Rallye návod - Automatické pohony vrat

Komentáře

Transkript

Rallye návod - Automatické pohony vrat
PROTECO
AUTOMATICKÁ VRATA
RALLYE C
Návod k použití a instalaci
TECHNICKÉ ÚDAJE
Napájecí napětí
Tažná/posouvací síla
Minimální montážní výška
Hnací mechanismus
Celková délka pohonu
Přibližná hmotnost
Dráha pohybu (3m kolejnice)
Max. plocha vrat (lehká ocelová vrata)
Výkon motoru
Řídící panel
45
230 V
50 Hz
450 N
35 mm
řetěz
3210 mm
16 kg
2400 mm
6 m2
110 W
B 125.77
60
230 V
50 Hz
600 N
35 mm
řetěz
3210 mm
16 kg
2400 mm
8 m2
110 W
B 125.77
PROTECO di Proglio Giancarlo & C. s.n.c. – Via Neive, 77 Loc. Baraccone 12050 CASTAGNITO (CN) – (ITALY)
Tel.: (++39) 0173 21.01.11 – Fax: (++39) 0173 21.11.99 – http://www.proteco.net - E-mail: [email protected]
Tento návod pečlivě uschovejte.
POZOR: Tento návod je důležitý pro
správnou instalaci
§
Nesprávná instalace může způsobit
vážná poškození. Pečlivě dodržujte
uvedené instrukce.
ručně nebo u kterých to není vůbec možné.
Z tohoto důvodu je nutné vrata před instalací
zkontrolovat.
§
Pro bezpečnost osob je životně důležité
dodržování všech instrukcí.
Předtím než začnete s instalací, ubezpečte se,
že:
· mechanický systém vrat perfektně funguje
· jsou všechny mechanické bloky v klidovém
stavu.
§
Vysílače musí být vždy umístěny mimo
dosah dětí.
Všechny operace při instalaci a údržbě je
nutné provádět ve stavu bez napětí.
§
V garáži, která nemá vedlejší vchod, je
nezbytné nainstalovat nouzové
odblokování, jehož provozuschopnost
je nutné kontrolovat každý měsíc.
Strop garáže musí mít takovou strukturu, která
zaručí bezpečnou montáž motoru.
§
Neopírejte se vlastní tělesnou vahou o
ruční odblokování.
§
Během vrtání je nutné motor zakrýt.
§
Elektrická instalace musí odpovídat
bezpečnostním předpisům, které se na
něj vztahují: 230 V střídavého proudu,
50 MHz.
Pevná ovládání – např. tlačítka – musí být
nainstalována blízko dveří, ale daleko od
pohyblivých prvků a ve výšce minimálně 1,5 m.
Je bezpodmínečně nutné, aby byly umístěny
mimo dosah dětí.
Mimoto je nutné na viditelných místech umístit
výstražné tabulky.
Motor byl vyroben pro použití v suchých
prostorách a není možné ho instalovat
v otevřených prostorách.
Elektrické instalace musí provádět
pouze kvalifikovaní elektrikáři.
Ve fázi montáže je nutné dodržovat předpisy
bezpečnosti práce.
Automatické zařízení pro garážová vrata je
určeno pouze pro automatický provoz
výklopných a sekčních vrat s možností jeho
adaptace na zavírací vrata s pružinami
v soukromých instalacích.
Dávejte pozor, aby se kabel od nouzového
odblokování nezamotal do stropního systému
nebo jiných přečnívajících částí automobilu
nebo vrat.
§
Výrobce za výrobek neručí, pokud na něm byly
bez předchozího schválení prováděny
konstrukční změny nebo došlo
k neodpovídající instalaci, která odporuje
specifickým montážním předpisům.
Instalaci je nutné provádět pouze podle
montážních instrukcí.
Na baterie a žárovky se záruka nevztahuje.
Každé použití musí odpovídat platným
národním normám pro provoz elektrických
zařízení. Výrobce nemůže být považován za
zodpovědného v případě nevhodného použití
výrobku nebo v případě nepřiměřené údržby
automatického zařízení a příslušenství.
Automatické zařízení je dimenzováno pro
provoz s velmi těžkými vraty nebo s vraty,
které se dají jen velmi těžko otevírat a zavírat
Dávejte pozor, aby se v akčním rádiusu dveří
nenacházely žádné osoby nebo předměty.
Zkoušky funkčnosti a naprogramování nebo
zvýšení výkonu dálkového ovládání se musí
provádět vždy uvnitř garáže.
Upozornění pro používání motoru:
Každý zásah do motoru je nutné provádět ve
stavu bez napětí. Poučte všechny osoby, které
zařízení používají, o správném použití
přístroje. Zkontrolujte bezpečnostní systém pro
automatické navrácení a mechanické
odblokování. Funkčnost mechanického
odblokování při otevřených dveří je nutné
kontrolovat každý měsíc.
Pozor • v případě, že jsou pružiny slabé,
poškozené nebo zničené, nebo v případě
nedostatečného vyvážení hmotnosti, se vrata
mohou zavírat rychleji.
Vrata používejte jen v tom případě, kdy je vidět
jejich rádius pohybu.
Předtím než vkročíte do prostoru pohybu,
počkejte, dokud se vrata úplně nezastaví a
předtím než vstoupíte nebo vyjdete, ujistěte se,
že jsou vrata úplně otevřená.
Údržba:
Alespoň jednou za rok zkontrolujte stav
zařízení.
Složení
1
Legenda:
Je nach Modell – podle modelu
Kette – řetěz
oder – nebo
Zahnriemen – ozubený řemen
Náhradní díly a nářadí
2
3
Předpoklady pro montáž
Legenda:
disattivare tutte le serrature della porta – deaktivujte všechna uzavírání vrat
4
5
Legenda : Al centro del portone – do středu vrat
Tormitte – střed vrat
6
7
Legenda: Al centro del portone – do středu vrat
Upevnění
8
9
10
Legenda:
Catena – řetěz
Cinghia – řemen
Centro della guida – střed vodící kolejnice
Lato sinistro – levá strana
11
12
Legenda:
Catena – řetěz
Cinghia – řemen
Legenda:
Catena – řetěz
Cinghia dentata – ozubený řemen
Centro – střed
13
14
Legenda:
Catena – řetěz
15
16
Legenda:
Sblocco – odblokování
Test manuale – manuální kontrola
17
Legenda: Centro del portone – střed vrat
18
Legenda: Centro del portone – střed vrat
19
20
Legenda: Centro del portone – střed vrat
Nouzové odblokování
21
22
Legenda: Tor auf – otevřít vrata
Nastavení otevřených dveří
23
Nastavení koncového spínače „poloha otevírání dveří“
24
Legenda:
Start (Platine) – start (řídící panel)
Ridurre la corsa – zkrátit dráhu
Aumentare la corsa –prodloužit dráhu
Nastavení koncového spínače „poloha zavírání dveří“
25
Legenda:
Start (Platine) – start (řídící panel)
Ridurre la corsa – zkrátit dráhu
Aumentare la corsa –prodloužit dráhu
Tažná síla
26
Legenda: Invertire forza (Centrale) – Změnit sílu (řídící panel)
Nastavení individuálního kódu
27
1 – Otevřete kryt vysílače
2 - Vložte osobní kód
Legenda: cambio pile – výměna baterií
3 – Uzavřete kryt vysílače
Zkouška dálkového ovládání
28
Jděte dovnitř garáže.
Dálkové ovládání
29
Nastavení
B 125.75
2.9 Nastavení
ca. 1,8 m
anténa
Vymazání
31
2.9 Nastavení
32
1. 2x – kontrola dálkového ovládání uvnitř garáže 2. 2x kontrola mimo garáž
Automatické zavírání
33
DIP 1
OFF
ON
Funkce
automatická funkce uzavírání je deaktivována
automatická funkce uzavírání je aktivována
DIP 2
OFF
ON
Funkce
funkce uzavírání řízená jen časovým nastavením
funkce uzavírání řízená jen fotobuňkou
DIP 3
OFF
OFF
ON
ON
DIP 4
OFF
ON
OFF
ON
Funkce
90 s
70 s
50 s
30 s
Příslušenství
Legenda: pulsantiera – tlačítko
selettore a chiave - tlačítko na klíč
34
Legenda:
Sicherung – Zabezpečení
Lampe - žárovka
KFZ Bremslicht – brzdové světlo KFZ
Ant. – anténa
Erde – uzemnění
Schlupftor – skluzová vrata
Lichtscrhänke – světelné závory
Test – kontrola
2.0
2.6
2.9
4.0
4.1
4.2
4.3
4.4
4.7
4.8
4.9
4.12
4.13
4.21
4.22
4.32
4.40
4.41
nastavení síly ve směru otevírání a zavírání vrat
zkušební tlačítko
nastavení
černý transformátor 24V ~
modrý transformátor 0V ~
žlutý transformátor 12 V ~
červený motor
zelený motor
modrý koncový spínač „zavřená vrata“
společný šedý koncový spínač (vrata otevřená a zavřená)
červený koncový spínač „vrata otevřít“
vnější tlačítko
vnější tlačítko
fotobuňka
+ 12V
kontakt stop
uzemnění
anténa
Schéma zapojení PŘIJÍMAČE 433,92 Mhz pro výklopná vrata
Legenda: finecorsa – koncový spínač
motore – motor
trasformatore – transformátor
centrale elettronica – elektronický řídící panel
ricevitore – přijímač
alimentazione – napájení

Podobné dokumenty