Výroční zpráva za rok 2010

Komentáře

Transkript

Výroční zpráva za rok 2010
GLE o.p.s. – Výroþní zpráva 2010
Informace o organizaci
GLE o.p.s. vznikla 14. prosince 2007 zápisem do rejstĜíku obecnČ prospČšných
spoleþností, vedeného MČstským soudem v Praze oddíl O, vložka 540
Sídlo spoleþnosti: KĜižíkova 185/35, Praha 8, 186 00
Identifikaþní þíslo spoleþnosti: 282 04 409
Zakladatel: Greater London Enterprise Limited, Saint Martins House, 210-212
Chapeltown Road, Leeds, West Yorkshire LS7 4HZ, Spojené království Velké
Británie a Severního Irska
GLE Londýn – Greater London Enterprise
Greater London Enterprise (GLE) byla založena v roce 1982 jako londýnská
agentura pro hospodáĜský rozvoj a revitalizaci. GLE zamČstnává více než 200 osob,
a pĤsobí ve Velké Británii (zejména Londýn), v Bruselu a od záĜí 2005 v ýeské
republice. Jejím majitelem je 33 mČstských þástí Londýna. GLE je obecnČ prospČšná
spoleþnost, pĤsobí na komerþní bázi bez dotaþní podpory, a zisky reinvestuje do
další obecnČ prospČšné þinnosti.
Poslání skupiny GLE – Londýn
^ŬƵƉŝŶĂ '> ƉƎŝŶĄƓş ŝŶŽǀĂƚŝǀŶş Ă ŬŽŵĞƌēŶş ƉƎşƐƚƵƉLJ ŬĞŬŽŶŽŵŝĐŬĠŵƵ ƌƽƐƚƵ ĂƵŵŽǎŸƵũĞ
ƷƐƉĢƓŶljƌŽnjǀŽũƉŽƚĞŶĐŝĄůƵŽƐŽďŝƌŽƐƚŽƵкЌƉŽĚŶŝŬƽ͘
Skupina GLE je pĜedním poskytovatelem v oblasti podnikového financování, finanþní
výpomoci, rozvoje podnikání a poradenských služeb. Skupina i nadále staví na svém
komerþním úspČchu a dosavadních zkušenostech s pĤjþováním, investováním
a Ĝízením finanþních prostĜedkĤ a majetku, þímž podporuje fyzickou, ekonomickou
a sociální regeneraci.
Cílem skupiny GLE je být nejlepším partnerem pro poskytování inovativních služeb
a investic, které umožĖují rozvoj ekonomického potenciálu osob a rostoucích
podnikĤ.
2
Poslání GLE o.p.s. – Praha
Poskytování veĜejnosti obecnČ prospČšných služeb za pĜedem stanovených a pro
všechny uživatele stejných podmínek.
KonkrétnČ se jedná o tyto obecnČ prospČšné služby:
• výcvikové kurzy a školení
• poradenské služby
• terénní práce
• pĜíprava a Ĝízení projektĤ
• Ĝízení grantových schémat
• technická pomoc v oblasti strukturálních fondĤ a na poli ekonomického rozvoje
a obnovy
zahrnující
sociální
zaþleĖování
a podporu
podnikání
znevýhodnČných skupin
Orgány spoleþnosti v roce 2010:
Správní rada ve složení:
PĜedsedkynČ Správní rady: Madeleine Marie Williams
MístopĜedseda/kynČ Správní rady: Doc Ing. Marie Dohnalová, CSc. (do dubna 2010)
Ing. JiĜí Krátký (od þervna 2010)
þlen Správní rady Philip Adey
Dozorþí rada:
PĜedseda: Stephen Anthony Boon
Lauren Beverley Tobias
Clare Rosemary Sharpen
ěeditelka:
Nathalie Guri (od kvČtna 2009 na mateĜské dovolené)
Hana Galiová (od 1.12.2010)
3
PĜehled þinností v roce 2010
• Realizace projektu „Podnikání jako cesta ze sociálního vylouþení“
• Výuková þinnost s tematikou podnikání, rozvoj podnikatelského
poradenství
Projekt „Podnikání jako cesta ze sociálního vylouþení“
V roce 2010 se GLE o.p.s. stejnČ jako v pĜedchozím roce témČĜ výhradnČ vČnovalo
realizaci projektu „Podnikání jako cesta ze sociálního vylouþení“ financovaného
Evropským sociálním fondem v rámci OPPA. Projekt byl zahájen v prosinci 2008 a
díky své úspČšnosti a dobrým výsledkĤm je jeho trvání prodlouženo až do Ĝíjna 2011.
V roce 2010 se na realizaci podílela partnerská organizace Poradna pro integraci,
která do listopadu 2010 zajišĢovala oslovování a nábor klientĤ z Ĝad imigrantĤ.
Projekt je zamČĜen na:
• zvýšení povČdomí o podnikání jako cestČ ze sociálního vylouþení, které mĤže
pĜispČt k vČtší zamČstnanosti znevýhodnČných osob
• rozvoj dovedností potĜebných k zahájení podnikání nebo samostatné
výdČleþné þinnosti
• využití zkušeností ze zahraniþí – Velké Británie a pĜenos dobré praxe z oblasti
podpory podnikání znevýhodnČných osob
Služby projektu jsou nabízeny tĜem cílovým skupinám:
• imigrantĤm s legálním pobytem v ýeské republice, kteĜí zde þasto þelí
diskriminaci na pracovním trhu a mnohdy také sociálnímu vylouþení
• rodiþĤm peþujícím o dČti do 15 let, kteĜí nemají zamČstnání anebo je pro nČ
zamČstnání nemožné z dĤvodu potĜeby vČtší flexibility
• osobám dlouhodobČ nezamČstnaným
4
Do konce roku 2010 jsme v rámci projektu poskytli služby (individuální poradenství a
semináĜe) 184 zájemcĤm/kyním (124 žen a 60 mužĤ). Nabídky projektu nejvíce
využívali imigranti/ky (87%), pro které je obtížné zaþlenit se na trh práce v ýeské
republice (nostrifikace vzdČlání, nedostateþná znalost þeského jazyka). Podnikání je
pro nČ zajímavou možností, ve které mohou rozhodovat o svých aktivitách a
þinnostech sami za sebe. Jednalo se zejména o klienty/ky z Ruska, Ukrajiny,
BČloruska, Gruzie a dalších zemí.
KlientĤm/kám z Ĝad všech cílových skupin jsme stejnČ jako v pĜedešlém roce nabízeli
tyto dvČ základní možnosti - úþast na individuálních konzultacích a/nebo úþast na
semináĜích s tematikou podnikání. Nabídku semináĜĤ jsme rozšíĜili o další témata,
jejich poþet se ustálil na 9 typech semináĜĤ: Základy podnikání, Povinnosti v
zaþátcích podnikání, Komunikaþní a prezentaþní dovednosti, Oslovování zákazníkĤ,
Administrativa spojená s podnikáním, Marketing, Podnikatelský plán, Možné zdroje
financování a Nahlédnutí do úþetnictví. V roce 2010 jsme v rámci semináĜĤ oduþili
celkem 37 výukových dní pro 83 úþastníkĤ a úþastnic.
V rámci projektu jsme v roce 2010 vytvoĜili nový produkt - metodiku VzdČlávání
podnikatelských poradcĤ, která je dostupná na našich webových stránkách.
5
V záĜí 2010 jsme uspoĜádali druhé setkání k projektu pro zástupce ministerstev,
místních samospráv, úĜadĤ práce, neziskových organizací apod. Tohoto setkání, na
kterém pĜedstavily svĤj podnikatelský zámČr a rozbíhající se firmu dvČ klientky z
našeho projektu, se zúþastnilo 27 osob.
V prosinci 2010 jsme pĜedstavili náš projekt a jeho zamČĜení studentĤm Fakulty
sociálních vČd v rámci pĜedmČtu Sociální politika jako spoleþenská praxe.
S aktivitami projektu jsme se v roce 2010 umístili na tĜetím místČ v soutČži Národní
cena kariérového poradenství v kategorii Cena prevence sociálního vylouþení.
Tato soutČž o nejlepší službu kariérového poradenství je poĜádána Centrem
Euroguidance pĜi Domu zahraniþních služeb.
Díky tomuto umístČní získalo GLE o.p.s. možnost prezentovat své zkušenosti také
na mezinárodním kongresu „Kariérové a profesní poradenství v rychle se mČnícím
svČtČ”, který se konal v Praze ve dnech 3. – 5. listopadu 2010.
V roce 2010 se skládal tým GLE o.p.s. podílející se na realizaci projektu ze tĜí
podnikatelských poradcĤ (pĜepoþteno na úvazky 2,5), odborného školitele a
supervizora (do dubna 2010), projektové asistentky a projektové manažerky.
6
Výuková þinnost s tematikou podnikání, rozvoj podnikatelského
poradenství
KromČ hlavní þinnosti, jíž bylo realizování výše zmínČného projektu, jsme v roce
2010 spolupracovali s nČkolika organizacemi (Evropská kontaktní skupina v ýeské
republice, InBáze Berkat o.s., InBit ýeská republika, s.r.o. a Klub Hanoi), pro které
jsme pĜipravili semináĜe s tematikou podnikání uzpĤsobené jejich specifickým
požadavkĤm. Jednalo se o semináĜe pro imigranty z rĤzných zemí žijící v Praze a
v Plzni.
Byli jsme také pĜizváni k úþasti na dvou akcích v Lisabonu a v LondýnČ, v rámci
projektu UBA - Upskilling Business Advisors, který byl financován programem
Leonardo da Vinci, Transfer inovací Evropské komise, Generálního Ĝeditelství pro
vzdČlání a kulturu. Cílem tČchto setkání byla vzájemná výmČna zkušeností, diskuse
na téma vzdČlání a profesní pĜípravy podnikatelských poradcĤ a možnost vytvoĜení
evropské sítČ podnikatelských poradcĤ.
Finanþní zpráva
PĜehled o penČžních pĜíjmech a výdajích v roce 2010 (tis. Kþ)
Poþ.
Kon.
stav
PĜíjmy
Výdaje
stav
Bankovní úþet
541
4 221
4 444
318
Pokladna
4
111
91
24
Peníze celkem
545
4 332
4 535
342
Stav a pohyb majetku a závazkĤ (tis. Kþ)
Poþ.
Obrat
Majetek
stav
MD
Obrat D
Kon. stav
Drobný hmotný majetek
0
0
0
0
Peníze
545
4 332
4 535
342
Ceniny
1
44
29
16
Pohledávky
0
18
18
0
Poskytnuté zálohy
12
23
20
15
7
Poþ.
Obrat
Závazky
stav
MD
Obrat D
Kon. stav
Závazky - Ĝídící osoba
0
0
0
0
Závazky z obch. vztahĤ
89
979
991
101
ZamČstnanci
122
2 682
2 636
76
Sociální a zdravotní poj.
67
895
875
47
DaĖ z pĜíjmu
26
417
406
15
Nezúþtovaná dotace
1 226
634
0
592
Náklady a výnosy v roce 2010 - specifikace dle þinností
NÁKLADY (tis. Kþ)
OPý*
Projekt
Dopl**
Celkem
Materiál
0
96
0
96
Cestovné
0
30
0
30
Služby
9
1 040
0
1 049
Osobní náklady
0
3 734
0
3 734
Ost. provozní náklady
0
14
0
14
Odpisy DHM
0
0
0
0
Celkem
9
4 914
0
4 923
*) ObecnČ prospČšná þinnost
**) DoplĖková þinnost
Roþní úþetní závČrka se všemi pĜílohami a zpráva auditora jsou samostatnou
pĜílohou výroþní zprávy.
V roce 2010 došlo ke zmČnám zakládací listiny ve složení správní rady a vytvoĜení
dozorþí rady, došlo také ke zmČnČ na pozici Ĝeditele organizace.
8
Rozvaha analyticky
GLE o.p.s.
Iý: 28204409
Rok: 2010
Dne: 22.03.2011
Strana 1
Tisk vybraných záznamĤ
Poþáteþní
stav
Obraty za
období MD
Obraty za
období D
Obraty
rozdíl
Koncový
stav
022100
Samostatné movité vČci a soub.movit.v 92 249,50
02x
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný 92 249,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
92 249,50
92 249,50
082100
Oprávky k samos. movitým vČcem a soubor
-92 249,50
08x
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku
-92 249,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-92 249,50
-92 249,50
0xx
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
121100
Nevyúþtované/neschválené výkony
12x
Zásoby vlastní výroby
556 785,15
556 785,15
0,00
0,00
556 785,15
556 785,15
-556 785,15
-556 785,15
0,00
0,00
1xx
556 785,15
0,00
556 785,15
-556 785,15
0,00
24 184,00
15 920,00
40 104,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
24 184,00
15 920,00
40 104,00
221100
Bankovní úþet ýSOB
22x
Úþty v bankách
317 696,25
317 696,25
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
317 696,25
317 696,25
2xx
357 800,25
0,00
0,00
0,00
357 800,25
314100
Poskytnuté provozní zálohy (proforma)
31x
Pohledávky
14 760,00
14 760,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14 760,00
14 760,00
3xx
14 760,00
0,00
0,00
0,00
14 760,00
929 345,40
0,00
556 785,15
-556 785,15
372 560,25
100 523,30
4 002 244,07
4 102 767,37
0,00
4 002 244,07
4 002 244,07
0,00
0,00
0,00
0,00
-4 002 244,07
-4 002 244,07
100 523,30
0,00
100 523,30
331100
ZamČstnanci
76 522,00
336100
Zúþtování s instit.soc. zabezp.a zdr. poj. 46 914,50
33x
Zúþtování se zamČstnanci a institucemi 123 436,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
76 522,00
46 914,50
123 436,50
342100
Ostatní pĜímé danČ
34x
Zúþtování daní, dotací a ostatní zúþ
14 775,00
14 775,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14 775,00
14 775,00
0,00
0,00
0,00
0,00
592 298,94
592 298,94
592 298,94
592 298,94
592 298,94
592 298,94
4 240 978,87
4 002 244,07
592 298,94
-3 409 945,13
831 033,74
10 000,00
110 694,37
120 694,37
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10 000,00
110 694,37
120 694,37
1 449 487,00
1 449 487,00
1 449 487,00
1 449 487,00
0,00
0,00
-1 449 487,00
-1 449 487,00
0,00
0,00
931000
Výsledek hospodaĜení ve schvalovacím-536 695,11
932000
NerozdČlený zisk, neuhrazená ztráta minulých let
0,00
93x
Výsledek hospodaĜení
-536 695,11
-536 695,11
0,00
-536 695,11
0,00
-536 695,11
-536 695,11
536 695,11
-536 695,11
0,00
0,00
-536 695,11
-536 695,11
1 033 486,26
912 791,89
-536 695,11
-1 449 487,00
-416 000,74
5 274 465,13
4 915 035,96
55 603,83
-4 859 432,13
415 033,00
ýíslo
úþtu
Název úþtu
Aktiva
211100
Pokladna CZK
213100
Ceniny
21x
Peníze
Aktiva celkem
Pasiva
321100
Závazky z obch. vztahĤ-dodavatelé
324100
PĜijaté provozní zálohy (proforma)
32x
Závazky
384000
Výnosy pĜíštích období
38x
PĜechodné úþty aktiv a pasiv
3xx
901100
Vlastní jmČní - vklad zakladatele
901500
Vlastní jmČní - rezervní fond
90x
Vlastní jmČní
913200
Ostatní kapitálové fondy II
91x
Fondy
9xx
Pasiva celkem
HospodáĜský zisk za období
HospodáĜský zisk celkem
4 302 646,98
-42 472,75
Rozvaha analyticky
GLE o.p.s.
ýíslo
úþtu
Název úþtu
Iý: 28204409
Poþáteþní
stav
Rok: 2010
Dne: 22.03.2011
Obraty za
období MD
Tisk vybraných záznamĤ: Datum >= 01.01.2010, Datum <= 31.12.2010
Obraty za
období D
Strana 2
Tisk vybraných záznamĤ
Obraty
rozdíl
Koncový
stav
Výsledovka analyticky
GLE o.p.s.
ýíslo
úþtu
Iý: 28204409
Rok: 2010
Dne: 22.03.2011
Strana 1
Tisk vybraných záznamĤ
Poþáteþní
stav
Obraty za
období MD
Obraty za
období D
Obraty
rozdíl
Koncový
stav
43 070,00
2 920,00
19 328,50
25 080,00
90 398,50
0,00
5 545,00
0,00
0,00
5 545,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5 545,00
0,00
0,00
5 545,00
43 070,00
8 465,00
19 328,50
25 080,00
95 943,50
30 037,36
95,00
7 804,00
0,00
22 801,00
745,00
43 152,70
377 711,80
152 564,00
256 176,00
49 283,80
6 360,00
946 730,66
0,00
0,00
1 207,00
96 377,12
0,00
0,00
0,00
0,00
34 618,03
0,00
0,00
0,00
132 202,15
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 207,00
96 377,12
0,00
0,00
0,00
0,00
34 618,03
0,00
0,00
0,00
132 202,15
30 037,36
95,00
9 011,00
96 377,12
22 801,00
745,00
43 152,70
377 711,80
187 182,03
256 176,00
49 283,80
6 360,00
1 078 932,81
0,00
2 622 417,50
12 320,00
664 773,00
15 796,00
3 315 306,50
419 038,00
0,00
0,00
0,00
0,00
419 038,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
419 038,00
0,00
0,00
0,00
0,00
419 038,00
419 038,00
2 622 417,50
12 320,00
664 773,00
15 796,00
3 734 344,50
150,00
10 134,00
1,60
10 285,60
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
150,00
10 134,00
1,60
10 285,60
0,80
3 847,80
3 848,60
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,80
3 847,80
3 848,60
4 366 569,86
556 785,15
0,00
556 785,15
4 923 355,01
15 150,00
3 000,00
18 150,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15 150,00
3 000,00
18 150,00
3 300,13
3 300,13
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3 300,13
3 300,13
682000
PĜijaté pĜíspČvky (dary)
68x
PĜijaté pĜíspČvky
0,00
0,00
0,00
0,00
1 449 487,00
1 449 487,00
1 449 487,00
1 449 487,00
1 449 487,00
1 449 487,00
691000
Provozní dotace
69x
Provozní dotace
0,00
0,00
592 298,94
592 298,94
4 002 244,07
4 002 244,07
3 409 945,13
3 409 945,13
3 409 945,13
3 409 945,13
21 450,13
592 298,94
5 451 731,07
4 859 432,13
4 880 882,26
Název úþtu
Náklady
501100
KanceláĜské potĜeby
501200
Ostatní materiál
501300
Náklady na školení - materiál
501400
Nákup drobného majetku
50x
SpotĜebované nákupy
512100
Cestovné
512200
Taxi
513100
Náklady na reprezentaci
518000
Ostatní služby
518100
Náklady na školení
518200
Poštovné
518300
Telefon, internet
518600
Nájemné kanceláĜe
518700
Poradenství
518710
Vedení úþetnictví
518800
Ostatní služby
518900
NotáĜ
51x
Služby
521000
Mzdové náklady
521100
Mzdy
521150
DPP
524100
Zákonné sociální pojištČní
527100
Zákonné sociální náklady
52x
Osobní náklady
543100
Dary
548100
Kooperativa - pojištČní odpovČdnosti
548200
HaléĜové vyrovnání
54x
Ostatní náklady
563100
568100
56x
Kursové ztráty
Bankovní poplatky
Náklady celkem
Výnosy
602100
Tržby z prodeje služeb - školení
602200
Tržby z prodeje služeb - konzultace
60x
Tržby za vlastní výkony a za zboží
662100
66x
Úroky pĜijaté na BÚ
Výnosy celkem
HospodáĜský zisk za období
HospodáĜský zisk celkem
Tisk vybraných záznamĤ: Datum >= 01.01.2010, Datum <= 31.12.2010
4 302 646,98
-42 472,75

Podobné dokumenty

ZPRAVY_PRO_VH_2016_3_tisk

ZPRAVY_PRO_VH_2016_3_tisk 4.3 Čeho bychom si dále měli všimnout z roku 2015 ................................................................................... 21 4.4 Zprávy z programů .........................................

Více

2010 - divadlo Líšeň

2010 - divadlo Líšeň Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem

Více

Bang - Albi

Bang - Albi „Diligenza“ nebo „Wells Fargo“, odkryje novou vrchní kartu z DZ balíþku, která nahradí kartu pĜedchozí atd. PĜedchozí kartu odstraĖte ze hry. Vyjímka: Jakmile je odhalena karta s názvem Divoký zápa...

Více

NP9 - Naše Praha 9

NP9 - Naše Praha 9 známe třeba nyní z Paříže. Náš systém je nazývaný systémem čtvrté generace a jeho největší výhodou je to, že veškerá elektronika je součástí kola, odpadá nutnost drahých stojanů a díky GPS a GSM mo...

Více

2007 - duben

2007 - duben ab) sociální a zdravotní pojištění b) ostatní správní náklady Rozpuštění rezerv a opravných položek k dlouhodobému hmotnému a nehmotnému majetku Odpisy, tvorba a použití rezerv a opravných položek ...

Více

výroční zpráva 2015

výroční zpráva 2015 Ejpovice). Obsluhovaná oblast je setrvalá, došlo k obnovení dílčích smluv o provozování. Po desetiletích poklesu výroby vody bylo v roce 2015 upraveno o téměř 4 % vody více než v roce předcházející...

Více