2005 stavební infozpravodaj

Komentáře

Transkript

2005 stavební infozpravodaj
www.psmcz.cz
PSM
DRUHÉ âÍSLO
2005
stavební infozpravodaj
ROTO stavební elementy s.r.o.
střešní okna – solární systémy – půdní schody
Tříplášťová nebedněná střecha
– JUTAFOL D
Parozábrana JUTAFOL N AL 170
spojená páskami Jutafol SP AL
1 PSM stavební infozpravodaj 2005
Vybrali jste správn˘ typ
podstfie‰ní membrány nebo fólie?
KdyÏ do domu nepr‰í, je to první velká známka úspûchu stavby nebo rekonstrukce domu nebo objektu.
NeÏ se v‰ak vÛbec na ‰ikmé stfie‰e zaãne montovat stfie‰ní krytina, je potfieba aplikovat a vybrat si ten správn˘ typ a druh podstfie‰ní membrány nebo fólie (tj. pojistnou hydroizolaci). To lze
podle toho:
– zda je tvar stfiechy sloÏit˘ ãi nikoliv (zda by vÛbec bylo moÏné vytvofiit odvûtrání pod podstfie‰ní pojistnou hydroizolací nebo pod bednûním, na nûmÏ pojistná hydroizolace leÏí)
– zda se podstfie‰ní pojistná hydroizolace bude montovat pfiímo na bednûní
– zda se tepelná izolace bude dot˘kat spodní strany pojistné
hydroizolace ãi bednûní
– jaká je poÏadována tfiída tûsnosti pojistné hydroizolace
– zda svojí paropropustností a vodotûsností membrána nebo
fólie vyhovuje podmínkám stavby
Zvolit správn˘ druh pojistné hydroizolace i parozábrany do stfie‰ní skladby je v‰ak nûkdy doslova „vûda“, a proto vÛbec není
ostudou, pokud se kdokoliv zeptá v˘robce tûchto materiálÛ,
zda do pfiíslu‰né skladby a typu stfiechy mÛÏe urãit˘ materiál
pouÏít, popfi. ãím materiál spojit, utûsnit ãi opravit, a jak˘m
zpÛsobem.
Nejlépe je zeptat se takové v˘robní firmy, jeÏ sama vyrábí vût‰inu druhÛ a typÛ pojistn˘ch hydroizolací a parozábran, napfi. JUTA
a.s. (www.juta.cz). Rada takové firmy pak tedy nebude vypl˘vat
z „lobby“, tj. za kaÏdou cenu prosadit jen urãit˘ zbyteãnû drah˘
materiál, ale nabídne klientovi nejlacinûj‰í, av‰ak vÏdy funkãní
moÏnou variantu pro pfiíslu‰nou konkrétní stfie‰ní skladbu.
Aplikace pojistné hydroizolace i parozábrany vypl˘vá nejen
z v˘‰e uveden˘ch bodÛ, ale existuje mnoho dal‰ích souvislostí, které se ãasto zdají na první pohled nicotné, av‰ak pro
správnou funkci zejména zateplené stfiechy mají obrovsk˘
vliv.
âast˘m problémem jsou napfi. detaily u úÏlabí, nároÏí, u stfie‰ních oken, u ventilaãních prostupÛ, otázka velikosti a dodrÏení potfiebn˘ch provûtrávacích vrstev, dodrÏení doby UV stálosti, souvislost s chemickou impregnací konstrukcí, minimální
moÏné sklony, kontaktnost s bednûním ãi s tepelnou izolací,
vytvofiení vûtrotûsnosti, zaji‰tûní vodotûsnosti, správná funkce difúzní bilance stfie‰ní skladby (kondenzace/v˘par), tepel-
ná vodivost, atd., atd. Pfiitom kaÏdá stfiecha je jiná, aÈ z pohledu skladby stfiechy a typu stfie‰ní krytiny, tak z pohledu
tvaru a umístûní stavby. Co na jedné stfie‰e není problém, na
druhé b˘vá pfiíãinou obrovsk˘ch problémÛ!
Jedna vûc v‰ak je o problematice stfie‰ních skladeb hodnû vûdût, druhá strana pak mít k dispozici opravdu kvalitní materiály. Díky tomu, Ïe JUTA a.s. podstfie‰ní membrány, fólie a parozábrany dodává nejen pro âeskou republiku, ale vyváÏí je
témûfi do celé Evropy (kde podmínky kontroly kvality jsou ãasto daleko pfiísnûj‰í neÏ u nás), mohou se zákazníci a. s. JUTA
spolehnout na opravdu vysokou a odpovídající kvalitu v˘robkÛ této ryze ãeské v˘robní firmy s vysoce moderní v˘robní
technologií. Kvalita tûchto materiálÛ v‰ak vypl˘vá i z toho, Ïe
pfiíslu‰n˘ v˘robní závod JUTA a. s. vlastní i certifikáty kontroly kvality v˘roby ISO 9001 a ISO 14001.
Proto Vám aplikaãní technici JUTA a.s. doporuãí vÏdy takov˘ materiál, kter˘ patfií do Va‰í stfie‰ní skladby, a nebudete „nuceni“
do pouÏití nesmyslnû drahého materiálu. Mají totiÏ na v˘bûr
z mnoha typÛ kvalitních materiálÛ JUTA a.s. :
– vysoce difúzní kontaktní membrány JUTADACH 135 a 150 - pro
dvouplá‰Èové bednûné stfiechy
– vysoce difúzní kontaktní membrány JUTADACH 95 a 115 – pro
dvouplá‰Èové nebednûné stfiechy
– difúzní kontaktní fólie JUTAFOL DTB 150 – pro tfiíplá‰Èové bednûné stfiechy
– difúzní nekontaktní fólie JUTAFOL D – pro tfiíplá‰Èové nebednûné stfiechy
– antikondenzaãní nekontaktní fólie JUTACON – pro tfiíplá‰Èové
nebednûné stfiechy s paronepropustnou (napfi. ocelovou) stfie‰ní krytinou
– parozábrany JUTAFOL N a vysoce parotûsné parozábrany s reflexní schopností JUTAFOL NAL
– spojovací, tûsnící i dal‰í aplikaãní pásky Jutafol-SPAL, SP1,
TP15, TPK, PROF, Jutadach SP
Chcete také hodnû znát o aplikaãních souvislostech podstfie‰ních pojistn˘ch hydroizolací a parozábran? Staãí zavolat nebo
napsat a obratem Vám zdarma za‰leme aktuální podrobn˘
APLIKAâNÍ MANUÁL, vãetnû dal‰ích podkladÛ.
Nikdo nemÛÏe v‰echno znát, ale je potfieba vûdût, kde informaci
získat ãi koho se zeptat!
Nechoìte za kováfiíãkem, kdyÏ se mÛÏete obrátit pfiímo na kováfie!
Zeptejte se skuteãn˘ch odborníkÛ! Nyní uÏ i na Slovensku!
p. Jan Rypl – manaÏer aplikací, mob. tel. +420 602 194045, e-mail: [email protected]
p. Adam Zapadlo – aplik. technik pro âR, mob. tel. +420 606 625581, e-mail: [email protected]
p. Marian Pogran – aplik. technik pro SR, mob. tel. +421 (0)902 511099, e-mail: [email protected]
JUTA a. s., Dukelská 417, 544 15 DvÛr Králové nad Labem, âeská republika
tel. +420 499 314211, +420 499 314235, fax +420 499 314210, www.juta.cz
kanceláfi na Slovensku: tel. +421 (0)37 6513626, fax +421 (0)37 6513627
2 PSM stavební infozpravodaj 2005
Stavební veletrhy Brno 2005 budou komplexem ãtyfi samostatn˘ch
veletrhÛ: v t˘dnu od 19. do 23. dubna se pod „jednou stfiechou“ pfiedstaví 10. mezinárodní stavební
veletrh IBF, 6. mezinárodní veletrh technick˘ch zafiízení budov SHK BRNO, dále URBIS – Fórum
investiãních pfiíleÏitostí a veletrh Technologií pro mûsta a obce a v neposlední fiadû 2. mezinárodní
veletrh osvûtlovací techniky, elektroinstalací a systémové integrace budov ELEKTRO.
IBF pfiipomene historii,
souãasnû dá prostor
nové generaci
Jedním ze stûÏejních oborÛ Mezinárodního stavebního veletrhu IBF jsou bezpochyby stavební technika a stroje, mechanizace a technologická zafiízení pro
stavební prÛmysl. „Komodity, které mají
pro stavebnictví zásadní v˘znam, zaznamenávají nárÛstovou tendenci jiÏ nûkolik
let, na‰i vystavovatelé vidí optimisticky
i blízkou budoucnost. Bûhem veletrhu
se na brnûnském v˘stavi‰ti pfiedstaví ty
nejãerstvûj‰í novinky z oboru, nûkteré
spoleãnosti plánují ãeské nebo dokonce
svûtové premiéry sv˘ch produktÛ,“ pfiibliÏuje leto‰ní zv˘raznûné téma veletrhu
IBF ing. Jana Ostrá, vedoucí manaÏerka
celého projektu.
Jubilejní, desát˘ roãník veletrhu IBF za-
hájí i letos ouvertura, tentokráte na téma Meziváleãné prÛmyslové architektury.
Pfiedehra veletrhÛ nejen pro stavitele, má
letos podobu retrospektivy do „zlat˘ch
ãasÛ“ první republiky, kdy si ãeská architektura získávala mezinárodní vûhlas.
Celoveãerní program zahrnuje pfiedná‰ky,
vernisáÏ i uvedení nové knihy. Uskuteãní se jiÏ tradiãnû v technické památce
areálu brnûnského v˘stavi‰tû, ve funkcionalistickém pavilonu Brno, a to 18. dubna od 19 hodin.
Podruhé se v rámci Stavebních veletrhÛ
v Brnû koná Den ocelov˘ch konstrukcí.
Po loÀské úspû‰né premiéfie se v Press
Centru v pavilonu E znovu sejdou architekti, v˘robci ocelov˘ch konstrukcí, projektanti, zástupci hutí, tvÛrci norem, studenti a dal‰í, ktefií mají k oboru co fiíci.
Leto‰ní roãník je na programu 20. dubna. Jedním z témat odborné konference
budou eurokódy a poÏární inÏen˘rství,
Na URBISU 2005 budou
mûsta a obce hledat
partnery pro své projekty
Na SHK „táhnou“
hlavnû koupelny
Veletrh technick˘ch zafiízení budov SHK
BRNO je souãástí brnûnsk˘ch stavebních
veletrhÛ ‰est˘m rokem. Formát, kter˘
spoleãnost BVV pfievzala od Messe Düsselldorf, si pfiedev‰ím ‰ir‰í laická vefiejnost
ztotoÏÀuje s atraktivním prostfiedím koupelnového designu. Na seznamu nomenklatur SHK Brno je mnoho segmentÛ: vytápûním, vzduchotechnikou a klimatizacemi
poãínaje, pfies jiÏ zmiÀovanou sanitární
techniku, aÏ po ãerpadla, mûfiící zafiízení nebo v˘tahy a eskalátory. Ve spí‰e
technikou pfiekypujícím prostfiedí stavebních veletrhÛ tvofií koupelny a koupelnová vybavení jak˘si ostrov krásy.
„V souãasnosti zaujímá koupelna v rámci moderního bytu velice dÛleÏité místo,
nûkdy aÏ reprezentativního rázu. Expozice
firem, které vyrábûjí a dodávají na ãesk˘
trh koupelnová zafiízení, patfií proto
mezi bûÏn˘mi náv‰tûvníky brnûnského
v˘stavi‰tû k tûm nejvyhledávanûj‰ím,“
fiíká manaÏerka veletrhu SHK Brno Petra
Volejníková. „Tento segment je ov‰em
pfiitaÏliv˘ jak pro fiadového náv‰tûvníka,
tak pro stavební odborníky, projektanty
nebo architekty,“ dodává.
Stavební veletrhy Brno jako celek letos
oãekávají úspû‰n˘ a co do úãasti rekordní roãník. Roste poãet firem, které
zde vystavují, i plocha jednotliv˘ch expozic. Oproti dvûma pfiedchozím roãníkÛm
je to ve srovnatelném období nárÛst
více prostoru dostanou studenti stavebních fakult. Posluchaãi studentského
bloku budou mít moÏnost srovnat dosavadní úroveÀ oboru s progresivními názory a pfiístupy mlad˘ch.
Do portfolia doprovodného programu
veletrhu IBF patfií také mezinárodní sympozium Mosty, které provází tradici veletrhu od samého poãátku. Obû akce tak
oslaví desáté v˘roãí svého vzniku spoleãnû. Cílem jubilejního roãníku sympozia je seznámit ‰irokou vefiejnost s nejnovûj‰ími poznatky z oblasti mostního
inÏen˘rství. Pofiadatelé akce by rádi zdÛraznili slavnostní ráz a souãasnû podpofiili jedno z hlavních témat Stavebních
veletrhÛ Brno pro rok 2005, kter˘m je
dopravní stavitelství. U pfiíleÏitosti jubilejního roãníku sympozia bude vydán
struãn˘ abecední pfiehled „Projektanti
a stavitelé ãesk˘ch mostÛ“.
o desítky firem a tisíce m2 plochy. Sanitární technika bude k vidûní z pfieváÏné
ãásti v pavilonu Z, a dále v pavilonu F,
kde se budou rovnûÏ prezentovat vystavovatelé z oboru vzduchotechniky, vûtrání, klimatizace, chlazení nebo napfi.
technického vybavení budov. Náv‰tûvníci
se mohou tû‰it na nejnovûj‰í v˘robky
a designová fie‰ení od znám˘ch a oblíben˘ch znaãek. Napfi. Sanitec uvede jako jednu z mnoha novinek prvotfiídní
koupelnovou fiadu „F1“ od spoleãnosti
Keramag. Ve‰keré vybavení této nekonvenãní koupelny bylo navrÏeno spoleãností Porsche Design Studio (viz foto).
To je ov‰em jen jeden pfiíklad za v‰echny. Veletrh pochopitelnû slibuje premiéry
dal‰ích novinek, jeho náv‰tûva nepochybnû pfiinese spoustu inspirace a tvÛrãích
nápadÛ.
Souãástí doprovodn˘ch aktivit veletrhu
SHK Brno je také soutûÏ „Koupelna
snÛ“, kterou prostfiednictvím hlasování
na webu (www.bvv.cz/shk) nebo pfiímo na
veletrhu vybírají samotní náv‰tûvníci. Veletrh URBIS, kter˘ se pravidelnû pfiedstavuje v rámci Stavebních veletrhÛ Brno,
pfiivádí na jedno místo nabídku aktuálních potfieb a moÏností municipální sféry a poptávku investorÛ. Pfiedstavitelé
mûst a obcí budou na veletrhu ve dnech
19. – 23. dubna prezentovat potencionální investiãní pfiíleÏitosti a spolu s investory hledat ideální fie‰ení projektÛ.
„URBIS prochází k leto‰nímu roku v˘raznûj‰í promûnou. Musíme maximálnû respektovat poptávku ze strany vystavovatelÛ a ta si zaãala vyÏadovat nové
pojetí veletrhu. Proto jsme se snaÏili,
aby byl roãník 2005 u‰it takfika „na míru“ mûnícím se potfiebám v‰ech zúãastnûn˘ch,“ komentuje leto‰ní oÏivení veletrhu ing. Jana Ostrá, vedoucí
manaÏerka Stavebních veletrhÛ Brno.
Veletrh URBIS letos mj. velice podrobnû
pfiedstaví principy programu PPP („Public
Private Partnership“), kter˘ je zaloÏen
na partnerství vefiejného a soukromého
sektoru. Tato doprovodná akce, které je
vûnován jeden celodenní blok semináfiÛ,
je pfiipravována v úzké spolupráci s Asociací PPP. Uskuteãní se na prezentaãním
molu v pavilonu V, které bude ústfiedním
bodem v‰ech doprovodn˘ch aktivit veletrhu URBIS. Po celou dobu trvání veletrhÛ zde budou za úãasti VIP hostÛ
v rámci dal‰ích akcí prezentovány cenné
3 PSM stavební infozpravodaj 2005
informace a zku‰enosti z oblasti komunální politiky, správy obecního majetku,
inovací a technologií v regionálním rozvoji, financování a realizace projektÛ nebo související legislativy.
K leto‰ním novinkám veletrhu patfií také
unikátní publikace obsahující investiãní
pfiíleÏitosti v krajích, mûstech a obcích.
Katalog investiãních pfiíleÏitostí pfiedstaví
potenciálním investorÛm 11 krajÛ âeské republiky vã. hlavního mûsta Prahy,
150 investiãních zón z 87 mûst a obcí.
Katalog bude v prodeji v˘hradnû pro náv‰tûvníky Fóra investiãních pfiíleÏitostí
URBIS 2005.
Spolu s veletrhem probûhne 21. 4. 2005
v Brnû také mezinárodní konference o problematice demografického stárnutí evropské populace. Na tomto setkání vystoupí mj. komisafi EU pro sociální politiku
a zamûstnanost Dr. Vladimír ·pidla.
Poprvé v historii veletrhu URBIS bude mezi vystavujícími mûsty Praha. Brnûnské
v˘stavi‰tû pfii této pfiíleÏitosti nav‰tíví
Na veletrhu ELEKTRO 2005 mÛÏete
propadnout kouzlu noãních ulic
Mezinárodní veletrh osvûtlovací techniky, elektroinstalací a systémové integrace budov ELEKTRO, jenÏ patfií do skupiny
Stavebních veletrhÛ Brno, je v ãeském
prostfiedí relativnû nov˘, letos se uskuteãní teprve jeho 2. roãník. Základy veletrhu ov‰em stojí na ‰iroké platformû
nomenklatur z oblasti stavebnictví. Elektro
se v prÛbûhu nûkolika posledních let vyprofilovalo do jedné z nejsilnûj‰ích oborov˘ch skupin, coÏ organizátory nakonec vedlo k vytvofiení samostatného
veletrhu.
„Veletrh ELEKTRO se zamûfiuje na pomûrnû ‰iroké spektrum náv‰tûvníkÛ: vedle
drobn˘ch fiemeslníkÛ a lidí, ktefií tfieba
jen plánují nové osvûtlení do bytu, se na
brnûnském v˘stavi‰ti scházejí také stovky odborníkÛ – stavební projektanti, developefii, architekti, realizátofii staveb. . .
SnaÏíme se, aby si tu kaÏd˘ na‰el svoje,“
pfiibliÏuje zamûfiení veletrhu jeho manaÏer Michal Polá‰ek.
Doprovodn˘ program veletrhu se letos
zamûfiuje na dvû hlavní témata: osvûtlení v architektufie a energetick˘ kontrakting. Pfiedev‰ím problematice vefiejného
osvûtlení se bude vûnovat odborné sympozium, jenÏ se uskuteãní v pavilonu C
ve dnech 20. a 21. dubna. Toto setkání
bude mj. vûnováno památce Ing. arch.
L. Monzera, CSc. Necelou dvacítku pfiedná‰ek na téma osvûtlovací techniky doplní praktická ukázka mûfiení a vyhod-
mimo jiné i praÏsk˘ primátor Pavel Bém.
Není tajemstvím, Ïe zastupitelé na‰eho
hlavního mûsta uvaÏují o kandidatufie
Prahy na místo konání Olympiády v roce
2016 nebo 2020, informace o moÏnostech budou souãastí prezentace na pfiedná‰kovém molu v pavilonu V. Tradiãní
souãástí veletrhu URBIS zÛstává Kongres
starostÛ a primátorÛ âR. Jako téma desátého roãníku zvolil pofiádající Svaz mûst
a obcí pfiímou volbu starostÛ.
nocování jakosti vefiejného osvûtlení na
vybran˘ch brnûnsk˘ch komunikacích ve
veãerních hodinách. Konference se zúãastní také spoleãnost SvetoServiS, která se posledních 15 let zab˘vá osvûtlováním nejrÛznûj‰ích architektonick˘ch
objektÛ, napfiíklad fasád budov nebo
pomníkÛ, zaji‰Èuje rovnûÏ osvûtlovací systémy pro pozemní komunikace, v˘jimkou není ani interiérové osvûtlení pro
nejrÛznûj‰í úãely. Firma, která je povaÏována za „jedniãku“ ve svém oboru
v Rusku, vystavuje v âeské republice vÛbec poprvé.
Energetick˘ kontrakting je zajímav˘ pfiedev‰ím pro samosprávy mûst a obcí v souvislosti s obnovou vefiejného osvûtlení.
Vystavovatel veletrhu ELEKTRO – firma Siemens SGS – s ním má dlouholeté zku‰enosti a na svém stánku v pavilonu C nabídne poradenství k tomuto tématu. Zuzana Krupiãková
manaÏerka PR a reklamy Stavební veletrhy Brno
tel. +420 541 152 890, fax +420 541 152 889,e-mail: [email protected]
Odborn˘ doprovodn˘ program – stavební veletrhy Brno
18. 4. 2005 (pondûlí)
SHK BRNO
URBIS
18.00–22.00 hod
OUVERTURA Stavebních veletrhÛ Brno 2005
Téma: Meziváleãná prÛmyslová architektura
Pofiadatelé: Veletrhy Brno, a.s., Svaz podnikatelÛ
ve stavebnictví v âR, âeská komora autorizovan˘ch inÏen˘rÛ a technikÛ ãinn˘ch ve v˘stavbû,
âesk˘ svaz stavebních inÏen˘rÛ
Organizátor: âeská komora autorizovan˘ch
inÏen˘rÛ a technikÛ ãinn˘ch ve v˘stavbû
Odborn˘ garant: âeská komora autorizovan˘ch
inÏen˘rÛ a technikÛ ãinn˘ch ve v˘stavbû
Místo konání: pavilon Brno
9.00–18.00 hod
Informaãní a poradenské centrum
Pofiadatelé: Cech topenáfiÛ a instalatérÛ âR
a STP (Spoleãnost pro techniku prostfiedí)
Organizátofii: Cech topenáfiÛ a instalatérÛ âR
a STP (Spoleãnost pro techniku prostfiedí)
Odborní garanti:
Franz Ziegler, Ing. Karel Kabele
Místo konání: pavilon F
9.00–18.00 hod
Ochrana pfied povodnûmi – praktické ukázky
Pofiadatel: âeská asociace zpracovatelÛ
povodÀov˘ch plánÛ
Místo konání: volná plocha Z1
9.00–18.00 hod
Konference ke zv˘raznûnému tématu
„HAPPY MATERIALS“
Pofiadatelé: Mgr. TomበHendrych
a Veletrhy Brno, a.s.
Organizátor: Mgr. TomበHendrych
Odborn˘ garant: Mgr. TomበHendrych
Místo konání: pavilon Z-I galerie
10.00–13.00 hod
Semináfi STP Brno
(Spoleãnosti pro techniku prostfiedí)
Téma: Vytápûní a vûtrání nízkoenergetick˘ch
budov
Pofiadatel: STP (Spol. pro techniku prostfiedí)
Organizátor: STP (Spol. pro techniku prostfiedí)
Odborn˘ garant: Ing. Jifií Hir‰, CSc.
Místo konání: Administrativní budova BVV,
sál ã. 102
19.–23. 4. 2005 (úter˘–sobota)
IBF
9.00–18.00 hod
Stavební poradenské centrum
Pofiadatel: Veletrhy Brno, a.s.
Organizátofii: Informaãní centrum âeské
komory autorizovan˘ch inÏen˘rÛ a technikÛ
ãinn˘ch ve v˘stavbû, Vysoké uãení technické
v Brnû, Svaz podnikatelÛ ve stavebnictví v âR
Místo konání: pavilon V
9.00–18.00 hod
Koupelna snÛ
Pofiadatel: Veletrhy Brno, a.s.
Organizátor: Veletrhy Brno, a.s.
Odborn˘ garant: Veletrhy Brno, a.s.
Místo konání: pavilon Z
19. 4. 2005 (úter˘)
SHK BRNO
URBIS
13.00–14.30 hod
Slavnostní zahájení fóra investiãních pfiíleÏitostí
4 PSM stavební infozpravodaj 2005
Pofiadatel: Veletrhy Brno, a.s.
Organizátor: Veletrhy Brno, a.s.
Místo konání: pfiedná‰kové molo pavilonu V
14.00–17.00 hod
Public Private Partnership – municipální
a regionální potenciál v âR – panelová diskuze
Pofiadatel: Veletrhy Brno, a.s., Asociace PPP
(Asociace pro podporu projektÛ partnerství
vefiejného a soukromého sektoru)
Témata: Musí kraje a obce ãekat na legislativu,
nebo mohou postupovat samostatnû?
Potenciál regionálních a municipálních projektÛ
– co pfiichází do úvahy?
UÏ se nûco podafiilo – praktické pfiíklady
Stát – pomoc, nebo brzda?
Pro a proti PPP fie‰ení, kdy ano, kdy ne, proã a jak
Spektrum PPP fie‰ení na municipální
a regionální úrovni v zahraniãí
15.00–16.30 hod
Stavebnictví, bydlení, renovace
Odborn˘ semináfi Svazu ãesk˘ch a moravsk˘ch
bytov˘ch druÏstev
Pofiadatel: Svaz ãesk˘ch a moravsk˘ch
bytov˘ch druÏstev
Organizátor: Svaz ãesk˘ch a moravsk˘ch
bytov˘ch druÏstev
Místo konání: Stavební poradenské centrum
v pavilonu V
ELEKTRO
9.00–12.00 hod
Konference o systémové integraci v budovách
i v domácnostech
Téma: Inteligentní dÛm 2005
Pofiadatel: Sdûlovací technika, s.r.o.,
RNDr. Petr Bene‰
Organizátor: Sdûlovací technika, s.r.o.,
RNDr. Petr Bene‰
Odborn˘ garant: RNDr. Petr Bene‰
Místo konání: pavilon C
Pofiadatel: Velvyslanectví Rakouska v âR
Organizátor: Velvyslanectví Rakouska v âR
Odborn˘ garant: Velvyslanectví Rakouska v âR
Místo konání: pavilon Brno
Organizátofii: L.P. Elektro s.r.o.
a Kongresové centrum Brno
Odborn˘ garant: L.P. Elektro s.r.o.
Místo konání: Kongresové centrum Brno, sál A
10.00–13.00 hod
Spolupráce vysok˘ch ‰kol a stavebních
podnikatelÛ
Téma: Efektivní pfiíprava absolventÛ vysok˘ch
‰kol pro stavební praxi
Pofiadatelé: Svaz podnikatelÛ ve stavebnictví
v âR a Veletrhy Brno, a.s.
Organizátor: Svaz podnikatelÛ ve stavebnictví v âR
Místo konání: Administrativní budova BVV,
sál ã. 103
12.00–15.00 hod
Moderní trendy v osvûtlovací technice
Téma: Inteligentní osvûtlování v budovách,
inteligentní budovy
Organizátofii: prof. Pavol HorÀák
a zúãastnûné firmy
Odborn˘ garant: prof. Pavol HorÀák
Místo konání: pavilon C
11.00–16.00 hod
XELLA POROBETON – vyhlá‰ení v˘sledkÛ soutûÏe
Pofiadatel: Xella Porobeton CZ s.r.o.
Odborn˘ garant: PaeDr. Hana ·imánová
Místo konání: pavilon A, sál Morava
IBF
13.00–23.00 hod
MOSTY 2005 – 10. mezinárodní sympozium
Pofiadatelé: Ministerstvo dopravy âR, ¤editelství
silnic a dálnic âR, Generální fieditelství âesk˘ch
drah, Správa Ïelezniãní dopravní cesty
Organizátor: Sekurkon
Místo konání: hotel VoronûÏ
14.00–17.00 hod
Semináfi k zákonu o zadávání vefiejn˘ch zakázek
Pofiadatelé: Svaz podnikatelÛ ve stavebnictví
v âR a Veletrhy Brno, a.s.
Organizátor: Svaz podnikatelÛ ve stavebnictví v âR
Místo konání: Administrativní budova BVV,
sál ã. 103
16.00–18.00 hod
Stavba Jihomoravského kraje –
vyhlá‰ení v˘sledkÛ
Místo konání: pavilon Brno
21. 4. 2005 (ãtvrtek)
8.00–20.00 hod
MOSTY 2005 – 10. mezinárodní sympozium
Pofiadatelé: Ministerstvo dopravy âR,
¤editelství silnic a dálnic âR, Generální
fieditelství âesk˘ch drah, Správa Ïelezniãní
dopravní cesty
Organizátor: Sekurkon
Místo konání: hotel VoronûÏ
URBIS
Komunikaãní semináfi
Pofiadatelé: Svaz mûst a obcí âR
a Veletrhy Brno, a.s.
Organizátor: Svaz mûst a obcí âR
Místo konání: Administrativní budova BVV,
kinosál ã. 102
9.00–11.00 hod
Kraje: zdravotnictví a sociální péãe
Téma: Zdravotní koncepce státu a krajÛ –
kudy kam?
Pofiadatel: Veletrhy Brno, a.s.
Organizátor: Veletrhy Brno, a.s.
Místo konání: pfiedná‰kové molo pavilonu V
URBIS
9.00–15.00 hod
Celostátní setkání elektrotechnikÛ
Téma: Osvûtlování a elektroinstalace,
nové normy a pfiedpisy
Organizátofii: L.P. Elektro s.r.o.
a Kongresové centrum Brno
Odborn˘ garant: L.P. Elektro s.r.o.
Místo konání: Kongresové centrum Brno, sál A
STAVEBNÍ VELETRHY BRNO
19.00 hod
Slavnostní veãer s pfiedáním cen
Organizátor: Veletrhy Brno, a.s.
Místo konání: pavilon A-Rotunda
20. 4. 2005 (stfieda)
IBF
8.00–16.00 hod
Den ocelov˘ch konstrukcí
Pofiadatelé: âeská asociace ocelov˘ch konstrukcí,
Veletrhy Brno, a.s., ãasopis Konstrukce
Organizátor: âeská asociace ocelov˘ch konstrukcí
Odborn˘ garant: âeská asociace ocelov˘ch
konstrukcí
Místo konání: pavilon E, Press Center (II. patro)
9.30–14.00 hod
Cesta za úãelem prÛzkumu trhu –
setkání rakousk˘ch a ãesk˘ch partnerÛ
10.00–14.00 hod
Inovace a technologie v rozvoji regionu
Pofiadatelé: Asociace inovaãního podnikání âR,
âeská asociace rozvojov˘ch agentur
Organizátor: Kongresové centrum Brno
Místo konání: Administrativní budova BVV,
kinosál ã. 102
10.00–16.00 hod
Obec a podnikání
10.00–11.30 hod
Témata:
Nakládání s nemovit˘m majetkem obcí a mûst
Souãasnost a budoucnost správy nemovitého
majetku mûst a obcí
Elektronická správa nemovitého majetku
12.30–16.00 hod
Témata: Dopravní infrastruktura
Brownfields
Pofiadatel: Veletrhy Brno, a.s., CzechInvest,
Státní fond dopravní infrastruktury, Asociace
realitních kanceláfií âR
Organizátor: Veletrhy Brno, a.s.
Místo konání: pfiedná‰kové molo pavilonu V
ELEKTRO
9.00–15.00 hod
Celostátní setkání elektrotechnikÛ
Téma: Osvûtlování a elektroinstalace,
nové normy a pfiedpisy
10.00–12.00 hod
Kongres starostÛ a primátorÛ
Téma: Pfiímá volba starosty
Pofiadatelé: Svaz mûst a obcí âR,
Veletrhy Brno, a.s.
Organizátor: Svaz mûst a obcí âR
Místo konání: pavilon A-Rotunda
12.00–18.00 hod
EUROSTUDY
Téma: Pfiedstavení demografické strategie EU
Pofiadatel: Veletrhy Brno, a.s.
Organizátor: Veletrhy Brno, a.s.
Místo konání: hotel Holiday Inn
13.00–14.00 hod
PRAHA OLYMPIJSKÁ
Pofiadatel: Veletrhy Brno, a.s.
Organizátor: Veletrhy Brno, a.s.
Místo konání: pfiedná‰kové molo pavilonu V
ELEKTRO
12.00–18.00 hod
Zasedání „European Alliance for SMC“
Téma: SMC/BMC for Electrical/Construction
Industry
Pofiadatelé: European Alliance for SMC
Organizátofii: European Alliance for SMC
a Kongresové centrum Brno
Odborn˘ garant: European Alliance for SMC
Místo konání: pavilon E, Press Center
5 PSM stavební infozpravodaj 2005
22. 4. 2005 (pátek)
IBF
8.00–20.00 hod
MOSTY 2005 – 10. mezinárodní sympozium
Pofiadatelé: Ministerstvo dopravy âR, ¤editelství
silnic a dálnic âR, Generální fieditelství âesk˘ch
drah, Správa Ïelezniãní dopravní cesty
Organizátor: Sekurkon
Místo konání: hotel VoronûÏ
SoutûÏ „UãeÀ instalatér 2005“
Pofiadatelé: Cech topenáfiÛ a instalatérÛ âR
a Veletrhy Brno, a.s.
Organizátor: Cech topenáfiÛ a instalatérÛ âR
Odborn˘ garant: Ing. Andrzej BartoÊ
Vyhla‰ovatel: Ministerstvo ‰kolství, mládeÏe
a tûlov˘chovy âR
Místo konání: pavilon F, pavilon A-Rotunda
tel. 227 090 212, fax 227 090 222
e-mail: [email protected]
Stav k datu 28. 2. 2005.
Zmûna programu vyhrazena!
L.P. Elektro s.r.o.
Lenka Pfiikrylová
Vodafiská 17, 619 00 Brno
tel. 545 234 002 inf. servis,
fax 545 234 668
e-mail: [email protected]
SHK BRNO
KONTAKTY na organizátory
9.00–11.00 hod
Setkání se zástupci firem v oboru
voda–topení–plyn
Briefing Cechu topenáfiÛ a instalatérÛ âR
Pofiadatel: Cech topenáfiÛ a instalatérÛ âR
Organizátor: Cech topenáfiÛ a instalatérÛ âR
Odborn˘ garant: Franz Ziegler
Místo konání: Kongresové centrum Brno, sál C
ABF Praha
Dr. Lenka Ulrychová
Václavské nám. 29, 111 21 Praha 1
tel. 222 891 136
e-mail: [email protected]
9.30–11.00 hod
Setkání fieditelÛ a odborn˘ch uãitelÛ ‰kol, obor
TZB (technické zafiízení budov) a instalatér
Pofiadatel: Cech topenáfiÛ a instalatérÛ âR
Organizátor: Cech topenáfiÛ a instalatérÛ âR
Odborn˘ garant: Ing. Andrzej BartoÊ
Místo konání: Kongresové centrum Brno, sál C
11.00–12.45 hod
Diskuzní klub o vytápûní V.
Pofiadatel: Cech topenáfiÛ a instalatérÛ âR
Organizátor: Cech topenáfiÛ a instalatérÛ âR
Odborn˘ garant: Ing. Vladimír Valenta
Místo konání: Kongresové centrum Brno, sál C
SOUTùÎE
19.–20. 4. 2005 (úter˘–stfieda)
IBF
19. 4. 2005
9.00–12.00 hod (teoretická ãást)
12.30–17.30 hod (praktická ãást)
20. 4. 2005
9.00–18.00 hod (praktická ãást)
SUSO – soutûÏ uãÀÛ stavebních oborÛ
Organizátor: ABF Praha, Dr. Lenka Ulrychová
Místo konání: Kongresové centrum Brno, sál
B (teoretická ãást), pavilon L (praktická ãást)
19.–21. 4. 2005 (úter˘–ãtvrtek)
IBF
9.00–18.00 hod
Mezinárodní mistrovství âR mlad˘ch pokr˘vaãÛ
Pofiadatel: Cech klempífiÛ, pokr˘vaãÛ a tesafiÛ âR
Organizátor: Cech klempífiÛ, pokr˘vaãÛ a tesafiÛ âR
Odborn˘ garant: Cech klempífiÛ, pokr˘vaãÛ
a tesafiÛ âR
Místo konání: volná plocha H
20.–22. 4. 2005 (stfieda–pátek)
Asociace PPP (Asociace pro podporu projektÛ
partnerství vefiejného a soukromého sektoru)
ELTODO – CENTRUM
Novodvorská 1010/14, 142 01 Praha 4
tel. 261 341 141, fax 261 341 551
e-mail: [email protected]
Sdûlovací technika, s.r.o.
RNDr. Petr Bene‰
Uhfiínûveská 40, 100 00 Praha 10
tel./fax 274 816 490, 274 819 625
e-mail: [email protected]
Sekurkon
·umavská 31, 612 54 Brno
fax 541 236 510
e-mail: [email protected]
Cech klempífiÛ, pokr˘vaãÛ a tesafiÛ âR
Roman Navrkal
pfiednosta pro Jihomoravsk˘ kraj
V Aleji 18, 620 00 Brno
tel./fax 545 219 978
e-mail: [email protected]
Spoleãnost pro techniku prostfiedí
Ing. Jifií Hir‰, CSc.
VUT – FAST – TZB
Vevefií 95, 662 00 Brno
tel. 541 147 920, fax 541 147 922
e-mail: [email protected]
Cech topenáfiÛ a instalatérÛ âR
Ing. Andrzej BartoÊ
Jílová 38, 639 00 Brno
tel./fax 543 234 746
e-mail: [email protected]
Svaz ãesk˘ch a moravsk˘ch
bytov˘ch druÏstev
Vladimír BliÏÀák
Podolská 50, 147 01 Praha 4-Podolí
tel. 241 430 510/206
e-mail: [email protected]
âeská asociace ocelov˘ch konstrukcí
Ing. TomበMûfiínsk˘
Krokova 4, 700 30 Ostrava – Zábfieh
e-mail: [email protected]
âeská asociace zpracovatelÛ
povodÀov˘ch plánÛ
Ing. Jan PapeÏ
Prokopa Holého 13, 360 04 Karlovy Vary
tel./fax: 353 236 327
e-mail: [email protected]
âeská komora autorizovan˘ch inÏen˘rÛ
a technikÛ ãinn˘ch ve v˘stavbû
Ing. Svatopluk Zídek
Stará Kysibelská 45, 360 09 Karlovy Vary
e-mail: [email protected]
European Alliance for SMC
Ursula Zarbock
Am Hauptbahnhof 10, D-60329 Frankfurt
tel. +49 69 25 09 22, fax +49 69 25 09 23
e-mail: [email protected]
Mgr. TomበHendrych – Naxi Consulting s.r.o.
Olivova 4/2096, 110 00 Praha 1
fax 235 361 064
e-mail: [email protected]
SHK BRNO
20.–21. 4. 2005
10.00–18.00 hod
Praktická ãást – pavilon F
22. 4. 2005
12.00–15.00 hod
Vyhlá‰ení v˘sledkÛ – pavilon A-Rotunda
Kongresové centrum Brno, a.s.
Eli‰ka Ondráãková
V˘stavi‰tû 1, 647 00 Brno
tel. 541 158 612, fax 543 212 116
e-mail: [email protected]
prof. Pavol HorÀák, DrSc. – PROMETEUS
Mlynaroviãova 12, SK – 851 03 Bratislava
tel./fax +421 336 474 506
Informaãní centrum âKAIT
Marie Báãová
Sokolská 1498/15, 120 00 Praha 2
Svaz mûst a obcí âR
Mgr. Milena JabÛrková
Pacovská 31, 140 00 Praha 4
tel. 241 733 589
fax 241 733 586
e-mail: [email protected]
Svaz podnikatelÛ ve stavebnictví v âR
Národní tfiída 10, 110 00 Praha 1
tel. 224 951 111, fax 224 930 416
e-mail: [email protected]
Veletrhy Brno, a.s.
Ing. Jana Ostrá
V˘stavi‰tû 1, 647 00 Brno
tel. 541 152 888, fax 541 152 889
e-mail: [email protected]
Velvyslanectví Rakouska v âR
Viktora Huga 10, 151 15 Praha 5-Smíchov
tel. 257 090 511, fax 257 316 045
e-mail: [email protected]
Vysoké uãení technické v Brnû,
Fakulta stavební (FAST)
Kamila Mlejnková
Vevefií 95, 662 00 Brno
tel. 541 147 007, fax 549 245 147
e-mail: [email protected]
XELLA Porobeton CZ s.r.o.
PaeDr. Hana ·imánová
Vodní 550, 664 62 Hru‰ovany u Brna
tel. 547 101 111, fax 547 101 103
e-mail: [email protected]
6 PSM stavební infozpravodaj 2005
VáÏení pfiátelé,
velmi ráda bych vás prostfiednictvím tûchto fiádkÛ pozvala k náv‰tûvû brnûnského
v˘stavi‰tû ve dnech 19. aÏ 23. dubna –
na Stavební veletrhy Brno 2005. V leto‰ním roce se uzavírá desetiletá historie Mezinárodního stavebního veletrhu
IBF. Osobnû jsem stála u jeho zrodu
a mohla jsem tedy sledovat cel˘ dosavadní v˘voj nejen tohoto projektu. Roãník 2005 zahrnuje kromû jubilejního IBF
dal‰í ãtyfii veletrhy: SHK Brno, ELEKTRO
a URBIS. V‰echny letos zfiejmû pokofií
rekordy uplynul˘ch let. Celkem se na
Stavebních veletrzích Brno 2005 bude
prezentovat 1400 vystavovatelÛ z 25 zemí
na celkové v˘stavní plo‰e 70 000 m2.
Veletrh IBF se na seznam podobnû za-
mûfien˘ch tuzemsk˘ch akcí úspû‰nû zapsal uÏ v prvním roce, tehdy se jej zúãastnilo 1200 firem. Jak se v prÛbûhu let
pfiidávaly nové, v˘‰e zmiÀované projekty,
rozvíjela se i oborová základna kaÏdoroãních setkání. Dne‰ní komplex Stavebních
veletrhÛ Brno patfií k nejvût‰ím oborov˘m
akcím dokonce v regionu stfiední a v˘chodní Evropy a ve svém portfoliu má desítky nomenklatur, stovky témat, tisíce vystavujících firem, poãty náv‰tûvníkÛ se
kaÏdoroãnû pohybují v fiádech desetitisícÛ. V‰e nasvûdãuje tomu, Ïe letos snad
branami brnûnského v˘stavi‰tû projde
oãekávan˘ stotisící náv‰tûvník.
Úspûchy Stavebních veletrhÛ Brno jsou
samozfiejmû zásluhou vysokého nasazení spousty lidí, na‰ich odborn˘ch partnerÛ, v poslední dobû nám ale rovnûÏ
pfieje trvající konjunktura ãeského stavebnictví. Roste pfiedev‰ím bytová v˘stavba, podle aktuální zprávy MMR byla
v roce 2004 zahájena v˘stavba témûfi
40 tisíc bytÛ, dokonãeno bylo více neÏ
32 tisíc novû postaven˘ch bytÛ. V˘stavba bytÛ je mimochodem v leto‰ním roce
jedním z hlavních témat Stavebních veletrhÛ Brno.
Tyto veletrhy sice mají kontraktaãní charakter, ov‰em pfii jejich pfiípravû neopomíjíme ani toho pomyslného laika, kter˘
na v˘stavi‰ti hledá pfiedev‰ím radu a inspiraci. Myslím, Ïe se nám dosud dobfie
dafií balancovat mezi odborn˘m zamûfiením veletrhÛ a jejich souãasn˘m cílením na ‰irokou vefiejnost. Na jednu stranu
je to dosti nároãné, na stranû druhé nám
kaÏdoroãní úspûchy a spokojenost v‰ech
potvrzují, Ïe na‰e úsilí má smysl.
Pfiiznám se, Ïe mám ke Stavebním veletrhÛm Brno opravdu blízk˘ vztah. Deset
let, to uÏ je kus historie, bûhem níÏ jsme
si s kolegy proÏili i fiadu kritick˘ch momentÛ. Ale právû proto, Ïe v tom nejsme
sami, Ïe je kolem nás spousta partnerÛ,
stále se snaÏíme posouvat v jednom roce nastavené mety o nûco dál. Leto‰ní
oãekávání jsou z pochopiteln˘ch dÛvodÛ
velká, proto pevnû vûfiím, Ïe se nám je
podafií bezezbytku naplnit. Zde bych velmi
ráda podûkovala v‰em na‰im partnerÛ
a spolupracovníkÛm mezi neÏ patfií napfi.
âKAIT, Svaz podnikatelÛ ve stavebnictví
âR, âesk˘ svaz stavebních inÏen˘rÛ,
Asociace podnikÛ topenáfiské techniky,
Svaz mûst a obcí âR a celá fiada dal‰ích
odborn˘ch sdruÏení.
Jsem pfiesvûdãena, Ïe leto‰ní roãník bude
v˘jimeãn˘ nejen díky v˘‰e zmiÀovanému jubileu. Proto pfiijìte spoleãnû s námi odstartovat „novou historii“ Stavebních veletrhÛ Brno!
Ing. Jana Ostrá
vedoucí manaÏer
Stavební veletrhy Brno
OBSAH
veletrhy a v˘stavy
stfie‰ní krytina, stfie‰ní okna, doplÀky
zdicí materiály, obvodové plá‰tû
stavební chemie
TZB
tepelné izolace
vytápûní
v˘sledky soutûÏe
IC âKAIT
vzdûlávání
10. mezinárodní stavební veletrh v Brnû 2005
SoutûÏe a vyhlá‰ení v˘sledkÛ, Bramac, KM Beta,
materiály a novinky Tondach, Roto
Sortiment POROTHERM, izolaãní zdivo IZO PLUS
a SUPER IZO, zdivo SUPERTHERM STI
Schlüter – BEKOTEC-THERM, zateplování soklÛ
Podtlakov˘ systém odvodnûní
Izolace sklepa zevnitfi, tepelná izolace,
systém vnitfiního zateplení DOUBLAGE
Radiátory ISAN, LICON, v˘robky BOKI
Fasáda roku
Poslání a ãinnost Informaãního centra âKAIT
Plán semináfiÛ II. pololetí 2005 – pfiedplatné
2
8
22
34
42
46
61
66
70
74
PSM – stavební infozpravodaj 2/2005, 5. roãník. ·éfredaktor: Alena Janãová. Redakãní rada: Marie Báãová (IC âKAIT), Eva Hellerová, Josef Michálek (Fakulta stavební âVUT), Zdenûk Mirvald
(jednatel PSM CZ). Inzerce: Michal Va‰koviã, tel./fax 224 310 504, 602 952 112; Václav ·ulc, tel. 224 312 401, 606 781 543; Petr Bure‰, tel. 233 330 219, 606 510 110; zastoupení Brno: Václav Karlík, tel. 545 117 433,
728 734 251; zastoupení Ostrava: Josef Kirnig, tel. 597 577 399, 606 746 722; vydavatel: PSM CZ, s.r.o., Velflíkova 10, 160 00 Praha 6, tel. 224 310 031, 224 310 504, e-mail: [email protected], [email protected],
[email protected], www.psmcz.cz. Tisk: Tiskárna Petr Po‰ík. Zaregistrováno: MK âR E 11138.
Stavíte?
Stavte se!
·
Ï
µ
Ï
´
Ï
¶
Ï
ÒÓÀÕÄÁÍ:ŸÂÄÍÓÑÔ̟ÄÃÄ͟²¯¯¯
Ï
ÁÔÒ
ÏÎËÈÂÈÄ
ÏÑÄÒҟÂÄÍÓÄÑ
ÁÔÒÈÍÄÒҟÂÄÍÓÄÑ
Ä×ÏÎÏÀÑÊÈÍÆ
³
Ï
Ï
ÇÀÒÈ.È
ÇÎËÈÃÀ؟ÈÍ͟ÁÑÍÎ
ÊÎÍÆÑÄÒÎÕ%ŸÇÀËÀ
Ï
¸
ÁÔÒ
ŸÒÕÈÓÀÕØ«ŸÇÑÀÃÄŸÊÑ%ËÎÕ1«ŸÖÑÎÂËÀÖ
Ï
ÒÌ2ѹŸÏÑÀÇÀ«ŸÎËÎÌÎÔ«ŸÁÑÀÓÈÒËÀÕÀ«ŸÕ:ÃÄE
.ÄÒÊ%ŸÏÎÉÈSUÎÕÍÀŸà­ò­
ÇÎÓÄ˟ÕÎÑÎÍ2aŸÈÈ
Ï
Ï
ÇÎÓÄ˟ÕÎÑÎÍ2aŸÈ
Ó
ÓèòêcñíàŸÄ×ÏÎÃÀÓÀ¬ÃÈÃÎӟòïî뭟òŸñ­î­
ÏÑÎÓÎÊÎË
Ä×ÏΟÃÀÓÀŸòïî뭟òŸñ­î­
ÁÔÒ
ÎÁÂÇÎÃÍ:ŸÀŸÇÎÒÏÎÃ%PÒÊ%ŸÊÎÌÎÑÀŸÁÑÍÎ
°
ÁÕ՟ÅÀÈџÓÑÀÕÄË
ÁÕ՟ÁÀÍÊÀ
ÍÎ
ÊÎÍÆÑÄÒÎÕ1ŸÂÄÍÓÑÔ̟ÁÑÍÎ
ÀÃÌÈÍÈÒÓÑÀÓÈÕÍ:ŸÁÔÃÎÕÀŸÁÕÕ
Ï
ÁÑÀÓÈÒËÀÕÀ«ŸÕ:ÃÄE«ŸÎËÎÌÎÔÂ
ŸÂÄÍÓÑÔÌ
Stavební veletrhy
Brno 2005
19.–23. 4.
projekty
stavební materiály
výrobky a služby
okna a dveře, vrata
střechy
vytápění, chlazení
koupelny a sanita
elektro a osvětlení
Kombi-inzerce_190x277mm_z_fin.indd 1
bazény, sauny
podlahy a schodiště
stavební stroje a nářadí
fasády, nátěry
izolace
firmy a řemesla
KAŽDÝ DEN SOUTĚŽ
o zajímavé ceny!
www.ibf.cz
Zaškrtněte si
, co vás zajímá,
abyste na něco nezapomněli. Na brněnském
výstavišti 2005 totiž najdete úplně všechno...
15.3.2005 16:25:23
PSM2 210x297
4.4.2005 11:33
Stránka 1
Soutěž „TONDACH Pálená střecha 2005“, jejíž první ročník vyhlásila společnost Tondach Česká republika, s.r.o.,
u příležitosti specializované výstavy Střechy Praha 2005,
si klade za cíl odměnit a upozornit na kvalitní práci tesařů a pokrývačů. Na akci se v pozici spoluvyhlašovatele
podílejí také Fakulta stavební Vysokého učení technického Brno a Cech klempířů, pokrývačů a tesařů ČR.
Soutěž je určena všem právnickým a fyzickým osobám podnikajícím v oboru pokrývačství a klempířství a přihlásit lze
jakoukoli hotovou stavbu (včetně fasády a dokončovacích
prací), která byla dokončena v období od 1. října 2004 do
30. října 2005, nachází se na území České republiky a jejíž střecha byla kompletně realizována s využitím systémů Tondach.
„Soutěž jsme vyhlásili ve třech základních kategoriích,“ říká
ing. Kamil Jeřábek, obchodní ředitel společnosti Tondach.
„Chtěli jsme soutěžící rozčlenit podle typu realizovaných staveb, a tak dát všem rovné podmínky,“ dodává ing. Jeřábek
a pokračuje: „Soutěž přitom nerozlišuje, zda se jedná o novostavbu nebo rekonstrukci, kategorie se dělí na Rodinný dům,
Historická a církevní budova, Obytný nebo činžovní dům.“
V kategorii Rodinný dům budou tři nejzdařilejší práce oceněny
podle pořadí 2000, 1500 a 1000 kusy základních tašek značky
Tondach ČR podle vlastního výběru vítězů, v kategorii Historická a církevní budova a Obytný nebo činžovní dům bude
oceněna pouze vítězná práce, a to 2000 základních tašek
Tondach ČR, opět podle vlastního výběru. Přihlašované práce
musí být doručeny na adresu sekretariátu v termínu počínaje
1. únorem 2005 a konče 15. listopadem 2005.
Výsledky soutěže budou slavnostně vyhlášeny v průběhu veletrhu Střechy Praha 2006 lednu 2006. Podrobné znění pravidel
Ž
TĚ
U
SO
Soutěž „TONDACH
Pálená střecha 2005“
lze získat na www.tondach.cz,
adresa sekretariátu soutěže pro
doručování soutěžních prací je:
Omnimedia Public Relations, s.r.o.,
Jeseniova 51, 130 00 Praha 3.
Kontaktní e-mail pro dotazy:
[email protected]
PLATNÁ PŘIHLÁŠKA MUSÍ OBSAHOVAT:
a) název a přesnou adresu přihlašované práce
b) zařazení do soutěžní kategorie
c) identifikační údaje všech subjektů, které se na
realizaci přihlašované práce podílely; přihlašovatel
musí uvést IČO
d) datum ukončení realizace přihlašované práce
e) podpis oprávněné osoby (osob)
přílohy:
f) seznam použitých střešních materiálů značky
TONDACH na předepsaném formuláři
g) příslušnou fotodokumentaci přihlašované práce
(3 barevné fotografie 13 x 18 cm)
h) písemný souhlas všech subjektů, které se na
přihlašované práci podílely, tj. majitele, investora,
architekta/projektanta, s přihlášením díla pro účely
soutěže na předepsaném formuláři.
Přihláška může být doplněna i architektonickým
návrhem projektu.
PSM 210x297
1.4.2005 11:21
Stránka 1
Románská 12
www.tondach.cz
„Pravá pálená taška“ je chráněná známka společnosti TONDACH Česká republika s.r.o.
skutečně
vydrží!
„pravá pálená taška“, ta
Jediná
10 PSM stavební infozpravodaj 2005
Pokr˘vaãská olympiáda BRAMAC 2004
11. roãník, prosinec 2004, Hradec Králové
Na sklonku minulého roku byly spoleãností BRAMAC stfie‰ní systémy spol. s r. o.
vyhlá‰eny vítûzné objekty Pokr˘vaãské
olympiády BRAMAC 2004. Projekt Pokr˘vaãská olympiáda vznikl pfied jedenácti
lety ve spolupráci s Cechem klempífiÛ,
pokr˘vaãÛ a tesafiÛ. V prÛbûhu prvních
deseti roãníkÛ získal tento projekt vysokou popularitu mezi realizaãními firmami a ocenûní samotné se stalo prestiÏní
záleÏitostí pro kaÏdého, kdo v tomto
oboru pÛsobí.
KaÏdoroãnû je sestavována odborná porota, které pfiedsedá cechmistr Cechu
klempífiÛ, pokr˘vaãÛ a tesafiÛ Zdenûk
·varc spoleãnû s fieditelem BRAMAC
stfie‰ní systémy spol. s r.o. Ing. Vladimírem
Nováãkem. Dále je porota sloÏena z pfiednostÛ regionÛ Cechu klempífiÛ, pokr˘vaãÛ
a tesafiÛ a fieditelky marketingu BRAMAC
stfie‰ní systémy spol. s r.o. Ing. Radvany
Rudolfové.
„V loÀském roce jsme uzavfieli prvních
deset roãníkÛ Pokr˘vaãské olympiády
udûlením speciálního ocenûní „stfiecha
desetiletí“. Leto‰ní jedenáct˘ roãník byl
velmi zajímav˘ z hlediska nominovan˘ch objektÛ. Bylo velmi sloÏité v kaÏdé kategorii pfiidûlením ceny vyzdvih-
1
nout jen tfii objekty, porota vedla dlouhé diskuse, neÏ do‰la ke konsensu ve
v‰ech kategoriích. Já osobnû uÏ se tû‰ím na zajímavé soutûÏní objekty pfiihlá‰ené do pfií‰tích roãníkÛ.“ konstatoval Ing. Vladimír Nováãek.
Celkem bylo do leto‰ního roãníku pfiihlá‰eno 327 objektÛ do pûti hlavních kategorií a do zvlá‰tní kategorie cechu bylo
zasláno 25 fie‰ení detailÛ. Odborná poro-
2
3
4
5
ta ve dvou kolech urãila vítûze v kategorii
rodinn˘ch domÛ (novostavby, rekonstrukce), vefiejn˘ch budov (novostavby, rekonstrukce) a historick˘ch objektÛ a cenu
Cechu KPT za fie‰ení detailu. V prÛbûhu
veãera porota vyhlásila cenu publika.
Porota hodnotila splnûní následujících
kritérií – pouÏití originálního pfiíslu‰enství BRAMAC, odborné kvalitní poloÏení
krytiny, poloÏení hfiebene a nároÏí nasucho, dokonãenou fasádu a pûkn˘ a architektonicky vyváÏen˘ vzhled stavby.
Vítûzové v‰ech kategorií se zúãastní spoleãného zájezdu do Rakouska, kde probûhne Mezinárodní pokr˘vaãská olympiáda 2005.
Budou zde soupefiit vítûzné pokr˘vaãské
firmy v‰ech národních pokr˘vaãsk˘ch
olympiád spoleãnosti BRAMAC.
Na slavnostní pfiedávání cen pfii‰lo více
neÏ 450 hostÛ. Vítûzové obdrÏeli medaile, diplomy. Veãerem provázela marketingová fieditelka Ing. Radvana Rudolfová
spoleãnû s fieditelem Ing. Vladimírem
Nováãkem (obr. 1) a kulturnû-spoleãenskou ãást veãera pfienechali Vladimíru
Hronovi a jeho hostÛm – Leonû Machálkové a Petru Koláfiovi. AÏ do ranních hodin k tanci v‰ech stylÛ doprovázela skupina Koplahoband.
11 PSM stavební infozpravodaj 2005
6
7
Vítûzné objekty Pokr˘vaãské olympiády BRAMAC 2004
Objekty jsou vyhla‰ovány standardnû v pûti kategoriích, dále je kaÏdoroãnû
vyhla‰ována i zvlá‰tní kategorie Cechu KPT – fie‰ení detailu.
Kategorie – rodinné domy – novostavby (RD – N)
1. místo RD v Sokolovû, Apoklemp Kubala Apl, Sokolov (obr. 2)
2. místo RD ve Vysokém M˘tu, Bo‰tík Milan – klempífiství a pokr˘vaãství, Litomy‰l
3. místo RD ve Slavo‰ovicích, MONTANA – OV v.o.s., âeské Budûjovice
Kategorie – rodinné domy – rekonstrukce (RD – R)
1. místo RD v Praze 4, T. Chalupa – klempífiské a pokr˘vaãské práce, Praha (obr. 3)
2. místo RD v Liberci, Komárek s.r.o. – klempífiství, pokr˘vaãství, tesafiství, Liberec
3. místo RD ve Slaném, KLMP Stfiechy Tábor – Jifií Mlsna, Tábor
Kategorie – vefiejné budovy – novostavby (VB – N)
1. místo bytov˘ dÛm v Bílovicích – Polance, H&B delta s.r.o., Vsetín (obr. 4)
2. místo penzion ve Vimperku, K&P Milan Bene‰, klempífii – pokr˘vaãi, Svitavy
3. místo penzion v Hradci Králové, VAMAX s.r.o., Vamberk
Kategorie – vefiejné budovy – rekonstrukce (VB – R)
1. místo ‰kolní inspektorát v âesk˘ch Budûjovicích, TOMEK pokr˘vaãské práce,
âeské Budûjovice (obr. 5)
2. místo základní ‰kola Bernartice, KLEMPO Novák s.r.o., Bernartice
3. místo obytn˘ dÛm v Prostûjovû, RYSTA, Prostûjov
Kategorie – historické objekty (HO)
1. místo kostel Sv. Máfií Magdalény v Lázních Bohdaneã, MEGAS s.r.o.,
Hradec Králové (obr. 6)
2. místo kostel V‰ech Svat˘ch v Solãanech, Filák Josef – tesafiství a pokr˘vaãství
Francova Lhota
3. místo fara v Hrochovû T˘nci, ·t˘bnar Zdenûk – pokr˘vaãství, Litomy‰l
Zvlá‰tní kategorie Cechu KPT – fie‰ení detailu
1. místo RD v Hluboãinách, VrÀata Jifií, PrÛhonice (obr. 7)
2. místo kostel Sv. Máfií Magdaleny v Lázních Bohdaneã, MEGAS s.r.o.,
Hradec Králové
3. místo RD v Opavû, Fabík Petr, Vûtfikovice
Cenu publika získaly tyto objekty:
RD – N RD v Hluboãinách, VrÀata Jifií, PrÛhonice
RD – R RD v Liberci, Komárek s.r.o. – klempífiství, pokr˘vaãství, tesafiství, Liberec
VB – N penzion ve Vimperku, K&P Milan Bene‰, klempífii – pokr˘vaãi, Svitavy
VB – R ‰kolní inspektorát v âesk˘ch Budûjovicích, TOMEK pokr˘vaãské práce,
âeské Budûjovice
HO
kostel Sv. Jakuba âerven˘ Kostelec, TESMEN spol. s r. o., â. Kostelec
BRAMAC stfie‰ní systémy spol. s r. o. je
vedoucí firmou na ãeském trhu v oblasti v˘roby a prodeje betonov˘ch stfie‰ních systémÛ. Na ãeském trhu pÛsobí
od roku 1991, v souãasnosti vyrábí ve
tfiech závodech na území âR a zamûstnává 295 lidí. V duchu své firemní filozofie se zamûfiuje na vysok˘ standard
sluÏeb a kvalitu v‰ech sv˘ch produktÛ.
V roce 1997 byla ocenûna certifikátem
podle mezinárodního standardu kvality
ISO 9002, a to jako první z v˘robcÛ stfie‰ních krytin v âR.
BRAMAC stfie‰ní systémy spol. s r.o. je
dcefiinnou spoleãností rakouské firmy
BRAMAC Dachsysteme International,
GmbH, kterou spoleãnû vlastní Lafarge
Roofing (50%) a Wienergerger AG (50%).
Historie Pokr˘vaãské olympiády
BRAMAC v âeské republice
První roãník pokr˘vaãské olympiády se
konal v roce 1994 za úãasti 38 firem ve
Zvíkovském podhradí. Zde probûhly je‰tû
dal‰í dva roãníky v roce 1995 a 1996,
kter˘ch se zúãastnilo 46 a 72 firem. Zájem
pokr˘vaãsk˘ch firem o úãast na olympiádû stále stoupal. V roce 1997 soutûÏilo
118 firem v Chrudimi. O rok pozdûji
v roce 1998, 200 firem pfiijelo do Plznû,
kde se konaly je‰tû dal‰í dva roãníky za
úãasti 158 a 170 firem. V roce 2001 se
soutûÏ pfiesunula na Moravu a v Mikulovû
se stfietlo 171 soutûÏících firem. Dal‰í
dva roãníky se konaly v Jihlavû (192
a 205 firem). Bûhem let se ustálil i poãet
kategorií, kter˘ se pfiizpÛsobil mezinárodní pokr˘vaãské olympiádû. V minulém
roce se podafiilo vítûzÛm Pokr˘vaãské
olympiády BRAMAC 2003 obsadit i nûkolik pfiedních míst na mezinárodním
poli . . .
12 PSM stavební infozpravodaj 2005
BRAMAC novinky v roce 2005
BRAMAC nabízí bezpeãí i pfii práci na stfie‰e
V EU je kaÏdoroãnû ve stavebnictví usmrceno pfiibliÏnû 1 300 pracovníkÛ, a to
je více neÏ dvojnásobek prÛmûru v jin˘ch
odvûtvích. Poãet smrteln˘ch pracovních
úrazÛ v âeské republice od roku 1993
klesá, v porovnání s Evropou je v‰ak stále
varující. Podle statistick˘ch údajÛ âeského úfiadu bezpeãnosti práce druhou
nejzávaÏnûj‰í pfiíãinou b˘vají pády. Pravidla stavebních ãinností na stfiechách
upravuje vyhlá‰ka ã. 324/90 Sb. tak, Ïe
se t˘kají nejen pokr˘vaãÛ, ale i pracovníkÛ pfii pozdûj‰ích pracích (údrÏba stfiechy, montáÏ antény a opravy).
Pozdûj‰í práce pfiedstavují zátûÏ v podobû odpovûdnosti za bezpeãnost a ochranu pracovníkÛ. Specialista na stfiechy,
firma BRAMAC stfie‰ní systémy spol.
s r.o., pfiichází na nበtrh s nov˘m bezpeãnostním prvkem vyhovujícím normám, kter˘ pomÛÏe vlastníkÛm snadno
a bez dodateãn˘ch nákladÛ bezpeãnostní normy splnit.
Sada bezpeãnostního háku
Sada bezpeãnostního háku je prvkem
stfie‰ního systému BRAMAC, kter˘ spolehlivû fie‰í ochranu pracovníkÛ pfii práci
na stfie‰e. Specialitou je moÏnost tfií
funkãních smûrÛ místo jediného – pfies
okap, ‰tít nebo hfieben.
I pfii této jedineãnosti se hák vyznaãuje
jednoduch˘m upevÀovacím systémem
a rychl˘m a jednoduch˘m osazením.
Dal‰í v˘hoda sady bezpeãnostního háku
spoãívá v ‰iroké oblasti pouÏití – pro pfiipevnûní osobních ochrann˘ch prostfiedkÛ, k zavû‰ení stfie‰ního Ïebfiíku nebo
pracovní lávky. MontáÏ sady bezpeãnostního háku mÛÏe b˘t provedena pfied poloÏením krytiny i dodateãnû, bez dal‰ích
nákladÛ na úpravu ta‰ek. Ta‰ky bezpeãnostního háku, které se dodávají pro
v‰echny modely a ve v‰ech barvách mají
pro bezpeãnostní háky pfiipraven˘ speciální v˘fiez.
Háky sv˘m konstrukãním fie‰ením odpovídají normû âSN EN 517 na prefabrikované pfiíslu‰enství pro stfie‰ní krytiny
a bezpeãnostní stfie‰ní háky a splÀují
i poÏadavky normy âSN EN 795 na v˘robky tfiídy A2 (kotevní body k pfiipevnûní na ‰ikm˘ch stfiechách).
S BRAMACem se mÛÏete postavit vûtru,
de‰ti . . .
pfiíchytky hfiebenáãe a vruty k hfiebenové lati. MontáÏ je jednoduchá, obejde se
bez dal‰ích úprav pro napojení na poloÏené hfiebeny. Zcela odpadá sloÏité vybru‰ování prÛnikÛ, jejich utûsÀování a utûsÀování detailu styku nebo kfiíÏení dvou
hfiebenÛ. Hfiebenáãe jsou vyrábûny ve
v‰ech základních barvách a úpravách
ta‰ek BRAMAC.
Difuzní fólie – BRAMAC PRO
Inovovaná difuzní fólie BRAMAC PRO
mÛÏe b˘t pouÏita u dvouplá‰Èov˘ch i tfiíplá‰Èov˘ch stfiech. Difuzní fólie má vysokou odolnost zejména proti prÛniku vody
v dÛsledku kontaktu s chemicky o‰etfien˘m dfievem, odolnost v˘robku proti prÛsaku vody kolem hfiebíku a zv˘‰ení pevnosti v tahu. Je urãena na stfiechy bez
bednûní.
Spojovací hfiebenáã
Jedineãná konstrukce spojovacích hfiebenáãÛ BRAMAC pfiiná‰í snadné a spolehlivé fie‰ení pro pfiípady kolmého protínání dvou hfiebenÛ v jedné rovinû (typ X)
a kolmého dotyku dvou hfiebenÛ v jedné rovinû (typ T). Typ T je vyrábûn ve 4
variantách provedení pro v‰echny situace
s ohledem na tvar stavby a smûr vûtrÛ,
typ X je univerzální. Odpovídají fiemesln˘m zvyklostem a poÏadavkÛm kladení
hfiebene, a tak poskytují maximální tûsnost vÛãi hnanému de‰ti a snûhu.
Pfiipevnûní hfiebenáãÛ zabezpeãí bûÏné
Okapnice
Okapnice je jedním z dÛleÏit˘ch prvkÛ
provedení okapové hrany kaÏdé bezpeãné stfiechy. Okapnice je opatfiena samolepícím nánosem se separaãním páskem
z papíru se silikonizovanou úpravou. Je
urãena pro v‰echny typy dvou- a tfiíplá‰Èov˘ch stfiech, pro stfiechy s bednûním
i bez bednûní.
Jediná,
sloučená Ruukki
– více než souhrn jednotlivých částí
Ruukki je více než kombinací finské mateřské společnosti Rautaruukki a dceřiných poboček Rannila, Fundia, Gasell, Asva a CCB.
Více než 40letou historií vybudované zázemí a nový business model má zajistit přechod z respektovaného a spolehlivého dodavatele výrobních materiálů na jednoho z nejdůležitějších evropských poskytovatelů komplexních řešení z metalických kovů.
Nové jméno, logo a korporátní image má podpořit náš nový business model a zpřístupnit možnosti k jeho rozvoji.
Řešení z metalických kovů pro vybrané
zákaznické segmenty
Komplexní řešení, která společnost Ruukki nabízí, jsou založena
na vzájemných kontaktech se zákazníky, odbornou veřejností
a dlouholetým know-how v metalických materiálech. Ruukki
se jako poskytovatel komplexních služeb do budoucnosti
zaměří zejména na divize Construction a Engineering průmyslu ve Skandinávskýc zemích, Pobaltí a ve Střední Evropě.
Ve vztahu k metalickým produktům, cílem Ruukki je stát se jejich vedoucím dodavatelem ve Skandinávských a Pobaltských
zemích.
Zkušenost kombinovaná s flexibilitou
Rychle se měnící trh vyžaduje obojí; flexibilitu a sílu. V Ruukki,
flexibilita je samozřejmostí stejně tak jako rychlá reakce na
individuální požadavky zákazníka. Dlouholetá zkušenost a mezinárodní zdroje posilují naši konkurenceschopnost na trhu.
Ruukki v zkratce
Čistý obrat 2003:
Počet zaměstnanců:
Počet zastoupení ve světě:
přes 3 miliardy EUR
cca 12.000
24 států
Ruukki mezinárodní divize
Ruukki Construction – dodavatel komplexních řešení pro obytné,
komerční a průmyslové budovy a pro infrastrukturu.
Ruukki Engineering – dodavatel komplexních řešení pro zdvihací a dopravní zařízení; papírenský, námořní a říční průmysl.
Ruukki Metals – dodavatel materiálů, produktů a komponentů
z oceli, nerezové oceli a hliníku.
Ruukki CZ s.r.o.; Na Popelce 1236/14a; 150 00 Praha
tel./fax: +420 257 311 040/1
www.ruukki.com
ASB 210x297.indd 1
2/25/05 1:23:42 PM
14 PSM stavební infozpravodaj 2005
Pohár pln˘ vína 2004
Vyhodnocení soutûÏe projektantÛ „Pohár
pln˘ vína 2004“ je jiÏ oficiálním 3. roãníkem této soutûÏe, kterou vyhlásila firma
KM Beta a.s. Hodonín.
Tato soutûÏ se stává tradicí a kaÏd˘m rokem se zvy‰uje nejen kvalita, ale i poãet
zúãastnûn˘ch projektantÛ a pfiihlá‰en˘ch
projektÛ. V prvním roãníku bylo pfiihlá‰eno 34 projektÛ, za rok 2003 to bylo
43 projektÛ a za loÀsk˘ 3. roãník celkem
52. Do soutûÏe byly pfieváÏnû pfiihla‰ovány objekty se stfie‰ní krytinou, pouÏití
velkoobjemov˘ch kvádrÛ VPC – 2 projekty, s pouÏitím systému Sendwix – 2
projekty. Pfiedpokládáme, Ïe v pfií‰tích
roãnících dojde k nárÛstu projektÛ s vícevrstv˘m stûnov˘m systémem Sendwix,
Odborná komise ve sloÏení:
–
–
–
–
Ocenûní projektanti získali
podle umístûní následující ceny:
Doc. ing. ·ilarová ·árka, CSc.
Doc. ing. Fajko‰ Antonín, CSc.
Jifií Ladman
ing. Josef Melichar
vyhodnotila následující projekty
a projektanty:
1. místo – Ladislav Beãváfi, Rychnov
nad KnûÏnou za realizaci
penzionu v Pot‰tejnû (obr. 1)
2. místo – ing. arch. Boris Rydl
za realizaci rodinného
domu v Novém Boru (obr. 2)
3. místo – ing. Petr Pavelec za realizaci
rodinného domu v Bor‰ovû
nad Vltavou (obr. 3)
Hlavní soutûÏ
1. místo – digitální kamera,
200 lahví vína
2. místo – digitální fotoaparát,
100 lahví vína
3. místo – mobilní telefon,
50 lahví vína
Mimofiádnû ocenûní v pofiadí 100, 50
a 25 lahví dobrého moravského vína.
V‰em gratulujeme, dûkujeme za spolupráci a pfiejeme mnoho dal‰ích osobních
i pracovních úspûchÛ.
1
2
3
4
5
6
o kter˘ je ze strany projektantÛ i investorÛ narÛstající zájem.
Pro úplnou informaci uvádíme je‰tû poãet vypoãítan˘ch projektÛ na stfie‰ní krytinu v minulém roce – 2 655 (v roce 2003
to bylo 2 064) a 15 projektÛ s bobrovkou. V˘poãty na systém Sendwix vzrostl oproti roku 2003 z 90 na 195 projektÛ, jejichÏ realizace budou z vût‰í ãásti
v leto‰ním roce.
Na provizích pro projektanty bylo za
stfie‰ní krytinu vyplaceno 2 299 tis. Kã
a za stûnov˘ systém s pouÏitím vápenopískov˘ch v˘robkÛ více neÏ 294 tis. Kã.
Mimofiádné ocenûní
získali:
– ing. Viktor Sunek
nízkoenergetick˘ rodinn˘ dÛm
v Praze 6 (obr. 4)
– Ladislav Beãváfi
elegantní fie‰ení stfie‰ního plá‰tû
v Rychnovû nad KnûÏnou (obr. 5)
– ing. arch. Václav Ulã
komplexní pouÏití VPC kvádrÛ –
bytové domy PlzeÀ (obr. 6)
KM Beta a.s.
Dolní Valy 2, 695 01 Hodonín
infolinka: 800 150 200
www.kmbeta.cz
e-mail: [email protected]
15 PSM stavební infozpravodaj 2005
KM BETA
Spoleãnost KM Beta vznikla v listopadu 1996 a tím navázala na dlouholetou tradici v˘roby
vápenopískov˘ch cihel a betonové stfie‰ní krytiny na jiÏní Moravû. Ta se zapoãala jiÏ v roce
1912, kdy byl postaven závod v Bzenci Pfiívozu na v˘robu vápenopískov˘ch cihel.
Tento závod vyrostl v blízkosti rozsáhlé lokality vát˘ch kfiemiãit˘ch pískÛ téÏ naz˘vané
Moravská Sahara, která dodnes slouÏí jako optimální surovinov˘ zdroj pro na‰i v˘robu.
V oblasti betonové stfie‰ní krytiny je novinkou stfie‰ní systém KMB HODONKA
s nov˘m tvarem betonové stfie‰ní krytiny a dal‰í novinka – lesklá povrchová
úprava speciálním akrylátov˘m nástfiikem s oznaãením BRILIANT. Podstatou nové lesklé povrchové úpravy je zu‰lechtûná barva vyvinutá speciálnû pro potfieby
spoleãnosti KM Beta stál˘m dodavatelem einz`.A GmbH z Nûmecka, jejíÏ lesklá ãást je plnû pigmentovaná, takÏe zaruãuje stálost barevného odstínu a lesku
a dále pfiispívá k vût‰í odolnosti proti
povûtrnostním vlivÛm. Stávající povrchová úprava akrylátov˘m nástfiikem v matném odstínu zÛstává nadále ve v˘robním sortimentu, a to pod obchodním
názvem KMB BETA – ELEGANT a s lesklou
povrchovou úpravou KMB KETA – BRILIANT
a v neposlední fiadû zÛstává v sortimentu KMB BOBROVKA s povrchovou úpravou ELEGANT. Barevné odstíny krytiny
jsou cihlovû a vi‰Àovû ãervená, hnûdá,
ãerná, ‰edá, na základû poÏadavku zákazníka vyrobíme i dal‰í odstíny.
V oblasti vápenopískov˘ch v˘robkÛ se
stává prioritou systém vícevrstvého obvodového zdiva SENDWIX a velkoformátov˘ch vápenopískov˘ch kvádrÛ 5DF a 8DF.
Tento systém byl uveden na trh pfied
dvûma lety a vzhledem ke sv˘m specifick˘m vlastnostem a pfiednostem pfied
stávajícími stavebními materiály se stále více prosazuje na ãeském trhu.
Zdicí systém vrstvené konstrukce KMB
SENDWIX s vysokou rozmûrovou pfiesností umoÏÀuje tenkovrstvé zdûní na lepidlo, coÏ pochopitelnû pfiiná‰í úspory
materiálové, a s tím spojené úspory finanãní vãetnû sníÏení pracnosti. Základem
zdicího systému jsou dutinové nebo plné kvádry 8DF, DF, 4DF, 2DF, U profily
a prefabrikované pfieklady na tlou‰Èku
zdiva 115 a 240 mm. Vápenopískové v˘robky KM Beta sv˘mi rozmûry v celém
sortimentu tvofií jednotn˘ délkov˘ (metrick˘) modul pro vodorovné i svislé
konstrukce. Díky ‰iroké rozmûrové fiadû
je moÏné volit v˘‰ku zdiva jiÏ po 41 mm.
Tím lze navrhnout takfika libovolné konstrukãní v˘‰ky parapetÛ, nadpraÏí otvorÛ, vyzdívek apod.
Promy‰len˘ systém obvodov˘ch plá‰ÈÛ
zdûn˘ch budov KMB SENDWIX ve variantním provedení (kontaktní, provûtrávané systémy) s rozmanitou povrchovou
úpravou a architektonickou úpravou
(omítané, lícové reÏné zdivo, alternativní obklady) dokázal maximálnû vyuÏít
právû vlastností vápenopískov˘ch cihel,
jako je extrémní pevnost v tlaku, vysoká
akustická izolaãní schopnost, vysoká tepelná akumulace k vytvofiení obvodov˘ch konstrukcí s maximálními parametry v oblasti stavební fyziky. Pevnostní
znaãka vápenopískov˘ch zdicích kvádrÛ
dosahuje hodnot 15, 20 resp. 40 MPa
dle typu v˘robku, to v‰e pfii tlou‰Èce
nosné stûny pouh˘ch 240 mm. Tepelnû
technické parametry se pohybují v rozmezí (podle zvolené tlou‰Èky izolace):
U (prostup tepla) 0,34 – 0,18 W/m2K
R (tepeln˘ odpor) 2,8 – 5,3 m2K/W.
Systém pro tenkovrstvé lepení se do budoucna jeví jako hlavní alternativa zdûní z vápenopískov˘ch v˘robkÛ, protoÏe
pfii niωích investiãních nákladech vede
k vy‰‰í staveni‰tní produktivitû a vût‰í
pfiesnosti zdûní. Tím dochází i k vût‰í ús-
pofie vnitfiních omítek, a tak k dal‰ím finanãním úsporám.
V leto‰ním roce uvedla firma na trh nûkolik aktuálních novinek jako je kvádr
8DF pln˘ s váÏenou stavební neprÛzvuãností 54 dB, urãen˘ pro mezibytové nosné, zvukovû izolaãní stûny v tlou‰Èce
stûny pouze 240 mm, novinkami v barevném sortimentu vápenopískov˘ch
v˘robkÛ – roz‰ífiení o barvu zelenou
a ‰edou.
Samozfiejmû, Ïe zavedením nov˘ch systémÛ nebo v˘robkÛ aktivita zdaleka nekonãí, ale v podstatû zaãíná. Proto jsou
pofiádány akce zamûfiené na obchodní
partnery, realizaãní firmy, projektanty
i pro studenty V· stavebního zamûfiení
(napfi. soutûÏe Kamion pln˘ ta‰ek, resp.
Pohár pln˘ vína) a v neposlední fiadû
jsou zaji‰Èovány dal‰í sluÏby pro zákazníky jako je zaji‰tûní dopravy vãetnû sloÏení hydraulickou rukou (u smluvních
partnerÛ zdarma), poradenství, v˘poãty
stfiech a konstrukcí KMB SENDWIX v reÏii
spoleãnosti.
KM Beta a.s.
Dolní Valy 2, 695 01 Hodonín
infolinka: 800 150 200
www.kmbeta.cz
e-mail: [email protected]
16 PSM stavební infozpravodaj 2005
Stfie‰ní okna ROTO – technicky vyspûlé fie‰ení
Stfie‰ní okna se stala v posledních letech velmi oblíben˘m a pouÏívan˘m stavebním prvkem.
Ale patfií také k v˘robkÛm, které jsou technologicky nároãnûj‰í. Proto, aby stfie‰ní okna splnila
to, co od nich oãekáváme, musejí b˘t kvalitní, dobfie zabudovaná, správnû sefiízená, snadno
ovladatelná, s jednoduchou a bezpeãnou údrÏbou.
Od zaãátku roku 2005 zaãala v âeské
republice a na Slovensku pÛsobit spoleãnost ROTO stavební elementy s.r.o.,
dcefiiná spoleãnost druhého nejvût‰ího
evropského v˘robce stfie‰ních oken, spoleãnosti Roto Frank AG. Jde o jeden
z krokÛ, které koncern ROTO uskuteãÀuje v rámci své nové evropské strategie. Podstatou zmûn je dÛsledné oddûlení obou hlavních oborÛ podnikání
koncernu. Proto dochází i ke zmûnám
v organizaãním uspofiádání koncernu
a k rozdûlení obchodních i marketingov˘ch aktivit na obor stavebního kování
a na obor v˘robkÛ pro stavebnictví, ke
kter˘m patfií stfie‰ní okna ROTO a jejich
pfiíslu‰enství, stfie‰ní v˘lezy, solární technika a voltéka a v dohledné dobû také
pÛdní schody. Smyslem i cílem zmûn je
dosaÏení vy‰‰í specializace a koncentrace v‰ech ãinností a v návaznosti na trvale rostoucí kvalitu a technickou úroveÀ v˘robkÛ zaji‰tûní trvale rostoucí
úrovnû sluÏeb pro zákazníky a komunikace s nimi.
Dfievûná i plastová
Stfie‰ní okna ROTO se vyrábûjí z dfievûn˘ch a unikátnû i z plastov˘ch profilÛ,
které jsou ideálním fie‰ením pfiedev‰ím
do místností s vy‰‰í relativní vlhkostí
vzduchu a jichÏ je ROTO jedin˘m v˘robcem v Evropû.
Dfievûné profily jsou vyrábûny z lamelované severské borovice, jsou hloubkovû
impregnovány, finální povrch tvofií dvû
vrstvy akrylátového laku.
Plastov˘ profil je vyroben ze tfií nebo
ãtyfikomorov˘ch PVC profilÛ a má vysokou odolnost proti prÛrazu. Ocelové
profily s pozinkovou úpravou vyztuÏují
plastov˘ rám a zabraÀují jeho deformaci.
Tfii zpÛsoby otevírání
Variabilita ve zpÛsobech otevírání stfie‰ních oken ROTO nabízí zejména velkou
volnost pfii hledání ideálního fie‰ení daného podkrovního prostoru. Pfiedev‰ím
jde o moÏnost nastavení optimální podchozí v˘‰ky, tj. vzdálenosti mezi podlahou a otevfien˘m kfiídlem stfie‰ního okna.
Jednodu‰e fieãeno v˘bûrem vhodného
modelu stfie‰ního okna ROTO si zajistíme niãím neomezen˘ pfiístup i v˘hled,
kter˘ bude plnû respektovat tûlesnou
v˘‰ku uÏivatele. U bûÏn˘ch oken s kyvn˘m zpÛsobem otevírání uprostfied rámu je pohyb pod otevfien˘m kfiídlem
ãasto omezen˘.
V‰echna stfie‰ní okna ROTO se ovládají
pouze klikou dole na kfiídle. Toto ovládání umoÏÀuje stfie‰ní okna umístit i v˘‰e nad podlahou neÏ je bûÏné, pfiípadnû
zvolit i del‰í formát okna, protoÏe otvírací prvky jsou stále dobfie dosaÏitelné.
Na klice lze nastavit dvû polohy spárového pfiivûtrání, vytváfiející spáru mezi
kfiídlem a rámem pfii pevném zaji‰tûní
proti otevfiení.
Zateplená i nezateplená
Jednou z nejvût‰ích pfiedností stfie‰ních
oken ROTO je zpÛsob jejich zateplení.
Samotná okna mají standardnû lep‰í tepelnû izolaãní vlastnosti, neÏ poÏaduje
pfiíslu‰ná norma a zateplení tento v˘znamn˘ parametr v˘raznû zlep‰uje. V˘-
znamnû tak napomáhá ke zvy‰ování povrchov˘ch teplot na vnitfiních profilech
okna a to je dÛleÏité pro vnitfiní tepelnou pohodu i sníÏení objemu kondenzátu v chladném obdodbí. Zateplení
ROTO dokáÏe svojí strukturou sníÏit souãinitel prostupu tepla aÏ o 0,2 W/m2K
u celého stfie‰ního okna.
Velkou pfiedností je i to, Ïe pokud se zákazník nerozhodne objednat si okna zateplená jiÏ pfii v˘robním procesu, má
stále moÏnost jak na nová okna, tak i na
okna jiÏ namontovaná do stfiechy, která
zateplení nemají, zateplovací sadu dodateãnû namontovat. Navíc jde o unikátní konstrukãní fie‰ení firmy ROTO,
které umoÏÀuje zateplit stfie‰ní okna
17 PSM stavební infozpravodaj 2005
z vnûj‰í strany rámu po celé jeho v˘‰ce
aÏ pod samotné oplechování stfie‰ního
okna.
Kvalitní zabudování –
pfiedpoklad správné funkce
Jednou ze základních podmínek kvalitního zabudování stfie‰ního okna je dÛsledné a kvalitní napojení parozábranné
fólie na okenní rám.
Stfie‰ní okna ROTO mají na rozdíl od jin˘ch v˘robkÛ u v‰ech typÛ jiÏ v základním provedení a v˘bavû namontovanou
parozábranu na vnûj‰í stranû pevného
rámu jako pfiípravu pro dokonalé napojení parozábrany z interiéru.
Stejn˘ vzhled
V‰echna stfie‰ní okna ROTO mají stejn˘
vzhled, zvenku i zevnitfi. Okna s kyvn˘m
i v˘suvnû kyvn˘m zpÛsobem otevírání
jsou s v˘jimkou volitelného materiálu
vzhledovû identická a to jak v provedení
dfievûném, tak i plastovém. Okno s v˘klopn˘m/kyvn˘m zpÛsobem otevírání
se, vzhledem k uloÏení otvíracích mechanismÛ pod horní ãásti oplechování,
vzhledovû odli‰uje pouze silnûj‰ím rámem a jinou strukturou plechování. Bez
ohledu na tyto drobné odli‰nosti se ke
v‰em oknÛm dodávají stejné doplÀky
oplechování. Stínicí prvky se dodávají
podle daného typu okna.
Stfie‰ní okna ROTO nejsou na ãeském
stavebním trhu novinkou. Nov˘ je zájem
spoleãnosti ROTO nabídnout ãesk˘m
a slovensk˘m uÏivatelÛm moÏnost lépe
uspokojit potfieby, které mají. Inovovan˘
je sortiment, nové a pfiíznivûj‰í jsou ceny
i zpÛsob distribuce. V˘raznû se zmûnily
dodací lhÛty ve prospûch zákazníkÛ.
Stfie‰ní okna ROTO jsou v˘robkem nejvy‰‰í kvality a technické úrovnû. Nyní
mají v‰echny pfiedpoklady stavebnictví
i uÏivatele v âR i SR plnû uspokojit. ROTO solární program
Solární energie patfií mezi nevyãerpatelné. Negativní dopady na Ïivotní prostfiedí jsou pfii jejím získávání
minimální. MnoÏství vyuÏitelné energie v‰ak závisí na klimatick˘ch podmínkách jednotliv˘ch ãástí zemského
povrchu. Dobré vyuÏití se nachází v oblastech s dlouh˘m svitem a v oblastech s vy‰‰í nadmofiskou v˘‰kou.
V âeské republice je vyuÏití sluneãní energie pomûrnû dobré,
i kdyÏ v prÛbûhu roku kolísá. Roãnû dopadá kolmo na 1 m2
plochy 800 – 1 250 kWh solární energie. Od dubna do fiíjna
75 % a od fiíjna do dubna 25 % energie. Celková doba sluneãního svitu se pohybuje v rozmezí 1 400 – 1 800 h/rok (horské oblasti 1 600 h/rok, oblast jiÏní Moravy 2 000 h/rok).
Jaké jsou optimální podmínky pro pouÏití sluneãních kolektorÛ na stfie‰e? Mezi základní patfií:
– vhodná lokalita (optimální prÛmûr délky sluneãního svitu,
klimatické podmínky)
– orientace budovy (pro maximální vyuÏití je nutná orientace
stfiechy na jih. KaÏd˘ odklon sniÏuje procento vyuÏití a vynucuje si úpravu systému).
– sklon stfiechy (pro celoroãní provoz je nutn˘ sklon min. 40°
vÛãi vodorovné rovinû)
Dal‰ími okolnostmi, které rozhodují o optimálním vyuÏití solárního systému jsou:
– technické fie‰ení a odborné zpracování systému (délka rozvodÛ, tepelná izolace a ochrana kolektoru proti vûtru)
– úroveÀ tepelné izolace celého objektu
– kvalita pravidelné údrÏby.
Pfii rozhodování je také nutné si uvûdomit, Ïe solární systém
musíme kombinovat s klasick˘m zdrojem energie (kotel na
plyn, tuhá paliva, olej apod.). DÛvodem je pokrytí v˘padku
solárního systému v dobû, kdy jeho úãinnost v˘raznû klesá
nebo ho nelze vyuÏít vÛbec (zima, zataÏeno).
Nûmecká spoleãnost Roto-Frank AG se zab˘vá solární technikou uÏ fiadu let. V‰echny systémy jsou konstruovány na základû vlastního v˘voje a v˘zkumu a pfii jejich kompletaci jsou
pouÏívány v˘robky ‰piãkov˘ch svûtov˘ch producentÛ. V souãasné dobû ROTO nabízí solární program, kter˘ zahrnuje dva
systémy pro vyuÏití sluneãní energie.
Solární kolektory (RSK) – sluneãní energie ohfiívá vodu, která
se pouÏívá pro mytí, praní nebo vytápûní domu.
Fotovoltaické ãlánky (PV modull) – sluneãní energie se mûní na
energii elektrickou.
Tento systém má zatím v podmínkách âR omezené vyuÏití. Vy‰‰í
pofiizovací náklady a absence v˘raznûj‰í podpory ze strany státu
se odráÏejí v del‰í dobû návratnosti investovan˘ch prostfiedkÛ.
Oba systémy byly navrÏeny v souladu s designem a rozmûry
stfie‰ních oken ROTO a jsou dodávány vãetnû ve‰kerého pfiíslu‰enství s plnou kompatibilitou se stfie‰ními okny ROTO.
Také zpÛsob montáÏe kolektorÛ odpovídá zpÛsobu montáÏe
stfie‰ních oken. Cel˘ solární systém se montuje do stfie‰ní
konstrukce, ãímÏ vzniká úspora stfie‰ní krytiny, systém je lépe chránûn proti klimatick˘m vlivÛm a tím se zvy‰uje i jeho
úãinnost. Rozmûry kolektorÛ vycházejí z rozmûru okna 9/14
(94 x 140 cm) a 11/14 (118 x 140 cm). Okna se tak dají libovolnû kombinovat s kolektory do sestav, které na stfiechách
vytváfiejí zajímavé architektonické celky. Pfiitom nezáleÏí na
tom, zda jsou v sestavû solární kolektory nebo fotovoltaické
ãlánky. V sestavách nad sebou rozhoduje ‰ífika i v˘‰ka kolektorÛ, ale v sestavách vedle sebe je rozhodující pouze jejich
v˘‰ka, takÏe do ní lze zafiadit i okna uωí 7/14 (74 x 140 cm).
18 PSM stavební infozpravodaj 2005
ROTO solární kolektory
Systém ROTO solárních kolektorÛ se obecnû skládá z:
solární kolektor (1)
• Mûdûn˘ absorbér se speciální absorpãní vrstvou
„Sunsect“
• Oplechování
• Speciální bezpeãnostní sklo
• Dfievûn˘ rám s tepelnou izolací s pfiemontovan˘mi
montáÏními úhelníky
integrovaná regulaãní stanice DENTASOL CD (2)
• fiídící jednotka
• ãerpadlo (volba dopravní v˘‰ky 6,7 a 9m)
• odvzdu‰Àovací ventil
• pojistn˘ ventil s odboãkou do expanzní nádoby
• regulaãní ventil
• teplonosné medium (nutnost pouÏití nemrznoucí
smûsi – je souãástí dodávky)
• kontrolní manometry (teplota studené vûtve, teplota
teplé vûtve, tlak v okruhu)
• teplotní ãidla (kolektor a zásobník)
– expanzní nádoba (obsah 25 l a 5 0l) (3)
– kombinovan˘ solární zásobník o objemech 200, 300, 400
nebo 500 l pro ohfiev teplé vody a o objemech 750/180
nebo 1000/200 l pro vytápûní objektÛ s integrovan˘m
zásobníkem na ohfiev teplé vody (4)
– plnící ventil
– spojovací potrubí s tepelnou izolací
– smû‰ovací ventil pro regulaci teploty vody ve spotfiební
vûtvi
– odboãka ke spotfiebiãÛm
– pfii pouÏití kolektorÛ k vytápûní objektÛ se pfiifiazuje vûtev,
které zaji‰Èuje spojení s otopn˘m systémem (podlahové
topení, radiátory)
1
4
2
3
NejbûÏnûj‰ím zpÛsobem vyuÏití solárního kolektoru v âR je
ohfiev vody pouÏívané k mytí nebo jako alternativní pfiívod
teplé vody do automatické praãky.
Princip tohoto systému spoãívá v tom, Ïe v solárním kolektoru
se ohfiívá teplonosné medium (nemrznoucí smûs). Medium protéká regulaãní stanicí, která fiídí prÛtok a teplotu. Do regulaãní stanice vedou teplotní ãidla z kolektoru i ze zásobníku.
V pfiípadû, Ïe klesne teplota v zásobníku o 5°C pod nastavenou
hodnotu, ãerpadlo spustí obûh ohfiáté kapaliny, aÏ se teplota v zásobníku dostane na poÏadovanou hodnotu. Teplota v zásobníku je nastavena na 60°C s teplotním spádem na 45°/50°C.
Teplota media v systému se pohybuje okolo 120 –150°C.
Tabulka technick˘ch parametrÛ solárních kolektorÛ
19 PSM stavební infozpravodaj 2005
Systém je chránûn proti pfiehfiátí a to tím, Ïe ãerpadlo spustí
obûh i v pfiípadû, Ïe teplota v kolektoru stoupne za mezní
hodnoty. Po regulaci teplot se vypne. Tato okolnost je dÛleÏitá hlavnû v dobû, kde není systém vyuÏíván, napfiíklad v dobû dovolen˘ch.
V soustavû jsou i dal‰í prvky zabezpeãující ochranu systému
proti pfietlaku, protoÏe zanedbání bezpeãnosti, vzhledem
k tomu, Ïe v soustavû proudí medium o vysoké teplotû a vysokém tlaku, by mohlo vést k havárii.
Pfiíklad stanovení prvkÛ solární soustavy:
Úãel: ohfiev teplé vody
Poãet osob: p = 4 plánovan˘ odbûr vody 30–50 l/osoba
(optimum)
maximální celková spotfieba 200 l/den
Teplota teplé vody: ttv = 45°C
Teplota studené vody: tsv = 10°C
Maximální teplota v zásobníku: tzás = 60°C
Podíl pokrytí roãní spotfieby: 60 %
Objem zásobníku:
2 . Vsp . p . (ttv – tsv)
Vzás. = ---------------------------------------tzás – tsv
2 . 50 . 4 . (45 – 10)
Vzás. = -------------------------------------------60 – 10
Vzás. = 280 l
Plocha kolektoru:
Rozmezí pro stanovení plochy Skol kolektoru na jednu osobu
vychází z lokality.
Konstanta je urãena od 1 do 1,5 m2/osoba
Skol = p . 1,5 = 4 . 1,25 = 5 m2
Podle volby sortimentu bude skladba systému:
Solární zásobník ROTO objem 300 l
+
Solární kolektor ROTO typ RSK 9/14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 ks
nebo
Solární kolektor ROTO typ RSK 11/14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 ks
nebo
Solární kolektor ROTO typ RSK 18/14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 ks
P ¤ I N Á · Í M E
Samozfiejmû spolu s ostatními komponenty. DÛleÏité je urãení parametrÛ základních komponentÛ, coÏ je zásobník a kolektor.
Ohfiev teplé uÏitkové vody pomocí solárních systémÛ je nejãastûj‰í forma vyuÏití solárních kolektorÛ. Kolektory lze pouÏívat za pfiíhodn˘ch podmínek i v zimním období. Hlavní v˘hodou je, Ïe teplou uÏitkovou vodu potfiebujeme cel˘ rok
a 60 % pokrytí nákladÛ na její pofiízení dává celkem dobrou
‰anci pro návrat investice.
Dal‰í z pomûrnû ãast˘ch zpÛsobÛ vyuÏití solárních systémÛ je
ohfiívání vody pro bazény. Ohfiev bazénÛ probíhá ve vût‰inû
pfiípadÛ v letním období, ve kterém je úãinnost kolektorÛ nejvût‰í. TakÏe pokrytí nákladÛ mÛÏe b˘t u vnitfiních bazénÛ aÏ
50 %, u venkovních mÛÏe b˘t i vy‰‰í.
Ménû bûÏné je vyuÏívání sluneãní energie pro vytápûní celého
domu. K nejvy‰‰ímu vyuÏití solárního systému dochází v chladném období (jaro, podzim, zima), kdy je jeho v˘kon omezen
délkou denního osvitu, coÏ je rozdíl oproti celoroãnímu ohfievu vody. Pro takovou formu je velmi dÛleÏit˘ v˘bûr lokality,
která musí poskytovat podmínky pro celodenní pfiístup sluneãního svûtla. âasto se pfiitom zapomíná na nízké postavení
slunce v zimním období a dlouhé stíny okolo stojících stromÛ. V na‰em klimatickém pásmu jsou pro tento úãel vhodné
pouze jiÏní nebo v˘‰e poloÏené ãásti na‰í republiky.
Nesporn˘m pfiínosem tûchto systémÛ je nemalé sníÏení spotfieby ostatních energií v urãitém období roku a to i pfiesto, Ïe
musíme solární energii kombinovat s nûkter˘m z klasick˘ch
zdrojÛ energie. I to v‰ak pfiispívá ke sníÏení celkové ekologické zátûÏe, která je dÛsledkem získávání energií z jin˘ch, ze
jména neobnoviteln˘ch zdrojÛ.
ROTO stavební elementy s.r.o.
Stra‰nická 382/43, 102 00 Praha 10-Hostivafi
tel. +420 272 651 428, fax +420 271 750 187
[email protected], www.rotocz.cz, www.roto-frank.de
P O K R O K
N A
S T ¤ E C H U
eden 3000 eden 3000 eden 3000 eden 3000 eden 3000 eden 3000 eden 3000 eden 3000 eden 3000 eden 3000 eden 3000 eden 3000
• Centrum vzorových domů EDEN 3000 • Vzorkovna stavebních materiálů
• Poradenské středisko Stavební fakulty VUT v Brně
• Prospektový servis • Prodejna odborné literatury
• Semináře, konference, kongresy • Podnikatelské mise do zahraničí
Otevřeno denně 10 až 18 hod.
Vstup vzorkovnou v přízemí budovy býv. Tuzexu vedle brány 9 BVV
Bauerova 10, 603 00 Brno
Kontakt:
tel.: 541 152 861 (info pro vystavovatele)
541 152 515 (info pro návštěvníky)
e-mail: [email protected]
www.stavebnicentrum.cz
www.bvv.cz/eden3000
inz EDEN 210x297 1
3/31/05, 11:12:54 AM
efektivní zvukové izolace
www.isover.cz
inzerce-vse-pro-dum-a-zahradu.indd 1
21.3.2005 10:48:46
22 PSM stavební infozpravodaj 2005
Obvodové tepelnû izolaãní zdivo SUPER IZO,
vysokopevnostní a akustické z betonov˘ch tvárnic TN
Klatovská spoleãnost BETONOVÉ STAVBY – GROUP s.r.o. je v˘robcem a dodavatelem kompletního
stavebního systému pro hrubé stavby, kter˘ sestává z tepelnû izolaãních tvárnic SUPER IZO (alt. IZO PLUS
THERM a IZO PLUS), vnitfiního nosného a nenosného zdiva, akustick˘ch a vysokopevnostních tvárnic,
bednících dílcÛ, stropních konstrukcí BSK a novû je doplnûn i kompletním komínov˘m systémem BLK.
Obvodové tepelnû izolaãní zdivo
SUPER IZO a IZO PLUS
Stûnové dílce SUPER IZO a stûnové dílce
IZO PLUS (IZO PLUS THERM) jsou liaporbetonové alt. betonové sendviãové tvárnice
urãené pro jednovrstvé obvodové nosné
i v˘plÀové zdivo tlou‰Èky 300 mm, urãené pro stavby s poÏadavkem na vysok˘
tepeln˘ odpor a tepelnou akumulaci stûny pfii zachování malé tlou‰Èky obvodového zdiva zaji‰Èující maximální vyuÏití
obestavûného prostoru. Zdivo z tvárnic
SUPER IZO a IZO PLUS (IZO PLUS THERM)
je moÏné pouÏít pro rodinné domy, vily,
bytové domy i pro stavby prÛmyslové
(v˘robní haly, provozovny, zateplené sklady a garáÏe, autoservisy, ãerpací stanice,
prodejny) popfi. pro stavby obãanské vybavenosti (‰koly, tûlocviãny, hotely, vodojemy, ãistírny odpadních vod atd.) s omezením do v˘‰ky max. 4 – 5 podlaÏí.
Základním materiálem pouÏit˘m pro v˘robu stûnov˘ch dílcÛ SUPER IZO je mezerovit˘ liaporbeton (u stûnov˘ch dílcÛ
IZO PLUS a IZO PLUS THERM je to mezerovit˘ beton). Pro jeho v˘robu je pouÏito
v˘hradnû pfiírodních pálen˘ch (liapor)
a nepálen˘ch materiálÛ – tj.kfiemiãitého
písku, kamenné drtû (alt. liaporu), cementu a vody. Podle patentem chránûného postupu se k této smûsi pfiikládá
ve vibrolisovacím zafiízení vloÏka z tvrzeného stabilizovaného samozhá‰ivého
polystyrénu (styroporu) – u tvárnic TIP
– N/4 THERM se pouÏívá vloÏka neoporová, a tím vzniká základní konstrukãní
sendviãov˘ prvek. Takto vytvofien˘ v˘robek není nutné dále upravovat vytvrzováním párou ani vypalováním v peci pfii
vysok˘ch teplotách. Díky tomuto v˘robnímu postupu je v˘roba stûnov˘ch dílcÛ SUPER IZO a IZO PLUS (IZO PLUS
THERM) energeticky nenároãná a ‰etrná
k Ïivotnímu prostfiedí. Pfii v˘robû nevzniká Ïádn˘ druhotn˘ odpad ani ‰kodliviny po‰kozující vzduch.
Pfii v˘voji systému stûnov˘ch dílcÛ SUPER IZO byl kladen nejvût‰í dÛraz na vylep‰ení tepelnû izolaãních vlastností
a sníÏení hmotnosti obvodového zdiva.
Spojením liaporbetonu s polystyrénovou izolací vznikl dokonal˘ sendviãov˘
blok, kter˘ je oproti klasick˘m zdícím
materiálÛm lehãí, je dobfie opracovateln˘ (moÏnost fie‰ení i ãlenit˘ch pÛdorysÛ
bez tepeln˘ch mostÛ) a v˘raznû pfiekraãuje poÏadované hodnoty tepelného odporu pro bûÏnou bytovou v˘stavbu.
V praxi to znamená velkou úsporu nákladÛ na vytápûní oproti klasické technologii.
Pfiidáme-li kompletnost systému (tvárnice rovné, rohové, pfiekladové a vûncové), mal˘ poãet kusÛ na 1 m2 zdiva
a systém péro + dráÏka, docílíme i sníÏení pracnosti, a to jak odbouráním rÛzného dûlení, tak i men‰í nároãností na
kvalitu pracovníkÛ. Provedením sendviãové konstrukce jedním pracovním cyklem
rovnûÏ odpadá pfiípadné fie‰ení dodateãného zateplení. Díky dokonalé rovinnosti hotov˘ch povrchÛ (zdivo je moÏné
pouÏít i jako reÏné) pouÏíváme jedno-
Srovnávací tabulka základních technick˘ch parametrÛ s bûÏn˘mi zdicími materiály
Materiál
Tlou‰Èka zdiva
bez omítek pro
U = 0,36 W/m2K
(R = 2,72 m2K/W)
(mm)
Orientaãní cena
za m2 zdiva bez
DPH (základní)
(Kã) – CÚ 2004
Poãet ks
na m2 zdi
(ks)
Podlah. plocha
ze 100 m2 zastav.
pÛdorysu
(m2)
Hmotnost m2
zdiva bez omítek
(kg)
Pórobeton. tvárnice
Cihelné tvarovky P+ D
Cihelné tvarovky SI
375
400 – 440
400 – 440
806 – 818
850 – 976
1006 – 1106
6,7
16,00
16,00
85,6
83,20 – 84,60
84,60
205 – 245
300 – 321
245
Tvárnice SUPER IZO
Tvárnice IZO PLUS
300
300
775 – 800
670 – 730
12,5
12,5
88,40
88,40
190 – 195
280 – 320
23 PSM stavební infozpravodaj 2005
vrstvé omítky, pfii poÏadavku dvouvrstv˘ch omítek lze uÏít minimální tlou‰Èky
jednotliv˘ch vrstev. RovnûÏ spotfieba
malty pfii vlastním zdûní je minimální
díky maltování pouze loÏn˘ch spár, a to
v tl. max. 10 mm.
Pro hospodárnost systému hovofií i ‰ífika a hmotnost zdiva, která v˘raznû sniÏuje náklady na pfiepravu, tak i ucelenost stavebního systému, kter˘ sestává
z fiady v˘robkÛ, které jsou vzájemnû sladûny v˘‰kou (vnitfiní nosné a nenosné
zdivo) nebo se vhodnû doplÀují (stropní
konstrukce systému BSK, betonové lehãené komíny BLK, bednící dílce atd).
– v˘borná tepelná izolace zdiva nové generace SUPER IZO bez omítek R = 3,44
m2K/W, s tepelnû izolaãními omítkami
R = 3,73 m2K/W (U= 0,268 W/m2K)
– prÛbûÏná izolaãní vloÏka ze styroporu
jako dokonalé izolaãní jádro v tlou‰Èce
100 mm (a to i v rozích 90°, 135°/
45°, v místû pfiekladÛ a ztuÏujících
vûncÛ)
– fie‰ení ve‰ker˘ch spár zdiva bez tepeln˘ch mostÛ s maltováním pouze v loÏn˘ch spárách, svislé styãné spáry jsou
fie‰eny zámkov˘m spojem, bezmaltovû pouze na sraz styroporov˘ch vloÏek
podlaÏí vícepodlaÏních budov, zdivo pod
uloÏením prÛvlakÛ, nosné pilífie, . . . )
a zejména na v˘borné akustické vlastnosti (vyzdívky nosn˘ch mezibytov˘ch
stûn tl. 300 a 250 mm). Tvárnice TN 30
AKU i TN 25 AKU splÀují poÏadavky âSN
na akustick˘ útlum i tepelné vlastnosti
zdiva. Jsou urãeny pro kombinaci se zdivem SUPER IZO (alt. IZO PLUS THERM
popfi. IZO PLUS), jelikoÏ mají stejnou
v˘‰ku a stejné rozmûry, coÏ umoÏÀuje
jejich vzájemnou bezproblémovou provazbu.
Tvárnice TN 30 AKU i TN 25 AKU se pfii
vlastním zdûní ukládají dutinami dolÛ,
maltování se provádí pouze ve vodorovném smûru v tl. 10 mm na skofiepinové
dno tvárnice. Svislé spáry se zdí na sucho na zámkové spoje. Základní pÛdorysn˘ modul tvárnic TN 30 AKU a TN 25
AKU je 100 mm, pro v˘‰kov˘ modul mimo základní modul tvárnic á 200 mm
kombinujeme tvárnice TN 30 AKU a TN
25 AKU s betonov˘mi cihlami CV-B resp.
s CM-B. Dûlení tvárnic TN 30 AKU (dtto
TN 25 AKU) doporuãujeme provádût
v místech zeslabení (podle obrázkÛ)
bûÏn˘m odklepnutím. Pfii uÏití tvárnic
TN 30 AKU nebo TN 25 AKU na nosnou
mezibytovou akustickou pfiíãku není moÏné tímto zdivem vést vodorovné ani svislé dráÏky pro instalace (rozvody vnitfiní-
Tvárnice TN 25 AKU
Tvárnice TN 30 AKU
– dobrá zvuková izolace – Rw_= 52 aÏ
57 dB
– provedení sendviãové konstrukce bez
nutnosti dodateãného zateplení jedním pracovním cyklem
– nízká pracnost díky malému poãtu kusÛ (jen 12,5) na m2 zdiva a díky nízké
hmotnosti jednotliv˘ch prvkÛ
– tlou‰Èka obvodového zdiva pouze 300
mm, coÏ oproti klasick˘m zdícím materiálÛm tl. 365 – 440 mm znamená
moÏnost vyuÏití vnitfiní podlahové plochy aÏ o 10 % (cca pfii 100 m2 stavby)
ho vodovodu, kanalizaãní pfiipojení, . . . )
z dÛvodu, Ïe by do‰lo k naru‰ení celistvosti akustické stûny, a tím ke sníÏení
hodnoty stavební vzduchové neprÛzvuãnosti pod poÏadovanou mez. Tyto instalace je nutné vést napfi. instalaãní ‰achtou popfi. bûÏn˘mi pfiíãkami.
Pfiednosti a v˘hody zdiva SUPER IZO:
Vysokopevnostní a akustické zdivo
z betonov˘ch tvárnic TN
Základní popis a moÏnosti pouÏití
Tvárnice nosné TN 30 AKU P10 a TN 25
AKU P10 jsou urãeny pro vnûj‰í a vnitfiní nosné nezateplené konstrukce budov
o tlou‰Èce 300 respektive 250 mm, s poÏadavkem na vysokou únosnost (spodní
VáÏená neprÛzvuãnost pfii plo‰né
hmotnosti zdiva vãetnû omítek tl. 15 mm
TN 30 AKU
Rw = 56 dB
(váÏená laboratorní
neprÛzvuãnost)
Rw_= 53 dB
(váÏená stavební
neprÛzvuãnost)
TN 25 AKU
Rw = 55 dB
(váÏená laboratorní
neprÛzvuãnost)
Rw_= 52 dB
(váÏená stavební
neprÛzvuãnost)
TN 30 AKU
Rw = 57 dB
(váÏená laboratorní
neprÛzvuãnost)
(probetonovaná)
Rw_= 55 dB
(váÏená stavební
neprÛzvuãnost)
Obecná charakteristika
tvárnic TN 30 AKU
– rozmûry
– pevnost v tlaku
– poãet ks/m2 zdiva
– hmotnost ks
– tepeln˘ odpor
– poÏární odolnost
– v˘poãtová pevnost
zdiva
400/300/190 mm
10,50 Mpa
12,50
28,50 kg
R = 0,77 m2K/W
REI 180 D1
2,10 aÏ 2,40 MPa
Obecná charakteristika
tvárnic TN 25 AKU
– rozmûry
– pevnost v tlaku
– poãet ks/m2 zdiva
– hmotnost ks
– tepeln˘ odpor
– poÏární odolnost
– v˘poãtová pevnost
zdiva
400/250/190 mm
10,50 Mpa
12,50
29,00 kg
R = 0,60 m2K/W
REI 180 D1
2,10 aÏ 2,40 Mpa
Firma Betonové stavby-Group s.r.o., Klatovy
nabízí k ve‰ker˘m dodávkám vlastní poradensk˘ servis. Na základû zaslan˘ch
projektov˘ch podkladÛ zpracují kompletní v˘pis potfiebného materiálu pro hrubou
stavbu vãetnû návrhu stropní konstrukce,
ztuÏujících vûncÛ a statického v˘poãtu.
ZároveÀ provedou ocenûní této dodávky
vãetnû dopravy pfiímo na stavbu. Domluvit lze i za‰kolení pracovníkÛ na stavbû,
moÏnost zapÛjãení maltovacích pomÛcek a montáÏních podpûr a u vût‰ích
akcí je nabízen i stavební dozor. Firma
zároveÀ garantuje dodávky libovoln˘ch
konstrukcí do cca 10 dnÛ od písemného
objednání.
Srdeãnû Vás zveme k náv‰tûvû na‰eho stánku na veletrhu IBF v Brnû,
hala A2, stánek 3.
Betonové stavby-Group s.r.o.
Pfiedslav 99, 339 01 Klatovy
tel. 376 315 115, 376 314 246
fax 376 315 654
[email protected], [email protected]
www.betonstavby.cz
24 PSM stavební infozpravodaj 2005
Chcete stavût klasicky? Nebo modernû?
Cihla nabízí obojí!
V˘stavba rodinného domÛ znamená nejen celoÏivotní investici, ale pfiedev‰ím zaji‰tûní klidného
a spokojeného bydlení po mnoho let. Stavební materiál je proto potfieba vybírat nejen se zfietelem
na jeho cenu, ale pfiedev‰ím podle uÏitn˘ch vlastností a „Ïivotnosti“.
U nás je po generace nejoblíbenûj‰ím
stavebním materiálem pálená cihla. Av‰ak
i ona pro‰la mnoh˘mi zmûnami a neustále se zdokonaluje. Kdysi „tradiãní“
malou pálenou cihlu dnes nahradily velkoformátové bloky, které v˘stavbu urychlují, zlevÀují, zpfiesÀují a disponují
lep‰ími uÏitn˘mi vlastnostmi neÏ jejich
stafiiãká pfiedchÛdkynû. Tyto bloky jsou
pfiitom jako stavební prvek natolik flexibilní, Ïe umoÏÀují realizovat i velmi nároãné architektonické projekty. Nejznámûj‰í znaãkou na trhu je POROTHERM.
Základem dobrého bydlení
je kvalitní hrubá stavba
Základ kaÏdého domu tvofií obvodové
nosné zdivo. Pofiídit ho pfiitom lze jak
z klasiky – tedy standardních ciheln˘ch
blokÛ – tak je moÏné sáhnout po nûkteré specialitû. Zdi tak mÛÏou b˘t z cihel
s akustick˘m útlumem, ze speciálního
tepelnû superizolaãního zdicího materiálu nebo z úplné novinky mezi cihlami –
brou‰en˘ch cihel s loÏnou spárou ve zdivu tlou‰Èky pouze jeden milimetr. Pro
vnûj‰í nosné zdivo jsou urãeny cihelné
bloky v tlou‰Èkách od 365 do 440 mm.
Pro vnitfiní nosné pfiíãky lze zvolit kromû
bûÏn˘ch typÛ cihel také speciální zvukovû izolaãní cihly, které se vyrábûjí
v tlou‰Èkách od 175 do 300 mm. Pro
provádûní nenosného pfiíãkového zdiva
se pouÏívají cihly o tlou‰Èkách 65 mm
a 115 mm.
Cihly jsou k dostání jak v podobû základních blokÛ, tak i doplÀkÛ – cihel rohov˘ch, koncov˘ch a poloviãních a nízk˘ch, coÏ nejen usnadÀuje a zrychluje
v˘stavbu, ale také minimalizuje ztráty,
které by vznikaly pfii dûlení blokÛ.
Sortiment je dále roz‰ífien o tfii druhy
keramick˘ch pfiekladÛ a stropní systém
pro svûtlé rozpûtí aÏ do 8 000 mm. Zdicí
prvky na principu pero a dráÏka (P+D)
25 PSM stavební infozpravodaj 2005
navíc umoÏÀují zdûní bez malty ve svisl˘ch spárách. To v˘stavbu urychluje a zlevÀuje pfii souãasném zlep‰ení tepelnû
technick˘ch parametrÛ.
Na‰e domácnost je tichá . . .
Kdo touÏí po domovû, kam zvenãí proniká skuteãnû jen minimum hluku, mûl
by sáhnout po speciálních akustick˘ch
a teplo akumulujících cihlách POROTHERM
AKU, které umoÏÀují vytvofiit kvalitní
a jednoduchou jednovrstvou konstrukci
bez nutnosti pofiizovat dodateãnou zvukovou izolaci. Cihly se vyznaãují odli‰n˘m
tvarem svislého dûrování, kter˘ zpÛsobuje, Ïe stûna se pÛsobením akustického tlaku tolik nerozechvívá a díky tomu
do sousední místnosti pfiená‰í ménû
zvukové energie. K dal‰ím zajímav˘m
benefitÛm patfií v˘‰ka cihel 238 mm,
která spolu se zazubenou styãnou spárou oproti klasick˘m maloformátov˘m
akustick˘m cihlách velmi urychluje zdûní, sniÏuje spotfiebu zdicí malty a minimalizuje náklady.
K Ïhav˘m novinkám v sortimentu patfií
POROTHERM 25 AKU P+D a POROTHERM
30 AKU P+D. Tyto cihlové bloky jsou urãeny pro nosné akusticky dûlicí mezibytové stûny tlou‰Èky 250 a 300 mm.
Kdo ‰etfií, má za tfii.. .
Ceny za energie se neustále zvy‰ují,
a tak je dobr˘m krokem v˘bûr materiálu
s pfiívlastkem superizolaãní, kter˘ nabízí
‰piãkové hodnoty tepelného odporu pfii
zachování v‰ech ostatních dÛleÏit˘ch
parametrÛ jako akumulace, difúzní odpor a pevnost. V rámci sortimentu POROTHERM tomuto poÏadavku odpovídají bloky POROTHERM 44 Si (SuperIzolant) a POROTHERM 40 Si urãené pro
vnûj‰í nosné zdivo.
Velmi prakticky lze vyuÏít i doplÀky
obou formátÛ – poloviãní a koncové
bloky POROTHERM Si pro ideální a zároveÀ stavebnû jednoduché fie‰ení ostûní
(zdivo po stranách okna) a okenních parapetÛ ve vazbû na nadpraÏí (konstrukce pfiekladu nad horní hranou okna).
ProtoÏe se teplo chová jako voda, nejvíce uniká tou nejsnaz‰í cestou. V okolí
otvorÛ dochází k nejvût‰ím únikÛm právû v ostûní, kde prostupu tepla vzdoruje materiál stûny pouze na tlou‰Èku
okenního ãi dvefiního rámu a ne celá
tlou‰Èka zdiva, jak je tomu u plné stûny
jednovrstvé konstrukce. Pfii extrémnû
nízk˘ch venkovních teplotách mÛÏe dojít uvnitfi místnosti právû na tûchto místech k poklesu povrchové teploty pod
rosn˘ bod, coÏ se projeví sráÏením
vzdu‰né vlhkosti. Pfii dlouhodobûj‰ím
pÛsobení pak mÛÏe dojít k následnému
vzniku plísní.
¤e‰ení v systému POROTHERM Si je následující:
poloviãní a koncové bloky vycházející
z formátu POROTHERM Si mají po celé
své v˘‰ce vybránu speciální kapsu.
JestliÏe se poloviãní cihla pouÏije v rohu
stûny, kapsa se vyplÀuje maltou. Pokud
se ale tyto bloky vyuÏijí okolo otvorÛ
pro okna nebo dvefie, mohou poskytnout pfievratné v˘hody. V ostûní se poloviãní a koncové bloky vyzdívají stfiídavû
po vrstvách nad sebe tak, aby vytvofiily
svislou (‰irokou a mûlkou) dráÏku. V parapetu se kladou vedle sebe fiezn˘mi
plochami na sraz tak, aby kapsy byly
shora, smûrem k rámu okna, a plynule
na sebe navazovaly.
Zdûní ostûní a parapetu je nutné provádût s maximální moÏnou pfiesností. Jen
tak je zaruãen optimální v˘sledek. Do
dráÏky, která vznikne napojením kapes
pod sebou nebo vedle sebe, se vlepí
pruh speciálního izolantu – extrudovaného polystyrenu XPS o tlou‰Èce 30 mm
a teprve mezi takto zaizolované dráÏky
se osadí okno. Díky speciálnímu tvaru
cihelného bloku, jeho tepelnû izolaãním
vlastnostem a kvalitnímu izolantu by jiÏ
nemûlo docházet k rosení zdiva, a tedy
ani k tvorbû plísní.
Dej cihlu k cihle...
Zdivo, kde loÏná spára takfika neexistuje? Takzvané tenkovrstvé zdûní nabízejí
brou‰ené cihly POROTHERM CB. Cihelné
bloky jsou pfiesnû zabrou‰eny na v˘‰ku
249 mm a tato úprava umoÏÀuje provádût loÏné spáry o tlou‰Èce pouh˘ 1 mm.
Oproti nebrou‰en˘m blokÛm zaruãuje
uvedené fie‰ení sníÏení pracnosti zdûní
26 PSM stavební infozpravodaj 2005
POROTHERM 12 CB
POROTHERM 25 CB
POROTHERM 38 CB
aÏ o 25 %, úsporu zdicí malty o 83 %,
zásadní sníÏení technologické vlhkosti
vnesené do stûny pfii zdûní a následné
rychlej‰í vysychání zdiva, odstranûní dílãích tepeln˘ch mostÛ, které pfiedstavují
loÏné spáry mezi jednotliv˘mi vrstvami
cihel z obyãejné malty a v neposlední
fiadû také minimum úklidov˘ch prací.
I hrubá stavba z brou‰en˘ch cihel vypadá lépe.
Brou‰ené cihly jsou k dostání ve ãtyfiech
formátech – POROTHERM 38 CB (pro jednovrstvé obvodové nosné zdivo tlou‰Èky
380 mm), POROTHERM 25 CB (pro jednovrstvé vnûj‰í i vnitfiní nosné zdivo
tlou‰Èky 250 mm) a POROTHERM 12 CB
(pro vnitfiní nenosné pfiíãky a lze je pouÏít i jako pfiizdívku tepelné izolace v místû Ïelezobetonov˘ch ztuÏujících vûncÛ
nebo pro ochrannou ãást vrstveného
zdiva). Novinkou je cihla POROTHERM 45
CB, která je také urãena pro jednovrstvé
nosné zdivo.
fií do malty pro tenké spáry, maximálnû
do hloubky 5 mm. Takto namoãená cihla se ihned osazuje do zdiva. Nanesené
mnoÏství malty pfiitom naprosto postaãuje pro pevné spojení jednotliv˘ch cihel. V hotovém zdivu není loÏná spára
takfika ani vidût.
na separaãní podloÏce a oddûleny
od stropní konstrukce poddajnou
vrstvou. S obvodov˘m zdivem, nosn˘mi stûnami ãi sloupy by mûly b˘t
spojovány pomocí nerezov˘ch spon
nebo ploch˘ch kotev. Spojovat takové stûny pomocí vazby není vhodné.
U pfiíãek del‰ích neÏ 6 m se doporuãuje vkládat do kaÏdé druhé spáry pomocnou v˘ztuÏ pro zdivo.
7. Nutné je také chránit jak rozpracovanou, tak hotovou zeì pfied provlhnutím. Zabrání se tím situaci, kdy
se napfiíklad v komÛrkách svisle dûrovan˘ch tvarovek nakumuluje voda,
jejíÏ vysychání pak trvá velice dlouhou dobu.
8. Pro bezvadné spojení omítky s podkladem by mûl b˘t povrch such˘
a drsn˘. Hladké povrchy jako odpadové potrubí ãi dfievo musí b˘t proto pfietaÏeny vhodn˘m materiálem,
napfiíklad v˘ztuÏn˘m pletivem.
9. Pfii omítání zdiva se doporuãuje pouÏívat omítkové smûsi s objemovou
hmotností max. o 40 % vy‰‰í neÏ je
objemová hmotnost tvarovek.
10. Jednotlivé vrstvy omítek by mûly b˘t
provádûny postupnû, aby mohly dostateãnû vyzrát a proschnout. V‰echny druhy omítek by mûly zrát jeden
den na kaÏd˘ milimetr tlou‰Èky (nej
ménû v‰ak 14 dní).
I zdûní má svoje pravidla
Aby vzniklo skuteãnû kvalitní bydlení,
nestaãí zakoupit jen kvalitní cihly. Pokud
se pfii v˘stavbû nedodrÏují doporuãené
technologie, mohou b˘t napáchané ‰kody na hrubé stavbû velmi závaÏné a tûÏko odstranitelné. K nejãastûj‰ím poruchám
patfií vznik tepeln˘ch mostÛ, praskání
a opadávání omítek a tvorba v˘kvûtÛ.
âeho se pfii stavbû drÏet, aby nás dÛm
jenom tû‰il?
1. DÛleÏit˘m faktorem je uÏ samotné
Jak na tenkovrstvé zdûní?
Pfii tenkovrstvém zdûní se první vrstva
cihel zakládá na dokonale vodorovnou
a souvislou vrstvu malty (ne na pruzích), která nesmí b˘t tenãí neÏ 10 mm.
Zdûní obvodov˘ch zdí se zaãíná osazením rohov˘ch blokÛ a mezi nû se ukládají jednotlivé cihly první vrstvy. Pfii práci je nutné dbát zejména na správnou
konzistenci malty. Cihly by pfiitom mûlo
b˘t moÏné pohodlnû usadit, nesmí se
v‰ak pfiíli‰ vtlaãovat do malty. V˘‰kové rozdíly mezi jednotliv˘mi bloky nesmí pfiekraãovat 1 mm, jinak by je nebylo moÏné
vyrovnat tenkou vrstvou malty.
Od druhé vrstvy cihel se pro zdûní pouÏívá speciální malta pro tenké spáry,
která se dodává spoleãnû s cihlami.
Malta se na cihly na naná‰í váleãkem ze
zásobníku. Na tuto vrstvu se ukládá dal‰í vrstva cihel.
Druhou metodou pfii tenkovrstvém zdûní je namáãení cihel do malty tak, Ïe se
spodní loÏná plocha rovnomûrnû pono-
2.
3.
4.
5.
6.
uloÏení materiálu pfied stavbou. Cihly nebo tvárnice (dále jen tvarovky)
musí b˘t aÏ do okamÏiku zabudování chránûny proti de‰ti krycí fólií.
Tvarovky, u nichÏ vlhkost pfiesahuje
více neÏ 10 % hmotnosti, se nesmí
do zdiva pouÏít.
Pokud je nutné provést ve zdi vodorovnou izolaci proti vlhkosti, pásy izolaãního materiálu poloÏené na ztvrdlou
maltu musí pfiesahovat hranu zdí
minimálnû o 150 mm.
Samotné zdûní by nemûlo probíhat
za podmínek, kdy je teplota prostfiedí niωí neÏ +5 °C. Pro zdûní se také
nesmí pouÏít zmrzlé tvarovky.
PoÏadovaná tlou‰Èka u loÏn˘ch spár
je 8 – 15 mm, v pfiípadû brou‰en˘ch
cihel 1 – 3 mm. Svislé spáry u tvarovek se spojením na pero a dráÏku
zásadnû nemaltují, u tvarovek s kapsou se maltuje pouze kapsa uprostfied zdiva.
Pfii zdûní se musí dodrÏovat pravidla vazby. Tvarovky musí b˘t pfievázány o 0,4násobek v˘‰ky tvárnice.
Nenosné pfiíãky musí b˘t zaloÏeny
Wienerberger Cihláfisk˘ prÛmysl a. s.
Plachého 388/28
370 46 âeské Budûjovice
tel. 387 766 111
fax 387 766 115
zákaznická linka 844 111 123
[email protected]
www.wienerberger.cz
inz_210x297_PSM
3/31/05
3:35 PM
Stránka 1
Stfiechy
Praha
2006
V‰e pro stavbu
a renovaci stfiech
Úspory energií
a obnovitelné zdroje
Doprovodná v˘stava
spolupofiadatel:
Proã u nás vystavovat?
a… nejvût‰í v˘stava v oboru stfiech v âeské republice
b… jasná a jednoznaãná specializace v˘stavy
c… tradiãní úãast v‰ech v˘znamn˘ch v˘robcÛ a dodavatelÛ
d… vysoké procento odborn˘ch náv‰tûvníkÛ
e… termín konání pfied sezónou
f…
reprezentativní prostory PrÛmyslového paláce praÏského V˘stavi‰tû
v Hole‰ovicích
g… atraktivní doprovodn˘ program pro odbornou i laickou vefiejnost,
moÏnost firemní prezentace
h… bezplatná poradenská centra
i…
‰iroká reklamní kampaÀ, adresn˘ direct mailing
j…
pfiíjemná a pfiátelská atmosféra na v˘stavû
Uzávûrka pfiihlá‰ek 30. 9. 2005
26. – 28. 1. 2006
Výstaviště Praha 7 - Holešovice
Střechy Praha s.r.o., Na Valentince 1, 150 00 Praha 5, Tel.: 257 312 432, Fax: 257 312 435, e-mail: [email protected]
www.strechy-praha.cz
28 PSM stavební infozpravodaj 2005
âesk˘ rodinn˘ dÛm
Tak byly pojmenovány specializované odborné semináfie, pofiádané spoleãností PSM CZ ve spolupráci
s âKAIT, âSSI, Svazem podnikatelÛ ve stavebnictví a za podpory Stavebních veletrhÛ v Brnû. Spolupofiadatelem semináfiÛ POROTHERM DÒM Wienerberger v rámci podpory v˘stavby rodinn˘ch domÛ v âR.
Tyto odborné semináfie byly naplánovány
do pûti oblastí âeské republiky s cílem
pfiedstavit stavební odborné vefiejnosti
ucelen˘ soubor informací o v˘stavbû
rodinn˘ch domÛ. Proto se prezentovali
partnefii programu POROTHERM DÒM
Wienerberger. V prÛbûhu dopoledne byly
pfiedstaveny jednotlivé materiály firem.
Spoleãnost BRAMAC stfie‰ní systémy se
pfiedev‰ím zab˘vala garancí funkãnosti
stfiechy a nov˘mi povrchov˘mi úpravami. Nová sekãní garáÏová vrata SEGATO,
rolety a mfiíÏe pfiedvedla firma ALULUX.
Suché omítkové a maltové smûsi, koneãné povrchové úpravy fasád vãetnû lit˘ch
potûrÛ byly prezentovány spoleãností
BAUMIT. ·irok˘ sortiment keramick˘ch
obkladÛ a dlaÏdic pro rodinn˘ dÛm
pfiedstavila spoleãnost LASSELSBERGER.
RovnûÏ tak firmy DEGUSSA a ROCKWOOL
pfiedstavily kvalitní materiály pro fie‰ení
izolací zdûn˘ch objektÛ a zateplení. Zástupce spoleãnosti WIENERBERGER cihláfisk˘ prÛmysl ve své pfiedná‰ce prezentoval
správné pouÏití systému POROTHERM pfii
návrhu a realizaci, zab˘val se eliminací
technologicky nesprávn˘ch postupÛ.
Souãástí byla i praktická ukázka vybavení pro zdûní brou‰en˘ch cihel.
Tyto semináfie stejnû jako ostatní pofiádané spoleãností PSM CZ, byly zafiazeny
do programu celoÏivotního vzdûlávání.
Pension Im Garten
ubytování – semináfie – ‰kolení
Ubytování v rodinném pensionu
v klidném prostfiedí Mariánsk˘ch Lázní.
Kapacita: 5 dvoulÛÏkov˘ch pokojÛ
(s koupelnou), 1x apartmán
(3 dvoulÛÏkové pokoje
+ kuchyÀ + WC a koupelna –
vhodné pro rodiny s dûtmi)
Ladislava Pluhafiová
Na Vofie 325/15, Mariánské Láznû 353 01
privat: 420 354 622 393
mobil: +420 723 980 525
http://www.sweb.cz/imgarten/
e-mail: [email protected]
29 PSM stavební infozpravodaj 2005
HELUZ pevn˘ základ va‰eho domova
Vysoce tepelnû izolaãní cihelné bloky SUPERTHERM STI
Spoleãnost HELUZ cihláfisk˘ prÛmysl v.o.s., se sídlem v Dolním Bukovsku je v˘robcem komplexního
cihelného systému pro hrubou stavbu. Jedná se o ãeskou spoleãnost s rodinnou tradicí jiÏ od roku 1876.
Usilovná snaha a soustfiedûn˘ dÛraz na trvalé zvy‰ování technické úrovnû v˘robkÛ a technického zázemí
pro v˘robu, dovedly tuto firmu v silném konkurenãním prostfiedí mezi nejvût‰í v˘robce stavebního
materiálu v republice a na pozici nejvût‰ího ãeského v˘robce cihel.
Novinku ve v˘robû tvofií nová generace
ekologick˘ch cihel se zv˘‰en˘mi tepelnû
izolaãními vlastnostmi, ãímÏ spoleãnost
reaguje na zpfiísnûné poÏadavky normy
âSN 73 0540-2 Tepelná ochrana budov
– âást 2. Jedná se o dûrované zazubené
bloky (systém pero + dráÏka) SUPE®THERM
STI (S UPERT HERM I ZOLAâNÍ), které jsou
urãeny pro jednovrstvé obvodové nosné
stûny o tlou‰Èce 300, 365, 400, 440
a 490 mm, s nejvy‰‰ími nároky na tepelnû izolaãní vlastnosti. Tyto cihelné bloky byly odzkou‰eny v Technickém a zku‰ebním ústavu stavebním Praha s.p.
poboãka âeské Budûjovice a splÀují nejen poÏadované, ale i doporuãené hodnoty tepelné normy a vyrábûjí se v pevnostech 6 a 8 MPa. V âeské republice
neexistuje jin˘ v˘robek podobn˘ch vlastností a ciheln˘ blok SUPE®THERM 44
STI byl ocenûn na v˘stavû FOR ARCH
v Praze jiÏ v roce 2003 âestn˘m uznáním za mimofiádnû vysoké tepelnû izolaãní vlastnosti. Nejekonomiãtûj‰í ciheln˘ blok ve vztahu k revidované tepelné
normû je SUPE®THERM 40 STI, kter˘
s tepelnû izolaãní maltou vykazuje hodnotu souãinitele prostupu tepla U = 0,24
W/m2K, coÏ pfiekraãuje doporuãenou normovou hodnotu UN = 0,25 W/m2K.
Sériovû vyrábûn˘ blok SUPE®THERM 49
STI je urãen˘ pro jednovrstvé cihelné
zdivo s nejvy‰‰ím tepeln˘m odporem
R = 5,06 m2K/W. Celkov˘ souãinitel prostupu tepla zdiva z ciheln˘ch blokÛ
SUPE®THERM 49 STI s tepelnû izolaãní
maltou a omítkou je 0,19 W/m2K. Poslední novinkou spoleãnosti HELUZ je ciheln˘ blok SUPE®THERM 30 STI (R =
3,18 m2K/W, U = 0,30 W/m2K) pro nejtenãí obvodové zdivo, jeÏ splÀuje poÏadavky normy.
Pro zachování mimofiádn˘ch tepelnû izolaãních parametrÛ cihel SUPE®THERM
STI byla dofie‰ena i nejkritiãtûj‰í místa
stûn, tj. vazby rohÛ, ostûní oken, dvefií
a poÏadavky na rÛzné v˘‰ky zdiva, zkonstruováním doplÀkÛ – krajov˘ch, poloviãních, rohov˘ch a nízk˘ch cihel, jeÏ se
vyrábûjí téÏ v kvalitû STI.
Cena ciheln˘ch blokÛ SUPE®THERM STI
je o nûco vy‰‰í, neÏ u bûÏn˘ch ciheln˘ch
blokÛ, ale návratnost v úspofie tepla je
pfiibliÏnû 4 – 6 let, coÏ je pfii Ïivotnosti
zdiva 100 let velmi dobrá investice. Mnozí
zákazníci si jiÏ uvûdomují pfiednosti ciheln˘ch blokÛ SUPE®THERM STI a v˘robky spoleãnosti HELUZ jsou ãasto rozprodány dopfiedu a kapacita v˘roby nûkdy
nestaãí pokr˘t poptávku.
HELUZ cihláfisk˘ prÛmysl v.o.s.
Dolní Bukovsko 295, 373 65
tel. 385 793 011, fax 385 726 145
e-mail [email protected], www.heluz.cz
30 PSM stavební infozpravodaj 2005
S OBO pracují profesionálové
To je slogan, kter˘ firma OBO BETTERMANN pouÏívá, ale hlavnû dodrÏuje ve v‰ech sv˘ch programech.
OBO ví, co potfiebují profesionálové: dokonalá fie‰ení pro v‰echny oblasti elektroinstalací. Atraktivní
linie v˘robkÛ pro v‰echny myslitelné oblasti pouÏití, moderní systémy instalaãních pfiístrojÛ. Snadno
pouÏitelné praktické v˘robky pro rychlou a nekomplikovanou montáÏ. K tomu je‰tû rozsáhl˘ program
‰kolení a kompetentní horkou linku OBO pro radu a pomoc pfii fie‰ení problémÛ pfiímo na pracovi‰ti.
Jak se dafií plnit potfieby profesionálÛ
a jaké nové produkty spoleãnost OBO
pfiipravuje, jsme se zeptali jednatele spoleãnosti OBO BETTERMANN Praha, inÏen˘ra Martina Imricha.
Nejdfiíve bych se vrátil trochu do historie
a zeptal se Vás na zaãátek vÛbec a kdy
vstoupila spoleãnost OBO na ãesk˘ trh
a jaké byly zaãátky podnikání?
Dodnes rodinnou firmu zaloÏil v Nûmecku v roce 1911 dûdeãek souãasného
majitele pan Franz Bettermann. Zaãínal
ve skromn˘ch podmínkách v˘robou prvkÛ pro osvûtlení. Historie firmy, v souãasné dobû pÛsobící globálnû na více
neÏ padesáti místech svûta, by vydala na
knihu. Pozoruhodná je vysvûtlivka zkratky OBO. Znaãí Ohne Bohren – bez vrtání. V roce 1953 dala firma svûtu ocelovou hmoÏdinku, nepotfiebující v betonu
pfiedvrtan˘ otvor. Staãilo pouze pfiípravkem natlouci tento s oblibou pouÏívan˘
prvek.
A zde? Zaãátek se datuje do roku 1994.
Dva lidé, pronajat˘ prostor, pfiimûfiená
konkurence a pfiedev‰ím moÏnost co
nabídnout a nabídnout rychle. Firma se
dostávala do povûdomí odborné vefiejnosti, obrat se zvy‰oval, pfiib˘vali zamûstnanci. Stísnûné prostory v nájmu,
logistická a dopravní omezení spolu
s ekonomickou anal˘zou ukázaly efektivnost v˘stavby vlastního objektu. Administrativní a skladov˘ areál byl zkolaudován koncem roku 1999 a zanedlouho
následovalo otevfiení regionálních kanceláfií v Ostravû a v Brnû.
Uvádíte, Ïe profesionálové potfiebují
kvalitu. Jak je spoleãnost OBO v tomto
ohledu k dispozici se sv˘mi v˘robky
a sluÏbami? Zajímá nás napfi. i certifikace,
atesty, logistická fie‰ení.
Matefiská firma je drÏitelkou certifikátu
DIN EN ISO 9001:2000, v˘robky mají
mezinárodní znaãky GS, VDE, UL, jejich
certifikace probûhla v renomovan˘ch evropsk˘ch zku‰ebnách jako KEMA-KEUR
(Holandsko), CEBEC (Belgie), zde EZÚ
a nesou evropskou znaãku shody CE. Co
se t˘ká logistiky, máme on-line propojení s matefiskou firmou (sklady, v˘roba),
v kaÏdém okamÏiku jsme schopni odpovûdût, jak je zboÏí, které není u nás skladem nebo není v poÏadovaném mnoÏství, dostupné. V˘robu máme jak v Nûmecku, tak v Maìarsku, z obou stran
pfiijíÏdí kaÏd˘ t˘den pravidelnû kamiony
se zboÏím. Standardní zboÏí je objednáváno automaticky, program zajistí sám
pfii poklesu zásob na pfiedem definované mnoÏství doplnûní.
Jinak je tomu v pfiípadû velk˘ch projektÛ. Tûm je vûnována osobní péãe. Tak
tfieba dodávky pfii v˘stavbû Philips LG
Displays v Hranicích na Moravû smûfiovaly pfiímo z v˘roby na stavbu, bez meziskladování. Jinak to ani ne‰lo, v tomto
pfiípadû to bylo pfies dvacet kamionÛ,
materiál na‰i pracovníci pfiebírali pfiímo
na stavbû. Podobnû se fie‰il Bosch Diesel
v Jihlavû i jiné. Jedinû taková fie‰ení pfii
velk˘ch projektech jsou optimální. Vãetnû
operativní technické pomoci pfiímo na
stavbû. Ta je cenûna zejména v pfiípadech, kdy je tfieba fie‰it rozpory projektu se skuteãností. Pfiijdou dfiív vzduchotechnici, po nich elektrikáfii a uÏ je tfieba
uhnout z projektované pfiímé trasy a vyhnout se jejich zafiízení. Tfieba u kabelov˘ch tras, nahoru, dolÛ, doleva, doprava,
kombinace moÏností. Technické fie‰ení
nalezneme na místû, potfiebné montáÏní díly dovezeme od nás. To je také jeden
z prvkÛ na‰í konkurenceschopnosti, ná‰
sklad zde. Îádn˘ investor neposune termín kolaudace kvÛli problémÛm kteréhokoli z dodavatelÛ. VÏdyÈ zku‰enosti
ukazují, Ïe materiál OBO se v rozpoãtov˘ch nákladech stavby pohybuje kolem
6 %. A navíc, elektropráce zaãínají ve finále stavby, kdy stavební profese konãí.
A málokdy konãí nezpoÏdûny.
Jsou i va‰i pracovníci odbornû
pfiipraveni na profesionální úrovni?
Kdyby nebyli, nejsme tam, kde jsme.
VÏdyÈ na‰i partnefii, projektanti i montáÏníci jsou také profesionálové ve svém
oboru a kdyÏ odpustí pochybení, tak jenom jednou. Pak by se urãitû obrátili jinam. V‰ichni na‰i specialisté absolvovali
technické kurzy v matefiské firmû, o jejich dal‰í odborn˘ rÛst, pfiedev‰ím v souvislosti se systémov˘mi novinkami, se
starají nûmeãtí produktmanaÏefii ‰kolením. V neposlední mífie jsou odbornou
podporou i technicky velmi dobfie zpracované ãeské katalogy a prospekty.
Uvádíte, Ïe vበkompletní program pro
v‰echny oblasti elektroinstalací obsahuje
více jak 30 000 poloÏek. MÛÏete blíÏe
specifikovat skupiny a systémy?
Tak to by byl námût pro fiadu odborn˘ch
ãlánkÛ. Pohledem do oboru elekroinstalaãní techniky byste zjistil, Ïe krat‰í odpovûì by byla na otázku, co nedûláme.
Od loÀska máme v na‰í systémové nabídce i pfiístrojovou techniku, vypínaãe,
zásuvky, elektronické pfiístroje. Je to logické doplnûní na‰ich systémÛ ukládání
vedení a podlahov˘ch elektroinstalaãních systémÛ.
K dal‰ím systémÛm patfií ochrana pfied
blesky („hromosvodafiina“) a pfied pfiepûtím, systémy protipoÏární ochrany v oboru elektroinstalací, spojovací a upevÀovací systémy a koneãnû i kabelové
nosné systémy. Za zmínku stojí systémo-
31 PSM stavební infozpravodaj 2005
vá propojenost. Podlahovou krabici OBO
nebo OBO podparapetní kanál upevníte
OBO zatloukací hmoÏdinkou. A v obou
pfiípadech mÛÏete pouÏít OBO instalaãní pfiístroje.To je jeden z mnoha pfiíkladÛ
a naplÀování firemní filosofie „v‰e od
jednoho v˘robce – v‰e z jedné ruky“
Do jak˘ch v˘znamn˘ch projektÛ byly
pouÏity systémy OBO?
Odpovûì by sv˘m rozsahem vydala na
ãlánek. Nedávno jsem v souvislosti s diskusí o investiãních pobídkách vidûl seznam deseti nejvût‰ích zahraniãních investic v âeské republice. Na více neÏ
polovinû se uplatnily materiály OBO.
K dal‰ím konkrétnû, uvedu tfieba SAZKA
Arénu, nové i rekonstruované trasy praÏského metra, roz‰ifiování leti‰tû Ruzynû,
·KODA Auto, prÛmyslové a administrativní objekty rÛzn˘ch investorÛ, rekonstrukce památkov˘ch objektÛ a mnoho
dal‰ích. To jsou velké projekty, o men‰ích, technickou pomoc nevyÏadujících,
nemáme pfiehled. Materiál objedná elektrotechnick˘ velkoobchod, montáÏník
koupí a instaluje. Ty nejzajímavûj‰í akce
jsou uvedeny na na‰ich internetov˘ch
stránkách.
A ãím se li‰íte od konkurence?
Asi ãekáte povídání o logistice, on-line
propojení s v˘robou a sklady u matefiské firmy, korektnosti jednání se zákazníky, o hot lince a podobnû. To jsou v‰ak
samozfiejmosti, které jsou základem
u dobré firmy a v tvrdém konkurenãním
prostfiedí. Nejsou to ani ceny. Cenovû
nechceme konkurovat zdej‰ím v˘robcÛm,
to bychom museli poníÏit kvalitu a tedy
i dobré jméno firmy. Tfieba pro zajímavost,
80 % ceny plastového podparapetního
kanálu tvofií materiál, a to kdekoli na
svûtû. Jen zde se dá u‰etfiit. A to za cenu zhor‰en˘ch mechanick˘ch vlastností, barevné nestálosti zpÛsobené stárnu-
tím materiálu a pÛsobením UV záfiení.
To není na‰e cesta.
Na‰e filozofie je pfiidat navíc a zdarma.
Vysoce je u projektantÛ cenûna na‰e odborná pomoc pfii zpracovávání projektÛ,
v AutoCad samozfiejmû. Nebo statické
v˘poãty kabelov˘ch nosn˘ch konstrukcí
s cílem ekonomické optimalizace. Umíme i dynamiku, seismicky odolné konstrukce jsou pro jaderná zafiízení.
A v neposlední dobû jsou to i systémy
se zachováním funkãnosti pfii poÏáru.
Jsme zde asi jediní, ktefií jsou schopni
splnit individuální poÏadavky investora.
Doplnili jsme tak platné zahraniãní certifikáty i o protokoly TAZUS a PAVUS.
Stavebního veletrhu IBF v Brnû. Proã?
Cítili jsme mezeru v oslovení stavafiské
odbornosti. VÏdyÈ tfieba v pfiípadû historick˘ch budov nebo moderních prosklen˘ch skeletÛ je jediné fie‰ení uloÏení silov˘ch a datov˘ch rozvodÛ do podlahy.
Jiné fie‰ení nedovolí v prvém pfiípadû
památkáfi (poru‰ení omítek), v druhém
obvodové sklo. A právû stavafi musí jiÏ
ve stadiu projektu vûdût, Ïe musí uvaÏovat s jistou danou v˘‰kou mazaniny
pro tento úãel. Navíc, pro fiadu situací
máme vysoce estetická a ekonomická
fie‰ení rozvodÛ v interiérech administrativních objektÛ v‰ech kategorií. Právû
o nich by mûli b˘t stavafii informováni.
Jaké novinky budete prezentovat
na mezinárodního veletrhu AMPÉR 2005
v Praze?
Pfiedev‰ím jsou to novinky orientované
do podlahov˘ch systémÛ a do systémÛ
ukládání vedení.
Kolik ãasu vûnujete odborn˘m
semináfiÛm právû pro profesionály
a jak je organizujete?
Bûhem roku pofiádáme tak kolem dvaceti semináfiÛ a prezentací. Ty úzce specializované pro vybran˘ segment projektantÛ a elektrotechnikÛ pofiádáme
sami, oslovení ‰ir‰í odborné vefiejnosti
pfii prezentacích spolu s dal‰ími odborn˘mi firmami nám zaji‰Èuje PSM CZ.
Oboje samozfiejmû v rámci akreditovan˘ch vzdûlávacích programÛ âKAIT.
Také o Vás vím, Ïe se úãastníte
Jaké jsou dnes v âesku podmínky pro
podnikání? Jsou skuteãnû tak ‰patné,
jak tvrdí uÏ i nûktefií politici?
Nic takového zatím nepociÈujeme, spí‰
naopak. DÛvodem mohou b˘t uvádûná
fakta. Poznamenám jen, Ïe ve spektru
na‰ich dodávek v drtivé vût‰inû pfievaÏují zahraniãní investofii. Stejnou zku‰enost
mají jistû i jiní dodavatelé. Snad si tohoto faktu jsou politici vûdomi a udûlají v‰e pro racionální rozvoj investic zde.
Jste v nûjaké politické stranû?
Jsem nevûfiící, a to i politicky.
Pane inÏen˘re, pfieji Vám hodnû
pracovních úspûchÛ do dal‰ích let
a dûkuji Vám za rozhovor.
33 PSM stavební infozpravodaj 2005
Novinky na brnûnském veletrhu
Snaha vût‰iny firem je vyuÏít v˘znamn˘ch oborov˘ch v˘stav a veletrhÛ k prezentaci sv˘ch produktÛ,
zejména novinek, pfiípadnû nov˘ch technologií. Zcela v˘znamnou roli v oblasti prezentace stavebních
materiálÛ jiÏ tradiãnû hraje nejvût‰í stavební veletrh v âR – IBF 2005 v Brnû. Pro tuto jedineãnou
pfiíleÏitost firma Rehau pfiipravila v oblasti v˘plní stavebních otvorÛ na bázi PVC a jejich souvisejících
konstrukcí opûtovnû nûkolik v˘znamn˘ch novinek.
Je libo „obrovské“ okno?
KaÏd˘ profilov˘ systém (a nejen
z PVC, ale i napfiíklad Al, Eurookna) ve sv˘ch v˘robních podkladech naprosto striktnû a pfiesnû deklaruje max. rozmûry kfiídel
v závislosti na pouÏité velikosti
kfiídlového profilu a zejména v˘ztuÏného ocelového profilu. BohuÏel se stalo témûfi pravidlem tyto pfiedpisy nedodrÏovat, aÈ uÏ
z dÛvodÛ pochybného ‰etfiení
(vÏdyÈ dovnitfi není na to armování vidût) a nebo prosté neznalosti. Pfiitom ta „bûÏná“ veliká
kfiídla panelov˘ch domÛ znamenají i pfii respektování maximálnû moÏn˘ch rozmûrÛ pfii patfiiãném druhu armování (zcela jistû
to bude min. tl. 2,0 mm, a to
je‰tû specifického tvaru) pro fiadu
systémÛ horní hranice statick˘ch moÏností. âast˘m jevem jsou
bohuÏel aÏ „obrovská“ kfiídla,
pro která dosud nebyly technické pfiedpoklady. Firma Rehau pfiedstavuje
speciální patentovan˘ zpÛsob Rehau –
Garantmax Design urãen˘ pro vybrané
okenní profilové systémy Rehau, kter˘
pak umoÏÀuje stoprocentní jistotu bezvadného fungování pfii manipulaci nadrozmûrn˘ch kfiídel.
Technologie vyuÏívá dlouhodob˘ch firemních zku‰eností ve svém dal‰ím v˘robním segmentu – automobilovém prÛmyslu. Pomûrnû jednoduch˘ princip pfii
v˘robû vlastních oken, kter˘ je ov‰em
vysoce nároãn˘ na precizní dodrÏení
technologie provádûní a pouÏit˘ch materiálÛ, umoÏní dosáhnout kfiídel aÏ
o rozmûrech 1 300 x 2 450 mm. To zcela
jistû umoÏní architektÛm a projektantÛm
uplatnûní ãasto diskutovan˘ch max. velikostí kfiídel. Nutno zde pfiedeslat, Ïe
váhové parametry takového kfiídla z titulu manipulace jsou i dále na korektním zváÏení.
Rolety – stále je nûco nového
Tento drobn˘ v˘ãet parametrÛ a vhodné
projekãní fie‰ení umoÏní nabídnout zákazníkovi dal‰í vysoce technicky vyspûlou
doplÀkovou konstrukci, která je zejména v oblasti tepeln˘ch úspor rodinn˘ch
domÛ vyuÏívána.
Vedle tûchto dvou v˘znamn˘ch novinek
na v˘stavním stánku firmy Rehau v hale B v Brnû naleznete celou fiadu dal‰ích
premiér. Nové barvy povrchov˘ch úprav
profilÛ, ‰irokou ‰kálu vnitfiních parapetÛ, fie‰ení oken a jejich detailÛ pro v˘mûny, náhrady za ‰paletová okna ve
star‰í, historicky cenné zástavbû.
Pracovníci obchodních zastoupení pro
âR v Praze a Brnû se na Vás pfii pfiíleÏi
tosti veletrhu v Brnû jiÏ tû‰í.
V oblasti rolet, roletov˘ch korpusÛ, se
zdá, Ïe je jiÏ skoro v‰e k dispozici. Firma
Rehau pfiichází na trh se zcela ojedinûlou konstrukcí tzv. nasazen˘ch „kastlíkÛ“. U této konstrukãní kategorie bylo
zcela technicky a konstrukãnû bûÏné, Ïe
pfiístup do schránky rolet byl revizní
„klapkou“ na vnitfiní svislé stûnû kastlíku.
To pfiiná‰í zcela jistû komfortní pfiístup
pfii revizních a pfiípadn˘ch opravách, ale
vzhledem k prostorov˘m dispozicím znamenalo zachování vstupu z této pozice
v˘‰kové „ztráty“ na uspofiádání napraÏí
oken. Se zcela revoluãní úpravou korpusu velikosti 214 systému Rehau S 738
(umoÏní navíjet roletov˘ pancífi o v˘‰ce
aÏ 330 mm) je tato vstupní revizní klapka zespodu, jak je tomu u rolet pfiedsazen˘ch, pfiípadnû zabudovan˘ch. Tento
„kastlík“ v sobû koncentruje fiadu v˘hod
z celé oblasti jednotliv˘ch konstrukcí.
Správná orientace navíjen˘ch lamel
MoÏnost zapu‰tûní do zalomeného
nadpraÏí
MontáÏ souãasnû s oknem
Îádné „viditelné“ kastlíky
Vysok˘ souãinitel tepelného
prostupu aÏ Uk = 0,6 W/m2K
MoÏnost vysokého útlumu hluku,
aÏ Rw = 43 dB
Rehau s.r.o.
Obchodní 117, 251 70 âestlice
tel. 272 190 111, fax 272 680 176
[email protected], www.rehau.cz
34 PSM stavební infozpravodaj 2005
®
Schlüter -BEKOTEC-THERM
keramická klima podlaha bez trhlin a vyboulení
Kombinací systémové desky Schlüter®-Bekotec-EN s osvûdãenou izolaãnû dilataãní rohoÏí
Schlüter®-Ditra vyvinula firma Schlüter®-Systems KG tenk˘ a stabilní plovoucí potûr bez nebezpeãí
vyboulení. DlaÏba pfiilepená na rohoÏ je trvale odolná proti vzniku trhlin. Systém je mimofiádnû
vhodn˘ pro podlahové vytápûní. Nízk˘ teplotní spád je ideální pro pouÏití tepelného ãerpadla.
Postup provedení uvedené technologie je následující. Na rovn˘ a únosn˘ podklad se uloÏí
zvuková, popfi. i tepelná izolace. Po obvodu se
rozvine pruÏná dilataãní páska a celá plocha se
pfiekryje polyetylénovou fólií. Na ni se poloÏí
®
systémové desky Schlüter -Bekotec-EN s pravidelnû uspofiádan˘mi válcovit˘mi v˘lisky, po
stranách upravené ke spojení nejen na pero
a dráÏku, ale i s ãepy.
Pfiedpisy pro projektování klasického podlahového vytápûní pfiedpokládají minimální tlou‰È-
ku krycí vrstvy potûru 45 mm nad topn˘mi elementy. Její stanovení je závislé na poÏadavku
rovnomûrného rozdûlení zatíÏení a zrání plovoucího potûru bez vytvofiení trhlin. Praxe v‰ak
ukazuje, Ïe i pfiesto dochází ãasto ke znaãn˘m
zmûnám objemu a vyboulení (obr. 1), vypl˘vajícím z rychlej‰ího smr‰Èování povrchu potûru
zráním a pfiedev‰ím z délkov˘ch zmûn vyvolan˘ch vytápûním. Do mezer mezi v˘lisky se
zatlaãí topné potrubí a provede se tlaková
zkou‰ka.
1
3
lepení, totéÏ platí i o její dilataci. Provedení dilataãních spár je závislé od tepelného, mechanického nebo chemického namáhání dlaÏby
a velikosti ploch. Podle tûchto kritérií si lze vy®
brat mezi fiadou dilataãních profilÛ Schlüter Dilex. Podlahové topení lze uvést do provozu
uÏ za 7 dní po poloÏení dlaÏby.
Bezchybná funkce je zaruãena tím, Ïe se v potûru mezi v˘lisky systémové desky vytvofií hustá
síÈ mikrotrhlin zpÛsobujících rovnomûrné sniÏování napûtí vznikajícího smr‰Èováním v prÛ-
2 4
Potěr pro klasické podlahové
vytápění podle DIN 18560, díl 2
bûhu zrání a tím i vylouãení vyklenutí povrchu.
®
VloÏením rohoÏe Schlüter -Ditra mezi potûr
a dlaÏbu dojde k pevnému celoplo‰nému ukotvení tuhé dlaÏby a souãasnû k jejímu dilataãnímu oddûlení od plo‰nû nestabilního podkladu.
SíÈ mikrotrhlinek v potûru nemá proto na kvalitu dlaÏby Ïádn˘ vliv!
®
Schlüter -BEKOTEC-THERM
Keramická klima podlaha
Pfiednosti uvedeného podlahového
systému oproti klasick˘m
technologiím:
krátká doba provádûní
v˘razná úspora konstrukãní v˘‰ky (37 mm)
a hmotnosti (více neÏ 7000 kg/100 m2)
dlaÏba bez trhlin
konstrukce bez objemov˘ch zmûn a vyboulení
Ïádné dilataãní spáry v potûru
volné uspofiádání dilataãních spár v dlaÏbû
Schlüter-BEKOTEC-THERM keramická klima
podlaha kompletní technologie pro vytápûní
i chlazení
rychle reagující a snadno regulovatelné
rovnomûrné rozdûlení tepla
vhodné pro alternativní energetické zdroje
záruka bezchybného provozu po dobu 5-ti let
Revoluãní technologie
Na takto pfiipraven˘ podklad se zabetonuje potûr
(obr. 2), kter˘ se zarovná s nejvy‰‰ími body v˘liskÛ. Z rozmûrÛ desek vypl˘vá maximální tlou‰Èka vrstvy potûru 27 mm. SníÏení konstrukãní
v˘‰ky u podlahového vytápûní ve srovnání
s tradiãními systémy pfiedstavuje 37 mm (obr. 3),
pfiiãemÏ dilataãní spáry v plo‰e potûru, bez ohledu na velikost plochy, není tfieba provádût.
Jakmile je potûr pochozí, lze na nûj pfiilepit
standardním hydraulick˘m lepidlem rohoÏ Schlü®
ter -Ditra. ¤ídká tkanina na rubové stranû zajistí její trvale dilataãní ukotvení k podkladu.
Rybinovitû tvarované v˘lisky v líci rohoÏe se
nejprve zaplní lepidlem, které se na vytvofiené
rovinû rozetfie ozubenou stûrkou. DlaÏba se
pokládá podle platn˘ch zásad tenkovrstvého
Patentovaná podlahová konstrukce s nízkou
v˘‰kou skladby a inovativní topenáfiskou a regulaãní technikou (obr. 4) vede systém k energeticky a nákladovû úspornému, pohotovû reagujícímu „topnému tûlesu – podlaha“ se zvlá‰tû
nízkou teplotou na pfiívodu. Vhodné do novostaveb i rekonstrukcí.
Nav‰tivte nas na ibf hala V, stánek 058!
INOVACE S PROFILEM
Schlüter-Systems servisní kanceláfi pro âR a SR
Leknínová 3167/4, 106 00 Praha 10
tel., fax 271 750 045
[email protected], www.bekotec-therm.info.de
Ceresit_ImageInz_A4
1.4.2005 13:47
Stránka 1
Materiály Ceresit
- vstupenka mezi profesionály
Systémová fie‰ení pro:
• lepení, spárování obkladÛ a dlaÏeb a utûsÀování pod nimi
• vyrovnávání a sanace podlah
• zateplovací a omítkové systémy
• izolace a utûsÀování
Henkel âR spol. s r.o.,
U PrÛhonu 10, 170 04 Praha 7, tel.: 220101145, fax: 220101407,
www.ceresit.cz, e-mail: [email protected]
Stavíme na profesionálním základû.
36 PSM stavební infozpravodaj 2005
Zateplování soklÛ u objektÛ
s dodateãnou hydroizolací proti zemní vlhkosti
Provádûní zateplování objektÛ metodou – defektní vodorovná ãi svislá
ETICS (vnûj‰í tepelnû izolaãní kompozithydroizolace
ní systém), pokud si investor zvolí seri- – nevhodná ãi nedostateãná povrchová
ózního v˘robce a realizaãní firmu, není
úprava obvodové konstrukce
obvykle velk˘ problém. (ETICS – Exter- – zatékání vody do konstrukce
nal thermal insulation composite sys(poruchy)
tems), dfiíve u nás pouÏívané názvoslo- – kondenzaãní voda
ví VKZS – Vnûj‰í kontaktní zateplovací – hydroskopick˘ pfiíjem vlhkosti
systém.
Pro realizaci ETICS dosud neplatila u nás Zv˘‰ená vlhkost soklov˘ch partií objekodpovídající norma. To byl jeden z dÛvo- tu má za následek zhor‰ení tepelnû izodÛ, proã vydal Cech pro zateplení budov laãních vlastností obvodové konstrukce,
v âR v roce 2001 svá Technická pravidla moÏnosti naru‰ení nosné konstrukce vlipro navrhování, ovûfiování a provádûní vem mrazu v pozdûj‰ím stadiu spojené
VKZS. V nich byla vlastnû zformulována se vznikem statick˘ch poruch objektu
základní pravidla pro realizaci tûchto a v˘kvûty na fasádû (obr. 1).
systémÛ. Pravidla vycházela ze zku‰e- Je velikou chybou se domnívat, Ïe apliností kolegÛ v Nûmecku a Rakousku. kací ETICS bude vlhké zdivo odstranûno.
V tomto roce bude doufám schválena Pokud by mûl b˘t na objektu aplikován
dlouho oãekávaná norma âSN 73 2901 zateplovací systém, mûl by investor nejProvádûní vnûj‰ích tepelnû izolaãních dfiíve nechat provést zejména detailní
kompozitních systémÛ (ETICS). Tím by prÛzkum objektu po stránce: tepelnû
koneãnû mûlo b˘t jasno v‰em, ktefií se izolaãní, materiálové skladby, analyzozateplováním fasád technologií ETICS vat pfiíãiny zavlhání a mít ujasnûno vyuzab˘vají, jaké jsou minimální kvalitativ- Ïití objektu po sanaci, event statick˘
ní poÏadavky na provádûní tûchto systé- posudek.
Pokud jsou na objektu zji‰tûny vady
mÛ.
Technologie ETICS je stále více uplatÀo- v hydroizolaci spodní stavby a statické
vána na vrstven˘ch konstrukcích obvo- poruchy, musí b˘t nejdfiíve provedeny
dov˘ch stûn nov˘ch staveb a je domi- práce na odstranûní tûchto poruch
nantní i v oblasti dodateãného zateplo- a teprve následnû pokraãovat na pracech
vání stávajících staveb. Jaké tepelnû spojen˘ch s dodateãn˘m zateplením
technické parametry by mûly konstruk- objektu. Investor by si mûl uvûdomit, Ïe
ce splÀovat, nám nafiizuje âSN 73 0540. soklové partie a ve‰keré pfiedsazené konSe zpfiísnûním tepelnû izolaãních poÏa- strukce na fasádách jsou jedny z nejnadavkÛ nab˘vá na dÛleÏitosti správné máhanûj‰ích partií obvodové konstrukvyfie‰ení tepeln˘ch mostÛ. V˘bûr kvalit- ce (obr. 2). Na jeho korozi se podílejí
ního projektanta s rozsáhl˘mi zku‰e- tyto mechanismy:
nostmi z praxe, spolu s poradenskou
sluÏbou u renomovan˘ch v˘robcÛ, tak 1
sehrává neocenitelnou roli.
Dodateãné zateplování soklÛ
a vlhké zdivo
V tomto ãlánku se budeme následnû zab˘vat pouze dodateãn˘m zateplováním
stávajících budov, zejména jejich soklov˘ch partií. Vlhké zdivo tûchto ãástí
star‰ích objektÛ je pomûrnû ãast˘ jev.
Jeho pfiíãinou b˘vá nejãastûji:
2
3
– erozní pÛsobení de‰tû
– rÛzné objemové zmûny jednotliv˘ch
materiálÛ
– pÛsobení biologick˘ch faktorÛ
V soklov˘ch partiích se kombinuje rozpou‰tûcí úãinek vzlínající vody s krystalizací solí a pÛsobením mrazu.
Je nutné pouÏívat na tyto ãásti objektu
kvalitní materiály. Je nutné si uvûdomit,
Ïe kaÏd˘ materiál má svou Ïivotnost,
která není neomezená a vlhk˘ sokl je
konstrukce extrémnû namáhaná.
Vytváfiení predispozic
vÛãi pÛsobící korozi
Z hlediska tvaru soklu rozeznáváme tfii
základní konstrukce soklÛ:
– pfiedsazen˘ (obr. 3)
– odskoãen˘
– lícující
Volba tvaru závisí na pfiání investora.
Investor by si mûl uvûdomit, Ïe v‰echny
pfiedsazené konstrukce fasád jsou více
namáhány povûtrnostními vlivy (stékající ãi pfiímo dopadající de‰Èová voda,
sníh, úãinky mrazu, vítr, kyselé de‰tû
v nûkter˘ch lokalitách apod.). Pokud se
kombinuje víc ménû vhodn˘ch fie‰ení
(mal˘ pfiesah fiíms ãi stfiechy, nevhodné
povrchové úpravy, tvar soklu a volba
materiálu okapov˘ch chodníãkÛ nebo
jejich absence), pak je sokl nejvíce trpící ãástí obvodové konstrukce.
VÛãi pÛsobení odstfiikující vody se majitelé domÛ del‰í dobu brání pouÏíváním
napfi. keramického obkladu soklu. Kvalitní mrazuvzdorn˘ materiál má pfiedpoklady pro dlouhodobé spolehlivé odolávání vÛãi sráÏkové vodû ãi snûhu. Je
v‰ak hrubou chybou pouÏívat tyto velice nepropustné materiály (k nim fiadím
i mozaikové a akrylátové omítky ãi barvy) na nesanovan˘ vlhk˘ sokl. PouÏitím
obkladÛ ãi povrchov˘ch úprav na vlhké
ãásti obvodov˘ch konstrukcí (soklÛ) dosáhneme pravého opaku. Voda ve vlhkém zdivu se nemá kam odpafiovat
a pokud nefunguje vodorovná ãi svislá
hydroizolace, tlaãí se do míst s nejmen‰ím difuzním odporem a tudíÏ je zamokfiení po chybné aplikaci je‰tû vût‰í
(obr. 4). Okapní chodník vytvofien˘ z nepropustn˘ch materiálÛ (napfi. lit˘ asfalt)
rovnûÏ zvy‰uje rozsah zamokfiení.
Eliminovat technologické chyby realizace
Majitel domu, kter˘ nechce trpût takov˘to stav, se rozhodne v pfiípadû defektní vodorovné hydroizolace pro sanaci
této konstrukce. Metod sanace se nabízí celá fiada. Nejãastûji pouÏívan˘mi pfiím˘mi metodami jsou:
37 PSM stavební infozpravodaj 2005
4
níãkÛ apod. Tato skuteãnost ovlivÀuje
volbu technologie dodateãného zateplení soklu, která je velice dÛleÏitá.
5
–
–
–
–
mechanické (podfiezávání, zaráÏení . . . )
injektáÏní
elektroosmotické
kombinované
Nová hydroizolaãní vrstva, vzniklá vytvofiením napfi. dodateãnû vloÏeného hydroizolaãního pásu, laminátov˘ch desek ãi
nerez plechÛ do profiíznut˘ch spár ãi vybouran˘ch otvorÛ (následnû vyklínovan˘ch a zainjektovan˘ch) zabraÀuje vzlínání vlhkosti do obvodové konstrukce.
Jak sanovat ãásti dfiíve postiÏené zv˘‰enou vlhkostí (o sanaci nad úrovní nové
hydroizolaãní vrstvy se pí‰e pomûrnû
ãasto a jsou k dispozici napfi. i v materiálech v‰ech renomovan˘ch v˘robcÛ
ETICS)? O tom, jak kvalitnû zateplit soklové partie domÛ pod úrovní nové hydroizolace se tolik nepí‰e i proto, Ïe
v podstatû je nutno kaÏd˘ sanovan˘ objekt posuzovat a fie‰it individuálnû.
NeÏ pfiistoupíme k samotnému zateplení soklu a následnû vytvofiení nové povrchové úpravy je nutno, aby investor si
uvûdomil následující:
– cel˘ objekt a sanovaná stûna musí mít
v pofiádku statickou funkci (spáry soklu musí b˘t upraveny, vypadaná malta
musí b˘t nahrazena novou, v pfiípadû
napfi. vypadnut˘ch pln˘ch cihel je nutno provést jejich doplnûní). Nedoporuãuji vyplÀovat dutinov˘m keramick˘m materiálem ãi pórobetonem.
– âást soklu – zdiva pod úrovní nové
hydroizolaãní vrstvy bude u takto zvoleného zpÛsobu sanace vÏdy dotována vzlínající vodou a je vhodné uplatnit i nûkteré z nepfiím˘ch metod sanace vlhkého zdiva, napfi. vytvofiení dodateãné drenáÏe kolem objektu, odvedení sráÏkové vody od objektu, úpravy
spádování terénu, pouÏití vhodn˘ch
materiálov˘ch úprav okapov˘ch chod-
Neosvûdãilo se volit na tuto ãást objektu technologie s kontaktním zpÛsobem
zateplení, protoÏe zv˘‰ená vlhkost zateplované stûny znamená zv˘‰en˘ transport vodních par touto technologií.
Sokl je velice namáhaná partie i z hlediska odstfiikující sráÏkové vody ãi snûhu, proto je vhodné, aby povrchová
úprava soklu byla maximálnû odolná
vÛãi jejich pÛsobení. Pokud jako povrchovou úpravu zvolíme úpravy napfi.
mozaikov˘mi omítkami ãi obklad keramick˘mi pásky, které jsou odolné vÛãi
odstfiikující vodû ãi snûhu, prakticky má
vodní pára velice omezenou moÏnost
proniknout ven ze systému a takto fie‰en˘ sokl b˘vá pozdûji pfiíãinou poruch.
Pro tyto pfiípady doporuãuji pouÏívat
provûtrávané sokly (fasády). Ne ve smyslu
vytváfiení kanálkÛ ve zdivu a tím sniÏování vlhkosti této konstrukce proudícím
vzduchem, coÏ principielnû je jedno z fie‰ení sniÏování vlhkosti zdiva, ale v této
ãásti stavební konstrukce obvykle velice málo úãinné. Princip provûtrávaného
soklu spoãívá ve vytvofiení ro‰tu (z impregnovan˘ch dfievûn˘ch profilÛ ãi jin˘ch
materiálÛ), na kter˘ jsou ukotveny desky ãi obkladové lamely (obr. 5). Na zdivo je upevnûna napfi. izolace z kamenné
vlny Rockwool (doporuãuji desky Airrock ND), které dokonale pfiilnou k povrchu stávajícího objektu. Neosvûdãilo
se díky své tuhosti pouÏívat izolaãní
desky z pûnov˘ch plastÛ. Díky hydrofobizaci desek Airrock ND prakticky nedochází k pfiijímání vlhkosti ze zdiva se
zv˘‰enou vlhkostí. Izolaãní desky z kamenné vlny Airrock ND od firmy
Rockwool se upevÀují mezi ro‰t ãi pomocí drÏákÛ izolace DH, kter˘ tato firma rovnûÏ dodává. Mezi novû vloÏenou
tepelnou izolací a obkladem soklu je vytvofiena díky ro‰tu provûtrávaná vzduchová mezera o ‰ífice minimálnû 30 mm,
kterou prostupuje vodní pára ven z konstrukce. Pfii návrhu a realizaci je nutno
vytvofiit nasávací a v˘dechové otvory ãi
spáry, zabezpeãující cirkulaci vzduchu
(obr. 6). PouÏití kfiíÏového ro‰tu a tepelnû izolaãních podloÏek pomáhá v˘razn˘m zpÛsobem eliminovat vliv tepeln˘ch mostÛ, kter˘m bezpochyby kovové
ro‰ty jsou. Na obkladové desky (napfi.
cementotfiískové, na bázi dfieva – vhodné do venkovního vlhãího prostfiedí!) je
moÏno dle zvoleného typu desek a pokynÛ jejich v˘robce aplikovat rÛzné druhy povrchov˘ch úprav (mozaikovou omítku, obklad keramick˘mi pásky apod).
Obklad mÛÏe b˘t vytvofien i ze speciálnû
vyrábûn˘ch obkladov˘ch desek napfi. na
bázi plastÛ, které jiÏ mají povrchovou
úpravu (obr. 7). Ze sv˘ch zku‰eností
bych se pfiiklánûl k pfiiznání spár mezi
38 PSM stavební infozpravodaj 2005
6
7
8
9
které mají vyfie‰en odvod vody od objektu a nepouÏívat na chodníky podél
objektÛ se sanovan˘m soklem proti
zemní vlhkosti ãi objektÛ s defektní vodorovnou hydroizolací materiály (lit˘
asfalt ãi beton), které jsou neprody‰né
(obr. 8). Ideální a i velice estetické ztvárnûní umoÏÀuje napfi. zámková dlaÏba,
oblázky, event. betonové dlaÏdice (obr.
9). Vãasné vytvofiení okapního chodníãku zabraÀuje i následnému zneãi‰tûní
hotového soklu od odstfiikující sráÏkové
vody.
Na obr. 8 vidíme pouze ãásteãnû vyfie‰enou sanaci soklu bytového domu. Chybou je nefie‰ení zateplení soklu (stávající soklové zdivo je tlusté pouze 450
mm), nevhodné je i materiálové fie‰ení
chodníku a pouÏit˘ typ nátûru soklu.
– UmoÏÀuje pozdûj‰í kontrolu sanovaného soklu a eventuelní moÏnost v˘mûny tepelnû izolaãních desek bez
nutnosti zniãení povrchové úpravy novû vybudovaného soklu
– UmoÏÀuje provûtrávání
Není moÏné se domnívat, Ïe sanace zavlhãen˘ch soklÛ a jejich zateplení se dá
vyfie‰it vydáním obecn˘ch návodÛ fungujících pro v‰echny situace. Je v‰ak jisté, pokud si investor zvolí zku‰eného
projektanta a profesionální realizaãní
firmu, Ïe sanace soklov˘ch partií bude
na dlouh˘ ãas spolehlivû vyfie‰ena. Kvalitní vyfie‰ení okapního chodníãku
jednotliv˘mi obkladov˘mi deskami. To má
za následek nûkolik v˘hod:
– UmoÏÀuje dilataci obkladov˘ch desek
V rámci dodateãného zateplení soklu,
které v˘znamnû ovlivní spotfiebu energie, ale také mÛÏe v˘raznû zv˘‰it teplotu podlahy v pfiízemí v místû styku obvodové konstrukce s podlahou, by si
mûl investor uvûdomit, Ïe nejménû vody do konstrukce proniká u tûch staveb,
Ing. Zdenûk KOBZA (nar. 1960), absolvent
VA Brno, autorizovan˘ inÏen˘r, soudní
znalec. Autor tohoto ãlánku se dlouhodobû
zab˘vá problematikou zejména zateplování
objektÛ a kvality stavebních prací. U firmy
Rockwool a.s. je zamûstnán jako projektov˘
specialista. (foto autor)
V prÛmyslové, obchodní a bytové
v˘stavbû vãetnû rodinn˘ch domÛ
a vil zaji‰Èujeme:
komplexní inÏen˘rskou ãinnost
ve v˘stavbû vãetnû smluvního servisu
v˘kon technického dozoru
fiízení a organizaci v˘stavby
organizaci v˘bûrového fiízení
dále pak
realitní ãinnost
zhodnocení pozemkÛ
fiízení developersk˘ch projektÛ
kontakty:
I.R.V. Consulex, spol. s r.o.
tel. 608 780 760, 235 516 030
fax 235 516 030
e-mail: [email protected]
web: www.irv.cz
40 PSM stavební infozpravodaj 2005
Odluãovaãe a vodohospodáfiské v˘robky Techneau
nejmodernûj‰í konstrukãní materiály – kvalita – a péãe o zákazníka
Ve francouzské Normandii, v mûsteãku Marigny zaloÏil pfied 14 lety pan ing. Gilles Dutoit v˘robní
závod. Nová firma vsadila na mladé progresivní pracovníky, moderní technologie a materiály.
Dnes je jedním z nejv˘znamnûj‰ích v˘robcÛ kusového vodohospodáfiského zafiízení v Evropû.
Na plo‰e 42 000 m2 bylo v roce 2004 vyrobeno pfies 6 200 odluãovaãÛ a 6 000 ks dal‰ích v˘robkÛ.
V˘robní program zahrnuje gravitaãní, koalescenãní a sorpãní separátory ropn˘ch
látek s kapacitou prÛtoku 1,5 a 3 500 l za
sekundu. Vynikající úãinnosti je dosahováno moderní koalescecí. V‰echny ORL
jsou vybaveny automatick˘m ventilem,
kter˘ znemoÏÀuje únik zneãi‰tûní. Za
hlavní v˘hodu v‰ech v˘robkÛ lze povaÏovat samonosnost zafiízení a jednoduchou montáÏ na stavbû.
Hlavní pfiedností v˘robkÛ TECHNEAU je
pouÏití moderních materiálÛ vycházejí-
cích z nov˘ch evropsk˘ch norem âSN EN
858. Základní fiada men‰ích odluãovaãÛ
je vyrábûna z polyetylénu. Podobn˘ materiál známe z plastov˘ch láhví a benzínov˘ch kanystrÛ. Známe jeho mechanické
vlastnosti, pevnost, pruÏnost, chemickou
odolnost a zdravotní nezávadnost. Materiálu nevadí UV záfiení, mráz ani teploty do 100 °C nebo hrub‰í zacházení
a zatíÏení. Samotné nádrÏe jsou bez svárÛ odlity z jednoho kusu. Tlou‰Èka materiálu bohatû tvarované sendviãové nádrÏe je minimálnû 12 mm. Tvar, konstrukãní materiál a dÛkladná v˘stupní
kontrola zaruãují naprostou vodotûsnost
a pevnost nevyÏadující obetonování. Konstrukãní systém je doplnûn pevn˘mi
a staviteln˘mi nástavci, polyetylénov˘mi
pochÛzími víky nebo litinov˘mi víky s velkou nosností pro pojíÏdûné plochy.
Odluãovaãe pro velké prÛtoky jsou vyrábûny z ocele. Proti korozi jsou chránûny
dvojitou epoxidovou vrstvou. Ocelové
odluãovaãe jsou postupnû vytlaãovány
inovovan˘mi v˘robky z polystyrenového
sklolaminátu. Vûfiíme, Ïe i ãesk˘ zákazník brzy upfiednostní kvalitu a prakticky
neomezenou Ïivotnost s 15-ti letou zárukou a pomine minimální cenov˘ rozdíl oproti oceli. Také tato kategorie odluãovaãÛ je samonosná a nevyÏaduje
obetonování. Pro veliké hloubky TECHNEAU projektuje a vyrábí nádrÏe s v˘ztuhami podle konkrétních podmínek
uloÏení. Na stavbû postaãí zpravidla zafiízení uloÏit, naplnit vodou, obsypat
pískem a obsyp zhutnit, k dispozici je
také fiada technologií pro extrémní
hloubky uloÏení a pro uloÏení do míst
s vysokou hladinou spodní vody.
Dal‰ími v˘robky jsou odluãovaãe tukÛ
a ‰krobÛ, kalové ‰achty, ãerpací jímky.
Kovov˘roba je zastoupena kanálov˘mi
poklopy. Po získání autorsk˘ch práv
k patentu pro âesko byl zahájen prodej
wortexov˘ch regulátorÛ prÛtoku, které
doplní zatím nabízená stavidla a plovákové pákové regulátory prÛtoku konstrukce TECHNEAU.
Na ãeském trhu zastupuje zájmy v˘robce TECHNEAU â.R. s.r.o. Majoritním vlastníkem a garantem kvality ãeské filiálky
je v˘robce TECHNEAU S.A. Francie. Základní sortiment je skladem v Praze, ORL
velk˘ch prÛtokÛ dodáváme na objednávku. Konkrétní klient je oslovován prostfiednictvím autorizovan˘ch obchodních firem.
Doba dodání zpravidla nepfiesáhne 20 dnÛ
od objednání. Zafiízení jsou fiádnû schválena a certifikována pro ãesk˘ trh.
Podrobnosti vãetnû katalogÛ, cen, montáÏních a provozních manuálÛ, certifikace,
ISO, najdete na www.techneau.cz .
Nedílnou souãástí je péãe o fiádné fungování dodan˘ch v˘robkÛ. Podmínkou záruk
je kvalitní servis, poskytovan˘ autorizovan˘mi servisními organizacemi TECHNEAU.
Na‰i spolupracovníci jsou pravidelnû do‰kolováni a kontrolováni. TECHNEAU získává informace a prÛbûÏnû kontroluje
kvalitu práce dodaného zafiízení. Komplex
opatfiení dává zákazníkÛm záruku, Ïe kupuje kvalitní zafiízení a péãi renomované
firmy, která nejen dlouhodobû peãuje o své
klienty a vyuÏívá zku‰enosti k neustálému
zdokonalování dodan˘ch v˘robkÛ.
TECHNEAU â.R. s.r.o.
Voctáfiova 12/109, 108 00 Praha 8
tel/fax: 284 829 227 hot line: 724 030 912
[email protected], www.techneau.cz
Thom.-Inz.-imageA4
1.4.2005 14:15
Stránka 1
Podlahové systémy
•
•
•
•
•
penetrace
samonivelaãní stûrky
lepidla na parkety a podlahové krytiny
parketové laky a oleje
ãisticí a o‰etfiující prostfiedky
Henkel ČR spol. s r.o., U Průhonu 10, 170 04 Praha 7,
tel.: 220 101 145, fax: 220 101 407, www.thomsit.cz, e-mail: [email protected]
Podlahové systémy pro profesionály.
8QWLWOHG
42 PSM stavební infozpravodaj 2005
Podtlakov˘ systém odvodnûní
ploch˘ch stfiech SIAQUA DSS
Spoleãnost Sikla je jednou z pfiedních evropsk˘ch firem, nabízejících systémy pro upevÀování
potrubí a odvodnûní stfiech. Byla zaloÏena v roce 1967 v Nûmecku, dnes má hlavní sídlo ve
·v˘carsku. V souãasné dobû má poboãky v 35 zemích, kde distribuuje své vysoce kvalitní
systémové v˘robky. âeská poboãka, Sikla Bohemia s.r.o., zaloÏená v roce 1994, dodává svoje
produkty na v‰echny dne‰ní v˘znamné stavby.
Pro seznámení se systémem jsme pfiipravili sérii tfií ãlánkÛ podrobnû popisující problematiku podtlakového odvodnûní ploch˘ch stfiech a souãasnû fie‰ení
odvodnûní pomocí systému Siaqua DSS.
I. Odvodnûní ploch˘ch stfiech
podtlakov˘m systémem SIAQUA DSS –
nová generace systému odvodu
de‰Èov˘ch sráÏek
Struãn˘ úvod do problematiky
odvodnûní stfie‰ních plá‰ÈÛ
Klasické gravitaãní systémy odvodnûní
stfiechy odvádûjí sráÏkové vody ãásteãnû zaplnûn˘m potrubím, které je ve spádu. Je nutné instalovat velké mnoÏství
stfie‰ních vtokÛ a svisl˘ch svodÛ.
Podtlakové systémy, které byly poprvé
vyuÏity ve Skandinávsk˘ch zemích v 60.
letech 20. století, vyuÏívají principu podtlakového odsávání vody ze stfie‰ního
plá‰tû. K tomuto jevu dochází po naplnûní horní ãásti potrubí sráÏkovou vodou.
V potrubním systému, nadimenzovaném
poãítaãov˘m programem, dochází gravitaãní silou k poklesu vodního sloupce
ze zcela zaplnûné horní ãásti potrubí
a následnému rovnomûrnému odsávání
sráÏek ze v‰ech stfie‰ních vtokÛ. V˘hody podtlakového systému jsou následující:
1. Men‰í materiálová nároãnost díky
men‰ím prÛmûrÛm potrubí
a men‰ímu poãtu stfie‰ních vtokÛ
2. Rychlej‰í montáÏ systému
3. Samoãistící schopnost potrubí díky
vy‰‰ím rychlostem proudûní vody
4. Vedení leÏatého potrubí s nulov˘m
spádem umoÏÀující lep‰í vyuÏití
vnitfiního prostoru
5. Mal˘ poãet svisl˘ch svodÛ (jeden
aÏ na 2500 m2 plochy stfiechy)
6. LeÏat˘m potrubím lze odvést sráÏky
k místu napojení na venkovní
de‰Èovou kanalizaci, ãímÏ se
redukují zemní práce pfii pokládání
leÏaté kanalizace
7. Niωí cena v prorovnání s klasick˘m
gravitaãním odvodnûním
Obecnû lze podtlakov˘ systém odvodnûní pouÏít na v‰ech souãasn˘ch typech
ploch˘ch stfiech.
Systém podtlakového odvodnûní ploch˘ch
stfiech SIAQUA DSS byl vyvinut firmou
SIKLA na pfielomu tisíciletí jako reakce na
poptávku po nové generaci moderního,
stabilního systému, kter˘ roz‰ífií moÏnosti odvodÀování rozlehl˘ch ploch˘ch
stfiech na stavebním trhu.
Systém SIAQUA DSS zaznamenal po svém
vzniku vysokou poptávku klientÛ a do‰lo
k realizacím odvodnûní stfiech v Rakousku, Slovinsku, Chorvatsku a Maìarsku.
V loÀském roce byl systém po získání
ãeského certifikátu uveden na trh do âeské republiky. Vzápûtí byl systém SIAQUA
v roce 2004 úspû‰nû pouÏit na zhruba
56 000 m2 stfiech.
Srovnání kapacity klasického
gravitaãního a podtlakového systému
odvodnûní stfie‰ního plá‰tû
Klasick˘ gravitaãní systém odvodnûní:
Pro srovnání kapacity klasického a gravitaãního systému budeme brát jako
modelov˘ pfiíklad potrubí DN 40 (jde
o pfiíklad prÛtoku potrubím, nejmen‰í
profil de‰Èového odpadního potrubí dle
âSN 75 6760 z roku 2002 je DN 70).
Návrhov˘ prÛtok pro klasick˘ systém je
5m3/h, zatímco u podtlakového systému
je moÏn˘ návrhov˘ prÛtok aÏ 22 m3/h
pfii uvaÏované v˘‰ce vodního sloupce
30 mm v místû vtoku.
Grafy závislosti odtoku de‰Èov˘ch sráÏek
svisl˘m de‰Èov˘m odpadním potrubím
(m3/h) na v˘‰ce vodního sloupce (mm)
v místû stfie‰ního vtoku, v pfiípadû klasického gravitaãního systému. V pfiiloÏen˘ch grafech je na svislé ose v˘‰ka zahlcení vtoku vodou v milimetrech, na
vodorovné ose pak prÛtok v m3/h. Z dÛvodu moÏnosti srovnání obou systémÛ
je v˘‰ka zahlcení vodou v grafu aÏ 200
mm, v praxi je maximální v˘‰ka vodního
sloupce na stfie‰e 50 mm, coÏ odpovídá
hodnotû 50 kg/m2, která je zpravidla uvaÏována statikem jako zatíÏení od snûhu.
Graf odtoku – gravitaãní systém
Klasick˘ gravitaãní systém je koncipován tak, Ïe potrubím protéká z návrhového hlediska (s uvaÏovan˘m koeficientem bezpeãnosti, kter˘ se bere pro
nemoÏnost stanovit pfiesné odtokové
pomûry v potrubí) 1/3 vzduchu a 2/3
vody, potrubí je ve spádu s nutností instalace mnoha svisl˘ch svodÛ zaústûn˘ch do leÏaté kanalizace, vedené ve
sklonu od prvního vtoku. Na obrázcích
je graficky znázornûn rozdíl v odvodnûní – v gravitaãním systému je oproti
podtlakovému systému více svisl˘ch de‰Èov˘ch odpadních potrubí s vût‰ími
prÛmûry potrubí a nutností napojení do
leÏaté kanalizace uvnitfi objektu. Podtlakov˘ systém odvádí leÏat˘m potrubím
sráÏky do vhodného místa napojení na
venkovní leÏatou kanalizaci.
Podtlakov˘ systém odvodnûní:
Graf odtoku – podtlakov˘ systém
V dal‰ím pokraãování na‰eho miniseriálu se dozvíte podrobnosti o technickém
fie‰ení a navrhování podtlakového systému SIAQUA DSS a montáÏním postupu
pro instalaci odvodnûní v objektu.
43 PSM stavební infozpravodaj 2005
Schéma standardního uchycení potrubí
na montáÏní li‰tû SB 3 pro prÛmûr potrubí
de 40-160
Provedení odboãky
ze sbûrného potrubí ke stfie‰nímu vtoku
PouÏití standardní objímky s gumou
k uchycení potrubního systému do montáÏní
li‰ty pfies rychlospojku Pressix
Schéma standardního uchycení potrubí
na montáÏní li‰tû SB 3 pro prÛmûr potrubí
de 200-315
Sikla Bohemia s.r.o.
KomunardÛ 6, 170 00 Praha 7
tel. (+420) 283 871 663
fax (+420) 283 871 664
www.sikla.cz
Nástavec vtoku PUR
s Alu pfiírubou k napojení stfie‰ní folie
Sikla Slovensko, spol. s r.o.
Var‰avská 22, 831 04 Bratislava
tel. (+421) 244 450 751
fax (+421) 244 451 073
www.sikla.sk
46 PSM stavební infozpravodaj 2005
Izolace sklepa zevnitfi
Motto: „Pokud si vypÛjãíte na t˘den auto z pÛjãovny, nedáte na nûm za své provést generálku motoru“
Pokud jste tedy v cizím objektu v nájmu, budete se chovat jistû obdobnû. Proã fie‰it problémy nosného
zdiva a okolí stavby, proã sanovat zdivo, kdyÏ za nûkolik let dÛvod pronájmu prostor pomine?
Tato filozofie vedla pfied nûkolika desítkami let firmu Remmers k vyvinutí
systému utûsnûní spodní stavby zevnitfi
tak, aby nemuselo dojít k zásahu do
nosného zdiva, aby nemusel b˘t odhalen vnûj‰í líc základového zdiva. Pro vyuÏití suterénního prostoru jsou podmínkou:
suché vnitfiní prostfiedí
such˘ a tepl˘ povrch stûn
pfiijatelné náklady na vytápûní
Na poãátku jsou stûny neizolovaného
sklepa mokré, omítka je vlhkostí dílem
opadaná, dílem porostlá plísní, dílem
pokrytá v˘kvûty solí. Sklep se nehodí
pro uskladnûní potravin, dfieva ani nábytku, neboÈ je plísnû znehodnocují, ani
pro skladování jin˘ch pfiedmûtÛ, neboÈ
je to záhy plné rozpadlé omítky a korodují.
Sanace obvodového suterénního zdiva
spoãívá v:
oãi‰tûní konstrukce od nefunkãních
omítek
vy‰krabání spár ve zdivu
(do hloubky 2–3 cm)
provedení izolaãní vrstvy cementové
stûrky do v˘‰e vnûj‰ího terénu
vyrovnání líce zdiva do zvlnûné
plochy
provedení dal‰ích vrstev izolaãní
stûrky
nanesení sanaãního omítkového
souvrství:
– sanaãního podhozu
– sanaãní jádrové omítky
– sanaãní jemné (‰tukové) omítky
– nátûru na sanaãní omítku
Celé souvrství je difúznû propustné pro
vodní páru – prody‰né. Izolaãní stûrka
je porézní, obsahuje v‰ak pouze mikropóry, které nejsou kapilárnû aktivní (nasákavé). Sanaãní omítka naproti tomu
obsahuje velk˘ podíl makropórÛ, ve kter˘ch také nedochází ke vzlínání – jsou
pfiíli‰ ‰iroké. Nutná tlou‰Èka vrstvy izolaãní stûrky se stanoví dle stupnû namáhání vlhkostí:
pro zemní vlhkost a nezadrÏenou prosakující vlhkost 2 mm (ve 2 vrstvách)
pro tlakovou a zadrÏenou prosakující
vodu 3 mm (ve tfiech vrstvách)
Vnitfiní zdivo je moÏno rovnûÏ pouze
opatfiit izolaãní stûrkou a sanaãním omítkov˘m systémem. ZÛstane tak vlhké,
pfies oba líce bude do prostoru vydechovat vzlínající vlhkost. Ekonomicky
v˘hodnûj‰í je vnitfiní zdivo nad úrovní
podlahy injektovat a oddûlit vlhkou ãást
pod podlahou od suché nad podlahou.
Tímto opatfiením se znaãnû sníÏí náklady na vytápûní – odpadá odpafiovací
teplo. K injektáÏi pouÏívá Remmers siloxanov˘ krém Aida Injketionscreme s jednoduchou aplikací: Vodorovné vrty ve
spáfie zdiva se naplní krémovitou hmotou, která se rozprostfie ve spáfie zdiva
a zastaví vzlínání.
47 PSM stavební infozpravodaj 2005
není Ïádoucí, aby izolaãní vrstva byla
paropropustná, volíme tedy stûrku na
bitumenové bázi SULFITON. Dle skladby
a podmínek na staveni‰ti jsou na v˘bûr
Sulfitony Profi Bauchicht, Dick 2000,
Dickbeschichtung, K2, Elastoplast a Spritzabdichtung. RÛzné typy plniv a mechanismus tuhnutí umoÏÀují utûsnit zvolen˘ detail v pfiíslu‰ném prostfiedí.
Pokud chceme zachovat stávající betonovou podlahu a pfiejeme si jen povrch
opatfiit dlaÏbou, postupujeme jako u stûn
v koupelnû: na stávající podklad (musí
b˘t pevn˘, únosn˘, nepraskat!) se provede cementová izolaãní stûrka Aida
Sulfatexschlämme (ve dvou nebo tfiech
vrstvách, viz v˘‰e) a na ni lepíme dlaÏbu.
Systémov˘m lepidlem jsou hmoty Relö
(Flexkleber, Uniflex, Extraflex, Fliessenkleber, rychlé i pomalé typy).
Pro izolaci starého zdiva zevnitfi vyvinul
Remmers systém Aida Kiesol se stûrkou
Aida Sulfatexschlämme. Stûrka je na bázi sulfatostál˘ch cementÛ, netvofií tedy
prostfiedí sádry za vlhka ettringit („cementov˘ mor“). Silikátov˘ roztok Aida
Kiesol
brání pfieschnutí vrstvy izolaãní
stûrky – omezuje savost podkladu
zpevÀuje podklad (cihly, porézní
kámen, cementovou maltu)
urychluje tuhnutí cementov˘ch smûsí
– tedy i stûrky Sulfatexschlämme
V˘hodou systému Aida Kiesol je omezení ãekacích dob na minimum. Po penetraãním nátûru jde v rychlém sledu jeden nátûr izolaãní stûrky, nástfiik, nátûr
stûrky i sanaãní omítkov˘ podhoz. âekací doba mezi vrstvami je nûkolik minut, pouze do matného zavadnutí. Po
nanesení omítkového podhozu je tfieba
vyãkat standardní dobu tuhnutí – tedy
tfii dny. Dal‰í vrstvy omítky tuhnou rovnûÏ standardnû – jádro dva t˘dny, ‰tuk
tfii dny. Pak mÛÏe následovat v˘malba.
V koupelnách a kuchyních, kde na zdi je
proveden obklad, se sanaãní omítka nenaná‰í. Její vysoká prody‰nost by pod
vrstvou obkladu zÛstala nedocenûna,
propu‰tûná vodní pára by za neprody‰n˘m obkladem znovu zkondenzovala
a promoãila ji. Zde se tedy provede vyrovnávka a izolace rovnou pod obklad.
Ten se lepí celoplo‰nû do tenkovrstvého
loÏe.
K sanaci suterénu patfií i nové suché
a teplé podlahy. V˘mûna podlahové
skladby znamená i provedení vodorovné
izolace pod tepelnû izolaãní vrstvu. Zde
Napojení izolace podlahy a stûny je pfii
pouÏití stûrek Aida a Sulfiton jednoduché: v oblasti styku se provede na vrstvu stûrky Aida Sulfatexschlämme izolaãní klín (fabion) z tûsnicí malty Aida
Sperrmörtel, kter˘ se po vytvrdnutí pfietáhne nejprve vrstvou cementové stûrky, poté souvrstvím bitumenové stûrky
Sulfiton.
K dokonalému utûsnûní spodní stavby
pfied pÛsobením vody ze strany zdiva
chybí jen utûsnûní prostupÛ potrubí
a kabelÛ. K jejich utûsnûní dodává
Remmers rozpínav˘ bentonitovo-kauãukov˘ tmel Albon Stopaq, kter˘ se jako
prstenec kolem potrubí (kabelu) uzavfie
ve zdivu z obou stran tûsnicí maltou.
Vlhkostí trvale plastick˘ Stopaq zvût‰uje objem a dotûsní v‰echny volné spáry
a dutiny a zabrání prosakování vlhkosti.
Vysoká porozita (60 %) vrstvy sanaãního
omítkového systému Funcosil (nebo Aisit)
dodá izolovanému vlhkému zdivu tepelnû izolaãní protikondenzaãní, av‰ak prody‰n˘ povrch. Barva na sanaãní omítky
Relö Sanierputzfarbe korunuje v˘sledek
esteticky. Uveden˘m postupem lze z nevábného interiéru získat plnohodnotn˘
obytn˘ prostor, a to i v pfiípadû silného
namáhání zdiva vodou. Jen nezapomenout: povrchová úprava stûn je prody‰ná, omítkou proudí do prostoru vodní
pára – nesmíme tedy na stûnu „nalepit“
nábytek. A musíme zajistit dostateãné
a dokonalé provûtrání prostoru.
Remmers CZ s.r.o.
Kolovratská 1445
251 01 ¤íãany u Prahy
tel. 323 604 877
fax 323 603 143
www.remmers.cz, [email protected]
48 PSM stavební infozpravodaj 2005
Tepelné izolace – moÏn˘ budoucí pfiedmût sporÛ?
Tepelné izolace a tepelná ochrana budov vÛbec je závaÏn˘m tématem v souãasné dobû nejen pro vûdecké
pracovníky a specialisty pÛsobící v tomto oboru, ale stává se zajímav˘m tématem i pro právníky. JiÏ existuje
nûkolik právních sporÛ, kde se investor domáhá svého práva – dostat dílo (stavbu) bez závad a je mu celkem
jedno, jestli závady zpÛsobil projektant nedostatky v projektu ãi dodavatel technologickou nekázní. Mnoho
nedostatkÛ se sice zatím fie‰í na úkor investora, kter˘ je uÏivatelem a musí si dílo opravit tak, aby jej mohl
uÏívat, ale první právní spory jistû otevfiou cestu mnoha dal‰ím a budou precedentem pfii fie‰ení sporÛ
s dodavateli nebo projektanty, a to nejen u nov˘ch staveb, ale i u staveb, které se právû realizují.
O kolik penûz jde?
V zásadû mÛÏe jít o v˘znamné ãástky,
které sice tvofií nûkolik málo procent z ceny stavby, ale v absolutních hodnotách
se jedná o vysoké ãástky. PfiíkladÛ z praxe, které jsme posuzovali, máme vícero.
Nejnázornûj‰ím je asi novostavba rodinného domku v cenû okolo 10 mil. Kã.
Vinou projektanta pfii návrhu tepeln˘ch
izolací byla témûfi polovina domu neobyvatelná. Rekonstrukce byla vyãíslena (bez náhrady vzniklé ‰kody) v fiádu
1 200 000 Kã. Jde tedy pouze o 12 % z
celkové ceny stavby, ale v˘sledná suma
je jiÏ pro jednotlivce velmi vysoká.
Druh˘ pfiíklad, na kterém lze dokladovat
dÛleÏitost tepeln˘ch izolací, je stavba
vût‰ího komplexu v cenû pfies 300 mil. Kã.
V souãasné dobû se tento nedávno dostavûn˘ komplex rekonstruuje. Cena rekonstrukce, která negativní dopady podcenûní tepeln˘ch izolací v projektu alespoÀ
ãásteãnû eliminuje a uvede stavbu do
pouÏitelného stavu, je vyãíslena na 12
mil. Kã. V tomto pfiípadû jde tedy o procentuálnû je‰tû niωí ãástku, neÏ v pfiípadû pfiedchozím, v absolutní v˘‰i je
v‰ak cena v˘raznû vy‰‰í.
Proã se tepeln˘m izolacím vûnovat?
Tepelné izolace jsou mylnû chápány
pouze jako nástroj pro úsporu penûz za
vytápûní. Podstatnû dÛleÏitûj‰ím dÛvodem je zamezení vzniku plísní, zamezení kondenzací uvnitfi konstrukcí, které
mÛÏe vést (a velmi ãasto vede, jak níÏe
popí‰i) k destrukci objektÛ. K tûm dÛleÏitûj‰ím dÛvodÛm lze pfiidat i komfort
pfii uÏívání staveb. Dal‰ím z dÛvodÛ je
pochopitelnû i úspora tepla a tím penûz
za vytápûní a samozfiejmû Ïivotního
prostfiedí.
Trojúhelník:
investor – projektant – dodavatel
Tento trojúhelník se spoleãnû podílí na
vadách v tepeln˘ch izolacích. BohuÏel,
aãkoliv nejménû se na nûm podílí investor, zatím témûfi vÏdy na nûm zÛstane
‰kodu nahradit (aÈ jiÏ získáním ménû
kvalitního díla ãi financováním oprav).
Investor je ten, kter˘ cel˘ tanec okolo
stavby platí. SnaÏí se tedy odstranit
v‰echny z jeho pohledu zbyteãné ãinnosti. A protoÏe vidí, Ïe dûlník stavbu
postaví i bez projektu, povaÏuje jej za
zbyteãn˘ a za první moÏnou úsporu financí. Velk˘m tlakem na projektanta na
sníÏení ceny za projekt tlaãí i projektanta k tomu svoji práci zjednodu‰it a zpracovat pouze projekt ke stavebnímu povolení a tak pak v projektu chybí podstatné náleÏitosti nutné k vlastní realizaci
díla, jak˘mi jsou zamy‰lení se nad koncepcí vytápûní, fie‰ení tepeln˘ch mostÛ
a mnoho dal‰ího. ZároveÀ v‰ak projektant postrádá od investora tlak na kvalitu provedeného díla a tak kontrola
spoãívá jen ve vizuální kontrole vzhledu
stavby. Dal‰í úsporou je, Ïe technick˘
dozor investora vÛbec není a je najímán
aÏ v prÛbûhu stavby, kdy má fie‰it jiÏ
vzniklé problémy, popfiípadû je najímán
nûjak˘ znám˘ pro obãasn˘ dohled, jehoÏ prvním kladem je, Ïe si fiekne málo
penûz za málo ãasté náv‰tûvy stavby.
Investor si neuvûdomuje, Ïe kvalitní
technick˘ dozor jej sice stojí 1 aÏ 3 %
z ceny stavby, tedy desítky ãi stovky tisíc korun, ale Ïe mu mÛÏe vãasn˘m ohlídáním realizace mnohonásobnû více
u‰etfiit.
Projektant by mûl b˘t z celého trojúhelníku v oblasti stavûní nejvzdûlanûj‰í.
Mûl by sledovat v‰echny nové zákony,
vyhlá‰ky, normy, stavební materiály i v˘robky a mûl by se v tomto v‰em vzdûlávat. Svoje nabyté vûdomosti by pak mûl
promítat do své práce. BohuÏel v‰ak
projektant podceÀováním své práce a neustál˘m sniÏováním ceny své práce je
tlaãen do kouta, kdy se jeho vzdûlávání
(i pfies program celoÏivotního vzdûlávání âKAIT) redukuje na nûkolik v˘stav, veletrhÛ a semináfiÛ roãnû. Zde na projektanta je‰tû pÛsobí dodavatelé v˘robkÛ,
takÏe o nezávislé informovanosti nemÛÏe b˘t ani fieãi. Projektant tedy sleduje
to, kde hrozí nebezpeãí velk˘ch problémÛ a tam, kde je na nûj vytváfien státní
správou tlak, popfiípadû je‰tû tam, kde
by mohl b˘t velk˘ problém s investorem. První oblastí je zejména statika,
popfiípadû elektro a tak si projektant
pozemních staveb ke spolupráci pozve
specialisty – statika a elektrikáfie. Druhou
oblastí je poÏární bezpeãnost a radon.
I toto jsou oblasti, které provádí specializovan˘ projektant. Tfietí oblastí mÛÏe
b˘t vytápûní, protoÏe na zimu si bude
stûÏovat kaÏd˘. Tedy i tato oblast je pfienechávána specialistÛm. U vût‰ích staveb se pak je‰tû na projektu podílí specialista na vodovody a kanalizaci, ale
není to vÏdy a ãasto toto jiÏ projektuje
projektant pozemních staveb. Obory jako je akustika ãi tepelné izolace pak jiÏ
ani u staveb, které jsou z tohoto pohledu velmi obtíÏné, specialista ani nevidí,
protoÏe málokdy se vady u projektanta
reklamují. Problémy s vlhkostí v bazénech se fie‰í vysou‰eãi, kluzi‰tû se staví
v˘jimeãnû a tak nûjaké problémy s krápníky na ledové plo‰e jsou prezentovány
jako nepfiedvídatelná záleÏitost . . . Akustika se u sálÛ dohání dodateãn˘m obkladem . . .
Dodavatel stavby by mûl pfievzít podklady od projektanta, prozkoumat je a provést pfiípravu k realizaci, která napfiíklad
pfii pfievzetí projektu ke stavebnímu povolení znamená i vypracování provádûcího projektu. Investor od dodavatele
poÏaduje v‰ak pouze stavbu domu tak,
aby mûl stûny, okna a stfiechu a aby se
mu líbil a pak aby cena byla co nejniωí.
Chybí tedy ãasto základní domluva na
kvalitû práce, nejsou stanoveny podmínky rovinnosti, technologie provádûní a ãasto ani kvalita pouÏit˘ch materiálÛ. Dodavatel se tedy fie‰ením stavby
zab˘vá pouze tehdy, kdyÏ potfiebuje vyfie‰it konstrukãní problém. Komplexností fie‰ení se nezab˘vá. âasto tedy na
stavbû dûlníci improvizují podle sv˘ch
schopností a zku‰eností.
Pfiíãiny závad v tepeln˘ch izolacích
Pfiíãiny závad v tepeln˘ch izolacích mají
rÛzné v˘chozí body. Prvním z nich je
zmûna stavebních technologií a uÏívání
staveb v poslední dobû, druh˘m pak neznalost problematiky, nefie‰ení problémÛ ve fázi projektování, technologická
nekázeÀ . . . Zastavme se u nûkter˘ch:
Zmûna stavebních technologií a uÏívání
staveb je to, co nás odli‰uje od minulosti a proã dfiíve lidem tepelné mosty a nedostateãné tepelné izolace nevadily,
kdeÏto nyní jde o zásadní problematiku
pfii fie‰ení staveb. Napfiíklad v polovinû
minulého století bylo bûÏné, a to
i v Praze a dal‰ích velk˘ch mûstech, lokální vytápûní pevn˘mi palivy. ProtoÏe
se spalovací vzduch nasával z interiéru,
49 PSM stavební infozpravodaj 2005
docházelo k jeho intenzivnímu provûtrávání. Relativní vlhkost vzduchu v interiéru byla proto minimální a ke kondenzaci vodní páry nedocházelo. Pozdûji
bylo lokální vytápûní postupnû nahrazováno etáÏov˘m plynov˘m a nebo elektrick˘m akumulaãním. V obou pfiípadech se v˘raznû zv˘‰ila relativní vlhkost
vzduchu v interiérech, protoÏe se proti
pfiedchozímu stavu v˘raznû omezila v˘mûna vzduchu, která se dála pouze netûsnostmi mezi okenními rámy a okenními kfiídly. To vedlo ke kondenzaci vodní
páry na zhlavích trámÛ. DÛsledkem této
zmûny bez fie‰ení tepelného mostu
u zhlaví stropních trámÛ pak bylo jeho
uhnití v mnoha stovkách nebo tisících
bytech, které se postupnû v osmdesát˘ch letech rekonstruovaly. Obdobná situace hrozí stále, zejména tam, kde jsou
neuváÏenû vymûÀována okna bez komplexního fie‰ení tepeln˘ch izolací, popfiípadû kde se u novostaveb tyto problémy nefie‰í jiÏ v projektu. Dnes pouÏívaná
okna jsou velmi tûsná, a tak je pfiirozená v˘mûna vzduchu minimální a je nutné cílenû vûtrat.
Pfii pouÏívání nov˘ch technologií a nov˘ch materiálÛ je nutné si uvûdomit, Ïe
i kdyÏ jsou obdobné, mohou mít diametrálnû rozdílné vlastnosti, na coÏ
z pochopiteln˘ch dÛvodÛ v˘robce, pokud to není v jeho prospûch, neupozorní. K pfiímo klasick˘m pfiípadÛm patfií
okna, o nichÏ jsem uÏ mluvil, nebo cihelné bloky, které s klasickou plnou pálenou cihlou, kterou známe z dfiívûj‰ích
staveb, mají spoleãnou pouze v˘chozí
surovinu. Ve‰keré dal‰í vlastnosti, jako
je pevnost, mrazuvzdornost, tepelná vodivost, akumulace tepla a mnoho jin˘ch
jsou zcela rozdílné. SníÏená tepelná vodivost je v˘robcem na v‰ech propagaãních pfiedmûtech zdÛrazÀována, ostatní
vlastnosti jiÏ ne, nebo pouze opatrnû.
0
Nové v˘robky s nov˘mi vlastnostmi vyÏadují i jiné technologie, jiné detaily fie‰ení. To by mûl fie‰it projekt a investor
nebo jeho stavební dozor by mûl tuto
problematiku ohlídat. BohuÏel, jak jsem
se jiÏ zmínil, fie‰ení je ãasto ponecháno
na dûlnících, ktefií pak pouÏijí zaveden˘
postup, ãímÏ dojde k degradaci vlastností v˘robkÛ nebo k vytvofiení závaÏného tepelného mostu, kter˘ se projeví
bûhem uÏívání.
Neznalost problematiky je velmi závaÏnou pfiíãinou mnoha poruch. BohuÏel
podle m˘ch zku‰eností dokonce i nûktefií odborní vysoko‰kol‰tí uãitelé mají
mezery ve vzdûlání v problematice tepeln˘ch izolací (lze doloÏit). Zde je tedy
místo pro cílené vzdûlávání projektantÛ,
uãitelÛ na stfiedních ‰kolách i vysoko‰kolsk˘ch odborn˘ch pracovníkÛ, a nûkde i pro vzdûlávání odborn˘ch poradcÛ. Je nutné pÛsobit i na laiky tak, aby
vûdûli, co mají od projektantÛ a dodavatelÛ poÏadovat.
SdruÏení Energy Consulting se v tomto
snaÏí pÛsobit co nejvíce. V minulém
roce pofiádalo za podpory âEA (âeská
energetická agentura) nûkolik odborn˘ch semináfiÛ na dané téma na stfiedních i vy‰‰ích odborn˘ch ‰kolách. V leto‰ním roce má také v plánu nûkolik
odborn˘ch semináfiÛ pofiádat, bohuÏel
rozpoãet bude díky v˘raznû niωí podpory ze strany âEA velmi omezen˘.
Co a jak fie‰it
Problematika tepeln˘ch izolací a difuze
vodní páry je pomûrnû sloÏitá. V mnoha
pfiípadech se dá postupovat podle ustálen˘ch, osvûdãen˘ch fie‰ení, které musí
b˘t podloÏeny v˘poãty prokazující
funkãnost za dan˘ch podmínek. To není
snaha o prosazení vlastních metod, pouze upozornûní na to, Ïe i kdyÏ napfiíklad
jeden konkrétní detail v praxi bûÏnû vy-
hovuje, nemusí jít o správn˘ detail a jeho praktické fungování je dáno pouze
tím, Ïe dlouhodobû nenastaly mezní situace, které v‰ak musí podle norem nebo
jin˘ch zákonn˘ch opatfiení dan˘ detail
splÀovat. Stavba musí b˘t vÏdy jako celek posouzena, zda vyhovuje z hlediska
tepelné ochrany budov. Není jistû daleko doba, kdy bude mít kaÏd˘ stavební
projekt jako jednu ze sloÏek vedle statiky, elektro ãi vytápûní i sloÏku Tepelná
ochrana budovy, kde se bude stavba
komplexnû posuzovat a kde budou provedeny pfiíslu‰né v˘poãty od v˘poãtu
mûrné potfieby tepla na vytápûní pfies
tepelnou stabilitu aÏ po v˘poãty dvou
a tfiírozmûrn˘ch teplotních polí.
Diagnostika
K problémÛm se dostáváme obvykle
tím, Ïe jsme osloveni a seznámeni s dan˘m problémem a na nás pak je, jak
problém budeme diagnostikovat. Pfii
hledání pfiíãin problémÛ pouÏíváme jednak infrakameru, kterou je moÏné zmapovat teplotní pole povrchu dané konstrukce, a dále pak rÛzné programy pro
v˘poãet dvou ãi tfiírozmûrného teplotního pole. V mnoha pfiípadech pak je
vhodné pouÏít odsávání vzduchu z interiéru. Nûkteré námi fie‰ené pfiípady
jsou popsány níÏe.
Program LOUISA 3
Vedle diagnostiky stávajících konstrukcí
se také zab˘váme hodnocením projektovan˘ch staveb. Proto jsme vyvinuli
program pro jednoduché hodnocení potfieby tepla, kter˘ se jmenuje LOUISA.
Tento program je freeware, jeho pouÏívání je tedy bezplatné. Program je v leto‰ním roce díky podpofie âEA aktualizován a je k dispozici ve verzi 3.
Program si mÛÏe kaÏd˘ zájemce bezplatnû stáhnout po registraci z adresy
www.louisa.cz. Tento program je proti
pÛvodní verzi opût roz‰ífien a aktualizován. Zásadou pfii jeho tvorbû bylo, aby
byl jednoduch˘, lehce ovladateln˘ a aby
jej mohl pouÏívat i pouãen˘ laik, popfiípadû projektant, kter˘ se danou specializací nezab˘vá. Proto je v nabídce mnoho
konstrukcí, které jsou obvyklé a z nichÏ
si mÛÏe uÏivatel volit konkrétní konstrukci, je v‰ak moÏnost i vlastního v˘poãtu souãinitele prostupu tepla, coÏ je
patrné z obrázku 0. Program umoÏÀuje
porovnávat jednotlivé varianty poãítaného objektu, poãítat cenu úsporn˘ch
opatfiení a mnoho jiného.
Ukázky termovizního mûfiení
Na‰e databáze obsahuje velkou fiadu
mûfiení infrakamerou. Její pouÏívání má
pro nás velké v˘hody, neboÈ nám ukazuje, kde mohou nastávat problémy,
které pak mÛÏeme jiÏ pfii fie‰ení projektu ãi pfii vypracovávání energetického
auditu dopfiedu eliminovat. Následující
50 PSM stavební infozpravodaj 2005
1
4
2
5
3
kem, my jsme v‰ak vypoãetli v˘raznû
vy‰‰í souãinitel prostupu tepla. Chyba
tedy nebyla na stranû málo úãinného tepelného ãerpadla ãi jeho poddimenzování, ale vznikla chybn˘m projektem.
Na obrázku 6 je v˘kres fie‰eného detailu
a na obrázku 7 pak rozloÏení teplotního
stavu.
Ukázky v˘poãtÛ 3D A 2D
pfiíklady ukazují, jak lze pomocí infrakamery odhalit nedostatky v realizaci
stavebních prací i pfii projektování.
Na obrázku 1 je ukázka termogramu
ploché stfiechy, která byla zateplována
polystyrénov˘mi deskami. Jsou vidût tepelné mosty, které vznikly pfiehfiátím pûnového polystyrénu pfii lepení Ïiviãné
krytiny. Tento termogram jsme vytvofiili
v rámci kontroly provádûní stavby, kdy
jsme bûhem realizace zjistili pochybení
firmy a potfiebovali jsme lokalizovat problematická místa.
Na obrázku 2 je termogram srubu, na
obrázku 3 pak stejné místo ve viditel-
ném spektru. Jsou patrné velké tepelné
mosty ve stycích jednotliv˘ch kuláãÛ.
Na obr. 4 je termogram celého srubu
a tent˘Ï pohled, tentokrát ve viditelném
spektru, je na obr. 5. K tomuto problému jsme se dostali na Ïádost dodavatele
tepelného ãerpadla, kter˘ fie‰il reklamaci, neboÈ v interiéru nebylo dosahováno
poÏadované teploty. Cel˘ problém jsme
pak následnû fie‰ili i matematicky dvourozmûrn˘m teplotním polem a zjistili
jsme, Ïe dodavatel stavby deklaroval jist˘ souãinitel prostupu tepla srubovou
konstrukcí, dokonce mûl toto posouzené vysoko‰kolsk˘m odborn˘m pracovní-
V pfiedchozím pfiípadû do‰lo ke kombinaci fie‰ení problému pomocí infrakamery i v˘poãtem dvourozmûrného teplotního pole. I následující pfiípady jsou
kombinací tûchto zpÛsobÛ hledání fie‰ení. Na obrázku 8 je ukázka v˘poãtu tfiírozmûrného teplotního pole u kotvy pro
odvûtrávané fasádní systémy a na obrázku 9 je tato kotva tak, jak jsme ji modelovali. Zde jsme v˘poãty zjistili, Ïe vlivem této kotvy (bez uvaÏování dal‰ích
negativních vlivÛ, jako je tfieba netûsnost mezi deskami) mÛÏe dojít ke zv˘‰ení tepeln˘ch ztrát stûnou o 20 i více %
proti konstrukci bez tûchto kotev.
HmoÏdinky pro kotvení zateplovacích
systémÛ jsou bûÏnû pouÏívan˘m materiálem. Jejich pouÏití je v‰ak opakovan˘m a velmi ãetn˘m proraÏením tepelnû
izolaãní vrstvy a mÛÏe vést k problémÛm. Na obrázku 10 je ukázka fasády
s pror˘sováním hmoÏdinek, právû díky
jejich tepelné vodivosti. Na obrázku 11
je pak fie‰ené teplotní pole v okolí této
hmoÏdinky. Teplotní pole bylo fie‰eno
v polárních soufiadnicích. I tento tepeln˘ most je moÏné fie‰it.
51 PSM stavební infozpravodaj 2005
6
7
8
9
10
11
Hlavní oblasti problémÛ
s tepeln˘mi izolacemi
Nelze vyjmenovat v‰echny oblasti, kde
se mohou problémy s tepeln˘mi izolacemi vyskytovat, ale pokusím se zde
upozornit alespoÀ na ty nedostatky, se
kter˘mi se setkáváme ve vût‰í mífie
a které zpÛsobují velké problémy.
Mezi váÏné problémy z hlediska tepelné
ochrany budov se fiadí nefie‰ení a neposuzování tepeln˘ch mostÛ. Jde o tepelné mosty vznikající dvourozmûrn˘m ãi
tfiírozmûrn˘m vedením tepla, o tepelné
mosty vznikající proudûním vzduchu
a to jak pfii infiltraci (v˘mûnû vzduchu
mezi interiérem a exteriérem), tak i tam,
kde pouze dochází k proudûní exteriérového vzduchu mezi jednotlivé vrstvy
konstrukce a tím i k lokálnímu sníÏení
tepelného odporu konstrukce. Dal‰í váÏné problémy lze najít u nedodrÏování
technologické káznû pfii v˘stavbû, u nesprávného osazování oken, nesprávného fie‰ení dodateãného zateplování, kde
je opomíjeno fie‰ení detailÛ, nesprávného a nekritického pfiebírání kvantifikace
vlastností jednotliv˘ch v˘robkÛ od jejich prodejcÛ ãi v˘robcÛ. DÛsledkem
pak jsou plísnû, velké energetické ztráty,
nedotápûní objektÛ, které se odstraÀují
problematicky a s v˘raznû vy‰‰ími náklady, neÏ kdyby se dan˘ problém fie‰il
ve fázi v˘stavby.
© Ing. Roman ·ubrt,
sdruÏení Energy Consulting
[email protected]
52 PSM stavební infozpravodaj 2005
Systém vnitfiního zateplení Doublage –
fenomén zemû galského kohouta –
jiÏ také jako Rigitherm na na‰em trhu
Stejnû jako u nás si ani ve Francii dnes jiÏ nikdo nekupuje ledniãku s energetickou úãinností D.
Brzy si uÏ ani nikdo z nás nebude chtít stavût domy s nízkou energetickou úãinností D a v‰ichni –
stejnû jako u lednic – budeme chtít a ãasto jiÏ chceme úãinnost A, tj. dÛm úsporn˘. Provozní
náklady kaÏdé budovy pfiímo souvisejí s úrovní a kvalitou provedené tepelné izolace. Bylo prokázáno,
Ïe kvalitní tepelnou izolací budov je moÏno sníÏit náklady na vytápûní aÏ o 60 %, u nízkoenergetick˘ch
domÛ aÏ o 90 % oproti stávající v˘stavbû. Otázkou je, zda se drÏet osvûdãené technologie zateplování
zvenãí, nebo zda také ãesk˘ trh pfiijme tradiãní francouzsk˘ zpÛsob zateplení zevnitfi.
Spoleãnost Rigips je souãástí nadnárodního koncernu BPB,
coÏ jí umoÏÀuje vyuÏívat zku‰enosti jednotliv˘ch sestersk˘ch
firem – v tomto pfiípadû francouzské firmy BPB Placo, která je
nejvût‰ím v˘robcem systému Doublage ve Francii, kde se roãnû prodá cca 30 milionÛ m2 vnitfiního zateplení.
A tak jsme se do Francie vydali na malou „‰pionáÏ“. Nav‰tívili
jsme malé mûsteãko St. Dié na severov˘chodû Francie, kde
spoleãnost Placo provozuje jednu z v˘roben na sendviãe
vnitfiního zateplení, kterému se ve Francii nefiekne jinak neÏ
osvûdãen˘ Doublage.
„Ve Francii velmi roz‰ífiené, osvûdãené a tradiãní vnitfiní zateplení zaujímá cca 90 % trhu,“ hrdû nám hlásí Paul Louis
Charvet – Directeur Opérations PSE (jak stojí na vizitce), jinak
jednodu‰e ‰éf v˘roby EPS Placo ve Francii. Zdá se nám to neuvûfiitelné, a tak nám Paul logicky vysvûtluje jednotlivé pfiednosti zateplení systémem Doublage, hovofií i o jednoduchosti, spolehlivosti a cenové v˘hodnosti. ZmiÀuje i potfiebu
izolovat s minimálními tepeln˘mi mosty, poãítat bilance vlhkosti a dal‰í základy, se kter˘mi u nás kaÏd˘ projektant pracuje, nebo by pracovat mûl.
KdyÏ se to pokusíme shrnout, vnitfiní zateplení má hlavní v˘hody:
Ideální v kombinaci se zdivem ze skofiepinov˘ch betonov˘ch tvárnic tl. 200 mm
Vysoké úspory nákladÛ na vytápûní, popfi. klimatizaci (úroveÀ izolace je moÏno si zvolit)
Aplikace systému není závislá na klimatick˘ch podmínkách
MontáÏ systému nevyÏaduje stavbu le‰ení
Zateplené stûny nejsou citlivé na mechanické po‰kození
Vysoká produktivita pfii montáÏi velkoformátov˘ch desek
Pfiízniv˘ vliv na Ïivotní prostfiedí
Nበdotaz, proã se v okolí St. Dié, které leÏí témûfi na hranicích s Nûmeckem, zatepluje zásadnû zevnitfi a za kopcem
v Nûmecku zásadnû zvenãí, vykouzlí na tváfii Paula Luise rozpaãit˘ úsmûv. „V tom je skuteãnû tûÏké hledat logiku, celá oblast je podobnû hornatá, v zimû se dobfie lyÏuje tady i tam . . .
A pfiesto jeden kopec dûlí dva svûty zateplení – vnitfiního
a vnûj‰ího.“
Ovûfien˘ francouzsk˘ zpÛsob stavûní
Dal‰í na‰e dotazy smûfiují ke zpÛsobu stavûní a zde se dostáváme k tradici stavût z v˘robnû energeticky úsporn˘ch skofiepinov˘ch tvárnic, které ve Francii zcela pfiekonaly u nás bûÏn˘ cihláfisk˘ prÛmysl.
„Systém Doublage“, ujímá se slova opût Paul Louis, „je ve
Francii pouÏíván pfiedev‰ím pro novostavby v kombinaci
s nosn˘mi stûnami ze skofiepinov˘ch betonov˘ch tvárnic.
Stropní konstrukce nad suterénem je zpravidla provádûna
z EPS tvarovek ztraceného bednûní a následnû vybetonována.
Stfiechu tvofií nejãastûji úsporné dfievûné vazníky. Po vytvofiení hrubé stavby je cel˘ obvod budovy zevnitfi tepelnû izolován
prvky Doublage a následnû jsou montovány pfiíãky a podhledy ze sádrokartonu. Okna se ãasto osazují okenicemi, které
zvy‰ují zabezpeãení stavby a zároveÀ je moÏno je v hork˘ch
letních dnech pfiivfiít – tak získáme po cel˘ rok i bez pouÏití
klimatizace pfiíjemné vnitfiní klima.
Tento systém stavûní umoÏÀuje jednodu‰e tepelnû izolovat
dÛleÏité detaily, a tak v˘znamnû omezit vliv tepeln˘ch mostÛ,
aby byly splnûny poÏadavky platn˘ch norem.“
Dal‰í ãástí programu na‰í „‰pionáÏe“ je ukázka vlastní stavby.
A vûfite nevûfite, v‰e je jak bylo fieãeno. Jedná se o jednoduch˘, na první pohled velmi úsporn˘ dÛm. A takov˘ch se ve
Francii staví tisíce.
Dûkujeme panu Charvetovi za pfiedstavení francouzského trhu, ukázku v˘roby i aplikace osvûdãeného Doublage a pfiesuÀme se o nûjak˘ch tisíc kilometrÛ na v˘chod, kde se pokusíme získané poznatky ovûfiit a aplikovat pro ãeské prostfiedí.
Rigitherm v âR – základní poÏadavky âSN 73 0540
Stejnû jako u jin˘ch systémÛ je u vnitfiního zateplení Rigitherm
nutno dodrÏet poÏadavek na odborn˘ návrh i provedení celého systému, zejména nejdÛleÏitûj‰ích detailÛ. Pfii odborném
návrhu systému Rigitherm je tfieba vÏdy posoudit splnûní základních poÏadavkÛ âSN 73 0540:
Souãinitel prostupu tepla lehké obvodové stûny musí b˘t
U ≤ UN = 0,30 W.m-2.K-1
Konstrukce musí mít ve v‰ech místech vnitfiní povrchovou
teplotu v zimním období vy‰‰í, neÏ je kritická teplota zv˘‰ená o bezpeãnostní pfiiráÏku: θsi >– θsi,N
Omezení kondenzace uvnitfi konstrukce
a) zkondenzovaná vodní pára neohrozí funkci konstrukce
(v oblasti kondenzace není moÏno pouÏít materiály, které
mÛÏe vznikající kondenzát po‰kozovat – napfi. dfievûné
stropní trámy)
b) roãní mnoÏství zkondenzované vodní páry je men‰í neÏ
mnoÏství vypafiené vodní páry
c) roãní mnoÏství zkondenzované vodní páry je men‰í neÏ
0,5 kg.m-2.rok-1
53 PSM stavební infozpravodaj 2005
Tabulka 1: Tepeln˘ odpor a souãinitel prostupu tepla vybran˘ch desek Rigitherm
Pozn.: Desky Rigitherm obsahují elastifikovan˘ polystyren - λD = 0,040 W/m.K s dynamickou tuhostí 10 MPa/m.
Tabulka 2: Dimenzování EPS pro stûny dle âSN 73 0540
DÛleÏité detaily, kde je zeslabena tepelná izolace (tepelné mosty)
a které je nutno vyfie‰it a posoudit:
napojení stropu, vnitfiních stûn a pfiíãek, okenních otvorÛ
pfiedmûty procházející pfies tepelnou izolaci (zejména kovové)
instalaãní rozvody zapu‰tûné do tepelné izolace (krabice
elektroinstalace, rozvod vody apod.)
Souãástí projektu vnitfiního zateplení je posouzení dal‰ích
souvisejících otázek jako napfi.:
teplotní stability v zimním a letním období (napfi. letní stínûní
oken)
technologick˘ch moÏností provádûní
celkov˘ch finanãních nákladÛ
Základní rozmûry a vlastnosti desek Rigitherm
Desky se vyrábûjí v základním rozmûru 2600 mm x 1200 mm
v tlou‰Èkách 20 – 200 mm (viz Ceník prvkÛ a pfiíslu‰enství
Rigips – EPS).
Základní tepelnû-technické posouzení konstrukãního
systému ze skofiepinov˘ch betonov˘ch tvárnic
500x200x 200 mm a vnitfiního zateplení Rigitherm
Skladba posuzované stûnové konstrukce vybran˘ch detailÛ
(od interiéru):
Systém zateplení Rigitherm 120, 150, 180 (sádrokarton Rigips
RB tl. 12,5 mm + polystyren (EPS) Rigips tl. 120/150/180 mm)
Betonová zdicí skofiepinová tvárnice tl. 200 mm
Omítka tlou‰Èky 20 mm
Pozn. Systém Rigitherm pro bûÏné obytné budovy neobsahuje
parozábranu, desky SDK a EPS jsou lepeny PUR lepidlem v pruzích.
V˘sledky posouzení
1/ Skladba konstrukce
Vnitfiní povrchová teplota
θsi = 18,3 °C pro zateplení Rigitherm 120
θsi = 18,8 °C pro zateplení Rigitherm 150
θsi = 19,1 °C pro zateplení Rigitherm 180
Souãinitel prostupu tepla
U = 0,31 W.m-2.K-1 pro zateplení Rigitherm 120
U = 0,25 W.m-2.K-1 pro zateplení Rigitherm 150
U = 0,22 W.m-2.K-1 pro zateplení Rigitherm 180
V konstrukci dochází pfii venkovní teplotû niωí neÏ +5 °C (vãetnû)
ke kondenzaci vodní páry v zónû zobrazené na obr. 1.
Za rok v konstrukci zkondenzuje podle metodiky
âSN EN ISO 13788 celkem
-2
0,522 kg.m vodní páry pro zateplení Rigitherm 120
-2
0,414 kg.m vodní páry pro zateplení Rigitherm 150
-2
0,337 kg.m vodní páry pro zateplení Rigitherm 180
V‰echny hodnocené konstrukce splní ve své plo‰e (tj. mimo
napojení na jiné konstrukce a v˘plnû otvorÛ) poÏadavky âSN
73 0540-2 na vnitfiní povrchovou teplotu.
PoÏadavky âSN 73 0540-2 na souãinitele prostupu tepla splní
pouze varianty se silnûj‰ím zateplením Rigitherm 150 a 180.
PoÏadavky âSN 73 0540-2 na difúzi vodní páry splní opût
pouze varianty se silnûj‰ím zateplením Rigitherm 150 a 180
– a to za pfiedpokladu, Ïe pouÏité betonové tvárnice a polystyren odolávají pÛsobení zv˘‰ené vlhkosti a Ïe v zónû kondenzace nebudou umístûny Ïádné materiály ãi rozvody, které
by zv˘‰ená vlhkost mohla ohrozit.
Zdivo ze skofiepinov˘ch betonov˘ch tvárnic
tepelná vodivost stûn tvárnice λ = 1,3 W.m-1.K-1
faktor difuzního odporu stûn tvárnice µ = 24,7
tepelná vodivost vzduchov˘ch dutin byla urãena v˘poãtem
podle âSN EN ISO 6946, faktor difuzního odporu µ = 1.
Ekvivalentní tepelná vodivost zdiva tl. 200 mm λe = 0,66 W.m-1.K-1.
Ekvivalentní faktor difuzního odporu zdiva tl. 200 mm λe = 9,6.
Pozn. Ekvivalentní vlastnosti zdiva ze skofiepinov˘ch tvárnic byly stanoveny v˘poãtem podle teplot a ãásteãn˘ch tlakÛ vodní páry.
2/ Posouzení 2D detailu styku stûny a stropní konstrukce
V˘poãtem metodou koneãn˘ch prvkÛ s pomocí programu
Area 2005 byla stanovena nejniωí vnitfiní povrchová teplota
na tomto detailu ve v˘‰i:
15,2 °C pro zateplení Rigitherm 120
15,6 °C pro zateplení Rigitherm 150
16,0 °C pro zateplení Rigitherm 180
Vypoãtená teplota je ve v‰ech pfiípadech vy‰‰í neÏ poÏadova-
54 PSM stavební infozpravodaj 2005
obr. 1: Oblast kondenzace vodní páry v konstrukci pfii venkovní teplotû -15 °C
Zateplení Rigitherm 120
Zateplení Rigitherm 150
Zateplení Rigitherm 180
obr. 2: Oblast kondenzace vodní páry v detailu
ná nejniωí vnitfiní povrchová teplota podle âSN 73 0540-2
pfii nepfieru‰ovaném vytápûní (14,1 °C).
Hodnocen˘ detail splní poÏadavek âSN 73 0540-2 na vnitfiní
povrchovou teplotu.
V detailu dochází pfii venkovní návrhové teplotû -15 °C k dosti rozsáhlé kondenzaci vodní páry v zónû zobrazené na obrázku 2.
Z grafického v˘stupu je zfiejmé, Ïe ke kondenzaci dochází
prakticky v celém rozsahu zdiva a ãásteãnû i v tepelné izola-
obr. 4
Ztracené bednûní
Lignospur 45 mm
v pohledové plo‰e
500/400 mm
ci. V˘razná kondenzaãní zóna je také v ukonãení stropní desky. V zónû kondenzace nesmí b˘t opût umístûny Ïádné materiály ãi rozvody, které by zv˘‰ená vlhkost mohla ohrozit (napfi. dfievûná zhlaví stropních trámÛ).
3/ Posouzení 3D detailu styku stûny,
vnitfiní stûny a stropu
Nejniωí vnitfiní povrchová teplota
na tomto detailu:
14,5 °C pro zateplení Rigitherm 120
14,8 °C pro zateplení Rigitherm 150
15,0 °C pro zateplení Rigitherm 180.
obr. 3:
Detail napojení
nosné stûny
Vypoãtená teplota je ve v‰ech pfiípadech vy‰‰í neÏ poÏadovaná nejniωí vnitfiní povrchová teplota podle âSN 73 0540-2
pfii nepfieru‰ovaném vytápûní (14,1 °C).
Hodnocen˘ detail splní poÏadavek âSN 73 0540-2 na vnitfiní
povrchovou teplotu.
Podmínkou splnûní poÏadavku je pouÏití oboustranného ztraceného bednûní z desek Lignospur tl. 45 mm (EPS 40 mm +
cementovláknitá deska 5 mm) v horním a spodním rohu ve
styku vnitfiní a vnûj‰í stûny podle obrázku 4. Pohledová plocha ztraceného bednûní musí b˘t alespoÀ 500 x 400 mm
(v pofiadí ‰ífika/v˘‰ka).
55 PSM stavební infozpravodaj 2005
obr. 5: PrÛbûh izotermy 14,1°C (poÏadavek âSN 73 0540-2) u vnitfiního zateplení Rigitherm
Rigitherm 120
Rigitherm 150
Závûr:
Uvedené v˘sledky konkrétního fie‰ení vnitfiního zateplení potvrzují dlouholeté francouzské zku‰enosti.
Z v˘sledku je patrné, Ïe pfii odborném návrhu a provedení
konstrukce vyhovuje souãasn˘m poÏadavkÛm platné âSN 73
0540.
Pro nejmen‰í tlou‰Èku zateplení Rigitherm 120 konstrukce
nesplní poÏadavky âSN 73 0540-2 na difuzi vodní páry. Pro
vût‰í tlou‰Èky zateplení Rigitherm 150 a Rigitherm 180 konstrukce poÏadavky âSN 73 0540-2 na difuzi vodní páry splní.
PouÏité zdivo a tepelná izolace musí odolávat zv˘‰ené (a periodicky kolísající) vlhkosti vãetnû jejího zamrzání.
V˘sledky uvedeného pfiíkladu vnitfiního zateplení Rigitherm
nelze jednodu‰e aplikovat v jin˘ch pfiípadech (napfi. byt ve
zdûném nebo panelovém domû). U kaÏdého konkrétního pfiípadu je nezbytné provést individuální podrobné posouzení.
Posouzení vzorové stûnové konstrukce provedl Dr. Ing. Zbynûk Svoboda
z hlediska poÏadavkÛ âSN 73 0540-2 (2002) s pomocí programÛ Area
2005, Teplo 2004 a Cube3D 2001.
Parametry vzduchu v interiéru byly ve v˘poãtu uvaÏovány podle âSN
060210 a âSN 73 0540 pro nejãastûj‰í bytové a obãanské stavby, tj. návrhová teplota vnitfiního vzduchu 21 °C a relativní vlhkost 50 % (podle
âSN 73 0540-2 z roku 2002).
Návrhová teplota vnûj‰ího vzduchu v zimním období: -15 °C (tato teplota se
podle âSN 73 0540 pouÏívá pro vût‰inu území âR).
Pro v˘poãet bilance vodní páry podle âSN EN ISO 13788 byly uvaÏovány prÛmûrné mûsíãní parametry vzduchu pro Prahu podle údajÛ âHMÚ.
Tepelné odpory pfii pfiestupu tepla byly uvaÏovány v souladu s âSN 73
0540-2 podle typu v˘poãtu. Pro hodnocení souãinitele prostupu tepla
a lineárního ãinitele prostupu tepla byl pouÏit tepeln˘ odpor pfii pfiestupu
na vnitfiní stranû 0,13 m2.K.W-1 a na vnûj‰í stranû 0,04 m2.K.W-1. Pro hodnocení vnitfiní povrchové teploty a kondenzace vodní páry byl pouÏit tepeln˘ odpor pfii pfiestupu na vnitfiní stranû 0,25 m2.K.W-1 a na vnûj‰í
stranû 0,04 m2.K.W-1.
56 PSM stavební infozpravodaj 2005
Rekonstrukce
matefiské
‰koly
Kvalitní materiály spolu s dobfie provedenou prací zaji‰Èují spokojenost zákazníka
Zaãátkem leto‰ního roku byla dokonãena rekonstrukce budovy matefiské ‰koly v obci NíÏkov. Tato
obec se nachází v blízkosti Îìáru nad Sázavou. Realizace podlah v hernû a navazujících místnostech
se ujala právû Ïìárská firma ALDI, podlahové studio, jejímÏ majitelem je pan Ale‰ Ostrej‰.
Obsahem dodávky byla pfiíprava podkladÛ a pokládka pfiírodního linolea
Marmorette, tl. 2,5 mm, vzor 121-40,
jehoÏ v˘robcem je koncern Armstrong
DLW. Pro pfiípravu podkladÛ vyuÏila firma ALDI produkty stavební chemie
znaãky UZIN, se kter˘mi má jiÏ del‰í
dobu dobré zku‰enosti. Pfii realizaci se
jednalo o ãást pÛvodních podkladních
cementov˘ch potûrÛ a o ãást novû proveden˘ch vytápûn˘ch cementov˘ch potûrÛ. Pro vlastní pfiípravu podkladÛ byla
pouÏita disperzní penetraãní hmota
UZIN PE 360 a epoxidová penetrace
UZIN PE 460, která byla ve spojení
s ocelov˘mi pfiíponkami a kfiemiãit˘m
pískem aplikována i jako materiál pro
silové uzavfiení trhlin a spár. Pro vytvo-
fiení poÏadovaného rovného, pevného
a hladkého povrchu pod linoleum se
pouÏila osvûdãená stûrková hmota UZIN
NC 150.
Práce pfii pokládce pfiírodního linolea
vyÏaduje urãité specifické postupy a znalosti, proto firma ALDI pfiivítala úãast
aplikaãního technika firmy Armstrong
DLW. Jeho zku‰enosti se promítly pfii
vlastní pokládce linolea. Lepidlo bylo
opût z nabídky „domu“ UZIN, a to disperzní lepidlo pro kladení linolea, UZIN
LE 44. Na ‰ikovn˘ch rukou pracovníkÛ
firmy ALDI pak záleÏela pfiesnost a kvalita provedení detailÛ podlahy, zejména
fabiónÛ u ãlenité obvodové zdi.
Je ‰koda, váÏení ãtenáfii, Ïe vám mÛÏeme nabídnout pouze nûkolik snímkÛ ze
zrekonstruovaného interiéru ‰kolky. 57 PSM stavební infozpravodaj 2005
Marley âR pfiedstavuje
Marley âR s.r.o. je v˘znamn˘m dodavatelem fiady v˘robkÛ pro stavebnictví, zejména z oblasti
odvodnûní. Nabízen˘ sortiment je velmi ‰irok˘, poãínaje okapov˘mi Ïlaby pfies odvodnûní
zpevnûn˘ch ploch aÏ po kanalizaãní a drenáÏní systémy pro stavby jakéhokoliv rozsahu.
A právû jeden ze ‰iroké ‰kály nabízen˘ch typÛ drenáÏních trubek popisuje tento ãlánek.
SIROPLAST-K:
robustní drenáÏní trubka z PE-HD
DrenáÏní trubky SIROPLAST-K jsou vrstvené trubky ve smyslu DIN 16 961. V plném rozsahu odpovídají nové normû
DIN 4262–1 (Potrubní systémy pro podzemní odvodnûní inÏen˘rsk˘ch staveb).
Jsou pfiifiazeny typu trubky R2 a kategorii SD. Jejich mechanická pevnost je dimenzována tak, aby pfii správné montáÏi vyhovovaly podle normy DIN 1072
dopravní zátûÏi SLW 60. Na skládkách
odpadÛ mohou b˘t pouÏity jako horní
a boãní drény.
Jsou lehké a pfiesto velmi stabilní. Díky
svému profilování jsou drenáÏní trubky
SIROPLAST-K v podélné ose relativnû
pruÏné a kopírují nerovnosti povrchu.
Lze je v˘hodnû kombinovat s drenáÏními ‰achtami SIROBAU S-300.
Tato konstrukce dává vrstven˘m trubkám, obzvlá‰tû
ve spojení s PE, pruÏnost,
aniÏ by se zmûnil jejich
tvar. Sedání pÛdy, kterému se nedá mnohdy zabránit, odolávají trubky
bez po‰kození.
Vytlaãené boãní znaãení
slouÏí ke správnému uloÏení.
Unikátní technika
otvorÛ
Poznávací znamení v‰ech
drenáÏních trubek dodávan˘ch firmou Marley âR
jsou otvory pro prÛtok
vody. Tyto trubky se v porovnání s jin˘mi vyzna·achta SIROBAU S-300
ãují velk˘m poãtem krátk˘ch otvorÛ bez otfiepÛ
nosti. Díky tomu má SIROPLAST-K nízk˘ hran pro bezproblémov˘ prÛtok vody.
prÛtokov˘ koeficient a nevytváfií se usa- Jsou uspofiádány v dolní ãásti vlny, aby
zeniny. DrenáÏní trubky SIROPLAST-K lze byl odpor prostupující vody men‰í.
snadno ãistit a jsou otûruvzdorné. Poly- Proto je schopnost jímání vody vysoká
etylén je odoln˘ proti biochemick˘m vli- pfii zachování stability trubky. Dokonce
vÛm. DrenáÏní trubky SIROPLAST-K jsou ani pfii nerovnomûrném zatíÏení nedoodolné v‰em agresivním látkám nachá- jde k roz‰ífiení otvorÛ.
zejícím se v pÛdû.
Záruka jakosti
Zvlá‰tní konstrukce trubky:
vrstvená trubka
DrenáÏní trubky SIROPLAST-K jsou vyrábûny z PE-HD. ProtoÏe je PE-HD aÏ do
-40°C odoln˘ proti lomu a nárazu a aÏ
do 100°C má tvarovou stálost, je moÏné drenáÏní trubky SIROPLAST-K bez
problémÛ pouÏívat i pfii extrémních teplotách. SIROPLAST-K proto odolá i nejdrsnûj‰ím podmínkám na staveni‰tích.
Polyetylén má jedineãné povrchové vlast-
DrenáÏní trubky SIROPLAST-K jsou takzvané vrstvené trubky s vlnitou vnûj‰í
stûnou a hladkou vnitfiní stûnou. Hladká
vnitfiní stûna má, obzvlá‰tû pfii ãásteãném zaplnûní, lep‰í hydraulické vlastnosti neÏ ãtyfihranná kor˘tka.
Stálá jakost drenáÏních trubek SIROPLASTK je zaji‰tûna smlouvou o dohledu, uzavfienou s úfiednû uznávanou zku‰ebnou
Süddeutsches Kunststoffzentrum (Jihonûmecké centrum plastÛ) ve Würzburgu (SKZ)
(zku‰ební a kontrolní znaãka A 102).
DrenáÏní trubky SIROPLAST-K odpovídají DIN 4262–1 R2 SD, ãímÏ vyhovují ve‰ker˘m poÏadavkÛm zadavatelÛ vefiejn˘ch
zakázek.
Podrobné informace o v‰ech v˘robcích lze
získat na webov˘ch stránkách www. marley.cz, pfiípadnû na infolince 800 232 425.
Technická data
jmenovit˘ prÛmûr DN
100
160
200
250
vnûj‰í prÛmûr [mm]
119,0
175,5
235,2
293,8
99,5
154,0
198,5
248,0
78
186
309
483
vnitfiní prÛmûr [mm]
2
prÛtoková prÛfiezová plocha (cm )
vstupní plocha vody (cm2/m)
1)
pfiipravuje se
Marley âR s.r.o.
PrÛmyslová 367, 252 42 Vestec
tel. 284 011 611
[email protected], www.marley.cz
> 50
‰ífika záfiezu
polomûr ohybu [m]
3551)
podle DIN 4262–1
>5
>6
–
–
–
58 PSM stavební infozpravodaj 2005
Vzhled povlakÛ vytvofien˘ch
Ïárov˘m zinkováním ponorem
Mezi Ïárov˘mi zinkovnami a jejich zákazníky je pomûrnû ãasto diskutována otázka
vzhledu povlaku vytvofieného Ïárov˘m pozinkováním. Investofii poukazují na jeho
nejednotnost, pozinkované plochy jsou
jednou hladké a krásnû lesklé s v˘razn˘m
kvûtem (viz obr. 1), jindy matné aÏ temnû
‰edé s povrchem hrub˘m nebo poset˘m
hrudkami. V˘hrady jsou pfiedev‰ím u souãástí svafien˘ch z více rÛzn˘ch konstrukãních prvkÛ, kde se taková nejednotnost
projeví na jediném dílu.
V‰echny tyto jevy jsou obvykle v˘sledkem
spolupÛsobení více vlivÛ. Je to pfiedev‰ím
reaktivita Ïeleza se zinkem, která je v˘znamnû ovlivÀována chemick˘m sloÏením
oceli. Do uklidnûn˘ch konstrukãních ocelí
je jako dezoxidaãní ãinidlo pfiidáván kfiemík, kter˘ (nûkdy za spolupÛsobení fosforu) v˘znamnû zvy‰uje vzájemnou reaktivitu Ïeleza a zinku. Îárov˘ povlak zinku
nanesen˘ ponorem je tvofien intermetalick˘mi Ïelezo-zinkov˘mi fázemi vznikajícími
vzájemnou difúzí atomÛ Ïeleza a zinku
(viz obr. 2). Tato reakce je iniciována zahfiátím oceli na teplotu zinkové taveniny
a trvá je‰tû po vynofiení, dokud teplota
souãásti neklesne pod zhruba 200°C.
Kromû zmínûn˘ch Ïelezo-zinkov˘ch slitin,
vytvofien˘ch na zinkovaném dílu v prÛbûhu ponoru do zinkové taveniny, ulpí vÏdy
na jeho povrchu tenká vrstva ãistého zinku, kter˘ se vyznaãuje leskl˘m vzhledem.
Souãásti s relativnû malou tlou‰Èkou stûny
rychle zchladnou, vrstviãka ãistého zinku
na jejich povrchu pfietrvává a díly zÛstávají lesklé. Naproti tomu masivní souãásti
z reaktivní oceli jiÏ nûkolik sekund po vynofiení nab˘vají matn˘ vzhled, neboÈ ãist˘
zinek z povrchové slupky rychle difunduje
dovnitfi do tvofiícího se povlaku a z povrchu souãásti zcela mizí. Popsan˘ jev je
moÏno velmi dobfie pozorovat napfiíklad
u odstupÀovan˘ch trubkov˘ch stoÏárÛ, kde
pro spodní ãást je aplikována silnostûnná
beze‰vá trubka z uklidnûné oceli, horní,
ménû namáhaná ãást je pak vyrobena ze
svafiované trubky o men‰í tlou‰Èce stûny.
V˘sledn˘ vzhled takové kombinace po Ïárovém pozinkování je zfiejm˘ z obrázku 3.
Beze‰vé trubky se mohou ve své povrchové
vrstvû vyznaãovat nadmûrn˘m a nehomogenním rozpt˘lením kfiemíku pfiidávaného
v okamÏiku odlévání oceli jako dezoxidaãní ãinidlo. Tato skuteãnost pfii Ïárovém
pozinkování vede aÏ k nekontrolovatelné
reakci zinku s takov˘m materiálem a následkem toho se mÛÏe vytvofiit plastick˘
reliéf (viz obr. 4). Zinkovna nemá moÏnost
pfiedejít v˘skytu takového jevu. Ani extrémnû dlouhé doby mofiení nevedou
k lep‰ímu v˘sledku. Pokud by povrch takto postiÏen˘ch dílÛ mûl b˘t na závadu jejich pouÏití, musí b˘t pfied mofiením dostateãnû otryskány. V této souvislosti v‰ak
je nutno vûdût, Ïe tryskáním se povrch
oceli rozru‰í a vnese se do nûho znaãn˘
energetick˘ potenciál. Následkem toho se
pfii Ïárovém zinkování tvofií extrémnû silné
vrstvy zinkového povlaku.
Masivní díly, nejsou-li krátce po pozinkování ochlazeny ve vodní lázni, chladnou
na vzduchu velmi dlouho a zinkov˘ povlak
je u nich zpravidla matn˘. Tyto matné povlaky mají odolnost proti korozi srovnatelnou s leskl˘mi. Jejich tlou‰Èka je zpravidla
v˘raznû vût‰í neÏ u leskl˘ch povrchÛ, proto poskytují ochranu proti korozi na znaãnû del‰í dobu.
Vlivem specifick˘ch podmínek mÛÏe dojít
i k tomu, Ïe jednolitá plocha (napfi. plechové boãnice) je ãásteãnû lesklá a ãásteãnû matná. I tato záhada má jednoduché vysvûtlení v poznání procesÛ, které
pfii pozinkování ponorem probíhají. Popsaná nerovnomûrnost vzhledu mÛÏe mít
nûkolik pfiíãin, od nehomogenního materiálu aÏ po mikroklimatické podmínky za
kter˘ch byl dan˘ díl pozinkován. Nejãastûj‰í pfiíãinou je právû toto mikroklima.
Proces difúze ãistého zinku z povrchové
slupky je po vynofiení pfieru‰en poklesem
teploty pod 200°C právû v okamÏiku, kdy
na nûkter˘ch partiích plochy byl tento zinek zcela spotfiebován na vytvofiení intermetalick˘ch Ïelezo-zinkov˘ch fází, jinde
ho je‰tû ãást zbyla. Souãást pak pÛsobí
dojmem, jako by byla politá (viz obr. 5).
Jak bylo v úvodu ãlánku vysvûtleno, pfii
Ïárovém pozinkování dochází ke vzájemnému rozpou‰tûní Ïeleza a zinku. Tento
proces tvorby takzvaného tvrdého zinku
samozfiejmû neprobíhá pouze v povrchové
vrstvû zinkované souãásti, ale i v zinkové
taveninû. Tvrd˘ zinek se vyznaãuje mírnû
vût‰í specifickou hmotností neÏ zinek. Má
ka‰ovitou konzistenci, usazuje se na dnû
vany a je nutno ho pravidelnû vybírat.
U rozmûrného dílu, kde není moÏno pfii vynofiování ze zinkové láznû na urãit˘ch jeho
plochách dosáhnout dostateãného sklonu
pro rychlé stékání zinkové taveniny a odplavování vytvofieného tvrdého zinku, nelze
vylouãit ulpívání drobn˘ch krupiãek ve formû hrudek na povrchu souãásti (viz obr. 6).
Beze‰vé ocelové trubky vût‰ích rozmûrÛ
tváfiené za tepla se mohou vyznaãovat
znaãn˘m naru‰ením povrchu. Povrch takov˘ch trubek v nakoupeném stavu je na
pohled pomûrnû hladk˘, av‰ak je v nûm
pfiítomno velké mnoÏství podélnû orientovan˘ch trhlin. Tyto trhliny aÏ do okamÏiku Ïárového pozinkování nejsou patrné
a teprve následkem reakce zinku se Ïelezem, kdy se v povrchové vrstvû materiálu
vytvofií intermetalické fáze, dochází ke
zmûnû její krystalové struktury a k objemov˘m zmûnám. Z povrchu souãásti se
vychlípí jehliãky nebo ‰upinky. Jsou z pfieváÏné ãásti tvofieny prorostl˘m tvrd˘m
zinkem, v patû v‰ak mohou mít uprostfied
ocelové jádro. I pfiesto Ïe manipulace s takov˘m dílem je vzhledem k nebezpeãí poranûní obtíÏná, nedoporuãuje se takov˘
povrch pfiebru‰ovat, neboÈ u jednotliv˘ch
jehliãek by do‰lo k obnaÏení ocelového
podkladu (viz obr. 7).
Záhadou pro zákazníka se mÛÏe stát jev
naz˘van˘ jako pásová zesílení a prohlubeniny. Vyskytuje se zpravidla u trubek taÏen˘ch za studena. Její pfiíãinu je nutno
hledat ve spolupÛsobení naru‰ené mikrostruktury nejvrchnûj‰í povrchové vrstviãky
materiálu urãeného k pozinkování a jejího
chemického sloÏení, pfiedev‰ím v pfiítomnosti prvkÛ zvy‰ujících reaktivitu se zinkem. Obû trubky na obrázku 8 mají pÛvod
ve stejné dodávce a byly zinkovány spoleãnû za identick˘ch podmínek.
Jin˘m jevem, kter˘ b˘vá diskutován, je vystoupení oblasti sváru nad povrch souãástí, aãkoliv celá plocha pfied pozinkováním
byla hladká a svarové spoje peãlivû pfiebrou‰ené. RÛzné chemické sloÏení pouÏitého konstrukãního materiálu a pfiídavného materiálu pro svár má za následek
rÛznou reaktivitu zinku se Ïelezem obsaÏen˘m v konstrukãním materiálu a se Ïelezem ve svarovém kovu. Svarová housenka mÛÏe vystoupit z pÛvodnû jednolité
plochy (viz. obr. 9) nebo povrch sváru v˘raznû zhrubne ãi nab˘vá jiného barevného
odstínu.
Odolnost zinkového povlaku proti korozi
je dána jeho schopností vytváfiet na svém
povrchu konzistentní vrstviãku uhliãitanu
zineãnatého, kter˘ velmi dobfie odolává
chemick˘m i fyzikálním vlivÛm a brání
dal‰í reakci zinku s prostfiedím. Tato
ochranná vrstviãka se vytvofií aÏ v prÛbûhu nûkolika dní po pozinkování. Do té doby je zinkov˘ povlak velmi náchyln˘ k napadení tzv. bílou rzí (viz. obrázek ã. 10).
Bílá rez je vrstva solí zinku, kterou se sou-
59 PSM stavební infozpravodaj 2005
1
2
3
4
5
6
7
8
11
9
10
ãást pokryje, je-li krátce po pozinkování
vystavena pÛsobení vlhkosti. Zejména
v zimním topném období následkem zv˘‰eného v˘skytu kyselého de‰tû b˘vá toto
nebezpeãí akutní. Bílá rez pfiedstavuje
kosmetickou vadu povlaku, av‰ak nesniÏuje odolnost proti korozi. Proto v˘skyt tohoto jevu podle normy âSN EN ISO 1461
nemÛÏe b˘t dÛvodem k oprávnûné reklamaci.
V prÛbûhu ponoru zinkované souãásti do
zinkové taveniny dochází ke spalování tavidla a vyvíjí se zinkov˘ popel. Nelze vylouãit, Ïe ulpí na povrchu dílu a zanechá
po sobû stopu – tmavou matnou skvrnu.
Je zpÛsobena reakcí zbytkÛ tavidla obsaÏeného v popelu se zinkov˘m povlakem.
Souãástí kvalitnû splnûného díla je oãi‰tûní dílÛ od tohoto popela. Tmavé skvrny na
povrchu jsou pfiípustné, pokud tlou‰Èka
zinkového povlaku pod nimi splÀuje poÏadavky normy âSN EN ISO 1461. Nedoporuãuje se vyspravit je opravn˘m zinkov˘m
sprejem. Povrch zinkového povlaku po ãase, následkem pÛsobení povûtrnostních
vlivÛ ztmavne, pfiejde do matného tónu
a otisky po popelu zaniknou. Naproti tomu zinková barva si svÛj lesk zachová
dlouho a vyspravená místa na postupnû
tmavnoucím podkladu zaãnou vynikat (viz
obr. 11).
DÛvod ke spokojenosti mají zákazníci, ktefií
upfiednostÀují patinovan˘ povrch, neboÈ
neo‰etfien˘ leskl˘ zinkov˘ povlak vystaven˘ povûtrnostním vlivÛm bûhem urãité
doby do takového vzhledu pfiirozenou cestou dospûje. Ten kdo ale oãekává, Ïe jeho
zábradlí zÛstane po pozinkování trvale
lesklé, je zklamán a hledá nápravu u zinkovny.
KaÏd˘, kdo se rozhodne pro systém protikorozní ochrany Ïárov˘m pozinkováním
ponorem, by mûl vûdût, Ïe tato technologie poskytuje spolehlivou ochranu proti
korozi bez nutnosti následné údrÏby na
nûkolik desítek let. V Ïádném pfiípadû v‰ak
od takového povlaku nelze oãekávat dekorativní úãinek.
Norma âSN EN ISO 1461 ve své kapitole
6.1 na tyto jevy upozorÀuje a stanoví, Ïe
jejich v˘skyt nesmí b˘t dÛvodem k zamítnutí ze strany zákazníka.
Ing. Vlastimil Kuklík
Wiegel CZ Ïárové zinkování s.r.o.
bfiezen 2005
61 PSM stavební infozpravodaj 2005
BOKI a.s. pfiedstavuje své v˘robky
Akciová spoleãnosti BOKI pÛsobí na ãeském trhu jiÏ tfietím rokem a za cíl si vyt˘ãila nabídnout
obchodním partnerÛm úpln˘ sortiment otopn˘ch tûles. Od samotného poãátku ãinnosti má firma
ve v˘robní náplni trubková otopná tûlesa, podlahové konvektory a stropní sálavé panely.
V minulém roce uvedla spoleãnost BOKI, a.s. na trh první novou fiadu „nadzemních“ konvektorÛ.
Dal‰ím milníkem ve v˘voji spoleãnosti
byl kapitálov˘ vstup do firmy T.I.K.O.
Systems s.r.o. Tímto krokem je spoleãnost
BOKI svou nabídkou produktÛ a sluÏeb
schopna pokr˘t nejenom segment otopné techniky, ale i dal‰í segment stavebnictví, tj. vûtrané fasádní systémy a zdvojené podlahy.
Podlahové konvektory
V poslední dobû zejména s pfiíchodem
velkoplo‰n˘ch zasklen˘ch ploch jsou otopná tûlesa zatlaãována stále více do pozadí. Tam, kde dle pfiání architekta nebo
uÏivatele nemá b˘t pokud moÏno Ïádné
otopné tûleso, nacházejí své uplatnûní
podlahové konvektory. Pfiidání ventilátorÛ umoÏnilo pouÏití podlahov˘ch konvektorÛ i jako plnohodnotn˘ch otopn˘ch
tûles.
Podlahové konvektory se umisÈují zejména pfied francouzská okna, v˘lohy, dvefie
na balkóny a terasy atd. Podlahové konvektory se pouÏívají i v prostfiedích, kde
není moÏné pouÏít „klasická“ otopná tûlesa. Napfiíklad v místnostech s vnitfiními
bazény, kde desková tûlesa s lakovanou
povrchovou úpravou nemohou odolat koroznímu pÛsobení vnitfiního prostfiedí.
Základem je teplovodní lamelov˘ v˘mûník tepla s nátûrem ãernou barvou, kter˘ je osazen ve vanû z ocelového plechu
(buì v ãerné barvû nebo v nerezovém
provedení). ¤ada FMT je dále vybavena
diametrálními ventilátory na 12 V bezpeãné napûtí. Pro obû fiady jsou nabízeny pochozí krycí mfiíÏky buì s pfiíãn˘mi
nebo podéln˘mi lamelami. Jako materiálu pro lamely mfiíÏky je pouÏito dfieva
a duralu v základním pfiírodním odstínu
nebo v barevné úpravû dle libovolného
odstínu.
Stropní sálavé panely
Stropní sálavé panely se pouÏívají pro
vytápûní rozlehl˘ch prostor, jak v˘‰kovû,
tak i pÛdorysnû (svûtlá v˘‰ka prostoru
od 3 do 30m). Zavû‰ují se od stropní
konstrukce nad vytápûn˘ prostor a teplo
pfiedávají pfieváÏnû sáláním, které mÛÏeme z fyziologického hlediska povaÏovat
za jeden z nejpfiirozenûj‰ích zpÛsobÛ
vytápûní. Vytápûní stropními sálav˘mi
panely je vhodné zejména pro montáÏní, v˘robní a skladovací haly, garáÏe, autoservisy, sportovní haly a tûlocviãny.
Vzhledem k tomu, Ïe pfii sálavém vytápûní nedochází k vífiení vzduchu a tím
Konvektory
Jako plnohodnotn˘ doplnûk podlahov˘ch
konvektorÛ nabízí Boki novou fiadu konvektorÛ. Tyto konvektory jsou urãeny pro
umístûní pfied prosklené plochy, protoÏe
díky své nízké konstrukãní v˘‰ce pÛsobí
elegantnû, ale nenápadnû z obou stran
tûlesa. Lze je umisÈovat do v˘klenkÛ, v˘loh, verand, nízk˘ch parapetÛ, zimních
zahrad apod. Dal‰í velkou pfiedností je
pruÏnost konvektorÛ vzhledem k moÏnosti regulace tepelného v˘konu, ãímÏ
získáváme velké úspory pfii vytápûní.
Regulaci zrychluje mal˘ vodní objem v˘mûníku. Konvektory jsou dodávány ve
standardní bílé barvû. Dal‰í odstíny barev dle pfiání zákazníka budou moÏné
na objednávku. Jako doplÀkov˘ v˘robek
bude moÏné objednat konvektor s deskou, která umoÏní pouÏít konvektor jako
lavici.
i prachov˘ch ãástic, je tento zpÛsob vytápûní vhodn˘ do pra‰n˘ch provozÛ.
Díky elegantnímu tvaru nehluãnému provozu a kvalitní povrchové úpravû lze
stropní sálavé panely Boki pouÏít i pro
vytápûní nároãnûj‰ích interiérÛ, jako jsou
napfi. reprezentaãní prostory, vstupní
haly, galerie bez ru‰ivého dopadu na celkov˘ dojem vytápûného prostoru (moÏnost umístûní sálav˘ch panelÛ jako souãást podhledu).
Nezanedbatelnou v˘hodou stropních sálav˘ch panelÛ je moÏnost jejich pouÏití
v letních mûsících i pro chlazení prostoru.
Na SHK Brno budou také pfiedstaveny
nové v˘robky z fiady ocelov˘ch ãlánkov˘ch tûles.
Více informací naleznete
na www.bokigroup.cz
nebo na na‰em stánku
na SHK Brno – Pavilon F, stánek 57.
BOKI a.s. – provozní kanceláfi Brno
Mathonova 25, 613 00 Brno
tel. +420 541 210 958
fax +420 541 210 878
e-mail: [email protected]
62 PSM stavební infozpravodaj 2005
Radiátory ISAN na míru do kaÏdého interiéru
Firma AMTEX Radiátory Blansko, v˘robce a ‰piãkov˘ dodavatel koupelnov˘ch a designov˘ch
radiátorÛ, konvektorÛ, lamelov˘ch radiátorÛ a su‰ákÛ textilií s dlouholetou tradicí, vstoupil
letos i na tuzemsk˘ trh s úspû‰nou nabídkou otopn˘ch tûles NA MÍRU a NA P¤ÁNÍ.
V˘bûr vhodného otopného tûlesa a jeho
zaãlenûní do topného systému budov
vãetnû posouzení technick˘ch parametrÛ je úkol pro architektonickou nebo
projekãní kanceláfi. PfiestoÏe funkce tûchto subjektÛ sdruÏujících skuteãné odborníky pro danou oblast je nezastupitelná a v mnoha pfiípadech urãující, je
to pfiedev‰ím uÏivatel, kdo volí mezi estetick˘mi praktick˘mi a pochopitelnû
ekonomick˘mi pfiednostmi jednotliv˘ch
tûles a tyto poÏadavky vzná‰í na v˘‰e
uvedené specialisty.
ãovat v bûÏné praxi, nabízí spoleãnost
AMTEX, jeden z nejvût‰ích v˘robcÛ koupelnov˘ch radiátorÛ v âeské republice,
témûfi neomezenou paletu variací a úprav
NA MÍRU a NA P¤ÁNÍ.
Na základû jednoduchého objednacího
kuponu s vyuÏitím tabulky úprav (viz
tabulka), která vymezuje druh a poãet
variací moÏn˘ch zmûn jednotliv˘ch tipÛ
radiátorÛ, snadno zvolíte optimální parametry tûlesa.
Trubkové radiátory
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Ve snaze vyjít vstfiíc poÏadavkÛm zákazníkÛ, o jejichÏ rostoucích nárocích na
konstrukci a kvalitu topného systému
se odborná topenáfiská a instalatérská
vefiejnost mÛÏe dnes a dennû pfiesvûd-
MoÏnosti úprav
trubkového radiátoru
ISAN
MoÏnosti úprav
trubkového radiátoru ISAN
zmûna v˘‰ky
zmûna barvy (RAL, chrom)
vytvofiení ‰ikminy napfi. do podkroví
boãní pfiipojení
stfiedové pfiipojení
zmûna délky
V˘bûr z tabulky úprav radiátorÛ ISAN
model
rozsah
v˘‰ek
nárÛst
(mm)
rozsah
délek
nárÛst
(mm)
vytvofiení
‰ikminy
boãní
pfiipojení
stfiedové
pfiipojení
uchycení
do prostoru
Tongia
600 – 1800
10
300 – 700
10
x
x
x
x
Panama
600 – 1800
10
400 – 750
10
x
x
Grenada
600 – 1800
10
300 – 700
10
x
x
x
Konvektor K32, v˘‰ka 140 mm, RAL 9005
Konvektory
Elegantní ocelová tûlesa s pfiirozenou
konvekcí s nezanedbateln˘m efektem sálavé sloÏky vytápûní (viz obr.), vhodná
díky sv˘m mal˘m konstrukãním v˘‰kám
(70, 140, 210, 280 mm) pro umístûní
napfiíklad pfied prosklené plochy. Vyrábûna jsou v délkách 400 – 6000 mm
v provedení s vestavûn˘m termostatick˘m ventilem nebo bez ventilu a ve variantách pro provozní pfietlak 0,5 MPa
a 1 MPa pro montáÏ na stûnu i na zem
s moÏností vyuÏití tfií typÛ horních kry
tÛ pfiestupních ploch.
AMTEX Radiátory s.r.o.
Pofiíãí 26, 678 33 Blansko
tel. 516 489 138, fax 516 411 837
zelená linka: 800 900 505
e-mail: [email protected]
www.isan.cz, http://www.isan.cz
63 PSM stavební infozpravodaj 2005
Licon – radiátory pro Ïivot
Spoleãnost Licon Heat, s. r. o., navazuje na témûfi 40letou tradici v˘roby otopn˘ch tûles Likov.
Osvûdãené know-how a dobré ãeské ruce spolu s nejmodernûj‰ími v˘robními prostfiedky dávají
dohromady ‰piãkov˘ ãesk˘ radiátor, kter˘ je nyní vyrábûn pod názvem Licon.
Licon Heat, s. r. o., pfievzala v˘robu otopn˘ch tûles od VD Likov v kvûtnu 2004.
V souãasné dobû se spoleãnost Licon
prezentuje jako konsolidovaná firma s moderní v˘robní technologií a progresivní
obchodní politikou. Otopná tûlesa vyrábíme za pouÏití nejmodernûj‰ích technologií, s vysokou jakostí v˘robního zpracování a v˘sledné kvality v˘robkÛ.
Unikátní horizontální zvlnûní lamel
vertikální zvlnûní – pro vyztuÏení
a vût‰í mechanickou odolnost
horizontální zvlnûní – pro vy‰‰í tepeln˘ v˘kon
v˘‰ka krãku – pro dokonalé spojení a trubkou
Pfiehled vyrábûn˘ch modelÛ
Licon PK
Licon PKVT
Licon OL/D
Licon OL
Licon OK
Mezi hlavní pfiednosti otopn˘ch tûles
Licon patfií nov˘ Al/Cu v˘mûník tepla.
Pfii v˘voji tohoto v˘mûníku jsme se snaÏili zapracovat do jeho konstrukce ve‰keré nové poznatky z oboru. Hlavním
rysem v˘mûníkÛ Licon je horizontální
zvlnûní ve smûru proudûní vzduchu (roz‰ífiení pfiestupní plochy), která má za
následek lep‰í pfiedávání tepla – vzduch
je pfii prÛchodu v˘mûníkem více nucen
k turbulenci. Nové v˘mûníky tepla mají
i vy‰‰í tepelné v˘kony oproti pÛvodním
tûlesÛm Likov, a to v rozmezí +10 aÏ +25 %
v závislosti na typu otopného tûlesa.
Samozfiejmostí je dlouhodobé stálé spo-
Licon OR
jení trubky a lamely, které zaruãuje trval˘ tepeln˘ v˘kon.
Radiátory Licon jsou vyrábûny v 5 základních typech: podlahové konvektory Licon
PK, fan-coily Licon PKVT, otopné lavice
Licon OL, nástûnné radiátory Licon OK
a otopné registry Licon OR, to v‰e ve více
neÏ 500 modifikacích.
Spoleãnost Licon prodává s úspûchem
své v˘robky po celé Evropû. Nyní probíhá certifikace pro vydání CE certifikátu
nutného pro prodej v EU.
Dûkujeme za Vበzájem o na‰e v˘robky.
Licon Heat, s. r. o.
PrÛmyslová zóna I.
ul. Pod Vinicí
471 27 StráÏ pod Ralskem
zelená linka: 800 158 600
tel.: +420 485 131 157
fax: +420 485 130 331
[email protected], www.licon.cz
64 PSM stavební infozpravodaj 2005
Renesance dfieva ve stavebnictví
Dfievo se ve stavebnictví pouÏívá jiÏ od nejstar‰ích dob lidské civilizace. První konstrukãnû nároãné
stavby byly tzv. dlouhé domy a lidé je stavûli na území Evropy jiÏ v období 3 000 pfi.n.l. Na poãátku
20. století zaãalo b˘t dfievo, jako stavební materiál, postupnû vytlaãováno zdivem, betonem a ocelí.
Stavebnictví se tak stalo jedním z nejvût‰ích spotfiebitelÛ materiálÛ, jejichÏ v˘roba spotfiebovává
suroviny, které jsou neobnovitelné a je zapotfiebí velkého mnoÏství energie pro jejich zpracování.
V tomto období, kdy byla na vrcholu víra
v neomezen˘ technick˘ pokrok, pfiestalo
b˘t dfievo vnímáno jako rovnocenn˘ partner ostatních konstrukãních materiálÛ.
Pfiíli‰ pozdû pfiicházíme na to, Ïe budeme
muset zaplatit velkou daÀ za tuto spotfiebu vyãerpateln˘ch zdrojÛ a jak moc
jsou ohroÏené pfiírodní zdroje pro pfií‰tí
generace.
Mnoho ekosystémÛ je na hranici pfiípustného zatíÏení a nûkteré jiÏ tuto hranici
pfiekroãily.
V‰ichni si musíme uvûdomit, jak sloÏit˘
je to problém. Nestaãí jenom stát a pfiehlíÏet tyto varovné údaje.
Napfiíklad problém skleníkového efektu,
kter˘ je z 50 % ovlivnûn koncentrací oxidu uhliãitého v atmosféfie, se evropské
navíc ãlovûku poskytuje dokonalou surovinu pro dal‰í zpracování a vyuÏívání
a krásné prostfiedí pro Ïivot.
âeská republika je zemí, která má pfiebytek dfieva a procentem zalesnûní se
fiadí k evropské ‰piãce a jistû není nejlep‰ím fie‰ením vytûÏenou surovinu v surovém stavu vyváÏet a prodávat. Tak se
chovají rozvojové zemû. Mnohem rozumnûj‰í je pfiidat této surovinû zpracovatelskou hodnotu, zamûstnat tak lidsk˘
faktor a pokusit se vytváfiet ekonomické
hodnoty v souladu s ekologií a definicí
trvale udrÏitelného rozvoje. Zpracování
dfieva je proces energeticky málo nároãn˘ a v˘robní technologie jsou ekologicky ‰etrné. Z rozloÏení tohoto surovinného zdroje téÏ vypl˘vají velmi dÛleÏité
a pro regionální rozvoj pfiíznivé závûry
o zv˘‰ení koncentrace pracovních míst
na venkovû.
Zde by opût mûlo zaãít hrát v˘znamnou
roli právû stavebnictví.
Je tfieba ov‰em pfiekonat nûkolik m˘tÛ
a pfiedsudkÛ, kter˘mi je ovlivnûn nejen
‰irok˘ trh, ale i odborná vefiejnost.
V ãeském podvûdomí je hluboce zakofienûná my‰lenka o ménûcennosti dfievûn˘ch domÛ a ta se jako taková nesluãuje s touhou mít prestiÏní a kvalitní dÛm.
Tato informace pramení ze ‰patné informovanosti a mnohdy i klamavé reklamy.
Ve svûtû lze najít mnoÏství staveb, kde
je základním materiálem dfievo. A Ïe jedná
se o prestiÏní sídla, vÏdyÈ i reprezentativní palác nejbohat‰ího ãlovûka planety
Billa Gatese je postaven ze dfieva.
Dal‰í ze smy‰lenek tvrdí, Ïe dfievostavby
rychle chátrají a nic nevydrÏí, dokonce
se fiíká, Ïe banky poskytují hor‰í úvûrové podmínky v pfiípadû financování v˘stavby ze dfieva. Hypoteãní úvûrové trhy
vychází z definice tzv. technické hranice
Ïivotnosti. Ta je u dfievostaveb stanovena
na 60 aÏ 70 let a u kamenn˘ch staveb
na 100 let. Podle bankovních institucí
nemá technická Ïivotnost ani v jednom
pfiípadû vliv na ochotu banky poskytnout úvûr, protoÏe úvûry se poskytují
maximálnû na 30 let. Za jistinu hypoteãního úvûru se pak bere odhad trÏní
hodnoty domu v místû jeho umístûní
v okamÏiku dokonãení v˘stavby. Jedinou
Pfii rozumném hospodafiení lze dosáhnout
stability ekosystémÛ
Vysazování nov˘ch lesÛ je rozumnou
investicí do budoucna
zemû snaÏí fie‰it tím, Ïe mnoÏství vytûÏeného dfieva není vy‰‰í neÏ roãní pfiírÛstek. âisté vázání oxidu uhliãitého v‰ak
nemÛÏe b˘t zvy‰ováno pouze redukcí
tûÏby dfieva v lese, ale pfiedev‰ím vysazováním nov˘ch lesÛ.
Dospûl˘ les totiÏ dosáhne urãitého bodu nasycení, pfii nûmÏ je vázání CO2
v rovnováze s jeho uvolÀováním vlivem
hnilobn˘ch procesÛ. Proto je optimálním
fie‰ením vzrostl˘ les vytûÏit, zpracovat
a po dobu Ïivotnosti produktu v nûm
uhlík uchovat s pfiedpokladem budoucí
efektivní recyklace, pfiípadnû likvidace.
Zvy‰ování zalesnûní nejen zvy‰uje pfiírodní stabilitu ekosystémÛ, fie‰í globální
problém zemûdûlské nadprodukce, ale
65 PSM stavební infozpravodaj 2005
z moÏností, jak uspokojit potfiebu malometráÏních a sociálních bytÛ a masovûji tím zajistit znovuobjevení dfieva pro
stavebnictví. âeská republika je zemí,
která má pfiebytek dfieva a jistû není
nejlep‰ím fie‰ením, vytûÏenou surovinu
v surovém stavu vyváÏet a prodávat.
Toto chování lze pfiirovnat k chování
rozvojové zemû. Mnohem rozumnûj‰í je
pfiidat této surovinû zpracovatelskou
hodnotu, zamûstnat tak lidsk˘ faktor
a pokusit se vytváfiet ekonomické hodnoty v souladu s ekologií a definicí trvale udrÏitelného rozvoje. Zpracování dfieva je proces energeticky málo nároãn˘
a v˘robní technologie jsou ekologicky
‰etrné. RozloÏení tohoto surovinného
Dfievo je právoplatn˘m soupefiem ostatních materiálÛ, nejenom
sv˘mi fyzikálními vlastnostmi, ale i estetikou
nev˘hodou pro hypotéku potom mÛÏe
u dfievostaveb b˘t vysoká rychlost v˘stavby, kdy nelze ruãit rozestavûnou stavbou.
To, Ïe ãeské banky kladou technickou Ïivotnost dfievostaveb – zcela bez technického
dÛvodu – o desítky let men‰í neÏ Ïivotnost kamenn˘ch staveb, pÛsobí na trhu
s nemovitostmi jako princip, podle kterého
hodnota dfievostavby s pfiib˘vajícím ãasem
ub˘vá mnohem rychleji. ·kodlivost takového principu mÛÏe b˘t obrovská.
Skuteãná Ïivotnost ob˘van˘ch staveb je
pfiitom v obou pfiípadech mnohem vût‰í
a pfii dobrém konstrukãním fie‰ení a bezvadném provedení stavby závisí pfiedev‰ím na kvalitû údrÏby. DÛkaz o trvanlivosti dfievûn˘ch domÛ mÛÏe poskytnout
tradiãní architektura seversk˘ch zemí, kde
jsou dfievûné domy v oblasti bytové v˘stavby zastoupeny ve velkém procentu.
Je také pravdou, Ïe vût‰inu staveb mnohem více neÏ technické zastarání ovlivÀuje morální zastarání a generaãní obmûny vedou k revitalizacím a rekonstrukcím „nedoÏit˘ch“ objektÛ v nové.
Stfiedoevropská tradice kamenného domu s masivními stûnami, slouÏícímu nûkolika generacím, ãím dál víc ustupuje
moderním spoleãensk˘m principÛm, které zohledÀují migraci za prací ãi vznik
a progresi profesí, které nejsou vázány
na jedno místo nebo komunitu.
Rehabilitace dfievûn˘ch konstrukcí ve svûtû zaãala jiÏ na pfielomu 70. a 80. let
20. století, kdy byl zahájen v˘voj nov˘ch
materiálÛ na bázi dfieva. DÛkazem je
zvy‰ující se podíl zastoupení dfievûn˘ch
konstrukcí ve stavebnictví v zemích
Evropy i Ameriky.
V souãasnosti probíhají diskuze o vizi
architektury, která zohlední souãasné Ïivotní trendy a vedou se i debaty o náhradû zdlouhav˘ch „mokr˘ch“ procesÛ,
procesy suché v˘stavby. Je jasné, Ïe
my‰lení celku nelze zmûnit ze dne na
den a bylo by velmi obtíÏné aplikovat
nové principy rovnou na ty nejsloÏitûj‰í
akce. Cestou v‰ak mÛÏe b˘t aplikace
nov˘ch technologií u men‰í v˘stavby.
Technologie dfievûn˘ch domÛ je jednou
Tudy cesta vede
zdroje je téÏ velmi dÛleÏité pro regionální rozvoj.
Ve Spojen˘ch státech dfievûné domy tvofií cca 65 % objemu bytové v˘stavby a surovinu pro ni tam musí dováÏet. V zemích, kde je zakofienûno ekologické cítûní je toto procento je‰tû vy‰‰í a neustále
se zvy‰uje. DÛkazem toho uÏ nejsou jen
severské zemû, ale i na‰i sousedé Nûmecko a Rakousko, kde dfievo dob˘vá pozice zastoupení i u nároãn˘ch konstrukcí.
Skuteãnost, Ïe se dfievostavby s úspûchem
uplatÀují ve v‰ech podnebn˘ch pásmech, je tou nejlep‰í referencí pro jejich
‰ir‰í uplatnûní i v âeské republice.
Ing. Karel Polák
66 PSM stavební infozpravodaj 2005
Kdo zvítûzil v soutûÏi Fasáda roku 2004...
Letos jiÏ po páté vybírala porota soutûÏe Fasáda roku z více neÏ
stovky novostaveb i rekonstrukcí, jeÏ se do soutûÏe pfiihlásily.
Letos pro nû byly vyhlá‰eny kategorie NOVOSTAVBA, REKONSTRUKCE
a REKONSTRUKCE PREFABRIKOVANÉHO DOMU.
V sekretariátu soutûÏe se se‰lo 121 prací, z nichÏ dvû byly diskvalifikovány pro
nesplnûní vstupních podmínek. Ze zb˘vajících 119 prací se dostalo 25 staveb
do uωí nominace. Z této skupiny pak
porotci, tradiãnû v ãele s doc. Ing. Miloslavem Pavlíkem, CSc., zvolili 11 dûl,
která si odnesla vavfiíny hlavních ocenûní a ãestn˘ch cen.
Porota pfii svém rozhodování kladla dÛraz na nûkolik aspektÛ. Jako vÏdy hledala díla, která splÀují poÏadavky souãasné architektury, pfii jejichÏ realizaci
bylo pouÏito nejmodernûj‰ích materiálÛ
a které podávají obraz o v˘voji soudobé
architektury v âeské republice. U rekonstrukcí pak byly ocenûny stavby, jejichÏ
realizátorÛm se podafiilo citlivû zrenovovat historicky ãasto velmi cenné objekty.
Tradiãní vyhla‰ovatel soutûÏe, spoleãnost Baumit, spolupracoval i v leto‰ním
roãníku s âeskou komorou autorizovan˘ch inÏen˘rÛ a technikÛ, s âesk˘m svazem stavebních inÏen˘rÛ, s Fakultou architektury âVUT Praha, vydavatelstvím
Springer Media CZ a vydavatelstvím ERA
group. Mediálními partnery se staly ãasopisy Materiály pro stavbu, MÛj dÛm
a ãasopis architektury Era 21.
Porota pracovala ve sloÏení:
Doc. Ing. Miloslav Pavlík, CSc.,
pfiedseda poroty, âSSI
Ing. Ladislav Brett, âKAIT
Doc. Ing. akad. arch. Jifií MojÏí‰,
Fakulta architektury âVUT
Mgr. Antonín Gottwald,
Springer Media CZ
Mgr. Rostislav Koryãánek,
vydavatelství ERA group
Ing. arch. Marcela Bílková,
autorizovan˘ architekt
Ing. Pavel Med, Baumit, spol. s r. o.
Stavby ocenûné v 5. roãníku soutûÏe Fasáda roku (Fasáda roku 2004)
Kategorie –
REKONSTRUKCE PREFABRIKOVANÉHO DOMU
Cena
Bytov˘ panelov˘ dÛm,
Praha 3, ul. K Luãinám 11, 13, 15
soutûÏní práce ã. 111
investor: Mûstská ãást Praha 3 zastoupená
Správou komunálního majetku Praha 3, a.s.
majitel: Mûstská ãást Praha 3
provádûcí firma:
SPS engineering s.r.o., Sefimota, a.s.
architekt/projektant:
A plus spol. s.r.o., APS Projekt s.r.o.
Rekonstrukce bytového domu v jednom
z nejstar‰ích panelov˘ch sídli‰È v Praze
pfiiná‰í následováníhodn˘ pfiíklad revitalizace. Architektem zvolené fie‰ení se
nesnaÏí popírat pÛvodní strohou, ortogonální estetiku montovaného domu,
naopak ji vhodnû dotváfií objemov˘m
fie‰ením stfie‰ní nástavby, barevn˘m ãlenûním a lehk˘mi doplÀky obvodového
plá‰tû.
Bytov˘ dÛm se startovními byty prezentuje jiÏ tradiãnû vysoce kvalitní v˘sledek
tvorby architektonické kanceláfie. Tato
koncepce je zaloÏena na kontrastu dvou
odli‰n˘ch stran fasád, které v‰ak sjednocuje ãistota architektonického ztvárnûní. V˘raznû se uplatÀují detaily balkonÛ na jedné stranû a prosklen˘ch lodÏií
na stranû odlehlé. Porotu zaujalo nejen
barevné fie‰ení, ale i vhodné zaãlenûní objektu do celkového bytového komplexu.
2. cena
Rezidenãní ãtvrÈ Botanica – BD P, Q,
Praha 5-Vidoule
soutûÏní práce ã. 49
provádûcí firma: SKANSKA CZ, a.s.,
divize Project Development
majitel: SKANSKA program Komfort, s.r.o.
investor: SKANSKA program Komfort, s.r.o.
architekt/projektant:
Akad. arch. Jan Kerel a Ing. Radek Spurn˘,
CASUA s.r.o.
Kategorie – NOVOSTAVBA
1. cena
Bytov˘ dÛm „H“ se startovními byty,
Praha 14-âern˘ Most, ul. Bobkova 665
soutûÏní práce ã. 24
architekt/projektant:
Architekt. atelier HÉTA, s.r.o., Praha 7,
Ing. arch. Zuzana Sta‰ková,
Ing. arch. Jan Sta‰ek.
majitel: Hlavní mûsto Praha
investor: Magistrát hl. mûsta Praha,
odbor mûstského investora
provádûcí firma: Skanska, a.s.,
divize PS âechy / Belstav s.r.o.
Na fasádních plá‰tích objektÛ rezidenãní ãtvrti Botanica se uplatÀuje vtipnost
návrhu, zaloÏeném na kontrastu v˘razu
v˘plní balkonÛ a francouzsk˘ch oken
vystupujících z ukáznûné barevnû svûÏí
plochy fasády. Siln˘ dojem podtrhuje fie‰ení rohového okna jako konstrukãního
68 PSM stavební infozpravodaj 2005
prvku k horizontálnû ubíhající hmotû.
Ustoupení posledního podlaÏí zdÛrazÀuje volba odli‰ného sytûj‰ího odstínu
fasádní barvy. Fasády tak v˘raznû umocÀují celkovou architektonickou kvalitu
a pfiíjemné prostfiedí bytového komplexu.
3. cena
Tfietí cena byla rozdûlena mezi dvû soutûÏní práce, které získaly od poroty
shodn˘ poãet bodÛ. Pfiihla‰ovatelé budou ocenûny rovn˘m dílem a pofiadí je
zvoleno dle v˘‰e ãísla soutûÏní práce:
Rezidence Václavka,
Praha 5, ul. Na Václavce
soutûÏní práce ã. 22
architekt/projektant: APS projekt s.r.o.,
Ing. arch. Lenka DraÏanová
majitel: Spoleãnost vlastníkÛ
investor: OPUS Immobilien s.r.o.
provádûcí firma: Mittag s.r.o. Brno
PÛvodní hmotové fie‰ení
Dipl. akad. arch. A. Langr
Na objektech rezidence Václavka bylo
architektem vyuÏito barevné i strukturální rozdílnosti pouÏitého fasádního
systému, kter˘ velice vhodnû umocÀuje
hmotové fie‰ení objektu kopírující terénní zlom. Zvlá‰tû je oceÀováno citlivé fie‰ení vstupní ãásti objektu a diferenciace
pojetí otvorov˘ch v˘plní v rámci orientace fasád objektu.
Rekonstrukce fasády velkého rozsahu
respektuje pÛvodní architektonické fie‰ení. Fasádní prvky jsou jemnû barevnû
rozli‰eny v okrovém tónu. Jsou zv˘raznûny dekorativní prvky a fiímsy jsou odlehãeny v bílém valéru. Celkov˘ dojem
pÛsobí velmi pfiíjemnû a efektnû.
fasády oãekává zapojení zelenû po dokonãení terénních úprav.
Kategorie – REKONSTRUKCE
1. cena
Franti‰kánsk˘ klá‰ter a kostel
14 sv. pomocníkÛ, KadaÀ
soutûÏní práce ã. 94
provádûcí firma:
Vlastislav Hofman S.I.R. Raãetice
majitel: Biskupství litomûfiické
investor: Mûsto KadaÀ,
Ministerstvo kultury âR
architekt/projektant: R-Projekt 07 Praha
V˘znamn˘ historick˘ objekt velkého rozsahu, sloÏitého slohového a stavebního
v˘voje s rozmanit˘m hmotov˘m ãlenûním. Pfii rekonstrukci byl citelnû respektován stavebnû historick˘ prÛzkum.
Tradiãní stavební technologie byly doplnûny nov˘mi technologick˘mi postupy,
které respektují historick˘ charakter pÛvodní stavby. Byly pouÏity sanaãní omítkové systémy, probarvené omítky a lazurovací barvy. Celkov˘ dojem pÛsobí
z historického hlediska velmi autenticky.
Fasádní plá‰tû bytového domu v Palachovû ulici v Pardubicích se vyznaãují
jednoduchostí, úãelností a elegancí hmotového fie‰ení. Rozdílnost formy uliãní
fasády zv˘razÀující komunikaãní prostory je zaloÏena na principu pÛsobení
barevnosti fasádního systému Baumit.
Protilehlá fasáda vyuÏívá prostorového
fie‰ení tvarované zvlnûné lodÏie, která
pfiechází v balkónov˘ prvek. Tato ãást
provádûcí firma: BALLI, s.r.o.
majitel: Jan PrÛ‰a
investor: Jan PrÛ‰a
architekt/projektant: Ing. Antonín Wachtel
Pfiíkladná rekonstrukce fasády funkcionalistické vily. Pfii pouÏití tepelnû izolaãního systému open s jemnû strukturovanou omítkou je zachován pÛvodní
architektonick˘ v˘raz.
Zvlá‰tní uznání poroty
Postrokoková fasáda, Náchod,
Kamenice 143
soutûÏní objekt ã. 93
Bytov˘ dÛm, Pardubice,
ul. Palachova
soutûÏní práce ã. 28
provádûcí firma: DOMINO 2000, spol. s r.o.
majitel: Mûsto Pardubice
investor: Mûsto Pardubice
architekt/projektant: CODE, s.r.o., Pardubice,
ing. Jaroslav Pechman
3. cena
Rodinn˘ dÛm, Praha 4-Podolí,
ul. Nad Cihelnou 26
soutûÏní práce ã. 90
2. cena
Nemocnice-pfiístavba pavilonu „A“,
âeské Budûjovice,
ul. B. Nûmcové (horní areál)
soutûÏní práce ã. 104
provádûcí firma: Interpool Bohemia s.r.o.
majitel: Nemocnice âeské Budûjovice a.s
investor: Nemocnice âeské Budûjovice a.s
architekt/projektant: návrh fasády –
provádûcí firma ve spolupráci s investorem.
PÛvodní projektanti p. Stabernack a p. Stepan
(1911).
provádûcí firma: Ing. Václav Hynek,
stavební a obchodní firma, Opoãno
architekt/projektant: Ing. Václav Hynek,
stavební a obchodní firma, Opoãno
majitel: Zdenûk Macek
investor: Zdenûk Macek
Porota ocenila fiemeslnû ãistû zvládnutou nároãnou rekonstrukci postrokokové fasády památkovû chránûného objektu s pseudoman˘ristick˘mi motivy.
Zvlá‰tní uznání mediálních partnerÛ –
vydavatelství Springer Media CZ
Budova spoleãnosti Ferona a.s., Brno,
ul. VídeÀská 89
soutûÏní objekt ã. 95
architekt/projektant: AAA STUDIO, s.r.o.,
Ing. arch. Pfiemysl Mazal
majitel: Ferona, a.s.
investor: Ferona, a.s.
provádûcí firma: MORAVOSTAV Brno, a.s.
Rekonstrukce a zateplení fasády administrativní budovy je pfiíkladem fie‰ení,
které respektuje pÛvodní architektonick˘ návrh autora (arch. J. Lacina), pfii v˘razném vylep‰ení tepelnû-technick˘ch
parametrÛ budovy.
Zvlá‰tní uznání fieditele spoleãnosti
Bytov˘ dÛm, Teplice,
ul. Sukova 2591
soutûÏní objekt ã. 35
provádûcí firma: UniWel STAVBY, spol. s r.o.
majitel: Glaverbel Czech a.s.
investor: Glaverbel Czech a.s.
architekt/projektant: Ing. Jifií Holík
Toto uznání bylo udûleno pfiedev‰ím za
pfiíkladné technické fie‰ení rekonstrukce
obvodového plá‰tû bytového domu, které v˘znamn˘m zpÛsobem zvy‰uje technické parametry a prodluÏuje Ïivotnost
fasády. Ocenûno bylo také peãlivé provedení konstrukãních detailÛ.
Poznámka: Pfiihla‰ovatel do soutûÏe je
v podrobnostech k pfiihlá‰enému dílu
uveden vÏdy jako první.
Porota pfievzala od sekretariátu soutûÏe
k závûreãnému hodnocení celkem 119
soutûÏních prací, které splnily v‰echna
vefiejnû vyhlá‰ená kritéria – podmínky
soutûÏe. Práce byly oznaãeny pofiadov˘mi ãísly v pofiadí, v jakém byly pfiedávány vyhla‰ovateli soutûÏe.
Porota provádûla hodnocení pfiihlá‰en˘ch prací ve dvou postupn˘ch vyfiazovacích kolech a následném závûreãném
hodnocení.
Pfii závûreãném hodnocení bylo stanoveno koneãné pofiadí tak, Ïe jednotliví
ãlenové poroty stanovili nezávisle své
pofiadí prací a pfiidûlili body 1 aÏ 9 (1 =
nejlep‰í, 9 = nejhor‰í). Po stanovení pofiadí porota zdÛvodnila v˘bûr vítûzn˘ch
prací krátk˘m komentáfiem.
70 PSM stavební infozpravodaj 2005
Poslání a ãinnost Informaãního centra âKAIT
Autorizace ve v˘stavbû
Autorizací ve v˘stavbû se rozumí oprávnûní fyzick˘ch osob k v˘konu vybran˘ch
ãinností ve v˘stavbû. Za vybrané ãinnosti ve v˘stavbû jsou podle stavebního
zákona povaÏovány takové ãinnosti, jejichÏ v˘sledek ovlivÀuje ochranu vefiejn˘ch zájmÛ, tj. projektová ãinnost a vedení realizace staveb. Oprávnûní získávají fyzické osoby splÀující pfiíslu‰né
kvalifikaãní a dal‰í poÏadavky (stanovené
autorizaãním zákonem) ovûfiením své
odborné zpÛsobilosti pfied zku‰ební komisí âeské komory autorizovan˘ch inÏen˘rÛ a technikÛ ãinn˘ch ve v˘stavbû nebo
âeské komory autorizovan˘ch architektÛ, sloÏením slibu a zapsáním do seznamu autorizovan˘ch osob vedeného pfiíslu‰nou komorou. Autorizované osoby
mohou vykonávat pfiíslu‰né ãinnosti jen
v rámci oboru nebo specializace, pro nûÏ
získaly autorizaci. âeská komora autorizovan˘ch inÏen˘rÛ a technikÛ ãinn˘ch
ve v˘stavbû (âKAIT) a âeská komora architektÛ (âKA) jsou vefiejnoprávní stavovské organizace, které sdruÏují jako
fiádné ãleny v‰echny autorizované architekty (âKA), autorizované inÏen˘ry a autorizované techniky ãinné ve v˘stavbû
(âKAIT). Proces autorizace ve v˘stavbû,
práva a povinnosti obou komor upravuje autorizaãní zákon.
Zákon ã. 360/1992 Sb., o v˘konu povolání autorizovan˘ch architektÛ a o v˘konu povolání autorizovan˘ch inÏen˘rÛ
a technikÛ ãinn˘ch ve v˘stavbû (autorizaãní zákon), ve znûní zákona ã. 164/
1993 Sb., zákona ã. 275/1994 Sb., a zákona ã. 224/ 2003 Sb., je vefiejnoprávním
pfiedpisem, jehoÏ prostfiednictvím jsou
chránûny vefiejné zájmy pfii v˘konu vybran˘ch (regulovan˘ch) ãinností ve v˘stavbû. Autorizaãní zákon chrání vefiejn˘ zájem a zájmy fyzick˘ch a právnick˘ch osob,
které by mohly b˘t poru‰eny v˘konem
regulované ãinnosti osobami s nedostateãnou odbornou kvalifikací. Tûmito chránûn˘mi zájmy se rozumí ochrana Ïivota
a zdraví, ochrana majetku, ochrana spotfiebitele, ochrana Ïivotního prostfiedí,
ochrana národního kulturního dûdictví,
ochrana pfied závaÏn˘m poru‰ováním
zvlá‰tních právních pfiedpisÛ nebo pfied
jin˘m závaÏn˘m následkem.
Do pÛsobnosti obou profesních komor patfií mj. péãe o vysokou úroveÀ v˘konu
ãinnosti autorizovan˘ch osob, podpora
odborného vzdûlávání a napomáhání ‰ífiení odborn˘ch informací. K povinnostem autorizovan˘ch osob náleÏí dal‰í odborné vzdûlávání a sledování v˘voje ve
své profesi a informací nezbytn˘ch pro
správn˘ v˘kon ãinnosti.
âeská komora autorizovan˘ch inÏen˘rÛ
a technikÛ ãinn˘ch ve v˘stavbû zfiídila
k naplnûní tûchto cílÛ a povinností
Informaãní centrum âKAIT (IC âKAIT).
Jeho prostfiednictvím zabezpeãuje ediãní ãinnost âKAIT a pro své ãleny pfiístup
k technick˘m, právním, ekonomick˘m
a makroekonomick˘m informacím ve
stavebních a pfiíbuzn˘ch oborech z domova i ze zahraniãí. IC âKAIT zahájilo
ãinnost v roce 1998; organizaãnû jako
souãást Kanceláfie âKAIT v Praze. Na základû rozhodnutí shromáÏdûní delegátÛ
âKAIT v roce 1999 bylo Informaãní centrum pfievedeno k 1. 1. 2000 na samostatn˘ právní subjekt – spoleãnost s ruãením omezen˘m ve stoprocentním vlastnictví âeské komory autorizovan˘ch inÏen˘rÛ a technikÛ ãinn˘ch ve v˘stavbû.
Jde o formu obvyklou u nevládních organizací doma i v zahraniãí; jedním z dÛvodÛ této praxe je potfieba zpfiístupnit
v˘stupy ediãní a informaãní ãinnosti také pro ‰ir‰í vefiejnost, tj. i neãleny zfiizující nevládní organizace.
Informaãní centrum âKAIT zabezpeãuje
ediãní ãinnost âKAIT, vydává prÛfiezové
a speciálnû zamûfiené periodické a neperiodické publikace urãené pro ãleny
komory i ostatní technickou vefiejnost.
Poskytuje komplexní informaãní, referenãní a konjunkturální servis formou
rychlého vyfiizování struãn˘ch dotazÛ
telefonicky, písemnû nebo elektronickou po‰tou a prostfiednictvím technicko-ekonomick˘ch a re‰er‰ních studií,
makroekonomick˘ch anal˘z a prognóz
na základû kvalifikovan˘ch podkladÛ
a informaãních databází. K vysoké kvalitû poskytovan˘ch sluÏeb a v˘stupÛ publikaãní ãinnosti pfiispívá odborné zázemí âKAIT, spolupráce s autorizovan˘mi
osobami – experty v jednotliv˘ch oborech a specializacích.
Od ledna 2002 pÛsobí Informaãní centrum âKAIT na adrese Sokolská 15, Praha 2,
v sídle âKAIT. Soustfiedûní ãinností Komory a Informaãního centra na jednom
místû, navíc z hlediska lokalizace dopravnû snadno dostupném, pfiispûlo
k racionalizaci práce Informaãního centra a zlep‰ení sluÏeb pro klienty – pfiedev‰ím pro ãleny Komory. Stálá v˘stava
a prodejna odborné literatury je umístûna v pfiízemí budovy a je spojena s recepcí. Je uspofiádána tak, aby dovolovala jak prohlídku prodávan˘ch knih, tak
podrobnûj‰í seznámení s nimi s moÏností sezení u ãtenáfisk˘ch stolkÛ. Pro
knihovnu a studovnu âKAIT byly v roce
2004 novû upraveny prostory v pfiízemí
nádvorního kfiídla a zfiízen depozitáfi
v suterénu budovy. Prodejna odborné literatury i studovna mají vybudován
bezbariérov˘ pfiístup.
Knihovna a studovna âKAIT
Pro kvalitní informaãní servis je tfieba
budovat a udrÏovat informaãní zdroje.
Tím je pfiedev‰ím knihovní fond, budovan˘ Informaãním centrem od roku
1998 a postupnû doplÀovan˘.
Ve studovnû a knihovnû jsou pro ãleny
Komory i ostatní technickou vefiejnost
k dispozici
témûfi v‰echny tituly novû vydávané
stavební literatury (monografie, pfiíruãky aj.), vybrané tituly právnické a ekonomické odborné literatury;
v‰echny odborné stavební ãasopisy
a ãasopisy souvisejících oborÛ vydávané v âR a v SR (seznam na internetov˘ch stránkách IC âKAIT www.iceckait.cz);
vybrané odborné zahraniãní ãasopisy
a knihy,
odborné materiály, ãasopisy a dal‰í
dokumenty zahraniãních inÏen˘rsk˘ch
komor (Slovensko, Nûmecko, Polsko,
Maìarsko aj.);
zpravodaje a vûstníky vydávané ústfiedními orgány státní správy, obsahovû
se vztahující k v˘stavbû
ãeské technické normy t˘kající se v˘stavby;
v˘bûrovû sborníky z konferencí a semináfiÛ se stavební a pfiíbuznou odbornou tématikou (tzv. ‰edá literatura);
Úfiední vûstník Evropské unie v ãeské
jazykové verzi.
domácí i zahraniãní firemní adresáfie,
katalogy v˘robkÛ pro stavby, kalendáfie veletrhÛ a v˘stav, adresáfie nevládních organizací, informaãních, poradensk˘ch a vzdûlávacích institucí;
statistické roãenky, souborné a tématické statistické publikace obsahující
fiady makroekonomick˘ch údajÛ o stavebnictví, investiãní a bytové v˘stavbû, v˘voji HDP, mezd, inflace;
souborné firemní v˘robkové katalogy
producentÛ stavebních materiálÛ a v˘robkÛ pro stavby v elektronické formû.
V‰echny knihy, ãasopisy a dal‰í dokumenty jsou k dispozici ve studovnû
k prezenãnímu studiu. Zájemci si mohou objednat zhotovení xerokopií nebo
elektronick˘ch kopií vybran˘ch dokumentÛ.
V Oblastních kanceláfiích âKAIT je vytváfien tzv. základní informaãní fond OK, obsahující publikace âKAIT, vybraná periodika (podle poÏadavku OK) a vybrané
nejdÛleÏitûj‰í publikace pro v˘kon ãinnosti autorizovan˘ch osob. Základní informaãní fond OK je rovnûÏ zpfiístupnûn
k prezenãnímu studie v sídle jednotliv˘ch Oblastních kanceláfií.
71 PSM stavební infozpravodaj 2005
Informaãní databáze
Z knihovních fondÛ jsou pofiizovány následující dokumentografické databáze:
STAVDOKUMENT.CZ – bibliografická databáze odborn˘ch pfiíspûvkÛ publikovan˘ch ve stavebních ãasopisech, sbornících ze semináfiÛ aj. obsahuje více jak
32 tisíc záznamÛ z let 1990 aÏ 2004
a umoÏÀuje zpûtné vyhledání relevantních záznamÛ k danému tématu nebo
problému pomocí klíãov˘ch slov. Klíãová
slova tvofií speciální slovník – tezaurus –
databáze. V˘bûr záznamÛ z databáze na
zadané téma se naz˘vá re‰er‰e. Od roku
2003 je databáze roz‰ífiena o záznamy
o udûlen˘ch patentech ve stavebních
oborech v Úfiadu prÛmyslového vlastnictví v âR (retrospektivnû od r. 1981),
v roce 2004 bylo pfiistoupeno ke zpracování a zafiazení záznamÛ o uÏitn˘ch
vzorech (tzv. malé patenty). PfiírÛstky
databáze jsou uvefiejÀovány formou signálních informací na CD ROM STAVEBNÍ
KODEX ve 3 etapách bûhem roku a na
CD ROM PROFESIS jednou roãnû. Databáze STAVDOKUMENT.CZ není zatím vystavena na Internetu, tuto formu dálkového zpfiístupnûní Informaãní centrum
pfiipravuje. Pro ãleny Komory bude pfiístup bezplatn˘, pro ostatní vefiejnost za
úhradu. V nûkterém z dal‰ím ãísel ãasopisu PSM pfiineseme ukázku tématické
re‰er‰e z této databáze.
KNIHOVNA – databáze knihovny âKAIT
je vystavena na Internetu a je vefiejnû
pfiístupná. UmoÏÀuje vyhledávání podle
názvu knihy (ãasopisu) nebo podle jména autora. V souãasné dobû se pfiipravuje uloÏení záznamÛ o jednotliv˘ch titulech neperiodické literatury (knihách)
do databáze STAVDOKUMENT.CZ. Zdrojové
odkazy na knihovnu âKAIT obsahují velké informaãní portály domácí i zahraniãní.
Informaãní centrum âKAIT buduje a provozuje dal‰í faktografické databáze:
StavEduk – databáze vzdûlávacích programÛ pro autorizované inÏen˘ry a techniky, ãleny âKAIT. Je vystavena na internetu, vefiejnû pfiístupná a prÛbûÏnû
aktualizovaná. UmoÏÀuje vyhledávání
vzdûlávacích programÛ podle klíãov˘ch
slov, termínu a místa konání akce a podle názvu pofiadatele. âlenové âKAIT v databázi najdou i poãet bodÛ, pfiidûlen˘ch
v rámci systému celoÏivotního vzdûlávání âKAIT.
NorgStav – faktografická databáze asociací, cechÛ, sdruÏení, svazÛ a dal‰ích
nevládních organizací stavebních a souvisejících oborÛ. Obsahuje kontakty na
jednotlivé organizace, jejich aktivity,
pfiedstavitele, ãlenství v mezinárodních
organizacích aj. Není pfiístupná prostfiednictvím internetu.
Pfievzaté a provozované databáze:
ICONDA – databáze svûtové stavební literatury. Dokumentografická databáze
knih, statí a ãlánkÛ ze stavebních ãaso-
pisÛ, pfiedná‰ek ze semináfiÛ publikovan˘ch ve sbornících, vûdeck˘ch prací aj.
Vzniká ve spolupráci stavebních informaãních institucí z celého svûta. Správcem databáze je informaãní pracovi‰tû
IRB Stuttgart. Databáze obsahuje záznamy z let 1976 aÏ 2004 a umoÏÀuje
zpûtné vyhledání relevantních záznamÛ
k danému tématu nebo problému. PouÏívá vlastní mezinárodní tezaurus.
Jazykem databáze je angliãtina.
m+a ExpoData-Disk – celosvûtová databáze veletrhÛ a v˘stav. Faktografická
databáze zpracovávaná vydavatelstvím
m+a Verlag für Messen, Austellungen
und Kongresse ve Frankfurtu nad Mohanem, SRN. Databáze je provozována
v angliãtinû. UmoÏÀuje zpûtné vyhledání relevantních záznamÛ podle rÛzn˘ch
kritérií (napfi. název, téma akce, datum,
místo konání aj.) vãetnû kontaktu na organizátora akce.
Albertina: Firemní monitor – databáze
firem a fyzick˘ch osob, zapsan˘ch i nezapsan˘ch v obchodním rejstfiíku, které
pÛsobí na území âR. UmoÏÀuje vyhledávání podle názvu firmy, ãinnosti podle tfiídûní OKEâ (odvûtvová klasifikace
ekonomick˘ch ãinností), sídla firmy, poãtu zamûstnancÛ aj.
Informaãní servis a poradenství
Rychl˘ informaãní servis pro ãleny âKAIT
pfiedstavuje bezplatné zodpovídání telefonick˘ch, e-mailov˘ch, písemn˘ch a osobních dotazÛ. Téma a ãetnost dotazÛ jsou
vyhodnocovány v rámci zpûtné vazby,
k opakovan˘m dotazÛm a komplikovan˘m problémÛm stavební praxe je pfiihlíÏeno pfii sestavení ediãní plánu âKAIT,
v obsahu Zpráv a informací aj. (v dotazech se odráÏí napfi. nejasné a nejednoznaãné formulace nov˘ch právních pfiedpisÛ, problémy implementace právních
pfiedpisÛ ES apod.).
Nároãnûj‰í informaãní sluÏby a poradenství zahrnují zpracování re‰er‰í na zadané odborné téma, vyhledání relevantních
informaãních zdrojÛ doma i v zahraniãí,
zpracování makroekonomick˘ch anal˘z
a prognóz, technick˘ch a technicko-ekonomick˘ch studií, poskytování odborn˘ch konzultací k technick˘m a technicko-právním problémÛm ve v˘stavbû.
Z ãlánkÛ v zahraniãních ãasopisech, obsahujících relevantní informace pro ãeskou stavební vefiejnost, jsou pofiizovány
struãné v˘tahy v ãe‰tinû. Jsou pravidelnû publikovány ve Zprávách a informacích âKAIT. Ze zahraniãních ãasopisÛ
a z publikovan˘ch údajÛ âeského statistického úfiadu je zpracováván Ekonomick˘ a konjunkturální monitoring, kter˘
si mohou ãlenové âKAIT, státní správa
a ostatní vefiejnost objednat v IC v pravideln˘ch mûsíãních dávkách.
Vefiejnosti jsou poskytovány bezplatnû
informace o poslání a ãinnosti âeské
komory autorizovan˘ch inÏen˘rÛ a tech-
72 PSM stavební infozpravodaj 2005
nikÛ ãinn˘ch ve v˘stavbû, procesu
a podmínkách autorizace, autorizovan˘ch osobách. Dal‰í informaãní sluÏby
jsou vefiejnosti poskytovány za úplatu.
SluÏby Informaãního centra vyuÏívají také
orgány vefiejné správy. Trval˘ prÛbûÏn˘
informaãní servis je smluvnû zabezpeãován pro Ministerstvo prÛmyslu a obchodu,
odbor stavebnictví a investiãního rozvoje.
Respektovan˘m standardem se stává Slovník pojmÛ ve v˘stavbû (doporuãen˘ standard metodick˘ âKAIT – DOS M); vefiejná správa vyuÏívá také dal‰í metodické
a technické standardy âKAIT nebo speciální pfiílohy Zpráv a informací âKAIT.
Technicko-ekonomické studie jsou zpracovávány k vybran˘m aktuálním tématÛm ãeského a evropského (resp. svûtového) stavebního trhu. Studie jsou urãeny
pro ãleny âKAIT, orgány státní správy
a ostatní vefiejnost. V roce 2004 byly
napfi. zpracovány studie
V˘voj HDP a produktivity v˘roby stavebních hmot v âR
V˘hled kapacity trhu v âR na 35 stavebních materiálÛ do konce roku 2006
po vstupu do EU, odhad indexu cen
prÛmyslov˘ch v˘robkÛ a stavebních
prací. ERDI ãeské mûny k evropsk˘m
státÛm v roce 2004.
Procentní podíly jednotliv˘ch zemí na
exportu a importu 35 stavebních materiálÛ do âR absolutnû a v procentech v letech 1996, 2002 a 2006.
Reáln˘ kurs koruny k euro a ERDI po
vstupu âR do Evropské unie se zfietelem na v˘daje na bydlení, v˘hled.
Produktivita práce ve stavebnictví
2000 – 2003 podle OKEâ a velikosti
podnikÛ. Problematika mal˘ch podnikÛ a jejich PP po vstupu do EU v polovinû roku 2004.
Ediãní ãinnost
Ediãní ãinnost âKAIT fiídí Ediãní rada âKAIT
jako poradní orgán pfiedstavenstva komory. Ediãní rada posuzuje návrhy na vydání
publikací, ve spolupráci s Informaãním centrem sestavuje ediãní plán na dal‰í rok,
schvaluje autory a oponenty publikací.
Publikace, které nesou logo âKAIT, pfiiná‰ejí ovûfiené, garantované informace, odpovídající souãasnému stavu technického rozvoje a poznání. Jejich autory a oponenty
jsou pfiední odborníci v pfiíslu‰né oblasti. V‰echny rukopisy procházejí oponentním
posouzením, technickou, terminologickou
a jazykovou redakcí. Ediãní ãinnost âKAIT
tvofií ãtyfii základní ediãní fiady:
Ediãní fiada A: Základní kniÏnice odborn˘ch
ãinností ve v˘stavbû
Úplné znûní, komentáfie nebo v˘klad základních pfiedpisÛ v oblasti územního
plánování, stavebního fiádu, navrhování
a realizace staveb, podnikání ve stavebnictví. Základní pomÛcky pro v˘kon ãinnosti autorizovan˘ch osob ve v˘stavbû.
Ediãní fiada B: Doporuãené standardy metodické (DOS M)
Tituly této fiady tvofií ucelenou soustavu
metodiky pro organizaci a fiízení v˘stavby pfii respektování národních právních
pfiedpisÛ, evropského harmonizaãního
procesu, uznávan˘ch evropsk˘ch standardÛ, zejména v oblasti managementu
systémÛ jakosti, environementálního
managementu a projektového managementu. Vymezují a podávají v˘klad pojmÛ a postupÛ, pouÏívan˘ch ve v˘stavbû, které lze povaÏovat za obvyklé, tj. za
obchodní zvyklost.
Ediãní fiada C: Technická kniÏnice autorizovaného inÏen˘ra a technika
Technické publikace a praktické pfiíruãky urãené pro dal‰í vzdûlávání a roz‰ifiování znalostí ãlenÛ âKAIT a ostatní odborné vefiejnosti.
Ediãní fiada D – Doporuãené standardy
technické (DOS T)
Poskytují odborn˘ návod pro konstrukãní, technické nebo technologické postupy, kritéria a opakované procesy ve v˘stavbû. DoplÀují zejména oblasti, které
nejsou fie‰eny ãesk˘mi technick˘mi normami. Nahrazují dfiíve vydávané a nyní
zru‰ené oborové a podnikové normy.
Vyjadfiují souãasn˘ stav techniky a úrovnû odborn˘ch teoretick˘ch znalostí v dané problematice.
Mimo ediãní fiady jsou vydávány dal‰í
publikace, zpravidla ve spolupráci s jin˘mi vydavateli, podnikatelsk˘mi a profesními svazy, sdruÏeními a komorami.
Elektronická forma informací
na CD ROM
V elektronické formû vydává Informaãní
centrum âKAIT informaãní soubory (pfiípadnû systémy) obsahující velké objemy
dat obsahovû provázan˘ch, plné texty
právních pfiedpisÛ, zpravidla v prÛbûhu
roku i vícekrát aktualizovan˘ch. Informaãní centrum âKAIT zvolilo pro technickou spolupráci na pfiípravû CD ROM
spoleãnost GRAND âeské Budûjovice,
která má zku‰enosti s hypertextov˘m
zpracováním dokumentÛ. Práce s elektronick˘mi produkty Informaãního centra âKAIT je snadná a jednoduchá a CD
mohou pouÏívat i naprostí poãítaãoví
laici. Není nutné Ïádné pfiedchozí ‰kolení. Ve‰kerá data jsou uspofiádána v pfiehledn˘ch menu a umoÏÀují intuitivní
ovládání. CD není nutné instalovat.
Spou‰tí se automaticky po vloÏení CD
do mechaniky poãítaãe. Otevírání jednotliv˘ch dokumentÛ se provádí kliknutím na název dokumentu ãi názvu sekce
(poloÏky katalogu, seznamu aj.), návrat
na pfiedchozí nebo první stránku, pfiíkazy k tisku, k hledání v dokumentech,
k vytvofiení záloÏky apod. se provádûjí
pomocí pfiehledného menu umístûného
na spodní li‰tû obrazovky poãítaãe.
Hypertextové prostfiedí pfiiná‰í fiadu v˘hod:
kaÏd˘ soubor mÛÏe uvnitfi textu obsahovat odkazy na jiné soubory a v místû odkazu je moÏno jin˘ soubor pfiímo
otevfiít jednoduch˘m kliknutím my‰í
poãítaãe na zv˘raznûn˘ symbol odkazu, nebo barvou psíma a podrÏením
zv˘raznûn˘ text.
je moÏné vytváfiet záloÏky a vlastní
poznámky,
je moÏné tisknout oznaãené bloky nebo celé stránky,
v˘hodou je také jednoduch˘ pfienos
do textov˘ch editorÛ s moÏností dal‰í
úpravy pfieneseného textu.
Poãet vydan˘ch titulÛ v jednotliv˘ch ediãních fiadách v letech 1997– 2004
Rok
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
CELKEM
Vysvûtlivky:
Ediãní fiada A –
Ediãní fiada B –
Ediãní fiada C –
Ediãní fiada D –
Ediãní fiada E –
Ediãní fiada F –
Ediãní fiada G –
Ediãní fiada H –
Ediãní fiada I –
Ediãní fiada
A
B
4
–
3
–
2
1
4
3
4
8
2
2
2
7
2
3
8
2
11
4
12
6
54
36
C
–
–
–
3
6
6
2
1
1
2
–
21
D
–
–
–
–
56
–
34
18
20
25
–
153
E
–
–
5
2
2
3
3
2
5
1
5
28
F
–
–
–
–
2
5
6
5
4
7
3
32
G
–
–
–
–
–
–
14
5
1
–
1
21
H
–
–
–
–
1
25
22
17
24
38
25
152
I
2
5
5
4
16
Základní kniÏnice odborn˘ch ãinností ve v˘stavbû
Doporuãené standardy metodické (DOS M), v‰eobecné obchodní podmínky (VOP),
metodické pomÛcky k ãinnosti autorizovan˘ch osob (MP, IP)
Technická kniÏnice autorizovaného inÏen˘ra a technika
Doporuãené standardy technické (DOS T) – uvádûjí se vydané soubory více titulÛ
Dal‰í publikace âKAIT, vydávané mimo základní ediãní fiady
Publikace vydávané ve spolupráci s jin˘mi vydavateli
Odborné publikace MPO âR k programu oprav panelov˘ch domÛ
Publikace jin˘ch vydavatelÛ, zafiazené do nabídky pro ãleny âKAIT
Elektronická média
73 PSM stavební infozpravodaj 2005
V‰echny CD ROM vydávané Informaãním
centrem âKAIT jsou zpracovány v hypertextovém prostfiedí ZONER CONTEXT;
mají shodnou základní úpravu a grafiku,
znaãky menu a zpÛsoby ovládání. UsnadÀují tak práci pfii pouÏívání více CD.
CD ROM PROFESIS – Profesní informaãní
systém âKAIT – pfiedstavuje základní soubor prÛfiezov˘ch a speciálních informací
potfiebn˘ch k v˘konu ãinnosti autorizovaného inÏen˘ra a technika. Projekt informaãní podpory odborné ãinnosti autorizovan˘ch osob fiídí Rada pro rozvoj
profese âKAIT, ustavená pfiedstavenstvem
âKAIT v dubnu 2003. Dokumenty normativního a informativního charakteru
zafiazené do Profesního informaãního systému âKAIT se jedenkrát roãnû distribuují v elektronické podobû (CD ROM)
v‰em ãlenÛm Komory.
CD ROM STAVEBNÍ KODEX – Právo, management a informaãní zdroje ve v˘stavbû –
je vydáván 3x roãnû. UmoÏÀuje rychlé
vyhledání a rychl˘ pfiístup k pfiedpisÛm
stavebního práva a dal‰ím právním pfiedpisÛm souvisejícím s v˘stavbou uloÏen˘m na CD v plném aktuálním znûní.
Text stavebního zákona obsahuje vloÏené hypertextové odkazy upozorÀující na
související ustanovení stavebního zákona
a jin˘ch právních pfiedpisÛ. Dal‰í rubriky: stanoviska, pokyny a doporuãení
ústfiedních orgánÛ státní správy; právo
Evropsk˘ch spoleãenství; správní fiízení
ve v˘stavbû; informaãní zdroje a informaãní systémy ve v˘stavbû. CD ROM
STAVEBNÍ KODEX je moÏno zafiadit do
fiízené dokumentace systému managementu jakosti podle norem âSN EN ISO
9000:2000 ve stavebních, projektov˘ch
a inÏen˘rsk˘ch firmách a uvést jej v pfiíruãce jakosti jako trval˘ zdroj aktuálních právních informací pro oblast projektov˘ch a stavebních ãinností, které
jsou pfiedmûtem podnikání certifikované firmy.
CD ROM Rezortní systém jakosti ministerstva dopravy âR v oboru pozemních komunikací (RSJ-PK) obsahuje v plném znûní
vybrané obecnû závazné právní pfiedpisy t˘kající se pozemních komunikací,
dále v‰eobecné obchodní, kvalitativní
a technické podmínky v oboru PK, vzorové listy staveb PK, katalogy a dal‰í
dokumenty vydávané ministerstvem dopravy âR. RSJ-PK je uplatÀován pfiíslu‰n˘mi orgány a organizacemi v rozhodnutích, povoleních, ve smlouvách o dílo,
pfii zadávání vefiejn˘ch zakázek, posuzování dokumentace a technickém dozoru
na stavbách pozemních komunikací.
Prodej publikací a CD ROM
Tituly ediãní fiady A jsou urãeny v‰em
ãlenÛm âKAIT; jsou jim automaticky rozesílány zpravidla spoleãnû s ãasopisem
Zprávy a informace âKAIT. Ostatní tituly
jsou nabízeny autorizovan˘m osobám
formou objednávkov˘ch nabídek vkláda-
n˘ch do Zpráv a informací âKAIT. Vefiejnost
je o vydání nov˘ch publikací a CD ROM
informována prostfiednictvím internetov˘ch stránek, prostfiednictvím CD STAVEBNÍ
KODEX a prostfiednictvím recenzí a zpráv
v rÛzn˘ch odborn˘ch ãasopisech. Publikace âKAIT jsou vyuÏívány orgány vefiejné správy, odborn˘mi stavebními ‰kolami, odborníky ve stavební praxi. Objednávky publikací vyfiizuje pracovi‰tû Informaãního centra v Hradci Králové, kde je
centrální sklad publikací ([email protected]).
Prodej publikací pro ãleny âKAIT a dal‰í
odbornou vefiejnost za hotové zabezpeãuje Informaãní centrum v prodejnû v Praze a v Oblastních kanceláfiích âKAIT
v jednotliv˘ch regionech. Prodej pro vefiejnost je organizován také prostfiednictvím dal‰ích míst (odborn˘ch knihkupectví). Jejich seznam lze nalézt na
internetov˘ch stránkách Informaãního
centra.
Úãast na veletrzích a v˘stavách
Informaãní centrum organizuje úãast
âKAIT na v˘znamn˘ch stavebních veletrzích v âR. Na mezinárodním stavebním veletrhu v Brnû je úãast jiÏ tradiãnû
organizována formou Poradenského stavebního centra (spoleãnû pofiádá âKAIT,
BVV, Svaz podnikatelÛ ve stavebnictví,
Stavební fakulta VUT Brno), urãeného
pro náv‰tûvníky veletrhu, ktefií zde mohou bezplatnû získat informace a odpovûdi na své dotazy, ãi konzultovat problémy k nejrÛznûj‰ím oblastem v˘stavby.
Souãástí Poradenského stavebního cent-
ra je také prodejna odborné literatury
a v˘stava pfiedstavující v‰echny odborné stavební ãasopisy vydávané v âR, pfiípadnû v SR.
V expozicích âKAIT na veletrzích FOR
ARCH Praha, ST¤ECHY Praha a PRAGOTHERM Praha jsou prezentovány nové
publikace a dal‰í v˘stupy, poskytovány
informace o poslání a ãinnosti Komory
a podmínkách autorizace a zabezpeãen
prodej odborné literatury.
CeloÏivotní vzdûlávání ãlenÛ âKAIT
Informaãní centrum zabezpeãuje organizaãní a technick˘ servis projektu celoÏivotního vzdûlávání ãlenÛ âKAIT. ShromaÏìuje podklady pro akreditaci vzdûlávacích programÛ, podle potfieby poskytuje informace a vysvûtlení jejich pofiadatelÛm. Dvakrát roãnû je vydáván
ti‰tûn˘ katalog vzdûlávacích programÛ;
je distribuován jako pfiíloha Zpráv a informací âKAIT. Informaãní centrum rovnûÏ udrÏuje a aktualizuje databázi vzdûlávacích programÛ a dal‰ích dokumentÛ
projektu celoÏivotního vzdûlávání na internetu. Poãet vzdûlávacích programÛ
pfiedkládan˘ch k akreditaci âKAIT má
stoupající tendenci, shodnû s tím také
poãet institucí, které se do projektu zapojují. Vstupují do nûj mj. dal‰í nevládní
organizace, jejichÏ ãinnost souvisí s procesy ve v˘stavbû. Zvy‰uje se také kvali
ta obsahu vzdûlávacích programÛ.
Marie Báãová
Informaãní centrum âKAIT
74 PSM stavební infozpravodaj 2005
Plán semináfiÛ na duben – ãerven 2005
více informací a pozvánky na semináfie na www.psmcz.cz
26. 4.
PlzeÀ DK Inwest
26. 4.
Vala‰ské Mezifiíãí Hotel Apollo
27. 4.
âeské Budûjovice Restaurace Gerbera
27. 4.
Karlovy Vary Hotel Thermal
27. 4.
28. 4.
28. 4.
Zlín Hotel Moskva
Praha Hospodáfiská komora
Ústí nad Labem Interhotel Bohemia
28. 4.
Bratislava Doprastav
29. 4.
Jihlava Hotel Gustav Mahler
3. 5.
Trutnov Hotel Patria
3. 5.
Brno Hotel Slovan
4. 5.
Praha Hospodáfiská komora
4. 5.
Ostrava Hotel Harmony
5. 5.
Pardubice Hotel Labe
10. 5.
Liberec Grandhotel Zlat˘ lev
10. 5.
Karlovy Vary Hotel Thermal
10. 5.
11. 5.
Olomouc Regionální centrum
Prievidza Hotel Magura
12. 5.
âeské Budûjovice Restaurace Gerbera
13. 5.
Brno BVV, Pavilon E
17. 5.
Ústí nad Labem Interhotel Bohemia
17. 5.
17. 5.
âeské Budûjovice Restaurace Gerbera
Jihlava Hotel Gustav Mahler
18. 5.
Teplice Hotel Panorama
18. 5.
Zlín Hotel Moskva
19. 5.
Pfiíbram ÚZSVM
19. 5.
Ostrava Hotel Harmony
24. 5.
Praha Hospodáfiská komora
24. 5.
Olomouc Regionální centrum
24. 5.
25. 5.
Bratislava Doprastav
Hradec Králové ALDIS
26. 5.
âeské Budûjovice Restaurace Gerbera
27. 5.
Opava Slezská univerzita
Celková regenerace a sanace panelov˘ch domÛ, statika, zateplovací systémy, omítky, stavební
v˘plnû, balkony a v˘tahy v návaznosti na TZB a rekonstrukci bytov˘ch jader.
Komplexní fie‰ení v˘stavby rodinn˘ch a bytov˘ch domÛ vãetnû TZB, sanitární techniky, vytápûní
a komínové techniky, architektonické fie‰ení plotÛ, opûrn˘ch zdí a zahrad.
TZB prÛmyslov˘ch, bytov˘ch a administrativních v návaznosti na sanitární techniku, klimatizaci,
vytápûní a vzduchotechniku.
Podlahové systémy a systémy pro pokládku keramick˘ch materiálÛ, vyrovnávací, lepicí a spárovací
hmoty, podlahové vytápûní a ãistící zóny.
PoÏární bezpeãnost elektrick˘ch instalací. Moderní trendy v osvûtlování.
âesk˘ rodinn˘ dÛm.
Hydroizolaãní systémy spodní stavby, vsakovací systémy, odluãovaãe ropn˘ch látek, inÏen˘rské
sítû, vodohospodáfiské stavby, âOV.
V˘stavba prÛmyslov˘ch komplexÛ a zón (ocel, beton, cihla, tvárnice, sendviãov˘ panel, sklo,
minerální vlákna, atp.).
V˘plÀové konstrukce stavebních otvorÛ – okna, dvefie, prÛmyslová vrata, brány, zimní zahrady, ploty
a plotové prvky. Stavební konstrukce a fasádní plá‰tû, rolety, mark˘zy, Ïaluzie a stínící technika.
Hydroizolaãní systémy spodní stavby, vsakovací systémy, odluãovaãe ropn˘ch látek, inÏen˘rské sítû,
vodohospodáfiské stavby, âOV.
Celková regenerace a sanace panelov˘ch domÛ, statika, zateplovací systémy, omítky, stavební
v˘plnû, balkony a v˘tahy v návaznosti na TZB a rekonstrukci bytov˘ch jader.
TZB prÛmyslov˘ch, bytov˘ch a administrativních v návaznosti na sanitární techniku, klimatizaci,
vytápûní a vzduchotechniku.
Celková regenerace a sanace panelov˘ch domÛ, statika, zateplovací systémy, omítky, stavební
v˘plnû, balkony a v˘tahy v návaznosti na TZB a rekonstrukci bytov˘ch jader.
TZB prÛmyslov˘ch, bytov˘ch a administrativních v návaznosti na sanitární techniku, klimatizaci,
vytápûní a vzduchotechniku.
V˘stavba prÛmyslov˘ch komplexÛ a zón (ocel, beton, cihla, tvárnice, sendviãov˘ panel, sklo,
minerální vlákna, atp.).
Stfie‰ní plá‰tû ‰ikm˘ch a atypick˘ch stfiech, návrh a realizace, zateplení, doplÀky, dokonalé
podkrovní místnosti a vhodná volba stfie‰ních oken, komínová technika.
PoÏární bezpeãnost elektrick˘ch instalací. Moderní trendy v osvûtlování.
Komplexní fie‰ení v˘stavby rodinn˘ch a bytov˘ch domÛ vãetnû TZB, sanitární techniky, vytápûní
a komínové techniky, architektonické fie‰ení plotÛ, opûrn˘ch zdí a zahrad.
Celková regenerace a sanace panelov˘ch domÛ, statika, zateplovací systémy, omítky, stavební
v˘plnû, balkony a v˘tahy v návaznosti na TZB a rekonstrukci bytov˘ch jader.
Stfie‰ní plá‰tû ‰ikm˘ch a atypick˘ch stfiech, návrh a realizace, zateplení, doplÀky, dokonalé
podkrovní místnosti a vhodná volba stfie‰ních oken, komínová technika.
V˘plÀové konstrukce stavebních otvorÛ – okna, dvefie, prÛmyslová vrata, brány, zimní zahrady, ploty
a plotové prvky. Stavební konstrukce a fasádní plá‰tû, rolety, mark˘zy, Ïaluzie a stínící technika.
PoÏární bezpeãnost elektrick˘ch instalací. Moderní trendy v osvûtlování.
Podlahové systémy a systémy pro pokládku keramick˘ch materiálÛ, vyrovnávací, lepicí a spárovací
hmoty, podlahové vytápûní a ãistící zóny.
Celková regenerace a sanace panelov˘ch domÛ, statika, zateplovací systémy, omítky, stavební
v˘plnû, balkony a v˘tahy v návaznosti na TZB a rekonstrukci bytov˘ch jader.
Stfie‰ní plá‰tû ‰ikm˘ch a atypick˘ch stfiech, návrh a realizace, zateplení, doplÀky, dokonalé
podkrovní místnosti a vhodná volba stfie‰ních oken, komínová technika.
Hydroizolaãní systémy spodní stavby, vsakovací systémy, odluãovaãe ropn˘ch látek, inÏen˘rské
sítû, vodohospodáfiské stavby, âOV.
Podlahové systémy a systémy pro pokládku keramick˘ch materiálÛ, vyrovnávací, lepicí a spárovací
hmoty, podlahové vytápûní a ãistící zóny.
V˘stavba prÛmyslov˘ch komplexÛ a zón (ocel, beton, cihla, tvárnice, sendviãov˘ panel, sklo,
minerální vlákna, atp.).
Hydroizolaãní systémy spodní stavby, vsakovací systémy, odluãovaãe ropn˘ch látek, inÏen˘rské
sítû, vodohospodáfiské stavby, âOV.
I. roãník prezentace pfiedních firem pfiedstavujících nejmodernûj‰í stavební materiály a technologie.
Komplexní fie‰ení v˘stavby rodinn˘ch a bytov˘ch domÛ vãetnû TZB, sanitární techniky, vytápûní
a komínové techniky, architektonické fie‰ení plotÛ, opûrn˘ch zdí a zahrad.
Stfie‰ní plá‰tû ‰ikm˘ch a atypick˘ch stfiech, návrh a realizace, zateplení, doplÀky, dokonalé
podkrovní místnosti a vhodná volba stfie‰ních oken, komínová technika.
Hydroizolaãní systémy spodní stavby, vsakovací systémy, odluãovaãe ropn˘ch látek, inÏen˘rské
sítû, vodohospodáfiské stavby, âOV.
75 PSM stavební infozpravodaj 2005
1. 6.
Karlovy Vary Hotel Thermal
1. 6.
Brno BVV, Pavilon A3
2. 6.
Praha Hospodáfiská komora
2. 6.
Nitra Agroinstitut
7. 6.
7. 6.
Ústí nad Labem Interhotel Bohemia
Jihlava Hotel Gustav Mahler
9. 6.
Pardubice Hotel Labe
9. 6.
·umperk SO· a SOU Ïelez. a stavební
14. 6.
âeské Budûjovice Restaurace Gerbera
15. 6.
PlzeÀ DK Inwest
15. 6.
Zlín Hotel Moskva
16. 6.
Liberec Grandhotel Zlat˘ lev
16. 6.
21. 6.
Ostrava Hotel Atom
Praha Hospodáfiská komora
22. 6.
23. 6.
Banská Bystrica Dom misijného hnutia
Brno BVV, Pavilon A3
Stfie‰ní plá‰tû ‰ikm˘ch a atypick˘ch stfiech, návrh a realizace, zateplení, doplÀky, dokonalé
podkrovní místnosti a vhodná volba stfie‰ních oken, komínová technika.
TZB prÛmyslov˘ch, bytov˘ch a administrativních v návaznosti na sanitární techniku, klimatizaci,
vytápûní a vzduchotechniku.
V˘stavba prÛmyslov˘ch komplexÛ a zón (ocel, beton, cihla, tvárnice, sendviãov˘ panel, sklo,
minerální vlákna, atp.).
Komplexní fie‰ení v˘stavby rodinn˘ch a bytov˘ch domÛ vãetnû TZB, sanitární techniky, vytápûní
a komínové techniky, architektonické fie‰ení plotÛ, opûrn˘ch zdí a zahrad.
TZB prÛmyslov˘ch, bytov˘ch a administrativních v návaznosti na sanitární techniku, klimatizaci,
vytápûní a vzduchotechniku.
III. roãník prezentace pfiedních firem pfiedstavujících nejmodernûj‰í stavební materiály a technologie.
Materiály a technologie pro celkové navrhování a realizaci interiérÛ vãetnû podhledÛ, pfiíãek
a vnitfiních konstrukcí.
Inteligentní budovy – elektro vytápûní a regulace tepla, vûtrání, klimatizace, zabezpeãovací systémy,
kontrola pfiístupu, garáÏová vrata, mark˘zy a Ïaluzie, dálkové ovládání, dohled pfies internet,
signalizace poÏáru.
TZB prÛmyslov˘ch, bytov˘ch a administrativních v návaznosti na sanitární techniku, klimatizaci,
vytápûní a vzduchotechniku.
Podlahové systémy a systémy pro pokládku keramick˘ch materiálÛ, vyrovnávací, lepicí a spárovací
hmoty, podlahové vytápûní a ãistící zóny.
Podlahové systémy a systémy pro pokládku keramick˘ch materiálÛ, vyrovnávací, lepicí a spárovací
hmoty, podlahové vytápûní a ãistící zóny.
V˘plÀové konstrukce stavebních otvorÛ – okna, dvefie, prÛmyslová vrata, brány, zimní zahrady, ploty
a plotové prvky. Stavební konstrukce a fasádní plá‰tû, rolety, mark˘zy, Ïaluzie a stínící technika.
TZB prÛmyslov˘ch, bytov˘ch a administrativních v návaznosti na sanitární techniku, klimatizaci,
vytápûní a vzduchotechniku.
IV. roãník prezentace pfiedních firem pfiedstavujících nejmodernûj‰í stavební materiály a technologie.
V˘plÀové konstrukce stavebních otvorÛ – okna, dvefie, prÛmyslová vrata, brány, zimní zahrady, ploty
a plotové prvky. Stavební konstrukce a fasádní plá‰tû, rolety, mark˘zy, Ïaluzie a stínící technika.
I. roãník prezentace pfiedních firem pfiedstavujících nejmodernûj‰í stavební materiály a technologie.
Podlahové systémy a systémy pro pokládku keramick˘ch materiálÛ, vyrovnávací, lepicí a spárovací
hmoty, podlahové vytápûní a ãistící zóny.
Tento ãasopis byl
ohodnocen 1 bodem
a byl zafiazen
do celoÏivotního
vzdûlávání ãlenÛ âKAIT
PSM
VELET
PSM –
stavební infozpravodaj
P R E Z ERNHTAACQ U A -T H E R M P R A H A
E S TAV E B N ÍC 2 0 0 4
H M AT E R IÁ
LÒ
STAVEBNÍ
INFOZPRAV
ODAJ
Objednávka pfiedplatného
STAVEB
NÍ INFO
ZPRAV
ODAJ
www.psmc
z.cz
PÁT É â Í S L
O
PSM
2004
www.p
smcz.c
PR VN Í
z
âÍ SL O
2005
PSM
stave
bní in
fozp
ST¤E
PlzeÀ DK Inwest
P R ECZHEY NP R A H A – P L Á · T ù
TA C E S IZ O L A C E O S
TAV E B N T R AVA 2 0 0 5
ÍCH MA
T E R I Á LÒ
31. 5.
ROT
střešn O st
av
í okn
a – so ebn
í ele
lární
syst
men
émy
t
– pů
dní sc y s.r.o
hody
.
Objednávám závaznû ãasopis PSM – stavební infozpravodaj.
Pfiedplatné na rok 2005 ãiní 400 Kã + 5 % DPH. Cena zahrnuje 5 ãísel vãetnû 2 roz‰ífien˘ch vydání.
Pfiedplatné bude uhrazeno na úãet ã. 169310389/0800, VS = ãíslo faktury fakturou sloÏenkou typu C
jméno / pfiíjmení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
firma / IâO / DIâ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ulice / obec / PSâ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
telefon / fax / e-mail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ãinnost . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
datum/ podpis (firemní razítko) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kontakt:
PSM CZ s.r.o.
Velflíkova 10
160 00 Praha 6
tel. 224 310 031
224 310 504
fax 224 312 331
[email protected]
www
.psm
DR UH
cz.c
É âÍ SL
O
r a v2o 0d 0 5
aj
z
PREZENTACE
STAVEBNÍCH MATERIÁLÒ
pofiadatel odborn˘ch semináfiÛ pro ãleny âKAIT
v rámci celoÏivotního vzdûlávání
odborné semináfie a firemní dny v âeské republice
a ve Slovenské republice*
osobní kontakt s projektanty, architekty,
ale i dal‰í odbornou vefiejností
spolupráce s âKAIT, âSSI a Svazem podnikatelÛ
ve stavebnictví v âR
www.psmcz.cz
Najdete nás
na Stavebním
veletrhu v Brnû,
pavilon V,
stánek 094 A
NEJÚâINNùJ·Í FORMA
MARKETINGOVÉ KOMUNIKACE
vydavatel ãasopisu PSM – STAVEBNÍ INFOZPRAVODAJ
vydavatel STAVEBNÍHO KATALOGU LOG
firem na ãeském trhu, nyní IV. vydání
ke stavebnímu veletrhu IBF
vydavatel publikace PROJEKTANTI – PROJEKTOVÁNÍ
zprostfiedkovatelská ãinnost v oblasti
obchodu a sluÏeb
*V roce 2004 jsme
uspofiádali 194 odborn˘ch
semináfiÛ, které nav‰tívilo
11 409 posluchaãÛ
z fiad stavební odborné
vefiejnosti
PSM CZ, s.r.o.
Zastoupení Brno:
Zastoupení Ostrava:
Velflíkova 10, 160 00 Praha 6
tel. +420 224 310 031
fax +420 224 312 331
te./fax +420 224 310 504
[email protected], www.psmcz.cz
PSM CZ, s.r.o.
Cejl 20, 602 00 Brno
tel. +420 545 117 433
fax +420 545 117 434
[email protected], www.psmcz.cz
PSM CZ, s.r.o.
28. fiíjna 150/2663,
702 00 Ostrava-Moravská Ostrava
tel./ fax +420 597 577 399
[email protected], www.psmcz.cz
NYNÍ NAVÍC
15 LET KLIDU A JISTOTY!
Firma Bramac nabízí na českém trhu nejen vysoce kvalitní tašky, ale i vlastní originální střešní doplňky, důležité pro správnou
pokládku tašek a bezchybnou funkci celé střechy. Tašky a doplňky společně tvoří kompletní střešní systém Bramac.
A nyní pro vás máme příjemnou novinku: pořídíte-li si kromě tašek i naše doplňky, obdržíte speciální, bezkonkurenční
záruku 15 let na funkčnost celého střešního systému Bramac, která bude platit souběžně s tradiční 30letou zárukou
na tašky. Získáte klid a jistotu, že vám střecha bude sloužit dlouhá léta bez jakýchkoli problémů a dalších investic. Podrobnosti
o našich zárukách najdete v záručních listech firmy Bramac.
Infolinka 844 106 106, www.bramac.cz
PRO ZÍSKÁNÍ ZÁRUKY POŽADUJTE ORIGINÁLNÍ DOPLŇKY BRAMAC.
STŘECHA, TO JE
inzerce_zarukaA4.p65
1
1.3.2005, 13:39

Podobné dokumenty

Speciál - Vozíčkář

Speciál - Vozíčkář Film vznikl jako závěrečný výstup k projektu „O bydlení seniorů“. Prezentace se budou účastnit pracovnice z ústředí Diakonie ČCE, které projekt zpracovávaly. Program v sále se bude zaměřovat hlavně...

Více

Program Remmers

Program Remmers Min. 3,0 kg/m²/2 mm tloušťky vrstvy, min. 4,5 kg/m²/3 mm tloušťky vrstvy, min. 6,0 kg/m²/4 mm tloušťky vrstvy

Více

Izolace ze skelné vlny Produktov˘ katalog

Izolace ze skelné vlny Produktov˘ katalog Dlouholeté zkušenosti garantují kvalitu a vysokou funkční spolehlivost. Využijte potenciál celé řady vysoce kvalifikovaných pracovníků, kteří neustále pracují na tom, aby produkty prodávané pod zna...

Více

2005 stavební infozpravodaj

2005 stavební infozpravodaj PSM – stavební infozpravodaj 4/2005, 5. roãník. ·éfredaktor: Alena Janãová. Redakãní rada: Marie Báãová (IC âKAIT), Eva Hellerová, Josef Michálek (Fakulta stavební âVUT), Zdenûk Mirvald

Více

stavebnн infozpravodaj

stavebnн infozpravodaj ÙìoíàŸïñîæñàìôŸõøçñàùäíà 

Více

PSM

PSM tepelné izolace z materiálu na bázi papíru, obr. 3. Tepelná izolace na bázi celulózy navlháním rychle ztrácí své tepelnû izolaãní vlastnosti a ãasto mûní (zmen‰uje) i svÛj objem. To podstatné je al...

Více

Thonauer illustriert 29

Thonauer illustriert 29 Evolution je zcela nová fiada miniaplikátorÛ, koncipovan˘ch pro kontakty v pásu s tlou‰Èkou kontaktÛ < 0,6 mm, rozteãí < 27 mm a prÛfiezem drátu do 6 mm_. Podle konstrukce jsou kontakty pfiivádûny na ...

Více