Kim č. 8

Komentáře

Transkript

Kim č. 8
pnÍn n zE
Tnnw
PODLE POVIDKY JAFIOSLAVA FOGLARA
ZPBACOVAL SLAVOMIL JANOV A NAKRESLIL MICHAL KOCIAN
*zl t
)BW ^.:-l .)
aíÉ}.-'- -\ r{li
l/
ul ltl
íž
y'- -:
RrrčníkXXX
ŠupNA'I'()
ffi
ffii
dť-l
q:
l)l ltt-N
r.lr-.
.::ď;
'::;a$-l
't&i'
.š:.
Ž(ll.]
{.s
*tq'
'Bi
!a',!P1.:'
Věstník 8. oddílu vodních skautu Mladá Boleslav
'..';/ť 'Á*t r\v ':p'v.-'., 'o,
llžČtncČ'(aí..:|ť eÁu*
lí:Ý rme
Cn
s
al-tu \{XWIA
rfuz ut r:aoz
x^Ka ol Íío^v
4W
W
,qrŘ,a',
(wy/
&:imw
^\Í
,p,x,e
tako
ítNÝ
:*\tu &
qíž1,az1w1Av'A
A
lilrr?afdrna"
,rro, '
žÁÍ,^ffiill,
'Jr*il';
I
'
ÍHr /,4íilrLt
, lnrL'
iÁd* ? -Í
1:-,'r ,
j',AÁ^*j^d,t'.j
fiÝ
=
r
ilM
Strdnka vysledk
t1
Bodování
jednotlivcrl
).
(.j
nŘEzpN
g"l|
I
2
3
4
r
6
*l
jr}í' , ,,ílr *',,
*qMnÁo,,,
4,,'žá
4*žá *'
S? ilr/,,,*,
,r,o
b
8
H/-
i,?]/
dL^
-
,.
/ť/Ý
20 13
-,4
Svejk
-.,
Budulinek
st '/,
Mudra* .. -*,,. 48 -'?
Medvěá-*_*--?6
CvrČek
4'] 7 ,
.:l )''
V]ád'a-T-'
rri'kt
l
lorny.
1r
,'L '
Rasprrša 27
_ -..'í**...--
9 neobsazeno
10 Profa
11 Matfyz
12 Zuzka
13 Kocour
L4 Matěj, Pavel
15 neobsazeno
16 Supík
77 Náprstek
1B Turboš
19 Ondra
20 Bobr
27 Pampeliška
22 Emí
g -#F
"ilJ
b
ffi'
o'
26
25
24
3
22
b
21
^K.:
.q
\
ra\
\
t
Bodování
družin
nŘEzEN
2013
I
naoon_Á
:l
))
2
Ž1utá
4B
3
Červená
46
19
17
15
I4
13
10
I
_
1o0yo docházka
odr]Ílovc porlniky.
.
Vlád'a, Medvěd, Budu]ínek, Švejk. V brez.nu byly 4
tlle.
r t( ULL()vAL\ I zu15,l
frvrrJ
t.*-Nornral
Za zády
l.Ilorny
27.1:)
2 Mudra 27.9'2
3. PrrjÍa 32.1B
Poslepu (3 uzle)
1.
Mucira
2.
l
3'
Cvrček 38'35
Ce lkr;vé prrradí (silučet všech času)
MLI)R.\
2
IiORNY
*ĚLJšKÁ' "**
T**"
3
trl.ls
76'7()
1
4.
5.
b.
7
I
_
o- 1- -b
()J.I
J
Profa
105.62
109.(rb
(-vrče
Cvrček
r1't..te
117,18
NlatÍr
latfr z
'_Ť*^-*,
vej k
Sveik
0.
j l.
12.
13.
l]
..
SupÍk
1
I]udLrlÍnek
1.17
Raspuš.l
I
je Torliiš Ryger _
-'
í
ur[lr;š
'10 uzlu
Ptcl tlemrlc sc neučastrlili Náprstck
DRIJŽINY štafeta
\4( )DRÁ
('.err,ena
]. Ž)n;i
4ÍJ, ]B
i
7. (rB
I.{)0,5u
3,
27
'B7
rezen u nas...
ai
!
MUDII.\
_
3 2013 1193. oddílová schrjzka, zahajujeme venku, hrajeme
fotbálek, pak p esun do klubovny a test družin UZLOVÁNÍ V PRAXI. KaŽdy musí
Vědět jak a kde uzly použítv běžném životě' Uz]ování pro uzlování nemá
cenu lPak
dokončení Mistra uz]ování, hlar,ně opravy' Nakonec štafety druŽin' Také plánujeme
vypral'u, povídáme si ojarních prázdninách. Pak vyhlášení bodování za unor' uyěn;.l
Kim, čteme si...zakončení a pok ik.
6.
.
Ii
\
22' _ 24. 3. VÝPRAVA, jaro nikde, Jen statečnía silní prišli a jedou
na v1prar.'u. Udělánre si to hezké, to je heslo vypravy. Je nás jen
12 a to je sakra
málo. P esto je rozhodnuto, že i p es zvyšené finančnináklady jedeme a buáe i Boj
družln a všechno.''Nakládáme, jedeme pro naftu, dofukujeme gumy'
Cesta po starě
silnici podél Jlzery je bez problémri a v pohodě. Pred sedmáu jime na ostrové v
Turnově a nikde rukdo. Bereme klíčod Sa]oonu na tajném místě, zatápíme
v krbu.
Prijela Čívaa Landa. Va íme si , pak soutěŽ druŽin ( k]amy, svíčky
, Popelka, Irské
tance, wipy,.fuky, dostihy, k1iky, Kimovka, grlmasy), vyhrála Žlutá pred
Modrou a
a Ondra.
l.
f.
19,62
24,70
20. 3. 20] 3 1194. oddílová schrjzka, privítání po jarních
prázdninách, pok ik, stav Mistra uzlování, ukončenía p ebrání archrj
s
"ysteaty.
Bubla zahajuje dlouhodobou jarnÍ ]rru Po STOPÁCH RYCHLÝCH ŠÍpŮ.oá
druŽin
jsou rozdány čty i hlavolamy jeŽkri (krásné kovové, nové i historické),
pokoušíme se
osvobodit ježky z k'lecí.. moc nám to nejde. Pak se vydáváme podle map a popis
do
Stínade], hledáme Rychlé šípya další
Postavy ze Stínadel i Druhé strany. Vše se
odehrává ve Starém městě...Nejrispěšnější je Červená. Našla 11 pOStav a má
tedy 11
minut na r.ryndávání ježkri z kJece, poda ilo se jim to Bx. Druhá Žlutá našla
10 postav
a jeŽka osvobodila 6x. Modré se moc neda ilo, jen 6 postav a dvě
vyjmutÍ. Ještě si
p ipomínáme velikonoční SoutěŽ, vypravu' vychází oznamovate] s ubezpeČením,
Že
r.1lprava se koná za kaŽdého počasí.
Pampeliška
Vlád a
I
Merlvěd
s,r MODR\DRUZIN\
MODR \ DRUŽIN \
lo
*-_- -_*/*\.-=ě-
neobsaz-cno
LLttk,t
Horny
pro rok 201.3
.28
30
79
-4 Llzle
3.
MLrcira
M]STI{Ě'M UZi.oV'iNÍ
28.1 6
r0.l l
1.
2.
-4é1
4: I
llu.tl
Kocour
Bobr
Matěj' Par''el
l.1
1-5.
1fl
L7.
í'
;
--mší*_*
lVledv
]Vle
dv'ěc]
29,16
íorny 33'26
Cervenou. Prišel se na nás podívat Motejl, pan domácí. P ed večerkou
nám Bubla
vypráví príhodu Vejprt (nikdo neví kde jsou Vejprty), na dobrou noc nám
čte t i
1
kapitoly zknižky Životv pokJusu od J. FogJara . Ve 2Zjdeme spinkat'
',,P'15
- budÍčekv 7 )-5. vybíháme do mrazu na rozcvičku...dáváme i p ekáŽkovou
Roztápíme krb na^Mudrovu Žádost, prijel Medvěd, snídáme, dáváme dokupy
posádky, p ijel Romčus' Strojíme se na vodu..'BohuŽel máme problém
baterie
Sobota
drá-hu.
''l1ť$.
'424.
,
vAvii
Motejlem a Romčusem jedou shánět novou. Projeli ce]é město a oko]í...baterii,
kterou pot ebujeme nemají nikde. Nakonec se to p eci jen podďilo a díky hodné
paní z jednoho servisu si odváŽíme fungl novy akumulátor 11OAh za 2 600,- kaček.
Hurá' ďe skoro dvě hod'ky zdrženi. Kluci zatím na ostrově hrají hry, Štěpka
demontova] nefunkční aku.'.Dáváme novou , bez problémri startujeme a jedeme.
Romčus jede první a mapuje terén na Kamenici. Voda je zamrzlá, nic neteče'..jen
Jtzeraz Malé Skály se dá jet' Je zima ale krásně jasno a sluníčkodocela h eje. Úsek
do Do]ánek zdo]áváme za necelé dvě hodinky. Cestou pozorujeme kánata, led áčky,
z proviantní ]odi krmíme kachny a da]šívodní havět'' Krmiči jsou Čívaa Švejk.
Landa fotí, docela to teče, jen ta zima kdyby nebyla. Pod Skálou se eka zuŽuje a
protéká ka onkem bez sluníčka.To byla krÍze, pád]ováním se však zah íváme. V
Dolánkách
na nás
čeká Mudra, Romčus a ohe
'
Paráda ! Pečeme bu ty, blbneme
a
vyprávíme staré oddílovélegendy. Škoda,že dobrou ná]adu a pohodu nesďlí vÍce
]idí. I o tom si povídáme. Bub]a s Romčusem jedou pro auto, ostatní balí a nakládají
lodě, pádla, vesty'..Za chví]i jsme v Tumově, ještě ho í krb' P ev]ékáme se a hned
potom začínádo Bo.1e družin dispiclína VAŘENÍ. Letos neva íme venku a]e v
Saloonu. Co pry Bubla pamatuje je to poprvé v historii Boje, kdy se neva í venku.
Ale ono tam je fakt hrozně hnusně a zimě. Kucha i jsou akční,a všem jde práce od
ruky, va í se, smaží,p ipaluje, nadává, prosí, také pánev Ietí na zem...ale obsah
zachráněn. Postupně jsou ri chody predávány jury k hodnocenj. Všechno je to
vlastně moc dobré, jen pudinky mají ,,dotah". Vyhrála Žlutá ( Cvrčkova vaječná
pánev, škubánky, pudink), druhé místo vybojovala Modrá (salát Schvarzwald,
st edomo sk.-é pena, čokopudink). T etí místo obsadi]a Červená, o fous ( obiožené
chleby alá Číva,sekaná s bramborem, okurkou a tatlkou, Maor.ry vlasy). Hned po
skončení va ení si povídáme o h]adomoru v Severní bo]šánskéKorei. PouštÍme si
filmy z této drsné země. Pak se loučíme s Landou a Mudrou , r..tipně jim nejde
nastartovat auto ...nakonec pomriŽou kabe1y z avie. Divrr; den na Startování, je ale
Den Země a nemá se jezdit auty, svítit jen svíčkami'..teba to má všechno nějakou
souvlslost' Bub]a zrjstává p i kbu a svíčkách, topí a dopisuje bodovaní, expeďční
p ípravy...ostatní jdou pěšky do města na urbanistickou vypravu. Procházíme
starou část, kostely, Staré Cha]upy, uličky, socia]istickou zástavbu a Žldovskou čtvrt'
Se s}T]agogou . Končímena Židovském h bitově a začínáme hrát hru dvojic
,,Slepec
ze Židovské čnrrti". Jeden z dvojice (StaIší)má zavázané oči a m]adší ho musí dovést
aŽ do saioonu na oStrOV. Nebylo to pry vribec jednoduché, ďe všichni dorazi]i.
Vítězem se stala dvojíce Cvrček-Švejk.Témě stejně s nimi dorazili Medvěd s
Vlád'ou. Pak poznávání stromrj, veselé p íhody ze školy, hra Knihy-savci-auta'
Bub]a nám vypráví o Eduardovi Štorchovi,ktery byJ dtouholet m skautskym
vedoucím a vedl oddíl se zamě ením na archeologii, byl i č]enem Úst edí Junáka a
pouŽíval prezdívku Sachem. To byste měli o autorovi Lovcli mamutrj znát l Nakonec
hrajeme hru ostrolry (inspirací nám je hra od Jestrába' obsazování ostrovri). Na zemi
jsou nanralované krÍdou ostrovy' na n-ich pok]ady, k]íče,na mori lodě.'.Naše dvojice
se strídají a háze.1í mince, kterymi se snaŽí trefjt ostrov nebo ]od'. Pokud má dvojice
na ostrově jako první, t i své mince, ostlov je jejich, a berou Z ostrova vše. Zai4íč
se dá získat dalšípok]ad, penÍze...prodat se dají i]odě. Cílem je mít co nejvíce
ostrov a pok1adri. Byl o to hezké a bavilo nás to. Ještěr plnil roli hlar,ního
rozhodčího, Bubla dával olázky, Štěpka byi banké . Hrálo se dvě hodiny, vyhrál
Cvrček se Švejkem, druzí byli Medvěd s viáci'ou. Vlácl'a u toho usnu]. Na clobrou noc
.4)z-
v( zz,JU
Nedě]e
-
budíc'ek nez.r,1rkle dlouho,
až v
B,30
l Venku rozcvička,
mrzne ale svítí
sluníčko.Va íme si snídani, ukjízíme' ba]ímc...pomáháme
Motejlovi
s drobnostmi
většíbrigáda nelze' všude je sníh^ Pak nakládáme,
loučímese'u",ryrazi.r'.
,
do skal'
Nejprve však turnovské'krásné muzeum (hístorie,
geologie, poloclrahokamv, lidové
stavby'..), pak Malá Skála p es Sušky nalioru
t< sot<ltu' ni,i"uoa,la Íme
a jíme a
avii' Pak vy'r'áŽíme do skal,
hezké, vše je zasněŽené, cestičky však
'no.
prošlapané...vylézámena.všechny r.yhlídky,
po schodech sla ujeme nebo jec1eme po
z-adku. Hrajeme čísla,objevujeme;á'tyno
u'.o'todivné ,t<.lní ut,r..y. u]avně vlád.a
je ve svérn živlu a pojmenovává
'některé
oort.]
pojmerrovat
je'
za ukol nakres]it
'taly. Bludiště
Prošli jsme Chlévišiě,
skály
a
a
pak ;k;;;. i Kalich. Ko]em
čtvrtése vracíme k avii a jedeme do Turnova.
Tam čeká Bublina a bere sl Čívu,
loučímese s nimi...k tomu si c]ávárle
zmrzlinové konlouty, které koupili Bubla se
Stě'pkou.. Na čas jsme na loděnici,
uklízÍmeavii, pak Á-troj a rozchoci.
'yuuru;.Á.,
Byla to hezká vyprava l
27' 3' 2013
si
1Ig4. oddílová schrizka,
po
a zapsání
povídáme
poslední vypravě. Bubla vyhlašuje r1usledky
Mistra
'o '
uzlování, jsou predány diplomy...ny.'VÍrě'ná
clruŽina si prebírá dort, první t i
jednotlivci si odnášejí kníŽi<y oÉaecet<
uu,o.out. Pak jrlerne
první usek
hry Po stopách Rychlych šíi. Má naz",,
"^...i"a
vÝĚRASK asklác]á '."
se drrou částí.Nejprve
sbíráme na kunech 1psím hrišti;-tenisJky.
*'Ío: to jde Červené,pak se probíjíme
pres Dvorečáky.'fo 1e i]ocela akční,a]e
az ve'tretlm t<ote, ta.-1rnr.'ui.'u vychytali
mouchy a hezky jsme si všichni zahráli.
Tady byla nejlepšíziuiJ-c.rt"'ě V to,,,to
useku zvítězily Žlutá s Červenou. Pak v
klubovné dalšírisek ,,TAM-]AM,,, to
opisujeme origináJ oběŽník RŠ.tvejlépe si ved]a
Č.*.n;. e"';r.'nam p ipomíná
velikonočnísoutěŽ, p ej-e.hezké svátky.'Pak
se ještě rozdávádalší r]ori pro učastníky
docházky
zahájení
Běháme štafety do Boje druŽin'
Iíj.1i]'";í*r:-:'Š)1.,
:,^o.=":en.
pak nástup, Pok ik a rozchoď
Dnes jsme ," ,-J"'p,.i'n]i'"
vylrrála
i.* ilJiT i:
H::'
,t23-
Zpravy z oddílu
@
@
a
@
@
.i
EXPEDICE PIAVA 2013 _ neotálejte a odevzdávejte p ihlášky, čir'rrléčlenstvo je v
ppxÁČ lll ozvěte se všlchni včas a nenechávejte
vše na poslední chvíli. Termín podárií p ihlášek a odevzdání zálohy jsrne si urči]i na
27.3.2013l Dnes je 3. 4. 2013 a témě polovina lidí hraje mrtvé brouky l Čas lctí,
p ípravy jsou v plném proudu a pot ebujeme mít jasrlo, kdo jede. Druhy termín k
odevzdání p ihlášek určujeme 17. 4. 2013 ! !! !!!l!l!!l
po}rodě (skoro), vyzyvám hlavně
Ilxpediční Kim vyjde tento měSíC, v něm r'ra]eznete vše co pro p ípralu na naši veikou
akci budete pot ebovat.
dubnového čís]abude v měsíčníkuBoleslavan vždy jedna celostránka se
skautskym obsahem- S panem primátorem se na tom dohodl Bubla s dalšínri
činovníkyst ediska Dakota a 5. p ístaw'
od
íalaglalle z t\pedt:e (.J.hc: 2'i1 MlJccborPí]Jy5ll sk1Úl. I ?sn|akf
le Íran.)e
Ještě mrižete p ivést něko]ik nováčkri, jarní měsíce jsou k tomu jako stvo ené.
V; pravy-, voda, hra Po stopáCh Rychlych šípri'..Poohlédněte se ve škole, v domě, v
sousedství...T eba objevíte kamarády, kterí by se do vašich druŽin hodili l
C loĎTE VČAS na všechny oddílovépodniky l Musíme to dokázat l oddí]ovka
! Kdo nemriŽe ze závažnych drjvodri p ijít na schrizku nebo na
začínáve čty i
vypral.u, včas se omluví. Bud'te zodpovědní, bude se vám to v Životě hodit
l
08
Nezapomínejte na dobré skutky a zdrar,'te lidi ! To je jarní ukol pro jednotlivce.
@
Skaut je ochráncem prírody a cennych v tvoru lidsk ch J Tedy neničístoly v
k]ubovně a nedě]á do nich wypy, nebere a neničícizí věci, treba svíčkyna
vypravě'..Kluci MYSLETE ! ! l
@
Každá družina si po ídíněko]ik sad špendlíkri se žlutou hlavičkou l Bez špendlíku do
Stínadel nelez
]
@
BoJ DRUŽIN 2013 bude probíhat cely duben a vywrcholí na vypravě 26
a
Kdo rná k prodeji nějaké věci na vodu' p ineste do oddí]u, opět bude burza
2013' Kormidelníci si proto uŽ nyní zajistí 100% učast.
,/2+,
-
28' 4.
L launanova (pa provdánJ stolbo9ai d B stalpd
pNhm labore v rcle ]916 na Drdb\kyah
na
'Ýehlthach
ExDed)Ce \E zr a.r!Í.]io ]5
a]e.! oocrU
'o.a
Záíi 1989 - červen 1990. VyŠlo 17 Čisel se 44 slrattanli ve formátu 44. Tisk v
AZNP. Terrto rďnik KIMa se od svého 7. číslaz29. |l' l989 stal skautskym
a plně osmičáckynr. P emyšleli jsme o p ejmenování KIMa na Komodor, ile
tradice KlMa uŽ byla větší.
iaRlt
lar
rlL
"l'rn'
Co bude...
3.
4.2013
-
1
r0.4.2013
12.
- 13. 4.2013
195. oddílová schrjzka
1196. oddílová
-
sch zka
ct
Ireas
R\
-/
..
--Ce1oroční
botloníuí
I
^
L.pLA
2. H E R
Ještěrova pěšívyprava, sraz v pátek v k]ubovně, návrat v
28. 4.2013 P edexpediční oddíiová vyprava se 100% učastí! ! | Sraz v
pátek v 17 hocjin na loděnici, návrat v neděli v lB,30 tamtéŽ. Věci clle vystrojníku,
počasía také vše na vociu. Jídlo a pití...350'- kaček na nocleh a naftu.
26'
PoZoR l!! oddílovésch zky 1. a 9. května odpadají. NormáIní odďlová schr]z.ka
místo nich butle v pondělí 6. 5. od 16 hodin !!!
.]arní dvoudenní Ještěrova vyprava se koná
11
'
- 12.5. 2013
t
'
i
'|
'.
{.
5.
6.
7.
8.
9.
| 10.
, 11.
.12.
o
679,5
Frotka
6+s
Banda
6'1
Všetoěka
4,5
GoDB
tr{,go
larck
: lr. z- tiI I,f . Honza
. 15. Ronaa
i 16. Kallnero
1?" Potrš
:18. Zal]oět
. 19. lllchal
;---Ri
neJ ďryt eJáího rneJrychIoJšÍho ,ne Jvyh1odÁ-
vaně Jšího rncJe1bě
709 b.
už věera - p ov}oěen1 za Bub1u a L1Ěríka
a riporně váa pozoroval1 p 1 praol 1 hr'áď.
YašL Ě Íovézetím brirĚg11 snízinl naprot1
v Jos\m1.
15
z1 ktoryžtÓ ec k nÁ.! pi{'dal v Ro3tordernu
57).5'lU z flnar,ění tíeně"UoJo Ievá nt]<a nemá pra-sTtlz- vou nohu.Jg to Žld llarÍusrkter1f s1 noc}ral
519.5
pro pětník Yrtat koleno.To ou zaěa1o }rnl_
5?6.5
gat a noha musgla pryč.Pětník 1 nohu váo
45L.5
ukÁžo.Sanosobou žo diověnou"Dálo Jane v ní4)7
J1 získalÍ z odr]ělení ? Andě1u Kgbešovou.
.....těšl'l1 Jsmo so na vás co\í rok.DokonII'o"7íí'
414 t,! co Jsmo za vána
Jol1 nn Roblngonádu ko Věel_
5tíl ,5
66.A1o urÍz11 Jeaa ne Breroberku.P*lš1l Jsne
DRUŽINI
lodrÁ
Jméneor svym
598$
623
--
Dovolto abych vás pozdrar11
1 colé oé družíay.Dnržínyrktorrí
k vrán p lchází po nnobo let.?oprvé eo Hoěr zJerl1 na
g
tábo osmÁělry.. o
Dovolte,abych-neJprvo p odsiavil evou
druŽlnu.llě znÁto vš c}url - neJvážonéJšíno,
Jšího Jvoso1eJšího,
'noral.e p osto noJneJ1ntel1gontněJšrbo attl.
akron JĚího.l{á druž1na nÁ Laž( mk Jlné
obe&zoní z cgláho avěta .Jen Já zrjstÁYžíE.
Tgdy-to Jo rooJo pravrí rtrka ZvonJ'rníl II.
6)0.5
Luk
.čenená
-n2ý
L
6+3 15
čouďral
Ž'lvr
Expedrce
7!o
IIN
llyšrík
Dalšíp edexpediční vyprava na vodu se koná 17. - 19.5. 2013 se 100% učastíl l l
?tava'zo
_
8LJ15 b.
7 4).5
P
láborníc1,Bobil' ror1íc: rp átoÍ3!nosté,
- a pánovét
dá.q'
JEDNOTl.IVCI
í'
86
616 r5
lodqr LachJ_orkdyž so dozvěděl o návštěvě
}ločra hodL1 nraroda, a1o nakonec ngunl"kl.
llarok - toho Jsno rcoc no11dě J'1,všude pi|1 ii ul
pozd ě.
sa]' Jost áb co krcnlky našeho o ddí 1u i'L sotkání:
Kclybych byl Ještě Jednou chlapcem,ráž11 bych s1 každéurInuty toho kouzoln ho věku.
Jonorižo tenknít rkdyž J96m v těch lét ch joště by1rrnlnuty - hodln}- -1
t l To až tePrvo teá 3e poěítáorale to uŽ Je po
bíhuly,a já Je
Jesti'iib -
I'o;;1
ar
28.rO.1989
lunrilr opěl v činnorli -
I ll'l InIcirUvnI uuDln. ládna ryolan?ch alooÝít.
\0 Útlho'Ích.
Ir.'!i .b oÍ!lL lUllÁxA t lo}q
)9Ll Ph0.. vIcI.r 8Hcbtlol' PbD.' t.v.l lf..bať t'
p.ol. l{uD.. |!o Pí6ll(.r. DÉc'. l
tlouttl' uo!lac
Pludst orn oltr' l. oo ll ' oLnovlí alDnotl
^l6\ll
luNÁK^ Y soUÍl!lorll a tlolo' rot!od!ulÍe B E.li
v !p'blllllcb dnrah tyrl!t..
alenoE pt( tednlct!r
0V kSC I ph !. o OV SSM v.silLtu rtotortrou. rUy
prcledn|)l r'ateruná trlIh'. sbromr!daDí, Ld. bUd;
obnoÝ n. tl!nott lUNAx^. to' i,ldr
lobolu z pp
tln(. í. l{ bo l! r. vÚltaE !llc MCtllra \olllUto'
v Pr!z!
,l
rl
KI
rr
',\1, t ,r
(,
l^ t
,{ffilNN.ď
Věetr'ík '}cbfi'ho oddíIu . z0 xÚPu !!.adÁ BolesIav
vy&íwío,ldílol"li lgda o Ťoto číslo \yširolL1lÍÍ'81
*Hilx;":{tirl l H',*H'l*:ťH::iii:ffiffi. l
I*, 'r li:':3':}Í
i";q ' i 1.:15'{:io{
J']i*_aii-í l' nnr^llN.^. -'.,"'of'? "ooo]
"
r
Jdo to _ bladcc t omr_ l o
^.."CIRD'A.-.FRN6..oo
Prše ae-rot - pár J.ct po dnrhd cvětot.
6.3e-{ .tat žg v každ n | *
'iuiJi'"zo { pozeok budou dvi. | 8.ortdílu
"'n'"irL"li.á";li.;;
"ii"J
p
ecl
znršenío
JunÁka.Js
zťlc ono_
r
|
{[
post.ry
^_}_r-. f.*Ír'_l
Junákrl
1J-o
i"tíj*
Éi;;:il"ij
iii''"i}l,
J
'
_-------'-.
Dnoo pan }k{J'na
I
t
h
Hoš1 _ ělenovr5 našeho oddíIu l
Nouplynul t]ldon od rydÁní šostélro 1etošního X1oa.Vzpooo to na tu
-===__='_
rí].'.roťe o lnáoáno' boke J 1sty.
_
|Kdo r'odroží ke kontrolo ev J noť-- l Hrdlrra byI oprav<tu b'rd'1na.Proto ac t.o po Ád'.é p okvaponí.VyzÁp'sník do 2l.b ezua ,n,FhÍl :šjÍ:
i.l,-e"w
uwldj.Ntíě oddíl pokraěuJo dál ve gvé ě1nnostl poťl llěD}M'pncto zachovoJto klldrn1_
komu n!.c no íkeJte a vyčkeJto dalších1rrfomací.ChovoJto so Jako p Ípadní adeptl
Juráctyí. Buát e p lpravenl
IJJ----
t
Bublaii
lďu,+.uu tt'hE-
..2K...-
d1nrpIď
v nď{
kráeu
v1B8t1
p ísaháoo
naší
t
nlkdy
neuhasne
v""t!'
.-)l
vl.nou
sEl!|
_L
Zap1áI ohon
I
-{L,
*1
ry_ ll;il;"i'";"iil";"il ii ff:ilJ;"j
Junáka l{ ;Í* ; :fi::'Í:i:n.;š}l":L*:":" _ i
sout Ž njLJ'|o'l- za odorzdání a
tu'ĚtěnÍ až 1o bodrl !.,uu*u*o
í
tE4,:\
b9,žnqgt získat gž 10 boat .
--=-=--..---J
l9 !*'luy vlgatcc dosÁbl aro!{a}r p
:::"o''
Na kraJ1 looa rostlravštc alÍv ac strooll na něo dokonce větcvrrostlÁ p ce-
eoš p cd obllěcJ ato1aiie.rolo-boš1
11.Jgště d. vlsatoc o.,1 !9ry ěíožal-nofu ita1y atuac é a iad Í oloaloá..._wi,;rliotrralo dlouho +ly hrdíDa(Hráa; pt"r'o;i" a obrížoJíoac po'alu uijžrr
"
k lgsu.(Jostl1 o1 na latrlaurn.ebo byl na r'ríi"" to ui-ui"il"u-oi'r.jzpel t iesut
A vlda hotÁ YlEítA houpo sot!{rdá na loo okenž1} v žtvotě o.'.p"'un..ooata1 pa_
tou vlgatoe ránu p Íno do ě1chacího or8ánu.Božo'Ja} tou
pry
eáo po eetoěnl nJ-kao ooJdc.Alo to už Ji ast po.íu'".
'i*J...oa-té doby
ilako ua každ'énnašon tÁbo c Jono oě1í trubaěo.Blízko nÁs stál
F
l
/o ,)"o' \),'a,, n|onqrytv_tÁborrapíš ťk:rnna'takytÁbornícl 'Ja} sc Íká u FoŤ\u/- '-oY't"- eler{.cel tlrry J1o brál nagnetof;D'dě1s11 r;.us a takdríJ.o.NcměI1
naÉukoval'Strašněac ;r" iíurto,
"{, , r/
T. tL'"*Ť. iff"i :1.*fi:'
tak JoJ1cb votloucí.nach:tt něktlc u voJaka
'natmub1tÍ o. ffil'tlloiTo}t'_ie.
^
buť!:[l a ulpáva:. náš tnrbač.
.l
Jenžg tl gaobuzínl pouštěrr b'raíěck a protožo haetl za nío by1a 1 vcěcrka
,pou_
Ětěl1 1 Jl.NeJd Ív ty tlětl z Íploqi:níkunrzbutlL].! a hnecl
posl".l apát.
tr"
l{oní těžká al p odetavlt Ja} ae_u nÁs v odd{lg ntlucí"'váielr
"^u. i'í*,y-t-'---
Tal oaYlml Ma 50 io'oalsl o en lreml líabla\6ml
![.l
hobo tr.ml brllčly?
-
rÁsou
. ( oltrrírou
.tr
I
I
\
koulx{
v l,0<6
F
t'
I
lq6s
irÉírr
J"
oooít_err
,1,{
}ost-ovA'
rru.1p4'/
"
boks.
6*\ '/{;q,
"il'li':J:1'"o'''''*ijl"Íilii'.'j
Jssm vo11co :rídržerádcové a všlchn1 členová oddllu pochopl11
vznlklou a1tuacJ. a ože1a11 tě1ocvlěnu l ve1}ou ťprarru do ltor.
-*'?
'''Za to e1 eamotní hošl zorganlzova)-l pÁtok a sobotu
v kIubc
tv
ně.když JÁ'Iítel po m stě a Jlndo.Všoďrno to dohouínel-'l/Ěgďuo bude zaoo Jato
.?\-/
dHvo...1ato d íve...
'427'
l.}- za 1"Ť''
/q
|
_ -L-
lz-. / /q
TÁbor oam1ě$r....VoI} boJo druž!'o...Žra1oo1 atÁle whrÁval1což no1lbě ncotl ťtalšídrrrŽÍny.Nad nE pov; ěenÍ Ž;.1";1 ;;---'
achytávďl rislo Ím rtŤhnL sl nolroun.To sg běhen tÁbora stalo
hoJně používannrcož ae ne1íb11o kaP1t8!átu tÁbora.JB! na
to?Ha co? llo na ty k1u\rt
Naťl táborop čněIa oalÁ akal_karktorÁ byla ryužlta
Jak {_
ka1o vodoníra znoužlta Jak tv-lialtlo nužstÝ!.zr#tka-_
oso1_
čá&'ktory použll rčcní"trlrnl a1 nohouí rnusol rrylázt na aka1kurpoetavlt ao na Jedau nohu a opravd,u g1 trhei nobourtr
vĚc stokŤ,ÁtlXdo gc neudržol a opidl,"ěl ararlll.Znovu o. torr'
a'pě}oá a1 tŤhat...všo bylo Lontrc]'orÁno ce\u oaazonotveo
tÁbora o trrdí aoržo to.trtrnln eo brzo p eatalo používat.
to všg z vyprávění bratra RcndJr
-.
l:'- / /,?
i!=-,furlq.
Kdo co dělá - nové rozdě}ení do techn1ckyďr íunkcí b';Io prrovede., no ne odďlovco 1.11.1989 - hoš1 pl te svě ené furrkca pottt.'ě
a svědon1tělJen tak to bude mít cenu.
K]íčooc \,}ubovnr'by}y rwzdé}eny rádcrin,neLo JeJlcJr zásiupcrin,nosaěJí se ziret1t ant náhodoulPr1 dnržlnovkách musí v}álnoui i,'llc" u r(znt]l'Not^ztE doblou
povést oddílul
ÚLo1 z í'1rra (trsty;,pékně zprecove1J' Go6o,ButI1nrQndre.Ha pstatní ěokáng.
!h]áš!nai'.l,.rtt í č rtix os r lDružln;,rnalrlegto co bucteto vyrábát
vedouďnu ocl.Jodnot}lvc1 začnou w).rábět dár-ky pro jedlotl1vce - 1 }tos tiává t.'ždj k.ždéourale jon v družlné.}lebgurte
na poslodní c}tríll l l l
.12&- "i áa"ry
PnÍnĚn 2E Til
P ÍrĚn zE TilY
Y
PODLE POVIDKY JAHOSLAVA FOGLARA
PoDLE povioxv JABoSLAVA FoGLABA
ZPRACOVAL SLAVOMIL JANOV A NAKRESLIL MICHAL KOCIAN
.
: * - l1''
'\'
í
zPHAcoVAL sLAVoMlL JANoV A NAKBESL|L MlcHAL xoctÁtl
';u
(^,!í ,rY.R^
Č^.''.
''\rCet c1'/:\ý7^Č,x^,
pddí< o^ wlrllÓ l*sla4í
'
L?: 1'
'..T::1,|ť,';ogffi"e_Ť
tE
t.
rJe
4'a, a'.na,
Ý,r'
hc/
x
NA'
fu*olav, rn vlaxť
4
kf*N.:3í ,6L
,
-\
ri
R]k-A Grriur+aa,líá
ětq-*íuo oraí q
^u,
t--sI t,:r.\
í
,rsv iRívÁ ! Í^< Ór-2o.\
l y,Ůtťa ,rlkě,u .Í*KQ ( *''
Ňa,Y' í|^:ďÉu\'K,KYq ffii"
^.r'rl-lMl tÍL rÝsa',< #la ',11W'ryn-
lb
:\4ď.NÝ
aÁc'
vfutcr'..
\j9
rn <Í^tu.wÍrD||íAo
,rreoitat tt tt *'tJY 1 AKD lA
qu,aj
+ávl pa yvčEB,'<;ly
cxt učsv 6N,
<íe<ffiyéIto
^(
":x"ryx
zv aÝ raýt lÝ<ííw
r.p|v EA +Áa-*'Ú,gvé. zil)v
" avyěa- 5 Ó h 6\ vY'|4y5vvL
l]8'
n
,rwnrfu'
.'
u
5k' -e'žva^ xA
?oíáíc, arutc a lt Ézučx(ctl
*N( 7' byLD4ď,v4^K l l .5'
r$rl,Íá talfuni
l lxÁu'Ýc{ Á !c íb4ilí ilocr
wwÍtěl c étu,ca Ý a
id.eq av pa*
rcl
t'iA íAQvrÁc'{
i v ÁěaÝ}<u
l, ctrpcl\Cl( ukícv r'pÁvc
í^Voy^C včtaa 4 'ío\W-
'6ouxěv,rcY.
(Ý1C
rc
oll
4^la,1^\<
(Ý
zl.tl':l:)-é
3titt.'+uÉno
-Ia 1l E
\CtA{',
@ÝÉŘiv, uoh
, a)vw Mo+tU
N^
lcrl'ilu ^ť
''vxěr
),
i
]
.--:<
-.,A(
|.t
"r,ex*ž
al
rL,'*
,:íŤlÁE^1v
$
^
lryfi
,rť wla \A
,+-y jc ďí^l'ltž
*!j: )'.,( ,
r.'.ďl^'r ';j \an'
ai-
-Í)v'.-'. '\tyí

Podobné dokumenty