1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název ŠVP: FILIP – mít všech pět

Transkript

1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název ŠVP: FILIP – mít všech pět
Základní škola Aloise Klára Úštěk, PLA 11 – Školní vzdělávací program FILIP – mít všech pět pohromadě
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE
Název ŠVP:
FILIP – mít všech pět pohromadě
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání byl vypracován podle RVP ZV
Údaje o škole
Název školy:
Základní škola Aloise Klára Úštěk
Adresa školy: Polské lidové armády 11, Úštěk 41145
Jméno ředitele: Mgr. Renata Opočenská
Kontakty:
telefon 416 795 456
e-mail [email protected]
www: zs-ustek.cz
IČO:
46770038
Jméno koordinátora ŠVP: Mgr. Renata Opočenská
Zřizovatel
Název:
Město Úštěk
Adresa:
Mírové náměstí 83, 411 45 Úštěk
Kontakty:
telefon: 416795609
e-mail: [email protected]
www: www.mesto-ustek.cz
Platnost dokumentu:
Od 1.9. 2007, úpravy k 1.9. 2013
podpis ředitele:
razítko školy:
1
Základní škola Aloise Klára Úštěk, PLA 11 –ŠVP FILIP – mít všech pět pohromadě
CHARAKTERISTIKA ŠKOLY
1. Úplnost a velikost školy
Základní škola Aloise Klára Úštěk je úplnou základní školou s 1. až 9. postupovým ročníkem. Je odpovídající charakteru menšího města a poskytuje vzdělání cca
200 dětí ve věku od šesti do patnácti let. Škola je umístěna ve výhodné poloze rekreačního úštěckého regionu, odkud je blízko jak typické historické části
města, tak i do malebného okolí a přírody.
Výuka probíhá v 11 kmenových třídách a v odborných učebnách – hudebna, dvě učebny výpočetní techniky, učebna fyziky a chemie, výtvarná dílna. Dvě
oddělení školní družiny využívají ke své činnosti vhodné prostory ve vedlejší budově, která by měla v blízké době projít celkovou rekonstrukcí. Největším
problémem je současný stav tělocvičny, která je nevyhovující. V nedávné době bylo zprovozněno nové multifunkční hřiště, které může škola plně využívat.
Škola se snaží pro pedagogy zajisti technické vybavení / dle finančních možností/ - kopírky, počítače ( v současné době je v učebnách 48 počítačů pro žáky, 2
interaktivní tabule, učitelé mají k práci ve sborovnách tři počítače s internetovým připojením, dále notebooky/.
2. Trocha historie
Přesný rok založení školy v Úštěku není znám. Připomíná se však již před třicetiletou válkou, kdy byla dle tehdejšího charakteru čistě česká. V nejstarších
listinách se mluví již o kantoru a jeho požitcích. Správce úštěcké školy ( rektor ) měl na počátku 16. století k ruce jednoho učitele ( kantora ).
Školní budova byla ve vlastní budově vedle německé brány v roce 1575 nově opravena. Později po požáru byla nově postavena na místě, kde se dnes nachází
budova zdravotního střediska.
V 18. století prodala obec starou budovu a umístila školu do obecního domu. Tato škola stála asi 100 let. V roce 1856 byla obrovským požárem, který zachvátil
velkou část města, úplně zničena. Již následujícího roku přikročila obec k výstavbě další školy.
V roce 1871 bylo vydáno povolení ke zřízení chlapecké měšťanské školy. Třídy této školy se však nacházely ve dvou různých budovách, a tak vznikly plány na
postavení nové, prostorné školní budovy, která by pojala všechny ročníky obecné i měšťanské školy. Stavba školy započala 30. dubna 1894 a 29. září 1895 se
konalo slavnostní vysvěcení. Nová školní budova se stala čestným pomníkem školního přátelství a obětavosti úštěckých obyvatel. Tato budova slouží svým
účelům i dnes - na začátku 21. století.
3. Charakteristika pedagogického sboru
Naše škola je plně organizovaná. Smíšený pedagogický sbor tvoří vysokoškolsky vzdělaní pedagogové a kvalifikované vychovatelky a jedna vedoucí DDM.
Na škole působí jeden výchovný poradce, jeden metodik prevence. Společně se věnují žákům se specifickými poruchami, žákům s výchovnými problémy,
vytvářejí individuální plány pro jejich vzdělávání. Výchovný poradce se zároveň věnuje žákům při výběru profesní orientace. Výchovný poradce i metodik
prevence poskytují rodičům i pedagogům poradenskou činnost, mají své konzultační hodiny. Prevenci psychopatologických jevů se na škole věnujeme velmi
pečlivě a klademe na ni velký důraz.
Na škole se vyučují cizí jazyky: anglický jazyk / již od 1. třídy/, německý jazyk a ruský jazyk / nepovinný předmět/.
Chceme být školou, která harmonicky rozvíjí žákovu osobnost, a proto značnou pozornost věnujeme estetické výchově, výzdobě školy i ekologickým otázkám.
2
Základní škola Aloise Klára Úštěk, PLA 11 –ŠVP FILIP – mít všech pět pohromadě
4. Spolupráce se zákonnými zástupci a dalšími sociálními partnery
4.1 Školská rada
Školská rada Základní školy Aloise Klára Úštěk byla zřízena v roce 2005 a v současné době má 9 členů.
Její složení: zákonní zástupci nezletilých žáků – Ing. Dana Šedivá, Vlasta Beranová, Radka Musilová, zástupci pedagogických pracovníků – Mgr. Alma Ziková,
Mgr. Lada Horáčková, Blanka Peterková, zástupci zřizovatele – Iva Hettová, Mgr. Pavlína Čurdová, Šárka Patková.
Na pravidelných schůzkách pomáhají členové školské rady řešit otázky týkající se řádného provozu a organizace školy. Školská rada se schází několikrát do
roka.
4.2 Spolupráce s poradenskými zařízeními
Naše škola spolupracuje s nejbližšími poradenskými zařízeními v Litoměřicích: PPP Litoměřice a SPC Litoměřice. Plně využívá jejich služeb. Na naší škole
pracuje jedna dyslektická ambulance a jedna logopedická ambulantní poradna, kam jsou žáci zařazováni podle individuálních potřeb na základě integrační
zprávy. Práce v těchto skupinách je kontrolována pracovníky pedagogicko - psychologické poradny.
Učitelé vypracují na začátku školního roku na základě integrační zprávy z poradny individuální vzdělávací plány. Týkají se žáků se specifickými poruchami učení
nebo poruchami chování. Plány předkládají ke schválení jednotlivým poradenským zařízením, kde byly děti šetřeny. Plány používají během práce se žákem,
doplňují je svými poznámkami a předkládají je jednou či dvakrát ke kontrole poradně.
Také využíváme nabídky seminářů pořádaných Pedagogicko - psychologickou poradnou pro další vzdělávání učitelů. Semináře se vždy týkají aktuálních témat a
problémů současného školství.
4.3 Spolupráce s Policií ČR
Naše škola spolupracuje i s Policií ČR, která připravuje především pro žáky 1. stupně různé besedy s dopravní tématikou nebo Výchovu mladých cyklistů na
dopravním hřišti ve 4. třídách. Tradičně se účastníme akce Mladý záchranář – pro žáky 6. až 8. ročníku. V minulých letech jsme se zapojili do projektu AJAX,
která měla dobrou odezvu u dětí i rodičů. Rádi bychom v tomto projektu pokračovali.
4.4 Spolupráce s DDM
Součástí naší školy je i DDM se kterým spolupracujeme. DDM zajišťuje pro žáky vhodnou mimoškolní činnost a kroužky. V době mezi odpoledním vyučování
umožňuje všem žákům školy navštěvovat prostory DDM a vhodně trávit volný čas.
4.5 Další spolupráce
Dále spolupracujeme s regionálními institucemi:
Litoměřická galerie, K-centrum Litoměřice, Divadlo K.H. Máchy Litoměřice, Chráněná krajinná oblast a Ekologické centrum Sever
3
Základní škola Aloise Klára Úštěk, PLA 11 –ŠVP FILIP – mít všech pět pohromadě
5. Charakteristika školního vzdělávacího programu FILIP – mít všech pět pohromadě
5.1 Zaměření školy
Vzdělávací program naší školy FILIP – mít všech pět pohromadě nese tento název z několika důvodů a má tyto významy:
Signalizuje propojení jednotlivých předmětů, které vedou k rozvoji tvořivého myšlení
Symbolicky naznačuje snahu o poskytování kvalitního vzdělávání, snažíme se o posílení estetické složky, především ve sborovém zpěvu a výtvarných aktivitách
školy
Charakterizuje úsilí o soulad při spolupráci mezi všemi zúčastněnými, kteří se na vyučovacím procesu podílí, tedy mezi učiteli a žáky, učiteli a rodiči a mezi žáky
navzájem
5.2 Výchovné a vzdělávací strategie – naše priority



Pozitivní pracovní klima, řízení školy probíhá demokratickým způsobem, rodiče jsou na akcích školy vítáni, škola je bezpečným prostředím
K žákům je přistupováno jako k jedinečným bytostem, ŠVP je zaměřen na individualitu žáka, jeho schopnosti, zájmy a potřeby, výuka probíhá jako
interakce mezi učitelem a žákem a naopak
Snaha vybavit žáka klíčovými kompetencemi – schopnostmi, kterými budeme naplňovat cíle základního vzdělávání
Cíl 1. – umožnit žákům osvojit si strategie učení a motivovat je pro celoživotní učení
Kompetence k učení




Individuální přístup k žákům – umožnit žákům úspěch
Čtení s porozuměním a práce s textem – základ pro získávání informací pro celoživotní učení
Motivace k soutěžím a olympiádám různého druhu
Vedení k využívání informačních a komunikačních prostředků
Cíl 2. – Podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování a k řešení problémů
Kompetence k řešení problémů




Vést žáky, ab dávali znalosti a poznatky do souvislostí
Zadávání úloh z praktického života
Spolupodílení starších žáků na organizování školních akcí pro mladší spolužáky
Práce s vlastní chybou
Cíl 3. – Vést žáky k všestranné, účinné a otevřené komunikaci
Kompetence komunikativní




Nebát se slušným způsobem prezentovat své názory, dokázat přehodnotit svůj názor
Vnímat a naslouchat názorům druhých
Vyjadřovat myšlenky souvisle a kultivovaně
Naučit se komunikovat s cizinci
4
Základní škola Aloise Klára Úštěk, PLA 11 –ŠVP FILIP – mít všech pět pohromadě
Cíl 4. – Rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých
Kompetence sociální a personální



Zařazovat skupinové vyučování, při které jsou žáci vedeni ke vzájemné spolupráci
Umět v diskuzi obhájit svůj názor, umět přijmout názor druhých
Umět ocenit práci jiného /potleskem, pochvalou apod./
Cíl 5. – Připravit žáky jako svébytné, svobodné a zodpovědné bytosti, uplatňující svá práva a naplňující povinnosti
Kompetence občanské


Stanovit pravidla slušného chování, vycházet ze školního řádu
Vést žáky k sebevědomému, slušnému a empatickému vztahu k druhým
Cíl 6. – Pomáhat žákům poznávat a rozvíjet vlastní schopnosti spolu s reálnými možnostmi a uplatňovat je se získanými vědomostmi a
dovednostmi a dovednostmi při životní a profesní orientaci
Kompetence pracovní

Podporovat žáky k dalšímu rozvoji jejich schopností, vést žáky k sebehodnocení
Cíl 7. – Vytvářet u žáků potřebu projevovat pozitivní city v chování, jednání a v prožívání životních situací. Rozvíjet vnímavost a citlivé
vztahy k lidem, prostředí i k přírodě


K zodpovědnosti ve vztahu k životnímu prostředí, vést k třídění odpadu
K uvědomění si potřeby pomáhat druhým
Cíl 8. – Učit žáky aktivně rozvíjet a chránit fyzické, duševní i sociální zdraví a být za ně zodpovědný



Při všech akcích školy vést žáky především k ochraně zdraví svého i ostatních
Vést žáky k dodržování stanovených pravidel a vysvětlovat důležitost jejich dodržování.
Vést žáky k uvědomělému chování v případě mimořádných situací, umět poskytnout pomoc aj.
Cíl 9. – Vést žáky k toleranci a k ohleduplnosti k jiným lidem, jejich kulturám a duchovním hodnotám, učit je žít s ostatními lidmi

Velká pozornost v běžném školním životě /mohou se mezi žáky objevit žáci jiné národnosti/
5
Základní škola Aloise Klára Úštěk, PLA 11 –ŠVP FILIP – mít všech pět pohromadě
V našem ŠVP počítáme
- s aktivním zapojením žáků do procesu učení
- s volbou co nejefektivnějších metod a forem práce
- s využitím motivace a evokace
- se vzděláváním v souvislostech /proto jsme řadili učivo v souvislostech mezi jednotlivými předměty/
- s postupným rozvojem evaluačních nástrojů
- se zdůrazněním důležitosti učení pro praktický život
- Snaha o vstřebávání informací
- učitelé učí žáky pracovat s různými zdroji informací
- žáci prvního stupně jsou důsledně vedeni ke zvládnutí čtení, tak aby mohli získávat informace
- od prvního ročníku si rovněž zdokonalují komunikační dovednosti
- již na prvním stupni děti běžně pracují s výpočetní technikou, využívají výukové programy
- všichni žáci mají možnost využívat počítačové učebny k získávání poznatků a k procvičování práce s počítači
- informace žáci vstřebávají i z prostředí kolem sebe, učí se je vstřebávat a třídit
- Snaha o pozitivní vztah k evropským spoluobčanům
- jazykovou průpravu i mohou žáci procvičit na příležitostných exkurzích do zahraničí, počítáme s navázáním vztahů s nějakou partnerskou školou
- příležitostně na naší škole studují žáci ze zahraničí, proto se věnujeme multikulturní výchově
- Snaha integrovat žáky, kteří vyžadují zvláštní péči a práce s dětmi mimořádně nadanými a talentovanými
- díky kvalitně vybaveným učitelům věnujeme se v Dyslektické ambulantní poradně péči především žákům s poruchami učení /dyslexii, dysgrafii,
dysortografii
- rovněž se věnujeme žákům se zdravotním postižením a zdravotně znevýhodněným dětem, k nimž přistupujeme individuálně s ohledem na jejich potřeby, při jejich
integraci úzce spolupracujeme s rodiči, školskými poradenskými zařízeními a odbornými lékaři
- při práci s žáky sociálním znevýhodněním / z prostředí sociálně nebo kulturně jazykově odlišného od majoritní populace/ věnujeme největší pozornost osvojení jazyka
/především formou doučování, vytváření specifických učebních materiálů/, při jejich začleňování do kolektivu nám pomáhá osobnostně sociální a multikulturní výchova
/ v rámci běžných hodin či projektových dnů/
- snažíme se, abychom žáky, kteří na svém znevýhodnění pracují /pravidelně navštěvují DAP, dochází na doučování/ v jejich úsilí výrazně podporovali a sledovali posuny
jejich osobního maxima
- zvláštnosti mimořádně nadaných žáků zohledňují učitelé i při výuce /zadávání složitějších úkolů, vzájemné učení aj./
- Snaha působit v preventivních programech
- škola má metodika prevence, který vytváří spolu s dalšími pedagogy minimální preventivní program
- jeho součástí jsou různé besedy na aktuální témata, ale prevence probíhá i během běžné výuky
- pro zabezpečení volného času žáků spolupracuje škola s DDM /kroužky.
- dopravní výchova se realizuje ve 4. ročníku
6
Základní škola Aloise Klára Úštěk, PLA 11 – ŠVP FILIP – mít všech pět pohromadě
Vycházíme ze vzdělávacích oblastí RVP ZV a v závorce uvádíme předměty našeho ŠVP









Jazyk a jazyková komunikace / český jazyk a literatura, cizí jazyk a další cizí jazyk/
Matematika a její aplikace /matematika/
Informační a komunikační technologie /informatika a svět práce/
Člověk a jeho svět / prvouka, přírodověda, vlastivěda/
Člověk a společnost / dějepis, výchova k občanství/
Člověk a příroda / přírodopis, fyzika, chemie/
Člověk a kultura / hudební výchova, výtvarná výchova, sborový zpěv/
Člověk a zdraví / tělesná výchova, rodinná výchova/
Člověk a svět práce / pracovní činnosti
6.
VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE
Výchovné a vzdělávací strategie představují společně uplatňované postupy, metody a formy práce, příležitosti a aktivity, které vedou k utváření a rozvíjení
klíčových kompetencí žáků. Jsou vymezeny na úrovni školy a formulovány ke každé klíčové kompetenci jako společný postup, kterým chtějí učitelé dovést žáky
k utváření klíčových kompetencí.
Kompetence k učení – umožnit žákům osvojit si strategii učení a motivovat je pro celoživotní učení. Během výuky klademe důraz na čtení s porozuměním, práci
s textem a vyhledávání informací. Žáky vedeme k sebehodnocení. Individuálním přístupem k žákům maximalizujeme jejich šanci prožít úspěch. Žáky vedeme k
samostatnému organizování některých mimoškolních akcí (sportovní hry, soutěže, turnaje apod.). Žákům umožňujeme ve vhodných případech realizovat
vlastní nápady, podněcujeme jejich tvořivost. Žáci se zúčastňují sportovních a jiných soutěží, turnajů a olympiád. Formou vytváření vhodných situací, se
snažíme u žáků probudit radost z učení a motivovat je tak pro další sebevzdělávání.
Kompetence k řešení problému – podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování a k řešení problémů. Výuka je vedena tak, aby žáci hledali různá
řešení problému a své řešení dokázali obhájit. Ve vhodných oblastech vzdělávání používáme netradiční úlohy ( matematický Klokan apod.). Při výuce
motivujeme žáky v co největší míře problémovými úlohami z praktického života. Žáci se postupně zdokonalují v práci s informacemi z různých zdrojů (ústních,
tištěných, mediálních a elektronických, včetně internetu). Učí se informace vyhledávat, třídit a vhodným způsobem využívat. Žáci jsou úměrně věku vedeni k
používání internetu. Žáci prezentují své názory ve školním časopise. Podle svých schopností a dovedností se žáci zapojují do soutěží a motivačních her. Starší
žáci připravují různé aktivity pro mladší spolužáky. Děti vedeme k aktivnímu zapojení do všech fází činnosti (plánování, příprava, realizace, hodnocení).
Kompetence komunikativní – vést žáky k všestranné a účinné komunikaci. Vedeme žáky ke vhodné komunikaci se spolužáky, s učiteli a ostatními dospělými ve
škole i mimo školu. Učíme žáky argumentovat a vhodnou formou obhajovat svůj vlastní názor a zároveň poslouchat a respektovat názor jiných. Ke komunikaci
a informovanosti ve škole využíváme školní časopis. Žáci se podílejí na zpracování videozáznamů, fotografií a další dokumentace ze života školy. Podporujeme
přátelské vztahy ve třídách a mezi třídami (školní projekty – Nekouřím – jsem in, Vánoce přicházejí, Červená stužka, Velikonoce bez známek, Čarodějnice, Den
naruby, Den dětí, Šebrliáda, Školní akademie a další). Začleňujeme metody kooperativního učení a jejich prostřednictvím vedeme děti ke spolupráci při
vyučování. Podporujeme komunikaci
s jinými školami (spolupráce s dalšími školami – v Liběšicích, Mateřská škola Pastelka Úštěk).
7
Kompetence sociální a personální – rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat a respektovat práci vlastní a druhých. Do procesu vzdělávání zařazujeme formy
skupinové a týmové práce žáků a podporujeme vzájemnou pomoc při učení. Sociální kompetence rozvíjíme na praktických cvičeních a úkolech. Usilujeme o to,
aby žáci prokázali schopnost střídat role ve skupině. Žáky vedeme k respektování společně dohodnutých pravidel chování, na jejichž formulaci se sami podílejí.
Učíme je zároveň k odmítavému postoji ke všemu, co narušuje dobré vztahy mezi žáky.
Kompetence občanské – vychovávat žáky jako svobodné a zodpovědné osobnosti, uplatňující svá práva a plnící své povinnosti. V třídních kolektivech žáci
společně stanovují pravidla chování. Školní řád navazuje na pravidla chování vytvořená ve třídách. Ve škole jsou respektovány individuální rozdíly žáků
(národnostní, kulturní). Je kladen důraz na environmentální a ekologickou výchovu, vedeme k třídění odpadů. Při ozdravných a rekreačních pobytech v přírodě
vedeme žáky k zodpovědnému přístupu k přírodě a životnímu prostředí. Žáky vedeme k poznávání kultury jiných národů.
Kompetence pracovní – pomáhat žákům poznávat a rozvíjet své schopnosti i reálné možnosti a uplatňovat získané vědomosti a dovednosti při profesní
orientaci. Žáky motivujeme k aktivnímu zapojení v rámci vzdělávací oblasti Člověk a svět práce. Vycházíme z konkrétních životních situací, v nichž žáci
přicházejí do přímého kontaktu s lidskou činností a technikou v jejích rozmanitých podobách (práce na školním pozemku,
údržba školního areálu apod.). Žáky vedeme k objektivnímu sebehodnocení a posouzení reálných možností při profesní orientaci. Výuku doplňujeme o
praktické exkurze. Nabídkou volitelných předmětů a zájmových útvarů pomáháme žákům rozvíjet jejich schopnosti a dovednosti a objevovat tak možnosti své
budoucí profesní orientace.
7.
ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI
Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci se zdravotním postižením (tělesným, zrakovým, sluchovým, mentálním, artismem, vadami
řeči, souběžným postižením více vadami a vývojovými poruchami učení nebo chování), žáci se zdravotním znevýhodněním
(zdravotním oslabením, dlouhodobým onemocněním a lehčími zdravotními poruchami vedoucími k poruchám učení a chování) a žáci se sociálním
znevýhodněním (z rodinného prostředí s nízkým sociálně kulturním postavením, ohrožení sociálně patologickými jevy, s nařízenou ústavní výchovou nebo
uloženou ochrannou výchovou a žáci v postavení azylantů a účastníků řízení o udělení azylu).
7.1 Vzdělávání žáků se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním
Podmínky vzdělávání žáků se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním:
- zohledňovat zdravotní hlediska a respektovat individualitu a potřeby žáka
- využívat všech podpůrných opatření při vzdělávání žáků
- uplatňovat princip diferenciace a individualizace vzdělávacího procesu při organizaci činností, při stanovování obsahu, forem a metod výuky
- zabezpečit odbornou výuku předmětů speciálně pedagogické péče
- zohlednit druh, stupeň a míru postižení nebo znevýhodnění při hodnocení výsledků vzdělávání
- odstraňovat architektonické bariéry a provádět potřebné změny, případně úpravy školního prostředí
- spolupracovat s rodiči nebo zákonnými zástupci žáka, školskými poradenskými zařízeními a odbornými pracovníky školního poradenského pracoviště,
v případě potřeby spolupracovat s odborníky z jiných resortů (zejména při tvorbě individuálních vzdělávacích plánů)
- spolupracovat s ostatními školami, které vzdělávají žáky se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním
- podporovat nadání a talent žáků vytvářením vhodné vzdělávací nabídky.
8
Základní škola Aloise Klára Úštěk, PLA 11 –ŠVP FILIP – mít všech pět pohromadě
7.2 Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním
Do této skupiny patří žáci, kteří pocházejí z prostředí sociálně nebo kulturně a jazykově odlišného od prostředí, v němž vyrůstají žáci pocházející z majoritní
populace. Jsou to žáci z různých, u nás již déle žijících menšin, nebo žáci přicházející k nám v rámci migrace (především azylanti a účastníci řízení o udělení
azylu). Žáci z rodinného prostředí s nízkým sociálně kulturním a ekonomickým postavením jsou častěji ohroženi sociálně patologickými jevy. Proto je nezbytné
všem těmto žákům věnovat specifickou péči v rozsahu, který potřebují.
Dlouhodobým cílem školy je integrace žáků z odlišného kulturního a sociálně znevýhodňujícího prostředí, ochrana jejich minoritní kultury a podpora jejich
úspěšnosti v majoritní společnosti.
Podmínky vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním:
- zajistit individuální nebo skupinovou péči
- realizovat vzdělávání v přípravné třídě
- využívat pomoc asistenta pedagoga
- zajistit menší počet žáků ve třídě
- volit odpovídající metody a formy práce
- využívat specifické učebnice a materiály
- pravidelně komunikovat na úrovni všech subjektů zapojených do výchovně-vzdělávacího procesu a poskytovat zpětnou vazbu
- spolupracovat s psychologem, speciálním pedagogem – etopedem, sociálním pracovníkem, případně s dalšími odborníky.
Pro úspěšné vzdělávání žáků z kulturně odlišného a mnohdy i sociálně znevýhodňujícího prostředí je nejdůležitějším činitelem především učitel, který své žáky
i jejich rodinné prostředí dobře zná, dovede volit vhodné přístupy a vytvářet ve třídě i ve škole příznivé společenské
klima.
Škola využívá výukové postupy vhodné pro rozmanité učební styly žáků a různé způsoby organizace výuky, plánuje výuku tak, aby vycházela ze zájmů,
zkušeností a potřeb žáků různých kultur, etnik a sociálního prostředí.
8. ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH
Zařazení problematiky výchovy a vzdělávání nadaných žáků do základního vzdělávání vyžaduje od učitelů náročnější přípravu na vyučování v jednotlivých
předmětech, neboť tito žáci mají své specifické vzdělávací potřeby, na které je nutno reagovat. Pro tyto žáky je zapotřebí zvýšené
motivace k rozšiřování základního učiva do hloubky především v těch vyučovacích předmětech, které reprezentují nadání dítěte.
9
Základní škola Aloise Klára Úštěk, PLA 11 –ŠVP FILIP – mít všech pět pohromadě
Specifika mimořádně nadaných žáků:
- žák svými znalostmi přesahuje stanovené požadavky
- problematický přístup k pravidlům školní práce
- tendence k vytváření vlastních pravidel
- sklon k perfekcionismu a s tím související způsob komunikace s učiteli, který může být i kontroverzní
- vlastní pracovní tempo
- vytváření vlastních kreativních postupů při řešení úloh
- malá ochota ke spolupráci v kolektivu
- rychlá orientace v učebních postupech
- záliba v řešení problémových úloh zvláště ve spojitosti s vysokými schopnostmi oboru
- přeceňování svých schopností u žáků s pohybovým nadáním
- kvalitní koncentrace, dobrá paměť, hledání a nacházení kreativních postupů
- vhled do vlastního učení
- zvýšená motivace k rozšiřování základního učiva do hloubky, především ve vyučovacích předmětech, které reprezentují nadání dítěte
- potřeba projevení a uplatnění znalostí a dovedností ve školním prostředí.
Možné úpravy způsobů výuky mimořádně nadaných žáků:
Při vzdělávání mimořádně nadaných žáků by měl způsob výuky žáků vycházet důsledně z principů individualizace a vnitřní diferenciace.
Příklady pedagogicko-organizačních úprav:
- doplnění, rozšíření a prohloubení vzdělávacího obsahu
- zadávání specifických úkolů
- zapojení do samostatných a rozsáhlejších prací a projektů
- vnitřní diferenciace žáků v některých předmětech
- občasné (dočasné) vytváření skupin pro vybrané předměty s otevřenou možností volby na straně žáka
- účast ve výuce některých předmětů se staršími žáky
Ve vzdělávacím oboru Matematika a její aplikace projevují tito žáci kvalitní koncentraci, dobrou paměť, zálibu v řešení problémových úloh a svými znalostmi
přesahují stanovené požadavky. Umožňujeme jim pracovat na počítači (vzdělávací programy), individuálně pracovat s naučnou literaturou (hlavolamy, kvízy,
záhady, problémové úlohy), i navštívit vyučovací hodiny ve vyšších ročnících. V dalších hodinách pracují podle individuálního vzdělávacího plánu, jsou jim
zadávány náročnější samostatné úkoly (referáty k probíranému učivu, zajímavosti ze světa
techniky apod.), jsou pověřováni vedením a řízením skupin. Je jim dáván prostor pro hlubší bádání a zkoumání.
10
Na žáky s hudebním nadáním (vzdělávací obor Umění a kultura) klade učitel vyšší nároky odpovídající jejich dovednostem a schopnostem. Vhodným
způsobem je zapojuje do činností v hodině – mohou doprovázet na hudební nástroj, předzpívávat píseň apod.
Žákům výtvarně nadaným (vzdělávací obor Umění a kultura) jsou zadávány náročnější práce – volí různé techniky, jsou podporováni v mimoškolních
aktivitách, navštěvují výtvarné obory při základních uměleckých školách.
Žáci nadaní spíše technicky, manuálně zruční, jsou směřováni k zapojení do zájmových aktivit organizovaných školou nebo školou uměleckou. Při samotné
výuce bývají pověřováni náročnějšími částmi při plnění zadaných úkolů, jsou pověřováni vedením skupiny.
Pohybově nadaní žáci (vzdělávací obor Člověk a zdraví) jsou podporováni v rozvíjení všech pohybových aktivit, především těch, ve kterých žák projevuje
největší zájem a talent. Žáci jsou zapojováni do sportovních soutěží, ať už v rámci školy nebo mimo ni. Reprezentují školu.
Velmi často se stává, že nadaní žáci mají výkyvy v chování. Je nutné toto chování usměrňovat s pedagogickým optimismem a taktně, avšak důsledně.
Usměrňujeme žáky v osobnostní výchově, vedeme je k rovnému přístupu k méně nadaným spolužákům, k toleranci, k ochotě pomáhat slabším. Není
výjimkou, že vyniká-li žák v jedné oblasti, v jiné je průměrný.
Velmi důležité také je, do jaké míry druh nadání žáka koresponduje se schopnostmi a možnostmi jeho okolí, tzn. jeho rodiny, školní třídy, učitelů i vrstevníků.
V době, kdy žáci vstupují do školy, je pro ně důležité, aby se stali členy komunity, do které patří vzhledem ke svému věku, a to i přesto, že tito žáci obvykle
snadno komunikují s dospělými nebo staršími spolužáky. Často právě nadaní mají strach, že se jim nepodaří začlenit se do komunity, ke které se věkově
vztahují. Dochází tak k tomu, že se jejich snaha o včlenění do přirozené vrstevnické skupiny spojuje s tendencí k popření vlastních schopností. S přibývajícím
věkem se u těchto žáků zvyšuje jejich sociální vnímavost, kdy si dobře uvědomují svoje přednosti i nedostatky a svoje postavení ve skupině vrstevníků, kdy se
jejich mimořádné nadání může stát i důvodem k obdivu vrstevníků.
9.
ZAČLENĚNÍ PRŮŘEZOVÝCH TÉMAT
Průřezová témata jsou realizována integrací do předmětů /viz tabulace vzdělávacího obsahu/ a dále plněna i ve školních projektových dnech. Důraz je kladen
na praktické osvojování a prohlubování dovedností a vědomostí. Využívají se metody a formy práce založené především na spolupráci žáků / především ve
dvojicích či skupinách/. Vzájemně se učí, komunikují s okolím a řeší následně praktické problémy a úkoly. Pro projektové dny není využita disponibilní časová
dotace, jsou rovnoměrně zařazené do všech pěti pracovních dnů. Podrobné rozpracování projektových dnů je k dispozici ve sborovně či u ředitele školy.
11
Základní škola Aloise Klára Úštěk, PLA 11 –ŠVP FILIP – mít všech pět pohromadě
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Tematické okruhy
Rozvoj schopností poznávání
Integrace do předmětu
1. stupeň
2. stupeň
1.
2.
3.
4.
5.
6.
ročník – Čj, M, Prv, Hv, Vv, Tv, Pč
ročník – Čj, Prv, Hv, Tv, Vv, Pč
ročník – Čj, AjI, Prv, Hv, Vv, Tv
ročník – Čj, AjI, Pří, Vla, Hv, Vv, Tv, Pč
ročník – Čj, M, Pří, Vla, Hv, Tv, Vv, Pč
7.
8.
9.
Sebepoznání a sebepojetí
1.
2.
3.
4.
5.
ročník – M, Prv, Vv, Tv, Pč
ročník – M, Prv, Hv, Vv, Tv, Pč
ročník – Čj, Prv, Hv, Vv, Tv,
ročník – Čj, Aj I, Pří, Vla, Hv, Vv, Tv, Pč
ročník – Aj I, Pří, Vla, Hv, Vv, Tv, Pč
6.
7.
8.
9.
Seberegulace a sebeorganizace
Psychohygiena
Kreativita
1.
2.
3.
4.
5.
ročník – Čj, M, Prv, Hv, Vv, Tv, Pč
ročník – Čj, M, Prv, Hv, Vv, Tv, Pč
ročník – M, Hv, Vv, Tv
ročník – Aj I, M, Pří, Vla, Hv, Vv, Tv, Pč
ročník – M, Pří, Hv, Vv, Tv, Pč
6.
7.
1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
4.
5.
ročník – Čj, M, Prv, Hv, Vv, Tv, Pč
ročník – Čj, M, Prv, Hv, Vv, Tv, Pč
ročník – Čj, Hv, Vv, Tv
ročník – M, Pří, Vv, Tv, Pč
ročník – Pří, Hv, Vv, Tv
ročník – Čj, M, Prv, Hv, Vv, Tv, Pč
ročník – Čj, M, Prv, Hv, Vv, Tv, Pč
ročník – Čj, Aj I, M, Prv, Hv, Vv, Tv
ročník – M, Pří, Hv, Vv, Tv, Pč
ročník – Čj, Hv, Vv, Tv, Pč
6.
7.
8.
9.
12
8.
9.
6.
7.
8.
9.
Realizace v rámci školního projektu
/třídy/
ročník – Čj, AjI, NjI, M, Inf, D, Ov, Zv,
yF, Př, Z, Hv, Tv, Pč
ročník – Čj, AjI, Nj I, Nj II, M, Inf, D,
Ov, Zv, Fy, Př, Z, Hv, Tv, Pč
ročník – Čj, Aj I, Nj II, M, D, Ov, Zv, Ch,
Př, Z, Hv, Tv, Pč
ročník – Čj, Aj I, D, Ov, Ch, Př, Z, Hv,
Tv, Pč
ročník – Čj, Nj I, Aj I, Inf, D, Ov, Rv, F,
Hv, Tv, Pč
ročník – Čj, Aj I, Aj II, Nj II, Inf, Ov, Rv,
F, Z, Hv, Tv, Pč
ročník – Čj, Aj I, Nj II, M, OV, Zv, Z, Hv,
Tv, Pč
ročník – Čj, Aj I, M, Ov, Ch, Z, Hv, Tv,
Dom
ročník – Nj I, M, Inf, Ov, Rv, Př, Tv, Pč
ročník – Aj I, Aj II, M, Inf, Ov, Zv, Př,
Hv, Tv, Pč
ročník – Nj II, M, Ov, Zv, Ch, Hv, Tv, Pč
ročník – Aj I, M, Ov, Ch, Př, Hv, Tv,
Dom
ročník – Nj I, Inf, Ov, Zv, Hv, Tv, Pč
ročník – Aj II, Nj II, M, Ov, Zv, Hv, Tv
ročník – Aj I, Nj II, Ov, Zv, Př, Hv, Tv
ročník – Z, Hv, Tv, Dom
Den Země, Vánoce, Vánoce přicházejí,
Velikonoce bez známek, Čarodějnice –
1.2.3.4.5.6.7.8.9. Den naruby,Šebrliáda –
5.6.7.8.9
ročník – Nj I, M, Inf, Ov, Zv, Fy, Př, Hv,
Tv, Pč
ročník – Nj I, Aj I, Nj II, M, Inf, Ov, Zv,
Fy, Př, Hv, Tv, Pč
ročník – Aj I, Ov, Zv, Z, Hv, Tv
ročník – Aj I,Ov, Př, Hv, Tv, Dom
Vánoce přicházejí, Velikonoce bez známek,
Čarodějnice /1.2.3.4.5.6.7.8.9./
Den Země /1.2.3.4.5.6.7.8.9./ Den naruby
/5.6.7.8.9./
Den Země, Vánoce přicházejí, Velikonoce bez
známek, Čarodějnice /1.2.3.4.5.6.7.8.9./
Den naruby, Šebrliáda /5.6.7.8.9./
Den Země /1.2.3.4.5.6.7.8.9./
Šebrliáda /5.6.7.8.9./
Vánoce přicházejí, Velikonoce bez známek –
1.2.3.4.5.6.7.8.9.
Poznávání lidí
Mezilidské vztahy
1.
2.
3.
4.
5.
ročník – Prv, Hv, Vv, Pč
ročník – Prv, Hv, Vv, Pč
ročník – Čj, Aj I, Hv, Vv
ročník – Aj I, Vla, Hv, Vv, Pč
ročník – Čj, Aj I, Vla, Pří, Hv, Vv
1.
2.
3.
4.
5.
ročník - Prv, Hv, Vv, Pč
ročník – Čj, Prv, Hv, Vv, Pč
ročník – Čj, Aj I, Hv, Vv
ročník – Čj, Aj I, Vla, Hv, Vv, Tv, Pč
ročník – Čj, Aj I, Pří, Hv, Vv, Tv, Pč
1.
2.
3.
4.
5.
ročník – Čj, M, Prv, Hv, Vv, Tv, Pč
ročník – Čj, m, Prv, Hv, Vv, Tv, Pč
ročník – Čj, Aj I, M, Prv, Hv, Vv, Tv
ročník – Cj, Aj I, M, Pří, Vla, Hv, Tv, Vv,
Pč
ročník – Čj, Pří, Vla, Hv, Vv, Tv, Pč
1.
2.
3.
4.
5.
ročník – M, Prv, Hv, Vv, Tv, Pč
ročník – M, Prv, Hv, Vv, Tv, Pč
ročník – Hv, Vv, Tv
ročník – Čj, M, Pří, Vla, Hv, Vv, Pč
ročník – Čj, Pří, Vla, Vv, Tv, Pč
1.
2.
3.
4.
ročník – M, Prv, Hv, Vv, Tv, Pč
ročník – Čj, M, Hv, Vv, Tv, Pč
ročník – Čj, Aj I, Prv, Hv, Vv, Tv
ročník – Čj, Aj I, M, Pří, Vla, Hv, Vv, Tv,
Pč
ročník – Čj, M, Pří, Vla, Hv, Vv, Tv, Pč
6.
7.
8.
9.
6.
7.
8.
9.
Komunikace
Kooperace a kompetice
Řešení problémů a rozhodovací
dovednosti
5.
6.
7.
8.
9.
6.
7.
8.
9.
6.
7.
8.
9.
Hodnoty, postoje, praktická etika
1.
2.
3.
4.
5.
ročník – M, Prv, Hv, Vv, Pč
ročník – Čj, M, Prv, Hv, Vv, Pč
ročník – Čj, Aj I, Hv, Vv
ročník – Čj, Aj I, M, Pří, Vla, Hv, Vv, Pč
ročník – Čj, Pří, Vla, Vv, Tv, Pč
13
6.
7.
8.
9.
ročník – Nj I, Aj I, Inf, D, Ov, Zv, Z, Hv
ročník – Nj I, Aj II, Nj II, M, D, Ov, Zv,
Z, Hv
ročník – Aj I, Nj II, D, Ov, Zv, Př, Z, Hv,
Tv
ročník – Aj I, D, Ov, Z, Hv
ročník – Nj I, Aj I, Inf, D, Ov, Zv, Z, Hv,
Tv
ročník – Nj I, Aj I, Aj II, Nj II, Inf, D, Ov,
Zv, Z, Hv, Tv
ročník – Aj I, Nj II, D, Ov, Zv, Z, Hv, Tv,
Pč
ročník – Aj I, D, Ov, Z, Hv, Tv, Dom
ročník – Čj, Nj I, Aj I, Inf, Ov, Zv, Fy, Př,
Z, Hv, Tv, Pč
ročník – Čj, Nj I, Aj I, Aj II, Nj II, M, Inf,
Ov, Zv, Fy, Př, Z, Tv
ročník – Čj, Aj I, Nj II, M, Ov, Zv, Z, Hv,
Tv
ročník – Čj, Aj I,M, Ov, Z, Tv, Dom
ročník – Nj I, Aj I, Inf, D, Ov, Zv, Př, Z,
Pč
ročník – Nj I, Aj II, M, Ov, Zv, Pč
ročník – M, Ov, Zv, Z, Pč
ročník – Aj I,M, Ov, Z, Dom
ročník – Čj, Nj I, M, Inf, D, Ov, Zv, Fy,
Př, Z, Tv, Pč
ročník – Čj, Nj I, Nj II, Aj II, M, Inf, D,
Ov, Zv, Fy, Př, Tv, Pč
ročník – Čj, Aj I, Nj II, M, D, Ov, Zv, Ch,
Př, Z, Tv, Pč
ročník – Čj, Aj I, M, D, Ov, Ch, Př, Z,
Tv, Dom
ročník – Nj I, Aj I, Inf, D, Zv, Ov, Fy, Př,
Tv, Pč
ročník – Nj I, Aj II, M, Inf, D, Ov, Zv, Fy,
Pč
ročník – Aj I, D, Ov, Zv, Př, Pč
ročník – Aj I, D, Ov, Př, Z, Dom
Den naruby – 5.6.7.8.9.
Čarodějnice – 1.2.3.4.5.6.7.8.9
Šebrliáda – 5.6.7.8.9.
Vánoce přicházejí, Velikonoce bez známek,
Čarodějnice – 1.2.3.4.5.6.7.8.9
Den naruby, Den dětí, Šebrliáda – 5.6.7.8.9
Den naruby – 5.6.7.8.9
Vánoce přicházejí, Velikonoce bez známek –
1.2.3.4.5.6.7.8.9
Vánoce přicházejí, Velikonoce bez známek,
Čarodějnice – 1.2.3.4.5.6.7.8.9
Den naruby, Šebrliáda – 5.6.7.8.9.
Jsem In – nekouříím – 5.6.7.8.9
Šebrliáda – 5.6.7.8.9
Vánoce přicházejí, Velikonoce bez známek –
1.2.3.4.5.6.7.8.9.
Den naruby, Šebrliáda – 5.6.7.8.9.
Základní škola Aloise Klára Úštěk, PLA 11 –ŠVP FILIP – mít všech pět pohromadě
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA
Občanská společnost a škola
Občan, občanská společnost a
stát
Formy participace občanů
v politickém životě
1.
2.
3.
4.
5.
ročník – Prv, Pč
ročník – Prv
ročník – Čj, Aj I
ročník – Čj, Aj I, Pří, Vla, Pč
ročník – Aj I, Pří, Vla
6.
7.
8.
9.
ročník – Nj I, Zv
ročník – Nj I, Aj II, Nj II, Inf, Ov, Zv
ročník – Nj II, Zv
ročník – Aj I, Z
1.
2.
3.
4.
5.
ročník – Prv
ročník – Prv, Pč
ročník – Aj I
ročník – Čj, Aj I, Pří, Vla, Pč
ročník – Pří, Vla
6.
7.
8.
9.
ročník – D, Zv, Z
ročník – Nj I, Aj I, Aj II, Inf, D, Ov, Zv,
Z, Tv
ročník – Aj I, D, Z
ročník – Aj I, D, Z, Tv
1.
2.
3.
4.
5.
ročník – Prv
ročník – Prv
ročník – Čj
ročník – Vla
ročník – Pří, Vla
6.
7.
8.
9.
ročník – D
ročník – Inf, D, Ov
ročník – D, Z
ročník – D, Z
2.ročník – Prv
4. ročník – Vla
5. ročník – Vla
6. ročník – D
7. ročník – Inf, D, Ov, Z
8. ročník – D, Zv Z
9. ročník - D
Principy demokracie jako formy
vlády a způsobu rozhodování
Den naruby – 5.6.7.8.9
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH
Evropa a svět nás zajímá
1.
2.
3.
4.
5.
ročník – Pč
ročník – Prv
ročník – Čj, Aj I, Prv
ročník – Aj I, Pří, Vla
ročník – Pří, Vla
6.
7.
8.
9.
ročník – Aj I, D, Př
ročník – Nj I, Aj I, Inf, D, Zv, Př, Z
ročník – Aj I, D, Př
ročník – Aj I, D, Ov, Př, Z
Objevujeme Evropu a svět
1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
4.
5.
ročník – Pč
ročník – Prv
ročník – Aj I
ročník – Aj I, Vla
ročník – Pří, Vla
ročník – Pč
ročník – Prv, Pč
ročník – Čj, Aj I, Prv
ročník – Čj, Aj I, Vla, Pč
ročník – Pří, Vla
6.
7.
8.
9.
ročník – Aj I, D, Ov
ročník – Nj I, Aj I, Inf, D, Zv, Př, Z
ročník – Aj I, D, Př
ročník – Aj I,Ov, Př, Z
6.
7.
8.
9.
ročník – D, Ov
ročník – Nj I, Aj I, Aj II, Inf, D, Ov, Z
ročník – Aj I, D, Zv
ročník – Aj I, D, Ov, Z
Jsme Evropané
14
Den naruby – 5.6.7.8.9
Základní škola Aloise Klára Úštěk, PLA 11 –ŠVP FILIP – mít všech pět pohromadě
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Kulturní diferenciace
1.
2.
3.
4.
5.
ročník – Čj, Prv, Hv, Vv, Pč
ročník – Prv, Hv, Vv, Pč
ročník – Aj I, Hv
ročník – Aj I, Vla, Hv, Pč
ročník – Pří, Vla, Hv, Pč
6.
7.
8.
9.
ročník – Aj I, Inf, D, Ov, Z, Hv
ročník – Nj I, Aj I, Aj II, D, Z, Hv, Pč
ročník – Čj, Aj I, D, Zv, Z, Hv, Pč
ročník - Aj I, D, Z, Hv
Den naruby – 5.6.7.8.9
Lidské vztahy
1.
2.
3.
4.
5.
ročník – Čj, Prv, Hv, Vv, Pč
ročník – Čj, Prv, Hv, Vv, Pč
ročník – Čj, Aj I, M, Prv, Hv
ročník – Čj, Aj I, Vla, Hv, Pč
ročník – Čj, Pří, Vla, Tv, Pč
6.
7.
Vánoce přicházejí, Velikonoce bez známek,
Čarodějnice – 1.2.3.4.5.6.7.8.9.
Den naruby, Šebrliáda – 5.6.7.8.9.
8.
9.
ročník – Čj, Nj I, Aj I, Inf, D, Ov, Zv, Z, Hv,Tv, Pč
ročník – Čj, Nj I, Aj I, Nj II, Inf, D, Ov, Zv, Z, Hv,
Tv,Pč
ročník – Čj, Aj I, Nj I, D, Ov, Zv, Z, Hv, Tv
ročník – Čj, Aj I, D, Ov, Z, Hv, Tv
Etnický původ
1.
2.
3.
4.
5.
ročník – Prfv, Pč
ročník – Prv, Pč
ročník – Čj, Aj I, Prv
ročník – Čj, Aj I, Vla, Pč
ročník – Pří, Vla
6.
7.
8.
9.
ročník – Čj, Aj I, D, Ov, Z, Hv
ročník – Čj, Nj I, Inf, Z, Hv
ročník – Čj, Aj I, Zv, Z, Hv
ročník – Čj, Aj I, Z, Hv
Den naruby -5.6.7.8.9.
Multikulturalita
1.
2.
3.
4.
5.
ročník – Prv, Hv, Vv, Pč
ročník – PrvHv, Vv, Pč
ročník – Aj I, Hv
ročník – Aj I, Vla, Hv, Pč
ročník – Pří, Vla, Hv
6.
7.
8.
9.
ročník – D, Ov, Z, Hv
ročník – Nj I, Aj I, Aj II, D, Zv, Hv, Pč
ročník – D, Zv, Z, Hv
ročník – Aj I, D, Ov, Z, Hv
Princip sociálního smíru a
solidarity
1.
2.
3.
4.
5.
ročník – Prv, Pč
ročník –
ročník - Prv, Pč
ročník – Vla, Pč
ročník – Vla
7.
8.
9.
ročník – Inf, Ov, Zv
ročník – Zv
ročník – Aj I, D, Z
15
Základní škola Aloise Klára Úštěk, PLA 11 –ŠVP FILIP – mít všech pět pohromadě
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Ekosystémy
1.
2.
3.
4.
5.
ročník – Pč
ročník – Prv
ročník – Prv
ročník – Pří, Vla, Pč
ročník – Pří, Vla
6.
7.
8.
9.
ročník – Př, Z, Pč
ročník – Inf, Př
ročník – Z
ročník – Ov, Př, Z
Den Země – 1.2.3.4.5.6.7.8.9.
Základní podmínky života
1.
2.
3.
4.
5.
ročník – Pč
ročník – Prv, Pč
ročník – Aj I, Prv
ročník – Pří, Tv, Pč
ročník – Pří, Pč
6.
7.
8.
9.
ročník – D, Fy, Př, Z, Tv, Pč
ročník – Inf, Př, Z, Tv, Pč
ročník – Ch, Př, Z, Tv, Pč
ročník – Ch, Př, Z, Tv
Den Země -1.2.3.4.5.6.7.8.9.
Lidské aktivity a problémy
životního prostředí
1.
2.
3.
4.
5.
ročník – Prv, Tv, Pč
ročník – Prv, Tv, Pč
ročník – Čj, Prv, Vv, Tv
ročník – Pří, Vla, Vv, Tv, Pč
ročník – Pří, Vv, Tv, Pč
6.
7.
ročník – Inf, D, Ov, Fy, Př, Z
ročník – Aj I, Aj II, Nj II, Inf, Ov, Fy,
Př, Z, Pč
ročník – Nj II, Ov, Zv, Ch, Př, Z, Pč
ročník – Aj I, Ch, Př, Z, Dom
Den Země – 1.2.3.4.5.6.7.8.9
1.
2.
3.
4.
5.
ročník – Prv, Pč
ročník – Prv, Pč
ročník – Čj, Aj I, Prv, Vv
ročník – Aj I, Pří, Vla, Vv, Tv, Pč
ročník – Aj I, Pří, Vla, Vv, Tv, Pč
6.
ročník – Aj I, M, Inf, D, Ov, Zv, Fy,
Př, Z, Tv, Pč
ročník – Aj I, Aj II, Nj I, M, Inf, D, Zv,
Fy, Př, Z, Tv, Pč
ročník – D, Ov, Zv, Ch, Př, Z, Tv, Pč
ročník – Aj I, D, Ov, Ch, Př, Z, Tv,
Dom
Den Země – 1.2.3.4.5.6.7.8.9.
Vztah člověka k prostředí
8.
9.
16
7.
8.
9.
Základní škola Aloise Klára Úštěk, PLA 11 –ŠVP FILIP – mít všech pět pohromadě
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Kritické čtení a vnímání
mediálního sdělení
2.
3.
4.
5.
ročník – Čj
ročník – Čj
ročník – Čj
ročník – Čj, M
6.
7.
8.
9.
ročník – Čj, Aj I, Ov, Z
ročník – Čj, M, Inf, Z
ročník – Čj, Aj I, M, Ch, Z
ročník – Čj, M, Ch, Z, Dom
Interpretace vztahu
mediálních sdělení a reality
1.
2.
3.
4.
5.
2.
4.
5.
ročník – Pč
ročník – Čj
ročník – Čj
ročník – Čj
ročník - Čj
ročník – Čj
ročník – Čj
ročník - Čj
6.
7.
8.
9.
ročník – Čj
ročník –Čj, Aj I, Inf
ročník – Čj
ročník – Čj, Z
6.
7.
8.
9.
ročník – Čj, Inf
ročník – Čj, Aj I, Inf
ročník – Čj, Aj I, M
ročník – Čj, M
Vnímání autora mediálních
sdělení
3.
4.
5.
ročník Čj
ročník – Čj
ročník - Čj
Tvorba mediálního sdělení
2.
3.
4.
5.
ročník – Čj
ročník – čj
ročník – Čj
ročník - Čj
6.
7.
8.
9.
6.
7.
8.
9.
ročník – Čj
ročník – Inf
ročník – Čj
ročník - Čj
ročník – Čj, Inf, Z
ročník – Čj, Aj I, Inf
ročník – Čj, Aj I, M, Ch, Z
ročník – Čj, M, Ch, Z, Dom
Práce v realizačním týmu
3.
5.
ročník – Čj, M, Prv
ročník – Čj, M, Pč
Stavba mediálních sdělení
6.
7.
8.
9.
17
ročník – Aj I, M, Inf, Z, Pč
ročník – Aj II, M, Inf, Fy, Z, Pč
ročník – Čj, M, D, Ov, Zv, Ch, Z, Pč
ročník – Čj, Aj I, M, D, Ov, Ch, Z, Dom
Vánoce přicházejí, Velikonoce bez
známek, Den Země – 1.2.3.4.5.6.7.8.9.
Den naruby, Jsem in – nekouřím,
Šebrliáda – 5.6.7.8.9.
Základní škola Aloise Klára Úštěk, PLA 11 –ŠVP FILIP – mít všech pět pohromadě
REALIZACE V PROJEKTOVÝCH DNECH
Název projektu
Přínos projektu
Vánoce přicházejí
Velikonoce bez známek
-vzájemné poznávání ve skupinách, posilování kooperačních dovedností
-vzájemné poznávání ve skupinách, posilování kooperačních dovedností
- rozvíjení chování podporující dobré vztahy a komunikační dovednosti
- procvičování pozorovacích schopností
- vede k rozvoji schopnosti poznávání a sebepoznávání, k rozvoji mezilidských
vztahů
- má mezipředmětový a multikulturní charakter
- rozvoj praktických dovedností a kreativity
- podpora fantazie, klade důraz na vkus člověka
- rozvíjení chování podporující dobré vztahy a komunikační dovednosti
- procvičování pozorovacích schopností
- vede k rozvoji schopnosti poznávání a sebepoznávání, k rozvoji
mezilidských vztahů
- má mezipředmětový a multikulturní charakter
- rozvoj praktických dovedností a kreativity
- podpora fantazie, klade důraz na vkus člověka
časové rozmezí
Název projektu
Přínos projektu
Časové rozmezí
-projekt je realizován v průběhu jednoho dne v měsíci prosinec
- projekt je realizován v průběhu jednoho dne v měsíci březen či duben
- součástí je realizace výstavy výtvarných prací na Městském úřadu Úštěk
Den Země
-vzájemné poznávání ve skupinách, posilování komunikačních
Čarodějnice
- vzájemné poznávání ve skupinách, komunikace mezi žáky v kolektivu
dovedností, procvičování pozorovacích schopností
- podporování kladného vztahu k přírodě
- rozvíjí porozumění souvislostem v ekosystému
- poskytuje znalosti, dovednosti a pěstuje návyky nezbytné pro
každodenní jednání člověka k životnímu prostředí
- vede k posilování dobrých vztahů mezi žáky
- rozvoj kreativity a fantazie
- má mezipředmětový a multikulturní charakter
- posiluje u žáků vztah k lidovým tradicím
-projekt je realizován v průběhu jednoho dne v měsíci duben
- projekt je realizován v průběhu jednoho dne v měsíci duben
18
Základní škola Aloise Klára Úštěk, PLA 11 –ŠVP FILIP – mít všech pět pohromadě
Název projektu
Přínos projektu
Den naruby
-vzájemné poznávání ve skupinách, posilování komunikačních
Šebrliáda
-vzájemné poznávání ve skupinách, posilování komunikačních dovedností,
dovedností, procvičování pozorovacích schopností
- podporuje sebepoznávání a dobré vztahy mezi žáky – různého věku
- působí jako nástroj proti šikaně
procvičování pozorovacích schopností
- podporuje kladný vztah žáků ke sportu a sportovním aktivitám
- podporuje soutěživost dětí
- seznámí se se způsoby chování člověka v krizových situacích i situacích
mimořádných
- je zaměřen na mezipředmětové vztahy
Časové rozmezí
-projekt je realizován v průběhu jednoho dne v měsíci květen
- projekt je realizován v průběhu jednoho dne v měsíci červen
Název projektu
Jsem IN – nekouřím
Přínos projektu
-vzájemné= poznávání ve skupinách, posilování komunikačních dovedností, procvičování pozorovacích schopností
- podporuje sebepoznání a dobré vztahy mezi žáky
- působí v preventivní oblasti, učí žáky odmítat návykové látky a pomáhá vybudovat k nim negativní postoj
- rozvoj kreativity a samostatné práce
Časové rozmezí
-projekt je realizován v průběhu dvou měsíců – říjen, listopad a probíhá v 5. – 9. ročníku, výsledné práce jsou určeny pro žáky i 1. stupně – uplatnění
v předmětu prvouka
Realizace v jiných aktivitách školy
- Ozdravné pobyty
- Lyžařský kurz
- Plavecký kurz
- Pěvecký sbor – veřejné vystoupení, soustředění
- Sběrové akce, třídění odpadu, projekt Zelená škola
- Školní akademie
19
Základní škola Aloise Klára Úštěk, PLA 11 –ŠVP FILIP – mít všech pět pohromadě
10. Učební plány
Učební plán představuje souhrn základních informací o organizaci vzdělávání na úrovni vyučovacích předmětů či jiných forem vzdělávání a předjímá obsah a
rozsah vyučovacích předmětů.
Učební plán Školního vzdělávacího programu Základní školy Aloise Klára Úštěk je zpracován do tabulek, v nichž jsou zřetelně odděleny učební plány 1. a 2. stupně.
Uvádíme také tabulky učebního plánu pro 2. stupeň s výhledem na další dva školní roky. Důvodem je zavedení Dalšího cizího jazyka, který se na naší škole vyučuje
od školního roku 2013/2014. V tomto školním roce se další cizí jazyk učí pouze v 7. a 8. ročníku, výhledově se bude učit od 7. do 9. ročníku / v rozsahu dvou hodin
v týdnu/.
10.1. Školní učební plán – 1. stupeň – viz příloha č. 10.1. (str. č 448)
10.2. Školní učební plány – 2. stupeň – viz příloha č. 10.2. (str. č 449-451)
10.3. Poznámky k učebnímu plánu
Cizí jazyky – Anglický jazyk se učí od 3. ročníku jako povinný předmět. Od 7. ročníku vyučujeme další cizí jazyk.
Žákům od 2. ročníku do 9. ročníku je nabídnut nepovinný předmět Sborový zpěv.
11. HODNOCENÍ ŽÁKŮ
A. HODNOCENÍ ŽÁKŮ
Pravidla pro hodnocení jsou zpracována na základě vyhlášky MŠMT č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání.
Cílem a základem každého hodnocení je poskytnout žákovi zpětnou vazbu – co se naučil, zvládnul, v čem se zlepšil, v čem chybuje a jak postupovat dále.
Hodnocení by mělo vést k pozitivnímu vyjádření a mělo by být pro žáky motivující. Je důležité si uvědomovat, že při hodnocení se nehodnotí osoba žáka, ale
konkrétní ověřovaný problém. Důležité je uplatňovat přiměřenou náročnost a pedagogický takt. Soustředíme se na individuální pokrok každého žáka (nesmí
docházet ke srovnávání žáků se spolužáky a rozdělování na úspěšné a neúspěšné).
20
Základní škola Aloise Klára Úštěk, PLA 11 –ŠVP FILIP – mít všech pět pohromadě
1. HODNOCENÍ A KLASIFIKACE
Předměty s převahou naukového zaměření
Převahu naukového zaměření mají jazykové, společenskovědní, přírodovědné předměty a matematika.
Při klasifikaci v těchto předmětech se hodnotí:
- ucelenost, přesnost a trvalost osvojení požadovaných poznatků, faktů, pojmů, definic, zákonitostí a vztahů
- kvalita a rozsah získaných dovedností a schopnost vykonávat požadované intelektuální a motorické činnosti
- schopnost uplatňovat osvojené poznatky a dovednosti při řešení teoretických a praktických úkolů, při výkladu a hodnocení společenských a přírodních jevů a
zákonitostí
- kvalita myšlení, především jeho logika, samostatnost a tvořivost, aktivita v přístupu k činnostem, zájem o ně a vztah k nim
- přesnost, výstižnost a odborná i jazyková správnost ústního a písemného projevu, kvalita výsledků činností a osvojení účinných metod samostatného studia.
Stupeň 1 (výborný)
Žák samostatně a tvořivě uplatňuje osvojené poznatky a dovednosti. Myslí logicky správně. Ovládá požadované poznatky, fakta, pojmy, definice a zákonitosti
uceleně a přesně, chápe vztahy mezi nimi a smysluplně propojuje do širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí. Jeho ústní a písemný projev je správný,
přesný, výstižný, účinně se zapojuje do diskuze. Je schopen samostatně studovat vhodné texty, řešit problémy a obhajovat svá rozhodnutí. Plně respektuje
demokratické principy, uvědoměle a aktivně pracuje v týmu, jeho působení je velmi přínosné. Je téměř vždy schopen sebehodnocení a hodnocení ostatních členů.
Stupeň 2 (chvalitebný)
Žák s menšími podněty učitele uplatňuje osvojené poznatky a dovednosti. Myslí správně, v jeho myšlení se projevuje logika a tvořivost. Ovládá požadované
poznatky, fakta, pojmy, definice a zákonitosti v podstatě uceleně, přesně a úplně, chápe vztahy mezi nimi a s menšími chybami
propojuje do širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí. Ústní a písemný projev mívá menší nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. Kvalita
výsledků je zpravidla bezpodstatných nedostatků. Zapojuje se do diskuze. Je schopen s menší pomocí studovat vhodné
texty, řešit problémy a obhajovat svá rozhodnutí. Respektuje demokratické principy, v podstatě uvědoměle a aktivně pracuje pro tým, jeho
působení je přínosné. Je většinou schopen sebehodnocení a hodnocení ostatních členů.
Stupeň 3 (dobrý)
Žák se v uplatňování osvojovaných poznatků a dovedností dopouští chyb. Uplatňuje poznatky a provádí hodnocení jevů podle podnětů učitele. Má nepodstatné
mezery v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení požadovaných poznatků, faktů, pojmů, definic a zákonitostí, s většími chybami propojuje do širších celků
poznatky z různých vzdělávacích oblastí. Podstatnější nepřesnosti a chyby dovede za pomoci učitele korigovat. Jeho myšlení je vcelku správné, ale málo tvořivé, v
jeho logice se vyskytují chyby. Částečně se zapojuje do diskuze. Je schopen studovat podle návodu učitele. Občas nerespektuje demokratické principy, v týmu
pracuje ne příliš aktivně, jeho působení je přínosné v menší míře. Je schopen sebehodnocení a hodnocení ostatních členů.
21
Stupeň 4 (dostatečný)
U žáka se v uplatňování osvojených poznatků a dovedností vyskytují závažné chyby. Při využívání poznatků pro výklad a hodnocení jevů je nesamostatný. Žák má v
ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení požadovaných poznatků závažné mezery, chybně propojuje do širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí. V
logice myšlení se vyskytují závažné chyby, myšlení není tvořivé. Jeho ústní a písemný projev má vážné nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti, málo se
zapojuje do diskuze. Závažné chyby dovede žák s pomocí učitele opravit. Při samostatném studiu má velké těžkosti. Demokratické principy respektuje jen občas,
práce v týmu se pouze účastní. Jeho působení není příliš přínosné. Sebehodnocení a hodnocení ostatních členů je schopen málokdy.
Stupeň 5 (nedostatečný)
U žáka se v uplatňování osvojených vědomostí a dovedností vyskytují velmi závažné chyby. Při výkladu a hodnocení jevů a zákonitostí nedovede své vědomosti
uplatnit ani s podněty učitele. Žák si požadované poznatky neosvojil, nesmyslně propojuje do širších celků poznatky
z různých vzdělávacích oblastí. Neprojevuje samostatnost v myšlení. V ústním a písemném projevu má závažné nedostatky ve správnosti, přesnosti, i výstižnosti, nezapojuje se do diskuze. Chyby nedovede
opravit ani s pomocí učitele. Vůbec nerespektuje demokratické principy, nepracuje pro tým. Svou činností narušuje spolupráci, jeho působení není pro tým přínosné. Správného sebehodnocení a hodnocení
ostatních členů není schopen.
Předměty s převahou praktického zaměření
Převahu praktické činnosti mají v základní škole pracovní činnosti.
Při klasifikaci se hodnotí:
- vztah k práci, k pracovnímu kolektivu a k praktickým činnostem
- osvojení praktických dovedností a návyků, zvládnutí účelných způsobů práce, využití získaných teoretických vědomostí v praktických činnostech a aktivita,
samostatnost, tvořivost a iniciativa v praktických činnostech
- kvalita výsledků činností, organizace vlastní práce a pracoviště, udržování pořádku na pracovišti, dodržování předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a
péče o životní prostředí.
- hospodárné využívání surovin, materiálů, energie, překonávání překážek v práci, obsluha a údržba laboratorních zařízení a pomůcek, nástrojů, nářadí a měřidel.
Stupeň 1 (výborný)
Žák soustavně projevuje kladný vztah k práci, k pracovnímu kolektivu a k praktickým Činnostem. Pohotově, samostatně a tvořivě využívá získané teoretické
poznatky při praktické činnosti. Praktické činnosti vykonává pohotově, samostatně uplatňuje získané dovednosti a návyky. Bezpečně ovládá postupy a způsoby
práce; dopouští se jen menších chyb, výsledky jeho práce jsou bez závažnějších nedostatků. Účelně si organizuje vlastní práci, udržuje pracoviště v pořádku.
Uvědoměle dodržuje předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a aktivně se stará o životní prostředí. Hospodárně využívá suroviny, materiál, energii. Vzorně
obsluhuje a udržuje laboratorní zařízení a pomůcky, nástroje, nářadí a měřidla. Aktivně překonává vyskytující se překážky.
Stupeň 2 (chvalitebný)
Žák projevuje kladný vztah k práci, k pracovnímu kolektivu a k praktickým činnostem. Samostatně, ale méně tvořivě a s menší jistotou využívá získané teoretické
poznatky při praktické činnosti. Praktické činnosti vykonává samostatně, v postupech a způsobech práce se nevyskytují podstatné chyby. Výsledky jeho práce mají
drobné nedostatky. Účelně si organizuje vlastní práci, pracoviště udržuje v pořádku. Uvědoměle udržuje předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a stará se
22
Základní škola Aloise Klára Úštěk, PLA 11 –ŠVP FILIP – mít všech pět pohromadě
o životní prostředí. Při hospodárném využívání surovin, materiálů a energie se dopouští malých chyb. Laboratorní zařízení a pomůcky, nástroje, nářadí a měřidla
obsluhuje a udržuje s drobnými nedostatky. Překážky v práci překonává s občasnou pomocí učitele.
Stupeň 3 (dobrý)
Žák projevuje vztah k práci, k pracovnímu kolektivu a k praktickým činnostem s menšími výkyvy. Za pomoci učitele uplatňuje získané teoretické poznatky při
praktické činnosti. V praktických činnostech se dopouští chyb a při postupech a způsobech práce potřebuje občasnou pomoc učitele. Výsledky práce mají
nedostatky. Vlastní práci organizuje méně účelně, udržuje pracoviště v pořádku. Dodržuje předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a v malé míře přispívá k
tvorbě a ochraně životního prostředí. Na podněty učitele je schopen hospodárně využívat suroviny, materiály a energii. K údržbě laboratorních zařízení, přístrojů,
nářadí a měřidel musí být částečně podněcován. Překážky v práci překonává jen s častou pomocí učitele.
Stupeň 4 (dostatečný)
Žák pracuje bez zájmu a vztahu k práci, k pracovnímu kolektivu a praktickým činnostem. Získané teoretické poznatky dovede využít při praktické činnosti jen za
soustavné pomoci učitele. V praktických činnostech, dovednostech a návycích se dopouští větších chyb. Při volbě postupů a způsobů práce potřebuje soustavnou
pomoc učitele. Ve výsledcích práce má závažné nedostatky. Práci dovede organizovat za soustavné pomoci učitele, méně dbá o pořádek na pracovišti. Méně dbá na
dodržování předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o životní prostředí. Porušuje zásady hospodárnosti využívání surovin, materiálů a energie. V obsluze
a údržbě laboratorních zařízení a pomůcek, přístrojů, nářadí a měřidel se dopouští závažných nedostatků. Překážky v práci překonává jen s pomocí učitele.
Stupeň 5 (nedostatečný)
Žák neprojevuje zájem o práci a vztah k ní, ani k pracovnímu kolektivu a k praktickým činnostem. Nedokáže ani s pomocí učitele uplatnit získané teoretické
poznatky při praktické činnosti. V praktických činnostech, dovednostech a návycích má podstatné nedostatky. Nedokáže postupovat při práci ani s pomocí učitele.
Výsledky jeho práce jsou nedokončené, neúplné, nepřesné, nedosahují předepsané ukazatele. Práci na pracovišti si nedokáže zorganizovat, nedbá na pořádek na
pracovišti. Neovládá předpisy o ochraně zdraví při práci a nedbá na ochranu životního prostředí. Nevyužívá hospodárně surovin, materiálů a energie. V obsluze a
údržbě laboratorních zařízení a pomůcek, přístrojů a nářadí, nástrojů a měřidel se dopouští závažných nedostatků.
Vyučovací předměty s převahou výchovného zaměření
Převahu výchovného zaměření mají: výtvarná výchova, hudební výchova a zpěv, tělesná a sportovní výchova.
Při klasifikaci se hodnotí:
- stupeň tvořivosti a samostatnosti projevu
- osvojení potřebných vědomostí, zkušeností, činností a jejich tvořivá aplikace
- poznání zákonitostí daných činností a jejich uplatňování ve vlastní činnosti
- kvalita projevu, vztah žáka k činnostem a zájem o ně
- estetické vnímání, přístup k uměleckému dílu a k estetice ostatní společnosti
23
Základní škola Aloise Klára Úštěk, PLA 11 –ŠVP FILIP – mít všech pět pohromadě
- v předmětu Tělesná výchova se přihlíží ke zdravotnímu stavu žáka, k jeho všeobecné, tělesné zdatnosti, výkonnosti a péči o vlastní zdraví
Stupeň 1 (výborný)
Žák je v činnostech velmi aktivní. Pracuje tvořivě, samostatně, plně využívá své osobní předpoklady a velmi úspěšně je rozvíjí. Vždy používá bezpečně a účinně
materiály, nástroje a vybavení. Jeho projev je esteticky působivý, originální, procítěný a přesný. Osvojené vědomosti, dovednosti a návyky aplikuje tvořivě. Aktivně
se zajímá o umění a estetiku. Jeho tělesná zdatnost má vysokou úroveň.
Stupeň 2 (chvalitebný)
Žák je v činnostech aktivní, převážně samostatný, využívá své osobní předpoklady, které úspěšně rozvíjí. Používá bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení.
Jeho projev je esteticky působivý, originální a má jen menší nedostatky. Osvojené vědomosti, dovednosti a návyky aplikuje méně tvořivě. Má zájem o umění a
estetiku. Je tělesně zdatný.
Stupeň 3 (dobrý)
Žák je v činnostech méně aktivní, samostatný a pohotový. Nevyužívá dostatečně své schopnosti v individuálním a kolektivním projevu. Materiály, nástroje a
vybavení používá bezpečně a účinně pouze někdy. Jeho projev je málo působivý, dopouští se v něm chyb. Jeho vědomosti a dovednosti mají četnější mezery a při
jejich aplikaci potřebuje pomoc učitele. Nemá aktivní zájem o umění, estetiku a tělesnou kulturu.
Stupeň 4 (dostatečný)
Žák je v činnostech málo aktivní i tvořivý. Rozvoj jeho schopností a jeho projev jsou málo uspokojivé. Materiály, nástroje a vybavení většinou nepoužívá bezpečně a
účinně. Úkoly řeší s častými chybami. Vědomosti a dovednosti aplikuje jen se značnou pomocí učitele. Projevuje velmi malý zájem a snahu.
Stupeň 5 (nedostatečný)
U výchov tento způsob hodnocení není udělován.
2. HODNOCENÍ A KLASIFIKACE ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI
Způsob hodnocení a klasifikace žáka vychází ze znalosti příznaků postižení a uplatňuje se ve všech vyučovacích předmětech, ve kterých se projevuje postižení žáka,
a to na obou stupních základní školy.
Žák zařazený do Zdravotní tělesné výchovy při částečném osvobození nebo při úlevách doporučených lékařem se klasifikuje v tělesné výchově s přihlédnutím k
druhu a stupni postižení i k jeho celkovému zdravotnímu stavu.
Při klasifikaci žáků se doporučuje upřednostnit širší slovní hodnocení. Způsob hodnocení projedná třídní učitel a výchovný poradce s ostatními vyučujícími.
Vhodným způsobem pak také třídní učitel sdělí ostatním žákům ve třídě podstatu individuálního přístupu a způsobu hodnocení a klasifikace žáka.
24
Základní škola Aloise Klára Úštěk, PLA 11 –ŠVP FILIP – mít všech pět pohromadě
Při hodnocení a klasifikaci žáků pedagogičtí pracovníci zdůrazňují motivační složku hodnocení, hodnotí jevy, které žák zvládl. Při hodnocení se doporučuje užívat
různých forem hodnocení, např. bodové ohodnocení, hodnocení s uvedením počtu chyb apod.
Předměty s převahou naukového zaměření
Stupeň 1 (výborný)
- ovládá bezpečně požadovaná fakta, pojmy, definice a poznatky
- myšlení je pohotové, dobře chápe souvislosti, myslí logicky správně
- je schopen samostatně studovat vhodné texty
- pracuje uvědoměle a aktivně v týmu, jeho působení je velmi přínosné
- je schopen téměř vždy sebehodnocení a hodnocení ostatních členů
- vyjadřuje se výstižně a poměrně přesně
- umí používat a používá kompenzační pomůcky
- pracuje spolehlivě s upraveným textem
- po zadání práce pracuje samostatně
Stupeň 2 (chvalitebný)
- v podstatě uceleně ovládá požadovaná fakta, pojmy, definice a poznatky
- myslí logicky správně
- je schopen s menší pomocí samostatně studovat vhodné texty
- pracuje částečně aktivně v týmu, jeho působení je přínosné
- je schopen téměř vždy sebehodnocení a hodnocení ostatních členů
- vyjadřuje se méně výstižně, ale poměrně přesně
- umí používat a používá kompenzační pomůcky
- pracuje spolehlivě s upraveným textem
- po zadání práce učitelem pracuje s jistotou
Stupeň 3 (dobrý)
- má nepodstatné mezery v ucelenosti, přesnosti a úplnosti požadovaných faktů, pojmů, definic a poznatků
- myšlení je vcelku správné, ale málo tvořivé, v logice se vyskytují chyby
- je schopen studovat vhodné texty podle návodu učitele
- pracuje částečně aktivně v týmu, jeho působení je částečně přínosné
- je schopen sebehodnocení a hodnocení ostatních členů s dopomocí učitele
- vyjadřuje se obtížně a nepřesně
25
Základní škola Aloise Klára Úštěk, PLA 11 –ŠVP FILIP – mít všech pět pohromadě
- dovede použít kompenzační pomůcky s návodem učitele
- pracuje spolehlivě s upraveným textem
- nepřesnosti a chyby dovede za pomoci učitele korigovat
Stupeň 4 (dostatečný)
- má závažné mezery v ucelenosti, přesnosti a úplnosti požadovaných faktů, pojmů, definic a poznatků
- v myšlení se vyskytují závažné chyby
- je nesamostatný v práci s vhodnými texty
- práce v týmu se pouze účastní, jeho působení je občas přínosné
- málokdy je schopen sebehodnocení a hodnocení ostatních členů
- jeho ústní a písemný projev má vážné nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti
- kompenzační pomůcky používá s návodem učitele obtížně a s chybami
- má velké obtíže při práci s upraveným textem
- závažné chyby dovede s pomocí učitele opravit
Stupeň 5 (nedostatečný)
- požadované poznatky si neosvojil
- samostatnost v myšlení neprojevuje
- je nesamostatný v práci s vhodnými texty ani s podněty učitele
- žák nepracuje pro tým
- správného sebehodnocení a hodnocení ostatních členů není schopen
- jeho ústní a písemný projev má závažné nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti
- kompenzační pomůcky nedovede použít ani s návodem učitele
- s upraveným textem nedovede pracovat
- chyby nedovede opravit ani s pomocí učitele
Vyučovací předměty s převahou výchovného působení
Stupeň 1 (výborný)
- v činnostech je velmi aktivní se zájmem o umění, estetiku, tělesnou zdatnost
- pracuje velmi tvořivě, samostatně, plně využívá osobní předpoklady a velmi úspěšně je rozvíjí
- jeho projev je esteticky působivý, originální, procítěný a přesný
- osvojené dovednosti, vědomosti a návyky aplikuje tvořivě
26
Stupeň 2 (chvalitebný)
- v činnostech aktivní, převážně samostatný
- úspěšně rozvíjí své osobní předpoklady
- projev je esteticky působivý, originální a má jen menší nedostatky
- osvojené dovednosti, vědomosti a návyky aplikuje samostatně, má zájem o umění, estetiku, tělesnou zdatnost
Stupeň 3 (dobrý)
- v činnostech je méně aktivní, samostatný, pohotový, občas i pasivní
- nevyužívá dostatečně své schopnosti v individuálním a kolektivním projevu
- jeho projev je málo působivý, dopouští se v něm chyb
- jeho dovednosti a vědomosti mají četnější mezery a při jejich aplikaci potřebuje pomoc učitele
- nemá aktivní zájem o umění, estetiku, tělesnou zdatnost
Stupeň 4 (dostatečný)
- v činnostech je málo tvořivý, často pasivní
- rozvoj jeho schopností a jeho projev jsou málo uspokojivé
- úkoly řeší s častými chybami
- dovednosti a vědomosti aplikuje jen se značnou pomocí učitele
- projevuje velmi malý zájem a snahu
Stupeň 5 (nedostatečný)
- v činnostech je skoro vždy pasivní
- rozvoj schopností je neuspokojivý
- jeho projev je většinou chybný a nemá estetickou hodnotu
- minimální osvojené dovednosti a vědomosti nedovede aplikovat
- neprojevuje zájem o práci, práci druhým znemožňuje
3. CELKOVÉ HODNOCENÍ
Celkové hodnocení žáka se na vysvědčení vyjadřuje stupni:
prospěl(a) s vyznamenáním
Žák prospěl s vyznamenáním, není-li v žádném z povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím programem hodnocen na vysvědčení stupněm prospěchu
horším než 2 – chvalitebný, průměr stupňů prospěchu ze všech povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím programem není vyšší než 1,5 a jeho
chování je hodnoceno stupněm velmi dobré; v případě použití slovního hodnocení nebo kombinace slovního hodnocení a klasifikace postupuje škola podle Pravidel
hodnocení žáků (§ 14 odst. 1 písm. e)
27
Základní škola Aloise Klára Úštěk, PLA 11 –ŠVP FILIP – mít všech pět pohromadě
prospěl(a)
Žák prospěl, není-li v žádném z povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím programem hodnocen na vysvědčení stupněm prospěchu 5 – nedostatečný
nebo odpovídajícím slovním hodnocením.
neprospěl(a)
Žák neprospěl, je-li v některém z povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím programem hodnocen na vysvědčení stupněm prospěchu 5 –
nedostatečný nebo odpovídajícím slovním hodnocením.
4. ZPŮSOB ZÍSKÁVÁNÍ PODKLADŮ PRO HODNOCENÍ
Při celkové klasifikaci přihlíží učitel k věkovým zvláštnostem žáka i k tomu, že žák mohl v průběhu klasifikačního období zakolísat v učebních výkonech pro určitou
indispozici.
Podklady pro hodnocení a klasifikaci získávají vyučující zejména:
- soustavným diagnostickým pozorováním žáka
- sledováním jeho výkonů a připravenosti na vyučování
- různými druhy zkoušek (písemné, ústní, grafické, praktické, pohybové)
- kontrolními písemnými pracemi
- analýzou výsledků různých činností žáků
- konzultacemi s ostatními vyučujícími a podle potřeby i s psychologickými a zdravotnickými pracovníky.
Žák 2. až 9. ročníku základní školy musí mít z každého předmětu alespoň dvě známky za každé pololetí, z toho nejméně jednu za ústní zkoušení. Známky získávají
vyučující průběžně během celého klasifikačního období. Není přípustné ústně přezkušovat žáky koncem klasifikačního období z látky celého tohoto období. Výjimku
tvoří vědomosti nutné k zvládnutí zkoušené látky. Zkoušení je prováděno zásadně před kolektivem třídy, nepřípustné je individuální přezkušování po vyučování v
kabinetech. Výjimka je možná pouze při diagnostikované vývojové poruše, kdy je tento způsob doporučen ve zprávě psychologa.
Učitel oznamuje žákovi výsledek každé klasifikace, klasifikaci zdůvodňuje a poukazuje na klady a nedostatky hodnocených projevů, výkonů, výtvorů. Po ústním
vyzkoušení oznámí učitel žákovi výsledek hodnocení okamžitě. Výsledky hodnocení písemných zkoušek, prací a praktických činností oznámí žákovi nejpozději do 7
dnů.
Kontrolní písemné práce a další druhy zkoušek rozvrhne učitel rovnoměrně na celý školní rok, aby se nadměrně nenahromadily v určitých obdobích. O termínu
písemné zkoušky, která má trvat více než 25 minut, informuje vyučující žáky dostatečně dlouhou dobu předem. Ostatní
28
Základní škola Aloise Klára Úštěk, PLA 11 –ŠVP FILIP – mít všech pět pohromadě
vyučující o tom informuje formou zápisu do třídní knihy. V jednom dni mohou žáci konat jen jednu zkoušku uvedeného charakteru.
Vyučující zajistí zapsání známek také do třídního katalogu / Bakalář/a dbá o jejich úplnost. Do katalogu jsou zapisovány známky z jednotlivých předmětů, udělená
výchovná opatření a další údaje o chování žáka, jeho pracovní aktivitě a činnosti ve škole.
Pokud je klasifikace žáka stanovena na základě písemných nebo grafických prací, vyučující tyto práce uschovávají po dobu, během které se klasifikace žáka určuje
nebo ve které se k ní mohou zákonní zástupci žáka odvolat – tzn. celý školní rok včetně hlavních prázdnin, v případě žáků s odloženou klasifikací nebo opravnými
zkouškami až do 30. října dalšího školního roku. Opravené písemné práce musí být předloženy všem žákům a na požádání ve škole také zákonným zástupcům.
Klasifikační stupeň určí učitel, který vyučuje příslušnému předmětu. Při dlouhodobějším pobytu žáka mimo školu (lázeňské léčení, léčebné pobyty, dočasné
umístění v ústavech, apod.) vyučující respektuje známky žáka, které škole sdělí škola při instituci, kde byl žák umístěn; žák
se znovu nepřezkušuje.
Při určování stupně prospěchu v jednotlivých předmětech na konci klasifikačního období se hodnotí kvalita práce a učební výsledky, jichž žák dosáhl za celé
klasifikační období. Stupeň prospěchu se neurčuje na základě průměru z klasifikace za příslušné období. Případy zaostávání žáků v učení a nedostatky v jejich
chování se projednají v pedagogické radě.
Zákonné zástupce žáka informuje o prospěchu a chování žáka: třídní učitel a učitelé jednotlivých předmětů v polovině prvního a druhého pololetí; třídní učitel nebo
učitel, jestliže o to zákonní zástupci žáka požádají. V případě mimořádného zhoršení prospěchu žáka informuje rodiče vyučující předmětu bezprostředně a
prokazatelným způsobem.
Třídní učitelé jsou povinni seznamovat ostatní učitele s doporučením psychologických vyšetření, které mají vztah ke způsobu hodnocení a klasifikace žáka a způsobů
získávání podkladů. Údaje o nových vyšetřeních jsou součástí zpráv učitelů (nebo výchovného poradce) na pedagogické radě.
Vyučující dodržují zásady pedagogického taktu. Neklasifikují žáky ihned po jejich návratu do školy po nepřítomnosti delší než jeden týden; nenutí žáky dopisovat do
sešitů látku za dobu nepřítomnosti, pokud to není jediný zdroj informací; účelem zkoušení pro ně není nacházet mezery ve vědomostech žáka, ale hodnotit to, co
umí; klasifikují jen probrané učivo a nezadávají novou látku k samostatnému nastudování celé třídě. Před prověřováním znalostí dají žákům dostatečný časový
prostor k naučení, procvičení a zažití učiva a prověřování znalostí provádí
až po dostatečném procvičení učiva.
5. HODNOCENÍ ŽÁKŮ, KTEŘÍ NEJSOU STÁTNÍMI OBČANY ČR
Při hodnocení žáků, kteří nejsou občany ČR a plní v ČR povinnou školní docházku, se dosažená úroveň znalosti českého jazyka považuje za závažnou souvislost,
která ovlivňuje výkon žáka. Při hodnocení těchto žáků ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura
29
Základní škola Aloise Klára Úštěk, PLA 11 –ŠVP FILIP – mít všech pět pohromadě
určeného Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání se na konci tří po sobě jdoucích pololetí po zahájení docházky do školy v ČR vždy považuje
dosažená úroveň znalosti českého jazyka za závažnou souvislost, která ovlivňuje výkon žáka.
6. SEBEHODNOCENÍ
Žák se prostřednictvím učitelova hodnocení postupně učí, jaké jsou meze a perspektivy jeho výkonu, sféry jeho úspěchů a úspěšného uplatnění. Vyučující vytváří
vhodné prostředí a příležitosti, aby žák mohl poučeně a objektivně hodnotit sebe a svoji práci. Žák je veden k tomu, aby dokázal objektivně popsat, co se mu daří,
co mu ještě nejde a jak bude pokračovat dál. Oba názory jsou průběžně konfrontovány, žáci si zkouší některé práce i sami opravovat.
Učitel a žák na konci klasifikačního období společně hodnotí průběh výkonů žáka tak, aby se shodli na výsledné známce. Autonomní hodnocení se nesmí stát
prostředkem nátlaku a učitele. Cílem je ideální shoda obou hodnocení tak, aby byla pro žáka motivační do dalšího období.
7. SLOVNÍ HODNOCENÍ
Výsledky vzdělávání žáka v jednotlivých povinných a nepovinných předmětech stanovených školním vzdělávacím programem a chování žáka ve škole a na akcích
pořádaných školou jsou v případě použití slovního hodnocení popsány tak, aby byla zřejmá úroveň vzdělávání žáka, které dosáhl zejména ve vztahu k očekávaným
výstupům formulovaným v učebních osnovách jednotlivých předmětů školního vzdělávacího programu, k jeho vzdělávacím a osobním předpokladům a k věku žáka.
Slovní hodnocení zahrnuje posouzení výsledků vzdělávání žáka v jejich vývoji, ohodnocení píle žáka a jeho přístup ke vzdělávání i v souvislostech, které ovlivňují
jeho výkon, a naznačení dalšího rozvoje žáka. Obsahuje tak zdůvodnění hodnocení a doporučení, jak předcházet případným neúspěchům žáka a jak je překonávat.
O slovním hodnocení výsledků vzdělávání žáka na vysvědčení rozhoduje ředitel školy se souhlasem školské rady a po projednání v pedagogické radě. U žáka s
vývojovou poruchou učení rozhodne ředitel školy o použití slovního hodnocení na základě žádosti zákonného zástupce žáka.
Třídní učitel po projednání s vyučujícími ostatních předmětů převede slovní hodnocení do klasifikace nebo klasifikaci do slovního hodnocení v případě přestupu
žáka na školu, která hodnotí odlišným způsobem, a to na žádost této školy nebo zákonného zástupce žáka. Stejný postup je zachován i pro účely přijímacího řízení
ke střednímu vzdělávání. Výsledky vzdělávání žáka v jednotlivých povinných a nepovinných předmětech stanovených školním vzdělávacím programem a chování
žáka ve škole a na akcích pořádaných školou jsou v případě použití slovního hodnocení popsány tak, aby byla zřejmá úroveň vzdělání žáka, které dosáhl zejména ve
vztahu k očekávaným
30
Základní škola Aloise Klára Úštěk, PLA 11 –ŠVP FILIP – mít všech pět pohromadě
výstupům, k jeho vzdělávacím a osobnostním předpokladům a k věku žáka. Slovní hodnocení zahrnuje posouzení výsledků vzdělávání žáka v jejich vývoji,
ohodnocení píle žáka a jeho přístupu ke vzdělávání i v souvislostech, které ovlivňují jeho výkon, a naznačení dalšího rozvoje žáka. Obsahuje také zdůvodnění
hodnocení a doporučení, jak předcházet případným neúspěchům žáka a jak je překonávat.
Zásady pro převedení slovního hodnocení do klasifikace a naopak
Prospěch
1 – výborný - ovládá bezpečně
2 – chvalitebný - ovládá
3 – dobrý - v podstatě ovládá
4 – dostatečný - ovládá se značnými mezerami
5 – nedostatečný - neovládá
Úroveň myšlení
1 – výborný - pohotový, bystrý, dobře chápe souvislosti
2 – chvalitebný - uvažuje celkem samostatně
3 – dobrý - menší samostatnost v myšlení
4 – dostatečný - nesamostatné myšlení
5 – nedostatečný - odpovídá nesprávně i na návodné otázky
Úroveň vyjadřování
1 – výborný - výstižné a poměrně přesné
2 – chvalitebný - celkem výstižné
3 – dobrý - myšlenky vyjadřuje ne dost přesně
4 – dostatečný - myšlenky vyjadřuje se značnými obtížemi
5 – nedostatečný - i na návodné otázky odpovídá nesprávně
Celková aplikace vědomostí, řešení úkolů; chyby, jichž se žák dopouští
1 – výborný - užívá vědomostí a dovedností spolehlivě a uvědoměle, pracuje samostatně, přesně a s jistotou
2 – chvalitebný - dovede používat vědomosti a dovednosti při řešení úkolů, dopouští se jen menších chyb
3 – dobrý - řeší úkoly s pomocí učitele a s touto pomocí snadno překonává potíže a odstraňuje chyby
4 – dostatečný - dělá podstatné chyby, nesnadno je překonává
5 – nedostatečný - praktické úkoly nedokáže splnit ani s pomocí
Píle a zájem o učení
1 – výborný - aktivní, učí se svědomitě a se zájmem
2 – chvalitebný - učí se svědomitě
3 – dobrý - k učení a práci nepotřebuje větších podnětů
4 – dostatečný - malý zájem o učení, potřebuje stálé podněty
31
Základní škola Aloise Klára Úštěk, PLA 11 –ŠVP FILIP – mít všech pět pohromadě
5 – nedostatečný - pomoc a pobízení k učení jsou zatím neúčinné
Chování
1 – velmi dobré - Žák uvědoměle dodržuje pravidla chování a ustanovení vnitřního řádu školy. Méně závažných přestupků se dopouští ojediněle.
Žák je však přístupný výchovnému působení a snaží se své chyby napravit.
2 – uspokojivé - Chování žáka je v rozporu s pravidly chování a s ustanoveními vnitřního řádu školy. Žák se dopustí závažného přestupku proti
pravidlům slušného chování nebo vnitřnímu řádu školy; nebo se opakovaně dopustí méně závažných přestupků. Zpravidla se přes důtku třídního
učitele školy dopouští dalších přestupků, narušuje výchovně vzdělávací činnost školy. Ohrožuje bezpečnost a zdraví svoje nebo jiných osob.
3 – neuspokojivé - Chování žáka ve škole je v příkrém rozporu s pravidly slušného chování. Dopustí se takových závažných přestupků proti
školnímu řádu nebo provinění, že je jimi vážně ohrožena výchova nebo bezpečnost a zdraví jiných osob. Záměrně narušuje hrubým způsobem
výchovně vzdělávací činnost školy. Zpravidla se přes důtku ředitele školy dopouští dalších přestupků.
8. KOMISIONÁLNÍ PŘEZKOUŠENÍ
Má-li zákonný zástupce žáka pochybnosti o správnosti hodnocení na konci prvního nebo druhého pololetí, může do tří pracovních dnů ode dne, kdy se o hodnocení
prokazatelně dozvěděl, nejpozději však do tří pracovních dnů od vydání vysvědčení, požádat ředitele školy o komisionální přezkoušení žáka.
Komisi pro komisionální přezkoušení jmenuje ředitel školy; v případě, že vyučujícím daného předmětu je ředitel školy, jmenuje komisi krajský úřad. Komise je
tříčlenná a tvoří ji:
- předseda, kterým je ředitel školy, popřípadě jím pověřený učitel, nebo v případě, že vyučujícím daného předmětu je ředitel školy, krajským úřadem jmenovaný
jiný pedagogický pracovník školy
- zkoušející učitel, jímž je vyučující daného předmětu ve třídě, v níž je žák zařazen, popřípadě jiný vyučující daného předmětu
- přísedící, kterým je jiný vyučující daného předmětu nebo předmětu stejné vzdělávací oblasti stanovené Rámcovým vzdělávacím programem pro základní
vzdělávání.
Výsledek přezkoušení již nelze napadnout novou žádostí o přezkoušení. Výsledek přezkoušení stanoví komise podle §15 odst. 3 Pravidel pro hodnocení žáků.
Ředitel školy sdělí výsledek přezkoušení prokazatelným způsobem žákovi a zákonnému zástupci žáka. V případě změny hodnocení na konci prvního nebo druhého
pololetí se žákovi vydá nové vysvědčení.
O přezkoušení se pořizuje protokol, který se stává součástí dokumentace školy.
32
Základní škola Aloise Klára Úštěk, PLA 11 –ŠVP FILIP – mít všech pět pohromadě
Žák může v jednom dni vykonat přezkoušení pouze z jednoho předmětu. Není-li možné žáka ze závažných důvodů ve stanoveném termínu přezkoušet, stanoví
orgán jmenující komisi náhradní termín přezkoušení.
Konkrétní obsah a rozsah přezkoušení stanoví ředitel školy v souladu se školním vzdělávacím programem.
Vykonáním přezkoušení není dotčena možnost vykonat opravnou zkoušku.
9. OPRAVNÁ ZKOUŠKA
Žák koná opravnou zkoušku v případě, že byl na konci druhého pololetí klasifikován stupněm nedostatečně nejvýše ve dvou předmětech.
Komisi pro opravnou zkoušku jmenuje ředitel školy; v případě, že je vyučujícím daného předmětu ředitel školy, jmenuje komisi krajský úřad.
Termíny opravných zkoušek určí ředitel školy tak, aby byly vykonány nejpozději do 31. srpna. Pokud se žák v tomto termínu z vážných důvodů nemůže k opravné
zkoušce dostavit, lze povolit vykonání opravné zkoušky nejpozději do 15. září. Do té doby žák navštěvuje podmínečně nejbližší vyšší ročník.
Žák může v jednom dnu skládat pouze jednu opravnou zkoušku. O termínu konání opravné zkoušky informuje třídní učitel písemně zákonného zástupce. Žák, který se
bez vážných důvodů ve stanoveném termínu k opravné zkoušce nedostaví a do dvou dnů se neomluví, je klasifikován z daného předmětu stupněm
prospěchu nedostatečný.
10. DODATEČNÁ ZKOUŠKA
Dodatečnou zkoušku koná žák, který:
- nemohl být klasifikován pro závažné objektivní příčiny na konci prvního pololetí. Termín dodatečné zkoušky určí ředitel školy tak, aby klasifikace mohla být
provedena nejpozději do dvou měsíců po skončení prvního pololetí, ve výjimečných případech do konce klasifikačního období za druhé pololetí.
- nemohl být klasifikován pro závažné objektivní příčiny na konci druhého pololetí. Termín dodatečné zkoušky určí ředitel školy tak, aby klasifikace mohla být
provedena do 31. srpna příslušného školního roku, nejpozději do 15. října. Do té doby žák navštěvuje podmíněně vyšší ročník. Žák, který z vážných důvodů nemohl
být klasifikován ani do 15. října, opakuje ročník.
- podle posouzení vyučujícího nemá v daném předmětu dostatečný počet známek ve srovnání s ostatními žáky třídy z důvodu vysoké absence. O dodatečné zkoušce
rozhoduje pedagogická rada na návrh vyučujícího daného předmětu.
33
Základní škola Aloise Klára Úštěk, PLA 11 –ŠVP FILIP – mít všech pět pohromadě
11. POSTUP DO DALŠÍHO ROČNÍKU
Do vyššího ročníku postoupí žák, který na konci druhého pololetí prospěl ze všech povinných předmětů stanovených vzdělávacím programem s výjimkou předmětů
výchovného zaměření stanovených rámcovým vzdělávacím programem a předmětů, z nichž byl uvolněn. Do vyššího ročníku postoupí i žák prvního stupně základní
školy, který již v rámci prvního stupně opakoval ročník, a žák druhého stupně základní školy, který již v rámci druhého stupně opakoval ročník, a to bez ohledu na
prospěch tohoto žáka.
Název vyučovacího předmětu: Český jazyk
Časová dotace na 1. stupni v jednotlivých ročnících
1. ročník – 8 hodin; 2. ročník – 8 hodin; 3. ročník – 8 hodin; 4. ročník – 8 hodin; 5. ročník – 8 hodin
V 1. ročníku ZŠ má předmět komplexní charakter. V 2. až 5. ročníku ZŠ má složky specifického charakteru (jazykové vyučování, slohová výchova a psaní, čtení a
literární výchova). O časové dotaci jednotlivých složek rozhoduje vyučující. Psaní se vyučuje zpravidla v menších časových celcích než je celá vyučovací hodina.
Celková časová dotace na 1. stupni
Celkově je na 1. stupni věnováno Českému jazyku 40 hodin týdně.
Charakteristika vyučovacího předmětu
Předmět ČESKÝ JAZYK A LITERATURA je podstatnou součástí vzdělávacího oblasti JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE. Dovednosti získané ve vzdělávacím oboru Český
jazyk a literatura jsou potřebné nejen pro kvalitní jazykové vzdělání, ale jsou důležité i pro úspěšné osvojování poznatků v dalších oblastech vzdělávání., stávají se
nástrojem k získávání většiny informací. Užívání češtiny jako mateřského jazyka v jeho mluvené i písemné podobě umožňuje žákům poznat a pochopit společenskokulturní vývoj lidské společnosti.
Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter, ale pro přehlednost je uspořádán do tří složek: Komunikační a slohové
výchovy, Jazykové výchovy a Literární výchovy. Ve výuce se však vzdělávací obsah jednotlivých složek vzájemně prolíná.
V KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÉ VÝCHOVĚ se žáci učí vnímat a chápat různá jazyková sdělení /mluvená i psaná /, jež se vztahují k nejrůznějším situacím ve škole i mimo
ni, číst s porozuměním, kultivovaně psát, mluvit a chovat se na základě přečteného nebo slyšeného textu. Poznají postupně jazykové prostředky potřebné k výstavbě
a kompozici textu, ve vyšších ročnících se tyto jazykové prostředky učí využívat samostatně k mluvenému i písemnému projevu, výstižné formulaci, svých myšlenek,
prožitků a pocitů.
34
Základní škola Aloise Klára Úštěk, PLA 11 –ŠVP FILIP – mít všech pět pohromadě
Při výuce PSANÍ si žáci nejprve osvojují správné hygienické návky spojené se psaním, na jejichž dodržování dbáme průběžně i v dalších ročnících a ve všech
předmětech. Žáci se seznámí se správnými tvary písmen a při psaní věkově přizpůsobených slov a vět se snaží dosáhnout čitelného, přiměřeně hbitého a úhledného
rukopisu.
V JAZYKOVÉ VÝCHOVĚ žáci získávají vědomosti a dovednosti potřebné k osvojení spisovné podoby českého jazyka. Učí se poznávat a rozlišovat jeho další formy. Žáci
si osvojují různými metodami základní pravopisné jevy a základy mluvnické stavby jazyka, snažíme se dbát na rozvoj slovní zásoby žáků a vytvářet u nich návyky
správné spisovné výslovnosti. Tyto činnosti mají velký význam pro rozvoj přesného a logického myšlení a tudíž i ke srozumitelnému vyjadřování.
V LITERÁRNÍ VÝCHOVĚ se žáci seznamují s literární tvorbou vhodnou pro mladší školní věk, s autory a ilustrátory dětských knih. Literární výchova je spojena s výukou
ČTENÍ. Při výuce čtení v tomto období se snažíme naučit všechny žáky číst přiměřeně náročné, umělecké i odborné texty jasně, zřetelně s porozuměním. Při čtení
prvních knih a literárních ukázek děti poznávají život dospělých, učí se chápat a hodnotit jejich příběhy, činy a charaktery. Získávají tak další zkušenosti, rady,
obohacují svůj duševní i citový život, rozvíjejí svou slovní zásobu.
Výuka českého jazyka se dotýká těchto průřezových témat: osobnostní výchovy, environmentální výchovy, mediální výchovy.
Ve výuce Čj rozvíjíme tyto klíčové kompetence – kompetence k učení, kompetence k řešení problémů, kompetence komunikativní, kompetence sociální a personální,
kompetence občanské – pomocí skupinového a frontálního vyučování, vzájemného učení. K mluvnickému rozboru připojujeme podklady z učiva prvouky, vlastivědy a
přírodovědy.
Výchovné a vzdělávací strategie
Všichni vyučující českého jazyka využívají moderních forem a metod práce. Běžně je využívána audiovizuální technika, skupinová práce. Do výuky jsou zařazovány
návštěvy knihoven, divadla, kina. Své znalosti žáci prohloubí při práci s internetem, při účasti na projektových dnech.
Forma realizace
Skupinová výuka: vyhledávání informací v encyklopediích, práce s pojmy
Systémová výuka: slovní druhy, mluvnické kategorie
Týmová práce: projekty
Problémová výuka: odvezení nových skutečností
Výukový software: psaní v textovém editoru, základy práce na PC
Rozvíjení klíčových kompetencí v předmětu Český jazyk na 1. stupni
Kompetence k učení
Žák vyhledává a třídí informace, využívá je v procesu učení, tvůrčích činnostech i praktickém životě; poznává smysl a cíl učení, má pozitivní vztah k učení, posoudí
vlastní pokrok, zdokonaluje se.
35
Základní škola Aloise Klára Úštěk, PLA 11 –ŠVP FILIP – mít všech pět pohromadě
Kompetence k řešení problémů
Žák vyhledává informace vhodné k řešení problému, nachází jejich shodné, podobné a odlišné znaky, využívá získané vědomosti.
Kompetence komunikativní
Žák formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném i ústím projevu; naslouchá promluvám
druhých, rozumí jim, vhodně na ně reaguje; rozumí různým typům textů a záznamů, využívá informační a komunikační prostředky pro kvalitní a účinnou komunikaci s
okolním světem; získané dovednosti využívá k vytváření vztahů potřebných k plnohodnotnému soužití a spolupráci s ostatními lidmi.
Kompetence sociální a personální
Žák spolupracuje ve skupině, přispívá k diskusi, respektuje různá hlediska a čerpá z nich poučení; podílí se na utváření příjemné atmosféry, přispívá k upevňování
dobrých mezilidských vztahů.
Kompetence občanské
Žák respektuje přesvědčení druhých lidí, odmítá útlak a hrubé zacházení; chrání naše tradice a kulturní i historické dědictví, aktivně se zapojuje do kulturního dění.
Kompetence pracovní
Žák dodržuje vymezená pravidla, plní své povinnosti a závazky, využívá znalosti a zkušenosti v zájmu vlastního rozvoje.
Vzdělávací obsahy a očekávané výstupy z RVP : Jazyk a jazyková komunikace – ČESKÝ JAZYK
KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA
Očekávané výstupy žáka – 1. období
- plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti (1.–3. roč.: Čtení)
- porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti (1.–3. roč.: Čtení a naslouchání)
- respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru (1.–3. roč.: Naslouchání a mluvený projev)
- pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou nebo nedbalou výslovnost (1.–3. roč.: Mluvený projev)
- v krátkých mluvených projevech správně dýchá a volí vhodné tempo řeči (1.–3. roč.: Mluvený projev)
- volí vhodné verbální i nonverbální prostředky řeči v běžných školních i mimoškolních situacích (1.–3. roč.: Mluvený projev)
- na základě vlastních zážitků tvoří krátký mluvený projev (1.–3. roč.: Mluvený projev)
- zvládá základní hygienické návyky spojené se psaním (1.–3. roč.: Písemný projev)
- píše správné tvary písmen a číslic, správně spojuje písmena i slabiky; kontroluje vlastní písemný projev (1.–3. roč.: Písemný projev)
- píše věcně i formálně správně jednoduchá sdělení (1.–3. roč.: Písemný projev)
- seřadí ilustrace podle dějové posloupnosti a vypráví podle nich jednoduchý příběh (2. roč.: Písemný projev)
Očekávané výstupy žáka – 2. období
- čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas (4.–5. roč.: Čtení a naslouchání)
- rozlišuje podstatné a okrajové informace v textu vhodném pro daný věk, podstatné informace zaznamenává (5. roč.: Čtení a naslouchání)
- posuzuje úplnost či neúplnost jednoduchého sdělení (4.–5. roč.: Mluvený a písemný projev)
- reprodukuje obsah přiměřeně složitého sdělení a zapamatuje si z něj podstatná fakta (4.–5. roč.: Čtení a naslouchání)
- vede správně dialog, telefonický rozhovor, zanechá vzkaz na záznamníku (4.–5. roč.: Mluvený projev)
- rozpoznává manipulativní komunikaci v reklamě (5. roč.: Písemný projev)
36
- volí náležitou intonaci, přízvuk, pauzy a tempo podle svého komunikačního záměru (5. roč.: Mluvený projev)
- rozlišuje spisovnou a nespisovnou výslovnost a vhodně ji užívá podle komunikační situace (4. roč.: Mluvený projev)
- píše správně po stránce obsahové i formální jednoduché komunikační žánry (4.–5. roč.: Písemný projev)
- sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti (4.–5. roč.:Mluvený a písemný projev)
Učivo
- čtení – praktické čtení (technika čtení, čtení pozorné, plynulé, znalost orientačních prvků v textu); věcné čtení (čtení jako zdroj informací, čtení vyhledávací, klíčová slova)
- naslouchání – praktické naslouchání (zdvořilé, vyjádření kontaktu s partnerem); věcné naslouchání (pozorné, soustředěné, aktivní – zaznamenat slyšené, reagovat otázkami)
- mluvený projev – základy techniky mluveného projevu (dýchání, tvoření hlasu, výslovnost), vyjadřování závislé na komunikační situaci; komunikační žánry: pozdrav, oslovení, omluva,
prosba, vzkaz, zpráva, oznámení, vypravování, dialog na základě obrazového materiálu; základní komunikační pravidla (oslovení, zahájení a ukončení dialogu, střídání rolí mluvčího a
posluchače, zdvořilé vystupování), mimojazykové prostředky řeči (mimika, gesta)
- písemný projev – základní hygienické návyky (správné sezení, držení psacího náčiní, hygiena zraku, zacházení s grafickým materiálem); technika psaní (úhledný, čitelný a přehledný
písemný projev, formální úprava textu); žánry písemného projevu: adresa, blahopřání, pozdrav z prázdnin, omluvenka; zpráva, oznámení, pozvánka, vzkaz, inzerát, dopis, popis;
jednoduché tiskopisy (přihláška, dotazník), vypravování
JAZYKOVÁ VÝCHOVA
Očekávané výstupy žáka – 1. období
- rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky (1. roč.: Zvuková stránka jazyka)
- porovnává významy slov, zvláště slova opačného významu a slova významem souřadná, nadřazená a podřazená, vyhledá v textu slova příbuzná (1.–3. roč.: Slovní zásoba a
tvoření slov)
- porovnává a třídí slova podle zobecněného významu – děj, věc, okolnost, vlastnost (2.–3. roč.: Tvarosloví)
- rozlišuje slovní druhy v základním tvaru (2.–3. roč.: Tvarosloví)
- užívá v mluveném projevu správné gramatické tvary podstatných jmen, přídavných jmen a sloves (1.–3. roč.: Tvarosloví)
- spojuje věty do jednodušších souvětí vhodnými spojkami a jinými spojovacími výrazy (2.–3. roč.: Skladba)
- rozlišuje v textu druhy vět podle postoje mluvčího a k jejich vytvoření volí vhodné jazykové i zvukové prostředky (2.–3. roč.: Skladba)
- odůvodňuje a píše správně: i/y po tvrdých a měkkých souhláskách i po obojetných souhláskách ve vyjmenovaných slovech; dě, tě, ně, ú/ů, bě, pě, vě, mě – mimo morfologický
šev; velká písmena na začátku věty a v typických případech vlastních jmen osob, zvířat a místních pojmenování (2.–3. roč.: Pravopis)
Očekávané výstupy žáka – 2. období
- porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova vícevýznamová (4.–5. roč.: Slovní zásoba a tvoření slov)
- rozlišuje ve slově kořen, část příponovou, předponovou a koncovku (4.–5. roč.: Slovní zásoba a tvoření slov)
- určuje slovní druhy plnovýznamových slov a využívá je v gramaticky správných tvarech ve svém mluveném projevu (4.–5. roč.: Tvarosloví)
- rozlišuje slova spisovná a jejich nespisovné tvary (4. roč.: Slovní zásoba a tvoření slov)
- vyhledává základní skladební dvojici a v neúplné základní skladební dvojici označuje základ věty (4.–5. roč.: Skladba)
- odlišuje větu jednoduchou a souvětí, vhodně změní větu jednoduchou v souvětí (4.–5. roč.: Skladba)
- užívá vhodných spojovacích výrazů, podle potřeby projevu je obměňuje (4.–5. roč.: Skladba)
- píše správně i/y ve slovech po obojetných souhláskách (4.–5. roč.: Pravopis)
- zvládá základní příklady syntaktického pravopisu (4.–5. roč.: Pravopis)
37
Základní škola Aloise Klára Úštěk, PLA 11 –ŠVP FILIP – mít všech pět pohromadě
Učivo
- zvuková stránka jazyka – sluchové rozlišení hlásek, výslovnost samohlásek, souhlásek a souhláskových skupin, modulace souvislé řeči (tempo, intonace, přízvuk)
- slovní zásoba a tvoření slov – slova a pojmy, význam slov, slova jednoznačná a mnohoznačná, antonyma, synonyma, homonyma; stavba slova (kořen, část předponová a příponová,
koncovka)
- tvarosloví – slovní druhy, tvary slov
- skladba – věta jednoduchá a souvětí, základní skladební dvojice
- pravopis – lexikální, základy morfologického (koncovky podstatných jmen a přídavných jmen tvrdých a měkkých) a syntaktického (shoda přísudku s holým podmětem)
LITERÁRNÍ VÝCHOVA
Očekávané výstupy žáka – 1. období
- čte a přednáší zpaměti ve vhodném frázování a tempu literární texty přiměřené věku (1.–3. roč.: Zážitkové čtení a naslouchání, Tvořivé činnosti s literárním textem)
- vyjadřuje své pocity z přečteného textu (1.–3. roč.: Tvořivé činnosti s literárním textem, Poslech literárních textů)
- rozlišuje vyjadřování v próze a ve verších, odlišuje pohádku od ostatních vyprávění (1.–3. roč.: Základní literární pojmy)
- pracuje tvořivě s literárním textem podle pokynů učitele a podle svých schopností (1.–3. roč.: Tvořivé činnosti s literárním textem)
Očekávané výstupy žáka – 2. období
-vyjadřuje své dojmy z četby a zaznamenává je (4.–5. roč.: Zážitkové čtení a naslouchání, Poslech literárních textů)
- volně reprodukuje text podle svých schopností, tvoří vlastní literární text na dané téma (4.–5. roč.: Tvořivé činnosti s literárním textem)
- rozlišuje různé typy uměleckých a neuměleckých textů (4.–5. roč.: Základní literární pojmy)
- při jednoduchém rozboru literárních textů používá elementární literární pojmy (4.–5. roč.: Základní literární pojmy)
Učivo
- poslech literárních textů
- zážitkové čtení a naslouchání
- tvořivé činnosti s literárním textem – přednes vhodných literárních textů, volná reprodukce přečteného nebo slyšeného textu, dramatizace, vlastní výtvarný doprovod
- základní literární pojmy – literární druhy a žánry: rozpočitadlo, hádanka, říkanka, báseň, pohádka, bajka, povídka; spisovatel, básník, kniha, čtenář; divadelní představení, herec,
režisér; verš, rým, přirovnání
38
Základní škola Aloise Klára Úštěk, PLA 11 –ŠVP FILIP – mít všech pět pohromadě
Vzdělávací oblast:
Jazyk a jazyková kultura
Konkrétní výstup podle ŠVP
· skládá a rozkládá slova podle sluchu
· poznává jednotlivá písmena ve
vztahu k jim odpovídajícím hláskám,
rozlišuje písmo tiskací a psací
· skládá a čte všechny druhy slabik
· skládá a čte všechny druhy slov
· respektuje základní komunikační
pravidla v rozhovoru
· pečlivě vyslovuje a opravuje
výslovnost
· plynule čte slova ve větách, rozlišuje
je sluchem i zrakem
· správně řadí slova ve větě, slabiky
ve slově a hlásky ve slabice
· používá znaménka ve slovech i
větách
· čte správně dlouhé a krátké
samohlásky
· správně odpovídá na kontrolní
otázky
· rozpozná členění textů
· naslouchá pohádkám, příběhům,
vypráví podle obrázkové osnovy,
dramatizuje
· recituje básničky, zná říkadla,
rozpočítadla
· využitím dramatizace získá
dovednosti v tomto směru, popisuje
své zážitky
· porozumí mluveným pokynům
přiměřené složitosti
· v krátkých mluvených projevech
správně dýchá a volí vhodné tempo
řeči
Vyučovací předmět:
Český jazyk a literatura
Ročník:
1.
učivo
Mluvnice, čtení:
- rozvoj fonetického sluchu, sluchová
syntéza, analýza
- písmena malá, velká, tiskací, psací
- slabiky otevřené, zavřené,
trojpísmenné
- slova – čtení otevřených
slabik ve slovech,
- čtení zavřených slabik na konci slov,
slova se skupinou dvou souhlásek,
- čtení slov se slabikotvornými
souhláskami,
- slova s písmenem ě, se skupinami
di, ti, ni a se shluky souhlásek
- hlasité čtení jednoduchých vět se
správnou intonací
- uspořádání slov ve větě
- interpunkční znaménka
- délka samohlásek
- porozumění předčteným větám
- nadpis, článek, řádek, odstavec
- poslech, vyprávění, dramatizace
- recitace, prosba, poděkování,
omluva, blahopřání, pozdrav,
oslovení
Mezipředmětové vztahy
M
počítání slabik, slov, vět
Prv
rozšiřování slovní zásoby
Tv
relaxační cvičení
Tv
hlasová hygiena; správné dýchání; práce s
hlasem (intonace, tempo)
Průřezová témata
OSV
Osobnostní rozvoj/
Rozvoj schopností poznávání
Cvičení smyslového vnímání,
pozornosti a soustředění
OSV
Osobnostní rozvoj/
Sebepoznání a sebepojetí
Já jako zdroj informací o sobě
OSV
Osobnostní rozvoj/
Kreativita
Cvičení pro rozvoj základních
rysů
kreativity (pružnost nápadů,
originalita)
OSV
Sociální rozvoj/
Poznávání lidí
Vzájemné poznávání se ve
skupině
OSV
Sociální rozvoj/
Mezilidské vztahy
Péče o dobré vztahy
Chování podporující dobré
vztahy
39
Základní škola Aloise Klára Úštěk, PLA 11 –ŠVP FILIP – mít všech pět pohromadě
Vzdělávací oblast:
Jazyk a jazyková kultura
Konkrétní výstupy dle ŠVP
· uvolňuje si ruku, nacvičuje
správné držení těla, držení
psacího náčiní
· píše čáry, oblouky, zátrhy,
vlnovky
· rozlišuje písmo psací a
tiskací
· píše správné tvary písmen,
spojuje písmena a slabiky,
píše interpunkční
znaménka
· dodržuje správné pořadí
písmen, píše podle diktátu
slova a jednoduché věty
· píše velká písmena u
vlastních jmen osob a na
počátku věty
· dodržuje úhlednost písma a
zachovává hygienické a
pracovní návyky
Vyučovací předmět:
Český jazyk a literatura
Ročník:
1.
učivo
Psaní:
- příprava na psaní
- psaní prvků písmen a číslic
- písmo psací a tiskací
- psaní – písmeno, slabika, slovo
- diktát slov, jednoduchých vět
- velké počáteční písmeno u vlastních jmen
osob, zvířat a místních pojmenování a
prvního slova věty
Mezipředmětové vztahy
M
zápisy slovních úloh;
psaní číslic
Prv
zdravý způsob života
(hygiena zraku, držení tužky,
sezení)
Tv
relaxační cvičení;
správné držení těla
Vv
kresba písmen;
obrázky k písmenům;
správné držení pastelek,
voskovek, štětců
40
Průřezová témata
Základní škola Aloise Klára Úštěk, PLA 11 –ŠVP FILIP – mít všech pět pohromadě
Vzdělávací oblast:
Jazyk a jazyková kultura
Konkrétní výstupy dle ŠVP
- naslouchá pohádkám a
povídkám ze života dětí a
zvířat
- vypráví pohádky, povídky
podle obrázkové osnovy
- dramatizuje krátké úseky
pohádek
- přednáší básničky, říkadla
- pozná hlavní postavy
pohádky, povídky
- hodnotí vlastnosti postav
- rozezná pohádku a
veršovaný text
Vyučovací předmět:
Český jazyk a literatura
Ročník:
1.
učivo
čtení
Poslech literárních textů, naslouchání
-poslech pohádek a krátkých povídek s
dětským nebo zvířecím hrdinou
Tvořivé činnosti s literárním textem
- volné vyprávění
- dramatizace
- přednes
Základní literární pojmy
- rozpočitadlo, hádanka, říkanka, báseň
- pohádka
- kniha, časopis
- spisovatel, ilustrace
Mezipředmětové vztahy
Vv
výtvarný doprovod
(ilustrace, kresba)
k
Pč
modelování postav;
výroba maňásků
Tv
relaxační cvičení
Hv
rytmizace říkadel;
hlasová hygiena
M
orientace v textu (řádek,
sloupek, nahoře, dole)
41
literárním
Průřezová témata
textům
Základní škola Aloise Klára Úštěk, PLA 11 –ŠVP FILIP – mít všech pět pohromadě
Vzdělávací oblast:
Jazyk a jazyková kultura
Vyučovací předmět:
Český jazyk a literatura
Ročník:
2.
Konkrétní výstupy dle ŠVP
učivo
- žák se vyjadřuje ústně i písemně,
tvoří krátké souvislé projevy, píše
jednoduché věty
- rozlišuje věty oznamovací, tázací,
rozkazovací a přací
· řadí věty podle děje
- určí nadřazenost a podřazenost slov
- řadí slova ve větě tak, aby věta
dávala smysl
- rozlišuje hlásky, výslovnost krátkých
a dlouhých samohlásek, psaní i-y po
měkkých a tvrdých souhláskách
- vyjmenuje řadu písmen jdoucích po
sobě, řadí slova podle abecedy
- zdůvodňuje a správně píše znělé a
neznělé souhlásky uvnitř a na konci
slov: b – p, d –t, ď – ť, z – s, ž – š, v –
f, h – ch
- dělí slova na konci řádku
- aplikuje v praxi výslovnost a psaní
slov se skupinami dě, tě, ně, bě, pě,
vě, mě
- seznámí se s názvy slovních druhů,
poznává podstatná jména, slovesa a
předložky v textu
- rozlišuje obecná a vlastní jména,
procvičuje pravopis vlastních jmen
osob a zvířat
Jazyková výchova
-věta jednoduchá, souvětí,
- druhy vět, pořadí vět v textu, - věta, slovo –
slovo souřadné, nadřazené, podřazené, pořádek
slov ve větě, slovo, slabika, hláska, písmeno, rozdělení hlásek, abeceda, - znělé a neznělé
souhlásky na konci a uvnitř slov,
- význam slabiky pro dělení slov,
- písmeno ě ve slovech,
- slovní druhy: podstatná jména, slovesa,
předložky,
- vlastní jména osob a zvířat
Mezipředmětové vztahy
Prv
rozvoj slovní zásoby;
zápisy probraného učiva;
ústní projev v jednoduchých
větách i souvětích
M
správný pořádek slov
ve slovních odpovědích
Hv
hlasová hygiena
Tv
porozumění jednoduchým
povelům PČ
Psaní:
-tvary písmen abecedy
- spojování písmen, slabik
- umísťování diakritických znamének
- opis, přepis, diktát
Vv
výroba kartiček na slovní
druhy
M
slovní úlohy – porozumění
zadání a sestavení odpovědi
Průřezová témata
OSV
Osobnostní rozvoj/
Sebepoznání a sebepojetí
Já jako zdroj informací o sobě
OSV
Osobnostní rozvoj/
Kreativita
Cvičení pro rozvoj základních rysů
kreativity (pružnost nápadů,
originalita)
OSV
Sociální rozvoj/
Poznávání lidí
Vzájemné poznávání se ve
skupině
OSV
Sociální rozvoj/
Mezilidské vztahy
Péče o dobré vztahy
Chování podporující dobré
vztahy
OSV
Sociální rozvoj/
Komunikace
Řeč těla, řeč zvuků a slov,
řeč předmětů a prostředí
42
Základní škola Aloise Klára Úštěk, PLA 11 –ŠVP FILIP – mít všech pět pohromadě
Vzdělávací oblast:
Jazyk a jazyková kultura
Konkrétní výstupy dle ŠVP
- užívá slušné oslovení,
prosbu a poděkování
· dodržuje posloupnost děje
na základě pozorování
· pojmenuje předměty a
jejich vlastnosti
Vyučovací předmět:
Český jazyk a literatura
Ročník:
2.
učivo
Komunikační a slohová výchova
- základní formy společenského styku
- děj – základ vypravování
- jednoduchý popis
Mezipředmětové vztahy
Prv
čtení jednoduchých textů
z učebnic a dalších knih;
rozhovory na daná témata
(rok v proměnách, rodina,
minulost, současnost,
budoucnost)
Tv
správné držení těla –
předpoklad správného
dýchání
M
pamětní počítání
Prv
pravidla správného chování;
zdravý způsob života;
vypravování o ročních obdobích
Pč
pořádek na pracovním místě;
výroba pomůcky podle
popisu
Vv
kombinace typů písma;
asociační spoje mezi tvary
písmen a reálnými věcmi;
kresba podle vypravování;
přání: písmo a obrázek
43
Průřezová témata
VMEGS
Evropa a svět nás zajímá
Rodinné příběhy, zážitky a zkušenosti z Evropy
(cestování)
MuV
Lidské vztahy
Vztahy mezi kulturami
(vzájemné
obohacování různých kultur)
MuV
Multikultura
Naslouchání druhým,
komunikace
s příslušníky odlišných
sociokulturních skupin
MeV
Receptivní činnosti/
Kritické čtení a vnímání
mediálních sdělení
Identifikování základních
orientačních prvků v textu
MeV
Produktivní činnosti/
Tvorba mediálního sdělení
Tvorba mediálního sdělení pro školní časopis
či internetové médium (pozvánky)
Základní škola Aloise Klára Úštěk, PLA 11 –ŠVP FILIP – mít všech pět pohromadě
Vzdělávací oblast:
Jazyk a jazyková kultura
Konkrétní výstupy dle ŠVP
-přechází k plynulému čtení
textu bez slabikování
· užívá správný slovní
přízvuk
· čte s porozuměním nahlas i
potichu
· umí naslouchat u textu
· spojuje obsah textu s
ilustraci
· vypráví, dramatizuje a
domýšlí příběhy
· recituje básně
· čte pohádky, knihy o
přírodě, věcech, vypráví o
nich
Vyučovací předmět:
Český jazyk a literatura
Ročník:
2.
učivo
Literární výchova:
Čtení:
- čtení jednoduchých textů
- slovní přízvuk
- čtení hlasité a tiché
- soustředěný poslech čtených textů, poezie a
prózy
- text a ilustrace vyprávění,
- dramatizace pohádek a povídek
- báseň, verš, rým
- individuální četba
Mezipředmětové vztahy
Návštěva divadelního
představení
Prv
čtení textů probíraného učiva
Hv
rytmizace říkadel a básniček
Pč
výroba jednoduchých loutek
Vv
poslech literárního textu a ilustrace
Prv
rozpočítadla; čísla v básních;
matematické pohádky
Vv
nejslavnější loutky;
ilustrátoři dětských knih
44
Průřezová témata
Základní škola Aloise Klára Úštěk, PLA 11 –ŠVP FILIP – mít všech pět pohromadě
Vzdělávací oblast:
Jazyk a jazyková kultura
Konkrétní výstupy dle ŠVP
Vyučovací předmět:
Český jazyk a literatura
Ročník:
3.
učivo
Mezipředmětové vztahy
Průřezová témata
Jazyková výchova:
- žák určuje věty a souvětí
- určování vět v souvětí
- spojuje věty
- doplňuje souvětí
- vyhledává je ve větě jednoduché, třídí
slova podle významu
- vyhledává slova souznačná a
protikladná
- rozlišuje slabiky, hlásky, určuje počet
slabik
- vyslovuje slova se správným
přízvukem
- pamětně zvládá vyjmenovaná slova
- používá vědomosti v praktických
cvičeních
- pravopis y/i po obojetných
souhláskách
- poznávání a rozlišování slovních druhů
- určí ve větě podstatná jména,
přídavná jména, zájmena, číslovky,
slovesa, předložky
- skloňuje podstatná jména
- rozlišuje číslo jednotné a
množné
- rod mužský, ženský a střední
- vlastní podstatná jména : uvědoměle
praktikuje pravopis, psaní jmen měst,
vesnic, hor, řek
- určí osobu, číslo a čas
- časuje slovesa v čase přítomném,
minulém a budoucím
- věta jednoduchá a souvětí
- věta jednoduchá a její stavba
- základní skladební dvojice
- slovo a skutečnost
- synonyma, opozita, slova příbuzná
- hláskosloví
- stavba slova
- vyjmenovaná slova po b, l, m, p, s, v,
z
- slova příbuzná
- vlastní jména měst, vesnic, hor a řek
- slovesa – pojmenování děje, tvary
sloves, časování
M
počítání hlásek, písmen;
počítání slabik, slov, vět;
počítání slov v daném souboru;
vytváření souborů dle
stanoveného kritéria
OSV
Osobnostní rozvoj/
Kreativita
Cvičení pro rozvoj základních rysů kreativity
(pružnost
nápadů, originalita)
Hv
hlasová hygiena;
rytmizace slov;
intonace a tempo řeči;
správné dýchání a frázování
OSV
Sociální rozvoj/ Poznávání lidí
Vzájemné poznávání se ve
skupině
Cj (Aj)
práce se slovníkem
Prv
adresa; názvy měst, hor, řek, států; orientace
v čase;
rozvoj slovní zásoby
OSV
Sociální rozvoj/ Mezilidské vztahy
Péče o dobré vztahy
Chování podporující dobré
vztahy
OSV
Sociální rozvoj/ Komunikace
Řeč těla, řeč zvuků a slov,
řeč předmětů a prostředí
VMEGS
Evropa a svět nás zajímá
Rodinné příběhy, zážitky a
zkušenosti z Evropy (cestování)
45
Základní škola Aloise Klára Úštěk, PLA 11 –ŠVP FILIP – mít všech pět pohromadě
Vzdělávací oblast:
Jazyk a jazyková kultura
Konkrétní výstupy dle ŠVP
- procvičuje slovosled
- vybírá vhodné prostředky
- sestaví nadpis a člení projev
- pojmenovává předměty a děje
- tvoří otázky
- vypravuje podle obrázků
- popisuje ústně i písemně
jednoduché předměty a činnosti
- je schopen využít jednoduchou
osnovu
- požádá o informaci, podá stručné
informace ( i telefonicky ), uvítá
návštěvu, rozloučí se, sděluje přání,
pozdravy, píše pohlednice, dopis
- odstraňuje nedostatky
- píše čitelně, úhledně, přiměřeně
rychle
- provádí kontrolu vlastního projevu
- napíše krátký dopis, adresu
- vyplní lístek, telegram
Vyučovací předmět:
Český jazyk a literatura
Ročník:
3.
učivo
Sloh:
-stylizace a kompozice
-jazykové prostředky
-členění jazykového projevu
-souvislé jazykové projevy
-otázky a odpovědi
-vypravování
-popis, osnova
-společenský styk a jeho formy
Psaní:
- upevňování správných tvarů
písmen
- úprava zápisu
- kontrola vlastního projevu
- dopis, adresa
- vyplňování formulářů
Mezipředmětové vztahy
M
orientuje se v textu;
čtení číslic
Cj (Aj)
oslovení; pozdrav
Prv
rozhovor na dané téma;
možnosti komunikace;
plán města a jeho popis
Hv
tempo a intonace hudební hry (rozhovor,
pozvání...)
Vv
kresba/malba obrázkové osnovy/
kresba/malba předmětu, postavy dle popisu/
46
Průřezová témata
Základní škola Aloise Klára Úštěk, PLA 11 –ŠVP FILIP – mít všech pět pohromadě
Vzdělávací oblast:
Jazyk a jazyková kultura
Konkrétní výstupy dle ŠVP
- čte plynule věty a souvětí,
člení text
- čte rychle, s porozuměním,
předčítá, využívá čtenářské
dovednosti
- chápe četbu jako zdroj
informací
- vypráví pohádky, povídky,
dramatizuje, domýšlí
příběhy, vyjadřuje své
postoje k přečtenému
- orientuje se v textu
dětských knih,
charakterizuje literární
postavy, vyjadřuje své
postoje ke knize
- žák se seznamuje s poezií,
prózou, divadlem,
literaturou uměleckou a
dětskou, výtvarným
doprovodem i ilustracemi
Vyučovací předmět:
Český jazyk a literatura
Ročník:
3.
učivo
Čtení a literární výchova:
- plynulé čtení
- členění textu
- rychlé čtení
- tichá a hlasitá četba jako zdroj poznatku o
přírodě současnosti a minulosti práce s
literárním textem
- besedy o knihách
- základy literatury
Mezipředmětové vztahy
M
orientace v textu
Cj (Aj)
tvorba zahraničních autorů
Prv
historie, pravdivost dějinných
událostí; kronika;
předměty minulosti
Vv
ilustrace pohádek, pověstí,...
Pč
výroba loutek, kulis
Hv
rytmizace; hudební pohádky;
práce s hudebním slovníkem
Tv
relaxační cvičení
47
Průřezová témata
Základní škola Aloise Klára Úštěk, PLA 11 –ŠVP FILIP – mít všech pět pohromadě
Vzdělávací oblast:
Jazyk a jazyková kultura
Konkrétní výstupy dle ŠVP
- užívá různé podoby slova,
rozlišuje slova podle významu,
rozpozná slova spisovná a
nespisovná, poznává slova citově
zabarvená – slova mazlivá a
hanlivá
- rozlišuje část
předponovou, příponovou, kořen
slova
- rozpoznává předpony a předložky,
pravopis jejich psaní
- uvědoměle používá i-y po
obojetných souhláskách uvnitř
slov u vyjmenovaných a
příbuzných slov
- poznává slovní druhy neohebné
- skloňuje podstatná jména
- vyhledává infinitiv v textu, určuje
osobu číslo a čas, časuje slovesa v
oznamovacím způsobu
- rozlišuje způsob oznamovací,
rozkazovací a podmiňovací
- určuje větu jednoduchou a
souvětí, spojuje jednoduché věty v
souvětí spojovacími výrazy určuje podmět a přísudek
- píše i-y v příčestí minulém
- ovládá pravopis vlastních jmen
států, ulic, zeměpisných názvů
Vyučovací předmět:
Český jazyk a literatura
Ročník:
4.
učivo
Mluvnice:
- nauka o slově, hlásková podoba slova,
význam slova, slova jednoznačná,
mnohoznačná slova, slova spisovná a
nespisovná, slova citově zabarvená
- stavba slova – kořen, předpona a
přípona
- předložky
- vyjmenovaná slova po b, f, l, m, p ,s v,
z
- slovní druhy – ohebné, neohebné
- vzory podstatných jmen
- infinitiv sloves, určité slovesné tvary
- slovesné způsoby
- stavba věty
- podmět a přísudek
- shoda podmětu s přísudkem
- vlastní jména – zeměpisné názvy,
jména ulic a jména států –
jednoslovná
Mezipředmětové vztahy
M
slovní zásoba;
zřetelná výslovnost čísel
Vla
rozšiřování slovní zásoby;
orientace na mapě
Pří
rozšiřování slovní zásoby
Vv
barevné odlišování
Tv
tělocvičné chvilky;
uvolňovací cviky
48
Průřezová témata
OSV
Osobnostní rozvoj/ Kreativita
Cvičení pro rozvoj základních rysů kreativity (pružnost
nápadů, originalita)
OSV
Sociální rozvoj/ Poznávání lidí
Vzájemné poznávání se ve skupině
OSV
Sociální rozvoj/ Mezilidské
vztahy
Péče o dobré vztahy
Chování podporující dobré
vztahy
OSV
Sociální rozvoj/ Komunikace
Řeč těla, řeč zvuků a slov,
řeč předmětů a prostředí
VMEGS
Evropa a svět nás zajímá
Rodinné příběhy, zážitky a
zkušenosti z Evropy (cestování
MuV
Lidské vztahy
Vztahy mezi kulturami
(vzájemné obohacování
různých kultur)
MuV
Multikultura
Naslouchání druhým,
Komunikace
s příslušníky odlišných
sociokulturních skupin
MeV
Receptivní činnosti/ Kritické čtení a vnímání mediálních
sdělení
Identifikování základních
Orientačních prvků v textu
(referáty)
MeV
Produktivní činnosti/ Tvorba mediálního sdělení
Tvorba mediálního sdělení pro školní časopis či internetové médium
(pozvánky)
Základní škola Aloise Klára Úštěk, PLA 11 –ŠVP FILIP – mít všech pět pohromadě
Vzdělávací oblast:
Jazyk a jazyková kultura
Konkrétní výstupy dle ŠVP
- užívá vhodných jazykových prostředků
- sestavuje osnovu, tvoří nadpisy, člení
text na odstavce
- dodržuje následnost dějové složky
- docvičuje různé popisy
- sestavuje telegram, telefonuje, píše
dopis a adresu
Vyučovací předmět:
Český jazyk a literatura
Ročník:
4.
učivo
Mezipředmětové vztahy
Komunikační a slohovávýchova:
- stylizace a kompozice
- osnova, nadpis, členění projevu
- vypravování
- popis rostlin, zvířat a věcí
- formy společenského styku (dopis,
telefonování, telegram atd.)
M
slovní úlohy
Vla
práce s mapou; naučné texty, cestování
/dopis, telefonování, sms zpráva/
Pří
zápisy v sešitě; naučné texty
Pč
popis činnosti
Vv
ilustrace textu
Tv
relaxační cvičení
49
Průřezová témata
Základní škola Aloise Klára Úštěk, PLA 11 –ŠVP FILIP – mít všech pět pohromadě
Vzdělávací oblast:
Jazyk a jazyková kultura
Konkrétní výstupy dle ŠVP
- čte správně, uvědoměle,
plynule a dostatečně
rychle, přirozeně intonuje,
používá správný přízvuk
slovní i větný, člení věty,
frázuje, dbá na barvu a sílu
hlasu
- vyhledává informace v
učebnicích, encyklopediích
a slovnících, využívá
poznatků z četby v další
školní činnosti
- čte potichu delší texty,
reprodukuje obsah těchto
textů
- dramatizuje, k dramatizaci
využívá loutky, maňásky,
domýšlí literární příběhy
- rozhovory o knihách,
Besedy o ilustracích,
vyjadřuje své pocity z četby
- využívá školní knihovnu,
vede čtenářský deník
- navštěvuje divadelní a
filmová představení,
beseduje o nich
- rozumí literárním pojmům
Vyučovací předmět:
Český jazyk a literatura
Ročník:
4.
učivo
Literární výchova:
- rozvoj techniky čtení
- čtení textů uměleckých a populárně
naučných
- tiché čtení s porozuměním
- tvořivá práce s literárním textem
- práce s dětskou knihou
- výběr četby podle osobního zájmu
- divadelní a filmová představení
- základy literatury
- poezie: lyrika, epika, rytmus, próza: pověst,
povídka
Mezipředmětové vztahy
Vla
populárně naučné texty
Pří
populárně naučné texty
Vla
dějiny českého národa
M
čtení slovních úloh;
zadání úkolů
Vv
ilustrace knih; dětští ilustrátoři, leporelo pohádka
Hv
texty se zpěvy
Tv
relaxační cviky
50
Průřezová témata
Základní škola Aloise Klára Úštěk, PLA 11 –ŠVP FILIP – mít všech pět pohromadě
Vzdělávací oblast:
Jazyk a jazyková kultura
Vyučovací předmět:
Český jazyk a literatura
Konkrétní výstupy dle ŠVP
učivo
- žák si průběžně osvojuje jazyk jako nástroj
dorozumívání
- určuje kořen, předponu a příponu, vyznačuje
slovotvorné základy, jak byla slova odvozena,
cvičí pravopis – užívá správné koncovky
- doplňuje předpony a přípony podle smyslu
- používá odůvodnění pravopisu s přihlédnutím ke
tvoření slov, osvojuje si spisovnou výslovnost a
pravopis souhláskových skupin
- osvojuje si základní význam předpon
- používá předložky v praxi
- získává dovednosti užívat v praxi skupiny bě – bje, vě
– vje, pě, mě – mně
- docvičuje učivo
- dovede používat dovednosti o vyjmenovaných
slovech v praktických cvičeních
- píše pravopisně správně vlastní jména
- osvojuje si užívání a určování slovních druhů
- určuje pád, číslo, rod, vzor, skloňuje podle vzoru
- rozpozná druhy přídavných jmen
- rozezná mluvnické kategorie sloves
- vštěpuje si do paměti správní tvary podmiňovacího
způsobu
- nahrazuje podstatná jména zájmeny
- vyhledává je v textu
- určuje základní větné členy, rozvíjející skladební
dvojice
- vyhledává různé podměty
- užívá několikanásobných podmětů ve větách
- píše správně i-y v koncovkách příčestí minulého
- určuje věty jednoduché, spojuje věty v souvětí
- osvojí si psaní věty uvozovací, užívá interpunkci v
přímé řeči
- užívá vhodných spojovacích výrazů
Ročník:
5.
Mezipředmětové vztahy
Jazyková výchova:
- mateřský jazyk – prostředek dorozumívání
- stavba slova – odvozování slov předponami a
příponami, části slova, kořen – společný pro
všechna příbuzná slova
- souhláskové skupiny na styku předpony
nebo přípony a kořene
- přídavná jména odvozená od podstatných
jmen, zakončena na s – ský – ští
- zdvojené souhlásky – předpony s, z , vz
předložky s, z
- skupiny bě – bje, vě – vje, pě, mě – mně (bje,
vje – tam, kde se setká předpona ob, v, s
kořenem na je )dělení slov na konci řádků
- pravopis i-y po obojetných souhláskách (
mino koncovku )
- vlastní jména – víceslovné názvy států,
jména národností, názvy uměleckých děl,
novin a časopisů
- tvarosloví – slovní druhy
- mluvnické kategorie podstatných jmen
- přídavná jména
- slovesa
- podmiňovací způsob
- zájmena – jejich druhy
- zájmena osobní
- číslovky
- skladba – základní a rozvíjející větné členy
- podmět vyjádřený a nevyjádřený
- podmět několikanásobný
- přísudek slovesný, shoda podmětu s
přísudkem
- věta jednoduchá a souvětí
- přímá řeč – nepřímá řeč
51
M
slovní úlohy;
grafické
znázorňování;
výslovnost číslovek
Vla
rozšiřování
zásoby
slovní
Pří
rozšiřování
zásoby
slovní
Vv
barevné znázorňování
Tv
správné držení těla
při sezení;
relaxační cviky
AjI
slovní zásoba Já a můj
život
Průřezová témata
OSV
Osobnostní rozvoj/ Kreativita
Cvičení pro rozvoj základních rysů kreativity (pružnost nápadů,
originalita)
OSV
Sociální rozvoj/ Poznávání lidí
Vzájemné poznávání se ve
skupině
OSV
Sociální rozvoj/ Mezilidské
vztahy
Péče o dobré vztahy
Chování podporující dobré vztahy
OSV
Sociální rozvoj/ Komunikace
Řeč těla, řeč zvuků a slov,
řeč předmětů a prostředí
VMEGS
Evropa a svět nás zajímá
Rodinné příběhy, zážitky a
zkušenosti z Evropy (cestování)
VMEGS
Evropa a svět nás zajímá
Lidová slovesnost, zvyky a
tradice národů Evropy
MuV
Lidské vztahy
Vztahy mezi kulturami
(vzájemné obohacování
různých kultur)
MuV
Etnický původ
Základní informace o různých
etnických a kulturních
skupinách žijících v české
společnosti
MuV
Multikultura
Naslouchání druhým,
komunikace s příslušníky
odlišných sociokulturních
skupin
MeV
Receptivní činnosti/ Kritické
čtení a vnímání mediálních
sdělení
Identifikování základních
orientačních prvků v textu
(referáty)
Základní škola Aloise Klára Úštěk, PLA 11 –ŠVP FILIP – mít všech pět pohromadě
Vzdělávací oblast:
Jazyk a jazyková kultura
Konkrétní výstupy dle ŠVP
- sestavuje osnovu textů,
odlišuje tvrzení od mínění
- procvičuje dovednosti
vypravovat
- zvládá vlastní popis
- je schopen napsat dopis –
jeho části
- sám sestaví a podá
telegram
- používá tiskopisy a dokáže
je vyplnit
- kultivovaně se dorozumívá
ve škole i mimo školu
Vyučovací předmět:
Český jazyk a literatura
Ročník:
5.
učivo
Komunikační a slohová výchova:
- reprodukce jednoduchých textů
- vypravování
- popis předmětu, děje, pracovního postupu
- dopis
- telegram, sms zpráva, pozvánka
- tiskopisy: poštovní poukázky, průvodky,
podací lístky
- vyjadřování v běžných komunikačních
situacích
Mezipředmětové vztahy
M
slovní úlohy
Vla
zápisy v sešitě; práce s mapou
Pří
zápisy v sešitě; naučné texty
Vv
výtvarné ztvárnění
Lv
dramatizace
Pč
práce s papírem; konstrukční práce;
recept jednoduchého pokrmu;
výroba pozvánek
Tv
relaxační cvičení
AjI
Já a můj život
52
Průřezová témata
MeV
Produktivní činnosti/
Tvorba mediálního sdělení
Tvorba mediálního sdělení pro školní
časopis či internetové médium
(pozvánky)
Základní škola Aloise Klára Úštěk, PLA 11 –ŠVP FILIP – mít všech pět pohromadě
Vzdělávací oblast:
Jazyk a jazyková kultura
Konkrétní výstupy dle ŠVP
- čte plynule, s porozuměním, nahlas a
potichu přiměřeně náročné texty, vyjádří
své pocity z předčteného textu a názory o
něm
- čte procítěně s prvky uměleckého přednesu
- předčítá texty, recituje básně, vyhledává a
vymýšlí rýmy, rozumí přiměřeně složitému
sdělení, zapamatuje si jeho smysl,
reprodukuje text, rozlišuje podstatné od
méně podstatné, vyjadřuje své názory, tvoří
literární text na dané téma
- zaznamenává zajímavé myšlenky, vymýšlí
texty, vede čtenářský deník
- dramatizuje povídky, pohádky, využívá
maňásky, loutky
- orientuje se v dětské literatuře, zaujímá
postoj k literárním postavám, pozná záměr
autora a hlavní myšlenku a porovnává
ilustrace různých výtvarníků
- navštěvuje divadelní a filmová představení,
beseduje o nich, hodnotí je
- orientuje se v odborných textech, včetně
tabulek a grafů, využívá různých zdrojů
informací, slovníky, encyklopedie, katalogy,
internet
- při jednoduché analýze literárních textů
používá elementární literární pojmy
Vyučovací předmět:
Český jazyk a literatura
Ročník:
5.
učivo
Literární výchova
- výrazné hlasité čtení uměleckých i
naučných textů
- výrazné čtení s prvky uměleckého přednesu
- předčítání textu, recitace – rým, verš, sloka
- volná reprodukce přečteného textu
- zápis textu, tvorba vlastních textů
- dramatizace, scénky
- besedy o knihách
- divadelní a filmová představení, televizní
tvorba
- porozumění různým druhům textů věcné i
odborné literatury
- základy literatury
- poezie: lyrika, epika, přenášení významů,
přirovnání
- próza: čas a prostředí děje, hlavní a vedlejší
postavy, řeč přímá a nepřímá
Mezipředmětové vztahy
Vla
dějiny českého národa
Vv
ilustrace, kresba;
výtvarný doprovod
k literárním textům
Hv
hymna;
čeští hudební skladatelé;
práce s hlasem;
rytmizace a melodizace
jednoduchých textů
Pč
modelování hlavních hrdinů
Tv
relaxační chvilky
Pč
výroba loutek, maňásků
53
Průřezová témata
Základní škola Aloise Klára Úštěk, PLA 11 –ŠVP FILIP – mít všech pět pohromadě
Název vyučovacího předmětu: ANGLICKÝ JAZYK
Časová dotace na 1. stupni v jednotlivých ročnících
Anglický jazyk se vyučuje od 3. do 5. ročníku 3 hodiny týdně.
Celková časová dotace na 1. stupni
Celkově je na 1. stupni věnováno Anglickému jazyku 9 hodin týdně.
Charakteristika vyučovacího předmětu
Vyučovací předmět Anglický jazyk vychází ze vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace a ze vzdělávacího oboru Cizí jazyk.
Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace a vzdělávací obor Cizí jazyk zaujímají stěžejní postavení ve výchovně vzdělávací procesu.
Dobrá úroveň jazykové kultury patří k podstatným znakům všeobecné vyspělosti absolventa základního vzdělávání. Jazykové vyučování vybavuje žáka takovými znalostmi
a dovednostmi, které mu umožňují správně vnímat různá jazyková sdělení, rozumět jim, vhodně se vyjadřovat a účinně uplatňovat i prosazovat výsledky svého poznání.
Obsahové a organizační vymezení předmětu
Anglický jazyk přispívá k chápání a objevování skutečnosti, které přesahují oblast zkušeností a zprostředkovaných mateřským jazykem. Poskytují živý jazykový základ a
předpoklady pro komunikaci žáků v rámci integrované Evropy a světa.
Osvojování cizích jazyků pomáhá snižovat jazykové bariéry a přispívá tak ke zvýšení mobility jednotlivců jak v jejich osobním životě, tak v dalším studiu a v budoucím
pracovním uplatnění. Umožňuje poznávat odlišnosti ve způsobu života lidí jiných zemí a jejich odlišné kulturní tradice. Prohlubuje vědomí závažnosti vzájemného
mezinárodního porozumění a tolerance a vytváří podmínky pro spolupráci škol na mezinárodních projektech.
Požadavky na vzdělávání v cizích jazycích formulované v RVP ZV vycházejí ze Společného evropského referenčního rámce pro jazyky, který popisuje různé úrovně ovládání
cizího jazyka. Vzdělávání v Anglickém jazyce směřuje k dosažení úrovně A2.
Tato úroveň byla definována takto:
„ Žák rozumí větám a často používaným výrazům vztahujícím se k oblastem, které se ho bezprostředně týkají /například základní informace o něm a jeho rodině, o
nakupování, místopisu a zaměstnání/. Komunikuje prostřednictvím jednoduchých a běžných úloh, jež vyžadují jednoduchou a přímou výměnu informací o známých a
běžných skutečnostech. Popíše jednoduchým způsobem svou vlastní rodinu, bezprostřední okolí a záležitosti týkající se jeho nejnaléhavějších potřeb.“
Při výuce anglického jazyka budeme zařazovat formy a metody založené na spolupráci žáků, zejména práci ve dvojicích a v malých skupinách. Některé metody rozvíjejí
všechny klíčové kompetence. Výuka anglického jazyka se dotýká těchto průřezových témat: osobnostní výchovy, multikulturní výchovy, mediální výchovy, integrované
okruhy jsou vyznačeny v tabulce vzdělávacího obsahu. V jazyce rovněž uplatňujeme projektovou metodu, zejména při práci v projektech, které shrnují témata
jednotlivých lekcí.
Úspěšnost jazykového vzdělávání jako celku je závislá nejen na výsledcích vzdělávání v jazyce mateřském a v cizích jazycích, ale závisí i na tom, do jaké míry se jazyková
kultura žáků stane předmětem zájmu i všech ostatních oblastí základního vzdělávání.
54
Základní škola Aloise Klára Úštěk, PLA 11 –ŠVP FILIP – mít všech pět pohromadě
Výchovné a vzdělávací strategie
Důležitou součástí strategie vzdělávání v předmětu Anglický jazyk je:
- podpora samostatnosti, tvořivosti a logického myšlení
- integrované používání cizího jazyka a výpočetní techniky
- organizace práce žáků ve skupinách
- kladení důrazu na mezipředmětové vztahy
- kladení důrazu na správnost formulací, logickou strukturu a posloupnost argumentací převážně v mluveném projevu, důraz na respekt k práci
druhého
Forma realizace
Skupinová výuka: gramatické jevy, slovní zásoba
Týmová práce: rozhovory, řešení problémů
Výukový software: procvičování gramatických jevů, tematických okruhů
Internet: vyhledávání informací
Rozvíjení klíčových kompetencí v předmětu Anglický jazyk na 1. stupni
Kompetence k učení
Žák je veden k zodpovědnosti za jeho vzdělávání a budoucnost; učí se vyhledávat, zpracovávat a používat nalezené informace.
Kompetence k řešení problémů
Žák je podněcován k tvořivému myšlení, logickému uvažování a k řešení problémů.
Kompetence komunikativní
Žák je veden k otevřené, všestranné a účinné komunikace, obhajuje svůj postoj.
Kompetence sociální a personální
Žák rozvíjí schopnost spolupracovat, pracovat a podílet se na atmosféře v týmu, respektovat a hodnotit práci vlastní i druhých.
Kompetence občanské
Žák si plní své povinnosti, uplatňuje svá práva a respektuje práva druhých; je schopen a ochoten účinně pomoci v různých situacích.
Kompetence pracovní
Žák je veden k pozitivnímu vztahu k práci, používání vhodných nástrojů k dosažení optimálního výsledku; je veden k efektivitě při organizaci vlastní práce.
55
Základní škola Aloise Klára Úštěk, PLA 11 –ŠVP FILIP – mít všech pět pohromadě
Očekávané výstupy žáka – 1. období
ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI
- rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou výslovností, a reaguje na ně verbálně i neverbálně
- zopakuje a použije slova a slovní spojení, se kterými se v průběhu výuky setkal
- rozumí obsahu jednoduchého psaného textu, pokud má k dispozici vlastní vizuální oporu
- rozumí obsahu jednoduchého krátkého mluveného textu, který je pronášen pomalu, zřetelně a s pečlivou výslovností, pokud má k dispozici vizuální oporu
- přiřadí mluvenou a psanou podobu téhož slova či slovního spojení
- píše slova a krátké věty na základě textové a vizuální předlohy
Očekávané výstupy žáka – 2. období
POSLECH S POROZUMĚNÍM
-rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou
výslovností
- rozumí slovům a jednoduchým větám, pokud jsou pronášeny pomalu a zřetelně a týkají se osvojovaných témat, zejména pokud má k dispozici vizuální oporu
- rozumí jednoduchému poslechovému textu, pokud je pronášen pomalu a zřetelně a má k dispozici vizuální oporu
-rozumí obsahu a smyslu jednoduchých autentických materiálů (časopisy, obrazové a poslechové materiály) a využívá je při své práci
- čte nahlas plynule a foneticky správně jednoduché texty obsahující známou slovní zásobu
- vyhledá v jednoduchém textu potřebnou informaci a vytvoří odpověď na otázku
- používá dvojjazyčný slovník
MLUVENÍ
- zapojí se do jednoduchých rozhovorů
- sdělí jednoduchým způsobem základní informace týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat
- odpovídá na jednoduché otázky týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat a podobné otázky pokládá
ČTENÍ S POROZUMĚNÍM
-vyhledá potřebnou informaci v jednoduchém textu, který se vztahuje k osvojovaným tématům
PRODUKTIVNÍ ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI
- rozumí jednoduchým krátkým textům z běžného života, zejména pokud má k dispozici vizuální oporu
PSANÍ
- napíše krátký text s použitím jednoduchých vět a slovních spojení o sobě, rodině, činnostech a událostech z oblasti svých zájmů a každodenního života
- vyplní osobní údaje do formuláře
56
Základní škola Aloise Klára Úštěk, PLA 11 – ŠVP FILIP – mít všech pět pohromadě
Vzdělávací obsahy a očekávané výstupy z RVP
JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE – ANGLICKÝ JAZYK
Učivo
- zvuková a grafická podoba jazyka - fonetické znaky (pasivně), základní výslovnostní návyky, vztah mezi zvukovou a grafickou podobou slov
- slovní zásoba – žáci si osvojí a umí používat základní slovní zásobu v komunikačních situacích probíraných tematických okruhů a umí ji používat v komunikačních
situacích, práce se slovníkem
- tematické okruhy – domov, rodina, škola, volný čas, povolání, lidské tělo, jídlo, oblékání, nákupy, bydliště, dopravní prostředky, kalendářní rok (svátky, roční období,
měsíce, dny v týdnu, hodiny), příroda, počasí
- mluvnice – základní gramatické struktury a typy vět (jsou tolerovány elementární chyby, které nenarušují smysl sdělení a porozumění
Základní škola Aloise Klára Úštěk, PLA 11 –SVP FILIP – mít všech pět pohromadě
Vzdělávací oblast:
Jazyk a jazyková komunikace
Vyučovací předmět:
ANGLICKÝ JAZYK
Ročník:
3.
Konkrétní výstupy dle ŠVP
Žák rozvíjí receptivní, produktivní a interaktivní řečové
dovednosti.
- uvědomuje si existenci odlišných hlásek v angličtině
- napodobuje výslovnost vzorových slov
- pozdraví a rozloučí se s dospělým a kamarádem
- představí se a zeptá se na jméno
- napodobuje intonaci oznamovací a tázací věty
- hláskuje abecedu
- používá sloveso BE v oznamovací větě a osobní a
přivlastňovací zájmena v jednotném čísle
- čte jednoduchý text a tvoří přiměřeně jenoduchá text,
týkající se probíraného tématu
- reaguje na jednoduché školní příkazy a sám je aktivně
používá
- poznává základní školní pomůcky
- zeptá se na ně a sám také odpoví
- určuje barvy, počítá od 1 do 12
- rozlišuje používání neurčitého členu A/AN
- vytvoří množné číslo
- tvoří krátkou odpověď na otázku se slovesem BE
učivo
INTRODUCTIONS
- odlišnost hlásek v angličtině
- výslovnost vzorových slov
- pozdrav a rozloučení se s dospělým a kamarádem
- představení se, dotaz na jméno
- intonace oznamovací a tázací věty
- hláskování abecedy
- sloveso BE v oznamovací větě
- osobní a přivlastňovací
- zájmena v jednotném čísle
- čtení jednoduchého textu
- tvoření jednoduchých vět týkajících se probíraného tématu
School:
- jednoduché školní příkazy, reakce a aktivní používání
- základní školní pomůcky
- barvy
- čísla od 1 do 12
- neurčitý člen A/AN
- množné číslo
- odpověď na otázku se slovesem BE
57
Mezipředmětové
vztahy
Čj
abeceda, druhy
vět
Prv
lidské tělo
M
číslice
Čj
popis postavy
Průřezová témata
OSVV
VMEGS
MuV
- pojmenuje části obličeje a těla
- popíše svůj vzhled i vzhled svého kamaráda
- pojmenuje oblečení a určí jeho barvu
- používá sloveso HAVE GOT v oznamovací větě
- vytvoří anglickou větu podle pravidel slovosledu
- popisuje jednotlivé části domu – pokoje a místnosti
- vyjmenuje nejznámější hračky, popisuje dětský pokoj
- určuje polohu jednotlivých hraček, věcí, na totéž se ptá
- používá sloveso HAVE GOT v oznamovací a tázací větě a
v krátké odpovědi
- rozumí použití předložek místa IN, ON, UNDER
- vyjmenuje rodinné příslušníky
- popíše jejich vzhled a vlastnosti
- používá ukazovací zájmeno THIS
- tvoří oznamovací věty, otázky a krátké odpovědi se
slovesem BE
- určuje místa, věci a budovy ve městě, ptá se na ně a
odpovídá, popisuje je, ptá se na směr
- používá vazbu THERE IS/ARE ve větách
- rozlišuje použití předložek místa NEX TO, BETWEEN
- používá určitý člen THE
My face, my body and my clothes:
- části obličeje a těla
- popis vzhledu
- oblečení a jeho barva
- sloveso HAVE GOT v oznamovací větě
- pravidla slovosledu anglické věty
My home:
- části domu - pokoje a místnosti
- nejznámější hračky
- sloveso HAVE GOT ve větě oznamovací a tázací a v krátké
odpovědi
- předložky místa - IN, ON, UNDER
My family:
- rodinní příslušníci, popis jejich vzhledu a vlastností
- ukazovací zájmeno THIS
- oznamovací věty, otázky a odpovědi se slovesem BE
My town:
- místa, věci a budovy ve městě - jejich poloha
- určení směru - otázka a odpověď
- vazba THERE IS/ARE v oznamovací větě, otázce i krátké
odpovědi
- předložky místa - NEX TO, BETWEEN
- určitý člen THE
58
Základní škola Aloise Klára Úštěk, PLA 11 –ŠVP FILIP – mít všech pět pohromadě
Vzdělávací oblast:
JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE
Vyučovací předmět:
ANGLICKÝ JAZYK
Ročník:
4.
Konkrétní výstupy dle ŠVP
Žák získá:
- receptivní, produktivní a interaktivní řečové
dovednosti
- pozdraví, představí se, zeptá se na jméno,
národnost, věk, říká, jak se daří
- tvoří množné číslo podstatných jmen
- vyjmenuje anglickou abecedu, hláskuje jména,
pracuje se slovníky
- pozdraví, osloví učitele, určuje předměty ve třídě,
Reaguje na pokyny učitele
- představí rodinu, popřeje k narozeninám, posoudí
pravdivost tvrzení
- tvoří množné číslo podstatných jmen, vyjádří
vlastnictví s have got
- užívá předložky on, in, under
- časuje sloveso to be v obou číslech
- popíše části těla
- počítá do dvaceti
- používá přivlastňovací zájmena
- vyjádří zákaz don´t
- počítá do 100
- používá přivlastňovací pád
- popíše některá zvířata
- užívá vazbu to be good at
učivo
SHOPING AND FOOD:
- určitý člen THE
- běžné potraviny
- základní druhy ovoce a zeleniny
- sloveso LIKE a EAT v přítomném prostém čase v oznamovací
větě, v otázce i krátké odpovědi (pouze v 1. a 2. osobě j. čísla)
- běžné potraviny
- základní druhy ovoce a zeleniny
- sloveso LIKE a EAT v přítomném prostém čase v oznamovací větě, v
otázce i krátké odpovědi (pouze v 1. a 2. osobě jednotného čísla)
Animals, family, school, nature
- domácí mazlíčci - popis, otázky a odpovědi
- sloveso BE, HAVE GOT a vazba THERE IS /ARE
- barvy a čísla, číslovky 1 - 100
- abeceda
- pozdravy
- moje rodina, moje hračky
- ve třídě
- části těla člověka a zvířat, domácí zvířata
- v ZOO, zvířata v ZOO
- doma, v přírodě
- Vánoce
- země v Evropě
Gramatika:
-zkracování tvarů
-přivlastňovací zájmena nesamostatná
-vazba - být v něčem dobrý
-ukazovací zájmena
-člen určitý a neurčitý
-rozkazovací způsob
- předložky on,in,under
- časování slovesa – být, mít, moci
- přivlastňovací pád
59
Mezipředmětové vztahy
Průřezová témata
Vla
Místo, kde žiji
Rodina
OSV
VDO
MuV
EV
Pří
Domácí mazlíčci
Čj
Žiji mezi lidmi
Popis zvířat
Hv
Jednoduché písničky o
zvířatech
Tv
Pohybové hry, relaxační
cvičení
Vv
Malování domácích
mazlíčků
Základní škola Aloise Klára Úštěk, PLA 11 –ŠVP FILIP – mít všech pět pohromadě
Vzdělávací oblast:
JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE
Vyučovací předmět:
ANGLICKÝ JAZYK
Ročník:
5.
Konkrétní výstupy dle ŠVP
Učivo
Mezipředmětové vztahy
- sestaví jednoduchý dopis se všemi
náležitostmi
- pojmenuje části dne, dny v týdnu, hlavní
jídla, popíše svůj obvyklý den
- pojmenuje druhy sportu, vyjádří jejich
oblibu, popíše činnosti ve škole a ve
volném čase
- pojmenuje budovy ve městě, zeptá se na
cestu, popíše své bydliště
- vyjádří právě probíhající činnostpřítomný čas průběhový a přítomný čas
prostý
- používá přivlastňovací zájmena, popíše
postavy
- popíše sebe, svou rodinu, své zájmy
- charakterizuje roční období, popíše stav
počasí
- popíše vybavení bytu nábytkem
- seznámí se s britskými svátky a
pamětihodnosti
- používá sloveso I want, can
- popíše části oblečení
- dokáže říci, že je nemocen
- požádá o prodej zboží v obchodě
- klade jednoduché otázky, odpovídá na ně,
dodržuje pořádek slov ve větě
- pozdravy a dopis z prázdnin
- můj den
- sport a hry, můj volný čas
- moje město
- co dělám právě teď
- kdo je kdo?
- počasí
- můj dům, můj byt
- mé oblečení
- já nakupuji
- můj lékař
- důležité zeměpisné údaje
- co dělám ? / otázka, zápor, odpověď/
Čj
Druhy vět
Přítomný čas u slov
Dopis
Vypravování
Popis děje - dne
Vla
Památky v regionu
Pří
Zdraví a péče o zdraví
Sport
Hv
Zpěv písniček
Tv
Relaxační a pohybové hry
Inf
Rozvrh dne
60
Průřezová témata
OSV
VDO
MuV
EV
Základní škola Aloise Klára Úštěk, PLA 11 –ŠVP FILIP – mít všech pět pohromadě
Název vyučovacího předmětu: MATEMATIKA
Časová dotace na 1. stupni v jednotlivých ročnících
1. ročník – 4 hodin; 2. ročník – 5 hodin; 3. ročník – 5 hodin; 4. ročník – 5 hodin; 5. ročník – 5 hodin.
Celková časová dotace na 1. stupni
Celkově je na 1. stupni věnováno Matematice 24 hodin týdně.
Charakteristika vyučovacího předmětu
Vyučovací předmět Matematika vychází ze vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace. V základním vzdělávání je tato oblast založena především na aktivních činnostech,
které jsou typické pro práci s matematickými objekty a pro užití matematiky v reálných situacích. Poskytuje vědomosti a dovednosti potřebné v praktickém životě a umožňuje
tak získávat matematickou gramotnost. Pro tuto svoji nezastupitelnou roli prolíná celým základním vzděláváním a vytváří předpoklady pro další úspěšné studium.
Žáci mají v matematice získat početní dovednosti v oboru přirozených a racionálních čísel, aby si uměli poradit s praktickými úlohami denní potřeby ve všech oblastech života,
bez problémů rozpoznat příčiny a důsledky, odvodit nové skutečnosti, naučit se rýsovat, pracovat s tabulkami a grafy, vyhledávat informace, ověřovat pravdivost svých
tvrzení. Vzdělání v tomto předmětu by mělo směřovat k rozvíjení z vlastních zkušeností, potřebě počítat, kreslit a hrát si. Práce by měla být zajímavá a povzbuzující.
Vzdělávání klade důraz na důkladné porozumění základním myšlenkovým postupům a pojmům matematiky a jejich vzájemných vztahům. Žáci si postupně osvojují některé
pojmy, algoritmy, terminologii, symboliku a způsoby jejich užití.
Obsahové a organizační vymezení předmětu
Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tematické okruhy.
V tematickém okruhu Čísla a početní operace na prvním stupni, na který navazuje a dále ho prohlubuje na druhém stupni tematický okruh Číslo a proměnná, si žáci osvojují
aritmetické operace ve třech složkách: dovednost provádět operaci, algoritmické porozumění (proč je operace prováděná předloženým postupem) a významové porozumění
(umět operaci propojit s reálnou situací). Učí se získávat číselné údaje měřením, odhadováním, výpočtem a zaokrouhlováním. Seznamují se s pojmem proměnná a s její rolí při
matematizaci reálných situací.
V dalším tematickém okruhu Závislosti, vztahy a práce s daty žáci rozpoznávají určité typy změn a závislostí, které jsou projevem běžných jevů reálného světa, a seznamují se s
jejich reprezentacemi. Uvědomují si změny a závislosti známých jevů, docházejí k pochopení, že změnou může být růst i pokles a že změna může mít také nulovou hodnotu.
Tyto změny a závislosti žáci analyzují z tabulek, diagramů a grafů, v jednoduchých případech je konstruují a vyjadřují matematickým předpisem nebo je podle možností
modelují s využitím vhodného počítačového softwaru nebo grafických kalkulátorů. Zkoumání těchto závislostí směřuje k pochopení pojmu funkce.
61
Základní škola Aloise Klára Úštěk, PLA 11 –ŠVP FILIP – mít všech pět pohromadě
V tematickém okruhu Geometrie v rovině a v prostoru žáci určují a znázorňují geometrické útvary a geometricky modelují reálné situace, hledají podobnosti a odlišnosti
útvarů, které se vyskytují všude kolem nás, uvědomují si vzájemné polohy objektů v rovině (resp. v prostoru),
učí se porovnávat, odhadovat, měřit délku, velikost úhlu, obvod a obsah (resp. povrch a objem), učí se zdokonalovat svůj grafický projev. Zkoumání tvaru a prostoru vede žáky
k řešení polohových a metrických úloh a problémů, které vycházejí z běžných životních situací.
Důležitou součástí matematického vzdělávání jsou Nestandardní aplikační úlohy a problémy, jejichž řešení může být do značné míry nezávislé na znalostech a dovednostech
školské matematiky, ale při němž je nutné uplatnit logické myšlení. Tyto úlohy by měly prolínat všemi tematickými okruhy v průběhu celého základního vzdělávání. Žáci se učí
řešit problémové situace a úlohy z běžného života, pochopit a analyzovat problém, utřídit údaje a podmínky, provádět situační náčrty, řešit optimalizační úlohy. Řešení
logických úloh, jejichž obtížnost je závislá na míře rozumové vyspělosti žáků, posiluje vědomí žáka ve vlastní schopnosti logického uvažování a může podchytit i ty žáky, kteří
jsou v matematice méně úspěšní.
Výuka Matematiky je organizována zpravidla v budově školy, ve třídách nebo v učebně výpočetní techniky. Žáci využívají prostředků výpočetní techniky (především
kalkulátorů, vhodného počítačového softwaru, určitých typů výukových programů).
Vzdělávací obsah předmětu je sice rozpracován pro jednotlivá období do jednotlivých ročníků, konkrétní činnosti však volí učitel sám podle svého uvážení s ohledem na
podmínky výuky, schopnosti, zkušenosti a potřeby žáků.
Výchovné a vzdělávací strategie
Důležitou součástí strategie vzdělávání v předmětu Matematika jsou promyšleně volené a řazené postupy, způsoby a metody, kterými chceme cíleně směřovat k naplnění
klíčových kompetencí.
Forma realizace
Skupinová výuka: jednoduché slovní úlohy, řešení slovních úloh
Systémová výuka: používání a zapisování rovnic a nerovnic
Týmová práce: geometrie v rovině a prostoru
Problémová výuka: zápisy příkladů matematickými znaky
Výukový software: testy a cvičení
Pokusy: jednotky hmotnosti, délek, objemu
Laboratorní práce: čtvercová síť, grafy
Rozvíjení klíčových kompetencí v předmětu Matematika na 1. stupni
Kompetence k učení
Žák volí vhodné způsoby a metody, dovede vyhledávat a třídit informace, využívá je v procesu učení i v praktickém životě, správně užívá znaky a symboly, porovnává výsledky,
posuzuje a vyvozuje z nich závěry, učí se postupně kriticky hodnotit výsledky svého učení.
Kompetence k řešení problémů
Žák umí vyhledat informace k řešení problému, dovede si vybrat vhodné způsoby řešení, užívá při řešení problému logické, matematické a empirické postupy, zvládá prakticky
ověřit problém.
62
Základní škola Aloise Klára Úštěk, PLA 11 –ŠVP FILIP – mít všech pět pohromadě
Kompetence komunikativní
Žák je schopen vyjadřovat své myšlenky a názory v logickém sledu, umí účinně diskutovat a obhajovat svůj názor, využívá informační a komunikační prostředky pro účinnou
komunikaci s okolím.
Kompetence sociální a personální
Žák dovede spolupracovat ve skupině, přispívá k upevňování dobrých mezilidských vztah.
Kompetence občanské
Žák netoleruje agresivní, hrubé, vulgární a nezdvořilé projevy v chování žáků; je si vědom svých práv a povinností.
Kompetence pracovní
Žák využívá znalosti a zkušenosti pro svůj vlastní rozvoj, používá bezpečně a účinně pomůcky a vybavení (kružítko, pravítko, úhloměr,..), dodržuje pravidla pro ochranu svého
zdraví a zdraví druhých.
Vzdělávací obsahy a očekávané výstupy z RVP
MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE – MATEMATIKA
ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE
Očekávané výstupy žáka – 1. období
- používá přirozená čísla k modelování reálných situací, počítá předměty v daném souboru, vytváří soubory s daným počtem prvků (1.–3. roč.: Obor přirozených čísel)
- čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla do 1 000, užívá a zapisuje vztah rovnosti a nerovnosti (1. roč.: Obor přirozených čísel; 2.–3. roč.: Zápis čísla)
- užívá lineární uspořádání; zobrazí číslo na číselné ose (1. roč.: Obor přirozených čísel; 2.–3. roč.: Zápis čísla)
- provádí zpaměti jednoduché početní operace s přirozenými čísly (1. roč.: Obor přirozených čísel; 2.–3. roč.: Obor přirozených čísel, Násobilka)
- řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje a modeluje osvojené početní operace (1.–3. roč.: Obor přirozených čísel)
Očekávané výstupy žáka – 2. období
- využívá při pamětném i písemném počítání komutativnost a asociativnost sčítání a násobení (5. roč.: Vlastnosti početních operací)
- provádí písemné početní operace v oboru přirozených čísel (4.–5. roč.: Obor přirozených čísel)
- zaokrouhluje přirozená čísla, provádí odhady a kontroluje výsledky početních operací v oboru přirozených čísel (4.–5. roč.: Obor přirozených čísel)
- řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje osvojené početní operace v celém oboru přirozených čísel (4.–5. roč.: Obor přirozených čísel)
- modeluje a určí část celku, používá zápis ve formě zlomku
- porovná, sčítá a odčítá zlomky se stejným základem v oboru kladných čísel
- přečte zápis desetinného čísla a vyznačí na číselné ose desetinné číslo dané hodnoty
- porozumí významu znaku „-„ pro zápis celého záporného čísla a toto číslo vyznačí na číselné ose
Učivo
- přirozená čísla, celá čísla, desetinná čísla, zlomky
- zápis čísla v desítkové soustavě a jeho znázornění (číselná osa, teploměr, model)
63
Základní škola Aloise Klára Úštěk, PLA 11 –ŠVP FILIP – mít všech pět pohromadě
- násobilka
- vlastnosti početních operací s čísly
- písemné algoritmy početních operací
ZÁVISLOSTI, VZTAHY A PRÁCE S DATY
Očekávané výstupy žáka – 1. období
-orientuje se v čase, provádí jednoduché převody jednotek času (1.–3. roč.: Závislosti a jejich vlastnosti)
- popisuje jednoduché závislosti z praktického života (2.–3. roč.: Závislosti a jejich vlastnosti)
- doplňuje tabulky, schémata, posloupnosti čísel (1.–3. roč.: Tabulky)
Očekávané výstupy žáka – 2. období
- vyhledává, sbírá a třídí data (4.–5. roč.: Závislosti a jejich vlastnosti)
- čte a sestavuje jednoduché tabulky a diagramy (4.–5. roč.: Grafy, tabulky, jízdní řády)
Učivo
- závislosti a jejich vlastnosti
- diagramy, grafy, tabulky, jízdní řády
GEOMETRIE V ROVINĚ A V PROSTORU
Očekávané výstupy žáka – 1. období
-rozezná, pojmenuje, vymodeluje a popíše základní rovinné útvary a jednoduchá tělesa; nachází v realitě jejich reprezentaci (1.–3. roč.: Základní útvary v rovině a v
prostoru)
-porovnává velikost útvarů, měří a odhaduje délku úsečky (2.–3. roč.: Základní útvary v rovině, Délka úsečky)
- rozezná a modeluje jednoduché souměrné útvary v rovině (3. roč.: Osově souměrné útvary)
Očekávané výstupy žáka – 2. období
-narýsuje a znázorní základní rovinné útvary (čtverec, obdélník, trojúhelník a kružnici); užívá jednoduché konstrukce (4.–5. roč.: Základní útvary v rovině)
- sčítá a odčítá graficky úsečky; určí délku lomené čáry, obvod mnohoúhelníku sečtením délek jeho stran (4. roč.: Délka úsečky)
- sestrojí rovnoběžky a kolmice (4.–5. roč.: Vzájemná poloha dvou přímek)
- určí obsah obrazce pomocí čtvercové sítě a užívá základní jednotky obsahu (4.–5. roč.: Obvod a obsah obrazce)
- rozpozná a znázorní ve čtvercové síti jednoduché osově souměrné útvary a určí osu souměrnosti útvaru překládáním papíru (4. roč.: Osově souměrné útvary)
64
Základní škola Aloise Klára Úštěk, PLA 11 –ŠVP FILIP – mít všech pět pohromadě
Učivo
-základní útvary v rovině – lomená čára, přímka, polopřímka, úsečka, čtverec, kružnice, obdélník, trojúhelník, kruh, čtyřúhelník, mnohoúhelník
- základní útvary v prostoru – kvádr, krychle, jehlan, koule, kužel, válec
- délka úsečky; jednotky délky a jejich převody
- obvod a obsah obrazce
- vzájemná poloha dvou přímek v rovině
- osově souměrné útvary
NESTANDARDNÍ APLIKAČNÍ ÚLOHY A PROBLÉMY
Očekávané výstupy žáka – 2. období
- řeší jednoduché praktické slovní úlohy a problémy, jejichž řešení je do značné míry nezávislé na obvyklých postupech a algoritmech školské matematiky (4. roč.: Číselné a
obrázkové řady, Magické čtverce; 5. roč.: Slovní úlohy, Prostorová představivost)
Učivo
- slovní úlohy
- číselné a obrázkové řady
- magické čtverce
- prostorová představivost
65
Základní škola Aloise Klára Úštěk, PLA 11 –ŠVP FILIP – mít všech pět pohromadě
Vzdělávací oblast:
MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE
Vyučovací předmět:
MATEMATIKA
Konkrétní výstupy dle ŠVP
- žák zapíše čísla 0-20, rozlišuje číslice tiskací a psací
· doplní chybějící čísla v řadě
- podle obrázku rozhoduje o vztahu více, méně
- spočítá prvky daného souboru do 20 včetně
- vytvoří skupinu s daným počtem prvků
- sčítá a odčítá v oboru 0-10, 10-20
- řeší slovní úlohy s porovnáváním čísel
- řeší slovní úlohy se sčítáním a odčítáním v oboru 0-20 bez
přechodu desítky
- řeší slovní úlohy vedoucí ke vztahů o x – více, méně, v
oboru do 20
- žák porovnává přirozená čísla
- zobrazí číslo na číselné ose
- žák pozná hodnotu peněz, rozliší jednotlivé mince,
dokáže zaplati malý nákup
Ročník:
1.
učivo
Číslo a početní operace 0 – 20:
- orientace na číselné ose
- čtení a psaní čísel
- porovnávání čísel, vztahy větší, menší,
rovnoznaménka > < = + - součet čísel bez přechodu desítky
- rozdíl čísel bez přechodu desítky
- počítání předmětů v daném souboru
- vytvoření souboru s daným počtem prvků
- řešení a tvoření slovních úloh na
porovnávání čísel
- sčítání a odčítání v oboru do 20 bez
přechodu přes desítku
- komunikativnost sčítání
Rozšiřující učivo / uplatnit pouze, pokud je
třída na toto učivo připravena a učivo
zvládne/:
Sčítání a odčítání do 20 s přechodem přes 10
66
Mezipředmětové vztahy
Průřezová témata
Prv
roční doby, Vánoce; orientace v
budově školy; orientace v čase
Čj
rozvoj slovní zásoby; vyjadřování ve
větě;
počet slabik; psaní číslic a znaků;
čtení s porozuměním
Hv
rytmus
Vv
orientace na ploše;
rozlišování barev
Pč
práce s papírem a kartonem
Tv
řazení podle velikosti;
počet přeskoků
PRV orientace v čase – celá hodina
Pč
výroba hodin z papíru
Vv
kreslení hodin
Tv
běh na čas
Čj
rozšiřování slovní zásoby
Pč
práce s panelovou stavebnicí;
práce s modelínou
Vv
obrázek z geometrických tvarů
OSV
Osobnostní
rozvoj/Rozvoj
schopností poznávání
Cvičení smyslového
vnímání,
pozornosti a
soustředění
Základní škola Aloise Klára Úštěk, PLA 11 –ŠVP FILIP – mít všech pět pohromadě
Vzdělávací oblast:
MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE
Konkrétní výstupy dle ŠVP
- žák se orientuje v prostoru,
rozlišuje pojmy před, za, vpravo,
vlevo, nahoře, dole
- porovná předměty podle
velikosti, používá pojmy menší,
větší, stejný, nižší, vyšší
- rozezná geometrické tvary:
trojúhelník, čtverec, obdélník,
kruh
- rozpozná krychli, kvádr, válec,
kouli na modelech ze
stavebnice, najde i příklad
těchto tvarů ve svém okolí
Vyučovací předmět:
MATEMATIKA
Ročník:
1.
učivo
Mezipředmětové vztahy
Geometrie
- geometrické pojmy vpravo, vlevo, pod,
nad, před, hned před, hned za, nahoře,
dole
- menší, větší, stejný, nižší, vyšší, široký,
úzký
- rovinné obrazce: trojúhelník, čtverec,
obdélník, kruh
- tělesa: krychle, kvádr, válec, koule
- skládání obrazců z geometrických tvarů,
stavění staveb ze stavebnice
67
Vv
obrázek z geometrických
tvarů
Průřezová témata
Základní škola Aloise Klára Úštěk, PLA 11 –ŠVP FILIP – mít všech pět pohromadě
Vzdělávací oblast:
MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE
Vyučovací předmět:
MATEMATIKA
Ročník:
2.
Konkrétní výstupy dle ŠVP
- žák sčítá a odčítá do 20 s přechodem přes desítku (8+6, 16-9)
- spočítá prvky souboru do 100 (včetně)
- vytvoří konkrétní soubory (na počitadle, penězi, ve čtvercové
síti), s daným počtem prvků do 100
- porovná čísla do 100, používá symboly > < =
- zaokrouhlí dané číslo na desítky
- orientuje se na číselné ose
- sčítá a odčítá dvojciferné a jednociferné číslo v oboru do 100
s přechodem přes desítku
- užívá sčítání a odčítání při řešení praktických úloh
- řeší slovní úlohy s porovnáváním čísel do 100
- řeší slovní úlohy vedoucí ke sčítání a odčítání v oboru do 100
- řeší slovní úlohy s využitím vztahů o x – více, o x – méně, v
oboru do 100
- užívá spoje násobilek 2, 3, 4, 5
- dělí v oboru násobilek 2, 3, 4, 5
- řeší slovní úlohy na násobení a dělení
- řeší slovní úlohy se dvěma početními výkony (např. násobení,
sčítání)
- řeší jednoduché slovní úlohy se vztahy x –krát více, x – krát
méně
- rozezná časové jednotky hodina, minuta, sekunda
- čte časové údaje na různých typech hodin (i digitálních),
- sleduje např. délku vyučovací hodiny, přestávky, dobu
snídaně, oběda, večeře, délku spánku
- žák se naučí nakupovat nákup v hodnotě do 100,- Kč, pozná
všechny mince a bankovky do 100,- Kč, žák se seznámí s
měnovou jednotkou Evropské unie
- žák se naučí násobit a dělit čísly 6 až 10, umí použít násobilku
při řešení slovních úloh
učivo
Mezipředmětové vztahy
Číslo a početní operace 0 – 100:
- čísla 0-100, orientace na číselné
ose, čtení a zápis čísel, počítání po
jedné, po desítkách do 100řešení
a vytváření slovních úloh na
porovnávání čísel
- řešení a vytváření slovních úloh na
porovnávání čísel
- sčítání a odčítání s přechodem
Přes desítku v oboru do 100
- sčítání a odčítání násobků deseti
- řešení a tvoření slovních úloh na
sčítání a odčítání
- počítání s penězi, seznámení s
bankovkami a mincemi do
stokoruny
- názorné zavedení násobení a
dělení na souborech různých
předmětů
- násobení jako opakované sčítání
- násobek, činitel, záměna činitelů
- násobilky 2, 3, 4 a 5, automatizace
násobilek, řady násobků daného
čísla, dělení v oboru těchto
násobilek
Čj
psaní číslic; úprava textu;
psaní znaků
Hv
rytmus
Vv
grafická podoba čísel
PČ modelování souborů
Tv
řazení podle velikosti; útvary;
rozpočitadla
Prv
roční doby;
obchodování s produkty
denní potřeby (dětské peníze)
Prv
časová osa (minulost,
přítomnost, budoucnost)
Čj
zápis čísel (přehlednost)
Pč
vytváření souborů;
modelování násobků
Vv
vytváření řad – násobení prvků;
dekor
Prv
obchodování (dětské peníze)
Čj
matematické hádanky
Prv
měsíce, roční období, dny v týdnu, hodiny
Pč
výroba papírových hodin
Tv
měření času (odhad)
Vv
obrázky v časové posloupnosti
Prv
předměty denní potřeby
- rozšiřující učivo – násobilka 6 - 10
68
Průřezová témata
OSV
Osobnostní rozvoj/Rozvoj
schopností poznávání
Cvičení smyslového
vnímání, pozornosti a
soustředění
Základní škola Aloise Klára Úštěk, PLA 11 –ŠVP FILIP – mít všech pět pohromadě
Vzdělávací oblast:
MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE
Vyučovací předmět:
MATEMATIKA
Ročník:
2.
Konkrétní výstupy dle ŠVP
- žák kreslí křivé a rovné čáry
- změří délku úsečky na centimetry
- rozezná geometrická tělesa v praxi·
- vymodeluje krychli, kvádr, kouli,
válec
- žák rýsuje přímku
učivo
Mezipředmětové vztahy
Geometrie:
- práce s pravítkem
- úsečka, lomená čára, křivá čára, kreslení rovných a
křivých čar rýsování úseček
- jednotky centimetr, decimetr, metr
- délka úsečky, měření délky úsečky
- označení bodů a úseček
- modelování těles, užití stavebnic ke stavbám
s tělesy, koule, krychle, kvádr, válec, kužel
- přímka
Hv
rytmus; rýsování notové osnovy
Čj
zápis textů do obrazců;
knihy
Tv
měření a odhad vzdálenosti
Pč
vystřihování geometrických
obrazců
Vv
obrázky podle osy souměrnosti;
výroba krabiček (krychle a kvádry);
písmena z úseček; ornament
)
69
Průřezová témata
Základní škola Aloise Klára Úštěk, PLA 11 –ŠVP FILIP – mít všech pět pohromadě
Vzdělávací oblast:
MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE
Vyučovací předmět:
MATEMATIKA
Ročník:
3.
Konkrétní výstupy dle ŠVP
- žák čte a píše trojciferná čísla
- vytvoří soubor s daným počtem prvků
do 1000, vyznačí čísla na řádovém
počitadle
-zakreslí obraz daného čísla na číselné
ose
- porovná čísla do 1000 (porovnání typu
764 a 768, 764 a 784, 764 a 864)
- používá sčítání a odčítání v oboru do
1000 při řešení praktických úloh
- písemně sčítá a odčítá dvě trojciferná
čísla, provádí kontrolu svého výpočtu
- řeší slovní úlohy na porovnání dvou
trojciferných čísel, sčítání a odčítání
dvou trojciferných čísel, na vztahy o x –
více, o x – méně, užívá jednoduché
rovnice
- žák umí nakupovat a manipulovat s
mincemi a bankovkami do 1000,- Kč
učivo
Mezipředmětové vztahy
Číslo a početní operace 0 – 1000:
- číselná řada, zápis čísel, číselná osa
- počítání po stovkách, desítkách a
jednotkách
- znázornění trojciferných čísel na číselné
ose, čtení a zápisy trojciferných čísel,
porovnávání čísel, porovnávání čísel
pomocí číselné osy
- řešení úloh na porovnávání trojciferných
čísel
- zaokrouhlování čísel na stovky a desítky
- rozklad čísla v desítkové soustavě
- součet a rozdíl čísel
- sestavení jednoduchých rovnic
- sčítání a odčítání násobků sta
- písemné algoritmy sčítání a odčítání
Čj
určování počtu slabik, slov,
vět; odpověď celou větou
Cj (AjI)
číslovky
Prv
bankovky
Tv
relaxační cvičení
Pč
výrobky s daným počtem prvků
Hv
délka not, pomlk; taktování;
rytmická cvičení
Prv
časová osa; teplota na teploměru
Čj
psaní číslic
VV
krasopis, dekorace číslic
PČ
výroba pracovních karet,
číselné osy
70
Průřezová témata
OSV
Osobnostní rozvoj/Rozvoj
schopností poznávání
Cvičení smyslového vnímání,
pozornosti a soustředění
Základní škola Aloise Klára Úštěk, PLA 11 –ŠVP FILIP – mít všech pět pohromadě
Vzdělávací oblast:
MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE
Vyučovací předmět:
MATEMATIKA
Ročník:
3.
Konkrétní výstupy dle ŠVP
- užívá spoje všech násobilek
- násobí zpaměti dvojciferné číslo jednociferným
v jednoduchých případech (16 x 4, 2 x 17)
- dělí dvojciferné číslo jednociferným mimo obor
násobilek, určí neúplný podíl a zbytek (15 : 4,
51 : 6, 40 : 9, 87 : 8)
- řeší slovní úlohy vedoucí k násobení
dvojciferného čísla jednociferným a dělení
dvojciferného čísla jednociferným
- odhadne výsledek, řeší slovní úlohy vedoucí k
užití vztahů x – krát více, x – krát méně
-popíše jednoduché závislosti, s kterými se běžně
setkává
- vytváří lineární uspořádání
- seřadí jednotky délky
sestupně i vzestupně
- převede jednotky délky
- km –> m
- m –> dm, cm, mm
- dm –> cm, mm
- cm –> mm
- orientuje se v časových údajích
učivo
Násobení a dělení:
- odhad a kontrola výsledku násobilky 6, 7, 8, 9, dělení v
oboru těchto násobilek, automatizace všech spojů
násobení a dělení v oboru násobilek
- násobení 10
- násobení a dělení dvojciferných čísel jednociferným
- dělení se zbytkem
- součin, podíl, zbytek
- pamětné násobení dvojciferného čísla jednociferným
mimo obor násobilek
- násobení a dělení součtu nebo rozdílu dvou čísel
- užití závorek
- řešení a vytváření slovních úloh se dvěma různými
početními výkony
- rozlišování sudých a lichých čísel
Závislosti a jejich vlastnosti:
- posloupnost přirozených čísel v oboru 0–1.000
- převody jednotek: km – m – dm – cm – mm
- orientace v čase
71
Mezipředmětové vztahy
Prv
dělení dle stanoveného
kritéria (třídění odpadu);
nakupování
Tv
relaxační chvilka; rozcvička;
molekuly (hra)
Čj
zápis a odpovědi složitějších
úloh; správná formulace vět
Vv
pečlivost a přesnost zápisu
Čj
rozhovor na volné téma (co
jsi dělal...)
Cj (AjI)
číselná řada
Prv
kalendář, hodiny
Pč
výroba hodin, metru
Vv
seznámení s tvorbou
minulosti a současnosti
Prv
pokusy; zápis do tabulky;
orientace v tabulce;
čtení z tabulky
Hv
čtení a zápis not do notové
osnovy
Průřezová témata
Základní škola Aloise Klára Úštěk, PLA 11 –ŠVP FILIP – mít všech pět pohromadě
Vzdělávací oblast:
MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE
Vyučovací předmět:
MATEMATIKA
Ročník:
3.
Konkrétní výstupy dle ŠVP
- žák označí bod, krajní body úsečky,
průsečík dvou přímek
- změří délku úsečky s přesností na
milimetry·
- narýsuje ve čtvercové síti kolmé a
rovnoběžné přímky
- sestrojí úsečku dané délky s užitím
jednotky milimetr
- provede odhad délky vzdálenosti
- určí obvod jednoduchého obrazce
(trojúhelník, čtverec, obdélník) se čtením
délek jeho stran
- převede jednotky délky km na m,….m na
dm, cm, mm, ….dm na cm, mm….cm na
mm
- žák pozná geometrická tělesa – kvádr,
krychli, válec, kouli, kužel, jehlan, určí
jejich stěny, vrcholy a hrany
učivo
Mezipředmětové vztahy
Geometrie:
- přímka, polopřímka
- vzájemná poloha dvou přímek
- různoběžky
- rovnoběžky rovinné obrazce: trojúhelník,
čtyřúhelník, čtverec, obdélník
- strana rovinného obrazce
- obvod
- rýsování přímek, označování průsečíku
různoběžek
- vyznačování polopřímek
- kreslení a rýsování rovinných obrazců ve
čtvercové síti
- jednotky délky: milimetr, kilometr
- tělesa – kvádr, krychle, válec, koule, jehlan, kužel
– stěna, vrchol, hrana
72
Čj
podtrhávání výrazů;
grafická úprava textu
Tv
pohybové hry
Vv, Pč
tvoříme z geometrických tvarů
Pč
práce se stavebnicí
Prv
pohyb ve městě;
orientace v plánu města
Prv
dopravní výchova
Hv
notová osnova
Tv
řadová cvičení; nástup
Vv
kresba/malba obrazu
(dotvoření)
Průřezová témata
Základní škola Aloise Klára Úštěk, PLA 11 –ŠVP FILIP – mít všech pět pohromadě
Vzdělávací oblast:
MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE
Konkrétní výstupy dle ŠVP
- počítá do 1 000 000 po statisících, desetitisících,
tisících
- porovná čísla do 1 000 000 a řeší nerovnice typu 452
620 < m < 553 000
- zaokrouhlí čísla na statisíce, desetitisíce, tisíce, sta,
desítky
- rozkládá čísla v desítkové soustavě např.
3757=3x1000 + 7x100+5x10+7x1
- pamětně sčítá a odčítá čísla, která mají nejvýše dvě
číslice různé od 0, např. 8400 – 6200, 9 00 000 – 740
000
- písemně sčítá a odčítá (sčítat alespoň tři čísla, odčítat
od jednoho čísla dvě čísla, od součtu dvou čísel jedno
číslo)
- pamětně násobí a dělí čísla do 1 000 000
jednociferným číslem
- písemně násobí jedno a dvojciferným činitelem
- písemně dělí jednociferným dělitelem, provádí
odhad a kontrolu svého výpočtu
- provádí kontrolu pomocí kalkulačky
- zjistí údaje z diagramu, sestaví jednoduchý diagram
- řeší slovní úlohy vedoucí k porovnávání čísel, provádí
početní výkony s čísly v daném oboru, řeší slovní
úlohy se vztahy o x – více (méně), x – krát více
(méně)
- řeší slovní úlohy na 2 až 3 početní výkony
- zapíše pomocí římských číslic 1, 5, 10, 50, 100, 500,
1000
- názorně vyznačí polovinu, čtvrtinu celku
- řeší jednoduché slovní úlohy na určení poloviny,
třetiny, čtvrtiny, pětiny, desetiny z daného celku
- sečte zlomek se stejným jmenovatelem
- zapíše jednoduchý zlomek / polovina, třetina,
čtvrtina, pětina, desetina/ pomocí desetinného čísla
Vyučovací předmět:
MATEMATIKA
Ročník:
4.
učivo
Číslo a početní operace
- čtení a zápis čísel, číselná osa
- zápis čísel v desítkové soustavě, počítání po statisících, desetitisících,
tisících
- porovnávání čísel do 1000 000, řešení jednoduchých nerovnic
- zaokrouhlování čísel na statisíce, desetitisíce, tisíce, sta, desítky
- sčítání a odčítání čísel v daném oboru, sčítání a odčítání zpaměti pouze
čísla, která mají nejvýše dvě číslice různé od 0 např.2 700 + 4 600
- vztahy mezi sčítáním a odčítáním
- násobení a dělení čísel v daném oboru, vztahy mezi násobením a dělením
- pamětné násobení a dělení jednociferným číslem
- písemné násobení jednociferným a dvojciferným činitelem, kontrola
výpočtu
- práce s kalkulačkou, provádění kontroly písemné dělení jednociferným
dělitelem, kontrola násobením pořadí početních výkonů
- slovní úlohy na porovnání čísel, na početní výkony, na vztahy o x – více,
méně, x – krát více, méně
- užívání závorek
- římské číslice-seznámení
- diagram, zjišťování údajů z diagramu, sestavení jednoduchého diagramu
- celek, část, zlomek
- polovina, čtvrtina, pětina, desetina, pomocí obrázků, určovat části celku –
zápis v desetinných číslech
- finanční gramotnost - využití při řešení slovních úloh
- řešení a vytváření slovních úloh k určování poloviny, čtvrtiny, třetiny,
pětiny, desetiny z celku
- seznámení s desetinnými čísly
- seznámení s desetinnými čísly
- seznámení s desetinnými čísly
- vytvoření celku z jeho dané poloviny, čtvrtiny, třetiny, pětiny, desetiny
- jednoduché případy sčítání zlomků se stejným jmenovatelem
73
Mezipředmětové vztahy
Čj
rozvoj slovní zásoby;
vyjadřování v celých
větách;
užívání správných
matematických výrazů;
mluvený projev (slovní
úlohy);
úprava zápisu
Pří, Vla
orientace v čase; časová
přímka;
jízdní řád
Průřezová témata
- dokáže vyřešit slovní úlohy týkající se financí
-převádí základní jednotky (čas, délka, hmotnost,
objem) na větší a menší
- zjistí údaje z tabulky a diagramu, sestaví jednoduchý
diagram
- čte a určí časy v jednoduchém jízdním řádu
Vzdělávací oblast:
MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE
ZÁVISLOSTI, VZTAHY A PRÁCE S DATY
- orientace v čase, základní jednotky délky, hmotnosti a objemu
- diagram, zjišťování údajů z tabulek a diagramu, sestavení jednoduchého
diagramu a tabulky
- orientace v jízdním řádu
Vyučovací předmět:
MATEMATIKA
Ročník:
4.
Konkrétní výstupy dle ŠVP
učivo
- určí vzájemnou polohu dvou přímek
- sestrojí rovnoběžku s danou přímkou
- sestrojí kolmoci pomocí trojúhelníku s
ryskou k dané přímce
- narýsuje kružnici s daným středem a
daným poloměrem
- pozná souměrný útvar
- nakreslí souměrný útvar
- určí osu souměrnosti překládáním
- určí obsah čtverce a obdélníku pomocí
čtvercové sítě
- nakreslí síť kvádru a krychle
- vymodeluje kvádr a krychli z dané sítě
- pozná tělesa – koule, krychle, kvádr, válec,
kužel, jehlan
- žák sestrojí pomocí kružítka trojúhelník
Geometrie:
- vzájemná poloha přímek v rovině, rovnoběžky, různoběžky,
průsečík, kreslení a rýsování rovnoběžek a různoběžek,
vyznačování průsečíku
- vzájemná poloha přímek v rovině, rovnoběžky, různoběžky,
průsečík, kreslení a rýsování rovnoběžek a různoběžek,
vyznačování průsečíku kružnice, kruh střed a poloměr kružnice,
rýsování kružnice s daným středem a s daným poloměrem
- osa souměrnosti, určování os souměrnosti, překládání papíru na
obrázcích, souměrné tvary
- rovnoramenný trojúhelník, rovnostranný trojúhelník
- souměrné útvary ve čtvercové síti, konstrukce souměrného
útvaru ve čtvercové síti
- síť kvádru a krychle, modelování kvádru a krychle ze sítě, síť
kvádru a krychle, kvádr, válec, kužel, jehlan
rozložením krabičky jednotky obsahu: cm2, mm2, m2
- konstrukce trojúhelníku pomocí kružítka
- doplní číselnou nebo obrázkovou řadu
a určí krok, který řadu doplňuje
- doplní početní tabulky, čtverce
Mezipředmětové vztahy
NESTANDARDNÍ APLIKAČNÍ ÚLOHY
- číselné řady
- obrázkové řady
- magické čtverce
- jednoduché sudoku
74
Vv
grafická úprava;
kresba do čtvercové sítě;
výtvarné hraní s objekty
Tv
měření a odhad vzdálenosti
Pč
práce s papírem;
modelování;
konstrukční činnosti
Průřezová témata
Základní škola Aloise Klára Úštěk, PLA 11 –ŠVP FILIP – mít všech pět pohromadě
Vzdělávací oblast:
MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE
Vyučovací předmět:
MATEMATIKA
Ročník:
5.
Konkrétní výstupy dle ŠVP
- porovná přirozená čísla do miliardy a zobrazí
je na číselné ose
- řeší jednoduché nerovnice v oboru do
miliardy
- zaokrouhluje přirozená čísla na miliony,
statisíce, desetitisíce, tisíce, sta, desítky
- sčítá a odčítá přirozená čísla zpaměti, příklady
typu 6 300 + 7500 000, 2300 000 – 6 000
- písemně sčítá tři až čtyři přirozená čísla
- písemně násobí až čtyřciferným činitelem
- písemně dělí jedno a dvojciferným dělitelem,
provádí kontrolu násobením i na kalkulačce
- řeší jednoduché a složené slovní úlohy,
řešené jednou nebo dvěma početními
operacemi
- odhaduje výsledek, posoudí jeho reálnost
- zapíše a přečte desetinné číslo, řádu desetin a
setin, zobrazí na číselné ose
- zaokrouhlí desetinné číslo, řádu desetin na
celky
- písemně sečte a odečte desetinné číslo řádu
desetin a setin
- orientuje se v jednoduchých
- užívá desetinné číslo v praktických situacích
- přepíše a přečte větší čísla zapsaná římskými
číslicemi a naopak
- doplní řady čísel, tabulky, čte a sestaví
sloupkový diagram a jednoduchý graf v
soustavě souřadnic
- vyjádří setinu zlomku a desetinným číslem
- finanční gramotnost- jednoduché slovní úlohy
učivo
Číslo a početní operace 0 – 1 000 000:
- posloupnost přirozených čísel, číselná osa
- zápis přirozeného čísla v desítkové soustavě
- čtení a zápis čísel do miliardy, zobrazování
na číselné ose
- porovnávání přirozených čísel, řešení
jednoduchých nerovnic
- zaokrouhlování přirozených čísel na miliony,
statisíce, tisíce, sta, desítky
- pamětné sčítání a odčítání přirozených čísel
pamětné násobení a dělení přirozených
čísel
- písemné sčítání tří až čtyř přirozených čísel
písemné odčítání dvou přirozených čísel
- písemné násobení až čtyřciferným činitelem
- písemné dělení jednociferným a
dvojciferným dělitelem
- řešení slovních úloh na jeden až dva početní
výkony
75
Mezipředmětové vztahy
Čj
rozvoj slovní zásoby;
užívání matematických
výrazů; správná formulace věty,
slovosled;
slovní úlohy, odpověď;
písemný projev, úprava zápisu
Cj (AjI)
číslovky
Tv
relaxační cvičení
Pří
zápis hodnot do tabulek
Inf
využití internetu
Průřezová témata
Základní škola Aloise Klára Úštěk, PLA 11 –ŠVP FILIP – mít všech pět pohromadě
Vzdělávací oblast:
MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE
Vyučovací předmět:
MATEMATIKA
Ročník:
5.
Konkrétní výstupy dle ŠVP
učivo
Mezipředmětové vztahy
- zapíše a přečte desetinné číslo, řádu desetin
a setin, zobrazí na číselné ose
- zaokrouhlí desetinné číslo, řádu desetin na
celky
- písemně sečte a odečte desetinné číslo řádu
desetin a setin
- orientuje se v jednoduchých
- užívá desetinné číslo v praktických situacích
- přepíše a přečte větší čísla zapsaná
římskými číslicemi a naopak
- doplní řady čísel, tabulky, čte a sestaví
sloupkový diagram a jednoduchý graf v
soustavě souřadnic·
- vyjádří setinu zlomku desetinným číslem
Desetinná čísla:
- orientace v jednoduchých situacích,
vyjádření části celku, zlomky se
jmenovatelem 10, 100 a jejich zápis
desetinným číslem, desetina, setina
- vyjádření setiny: zlomkem a desetinným
číslem
- praktické modely desetinných čísel
(peníze)písemné sčítání a odčítání
desetinných čísel řádu desetin a setin
- římské číslice, přepis větších čísel zapsaných
arabskými číslicemi
- grafy, soustava souřadnic, doplňování
tabulek, čtení a sestrojování sloupkového
diagramu
76
Čj
rozvoj slovní zásoby;
užívání matematických
výrazů; správná formulace věty,
slovosled;
slovní úlohy, odpověď;
písemný projev, úprava zápisu
Vv
Římské číslice
Průřezová témata
Základní škola Aloise Klára Úštěk, PLA 11 –ŠVP FILIP – mít všech pět pohromadě
Vzdělávací oblast:
MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE
Vyučovací předmět:
MATEMATIKA
Ročník:
5.
Konkrétní výstupy dle ŠVP
- narýsuje obdélník, čtverec, pravoúhlý trojúhelník
- vypočítá obvod a obsah obdélníku a čtverce
- převádí jednotky obsahu m2, dm2, cm2, mm2
- vypočítá povrch kvádru a krychle sečtením obsahů
jejich podstav a stěn
- řeší úlohy z praxe na výpočty obsahů obdélníku,
čtverce, povrchu kvádru a krychle
- žák doplní číselnou a obrázkovou řadu a určí krok,
který řadu doplňuje
- doplní početní tabulky, čtverce a hvězdice
- rozdělí daný geometrický útvar na jiné, jejichž
vlastnosti jsou dány
učivo
Geometrie:
- konstrukce obdélníku a čtverce
- výpočty obvodu a obsahu obdélníka a čtverce
- další jednotky obsahu: a, ha, km2,
mm2rýsování rovnoběžek a kolmic daným
bodem
- rýsování pravoúhlého, rovnostranného a
rovnoramenného trojúhelníku
- výpočet povrchu krychle a kvádru sečtením
obsahů jejich podstav a stěn
Mezipředmětové vztahy
Průřezová témata
Vv
výtvarné hraní s geometrickými
tvary
Pč
modelování obrazců, těles;
práce s papírem; konstrukční
činnosti
Čj
rozšiřování slovní zásoby;
správná výslovnost
Tv
měření a odhady vzdálenosti
Vzdělávací oblast:
MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE
Vyučovací předmět:
MATEMATIKA
Ročník:
5.
Konkrétní výstupy dle ŠVP
- řeší slovní úlohy úsudkem a logikou
učivo
Nestandardní aplikované úlohy a problémy:
- slovní úlohy
- číselné a obrázkové řady
- magické čtverce
- prostorová představivost
77
Mezipředmětové vztahy
Vv
kresba do čtvercové sítě
Pč
práce se stavebnicí
Vla
plán školy, města, bytu, pokoje
Průřezová témata
Základní škola Aloise Klára Úštěk, PLA 11 –ŠVP FILIP – mít všech pět pohromadě
Název vyučovacího předmětu:
INFORMATIKA
Časová dotace na 1. stupni v jednotlivých ročnících
V 5. ročníku je INFORMATICE věnována 1 hodina týdně.
Celková časová dotace na 1. stupni
Celkově je na 1. stupni předmětu Informatika věnována 1 hodina týdně.
Charakteristika vyučovacího předmětu
Tento předmět vede žáky k samostatnému a zodpovědnému využití výpočetní techniky. Cílem předmětu je zvládnutí základních funkcí výpočetní techniky, úspěšné
vyhledávání informací a komunikace prostřednictvím internetu. Osvojené dovednosti žáci použijí a dále použijí v jin ch předmětech, při práci s výukovými programy, při
vyhledávání a zpracování dat. Informatika zároveň vychovává žáky k ochraně duševního vlastnictví a psychohygienickým návykům při práci s počítačem. Z průřezových témat
se výuka dotýká především výchovy osobnostní a sociální, výchovy demokratického občana a mediální výchovy. Vyučování probíhá v odborné učebně s dotací 1 hodina týdně.
Obsahové a organizační vymezení předmětu
Vzdělávací obsah vzdělávacího předmětu Informatika je na 1. stupni rozdělen na 3 tematické okruhy.
Tematický okruh Základy práce s počítačem seznamuje žáky se základními pojmy oblasti informačních technologií, popisem počítače, operačním systémem a jeho základními
funkcemi, softwarem pro každodenní práci i zábavu a seznamuje dále s bezpečností a hygienou práce na počítači.
V tematickém okruhu Vyhledávání informací a komunikace se žáci učí rozumět toku informací (vznik, přenos, transformace, zpracování, distribuce), poznávají metody i
nástroje na vyhledávání informací, včetně formulací požadavků při vyhledávání v Internetu a osvojují si zásadní formy komunikace.
Tematický okruh Zpracování a využití informací je zaměřen na obeznámení s prací v textovém a grafickém editoru.
Zvládnutí výpočetní techniky, zejména rychlého vyhledávání a zpracování potřebných informací pomocí internetu a jiných digitálních médií, umožňuje realizovat metodu
„učení kdekoliv a kdykoliv“, vede k žádoucímu odlehčení paměti při současné možnosti využít mnohonásobně
většího počtu dat a informací než dosud, urychluje aktualizaci poznatků a vhodně doplňuje standardní učební texty a pomůcky.
Dovednosti získané ve vzdělávací oblasti Informační a komunikační technologie umožňují žákům aplikovat výpočetní techniku s bohatou škálou vzdělávacího software a
informačních zdrojů ve všech vzdělávacích oblastech celého základního vzdělávání. Tato aplikační rovina přesahuje rámec vzdělávacího obsahu vzdělávací oblasti Informační a
komunikační technologie, a stává se součástí všech vzdělávacích oblastí základního vzdělávání.
78
Základní škola Aloise Klára Úštěk, PLA 11 – ŠVP FILIP – mít všech pět pohromadě
Výchovné a vzdělávací strategie
Důležitou součástí strategie vzdělávání v předmětu Informační a komunikační technologie je:
- osvojení logiky funkčnosti programů a využívání principu analogie v dalších programech
- pochopení úlohy základních součástí počítače a periférií
- vedení žáků k propojení mechanicky osvojených poznatků a odvozování možného chování programů
- rozvíjení dovedností při zacházení s PC
- uvědomělá analýza chyb
- rozvoj jemné motoriky rukou a schopnost multitaskingu
- důraz na mezipředmětové souvislosti
- vedení k rozlišování „skutečné“ a „virtuální“ reality.
Formy realizace
Skupinová výuka: seznámení s novými jevy a postupy
Týmová práce: řešení problémů
Individuální výuka: individuální konfrontace s obtížně zvládnutelnými postupy
Projektová výuka: mezipředmětová realizace projektů
Volba metod
Preferovanou metodou je problémové vyučování. Důvodem je každodenní nutnost potýkat se s novými problémy, které na základě
dosavadních zkušeností, znalostí a dovedností musíme zvládnout. Takové situace – reálné či modelové – řeší žáci individuálně nebo týmově v rámci výuky IKT.
Rozvíjení klíčových kompetencí v předmětu Informační a komunikační technologie na 1. stupni
Kompetence k učení
Žák poznává úlohu moderních informačních a komunikačních technologií a k jejich využívání. Učí se rozumět toku informací, počínaje jejich vznikem, uložením na médium,
přenosem, zpracováním, vyhledáváním a praktickým využitím. Objevuje nutnost porovnávat informace a poznatky z většího množství alternativních informačních zdrojů (za
účelem dosahování větší věrohodnosti vyhledaných informací).
Kompetence k řešení problémů
Žák se nebojí problémů; s veškerou technikou zachází v duchu myšlenky: „technika má sloužit nám, a ne my jí“. Konfrontací s praktickými problémovými úlohami a situacemi
se žák učí problémy řešit.
Kompetence komunikativní
Žák při interakci s počítačem využívá logické a algoritmické myšlení. Při prezentaci výsledků své práce využívá dostupných softwarových a hardwarových prostředků.
Kompetence sociální a personální
Žák zaujímá odpovědný, etický přístup k nevhodným obsahům vyskytujícím se na internetu a v jiných médiích. Učí se kriticky hodnotit svoji práci. Žáci se učí spolupracovat a
vzájemně si pomáhat; odhalují nutnost dodržování společně dohodnutých pravidel chování, tak aby se vzájemně žáci nevyrušovali při tvořivé práci. Žáci se speciálními
vzdělávacími potřebami objevují výhody využívání informačních technologií.
Kompetence občanské
79
Žák se učí naslouchat, zhodnotit názor druhých a věcně s ostatními diskutovat. Poznává a osvojuje si aktivní přístup k životu jako protipól nežádoucích
Základní škola Aloise Klára Úštěk, PLA 11 –ŠVP FILIP – mít všech pět pohromadě
sociálně patologických jevů. Učí se sebekontrole a sebeřízení a má nárok na pomoc a zkušenosti odborníků.
Kompetence pracovní
Žák objevuje, že využívání výpočetní techniky, aplikačního i výukového softwaru vede ke zvýšení efektivnosti jeho učební činnosti a k racionálnější organizaci jeho práce. Učí
se dodržovat zásady hygieny práce a bezpečnosti při manipulaci s technikou napojenou na elektrickou síť; umí s výpočetní technikou šetrně zacházet.
Vzdělávací obsahy a očekávané výstupy z RVP
INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE
– INFORMATIKA
ZÁKLADY PRÁCE S POČÍTAČEM
Očekávané výstupy žáka – 1. a 2. období
-využívá základní standardní funkce počítače a jeho nejběžnější periferie
- respektuje pravidla bezpečné práce s hardware i software a postupuje poučeně v případě jejich závady
- chrání data před poškozením, ztrátou a zneužitím
Učivo
- základní pojmy informační činnosti – informace, informační zdroje, informační instituce
- struktura, funkce a popis počítače a přídavných zařízení
- operační systémy a jejich základní funkce
- seznámení s formáty souborů
- multimediální využití počítače
- jednoduchá údržba počítače, postupy při běžných problémech s hardware a software
- zásady bezpečnosti práce a prevence zdravotních rizik spojených s dlouhodobým využíváním výpočetní techniky
VYHLEDÁVÁNÍ INFORMACÍ A KOMUNIKACE
Očekávané výstupy žáka – 1. a 2. období
- při vyhledávání informací na internetu používá jednoduché a vhodné cesty
- vyhledává informace na portálech, v knihovnách a databázích
- komunikuje pomocí internetu či jiných běžných komunikačních zařízení
Učivo
- společenský tok informací (vznik, přenos, transformace, zpracování, distribuce informací)
- základní způsoby komunikace (e-mail, chat, telefonování)
- metody a nástroje vyhledávání informací
80
- formulace požadavku při vyhledávání na internetu, vyhledávací atributy
Základní škola Aloise Klára Úštěk, PLA 11 –ŠVP FILIP – mít všech pět pohromadě
ZPRACOVÁNÍ A VYUŽITÍ INFORMACÍ
Očekávané výstupy žáka – 1. a 2. období
- pracuje s textem a obrázkem v textovém a grafickém editoru
Učivo
- základní funkce textového a grafického editoru
Poznámka:
Při pronikání do světa informačních a komunikačních technologií žáci spirálovitě objevují nové poznatky a prohlubují již získané. Upevňují si algoritmy postupu činností i
praktické návyky obsluhy hardwaru i softwaru. Vše s přihlédnutím k věkovým zvláštnostem.
81
Základní škola Aloise Klára Úštěk, PLA 11 – ŠVP FILIP – mít všech pět pohromadě
Vzdělávací oblast:
INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ
TECHNOLOGIE
Vyučovací předmět:
INFORMATIKA
Konkrétní výstupy dle ŠVP
- žák zná základní pravidla bezpečnosti
práce s počítačem a aktivně je dodržuje,
ví, jak postupovat, či na koho se obrátit v
případě závady počítače
- žák umí vysvětlit pojem informace, data,
komunikace osobní a elektronická,
software a hardware
- žák popíše počítač, vysvětlí jeho funkci,
zapne a správně počítač vypne, aktivně
pracuje s myší, zadá vstupní informace
pomocí klávesnice,
- popíše funkci a význam některých kláves
(enter, esc, del, shift..)
- využívá základní standardní funkce
počítače a jeho nejběžnější periferie,
- chrání data před poškozením, ztrátou a
zneužitím
- žák provádí základní operace s ikonou–
označení, přesun, zrušení, založení, kopie,
přejmenování, otevření ikony do okna,
zavření, ovládá práci s okny – zavření,
minimalizace, maximalizace, ovládá pohyb
v hlavní nabídce, otevře v ní program,
pohybuje se po hlavní nabídce, opustí ji
- žák dovede svými slovy popsat funkci
resp. účel zvoleného přídavného zařízení
Ročník:
5.
Učivo
Mezipředmětové vztahy
ZÁKLADY PRÁCE S POČÍTAČEM
- Seznámení s řádem učebny, s obsahem učiva,
Bezpečnost práce
- Objasnění základních pojmů v oblasti školní
informatiky
- Popis počítače
- Co je to PC, pracovní plocha, myš, klávesnice,
sestava PC
- Uživatelské prostředí
- ovládání myši, ovládání myší a klávesnicí
- Operační systém a jeho základní ovládání
- Ovládání rozměrů a přesun oken, rozdělení
oken, hlavní panel, zahájení a ukončení práce
na PC
- Periférie
- Externí příslušenství k PC- tiskárny, scannery,
digitální – fotoaparáty, dataprojektory.
Využívání PC v jednotlivých
předmětech – vyhledávání
informací, práce v malování
Průřezová témata
OSV
Morální rozvoj/
Řešení problémů a rozhodovací
dovednosti
Operační systém
Periferie
VDO
Občan, občanská společnost a stát
Základní způsoby komunikace
Školní web
VDO
Forma participace občanů
na politickém životě
Společenský tok informací
Školní web
VDO
Principy demokracie jako formy
vlády a způsobu rozhodování
Internet jako zdroj informací
Školní web
MeV
Receptivní činnosti/
Interpretace vztahu mediálních
sdělení a reality
82
Společenský tok informací
83
Základní škola Aloise Klára Úštěk, PLA 11 –ŠVP FILIP – mít všech pět pohromadě
Vzdělávací oblast:
INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ
TECHNOLOGIE
Vyučovací předmět:
INFORMATIKA
Konkrétní výstupy dle ŠVP
- Žák spustí, ovládá a zavře zvolené
programy, dokáže vysvětlit pojem
software, umí rozlišit pojmy jako operační
systém, grafický a textový editor
- žák aktivně pracuje s různými typy
výukových programů
- žák nakreslí daný obrázek za použití
kreslících nástrojů a nástrojů pro kreslení
a geometr. Tvarů
- žák otevře jednoduchý grafický program,
nakreslí obrázek, uloží a vytiskne jej
- žák napíše jednoduchý text v text.
editoru, opraví případné chyby, kterých se
v textu dopustí, označí blok textu, blok
zformátuje
- žák otevře textový program, napíše text
použije ozdobné prvky – ozdobné písmo a
grafiku, textový dokument uloží a vytiskne
jej
Ročník:
5.
Učivo
Mezipředmětové vztahy
ZPRACOVÁNÍ A VYUŽITÍ INFORMACÍ
Programy ( druhy a rozdělení ) - software
a) operační systémy, jejich základní funkce
b) editory
c) hry
výukové programy – práce s nimi
Grafický editor (Malování) – úvod
-Malování – seznámení s grafickým editorem
-Tvorba obrázků + využití nástrojů
Vytvoření a editace grafického objektu
Samostatná práce – leták, pohled (
opakování )
Textový editor – úvod
Psaní textu – seznámení s textovým editorem
Psaní textu – tvorba krátkého textu
Základy psaní a úprav textu
Samostatná práce – dopis, poznámka
(opakování)
84
Využití programu malování při
výuce v jednotlivých předmětech
Využití textového editoru
v hodinách českého jazyka – psaní
dopisu, přepis krátkého textu
Návrh pozvánky i s obrázkem
Průřezová témata
OSV
MuV
MeV
Receptivní činnosti/
Vnímání autora mediálních sdělení
Školní web
MeV
Produktivní činnosti/
Práce v realizačním týmu
Školní web
Základní škola Aloise Klára Úštěk, PLA 11 –ŠVP FILIP – mít všech pět pohromadě
Vzdělávací oblast:
INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ
TECHNOLOGIE
Konkrétní výstupy dle ŠVP
- žák popíše - co je internet, při
vyhledávání informací na internetu
používá jednoduché a vhodné cesty
dle zadání vyhledává informace na
portálech, v knihovnách, …
- žák ovládá základy práce s
internetovým prohlížečem, vyhledá
požadovanou informaci za pomoci
učitele (adresa, kde hledat),
Vyučovací předmět:
INFORMATIKA
Ročník:
5.
učivo
Mezipředmětové vztahy
VYHLEDÁVÁNÍ INFORMACÍ A KOMUNIKACE
Internet jako zdroj informací
základy práce s internetovým prohlížečemvyhledávání informací na Internetu
Využití internetu v jednotlivých
předmětech, vyhledávání
potřebných informací
85
Průřezová témata
OSV
MuV
MeV
Základní škola Aloise Klára Úštěk, PLA 11 –ŠVP FILIP – mít všech pět pohromadě
Název vyučovacího předmětu: PRVOUKA
Časová dotace na 1. stupni v jednotlivých ročnících
1. ročník – 2 hodiny; 2. ročník – 2 hodiny; 3. ročník – 2 hodiny.
Celková časová dotace na 1. stupni
Celkově je na 1. stupni věnováno Prvouce 6 hodin týdně.
Charakteristika vyučovacího předmětu
Vyučovací předmět Prvouka vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět. Cílem předmětu je rozvíjet poznatky, dovednosti a prvotní zkušenosti žáků získané ve výchově v
rodině a v předškolním vzdělávání. Žáci se učí pozorovat a pojmenovávat věci, jevy a děje, jejich vzájemné vztahy a souvislosti a utváří se tak jejich prvotní ucelený obraz
světa. Učí se vnímat lidi a vztahy mezi nimi, všímat si podstatných věcných stránek i krásy lidských výtvorů a přírodních jevů, soustředěně je pozorovat a přemýšlet o nich. Na
základě poznání sebe a svých potřeb a porozumění světu kolem sebe se žáci učí vnímat základní vztahy ve společnosti, porozumět soudobému způsobu života, jeho
přednostem i problémům, vnímat současnost jako výsledek minulosti a východisko do budoucnosti. Podmínkou úspěšného vzdělávání v daném předmětu je vlastní prožitek
žáků vycházející z konkrétních nebo modelových situací při osvojování potřebných dovedností, způsobů jednání a rozhodování. K tomu významně přispívá i osobní příklad
učitele. Propojení výuky s reálným životem a s praktickou zkušeností žáků se stává velkou pomocí i ve zvládání nových životních situací i nové role školáka, pomáhá jim při
nalézání jejich postavení mezi vrstevníky a při upevňování pracovních i režimových návyků.
Obsahové a organizační vymezení předmětu
Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Prvouka je členěn do pěti tematických okruhů, které tvoří jeden celek vnitřně propojený zřejmými souvislostmi a vztahy.
V tematickém okruhu Místo, kde žijeme se žáci na základě poznávání nejbližšího okolí, vztahů a souvislostí v něm učí chápat organizaci života v rodině, ve škole, v obci. Důraz
je kladen na dopravní výchovu, praktické poznávání místních a regionálních skutečností a na utváření přímých zkušeností žáků. Různé činnosti a úkoly by měly přirozeným
způsobem probudit v žácích kladný vztah k místu jejich bydliště, postupně rozvíjet jejich národní cítění a vztahy k naší zemi.
V tematickém okruhu Lidé kolem nás si žáci postupně osvojují a upevňují základy vhodného chování a jednání mezi lidmi, uvědomují si význam a podstatu tolerance, pomoci
mezi lidmi, vzájemné úcty, snášenlivosti. Seznamují se se základními právy a povinnostmi, ale i s problémy, které provázejí soužití lidí.
V tematickém okruhu Lidé a čas se žáci učí orientovat v dějích a v čase. Poznávají, jak a proč se čas měří, jak události postupují v čase a utvářejí historii věcí a dějů. Učí se
poznávat, jak se život a věci vyvíjejí a jakým změnám podléhají v čase. V tematickém okruhu se vychází od nejznámějších událostí v rodině a obci. Podstatou tematického
okruhu je vyvolat u žáků zájem o minulost, o kulturní bohatství regionu. Proto je důležité, aby žáci mohli samostatně vyhledávat, získávat a zkoumat informace z dostupných
zdrojů, především pak od členů své rodiny i od lidí v nejbližším okolí, aby mohli společně navštěvovat památky.
V tematickém okruhu Rozmanitost přírody žáci poznávají velkou rozmanitost i proměnlivost živé i neživé přírody nejbližšího okolí jejich života. Jsou vedeni k tomu, aby si
uvědomili, že Země a život na ní tvoří jeden nedílný celek, ve kterém jsou všechny hlavní děje ve vzájemném souladu a rovnováze, kterou může člověk snadno narušit a velmi
obtížně obnovovat. Na základě praktického poznávání okolní krajiny a dalších informací se žáci učí hledat důkazy o proměnách přírody, učí se využívat a hodnotit svá
pozorování a záznamy, sledovat vliv lidské činnosti na přírodu, hledat možnosti, jak ve svém věku přispět k ochraně přírody a zlepšení životního prostředí.
86
Základní škola Aloise Klára Úštěk, PLA 11 –ŠVP FILIP – mít všech pět pohromadě
V tematickém okruhu Člověk a jeho zdraví žáci poznávají především sebe na základě poznávání člověka jako živé bytosti, která má své biologické a fyziologické funkce a
potřeby. Poznávají, jak se člověk vyvíjí a mění od narození do dospělosti, co je pro člověka vhodné a nevhodné z hlediska denního režimu, hygieny, výživy, mezilidských vztahů
atd. Získávají základní poučení o zdraví a nemocech, o zdravotní prevenci i první pomoci a o bezpečném chování v různých životních situacích, včetně mimořádných událostí,
které ohrožují zdraví jedinců i celých skupin obyvatel. Žáci si postupně uvědomují, jakou odpovědnost má každý člověk za své zdraví a bezpečnost i za zdraví jiných lidí. Žáci
jsou vedeni k poznání, že zdraví je nejcennější hodnota v životě člověka. Potřebné vědomosti a dovednosti získávají tím, že pozorují názorné pomůcky, sledují konkrétní
situace, hrají určené role a řeší modelové situace.
Výuka prvouky je organizována zpravidla v budově školy, ve třídách, v terénu mimo budovu školy – v blízkém okolí školy, v různých částech obce, v rámci škol v přírodě, v
rámci exkurzí do různých institucí a zajímavých přírodních lokalit.
Vzdělávací obsah předmětu je sice rozpracován pro jednotlivá období do jednotlivých ročníků, konkrétní činnosti však volí učitel sám podle svého uvážení s ohledem na
podmínky výuky, schopnosti, zkušenosti a potřeby žáků.
Výchovné a vzdělávací strategie
Didaktické postupy uplatňované v předmětu Prvouka jsou vhodně volené, promyšlené způsoby, které vedou k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáků.
Forma realizace
Skupinová výuka: třídění přírodnin podle nápadných znaků
Týmová práce: poznávání vlastností látek
Exkurze: pozorování znaků života, životních potřeb a projevů organismů
Vycházky: pozorování přírodnin, proměn v přírodě v jednotlivých ročních obdobích
Pokusy a pozorování: měření základních veličin pomocí jednoduchých nástrojů a přístrojů
Rozvíjení klíčových kompetencí v předmětu Prvouka na 1. stupni
Kompetence k učení
Žák vybírá a využívá vhodné způsoby a metody, vyhledává a třídí informace a efektivně je využívá, samostatně pozoruje a experimentuje, získané výsledky porovnává,
vyvozuje závěry pro následné využití, poznává smysl a cíl učení.
Kompetence k řešení problémů
Žák vnímá problémové situace ve škole i mimo ni, rozpozná problém, přemýšlí o nesrovnalostech a jejich příčinách, umí vyhledat informace k řešení problému, ověřovat
správnost řešení problému.
Kompetence komunikativní
Žák formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, souvisle, zapojuje se účinně do diskuse, obhajuje
svůj názor, využívá informační a personální Žák účinně spolupracuje ve skupině, podílí se na vytváření příjemné atmosféry v týmu při jednání a komunikační prostředky a
technologie.
Kompetence sociální
přispívá k upevňování dobrých mezilidských vztahů.
87
Základní škola Aloise Klára Úštěk, PLA 11 –ŠVP FILIP – mít všech pět pohromadě
Kompetence občanské
Žák respektuje a chrání naše tradice a kulturní i historické dědictví, má smysl pro kulturu a tvořivost, aktivně se zapojuje do kulturního dění, má ohleduplný vztah k přírodě,
netoleruje nezdvořilé projevy chování, je si vědom svých práv a povinností.
Kompetence pracovní
Žák využívá znalosti a zkušenosti pro svůj vlastní rozvoj, používá bezpečné a účinné pomůcky, dodržuje pravidla pro ochranu svého zdraví a zdraví druhých.
Vzdělávací obsahy a očekávané výstupy z RVP
ČLOVĚK A JEHO SVĚT – PRVOUKA
MÍSTO, KDE ŽIJEME
Očekávané výstupy – 1. období
- žák vyznačí v jednoduchém plánu místo svého bydliště a školy, cestu na určené místo a rozliší možná nebezpečí v nejbližším okolí
- začlení svou obec (město) do příslušného kraje a obslužného centra ČR, pozoruje a popíše změny v nejbližším okolí, obci (městě)
- rozliší přírodní a umělé prvky v okolní krajině a vyjádří různými způsoby její estetické hodnoty a rozmanitost
Očekávané výstupy – 2. období
- žák určí a vysvětlí polohu svého bydliště nebo pobytu vzhledem ke krajině a státu
- určí světové strany v přírodě i podle mapy, orientuje se podle nich a řídí se podle zásad bezpečného pohybu a pobytu v přírodě
- rozlišuje mezi náčrty, plány a základními typy map; vyhledává jednoduché údaje o přírodních podmínkách a sídlištích lidí na mapách naší republiky, Evropy a polokoulí
- vyhledá typické regionální zvláštnosti přírody, osídlení, hospodářství a kultury, jednoduchým způsobem posoudí jejich význam z hlediska přírodního, historického,
politického, správního a vlastnického
- zprostředkuje ostatním zkušenosti, zážitky a zajímavosti z vlastních cest a porovná způsob života a přírodu v naší vlasti i v jiných zemích - rozlišuje hlavní orgány státní
moci a některé jejich zástupce, symboly našeho státu a jejich význam
Učivo
- domov – prostředí domova, orientace v místě bydliště
- škola – prostředí školy, činnosti ve škole, okolí školy, bezpečná cesta do školy; riziková místa a situace
- obec (město), místní krajina – její části, poloha v krajině, minulost a současnost obce (města), význačné budovy, dopravní síť
- okolní krajina (místní oblast, region) – zemský povrch a jeho tvary, vodstvo na pevnině, rozšíření půd, rostlinstva a živočichů, vliv krajiny na život lidí, působení lidí na krajinu
a životní prostředí, orientační body a linie, světové strany
- regiony ČR – Praha a vybrané oblasti ČR, surovinové zdroje, výroba, služby a obchod
- naše vlast – domov, krajina, národ, základy státního zřízení a politického systému ČR, státní správa a samospráva, státní symboly, armáda ČR
- Evropa a svět – kontinenty, evropské státy, EU, cestování
- mapy obecně zeměpisné a tematické – obsah, grafika, vysvětlivky
88
Základní škola Aloise Klára Úštěk, PLA 11 –ŠVP FILIP – mít všech pět pohromadě
LIDÉ KOLEM NÁS
Očekávané výstupy – 1. období
- žák rozlišuje blízké příbuzenské vztahy v rodině, role rodinných příslušníků a vztahy mezi nimi, projevuje toleranci k přirozeným odlišnostem spolužáků i jiných lidí,
jejich přednostem i nedostatkům
- odvodí význam a potřebu různých povolání a pracovních činností
Očekávané výstupy – 2. období
- žák vyjádří na základě vlastních zkušeností základní vztahy mezi lidmi, vyvodí a dodržuje pravidla pro soužití ve škole, mezi chlapci a dívkami, v rodině, v obci (městě)
- rozlišuje základní rozdíly mezi jednotlivci lidmi, obhájí při konkrétních činnostech a odůvodní své názory, popřípadě připustí svůj omyl a dohodne se na společném
postupu a řešení se spolužáky
- rozpozná ve svém okolí jednání a chování, která se už tolerovat nemohou a která porušují základní lidská práva nebo demokratické principy
- orientuje se v základních formách vlastnictví; používá peníze v běžných situacích, odhadne a zkontroluje cenu nákupu a vrácené peníze, na příkladu ukáže nemožnost
realizace všech chtěných výdajů, vysvětlí, proč spořit, kdy si půjčovat a jak vracet dluhy
- poukáže v nejbližším společenském a přírodním prostředí na změny a některé problémy a navrhne možnosti zlepšení životního prostředí obce (města)
Učivo
- rodina – postavení jedince v rodině, role členů rodiny, příbuzenské a mezigenerační vztahy, život a funkce rodiny, práce fyzická a duševní, zaměstnání soužití lidí – mezilidské
vztahy, komunikace, principy demokracie; obchod, firmy, zájmové spolky, politické strany, církve, pomoc nemocným, sociálně slabým, společný „evropský dům“
- chování lidí – vlastnosti lidí, pravidla slušného chování, principy demokracie – ohleduplnost, etické zásady, zvládání vlastní emocionality; rizikové situace; rizikové chování,
předcházení konfliktům
- právo a spravedlnost – základní lidská práva a práva dítěte, práva a povinnosti žáků školy, protiprávní jednání a korupce, právní ochrana občanů a majetku včetně nároku na
reklamaci, soukromého vlastnictví, duševních hodnot
- vlastnictví – soukromé, veřejné, osobní, společné; hmotný a nehmotný majetek; peníze rozpočet, příjmy a výdaje domácnosti; hotovostní a bezhotovostní forma peněz,
způsoby placení; banka jako správce peněz, úspory, půjčky
- kultura – podoby a projevy kultury, kulturní instituce, masová kultura a subkultura
- základní globální problémy – významné sociální problémy, problémy konzumní společnosti, nesnášenlivost mezi lidmi, globální problémy přírodního prostředí
89
Základní škola Aloise Klára Úštěk, PLA 11 –ŠVP FILIP – mít všech pět pohromadě
LIDÉ A ČAS
Očekávané výstupy – 1. období žák
- využívá časové údaje při řešení různých situací v denním životě, rozlišuje děj v minulosti, přítomnosti a budoucnosti
- pojmenuje některé rodáky, kulturní či historické památky, významné události regionu, interpretuje některé pověsti nebo báje spjaté s místem, v němž žije
- uplatňuje elementární poznatky o sobě, o rodině a činnostech člověka, o lidské společnosti, soužití, zvycích a o práci lidí; na příkladech porovnává minulost a
současnost
Očekávané výstupy – 2. období žák
- pracuje s časovými údaji a využívá zjištěných údajů k pochopení vztahů mezi ději a mezi jevy > využívá archivů, knihoven, sbírek muzeí a galerií jako informačních
zdrojů pro pochopení minulosti; zdůvodní základní význam chráněných částí přírody, nemovitých i movitých kulturních památek
- rozeznává současné a minulé a orientuje se v hlavních reáliích minulosti a současnosti naší vlasti s využitím regionálních specifik
- srovnává a hodnotí na vybraných ukázkách způsob života a práce předků na našem území v minulosti a současnosti s využitím regionálních specifik
- objasní historické důvody pro zařazení státních svátků a významných dnů
Učivo
- orientace v čase a časový řád – určování času, čas jako fyzikální veličina, dějiny jako časový sled událostí, kalendáře, letopočet, generace, denní režim dne, roční období
- současnost a minulost v našem životě – proměny způsobu života, bydlení, předměty denní potřeby, průběh lidského života, státní svátky a významné dny
- regionální památky – péče o památky, lidé a obory zkoumající minulost
- báje, mýty, pověsti – minulost kraje a předků, domov, vlast, rodný kraj
ROZMANITOST PŘÍRODY
Očekávané výstupy – 1. období žák
- pozoruje, popíše a porovná viditelné proměny v přírodě v jednotlivých ročních obdobích
- roztřídí některé přírodniny podle nápadných určujících znaků, uvede příklady výskytu organismů ve známé lokalitě > provádí jednoduché pokusy u skupiny známých
látek, určuje jejich společné a rozdílné vlastnosti a změří základní veličiny pomocí jednoduchých nástrojů a přístrojů
Očekávané výstupy – 2. období
- žák - objevuje a zjišťuje propojenost prvků živé a neživé přírody, princip rovnováhy přírody a nachází souvislosti mezi konečným vzhledem přírody a činností člověka
- vysvětlí na základě elementárních poznatků o Zemi jako součásti vesmíru souvislost s rozdělením času a střídáním ročních období
- zkoumá základní společenstva ve vybraných lokalitách regionů, zdůvodní podstatné vzájemné vztahy mezi organismy a nachází shody a rozdíly v přizpůsobení
organismů prostředí
- porovnává na základě pozorování základní projevy života na konkrétních organismech, prakticky třídí organismy do známých skupin, využívá k tomu i jednoduché
klíče a atlasy
- zhodnotí některé konkrétní činnosti člověka v přírodě a rozlišuje aktivity, které mohou prostředí i zdraví člověka podporovat nebo poškozovat
- stručně charakterizuje specifické přírodní jevy a z nich vyplývající rizika vzniku mimořádných událostí; v modelové situaci prokáže schopnost se účinně chránit
- založí jednoduchý pokus, naplánuje a zdůvodní postup, vyhodnotí a vysvětlí výsledky pokusu
90
Základní škola Aloise Klára Úštěk, PLA 11 –ŠVP FILIP – mít všech pět pohromadě
Učivo
- látky a jejich vlastnosti – třídění látek, změny látek a skupenství, vlastnosti, porovnávání látek a měření veličin s praktickým užíváním základních jednotek
- voda a vzduch – výskyt, vlastnosti a formy vody, oběh vody v přírodě, vlastnosti, složení, proudění vzduchu, význam pro život
- nerosty a horniny, půda – některé hospodářsky významné horniny a nerosty, zvětrávání, vznik půdy a její význam
- Vesmír a Země – sluneční soustava, den a noc, roční období
- rostliny, houby, živočichové – znaky života, životní potřeby a projevy, průběh a způsob života, výživa, stavba těla u některých nejznámějších druhů, význam v přírodě a pro
člověka
- životní podmínky – rozmanitost podmínek života na Zemi; význam ovzduší, vodstva, půd, rostlinstva a živočišstva na Zemi; podnebí a počasí
- rovnováha v přírodě – význam, vzájemné vztahy mezi organismy, základní společenstva
- ohleduplné chování k přírodě a ochrana přírody – odpovědnost lidí, ochrana a tvorba životního prostředí, ochrana rostlin a živočichů, likvidace odpadů, živelné pohromy a
ekologické katastrofy
- rizika v přírodě – rizika spojená s ročními obdobími a sezónními činnostmi; mimořádné události způsobené přírodními vlivy a ochrana před nimi
ČLOVĚK A JEHO ZDRAVÍ
Očekávané výstupy – 1. období
- žák uplatňuje základní hygienické, režimové a jiné zdravotně preventivní návyky s využitím elementárních znalostí o lidském těle; projevuje vhodným chováním a
činnostmi vztah ke zdraví
- dodržuje zásady rozezná nebezpečí různého charakteru, využívá bezpečná místa pro hru a trávení volného času; uplatňuje základní pravidla bezpečného chování
účastníka silničního provozu, jedná tak, aby neohrožoval zdraví své a zdraví jiných
- chová se obezřetně při setkání s neznámými jedinci, odmítne komunikaci, která je mu nepříjemná; v případě potřeby požádá o pomoc pro sebe i pro jiné dítě; ovládá
způsoby komunikace s operátory tísňových linek > uplatňuje základní pravidla účastníků silničního provozu - reaguje adekvátně na pokyny dospělých při mimořádných
událostech
Očekávané výstupy – 2. období
-žák využívá poznatků o lidském těle k vysvětlení základních funkcí jednotlivých orgánových soustav a podpoře vlastního zdravého způsobu života
- rozlišuje jednotlivé etapy lidského života a orientuje se ve vývoji dítěte před a po jeho narození
- účelně plánuje svůj čas pro učení, práci, zábavu a odpočinek podle vlastních potřeb s ohledem na oprávněné nároky jiných osob
- uplatňuje účelné způsoby chování v situacích ohrožujících zdraví a v modelových situacích simulujících mimořádné události; vnímá dopravní situaci, správně ji vyhodnotí
a vyvodí odpovídající závěry pro své chování jako chodec a cyklista
- předvede v modelových situacích osvojené jednoduché způsoby odmítání návykových látek
- uplatňuje základní dovednosti a návyky související s podporou zdraví a jeho preventivní ochranou
- rozpozná život ohrožující zranění; ošetří drobná poranění a zajistí lékařskou pomoc
- uplatňuje ohleduplné chování k druhému pohlaví a orientuje se v bezpečných způsobech sexuálního chování mezi chlapci a děvčaty v daném věku
Učivo
- lidské tělo – stavba těla, základní funkce a projevy, životní potřeby a projevy, základní stavba a funkce člověka, pohlavní rozdíly mezi mužem a ženou, základy lidské
reprodukce, vývoj jedince
- partnerství, rodičovství, základy sexuální výchovy – rodina a partnerství, biologické a psychické změny v dospívání, HIV/AIDS (cesty přenosu)
- péče o zdraví, zdravá výživa – zdravý životní styl, denní režim, správná výživa, výběr a způsoby uchovávání potravin, vhodná skladba stravy, pitný režim, pohybový režim,
91
Základní škola Aloise Klára Úštěk, PLA 11 –ŠVP FILIP – mít všech pět pohromadě
zdravá strava; nemoc, nemoci přenosné a nepřenosné, ochrana před infekcemi přenosnými krví (hepatitida, HIV/AIDS), drobné úrazy a poranění, prevence nemocí a úrazů,
první pomoc, úrazová zábrana; při drobných poraněních, osobní, intimní a duševní hygiena – stres a jeho rizika; reklamní vlivy
- partnerství, manželství, rodičovství, základy sexuální výchovy – rodina, vztahy v rodině, partnerské vztahy, osobní vztahy, etická stránka vztahů, etická stránka sexuality
- návykové látky a zdraví – návykové látky, hrací automaty a počítače, závislost, odmítání návykových látek, hrací automaty a počítače nebezpečí komunikace prostřednictvím
elektronických médií
- osobní bezpečí, krizové situace – vhodná a nevhodná místa pro hru, bezpečné chování v rizikovém prostředí, označování nebezpečných látek; bezpečné chování v silničním
provozu v roli chodce a cyklisty, krizové situace, dopravní značky; předcházení rizikovým situacím v dopravě a v dopravních prostředcích (bezpečnostní prvky), šikana, týrání,
sexuální a jiné zneužívání, brutalita a jiné formy násilí v médiích, služby odborné pomoci
- přivolání pomoci v případě ohrožení fyzického a duševního zdraví – služby odborné pomoci, čísla tísňového volání, správný způsob volání na tísňovou linku
- situace hromadného ohrožení
- mimořádné události a rizika ohrožení s nimi spojená – postup v případě ohrožení (varovný signál, evakuace, zkouška sirén); požáry (příčiny a prevence vzniku požárů,
ochrana a evakuace při požáru); integrovaný záchranný systém
92
Základní škola Aloise Klára Úštěk, PLA 11 –ŠVP FILIP – mít všech pět pohromadě
Vzdělávací oblast:
ČLOVĚK A JEHO SVĚT
Vyučovací předmět:
PRVOUKA
Konkrétní výstupy dle ŠVP
- orientuje se v členění domu a bytu
- orientuje se v nejbližším okolí bydliště
- uvede svoji adresu
- rozpozná možná nebezpečí
v nejbližším okolí
- rozpozná svoji školu, spolužáky
- orientuje se v budově školy, ve třídě
- určí svoje pracovní místo
- orientuje se v okolí školy
- popíše bezpečnou cestu do školy
Ročník:
1.
učivo
Mezipředmětové vztahy
MÍSTO, KDE ŽIJEME
Domov
- prostředí domova
- orientace v místě bydliště
Čj
rozvoj slovní zásoby;
vyjadřování ve větách
Škola
- prostředí školy a třídy
- činnosti ve škole
- okolí školy
- bezpečnost v dopravním provozu –
cesta do školy
M
orientace v prostoru:
pojmy vlevo, vpravo, před,
za, nahoře, dole...; určování
počtu;
geometrické tvary;
slovní úlohy
Hv
tematické písně
Pč
tematické práce
- pozná význačné budovy
- vyjmenuje vybrané dopravní
prostředky
Obec (město), místní krajina
- význačné budovy
- dopravní prostředky
Vv
tematické práce
Tv
cvičení v přírodě;
relaxační chvilky
93
Průřezová témata
OSV
Sociální rozvoj/
Poznávání lidí
Vzájemné poznávání se ve skupině
OSV
Sociální rozvoj/
Mezilidské vztahy
Péče o dobré vztahy
Chování podporující dobré vztahy
VDO
Občanská společnost a škola
Škola jako model otevřeného
partnerství a demokratického
společenství (prostředí školy, činnosti ve škole)
EV
Ekosystémy
Společenstva okolí lidských obydlí (les, pole, vodní
zdroje)
VYCHÁZKY
EV
Lidské aktivity a problémy ŽP
Odpady a hospodaření s odpady (chování v přírodě)
Základní škola Aloise Klára Úštěk, PLA 11 –ŠVP FILIP – mít všech pět pohromadě
Vzdělávací oblast:
ČLOVĚK A JEHO SVĚT
Vyučovací předmět:
PRVOUKA
Konkrétní výstupy dle ŠVP
- pojmenuje členy své rodiny
- popíše role jednotlivých členů rodiny
- rozliší blízké příbuzenské vztahy v rodině
- vysvětlí vztah: rodiče – prarodiče
- vysvětlí potřebu povolání a pracovníc činností
- vyjmenuje vybraná povolání
- vypráví o práci rodičů
- vyjmenuje dobré a špatné vlastnosti
- uvede přirozené odlišnosti spolužáků,
projevuje k nim toleranci
- uvede základní pravidla slušného chování
- používá pravidla slušného chování ve třídě, v
budově školy i mimo školu
- rozliší nesprávné chování jiných i své
- uvede ze svého života příklad z minulosti,
současnosti a budoucnosti
- rozlišuje čas práce a odpočinku
- vyjmenuje měsíce, dny v týdnu
- používá kalendář a orientuje se v něm
- určuje čas na celé hodiny
- uvede svůj režim dne s časovými údaji
- charakterizuje roční období z hlediska života v
rodině, zvyků a činností členů rodiny
Ročník:
1.
učivo
LIDÉ KOLEM NÁS
Rodina
- postavení jedince v rodině
- role členů rodiny
- blízké příbuzenské vztahy
- mezigenerační vztahy
- činnosti lidí (práce, zábava, umění, cestování,
nakupování, získávání informací)
Chování lidí
- vlastnosti lidí
- pravidla slušného chování
Mezipředmětové vztahy
Čj
rozvoj slovní zásoby;
vypravování;
popis
M
určování počtu;
vztahy – větší, menší, starší,
mladší;
slovní úlohy
Hv
tematické písně
Vv
tematické práce
Pč
tematické práce
LIDÉ A ČAS
Orientace v čase a časový řád
- rok, měsíce, dny v týdnu
- kalendář
- určování času
- režim dne
- roční období
94
Tv
relaxační cvičení
Čj
vypravování;
popis;
rozvoj slovní zásoby
M
orientace v čase;
určování počtu
Hv
tematické písně
Vv
tematické práce
Pč
tematické práce
Tv relaxační cvičení
Průřezová témata
Základní škola Aloise Klára Úštěk, PLA 11 – ŠVP FILIP – mít všech pět pohromadě
Vzdělávací oblast:
ČLOVĚK A JEHO SVĚT
Vyučovací předmět:
PRVOUKA
Konkrétní výstupy dle ŠVP
- pojmenuje předměty denní potřeby,
předměty pro práci a zábavu
- uvede materiál, ze kterého jsou vybrané
předměty zhotoveny
- určuje a třídí nejznámější rostliny
- pojmenuje plody běžných druhů ovoce a
zeleniny
- popíše stavbu těla vybraných rostlin
- určí znaky života rostlin
- určuje a třídí vybrané houby
- určí vybrané živočichy
- vymezí živočichy volně žijící, domácí a
hospodářská zvířata
- třídí vybrané přírodniny podle nápadných
znaků
- pozoruje viditelné proměny přírody v
jednotlivých ročních obdobích
- určí vybraným organismům příslušný životní
prostor
- dodržuje pravidla správného chování v
přírodě
- třídí odpad
Ročník:
1.
učivo
ROZMANITOST PŘÍRODY
Látky a jejich vlastnosti
- věci kolem nás
Rostliny, houby, živočichové
- rostliny (stromy, keře, jarní květiny, ovoce,
zelenina, zemědělské plodiny)
- houby jedlé a jedovaté
- živočichové (volně žijící, domácí a
hospodářská zvířata)
- proměny přírody: na jaře, v létě, na podzim, v
zimě
Mezipředmětové vztahy
Čj
rozvoj slovní zásoby;
popis;
vyjadřování ve větách;
vypravování
M
orientace v prostoru;
určování počtu;
vztahy: před, za, hned před,
hned za
Hv
tematické písně
Rovnováha v přírodě
- přírodní společenstva (les, sad, zahrada, pole,
park)
Vv
tematické práce
Pč
tematické práce
Ochrana přírody
- ochrana životního prostředí
- třídění a likvidace odpadů
95
Tv
relaxační cvičení
Průřezová témata
Základní škola Aloise Klára Úštěk, PLA 11 –ŠVP FILIP – mít všech pět pohromadě
Vzdělávací oblast:
ČLOVĚK A JEHO SVĚT
Vyučovací předmět:
PRVOUKA
Konkrétní výstupy dle ŠVP
- popíše základní stavbu a funkce lidského
těla
- dokáže jednoduše popsat svůj režim dne
- uvede základní zásady osobní hygieny,
správné výživy a zdravého způsobu života
- vyhodnotí co je v péči o zdraví správné a co
naopak
- vysvětlí pojmy: zdraví, nemoc, úraz
- uvede na příkladech, jak lze předcházet
nemocem a úrazům
- uvede na příkladech, jak lze předcházet
zneužívání své osoby
- uplatňuje základní pravidla účastníků
silničního provozu
- používá bezpečná místa pro hry
- uplatňuje vhodné způsoby bezpečného
chování
- respektuje vhodné pokyny jak se správně
chovat při mimořádných událostech
(situacích)
Ročník:
1.
učivo
Mezipředmětové vztahy
ČLOVĚK A JEHO ZDRAVÍ
Lidské tělo
- základní stavba a funkce lidského těla
Péče o zdraví, zdravá výživa
- denní režim
- pitný režim, pohybový režim, zdravá strava,
osobní hygiena
- zdraví, nemoc, úraz
Osobní bezpečí
- šikana
- týrání
- bezpečné chování v silničním provozu
(chodec)
Čj
rozvoj slovní zásoby;
popis
M
určování počtu;
vztahy: menší, větší, stejný,
nižší, vyšší,
široký, úzký
Hv
tematické písně
Vv
tematické práce
Pč
tematické práce
Situace hromadného ohrožení
- nácvik rychlého opuštění budovy školy při
mimořádných situacích (požár, bomba)
96
Tv
relaxační cvičení;
pohybové hry;
chůze v útvaru
Průřezová témata
Základní škola Aloise Klára Úštěk, PLA 11 – ŠVP FILIP – mít všech pět pohromadě
Vzdělávací oblast:
ČLOVĚK A JEHO SVĚT
Vyučovací předmět:
PRVOUKA
Konkrétní výstupy dle ŠVP
- orientuje se v okolí bydliště
- napíše svojí adresu
- vyjádří, co pro něho znamená domov
- rozpozná možná nebezpečí
v nejbližším okolí
Ročník:
2.
učivo
Mezipředmětové vztahy
MÍSTO, KDE ŽIJEME
Domov
- prostředí domova
- orientace v místě bydliště
Čj
vypravování, popis;
popis cesty do školy
Vv
tematické práce
- orientuje se v budově školy
- orientuje se v nejbližším okolí školy
- dodržuje správné dopravní návyky
chodce
Škola
- orientace ve škole
- vyučování, učivo, prostředí
- okolí školy
- bezpečná cesta do školy
- pojmenuje nejdůležitější části a místa v
obci – městě
- vyjmenuje významné budovy
Obec (město), místní krajina
- název obce – města
- orientační body: její části, významné
budovy
- posuzuje okolní krajinu
Tv
aktivity v silničním
provozu;
tělovýchovné aktivity
Okolní krajina
- povrch krajiny – tvary
- vodstvo na pevnině
- životní prostředí
Hv
písně s přírodní tematikou
Průřezová témata
OSV
Sociální rozvoj/
Poznávání lidí
Vzájemné poznávání se ve skupině
OSV
Sociální rozvoj/
Mezilidské vztahy
Péče o dobré vztahy
Chování podporující dobré vztahy
OSV
Sociální rozvoj/
Komunikace
Řeč těla, řeč zvuků a slov,
řeč předmětů a prostředí
VDO
Občanská společnost a škola
Škola jako model otevřeného
partnerství a demokratického
společenství (prostředí školy, činnosti ve
škole)
EV
Ekosystémy
Společenstva okolí lidských obydlí (les, pole,
vodní zdroje)
VYCHÁZKY
97
Základní škola Aloise Klára Úštěk, PLA 11 – ŠVP FILIP – mít všech pět pohromadě
Vzdělávací oblast:
ČLOVĚK A JEHO SVĚT
Vyučovací předmět:
PRVOUKA
Ročník:
2.
Konkrétní výstupy dle ŠVP
učivo
Mezipředmětové vztahy
Průřezová témata
Čj
popis, vypravování;
využití dialogu;
dramatizace
EV
Základní podmínky života
Význam vody, ovzduší a půdy
- popíše rodinné příslušníky
- rozliší základní rodinu a širší
příbuzenské vztahy
- uvede a popíše povolání rodičů
LIDÉ KOLEM NÁS
Rodina
- postavení jedince v rodině
- role členů rodiny
- příbuzenské vztahy v rodině
- mezigenerační vztahy
- funkce a život rodiny
- rozliší základní pravidla slušného
chování
- vyjmenuje a popíše různá povolání a
pracovní činnosti
- vysvětlí potřebu různosti zaměstnání
pro společnost
- objasní termíny: kamarádství,
ohleduplnost, tolerance
Vv
tematické práce
Hv
písně s pohybovým
doprovodem
Soužití lidí
- mezilidské vztahy
- mezilidská komunikace
Chování lidí
- lidské vlastnosti
- kladné a záporné chování
- pravidla slušného chování
98
EV
Lidské aktivity a problémy ŽP
Odpady a hospodaření s odpady chování v
přírodě)
EV
Vztah člověka k prostředí
Příroda a kultura obce a její ochrana
Základní škola Aloise Klára Úštěk, PLA 11 –ŠVP FILIP – mít všech pět pohromadě
Vzdělávací oblast:
ČLOVĚK A JEHO SVĚT
Konkrétní výstupy dle ŠVP
- vyjmenuje roční období
- rozliší kalendářní a školní rok
- určí dny v týdnu, měsíce, hodiny,
minuty
- pojmenuje činnosti v denním režimu
očima dětí, vymezí v něm pracovní a
odpočinkové aktivity
- určuje čas pomocí hodin
- orientuje se v čase – na příkladech
porovná minulost, současnost,
budoucnost
- pojmenuje jednotlivé etapy lidského
života
Vyučovací předmět:
PRVOUKA
Ročník:
2.
učivo
Mezipředmětové vztahy
LIDÉ A ČAS
Orientace v čase a časový řád
- roční období
- určování dne dle kalendáře – určení data
- režim dne: práce a volný čas
- určování času pomocí hodin
M
určování času
Současnost a minulost v našem životě
- proměny způsobu života
- bydlení
- předměty denní potřeby
- průběh lidského života
99
Čj
popis, vypravování
Vv
tematické práce
Průřezová témata
Základní škola Aloise Klára Úštěk, PLA 11 –ŠVP FILIP – mít všech pět pohromadě
Vzdělávací oblast:
ČLOVĚK A JEHO SVĚT
Vyučovací předmět:
PRVOUKA
Konkrétní výstupy dle ŠVP
- pozoruje a popíše viditelné proměny v
přírodě
- pojmenuje nejznámější rostliny ze svého
okolí
- pozná a pojmenuje plody běžných druhů
ovoce a zeleniny
- pojmenuje některá volně žijící, domácí a
hospodářská zvířata
- popíše stavbu těla vybraných živočichů
Ročník:
2.
učivo
Mezipředmětové vztahy
ROZMANITOST PŘÍRODY
Rostliny, houby, živočichové
- známé a snadno dostupné druhy rostlin a
hub
- základní skupiny živočichů – jejich
poznávání
Rovnováha v přírodě
- přírodní společenstva (les, pole, rybník)
- navrhne způsob pomoci živočichům v
přírodě v nepříznivých situacích
- ohleduplně se chová k přírodě
Ochrana přírody
- ochrana rostlin a živočichů
100
Čj
popis, vyprávění
Vv
tematické práce
Hv
písně o zvířatech a přírodě;
písně s přírodní tematikou
Průřezová témata
Základní škola Aloise Klára Úštěk, PLA 11 –ŠVP FILIP – mít všech pět pohromadě
Vzdělávací oblast:
ČLOVĚK A JEHO SVĚT
Vyučovací předmět:
PRVOUKA
Ročník:
2.
Konkrétní výstupy dle ŠVP
učivo
Mezipředmětové vztahy
- pojmenuje základní části lidského těla
ČLOVĚK A JEHO ZDRAVÍ
Lidské tělo
- základní stavba a funkce těla
Tv
pohybové hry;
motivační cvičení
Péče o zdraví, zdravá výživa
- zdraví a nemoc
- vliv stravování na zdraví
- pitný režim
- osobní hygiena
- úrazová zábrana
Vv
tematické práce;
různé omalovánky,
domalovánky;
námětové kresby
- popíše prevenci nemoci a úrazu
- uplatňuje základní návyky osobní hygieny
Čj
vypravování
- dodržuje zásady bezpečného chování, aby
jako účastník silničního provozu neohrozil
své a cizí zdraví
- odmítne komunikaci s cizími lidmi – chová
se obezřetně
- uplatňuje způsoby bezpečného chování
- reaguje na pokyny dospělých při
mimořádných situacích
Osobní bezpečí
- bezpečné chování v rizikovém
prostředí
- bezpečné chování v silničním provozu v roli
chodce a cyklisty
- krizové situace, přivolání pomoci v situaci
osobního nebo cizího ohrožení
Situace hromadného ohrožení
- nácvik hromadného opuštění budovy (požár,
bomba)
101
Tv
cvičení v přírodě;
modelové situace (silniční provoz);
chůze v útvaru
Průřezová témata
Základní škola Aloise Klára Úštěk, PLA 11 –ŠVP FILIP – mít všech pět pohromadě
Vzdělávací oblast:
ČLOVĚK A JEHO SVĚT
Vyučovací předmět:
PRVOUKA
Konkrétní výstupy dle ŠVP
- vyjadřuje různými způsoby, co pro něj
domov znamená
- zná svou plnou adresu, napíše ji
- orientuje se v členění domu a bytu
- vysvětlí funkce jednotlivých prostor domu a
bytu
- rozpozná možná nebezpečí v nejbližším
okolí
- zná školní řád
- dodržuje základní režimové návyky v
průběhu dne a týdne
- orientuje se v prostorách školy i v jejím
bezprostředním okolí
- seznámí se s členěním dopravních značek
do skupin
- uvědomuje si tvarové i barevné rozdíly
- jednoduše označí rozdíly mezi městským a
Venkovským prostředím
- pojmenuje nejdůležitější části a místa obce
- vytvoří jednoduchý orientační plánek
- pojmenuje světové strany
- seznámí se s možností určení světových
Ročník:
3.
Učivo
Mezipředmětové vztahy
Průřezová témata
MÍSTO, KDE ŽIJEME
Domov
- domov, bydlení
- bydliště a jeho okolí (adresa bydliště)
- orientace v nejbližším okolí bydliště
- orientace v bytě (plán bytu, pokoje)
Čj
popis místa;
psaní adresy;
vypravování
OSV
Sociální rozvoj/
Poznávání lidí
Vzájemné poznávání se ve skupině
M
orientace v prostoru
OSV
Sociální rozvoj/
Mezilidské vztahy
Péče o dobré vztahy
Chování podporující dobré vztahy
Škola
- orientace ve školní budově
- školní řád
- specializované učebny
- okolí školy
- bezpečná cesta do školy
Obec (město), místní krajina
- název obce a jejích částí
- poloha v krajině
- orientační body
- budovy a objekty v obci
- zajímavá místa, historická a památná
místa obce
- hospodářský, kulturní a společenský
život v obci
- dopravní síť obce
Okolní krajina
- orientace v krajině
- určování světových stran
102
Cj /AjI/
slovní zásoba na téma
Škola, Domov
Vv
kresba/malba školní budovy;
plán vlastního pokoje a jeho
vybavení
OSV
Sociální rozvoj/
Komunikace
Řeč těla, řeč zvuků a slov,
řeč předmětů a prostředí
VDO
Občanská společnost a škola
Škola jako model otevřeného
partnerství a demokratického
společenství (prostředí školy, činnosti ve
škole)
Pč
tematické práce
Tv
relaxační chvilky
EV
Ekosystémy
Společenstva okolí lidských obydlí (les, pole,
vodní zdroje)
VYCHÁZKY
EV
Základní podmínky života
Význam vody, ovzduší a půdy
stran podle přírodních úkazů
- dokáže rozlišit krajinu podle výškové
členitosti
- seznámí se s orientací v okolní krajině
- sleduje tok řeky, určí její pravý a levý přítok
- pojmenuje a popíše vodní zdroje v krajině
- pojmenuje své bydliště v rámci krajů ČR
- určí, do které historické země naší vlasti
patří území místní krajiny
- pojmenuje zajímavá a památná místa ČR
- rozlišuje některé státní symboly naší vlasti
- orientuje se na vlastivědné mapě
- vyjmenuje státy, se kterými ČR sousedí
- ochrana životního prostředí, chování v
přírodě
- povrch krajiny
- názvy místních lokalit
- využití krajiny
- voda v krajině
Naše vlast
- zeměpisná poloha ČR
- příslušnost k větším územním celkům
(historické hranice země – Čechy,
Morava, Slezsko)
- zajímavá a památná místa ČR
- státní symboly naší vlasti
- orientace na vlastivědné mapě
- sousední státy ČR
103
EV
Lidské aktivity a problémy ŽP
Odpady a hospodaření s odpady (chování v
přírodě)
Hv
státní hymna (zpěv,
poslech);
význační skladatelé vlasti
EV
Vztah člověka k prostředí
Příroda a kultura obce a její ochrana
Základní škola Aloise Klára Úštěk, PLA 11 – ŠVP FILIP – mít všech pět pohromadě
Vzdělávací oblast:
ČLOVĚK A JEHO SVĚT
Vyučovací předmět:
PRVOUKA
Konkrétní výstupy dle ŠVP
- pojmenuje základní povinnosti a práva členů
rodiny
- rozlišuje základní i širší příbuzenské vztahy
- uvědomuje si funkci rodiny ve společnosti
- vysvětlí význam a potřebu některých povolání a
pracovních činností
- usiluje o dobré vztahy v rodině, třídě, mezi lidmi
obecně
- nevyvyšuje se nad ostatní, neprosazuje své
potřeby silou
- určí rozlišnosti lidí na základě vnějšího vzhledu
- popíše nevhodné chování, vyjádří svůj názor
- na příkladech popíše základní práva lidí, dětí
- prokazuje znalost školního řádu správným
chováním
- určí hodnoty mincí a bankovek
- seřadí je sestupně i vzestupně
- pojmenuje některé kulturní instituce ve svém
okolí
- objasní význam kulturních tradic
- dokáže uvést příklady přírodnin a lidských
výtvorů, výrobků průmyslu a zemědělství
- vysvětlí význam některých běžně užívaných
přístrojů
- komunikuje pomocí telefonu
Ročník:
3.
učivo
Mezipředmětové vztahy
LIDÉ KOLEM NÁS
Rodina
- postavení jedince v rodině
- role členů rodiny
- širší okruh příbuzenských vztahů
- společné činnosti, funkce rodiny
- rodinné prostředí
- práce fyzická a duševní
- zaměstnání
Čj
jména členů rodiny;
popis osob a jejich
charakterových vlastností
M
určení počtu;
porovnávání, třídění
Soužití lidí
- mezigenerační vztahy
- mezilidské vztahy
- slušné chování, lidská solidarita
Chování lidí
- kladné a záporné vlastnosti lidí
- národnostní menšina
Vv
barevné vyjádření
charakterových vlastností
Právo a spravedlnost
- základní lidská práva, práva dítěte
- školní řád
Vlastnictví
- peníze a jejich hodnoty (bankovky, mince)
Pč
tematické práce
Kultura
- podoby a projevy kultury na území ČR
Tv
tance (polka)
Věci a činnosti kolem nás
- lidská činnost a tvořivost
- přírodniny a lidské výtvory
- technika a informační technika
Hv
poslech a zpěv písní
spojených s kulturními
tradicemi (koledy,...)
104
Průřezová témata
Základní škola Aloise Klára Úštěk, PLA 11 –ŠVP FILIP – mít všech pět pohromadě
Vzdělávací oblast:
ČLOVĚK A JEHO SVĚT
Vyučovací předmět:
PRVOUKA
Ročník:
Konkrétní výstupy dle ŠVP
Učivo
Mezipředmětové vztahy
- určí čas pomocí hodin
- pozná a prakticky využívá časové jednotky
- používá kalendář, určuje měsíce, týdny,
dny
- popíše vlastní režim dne
LIDÉ A ČAS
Orientace v čase a časový řád
- určování času pomocí hodin
- fyzikální časové jednotky
- kalendář
- určování dne a stanovení data
- režim dne
- rozlišuje mezi dějem v minulosti,
současnosti, budoucnosti
- sleduje data narození členů rodiny nebo
jiných významných dnů
Současnost, minulost v našem životě
- současnost, minulost, budoucnost
- stárnutí lidí a věcí
- pravidelné opakování některých činností v
denním režimu
- pojmenuje předměty doby současné i
minulé
- pojmenuje některé významné rodáky a
předky
- pojmenuje kulturní a historické památky
obce, města
- uvede, reprodukuje pověsti nebo báje
vztahující se k místu bydliště
3.
Regionální památky
- doklady minulosti (kronika,...)
- svědectví o práci předků
- významní rodáci
- památky obce, města
Čj
popis osob, věcí;
báje, mýty, pověsti
M
časová jednotka – minuta,
sekunda, hodina;
věk a jeho porovnání
Vv
kresba kalendáře
Pč
tvorba časové osy;
modelování předmětů
Tv
relaxační chvilky
Báje, mýty, pověsti
- dějiny národa
- minulost obce, města, kraje
105
Hv
hudba současnosti a minulosti
Průřezová témata
Základní škola Aloise Klára Úštěk, PLA 11 –ŠVP FILIP – mít všech pět pohromadě
Vzdělávací oblast:
ČLOVĚK A JEHO SVĚT
Vyučovací předmět:
PRVOUKA
Konkrétní výstupy dle ŠVP
- rozezná přírodniny a lidské výtvory
- pozná rozdíly mezi přírodninou, surovinou,
výrobkem
- objasní vlastnosti vody a orientuje se v jejich
proměnách
- dokáže rozlišit látky dle jejich vlastností
- vysvětlí rozdíly mezi živou a neživou přírodou
- změří základní veličiny pomocí jednoduchých
nástrojů a přístrojů
- vysvětlí základní význam vody a vzduchu pro život
člověka
- pozoruje vodu a podoby vzduchu v přírodě
- jednoduše popíše oběh vody v přírodě
- vysvětlí význam půdy pro živé organismy
- seznámí se se složením půdy
- vyjádří vlastními slovy význam Slunce jako zdroj
tepla, světla, života a zdraví
- rozliší, nejznámější rostliny
- vysvětlí rozdíl mezi bylinami a dřevinami
- pozná a pojmenuje běžné druhy rostlin a živočichů
- pozná vybrané jedlé a jedovaté houby
- vysvětlí rozdíl mezi výživou rostlin a živočichů
Ročník:
3.
učivo
Mezipředmětové vztahy
ROZMANITOST PŘÍRODY
Látky a jejich vlastnosti
- třídění látek (přírodniny, suroviny, lidské výtvory)
- změny látek a jejich skupenství
- vlastnosti látek
- základní veličiny a jejich měření
Čj
podstatná jména a vlastní
jména;
popis
Voda a vzduch
- voda – výskyt, vlastnosti, formy vody, oběh vody
v přírodě, čistota vody
- vzduch – vlastnosti, složení, proudění vzduchu,
význam pro život
Nerosty, horniny a půda
- půda – složení, vznik, vlastnosti, druhy, význam,
ochrana
Vesmír a Země
- postavení Země ve vesmíru
- den a noc
- význam Slunce pro živé organismy
Rostliny, houby, živočichové
- znaky
- životní projevy
- průběh života
- části těla
- pěstování rostlin
- jedovaté, jedné houby
- živočichové v domácnosti, okolí domu, volně žijící
106
M
porovnávání
Vv
kresba/malba rostlin, hub,
živočichů
Pč
práce s přírodninou;
pěstování, setí, sázení
Tv relaxační vycházky
Hv
tematické písně
Průřezová témata
- rozliší rozmanitost života v jednotlivých ročních
období
- dokáže uvést příklady výskytu běžně známých
organismů v určitém prostředí
- popíše některé typické znaky nejznámějších
živočichů ze svého okolí
- vlastními slovy vyjádří důležitost ochrany životního
prostředí
- třídí odpad
Životní podmínky
- podnebí, počasí
- informace o počasí
- změny počasí v průběhu roku
Rovnováha v přírodě
- vzájemné vztahy mezi organismy
- přírodní společenstva
Ochrana přírody
- ochrana životního prostředí
- třídění a likvidace odpadu
107
Základní škola Aloise Klára Úštěk, PLA 11 –ŠVP FILIP – mít všech pět pohromadě
Vzdělávací oblast:
ČLOVĚK A JEHO SVĚT
Vyučovací předmět:
PRVOUKA
Ročník:
3.
Konkrétní výstupy dle ŠVP
učivo
- pojmenuje základní části lidského těla
- objasní změny lidského těla během života
- vyjádří vlastními slovy roli muže a ženy, při početí
a narození dítěte
ČLOVĚK A JEHO ZDRAVÍ
Lidské tělo
- společné a odlišné znaky
- stavba lidského těla
- funkce jeho základních částí
- pohlavní rozdíly mezi mužem a ženou
- změny lidského těla v průběhu života
- vývin jedince
- orientuje se mezi zdravou a méně zdravou
stravou
- dodržuje pitný režim a objasní jeho význam
- uvede příklady správného chování u jídelního
stolu
- uplatňuje základní pravidla bezpečného chování v
silničním provozu
- rozezná nebezpečná místa v okolí
- dokáže odmítnout cizí návrhy
- demonstruje evakuaci školní budovy
- pojmenuje některé živelné pohromy a ekologické
katastrofy
Mezipředmětové vztahy
Péče o zdraví, zdravá výživa
- složky potravy
- pitný režim
- vliv stravování na zdraví
- zdravý jídelníček
Osobní bezpečí
- bezpečné chování v silničním provozu
- krizové situace
- přivolání pomoci
- AIDS, virus HIV, drogy
Situace hromadného ohrožení
- požár školní budovy - nácvik evakuace
- živelné pohromy a ekologické katastrofy
Čj
popis;
vypravování
M
porovnávání, určování
množství
Cj /AjI/
názvy základních částí těla
Vv
tematické práce
Pč
tematické práce
Tv
pohybové hry
Hv
zvuky kolem nás, jejich
význam, vznik
108
Průřezová témata
Základní škola Aloise Klára Úštěk, PLA 11 –ŠVP FILIP – mít všech pět pohromadě
Název vyučovacího předmětu: VLASTIVĚDA
Časová dotace na prvním stupni v jednotlivých ročnících
4. ročník – 2 hodiny, 5. ročník – 2 hodiny.
Celková časová dotace na prvním stupni
Celkově jsou na 1. stupni věnovány Vlastivědě 4 hodiny týdně.
Charakteristika vyučovacího předmětu
Vyučovací předmět Vlastivěda vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět a navazuje na vyučovací předmět Prvouka. Zahrnuje témata týkající se člověka, rodiny,
společnosti, vlasti, kultury, techniky, zdraví a dalších okruhů, které spolu vytváří osobnost každého jedince jako součást velkého společenství. Rozvíjí poznatky, dovednosti a
prvotní zkušenosti žáků získané v rodině a v 1.–3. ročníku ZŠ. Žáci pozorují, pojmenovávají a hodnotí věci, jevy a děje, jejich vzájemné vztahy a souvislosti. Poznávají sebe i své
nejbližší okolí, učí se prožívat čas v současnosti i nacházet zdroj poznání, inspirace a poučení v historii. Poznávají všechny krásy světa v soužití s druhými lidmi, v přírodě i v
umění.
Vzdělávací obsah předmětu Vlastivěda a zejména prožitkový a činnostní charakter výuky směřují k vybudování dobrých postojů k sobě samému, k druhým lidem i k místu, kde
žijeme v užším i nejširším slova smyslu.
Obsahové a organizační vymezení předmětu
Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vlastivěda vytváří přirozené základy pro výuku vyučovacích předmětů Dějepis, Zeměpis, Občanská a Rodinná výchova ve vyšších
ročnících ZŠ a je členěn do tří základních tematických okruhů: Místo, kde žijeme, Lidé kolem nás, Lidé a čas.
V tematickém okruhu Místo, kde žijeme žáci poznávají základní principy organizace života v rodině, ve škole, v obci i ve společnosti a to na základě pozorování vztahů a
souvislostí v nejbližším okolí. V praktických úkolech vstupují do každodenního života s vlastní aktivitou, uplatňují tvořivost při společném plnění úkolů, hledání vlastních řešení
a upevňují schopnost umění vyslechnout a reflektovat názory, postoje a situace druhých lidí. Nedílnou součástí tohoto okruhu je úzká spolupráce s rodinou pomocí
projektové činnosti doma i ve škole a také školní akce pro veřejnost v rámci obce. Prioritou je dopravní výchova, praktické poznávání místních a regionálních daností,
kulturních památek, historických událostí a také schopnost vnímat, co je potřeba zlepšit a jakým způsobem včetně probouzení osobní spoluzodpovědnosti.
V tematickém okruhu Lidé kolem nás si žáci postupně osvojují komunikační dovednosti verbální i nonverbální, základní prvky sebeúcty a úcty k druhým, pozitivního hodnocení
sebe i druhých a také schopnost vyjadřování vlastních citů a rozvahy nad konkrétní pomocí na základě empatického vnímání. Takto si upevňují základy správného chování a
jednání, uvědomují si význam tolerance, pomoci a solidarity mezi lidmi, vzájemné úcty, snášenlivosti a rovnosti bez ohledu na věk, pohlaví, barvu pleti či společenské
postavení. V tomto rámci se žáci seznamují se základními právy a povinnostmi ve společnosti a také s problémy, které doprovázejí soužití lidí a národů. V rámci besed a
exkurzí poznávají různé profese, metody výroby, způsoby práce a tak získávají základní pozitivní vztah k práci a vědomí důležitosti každého jedince. I zde je nedílnou součástí
hledání spoluzodpovědnosti na tomto stupni vývoje.
V tematickém okruhu Lidé a čas se žáci učí orientovat v dějích a v čase, poznávají posloupnost dějů, význam rodinných a kulturních tradic, slavností, osvojují si základy
správného prožívání času v chápání a vytváření pravidel na základě respektování mravních, biologických a kulturních potřeb a zvyklostí pro správný rozvoj osobnosti v celé její
109
Základní škola Aloise Klára Úštěk, PLA 11 –ŠVP FILIP – mít všech pět pohromadě
velikosti a kráse. V tomto tematickém okruhu je opět velmi důležitá úzká spolupráce s rodinou ve formě projektových akcí, návštěvy významných historických, kulturních a
přírodních míst regionu a vlastní kreativní „uchopení“ historických událostí regionu i celé země.
Výuka vyučovacího předmětu Vlastivěda probíhá v kmenové třídě, v počítačové učebně s využitím počítačových programů a internetu, v areálu školu při společných
projektech s dalšími třídami. Klíčové kompetence upevňují žáci v praktických činnostech v rámci projektových akcí ve spolupráci s vzdělávacími institucemi, kulturními a
společenskými organizacemi a občanskými sdruženími v obci (ekologické aktivity, kulturní pořady, besedy,...). Další poznatky a zkušenosti získávají žáci při poznávání
kulturních a historických míst našeho regionu, při návštěvách kulturních zařízení a také v rámci výjezdů do školy v přírodě.
Vzdělávací obsah předmětu je sice rozpracován pro jednotlivá období do jednotlivých ročníků, konkrétní činnosti však volí učitel sám podle svého uvážení s ohledem na
podmínky výuky, schopnosti, zkušenosti a potřeby žáků.
Výchovné a vzdělávací strategie
K šesti klíčovým kompetencím, které pro základní školství určuje rámcově vzdělávací plán, nemůže vést jen prosté osvojení si určitého objemu informací. Hlavním
předpokladem pro získání kompetencí je rozvoj volních, hodnotových a postojových stránek žáka jako neopakovatelného originálu, tj. osobnosti, budování sebedůvěry a
integrity jedince. Z hlediska propojení vyučovacího předmětu Vlastivěda a celé vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět s reálným životem a s praktickou zkušeností žáků je velmi
důležité upevňování schopností vyjadřovat své myšlenky, poznatky a dojmy, umění naslouchat a reagovat na myšlenky, názory a podněty druhých a spolupracovat s nimi.
Hlavním cílem v tomto vyučovacím předmětu je probouzení a rozvíjení dispozic, schopností a způsobilostí, které navozují a ulehčují prosociální chování a přispívají tak ke
zvládání nových životních situací žáka a k upevňování pracovních i režimových návyků ve smyslu vědomí sounáležitosti užšího i globálního společenství. Vhodným způsobem k
realizaci cíle je prožitková pedagogika, která vede přes osobní prožitek k vytváření, probouzení a upevnění žádoucích postojů žáka a k vybudování jeho vlastního hodnotového
systému v souladu s
morálními principy.
Forma realizace
Skupinová práce: popis obce a shromáždění poznatků o životě v obci v rámci dané skupiny, včetně odpovídající prezentace před třídním kolektivem
Kooperativní učení: spolupráce s dalšími subjekty při zpracování daného tématu (pamětníci, správce kulturních institucí, zastupitelé obce)
Systémová výuka: pozorování nedostatků v obci a návrh na řešení jejich odstranění, exkurze
Projekt. vyučování: zpracování informací o obci z různých úhlů pohledu k vytvoření jednoho obrazu – průvodce obcí
Interaktivní metody: výukový software – mapa regionu a obce, vyhledávání informací na internetu
Pokusy: pohyb obcí a okolím podle dané mapy, kompasu, turistických značek, odhady vzdáleností apod.
Rozvíjení klíčových kompetencí v předmětu Vlastivěda na 1. stupni
Kompetence k učení
Žák si osvojuje základní vzdělávací návyky, které mu pomáhají k samostatnosti při vyhledávání a zpracovávání informací z různých zdrojů.
Kompetence k řešení problémů
Žák poznává a aplikuje různé způsoby řešení problémů a získává sebedůvěru pro asertivní jednání a konstruktivní kritiku.
Kompetence komunikativní
Žák rozvíjí všechny složky komunikace – verbální, nonverbální, tichem.
110
Základní škola Aloise Klára Úštěk, PLA 11 –ŠVP FILIP – mít všech pět pohromadě
Kompetence sociální a personální
Žák pracuje samostatně i v týmu, rozvíjí schopnost respektovat druhé, poskytovat i přijímat pomoc, poznává různé sociální postavení lidí v současnosti i v historii jako reálné a
zobrazené vzory.
Kompetence občanské
Žák si osvojuje základní práva a povinnosti občana demokratického státu, získává základy vědomí vlastní jedinečnosti a důležitosti ve smyslu spoluzodpovědnosti za věci
veřejné.
Kompetence pracovní
Žák si praktickými pracovními dovednostmi a poznáváním různých profesí vytváří základní životní postoje ve vztahu k práci vlastní i ostatních lidí a posiluje vědomí důležitosti
každého jedince.
Vzdělávací obsahy a očekávané výstupy z RVP
ČLOVĚK A JEHO SVĚT – VLASTIVĚDA
MÍSTO, KDE ŽIJEME
Očekávané výstupy žáka – 2. období
-určí a vysvětlí polohu svého bydliště nebo pobytu vzhledem ke krajině a státu (4. roč.: Město, Místní krajina; 5. roč.: Okolní krajina, Regiony ČR)
- určí světové strany v přírodě i podle mapy, orientuje se podle nich a řídí se podle zásad bezpečného pohybu a pobytu v přírodě (4. roč.: Okolní krajina; 5. roč.: Evropa)
- rozlišuje mezi náčrty, plány a základními typy map; vyhledává jednoduché údaje o přírodních podmínkách a sídlištích lidí na mapách naší republiky, Evropy a polokoulí (4.
roč.: Okolní krajina, Regiony ČR; 5. roč.: Evropa, Mapy obecně zeměpisné a tematické, Naše vlast)
- vyhledá typické regionální zvláštnosti přírody, osídlení, hospodářství a kultury, jednoduchým způsobem posoudí jejich význam z hlediska přírodního, historického,
politického, správního a vlastnického (4. roč.: Okolní krajina, Regiony ČR, Naše vlast; 5. roč.: Naše vlast, Evropa, Evropa a svět)
- zprostředkuje ostatním zkušenosti, zážitky a zajímavosti z vlastních cest a porovná způsob života a přírodu v naší vlasti i v jiných zemích (4. roč.: Regiony ČR; 5. roč.:
Evropa)
- rozlišuje hlavní orgány státní moci a některé jejich zástupce, symboly našeho státu a jejich význam (4.–5. roč.: Naše vlast)
Učivo
- domov – prostředí domova, orientace v místě bydliště
- škola – prostředí školy, činnosti ve škole, okolí školy, bezpečná cesta do školy; riziková místa a situace
- obec (město), místní krajina – její části, poloha v krajině, minulost a současnost obce (města), význačné budovy, dopravní síť
- okolní krajina (místní oblast, region) – zemský povrch a jeho tvary, vodstvo na pevnině, rozšíření půd, rostlinstva a živočichů, vliv krajiny na život lidí, působení lidí na krajinu
a životní prostředí, orientační body a linie, světové strany
- regiony ČR – Praha a vybrané oblasti ČR, surovinové zdroje, výroba, služby a obchod
- naše vlast – domov, krajina, národ, základy státního zřízení a politického systému ČR, státní správa a samospráva, státní symboly, armáda ČR
- Evropa a svět – kontinenty, evropské státy, EU, cestování
- mapy obecně zeměpisné a tematické – obsah, grafika, vysvětlivky
111
Základní škola Aloise Klára Úštěk, PLA 11 – ŠVP FILIP – mít všech pět pohromadě
LIDÉ KOLEM NÁS
Očekávané výstupy žáka – 2. období
- vyjádří na základě vlastních zkušeností základní vztahy mezi lidmi, vyvodí a dodržuje pravidla pro soužití ve škole, mezi chlapci a dívkami, v rodině, v obci /městě/ (4.
roč.: Rodina, Soužití lidí; 5. roč.: Rodina, Soužití lidí, Chování lidí)
- rozlišuje základní rozdíly mezi lidmi, obhájí a odůvodní své názory, připustí svůj omyl a dohodne se na společném postupu a řešení se spolužáky (4. roč.: Chování lidí,
Kultura; 5. roč.: Rodina, Soužití lidí, Chování lidí)
- rozpozná ve svém okolí jednání a chování, která se už tolerovat nemohou a která porušují základní lidská práva nebo demokratické principy (4.–5. roč.: Právo a
spravedlnost)
- orientuje se v základních formách vlastnictví; používá peníze v běžných situacích, odhadne a zkontroluje cenu nákupu a vrácené peníze, na příkladu ukáže nemožnost
realizace všech chtěných výdajů, vysvětlí, proč spořit, kdy si půjčovat a jak vracet dluhy (4.–5. roč.: Vlastnictví, Právo a spravedlnost)
- poukáže v nejbližším společenském a přírodním prostředí na změny a některé problémy a navrhne možnosti zlepšení životního prostředí obce /města/ (5. roč.: Základní
globální problémy)
Učivo
- rodina – postavení jedince v rodině, role členů rodiny, příbuzenské a mezigenerační vztahy, život a funkce rodiny, práce fyzická a duševní, zaměstnání
- soužití lidí – mezilidské vztahy, komunikace, principy demokracie, obchod, firmy, zájmové spolky, politické strany, církve, pomoc nemocným, sociálně slabým, společný
„evropský dům“
- chování lidí – vlastnosti lidí, pravidla slušného chování – ohleduplnost, etické zásady, zvládání vlastní emocionality; rizikové situace; rizikové chování, předcházení konfliktům
- právo a spravedlnost – základní lidská práva a práva dítěte, práva a povinnosti žáků školy, protiprávní jednání a korupce, právní ochrana občanů a majetku včetně nároku na
reklamaci, soukromého vlastnictví, duševních hodnot
- vlastnictví – soukromé, veřejné, osobní, společné; hmotný a nehmotný majetek; rozpočet, příjmy a výdaje domácnosti; hotovostní a bezhotovostní forma peněz, způsoby
placení; banka jako správce peněz, úspory, půjčky
- kultura – podoby a projevy kultury, kulturní instituce, masová kultura a subkultura
- základní globální problémy – významné sociální problémy, problémy konzumní společnosti, nesnášenlivost mezi lidmi, globální problémy přírodního prostředí
LIDÉ A ČAS
Očekávané výstupy žáka – 2. období
-pracuje s časovými údaji a využívá zjištěných údajů k pochopení vztahů mezi ději a mezi jevy (4.–5. roč.: Orientace v čase a časový řád, Současnost a minulost v našem
životě)
- využívá archivů, knihoven, sbírek muzeí a galerií jako informačních zdrojů pro pochopení minulosti; zdůvodní základní význam chráněných částí přírody, nemovitých i
movitých kulturních památek (4.–5. roč.: Regionální památky)
- rozeznává současné a minulé a orientuje se v hlavních reáliích minulosti a současnosti naší vlasti s využitím regionálních specifik (4.–5. roč.: Báje, mýty, pověsti)
- srovnává a hodnotí na vybraných ukázkách způsob života a práce předků na našem území v minulosti a současnosti s využitím regionálních specifik (4. roč.: Významná
místa regionu, Péče o památky; 5. roč.: Lidé a obory zabývající se minulostí, Péče o památky)
- objasní historické důvody pro zařazení státních svátků a významných dnů (4.–5. roč.: Současnost a minulost v našem životě, Báje, mýty, pověsti)
112
Základní škola Aloise Klára Úštěk, PLA 11 – ŠVP FILIP – mít všech pět pohromadě
Učivo
- orientace v čase a časový řád – určování času, čas jako fyzikální veličina, dějiny jako časový sled událostí, kalendáře, letopočet, generace, denní režim, roční období
- současnost a minulost v našem životě – proměny způsobu života, bydlení, předměty denní potřeby, průběh lidského života, státní svátky a významné dny
- regionální památky – péče o památky, lidé a obory zkoumající minulost
- báje, mýty, pověsti – minulost kraje a předků, domov, vlast, rodný kraj
Vzdělávací oblast:
ČLOVĚK A JEHO SVĚT
Vyučovací předmět:
VLASTIVĚDA
Konkrétní výstupy dle ŠVP
- popíše polohu ČR v Evropě
- vyhledá na mapě pohoří, nížiny, hlavní
vodní toky, uvede základní informace o
podnebí ČR
- uvede příklady poškozování ochrany a
tvorby životního prostředí, jmenuje
příklady chráněných území
- určí hlavní světové strany pomocí
kompasu, buzoly a přírodních jevů
- rozliší plány a základní typy map
- pracuje s mapou: vyhledává na mapě
jednotlivé údaje
- vysvětlí smluvní značky
Ročník:
4.
učivo
MÍSTO, KDE ŽIJEME
Okolní krajina
- pozorování a popis krajiny
- zemský povrch a jeho tvary
- vodstvo, rostliny a živočichové, podnebí
- vliv krajiny na život lidí a působení lidí na
krajinu a životní prostředí
- světové strany, orientace
113
Mezipředmětové vztahy
Průřezová témata
Čj
vypravování o místě bydliště
popis krajiny
VDO
Občanská společnost a škola
Uplatňování demokratických principů a hodnot
v každodenním životě školy
(řád třídy, řád školy)
Vv
kresba „Chráníme přírodu“
Pří
rozmanitost přírody
EV
Vztah člověka k prostředí
Příroda a kultura obce a její ochrana
M
měřítka map
porovnávání čísel
(nadmořská
výška, počet obyvatel,
rozloha...)
MeV
Receptivní činnosti/
Kritické čtení a vnímání
mediálních sdělení
Identifikování základních orientačních prvků v
textu
Základní škola Aloise Klára Úštěk, PLA 11 –ŠVP FILIP – mít všech pět pohromadě
Vzdělávací oblast:
ČLOVĚK A JEHO SVĚT
Vyučovací předmět:
VLASTIVĚDA
Konkrétní výstupy dle ŠVP
- popíše polohu ČR a sousedních států,
orientuje se na mapě ČR,
- popíše polohu a členitost
- vyhledá jednotlivé údaje o přírodních
podmínkách na mapě ČR
- vyhledá na mapě hlavní město ČR a
významná města jednotlivých krajů
- zprostředkuje vlastní zkušenosti z cest
- vysvětlí pojmy vlast, vlastenectví
- vyjmenuje symboly našeho státu
- objasní význam státních symbolů a způsoby
jejich používání
- uvede příklady orgánů státní moci, které se
podílejí na řízení státu, na správě obce
(uvede některé jejich zástupce)
Ročník:
4.
učivo
Regiony ČR
- zeměpisná poloha, rozloha, členitost
- přírodní poměry v ČR
- Praha a vybrané oblasti ČR
- surovinové zdroje, výroby, služby, obchod
Naše vlast
- domov, vlast
- česká státnost a státní symboly
- základní státoprávní pojmy: státní správa a
samospráv
114
Mezipředmětové vztahy
Pří
rozmanitost přírody
Hv
státní hymna
Průřezová témata
Základní škola Aloise Klára Úštěk, PLA 11 –ŠVP FILIP – mít všech pět pohromadě
Vzdělávací oblast:
ČLOVĚK A JEHO SVĚT
Vyučovací předmět:
VLASTIVĚDA
Konkrétní výstupy dle ŠVP
- vlastními slovy vyjádří základní mezilidské
vztahy v rodině
- popíše rozdělení rolí v rodině
- pojmenuje povinnosti členů rodiny
- uplatňuje základní pravidla slušného
chování
- rozlišuje základní rozdíly mezi
jednotlivci, posoudí názory jiných lidí a
vhodně na ně reaguje
- rozpozná nesprávná jednání a chování,
která porušují základní lidská práva nebo
demokratické principy
- uvede základní lidská práva
- vhodně uplatňuje vlastní práva a přitom
nepoškozuje práva jiných žáků
- uvede příklady pomoci (starým lidem,
nemocným, slabším)
- respektuje s porozuměním školní řád
- uvede příklady jednání, která ohrožují práva
druhých a upozorní na ně
- orientuje se v základních formách vlastnictví
- používá peníze v běžných situacích
- uvede jednotlivé podoby a projevy kultury
- vyjmenuje různé kulturní instituce
Ročník:
4.
učivo
LIDÉ KOLEM NÁS
Rodina, soužití lidí
- mezilidské vztahy,
komunikace
- solidarita
Mezipředmětové vztahy
Čj
vypravování: Moje rodina
Chování lidí
- pravidla slušného chování
- vlastnosti lidí
- principy demokracie
Právo a spravedlnost
- základní lidská práva a práva dítěte
- práva a povinnosti žáků školy
- právní ochrana občanů a majetku
Vlastnictví
- soukromé, veřejné, osobní, společné
- peníze
M
hodnota peněz
Kultura
- podoby a projevy kultury
- kulturní instituce
Hv
lidové písně regionů
115
Průřezová témata
Základní škola Aloise Klára Úštěk, PLA 11 –ŠVP FILIP – mít všech pět pohromadě
Vzdělávací oblast:
ČLOVĚK A JEHO SVĚT
Vyučovací předmět:
VLASTIVĚDA
Konkrétní výstupy dle ŠVP
- pracuje s časovými údaji
- orientuje se na časové přímce
- vyjmenuje některé prameny, v nichž se
může dovědět o historii země (hmotné,
písemné, ústní)
- vysvětlí historické důvody pro zařazení
státních svátků a významných dnů
- uvede významné historické památky v
regionu
- vysvětlí význam ochrany kulturního a
historického dědictví
- uvede příklady některých bájí a pověstí
vztahujících se k historii naší země
- rozlišuje, co je pověst a historická
skutečnost
Ročník:
4.
učivo
LIDÉ A ČAS
Orientace v čase a časový řád
- dějiny jako časový sled událostí
- časová přímka
- letopočet
Mezipředmětové vztahy
M
číselná osa
Současnost a minulost v našem životě
- nejstarší dějiny naší země
- rozeznává současné a minulé
- státní svátky a významné dny
Regionální památky
- významná místa regionu
- péče o památky
Báje, mýty, pověsti
- minulost krajů a předků
- nejstarší dějiny naší vlasti
(Velkomoravská říše, České království, Karel IV., J.
Hus, Třicetiletá válka)
- Staré pověsti české a
historická skutečnost
116
Čj (Lv)
četba (Staré pověsti české)
Průřezová témata
Základní škola Aloise Klára Úštěk, PLA 11 –ŠVP FILIP – mít všech pět pohromadě
Vzdělávací oblast:
ČLOVĚK A JEHO SVĚT
Vyučovací předmět:
VLASTIVĚDA
Ročník:
5.
Konkrétní výstupy dle ŠVP
učivo
- dobře se orientuje na mapě, ukáže polohu
států
- charakterizuje vybrané státy
- zprostředkuje vlastní zkušenosti z cestování
- vysvětlí pojmy EU, UNESCO, OSN, „evropský
dům“
Evropa
- poloha a povrch, život
- evropské státy (poloha,
přírodní podmínky, hospodářství,
významná místa)
- střediska cestovního ruchu v Evropě
- EU – význam, základní pojmy, členství
ČR v EU, vzájemná spolupráce
- porovná světadíly a oceány, popíše podle
mapy jejich polohu na Zemi
- rozlišuje základní typy map
- vyhledává jednoduché údaje v mapách
- orientuje se v zeměpisné grafice a
vysvětlivkách
Mezipředmětové vztahy
Evropa a svět
- kontinenty (poledníky, rovnoběžky,
časová pásma)
Mapy obecně zeměpisné a tematické
- mapa hvězdné oblohy
- mapa zeměpisná, politická
Čj
vypravování,
cestovatelé a objevitelé;
osobnosti – poznávání
vesmíru
VDO
Občanská společnost a škola
Uplatňování demokratických principů a
hodnot v každodenním životě školy
(řád třídy, řád školy)
Pří
příroda a život v pásmech
VMEGS
Evropa a svět nás zajímá
Naši sousedé v Evropě
Hv
hymna, lidová tvořivost
Vv
státní symboly;
vlajky evropských států;
znaky
Hv
hymny evropských států a
EU;
významní evropští skladatelé
M
přepočty měny (kurz)
117
Průřezová témata
VMEGS
Objevujeme Evropu a svět
Naše vlast a Evropa
EV
Vztah člověka k prostředí
Příroda a kultura obce a její ochrana
MeV
Receptivní činnosti/
Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
Identifikování základních orientačních prvků v
textu
Základní škola Aloise Klára Úštěk, PLA 11 –ŠVP FILIP – mít všech pět pohromadě
Vzdělávací oblast:
ČLOVĚK A JEHO SVĚT
Vyučovací předmět:
VLASTIVĚDA
Konkrétní výstupy dle ŠVP
- popíše rozdělení rolí v rodině a pojmenuje
základní povinnosti členů rodiny
- posoudí názor jiných lidí a vhodně na něj
reaguje, dokáže se podřídit kompromisu
- uvede příklady pomoci lidem
- uplatňuje základní pravidla slušného chování
- vhodně uplatňuje vlastní práva, plní
povinnosti
- popíše, která opatření a činnosti ve škole jsou
příkladem demokratického řízení a
rozhodování
- využívá své vlastní zkušenosti a poznatky a
rozlišuje druhy vlastnictví
- využívá své vlastní zkušenosti a poznatky pro
poznávání jiných národů
- vyjmenuje různé menšiny žijící v naší vlasti
- toleruje odlišnosti jiných národnostních,
etnických a náboženských skupin
Ročník:
5.
Učivo
LIDÉ KOLEM NÁS
Rodina, soužití a chování lidí
- mezilidské vztahy
- zájmové spolky
- politické strany
- pomoc druhým
Právo a spravedlnost, vlastnictví
- základní lidská práva
- školní řád
- práva a povinnosti dítěte
- právní ochrana občanů a majetku
- protiprávní jednání
- druhy vlastnictví
- hmotný a nehmotný majetek
Základní globální problémy
- sociální problémy
- nesnášenlivost mezi lidmi
- konzumní společnost
- přírodní prostředí
118
Mezipředmětové vztahy
Vv
ideální životní prostředí
Čj
charakteristika osoby
M
graf
Pč
červená kniha ohrožených
druhů;
vliv člověka na přírodu;
přírodní a ekologické katastrofy
Průřezová témata
Základní škola Aloise Klára Úštěk, PLA 11 –ŠVP FILIP – mít všech pět pohromadě
Vzdělávací oblast:
ČLOVĚK A JEHO SVĚT
Vyučovací předmět:
VLASTIVĚDA
Konkrétní výstupy dle ŠVP
- charakterizuje vývojové etapy historie
- orientuje se na časové přímce
- porovná minulost a současnost na
konkrétních příkladech
Ročník:
5.
učivo
Mezipředmětové vztahy
LIDÉ A ČAS
Orientace v čase a časový řád
- dějiny jako časový sled
událostí
- kalendáře, letopočty
- objasní historické důvody státních svátků,
významných dní
Současnost a minulost v našem životě
- státní svátky, významné dny, tradice
- proměny způsobu života
- využije knihovnu, archiv, muzea pro získání
informací
Regionální památky
- lidé a obory zabývající se minulostí
- péče o památky
- převypráví místní báje a pověsti
- stručně charakterizuje historické události
novějších dějin a objasní přínos významných
osobností
- zhodnotí současný stav naší společnosti a
pojmenuje problémy
Báje, mýty, pověsti
- minulost kraje a předků
- obrazy z novějších dějin:
- Marie Terezie, Josef II.
- národní obrození
- život a kultura 2. poloviny 19. století
- 1. světová válka
- Československo a T. G. Masaryk (život a
kultura v letech 1918 – 1939)
- okupace a 2. světová válka
- od osvobození k nové totalitě (život za
komunistického režimu 1948 – 1989)
- sametová revoluce a naše současnost
(1989 – )
119
M
časová osa
Čj
regionální báje, mýty;
staré pověsti české;
významní spisovatelé určitého
období;
významná literární díla
popisující určité období
Vv
výtvarníci a výtvarná díla
určitého období
Hv
hudební skladatelé
Průřezová témata
Základní škola Aloise Klára Úštěk, PLA 11 –ŠVP FILIP – mít všech pět pohromadě
Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA
Časová dotace na prvním stupni v jednotlivých ročnících
4. ročník – 2 hodiny, 5. ročník – 2 hodiny
Celková časová dotace na prvním stupni
Celkově jsou na 1. stupni věnovány Přírodovědě 4 hodiny týdně.
Charakteristika vyučovacího předmětu
Vyučovací předmět Přírodověda vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět. Opírá se o vybrané poznatky různých přírodovědných oborů a svým pojetím směřuje k získání
takových žádoucích dovedností a vědomostí, které žákům umožní dále aktivně poznávat přírodu, člověka a jím vytvořený svět, ve kterém člověk pracuje a žije. Vede žáky k
ohleduplnému vztahu k přírodě a k hledání vlastních možností aktivní ochrany životního prostředí.
Obsahové a organizační vymezení předmětu
Obsah předmětu Přírodověda navazuje na učivo prvouky v 1. až 3. ročníku a vytváří základ pro vyučovací předmět Přírodopis ve vyšších ročnících základní školy. Jednotlivá
témata lze různě přeskakovat vzhledem k sezónní situaci a k podmínkám pro vyučování mimo budovu školy. Vzdělávací obsah předmětu je členěn do dvou základních
tematických okruhů: Rozmanitost přírody a Člověk a jeho zdraví.
V okruhu Rozmanitost přírody žáci poznávají Zemi jako planetu sluneční soustavy, seznamují se s poznatky o vzniku vesmíru a sluneční soustavy, o vzniku života na Zemi.
Poznávají velkou rozmanitost a proměnlivost živé a neživé přírody. Jsou vedeni k tomu, aby si uvědomili, že Země a život na ní tvoří jeden celek. Vše je ve vzájemném souladu
a rovnováze, kterou může člověk snadno narušit a velmi obtížně obnovovat. Na základě praktického pozorování okolní krajiny a s pomocí získaných informací se učí hledat
důkazy o proměnách přírody, učí se využívat a hodnotit svá pozorovaní a záznamy, sledovat vliv lidské činnosti na přírodu a hledat možnosti, jak ve svém věku přispět k
ochraně přírody a zlepšení životního prostředí.
V okruhu Člověk a jeho zdraví žáci poznávají především sebe jako živé bytosti, které mají své biologické a fyziologické funkce a potřeby. Poznávají, jak se člověk vyvíjí a mění
od narození do dospělosti, co je pro člověka vhodné a nevhodné z hlediska denního režimu, hygieny, výživy, mezilidských vztahů apod. Získávají poučení o zdraví a nemocech,
o zdravotní prevenci i první pomoci a o bezpečném chování v různých životních situacích, včetně mimořádných událostí, které ohrožují zdraví jedinců i celých skupin obyvatel.
Žáci si postupně uvědomují, jakou odpovědnost má každý člověk za své zdraví a bezpečnost i za zdraví jiných lidí. Žáci docházejí k poznání, že zdraví je nejcennější hodnota v
životě člověka. Potřebné vědomosti a dovednosti získávají tím, že pozorují názorné pomůcky, sledují konkrétní situace, hrají určené role a řeší modelové situace.
Výuka Přírodovědy probíhá zpravidla v budově školy (třídy); v některých případech je organizována v terénu (tematicky zaměřené vycházky), na dopravním hřišti nebo v
muzeích.
Výchovné a vzdělávací strategie
Didaktické postupy uplatňované v předmětu Přírodověda jsou vhodně volené, promyšlené způsoby, které vedou k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáků. Své
poznatky žáci prohloubí při návštěvách muzeí, na dopravním hřišti či projektových dnech (Den Země …./
120
Základní škola Aloise Klára Úštěk, PLA 11 –ŠVP FILIP – mít všech pět pohromadě
Forma realizace
Skupinová výuka: práce s atlasy rostlin, živočichů, hub; práce se sbírkami hornin a nerostů
Systémová výuka: zápisy a schématické značky
Týmová práce: využití encyklopedií, pořizování sbírek rostlin
Problémová výuka: problémy vztahující se k rozmanitostem přírody
Pokusy: vlastnosti vody, vzduchu, světla, nerostů a hornin.
Rozvíjení klíčových kompetencí v předmětu Přírodověda na 1. stupni
Kompetence k učení
Žák samostatně pozoruje a experimentuje, získané výsledky porovnává, vyvozuje z nich závěry, učí se postupně kriticky hodnotit výsledky svého učení.
Kompetence k řešení problémů
Žák umí vyhledat informace k řešení problému, využívá různých způsobů řešení, je schopen svoje rozhodnutí obhájit.
Kompetence komunikativní
Žák je schopen vyjadřovat se výstižně v písemném i ústním projevu, obhajuje svůj názor, využívá informační a komunikační prostředky pro komunikaci se svým okolím.
Kompetence sociální a personální
Žák dovede pracovat v týmu, dbá na upevňování dobrých mezilidských vztahů, respektuje názory ostatních, řídí svoje chování a jednání tak, aby si sám sebe vážil.
Kompetence občanské
Žák odmítá hrubé, vulgární projevy některých spolužáků, uvědomuje si svá práva a povinnosti ve škole i mimo školu, chápe požadavky na kvalitní životní prostředí.
Kompetence pracovní
Žák využívá znalosti a zkušenosti v zájmu vlastního rozvoje, učí se používat různé pomůcky a vybavení, dbá na bezpečnosti své osoby i svého okolí.
Vzdělávací obsahy a očekávané výstupy z RVP
ČLOVĚK A JEHO SVĚT – PŘÍRODOVĚDA
ROZMANITOST PŘÍRODY
Očekávané výstupy žáka – 2. období
-objevuje a zjišťuje propojenost prvků živé a neživé přírody, princip rovnováhy přírody a nachází souvislosti mezi konečným vzhledem přírody a činností člověka (4.–5.
roč.: Životní podmínky)
- vysvětlí na základě elementárních poznatků o Zemi jako součásti vesmíru souvislost s rozdělením času a střídáním ročních období (5. roč.: Vesmír a Země)
- zkoumá základní společenstva ve vybraných lokalitách regionů, zdůvodní podstatné vzájemné vztahy mezi organismy a nachází shody a rozdíly v přizpůsobení
organismů prostředí (4. roč.: Rovnováha v přírodě)
- porovnává na základě pozorování základní projevy života na konkrétních organismech, prakticky třídí organismy do známých skupin, využívá k tomu i jednoduché klíče
a atlasy (4.roč.: Rostliny, houby, živočichové)
- zhodnotí některé konkrétní činnosti člověka v přírodě a rozlišuje aktivity, které mohou prostředí i zdraví člověka podporovat nebo poškozovat (4.–5. roč.: Ohleduplné
chování k přírodě a ochrana přírody)
- stručně charakterizuje specifické přírodní jevy a z nich vyplývající rizika vzniku mimořádných událostí; v modelové situaci prokáže schopnost se účinně bránit
- založí jednoduchý pokus, naplánuje a zdůvodní postup, vyhodnotí a vysvětlí výsledky pokusu (4.–5. roč.: Látky a jejich vlastnosti)
121
Základní škola Aloise Klára Úštěk, PLA 11 –ŠVP FILIP – mít všech pět pohromadě
Učivo
- látky a jejich vlastnosti – třídění látek, změny látek a skupenství, vlastnosti, porovnávání látek a měření veličin s praktickým užíváním základních jednotek
- voda a vzduch – výskyt, vlastnosti a formy vody, oběh vody v přírodě, vlastnosti, složení, proudění vzduchu, význam pro život
- nerosty a horniny, půda – některé hospodářsky významné horniny a nerosty, zvětrávání, vznik půdy a její význam
- Vesmír a Země – sluneční soustava, den a noc, roční období
- rostliny, houby, živočichové – znaky života, životní potřeby a projevy, průběh a způsob života, výživa, stavba těla u některých nejznámějších druhů, význam v přírodě a pro
člověka
- životní podmínky – rozmanitost podmínek života na Zemi; význam ovzduší, vodstva, půd, rostlinstva a živočišstva na Zemi; podnebí a počasí
- rovnováha v přírodě – význam, vzájemné vztahy mezi organismy, základní společenstva
- ohleduplné chování k přírodě a ochrana přírody – odpovědnost lidí, ochrana a tvorba životního prostředí, ochrana rostlin a živočichů, likvidace odpadů, živelné pohromy a
ekologické katastrofy
- rizika v přírodě – rizika spojená s ročními obdobími a sezónními činnostmi; mimořádné události způsobené přírodními vlivy a ochrana před nimi
ČLOVĚK A JEHO ZDRAVÍ
Očekávané výstupy žáka – 2. období
- využívá poznatků o lidském těle k vysvětlení základních funkcí jednotlivých orgánových soustav a podpoře vlastního zdravého způsobu života (5. roč.: Lidské tělo)
- rozlišuje jednotlivé etapy lidského života a orientuje se ve vývoji dítěte před a po jeho narození (5. roč.: Lidské tělo)
- účelně plánuje svůj čas pro učení, práci, zábavu a odpočinek podle vlastních potřeb s ohledem na oprávněné nároky jiných osob (5. roč.: Péče o zdraví)
- uplatňuje účelné způsoby chování v situacích ohrožujících zdraví a v modelových situacích simulujících mimořádné události; vnímá dopravní situaci, správně ji vyhodnotí
a vyvodí odpovídající závěry pro své chování jako chodec a cyklista (4.-5. roč.: Osobní bezpečí, situace hromadného ohrožení)
- předvede v modelových situacích osvojené jednoduché způsoby odmítání návykových látek (5. roč.: Návykové látky a zdraví)
- uplatňuje základní dovednosti a návyky související s podporou zdraví a jeho preventivní ochranou (5. roč.: Péče o zdraví, zdravá výživa)
- rozpozná život ohrožující zranění; ošetří drobná poranění a zajistí lékařskou pomoc (5. roč.: Péče o zdraví)
- uplatňuje ohleduplné chování k druhému pohlaví a orientuje se v bezpečných způsobech sexuálního chování mezi chlapci a děvčaty v daném věku (5. roč.: Partnerství,
rodičovství, základy sexuální výchovy)
Učivo
- lidské tělo – stavba těla, základní funkce a projevy, životní potřeby člověka, pohlavní rozdíly mezi mužem a ženou, základy lidské reprodukce, vývoj jedince
- partnerství, rodičovství, základy sexuální výchovy – rodina a partnerství, biologické a psychické změny v dospívání, etická stránka sexuality, HIV/AIDS (cesty přenosu)
- péče o zdraví – zdravý životní styl, denní režim, správná výživa, výběr a způsob uchovávání potravin, vhodná skladba stravy, pitný režim; nemoci přenosné a nepřenosné,
ochrana před infekcemi přenosnými krví (hepatitida, HIV/AIDS), drobné úrazy a poranění, prevence nemocí a úrazů, první pomoc při drobných poraněních; osobní, intimní a
duševní hygiena
- partnerství, manželství, rodičovství, základy sexuální výchovy – rodina, vztahy v rodině, partnerské vztahy, osobní vztahy, etická stránka vztahů, etická stránka sexuality
- návykové látky a zdraví – odmítání návykových látek, závislost, odmítání návykových látek, nebezpečí komunikace prostřednictvím elektronických médií
- osobní bezpečí, krizové situace – vhodná a nevhodná místa pro hru, bezpečné chování v rizikovém prostředí, označování nebezpečných látek; bezpečné chování v silničním,
dopravní značky; předcházení rizikovým situacím v dopravě a v dopravních prostředcích (bezpečnostní prvky); šikana, týrání, sexuální a jiné zneužívání, brutalita a jiné formy
násilí v médiích,
- přivolání pomoci v případě ohrožení fyzického a duševního zdraví – služby odborné pomoci, čísla tísňového volání, správný způsob volání na tísňovou linku
122
Základní škola Aloise Klára Úštěk, PLA 11 –ŠVP FILIP – mít všech pět pohromadě
- mimořádné události a rizika s nimi spojená – postup v případě ohrožení (varovný signál, evakuace, zkouška sirén); požáry (příčiny a prevence vzniku požárů, ochrana a
evakuace při požáru); integrovaný záchranný systém
Vzdělávací oblast:
ČLOVĚK A JEHO SVĚT
Vyučovací předmět:
PŘÍRODOVĚDA
Konkrétní výstupy dle ŠVP
- změří základní veličiny pomocí jednoduchých
nástrojů a přístrojů
- rozpozná skupenství látek a jejich změny
- objasní rozdíl mezi živou a neživou přírodou
- vysvětlí pojem nerost, hornina a uvede
příklad
- pojmenuje vybrané rostliny podle vnější
stavby těla, jejich života a potřeb
- objasní význam částí těla rostliny
- vysvětlí základní rozdíly mezi dřevinami,
bylinami a houbami
- rozliší nejznámější listnaté a jehličnaté stromy
- rozliší chráněné, jedovaté a léčivé rostliny
- pojmenuje okrasné, kulturní a plané rostliny
- vysvětlí využití některých hospodářských
rostlin
- rozdělí živočichy do známých skupin podle
typických znaků, způsobu života a potravy
- objasní význam zelených rostlin pro život
ostatních organismů
Ročník:
4.
učivo
ROZMANITOST PŘÍRODY
Látky a jejich vlastnosti
- porovnávání látek a měření veličin (délka,
hmotnost, teplota, čas)
- praktické využívání základních jednotek
Nerosty a horniny
- rozlišení hornin dle jejich vzniku (vyvřelé,
usazené, přeměněné)
- rozdíl hornina x nerost
- energetické zdroje neobnovitelné (uhlí,
ropa) a obnovitelné (voda, vítr,...)
Rostliny, houby, živočichové
- znaky života
- stavba těla rostlin a živočichů
- význam částí těla kvetoucích bylin
- rostliny (kulturní, plané, hospodářské,
plevele, chráněné, jedovaté, léčivé)
- dřeviny (stromy listnaté, jehličnaté)
- houby, lesní plody
- živočichové (volně žijící, domácí) – savci,
ptáci, plazi, ryby, obojživelníci, hmyz
- práce s encyklopedií, atlasem
Mezipředmětové vztahy
M
převody jednotek
Vv
příroda jako námět i
materiál
Pč
péče o rostliny
Čj (Lv)
popis, vyprávění;
encyklopedie, atlasy,
časopisy;
čtení o přírodě
Průřezová témata
OSV
Sociální rozvoj/
Mezilidské vztahy
Péče o dobré vztahy
Chování podporující dobré vztahy
OSV
Sociální rozvoj/ Komunikace
Řeč těla, řeč zvuků a slov,
řeč předmětů a prostředí
EV
Ekosystémy
Společenstva okolí lidských obydlí (les,
pole, vodní zdroje)
VYCHÁZKY
EV
Základní podmínky života
Význam vody, ovzduší a půdy
EV
Lidské aktivity a problémy ŽP
Ochrana přírody a kulturních
památek
EV
Vztah člověka k prostředí
Příroda a kultura obce a její ochrana
123
- vysvětlí a porovná funkci různých ekosystémů
- rozliší a pojmenuje přírodní
společenstva ve svém okolí
- vysvětlí vzájemné vztahy mezi
organismy
- uvede činnosti člověka, které podporují nebo
poškozují jeho zdraví nebo životní prostředí
- chrání přírodu
Vzdělávací oblast:
ČLOVĚK A JEHO SVĚT
Životní podmínky
- význam rostlin pro člověka
- vzájemné vztahy mezi organismy
Rovnováha v přírodě
- společenstva polí, luk
- společenstva vod
- společenstva lesů
- potravní vazby rostlin, hub, živočichů
- uplatňuje správné chování v silničním
provozu
- prokazuje své znalosti pro získání průkazu
cyklisty
- zhodnotí příčiny a důsledky u konkrétních
pohrom a katastrof
- ošetří drobná poranění a přivolá lékařskou
pomoc
Vla
oblasti vhodné pro život
určitých rostlin i živočichů
MeV
Receptivní činnosti/
Kritické čtení a vnímání mediálních
sdělení
Identifikování základních orientačních
prvků v textu (referáty)
Ochrana přírody
- člověk a příroda
- likvidace odpadu
Vyučovací předmět:
PŘÍRODOVĚDA
Konkrétní výstupy dle ŠVP
Tv
cvičení v přírodě
Ročník:
4.
učivo
ČLOVĚK A JEHO ZDRAVÍ
Osobní bezpečí
- bezpečné chování v silničním provozu
(chodec, cyklista)
- dopravní výchova
Situace hromadného ohrožení
- živelné pohromy
- přírodní katastrofy
- první pomoc (praktická cvičení)
- telefonní čísla 150, 155, 158, 112
124
Mezipředmětové vztahy
Čj
vyprávění, popis
Vv
kresba kola, značek;
modelování křižovatek
Pč
údržba kola
Tv
jízda na dopravním
prostředku (kolo, koloběžka,
brusle)
Průřezová témata
Základní škola Aloise Klára Úštěk, PLA 11 –ŠVP FILIP – mít všech pět pohromadě
Vzdělávací oblast:
ČLOVĚK A JEHO SVĚT
Vyučovací předmět:
PŘÍRODOVĚDA
Konkrétní výstupy dle ŠVP
- rozpozná skupenství látek a jejich změny
- rozpozná kladku, páku či nakloněnou rovinu
- připraví jednoduchý pokus, objasní postup,
vyhodnotí a vysvětlí výsledky pokusu a jeho
pozorování popíše slovy nebo zaznamená
kresbou
Ročník:
5.
učivo
ROZMANITOST PŘÍRODY
Látky a jejich vlastnosti
- změny látek a skupenství
- průmysl – výroba skla, papíru, plastů
- jednoduché stroje a zařízení
- elektrická energie
- objasní propojenost prvků živé a neživé přírody
- uvede základní charakteristiku nerudných
surovin, rud a paliv
- objasní rozdíl obnovitelných a neobnovitelných
zdrojů, uvede příklad
- objasní význam půdy
Nerosty a horniny, půda
- nerudné suroviny (pískovec, písek, žula,...)
- rudy (železo, zlato,...)
- paliva (uhlí, ropa, plyn,...)
- obnovitelné a neobnovitelné zdroje
energie
- vznik, složení a význam půdy
- vysvětlí důsledky pohybu Země a Slunce pro
život na Zemi
- využívá poznatky o pohybech Země k objasnění
střídání dne a noci a změn ročních období
- objasní příslušnost planety Země ke sluneční
soustavě a k vesmíru
Vesmír a Země
- Země ve vesmíru – pohyby Země
- Slunce a sluneční soustava
- planety
- střídání dne a noci, roční období
- zemská přitažlivost
- práce s globusem
- popíše shody a rozdíly v přizpůsobování
organismů prostředí, ve kterém žijí a vysvětlí
vzájemné vztahy mezi nimi
- zařadí organismy do známých skupin pomocí
atlasů
Životní podmínky, rovnováha v přírodě
- podnebné pásy
- život v oceánech a mořích
- podnebí a počasí
- podmínky života na Zemi
- význam ovzduší, vodstva, půd
- jmenuje některé konkrétní činnosti člověka v
přírodě a jejich možné dopady na životní
prostředí i zdraví člověka
Ochrana přírody
- odpovědnost lidí – zoologické
a botanické zahrady
- živelné pohromy
125
Mezipředmětové vztahy
M
převody jednotek, měření
Vla
objevy a vynálezy v
historii
Čj
vyprávění, popis
Inf
vyhledávání informací
Čj(Lv)
práce s knihou,
encyklopedií,
atlasem
Průřezová témata
OSV
Sociální rozvoj/ Mezilidské vztahy
Péče o dobré vztahy
Chování podporující dobré vztahy
OSV
Sociální rozvoj/ Komunikace
Řeč těla, řeč zvuků a slov,
řeč předmětů a prostředí
VMEGS
Objevujeme Evropu a svět
Naše vlast a Evropa
EV
Ekosystémy
Společenstva okolí lidských obydlí (les,
pole, vodní zdroje)
VYCHÁZKY
EV
Základní podmínky života
Význam vody, ovzduší a půdy
Vv
tematické práce dle
probíraného učiva;
práce s využitím různého
materiálu
Pč
úprava okolí školy,
bydliště
EV
Lidské aktivity a problémy ŽP
Ochrana přírody a kulturních
Památek
EV
Vztah člověka k prostředí
Příroda a kultura obce a její ochrana
MeV
- objasní některé problémy životního prostředí
- přispívá ke zlepšení životního prostředí
- ohleduplně se chová k přírodě a ochraňuje ji
- ekologické katastrofy
- likvidace odpadů
- vztah člověka k životnímu prostředí
126
Receptivní činnosti/
Kritické čtení a vnímání mediálních
sdělení
Identifikování základních orientačních
prvků v textu (referáty)
Základní škola Aloise Klára Úštěk, PLA 11 –ŠVP FILIP – mít všech pět pohromadě
Vzdělávací oblast:
ČLOVĚK A JEHO SVĚT
Vyučovací předmět:
PŘÍRODOVĚDA
Ročník:
5.
Konkrétní výstupy dle ŠVP
- pojmenuje hlavní části lidského těla (ústrojí, orgány a
orgánové soustavy)
- popíše funkce některých orgánů a orgánových soustav
člověka
- vyjmenuje jednotlivé etapy lidského života a popíše vznik
a vývoj jedince
- ohleduplně se chová k druhému pohlaví a vybaví si
způsoby bezpečného sexuálního chování v daném věku
- vysvětlí pojmy: HIV, AIDS
- vysvětlí proč a jak se musí chránit před stykem s cizí krví
(úrazy, injekční stříkačky)
- podporuje svůj zdravý způsob života na základě znalostí o
lidském těle
- sestaví svůj režim dne podle zásad zdravého způsobu
života
- sestaví jídelníček podle zásad správné výživy
- objasní význam osobní a intimní hygieny
- uvede příklady stresových situací
- ošetří drobná poranění a přivolá lékařskou pomoc
- uvede příklady pozitivních a negativních reklamních vlivů
- uvede příklady způsobů odmítání návykových látek v
modelových situacích
- vysvětlí negativní vliv kouření, alkoholu, drog, hracích
automatů apod. na kvalitu lidského života
- uvede a na modelových situacích předvede, jak bude
postupovat v situacích osobního, cizího i hromadného
ohrožení
- aplikuje znalost telefonních čísel: 150, 155, 158, 156
Učivo
ČLOVĚK A JEHO ZDRAVÍ
Lidské tělo
- stavba lidského těla
- funkce některých orgánů a orgánových soustav
- základy lidské reprodukce
- vývoj jedince
Mezipředmětové vztahy
Čj popis
Partnerství, rodičovství,
základy sexuální
výchovy
- pohlavní rozdíly mezi mužem a ženou
- základy sexuální výchovy
Péče o zdraví, zdravá výživa
- péče o zdraví
- správná výživa
- první pomoc
- intimní a duševní hygiena
- stres a jeho rizika
- reklamní vlivy
Pč
příprava zdravé stravy
Vv
tematické práce
Tv
první pomoc; hygiena
Návykové látky a zdraví
- návykové látky
- sociálně patologické jevy
Osobní bezpečí, situace hromadného
ohrožení
- šikana, týrání, zneužívání
- přírodní a ekologické katastrofy
- služby odborné pomoci
127
Čj (Lv)
vyprávění, popis dle
tématu;
práce s časopisy, knihami;
dramatizace modelových
situací
Průřezová témata
Základní škola Aloise Klára Úštěk, PLA 11 –ŠVP FILIP – mít všech pět pohromadě
Název vyučovacího předmětu: HUDEBNÍ VÝCHOVA
Časová dotace na 1. stupni v jednotlivých ročnících
1. až 5. ročník – 1 hodina týdně.
Celková časová dotace na 1. stupni
Celkově je na 1. stupni věnováno Hudební výchově 5 hodin týdně.
Charakteristika vyučovacího předmětu
Vyučovací předmět Hudební výchova vychází ze vzdělávací oblasti Umění a kultura. Tato vzdělávací oblast umožňuje žákům jiné než pouze racionální poznávání světa a
odráží nezastupitelnou součást lidské existence – umění a kulturu. Vzdělávání v této oblasti přináší umělecké osvojování světa, tj. osvojování s estetickým účinkem. V
procesu uměleckého osvojování světa dochází k rozvíjení specifického cítění, tvořivosti, vnímavosti jedince k uměleckému dílu a jeho prostřednictvím k sobě samému i k
okolnímu světu. Součástí tohoto procesu je hledání a nalézání vazeb mezi druhy umění na základě společných témat, schopnosti vcítit se do kulturních potřeb ostatních
lidí a jimi vytvořených hodnot a přistupovat k nim s vědomím osobní účasti.
Vyučovací předmět Hudební výchova vede žáka prostřednictvím vokálních, instrumentálních, hudebně pohybových a poslechových činností k porozumění hudebním
umění a hudbě, k jejímu aktivnímu vnímání a využívání jako svébytného prostředku komunikace.
Hudební činnosti jako činnosti vzájemně se propojující, ovlivňující a doplňující rozvíjejí ve svém komplexu celkovou osobnost žáka, především však vedou k rozvoji jeho
hudebnosti – jeho hudebních schopností, jež se následně projevují individuálními hudebními dovednostmi – sluchovými, rytmickými, pěveckými, intonačními,
instrumentálními, hudebně pohybovými, hudebně tvořivými a poslechovými.
Prostřednictvím těchto činností žák může uplatnit svůj individuální hlasový potenciál při sólovém, skupinovém i sborovém zpěvu, své individuální instrumentální
dovednosti při souborové hře a doprovodu zpěvního projevu, své pohybové dovednosti při tanci a pohybovém doprovodu hudby a v neposlední řadě je mu dána
příležitost „interpretovat“ hudbu podle svého individuálního zájmu a zaměření.
Obsahové a organizační vymezení předmětu
Vzdělávací předmět Hudební výchova je uskutečňován prostřednictvím hudebních činností (vokální, instrumentální, hudebně pohybové a poslechové). V etapě základního
vzdělávání se tyto hudební činnosti stávají v rovině produkce, recepce a reflexe obsahový doménami hudební výchovy.
Obsahem Vokálních činností je práce s hlasem, při níž dochází ke kultivaci pěveckého i mluvního projevu v souvislosti s uplatňováním a posilováním správných pěveckých
návyků.
Obsahem Instrumentálních činností je hra na hudební nástroje a jejich využití při hudební reprodukci i produkci.
Obsahem Hudebně pohybových činností je ztvárňování hudby a reagování na ni pomocí pohybu, tance a gest. Obsahem Poslechových činností je aktivní vnímání
(percepce) znějící hudby, při níž žák poznává hudbu ve všech jejích žánrových, stylových i funkčních podobách, učí se hudbu analyzovat a interpretovat.
128
Základní škola Aloise Klára Úštěk, PLA 11 –ŠVP FILIP – mít všech pět pohromadě
Výuka Hudební výchovy probíhá ve specializované učebně a ve vhodných kmenových třídách. Hudba je osvojována nejen při vyučování, ale i na výchovných koncertech či
besedách o hudbě i samostatně v mimoškolních hudebních aktivitách. Žáci mají možnost rozvíjet své dovednosti ve školním pěveckém sboru Zvonek.
Vzdělávací obsah předmětu je sice rozpracován pro jednotlivá období do jednotlivých ročníků, avšak umožňují konkretizovat učivo i jeho náročnost na základě učitelovy
znalosti, úrovně hudebního rozvoje jednotlivých žáků a podmínek ve škole. Volba vhodných didaktických prostředků je zcela závislá na učitelově rozhodnutí.
Výchovné a vzdělávací strategie
Ve vyučovacím předmětu Hudební výchova volíme takové výchovné a vzdělávací strategie, které vedou k celkové hudební kultivaci žáků a směřují k naplnění jednotlivých
klíčových kompetencí.
Forma realizace
Skupinová výuka: hudební doprovod, hudební hry, dvojhlas
Systémová výuka: používání a zapisování not, pomlk a dalších hudebních značek
Týmová práce: nácvik zpěvu písní, poslech interpretace hudby
Problémová výuka: zápisy rytmu, melodie pomocí hudebních značek.
Rozvíjení klíčových kompetencí v předmětu Hudební výchova na 1. stupni
Kompetence k učení
Žák se zdokonaluje v oblasti hudebního sluchu, zpěvního hlasu, smyslu pro rytmus, melodického a harmonického cítění, hudební paměti, představivosti a fantazie, a
napomáhá tak rozvoji svých receptivních, reprodukčních a částečně produkčních schopností a dovedností.
Kompetence k řešení problémů
Žák dokáže využívat různé hudební techniky a prostředky k vyjádření svého záměru, nalézá a využívá i vlastní originální způsoby hudebního vyjadřování.
Kompetence komunikativní
Žák je schopen porozumět hudebně vyjadřovacím prostředkům a společenským funkcím hudby jednotlivých uměleckých epoch, dokáže naslouchat a vnímat hudební
projevy druhých a využívat hudební jazyk jako svébytný prostředek komunikace.
Kompetence sociální a personální
Žák se seznamuje s hudebním uměním minulosti i dneška, získává vhled do hudby české i zahraniční, chápe emocionální působení hudby a její vliv na utváření vztahů mezi
lidmi, učí se hodnotit svou práci i práci druhých.
Kompetence občanské
Žák poznává proces umělecké tvorby jako způsob nalézání a vyjadřování osobních prožitků a postojů, má sebeúctu a je tolerantní k druhým lidem i jejich hudebním
projevům.
Kompetence pracovní
Žák má pozitivní vztah k aktivním hudebním činnostem, umí používat a udržovat dostupné hudební nástroje, seznamuje se s různými profesemi hudební oblasti a dokáže
využívat účinky hudby k relaxaci i vlastní psychohygieně.
129
Základní škola Aloise Klára Úštěk, PLA 11 –ŠVP FILIP – mít všech pět pohromadě
Vzdělávací obsahy a očekávané výstupy z RVP
UMĚNÍ A KULTURA – HUDEBNÍ VÝCHOVA
Očekávané výstupy žáka – 1. období
- zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase (1.–3. roč.: Vokální činnosti)
- rytmizuje a melodizuje jednoduché texty, improvizuje v rámci nejjednodušších hudebních forem (1.–3. roč.: Vokální činnosti)
- využívá jednoduché hudební nástroje k doprovodné hře (1.–3. roč.: Instrumentální činnosti)
- reaguje pohybem na znějící hudbu, pohybem vyjadřuje metrum, tempo, dynamiku, směr melodie (1.–3. roč.: Hudebně pohybové činnosti)
- rozlišuje jednotlivé kvality tónů, rozpozná výrazné tempové a dynamické změny v proudu znějící hudby (1.–3. roč.: Vokální činnosti, Poslechové činnosti)
- rozpozná v proudu znějící hudby některé hudební nástroje, odliší hudbu vokální, instrumentální a vokálně instrumentální (1.–3. roč.: Poslechové činnosti)
Očekávané výstupy žáka – 2. období
-zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase či dvojhlase v durových i mollových tóninách a při zpěvu využívá získané pěvecké
dovednosti (4.–5. roč.: Vokální činnosti)
- realizuje podle svých individuálních schopností a dovedností (zpěvem, hrou, tancem, doprovodnou hrou) jednoduchou melodii či píseň zapsanou pomocí not (1.–3.
roč.: Vokální činnosti, Instrumentální činnosti)
- využívá na základě svých hudebních schopností a dovedností jednoduché popřípadě složitější hudební nástroje k doprovodné hře i k reprodukci jednoduchých
motivů skladeb a písní (1.–3. roč.: Instrumentální činnosti)
- rozpozná hudební formu jednoduché písně či skladby (1.–3. roč.: Poslechové činnosti)
- vytváří v rámci svých individuálních dispozic jednoduché předehry, mezihry a dohry a provádí elementární hudební improvizace (1.–3. roč.: Instrumentální činnosti)
- rozpozná v proudu znějící hudby některé z užitých hudebních výrazových prostředků, upozorní na metrorytmické, tempové, dynamické i zřetelné harmonické změny
(1.–3. roč.: Poslechové činnosti)
- ztvárňuje hudbu pohybem s využitím tanečních kroků, na základě individuálních schopností a dovedností vytváří pohybové improvizace (1.–3. roč.: Hudebně
pohybové činnosti)
Učivo
VOKÁLNÍ ČINNOSTI
- pěvecký a mluvní projev – pěvecké dovednosti (dýchání, výslovnost, nasazení a tvorba tónu, dynamicky odlišený zpěv), hlasová hygiena, rozšiřování hlasového rozsahu
- hudební rytmus – realizace písní ve 2/4, 3/4 a 4/4 taktu
- dvojhlas a vícehlas – prodleva, kánon, lidový dvojhlas apod.
- intonace, vokální improvizace – diatonické postupy v durových a mollových tóninách (V., III. a I. stupeň, volné nástupy VIII. a spodního V. stupně apod.), hudební hry
(ozvěna, otázka – odpověď apod.)
- záznam vokální hudby – zachycení melodie písně pomocí jednoduchého grafického vyjádření (např. linky), nota jako grafický znak pro tón, zápis rytmu jednoduché písně,
notový zápis jako opora při realizaci písně
INSTRUMENTÁLNÍ ČINNOSTI
- hra na hudební nástroje – reprodukce motivů, témat, jednoduchých skladbiček pomocí jednoduchých hudebních nástrojů z Orffova instrumentáře, zobcových fléten,
keyboardů apod.
130
Základní škola Aloise Klára Úštěk, PLA 11 –ŠVP FILIP – mít všech pět pohromadě
- rytmizace, melodizace a stylizace, hudební improvizace – tvorba předeher, meziher a doher s využitím tónového materiálu písně, hudební doprovod (akcentace těžké
doby v rytmickém doprovodu, ostinato, prodleva), hudební hry (ozvěna, otázka – odpověď), jednodílná písňová forma (a – b)
- záznam instrumentální melodie – čtení a zápis rytmického schématu jednoduchého motivku či tématu instrumentální skladby, využití notačních programů
HUDEBNĚ POHYBOVÉ ČINNOSTI
- taktování, pohybový doprovod znějící hudby – dvoudobý, třídobý a čtyřdobý takt, taneční hry se zpěvem, jednoduché lidové tance
- pohybové vyjádření hudby a reakce na změny v proudu znějící hudby – pantomima a pohybová improvizace s využitím tanečních kroků
- orientace v prostoru – utváření pohybové paměti, reprodukce pohybů prováděných při tanci či pohybových hrách
POSLECHOVÉ ČINNOSTI
- kvality tónů – délka, síla, barva, výška
- vztahy mezi tóny – souzvuk, akord
- hudební výrazové prostředky a hudební prvky s výrazným sémantickým nábojem – rytmus, melodie, harmonie, barva, kontrast a gradace, pohyb melodie (melodie
vzestupná a sestupná), zvukomalba, metrické, rytmické, dynamické, harmonické změny v hudebním proudu
- hudba vokální, instrumentální, vokálně instrumentální, lidský hlas a hudební nástroj
- hudební styly a žánry – hudba taneční, pochodová, ukolébavka apod.
- hudební formy – malá písňová forma, velká písňová forma, rondo, variace
- interpretace hudby – slovní vyjádření (jaká je to hudba a proč je taková)
131
Základní škola Aloise Klára Úštěk, PLA 11 –ŠVP FILIP – mít všech pět pohromadě
Vzdělávací oblast:
UMĚNÍ A KULTURA
Konkrétní výstupy dle ŠVP
- naučí se 10 nových písní
- zpívá na základě svých dispozic
intonačně a rytmicky přesně v
jednohlase
- dodržuje zásady hlasové hygieny
- zapojí se do jednoduchých hudebních
her (otázka – odpověď, jak se jmenuješ
…)
Vyučovací předmět:
HUDEBNÍ VÝCHOVA
Ročník:
1.
učivo
Vokální činnosti:
- osvojování nových písní (dýchání
výslovnost, nasazení a tvorba
tónu)
- hudební hry
Mezipředmětové vztahy
ČJ
hlasová hygiena
výslovnost;
tempo řeči
M
délka trvání not vyjádřená
číslem;
počítání v taktu
TV
synchronní pohyby rukou
rychlý a pomalý pohyb
přechod z tempa do tempa
VV
kresba/malba
PČ
modelování
132
Průřezová témata
OSV
Osobnostní rozvoj/
Rozvoj schopností poznávání
Cvičení smyslového vnímání,
pozornosti a soustředění
OSV
Sociální rozvoj/
Komunikace
Komunikace v různých
situacích
OSV
Sociální rozvoj/
Kooperace a kompetice
Rozvoj individuálních a sociálních
dovedností pro etické zvládání situací
soutěže, konkurence
MuV
Multikultura
Naslouchání druhým, komunikace s
příslušníky odlišných
sociokulturních skupin
Základní škola Aloise Klára Úštěk, PLA 11 –ŠVP FILIP – mít všech pět pohromadě
Vzdělávací oblast:
UMĚNÍ A KULTURA
Vyučovací předmět:
HUDEBNÍ VÝCHOVA
Ročník:
1.
Konkrétní výstupy dle ŠVP
učivo
- Technicky správně používá jednoduché nástroje
Orffova instrumentáře
- Správně zvolí improvizovaný nástroj podle
charakteru doprovázené písně nebo tance a
použije je rytmicky vhodně
- Podle svých možností předvede hru na triangl,
zvonkohru a některé tradiční hudební nástroje
Vzdělávací oblast:
UMĚNÍ A KULTURA
INSTRUMENTÁLNÍ ČINNOSTI:
- Používání jednoduchých nástrojů Orffova
instrumentáře
- Používání improvizovaných hudebních
nástrojů k doprovodu zpěvu nebo pohybu
- Melodický doprovod (ostinato, prodleva)
Průřezová témata
ČJ
popis
rytmizace textů
M
počítání v daném rytmu
PRV
nástroje a jejich využití;
co cítíš, když...
Vyučovací předmět:
HUDEBNÍ VÝCHOVA
Ročník:
1.
Konkrétní výstupy dle ŠVP
- Zapojí se alespoň do dvou hudebně pohybových
her
- Doprovází zpěv nebo pohyb tleskáním,
pleskáním, luskáním, podupy
- Pochoduje na počítání, se zpěvem a podle
hudby
- Rozlišuje hudbu mírnou a ráznou
- Individuálně nebo ve skupině předvede různé
druhy chůze s hudebním doprovodem
- Používá ve správných souvislostech pojmy
rychle a pomalu, potichu a nahlas, vysoké a
hluboké tóny, stoupavá a klesavá melodie
- Předvede pokus o „balet“ a „tanec“ na
populární hudbu
Mezipředmětové vztahy
učivo
HUDEBNĚ POHYBOVÉ ČINNOSTI:
- Hudebně pohybové hry
- Prvky hry na tělo do rytmu nebo jako
doprovod
- Pochod, pochod se zpěvem, ukolébavka
- Různé druhy chůze s hudebním doprovodem
- Pohybové reakce na hudbu
- Improvizovaný pohyb na poslouchanou
hudbu
133
Mezipředmětové vztahy
TV
tance; synchronní pohyb
volný pohyb v prostoru
VV
barvy smutku, barvy radosti
Průřezová témata
Základní škola Aloise Klára Úštěk, PLA 11 –ŠVP FILIP – mít všech pět pohromadě
Vzdělávací oblast:
UMĚNÍ A KULTURA
Vyučovací předmět:
HUDEBNÍ VÝCHOVA
Konkrétní výstupy dle ŠVP
Ročník:
1.
učivo
- Dovede v klidu vyslechnout krátkou ukázku
symfonické hudby, kytary; v koncertním i
folkovém provedení
- Rozlišuje hlasy a zvuky kolem sebe, zvuk a
tón, mluvu a zpěv, hlas mužský, ženský,
dětský, zpěv sólisty a sboru, píseň a
nástrojovou skladbu
- Podle zvuku a tvaru pozná nejznámější
hudební nástroje
POSLECHOVÉ ČINNOSTI:
- Poslech hudebních skladeb různých žánrů
- Výchova k toleranci různých žánrů, fanfáry,
ukolébavky, hymna ČR
- Rozlišování tónů, zvuků, zpěvních hlasů, vokální
a nástrojové hudby
- Nejznámější hudební nástroje
Mezipředmětové vztahy
Průřezová témata
ČJ
krátké a dlouhé samohlásky
hlas a jeho používání
pojmenování předmětů
PRV
muž, žena, dítě
seznámení se státními symboly
VV
kresebné ztvárnění:
- silné a slabé linie,
- dlouhé a krátké linie
- veselé a smutné barvy
PČ
modelování (papír, modelína…)
TV
pochodová cvičení
jednoduchá rytmická cvičení
Vzdělávací oblast:
UMĚNÍ A KULTURA
Vyučovací předmět:
HUDEBNÍ VÝCHOVA
Konkrétní výstupy dle ŠVP
- Píše noty celé správného tvaru na linkách a
v mezerách
- Pozná notu celou, taktovou čáru a houslový
klíč
Ročník:
1.
učivo
HUDEBNÍ NAUKA:
- Nota celá, psaní do notové osnovy
- Notová osnova
- První seznámení s houslovým klíčem
Mezipředmětové vztahy
Čj
Uvolňovací cviky, linka
M
Čísla 1 - 5
134
Průřezová témata
Základní škola Aloise Klára Úštěk, PLA 11 –ŠVP FILIP – mít všech pět pohromadě
Vzdělávací oblast:
UMĚNÍ A KULTURA
Vyučovací předmět:
HUDEBNÍ VÝCHOVA
Konkrétní výstupy dle ŠVP
- zpívá zpaměti 8 nových písní
- podle svých individuálních možností čistě
a rytmicky zpívá s doprovodem i bez,
správně dýchá
- zaznamená melodii graficky (linkou)
- reaguje na dirigenta
- zapojí se do vokálních her s říkadly,
melodickými motivy
Ročník:
2.
Učivo
VOKÁLNÍ ČINNOSTI:
- osvojování nových písní (dýchání
výslovnost, nasazení a tvorba tónu)
- rozšiřování hlasového rozsahu
- vokální hry s říkadly
- funkce rozezpívání
- zachycení melodie pomocí jednoduchého
grafického vyjádření
Mezipředmětové vztahy
ČJ
hlasová hygiena
výslovnost
tempo řeči
M
délka trvání not
vyjádřená
číslem
počítání v taktu
TV
synchronní pohyby
rukou
rychlý a pomalý pohyb
přechod z tempa do
tempa
Průřezová témata
OSV
Osobnostní rozvoj/
Rozvoj schopností poznávání
Cvičení smyslového vnímání,
pozornosti a soustředění
OSV
Sociální rozvoj/
Komunikace
Komunikace v různých situacích
OSV
Sociální rozvoj/
Kooperace a kompetice
Rozvoj individuálních a
sociálních dovedností pro etické
zvládání situací
soutěže, konkurence
VV kresba/malba
PČ modelování
135
MuV
Multikultura
Naslouchání druhým,
komunikace
s příslušníky odlišných
sociokulturních skupin
Základní škola Aloise Klára Úštěk, PLA 11 –ŠVP FILIP – mít všech pět pohromadě
Vzdělávací oblast:
UMĚNÍ A KULTURA
Vyučovací předmět:
HUDEBNÍ VÝCHOVA
Ročník:
2.
Konkrétní výstupy dle ŠVP
- využívá jednoduché hudební nástroje z
Orfova instrumentáře k doprovodné hře
- vytleská rytmus se čtvrťovými a osminovými
notami
- zvládne podle svých možností rytmizaci
jednoduchého říkadla
učivo
INSTRUMENTÁLNÍ ČINNOSTI:
- hra na hudební nástroje (reprodukce
motivů)
- rytmizace říkadla
Mezipředmětové vztahy
PRV
nástroje a jejich názvy
TV
pohyb do hudby
hudební hry
Průřezová témata
OSV
Sociální rozvoj
- kooperace a
kompetice
VV
kresba/malba
PČ
modelování
Vzdělávací oblast:
UMĚNÍ A KULTURA
Vyučovací předmět:
HUDEBNÍ VÝCHOVA
Ročník:
2.
Konkrétní výstupy dle ŠVP
- pohybem vyjadřuje metrum, tempo,
dynamiku, směr melodie
- ovládá prvky hry na tělo
učivo
HUDEBNĚ POHYBOVÉ ČINNOSTI:
- pohybové vyjádření hudby a reakce na
její změny
- hudba k tanci, poskočný krok
Mezipředmětové vztahy
ČJ
dynamika a tempo řeči
tempo psaní
TV
taneční pohyby
volný pohyb dle vlastních
emocí;
polohy ruky
VV
kresba/malba dle poslechu
136
Průřezová témata
OSV
Osobnostní rozvoj
- psychohygiena
- kreativita
Základní škola Aloise Klára Úštěk, PLA 11 –ŠVP FILIP – mít všech pět pohromadě
Vzdělávací oblast:
UMĚNÍ A KULTURA
Vyučovací předmět:
HUDEBNÍ VÝCHOVA
Konkrétní výstupy dle ŠVP
Konkrétní výstupy dle ŠVP
- pozná a napíše houslový klíč
- umí číst a psát noty požadovaných
hodnot
- vytleská jednoduchý rytmus
2.
učivo
- rozpozná v proudu znějící hudby
některé hudební nástroje (např. housle,
trubka, kytara flétna, piano…)
- v klidu vyslechne krátké hudební
ukázky
- rozumí rozdílu mezi písní lidovou a
umělou (autorskou)
Vzdělávací oblast:
UMĚNÍ A KULTURA
Ročník:
POSLECHOVÉ ČINNOSTI:
- hudební výrazové prostředky: zvuk/tón,
rytmus, melodie (vzestupná, sestupná),
tempo (rychle, pomalu) …
- lidský hlas a hudební nástroj
- hudební styly a žánry
Vyučovací předmět:
HUDEBNÍ VÝCHOVA
Mezipředmětové vztahy
ČJ
zkratky a jejich význam
obsah lidové tvorby
autor
PRV
chování při společenských
akcích
návštěva divadla, koncertu
VV
lidová tvorba x malíř
kresba/malba
směr tahu zespoda nahoru,
shora dolů
PČ
modelování
TV
pohyb na taneční hudbu
Průřezová témata
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA:
fungování a vliv médií
ve společnosti
OSV
Osobnostní rozvoj
- rozvoj schopností
poznávání
Ročník:
2.
učivo
HUDEBNÍ NAUKA:
- notová osnova
- houslový klíč, taktová čára
- nota jako grafický znak písně
- noty celé, půlové, čtvrťové, osminové
- stupnice C-dur
- melodie, rytmus
137
Mezipředmětové vztahy
Čj
Zkratky a jejich význam
Vv
Malování, kresba
M
Číselná řada, vzestupná
linka, sestupná linka
Průřezová témata
Základní škola Aloise Klára Úštěk, PLA 11 –ŠVP FILIP – mít všech pět pohromadě
Vzdělávací oblast:
UMĚNÍ A KULTURA
Vyučovací předmět:
HUDEBNÍ VÝCHOVA
Ročník:
3.
Konkrétní výstupy dle ŠVP
- zpívá zpaměti 8 nových písní
- podle svých individuálních možností
zazpívá jednoduchý dvojhlas (kánon)
- rytmizuje a melodizuje jednoduché texty
- reaguje na gesta dirigenta
- sleduje obrys melodie při zpěvu v notovém
záznamu
učivo
VOKÁLNÍ ČINNOSTI:
- osvojování nových písní (dýchání
výslovnost, nasazení a tvorba tónu)
- práce s písněmi v dur i v moll
- rozezpívání, hlasová hygiena
- rytmizace, melodizace ve 2/4, 3/4, 4/4
taktu
- notový zápis jako opora při realizaci
písně
Mezipředmětové vztahy
ČJ
hlasová hygiena
frázování, čtení textu
rytmizace básní,
říkadel
M
skupiny po čtyřech
rýsování
PRV
lidová kultura a její
prvky
VV
kresba/malba
TV
pochod ve 4/4 taktu
cvičení na 4 doby
Průřezová témata
OSV
Osobnostní rozvoj/
Rozvoj schopností poznávání
Cvičení smyslového vnímání,
pozornosti a soustředění
OSV
Sociální rozvoj/
Komunikace
Komunikace v různých situacích
OSV
Sociální rozvoj/
Kooperace a kompetice
Rozvoj individuálních a
sociálních dovedností pro etické
zvládání situací
soutěže, konkurence
MuV
Multikultura
Naslouchání druhým,
komunikace
s příslušníky odlišných
sociokulturních skupin
138
Základní škola Aloise Klára Úštěk, PLA 11 –ŠVP FILIP – mít všech pět pohromadě
Vzdělávací oblast:
UMĚNÍ A KULTURA
Vyučovací předmět:
HUDEBNÍ VÝCHOVA
Ročník:
3.
Konkrétní výstupy dle ŠVP
učivo
- odliší hudbu vokální, instrumentální,
instrumentálně-vokální
- doprovází zpěv svůj nebo spolužáků na
melodické nebo rytmické hudební nástroje
- improvizuje v rámci jednoduchých
hudebních forem
- ví, co je předehra, mezihra, dohra
Vzdělávací oblast:
UMĚNÍ A KULTURA
INSTRUMENTÁLNÍ ČINNOSTI:
- využívá nástroje Orfova instrumentáře
- využití hudebního doprovodu spolužáků,
kteří se učí hrát na hudební nástroj
- reprodukce rytmických motivů
- rytmická improvizace
Vyučovací předmět:
HUDEBNÍ VÝCHOVA
ČJ
popis
rytmizace krátkých literárních
útvarů
motiv
M
porovnávání
skupiny po 2 a 3
PRV
současnost a minulost
TV
opakování pohybů po
předcvičujícím
VV
kresba/malba
PČ
modelování
Průřezová témata
OSV
Sociální rozvoj
- kooperace a
kompetice komunikace
Ročník:
3.
Konkrétní výstupy dle ŠVP
- vyjádří těžké a lehké doby (např.
tleskáním)
- zkouší mazurku, polku, valčík
- zapojuje se hudebně pohybových her
Mezipředmětové vztahy
učivo
HUDEBNĚ POHYBOVÉ ČINNOSTI:
- orientace v prostoru
- taneční krok
- taktování, vyjádření těžkých a lehkých dob
139
Mezipředmětové vztahy
ČJ
mluvený projev
slovní zásoba
způsob vyjadřování
M
násobky 2 a 3
PRV
lidová kultura a její prvky
TV
pohyb dle dob vpřed, vzad, na místě
VV
kresba/malba prožitku
z hudby;
Průřezová témata
OSV
Osobnostní
rozvoj
- psychohygiena
- kreativita
Základní škola Aloise Klára Úštěk, PLA 11 –ŠVP FILIP – mít všech pět pohromadě
Vzdělávací oblast:
UMĚNÍ A KULTURA
Vyučovací předmět:
HUDEBNÍ VÝCHOVA
Konkrétní výstupy dle ŠVP
3.
učivo
- rozliší hudbu podle její společenské
funkce
- vyslechne instrumentální, vokální
hudební ukázku
Vzdělávací oblast:
UMĚNÍ A KULTURA
Ročník:
POSLECHOVÉ ČINNOSTI:
- kvalita tónů hudební styly a žánry
(hudba k zábavě, tanci, poslechu),
slavnostní hudba
- ukázky z díla B. Smetany, A. Dvořáka
Vyučovací předmět:
HUDEBNÍ VÝCHOVA
Konkrétní výstupy dle ŠVP
- pozná a napíše houslový klíč
- umí číst a psát noty požadovaných
hodnot
- vytleská a zapíše jednoduchý rytmus
- napíše, čte, vyhledá, pomlku (celou,
půlovou, čtvrťovou, osminovou)
- rozezná, zapíše a pojmenuje noty C1 – C2
Mezipředmětové vztahy
ČJ
popis hudebního nástroje
M
násobky 3,4
porovnávání
zvyšování či snižování počtu:
postupně, o n-více, o nméně
Vv
Malba, kresba
PRV
předměty a nástroje
současnosti a minulosti
PČ
modelování
návrhářství
TV
pohyb rozvážný a živý;
krok, skok
Průřezová témata
VMEGS
Evropa a svět nás
zajímá
Multikulturní výchova
kulturní diference
etnický původ
Ročník:
3.
učivo
HUDEBNÍ NAUKA:
- notová osnova
- houslový klíč
- pomlka celá, půlová, čtvrťová,
osminová
- stupnice C-dur
- rytmus 2/4, 3/4, 4/4
140
Mezipředmětové vztahy
Průřezová témata
Základní škola Aloise Klára Úštěk, PLA 11 –ŠVP FILIP – mít všech pět pohromadě
Vzdělávací oblast:
UMĚNÍ A KULTURA
Vyučovací předmět:
HUDEBNÍ VÝCHOVA
Konkrétní výstupy dle ŠVP
- naučí se zpaměti 8 nových písní
- zpívá na základě svých dispozic intonačně a
rytmicky přesně v jednohlase či dvojhlase
v durových i molových tóninách
- využívá při zpěvu získané pěvecké
dovednosti
- zpaměti zazpívá hymnu ČR (uvede základní
údaje o její historii)
- zazpívá durovou stupnici (na vokály nebo
jména not)
Ročník:
4.
učivo
VOKÁLNÍ ČINNOSTI:
- práce s písněmi v dur i moll
(lidové, umělé, starší i
moderní, populární hudba)
- pěvecké dovednosti (dýchání,
výslovnost, nasazení a tvorba
tónů)
- realizace písní ve 2/4, 3/4, 4/4
taktu
- hlasová hygiena
- rozšiřování hlasového rozsahu
Mezipředmětové vztahy
ČJ
řeč vázaná
hlasová hygiena
M násobky 2, 3, 4
PŘ
tóny a zvuky v přírodě
TV
taneční kroky
pochod
VV kresba/malba
Průřezová témata
OSV
Osobnostní rozvoj/
Rozvoj schopností poznávání
Cvičení smyslového vnímání,
pozornosti a soustředění
OSV
Sociální rozvoj/
Komunikace
Komunikace v různých situacích
OSV
Sociální rozvoj/
Kooperace a kompetice
Rozvoj individuálních a sociálních
dovedností pro etické zvládání situací
soutěže, konkurence
VMEGS
Evropa a svět nás zajímá
Lidová slovesnost, zvyky a tradice
národů Evropy
MuV
Multikultura
Naslouchání druhým, komunikace
s příslušníky odlišných
sociokulturních skupin
141
Základní škola Aloise Klára Úštěk, PLA 11 –ŠVP FILIP – mít všech pět pohromadě
Vzdělávací oblast:
UMĚNÍ A KULTURA
Vyučovací předmět:
HUDEBNÍ VÝCHOVA
Konkrétní výstupy dle ŠVP
Ročník:
4.
učivo
- Technicky správně a rytmicky vhodně
Používá jednoduché nástroje Orffova
Instrumentáře
- Rozliší předehru, mezihru a dohru
INSTRUMENTÁLNÍ ČINNOSTI:
- Hra na jednoduché Orffovy nástroje
- Přehrání melodie jednoduchých
Lidových písní
- předehra, mezihra, dohra
Mezipředmětové vztahy
ČJ
téma
úvod x závěr
rytmizace krátkých textů
VL
lidové nástroje na území ČR
Průřezová témata
MeV
Receptivní činnosti/ Fungování a
vliv médií ve společnosti
Vliv médií na každodenní život
(referáty).
Život a kultura z hlediska
současné a historické
perspektivy
TV
pochodová cvičení
relaxační cvičení
PČ
modelování
VV
dekorace
Vzdělávací oblast:
UMĚNÍ A KULTURA
Vyučovací předmět:
HUDEBNÍ VÝCHOVA
Konkrétní výstupy dle ŠVP
- ztvárňuje hudbu pohybem
prostřednictvím jednoduchých tanečních
kroků
- rozpozná v proudu znějící hudby
jednoduché metrorytmické, tempové,
dynamické, harmonické změny
- správně taktuje ve 2/4, 3/4 rytmu
Ročník:
4.
učivo
HUDEBNĚ POHYBOVÉ ČINNOSTI:
- hudebně pohybové hry, tance
(taneční kroky)
- reakce na změny v proudu znějící
hudby (pantomima) a pohybová
improvizace s využitím tanečních
kroků
- taktování ve 2/4, 3/4, 4/4 taktu
142
Mezipředmětové vztahy
M
křivka
pravoúhlý trojúhelník
PŘ
živočichové v přírodě
VL
krajová kultura
VV
vyjádření emocí
znázornění pohybu
Průřezová témata
OSV
Osobnostní rozvoj
- psychohygien
- kreativita
Základní škola Aloise Klára Úštěk, PLA 11 –ŠVP FILIP – mít všech pět pohromadě
Vzdělávací oblast:
UMĚNÍ A KULTURA
Vyučovací předmět:
HUDEBNÍ VÝCHOVA
Ročník:
4.
Konkrétní výstupy dle ŠVP
učivo
- ví, kdo jsou B. Smetana, A. Dvořák
vyslechne instrumentální, vokální ukázku
hudební skladby
- rozpozná malou a velkou písňovou formu
- rozliší hudbu jiných kultur a etnik
Vzdělávací oblast:
UMĚNÍ A KULTURA
POSLECHOVÉ ČINNOSTI:
- práce s poslechovými skladbami –
propojení s ostatními vyučovacími
předměty (vlastivěda, přírodověda,
literatura, výtvarná výchova …)
- hudební formy (malá a velká písňová
forma
- poslech hudby jiných kultur a etnik
/indická, čínská, africká…/
Vyučovací předmět:
HUDEBNÍ VÝCHOVA
ČJ
popis
gradace v literárním textu
vyjadřování
rozvoj slovní zásoby
M
jednotky délky a jejich převody
PŘ
tóny a zvuky v přírodě
VL
krajová kultura (tanec, písně,
oblečení,...)
PČ modelování
VV
tah štětcem
tečkovaná metoda
(pointilismus)
gradace v malbě/kresbě
TV
pohyb dle charakteru hudby
relaxační chvilky
Průřezová témata
VMEGS
Evropa a svět nás
zajímá
Multikulturní výchova
kulturní diference
etnický původ
Ročník:
4.
Konkrétní výstupy dle ŠVP
- vyjmenuje a zapíše tóny stupnice C-dur
(C1 – C2)
- zazpívá durovou stupnici na vokál
- umí číst a psát noty požadovaných hodnot
- vytleská a zapíše jednoduchý rytmus
Mezipředmětové vztahy
učivo
HUDEBNÍ NAUKA:
- notová osnova
- houslový klíč, taktová čára
- stupnice C-dur
- noty s tečkou
143
Mezipředmětové vztahy
Průřezová témata
Základní škola Aloise Klára Úštěk, PLA 11 –ŠVP FILIP – mít všech pět pohromadě
Vzdělávací oblast:
UMĚNÍ A KULTURA
Vyučovací předmět:
HUDEBNÍ VÝCHOVA
Konkrétní výstupy dle ŠVP
- zpívá na základě svých dispozic
intonačně a rytmicky přesně v jednohlase
či dvojhlase v durových i v mollových
tóninách a při zpěvu využívá získané
pěvecké dovednosti
- zpaměti zazpívá hymnu ČR, uvede
základní údaje o jejím vzniku, ví, při
jakých příležitostech se hraje a jak se při
ní chovat
- pokusí se o dvojhlas, trojhlas (polyfonní
zpěv)
Ročník:
5.
učivo
VOKÁLNÍ ČINNOSTI:
- práce s písněmi v dur i v moll
- opakování a upevňování vokálních
dovedností z nižších ročníků
(dýchání, výslovnost, nasazení a tvorba
tónů)
- sjednocování hlasového rozsahu
- hlasová hygiena, význam rozezpívání
- hymna ČR, chování při hymně
Mezipředmětové vztahy
ČJ
hlasová hygiena
vyjadřovací schopnosti
rozšíření slovní zásoby
M
celá část, polovina
VL
státní symboly ČR
kultura v ČR
PŘ
člověk – dýchací soustava
VV
kresba/malba dle hudby
TV
relaxační cvičení
Průřezová témata
OSV
Osobnostní rozvoj/
Rozvoj schopností poznávání
Cvičení smyslového vnímání,
pozornosti a soustředění
OSV
Sociální rozvoj/
Komunikace
Komunikace v různých
situacích
OSV
Sociální rozvoj/
Kooperace a kompetice
Rozvoj individuálních a
sociálních dovedností pro
etické zvládání situací
soutěže, konkurence
VMEGS
Evropa a svět nás zajímá
Lidová slovesnost, zvyky a
tradice národů Evropy
MuV
Multikultura
Naslouchání druhým,
komunikace
s příslušníky odlišných
sociokulturních skupin
144
Základní škola Aloise Klára Úštěk, PLA 11 –ŠVP FILIP – mít všech pět pohromadě
Vzdělávací oblast:
UMĚNÍ A KULTURA
Vyučovací předmět:
HUDEBNÍ VÝCHOVA
Konkrétní výstupy dle ŠVP
5.
učivo
- využívá jednoduché, popřípadě složitější
hudební nástroje k doprovodné hře i k
reprodukci jednoduchých motivů skladeb
a písní
- vytváří podle svých individuálních
dispozic jednoduché předehry, mezihry,
a dohry a provádí elementární hudební
improvizaci
- realizuje podle svých individuálních
schopností a dovedností jednoduchou
melodii či píseň zapsanou pomocí not
- zapojuje se do hudebních her
Vzdělávací oblast:
UMĚNÍ A KULTURA
Ročník:
Mezipředmětové vztahy
INSTRUMENTÁLNÍ ČINNOSTI:
- doprovod pomocí Orfova
instrumentáře (nebo vlastní
hudební nástroj)
- opakování a upevňování
dovedností získaných v nižších
ročnících
- hudební hry
- záznam instrumentální melodie
- předehra, mezihra, dohra
TV
rozcvička
pohybové hry
PČ
modelování, dekorace
Vyučovací předmět:
HUDEBNÍ VÝCHOVA
MeV
Receptivní činnosti/
Kritické čtení a vnímání
mediálních sdělení
Identifikování základních
orientačních prvků v textu
(referáty, hudební soutěže)
MeV
Receptivní činnosti/
Stavba mediálních sdělení
Příklady pravidelností v
uspořádání mediovaných sdělení
(sledování hitparád)
MeV
Receptivní činnosti/
Fungování a vliv médií ve
společnosti
Vliv médií na každodenní život
(referáty).
Život a kultura z hlediska
současné a historické perspektivy
Ročník:
5.
Konkrétní výstupy dle ŠVP
- zná a předvede některé taneční kroky (např.
polka, valčík, polonéza, mazurka, kvapík…)
- správně taktuje ve 4/4 taktu
- na základě svých individuálních schopností a
dovedností vytváří pohybové improvizace
ČJ
popis
rytmizace textů
čtení a pohotovost při čtení
práce s textem
Průřezová témata
učivo
HUDEBNĚ POHYBOVÉ ČINNOSTI:
- hudebně pohybové hry, tance
(taneční kroky)
- reakce na změny v proudu znějící
hudby (pantomima) a pohybová
improvizace s využitím tanečních
kroků
- taktování ve 2/4, 3/4, 4/4 taktu
145
Mezipředmětové vztahy
VL
současnost a minulost
v kultuře ČR
TV
pohybové hry
základy tanečních kroků
rozcvička
VV
ztvárnění emocí jinou než
hudební či pohybovou formou
M
křivka x lomená čára
Průřezová témata
OSV
Osobnostní rozvoj
- kreativita
Základní škola Aloise Klára Úštěk, PLA 11 –ŠVP FILIP – mít všech pět pohromadě
Vzdělávací oblast:
UMĚNÍ A KULTURA
Vyučovací předmět:
HUDEBNÍ VÝCHOVA
Ročník:
5.
Konkrétní výstupy dle ŠVP
- v klidu, ale aktivně vyslechne krátké
hudební ukázky
- vyhledá v dostupné literatuře
(encyklopedie, zpěvníky apod.)informace o
některých autorech poslouchané hudby
- poslechem i pohledem rozpozná známé
hudební nástroje
- slovy, obrázkem (kresbou, malbou),
pohybem vyjádří dojem z poslouchané
hudby
- rozliší polyfonní a homofonní skladbu
učivo
POSLECHOVÉ ČINNOSTI:
- práce s poslechem skladeb v dur i v moll
- rozlišování hudby (polyfonní a homofonní)
- hudební formy malá, velká písňová forma,
rondo, variace
- seznámení s některými hudebními
skladateli (českými i světovými
Mezipředmětové vztahy
ČJ
vyjadřovací schopnosti
rozvoj slovní zásoby
autobiografie, biografie
M
jednotky délky
převody jednotek
letopočet a jeho formy zápisu
čtení letopočtů
VL
kultura současnosti a minulosti
význačné osobnosti českých
dějin
jednotlivé etapy a jejich
charakter v českých dějinách
146
Průřezová témata
VMEGS
Evropa a svět nás baví
OSV
Osobnostní rozvoj
- rozvoj schopností
poznávání
Základní škola Aloise Klára Úštěk, PLA 11 –ŠVP FILIP – mít všech pět pohromadě
Vzdělávací oblast:
UMĚNÍ A KULTURA
Vyučovací předmět:
HUDEBNÍ VÝCHOVA
Ročník:
5.
Konkrétní výstupy dle ŠVP
- píše správné noty do notové osnovy i na linky
pomocné
- vyjmenuje tóny stupnice C dur / vzestupně i
sestupně/, dokáže je zapsat do notové osnovy
- dokáže zapsat rytmus / zatleskaný, říkadla/
učivo
HUDEBNÍ NAUKA:
- upevňování znalostí z nižších ročníků
- stupnice C-dur, stupnice obecně
- notové písmo
- zápis rytmu, říkadla
147
Mezipředmětové vztahy
Tv
Rytmus
Vv
Malba, kresba
Průřezová témata
Základní škola Aloise Klára Úštěk, PLA 11 –ŠVP FILIP – mít všech pět pohromadě
Název vyučovacího předmětu: VÝTVARNÁ VÝCHOVA
Časová dotace na 1. stupni v jednotlivých ročnících
1. ročník – 1 hodina týdně, 2. ročník – 1 hodina týdně, 3. ročník – 1 hodina týdně, 4. ročník – 2 hodiny týdně, 5. ročník – 2 hodiny týdně.
Celková časová dotace na 1. stupni
Celkově je na 1. stupni věnováno Výtvarné výchově 7 hodin týdně.
Ve výuce v prvním vzdělávacím období (1. – 3. ročník) převládají různé hravé činnosti a experimentování, ve druhém vzdělávacím období (4.–5. ročník) přecházejí žáci již
k uvědomělejší výtvarné práci.
Charakteristika vyučovacího předmětu
Vyučovací předmět Výtvarná výchova vychází ze vzdělávací oblasti Umění a kultura a umožňuje jiné než pouze racionální poznávání světa.
Výtvarná výchova umožňuje žákům poznávat okolní i svůj vnitřní svět prostřednictvím výtvarných činností a postupně se formulujícího výtvarného myšlení. Toto
poznávání směřuje k tomu, aby se žáci učili rozumět výtvarnému umění, rozumět jeho jazyku a významům, aby se učili chápat výtvarnou kulturu jako nedílnou součást
svého duchovního života a bohatství společnosti, aby citlivě vnímali svět kolem sebe, prožívali jej a objevovali v něm estetické hodnoty. Výtvarná výchova usiluje
zejména o to, aby žáci získali praktické i teoretické poznatky o malbě, kresbě, grafických technikách, užitém umění, o modelování a prostorovém vytváření, aby se
prakticky a teoreticky seznámili s různými výtvarnými technikami a prostředky, aby získali představu o historickém vývoji výtvarného umění, aby byli schopni nalézat a
vnímat krásu v přírodě a ve světě vytvořeném lidmi, aby byli schopni tyto poznatky a dovednosti využívat.
Na 1. stupni základního vzdělávání se žáci seznamují prostřednictvím činností s výrazovými prostředky a s jazykem výtvarného umění. S nimi se učí tvořivě pracovat,
užívat je jako prostředků pro sebevyjádření. Poznávají zákonitosti tvorby, seznamují se s vybranými uměleckými díly, učí se je vzhledem ke svým zkušenostem chápat a
výpovědi sdělované uměleckým dílem rozpoznávat a interpretovat.
Obsahové a organizační vymezení předmětu
V etapě základního vzdělávání je Výtvarná výchova postavena na tvůrčích činnostech – tvorbě, vnímání a interpretaci. Tyto činnosti umožňují rozvíjet a uplatnit vlastní
vnímání, cítění, myšlení, prožívání, představivost, fantazii, intuici a invenci. K jejich realizaci nabízí výtvarná výchova vizuálně obrazné prostředky (dále jen prostředky)
nejen tradiční a ověřené, ale i nově vznikající v současném výtvarném umění a v obrazových médiích. Tvůrčími činnostmi (rozvíjením smyslové citlivosti, uplatňováním
subjektivity a ověřováním komunikačních účinků) založenými na experimentování je žák veden k odvaze a chuti uplatnit osobně jedinečné pocity a prožitky a zapojit se
na své odpovídající úrovni do procesu tvorby a komunikace.
Obsahem Rozvíjení smyslové citlivosti jsou činnosti, které umožňují žákovi rozvíjet schopnost rozeznávat podíl jednotlivých smyslů na vnímání reality a uvědomovat si
vliv této zkušenosti na výběr a uplatnění vhodných prostředků pro její vyjádření.
Obsahem Uplatňování subjektivity jsou činnosti, které vedou žáka k uvědomování si a uplatňování vlastních zkušeností při tvorbě, vnímání a interpretaci vizuálně
obrazných vyjádření.
148
Základní škola Aloise Klára Úštěk, PLA 11 –ŠVP FILIP – mít všech pět pohromadě
Obsahem ověřování komunikačních účinků jsou činnosti, které umožňují žákovi utváření obsahu vizuálně obrazných vyjádření v procesu komunikace a hledání nových i
neobvyklých možností pro uplatnění výsledků vlastní tvorby, děl výtvarného umění i děl dalších obrazových médií.
Výuka Výtvarné výchovy probíhá většinou v budově školy (ve třídách, v učebně výpočetní techniky nebo keramické dílně). V některých případech je organizována v
přírodě, dle možností lze zařadit návštěvy muzeí, zámků, kostelů (výstavy). Jednohodinové týdenní dotace vyučovacího předmětu Výtvarná výchova lze ve vhodných
případech organizovat „střídavě“ jako „dvouhodinovky“ 1krát za 14 dnů v kombinaci s jiným vyučovacím předmětem s jednohodinovou týdenní dotací (např. Pracovní
činnosti). Vzdělávací obsah předmětu je sice rozpracován pro jednotlivá období do jednotlivých ročníků, konkrétní činnosti však volí učitel sám podle svého uvážení s
ohledem na podmínky výuky, schopnosti a potřeby žáků.
Výchovné a vzdělávací strategie
Vyučující výtvarné výchovy využívají moderních metod práce. Do výuky jsou zařazovány návštěvy výstav, galerií, knihoven, exkurze, besedy; je využívána audiovizuální
technika, internet. Své estetické cítění a znalosti z jiných předmětů žáci prohloubí ve tvorbě projektů, skupinové a týmové práci.
Forma realizace
Skupinová výuka: modelování, dekorativní činnosti, kombinované techniky
Systémová výuka: kombinace psaného a obrazového projevu
Týmová práce: tvorba kompozičně náročnějších objektů, tvorba herbářů, prostorové útvary
Pokusy: vlastnosti výtvarného materiálu, výtvarných technik
Rozvíjení klíčových kompetencí v předmětu Výtvarná výchova na 1. stupni
Kompetence k učení
Žák vybírá vhodné metody a způsoby učení; třídí informace a na základě jejich pochopení je využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě; používá
obecně užívaných termínů, znaků a symbolů; vytváří si komplexnější pohled na přírodní, společenské a kulturní jevy; pozoruje a experimentuje, výsledky porovnává a
vyvozuje z nich závěry pro využití v budoucnosti.
Kompetence k řešení problémů
Žák je schopen vyhledat informace k řešení problému; využívá získané vědomosti a dovednosti ke zvolení vhodného způsobu řešení.
Kompetence komunikativní
Žák naslouchá druhým lidem, snaží se o porozumění a dovede projevit vlastní názor, vhodně argumentuje; rozumí obrazovým materiálům na své úrovni; využívá
informace.
Kompetence sociální a personální
Žák se účinně zapojuje do skupinové a týmové práce; podílí se na utváření příjemné atmosféry.
Kompetence občanské
Žák chápe důležitost ochrany tradic, kulturního i historického dědictví, projevuje pozitivní postoj k uměleckým dílům, k životnímu prostředí.
Kompetence pracovní
Žák dovede používat materiály, nástroje a vybavení, dodržuje pravidla; využívá svých poznatků ke svému dalšímu růstu.
149
Základní škola Aloise Klára Úštěk, PLA 11 –ŠVP FILIP – mít všech pět pohromadě
Vzdělávací obsahy a očekávané výstupy z RVP
UMĚNÍ A KULTURA – VÝTVARNÁ VÝCHOVA
Očekávané výstupy žáka – 1. období
- rozpoznává a pojmenovává prvky vizuálně obrazného vyjádření (linie, tvary, objemy, barvy, objekty); porovnává je a třídí na základě odlišností vycházejících z
jeho zkušeností, vjemů, zážitků a představ (1.–3. roč.: Rozvíjení smyslové citlivosti)
- v tvorbě projevuje své vlastní životní zkušenosti; uplatňuje při tom v plošném i prostorovém, uspořádání linie, tvary, objemy, barvy, objekty a další prvky a jejich
kombinace (1.–3. roč.: Uplatňování subjektivity)
- vyjadřuje rozdíly při vnímání události různými smysly a pro jejich vizuálně obrazné vyjádření volí vhodné prostředky (1.–3. roč.: Uplatňování subjektivity)
- interpretuje podle svých schopností různá vizuálně obrazná vyjádření; odlišné interpretace porovnává se svojí dosavadní zkušeností (1.–3. roč.: Ověřování
komunikačních účinků)
- na základě vlastní zkušenosti nalézá a do komunikace zapojuje obsah vizuálně obrazných vyjádření, která samostatně vytvořil, vybral či upravil (1.–3. roč.:
Ověřování komunikačních účinků)
Očekávané výstupy žáka – 2. období
- při vlastních tvůrčích činnostech pojmenovává prvky vizuálně obrazného vyjádření; porovnává je na základě vztahů /světlostní poměry, barevné kontrasty,
proporční vztahy a jiné/ (4.–5. roč.: Rozvíjení smyslové citlivosti)
- užívá a kombinuje prvky vizuálně obrazného vyjádření ve vztahu k celku: v plošném vyjádření linie a barevné plochy; v objemovém vyjádření modelování a
skulpturální postup; v prostorovém vyjádření uspořádání prvků ve vztahu k vlastnímu tělu i jako nezávislý model
(4.–5. roč.: Rozvíjení smyslové citlivosti)
- při tvorbě vizuálně obrazných vyjádření se vědomě zaměřuje na projevení vlastních životních zkušeností i na tvorbu vyjádření, která mají komunikační účinky pro
jeho nejbližší sociální vztahy (4.–5. roč.: Uplatňování subjektivity)
- nalézá vhodné prostředky pro vizuálně obrazná vyjádření vzniklá na základě vztahu zrakového vnímání k vnímání dalšími smysly; uplatňuje je v plošné, objemové
i prostorové tvorbě (4.–5. roč.: Rozvíjení smyslové citlivosti)
- osobitost svého vnímání uplatňuje v přístupu k realitě, k tvorbě a interpretaci vizuálně obrazného vyjádření; pro vyjádření nových i neobvyklých pocitů a prožitků
svobodně volí a kombinuje prostředky /včetně prostředků a postupů současného výtvarného umění/ (4.–5. roč.: Uplatňování subjektivity)
- porovnává různé interpretace vizuálně obrazného vyjádření a přistupuje k nim jako ke zdroji inspirace (4.–5. roč.: Ověřování komunikačních účinků)
- nalézá a do komunikace v sociálních vztazích zapojuje obsah vizuálně obrazných vyjádření, která samostatně vytvořil, vybral či upravil (4.–5. roč.: Ověřování
komunikačních účinků)
Učivo
ROZVÍJENÍ SMYSLOVÉ CITLIVOSTI
- prvky vizuálně obrazného vyjádření – linie, tvary, objemy, světlostní a barevné kvality, textury – jejich jednoduché vztahy (podobnost, kontrast, rytmus), jejich
kombinace a proměny v ploše, objemu a prostoru
- uspořádání objektů do celků – uspořádání na základě jejich výraznosti, velikosti a vzájemného postavení ve statickém a dynamickém vyjádření
- reflexe a vztahy zrakového vnímání k vnímání ostatními smysly – vizuálně obrazná vyjádření podnětů hmatových, sluchových, pohybových, čichových, chuťových a
vyjádření vizuálních podnětů prostředky vnímatelnými ostatními smysly
- smyslové účinky vizuálně obrazných vyjádření – umělecká výtvarná tvorba, fotografie, film, tiskoviny, televize, elektronická média, reklama
150
Základní škola Aloise Klára Úštěk, PLA 11 –ŠVP FILIP – mít všech pět pohromadě
UPLATŇOVÁNÍ SUBJEKTIVITY
- prostředky pro vyjádření emocí, pocitů, nálad, fantazie, představ a osobních zkušeností – manipulace s objekty, pohyb těla a jeho umístění v prostoru, akční tvar malby
a kresby
- typy vizuálně obrazných vyjádření – jejich rozlišení, výběr a uplatnění – hračky, objekty, ilustrace textů, volná malba, skulptura, plastika, animovaný film, comics,
fotografie, elektronický obraz, reklama
- přístupy k vizuálně obrazným vyjádřením – hledisko jejich vnímání (vizuální, haptické, statické, dynamické), hledisko jejich motivace (fantazijní, založené na smyslovém
vnímání)
OVĚŘOVÁNÍ KOMUNIKAČNÍCH ÚČINKŮ
- osobní postoj v komunikaci – jeho utváření a zdůvodňování; odlišné interpretace vizuálně obrazných vyjádření (samostatně vytvořených a přejatých) v rámci skupin, v
nichž se dítě pohybuje; jejich porovnávání s vlastní interpretací
- komunikační obsah vizuálně obrazných vyjádření – v komunikaci se spolužáky, rodinnými příslušníky a v rámci skupin, v nichž se žák pohybuje (ve škole i mimo školu);
vysvětlování výsledků tvorby podle svých schopností a zaměření
- proměny komunikačního obsahu – záměry tvorby a proměny obsahu vlastních vizuálně obrazných vyjádření i děl výtvarného umění
151
Základní škola Aloise Klára Úštěk, PLA 11 –ŠVP FILIP – mít všech pět pohromadě
Vzdělávací oblast:
UMĚNÍ A KULTURA
Vyučovací předmět:
VÝTVARNÁ VÝCHOVA
Ročník:
1.
Konkrétní výstupy dle ŠVP
- uspořádá si svůj pracovní prostor
- seznamuje se s důležitými pojmy výtvarných
materiálů a technik
- seznamuje se s výtvarnými potřebami a
materiálem
- vyjmenuje základní barvy, rozezná teplé a
studené, světlé a tmavé barvy
- použije vhodné barvy, správně je míchá a nanáší
na plochu
- uspořádá svým výtvarným vyjádřením barvy tak,
aby byla pokryta celá plocha daného formátu
- použije rytmizace
jednoduchých dekorativních prvků a
harmonických barev v pásu a ploše
- vytvoří plošnou i prostorovou kompozici
- pozoruje a výtvarně vnímá tvar živočichů a rostlin
- reprodukuje své smyslové zážitky do plošného i
prostorového vizuálně obrazného vyjádření
- vyhledává přírodní výtvory zajímavé tvarově,
barevně a strukturou
- přibližně vyjadřuje proporce postavy bez
obvyklých dětských deformačních chyb
učivo
ROZVÍJENÍ SMYSLOVÉ CITLIVOSTI
- poznávání výtvarného materiálu, pomůcek a
výtvarných technik
- rozlišování neobvyklých materiálů a nástrojů
- hra s barvou – vlastnosti barev
- barevný kontrast a harmonie
- kompozice plochy
- hra s linií
- rytmické řazení tvarů a barev
- plošné a prostorové vyjádření
- tematické kreslení na základě přímého
dojmu
- výtvarné dotváření přírodnin (kresbou,
otiskem, polepením)
- svět přírody (živočichové, rostliny)
- svět dítěte
- tvary užitkových předmětů
- postava v klidu
Mezipředmětové vztahy
Čj
rozšiřování slovní zásoby
M
orientace v prostoru
Prv
proměny přírody v ročních
obdobích – věci a činnosti
kolem nás
Hv
rytmus
Tv
zdravý životní styl, sport
Pč
modelování;
lepení, stříhání;
práce s papírem
152
Průřezová témata
VMEGS
Evropa a svět nás zajímá
Rodinné příběhy, zážitky a
zkušenosti z Evropy
(cestování)
EV
Ekosystémy
Lidské sídlo, město, vesnice
EV
Vztah člověka k prostředí
Naše obec – přírodní zdroje,
řešení odpadového
hospodářství
Základní škola Aloise Klára Úštěk, PLA 11 –ŠVP FILIP – mít všech pět pohromadě
Vzdělávací oblast:
UMĚNÍ A KULTURA
Vyučovací předmět:
VÝTVARNÁ VÝCHOVA
Ročník:
2.
Konkrétní výstupy dle ŠVP
- chápe vzájemné souvislosti
zobrazovaných předmětů a uplatňuje při práci
představivost a fantazii
- uvědomuje si vlastní pocity a prožitky a výtvarně
je ztvárňuje
- využívá svoji originalitu a svobodně volí
prostředky k výtvarnému vyjádření
- zdůvodní a obhájí své výtvarné pojetí
- vyjadřuje se k tvorbě své i druhých
- porovnává vlastní interpretaci s interpretací
uznávanou
- seznamuje se s obraznými projevy, malířů a
ilustrátorů dnešní doby
- objasní vztah ilustrace a literárního díla
- respektuje spolupráci ve skupině
- vystavuje své práce, podílí se na úpravě prostředí
školy
- vnímá umění jako bohatství své země
učivo
UPLATŇOVÁNÍ SUBJEKTIVITY
- tematické kreslení na základě představ a
fantazie
- vyjádření pohybu a
charakteristiky postav,
živočichů
- rozmístění obrazových prvků v popředí a v
pozadí
- fantazijní kresba
- ilustrace ke známým pohádkám a říkadlům
- hračka
OVĚŘOVÁNÍ KOMUNIKAČNÍCH ÚČINKŮ
- tolerance a porovnávání
- tvorba a interpretace uznávaných autorů (J.
Lada, J. Trnka, Z. Smetana, J. Čapek)
- ilustrace dětských knih
- estetické cítění
- instalace výstavy (třída)
Mezipředmětové vztahy
Čj
lidová slovesnost;
vypravování pohádek,
říkadel
VMEGS
Evropa a svět nás zajímá
Rodinné příběhy, zážitky a
zkušenosti z Evropy
(cestování)
M
orientace v prostoru;
počet prvků v daném
souboru
EV
Ekosystémy
Lidské sídlo, město, vesnice
Prv
člověk, příroda;
významné události v životě
Hv
výtvarné vyjádření vjemů
na základě poslechu hudby
či zpěvu (koledy)
Čj
ukázky ilustrací literárních
děl pro děti
Pč
příprava a úklid pracovního
prostoru
153
Průřezová témata
EV
Vztah člověka k prostředí
Naše obec – přírodní zdroje,
řešení odpadového
hospodářství
Základní škola Aloise Klára Úštěk, PLA 11 –ŠVP FILIP – mít všech pět pohromadě
Vzdělávací oblast:
UMĚNÍ A KULTURA
Vyučovací předmět:
VÝTVARNÁ VÝCHOVA
Konkrétní výstupy dle ŠVP
- připraví si a zorganizuje svoji výtvarnou činnost
- rozezná základní výtvarné techniky a výtvarný
materiál
- vybere a použije dostupné zobrazovací
prostředky
- rozezná barvy základní a podvojné
- využívá základní klasifikace barev, světlostní
kontrast
- uspořádá svým výtvarným vyjádřením barvy
tak, aby byla pokryta celá plocha daného
formátu
- použije rytmizaci jednoduchých dekorativních
prvků a harmonických barev v pásu a ploše
- vytvoří plošnou i prostorovou kompozici
- pozoruje, výtvarně vnímá a zachytí tvar těla
živočichů a přírodnin
- výtvarně vyjádří linii figury
- reprodukuje své smyslové zážitky do plošného i
prostorového vizuálně obrazného vyjádření
- vyjadřuje objem modelováním
Ročník:
2.
učivo
ROZVÍJENÍ SMYSLOVÉ CITLIVOSTI
- poznávání výtvarných nástrojů a
technik
- základní klasifikace barev
- světlostní a teplotní kontrast
- kombinace barev na základě
přírodních zákonitostí
- barevný kontrast, podobnost,
harmonie barev
- kompozice plochy
- rytmické řazení tvarů a barev
- dekorativní řešení plochy
geometrických nebo přírodních
prvků
- plošné a prostorové vyjádření
- tematické kreslení na základě
přímého dojmu – krajina, zvířata,
rostliny
- sběr přírodnin a jejich uplatnění ve
výtvarném projevu
- zobrazování tvarů a funkcí věcí,
užitkových předmětů
154
Mezipředmětové vztahy
M
křivé a přímé čáry;
geometrické tvary;
osa souměrnosti;
orientace v prostoru
Čj
dětská literatura;
vypravování;
popis;
dějová posloupnost
Hv
rytmus;
písně s přírodní tématikou
Tv
relaxační cvičení;
sport
Prv
roční období;
příroda, věci kolem nás,
krajina kolem nás, člověk
Průřezová témata
VMEGS
Evropa a svět nás zajímá
Rodinné příběhy, zážitky a
zkušenosti z Evropy (cestování)
EV
Ekosystémy
Lidské sídlo, město, vesnice
EV
Vztah člověka k prostředí
Naše obec – přírodní zdroje,
řešení odpadového
hospodářství
Základní škola Aloise Klára Úštěk, PLA 11 –ŠVP FILIP – mít všech pět pohromadě
Vzdělávací oblast:
UMĚNÍ A KULTURA
Vyučovací předmět:
VÝTVARNÁ VÝCHOVA
Ročník:
2.
Konkrétní výstupy dle ŠVP
- rozvine svou fantazii a výtvarně se vyjádří podle
pocitů a nálad na základě citového prožitku
- uplatňuje osobitost svého vnímání, je schopen
empatie
- soustředí se na vlastní pocity a zážitky a aplikuje
je do vizuálně obrazného vyjádření
- vyjádří vlastní zkušenosti prostřednictvím
vytvořených tvarů a zachycením popředí a pozadí
Učivo
UPLATŇOVÁNÍ SUBJEKTIVITY
- rozvíjení představivosti a fantazie
- dotváření na základě fantazie
- výtvarné sdělování vlastních prožitků
- tematické kreslení
- pohádky, pověsti – zachycení dějové linky
- vyjádření pohybu a charakteristiky postav,
živočichů
- hračka
Mezipředmětové vztahy
Prv
významné události v životě
dítěte
Čj (Lv)
hračky;
loutky, maňásky
Hv
ilustrace k písním
- zdůvodní a obhájí své výtvarné pojetí
- vyjadřuje se k tvorbě své i druhých
- uvědomuje si okolní prostředí jako zdroj inspirace
pro vytváření kulturních a uměleckých hodnot
- orientuje se v lidových zvycích a tradicích
- objasní vztah ilustrace a literárního díla
- přiřadí danou ilustraci k literárnímu dílu
- zná některé dětské ilustrátory
- respektuje spolupráci ve skupině
- vnímá umění jako bohatství své země
- uvědomuje si význam ochrany kulturních
památek
- vystavuje své práce, podílí se na úpravě prostředí
školy
OVĚŘOVÁNÍ KOMUNIKAČNÍCH
ÚČINKŮ
- tolerance a porovnávání
- tvorba a interpretace uznávaných autorů (J.
Lada, J. Trnka, Z. Smetana, J. Čapek,...)
- ilustrace dětských knih
- výtvarné zobrazení pohádek
- vztah ilustrace a literárního díla
- vycházky – zajímavé stavby v okolí
- návštěvy výstav
- instalace výstavy (třída, chodba)
155
Čj
spojitost textu s ilustracemi
literárních děl pro děti
Pč
modelování, lepení, stříhání
pohádkových postav
Tv
chůze v útvaru
Průřezová témata
Základní škola Aloise Klára Úštěk, PLA 11 –ŠVP FILIP – mít všech pět pohromadě
Vzdělávací oblast:
UMĚNÍ A KULTURA
Vyučovací předmět:
VÝTVARNÁ VÝCHOVA
Konkrétní výstupy dle ŠVP
- předvede přípravu pracovního místa a vlastní
výtvarné činnosti
- rozezná základní výtvarné techniky a výtvarný
materiál
- rozezná barvy teplé a studené
- určí vlastnosti barev
- dokáže míchat a překrývat barvy
- vyjadřuje se výtvarně na základě svého
pohybového a sluchového vnímání
- využije celou plochu
- kombinuje vizuálně obrazná vyjádření
- použije rytmizaci jednoduchých dekorativních
prvků a harmonických barev v pásu a ploše
- vytvoří plošnou i prostorovou kompozici
- uspořádá prostorové vyjádření vzhledem k
materiálu a jeho vlastnostem
- vyjadřuje objem modelováním
- pozoruje, výtvarně vnímá a zachytí tvar těla
živočichů a přírodnin
- rozlišuje lidskou postavu (muž, žena, dítě);
vyjadřuje typické pohyby postavy
Ročník:
3.
učivo
ROZVÍJENÍ SMYSLOVÉ CITLIVOSTI
- poznávání výtvarných nástrojů a
technik
- používání neobvyklých materiálů a
nástrojů
- základní klasifikace barev
- světlostní a teplotní kontrast
- výrazové vlastnosti barev, barevná
harmonie
- grafický záznam pohybu
- kompozice plochy
- linie a tvar
- barvy ročních období
- malba a kresba na základě
smyslového vnímání
- rytmické řazení prvků
- rytmické řešení plochy
- plošné a prostorové vyjádření
- tematické kreslení na základě
přímého dojmu
- obytný prostor
- makety domů
- stavebnice
- výtvarné dotváření přírodnin
Mezipředmětové vztahy
M
křivé a rovné čáry, ovály,
elipsy, kružnice;
geometrické tvary;
osa souměrnosti;
orientace v prostoru
Čj
dětská literatura;
lidová slovesnost;
popis;
vypravování;
dějová posloupnost
Hv
rytmus;
poslech skladeb
Prv
příroda;
krajina,
živá a neživá příroda;
člověk;
významné události a výročí
Pč
práce s kartonem;
modelování;
stavebnice
156
Průřezová témata
VMEGS
Evropa a svět nás zajímá
Rodinné příběhy, zážitky a
zkušenosti z Evropy (cestování)
EV
Ekosystémy
Lidské sídlo, město, vesnice
EV
Vztah člověka k prostředí
Naše obec – přírodní zdroje, řešení
odpadového hospodářství
Základní škola Aloise Klára Úštěk, PLA 11 –ŠVP FILIP – mít všech pět pohromadě
Vzdělávací oblast:
UMĚNÍ A KULTURA
Vyučovací předmět:
VÝTVARNÁ VÝCHOVA
Konkrétní výstupy dle ŠVP
- rozvine svou fantazii a výtvarně se vyjádří
podle pocitů a nálad na základě citového
prožitku
- uplatňuje svoji originalitu, vytváří nové a
neobvyklé předměty a souvislosti
- uvědomuje si svojí originalitu, sám hledá
prostředky pro výtvarný projev
- zachytí tvar těla živočichů v pohybu
- zdůvodní a obhájí své výtvarné pojetí
- vyjadřuje se k tvorbě své i druhých
- uvědomuje si okolní prostředí jako zdroj
inspirace pro vytváření kulturních a
uměleckých hodnot
- rozliší lidové zvyky a tradice
- nalezne společné znaky ilustrace a literárního
díla
- vyjmenuje některé dětské ilustrátory
- respektuje spolupráci ve
skupině
- vnímá umění jako bohatství své země
- uvědomuje si význam ochrany
kulturních památek
- porovná vlastní interpretaci
s interpretací uznávanou
- vystavuje své práce, podílí se
na úpravě prostředí školy
- seznamuje se s různými druhy
výtvarného umění
Ročník:
3.
Učivo
UPLATŇOVÁNÍ SUBJEKTIVITY
- rozvíjení představivosti a fantazie
- dotváření na základě fantazie
- fantazijní kresba
- vyjádření osobního zážitku
- kombinace neobvyklých předmětů
- tematické kreslení
- zvíře a postava v pohybu
- pohádky, pověsti – zachycení děje
OVĚŘOVÁNÍ KOMUNIKAČNÍCH ÚČINKŮ
- tolerance a porovnávání
- tvorba a interpretace uznávaných autorů (O.
Janeček, A. Born, Z. Miller,…)
- ilustrace dětských knih
- lidové umění
- lidové tradice a jejich dekor
- výtvarná úprava knihy
- vycházky – zajímavé stavby v okolí (sochařství,
architektura)
- návštěvy výstav
- instalace výstavy (třída, chodba)
157
Mezipředmětové vztahy
Čj
vypravování
Tv
zdravý způsob života;
sport
Prv
živá příroda (člověk, zvíře,
rostliny); látky a jejich vlastnosti
Čj
lidová slovesnost;
dětské knihy
Prv
lidé a čas;
památky v regionu;
tradice a zvyky
M
orientace v prostoru, v čase,
na ploše
Průřezová témata
Základní škola Aloise Klára Úštěk, PLA 11 –ŠVP FILIP – mít všech pět pohromadě
Vzdělávací oblast:
UMĚNÍ A KULTURA
Vyučovací předmět:
VÝTVARNÁ VÝCHOVA
Konkrétní výstupy dle ŠVP
- uplatňuje ve vlastní výtvarné činnosti teoretické
a praktické poznatky a dovednosti s výtvarnými
výrazovými prostředky
- používá běžných pojmů z nauky o barvě
- orientuje se v užití běžných
i netradičních materiálů a nástrojů
- zpřesňuje vyjádření lidské postavy a hlavy
- zobrazí pohyb postavy v akci
- uplatňuje výrazové vlastnosti linie
- využívá lineární a kreslené písmo
- orientuje se v řazení prvků v tvarové i barevné
kompozici
- uplatňuje vztah zrakového vnímání k vnímání
ostatními smysly
- vytváří jednoduché prostorové objekty
- modeluje podle skutečnosti
Ročník:
4.
učivo
ROZVÍJENÍ SMYSLOVÉ CITLIVOSTI
- kresba (pastel, křída)
- malba (vodové, temperové barvy)
- koláž
- mozaika
- textilní aplikace
- světlostní a barevné kontrasty
- barvy podzimu
- věci denní potřeby, užité umění
- lidské reálné i fantastické postavy,
hlavy
- hra s linkou
- hra s písmeny, číslicemi
- řazení prvků v ploše, symetrická
řešení
- lineární a barevné vyjádření
vnitřní stavby rostlin
- prostorové objekty, útvary
- modelování z hlíny, moduritu
Mezipředmětové vztahy
Pč
příprava místa;
úklid a čistota pracovního
prostoru;
práce s kartonem, textiliemi,
přírodninami
OSV
Osobnostní rozvoj/
Kreativita
Cvičení pro rozvoj základních rysů
kreativity (pružnost nápadů,
originalita)
M
orientace na ploše, v prostoru;
číslice;
osa souměrnosti;
geometrická tělesa
OSV
Sociální rozvoj/ Poznávání lidí
Vzájemné poznávání se ve skupině
Pří
látky a jejich vlastnosti;
živá příroda, ekologie;
Čj
vypravování;
popis podle obrázku;
písmo
Hv
notová osnova, grafické
značky v hudbě
158
Průřezová témata
VMEGS
Evropa a svět nás zajímá
Rodinné příběhy, zážitky a
zkušenosti z Evropy (cestování)
VMEGS
Objevujeme Evropu a svět
Státní a evropské symboly
EV
Ekosystémy
Lidské sídlo, město, vesnice
EV
Vztah člověka k prostředí
Naše obec – přírodní zdroje, řešení
odpadového hospodářství
Základní škola Aloise Klára Úštěk, PLA 11 –ŠVP FILIP – mít všech pět pohromadě
Vzdělávací oblast:
UMĚNÍ A KULTURA
Vyučovací předmět:
VÝTVARNÁ VÝCHOVA
Konkrétní výstupy dle ŠVP
- rozvine svou fantazii a výtvarně se vyjádří podle
pocitů a nálad na základě citového prožitku
- uplatňuje svoji originalitu v přístupu k realitě, k
tvorbě a interpretaci vizuálně obrazného
vyjádření
- experimentuje s danými objekty v prostoru a v
ploše
- vytváří na základě vlastních zkušeností, fantazie
a představivosti vizuálně obrazná vyjádření
- zachytí tvar těla živočichů a postav v klidu i v
pohybu
- zhodnotí, obhájí a zdůvodní vlastní uměleckou
výpověď
- vyjadřuje se k tvorbě své i druhých
- uvědomuje si zvyky a tradice jako kulturní
dědictví národa, chápe jejich význam i hodnotu
- hledá a pojmenovává základní obrazotvorné
prvky a kompoziční přístupy v uměleckém díle
- porovnává rozdíly výtvarných děl
- vnímá umění jako kulturní bohatství své země
- uvědomuje si význam ochrany kulturních
památek
- jmenuje nejznámější dětské ilustrátory a pozná
jejich dílo
- vystavuje své práce, podílí se
na výtvarném řešení svého okolí
Ročník:
4.
Učivo
UPLATŇOVÁNÍ SUBJEKTIVITY
- osobité vyjádření společenské
události
- osobité vyjádření fantazijní dějové
situace
- výrazové možnosti akční tvorby
- výtvarné hraní s objekty (písmena)
- výtvarné vyjádření zážitků ze života
dětí
- pohyb těla a jeho umístění v ploše a
prostoru
OVĚŘOVÁNÍ KOMUNIKAČNÍCH
ÚČINKŮ
- tolerance a porovnávání
- vlastní portfolio
- umělecká díla současnosti a minulosti
- komunikace se spolužáky
- výtvarné zachycení zvyků a tradic
- různé způsoby uměleckého vyjádření
skutečnosti (malířství, sochařství,
architektura, užité umění)
- kultura bydlení, kultura odívání
- výtvarná úprava knihy
- vycházky – regionální
památky a zajímavosti
- návštěva výstavy
- účast na instalaci školní výstavy,
výzdoba školy
159
Mezipředmětové vztahy
Čj
vypravování;
popis;
reklama
Tv
zdravý životní styl
Pří
život v různých biotopech;
ekologie
Inf
vyhledávání informací
Vla
obrazy z českých dějin;
památná místa regionu
Pří
člověk a životní prostředí;
život na zemi
Hv
poslech
Čj
lidová slovesnost;
knihy pro děti;
ilustrace literárních děl;
film, fotografie;
tiskoviny, reklama
Průřezová témata
MeV
Produktivní činnosti/
Tvorba mediálního sdělení
Tvorba mediálního sdělení pro
školní časopis či internetové
médium (pozvánky)
Základní škola Aloise Klára Úštěk, PLA 11 –ŠVP FILIP – mít všech pět pohromadě
Vzdělávací oblast:
UMĚNÍ A KULTURA
Vyučovací předmět:
VÝTVARNÁ VÝCHOVA
Konkrétní výstupy dle ŠVP
-uplatňuje ve vlastní výtvarné činnosti teoretické
a praktické poznatky a dovednosti s výtvarnými
výrazovými prostředky
- používá běžných pojmů z nauky o barvě
- vědomě volí nástroje a techniky pro konkrétní
výtvarné vyjádření
- zpřesňuje vyjádření lidské postavy a hlavy
- vystihuje různé velikosti postav vzhledem k
prostoru
- uplatňuje výrazové vlastnosti linie
- rozezná základní tvary lineárního a kresleného
písma
- orientuje se v řazení prvků v tvarové i barevné
kompozici
- uplatňuje vztah zrakového vnímání k vnímání
ostatními smysly
- navrhne dekoraci
- užívá různé způsoby výtvarného zobrazování
prostorových jevů a vztahů, modeluje
Ročník:
5.
učivo
ROZVÍJENÍ SMYSLOVÉ CITLIVOSTI
- kresba, malba
- koláž
- akvarel
- textilní aplikace
- mozaika
- elementární poučení o teorii barev
- barevnost přírody
- barevné vztahy objektů a pozadí
- světelný a barevný kontrast
- lidská hlava a postava
- hra s různými druhy linie
- písmeno jako dekorativní prvek
- dekorativní řazení prvků v ploše,
prostoru (symetrická i asymetrická
řešení)
- užité umění, životní prostředí
- plošná i prostorová kulisa (loutkové
divadlo)
- prostorové útvary, objekty, hračky
Mezipředmětové vztahy
Čj
vypravování, popis;
rozvoj slovní zásoby;
úprava v sešitech;
písmo
Průřezová témata
OSV
Osobnostní rozvoj/
Kreativita
Cvičení pro rozvoj základních
rysů kreativity (pružnost
nápadů, originalita)
M
orientace na ploše, prostoru;
geometrické tvary;
tělesa;
číslice
OSV
Sociální rozvoj/ Poznávání lidí
Vzájemné poznávání se ve
skupině
Pří
živá a neživá příroda;
člověk;
látky a jejich vlastnost
VMEGS
Evropa a svět nás zajímá
Rodinné příběhy, zážitky a
zkušenosti z Evropy (cestování)
Hv
notová osnova
VMEGS
Evropa a svět nás zajímá
Lidová slovesnost, zvyky a
tradice národů Evropy
Pč
práce s kartónem, textiliemi,
přírodninami;
modelovací hmoty
VMEGS
Objevujeme Evropu a svět
Státní a evropské symboly
EV
Ekosystémy
Lidské sídlo, město, vesnice
160
Základní škola Aloise Klára Úštěk, PLA 11 –ŠVP FILIP – mít všech pět pohromadě
Vzdělávací oblast:
UMĚNÍ A KULTURA
Vyučovací předmět:
VÝTVARNÁ VÝCHOVA
Ročník:
5.
Konkrétní výstupy dle ŠVP
Učivo
- rozvine svou fantazii a výtvarně se vyjádří podle
pocitů a nálad na základě svého citového prožitku
- uplatňuje svoji originalitu v přístupu k realitě, k
tvorbě a interpretaci vizuálně obrazného
vyjádření
- uvědomuje si možnosti originality při návrhu
vlastního řešení
- experimentuje s danými objekty v prostoru a v
ploše
- výtvarně zachytí tvar těla živočichů v pohybu
- zachytí linii postav v klidu i v pohybu
UPLATŇOVÁNÍ SUBJEKTIVITY
- vyjadřování subjektivních pocitů a nálad
- osobité vyjádření společenské události
- osobité vyjádření literárních textů,
ilustrace
- výtvarné vyjádření zážitků
- výtvarné hraní s objekty (písmena, číslice)
- fantazijní kresba, malba
- tematické kreslení na základě představ a
fantazie
- zvířata v klidu i v pohybu
- poutač, reklama
- comics, malá skupina postav v pohybu
- zhodnotí, obhájí a zdůvodní vlastní uměleckou
výpověď
- vyjadřuje se k tvorbě své i druhých
- dokáže spolupracovat se
svými spolužáky
- uvědomuje si hodnotu zvyků a tradic
- chápe rozmanitost kultury různých
sociokulturních skupin jako prostředek k
obohacení vlastní kultury
- uvědomuje si význam výtvarného umění jako
kulturního dědictví národa
a chápe nutnost jeho ochrany
- vnímá výtvarné umělecké dílo a chápe jeho
význam
- vybaví si výtvarný žánr i jeho
souvislosti s dobou a místem vzniku
- vystavuje své práce, podílí se
na výtvarném řešení svého okolí
OVĚŘOVÁNÍ KOMUNIKAČNÍCH ÚČINKŮ
- tolerance a porovnávání
- vlastní portfolio
- umělecká díla současnosti a minulosti
- komunikace se spolužáky
- výtvarné zachycení zvyků a tradic
- různé způsoby uměleckého vyjádření
skutečnosti
- umělecké styly (gotika, baroko)
- besedy na téma:
- malířství, sochařství
- kresba a grafika
- architektura
- současná ilustrace
- kultura bydlení (bytové zařízení a užité
umění)
- vycházky
- návštěva výstavy
- účast na instalaci školní
výstavy, výzdoba školy
161
Mezipředmětové vztahy
Čj
vypravování, popis;
dramatizace
Hv
poslech hudby
Pč
práce s papírem
Tv
sport
Vla
české dějiny;
místo, kde žijeme;
památky regionu;
lidé a čas
Pří
člověk a životní prostředí
Inf
vyhledávání informací
Čj
lidové zvyky a tradice;
dětské knihy;
film
Průřezová témata
EV
Vztah člověka k prostředí
Naše obec – přírodní zdroje,
řešení odpadového
hospodářství
MeV
Receptivní činnosti/
Kritické čtení a vnímání
mediálních sdělení
Identifikování základních
orientačních prvků v textu
(referáty)
MeV
Produktivní činnosti/
Tvorba mediálního sdělení
Tvorba mediálního sdělení pro
školní časopis či internetové
médium (pozvánky)
Základní škola Aloise Klára Úštěk, PLA 11 –ŠVP FILIP – mít všech pět pohromadě
Název vyučovacího předmětu: TĚLESNÁ VÝCHOVA
Časová dotace na 1. stupni v jednotlivých ročnících
1. ročník – 2 hodiny; 2. ročník – 2 hodiny; 3. ročník – 2 hodiny; 4. ročník – 2 hodiny; 5. ročník – 2 hodiny.
Celková časová dotace na 1. stupni
Celkově je na 1. stupni věnováno Tělesné výchově 10 hodin týdně.
Charakteristika vyučovacího předmětu
Zdraví člověka je chápáno jako vyvážení stav tělesné, duševní a sociální pohody. Je utvářeno a ovlivňováno mnoha aspekty, jako je styl života, zdravotně preventivní
chování, kvalita mezilidských vztahů, kvalita životního prostředí, bezpečí člověka atd. Protože je zdraví základním předpokladem pro aktivní a spokojený život a pro
optimální pracovní výkonnost, stává se poznávání a praktické ovlivňování rozvoje ochrany zdraví jednou z priorit základního vzdělání.
Vzdělávací oblast Člověk a zdraví přináší základní podněty pro ovlivňování zdraví (poznatky, činnosti, způsoby chování) s nimiž se žáci seznamují, učí se je využívat a
aplikovat ve svém životě. Vzdělávání v této vzdělávací oblasti směřuje především k tomu, aby žáci poznávali sami sebe jako živé bytosti, aby pochopili hodnotu zdraví,
smysl zdravotní prevence i hloubku problémů spojených s nemocí či jiným poškozením zdraví. Žáci se seznamují s různým nebezpečím, které ohrožuje zdraví v běžných i
mimořádných situacích, osvojují si dovednosti a způsoby chování (rozhodování), které vedou k zachování či posílení zdraví, a získávají potřebnou míru odpovědnosti za
zdraví vlastní i zdraví jiných. Jde tedy z velké části o poznávání zásadních životních hodnot, o postoupné utváření postojů k nim a o aktivní jednání v souladu s nimi.
Naplnění těchto záměrů je v základním vzdělávání nutné postavit na účinné motivaci a na činnostech a situacích posilujících zájem žáků o problematiku zdraví.
Při realizaci této vzdělávací oblasti je třeba klást důraz především na praktické dovednosti a jejich aplikace v modelových situacích i v každodenním životě školy.
Zpočátku by mělo být vzdělávání ovlivněno kladným osobním příkladem učitele, jeho všestrannou pomocí a celkovou příznivou atmosférou ve škole. Později přistupuje
důraz i na větší samostatnost a odpovědnost žáků v jednání, rozhodování a činnostech souvisejících se zdravím. Takto chápané vzdělávání je základem pro vytváření
aktivních přístupů žáků k rozvoji i ochraně zdraví.
Obsahové a organizační vymezení předmětu
Vzdělávací oblast Člověk a zdraví je vymezena a realizována v souladu s věkem žáků ve vyučovacím předmětu Tělesná výchova, do níž je zahrnuta i zdravotní tělesná
výchova. Vzdělávací obsah oblasti Člověk a zdraví prolíná do ostatních vzdělávacích oblastí, které jej obohacují nebo využívají.
Vyučovací předmět Tělesná výchova jako součást komplexnějšího vzdělávání žáků v problematice zdraví směřuje na jedné straně k poznání vlastních pohybových
možností a zájmů, na druhé straně k poznávání účinků konkrétních pohybových činností na tělesnou zdatnost, duševní a sociální pohodu. Pohybové vzdělávání
postupuje od spontánní pohybové činnosti žáků k činnosti řízené a výběrové, jejímž smyslem je schopnost samostatně ohodnotit úroveň své zdatnosti a řadit do
denního režimu pohybové činnosti pro uspokojování vlastních pohybových potřeb i zájmů, pro optimální rozvoj zdatnosti a výkonnosti, pro regeneraci sil a kompenzaci
různého zatížení, pro podporu zdraví a ochranu života. Předpokladem pro osvojování pohybových dovedností je v základním vzdělávání žákův prožitek z pohybu a z
komunikace při pohybu, dobře zvládnutá dovednost pak zpětně kvalitu jeho prožitku umocňuje.
Charakteristické pro pohybové vzdělávání je rozpoznávání a rozvíjení pohybového nadání, které předpokládá diferenciaci činností i hodnocení výkonů žáků. Neméně
důležité je odhalování zdravotních oslabení žáků a jejich korekce v běžných i specifických formách pohybového učení – v povinné tělesné výchově, případně ve zdravotní
162
tělesné výchově. Proto se nedílnou součástí tělesné výchovy stávají korektivní a speciální vyrovnávací cvičení, která jsou podle potřeby preventivně využívána v
hodinách Tělesné výchovy pro všechny žáky.
Do vyučovacího předmětu Tělesná výchova je také fakultativně zařazena výuka bruslení, lyžování, plavání, turistiky, cykloturistiky a pobytů v přírodě. Dále fakultativně
probíhají školní i meziškolní sportovní soutěže.
Výuka oboru Tělesná výchova je realizována v jedné tělocvičně v budově školy. Ta je využívána především k výuce sportovních her, výuce základní, sportovní a rytmické
gymnastiky. Mimo areál školy je využíváno multifunkční hřiště.
Výchovné a vzdělávací strategie
Důležitou součástí strategie vzdělávání v předmětu Tělesná výchova jsou promyšleně volené a řízené postupy, způsoby a metody, kterými chceme cíleně směřovat k
naplnění klíčových kompetencí.
Forma realizace
Skupinová výuka: kolektivní hry, kruhový a variabilní provoz
Hromadná výuka: průpravná a závěrečná část hodiny, nácvik nových dovedností
Individuální výuka: jednotlivé části hodiny, nácvik nových dovedností
Kooperativní výuka: spolupráce při řešení pohybového úkolu
Soutěže: v rámci vyučovací jednotky, fakultativně v rámci školních i meziškolních sportovních soutěží
Kurzy: fakultativní zařazení výuky bruslení, lyžování, plavání, cykloturistiky a pobytů v přírodě
Rozvíjení klíčových kompetencí v předmětu Tělesná výchova na 1. stupni
Kompetence k učení
Žák si uvědomuje zodpovědnost za zdraví, jako nejdůležitější životní hodnotu. Plánuje, organizuje a vyhodnocuje své činnosti a dovednosti. Osvojuje si nové pohybové
dovednosti, kultivuje svůj pohybový projev i správné držení těla. Rovněž si osvojuje základní tělocvičné názvosloví.
Kompetence k řešení problémů
Žák si vybere vhodné způsoby řešení problému, uplatňuje tvořivé myšlení. Při řešení základního úkolu spolupracuje s ostatními spolužáky.
Kompetence komunikativní
Žák otevřeně, všestranně a účinně komunikuje se spolužáky a učiteli. Netoleruje agresivní chování, stejně tak nezdvořilé a vulgární projevy. Pozitivně prezentuje a
reprezentuje svou osobu. Jedná v duchu „fair play“.
Kompetence sociální a personální
Žák spolupracuje ve skupinách, vzájemně si s ostatními spolužáky pomáhá. Uvědomuje si význam sociálních vztahů a rolí ve sportu.
Kompetence občanské
Žák dodržuje pravidla slušného chování ve škole i mimo její areál. Uvědomuje si zodpovědnost za svůj život, své zdraví a za své životní prostředí. Respektuje práva
druhých.
Kompetence pracovní
Žák důsledně dodržuje organizační, hygienické a bezpečnostní zásady. Dodržuje pravidla pro ochranu svého zdraví a zdraví druhých.
163
Základní škola Aloise Klára Úštěk, PLA 11 –ŠVP FILIP – mít všech pět pohromadě
Vzdělávací obsahy a očekávané výstupy z RVP
ČLOVĚK A ZDRAVÍ – TĚLESNÁ VÝCHOVA
Očekávané výstupy žáka – 1. období
- spojuje pravidelnou každodenní pohybovou činnost se zdravím a využívá nabízené příležitosti
- zvládá v souladu s individuálními předpoklady jednoduché pohybové činnosti jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině; usiluje o jejich zlepšení
- spolupracuje při jednoduchých týmových pohybových činnostech a soutěžích
- uplatňuje hlavní zásady hygieny a bezpečnosti při pohybových činnostech ve známých prostorech školy
- reaguje na základní pokyny a povely k osvojované činnosti a její organizaci
Očekávané výstupy žáka – 2. období
- podílí se na realizaci pravidelného pohybového režimu; uplatňuje kondičně zaměřené činnosti; projevuje přiměřenou samostatnost a vůli po zlepšení úrovně své
zdatnosti
- zařazuje do pohybového režimu korektivní cvičení, především v souvislosti s jednostrannou zátěží nebo vlastním svalovým oslabením
- zvládá v souladu s individuálními předpoklady osvojované pohybové dovednosti; vytváří varianty osvojených pohybových her
- uplatňuje pravidla hygieny a bezpečného chování v běžném sportovním prostředí; adekvátně reaguje v situaci úrazu spolužáka
- jednoduše zhodnotí kvalitu pohybové činnosti spolužáka a reaguje na pokyny k vlastnímu provedení pohybové činnosti
- jedná v duchu fair play: dodržuje pravidla her a soutěží, pozná a označí zjevné přestupky proti pravidlům a adekvátně na ně reaguje; respektuje při pohybových
činnostech opačné pohlaví
- užívá při pohybové činnosti základní osvojované tělocvičné názvosloví; cvičí podle jednoduchého nákresu, popisu cvičení
- zorganizuje nenáročné pohybové činnosti a soutěže na úrovni třídy
- změří základní pohybové výkony a porovná je s předchozími výsledky
- orientuje se v informačních zdrojích o pohybových aktivitách a sportovních akcích ve škole i v místě bydliště; samostatně získá potřebné informace
Učivo
ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ZDRAVÍ
- význam pohybu pro zdraví – pohybový režim žáků, délka a intenzita pohybu
- příprava organismu – příprava před pohybovou činností, uklidnění po zátěži, napínací a protahovací cvičení
- zdravotně zaměřené činnosti – správné držení těla, správné zvedání zátěže; průpravná, kompenzační, relaxační a jiná zdravotně zaměřená cvičení a jejich praktické
využití
- rozvoj různých forem rychlosti, vytrvalosti, síly, pohyblivosti, koordinace pohybu
- hygiena při TV – hygiena pohybových činností a cvičebního prostředí, vhodné oblečení a obutí pro pohybové aktivity
- bezpečnost při pohybových činnostech – organizace a bezpečnost cvičebního prostoru, bezpečnost v šatnách a umyvárnách, bezpečná příprava a ukládání nářadí,
náčiní a pomůcek, první pomoc v podmínkách TV
164
Základní škola Aloise Klára Úštěk, PLA 11 –ŠVP FILIP – mít všech pět pohromadě
ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ÚROVEŇ POHYBOVÝCH DOVEDNOSTÍ
- pohybové hry – s různým zaměřením; netradiční pohybové hry a aktivity; využití hraček a netradičního náčiní při cvičení; pohybová tvořivost
- základy gymnastiky – průpravná cvičení, akrobacie, cvičení s náčiním a na nářadí odpovídající velikosti a hmotnosti
- rytmické a kondiční formy cvičení pro děti – kondiční cvičení s hudbou nebo rytmickým doprovodem, základy estetického pohybu, vyjádření melodie a rytmu
pohybem, jednoduché tance
- průpravné úpoly – přetahy a přetlaky
- základy atletiky – rychlý běh, motivovaný vytrvalý běh, skok do dálky nebo do výšky, hod míčkem
- základy sportovních her – manipulace s míčem, pálkou či jiným herním náčiním odpovídající velikosti a hmotnosti, herní činnosti jednotlivce, spolupráce ve hře,
průpravné hry, utkání podle zjednodušených pravidel minisportů
- turistika a pobyt v přírodě – přesun do terénu a chování v dopravních prostředcích při přesunu, chůze v terénu, táboření, ochrana přírody
- plavání – (základní plavecká výuka) hygiena plavání, adaptace na vodní prostředí, základní plavecké dovednosti, jeden plavecký způsob (plavecká technika), prvky
sebezáchrany a dopomoci tonoucímu
- lyžování, bruslení (podle podmínek školy) – hry na sněhu a na ledě, základní techniky pohybu na lyžích a bruslích
- další pohybové činnosti (podle podmínek školy a zájmu žáků)
ČINNOSTI PODPORUJÍCÍ POHYBOVÉ UČENÍ
- komunikace v TV – základní tělocvičné názvosloví osvojovaných činností, smluvené povely, signály
- organizace při TV – základní organizace prostoru a činností ve známém (běžném) prostředí
- zásady jednání a chování – fair play, olympijské ideály a symboly
- pravidla zjednodušených osvojovaných pohybových činností – her, závodů, soutěží
- měření a posuzování pohybových dovedností – měření výkonů, základní pohybové testy
- zdroje informací o pohybových činnostech
165
Základní škola Aloise Klára Úštěk, PLA 11 –ŠVP FILIP – mít všech pět pohromadě
Vzdělávací oblast:
ČLOVĚK A ZDRAVÍ
Konkrétní výstupy dle ŠVP
- uvědomuje si nutnost každodenní
pohybové činnosti a jejího vlivu na
zdraví
- dodržuje hlavní zásady hygieny při
pohybových činnostech
- dovede se samostatně převléct do
cvičebního úboru
- uvědomuje si různá nebezpečí při
nedodržení bezpečnostních pravidel
při pohybových aktivitách
a v prostorech školy
Vyučovací předmět:
TĚLESNÁ VÝCHOVA
Ročník:
1.
učivo
Mezipředmětové vztahy
ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ZDRAVÍ
Význam pohybu pro zdraví
- pohybový režim žáků
- délka a intenzita pohybové zátěže
Hygiena při TV
- hygiena pohybových činností a
cvičebního prostředí
- vhodné oblečení a obutí pro pohybové
aktivity
Bezpečnost při pohybových činnostech
- organizace a bezpečnost cvičebního
prostoru
- bezpečnost v šatnách
- bezpečná příprava a ukládání nářadí,
náčiní a pomůcek
- první pomoc v podmínkách TV
Příprava organismu
- příprava před pohybovou činností
- uklidnění po zátěži
- napínací a protahovací cvičení
Zdravotně zaměřené činnosti
- správné držení těla
- cvičení dechová
- správné zvedání zátěže
- průpravná, kompenzační, relaxační a
jiná zdravotně zaměřená cvičení a jejich
praktické využití
Rozvoj různých forem rychlosti,
vytrvalosti, síly, pohyblivosti,
koordinace pohybu
166
Průřezová témata
Prv
určování času;
péče o zdraví;
zdravá výživa
OSV
Osobnostní rozvoj/
Sebepoznání a sebepojetí
Moje tělo
Prv
zdraví, nemoc, úraz;
osobní bezpečí
OSV
Sociální rozvoj/ Komunikace
Komunikace v různých situacích
Čj,M
správné držení těla
OSV
Sociální rozvoj/
Kooperace a kompetence
Rozvoj individuálních a sociálních
dovedností pro etické zvládání
situace soutěže, konkurence
Hv
dechová cvičení
Prv
stavba lidského těla
MuV
Lidské vztahy
Uplatňování principu slušného
chování.
Udržování tolerantních vztahů
a rozvíjení spolupráce s jinými lidmi
(míčové hry)
MuV
Multikultura
Naslouchání druhým,
komunikace s příslušníky odlišných
sociokulturních skupin
Základní škola Aloise Klára Úštěk, PLA 11 –ŠVP FILIP – mít všech pět pohromadě
Vzdělávací oblast:
ČLOVĚK A ZDRAVÍ
Konkrétní výstupy dle ŠVP
- Uplatňuje pravidla bezpečnosti při
atletických činnostech, za pomoci uč. Je
dodržuje.
- Dovede se samostatně převléct do
cvičebního úboru.
- Reaguje na základní pokyny, signály a
gesta učitele.
- Zvládá základní pojmy související s
během, skokem do dálky a hodem.
- Zvládá základní techniku nízkého a
polovysokého startu.
- Zvládá základní techniku běhu, skoku do
dálky a hodu míčkem.
- Uplatňuje pravidla bezpečnosti při
gymnastických cvičeních a za pomoci
učitele je dodržuje.
- Dovede se samostatně převléct do
cvičebního úboru.
- Reaguje na základní pokyny a gesta
učitele
- Zvládá alespoň pasivně základní pojmy
Vyučovací předmět:
TĚLESNÁ VÝCHOVA
Ročník:
1.
učivo
ATLETIKA:
Základní pojmy
a)týkající se běhů, skoků a hodů, názvy částí
atletického hřiště
b)základy bezpečnosti při atletických
činnostech
c)zjednodušené startovní povely a signály
d)vhodné oblečení pro atletické činnosti
Běh
a)průpravná cvičení pro ovlivňování běžecké
rychlosti a vytrvalosti
b)základy nízkého a polovysokého startu
c)rychlý běh na 20 až 40 m
d)motivovaný běh v terénu až do 10 minut
(běh prokládaný chůzí, souvislý běh podle
úrovně žáků)
Skok
a)průpravná cvičení pro ovlivňování odrazové
síly a obratnosti
b)odraz z místa
c)skok do dálky z místa
d)skok z rozeběhu - libovolné místo odrazu
Hod
a)průpravná cvičení pro hod kriketovým
b)hod míčkem z místa
GYMNASTIKA:
Základní pojmy
a)základní bezpečnostní pravidla při
gymnastickém cvičení
b)vhodné oblečení pro gymnastiku
c)základní cvičební polohy, postoje, pohyby
paží, nohou, trupu, názvy používaného náčiní a
nářadí
d)gymnastické držení těla
e)soustředění na cvičení
167
Mezipředmětové vztahy
Vv
znalost základních barev
Pč
práce s drobným a netradičním
materiálem
M
řazení do útvarů
Hv
rytmizace, melodizace;
hudební styly a žánry
(např. pochod);
jednoduchá rytmická cvičení
Čj, M
relaxační cvičení
Čj
osvojování si pojmů;
rozšiřování slovní zásoby;
správná výslovnost
Prv
pravidla slušného chování
M
počet přeskoků;
odhad vzdálenosti;
orientace v prostoru;
porovnávání předmětů
podle velikost
Průřezová témata
osvojených cviků.
- Zvládá základní gymnastické držení těla.
- Zvládá se soustředit na cvičení.
- Uvědomuje si, že při zpevnění těla se
provádějí gymnastická cvičení snáze.
- Zvládá kotoul vpřed, skoky prosté snožmo
z trampolíny.
- Zvládá základy gymnastického odrazu.
- Zvládá základy chůze na lavičce s
dopomocí učitele.
- Zvládá základy šplhu s dopomocí učitele.
- Uplatňuje pravidla bezpečnosti při
gymnastických činnostech a rytmizaci, za
pomoci učitele je dodržuje.
- Dovede se samostatně převléct do
cvičebního úboru
- Reaguje na základní pokyny a gesta
učitele.
- Zvládá základní estetické držení těla (snaží
se o to)
- Zvládá základní estetický pohyb těla a
jeho částí (chůzi, běh, poskoky, obraty,
atd.).
Akrobacie
a)průpravná cvičení pro zvládnutí kotoulu
vpřed
b)kotoul vpřed
Přeskok
a)průpravná cvičení pro nácvik gymnastického
odrazu z trampolínky
b)skoky prosté odrazem snožno z trampolínky
c)výskok do vzporu dřepmo na sníženou
švédskou bednu odrazem z trampolínky
Lavička (kladinka)
a)chůze s dopomocí
Šplh na tyči
a)průpravná cvičení pro nácvik přírazu obounož
b)šplh do výšky max.2 metrů s dopomocí
RYTMICKÁ A KONDIČNÍ GYMNASTIKA:
Základní pojmy
a)základní bezpečnostní pravidla při
gymnastickém cvičení
b)vhodné oblečení pro gymnastiku
c)základní cvičební polohy, postoje, pohyby
paží, nohou, trupu, názvy používaného náčiní a
nářadí
d)gymnastické držení těla
e)soustředění na cvičení
Akrobacie
a)průpravná cvičení pro zvládnutí kotoulu
vpřed
b)kotoul vpřed
Přeskok
a)průpravná cvičení pro nácvik gymnastického
odrazu z trampolínky
b)skoky prosté odrazem snožno z trampolínky
c)výskok do vzporu dřepmo na sníženou
švédskou bednu odrazem z trampolínky
Lavička (kladinka)
a)chůze s dopomocí
Šplh na tyči
a)průpravná cvičení pro nácvik přírazu obounož
b)šplh do výšky max.2 metrů s dopomocí
168
·- Uvědomuje si různá nebezpeční při hrách
a snaží se jim za pomoci učitele zabránit
- Zvládá některé pohybové hry a je schopen
je hrát se spolužáky i mimo TV.
· Zvládá v pohybové hře využít i hračky a
jiné předměty (mimo tělocvičné náčiní).
· Uvědomuje si, že lze pohyb spojovat s
představou, rytmem, příběhem,
pohádkou (slovem)
· Uplatňuje pravidla bezpečnosti při
sportovních činnostech, za pomoci učitele
je dodržuje.
· Zvládá základní pojmy označující
náčiní, osvojované dovednosti, části hřiště
a základní sportovní hry jako je vybíjená.
· Zvládá základní způsoby házení a chytání
míče odpovídající velikosti a hmotnosti.
POHYBOVÉ HRY:
Základní pojmy
a)související s osvojovanými hrami a
používaným náčiním
b)základní organizační povely pro realizaci her
c)základní pravidla osvojovaných her
d)bezpečnost při různých druzích her a v
různých podmínkách
e)využití předmětů denní potřeby k
pohybovým hrám
SPORTOVNÍ HRY:
Základní pojmy
a)spojené s osvojovanými činnostmi, náčiním,
oblečením pro sportovní hry a částmi
sportovního hřiště
b)základy bezpečnosti a hygieny při
sportovních hrách
Vlastní nácvik
a)držení míče jednoruč a obouruč
b)manipulace s míčem odpovídající velikosti a
hmotnosti (na místě a v pohybu, vyvolenou i
opačnou rukou)
c)základní přihrávky rukou (vyvolenou i
opačnou)
d)základní sportovní hry-vybíjená (se
zjednodušenými pravidly, na malém hřišti)
169
Základní škola Aloise Klára Úštěk, PLA 11 –ŠVP FILIP – mít všech pět pohromadě
Vzdělávací oblast:
ČLOVĚK A ZDRAVÍ
Konkrétní výstupy dle ŠVP
- uvědomuje si nutnost každodenní
pohybové činnosti a jejího vlivu na
zdraví
- dodržuje hlavní zásady hygieny při
pohybových činnostech
- dovede se samostatně převléct do
cvičebního úboru
- uvědomuje si různá nebezpečí při
nedodržení bezpečnostních pravidel
při pohybových aktivitách
a v prostorech školy
Vyučovací předmět:
TĚLESNÁ VÝCHOVA
Ročník:
2.
učivo
ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ZDRAVÍ
Význam pohybu pro zdraví
- pohybový režim žáků
- délka a intenzita pohybové zátěže
Hygiena při TV
- hygiena pohybových činností
a cvičebního prostředí
- vhodné oblečení a obutí pro pohybové aktivity
- organizace a bezpečnost cvičebního prostoru
- bezpečnost v šatnách
- bezpečná příprava a ukládání nářadí, náčiní a pomůcek
- první pomoc v podmínkách TV
Příprava organismu
- příprava před pohybovou činností
- uklidnění po zátěži
- napínací a protahovací cvičení
Zdravotně zaměřené činnosti
- správné držení těla
- cvičení dechová
- správné zvedání zátěže
- průpravná, kompenzační, relaxační a jiná zdravotně
zaměřená cvičení a jejich praktické využití
Rozvoj různých forem rychlosti,
vytrvalosti, síly, pohyblivosti, koordinace pohybu
Mezipředmětové vztahy
Průřezová témata
Prv
péče o zdraví;
zdravá výživa;
osobní bezpečí
OSV
Osobnostní rozvoj/
Sebepoznání a sebepojetí
Moje tělo
M
správné držení těla
OSV
Sociální rozvoj/ Komunikace
Komunikace v různých situacích
Čj
správné držení těla
OSV
Sociální rozvoj/ Kooperace a
kompetence
Rozvoj individuálních a
sociálních dovedností pro
etické zvládání situace
soutěže, konkurence
MuV
Lidské vztahy
Uplatňování principu slušného
chování
Udržování tolerantních vztahů
a rozvíjení spolupráce s jinými
lidmi (míčové hry)
MuV
Multikultura
Naslouchání druhým,
komunikace s příslušníky
odlišných sociokulturních
skupin
170
Základní škola Aloise Klára Úštěk, PLA 11 –ŠVP FILIP – mít všech pět pohromadě
Vzdělávací oblast:
ČLOVĚK A ZDRAVÍ
Vyučovací předmět:
TĚLESNÁ VÝCHOVA
Konkrétní výstupy dle ŠVP
- Uplatňuje pravidla bezpečnosti při atletických
činnostech a za pomoci učitele je dodržuje.
- Dovede se samostatně převléct do cvičebního
úboru.
- Reaguje na základní pokyny, signály a gesta
učitele.
- Zvládá základní pojmy související z během,
skokem do dálky a hodem.
- Zvládá základní techniku nízkého a
polovysokého startu.
- Zvládá základní techniku běhu, skoku do dálky
z místa, hodu míčkem z místa a za chůze
- Uplatňuje pravidla bezpečnosti při
gymnastických cvičeních a za pomoci učitele
je dodržuje.
- Dovede se samostatně převléct do cvičebního
úboru.
- Reaguje na základní pokyny a gesta učitele.
- Zvládá alespoň pasivně základní pojmy
osvojovaných cviků a dovede pojmenovat
základní gymnastické nářadí a náčiní.
· Zvládá základní gymnastické držení těla.
- Zvládá se soustředit na cvičení.
- Uvědomuje si, že při zpevnění těla se
provádějí gymnastická cvičení snáze.
Ročník:
2.
učivo
ATLETIKA:
Základní pojmy
a)týkajících se běhů, skoků a hodů, názvy
částí atletického hřiště
b)základy bezpečnosti při atletických
činnostech
c)vhodné oblečení pro atletické činnosti
d)zjednodušené startovní povely a signály
Běh
a)průpravná cvičení pro ovlivňování běžecké
rychlosti a vytrvalosti
b)základy nízkého a polovysokého
startuc)rychlý běh na 30 až 50m
d)motivovaný běh v terénu až do l0 min. (běh
prokládaný chůzí, dle výkonnosti žáků i
souvislý běh)
Skok
a)průpravná cvičení pro ovlivňování odrazové
síly a obratnosti
GYMNASTIKA:
Základní pojmy
a)základní cvičební polohy, postoje, pohyby
paží, nohou, trupu, názvy používaného náčiní
a nářadí
b)základní bezpečnostní pravidla při
gymnastickém cvičení
c)vhodné oblečení pro gymnastiku
d)gymnastické držení těla
e)soustředění na cvičení
Akrobacie
a)průpravná cvičení pro zvládnutí kotoulu
vpřed
b)kotoul vpřed
c)průpravná cvičení pro zvládnutí kotoulu
171
Mezipředmětové vztahy
Pč
práce s drobným
a netradičním materiálem
M
řazení do útvarů
M
relaxační chvilky
Čj
relaxační chvilky
Prv
lidské tělo( stavba a funkce)
M
odhad měření časů;
odhad vzdáleností
M
orientace v prostoru;
porovnávání předmětů
dle velikosti;
sčítání a odčítání do 100
Hv
hudební rytmus 2/4 a 3/4;
rytmizace, melodizace;
pohyb na taneční hudbu
Prv
místo, kde žijeme;
rozmanitosti přírody;
Průřezová témata
- Zvládá kotoul vpřed, vzad, skoky prosté
snožmo z trampolíny.
- Zvládá základy gymnastického odrazu.
- Zvládá základy chůze na lavičce s dopomocí
učitele.
- Užívá osvojované tělocvičné názvosloví na
úrovni cvičence.
vzad
d)kotoul vzad
Přeskok
a)průpravná cvičení pro nácvik
gymnastického odrazu
b)skoky prosté odrazem snožno z trampolíny
c)výskok do vzporu dřepmo na sníženou
švédskou bednu odrazem z trampolíny
Lavička (kladinka)
a)chůze s dopomocí (různé obměny)
Šplh na tyči
a)průpravná cvičení pro nácvik přírazu
obounož
b)šplh do výšky maximálně 2 metrů
s dopomocí
- Uplatňuje pravidla bezpečnosti při
gymnastických činnostech a rytmizaci za
pomoci učitele je dodržuje.
- Dovede se samostatně převléct do cvičebního
úboru.
- Reaguje na základní pokyny a gesta učitele.
- Zvládá základní estetické držení těla (snaží se
o to).
- Zvládá základní estetický pohyb těla a jeho
částí (chůzi, běh, poskoky, obraty atd.).
- Umí vyjádřit jednoduchou melodii, rytmus
pohybem.
RYTMICKÁ A KONDIČNÍ GYMNASTIKA:
Základní pojmy
a)základy bezpečnosti při gymnastických
činnostech, rytmizaci
b)vhodné oblečení a obutí pro gymnastickou
činnost, rytmizaci
c)základní estetický pohyb těla a jeho částí
(chůze, běh, poskoky, obraty, pohyby
různých částí těla)
d)rytmizovaný pohyb, nápodoba pohybem,
tvořivé vyjádření rytmu a melodie pohybem
e)soustředění na hudební a rytmický
doprovod, vnímání a prožívání rytmu, tempa
a melodie
- Uvědomuje si různá nebezpečí při hrách a
snaží se jím za pomoci učitele zabránit.
- Zvládá některé pohybové hry a je schopen
hrát se spolužáky i mimo TV.
- Zvládá v pohybové hře využít i hračky a jiné
předměty (mimo tělocvičné náčiní).
- Uvědomuje si, že lze pohyb spojovat s
POHYBOVÉ HRY:
Základní pojmy
a)související s osvojovanými hrami a
používaným náčiním
b)základní organizační povely pro realizaci
her
c)základní pravidla osvojovaných her
d)bezpečnost při různých druzích her a
různých podmínkách
172
ochrana přírody;
osobní bezpečí
hudbou, rytmem, příběhem, pohádkou, svou
představou, zkušeností.
- Uplatňuje pravidla bezpečnosti při
sportovních hrách a za pomoci učitele je
dodržuje.
- Zvládá základní pojmy používané náčiní,
osvojené dovednosti, části hřiště a
nejznámější sportovní hry jako je vybíjená
apod.
- Zvládá základní způsoby házení a chytání míče
odpovídající velikosti a hmotnosti.
- Uplatňuje základní znalosti sportovních her v
praxi.
e)využití předmětů denní potřeby k
pohybovým hrám
SPORTOVNÍ HRY:
Základní pojmy
a)spojené s osvojovanými činnostmi,
náčiním, oblečením pro sportovní hry a
částmi sportovního hřiště
b)základy bezpečnosti a hygieny při
sportovních hrách
Vlastní nácvik
a)držení míče jednoruč a obouruč
b)manipulace s míčem odpovídající velikosti
a hmotnosti (na místě i v pohybu, vyvolenou i
opačnou rukou)
c)základní přihrávky rukou (vyvolenou i
opačnou)
e)základní sportovní hry-vybíjená a kopaná
(se zjednodušenými pravidly, na malém
hřišti)
173
Základní škola Aloise Klára Úštěk, PLA 11 –ŠVP FILIP – mít všech pět pohromadě
Vzdělávací oblast:
ČLOVĚK A ZDRAVÍ
Konkrétní výstupy dle ŠVP
- uvědomuje si nutnost každodenní
pohybové činnosti a jejího vlivu na
zdraví
- dodržuje hlavní zásady hygieny při
pohybových činnostech
- volí vhodné cvičební oblečení
- dovede se samostatně
převléct do cvičebního úboru
- uvědomuje si různá nebezpečí při
nedodržení bezpečnostních pravidel
při pohybových aktivitách
a v prostorech školy
Vyučovací předmět:
TĚLESNÁ VÝCHOVA
Ročník:
3.
učivo
ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ZDRAVÍ
Význam pohybu pro zdraví
- pohybový režim žáků
- délka a intenzita pohybové zátěže
Hygiena při TV
- hygiena pohybových činností a cvičebního
prostředí
- vhodné oblečení a obutí pro pohybové
aktivity
Bezpečnost při pohybových činnostech
- organizace a bezpečnost cvičebního
prostoru
- bezpečnost v šatnách
- bezpečná příprava a ukládání nářadí, náčiní
a pomůcek
- první pomoc v podmínkách TV
Příprava organismu
- příprava před pohybovou činností
- uklidnění po zátěži
- napínací a protahovací cvičení
Zdravotně zaměřené činnosti
- správné držení těla
- cvičení dechová
- správné zvedání zátěže
- průpravná, kompenzační, relaxační a jiná
zdravotně zaměřená cvičení a jejich
praktické využití
Rozvoj různých forem rychlosti,
vytrvalosti, síly, pohyblivosti, koordinace
pohybu
174
Mezipředmětové vztahy
Prv
péče o zdraví;
zdravá výživa;
osobní bezpečí, bezpečné
chování
Čj
dechová cvičení
Prv
správné držení těla
lidské tělo (stavba a funkce)
Průřezová témata
OSV
Osobnostní rozvoj/
Sebepoznání a sebepojetí
Moje tělo
OSV
Sociální rozvoj/
Komunikace
Komunikace v různých situacích
OSV
Sociální rozvoj/
Kooperace a kompetence
Rozvoj individuálních a sociálních
dovedností pro etické zvládání
situace
soutěže, konkurence
MuV
Lidské vztahy
Uplatňování principu slušného
chování
Udržování tolerantních vztahů
a rozvíjení spolupráce s jinými
lidmi (míčové hry)
MuV
Multikultura
Naslouchání druhým, komunikace
s příslušníky odlišných
sociokulturních skupin
Základní škola Aloise Klára Úštěk, PLA 11 –ŠVP FILIP – mít všech pět pohromadě
Vzdělávací oblast:
ČLOVĚK A ZDRAVÍ
Konkrétní výstupy dle ŠVP
- uplatňuje pravidla bezpečnosti při
atletických disciplínách.
- Zvládá aktivně základní osvojované
pojmy související s během, skokem do
dálky a hodem míčkem.
- Reaguje na základní pokyny, signály a
gesta učitele.
- Zvládá základní techniku nízkého a
polovysokého startu.
- Zvládá základní techniku běhu, skoku
do dálky a hodu míčkem z chůze i z
rozběhu.
- Zvládá upravit doskočiště, připravit
start běhu (čára), vydat pokyny pro
start.
- Jednoduše zhodnotí kvalitu pohybové
činnosti a reaguje na pokyny k
vlastním chybám.
Vyučovací předmět:
TĚLESNÁ VÝCHOVA
Ročník:
3.
Učivo
ATLETIKA:
- Základní pojmy
a)základní disciplíny, části běžecké dráhy skokanských
sektorů, pomůcky pro měření výkonů, úpravu
doskočiště
b)základy bezpečnosti při atletických činnostech,
vhodné oblečení
c)startovní povely
d)základy techniky běhů, skoků a hodů
Běh
a)průpravná cvičení pro ovlivňování běžecké rychlosti a
vytrvalosti
b)běžecká abeceda
c)nízký start na povel, polovysoký start
d)rychlý běh do 60 m
e)vytrvalostní běh v terénu až do 15 minut (dle
výkonností žáků)
f)vytrvalý běh na dráze do 600 m
Skok
a)průpravná cvičení pro ovlivňování odrazové síly a
obratnosti
b)skok do dálky s rozběhem (odraz z pásma širokého 50
cm z 3 až 4 dvojkroků)
Hod
a)průpravná cvičení pro hod míčkem
b)hod míčkem z chůze (postupné spojení s rozběhem)
c)hod míčkem s rozběhem
d)spojení rozběhu s odhodem
GYMNASTIKA:
Základní pojmy
a)základní cvičební polohy, postoje a pohyby paží,
nohou, trupu, názvy používaného nářadí a náčiní
(aktivně)
b)základní záchrana a dopomoc při gymnastickém
175
Mezipředmětové vztahy
M
drobné pohybové hry
s využitím početních operací
(např. molekuly);
pohybové hry s využitím
geometrických útvarů;
početní operace v oboru
přirozených čísel do 1000
Pč
práce s drobným
a netradičním materiálem
M
orientace v geometrických
útvarech
Hv
takt 4/4;
zpěv písní v 2/4, 3/4, 4/4
taktu;
rytmizace, melodizace;
hudební improvizace;
orientace v prostoru;
pohybové vyjádření hudby
a reakce na změny v proudu
znějící hudby;
hudební styly a žánry
M
relaxační a kompenzační
chvilky
Čj
Průřezová témata
cvičení, vhodné oblečení
c)průpravná cvičení pro ovlivňování pohyblivosti,
obratnosti, síly, rychlosti a koordinace pohybů atd.(s
širším spektrem náčiní)
Akrobacie
a) kotoul vpřed a jeho modifikace
b) kotoul vzad a jeho modifikace
Přeskok
a)průpravná cviční pro nácvik gymnastického odrazu z
můstku
b)přeskok 2-4 dílů z odrazem z trampolínky
c)roznožka přes kozu našíř odrazem z trampolínky
Lavička (kladinka)
a)chůze bez pomoci (různé obměny chůze)
Šplh na tyči
a)šplh do výšky 4 metrů bez dopomoci
- Uplatňuje pravidla bezpečnosti při
gymnastických činnostech a rytmizaci
za pomoci učitele je dodržuje.
- Aktivně se zapojuje do pohybových
činností.
- Reaguje na základní pokyny a gesta
učitele.
- Zvládá základní estetické držení těla
(snaží se o to).
- Zvládá základní estetický pohyb těla a
jeho částí (chůzi, běh, poskoky, obraty
atd.).
- Správně provede kotoul vpřed a vzad.
- Reaguje na základní pokyny a gesta
učitele.
RYTMICKÁ A KONDIČNÍ GYMNASTIKA:
Základní pojmy
a)základy estetického pohybu těla a jeho částí v
různých polohách, změny poloh, obměny tempa a
rytmu
b)tvořivé vyjádření rytmu pohybem
c)základní tance založené na taneční chůzi a běhu
(klusu)
d)základní tance založené na kroku poskočném,
přísuvném, přeměnném(seznámení s 2/4 a 3/4
tanečním krokem)
e) bezpečnost při gymnastických činnostech
POHYBOVÉ HRY:
Základní pojmy
a)související s funkcemi her, pravidly a používaným
náčiním
176
relaxační a kompenzační
chvilky
M
orientace v prostoru
Prv
naše vlast, okolní krajina;
rozmanitosti přírody;
ochrana přírody;
osobní bezpečí
- Zvládá základy estetického držení
těla.
- Zvládá základy estetického pohybu
těla a jeho částí.
- Snaží se reagovat na hezký i
nezvládnutý pohyb.
- Zvládá základy tance založené na
chůzi, běhu, klusu, na kroku
poskočném, přísuvném, přeměnném.
- Uvědomuje si různá nebezpečí při
hrách a snaží se jim zabránit.
- Zvládá minimálně 10 pohybových her
a zná jejich zaměření.
- Snaží se samostatně vytvářet
pohybové hry, hledat varianty
známých her.
- Uvědomuje si různá nebezpečí při
sportovních hrách a snaží se jim
zabránit.
- Zvládá základní pojmy osvojovaných
činností.
- Zvládá elementární herní činnosti
jednotlivce a využívá je v základních
kombinacích i v utkání podle z
jednodušených pravidel.
- Zvládá konkrétní hry se
zjednodušenými pravidly a dovede je
využívat (samostatně nebo za pomoci
učitele).
- Jedná v duchu fair play za pomoci
učitele dodržuje pravidla soutěží.
- má osvojené činnosti, názvy částí
areálu a vybavení bazénu, smluvené
signály k dorozumívání v prostředí
b)variace her jednoho druhu
c)využití přírodního prostředí pro pohybové hry
d)bezpečnost při různých druzích her
SPORTOVNÍ HRY:
Základní pojmy
a)související s osvojovanou činností, základní označení
a vybavení hřišť, základní role ve hře, pravidla
zjednodušených sportovních her (miniher)
b)vhodné oblečení a obutí pro sportovní hry
Vlastní nácvik
a)přihrávka jednoruč a obouruč (vrchní, strčením)
b)chytání míče jednoruč a obouruč
c)vedení míče driblingem
d)střelba jednoruč a obouruč na koš (z místa i v
pohybu, vyvolenou rukou)
e)pohyb s míčem a bez míče, zastavení
f)průpravné sportovní hry, utkání podle
zjednodušených pravidel (vybíjená, minibasketbal)
ÚPOLY
V rámci témat „Pohybové hry“ a „Průpravná kondiční
cvičení“ je možné zařazovat průpravné přetahy a
přetlaky.
PLAVÁNÍ:
Dle možnosti školy lze zařadit v rámci hodin tělesné
výchovy „Základní plavecký výcvik
177
bazénu
- dodržuje základní hygienu při
plaveckém výcviku
- zná zásady bezpečnosti při plavání a
pohybu v areálu
- uplatňuje pravidla bezpečnosti při
turistice a pobytu v přírodě
- dodržuje pravidla bezpečnosti
při hrách na sněhu
Turistika a pobyt v přírodě
- přesun do terénu a chování v dopravních
prostředcích, chůze v terénu, ochrana přírody
Hry na sněhu
178
Základní škola Aloise Klára Úštěk, PLA 11 –ŠVP FILIP – mít všech pět pohromadě
Vzdělávací oblast:
ČLOVĚK A ZDRAVÍ
Konkrétní výstupy dle ŠVP
- spolupracuje na realizaci svého
pravidelného pohybového režimu
- dodržuje hlavní zásady hygieny při
pohybových činnostech
- dodržuje zásady bezpečného chování
ve sportovním prostředí
- usiluje o zvládnutí kondičně
zaměřených činností
- snaží se o zlepšení úrovně své pohybové
zdatnosti
- cvičí podle jednoduchého nákresu a popis
Vyučovací předmět:
TĚLESNÁ VÝCHOVA
Ročník:
4.
Učivo
Mezipředmětové vztahy
ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ZDRAVÍ
Význam pohybu pro zdraví
- pohybový režim žáků
- délka a intenzita pohybové zátěže
Hygiena při TV
- hygiena pohybových činností
a cvičebního prostředí
- vhodné oblečení a obutí pro pohybové aktivity
Bezpečnost při pohybových činnostech
- organizace a bezpečnost cvičebního prostoru
- bezpečnost v šatnách
- bezpečná příprava a ukládání nářadí, náčiní a
pomůcek
- první pomoc v podmínkách TV
Příprava organismu
- příprava před pohybovou činností
- uklidnění po zátěži
- napínací a protahovací cvičení
Zdravotně zaměřené činnosti
- správné držení těla
- cvičení dechová
- správné zvedání zátěže
- průpravná, kompenzační, relaxační a jiná
zdravotně zaměřená cvičení
a jejich praktické využití
Rozvoj různých forem rychlosti,
vytrvalosti, síly, pohyblivosti, koordinace
pohybu
179
Pří
člověk a jeho zdraví;
osobní bezpečí
Čj
relaxační cvičení
dechová cvičení,
relaxační
cvičení
Průřezová témata
OSV
Osobnostní rozvoj/
Rozvoj schopností poznávání
Cvičení smyslového vnímání,
pozornosti a soustředění
OSV
Osobnostní rozvoj/
Sebepoznání a sebepojetí
Moje tělo
OSV
Osobnostní rozvoj/
Psychohygiena
Uvolnění, relaxace
OSV
Sociální rozvoj/
Mezilidské vztahy
Respektování, podpora, pomoc
OSV
Sociální rozvoj/
Komunikace
Komunikace v různých situacích
OSV
Sociální rozvoj/
Kooperace a kompetence
Rozvoj individuálních a sociálních
dovedností pro etické zvládání situace
soutěže, konkurence
Základní škola Aloise Klára Úštěk, PLA 11 –ŠVP FILIP – mít všech pět pohromadě
Vzdělávací oblast:
ČLOVĚK A ZDRAVÍ
Konkrétní výstupy dle ŠVP
- Uplatňuje pravidla bezpečnosti při
atletických disciplínách
- Zvládá aktivně osvojované pojmy
- Reaguje na základní pokyny, signály a
gesta učitele.
- Zvládá aktivně techniku nízkého a
polovysokého startu.
- Zvládá aktivně základní techniky běhů,
skoků, hodů.
- Zvládá upravit doskočiště, připravit start
běhu (čáru) a vydat povely pro start.
- Dovede změřit a zapsat výkony v
osvojovaných disciplinách a porovná je s
předchozími výsledky.
-Jednoduše zhodnotí kvalitu pohybové
činnosti a reaguje na pokyny k vlastním
chybám.
Vyučovací předmět:
TĚLESNÁ VÝCHOVA
Ročník:
4.
Učivo
Mezipředmětové vztahy
ATLETIKA:
Základní pojmy
a)základní disciplíny, části běžecké dráhy,
skokanského sektoru, pomůcky pro měření
výkonů, úpravu doskočiště
b)základní techniky běhů, skoků, hodů
c)startovní povely, základní způsoby měření a
zaznamenávání výkonů
Běh
a)průpravná cvičení pro ovlivňování běžecké
rychlosti a vytrvalost
b)běžecká abeceda
c)nízký start (na povel) „polovysoký start“
d)rychlý běh na 60 m
e)vytrvalostní běh v terénu 12-15 min.(dle
výkonnosti žáků)f)vytrvalý běh na dráze 600 m
Skok
a)průpravná cvičení pro ovlivňování odrazové síly
a obratnosti
b)skok do dálky s rozběhem (odraz z pásma
širokého 50 cm-postupně z 5 až 7 dvojkroků)
c)skok do dálky s rozběhem-postupně odraz z
břevna
Hod
a)průpravná cvičení pro hod míčkem
b) hod míčkem s rozběhem
c)spojení rozběhu s odhodem
d)základy rozměření rozběhu
GYMNASTIKA:
Základní pojmy
a)základní cvičební polohy, postoje, pohyby paží,
nohou, trupu, názvy používaného nářadí a náčiní
(aktivně)
b)základní záchrana a dopomoc při
180
M
početní operace v oboru
přirozených čísel;
orientace v prostoru
Pč
práce s drobným
a netradičním materiálem
M
orientace v prostoru
M
měření a odhad vzdálenosti
Průřezová témata
MuV
Lidské vztahy
Uplatňování principu slušného
chování
Udržování tolerantních vztahů
a rozvíjení spolupráce s jinými
lidmi
(míčové hry)
MuV
Multikultura
Naslouchání druhým,
komunikace
s příslušníky odlišných
sociokulturních skupin
- Uplatňuje základy pravidel bezpečnosti·
- Zvládá základní pojmy aktivně.
- Reaguje na základní pokyny a gesta
učitele.
- Zvládá poskytnout základní dopomoc a
záchranu pro cvičení
- Zvládá kotoul vpřed, vzad, stoj na
rukou s dopomocí
- Zvládá základy gymnastického odrazu z
můstku.
- Zvládá roznožku a skrčku přes nářadí
odpovídající výšky
- Zvládá chůzi na lavičce bez dopomoci.
- Zvládá základy šplhu
- Jednoduše zhodnotí kvalitu pohybové
činnosti a reaguje na pokyny k vlastním
chybám.
- Reaguje na základní pokyny a gesta
učitele.
- Snaží se samostatně o estetické držení
těla.
- Zvládá pojmenovat osvojované činnosti
i cvičební náčiní.
- Reaguje na hezký i nezvládnutý pohyb
(projevuje radost z hezky zvládnutého
pohybu).
- Zvládá základy estetického pohybu a
jeho částí i s obměnami.
- Zvládá základy tance založené na kroku
poskočném, přísunném, přeměnném,
základy cvičení s náčiním.
- Uvědomuje si různá nebezpeční při
hrách a snaží se jim za pomoci učitele
zabránit.
gymnastickém cvičení
c)průpravná cvičení pro ovlivňování pohyblivosti,
obratnosti, síly, rychlosti a koordinace pohybů
Akrobacie
a)kotoul vpřed a jeho modifikace
b)kotoul vzad a jeho modifikace
c)průpravná cvičení pro zvládnutí stoje na rukou
d) stoj na rukou s dopomoc
Přeskok
a)průpravná cvičení pro nácvik gymnastického
odrazu z můstku
b)skrčka přes kozu (bednu) našíř odrazem z
trampolínky (můstku)
c)roznožka přes kozu našíř odrazem z
trampolínky (můstku)
Lavička (kladinka)
a)chůze bez dopomoci s různými obměnám
Šplh na tyči
a)šplh do výšky 4 m
RYTMICKÁ A KONDIČNÍ GYMNASTIKA:
Základní pojmy
a)základní hudebně pohybové vztahy (rytmus,
tempo takt, melodie)
b)základy estetického pohybu těla a jeho částí v
různých polohách
)změny poloh, obměny tempa rytmu
d)základy tance založené na kroku poskočném,
přísunném, přeměnném(základní taneční krok
2/4 a 3/4)
e)základy cvičení s náčiním (šátek, míč, švihadlo)
při hudebním doprovodu
POHYBOVÉ HRY:
Základní pojmy
a)souvisejí s funkcemi her, pravidla a používaným
náčiním
b)variace her jednoho druhu
c)využití přírodního prostředí pro pohybové hry
181
Hv
hudební rytmus;
rytmizace, melodizace
a hudební improvizace;
pohybové vyjádření hudby
a reakce na změny v proudu
znějící hudby;
hudební styly a žánry
- Zvládá minimálně 10-20 pohybových
her a ví jaké je jejich zaměření.
- Dovede samostatně vytvářet pohybové
hry, vyhledávat varianty známých her.
- Dohodne se na spolupráci (jednoduché
taktice) družstva a dodržuje ji.
- Uplatňuje pravidla bezpečnosti a
hygieny při sportovních hrách.
- Zvládá základní pojmy osvojovaných
činností.
- Dovede zaznamenat výsledek utkání a
pomáhat při rozhodování.
- Zvládá konkrétní hry se zjednodušenými
pravidly (vybíjená, minifotbal,
minibasketbal
- Zvládá elementární herní činnosti
jednotlivce a využívá je v základních
kombinacích i v utkáních podle
zjednodušených pravidel.
- Reaguje na hráčské funkce v družstvu a
dodržuje v utkání (za pomoci učitele),
uplatňuje zásady fair play jednání ve
hře.
- Dohodne na spolupráci (jednoduché
taktice) družstva a dodržuje ji.
- má osvojené činnosti, názvy částí areálu
a vybavení bazénu, smluvené signály k
dorozumívání v prostředí bazénu
- dodržuje základní hygienu při
plaveckém výcviku
- zná zásady bezpečnosti při plavání a
pohybu v areálu
- uplatňuje pravidla bezpečnosti a
hygieny při turistice a pobytu v přírodě
- dodržuje pravidla bezpečnosti
a hygieny při hrách na sněhu
d) využití netradičního náčiní
SPORTOVNÍ HRY:
Základní pojmy
a)osvojovaných činností, základní označení a
vybavení hřišť, základní role ve hře „Pravidla
zjednodušených sportovních her
b)základní organizace utkání-losování, zahájení,
počítání skóre, ukončení utkání
c)vhodné obutí a oblečení pro sportovní hry
Vlastní nácvik
a)přihrávka jednoruč a obouruč (vrchní,
trčením), přihrávka vnitřním nártem (po zemi,
obloukem)
b)chytání míče jednoruč a obouruč, tlumení míče
vnitřní stranou nohy
c)vedení míče (driblingem, nohou)
d)střelba jednoruč a obouruč na koš, střelba
vnitřním nártem na branku z místa i z pohybu,
vyvolenou rukou, nohou
e)pohyb s míčem a bez míče, zastavení
f)průpravné sportovní hry, utkání podle
zjednodušených pravidel (vybíjená, minifotbal,
minibasketbal)
g)udržet míč pod kontrolou družstva, dopravit
míč z obranné poloviny na útočnou a zakončit
střelbou, řešit situaci jeden proti jednomu
PLAVÁNÍ:
(Dle možností školy lze zařadit v hodinách
tělesné výchovy „Zdokonalovací plavecký
výcvik“)
TURISTIKA A POBYT V PŘÍRODĚ:
Turistika a pobyt v přírodě
- přesun do terénu a chování v dopravních
prostředcích, chůze v terénu, ochrana přírody
Hry na sněhu
182
Pří
rozmanitost přírody;
ochrana přírody;
osobní bezpečí
Vla
místo, kde žijeme;
regiony ČR
Čj
rozšiřování slovní zásoby;
správná výslovnost
Vla
soužití lidí, lidé kolem nás;
solidarita, mezilidské vztahy;
vlastnosti a chování lidí;
Základní škola Aloise Klára Úštěk, PLA 11 –ŠVP FILIP – mít všech pět pohromadě
Vzdělávací oblast:
ČLOVĚK A ZDRAVÍ
Vyučovací předmět:
TĚLESNÁ VÝCHOVA
Konkrétní výstupy dle ŠVP
- spolupracuje na realizaci svého pravidelného
pohybového režimu
- dodržuje hlavní zásady hygieny při pohybových
činnostech
- dodržuje zásady bezpečného chování ve
sportovním prostředí
- usiluje o zvládnutí kondičně zaměřených
činností
- snaží se o zlepšení úrovně své
pohybové zdatnosti
- cvičí podle jednoduchého nákresu a popisu
Ročník:
5.
učivo
ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ZDRAVÍ
Význam pohybu pro zdraví
- pohybový režim žáků
- délka a intenzita pohybové zátěže
Hygiena při TV
- hygiena pohybových činností a cvičebního
prostředí
- vhodné oblečení a obutí pro pohybové
aktivity
Bezpečnost při pohybových činnostech
- organizace a bezpečnost cvičebního
prostoru
- bezpečnost v šatnách
- bezpečná příprava a ukládání nářadí,
náčiní a pomůcek
- první pomoc v podmínkách TV
Příprava organismu
- příprava před pohybovou činností
- uklidnění po zátěži
- napínací a protahovací cvičení
Zdravotně zaměřené činnosti
- správné držení těla
- cvičení dechová
- správné zvedání zátěže
- průpravná, kompenzační, relaxační a jiná
zdravotně zaměřená cvičení a jejich
praktické využití
Rozvoj různých forem rychlosti,
vytrvalosti, síly, pohyblivosti, koordinace
pohybu
183
Mezipředmětové vztahy
Pří
péče o zdraví;
zdravá výživa;
člověk a jeho zdraví;
intimní a duševní hygiena;
osobní bezpečí
Čj
dechová a relaxační cvičení
Průřezová témata
OSV
Osobnostní rozvoj/
Rozvoj schopností poznávání
Cvičení smyslového vnímání,
pozornosti a soustředění
OSV
Osobnostní rozvoj/
Sebepoznání a sebepojetí
Moje tělo
OSV
Osobnostní rozvoj/
Seberegulace a sebeorganizace
Sebeovládání – regulace vlastního
jednání a prožívání, vůle
OSV
Osobnostní rozvoj/
Psychohygiena
Uvolnění, relaxace
OSV
Osobnostní rozvoj/
Kreativita
Cvičení pro rozvoj základních rysů
kreativity (pružnost nápadů,
originalita)
OSV
Sociální rozvoj/ Mezilidské vztahy
Respektování, podpora, pomoc
Základní škola Aloise Klára Úštěk, PLA 11 –ŠVP FILIP – mít všech pět pohromadě
Vzdělávací oblast:
ČLOVĚK A ZDRAVÍ
Vyučovací předmět:
TĚLESNÁ VÝCHOVA
Konkrétní výstupy dle ŠVP
- Uplatňuje pravidla bezpečnosti při atletických
disciplínách.
- Reaguje na základní pokyny, signály a gesta
učitele.
- Zvládá aktivně základní osvojované pojmy.
- Zvládá základní techniku nízkého a polovysokého
startu.
- Zvládá základní techniku běhů, skoků, hodů.
- Zvládá upravit doskočiště, připravit start běhu
(čára, bloky) a vydat povely pro start.
- Dovede změřit a zapsat výkony v osvojovaných
disciplínách.
- Zvládá základní techniku skoku do výšky.
- Jednoduše zhodnotí kvalitu pohybové činnosti a
reaguje na pokyny k vlastním chybám
- Uplatňuje základy pravidel bezpečnosti
- Reaguje na základní pokyny a gesta učitele.
- Zvládá aktivně základní osvojované pojmy.
Ročník:
5.
Učivo
ATLETIKA:
Základní pojmy
a)základní disciplíny, části běžecké dráhy a
skokanských sektorů, pomůcky pro měření
výkonů, úprava doskočiště
b)základy techniky běhů, skoků a hodů
c)startovní povely
d)základní způsoby měření a
zaznamenávání výkonů
Běh
a)průpravná cvičení pro ovlivňování
běžecké rychlosti a vytrvalosti
b)běžecká abeceda
c)nízký start (na povel) i z bloků polovysoký
start
d)rychlý běh na 60m
e)vytrvalý běh na dráze 800 m
f)vytrvalý běh na dráze 800 m
Skok do dálky a výšky
a)průpravná cvičení pro ovlivňování
odrazové síly a obratnosti
b)skok do dálky z rozběhu-postupně odraz
z břevna (5 až 7 dvojkroků)
c)skok do výšky (skrčný, střižný)z krátkého
rozběhu
d)rozměření rozběhu
Hod
a)průpravná cvičení pro hod míčkem
b)hod míčkem z rozběhu
c)spojení rozběhu s odhodem
GYMNASTIKA:
Základní pojmy
a)základní cvičební polohy, postoje, pohyby
paží, nohou, trupu, názvy používaného
nářadí a náčiní (aktivně)
184
Mezipředmětové vztahy
Čj
relaxační a kompenzační
chvilky
Pří
relaxační kompenzační
cvičení;
člověk a jeho zdraví (stavba
a funkce těla)
M
orientace v prostoru;
měření a odhady vzdáleností
M
početní operace v oboru
přirozených čísel
Pč
práce s drobným
a netradičním materiálem
M
orientace v prostoru
Průřezová témata
MuV
Multikultura
Naslouchání druhým, komunikace
s příslušníky odlišných
sociokulturních skupin
OSV
Sociální rozvoj/
Komunikace
Komunikace v různých situacích
OSV
Sociální rozvoj/
Kooperace a kompetence
Rozvoj individuálních a sociálních
dovedností pro etické zvládání
situace
soutěže, konkurence
OSV
Morální rozvoj/
Hodnoty, postoje, praktická etika
Vytváření povědomí o kvalitách
typu
odpovědnost, spolehlivost,
spravedlnost, respektování…
MuV
Kulturní diference
Jedinečnost každého člověka a
jeho
individuální zvláštnosti (rozvoj
rychlosti, vytrvalosti, síly,
pohyblivosti, koordinace pohybů)
MuV
- Dovede poskytnout základní dopomoc a záchranu
při cvičení.
- Při gymnastickém cvičení zvládá přesné provádění
pohybů.
- Zvládá kotoul vpřed, vzad i ve vazbách, stoj na
rukou (s dopomocí).
- Zvládá základy gymnastického odrazu z můstku
- Zvládá roznožku a skrčku přes nářadí odpovídající
výšky.
- Zvládá základy chůze na kladině s obměnami
(převážně D).
- Zvládá základy šplhu.
- Jednoduše zhodnotí kvalitu vlastní činnosti a
reaguje na pokyny k vlastním chybám.
- Reaguje na základní pokyny a gesta učitele.
- Uvědomuje si jména základních lidových tanců,
dovede pojmenovat osvojované činnosti i
cvičební náčiní.
- Vyjádří pohybem různé činnosti, představy,
nálady rytmy, melodii atd.
- Reaguje na hezký pohyb i nezvládnutý pohyb
(projevuje radost z hezky zvládnutého pohybu.
- Dovede pohybem vyjádřit výrazně rytmický a
melodický doprovod
- Nestydí se při tanci se žákem opačného pohlav
- Umí několik lidových tanců, valčíkový a polkový
krok.
b)základní záchrana a dopomoc při
gymnastickém cvičení
c)průpravná cvičení pro ovlivňování
pohyblivosti, obratnosti, síly, rychlosti a
koordinace pohybů atd.
Akrobacie
a)kotoul vpřed a jeho modifikace
b)kotoul vzad a jeho modifikace
c)průpravná cvičení pro zvládnutí stoje na
rukou
d)stoj na rukou (s dopomocí)
e)akrobatické kombinace
Přeskok
a)průpravná cvičení pro nácvik
gymnastického odrazu z můstku
b)skrčka přes kozu (bednu, koně)našíř
odrazem z můstku
c)roznožka přes kozu našíř odrazem z
můstku
Kladina l m (převážně D)
a)chůze s obměnami
Šplh na tyči, na laně
a)průpravná cvičení pro šplh
b)šplh na tyči do výše 4 m
c)šplh na laně do výše 4 m
RYZMICKÁ A KONDIČNÍ GYMNASTIKA:
Základní pojmy
a)názvy základních lidových tanců, držení
partnerů při různých tancích, vzájemné
chování při tanci
b)základy tance založené na kroku
poskočném, přísunném, přeměnném,
základní taneční krok 2/4 a 3/4
c)základy cvičení s náčiním (šátek, švihadlo,
míč aj.) při hudebním nebo rytmickém
doprovodu, jednoduché sestavy
185
Lidské vztahy
Uplatňování principu slušného
chování
Udržování tolerantních vztahů
a rozvíjení spolupráce s jinými
lidmi
(míčové hry)
- Uvědomuje si různá nebezpečí při hrách a snaží se
jim předcházet.
- Zvládá 10-20 různých pohybových her, a ví jaké je
jejich zaměření.
- Dovede samostatně vytvářet pohybové hry,
hledat varianty známých her.
- Umí pohybově vyjádřit předmět, bytost, zvíře
- Dohodne se na spolupráci (jednoduché taktice)
družstva a dodržuje ji.
- Uvědomuje si různá nebezpečí při sportovních
hrách a snaží se jim předcházet.
- Zvládá základní pojmy osvojovaných činností.
- Zvládá konkrétní hry se zjednodušenými pravidly
(vybíjená, minifotbal, minibasketbal, florbal) a
dovede je využívat (samo-statně nebo za pomoci
učitele
- Dovede zaznamenat výsledek utkání a pomáhat
při rozhodování.
- Zvládá elementární činnosti jednotlivce a dovede
je využít v základních kombinacích i v utkání podle
zjednodušených pravidel.
- Uvědomuje si základní role hráčské funkce v
družstvu a dodržuje je v utkání (za pomoci
učitele), uplatňuje zásady fair play jednání ve hře.
SPORTOVNÍ HRY:
Základní pojmy
a)související s osvojovanými činnostmi,
základní označení a vybavení hřišť, základní
role ve hře, pravidla zjednodušených
sportovních her (miniher)
b)základní organizace utkání-losování,
zahájení, počítání skóre, ukončení utkání
c)vhodné obutí a oblečení pro spor-tovní
hry
Vlastní nácvik
a)přihrávka jednoruč a obouruč(vrchní,
trčením),přihrávka vnitřním nártem (po
zemi, obloukem)
b)chytání míče jednoruč a obouruč,
tlumení míče vnitřní stranou nohy
c)vedení míče (driblingem,nohou)
d)střelba jednoruč a obouruč na koš,
střelba jednoruč ze země na branku,
střelba vnitřním nártem na branku (z místa)
i z pohybu, vyvolenou rukou, nohou
e)udržet míč pod kontrolou mužstva,
dopravit míč z obranné poloviny na
útočnou a zakončit střelbou, řešit situaci
jeden proti jednomu
f)průpravné sportovní hry, utkání podle
zjednodušených pravidel (vybíjená,
minifotbal, minibasketbal, florbal,
miniházená)
g)základní spolupráce ve hře
ÚPOLY:
V rámci tématu „Pohybové hry“ a
„Průpravná, kondiční cvičení“ je možné
zařazovat pohybové činnosti z celé škály
průpravných úpolů a zdůrazňovat význam
vhodné aktivní obrany a přípravy na ni.
- Projevuje v souladu s činností vlastními
POHYBOVÉ HRY:
Základní pojmy
a)související s funkcemi her, pravidly a
186
Hv
hudební rytmus;
rytmizace, melodizace
a hudební improvizace;
pohybové vyjádření hudby
a rekce na změny v proudu
znějící hudby;
hudební styly a žánry
M
orientace v prostoru;
početní operace v oboru
přirozených čísel
předpoklady, úspěchem či neúspěchem
přiměřenou radost z pohybové činnosti,
samostatnost, odvahu, vůli pro zlepšení pohybové
dovednosti (výkonu).
- Dokáže se dohodnout na spolupráci (jednoduché
taktice) vedoucí k úspěchu družstva a dodržuje ji.
- Dovede získat základní informace o pohybových
aktivitách a sportovních akcích ve škole a dokáže
tyto aktuální informace předat.
- Zobrazuje nenáročnou pohybovou hru, soutěž,
utkání.
- Jednoduše zhodnotí kvalitu pohybové činnosti a
reaguje na pokyny k vlastním chybám
- Dovede si pro pohybovou hru vytvořit nové náčiní
(samostatně nebo s pomocí rodiny, učitele)
- Uplatňuje základy pravidel bezpečnosti
- uplatňuje pravidla bezpečnosti a hygieny při
turistice a pobytu v přírodě
- dodržuje pravidla bezpečnosti a hygieny při hrách
na sněhu
- žák se seznámí s pravidly silničního provozu
- umí rozlišovat a pojmenovat typy dopravních
značek
- prakticky ovládá jízdu na kole (dopravní hřiště,
běžný silniční provoz)
- dokáže podat základy první pomoci
- ovládá jízdu zručnosti
používaným náčiním
b)variace her více druhů
c)využití přírodního prostředí pro
pohybové hry
d)využití netradičního náčiní a náměty na
přípravu vlastního náčiní
Pří
pohlavní rozdíly mezi mužem
a ženou
TURISTIKA A POBYT V PŘÍRODĚ
Turistika a pobyt v přírodě
- přesun do terénu a chování v dopravních
prostředcích, chůze v terénu, ochrana
přírody
Hry na sněhu
Pří
rozmanitost přírody;
ochrana přírody
DOPRAVNÍ VÝCHOVA:
- bezpečnost silničního provozu (pravidla a
testy)
- praktická jízda na kole
- příprava na školní kolo dopravní soutěže
Čj
rozšiřování slovní zásoby;
správná výslovnost
187
Vla
naše vlast
Vla
lidé kolem nás;
mezilidské vztahy;
chování lidí;
protiprávní jednání;
nesnášenlivost mezi lidmi;
Základní škola Aloise Klára Úštěk, PLA 11 –ŠVP FILIP – mít všech pět pohromadě
Název vyučovacího předmětu: PRACOVNÍ ČINNOSTI
Časová dotace na 1. stupni v jednotlivých ročnících
1. ročník – 1 hodina; 2. ročník – 1 hodina; 3. ročník – 1 hodina; 4. ročník – 1 hodina; 5. ročník – 1 hodina.
Celková časová dotace na 1. stupni
Celkově je na 1. stupni věnováno Pracovním činnostem 5 hodin týdně.
Charakteristika vyučovacího předmětu
Vyučovací předmět Pracovní činnosti vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a svět práce. Tato oblast postihuje široké spektrum praktických činností a technologií, vede žáky k
získání základních uživatelských dovedností v různých oborech lidské činnosti. Koncepce této oblasti vychází z konkrétních životních situací, v nichž žáci přicházejí do přímého
kontaktu s lidskou činností a technikou.
Cíleně se zaměřuje na praktické pracovní dovednosti a návyky a doplňuje celé základní vzdělávání o důležitou složku nezbytnou pro uplatnění člověka v dalším životě a ve
společnosti. Tím se odlišuje od ostatních vzdělávacích oblastí a je jejich určitou protiváhou.
Obsahové a organizační vymezení předmětu
Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Člověk a svět práce je rozdělen na 1. stupni na čtyři tematické okruhy: Práce s drobným materiálem, Konstrukční činnosti, Pěstitelské
práce, Příprava pokrmů, které postihují široké spektrum praktických činností, kterými by se mohli žáci ve školním prostředí zabývat.
Žáci se učí pracovat s různými materiály, pomůckami a nářadím a osvojují si základní pracovní dovednosti a návyky. Učí se plánovat, organizovat a hodnotit pracovní činnosti
samostatně i v týmu. Ve všech vyučovacích hodinách jsou soustavně vedeni k dodržování zásad bezpečnosti a hygieny při práci.
Vzdělávání v této oblasti vede žáky k pozitivnímu vztahu k práci a k odpovědnosti, k osvojení dovedností a návyků z různých pracovních oblastí, k organizaci a plánování práce,
k volbě vhodných nástrojů, nářadí a pomůcek i k vytrvalosti a soustavnosti. Žáci poznávají, že technika jako významná součást lidské kultury je vždy úzce spojena s pracovní
činností člověka, při níž poznávají okolní svět a získávají tak potřebnou sebedůvěru a nové postoje k práci člověka, k technice a životnímu prostředí.
Důležitou součástí předmětu Pracovní činnosti je příprava žáků pro praktický život a budoucí profesní orientaci. Poznávají různé materiály, způsoby jejich zpracování a
vytvářejí si k jednotlivým činnostem osobní vztah, což jim později pomůže při výběru střední školy a budoucího povolání. Zdokonaluje se také jejich manuální zručnost, kterou
uplatní v dalších oborech. Důležitá je také týmová spolupráce, která naučí žáky zvládat pracovní problémy v kolektivu spolupracovníků.
Výuka je organizována zpravidla v budově školy (třída, keramická dílna), na školním pozemku, v nejbližším okolí školy a formou exkurzí i ve vybraných institucích a výrobních
podnicích. Jednohodinové týdenní dotace vyučovacího předmětu Pracovní činnosti lze ve vhodných případech organizovat „střídavě“ jako „dvouhodinovky“ jednou za 14 dnů
v kombinaci s jiným vyučovacím předmětem s jednohodinovou týdenní dotací (např. Výtvarná výchova).
Vzdělávací obsah předmětu je sice rozpracován pro jednotlivá období do jednotlivých ročníků, konkrétní činnosti však volí učitel sám podle svého uvážení s ohledem na
podmínky výuky, schopnosti, zkušenosti a potřeby žáků.
188
Základní škola Aloise Klára Úštěk, PLA 11 –ŠVP FILIP – mít všech pět pohromadě
Výchovné a vzdělávací strategie
Vyučující využívají regionálních možností, navštěvují výstavy, tvůrčí dílny, výstavy starých řemesel. Využívají školní pozemek, keramickou dílnu. Zapojují se do projektů
(Vánoce přicházejí, Velikonoce bez známek, Den Země…
Forma realizace
Skupinová výuka: práce konstrukční, příprava pokrmů
Týmová práce: práce na projektech (Den Země,...)
Frontální výuka: práce s textilem – základy šití
Problémová výuka: výběr vhodného materiálu, nářadí a pomůcek pro splnění vytyčeného cíle
Pokusy: pěstitelské práce (potřeba vody, světla, tepla,...)
Rozvíjení klíčových kompetencí v předmětu Pracovní činnosti na 1. stupni
Kompetence k učení
Žák samostatně pozoruje a experimentuje, získané informace využívá v tvůrčích činnostech a praktickém životě.
Kompetence k řešení problémů
Žák samostatně řeší problémy, volí vhodné způsoby řešení.
Kompetence komunikativní
Žák využívá získané komunikativní dovednosti k vytváření vztahů potřebných k plnohodnotnému soužití a kvalitní spolupráci s ostatními lidmi.
Kompetence sociální a personální
Žák účinně spolupracuje ve skupině, pozitivně ovlivňuje kvalitu společné práce.
Kompetence občanské
Žák si je vědom svých práv a povinností ve škole i mimo ni, rozhoduj se zodpovědně, chápe základní ekologické souvislosti.
Kompetence pracovní
Žák používá bezpečně a účinně materiály, nástroje, vybavení a dodržuje vymezená pravidla; plní povinnosti; přistupuje k výsledkům pracovní činnosti také z hlediska ochrany
zdraví, životního prostředí, kulturních a společenských hodnot; orientuje se v základních aktivitách a pomalu
formuje svou budoucí profesní orientaci.
189
Základní škola Aloise Klára Úštěk, PLA 11 –ŠVP FILIP – mít všech pět pohromadě
Vzdělávací obsahy a očekávané výstupy z RVP
ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE – PRACOVNÍ ČINNOSTI
PRÁCE S DROBNÝM MATERIÁLEM
Očekávané výstupy žáka – 1. období
- vytváří jednoduchými postupy různé předměty z tradičních i netradičních materiálů
- pracuje podle slovního návodu a předlohy
Očekávané výstupy žáka – 2. období
- vytváří přiměřenými pracovními operacemi a postupy na základě své představivosti různé výrobky z daného materiálu
- využívá při tvořivých činnostech s různým materiálem prvky lidových tradic
- volí vhodné pracovní pomůcky, nástroje a náčiní vzhledem k použitému materiálu
- udržuje pořádek na pracovním místě a dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce; poskytne první pomoc při úrazu
Učivo
- vlastnosti materiálu (přírodniny, modelovací hmota, papír a karton, textil, drát, fólie aj.)
- pracovní pomůcky a nástroje – funkce a využití
- jednoduché pracovní operace a postupy, organizace práce
- lidové zvyky, tradice, řemesla
KONSTRUKČNÍ ČINNOSTI
Očekávané výstupy žáka – 1. období
- zvládá elementární dovednosti a činnosti při práci se stavebnicemi
Očekávané výstupy žáka – 2. období
- provádí při práci se stavebnicemi jednoduchou montáž a demontáž
- pracuje podle slovního návodu, předlohy, jednoduchého náčrtu
- dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce, poskytne první pomoc při úrazu
Učivo
- stavebnice (plošné, prostorové, konstrukční), sestavování modelů
- práce s návodem, předlohou, jednoduchým náčrtem
PĚSTITELSKÉ PRÁCE
Očekávané výstupy žáka – 1. období
- provádí pozorování přírody, zaznamená a zhodnotí výsledky pozorování
- pečuje o nenáročné rostliny
Očekávané výstupy žáka – 2. období
- provádí jednoduché pěstitelské činnosti, samostatně vede pěstitelské pokusy a pozorování
- ošetřuje a pěstuje podle daných zásad pokojové i jiné rostliny
- volí podle druhu pěstitelských činností správné pomůcky, nástroje a náčiní
- dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce; poskytne první pomoc při úrazu
190
Základní škola Aloise Klára Úštěk, PLA 11 –ŠVP FILIP – mít všech pět pohromadě
Učivo
- základní podmínky pro pěstování rostlin, půda a její zpracování, výživa rostlin, osivo
- pěstování rostlin ze semen v místnosti, na zahradě (okrasné rostliny, léčivky, koření, zelenina aj.)
- pěstování pokojových rostlin
- rostliny jedovaté, rostliny jako drogy, alergie
PŘÍPRAVA POKRMŮ
Očekávané výstupy žáka – 1. období
- připraví tabuli pro jednoduché stolování
- chová se vhodně při stolování
Očekávané výstupy žáka – 2. období
- orientuje se v základním vybavení kuchyně
- připraví samostatně jednoduchý pokrm
- dodržuje pravidla správného stolování a společenského chování
- udržuje pořádek a čistotu pracovních ploch, dodržuje základy hygieny a bezpečnosti práce; poskytne první pomoc i při úrazu v kuchyni
Učivo
- základní vybavení kuchyně
- výběr, nákup a skladování potravin
- jednoduchá úprava stolu, pravidla správného stolování
- technika v kuchyni – historie a význam
191
Základní škola Aloise Klára Úštěk, PLA 11 –ŠVP FILIP – mít všech pět pohromadě
Vzdělávací oblast:
ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE
Konkrétní výstupy dle ŠVP
- rozliší různé druhy materiálu
- ověří vlastnosti materiálů
- zhotoví jednoduché výrobky pomocí
elementárních dovedností a činností
- dbá na osobní čistotu a bezpečnost
- rozpozná jednoduché pracovní pomůcky
- bezpečně používá jednoduché nářadí a
pomůcky
- popíše jednoduchý pracovní postup
- rozumí slovním pokynům
- zhotoví jednoduchý výrobek podle
jednoduchého popisu, modelu, náčrtku
- dodržuje zásady bezpečnosti a hygieny
práce
- udržuje pořádek na pracovní ploše
- napodobí předváděnou práci
- podle jednoduchého návodu zhotoví
výrobek vážící se k lidovým tradicím
Vyučovací předmět:
PRACOVNÍ ČINNOSTI
Ročník:
1.
učivo
PRÁCE S DROBNÝM MATERIÁLEM
Vlastnosti materiálu
- přírodniny, papír, modelovací hmota, textil
- stříhání, skládání, trhání, lepení, vystřihování,
válení, stlačování
Pracovní pomůcky a nástroje
- seznámení se základními nástroji a pomůckami
(nůžky, lepidlo, tupá jehla, nit, podložka)
- zásady bezpečnosti a hygienické návyky
Jednoduché pracovní operace, postupy,
organizace práce
- uspořádání pracovního místa
- práce podle slovních pokynů
- práce podle náčrtku a modelů
- základy hygieny práce
- zásady bezpečnosti práce, poskytnutí neb
zajištění první pomoci při úrazu
Lidové zvyky, tradice, řemesla
- výrobky k svátkům a významným dnům podle
ročních období
192
Mezipředmětové vztahy
Vv
kombinace barev
Čj(Lv)
slovní návod, pracovní
postup;
pohádky
M
geometrické tvary
Prv
příroda, zvířata;
lidové zvyky a tradice
Tv
zásady hygieny a bezpečnosti
práce; poskytnutí nebo zajištění
první pomoc při úrazu
Průřezová témata
EV
Vztah člověka k prostředí
Naše obec – přírodní zdroje,
řešení odpadového
hospodářství
Základní škola Aloise Klára Úštěk, PLA 11 –ŠVP FILIP – mít všech pět pohromadě
Vzdělávací oblast:
ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE
Vyučovací předmět:
PRACOVNÍ ČINNOSTI
Konkrétní výstupy dle ŠVP
- bezpečně zachází s díly stavebnice
- sestaví jednoduché modely podle návrhu,
plánku, modelu, vlastního návrhu
- posoudí, zda výrobek odpovídá modelu nebo
předloze
- uvede jednoduchý pracovní postup
- provede jednoduché pěstitelské práce
- předvede péči o pokojové květiny
- pojmenuje vybrané pokojové květiny
- roztřídí odpad k další recyklaci
- rozumí potřebě ochrany přírody
Ročník:
1.
učivo
KONSTRUKČNÍ ČINNOSTI
Stavebnice (plošné, prostorové)
- seznámení s možnostmi využití
- montáž a demontáž
Čj (Lv)
slovní návod;
pracovní postup;
hry s výrobky (rozvoj fantazie
a slovní zásoby)
Práce s návodem, předlohou,
jednoduchým náčrtem
- práce se stavebnicí podle návodu, předlohy a
náčrtu
PĚSTITELSKÉ PRÁCE
Základní podmínky pro pěstování rostlin
- půda, výživa, vláha
Pěstování rostlin ze semen v místnosti
- pěstování travin v květináči
Pěstování pokojových rostlin
- péče o pokojové rostliny
- odpad a jeho třídění
- připraví tabuli pro jednoduché stolování
- předvede správné chování u stolu
- zvládá základní hygienické návyky
Mezipředmětové vztahy
PŘÍPRAVA POKRMŮ
Jednoduchá úprava stolu
- jednoduché prostírání
- hygienické návyky
- základní pravidla slušného chování
193
Prv
roční období:
pozorování přírody;
změny v přírodě;
ekologie
Prv
kolektivní práce,
práce ve skupinách;
rozvoj spolupráce
Čj
komunikace v týmu
Průřezová témata
Základní škola Aloise Klára Úštěk, PLA 11 –ŠVP FILIP – mít všech pět pohromadě
Vzdělávací oblast:
ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE
Vyučovací předmět:
PRACOVNÍ ČINNOSTI
Konkrétní výstupy dle ŠVP
- rozliší různé druhy materiálu, jeho vlastností a
různé způsoby zacházení
- ověří vlastnosti materiálu v praxi
- zhotoví jednoduché výrobky pomocí elementárních
dovedností a činností
- rozpozná jednoduché pracovní pomůcky a nářadí a
předvede, jak s nimi správně zacházet
- rozpozná jednoduché pracovní pomůcky a nářadí a
předvede, jak s nimi správně zacházet
- popíše jednoduchou pracovní operaci
- podle vzorového výrobku a výkladu vyrobí svůj
vlastní výrobek
- uvede jednoduchý pracovní postup
- prokáže samostatnost v úpravě pracovního místa
- udržuje čistotu a pořádek na pracovním místě
- dbá na osobní čistotu a bezpečnost
- dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce
- podle jednoduchého návodu zhotoví výrobek vážící
se k lidovým tradicím
- napodobí průběh předváděné práce
Ročník:
2.
Učivo
Mezipředmětové vztahy
PRÁCE S DROBNÝM MATERIÁLEM
Vlastnosti materiálu
- přírodniny, papír, modelovací hmota, textil,
plast
- užití materiálu v praxi
- stříhání, lepení, skládání, vystřihování
- práce s textilem
- modelování
Pracovní pomůcky a nástroje
- funkce a využití pomůcek
- zásady bezpečné práce
Jednoduché pracovní operace a postupy,
organizace práce
- práce podle slovních pokynů, modelů
- místo na práci
- upevňování zásad bezpečnosti a hygieny
práce
Lidové zvyky, tradice, řemesla
- seznámení s lidovými řemesly a zvyky
- jednoduché výrobky k tradičním svátkům
ročního cyklu
194
Průřezová témata
EV
Vztah člověka k prostředí
Naše obec – přírodní zdroje,
řešení odpadového
hospodářství
Prv
zásady hygieny a
bezpečnosti
práce
Čj
stručný popis postupu
práce
Prv
Vánoce, Velikonoce
Hv
koledy
Základní škola Aloise Klára Úštěk, PLA 11 –ŠVP FILIP – mít všech pět pohromadě
Vzdělávací oblast:
ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE
Vyučovací předmět:
PRACOVNÍ ČINNOSTI
Konkrétní výstupy dle ŠVP
- bezpečně zachází s díly stavebnice
- sestaví jednoduché modely podle vzoru, náčrtku a
vlastní fantazie
- zkontroluje, zda výrobek odpovídá modelu nebo
předloze
- předvede dovednost organizovat práci skupiny
- provede jednoduché pěstitelské práce
- rozpozná jednoduché pracovní pomůcky a bezpečně s
nimi pracuje
- rozliší, pojmenuje vybrané pokojové rostliny
- rozpozná jednotlivé druhy zeleniny
- předvede péči o pokojové květiny
- vede jednoduché kolektivní záznamy
- rozpozná odpad k třídění
- vysvětlí potřebu ochrany přírody
Ročník:
2.
Učivo
KONSTRUKČNÍ ČINNOSTI
Stavebnice (plošné, prostorové)
- sestavování modelů
- montáž a demontáž
Práce s návodem, předlohou, náčrtem
- jednoduché modely podle náčrtů, modelů a
vlastních nápadů
PĚSTITELSKÉ PRÁCE
Základní podmínky pro pěstování rostlin
- půda, výživa, rosení, vláha
Pěstování rostlin v místnosti, venku
- druhy rostlin pokojových a venkovních
- druhy zeleniny
Pěstování pokojových rostlin
- péče o pokojové květiny
- přesazování
- pěstování travin v květináči
- třídění odpadu, ochrana přírody
Mezipředmětové vztahy
Čj
stručný popis postupu práce
M
měření použitím pravítka
Prv
roční období;
Vánoce, Velikonoce;
koloběh života rostlin
Vv
pozorování,
vycházky
Čj umění naslouchat
- pojmenuje základní potraviny
- rozliší základní kuchyňské náčiní a bezpečné
zacházení s nimi
- připraví tabuli pro jednoduché stolování
- předvede správné chování při stolování
- dodržuje hygienické návyky
PŘÍPRAVA POKRMŮ
Výběr, nákup, skladování potravin
- základní potraviny
- základní kuchyňské náčiní
Čj
lidová slovesnost
M
jednotky hmotnosti
Jednoduchá úprava stolu
- zásady správného stolování
- dekorativní prvky
Prv
ekologické chování
Čj
vyprávění o vlastním prožitku
195
Průřezová témata
Základní škola Aloise Klára Úštěk, PLA 11 –ŠVP FILIP – mít všech pět pohromadě
Vzdělávací oblast:
ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE
Vyučovací předmět:
PRACOVNÍ ČINNOSTI
Ročník:
3.
Konkrétní výstupy dle ŠVP
- rozliší různé druhy materiálu, jeho vlastnosti a různé
způsoby zacházení
- porovná vlastnosti zpracovaného materiálu
- zhotoví jednoduché výrobky
- rozliší přírodní a technické materiály
- určí vlastnosti různých papírů
- bezpečně používá jednoduché pracovní pomůcky a
nástroje
- popíše jednoduchý pracovní postup a operaci na základě
vlastní zkušenosti
- pracuje na základě slovních pokynů, podle náčrtu, plánku
a modelu
- napodobí předvedenou práci
- předvede dovednost organizovat práci ve skupině
- dodržuje zásady bezpečnosti a hygieny práce
- ošetří drobná poranění
- rozpozná tradiční zvyky
- zhotoví jednoduchý výrobek vážící se k tradici
- zvládá jednoduché lidové techniky
- podle vzorového výrobku a výkladu sestaví svůj vlastní
výrobek
- porovná svůj výrobek s modelem
- sestaví jednoduché modely z dílů různých stavebnic
- porovná vlastnosti materiálů
Učivo
Mezipředmětové vztahy
PRÁCE S DROBNÝM MATERIÁLEM
Vlastnosti materiálu
- přírodniny, modelovací hmota, různé druhy
papíru, karton, textil, drát, plasty, korek
- stříhání, lepení, navlékání, spojování
- rozlišování přírodních a technických
materiálů, určování vlastností papíru
- hnětení, válení, stlačování
- základy šití
EV
Vztah člověka k
prostředí
Naše obec – přírodní
zdroje, řešení
odpadového
hospodářství
Pracovní pomůcky a nástroje
- nůžky, lepidlo, jehla, niť, podložka, špachtle
Jednoduché pracovní operace a postupy
- práce s návodem, předlohou, náčrtem,
jednoduchým popisem
- napodobení předvedené práce
- uplatňování zásad bezpečnosti práce a
hygienických návyků
- zásady první pomoci při poranění
Čj (Lv)
slovní návod;
dramatizace pohádek
Lidové tradice a zvyky
- poznávání lidových zvyků a tradic, technik
zpracování
- užití některých technik (kraslice, práce se
slámou)
KONSTRUKČNÍ ČINNOSTI
Stavebnice
- vytváření vlastních plošných i prostorových
kompozic ze stavebnicových prvků a
volného materiálu
- montáž a demontáž modelů
- porovnávání vlastností materiálů, funkční
využití
Vv
krása tvarů, barev, linií
M
přesné měření;
úsečky, přímky
Čv
čtení s porozuměním
Hv
Koledy
M
rozvoj koncentrace
a pozornost
Vv
krása tvarů, barev, linií
196
Průřezová témata
- zhotoví jednoduché modely podle náčrtu, plánku,
pracovního popisu nebo fantazie
Vzdělávací oblast:
ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE
Práce s návodem, předlohou, náčrtem
- sestavování jednoduchých modelů podle
návodu, náčrtu
Vyučovací předmět:
PRACOVNÍ ČINNOSTI
Ročník:
3.
Konkrétní výstupy dle ŠVP
- objasní základní podmínky pro pěstování rostlin
- provede jednoduché pěstitelské práce
- vede záznamy o průběhu sledování pěstování rostlin ze
semen v květináči
- rozpozná základní druhy semen
- předvede péči o pokojové rostliny
- rozliší, pojmenuje vybrané pokojové rostliny
- roztřídí odpad podle druhu k recyklaci
- pojmenuje základní vybavení kuchyně
- vyjmenuje zásady bezpečné práce v kuchyni a udržování
čistoty
- rozliší zdravé potraviny
- vysvětlí zásady správného skladování potravin
- připraví jednoduché pohoštění studené kuchyně
- upraví stůl pro běžnou i slavnostní příležitost
- předvede správné chování při stolování
- ovládá základní pravidla při servírování
učivo
Mezipředmětové vztahy
PĚSTITELSKÉ PRÁCE
Základní podmínky pro pěstování rostlin
- půda, výživa, vláha, osivo
Pěstování rostlin ze semen v květináči
- pěstování plodin v květináči
- úprava zeminy, setí, hnojení
- poznávání semen
- ověřování podmínek života rostlin
Prv
rostlina v přírodním prostředí;
květiny pokojové
Pěstování pokojových rostlin
- ošetřování pokojových rostlin,
zalévání, kypření, rosení
- třídění odpadu a ochrana přírody
ÚPRAVA POKRMŮ
Základní vybavení kuchyně
- nádobí, bezpečnost práce
- udržování pořádku a čistoty
Výběr, nákup, skladování potravin
- zásady správného skladování
- zdravé potraviny
- příprava jednoduchého pohoštění ze
studené kuchyně
Jednoduchá úprava stolu
- prostírání, estetika stolování
- zásady správného stolování a servírování
197
Vv
zážitky všedních i svátečních
dní
Hv
písničky k danému tématu
Průřezová témata
Základní škola Aloise Klára Úštěk, PLA 11 –ŠVP FILIP – mít všech pět pohromadě
Vzdělávací oblast:
ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE
Vyučovací předmět:
PRACOVNÍ ČINNOSTI
Ročník:
4.
Konkrétní výstupy dle ŠVP
- předvede správné praktické činnosti s daným
materiálem
- rozliší různé materiály a uvede jejich vlastnosti
- předvede základní dovednosti práce s technickými
materiály
- bezpečně využívá a používá vlastnosti různých
materiálů při složitějších pracovních činnostech
- používá složitější pracovní nářadí a pomůcky
- dodržuje pravidla bezpečnosti práce
učivo
PRÁCE S DROBNÝM MATERIÁLEM
Vlastnosti materiálu
- přírodniny, modelovací hmota, těsto, modurit,
papír, karton, textil, drát, fólie, dřevo, plasty, korek
- lepení, stříhání, svazování sešívání
- jednoduché kartonážní práce
- šití stehem, sešívání, druhy textilií
Čj
popis – jednoduchý
pracovní postup
Jednoduché pracovní postupy
- práce podle složitějších návodů
- vypracování vlastních pracovních postupů a
náčrtů
- organizace práce, řízení pracovní skupiny,
kooperace
- uplatňování požadavků bezpečnosti
- zásady první pomoci při poranění
- zhotoví jednoduchý výrobek vztahující se k lidovým
tradicím z přírodních materiálů
- napodobí v jednoduché formě lidové řemeslo
- zvládá některé tradiční techniky
Lidové zvyky a tradice
- užití přírodnin pro jednoduchou ozdobu, šperk,
svícen na základě tradic
- užití tradičních technik – kraslice, práce se
slámou, batika, drhání
KONSTRUKČNÍ ČINNOSTI
Stavebnice, sestavování modelů
- sestavování modelů podle předlohy i představy
- montáž, údržba, demontáž
- modelářské práce
198
Průřezová témata
EV
Základní podmínky života
Význam vody, ovzduší a
půdy
EV
Vztah člověka k prostředí
Naše obec – přírodní
zdroje, řešení
odpadového
hospodářstv
Pracovní pomůcky a nástroje
- nůžky, nůž, jehla, nit, lepidlo, podložka, špachtle,
špendlíky
- bezpečnost při práci
- dodržuje pracovní postup podle slovního návodu,
náčrtku, nákresu, výkresu
- vypracuje vlastní pracovní postupy a plány
- řídí práci skupiny
- spolupracuje s ostatními
- zaznamená pozorování a pracovní postupy
- poskytne první pomoc při drobném poranění
- sestaví jednoduché pohyblivé modely podle předlohy
i vlastní fantazie
Mezipředmětové vztahy
M geometrické prostorové
tvary
Vv
tvary;
barvy listů
Pří rostliny v okolí, v lese
- vyřeší pracovní problémy při práci s návodem,
náčrtem, předlohou
- provede pokusy a pozorování pro určování vlastností
materiálů a jejich užití pro různé modelářské práce
- určí z jednoduchého náčrtu, výkresu velikost, délku,
šířku výrobku
- zhotoví vlastní náčrtek, výkres
- dodržuje pracovní řád a zásady bezpečné práce s
nástroji
- poskytne první pomoc
Práce s návodem, předlohou,
jednoduchým náčrtem
- práce podle složitějších návodů
- vytváření vlastních návodů, náčrtů, vlastnosti
materiálů
199
Čj
porozumění a orientace
v textu
Základní škola Aloise Klára Úštěk, PLA 11 –ŠVP FILIP – mít všech pět pohromadě
Vzdělávací oblast:
ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE
Vyučovací předmět:
PRACOVNÍ ČINNOSTI
Ročník:
4.
Konkrétní výstupy dle ŠVP
- vyhledá informace o základních podmínkách pro
pěstování různých rostlin
- ověří informace sledováním růstu vybraných
rostlin
- používá vhodné pracovní nástroje a náčiní
- dodržuje zásady bezpečnosti a hygieny práce
- předvede správnou péči o pokojové rostliny
- zhotoví jednoduchou vazbu řezaných a sušených
květin
- uvede, rozliší jedovaté a nebezpečné pokojové
rostliny
- dodržuje zásady bezpečnosti práce s nimi
- orientuje se v základním vybavení kuchyně
- zná zásady bezpečného používání elektrických a
plynových spotřebičů
- samostatně připraví jednoduchý pokrm
- upraví ovoce a zeleninu za studena
- upraví stůl pro běžné i slavnostní pohoštění
- použije zdobné prvky k dekoraci tabule
- dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce v
kuchyni
- ovládá zásady slušného chování u stolu a obsluhy
- poskytne první pomoc při úrazu
Učivo
PĚSTITELSKÉ PRÁCE
Základní podmínky pro pěstování rostlin
- půda a její zpracování
- výživa rostlin, osivo
- pěstování rostlin ze semen
- setí, sázení, ošetřování, jednocení, hnojení, sklízení
- ověřování podmínek života rostlin, sledování růstu
Pěstování pokojových rostlin
- ošetřování pokojových květin: zalívání, kypření,
rosení, hnojení
- jednoduchá vazba a úprava květin
- používání správných pomůcek
Mezipředmětové vztahy
Pří
rostliny v přírodě
Vv
tvar a barva různých
přírodnin
Čj
práce s návodem a
postupem;
porozumět textu
Rozlišování jedovatých pokojových rostlin
- dodržování bezpečnosti a hygieny práce
PŘÍPRAVA POKRMŮ
Základní vybavení kuchyně
- bezpečná práce s kuchyňským náčiním
- bezpečná obsluha elektrických a plynových
spotřebičů
Výběr, nákup, skladování potravin
- zdravá výživa, životospráva
- jednoduché pohoštění ze studené kuchyně
- úprava ovoce, zeleniny za studena
Jednoduchá úprava stolu
- běžné a slavnostní prostírání
- zdobné prvky
- zásady obsluhy a chování u stolu
Čj
sestavení pracovního postupu
M
plánování dle návodu
Prv
smyslové hry;
týmová práce
Hv
písně k danému tématu
200
Průřezová témata
Základní škola Aloise Klára Úštěk, PLA 11 –ŠVP FILIP – mít všech pět pohromadě
Vzdělávací oblast:
ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE
Vyučovací předmět:
PRACOVNÍ ČINNOSTI
Konkrétní výstupy dle ŠVP
- předvede správné praktické činnosti s daným
materiálem
- rozliší vlastnosti materiálů a jejich užití při
složitějších pracovních činnostech
- používá složitější pracovní nářadí a pomůcky
- dodržuje pravidla bezpečnosti při práci s
nástroji
- dodržuje pracovní postup podle slovního
návodu, náčrtku, nákresu, výkresu
- samostatně podle vlastní představy vypracuje
plánek výrobku, k jeho zhotovení zvolí pracovní
postup, materiál i pomůcky
- pracuje ve skupině i samostatně
- zaznamená postřehy i pracovní postup
- uplatňuje zásady bezpečnosti a hygieny práce
- poskytne první pomoc při poranění
- sleduje průběh předvádění práce a napodobí
pracovní postup
- vyrobí jednoduché lidové výrobky
- napodobí v jednoduché formě lidové, Řemeslo
Ročník:
5.
Učivo
PRÁCE S DROBNÝM MATERIÁLEM
Vlastnosti materiálu
- práce s různými druhy papíru, kartonu, rozlišování
vlastností a způsobu užití v praxi
- práce s modelovací hmotou, sádrou, přírodními
materiály, korkem, drátky, bužírkou, plasty, fóliemi,
textilem
Pracovní pomůcky a nástroje
- správné používání nástrojů na jednotlivé materiály
- bezpečnost a hygiena práce
Jednoduché pracovní operace a postupy
- technické myšlení a představivost při práci podle
slovního návodu, náčrtku, popisu
- řešení problému – alternativní
- řízení práce a kooperace ve skupině
- záznamy pracovního postupu
- zásady bezpečnosti, hygieny práce a první pomoci při
poranění
Lidové zvyky a tradice
- techniky zpracování: tkaní, drhání, batikování,
modrotisk, kraslice
- užití některých technik zpracování
- ukázky řemesel
201
Mezipředmětové vztahy
Vv
desky na výkresy
M
přesnost měření
Pří
péče o zdraví;
živá a neživá příroda
Čj
samostatné vyhledání
pracovního návodu a
práce
podle něj
Průřezová témata
EV
Základní podmínky života
Význam vody, ovzduší a
půdy
EV
Vztah člověka k prostředí
Naše obec – přírodní zdroje,
řešení
odpadového hospodářství
- montuje, demontuje výrobky podle plánku
- vyřeší pracovní problémy při práci s návodem,
předlohou
- určí, dodržuje a zaznamená pracovní postup
- důkladně dodržuje pracovní řád a zásady
bezpečné práce s nástroji
- poskytne první pomoc
KONSTRUKČNÍ ČINNOSTI
Sestavování modelů
- montáž, údržba, demontáž
jednoduchých modelů
Práce s návodem, předlohou, náčrtkem
- pracovní dovednosti a návyky při organizaci, plánování
a vlastní činnosti při zachování bezpečnosti a hygieny
Práce
202
M
geometrické tvary;
přesnost měření;
průměr, poloměr
Základní škola Aloise Klára Úštěk, PLA 11 –ŠVP FILIP – mít všech pět pohromadě
Vzdělávací oblast:
ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE
Vyučovací předmět:
PRACOVNÍ ČINNOSTI
Ročník:
5.
Konkrétní výstupy dle ŠVP
- vyhledá informace o potřebách známých pokojových rostlin
- používá vhodné pracovní nástroje a správné pracovní
postupy
- provede pozorování života pokojových rostlin a správně o
ně pečuje
- uvede a rozliší jedovaté a nebezpečné pokojové rostliny
- pozná jedovaté rostliny v přírodě
- rozumí pojmu pylová alergie
- uvědomuje si důležitost ochrany přírody
- chápe důležitost třídění odpadu
- orientuje se v základním vybavení kuchyně
- udržuje pořádek a čistotu
- vysvětlí význam zdravé životosprávy
- připraví samostatně jednoduchý pokrm podle receptu
- připraví jídelní stůl pro běžné i slavnostní stolování
- dodržuje pravidla etikety
- dodržuje pravidla bezpečnosti a hygieny práce
- poskytne první pomoc při úrazu
Učivo
PĚSTITELSKÉ PRÁCE
Základní podmínky pěstování rostlin
- rozlišování rostlin a jejich potřeb
Pěstování rostlin ze semen
- v místnosti, na zahradě (okrasné rostliny,
léčivky, koření, zelenina)
Pěstování pokojových rostlin
- péče o květiny, přesazování,
rozmnožování, hydroponie
Rostliny jedovaté, rostliny jako drogy, alergie
- seznámení s jedovatými rostlinami v přírodě –
zásady správného zacházení
- pylové alergie
- ochrana rostlin, přírody
- zdravé životní prostředí
- třídění a využití odpadu
PŘÍPRAVA POKRMŮ
Základní vybavení kuchyně
- zásady správného používání vybavení
kuchyně
- hygienické návyky
Výběr, nákup, skladování potravin
- zásady zdravé životosprávy
- příprava jednoduchých pokrmů podle receptu
Jednoduchá úprava stolu
- běžné i slavnostní prostírání
- zdobné prvky, vazby květin
- obsluha a chování u stolu
Technika v kuchyni
- správná obsluha
- historie a význam
- budoucnost
203
Mezipředmětové vztahy
Čj
umět vyhledat v odborné
literatuře různý návod, text
M
převody jednotek;
slovní úlohy
Pří
péče o zdraví;
návykové láky
Pří
zdravá výživa;
Vánoční tabule předků
Vv
Vánoční prostírání;
úprava cukroví
M
pravidelné, nepravidelné
tvary
Pří
předcházení úrazu;
elektrický obvod;
bezpečnost při ovládání
elektrických spotřebičů
v domácnosti
Průřezová témata
Základní škola Aloise Klára Úštěk, PLA 11 – Školní vzdělávací program FILIP – mít všech pět pohromadě
Název vyučovacího předmětu: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA
Časová dotace na 2. stupni v jednotlivých ročnících
Český jazyk a literatura se vyučuje v 6. ročníku 5 hodin v týdnu, od 7. do 9. ročníku 4 hodiny týdně.
Celková časová dotace na 2. stupni
Celkově je na 2. stupni Českému jazyku a literatuře věnováno 16 hodin týdně, navazuje se na základy, které žáci získali na 1. stupni.
Charakteristika vyučovacího předmětu
Vyučovací předmět Český jazyk a literatura náleží do vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace, která zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu.
Dobrá úroveň jazykové kultury patří k podstatným znakům všeobecné vyspělosti absolventa základního vzdělávání. Jazykové vyučování vybavuje žáka takovými
znalostmi a dovednostmi, které mu umožňují správně vnímat různá jazyková sdělení, rozumět jim, vhodně se vyjadřovat a účinně uplatňovat i prosazovat výsledky
svého poznání. Dovednosti získané ve vzdělávacím oboru Český jazyk a literatura jsou potřebné nejen pro kvalitní jazykové vzdělání, ale jsou důležité i pro úspěšné
osvojování poznatků v dalších oblastech vzdělávání. Užívání češtiny jako mateřského jazyka v jeho mluvené i písemné podobě umožňuje žákům poznat a pochopit
společensko - kulturní vývoj lidské společnosti. Při realizaci daného vzdělávacího oboru se vytvářejí předpoklady k efektivní mezilidské komunikaci tím, že se žáci učí
interpretovat své reakce a pocity tak, aby dovedli pochopit svoji roli v různých komunikačních situacích a aby se uměli orientovat při vnímání okolního světa i sebe
sama.
Obsahové a organizační vymezení předmětu
Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter, ale pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační a slohové výchovy,
Jazykové výchovy a Literární výchovy. Ve výuce se však vzdělávací obsah jednotlivých složek vzájemně prolíná. V Komunikační a slohové výchově se žáci učí vnímat a
chápat různá jazyková sdělení, číst s porozuměním, kultivovaně psát, mluvit a rozhodovat se na základě přečteného nebo slyšeného textu různého typu vztahujícího se k
nejrůznějším situacím, analyzovat jej a kriticky posoudit jeho obsah. Ve vyšších ročnících se učí posuzovat také formální stránku textu a jeho výstavbu. V Jazykové
výchově žáci získávají vědomosti a dovednosti potřebné k osvojování spisovné podoby českého jazyka. Učí se poznávat a rozlišovat jeho další formy. Jazyková výchova
vede žáky k přesnému a logickému myšlení, které je základním předpokladem jasného, přehledného a srozumitelného vyjadřování. Při rozvoji potřebných znalostí a
dovedností se uplatňují a prohlubují i jejich obecné intelektové dovednosti, např. dovednosti porovnávat různé jevy, jejich shody a odlišnosti, třídit je podle určitých
hledisek a dospívat k zobecnění. Český jazyk se tak od počátku vzdělávání stává nejen nástrojem získávání většiny informací, ale i předmětem poznávání. V Literární
výchově žáci poznávají prostřednictvím četby základní literární druhy, učí se vnímat jejich specifické znaky, postihovat umělecké záměry autora a formulovat vlastní
názory o přečteném díle. Učí se také rozlišovat literární fikci od skutečnosti. Postupně získávají a rozvíjejí základní čtenářské návyky i schopnosti tvořivé recepce,
interpretace a produkce literárního textu. Žáci dospívají k takovým poznatkům a prožitkům, které mohou pozitivně ovlivnit jejich postoje, životní hodnotové orientace a
obohatit jejich duchovní život. Verbální a neverbální komunikace se může vhodně rozvíjet i prostřednictvím Dramatické výchovy, zařazené v RVP ZV jako doplňující
vzdělávací obor.
204
Základní škola Aloise Klára Úštěk, PLA 11 – Školní vzdělávací program FILIP – mít všech pět pohromadě
Výuka probíhá zpravidla v budově školy (kmenové třídy, knihovna, počítačová učebna). Filmová, divadelní představení, besedy apod. se realizují mimo budovu u
pořádajících organizací /případně v budově zdejšího kina/.
Výchovné a vzdělávací strategie
Výchovné a vzdělávací strategie směřují k naplňování klíčových kompetencí.
Učitel kombinuje bez ostrých hranic jazykovou, literární, komunikační a slohovou výchovu; podporuje zvyšování čtenářské gramotnosti žáků, dbá na správné čtenářské
návyky; využívá dostupných nebo vlastních materiálů blízkých každodennímu životu žáků, tiskopisy volí přednostně z regionu školy; volí metody a formy (prezentace,
výpočetní technika, poster, vlastní výpisky, apod.) práce podporující zájem žáků o mateřský (český) jazyk, vytváří dostatek stimulů pro aktivní práci žáků; vede žáky k
používání jazykových příruček; při zadávání slohových prací a výběru témat literární výchovy přihlíží k zájmům žáků a k aktuálním otázkám; nepřeceňuje význam
pravopisu, volí jevy základní; vede žáky ke zdokonalování jejich vyjadřovacích schopností a dovedností; rozhoduje o výběru a zařazení doplňujícího učiva; zařazuje
průřezová témata dle organizace jednotlivých projektů; ukazuje na příkladech rozdíl mezi literaturou hodnotnou a brakovou.
Forma realizace
Skupinová výuka: práce s jazykovými příručkami, slovníky; úpravy textů, tvorba vlastních literárních textů
Systémová výuka: praktické využívání poznatků
Týmová práce: dramatizace textů
Výukový software: testy a cvičení
Rozvíjení klíčových kompetencí v předmětu Český jazyk a literatura na 2. stupni
Kompetence k učení
Žák se umí orientovat v textech a využívat dostupných informačních zdrojů k zlepšení vlastní jazykové kultury, obohacení své slovní zásoby a co nejpřiléhavějšího,
výstižného vyjadřování. Informace umí vyhledávat, třídit, porovnávat a využívat.
Kompetence k řešení problémů
Žák umí pojmenovat problém, na základě vlastních zkušeností a úsudku hledá jeho příčiny, dovede nastínit řešení, v odborné literatuře i beletrii umí nalézat důkazy a
osvědčené postupy, umí argumentovat a přesvědčivě hovořit.
Kompetence komunikativní
Žák formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, výstižně, souvisle, kultivovaně; dbá o správný ústní i písemný projev. Žák naslouchá promluvám
druhých lidí, porozumí jim, vhodně na ně reaguje, účinně se zapojuje do diskuse, obhajuje svůj názor a vhodně argumentuje, rozumí různým typům textů a záznamů,
obrazových materiálů, běžně užívaných gest, zvuků a jiných informačních a komunikačních prostředků, přemýšlí o nich, reaguje na ně a tvořivě je využívá ke svému
rozvoji a k aktivnímu zapojení se do společenského dění; využívá informační a komunikační prostředky a technologie pro kvalitní a účinnou komunikaci s okolním
světem.
Kompetence sociální a personální
Žák umí pracovat ve skupině, neprosazuje se na úkor ostatních, je tolerantní, ale umí i obhájit své názory a přesvědčení; přispívá k diskusi v malé skupině i k debatě celé
třídy, chápe potřebu efektivně spolupracovat s druhými při řešení daného úkolu, oceňuje zkušenosti druhých lidí, respektuje různá hlediska a čerpá poučení z toho, co si
druzí lidé myslí, říkají a dělají; vytváří si pozitivní představu o sobě samém, která podporuje jeho sebedůvěru a samostatný rozvoj.
205
Základní škola Aloise Klára Úštěk, PLA 11 – Školní vzdělávací program FILIP – mít všech pět pohromadě
Kompetence občanské
Žák respektuje přesvědčení druhých lidí, váží si jejich vnitřních hodnot, je schopen vcítit se do situací ostatních lidí. Respektuje, chrání a ocení naše tradice a kulturní i
historické dědictví, projevuje pozitivní postoj k uměleckým dílům, smysl pro kulturu a tvořivost, aktivně se zapojuje
do kulturního dění.
Kompetence pracovní
Žák si umí vážit kulturních a společenských hodnot, svého jazyka; je připraven tyto hodnoty rozvíjet a chránit. Využívá znalosti a zkušenosti (např. z četby), v zájmu
vlastního rozvoje i své přípravy na budoucnost činí správná rozhodnutí o své profesi a dalším vzdělávání.
Vzdělávací obsahy a očekávané výstupy z RVP
Jazyk a jazyková komunikace
– ČESKÝ JAZYK A LITERATURA
KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA
Očekávané výstupy žáka – 2. stupeň
- odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení, ověřuje fakta pomocí otázek nebo porovnáváním s dostupnými informačními zdroji (8. roč.:
Výklad)
- rozlišuje subjektivní a objektivní sdělení a komunikační záměr partnera v hovoru (7.–8. roč.: Informační postupy v mluvené komunikaci – Charakteristika)
- rozpoznává manipulativní komunikaci v masmédiích a zaujímá k ní kritický postoj (9. roč.: Diskuse)
- dorozumívá se kultivovaně, výstižně, jazykovými prostředky vhodnými pro danou komunikační situaci (6.–7. roč.: Zprávy, Oznámení, Žádost, Životopis)
- odlišuje spisovný a nespisovný projev a vhodně užívá spisovné jazykové prostředky vzhledem ke svému komunikačnímu záměru (6.–7. roč.: Dopis, Charakteristika)
- v mluveném projevu připraveném i improvizovaném vhodně užívá verbálních, nonverbálních i paralingválních prostředků řeči (8.–9. roč.: Informační postupy v
mluvené komunikaci – Proslov, Řečnická cvičení)
- zapojuje se do diskuse, řídí ji a využívá zásad komunikace a pravidel dialogu (9. roč.: Diskuse)
- využívá základy studijního čtení – vyhledá klíčová slova, formuluje hlavní myšlenky textu, vytvoří otázky a stručné poznámky, výpisky nebo výtah z přečteného
textu; samostatně připraví a s oporou o text přednese referát (6.–8. roč.: Výpisek, Výtah, Výklad)
- uspořádá informace v textu s ohledem na jeho účel, vytvoří koherentní text s dodržováním pravidel mezivětného navazování (6.–7. roč.: Popis)
- využívá poznatků o jazyce a stylu ke gramaticky i věcně správnému písemnému projevu a k tvořivé práci s textem nebo i k vlastnímu tvořivému psaní na základě
svých dispozic a osobních zájmů (6.–9. roč.: Vypravování, Líčení)
Učivo
- čtení – praktické (pozorné, přiměřeně rychlé, znalost orientačních prvků v textu), věcné (studijní, čtení jako zdroj informací, vyhledávací), kritické (analytické,
hodnotící), prožitkové
- naslouchání – praktické (výchova k empatii, podnět k jednání), věcné (soustředěné, aktivní), kritické (objektivní a subjektivní sdělení, komunikační záměr mluvčího,
manipulativní působení projevu, zvukové prostředky souvislého projevu a prostředky mimojazykové),
zážitkové
206
Základní škola Aloise Klára Úštěk, PLA 11 – ŠVP FILIP – mít všech pět pohromadě
- mluvený projev – zásady dorozumívání (komunikační normy, základní mluvené žánry podle komunikační situace), zásady kultivovaného projevu (technika mluveného
projevu, prostředky nonverbální a paralingvální); komunikační žánry: připravený i nepřipravený projev na základě poznámek nebo bez poznámek, referát, diskuse
- písemný projev – na základě poznatků o jazyce a stylu, o základních slohových postupech a žánrech; vyjádření postoje ke sdělovanému obsahu, vlastní tvořivé psaní
(komunikační žánry: výpisek, žádost, soukromý a úřední dopis, objednávka, teze, strukturovaný životopis, pozvánka, charakteristika, subjektivně zabarvený popis,
výklad, úvaha)
JAZYKOVÁ VÝCHOVA
Očekávané výstupy žáka – 2. stupeň
- spisovně vyslovuje česká a běžně užívaná cizí slova (6.–8. roč.: Jazykověda, Tvarosloví)
- rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov, rozpoznává přenesená pojmenování, zvláště ve
frazémech (7.–9. roč.: Význam slov, Slovní zásoba a způsoby jejího obohacování)
- samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími slovníky a příručkami (6.–9. roč.: Jazykověda, Tvarosloví, Pravopis
lexikální)
- správně třídí slovní druhy, tvoří spisovné tvary slov a vědomě jich používá ve vhodné komunikační situaci (6.–7. roč.: Tvarosloví)
- využívá znalostí o jazykové normě při tvorbě vhodných jazykových projevů podle komunikační situace (8. roč. – Tvarosloví)
- rozlišuje významové vztahy gramatických jednotek ve větě a v souvětí (8.–9. roč.: Skladba)
- v písemném projevu zvládá pravopis lexikální, slovotvorný, morfologický i syntaktický ve větě jednoduché i souvětí (9. roč.: Pravopis lexikální, tvaroslovný a
skladebný)
- rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu a zdůvodní jejich užití (9. roč.: Obecné výklady o jazyce)
Učivo
- zvuková stránka jazyka – zásady spisovné výslovnosti, modulace souvislé řeči (přízvuk slovní a větný), intonace, členění souvislé řeči (pauzy, frázování)
- slovní zásoba a tvoření slov – slovní zásoba a její jednotky, slohové rozvrstvení slovní zásoby, význam slova, homonyma, synonyma, obohacování slovní zásoby,
způsoby tvoření slov
- tvarosloví – slovní druhy, mluvnické významy a tvary slov
- skladba – výpověď a věta, stavba věty, pořádek slov ve větě, rozvíjející větné členy, souvětí, přímá a nepřímá řeč, stavba textu
- pravopis – lexikální, morfologický, syntaktický
- obecné poučení o jazyce – čeština (jazyk národní, jazyk mateřský), skupiny jazyků (slovanské – především slovenština – a jiné, jazyky menšinové), rozvrstvení
národního jazyka (spisovné a nespisovné útvary a prostředky), jazyk a komunikace (jazyková norma a kodifikace, kultura jazyka a řeči, původ a základy vývoje češtiny,
jazykové příručky)
207
Základní škola Aloise Klára Úštěk, PLA 11 – ŠVP FILIP – mít všech pět pohromadě
LITERÁRNÍ VÝCHOVA
Očekávané výstupy žáka – 2. stupeň
- uceleně reprodukuje přečtený text, jednoduše popisuje strukturu a jazyk literárního díla a vlastními slovy interpretuje smysl díla (6.–7. roč.: Literatura 19. století,
Souboje, prohry, vítězství)
- rozpoznává základní rysy výrazného individuálního stylu autora (9. roč.: Česká a světová literatura)
- formuluje ústně i písemně dojmy ze své četby, návštěvy divadelního nebo filmového představení a názory na umělecké dílo (9. roč.: Literárně výchovné aktivity)
- tvoří vlastní literární text podle svých schopností a na základě osvojených znalostí základů literární teorie (9. roč.: Poezie 20. století)
- rozlišuje literaturu hodnotnou a konzumní, svůj názor doloží argumenty (8. roč.: Literatura pokleslá a konzumní, Literatura hodnotná)
- rozlišuje základní literární druhy a žánry, porovná je i jejich funkci, uvede jejich výrazné představitele (6. roč.: Báje, mýty, pověsti, pohádky)
- uvádí základní literární směry a jejich významné představitele v české a světové literatuře (9. roč.: Literárně výchovné aktivity, Próza 20. století)
- porovnává různá ztvárnění téhož námětu v literárním, dramatickém i filmovém zpracování (8. roč.: Filmová tvorba; 9. roč.: Literárně výchovné aktivity)
- vyhledává informace v různých typech katalogů, v knihovně i v dalších informačních zdrojích (9. roč.: Literárně výchovné aktivity, Česká a světová próza 20. století)
Učivo
- tvořivé činnosti s literárním textem – přednes vhodných literárních textů, volná reprodukce přečteného nebo slyšeného textu, záznam a reprodukce hlavních myšlenek,
interpretace literárního textu, dramatizace, vytváření vlastních textů, vlastní výtvarný doprovod k literárním textům
- způsoby interpretace literárních a jiných děl
- základy literární teorie a historie – struktura literárního díla (námět a téma díla, literární hrdina, kompozice literárního příběhu), jazyk literárního díla (obrazná
pojmenování; zvukové prostředky poezie: rým, rytmus; volný verš), literatura umělecká a věcná (populárně-naučná, literatura faktu, publicistické žánry)
- literární druhy a žánry – poezie, próza, drama, žánry lyrické, epické, dramatické v proměnách času – hlavní vývojová období národní a světové literatury, typické žánry a
jejich představitelé
208
Základní škola Aloise Klára Úštěk, PLA 11 – ŠVP FILIP – mít všech pět pohromadě
Vzdělávací oblast:
JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE
Konkrétní výstupy žáka
- orientuje se v jazykových příručkách
- rozpozná zvukovou a písemnou podobu
slov, správně intonuje
- určí mluvnické kategorie u podstatných
a přídavných jmen, aplikuje znalost pro
písemný projev
- rozpozná druhy zájmen a číslovek
- zvládá slovesné kategorie
- vyhledá základní větné členy a zdůvodní
shodu
- odůvodňuje a píše správné i/y
- rozlišuje ve slově kořen, předponu,
příponu a koncovku
Vyučovací předmět:
ČESKÝ JAZYK
Učivo
Ročník:
6.
Mezipředmětové vztahy
Jazyková komunikace:
- jazykověda
- jazykové příručky
- zvuková stránka slova a věty
- stavba slova
- podstatná jména
- přídavná jména
- zájmena
- číslovky
- slovesa
- skladba
209
M
Dělitelnost přirozených čísel
Zlomky
Desetinná čísla
Průřezová témata
OSV
Základní škola Aloise Klára Úštěk, PLA 11 – ŠVP FILIP – mít všech pět pohromadě
Vzdělávací oblast:
JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE
Konkrétní výstupy žáka
- rozliší základní slohové útvary
- sestaví osnovu, dodrží časovou
posloupnost
- užívá vhodných jazykových prostředků
- vyjadřuje se souvisle a výstižně v
mluveném projevu
- vyhledá hlavní myšlenky textu
- podá informaci stručně a zřetelně
- dbá na výběr vhodných slov při nácviku
popisu
- stylizuje dopis a rozvíjí kultivovaný
písemný projev
Vyučovací předmět:
ČESKÝ JAZYK
Ročník:
6.
Učivo
Mezipředmětové vztahy
Komunikační a slohová výchova:
- sloh, slohové útvary
- vypravování
- člověk ve společnosti, telefonování,
vzkazy, formy společenského styku
- výpisky, výtah
- zpráva, oznámení
- popis
- dopis
Pč
Příprava pokrmů (popis
pracovního postupu)
Průřezová témata
OSV
MeV
Ov
Obec, region, země (práce
s informacemi v denním tisku)
Př
Základní struktura života
(výpisky, výtah z učební látky)
Ov
Naše škola
Inf
Internet (email)
Vzdělávací oblast:
JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE
Konkrétní výstupy žáka
- vnímá literaturu jako zdroj poznání a
prožitků, rozvíjí fantazii hrou, úvod do
poezie
- rozliší sloku od verše
- reprodukuje přečtený text, zhodnotí
hlavní postavy, odliší pověst od pohádky a
povídky
- vysvětlí vznik bajky, pověsti a báje
- zdůvodní vztah literatury se životem
Vyučovací předmět:
ČESKÝ JAZYK
Ročník:
6.
Učivo
Mezipředmětové vztahy
Literární výchova:
- lidová slovesnost
- poezie
- pohádky
- pověsti, báje
- bajky
- povídky za života dětí, dobrodružné povídky
- povídky ze současnosti
- povídky v české a světové literatuře
D
Nejstarší
starověké
civilizace
a jejich kulturní odkaz
210
Z
Komunikační, geografický
a kartografický jazyk
VO Obec, region, země
Průřezová témata
OSV
MuV
MeV
Základní škola Aloise Klára Úštěk, PLA 11 – ŠVP FILIP – mít všech pět pohromadě
Vzdělávací oblast:
JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE
Konkrétní výstupy žáka
- navazuje na znalosti o podstatných a
přídavných jménech a odvodí další tvary
- upevňuje znalosti o slovesných
kategoriích
- rozezná v textu neohebné slovní druhy a
určí je
- tvoří homonyma, antonyma, synonyma a
začleňuje je do souvislého textu
- rozlišuje, rozezná větu hlavní a vedlejší,
větné členy podle vztahu
- dovede psát čitelně, přehledně a
upraveně
Vyučovací předmět:
ČESKÝ JAZYK
Učivo
Jazyková výchova:
- podstatná jména, odvozování, vlastní jména
- přídavná jména, odvozování
- slovesa
- neohebné slovní druhy
- homonyma, antonyma, synonyma
- skladba, věta a výpověď
Ročník:
7.
Mezipředmětové vztahy
Z
Komunikační, geografický
a kartografický jazyk
Vv
Prvky vizuálně obrazného
vyjádření (grafické
znázorňování)
Inf
Základy programování
M, Fy, Př, D, Tv, Hv
Jednoslovné i víceslovné
odborné názvy
Tv
Komunikace v TV
Cj
Gramatické struktury a typy
vět
(porovnávání
–
složeniny v Nj, přechylování
v Aj)
211
Průřezová témata
OSV
Základní škola Aloise Klára Úštěk, PLA 11 – ŠVP FILIP – mít všech pět pohromadě
Vzdělávací oblast:
JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE
Konkrétní výstupy žáka
- pokračuje ve cvičení samostatných
souvislých projevů
- dosahuje zajímavosti vypravování
- dbá na výběr vhodných slov při výcviku
- dorozumí se kultivovaně, výstižně
jazykovými prostředky vhodnými pro
danou komunikační situaci
Vyučovací předmět:
ČESKÝ JAZYK
Učivo
Komunikační a slohová výchova:
- praktické formy slohu
- vypravování, užití přímé řeči
- popis pracovního postupu, děje
- odborný popis
- líčení
- životopis
- charakteristika
Ročník:
7.
Mezipředmětové vztahy
Vv
Komunikační
obsah
vizuálně obrazných
vyjádření
(reprodukce, originál,
popředí, hlavní motiv,
pozadí, detail, barevné a
světelné
kontrasty,
hodnocení umělecké
hodnoty díla)
Čj (Lv)
Setkání se světem lidí
Fy, Př, Čj
Práce s odbornými texty
212
Průřezová témata
OSV
MeV
Základní škola Aloise Klára Úštěk, PLA 11 – ŠVP FILIP – mít všech pět pohromadě
Vzdělávací oblast:
JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE
Konkrétní výstupy žáka
- rozlišuje základní literární druhy a žánry
- vyhledá pojmy ve slovnících a
encyklopediích
- poznává nové autory
- využívá dalších literárních pojmů při práci
s textem
- poznává další formy- divadlo, film,
navštíví divadelní představení
- formuluje vlastní názor na literární dílo,
pokouší se o výrazný přednes
- uvádí základní literární směry a jejich
představitele v české a světové literatuře
Vyučovací předmět:
ČESKÝ JAZYK
Učivo
Literární výchova:
- literární teorie
- Bible
- nejstarší literatura
- renesanční literatura
- pobělohorská literatura
- literatura národního obrození
Ročník:
7.
Mezipředmětové vztahy
Vv
Prvky vizuálně obrazného
vyjádření (pořizování
ilustračních obrázků;
důraz na estetickou úroveň
v sešitě)
D
Biblické příběhy,
Počátky českého státu,
Čj
slovníky, stavba slovníku
Vv
Kresba Orbis pictus
213
Průřezová témata
OSV
MuV
MeV
Základní škola Aloise Klára Úštěk, PLA 11 – ŠVP FILIP – mít všech pět pohromadě
Vzdělávací oblast:
JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE
Konkrétní výstupy žáka
- rozpozná slovanské a světové jazyky
- rozpozná nejdůležitější způsoby
obohacování slovní zásoby a zásady
tvoření českých slov
- zjistí rozdíl ve skloňování podstatných
jmen přejatých a tvoří správné tvary
- zařadí sloveso k slovesnému rodu a vidu
- rozliší druhy vedlejších vět a poměry mezi
větami hlavními
- rozvíjí kultivovaný písemný projev na
základě poznatků o jazyce a stylu
Vyučovací předmět:
ČESKÝ JAZYK
Učivo
Jazyková výchova:
- český jazyk jako slovanský jazyk
- slovní zásoba a její obohacování
- podstatná jména přejatá
- slovesa, rod a vid
- skladba, souvětí souřadná a podřadná
Ročník:
8.
Mezipředmětové vztahy
D, Čj (Lv), M, Fy, Hv
Jména významných osobností
Př
Významní biologové
Tv
Historie a současnost sportu
Vv
Prvky vizuálně obrazného
vyjádření (grafické
znázorňování)
M
Konstrukční úlohy
Cj
Receptivní řečové dovednosti
214
Průřezová témata
OSV
Základní škola Aloise Klára Úštěk, PLA 11 – ŠVP FILIP – mít všech pět pohromadě
Vzdělávací oblast:
JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE
Konkrétní výstupy žáka
- objedná časopis, sestaví inzerát, využije
nabídky, poznává formy úředního styku
- zpracuje výklad na základě osnovy,
využívá vhodně odborné názvosloví
- vyhledá líčení a inspiruje se pro vlastní
tvorbu
- využívá poznatků o jazyce k práci s textem
a k vlastnímu psaní
Vyučovací předmět:
ČESKÝ JAZYK
Učivo
Komunikační a slohová výchova:
- kratší slohové útvary, objednávka,
inzerát, nabídka, stížnost, žádost
- výklad
- výtah
- líčení
- charakteristika literárních postav
Ročník:
8.
Mezipředmětové vztahy
Čj (Lv)
Vlastní četba (Literární druhy
a žánry)
Ov
Člověk hledající sám sebe
Pč
Chovatelství (chov drobného
zvířectva; encyklopedie –
práce s odbornými texty)
Inf Textový editor
Ov
Člověk a předpoklady soužití
(morální postoj, člověk mezi
lidmi)
Tv
Zásady jednání a chování
v různém prostředí a při
různých činnostech
215
Průřezová témata
VMEGS
Objevujeme Evropu a svět
Český jazyk jako slovanský jazyk
VMEGS
Jsme Evropané
Český jazyk jako slovanský jazyk
MeV
Receptivní činnosti/
Kritické
čtení
a
vnímání
mediálních sdělení
Výpisek, výtah, objednávka,
zpráva, oznámení
MeV
Receptivní činnosti/
Interpretace vztahu mediálních
sdělení a reality
Výtah, zpráva, oznámení
MeV
Receptivní činnosti/
Stavba mediálních sdělení
Zpráva, oznámení
Základní škola Aloise Klára Úštěk, PLA 11 – ŠVP FILIP – mít všech pět pohromadě
Vzdělávací oblast:
JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE
Konkrétní výstupy žáka
- vnímá literaturu jako zdroj poznání
- zhodnotí obraz historie v literatuře
- pozná významné osobnosti světové
literatury
- posoudí úlohu lidové slovesnosti
- zhodnotí význam práce spisovatelů
- poznává vývojová období a jejich
představitele
- porovná českou a světovou literaturu 19.
století a 1. poloviny 20. století
- projevuje zájem navštěvovat divadelní
představení
Vzdělávací oblast:
JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE
Konkrétní výstupy žáka
- orientuje se v obecném poučení o jazyce,
rozlišuje skupiny jazyků
- získává přehled o vývoji češtiny
- využívá získaných poznatků k vytváření
jazykových projevů
- odstraňuje skladební nedostatky
- zvládne poměry mezi větami hlavními
- ovládá pravopisné jevy lexikální,
morfologické, syntaktické ve větě
jednoduché a v souvětí
- využívá jazykových příruček
- rozvíjí kultivovaný písemný projev
Vyučovací předmět:
ČESKÝ JAZYK
Ročník:
8.
Učivo
Mezipředmětové vztahy
Literární výchova:
- česká literatura 19. století
- světová literatura 19. století
- česká literatura 1. poloviny 20. století
- světová literatura 1. poloviny 20. století
- literárně výchovné aktivity
D
Postavení českých zemí
v habsburské monarchii
ve 2. polovině 19. století
historické události – 1. světová
válka, historické postavy tohoto
období
Průřezová témata
OSV
MuV
MeV
Ov
Člověk hledající společenství
(O vkusu a nevkusu,
podbízení se, konzumní
„kultuře“)
Vyučovací předmět:
ČESKÝ JAZYK
Učivo
Jazyková výchova:
- český jazyk a jeho vývoj
- slovesa, třídy a vzory
- skladba, odchylky větné stavby
- souvětí souřadná
- shrnutí učiva 6. - 9. ročníku
Ročník:
9.
Mezipředmětové vztahy
AjII, NjII
Slovní zásoba a tvoření slov
Čj
Lexikální princip pravopisu
slov
Inf
Programování
Čj
Gramatické struktury a typy
vět
216
Průřezová témata
OSV
Základní škola Aloise Klára Úštěk, PLA 11 – ŠVP FILIP – mít všech pět pohromadě
Vzdělávací oblast:
JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE
Vyučovací předmět:
ČESKÝ JAZYK
Konkrétní výstupy žáka
- dorozumí se kultivovaně a výstižně,
uplatňuje spisovný jazyk
- vypracuje samostatný výklad na základě
populárněvědeckého článku
- stylizuje jednoduchou úvahu
- rozliší základní publicistické útvary
- orientuje se v tisku, formuluje svůj vlastní
názor
- vědomosti získané ve slohu aplikuje v
řečnických cvičeních
Učivo
Komunikační a slohová výchova:
- diskuse
- projev, proslov, přednáška
- výklad
- úvaha
- publicistické útvary
- řečnická cvičení
- shrnutí o slohu
Ročník:
9.
Mezipředmětové vztahy
Inf
Textový editor;
Školní web
Čj
Základy literární teorie
a historie
Hv
Reflexe vokálního projevu
Inf
Školní web
Průřezová témata
MeV
Receptivní činnosti/
Kritické čtení a vnímání
mediálních sdělení
Výpisek, výtah, objednávka,
zpráva, oznámení
MeV
Receptivní činnosti/
Interpretace vztahu mediálních
sdělení a reality
Výtah, zpráva, oznámení
MeV
Receptivní činnosti/
Stavba mediálních sdělení
Zpráva, oznámení
Vzdělávací oblast:
JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE
Konkrétní výstupy žáka
- využívá při rozboru literárního díla základních
literárních pojmů
- charakterizuje významné literární žánry a
jejich typy, orientuje se v základních
literárních směrech a má přehled o
významných představitelích české a světové
literatury
- formuluje vlastní názory na umělecké dílo
- pokouší se o vlastní literární texty
- projevuje zájem navštěvovat divadla, filmová
představení, výstavy
Vyučovací předmět:
ČESKÝ JAZYK
Učivo
Literární výchova:
- česká a světová literatura o 1. a 2.
světové válce
- současná česká literární tvorba
- vznik a vývoj filmu
- literárně výchovné aktivity
Ročník:
9.
Mezipředmětové vztahy
Čj (KSV)
Písemný projev
D
Druhá světová válka
Vv
Komunikační obsah vizuálně
obrazných vyjádřen
217
Průřezová témata
OSV
MuV
MeV
Základní škola Aloise Klára Úštěk, PLA 11 – ŠVP FILIP – mít všech pět pohromadě
Název vyučovacího předmětu: ANGLICKÝ JAZYK
Časová dotace na 2. stupni v jednotlivých ročnících
Anglický jazyk se vyučuje od 6. do 9. ročníku 3 hodiny týdně.
Celková časová dotace na 2. stupni
Celkově je na 2. stupni věnováno Anglickému jazyku 12 hodin týdně.
Charakteristika vyučovacího předmětu
Vyučovací předmět Anglický jazyk patří do vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace, která zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá
úroveň jazykové kultury patří k podstatným znakům všeobecné vyspělosti absolventa základního vzdělávání. Jazykové vyučování vybavuje žáka takovými znalostmi a
dovednostmi, které mu umožňují správně vnímat různá jazyková sdělení, rozumět jim, vhodně se vyjadřovat a účinně uplatňovat i prosazovat výsledky svého poznávání.
Obsahové a organizační vymezení předmětu
Anglický jazyk přispívá k chápání a objevování skutečností, které přesahují oblast zkušeností zprostředkovaných mateřským jazykem. Poskytují živý jazykový základ a
předpoklady pro komunikaci žáků v rámci integrované Evropy a světa. Osvojování cizích jazyků pomáhá snižovat jazykové bariéry a přispívá tak ke zvýšení mobility
jednotlivců jak v jejich osobním životě, tak v dalším studiu a v budoucím pracovním uplatnění. Umožňuje poznávat odlišnosti ve způsobu života lidí jiných zemí a jejich
odlišné kulturní tradice. Prohlubuje vědomí závažnosti vzájemného mezinárodního porozumění a tolerance a vytváří podmínky pro spolupráci škol na mezinárodních
projektech.
Požadavky na vzdělávání v cizích jazycích formulované v RVP ZV vycházejí ze Společného evropského referenčního rámce pro jazyky, který popisuje různé úrovně
ovládání cizího jazyka. Vzdělávání v Anglickém jazyce směřuje k dosažení úrovně A2. Úspěšnost jazykového vzdělávání jako celku je závislá nejen na výsledcích
vzdělávání a jazyce mateřském a v cizích jazycích, ale závisí i na tom, do jaké míry se jazyková kultura žáků stane předmětem zájmu i všech ostatních oblastí základního
vzdělávání.
Výchovné a vzdělávací strategie
Důležitou součástí strategie vzdělávání v předmětu Anglický jazyk je:
- vyhledávání, zpracovávání a používání potřebných informací v literatuře a na internetu
- podpora samostatnosti, tvořivosti a logického myšlení
- integrované používání cizího jazyka a výpočetní techniky
- organizace práce žáků ve skupinách
- kladení důrazu na mezipředmětové vztahy
- kladení důrazu na správnost formulací, logickou strukturu a posloupnost argumentací, jak v písemném, tak v mluveném projevu, důraz na respekt k práci druhého.
218
Základní škola Aloise Klára Úštěk, PLA 11 – ŠVP FILIP – mít všech pět pohromadě
Forma realizace
Skupinová výuka: gramatické jevy, slovní zásoba
Týmová práce: rozhovory, řešení problémů
Výukový software: procvičování gramatických jevů, tematických okruhů
Internet: vyhledávání informací, e-learning
Projekty: v souvislosti s aktuálními tematickými okruhy
Práce se slovníkem: vyhledávání slovní zásoby, základních gramatických jevů
Poslechová cvičení: porozumění čtenému textu
Rozvíjení klíčových kompetencí v předmětu Anglický jazyk na 2. stupni
Kompetence k učení
Žák si uvědomuje svou zodpovědnost za vzdělávání a budoucnost; učí se vyhledávat, zpracovávat a používat nalezené informace.
Kompetence k řešení problémů
Žák si osvojuje tvořivé myšlení, logické uvažování a uplatňuje je při řešení problémů.
Kompetence komunikativní
Žák se učí otevřené, všestranné a účinné komunikaci; zdůvodňuje gramatické jevy a obhajuje svůj postoj.
Kompetence sociální a personální
Žák rozvíjí schopnost spolupracovat, pracovat a podílet se na atmosféře v týmu, respektovat a hodnotit práci vlastní i druhých.
Kompetence občanské
Žák plní své povinnosti, uplatňuje svá práva a respektuje práva druhých; je schopen a ochoten účinně pomoci v různých situacích.
Kompetence pracovní
Žák si vytváří pozitivní vztah k práci, používá vhodné nástroje k dosažení optimálního výsledku; efektivně organizuje vlastní práci.
219
Základní škola Aloise Klára Úštěk, PLA 11 – ŠVP FILIP – mít všech pět pohromadě
Vzdělávací obsahy a očekávané výstupy z RVP
JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE – ANGLICKÝ JAZYK
Očekávané výstupy žáka – 2. stupeň
POSLECH S POROZUMĚNÍM
- rozumí informacím v jednoduchých poslechových textech, jsou-li pronášeny pomalu a zřetelně
- rozumí obsahu jednoduché a zřetelně vyslovované promluvy či konverzace, který se týká osvojovaných témat
MLUVENÍ
- zeptá se na základní informace a adekvátně reaguje v běžných formálních a neformálních situacích
- mluví o své rodině, kamarádech, škole, volném čase a dalších osvojovaných tématech
- vypráví jednoduchý příběh či událost; popíše osoby, místa a věci ze svého každodenního života
ČTENÍ S POROZUMĚNÍM
- vyhledá požadované informace v jednoduchých každodenních autentických materiálech
- rozumí krátkým a jednoduchým textům, vyhledá v nich požadované informace
PSANÍ
- vyplní základní údaje o sobě ve formuláři
- napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat
- reaguje na jednoduché písemné sdělení
Učivo
- zvuková a grafická podoba jazyka – rozvíjení dostatečně srozumitelné výslovnosti a schopnosti rozlišovat sluchem prvky fonologického systému jazyka, slovní a větný
přízvuk, intonace, ovládání pravopisu slov osvojené slovní zásoby
- slovní zásoba – rozvíjení dostačující slovní zásoby k ústní i písemné komunikaci vztahující se k probíraným tematickým okruhům a komunikačním situacím; práce se
slovníkem
- tematické okruhy – domov, rodina, bydlení, škola, volný čas, kultura, sport, péče o zdraví, pocity a nálady, stravovací návyky počasí, příroda a město, nákupy a móda,
společnost a její problémy, volba povolání, moderní technologie a média, cestování, reálie příslušných jazykových oblastí
- mluvnice – rozvíjení používání gramatických jevů k realizaci komunikačního záměru žáka (jsou tolerovány elementární chyby, které nenarušují smysl sdělení a
porozumění)
220
Základní škola Aloise Klára Úštěk, PLA 11 – ŠVP FILIP – mít všech pět pohromadě
Vzdělávací oblast:
JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE
Konkrétní výstupy žáka
- pojmenuje členy rodiny (nejbližší rodinný
okruh)
- popisuje rodinné vazby
- gramatika - pozná předmětová a
podmětová zájmena, užívá je ve větách
- gramatika - sestavuje věty s přivlastňovacím
pádem, odpovídá na otázky
- sestaví vlastní životopis
- prezentuje svou osobu
- zná základní osobní údaje
- komunikuje na dané téma
- písemně popisuje vlastní zájmy
- gramatika - časuje sloveso být v minulém
čase
- tvoří věty se slovesem být
- gramatika - aplikuje do vět s časovým
údajem předložku ,,před"
- překládá a sestavuje fráze - osobní údaje,
základní konverzace
- pojmenuje zvířecí tělo
- popisuje druh potravy
- porozumí slyšenému textu o původu
- komunikuje na dané téma
- gramatika - vysvětlí rozdíly minulého času
Vyučovací předmět:
ANGLICKÝ JAZYK
Ročník:
6.
Učivo
RECEPTIVNÍ ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI,
PRODUKTIVNÍ ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI,
INTERAKTIVNÍ ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI –
učivo je zaměřené na poslech
s porozuměním, mluvení, čtení
s porozuměním a psaní
Témata:
Rodokmen
- pojmenování členů rodiny
- rodinné vazby
- zájmena: předmětová, podmětová
- přivlastňovací pád
Mezipředmětové vztahy
Ov
Domov a rodina (6. roč.)
Zv
Vztahy a pravidla soužití
v prostředí komunity (7. roč.)
Životopis
- osobní prezentace
- vazba ,,narodit se"
- aktivity ve volném čase
- časování ,,to be" minulý čas
- oznamovací, tázací a záporná věta s ,,to
be"
- předložka ago
- měsíce + předložka
- řadové číslovky
- fráze- osobní údaje, základní
konverzace
Pravěká zvířata
- pojmenování částí těla zvířete
- čím se živí
- kde a kdy žili
- minulý čas průběhový
- minulý čas prostý
221
Průřezová témata
VMEGS
Evropa a svět nás zajímá
My Country (Geografie Velké
Británie a porovnání s ČR)
VMEGS
Objevujeme Evropu a svět
The USA (základní fakta)
VMEGS
Jsme Evropané
A Year in my Life (Život v
Británii)
Tv
Historie a současnost sportu
(6.–9. roč.)
Př
průběhového a přítomného času
průběhového
- aplikuje do vět
- gramatika - rozpozná rozdíly minulého času
prostého a přítomného času prostého
- sestavuje věty
- překládá věty
- umí základní nepravidelná slovesa
- čte plynule text na téma film a kino
- komunikuje na dané téma
- sestaví vlastní písemný projev - příběh
- gramatika - umí základní nepravidelná
slovesa
- odposlouchá a následně prezentuje fráze na
téma,, ŽÁDOSTI, DOROZUMĚNÍ"
- vyjmenuje státy VB
- určí polohu
- umí vyjmenovat hlavní města
- vysvětlí rozdíl mezi královstvím a republikou
- pozná měnu
- sestavuje školní rozvrh písemně
- komunikuje o činnosti v různých
předmětech
- popisuje školní budovu (exteriér, interiér)
- gramatika - tvoří časové údaje
- užívá správnou předložku ve větách
- odpovídá na otázku ,,Kolik je hodin"
- umí fráze ,,Čas"
- gramatika - rozpozná vyjádření blízké
budoucnosti (rozdíl od českého jazyka)
- doplňuje do vět správné tvary
- gramatika - vyjmenuje násobné číslovky
- pokládá spolužákovi nejčastější otázky ve
frázích
- z odposlechu řeší úlohy
- popisuje slovně různé profese
- nepravidelná slovesa
Základy ekologie (9. roč.)
Z
Krajinná sféra (6. roč.)
D
Pravěk
Kultura
- film a kino
- filmové žánry
- příběhy
- nepravidelná slovesa
- fráze - žádosti, dorozumění
Lv
Velká Británie
- státy
- poloha
- hlavní města
- království
- měna
Z
Evropa
Škola
- školní předměty
- popis školy
- školní místnosti
- tvoření času + předložka
- fráze-čas
- vyjádření blízké budoucnosti
- násobné číslovky
- fráze - nejčastější otázky
Ov
Naše škola (7. roč.)
Profese
- různé druhy zaměstnání
- změny tvarů ve výslovnosti
222
Čj
Skladba (7. roč.);
Tvoření slov (7. roč.)
Ov
Člověk a předpoklady soužití
(6.–9. roč.)
- dovede komunikovat o profesi svých rodičů
- gramatika - pozná změny tvarů ve
výslovnosti
- dokáže vyjmenovat základní druhy potravin
+ své oblíbené
- komunikuje na dané téma
- gramatika - určuje množství hodně - málo
- doplňuje k počitatelným či nepočitatelným
podstatným jménům
- určuje cenu k daným potravinám
- dovede ve frázích odpovídat na téma
nakupování, peníze
- sestavuje velikostní řadu třídy
- odpovídá na otázky kdo je větší, menší
- řeší úlohy s překladem textu na dané téma
- gramatika - stupňuje přídavná jména - 1a2
slabičná
- vyjmenuje názvy sportovních disciplín
- zná slovní zásobu na dané téma
- písemně popisuje aktivity ve volném čase
- prezentuje jednu sportovní osobnost a z
odposlechu překládá životopisy jiných
sportovních osobností
- gramatika - stupňuje 3 a víceslabičná slova
- stupňuje méně, nejméně
- komunikuje o sportovních aktivitách v létě
(oblíbené -neoblíbené)
Nakupování
- potraviny
- určování množství- many,much –
few,little - a few,a little - little,some,any
- měna
- zdvořilostní fráze - nakupování peníze
Porovnávání
- kdo je větší, kdo je menší
- stupňování přídavných jmen
Sport
- názvy sportovních disciplín
- aktivity ve volném čase
- známé sportovní osobnosti
- stupňování víceslabičných slov
- sportovní vyžití o letních prázdninách
223
Čj
Skladba (9. roč.);
Tvoření slov (9. roč.)
Ov
Domov a rodina (6. roč.)
Ov
Naše škola (6. roč.)
Čj
Slovní zásoba a tvoření slov
(7. roč.)
Tv
Člověk a sport
Základní škola Aloise Klára Úštěk, PLA 11 – ŠVP FILIP – mít všech pět pohromadě
Vzdělávací oblast:
JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE
Vyučovací předmět:
ANGLICKÝ JAZYK
Konkrétní výstupy žáka
- popisuje různé typy bydlení (výhody
nevýhody)
- sestavuje svůj vlastní pokoj (nábytek,
dispoziční řešení místnosti)
- řeší úlohy na téma z odposlechu
- gramatika - aplikuje do vět zápor slovesa
,,Must" v přítomném čase
- popisuje nábytek a domácí spotřebiče
- vysvětluje činnosti při domácí práci
- aplikuje popis domácí práce do vět společně
s gramatikou ,,Must"
- gramatika - tvoří dovětky
- gramatika - vyjmenuje samostatná přídavná
zájmena
- užívá předložku of ve správném pádě
- sestavuje celodenní televizní program dle
vlastních oblíbených žánrů
- dovede pojmenovat manipulaci s přístrojem
- komunikuje na dané téma
- gramatika - aplikuje do vět příslovce ve
správném pořadí
- gramatika - vysvětlí rozdíly stavby věty mezi
českým a anglickým jazykem
- tvoří věty
- porozumí slyšenému textu na dané téma
Učivo
RECEPTIVNÍ ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI,
PRODUKTIVNÍ ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI,
INTERAKTIVNÍ ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI –
učivo je zaměřené na poslech
s porozuměním, mluvení, čtení
s porozuměním a psaní
Témata:
Bydlení:
- typy domů a bydlení
- popis místností
Ročník:
7.
Mezipředmětové vztahy
Ov
Člověk a předpoklady soužití
(6.–9. roč.)
Domácnost
- nábytek
- domácí spotřebiče
- domácí práce
- dovětky
- samostatná přivlastňovací zájmena
- předložka of
- fráze- nakupování,peníze
Pč
Provoz a údržba domácnosti
Televize
- programové žánry
- manipulace s přístrojem
- postavení příslovcí ve větě
- větný slovosled
Čj
Komunikační
výchova
Bílý dům
- stát
Z
Zeměpis světa - Amerika
224
Průřezová témata
VMEGS
Evropa a svět nás zajímá
Famous Britains (osobnosti
britské historie)
VMEGS
Objevujeme Evropu a svět
Canada (základní fakta)
New York (turistické zajímavosti)
VMEGS
Jsme Evropané
London (turistické zajímavosti)
MeV
MuV
a
slohová
- bez chyb čte a překládá text
- plynule hovoří o tématu dle osnovy
- sestavuje dle oblíbenosti činnosti ve volném
N čase
- gramatika - tvoří příslovce
- gramatika - pozná rozdíl mezi vyjádřením
blízké budoucnosti a budoucím časem
- sestavuje věty v budoucím čase
- komunikuje na téma volný čas v čase
budoucím
- ve frázích komunikuje ,,Čas, schůzka, osobní
údaje"
- překládá text o svátcích
- umí určit rozdíly mezi svátky ve VB a ČR
- komunikuje na dané téma
- gramatika - určuje složeniny slov
- umí slova k tématu počasí
- řeší písemné úlohy - teplotní rozdíly
- sestaví samostatně a následně prezentuje
předpověď počasí
- čte text s porozuměním
- gramatika - vkládá do vět podmiňovací
způsob a užívá jej v komunikaci
- gramatika - vysvětlí rozdíly slov - both,
either, neither
- dle fotografie pozná a popisuje jednotlivé
památky
- je schopen odpovídat na základní otázky
týkající se těchto památek
- vyhledává potřebnou slovní zásobu na dané
téma
- umí je přiřazovat k příslušným obrázkům
- prezentuje vlastní poznatky
- město
- popis
- sídlo prezidenta
Volný čas
- aktivity ve volném čase
- tvoření příslovcí
- budoucí čas
- fráze - čas, schůzka, osobní údaje
Svátky ve VB
- Vánoce
- Velikonoce
- anglické svátky
- rozdíly u nás
- složeniny slov
Ov
Rok v jeho proměnách
a slavnostech
Čj
Slovní zásoba a tvoření slov
Počasí
- slovní zásoba počasí
- teplotní rozdíly
- předpověď počasí
- počasí ve Velké Británii
- podmiňovací způsob -both, either,
neither
Londýnské památky
- The Tower
- Big Ben
- Tower Bridge
Kultura
- muzika - žánry
- hudební nástroje
- móda
- módní trendy
Z
Krajinná sféra
Z
Zeměpis Evropy
Hv
Instrumentální činnost
Hudební nástroje
Hudební žánry
225
- popisuje oblečení a módní trendy
- gramatika - rozpozná ukazovací zájmena
- gramatika - vkládá do vět one-ones
- gramatika - umí vyjádřit množství pomocí a
pair of a cup of, a piece of
- rozpozná rozdíly v užití
- umí slovní zásobu potřebnou k tématu
- tvoří emailovou a webovou adresu dle
anglických znaků
- na počítači chatuje se spolužákem
procvičuje porozumění a překlad textu
- gramatika - vkládá do vět vazbu ,,Já také, já
také ne"
- používá nepravidelná slovesa při
komunikaci v minulém čase
- dle osnovy popisuje dané téma
- gramatika - pozná základní pravidla užití
členu určitého
- určuje světové strany v návaznosti na
správnou předložku
- gramatika - sestavuje věty za pomoci
gramatiky jediný zápor ve větě
- čte text s porozuměním
- orientuje se na mapě a určuje směry
- dovede poradit a popsat cestu na dané
místo i písemně
- gramatika - užívá předložky pohybu
- ve frázích komunikuje ,, Dotazy na cestu"
- samostatně dle osnovy přednese znalosti o
daném městě
- čte text s porozuměním na dané téma
- gramatika - ze sloves tvoří podstatná jména
přidáním - ing
- slovní zásoba oblečení
-this-that,these-those one-ones
- vyjádření množství - a pair of,a cup of,a
piece of
Internet
- slovní zásoba
- užívané internetové zkratky
- emailová a webová adresa
- práce s internetem
- chatování
- vazba - já také, já také ne
Inf
Programy
Uživatelské prostředí
Spojené království
- symboly států Velké Británie
- geografická poloha
- užití členu ,,the"
- světové strany + předložka
- jediný zápor ve větě
Z
Zeměpis světadílů – Evropa
Kde je hrad
- dotazy na cestu
- směry
- popis cesty
- předložky pohybu
- fráze - dotazy na cestu
New York
- znalosti o městě
- poloha
- památky
- sloveso + ing = podstatné jméno
226
Z
Zeměpis světadílů - Amerika
Základní škola Aloise Klára Úštěk, PLA 11 – ŠVP FILIP – mít všech pět pohromadě
Vzdělávací oblast:
JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE
Konkrétní výstupy žáka
- popisuje osobu -lidské znaky, povahové
rysy, oblečení
- používá přídavná jména
- rozšiřuje si slovní zásobu na dané téma
- určuje členy celé rodiny – rozšířený
rodokmen
- tvoří rodinný strom
- popisuje rozšířené vazby
- gramatika - užívá vazbu ,,měl bys" ve větách
i při běžné komunikaci
- na počítači vyhledá poznatky o ČR
- pracuje s mapou a komunikuje o městech
- pracuje se slovní zásobou a poznatky z
předešlých ročníků
- gramatika - vysvětlí rozdíly užití předložky
před mezi českým a anglickým jazykem
- používá ve větách
- gramatika - tvoří souvětí dle pravidel
- komunikuje ve frázích o tématu,, Cestování"
- čte a překládá text
- písemně se vyjadřuje k prožité nebezpečné
události
- dle aktuálních zpráv na internetu překládá
Vyučovací předmět:
ANGLICKÝ JAZYK
Učivo
RECEPTIVNÍ ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI,
PRODUKTIVNÍ ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI,
INTERAKTIVNÍ ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI –
učivo je zaměřené na poslech
s porozuměním, mluvení, čtení
s porozuměním a psaní
Jak vypadáme
- kompletní popis osoby
- vzhled
- oblečení
- vlastnosti
- přídavná jména
Rodokmen /rozšířený/
- slovní zásoba
- rodinný strom
- vazby
- should
Česká republika
- poznatky o České republice
- zeměpisné poznatky o České republice
- průmysl
- čím jsme známí ve světě
- vyjádření českého ,,před"
- souvětí souřadné,podřadné
-fráze – cestování
Ročník:
8.
Mezipředmětové vztahy
Ov
Člověk ve společnosti
D
Lidé
v minulosti,
přítomnost
VMEGS
Evropa a svět nás zajímá
Free Time (aktivity teenagerů
ve Velké Británii)
jejich
Z
ČR
–
hospodářství,
obyvatelstvo,
přírodní
podmínky, oblasti
Inf
Prezentace
Př
Základy ekologie
Nebezpečné situace
- odvážné děti
- oheň je nebezpečný
- autonehody
- přímá řeč
227
Průřezová témata
Př
Mimořádné situace, chování
člověka
VMEGS
Objevujeme Evropu a svět
Australia (základní fakta)
VMEGS
Jsme Evropané
A British Summer (Jak Britové
tráví
léto)
text
- gramatika - užívá přímou řeč v písemném
projevu ve správném tvaru
- gramatika - tvoří podmínkové věty – 2
způsoby
- rozpozná rozdíly
- dle fotografií popisuje památky samostatně
- komunikuje na dané téma
- pracuje s mapou
- řeší orientační úlohy
- překládá text s odposlechu
- řeší kriminální zápletku
- tvoří a následně prezentuje vlastní
kriminální příběh spolužákům
- komunikuje na dané téma
- gramatika - dovede utvořit vedlejší věty
časové a místní ve správném tvaru
- používá nepravidelná slovesa
- čte a překládá text o lodních katastrofách
- z odposlechu řeší úkoly na toto téma
- komunikuje
- gramatika - užívá zvratná zájmena ve větách
- gramatika - tvoří nepřímý rozkaz
- gramatika - doplňuje zdvojenou vazbu
přídavných jmen při stupňování
- vysvětlí užití zdvojené vazby
- překládá text o svátcích a tradicích
- souvisle přednese poznatky o jednom ze
svátků
- připraví přání ke sv. Valentýnu
- gramatika - umí utvořit nepřímou otázku
- gramatika - používá ve větách slovesa
jistotní modality
- užívá dramatického ztvárnění různých
situací při nákupu či stolování
- sestaví jídelníček
- používá fráze při komunikaci na dané téma
- podmínkové věty
Londýnské památky
- průvodce Londýnem
- památky – Buckingham
palace,Westminster Abbey,Hyde park
Kriminalita - -příběh pana Rosse
-řešení případu
-kriminalita v dnešní době
-vedlejší věty - časové, místní
Lodní katastrofy
- Titanic
- Mary Rose
- slovní zásoba
- překlady novinových článků
- zvratná zájmena
- nepřímý rozkaz
- stupňování - zdvojená vazba
Svátky a tradice v ČR
- Vánoce
- Velikonoce
- zvyky a tradice
- svatý Valentýn
- nepřímé otázky
- jistotní modality
Nakupování a stolování -restaurace
- rychlé občerstvení
- menu
- zdvořilostní fráze
- anglické návyky
228
Cj
Velká Británie, Londýnské
památky
Inf - prezentace
Z
Zeměpis světadílů – Evropa
Vv
Architektura
Ov
Člověk a pracovní život
D
Moderní doba
Čj
Jazyková výchova,
zásoba
slovní
Ov
Člověk ve společnosti
Kulturní dědictví
Ov
Rok v jeho
slavnostech
proměnách
Ov
Člověk ve společnosti
Činnost
lidí,
práce
hospodaření
a
a
- utvoří objednávku jídla
- získá poznatky o anglických návycích
- gramatika - zná rozdíly -počitatelná –
nepočitatelná podst. jména
- gramatika - užívá zdůrazňovací zájmena
- náslechem se naučí fráze ,,Hotel,
restaurace"
- vyhledává potřebnou slovní zásobu
- překládá kuchařské recepty
- tvoří samostatně recept – vyjmenuje
suroviny ,popíše pracovní postup
- gramatika - používá pojmy hodně -málo
- dovede vysvětlit rozdíly v užití
- seznamuje se s 3. tvarem sloves
- objednávka
- počitatelná a nepočitatelná podstatná
jména
- zdůrazňovací zájmena
- fráze - hotel, restaurace
Kuchařské recepty
- slovní zásoba
- recepty
- postupy
- ingredience
- užití - a bit,a lot of, a few
- trpný rod sloves
229
Čj
Popis pracovního postupu,
jazyková výchova
Pč
Příprava pokrmů
Základní škola Aloise Klára Úštěk, PLA 11 – ŠVP FILIP – mít všech pět pohromadě
Vzdělávací oblast:
JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE
Konkrétní výstupy žáka
- překládá text z odposlechu
- aplikuje slovní zásobu do vět
- komunikuje o změnách vědy a techniky za
použití minulého a přítomného času
- zná základní 3. tvary sloves
- umí fráze ,, Telefon, pošta"
- komunikuje na dané téma
- vyhledává poznatky na internetu a v
časopisech
- je schopen přednést vlastní poznatky
- gramatika - seznamuje se s užitím
předpřítomného času
- je schopen vysvětlit rozdíly od českého
jazyka
- tvoří věty v daném čase
- používá since. for ve větách
- je schopen komunikovat o reáliích
- dle fotografie samostatně hovoří
- užívá poznatků z předešlých ročníků
- dle mapy provádí Londýnem
- gramatika - tvoří věty v čase předminulém
- vysvětlí rozdíly od českého jazyka
Vyučovací předmět:
ANGLICKÝ JAZYK
Učivo
RECEPTIVNÍ ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI,
PRODUKTIVNÍ ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI,
INTERAKTIVNÍ ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI –
učivo je zaměřené na poslech
s porozuměním, mluvení, čtení
s porozuměním a psaní
Témata:
Pokrok
- Věda a technika
- slovní zásoba
- změny
- 3.tvar sloves -fráze - telefon,pošta
Životní prostředí
- technika a věda ovlivňuje životní
prostředí
- časy se změnily
- předpřítomný čas
- užití since,for
Londýnské památky
- náměstí
- významná místa
- směry
- předminulý čas
230
Ročník:
9.
Mezipředmětové vztahy
Průřezová témata
Ov
Činnost
lidí,
hospodaření
VMEGS
Evropa a svět nás zajímá
The English Language (historie,
vývoj a rozdíly mezi britskou a
americkou angličtinou)
práce
a
Př
Krajina, příroda a životní
prostředí
Z
Vlivy člověka a
společnosti na krajinu
Cj
Velká británie,
památky
lidské
londýnské
Z
Zeměpis světadílů – Evropa
Vv
Architektura
VMEGS
Objevujeme Evropu a svět
Education in the USA (systém
vzdělávání v USA)
VMEGS
Jsme Evropané
Travelling (cestování po anglicky
mluvících zemích v Evropě –
Velké Británii, Irsku, Maltě,
Gibraltaru,…)
-čte a překládá text
- je schopen převyprávět text
- gramatika - užívá různé předložky
- gramatika - aplikuje do vět vazbu ,, Dát si
něco udělat"
- používá 3. tvary sloves
- tvoří mapu Úštěka s památkami a dovede
poskytnout poznatky o nich s popisem cesty
- gramatika - určuje desetinné číslovky
- gramatika - užívá another-other do vět
- gramatika - seznamuje se s užitím opisného
tvaru ,, Must"
- vyhledává rozšířenou slovní zásobu k
danému tématu
- vysvětluje rozdíly různých profesí
- komunikuje na téma ,, Má profese v
budoucnu"
- gramatika - tvoří opisné tvary ,,May,Can"
- aplikuje do vět dle nutnosti
- gramatika - vysvětlí rozdíly v použití –
some,any,no - who,what,which
- aplikuje do vět
- z odposlechu umí fráze ,, Restaurace,
stolování"
- sestavuje jídelníček vlastní restaurace
- dovede učinit rezervaci pokoje – dramatické
ztvárnění
- pohotově reaguje na různé situace vzniklé
při ubytování či stolování
- gramatika - vysvětlí rozdíly v užití sloves
- běžně aplikuje do vět
- zná 3. tvar sloves
- za pomoci budoucího času a vyjádření
blízké budoucnosti komunikuje o své
budoucnosti
- gramatika - užívá splnitelnou a
nesplnitelnou podmínku ve větách pozná
Oheň v Londýně
- historie Londýna
- užití předložek
- vazba,, dát si něco udělat" -3.tvar sloves
Průvodce Úštěkem
- doprava
- práce s mapou
- znalost regionálních památek
- desetinné číslovky -another-other
- opisný tvar ,,must"
Povolání
- slovní zásoba
- typy povolání
- komunikace při cestování
- má budoucnost a povolání
- opisné tvary - may,can -some,any,no
- who,what,which
Z
Místní region
Geografická exkurze na téma
Místní region
Vv
Architektura
Tematické práce
Ov
Člověk a pracovní život
Inf
Práce s internetem
Prezentace
Ubytování, restaurace
- fráze - restaurace, stolování
- jídelníček
- slovní rozdíly say-tell,teach-learn
- 3.tvar sloves
Pč
Příprava pokrmů
Zdravá výživa
Vlastní budoucnost
- střední škola
- povolání
- představy
- splnitelná, nesplnitelná podmínka
- různé typy souvětí
Ov
Finanční
gramotnost,
mezinárodní vztahy, stát a
hospodářství
Ov
Člověk a pracovní život
231
Čj
Rozvoj slovní zásoby, stavba
věty a souvětí
rozdíly v užití
- gramatika - seznamuje se se všemi typy
souvětí - přehled
- umí fráze na téma ,,Zdraví, pocity"
- používá další 3. tvary sloves
- čte a překládá text na dané téma
- je schopen přednést rozdíly v daných
zemích
- komunikuje plynule o tradicích
- gramatika - vysvětlí a užívá rozdíly each
every, among-between
- zná výslovnost amerických států
- řeší souvislost států a vlajky
- vyhledá největší a nejznámější města
- čte s porozuměním text o historii USA
- převypráví text
- v učebnici, v časopisech a na internetu
vyhledává poznatky a zajímavosti o USA
- gramatika - seznamuje se se slovními rozdíly
sloves s předložkou
- gramatika - tvoří kladnou otázku
podmětnou
- komunikuje o reáliích
- čte text k danému tématu s porozuměním
- vyjmenuje země Britského společenství
- řeší výslovnostní rozdíly britské a americké
angličtiny
- seznamuje se se slangovými výrazy
americké angličtiny
- gramatika - užívá trpný rod ve větách
- čte, překládá a vyplňuje anglický formulář
au-pair pracovníka
- vyplňuje různé dotazníky (osobní, pracovní)
- gramatika - seznamuje se s časovou
posloupností - orientační přehled
- je schopen shrnout gramatické jevy
- fráze – zdraví ,pocity -3.tvar sloves
Svátky v GB a v ČR
- tradice a zvyky v ČR,GB a USA
- rozdíly
- slovní rozdíly each-every,between –
among
USA - poznatky o USA
- největší města
- historie
- zajímavosti
- slovesa s předložkou
- kladná podmětná otázka
Anglicky mluvící země - přehled zemí
britského společenství
- britská a americká angličtina
- slangové výrazy
- trpný rod
Tiskopisy
- au-pair formulář
- dotazníky
- rozšiřující učivo - časová posloupnost
232
Čj
Životopis
Ov
Kulturní dědictví
Z
Zeměpis světadílů – Amerika
Inf
Prezentace,
s internetem
práce
Z
obyvatelstvo, sídla, politický
zeměpis, státy Evropy
Ov
Mezinárodní vztahy, Člověk a
pracovní život
Čj
Tiskopisy, dotazníky
Základní škola Aloise Klára Úštěk, PLA 11 – ŠVP FILIP – mít všech pět pohromadě
NĚMECKÝ JAZYK
Časová dotace na 2. stupni v jednotlivých ročnících
Německý jazyk se vyučuje od 6. do 9. ročníku 3 hodiny týdně.
Celková časová dotace na 2. stupni
Celkově je na 2. stupni věnováno Německému jazyku 12 hodin týdně.
Charakteristika vyučovacího předmětu
Vyučovací předmět Německý jazyk patří do vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace, která zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá
úroveň jazykové kultury patří k podstatným znakům všeobecné vyspělosti absolventa základního vzdělávání. Jazykové vyučování vybavuje žáka takovými znalostmi a
dovednostmi, které mu umožňují správně vnímat různá jazyková sdělení, rozumět jim, vhodně se vyjadřovat a účinně uplatňovat i prosazovat výsledky svého poznávání.
Obsahové a organizační vymezení předmětu
Německý jazyk přispívá k chápání a objevování skutečností, které přesahují oblast zkušeností zprostředkovaných mateřským jazykem. Poskytují živý jazykový základ a
předpoklady pro komunikaci žáků v rámci integrované Evropy a světa. Osvojování cizích jazyků pomáhá snižovat jazykové bariéry a přispívá tak ke zvýšení mobility
jednotlivců jak v jejich osobním životě, tak v dalším studiu a v budoucím pracovním uplatnění. Umožňuje poznávat odlišnosti ve způsobu života lidí jiných zemí a jejich
odlišné kulturní tradice. Prohlubuje vědomí závažnosti vzájemného mezinárodního porozumění a tolerance a vytváří podmínky pro spolupráci škol na mezinárodních
projektech.
Požadavky na vzdělávání v cizích jazycích formulované v RVP ZV vycházejí ze Společného evropského referenčního rámce pro jazyky, který popisuje různé úrovně
ovládání cizího jazyka. Vzdělávání v Německém jazyce směřuje k dosažení úrovně A2. Úspěšnost jazykového vzdělávání jako celku je závislá nejen na výsledcích
vzdělávání a jazyce mateřském a v cizích jazycích, ale závisí i na tom, do jaké míry se jazyková kultura žáků stane předmětem zájmu i všech ostatních oblastí základního
vzdělávání.
Výchovné a vzdělávací strategie
Důležitou součástí strategie vzdělávání v předmětu Německý jazyk je:
- vyhledávání, zpracovávání a používání potřebných informací v literatuře a na internetu
- podpora samostatnosti, tvořivosti a logického myšlení
- integrované používání cizího jazyka a výpočetní techniky
- organizace práce žáků ve skupinách
- kladení důrazu na mezipředmětové vztahy
- kladení důrazu na správnost formulací, logickou strukturu a posloupnost argumentací, jak v písemném, tak v mluveném projevu, důraz na respekt k práci druhého.
233
Základní škola Aloise Klára Úštěk, PLA 11 – ŠVP FILIP – mít všech pět pohromadě
Forma realizace
Skupinová výuka: gramatické jevy, slovní zásoba
Týmová práce: rozhovory, řešení problémů
Výukový software: procvičování gramatických jevů, tematických okruhů
Internet: vyhledávání informací, e-learning
Projekty: v souvislosti s aktuálními tematickými okruhy
Práce se slovníkem: vyhledávání slovní zásoby, základních gramatických jevů
Poslechová cvičení: porozumění čtenému textu
Rozvíjení klíčových kompetencí v předmětu Anglický jazyk na 2. stupni
Kompetence k učení
Žák si uvědomuje svou zodpovědnost za vzdělávání a budoucnost; učí se vyhledávat, zpracovávat a používat nalezené informace.
Kompetence k řešení problémů
Žák si osvojuje tvořivé myšlení, logické uvažování a uplatňuje je při řešení problémů.
Kompetence komunikativní
Žák se učí otevřené, všestranné a účinné komunikaci; zdůvodňuje gramatické jevy a obhajuje svůj postoj.
Kompetence sociální a personální
Žák rozvíjí schopnost spolupracovat, pracovat a podílet se na atmosféře v týmu, respektovat a hodnotit práci vlastní i druhých.
Kompetence občanské
Žák plní své povinnosti, uplatňuje svá práva a respektuje práva druhých; je schopen a ochoten účinně pomoci v různých situacích.
Kompetence pracovní
Žák si vytváří pozitivní vztah k práci, používá vhodné nástroje k dosažení optimálního výsledku; efektivně organizuje vlastní práci.
234
Základní škola Aloise Klára Úštěk, PLA 11 – ŠVP FILIP – mít všech pět pohromadě
Vzdělávací obsahy a očekávané výstupy z RVP
JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE – NĚMECKÝ JAZYK
Očekávané výstupy žáka – 2. stupeň
POSLECH S POROZUMĚNÍM
- rozumí informacím v jednoduchých poslechových textech, jsou-li pronášeny pomalu a zřetelně
- rozumí obsahu jednoduché a zřetelně vyslovované promluvy či konverzace, který se týká osvojovaných témat
MLUVENÍ
- zeptá se na základní informace a adekvátně reaguje v běžných formálních a neformálních situacích
- mluví o své rodině, kamarádech, škole, volném čase a dalších osvojovaných tématech
- vypráví jednoduchý příběh či událost; popíše osoby, místa a věci ze svého každodenního života
ČTENÍ S POROZUMĚNÍM
- vyhledá požadované informace v jednoduchých každodenních autentických materiálech
- rozumí krátkým a jednoduchým textům, vyhledá v nich požadované informace
PSANÍ
- vyplní základní údaje o sobě ve formuláři
- napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat
- reaguje na jednoduché písemné sdělení
Učivo
- zvuková a grafická podoba jazyka – rozvíjení dostatečně srozumitelné výslovnosti a schopnosti rozlišovat sluchem prvky fonologického systému jazyka, slovní a větný
přízvuk, intonace, ovládání pravopisu slov osvojené slovní zásoby
- slovní zásoba – rozvíjení dostačující slovní zásoby k ústní i písemné komunikaci vztahující se k probíraným tematickým okruhům a komunikačním situacím; práce se
slovníkem
- tematické okruhy – domov, rodina, bydlení, škola, volný čas, kultura, sport, péče o zdraví, pocity a nálady, stravovací návyky počasí, příroda a město, nákupy a móda,
společnost a její problémy, volba povolání, moderní technologie a média, cestování, reálie příslušných jazykových oblastí
- mluvnice – rozvíjení používání gramatických jevů k realizaci komunikačního záměru žáka (jsou tolerovány elementární chyby, které nenarušují smysl sdělení a
porozumění)
235
Základní škola Aloise Klára Úštěk, PLA 11 – ŠVP FILIP – mít všech pět pohromadě
Vzdělávací oblast:
JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE
Vyučovací předmět:
NĚMECKÝ JAZYK
Konkrétní výstupy žáka
- Rozlišuje cizojazyčnou fonetiku poslechem,
dokáže správně německy vyslovovat běžná slova
- Rozlišuje grafickou a mluvenou podobu slova
- Rozumí jednoduchým pokynům /v cizím jazyce/
při práci ve třídě a dokáže na ně reagovat
- Rozumí jednoduché konverzaci dvou osob a
chápe její obsah a smysl
- Správně používá v jednoduchých větách základní
číslovky, dny v týdnu, měsíce v roce, rozumí
řadovým číslovkám, dokáže pojmenovat barvy
- Rozumí jednoduché konverzaci dvou osob a
chápe její obsah a smysl
- Sestaví jednoduché sdělení a odpověď na
sdělení, řeší jednoduché situace související se
seznamováním
- Orientuje se v obsahu jednoduchého textu,
vyhledává odpovědi na otázky, potřebou
informaci
- Používá abecední slovník učebnice
- Používá dvojjazyčný slovník
- Naváže kontakt s konkrétní osobou
- Vyžádá jednoduchou informaci
- Odvodí pravděpodobný význam nových slov z
kontextu textu
- Vysvětlí a dokáže správně použít jednoduchý
minulý čas slovesa "být", "mít" v jednoduchých
větách
- Písemně sestaví jednoduché sdělení: pozdrav,
blahopřání, které se týká situací souvisejících s
životem v rodině, škole a probíranými
tématickými okruhy
- Prezentuje říkanky, básničky, písničky a jiné texty
- Zvládá základy písemného projevu
Učivo
- fonetic. cvičení, základní pravidla
fonetiky
- německý pravopis
- pokyny a instrukce
- základní číslovky
- barvy
- dialogy našich mluvčích, zpočátku
pomalejší, později v běžné rychlosti
promluvy
- dny v týdnu
- měsíce v roce
- tématické okruhy: domov,
rodina,škola volný čas
- technika čtení
- slovní zásoba, tvoření slov
-časování slovesa ,,být“ a ,,mít“
- otázky a odpovědi
- slovní zásoba, tvoření slov, slova
Složená
- krátká sdělení frazeologické obraty
- techniky mluveného projevu
výslovnost a intonace
- reálie
- písemná podoba různých forem
sdělení
/pozdrav,
blahopřání/
lexikální princip pravopisu slov
236
Ročník:
6.
Mezipředmětové vztahy
Průřezová témata
- němčina, příp. ostatní cizí
jazyky
HV, VV, OV, RV, ČJ, Pč
Slovní zásoba
Cizojazyčné a jiné slovníky
Práce s textem
Z
Německo a Evropa
INF
práce s internetem
výukovými programy
OSV
EGS
MV
Projekt: (nezávazné)
- Žák učitelem
Čj
Pozdrav
Blahopřání
Základní škola Aloise Klára Úštěk, PLA 11 – ŠVP FILIP – mít všech pět pohromadě
Vzdělávací oblast:
JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE
Vyučovací předmět:
NĚMECKÝ JAZYK
Konkrétní výstupy žáka
Učivo
Mezipředmětové vztahy
Průřezová témata
- Čte nahlas plynule a foneticky správně jednoduché
audioorálně připravené texty
- Udrží pozornost nutnou pro porozumění obsahu
sdělení
- Používá slovníky, dvojjazyčný, vyhledá informaci
nebo význam slova ve vhodném výkladovém slovníku
- Stručně sdělí obsah přiměřeně obtížného textu
písemně obměňuje krátké texty
- Má základní poznatky o zemích dané jazykové oblasti
- dokáže používat slovní zásobu na téma příroda,
zvířata, počasí
- Rozlišuje cizojazyčnou fonetiku poslechem, dokáže
správně německy vyslovovat běžná slova
- Prezentuje říkanky, básničky, písničky a jiné texty
- Odvodí pravděpodobný význam nových slov z
kontextu již složitějšího textu
- pozná u určí hodiny, další časové údaje
- používá slovní zásobu na téma sport, péče o zdraví,
stravování, nákupy, město, oblékání
- Řeší jednoduché situace související se zahájením,
vedením a ukončením rozhovoru, včetně
telefonického, a se získáváním a poskytováním
základních, místních, časových i jiných informací
- Písemně, gramaticky správně tvoří a obměňuje
jednoduché věty a krátké texty
- rozliší tvary podstatných jmen, určí 1. a 4. pád
- tvoří věty se záporem
- dialogy našich mluvčích /s postupně
přiměřeně rostoucí náročností
jazykových projevů/ čtení tiché i
hlasité, náslechy
- práce s vhodným výkladovým
Slovníkem
- časování pravidelných sloves v
přítomném čase
- sestavení textu jednoduchého
dopisu a odpověď na něj
- reálie
- nejdůležitější zeměpisné údaje
- příroda , zvířata, počasí
- fonetická cvičení, základní pravidla
fonetiky
- člen ,,určitý“ a ,,neurčitý“
- techniky mluveného projev
výslovnost, intonace
- slovní zásoba, tvoření slov, slova
složená
- časové údaje (hodiny)
- tématické okruhy: sport, péče o
zdraví, stravování, nákupy, město,
oblékání
- základní vztahy: existenciální - kdo?
prostorové - kde? kam?
časové - kdy?
kvalitativní - jaký? jak? který?
kvantitativní - kolik?
- Gramatické struktury a typy vět
- Jednoduchá věta oznamovací a
tázací.
- Podstatná jména 1. a 4. pád
- Zápor
Čj
Slovní zásoba
Slovníky
Rozvoj slovní zásoby
OSV
EGS
MV
237
Ročník:
7.
Čj
Dopis
Z
Reálie Německa
Hv
Lidský hlas
Výslovnost
Artikulace a rytmus
Čj
Slova složená
Rozšiřování slovní zásoby
Inf
Práce s internetem
Výukové programy
Tv, Př, Z
Čj
Věta jednoduchá
Příslovce místa, času, způsobu,
příčiny
Podstatná jména
Skloňování podstatných jmen
Zápor
Základní škola Aloise Klára Úštěk, PLA 11 – ŠVP FILIP – mít všech pět pohromadě
Vzdělávací oblast:
JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE
Vyučovací předmět:
NĚMECKÝ JAZYK
Konkrétní výstupy žáka
- Rozpoznává každodenní verbální a neverbální
komunikaci jako nástroj jednání v různých situacích ve
vztahu k druhým
- Je schopen účinné komunikace s druhými
- Rozlišuje cizojazyčnou fonetiku poslechem, dokáže
správně německy vyslovovat běžná slova
- Dokáže užít základní fráze pro navazování prvních
kontaktů s konkrétní osobou, adekvátně reagovat na
oslovení, pozdrav, poděkování, prosbu
- Rozlišuje grafickou a mluvenou podobu slova
- Používá německý pravopis slov v jednoduchých
textech
- Rozumí jednoduchým pokynům a dokáže na ně
adekvátně reagovat
- Ústně i písemně sděluje základní informace o sobě a
své rodině či přátelích
- Používá jednoduché oznamovací věty
- Aplikuje základní pravidla tvoření jednoduchých
otázek zjišťovacích a doplňovacích a dokáže je použít
v jednoduchých rozhovorech
- Chápe základní pravidla tvoření rozkazu a dokáže jej
použít v jednoduchých rozkazovacích větách
- vhodně používá slovní zásobu na téma škola, rozvrh
hodin, předměty ve třídě
- Rozumí nejjednodušším textům, comicsům
- Správně používá v jednoduchých větách základní
- používá přídavná jména v přísudku
- Popíše jednotlivé předměty či osoby s užitím
přídavných jmen v přísudku
číslovky, dny v týdnu, měsíce v roce, rozumí řadovým
číslovkám
- Správně používá předložkové vazby u základních
časových údajů
- Vysvětlí a dokáže správně použít jednoduchý minulý
čas slovesa "být", "mít" v jednoduchých větách
Učivo
Ročník:
8.
Mezipředmětové vztahy
Průřezová témata
- základní pravidla fonetiky
Čj, Cj
Slovní zásoba
Fonetika
Jednoduché slohové útvary
- Pozdravy, představování,
poděkování, prosba
- Tykání/vykání
- Jednoduché pokyny pro práci ve
třídě
- Rodina, přátelé
- Skloňování podstatných jmen
- Otázka Kde? Jak?
Čj
Podstatná jména, tvarosloví
Příslovce
- Jednoduchá věta rozkazovací
Čj
Jednoduchá věta
Věty podle postoje mluvčího
- Škola - rozvrh hodin, předměty ve
třídě
- Přídavná jména v přísudku,
- Časové údaje
- Řadové číslovky
-minulý čas slovesa "být, slovesa
"mít"
238
Ov, Zv
Práce s výukovými programy
Čj
Přídavná jména
Číslovky – druhy číslovek
Čj, Cj
Slovesa
OSV
EGS
MV
- Rozumí jednoduchému cizojazyčnému telefonickému
rozhovoru, e-mailu, sms,
- Využívá základní fráze v rámci interkulturní
komunikace
- Používá základní fráze pro zjištění kdo co teď dělá,
jak se to řekne německy, prosbu o zopakování
- Popíše základní pravidla užití členu určitého a
neurčitého
- Používá způsobová slovesa v jednoduchých větách,
rozlišuje slovosled v těchto větách
- Umí používat abecední slovník učebnice a
dvojjazyčný slovník = pracuje s ním
- Sestaví jednoduchý popis cesty, předpověď počasí
- Používá podstatná jména v různých pádech, případně
ve spojení s určitou předložkou
- Je schopen pomocí slovníku utvořit množné číslo
podstatných jmen, vysvětlit jej
- Poskytuje základní informace o náplni svého dne a
volného času
- Samostatně vyhledává a zpracovává informace o
německy mluvících zemí, využívá média jako zdroj
informací
- Vyplní základní informace do formulářů
- Posoudí podobnosti a odlišnosti našeho a jiných
kulturních prostředí
- Vyhledá v přiměřeně obtížném textu potřebné
informace či odpověď na otázku
- Vysvětlí základní pravidla užití předložek v různých
typech jednoduchých vět
- Rozliší jednotlivé tvary stupňovaných přídavných
jmen či příslovcí
- rozpozná přivlastňovací zájmena
- Rozpozná tvar minulého času v jednoduchém čteném
či slyšeném textu
- Navazování kontaktů
Ov, Zv
- Způsobová slovesa přítomném čase
- Slovesa s odlučitelnou předponou v
přítomném čase
Čj
Slovesa
Přítomný čas
- Příroda - zvířata, počasí
Př, Z
- Množné číslo podstatných jmen
- Předložky se 3. pádem
- Můj den, volný čas a záliby
- Předložky se 3. i 4. pádem
- Cestování - německy mluvící země
Čj
Předložky
- Stupňování přídavných jmen
příslovcí
- Přivlastňovací zájmen
- Perfektum
239
Ov, Zv
Koníčky, zájmy
Volný čas
Čj
Stupňování přídavných jmen
Zájmena
Slovesný čas
Základní škola Aloise Klára Úštěk, PLA 11 – ŠVP FILIP – mít všech pět pohromadě
Vzdělávací oblast:
JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE
Vyučovací předmět:
NĚMECKÝ JAZYK
Ročník:
9.
Konkrétní výstupy žáka
Učivo
Mezipředmětové vztahy
Průřezová témata
- Sdělí základní informace o svém domově, městě, na
tyto informace se zeptá
- Posoudí podobnosti a odlišnosti našeho a jiných
kulturních prostředí
- Pomocí jednoduchých frází popisuje cestu
- tvoří budoucí čas u sloves
- Na příkladech demonstruje rozmanitost kultury
různých sociologických skupin a využívá
interkulturních projevů k obohacení sebe i druhých
- Posoudí a respektuje podobnosti a odlišnosti našeho
a jiných kulturních prostředí
- Využívá své vlastní zkušenosti a poznatky pro
porovnání jiných národů
- Účinně komunikuje s příslušníky jiných národů,
zejména se svými vrstevníky
- Je schopen účinné komunikace s druhými
- Zapojí se do jednoduché konverzace dalších osob
- Vytvoří jednoduché blahopřání k narozeninám,
svátku
- Objasní smysl obtížnějších textů, přiřadí text k
obrázkům
- Vyhledá v textu známé výrazy a fráze
- Odvodí pravděpodobný význam nových slov textu
- Vytvoří jednoduchý dopis
- Rozpozná tvar sloves v minulém čase, slovesa
pravidelná a nepravidelná
- Je schopen ústně i písemně sdělit základní informace
o svých přátelích
- používá slovní zásobu na téma lidské těla a zdraví
- Uplatní základní pravidla tvoření vedlejších vět v
hovorových situacích
- Popíše své oblečení, oblečení vhodné do různého
počasí
- Porovná tradice, zvyky a svátky u nás a v německy
- Domov a bydlení
Z, Př
Čj
Popis
OSV
EGS
MV
- Ve městě - popis cesty
- Budoucí čas
- Naše země
- Evropa a svět
Čj
Budoucí čas
Z
Evropa
- Nakupování, stravování
- V restauraci
- Narozeniny (svátek)
Čj
Komunikace
Ov, Zv
Stolování, chování v restauraci
- Příběhy a vyprávění
Ov, Zv
- Dopis
- Minulý čas pravidelných,
nepravidelných a způsobových
sloves
- Přátelé, vlastnosti
- Lidské tělo a zdraví
- Vedlejší věta s "že"
Čj, Cj
Komunikační cvičení
Vyprávění
Dopis
Př
Lidské tělo
- Oblékání
- Tradice, zvyky, svátky
240
Čj
Minulý čas
Ov
Tradice, zvyky a svátky
mluvících oblastech
- Projevuje pozitivní postoj ke kulturní rozmanitosti
a k tradičním evropským hodnotám
- Vyjádří své pocity a názory, důvod svého jednání
- Využívá média jako zdroj informací
- dokáže použít přídavná jména v přívlastku
- tvoří vedlejší věty se spojkami když, protože
- Přídavná jména v přívlastku
- Vedlejší věty se spojkami "když",
"protože"
241
Čj, Cj
Přídavná jména
Vedlejší věty
Spojky
Časopisy v němčině
Základní škola Aloise Klára Úštěk, PLA 11 – ŠVP FILIP – mít všech pět pohromadě
Název vyučovacího předmětu: DALŠÍ CIZÍ JAZYK
Časová dotace na 2. stupni v jednotlivých ročnících
Vyučovací předmět Další cizí jazyk se vyučuje formou povinného předmětu, který je zařazen do rozvrhu v 7. až 9. ročníku v časové dotaci 2 hodiny týdně.
Celková časová dotace na 2. stupni
Celkově je na druhém stupni věnováno Dalšímu cizímu jazyku 6 hodin týdně.
Charakteristika vyučovacího předmětu
Vyučovací předmět Další cizí jazyk je do školního vzdělávacího programu zařazen jako druhý cizí jazyk. Jako Doplňující vzdělávací obor je Další cizí jazyk nabízen žákům
na 2. stupni formou povinného předmětu – buď Anglického, nebo Německého jazyka –, aby každý absolvent školy poznal 2 cizí jazyky. Ve výuce Dalšího cizího jazyka jde
především o praktické dovednosti. Cílem výuky je probuzení zájmu žáka o studium druhého cizího jazyka a o vytváření pozitivního vztahu k němu.
Obsahové a organizační vymezení předmětu
Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Další cizí jazyk je na 2. stupni rozdělen na tři tematické okruhy: Receptivní řečové dovednosti, Produktivní řečové dovednosti a
Interaktivní řečové dovednosti.
V rámci těchto tematických okruhů se žáci učí jednoduše a přirozeně reagovat v nejběžnějších situacích každodenního života. Výklad prvků gramatického systému je
omezen na nezbytné minimum, slovní zásoba je volena především na základě frekvence a zájmu dětí daného věku.
Při výuce se pracuje s autentickými materiály různého druhu (tištěnými i audiovizuálními), do výuky se zařazuje integrované používání cizího jazyka v kombinaci s PC a
internetem. Prohlubuje se povědomí žáků o kultuře cizích (zejména evropských) zemí. V používaných formách a metodách práce je preferováno kooperativní vyučování.
Výchovné a vzdělávací strategie
Důležitou součástí strategie vzdělávání v předmětu Další cizí jazyk je:
- kladení důrazu na základní pravidla komunikace v běžných každodenních situacích
- vedení žáků k samostatnosti, tvořivosti a logickému myšlení
- vedení žáků k integrovanému používání cizího jazyka a výpočetní techniky
- organizace práce žáků ve skupinách
- kladení důrazu na mezipředmětové vztahy
- kladení důrazu na správnost formulací, logickou strukturu a posloupnost argumentací, jak v písemném, tak v mluveném projevu, důraz na respekt k práci druhého
- podpora jazykových soutěží a her.
Forma realizace
Skupinová výuka: jednoduché dialogy, gramatické jevy, slovní zásoba
Systémová výuka: práce se slovníkem, poslechový materiál
Týmová práce: rozhovory, řešení problémů
Výukový software: testy a cvičení, procvičování gramatických jevů
Projekty: v souvislosti s aktuálními tematickými okruhy
242
Základní škola Aloise Klára Úštěk, PLA 11 – ŠVP FILIP – mít všech pět pohromadě
Rozvíjení klíčových kompetencí v předmětu Další cizí jazyk na 2. stupni
Kompetence k učení
Žák si uvědomuje svou zodpovědnost za vzdělávání a budoucnost; učí se vyhledávat, zpracovávat a používat nalezené informace.
Kompetence k řešení problémů
Žák samostatně hledá různá řešení jazykových problémů; využívá simulované modelové situace, se kterými se může setkat v praktickém životě (psaní dopisů, vedení
rozhovorů, poslech mluveného slova atd.). Žák zřetelně vyjadřuje své názory v rámci konverzace na různá témata.
Kompetence komunikativní
Žák rozvíjí dovednosti spojené s čtením, poslechem, mluvením a psaním, tyto dovednosti jsou rozvíjeny formou standardních metod výuky cizího jazyka. Žák dostává
příležitost ke komunikaci s německy mluvícími cizinci v rámci zahraničních poznávacích zájezdů. Žák přesně zachází s jazykovým materiálem, umí třídit informace a
rozvíjí své interpretační schopnosti.
Kompetence sociální a personální
Žák rozvíjí své schopnosti spolupracovat formou párového a skupinového řešení úkolů; má možnost setkávat se a spolupracovat s různými lidmi formou zahraničních
výletů a návštěv. Žák rozvíjí svou schopnost soustavně se učit a pracovat.
Kompetence občanské
Žák se učí v rámci konverzace vyjádřit svůj názor a zaujmout stanovisko k problémům společenským, sociálním i kulturním. Žák vede diskuse a debaty na aktuální
témata, během nichž obhajuje své názory. Žák se učí pozitivně vnímat jiné kulturní, duševní a etické hodnoty při pobytech v německy mluvících zemích.
Kompetence pracovní
Žák umí využít získané vědomosti ve svém budoucím povolání. Žák zodpovědně přistupuje k plnění svých povinností a k dodržování stanovených pravidel.
243
Základní škola Aloise Klára Úštěk, PLA 11 – ŠVP FILIP – mít všech pět pohromadě
Vzdělávací obsahy a očekávané výstupy z RVP
JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE
– DALŠÍ CIZÍ JAZYK
Očekávané výstupy žáka – 2. stupeň
POSLECH S POROZUMĚNÍM
- rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou pronášeny pomalu a s pečlivou výslovností a reaguje na ně
- rozumí slovům a jednoduchým větám, které jsou pronášeny pomalu a zřetelně a týkají se osvojovaných témat, zejména pokud má k dispozici vizuální oporu
- rozumí základním informacím v krátkých poslechových textech týkajících se každodenních témat
MLUVENÍ
- zapojí se do jednoduchých rozhovorů
- sdělí jednoduchým způsobem základní informace týkající se se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat
- odpovídá na jednoduché otázky týkající se se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a podobné otázky pokládá
ČTENÍ S POROZUMĚNÍM
- rozumí jednoduchým informačním nápisům a orientačním pokynům
- rozumí slovům a jednoduchým větám, které se vztahují k běžným tématům
- rozumí krátkému jednoduchému textu, zejména pokud má k dispozici vizuální oporu, a vyhledá v něm požadovanou informaci
PSANÍ
- vyplní základní o sobě ve formuláři
- napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat
- stručně reaguje na jednoduché písemné sdělení
Učivo
- zvuková a grafická podoba jazyka – fonetické znaky (pasivně), základní výslovnostní návyky, vztah mezi zvukovou a grafickou podobou jazyka
- slovní zásoba – žáci si osvojí slovní zásobu a umí ji používat v komunikačních situacích probíraných tematických okruhů, práce se slovníkem
- tematické okruhy – domov, rodina, škola, volný čas, povolání, lidské tělo, zdraví, jídlo, oblékání, nákupy, obec, dopravní prostředky, kalendářní rok (svátky, roční
období, měsíce, dny v týdnu, hodiny), zvířata, příroda, počasí, reálie zemí příslušných jazykových oblastí
- mluvnice – základní gramatické struktury a typy vět (jsou tolerovány elementární chyby, které nenarušují smysl sdělení a porozumění)
244
Základní škola Aloise Klára Úštěk, PLA 11 – ŠVP FILIP – mít všech pět pohromadě
Vzdělávací oblast:
JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE
Konkrétní výstupy žáka
- Představí se. Poděkuje. Sestaví věty s
pozdravem a rozloučením. Představí jinou
osobu
- užívá jednoduché obraty k tomu, aby sdělil, co
dělá - záliby, a sestaví na podobné otázky
odpověď
- sestaví přání k Vánocům a v jednoduchých
větách popíše tradice Vánoc
- ve velmi krátkých jednoduchých textech najde
známá jména, slova a fráze
- uvede, o čem jsou krátké články, zvláště když
jsou u nich obrázky
Vyučovací předmět:
DALŠÍ CIZÍ JAZYK
Učivo
RECEPTIVNÍ ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI
Rozhovory na téma:
- setkání (pozdrav, představení se,
poděkování, rozloučení)
- volný čas
- Vánoce
Čtení na téma:
- rodina
- domov, nábytek
- škola
- obec
- stolování / nákupy, jídlo/
245
Ročník:
7.
Mezipředmětové vztahy
Průřezová témata
Ov
Volný čas, koníčky a zájmy
Zvyky a tradice naší země
OSV
EGS
MV
Pč
stolování
Základní škola Aloise Klára Úštěk, PLA 11 – ŠVP FILIP – mít všech pět pohromadě
Vzdělávací oblast:
JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE
Konkrétní výstupy žáka
- vyplní formulář (své jméno, bydliště, věk, ...)
- napíše krátký, jednoduchý, pozdrav na
pohlednici, přání
- napíše jednoduchá sdělení a odpověď na
sdělení za správného použití základních
gramatických struktur a vět
- používá abecední slovník učebnice
- v základních obratech popíše stav počasí
v daném ročním období
Vzdělávací oblast:
JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE
Vyučovací předmět:
DALŠÍ CIZÍ JAZYK
Učivo
Ročník:
7.
Mezipředmětové vztahy
PRODUKTIVNÍ ŘEČOVÉ
DOVEDNOSTI
Písemný projev na téma:
- životopis
- osobní dopis (pozdrav, sdělení, přání)
- základní gramatické struktury a typy
vět, lexikální princip pravopisu slov
- popis ročních období
Čj
Životopis, dopis, přání
Slovní zásoba
Učivo
- vytvoří jednoduché věty o tom, kdo je a čím je
- popíše, kde žije, kam chodí do školy.
- zapojí se do jednoduché, pečlivě vyslovované
konverzace dalších osob prostřednictvím
běžných výrazů, poskytne požadované
informace
- reprodukuje přiměřeně obtížný text
- prezentuje vlastní osobu
INTERAKTIVNÍ ŘEČOVÉ
DOVEDNOSTI
Samostatný projev na téma:
- rodina, škola (se základními vztahy;
existencionálními, prostorovými,
časovými, kvalitativními a
kvantitativními)
- slovní zásoba a tvoření slov /barvy,
číslovky, dny, měsíce, čas/
- životopis
246
OSV
EGS
MV
Ov
Člověk v proměnách roku
Vyučovací předmět:
DALŠÍ CIZÍ JAZYK
Konkrétní výstupy žáka
Průřezová témata
Ročník:
7.
Mezipředmětové vztahy
Průřezová témata
Ov
Rodina
Člověk v proměnách roku
OSV
EGS
MV
Čj
Číslovky
Životopis
Základní škola Aloise Klára Úštěk, PLA 11 – ŠVP FILIP – mít všech pět pohromadě
Vzdělávací oblast:
JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE
Konkrétní výstupy žáka
- vyhledá základní informace, např. kde se hraje
nějaký film a v kolik hodin začíná, co dělá o
prázdninách
- přečte a přeloží text na pohlednicích, např.
pozdrav z prázdnin
- vyřeší situace, jak si o něco říci a adekvátně
reaguje na žádost někoho jiného
- rozezná a používá čísla, dokáže říci, kolik je
hodin
- řekne, o jaké věci nemá zájem v obchodě,
pomáhá si při tom gesty
- Souvisle hovoří o daném svátku v jednoduchých
větách
- je schopen prezentovat základní popis osoby a
zvířete
- napíše krátké blahopřání, např. k narozeninám
- jednoduchými větami napíše, kde žije a kdo je
- používá slovník cizích slov k vyhledávání cizích
slov
- jednoduchými prostředky sdělí základní údaje o
svém domově, své rodině a lidech, které zná
- prezentuje básničky a písničky, např. o přírodě,
zvířatech
- reprodukuje přiměřeně obtížný text
Vyučovací předmět:
DALŠÍ CIZÍ JAZYK
Učivo
Ročník:
8.
Mezipředmětové vztahy
RECEPTIVNÍ ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI
Čtení na téma:
- volnočasová činnost
- pozdrav
Rozhovory na téma:
- setkání (prosba, přání, žádost, čas)
- obchod, nákupy, oblečení
- Vánoce
- osoba
PRODUKTIVNÍ ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI
Písemný projev na téma:
- narozeniny
- rodina
- základní gramatické struktury a typy
vět, lexikální princip pravopisu slov
INTERAKTIVNÍ ŘEČOVÉ
DOVEDNOSTI
Samostatný projev na téma:
- slovní zásoba a tvoření slov
- domov
- rodina
- příroda, zvířata, ČR
247
Průřezová témata
OSV
EGS
MV
Čj
Slovní zásoba
Ov
Svátka a tradice naší země
Čj
Blahopřání, slovní zásoba, oslovení
Práce se slovníky
Základní škola Aloise Klára Úštěk, PLA 11 – ŠVP FILIP – mít všech pět pohromadě
Vzdělávací oblast:
JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE
Konkrétní výstupy žáka
- zapojí se do jednoduché, pečlivě vyslovované
konverzace dalších osob (zeptá se, kde žijí a co
dělají, koho znají, dovede také na takové otázky
odpovídat; používá vhodná slova ke zdvořilému
oslovení, k pozvání a k reakci na pozvání od
někoho; omluví se, přijme omluvu).
- pokládá otázky a odpovídá na ně, kam a jak se
dostane
- popíše jednoduchými větami základní profese
- sestaví dopis a napíše o své rodině, škole a
koníčcích
- vyhledá neznámá slova ve slovníku cizích slov
Vyučovací předmět:
DALŠÍ CIZÍ JAZYK
Učivo
RECEPTIVNÍ ŘEČOVÉ
DOVEDNOSTI
Rozhovory na téma:
- člověk a společnost
- setkání (oslovení, pozvání, omluva)
- dotazy na cestu /směry, dopravní
prostředky/
PRODUKTIVNÍ ŘEČOVÉ
DOVEDNOSTI
Písemný projev na téma:
- povolání
- škola
- zájmy
- se základními vztahy; existencionálními,
prostorovými, časovými, kvalitativními a
kvantitativními.
248
Ročník:
9.
Mezipředmětové vztahy
Čj
Příslovce
Čj
Dopis
Práce se slovníky
Průřezová témata
OSV
EGS
MV
Základní škola Aloise Klára Úštěk, PLA 11 – ŠVP FILIP – mít všech pět pohromadě
Vzdělávací oblast:
JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE
Konkrétní výstupy žáka
- sestaví popis své
osoby, své rodiny a
dalších lidí
- použije vhodná
slova
k
popisu
různých
míst
a
předmětů
- sdělí informace o
své škole a své práci
ve škole
reprodukuje
přiměřeně
obtížný
text
popíše
v jednoduchých
větách svátek
Vyučovací předmět:
DALŠÍ CIZÍ JAZYK
Učivo
INTERAKTIVNÍ ŘEČOVÉ
DOVEDNOSTI
Samostatný projev na téma:
- domov
- rodina
- oblékání
- bydlení
- škola
- slovní zásoba a tvoření slov
- svátky
Čtení na téma:
- sport
- kultura
- tradice a zvyky
- svátky
- příroda a počasí
- reálie zemí příslušných jazykových oblastí
Ročník:
9.
Mezipředmětové vztahy
Čj
Popis předmětu, místa
Používání
vhodných
podstatných jmen
Ov
Tradice a zvyky
Kulturní dědictví
Z
Evropa
- odhadne význam
krátkých textů a pak
ověří správnost ve
slovníku cizích slov
- osvojí si znalosti
související s jazykem
249
přídavných
Průřezová témata
a
OSV
EGS
MV
Základní škola Aloise Klára Úštěk, PLA 11 – ŠVP FILIP – mít všech pět pohromadě
Název vyučovacího předmětu: MATEMATIKA
Časová dotace na 2. stupni v jednotlivých ročnících
Matematika se vyučuje od 6. do 9. ročníku 4 hodiny týdně.
Celková časová dotace na 2. stupni
Celkově je na 2. stupni věnováno Matematice 18 hodin týdně.
Charakteristika vyučovacího předmětu
Vyučovací předmět Matematika vychází ze vzdělávací oblast Matematika a její aplikace. V základním vzdělávání je založena především na aktivních činnostech, které
jsou typické pro práci s matematickými objekty a pro užití matematiky v reálných situacích. Poskytuje vědomosti a dovednosti potřebné v praktickém životě a umožňuje
tak získávat matematickou gramotnost. Pro tuto svoji nezastupitelnou roli prolíná celým základním vzděláváním a vytváří předpoklady pro další úspěšné studium.
Vzdělávání klade důraz na důkladné porozumění základním myšlenkovým postupům a pojmům matematiky a jejich vzájemným vztahům. Žáci si postupně osvojují
některé pojmy, algoritmy, terminologii, symboliku a způsoby jejich užití.
Obsahové a organizační vymezení předmětu
Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Matematika a její aplikace je na 1. i 2. stupni rozdělen na čtyři tematické okruhy (1. stupeň – Číslo a početní operace, Závislosti,
vztahy a práce s daty, Geometrie v rovině a v prostoru, Nestandardní aplikační úlohy a problémy; 2. stupeň – Číslo a proměnná, Závislosti, Vztahy a práce s daty,
Geometrie v rovině a v prostoru, Nestandardní aplikační úlohy a problémy).
V tematickém okruhu Čísla a početní operace na prvním stupni, na který navazuje a dále ho prohlubuje na druhém stupni tematický okruh Číslo a proměnná, si žáci
osvojují aritmetické operace v jejich třech složkách: dovednost provádět operaci, algoritmické porozumění (proč je operace prováděna předloženým postupem) a
významové porozumění (umět operaci propojit s reálnou situací). Učí se získávat číselné údaje měřením, odhadováním, výpočtem a zaokrouhlováním. Seznamují se s
pojmem proměnná a s její rolí při matematizaci reálných situací.
V dalším tematickém okruhu Závislosti, vztahy a práce s daty žáci rozpoznávají určité typy změn a závislostí, které jsou projevem běžných jevů reálného světa, a
seznamují se s jejich reprezentacemi. Uvědomují si změny a závislosti známých jevů, docházejí k pochopení, že změnou může být růst i pokles a že změna může mít také
nulovou hodnotu. Tyto změny a závislosti žáci analyzují z tabulek, diagramů a grafů, v jednoduchých případech je konstruují a vyjadřují matematickým předpisem nebo
je podle možností modelují s využitím vhodného počítačového software nebo grafických kalkulátorů. Zkoumání těchto závislostí směřuje k pochopení pojmu funkce.
V tematickém okruhu Geometrie v rovině a v prostoru žáci určují a znázorňují geometrické útvary a geometricky modelují reálné situace, hledají podobnosti a odlišnosti
útvarů, které se vyskytují všude kolem nás, uvědomují si vzájemné polohy objektů v rovině (resp. v prostoru), učí se porovnávat, odhadovat, měřit délku, velikost úhlu,
obvod a obsah (resp. povrch a objem), zdokonalovat svůj grafický projev. Zkoumání tvaru a prostoru vede žáky k řešení polohových a metrických úloh a problémů, které
vycházejí z běžných životních situací.
Důležitou součástí matematického vzdělávání jsou Nestandardní aplikační úlohy a problémy, jejichž řešení může být do značné míry nezávislé na znalostech a
dovednostech školské matematiky, ale při němž je nutné uplatnit logické myšlení. Tyto úlohy by měly prolínat všemi tematickými okruhy v průběhu celého základního
250
Základní škola Aloise Klára Úštěk, PLA 11 – ŠVP FILIP – mít všech pět pohromadě
vzdělávání. Žáci se učí řešit problémové situace a úlohy z běžného života, pochopit a analyzovat problém, utřídit údaje a podmínky, provádět situační náčrty, řešit
optimalizační úlohy. Řešení logických úloh, jejichž obtížnost je závislá na míře rozumové vyspělosti žáků, posiluje vědomí žáka ve vlastní schopnosti logického uvažování
a může podchytit i ty žáky, kteří jsou v matematice méně úspěšní.
Výuka matematiky probíhá většinou v kmenových třídách. Od 6. ročníku žáci využívají výpočetní techniku (především kalkulátory, vhodný počítačový software a
specifické typy výukových programů).
Výchovné a vzdělávací strategie
Důležitou součástí strategie vzdělávání v předmětu Matematika je:
- kladení důrazu na aplikace, deduktivní a induktivní postupy
- vedení žáků k propojení mechanicky zvládnutých poznatků a postupů s postupy pro objevování nových cest a k odvozování a zdůvodňování nových vlastností
- vedení žáků k rozborům, hledání možností, prezentacím vlastního postupu a výsledku práce
- organizace práce žáků ve skupinách
- kladení důrazu na mezipředmětové vztahy
- kladení důrazu na správnost formulací, logickou strukturu a posloupnost argumentací, jak v písemném, tak v mluveném projevu, důraz na respekt k práci druhého
- podpora matematických soutěží (Matematická olympiáda, Matematický klokan).
Forma realizace
Skupinová výuka: jednoduché slovní úlohy, řešení slovních úloh
Systémová výuka: používání a zapisování rovnic a nerovnosti
Týmová práce: geometrie v rovině a prostoru
Problémová výuka: zápisy příkladů matematickými znaky
Výukový software: testy a cvičení
Pokusy: jednotky objemu, hmotnosti, délek
Laboratorní práce: čtvercová síť, grafy
Rozvíjení klíčových kompetencí v předmětu Matematika na 2. stupni
Kompetence k učení
Žák si osvojuje základní matematické pojmy a vztahy postupnou abstrakcí a zobecňováním reálných jevů; vytváří si zásobu matematických nástrojů (pojmů a vztahů,
algoritmů, metod řešení úloh); využívá prostředků výpočetní techniky.
Kompetence k řešení problémů
Žák zjišťuje, že realita je složitější než její matematický model; provádí rozbor problému a plánu řešení, odhaduje výsledky; učí se zvolit správný postup při řešení
slovních úloh a reálných problémů.
Kompetence komunikativní
Žák zdůvodňuje matematické postupy; vytváří hypotézy; komunikuje na odpovídající úrovni.
Kompetence sociální a personální
Žák spolupracuje ve skupině; podílí se na utváření příjemné atmosféry v týmu; učí se věcně argumentovat, učí se schopnosti sebekontroly.
Kompetence občanské
Žák respektuje názory ostatních; formuje si volní a charakterové rysy; zodpovědně se rozhoduje podle dané situace.
251
Kompetence pracovní
Žák si zdokonaluje grafický projev; je veden k efektivitě při organizování vlastní práce.
Vzdělávací obsahy a očekávané výstupy z RVP
MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE – MATEMATIKA
ČÍSLO A PROMĚNNÁ
Očekávané výstupy žáka – 2. stupeň
- provádí početní operace v oboru celých a racionálních čísel; užívá ve výpočtech druhou mocninu a odmocninu (6. roč.: Dělitelnost přirozených čísel, Zlomky,
Desetinná čísla; 7. roč.: Celá čísla; 8. roč.: Mocniny, Výrazy)
- zaokrouhluje a provádí odhady s danou přesností, účelně využívá kalkulátor (6. roč.: Desetinná čísla)
- modeluje a řeší situace s využitím dělitelnosti v oboru přirozených čísel (7. roč.: Zlomky a racionální čísla)
- užívá různé způsoby kvantitativního vyjádření vztahu celek – část /přirozeným číslem, poměrem, zlomkem, desetinným číslem, procentem/ (6. roč.: Zlomky,
Desetinná čísla; 7. roč.: Poměr, Procenta)
- řeší modelováním a výpočtem situace vyjádřené poměrem; pracuje s měřítky map a plánů (7. roč.: Poměr)
- řeší aplikační úlohy na procenta /i pro případ, že procentová část je větší než celek/ (7. roč.: Procenta
- matematizuje jednoduché reálné situace s využitím proměnných; určí hodnotu výrazu, sčítá a násobí mnohočleny, provádí rozklad mnohočlenu na součin
pomocí vzorců a vytýkáním (8. roč.: Výrazy; 9. roč.: Lomený algebraický výraz)
- formuluje a řeší reálnou situaci pomocí rovnic a jejich soustav (8. roč.: Lineární rovnice; 9. roč.: Soustavy dvou lineárních rovnic o dvou neznámých)
- analyzuje a řeší jednoduché problémy, modeluje konkrétní situace, v nichž využívá matematický aparát v oboru celých a racionálních čísel (6. roč.: Dělitelnost
přirozených čísel; 7. roč.: Procenta; 8. roč.: Pythagorova věta)
Učivo
- dělitelnost přirozených čísel – prvočíslo, číslo složené, násobek, dělitel, nejmenší společný násobek, největší společný dělitel, kritéria dělitelnosti
- celá čísla – čísla navzájem opačná, číselná osa
- desetinná čísla, zlomky – rozvinutý zápis čísla v desítkové soustavě; převrácené číslo, smíšené číslo, složený zlomek
- poměr – měřítko, úměra, trojčlenka
- procenta – procento, promile; základ, procentová část, počet procent; jednoduché úrokování
- mocniny a odmocniny – druhá mocnina a odmocnina
- výrazy – číselný výraz a jeho hodnota; proměnná, výrazy s proměnnými, mnohočleny
- rovnice – lineární rovnice, soustava dvou lineárních rovnic se dvěma neznámými
252
Základní škola Aloise Klára Úštěk, PLA 11 – ŠVP FILIP – mít všech pět pohromadě
ZÁVISLOSTI, VZTAHY A PRÁCE S DATY
Očekávané výstupy žáka – 2. stupeň
- vyhledává, vyhodnocuje a zpracovává data (8. roč.: Základy statistiky; 9. roč.: Funkce)
- porovnává soubory dat (8. roč.: Základy statistiky; 9. roč.: Funkce)
- určuje vztah přímé anebo nepřímé úměrnosti (7. roč.: Přímá a nepřímá úměrnost, dvojčlenka; 9. roč.: Funkce)
- vyjádří funkční vztah tabulkou, rovnicí, grafem (9. roč.: Funkce, Základy finanční matematiky)
- matematizuje jednoduché reálné situace s využitím funkčních vztahů (9. roč.: Funkce, Základy finanční matematiky)
Učivo
- závislosti a data – příklady závislostí z praktického života a jejich vlastnosti, nákresy, schémata, diagramy, grafy, tabulky; četnost znaku, aritmetický průměr
- funkce – pravoúhlá soustava souřadnic, přímá úměrnost, nepřímá úměrnost, lineární funkce
GEOMETRIE V ROVINĚ A V PROSTORU
Očekávané výstupy žáka – 2. stupeň
- zdůvodňuje a využívá polohové a metrické vlastnosti základních rovinných útvarů při řešení úloh a jednoduchých praktických problémů; využívá potřebnou
matematickou symboliku (6. roč.: Úhel a jeho velikost, Obsah obrazce, Trojúhelníky a mnohoúhelníky; 8. roč.: Kruh a kružnice; 9. roč.: Podobnost)
- charakterizuje a třídí základní rovinné útvary (6. roč.: Úhel a jeho velikost, Obsah obrazce; 7. roč.: Čtyřúhelníky; 8. roč.: Kruh, kružnice)
- určuje velikost úhlu měřením a výpočtem (6. roč.: Úhel a jeho velikost; 9. roč.: Goniometrické funkce)
- odhaduje a vypočítá obsah a obvod základních rovinných útvarů (6. roč.: Obsah obrazce, Trojúhelníky a mnohoúhelníky; 7. roč.: Čtyřúhelníky; 8. roč.: Kruh,
kružnice)
- využívá pojem množina všech bodů dané vlastnosti k charakteristice útvaru a k řešení polohových a nepolohových konstrukčních úloh (8. roč.: Konstrukční
úlohy; 9. roč.: Podobnost)
- načrtne a sestrojí rovinné útvary (6. roč.: Trojúhelníky, mnohoúhelníky; 7. roč.: Čtyřúhelníky
- užívá k argumentaci a při výpočtech věty o shodnosti a podobnosti trojúhelníků (7. roč.: Shodnost, podobnost a středová souměrnost; 9. roč.: Podobnost)
- načrtne a sestrojí obraz rovinného útvaru ve středové a osové souměrnosti, určí osově a středově souměrný útvar (6. roč.: Osová souměrnost)
- určuje a charakterizuje základní prostorové útvary (tělesa), analyzuje jejich vlastnosti (7. roč.: Objem a povrch krychle, kvádru a hranolu; 9. roč.: Objem a
povrch těles)
- odhaduje a vypočítá objem a povrch těles (7. roč.: Objem a povrch krychle, kvádru a hranolu; 9. roč.: Objem a povrch těles)
- načrtne a sestrojí sítě základních těles (7. roč.: Objem a povrch krychle, kvádru a hranolu; 9. roč.: Objem a povrch těles)
- načrtne a sestrojí obraz jednoduchých těles v rovině (7. roč.: Objem a povrch krychle, kvádru a hranolu; 9. roč.: Objem a povrch těles)
- analyzuje a řeší aplikační geometrické úlohy s využitím osvojeného matematického aparátu (8. roč.: Pythagorova věta; 9. roč.: Podobnost, Goniometrické
funkce)
253
Základní škola Aloise Klára Úštěk, PLA 11 – ŠVP FILIP – mít všech pět pohromadě
Učivo
- rovinné útvary – přímka, polopřímka, úsečka, kružnice, kruh, úhel, trojúhelník, čtyřúhelník (lichoběžník, rovnoběžník), pravidelné mnohoúhelníky, vzájemná poloha
přímek v rovině (typy úhlů), shodnost a podobnost (věty o shodnosti a podobnosti trojúhelníků)
- metrické vlastnosti v rovině – druhy úhlů, vzdálenost bodu od přímky, trojúhelníková nerovnost, Pythagorova věta
- prostorové útvary – kvádr, krychle, rotační válec, jehlan, rotační kužel, koule, kolmý hranol
- konstrukční úlohy – množiny všech bodů dané vlastnosti (osa úsečky, osa úhlu, Thaletova kružnice), osová souměrnost, středová souměrnost
NESTANDARDNÍ APLIKAČNÍ ÚLOHY A PROBLÉMY
Očekávané výstupy žáka – 2. stupeň
- užívá logickou úvahu a kombinační úsudek při řešení úloh a problémů a nalézá různá řešení předkládaných nebo zkoumaných situací (6.–9. roč.)
- řeší úlohy na prostorovou představivost, aplikuje a kombinuje poznatky a dovednosti z různých tematických a vzdělávacích oblastí (6.–9. roč.)
Učivo
- číselné a logické řady
- číselné a obrázkové analogie
- logické a netradiční geometrické úlohy
254
Základní škola Aloise Klára Úštěk, PLA 11 – ŠVP FILIP – mít všech pět pohromadě
Vzdělávací oblast:
MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE
Konkrétní výstupy žáka
- dokáže rozložit číslo na součin prvočísel
- dokáže určit všechny dělitele čísla a skupiny
čísel
- umí určit a užívat násobky a dělitele včetně
nejmenšího společného násobku a největšího
společného dělitele
- je schopen věty o dělitelnosti aplikovat při
řešení slovních úloh
- umí modelovat a zapisovat zlomkem část
celku
- je schopen porovnávat zlomky podle velikosti
- vysvětlí pojem desetinné číslo, uvede příklady
- přečte a zapíše dané desetinné číslo
- znázorní desetinné číslo na ose
- porovná desetinná čísla pomocí znamének
nerovnosti
- zaokrouhlí desetinné číslo s danou přesností
- převede desetinná čísla na zlomky a obráceně
- sečte, odečte, vynásobí desetinná čísla
(písemně, zpaměti)
- dělí desetinné číslo číslem přirozeným a
číslem desetinným (až trojciferným)
- matematizuje jednoduché slovní úlohy z
praxe a řeší je /finanční gramotnost/
Vyučovací předmět:
MATEMATIKA
Učivo
ČÍSLO A PROMĚNNÁ
Dělitelnost přirozených čísel
- prvočísla, čísla soudělná, nesoudělná
- násobek, dělitel
- znaky dělitelnosti
- společný dělitel, největší společný
dělitel
- společný násobek, nejmenší společný
násobek
Zlomky
- čtení a zápis zlomku
- zobrazení na číselné ose
- rovnost
Desetinná čísla
- čtení a zápis desetinného čísla
- desetinný zlomek a jeho zápis
desetinným číslem
- znázornění desetinného čísla na číselné
ose
- základy finanční matematiky
- porovnávání a zaokrouhlování
desetinných čísel
- sčítání a odčítání desetinných čísel
- násobení a dělení desetinného čísla 10,
100
- převody jednotek délky a hmotnosti a
obsahu
- násobení desetinných čísel
- dělení desetinného čísla číslem
přirozeným a desetinným
255
Ročník:
6.
Mezipředmětové vztahy
Čj
(JV)
Tvarosloví (číslovky)
Čj
(JV)
Tvarosloví (číslovky)
Fy
Výpočet fyzikálních veličin
Hv
Hudební rytmus
Čj
(JV)
Tvarosloví (číslovky)
Fy
Výpočet fyzikálních veličin
Inf
Tabulkový kalkulátor
Průřezová témata
OSV
EV
MeV
Základní škola Aloise Klára Úštěk, PLA 11 – ŠVP FILIP – mít všech pět pohromadě
Vzdělávací oblast:
MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE
Konkrétní výstupy žáka
- popíše úhel, vysvětlí, co je velikost úhlu,
jednotka stupeň a minuta
- rozliší druhy úhlů
- vyznačí a narýsuje úhel pravý, přímý,
libovolný ostrý a tupý
- přenese úhel, porovná jej
- sestrojí různé velikosti úhlů
- odhadne velikost daného úhlu
- změří velikost daného úhlu ve stupních
- vyjádří velikost úhlu ve stupních a minutách a
zapíše to
- sestrojí osu úhlu
- rozliší dvojice vedlejších a vrcholových úhlů,
určí jejich vlastnosti a jejich velikosti
- sečte a odečte dvojici úhlů, násobí a dělí úhly
dané velikosti dvěma
- umí rozlišit podobné a shodné útvary
- zná vlastnosti osové souměrnosti, osově
souměrného obrazce
- je schopen sestrojit obraz obrazce v osové
souměrnosti
- rozliší druhy trojúhelníků podle velikosti úhlů
(ostroúhlý, pravoúhlý, tupoúhlý) a podle délek
stran (rovnostranný, rovnoramenný, obecný)
- určí součet úhlů v trojúhelníku
- určí velikost vnitřního úhlu
trojúhelníku, jsou-li dány velikosti dalších
Vyučovací předmět:
MATEMATIKA
Učivo
GEOMETRIE V ROVINĚ
A V PROSTORU
Metrické vlastnosti v rovině
Úhel a jeho velikost
- úhel a jeho přenášení
- druhy úhlů
- jednotka velikosti úhlů (stupně a
minuty); úhloměr
- měření a odhad velikosti úhlů
- osa úhlu – konstrukce kružítkem
- rýsování úhlů
- úhly vedlejší a vrcholové
- sčítání a odčítání úhlů
- násobení a dělení úhlů dvěma
Rovinné útvary, konstrukční úlohy
Osová souměrnost
- shodnost geometrických útvarů
- osová souměrnost a její vlastnosti
- konstrukce bodu, úsečky, přímky,
útvaru v osové souměrnosti
Rovinné útvary
Trojúhelníky a mnohoúhelníky
- trojúhelníky – součet úhlů
v trojúhelníku
- druhy trojúhelníků
- rýsování trojúhelníků ze tří stran
- trojúhelníková nerovnost
- pravidelný šestiúhelník – vlastnosti,
256
Ročník:
6.
Mezipředmětové vztahy
Průřezová témata
Z
Geografická kartografie
a topografie
OSV
EV
MeV
Fy
Skládání sil
M
Zlomky
Př
Biologie člověka
M
Mocniny, odmocniny
dvou vnitřních úhlů trojúhelníku
- sestrojí trojúhelník ze tří stran
- určí, zda trojúhelník lze sestrojit užitím
trojúhelníkové nerovnosti
- sestrojí výšky, těžnice trojúhelníku, kružnici
opsanou a vepsanou
- určí jednotky obsahu, objemu, převádí
jednotky
- vzájemně převádí jednotky objemu
- pozná a popíše tělesa – krychle, kvádr, hranol
- určí objem krychle a kvádru výpočtem podle
vzorců
- vyřeší slovní úlohy na výpočet objemu těles
- používá kalkulátor pro základní početní
operace
- vyhledá požadované informace v tabulkách
obvod, konstrukce
- výšky a těžnice
- kružnice opsaná a vepsaná trojúhelníku
Prostorové útvary
Objem krychle, kvádru a hranolu
- jednotky obsahu, objemu, převody
jednotek
- objem krychle a kvádru
- objem a povrch hranolu
- slovní úlohy z praxe na V, S
- konstrukce obrazu krychle a kvádru
v rovnoběžném promítání
- konstrukce sítě krychle a kvádru
M
Mocniny, odmocniny
Vv
Perspektiva
Studie a kompozice
Fy
Fyzikální veličiny
Inf
Tabulkový kalkulátor
257
Základní škola Aloise Klára Úštěk, PLA 11 – ŠVP FILIP – mít všech pět pohromadě
Vzdělávací oblast:
MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE
Vyučovací předmět:
MATEMATIKA
Konkrétní výstupy žáka
- vysvětlí vztah zlomku a desetinného čísla
- převede zlomky na desetinná čísla a naopak
- graficky znázorní zlomek
- vyjádří celek pomocí zlomku –
graficky i zápisem zlomku
- převede smíšená čísla na zlomky a zlomky na
smíšená čísla
- rozšíří a zkrátí zlomek
- porovná zlomky podle velikosti
- provádí základní početní operace s
racionálními čísly – sčítání, odčítání, násobení
a dělení
- upraví složený zlomek
- řeší slovní úlohy z praxe, provede rozbor
matematického problému
- vysvětlí pojem celé číslo, číslo kladné a
záporné, uvede příklady
- znázorní celé číslo na číselné ose
- porovná celá čísla pomocí znamének
nerovnosti
- určí číslo opačné
- sečte a odečte celá čísla
- vynásobí a vydělí celá čísla
- uvede praktický význam absolutní hodnoty
čísla, určí tuto absolutní hodnotu
Učivo
ČÍSLO A PROMĚNNÁ
Zlomky a racionální čísla
- základní tvar zlomku, převrácený tvar
zlomku
- převádění zlomků na desetinné číslo a
naopak
- smíšené číslo
- rozšiřování a krácení zlomků
- porovnávání zlomků podle velikosti
- početní operace se zlomky (sčítání,
odčítání, násobení a dělení)
- složený zlomek
Celá čísla
- čísla celá – kladná, záporná, nula,
číselná osa
- čísla navzájem opačná
- porovnávání a uspořádání celých čísel
- sčítání a odčítání celých čísel
- násobení a dělení celých čísel
- absolutní hodnota celých čísel
Ročník:
7.
Mezipředmětové vztahy
Fy
Výpočet fyzikálních veličin
Měření délky pevného tělesa
Měření objemu
Měření hmotnosti tělesa
Měření času
Měření teploty tělesa
Převádění jednotek
Hv
Hudební rytmus
Fy
Výpočet fyzikálních veličin
Racionální čísla
- znázorní racionální čísla na číselné ose
- porovná dvě a více racionálních čísel podle
velikosti
- sečte a odečte racionální čísla
- záporná desetinná čísla a záporné
zlomky
- Znázornění racionálních čísel na číselné
ose, porovnávání racionálních čísel
258
M
Desetinná čísla
Zlomky
Průřezová témata
OSV
MeV
- vynásobí a dělí racionální čísla
- objasní pojmy poměr a postupný poměr
- zapíše poměr velikostí dvou veličin
- provádí jednoduché úpravy poměru pomocí
krácení a rozšiřování
- vypočítá jednotlivé díly celku určené daným
poměrem
- pozná přímou a nepřímou úměrnost ve
vztahu dvou veličin a rozhodnutí zdůvodní
úvahou
- vysvětlí pojem měřítko plánu a mapy
- narýsuje jednoduchý plánek (mapu) ve
vhodném měřítku
- vyřeší slovní úlohy s využitím
dovednosti přepočtu měřítek
- vyřeší slovní úlohy vedoucí k využití přímé a
nepřímé úměrnosti
- vyřeší slovní úlohy z praxe pomocí poměru a
trojčlenky
- vysvětlí pojmy: procento, základ, procentová
část, počet procent
- vypočítá 1 procento z daného základu
- použije trojčlenku při výpočtu procentové
části, základu a počtu procent
- aplikuje základy jednoduchého úrokování na
příkladu /finanční gramotnost/
- použije získané znalosti při řešení slovních
úloh z praxe /finanční gramotnost/
podle velikosti
- početní operace s racionálními čísly
- převody racionálních čísel –
prohloubení učiva
Fy
Převádění jednotek
Poměr
- poměr, postupný poměr, převrácený
poměr
- měřítko plánu, mapy
- pravoúhlá soustava souřadnic v rovině
- přímá úměrnost, graf přímé úměrnosti
- nepřímá úměrnost, graf nepřímé
úměrnosti
- trojčlenka
- slovní úlohy
Př
Lidská sídla a jejich okolí
Procenta
- procento – základ, počet procent,
procentová část
- výpočet procentové části
- výpočet počtu procent
- výpočet základu
- základy finanční matematiky
- jednoduché úrokování, promile
- slovní úlohy
259
Ov
Finanční gramotnost
Základní škola Aloise Klára Úštěk, PLA 11 – ŠVP FILIP – mít všech pět pohromadě
Vzdělávací oblast:
MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE
Konkrétní výstupy žáka
- je schopen rozlišit podobné a shodné útvary
- uvede věty o shodnosti trojúhelníků
- zná samodružný bod
- umí sestrojit bod, přímku a obrazec ve
středové souměrnosti
- pozná útvary středově souměrné
- využije osvojených vět o shodnosti
trojúhelníků v konstrukčních úlohách –
sestrojí trojúhelník podle vět sss, sus, usu
- rozliší jednotlivé druhy čtyřúhelníků,
rovnoběžníků a lichoběžníků a popíše jejich
vlastnosti /výšky, úhlopříčky/
- vypočítá obvod, obsah těchto útvarů pomocí
vzorce
- provede konstrukci čtyřúhelníku dle zadání
- řeší slovní úlohy vedoucí k výpočtu obvodu a
obsahu čtyřúhelníků
- sestrojí síť hranolu
- vypočítá povrch a objem hranolu
Vyučovací předmět:
MATEMATIKA
Učivo
GEOMETRIE V ROVINĚ
A PROSTORU
Rovinné útvary, konstrukční úlohy
- shodnost a podobnost rovinných útvarů
- shodnost trojúhelníku
- středová souměrnost
- středově souměrné útvary
- konstrukce obrazu ve středové
souměrnosti
Rovinné a prostorové útvary
Čtyřúhelníky
- třídění čtyřúhelníků
- rovnoběžníky a jejich vlastnosti
- lichoběžník a jeho vlastnosti
- konstrukce čtyřúhelníků
- obvody a obsahy čtyřúhelníků
- obsah trojúhelníku
- slovní úlohy
Hranoly
- síť hranolu a její zobrazení
- povrch a objem hranolu
- převody jednotek délky, obsahu a
objemu
260
Ročník:
7.
Mezipředmětové vztahy
Vv
Plastická a prostorová tvorba
Prvky
vizuálně
obrazného
vyjádření
Fy
Odraz a lom světla
Fy
Skládání sil
Vv
Studie a kompozice
Perspektiva
Průřezová témata
OSV
MeV
Základní škola Aloise Klára Úštěk, PLA 11 – ŠVP FILIP – mít všech pět pohromadě
Vzdělávací oblast:
MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE
Konkrétní výstupy žáka
- uvede příklady praktického použití druhé
mocniny a druhé odmocniny
- určí bez použití kalkulačky či tabulek druhou
mocninu racionálních čísel (mocniny čísel od 1
do 10, jejich desetinásobky, zlomky s těmito
čísly v čitateli i jmenovateli)
- určí druhou mocninu a odmocninu pomocí
tabulek a kalkulátoru
- vypočítá výraz s mocninami a odmocninami,
určí jeho hodnotu
Vyučovací předmět:
MATEMATIKA
Učivo
ČÍSLO A PROMĚNNÁ
Mocniny a odmocniny
- druhá mocnina racionálního čísla
- určování druhé mocniny z tabulek a
pomocí kalkulačky
- druhá odmocnina
- určování odmocniny z tabulek
a pomocí kalkulačky
- reálná čísla
- vypočítá mocniny s přirozeným exponentem,
některé zpaměti, těžší na kalkulačce
- použije pravidla a algoritmy
pro počítání s mocninami
- provádí základní početní operace (+, – , · , :) s
mocninami
- umocní součin, podíl, mocninu
- určí mocninu s exponentem nula
Mocniny s přirozeným mocnitelem
- n-tá mocnina čísla
- sčítání a odčítání mocnin s přirozeným
mocnitelem
- násobení a dělení mocnin s přirozeným
mocnitelem
- mocnina součinu, podílu
- umocňování mocnin
n
- zápis čísla ve tvaru a ·10
- vysvětlí pojmy výraz číselný,
s proměnnou, jednočlen, mnohočlen, člen
výrazu, rovnost dvou výrazů a uvede příklady
- určí hodnotu daného číselného výrazu
- zapíše slovní text pomocí výrazů s
proměnnými
- provádí základní operace (sčítání a odčítání) s
mnohočleny
- provádí násobení a dělení mnohočlenů
- vytkne z daného výrazu vhodný výraz a
Výrazy
- číselné obory
- výrazy číselné, jejich hodnota
- výraz s proměnnou, určování hodnoty
- jednočlen, mnohočlen
- sčítání a odčítání mnohočlenů
- násobení mnohočlenu jednočlenem
- násobení mnohočlenů mnohočlenem
- druhá mocnina dvojčlenu
- rozdíl druhých mocnin
2 2
2
- užití vzorců (a ± b) , a - b
261
Ročník:
8.
Mezipředmětové vztahy
Fy
Výpočet fyzikálních veličin
Inf
Tabulkový kalkulátor
Fy
Výpočet fyzikálních veličin
Průřezová témata
OSV
MeV
správně zapíše rozklad výrazů
- použije vzorce pro druhou mocninu součtu a
rozdílu a pro rozdíl druhých mocnin
- pomocí vzorců upraví daný výraz
- vysvětlí pojmy rovnost dvou výrazů,
proměnná, neznámá
- vyřeší jednoduché lineární rovnice pomocí
základních ekvivalentních úprav
- používá algoritmus řešení rovnic ke
správnému vyřešení zadaných úloh
- matematicky správně a účelně zapíše postup
řešení
- provede zkoušku řešení dosazením do rovnice
- řeší úlohy (i z praxe) pomocí sestavení a
vyřešení lineární rovnice /finanční
gramotnost/
- vyjádří neznámou ze vzorce a vypočítá její
hodnotu po dosazení všech daných veličin
- dělení mnohočlenu jednočlenem
- vytýkání, rozklad vytýkáním
Rovnice
Lineární rovnice
- rovnost, vlastnosti rovnosti
- lineární rovnice s jednou neznámou,
kořen
- řešení jednoduchých lineárních rovnic
pomocí ekvivalentních úprav
- provádění zkoušky správnosti řešení
- řešení slovních úloh vedoucích k řešení
lineárních rovnic – základy finanční
matematiky
- výpočet neznámé ze vzorce
262
Fy
Výpočet fyzikálních veličin
Pohyb tělesa
Práce, energie
Základní škola Aloise Klára Úštěk, PLA 11 – ŠVP FILIP – mít všech pět pohromadě
Vzdělávací oblast:
MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE
Konkrétní výstupy žáka
- provádí jednoduchá statistická šetření a
zapisuje jejich výsledky formou tabulky nebo
do diagramu
- dokáže „číst“ tabulky, grafy a interpretuje
jejich výsledky – finanční gramotnost
- vysvětlí pojmy modus, medián
a četnost znaku /finanční gramotnost/
- vypočítá aritmetický průměr
- sestrojí různé diagramy a grafy s údaji
uvedenými v procentech
/finanční gramotnost/
- uvede Pythagorovu větu
- vypočítá třetí stranu trojúhelníku pomocí
Pythagorovy věty
- účelně používá kalkulačku a tabulky k
základním výpočtům
- vyřeší praktické úlohy s využitím Pythagorovy
věty
- uvede rozdíl mezi kruhem a kružnicí
- uvede rozdíl mezi průměrem
a poloměrem (jejich vzájemný vztah)
- určí vzájemnou polohu kružnice a přímky a
vzájemnou polohu dvou kružnic
- určí a sestrojí tečnu, sečnu a tětivu
Vyučovací předmět:
MATEMATIKA
Učivo
ZÁVISLOSTI, VZTAHY
A PRÁCE S DATY
Závislosti a data
Základy statistiky
- statistický soubor, statistické šetření
- jednotka, znak, četnost
- aritmetický průměr – finanční
matematika
- modus, medián – finanční matematika
- grafy, diagramy (bodové, sloupcové,
spojnicové, kruhové) – finanční
matematika
- statistika v praxi – finanční matematika
Ročník:
8.
Mezipředmětové
vztahy
Z
Česká republika
D
Nové politické a hospodářské
uspořádání Evropy (grafická
vyjádření)
Inf
Tabulkový kalkulátor
GEOMETRIE V ROVINĚ
A PROSTORU
Metrické vlastnosti v rovině
Pythagorova věta
- Pythagorova věta
- výpočet přepony
- výpočet odvěsny
Rovinné útvary, prostorové útvary
Kruh, kružnice, válec
- vzájemná poloha přímky a kružnice,
sečna, tečna
- vzájemná poloha dvou kružnic
- Thaletova kružnice
- délka kružnice
- obvod kruhu, obsah kruhu
263
Fy
Výpočet fyzikálních veličin
Vv
Studie a kompozice
Perspektiva
Technika kresby
Průřezová témata
OSV
MeV
- objasní pojem Thaletova kružnice
- narýsuje kružnice s daným středem a
poloměrem
- vypočítá obvod a obsah kruhu pomocí vzorců
- sestrojí kružnici opsanou a vepsanou
trojúhelníku
- načrtne válec a síť válce
- vypočítá objem a povrch válce
- vyřeší slovní úlohy z praxe s využitím znalostí
o kružnici či válci, ve slovní úloze provede
náčrtek, matematizaci
problému, jeho řešení a ověření
reálnosti výsledku, potřebné informace
vyhledá v tabulkách
- použije při rýsování základní pravidla
- vyřeší konstrukční úlohy pomocí množin bodů
dané vlastnosti
- sestrojí tečnu ke kružnici v daném bodě,
tečnu ke kružnici z daného bodu ležícího vně
kružnice
- použije konstrukce trojúhelníků podle vět sss,
sus, usu
- vyřeší konstrukční úlohy na sestrojení
trojúhelníků a čtyřúhelníků zadaných různými
prvky
- správně použije geometrické symboly při
zápise konstrukce
- kružnice vepsaná a opsaná trojúhelníku
- válec, jeho síť
- objem a povrch válce
- slovní úlohy z praxe
Konstrukční úlohy
- geometrické symboly
- množiny bodů dané vlastnosti
- Thaletova kružnice
- konstrukce trojúhelníků
- konstrukce čtyřúhelníků
- konstrukce kružnice s požadovanými
vlastnostmi
- konstrukce tečen ke kružnici
- zápis postupu konstrukce
264
Technika malby
Fy
Výpočet fyzikálních veličin
Základní škola Aloise Klára Úštěk, PLA 11 – ŠVP FILIP – mít všech pět pohromadě
Vzdělávací oblast:
MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE
Konkrétní výstupy žáka
- určí podmínky, za kterých má lomený výraz
smysl
- zkrátí a rozšíří lomené výrazy
- provede početní operace (+, –, · , : ) s
lomenými výrazy
- přehledně, stručně zapíše řešení úlohy
Vyučovací předmět:
MATEMATIKA
Učivo
ČÍSLO A PROMĚNNÁ
Výrazy
- lomený výraz
- podmínky lomeného výrazu
- rozšiřování a krácení lomených výrazů
- sčítání a odčítání lomených výrazů
- násobení a dělení lomených výrazů
- složené lomené výrazy
Ročník:
9.
Mezipředmětové vztahy
Fy
Výpočet fyzikálních veličin
Střídavý proud
Rovnice
Lineární rovnice s neznámou
ve jmenovateli
- určí podmínky, kdy má rovnice smysl
- řeší jednoduché lineární rovnice s neznámou
ve jmenovateli
- je schopen řešit slovní úlohy vedoucí k
jednoduchým lineárním rovnicím s neznámou
ve jmenovateli
- umí řešit soustavu dvou lineárních rovnic se
dvěma neznámými dosazovací metodou
- je schopen v jednoduchých případech řešit
soustavu dvou lineárních rovnic se dvěma
neznámými metodou sčítací
- provádí zkoušku řešení
- řeší graficky soustavu dvou lineárních rovnic
se dvěma neznámými
- řeší jednoduché slovní úlohy pomocí soustavy
dvou lineárních rovnic se dvěma neznámými
Soustavy dvou rovnic o dvou
neznámých
- soustavy – sčítací metoda, dosazovací a
srovnávací metoda
- slovní úlohy řešené soustavou rovnic
- grafické řešení soustavy rovnic
265
Fy
Pohyb tělesa
Průřezová témata
OSV
MeV
Základní škola Aloise Klára Úštěk, PLA 11 – ŠVP FILIP – mít všech pět pohromadě
Vzdělávací oblast:
MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE
Konkrétní výstupy žáka
- rozezná funkci od jiných vztahů
- umí určit definiční obor funkce a množinu
hodnot funkce
- umí sestrojit graf lineární funkce, nepřímé
úměrnosti a kvadratické funkce
- chápe pojem lineární funkce a zná její
vlastnosti
- používá probrané funkce při řešení úloh z
praxe
- zná základní pojmy z této oblasti – úrok,
jistina, úroková doba, úroková míra, úrokovací
období, úrok a prodlení
- umí vypočítat úrok z dané jistiny za určité
období při dané úrokové míře
- určí hledanou jistinu
- provádí jednoduché a složené
úrokování
Vyučovací předmět:
MATEMATIKA
Učivo
ZÁVISLOSTI, VZTAHY
A PRÁCE S DATY
Funkce
- definice funkce
- lineární funkce, konstantní fce
- přímá úměrnost, obecná lineární fce
- nelineární fce – nepřímá úměrnost,
kvadratická fce
Závislosti a data
Základy finanční matematiky
- počítání s procenty, promilemi
- úrok
- jistina
- jednoduché úročení
- finanční matematika v praxi
- převody různých měnových systémů
266
Ročník:
9.
Mezipředmětové vztahy
Fy
Výpočet fyzikálních veličin
Inf
Tabulkový kalkulátor
Ov
Smysl společenství
Finanční gramotnost
Hypotéky, půjčky, úroky
Inf
Tabulkový kalkulátor
Průřezová témata
OSV
MeV
Základní škola Aloise Klára Úštěk, PLA 11 – ŠVP FILIP – mít všech pět pohromadě
Vzdělávací oblast:
MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE
Konkrétní výstupy žáka
- vysvětlí pojmy: podobnost rovinných útvarů,
podobnost trojúhelníků; matematicky je
vyjádří
- rozpozná podobné rovinné útvary, správně
podobnost zapíše pomocí matematické
symboliky
- určí poměr podobnosti
- na základě poměru podobnosti určí velikosti
- použije poměru podobnosti při práci s plány a
mapami při praktických cvičeních v terénu
- sestrojí podobný útvar danému obrazu
- zná základní pojmy z oblasti goniometrických
funkcí
- umí určit hodnoty těchto funkcí pomocí
tabulek a kalkulátoru
- je schopen používat goniometrické funkce
ostrého úhlu při řešení úloh (i z praxe)
- používá goniometrické funkce
při výpočtech objemů a povrchů těles
- vysvětlí pojmy: jehlan, kužel, koule
- uvede základní vlastnosti jehlanu, kužele a
koule; načrtne tato tělesa
- vypočítá povrch a objem jehlanu, kužele a
koule s užitím vzorce (k základním početním
operacím využije kalkulátor; vyhledá potřebné
informace pro práci v tabulkách, literatuře;
vhodně užije goniometrické funkce); vyřeší
slovní úlohy a reálné příklady z praxe
- pozná, načrtne a popíše komolý jehlan a kužel
- podle daných vzorců vypočítá povrch a objem
komolých těles
Vyučovací předmět:
MATEMATIKA
Učivo
Ročník:
9.
Mezipředmětové vztahy
GEOMETRIE V ROVINĚ
A V PROSTORU
Rovinné útvary
Podobnost a její užití v praxi
- podobnost útvarů, zvětšení, zmenšení
- poměr podobnosti
- věty o podobnosti
- podobnost v praxi
Goniometrické funkce
- pravoúhlý trojúhelník a goniometrické
funkce ostrých úhlů: sin , cos , tg , cotg
- řešení úloh v trojúhelníku pomocí
goniometrických funkcí
- grafy goniometrických funkcí
Prostorové útvary
Objem a povrch těles
- jehlan
- kužel
- koule
- slovní úlohy a praktické příklady
- komolý jehlan
267
Průřezová témata
OSV
MeV
Fy
Elektrické a magnetické pole
Střídavý proud
Př
Nerosty a horniny
Vv
Technika kresby a malby
Perspektiva
Kompozice
Základní škola Aloise Klára Úštěk, PLA 11 – ŠVP FILIP – mít všech pět pohromadě
Název vyučovacího předmětu:
INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE
Časová dotace na 2. stupni v jednotlivých ročnících
6. ročník – 1 hodina; 7. ročník – 1 hodina
Celková časová dotace na 2. stupni
Celkově jsou na 2. stupni věnovány vyučovacímu předmětu Informační a komunikační technologie 2 hodiny. ?????
Charakteristika vyučovacího předmětu
Vyučovací předmět Informační a komunikační technologie vychází ze vzdělávací oblasti Informační a komunikační technologie. Umožňuje všem žákům dosáhnout
pokročilé úrovně informační gramotnosti – získat komplexnější dovednosti v ovládání výpočetní techniky a moderních informačních technologií, orientovat se ve světě
informací, tvořivě pracovat s informacemi a využívat je při dalším vzdělávání i v praktickém životě. Vzhledem k narůstající potřebě osvojení si základních dovedností
práce s výpočetní technikou byla vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie zařazena jako povinná součást základního vzdělávání na 1. a 2. stupni. Získané
dovednosti jsou v informační společnosti nezbytným předpokladem uplatnění na trhu práce i podmínkou k efektivnímu rozvíjení profesní i zájmové činnosti. A v
neposlední řadě trvalým průvodcem na cestě celoživotního vzdělávání.
Obsahové a organizační vymezení předmětu
Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie je na 2. stupni rozdělen na 2 tematické okruhy.
V tematickém okruhu Vyhledávání informací a komunikace se žáci průběžně seznamují s vývojovými trendy informačních a komunikačních technologií a využívají tyto
nové nástroje ke komunikaci; ovládají s jistotou surfování po Internetu a vyhledávají informace z různých zdrojů; osvojují si kritéria pro hodnocení kvality informací a
informačních zdrojů, respektují pravidla bezpečnosti pohybu na webu a netiketu.
Tematický okruh Zpracování a využití informací je zaměřen na pokročilé zvládnutí práce v textovém, tabulkovém a grafickém editoru, zacházení s tabulkami a grafy,
používání multimédií a prezentaci informací (počítačová grafika, prezentační programy, web) za využití ICT prostředků. Žáci musí znát a naučit se respektovat ochranu
práv k duševnímu vlastnictví.
Zvládnutí výpočetní techniky, zejména rychlého vyhledávání a zpracování potřebných informací pomocí internetu a jiných digitálních médií, umožňuje realizovat
metodu „učení kdekoliv a kdykoliv“, vede k žádoucímu odlehčení paměti při současné možnosti využít a zpracovat mnohonásobně většího počtu dat a informací než
dosud, urychluje aktualizaci poznatků a vhodně doplňuje standardní učební texty a pomůcky.
Dovednosti získané ve vyučovacím předmětu Informační a komunikační technologie umožňují žákům aplikovat výpočetní techniku s bohatou škálou vzdělávacího
software a informačních zdrojů ve všech vzdělávacích oblastech celého základního vzdělávání. Tato aplikační rovina přesahuje rámec vzdělávacího obsahu vzdělávací
oblasti Informační a komunikační technologie a měla by se stávat součástí všech vzdělávacích oblastí základního vzdělávání. Celoživotní vzdělávání je naprosto zásadní
výzva života v informační společnosti. Zanedbání této výzvy povede k tomu, že budeme cizinci v této společnosti, tedy postupně marginalizovaní.
268
Základní škola Aloise Klára Úštěk, PLA 11 – ŠVP FILIP – mít všech pět pohromadě
Výchovné a vzdělávací strategie
Důležitou součástí strategie vzdělávání v předmětu Informační a komunikační technologie je:
- pochopení fungování výpočetní techniky, pochopení logiky funkčnosti programů a využívání principu analogie v dalších programech (i v různých jazycích), jednou z
důležitých priorit pohybu ve světě spojeném sítí je odstraňování jazykových bariér
- vedení žáků k propojování osvojených poznatků s odvozováním možného chování programů
- uvědomělá analýza chyb a práce s chybou, omylem, problémem
- rozvoj jemné motoriky rukou, koordinace práce obou rukou a schopnost multitaskingu
- důraz na mezipředmětové vztahy a myšlení v souvislostech
- budování vztahu k technice
- využívání možností Webu 2.0 k práci i zábavě, možnosti a služby sociálních sítí a online aplikací všeho druhu k vytváření i sdílení obsahu jsou jednak výzvou doby,
jednak přinášejí školu do prostředí dětí
- vedení k rozlišování „skutečné“ a „virtuální“ reality
- respekt vůči duševnímu vlastnictví a přednostní využívání Open Source a Freeware programů.
Forma realizace
Skupinová výuka: seznámení s novými jevy a postupy
Týmová práce: řešení problémů
Individuální výuka: individuální konfrontace nad obtížně zvládnutelnými postupy
Projektová výuka: mezipředmětová realizace projektů
Výukové metody
Preferované metody jsou celkem tři. Problémové vyučování vede na základě dosavadních zkušeností a dovedností l hledání řešení. Brainstorming či podobná aktivita
teoretickou přípravou, analýzou východisek a možných postupů. Projektová výuka shrnuje poznané z nejrůznějších oborů lidské a školní činnosti do společné práce nad
něčím novým, smysluplným a obecně přínosným. V uplatňování těchto metod se již ukazuje podstatný rys role IT: nejde o samoúčel, ale o využití možností, které
technologie nabízejí pro život.
269
Základní škola Aloise Klára Úštěk, PLA 11 – ŠVP FILIP – mít všech pět pohromadě
Rozvíjení klíčových kompetencí v předmětu Informační a komunikační technologie
Kompetence k učení
Žák si uvědomuje úlohu moderních informačních a komunikačních technologií a jejich využívání; učí se rozumět toku informací (jejich vzniku, uložení na médium,
přenos, zpracování, vyhledávání a praktické využití). Žák umí porovnávat informace a poznatky z většího množství alternativních informačních zdrojů (za účelem
dosahování větší věrohodnosti vyhledaných informací); chápe funkce výpočetní techniky jako prostředku simulace a modelování přírodních i sociálních jevů a procesů;
učí se pracovat s chybami – metodami „pokus-omyl“ a „learning
by doing“. Prací na různých HW systémech, s různými OS, v různých aplikacích, v různých jazycích prokazuje schopnost aplikace dovedností i řešení problémů.
Kompetence k řešení problémů
Žák se učí nebát se problémů – technických, ani funkčních; prakticky používá techniku v duchu myšlenky: „technika má sloužit nám a ne my jí“. Učí se řešit problémy
pomocí praktických problémových úloh a situací; osvojuje si samostatnost, tvořivost a logické myšlení; seznamuje se s netradičními (originálními) způsoby řešení
problémů. Formuluje pracovní postupy, sestavuje myšlenkové mapy a využívá algoritmizace při řešení problémových situací.
Kompetence komunikativní
Žák využívá při interakci s počítačem logické a algoritmické myšlení; osvojuje si tvořivé využívání softwarových a hardwarových prostředků při prezentaci výsledků své
práce. Žák se v komunikaci pomocí informačních a komunikačních technologií učí správně užívat český (cizí) jazyk s ohledem na gramatiku a syntaxi; učí se „kulturní
úrovni“ komunikace. Žák umí publikovat a prezentovat své názory a myšlenky (školní časopis, místní tisk, web, prezentace a pracovní listy, apod.). Zároveň si osvojuje
komunikaci v anglickém jazyce a porozumění anglickým textům.
Kompetence sociální a personální
Žák zaujímá odpovědný, etický přístupu k nevhodným obsahům vyskytujícím se na internetu a v jiných médiích; umí kriticky hodnotit svoji práci. Spolupracuje s
ostatními spolužáky, umí účinně pomoci a pracovat ve skupině; dodržuje a respektuje společně dohodnutá pravidla chování, aby nenarušoval atmosféru pro tvořivou
práci. Žák se speciálními vzdělávacími potřebami odhaluje výhody využívání informačních technologií.
Kompetence občanské
Žák se učí naslouchat, zhodnotit názor druhých a věcně diskutovat; rozpoznává informace, které mohou vést k sociálně patologickým jevům. Učí se sebekontrole a
sebeřízení a má nárok na pomoc a zkušenosti odborníků. Respektuje autorská práva a duševní vlastnictví.
Kompetence pracovní
Žák využívá výpočetní techniku, aplikační i výukový software ke zvýšení efektivnosti učební činnosti a k racionálnější organizaci své práce; dodržuje zásady hygieny práce
a bezpečnosti při práci s technikou napojenou na elektrickou síť. Umí provést základní údržbu hardwarového
zařízení a šetrně zachází s výpočetní technikou.
270
Základní škola Aloise Klára Úštěk, PLA 11 – ŠVP FILIP – mít všech pět pohromadě
Vzdělávací obsah a očekávané výstupy z RVP
INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE –
INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE
VYHLEDÁVÁNÍ INFORMACÍ A KOMUNIKACE
Očekávané výstupy žáka – 2. stupeň
- ověřuje věrohodnost informací a informačních zdrojů, posuzuje jejich závažnost a vzájemnou návaznost
Učivo
- vývojové trendy informačních technologií
- hodnota a relevance informací a informačních zdrojů, metody a nástroje jejich ověřování
- internet
ZPRACOVÁNÍ A VYUŽITÍ INFORMACÍ
Očekávané výstupy žáka – 2. stupeň
- ovládá práci s textovými a grafickými editory i tabulkovými editory a využívá vhodných aplikací
- uplatňuje základní estetická a typografická pravidla pro práci s textem a obrazem
- pracuje s informacemi v souladu se zákony o duševním vlastnictví
- používá informace z různých informačních zdrojů a vyhodnocuje jednoduché vztahy mezi údaji
- zpracuje a prezentuje na uživatelské úrovni informace v textové, grafické a multimediální formě
Učivo
- počítačová grafika, rastrové a vektorové programy
- tabulkový editor, vytváření tabulek, zpracování a porovnávání dat, jednoduché vzorce a grafy
- prezentace informací (webové stránky, prezentační programy, multimédia)
- ochrana práv k duševnímu vlastnictví, copyright, informační etika
271
Základní škola Aloise Klára Úštěk, PLA 11 – ŠVP FILIP – mít všech pět pohromadě
Vzdělávací oblast:
INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE
Vyučovací předmět:
INFORMATIKA
Konkrétní výstupy žáka
Učivo
- Žák spustí, ovládá a zavře zvolené
programy, dokáže rozlišit některé formáty
souborů, pojem grafický a textový editor a
tabulkový kalkulátor
- žák aktivně pracuje s různými typy
výukových programů pro 2. stupeň
- žák otevře textový program, napíše text,
umí použít ozdobné prvky – ozdobné
písmo a grafiku, umí číslovat stránky,
dokáže vložit tabulku a editovat její
základní vlastnosti (sloupec, řádek,
buňka), vloží do dokumentu obrázek,
dokument uloží a vytiskne
- žák otevře tabulkový program, umí vložit
tabulku editovat její základní vlastnosti
(sloupec, řádek, buňka) a použít vybrané
jednoduché vzorce
- žák chápe význam uložení a průběžné
ukládání dokumentu, kopie, zálohování,
rozliší akce uložit jako a uložit
ZPRACOVÁNÍ A VYUŽITÍ INFORMACÍ
- Programy ( druhy a rozdělení ), operační
systémy, jejich základní funkce formáty
souborů (doc, gif, bmp, pdf,xls, ..)
- výukové programy – práce s nimi
- Textový editor - psaní textu formátování
a editace textu, označování bloku,
záhlaví, zápatí, odrážky a číslování
stránek, grafické prvky, písmo, vložení a
editace tabulky, pozadí a motivy,
ohraničení a stínování.
- Vkládání obrázků. Psaní textu – tvorba
samostatné práce (dokument na dané
téma – přání, letáčky, diplom, dopis)
- Tisk a úpravy před tiskem
- Tabulkový kalkulátor - sešit, list.
- Formát buňky, vzorce, tabulka,
komentář, hypertextový odkaz, graf.
- Uchování informací. Zadané a
předvolené úložiště, stromová struktura
práce se soubory, složkami. Schránka a
operace s ní.
Ročník:
6.
Mezipředmětové vztahy
D
Historické prameny
Vv
Smyslové účinky obrazně
vizuálních zobrazení
Fy
Měřené veličiny
M
Celá čísla;
Objem krychle, kvádru,
hranolu
Hv
Záznam hudby
Ov
Činnost lidí, práce a hospodaření
Vv
Perspektiva
Malba
Rozvíjení smyslové citlivosti
Čj
Komunikační a slohová výchova
Jazyková výchova
Fy
Bezpečné zacházení
s elektrickými zařízeními
Pč
Elektrotechnika kolem nás
Provoz a údržba domácnosti
272
Průřezová témata
OSV
Osobnostní rozvoj/
Kreativita
Fotografie
Grafika – vektory
OSV
Sociální rozvoj/
Komunikace
Komunikátory
VDO
Občan, občanská společnost a
stát
Školní web
VDO
Forma participace občanů
na politickém životě
Školní web
VDO
Principy demokracie jako formy
vlády a způsobu rozhodování
Školní web
MeV
Receptivní činnosti/
Kritické
čtení
a
vnímání
mediálních
sdělení
Webové encyklopedie
MeV
Receptivní činnosti/
Vnímání
autora
mediálních
sdělení
Webové encyklopedie
MeV
Produktivní činnosti/
Školní web
Základní škola Aloise Klára Úštěk, PLA 11 – ŠVP FILIP – mít všech pět pohromadě
Vzdělávací oblast:
INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE
Konkrétní výstupy žáka
- Žák vysvětlí a uvede příklad, jak informace
vzniká, jak ji lze přenášet, zpracovat a dále
využít.
- Žák ovládá práci s internetovým
prohlížečem, pohybuje se na stránkách
pomocí hypertextu,
- napíše do adresového políčka danou
adresu a stránku otevře, vyhledá
požadovanou informaci. Příp. za pomoci
učitele založí svou emailovou
adresu a napíše e. mail, přidá přílohu.
- Ověřuje porovnáváním různých zdrojů
hodnověrnost informací.
Vyučovací předmět:
INFORMATIKA
Učivo
VYHLEDÁVÁNÍ INFORMACÍ A
KOMUNIKACE
- Internet jako zdroj informacíspolečenský tok informací (vznik,
přenos, transformace, zpracování,
distribuce informací).
- Práce s internetovým prohlížečem –
vyhledávání informací na Internetu –
adresa, různé způsoby vyhledávání, e
mail přes webové rozhraní.
- Webové encyklopedie – kvalita
informací
- Metody ověřování kvality
Ročník:
6.
Mezipředmětové vztahy
Využití internetu a vyhledávání
informací na webových stránkách
v jednotlivých předmětech /
D,Z,Př, Čj, Cj a další/
Průřezová témata
OSV
Osobnostní rozvoj/
Kreativita
OSV
Sociální rozvoj/
Komunikace
Blog, E-mail
OSV
Morální rozvoj/
Hodnoty, postoje, praktická
etika
Netiketa
VDO
Občanská společnost a škola
Školní web
VDO
Občan, občanská společnost
a stát
Školní web
VDO
Forma participace občanů
na politickém životě
Školní web
273
Základní škola Aloise Klára Úštěk, PLA 11 – ŠVP FILIP – mít všech pět pohromadě
Vzdělávací oblast:
INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE
Konkrétní výstupy žáka
Vyučovací předmět:
INFORMATIKA
Učivo
Ročník:
7.
Mezipředmětové vztahy
Průřezová témata
ZPRACOVÁNÍ A VYUŽITÍ INFORMACÍ
- Žák zpracuje a prezentuje na uživatelské
úrovni informace v textové, grafické a
multimediální formě.
- Žák spustí, ovládá a zavře zvolené
programy, dokáže rozlišit některé formáty
souborů, pojem grafický a textový editor a
tabulkový kalkulátor, prezentační
program, antivirový program, vir.
- Žák otevře prezentační program, zvolí
počet snímků, umí použít styly pozadí a
přechody snímků, volit ozdobné prvky a
grafiku, umí vložit objekt do snímku a
přidat různé typy animací.
- Žák poznává práva k duševnímu
Vlastnictví prostřednictvím vlastní tvorby.
- Programy ( druhy a rozdělení ), OS ,
editory, kalkulátory, prezentační a
zabezpečovací programy, viry, online
editory.
- Digitalizace obrazu – scanner, dig. foto,
kamera.
- Úprava fotografií (album).
- Prezentace – základní uživatelské
dovednosti
- výběr nebo tvorba pozadí
- výběr nebo tvorba objektů, které má
prezentace obsahovat (texty a obrázky)
- přiřazení dynamických prvků k
objektům – možnost oživení prezentace
zvukem nebo animací
- úprava kompozice (rozmístění prvků na
obrazovce).
- Prezentace informací (webové stránky,
prezentační programy, multimédia).
- Prezentace – tvorba samostatné práce (
na dané téma –přání, pozvánka,
prezentace sport. klubu,…).
- Ochrana práv k duševnímu vlastnictví,
copyright, informační etika.
M
Operace s čísly
Čj
Jazyková výchova
Komunikační a slohová výchova –
přání, pozvánka, prezentace,
dopis aj.
Cj
Prezentace vlastní práce
Z, D, Př
Tvorba vlastní prezentace
Vv
Technika kresby
Grafika, písmo, reklama
Kompoziční prvky, kontrast,
harmonie
Aj
tvorba rodokmenu
Ov
Člověk a pracovní život
274
VDO
Principy demokracie jako
formy
vlády a způsobu rozhodování
Školní web
MeV
Receptivní činnosti/
Kritické čtení a vnímání
mediálních sdělení
Wikipedie
MeV
Receptivní činnosti/
Vnímání autora mediálních
sdělení
Wikipedie
MeV
Produktivní činnosti/
Tvorba mediálního sdělení
Školní web
MuV
EV
Základní škola Aloise Klára Úštěk, PLA 11 – ŠVP FILIP – mít všech pět pohromadě
Vzdělávací oblast:
INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE
Konkrétní výstupy žáka
- Žák vysvětlí a uvede příklad, jak informace
vzniká, jak ji lze přenášet, zpracovat a dále
využít, jak se informace v průběhu historie
mění.
- Objasní pojmy Internet, intranet,
extranet, uvede na příkladech.
- Žák ovládá práci s internetovým
prohlížečem, vyhledá požadovanou
informaci.
Vyučovací předmět:
INFORMATIKA
Učivo
VYHLEDÁVÁNÍ INFORMACÍ A
KOMUNIKACE
- Internet jako zdroj informací- vývojové
trendy informačních technologií
(historie a budoucnost).
- Práce s internetovým prohlížečem
- vyhledávání informací na Internetu –
adresa, různé způsoby vyhledávání.
- Základní služby (www, e-mail), základní
protokoly (http, ftp).
- Nebezpečí zavirování prostřednictvím e
mailu.
Ročník:
7.
Mezipředmětové vztahy
Vyhledávání
informací
potřebných
v jednotlivých
výukových předmětech
Čj
Jazyková výchova
Zpráva, sms zpráva, e mail
Ov
Osobnostní a sociální rozvoj
Změna v životě člověka a jejich
reflexe
Volba povolání
Průřezová témata
OSV
Osobnostní rozvoj/
Rozvoj
schopností
poznávání
Trendy v IT
OSV
Osobnostní rozvoj/
Kreativita
Grafika
Fotografie
OSV
Morální rozvoj/
Hodnoty, postoje, praktická
etika
Netiketa
VDO
Občanská společnost
škola
Školní web
a
VDO
Občan, občanská společnost
a stát
Školní web
275
Základní škola Aloise Klára Úštěk, PLA 11 – ŠVP FILIP – mít všech pět pohromadě
Název vyučovacího předmětu: DĚJEPIS
Časová dotace na 2. stupni v jednotlivých ročnících
Dějepis se vyučuje od šestého do devátého ročníku 2 hodiny týdně.
Celková časová dotace na 2. stupni
Celkově je na 2. stupni věnováno Dějepisu 8 hodin týdně, navazuje se na základy, které žáci získali ve Vlastivědě ve 4. a 5. ročníku.
Charakteristika vyučovacího předmětu
Vyučovací předmět Dějepis spadá do vzdělávací oblasti Člověk a společnost, která zahrnuje vzdělávací obory Dějepis a Výchova k občanství.
Vyučovací předmět Dějepis přináší základní poznatky o konání člověka v minulosti. Jeho hlavním posláním je kultivace historického vědomí jedince a uchování
kontinuity historické paměti, především ve smyslu předávání historické zkušenosti. Důležité je zejména poznávání dějů, skutků a jevů, které zásadním způsobem
ovlivnily vývoj společnosti a promítly se do obrazu naší současnosti. Důraz je kladen především na dějiny 19. a 20. století, kde leží kořeny většiny současných
společenských jevů. Významně se uplatňuje zřetel k základním hodnotám
evropské civilizace. Podstatné je rozvíjet takové časové a prostorové představy i empatie, které umožňují žákům lépe proniknout k pochopení historických jevů a dějů.
Žáci jsou vedeni k poznání, že historie není jen uzavřenou minulostí ani shlukem faktů a definitivních závěrů, ale je kladením otázek, jimiž se současnost prostřednictvím
minulosti ptá po svém vlastním charakteru a své možné budoucnosti. Obecné historické problémy jsou konkretizovány prostřednictvím zařazování dějin regionu i dějin
místních.
Obsahové a organizační vymezení předmětu
Vzdělávací oblast Člověk a společnost, která zahrnuje vzdělávací obory Dějepis a Výchova k občanství ve svém vzdělávacím obsahu navazuje přímo na vzdělávací oblast
Člověk a jeho svět.
Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Dějepis je na 2. stupni rozdělen na tyto tematické okruhy
– Člověk v dějinách, Počátky lidské společnosti, Nejstarší civilizace – kořeny evropské kultury, Křesťanství a středověká Evropa, Objevy a dobývání – počátky nové doby,
Modernizace společnosti, Moderní doba, Rozdělený a integrující se svět.
Výuka dějepisu směřuje k:
- rozvíjení zájmu o současnost a minulost vlastního národa i jiných kulturních společenství, utváření a upevňování vědomí přináležitosti k evropské kultuře
- odhalování kořenů společenských jevů, dějů a změn, promýšlení jejich souvislostí a vzájemné podmíněnosti v reálném a historickém čase
- hledání paralel mezi minulými a současnými událostmi a jejich porovnávání s dobovými či odlišnými jevy a procesy v evropském a celosvětovém měřítku
- seznámení se s významnými události a osobnostmi minulosti, které mají důležitý význam i pro dobrou orientaci v současném životě
- získávání orientace v aktuálním dění v ČR, EU a ve světě
- rozvíjení orientace v mnohotvárnosti historických, sociokulturních, etických, politických, právních a ekonomických faktů tvořících rámec každodenního života, k
poznávání a posuzování každodenních situací a událostí ve vzájemných vazbách a širších souvislostech včetně souvislostí mezinárodních a globálních
- poznání a pochopení principů, na nichž spočívá demokratická společnost a základy jejích politických institucí
276
- vytvoření občanského a právního vědomí v souvislosti s lidskými právy, povinnostmi a jejich respektováním
- získání vlastního objektivně kritického postoje k historickému vývoji, souvislostem a vztahům
Základní škola Aloise Klára Úštěk, PLA 11 – ŠVP FILIP – mít všech pět pohromadě
- vytvoření pocitu hrdosti a úcty k duchovním a materiálním výtvorům minulosti, k úctě k vlastnímu národu i k jiným národům a etnikům
- rozpoznávání názorů a postojů ohrožujících lidskou důstojnost nebo odporujících základním principům demokratického soužití, ke zvyšování odolnosti vůči myšlenkové
manipulaci
- pochopení prvořadé potřeby života v míru.
Vyučuje se v kmenových třídách. K preferovaným organizačním formám výuky patří poznávací vycházky, výlety a zájezdy, exkurze. Výuka dějepisu by měla výrazně
podporovat používaní výpočetní techniky s připojením k internetu.
Výchovné a vzdělávací strategie
Výchovné a vzdělávací strategie v předmětu Dějepis jsou vymezeny následovně:
- výběr učiva je proveden tak, aby žáci získali celistvý a objektivní obraz historie v její mnohostrannosti a různorodosti
- kladení důrazu především na hlubší poznání dějin vlastního národa v kontextu s evropským a světovým vývojem, dějin kultury (vědy, techniky, způsobu života,
náboženství, umění), a přínosu jednotlivých států, oblastí a civilizací pro rozvoj vzdělanosti
- výběr témat podle jejich důležitosti s přihlédnutím k zájmu žáků a k místním podmínkám
- zaměření na výklad učiva určeného k trvalému osvojení – komplexnější pohled na historii
- orientací na podstatné učivo vytvořit podmínky pro seznamování žáků s historií způsobem odpovídajícím jejich poznávacím schopnostem (dodržování správného
poměru mezi konkretizací historického vývoje a jeho zobecněním, líčení historických událostí, života a díla významných osobností atd.), pro rozvoj jejich schopností
samostatně získávat poznatky z různých zdrojů a pro dialog, v němž prokazují schopnost hodnotit historické události a obhajovat své názory a stanoviska
- organizace práce žáků ve skupinách
- kladení důrazu na mezipředmětové vztahy.
Forma realizace
Skupinová práce: práce s učebnicí, historickými mapami, přístupnějšími historickými dokumenty, odbornou literaturou
Týmová práce: řešení přiměřených úkolů s využíváním poznatků, které žáci získali v jiných předmětech, z četby historické beletrie, z rozhlasových a televizních pořadů
Poznávací vycházky, výlety: návštěvy historických expozic, výstav, muzeí, kulturních památek
Rozvíjení klíčových kompetencí v předmětu Dějepis na 2. stupni
Kompetence k učení
Žák se aktivně zajímá o poznávání historie své vlasti, Evropy, světa. Žák se učí různým metodám poznávání duchovních, kulturních a materiálních výtvorů minulosti. Žák
se učí vyhledávat, zpracovávat a používat informace získané z literatury a internetu.
Kompetence k řešení problémů
Žák se učí přecházet od smyslového poznávání k poznávání založeném na pojmech, prvcích teorií a modelech a chápat vzájemné souvislosti či zákonitosti historických
faktů. Žák se učí základům logického vyvozování a předvídání specifických závěrů z analýzy historických faktů.
Kompetence komunikativní
Žák výstižně charakterizuje a vysvětluje nejdůležitější historické události a zaujímá k nim vlastní stanovisko. Žák umí otevřeně vyjadřovat svůj názor podpořený logickými
argumenty, učí se kritice a sebekritice. Žák má možnost publikovat a prezentovat své názory a myšlenky.
277
Základní škola Aloise Klára Úštěk, PLA 11 – ŠVP FILIP – mít všech pět pohromadě
Kompetence sociální a personální
Žák spolupracuje ve skupině, podílí se na utváření příjemné atmosféry v týmu, učí se respektovat názory ostatních, formuje si volní a charakterové rysy. Žák zaujímá
odmítavé postoje ke všemu, co narušuje dobré vztahy mezi žáky a mezi žáky a učiteli – netoleruje projevy rasismu, xenofobie a nacionalismu. Žák se podílí na formulaci
a následném dodržování společně dohodnutých pravidel chování (i na mimoškolních akcích).
Kompetence občanské
Žák se aktivně zapojuje do života, projevuje zájem o veřejné záležitosti, učí se poznávat a chránit svá práva a respektovat práva ostatních. Žák si vytváří vztah k aktivní
ochraně duchovních, kulturních a materiálních výtvorů minulosti, pocit zodpovědnosti za předávání duchovního,
kulturního a materiálního bohatství dalším generacím.
Kompetence pracovní
Žák využívá výpočetní techniku a internet. Žák umí efektivně organizovat vlastní práci. Žák se různými formami (exkurze, film, beseda apod.) seznamuje s profesemi s
blízkým vztahem k dějepisu. Žák získává informace o podmínkách a možnostech pracovního uplatnění v rámci Evropské unie.
Vzdělávací obsahy a očekávané výstupy z RVP
ČLOVĚK A SPOLEČNOST – DĚJEPIS
ČLOVĚK V DĚJINÁCH
Očekávané výstupy žáka – 2. stupeň
- uvede konkrétní příklady důležitosti a potřebnosti dějepisných poznatků (6. roč.: Lidé, jejich přítomnost a minulost)
- uvede příklady zdrojů informací o minulosti; pojmenuje instituce, kde jsou tyto zdroje shromažďovány (6. roč.: Historické prameny, instituce)
- orientuje se na časové ose a v historické mapě, řadí hlavní historické epochy v chronologickém sledu (6. roč.: Historický čas a prostor)
Učivo
- význam zkoumání dějin, získávání informací o dějinách; historické prameny
- historický čas a prostor
POČÁTKY LIDSKÉ SPOLEČNOSTI
Očekávané výstupy žáka – 2. stupeň
- charakterizuje život pravěkých sběračů a lovců, jejich materiální a duchovní kulturu (6. roč.: Vznik a vývoj lidského rodu)
- objasní význam zemědělství, dobytkářství a zpracování kovů pro lidskou společnost (6. roč.: Doba kamenná, bronzová, železná)
- uvede příklady archeologických kultur na našem území (6. roč.: Stěhování národů, První Slované )
278
Základní škola Aloise Klára Úštěk, PLA 11 – ŠVP FILIP – mít všech pět pohromadě
Učivo
- člověk a lidská společnost v pravěku
NEJSTARŠÍ CIVILIZACE. KOŘENY EVROPSKÉ KULTURY
Očekávané výstupy žáka – 2. stupeň
- rozpozná souvislost mezi přírodními podmínkami a vznikem prvních velkých zemědělských civilizací (6 roč.: První velké civilizace – Mezopotámie, Egypt, Indie,
Čína)
- uvede nejvýznamnější typy památek, které se staly součástí světového kulturního dědictví (6. roč.: Nejstarší starověké civilizace a jejich kulturní odkaz)
- demonstruje na konkrétních příkladech přínos antické kultury a uvede osobnosti antiky důležité pro evropskou civilizaci, zrod křesťanství a souvislost s
judaismem (6. roč.: Nejstarší starověké civilizace a jejich kulturní odkaz)
- porovná formy vlády a postavení společenských skupin v jednotlivých státech a vysvětlí podstatu antické demokracie (6. roč.: Antické Řecko a Řím)
Učivo
- nejstarší starověké civilizace a jejich kulturní odkaz
- antické Řecko a Řím
- Střední Evropa a její styky s antickým Středomořím
KŘESŤANSTVÍ A STŘEDOVĚKÁ EVROPA
Očekávané výstupy žáka – 2. stupeň
- popíše podstatnou změnu evropské situace, která nastala v důsledku příchodu nových etnik, christianizace a vzniku států (7. roč.: Nový etnický obraz Evropy)
- porovná základní rysy západoevropské, byzantsko-slovanské a islámské kulturní oblasti (7. roč.: Státy ve východoevropském a západoevropském kulturním
okruhu)
- objasní situaci Velkomoravské říše a vnitřní vývoj českého státu a postavení těchto státních útvarů v evropských souvislostech (7. roč.: První státní útvary na
našem území)
- vymezí úlohu křesťanství a víry v životě středověkého člověka, konflikty mezi světskou a církevní mocí, vztah křesťanství ke kacířství a jiným věroukám (7. roč.:
Křesťanství, křížové výpravy)
- ilustruje postavení jednotlivých vrstev středověké společnosti, uvede příklady románské a gotické kultury (7. roč.: Románské a gotické umění, struktura
společnosti, rozvoj řemesel a obchodu, vznik měst)
Učivo
- nový etnický obraz Evropy
- utváření států ve východoevropském a západoevropském kulturním okruhu a jejich specifický vývoj
- islám a islámské říše ovlivňující Evropu (Arabové, Turci)
- Velká Morava a český stát, jejich vnitřní vývoj a postavení v Evropě
- křesťanství, papežství, císařství, křížové výpravy
- struktura středověké společnosti, funkce jednotlivých vrstev
279
- kultura středověké společnosti – románské a gotické umění a vzdělanost
Základní škola Aloise Klára Úštěk, PLA 11 – ŠVP FILIP – mít všech pět pohromadě
OBJEVY A DOBÝVÁNÍ POČÁTKY NOVÉ DOBY
Očekávané výstupy žáka – 2. stupeň
- vysvětlí znovuobjevení antického ideálu člověka, nové myšlenky žádající reformu církve včetně reakce církve na tyto požadavky (7. roč.: Renesance,
humanismus, náboženská reformace)
- vymezí význam husitské tradice pro český politický a kulturní život (7. roč.: Husitství)
- popíše a demonstruje průběh zámořských objevů, jejich příčiny a důsledky (7. roč.: Zámořské objevy, dobývání světa)
- objasní postavení českého státu v podmínkách Evropy rozdělené do řady mocenských a náboženských center a jeho postavení uvnitř habsburské monarchie (7.
roč.: České země po nástupu Habsburků)
- objasní příčiny a důsledky vzniku třicetileté války a posoudí její důsledky (7. roč.: Třicetiletá válka)
- na příkladech evropských dějin konkretizuje absolutismus, konstituční monarchie, parlamentarismus (7. roč.: Hospodářské a společenské změny v Evropě – 15. a
16. století, absolutistické monarchie – Anglie, Francie, Rusko)
- rozpozná základní znaky jednotlivých kulturních stylů a uvede jejich představitele a příklady významných kulturních památek (7. roč.: Barokní kultura a
osvícenství – významní představitelé, kulturní památky)
Učivo
- renesance, humanismus, husitství, reformace a jejich šíření Evropou
- zámořské objevy a počátky dobývání světa
- český stát a velmoci v 15. – 18. století
- barokní kultura a osvícenství
MODERNIZACE SPOLEČNOSTI
Očekávané výstupy žáka – 2. stupeň
- vysvětlí podstatné ekonomické, sociální, politické a kulturní změny ve vybraných zemích a u nás, které charakterizují modernizaci společnosti (8. roč.:
Industrializace, průmyslová revoluce v Anglii)
- objasní souvislost mezi událostmi francouzské revoluce a napoleonských válek na jedné straně a rozbitím starých společenských struktur v Evropě na straně
druhé (8. roč.: Osvícenský absolutismus, Velká francouzská revoluce)
- porovná jednotlivé fáze utváření novodobého českého národa v souvislosti s národními hnutími vybraných evropských národů (8. roč.: České národní obrození)
- charakterizuje emancipační úsilí významných sociálních skupin; uvede požadavky formulované ve vybraných evropských revolucích (8. roč.: Revoluce
1848/1849)
- na vybraných příkladech demonstruje základní politické proudy (8. roč.: Politické proudy; Revoluce 1848/1849)
- vysvětlí rozdílné tempo modernizace a prohloubení nerovnoměrnosti vývoje jednotlivých částí Evropy a světa včetně důsledků, ke kterým tato nerovnoměrnost
vedla; charakterizuje soupeření mezi velmocemi a vymezí význam kolonií (8. roč.: Vznik USA; Počátky britského impéria; Habsburská monarchie – reformy Marie
Terezie; Konflikty mezi velmocemi; Kolonialismus)
280
Základní škola Aloise Klára Úštěk, PLA 11 – ŠVP FILIP – mít všech pět pohromadě
Učivo
- Velká francouzská revoluce a napoleonské období, jejich vliv na Evropu a svět; vznik USA
- industrializace a její důsledky pro společnost; sociální otázka
- národní hnutí velkých a malých národů; utváření novodobého českého národa
- revoluce 19. století jako prostředek řešení politických, sociálních a národnostních problémů
- politické proudy (konzervatismus, liberalismus, demokratismus, socialismus), ústava, politické strany, občanská práva
- kulturní rozrůzněnost doby
- konflikty mezi velmocemi, kolonialismus
MODERNÍ DOBA
Očekávané výstupy žáka – 2. stupeň
- na příkladech demonstruje zneužití techniky ve světových válkách a jeho důsledky (8.–9. roč.: První a druhá světová válka – politické, sociální a kulturní důsledky.
Bitvy)
- rozpozná klady a nedostatky demokratických systémů (9. roč.: Vznik ČSR; Versailleský systém)
- charakterizuje jednotlivé totalitní systémy, příčiny jejich nastolení v širších ekonomických a politických souvislostech a důsledky jejich existence pro svět;
rozpozná destruktivní sílu totalitarismu a vypjatého nacionalismu (9. roč.: Mezinárodně-politická a hospodářská
situace 20. a 30. let – totalitní systémy)
- na příkladech vyloží antisemitismus, rasismus a jejich nepřijatelnost z hlediska lidských práv (9. roč.: Druhá světová válka; Holocaust)
- zhodnotí postavení Československa v evropských souvislostech a jeho vnitřní sociální, politické, hospodářské a kulturní prostředí (9. roč.: Vznik ČSR; Kultura a
věda v první republice; Protektorát Čechy a Morava; Domácí a zahraniční odboj; Poválečná ČSR)
Učivo
- první světová válka a její politické, sociální a kulturní důsledky
- nové politické uspořádání Evropy a úloha USA ve světě; vznik Československa, jeho hospodářsko- politický vývoj, sociální a národnostní problémy
- mezinárodně politická a hospodářská situace ve 20. a 30. letech; totalitní systémy –komunismus, fašismus, nacismus – důsledky pro Československo a svět
- druhá světová válka, holocaust; situace v našich zemích, domácí a zahraniční odboj; politické, mocenské a ekonomické důsledky války
ROZDĚLENÝ A INTEGRUJÍCÍ SE SVĚT
Očekávané výstupy žáka – 2. stupeň
- vysvětlí příčiny a důsledky vzniku bipolárního světa; uvede příklady střetávání obou bloků (9. roč.: Změny v Evropě – přelom 50. a 60. let; Rozdělení světa do
vojenských bloků)
- vysvětlí a na příkladech doloží mocenské a politické důvody euroatlantické hospodářské a vojenské spolupráce (9. roč.: Struktura a funkce mezinárodních a
nevládních organizací)
- posoudí postavení rozvojových zemí (9. roč.: Rozpad koloniálního systému – mimoevropský svět)
- prokáže základní orientaci v problémech současného světa (9. roč.: Problémy současnosti; Technika, věda a kultura ve 2. polovině 20. století; Evropská
integrace, globalizace)
281
Základní škola Aloise Klára Úštěk, PLA 11 – ŠVP FILIP – mít všech pět pohromadě
Učivo
- studená válka, rozdělení světa do vojenských bloků reprezentovaných supervelmocemi; politické, hospodářské, sociální a ideologické soupeření
- vnitřní situace v zemích východního bloku (na vybraných příkladech srovnání s charakteristikou západních zemí)
- vývoj Československa od roku 1945 do roku 1989, vznik České republiky
- rozpad koloniálního systému, mimoevropský svět
- problémy současnosti
- věda, technika a vzdělání jako faktory vývoje; sport a zábava
Vzdělávací oblast:
ČLOVĚK A SPOLEČNOST
Konkrétní výstupy žáka
- chápe význam dějin pro jedince i současnou
společnost, dokáže uvést konkrétní příklady
důležitosti a potřebnosti historických znalostí a
dovedností
- zaznamená správně časový údaj na časovou
přímku, orientuje se v dějepisné mapě (ukáže,
přečte z mapy)
- orientuje se v historickém čase a prostoru –
chápe historickou periodizaci
- pracuje s různými typy textů, záznamů,
obrazových materiálů
- zná hlavní poslání archivů, muzeí, knihoven,
archeologie
- rozliší a seřadí vývojové typy pravěkého člověka
- popíše způsob života v rodové společnosti
- objasní vznik náboženství
- chápe podmínky a důsledky přechodu k
zemědělství, objasní význam zemědělství,
dobytkářství a zpracování kovů pro lidskou
společnost
- uvede některá významná archeologická
naleziště na našem území a v Evropě
Vyučovací předmět:
DĚJEPIS
Učivo
ČLOVĚK V DĚJINÁCH
Historický čas a prostor
- význam dějin pro jedince i současnou
společnost
Historické prameny, dějepisná mapa
- instituce – archivy, muzea, knihovny,
poslání archeologie
POČÁTKY LIDSKÉ SPOLEČNOSTI
Člověk a lidská společnost v pravěku
- vznik a vývoj lidského rodu, způsob života,
projevy duchovního života
- starší doba kamenná (paleolit) – lovci,
rybáři, sběrači
- střední doba kamenná (mezolit)
- mladší doba kamenná (neolit) – první
zemědělci
- pozdní doba kamenná (neolit) – oradlo,
měď, vůz
- doba bronzová – bronz, řemeslníci a
obchodníci
282
Ročník:
6.
Mezipředmětové vztahy
Inf
Webové encyklopedie
Z
Komunikační geografický
a kartografický jazyk
Vv
Smyslové účinky vizuálně
obrazných vyjádření
Průřezová témata
OSV
MuV
EV
- doba železná – železo, knížata a bojovníci
– Keltové
283
Základní škola Aloise Klára Úštěk, PLA 11 – ŠVP FILIP – mít všech pět pohromadě
Vzdělávací oblast:
ČLOVĚK A SPOLEČNOST
Konkrétní výstupy žáka
- vysvětlí souvislost mezi přírodními podmínkami
a vznikem (vývojem) prvních velkých
zemědělských civilizací
- chápe podstatu společenského uspořádání ve
státě, porovná formy vlády a postavení
společenských skupin v jednotlivých státech a
vysvětlí podstatu antické demokracie
- charakterizuje kulturní přínos starověkých
civilizací pro evropskou kulturu (počátky, písma,
věd, první zákony, umění, počátky křesťanství a
jeho souvislost s judaismem)
- uvede osobnosti antiky důležité pro evropskou
civilizaci a nejvýznamnější typy památek, které
se staly součástí světového kulturního dědictví,
projevuje pozitivní postoj k uměleckým dílům
- chápe příčiny rozdílné úrovně vývoje
společnosti na našem území ve srovnání s
antickou civilizací, uvede nejvýznamnější
památky tohoto období na našem území
Vyučovací předmět:
DĚJEPIS
Učivo
NEJSTARŠÍ CIVILIZACE, KOŘENY
EVROPSKÉ KULTURY
Nejstarší starověké civilizace a jejich
kulturní odkaz
- Mezopotámie, Babylónie – přírodní
podmínky, zemědělství, obchod, kultura a
vzdělanost
- Egypt – přírodní podmínky,
zemědělství, řemeslo, historický vývoj,
kultura a vzdělanost
- Indie – přírodní podmínky a zemědělství,
kultura a vzdělanost
- Čína – přírodní podmínky, zemědělství,
řemeslo, obchod, kultura a vzdělanost
Antické Řecko a Řím
- Řecko – přírodní podmínky,
zemědělství, obchod, kultura a vzdělanost
- Řím – přírodní podmínky, osídlení,
zemědělství a obchod, kultura, umění a
věda
- střední Evropa a její styky s antickým
Středomořím
284
Ročník:
6.
Mezipředmětové vztahy
Vv
Smyslové účinky vizuálně
obrazných vyjádření
Z
Země jako vesmírné těleso
Čj
Mýty, báje, pověsti
Fy
Měřené veličiny
Tv
Historie a současnost sportu
Průřezová témata
Základní škola Aloise Klára Úštěk, PLA 11 – ŠVP FILIP – mít všech pět pohromadě
Vzdělávací oblast:
ČLOVĚK A SPOLEČNOST
Vyučovací předmět:
DĚJEPIS
Konkrétní výstupy žáka
Ročník:
7.
Učivo
Mezipředmětové vztahy
Průřezová témata
KŘESŤANSTVÍ A STŘEDOVĚKÁ EVROPA
- objasní, co je stěhování národů, vysvětlí situaci
související s příchodem nových etnik,
christianizací, vznikem nových států – doloží z
mapek v dějepisném atlase
- porovná západoevropskou, byzantsko
slovanskou a islámskou kulturní oblast
Státy ve východoevropském
a západoevropském kulturním okruhu
- Byzantská říše
- Francká říše
- Arabská říše
- na příkladech dokáže výlučnost kultury Velké
Moravy a důležitost cyrilometodějské mise
První státní útvary na našem území
- Sámova říše
- Velká Morava
- popíše vnitřní vývoj českého státu a formování
prvních státních útvarů v Evropě
Počátky českého státu
- život v přemyslovských Čechách, první
přemyslovští králové
- zhodnotí úlohu křesťanství v raném středověku
– konflikty mezi světskou a církevní mocí,
kacířství a jiné věrouky, křížové výpravy
Křížové výpravy, křesťanství
- slovanské státy
- středověká Anglie, Francie
- boj mezi mocí světskou a církevní
- křížové výpravy, křesťanství
- uvede příklady románské kultury
Románská kultura
- vysvětlí změny v zemědělské výrobě, popíše
život ve středověkém městě, uvede příklady
řemesel
- pomocí mapy a dějepisného atlasu doloží rozvoj
českého státu v období vlády Karla IV.
- popíše život Karla IV., zhodnotí
Struktura středověké společnosti
- rozvoj řemesel a obchodu, zemědělství,
vznik měst a jejich význam
Český stát a velmoci v 15.–18. stol.
- český stát za vlády posledních
Přemyslovců
- Lucemburkové na českém trůně – vláda
285
VMEGS
Evropa a svět nás zajímá
Vrcholný
středověk
(návštěva Prahy)
Ov
Stát
Čj
Staré příběhy
Cj
Poslech na téma svátky,
tradice, zvyky a odlišnosti
Vv
Smyslové účinky vizuálně
obrazných vyjádření
VMEGS
Jsme Evropané
Vrcholný
středověk
(návštěva Prahy)
MuV
Kulturní diference
Vrcholný středověk
význam jeho vlády, uvede příklady jeho péče o
vzdělanost, kulturu, stát
- posoudí události stoleté války, zhodnotí
osobnost Jany z Arku, vyhledá souvislosti s naší
historií
Karla IV.
- kritika poměrů v církvi – husitské války
- vývoj v Evropě
- rozliší základní prvky gotického slohu, uvede
příklady významných památek (i regionálně)
Gotická kultura
- na konkrétních příkladech zhodnotí život
společnosti v období husitských válek, zhodnotí
úlohu reformátora – osobnost Jana Husa,
popíše způsob boje husitů, zdůvodní výsledek
husitského hnutí
- zhodnotí vládu Jiřího z Poděbrad
- vysvětlí, jak vznikla a působila jednota Bratrská
- objasní základní pojmy a shrne okolnosti
související se vznikem jagellonského státu
- uvede hlavní znaky a příklady památek kultury v
době pozdního středověku
Hv
Hudební styly a žánry
Husitství, reformace
- doba poděbradská, jednota bratrská
- jagellonský stát, stavovská monarchie
- hospodářský a technický rozvoj v našich
zemích a v západní Evropě
- kultura v době pozdního středověku
286
Vv
Architektura
Základní škola Aloise Klára Úštěk, PLA 11 – ŠVP FILIP – mít všech pět pohromadě
Vzdělávací oblast:
ČLOVĚK A SPOLEČNOST
Konkrétní výstupy žáka
- na mapě ukáže cesty mořeplavců, shrne
význam objevných plaveb a jejich důsledků
- objasní pojem absolutistická monarchie
- sestaví přehled absolutistických států v Evropě
a provede jejich srovnání
- vysvětlí pojmy renesance, humanismus, vybere
hlavní znaky, uvede příklady památek
Vyučovací předmět:
DĚJEPIS
Učivo
OBJEVY A DOBÝVÁNÍ, POČÁTKY NOVÉ
DOBY
Zámořské objevy a počátky dobývání
světa
- objevné cesty a jejich důsledky
pro Evropu
Ročník:
8.
Mezipředmětové vztahy
Z
Světadíly, makroregiony
světa
Hospodářské a společenské změny v
Evropě 15. až 18. století
Renesance a humanismus
Vv
Smyslové účinky vizuálně
obrazných vyjádření
Hv
Hudební styly a žánry
- vysvětlí pojem reformace, sestaví přehled
hlavních reformátorů a míst jejích působení
- uvede významné osobnosti rudolfínské doby
- popíše průběh stavovského povstání, vysvětlí
úlohu českých stavů
- popíše průběh třicetileté války, objasní zapojení
jednotlivých států
Náboženská reformace
České země po nástupu Habsburků
- protihabsburský odboj
- vláda Rudolfa II.
- náboženské poměry a kultura v českém
státě v době předbělohorské
- české stavovské povstání
- třicetiletá válka
- vývoj habsburské monarchie po třicetileté
válce, české země po třicetileté válce
- české země za vlády Marie Terezie a
Josefa II
287
Průřezová témata
OSV
VDO
VMEGS
MuV
EV
- zhodnotí vliv osvícenských myšlenek na
osobnost panovníka
- stanoví příčiny, popíše průběh revoluce a
zhodnotí význam
- vysvětlí pojem konstituční monarchie
- posoudí osobnost Napoleona I.
- popíše boj za nezávislost a vysvětlí vznik
občanské společnosti
- chápe vliv nerovnoměrného vývoje států na
jejich vzájemné vztahy
- chápe vliv rozvoje průmyslu na změny ve
společnosti, na modernizaci společnosti
Barokní kultura a osvícenství
- baroko, česká barokní kultura
MODERNIZACE SPOLEČNOSTI
Velká francouzská revoluce –
napoleonské období
- napoleonské války a jejich důsledky,
ponapoleonská Evropa
Průmyslová revoluce
- modernizace společnosti, změna sociální
struktury
Revoluce 19. století
- národní a osvobozenecké hnutí v Evropě
- revoluční rok 1848 v Evropě a v Čechách
Hv Hudební styly a žánry
Vv
Smyslové účinky vizuálně
obrazných vyjádření
Čj
Literární výchova
Fy
Formy energie (teplo)
Ov
Člověk a předpoklady soužití
Čj
Literární druhy a žánry
Ov
Stát a hospodářství
288
Základní škola Aloise Klára Úštěk, PLA 11 – ŠVP FILIP – mít všech pět pohromadě
Vzdělávací oblast:
ČLOVĚK A SPOLEČNOST
Konkrétní výstupy žáka
- popíše průběh první světové války, posoudí
výsledek, důsledky, na příkladech demonstruje
zneužití vojenské techniky
- vysvětlí boj o samostatnost, uvede formy
odboje a hlavní představitele
- posoudí mezinárodní vztahy a systém
uspořádání Evropy
- rozliší politické proudy, opatření, reformy,
zhodnotí úroveň země a mezinárodní postavení
Vzdělávací oblast:
ČLOVĚK A SPOLEČNOST
Vyučovací předmět:
DĚJEPIS
Ročník:
9.
Učivo
Mezipředmětové vztahy
MODERNÍ DOBA
První světová válka
- první světová válka – příčiny, průběh,
politické, sociální a kulturní důsledky
Ov
Člověk a předpoklady soužití
Vv
Smyslové účinky vizuálně
obrazných vyjádření
Politické a hospodářské uspořádání
Evropy
- situace v Rusku, ruská revoluce
- mezinárodně politická a hospodářská
situace v Evropě – 20. a 30. léta
- světová hospodářská krize a její důsledky
M
Závislosti a data
Vv
Architektura
Práce s uměleckým dílem
Hv
Poslechová činnost
Vyučovací předmět:
DĚJEPIS
Konkrétní výstupy žáka
Průřezová témata
OSV
VDO
VMEGS
MuV
EV
MeV
Ročník:
9.
Učivo
Mezipředmětové vztahy
Průřezová témata
Vznik ČSR
- vysvětlí okolnosti vzniku samostatného Československa a
dalších nástupnických států Rakouska Uherska, zhodnotí
vnitřní a zahraniční situaci ČSR, uvede příklady
národnostních, ekonomických a politických problémů v
novém státě
- na příkladech analyzuje vliv nerovnoměrného vývoje
států na jejich vzájemné vztahy, objasní příčiny konfliktů
mezi nimi
- objasní vznik komunismu, příčiny jeho nastolení v Rusku v
širších ekonomických a politických souvislostech a
důsledek jeho existence pro svět, rozpozná ničivé síly
totalitarismu
- popíše kulturní prostředí
Z
ČR
Ov
Člověk a předpoklady soužití
Totalitní systémy – fašismus,
nacismus, komunismus
Kultura, věda, technika mezi
válkami
289
Hv
Hudební styly a žánry
Vv
Smyslové účinky vizuálně
obrazných vyjádření
OSV
VDO
VMEGS
MuV
EV
MeV
Základní škola Aloise Klára Úštěk, PLA 11 – ŠVP FILIP – mít všech pět pohromadě
Vzdělávací oblast:
ČLOVĚK A SPOLEČNOST
Vyučovací předmět:
DĚJEPIS
Konkrétní výstupy žáka
- posoudí závislost ČSR na SSSR
- na příkladech rozliší systém totalitní a demokratický
- vysvětlí pojem: studená válka, uvede příklady, vyhledá
spojitost světových a národních dějin, určí zařazení do
vojenských bloků
- pomocí mapy uvede změny související s rozpadem
koloniálního systému
- objasní příčiny a důsledky vzniku bipolárního světa;
uvede příklady střetávání obou bloků
- objasní a na příkladech doloží mocenské a politické
důvody euroatlantické hospodářské a vojenské
spolupráce
- objasní strukturu a funkci mezinárodních a nevládních
organizací, jejich vliv na řešení problémů v oblasti
humanitární, politické, sociální,
ekonomické, kulturní a dodržování lidských práv;
zaujímá aktivní postoj v obhajování a dodržování
lidských práv
- objasní spojitost našich národů v historii i důvody
rozdělení v r. 1993
- posoudí vnitřní i mezinárodní postavení ČR
Učivo
MODERNÍ DOBA
Druhá světová válka
- cesta k Mnichovu, mnichovská
dohoda a její důsledky
- Protektorát Čechy a Morava
- domácí i zahraniční odboj
- druhá světová válka – průběh –
bitva o Anglii, napadení SSSR
- holocaust
- politické, mocenské a ekonomické
důsledky války
- ukončení války – poválečné
uspořádání světa
- osvobození Československa
- únorový převrat 1948
ROZDĚLENÝ A INTEGRUJÍCÍ SE
SVĚT
Studená válka
- rozdělení světa do vojenských
bloků – supervelmoce
- politické, hospodářské, sociální a
ideologické soupeření mezi
supervelmocemi
Rozpad koloniálního systému
- mimoevropský svět
Země východního bloku
- vnitřní situace
- Československo od r. 1948 do r.
1989, vznik ČR 1993
- Česká republika na přelomu
tisíciletí
290
Ročník:
9.
Mezipředmětové vztahy
Čj
Základy literární teorie
a historie
Fy
Formy energie, přeměny
skupenství
Z
Regionální, společenské,
politické a hospodářské
útvary
Ov
Svět a Evropa
Z
Světové hospodářství
Vv
Smyslové účinky vizuálně
obrazných vyjádření
Hv
Hudební styly a žánry
Průřezová témata
OSV
Sociální rozvoj/
Mezilidské vztahy
Moderní doba (exkurze –
návštěva Terezína)
VMEGS
Evropa a svět nás zajímá
Moderní doba (exkurze –
návštěva Terezína)
VMEGS
Jsme Evropané
Moderní doba (exkurze –
návštěva Terezína)
MuV
Kulturní diference
Moderní doba (exkurze –
návštěva Terezína)
MuV
Lidské vztahy
Moderní doba (exkurze –
návštěva Terezína)
MuV
Etnický původ
Moderní doba (exkurze –
návštěva Terezína)
v současnosti
- prokáže základní orientaci
v problémech současného světa
- srovnává projevy kultury v evropském a globálním
kontextu, hodnotí společné
znaky a odlišnosti v širších
souvislostech, projevuje pozitivní postoj k jinakosti a
kulturní rozmanitosti a k tradičním evropským
hodnotám
- sleduje tisk, vyhledává informace, sestaví přehled
nejvýznamnějších objevů, vynálezů, výtvorů a děl a jejich
autorů
Technika, věda, kultura ve 2.
polovině 20.
století
- evropská integrace, globalizace
Vv
Smyslové účinky vizuálně
obrazných vyjádření
Hv .
hudební styly a žánry
291
Základní škola Aloise Klára Úštěk, PLA 11 – ŠVP FILIP – mít všech pět pohromadě
Název vyučovacího předmětu: OBČANSKÁ VÝCHOVA
Časová dotace na 2. stupni v jednotlivých ročnících
Výchova k občanství se vyučuje od 6. do 9. ročníku 1 hodinu týdně.
Celková časová dotace na 2. stupni
Celkově jsou na 2. stupni Výchově k občanství věnovány 4 hodiny týdně. V 8. a 9. ročníku je do předmětu zařazena volba povolání.
Charakteristika vyučovacího předmětu
Předmět Občanská výchova je součástí vzdělávací oblasti Člověk a zdraví, která se zaměřuje na vytváření kvalit, které souvisejí s orientací žáků v sociální realitě a s jejich
začleňováním do různých společenských vztahů a vazeb. Otevírá cestu k realistickému sebepoznání a poznávání osobnosti druhých lidí a k pochopení vlastního jednání i
jednání druhých lidí v kontextu různých životních situací. Seznamuje žáky se vztahy v rodině a širších společenstvích, s hospodářským životem, činností důležitých
politických institucí a orgánů a s možnými způsoby zapojení jednotlivců do občanského života. Učí žáky respektovat a uplatňovat mravní principy a pravidla
společenského soužití a přebírat odpovědnost za vlastní názory, chování a jednání i jejich důsledky. Rozvíjí občanské a právní vědomí žáků, posiluje smysl jednotlivců pro
osobní a občanskou odpovědnost a motivuje žáky k aktivní účasti na životě demokratické společnosti.
Obsahové a organizační vymezení předmětu
Občanská výchova je povinným vyučovacím předmětem pro žáky 2. stupně ZŠ v 6. až 9. ročníku. Navazuje na základy (dovednosti, vědomosti), které žáci získali v
Prvouce, Vlastivědě a Přírodovědě v 1. až 5. ročníku.
Výuka předmětu Občanská výchova směřuje k:
- utváření vědomí vlastní identity a identity jiných lidí, k rozvíjení realistického sebepoznávání a sebehodnocení, k akceptování vlastní osobnosti i osobnosti druhých lidí
- vnímání pocitu sounáležitosti s vlastní rodinou, společenstvím v nejbližším okolí i s lidmi, se kterými se žáci náhodně setkávají
- úctě k sobě, svému partnerovi, své rodině, vlastnímu národu i k jiným národů a etnikům, k rozvíjení respektu ke kulturním či jiným odlišnostem lidí, skupin i různých
společenstvím
- utváření pozitivních vztahů k opačnému pohlaví v prostředí školy i mimo školu, k rozpoznání stereotypního nahlížení na postavení muže a ženy v rodině, v zaměstnání i
v politickém životě, vnímání předsudků v nazírání na roli žen ve společnosti
- k rozvíjení zájmu o veřejné záležitosti
- získávání orientace v aktuálním dění v ČR, EU a ve světě
- rozvíjení orientace v mnohotvárnosti historických, sociokulturních, etických, politických právních a ekonomických faktů tvořících rámec každodenního života
- k poznání a posouzení každodenních situací a událostí ve vzájemných vazbách a širších souvislostech včetně souvislostí mezinárodních a globálních
- rozpoznání názorů a postojů ohrožujících lidskou důstojnost nebo odporujících základním principům demokratického soužití, ke zvyšování odolnosti vůči myšlenkové
manipulaci
- uplatňování vhodných prostředků komunikace k vyjadřování vlastních myšlenek, citů, názorů a postojů, k zaujímání a obhajování vlastních postojů a k přiměřenému
obhajování svých práv
- přípravě žáka na život v Evropě, s Evropou, pro Evropu (vytvoření vědomí Evropské sounáležitosti)
- přípravě žáka na život v současném světě
- aktivnímu využívání cizího jazyka a různých informačních a komunikačních technologií při vyhledávání, výběru a zpracování informací.
292
Základní škola Aloise Klára Úštěk, PLA 11 – ŠVP FILIP – mít všech pět pohromadě
Výchovné a vzdělávací strategie
Výchovné a vzdělávací strategie v předmětu Občanská výchova jsou vymezeny následovně:
- žáky vedeme k samostatnému, tvořivému a logickému uvažování, žáci si volí nejvhodnější metody a formy pro získání námi požadovaných vědomostí
- podporujeme samostatnost, tvořivost a logické uvažování
- při řešení problémů vedeme vedle samostatnosti i k týmové spolupráci, používání netradičních prostředků, metod a forem
- snažíme se odbourat veškeré projevy vulgárního, agresivního a nepřátelského chování ve škole a jejím okolí
- učíme žáky skupinové práci a kooperativního vyučování, omezujeme frontální metodu výuky
- část výuky probíhá v kmenových třídách, část výuky formou exkurze – Městský úřad.
Forma realizace
Skupinová výuka: situační hry, řešení společného úkolu pro danou skupinu
Kooperativní a problémová výuka: soutěže, úkoly a cvičení
Hromadná výuka: diskuse a zápisy do sešitu, písemné opakování
Rozvíjení klíčových kompetencí v předmětu Výchova k občanství na 2. stupni
Kompetence k učení
Žák vhodně využívá naučené metody, strategie učení včetně mnemotechnických pomůcek a jiných technik.
Kompetence k řešení problémů
Žák vnímá problémové situace, rozpozná problémy a snaží se jej vhodným způsobem řešit.
Kompetence komunikativní
Žák je schopen s učitelem vést dialog, vyjadřuje své názory a postoje a umí je vhodným způsobem obhájit.
Kompetence sociální a personální
Žák spolupracuje ve skupině, podílí se na utváření příjemné atmosféry, respektuje pravidla práce v týmu.
Kompetence občanské
Žák respektuje společenské normy a pravidla soužití, ovládá své chování a jednání.
Kompetence pracovní
Žák si utváří pozitivní vztah k práci, je schopen pracovat jak samostatně, tak i ve skupinách.
293
Základní škola Aloise Klára Úštěk, PLA 11 – ŠVP FILIP – mít všech pět pohromadě
Vzdělávací obsahy a očekávané výstupy z RVP
ČLOVĚK A SPOLEČNOST – VÝCHOVA K OBČANSTVÍ
ČLOVĚK VE SPOLEČNOSTI
Očekávané výstupy žáka – 2. stupeň
- objasní účel důležitých symbolů našeho státu a způsoby jejich používání (7. roč.: Státní symboly)
- rozlišuje projevy vlastenectví od projevů nacionalismu (6. roč.: Obec, region, Země)
- zdůvodní nepřijatelnost vandalského chování a aktivně proti němu vystupuje (8. roč.: Člověk a předpoklady soužití)
- zhodnotí nabídku kulturních institucí a cíleně z ní vybírá akce, které ho zajímají (7. roč.: Kultura a její rozvíjení)
- kriticky přistupuje k mediálním informacím, vyjádří svůj postoj k působení propagandy a reklamy na veřejné mínění a chování lidí (9. roč.: Výchova k
demokracii)
- zhodnotí a na příkladech doloží význam vzájemné solidarity mezi lidmi, vyjádří své možnosti, jak může v případě potřeby pomáhat lidem v nouzi a jak pomoci
v situacích ohrožení a obrany státu (8. roč.: Člověk hledající společenství)
- uplatňuje vhodné způsoby chování a komunikace v různých životních situacích, případné neshody či konflikty s druhými lidmi řeší nenásilným způsobem (6.
roč.: Domov a rodina)
- objasní potřebu tolerance ve společnosti, respektuje kulturní zvláštnosti i odlišné názory, zájmy, způsoby chování a myšlení lidí, zaujímá tolerantní postoje k
menšinám (9. roč.: Občanská společnost)
- rozpoznává netolerantní, rasistické, xenofobní a extremistické projevy v chování lidí a zaujímá aktivní postoj proti všem projevům lidské nesnášenlivosti (8.
roč.: Člověk a předpoklady soužití)
- posoudí a na příkladech doloží přínos spolupráce lidí při řešení konkrétních úkolů a dosahování některých cílů v rodině, ve škole, v obci (6. roč.: Naše škola;
7. roč.: Rodina, národ, vlast)
Učivo
- naše škola – život ve škole, práva a povinnosti žáků, význam a činnost žákovské samosprávy, společná pravidla a normy; vklad vzdělání pro život
- naše obec, region, kraj – důležité instituce, zajímavá a památná místa, významní rodáci, místní tradice; ochrana kulturních památek, přírodních objektů a majetku
- naše vlast – pojem vlasti a vlastenectví; zajímavá a památná místa, co nás proslavilo, významné osobnosti; státní symboly, státní svátky, významné dny
- kulturní život – rozmanitost kulturních projevů, kulturní hodnoty, kulturní tradice; kulturní instituce; masová kultura, prostředky masové komunikace, masmédia
- lidská setkání – přirozené a sociální rozdíly mezi lidmi, rovnost a nerovnost, rovné postavení mužů a žen; lidská solidarita, pomoc lidem v nouzi, potřební lidé ve
společnosti
- vztahy mezi lidmi – osobní a neosobní vztahy, mezilidská komunikace; konflikty v mezilidských vztazích, problémy lidské nesnášenlivosti
- zásady lidského soužití – morálka a mravnost, svoboda a vzájemná závislost, pravidla chování; dělba práce a činností, výhody spolupráce lidí
294
Základní škola Aloise Klára Úštěk, PLA 11 – ŠVP FILIP – mít všech pět pohromadě
ČLOVĚK JAKO JEDINEC
Očekávané výstupy žáka – 2. stupeň
- objasní, jak může realističtější poznání a hodnocení vlastní osobnosti a potenciálu pozitivně ovlivnit jeho rozhodování, vztahy s druhými lidmi i kvalitu života
(8. roč.: Člověk hledající svůj svět)
- posoudí vliv osobních vlastností na dosahování individuálních i společných cílů, objasní význam vůle při dosahování cílů a překonávání překážek (8. roč.:
Člověk hledající svůj svět)
- rozpoznává projevy záporných charakterových vlastností u sebe i u druhých lidí, kriticky hodnotí a vhodně koriguje své chování a jednání (8. roč.: Člověk
hledající společenství)
- popíše, jak lze usměrňovat a kultivovat charakterové a volní vlastnosti, rozvíjet osobní přednosti, překonávat osobní nedostatky a pěstovat zdravou
sebedůvěru (8. roč.: Člověk hledající sám sebe)
Učivo
- podobnost a odlišnost lidí – projevy chování, rozdíly v prožívání, myšlení a jednání; osobní vlastnosti, dovednosti a schopnosti, charakter; vrozené předpoklady, osobní
potenciál
- vnitřní svět člověka – vnímání, prožívání, poznávání a posuzování skutečnosti, sebe i druhých lidí, systém osobních hodnot, sebehodnocení; stereotypy v posuzování
druhých lidí
- osobní rozvoj – životní cíle a plány, životní perspektiva, adaptace na životní změny, sebezměna; význam motivace, aktivity, vůle a osobní kázně při seberozvoji
ČLOVĚK, STÁT A HOSPODÁŘSTVÍ
Očekávané výstupy žáka – 2. stupeň
- rozlišuje a porovnává různé formy vlastnictví, včetně duševního vlastnictví, a způsoby jejich ochrany, uvede příklady (7. roč.: Majetek a bohatství)
- sestaví jednoduchý rozpočet domácnosti, uvede hlavní příjmy a výdaje, rozliší pravidelné a jednorázové příjmy a výdaje, zváží nezbytnost jednotlivých výdajů
v hospodaření domácnosti, objasní princip vyrovnaného, schodkového a přebytkového rozpočtu, dodržuje zásady hospodárnosti, a vyhýbá se rizikům v
hospodaření s penězi (7. roč.: Majetek a bohatství)
- na příkladech ukáže vhodné využití různých nástrojů hotovostního a bezhotovostního placení, uvede příklady použití debetní a kreditní platební karty,
vysvětlí jejich omezení
- vysvětlí, jakou funkci plní banky a jaké služby občanům nabízejí, vysvětlí význam úroku placeného a přijatého, uvede nejčastější druhy pojištění a navrhne,
kdy je využít (7. roč.: Majetek a bohatství)
- uvede a porovná nejobvyklejší způsoby nakládání s volnými prostředky a způsoby krytí deficitu
- na příkladu chování kupujících a prodávajících vyloží podstatu fungování trhu, objasní vliv nabídky a poptávky na tvorbu ceny a její změny, na příkladu ukáže
tvorbu ceny jako součet nákladů, zisku a DPH, popíše vliv inflace na hodnotu peněz (9. roč.: Občan
v ekonomických a sociálních vztazích)
- rozlišuje, ze kterých zdrojů pocházejí příjmy státu a do kterých oblastí stát směruje své výdaje, uvede příklady dávek a příspěvků, které ze státního rozpočtu
získávají občané
- rozlišuje, ze kterých zdrojů pocházejí příjmy státu a do kterých oblastí stát směruje své výdaje, uvede příklady dávek a příspěvků, které ze státního rozpočtu
získávají občané (9. roč.: Občan v ekonomických a sociálních vztazích)
- rozlišuje a porovnává úlohu výroby, obchodu a služeb, uvede příklady jejich součinnosti (9. roč.: Občan v ekonomických a sociálních vztazích)
295
Základní škola Aloise Klára Úštěk, PLA 11 – ŠVP FILIP – mít všech pět pohromadě
Učivo
- majetek, vlastnictví – formy vlastnictví; hmotné a duševní vlastnictví, jejich ochrana; hospodaření s penězi, majetkem a různými formami vlastnictví
- peníze – funkce a podoby peněz, formy placení; rozpočet rodiny, státu; význam daní
- hospodaření – rozpočet domácnosti, úspory, investice, úvěry, splátkový prodej, leasing; rozpočet státu, typy rozpočtu a jejich odlišnosti; význam daní
- banky a jejich služby – aktivní a pasivní operace, úročení, pojištění, produkty finančního trhu pro investování a pro získávání prostředků
- výroba, obchod, služby – jejich funkce a návaznost
- principy tržního hospodářství – nabídka, poptávka, trh; podstata fungování trhu; nejčastější právní formy podnikání
ČLOVĚK, STÁT A PRÁVO
Očekávané výstupy žáka – 2. stupeň
- rozlišuje nejčastější typy a formy států a na příkladech porovná jejich znaky (7. roč.: Stát a právo)
- rozlišuje a porovnává úkoly jednotlivých složek státní moci ČR i jejich orgánů a institucí, uvede příklady institucí a orgánů, které se podílejí na správě obcí,
krajů a státu (7. roč.: Stát a právo) občana)
- vyloží smysl voleb do zastupitelstev v demokratických státech a uvede příklady, jak mohou výsledky voleb ovlivňovat každodenní život občanů (7. roč.: Stát a
právo; 9. roč.: Výchova demokratického občana)
- přiměřeně uplatňuje svá práva včetně práv spotřebitele a respektuje práva a oprávněné zájmy druhých lidí, posoudí význam ochrany lidských práv a svobod,
rozumí povinnostem občana při zajišťování obrany státu (7. roč.: Stát a právo; 9. roč.: Výchova demokratického
občana)
- objasní význam právní úpravy důležitých vztahů – vlastnictví, pracovní poměr, manželství (7. roč.: Stát a právo)
- provádí jednoduché právní úkony a chápe jejich důsledky, uvede příklady některých smluv upravujících občanskoprávní vztahy – osobní přeprava; koupě,
oprava či pronájem věci (7. roč.: Stát a právo)
- dodržuje právní ustanovení, která se na něj vztahují a uvědomuje si rizika jejich porušování (7. roč.: Stát a právo)
- rozlišuje a porovnává úkoly orgánů právní ochrany občanů, uvede příklady jejich činnosti a spolupráce při postihování trestných činů (7. roč.: Stát a právo)
- rozpozná protiprávní jednání, rozliší přestupek a trestný čin, uvede jejich příklady (7. roč.: Stát a právo)
- diskutuje o příčinách a důsledcích korupčního jednání
Učivo
- právní základy státu – znaky státu, typy a formy státu; státní občanství ČR; Ústava ČR; složky státní moci, jejich orgány a instituce, obrana státu
- státní správa a samospráva – orgány a instituce státní správy a samosprávy, jejich úkoly
- principy demokracie – znaky demokratického způsobu rozhodování a řízení státu; politický pluralismus, sociální dialog a jejich význam; význam a formy voleb do
zastupitelstev
- lidská práva – základní lidská práva, práva dítěte, jejich ochrana; úprava lidských práv a práv dětí v dokumentech; poškozování lidských práv, šikana, diskriminace
- právní řád České republiky – význam a funkce právního řádu, orgány právní ochrany občanů, soustava soudů; právní norma, předpis, publikování právních předpisů
- protiprávní jednání – druhy a postihy protiprávního jednání včetně korupce, trestní postižitelnost; porušování předpisů v silničním provozu, porušování práv k
duševnímu vlastnictví
- právo v každodenním životě – význam právních vztahů; důležité právní vztahy a závazky z nich vyplývající; základní práva spotřebitele; styk s úřady
296
Základní škola Aloise Klára Úštěk, PLA 11 – ŠVP FILIP – mít všech pět pohromadě
MEZINÁRODNÍ VZTAHY, GLOBÁLNÍ SVĚT
Očekávané výstupy žáka – 2. stupeň
- popíše vliv začlenění ČR do EU na každodenní život občanů, uvede příklady práv občanů ČR v rámci EU i možných způsobů jejich uplatňování (9. roč.: Svět a
Evropa)
- uvede některé významné mezinárodní organizace a společenství, k nimž má vztah ČR, posoudí jejich význam ve světovém dění a popíše výhody spolupráce
mezi státy, včetně zajišťování obrany státu a účasti v zahraničních misích (9. roč.: Svět a Evropa)
- uvede příklady některých projevů globalizace, porovná jejich klady a zápory (9. roč.: Svět a Evropa)
- uvede některé globální problémy současnosti, vyjádří na ně svůj osobní názor a popíše jejich hlavní příčiny i možné důsledky pro život lidstva (7. roč.:
Přírodní bohatství a jeho ochrana; 9. roč.: Život člověka na planetě Zemi)
- objasní souvislosti globálních a lokálních problémů, uvede příklady možných projevů a způsobů řešení globálních problémů na lokální úrovni - v obci, regionu
(7. roč.: Přírodní bohatství a jeho ochrana; 9. roč.: Život člověka na planetě Zemi)
- uvede příklady mezinárodního terorismu a zaujme vlastní postoj ke způsobům jeho potírání, objasní roli ozbrojených sil ČR při zajišťování obrany státu a při
řešení krizí nevojenského charakteru (7. roč.: Přírodní bohatství a jeho ochrana; 9. roč.: Život člověka na planetě
Zemi)
Učivo
- evropská integrace – podstata, význam, výhody; Evropská unie a ČR
- mezinárodní spolupráce – ekonomická, politická a bezpečnostní spolupráce mezi státy, její výhody; významné mezinárodní organizace (Rada Evropy, NATO, OSN aj.)
- globalizace – projevy, klady a zápory; významné globální problémy včetně válek a terorismu, možnosti jejich řešení
SVĚT PRÁCE (závazný pro 8. a 9. ročník s možností realizace od
7. ročníku)
Očekávané výstupy žáka – 2. stupeň
- orientuje se v pracovních činnostech vybraných profesí (8.–9. roč.: Trh práce)
- posoudí své možnosti při rozhodování o volbě vhodného povolání a profesní přípravy (8.–9. roč.: Volba profesní orientace)
- využije profesní informace a poradenské služby pro výběr vhodného vzdělávání (8.–9. roč.: Možnosti vzdělávání)
297
Základní škola Aloise Klára Úštěk, PLA 11 – ŠVP FILIP – mít všech pět pohromadě
Učivo
- trh práce – povolání lidí, druhy pracovišť, pracovních prostředků, pracovních objektů, charakter a druhy pracovních činností; požadavky kvalifikační, zdravotní
osobnostní; rovnost příležitostí na trhu práce
- volba profesní orientace – základní principy; sebepoznávání: osobní zájmy a cíle, tělesný a zdravotní stav, osobní vlastnosti a schopnosti, sebehodnocení, vlivy na volbu
profesní orientace; informační základna pro volbu povolání, práce s profesními informacemi a využívání poradenských služeb
- možnosti vzdělávání – náplň učebních a studijních oborů, přijímací řízení, informace a poradenské služby
- zaměstnání – pracovní příležitosti v obci (regionu), způsoby hledání zaměstnání, psaní životopisu, pohovor u zaměstnavatele, problémy nezaměstnanosti, úřady práce;
práva a povinnosti zaměstnanců a zaměstnavatelů
- podnikání – druhy a struktura organizací, nejčastější formy podnikání, drobné a soukromé podnikání
298
Základní škola Aloise Klára Úštěk, PLA 11 – ŠVP FILIP – mít všech pět pohromadě
Vzdělávací oblast:
ČLOVĚK A SPOLEČNOST
Konkrétní výstupy žáka
Vyučovací předmět:
OBČANSKÁ VÝCHOVA
Učivo
Ročník:
6.
Mezipředmětové vztahy
Průřezová témata
ČLOVĚK VE SPOLEČNOSTI
- uvede, ve kterých právních normách a ve
kterých vnitřních normách školy jsou upravena
pravidla chování žáků a pracovníků školy a
práva i povinnosti žáků a jejich rodičů; uvede,
kde jsou tyto normy k dispozici k prostudování
- prokáže praktickou dovednost vyhledat ve výše
uvedených normách příslušná ustanovení řešící
zadaný modelový problém
- se spolužáky sestaví pravidla chování žáků ve
třídě (škole)
- na konkrétních příkladech vysvětlí význam
stanovení pravidel chování a význam jejich
dodržování
- rozlišuje pojmy: bydliště, rodiště
- nakreslí jednoduchou mapu Úštěka s využitím
topografických značek; vytvoří přehled (album,
PC prezentaci
apod.) nejznámějších pamětihodností města
- uvede jméno starosty a místostarosty
městského úřadu
- sestaví jmenný seznam členů městské rady a
zastupitelstva
- v tisku vyhledá a uvede příklady rozhodnutí
zastupitelstva a městské rady
- uvede, kdy jsou úřední dny městského úřadu
- sestaví přehled všech odborů
městského úřadu, u každého odboru, uvede,
kdo stojí v jeho čele, čím se odbor zabývá a jaký
je na něj telefonický (e-mailový) kontakt
- seznámí se s principem komunálních voleb, kdy
- život v naší škole, školní řád, tradice školy
- vklad základní školy pro život, všeobecné
vzdělání jako příprava na osobní, rodinný,
pracovní a občanský život
- práva a povinnosti žáků
Čj
Dopis
Cj
Samostatný ústní projev
na téma Škola
OSV
Osobnostní rozvoj/
Seberegulace a
sebeorganizace
Rok v jeho proměnách a
slavnostech
OSV
Morální rozvoj/
Řešení problémů a
rozhodovací
dovednosti
Domov a rodina
Obec, region, země
- moje obec
- radnice a obecní zastupitelstvo, důležité
instituce
- komunální volby, obecní samospráva
- památná místa a významné osobnosti,
bydliště, místní tradice, ochrana kulturních
památek
- hlavní město Praha – srdce Evropy
- významná místa naší země
- národnostní menšiny
- mateřský jazyk, cizí jazyky
- vlastenectví
- co nás proslavilo
- významné osobnosti
- státní symboly a významné dny
299
Čj
(KSV)
Zpráva, oznámení;
Příběhy ze života dětí, zvířat
Z
Komunikační geografický
a kartografický jazyk
VDO
Občanská společnost a škola
Naše škola
VDO
Forma participace občanů
v politickém životě
Občanská
společnost,
sdružování občanů. obec,
stát
MuV
Etnický původ
Obec, region, země
se konají, jak často a kdo může být volen
- napíše krátký referát o navštívených pražských
památkách
- sestaví svůj soupis deseti
nejznámějších míst v České republice, přiloží
obrázky a uvede, čím jsou známá (významná)
- nakreslí jednoduchou mapu republiky a zakreslí
do ní významná místa, která navštívil
- uvede, které národnostní menšiny žijí v České
republice
- popíše nejdůležitější národní zvyky a obyčeje
- ctí národní tradice
- vysvětlí úlohu mateřského jazyka v životě
člověka
- vysvětlí význam státních symbolů
- zdůrazní, proč je třeba respektovat jiné národy
a národnosti
- rozliší a na příkladech uvede rozdíly mezi
pojmy: vlastenectví, nacionalismus
- vysvětlí pojmy: rasismus, xenofobie,
extremismus; na konkrétních příkladech doloží
nebezpečí těchto projevů
pro společnost (její občany)
300
Základní škola Aloise Klára Úštěk, PLA 11 – ŠVP FILIP – mít všech pět pohromadě
Vzdělávací oblast:
ČLOVĚK A SPOLEČNOST
Konkrétní výstupy žáka
- uvede několik příkladů, jak je život lidí pevně
spojen s přírodními cykly
- vysvětlí členění času podle křesťanského
kalendáře
- vysvětlí, proč některé země používají zcela
odlišný kalendář (uvede příklad)
- objasní význam pojmů: denní rytmus, režim
dne; uvede příklady dobře a špatně zvolených
denních rytmů a režimů
- sestaví vyvážený režim dne pro jednotlivé členy
své rodiny
- sestaví si vyvážený režim dne a porovná ho s
režimem dne svých spolužáků
- uvede příklady vhodně a nevhodně využitého
volného času
- sestaví tabulku s výčtem nevhodných aktivit
(které by nechtěl vykonávat) a uvede důvody,
proč jsou nevhodné
- zhodnotí přínos rozumného hospodaření s
penězi
- porovná vhodné a nevhodné způsoby využívání
rodinného rozpočtu
- zdůvodní důležitost práce v životě člověka
- dokáže si vážit práce a jejich hodnot
- vysvětlí pojem majetek a vlastnictví
Vyučovací předmět:
OBČANSKÁ VÝCHOVA
Učivo
ČLOVĚK JAKO JEDINEC
Rok v jeho proměnách a slavnostech
- cyklus dne, týdne a roku
- denní rytmus
- volný čas
Ročník:
6.
Mezipředmětové vztahy
Fy
Měřené veličiny (čas)
Zv
Režim dne
Průřezová témata
OSV
Osobnostní rozvoj/
Seberegulace a sebeorganizace
Rok v jeho proměnách a
slavnostech
OSV
Morální rozvoj/
Řešení problémů a rozhodovací
dovednosti
Domov a rodina
VDO
Občanská společnost a škola
Naše škola
STÁT A HOSPODÁŘSTVÍ
- Majetek, vlastnictví, duševní vlastnictví
- Peníze, hospodaření, rozpočet domácnosti
M
Hodnota
operace s čísly
bankovek,
Zv
Podpora zdraví v komunitě
Vv
Smyslové účinky vizuálně
obrazných vyjádření
301
VDO
Forma participace občanů
v politickém životě
Občanská
společnost,
sdružování občanů. obec, stát
MuV
Etnický původ
Obec, region, země
Základní škola Aloise Klára Úštěk, PLA 11 – ŠVP FILIP – mít všech pět pohromadě
Vzdělávací oblast:
ČLOVĚK A SPOLEČNOST
Konkrétní výstupy žáka
- na konkrétních příkladech uvede, jak lze
upevňovat pozitivní vztahy mezi členy rodiny
- v modelových příkladech prokáže ovládání
základních společenských pravidel chován
(pozdravy, představování, blahopřání,
slavnostní chvíle, stolování apod.)
- zdůvodní příčiny a vysvětlí význam sociální
nerovnosti lidí
- uvede nejdůležitější dokumenty upravující
lidská práva
- vysvětlí jaký význam má pro život člověka
dodržování lidských práv
- uvede příklady situací, ve kterých se setkáváme
s porušováním lidských práv
- objasní možné důsledky porušování lidských
práv
- uvede příklady způsobů, jak se může člověk
domáhat svých lidských práv
- popíše příklady řešení některých problémů v
oblasti lidských práv
- vysvětlí, jaký význam má v životě společnosti a
jednotlivce mravní odpovědnost za vlastní činy
- na příkladech ze života objasní úlohu svědomí
- rozliší případy morálního a nemorálního
jednání, zaujme k nim vlastní postoj
- orientuje se v nabídce kulturních institucí
- posoudí vliv masmédií na veřejné mínění a
chování lidí
- uplatňuje zásady kulturního chování v různých
životních situacích
Vyučovací předmět:
OBČANSKÁ VÝCHOVA
Učivo
ČLOVĚK VE SPOLEČNOSTI
Rodina, národ, vlast
- rodina
- základní pravidla chování v rodině a ve
společnosti
- rozdíly mezi lidmi, rovnost, nerovnost
- solidarita, pomoc lidem v nouzi / situace
ohrožení a obrany státu/
- mezilidská komunikace
- konflikty v mezilidských vztazích
- morálka a mravnost
- pravidla chování
- spolupráce lidí
- kulturní hodnoty a tradice
- otázky náboženství
- kulturní instituce
- masová kultura
- masová komunikace, masmédia
Ročník:
7.
Mezipředmětové vztahy
Tv
Zásady jednání a chování
v různém prostředí a při
různých činnostech
Čj
Komunikace, mluvní cvičení
na různá témata
Vv
Reklama
materiály
a
Průřezová témata
OSV
Morální rozvoj/
Hodnoty, postoje, praktická
etika
Majetek a bohatství
VDO
Občan, občanská společnost a
stát
Stát a právo
propagační
Inf
Internet a komunikace
VDO
Forma participace občanů
v politickém životě
Obec, region, země
MuV
Kulturní diference
Kultura a její rozvíjení
MuV
Lidské vztahy
Smysl společenství
Sociální vztahy
EV
Vztah člověka k prostředí
Přírodní bohatství a jeho
ochrana
302
Základní škola Aloise Klára Úštěk, PLA 11 – ŠVP FILIP – mít všech pět pohromadě
Vzdělávací oblast:
ČLOVĚK A SPOLEČNOST
Konkrétní výstupy žáka
- rozliší nejčastější typy a formy států a na
příkladech porovnává jejich znaky
- vysvětlí, jaký význam má pro život člověka a
společnosti právní úprava některých oblastí
společenského života
- vysvětlí význam pojmu právní stát
- objasní význam právních norem a zákonů
- objasní možné důsledky nedodržování nebo
porušování právních norem a zákonů
- rozliší, ve kterých oblastech života se uplatňuje
právo občanské, pracovní, rodinné, trestní,
správní a ústavní
- uvede příklady nejzávažnějších
protispolečenských jevů a popíše jejich možné
postihy
- objasní význam a úkoly soudů, prokuratury,
advokacie a notářství
- rozliší typické vlastnosti režimů demokratických
a autokratických, uvede jejich příklady
- popíše základní principy demokratického řízení
státu
- uvede příklady typických funkcí a úkolů
zákonodárných, výkonných, správních a
soudních orgánů státu
- uvede příklady způsobů, jakými se může občan
podílet na veřejných záležitostech
- objasní, jaký význam mají volby v demokratické
společnosti
- uvede příklady důležitých politických stran ČR
- na konkrétních příkladech uvede, jak přiměřeně
uplatňuje svá práva, a jak respektuje práva a
oprávněné zájmy druhých
- posoudí význam ochrany lidských práv a
svobod, uvede příklady režimů, ve kterých jsou
Vyučovací předmět:
OBČANSKÁ VÝCHOVA
Učivo
STÁT A PRÁVO
Stát
- vznik státu a právních norem
- historické typy států
- Státní moc, orgány, instituce, obrana státu
- státní občanství
- Ústava ČR
- státní správa
- principy demokracie – volby
- lidská práva a svoboda
- právní vztahy, právní řád
- smlouvy a právní úkony
- protiprávní jednání, korupce, porušování
předpisů /silniční provoz, duševní vlastnictví/
- občanský zákoník
- Listina lidských práv a svobod
Ročník:
7.
Mezipředmětové vztahy
D
Počátky českého státu
Inf
Netiketa
Průřezová témata
OSV
Morální rozvoj/
Hodnoty, postoje,
etika
Majetek a bohatství
praktická
VDO
Občan, občanská společnost a
stát
Stát a právo
VDO
Forma participace občanů
v politickém životě
Obec, region, země
MuV
Kulturní diference
Kultura a její rozvíjení
MuV
Lidské vztahy
Smysl společenství
Sociální vztahy
EV
Vztah člověka k prostředí
Přírodní bohatství a jeho
ochrana
303
potlačovány
- uvede, které právní úkony je způsobilý provádět
a jaké jsou jejich právní důsledky
- vyjmenuje orgány právní ochrany občanů,
uvede příklady jejich činnosti a spolupráce
- uvede příklady protiprávního jednání
(přestupku, trestného činu) a možné důsledky
toho jednání
Vzdělávací oblast:
ČLOVĚK A SPOLEČNOST
Konkrétní výstupy žáka
- žák se seznámí a pozná jednotlivé formy
vlastnictví, naučí se rozpoznávat hmotné a
duševní vlastnictví, seznámí se s jejich ochranou
- žák se naučí se rozlišovat druhy peněz, uvědomí
si jejich funkci
- seznámí se se způsoby placení svých závazků
- žák se naučí hospodařit se svěřenými
prostředky, bude rozumět rozpočtu domácnosti
- seznámí se s pojmy úspory, investice, úvěry,
splátkový prodej, dokáže určit rozdíly mezi
těmito pojmy
- žák se naučí rozlišit formy leasingu
- seznámí se státním rozpočtem/ tvorba a užití/
- seznámí se s druhy daní v České republice
- zná některé banky a dokáže říci, jaké nabízejí
služby
- dokáže si spočítat úrok
- seznámí se s různými druhy pojištění
Vyučovací předmět:
OBČANSKÁ VÝCHOVA
Učivo
STÁT A HOSPODÁŘSTVÍ
- Peníze, hospodaření s penězi, hotovostní a
bezhotovostní placení, platební karty
- hospodaření – úspory, investice, úvěry,
splátkový prodej, leasing
- státní rozpočet, daně
- banky a jejich služby – úrok, druhy pojištění
Ročník:
7.
Mezipředmětové vztahy
Cj
Domácnost
Bydlení
M
Procenta, úroky
Pč
Péče o domácnost
Dom
Vedení domácnosti, půjčky,
leasing
304
Průřezová témata
Základní škola Aloise Klára Úštěk, PLA 11 – ŠVP FILIP – mít všech pět pohromadě
Vzdělávací oblast:
ČLOVĚK A SPOLEČNOST
Konkrétní výstupy žáka
- uspořádá lidské potřeby podle sebe a porovná s
ostatními spolužáky
- prokáže na konkrétních příkladech přímou
souvislost mezi tělesnou, duševní a sociální
složku zdraví a vztah mezi uspokojováním
základních lidských potřeb a hodnotu zdraví
- ve skupině se spolužáky sepíše různé důvody,
proč člověk potřebuje společnost jiných lidí
- uvede příklady formálních a neformálních
skupin
- na příkladech známých „velkých přátelství“ (z
literatury, filmu, apod.) se pokusí popsat
důležitá pravidla soužití mezi přáteli
- vysvětlí pojem: šikana; uvede příklady
šikanování a vhodné způsoby, jak tomuto jevu
čelit
- uvede tři významná slova: komunikace
- uvede (předvede) různé způsoby a prostředky
komunikace v různých modelových situacích
- vysvětlí pojem asertivní jednání; uvede některé
zásady a situace, kdy je vhodné takto jednat
- vysvětlí pojmy sexualita, sex, promiskuita,
venerologické choroby, AIDS, virus HIV,
bezpečný sex, plánované rodičovství,
antikoncepce, kondom, prezervativ, sexuální
zneužívání, sexuální kriminalita, sexuální
obtěžování, sexuální deviace, erekce, koitus,
orgasmus, menstruace, ovulace, gravidita,
interrupce, poluce, masturbace, poruchy
pohlavní identity
- uvede zásady zodpovědného sexuálního
chování ve vztahu ke zdraví, etice, morálce a
životním cílům mladých lidí
- uvede, ve kterých případech je sex nezákonný
- uvede lidské vlastnosti důležité pro partnerský
život
Vyučovací předmět:
OBČANSKÁ VÝCHOVA
Učivo
Člověk a jedinec
- Podobnost a odlišnost lidí
- vnitřní svět člověka
- Sebepoznání, sebehodnocení
- Osobní zájmy, životní cíle
- zdravotní stav, zdravý životní styl
- pracovní způsobilost
Ročník:
8.
Mezipředmětové vztahy
Př
Fylogeneze a ontogeneze
člověka
Čj
Základy literární teorie
a historie
Inf
Trendy v IT
Př
Životní styl
Př
Životní styl;
Nemoci, úrazy, prevence
Tv
Význam pohybu pro zdraví
Čj
(KSV)
Čtení a naslouchání
popis osoby
Průřezová témata
OSV
Morální rozvoj/
Řešení problémů a rozhodovací
dovednosti
Člověk a dospívání
OSV
Morální rozvoj/
Hodnoty, postoje, praktická
etika
Člověk a předpoklady zapojení
do lidské spolupráce
VDO
Forma participace občanů
v politickém životě
Smysl společenství
VMEGS
Evropa a svět nás zajímá
Člověk a předpoklady soužití
VMEGS
Objevujeme Evropu a svět
Člověk a předpoklady soužití
VMEGS
Jsme Evropané
Člověk a předpoklady soužití
305
Základní škola Aloise Klára Úštěk, PLA 11 – ŠVP FILIP – mít všech pět pohromadě
Vzdělávací oblast:
ČLOVĚK A SPOLEČNOST
Konkrétní výstupy žáka
- na příkladech vyloží, které okolnosti a
podmínky jsou rozhodující pro volbu vhodné
profese, zdůvodní, jaký význam má zodpovědná
volba povolání pro vlastní život
- uvede, které okolnosti ovlivňují rozhodování
člověka o volbě další vzdělávací dráhy, vysvětlí
souvislost mezi dosaženým vzděláním a
vybraným povoláním
- uvede příklady způsobů, jak může člověk získat
představu o svých zájmech, vlohách,
vlastnostech, schopnostech pro vybrané
povolání
- popíše způsoby získávání profesních informací
- vysvětlí, jaké problémy pomáhá člověku řešit
úřad práce
Vyučovací předmět:
OBČANSKÁ VÝCHOVA
Učivo
Člověk ve společnosti
- význam vzdělávání
- volba povolání, vzdělání všeobecné a
odborné, kvalifikační nároky profese
- faktory charakterizující lidskou práci
- profesní orientace, profesní způsobilost,
profesní zkušenost
- vzdělávací nabídka a pracovní příležitosti v
obci a regionu, možnosti osobního
uplatnění a výběru zaměstnání, otázky
rekvalifikace
- profesní informace, význam úřadů práce při
hledání zaměstnání
- návštěva úřadu práce
306
Ročník:
8.
Mezipředmětové vztahy
Čj
Charakteristika člověka
Rozvoj slovní zásoby
Písemný projev
Inf
Nové technologie, práce
s internetem
Vyhledávání
vhodných
informací
Školní web
Cj
Profese, povolání
Koníčky, zájmy
Průřezová témata
OSV
MuV
EV
MeV
Základní škola Aloise Klára Úštěk, PLA 11 – ŠVP FILIP – mít všech pět pohromadě
Vzdělávací oblast:
ČLOVĚK A SPOLEČNOST
Vyučovací předmět:
OBČANSKÁ VÝCHOVA
Konkrétní výstupy žáka
- vysvětlí pojem dělba práce; uvede, ve kterém historickém
období vývoje člověka došlo k první společenské dělbě práce
- rozliší a porovná úlohu výroby, obchodu a služeb, uvede
příklady jejich součinnosti
- na příkladu chování kupujících a prodávajících vyloží podstatu
fungování trhu
- vysvětlí, jakou funkci plní banky a jaké služby občanům
nabízejí
- uvede, ze kterých zdrojů pocházejí příjmy státu a do kterých
oblastí stát směřuje své výdaje, uvede příklady dávek a
příspěvků, které ze státního rozpočtu získají občané
- na příkladech objasní funkci a podobu peněz; uvede důvody,
proč byly kovové peníze nahrazeny papírovými
- rozliší význam pojmů ekonomie, ekonomika
- vyjmenuje dva základní typy ekonomik
- vyjmenuje hlavní sektory a hlavní odvětví národního
hospodářství
- na konkrétních příkladech podniků uvede nejčastější právní
formy podnikání; k jednotlivým formám živnostenského
podnikání uvede příklady konkrétních živností
- na konkrétním příkladu uvede, jaké podmínky musí splňovat,
pokud chce provozovat živnost
- na modelových příkladech založí obchodní společnost a
provede kalkulaci nákladů podnikatelské činnosti, spočítá
zisk, uvede, jakou odvede do státního rozpočtu daň a spočítá
její výši
- sestaví modelový rozpočet své budoucí rodiny
- u vybraných profesí rozhodne, komu náleží za jeho práci
mzda a komu plat
- objasní význam a činnosti úřadu práce
- sepíše se všemi právními náležitostmi modelovou pracovní
smlouvu na konkrétní pracovní místo
- v zákoníku práce vyhledá příslušná ustanovení upravující
správné řešení modelových problémových situací z oblasti
pracovního práva
Ročník:
8.
Učivo
Stát a hospodářství
- struktura národního hospodářství
- tržní hospodářství – nabídka,
poptávka, trh, tvorba ceny, inflace,
formy podnikání
- příjmy a výdaje státu, daně
- banky a jejich služby - aktivní a
pasivní operace, úročení, pojištění,
produkty finančního trhu pro
investování a pro získávání
prostředků
Mezipředmětové vztahy
Inf
Hardware
Školní web
Práce s internetem
Čj
Rozvoj slovní zásoby
M
Početní operace, procenta
Pč
Svět práce – podnikání
Z
Světové hospodářství
307
Průřezová témata
OSV
Základní škola Aloise Klára Úštěk, PLA 11 – ŠVP FILIP – mít všech pět pohromadě
Vzdělávací oblast:
ČLOVĚK A SPOLEČNOST
Vyučovací předmět:
OBČANSKÁ VÝCHOVA
Konkrétní výstupy žáka
- na příkladech vyloží, které okolnosti a podmínky jsou
rozhodující pro volbu vhodné profese, zdůvodní, jaký význam
má zodpovědná volba povolání pro vlastní život
- uvede, které okolnosti ovlivňují rozhodování člověka o volbě
další vzdělávací dráhy, vysvětlí souvislost mezi dosaženým
vzděláním a vybraným povoláním
- uvede příklady způsobů, jak může člověk získat představu o
svých zájmech, vlohách, vlastnostech, schopnostech pro
vybrané povolání
- popíše způsoby získávání profesních informací
- vysvětlí, jaké problémy pomáhá člověku řešit úřad práce
- dokáže vyhledávat potřebné informace na internetu
- vhodně nakládá se získanými informacemi, třídí je a
vyhodnocuje je
- seznámí se s formami rekvalifikace, jaké má další možnosti
uplatnění
Ročník:
8.
Učivo
Člověk a pracovní život
- plánování a rozhodování o
profesní orientaci
- vzdělávací nabídka a pracovní
příležitosti
- otázky rekvalifikace
- práce s profesními informacemi
308
Mezipředmětové vztahy
Inf
Internet
Webové stránky
Školní web
Čj
Životopis, žádost
Formuláře, tiskopisy
Slovní zásoba
Průřezová témata
OSV
MeV
Základní škola Aloise Klára Úštěk, PLA 11 – ŠVP FILIP – mít všech pět pohromadě
Vzdělávací oblast:
ČLOVĚK A SPOLEČNOST
Vyučovací předmět:
OBČANSKÁ VÝCHOVA
Konkrétní výstupy žáka
- vyhledává potřebné informace na internetu
- využije informací získaných na Dnech otevřených dveří
- orientuje se v pracovních činnostech vybraných profesí
- posoudí své možnosti při rozhodování o volbě vhodného
povolání a profesní přípravy
- orientuje se v profesní nabídce
- orientuje se v prvotních získaných informacích
- projevuje zájem o rozvoj obce a pracovní možnosti v místě
bydliště
- zvládá vyplnění dotazníků
- dokáže napsat svůj životopis
- prokáže v modelové situaci prezentovat své schopnosti a
osobnost na trhu práce
- vytvoří si představu o drobném podnikaní v souladu s
právními a ekonomickými informacemi
- objasní význam a činnosti úřadu práce
- sepíše se všemi právními náležitostmi modelovou pracovní
smlouvu na konkrétní pracovní místo
- v zákoníku práce vyhledá příslušná ustanovení upravující
správné řešení modelových problémových situací z oblasti
pracovního práva
- uvede, která právní norma upravuje pracovněprávní vztahy
mezi zaměstnanci a zaměstnavateli; vyhledá v ní způsoby a
podmínky vzniku a zániku pracovního poměru, práva a
povinnosti zaměstnanců a zaměstnavatelů
Ročník:
9.
Učivo
Stát a hospodářství
- práce
- profesní informace – dny
otevřených dveří, exkurze
- přihlášky na střední školy
- přijímací pohovory
- zaměstnanost
- problémy nezaměstnanosti
- pracovní právo, práva a
povinnosti
zaměstnance
a
zaměstnavatele, bezpečnost práce,
mzda, pracovní podmínky a nárok
na dovolenou
- zákoník práce
- výroba, obchod, služby - jejich
funkce a návaznost
- princip tržního hospodářství nabídka, poptávka, trh, tvorba cen,
inflace, podstat fungování trhu a
nejčastější právní formy podnikání
309
Mezipředmětové vztahy
Čj
Komunikační
výchovy
a
slohová
Inf
Práce s internetem
Školní web
Webové stránky středních
škol
Pracovní nabídka
Zákoník práce
M
Finanční matematika
Průřezová témata
OSV
MuV
MeV
VDO
EV
Základní škola Aloise Klára Úštěk, PLA 11 – ŠVP FILIP – mít všech pět pohromadě
Vzdělávací oblast:
ČLOVĚK A SPOLEČNOST
Vyučovací předmět:
OBČANSKÁ VÝCHOVA
Konkrétní výstupy žáka
- vyjmenuje nejzávažnější globální problémy současnosti,
vyjádří svůj osobní názor na ně, popíše jejich hlavní příčiny, i
možné důsledky pro život lidstva
- na konkrétních příkladech objasní souvislosti globálních a
lokálních problémů a uvede příklady možných projevů a
způsobů řešení globálních problémů na lokální úrovni – v obci,
regionu
- na konkrétních příkladech uvede výhody ekonomické,
politické a bezpečnostní spolupráce mezi státy (v historii i v
současnosti)
- vyjmenuje nejvýznamnější
mezinárodní organizace, nadace a společenství, uvede jejich
zkratky a stručnou charakteristiku
- uvede termín (rok) začlenění ČR do NATO a do EU
- vysvětlí význam slova: integrace
- objasní podstatu, význam a výhody evropské integrace;
uvede konkrétní příklady
- vyjmenuje jednotící prvky evropské civilizace
- uvede některé výhody a nevýhody členství ČR v EU
- popíše vliv začlenění ČR do EU na každodenní život občanů
- uvede příklady práv občanů ČR v rámci EU a možné způsoby
jejich uplatňování
- na internetu vyhledá požadované informace k EU
Ročník:
9.
Učivo
Mezinárodní vztahy, globální svět
- globální problémy světa
- nové technologie
- odpovědnost člověka za osud
Země
- mezinárodní spolupráce –
ekonomická,
politická
a
bezpečnostní spolupráce mezi státy
významné
mezinárodní
organizace (OSN, NATO, UNESCO,
UNICEF, WHO, EU, OBSE, OECD,
MMF, RE)
- evropská integrace
- Evropská unie a ČR
- globalizace, globální problémy
- mezinárodní terorismus , války a
možnosti jejich řešení
- obrana státu, zahraniční mise,
řešení krizí
Mezipředmětové vztahy
Cj
Životní prostředí
CH
Chemie a společnost
Inf
Hardware
internet
Z
Krajina;
Vztah přírody a společnosti
Př
Ochrana přírody a životního
prostředí
Cj
Tématické okruhy (člověk a
společnost, cestování)
D
Rozdělený a integrující se
svět (9. roč.)
Z
Světové hospodářství (9. roč.)
310
Průřezová témata
MuV
Etnický původ
Občanská společnost,
sdružování
občanů, obec, stát
MuV
Princip sociálního smíru
a solidarity
Smysl společenství
Sociální vztahy
EV
Lidské
aktivity
a
problémy životního
prostředí
Život člověka na planetě
Zemi
Základní škola Aloise Klára Úštěk, PLA 11 – ŠVP FILIP – mít všech pět pohromadě
Název vyučovacího předmětu: FYZIKA
Časová dotace na 2. stupni v jednotlivých ročnících
Fyzika se vyučuje od 6. do 9. ročníku 2 hodiny týdně.
Celková časová dotace na 2. stupni
Celkově je na 2. stupni věnováno Fyzice 8 hodin týdně.
Charakteristika vyučovacího předmětu
Vyučovací předmět Fyzika je jedním z vyučovacích předmětů vzdělávací oblasti Člověk a příroda, která žákovi umožňuje poznávání přírody jako systému, chápání
důležitosti udržování přírodní rovnováhy, uvědomování si užitečnosti přírodovědných poznatků a jejich aplikací v praktickém životě.
Při výuce Fyziky mají žáci získat představu o zákonitostech a podstatě přírodních jevů. Charakteristickým rysem předmětu jsou jeho významné souvislosti se všemi
přírodovědnými předměty. Předmět rozvíjí dovednosti žáků objektivně a spolehlivě pozorovat, měřit, experimentovat, vytvářet a ověřovat hypotézy, vyvozovat z nich
závěry a ty ústně i písemně interpretovat.
Vzdělávání v předmětu Fyzika:
- směřuje k podpoře hledání a poznávání fyzikálních faktů a jejich vzájemných souvislostí
- vede k rozvíjení a upevňování dovedností objektivně pozorovat a měřit fyzikální vlastnosti a procesy
- vede k vytváření a ověřování hypotéz
- směřuje k osvojení základních fyzikálních pojmů a odborné terminologie
- podporuje vytváření otevřeného myšlení, kritického myšlení a logického uvažování.
Obsahové a organizační vymezení předmětu
Fyzika je povinným vyučovacím předmětem pro žáky 2. stupně ZŠ v 6. až 9. ročníku.
Obsahem vyučovacího předmětu Fyzika je zkoumání převážně přírodních jevů v závislosti se změnami probíhajícími v prostoru a čase – jako je pohyb těles,
elektromagnetické a světelné jevy, účinky síly a silových polí, rozpoznávání různých druhů energií a možnosti jejich využití, utváření uceleného pohledu na vesmír a jeho
vývoj.
Vzdělávací obsah předmětu směřuje k tomu, aby si žáci uvědomili souvislosti mezi jevy probíhajícími v přírodě i možnost pozitivního ovlivňování, které by vedlo k
optimálnímu soužití člověka s přírodou.
Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Fyzika je rozdělen pro druhý stupeň na tematické okruhy: Látky a tělesa, Pohyb těles a síla, Mechanické vlastnosti kapalin a
plynů, Energie, Zvukové děje, Elektromagnetické a světelné jevy, Vesmír.
Vyučovací předmět Fyzika je zpravidla vyučován v kmenových třídách, při laboratorních pracích a pokusech je využívána odborná učebna fyziky. Výuka fyziky ve vhodných
případech může probíhat i v jiných prostorách školy a mimo budovu školy.
311
Základní škola Aloise Klára Úštěk, PLA 11 – ŠVP FILIP – mít všech pět pohromadě
Výchovné a vzdělávací strategie
Výchovné a vzdělávací strategie v předmětu Fyzika jsou vymezeny následovně:
- využití různých empirických metod poznávání (pozorování, měření, experiment) i různých metod racionálního uvažování při zkoumání přírodních faktů a jejich souvislostí
- kladení si otázek o průběhu a příčinách různých přírodních procesů, správně tyto otázky formulovat a hledat na ně adekvátní odpovědi
- podpora způsobu myšlení, které vyžaduje ověřování vyslovovaných domněnek o přírodních faktech více nezávislými způsoby
- posuzování důležitosti, spolehlivosti a správnosti získaných přírodovědných dat pro potvrzení nebo vyvrácení vyslovovaných hypotéz či závěrů
- zapojování do aktivit směřujících k šetrnému chování k přírodním systémům, k vlastnímu zdraví i zdraví ostatních lidí
- porozumění souvislostem mezi činnostmi lidí a stavem přírodního a životního prostředí
- uvažování a jednání, která preferují co nejefektivnější využívání zdrojů energie v praxi, včetně co nejširšího využívání jejích obnovitelných zdrojů, zejména pak slunečního
záření, větru, vody a biomasy
- utváření dovedností vhodně se chovat při kontaktu s objekty či situacemi potenciálně či aktuálně ohrožujícími životy, zdraví, majetek nebo životní prostředí lidí
- žák je veden k tomu, aby zejména chápal, že přírodní jevy mají fyzikální příčiny; rozuměl různým typům fyzikálních dějů a uměl tyto znalosti aplikovat; využíval
matematický aparát pro odvození jednoduchých fyzikálních vztahů; aplikoval své znalosti při provádění praktických měření.
Forma realizace
Skupinová výuka: řešení složitějších fyzikálních úloh
Pokusy: motivační, sloužící k lepšímu pochopení nové látky
Laboratorní práce: prohloubení učiva
Výukový software: výuková CD
Problémová výuka: zápisy příkladů matematickými znaky
Rozvíjení klíčových kompetencí v předmětu Fyzika na 2. stupni
Kompetence k učení
Žák umí vyhledat, třídit a propojovat informace, používat odbornou terminologii, samostatně měřit, experimentovat a porovnávat získané informace a nalézat souvislosti
mezi získanými daty.
Kompetence k řešení problémů
Žák se na vhodně zvolených úlohách učí využívat základní postupy badatelské práce, tj. nalezení problému, jeho formulace, hledání a zvolení postupu jeho řešení,
vyhodnocení získaných dat.
Kompetence komunikativní
Žák se učí komunikovat při práci ve skupinách, respektovat názor druhých a diskutovat; učí se formulovat své myšlenky v písemné i mluvené formě.
Kompetence sociální a personální
Žák si osvojuje formy spolupráce při skupinovém řešení problémů; v navozených situacích získává sebedůvěru, učí se zodpovědnosti a vzájemné pomoci.
Kompetence občanské
Žák se učí šetrnému využívání elektrické energie, posuzování efektivity jednotlivých energetických zdrojů; preferuje využití obnovitelných zdrojů ve svém budoucím životě
(např. tepelná čerpadla jako vytápění novostaveb).
Kompetence pracovní
Žák dodržuje pravidla bezpečného chování při práci s fyzikálními přístroji a zařízeními.
312
Základní škola Aloise Klára Úštěk, PLA 11 – ŠVP FILIP – mít všech pět pohromadě
Vzdělávací obsahy a očekávané výstupy z RVP
ČLOVĚK A PŘÍRODA – FYZIKA
LÁTKY A TĚLESA
Očekávané výstupy žáka – 2. stupeň
- změří vhodně zvolenými měřidly některé důležité fyzikální veličiny charakterizující látky a tělesa (6. roč.: Vlastnosti těles a látek, Fyzikální veličiny)
- uvede konkrétní příklady jevů dokazujících, že se částice látek neustále pohybují a vzájemně na sebe působí (6. roč.: Složení látek)
- předpoví, jak se změní délka či objem tělesa při dané změně jeho teploty (6. roč.: Fyzikální veličiny – teplota)
- využívá s porozuměním vztah mezi hustotou, hmotností a objemem při řešení praktických problémů (6. roč.: Fyzikální veličiny)
Učivo
- měřené veličiny – délka, objem, hmotnost, teplota a její změna, čas
- skupenství látek – souvislost skupenství látek s jejich částicovou stavbou; difúze
POHYB TĚLES SÍLY
Očekávané výstupy žáka – 2. stupeň
- rozhodne, jaký druh pohybu těleso koná vzhledem k jinému tělesu (7. roč.: Pohyb tělesa)
- využívá s porozuměním při řešení problémů a úloh vztah mezi rychlostí, dráhou a časem u rovnoměrného pohybu těles (7. roč.: Pohyb tělesa)
- změří velikost působící síly (6. roč.: Síla; 7. roč.: Síla a její měření)
- určí v konkrétní jednoduché situaci druhy sil působících na těleso, jejich velikosti, směry a výslednici (6. roč.: Elektrické vlastnosti látek; 7. roč.: Skládání sil,
Účinky síly na těleso)
- využívá Newtonovy zákony pro objasňování či předvídání změn pohybu těles při působení stálé výsledné síly v jednoduchých situacích (7. roč.: Účinky síly na
těleso – pohybové zákony)
- aplikuje poznatky o otáčivých účincích síly při řešení praktických problémů (7. roč.: Účinky síly na těleso)
Učivo
- pohyby těles – pohyb rovnoměrný a nerovnoměrný; pohyb přímočarý a křivočarý
- gravitační pole a gravitační síla – přímá úměrnost mezi gravitační silou a hmotností tělesa
- tlaková síla a tlak – vztah mezi tlakovou silou, tlakem a obsahem plochy, na niž síla působí
- třecí síla – smykové tření, ovlivňování velikosti třecí síly v praxi
- výslednice dvou sil stejných a opačných směrů
- Newtonovy zákony – první, druhý (kvalitativně), třetí
- rovnováha na páce a pevné kladce
313
Základní škola Aloise Klára Úštěk, PLA 11 – ŠVP FILIP – mít všech pět pohromadě
MECHANICKÉ VLASTNOSTI TEKUTIN
Očekávané výstupy žáka – 2. stupeň
- využívá poznatky o zákonitostech tlaku v klidných tekutinách pro řešení konkrétních praktických problémů (7. roč.: Mechanické vlastnosti kapalin)
- předpoví z analýzy sil působících na těleso v klidné tekutině chování tělesa v ní (7. roč.: Mechanické vlastnosti kapalin)
Učivo
- Pascalův zákon – hydraulická zařízení
- hydrostatický a atmosférický tlak – souvislost mezi hydrostatickým tlakem, hloubkou a hustotou kapaliny; souvislost atmosférického tlaku s některými procesy v
atmosféře
- Archimédův zákon – vztlaková síla; potápění, vznášení se a plování těles v klidných tekutinách
ENERGIE
Očekávané výstupy žáka – 2. stupeň
- určí v jednoduchých případech práci vykonanou silou a z ní určí změnu energie tělesa (8. roč.: Práce, Energie)
- využívá s porozuměním vztah mezi výkonem, vykonanou prací a časem (8. roč.: Práce, Energie)
- využívá poznatky o vzájemných přeměnách různých forem energie a jejich přenosu při řešení konkrétních problémů a úloh (8. roč.: Práce, Energie)
- určí v jednoduchých případech teplo přijaté či odevzdané tělesem (8. roč.: Vnitřní energie – teplo)
- zhodnotí výhody a nevýhody využívání různých energetických zdrojů z hlediska vlivu na životní prostředí (9. roč.: Energie a její přeměny)
Učivo
- formy energie – pohybová a polohová energie; vnitřní energie; elektrická energie a výkon; výroba a přenos elektrické energie; jaderná energie, štěpná reakce, jaderný
reaktor, jaderná elektrárna; ochrana lidí před radioaktivním zářením
- přeměny skupenství – tání a tuhnutí, skupenské teplo tání; vypařování a kapalnění; hlavní faktory ovlivňující vypařování a teplotu varu kapaliny
- obnovitelné a neobnovitelné zdroje energie
ZVUKOVÉ DĚJE
Očekávané výstupy žáka – 2. stupeň
- rozpozná ve svém okolí zdroje zvuku a kvalitativně analyzuje příhodnost daného prostředí pro šíření zvuku (8. roč.: Zvukové jevy)
- posoudí možnosti zmenšování vlivu nadměrného hluku na životní prostředí (8. roč.: Zvukové jevy)
Učivo
- vlastnosti zvuku – látkové prostředí jako podmínka vzniku šíření zvuku, rychlost šíření zvuku v různých prostředích; odraz zvuku na překážce, ozvěna; pohlcování zvuku;
výška zvukového tónu
314
Základní škola Aloise Klára Úštěk, PLA 11 – ŠVP FILIP – mít všech pět pohromadě
ELEKTROMAGNETICKÉ A SVĚTELNÉ DĚJE
Očekávané výstupy žáka – 2. stupeň
- sestaví správně podle schématu elektrický obvod a analyzuje správně schéma reálného obvodu (6. roč.: Elektrický proud v kovech, Rozvětvený elektrický obvod)
- rozliší stejnosměrný proud od střídavého a změří elektrický proud a napětí (8. roč.: Elektrický proud v obvodech)
- rozliší vodič, izolant a polovodič na základě analýzy jejich vlastností (6. roč.: Elektrický proud v kovech)
- využívá Ohmův zákon pro část obvodu při řešení praktických problémů (8. roč.: Elektrický proud v obvodech)
- využívá prakticky poznatky o působení magnetického pole na magnet a cívku s proudem a o vlivu změny magnetického pole v okolí cívky na vznik indukovaného
napětí v ní (6. roč.: Magnetické vlastnosti látek, Magnetické pole elektrického proudu)
- zapojí správně polovodičovou diodu (9. roč.: Vedení proudu v polovodičích)
- využívá zákona o přímočarém šíření světla ve stejnorodém optickém prostředí a zákona odrazu světla při řešení problémů a úloh (7. roč.: Přímočaré šíření světla,
Odraz světla na rozhraní dvou prostředí)
- rozhodne ze znalosti rychlostí světla ve dvou různých prostředích, zda se světlo bude lámat ke kolmici či od kolmice, a využívá této skutečnosti při analýze
průchodu světla čočkami (7. roč.: Lom světla na rozhraní dvou optických prostředí)
Učivo
- elektrický obvod – zdroj napětí, spotřebič, spínač
- elektrické a magnetické pole – elektrická a magnetická síla; elektrický náboj; tepelné účinky elektrického proudu; elektrický odpor; stejnosměrný elektromotor;
transformátor; bezpečné chování při práci s elektrickými přístroji a zařízeními
- vlastnosti světla – zdroje světla; rychlost světla ve vakuu a v různých prostředích; stín, zatmění Slunce a Měsíce; zobrazení odrazem na rovinném, dutém a vypuklém
zrcadle (kvalitativně); zobrazení lomem tenkou spojkou a rozptylkou (kvalitativně); rozklad bílého světla hranolem
VESMÍR
Očekávané výstupy žáka – 2. stupeň
- objasní (kvalitativně) pomocí poznatků o gravitačních silách pohyb planet kolem Slunce a měsíců planet kolem planet ( Přímočaré šíření světla)
- odliší hvězdu od planety na základě jejich vlastností (9. roč.: Vesmír)
Učivo
- sluneční soustava – její hlavní složky; měsíční fáze
- hvězdy – jejich složení
315
Základní škola Aloise Klára Úštěk, PLA 11 – ŠVP FILIP – mít všech pět pohromadě
Vzdělávací oblast:
ČLOVĚK A PŘÍRODA
Vyučovací předmět:
FYZIKA
Konkrétní výstupy žáka
- rozliší na příkladech těleso a látku
- určí, zda daná látka (těleso) patří mezi látky (tělesa)
plynná, kapalná či pevná
- porovná vlastnosti pevných, plynných a kapalných
látek (křehkost, pružnost, tvárnost, pevnost, tekutost,
stlačitelnost, rozpínavost)
- rozliší částice látky (atomy, molekuly), určí, z čeho se
skládá atom, molekula
- objasní rozdíl mezi atomem, molekulou, prvkem a
sloučeninou
- vysvětlí a pokusně dokáže jev – difúzi
- charakterizuje pojem: neustálý pohyb částic
- charakterizuje hlavní rozdíly v částicovém složení
plynů, kapalin a pevných látek
- porovná částicovou stavbu pevných, kapalných a
plynných látek, vzájemné silové působení mezi
částicemi a na tomto základě zdůvodní jejich různé
vlastnosti – tekutost, rozpínavost, tvrdost
- uvede hlavní jednotku délky, její díly a násobky
- změří danou délku délkovým měřidlem a zapíše
výsledek (s určením odchylky měření) číselnou
hodnotou a jednotkou
- určí aritmetický průměr z naměřených hodnot dané
veličiny
- vyjádří délku při dané jednotce jinou jednotkou délky
- uvede hlavní jednotku objemu, její díly a násobky
Učivo
Ročník:
6.
Mezipředmětové vztahy
LÁTKY A TĚLESA
Skupenství látek
Vlastnosti těles a látek
- těleso
- látka
Složení látek
- částicová stavba látek
- atomy a molekuly
- difúze
- Brownův pohyb
- částicové složení pevných
krystalických látek
OSV
EV
D
Nejstarší starověké civilizace
a jejich kulturní odkaz
Z
Geografická kartografie
a topografie
Inf
Tabulkový kalkulátor
Měřené veličiny
- Délka
- porovnávání a měření
- jednotky délky
- délková měřidla
- opakované měření délky
- Objem
- jednotky objemu
- měření objemu kapalného tělesa
316
Průřezová témata
M
Dělitelnost přirozených čísel;
Desetinná čísla;
Zlomky
Objem krychle, kvádru
a hranolu
Vv
Prvky vizuálně obrazného
vyjádření
- změří objem (kapalného, pevného tělesa) při použití
odměrného válce a zapíše výsledek (s určením
odchylky měření)
- vyjádří výsledek měření veličiny číselnou hodnotou a
jednotkou
- určí aritmetický průměr z naměřených hodnot dané
veličiny
- vyjádří objem při dané jednotce jinou jednotkou
objemu
- uvede hlavní jednotku hmotnosti, její díly a násobky
- zváží dané těleso na rovnoramenných vahách a
hmotnost zapíše (s určením odchylky měření)
- vyjádří výsledek vážení číselnou hodnotou a
jednotkou
- určí aritmetický průměr z naměřených hodnot dané
veličiny
- vyjádří hmotnost při dané jednotce jinou jednotku
hmotnosti
- uvede jednotku hustoty a vyjádří hustotu při dané
jednotce jinou jednotkou hustoty
- experimentálně určí hustotu látky ze změřené
hmotnosti a objemu
- vyhledává hustotu v tabulkách
- k výpočtům používá vztah: ρ = m/v (a jeho úpravy)
- uvede hlavní jednotku času, její díly a násobky
- změří čas a zapíše výsledek (s určením odchylky
měření)
- vyjádří výsledek měření veličiny číselnou hodnotou a
jednotkou
- určí aritmetický průměr z naměřených hodnot dané
veličiny
- vyjádří čas při dané jednotce jinou jednotkou času
- posoudí, zda se objem tělesa při dané změně teploty
- měření objemu pevného tělesa
- Hmotnost
- hmotnost tělesa
- porovnávání hmotností těles
- jednotky hmotnosti
- rovnoramenné váhy
- měření hmotnosti pevného a kapalného
tělesa
M
Dělitelnost přirozených čísel;
Desetinná čísla;
- Hustota
- hustota látky
- výpočet hustoty látky
- výpočet hmotnosti látky
- Čas
- jednotka času
- měření času
Tv
Měření výkonu a posuzování
pohybových dovedností
Ov
Rok v jeho proměnách
a slavnostech
Zv
Režim dne
- Teplota
- změna objemu kapalného a plynného
317
zvětší či zmenší
- posoudí, zda se délka kovové tyče při dané změně
teploty zvětší či zmenší
- popíše princip teploměru, uvede některé typy
teploměrů
- uvede jednotky teploty
- změří teplotu i rozdíl teplot teploměrem a zapíše
výsledek
- objasní pojem: termograf
- posoudí v konkrétní situaci, která dvě tělesa na sebe
působí
- rozliší, zda působením síly došlo ke změně tvaru či
pohybu tělesa
- charakterizuje gravitační sílu, jako působení
gravitačního pole, které je kolem každého tělesa
- objasní pojem gravitační pole Země, určí směr
gravitační síly
- porovná velikost gravitační síly působící na dvě různá
tělesa, na těleso v různé vzdálenosti od země
- uvede přibližnou charakteristiku hlavní jednotky:
Newton (síla, kterou země přitahuje těleso přibližně o
hmotnosti 0,1 kg, uvede násobky a díly této jednotky)
- změří danou sílu siloměrem a zapíše výsledek
- popíše složení atomu
- uvede, čím se liší atomy různých prvků
- uvede druh elektrického náboje protonu, elektronu a
neutronu
- určí (na základě znalosti počtu
elektronů a protonů), zda jde o kladný, záporný iont
nebo o neutrální atom
- umí elektrovat těleso třením, dotykem a tento jev
vysvětlit
- určí (na základě znalostí druhu náboje), zda se dvě
tělesa budou přitahovat, odpuzovat, či zda na sebe
nebudou elektricky působit
tělesa při zahřívání a ochlazování
- změna délky kovové tyče při zahřívání a
ochlazování
- teploměr
- jednotky teploty
- měření teploty tělesa
- měření teploty vzduchu
POHYB TĚLES, SÍLY
Tlaková síla a tlak
- vzájemné působení těles
- síla
- gravitační síla – gravitační pole
- měření síly
ELEKTROMAGNETICKÉ
A SVĚTELNÉ DĚJE
Elektrické a magnetické pole
- model atomu
- atomy různých chemických prvků, ionty
- elektrování těles při vzájemném dotyku
- elektrického pole
318
Z Krajinná sféra
- stanoví rozdíl mezi magnety přírodními a umělými
- popíše póly magnetu a stanoví, jaké póly magnetu se
vzájemně přitahují a jaké se odpuzují
- vysvětlí pojem magnetické pole a určí, jak se
projevuje
- vysvětlí pojem: indukční čáry
- objasní pojem: magnetizace látky
- rozlišuje magneticky tvrdou, měkkou ocel
- stanoví umístění severního a jižního magnetického
pólu Země
- objasní princip kompasu
- podle schématu sestaví elektrický obvod
- rozlišuje mezi pojmy: uzavřený a otevřený elektrický
obvod
- obecně charakterizuje elektrický proud
- stanoví, jaký proud bude procházet obvodem při
vyšším napětí
- uvede hlavní jednotku elektrického proudu, některé
její díly a násobky
- uvede hlavní jednotku napětí, některé její díly a
násobky
- uvede zdroj napětí
- rozliší izolant a vodič
- vymezí rozdíl mezi rozvětveným a nerozvětveným
elektrickým obvodem
- uvede, že při průchodu elektrického proudu se vodič
zahřívá a určí, zda se zahřívá více nebo méně při
průchodu většího proudu
- uvede příklady tepelných spotřebičů
- vysvětlí pojem zkrat, objasní princip pojistky, uvede
schematickou značku pojistky
- prokáže znalost zásad správného použití elektrického
spotřebiče
- uvede, že kolem elektrického vodiče je magnetické
pole
- popíše cívku, schéma cívky
- znázorní průběh magnetického pole v okolí cívky
Magnetické vlastnosti látek
- magnety přírodní a umělé
- póly magnetu
- magnetické pole
- indukční čáry magnetického pole
- magnetizace látky
- magnetické pole Země
Elektrický obvod
- sestavení elektrického obvodu
- elektrický proud a napětí
- vodiče elektrického proudu a elektrické
izolanty
Pč
Kuchyně (vybavení
a provoz)
Inf
Hardware
Elektrické a magnetické pole, Elektrický
obvod
Tepelné elektrické spotřebiče
- zahřívání elektrického vodiče
při průchodu elektrického proudu
- tepelné elektrické spotřebiče
- pojistka
- zásady správného použití elektrického
spotřebiče
Magnetické pole elektrického proudu
- magnetické pole cívky
- galvanometr
- elektromagnet
- elektrický zvonek
319
indukčními čarami, označí severní a jižní pól cívky
- popíše princip galvanometru, uvede schematickou
značku galvanometru
- určí, jaké bude magnetické pole při větším proudu
- uvede příklady využití elektromagnetu v praxi
- objasní princip elektrického zvonku
- podle schématu sestaví elektrický obvod
- vymezí rozdíl mezi rozvětveným a nerozvětveným
elektrickým obvodem a popíše velikost proudu
Rozvětvený elektrický obvod
- rozvětvený a nerozvětvený elektrický
obvod
320
Základní škola Aloise Klára Úštěk, PLA 11 – ŠVP FILIP – mít všech pět pohromadě
Vzdělávací oblast:
ČLOVĚK A PŘÍRODA
Vyučovací předmět:
FYZIKA
Konkrétní výstupy žáka
- Žák uvede hlavní (základní) jednotku příslušné fyz.
veličiny a její díly a násobky převádí: jednotky délky
(m, cm, mm, dm, km)
jednotky obsahu (m2,
cm2, dm2, m2, a, ha, km2) jednotky objemu
(mm3,cm3,dm3,m3, hl, l, ml) jednotky hmotnosti (g,
mg ,kg ,q , t) jednotky času (s, min, hod, den, rok)
- objasní klid a pohyb tělesa jako stálost jeho polohy
vzhledem k jinému tělesu
- na konkrétním příkladu pozná, zda je těleso v klidu či
v pohybu vzhledem k jinému tělesu
- objasní pojem: trajektorie; vysvětlí rozdíl mezi
trajektorií a dráhou
- uvede, jak značíme dráhu a v jakých jednotkách ji
udáváme
- podle tvaru trajektorie rozezná, zda jde o pohyb
přímočarý či křivočarý
- popíše pohyb posuvný a otáčivý
- rozezná (na základě znalosti dráhy a času), zda se
jedná o pohyb rovnoměrný či nerovnoměrný
- změří uraženou dráhu tělesa a zapíše výsledek
- používá s porozuměním vztah: V= s/t při výpočtu
rychlosti pohybu tělesa
- experimentálně určí rychlost rovnoměrného pohybu
a průměrnou rychlost nerovnoměrného pohybu
- vyjádří rychlost při dané jednotce jinou jednotkou
rychlosti
- vyjádří grafem závislost dráhy na čase při
rovnoměrném pohybu a vyčte z něj hodnoty času a
rychlosti
- znázorní orientovanou úsečkou sílu o známé velikosti,
směru, působišti
Učivo
Převádění jednotek
jednotky délky a obsahu
jednotky objemu
jednotky hmotnosti
jednotky času
POHYB TĚLES, SÍLY
Pohyby těles
- klid a pohyb tělesa
- trajektorie a dráha
- druhy pohybu
- rovnoměrný a nerovnoměrný pohyb
- rychlost rovnoměrného pohybu
- dráha při rovnoměrném pohybu tělesa
- průměrná rychlost nerovnoměrného
pohybu
Tlaková síla a tlak
Síla a její měření
- síla a její znázornění
- jednotky síly
- gravitační síla a hmotnost tělesa
- měření síly
- siloměr
Ročník:
7.
Mezipředmětové vztahy
M
Zlomky, celá čísla, jednotky
hmotnosti, racionální čísla
Vv
Uspořádání objektů do celku
v ploše, prostoru a časovém
průběhu
Inf
Tabulkové kalkulátory
Tv
Gymnastika, sportovní hry
Atletika, člověk a sport
Tv
Gymnastika
M
Čtyřúhelníky
Úhel a jeho velikost
Tv
Člověk a sport
Skládání sil
- skládání dvou sil stejného směru
- skládání dvou sil opačného směru
321
Průřezová témata
OSV
EV
MeV
- používá vztah mezi gravitační silou a hmotností:
Fg =m · g
- pracuje s veličinou g a její jednotkou N/kg
- určí pomocí olovnice svislý směr, změří danou sílu
siloměrem a zapíše výsledek
- uvede přibližnou charakteristiku hlavní jednotky
Newton
- určí graficky i výpočtem výslednici dvou sil stejného,
opačného směru
- vysvětlí, kdy dochází k rovnováze sil a určí jakou
velikost má v tomto případě výslednice, určí graficky
výslednic