Pravidla a podmínky v plném znění 1. Této propagační

Komentáře

Transkript

Pravidla a podmínky v plném znění 1. Této propagační
Pravidla a podmínky v plném znění
1. Této propagační akce se mohou zúčastnit pouze obyvatelé Velké Británie a
Severního Irska, České republiky, Rakouska, Francie, Maďarska, Německa a Dánska
ve věku od 18 let, kromě zaměstnanců společnosti Foot Locker Europe.com B.V.
(dále jen „Pořadatel“), jejích poboček a dceřiných společností, a jejich
bezprostředních rodinných příslušníků.
2. Trvání propagační akce: Přihlášky se přijímají od 00:01 CEST dne 1. srpna 2016 do
23:59 CEST dne 31. srpna 2016.
3. Účast v akci je podmíněna provedením nákupu. Dále je potřeba přístup k internetu.
Uschovejte si účtenku z pokladny, může být vyžadována k ověření vašeho
nároku.
4. Způsob přihlášení: Nakupte v prodejně Foot Locker jakékoli zboží z kolekce BTS
White a dostanete propagační leták s následujícími pokyny k přihlášení: Navštivte
stránky www.footlocker.eu/xbox a zadejte unikátní číslo transakce, které naleznete na
stvrzence, a dále své plné jméno, e-mailovou adresu, poštovní adresu a kontaktní
telefonní číslo. Po odeslání přihlášky budete zařazeni do slosování o ceny.
5. Každá přihláška k účasti na propagační akci musí být doplněna o jedinečné
transakční číslo přidělené při nákupu jakéhokoliv zboží z kolekce BTS White v
prodejně Foot Locker. V zájmu vyloučení pochyb se výslovně konstatuje, že jedno
unikátní číslo transakce platí pro jednu přihlášku.
6. Ceny: 100 výherců získá po jedné konzoli Xbox One S.
7. Účastníci zařazení do soutěže mohou během doby trvání propagační akce získat
pouze jednu výhru.
8. Ceny nelze proplatit v hotovosti a není k nim žádná hotovostní alternativa. V případě
nepředvídaných okolností si pořadatel soutěže vyhrazuje právo nahradit cenu jinou
věcnou cenou stejné nebo vyšší hodnoty. Pořadatel si vyhrazuje právo upravit
termíny předání cen z důvodů mimo svou kontrolu, způsobených například
povětrnostními podmínkami, požárem, záplavou, stávkou, vichřicí, kolektivním
pracovněprávním sporem, válkou, teroristickou činností, bojovými akcemi, politickými
nepokoji, povstáním, občanskými nepokoji nebo jinými okolnostmi mimo kontrolu
pořadatele.
9. Výběr výherců: Všechny platné přihlášky, které pořadatel obdrží během doby konání
propagační akce, budou zařazeny do slosování o ceny, které proběhne do 28 dnů od
ukončení propagační akce. Slosování provede služba pro nezávislé ověřování
propagačních soutěží PromoVeritas.
10. Oznámení výhercům: Výhercům bude zasláno oznámení do 10 pracovních dnů od
data slosování. Na základě tohoto oznámení budou výherci povinni do 14 dnů od
doby, kdy byli poprvé kontaktováni, potvrdit e-mailem svou způsobilost a vyjádřit
souhlas s převzetím ceny. V případě, že výherce do 14 dnů od doby prvního
oznámení na komunikaci nezareaguje a proces nedokončí tak, jak je popsáno výše,
vyhrazuje si pořadatel právo tohoto výherce vyřadit a cenu předat náhradnímu výherci
vybranému stejným způsobem. Případní náhradní výherci mohou mít k reakci na
komunikaci stanovenu kratší lhůtu.
11. Při doručování cen počítejte prosím se lhůtou 90 dnů od data potvrzení výherců.
12. Aby byl jejich nárok na cenu v souladu s právem, jsou výherci povinni řádně odvést
veškeré příslušné daně.
13. Veškeré přihlášky musí být vloženy přímo osobou účastnící se propagační akce.
Hromadné přihlášky prováděné obchodními či spotřebitelskými skupinami nebo
třetími stranami nebudou akceptovány. Neúplné nebo nečitelné přihlášky, přihlášky
vložené třetími stranami nebo jejich prostřednictvím, přihlášky zadané pomocí makra
nebo jiných automatických prostředků (včetně systémů, jež lze naprogramovat k jejich
zadávání) a přihlášky nesplňující v plném rozsahu tyto podmínky budou vyloučeny a
nebude na ně brán zřetel. Prokáže-li se, že účastník využívá k obcházení této
podmínky výpočetní techniku tak, že za účelem zvýšení počtu svých přihlášek v
propagační akci používá například „skript“, „brutální sílu“, skrývá svou identitu
manipulací s IP adresami či se pokouší kódy uhodnout náhodným tipováním,
případně využívá jiné automatizované prostředky, a to způsobem neslučitelným s
duchem této propagační akce, budou přihlášky takové osoby vyloučeny a její nárok
na odměnu zaniká.
14. Pořadatel nepřijímá odpovědnost za pozdní, neúplné, nesprávně podané, poškozené
nebo nesprávně zaslané přihlášky, požadavky nebo jinou korespondenci, ať v
důsledku chyby, opomenutí, pozměnění, nedovolené manipulace, odstranění,
krádeže, zničení, přerušení přenosu, selhání komunikačních prostředků či jinak.
15. Pořadatele nelze činit odpovědným za žádné produkty ani služby třetích stran.
16. Pořadatel a s ním spřízněné agentury a společnosti nebudou odpovídat za žádné
ztráty (zejména za nepřímé, zvláštní nebo následné ztráty, případně ušlý zisk), výdaje
nebo škody vzniklé nebo strpěné (na základě nedbalosti libovolné osoby či jinak) v
souvislosti s touto propagační akcí nebo v důsledku přijetí nebo využití nabídky,
kromě odpovědnosti, kterou nelze vyloučit ze zákona (včetně zranění či úmrtí osob a
podvodného jednání); v takovém případě bude odpovědnost omezena na zákonem
povolený minimální rozsah.
17. Přihlášky v rozporu s těmito podmínkami budou vyřazeny.
18. Pokud výherce neoznámí pořadateli při převzetí ceny jinak, je pořadatel akce
oprávněn jméno výherce použít k propagačním účelům.
19. Jména a regiony bydliště výherců budou umístěna na stránkách www.XXXX po dobu
2 měsíců počínaje 1. říjnem 2016.
20. Výherci mohou být požádáni o účast na veřejných aktivitách souvisejících s
propagační akcí, ale pokud o ni nestojí, nejsou povinni se takových aktivit účastnit.
21. Poskytnuté osobní údaje použije pořadatel výhradně k účelům správy propagační
akce. Bez vašeho výslovného souhlasu je použití k jakýmkoli jiným účelům vyloučeno.
Zásady ochrany osobních údajů pořadatele si můžete přečíst zde:
https://www.footlocker.co.uk/en/content/fl_page_content_privacy
22. Přihlášením do této propagační akce účastníci vyjadřují svůj souhlas s tím, že se jí
účastní na vlastní riziko. V maximálním rozsahu povoleném zákonem pořadatel, jeho
vedoucí pracovníci, statutární orgány, zaměstnanci a zástupci neposkytují žádné
záruky ani prohlášení týkající se přesnosti nebo úplnosti obsahu webových stránek
www.footlocker.eu/xbox ani obsahu jakýchkoli stránek na ně navázaných a vylučují
veškerou odpovědnost za:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
jakékoli chyby, vady či nepřesnosti obsahu;
škody na majetku libovolné povahy vyplývající z vaší účasti na propagační
akci;
úmrtí nebo zranění osob v přímém důsledku účasti na propagační akci, neníli způsobeno nedbalostí na straně společnosti Foot Locker, jejích vedoucích
pracovníků, statutárních orgánů, zaměstnanců a zástupců;
přerušení nebo ukončení přenosu dat z našich stránek
www.footlocker.eu/xbox nebo na ně;
softwarové vady, viry apod., jež mohou být na stránky
www.footlocker.eu/xbox nebo přes ně přeneseny třetí stranou, případně
ztráty nebo škody libovolného druhu vzniklé v důsledku použití libovolného
obsahu vloženého, odeslaného elektronickou poštou, přeneseného nebo
jinak poskytnutého k dispozici prostřednictvím www.footlocker.eu/xbox.
23. Nebude-li z libovolného důvodu možné tuto propagační akci realizovat dle plánu
(mezi tyto situace patří zejména nedovolená manipulace, neoprávněné zásahy,
podvodné jednání, technické závady či jiné příčiny mimo kontrolu pořadatele, jež
poškodí nebo jinak negativně ovlivní správu, zabezpečení, nestrannost, bezúhonnost
či řádné vedení této propagační akce), vyhrazuje si pořadatel právo (s výhradou
vydání případných písemných pokynů podle příslušného zákona) vyřadit každou
osobu, která nedovoleným způsobem zasahuje do procesu registrace, a propagační
akci zrušit, ukončit, upravit nebo pozastavit.
24. Dojde-li k jakémukoli jednání, opomenutí nebo situaci mimo přiměřenou kontrolu
pořadatele akce, která pořadateli brání plnit tyto podmínky a pravidla, pořadatel
nebude odpovídat za případné neplnění nebo opožděné plnění svého závazku.
25. Účast na této propagační akci se považuje za vyjádření souhlasu s těmito pravidly a
podmínkami a přijetí závazku k jejich respektování.
26. Tato pravidla a podmínky se řídí anglickým právem a spadají do výhradní jurisdikce
soudů v Anglii a Walesu.
27. Xbox One S je zapsaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation ve
Spojených státech a/nebo jiných zemích.
28. Ve nepříliš pravděpodobném případě sporu je rozhodnutí pořadatele konečné a
nepřipouští se žádná korespondence.
Údaje o pořadateli: Foot Locker Europe.com B.V., Ir. D.S. Tuijnmanweg 3-5 - 4131 Pn
Vianen, Nizozemsko.

Podobné dokumenty