvouka prvouka prvouka prvouka prvouka prvouka prvouka prvouka prvouka prvouka prvouka
prvouka
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PRVOUKA 1. ROČNÍK
Září
jsem školák
• poznávání prostor školy, osoby ve škole
• třída v hodině – pracovní návyky ve vyučování , pravidla bezbečné práce
• orientace - vpravo , vlevo, vpředu,
• pozdravy a oslovení
• činnosti o přestávce – bezpečné chování dětí
• cesta do školy – bezpečný příchod do školy, dopravní značky, přechod pro chodce,
• semafory, chování v dopravních prostředcích
• pracovní a odpočinkové návyky
• opakování tematického celku Jsem školák
Říjen
Generováno programem SMILE verze 2.2.3-1210, vlastníkem licence je Základní škola a Mateřská škola,
IČ: 75030501.
Využití jiným subjektem je porušení autorských práv a má za následek uplatnění zákonných
autorskoprávních nároků vůči porušiteli a dále pak náhradu škody.
Strana 83 z 254
ŠVP - Školský vzdělávací program pro základní vzdělávání
podzim
• proměny přírody na podzim – hry dětí na podzim
• rostliny a zvířata na podzim – opadávání listí
• život v lese, v parku
• listnaté a jehličnaté stromy, plody
• práce v sadu a na zahradě – nářadí, práce
• podzim v sadu a na zahradě – ovocné stromy a ovoce
Listopad
• podzim na poli – podzimní práce na poli a na zahradě
• zemědělské plodiny
• opakování tematického celku Podzim
moje rodina
• příbuzenské vztahy, významné události v rodině
• společné činnosti, život rodiny
• rozdělení rolí v rodině
Prosinec:
• opakování tematického celku rodina
zima
• proměny přírody v zimě – počasí
• životní projevy živočichů v zimní přírodě
•
• zimní svátky – Vánoce, zvyky a tradice
Leden
• zimní sporty
• opakování tematického celku Zima
člověk
• poznáváme své tělo – části těla
• rozdíly mezi lidmi různých částí světa
Únor
• nemoc a úraz – péče o zdraví, význam péče o zdraví člověka
• osobní hygiena, péče o zevnějšek
• potraviny a výživa – jídelníček
• opakování tematického celku Člověk
Březen
lidé a volný čas
Generováno programem SMILE verze 2.2.3-1210, vlastníkem licence je Základní škola a Mateřská škola,
IČ: 75030501.
Využití jiným subjektem je porušení autorských práv a má za následek uplatnění zákonných
autorskoprávních nároků vůči porušiteli a dále pak náhradu škody.
Strana 84 z 254
ŠVP - Školský vzdělávací program pro základní vzdělávání
• hodiny, měření času
• kalendář – dny v týdnu, měsíce
• roční období, kalendářní rok
• opakování celku Lidé a čas
• Velikonoce – svátky jara – lidové zvyky a tradice
Duben:
práce a volný čas
• pracovní činnost, povolání, koníčky
případy ohrožení, požáry. hasiči
• suroviny a výrobky
jaro
• proměny přírody na jaře – počasí
• příroda na jaře – délka dne a noci, oteplování
• rostliny na jaře – stavba těla rostlin, byliny dřeviny
• vycházka do jarní přírody
Květen
• živočichové ve volné přírodě
• ptáci – stavba těla, návrat z teplých krajin
• mláďata hospodářských zvířat
• Svátek matek
• pozorování práce na zahradě, vývoj plodu rostliny
• opakování celku Jaro
Červen
věci kolem nás
• obchod, cestování
• proměny přírody v létě
• vztah člověka a přírody – životní prostředí, ochrana zeleně
chování při ohrožení přírody chemickými látkami
• závěrečné opakování
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PRVOUKA 2. ROČNÍK
Září
Jsem školák
• osoby a místnosti ve škole
• činnosti dětí ve škole, hygienické návyky, pravidla bezbečné práce
Generováno programem SMILE verze 2.2.3-1210, vlastníkem licence je Základní škola a Mateřská škola,
IČ: 75030501.
Využití jiným subjektem je porušení autorských práv a má za následek uplatnění zákonných
autorskoprávních nároků vůči porušiteli a dále pak náhradu škody.
Strana 85 z 254
ŠVP - Školský vzdělávací program pro základní vzdělávání
• vyučovací předměty
• cesta do školy dopravní prostředky, značky, semafory, chování v dopravních prostředcích
• důležitá telefonní čísla, jízdní řády
• opakování tematického celku Jsem školák
Podzim
• proměny přírody na podzim
• kalendář přírody, podzimní měsíce
Říjen
Podzim
• příprava zvířat na zimu, živočichové ve volné přírodě
• pozorování života živočichů v ročních obdobích – ptáci, savci
• pokojové rostliny
• zelenina a její druhy
• ovocné stromy a ovoce
Listopad
• podzim na poli – práce na poli
• zemědělské plodiny
• význam rostlin pro člověka
• opakování tematického celku Podzim
• péče o živočichy v zajetí – zacházení s drobnými domácími mazlíčky
• užitková, hospodářská a domácí zvířata
•
Moje rodina
• příbuzenské vztahy, společné činnosti a domácí práce v rodině
Prosinec
• náš domov – byt, dům, obec, okolí; stát a státní symboly
• opakování tematického celku Rodina
Zima
• změny přírody v zimě – zápis do kalendáře přírody
• životní projevy živočichů v zimní přírodě, péče člověka o zimní přírodu
• zimní svátky – Vánoce, zvyky a tradice
Leden
• zimní sporty
• opakování tematického celku Zima
Člověk
Generováno programem SMILE verze 2.2.3-1210, vlastníkem licence je Základní škola a Mateřská škola,
IČ: 75030501.
Využití jiným subjektem je porušení autorských práv a má za následek uplatnění zákonných
autorskoprávních nároků vůči porušiteli a dále pak náhradu škody.
Strana 86 z 254
ŠVP - Školský vzdělávací program pro základní vzdělávání
• člověk, části těla, kostra, vnitřní orgány
• smysly a smyslové orgány
Únor
• nemoc, úraz – péče o zdraví, význam péče o zdraví člověka
• osobní hygiena
• zdravé a nezdravé potraviny
• opakování tematického celku Člověk
Březen
Lidé a volný čas
• orientace v čase podle hodin
• kalendář - školní a kalendářní rok
• začátky ročních období, měsíce
• minulost, současnost, budoucnost
• opakování celku Lidé a čas
• Velikonoce svátky jara – lidové zvyky a tradice
Duben
Práce a volný čas
• pracovní činnosti, povolání, koníčky;
případy ohrožení, požáry. hasiči
• suroviny a výrobky
Jaro
• proměny přírody na jaře – jarní měsíce
• rostliny na jaře sledování života rostlin
• živočichové ve volné přírodě – ptáci a jejich hnízda, stavba těla, přílety
Květen:
• hospodářská zvířata
• Svátek matek
• na louce - luční květiny, volně žijící živočichové na louce
• opakování tematického celku Jaro
• na poli – obilí, stroje
• v lese – houby, lesní plody, zvířata
Červen
• život u vody a ve vodě – živočichové žijící v blízkosti vody a ve vodě
• vodní sporty, rekreace apod.
• změny přírody v létě, letní měsíce
Generováno programem SMILE verze 2.2.3-1210, vlastníkem licence je Základní škola a Mateřská škola,
IČ: 75030501.
Využití jiným subjektem je porušení autorských práv a má za následek uplatnění zákonných
autorskoprávních nároků vůči porušiteli a dále pak náhradu škody.
Strana 87 z 254
ŠVP - Školský vzdělávací program pro základní vzdělávání
• vztah člověka a přírody – životní prostředí, ochrana zeleně
chování při ohrožení přírody chemickými látkami
• závěrečné opakování
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PRVOUKA – 3. ROČNÍK
září - opakování učiva z 2. ročníku
- neživá příroda
- místo, kde žijeme
- látky a jejich vlastnosti
- domov
- rodina
říjen - zkoumáme látky a jejich vlastnosti - škola
- Slunce a Země
- dopravní výchova
chování při dopravní nehodě
listopad – vzduch
- naše obec
- voda
prosinec - půda
- horniny a nerosty
leden – měříme a vážíme – délka, objem, hmotnost, teplota, čas
- krajina okolí domova
- světové strany
únor - člověk – znaky života
- průběh života
- lidské tělo
- povrch, využití krajiny
- voda, vodní zdroje
březen - zdraví a bezpečnost
- naše vlast
- ochrana v mimořádných situacích
(požáry, chemická a jaderná havárie, povodeň)
duben - živočichové
- lidé a čas
květen - rostliny a houby
- věci a činnosti kolem nás
červen – rozmanitost přírody
- ochrana přírody
- opakování
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------vlastivědě vlastivěda vlastivěda vlastivěda vlastivědě vlastivěda vlastivěda vlastivěda
vlastivědě vlastivěda vlastivěda vlastivěda vlastivědě vlastivěda vlastivěda vlastivěda
vlastivědě vlastivěda
Generováno programem SMILE verze 2.2.3-1210, vlastníkem licence je Základní škola a Mateřská škola,
IČ: 75030501.
Využití jiným subjektem je porušení autorských práv a má za následek uplatnění zákonných
autorskoprávních nároků vůči porušiteli a dále pak náhradu škody.
Strana 88 z 254
ŠVP - Školský vzdělávací program pro základní vzdělávání
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------VLASTIVĚDA – 4. ROČNÍK
září - opakování – místní krajina
- místní region
-
dopravní výchova, chování při dopravní nehodě
říjen - mapy
- druhy map
-světové strany na mapě
- měřítko mapy
- barvy na mapě, nadmořská výška
- vysvětlivky na mapě
-mapa ČR – zemí, země, sousedé
- postavení ČR v Evropě, státy Evropské unie
listopad
- krajina naší vlasti
- povrch – nížiny a vysočiny, vodstvo
- podnebí a rostlinstvo
prosinec
- nerostné bohatství
- životní prostředí
- lidská sídla
leden
- česká republika – státní zřízení
- prezident, parlament, vláda
- státní symboly, státní svátky
- památná místa
únor – dějiny
- minulost a přítomnost – měření času, letopočet, časová osa
- nejstarší osídlení vlasti, staré pověsti české
- Velkomoravská říše, počátky křesťanství, Cyril a Metoděj
březen
- počátky přemyslovského státu a českého království
- podlední Přemyslovci
duben
- Lucemburkové, Karel IV.
Generováno programem SMILE verze 2.2.3-1210, vlastníkem licence je Základní škola a Mateřská škola,
IČ: 75030501.
Využití jiným subjektem je porušení autorských práv a má za následek uplatnění zákonných
autorskoprávních nároků vůči porušiteli a dále pak náhradu škody.
Strana 89 z 254
ŠVP - Školský vzdělávací program pro základní vzdělávání
- Husité
květen
- Jagellonci
- počátky vlády Habsburků
- Bílá hora, třicetiletá válka
- Osvícenský absolutismus
červen – shrnutí a opakování dějin
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------VLASTIVĚDA – 5. ROČNÍK
září
- úvod, opakování starších dějin
- České země - součást Rakouska – doba osvícenská
- národní obrození
- vynálezy
říjen
- revoluční rok 1848
- Rakousko-Uhersko (dualismus)
- Národní divadlo
- kulturní a hospodářský rozvoj v druhé polovině 19. století
listopad
- první světová válka
- samostatné Československo
- první president, život lidí
prosinec
- druhá světová válka
- život za okupace, boj proti nacismu
leden
- obnovená Československá republika
- období komunistické vlády
- návrat k demokracii
- vznik České republiky
únor
- Evropa
- Planeta Země
- poloha Evropy
Generováno programem SMILE verze 2.2.3-1210, vlastníkem licence je Základní škola a Mateřská škola,
IČ: 75030501.
Využití jiným subjektem je porušení autorských práv a má za následek uplatnění zákonných
autorskoprávních nároků vůči porušiteli a dále pak náhradu škody.
Strana 90 z 254
ŠVP - Školský vzdělávací program pro základní vzdělávání
- nížiny a hory Evropy
březen
- podnebí Evropy
- vodstvo
- rostlinstvo a živočišstvo
duben
- evropské státy a jejich hlavní města
- Evropská unie
- naše sousední státy – Německo
květen
- Rakousko
- Slovensko
- Polsko
červen – závěrečné shrnutí a opakování
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------přírodověda přírodověda přírodověda přírodověda přírodověda přírodověda přírodověda
přírodověda přírodověda přírodověda přírodověda přírodověda přírodověda přírodověda
přírodověda
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PŘÍRODOVĚDA – 4. ROČNÍK
září
- opakování
- třídění přírodnin
- třídění živočichů
- třídění rostlin
- rozmanitost letní a podzimní přírody – byliny, houby
říjen
- rozmanitost letní a podzimní přírody – dřeviny
- Země ve vesmíru – hvězdy, souhvězdí
- sluneční soustava
- Měsíc
- otáčení Země
listopad
- vzdušný obal Země
- vzduch, voda, půda,
prosinec
Generováno programem SMILE verze 2.2.3-1210, vlastníkem licence je Základní škola a Mateřská škola,
IČ: 75030501.
Využití jiným subjektem je porušení autorských práv a má za následek uplatnění zákonných
autorskoprávních nároků vůči porušiteli a dále pak náhradu škody.
Strana 91 z 254
ŠVP - Školský vzdělávací program pro základní vzdělávání
- horniny a nerosty
- měříme hmotnost, objem
leden
- měříme teplotu, čas
- živočichové v zimě
únor
- domácí zvířata
- člověk
březen
- ekosystémy
- les
- lesní rostliny
- lesní živočichové
duben
- význam lesů
- vztahy organismů v lese
- potoky a rybníky
květen
- pole a louky
- zahrady a sady
červen - ochrana přírody
- chování při mimořádných situacích (chemická a jaderná havárie, povodeň)
- shrnutí a opakování
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PŘÍRODOVĚDA – 5. ROČNÍK
září
- opakování
- třídění přírodnin
- třídění živočichů
- třídění rostlin
- rozmanitost letní a podzimní přírody – byliny, houby
říjen
- rozmanitost letní a podzimní přírody – dřeviny
- Země ve vesmíru – hvězdy, souhvězdí
- sluneční soustava
Generováno programem SMILE verze 2.2.3-1210, vlastníkem licence je Základní škola a Mateřská škola,
IČ: 75030501.
Využití jiným subjektem je porušení autorských práv a má za následek uplatnění zákonných
autorskoprávních nároků vůči porušiteli a dále pak náhradu škody.
Strana 92 z 254
ŠVP - Školský vzdělávací program pro základní vzdělávání
- Měsíc
- otáčení Země
listopad
- vzdušný obal Země
- magnetické a gravitační pole
prosinec
- rozmanitost životní podmínek
- teplotní pásy
- život v mořích
- tropické pralesy
leden
- savany, pouště
- polární oblasti
- naše republika
únor
- člověk – lidský organismus
- kostra, kůže, svaly smysly a nervy
březen
- potrava, dýchání
- rozvádění látek, vylučování
- celistvost organismu
- tělo a zdraví
- muž a žena
- ochrana člověka v mimořádných situacích (první pomoc, dopraví nehody, požáry,povodně,
chování při chemické havárii)
duben
- člověk a technika
- síla
- páka, nakloněná rovina, kladka, kolo
květen
- energie
- člověk a přírodní zdroje
červen - ochrana přírody
- shrnutí a opakování
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Generováno programem SMILE verze 2.2.3-1210, vlastníkem licence je Základní škola a Mateřská škola,
IČ: 75030501.
Využití jiným subjektem je porušení autorských práv a má za následek uplatnění zákonných
autorskoprávních nároků vůči porušiteli a dále pak náhradu škody.
Strana 93 z 254
ŠVP - Školský vzdělávací program pro základní vzdělávání
hudební výchova hudební výchova hudební výchova hudební výchova hudební výchova
hudební výchova hudební výchova hudební výchova hudební výchova hudební výchova
hudební výchova
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------HUDEBNÍ VÝCHOVA - 1. ROČNÍK
Září
- Zlatá brána, Jedna dvě, Honza jde
- zvuky a tóny kolem nás, metronom
- J. Haydn: Symfonie D dur – Hodiny
Říjen
- Halí, belí,To je zlaté posvícení, Kočka leze dírou,
- hlasité – tiché, pomalé – rychlé, melodie stoupá - klesá
- G. Bizet: Arlésanka, A. Dvořák: Symfonie č.8 G dur,
G.P.Telemann: Tanec,J.Šlitr: Malé kotě, Hymna ČR
Listopad
- Sedí liška pod dubem, Za tou naší stodoličkou, V zahradě na hrušce, Ovčáci čtveráci
- správný postoj a dýchání při zpěvu, hudební nástroje, rytmizace
- I. Lember: Lesní telegram, G.P.Telemann: Sonáta D dur pro trubku
M.Ravel: Údolí zvonů
Prosinec
- vánoční písně a koledy (Na nebesích nad Betlémem, Kráčí Mikuláš, Zelená se louka,
Já malý přicházím)
- nácvik vánočního představení
- J.J.Ryba: Rajskou radost pociťuje
Leden
- Zima, zima tuje, Cumelí se, chumelí
- rytmizace, hra na tělo
- J. Brahms: Uherský tanec č. 5
Únor
- Hrách a kroupy, Na horách sejou hrách, Měla babka čtyři jabka
- melodie a doprovod, nota, vysoké – hluboké
- A.Dvořák: Valčík D dur, V. Neumann: U nás v kapele
Březen
- Když jsem já sloužil, Vodník
- krátké – dlouhé, hudební nástroje
- N.Coste: Koncertantní etuda A dur, Jak je málem popadl drak
Generováno programem SMILE verze 2.2.3-1210, vlastníkem licence je Základní škola a Mateřská škola,
IČ: 75030501.
Využití jiným subjektem je porušení autorských práv a má za následek uplatnění zákonných
autorskoprávních nároků vůči porušiteli a dále pak náhradu škody.
Strana 94 z 254
ŠVP - Školský vzdělávací program pro základní vzdělávání
Duben
- Červená karkulka, Kolo kolo mlýnský, Hádej, co to je?
- barva hudby, koncert
-L.Boccherini: Menuet, I.Hurník: Pohádka o princezně žabce
Květen
- Pekla vdolky, Utíkej Káčo, Káča našla ptáče
- jak se kreslí noty, hudební nástroje
- A.Vivaldi: čtvero ročních období-Léto, C.Orff: Carmina Burana
Červen
- Včelka, písničky k táboráku
- N:A:Rimskij-Korsakov: Let čmeláka
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------HUDEBNÍ VÝCHOVA - 2. ROČNÍK
Září
- Kočka leze dírou, Okolo Frýdku, Co to zvoní, co to cinká, Pod naším okýnkem
- melodie – doprovod, dvoudobý takt, tempo, rytmus, slabě- silně
- L:Beethoven: Symfonie č.6 F dur Pastorální, V.Novák: Bouře, B.
Smetana: předehra k Prodané nevěstě
Říjen
- Hlava, ramena, Muzikant, Masožravá kytka a Cvrček, Na tý louce zelený
- otázka a odpověď, melodie stoupá – klesá, hudební nástroje
- ukázky kontrabasu, trubky, houslí, N. Paganini: Capriccio pro sólové housle
C: Sain.Saens: Karneval zvířat
Listopad
- Mravenci, Maličká su, Rybička maličká, Já jsem kováříček, Šibal pekař
- hudební nástroje, rytmizace
- F.Schubert: Pstruh, M. Ravel: Zrcadla, G:F: Handel: Hudba k ohňostroji
Prosinec
- vánoční písně a koledy (Slyšte, slyšte, Dej Bůh štěstí, Rychle,bratři, Pásli ovce
Valaši, Jak jsi krásné, Hel Vánoce, Teče voda vodička)
- J.J.Ryba: Česká mše vánoční
- nácvik vánočního přestavení
Leden
- Kuchyňská kapela, Kalamajka, Komáří svatba
- silně – slabě, zesilování, zeslabování, tanec, pochod
Generováno programem SMILE verze 2.2.3-1210, vlastníkem licence je Základní škola a Mateřská škola,
IČ: 75030501.
Využití jiným subjektem je porušení autorských práv a má za následek uplatnění zákonných
autorskoprávních nároků vůči porušiteli a dále pak náhradu škody.
Strana 95 z 254
ŠVP - Školský vzdělávací program pro základní vzdělávání
- B: Martinů: Kuchyňská revue, F:Mendelssohn-Bartholdy: Sen noci
svatojánské- Svatební pochod
Únor
-Dobrú noc, Černé oči jděte spát, Ti zlosejnští muzikanti, Šel tudy
- hudební nástroje, ukolébavka, repetice
- B: Flies: Princi můj maličký, spi, I.Hurník : Pohádka
Březen
- Hra na květiny, Já mám koně,
- noty podle délky
- W.A.Mozart: Malá noční hudba-Serenáda, J.Haydn:Koncert pro trubku a orchestr
Duben
- Vyletěl holoubek, Pějme píseň dokola, Pět minut v Africe
- noty podle délky
- M.Ravel : Suita.2 , V.Trojan: Žabák , Abraxas: ZOO
Květen
- Žežuličko, kde jsi byla, Tancovali vrabci v trávě, Já do lesa nepojedu
- takt třídobý
- A: Dvořák : V přírodě
Červen
- opakování písní
-Abraxas: Země se točí pořád dokola
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------HUDEBNÍ VÝCHOVA - 3. ROČNÍK
Září
- Starosti s muzikou, Ach synku,synku, Slunce za hory
- notová osnova, houslový klíč, délka not, dlouhé-krátké, silné – slabé, vysoké – hluboké
- I.Hurník: Kolovrátek, A.Weber: 6 orchestrálních kusů, V.Novák: V Tatrách
Říjen
- Hospodářství, Vyletěla holubička, Ptáci, Louka široká
- stupnice, stoupá – klesá, pomlky
- J.S.Bach : Chorální předehra, L: Mozart:Dětská symfonie, P.Jurovič: Ptačí koncert
Listopad
- Dú Valaši, dú, Když jsem jel do Prahy, Podvečerní písnička, Beskyde, Beskyde
- dvoudobý takt, zesilovat, zeslabovat
- zpěv L. Armstronga, ukázka indické hudby
Generováno programem SMILE verze 2.2.3-1210, vlastníkem licence je Základní škola a Mateřská škola,
IČ: 75030501.
Využití jiným subjektem je porušení autorských práv a má za následek uplatnění zákonných
autorskoprávních nároků vůči porušiteli a dále pak náhradu škody.
Strana 96 z 254
ŠVP - Školský vzdělávací program pro základní vzdělávání
Prosinec
- vánoční písně a koledy
- příprava na vánoční vystoupení
- G.Zrunek: Vánoční mše
Leden
-Rampouch, Šneček,Takhle hop, hop, Indián, Kramářská
- solmizační slabiky, těžká – lehká doba, pentatonika, vyšší – nižší tón
- A. Vivaldi: Čtvero ročních období-Zima, A. Dvořák: Můj domov, předehra, ukázka
čínské hudby, J.Stivín: Sangvinici
únor
- Až já pojedu přes ten les, Kamarádi
- třídobý takt
- B.Smetana: Českých luhů a hájů, F.Chopin: Polonéza A dur
Březen
-Ententýna, mandolína, Kozel, Na tý louce zelený, Když jsem byl malučký
- pomlka, dirigování
-A.Honneger: Pacifik, L.van Beethoven: Symfonie č. 5 c moll Osudová
Duben
- Byla jedna Káča, Dívča dívča, Lašská šotyška, Modrají se pomněnečky
- B.Smetana: Prodaná nevěsta, duet Kecala a Jeníka, A.Dvořák: Slovanský tanec č.15
S. Prokofjev: Popelka-Hodinová scéna
Květen
- Běží liška k Táboru, Oči černé oči, Ej padá padá rosička
- hudebně vyjadřovací prostředky- melodie, rytmus, dynamika, tempo, barva
- L. Janáček: Příhody lišky Bystroušky
Červen
- Poštorecká kapela, Vesnická romance,
- skladatelé, hudební nástroje
- J.Suk: V nový život, pochod
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------HUDEBNÍ VÝCHOVA - 4. ROČNÍK
Září
- Znám já jeden krásný zámek, Hdyž sem šel vod Domažlic, My pluli dál a dál, Košiláček,
- délka not, notový osnova,
-A. Dvořák: Symfonie e moll č.9, Z Nového světa-Largo, ukázka indiánské hudby, ukázka hudby
afrických domorodců, B. Smetana: Má vlast- Vltava,
Generováno programem SMILE verze 2.2.3-1210, vlastníkem licence je Základní škola a Mateřská škola,
IČ: 75030501.
Využití jiným subjektem je porušení autorských práv a má za následek uplatnění zákonných
autorskoprávních nároků vůči porušiteli a dále pak náhradu škody.
Strana 97 z 254
ŠVP - Školský vzdělávací program pro základní vzdělávání
Říjen
- Cvrček houslista, Ach není tu, není, Išla Marina ,Jsou mlynáři, Jede Kudrna, Ó řebíčku
zahradnický, Voděnka studená)
- ukončená-neukončená melodie, rytmický doprovod
- P.I.Čajkovskij: Koncert pro klavír a orchestr b moll(3.věta), L.van Beethoven: Symfonie či.8 F
dur, J.S.Bach: Sinfonia z kantáty č.29, Bláznova ukolébavka,
Listopad
- Ukolébavka, Valčík se představuje, My jsme Valaši, Chovejte mě má matičko
- kánon, notový zápis, pomlky, hudební nástroje - skupiny
- J. Brahms: Variace na Haydnovo téma, W.A.Mozart: Variace na francouzskou lidovou píseň,
J. Mysliveček: Oktet B dur 1. Allegro
Prosinec
- vánoční písně a koledy
- příprava na vánoční vystoupení
- J.J.Ryba: Milí synáčkové
Leden
- Už ty pilky dořezaly, Grónská písnička, Stará archa
- dur – moll, partitura
- L- Janáček: Pilky z Lašských tanců, D. Šostakovič: Symfonie č.10, Scherzo
Únor
- Červená modrá fiala, V tom píseckým černým lese, Teče voda z javora, Vdávalo se motovidlo,
Míša
- hudební barvy
- K. Penderecki: Jakubovo probuzení, J.Haydn: Symfonie č. 94 G dur S úderem kotlů
Březen
- Boleslav, Boleslav, Ten chlumecký zámek, Muzikanti, co děláte, Labada
- lidová-umělá píseň
- L.Janáček: Symfonieta, V. Novák: U muziky ze Slovácké suity
Duben
- Hory,doly, černý les, Mám ráda kytky, A já su synek z Polánky, Kdo si tu po ránu zpívá
- A. Dvořák: Moravské dvojzpěvy, ukázka rómského folklóru
Květen
- Ten jako ten ať zpívá, Tisíc mil
- pentatonika
- A. Dvořák: Árie ježibaby z opery Rusalka., M.Ravel: Dítě a kouzla, foxtrot
Červen
Generováno programem SMILE verze 2.2.3-1210, vlastníkem licence je Základní škola a Mateřská škola,
IČ: 75030501.
Využití jiným subjektem je porušení autorských práv a má za následek uplatnění zákonných
autorskoprávních nároků vůči porušiteli a dále pak náhradu škody.
Strana 98 z 254
ŠVP - Školský vzdělávací program pro základní vzdělávání
- Jede jede poštovký panáček+Já do lesa nepojedu, Tři čuníci
- Queen: Bicykle Race
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------HUDEBNÍ VÝCHOVA - 5. ROČNÍK
Září
- Rodné údolí, Bejvávalo, Avignonský most, Na tom bošileckym mostku, Tráva neroste
- notová osnova, noty
- P.I.Čajkovskij: Suita č.4 G dur-Mozartiana, W.A.Mozart: Don Giovanni, A. Vivaldi: Conterto in
D, 2.věta, A vy páni muzikanti, Husličky
Říjen
- Turek, U panského dvora, Kdyby byl Bavorov
- rytmus, takt,tempo, akord, hudební forma, hudební věta, legato, smyčcové kvarteto
- J.S.Bach: Toccata a Fuga d moll, V. Trojan: U panského dvora, A. Doplane:Rodeo
Listopad
- Žádnyj neví co sou Domažlice, U muziky, Cestu znám jen já, Ráda ráda můj zlatej Honzíčku
- rondo, noty a pomlky
- F.J.Gossec: Koncertní symfonie pro dvě harfy-Rondo, G.Torelli: Sonáta č.1 pro trubku smyčce
a basso continuo, G.Gershwin: Koncert F dur pro klavír a orchestr,3.věta
Prosinec
- vánoční písně a koledy
- příprava na vánoční vystoupení
- Spirituál kvintet: Bim bam, B.Britten? Chvála koled, J.J.Ryba: Libou písničku(pastorela)
Leden
- Tři tamboři, Čtyři koně jdou
-hudební pojmy
-L.Beethoven: Předehra ke Goethově truchlohře Egmont op.84, W.A.Mozart: Don Giovanni –
Menuet z 1.dějství
Únor
- Na rozloučení, Strč prst skrz krk
- hudební skladatelé
- M.P. Musorgskij: Obrázky z výstavy v orchestrální úpravě M.Ravela, Promenáda
Březen
- Masopust, Týnom, tánom, Jepo i tai tai je
- staccato
- Tanec kuřátek ve skořápkách, B.Smetana: Proč bychom se netěšili ,G. Bizet: Carmen, Prelúde
Duben
Generováno programem SMILE verze 2.2.3-1210, vlastníkem licence je Základní škola a Mateřská škola,
IČ: 75030501.
Využití jiným subjektem je porušení autorských práv a má za následek uplatnění zákonných
autorskoprávních nároků vůči porušiteli a dále pak náhradu škody.
Strana 99 z 254
ŠVP - Školský vzdělávací program pro základní vzdělávání
- Hvězdičky,dobrou noc, Jedeme za sluncem, Sedlák, sedlák,sedlák
- noty, notový zápis, opakování
- Vengelis: Pulsar, A.Dvořák: Furiant z České suity
Květen
- Sedm žlutých kamínků,
- symfonický orchestr
- G.F.Handel: Vodní hudba, Air
Červen
-Končí ten čas, Tak jsem tady
- J.Ježek: Bugatti step
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------výtvarná výchova výtvarná výchova výtvarná výchova výtvarná výchova výtvarná výchova
výtvarná výchova výtvarná výchova výtvarná výchova výtvarná výchova výtvarná výchova
výtvarná
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------VÝTVARNÁ VÝCHOVA 1. – 2. ROČNÍK
Září
• Zážitek z prázdnin
• Naše škola
Říjen
• Pouštění draka
• Podzimní listy
• Zavařujeme ovoce
Listopad
• To jsem já - autoportrét
• Listí padá ze stromu – hra s barvou
Prosinec
• Mikuláš, čert a anděl
• Milý Ježíšku – dárek, po kterém nejvíce toužím
• Vánoční dárek pro rodiče
Leden
• Paní Zima
• Zimní krajina
Únor
• Zimní oblečení
• Zimní sporty
Generováno programem SMILE verze 2.2.3-1210, vlastníkem licence je Základní škola a Mateřská škola,
IČ: 75030501.
Využití jiným subjektem je porušení autorských práv a má za následek uplatnění zákonných
autorskoprávních nároků vůči porušiteli a dále pak náhradu škody.
Strana 100 z 254
ŠVP - Školský vzdělávací program pro základní vzdělávání
• Ptáčci v krmítku
Březen
• Malujeme pohádku
• Zvířátka na jaře
• Velikonoční kraslice
Duben
• Práce do voskového podkladu – vyškrabávání
• Jarní květiny
• Kresba dle předlohy
Květen
• Jarní louka – koláž
• Kvetoucí strom
• Malba na kámen
Červen
• Leporelo – pohádka – práce ve dvojicích
• Malování přírodninami
• Hodnocení celoroční práce, úklidové práce ve třídě
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Výtvarná výchova 3. ročník
Září
• ahoj z prázdnin
• slunečnice ( houby)
• draci
Říjen
• podzimní listy
• svět barev – barvy podzimu
• Den zvířat
Listopad
• svět čar – práce s liniemi
• Martin na bílém koni
• podzim kolorovaná kresba
Prosinec
• Mikuláš, čert, anděl
• Vánoce; vánoční zvyky
Leden
Generováno programem SMILE verze 2.2.3-1210, vlastníkem licence je Základní škola a Mateřská škola,
IČ: 75030501.
Využití jiným subjektem je porušení autorských práv a má za následek uplatnění zákonných
autorskoprávních nároků vůči porušiteli a dále pak náhradu škody.
Strana 101 z 254
ŠVP - Školský vzdělávací program pro základní vzdělávání
• paní Zima
• zimní město
• zimní sporty
Únor
• zátiší
• malujeme pohádku
Březen
• Masopust
• malujeme barvami na sklo
• můj kamarád – portrét
Duben
• naše planeta Země
• mláďata na jaře - vítaní jara
• jíme zdravě – koláž
Květen
• jarní květiny
• kvetoucí stromy
• vosková batika
Červen
• barevné odlišnosti dětí světa
• kreslení v terénu
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------VÝTVARNÁ VÝCHOVA 4. – 5. ROČNÍK
Září
• ahoj z prázdnin - obrázek z prázdnin
• slunečnice – obrázek podle originální předlohy
• draci
• výrobek z přírodnin
• houby
• vlaštovky odlétají
Říjen
• podzimní listy
• podzim v přírodě
• Den zvířat
• svět barev – barvy podzimu
Generováno programem SMILE verze 2.2.3-1210, vlastníkem licence je Základní škola a Mateřská škola,
IČ: 75030501.
Využití jiným subjektem je porušení autorských práv a má za následek uplatnění zákonných
autorskoprávních nároků vůči porušiteli a dále pak náhradu škody.
Strana 102 z 254
ŠVP - Školský vzdělávací program pro základní vzdělávání
• Hallowen
• origami
Listopad
• práce s vlnou - tkaní
• svět čar
• strašidýlka z přírodnin
• výrobek s vánoční tematikou – soutěž SVČ Hořovice
• Martin na bílém koni – temperové barvy
Prosinec
• Mikuláš, anděl, čert
• vánoční přání pro rodiče
• vánoční dárek pro rodiče
• už se těším na Vánoce – vánoční zvyky
Leden
• Paní zima
• zimní město
• výroba síťky s krmením pro ptáčky
• zimní vystřihovánky
• zimní sporty
Únor
• zimní olympiáda
• práce s keramickou hlínou
• Zátiší – váza s miskami
• Malujeme pohádku
• Vyšívání
• Montážní práce - stavebnice
Březen
• Masopust
• Malujeme barvami na sklo
• Můj kamarád – portrét
• Velikonoce - kraslice, velikonoční aranžmá na stůl – různé techniky
• Staré pověsti české
• Vyrábíme na jarní výstavu – různé techniky
Duben
• Vítání jara
Generováno programem SMILE verze 2.2.3-1210, vlastníkem licence je Základní škola a Mateřská škola,
IČ: 75030501.
Využití jiným subjektem je porušení autorských práv a má za následek uplatnění zákonných
autorskoprávních nároků vůči porušiteli a dále pak náhradu škody.
Strana 103 z 254
ŠVP - Školský vzdělávací program pro základní vzdělávání
• Odpad jako materiál – využití „věcí na vyhození“ k výrobě nové
• Odlitek ze sádry
• Naše planeta Země
• Jíme zdravě – koláž
• Pěstitelské práce
Květen
• Výroba ručního papíru
• Jarní květiny
• Dárek ke Dni matek
• Kvetoucí stromy
• Vosková batika
Červen
• Den dětí slaví děti celého světa – barevné odlišnosti dětí
• Jarní hry dětí
• Kreslení v terénu
• Příprava studené kuchyně
• Zhodnocení činnosti, úklidová činnost ve třídě
Techniky: dekupáž, frotáž, muchláž, zmizíkování, modelování - práce s keramickou hlínou,
vyšívání, stříhání, lepení
Materiál: vodové barvy, temperové barvy, pastelky, fixy, suché pastely, tuše, prstové barvy,
barvy na sklo; keramická hlína, samotvrdnoucí modelína; krepový papír, barevné papíry,
barevné papíry, hedvábný papír, karton, vlnitá lepenka; odpadový materiál – krabice, plastové
lahve, skleničky, apod.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------pracovní činnosti pracovní činnosti pracovní činnosti pracovní činnosti pracovní činnosti
pracovní činnosti pracovní činnosti pracovní činnosti pracovní činnosti pracovní činnosti
pracovní činnosti pracovní
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PRACOVNÍ ČINNOSTI 1. - 2. ROČNÍK
Září
• Podzimní závěs – slunečnice
• Modelování – zvířátka
Říjen
• Vlaštovky z roliček
• Skřítek Podzimníček
Listopad
• Skládání z papíru
Generováno programem SMILE verze 2.2.3-1210, vlastníkem licence je Základní škola a Mateřská škola,
IČ: 75030501.
Využití jiným subjektem je porušení autorských práv a má za následek uplatnění zákonných
autorskoprávních nároků vůči porušiteli a dále pak náhradu škody.
Strana 104 z 254
ŠVP - Školský vzdělávací program pro základní vzdělávání
• Panáčci z přírodních materiálů
• Výrobek s vánoční tematikou – soutěž SVČ
Prosinec
• Vánoční přání z papíru
• Zimní závěs
• Vločky – vystřihování
Leden
• Sněhulák – stojánek
• Krmítka pro ptáčky – semínková směs v síťce
• Zimní vystřihovánky
Únor
• Masky na karneval
• Vyšívání – vzorníček stehů
Březen
• Práce s keramickou hlínou
• Velikonoční dekorace
• Jarní kytičky, motýlci – práce s papírem
Duben
• Odpad jako materiál – využití plastových lahví
• Dopravní prostředky – skupinová práce
Květen
• Dárek ke Dni matek
• Modelování – skupinová práce
• Výroba ručního papíru
Červen
• Montážní práce – stavebnice
• Jednoduché pohoštění - jednohubky
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pracovní činnosti 3. ročník
Září
• Výrobek z přírodnin
• Vlaštovky odlétají
Říjen
• Hallowen
• origami
Generováno programem SMILE verze 2.2.3-1210, vlastníkem licence je Základní škola a Mateřská škola,
IČ: 75030501.
Využití jiným subjektem je porušení autorských práv a má za následek uplatnění zákonných
autorskoprávních nároků vůči porušiteli a dále pak náhradu škody.
Strana 105 z 254
ŠVP - Školský vzdělávací program pro základní vzdělávání
• podzimní závěs
Listopad
• práce s vlnou
• vyrábíme z přírodních materiálů
• výrobek s vánoční tematikou – soutěž SVČ
Prosinec
• vánoční přání pro rodiče
• vánoční dárek pro rodiče
• vánoční výzdoba školy
Leden
• síťka s krmením pro ptáčky
• zimní vystřihovánky
• modelování ( sníh, modelína)
Únor
• práce s keramickou hlínou
• vyšívání
• montážní práce - stavebnice
Březen
• Velikonoce – velikonoční aranžmá
• kraslice –využítí různých technik
• vyrábíme na jarní výstavu – nové techniky
Duben
• odpad jako materiál – využití „věcí na vyhození“ k výrobě věci nové
• odlitek ze sádry
• pěstitelské práce
Květen
• výroba ručního papíru
• dárek ke Dni matek
Červen
• stavíme městečka v přírodě
• příprava studené kuchyně
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------tělesná výchova tělesná výchova tělesná výchova tělesná výchova tělesná výchova tělesná
výchova tělesná výchova tělesná výchova tělesná výchova tělesná výchova tělesná výchova
tělesná
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Generováno programem SMILE verze 2.2.3-1210, vlastníkem licence je Základní škola a Mateřská škola,
IČ: 75030501.
Využití jiným subjektem je porušení autorských práv a má za následek uplatnění zákonných
autorskoprávních nároků vůči porušiteli a dále pak náhradu škody.
Strana 106 z 254
ŠVP - Školský vzdělávací program pro základní vzdělávání
Tělesná výchova 1. – 2. ročník
Září
• atletika – běh na 50 metrů, skok daleký, hod kriketovým míčkem
• cvičení s dlouhým švihadlem
• fit test
• míčové a pohybové hry
Říjen
• rozvíjení běžecké vytrvalosti
• cvičení s míčem – manipulace s míčem horními končetinami ( podávání, koulení, přihrávky,
hody)
• rovnovážná cvičení – prevence plochonoží a vadného držení těla
• štafetové závody
• míčové a pohybové hry
Listopad
• akrobacie – kotoul vpřed, kolébka, leh vznesmo
• poskoky a skoky – snožmo, střídnonož, po jedné, v určitém rytmu, odrazy
• šplh na tyči
• pořadová cvičení – rozdělení
- jednotlivci, dvojice, více
seřazení – do zástupu, řady, kruhu; držení – za ruce, za ramena, v pase
početné
skupiny;
• míčové a pohybové hry
Prosinec • akrobacie – kotoul vpřed
• cvičení na lavičkách
• pravidla vybíjené
• míčové a pohybové hry
• cvičení s hudbou - rozvoj rytmického cítění
Leden
• relaxační a uvolňovací cvičení,
• obraty – čtvrtobrat, půlobrat,celý obrat, dvojitý obrat; na místě, při chůzi, při běhu, na vyvýšené
podložce, na žebřinách
• přihrávky s míčem
• míčové a pohybové hry
• cvičení na žebřinách, na lavičce zavěšené na žebřinách
Únor
• plavecký výcvik ve 2. ročníku
Generováno programem SMILE verze 2.2.3-1210, vlastníkem licence je Základní škola a Mateřská škola,
IČ: 75030501.
Využití jiným subjektem je porušení autorských práv a má za následek uplatnění zákonných
autorskoprávních nároků vůči porušiteli a dále pak náhradu škody.
Strana 107 z 254
ŠVP - Školský vzdělávací program pro základní vzdělávání
• hry s míčem – manipulace s míčem dolními končetinami ( poskoky s míčem mezi koleny,
vedení při chůzi, zastavení, kop na cíl, koulení před sebe, doběhnutí – zastavení nohou,
přihrávky ve dvojicích
• akrobacie
• míčové a pohybové hry
Březen
• šplh na tyči
• rytmická cvičení, lidové tance
• cvičení s overbally – procvičování plochonozí, rovnovážná cvičení
• míčové a pohybové hry
• cvičení s plnými míči
Duben
• cvičení ve družstvech
• cvičení na lavičkách
• dechová a protahovací cvičení
• akrobacie
• míčové a pohybové hry
• lavičky, překážková dráha
•
Květen
• štafetové závody družstev
• míčové a pohybové hry
• atletika – běh, hod kriketovým míčkem, skok daleký
Červen
• fit test
• cvičení na správné držení těla
• míčové a pohybové hry
• atletika – soutěž atletické všestrannosti
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TĚLESNÁ VÝCHOVA – 3.,4.,5. ROČNÍK
- výchova ke správnému držení těla
- osvojování a zdokonalování pořadových cvičení
- pohybové hry
- plavecký výcvik – dle termínu plavecké školy Kapka Hořovice
září - atletika – běh 50m, vytrvalostní běh, štafetový běh, skok z místa, skok daleký,
hod do dálky
Generováno programem SMILE verze 2.2.3-1210, vlastníkem licence je Základní škola a Mateřská škola,
IČ: 75030501.
Využití jiným subjektem je porušení autorských práv a má za následek uplatnění zákonných
autorskoprávních nároků vůči porušiteli a dále pak náhradu škody.
Strana 108 z 254
ŠVP - Školský vzdělávací program pro základní vzdělávání
- nástupová a pochodová cvičení
- cvičení v přírodě
- šplh na tyči
- test tělesné zdatnosti
- míčové hry
říjen - běh terénem, cvičení v přírodě
- posilovací cvičení
- lavičky – chůze, běh poskoky a lezení na lavičkách nadél, překonávání
laviček našíř
- plné míče, žebřiny
- přihrávky, chytání míče, dribling, hod na koš
listopad - akrobacie – kotoul vpřed, vzad, stoj na rukou
- cvičení s hudbou
- švédská bedna – cvičení obratnosti s využitím rozložené bedny, překonávání
sestavené bedny odrazem
- lano – přeskoky, podbíhání, přetahování
prosinec - cvičení s hudbou – nácvik na školní vystoupení
- akrobacie – kotouly, stoj na rukou
- cvičení se švédskou bednou
leden - štafetové soutěže
- cvičení se švihadly
-relaxační a uvolňovací cvičení, správné držení těla
- míčové hry
- (bruslení, bobování, hry na sněhu)
únor - (bruslení, bobování, hry na sněhu)
- akrobacie – akr. kombinace, přeskok (koza, bedna)
- žebřiny, šikmo zavěšené lavičky
- pohybové hry
březen - lidové tance – polka, valčík, mazurka
- švihadla, plné míče
- míčové hry
duben - lavičky,
- překážková dráha
- akrobacie – kladinka
- míčové hry
Generováno programem SMILE verze 2.2.3-1210, vlastníkem licence je Základní škola a Mateřská škola,
IČ: 75030501.
Využití jiným subjektem je porušení autorských práv a má za následek uplatnění zákonných
autorskoprávních nároků vůči porušiteli a dále pak náhradu škody.
Strana 109 z 254
ŠVP - Školský vzdělávací program pro základní vzdělávání
květen - správně držení těla – protahovací cvičení
- šplh na tyči
- atletika – hod na cíl, hod do dálky, skok daleký, běh
- testy Kalibro – tělesná zdatnost
červen - atletika – běh 50m, vytrvalostní běh
- cvičení v přírodě
-soutěž atletické všestrannosti, test tělesné zdatnosti
Generováno programem SMILE verze 2.2.3-1210, vlastníkem licence je Základní škola a Mateřská škola,
IČ: 75030501.
Využití jiným subjektem je porušení autorských práv a má za následek uplatnění zákonných
autorskoprávních nároků vůči porušiteli a dále pak náhradu škody.
Strana 110 z 254
ŠVP - Školský vzdělávací program pro základní vzdělávání
1. stupeň
Vzdělávací oblasti (obory)
Jazyk a jazyková komunikace
Český jazyk
ŠVP
RVP
44 + 3
44
35 + 3
35
9
9
Matematika a její aplikace
Anglický jazyk
20 + 4
20
Matematika
20 + 4
0
1
1
Informační a komunikační technologie
Informatika
Člověk a jeho svět
1
0
12 + 4
12
Prvouka
7+1
0
Vlastivěda
2+2
X
Přírodověda
3+1
X
12 + 3
12
7+3
0
Umění a kultura
Hudební výchova
Výtvarná výchova
Člověk a zdraví
Tělesná výchova
Člověk a svět práce
Pracovní činnosti
Generováno programem SMILE verze 2.2.3-1210, vlastníkem licence je Základní škola a Mateřská škola,
IČ: 75030501.
Využití jiným subjektem je porušení autorských práv a má za následek uplatnění zákonných
autorskoprávních nároků vůči porušiteli a dále pak náhradu škody.
5
0
10
10
10
10
5
5
5
0
Strana 111 z 254
ŠVP - Školský vzdělávací program pro základní vzdělávání
3.2 Ročníkový
1. stupeň
Vzdělávací oblasti (obory)
1
2
3
4
5
Jazyk a jazyková komunikace
SVP
RVP
44 + 3
44
Český jazyk
7
7+1
7
7+1
7+1
35 + 3
35
Anglický jazyk
X
X
3
3
3
9
9
20 + 4
20
4+1
4+1
4+1
4+1
4
20 + 4
0
1
1
X
X
X
X
1
1
0
12 + 4
12
Prvouka
2
2
3+1
0
0
7+1
0
Vlastivěda
X
X
0
1+1
1+1
2+2
X
Přírodověda
X
X
0
1+1
2
Matematika a její aplikace
Matematika
Informační a komunikační technologie
Informatika
Člověk a jeho svět
Umění a kultura
3+1
X
12 + 3
12
Hudební výchova
2
2
1+1
1+1
1+1
7+3
0
Výtvarná výchova
1
1
1
1
1
5
0
10
10
2
2
2
2
2
10
10
5
5
1
1
1
1
1
5
0
19
19
22
21
23
104
104
Člověk a zdraví
Tělesná výchova
Člověk a svět práce
Pracovní činnosti
Celkem základní
Celkem disponibilní
1
2
3
5
3
14
14
Celkem v ročníku
20
21
25
26
26
118
118
N - nepovinný; * - volitelný bez skupiny
Generováno programem SMILE verze 2.2.3-1210, vlastníkem licence je Základní škola a Mateřská škola,
IČ: 75030501.
Využití jiným subjektem je porušení autorských práv a má za následek uplatnění zákonných
autorskoprávních nároků vůči porušiteli a dále pak náhradu škody.
Strana 112 z 254
ŠVP - Školský vzdělávací program pro základní vzdělávání
4 Učební osnovy
4.1 Jazyk a jazyková komunikace
Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve vzdělávacím
procesu, neboť dobré jazykové vzdělání a jazyková kultura patří k podstatným znakům
všeobecné kulturnosti a vyspělosti absolventa základního vzdělávání. Jazykové vyučování
vybavuje žáka takovými znalostmi a dovednostmi, které mu umožní správně vnímat různá
jazyková sdělení, rozumět jim, vhodně se vyjadřovat a účinně uplatňovat a prosazovat výsledky
svého poznávání.
Obsah vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace se realizuje v oborech Český jazyk a
literatura, Cizí jazyk a Další cizí jazyk.
Dovednosti získané ve výuce Českého jazyka jsou potřebné nejen pro kvalitní jazykové
vzdělání, ale jsou důležité i pro úspěšné osvojování poznatků v dalších oblastech vzdělávání.
Osvojení a užívání českého jazyka jako jazyka mateřského v jeho mluvené i písemné podobě
otevírá cestu k poznání a pochopení přírodních i společenských skutečností a duchovního
bohatství minulosti i dneška. Vytváří se tak předpoklady k úspěšnému dorozumívání s lidmi tím,
že učí interpretovat jejich vyjádření a reagovat na ně, učí však také porozumět sám sobě, své
roli v různých komunikačních situacích, nalézt vlastní místo mezi vrstevníky i ve společnosti.
Vede k formování hodnotové orientace a k citlivému a esteticky účinnému vnímání okolního
světa i sebe sama.
V komunikační a slohové výchově se žáci učí vnímat a chápat různá jazyková sdělení (mluvená
i psaná), číst s porozuměním, kultivovaně psát a mluvit a rozhodovat se na základě přečteného
i vnímaného textu. Žáci se učí výstižně formulovat a sdělovat své myšlenky, prožitky a pocity,
rozumět různým typům textů, jež se vztahují k nejrůznějším situacím ve škole i mimo ni,
analyzovat je a kriticky posuzovat jejich obsah. Ve vyšších ročnících se učí posuzovat a hodnotit
také formální stránku textů a jejich výstavbu.
V jazykové výchově žáci získávají vědomosti a dovednosti potřebné k osvojování spisovné
podoby českého jazyka a k poznávání a rozlišování jeho dalších forem. Jazyková výchova vede
žáky k přesnému a logickému myšlení, které je základním předpokladem jasného, přehledného
a srozumitelného vyjadřování. Při rozvíjení potřebných znalostí a dovedností se uplatňují a
prohlubují i jejich obecné intelektové dovednosti, např. dovednosti porovnávat různé jevy a
jejich shody a odlišnosti, třídit je podle určitých hledisek a dospívat k zobecnění. Český jazyk se
tak od počátku vzdělávání stává nejen nástrojem získávání většiny informací, ale i předmětem
poznávání.
V literární výchově žáci poznávají prostřednictvím četby základní literární druhy, učí se vnímat
jejich specifické znaky, postihovat umělecké záměry autora i formulovat vlastní názory o
přečteném díle. Učí se také rozlišovat literární fikci od skutečnosti. Postupně získávají a rozvíjejí
základní čtenářské návyky i schopnosti tvořivé recepce, interpretace a produkce literárního
textu. Žáci dospívají k takovým poznatkům a prožitkům, které mohou pozitivně ovlivnit jejich
postoje, životní hodnotové orientace a obohatit jejich duchovní život.
Verbální i neverbální komunikace se může vhodně rozvíjet i prostřednictvím Dramatické
výchovy, zařazené jako doplňující obor vzdělávací oblasti Umění a kultura.
Cílové zaměření vzdělávací oblasti
Generováno programem SMILE verze 2.2.3-1210, vlastníkem licence je Základní škola a Mateřská škola,
IČ: 75030501.
Využití jiným subjektem je porušení autorských práv a má za následek uplatnění zákonných
autorskoprávních nároků vůči porušiteli a dále pak náhradu škody.
Strana 113 z 254
ŠVP - Školský vzdělávací program pro základní vzdělávání
Vzdělávání v dané vzdělávací oblasti směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí tím,
že
vede žáka k:
- chápání jazyka jako svébytného historického jevu, v němž se odráží historický a kulturní vývoj
národa, a tedy jako důležitého sjednocujícího činitele národního společenství a jako důležitého
a nezbytného nástroje celoživotního vzdělávání
- rozvíjení pozitivního vztahu k mateřskému jazyku a jeho chápání jako potenciálního zdroje pro
rozvoj osobního i kulturního bohatství
- vnímání a postupnému osvojování jazyka jako bohatého mnohotvárného prostředku k
získávání
a předávání informací, k vyjádření jeho potřeb i prožitků a ke sdělování názorů
- zvládnutí běžných pravidel mezilidské komunikace daného kulturního prostředí a rozvíjení
pozitivního vztahu k jazyku v rámci interkulturní komunikace
- samostatnému získávání informací z různých zdrojů a k zvládnutí práce s jazykovými
a literárními prameny i s texty různého zaměření
- získávání sebedůvěry při vystupování na veřejnosti a ke kultivovanému projevu jako
prostředku
prosazení sebe sama
- individuálnímu prožívání slovesného uměleckého díla, ke sdílení čtenářských zážitků,
k rozvíjení pozitivního vztahu k literatuře i k dalším druhům umění založených na uměleckém
textu a k rozvíjení emocionálního a estetického vnímání
7 Společný evropský referenční rámec pro jazyky vymezuje kompetence komunikativní
(lingvistické, sociolingvistické,
pragmatické) a všeobecné (předpokládající znalost sociokulturního prostředí a reálií zemí, ve
kterých se studovaným
jazykem hovoří) jako cílové kompetence jazykové výuky.
Úroveň A2: Rozumí větám a často používaným výrazům vztahujícím se k oblastem, které se
ho/jí bezprostředně týkají
(napě. základní informace o něm/ní a jeho/její rodině, o nakupování, místopisu a zaměstnání).
Dokáže komunikovat
prostřednictvím jednoduchých a běžných úloh, jež vyžadují jednoduchou a přímou výměnu
informací o známých
a běžných skutečnostech. Umí jednoduchým způsobem popsat svou vlastní rodinu,
bezprostřední okolí a záležitosti
týkající se jeho/jejích nejnaléhavějších potřeb.
Úroveň A1: Rozumí známým každodenním výrazům a zcela základním frázím, jejichž cílem
je vyhovět konkrétním
Generováno programem SMILE verze 2.2.3-1210, vlastníkem licence je Základní škola a Mateřská škola,
IČ: 75030501.
Využití jiným subjektem je porušení autorských práv a má za následek uplatnění zákonných
autorskoprávních nároků vůči porušiteli a dále pak náhradu škody.
Strana 114 z 254
ŠVP - Školský vzdělávací program pro základní vzdělávání
potřebám, a umí tyto výrazy a fráze používat. Umí představit sebe a ostatní a klást jednoduché
otázky týkající se
informací osobního rázu, napě. o místě, kde žije, o lidech, které zná, a věcech, které vlastní,
a na podobné otázky umí
odpovídat. Dokáže se jednoduchým způsobem domluvit, mluví-li partner pomalu a jasně a je
ochoten mu/jí pomoci.
Generováno programem SMILE verze 2.2.3-1210, vlastníkem licence je Základní škola a Mateřská škola,
IČ: 75030501.
Využití jiným subjektem je porušení autorských práv a má za následek uplatnění zákonných
autorskoprávních nároků vůči porušiteli a dále pak náhradu škody.
Strana 115 z 254
ŠVP - Školský vzdělávací program pro základní vzdělávání
4.1.1 Český jazyk
Charakteristika předmětu:
Předmět Český jazyk směřuje k ovládnutí základních jazykových jevů pro dorozumívání slovem
i písmem.
Zaměřujeme se proto na to, aby se děti uměly správně domluvit, porozumět textům, sdělit své
pocity a postoje, pochopit postoje a názory druhých lidí, zvládnout dorozumívací situace, citlivě
vnímat literární díla.
Samozřejmým cílem výuky je naučit žáky číst a psát, postupně ovládnout základy pravopisu
a gramatiky a využít je při vyjadřování. V počáteční fázi dětem nevnucujeme gramatický a
pravopisný systém, ale povzbuzujeme touhu číst. Výuka pravopisu a gramatice vychází z
vlastních zkušeností dítěte (nalézání správného řešení, zdůvodnění, časté využití jevů v dalších
souvislostech). Vždy se vychází z běžných dorozumívacích situací dítěte. Dětem dáváme
příležitost se individuálně projevit, mluvit o svých zážitcích a dorozumívat se mezi sebou.
Tím je učíme spolupráci, toleranci, porozumění a hlavně zdvořilému obhájení svého názoru i
prosazení mezi ostatními.
Ve výuce využíváme různé metody práce, hry se slovy, hry s obměňováním vět v různých
situacích, vyjadřování různého pohledu na věc.
Učební plán předmětu
Ročník
1
2
3
4
5
Dotace
7
7+1
7
7+1
7+1
povinný
povinný
povinný
povinný
povinný
Povinnost
(skupina)
Dotace
skupiny
Průřezová témata
Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT:
● MEDIÁLNÍ VÝCHOVA:
Fungování a vliv médií ve společnosti
Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality
Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
Práce v realizačním týmu
Stavba mediálních sdělení
Tvorba mediálního sdělení
Vnímání autora mediálních sdělení
● MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA:
Etnický původ
Kulturní diference
Lidské vztahy
Multikulturalita
Princip sociálního smíru a solidarity
● OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA:
Hodnoty, postoje, praktická etika
Komunikace
Generováno programem SMILE verze 2.2.3-1210, vlastníkem licence je Základní škola a Mateřská škola,
IČ: 75030501.
Využití jiným subjektem je porušení autorských práv a má za následek uplatnění zákonných
autorskoprávních nároků vůči porušiteli a dále pak náhradu škody.
Strana 116 z 254
ŠVP - Školský vzdělávací program pro základní vzdělávání
Kooperace a kompetice
Kreativita
Mezilidské vztahy
Poznávání lidí
Psychohygiena
Rozvoj schopností poznávání
Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
Sebepoznání a sebepojetí
Seberegulace a sebeorganizace
● VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH:
Jsme Evropané
Klíčové kompetence
Kompetence k učení
● jednoduchým způsobem dokáže vést a ukládat informace
● propojuje probraná témata a jazykové jevy, využívá je v jiných oblastech
● seznamuje se s mluvnickými a literárními termíny, které souvisejí s probíraným učivem
Kompetence k řešení problémů
● učí se samostatně nalézat pravidla, kterými se řídí probírané mluvnické jevy
● umí najít chybu v textu a odůvodní správné řešení
Kompetence komunikativní
● pomocí literárního ai gramatického učiva si rozšiřuje slovní zásobu
Kompetence občanské
● chápe potřebu četby, recitace, zpěvu
Kompetence pracovní
● dodržuje hygienická pravidla při čtení a psaní
● dovede správně připravit a udržet v pořádku své pracovní místo
1. ročník - dotace: 7, povinný
Komunikační a slohová výchova
●
●
●
●
●
●
výstupy
čte s porozuměním texty přiměřeného
rozsahu a náročnosti
porozumí písemným nebo mluveným
pokynům přiměřené složitosti
respektuje základní komunikační pravidla v
rozhovoru
správně
vyslovuje,
opravuje
svou
nesprávnou výslovnost
v krátkých mluvených projevech správně
dýchá a volí vhodné tempo řeči
volí vhodné verbální i nonverbální
prostředky řeči v běžných školních i
mimoškolních situacích
učivo
čtení - jazyková, sluchová a zraková příprava;
analyticko-syntetická cvičení
- zdokonalování výslovnosti
- rozvoj fonematického sluchu
- anylýza a syntéza otevřených a zavřených
slabik
- slova s dvojhláskou
- čtení slov se dvěma souhláskami na začátku
- slova zavřená se dvěma souhláskami na
začátku
- čtení slov se dvěma souhláskami uvnitř
slova
- vztah hláska - písmeno
Generováno programem SMILE verze 2.2.3-1210, vlastníkem licence je Základní škola a Mateřská škola,
IČ: 75030501.
Využití jiným subjektem je porušení autorských práv a má za následek uplatnění zákonných
autorskoprávních nároků vůči porušiteli a dále pak náhradu škody.
Strana 117 z 254
ŠVP - Školský vzdělávací program pro základní vzdělávání
● na základě vlastních zážitků vytvoří krátký
mluvený projev
● zvládá základní hygienické návyky spojené
se psaním
● píše správné tvary písmen a číslic, správně
spojuje písmena i slabiky; kontroluje vlastní
písemný projev
● píše věcně i formálně správně jednoduchá
sdělení
● seřadí ilustrace podle dějové posloupnosti
a vypráví podle nich jednoduchý příběh
- velká a malá písmena české abecedy
- interpunkční znaménka a jejich zvuková
realizace
- čtení slabik jako součásti slov
- počátky plynulého čtení slov
- čtení krátkých vět
- čtení se skupinami di,ti,ni, dě, tě, ně
- slabiky se skupinami několika souhlásek
- věcné čtení (čtení jako zdroj informací, čtení
vyhledávací, klíčová slova)
- naslouchání - praktické naslouchání
(zdvořilé, vyjádření kontaktu s partnerem);
věcné naslouchání (pozorné, soustředěné,
aktivní - zaznamenat slyšené, reagovat
otázkami)
- mluvený projev - základy techniky
mluveného projevu (dýchání, tvoření hlasu,
výslovnost),
- vyjadřování závislé na komunikační situaci;
- komunikační žánry: pozdrav, oslovení,
omluva, prosba;
- základní komunikační pravidla (oslovení,
zahájení a ukončení dialogu, střídání
rolí mluvčího a posluchače, zdvořilé
vystupování),
- nonverbální prostředky řeči (mimika, gesta)
- písemný projev - základní hygienické
návyky (správné sezení, držení psacího
náčiní, hygiena zraku, zacházení s grafickým
materiálem);
- technika psaní (úhledný, čitelný písemný
projev);
- cviky k uvolnění ruky
- nácvik jednotlivých tahů písmen
- postupné seznámování se správnými tvary
psacích písmen
- nácvik spojovacích tahů (přednost
jednotažné písmo)
- nácvik psaní interpunkčních znamének
- nácvik psaní arabských číslic
- psaní jednoduchých slov a vět podle
předlohy, diktátu a obrázků
- psaní otázek a odpovědí
průřezová témata
Generováno programem SMILE verze 2.2.3-1210, vlastníkem licence je Základní škola a Mateřská škola,
IČ: 75030501.
Využití jiným subjektem je porušení autorských práv a má za následek uplatnění zákonných
autorskoprávních nároků vůči porušiteli a dále pak náhradu škody.
Strana 118 z 254
ŠVP - Školský vzdělávací program pro základní vzdělávání
OSV: RSP, ŘPRD, HPPE, SaS, SRaSO, PH, K, PL, MV, Ko, KaK
VMEGS: ES
MuV: LV, PSSS
MeV: KČPPMS
Jazyková výchova
výstupy
● rozlišuje zvukovou a grafickou podobu
slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé
a krátké samohlásky
● porovnává významy slov
● užívá v mluveném projevu správné
gramatické tvary podstatných jmen,
přídavných jmen a sloves
učivo
- zvuková stránka jazyka - sluchové rozlišení
hlásek, výslovnost samohlásek, souhlásek
a souhláskových skupin, modulace souvislé
řeči (tempo, intonace, přízvuk)
- slovní zásoba a tvoření slov - slova a pojmy,
význam slov
- rozeznání začátku a konce věty podle
znaménka (velké písmeno na začátku,
znaménko na konci) a melodie řeči
- psaní velkých písmen u vlastních jmen osob
průřezová témata
OSV: RSP, ŘPRD, HPPE, SaS, SRaSO, PH, K, PL, MV, Ko, KaK
VMEGS: ES
MuV: LV, PSSS
MeV: KČPPMS
Literární výchova
výstupy
● čte a přednáší zpaměti ve vhodném
frázování a tempu literární texty přiměřené
věku
● vyjadřuje své pocity z přečteného textu
● pracuje tvořivě s literárním textem podle
pokynů učitele a podle svých schopností
učivo
- poslech literárních textů, rozhovory o
knihách
- zážitkové čtení a naslouchání
- tvořivé činnosti s literárním textem přednes vhodných literárních textů, volná
reprodukce přečteného nebo slyšeného
textu, dramatizace, vlastní výtvarný doprovod
- základní literární pojmy - literární druhy a
žánry: rozpočitadlo, hádanka, říkanka, báseň,
pohádka, spisovatel, básník, kniha, čtenář;
divadelní představení, herec, režisér; verš,
rým,
- seznamování s vhodnou dětskou literaturou
-uspořádání výstavky knih ve třídě, školní
knihovna, dětské časopisy
Generováno programem SMILE verze 2.2.3-1210, vlastníkem licence je Základní škola a Mateřská škola,
IČ: 75030501.
Využití jiným subjektem je porušení autorských práv a má za následek uplatnění zákonných
autorskoprávních nároků vůči porušiteli a dále pak náhradu škody.
Strana 119 z 254
ŠVP - Školský vzdělávací program pro základní vzdělávání
průřezová témata
OSV: RSP, ŘPRD, HPPE, SaS, SRaSO, PH, K, PL, MV, Ko, KaK
VMEGS: ES
MuV: LV, PSSS
MeV: KČPPMS
Etická výchova
výstupy
● si
osvojí
oslovování
křestními
jmény,
používání
vhodných
forem
pozdravu,
naslouchání,
dodržování
jednoduchých komunikačních pravidel ve
třídě, poděkování, omluvu, přiměřenou
gestikulaci
● si osvojí základní (předpoklady)vědomosti
a dovednosti pro vytvoření sebeúcty a úcty
k druhým
učivo
Základní komunikační dovednosti
komunikace při vytváření výchovného
kolektivu – představení se, vytvoření základní
komunikačních pravidel kolektivu, zdvořilost,
otevřená komunikace
základní prvky verbální
komunikace v
mezilidských vztazích - pozdrav, otázka,
prosba, poděkování, omluva
průřezová témata
OSV: RSP, ŘPRD, HPPE, SaS, SRaSO, PH, K, PL, MV, Ko, KaK
VDO: OSŠ, OOSS, POPŽ, PD
VMEGS: ES, OES, JE
MuV: KD, LV, EP, PM, PSSS
EV: E, ZPŽ, ŽP, VČP
MeV: PRT
2. ročník - dotace: 7 + 1, povinný
Komunikační a slohová výchova
●
●
●
●
●
●
●
výstupy
plynule čte s porozuměním texty
přiměřeného rozsahu a náročnosti
porozumí písemným nebo mluveným
pokynům přiměřené složitosti
respektuje základní komunikační pravidla v
rozhovoru
pečlivě
vyslovuje,
opravuje
svou
nesprávnou nebo nedbalou výslovnost
v krátkých mluvených projevech správně
dýchá a volí vhodné tempo řeči
volí vhodné verbální i nonverbální
prostředky řeči v běžných školních i
mimoškolních situacích
na základě vlastních zážitků vytvoří krátký
mluvený projev
učivo
čtení - uvědomělé a plynulé čtení kratších
větných celků
- správný přízvuk, frázování a intonace
- počátky tichého čtení s kontrolou
porozumění obsahu
- naslouchání - praktické naslouchání
(zdvořilé, vyjádření kontaktu s partnerem);
- věcné naslouchání (pozorné, soustředěné,
aktivní - zaznamenat slyšené, reagovat
otázkami)
- mluvený projev - základy techniky
mluveného projevu (dýchání, tvoření hlasu,
výslovnost),
Generováno programem SMILE verze 2.2.3-1210, vlastníkem licence je Základní škola a Mateřská škola,
IČ: 75030501.
Využití jiným subjektem je porušení autorských práv a má za následek uplatnění zákonných
autorskoprávních nároků vůči porušiteli a dále pak náhradu škody.
Strana 120 z 254
ŠVP - Školský vzdělávací program pro základní vzdělávání
● zvládá základní hygienické návyky spojené
se psaním
● píše správné tvary písmen a číslic, správně
spojuje písmena i slabiky; kontroluje vlastní
písemný projev
● píše věcně i formálně správně jednoduchá
sdělení
● seřadí ilustrace podle dějové posloupnosti
a vypráví podle nich jednoduchý příběh
-vyjadřování závislé na komunikační situaci;
- komunikační žánry: pozdrav, oslovení,
omluva, prosba, vzkaz,
- základní komunikační pravidla (oslovení,
zahájení a ukončení dialogu, střídání
rolí mluvčího a posluchače, zdvořilé
vystupování), nonverbální prostředky řeči
(mimika, gesta)
- písemný projev - základní hygienické
návyky (správné sezení, držení psacího
náčiní, hygiena zraku, zacházení s grafickým
materiálem);
-technika psaní (úhledný, čitelný a přehledný
písemný projev, formální úprava textu);
-žánry
písemného
projevu:
adresa,
blahopřání, pozdrav z prázdnin
průřezová témata
OSV: RSP, ŘPRD, HPPE, SaS, SRaSO, PH, K, PL, MV, Ko, KaK
VMEGS: ES
MuV: LV, PSSS
MeV: KČPPMS
Jazyková výchova
●
●
●
●
●
●
výstupy
rozlišuje zvukovou a grafickou podobu
slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé
a krátké samohlásky
porovnává významy slov, zvláště slova
opačného významu a slova významem
souřadná, nadřazená a podřazená,
užívá v mluveném projevu správné
gramatické tvary podstatných jmen,
přídavných jmen a sloves
spojuje věty do jednodušších souvětí
vhodnými spojkami a jinými spojovacími
výrazy
rozlišuje v textu druhy vět podle postoje
mluvčího a k jejich vytvoření volí vhodné
jazykové i zvukové prostředky
odůvodňuje a píše správně: i/y po tvrdých a
měkkých souhláskách, ú/ů, dě tě ně, velká
písmena na začátku věty a v typických
případech vlastních jmen osob, zvířat a
místních pojmenování
učivo
- zvuková stránka jazyka - rozlišení
hlásek, výslovnost samohlásek, souhlásek
a souhláskových skupin, modulace souvislé
řeči (tempo, intonace, přízvuk)
- slovní zásoba a tvoření slov - slova a
pojmy, význam slov, slova jednoznačná a
mnohoznačná, antonyma, synonyma,
- třídění slov do skupin podle zobecněného
významu
- pamětné osvojování abecedy, řazení podle
abecedy s názorem(rejstřík, obsah knihy, tel.
seznam)
- druhy vět podle postoje mluvčího,
interpunkční znaménka za větou
- spojování větných celků vhodnými spojkami
- pořádek slov ve větě a vět v textu v
mluveném i psaném projevu
- pravopis - psaní i/y po tvrdých a měkkých
souhláskách
- psaní ú/ů
- psaní dě, tě, ně
Generováno programem SMILE verze 2.2.3-1210, vlastníkem licence je Základní škola a Mateřská škola,
IČ: 75030501.
Využití jiným subjektem je porušení autorských práv a má za následek uplatnění zákonných
autorskoprávních nároků vůči porušiteli a dále pak náhradu škody.
Strana 121 z 254
ŠVP - Školský vzdělávací program pro základní vzdělávání
- psaní velkých písmen ve vlastních jménech
(jména osob, zvířat, jednoduché případy
zeměpisných názvů)
- psaní a výslovnost souhlásek na konci slova
(znělé a neznělé souhlásky)
průřezová témata
OSV: RSP, ŘPRD, HPPE, SaS, SRaSO, PH, K, PL, MV, Ko, KaK
VMEGS: ES
MuV: LV, PSSS
MeV: KČPPMS
Literární výchova
výstupy
● čte a přednáší zpaměti ve vhodném
frázování a tempu literární texty přiměřené
věku
● vyjadřuje své pocity z přečteného textu
● rozlišuje vyjadřování v próze a ve verších,
odlišuje pohádku od ostatních vyprávění
● pracuje tvořivě s literárním textem podle
pokynů učitele a podle svých schopností
učivo
poslech literárních textů, rozhovory o knihách
- zážitkové čtení a naslouchání
- tvořivé činnosti s literárním textem - přednes
vhodných literárních textů,účast na vánoční
besídce,
volná reprodukce přečteného
nebo slyšeného textu, dramatizace, vlastní
výtvarný doprovod, slovně charakterizovat
výrazné postavy příběhu
- základní literární pojmy - literární druhy a
žánry: rozpočitadlo, hádanka, říkanka, báseň,
pohádka, bajka, povídka; spisovatel, básník,
kniha, čtenář; divadelní představení, herec,
režisér; verš, rým, přirovnání, próza, poezie,
rytmus
- rozvíjení dovednosti vypravovat o prožitku
či přečteném textu, přednesu básně
- seznamování s vhodnou dětskou literaturou
(klasickou i současnou) -uspořádání výstavky
knih ve třídě, školní knihovna, dětské
časopisy
průřezová témata
OSV: RSP, ŘPRD, HPPE, SaS, SRaSO, PH, K, PL, MV, Ko, KaK
VMEGS: ES
MuV: LV, PSSS
MeV: KČPPMS
Etická výchova
výstupy
učivo
Generováno programem SMILE verze 2.2.3-1210, vlastníkem licence je Základní škola a Mateřská škola,
IČ: 75030501.
Využití jiným subjektem je porušení autorských práv a má za následek uplatnění zákonných
autorskoprávních nároků vůči porušiteli a dále pak náhradu škody.
Strana 122 z 254
ŠVP - Školský vzdělávací program pro základní vzdělávání
● si
osvojí
oslovování
křestními
jmény,
používání
vhodných
forem
pozdravu,
naslouchání,
dodržování
jednoduchých komunikačních pravidel ve
třídě, poděkování, omluvu, přiměřenou
gestikulaci
● si osvojí základní (předpoklady)vědomosti
a dovednosti pro vytvoření sebeúcty a úcty
k druhým
Základní komunikační dovednosti
komunikace při vytváření výchovného
kolektivu – představení se, vytvoření základní
komunikačních pravidel kolektivu, zdvořilost,
otevřená komunikace
základní prvky verbální
komunikace v
mezilidských vztazích - pozdrav, otázka,
prosba, poděkování, omluva
průřezová témata
OSV: RSP, ŘPRD, HPPE, SaS, SRaSO, PH, K, PL, MV, Ko, KaK
VDO: OSŠ, OOSS, POPŽ, PD
VMEGS: ES, OES, JE
MuV: KD, LV, EP, PM, PSSS
EV: E, ZPŽ, ŽP, VČP
MeV: PRT
3. ročník - dotace: 7, povinný
Komunikační a slohová výchova
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
výstupy
plynule čte s porozuměním texty
přiměřeného rozsahu a náročnosti
porozumí písemným nebo mluveným
pokynům přiměřené složitosti
respektuje základní komunikační pravidla v
rozhovoru
pečlivě
vyslovuje,
opravuje
svou
nesprávnou nebo nedbalou výslovnost
v krátkých mluvených projevech správně
dýchá a volí vhodné tempo řeči
volí vhodné verbální i nonverbální
prostředky řeči v běžných školních i
mimoškolních situacích
na základě vlastních zážitků vytvoří krátký
mluvený projev
zvládá základní hygienické návyky spojené
se psaním
píše správné tvary písmen a číslic, správně
spojuje písmena i slabiky; kontroluje vlastní
písemný projev
píše věcně i formálně správně jednoduchá
sdělení
seřadí ilustrace podle dějové posloupnosti
a vypráví podle nich jednoduchý příběh
učivo
- čtení - praktické čtení (technika čtení, čtení
pozorné, plynulé, znalost orientačních prvků
v textu);
-věcné čtení (čtení jako zdroj informací, čtení
vyhledávací, klíčová slova)
- naslouchání - praktické naslouchání
(zdvořilé, vyjádření kontaktu s partnerem);
- věcné naslouchání (pozorné, soustředěné,
aktivní - zaznamenat slyšené, reagovat
otázkami)
- mluvený projev - základy techniky
mluveného projevu (dýchání, tvoření hlasu,
výslovnost),
-vyjadřování závislé na komunikační situaci;
- komunikační žánry: pozdrav, oslovení,
omluva, prosba, vzkaz, zpráva, oznámení,
dialog na základě obrazového materiálu;
-základní komunikační pravidla (oslovení,
zahájení a ukončení dialogu, střídání
rolí mluvčího a posluchače, zdvořilé
vystupování), nonverbální prostředky řeči
(mimika, gesta)
Generováno programem SMILE verze 2.2.3-1210, vlastníkem licence je Základní škola a Mateřská škola,
IČ: 75030501.
Využití jiným subjektem je porušení autorských práv a má za následek uplatnění zákonných
autorskoprávních nároků vůči porušiteli a dále pak náhradu škody.
Strana 123 z 254
ŠVP - Školský vzdělávací program pro základní vzdělávání
- písemný projev - základní hygienické
návyky (správné sezení, držení psacího
náčiní, hygiena zraku, zacházení s grafickým
materiálem);
- technika psaní (úhledný, čitelný a přehledný
písemný projev, formální úprava textu);
-žánry
písemného
projevu:
adresa,
blahopřání, pozdrav z prázdnin, omluvenka;
zpráva, oznámení, pozvánka, vzkaz, inzerát,
dopis, popis, postup činnosti;
-jednoduché tiskopisy (přihláška, dotazník),
-vypravování
- krátkými slohovými útvary se podílet na
tvorbě školního časopisu
průřezová témata
OSV: RSP, ŘPRD, HPPE, SaS, SRaSO, PH, K, PL, MV, Ko, KaK
VMEGS: ES
MuV: LV, PSSS
MeV: KČPPMS
Jazyková výchova
●
●
●
●
●
●
●
●
výstupy
rozlišuje zvukovou a grafickou podobu
slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé
a krátké samohlásky
porovnává významy slov, zvláště slova
opačného významu a slova významem
souřadná, nadřazená a podřazená,
vyhledá v textu slova příbuzná
porovnává a třídí slova podle zobecněného
významu - děj, věc, okolnost, vlastnost
rozlišuje slovní druhy v základním tvaru
užívá v mluveném projevu správné
gramatické tvary podstatných jmen,
přídavných jmen a sloves
spojuje věty do jednodušších souvětí
vhodnými spojkami a jinými spojovacími
výrazy
rozlišuje v textu druhy vět podle postoje
mluvčího a k jejich vytvoření volí vhodné
jazykové i zvukové prostředky
odůvodňuje a píše správně: i/y po tvrdých
a měkkých souhláskách i po obojetných
souhláskách ve vyjmenovaných slovech;
dě, tě, ně, ú/ů, bě, pě, vě, mě mimo morfologický šev; velká písmena
na začátku věty a v typických případech
učivo
zvuková stránka jazyka - sluchové rozlišení
hlásek, výslovnost samohlásek, souhlásek
a souhláskových skupin, modulace souvislé
řeči (tempo, intonace, přízvuk)
- slovní zásoba a tvoření slov - slova
a pojmy, význam slov, slova jednoznačná
a mnohoznačná, antonyma, synonyma,
homonyma, spisovná, nesapisovná, citově
zabarvená; stavba slova (kořen, předpona,
přípona, koncovka), slova příbuzna
- práce s abecedou - řazení slov podle
abecedy, rejstřík, tel. seznam apod.
- tvarosloví -seznámení se slovními druhy,
slova ohebná a neohebná
- podstatná jména - pojem skloňování,
mluvnické kategorie rod, číslo, pád
- slovesa - pojem časování, mluvnické
kategorie osoba, číslo, čas, poznat infinitiv,
- pojetí spisovnosti a nespisovnosti v
tvarosloví
- skladba - věta jednoduchá a souvětí
(rozlišování v jednoduchých případech, 2-3
věty),
Generováno programem SMILE verze 2.2.3-1210, vlastníkem licence je Základní škola a Mateřská škola,
IČ: 75030501.
Využití jiným subjektem je porušení autorských práv a má za následek uplatnění zákonných
autorskoprávních nároků vůči porušiteli a dále pak náhradu škody.
Strana 124 z 254
ŠVP - Školský vzdělávací program pro základní vzdělávání
vlastních jmen osob, zvířat a místních - poznávání a funkce spojovacích výrazů,
pojmenování
oddělování vět čásrkami
- základní skladební dvojice - určovat podmět
(poze vyjádřený) a přísudek (pouze slovesný)
- poznávat vedlejší skladební dvojice bez
dalšího určení
- pravopis - vyjmenovaná slova a
frekventovaná slova s nimi příbuzná
-í v koncovnách přítomného času sloves
- psaní znělých a neznělých souhlásek na
konci i uvnitř slov
- psaní velkých písmen (vlastní jména osob,
zvířat a typických případů zeměpisných
názvů)
průřezová témata
OSV: RSP, ŘPRD, HPPE, SaS, SRaSO, PH, K, PL, MV, Ko, KaK
VMEGS: ES
MuV: LV, PSSS
MeV: KČPPMS
Literární výchova
výstupy
● čte a přednáší zpaměti ve vhodném
frázování a tempu literární texty přiměřené
věku
● vyjadřuje své pocity z přečteného textu
● rozlišuje vyjadřování v próze a ve verších,
odlišuje pohádku od ostatních vyprávění
● pracuje tvořivě s literárním textem podle
pokynů učitele a podle svých schopností
učivo
- poslech literárních textů
- zážitkové čtení a naslouchání - rozhovor o
zážitku z četby
- vyjádření svých zájmů a pojmenování
oblíbených témat a žánrů
-doporučení četby ostatním
- tvořivé činnosti s literárním textem přednes vhodných literárních textů, volná
reprodukce přečteného nebo slyšeného
textu, dramatizace, vlastní výtvarný doprovod
-vyprávění pohádky nebo povídky, spojování
obsahu textu s ilustrací
- návyk uspořádávat si informace pro budoucí
využití i pro připomínku prožitku - nepovinné
vedení záznamu vlastní četby
- základní literární pojmy - literární druhy a
žánry: rozpočitadlo, hádanka, říkanka, báseň,
pohádka, bajka, povídka; spisovatel, básník,
kniha, čtenář; divadelní představení, herec,
režisér; verš, rým, přirovnání
Generováno programem SMILE verze 2.2.3-1210, vlastníkem licence je Základní škola a Mateřská škola,
IČ: 75030501.
Využití jiným subjektem je porušení autorských práv a má za následek uplatnění zákonných
autorskoprávních nároků vůči porušiteli a dále pak náhradu škody.
Strana 125 z 254
ŠVP - Školský vzdělávací program pro základní vzdělávání
- četba jako pramen poznávání o světě
- četba uměleckých populárních a naukových
textů s důrazem na uplatňování čtenářských
dovedností a návyků
průřezová témata
OSV: RSP, ŘPRD, HPPE, SaS, SRaSO, PH, K, PL, MV, Ko, KaK
VMEGS: ES
MuV: LV, PSSS
MeV: KČPPMS
Etická výchova
výstupy
● si
osvojí
oslovování
křestními
jmény,
používání
vhodných
forem
pozdravu,
naslouchání,
dodržování
jednoduchých komunikačních pravidel ve
třídě, poděkování, omluvu, přiměřenou
gestikulaci
● si osvojí základní (předpoklady)vědomosti
a dovednosti pro vytvoření sebeúcty a úcty
k druhým
průřezová témata
učivo
OSV: RSP, ŘPRD, HPPE, SaS, SRaSO, PH, K, PL, MV, Ko, KaK
VDO: OSŠ, OOSS, POPŽ, PD
VMEGS: ES, OES, JE
EV: E, ZPŽ, ŽP, VČP
MeV: PRT
4. ročník - dotace: 7 + 1, povinný
Komunikační a slohová výchova
●
●
●
●
●
výstupy
čte s porozuměním přiměřeně náročné
texty potichu i nahlas
rozlišuje podstatné a okrajové informace
v textu vhodném pro daný věk, podstatné
informace zaznamenává
posuzuje
úplnost
či
neúplnost
jednoduchého sdělení
reprodukuje obsah přiměřeně složitého
sdělení a zapamatuje si z něj podstatná
fakta
vede správně dialog, telefonický rozhovor,
zanechá vzkaz na záznamníku
učivo
čtení - praktické čtení (technika čtení, čtení
pozorné, plynulé, znalost orientačních prvků
v textu);
-věcné čtení (čtení jako zdroj informací, čtení
vyhledávací, klíčová slova)
-orientace ve stavbě textu - začátek děje, děj
vrcholí, uzavření děje, rozpoznávání co je v
postoji postav důležité a co vedlejší
- získávání informací z obsahu
- naslouchání - praktické naslouchání
(zdvořilé, vyjádření kontaktu s partnerem);
Generováno programem SMILE verze 2.2.3-1210, vlastníkem licence je Základní škola a Mateřská škola,
IČ: 75030501.
Využití jiným subjektem je porušení autorských práv a má za následek uplatnění zákonných
autorskoprávních nároků vůči porušiteli a dále pak náhradu škody.
Strana 126 z 254
ŠVP - Školský vzdělávací program pro základní vzdělávání
● rozpoznává manipulativní komunikaci v
masmédiích, zejména v reklamě
● volí náležitou intonaci, přízvuk, pauzy a
tempo podle svého komunikačního záměru
● rozlišuje
spisovnou
a
nespisovnou
výslovnost a vhodně ji užívá podle
komunikační situace
● píše správně po stránce obsahové i
formální jednoduché komunikační žánry
● sestaví osnovu vyprávění a na jejím
základě vytvoří krátký mluvený nebo
písemný projev s dodržením časové
posloupnosti
-věcné naslouchání (pozorné, soustředěné,
aktivní - zaznamenat slyšené, reagovat
otázkami)
- mluvený projev - základy techniky
mluveného projevu (dýchání, tvoření hlasu,
výslovnost),
-vyjadřování závislé na komunikační situaci;
- zachycení a vystižení děje nebo změny v
nějakém procesu (jak se mění příroda na
podzim)
-věcné a přesné sdělení (oblíbená
činnost,návodné vysvětlení)
- komunikační žánry: pozdrav, oslovení,
omluva, prosba, vzkaz, zpráva, oznámení,
dialog na základě obrazového materiálu;
- základní komunikační pravidla (oslovení,
zahájení a ukončení dialogu, střídání
rolí mluvčího a posluchače, zdvořilé
vystupování),
- nonverbální prostředky řeči (mimika, gesta)
- písemný projev - základní hygienické
návyky (správné sezení, držení psacího
náčiní, hygiena zraku, zacházení s grafickým
materiálem);
- technika psaní (úhledný, čitelný a přehledný
písemný projev, formální úprava textu);
-žánry
písemného
projevu:
adresa,
blahopřání, pozdrav z prázdnin, omluvenka;
zpráva, oznámení, pozvánka, vzkaz, inzerát,
dopis, popis, postup činnosti; - jednoduché
tiskopisy (přihláška, dotazník), vypravování
- příprava školního časopisu
průřezová témata
OSV: RSP, ŘPRD, HPPE, SaS, SRaSO, PH, K, PL, MV, Ko, KaK
VMEGS: ES
MuV: LV, PSSS
MeV: KČPPMS
Jazyková výchova
výstupy
● porovnává významy slov, zvláště slova
stejného nebo podobného významu a slova
vícevýznamová
● rozlišuje ve slově kořen, část příponovou,
předponovou
učivo
- mluvená a psaná podoba slova, abeceda,
hláska, písmeno, třídění hlásek
- slovní význam - slova jednoznačná,
mnohoznačná,
synonyma,
antonyma,
spisovná a nespisovná, citově zabarvená,
Generováno programem SMILE verze 2.2.3-1210, vlastníkem licence je Základní škola a Mateřská škola,
IČ: 75030501.
Využití jiným subjektem je porušení autorských práv a má za následek uplatnění zákonných
autorskoprávních nároků vůči porušiteli a dále pak náhradu škody.
Strana 127 z 254
ŠVP - Školský vzdělávací program pro základní vzdělávání
● určuje slovní druhy plnovýznamových slov
a využívá je v gramaticky správných
tvarech ve svém mluveném projevu
● rozlišuje slova spisovná a jejich nespisovné
tvary
● vyhledává základní skladební dvojici a
v neúplné základní skladební dvojici
označuje základ věty
● odlišuje větu jednoduchou a souvětí,
vhodně změní větu jednoduchou v souvětí
● užívá vhodných spojovacích výrazů, podle
potřeby projevu je obměňuje
● píše správně i/y ve slovech po obojetných
souhláskách
● zvládá základní příklady syntaktického
pravopisu
vztah
nadřazenosti,
podřazenosti
a
souřadnosti, slova příbuzná
-stavba slova - kořen, část předponová, a
příponová
- psaní předložek a předpon
-výcvik psaní i/y po obojetných souhláskách
uvnitř slov (slova vyjmenovaná a s nimi
příbuzná)
- tvarosloví - slovní druhy
- slovesa -osob,a číslo, čas, neurčitek
- časování sloves v oznamovacím způsobu
- podstatná jména - pád, číslo, rod
-skloňování podle vzorů
- skladba - věta jednoduchá - podmět a
přísudek (holý, rozviný, několikanýsobný a
nevyjádřený),
- základní skladební dvojice, u ostatních
skladebních dvojic rozlišení členu řídícího a
závislého
- shoda přísudku s podmětem (počátky
výcviku)
- souvětí - stavba nesložitých souvětí
- interpunkce v souvětí
průřezová témata
OSV: RSP, ŘPRD, HPPE, SaS, SRaSO, PH, K, PL, MV, Ko, KaK
VMEGS: ES
MuV: LV, PSSS
MeV: KČPPMS
Literární výchova
●
●
●
●
výstupy
vyjadřuje své dojmy z četby a
zaznamenává je
volně reprodukuje text podle svých
schopností, tvoří vlastní literární text na
dané téma
při jednoduchém rozboru literárních textů
používá elementární literární pojmy
rozlišuje různé typy uměleckých a
neuměleckých textů
učivo
- čtení a poslech jako prostředek k získávání
nových informací - orientace v naučných
textech, pochopení pojmového obsahu
- tvořivá práce s literárním textem dramatizace, vlastní tvorba na dané déma
- četba beletristické i věcné literatury,
časopisů, sledování naučných pořadů
- rozlišování prózy (pohádka, povídka,
pověst), poezie ( píseň, říkadlo, hádanka,
báseň) a dramatu.
- nepovinné vedení záznamu vlastní četby
průřezová témata
OSV: RSP, ŘPRD, HPPE, SaS, SRaSO, PH, K, PL, MV, Ko, KaK
VMEGS: ES
MuV: LV, PSSS
MeV: KČPPMS
Generováno programem SMILE verze 2.2.3-1210, vlastníkem licence je Základní škola a Mateřská škola,
IČ: 75030501.
Využití jiným subjektem je porušení autorských práv a má za následek uplatnění zákonných
autorskoprávních nároků vůči porušiteli a dále pak náhradu škody.
Strana 128 z 254
ŠVP - Školský vzdělávací program pro základní vzdělávání
Etická výchova
výstupy
● vyjadřuje city v jednoduchých situacích
● jednoduchými skutky realizuje tvořivost v
mezilidských vztazích, především v rodině
a v kolektivu třídy
učivo
ZÁKLADY ASERTIVNÍHO CHOVÁNÍ
iniciativa – ve vztahu k jiným, hledání
možnosti jak vycházet s jinými lidmi v rodině,
ve třídě, mezi vrstevníky, iniciativa nepřijatá
jinými, zpracování neúspěchu
TVOŘIVOST A ZÁKLADY SPOLUPRÁCE
elementární prosociálnost – darování, ochota
dělit se, povzbuzení, služba, vyjádření
soucitu, přátelství
průřezová témata
OSV: RSP, ŘPRD, HPPE, SaS, SRaSO, PH, K, PL, MV, Ko, KaK
VDO: OSŠ, OOSS, POPŽ, PD
VMEGS: ES, OES, JE
MuV: KD, LV, EP, PM, PSSS
EV: E, ZPŽ, ŽP, VČP
MeV: PRT
5. ročník - dotace: 7 + 1, povinný
Komunikační a slohová výchova
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
výstupy
čte s porozuměním přiměřeně náročné
texty potichu i nahlas
rozlišuje podstatné a okrajové informace
v textu vhodném pro daný věk, podstatné
informace zaznamenává
posuzuje
úplnost
či
neúplnost
jednoduchého sdělení
reprodukuje obsah přiměřeně složitého
sdělení a zapamatuje si z něj podstatná
fakta
vede správně dialog, telefonický rozhovor,
zanechá vzkaz na záznamníku
rozpoznává manipulativní komunikaci v
masmédiích, zejména v reklamě
volí náležitou intonaci, přízvuk, pauzy a
tempo podle svého komunikačního záměru
rozlišuje
spisovnou
a
nespisovnou
výslovnost a vhodně ji užívá podle
komunikační situace
píše správně po stránce obsahové i
formální jednoduché komunikační žánry
sestaví osnovu vyprávění a na jejím
základě vytvoří krátký mluvený nebo
učivo
čtení - praktické čtení (technika čtení, čtení
pozorné, plynulé, znalost orientačních prvků
v textu);
-věcné čtení (čtení jako zdroj informací, čtení
vyhledávací, klíčová slova)
-orientace ve stavbě textu - začátek děje, děj
vrcholí, uzavření děje, rozpoznávání co je v
postoji postav důležité a co vedlejší
- získávání informací z obsahu
- naslouchání - praktické naslouchání
(zdvořilé, vyjádření kontaktu s partnerem);
-věcné naslouchání (pozorné, soustředěné,
aktivní - zaznamenat slyšené, reagovat
otázkami)
- mluvený projev - základy techniky
mluveného projevu (dýchání, tvoření hlasu,
výslovnost),
-vyjadřování závislé na komunikační situaci;
Generováno programem SMILE verze 2.2.3-1210, vlastníkem licence je Základní škola a Mateřská škola,
IČ: 75030501.
Využití jiným subjektem je porušení autorských práv a má za následek uplatnění zákonných
autorskoprávních nároků vůči porušiteli a dále pak náhradu škody.
Strana 129 z 254
ŠVP - Školský vzdělávací program pro základní vzdělávání
písemný projev s dodržením časové - zachycení a vystižení děje nebo změny v
posloupnosti
nějakém procesu (jak se mění příroda na
podzim)
-věcné a přesné sdělení (oblíbená
činnost,návodné vysvětlení)
- komunikační žánry: pozdrav, oslovení,
omluva, prosba, vzkaz, zpráva, oznámení,
dialog na základě obrazového materiálu;
- základní komunikační pravidla (oslovení,
zahájení a ukončení dialogu, střídání
rolí mluvčího a posluchače, zdvořilé
vystupování),
- nonverbální prostředky řeči (mimika, gesta)
- písemný projev - základní hygienické
návyky (správné sezení, držení psacího
náčiní, hygiena zraku, zacházení s grafickým
materiálem);
- technika psaní (úhledný, čitelný a přehledný
písemný projev, formální úprava textu);
-žánry
písemného
projevu:
adresa,
blahopřání, pozdrav z prázdnin, omluvenka;
zpráva, oznámení, pozvánka, vzkaz, inzerát,
dopis, popis, postup činnosti; - jednoduché
tiskopisy (přihláška, dotazník), vypravování
- příprava školního časopisu
průřezová témata
OSV: RSP, ŘPRD, HPPE, SaS, SRaSO, PH, K, PL, MV, Ko, KaK
VMEGS: ES
MuV: LV, PSSS
MeV: KČPPMS
Jazyková výchova
výstupy
● porovnává významy slov, zvláště slova
stejného nebo podobného významu a slova
vícevýznamová
● rozlišuje ve slově kořen, část příponovou,
předponovou a koncovku
● určuje slovní druhy plnovýznamových slov
a využívá je v gramaticky správných
tvarech ve svém mluveném projevu
● rozlišuje slova spisovná a jejich nespisovné
tvary
● vyhledává základní skladební dvojici a
v neúplné základní skladební dvojici
označuje základ věty
učivo
- utřídění dosud známých pojmů - hláska,
psímeno, abeceda
- samohlásky - délka samohlásky
-souhlásky - vyjmenovaná slova, párové
souhlásky
slovo - věta - souvětí
- slovní význam - jednoznačná ,
mnohoznačná
-synonyma, antonyma
-spisovná, nespisovná
-citově zabarvená
vztah
nadřazenosti,
podřazenosti,
souřadnosti
-slova příbuzná
Generováno programem SMILE verze 2.2.3-1210, vlastníkem licence je Základní škola a Mateřská škola,
IČ: 75030501.
Využití jiným subjektem je porušení autorských práv a má za následek uplatnění zákonných
autorskoprávních nároků vůči porušiteli a dále pak náhradu škody.
Strana 130 z 254
ŠVP - Školský vzdělávací program pro základní vzdělávání
● odlišuje větu jednoduchou a souvětí,
vhodně změní větu jednoduchou v souvětí
● užívá vhodných spojovacích výrazů, podle
potřeby projevu je obměňuje
● píše správně i/y ve slovech po obojetných
souhláskách
● zvládá základní příklady syntaktického
pravopisu
-homonyma
-stavba slova - kořen, část předponová,
příponová, koncovka
-předpony a předložky
-předpony s-,z-,vz- předložky s, z
- přípony a koncovky, tvoření slov
-změny hlásek při odvozování
- skupiny hlásek při odvozování
-zdvojené souhlásky
-skupina mě/mně
-slovní druhy - slovesa - osoba, číslo, čas,
způsob
-podstatná jména - pád, číslo, rod, vzor
- přídavná jména - rozdělení, skloňování
- zájmena - druhy, skloňování osobních
zájmen
- číslovky - druhy, skloňování, psaní číslovek
- stavba věty - druhy vět, skladba, podmět a
přísudek
- shoda podmětu s přísudkem
průřezová témata
OSV: RSP, ŘPRD, HPPE, SaS, SRaSO, PH, K, PL, MV, Ko, KaK
VMEGS: ES
MuV: LV, PSSS
MeV: KČPPMS
Literární výchova
●
●
●
●
výstupy
vyjadřuje své dojmy z četby a
zaznamenává je
volně reprodukuje text podle svých
schopností, tvoří vlastní literární text na
dané téma
rozlišuje různé typy uměleckých a
neuměleckých textů
při jednoduchém rozboru literárních textů
používá elementární literární pojmy
učivo
- čtení hlasité i tiché - pochopení přečteného,
vystižení jádra sdělení, pozorné vnímání
podrobností a hledání jejich významu v celku
- texty různých typů - poznávání rozdílů
- vyprávění - - ústní i jeho zápis, tvorba
vlastních textů
- čtení jako prostředek k získávání nových
informací - orientace v naučných textech,
pochopení pojmového obsahu
- tvořivá práce s literárním textem dramatizace, vlastní tvorba na dané déma
- četba beletristické i věcné literatury,
časopisů, sledování naučných pořadů
- rozlišování prózy (pohádka, povídka,
pověst), poezie ( píseň, říkadlo, hádanka,
báseň) a dramatu.
- nepovinné vedení záznamu vlastní četby
Generováno programem SMILE verze 2.2.3-1210, vlastníkem licence je Základní škola a Mateřská škola,
IČ: 75030501.
Využití jiným subjektem je porušení autorských práv a má za následek uplatnění zákonných
autorskoprávních nároků vůči porušiteli a dále pak náhradu škody.
Strana 131 z 254
ŠVP - Školský vzdělávací program pro základní vzdělávání
průřezová témata
OSV: RSP, ŘPRD, HPPE, SaS, SRaSO, PH, K, PL, MV, Ko, KaK
VMEGS: ES
MuV: LV, PSSS
MeV: KČPPMS
Etická výchova
výstupy
● vyjadřuje city v jednoduchých situacích
● jednoduchými skutky realizuje tvořivost v
mezilidských vztazích, především v rodině
a v kolektivu třídy
učivo
ZÁKLADY ASERTIVNÍHO CHOVÁNÍ
iniciativa – ve vztahu k jiným, hledání
možnosti jak vycházet s jinými lidmi v rodině,
ve třídě, mezi vrstevníky, iniciativa nepřijatá
jinými, zpracování neúspěchu
TVOŘIVOST A ZÁKLADY SPOLUPRÁCE
elementární prosociálnost – darování, ochota
dělit se, povzbuzení, služba, vyjádření
soucitu, přátelství
průřezová témata
OSV: RSP, ŘPRD, HPPE, SaS, SRaSO, PH, K, PL, MV, Ko, KaK
VDO: OSŠ, OOSS, POPŽ, PD
VMEGS: ES, OES, JE
MuV: KD, LV, EP, PM, PSSS
EV: E, ZPŽ, ŽP, VČP
MeV: PRT
Generováno programem SMILE verze 2.2.3-1210, vlastníkem licence je Základní škola a Mateřská škola,
IČ: 75030501.
Využití jiným subjektem je porušení autorských práv a má za následek uplatnění zákonných
autorskoprávních nároků vůči porušiteli a dále pak náhradu škody.
Strana 132 z 254
ŠVP - Školský vzdělávací program pro základní vzdělávání
4.1.2 Anglický jazyk
Charakteristika předmětu:
Žák chce v první řadě poznat svůj vlastní svět. Proto je založena počáteční výuka anglického
jazyka na elementárních formách povzbuzujících k co nejčasnější konverzaci (hry se slovy,
říkadla, písně). Tím vytváříme radostné ovzduší ve třídě, kde dítě pracuje s chutí a bez ostychu.
Pozornost v hodinách je tedy zaměřena na nácvik porozumění mluvenému slovu, na osvojení
zvukové podoby angličtiny. V dalších fázích přidáváme základy gramatiky. Žáci pracují s
bohatým obrazovým materiálem, napodobují správnou výslovnost rodilých mluvčích. Během
výuky se děti seznamují také se slovníkem i řadou textů z různých oblastí života dětí daného
věku, seznamují se s životem a zvyky v jiných zemích, především v zemích Evropské unie.
Po dokončení 1. stupně ZŠ by žák by měl být schopen domluvit se v nejjednodušších situacích,
mít menší zásobu anglických písní, říkadel, apod. Nejdůležitější ale je,aby žák pochopil význam
znalosti cizího pro osobní život a získat zájem nadále se v něm zdokonalovat.
Učební plán předmětu
Ročník
3
4
5
Dotace
3
3
3
povinný
povinný
povinný
Povinnost
(skupina)
Dotace
skupiny
Průřezová témata
Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT:
● MEDIÁLNÍ VÝCHOVA:
Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality
Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
Práce v realizačním týmu
Vnímání autora mediálních sdělení
● MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA:
Etnický původ
Kulturní diference
Lidské vztahy
Multikulturalita
Princip sociálního smíru a solidarity
● OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA:
Hodnoty, postoje, praktická etika
Komunikace
Kooperace a kompetice
Kreativita
Mezilidské vztahy
Poznávání lidí
Psychohygiena
Rozvoj schopností poznávání
Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
Generováno programem SMILE verze 2.2.3-1210, vlastníkem licence je Základní škola a Mateřská škola,
IČ: 75030501.
Využití jiným subjektem je porušení autorských práv a má za následek uplatnění zákonných
autorskoprávních nároků vůči porušiteli a dále pak náhradu škody.
Strana 133 z 254
ŠVP - Školský vzdělávací program pro základní vzdělávání
Sebepoznání a sebepojetí
Seberegulace a sebeorganizace
● VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH:
Evropa a svět nás zajímá
Jsme Evropané
Objevujeme Evropu a svět
Klíčové kompetence
Kompetence k učení
● chápe důležitost schopnosti komunikovat v cizím jazyce pro praktický život
● opakují gramatiku a slovní zásobu pomocí písní, říkadel a her
● propojuje probraná témata a jazykové jevy, využívá je v jiných oblastech
● seznámí se s novou jazykovou strukturou
● sznamuje se s novou látkou pomocí obrázkových karet, skutečných předmětů a činností
Kompetence k řešení problémů
● nebojí se mluvit anglicky
● učí se řešit jednoduché problémové situace v cizojazyčném prostředí
Kompetence komunikativní
● porozumí jednoduchému sdělení v anglickém jazyce
● rozumí promluvě i přiměřenému textu v anglickém jazyce
● umí zformulovat jednoduché myšlenky anglicky
● využívá dovedností osvojené v anglickém, jazyce k navázání kontaktu
Kompetence sociální a personální
● spolupracovat v anglicky hovořící skupině na jednoduchém úkolu
● v jednoduchých situacích si dokáže vyžádat a poskytnout pomoc, radu v angličtině
Kompetence občanské
● získává přestavu o zvycích anglicky mluvících zemích a pozovnává je se zvyky našimi
Kompetence pracovní
● učí se pracovat s cizojazyčným slovníkem
3. ročník - dotace: 3, povinný
řečové dovednosti
●
●
●
●
●
výstupy
vyslovuje a čte foneticky správně v
přiměřeném rozsahu slovní zásoby
rozumí jednoduchým pokynům a větám,
adekvátně na ně reaguje
rozlišuje grafickou a mluvenou podobu
slova
pochopí obsah a smysl jednoduché,
pomalé a pečlivě vyslovované konverzace
dvou osob s dostatkem času pro
porozumění
používá abecední slovník učebnice
učivo
pravidla
komunikace
v
běžných
každodenních
situacích
pozdrav,
poděkování, představování, žádost o
jednoduchou
informaci,
popis
a
charakteristika osob a předmětů
- jednoduchá sdělení - adresa, blahopřání,
pozdrav a dopis z prázdnin, omluva, žádost
- tematické okruhy - škola, narozeniny,
rodina, zvířata, město
Generováno programem SMILE verze 2.2.3-1210, vlastníkem licence je Základní škola a Mateřská škola,
IČ: 75030501.
Využití jiným subjektem je porušení autorských práv a má za následek uplatnění zákonných
autorskoprávních nároků vůči porušiteli a dále pak náhradu škody.
Strana 134 z 254
ŠVP - Školský vzdělávací program pro základní vzdělávání
- slovní zásoba a tvoření slov - synonyma,
antonyma, význam slov v kontextu
- základní gramatické struktury a typy vět,
základy lexikálního principu pravopisu slov
- osobní záíjmena, jednoduchá otázka a
odpověď s použitím slovesa "být", číslovky
1 - 100, přivlastňovací zájmena, jednoduchá
otázka a odpověď s použitím slovesa
"mít", jednoduché užití slovesa "mohu",
přivlastňovací pád- ´s,vazba "there is" a
"there are", pojmenování času, přídavná
jména
- reálie - Vánoce a Velikonoce v Anglii,
Halloween
průřezová témata
OSV: RSP, SaS
VMEGS: ES
MuV: KD
Etická výchova
výstupy
● si
osvojí
oslovování
křestními
jmény,
používání
vhodných
forem
pozdravu,
naslouchání,
dodržování
jednoduchých komunikačních pravidel ve
třídě, poděkování, omluvu, přiměřenou
gestikulaci
● vyjadřuje city v jednoduchých situacích
učivo
ZÁKLADNÍ KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI
- komunikace při vytváření výchovného
kolektivu – představení se, vytvoření základní
komunikačních pravidel kolektivu, zdvořilost,
otevřená komunikace
komunikace citů – identifikace, vyjádření
a usměrňování základních citů,
pocity
spokojenosti, radosti, sympatie, smutku, obav
a hněvu
průřezová témata
OSV: RSP, ŘPRD, HPPE, SaS, SRaSO, PH, K, PL, MV, Ko, KaK
VDO: OSŠ, OOSS, POPŽ, PD
VMEGS: ES, OES, JE
MuV: KD, LV, EP, PM, PSSS
EV: E, ZPŽ, ŽP, VČP
MeV: PRT
4. ročník - dotace: 3, povinný
receptivní řečové dovednosti
Generováno programem SMILE verze 2.2.3-1210, vlastníkem licence je Základní škola a Mateřská škola,
IČ: 75030501.
Využití jiným subjektem je porušení autorských práv a má za následek uplatnění zákonných
autorskoprávních nároků vůči porušiteli a dále pak náhradu škody.
Strana 135 z 254
ŠVP - Školský vzdělávací program pro základní vzdělávání
●
●
●
●
●
výstupy
rozumí známým slovům a jednoduchým
větám se vztahem k osvojovaným tématům
rozumí obsahu a smyslu jednoduchých
autentických materiálů (časopisy, obrazové
a poslechové materiály) a využívá je při své
práci
čte nahlas plynule a foneticky správně
jednoduché texty obsahující známou slovní
zásobu
vyhledá v jednoduchém textu potřebnou
informaci a vytvoří odpověď na otázku
používá dvojjazyčný slovník
učivo
pravidla
komunikace
v
běžných
každodenních situacích - oslovení, reakce
na oslovení, pozdrav, přivítání, rozloučení,
představování, omluva, reakce na omluvu,
poděkování, reakce na poděkování, prosba,
žádost, přání, blahopřání, žádost o pomoc,
službu, informaci, souhlas/nesouhlas
- základní vztahy - existenciální (Kdo?...),
prostorové (Kde? Kam?...), časové (Kdy?...),
kvalitativní (Jaký? Který? jak?...), kvantitativní
(Kolik?...)
- tematické okruhy - domov, rodina,
bydlení, škola, volný čas a zájmová
činnost, osobní dopis, sport, stravování,
město. oblékání, nákupy, příroda, počasí,
člověk a společnost, cestování, sociokulturní
prostřední příslušných jazykových oblastí a
České republiky
- slovní zásoba a tvoření slov
- základní gramatické struktury a typy
vět, základy lexikálního principu pravopisu
slov - věta jednoduchá, tvorba otázky a
záporu, pořádek slov ve větě: rozkazovací
způsob, užití slovesa "mohu", přítomný čas
průběhový, přítomný čas prostý, sloveso "být"
a "mít" v minulém čase
- reálie - témata jsou zařazovaná do výuky
aktuálně (Vánoce, velikonoce, Halloween,
Guy Fawkes´Night...)
produktivní řečové dovednosti
výstupy
učivo
● sestaví gramaticky a formálně správně pravidla
komunikace
v
běžných
jednoduché písemné sdělení, krátký text a každodenních situacích - oslovení, reakce
odpověď na sdělení; vyplní své základní na oslovení, pozdrav, přivítání, rozloučení,
údaje do formulářů
představování, omluva, reakce na omluvu,
● reprodukuje ústně i písemně obsah poděkování, reakce na poděkování, prosba,
přiměřeně obtížného textu a jednoduché žádost, přání, blahopřání, žádost o pomoc,
konverzace
službu, informaci, souhlas/nesouhlas
● obměňuje krátké texty se zachováním
smyslu textu
- základní vztahy - existenciální (Kdo?...),
prostorové (Kde? Kam?...), časové (Kdy?...),
Generováno programem SMILE verze 2.2.3-1210, vlastníkem licence je Základní škola a Mateřská škola,
IČ: 75030501.
Využití jiným subjektem je porušení autorských práv a má za následek uplatnění zákonných
autorskoprávních nároků vůči porušiteli a dále pak náhradu škody.
Strana 136 z 254
ŠVP - Školský vzdělávací program pro základní vzdělávání
kvalitativní (Jaký? Který? jak?...), kvantitativní
(Kolik?...)
- tematické okruhy - domov, rodina,
bydlení, škola, volný čas a zájmová
činnost, osobní dopis, sport, stravování,
město. oblékání, nákupy, příroda, počasí,
člověk a společnost, cestování, sociokulturní
prostřední příslušných jazykových oblastí a
České republiky
- slovní zásoba a tvoření slov
- základní gramatické struktury a typy
vět, základy lexikálního principu pravopisu
slov - věta jednoduchá, tvorba otázky a
záporu, pořádek slov ve větě: rozkazovací
způsob, užití slovesa "mohu", přítomný čas
průběhový, přítomný čas prostý, sloveso "být"
a "mít" v minulém čase
- reálie - témata jsou zařazovaná do výuky
aktuálně (Vánoce, velikonoce, Halloween,
Guy Fawkes´Night...)
interaktivní řečové dovednosti
výstupy
učivo
● aktivně se zapojí do jednoduché pravidla
komunikace
v
běžných
konverzace, pozdraví a rozloučí se každodenních situacích - oslovení, reakce
s dospělým i kamarádem, poskytne na oslovení, pozdrav, přivítání, rozloučení,
požadovanou informaci
představování, omluva, reakce na omluvu,
poděkování, reakce na poděkování, prosba,
žádost, přání, blahopřání, žádost o pomoc,
službu, informaci, souhlas/nesouhlas
- základní vztahy - existenciální (Kdo?...),
prostorové (Kde? Kam?...), časové (Kdy?...),
kvalitativní (Jaký? Který? jak?...), kvantitativní
(Kolik?...)
- tematické okruhy - domov, rodina,
bydlení, škola, volný čas a zájmová
činnost, osobní dopis, sport, stravování,
město. oblékání, nákupy, příroda, počasí,
člověk a společnost, cestování, sociokulturní
prostřední příslušných jazykových oblastí a
České republiky
Generováno programem SMILE verze 2.2.3-1210, vlastníkem licence je Základní škola a Mateřská škola,
IČ: 75030501.
Využití jiným subjektem je porušení autorských práv a má za následek uplatnění zákonných
autorskoprávních nároků vůči porušiteli a dále pak náhradu škody.
Strana 137 z 254
ŠVP - Školský vzdělávací program pro základní vzdělávání
- slovní zásoba a tvoření slov
- základní gramatické struktury a typy
vět, základy lexikálního principu pravopisu
slov - věta jednoduchá, tvorba otázky a
záporu, pořádek slov ve větě: rozkazovací
způsob, užití slovesa "mohu", přítomný čas
průběhový, přítomný čas prostý, sloveso "být"
a "mít" v minulém čase
- reálie - témata jsou zařazovaná do výuky
aktuálně (Vánoce, velikonoce, Halloween,
Guy Fawkes´Night...)
Etická výchova
výstupy
učivo
● se dokáže těšit z radosti a úspěchu POZITIVNÍ
HODNOCENÍ
SEBE
A
jiných, vyjadřuje účast na radosti i bolesti DRUHÝCH
druhých, pozitivně hodnotí druhé v běžných sebepojetí - sebepoznání, sebehodnocení,
podmínkách
sebepřijetí, sebeprezentace, sebeovládání,
● identifikuje základní city, vede rozhovor podpora sebeoceňování
s druhými o jejich prožitcích, na
základě empatického vnímání přemýšlí nad ZÁKLADY ASERTIVNÍHO CHOVÁNÍ
konkrétní pomocí
asertivní chování – rozlišování mezi
nabídkami druhých, schopnost odmítnutí
nabídky k podvodu, krádeži, pomlouvání,
zneužívání návykových látek a sexuálnímu
zneužívání
průřezová témata
OSV: RSP, ŘPRD, HPPE, SaS, SRaSO, PH, K, PL, MV, Ko, KaK
VDO: OSŠ, OOSS, POPŽ, PD
VMEGS: ES, OES, JE
MuV: KD, LV, EP, PM, PSSS
EV: E, ZPŽ, ŽP, VČP
MeV: PRT
5. ročník - dotace: 3, povinný
receptivní řečové dovednosti
výstupy
● rozumí známým slovům a jednoduchým
větám se vztahem k osvojovaným tématům
● rozumí obsahu a smyslu jednoduchých
autentických materiálů (časopisy, obrazové
a poslechové materiály) a využívá je při své
práci
učivo
pravidla
komunikace
v
běžných
každodenních situacích - oslovení, reakce
na oslovení, pozdrav, přivítání, rozloučení,
představování, omluva, reakce na omluvu,
poděkování,
reakce
na
poděkování,
prosba, žádost, přání, blahopřání, žádost
o pomoc, službu, informaci, souhlas/
nesouhlas, vyjádření povinnosti, rady,
Generováno programem SMILE verze 2.2.3-1210, vlastníkem licence je Základní škola a Mateřská škola,
IČ: 75030501.
Využití jiným subjektem je porušení autorských práv a má za následek uplatnění zákonných
autorskoprávních nároků vůči porušiteli a dále pak náhradu škody.
Strana 138 z 254
ŠVP - Školský vzdělávací program pro základní vzdělávání
● čte nahlas plynule a foneticky správně
jednoduché texty obsahující známou slovní
zásobu
● vyhledá v jednoduchém textu potřebnou
informaci a vytvoří odpověď na otázku
● používá dvojjazyčný slovník
doporučení, vysvětlení cesty, vyjadřování
rozdílů, srovnávání, zdvořilá nabídka,
vyjádření rozhodnutí
- základní vztahy - existenciální (Kdo?...),
prostorové (Kde? Kam?...), časové (Kdy?...),
kvalitativní (Jaký? Který? jak?...), kvantitativní
(Kolik?...)
- časové vztahy - řazení dějů v minulosti,
přítomnosti, budoucnosti
- tematické okruhy - domov, rodina,
bydlení, škola, volný čas a zájmová
činnost,
sport,
stravování,
město.
oblékání, nákupy, příroda, počasí, člověk
a společnost, cestování, sociokulturní
prostřední příslušných jazykových oblastí a
České republiky
- slovní zásoba a tvoření slov
- základní gramatické struktury a typy vět,
základy lexikálního principu pravopisu slov
- věta jednoduchá, tvorba otázky a záporu,
pořádek slov ve větě: rozkazovací způsob,
přítomný čas průběhový, přítomný čas prostý,
sloveso "být" a "mít" v minulém čase, minulý
čas pravidelných a nepravidelných sloves,
způsobová slovesa "mohu" a "musím",
tvoření příslovcí, vyjádření budoucnosti
pomocí vazby "going to", stupňování
přídavných jmen, vyjádření nabídky pomocí
"would", budoucí čas
- reálie - témata jsou zařazovaná do výuky
aktuálně (Vánoce, velikonoce, Halloween,
Guy Fawkes´Night, Londýn, slavné budovy,
Austrálie, Hollywood...)
produktivní řečové dovednosti
výstupy
učivo
● čte nahlas plynule a foneticky správně pravidla
komunikace
v
běžných
jednoduché texty obsahující známou slovní každodenních situacích - oslovení, reakce
zásobu
na oslovení, pozdrav, přivítání, rozloučení,
● sestaví gramaticky a formálně správně představování, omluva, reakce na omluvu,
jednoduché písemné sdělení, krátký text a poděkování,
reakce
na
poděkování,
odpověď na sdělení; vyplní své základní prosba, žádost, přání, blahopřání, žádost
údaje do formulářů
o pomoc, službu, informaci, souhlas/
Generováno programem SMILE verze 2.2.3-1210, vlastníkem licence je Základní škola a Mateřská škola,
IČ: 75030501.
Využití jiným subjektem je porušení autorských práv a má za následek uplatnění zákonných
autorskoprávních nároků vůči porušiteli a dále pak náhradu škody.
Strana 139 z 254
ŠVP - Školský vzdělávací program pro základní vzdělávání
● reprodukuje ústně i písemně obsah
přiměřeně obtížného textu a jednoduché
konverzace
● obměňuje krátké texty se zachováním
smyslu textu
nesouhlas, vyjádření povinnosti, rady,
doporučení, vysvětlení cesty, vyjadřování
rozdílů, srovnávání, zdvořilá nabídka,
vyjádření rozhodnutí
- základní vztahy - existenciální (Kdo?...),
prostorové (Kde? Kam?...), časové (Kdy?...),
kvalitativní (Jaký? Který? jak?...), kvantitativní
(Kolik?...)
- časové vztahy - řazení dějů v minulosti,
přítomnosti, budoucnosti
- tematické okruhy - domov, rodina,
bydlení, škola, volný čas a zájmová
činnost,
sport,
stravování,
město.
oblékání, nákupy, příroda, počasí, člověk
a společnost, cestování, sociokulturní
prostřední příslušných jazykových oblastí a
České republiky
- slovní zásoba a tvoření slov
- základní gramatické struktury a typy vět,
základy lexikálního principu pravopisu slov
- věta jednoduchá, tvorba otázky a záporu,
pořádek slov ve větě: rozkazovací způsob,
přítomný čas průběhový, přítomný čas prostý,
sloveso "být" a "mít" v minulém čase, minulý
čas pravidelných a nepravidelných sloves,
způsobová slovesa "mohu" a "musím",
tvoření příslovcí, vyjádření budoucnosti
pomocí vazby "going to", stupňování
přídavných jmen, vyjádření nabídky pomocí
"would", budoucí čas
- reálie - témata jsou zařazovaná do výuky
aktuálně (Vánoce, velikonoce, Halloween,
Guy Fawkes´Night, Londýn, slavné budovy,
Austrálie, Hollywood...)
interaktivní řečové dovednosti
výstupy
učivo
● aktivně se zapojí do jednoduché pravidla
komunikace
v
běžných
konverzace, pozdraví a rozloučí se každodenních situacích - oslovení, reakce
s dospělým i kamarádem, poskytne na oslovení, pozdrav, přivítání, rozloučení,
požadovanou informaci
představování, omluva, reakce na omluvu,
poděkování,
reakce
na
poděkování,
prosba, žádost, přání, blahopřání, žádost
Generováno programem SMILE verze 2.2.3-1210, vlastníkem licence je Základní škola a Mateřská škola,
IČ: 75030501.
Využití jiným subjektem je porušení autorských práv a má za následek uplatnění zákonných
autorskoprávních nároků vůči porušiteli a dále pak náhradu škody.
Strana 140 z 254
ŠVP - Školský vzdělávací program pro základní vzdělávání
o pomoc, službu, informaci, souhlas/
nesouhlas, vyjádření povinnosti, rady,
doporučení, vysvětlení cesty, vyjadřování
rozdílů, srovnávání, zdvořilá nabídka,
vyjádření rozhodnutí
- základní vztahy - existenciální (Kdo?...),
prostorové (Kde? Kam?...), časové (Kdy?...),
kvalitativní (Jaký? Který? jak?...), kvantitativní
(Kolik?...)
- časové vztahy - řazení dějů v minulosti,
přítomnosti, budoucnosti
- tematické okruhy - domov, rodina,
bydlení, škola, volný čas a zájmová
činnost,
sport,
stravování,
město.
oblékání, nákupy, příroda, počasí, člověk
a společnost, cestování, sociokulturní
prostřední příslušných jazykových oblastí a
České republiky
- slovní zásoba a tvoření slov
- základní gramatické struktury a typy vět,
základy lexikálního principu pravopisu slov
- věta jednoduchá, tvorba otázky a záporu,
pořádek slov ve větě: rozkazovací způsob,
přítomný čas průběhový, přítomný čas prostý,
sloveso "být" a "mít" v minulém čase, minulý
čas pravidelných a nepravidelných sloves,
způsobová slovesa "mohu" a "musím",
tvoření příslovcí, vyjádření budoucnosti
pomocí vazby "going to", stupňování
přídavných jmen, vyjádření nabídky pomocí
"would", budoucí čas
- reálie - témata jsou zařazovaná do výuky
aktuálně (Vánoce, velikonoce, Halloween,
Guy Fawkes´Night, Londýn, slavné budovy,
Austrálie, Hollywood...)
etická výchova
výstupy
učivo
● se dokáže těšit z radosti a úspěchu POZITIVNÍ
HODNOCENÍ
SEBE
A
jiných, vyjadřuje účast na radosti i bolesti DRUHÝCH
druhých, pozitivně hodnotí druhé v běžných sebepojetí - sebepoznání, sebehodnocení,
podmínkách
sebepřijetí, sebeprezentace, sebeovládání,
podpora sebeoceňování
Generováno programem SMILE verze 2.2.3-1210, vlastníkem licence je Základní škola a Mateřská škola,
IČ: 75030501.
Využití jiným subjektem je porušení autorských práv a má za následek uplatnění zákonných
autorskoprávních nároků vůči porušiteli a dále pak náhradu škody.
Strana 141 z 254
ŠVP - Školský vzdělávací program pro základní vzdělávání
● identifikuje základní city, vede rozhovor
s druhými o jejich prožitcích, na ZÁKLADY ASERTIVNÍHO CHOVÁNÍ
základě empatického vnímání přemýšlí nad asertivní chování – rozlišování mezi
konkrétní pomocí
nabídkami druhých, schopnost odmítnutí
nabídky k podvodu, krádeži, pomlouvání,
zneužívání návykových látek a sexuálnímu
zneužívání
průřezová témata
OSV: RSP, ŘPRD, HPPE, SaS, SRaSO, PH, K, PL, MV, Ko, KaK
VDO: OSŠ, OOSS, POPŽ, PD
VMEGS: ES, OES, JE
MuV: KD, LV, EP, PM, PSSS
EV: E, ZPŽ, ŽP, VČP
MeV: PRT
Generováno programem SMILE verze 2.2.3-1210, vlastníkem licence je Základní škola a Mateřská škola,
IČ: 75030501.
Využití jiným subjektem je porušení autorských práv a má za následek uplatnění zákonných
autorskoprávních nároků vůči porušiteli a dále pak náhradu škody.
Strana 142 z 254
ŠVP - Školský vzdělávací program pro základní vzdělávání
4.2 Matematika a její aplikace
Vzdělávací oblast Matematika a její aplikace v základním vzdělávání je založena především
na aktivních činnostech, které jsou typické pro práci s matematickými objekty a pro užití
matematiky v reálných situacích. Poskytuje vědomosti a dovednosti potřebné v praktickém
životě a umožňuje tak získávat matematickou gramotnost. Pro tuto svoji nezastupitelnou roli
prolíná celým základním vzděláváním od 1. do 9. očníku a vytváří předpoklady pro další
úspěšné studium.
Vzdělávání klade důraz na důkladné porozumění základním myšlenkovým postupům a pojmům
matematiky a jejich vzájemným vztahům. Žáci si postupně osvojují některé pojmy, algoritmy,
terminologii, symboliku a způsoby jejich užití.
Vzdělávací obsah oboru Matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tematické okruhy. V
tematickém okruhu Čísla a početní operace na prvním stupni, na který navazuje a dále ho
prohlubuje na druhém stupni tematický okruh Číslo a proměnná, si žáci osvojují aritmetické
operace v jejich třech složkách: dovednost provádět operaci, algoritmické porozumění (proč
je operace prováděna předloženým postupem) a významové porozumění (umět operaci
propojit na reálné situace). Učí se získávat číselné údaje měřením, odhadováním, výpočtem
a zaokrouhlováním. Seznamují se s pojmem proměnná a s její rolí při matematizaci reálných
situací.
V dalším tematickém okruhu Geometrie v rovině a v prostoru žáci určují a znázorňují
geometrické útvary a geometricky modelují reálné situace, hledají podobnosti a odlišnosti
útvarů, které se vyskytují všude kolem nás, uvědomují si vzájemné polohy objektů v rovině
(resp. v prostoru), učí se porovnávat, odhadovat, měřit délku, velikost úhlu, obvod a obsah
(resp. povrch a objem), zdokonalovat svůj grafický projev. Zkoumání tvaru a prostoru vede žáky
k řešení polohových a metrických úloh a problémů, které vycházejí z běžných životních situací.
V tematickém okruhu Závislosti, vztahy a práce s daty žáci rozpoznávají určité typy změn
a závislostí, které jsou projevem běžných jevů reálného světa, a seznamují se s jejich
reprezentacemi. Uvědomují si změny a závislosti známých jevů, docházejí k pochopení, že
změnou může být růst i pokles a že změna může mít také nulovou hodnotu. Tyto změny a
závislosti žáci analyzují z tabulek, diagramů a grafů, v jednoduchých případech je konstruují
a vyjadřují matematickým předpisem nebo je podle možností modelují s využitím vhodného
počítačového software nebo grafických kalkulátorů. Zkoumání těchto závislostí směřuje k
pochopení pojmu funkce.
Důležitou součástí matematického vzdělávání jsou Nestandardní aplikační úlohy a problémy,
jejichž řešení může být do značné míry nezávislé na znalostech a dovednostech školské
matematiky, ale při němž je nutné uplatnit logické myšlení. Žáci se učí řešit problémové situace
a úlohy z běžného života, pochopit a analyzovat problém, utřídit údaje a podmínky, provádět
situační náčrty, řešit optimalizační úlohy. Řešení logických úloh posiluje vědomí žáka ve vlastní
schopnosti logického uvažování a může podchytit i ty žáky, kteří jsou v matematice méně
úspěšní.
Žáci se učí využívat prostředky výpočetní techniky (především kalkulátory, vhodný počítačový
software, určité typy výukových programů) a používat některé další pomůcky, což umožňuje
přístup k matematice i žákům, kteří mají nedostatky v numerickém počítání a v rýsovacích
technikách. Zdokonalují se rovněž v samostatné a kritické práci se zdroji informací.
Generováno programem SMILE verze 2.2.3-1210, vlastníkem licence je Základní škola a Mateřská škola,
IČ: 75030501.
Využití jiným subjektem je porušení autorských práv a má za následek uplatnění zákonných
autorskoprávních nároků vůči porušiteli a dále pak náhradu škody.
Strana 143 z 254
ŠVP - Školský vzdělávací program pro základní vzdělávání
4.2.1 Matematika
Charakteristika předmětu:
Matematické vzdělání je založeno na rozvíjení vlastních zkušeností žáka. Žáci se v matematice
učí řešením úloh a činnostmi. Matematika je vyučována tak, aby žák mohl bez problémů
používat svých vědomostí a dovedností v praktickém životě i dalším vzdělávání. Smyslem
vyučování je poznat nebo objevit metodu řešení problému a ne jen řešit určité úlohy z učebnice.
Žák nesmí chápat matematiku jako soustavu pouček a pravidel, ale jako prostředek pro řešení
úloh. Matematika je spjata s jazykovým vyučováním a vede žáky k logickému myšlení.
Učební plán předmětu
Ročník
1
2
3
4
5
Dotace
4+1
4+1
4+1
4+1
4
povinný
povinný
povinný
povinný
povinný
Povinnost
(skupina)
Dotace
skupiny
Průřezová témata
Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT:
● OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA:
Hodnoty, postoje, praktická etika
Komunikace
Kooperace a kompetice
Kreativita
Mezilidské vztahy
Poznávání lidí
Psychohygiena
Rozvoj schopností poznávání
Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
Sebepoznání a sebepojetí
Seberegulace a sebeorganizace
1. ročník - dotace: 4 + 1, povinný
Číslo a početní operace
výstupy
● používá přirozená čísla k modelování
reálných situací, počítá předměty v daném
souboru, vytváří soubory s daným počtem
prvků
● čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla
do 20, užívá a zapisuje vztah rovnosti a
nerovnosti
● používá potřebné matematické značky
učivo
- obor přirozených čísel do 20, počítání
předmětů, číselná řada
- zápis čísla v desítkové soustavě, číselná
osa, využití číselné osy při sčítání a odčítání
v oboru do 20
- sčítání a odčítání v 1. desítce
Generováno programem SMILE verze 2.2.3-1210, vlastníkem licence je Základní škola a Mateřská škola,
IČ: 75030501.
Využití jiným subjektem je porušení autorských práv a má za následek uplatnění zákonných
autorskoprávních nároků vůči porušiteli a dále pak náhradu škody.
Strana 144 z 254
ŠVP - Školský vzdělávací program pro základní vzdělávání
● pochopení reálného významu sčítání a
odčítání
● užívá lineární uspořádání; zobrazí číslo na
číselné ose; určuje několik čísel větších
(menších) než je dané číslo
● provádí zpaměti sčítání a odčítání s
přirozenými čísly do 20 v přiměřeném
tempu, využití komunikativnosti sčítání
● řeší a tvoří jednoduché úlohy úlohy řešené
jednou početní operací, ve kterých aplikuje
a modeluje osvojené početní operace,
posouzení reálnosti výsledku
- sčítání a odčítání v 2. desítce
- sčítání a odčítání do 20 s přechodem přes
desítku
- řazení očíslovaných předmětů, doplňování
chybějících čísel v řadě, užívání pojmů před,
za, hned před, hned za
- porovnávání množství a jejich číselné
vyjádření
- číselné obrazce do 6 - hrací kostka
- znázorňování pomocí papírových peněz
- používání značek < > = + - využití komunikativnosti sčítání, tvoření
obrácených příkladů
- písemné algoritmy sčítání a odčítání do 20
(znázorňování rozkladu čísel při počítání s
přechodem přes desítku)
●
●
●
●
- jednoduché slovní úlohy (slučování, ubírání)
Závislosti, vztahy a práce s daty
výstupy
učivo
orientuje se v čase, seznámení se - doplňování posloupnosti čísel do 20
základními jednotkami času
popisuje
jednoduché
závislosti
z - dokreslování vzorů
praktického života
doplňuje tabulky, posloupnosti čísel v - pohyb po číselné ose
číselném oboru do 20
doplňuje číselné i geometrické vzory a - krychlová stavebnice
pravidelnosti
- čtení údajů z tabulky
- orientace v čase - rok, měsíc, týden, den,
hodina
- posouzení výsledků (možný, nemožný)
geometrie v rovině a v prostoru
výstupy
učivo
● rozezná, pojmenuje, vymodeluje a popíše - základní útvary v rovině - čtverec,obdélník,
základní rovinné útvary (čtverec, obdélní, trojúhelník, kruh
Generováno programem SMILE verze 2.2.3-1210, vlastníkem licence je Základní škola a Mateřská škola,
IČ: 75030501.
Využití jiným subjektem je porušení autorských práv a má za následek uplatnění zákonných
autorskoprávních nároků vůči porušiteli a dále pak náhradu škody.
Strana 145 z 254
ŠVP - Školský vzdělávací program pro základní vzdělávání
trojúhelník); nachází v realitě jejich - základní útvary v prostoru - kvádr, krychle,
reprezentaci
koule, válec
● rozezná a pojmenuje jednoduchá tělesa
(koule, kvádr, krychle, válec)
- skládání obrazců z geometrických tvarů
● oreintuje se v prostoru (vpravo, před...)
- stavění staveb ze stavebnice
- měření délek na dílky (cm)
- kreslení na čtverečkovaném papíru - pohyb
v síti (vpravo,vlevo, nahoru, dolů)
2. ročník - dotace: 4 + 1, povinný
Číslo a početní operace
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
výstupy
používá přirozená čísla k modelování
reálných situací, počítá předměty v daném
souboru, vytváří soubory s daným počtem
prvků
čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla
do 100, užívá a zapisuje vztah rovnosti a
nerovnosti
chápe princip desítkové soustavy
užívá potřebné matematické značky
pochopí reálného významu sčítání a
odčítání, násobení a dělení
provádí zpaměti sčítání a odčítání do 100
využívá vlastností početních operací
(komutativnost a asociativnost)
užívá lineární uspořádání; zobrazí číslo na
číselné ose
provádí zpaměti jednoduché početní
operace s přirozenými čísly do 100
odhaduje správný výsledek, posuzuje
reálnost výsledků
učivo
- číst a zapisovat číslo do 100
- desítky a jednotky ve dvojciferném čísle
- sdružování jednotek do desítek
- porovnávání čísel, zápis porovnávání
- počítání po desítkách
- znázorňování pomocí papírových peněz
(desetikoruna a koruna)
- určení desítek, mezi kterými leží dané číslo
- sčítání a odčítáné desítek
-sčítání a odčítání dvojciferného a
jednociferného čísla
- znázorňování sčítání a odřítání pohybem po
číselné ose
- rozklad dvojciferných čísel na desítky a
jednotky a jeho vyjádření příkladem
- násobení a dělení v oboru malé násobilkypochopení principu násobení a dělení a
jejich vzájemného vztahu,znaky . :, částečné
pamětné osvojení malé násobilky
- komutativnost násobení
- výpočet části z celku (polovina, třetina...)
- význam a využití závorek v matematice
Závislosti, vztahy a práce s daty
výstupy
učivo
orientuje se v čase
- základní jednotky času (rok, měsíc, týden,
popisuje
jednoduché
závislosti
z den, hodina,minuta, sekunda)
praktického života
- převádění jednotek času (týden - den)
doplňuje tabulky, posloupnosti čísel v - doplňování posloupnosti čísel
číselném oboru do 100
- dokreslování číselných a geometrických
doplňuje číselné a geometrické vzory a vzorů
pravidelnosti
- sestavování tabulek, ceníků
Generováno programem SMILE verze 2.2.3-1210, vlastníkem licence je Základní škola a Mateřská škola,
IČ: 75030501.
Využití jiným subjektem je porušení autorských práv a má za následek uplatnění zákonných
autorskoprávních nároků vůči porušiteli a dále pak náhradu škody.
Strana 146 z 254
ŠVP - Školský vzdělávací program pro základní vzdělávání
●
●
●
●
- čtení údajů z tabulek
- práce s daty - stanovení kritérií pro třídění
Geometrie v rovině a prostoru
výstupy
učivo
rozezná, pojmenuje, vymodeluje a popíše - rovinné útvary:bod, úsečka, lomená čára,
základní rovinné útvary a jednoduchá křivá čára, přímka, polopřímka, trojúhelník,
tělesa; nachází v realitě jejich reprezentaci čtverec, obdélník
porovnává velikost útvarů, měří a odhaduje - tělesa: válec, kvádr, krychle, koule
délku úsečky
- měření délky úsečky (cm, mm)
zvládá jednoduché konstrukce podle - odhady délky úsečky
pravítka
- nácvik rýsování přímky a úsečky
- rýsování úseček daných délek
- vrcholy a strany čtverce, obdélníku a
trojúhelníku
- vzájemná poloha dvou přímek(rovnoběžka,
různoběžka, kolmice)
- rovina
Nestandartní aplikační úlohy a problémy
výstupy
učivo
řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje a - slovní úlohy - zvětšení, zmenšení ,o kolik
modeluje osvojené početní operace
více, o kolik méně, s využitím násobení
- číselné a obrázkové řady - doplňování,
pokračování, sestavování
- magické čtverce
- prostorová představivost
3. ročník - dotace: 4 + 1, povinný
Číslo a početní operace
výstupy
● používá přirozená čísla k modelování
reálných situací, počítá předměty v daném
souboru, vytváří soubory s daným počtem
prvků
● čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla
do 1 000, užívá a zapisuje vztah rovnosti a
nerovnosti
● užívá lineární uspořádání; zobrazí číslo na
číselné ose
● provádí zpaměti jednoduché početní
operace s přirozenými čísly do 1000
● zaokrouhluje čísla na desítky a stovky
● řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje a
modeluje osvojené početní operace
učivo
- násobilka, násobení a dělení v oboru
násobilky - pamětné upevňování
- sčítání a odčítání dvojciferných čísel
zpaměti
- písemné sčítání a odčítání dvojciferných
čísel bez přechodu i s přechodem přes
desítku
- číst a zapisovat čísla do 1000
- prohloubení představy o desítkové soustavě
- porovnávání čísel do 1000
- zaokrouhlování na destky a stovky
- modelování čísel v peněžní soustavě
Generováno programem SMILE verze 2.2.3-1210, vlastníkem licence je Základní škola a Mateřská škola,
IČ: 75030501.
Využití jiným subjektem je porušení autorských práv a má za následek uplatnění zákonných
autorskoprávních nároků vůči porušiteli a dále pak náhradu škody.
Strana 147 z 254
ŠVP - Školský vzdělávací program pro základní vzdělávání
● provádí písemné výpočty sčítání, odčítání a - využívání číselné osy s vyznačenými
násobení jednociferným číslem v oboru do stovkami (desítkami), počítání po desítkách,
1000
po stovkách, personifikace čísel (jsem číslo..)
- dělení se zbytkem
Závislosti, vztahy a práce s daty
výstupy
učivo
● orientuje se v čase, převádí jednotky času - jednotky času - sekunda, minuta, hodina,
● převádí jednotky délky, hmotnosti, objemu den, týden,měsíc, rok
● popisuje
jednoduché
závislosti
z - jednotky délky - milimetr, centimetr,
praktického života
decimetr, metr, kilometr
● doplňuje tabulky, schémata, posloupnosti -jednotky hmotnosti - gram, kilogram, tuna,
čísel
metrický cent
- jednotky objemu - mililitr, litr, hektolitr
- řešení slovních úloh s využitím jednotek
délky, hmotnosti, objemu a času
- doplňování posloupnosti čísel
- čtení z tabulek, jejich doplňování,
- zjišťování počtu možností
- shromažďování, třídění a vyhodnocování
dat
- čtení jízdních řádů a ceníků
- čtení a sestavování grafu a diagramu
Geometrie v rovině a prostoru
výstupy
učivo
● rozezná, pojmenuje, vymodeluje a popíše - bod, přímka, úsečka, polopřímka,vzájemná
základní rovinné útvary a jednoduchá poloho dvou přímek v rovině - upevnění učiva
tělesa; nachází v realitě jejich reprezentaci - měření a rýsování úseček dané délky
● porovnává velikost útvarů, měří a odhaduje (mm,cm,dm)
délku úsečky
- rovina a rovinné útvary - trojúhelník, čtverec,
● rozezná a modeluje jednoduché souměrné obdélník, čtyřúhelníky
útvary v rovině
- kružnice, kruh - nácvik práce s kružítkem,
poloměr, průměr
- přenášení úseček, porovnávání, shodné
úsečky, střed úsečky
- konstrukce trojúhelníku se tří stran
- tělesa - koule, krychle, kvádr, kužel, válec
- pojmy vrchol, stěna, hrana, jejich počty na
tělese
- stavby z krychlí
Nestandartní aplikační úlohy a problémy
výstupy
učivo
slovní úlohy s využitím probraných
početních operací
- číselné a obrázkové řady
Generováno programem SMILE verze 2.2.3-1210, vlastníkem licence je Základní škola a Mateřská škola,
IČ: 75030501.
Využití jiným subjektem je porušení autorských práv a má za následek uplatnění zákonných
autorskoprávních nároků vůči porušiteli a dále pak náhradu škody.
Strana 148 z 254
ŠVP - Školský vzdělávací program pro základní vzdělávání
- magické čtverce
- prostorová představivost
4. ročník - dotace: 4 + 1, povinný
Číslo a početní operace
●
●
●
●
výstupy
využívá
při
pamětném
počítání
komutativnost a asociativnost sčítání a
násobení
provádí písemné početní operace v oboru
přirozených čísel
zaokrouhluje přirozená čísla, provádí
odhady a kontroluje výsledky početních
operací v oboru přirozených čísel
řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje
osvojené početní operace v celém oboru
přirozených čísel
učivo
-čtení a zápis přirozených čísel do 10 000
- čtení a zápis přirozených čísel do miliónu
- porovnávání čísel, čtení a záznam čísel na
číselné ose, řádové počitadlo
- zaokrouhlování , využití zaokrouhlování při
odhadech a výpočtech
- pamětné početní operace v daném
oboru přirozených čísel - sčítání, odčítání,
násobení, dělení, dělení se zbytkem
- písemné početní operace v daném
oboru přirozených čísel - sčítání, odčítání,
násobení dvojciferným činitelem,písemné
dělení jednociferným dělitelem
- posuzování reálnosti výsledku
- rovnice, nerovnice
- průměr
- zlomky - čtení, zápis, pojmy čitatel a
jmenovatel, početní operace se zlomky,
zlomky v praktických úlohách
- slovní úlohy řešené osvojenými početními
operacemi
- využití kalkulátoru u složitějších úloh
Závislosti, vztahy a práce s daty
výstupy
učivo
● vyhledává, sbírá a třídí data
- přímá úměrnost
● čte a sestavuje jednoduché tabulky a - číselné i geometrické vzory a pravidlenosti,
diagramy
využívání pravidelnosti ve výpočtech
- tabulky, ceníky, grafy - čtení, sestavování,
modelování
- slovní úlohy - nakupování, slevy, kuchařské
předpisy s přepočtem na jiný počet osob,
apod.
- čtení v jízdním řádu
- jednotky délky, hmotnosti, objemu, času
- měření, vážení, představy o velikostech,
výběr vhodného měřidla,
Geometrie v rovině a prostoru
výstupy
učivo
Generováno programem SMILE verze 2.2.3-1210, vlastníkem licence je Základní škola a Mateřská škola,
IČ: 75030501.
Využití jiným subjektem je porušení autorských práv a má za následek uplatnění zákonných
autorskoprávních nároků vůči porušiteli a dále pak náhradu škody.
Strana 149 z 254
ŠVP - Školský vzdělávací program pro základní vzdělávání
● narýsuje a znázorní základní rovinné
útvary, užívá jednoduché konstrukce
● sčítá a odčítá graficky úsečky; určí
délku lomené čáry, obvod mnohoúhelníku
sečtením délek jeho stran
● sestrojí rovnoběžky a kolmice
● určí obsah obrazce pomocí čtvercové sítě
a užívá základní jednotky obsahu
● rozpozná a znázorní ve čtvercové síti
jednoduché osově souměrné útvary a
určí osu souměrnosti útvaru překládáním
papíru
- základní útvary v rovině - lomená
čára, přímka, polopřímka, úsečka, čtverec,
kružnice,
obdélník,
trojúhelník,
kruh,
čtyřúhelník, mnohoúhelník
- základní útvary v prostoru - kvádr, krychle,
jehlan, koule, kužel, válec
- délka úsečky; jednotky délky a jejich
převody
- obvod čtverce, obdélníku a trojúhelníku
- obsah čtverce a obdélníku - cm2, m2
- trojúhelníky - obecný, rovnoramenný,
rovnostranný, pravoúhlý, trojúhelníková
nerovnost, rýsování trojúhelníků
- rýsování čtverce a obdélníku
- vzájemná poloha dvou přímek v rovině rýsování rovnoběžek, kolmic
- rýsování kružnic, vzájemná poloha dvou
kružnic, rýsování podle vzoru
- osa úsečky
- osově souměrné útvary
- rovina, dělení roviny, kruhu
Nestandartní aplikační úlohy a problémy
výstupy
učivo
● řeší jednoduché praktické slovní úlohy - slovní úlohy - ekonomické úlohy, slevy,
a problémy, jejichž řešení je do značné spoření, splátky...
míry nezávislé na obvyklých postupech a
algoritmech školské matematiky
- číselné a obrázkové řady
- magické čtverce
- prostorová představivost - pohledy na
tělesa, sítě krychle a kvádru
5. ročník - dotace: 4, povinný
Číslo a početní operace
výstupy
učivo
Generováno programem SMILE verze 2.2.3-1210, vlastníkem licence je Základní škola a Mateřská škola,
IČ: 75030501.
Využití jiným subjektem je porušení autorských práv a má za následek uplatnění zákonných
autorskoprávních nároků vůči porušiteli a dále pak náhradu škody.
Strana 150 z 254
ŠVP - Školský vzdělávací program pro základní vzdělávání
● využívá
při
pamětném
počítání
komutativnost a asociativnost sčítání a
násobení
● provádí písemné početní operace v oboru
přirozených čísel
● zaokrouhluje přirozená čísla, provádí
odhady a kontroluje výsledky početních
operací v oboru přirozených čísel
● řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje
osvojené početní operace v celém oboru
přirozených čísel
●
●
●
●
●
●
●
- číst a psát čísla do miliónu a přes milión
- procvičování početních operací zpaměti
v daném oboru - využití komutativnosti a
asociativnosti sčítání a násobení
- procvičování písemných početních operací
v daném oboru
- písemné dělení dvojciferným dělitelem
- průměr, průměrná rychlost
- desetinná čísla - desetinné zlomky,
desetinné číslo
- porovnávání
- zaokrouhlování desetinných čísel na celky
- sčítání a odčítání desetinných čísel zpaměti
i písemně
- násobení a děleníde setinných čísel deseti,
stem a přirozeným číslem zpaměti i písemně
- seznámení s římskými číslicemi - číselník
hodin, letopočet, staletí
Závislosti, vztahy a práce s daty
výstupy
učivo
vyhledává, sbírá a třídí data
- přímá úměrnost
čte a sestavuje jednoduché tabulky a - závisle a nezávisle proměnná
diagramy
- číselné i geometrické vzory a pravidlenosti,
využívání pravidelnosti ve výpočtech
- tabulky, ceníky, grafy - čtení, sestavování,
modelování
- slovní úlohy
- čtení v jízdním řádu
- jednotky délky, hmotnosti, objemu, času
- měření, vážení, představy o velikostech,
výběr vhodného měřidla,
Geometrie v rovině a prostoru
výstupy
učivo
narýsuje a znázorní základní rovinné - opakování a procvičování - základní
útvary, užívá jednoduché konstrukce
útvary v rovině - lomená čára, přímka,
sčítá a odčítá graficky úsečky; určí polopřímka, úsečka, čtverec, kružnice,
délku lomené čáry, obvod mnohoúhelníku obdélník, trojúhelník, kruh, čtyřúhelník,
sečtením délek jeho stran
mnohoúhelník
sestrojí rovnoběžky a kolmice
určí obsah obrazce pomocí čtvercové sítě - základní útvary v prostoru - kvádr, krychle,
a užívá základní jednotky obsahu
jehlan, koule, kužel, válec
rozpozná a znázorní ve čtvercové síti - úhel
jednoduché osově souměrné útvary a - čtverec a obdélník a jejich úhlopříčky,
určí osu souměrnosti útvaru překládáním rýsování, vlastnosti úhlopříček
papíru
- trojúhelníky - druhy a jejich rýsování,
trojúhelníková nerovnost
- obvody obrazců
Generováno programem SMILE verze 2.2.3-1210, vlastníkem licence je Základní škola a Mateřská škola,
IČ: 75030501.
Využití jiným subjektem je porušení autorských práv a má za následek uplatnění zákonných
autorskoprávních nároků vůči porušiteli a dále pak náhradu škody.
Strana 151 z 254
ŠVP - Školský vzdělávací program pro základní vzdělávání
- obsah čtverce a obdélníku, jednotky obsahu
a jejich převádění
- obsah složitějších obrazců
- souřadnice bodů
- osově souměrné útvary, pravidelné obrazce
- kruh, kružnice, vzájemná poloha dvou
kružnic
- tělesa , povrch krychle a kvádru, různé sítě
téhož tělesa
Nestandartní aplikační úkoly a problémy
výstupy
učivo
● řeší jednoduché praktické slovní úlohy - slovní úlohy
a problémy, jejichž řešení je do značné - záporná čísla v reálné situaci (teploměr,
míry nezávislé na obvyklých postupech a účtování)
algoritmech školské matematiky
- číselné a obrázkové řady
- magické čtverce, sudoku, kakuro
- prostorová představivost - stavby ze
stavebnic podle plánku, pohled na stavbu z
různých směrů
Generováno programem SMILE verze 2.2.3-1210, vlastníkem licence je Základní škola a Mateřská škola,
IČ: 75030501.
Využití jiným subjektem je porušení autorských práv a má za následek uplatnění zákonných
autorskoprávních nároků vůči porušiteli a dále pak náhradu škody.
Strana 152 z 254
ŠVP - Školský vzdělávací program pro základní vzdělávání
4.3 Informační a komunikační technologie
Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie umožňuje všem žákům dosáhnout
základní úrovně informační gramotnosti - získat elementární dovednosti v ovládání výpočetní
techniky a moderních informačních technologií, orientovat se ve světě informací, tvořivě
pracovat
s informacemi a využívat je při dalším vzdělávání i v praktickém životě. Vzhledem k narůstající
potřebě osvojení si základních dovedností práce s výpočetní technikou byla vzdělávací oblast
Informační a komunikační technologie zařazena jako povinná součást základního vzdělávání
na
1. a 2. stupni. Získané dovednosti jsou v informační společnosti nezbytným předpokladem
uplatnění na trhu práce i podmínkou k efektivnímu rozvíjení profesní i zájmové činnosti.
Zvládnutí výpočetní techniky, zejména rychlého vyhledávání a zpracování potřebných informací
pomocí internetu a jiných digitálních médií, umožňuje realizovat metodu „učení kdekoliv a
kdykoliv“, vede k žádoucímu odlehčení paměti při současné možnosti využít mnohonásobně
většího
počtu dat a informací než dosud, urychluje aktualizaci poznatků a vhodně doplňuje standardní
učební texty a pomůcky.
Dovednosti získané ve vzdělávacím oboru Informační a komunikační technologie umožňují
žákům aplikovat výpočetní techniku s bohatou škálou vzdělávacího software a informačních
zdrojů ve všech vzdělávacích oblastech celého základního vzdělávání. Tato aplikační
rovina přesahuje rámec vzdělávacího obsahu vzdělávací oblasti Informační a komunikační
technologie a stává se součástí všech vzdělávacích oblastí základního vzdělávání.
Cílové zaměření vzdělávací oblasti
Vzdělávání v dané vzdělávací oblasti směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí tím,
že
vede žáka k:
- poznání úlohy informací a informačních činností a k využívání moderních informačních a
komunikačních technologií
- porozumění toku informací, počínaje jejich vznikem, uložením na médium, přenosem,
zpracováním, vyhledáváním a praktickým využitím
- schopnosti formulovat svůj požadavek a využívat při interakci s počítačem algoritmické
myšlení
- porovnávání informací a poznatků z většího množství alternativních informačních zdrojů, a
tím k dosahování větší věrohodnosti vyhledaných informací
- využívání výpočetní techniky, aplikačního i výukového software ke zvýšení efektivnosti učení
a racionálnější organizaci práce
- tvořivému využívání softwarových a hardwarových prostředků při prezentaci výsledků své
práce
- pochopení funkce výpočetní techniky jako prostředku simulace a modelování přírodních i
sociálních jevů a procesů
Generováno programem SMILE verze 2.2.3-1210, vlastníkem licence je Základní škola a Mateřská škola,
IČ: 75030501.
Využití jiným subjektem je porušení autorských práv a má za následek uplatnění zákonných
autorskoprávních nároků vůči porušiteli a dále pak náhradu škody.
Strana 153 z 254
ŠVP - Školský vzdělávací program pro základní vzdělávání
- respektování práv k duševnímu vlastnictví při využívání software
- zaujetí odpovědného, etického přístupu k nevhodným obsahům vyskytujícím se na internetu
či jiných médiích
- šetrné práci s výpočetní technikou
Generováno programem SMILE verze 2.2.3-1210, vlastníkem licence je Základní škola a Mateřská škola,
IČ: 75030501.
Využití jiným subjektem je porušení autorských práv a má za následek uplatnění zákonných
autorskoprávních nároků vůči porušiteli a dále pak náhradu škody.
Strana 154 z 254
ŠVP - Školský vzdělávací program pro základní vzdělávání
4.3.1 Informatika
Charakteristika předmětu:
Cílem předmětu Informatika je naučit žáky na uživatelské úrovni využívat standardní funkce
počítače, jeho přídavných zařízení, pochopit a správně používat pojmy v olblasti hardware
a software a práce v síti. Žáci by měli prakticky zvládnout jednoduché úkoly v grafickém
a textovém editoru, vyhledávat požadované informace na interneru, zvládnout vzájemnou
komunikaci a předávání souborů pomocí elektronické pošty. Jako velmi důležité považujeme
osvojení pravidel bezpečné práce na počítači.
Učební plán předmětu
Ročník
5
Dotace
1
Povinnost
(skupina)
povinný
Dotace
skupiny
Průřezová témata
Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT:
● ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA:
Ekosystémy
Lidské aktivity a problémy životního prostředí
Vztah člověka k prostředí
Základní podmínky života
● MEDIÁLNÍ VÝCHOVA:
Fungování a vliv médií ve společnosti
Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality
Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
Práce v realizačním týmu
Stavba mediálních sdělení
Tvorba mediálního sdělení
Vnímání autora mediálních sdělení
● VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH:
Evropa a svět nás zajímá
Jsme Evropané
Objevujeme Evropu a svět
5. ročník - dotace: 1, povinný
vyhledávání informací a komunikace
výstupy
učivo
● při vyhledávání informací na internetu - společenský tok informací (vznik,
používá jednoduché a vhodné cesty
přenos, transformace, zpracování, distribuce
● vyhledává informace na portálech, v informací)
knihovnách a databázích
Generováno programem SMILE verze 2.2.3-1210, vlastníkem licence je Základní škola a Mateřská škola,
IČ: 75030501.
Využití jiným subjektem je porušení autorských práv a má za následek uplatnění zákonných
autorskoprávních nároků vůči porušiteli a dále pak náhradu škody.
Strana 155 z 254
ŠVP - Školský vzdělávací program pro základní vzdělávání
● komunikuje pomocí internetu či jiných - základní způsoby komunikace (e-mail, chat,
běžných komunikačních zařízení
telefonování)
- metody a nástroje vyhledávání informací
- formulace požadavku při vyhledávání na
internetu, vyhledávací atributy
průřezová témata
VMEGS: ES, OES, JE
MuV: KD, LV, EP, PM, PSSS
EV: E, ZPŽ, ŽP, VČP
MeV: KČPPMS, IVMSR, SMS, VAMS, FVM, TMS, PRT
základy práce s počítačem
výstupy
● využívá základní standardní funkce
počítače a jeho nejběžnější periferie
● respektuje pravidla bezpečné práce s
hardware i software a postupuje poučeně v
případě jejich závady
● chrání data před poškozením, ztrátou a
zneužitím
učivo
- základní pojmy informační činnosti –
informace, informační zdroje, informační
instituce
- struktura, funkce a popis počítače a
přídavných zařízení
- operační systémy a jejich základní funkce
- seznámení s formáty souborů (doc, gif)
- multimediální využití počítače
- jednoduchá údržba počítače, postupy při
běžných problémech s hardware a software
- zásady bezpečnosti práce a prevence
zdravotních rizik spojených s dlouhodobým
využíváním výpočetní techniky
průřezová témata
OSV: RSP, ŘPRD, SaS, SRaSO, PH, K, PL, MV, Ko
zpracování a využití informací
výstupy
učivo
● pracuje s textem a obrázkem v textovém a - základní funkce textového a grafického
grafickém editoru
editoru
průřezová témata
OSV: RSP, ŘPRD, PH, K, PL, KaK
VMEGS: ES, OES, JE
EV: E, ZPŽ, ŽP, VČP
MeV: KČPPMS, IVMSR, FVM
Generováno programem SMILE verze 2.2.3-1210, vlastníkem licence je Základní škola a Mateřská škola,
IČ: 75030501.
Využití jiným subjektem je porušení autorských práv a má za následek uplatnění zákonných
autorskoprávních nároků vůči porušiteli a dále pak náhradu škody.
Strana 156 z 254
ŠVP - Školský vzdělávací program pro základní vzdělávání
4.4 Člověk a jeho svět
Vzdělávací oblast člověk a jeho svět je jedinou vzdělávací oblastí RVP ZV, která je koncipována
pouze pro 1. stupeň základního vzdělávání. Tato komplexní oblast vymezuje vzdělávací obsah
týkající se člověka, rodiny, společnosti, vlasti, přírody, kultury, techniky, zdraví a dalších témat.
Uplatňuje pohled do historie i současnosti a směřuje k dovednostem pro praktický život. Svým
široce pojatým syntetickým (integrovaným) obsahem spoluutváří povinné základní vzdělávání
na 1. stupni. Vzdělávání v oblasti člověk a jeho svět rozvíjí poznatky, dovednosti a prvotní
zkušenosti žáků získané ve výchově v rodině a v předškolním vzdělávání. Žáci se učí pozorovat
a pojmenovávat věci, jevy a děje, jejich vzájemné vztahy a souvislosti; utváří se tak jejich prvotní
ucelený obraz světa.
Poznávají sebe i své nejbližší okolí a postupně se seznamují s místně i časově vzdálenějšími
osobami i jevy a se složitějšími ději. Učí se vnímat lidi a vztahy mezi nimi, všímat si podstatných
věcných stránek i krásy lidských výtvorů a přírodních jevů, soustředěně je pozorovat a
přemýšlet o nich. Na základě poznání sebe a svých potřeb a porozumění světu kolem sebe
se žáci učí vnímat základní vztahy ve společnosti, porozumět soudobému způsobu života,
jeho přednostem i problémům, chápat současnost jako výsledek minulosti a východisko do
budoucnosti. Při osvojování poznatků a dovedností ve vzdělávací oblasti člověk a jeho svět se
žáci učí vyjadřovat své myšlenky, poznatky a dojmy, reagovat na myšlenky, názory a podněty
jiných.
Podmínkou úspěšného vzdělávání v dané oblasti je vlastní prožitek žáků vycházející z
konkrétních nebo modelových situací při osvojování potřebných dovedností, způsobů jednání
a rozhodování. K tomu významně přispívá i osobní příklad učitelů. Propojení této vzdělávací
oblasti s reálným životem a s praktickou zkušeností žáků se stává velkou pomocí i ve zvládání
nových životních situací i nové role školáka, pomáhá jim při nalézání jejich postavení mezi
vrstevníky a při upevňování pracovních i režimových návyků.
Vzdělávací oblast tak připravuje základy pro specializovanější výuku ve vzdělávacích oblastech
člověk a společnost, člověk a příroda a ve vzdělávacím oboru Výchova ke zdraví. Vzdělávací
obsah vzdělávacího oboru člověk a jeho svět je členěn do pěti tematických okruhů.
Propojováním tematických okruhů je možné vytvářet v ŠVP různé varianty vyučovacích
předmětů a jejich vzdělávacího obsahu.
V tematickém okruhu Místo, kde žijeme se žáci učí na základě poznávání nejbližšího okolí,
vztahů a souvislostí v něm chápat organizaci života v rodině, ve škole, v obci, ve společnosti.
Učí se do tohoto každodenního života vstupovat s vlastní aktivitou a představami, hledat nové
i zajímavé věci a bezpečně se v tomto světě pohybovat. Důraz je kladen na dopravní výchovu,
praktické poznávání místních a regionálních skutečností a na utváření přímých zkušeností
žáků. Různé činnosti a úkoly by měly přirozeným způsobem probudit v žácích kladný vztah k
místu jejich bydliště, postupně rozvíjet jejich národní cítění a vztah k naší zemi.
V tematickém okruhu Lidé kolem nás si žáci postupně osvojují a upevňují základy vhodného
chování a jednání mezi lidmi, uvědomují si význam a podstatu tolerance, pomoci a solidarity
mezi lidmi, vzájemné úcty, snášenlivosti a rovného postavení mužů a žen. Poznávají, jak se
lidé sdružují,
baví, jakou vytvářejí kulturu. Seznamují se se základními právy a povinnostmi, ale i s problémy,
které provázejí soužití lidí, celou společnost nebo i svět (globální problémy). Celý tematický
Generováno programem SMILE verze 2.2.3-1210, vlastníkem licence je Základní škola a Mateřská škola,
IČ: 75030501.
Využití jiným subjektem je porušení autorských práv a má za následek uplatnění zákonných
autorskoprávních nároků vůči porušiteli a dále pak náhradu škody.
Strana 157 z 254
ŠVP - Školský vzdělávací program pro základní vzdělávání
okruh tak směřuje k prvotním poznatkům a dovednostem budoucího občana demokratického
státu.
Je možné tradičně vytvářet jeden předmět v 1. - 3. ročníku (tj. přiřazovat očekávaným výstupům
pro 1. období vhodné učivo vybrané z jednotlivých tematických okruhů) a dva předměty ve
4. a 5. ročníku (tj. tematické okruhy 1, 2 a 3 využít jako základ pro Vlastivědu a okruhy 4
a 5 pro Přírodovědu), je však možné vytvářet jen jeden předmět i ve 4. a 5. ročníku nebo
jeden souvislý předmět od 1. do 5. ročníku. Není nutno se vždy striktně držet tematických
okruhů, podle potřeby je lze různě strukturovat, propojovat učivo a přiřazovat ho k očekávaným
výstupům.
V tematickém okruhu Lidé a čas se žáci učí orientovat v dějích a v čase. Poznávají, jak a proč
se čas měří, jak události postupují v čase a utvářejí historii věcí a dějů. Učí se poznávat, jak
se život a věci vyvíjejí a jakým změnám podléhají v čase. V tematickém okruhu se vychází od
nejznámějších událostí v rodině, obci a regionu a postupuje se k nejdůležitějším okamžikům
v historii naší země.
Podstatou tematického okruhu je vyvolat u žáků zájem o minulost, o kulturní bohatství regionu
i celé země. Proto je důležité, aby žáci mohli samostatně vyhledávat, získávat a zkoumat
informace z dostupných zdrojů, především pak od členů své rodiny i od lidí v nejbližším
okolí, aby mohli společně navštěvovat památky, sbírky regionálních i specializovaných muzeí,
veřejnou knihovnu atd.
V tematickém okruhu Rozmanitost přírody žáci poznávají Zemi jako planetu sluneční soustavy,
kde vznikl a rozvíjí se život. Poznávají velkou rozmanitost i proměnlivost živé i neživé přírody
naší vlasti. Jsou vedeni k tomu, aby si uvědomili, že Země a život na ní tvoří jeden nedílný celek,
ve kterém jsou všechny hlavní děje ve vzájemném souladu a rovnováze, kterou může člověk
snadno narušit a velmi obtížně obnovovat. Na základě praktického poznávání okolní krajiny a
dalších informací se žáci učí hledat důkazy o proměnách přírody, učí se využívat a hodnotit svá
pozorování a záznamy, sledovat vliv lidské činnosti na přírodu, hledat možnosti, jak ve svém
věku přispět k ochraně přírody, zlepšení životního prostředí a k trvale udržitelnému rozvoji.
V tematickém okruhu člověk a jeho zdraví žáci poznávají především sebe na základě poznávání
člověka jako živé bytosti, která má své biologické a fyziologické funkce a potřeby. Poznávají,
jak se člověk vyvíjí a mění od narození do dospěosti, co je pro člověka vhodné a nevhodné z
hlediska denního režimu, hygieny, výživy, mezilidských vztahů atd. Získávají základní poučení
o zdraví a nemocech, o zdravotní prevenci i první pomoci a o bezpečném chování v různých
životních situacích, včetně mimořádných událostí, které ohrožují zdraví jedinců i celých skupin
obyvatel. Žáci si postupně uvědomují, jakou odpovědnost má každý člověk za své zdraví a
bezpečnost i za zdraví jiných lidí. Žáci docházejí k poznání, že zdraví je nejcennější hodnota v
životě člověka. Potřebné vědomosti a dovednosti získávají tím, že pozorují názorné pomůcky,
sledují konkrétní situace, hrají určené role a řeší modelové situace.
Cílové zaměření vzdělávací oblasti
Vzdělávání v dané vzdělávací oblasti směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí tím,
že
vede žáka k:
- utváření pracovních návyků v jednoduché samostatné i týmové činnosti
- orientaci ve světě informací a k časovému a místním propojování historických, zeměpisných
a kulturních informací
Generováno programem SMILE verze 2.2.3-1210, vlastníkem licence je Základní škola a Mateřská škola,
IČ: 75030501.
Využití jiným subjektem je porušení autorských práv a má za následek uplatnění zákonných
autorskoprávních nároků vůči porušiteli a dále pak náhradu škody.
Strana 158 z 254
ŠVP - Školský vzdělávací program pro základní vzdělávání
- rozšiřování slovní zásoby v osvojovaných tématech, k pojmenovávání pozorovaných
skutečností a k jejich zachycení ve vlastních projevech, názorech a výtvorech
- poznávání a chápání rozdílů mezi lidmi, ke kulturnímu a tolerantnímu chování a jednání na
základě společně vytvořených a přijatých nebo obecně uplatňovaných pravidel soužití, k plnění
povinností a společných úkolů
- samostatnému a sebevědomému vystupování a jednání, k efektivní, bezproblémové
a bezkonfliktní komunikaci i v méně běžných situacích, k poznávání a ovlivňování své
jedinečnosti (možností a limitů)
- utváření ohleduplného vztahu k přírodě i kulturním výtvorům a k hledání možností aktivního
uplatnění při jejich ochraně
- přirozenému vyjadřování pozitivních citů ve vztahu k sobě i okolnímu prostředí
- objevování a poznávání všeho, co jej zajímá, co se mu líbí a v čem by v budoucnu mohl uspět
- poznávání podstaty zdraví i příčin nemocí, k upevňování preventivního chování, účelného
rozhodování a jednání v různých situacích ohrožení vlastního zdraví a bezpečnosti i zdraví a
bezpečnosti druhých
Generováno programem SMILE verze 2.2.3-1210, vlastníkem licence je Základní škola a Mateřská škola,
IČ: 75030501.
Využití jiným subjektem je porušení autorských práv a má za následek uplatnění zákonných
autorskoprávních nároků vůči porušiteli a dále pak náhradu škody.
Strana 159 z 254
ŠVP - Školský vzdělávací program pro základní vzdělávání
4.4.1 Prvouka
Charakteristika předmětu:
Při vyučování prvouky vycházíme z faktu, že dítě přichází do školy z určitými zkušenostmi z
rodiny, mateřské školy nebo přírody. Úkolem prvouky je pomoci tomuto dítěti vybudovat prvotní
ucelený obraz světa a vyznačit v něm základní vztahy. Vedeme k děti k pochopení současnosti
jako výsledek minulosti a východisko do budoucnosti.
V 1. třídě získává návyky systematické práce, učí se spolupracovat, domluvit se, podřídit se
nebo se zdravě prosadit. Ve 2. třídě rozšiřujeme okruh rodiny a školy a žáci poznávají širší okolí,
vším ají si lidí, jejich práce, učí se orientovat v mezilidských vztazích. Pozorují změny v přírodě,
všímají si působení člověka na životní prostředí. 3. třída otvírá cestu k dalšímu poznávání.
Obzor se rozšiřuje, ale dítě stále zůstává v prostředí, které zná nebo může poznat svými smysly
- v oblasti svého regionu. Zde budujeme základy příštích systematických poznatků dějepisných,
zeměpisných a přírodovědných.
Učební plán předmětu
Ročník
1
2
3
4
5
Dotace
2
2
3+1
0
0
povinný
povinný
povinný
povinný
povinný
Povinnost
(skupina)
Dotace
skupiny
Průřezová témata
Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT:
● ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA:
Ekosystémy
Lidské aktivity a problémy životního prostředí
Vztah člověka k prostředí
Základní podmínky života
● OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA:
Hodnoty, postoje, praktická etika
Komunikace
Kooperace a kompetice
Kreativita
Mezilidské vztahy
Poznávání lidí
Psychohygiena
Rozvoj schopností poznávání
Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
Sebepoznání a sebepojetí
Seberegulace a sebeorganizace
● VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA:
Formy participace občanů v politickém životě
Občan, občanská společnost a stát
Občanská společnost a škola
Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování
Generováno programem SMILE verze 2.2.3-1210, vlastníkem licence je Základní škola a Mateřská škola,
IČ: 75030501.
Využití jiným subjektem je porušení autorských práv a má za následek uplatnění zákonných
autorskoprávních nároků vůči porušiteli a dále pak náhradu škody.
Strana 160 z 254
ŠVP - Školský vzdělávací program pro základní vzdělávání
● VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH:
Jsme Evropané
1. ročník - dotace: 2, povinný
Místo, kde žijeme
výstupy
učivo
● rozliší možná nebezpečí v nejbližším okolí - škola - prostředí školy, činnosti ve škole,
● pozoruje a popíše změny v nejbližším okolí, blízké okolí školy, bezpečná cesta do školy
obci
- orientace v místě bydliště, prostředí domova
● uplatňuje základní pravidla účastníků - dopravní výchova
silničního provozu
průřezová témata
OSV: SaS, SRaSO, PH, Ko
VDO: OSŠ, OOSS, POPŽ, PD
VMEGS: ES, OES, JE
Lidé kolem nás
výstupy
● rozlišuje blízké příbuzenské vztahy v
rodině, role rodinných příslušníků a vztahy
mezi nimi
● rozlišuje různá povolání
● projevuje
toleranci
k
přirozeným
odlišnostem spolužáků, jejich přednostem i
nedostatkům
učivo
- rodina - členové rodiny, svátky v rodině,
rozdělení rolí v rodině, práva a povinnosti
členů rodiny, společné činnosti, rodinné
prostředí, život rodiny
- soužití lidí - mezilidské vztahy, osvojování
vhodných forem chování ke spolužákům,
k dospělým, ke kamarádům, k cizím a
neznámým lidem
- pravidla slušného chování, hygienické
návyky
o
přestávce,
sebeobsluha,
stravování, základy sebekázně
- základní lidská práva a práva dítěte, práva
a povinnosti žáků školy
- věci a činnosti kolem nás - různé obchody,
cestování
průřezová témata
OSV: SaS, SRaSO, PH, Ko
VDO: OSŠ, OOSS, POPŽ, PD
VMEGS: ES, OES, JE
Lidé a čas
výstupy
● využívá časové údaje při řešení různých
situací v denním životě, rozlišuje děj v
minulosti, přítomnosti a budoucnosti
● pozoruje, popíše a porovná viditelné
proměny v přírodě v jednotlivých ročních
obdobích
učivo
- používat kalendář, orientovat se v něm, dny
pracovní a dny volna
- představa roku s charakteristickými znaky
jednotlivých ročních období
Generováno programem SMILE verze 2.2.3-1210, vlastníkem licence je Základní škola a Mateřská škola,
IČ: 75030501.
Využití jiným subjektem je porušení autorských práv a má za následek uplatnění zákonných
autorskoprávních nároků vůči porušiteli a dále pak náhradu škody.
Strana 161 z 254
ŠVP - Školský vzdělávací program pro základní vzdělávání
- měření času - hodiny ciferníkové a digitální,
základní orientace v čase: teď, pře chvílí, za
chvíli, dříve, později, včera, zítra
průřezová témata
OSV: SaS, SRaSO, PH, Ko
VDO: OSŠ, OOSS, POPŽ, PD
VMEGS: ES, OES, JE
Rozmanitost přírody
výstupy
● roztřídí
některé
přírodniny
nápadných určujících znaků
učivo
podle - pozorování a popis životních projevů rostlin
a živočichů v různých ročních obdobích
- pozorování a popis podzimních a jarních
prací podle obrázku a skutečnosti - pole,
zahrada
- popis, určování a třídění rostlin
- základní skupiny živočichů, pozorování
různých živočišných druhů, stavba těla
živočichů
- pravidelné pozorování přírody, počasí
- životní prostředí - ochrana zeleně, chování
v přírodě, péče o les
průřezová témata
EV: E, ZPŽ, ŽP, VČP
Člověk a jeho zdraví
●
●
●
●
●
výstupy
učivo
uplatňuje základní hygienické, režimové - určování jednotlivých částí těla člověka,
a jiné zdravotně preventivní návyky s rozdíly mezi lidmi různých částí těla
využitím elementárních znalostí o lidském - zdraví a nemoc, běžné nemoci a jejich
těle; projevuje vhodným chováním a obvyklé příznaky, ochrana proti nemocem,
činnostmi vztah ke zdraví
očkování, chování nemocného doma, u
dodržuje zásady bezpečného chování tak, lékaře, v nemocnici, základní pravidla při
aby neohrožoval zdraví své a zdraví jiných užívání léků
chová se obezřetně při setkání s - základní hygienické návyky, řadit je do
neznámými jedinci, odmítne komunikaci, denního režimu
která je mu nepříjemná; v případě potřeby - denní stravovací a pitný režim, jeho
požádá o pomoc pro sebe i pro jiné dítě
význam pro zdraví, sestavení jednoduchého
uplatňuje základní pravidla účastníků jídelníčku
silničního provozu
- bezpečné chování v silničním provozu v roli
reaguje adekvátně na pokyny dospělých při chodce,
mimořádných událostech
- vhodné trávení volného času
průřezová témata
EV: E, ZPŽ, ŽP, VČP
Etická výchova
výstupy
učivo
Generováno programem SMILE verze 2.2.3-1210, vlastníkem licence je Základní škola a Mateřská škola,
IČ: 75030501.
Využití jiným subjektem je porušení autorských práv a má za následek uplatnění zákonných
autorskoprávních nároků vůči porušiteli a dále pak náhradu škody.
Strana 162 z 254
ŠVP - Školský vzdělávací program pro základní vzdělávání
● se podílí na vytváření společenství třídy
prostřednictvím dodržování jasných a
splnitelných pravidel
● si osvojí základní (předpoklady)vědomosti
a dovednosti pro vytvoření sebeúcty a úcty
k druhým
● rozlišuje blízké příbuzenské vztahy v
rodině,role rodinných příslušníků a vztahy
mezi nimiv si osvojí základy pozitivního
hodnocení a přijetí druhých
TVOŘIVOST A ZÁKLADY SPOLUPRÁCE
schopnost spolupráce – radost ze společné
činnosti a výsledku, vyjádření zájmu, základní
pravidla spolupráce
akceptace druhého - zážitek přijetí pro
každé dítě, nácvik přátelského přijetí, umění
odpustit, pomocí empatie předpokládat reakci
druhých
ZÁKLADNÍ KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI
základy neverbální komunikace- seznámení
se s možnostmi neverbální komunikace,
postoje těla, mimika, zrakový kontakt, gesta,
podání ruky
průřezová témata
OSV: RSP, ŘPRD, HPPE, SaS, SRaSO, PH, K, PL, MV, Ko, KaK
VDO: OSŠ, OOSS, POPŽ, PD
VMEGS: ES, OES, JE
MuV: KD, LV, EP, PM, PSSS
EV: E, ZPŽ, ŽP, VČP
MeV: PRT
2. ročník - dotace: 2, povinný
Místo, kde žijeme
●
●
●
●
výstupy
rozliší možná nebezpečí v nejbližším okolí
pozoruje a popíše změny v nejbližším okolí,
obci
různými způsoby vyjádří estetické hodnoty
okolní krajiny a její rozmanitost
uplatňuje základní pravidla účastníků
silničního provozu
učivo
- domov - prostředí domova, orientace v místě
bydliště
- škola - prostředí školy, činnosti ve škole,
okolí školy, bezpečná cesta do školy
- obec (město), místní krajina - její části,
poloha v krajině, minulost a současnost obce
(města), význačné budovy, dopravní síť
- naše vlast - domov,hlavní město,
symboly
státní
průřezová témata
OSV: SaS, SRaSO, PH, Ko
VDO: OSŠ, OOSS, POPŽ, PD
VMEGS: ES, OES, JE
Generováno programem SMILE verze 2.2.3-1210, vlastníkem licence je Základní škola a Mateřská škola,
IČ: 75030501.
Využití jiným subjektem je porušení autorských práv a má za následek uplatnění zákonných
autorskoprávních nároků vůči porušiteli a dále pak náhradu škody.
Strana 163 z 254
ŠVP - Školský vzdělávací program pro základní vzdělávání
Lidé kolem nás
výstupy
● rozlišuje blízké příbuzenské vztahy v
rodině, role rodinných příslušníků a vztahy
mezi nimi
● odvodí význam a potřebu různých povolání
a pracovních činností
● projevuje
toleranci
k
přirozeným
odlišnostem spolužáků, jejich přednostem i
nedostatkům
učivo
- rodina - postavení jedince v rodině, role
členů rodiny, příbuzenské a mezigenerační
vztahy, život a funkce rodiny, práce fyzická a
duševní, zaměstnání
- soužití lidí - mezilidské vztahy, komunikace,
obchod, firmy, zájmové spolky, pomoc
nemocným, sociálně slabým, společný
„evropský dům“
- chování lidí - vlastnosti lidí, pravidla
slušného chování, principy demokracie
- právo a spravedlnost - základní lidská práva
a práva dítěte, práva a povinnosti žáků školy,
protiprávní jednání, právní ochrana občanů a
majetku, soukromého vlastnictví, duševních
hodnot
- vlastnictví - soukromé, veřejné, osobní,
společné; hmotný a nehmotný majetek;
peníze
- kultura - podoby a projevy kultury, kulturní
instituce, masová kultura a subkultura
- základní globální problémy - významné
sociální problémy, problémy konzumní
společnosti, nesnášenlivost mezi lidmi,
globální problémy přírodního prostředí
průřezová témata
OSV: SaS, SRaSO, PH, Ko
VDO: OSŠ, OOSS, POPŽ, PD
VMEGS: ES, OES, JE
Lidé a čas
výstupy
● využívá časové údaje při řešení různých
situací v denním životě, rozlišuje děj v
minulosti, přítomnosti a budoucnosti
● uplatňuje elementární poznatky o sobě,
o rodině a činnostech člověka, o lidské
společnosti, soužití, zvycích a o práci
lidí; na příkladech porovnává minulost a
současnost
učivo
- orientace v čase a časový řád - určování
času, čas jako fyzikální veličina, dějiny jako
časový sled událostí, kalendáře, letopočet,
generace, režim dne, roční období
- současnost a minulost v našem životě proměny způsobu života, bydlení, předměty
Generováno programem SMILE verze 2.2.3-1210, vlastníkem licence je Základní škola a Mateřská škola,
IČ: 75030501.
Využití jiným subjektem je porušení autorských práv a má za následek uplatnění zákonných
autorskoprávních nároků vůči porušiteli a dále pak náhradu škody.
Strana 164 z 254
ŠVP - Školský vzdělávací program pro základní vzdělávání
denní potřeby, průběh lidského života, státní
svátky a významné dny
- regionální památky - péče o památky, lidé a
obory zkoumající minulost
průřezová témata
OSV: SaS, SRaSO, PH, Ko
VDO: OSŠ, OOSS, POPŽ, PD
VMEGS: ES, OES, JE
Rozmanitost přírody
výstupy
● pozoruje, popíše a porovná viditelné
proměny v přírodě v jednotlivých ročních
obdobích
● roztřídí
některé
přírodniny
podle
nápadných určujících znaků, uvede
příklady výskytu organismů ve známé
lokalitě
učivo
- pozorování proměn v přírodě během roku
- rostliny, houby, živočichové - znaky života,
životní potřeby a projevy, průběh a způsob
života, výživa, stavba těla u některých
nejznámějších druhů, význam v přírodě a
pro člověka (zelenina, ovoce, zemědělské
plodiny, pokojové rostliny, rostliny na jaře,
ptáci a jejich hnízda, hospodářská zvířata,
louka, pole, les, voda)
- ohleduplné chování k přírodě a ochrana
přírody - odpovědnost lidí, ochrana a
tvorba životního prostředí, ochrana rostlin a
živočichů, likvidace odpadů, živelné pohromy
a ekologické katastrofy
průřezová témata
EV: E, ZPŽ, ŽP, VČP
Člověk a jeho zdraví
●
●
●
●
výstupy
uplatňuje základní hygienické, režimové
a jiné zdravotně preventivní návyky s
využitím elementárních znalostí o lidském
těle; projevuje vhodným chováním a
činnostmi vztah ke zdraví
dodržuje zásady bezpečného chování tak,
aby neohrožoval zdraví své a zdraví jiných
chová se obezřetně při setkání s
neznámými jedinci, odmítne komunikaci,
která je mu nepříjemná; v případě potřeby
požádá o pomoc pro sebe i pro jiné dítě
reaguje adekvátně na pokyny dospělých při
mimořádných událostech
učivo
- lidské tělo - životní potřeby a projevy,
základní stavba a funkce,
- péče o zdraví, zdravá výživa - denní režim,
pitný režim, pohybový režim, zdravá strava;
nemoc, drobné úrazy a poranění, první
pomoc, úrazová zábrana; osobní, intimní a
duševní hygiena
- návykové látky a zdraví - odmítání
návykových látek, hrací automaty a počítače
Generováno programem SMILE verze 2.2.3-1210, vlastníkem licence je Základní škola a Mateřská škola,
IČ: 75030501.
Využití jiným subjektem je porušení autorských práv a má za následek uplatnění zákonných
autorskoprávních nároků vůči porušiteli a dále pak náhradu škody.
Strana 165 z 254
ŠVP - Školský vzdělávací program pro základní vzdělávání
- osobní bezpečí - bezpečné chování v
rizikovém prostředí, bezpečné chování v
silničním provozu v roli chodce a cyklisty,
krizové situace (šikana, týrání, sexuální
zneužívání atd.), brutalita a jiné formy násilí v
médiích, služby odborné pomoci
- situace hromadného ohrožení
průřezová témata
EV: E, ZPŽ, ŽP, VČP
Etická výchova
výstupy
● se podílí na vytváření společenství třídy
prostřednictvím dodržování jasných a
splnitelných pravidel
● si osvojí základní (předpoklady)vědomosti
a dovednosti pro vytvoření sebeúcty a úcty
k druhým
● rozlišuje blízké příbuzenské vztahy v
rodině,role rodinných příslušníků a vztahy
mezi nimiv si osvojí základy pozitivního
hodnocení a přijetí druhých
učivo
TVOŘIVOST A ZÁKLADY SPOLUPRÁCE
schopnost spolupráce – radost ze společné
činnosti a výsledku, vyjádření zájmu, základní
pravidla spolupráce
akceptace druhého - zážitek přijetí pro
každé dítě, nácvik přátelského přijetí, umění
odpustit, pomocí empatie předpokládat reakci
druhých
ZÁKLADNÍ KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI
základy neverbální komunikace- seznámení
se s možnostmi neverbální komunikace,
postoje těla, mimika, zrakový kontakt, gesta,
podání ruky
průřezová témata
OSV: RSP, ŘPRD, HPPE, SaS, SRaSO, PH, K, PL, MV, Ko, KaK
VDO: OSŠ, OOSS, POPŽ, PD
VMEGS: ES, OES, JE
MuV: KD, LV, EP, PM, PSSS
EV: E, ZPŽ, ŽP, VČP
MeV: PRT
3. ročník - dotace: 3 + 1, povinný
Místo, kde žijeme
výstupy
● vyznačí v jednoduchém plánu místo svého
bydliště a školy, cestu na určené místo a
rozliší možná nebezpečí v nejbližším okolí
● začlení svou obec (město) do příslušného
kraje a obslužného centra ČR, pozoruje
a popíše změny v nejbližším okolí, obci
(městě)
učivo
- domov - bydlení
-bydliště a jeho okolí, adresa bydliště,
- orientace v nějbližším okolí bydliště
- škola -prostředí školy, okolí školy,
-bezpečná cesta do školy
Generováno programem SMILE verze 2.2.3-1210, vlastníkem licence je Základní škola a Mateřská škola,
IČ: 75030501.
Využití jiným subjektem je porušení autorských práv a má za následek uplatnění zákonných
autorskoprávních nároků vůči porušiteli a dále pak náhradu škody.
Strana 166 z 254
ŠVP - Školský vzdělávací program pro základní vzdělávání
● rozliší přírodní a umělé prvky v okolní - naše obec - název obce, poloha obce v
krajině a vyjádří různými způsoby její krajině, orientační body,
estetické hodnoty a rozmanitost
- význačné budovy, objekty, zajímavá místa,
historická a památná místa,
-hospodářský, kulturní a společenský život,
- životní prostředí,
-plánek obce a okolí
- okolní krajina - orientace v krajině, určování
hlavních světových stran,
-poznávání okolí,
-ochrana řivotního prostředí, chování v
přírodě,
- povrch krajiny, pozorování a popis krajiny v
terénu, názvy místních lokali,
- využití krajiny, voda v krajině
- naše vlast - místní region, zvláštnosti
místní oblasti a příslušnost k větším územním
celkům (historická země, kraj)
- zeměpisná poloha České republiky
-státní symboly naší vlasti
průřezová témata
OSV: SaS, SRaSO, PH, Ko
VDO: OSŠ, OOSS, POPŽ, PD
VMEGS: ES, OES, JE
Lidé kolem nás
výstupy
● rozlišuje blízké příbuzenské vztahy v
rodině, role rodinných příslušníků a vztahy
mezi nimi
● odvodí význam a potřebu různých povolání
a pracovních činností
● projevuje
toleranci
k
přirozeným
odlišnostem spolužáků, jejich přednostem i
nedostatkům
učivo
- rodina - postavení jedince v rodině, role
členů rodiny
- příbuzenské a mezigenerační vztahy
-život a finkce rodiny
- soužití lidí - mezilidské vztahy, komunikace
- obchod, firmy, zájmové spolky, politické
strany, církve
- pomoc nemocným, sociálně slabým
-chování lidí - vlastnosti lidí, pravidla slušného
chování, principy demokracie
- školní řád
- lidská činnost a tvořivost - měžné činnosti
v životě lidí, materiály, pracovní pomůpcky a
nástroje,
-předměty denní spotřeby, předměty pro
zábavu a zkrášlení života
- práce a volný čas -práce fyzická a duševní,
zaměstnání
-pracovní vlastnosti
Generováno programem SMILE verze 2.2.3-1210, vlastníkem licence je Základní škola a Mateřská škola,
IČ: 75030501.
Využití jiným subjektem je porušení autorských práv a má za následek uplatnění zákonných
autorskoprávních nároků vůči porušiteli a dále pak náhradu škody.
Strana 167 z 254
ŠVP - Školský vzdělávací program pro základní vzdělávání
- výsledky lidské práce, šetrný vztah k lidským
výtvorům
-volný čas a jeho využívání
- lidé a výrobky - výroba věcí, s nimiž denně
přicházíme do styku, způsoby nakupování,
hospodárnost v běžném životě
- výroba, obchod, služby, peníze, funkce
peněz, majetek
průřezová témata
OSV: SaS, SRaSO, PH, Ko
VDO: OSŠ, OOSS, POPŽ, PD
VMEGS: ES, OES, JE
Lidé a čas
výstupy
● využívá časové údaje při řešení různých
situací v denním životě, rozlišuje děj v
minulosti, přítomnosti a budoucnosti
● pojmenuje některé rodáky, kulturní či
historické památky, významné události
regionu, interpretuje některé pověsti nebo
báje spjaté s místem, v němž žije
● uplatňuje elementární poznatky o sobě,
o rodině a činnostech člověka, o lidské
společnosti, soužití, zvycích a o práci
lidí; na příkladech porovnává minulost a
současnost
učivo
-orientace v čase - určování času pomocí
hodin
- určování dne a stanovení data, používání
kalendáře
- čas, fyzikální časové jednotky, hodnota času
- současnost, minulost a budoucnost v našem
životě, stárnutí lidí a věcí
- pravidelné opakování některých činností v
denním režimu
-současnost a minulost v našem životě proměny způsobu života, bydlení, předměty
denní potřeby
- historie rodiny
- dobové dokumenty, významní rodáci
- pověsti jako prostředek k probuzení hzájmu
o dějiny národa
- regionální památky
- některé významné události našich dějin
průřezová témata
OSV: SaS, SRaSO, PH, Ko
VDO: OSŠ, OOSS, POPŽ, PD
VMEGS: ES, OES, JE
Rozmanitost přírody
výstupy
● pozoruje, popíše a porovná viditelné
proměny v přírodě v jednotlivých ročních
obdobích
● roztřídí
některé
přírodniny
podle
nápadných určujících znaků, uvede
příklady výskytu organismů ve známé
lokalitě
učivo
- látky a jejich vlastnosti - třídění látek
- změny láte a jejich skupenství
- vlastnosti látek
- porovnávání látek, měření veličin (délka,
hmotnost, objem, teplota)
- vzduch - vlastnosti, složení, proudění
vzduchu a jeho význam pro život
Generováno programem SMILE verze 2.2.3-1210, vlastníkem licence je Základní škola a Mateřská škola,
IČ: 75030501.
Využití jiným subjektem je porušení autorských práv a má za následek uplatnění zákonných
autorskoprávních nároků vůči porušiteli a dále pak náhradu škody.
Strana 168 z 254
ŠVP - Školský vzdělávací program pro základní vzdělávání
● provádí jednoduché pokusy u skupiny
známých látek, určuje jejich společné a
rozdílné vlastnosti a změří základní veličiny
pomocí jednoduchých nástrojů a přístrojů
- voda - výskyt, vlastnosti, formy vody, oběh
vody v přírodě, čistota vody
- půda - složení půdy, vznik, vlastnosti, druhy,
úrodnost, význam půdy, půda jako jedna ze
základní podmínek pro růst rostlin, ochrana
půdy
- Slunce a Země - postavení Země ve
vesmíru, den a noc, roční období, význam
slunce pro živé organismy,
- horniny a nerosty - některé hospodářky
významné horniny a nerosty
- rostliny - znaky života, životní potřeby a
projevy
- průběh života rostlin
- části těl rostlin
- poznávání a určování běžně známých
hospodářských rostli, podstatné rozdíly ve
výživě ve srovnání s rostlinami
- houby - znaky života, životní potřeby a
projevy
- průběh života
- části těla houby
- známé druhy hub, jedovaté houby
- živočichové - znaky života živočichů, jejich
životní potřeby a projevy
- stavba těla běžně známých živočichů a
funkce jednotlivých částí těla
- význam živočichů v přírodě a pro člověka
- vztah člověka ke zvířatům, chráněné a
ohrožené druhy živočichů
- rozmanitost života v přírodě - podnebí a
počasí, změny počasí v průběhu roku
-rovnováha v přírodě - vzájemné vztahy mezi
organismy, základní společenstva
- ochrana přírody - odpovědnost lidí,
prospěšné a škodlivé zásahy člověka do
přírody
- ochrana životního prostředí v obci, likvidace
odpadů
-ochrana roastlin a živočichů
- živelné pohromy a ekologické katastrofy
průřezová témata
EV: E, ZPŽ, ŽP, VČP
Člověk a jeho zdraví
výstupy
učivo
Generováno programem SMILE verze 2.2.3-1210, vlastníkem licence je Základní škola a Mateřská škola,
IČ: 75030501.
Využití jiným subjektem je porušení autorských práv a má za následek uplatnění zákonných
autorskoprávních nároků vůči porušiteli a dále pak náhradu škody.
Strana 169 z 254
ŠVP - Školský vzdělávací program pro základní vzdělávání
● uplatňuje základní hygienické, režimové
a jiné zdravotně preventivní návyky s
využitím elementárních znalostí o lidském
těle; projevuje vhodným chováním a
činnostmi vztah ke zdraví
● dodržuje zásady bezpečného chování tak,
aby neohrožoval zdraví své a zdraví jiných
● chová se obezřetně při setkání s
neznámými jedinci, odmítne komunikaci,
která je mu nepříjemná; v případě potřeby
požádá o pomoc pro sebe i pro jiné dítě
● uplatňuje základní pravidla účastníků
silničního provozu
● reaguje adekvátně na pokyny dospělých při
mimořádných událostech
- lidské tělo - společné a odlišné znaky, stavba
těla
- funkce jeho základních částí
- potřeby a projevy člověka
- změny lidského těla v průběhu života
- pohlavní rozdíly mezi mužem a ženou,
základy lidské reprodukce
- partnerství, rodičovství, základy sexuální
výchovy - rodina a partnerství,
-biologické a psychické změny v dospívání,
- kamarádstvím, přátelství, láska
- etická stránka sexuality
- péče o zdraví - výživa
- obranyschopnosti organismu - zdraví a
nemoc
- jak můžeme ohrozit své zdraví přírodní a chemické látky, kouření, alkohol,
drogy, hrací automaty, zdravotní a sociální
rizika zneužívání návykových látek, odmítání
návykových látek
-aktivní pohyb
-intimní a duševní hygiena, hygiena odívání
- první pomoc
- osobní bezpečí - chování v rizikovém
prostředí,
- bezpečné chování v silničním provozu
(chodec, cyklista)
- krizové situace (šikana, týrání, sexuální
zneužívání, apod),
- situace hromadného ohrožení
průřezová témata
EV: E, ZPŽ, ŽP, VČP
Etická výchova
výstupy
● se podílí na vytváření společenství třídy
prostřednictvím dodržování jasných a
splnitelných pravidel
● si osvojí základní (předpoklady)vědomosti
a dovednosti pro vytvoření sebeúcty a úcty
k druhým
● rozlišuje blízké příbuzenské vztahy v
rodině,role rodinných příslušníků a vztahy
mezi nimiv si osvojí základy pozitivního
hodnocení a přijetí druhých
učivo
TVOŘIVOST A ZÁKLADY SPOLUPRÁCE
schopnost spolupráce – radost ze společné
činnosti a výsledku, vyjádření zájmu, základní
pravidla spolupráce
akceptace druhého - zážitek přijetí pro
každé dítě, nácvik přátelského přijetí, umění
odpustit, pomocí empatie předpokládat reakci
druhých
ZÁKLADNÍ KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI
základy neverbální komunikace- seznámení
se s možnostmi neverbální komunikace,
Generováno programem SMILE verze 2.2.3-1210, vlastníkem licence je Základní škola a Mateřská škola,
IČ: 75030501.
Využití jiným subjektem je porušení autorských práv a má za následek uplatnění zákonných
autorskoprávních nároků vůči porušiteli a dále pak náhradu škody.
Strana 170 z 254
ŠVP - Školský vzdělávací program pro základní vzdělávání
postoje těla, mimika, zrakový kontakt, gesta,
podání ruky
průřezová témata
OSV: RSP, ŘPRD, HPPE, SaS, SRaSO, PH, K, PL, MV, Ko, KaK
VDO: OSŠ, OOSS, POPŽ, PD
VMEGS: ES, OES, JE
MuV: KD, LV, EP, PM, PSSS
EV: E, ZPŽ, ŽP, VČP
MeV: PRT
Generováno programem SMILE verze 2.2.3-1210, vlastníkem licence je Základní škola a Mateřská škola,
IČ: 75030501.
Využití jiným subjektem je porušení autorských práv a má za následek uplatnění zákonných
autorskoprávních nároků vůči porušiteli a dále pak náhradu škody.
Strana 171 z 254
ŠVP - Školský vzdělávací program pro základní vzdělávání
4.4.2 Vlastivěda
Charakteristika předmětu:
V předmětu vlastivěda vedeme děti ke správnému pochopení slova "vlast". Zdravou národní
hrdost a pocit příslušenství k vlastnímu národu, touhu být užitečným členem společnosti v
budoucnu utváříme vyprávěním o české zemi, její minulosti a slavných osobnostech našich
dějin. V 5. třídě vlastivědné učivo přesahuje hranice vlasti, děti získávají první zeměpisné
znalosti o evropských zemích.
Učební plán předmětu
Ročník
3
4
5
Dotace
0
1+1
1+1
povinný
povinný
povinný
Povinnost
(skupina)
Dotace
skupiny
Průřezová témata
Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT:
● MEDIÁLNÍ VÝCHOVA:
Fungování a vliv médií ve společnosti
Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality
Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
Práce v realizačním týmu
Stavba mediálních sdělení
Tvorba mediálního sdělení
Vnímání autora mediálních sdělení
● MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA:
Etnický původ
Kulturní diference
Lidské vztahy
Multikulturalita
Princip sociálního smíru a solidarity
● OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA:
Hodnoty, postoje, praktická etika
Komunikace
Kooperace a kompetice
Kreativita
Mezilidské vztahy
Poznávání lidí
Psychohygiena
Rozvoj schopností poznávání
Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
Sebepoznání a sebepojetí
Seberegulace a sebeorganizace
● VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA:
Formy participace občanů v politickém životě
Generováno programem SMILE verze 2.2.3-1210, vlastníkem licence je Základní škola a Mateřská škola,
IČ: 75030501.
Využití jiným subjektem je porušení autorských práv a má za následek uplatnění zákonných
autorskoprávních nároků vůči porušiteli a dále pak náhradu škody.
Strana 172 z 254
ŠVP - Školský vzdělávací program pro základní vzdělávání
Občan, občanská společnost a stát
Občanská společnost a škola
Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování
● VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH:
Evropa a svět nás zajímá
Jsme Evropané
Objevujeme Evropu a svět
4. ročník - dotace: 1 + 1, povinný
Místo, kde žijeme
●
●
●
●
●
●
●
výstupy
učivo
určí a vysvětlí polohu svého bydliště nebo
pobytu vzhledem ke krajině a státu
- okolní krajina (místní oblast, region) určí světové strany v přírodě i podle mapy, zemský povrch a jeho tvary, vodstvo na
orientuje se podle nich a řídí se podle zásad pevnině,rozšíření půd, rostlinstva a živočichů,
bezpečného pohybu a pobytu v přírodě
vliv krajiny na život lidí, působení lidí na
rozlišuje mezi náčrty, plány a základními krajinu a životní prostředí, orientační body a
typy map; vyhledává jednoduché údaje o linie, světové strany
přírodních podmínkách a sídlištích lidí na
mapách naší republiky
- regiony ČR - Praha a vybrané oblasti ČR,
vyhledá typické regionální zvláštnosti surovinové zdroje, výroba, služby a obchod
přírody, osídlení, hospodářství a kultury,
jednoduchým způsobem posoudí jejich - naše vlast - domov, krajina, národ, základy
význam z hlediska přírodního, historického, státního zřízení a politického systému ČR,
politického, správního a vlastnického
státní správa a samospráva, státní symboly
zprostředkuje ostatním zkušenosti, zážitky
a zajímavosti z vlastních cest a porovná - mapy obecně zeměpisné a tematické způsob života a přírodu v naší vlasti i v obsah, grafika, vysvětlivky
jiných zemích
rozlišuje hlavní orgány státní moci a
některé jejich zástupce, symboly našeho
státu a jejich význam
poukáže v nejbližším společenském a
přírodním prostředí na změny a některé
problémy a navrhne možnosti zlepšení
životního prostředí obce (města)
průřezová témata
OSV: SaS, SRaSO, PH, Ko
VDO: OSŠ, OOSS, POPŽ, PD
VMEGS: ES, OES, JE
Lidé a čas
výstupy
učivo
● pracuje s časovými údaji a využívá - orientace v čase a časový řád - určování
zjištěných údajů k pochopení vztahů mezi času, čas jako fyzikální veličina,
ději a mezi jevy
Generováno programem SMILE verze 2.2.3-1210, vlastníkem licence je Základní škola a Mateřská škola,
IČ: 75030501.
Využití jiným subjektem je porušení autorských práv a má za následek uplatnění zákonných
autorskoprávních nároků vůči porušiteli a dále pak náhradu škody.
Strana 173 z 254
ŠVP - Školský vzdělávací program pro základní vzdělávání
● využívá archivů, knihoven, sbírek muzeí - dějiny jako časový sled událostí, kalendáře,
a galerií jako informačních zdrojů letopočet
pro pochopení minulosti; zdůvodní - české dějiny - od nejstaršího osídlení po
základní význam chráněných částí přírody, osvícenský absolutismus
nemovitých i movitých kulturních památek
● rozeznává současné a minulé a orientuje - současnost a minulost v našem životě se v hlavních reáliích minulosti a proměny způsobu života, bydlení, předměty
současnosti naší vlasti s využitím denní potřeby, průběh lidského života, státní
regionálních specifik
svátky a významné dny
● srovnává a hodnotí na vybraných ukázkách
způsob života a práce předků na našem - regionální památky - péče o památky, lidé a
území v minulosti a současnosti s využitím obory zkoumající minulost
regionálních specifik
● objasní historické důvody pro zařazení - báje, mýty, pověsti - minulost kraje a předků,
státních svátků a významných dnů
domov, vlast, rodný kraj
průřezová témata
OSV: SaS, SRaSO, PH, Ko
VDO: OSŠ, OOSS, POPŽ, PD
VMEGS: ES, OES, JE
etická výchova
výstupy
● iniciativně vstupuje do vztahů s vrstevníky,
dokáže rozlišit jejich nabídky k aktivitě a na
nevhodné reaguje asertivně
● objevuje a zjišťuje propojenost prvků živé
a neživé přírody, reflektuje důležitost prvků
neverbální komunikace, eliminuje hrubé
výrazy z verbální komunikace, zvládá
položit vhodnou otázku
učivo
HODNOCENÍ
POZITIVNÍ
SEBE
A
DRUHÝCH
akceptace druhého - zážitek přijetí pro
každé dítě, nácvik přátelského přijetí, umění
odpustit, pomocí empatie předpokládat reakci
druhých
ZÁKLADY ASERTIVNÍHO CHOVÁNÍ
iniciativa – ve vztahu k jiným, hledání
možnosti jak vycházet s jinými lidmi v rodině,
ve třídě, mezi vrstevníky, iniciativa nepřijatá
jinými, zpracování neúspěchu
průřezová témata
OSV: RSP, ŘPRD, HPPE, SaS, SRaSO, PH, K, PL, MV, Ko, KaK
VDO: OSŠ, OOSS, POPŽ, PD
VMEGS: ES, OES, JE
MuV: KD, LV, EP, PM, PSSS
EV: E, ZPŽ, ŽP, VČP
MeV: PRT
5. ročník - dotace: 1 + 1, povinný
Místo, kde žijeme
výstupy
učivo
Generováno programem SMILE verze 2.2.3-1210, vlastníkem licence je Základní škola a Mateřská škola,
IČ: 75030501.
Využití jiným subjektem je porušení autorských práv a má za následek uplatnění zákonných
autorskoprávních nároků vůči porušiteli a dále pak náhradu škody.
Strana 174 z 254
ŠVP - Školský vzdělávací program pro základní vzdělávání
● určí a vysvětlí polohu svého bydliště nebo
pobytu vzhledem ke krajině a státu
● rozlišuje mezi náčrty, plány a základními - regiony ČR - Praha a vybrané oblasti ČR,
typy map; vyhledává jednoduché údaje o surovinové zdroje, výroba, služby a obchod
přírodních podmínkách a sídlištích lidí na
mapách naší republiky, Evropy a polokoulí - naše vlast - domov, krajina, národ, základy
● vyhledá typické regionální zvláštnosti státního zřízení a politického systému ČR,
přírody, osídlení, hospodářství a kultury, státní správa a samospráva, státní symboly
jednoduchým způsobem posoudí jejich
význam z hlediska přírodního, historického, - Evropa a svět - kontinenty, evropské státy,
politického, správního a vlastnického
EU, cestování
● zprostředkuje ostatním zkušenosti, zážitky
a zajímavosti z vlastních cest a porovná - mapy obecně zeměpisné a tematické způsob života a přírodu v naší vlasti i v obsah, grafika, vysvětlivky
jiných zemích
● rozlišuje hlavní orgány státní moci a
některé jejich zástupce, symboly našeho
státu a jejich význam
● orientuje se v základních formách
vlastnictví; používá peníze v běžných
situacích
průřezová témata
OSV: SaS, SRaSO, PH, Ko
VDO: OSŠ, OOSS, POPŽ, PD
VMEGS: ES, OES, JE
Lidé a čas
●
●
●
●
●
výstupy
učivo
pracuje s časovými údaji a využívá - orientace v čase a časový řád - , dějiny jako
zjištěných údajů k pochopení vztahů mezi časový sled událostí, kalendáře, letopočet
ději a mezi jevy
-české dějiny - doba osvícenská až
využívá archivů, knihoven, sbírek muzeí současnost
a galerií jako informačních zdrojů
pro pochopení minulosti; zdůvodní - současnost a minulost v našem životě základní význam chráněných částí přírody, proměny způsobu života, bydlení, předměty
nemovitých i movitých kulturních památek denní potřeby, státní svátky a významné dny
rozeznává současné a minulé a orientuje
se v hlavních reáliích minulosti a - regionální památky - péče o památky, lidé a
současnosti naší vlasti s využitím obory zkoumající minulost
regionálních specifik
srovnává a hodnotí na vybraných ukázkách - báje, mýty, pověsti - minulost kraje a předků,
způsob života a práce předků na našem domov, vlast, rodný kraj
území v minulosti a současnosti s využitím
regionálních specifik
objasní historické důvody pro zařazení
státních svátků a významných dnů
průřezová témata
Generováno programem SMILE verze 2.2.3-1210, vlastníkem licence je Základní škola a Mateřská škola,
IČ: 75030501.
Využití jiným subjektem je porušení autorských práv a má za následek uplatnění zákonných
autorskoprávních nároků vůči porušiteli a dále pak náhradu škody.
Strana 175 z 254
ŠVP - Školský vzdělávací program pro základní vzdělávání
OSV: SaS, SRaSO, PH
VDO: OSŠ, OOSS, POPŽ, PD
VMEGS: ES, OES, JE
etická výchova
výstupy
● objevuje a zjišťuje propojenost prvků živé
a neživé přírody, reflektuje důležitost prvků
neverbální komunikace, eliminuje hrubé
výrazy z verbální komunikace, zvládá
položit vhodnou otázku
● iniciativně vstupuje do vztahů s vrstevníky,
dokáže rozlišit jejich nabídky k aktivitě a na
nevhodné reaguje asertivně
učivo
HODNOCENÍ
POZITIVNÍ
SEBE
A
DRUHÝCH
akceptace druhého - zážitek přijetí pro
každé dítě, nácvik přátelského přijetí, umění
odpustit, pomocí empatie předpokládat reakci
druhých
ZÁKLADY ASERTIVNÍHO CHOVÁNÍ
iniciativa – ve vztahu k jiným, hledání
možnosti jak vycházet s jinými lidmi v rodině,
ve třídě, mezi vrstevníky, iniciativa nepřijatá
jinými, zpracování neúspěchu
průřezová témata
OSV: RSP, ŘPRD, HPPE, SaS, SRaSO, PH, K, PL, MV, Ko, KaK
VDO: OSŠ, OOSS, POPŽ, PD
VMEGS: ES, OES, JE
MuV: KD, LV, EP, PM, PSSS
EV: E, ZPŽ, ŽP, VČP
MeV: PRT
Generováno programem SMILE verze 2.2.3-1210, vlastníkem licence je Základní škola a Mateřská škola,
IČ: 75030501.
Využití jiným subjektem je porušení autorských práv a má za následek uplatnění zákonných
autorskoprávních nároků vůči porušiteli a dále pak náhradu škody.
Strana 176 z 254
ŠVP - Školský vzdělávací program pro základní vzdělávání
4.4.3 Přírodověda
Charakteeristika předmětu:
V přírodovědě děti poznávají rozdíly mezi živým a neživým, podmínky života na Zemi,
rozmanitost přírody a chápou člověka jako součást přírody. Učí se pozorovat a pojmenovat
věci, jevy a děje a jejich vzájemné vztahy a souvislosti. Vedeme děti k porozumění světa kolem
a vnímání základních vztahu ve společnosti, k porozumění soudobému způsobu života, jeho
přednostem i problémům. Přírodopisné učivo vrcholí poznatky o vesmíru, o naší Zemi jako
součásti vesmíru a odpovědnosti lidí za udržení životních podmínek na Zemi. Žáci poznávají, že
technika musí člověku sloužit; uvědomují si ohrožení, které může přinést nezvládnutí techniky.
Učební plán předmětu
Ročník
3
4
5
Dotace
0
1+1
2
povinný
povinný
povinný
Povinnost
(skupina)
Dotace
skupiny
Průřezová témata
Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT:
● ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA:
Ekosystémy
Lidské aktivity a problémy životního prostředí
Vztah člověka k prostředí
Základní podmínky života
● OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA:
Hodnoty, postoje, praktická etika
Komunikace
Kooperace a kompetice
Kreativita
Mezilidské vztahy
Poznávání lidí
Psychohygiena
Rozvoj schopností poznávání
Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
Sebepoznání a sebepojetí
Seberegulace a sebeorganizace
4. ročník - dotace: 1 + 1, povinný
Lidé kolem nás
výstupy
učivo
● rozlišuje základní rozdíly mezi jednotlivci,
obhájí při konkrétních činnostech své - soužití lidí - mezilidské vztahy, komunikace,
názory, popřípadě připustí svůj omyl, obchod, firmy, zájmové spolky, politické
Generováno programem SMILE verze 2.2.3-1210, vlastníkem licence je Základní škola a Mateřská škola,
IČ: 75030501.
Využití jiným subjektem je porušení autorských práv a má za následek uplatnění zákonných
autorskoprávních nároků vůči porušiteli a dále pak náhradu škody.
Strana 177 z 254
ŠVP - Školský vzdělávací program pro základní vzdělávání
dohodne se na společném
řešení se spolužáky
● rozpozná ve svém okolí
chování, která se už tolerovat
která porušují základní lidská
demokratické principy
postupu a strany, církve, pomoc nemocným, sociálně
slabým, společný „evropský dům“
jednání a
nemohou a - chování lidí - vlastnosti lidí, pravidla
práva nebo slušného chování, principy demokracie
- právo a spravedlnost - základní lidská práva
a práva dítěte, práva a povinnosti žáků školy,
protiprávní jednání, právní ochrana občanů a
majetku, soukromého vlastnictví, duševních
hodnot
- vlastnictví - soukromé, veřejné, osobní,
společné; hmotný a nehmotný majetek;
peníze
- kultura - podoby a projevy kultury, kulturní
instituce, masová kultura a subkultura
- základní globální problémy - významné
sociální problémy, problémy konzumní
společnosti, nesnášenlivost mezi lidmi,
globální problémy přírodního prostředí
průřezová témata
OSV: SaS, SRaSO, PH, Ko
VDO: OSŠ, OOSS, POPŽ, PD
VMEGS: ES, OES, JE
Rozmanitosti přírody
●
●
●
●
výstupy
objevuje a zjišťuje propojenost prvků živé
a neživé přírody, princip rovnováhy přírody
a nachází souvislosti mezi konečným
vzhledem přírody a činností člověka
vysvětlí
na
základě
elementárních
poznatků o Zemi jako součásti vesmíru
souvislost s rozdělením času a střídáním
ročních období
zkoumá
základní
společenstva
ve
vybraných lokalitách regionů, zdůvodní
podstatné
vzájemné
vztahy
mezi
organismy a nachází shody a rozdíly v
přizpůsobení organismů prostředí
porovnává na základě pozorování základní
projevy života na konkrétních organismech,
prakticky třídí organismy do známých
skupin, využívá k tomu i jednoduché klíče
a atlasy
učivo
- život na Zemi - rozmanitost organismů,
třídění organismů
- vesmír a sluneční soustava - sluneční
soustava, Země ve vesmíru, den a noc, roční
období
- podmínky pro život na Zemi - rozmanitosti
podmínek
- význam ovzduší, vodstava, půd, rostlinstva
a živočišstva
- rovnováha v přírodě, potravní řetězec
- přírodní společenstva - lesy, louky a pole,
vody, města
- voda
- vzduch
-půda
-nerosty a horniny
-měření - praktické užívání základních
jednotek (hmotnost, objem, teplota, čas)
Generováno programem SMILE verze 2.2.3-1210, vlastníkem licence je Základní škola a Mateřská škola,
IČ: 75030501.
Využití jiným subjektem je porušení autorských práv a má za následek uplatnění zákonných
autorskoprávních nároků vůči porušiteli a dále pak náhradu škody.
Strana 178 z 254
ŠVP - Školský vzdělávací program pro základní vzdělávání
● zhodnotí některé konkrétní činnosti člověka - chování k přírodě a ochrana přírody
v přírodě a rozlišuje aktivity, které mohou - odpovědnost lidí, ochrana a tvorba
prostředí i zdraví člověka podporovat nebo životního
prostředí,
ochrana
rostlina
poškozovat
živočichů, likvidace odpadů, živelné pohromy,
● založí jednoduchý pokus, naplánuje a ekologické katastrofy
zdůvodní postup, vyhodnotí a vysvětlí
výsledky pokusu
průřezová témata
EV: E, ZPŽ, ŽP, VČP
Člověj a jeho zdraví
●
●
●
●
●
●
●
výstupy
učivo
využívá poznatků o lidském těle k - život člověka a jeho životní prostředí
vysvětlení základních funkcí jednotlivých - vyjímečnost člověka
orgánových soustav a podpoře vlastního - zajišťování podmínek života - vzduch, voda,
zdravého způsobu života
půda (potrava)
účelně plánuje svůj čas pro učení, práci, -péče o zdraví, zdravá výživa
zábavu a odpočinek podle vlastních potřeb -životní prostředí člověka
s ohledem na oprávněné nároky jiných - ochrana člověka v mimořádných situacích
osob
- odmítání návykových látek, bezpečné
uplatňuje
účelné
způsoby
chování chování v rizikovém prostředí, bezpečné
v situacích ohrožujících zdraví a chování v silničním provozu, krizové situace,
v modelových situacích simulujících služby odborné pomoci
mimořádné události
předvede v modelových situacích osvojené
jednoduché způsoby odmítání návykových
látek
uplatňuje základní dovednosti a návyky
související s podporou zdraví a jeho
preventivní ochranou
ošetří drobná poranění a zajistí lékařskou
pomoc
vyjádří na základě vlastních zkušeností
základní vztahy mezi lidmi, vyvodí a
dodržuje pravidla pro soužití ve škole, v
obci
průřezová témata
EV: E, ZPŽ, ŽP, VČP
5. ročník - dotace: 2, povinný
Lidé kolem nás
výstupy
● vyjádří na základě vlastních zkušeností
základní vztahy mezi lidmi, vyvodí a
dodržuje pravidla pro soužití ve škole, mezi
chlapci a dívkami, v rodině
učivo
- rodina - postavení jedince v rodině, role
členů rodiny, příbuzenské a mezigenerační
vztahy, život a funkce rodiny, práce fyzická a
duševní, zaměstnání
Generováno programem SMILE verze 2.2.3-1210, vlastníkem licence je Základní škola a Mateřská škola,
IČ: 75030501.
Využití jiným subjektem je porušení autorských práv a má za následek uplatnění zákonných
autorskoprávních nároků vůči porušiteli a dále pak náhradu škody.
Strana 179 z 254
ŠVP - Školský vzdělávací program pro základní vzdělávání
● rozlišuje základní rozdíly mezi jednotlivci,
obhájí při konkrétních činnostech své
názory, popřípadě připustí svůj omyl,
dohodne se na společném postupu a
řešení se spolužáky
● rozpozná ve svém okolí jednání a
chování, která se už tolerovat nemohou a
která porušují základní lidská práva nebo
demokratické principy
- soužití lidí - mezilidské vztahy, komunikace,
obchod, firmy, zájmové spolky, politické
strany, církve, pomoc nemocným, sociálně
slabým, společný „evropský dům“
- chování lidí - vlastnosti lidí, pravidla
slušného chování, principy demokracie
- právo a spravedlnost - základní lidská práva
a práva dítěte, práva a povinnosti žáků školy,
protiprávní jednání, právní ochrana občanů a
majetku, soukromého vlastnictví, duševních
hodnot
- vlastnictví - soukromé, veřejné, osobní,
společné; hmotný a nehmotný majetek;
peníze
- kultura - podoby a projevy kultury, kulturní
instituce, masová kultura a subkultura
- základní globální problémy - významné
sociální problémy, problémy konzumní
společnosti, nesnášenlivost mezi lidmi,
globální problémy přírodního prostředí
průřezová témata
OSV: SaS, SRaSO, PH, Ko
VDO: OSŠ, OOSS, POPŽ, PD
VMEGS: ES, OES, JE
Rozmanitost přírody
●
●
●
●
výstupy
objevuje a zjišťuje propojenost prvků živé
a neživé přírody, princip rovnováhy přírody
a nachází souvislosti mezi konečným
vzhledem přírody a činností člověka
vysvětlí
na
základě
elementárních
poznatků o Zemi jako součásti vesmíru
souvislost s rozdělením času a střídáním
ročních období
zkoumá
základní
společenstva
ve
vybraných lokalitách regionů, zdůvodní
podstatné
vzájemné
vztahy
mezi
organismy a nachází shody a rozdíly v
přizpůsobení organismů prostředí
porovnává na základě pozorování základní
projevy života na konkrétních organismech,
učivo
třídění organismů - třídění rostlin
- třídění živočichů
-Země ve vesmíru - sluneční soustava,
zkoumání vesmíru
- velikost Země, otáčení Země
- denní doba a čas
- Země jako magnet, zemská přítažlivost
- porozvání magnetického a gravitačního pole
- vzdušný obal Země
- roční období
- rozmanitost přírodní podmínek na Zemi
ohleduplné
chování
k
přírodě
a
ochrana
přírody
odpovědnost
lidí,
ochrana
a
tvorba
životního
prostředí, ochrana rostlin a živočichů,
Generováno programem SMILE verze 2.2.3-1210, vlastníkem licence je Základní škola a Mateřská škola,
IČ: 75030501.
Využití jiným subjektem je porušení autorských práv a má za následek uplatnění zákonných
autorskoprávních nároků vůči porušiteli a dále pak náhradu škody.
Strana 180 z 254
ŠVP - Školský vzdělávací program pro základní vzdělávání
prakticky třídí organismy do známých likvidace odpadů, živelné
skupin, využívá k tomu i jednoduché klíče ekologické katastrofy
a atlasy
● zhodnotí některé konkrétní činnosti člověka
v přírodě a rozlišuje aktivity, které mohou
prostředí i zdraví člověka podporovat nebo
poškozovat
● založí jednoduchý pokus, naplánuje a
zdůvodní postup, vyhodnotí a vysvětlí
výsledky pokusu
průřezová témata
pohromy
a
EV: E, ZPŽ, ŽP, VČP
Člověk a jeho zdraví
●
●
●
●
●
●
●
výstupy
učivo
využívá poznatků o lidském těle k - člověk na Zemí
vysvětlení základních funkcí jednotlivých - lidský organismus
orgánových soustav a podpoře vlastního - naše tělo a zdraví - péče o zdraví, zdraví
zdravého způsobu života
a nemoc, intimní a duševní hygiena, aktivní
rozlišuje jednotlivé etapy lidského života a pohyb, apod
orientuje se ve vývoji dítěte před a po jeho - návykové látky a zdraví - odmítání
narození
návykových látek, chování v tizikovém
účelně plánuje svůj čas pro učení, práci, prostředí, krizové situace
zábavu a odpočinek podle vlastních potřeb -muž a žena, lidský život - pohlavní rozdíly
s ohledem na oprávněné nároky jiných mezi mužem a ženou
osob
- základy lidské reprodukce, vývoj jedince
uplatňuje
účelné
způsoby
chování - rodina a partnerství, biologické a
v situacích ohrožujících zdraví a psychické změny v dospívání, reprodukční
v modelových situacích simulujících zdraví (/předčasná sexuální zkušenost,
mimořádné události
některé nemoci přenosné pohlavním stykem,
předvede v modelových situacích osvojené prevence nemocí)
jednoduché způsoby odmítání návykových - člověk a technika - páka, nakloněná rovina,
látek
kolo, spalovací motor, parní stroj, elektřina
uplatňuje základní dovednosti a návyky - člověk a přírodní zdroje
související s podporou zdraví a jeho - člověk a výroba
preventivní ochranou
uplatňuje ohleduplné chování k druhému
pohlaví a orientuje se v bezpečných
způsobech sexuálního chování mezi
chlapci a děvčaty v daném věku
průřezová témata
EV: E, ZPŽ, ŽP, VČP
Generováno programem SMILE verze 2.2.3-1210, vlastníkem licence je Základní škola a Mateřská škola,
IČ: 75030501.
Využití jiným subjektem je porušení autorských práv a má za následek uplatnění zákonných
autorskoprávních nároků vůči porušiteli a dále pak náhradu škody.
Strana 181 z 254
ŠVP - Školský vzdělávací program pro základní vzdělávání
4.5 Umění a kultura
Vzdělávací oblast Umění a kultura umožňuje žákům jiné než pouze racionální poznávání světa
a odráží nezastupitelnou součást lidské existence - umění a kulturu. Kulturu, jako procesy i
výsledky duchovní činnosti, umožňující chápat kontinuitu proměn historické zkušenosti, v níž
dochází
k socializaci jedince a jeho projekci do společenské existence, i jako neoddělitelnou součást
každodenního života (kultura chování, oblékání, cestování, práce). Umění, jako proces
specifického poznání a dorozumívání, v němž vznikají informace o vnějším a vnitřním světě
a jeho vzájemné
provázanosti, které nelze formulovat a sdělovat jinými než uměleckými prostředky.
Vzdělávání v této oblasti přináší umělecké osvojování světa, tj. osvojování s estetickým
účinkem. V procesu uměleckého osvojování světa dochází k rozvíjení specifického cítění,
tvořivosti, vnímavosti jedince k uměleckému dílu a jeho prostřednictvím k sobě samému i k
okolnímu světu.
Součástí tohoto procesu je hledání a nalézání vazeb mezi druhy umění na základě společných
témat, schopnosti vcítit se do kulturních potřeb ostatních lidí a jimi vytvořených hodnot a
přistupovat k nim s vědomím osobní účasti. V tvořivých činnostech jsou rozvíjeny schopnosti
nonverbálního vyjadřování prostřednictvím tónu a zvuku, linie, bodu, tvaru, barvy, gesta, mimiky
atp.
V etapě základního vzdělávání je oblast Umění a kultura zastoupena vzdělávacími obory
Hudební výchova a Výtvarná výchova. Vzdělávací oblast lze rozšířit o doplňující vzdělávací
obor Dramatická výchova, který je možno na úrovni školního vzdělávacího programu realizovat
formou
samostatného vyučovacího předmětu, projektu, kurzu apod. (viz kapitola 5.10) Na 1. stupni
základního vzdělávání se žáci seznamují prostřednictvím činností s výrazovými prostředky a s
jazykem hudebního a výtvarného umění, ale také umění dramatického a literárního.
S nimi se učí tvořivě pracovat, užívat je jako prostředků pro sebevyjádření. Poznávají
zákonitosti tvorby, seznamují se s vybranými uměleckými díly, učí se je vzhledem ke svým
zkušenostem chápat a výpovědi sdělované uměleckým dílem rozpoznávat a interpretovat.
S přechodem na 2. stupeň základního vzdělávání se otevírá cesta širšímu nazírání na kulturu
a umění. Připomínají se historické souvislosti a společenské kontexty ovlivňující umění a
kulturu. Inspirací k činnostem se stávají také díla literární a dramatická (divadlo, film), tvorba
multimediální i samotné znakové systémy. Nalézání vztahů mezi jednotlivými druhy umění a
uplatňování různorodosti výrazových prostředků při hledání variant řešení společně zvolených
témat umožňují projekty. Ty otevírají společný prostor pro získání dovedností a poznatků
překračujících rámec jednotlivých oborů a přispívají tak k osobitějšímu a originálnějšímu
sebevyjádření i hlubšímu
porozumění uměleckému dílu.
Hudební výchova vede žáka prostřednictvím vokálních, instrumentálních, hudebně
pohybových a poslechových činností k porozumění hudebnímu umění, k aktivnímu vnímání
hudby a zpěvu a jejich využívání jako svébytného prostředku komunikace. V etapě základního
vzdělávání se tyto hudební činnosti stávají v rovině produkce, recepce a reflexe obsahovými
Generováno programem SMILE verze 2.2.3-1210, vlastníkem licence je Základní škola a Mateřská škola,
IČ: 75030501.
Využití jiným subjektem je porušení autorských práv a má za následek uplatnění zákonných
autorskoprávních nároků vůči porušiteli a dále pak náhradu škody.
Strana 182 z 254
ŠVP - Školský vzdělávací program pro základní vzdělávání
doménami hudební výchovy. Hudební činnosti jako činnosti vzájemně se propojující, ovlivňující
a doplňující rozvíjejí ve svém komplexu celkovou osobnost žáka, především však vedou k
rozvoji jeho hudebnosti - jeho hudebních schopností, jež se následně projevují individuálními
hudebními dovednostmi - sluchovými, rytmickými, pěveckými, intonačními, instrumentálními,
hudebně pohybovými, hudebně tvořivými a poslechovými.
Prostřednictvím těchto činností žák může uplatnit svěj individuální hlasový potenciál při
sólovém, skupinovém i sborovém zpěvu, své individuální instrumentální dovednosti při
souborové hře a doprovodu zpěvního projevu, své pohybové dovednosti při tanci a pohybovém
doprovodu hudby
a v neposlední řadě je mu dána příležitost „interpretovat“ hudbu podle svého individuálního
zájmu a zaměření.
Obsahem Vokálních činností je práce s hlasem, při níž dochází ke kultivaci pěveckého
i mluvního projevu v souvislosti s uplatňováním a posilováním správných pěveckých
návyků. Obsahem Instrumentálních činností je hra na hudební nástroje a jejich využití při
hudebníreprodukci i produkci. Obsahem Hudebně pohybových činností je ztvárňování hudby
a reagování na ni pomocí pohybu, tance a gest. Obsahem Poslechových činností je aktivní
vnímání (percepce) znějící hudby, při níž žák poznává hudbu ve všech jejích žánrových,
stylových i funkčních podobách, učí se hudbu analyzovat a interpretovat.
Výtvarná výchova pracuje s vizuálně obraznými znakovými systémy, které jsou
nezastupitelným nástrojem poznávání a prožívání lidské existence. Tvořivý přístup k práci s
nimi při tvorbě, vnímání a interpretaci vychází zejména z porovnávání dosavadní a aktuální
zkušenosti žáka
a umožňuje mu uplatňovat osobně jedinečné pocity a prožitky. Výtvarná výchova přistupuje k
vizuálně obraznému vyjádření (a to jak samostatně vytvořenému, tak přejatému) nikoliv jako k
pouhému přenosu reality, ale jako k prostředku, který se podílí na způsobu jejího přijímání a
zapojování do procesu komunikace.
V etapě základního vzdělávání je výtvarná výchova postavena na tvůrčích činnostech - tvorbě,
vnímání a interpretaci. Tyto činnosti umožňují rozvíjet a uplatnit vlastní vnímání, cítění, myšlení,
prožívání, představivost, fantazii, intuici a invenci. K jejich realizaci nabízí výtvarná výchova
vizuálně obrazné prostředky (dále jen prostředky) nejen tradiční a ověřené, ale i nově vznikající
v současném výtvarném umění a v obrazových médiích. Tvůrčími činnostmi (rozvíjením
smyslové citlivosti, uplatňováním subjektivity a ověřováním komunikačních účinků) založenými
na experimentování je žák veden k odvaze a chuti uplatnit osobně jedinečné pocity a prožitky
a zapojit se na své odpovídající úrovni do procesu tvorby a komunikace.
Obsahem Rozvíjení smyslové citlivosti jsou činnosti, které umožňují žákovi rozvíjet schopnost
rozeznávat podíl jednotlivých smyslů na vnímání reality a uvědomovat si vliv této zkušenosti
na výběr a uplatnění vhodných prostředků pro její vyjádření. Obsahem Uplatňování subjektivity
jsou činnosti, které vedou žáka k uvědomování si a uplatňování vlastních zkušeností při tvorbě,
vnímání a interpretaci vizuálně obrazných vyjádření. Obsahem Ověřování komunikačních
účinků jsou činnosti, které umožňují žákovi utváření obsahu vizuálně obrazných vyjádření v
procesu komunikace a hledání nových i neobvyklých možností pro uplatnění výsledků vlastní
tvorby, děl výtvarného umění i děl dalších obrazových médií.
Cílové zaměření vzdělávací oblasti
Vzdělávání v dané vzdělávací oblasti směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí tím,
že vede žáka k:
Generováno programem SMILE verze 2.2.3-1210, vlastníkem licence je Základní škola a Mateřská škola,
IČ: 75030501.
Využití jiným subjektem je porušení autorských práv a má za následek uplatnění zákonných
autorskoprávních nároků vůči porušiteli a dále pak náhradu škody.
Strana 183 z 254
ŠVP - Školský vzdělávací program pro základní vzdělávání
- pochopení umění jako specifického způsobu poznání a k užívání jazyka umění jako
svébytného prostředku komunikace
- chápání umění a kultury v jejich vzájemné provázanosti jako neoddělitelné součástí lidské
existence; k učení se prostřednictvím vlastní tvorby opírající se o subjektivně jedinečné
vnímání, cítění, prožívání a představy; k rozvíjení tvůrčího potenciálu, kultivování projevu a
potřeb a k utváření hierarchie hodnot
- spoluvytváření vstřícné a podnětné atmosféry pro tvorbu, pochopení a poznání uměleckých
hodnot v širších sociálních a kulturních souvislostech, k tolerantnímu přístupu k různorodým
kulturním hodnotám současnosti a minulosti i kulturním projevům a potřebám různorodých
skupin, národě a národností
- uvědomování si sebe samého jako svobodného jedince; k tvořivému přístupu ke světu, k
možnosti aktivního překonávání životních stereotypů a k obohacování emocionálního života
- zaujímání osobní účasti v procesu tvorby a k chápání procesu tvorby jako způsobu nalézání
a vyjadřování osobních prožitků i postojů k jevům a vztahům v mnohotvárném světě
Generováno programem SMILE verze 2.2.3-1210, vlastníkem licence je Základní škola a Mateřská škola,
IČ: 75030501.
Využití jiným subjektem je porušení autorských práv a má za následek uplatnění zákonných
autorskoprávních nároků vůči porušiteli a dále pak náhradu škody.
Strana 184 z 254
ŠVP - Školský vzdělávací program pro základní vzdělávání
4.5.1 Hudební výchova
Charakteristika předmětu:
Východiskem jsou hudební činnosti, pro které mají žáci nejlepší předpoklady, a proto i nejmenší
zábrany.
Hudba je podnětem ke hře, polem pro rozvoj tvořivosti a fantazie a zdrojem objevování sebe
sama. Jednotlivé hudební činnosti se navzájem prolínají. Žáci zpívají, hrají na hudební nástoje,
vyjadřují hudbu pohybem a hudbu poslouchají. Zpěv je do určité míry předřazen ostatním
hudebním činnostem. Zpívání se neomezuje jen na hodiny hudební výchovy, ale prolíná celým
životem školy, působí jako oddech a osvěžení či navození nálady v různých situacích.
Učební plán předmětu
Ročník
1
2
3
4
5
Dotace
2
2
1+1
1+1
1+1
povinný
povinný
povinný
povinný
povinný
Povinnost
(skupina)
Dotace
skupiny
Průřezová témata
Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT:
● MEDIÁLNÍ VÝCHOVA:
Fungování a vliv médií ve společnosti
Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality
Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
Práce v realizačním týmu
Vnímání autora mediálních sdělení
● MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA:
Etnický původ
Kulturní diference
Lidské vztahy
Multikulturalita
Princip sociálního smíru a solidarity
● OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA:
Komunikace
Kreativita
Poznávání lidí
Rozvoj schopností poznávání
● VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH:
Evropa a svět nás zajímá
Jsme Evropané
Objevujeme Evropu a svět
Klíčové kompetence
Kompetence komunikativní
● pomocí literárního ai gramatického učiva si rozšiřuje slovní zásobu
Generováno programem SMILE verze 2.2.3-1210, vlastníkem licence je Základní škola a Mateřská škola,
IČ: 75030501.
Využití jiným subjektem je porušení autorských práv a má za následek uplatnění zákonných
autorskoprávních nároků vůči porušiteli a dále pak náhradu škody.
Strana 185 z 254
ŠVP - Školský vzdělávací program pro základní vzdělávání
Kompetence občanské
● chápe potřebu četby, recitace, zpěvu
1. ročník - dotace: 2, povinný
Vokální činnosti
výstupy
● zpívá na základě svých dispozic intonačně
čistě a rytmicky přesně v jednohlase
● rytmizuje a melodizuje jednoduché texty,
improvizuje v rámci nejjednodušších
hudebních forem
učivo
- otevírání úst, výslovnost
- nádech, výdech, hospodárné dýchání (fráze
na jeden nádech), klidný nádech v pauze
- sjednocování hlasovíého rozsahu (c1- a1;
c1-c2; c1-d2)
- tvoření hlavového tónu
- průprava k dvojhlasu
- melodická ozvěna, hudební dialog,
melodizace
textu,
využití
durového
trojzvuku,ukončenost-neukončenost melodie
-rytmus řeči a hudební rytmus - silně slabě,
pomalu- rychle,
- takt 2/4 a 3/4, 4/4
- kánon rytmický ,pokus o melodický
- intonace v dur a moll
- orientace v notovém zápisu - notová osnova,
G klíč, takt, noty c1 - g1, délka noty
- hudební hry
průřezová témata
OSV: PH, K
MuV: KD
Instrumentální činnosti
výstupy
učivo
● rytmizuje a melodizuje jednoduché texty, - hra na jednoduché hudební nástorje (Orffův
improvizuje v rámci nejjednodušších instrumentář)
hudebních forem
- rytmizace , improvizace
● využívá jednoduché hudební nástroje k
doprovodné hře
průřezová témata
OSV: PH, K
Hudebně pohybové činnosti
výstupy
● reaguje pohybem na znějící
pohybem vyjadřuje metrum,
dynamiku, směr melodie
učivo
hudbu, - taktování dvoudobého a třídobého taktu
tempo, - pohybový doprovod znějící hudby chůze ve 2/4 a 3/ taktu , taneční
hry se zpěvem, jednoduché lidové tance
Generováno programem SMILE verze 2.2.3-1210, vlastníkem licence je Základní škola a Mateřská škola,
IČ: 75030501.
Využití jiným subjektem je porušení autorských práv a má za následek uplatnění zákonných
autorskoprávních nároků vůči porušiteli a dále pak náhradu škody.
Strana 186 z 254
ŠVP - Školský vzdělávací program pro základní vzdělávání
(ukolébavka, pochod, mazurka), pohybová
improvizace
- pohybové vyjádření hudebního výrazu a
nálady a reakce na změny v proudu znějící
hudby - pantomima, improvizace
- držení těla
- hra na tělo
průřezová témata
OSV: SaS, K, MV
Poslechové činnosti
výstupy
● rozlišuje jednotlivé kvality tóně, rozpozná
výrazné tempové a dynamické změny v
proudu znějící hudby
● rozpozná v proudu znějící hudby některé
hudební nástroje, odliší hudbu vokální,
instrumentální a vokálně instrumentální
učivo
- rozlišení : zvuk-tón
- lidský hlas (mužský, ženský, dětský)
- tón hluboký-vysoký,nižší-vyšší, silný-slabý,
krátký-dlouhý
- pomalu-rychle
- hudba vokální, instrumentální
- lidová píseň a píseň vytvořená skladatelem
- hudební nástroje (klavír, housle, flétna,
buben, kytyra, kontrabas,trubka, klarinet,
pozoun, akordeon, lesní roh, činely)
- poslech vybraných ukázek českých i
zahraničních skladatelů
- hudební pohádky a příběhy
průřezová témata
OSV: RSP
VMEGS: ES, OES, JE
Taneční a pohybová výchova
●
●
●
●
●
●
●
výstupy
rozumí základním pravidlům správného
držení těla ve smyslu statickém i kinetickém
vnímá a prožívá základní prostorové pojmy
a půdorysné dráhy pohybu
rozlišuje základní dynamické stupně
pohybu
rozlišuje základní členění času – vědomě
používá různá tempa včetně zrychlování
zvládá základní druhy kroků pro pohyb z
místa a dokáže je správně používat
navazuje pozitivní partnerské vztahy v malé
skupině
aktivně vnímá hudební doprovod, reaguje
na změny tempa, rytmu, tělem vyjádří
hudební
učivo
POHYBOVÁ PRŮPRAVA
- cvičení, která vypracovávají „svalový korzet“
osového orgánu (pánev, páteř, šíje a hlava)
- cvičení upevňující osové postavení dolních
končetin
- cvičení, která zvyšují hybnost kloubního
systému a přiměřeně zatěžují svalový aparát
PROSTOROVÉ CÍTĚNÍ
- základní prostorové vztahy (výška –
hloubka, vpřed – vzad, vpravo – vlevo, daleko
– blízko)
- půdorysné dráhy pohybu (přímka, úsečka,
oblá linka, kruh)
Generováno programem SMILE verze 2.2.3-1210, vlastníkem licence je Základní škola a Mateřská škola,
IČ: 75030501.
Využití jiným subjektem je porušení autorských práv a má za následek uplatnění zákonných
autorskoprávních nároků vůči porušiteli a dále pak náhradu škody.
Strana 187 z 254
ŠVP - Školský vzdělávací program pro základní vzdělávání
● je schopen jednoduché krátké pohybové
improvizace
vedené
pohybovým,
hudebním nebo
● přijímá a respektuje pravidla her
● zvládá základní prvky obratnosti
HUDBA A TANEC
- aktivní naslouchání hudby podněcující k
pohybu
- rytmus, melodie, dynamika, harmonie
POHYBOVÉ A TANEČNÍ HRY
- hra jako základ umělecké činnosti
hádanky, hry s napodobováním
VZÁJEMNÉ VZTAHY
- vztahy partnerské (vyvážené)
- dvojice, trojice, kruh, řada, skupina – v
různých způsobech držení
- důvěra a porozumění jako základ
vzájemných vztahů
HUDBA A TANEC
- aktivní naslouchání hudby podněcující k
pohybu
- rozvíjení dialogu mezi hudbou a tancem
IMPROVIZACE
- improvizace v rámci průpravných cvičení
- improvizace s námětem
POHYBOVÉ A TANEČNÍ HRY
- hra jako základ umělecké činnosti
- hry učící senzomotorické koordinaci
- hry přispívající k formování charakteru a
mravní výchově
- hry s náčiním, motivované hudbou, hry
prostorové, s rozpočítáváním, se zpěvem, na
honěnou, hádanky, hry s napodobováním
POHYB S PŘEDMĚTEM
- předmět jako bezprostřední podnět k
pohybu a ke hře
- princip techniky práce s náčiním (souhra
těžiště těla s těžištěm předmětu)
- přístupné druhy náčiní pro argumentaci
rozličných pohybových principů (míče,
švihadla,obruče různých velikostí, stuhy, tyče
apod.)
průřezová témata
OSV: RSP, SaS, SRaSO, PH, K, PL, MV
Generováno programem SMILE verze 2.2.3-1210, vlastníkem licence je Základní škola a Mateřská škola,
IČ: 75030501.
Využití jiným subjektem je porušení autorských práv a má za následek uplatnění zákonných
autorskoprávních nároků vůči porušiteli a dále pak náhradu škody.
Strana 188 z 254
ŠVP - Školský vzdělávací program pro základní vzdělávání
VDO: OSŠ, PD
MuV: KD, LV, EP, PSSS
MeV: PRT
2. ročník - dotace: 2, povinný
Vokální činnosti
výstupy
● zpívá na základě svých dispozic intonačně
čistě a rytmicky přesně v jednohlase
● rytmizuje a melodizuje jednoduché texty,
improvizuje v rámci nejjednodušších
hudebních forem
učivo
- otevírání úst, výslovnost
- nádech, výdech, hospodárné dýchání (fráze
na jeden nádech), klidný nádech v pauze
- sjednocování hlasovíého rozsahu (c1- a1;
c1-c2; c1-d2)
- tvoření hlavového tónu
- průprava k dvojhlasu
- melodická ozvěna, hudební dialog,
melodizace
textu,
využití
durového
trojzvuku,ukončenost-neukončenost melodie
-rytmus řeči a hudební rytmus - silně slabě,
pomalu- rychle,
- takt 2/4 a 3/4, 4/4
- kánon rytmický ,pokus o melodický
- intonace v dur a moll
- orientace v notovém zápisu - notová osnova,
G klíč, takt, noty c1 - g1, délka noty
- hudební hry
průřezová témata
OSV: PH, K
MuV: KD
Instrumentální činnosti
výstupy
učivo
● rytmizuje a melodizuje jednoduché texty, - hra na jednoduché hudební nástorje (Orffův
improvizuje v rámci nejjednodušších instrumentář)
hudebních forem
- rytmizace , improvizace
● využívá jednoduché hudební nástroje k
doprovodné hře
průřezová témata
OSV: PH, K
Hudebně pohybové činnosti
výstupy
● reaguje pohybem na znějící
pohybem vyjadřuje metrum,
dynamiku, směr melodie
učivo
hudbu, - taktování dvoudobého a třídobého taktu
tempo, - pohybový doprovod znějící hudby chůze ve 2/4 a 3/ taktu , taneční
hry se zpěvem, jednoduché lidové tance
Generováno programem SMILE verze 2.2.3-1210, vlastníkem licence je Základní škola a Mateřská škola,
IČ: 75030501.
Využití jiným subjektem je porušení autorských práv a má za následek uplatnění zákonných
autorskoprávních nároků vůči porušiteli a dále pak náhradu škody.
Strana 189 z 254
ŠVP - Školský vzdělávací program pro základní vzdělávání
(ukolébavka, pochod, mazurka), pohybová
improvizace
- pohybové vyjádření hudebního výrazu a
nálady a reakce na změny v proudu znějící
hudby - pantomima, improvizace
- držení těla
- hra na tělo
průřezová témata
OSV: SaS, K, MV
Poslechové činnosti
výstupy
● rozlišuje jednotlivé kvality tóně, rozpozná
výrazné tempové a dynamické změny v
proudu znějící hudby
● rozpozná v proudu znějící hudby některé
hudební nástroje, odliší hudbu vokální,
instrumentální a vokálně instrumentální
učivo
- rozlišení : zvuk-tón
- lidský hlas (mužský, ženský, dětský)
- tón hluboký-vysoký,nižší-vyšší, silný-slabý,
krátký-dlouhý
- pomalu-rychle
- hudba vokální, instrumentální
- lidová píseň a píseň vytvořená skladatelem
- hudební nástroje (klavír, housle, flétna,
buben, kytyra, kontrabas,trubka, klarinet,
pozoun, akordeon, lesní roh, činely)
- poslech vybraných ukázek českých i
zahraničních skladatelů
- hudební pohádky a příběhy
průřezová témata
OSV: RSP
VMEGS: ES, OES, JE
Taneční a pohybová výchova
●
●
●
●
●
●
●
výstupy
rozumí základním pravidlům správného
držení těla ve smyslu statickém i kinetickém
vnímá a prožívá základní prostorové pojmy
a půdorysné dráhy pohybu
rozlišuje základní dynamické stupně
pohybu
rozlišuje základní členění času – vědomě
používá různá tempa včetně zrychlování
zvládá základní druhy kroků pro pohyb z
místa a dokáže je správně používat
navazuje pozitivní partnerské vztahy v malé
skupině
aktivně vnímá hudební doprovod, reaguje
na změny tempa, rytmu, tělem vyjádří
hudební
učivo
POHYBOVÁ PRŮPRAVA
- cvičení, která vypracovávají „svalový korzet“
osového orgánu (pánev, páteř, šíje a hlava)
- cvičení upevňující osové postavení dolních
končetin
- cvičení, která zvyšují hybnost kloubního
systému a přiměřeně zatěžují svalový aparát
PROSTOROVÉ CÍTĚNÍ
- základní prostorové vztahy (výška –
hloubka, vpřed – vzad, vpravo – vlevo, daleko
– blízko)
- půdorysné dráhy pohybu (přímka, úsečka,
oblá linka, kruh)
HUDBA A TANEC
Generováno programem SMILE verze 2.2.3-1210, vlastníkem licence je Základní škola a Mateřská škola,
IČ: 75030501.
Využití jiným subjektem je porušení autorských práv a má za následek uplatnění zákonných
autorskoprávních nároků vůči porušiteli a dále pak náhradu škody.
Strana 190 z 254
ŠVP - Školský vzdělávací program pro základní vzdělávání
● je schopen jednoduché krátké pohybové
improvizace
vedené
pohybovým,
hudebním nebo
● přijímá a respektuje pravidla her
● zvládá základní prvky obratnosti
- aktivní naslouchání hudby podněcující k
pohybu
- rytmus, melodie, dynamika, harmonie
POHYBOVÉ A TANEČNÍ HRY
- hra jako základ umělecké činnosti
hádanky, hry s napodobováním
VZÁJEMNÉ VZTAHY
- vztahy partnerské (vyvážené)
- dvojice, trojice, kruh, řada, skupina – v
různých způsobech držení
- důvěra a porozumění jako základ
vzájemných vztahů
HUDBA A TANEC
- aktivní naslouchání hudby podněcující k
pohybu
- rozvíjení dialogu mezi hudbou a tancem
IMPROVIZACE
- improvizace v rámci průpravných cvičení
- improvizace s námětem
POHYBOVÉ A TANEČNÍ HRY
- hra jako základ umělecké činnosti
- hry učící senzomotorické koordinaci
- hry přispívající k formování charakteru a
mravní výchově
- hry s náčiním, motivované hudbou, hry
prostorové, s rozpočítáváním, se zpěvem, na
honěnou, hádanky, hry s napodobováním
POHYB S PŘEDMĚTEM
- předmět jako bezprostřední podnět k
pohybu a ke hře
- princip techniky práce s náčiním (souhra
těžiště těla s těžištěm předmětu)
- přístupné druhy náčiní pro argumentaci
rozličných pohybových principů (míče,
švihadla,obruče různých velikostí, stuhy, tyče
apod.)
průřezová témata
OSV: RSP, SaS, SRaSO, PH, K, PL, MV
VDO: OSŠ, PD
MuV: KD, LV, EP, PSSS
MeV: PRT
Generováno programem SMILE verze 2.2.3-1210, vlastníkem licence je Základní škola a Mateřská škola,
IČ: 75030501.
Využití jiným subjektem je porušení autorských práv a má za následek uplatnění zákonných
autorskoprávních nároků vůči porušiteli a dále pak náhradu škody.
Strana 191 z 254
ŠVP - Školský vzdělávací program pro základní vzdělávání
3. ročník - dotace: 1 + 1, povinný
Vokální činnosti
výstupy
● zpívá na základě svých dispozic intonačně
čistě a rytmicky přesně v jednohlase
● rytmizuje a melodizuje jednoduché texty,
improvizuje v rámci nejjednodušších
hudebních forem
učivo
- otevírání úst, výslovnost
- nádech, výdech, hospodárné dýchání (fráze
na jeden nádech), klidný nádech v pauze
- sjednocování hlasovíého rozsahu (c1- a1;
c1-c2; c1-d2)
- tvoření hlavového tónu
- průprava k dvojhlasu
- melodická ozvěna, hudební dialog,
melodizace
textu,
využití
durového
trojzvuku,ukončenost-neukončenost melodie
-rytmus řeči a hudební rytmus - silně slabě,
pomalu- rychle,
- takt 2/4 a 3/4, 4/4
- kánon rytmický ,pokus o melodický
- intonace v dur a moll
- orientace v notovém zápisu - notová osnova,
G klíč, takt, noty c1 - g1, délka noty
- hudební hry
průřezová témata
OSV: PH, K
MuV: KD
Instrumentální činnosti
výstupy
učivo
● rytmizuje a melodizuje jednoduché texty, - hra na jednoduché hudební nástorje (Orffův
improvizuje v rámci nejjednodušších instrumentář)
hudebních forem
- rytmizace , improvizace
● využívá jednoduché hudební nástroje k
doprovodné hře
průřezová témata
OSV: PH, K
Hudebně pohybové činnosti
výstupy
● reaguje pohybem na znějící
pohybem vyjadřuje metrum,
dynamiku, směr melodie
učivo
hudbu, - taktování dvoudobého a třídobého taktu
tempo, - pohybový doprovod znějící hudby chůze ve 2/4 a 3/ taktu , taneční
hry se zpěvem, jednoduché lidové tance
(ukolébavka, pochod, mazurka), pohybová
improvizace
Generováno programem SMILE verze 2.2.3-1210, vlastníkem licence je Základní škola a Mateřská škola,
IČ: 75030501.
Využití jiným subjektem je porušení autorských práv a má za následek uplatnění zákonných
autorskoprávních nároků vůči porušiteli a dále pak náhradu škody.
Strana 192 z 254
ŠVP - Školský vzdělávací program pro základní vzdělávání
- pohybové vyjádření hudebního výrazu a
nálady a reakce na změny v proudu znějící
hudby - pantomima, improvizace
- držení těla
- hra na tělo
průřezová témata
OSV: SaS, K, MV
Poslechové činnosti
výstupy
● rozlišuje jednotlivé kvality tóně, rozpozná
výrazné tempové a dynamické změny v
proudu znějící hudby
● rozpozná v proudu znějící hudby některé
hudební nástroje, odliší hudbu vokální,
instrumentální a vokálně instrumentální
učivo
- rozlišení : zvuk-tón
- lidský hlas (mužský, ženský, dětský)
- tón hluboký-vysoký,nižší-vyšší, silný-slabý,
krátký-dlouhý
- pomalu-rychle
- hudba vokální, instrumentální
- lidová píseň a píseň vytvořená skladatelem
- hudební nástroje (klavír, housle, flétna,
buben, kytyra, kontrabas,trubka, klarinet,
pozoun, akordeon, lesní roh, činely)
- poslech vybraných ukázek českých i
zahraničních skladatelů
- hudební pohádky a příběhy
průřezová témata
OSV: RSP
VMEGS: ES, OES, JE
Taneční a pohybová výchova
●
●
●
●
●
●
●
●
výstupy
rozumí základním pravidlům správného
držení těla ve smyslu statickém i kinetickém
vnímá a prožívá základní prostorové pojmy
a půdorysné dráhy pohybu
rozlišuje základní dynamické stupně
pohybu
rozlišuje základní členění času – vědomě
používá různá tempa včetně zrychlování
zvládá základní druhy kroků pro pohyb z
místa a dokáže je správně používat
navazuje pozitivní partnerské vztahy v malé
skupině
aktivně vnímá hudební doprovod, reaguje
na změny tempa, rytmu, tělem vyjádří
hudební
je schopen jednoduché krátké pohybové
improvizace
vedené
pohybovým,
hudebním nebo
učivo
POHYBOVÁ PRŮPRAVA
- cvičení, která vypracovávají „svalový korzet“
osového orgánu (pánev, páteř, šíje a hlava)
- cvičení upevňující osové postavení dolních
končetin
- cvičení, která zvyšují hybnost kloubního
systému a přiměřeně zatěžují svalový aparát
PROSTOROVÉ CÍTĚNÍ
- základní prostorové vztahy (výška –
hloubka, vpřed – vzad, vpravo – vlevo, daleko
– blízko)
- půdorysné dráhy pohybu (přímka, úsečka,
oblá linka, kruh)
HUDBA A TANEC
- aktivní naslouchání hudby podněcující k
pohybu
Generováno programem SMILE verze 2.2.3-1210, vlastníkem licence je Základní škola a Mateřská škola,
IČ: 75030501.
Využití jiným subjektem je porušení autorských práv a má za následek uplatnění zákonných
autorskoprávních nároků vůči porušiteli a dále pak náhradu škody.
Strana 193 z 254
ŠVP - Školský vzdělávací program pro základní vzdělávání
● přijímá a respektuje pravidla her
● zvládá základní prvky obratnosti
- rytmus, melodie, dynamika, harmonie
POHYBOVÉ A TANEČNÍ HRY
- hra jako základ umělecké činnosti
hádanky, hry s napodobováním
VZÁJEMNÉ VZTAHY
- vztahy partnerské (vyvážené)
- dvojice, trojice, kruh, řada, skupina – v
různých způsobech držení
- důvěra a porozumění jako základ
vzájemných vztahů
HUDBA A TANEC
- aktivní naslouchání hudby podněcující k
pohybu
- rozvíjení dialogu mezi hudbou a tancem
IMPROVIZACE
- improvizace v rámci průpravných cvičení
- improvizace s námětem
POHYBOVÉ A TANEČNÍ HRY
- hra jako základ umělecké činnosti
- hry učící senzomotorické koordinaci
- hry přispívající k formování charakteru a
mravní výchově
- hry s náčiním, motivované hudbou, hry
prostorové, s rozpočítáváním, se zpěvem, na
honěnou, hádanky, hry s napodobováním
POHYB S PŘEDMĚTEM
- předmět jako bezprostřední podnět k
pohybu a ke hře
- princip techniky práce s náčiním (souhra
těžiště těla s těžištěm předmětu)
- přístupné druhy náčiní pro argumentaci
rozličných pohybových principů (míče,
švihadla,obruče různých velikostí, stuhy, tyče
apod.)
průřezová témata
OSV: RSP, SaS, SRaSO, PH, PL, MV
VDO: OSŠ, PD
MuV: KD, LV, EP, PSSS
MeV: PRT
4. ročník - dotace: 1 + 1, povinný
Generováno programem SMILE verze 2.2.3-1210, vlastníkem licence je Základní škola a Mateřská škola,
IČ: 75030501.
Využití jiným subjektem je porušení autorských práv a má za následek uplatnění zákonných
autorskoprávních nároků vůči porušiteli a dále pak náhradu škody.
Strana 194 z 254
ŠVP - Školský vzdělávací program pro základní vzdělávání
Vokální činnosti
výstupy
● zpívá na základě svých dispozic intonačně
čistě a rytmicky přesně v jednohlase či
dvojhlase v durových i mollových tóninách
a při zpěvu využívá získané pěvecké
dovednosti
● realizuje podle svých individuálních
schopností a dovedností (zpěvem, hrou,
tancem, doprovodnou hrou) jednoduchou
melodii či píseň zapsanou pomocí not
● vytváří v rámci svých individuálních
dispozic jednoduché předehry, mezihry
a dohry a provádí elementární hudební
improvizace
učivo
- vázání tónů
- prodlužování výdechu, střídavý dech
- sjednocování hlasovéh rozsahu
- počátky dvojhlasého zpěvu, kánon, pokusy
o polyfonní zpěv (současně zpívat písně
se stejným harmonickým půdorysem Jede, jede poštovský panáček, Já do lesa
nepojedu, Neviděli jste tu mé panenky)
- upevňování již osvojených pěveckých
dovedností
- zpěv v dur a moll
- legato, staccato
- grafický záznam vokální hudby - noty, délka
not, pomlky,
průřezová témata
OSV: PH, K
MuV: KD
Instrumentální činnosti
výstupy
učivo
● realizuje podle svých individuálních - hra na jednoduché hudební nástroje (orffův
schopností a dovedností (zpěvem, hrou, instrumentář
tancem, doprovodnou hrou) jednoduchou - rytmizace - tvorba doprovodů, předehra,
melodii či píseň zapsanou pomocí not
mezihra, dohra
● využívá na základě svých hudebních - imrovizace
schopností a dovedností jednoduché
popřípadě složitější hudební nástroje
k doprovodné hře i k reprodukci
jednoduchých motivu skladeb a písní
průřezová témata
OSV: PH, K
Hudebně pohybové činnosti
výstupy
● ztvárňuje hudbu pohybem s využitím
tanečních kroků, na základě individuálních
schopností a dovedností vytváří pohybové
improvizace
učivo
- poskočný krok, kroky se zhoupnutím,
cvalový krok
- taktování
- pohybový doprovod znějící hudby jednoduché lidové tance (mazurka, menuet,
polka), pohybová improvizace, pohybový
dobrovod současné populární hudby
- pohybové vyjádření hudby a reakce na
změny v produ znějící hudby - pantomima,
improvizace
- pohybové vyjádření výrazu a nálady
Generováno programem SMILE verze 2.2.3-1210, vlastníkem licence je Základní škola a Mateřská škola,
IČ: 75030501.
Využití jiným subjektem je porušení autorských práv a má za následek uplatnění zákonných
autorskoprávních nároků vůči porušiteli a dále pak náhradu škody.
Strana 195 z 254
ŠVP - Školský vzdělávací program pro základní vzdělávání
- taneční hry
- hra na tělo
průřezová témata
OSV: SaS, K, MV
Poslechové činnosti
výstupy
● rozpozná hudební formu jednoduché písně
či skladby
● rozpozná v proudu znějící hudby některé z
užitých hudebních výrazových prostředků,
upozorní na metrorytmické, tempové,
dynamické i zřetelné harmonické změny
učivo
- kvality tónů - délka, síla, barva, výška
- vztahy mezi tóny - souzvuk, akord
- hudební výrazové prostředky - rytmus,
melodie vzestupná - sestupná, harmonie,
barva,
- metrické, rytmické, dynamické, harmonické
a výrazové změny v hudebním proudu
- hudba vokální, instrumentální, vokálně
instrumentální, lidský hlas a hudební nástroj
- hudební styly a žánry - tančení, pochodová,
ukolébavka, apod
- hudební formy - rondo, malá písňová forma,
apod
- interpretace hudba - verbalizace ( jaká je to
hudba)
- poslechové skladby vybraných českých i
zahraničních skladatelů (různé žánry)
- hudební pohádky a příběhy
průřezová témata
OSV: RSP
VMEGS: ES, OES, JE
Taneční a pohybová výchova
●
●
●
●
●
●
●
●
výstupy
vědomě přenáší pravidla správného držení
těla do běžného života
uplatňuje správné návyky používání svého
těla, rozumí pojmu přirozený (správný,
zdravý)
vnímá a v pohybu aplikuje základní
prostorové vztahy
rozlišuje a vědomě používá základní
dynamické stupně pohybu
vnímá a vyjádří pohybem dvoudobost,
třídobost a čtyřdobost
slyší a vyjadřuje pohybem jednoduché
rytmické modely
přijme a respektuje řád hudebního
frázování
navazuje vzájemné pozitivní vztahy i ve
větších celcích a skupinách
učivo
Pohybová průprava
- cvičení, která vypracovávají „svalový korzet“
osového orgánu (pánev, páteř, šíje a hlava)
- cvičení aktivující hlavní tělesné těžiště
- cvičení zaručující možnost propojení
pohybu horních končetin s pohybem trupu
- cvičení, která zvyšují hybnost kloubního
systému a přiměřeně zatěžují svalový aparát
PROSTOROVÉ CÍTĚNÍ
- prostorové dráhy pohybu
- prostorové cítění jako zážitek
- půdorysné dráhy pohybu (přímka, úsečka,
oblá linka, kruh)
POHYBOVÉ A TANEČNÍ HRY
Generováno programem SMILE verze 2.2.3-1210, vlastníkem licence je Základní škola a Mateřská škola,
IČ: 75030501.
Využití jiným subjektem je porušení autorských práv a má za následek uplatnění zákonných
autorskoprávních nároků vůči porušiteli a dále pak náhradu škody.
Strana 196 z 254
ŠVP - Školský vzdělávací program pro základní vzdělávání
● improvizuje na jednoduché náměty - hry učící senzomotorické koordinaci
podpořené hudebním doprovodem
- h
 ry přispívající k formování charakteru a
mravní výchově
- hry s náčiním, motivované hudbou, hry
prostorové, s rozpočítáváním, se zpěvem, na
honěnou,
hádanky, hry s napodobováním
HUDBA A TANEC
- pohybové cítění dvoudobosti, třídobosti –
sudých a lichých taktů obecně
- aktivní naslouchání hudby podněcující k
pohybu
- rozvíjení dialogu mezi hudbou a tancem
- rytmus, melodie, dynamika, harmonie
VZÁJEMNÉ VZTAHY
- vztahy partnerské (vyvážené)
- vztahy dominantní a subdominantní
- dvojice, trojice, kruh, řada, skupina – v
různých způsobech držení
- důvěra a porozumění jako základ
vzájemných vztahů
POHYBOVÉ A TANEČNÍ HRY
- hry učící senzomotorické koordinaci
- hry přispívající k formování charakteru a
mravní výchově
- hry s náčiním, motivované hudbou, hry
prostorové, s rozpočítáváním, se zpěvem
IMPROVIZACE
- improvizace jako svět absolutní svobody
- improvizace s námětem
POHYB S PŘEDMĚTEM
- přístupné druhy náčiní pro argumentaci
rozličných pohybových principů (míče,
švihadla, obruče různých velikostí, stuhy, tyče
apod.)
- hra s předmětem, který přispívá k
elementární schopnosti vyjádřit obsah
pohybu a ke koncentraci
průřezová témata
OSV: RSP, SaS, SRaSO, PH, PL, MV
VDO: OSŠ, PD
MuV: KD, LV, EP, PSSS
Generováno programem SMILE verze 2.2.3-1210, vlastníkem licence je Základní škola a Mateřská škola,
IČ: 75030501.
Využití jiným subjektem je porušení autorských práv a má za následek uplatnění zákonných
autorskoprávních nároků vůči porušiteli a dále pak náhradu škody.
Strana 197 z 254
ŠVP - Školský vzdělávací program pro základní vzdělávání
MeV: PRT
5. ročník - dotace: 1 + 1, povinný
Vokální činnosti
výstupy
učivo
● zpívá na základě svých dispozic intonačně - vázání tónů
čistě a rytmicky přesně v jednohlase či - prodlužování výdechu, střídavý dech
dvojhlase v durových i mollových tóninách - sjednocování hlasovéh rozsahu
a při zpěvu využívá získané pěvecké - počátky dvojhlasého zpěvu, kánon, pokusy
dovednosti
o polyfonní zpěv (současně zpívat písně
● realizuje podle svých individuálních se stejným harmonickým půdorysem schopností a dovedností (zpěvem, hrou, Jede, jede poštovský panáček, Já do lesa
tancem, doprovodnou hrou) jednoduchou nepojedu, Neviděli jste tu mé panenky)
melodii či píseň zapsanou pomocí not
- upevňování již osvojených pěveckých
● využívá na základě svých hudebních dovedností
schopností a dovedností jednoduché - zpěv v dur a moll
popřípadě složitější hudební nástroje - legato, staccato
k doprovodné hře i k reprodukci - grafický záznam vokální hudby - noty, délka
jednoduchých motivu skladeb a písní
not, pomlky,
průřezová témata
OSV: PH, K
MuV: KD
Instrumentální činnosti
výstupy
učivo
● realizuje podle svých individuálních - hra na jednoduché hudební nástroje (orffův
schopností a dovedností (zpěvem, hrou, instrumentář
tancem, doprovodnou hrou) jednoduchou - rytmizace - tvorba doprovodů, předehra,
melodii či píseň zapsanou pomocí not
mezihra, dohra
● využívá na základě svých hudebních - imrovizace
schopností a dovedností jednoduché
popřípadě složitější hudební nástroje
k doprovodné hře i k reprodukci
jednoduchých motivu skladeb a písní
průřezová témata
OSV: PH, K
Hudebně pohybové činnosti
výstupy
● ztvárňuje hudbu pohybem s využitím
tanečních kroků, na základě individuálních
schopností a dovedností vytváří pohybové
improvizace
učivo
- poskočný krok, kroky se zhoupnutím,
cvalový krok
- taktování
- pohybový doprovod znějící hudby jednoduché lidové tance (mazurka, menuet,
polka), pohybová improvizace, pohybový
dobrovod současné populární hudby
Generováno programem SMILE verze 2.2.3-1210, vlastníkem licence je Základní škola a Mateřská škola,
IČ: 75030501.
Využití jiným subjektem je porušení autorských práv a má za následek uplatnění zákonných
autorskoprávních nároků vůči porušiteli a dále pak náhradu škody.
Strana 198 z 254
ŠVP - Školský vzdělávací program pro základní vzdělávání
- pohybové vyjádření hudby a reakce na
změny v produ znějící hudby - pantomima,
improvizace
- pohybové vyjádření výrazu a nálady
- taneční hry
- hra na tělo
průřezová témata
OSV: SaS, K, MV
Poslechové činnosti
výstupy
● rozpozná hudební formu jednoduché písně
či skladby
● vytváří v rámci svých individuálních
dispozic jednoduché předehry, mezihry
a dohry a provádí elementární hudební
improvizace
● rozpozná v proudu znějící hudby některé z
užitých hudebních výrazových prostředků,
upozorní na metrorytmické, tempové,
dynamické i zřetelné harmonické změny
učivo
- kvality tónů - délka, síla, barva, výška
- vztahy mezi tóny - souzvuk, akord
- hudební výrazové prostředky - rytmus,
melodie vzestupná - sestupná, harmonie,
barva,
- metrické, rytmické, dynamické, harmonické
a výrazové změny v hudebním proudu
- hudba vokální, instrumentální, vokálně
instrumentální, lidský hlas a hudební nástroj
- hudební styly a žánry - tančení, pochodová,
ukolébavka, apod
- hudební formy - rondo, malá písňová forma,
apod
- interpretace hudba - verbalizace ( jaká je to
hudba)
- poslechové skladby vybraných českých i
zahraničních skladatelů (různé žánry)
- hudební pohádky a příběhy
průřezová témata
OSV: RSP
VMEGS: ES, OES, JE
Taneční a pohybová výchova
●
●
●
●
●
●
výstupy
vědomě přenáší pravidla správného držení
těla do běžného života
uplatňuje správné návyky používání svého
těla, rozumí pojmu přirozený (správný,
zdravý)
vnímá a v pohybu aplikuje základní
prostorové vztahy
rozlišuje a vědomě používá základní
dynamické stupně pohybu
vnímá a vyjádří pohybem dvoudobost,
třídobost a čtyřdobost
slyší a vyjadřuje pohybem jednoduché
rytmické modely
učivo
Pohybová průprava
- cvičení, která vypracovávají „svalový korzet“
osového orgánu (pánev, páteř, šíje a hlava)
- cvičení aktivující hlavní tělesné těžiště
- cvičení zaručující možnost propojení
pohybu horních končetin s pohybem trupu
- cvičení, která zvyšují hybnost kloubního
systému a přiměřeně zatěžují svalový aparát
PROSTOROVÉ CÍTĚNÍ
- prostorové dráhy pohybu
- prostorové cítění jako zážitek
Generováno programem SMILE verze 2.2.3-1210, vlastníkem licence je Základní škola a Mateřská škola,
IČ: 75030501.
Využití jiným subjektem je porušení autorských práv a má za následek uplatnění zákonných
autorskoprávních nároků vůči porušiteli a dále pak náhradu škody.
Strana 199 z 254
ŠVP - Školský vzdělávací program pro základní vzdělávání
● přijme a respektuje řád hudebního
frázování
● navazuje vzájemné pozitivní vztahy i ve
větších celcích a skupinách
● improvizuje na jednoduché náměty
podpořené hudebním doprovodem
- půdorysné dráhy pohybu (přímka, úsečka,
oblá linka, kruh)
POHYBOVÉ A TANEČNÍ HRY
- hry učící senzomotorické koordinaci
- hry přispívající k formování charakteru a
mravní výchově
- hry s náčiním, motivované hudbou, hry
prostorové, s rozpočítáváním, se zpěvem, na
honěnou,
hádanky, hry s napodobováním
HUDBA A TANEC
- pohybové cítění dvoudobosti, třídobosti –
sudých a lichých taktů obecně
- aktivní naslouchání hudby podněcující k
pohybu
- rozvíjení dialogu mezi hudbou a tancem
- rytmus, melodie, dynamika, harmonie
VZÁJEMNÉ VZTAHY
- vztahy partnerské (vyvážené)
- vztahy dominantní a subdominantní
- dvojice, trojice, kruh, řada, skupina – v
různých způsobech držení
- důvěra a porozumění jako základ
vzájemných vztahů
POHYBOVÉ A TANEČNÍ HRY
- hry učící senzomotorické koordinaci
- hry přispívající k formování charakteru a
mravní výchově
- hry s náčiním, motivované hudbou, hry
prostorové, s rozpočítáváním, se zpěvem
IMPROVIZACE
- improvizace jako svět absolutní svobody
- improvizace s námětem
POHYB S PŘEDMĚTEM
- přístupné druhy náčiní pro argumentaci
rozličných pohybových principů (míče,
švihadla, obruče různých velikostí, stuhy, tyče
apod.)
- hra s předmětem, který přispívá k
elementární schopnosti vyjádřit obsah
pohybu a ke koncentraci
Generováno programem SMILE verze 2.2.3-1210, vlastníkem licence je Základní škola a Mateřská škola,
IČ: 75030501.
Využití jiným subjektem je porušení autorských práv a má za následek uplatnění zákonných
autorskoprávních nároků vůči porušiteli a dále pak náhradu škody.
Strana 200 z 254
ŠVP - Školský vzdělávací program pro základní vzdělávání
průřezová témata
OSV: RSP, SaS, SRaSO, PH, PL, MV, Ko
VDO: OSŠ, PD
MuV: KD, LV, EP, PSSS
MeV: PRT
Generováno programem SMILE verze 2.2.3-1210, vlastníkem licence je Základní škola a Mateřská škola,
IČ: 75030501.
Využití jiným subjektem je porušení autorských práv a má za následek uplatnění zákonných
autorskoprávních nároků vůči porušiteli a dále pak náhradu škody.
Strana 201 z 254
ŠVP - Školský vzdělávací program pro základní vzdělávání
4.5.2 Výtvarná výchova
Charakteristika předmětu:
Ve výtvarné výchově rozvíjíme zájem o výtvarné umění.
Výtvarná výchova není samoúčelné osvojení základních výtvarných technik, ale
prostřednictvím výtvarných činností směřuje k utváření člověka, který si všímá okolního světa
a jeho projevů. Dítě se učí komunikovat pomocí linky, tvaru, barvy, plochy a prostoru, objevuje
jejich výrazové hodnoty ve vlastní práci i v uměleckém díle.
Učební plán předmětu
Ročník
1
2
3
4
5
Dotace
1
1
1
1
1
povinný
povinný
povinný
povinný
povinný
Povinnost
(skupina)
Dotace
skupiny
Průřezová témata
Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT:
● ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA:
Vztah člověka k prostředí
● MEDIÁLNÍ VÝCHOVA:
Fungování a vliv médií ve společnosti
Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality
Vnímání autora mediálních sdělení
● MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA:
Kulturní diference
Lidské vztahy
● OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA:
Komunikace
Kreativita
Poznávání lidí
Rozvoj schopností poznávání
● VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH:
Evropa a svět nás zajímá
Jsme Evropané
Objevujeme Evropu a svět
1. ročník - dotace: 1, povinný
Rozvíjení smyslové citlivosti
výstupy
učivo
● rozpoznává a pojmenovává prvky vizuálně - prvky vizuálně obrazného vyjádření
obrazného vyjádření (linie, tvary, objemy, - linie, tvary, objemy, světlostí a
barvy, objekty); porovnává je a třídí na barevné kvality, textury - jejich jednoduché
vztahy (podobnost, kontrast, rytmus), jejich
Generováno programem SMILE verze 2.2.3-1210, vlastníkem licence je Základní škola a Mateřská škola,
IČ: 75030501.
Využití jiným subjektem je porušení autorských práv a má za následek uplatnění zákonných
autorskoprávních nároků vůči porušiteli a dále pak náhradu škody.
Strana 202 z 254
ŠVP - Školský vzdělávací program pro základní vzdělávání
základě odlišností vycházejících z jeho
zkušeností, vjemů, zážitků a představ
● vyjadřuje rozdíly při vnímání události
různými smysly a pro jejich vizuálně
obrazné vyjádření volí vhodné prostředky
kombinace a proměny v ploše, objemu a
prostoru
- uspořádání objektů do celků - uspořádání
na základě jejich výraznosti, velikosti a
vzájemného postavení ve statickém a
dynamickém vyjádření
- reflexe a vztahy zrakového vnímání k
vnímání ostatními smysly - vizuálně obrazná
vyjádření podnětů hmatových, sluchových,
pohybových, čichových, chuťových a
vyjádření vizuálních podnětů prostředky
vnímatelnými ostatními smysly
- smyslové účinky vizuálně obrazných
vyjádření - umělecká výtvarná tvorba,
fotografie,
film,
tiskoviny,
televize,
elektronická média, reklama)
průřezová témata
OSV: RSP, K, PL, Ko
VMEGS: OES, JE
MuV: KD
EV: VČP
MeV: KČPPMS
Uplatňování subjektivity
výstupy
● v tvorbě projevuje své vlastní životní
zkušenosti; uplatňuje při tom v plošném
i prostorovém uspořádání linie, tvary,
objemy, barvy, objekty a další prvky a jejich
kombinace
● vyjadřuje rozdíly při vnímání události
různými smysly a pro jejich vizuálně
obrazné vyjádření volí vhodné prostředky
učivo
- prostředky pro vyjádření emocí, pocitů,
nálad, fantazie, představ a osobních
zkušeností –manipulace s objekty, pohyb těla
a jeho umístění v prostoru, akční tvar malby
a kresby
- typy vizuálně obrazných vyjádření – jejich
rozlišení, výběr a uplatnění – hračky, objekty,
ilustrace textů, volná malba, skulptura,
plastika, animovaný film, comics, fotografie,
elektronický obraz, reklama
- přístupy k vizuálně obrazným vyjádřením
– hledisko jejich vnímání (vizuální, haptické,
statické, dynamické), hledisko jejich motivace
(fantazijní, založené na smyslovém vnímání)
průřezová témata
OSV: RSP, PH, K, MV
VMEGS: ES
Generováno programem SMILE verze 2.2.3-1210, vlastníkem licence je Základní škola a Mateřská škola,
IČ: 75030501.
Využití jiným subjektem je porušení autorských práv a má za následek uplatnění zákonných
autorskoprávních nároků vůči porušiteli a dále pak náhradu škody.
Strana 203 z 254
ŠVP - Školský vzdělávací program pro základní vzdělávání
MuV: KD, LV
EV: VČP
MeV: VAMS, FVM
Ověřování komunikačních účinků
výstupy
● interpretuje podle svých schopností
různá vizuálně obrazná vyjádření; odlišné
interpretace porovnává se svojí dosavadní
zkušeností
● na základě vlastní zkušenosti nalézá a
do komunikace zapojuje obsah vizuálně
obrazných vyjádření, která samostatně
vytvořil, vybral či upravil
učivo
- osobní postoj v komunikaci – jeho utváření
a zdůvodňování; odlišné interpretace
vizuálně obrazných vyjádření (samostatně
vytvořených a přejatých) v rámci skupin, v
nichž se dítě pohybuje; jejich porovnávání s
vlastní interpretací
- komunikační obsah vizuálně obrazných
vyjádření – v komunikaci se spolužáky,
rodinnými příslušníky a v rámci skupin, v
nichž se žák pohybuje (ve škole i mimo
školu); vysvětlování výsledků tvorby podle
svých schopností a zaměření
- proměny komunikačního obsahu – záměry
tvorby a proměny obsahu vlastních vizuálně
obrazných vyjádření i děl výtvarného umění
průřezová témata
OSV: HPPE, PL, MV, Ko
VMEGS: JE
MuV: KD, LV, EP, PM, PSSS
EV: ŽP
MeV: KČPPMS, IVMSR, SMS, VAMS, FVM, TMS, PRT
etická výchova
výstupy
● se podílí na vytváření společenství třídy
prostřednictvím dodržování jasných a
splnitelných pravidel
● využívá prvky tvořivosti při společném
plnění úkolů
učivo
HODNOCENÍ
POZITIVNÍ
SEBE
A
DRUHÝCH
pozitivní hodnocení druhých – v běžných
podmínkách projevování pozornosti a
laskavosti, vyjádření uznání, účinnost
pochvaly, připisování pozitivních vlastností
druhým, správná reakce na pochvalu
TVOŘIVOST A ZÁKLADY SPOLUPRÁCE
tvořivost v mezilidských vztazích – vytváření
prožitků radosti pro druhé, společné plnění
úkolů, zbavování se strachu z neznámého
řešení úkolu a z tvořivého experimentování
průřezová témata
OSV: RSP, ŘPRD, HPPE, SaS, SRaSO, PH, K, PL, MV, Ko, KaK
VDO: OSŠ, OOSS, POPŽ, PD
Generováno programem SMILE verze 2.2.3-1210, vlastníkem licence je Základní škola a Mateřská škola,
IČ: 75030501.
Využití jiným subjektem je porušení autorských práv a má za následek uplatnění zákonných
autorskoprávních nároků vůči porušiteli a dále pak náhradu škody.
Strana 204 z 254
ŠVP - Školský vzdělávací program pro základní vzdělávání
VMEGS: ES, OES, JE
MuV: KD, LV, EP, PM, PSSS
EV: E, ZPŽ, ŽP, VČP
MeV: PRT
2. ročník - dotace: 1, povinný
Rozvíjení smyslové citlivosti
výstupy
● rozpoznává a pojmenovává prvky vizuálně
obrazného vyjádření (linie, tvary, objemy,
barvy, objekty); porovnává je a třídí na
základě odlišností vycházejících z jeho
zkušeností, vjemů, zážitků a představ
● vyjadřuje rozdíly při vnímání události
různými smysly a pro jejich vizuálně
obrazné vyjádření volí vhodné prostředky
učivo
- prvky vizuálně obrazného vyjádření
- linie, tvary, objemy, světlostí a
barevné kvality, textury - jejich jednoduché
vztahy (podobnost, kontrast, rytmus), jejich
kombinace a proměny v ploše, objemu a
prostoru
- uspořádání objektů do celků - uspořádání
na základě jejich výraznosti, velikosti a
vzájemného postavení ve statickém a
dynamickém vyjádření
- reflexe a vztahy zrakového vnímání k
vnímání ostatními smysly - vizuálně obrazná
vyjádření podnětů hmatových, sluchových,
pohybových, čichových, chuťových a
vyjádření vizuálních podnětů prostředky
vnímatelnými ostatními smysly
- smyslové účinky vizuálně obrazných
vyjádření - umělecká výtvarná tvorba,
fotografie,
film,
tiskoviny,
televize,
elektronická média, reklama)
průřezová témata
OSV: RSP, K
VMEGS: OES
MuV: KD
EV: VČP
MeV: KČPPMS
Uplatňování subjektivity
výstupy
● v tvorbě projevuje své vlastní životní
zkušenosti; uplatňuje při tom v plošném
i prostorovém uspořádání linie, tvary,
objemy, barvy, objekty a další prvky a jejich
kombinace
učivo
- prostředky pro vyjádření emocí, pocitů,
nálad, fantazie, představ a osobních
zkušeností –manipulace s objekty, pohyb těla
a jeho umístění v prostoru, akční tvar malby
a kresby
Generováno programem SMILE verze 2.2.3-1210, vlastníkem licence je Základní škola a Mateřská škola,
IČ: 75030501.
Využití jiným subjektem je porušení autorských práv a má za následek uplatnění zákonných
autorskoprávních nároků vůči porušiteli a dále pak náhradu škody.
Strana 205 z 254
ŠVP - Školský vzdělávací program pro základní vzdělávání
● vyjadřuje rozdíly při vnímání události - typy vizuálně obrazných vyjádření – jejich
různými smysly a pro jejich vizuálně rozlišení, výběr a uplatnění – hračky, objekty,
obrazné vyjádření volí vhodné prostředky ilustrace textů, volná malba, skulptura,
plastika, animovaný film, comics, fotografie,
elektronický obraz, reklama
- přístupy k vizuálně obrazným vyjádřením
– hledisko jejich vnímání (vizuální, haptické,
statické, dynamické), hledisko jejich motivace
(fantazijní, založené na smyslovém vnímání)
průřezová témata
OSV: RSP, PH, K, MV, Ko
VMEGS: ES
MuV: KD, LV
EV: VČP
MeV: VAMS, FVM
Ověřování komunikačních účinků
výstupy
● interpretuje podle svých schopností
různá vizuálně obrazná vyjádření; odlišné
interpretace porovnává se svojí dosavadní
zkušeností
● na základě vlastní zkušenosti nalézá a
do komunikace zapojuje obsah vizuálně
obrazných vyjádření, která samostatně
vytvořil, vybral či upravil
učivo
- osobní postoj v komunikaci – jeho utváření
a zdůvodňování; odlišné interpretace
vizuálně obrazných vyjádření (samostatně
vytvořených a přejatých) v rámci skupin, v
nichž se dítě pohybuje; jejich porovnávání s
vlastní interpretací
- komunikační obsah vizuálně obrazných
vyjádření – v komunikaci se spolužáky,
rodinnými příslušníky a v rámci skupin, v
nichž se žák pohybuje (ve škole i mimo
školu); vysvětlování výsledků tvorby podle
svých schopností a zaměření
- proměny komunikačního obsahu – záměry
tvorby a proměny obsahu vlastních vizuálně
obrazných vyjádření i děl výtvarného umění
průřezová témata
OSV: HPPE, SaS, PL, MV, Ko
VMEGS: JE
MuV: KD, LV, EP, PM, PSSS
EV: ŽP
MeV: KČPPMS, IVMSR, SMS, VAMS, FVM, TMS, PRT
etická výchova
výstupy
● se podílí na vytváření společenství třídy POZITIVNÍ
prostřednictvím dodržování jasných a DRUHÝCH
splnitelných pravidel
učivo
HODNOCENÍ
Generováno programem SMILE verze 2.2.3-1210, vlastníkem licence je Základní škola a Mateřská škola,
IČ: 75030501.
Využití jiným subjektem je porušení autorských práv a má za následek uplatnění zákonných
autorskoprávních nároků vůči porušiteli a dále pak náhradu škody.
SEBE
A
Strana 206 z 254
ŠVP - Školský vzdělávací program pro základní vzdělávání
● využívá prvky tvořivosti při společném pozitivní hodnocení druhých – v běžných
plnění úkolů
podmínkách projevování pozornosti a
laskavosti, vyjádření uznání, účinnost
pochvaly, připisování pozitivních vlastností
druhým, správná reakce na pochvalu
TVOŘIVOST A ZÁKLADY SPOLUPRÁCE
tvořivost v mezilidských vztazích – vytváření
prožitků radosti pro druhé, společné plnění
úkolů, zbavování se strachu z neznámého
řešení úkolu a z tvořivého experimentování
průřezová témata
OSV: RSP, ŘPRD, HPPE, SaS, SRaSO, PH, K, PL, MV, Ko, KaK
VDO: OSŠ, OOSS, POPŽ, PD
VMEGS: ES, OES, JE
MuV: KD, LV, EP, PM, PSSS
EV: E, ZPŽ, ŽP, VČP
MeV: PRT
3. ročník - dotace: 1, povinný
Rozvíjení smyslové citlivosti
výstupy
● rozpoznává a pojmenovává prvky vizuálně
obrazného vyjádření (linie, tvary, objemy,
barvy, objekty); porovnává je a třídí na
základě odlišností vycházejících z jeho
zkušeností, vjemů, zážitků a představ
● vyjadřuje rozdíly při vnímání události
různými smysly a pro jejich vizuálně
obrazné vyjádření volí vhodné prostředky
učivo
- prvky vizuálně obrazného vyjádření
- linie, tvary, objemy, světlostí a
barevné kvality, textury - jejich jednoduché
vztahy (podobnost, kontrast, rytmus), jejich
kombinace a proměny v ploše, objemu a
prostoru
- uspořádání objektů do celků - uspořádání
na základě jejich výraznosti, velikosti a
vzájemného postavení ve statickém a
dynamickém vyjádření
- reflexe a vztahy zrakového vnímání k
vnímání ostatními smysly - vizuálně obrazná
vyjádření podnětů hmatových, sluchových,
pohybových, čichových, chuťových a
vyjádření vizuálních podnětů prostředky
vnímatelnými ostatními smysly
- smyslové účinky vizuálně obrazných
vyjádření - umělecká výtvarná tvorba,
fotografie,
film,
tiskoviny,
televize,
elektronická média, reklama)
průřezová témata
Generováno programem SMILE verze 2.2.3-1210, vlastníkem licence je Základní škola a Mateřská škola,
IČ: 75030501.
Využití jiným subjektem je porušení autorských práv a má za následek uplatnění zákonných
autorskoprávních nároků vůči porušiteli a dále pak náhradu škody.
Strana 207 z 254
ŠVP - Školský vzdělávací program pro základní vzdělávání
OSV: RSP, K
VMEGS: OES
MuV: PSSS
EV: VČP
MeV: KČPPMS
Uplatňování subjektivity
výstupy
● v tvorbě projevuje své vlastní životní
zkušenosti; uplatňuje při tom v plošném
i prostorovém uspořádání linie, tvary,
objemy, barvy, objekty a další prvky a jejich
kombinace
● vyjadřuje rozdíly při vnímání události
různými smysly a pro jejich vizuálně
obrazné vyjádření volí vhodné prostředky
učivo
- prostředky pro vyjádření emocí, pocitů,
nálad, fantazie, představ a osobních
zkušeností –manipulace s objekty, pohyb těla
a jeho umístění v prostoru, akční tvar malby
a kresby
- typy vizuálně obrazných vyjádření – jejich
rozlišení, výběr a uplatnění – hračky, objekty,
ilustrace textů, volná malba, skulptura,
plastika, animovaný film, comics, fotografie,
elektronický obraz, reklama
- přístupy k vizuálně obrazným vyjádřením
– hledisko jejich vnímání (vizuální, haptické,
statické, dynamické), hledisko jejich motivace
(fantazijní, založené na smyslovém vnímání)
průřezová témata
OSV: RSP, PH, K, MV
VMEGS: ES
MuV: KD, LV
EV: VČP
MeV: VAMS, FVM
Ověřování komunikačních účinků
výstupy
● interpretuje podle svých schopností
různá vizuálně obrazná vyjádření; odlišné
interpretace porovnává se svojí dosavadní
zkušeností
● na základě vlastní zkušenosti nalézá a
do komunikace zapojuje obsah vizuálně
obrazných vyjádření, která samostatně
vytvořil, vybral či upravil
učivo
- osobní postoj v komunikaci – jeho utváření
a zdůvodňování; odlišné interpretace
vizuálně obrazných vyjádření (samostatně
vytvořených a přejatých) v rámci skupin, v
nichž se dítě pohybuje; jejich porovnávání s
vlastní interpretací
- komunikační obsah vizuálně obrazných
vyjádření – v komunikaci se spolužáky,
rodinnými příslušníky a v rámci skupin, v
nichž se žák pohybuje (ve škole i mimo
školu); vysvětlování výsledků tvorby podle
svých schopností a zaměření
Generováno programem SMILE verze 2.2.3-1210, vlastníkem licence je Základní škola a Mateřská škola,
IČ: 75030501.
Využití jiným subjektem je porušení autorských práv a má za následek uplatnění zákonných
autorskoprávních nároků vůči porušiteli a dále pak náhradu škody.
Strana 208 z 254
ŠVP - Školský vzdělávací program pro základní vzdělávání
- proměny komunikačního obsahu – záměry
tvorby a proměny obsahu vlastních vizuálně
obrazných vyjádření i děl výtvarného umění
průřezová témata
OSV: HPPE, SaS, PL, MV, Ko
VMEGS: JE
MuV: KD, LV, EP, PM, PSSS
EV: ŽP
MeV: KČPPMS, IVMSR, SMS, VAMS, FVM, TMS, PRT
etická výchova
výstupy
● se podílí na vytváření společenství třídy
prostřednictvím dodržování jasných a
splnitelných pravidel
● využívá prvky tvořivosti při společném
plnění úkolů
učivo
HODNOCENÍ
POZITIVNÍ
SEBE
A
DRUHÝCH
pozitivní hodnocení druhých – v běžných
podmínkách projevování pozornosti a
laskavosti, vyjádření uznání, účinnost
pochvaly, připisování pozitivních vlastností
druhým, správná reakce na pochvalu
TVOŘIVOST A ZÁKLADY SPOLUPRÁCE
tvořivost v mezilidských vztazích – vytváření
prožitků radosti pro druhé, společné plnění
úkolů, zbavování se strachu z neznámého
řešení úkolu a z tvořivého experimentování
průřezová témata
OSV: RSP, ŘPRD, HPPE, SaS, SRaSO, PH, K, PL, MV, Ko, KaK
VMEGS: ES, OES, JE
MuV: KD, LV, EP, PM, PSSS
EV: E, ZPŽ, ŽP, VČP
MeV: PRT
4. ročník - dotace: 1, povinný
Rozvíjení smyslové citlivosti
výstupy
● při
vlastních
tvůrčích
činnostech
pojmenovává prvky vizuálně obrazného
vyjádření; porovnává je na základě vztahů
(světlostní poměry, barevné kontrasty,
proporční vztahy a jiné)
● užívá a kombinuje prvky vizuálně
obrazného vyjádření ve vztahu k celku:
v plošném vyjádření linie a barevné
plochy; v objemovém vyjádření modelování
a skulpturální postup; v prostorovém
učivo
- prvky vizuálně obrazného vyjádření
- linie, tvary, objemy, světlostí a
barevné kvality, textury - jejich jednoduché
vztahy (podobnost, kontrast, rytmus), jejich
kombinace a proměny v ploše, objemu a
prostoru
- uspořádání objektů do celků - uspořádání
na základě jejich výraznosti, velikosti a
vzájemného postavení ve statickém a
dynamickém vyjádření
Generováno programem SMILE verze 2.2.3-1210, vlastníkem licence je Základní škola a Mateřská škola,
IČ: 75030501.
Využití jiným subjektem je porušení autorských práv a má za následek uplatnění zákonných
autorskoprávních nároků vůči porušiteli a dále pak náhradu škody.
Strana 209 z 254
ŠVP - Školský vzdělávací program pro základní vzdělávání
vyjádření uspořádání prvků ve vztahu k
vlastnímu tělu i jako nezávislý model
● nalézá vhodné prostředky pro vizuálně
obrazná vyjádření vzniklá na základě
vztahu zrakového vnímání k vnímání
dalšími smysly; uplatňuje je v plošné,
objemové i prostorové tvorbě
- reflexe a vztahy zrakového vnímání k
vnímání ostatními smysly - vizuálně obrazná
vyjádření podnětů hmatových, sluchových,
pohybových, čichových, chuťových a
vyjádření vizuálních podnětů prostředky
vnímatelnými ostatními smysly
- smyslové účinky vizuálně obrazných
vyjádření - umělecká výtvarná tvorba,
fotografie,
film,
tiskoviny,
televize,
elektronická média, reklama)
průřezová témata
OSV: RSP, K
Uplatňování subjektivity
výstupy
učivo
● při tvorbě vizuálně obrazných vyjádření se - prostředky pro vyjádření emocí, pocitů,
vědomě zaměřuje na projevení vlastních nálad, fantazie, představ a osobních
životních zkušeností i na tvorbu vyjádření, zkušeností –manipulace s objekty, pohyb těla
která mají komunikační účinky pro jeho a jeho umístění v prostoru, akční tvar malby
nejbližší sociální vztahy
a kresby
● nalézá vhodné prostředky pro vizuálně
obrazná vyjádření vzniklá na základě - typy vizuálně obrazných vyjádření – jejich
vztahu zrakového vnímání k vnímání rozlišení, výběr a uplatnění – hračky, objekty,
dalšími smysly; uplatňuje je v plošné, ilustrace textů, volná malba, skulptura,
objemové i prostorové tvorbě
plastika, animovaný film, comics, fotografie,
● osobitost
svého
vnímání
uplatňuje elektronický obraz, reklama
v přístupu k realitě, k tvorbě a
interpretaci vizuálně obrazného vyjádření; - přístupy k vizuálně obrazným vyjádřením
pro vyjádření nových i neobvyklých pocitů – hledisko jejich vnímání (vizuální, haptické,
a prožitků svobodně volí a kombinuje statické, dynamické), hledisko jejich motivace
prostředky (včetně prostředků a postupů (fantazijní, založené na smyslovém vnímání)
současného výtvarného umění)
průřezová témata
OSV: RSP, PH, K, PL, MV
VMEGS: ES
MuV: KD, LV
EV: VČP
MeV: VAMS, FVM
Ověřování komunikačních účinků
výstupy
● porovnává různé interpretace vizuálně
obrazného vyjádření a přistupuje k nim jako
ke zdroji inspirace
● nalézá a do komunikace v sociálních
vztazích
zapojuje
obsah
vizuálně
učivo
- osobní postoj v komunikaci – jeho utváření
a zdůvodňování; odlišné interpretace
vizuálně obrazných vyjádření (samostatně
vytvořených a přejatých) v rámci skupin, v
Generováno programem SMILE verze 2.2.3-1210, vlastníkem licence je Základní škola a Mateřská škola,
IČ: 75030501.
Využití jiným subjektem je porušení autorských práv a má za následek uplatnění zákonných
autorskoprávních nároků vůči porušiteli a dále pak náhradu škody.
Strana 210 z 254
ŠVP - Školský vzdělávací program pro základní vzdělávání
obrazných vyjádření, která samostatně nichž se dítě pohybuje; jejich porovnávání s
vytvořil, vybral či upravil
vlastní interpretací
- komunikační obsah vizuálně obrazných
vyjádření – v komunikaci se spolužáky,
rodinnými příslušníky a v rámci skupin, v
nichž se žák pohybuje (ve škole i mimo
školu); vysvětlování výsledků tvorby podle
svých schopností a zaměření
- proměny komunikačního obsahu – záměry
tvorby a proměny obsahu vlastních vizuálně
obrazných vyjádření i děl výtvarného umění
průřezová témata
OSV: HPPE, SaS, PL, MV, Ko
VMEGS: JE
MuV: KD, LV, EP, PM, PSSS
EV: ŽP
MeV: KČPPMS, IVMSR, SMS, VAMS, FVM, TMS, PRT
etická výchova
výstupy
● se dokáže těšit z radosti a úspěchu
jiných, vyjadřuje účast na radosti i bolesti
druhých, pozitivně hodnotí druhé v běžných
podmínkách
učivo
ZÁKLADY ASERTIVNÍHO CHOVÁNÍ
iniciativa – ve vztahu k jiným, hledání
možnosti jak vycházet s jinými lidmi v rodině,
ve třídě, mezi vrstevníky, iniciativa nepřijatá
jinými, zpracování neúspěchu
průřezová témata
OSV: RSP, ŘPRD, HPPE, SaS, SRaSO, PH, K, PL, MV, Ko, KaK
VDO: OSŠ, OOSS, POPŽ, PD
VMEGS: ES, OES, JE
MuV: KD, LV, EP, PM, PSSS
EV: E, ZPŽ, ŽP, VČP
MeV: PRT
5. ročník - dotace: 1, povinný
Rozvíjení smyslové citlivosti
výstupy
● při
vlastních
tvůrčích
činnostech
pojmenovává prvky vizuálně obrazného
vyjádření; porovnává je na základě vztahů
(světlostní poměry, barevné kontrasty,
proporční vztahy a jiné)
● užívá a kombinuje prvky vizuálně
obrazného vyjádření ve vztahu k celku:
v plošném vyjádření linie a barevné
učivo
- prvky vizuálně obrazného vyjádření
- linie, tvary, objemy, světlostí a
barevné kvality, textury - jejich jednoduché
vztahy (podobnost, kontrast, rytmus), jejich
kombinace a proměny v ploše, objemu a
prostoru
Generováno programem SMILE verze 2.2.3-1210, vlastníkem licence je Základní škola a Mateřská škola,
IČ: 75030501.
Využití jiným subjektem je porušení autorských práv a má za následek uplatnění zákonných
autorskoprávních nároků vůči porušiteli a dále pak náhradu škody.
Strana 211 z 254
ŠVP - Školský vzdělávací program pro základní vzdělávání
plochy; v objemovém vyjádření modelování
a skulpturální postup; v prostorovém
vyjádření uspořádání prvků ve vztahu k
vlastnímu tělu i jako nezávislý model
● nalézá vhodné prostředky pro vizuálně
obrazná vyjádření vzniklá na základě
vztahu zrakového vnímání k vnímání
dalšími smysly; uplatňuje je v plošné,
objemové i prostorové tvorbě
- uspořádání objektů do celků - uspořádání
na základě jejich výraznosti, velikosti a
vzájemného postavení ve statickém a
dynamickém vyjádření
- reflexe a vztahy zrakového vnímání k
vnímání ostatními smysly - vizuálně obrazná
vyjádření podnětů hmatových, sluchových,
pohybových, čichových, chuťových a
vyjádření vizuálních podnětů prostředky
vnímatelnými ostatními smysly
- smyslové účinky vizuálně obrazných
vyjádření - umělecká výtvarná tvorba,
fotografie,
film,
tiskoviny,
televize,
elektronická média, reklama)
průřezová témata
OSV: RSP, K
VMEGS: OES
MuV: KD
EV: VČP
MeV: KČPPMS
Uplatňování subjektivity
výstupy
učivo
● při tvorbě vizuálně obrazných vyjádření se - prostředky pro vyjádření emocí, pocitů,
vědomě zaměřuje na projevení vlastních nálad, fantazie, představ a osobních
životních zkušeností i na tvorbu vyjádření, zkušeností –manipulace s objekty, pohyb těla
která mají komunikační účinky pro jeho a jeho umístění v prostoru, akční tvar malby
nejbližší sociální vztahy
a kresby
● nalézá vhodné prostředky pro vizuálně
obrazná vyjádření vzniklá na základě - typy vizuálně obrazných vyjádření – jejich
vztahu zrakového vnímání k vnímání rozlišení, výběr a uplatnění – hračky, objekty,
dalšími smysly; uplatňuje je v plošné, ilustrace textů, volná malba, skulptura,
objemové i prostorové tvorbě
plastika, animovaný film, comics, fotografie,
● osobitost
svého
vnímání
uplatňuje elektronický obraz, reklama
v přístupu k realitě, k tvorbě a
interpretaci vizuálně obrazného vyjádření; - přístupy k vizuálně obrazným vyjádřením
pro vyjádření nových i neobvyklých pocitů – hledisko jejich vnímání (vizuální, haptické,
a prožitků svobodně volí a kombinuje statické, dynamické), hledisko jejich motivace
prostředky (včetně prostředků a postupů (fantazijní, založené na smyslovém vnímání)
současného výtvarného umění)
průřezová témata
OSV: RSP, PH, K, MV
VMEGS: ES
MuV: KD, LV
EV: VČP
Generováno programem SMILE verze 2.2.3-1210, vlastníkem licence je Základní škola a Mateřská škola,
IČ: 75030501.
Využití jiným subjektem je porušení autorských práv a má za následek uplatnění zákonných
autorskoprávních nároků vůči porušiteli a dále pak náhradu škody.
Strana 212 z 254
ŠVP - Školský vzdělávací program pro základní vzdělávání
MeV: VAMS, FVM
Ověřování komunikačních účinků
výstupy
● porovnává různé interpretace vizuálně
obrazného vyjádření a přistupuje k nim jako
ke zdroji inspirace
● nalézá a do komunikace v sociálních
vztazích
zapojuje
obsah
vizuálně
obrazných vyjádření, která samostatně
vytvořil, vybral či upravil
učivo
- osobní postoj v komunikaci – jeho utváření
a zdůvodňování; odlišné interpretace
vizuálně obrazných vyjádření (samostatně
vytvořených a přejatých) v rámci skupin, v
nichž se dítě pohybuje; jejich porovnávání s
vlastní interpretací
- komunikační obsah vizuálně obrazných
vyjádření – v komunikaci se spolužáky,
rodinnými příslušníky a v rámci skupin, v
nichž se žák pohybuje (ve škole i mimo
školu); vysvětlování výsledků tvorby podle
svých schopností a zaměření
- proměny komunikačního obsahu – záměry
tvorby a proměny obsahu vlastních vizuálně
obrazných vyjádření i děl výtvarného umění
průřezová témata
OSV: HPPE, SaS, PL, MV, Ko
VMEGS: JE
MuV: KD, LV, EP, PM, PSSS
EV: ŽP
MeV: KČPPMS, IVMSR, SMS, VAMS, FVM, TMS, PRT
etická výchova
výstupy
● se dokáže těšit z radosti a úspěchu
jiných, vyjadřuje účast na radosti i bolesti
druhých, pozitivně hodnotí druhé v běžných
podmínkách
učivo
ZÁKLADY ASERTIVNÍHO CHOVÁNÍ
iniciativa – ve vztahu k jiným, hledání
možnosti jak vycházet s jinými lidmi v rodině,
ve třídě, mezi vrstevníky, iniciativa nepřijatá
jinými, zpracování neúspěchu
průřezová témata
OSV: RSP, ŘPRD, HPPE, SaS, SRaSO, PH, K, PL, MV, Ko, KaK
VDO: OSŠ, OOSS, POPŽ, PD
VMEGS: ES, OES, JE
MuV: KD, LV, EP, PM, PSSS
EV: E, ZPŽ, ŽP, VČP
MeV: PRT
Generováno programem SMILE verze 2.2.3-1210, vlastníkem licence je Základní škola a Mateřská škola,
IČ: 75030501.
Využití jiným subjektem je porušení autorských práv a má za následek uplatnění zákonných
autorskoprávních nároků vůči porušiteli a dále pak náhradu škody.
Strana 213 z 254
ŠVP - Školský vzdělávací program pro základní vzdělávání
4.6 Člověk a zdraví
Zdraví člověka je chápáno jako vyvážený stav tělesné, duševní a sociální pohody. Je
utvářeno a ovlivňováno mnoha aspekty, jako je styl života, zdravotně preventivní chování,
kvalita mezilidských vztahů, kvalita životního prostředí, bezpečí člověka atd. Protože je zdraví
základním předpokladem pro aktivní a spokojený život a pro optimální pracovní výkonnost,
stává se poznávání a praktické ovlivňování rozvoje a ochrany zdraví jednou z priorit základního
vzdělávání.
Vzdělávací oblast člověk a zdraví přináší základní podněty pro ovlivňování zdraví (poznatky,
činnosti, způsoby chování), s nimiž se žáci seznamují, učí se je využívat a aplikovat ve svém
životě. Vzdělávání v této vzdělávací oblasti směřuje především k tomu, aby žáci poznávali
sami sebe jako živé bytosti, aby pochopili hodnotu zdraví, smysl zdravotní prevence i hloubku
problémů spojených s nemocí či jiným poškozením zdraví. Žáci se seznamují s různým
nebezpečím, které ohrožuje zdraví v běžných i mimořádných situacích, osvojují si dovednosti
a způsoby chování (rozhodování), které vedou k zachování či posílení zdraví, a získávali
potřebnou míru odpovědnosti za zdraví vlastní i zdraví jiných. Jde tedy z velké částí o poznávání
zásadních životních hodnot, o postupné utváření postojů k nim a o aktivní jednání v souladu
s nimi. Naplnění těchto záměrů je v základním vzdělávání nutné postavit na účinné motivaci a
na činnostech a situacích posilujících zájem žáků o problematiku
zdraví.
Při realizaci této vzdělávací oblasti je třeba klást důraz především na praktické dovednosti a
jejich aplikace v modelových situacích i v každodenním životě školy. Proto je velmi důležité,
aby celý život školy byl ve shodě s tím, co se žáci o zdraví učí a co z pohledu zdraví
potřebují. Zpočátku musí být vzdělávání silně ovlivněno kladným osobním příkladem učitele,
jeho všestrannou pomocí a celkovou příznivou atmosférou ve škole. Později přistupuje důraz i
na větší samostatnost a odpovědnost žáků v jednání, rozhodování a činnostech souvisejících
se zdravím. Takto chápané vzdělávání je základem pro vytváření aktivních přístupů žáků k
rozvoji i ochraně zdraví. Vzdělávací oblast člověk a zdraví je vymezena a realizována v souladu
s věkem žáků ve vzdělávacích oborech Výchova ke zdraví a Tělesná výchova, do níž je
zahrnuta i zdravotní tělesná výchova. Vzdělávací obsah oblasti člověk a zdraví prolíná do
ostatních vzdělávacích oblastí, které jej obohacují nebo využívají (aplikují), a do života školy.
Vzdělávací obor Výchova ke zdraví přináší základní poznání o člověku v souvislosti s
preventivní ochranou jeho zdraví. Učí žáky aktivně rozvíjet a chránit zdraví v propojení všech
jeho složek (sociální, psychické a fyzické) a být za ně odpovědný. Svým vzdělávacím obsahem
bezprostředně navazuje na obsah vzdělávací oblasti člověk a jeho svět. Žáci si upevňují
hygienické, stravovací, pracovní i jiné zdravotně preventivní návyky, rozvíjejí dovednosti
odmítat škodlivé látky, předcházet úrazům a čelit vlastnímu ohrožení v každodenních i
mimořádných situacích. Rozšiřují
a prohlubují si poznatky o rodině, škole a společenství vrstevníků, o přírodě, člověku i
vztazích mezi lidmi a učí se tak dívat se na vlastní činnosti z hlediska zdravotních potřeb a
životních perspektiv dospívajícího jedince a rozhodovat se ve prospěch zdraví. Vzhledem k
individuálnímu i sociálnímu rozměru zdraví je vzdělávací obor Výchova ke zdraví velmi úzce
propojen s průřezovým tématem Osobnostní a sociální výchova.
Generováno programem SMILE verze 2.2.3-1210, vlastníkem licence je Základní škola a Mateřská škola,
IČ: 75030501.
Využití jiným subjektem je porušení autorských práv a má za následek uplatnění zákonných
autorskoprávních nároků vůči porušiteli a dále pak náhradu škody.
Strana 214 z 254
ŠVP - Školský vzdělávací program pro základní vzdělávání
Vzdělávací obor Tělesná výchova jako součást komplexnějšího vzdělávání žáků v problematice
zdraví směřuje na jedné straně k poznání vlastních pohybových možností a zájmů, na druhé
straně k poznávání účinků konkrétních pohybových činností na tělesnou zdatnost, duševní a
sociální pohodu.
Pohybové vzdělávání postupuje od spontánní pohybové činnosti žáků k činnosti řízené a
výběrové, jejímž smyslem je schopnost samostatně ohodnotit úroveň své zdatnosti a řadit do
denního režimu pohybové činnosti pro uspokojování vlastních pohybových potřeb i zájmů, pro
optimální rozvoj zdatnosti a výkonnosti, pro regeneraci sil a kompenzaci různého zatížení, pro
podporu zdraví a ochranu života. Předpokladem pro osvojování pohybových dovedností je v
základním vzdělávání žákův prožitek z pohybu a z komunikace při pohybu, dobře zvládnutá
dovednost pak zpětně kvalitu jeho prožitku umocňuje.
Charakteristické pro pohybové vzdělávání je rozpoznávání a rozvíjení pohybového nadání,
které předpokládá diferenciaci činností i hodnocení výkonů žáků. Neméně důležité je
odhalování zdravotních oslabení žáků a jejich korekce v běžných i specifických formách
pohybového učení v povinné tělesné výchově, případně ve zdravotní tělesné výchově. Proto se nedílnou součástí
tělesné výchovy stávají korektivní a speciální vyrovnávací cvičení, která jsou podle potřeby
preventivně využívána v hodinách tělesné výchovy pro všechny žáky nebo jsou zadávána
žákům se zdravotním oslabením místo činností, které jsou kontraindikací jejich oslabení.
Škola má současně povinnost nabízet veškerý obsah Zdravotní tělesné výchovy žákům III.
(příp. II.) zdravotní skupiny v samostatných vyučovacích hodinách (jako adekvátní náhradu
povinné tělesné výchovy nebo jako rozšíření pohybové nabídky v dalším vyučovacím
předmětu dotovaném z disponibilní časové dotace). Tato nabídka vychází ze situace v
moderní společnosti, která v mnohém život usnadňuje, ale paradoxně tím vyvolává už v
dětském věku četná zdravotní oslabení, která je nutné napravovat a korigovat (z nedostatku
intenzivního a vhodně zaměřeného pohybu z dlouhodobého setrvávání ve statických polohách,
z nadměrného příjmu potravy v nevhodné skladbě,
z nekvalitního ovzduší, z četných stresových situací, nepříznivých sociálních vztahů atd.).
Základní vzdělávání tak reaguje na poznatky lékařů, že zdravotních oslabení v celé populaci
přibývá a zdravotně oslabené dítě potřebuje větší množství spontánních i cíleně zaměřených
pohybových
aktivit než dítě zdravé. Účast ve zdravotní tělesné výchově vede žáky k poznání charakteru
jejich zdravotního oslabení i míry a rozsahu omezení některých činností. Současně předkládá
konkrétní způsoby ovlivňování zdravotních oslabení (speciální cvičení, všestranně zaměřené
pohybové činnosti, relaxační techniky, plavání atd.) a jejich zařazování do denního režimu žáků.
Cílové zaměření vzdělávací oblasti
Vzdělávání v této vzdělávací oblasti směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáků
tím, že vede žáky k:
- poznávání zdraví jako nejdůležitější životní hodnoty
- pochopení zdraví jako vyváženého stavu tělesné, duševní i sociální pohody a k vnímání
radostných prožitků z činností podpořených pohybem, příjemným prostředím a atmosférou
příznivých vztahů
- poznávání člověka jako biologického jedince závislého v jednotlivých etapách života na
způsobu vlastního jednání a rozhodování, na úrovni mezilidských vztahů i na kvalitě prostředí
Generováno programem SMILE verze 2.2.3-1210, vlastníkem licence je Základní škola a Mateřská škola,
IČ: 75030501.
Využití jiným subjektem je porušení autorských práv a má za následek uplatnění zákonných
autorskoprávních nároků vůči porušiteli a dále pak náhradu škody.
Strana 215 z 254
ŠVP - Školský vzdělávací program pro základní vzdělávání
- získávání základní orientace v názorech na to, co je zdravé a co může zdraví prospět, i na
to, co zdraví ohrožuje a poškozuje
- využívání osvojených preventivních postupů pro ovlivňování zdraví v denním režimu, k
upevňování způsobů rozhodování a jednání v souladu s aktivní podporou zdraví v každé životní
situaci i k poznávání a využívání míst souvisejících s preventivní ochranou zdraví
- propojování zdraví a zdravých mezilidských vztahů se základními etickými a morálními postoji,
s volním úsilím atd.
- chápání zdatnosti, dobrého fyzického vzhledu i duševní pohody jako významného
předpokladu pro výběr partnera i profesní dráhy, pro uplatnění ve společnosti atd.
- aktivnímu zapojování do činností podporujících zdraví a do propagace zdravotně prospěšných
činností ve škole i v obci
Generováno programem SMILE verze 2.2.3-1210, vlastníkem licence je Základní škola a Mateřská škola,
IČ: 75030501.
Využití jiným subjektem je porušení autorských práv a má za následek uplatnění zákonných
autorskoprávních nároků vůči porušiteli a dále pak náhradu škody.
Strana 216 z 254
ŠVP - Školský vzdělávací program pro základní vzdělávání
4.6.1 Tělesná výchova
Charakteristika předmětu:
Úkolem tělesné výchovy není pouze zvyšování výkonnosti, ale hlavně vedení k radosti z pohybu
a uvědomění si důležitosti cvičení pro zdraví člověka. Při výuce se zaměřujeme na základní
pohybový rozvoj žáků podle principů všestrannosti, především herními a soutěživými formami.
Hlavní motivací je prožitek a radost z pohybu.
Učební plán předmětu
Ročník
1
2
3
4
5
Dotace
2
2
2
2
2
povinný
povinný
povinný
povinný
povinný
Povinnost
(skupina)
Dotace
skupiny
Průřezová témata
Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT:
● ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA:
Lidské aktivity a problémy životního prostředí
Vztah člověka k prostředí
Základní podmínky života
● OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA:
Komunikace
Kooperace a kompetice
Mezilidské vztahy
Poznávání lidí
● VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH:
Evropa a svět nás zajímá
Jsme Evropané
Objevujeme Evropu a svět
1. ročník - dotace: 2, povinný
Činnosti ovlivňující zdraví
výstupy
● spojuje
pravidelnou
každodenní
pohybovou činnost se zdravím a využívá
nabízené příležitosti
● uplatňuje hlavní zásady hygieny a
bezpečnosti při pohybových činnostech ve
známých prostorech školy
učivo
- význam pohybu pro zdraví - pohybový režim
žáků, délka a intenzita pohybu
- příprava organismu - příprava před
pohybovou činností, uklidnění po zátěži,
napínací a protahovací cvičení
- zdravotně zaměřené činnosti - správné
držení těla, správné zvedání zátěže;
průpravná, kompenzační, relaxační a jiná
Generováno programem SMILE verze 2.2.3-1210, vlastníkem licence je Základní škola a Mateřská škola,
IČ: 75030501.
Využití jiným subjektem je porušení autorských práv a má za následek uplatnění zákonných
autorskoprávních nároků vůči porušiteli a dále pak náhradu škody.
Strana 217 z 254
ŠVP - Školský vzdělávací program pro základní vzdělávání
zdravotně zaměřená cvičení a jejich praktické
využití
- rozvoj různých forem rychlosti, vytrvalosti,
síly, pohyblivosti, koordinace pohybu
- hygiena při TV - hygiena pohybových
činností a cvičebního prostředí, vhodné
oblečení a obutí pro pohybové aktivity
- bezpečnost při pohybových činnostech
- organizace a bezpečnost cvičebního
prostoru,
bezpečnost
v
šatnách
a
umyvárnách, bezpečná příprava a ukládání
nářadí, náčiní a pomůcek, první pomoc v
podmínkách TV
průřezová témata
OSV: ŘPRD, SRaSO, MV, Ko
VMEGS: ES, JE
EV: ZPŽ
Činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností
výstupy
učivo
● zvládá v souladu s individuálními - pohybové hry - s různým zaměřením;
předpoklady
jednoduché
pohybové netradiční pohybové hry a aktivity; využití
činnosti
jednotlivce
nebo
činnosti hraček a netradičního náčiní při cvičení;
prováděné ve skupině; usiluje o jejich pohybová tvořivost
zlepšení
● spolupracuje při jednoduchých týmových - základy gymnastiky - průpravná cvičení,
pohybových činnostech a soutěžích nebo akrobacie, cvičení s náčiním a na nářadí
činnosti prováděné ve skupině; usiluje o odpovídající velikosti a hmotnosti
jejich zlepšení
- rytmické a kondiční formy cvičení pro
děti - kondiční cvičení s hudbou nebo
rytmickým doprovodem, základy estetického
pohybu, vyjádření melodie a rytmu pohybem,
jednoduché tance
- průpravné úpoly - přetahy a přetlaky
- základy atletiky - rychlý běh, motivovaný
vytrvalý běh, skok do dálky, hod míčkem
- základy sportovních her - manipulace s
míčem, pálkou či jiným herním náčiním
odpovídající velikosti a hmotnosti, herní
činnosti jednotlivce, spolupráce ve hře,
Generováno programem SMILE verze 2.2.3-1210, vlastníkem licence je Základní škola a Mateřská škola,
IČ: 75030501.
Využití jiným subjektem je porušení autorských práv a má za následek uplatnění zákonných
autorskoprávních nároků vůči porušiteli a dále pak náhradu škody.
Strana 218 z 254
ŠVP - Školský vzdělávací program pro základní vzdělávání
průpravné hry, utkání podle zjednodušených
pravidel minisportů
- turistika a pobyt v přírodě - přesun do terénu
a chování v dopravních prostředcích při
přesunu, chůze v terénu, táboření, ochrana
přírody
- plavání - (základní plavecká výuka)
- hygiena plavání, adaptace na vodní
prostředí, základní plavecké dovednosti,
jeden plavecký způsob (plavecká technika),
prvky sebezáchrany a dopomoci tonoucímu
- sáňkováníí, bruslení - hry na sněhu a na ledě
průřezová témata
OSV: ŘPRD, HPPE, SRaSO, MV, Ko
VMEGS: ES, JE
EV: ZPŽ
činnosti podporující pohybové učení
výstupy
učivo
● reaguje na základní pokyny a povely
k osvojované činnosti a její organizaci - komunikace v TV - základní tělocvičné
prostorech školy
názvosloví osvojovaných činností, smluvené
povely, signály
- organizace při TV - základní organizace
prostoru a činností ve známém (běžném)
prostředí
- zásady jednání a chování - fair play,
olympijské ideály a symboly
- pravidla zjednodušených osvojovaných
pohybových činností - her, závodů, soutěží
- měření a posuzování pohybových
dovedností - měření výkonů, základní
pohybové testy
- zdroje informací o pohybových činnostech
průřezová témata
OSV: ŘPRD, HPPE, SRaSO, Ko
VMEGS: ES, JE
EV: ZPŽ
Generováno programem SMILE verze 2.2.3-1210, vlastníkem licence je Základní škola a Mateřská škola,
IČ: 75030501.
Využití jiným subjektem je porušení autorských práv a má za následek uplatnění zákonných
autorskoprávních nároků vůči porušiteli a dále pak náhradu škody.
Strana 219 z 254
ŠVP - Školský vzdělávací program pro základní vzdělávání
Zdravotní tělesná výchova
výstupy
učivo
● uplatňuje hlavní zásady hygieny a ČINNOSTI A INFORMACE PODPORUJÍCÍ
bezpečnosti při pohybových činnostech ve KOREKCE ZDRAVOTNÍCH OSLABENÍ
známých prostorech školy
zdravotní oslabení – konkrétní zdravotní
oslabení žáka, prevence, pohybový režim,
vhodné oblečení a obutí pro ZdrTV,
zásady správného držení těla, dechová
cvičení, vnímání pocitů při cvičení, nevhodná
cvičení a činnosti (kontraindikace zdravotních
oslabení)
SPECIÁLNÍ CVIČENÍ
základy speciálních cvičení – základní
cvičební polohy, základní technika cvičení,
soubor speciálních cvičení pro samostatné
cvičení.
A) oslabení podpůrně pohybového systému poruchy funkce svalových skupin
- poruchy páteře - odchylky předozadního
zakřivení a vybočení páteře do stran
- poruchy stavby dolních končetin
-lokální a celková relaxace; správné
držení hlavy, pletence ramenního , pánve,
kolen; protažení prsních a bederních
svalů, zadní strany stehen a ohybačů
kyčle; posilování šíjového, mezilopatkového,
břišního, hýžďového, stehenního a lýtkového
svalstva, vzpřimovačů trupu; zvýšení kloubní
pohyblivosti a rozsahu pohybu; uvolňování
páteře; rotační cvičení; správný dýchací
stereotyp
B)
oslabení vnitřních orgánů -oslabení
oběhového a dýchacího systému
- oslabení endokrinního systému
- obezita
- ostatní oslabení vnitřních orgánů
- rozvoj hlavních a pomocných dýchacích
svalů; hrudní a brániční dýchání při zvýšené
zátěži; adaptace na zvýšenou zátěž; cvičření
koordinace a rovnováhy
C) oslabení smyslových a nervových funkcí
- oslabení zraku, sluchu, neuropsychická
oslabení
-adaptace srdečně-cévního a dýchacího
systému; koordinace pohybu; rozvovážné
polohy; rozvoj sluchového, zrakového a
Generováno programem SMILE verze 2.2.3-1210, vlastníkem licence je Základní škola a Mateřská škola,
IČ: 75030501.
Využití jiným subjektem je porušení autorských práv a má za následek uplatnění zákonných
autorskoprávních nároků vůči porušiteli a dále pak náhradu škody.
Strana 220 z 254
ŠVP - Školský vzdělávací program pro základní vzdělávání
taktilního vnímání rytmu; cvičení s hudebním
doprovodem; orientace v prostoru; zraková
lokalizace, rychlost zrakového vnímání
VŠEOBECNĚ ROZVÍJEJÍCÍ POHYBOVÉ
ČINNOSTI
pohybové činnosti v návaznosti na obsah
TV – s přihlédnutím ke konkrétnímu druhu a
stupni oslabení
etická výchova
výstupy
učivo
● si
osvojí
oslovování
křestními Základní komunikašní dovednosti
jmény,
používání
vhodných
forem komunikace citů – identifikace, vyjádření
pozdravu,
naslouchání,
dodržování a usměrňování základních citů,
pocity
jednoduchých komunikačních pravidel ve spokojenosti, radosti, sympatie, smutku, obav
třídě, poděkování, omluvu, přiměřenou a hněvu
gestikulaci
● využívá prvky tvořivosti při společném
plnění úkolů
TVOŘIVOST A ZÁKLADY SPOLUPRÁCE
● reflektuje situaci druhých a adekvátně schopnost spolupráce – radost ze společné
poskytuje pomoc
činnosti a výsledku, vyjádření zájmu, základní
pravidla spolupráce
2. ročník - dotace: 2, povinný
Činnosti ovlivňující zdraví
výstupy
● spojuje
pravidelnou
každodenní
pohybovou činnost se zdravím a využívá
nabízené příležitosti
● uplatňuje hlavní zásady hygieny a
bezpečnosti při pohybových činnostech ve
známých prostorech školy
učivo
- význam pohybu pro zdraví - pohybový režim
žáků, délka a intenzita pohybu
- příprava organismu - příprava před
pohybovou činností, uklidnění po zátěži,
napínací a protahovací cvičení
- zdravotně zaměřené činnosti - správné
držení těla, správné zvedání zátěže;
průpravná, kompenzační, relaxační a jiná
zdravotně zaměřená cvičení a jejich praktické
využití
- rozvoj různých forem rychlosti, vytrvalosti,
síly, pohyblivosti, koordinace pohybu
- hygiena při TV - hygiena pohybových
činností a cvičebního prostředí, vhodné
oblečení a obutí pro pohybové aktivity
Generováno programem SMILE verze 2.2.3-1210, vlastníkem licence je Základní škola a Mateřská škola,
IČ: 75030501.
Využití jiným subjektem je porušení autorských práv a má za následek uplatnění zákonných
autorskoprávních nároků vůči porušiteli a dále pak náhradu škody.
Strana 221 z 254
ŠVP - Školský vzdělávací program pro základní vzdělávání
- bezpečnost při pohybových činnostech
- organizace a bezpečnost cvičebního
prostoru,
bezpečnost
v
šatnách
a
umyvárnách, bezpečná příprava a ukládání
nářadí, náčiní a pomůcek, první pomoc v
podmínkách TV
průřezová témata
OSV: ŘPRD, HPPE, SRaSO, MV, Ko
VMEGS: ES, JE
EV: ZPŽ
Činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností
výstupy
učivo
● zvládá v souladu s individuálními - pohybové hry - s různým zaměřením;
předpoklady
jednoduché
pohybové netradiční pohybové hry a aktivity; využití
činnosti
jednotlivce
nebo
činnosti hraček a netradičního náčiní při cvičení;
prováděné ve skupině; usiluje o jejich pohybová tvořivost
zlepšení
● spolupracuje při jednoduchých týmových - základy gymnastiky - průpravná cvičení,
pohybových činnostech a soutěžích nebo akrobacie, cvičení s náčiním a na nářadí
činnosti prováděné ve skupině; usiluje o odpovídající velikosti a hmotnosti
jejich zlepšení
- rytmické a kondiční formy cvičení pro
děti - kondiční cvičení s hudbou nebo
rytmickým doprovodem, základy estetického
pohybu, vyjádření melodie a rytmu pohybem,
jednoduché tance
- průpravné úpoly - přetahy a přetlaky
- základy atletiky - rychlý běh, motivovaný
vytrvalý běh, skok do dálky, hod míčkem
- základy sportovních her - manipulace s
míčem, pálkou či jiným herním náčiním
odpovídající velikosti a hmotnosti, herní
činnosti jednotlivce, spolupráce ve hře,
průpravné hry, utkání podle zjednodušených
pravidel minisportů
- turistika a pobyt v přírodě - přesun do terénu
a chování v dopravních prostředcích při
přesunu, chůze v terénu, táboření, ochrana
přírody
- plavání - (základní plavecká výuka)
- hygiena plavání, adaptace na vodní
Generováno programem SMILE verze 2.2.3-1210, vlastníkem licence je Základní škola a Mateřská škola,
IČ: 75030501.
Využití jiným subjektem je porušení autorských práv a má za následek uplatnění zákonných
autorskoprávních nároků vůči porušiteli a dále pak náhradu škody.
Strana 222 z 254
ŠVP - Školský vzdělávací program pro základní vzdělávání
prostředí, základní plavecké dovednosti,
jeden plavecký způsob (plavecká technika),
prvky sebezáchrany a dopomoci tonoucímu
- sáňkováníí, bruslení - hry na sněhu a na ledě
průřezová témata
OSV: ŘPRD, HPPE, SRaSO, MV, Ko
VMEGS: ES, JE
EV: ZPŽ
Činnosti podporující pohybové učení
výstupy
učivo
● reaguje na základní pokyny a povely - komunikace v TV - základní tělocvičné
k osvojované činnosti a její organizaci názvosloví osvojovaných činností, smluvené
prostorech školy
povely, signály
- organizace při TV - základní organizace
prostoru a činností ve známém (běžném)
prostředí
- zásady jednání a chování - fair play,
olympijské ideály a symboly
- pravidla zjednodušených osvojovaných
pohybových činností - her, závodů, soutěží
- měření a posuzování pohybových
dovedností - měření výkonů, základní
pohybové testy
- zdroje informací o pohybových činnostech
průřezová témata
OSV: ŘPRD, HPPE, SRaSO, MV, Ko
VMEGS: ES, JE
EV: ZPŽ
Zdravotní tělesná výchova
výstupy
učivo
● uplatňuje hlavní zásady hygieny a ČINNOSTI A INFORMACE PODPORUJÍCÍ
bezpečnosti při pohybových činnostech ve KOREKCE ZDRAVOTNÍCH OSLABENÍ
známých prostorech školy
zdravotní oslabení – konkrétní zdravotní
oslabení žáka, prevence, pohybový režim,
vhodné oblečení a obutí pro ZdrTV,
zásady správného držení těla, dechová
cvičení, vnímání pocitů při cvičení, nevhodná
cvičení a činnosti (kontraindikace zdravotních
oslabení)
Generováno programem SMILE verze 2.2.3-1210, vlastníkem licence je Základní škola a Mateřská škola,
IČ: 75030501.
Využití jiným subjektem je porušení autorských práv a má za následek uplatnění zákonných
autorskoprávních nároků vůči porušiteli a dále pak náhradu škody.
Strana 223 z 254
ŠVP - Školský vzdělávací program pro základní vzdělávání
SPECIÁLNÍ CVIČENÍ
základy speciálních cvičení – základní
cvičební polohy, základní technika cvičení,
soubor speciálních cvičení pro samostatné
cvičení.
A) oslabení podpůrně pohybového systému poruchy funkce svalových skupin
- poruchy páteře - odchylky předozadního
zakřivení a vybočení páteře do stran
- poruchy stavby dolních končetin
-lokální a celková relaxace; správné
držení hlavy, pletence ramenního , pánve,
kolen; protažení prsních a bederních
svalů, zadní strany stehen a ohybačů
kyčle; posilování šíjového, mezilopatkového,
břišního, hýžďového, stehenního a lýtkového
svalstva, vzpřimovačů trupu; zvýšení kloubní
pohyblivosti a rozsahu pohybu; uvolňování
páteře; rotační cvičení; správný dýchací
stereotyp
B)
oslabení vnitřních orgánů -oslabení
oběhového a dýchacího systému
- oslabení endokrinního systému
- obezita
- ostatní oslabení vnitřních orgánů
- rozvoj hlavních a pomocných dýchacích
svalů; hrudní a brániční dýchání při zvýšené
zátěži; adaptace na zvýšenou zátěž; cvičření
koordinace a rovnováhy
C) oslabení smyslových a nervových funkcí
- oslabení zraku, sluchu, neuropsychická
oslabení
-adaptace srdečně-cévního a dýchacího
systému; koordinace pohybu; rozvovážné
polohy; rozvoj sluchového, zrakového a
taktilního vnímání rytmu; cvičení s hudebním
doprovodem; orientace v prostoru; zraková
lokalizace, rychlost zrakového vnímání
výstupy
VŠEOBECNĚ ROZVÍJEJÍCÍ POHYBOVÉ
ČINNOSTI
pohybové činnosti v návaznosti na obsah
TV – s přihlédnutím ke konkrétnímu druhu a
stupni oslabení
etická výchova
učivo
Generováno programem SMILE verze 2.2.3-1210, vlastníkem licence je Základní škola a Mateřská škola,
IČ: 75030501.
Využití jiným subjektem je porušení autorských práv a má za následek uplatnění zákonných
autorskoprávních nároků vůči porušiteli a dále pak náhradu škody.
Strana 224 z 254
ŠVP - Školský vzdělávací program pro základní vzdělávání
● si
osvojí
oslovování
křestními
jmény,
používání
vhodných
forem
pozdravu,
naslouchání,
dodržování
jednoduchých komunikačních pravidel ve
třídě, poděkování, omluvu, přiměřenou
gestikulaci
● využívá prvky tvořivosti při společném
plnění úkolů
● reflektuje situaci druhých a adekvátně
poskytuje pomoc
Základní komunikašní dovednosti
komunikace citů – identifikace, vyjádření
a usměrňování základních citů,
pocity
spokojenosti, radosti, sympatie, smutku, obav
a hněvu
TVOŘIVOST A ZÁKLADY SPOLUPRÁCE
schopnost spolupráce – radost ze společné
činnosti a výsledku, vyjádření zájmu, základní
pravidla spolupráce
3. ročník - dotace: 2, povinný
Činnosti ovlivňující zdraví
výstupy
● spojuje
pravidelnou
každodenní
pohybovou činnost se zdravím a využívá
nabízené příležitosti
● uplatňuje hlavní zásady hygieny a
bezpečnosti při pohybových činnostech ve
známých prostorech školy
učivo
- význam pohybu pro zdraví - pohybový režim
žáků, délka a intenzita pohybu
- příprava organismu - příprava před
pohybovou činností, uklidnění po zátěži,
napínací a protahovací cvičení
- zdravotně zaměřené činnosti - správné
držení těla, správné zvedání zátěže;
průpravná, kompenzační, relaxační a jiná
zdravotně zaměřená cvičení a jejich praktické
využití
- rozvoj různých forem rychlosti, vytrvalosti,
síly, pohyblivosti, koordinace pohybu
- hygiena při TV - hygiena pohybových
činností a cvičebního prostředí, vhodné
oblečení a obutí pro pohybové aktivity
- bezpečnost při pohybových činnostech
- organizace a bezpečnost cvičebního
prostoru,
bezpečnost
v
šatnách
a
umyvárnách, bezpečná příprava a ukládání
nářadí, náčiní a pomůcek, první pomoc v
podmínkách TV
průřezová témata
OSV: ŘPRD, HPPE, SRaSO, Ko
VMEGS: ES, JE
EV: ZPŽ
Generováno programem SMILE verze 2.2.3-1210, vlastníkem licence je Základní škola a Mateřská škola,
IČ: 75030501.
Využití jiným subjektem je porušení autorských práv a má za následek uplatnění zákonných
autorskoprávních nároků vůči porušiteli a dále pak náhradu škody.
Strana 225 z 254
ŠVP - Školský vzdělávací program pro základní vzdělávání
Činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností
výstupy
učivo
● zvládá v souladu s individuálními - pohybové hry - s různým zaměřením;
předpoklady
jednoduché
pohybové netradiční pohybové hry a aktivity; využití
činnosti
jednotlivce
nebo
činnosti hraček a netradičního náčiní při cvičení;
prováděné ve skupině; usiluje o jejich pohybová tvořivost
zlepšení
● spolupracuje při jednoduchých týmových - základy gymnastiky - průpravná cvičení,
pohybových činnostech a soutěžích nebo akrobacie, cvičení s náčiním a na nářadí
činnosti prováděné ve skupině; usiluje o odpovídající velikosti a hmotnosti
jejich zlepšení
- rytmické a kondiční formy cvičení pro
děti - kondiční cvičení s hudbou nebo
rytmickým doprovodem, základy estetického
pohybu, vyjádření melodie a rytmu pohybem,
jednoduché tance
- průpravné úpoly - přetahy a přetlaky
- základy atletiky - rychlý běh, motivovaný
vytrvalý běh, skok do dálky, hod míčkem
- základy sportovních her - manipulace s
míčem, pálkou či jiným herním náčiním
odpovídající velikosti a hmotnosti, herní
činnosti jednotlivce, spolupráce ve hře,
průpravné hry, utkání podle zjednodušených
pravidel minisportů
- turistika a pobyt v přírodě - přesun do terénu
a chování v dopravních prostředcích při
přesunu, chůze v terénu, táboření, ochrana
přírody
- plavání - (základní plavecká výuka)
- hygiena plavání, adaptace na vodní
prostředí, základní plavecké dovednosti,
jeden plavecký způsob (plavecká technika),
prvky sebezáchrany a dopomoci tonoucímu
- sáňkováníí, bruslení - hry na sněhu a na ledě
průřezová témata
OSV: ŘPRD, HPPE, SRaSO, K, Ko
VMEGS: ES, JE
EV: ZPŽ
Generováno programem SMILE verze 2.2.3-1210, vlastníkem licence je Základní škola a Mateřská škola,
IČ: 75030501.
Využití jiným subjektem je porušení autorských práv a má za následek uplatnění zákonných
autorskoprávních nároků vůči porušiteli a dále pak náhradu škody.
Strana 226 z 254
ŠVP - Školský vzdělávací program pro základní vzdělávání
Činnosti podporující pohybové učení
výstupy
učivo
● reaguje na základní pokyny a povely - komunikace v TV - základní tělocvičné
k osvojované činnosti a její organizaci názvosloví osvojovaných činností, smluvené
prostorech školy
povely, signály
- organizace při TV - základní organizace
prostoru a činností ve známém (běžném)
prostředí
- zásady jednání a chování - fair play,
olympijské ideály a symboly
- pravidla zjednodušených osvojovaných
pohybových činností - her, závodů, soutěží
- měření a posuzování pohybových
dovedností - měření výkonů, základní
pohybové testy
- zdroje informací o pohybových činnostech
průřezová témata
OSV: ŘPRD, HPPE, SRaSO, MV, Ko
VMEGS: ES, JE
EV: ZPŽ
Zdravotní tělesná výchova
výstupy
učivo
● uplatňuje hlavní zásady hygieny a ČINNOSTI A INFORMACE PODPORUJÍCÍ
bezpečnosti při pohybových činnostech ve KOREKCE ZDRAVOTNÍCH OSLABENÍ
známých prostorech školy
zdravotní oslabení – konkrétní zdravotní
oslabení žáka, prevence, pohybový režim,
vhodné oblečení a obutí pro ZdrTV,
zásady správného držení těla, dechová
cvičení, vnímání pocitů při cvičení, nevhodná
cvičení a činnosti (kontraindikace zdravotních
oslabení)
SPECIÁLNÍ CVIČENÍ
základy speciálních cvičení – základní
cvičební polohy, základní technika cvičení,
soubor speciálních cvičení pro samostatné
cvičení.
A) oslabení podpůrně pohybového systému poruchy funkce svalových skupin
- poruchy páteře - odchylky předozadního
zakřivení a vybočení páteře do stran
Generováno programem SMILE verze 2.2.3-1210, vlastníkem licence je Základní škola a Mateřská škola,
IČ: 75030501.
Využití jiným subjektem je porušení autorských práv a má za následek uplatnění zákonných
autorskoprávních nároků vůči porušiteli a dále pak náhradu škody.
Strana 227 z 254
ŠVP - Školský vzdělávací program pro základní vzdělávání
- poruchy stavby dolních končetin
-lokální a celková relaxace; správné
držení hlavy, pletence ramenního , pánve,
kolen; protažení prsních a bederních
svalů, zadní strany stehen a ohybačů
kyčle; posilování šíjového, mezilopatkového,
břišního, hýžďového, stehenního a lýtkového
svalstva, vzpřimovačů trupu; zvýšení kloubní
pohyblivosti a rozsahu pohybu; uvolňování
páteře; rotační cvičení; správný dýchací
stereotyp
B)
oslabení vnitřních orgánů -oslabení
oběhového a dýchacího systému
- oslabení endokrinního systému
- obezita
- ostatní oslabení vnitřních orgánů
- rozvoj hlavních a pomocných dýchacích
svalů; hrudní a brániční dýchání při zvýšené
zátěži; adaptace na zvýšenou zátěž; cvičření
koordinace a rovnováhy
C) oslabení smyslových a nervových funkcí
- oslabení zraku, sluchu, neuropsychická
oslabení
-adaptace srdečně-cévního a dýchacího
systému; koordinace pohybu; rozvovážné
polohy; rozvoj sluchového, zrakového a
taktilního vnímání rytmu; cvičení s hudebním
doprovodem; orientace v prostoru; zraková
lokalizace, rychlost zrakového vnímání
VŠEOBECNĚ ROZVÍJEJÍCÍ POHYBOVÉ
ČINNOSTI
pohybové činnosti v návaznosti na obsah
TV – s přihlédnutím ke konkrétnímu druhu a
stupni oslabení
etická výchova
výstupy
učivo
● si
osvojí
oslovování
křestními Základní komunikašní dovednosti
jmény,
používání
vhodných
forem komunikace citů – identifikace, vyjádření
pozdravu,
naslouchání,
dodržování a usměrňování základních citů,
pocity
jednoduchých komunikačních pravidel ve spokojenosti, radosti, sympatie, smutku, obav
třídě, poděkování, omluvu, přiměřenou a hněvu
gestikulaci
● využívá prvky tvořivosti při společném
plnění úkolů
TVOŘIVOST A ZÁKLADY SPOLUPRÁCE
● reflektuje situaci druhých a adekvátně
poskytuje pomoc
Generováno programem SMILE verze 2.2.3-1210, vlastníkem licence je Základní škola a Mateřská škola,
IČ: 75030501.
Využití jiným subjektem je porušení autorských práv a má za následek uplatnění zákonných
autorskoprávních nároků vůči porušiteli a dále pak náhradu škody.
Strana 228 z 254
ŠVP - Školský vzdělávací program pro základní vzdělávání
schopnost spolupráce – radost ze společné
činnosti a výsledku, vyjádření zájmu, základní
pravidla spolupráce
4. ročník - dotace: 2, povinný
činnosti ovlivňující zdraví
výstupy
● podílí se na realizaci pravidelného
pohybového režimu; uplatňuje kondičně
zaměřené činnosti; projevuje přiměřenou
samostatnost a vůli po zlepšení úrovně své
zdatnosti
● zařazuje do pohybového režimu korektivní
cvičení, především v souvislosti s
jednostrannou zátěží nebo vlastním
svalovým oslabením
● uplatňuje pravidla hygieny a bezpečného
chování v běžném sportovním prostředí;
adekvátně reaguje v situaci úrazu
spolužáka
učivo
- význam pohybu pro zdraví - pohybový režim
žáků, délka a intenzita pohybu
- příprava organismu - příprava před
pohybovou činností, uklidnění po zátěži,
napínací a protahovací cvičení
- zdravotně zaměřené činnosti - správné
držení těla, správné zvedání zátěže;
průpravná, kompenzační, relaxační a jiná
zdravotně zaměřená cvičení a jejich praktické
využití
- rozvoj různých forem rychlosti, vytrvalosti,
síly, pohyblivosti, koordinace pohybu
- hygiena při TV - hygiena pohybových
činností a cvičebního prostředí, vhodné
oblečení a obutí pro pohybové aktivity
- bezpečnost při pohybových činnostech
- organizace a bezpečnost cvičebního
prostoru,
bezpečnost
v
šatnách
a
umyvárnách, bezpečná příprava a ukládání
nářadí, náčiní a pomůcek, první pomoc v
podmínkách TV
průřezová témata
OSV: ŘPRD, HPPE, SRaSO, MV, Ko
VMEGS: ES, JE
EV: ZPŽ
Činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností
výstupy
učivo
● zařazuje do pohybového režimu korektivní - pohybové hry - s různým zaměřením;
cvičení, především v souvislosti s netradiční pohybové hry a aktivity; využití
jednostrannou zátěží nebo vlastním hraček a netradičního náčiní při cvičení;
svalovým oslabením
pohybová tvořivost
● zvládá v souladu s individuálními
předpoklady
osvojované
pohybové
Generováno programem SMILE verze 2.2.3-1210, vlastníkem licence je Základní škola a Mateřská škola,
IČ: 75030501.
Využití jiným subjektem je porušení autorských práv a má za následek uplatnění zákonných
autorskoprávních nároků vůči porušiteli a dále pak náhradu škody.
Strana 229 z 254
ŠVP - Školský vzdělávací program pro základní vzdělávání
dovednosti; vytváří varianty osvojených
pohybových her
● jednoduše zhodnotí kvalitu pohybové
činnosti spolužáka a reaguje na pokyny k
vlastnímu provedení pohybové činnosti
- základy gymnastiky - průpravná cvičení,
akrobacie, cvičení s náčiním a na nářadí
odpovídající velikosti a hmotnosti
- rytmické a kondiční formy cvičení pro
děti - kondiční cvičení s hudbou nebo
rytmickým doprovodem, základy estetického
pohybu, vyjádření melodie a rytmu pohybem,
jednoduché tance
- průpravné úpoly - přetahy a přetlaky
- základy atletiky - rychlý běh, motivovaný
vytrvalý běh, skok do dálky, hod míčkem
- základy sportovních her - manipulace s
míčem, pálkou či jiným herním náčiním
odpovídající velikosti a hmotnosti, herní
činnosti jednotlivce, spolupráce ve hře,
průpravné hry, utkání podle zjednodušených
pravidel minisportů
- turistika a pobyt v přírodě - přesun do terénu
a chování v dopravních prostředcích při
přesunu, chůze v terénu, táboření, ochrana
přírody
- plavání - (základní plavecká výuka)
- hygiena plavání, adaptace na vodní
prostředí, základní plavecké dovednosti,
jeden plavecký způsob (plavecká technika),
prvky sebezáchrany a dopomoci tonoucímu
- sáňkování, bruslení - hry na sněhu a na ledě
- další pohybové činnosti (podle podmínek
školy a zájmu žáků)
průřezová témata
OSV: ŘPRD, HPPE, SRaSO, MV, Ko
VMEGS: ES, JE
EV: ZPŽ
Činnosti podporující pohybové učení
výstupy
učivo
● jedná v duchu fair play: dodržuje pravidla - komunikace v TV - základní tělocvičné
her a soutěží, pozná a označí zjevné názvosloví osvojovaných činností, smluvené
přestupky proti pravidlům a adekvátně na povely, signály
Generováno programem SMILE verze 2.2.3-1210, vlastníkem licence je Základní škola a Mateřská škola,
IČ: 75030501.
Využití jiným subjektem je porušení autorských práv a má za následek uplatnění zákonných
autorskoprávních nároků vůči porušiteli a dále pak náhradu škody.
Strana 230 z 254
ŠVP - Školský vzdělávací program pro základní vzdělávání
●
●
●
●
ně reaguje; respektuje při pohybových
činnostech opačné pohlaví
užívá při pohybové činnosti základní
osvojované tělocvičné názvosloví; cvičí
podle jednoduchého nákresu, popisu
cvičení
zorganizuje nenáročné pohybové činnosti a
soutěže na úrovni třídy
změří základní pohybové výkony a porovná
je s předchozími výsledky
orientuje se v informačních zdrojích o
pohybových aktivitách a sportovních akcích
ve škole i v místě bydliště; samostatně
získá potřebné informace
- organizace při TV - základní organizace
prostoru a činností ve známém (běžném)
prostředí
- zásady jednání a chování - fair play,
olympijské ideály a symboly
- pravidla zjednodušených osvojovaných
pohybových činností - her, závodů, soutěží
- měření a posuzování pohybových
dovedností - měření výkonů, základní
pohybové testy
- zdroje informací o pohybových činnostech
průřezová témata
OSV: ŘPRD, HPPE, SRaSO, MV, Ko
VMEGS: ES, JE
EV: ZPŽ
Zdravotní tělesná výchova
výstupy
● uplatňuje pravidla hygieny a bezpečného
chování v běžném sportovním prostředí;
adekvátně reaguje v situaci úrazu
spolužáka
učivo
ČINNOSTI A INFORMACE PODPORUJÍCÍ
KOREKCE ZDRAVOTNÍCH OSLABENÍ
zdravotní oslabení – konkrétní zdravotní
oslabení žáka, prevence, pohybový režim,
vhodné oblečení a obutí pro ZdrTV,
zásady správného držení těla, dechová
cvičení, vnímání pocitů při cvičení, nevhodná
cvičení a činnosti (kontraindikace zdravotních
oslabení)
SPECIÁLNÍ CVIČENÍ
základy speciálních cvičení – základní
cvičební polohy, základní technika cvičení,
soubor speciálních cvičení pro samostatné
cvičení.
A) oslabení podpůrně pohybového systému poruchy funkce svalových skupin
- poruchy páteře - odchylky předozadního
zakřivení a vybočení páteře do stran
- poruchy stavby dolních končetin
-lokální a celková relaxace; správné
držení hlavy, pletence ramenního , pánve,
kolen; protažení prsních a bederních
svalů, zadní strany stehen a ohybačů
kyčle; posilování šíjového, mezilopatkového,
břišního, hýžďového, stehenního a lýtkového
Generováno programem SMILE verze 2.2.3-1210, vlastníkem licence je Základní škola a Mateřská škola,
IČ: 75030501.
Využití jiným subjektem je porušení autorských práv a má za následek uplatnění zákonných
autorskoprávních nároků vůči porušiteli a dále pak náhradu škody.
Strana 231 z 254
ŠVP - Školský vzdělávací program pro základní vzdělávání
svalstva, vzpřimovačů trupu; zvýšení kloubní
pohyblivosti a rozsahu pohybu; uvolňování
páteře; rotační cvičení; správný dýchací
stereotyp
B)
oslabení vnitřních orgánů -oslabení
oběhového a dýchacího systému
- oslabení endokrinního systému
- obezita
- ostatní oslabení vnitřních orgánů
- rozvoj hlavních a pomocných dýchacích
svalů; hrudní a brániční dýchání při zvýšené
zátěži; adaptace na zvýšenou zátěž; cvičření
koordinace a rovnováhy
C) oslabení smyslových a nervových funkcí
- oslabení zraku, sluchu, neuropsychická
oslabení
-adaptace srdečně-cévního a dýchacího
systému; koordinace pohybu; rozvovážné
polohy; rozvoj sluchového, zrakového a
taktilního vnímání rytmu; cvičení s hudebním
doprovodem; orientace v prostoru; zraková
lokalizace, rychlost zrakového vnímání
VŠEOBECNĚ ROZVÍJEJÍCÍ POHYBOVÉ
ČINNOSTI
pohybové činnosti v návaznosti na obsah
TV – s přihlédnutím ke konkrétnímu druhu a
stupni oslabení
etická výchova
výstupy
učivo
● si uvědomuje své schopnosti a silné
stránky, utváří své pozitivní sebehodnocení ZÁKLADY ASERTIVNÍHO CHOVÁNÍ
asertivní chování – rozlišování mezi
nabídkami druhých, schopnost odmítnutí
nabídky k podvodu, krádeži, pomlouvání,
zneužívání návykových látek a sexuálnímu
zneužívání
5. ročník - dotace: 2, povinný
Činnosti ovlivňující zdraví
výstupy
učivo
● podílí se na realizaci pravidelného - význam pohybu pro zdraví - pohybový režim
pohybového režimu; uplatňuje kondičně žáků, délka a intenzita pohybu
zaměřené činnosti; projevuje přiměřenou
samostatnost a vůli po zlepšení úrovně své
zdatnosti
Generováno programem SMILE verze 2.2.3-1210, vlastníkem licence je Základní škola a Mateřská škola,
IČ: 75030501.
Využití jiným subjektem je porušení autorských práv a má za následek uplatnění zákonných
autorskoprávních nároků vůči porušiteli a dále pak náhradu škody.
Strana 232 z 254
ŠVP - Školský vzdělávací program pro základní vzdělávání
● zařazuje do pohybového režimu korektivní
cvičení, především v souvislosti s
jednostrannou zátěží nebo vlastním
svalovým oslabením
● uplatňuje pravidla hygieny a bezpečného
chování v běžném sportovním prostředí;
adekvátně reaguje v situaci úrazu
spolužáka
- příprava organismu - příprava před
pohybovou činností, uklidnění po zátěži,
napínací a protahovací cvičení
- zdravotně zaměřené činnosti - správné
držení těla, správné zvedání zátěže;
průpravná, kompenzační, relaxační a jiná
zdravotně zaměřená cvičení a jejich praktické
využití
- rozvoj různých forem rychlosti, vytrvalosti,
síly, pohyblivosti, koordinace pohybu
- hygiena při TV - hygiena pohybových
činností a cvičebního prostředí, vhodné
oblečení a obutí pro pohybové aktivity
- bezpečnost při pohybových činnostech
- organizace a bezpečnost cvičebního
prostoru,
bezpečnost
v
šatnách
a
umyvárnách, bezpečná příprava a ukládání
nářadí, náčiní a pomůcek, první pomoc v
podmínkách TV
průřezová témata
OSV: ŘPRD, HPPE, SRaSO, MV, Ko
VMEGS: ES, JE
EV: ZPŽ
Činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností
výstupy
učivo
● zařazuje do pohybového režimu korektivní - pohybové hry - s různým zaměřením;
cvičení, především v souvislosti s netradiční pohybové hry a aktivity; využití
jednostrannou zátěží nebo vlastním hraček a netradičního náčiní při cvičení;
svalovým oslabením
pohybová tvořivost
● zvládá v souladu s individuálními
předpoklady
osvojované
pohybové - základy gymnastiky - průpravná cvičení,
dovednosti; vytváří varianty osvojených akrobacie, cvičení s náčiním a na nářadí
pohybových her
odpovídající velikosti a hmotnosti
● jednoduše zhodnotí kvalitu pohybové
činnosti spolužáka a reaguje na pokyny k - rytmické a kondiční formy cvičení pro
vlastnímu provedení pohybové činnosti
děti - kondiční cvičení s hudbou nebo
rytmickým doprovodem, základy estetického
pohybu, vyjádření melodie a rytmu pohybem,
jednoduché tance
- průpravné úpoly - přetahy a přetlaky
Generováno programem SMILE verze 2.2.3-1210, vlastníkem licence je Základní škola a Mateřská škola,
IČ: 75030501.
Využití jiným subjektem je porušení autorských práv a má za následek uplatnění zákonných
autorskoprávních nároků vůči porušiteli a dále pak náhradu škody.
Strana 233 z 254
ŠVP - Školský vzdělávací program pro základní vzdělávání
- základy atletiky - rychlý běh, motivovaný
vytrvalý běh, skok do dálky, hod míčkem
- základy sportovních her - manipulace s
míčem, pálkou či jiným herním náčiním
odpovídající velikosti a hmotnosti, herní
činnosti jednotlivce, spolupráce ve hře,
průpravné hry, utkání podle zjednodušených
pravidel minisportů
- turistika a pobyt v přírodě - přesun do terénu
a chování v dopravních prostředcích při
přesunu, chůze v terénu, táboření, ochrana
přírody
- plavání - (základní plavecká výuka)
- hygiena plavání, adaptace na vodní
prostředí, základní plavecké dovednosti,
jeden plavecký způsob (plavecká technika),
prvky sebezáchrany a dopomoci tonoucímu
- sáňkování, bruslení - hry na sněhu a na ledě
- další pohybové činnosti (podle podmínek
školy a zájmu žáků)
průřezová témata
OSV: ŘPRD, HPPE, SRaSO, MV, Ko
VMEGS: ES, JE
EV: ZPŽ
●
●
●
●
●
Činnosti podporující pohybové učení
výstupy
učivo
jedná v duchu fair play: dodržuje pravidla - komunikace v TV - základní tělocvičné
her a soutěží, pozná a označí zjevné názvosloví osvojovaných činností, smluvené
přestupky proti pravidlům a adekvátně na povely, signály
ně reaguje; respektuje při pohybových
činnostech opačné pohlaví
- organizace při TV - základní organizace
užívá při pohybové činnosti základní prostoru a činností ve známém (běžném)
osvojované tělocvičné názvosloví; cvičí prostředí
podle jednoduchého nákresu, popisu
cvičení
- zásady jednání a chování - fair play,
zorganizuje nenáročné pohybové činnosti a olympijské ideály a symboly
soutěže na úrovni třídy
změří základní pohybové výkony a porovná - pravidla zjednodušených osvojovaných
je s předchozími výsledky
pohybových činností - her, závodů, soutěží
orientuje se v informačních zdrojích o
pohybových aktivitách a sportovních akcích
Generováno programem SMILE verze 2.2.3-1210, vlastníkem licence je Základní škola a Mateřská škola,
IČ: 75030501.
Využití jiným subjektem je porušení autorských práv a má za následek uplatnění zákonných
autorskoprávních nároků vůči porušiteli a dále pak náhradu škody.
Strana 234 z 254
ŠVP - Školský vzdělávací program pro základní vzdělávání
ve škole i v místě bydliště; samostatně - měření a posuzování pohybových
získá potřebné informace
dovedností - měření výkonů, základní
pohybové testy
- zdroje informací o pohybových činnostech
průřezová témata
OSV: ŘPRD, HPPE, SRaSO, MV, Ko
VMEGS: ES, JE
EV: ZPŽ
Zdravotní tělesná výchova
výstupy
● uplatňuje pravidla hygieny a bezpečného
chování v běžném sportovním prostředí;
adekvátně reaguje v situaci úrazu
spolužáka
učivo
ČINNOSTI A INFORMACE PODPORUJÍCÍ
KOREKCE ZDRAVOTNÍCH OSLABENÍ
zdravotní oslabení – konkrétní zdravotní
oslabení žáka, prevence, pohybový režim,
vhodné oblečení a obutí pro ZdrTV,
zásady správného držení těla, dechová
cvičení, vnímání pocitů při cvičení, nevhodná
cvičení a činnosti (kontraindikace zdravotních
oslabení)
SPECIÁLNÍ CVIČENÍ
základy speciálních cvičení – základní
cvičební polohy, základní technika cvičení,
soubor speciálních cvičení pro samostatné
cvičení.
A) oslabení podpůrně pohybového systému poruchy funkce svalových skupin
- poruchy páteře - odchylky předozadního
zakřivení a vybočení páteře do stran
- poruchy stavby dolních končetin
-lokální a celková relaxace; správné
držení hlavy, pletence ramenního , pánve,
kolen; protažení prsních a bederních
svalů, zadní strany stehen a ohybačů
kyčle; posilování šíjového, mezilopatkového,
břišního, hýžďového, stehenního a lýtkového
svalstva, vzpřimovačů trupu; zvýšení kloubní
pohyblivosti a rozsahu pohybu; uvolňování
páteře; rotační cvičení; správný dýchací
stereotyp
B)
oslabení vnitřních orgánů -oslabení
oběhového a dýchacího systému
- oslabení endokrinního systému
- obezita
- ostatní oslabení vnitřních orgánů
Generováno programem SMILE verze 2.2.3-1210, vlastníkem licence je Základní škola a Mateřská škola,
IČ: 75030501.
Využití jiným subjektem je porušení autorských práv a má za následek uplatnění zákonných
autorskoprávních nároků vůči porušiteli a dále pak náhradu škody.
Strana 235 z 254
ŠVP - Školský vzdělávací program pro základní vzdělávání
- rozvoj hlavních a pomocných dýchacích
svalů; hrudní a brániční dýchání při zvýšené
zátěži; adaptace na zvýšenou zátěž; cvičření
koordinace a rovnováhy
C) oslabení smyslových a nervových funkcí
- oslabení zraku, sluchu, neuropsychická
oslabení
-adaptace srdečně-cévního a dýchacího
systému; koordinace pohybu; rozvovážné
polohy; rozvoj sluchového, zrakového a
taktilního vnímání rytmu; cvičení s hudebním
doprovodem; orientace v prostoru; zraková
lokalizace, rychlost zrakového vnímání
VŠEOBECNĚ ROZVÍJEJÍCÍ POHYBOVÉ
ČINNOSTI
pohybové činnosti v návaznosti na obsah
TV – s přihlédnutím ke konkrétnímu druhu a
stupni oslabení
etická výchova
výstupy
učivo
● si uvědomuje své schopnosti a silné ZÁKLADY ASERTIVNÍHO CHOVÁNÍ
stránky, utváří své pozitivní sebehodnocení asertivní chování – rozlišování mezi
nabídkami druhých, schopnost odmítnutí
nabídky k podvodu, krádeži, pomlouvání,
zneužívání návykových látek a sexuálnímu
zneužívání
Generováno programem SMILE verze 2.2.3-1210, vlastníkem licence je Základní škola a Mateřská škola,
IČ: 75030501.
Využití jiným subjektem je porušení autorských práv a má za následek uplatnění zákonných
autorskoprávních nároků vůči porušiteli a dále pak náhradu škody.
Strana 236 z 254
ŠVP - Školský vzdělávací program pro základní vzdělávání
4.7 Člověk a svět práce
Oblast člověk a svět práce postihuje široké spektrum pracovních činností a technologií, vede
žáky k získání základních uživatelských dovedností v různých oborech lidské činnosti a přispívá
k vytváření životní a profesní orientace žáků. Koncepce vzdělávací oblasti člověk a svět práce
vychází z konkrétních životních situací, v nichž žáci přicházejí do přímého kontaktu s lidskou
činností a technikou v jejich rozmanitých
podobách a širších souvislostech.
Vzdělávací oblast člověk a svět práce se cíleně zaměřuje na praktické pracovní dovednosti a
návyky a doplňuje celé základní vzdělání o důležitou složku nezbytnou pro uplatnění člověka
v dalším životě a ve společnosti. Tím se odlišuje od ostatních vzdělávacích oblastí a je
jejich určitou protiváhou. Je založena na tvůrčí myšlenkové spoluúčasti žáků. Vzdělávací
obsah vzdělávacího oboru člověk a svět práce je rozdělen na 1. stupni na čtyři tematické
okruhy: Práce s drobným materiálem, Konstrukční činnosti, Pěstitelské práce, Příprava pokrmů,
které jsou pro školu povinné. Na 2. stupni je rozdělen na šest tematických okruhů: Práce
s technickými materiály, Design a konstruování, Pěstitelské práce a chovatelství, Provoz
a údržba domácnosti, Příprava pokrmů, Svět práce. Tematické okruhy na 2. stupni tvoří
nabídku, z níž školy vybírají podle svých podmínek a pedagogických záměrů, kromě povinného
tematického okruhu Svět práce, minimálně další dva tematické okruhy. Vybrané tematické
okruhy je nutné realizovat v plném rozsahu.
Tematický okruh Svět práce je určen pro 8. a 9. ročník i odpovídající ročníky víceletých středních
škol. Je povinný pro všechny žáky v plném rozsahu a lze jej zařadit již od 7. ročníku. Vzdělávací
obsah je realizován v průběhu celého základního vzdělávání a je určen všem žákům
(tedy chlapcům i dívkám bez rozdílu). Žáci se učí pracovat s různými materiály a osvojují
si základní pracovní dovednosti a návyky. Učí se plánovat, organizovat a hodnotit pracovní
činnost samostatně i v týmu. Ve všech tematických okruzích jsou žáci soustavně vedeni k
dodržování zásad bezpečnosti a hygieny při práci. V závislosti na věku žáků se postupně
buduje systém, který žákům poskytuje důležité informace ze sféry výkonu práce a pomáhá
jim při odpovědném rozhodování o dalším profesním zaměření. Proto je vhodné zařazovat do
vzdělávání žáků co největší počet tematických okruhů.
Cílové zaměření vzdělávací oblasti
Vzdělávání v této vzdělávací oblasti směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáků
tím, že vede žáky k:
- pozitivnímu vztahu k práci a k odpovědnosti za kvalitu svých i společných výsledků práce
- osvojení základních pracovních dovedností a návyků z různých pracovních oblastí, k
organizaci a plánování práce a k používání vhodných nástrojů, nářadí a pomůcek při práci i
v běžném životě
- vytrvalosti a soustavnosti při plnění zadaných úkolů, k uplatňování tvořivosti a vlastních
nápadů při pracovní činnosti a k vynakládání úsilí na dosažení kvalitního výsledku
- poznání, že technika jako významná součást lidské kultury je vždy úzce spojena s pracovní
činností člověka
- autentickému a objektivnímu poznávání okolního světa, k potřebné sebedůvěře, k novému
postoji a hodnotám ve vztahu k práci člověka, technice a životnímu prostředí
Generováno programem SMILE verze 2.2.3-1210, vlastníkem licence je Základní škola a Mateřská škola,
IČ: 75030501.
Využití jiným subjektem je porušení autorských práv a má za následek uplatnění zákonných
autorskoprávních nároků vůči porušiteli a dále pak náhradu škody.
Strana 237 z 254
ŠVP - Školský vzdělávací program pro základní vzdělávání
- chápání práce a pracovní činnosti jako příležitosti k seberealizaci, sebeaktualizaci a k rozvíjení
podnikatelského myšlení
- orientaci v různých oborech lidské činnosti, formách fyzické a duševní práce a osvojení
potřebných poznatků a dovedností významných pro možnost uplatnění, pro volbu vlastního
profesního zaměření a pro další životní a profesní orientaci
Generováno programem SMILE verze 2.2.3-1210, vlastníkem licence je Základní škola a Mateřská škola,
IČ: 75030501.
Využití jiným subjektem je porušení autorských práv a má za následek uplatnění zákonných
autorskoprávních nároků vůči porušiteli a dále pak náhradu škody.
Strana 238 z 254
ŠVP - Školský vzdělávací program pro základní vzdělávání
4.7.1 Pracovní činnosti
Charakteristika předmětu:
Vzdělávání ve vyučovacím předmětu pracovnní činnosti je zaměřeno na dovednosti v práci s
různými materiály, osvojení si základních pracovních dovedností a návyků, plánování práce,
organizování a hodnocení pracovní činnosti samostatně i ve skupině. Velký důraz je kladen na
pochopení důležitosti bezpečné práce při jednotlivých činnostech.
Učební plán předmětu
Ročník
1
2
3
4
5
Dotace
1
1
1
1
1
povinný
povinný
povinný
povinný
povinný
Povinnost
(skupina)
Dotace
skupiny
Průřezová témata
Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT:
● ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA:
Lidské aktivity a problémy životního prostředí
Vztah člověka k prostředí
● OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA:
Komunikace
Kooperace a kompetice
Kreativita
Mezilidské vztahy
Poznávání lidí
1. ročník - dotace: 1, povinný
práce s drobným materiálem
výstupy
učivo
● vytváří jednoduchými postupy různé - vlastnosti materiálu (přírodniny, modelovací
předměty z tradičních i netradičních hmota, papír a karton, textil, drát, fólie aj.)
materiálů
● pracuje podle slovního návodu a předlohy - pracovní pomůcky a nástroje - funkce a
využití
- jednoduché pracovní operace a postupy,
organizace práce
- lidové zvyky, tradice, řemesla
průřezová témata
OSV: PL, MV, Ko, KaK
EV: ŽP, VČP
Generováno programem SMILE verze 2.2.3-1210, vlastníkem licence je Základní škola a Mateřská škola,
IČ: 75030501.
Využití jiným subjektem je porušení autorských práv a má za následek uplatnění zákonných
autorskoprávních nároků vůči porušiteli a dále pak náhradu škody.
Strana 239 z 254
ŠVP - Školský vzdělávací program pro základní vzdělávání
práce montážní a demontážní
výstupy
učivo
● zvládá elementární dovednosti a činnosti stavebnice
(plošné,
prostorové,
při práci se stavebnicemi
konstrukční), sestavování modelů
- práce s návodem, předlohou, jednoduchým
náčrtem
průřezová témata
OSV: PL, MV, Ko, KaK
EV: ŽP, VČP
pěstitelstké práce
výstupy
učivo
● provádí pozorování přírody, zaznamená a - základní podmínky pro pěstování rostlin,
zhodnotí výsledky pozorování
půda a její zpracování, výživa rostlin, osivo
● pečuje o nenáročné rostliny
- pěstování rostlin ze semen v místnosti,
na zahradě (okrasné rostliny, léčivky, koření,
zelenina aj.)
- pěstování pokojových rostlin
- rostliny jedovaté, rostliny jako drogy, alergie
průřezová témata
OSV: PL, MV, Ko, KaK
EV: ŽP, VČP
příprava pokrmů
výstupy
● připraví samostatně jednoduchý pokrm
● chová se vhodně při stolování
učivo
- základní vybavení kuchyně
- výběr, nákup a skladování potravin
- jednoduchá úprava
správného stolování
stolu,
pravidla
- technika v kuchyni - historie a význam
průřezová témata
OSV: PL, MV, Ko, KaK
EV: ŽP, VČP
2. ročník - dotace: 1, povinný
práce s drobnýnm materiálem
výstupy
učivo
Generováno programem SMILE verze 2.2.3-1210, vlastníkem licence je Základní škola a Mateřská škola,
IČ: 75030501.
Využití jiným subjektem je porušení autorských práv a má za následek uplatnění zákonných
autorskoprávních nároků vůči porušiteli a dále pak náhradu škody.
Strana 240 z 254
ŠVP - Školský vzdělávací program pro základní vzdělávání
● vytváří jednoduchými postupy různé - vlastnosti materiálu (přírodniny, modelovací
předměty z tradičních i netradičních hmota, papír a karton, textil, drát, fólie aj.)
materiálů
● pracuje podle slovního návodu a předlohy - pracovní pomůcky a nástroje - funkce a
využití
- jednoduché pracovní operace a postupy,
organizace práce
- lidové zvyky, tradice, řemesla
průřezová témata
OSV: PL, MV, Ko, KaK
EV: ŽP, VČP
práce montážní a demontážní
výstupy
učivo
● zvládá elementární dovednosti a činnosti stavebnice
(plošné,
prostorové,
při práci se stavebnicemi
konstrukční), sestavování modelů
- práce s návodem, předlohou, jednoduchým
náčrtem
průřezová témata
OSV: PL, MV, Ko, KaK
EV: ŽP, VČP
pěstitelské práce
výstupy
učivo
● provádí pozorování přírody, zaznamená a - základní podmínky pro pěstování rostlin,
zhodnotí výsledky pozorování
půda a její zpracování, výživa rostlin, osivo
● pečuje o nenáročné rostliny
- pěstování rostlin ze semen v místnosti,
na zahradě (okrasné rostliny, léčivky, koření,
zelenina aj.)
- pěstování pokojových rostlin
- rostliny jedovaté, rostliny jako drogy, alergie
průřezová témata
OSV: PL, MV, Ko, KaK
EV: ŽP, VČP
příprava pokrmů
výstupy
● připraví samostatně jednoduchý pokrm
● chová se vhodně při stolování
učivo
- základní vybavení kuchyně
- výběr, nákup a skladování potravin
Generováno programem SMILE verze 2.2.3-1210, vlastníkem licence je Základní škola a Mateřská škola,
IČ: 75030501.
Využití jiným subjektem je porušení autorských práv a má za následek uplatnění zákonných
autorskoprávních nároků vůči porušiteli a dále pak náhradu škody.
Strana 241 z 254
ŠVP - Školský vzdělávací program pro základní vzdělávání
- jednoduchá úprava
správného stolování
stolu,
pravidla
- technika v kuchyni - historie a význam
průřezová témata
OSV: PL, MV, Ko, KaK
EV: ŽP, VČP
3. ročník - dotace: 1, povinný
práce s drobným materiálem
výstupy
učivo
● vytváří jednoduchými postupy různé - vlastnosti materiálu (přírodniny, modelovací
předměty z tradičních i netradičních hmota, papír a karton, textil, drát, fólie aj.)
materiálů
● pracuje podle slovního návodu a předlohy - pracovní pomůcky a nástroje - funkce a
využití
- jednoduché pracovní operace a postupy,
organizace práce
- lidové zvyky, tradice, řemesla
průřezová témata
OSV: PL, MV, Ko, KaK
EV: ŽP, VČP
práce montážní a demontážní
výstupy
učivo
● zvládá elementární dovednosti a činnosti stavebnice
(plošné,
prostorové,
při práci se stavebnicemi
konstrukční), sestavování modelů
- práce s návodem, předlohou, jednoduchým
náčrtem
průřezová témata
OSV: PL, MV, Ko, KaK
EV: ŽP, VČP
pěstitelské práce
výstupy
učivo
● provádí pozorování přírody, zaznamená a - základní podmínky pro pěstování rostlin,
zhodnotí výsledky pozorování
půda a její zpracování, výživa rostlin, osivo
● pečuje o nenáročné rostliny
- pěstování rostlin ze semen v místnosti,
na zahradě (okrasné rostliny, léčivky, koření,
zelenina aj.)
- pěstování pokojových rostlin
Generováno programem SMILE verze 2.2.3-1210, vlastníkem licence je Základní škola a Mateřská škola,
IČ: 75030501.
Využití jiným subjektem je porušení autorských práv a má za následek uplatnění zákonných
autorskoprávních nároků vůči porušiteli a dále pak náhradu škody.
Strana 242 z 254
ŠVP - Školský vzdělávací program pro základní vzdělávání
- rostliny jedovaté, rostliny jako drogy, alergie
průřezová témata
OSV: PL, MV, Ko, KaK
EV: ŽP, VČP
příprava pokrmů
výstupy
● připraví samostatně jednoduchý pokrm
● chová se vhodně při stolování
učivo
- základní vybavení kuchyně
- výběr, nákup a skladování potravin
- jednoduchá úprava
správného stolování
stolu,
pravidla
- technika v kuchyni - historie a význam
průřezová témata
OSV: PL, MV, Ko, KaK
EV: ŽP, VČP
4. ročník - dotace: 1, povinný
práce s drobným materiálem
●
●
●
●
výstupy
učivo
vytváří přiměřenými pracovními operacemi - vlastnosti materiálu (přírodniny, modelovací
a postupy na základě své představivosti hmota, papír a karton, textil, drát, fólie aj.)
různé výrobky z daného materiálu
využívá při tvořivých činnostech s různým - pracovní pomůcky a nástroje - funkce a
materiálem prvky lidových tradic
využití
volí vhodné pracovní pomůcky, nástroje a
náčiní vzhledem k použitému materiálu
- jednoduché pracovní operace a postupy,
udržuje pořádek na pracovním místě a organizace práce
dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti
práce; poskytne první pomoc při úrazu
- lidové zvyky, tradice, řemesla
průřezová témata
OSV: PL, MV, Ko, KaK
EV: ŽP, VČP
práce montážní a demontážní
výstupy
učivo
● provádí při práci se stavebnicemi stavebnice
(plošné,
prostorové,
jednoduchou montáž a demontáž
konstrukční), sestavování modelů
● pracuje podle slovního návodu, předlohy,
jednoduchého náčrtu
- práce s návodem, předlohou, jednoduchým
● dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti náčrtem
práce, poskytne první pomoc při úrazu
průřezová témata
Generováno programem SMILE verze 2.2.3-1210, vlastníkem licence je Základní škola a Mateřská škola,
IČ: 75030501.
Využití jiným subjektem je porušení autorských práv a má za následek uplatnění zákonných
autorskoprávních nároků vůči porušiteli a dále pak náhradu škody.
Strana 243 z 254
ŠVP - Školský vzdělávací program pro základní vzdělávání
OSV: PL, MV, Ko, KaK
EV: ŽP, VČP
pěstitelské práce
●
●
●
●
výstupy
provádí jednoduché pěstitelské činnosti,
samostatně vede pěstitelské pokusy a
pozorování
ošetřuje a pěstuje podle daných zásad
pokojové i jiné rostliny
volí podle druhu pěstitelských činností
správné pomůcky, nástroje a náčiní
dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti
práce; poskytne první pomoc při úrazu
učivo
- základní podmínky pro pěstování rostlin,
půda a její zpracování, výživa rostlin, osivo
- pěstování rostlin ze semen v místnosti,
na zahradě (okrasné rostliny, léčivky, koření,
zelenina aj.)
- pěstování pokojových rostlin
- rostliny jedovaté, rostliny jako drogy, alergie
průřezová témata
OSV: PL, MV, Ko, KaK
EV: ŽP, VČP
příprava pokrmů
●
●
●
●
výstupy
učivo
orientuje se v základním vybavení kuchyně - základní vybavení kuchyně
připraví samostatně jednoduchý pokrm
dodržuje pravidla správného stolování a - výběr, nákup a skladování potravin
společenského chování
udržuje pořádek a čistotu pracovních ploch, - jednoduchá úprava stolu, pravidla
dodržuje základy hygieny a bezpečnosti správného stolování
práce; poskytne první pomoc i při úrazu v
kuchyni
- technika v kuchyni - historie a význam
průřezová témata
OSV: PL, MV, Ko, KaK
EV: ŽP, VČP
5. ročník - dotace: 1, povinný
práce s drobným materiálem
●
●
●
●
výstupy
vytváří přiměřenými pracovními operacemi
a postupy na základě své představivosti
různé výrobky z daného materiálu
využívá při tvořivých činnostech s různým
materiálem prvky lidových tradic
volí vhodné pracovní pomůcky, nástroje a
náčiní vzhledem k použitému materiálu
udržuje pořádek na pracovním místě a
dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti
práce; poskytne první pomoc při úrazu
učivo
- vlastnosti materiálu (přírodniny, modelovací
hmota, papír a karton, textil, drát, fólie aj.)
- pracovní pomůcky a nástroje - funkce a
využití
- jednoduché pracovní operace a postupy,
organizace práce
- lidové zvyky, tradice, řemesla
Generováno programem SMILE verze 2.2.3-1210, vlastníkem licence je Základní škola a Mateřská škola,
IČ: 75030501.
Využití jiným subjektem je porušení autorských práv a má za následek uplatnění zákonných
autorskoprávních nároků vůči porušiteli a dále pak náhradu škody.
Strana 244 z 254
ŠVP - Školský vzdělávací program pro základní vzdělávání
průřezová témata
OSV: PL, MV, Ko, KaK
EV: ŽP, VČP
práce montážní a demontážní
výstupy
učivo
● provádí při práci se stavebnicemi stavebnice
(plošné,
prostorové,
jednoduchou montáž a demontáž
konstrukční), sestavování modelů
● pracuje podle slovního návodu, předlohy,
jednoduchého náčrtu
- práce s návodem, předlohou, jednoduchým
● dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti náčrtem
práce, poskytne první pomoc při úrazu
průřezová témata
OSV: PL, MV, Ko, KaK
EV: ŽP, VČP
pěstitelské práce
●
●
●
●
výstupy
provádí jednoduché pěstitelské činnosti,
samostatně vede pěstitelské pokusy a
pozorování
ošetřuje a pěstuje podle daných zásad
pokojové i jiné rostliny
volí podle druhu pěstitelských činností
správné pomůcky, nástroje a náčiní
dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti
práce; poskytne první pomoc při úrazu
učivo
- základní podmínky pro pěstování rostlin,
půda a její zpracování, výživa rostlin, osivo
- pěstování rostlin ze semen v místnosti,
na zahradě (okrasné rostliny, léčivky, koření,
zelenina aj.)
- pěstování pokojových rostlin
- rostliny jedovaté, rostliny jako drogy, alergie
průřezová témata
OSV: PL, MV, Ko, KaK
EV: ŽP, VČP
příprava pokrmů
●
●
●
●
výstupy
učivo
orientuje se v základním vybavení kuchyně - základní vybavení kuchyně
připraví samostatně jednoduchý pokrm
dodržuje pravidla správného stolování a - výběr, nákup a skladování potravin
společenského chování
udržuje pořádek a čistotu pracovních ploch, - jednoduchá úprava stolu, pravidla
dodržuje základy hygieny a bezpečnosti správného stolování
práce; poskytne první pomoc i při úrazu v
kuchyni
- technika v kuchyni - historie a význam
průřezová témata
OSV: PL, MV, Ko, KaK
EV: ŽP, VČP
Generováno programem SMILE verze 2.2.3-1210, vlastníkem licence je Základní škola a Mateřská škola,
IČ: 75030501.
Využití jiným subjektem je porušení autorských práv a má za následek uplatnění zákonných
autorskoprávních nároků vůči porušiteli a dále pak náhradu škody.
Strana 245 z 254
ŠVP - Školský vzdělávací program pro základní vzdělávání
5 Školní projekty
5.1 Nový projekt
Generováno programem SMILE verze 2.2.3-1210, vlastníkem licence je Základní škola a Mateřská škola,
IČ: 75030501.
Využití jiným subjektem je porušení autorských práv a má za následek uplatnění zákonných
autorskoprávních nároků vůči porušiteli a dále pak náhradu škody.
Strana 246 z 254
ŠVP - Školský vzdělávací program pro základní vzdělávání
6 Hodnocení žáků a autoevaluace školy
HODNOCENÍ ŽÁKŮ
__________________
Hodnocení žáků je běžnou činností, kterou učitel ve škole vykonává průběžně ve výuce (i mimo
ni) po celý školní rok. Cílem hodnocení je poskytnou žákovi zpětnou vazbu, prostřednictvím
které získává informace o tom, jak učivo zvládá a co se naučil, v čem se zlepšil a kde dělá chyby.
Součástí hodnocení je i informace o tom , jak má žák postupovat k odstranění nedostatků.
Hodnocení se zaměřuje na individuální pokrok každého žáka (nesrovnáváme žáka s jeho
spolužáky). Součástí hodnocení je i hodnocení chování.
Je podporováno žákovo vlastní sebehodnocení k posilování vnitřní motivace.
V 1.-3. ročníku je klasifikace úplně nahrazena slovním hodnocením, neboť poskytuje lepší
informace o silných a slabých stránkách výkonu žáka.
Ve 4. a 5. ročníku je používána pro hodnocení klasifikační stupnice 1 - 5.
Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků
Hodnocení chování
– chování žáka ve škole se na vysvědčení hodnotí stupni
stupeň 1 –žák přijímá a dodržuje pravidla chování stanovená řádem školy, má dobrý vztah
ke všem spolužákům a ostatním dospělým lidem, méně závažných přestupků se dopouští jen
ojediněle
stupeň 2 - chování žáka je v rozporu s obecnými pravidly chování a ustanoveními školního
řádu, žák se dopustí závažného přestupku proti pravidlům slušného chování nebo školního
řádu; opakovaně se dopouští méně závažných přestupků; žák narušuje výchovně vzdělávací
činnost škol, je méně přístupný výchovnému působení, ohrožuje bezpečnost, zdraví své nebo
jiných osob
stupeň 3 – chování žáka je v zásadním rozporu s pravidly slušného chování; dopustí se
takových závažných přestupků proti školnímu řádu, že je jimi vážně ohrožena výchova nebo
bezpečnost a zdraví jiných osob; záměrně narušuje hrubým způsobem výchovně vzdělávací
činnost školy, nerespektuje kázeňská opatření a dopouští se dalších přestupků; nesnaží se své
chyby napravit a není přístupný výchovnému působení
- klasifikaci chování žáků navrhuje třídní učitel po projednání s učitelem, kteří ve třídě vyučují,
rozhoduje o ní ředitel školy po projednání v pedagogické radě
– škola hodnotí a klasifikuje žáky za jejich chování ve škole a na akcích pořádaných školou,
za chování žáka mimo školu zodpovídá zákonný zástupce žáka
– při klasifikaci chování se přihlíží k věku, morální a rozumové vyspělosti žáka
Výchovná opatření
– žáku může být udělena pochvala za mimořádný projev lidskosti, občanské nebo školní
iniciativy, záslužný nebo statečný čin nebo za dlouhodobou úspěšnou práci
– při porušení povinností stanovených školním řádem lze podle závažnosti tohoto porušení
žákovi uložit: - napomenutí třídního učitele – ukládá třídní učitel za méně závažné porušení
Generováno programem SMILE verze 2.2.3-1210, vlastníkem licence je Základní škola a Mateřská škola,
IČ: 75030501.
Využití jiným subjektem je porušení autorských práv a má za následek uplatnění zákonných
autorskoprávních nároků vůči porušiteli a dále pak náhradu škody.
Strana 247 z 254
ŠVP - Školský vzdělávací program pro základní vzdělávání
školního řádu (např. zapomínání, opakující se hrubé vyjadřování, nedodržování pravidel
slušného chování)
- důtka třídního učitele – ukládá třídní učitel za porušení školního řádu (např.časté konflikty se
spolužáky, neplnění základních povinností)
- důtka ředitele školy – ukládá se po projednání v pedagogické radě (např. fyzické napadení
spolužáka, násilí, šikana)
– pochvala, napomenutí nebo důtka se zaznamenává do dokumentace žáka a na vysvědčení
za pololetí, v němž byly uděleny
Hodnocení prospěchu
– hodnocení výsledků vzdělávání je v 1.-3. ročníku vyjádřeno slovně; slovní hodnocení zahrnuje
posouzení výsledků vzdělávání žáka, ohodnocení píle žáka a jeho přístupu ke vzdělávání i
v souvislostech, které ovlivňují jeho výkon; obsahuje doporučení, jak předcházet případným
neúspěchům žáka a jak je překonávat
– ve 4.-5. ročníku je vyjádřeno klasifikačním stupněm
– stupně prospěchu:
stupeň 1 - při práci je aktivní a iniciativní a spolupracuje s ostatními žáky
– vyjadřuje se samostatně, zadané úkoly umí řešit samostatně
– získané vědomosti umí aplikovat v praktických činnostech
– dopouští se jen občasných chyb
– spisovně se vyjadřuje ústně i písemně
stupeň 2 - úkoly řeší téměř samostatně, v práci je převážně aktivní, umí spolupracovat s
ostatními
– umí se celkem samostatně vyjádřit
– méně závažné chyby dokáže opravit
– chápe souvislosti, ale občas potřebuje vedení
stupeň 3 - umí samostatně vyřešit jednodušší úkoly
– projevuje občasnou aktivitu
– své znalosti aplikuje málokdy v praktické činnosti
– vyjadřovací schopnosti jsou na nižší úrovni
– dopouští se závažnějších chyb
– s pomocí učitele dokáže chyby najít a opravit
stupeň 4 - řeší jen jednoduché úkoly, při samostatné práci většinou není úspěšný
– získané vědomosti není schopen aplikovat
– samostatné vyjadřování je velmi jednoduché
– při práci je pasivní
– dopouští se závažných chyb
stupeň 5 - při práci je pasivní
– vyjadřovací schopnosti mají velmi nízkou úroveň
Generováno programem SMILE verze 2.2.3-1210, vlastníkem licence je Základní škola a Mateřská škola,
IČ: 75030501.
Využití jiným subjektem je porušení autorských práv a má za následek uplatnění zákonných
autorskoprávních nároků vůči porušiteli a dále pak náhradu škody.
Strana 248 z 254
ŠVP - Školský vzdělávací program pro základní vzdělávání
– samostatně neumí vyřešit téměř žádný úkol
– nereaguje na návodné otázky
– chyby neumí najít ani s pomocí učitele
– u žáka s vývojovou poruchou učení může být ve 4. a 5. ročníku použito slovní hodnocení či
kombinace klasifikace a slovního hodnocení na základě žádosti zákonného zástupce
– má-li zákonný zástupce žáka pochybnosti o správnosti hodnocení na konci pololetí, může
do 3 pracovních dnů požádat ředitele školy o komisionální přezkoušení žáka; je-li vyučujícím
ředitel, krajský úřad
Celkový prospěch
prospěl s vyznamenáním - průměr stupňů prospěchu není vyšší než 1,5
– nejhorší stupeň prospěchu je 2
prospěl –neprospěl s vyznamenáním a na vysvědčení není hodnocen stupněm 5
neprospěl - na vysvědčení je stupeň prospěchu 5
V případě použití slovního hodnocení nebo kombinace slovního hodnocení a klasifikace jsou
výsledky vzdělávání žáka popsány tak, aby byla zřejmá úroveň vzdělání žáka, které dosáhl
zejména ve vztahu k očekávaným výstupům formulovaným ve ŠVP
Při odchodu žáka z 5. ročníku na víceleté gymnázium vydá škola žákovi výstupní hodnocení
podle §51 zákona č. 561/2004 Sb.(školský zákon) a § 16 vyhlášky č. 48/2005 Sb. o základním
vzdělávání současně s pololetním vysvědčením.
Žáci, kteří nesplnili požadavky k postupu do dalšího ročníku, opakují ročník dle pravidel
stanovených §52 zákona č. 561/2004 Sb.
Zásady a pravidla hodnocení výsledků vzdělávání
– při hodnocení žáků uplatňují učitelé přiměřenou náročnost vůči žákovi
– při hodnocení je kladen důraz na osobní pokrok žáka
– hodnocení nesmí být prostředkem k upevňování kázně
– učitel získává podklady pro hodnocení na základě všech projevů žáka (písemných, ústních
a jiných)
– klasifikováno je pouze učivo, které již bylo procvičené
– k případné nepřítomnosti žáka ve škole učitel při hodnocení přihlíží
– zákonní zástupci jsou informováni o hodnocení žáka prostřednictvích prospěchových notýsků
a žákovských knížek, mají též možnost kdykoliv po předběžné dohodě využít konzultace s
učitelem
– při celkové klasifikaci přihlíží učitel k věkových zvláštnostem žáka, jeho schopnostem i k tomu,
že žák mohl v průběhu klasifikačního období zakolísat ve svých výkonech pro určitou indispozici
Klasifikace a hodnocení žáků s vývojovými poruchami
– u žáka se smyslovou nebo tělesnou vadou, vadou řeči, prokázanou specifickou vývojovou
poruchou učení nebo chování učitelé při jeho hodnocení a klasifikaci přihlédnou k charakteru
postižení, respektují doporučení psychologických vyšetření žáků, volí vhodné a přiměřené
způsoby získávání podkladů
Generováno programem SMILE verze 2.2.3-1210, vlastníkem licence je Základní škola a Mateřská škola,
IČ: 75030501.
Využití jiným subjektem je porušení autorských práv a má za následek uplatnění zákonných
autorskoprávních nároků vůči porušiteli a dále pak náhradu škody.
Strana 249 z 254
ŠVP - Školský vzdělávací program pro základní vzdělávání
– při vývojových poruchách učení neplní žák úkoly, při kterých nemůže podávat výkony
odpovídající jeho předpokladům
– vyučující klade důraz na druh projevu, ve kterém má žák předpoklady podávat lepší výkon,
při klasifikaci se nevychází z počtu chyb, ale z počtu jevů, které žák zvládl úspěšně
– klasifikovat lze slovně (viz výše), ale i známkou s tím, že se SPU vezme v úvahu a odrazí
se v mírnější klasifikaci
– žákům se specifickou vývojovou poruchou učení a chování se věnuje speciální pozornost
a péče
– všechna navrhovaná pedagogické opatření se projednají se zákonnými zástupci žáka
Zásady a pravidla sebehodnocení žáků
– dovednosti související se sebehodnocením jsou postupně u žáků rozvíjeny
– učitel poskytne žákům prostor pro sebehodnocení
– při sebehodnocení žáci vystihují porozumění učivu, zvládnutí vědomostí a dovedností,
uvědomění si příčin neúspěchů a úspěchů; porovnávají své současné a dřívější znalosti
– učitel porovná názory žáka se svým hodnocením
AUTOEVALUACE ŠKOLY
_____________________
Cílem autoevaluace je zhodnocení momentálního stavu (informace o tom, jak funguje ŠVP).
Tyto informace slouží jako zpětná vazba, jejímž prostřednictvím jsou vyvozovány kroky ke
zkvalitnění procesu výuky a ŠVP. Některé aspekty budou vyhodnocovány na základě prostého
posouzení pracovníky školy při pravidelných rozhovorech, skupinových diskuzích, apod. Jiné
aspekty budou sledovány na základě shromažďování žákovských prací, dotazníků zadávaných
žákům a rodičům. Součástí hodnocení výuky je i autoevaluace učitelů. Hodnocení práce učitelů
se neopírá pouze o ojedinělé hospitace, ale i o informace, jak učitelé výuku plánují, jaké si
stanovují výukové cíle, jak vyhodnocují jejich naplnění a jek vedou žáky v procesu vzdělávání.
Evaluační zpráva bude součástí výroční zprávy školy.
Oblasti autoevaluace
-----------------------------------1.podmínky ke vzdělání - personální podmínky - odborná kvalifikace ped. pracovníků, skladba
úvazků vyučujících vzhledem k jejich odborné kvalifikaci a zkušenostem
- materiálně-technické podmínky - školní budova, učebny, ŠD, zahrada, sportovní zařízení,
hřiště, vybavení šk. nábytkem, učebními pomůckami, sportovním nářadím, hračkami,
učebnicemi a učebními texty, audiovizuální a výpočetní technikou
- finanční podmínky vzdělávání - prostředky ze státního rozpočtu, příspěvek obce, výdaje na
učebnice a učební pomůcky, výdaje na další vzdělávání ped. pracovníků, sponzorské dary
- škola a region - propojení školy s obcí, regionem
- prezentace školy na veřejnosti
- články školy v regionálním tisku
2. průběh vzdělávání - soulad výuky se školním vzdělávacím programem
- soulad výuky s učebním plánem
Generováno programem SMILE verze 2.2.3-1210, vlastníkem licence je Základní škola a Mateřská škola,
IČ: 75030501.
Využití jiným subjektem je porušení autorských práv a má za následek uplatnění zákonných
autorskoprávních nároků vůči porušiteli a dále pak náhradu škody.
Strana 250 z 254
ŠVP - Školský vzdělávací program pro základní vzdělávání
- vedení pedagogické dokumentace s cílem zachytit průběh a výsledky vzdělávání
- rozvrh hodin
- opatření při vzdělávání žáků s SPU a žáků mimořádně nadaných
- školní řád
- klima školy
- respektování individuálních vzdělávacích potřeb žáků
- vyučovací formy a metody (řízení výuky, vnitřní členění hodin, sledování a plnění
stanovených cílů, možnost seberealizace jednotlivých žáků, podpora sebedůvěry, sebeúcty,
vzájemného respektování, tolerance, využívání metod prožitkového
učení,
experimentování , manipulování, objevování, práce s chybou, skupinová, individuální a frontální
výuka, respektování individuálního tempa, možnost relaxace, věcnost a správnost výuky)
- komunikace mezi učitelem a žákem, mezi žáky navzájem (možnost vyjádření vlastního
názoru, argumentace, diskuse, vzájemné respektování), dotazníková šetření mezi žáky
3. podpora školy žákům,spolupráce s rodiči,vliv vzájemných vztahů školy, žáků, rodičů a dalších
osob na vzdělávání
- třídní schůzky, konzultace
- informační systém vůči rodičům a žákům
- školská rada
- dotazníková šetření
- spolupráce s PPP a SPC
- prevence sociálně patologických jevů
- péče školy o volný čas žáků - zájmové kroužky
- jednorázové akce
4. výsledky vzdělávání žáků - úroveň poznatků, představivosti a fantazie v tvořivých
činnostech, pohybový rozvoj žáků, úroveň řečovýách a jazykových dovedností, žákovské
práce, písemnosti, výrobky
- veřejná prezentace - vystoupení, výstavy, soutěže, olympiády
- úspěšnost absolventů školy v přijetí na víceleté gymnázium
- testy Kalibro, Scio aj.
5. řízení školy, pedagogiční pracovníci - organizační struktura školy
- organizace činnosti a provozu
- delegování pravomocí a pracovní náplně
- přenos informací uvnitř školy
- vedení ped. pracovníků
- hospitační a kontrolní činnost
- hodnocení zaměstnanců
- další vzdělávání ped. pracovníků
Generováno programem SMILE verze 2.2.3-1210, vlastníkem licence je Základní škola a Mateřská škola,
IČ: 75030501.
Využití jiným subjektem je porušení autorských práv a má za následek uplatnění zákonných
autorskoprávních nároků vůči porušiteli a dále pak náhradu škody.
Strana 251 z 254
ŠVP - Školský vzdělávací program pro základní vzdělávání
6. úroveň výsledků práce školy - zejména vzhledem k podmínkám vzdělávání a ekonomickým
zdrojům
Kritéria autoevaluace
-------------------------a) v oblasti podmínek pro vzdělávání
- sledování demografického vývoje v obci
- materiální vybavení školy, jeho modernizace
- technický stav budovy
- úroveň hygienického zázemí
- čistota vnitřních i vnějších prostor
- personální a finanční podmínky pro výuku
b) v oblasti průběhu vzdělávání
- soulad výuky se ŠVP
- soulad výuky s učebním plánem
- úroveň zpracovávání ped. dokumentace
- vytváření pozitivního klimatu školy
- respektování individuálních vzdělávacích potřeb žáků, četnost doučování žáků v době mimo
výuku
- vyučovací formy a metody
c) v oblasti podpory školy žákům
- spolupráce s rodiči
- kvalita vzájemných vztahů pedagog - žák, úroveň indiviuálního přístupu k žákům
- práce se žáky se specifickými potřebami
- práce se žáky nadanými
- realizace a četnost třídních schůzek, individuálních konzultací
- řešení konkrétních problémů, spolupráce s PPP
d) v oblasti výsledků vzdělávání
- výsledky žáků v jednotlivých předmětech
- úroveň výsledků v předmětech vzheldem k očekávaným výstupům stanovených ŠVP
- úroveň zvládnutí klíčových kompetencí
- veřejná prezentace
- úspěšnost absolventů školy v přijetí na víceleté gymnázium
- výsledků testů Kalibro, Scio
- výsledky soutěží - Klokánek, logická olympiáda, aj.
e) v oblasti řízení školy
Generováno programem SMILE verze 2.2.3-1210, vlastníkem licence je Základní škola a Mateřská škola,
IČ: 75030501.
Využití jiným subjektem je porušení autorských práv a má za následek uplatnění zákonných
autorskoprávních nároků vůči porušiteli a dále pak náhradu škody.
Strana 252 z 254
ŠVP - Školský vzdělávací program pro základní vzdělávání
- zajištění personálních podmínek
- organizace činnosti a provozu
- kvalita přenosu informací v rámci školy
- spolupráce vedení školy a zaměstnanců
- výsledky hospitační a kontrolní činnosti
- využití dalšího vzdělávání ped. pracovníků v chodu školy
f) v oblasti úrovně výsledků práce školy
- hospodaření s rozpočtem
- úroveň výsledků vzhledem k ŠVP
- hodnocení rodičovské veřejnosti týkající se výsledků vzdělání a výchovy
Nástroje autoevaluace
---------------------------- pedagogická dokumentace
- ankety a dotazníky žákům, učitelům, rodičům,
- rozhovory s žáky, učitely a rodiči
- písemné podklady - inspekční zprávy, záznamy kontrol, návštěv
- vnitřní statistické ukazatele - počty uchyzečů o studium na gymnázium, úspěšnost v přijímacím
řízení, studijní výsledky žáků, výsledky testů a soutěží
- vnější statistické ukazatele - demografické faktory, počty přihlášených žáků z okolních obcí
- pozorování
- pedagogické a provozní rady
- třídní schůzky a individuální konzultace
- jednání školské rady
- jednání s zřizovatelem školy
Časové rozvržení autoevaluace
-------------------------------------Autoaveluace probíhá ve škole průběžně po celý školní rok. Všichni ped. pracovníci
shromažďují podklady a dokumentaci potřebné k hodnocení.
Ústní hodnocení práce školy na základě zjištěných informací týkajících se výchovy a vzdělávání
v daném období probíhá formou pedagogických rad a třídích schůzek a individuálních
konzultací s rodiči žáků. Provádí se hodnocení oblastí autoevaluace stanovených ŠVP na
základě daných kritérií. Ped. pracovníci usilují o zajištění nápravy nebo o úplnou nápravu
zjištěných nedostatků.
termíny:
průběžně - monitoring žáků
- vedení dokumentace
- hospitace řed. školy, vzájemné hospitace
Generováno programem SMILE verze 2.2.3-1210, vlastníkem licence je Základní škola a Mateřská škola,
IČ: 75030501.
Využití jiným subjektem je porušení autorských práv a má za následek uplatnění zákonných
autorskoprávních nároků vůči porušiteli a dále pak náhradu škody.
Strana 253 z 254
ŠVP - Školský vzdělávací program pro základní vzdělávání
- řešení podnětů
- pracovní porady
- průběžná analýza informací
- individuální konzultace s rodiči
- soutěže a olympiády
- školská rada (schází se nejméně 2x ročně)
srpen - ped. rada
září - schůzka rodičů žáků 1. roč.
listopad - ped. rada
- třídní schůzky
- logická olympiáda
leden - ped. rada
- třídní schůzky
- dotazník pro rodiče
duben - ped. rada
- třídní schůzky
- matematický Klokánek, Cvrček
květen - testy Kalibro, zpracování na webu
- vyhodnocení úspěšnosti přijetí na gymnázium
červen - ped. rada
- třídní schůzky
- dotazník pro žáky
- vyhodnocení dotazníkových šetření
Generováno programem SMILE verze 2.2.3-1210, vlastníkem licence je Základní škola a Mateřská škola,
IČ: 75030501.
Využití jiným subjektem je porušení autorských práv a má za následek uplatnění zákonných
autorskoprávních nároků vůči porušiteli a dále pak náhradu škody.
Strana 254 z 254

Podobné dokumenty