2008 - Enterprise Europe Network

Komentáře

Transkript

2008 - Enterprise Europe Network
Podniky a pråmysl
Evropská charta pro malé podniky
Výběr osvědčených postupů pro rok 2008
2008
Podniky a pråmysl
Evropská charta
pro malé podniky
Výběr osvědčených postupů pro rok 2008
© European Commission 2008
ÚVOD
Cílem této brožury je šířit osvědčené postupy a podporovat výměnu zkušeností s politickými opatřeními
v oblasti malých a středních podniků v Evropě. Čtyřicet vybraných příkladů osvědčených postupů
představuje vzorek z celé řady způsobů, jakými veřejné správy v různých zemích EU mohou malým a
středním podnikům (MSP) usnadnit jejich činnost.
Evropská charta pro malé podniky (1)
Evropská charta pro malé podniky, vypracovaná na základě požadavku lisabonského zasedání Evropské rady
v roce 2000, podporuje malé podniky tím, že vylepšuje legislativní a správní rámec, ve kterém fungují.
Vedoucí představitelé členských států se podpisem charty zavázali, že podniknou kroky na podporu malých
podniků v deseti klíčových oblastech a že budou každoročně podávat zprávu o pokroku v tomto směru.
Osvědčené postupy za období 2007–2008
Od roku 2005 se zprávy o pokroku v plnění charty staly součástí zpráv o obnoveném lisabonském
procesu (2). Informace o politikách v oblasti MSP, které jsou dostupné prostřednictvím zpráv o
lisabonském procesu, jsou však dosti obecné povahy. Pro doplnění zpráv o plnění lisabonského procesu
Komise navíc shromažďuje osvědčené postupy v oblasti politiky MSP z členských států a Norska.
V aktuálním období předložily zúčastněné země 151 osvědčených postupů, což je dosud nejvyšší
počet. Země byly vyzvány, aby dříve než předloží své návrhy, konzultovaly tato opatření s vnitrostátními
podnikatelskými organizacemi. Čtyřicet osvědčených postupů, na které upozorňuje tato brožura,
představuje iniciativy, které se ve vnitrostátním kontextu jevily jako obzvláště přínosné a které by mohly
zajímat i jiné země.
Kompletní sbírku navržených osvědčených postupů najdete na adrese:
http://ec.europa.eu/enterprise/enterprise_policy/charter/gp
1 http://europa.eu.int/comm/enterprise/enterprise_policy/charter/index_en.htm
2 http://europa.eu.int/growthandjobs/index_en.htm
Výběr osvědčených postupů pro rok 2008
3
Každý rok se upřednostňují tři oblasti charty. V období 2007–2008 jsme se zaměřili na:
1) vzdělávání a školení pro podnikatelskou veřejnost (oblast č. 1);
2) lepší legislativa a předpisy, zejména jak „myslet nejdříve v malém“ (oblast č. 3);
3) kvalitní podpora malých podniků, zejména podpora jejich průniku na mezinárodní trhy (oblast č. 9b).
První tři kapitoly této brožury představují vybrané osvědčené postupy ve výše uvedených oblastech a
čtvrtá kapitola nabízí osvědčené postupy z jiných oblastí charty.
Učit se od sebe navzájem
Jedním z úspěchů Evropské charty pro malé podniky je, že zúčastněným zemím umožnila, aby si
vzájemně vyměňovaly osvědčené postupy. V roce 2004 referovaly členské státy o přibližně 20
případech, kdy při zlepšení své vlastní politiky vycházely ze zkušeností jiných zúčastěných zemí. Během
let se počet případů zvyšoval až dosáhl současných více než 40 případů.
Například francouzský „pakt pro MSP“ byl částečně inspirován norským programem a sám pak inspiroval
Itálii a Nizozemsko. Estonské internetové stránky pro veřejné konzultace byly zase inspirované
podobnými portály ve Spojeném království a Finsku. Švédsko začalo úspěšně pořádat konference
mladých podnikatelů EMAX, které se dnes konají ve všech skandinávských zemích.
Jinde pro změnu členské státy spolupracovaly od samého začátku, jako třeba v případě systému
CETMOS, ve kterém spolupracuje Rakousko s osmi dalšími zeměmi, aby podnikatelům umožnily
vyhledávat v databázích všech svých patentových úřadů najednou. Tak tomu bylo i v případě evropské
mnohojazyčné platformy internetového vzdělávání (BLCM). Zde spolupracuje Německo se čtyřmi
dalšími zeměmi za účelem internacionalizace výuky učňů v oboru automechatronik. Dalším příkladem
je Slovinsko, které si předtím než vytvořilo systém na snížení administrativní zátěže, vyměnilo
zkušenosti se Spojeným královstvím, Dánskem a Norskem. Slovinsko od té doby představilo svůj
nový systém delegacím z Bosny, Chorvatska, Makedonie a Srbska.
Konference charty
Hlavním fórem pro výměnu informací o osvědčených postupech jsou v kontextu charty její výroční
konference, kde se prezentují některé z osvědčených postupů uváděných v této brožuře. Konference
charty 2008, která se bude konat v Bledu (Slovinsko) ve dnech 3.-4. června 2008, je organizována
společně Komisí a slovinským předsednictvím. Více informací o této konferenci je k dispozici na adrese:
http://ec.europa.eu/enterprise/enterprise_policy/charter/conf2008
Závěr
Za osm let své existence se charta stala ústředním dokumentem politiky v oblasti MSP pro 44
zemí. Dnes slouží jako referenční materiál nejen pro členské státy a Norsko, ale také pro
kandidátské země a státy ze západního Balkánu a Středomoří. Používají ji také místní
představitelé v devíti evropských regionech.
Doufáme, že v této brožuře najdete mnohá opatření, která mohou být užitečná i pro malé a střední
podniky ve vaší zemi.
4
Výběr osvědčených postupů pro rok 2008
1.
Vzdělávání a školení pro podnikatelskou veřejnost
Vzdělávání a školení pro podnikatelskou veřejnost
Aby mohla Evropská unie splnit cíle lisabonské strategie pro růst a zaměstnanost, musí podporovat
takové prostředí, které je příznivé podnikům. Zasedání Evropské rady v březnu 2006 zdůraznilo potřebu
vytvořit celkově příznivé podnikatelské prostředí a vyzvalo členské státy k posílení příslušných opatření.
Nyní se už uznává důležitá role vzdělávání při podpoře podnikavosti. Podnikání znamená schopnost
jedince převádět myšlenky do praxe (1). To se týká i schopnosti plánovat a řídit projekty za účelem
dosažení cílů. Podnikatelské vzdělávání musí podporovat takové dovednosti, jako je tvořivost, smysl pro
iniciativu, převzetí rizika, sebedůvěra, schopnost pracovat v týmu aj. Navíc se musí v závislosti na úrovni
vzdělání vyučovat konkrétní podnikatelské znalosti.
Ačkoliv po celé EU probíhá řada iniciativ zaměřených na podnikatelské vzdělávání, tyto iniciativy nejsou
vždy součástí konzistentního rámce. Podnikatelské programy a aktivity se musí integrovat do
celostátních osnov, buď v rámci jednotlivých předmětů nebo jako samostatný předmět. Školy musí
také v tomto ohledu dostávat praktickou podporu. Zvláštní pozornost se musí věnovat školení učitelů
a zvyšování informovanosti mezi řediteli škol. Také univerzity a technické vysoké školy by měly začlenit
soukromé podnikání do různých předmětů.
Tato brožura představuje osvědčené postupy z členských států, které výše uvedené požadavky začlenily
do osnov na různých stupních škol, od základních až po univerzity. Další nápady lze nalézt v „Agendě
z Osla týkající se podnikatelského vzdělávání v Evropě“, kterou vytvořila Evropská komise jako nabídku
konkrétních návrhů, z níž si mohou všechny zainteresované strany vybrat opatření na příslušné úrovni.
http://ec.europa.eu/enterprise/entrepreneurship/support_measures/training_education/
doc/oslo_agenda_final.pdf
1 Sdělení Komise „Podpora podnikatelského smýšlení prostřednictvím vzdělávání a školství“. KOM(2006) 33 v
konečném znění.
Výběr osvědčených postupů pro rok 2008
5
Popis
YES podporuje mladé podnikatele ve věku 5 až 25 let prostřednictvím jejich vedení, seminářů a stipendií (stipendia KEF). Byla rovněž vytvořena
skupina 300 podnikatelů, kteří navštěvují školy, vysoké školy a univerzity a inspirují mladé lidi. Učitelům jsou poskytována školení a žákům
pomáhají získat podnikatelské dovednosti interaktivní výukové materiály. Do učebních osnov ve Walesu byla nyní výuka podnikání začleněna
zákonem.
Cíle
Poskytnout společnou koncepci výuky podnikání a zapojit do vzdělávání podnikatele. Propojit vzdělávání, odborné dovednosti a hospodářské
aspekty.
Cílová skupina
Mladí lidé (5 až 25 let), vedoucí pracovníci, učitelé a profesní poradci.
Datum zahájení
Datum ukončení
Další informace
01/01/2002
Časově neomezeno.
—
Komunikační strategie
Tiskové kampaně, vydávání inspirativních knih, případové studie.
Posouzení podnikatelskými organizacemi
James Taylor získal stipendium KEF na podporu při zakládání svého podniku „Sports Stars“. „Než jsem dostal toto stipendium, sestával můj
majetek z 1 000 liber a ty jsem již vložil do podniku. Po večerech jsem pracoval v baru, abych mohl přes den provádět výzkum trhu a rozjet svůj
podnik. Stipendium mi umožnilo soustředit se pouze na mé podnikání. V prvním roce jsme měli obrat přes jeden milion liber a čekáme, že letos
vzroste na dva miliony liber.“ Jamesův podnik od té doby působí jako vzor pro další.
Kontaktní údaje podnikatelské organizace
James Taylor, Sportstars Wales, Unit M108, Cardiff Bay Business Centre, Ocean Park, Cardiff, CF24 5BS, [email protected]
Statistické informace
Vyškoleno 2 000 učitelů. Za rok bylo 50 000 mladých lidí představeno 300 vzorových podniků. Ročně 180 stipendií na založení podniku.
Dosažené výsledky
Nárůst počtu mladých lidí, kteří chtějí být sami sobě šéfem, z 41 % v roce 2001 na 51 % v roce 2007. Ve Walesu podniká více mladých lidí (ve
věku 25 až 34 let) než kdekoliv jinde ve Spojeném království (GEM 2006). Nárůst počtu absolventů vysokých škol, kteří začali podnikat, ze 170 v
roce 2005/2006 na 321 v roce 2006/2007.
Hodnocení
Hodnocení bylo provedeno v roce 2007.
Contact
Welsh Assembly Government
Susan Morgan
Department for the Economy and
Transport
Welsh Assembly Government
Plas Glyndwr, Kingsway, Cardiff
CF10 3AH
United Kingdom
Proč je toto opatření úspěšné?
YES představuje národní strategický rámec pro výuku podnikání, který byl připraven společně se zúčastněnými subjekty a schválen velšskými
ministry pro hospodářský rozvoj a pro vzdělávání. Díky práci se vzorovými podniky si mladí lidé uvědomují své příležitosti jako podnikatelé.
Poučení vyplývající ze zkušeností
Dosáhnout toho, aby se všichni účastníci shodli a zavázali řídit se strategií. Najít vhodné pracovníky v rámci vzdělávacího sektoru.
Opatření bylo inspirováno členským státem / projektem v rámci programu BEST:
—
E-mail:
[email protected]
Website:
www.projectdynamo.co.uk
www.becauseyoucan.com
6
Výběr osvědčených postupů pro rok 2008
Popis
Program se zaměřuje na zakládání tréninkových firem ve školách, koordinaci sítě tréninkových firem a školení učitelů, aby se mohli stát poradci
tréninkových firem.
Cíle
Praktická příprava zaměřená na budování podnikatelských dovedností a ducha. Rozvíjení odborných a sociálních dovedností potřebných při
podnikání.
Cílová skupina
Studenti odborných a jiných středních škol, v 8. až. 12. ročníku.
Datum zahájení
Datum ukončení
Další informace
01/01/1994
Časově neomezeno.
—
Komunikační strategie
Tréninkové firmy se účastní mezinárodního veletrhu v Plovdivu, který je v centru zájmu médií. Setkávání s podnikateli z různých oborů.
Posouzení podnikatelskými organizacemi
Podnikatelé jsou již se sítí tréninkových firem dobře seznámeni.
Kontaktní údaje podnikatelské organizace
Stamen Tasev, Bulgarian Business Leaders Forum, 42, Slavyanska St., Sofia 1000, Tel: + 359 2 986 52 02, e-mail: offi[email protected]; www.bblf.bg;
Vesela Bahchevanova, Confederation of the Employers and Industrialists, 55 Alexander Stamboliyski blvd., 3rd floor, Sofia 1301, tel. +359 2 981 9169,
www.ceibg.bg
Statistické informace
Dosud se programu tréninkových firem zúčastnilo 12 000 studentů. Ve školním roce 2007/2008 se očekává účast dalších 3 200 studentů ve 250
tréninkových firmách na 75 středních školách ve 45 městech.
Dosažené výsledky
Vzdělání potvrzené osvědčením podle norem světové organizace tréninkových firem EUROPEN/PENINTERNATIONAL, které uznává více než 40 zemí.
Hodnocení
Výkon tréninkových firem posuzují podnikatelé.
Proč je toto opatření úspěšné?
Vzdělání podporuje profesionální a osobní rozvoj. Díky němu se studenti lépe uplatňují na trhu práce nebo začínají sami podnikat. Studenti se
orientují v právním a podnikatelském prostředí, získávají sebedůvěru a jsou připraveni na úkoly, které před nimi po absolvování školy budou stát
v praxi.
Poučení vyplývající ze zkušeností
Ministerstvo školství a vědy musí provádět cílenou politiku. Je třeba pro tréninkové firmy zajistit více softwaru.
Contact
Opatření bylo inspirováno členským státem / projektem v rámci programu BEST:
První tréninkové firmy byly zřízeny v roce 1994 pod vedením Rakouska. V současnosti jsou tréninkové firmy součástí organizace EUROPEN, která
sdružuje přibližně 5 000 tréninkových firem z více než 40 zemí.
Bulgarian Training Firms Net
Dariya Mavrudieva, Director
Sofia 1421, 1
Rozova Dolina St.
POB 50
Bulgaria
E-mail:
[email protected]
Website:
www.buct.org
Výběr osvědčených postupů pro rok 2008
7
Popis
Projekt pomáhá učitelům na středních školách připravit kurzy zaměřené na podnikání. Má modulární strukturu, která učitelům umožňuje zvolit
si vhodný „itinerář“. Teoretické studium podnikání je spojeno s praktickou výukou ve formě návštěv podniků, stáží a praktické přípravy.
Cíle
Pomoci mladým lidem v získávání dovedností, které budou moci využít na pracovním trhu. Seznámit učitele s kulturou praktického vyučování.
Cílová skupina
Malé podniky a střední školy.
Datum zahájení
Datum ukončení
Další informace
01/01/2003
Časově neomezeno.
—
Komunikační strategie
Internetové stránky. Informace o projektu byly zaslány všem středním školám v provincii Padova. Pro zainteresované strany byla uspořádána
setkání.
Posouzení podnikatelskými organizacemi
Byly uzavřeny dohody s Unioncamere, Confindustria, Confservizi, Confesercenti, Confcooperative a odborovými uskupeními.
Kontaktní údaje podnikatelské organizace
—
Statistické informace
Ve školním roce 2005/2006 uskutečnilo 642 středních škol pilotní projekty, do nichž se zapojilo přes 20 000 studentů ve věku 15 až 18 let. 814
projektů se zaměřilo na školní/pracovní kurzy teorie a praxe a 1 000 projektů na tréninkové podniky. V letech 2001 až 2004 vzrostl počet mladých
lidí získávajících pracovní zkušenost v praxi z 210 000 na 270 000 za rok. Počet stáží se zvýšil ze 160 647 na 229 838. Projektu se zúčastnilo
přibližně 200 učitelů za podpory 500 podniků.
Dosažené výsledky
—
Hodnocení
—
Contact
Education Ministry
Maurizio Leopardi
via Ippolito Nievo 35
00153 Roma
Italy
Padova Chamber of Commerce
Maurizia Dosso
Camera Commercio
35137 Padova
Italy
Proč je toto opatření úspěšné?
Projekt představuje účinný způsob, jak studentům zpřístupnit odborné zkušenosti za podpory učitelů vyškolených v kultuře podnikání. Umožňuje
studentům vyzkoušet si v praxi to, co se naučili ve školních lavicích, a připravuje je do skutečného pracovního prostředí.
Poučení vyplývající ze zkušeností
—
Opatření bylo inspirováno členským státem / projektem v rámci programu BEST:
—
E-mail:
[email protected]
[email protected]
Website:
www.indire.it
www.pd.camcom.it
8
Výběr osvědčených postupů pro rok 2008
Popis
Cílem soutěže je nalézt nejlepší podnikatelský záměr mezi studenty nebo mladými výzkumníky v celém Estonsku. Počáteční nápady budou
prověřeny a budou přizpůsobeny potřebám podnikání. Účastníci získají od předních podnikatelů na trhu rady týkající se uskutečnění jejich nápadů
a projdou bezplatným školením na univerzitě INSEAD, kde získají dovednosti potřebné pro jejich provedení. Nejlepší účastníci budou oceněni
(finanční) cenou, aby mohli svůj podnikatelský záměr realizovat, a setkají se s potenciálními investory. Rozpočet činí jeden milion EEK.
Cíle
Pomoci mladým lidem při zakládání nových podniků. Poskytnout jim příležitost získat podnikatelské dovednosti.
Cílová skupina
1. Studenti technických oborů magisterského nebo doktorandského studia, kteří mají jedinečný podnikatelský záměr nebo nápady na vylepšení
současných výrobků.
2. Studenti oboru podnikové řízení, kteří hledají technologii, aby mohli založit vlastní podnik.
3. Jiné osoby ve věku 20 až 35 let, kteří mají nové nápady v oblasti podnikání.
Datum zahájení
Datum ukončení
Další informace
11/05/2006
07/03/2008
—
Komunikační strategie
Internetové stránky, direct mailing, články v novinách. 24hodinové telefonické centrum.
Posouzení podnikatelskými organizacemi
Podniky hodnotily projekt velmi pozitivně.
Stále větší počet sponzorů má zájem stát se dlouhodobým partnerem tohoto projektu.
Kontaktní údaje podnikatelské organizace
Bradley Dunbar Associates Estonia OÜ, Mrs. Marika Tamm, adresa: Tõnismägi 2, Tallinn 10122, Estonia, e-mail: [email protected], tel.:+3726274416
Statistické informace
21 000 návštěvníků internetových stránek. 1 000 mladých lidí získalo informace. 104 týmy prezentovaly svou práci. 25 týmů se zúčastnilo školení,
kde se naučilo, jak z nápadu udělat podnikatelský plán.
Dosažené výsledky
Díky soutěži vzniklo 10 nových společností.
Hodnocení
—
Proč je toto opatření úspěšné?
Účastníci mají jedinečnou příležitost bezplatně si ověřit své podnikatelské záměry, a to ve všech fázích zakládání podniku bez rizika neúspěchu.
Poučení vyplývající ze zkušeností
—
Contact
Opatření bylo inspirováno členským státem / projektem v rámci programu BEST:
Sitra Foundation (Finsko) a program NETS (Švýcarsko).
Enterprise Estonia
Ilmar Pralla Liivalaia 13/15
10118 Tallinn
Estonia
E-mail:
[email protected]
Website:
www.ajujaht.ee
www.eas.ee
Výběr osvědčených postupů pro rok 2008
9
Popis
Síť „Impuls“ v Sasku-Anhaltsku nabízí podnikatelskou přípravu studentům, pracovníkům a profesorům v sedmi největších vzdělávacích institucích
v Sasku-Anhaltsku. Účastníkům je poskytována podpora od počátečního podnikatelského záměru až po zahájení fungování jejich vlastního
podniku. Pomoc a poradenství poskytují odborní školitelé a odborníci.
Cíle
Dosáhnout zahájení podnikatelské činnosti na vysoké úrovni a v těsné spolupráci s univerzitami. Poskytnout absolventům vysokých škol pracovní
místa a zastavit odliv mozků do západní části Německa.
Cílová skupina
Akademičtí pracovníci a absolventi univerzit v Sasku-Anhaltsku (studenti všech oborů), pomocní výzkumní pracovníci a další akademičtí
pracovníci, profesoři.
Datum zahájení
Datum ukončení
Další informace
16/05/2005
31/12/2007
—
Komunikační strategie
Denně aktualizované internetové stránky; pravidelný kontakt s místními, regionálními a celostátními sdělovacími prostředky; přednášky/semináře
na univerzitách, různé akce a prezentace pořádané podnikateli.
Posouzení podnikatelskými organizacemi
Německá rozvojová banka „Kreditanstalt für Wiederaubau“ (KfW) přišla s myšlenkou propagovat kulturu podnikání mezi mladými lidmi. Režim
podporuje společnost Business-Angels-Fonds-GmbH založená v roce 2007 za účelem financování začínajících podniků založených mladými
podnikateli.
Kontaktní údaje podnikatelské organizace
—
Statistické informace
Síť sdružuje 150 účastníků ve více než 100 projektech. 20 začínajících podniků se připravuje a 25 společností již je plně funkčních.
Dosažené výsledky
Dvěma klíčovými odvětvími podnikání jsou oblast špičkových technologií a služby. Rovněž jsou podporovány podniky činné v sociální oblasti; slibné
začínající podniky mohou vzniknout také v oblasti umění a humanitních věd. To nám umožnilo zvýšit podíl žen podnikatelek (v současnosti 40 %).
Hodnocení
Hodnocení poradenských služeb poskytují partnerské projekty; podnikatelské plány nových společností posuzuje Sasko-anhaltská investiční banka.
Proč je toto opatření úspěšné?
Contact
Interaktionszentrum
Entrepreneurship
Olaf Gaus M.A.
Otto-von-Guericke-Universität
Magdeburg, Postfach 41 20, 39016
Magdeburg
Germany
Do podnikatelských plánů jednotlivých podnikatelů jsou začleňovány jejich osobní životní plány. Pro vysokou kvalitu podniků je podstatný
systém, který poskytuje podporu od okamžiku záměru až po jeho financování.
Poučení vyplývající ze zkušeností
Veřejné financování pilotních projektů se omezuje, přesto by se mohla kultura podnikání v Sasku-Anhaltsku dále rozvíjet díky kombinování
služeb poskytovaných všemi partnery. Podpora podnikání žen se nejlépe uskutečňuje volbou určitých oblastí.
Opatření bylo inspirováno členským státem / projektem v rámci programu BEST:
—
E-mail:
[email protected]
Website:
www.impuls-netzwerk.de
10
Výběr osvědčených postupů pro rok 2008
Popis
Strategický plán byl vypracován s cílem motivovat vzdělávací zařízení a místní orgány, aby v oblasti vzdělávání zaměřeného na podnikání
spolupracovaly s obchodem a průmyslem a dalšími zúčastněnými subjekty na místní úrovni.
Cíle
Dosáhnout takového vzdělávacího systému, který bude podporovat inovace prostřednictvím toho, že žáci, studenti a učitelé budou získávat
znalosti a praktické dovednosti v oblasti podnikání.
Cílová skupina
Všechny úrovně vzdělávacího systému od základních škol až po vysoké školy.
Datum zahájení
Datum ukončení
Další informace
01/01/2004
31/12/2008
—
Komunikační strategie
Za provádění akčního plánu odpovídají vzdělávací zařízení. Za koordinaci odpovídá Úřad pro vzdělávání a odbornou přípravu a Ministerstvo
vzdělávání a výzkumu.
Posouzení podnikatelskými organizacemi
Hlavním partnerem při vypracovávání strategie je organizace Junior Achievement – Young Enterprise (Ja-Ye) Europe. S přípravou strategického
plánu pro rok 2006 pomáhal třem ministerstvům Úřad pro vzdělávání a odbornou přípravu.
Kontaktní údaje podnikatelské organizace
Junior Achievement – Young Enterprise Norway, Jarle Tømmerbakke, Postboks, 5250 Majorstua, N-0303 Oslo, Norway, [email protected]
Statistické informace
—
Dosažené výsledky
Studie uskutečněná společností Kunnskapsparken i Bodø týkající se podnikatelských dovedností na základních školách ve školním roce 2006/2007
ukázala, že školy byly se strategickým plánem dostatečně seznámeny, ale využívaly ho pouze v malé míře. Studie prokázala těsné spojení mezi
školami a místními podniky.
Hodnocení
Úkolem vyhodnotit účinky strategického plánu byl pověřen nezávislý výzkumný ústav. Studie rovněž zahájila norská JA-Ye.
Proč je toto opatření úspěšné?
Výsledná zpráva s konečnými závěry bude předložena v roce 2009.
Ministry of Education and
Research
Ministry of Trade and Industry
Ministry of Local Government and
Regional Development
Ministry of Education and
Research: Guri Skoklefald
Directorate for Education and
Training: Inger Ka
Poučení vyplývající ze zkušeností
—
Opatření bylo inspirováno členským státem / projektem v rámci programu BEST:
—
Contact
Directorate for Education and
Training, Pb 2924 Tøyen, N-0608
Oslo
Norway
E-mail:
[email protected]
[email protected]
utdanningsdirektoratet.no
Website:
http://www.regjeringen.no/en/de
p/kd.html?id=586
Výběr osvědčených postupů pro rok 2008
11
Popis
Jedná se o soutěžní projekt probíhající ve třech šestiměsíčních kolech. Účastníci připraví podnikatelské plány, projdou praktickým školením a
mohou se poradit se zkušenými podnikateli v klubech podnikatelů.
Cíle
Podpořit kulturu podnikání v Litvě. Zřídit síť obchodních partnerů.
Cílová skupina
Začínající podniky, společnosti plánující své rozšíření, zakladatelé podniků zaměřených na technologie, vědci, studenti.
Datum zahájení
Datum ukončení
Další informace
01/01/2005
Časově neomezeno.
—
Komunikační strategie
Inzerce ve sdělovacích prostředcích, tiskové zprávy, články, internetové stránky.
Posouzení podnikatelskými organizacemi
Komentáře ze strany podnikatelských organizací: výborná příležitost pro začínající podniky, užitečná školení, zpětná vazba a kvalifikované
hodnocení odborníků.
Kontaktní údaje podnikatelské organizace
R. Varkulevicius, Vice president of Lithuanian Confederation of Industrialists, A. Vienuolio St. LT-01104 Vilnius, Tel. (8-5) 2 12 52 17,
E-mail. [email protected], Website: www.lpk.lt
Statistické informace
—
Dosažené výsledky
2006-2007: 490 týmů; 1 185 účastníků (průměrný věk 25 let). 378 hodnocených podnikatelských plánů.
Hodnocení
V roce 2006 získal soutěžní projekt v rámci evropských cen za podnikání ocenění jako jedna z nejlepších litevských iniciativ na podporu podnikání.
Proč je toto opatření úspěšné?
V letech 2005 až 2007 se tento soutěžní projekt stal v Litvě velmi populární. Jeho popularita ukazuje, že je velmi důležitý pro mladé lidi, kteří
potřebují radu, odbornou zpětnou vazbu či finanční podporu pro zahájení/rozšíření jejich podnikání. V roce 2007 se projekt rozšířil i do dalších
regionů Litvy a uskutečnilo se více přednášek.
Poučení vyplývající ze zkušeností
Technologický park Severní Město (Northtown Technology Park) v současnosti jedná spolu s účastníky, přednášejícími a partnery o způsobech
zlepšování systému hodnocení podnikatelských plánů.
Contact
Northtown Technology Park
Viktorija Kazarauskaite
J. Galvydzio Str. 5 / Zygio Str. 96
Vilnius
Lithuania
Opatření bylo inspirováno členským státem / projektem v rámci programu BEST:
První soutěž podnikatelských plánů byla v Litvě uspořádána v roce 2005. Technologický park Severní Město (Northtown Technology Park) využil
koncepce německé soutěže podnikatelských plánů v severním Bavorsku a upravil ji tak, aby vyhovovala litevským podnikatelům (Netzwerk
Nordbayern: www.netzwerk-nordbayern.de).
E-mail:
[email protected]
Website:
http://www.smtp.lt
12
Výběr osvědčených postupů pro rok 2008
Popis
Projekt „Odhodlání k úspěchu“ je strategií skotské vlády zaměřenou na výuku podnikání, odborné vzdělávání vycházející z praxe a kariérní růst.
Je zaváděna do škol pro všechny žáky ve věku od 5 do 16 let. Program řídí národní tým vytvořený v rámci skotské vlády a 32 místních týmů.
Cíle
Poskytnout mladým lidem ve Skotsku v rámci výuky co nejvíce zkušeností s podnikáním. Zapojit do výuky zaměstnavatele.
Cílová skupina
Žáci ve věku 5 až 16 let.
Datum zahájení
Datum ukončení
Další informace
03/01/2003
Časově neomezeno.
—
Komunikační strategie
Se zaměstnavateli byly konzultovány všechny aspekty této strategie – Chamber of Commerce (Obchodní komora), Institute of Directors (Institut
členů správních orgánů), Scottich Council for Development and Industry (Skotská rada pro rozvoj a průmysl), organizace podnikatelů
Entrepreneurial Exchange, Federation of Small Businesses (Federace malých podniků).
Posouzení podnikatelskými organizacemi
„Účastnil jsem se celého projektu od jeho počátku až do dnešního dne. Někdy to bylo docela stresující, zejména v pracovně náročných dnech, ale
byla to velká odměna vidět, jak se z těchto tichých žáků na počátku programu stali sebejistí a kvalifikovaní mladí lidé.“
Kontaktní údaje podnikatelské organizace
Fiona Graham, Stirling Management Centre, University of Stirling, Stirling, Scotland, FK9 4LA, Tel. +44 (0)1786 451666, fi[email protected]
Statistické informace
K podpoře výuky zaměřené na podnikání se zavázalo více než 7 000 zaměstnavatelů.
Dosažené výsledky
Náš původní cíl zapojit 2 000 podniků jsme překročili téměř čtyřikrát. Všichni mladí lidé na našich školách mají šance vyzkoušet si činnosti spojené
s podnikáním. V současné době spolupracujeme s podnikatelskými organizacemi na přípravě mnoha akcí a ocenění, kterými bychom zhodnotili
míru zapojení zaměstnavatelů ve strategii. Jde o velmi úspěšnou činnost: na podporu naší práce jsme získali další milion liber.
Hodnocení
Na našich internetových stránkách je k dispozici zpráva o našich úspěších s podrobnějšími informacemi od účastníků.
Proč je toto opatření úspěšné?
Velká míra nasazení ze strany zaměstnavatelů i učitelů. Zapojení a nadšení ze strany našich místních orgánů.
Poučení vyplývající ze zkušeností
Zpočátku nebylo snadné zapojit zaměstnavatele a učitele. Zaměstnavatelé si sice byli vědomi výhod, ale nebyli si úplně jisti, jakým způsobem
se zapojit. Aby vzájemné vztahy fungovaly, bylo nezbytné neustále přizpůsobovat projekt potřebám učitelů i zaměstnavatelů. Zpočátku projekt
brzdila nutnost pobízet místní orgány ke sdílení osvědčených postupů, ale nyní je právě tento aspekt velmi úspěšný.
Opatření bylo inspirováno členským státem / projektem v rámci programu BEST:
—
Contact
Scottish Government
Sandra Ewen MBE
Lifelong Learning Directorate
Europa building
450 Argyle Street
Glasgow, G2 8LG
United Kingdom
E-mail:
[email protected]
Website:
www.determinedtosucceed.co.uk
Výběr osvědčených postupů pro rok 2008
13
Popis
Pojem tréninková firma byl zařazen do rumunských učebních osnov všech ekonomických škol ve školním roce 2006/2007. Cílem je vyškolit
dynamické podnikatele schopné rozvíjet nové výrobní procesy nebo uvádět na trh nové výrobky či služby. Do učebních osnov byly zařazeny
moduly zakládání a registrace tréninkových firem, právní a strukturální organizace, jednání s jinými tréninkovými firmami, využívání IT softwaru
a cizích jazyků v podnikání a účast na veletrzích. Za účelem zlepšení komunikačních dovedností je podporován dialog mezi vzdělávacím zařízením,
mateřskou společností, bankami a dalšími institucemi.
Cíle
Podpořit podnikatelského ducha a znalosti obchodních postupů formou simulace fungování skutečné firmy.
Cílová skupina
Studenti středních odborných škol (ISCED 3), odborní učitelé, krajské školské inspektoráty.
Datum zahájení
Datum ukončení
Další informace
01/01/2006
01/12/2009
—
Komunikační strategie
—
Posouzení podnikatelskými organizacemi
Škola provádí konzultace s obchodními a průmyslovými komorami, obchodním rejstříkem, ministerstvem veřejných financí a s dalšími institucemi
v rámci jednotlivých tréninkových firem. K účasti na činnosti studentů (zakládání společností, veletrh tréninkových firem atd.) a k ohodnocení
kvality jejich odborné přípravy jsou přizváni zástupci středních a malých podniků.
Kontaktní údaje podnikatelské organizace
Obchodní a průmyslová komora Temešvárska.
Statistické informace
2006/2007: 422 firem, 12 060 studentů. Někteří studenti se rovněž zúčastnili veletrhů na Slovensku (39), v Rakousku (27), v Temešváru (330) a
v New Yorku (9).
Dosažené výsledky
Absolventi účastnící se tohoto projektu mají mnohem větší šanci uplatnit se na trhu práce než jiní studenti.
Hodnocení
Organizace ROCT – oddělení pro koordinaci předuniverzitních vzdělávacích tréninkových firem (www.roct.ro).
Proč je toto opatření úspěšné?
Projekt rozvíjí podnikatelského ducha, kreativitu, sebedůvěru a vytrvalost a rovněž studentům pomáhá přizpůsobit se skutečnému světu
podnikání.
Contact
The National Centre For Technical
And Vocational Education And
Training
Mihaela Ştefănescu
10-12 Spiru Haret St., Bucharest
Romania
Poučení vyplývající ze zkušeností
Hlavním problémem jsou vysoké náklady na vybavení a dodávky potřebné pro činnost.
Opatření bylo inspirováno členským státem / projektem v rámci programu BEST:
Projekt vznikl v rámci Paktu o stabilitě pro jihovýchodní Evropu. Byl připraven ve spolupráci s rakouským ministerstvem školství a kultury (projekt
v rámci ECO NET).
E-mail:
[email protected]
Website:
www.tvet.ro
14
Výběr osvědčených postupů pro rok 2008
Popis
Podnikatelské vzdělávací středisko poskytuje řadu služeb: tvorbu učebních osnov, školení učitelů, výukové materiály v oblasti podnikání, obchodní
kontakty a poradenství v oblasti podnikání. Každá odborná škola navíc nabízí program „Rok podnikatelem“. Projekt řídí projektový manažer za
asistence týmu instruktorů z místních podniků, sdružení podnikatelů a rozvojových agentur. Financuje jej EU a regionální rozvojové agentury.
Cíle
Podpořit rozvoj vzdělávání zaměřeného na podnikání na regionální úrovni.
Cílová skupina
Učitelé a žáci předškolních zařízení, základních škol a studenti všeobecných i odborných středních škol; podniky; rozvojové agentury.
Datum zahájení
Datum ukončení
Další informace
01/04/2005
Časově neomezeno.
—
Komunikační strategie
Internetové stránky. Akce pro naše cílové skupiny. Elektronický týdeník pro obce a kontaktní učitelé na školách. Informace v regionálních
sdělovacích prostředcích.
Posouzení podnikatelskými organizacemi
„Středisko připravuje modely a výukové materiály pro učitele. Učitelé se tak mohou lépe připravit na výuku svých studentů. Program „Rok
podnikatelem“ je pro studenty výbornou příležitostí, jak získat povědomí o tom, co čeká budoucí podnikatele. Učí se chápat svobodu a
zodpovědnost podnikatele a kreativitu potřebnou pro úspěch.“
Kontaktní údaje podnikatelské organizace
CEO Markku Kivinen, Satakunta`s Entrepreneur Organization, mobil +358 50 377 8006, e-mail: [email protected]fi
Statistické informace
—
Dosažené výsledky
Všechny regionální školy stanovily, jakým způsobem začlení výuku podnikání do svých učebních osnov. V každé obci je kontaktní osoba vyškolená
v oblasti výuky podnikání a 10 až 20 společností spolupracujících se školami. Na větších školách mají studenti možnost zvolit si podnikání jako
hlavní studijní obor.
Hodnocení
Každoroční hodnocení na základě počtu škol, učitelů a studentů zapojených do projektu na regionální úrovni. Počet žádostí o služby střediska
YES odeslaných školami.
Proč je toto opatření úspěšné?
Silná podpora ze strany místních organizací. Pozitivní zpětná vazba od učitelů a studentů. Vzhledem k velkému zájmu po celé zemi se plánuje
rozšíření projektu na další regiony ve Finsku.
Poučení vyplývající ze zkušeností
Contact
Bez větších problémů – díky spolupráci všech účastníků. Školení učitelů představuje vítaný úkol.
Opatření bylo inspirováno členským státem / projektem v rámci programu BEST:
—
Pori Regional Development Agency
Ltd POSEK Oy
Satu Ahlman
Antinkatu 2 28100, Pori
Finland
E-mail:
[email protected]fi
Website:
www.yes-keskus.fi
Výběr osvědčených postupů pro rok 2008
15
2. Lepší legislativa a předpisy
Lepší legislativa a předpisy, zejména jak „myslet nejdříve v malém“
I když jsou MSP pro evropskou ekonomiku velmi důležité, není podnikatelské prostředí vždy
přizpůsobeno jejich potřebám. Malé a střední podniky často bojují s nepřiměřenou administrativní
zátěží a nemají dostatečný přístup k informacím o podnikatelských příležitostech.
Celých 36 % evropských MSP uvádí, že předpisy omezovaly v posledních dvou letech jejich
podnikatelskou činnost, a 44 % z nich považuje podnikatelské prostředí za příliš regulované. Navíc MSP
pociťují celkové zhoršení, co se týče správních předpisů (Středisko pro sledování evropských MSP).
V reakci na problémy, kterým malé a střední podniky čelí, zahájila EU svou moderní politiku MSP pro růst
a zaměstnanost, aby stanovila konzistentní rámec pro širokou škálu opatření, která jsou zaměřena na
zlepšení podnikatelského prostředí pro MSP.
V březnu 2006 schválila Evropská rada moderní politiku MSP a jednoznačně uznala klíčovou roli malých
a středních podniků pro růst a tvorbu nových pracovních míst v EU. Rada zdůraznila potřebu
jednoduchého a transparentního regulačního prostředí a vyzvala k systematickému používání principu
„myslet nejdříve v malém“. Tento princip vyžaduje, aby se zájmy malých a středních podniků braly v
úvahu již ve velmi rané fázi tvorby politiky. Navíc musí být vždy zahájeny příslušné konzultace se
zainteresovanými stranami.
Tzv. „zákon o malých podnicích“, který v současné době Komise připravuje, zavede ještě dalekosáhlejší
opatření na zlepšení podnikatelského prostředí pro malé a střední podniky.
Následující kapitola představuje řadu příkladů osvědčených postupů, které ukazují, jakým způsobem
lze zmírnit strukturální problémy MSP s plněním regulačních požadavků a jak lze v praxi aplikovat
princip „myslet nejdříve v malém“.
16
Výběr osvědčených postupů pro rok 2008
Popis
Systém snižování administrativní zátěže pro podniky a občany je vládním programem, v rámci kterého jsou přezkoumávána všechna nová a
stávající právní předipsy s cílem odstranit stávající byrokratické překážky a zamezit vytváření nových. Probíhá v podobě ročního programu a má
jasně stanovená opatření, odpovědné osoby a lhůty. Tento projekt má také velký dopad na elektronické služby poskytované slovinskými orgány
prostřednictvím portálu „e-uprava“ na http://e-uprava.gov.si/e-uprava/en/portal.euprava.
Cíle
Zamezit vytváření administrativních překážek stanovením požadavku, aby orgány navrhující nové právní přepisy posoudily, zda nebude v
důsledku navýšena zátěž.
Cílová skupina
Občané, podniky všech velikostí, zprostředkovatelé, veřejný sektor a občanská společnost.
Datum zahájení
Datum ukončení
Další informace
01/01/2006
Časově neomezeno.
—
Komunikační strategie
Projekt je určen všem ministerstvům (navrhujícím orgánům), zúčastněným stranám a občanům, kteří se zajímají o zlepšování právní úpravy.
Posouzení podnikatelskými organizacemi
—
Kontaktní údaje podnikatelské organizace
—
Statistické informace
Přezkoumáno bylo 2500 návrhů nových právních předpisů. Odborníky bylo zamítnuto 20 % návrhů kvůli nadměrné administrativní zátěži,
nákladům nebo nedostatečným veřejným konzultacím.
Dosažené výsledky
Zamítnutí automobilových registračních známek. Zavedení jednotných kontaktních míst („one-stop-shops“) umožňujících malým společnostem
registrovat se zdarma během několika hodin. Odstranění nadbytečných postupů a formulářů. Zásada spočívající v tom, že údaje nemusí každému
úřadu zvlášť dodávat občan a že si namísto toho údaje navzájem poskytují úřady.
Hodnocení
Ve srovnávací tabulce Evropské komise týkající se online veřejné služby Slovinsko v roce 2006 postoupilo z 15. na 7. místo.
Proč je toto opatření úspěšné?
Navrhovatelé nových právních předpisů nyní během přípravné fáze věnují více pozornosti možné administrativní zátěži.
Poučení vyplývající ze zkušeností
Navrhovatelé se musí naučit pracovat s vládními organizacemi, nevládními organizacemi a s občany. Zúčastněné strany se také musí naučit
spolupracovat jiným a kooperativnějším způsobem se státními orgány, které navrhují právní předpisy.
Opatření bylo inspirováno členským státem / projektem v rámci programu BEST:
Spolupráce s ostatními zeměmi, které mají zkušenosti se zlepšováním právní úpravy, např. se Spojeným královstvím, Dánskem a Norskem.
Program byl předložen několika delegacím, např. z Bosny, Chorvatska, Srbska a Makedonie.
Contact
Ministry of the Economy, Slovenia
Tatjana Zupan
Ministry for Public
Administration, Tržaška 21
SI-1000 Ljubljana
Slovenia
E-mail:
[email protected]
Website:
www.mju.gov.si/en/better_regul
ation/
Výběr osvědčených postupů pro rok 2008
17
Popis
Tento internetový portál poskytuje jednotný přístup k různým zdrojům informací pro malé podniky. Obsah, který pochází z jiných veřejných
internetových stránek, poskytují institucionální a profesní partneři. Hlavní veřejní poskytovatelé informací napomáhají při tom, aby byl obsah
stále aktuální. Stránky – vytvořené a ohledem na přání ředitelů podniků – jsou členěny podle životního cyklu podniků, počínaje založením
podniku.
Cíle
Umožnit majitelům podniků informovat se o svých právech a povinnostech. Informovat podniky o důležitých postupech.
Cílová skupina
Osoby samostatně výdělečně činné a vedoucí pracovníci malých a velmi malých firem.
Datum zahájení
Datum ukončení
Další informace
01/04/2007
Časově neomezeno.
—
Komunikační strategie
Propagováno na veřejných stránkách jako např. Service-public.fr, vie-publique.fr atd
Posouzení podnikatelskými organizacemi
Ano, zejména poradními orgány.
Kontaktní údaje podnikatelské organizace
—
Statistické informace
—
Dosažené výsledky
V říjnu 2007 měly stránky 144 937 návštěvníků, tj. o 30 % více než v září a o 40 % než v květnu. Celkem zaznamenaly 422 746 přístupů (o 24%
více než v květnu).
Hodnocení
Na hodnocení je příliš brzy.
Proč je toto opatření úspěšné?
Malé podniky potřebují jasné, spolehlivé a snadno přístupné informace. Tuto potřebu neuspokojovala záplava zdrojů informací veřejné správy
– často prezentovaných spíše z pohledu orgánů veřejné správy než uživatelů. Další výhodou je, že portál má minimální požadavky na prostředky,
pokud jde o třídění a úpravu informací pro potřeby malých podniků.
Poučení vyplývající ze zkušeností
—
Contact
Documentation française
quai Anatole France
75007 Paris
France
Opatření bylo inspirováno členským státem / projektem v rámci programu BEST:
—
E-mail:
—
Website:
www.ladocumentationfrancaise.fr
18
Výběr osvědčených postupů pro rok 2008
Popis
Tyto internetové stránky sloužící k veřejným konzultacím jsou sdílenou platformou pro vládní organizace, na kterých mohou podniky,
podnikatelské organizace a občané veřejně vyjádřit svůj názor na navrhované právní předpisy a na komentáře jiných. Podniky a podnikatelské
organizace vždy určí jednu osobu, která se pak vyjadřuje jménem subjektu. Od všech vládních organizací se požaduje, aby na stránkách
zveřejňovaly své návrhy politických dokumentů, plány rozvoje a právní předpisy. Zúčastněné strany mohou požádat o pravidelné zasílání
emailových zpráv, které upozorňují na nové konzultace.
Cíle
Větší transparentnost a legitimita při rozhodování, kvalitnější rozhodnutí, politiky a právní předpisy. Možnost interaktivní komunikace s vládními
organizacemi.
Cílová skupina
Zúčastněné strany (podniky a podnikatelské organizace), občané, občanská sdružení, vládní organizace, místní samospráva, investoři a poradci.
Datum zahájení
Datum ukončení
Další informace
01/08/2007
Časově neomezeno.
—
Komunikační strategie
Internetové stránky. Semináře pro neziskové organizace a ministerstva. Společné fórum „Involvement academy“.
Posouzení podnikatelskými organizacemi
Organizace internetovou platformu před jejím zpřístupněním veřejnosti otestovaly. Komentář uživatelů byl při jejím budování zohledněn.
Kontaktní údaje podnikatelské organizace
Estonská obchodní a průmyslová komora, Estonská zemědělská a obchodní komora.
Statistické informace
Internetová stránka má návštěvnost okolo 1 700 návštěv na konzultaci a asi 250 uživatelů za den. Do listopadu 2007 bylo provedeno šest
konzultací a obdrženo 25 stanovisek.
Dosažené výsledky
Cíl pro rok 2008: Všechna ministerstva by měla internetové stránky pro veřejné konzultace používat při přípravě právních předpisů většího rozsahu
a stránky by mělo pravidelně využívat 100 organizací.
Hodnocení
Reakce naznačují, že internetové konzultační stránky poskytují prostor pro lepší dialog mezi státem a zúčastněnými stranami.
Proč je toto opatření úspěšné?
Zúčastněné strany, občané a občanská sdružení mohou vyjádřit své názory na rozhodnutí, která se jich týkají, a zároveň zjistit názory ostatních
organizací. V roce 2008 mají být stránky sloučeny s portálem pro občany TOM. Několik podobných projektů existuje i v dalších zemích.
Poučení vyplývající ze zkušeností
Contact
Ke zviditelnění stránek byla uspořádána školení pro vládní organizace a organizace uživatelů.
Opatření bylo inspirováno členským státem / projektem v rámci programu BEST:
Vládní portál Spojeného království http://petitions.pm.gov.uk a finské portály pro občany www.kansanvalta.fi a www.otakantaa.fi
State Chancellery
Hille Hinsberg
Stenbocki maja, Rahukohtu 3
Tallinn
Estonia
E-mail:
[email protected]
Website:
www.osale.ee
www.riigikantselei.ee
www.valitsus.ee
Výběr osvědčených postupů pro rok 2008
19
Popis
Projekt SÄVY posiluje úlohu posouzení dopadů na podniky při přípravě právních předpisů tím, že je v jeho rámci poskytováno odborné poradenství
všem ministerstvům, jsou vyvíjeny metody pro posouzení dopadů, pořádána pravidelná setkání zástupců ministerstev a podnikatelské sféry atd.
Cíle
Better assessment of the impact on businesses in legislative drafting.
Cílová skupina
Mimo jiné ministerští úředníci odpovědní za přípravu právních předpisů, zúčastněné strany z řad podnikatelů a ústavy pro hospodářský výzkum.
Datum zahájení
Datum ukončení
01/12/2004
31/12/2007
Další informace
Podle vládního programu na rok 2007–2011 bude činnost v rámci projektu SÄVY pokračovat.
Komunikační strategie
Výměna informací prostřednictvím týmu zabezpečujícího podporu projektu, odborná příprava pro tvůrce právních předpisů.
Posouzení podnikatelskými organizacemi
Je nyní mnohem snazší zařadit posouzení dopadů do přípravy právních předpisů. Zájmové skupiny v podnikatelském sektoru jsou lépe připraveny
zaměřit se na témata, která jsou pro podniky zásadně důležitá.
Kontaktní údaje podnikatelské organizace
Federace finských podniků, pan Antti Neimala, ředitel, tel. +358 9 229 229 35, e-mail [email protected]fi
Statistické informace
Analýza zasedání Parlamentu z roku 2005 a 2006 ukazuje, že situace ohledně posouzení dopadů na podniky se zlepšuje. V roce 2006 byl proveden
nejrozsáhlejší typ posouzení dopadů u 24 % vládních návrhů, které mají vliv na podniky (17 % v roce 2005). Počet návrhů bez posouzení dopadů
na podniky se v letech 2005–2006 snížil ze 42 % na 27 %. Kromě kvalitativního posouzení se v letech 2005–2006 zvýšilo i kvantitativní posouzení
dopadů na podniky, a to z 19 % na 35 %.
Dosažené výsledky
Dopad právních předpisů na podniky je nyní posuzován důkladněji, jak ukazují statistické informace a hodnocení zúčastněných stran z řad
podnikatelů.
Hodnocení
Závěrečná zpráva o projektu (ve finštině a angličtině) zveřejněná v prosinci 2007 obsahuje hodnocení provedené různými zájmovými skupinami.
Proč je toto opatření úspěšné?
Proaktivní spolupráce s ministerstvy, plnění praktických úkolů v rámci konkrétních legislativních projektů (např. pilotní legislativní projekty
vybrané na různých ministerstvech) a otevřená spolupráce se zúčastněnými stranami a výzkumnými ústavy.
Contact
Ministry of Trade and Industry
Liisa Lundelin-Nuortio
P.O. Box 32, FI-00023 Government
Finland
E-mail:
[email protected]fi
Poučení vyplývající ze zkušeností
Přesvědčit tvůrce právních předpisů, aby využívali podpory poskytnuté projektem SÄVY dostatečně brzy během přípravy právních předpisů.
Posilování posouzení dopadů vyžaduje dostatečnou, trvalou a komplexní podporu a kontrolu kvality posouzení.
Opatření bylo inspirováno členským státem / projektem v rámci programu BEST:
—
Website:
www.tem.fi/savy
20
Výběr osvědčených postupů pro rok 2008
Popis
Administrativní náklady vznikající v důsledku vnitrostátních předpisů se odhadují asi na 1 000 miliard HUF, tj. asi 4,5–6,7 % maďarského HDP.
Program je zaměřen na zjišťování a snižování/odstraňování těch nákladů podniků, kterým se lze vyhnout; nákladů spojených s dodržováním
předpisů a nákladů provozních a transakčních – nikoli pouze administrativních nákladů vyplývajících z dodržování právních požadavků, ale i ztrát
způsobených slabinami trhu, např. řetězovým zadlužováním a stínovou ekonomikou. Přijatá opatření: zjednodušení podnikové a daňové
administrativy, zvýšení právní bezpečnosti, zlepšení provozních podmínek financování, zvýšení transparentnosti trhu. Program také zahrnuje
vývojové prvky z oblasti e-government (elektronické veřejné správy).
Cíle
Dosáhnout do roku 2012 ročních úspor ve výši 100 miliard HUF, tj. 0,6 % HDP.
Cílová skupina
Celý podnikatelský sektor. Čím menší podnik, tím větší dopad na něj program má.
Datum zahájení
Datum ukončení
Další informace
17/10/2006
31/12/2011
Roční akční plány.
Komunikační strategie
Mediální akce, přednášky, konference, konzultační fóra, atd.
Posouzení podnikatelskými organizacemi
Akční plán za rok 2007 realizovaný v rámci programu byl projednán radou pro konkurenceschopnost a poradním výborem pro malé podniky.
Kontaktní údaje podnikatelské organizace
Maďarské průmyslové sdružení, Dr.György VADÁSZ, výkonný ředitel, 58-60. Thököly Str., Budapest, H-1146, tel: 343 5181, email: [email protected]
Statistické informace
—
Dosažené výsledky
Nové předpisy pro registraci společností, vyšší práh pro povinný audit firem; k internetovému obchodování již nejsou vyžadovány prostory pro
poprodejní služby atd.
Hodnocení
—
Proč je toto opatření úspěšné?
Opatření jsou založena na návrzích přijatých od podnikatelů a podnikatelských organizací a jsou prováděna ve spolupráci s ministerstvy / vládními
institucemi.
Poučení vyplývající ze zkušeností
Program je ve fázi testování. Musí být ještě rozvinut návyk dobré spolupráce při přípravě, provádění a hodnocení.
Contact
Opatření bylo inspirováno členským státem / projektem v rámci programu BEST:
Tento program byl inspirován iniciativou Evropské unie zaměřenou na snížení administrativní zátěže podniků do roku 2012 o 25 %.
Ministry of Economy and
Transport, Business Environment
Department
Dr. László Csernenszky
1880 Budapest P.O.B. 111
Hungary
E-mail:
[email protected]
Website:
www.gkm.gov.hu/feladataink/uz
leti/uzletre/ukf_nyit.html
Výběr osvědčených postupů pro rok 2008
21
Popis
V rámci tohoto projektu byly vytvořeny příklady pro posouzení rizik (ERA) k názorné ukázce toho, jak by mohly vypadat záznamy při posouzení
rizik v podnicích typických pro různá odvětví. Příklady jsou stručné a zaměřují se na významná rizika daného odvětví. Délka většiny příkladů je
méně než čtyři strany. Příklady jsou velmi realistické a byly připraveny spolu s profesními svazy a odbory.
Cíle
Ukázat podnikům, jak vypadá posouzení rizik typické pro jejich odvětví, a ušetřit jim tak čas a peníze.
Cílová skupina
Malé a střední podniky všech odvětví. Také větší organizace a organizace působící na více místech.
Datum zahájení
Datum ukončení
Další informace
01/07/2006
31/03/2010
—
Komunikační strategie
Zapojení jak skupin zaměstnavatelů, tak skupin zaměstnanců podněcuje podniky k používání příkladů jako vodítka při provádění vlastních
posouzení.
Posouzení podnikatelskými organizacemi
„Vytížení řídící pracovníci často nejsou odborníky na posouzení zdravotních a bezpečnostních rizik. Posouzení rizik jim může zabrat mnoho času.
Vzhledem k ostatním povinnostem nemusí být konečný výsledek tak kvalitní, jak by sami chtěli. Příkladové posouzení rizik lidem připomíná, že
důležité je při řízení rizik to, co se pro kontrolu rizik skutečně dělá, a nikoli, jak dokonalá je příslušná dokumentace.“
Kontaktní údaje podnikatelské organizace
Andrew Large, generální ředitel, Cleaning and Support Services Association, Warnford Court, 29 Throgmorton Street, London, EC2N 2AT.
Statistické informace
Čas nutný k provedení posouzení rizik zkrácen přibližně o 33 %. V britském výrobním odvětví byla zatím zaznamenána úspora 58 mil. GBP a úspora
dalších 140 mil. GBP se očekává.
Dosažené výsledky
Mimo jiné byly zveřejněny příklady pro podniky z oblasti kancelářské práce, skladování, opravy motorových vozidel, maloobchodního prodeje
a čištění. Zanedlouho budou zahrnuty i podniky z oblasti zemědělství a potravinářství.
Hodnocení
Činnost byla kladně přijata zaměstnavateli i zaměstnanci. Hodnocení bude provedeno v roce 2008.
Proč je toto opatření úspěšné?
Podpora vyšších úředníků a ministrů. Od zahájení projektu jsou zjišťována stanoviska zaměstnavatelů i pracovníků. Otevřený postoj, který vzal
v úvahu nejistotu, kterou pociťovali mnozí majitelé podniků ohledně posouzení rizik.
Contact
Health & Safety Executive
Geoffrey Brown
Health & Safety Executive
1 Hagley Road, Birmingham
B16 8HS
United Kingdom
Poučení vyplývající ze zkušeností
Mezi problémy, které bylo nutné překonat, patřil způsob, jak vysvětlit, že příklady posouzení rizik nejsou zároveň pokyny, ale pouze ukazují, jak
by mohlo posouzení rizik vypadat, aby mohlo být považováno za dostatečné. Bylo nutno dosáhnout rovnováhy mezi přáními zaměstnavatelů a
zaměstnanců ohledně toho, co pro ně v praxi znamená „dostatečné“.
Opatření bylo inspirováno členským státem / projektem v rámci programu BEST:
—
E-mail:
geoff[email protected]
Website:
www.hse.gov.uk
22
Výběr osvědčených postupů pro rok 2008
Popis
Zastaralý systém udělování licencí a registrací vytvářel nerovnost mezi obchody na různých místech a dokonce mezi obchody, které se nalézají
ve stejné ulici. Licenční poplatky se lišily nejen podle místa, ale i podle výše nájemného a druhu obchodní činnosti. Nové opatření odstraňuje
tuto nerovnost tím, že zavádí pevné registrační sazby stanovené pouze podle plochy obchodu, např. 0–200 m2 (30 LMT), 201–400 m2 (60 LMT)
a 401–800 m2 (180 LMT). To přinese užitek mnohým obchodům v městských centrech, a sice v podobě snížení registračních poplatků řádově o
stovky Lm, nezávisle na druhu činnosti a na místě. Zkrácen byl i čas nutný k vydání licence z 8 týdnů na 10 pracovních dní.
Cíle
Oživení obchodní činnosti v oblastech, kde velmi vzrostlo nájemné, které obchody platí. Obnova činnosti v prázdných obchodních prostorách.
Pobídka k tomu, aby začalo více podnikatelů obchodovat.
Cílová skupina
Maloobchodní a velkoobchodní prodejní místa. Poskytovatelé služeb.
Datum zahájení
Datum ukončení
Další informace
01/01/2007
Časově neomezeno.
Původní licenční poplatky platily více než 20 let.
Komunikační strategie
Tiskové zprávy, informace v rádiu a televizi.
Posouzení podnikatelskými organizacemi
Všeobecný svaz maloobchodníků a obchodníků.
Kontaktní údaje podnikatelské organizace
—
Statistické informace
Snížení využije přibližně 8 000 obchodních subjektů.
Dosažené výsledky
Výsledky ještě nejsou známy, ale bylo zaznamenáno mnoho kladných reakcí z obchodních sektorů, na které se opatření vztahuje.
Hodnocení
Na hodnocení je ještě příliš brzy.
Proč je toto opatření úspěšné?
Maloobchodníci již dlouho volali po omezení byrokracie a souvisejících nákladů. Zjednodušení a snížení poplatků má kladnou odezvu.
Poučení vyplývající ze zkušeností
Vyskytlo se několik problémů souvisejících s prostředky informačních technologií, protože musela být vytvořena nová pole v
registračních/licenčních databázích.
Opatření bylo inspirováno členským státem / projektem v rámci programu BEST:
—
Contact
Trade Services Directorate
Commerce Division
Saviour A Farrugia
Lascaris Valletta
Malta
E-mail:
[email protected]
Website:
—
Výběr osvědčených postupů pro rok 2008
23
Popis
Centrum pomoci pro podniky ve složitých situacích (CED) poskytuje pomoc a poradenství majitelům podniků a osobám samostatně výdělečně
činným z bruselského regionu. Mezi jeho služby patří společné informační a poradenské schůzky pořádané dvakrát týdně, poskytování
kvalifikovaného zhodnocení situace, individuálních konzultací ohledně řízení, strategií, financí, daní, obchodního a sociálního práva a nepřetržitá,
bezplatná a důvěrná telefonní linka pomoci.
Cíle
Cílem centra je stát se špičkovým střediskem v oblasti poradenství a pomáhat podnikům ve složitých situacích.
Cílová skupina
Velmi malé, malé a střední podniky v Bruselu.
Datum zahájení
Datum ukončení
Další informace
01/01/2005
Časově neomezeno.
—
Komunikační strategie
Centrum využívá profesních sítí (účetních, lékařů atd.) k šíření informací o zdrojích praktické pomoci firmám ve složitých situacích. Na internetových
stránkách centra lze stáhnout informační materiály a praktické rady.
Posouzení podnikatelskými organizacemi
—
Kontaktní údaje podnikatelské organizace
—
Statistické informace
Během prvních devíti měsíců roku 2007 bylo v Bruselu založeno 7 622 nových podniků (o 800 více než od ledna do září v roce 2006). Během
stejného období v Bruselu 1 047 firem zkrachovalo. Většina z nich byly malé podniky, zejména z oblasti stravovacích služeb, velkoobchodního
prodeje a stavebnictví. Nadprůměrný počet neúspěšných firem je také z oblasti poskytování podnikatelských služeb.
Dosažené výsledky
—
Hodnocení
—
Proč je toto opatření úspěšné?
Tento projekt je velmi cenný jak z mikroekonomického, tak makroekonomického hlediska. Odborná pomoc firmám ve složitých situacích je stále
ještě novým jevem a je často omezena pouze na právní pomoc. Členské státy, které zavedly systém podpory podobný CED (ať už na místní,
regionální nebo celostátní úrovni), jsou v jeho vývoji teprve na začátku.
Contact
B.E.C.I. (Brussels chamber of
commerce)
De Schutter Françoise
500 avenue Louise, Brussels
Belgium
Poučení vyplývající ze zkušeností
Práce CED inspiruje a majitelé podniků si postupně zvykají na to, že mohou požádat o pomoc a že neúspěch je běžnou součástí podnikání.
Opatření bylo inspirováno členským státem / projektem v rámci programu BEST:
—
E-mail:
[email protected]
Website:
www.beci.be
24
Výběr osvědčených postupů pro rok 2008
Popis
Švédský daňový orgán vyvinul elektronické daňové formuláře na měsíční platby daně z příjmu a DPH. Díky využití dokumentu s elektronickou
identifikací lze formuláře podepisovat elektronicky. Brzy se ukázalo, že by bylo vhodné, aby formuláře mohli podávat daňoví zástupci. Švédský
daňový orgán zavedl novou službu, která umožňuje postoupení celé procedury elektronického daňového přiznání daňovým zástupcům.
Cíle
Snížit administrativní náklady spojené s povinným podáváním měsíčních daňových přiznání.
Cílová skupina
Společnosti, které využívají služeb podnikové administrativy. Společnosti, ve kterých se podpisové právo vztahuje na více než jednoho vlastníka.
Datum zahájení
Datum ukončení
Další informace
04/01/2006
Časově neomezeno.
—
Komunikační strategie
—
Posouzení podnikatelskými organizacemi
—
Kontaktní údaje podnikatelské organizace
—
Statistické informace
—
Dosažené výsledky
Služba umožňuje, aby všechny fáze daňového přiznání prováděli účetní. Formuláře pro daňová přiznání mohou nyní používat i zahraniční
společnosti, a to tak, že jednají prostřednictvím zástupce, který musí být držitelem švédského identifikačního čísla a mít ve Švédsku stálou
adresu.
Hodnocení
Švédská agentura pro hospodářský a regionální růst (Nutek) zjistila, že opatření je jedním z nejúčinnějších v oblasti snižování administrativních
nákladů souvisejících s daněmi.
Proč je toto opatření úspěšné?
Opatření usnadňuje mnoha podnikům zpracování měsíčních daňových plateb tím, že jim dovoluje použití elektronických formulářů pro daňová
přiznání, které mohou být podepisovány zástupci, např. účetními.
Contact
Poučení vyplývající ze zkušeností
V současné době nemohou účetní odesílat několik elektronických formulářů daňových přiznání najednou. To by umožnilo účetním a jejich
klientům ušetřit, a služba by tak byla zajímavější i pro menší firmy.
Opatření bylo inspirováno členským státem / projektem v rámci programu BEST:
—
The Swedish Tax Agency
Roger Bengtsson
Jacqueline Deniz-Kiviharju
Ministry of Enterprise, Energy and
Communications
SE-103 33 Stockholm
Sweden
E-mail:
[email protected]
enterprise.ministry.se
[email protected]
enterprise.ministry.se
Website:
—
Výběr osvědčených postupů pro rok 2008
25
Popis
Lotyšsko zahájilo několik pilotních projektů na měření administrativní zátěže pomocí částečně upraveného standardního nákladového modelu
(SCM). Tyto pilotní projekty se týkají několika oblastí, např. daňové správy (DPH, spotřební daně, daně z příjmu), stavebních postupů, udělování
licencí a pracovních vztahů.
Cíle
Změřit dopad administrativních nákladů, které vyplývají z legislativního rámce, a zjistit, které části legislativy navyšují náklady související s
dodržováním předpisů (nikoli pouze administrativní náklady). Zjednodušit legislativní rámec pro podniky.
Cílová skupina
—
Datum zahájení
Datum ukončení
Další informace
01/06/2007
01/01/2008
—
Komunikační strategie
—
Posouzení podnikatelskými organizacemi
—
Kontaktní údaje podnikatelské organizace
—
Statistické informace
—
Dosažené výsledky
Projekt byl nedávno zahájen. Je prováděn prostřednictvím akčního plánu pro podnikatelské prostředí.
Hodnocení
—
Proč je toto opatření úspěšné?
—
Poučení vyplývající ze zkušeností
Použití metody SCM si vyžádá více času, než jsme původně předpokládali. Získané údaje nejsou vždy aktuální, protože právní předpisy jsou
neustále zdokonalovány a měření ne vždy zohledňuje jejich poslední změny.
Opatření bylo inspirováno členským státem / projektem v rámci programu BEST:
Nizozemsko, Spojené království, Dánsko.
Contact
Ministry of Economics
Ilze Beinare
Brivibas Str. 55, Riga, LV-1519
Latvia
E-mail:
[email protected]
Website:
www.em.gov.lv
26
Výběr osvědčených postupů pro rok 2008
3 . Kv a l i t n í p o d p o r a m a l ý c h p o d n i k ů
Kvalitní podpora malých podniků, zejména podpora jejich průniku na mezinárodní trhy
I přes všechny příležitosti, které globalizace nabízí, a přes rozšíření jednotného trhu jsou malé a střední
podniky v EU stále ve velké míře odkázány na své domácí trhy. Podle nejnovějších údajů ze střediska
pro sledování MSP jen 8 % malých a středních podniků vyváží své výrobky, pouze 12 % vstupních zdrojů
nakupují MSP v zahraničí a jen 5 % MSP v EU má zisk ze zahraniční spolupráce.
Tato situace snižuje příležitosti MSP k růstu a tvorbě nových pracovních míst a omezuje
konkurenceschopnost firem. Studie dokazují, že firmy, které jsou zaměřené na růst, se dříve dostanou
do mezinárodního obchodu. Na druhou stranu rozšíření obchodu za hranice vyžaduje dodatečné
zdroje, hlavně peníze a kvalifikované lidské zdroje. Malé a střední podniky většinou v této oblasti
zaostávají a navíc je pro ně obtížné získat příslušné obchodní informace.
Aby mohly podpůrné programy poskytovat účinnou pomoc, musí brát v úvahu potřeby těchto MSP. V
této kapitole jsou uvedeny některé osvědčené postupy z členských států, které takovou pomoc nabízejí.
Další informace viz:
http://ec.europa.eu/enterprise/entrepreneurship/support_measures/internationalisation
Výběr osvědčených postupů pro rok 2008
27
Popis
Projekt spojuje asi 20 komor, organizací pro rozvoj podnikání, technologických středisek a univerzit na obou stranách hranice mezi Německem
a Nizozemskem s cílem podpořit činnost malých a středních podniků v oblasti zahraničního obchodu. Nástroje:
– online platforma s komplexními dvojjazyčnými informacemi o organizacích MSP
– poradenské středisko poskytující podnikům odborné informace zdarma a v obou jazycích
– informační konference
– školení poradců v partnerských organizacích.
Cíle
Podpora přeshraničních, zahraničně-obchodních vztahů mezi německými a nizozemskými MSP.
Cílová skupina
Německé a nizozemské malé podniky a živnostníci.
Datum zahájení
Datum ukončení
Další informace
12/01/200
Časově neomezeno.
—
Komunikační strategie
Projekt Inter-Ned je propagován řadou organizací pro drobné podnikání, regionálními komorami, organizacemi pro rozvoj podnikání,
technologickými středisky, univerzitami i organizacemi v dalších regionech.
Posouzení podnikatelskými organizacemi
Podnikatel Alfred Marx, MEM Maschinenbau GmbH, Im Garbrook 7, 48683 Ahaus-Ottenstein se k tomuto projektu vyjádřil takto: „V Nizozemsku
podnikám již 15 let. Musíte mít samozřejmě trpělivost a vytrvalost, ale zároveň také spolehlivé informace o zemi a jejím trhu. Kompetenční síť
NL/NRW mi mnohokrát pomohla. Díky tomu jsme navázali úzkou spolupráci s nizozemskými podniky a spíš než zákazníkem jsme se stal jejich
partnerem.“
Kontaktní údaje podnikatelské organizace
Landes-Gewerbeförderungsstelle des nordrhein-westfälischen Handwerks e.V. (LGH), Auf´m Tetelberg 7, 40221 Düsseldorf, Tel.: 0211/ 30108-0, EMail: [email protected]
Statistické informace
Na on-line platformě bylo zveřejněno zhruba 800 odborných článků. Webové stránky zaznamenaly zvyšující se počet návštěvníků (v roce 2006
šlo o 110 000 návštěv; v roce 2007 o 240 000 návštěv). Centrálnímu kontaktnímu místu a partnerům projektu bylo adresováno několik stovek
žádostí o informace. Byla zaznamenána velice dobrá účast MSP na 25 informačních konferencích.
Dosažené výsledky
Viz otázka 15.
Hodnocení
Contact
Ne.
Kreishandwerkerschaft Borken
EU-Department
Hildegard Bongert-Boekhout
Johann-Walling-Str. 30, D-46325
Borken
Germany
Proč je toto opatření úspěšné?
E-mail:
[email protected]
Opatření bylo inspirováno členským státem / projektem v rámci programu BEST:
Podniky získávají poradenství a informace u jediného zdroje (tzv. one-stop shop). Ten poskytuje aktuální informace o praxi v němčině a
nizozemštině.
Poučení vyplývající ze zkušeností
—
—
Website:
www.inter-ned.info
28
Výběr osvědčených postupů pro rok 2008
Popis
Od roku 2007 poskytuje pět regionální středisek služeb Business Links inovujícím podnikatelům a malým a středním podnikům (MSP) s
potenciálem růstu poradenství a pomoc. Tato střediska se zaměřují na zjišťování potenciálu růstu a na školení a vedení veřejných i soukromých
poradců. Pracovníky této organizace jsou zástupci celé řady zúčastněných subjektů. Plánuje se rovněž zřízení rozsáhlé národní a mezinárodní sítě
odborníků.
Cíle
Podpořit růst MSP.
Cílová skupina
Inovující podnikatelé a malé podniky s potenciálem růstu.
Datum zahájení
Datum ukončení
Další informace
01/05/2007
Časově neomezeno.
—
Komunikační strategie
Poskytování informací v celé zemi v rámci tzv. podnikatelských dnů.
Posouzení podnikatelskými organizacemi
„Sloučení mnoha regionální úřadů na podporu podnikání do menšího počtu subjektů a zaměření se na rostoucí podniky je správná iniciativa.
Jednotné kontaktní místo (tzv. one-stop shop) pro podnikatele s cílem vytvořit přehled o trhu a jeho účastnících se jeví jako vhodný přístup.“
Kontaktní údaje podnikatelské organizace
Ejvind Henriksen, ředitel CONNECT Dánsko +45 6130 6661, e-mail do 31. prosince 2007: [email protected], po tomto datu:
[email protected]
Statistické informace
—
Dosažené výsledky
Všechna střediska Business Links uzavřela řadu smluv s orgány působícími v oblasti infrastruktury pro podnikání. Na každý rok počínaje rokem
2008 jsou stanoveny cíle pro hospodářský dopad (např. počet podnikatelů vykazujících růst, cíle pro výkon podnikatelů, kteří se zúčastnili Business
Links).
Hodnocení
Opatření bude vyhodnoceno v roce 2009.
Proč je toto opatření úspěšné?
Podnikatelé a malé podniky mají k dispozici řadu informačních zdrojů a služeb.
Poučení vyplývající ze zkušeností
Tento přístup vyžaduje úzkou spolupráci všech zúčastněných subjektů. Velký důraz na růst je rovněž nový. Některé inovující MSP nejsou zvyklé
vnímat veřejné poskytovatele služeb jako významné činitele v této oblasti.
Opatření bylo inspirováno členským státem / projektem v rámci programu BEST:
Toto opatření bylo částečně inspirováno iniciativou Business Links realizovanou ve Velké Británii.
Contact
Danish Enterprise and Construction
Authority (EBST)
Susie Nyholm
Langelinie Allé 17, DK- 2100
Copenhagen
Denmark
E-mail:
[email protected]
Website:
www.ebst.dk
Výběr osvědčených postupů pro rok 2008
29
Popis
Program ITM nabízí mladým absolventům, kteří začínají pracovat v malých a středních podnicích (MSP), semináře věnované mezinárodnímu
podnikání. Společnosti zapojené do tohoto programu mají za úkol připravit obchodní plán vývozu, který podporuje jak vývoz, tak obrat. Některé
semináře se konají ve Slovinsku a některé na uznávaných univerzitách v zahraničí. Podnikatelé si vyměňují osvědčené postupy se zástupci
zúčastněných MSP z jiných zemí. Slovinská organizace JAPTI (Veřejná agentura pro podnikání a zahraniční investice) také poskytuje MSP
poradenství ohledně přípravy plánů vývozu, vstupu na nové trhy a rozšiřování.
Cíle
Připravit mladé podniky na úspěšné podnikání na mezinárodní úrovni. Snížit jejich náklady a čas strávený neúspěšnými vývozními operacemi.
Cílová skupina
Mladí absolventi škol a zaměstnanci (mladší 35 let) v malých a středních podnicích.
Datum zahájení
Datum ukončení
Další informace
01/01/2006
31/12/2008
—
Komunikační strategie
Webová stránka, články v tisku, přímo adresovaná sdělení zasílaná poštou nebo e-mailem, osobní kontakt se společnostmi.
Posouzení podnikatelskými organizacemi
—
Kontaktní údaje podnikatelské organizace
—
Statistické informace
—
Dosažené výsledky
—
Hodnocení
Prostřednictvím průzkumů veřejného mínění.
Proč je toto opatření úspěšné?
Program je velice praktický. Podniky získávají přehled o osvědčených postupech a učí se od sebe navzájem. Připravují konkrétní plány a strategie
vývozu. Významnou součástí programu je navazování mezinárodních kontaktů.
Poučení vyplývající ze zkušeností
Contact
JAPTI (Public Agency for
Entrepreneurship and Foreign
Investments)
Milanka Jakopič
JAPTI Dunajska cesta 156
1000 Ljubljana
Slovenia
—
Opatření bylo inspirováno členským státem / projektem v rámci programu BEST:
Program ITM zahájila švédská obchodní rada. Slovinsko se připojilo v roce 2006. V roce 2007 se programu zúčastnilo 48 společností z Litvy,
Norska, Švédska, Islandu, Maďarska a Slovinska.
E-mail:
[email protected]
Website:
www.japti.si
www.izvoznookno.si
30
Výběr osvědčených postupů pro rok 2008
Popis
Tento program sestává z 32 opatření, jejichž cílem je posílit mezinárodní konkurenceschopnost rakouských podniků a zvýšit přitažlivost Rakouska
coby místa pro podnikání. Podpora spočívá v poskytování informací, organizování akcí věnovaných internacionalizaci a v přímé finanční pomoci.
Velká část této podpory je zvláště významná pro malé podniky: cesty za účelem získávání informací o trzích sousedních zemí, individuální školení
věnované vývozu pro malé podniky, které se do této činnosti pouštějí poprvé, podpora rakouských pavilonů v rámci mezinárodních obchodních
veletrhů a balíček „začínáme s vývozem“ připravený na míru zejména pro malé podniky. Potenciální vývozci si mohou navíc také otestovat svou
připravenost na vývoz. Rozpočet finanční pomoci na rok 2008 činí 16 milionů EUR.
Cíle
Zvýšit povědomí o vývozu s cílem zdvojnásobit počet vyvážejících podniků. Podpořit aktivní přímé investice.
Cílová skupina
Cílovou skupinou jsou především malé podniky, zejména společnosti v odvětví služeb a „nováčci“ v oblasti vývozu.
Datum zahájení
Datum ukončení
Další informace
01/09/2003
31/03/2009
—
Komunikační strategie
V Rakousku: internetové stránky www.go-international.at, mediální spolupráce s tiskem. V zahraničí: internetové stránky
www.advantageaustria.org, zvláštní propagace v rámci akcí na cílových trzích, návštěvy novinářů z cílových zemí.
Posouzení podnikatelskými organizacemi
Program vede spolková hospodářská komora, organizace Österreich-Werbung a Austria Wirtschaftsservice Ges.m.b.H.
Kontaktní údaje podnikatelské organizace
—
Statistické informace
Do konce roku 2006 proběhlo 685 akcí s 13 800 účastníky. Finanční pomoc obdrželo 5 800 podniků. Bylo provedeno 350 testů připravenosti na
vývoz a rozděleno více než 1 200 balíčků. Informace týkající se internacionalizace byly rozšířeny také mezi 5 000 žáky škol a 1 000 učiteli.
Dosažené výsledky
—
Hodnocení
Celkové hodnocení bude provedeno po ukončení celého programu.
Proč je toto opatření úspěšné?
Provádění je jednoduché a pružné. Rozhodovací procesy jsou rychlé. Významnou podporu poskytlo oddělení pro vývoz hospodářské komory
(100 kanceláří v zahraničí).
Contact
Poučení vyplývající ze zkušeností
Původní doba programu byla příliš krátká (měl by trvat alespoň 3 roky!). Pracovní zátěž spojená s prováděním této iniciativy vyžadovala vysoké
nasazení specializovaného týmu.
Opatření bylo inspirováno členským státem / projektem v rámci programu BEST:
—
Ministry of Economics and Labour
and others
Dr. Andreas Ségur-Cabanac
Wirtschaftskammer Österreich
Wiedner Hauptstraße 63
A-1045 Wien
Austria
E-mail:
[email protected]
Website:
www.go-international.at
www.wko.at
Výběr osvědčených postupů pro rok 2008
31
Popis
Cílem programu je podpořit malé a střední podniky (MSP) ve fázi plánování vývozního procesu. Je založen na podnikatelských klubech
organizovaných Euro Info Centrem maďarského Institutu pro rozvoj podnikání a investic (ITD). Semináře jsou rozděleny do dvou částí: nejprve
vystoupí odborníci v dané oblasti s praktickými prezentacemi o vývozu, poté následují osobní konzultace s přednášejícími a organizátory. Účastníci
si mohou rovněž vyměňovat zkušenosti a podělit se o znalosti. MSP se mohou také účastnit veletrhů. Poskytujeme finanční podporu (50 %
cestovních výdajů) a pomáháme s organizací přípravných setkání s dalšími zúčastněnými společnostmi. Jedna osoba zástupce podniků doprovází
a zajišťuje pomoc na místě / překlad.
Cíle
Podpořit MSP v procesu internacionalizace a poskytnout platformu pro výměnu informací.
Cílová skupina
MSP s potenciálem vývozu.
Datum zahájení
Datum ukončení
Další informace
01/02/2006
12/12/2007
—
Komunikační strategie
Webová stránka, zpravodaj, články v odborném tisku, rozhovory v rozhlase.
Posouzení podnikatelskými organizacemi
—
Kontaktní údaje podnikatelské organizace
—
Statistické informace
Od roku 2006 se konalo 12 seminářů v Budapešti a 11 akcí v dalších maďarských městech. Celkem se jich zúčastnilo zhruba 570 osob.
Dosažené výsledky
Někteří členové klubu, kterých je celkem 100, již dosáhli úspěchu na mezinárodních trzích poté, co se zúčastnili mezinárodních veletrhů. Například
podnik zabývající se elektrickými zařízeními začal za podpory ze strany evropského exportního klubu (Europe Export Club) vyvážet v roce 2006
a dosáhl zisku ve výši 40 milionů HUF, přičemž v roce 2007 jej plánuje zdvojnásobit.
Hodnocení
—
Proč je toto opatření úspěšné?
Díky poskytnuté pomoci zahájila řada podniků činnost na mezinárodním trhu.
Contact
Investment and Trade
Development Agency (ITD
Hungary) - Euro Info Centre
Erzsébet Dobos
Andrássy út 12, H-1061
Budapest
Hungary
Poučení vyplývající ze zkušeností
MSP požadují vysoce praktické semináře a méně teorie; to bylo třeba při realizaci programu zohlednit.
Opatření bylo inspirováno členským státem / projektem v rámci programu BEST:
—
E-mail:
[email protected]
Website:
http://www.itd.hu
32
Výběr osvědčených postupů pro rok 2008
Popis
KiVi je platforma nabízející informace o službách v oblasti internacionalizace, které poskytují veřejní, poloveřejní a soukromí poskytovatelé
služeb. Informace jsou předávány v podobě případových studií o jednotlivých podnicích, prostřednictvím seminářů, drobných propagačních akcí
a individuálního poradenství. Každý seminář je organizován na místě, na základě potřeb jednotlivých podniků a v ideálním případě je plánován
s přispěním místních zúčastněných subjektů s cílem zahrnout všechny relevantní zkušenosti.
Cíle
Tento projekt byl inspirován studiemi, které prokázaly poměrně nízké povědomí o službách v oblasti internacionalizace ve Finsku.
Cílová skupina
V prvé řadě malé a střední podniky, ale rovněž představitelé velkých společností.
Datum zahájení
Datum ukončení
Další informace
01/09/2005
Časově neomezeno.
—
Komunikační strategie
Společné marketingové úsilí místního organizátora (střediska pro zaměstnanost a hospodářský rozvoj, tzv. TE-centra) a tří obchodních organizací.
Posouzení podnikatelskými organizacemi
„Internacionalizační služby ve Finsku jsou poskytovány mnoha různými subjekty a pro podnikatele je obtížné mít o nich přehled a nalézt správného
partnera. KiVi je vynikající nástroj pro přiblížení těchto informací podnikům."
Kontaktní údaje podnikatelské organizace
Paní Anne Linnonmaa, výkonná ředitelka, Anne Linnonmaa Ltd, Saimaankatu 8, 50100 Mikkeli, puh. (015) 411 7700, fax (015) 411 7701
Statistické informace
Celkem 18 seminářů začínajících v letech 2005–2006 se zúčastnilo 1 379 lidí (průměrně 77 účastníků na seminář). Více než 53 % z nich byli
zástupci podniků a 47 % zúčastněných zastupovalo organizace podporující internacionalizaci. Obsah těchto akcí byl hodnocen stupněm 4 (nejvyšší
stupeň 5).
Dosažené výsledky
—
Hodnocení
Vzhledem k příznivým reakcím ze strany partnerů byl projekt prodloužen.
Proč je toto opatření úspěšné?
Velký počet partnerů, kteří byli do projektu zapojeni, včetně všech hlavních obchodních organizací a všech národních i řady místních subjektů
podporujících internacionalizaci, zvýšili kvalitu obsahu.
Poučení vyplývající ze zkušeností
Na začátku přestavovala největší problém finanční omezení. V současné době je stěžejním úkolem oslovit všechny potenciální podniky a zajistit
natolik atraktivní obsah, aby časově vytížené zástupce podniků motivoval k účasti. O to usilují všechny partnerské organizace.
Opatření bylo inspirováno členským státem / projektem v rámci programu BEST:
—
Contact
Confederation of Finnish
industries EK
Severi Keinälä
P.O.Box 30, FI-00131 Helsinki
Finland
E-mail
[email protected]fi
Website
www.ek.fi/kivi
Výběr osvědčených postupů pro rok 2008
33
Popis
PIPE nabízí specializované poradenství a ekonomickou podporu „na míru“ s cílem pomoci podnikům při vytváření strategií v oblasti
internacionalizace. Program sestává ze tří fází:
(i) autodiagnostika – zjištění své vlastní situace, pokud jde o konkurenceschopnost a potenciál pro internacionalizaci,
(ii) vymezení procesu internacionalizace a průzkum trhu,
(iii)realizace plánu internacionalizace a zaměstnání pomocného pracovníka, který zahájí činnost vývozního oddělení. Finanční podpora pokrývá
80 % vzniklých nákladů. PIPE poté poskytuje navazující monitorovací program, jehož cílem je zajistit, aby společnosti upevnily svou pozici
vývozce.
Cíle
Zvýšit počet vyvážejících španělských malých a středních podniků (MSP). Rozšířit španělský vývoz větším počtem společností.
Cílová skupina
Malé a střední podniky ze všech odvětví a ze všech regionů ve Španělsku, u nichž vývoz představuje méně než 30 % obratu. Začínající podniky.
Datum zahájení
Datum ukončení
01/01/2007
31/12/2013
Další informace
Tato iniciativa byla zahájena v roce 1997. Třetí fáze začala v roce 2007.
Komunikační strategie
Informace jsou šířeny prostřednictvím sítě 103 institucí: 85 španělských obchodních komor a 17 orgánů regionální správy.
Posouzení podnikatelskými organizacemi
—
Kontaktní údaje podnikatelské organizace
—
Statistické informace
Od roku 1997 se zapojilo 4 562 příjemců. Rozpočet na léta 2007–2013 přesahuje 75 milionů EUR.
Dosažené výsledky
—
Hodnocení
Díky velice úzkému vztahu s podniky stálé hodnocení. Dvakrát ročně provádí externí společnost hodnocení spokojenosti uživatelů.
Proč je toto opatření úspěšné?
Contact
ICEX (Spanish Institute for Foreign
Trade)
Mar Castro
Paseo de la Castellana, 14-16
28046 Madrid
Spain
Individualizované a specializované poradenství poskytované externími poradci. Doplňující služby, určené zejména pro MSP, jako je vyhotovování
překladů, zajišťování pojištění, finančních služeb, školení a propagace.
Poučení vyplývající ze zkušeností
Ke zpětné vazbě dochází při pravidelných setkáních s podniky, které se programu účastní. To umožňuje, aby služba reagovala na různé potřeby.
Opatření bylo inspirováno členským státem / projektem v rámci programu BEST:
—
E-mail:
[email protected]
Website:
www.portalpipe.com
34
Výběr osvědčených postupů pro rok 2008
Popis
Síť PIPEnet pomáhá podnikům internacionalizovat jejich činnost tím, že podněcuje využívání nejvhodnějších technologií. Poradenská služba
zkoumá potřeby podniků z technologického, rozpočtového a personálního hlediska. Poté je při setkáních s daným podnikem vypracován
strategický plán. Tento plán zahrnuje analýzu stavu nových technologií v cílových zemích a určí potenciální partnery nebo kontakty na internetu.
Zúčastněné společnosti hradí pouze 20 % celkových nákladů, které činí 6 000 EUR. Během prvního roku po dodání finálních podkladů poskytuje
poradenská služba technickou pomoc.
Cíle
Podpořit podniky při internacionalizaci za použití nejvhodnějších technologií.
Cílová skupina
Společnosti, které se zúčastnily základního programu PIPE.
Datum zahájení
Datum ukončení
Další informace
01/01/2007
31/12/2013
Program byl zahájen na konci roku 2004.
Komunikační strategie
Webový portál, workshopy, semináře, setkání atd.
Posouzení podnikatelskými organizacemi
—
Kontaktní údaje podnikatelské organizace
—
Statistické informace
Úvodní poradenské setkání absolvovalo 1 500 podniků. Úplný poradenský program dokončilo 300 podniků.
Dosažené výsledky
—
Hodnocení
Služeb poskytovaných sítí PIPEnet rovněž využívá 20 % podniků, které se zúčastnily programu PIPE.
Proč je toto opatření úspěšné?
Podnikům je po dobu jednoho roku poskytováno individualizované poradenství, které jim má pomoci řešit problémy související s technologiemi.
Poučení vyplývající ze zkušeností
—
Opatření bylo inspirováno členským státem / projektem v rámci programu BEST:
—
Contact
ICEX - Spanish Institute for
Foreign Trade
Mar Castro
Paseo de la Castellana, 14-16
28046 Madrid
Spain
E-mail:
[email protected]
Website:
www.portalpipe.com
Výběr osvědčených postupů pro rok 2008
35
Popis
Národní síť služeb pro MSP (KSU) je sítí nevládních organizací na podporu podnikání. Poskytuje poradenství, informace a školení i finanční služby
prostřednictvím těchto podřazených sítí: národní inovační síť, síť konzultačních středisek, síť finančních služeb (poskytování úvěrů a záruk za úvěry).
Členové sítě jsou nezávislí a svou činnost financují sami. Pro všechna střediska byly stanoveny jednotné normy.
Cíle
Vytvořit prostředí příznivé pro podnikání.
Cílová skupina
Mikropodniky, malé podniky a středně velké podniky.
Datum zahájení
Datum ukončení
Další informace
01/10/1996
Časově neomezeno.
—
Komunikační strategie
Webová stránka. Konference, kde jsou podniky informovány o službách poskytovaných sítí KSU.
Posouzení podnikatelskými organizacemi
Viz níže.
Kontaktní údaje podnikatelské organizace
Hodnotící zprávy jsou k dispozici v sídlech těchto organizací: Polská agentura pro rozvoj podnikání (PAED): Warszawa, u. Pańska 81/83, Národní
obchodní komora: ul. Trębacka 4, 00-074 Warszawa, tel +48 22 630 96 00, fax +4822 827 46 73 [email protected], www.kig.pl; Národní sdružení
obchodu a služeb: ul Oboźna 8, 00-332 Warszawa, tel. +48 22 828 22 06, http://kupiec.org.pl
Statistické informace
—
Dosažené výsledky
V letech 2005-2007 bylo vyřízeno 350 000 žádostí o služby a zaregistrováno 180 středisek KSU.
Hodnocení
Činnosti KSU jsou sledovány a hodnoceny pomocí provozního výzkumu a tematických hodnocení. Ty zahrnují individuální hloubkové pohovory
se zástupci organizací a podnikateli a internetové a telefonické průzkumy.
Proč je toto opatření úspěšné?
Konzultanti sítě KSU mají zkušenosti se spoluprácí s podnikateli. Díky obeznámenosti s místním prostředím a s regionálními trendy jsou schopni
poskytovat profesionální služby.
Poučení vyplývající ze zkušeností
Contact
Polish Agency for Enterprise
Development
Michal Polanski
Panska 81/83,00-834 Warsaw
Poland
Síť KSU sestává z mnoha různých institucí, což může působit problémy při koordinaci KSU. Proto je třeba, aby byli všichni členové KSU zapojeni
do rozvoje sítě.
Opatření bylo inspirováno členským státem / projektem v rámci programu BEST:
—
E-mail:
[email protected]
Website:
www.euroinfo.org.pl
www.ksu.parp.gov.pl
36
Výběr osvědčených postupů pro rok 2008
Popis
Toto opatření se zaměřuje na malé podniky v regionu Emilia-Romagna, které zamýšlejí rozšířit oblast svého podnikání do zahraničí a požádaly
o podporu u SIMEST (instituce, která propaguje italské podniky v zahraničí). Záruky poskytované institucí SIMEST pokrývají část financování,
přičemž se na ručení spolupodílí regionální fond, který krytí zajišťované institucí SIMEST doplňuje. Podniky mohou využít záruk poskytovaných
fondem na základě žádostí předložených úvěrovým institucím nebo řemeslnickým družstvům, které v této souvislosti společně s hlavním
organizátorem iniciativy Sprint poskytují informace a pomoc s podáváním žádostí.
Cíle
Poskytnout přístup k vnitrostátnímu financování pro malé podniky, které mají v úmyslu dlouhodobě rozšířit své podnikání do zahraničí.
Cílová skupina
Malé podniky všeho druhu působící v průmyslu nebo v odvětví řemeslné výroby.
Datum zahájení
Datum ukončení
Další informace
01/01/2004
Časově neomezeno.
—
Komunikační strategie
Regionální putovní výstava, webová stránka, oficiální noviny regionu Emilia-Romagna.
Posouzení podnikatelskými organizacemi
Do navrhování strategických pokynů pro toto opatření byla zapojena sdružení podnikatelů. Podporu lze získat dvěma způsoby: jako individuální
uskupení s jediným projektem, nebo jako organizace (např. sdružení) s větším počtem projektů realizovaných různými uskupeními. Ve fázi
posuzování je kladen zvláštní důraz na součinnost mezi jednotlivými projekty, k níž díky programu dochází.
Kontaktní údaje podnikatelské organizace
—
Statistické informace
V roce 2004 se účastnilo 137 podniků zapojených do 18 uskupení. V roce 2005 to bylo 32 uskupení čítajících dohromady 332 podniků. V současné
době probíhá třetí kolo podávání žádostí ze strany malých podniků.
Dosažené výsledky
—
Hodnocení
—
Proč je toto opatření úspěšné?
Podpora regionu usnadňuje malým podnikům provozovat jejich činnost na mezinárodní úrovni. Pomáhá podnikům působícím v témže odvětví
při spolupráci a dává těm nejmenším příležitost zapojit se do složitých strategií pronikání na trh a prozkoumat možnosti zahájení výroby.
Poučení vyplývající ze zkušeností
Contact
—
Opatření bylo inspirováno členským státem / projektem v rámci programu BEST:
—
Region of Emilia Romagna: Sprint
Ruben Sacerdoti
via/le Aldo Moro, 44 40127
Bologna
Italy
E-mail:
[email protected]
Website:
www.sprint-er.it
Výběr osvědčených postupů pro rok 2008
37
4. Jiné oblasti charty
Jiné oblasti charty
Evropská charta pro malé podniky vyzývá členské státy a Komisi, aby podnikly kroky v deseti klíčových
oblastech na podporu malých podniků, a to zejména zlepšováním jejich právního a správního rámce.
Z těchto deseti oblastí byly pro období 2007 – 2008 vybrány tři prioritní oblasti:
1) vzdělávání a školení pro podnikatelskou veřejnost (oblast č. 1);
2) lepší legislativa a předpisy, zejména jak „myslet nejdříve v malém“ (oblast č. 3);
3) kvalitní podpora malých podniků, zejména podpora jejich průniku na mezinárodní trhy
(oblast č. 9b).
Výběr osvědčených postupů identifikovaných ve výše zmíněných prioritních oblastech je uveden v
předcházejících kapitolách. Mnoho dalších osvědčených postupů však bylo zaznamenáno i v jiných
oblastech charty. Tato kapitola vyzdvihuje osvědčené postupy v těchto dalších oblastech charty:
•
•
•
•
•
•
•
•
38
levnější a rychlejší založení podniku (oblast č. 2),
dostupnost dovedností (oblast č. 4),
zlepšování přístupu k internetu (oblast č. 5),
lepší využívání jednotného trhu (oblast č. 6),
daně a finanční záležitosti (oblast č. 7),
posílení technologické kapacity malých podniků (oblast č. 8),
používání úspěšných modelů elektronického obchodování (oblast č. 9a),
silnější a účinnější zastoupení zájmů malých podniků na úrovni Evropské unie a na vnitrostátní
úrovni (oblast č. 10).
Výběr osvědčených postupů pro rok 2008
Popis
CETMOS poskytuje firmám informace o platných a přihlášených (avšak dosud neschválených) ochranných známkách v devíti zemích střední a
východní Evropy, které se na projektu podílejí. Tuto službu společně provozují patentové úřady Rakouska a Maďarska. Zákazníci obdrží jediný
dokument, který poskytuje přehled informací z oficiálních databází patentových úřadů v těchto devíti zemích. Vyhledávání provádějí odborníci
na ochranné známky v jednotlivých patentových úřadech a výsledky jsou k dispozici za čtyři až šest týdnů.
Cíle
Jednou z podmínek, které motivují firmy k vstupu na trh v jiném státě, je záruka práv duševního vlastnictví v příslušné zemi. CETMOS pomáhá
tuto situaci ujasnit ohledně ochranných známek.
Cílová skupina
Firmy, které plánují otevřít pobočky ve střední/východní Evropě.
Datum zahájení
Datum ukončení
Další informace
01/10/2007
Časově neomezeno.
—
Komunikační strategie
Internetové stránky CETMOS a stránky zúčastněných vnitrostátních patentových úřadů. Tiskové konference a jiné akce pořádané ve spolupráci s
rakouskými organizacemi pro rozvoj podnikání.
Posouzení podnikatelskými organizacemi
—
Kontaktní údaje podnikatelské organizace
—
Statistické informace
—
Dosažené výsledky
—
Hodnocení
Plánuje se na konec prvního čtvrtletí roku 2008. Další hodnocení budou následovat čtvrtletně. Dotazník pro zákazníky na konci roku 2008.
Proč je toto opatření úspěšné?
V současné době je pětina všech evropských značek (14 105 přihlášek z celkem 77 460 přihlášek v roce 2006) zamítnuta, protože firmy nemají
přehled o právní situaci ve vybrané zemi. Služba CETMOS slouží jako přehled ochranných známek a je dostupná přes internet prostřednictvím
jediného dotazu. Je k dispozici pro všechny zúčastněné země, takže uživatelé nemusí kontaktovat devět různých patentových úřadů.
Poučení vyplývající ze zkušeností
Bylo nutno projednat vnitrostátní organizační a právní rozdíly. Jelikož se jednalo o týmy z devíti různých zemí, kladl se důraz na komunikaci a
pravidelně se konala setkání na různých úrovních (vedoucí týmů, odborníci).
Opatření bylo inspirováno členským státem / projektem v rámci programu BEST:
CETMOS je společná služba, kterou jménem devíti zúčastněných vnitrostátních patentových úřadů spravují patentové úřady Rakouska a Maďarska.
Contact
Patent offices of Austria and eight
other countries
Ursula Höfermayer
Österreichisches Patentamt
Dresdner Straße 87, A-1200 Wien
Austria
E-mail:
[email protected]
Website:
www.cetmos.eu
Výběr osvědčených postupů pro rok 2008
39
Popis
Tato akce ministerstva hospodářství a informačních středisek Euro Info z Německa, Litvy, Polska, Slovenska, Spojeného království a Švédska
propagovala spolupráci mezi malými a středními strojírenskými podniky z Číny a zmíněných 6 evropských zemí. Zainteresované firmy se musely
zaregistrovat a předložit stručný popis své činnosti a druhu spolupráce, o kterou měly zájem. Profily jednotlivých firem byly vloženy do katalogu
a zájemci si pak mohli vybrat ty firmy, se kterými chtěli navázat užší kontakt. Setkání měla formu internetových chatů, které probíhaly hlavně
v angličtině. Každý z nich trval přibližně 35 minut.
Cíle
Pomoc malým a středním podnikům najít nové partnery pro rozvoj, výrobu a obchod. Propagace internetu jako prostředku k navazování kontaktů
se zahraničními firmami.
Cílová skupina
Evropské a čínské malé a střední podniky působící v oblasti strojních zařízení, kovových výrobků a součástek, technických projektů, softwaru,
výzkumu a vývoje. Dodavatelé oceli.
Datum zahájení
Datum ukončení
Další informace
30/11/2006
01/12/2006
Druhý veletrh se bude konat v roce 2008.
Komunikační strategie
Internetové stránky www.euroinfo.se/IFair
Posouzení podnikatelskými organizacemi
Akci organizovaly samotné obchodní organizace. Většina účastníků byla s výsledky akce spokojena a chtěla by se zúčastnit i příštích podobných
akcí na internetu.
Kontaktní údaje podnikatelské organizace
Profilex Sp.J.; Orchow 28a, 98-100 Lask, National Chamber of Commerce ul. Trębacka 4, 00-074 Warszawa, tel.+48 22 630 96 00, [email protected],
www.kig.pl; National Association Trade and Services, ul. Oboźna 8, 00-332 Warszawa, tel. +48 22 828 22 06, http://kupiec.org.pl
Statistické informace
—
Dosažené výsledky
Zaregistrovalo se 105 firem: 40 z Číny, 22 z Polska, 13 ze Spojeného království, 10 ze Švédska, 9 z Litvy, 7 z Německa a 4 ze Slovenska. Každý účastník
měl 1 až 12 předem domluvených virtuálních diskuzí s ostatními zúčastněnými firmami.
Hodnocení
—
Proč je toto opatření úspěšné?
Přes sto firem mělo jedinečnou možnost navázat obchodní kontakty se zahraničními firmami v Evropě a Číně, a přitom ušetřit čas a peníze. Pro
některé firmy to byl první krok ke spolupráci se zahraničními firmami.
Contact
Euro Info Centre / Polish Agency
for Enterprise Development
Michal Polanski
Panska 81/83, 00-834 Warsaw
Poland
Poučení vyplývající ze zkušeností
Několik účastníků mělo potíže s internetovým připojením.
Opatření bylo inspirováno členským státem / projektem v rámci programu BEST:
—
E-mail:
[email protected]gov.pl
Website:
www.euroinfo.org.pl
40
Výběr osvědčených postupů pro rok 2008
Popis
Každé dva roky se 200-225 mladých podnikatelů (ve věku 18-21 let) účastní akce Emax. Jedná se o týdenní akci, jejíž cílem je posílit podnikatelské
dovednosti v severských zemích. Každý účastník je pečlivě vybrán na základě osobního podnikatelského profilu. Emax představuje tyto mladé
lidi jako příklady hodné následování. Pro dřívější účastníky se pořádá zvláštní akce.
Cíle
Rozvoj podnikání ve skandinávských zemích.
Cílová skupina
Emax Švédsko: 225 podnikatelů ve věku 18-20 let. Emax Skandinávie: 200 podnikatelů ve věku 18-21 let z Norska, Švédska, Finska a Dánska.
Datum zahájení
Datum ukončení
Další informace
01/01/2002
Časově neomezeno.
—
Komunikační strategie
Spolupráce se školami a organizacemi, které se zabývají podnikáním.
Posouzení podnikatelskými organizacemi
„O projekt Emax se podrobně zajímáme od jeho spuštění v roce 2002 a jeho rozvoj na nás udělal velký dojem. Každá část programu je profesionálně
připravena a mladým podnikatelům přináší jedinečné zkušenosti.“
Kontaktní údaje podnikatelské organizace
Thomas Henningsson, CEO, ALMI Businesspartner Örebro Region, Box 8023, 70008 Örebro, SWEDEN, Tel. +46 19 174814,
[email protected]
Statistické informace
Akce ve Švédsku: 1 100 účastníků za 6 let. Akce ve Skandinávii: 170 účastníků v roce 2007.
Dosažené výsledky
Emax Skandinávie poskytuje mladým podnikatelům kontakty a nápady.
Hodnocení
Více než 95 % účastníků by program doporučilo ostatním.
Proč je toto opatření úspěšné?
Úspěch projektu Emax tkví v jeho jedinečném přístupu. Se všemi účastníky se jedná jako s dospělými. Vypadá to spíše jako konference než
mládežnická akce. Každý z účastníků je již úspěšným podnikatelem, takže existuje velký prostor pro setkávání s lidmi, kteří mají stejné ambice.
Poučení vyplývající ze zkušeností
K nalezení těch nejlepších muselo být osloveno velké množství mladých podnikatelů. Náš seznam otázek pro pohovory pomáhá zaručit stejné
příležitosti bez ohledu na zemi/region a usnadňuje hledání nových partnerských organizací.
Opatření bylo inspirováno členským státem / projektem v rámci programu BEST:
Emax Skandinávie vychází z projektu Emax Švédsko, který byl zahájen v roce 2002. Severská rada ministrů se o něj začala zajímat a požádala,
aby se podobná akce konala pro celou Skandinávii. Organizátoři by rádi zahájili Emax Evropa s 10 účastníky z každého členského státu EU.
Contact
STARTcentrum I Örebro region AB
Staffan Backman
PO Box 8023, SE-700 08 Örebro
Sweden
E-mail:
Staff[email protected]
Website:
www.startcentrum.se or
www.emaxevent.com
Výběr osvědčených postupů pro rok 2008
41
Popis
Pomůcka pro vypracování podnikatelského záměru (business plan toolbox) je bezplatná on-line aplikace, která se skládá z:
• podnikatelského záměru (analýza trhu, marketing, financování).
•„virtuálního průvodce“, který obsahuje odpovědi a konkrétní příklady podnikatelských záměrů.
• on-line informací a rad od instruktora, který si může váš podnikatelský záměr přečíst (tato část aplikace je v současné době k dispozici pouze
pro studenty, ale v budoucnu může být přístupná pro všechny uživatele).
• „jednotného formuláře“: všechny údaje stačí zadat jen jednou, aplikace pak automaticky vyplní všechny potřebné formuláře.
Tato pomůcka je k dispozici v angličtině, francouzštině, němčině a portugalštině.
Cíle
Podporovat soukromé podnikání tím, že se ulehčí první kroky.
Cílová skupina
Noví živnostníci v Lucembursku, studenti.
Datum zahájení
Datum ukončení
Další informace
03/02/2005
Časově neomezeno.
—
Komunikační strategie
Tiskové konference, marketing (letáky, plakáty, odkazy na partnerských internetových stránkách).
Posouzení podnikatelskými organizacemi
Chambre de Commerce, Chambre des Métiers.
Kontaktní údaje podnikatelské organizace
Monsieur Paul Emering, Secrétaire Général, Chambre de Commerce, 7, rue Alcide de Gasperi, L-2981 Luxembourg, Tél.: + 352 4239393-1, email:
[email protected]
Statistické informace
Od spuštění v roce 2005 navštívilo stránky 20 000 osob, z nichž 2 600 se stalo registrovanými uživateli.
Dosažené výsledky
Pomůcka se používá na různých stupních škol: na střední škole pro budoucí mladé podnikatele v Lucemburku; na Lucemburské univerzitě (kurzy
marketingu a účetnictví pro inženýry); na střední škole pro budoucí zemědělské inženýry (ENSAIA) ve francouzském Nancy a v kurzech
celoživotního vzdělávání organizovaných obchodní komorou v Lucembursku.
Hodnocení
Hodnocení od účastníků kurzů. Hodnocení spokojenosti od uživatelů internetu.
Proč je toto opatření úspěšné?
Řada pedagogických institucí požádala o možnost používat tuto pomůcku ve svých kurzech. V roce 2006 požádala Portugalská obchodní a
průmyslová komora v Lucembursku o spolupráci při překladu této pomůcky do portugalštiny.
Contact
Institut Universitaire International
Luxembourg
Diane Durinck
31, rue du Parc L-5374 Munsbach
Luxembourg
Poučení vyplývající ze zkušeností
Potíže s vývojem jednotného formuláře, jelikož bylo docela obtížné upravit úřední formuláře pro použití na internetu.
Opatření bylo inspirováno členským státem / projektem v rámci programu BEST:
—
E-mail:
[email protected]
Website:
www.businessplan.lu
42
Výběr osvědčených postupů pro rok 2008
Popis
bro:Tplus je softwarový balíček pro samostatně podnikající pekaře. Jeho účelem je
1) umožnit pekařům snadný a spolehlivý výpočet nákladů na výrobky pro účely stanovení cen. Pekaři mohou též provést analýzu ABC svého
sortimentu.
2) poskytnout informace o výrobcích: na základě receptu se automaticky vypočte výživová hodnota. Přes internet lze porovnat seznamy položek
k nákupu s nabídkou dodavatelů, včetně uvedení cen. Informace o výživové hodnotě lze stáhnout ze stránek výzkumného ústavu. Rovněž lze
provádět on-line objednávky a k dispozici je on-line fórum otázek a odpovědí.
Cíle
Zvýšit konkurenceschopnost pekařů díky zjednodušení výpočtů. Rychleji a efektivněji nakupovat suroviny. Optimalizovat marži na každém
výrobku.
Cílová skupina
Samostatně podnikající pekaři, vedoucí a zaměstnanci pekáren.
Datum zahájení
Datum ukončení
Další informace
01/01/2007
Časově neomezeno.
Software je pravidelně aktualizován.
Komunikační strategie
Místní poradci, články v odborných publikacích, stánky na veletrzích.
Posouzení podnikatelskými organizacemi
Software Bro:Tplus je založen na znalostech a zkušenostech členů Ústředního svazu německých pekařů (Zentralverband des Deutschen
Bäckerhandwerks), Akademie německých pekařů (Akademie Deutsches Bäckerhandwerk), poradců z pekařského odvětví a zkušených pekařů.
Vychází ze tří předchozích programů z dílny ústředního svazu a z mnoha let zkušeností s jejich používáním.
Kontaktní údaje podnikatelské organizace
Zentralverband des Deutschen Bäckerhandwerks e.V., Neustädtische Kirchstr. 7A, 10117 Berlin, [email protected]
Statistické informace
Zatím není k dispozici.
Dosažené výsledky
Nový software začalo používat více než 700 pekařů. Školám a jiným vzdělávacím zařízením bylo vydáno 400 licencí.
Hodnocení
Pekařské odvětví iniciativu ústředního svazu vřele uvítalo. Program bro:Tplus získal cenu „südback Trend Award“ za inovaci, a to v konkurenci 55
dalších inovativních podniků.
Proč je toto opatření úspěšné?
Softwarové firmy činné v tomto odvětví neměly dostatečnou kapacitu či prostředky na vývoj potřebného softwaru. Naléhavá potřeba uvedených
funkcí přiměla ústřední svaz k převzetí iniciativy. Software je kompatibilní se všemi ostatními programy používanými v oboru a stojí jen zlomek
jejich ceny. Na vývoji se podíleli členové sdružení, poradci, učitelé, pekaři a programátoři.
Poučení vyplývající ze zkušeností
Používání programu se může zprvu zdát složité, program má nicméně velký tržní potenciál.
Opatření bylo inspirováno členským státem / projektem v rámci programu BEST:
—
Contact
Zentralverband des Deutschen
Bäckerhandwerks e.V.
Anna Markowski, Frank
Rennebarth Neustädtische
Kirchstr. 7a, 10117 Berlin
Germany
E-mail:
[email protected]
Website:
www.baeckerhandwerk.de
Výběr osvědčených postupů pro rok 2008
43
Popis
Velké podniky a státní agentury se dobrovolným podpisem paktu zavazují nakupovat více od inovativních malých a středních podniků (MSP).
MSP jsou kontaktovány až v okamžiku, kdy byla u nejméně jednoho velkého podniku zjištěna konkrétní potřeba a je tak v dohledu návratnost
investic.
Cíle
Umožnit skutečnou hospodářskou soutěž, a díky ní růst inovativních MSP.
Cílová skupina
Inovativní MSP v odvětvích s velkými zákazníky (bezpečnost, kosmonautika, automobilový průmysl). MSP by již měly mít navázány kontakty se
zákazníky tohoto druhu.
Datum zahájení
Datum ukončení
Další informace
01/01/2006
Measure open-ended
—
Komunikační strategie
Zdůraznit výhodnost programu pro velké podniky a státní agentury. Nejedná se o charitativní závazek, nýbrž o obchodní rozhodnutí zavádět
inovace a posilovat hospodářskou soutěž.
Posouzení podnikatelskými organizacemi
Opatření je společným podnikem francouzské státní agentury na podporu inovací OSEO a 14 podnikatelských organizací. Ve výroční zprávě o paktu
pro MSP za rok 2006 najdete příklady manažerských úspěchů.
Kontaktní údaje podnikatelské organizace
Kayentis ([email protected]), Sinovia ([email protected]).
Statistické informace
Pakt pro MSP podepsalo 41 velkých podniků a státních agentur. Opatření se účastní 1756 inovativních MSP a 20 uskupení. Bylo podepsáno 73
nových smluv s MSP. V roce 2006 tvořily MSP 17,8 % hodnoty nákupu velkých podniků, tj. přibližně 3,4 miliardy eur.
Dosažené výsledky
Schůzky mezi MSP a velkými podniky za účelem výměny informací o technologiích. Dotace pro MSP na přizpůsobení se potřebám velkých
podniků (které musí poskytnout 1/3 prostředků). Právní pomoc MSP při jednání o právech duševního vlastnictví.
Hodnocení
Každoroční hodnocení ze strany velkých podniků na základě ukazatelů.
Proč je toto opatření úspěšné?
Tento program, který je výhodný pro obě strany, se zaměřuje na přístup k zákazníkům, což je otázka zásadního významu pro inovativní MSP.
Původní cíl 300 MSP ročně se podařilo překonat trojnásobně.
Poučení vyplývající ze zkušeností
Contact
OSEO and Comité Richelieu
Leprince
2, rue du Faubourg Poissonnière
75010 Paris
France
Nejlepší MSP nejsou vybírány předem; vybírají je velké podniky na základě výměny svých názorů na ně. Spolupráce velké státní agentury OSEO
a soukromého sdružení Comité Richelieu s 12 zaměstnanci byla po překonání počátečních obtíží velmi přínosná pro obě strany.
Opatření bylo inspirováno členským státem / projektem v rámci programu BEST:
Program se částečně inspiroval norským programem IFU-OFU. Nyní na oplátku slouží jako inspirace pro právě probíhající programy v Itálii a
Nizozemsku.
E-mail:
[email protected]
Website:
www.pactepme.org
44
Výběr osvědčených postupů pro rok 2008
Popis
IDEA je interaktivní databáze, která poskytuje informace malým a středním podnikům z 18 zemí Středoevropské iniciativy. Obsahuje informace
o více než 250 organizacích na podporu podnikání a o více než 100 projektech. Informace se poskytují ve všech jazycích zemí Středoevropské
iniciativy.
Cíle
Poskytovat informace malým podnikům ze zemí Středoevropské iniciativy. Podobný systém, který by poskytoval informace o službách IT,
poradenství a financování, se chystá pro Balkán.
Cílová skupina
Malé a střední podniky a organizace na podporu podnikání ze zemí Středoevropské iniciativy, kterými jsou Albánie, Bělorusko, Bosna a
Hercegovina, Bulharsko, Černá Hora, Česká republika, Chorvatsko, Itálie, Maďarsko, Makedonie, Moldavsko, Polsko, Rakousko, Rumunsko,
Slovensko, Slovinsko, Srbsko a Ukrajina.
Datum zahájení
Datum ukončení
Další informace
01/02/2006
31/07/2007
—
Komunikační strategie
Konference o projektu IDEA, brožury, propagace prostřednictvím struktur Středoevropské iniciativy.
Posouzení podnikatelskými organizacemi
Opatření je hodnoceno jako velmi praktické a vhodně načasované.
Kontaktní údaje podnikatelské organizace
V případě otázek se můžete obrátit na zástupce agentury BSMEPA.
Statistické informace
—
Dosažené výsledky
Zúčastnilo se 273 organizací na podporu podnikání a v databázi bylo zaregistrováno přes 100 projektů na podporu malých a středních podniků.
Konference o projektu IDEA se zúčastnilo 100 účastníků.
Hodnocení
—
Proč je toto opatření úspěšné?
IDEA umožňuje navazování kontaktů mezi malými podniky a organizacemi na podporu podnikání z 18 evropských zemí. Budování a údržba
databáze jsou velmi jednoduché.
Poučení vyplývající ze zkušeností
Jisté problémy vznikly v důsledku nedorozumění mezi některými organizacemi. Tyto problémy se vyřešily a IDEA nyní funguje hladce.
Opatření bylo inspirováno členským státem / projektem v rámci programu BEST:
Iniciativa vzešla od agentury BSMEPA. Byla posouzena a schválena sekretariátem Středoevropské iniciativy a italským střediskem Informest,
které se do projektu zapojilo.
Contact
Bulgarian SMEs promotion
agency (BSMEPA)
Boryana Mincheva, head of the
SME Department
Sofia 1000, 1 Sveta Nedelya Sqr.
Bulgaria
E-mail:
[email protected]
Website:
www.sme.government.bg
www.ideanetwork.eu
Výběr osvědčených postupů pro rok 2008
45
Popis
Iniciativa se snaží vytvořit a podporovat skupiny zejména malých a středních podniků v těch odvětvích, ve kterých má Řecko šanci se v blízké
budoucnosti stát konkurenceschopným v celosvětovém měřítku a ve kterých mohou členové skupiny zvýšit svůj podíl na trhu. Zvláštní pozornost
se věnuje hlavně podpoře při podávání patentových přihlášek: podnikům se poskytuje pomoc během celého procesu přihlašování patentu.
Iniciativu schválilo řecké ministerstvo pro rozvoj.
Cíle
Přilákat zahraniční a místní kapitál. Využít silnou základnu místních vědců. Podporovat šíření know-how mezi členy skupiny.
Cílová skupina
Pilotní skupina: mikroelektronika a vestavěné systémy. Další oblasti, které se zkoušejí: znalostní technologie, obnovitelné zdroje energie, lékařství.
Datum zahájení
Datum ukončení
Další informace
01/05/2006
30/11/2008
—
Komunikační strategie
Důraz se klade zejména na mezinárodní dimenzi a zpřístupňování jednotlivých aktivit pro všechny účastníky. Propagace iniciativy jak v rámci EU,
tak na celém světě.
Posouzení podnikatelskými organizacemi
Výsledek otevřené konzultace z roku 2005: Řecko musí přilákat přímé zahraniční investice do hi-tech inovací. Existuje zde značný potenciál,
avšak je nutné podporovat růst firem i v pozdějším stádiu jejich rozvoje. Celostátní ukazatele poukazují na řadu nedostatků trhu zejména v
oblasti výzkumu a vývoje.
Kontaktní údaje podnikatelské organizace
Mr Yorgos Koutsoyannopoulos, Hellenic Semiconductor Industry Association, adresa: 12, Sorou street, Maroussi 151-25, Greece,
Tel.: +30 210 63 00 770
Statistické informace
První fáze tvorby skupiny se zúčastnilo 13 průmyslových podniků. Od té doby se k iniciativě přidalo dalších 12 firem.
Dosažené výsledky
Během 18 měsíců vzrostl obrat, počet zaměstnanců a vývoz jednotlivých členů skupiny o téměř 30 %. Nadnárodní společnosti investovaly do
místního polovodičového odvětví.
Hodnocení
Iniciativa se považuje za dobře organizovanou, systematickou a s dlouhodobým dosahem.
Proč je toto opatření úspěšné?
Iniciativa zprostředkovává vstup firem na nové trhy. Šíření know-how mezi členy skupiny vede k vývoji nových produktů a lepší adaptaci na
nové technologie. Hospodářské výsledky členů se zlepšily. Podniky těží z úspor z rozsahu.
Contact
Research and Innovation Centre
“Athena”
Prof. Vassilis Makios
12 Sorou steet, Maroussi 151-25
Greece
Poučení vyplývající ze zkušeností
Musí se klást větší důraz na spolupráci mezi akademickou obcí a průmyslem. Velmi důležitý je také rozvoj lidského kapitálu, aby se mohla skupina
rozvíjet. Tvorba hospodářské politiky musí postupovat zdola nahoru.
Opatření bylo inspirováno členským státem / projektem v rámci programu BEST:
—
E-mail:
[email protected]
Website:
www.htci.gr
46
Výběr osvědčených postupů pro rok 2008
Popis
BusinessInfo.cz je internetový portál pro podnikání a export. Na jednom místě soustřeďuje informace od orgánů státní správy, agentur, nevládních
organizací a profesních komor. Portál má 24 partnerských institucí. Malým a středním podnikům poskytuje snadný přístup k vládním
dokumentům, elektronickým formulářům, databázím a zpravodajům.
Cíle
Soustředit na jednom místě informace od nejrůznějších státních orgánů a agentur. Poskytnout přístup k databázím a dotačním programům na
podporu vývozu.
Cílová skupina
Podnikatelé a malé a střední podniky, zejména pokud se chystají vyvážet.
Datum zahájení
Datum ukončení
Další informace
01/03/2002
Časově neomezeno.
—
Komunikační strategie
Internet, informační stánky na registračních místech pro podnikatele.
Posouzení podnikatelskými organizacemi
Internet, informační stánky na registračních místech pro podnikatele.
Kontaktní údaje podnikatelské organizace
Hospodářská komora ČR, Freyova 27, Praha 9, 190 00, offi[email protected], tel.: 00420 296 646 112
Statistické informace
Počet návštěvníků portálu:
2002 - 6 642 měsíčně
2004 - 34 325 měsíčně
2006 - 146 472 měsíčně
Počet odběratelů zpravodaje:
2002 – 306
2004 - 1 994
2006 - 15 958
Dosažené výsledky
Portál funguje od března 2002. Databáze dotací byly zpřístupněny v roce 2003, elektronické formuláře v roce 2005.
Hodnocení
Průzkum spokojenosti uživatelů (maximum je 10):
2004 – 7,64
2005 – 7,70
2006 – 7,79
Proč je toto opatření úspěšné?
Portál úspěšně překonává roztříštěnost institucionální struktury. Představuje velmi dobrý komunikační prostředek mezi státní správou a podniky.
Ohlasy uživatelů jsou příznivé.
Poučení vyplývající ze zkušeností
Státní agentury a úřady často nejsou nakloněny sdílení informací, a proto je třeba těmto orgánům poskytnout podporu. Rozpočet je stejně jako
státní rozpočet pouze jednoletý a podléhá schválení parlamentem.
Opatření bylo inspirováno členským státem / projektem v rámci programu BEST:
Projekt se v roce 2001 inspiroval portály Strategis.gov.ca (Kanada) a Cizizen.gov.sg (Singapur).
Contact
Ministry of Trade and Industry
and CzechTrade Promotion
Agency
Radek Jezdik and Michal
Sontodinomo
Dittrichova 21, 128 01 Praha 2
Czech Republic
E-mail:
[email protected]
Website:
www.czechtrade.cz
Výběr osvědčených postupů pro rok 2008
47
Popis
BLCM je evropská mnohojazyčná platforma internetového vzdělávání obsahující 15 modulů zaměřených na pracovní proces, které byly
vypracovány v rámci stejnojmenného pilotního projektu financovaného z programu EU Leonardo da Vinci. Moduly, které připravili partneři
projektu z různých zemí, provedou studenty evropským studijním plánem automechatroniky. Platformu mohou bezplatně používat vysoké školy
i podniky.
Cíle
Dát učebním oborům mezinárodní rozměr. Podpořit evropský rozměr povolání.
Cílová skupina
Učňové oboru automechatronik z různých evropských zemí. Učitelé v podnicích a na odborných učilištích.
Datum zahájení
Datum ukončení
Další informace
01/10/2005
Časově neomezeno.
—
Komunikační strategie
Účast partnerů projektu na odborných konferencích. Školení učitelů, odborný tisk a přednášky.
Posouzení podnikatelskými organizacemi
Moduly se používají v různých zařízeních odborné přípravy. Rovněž společnost AUDI AG je od září 2007 zahrnuje do svých interních kurzů. Z
ohlasů vyplývá, že platforma BLCM je velmi užitečná při přípravě a sledování podnikových kurzů.
Kontaktní údaje podnikatelské organizace
—
Statistické informace
—
Dosažené výsledky
Všichni evropští partneři se dohodli na obsahu modulů a tento nový učební program zapracují do svých kurzů.
Hodnocení
Ohlasy byly vcelku příznivé, zejména pokud jde o dobrou přípravu a prezentaci odborného obsahu.
Proč je toto opatření úspěšné?
Platforma představuje významný krok na cestě k internacionalizaci učňovského vzdělávání. Partnerské země mohou moduly snadno zapracovat
do svých studijních plánů. Používání několika jazyků zlepší jazykové znalosti učňů. Tento pilotní projekt by mohl být vzorem pro další průmyslová
odvětví.
Poučení vyplývající ze zkušeností
Contact
Oberfranken Chamber of Crafts
Horst Eggers
Kerschensteinerstraße 7, 95448
Bayreuth
Germany
—
Opatření bylo inspirováno členským státem / projektem v rámci programu BEST:
—
E-mail:
[email protected]
Website:
www.hwk-oberfranken.de
www.eu-car-mechatronic.org
48
Výběr osvědčených postupů pro rok 2008
NB-BA-08-001-CS-C

Podobné dokumenty

Stáhnout celý posudek v PDF - Gelacide-C

Stáhnout celý posudek v PDF - Gelacide-C zadavate|e účinnostiprostředku v Předmětem expertizybyla interpretacevýsledku dezinfekční pokusech. labgratorních Interpretacevýsledkůlaboratorníchtestů: při použití1,5rnla době Prostředekmá bakter...

Více

Kino IVANKA - program na měsíc ČERVEN 2016

Kino IVANKA - program na měsíc ČERVEN 2016 USA tlerr []albcr (Kevin Hart) nrd derstvi diplonr z policejni akadenrie a vyhlidku na St'astn\ Zivol po boku krasnd Angely .leji brdcha.lanrcs Paytolr (lce Cube) z toho neni arri trochu nadien!, a...

Více

Didaktika literatury - vybrané kapitoly

Didaktika literatury - vybrané kapitoly operují ţáci s nejasnými pojmy a jejich pokrok v chápání poezie je v podstatě nemoţný. Očekávají-li, ţe při jejím čtení uplatní své čtenářské stereotypy z jiných textŧ, přichází mnohdy zklamání, fr...

Více

Hlavní nádraží Praha Prague Central Station

Hlavní nádraží Praha Prague Central Station Šrámková and Jan Šrámek, and represents a clean archePhase II of the Prague Main Railway Station revitalization type of 1970’s architecture. opens to the public, consisting of 12,087 sqm of refur17...

Více