číslo III. - Martinice v Krkonoších

Komentáře

Transkript

číslo III. - Martinice v Krkonoších
MARTINICKÝ
ZPRAVODAJ
Okrsková soutěž požárních družstev v Nedaříži 16.6. 2012
ČERVEN 2012
Číslo III
Ročník XXII.
Zprávy ze zasedání RO a ZO
Zastupitelstvo obce schválilo na svém druhém zasedání dne 2.5.2012 přijetí úvěru
ve výši 2.000.000,-Kč od České spořitelny a.s. na financování investiční akce „Příprava
území pro výstavbu 12 RD v lokalitě pod nádražím“ na provedení zasíťování pozemků.
Současně ZO schválilo zadání veřejné zakázky malého rozsahu dle projektové
dokumentace v rozsahu SO-01 komunikace, I. etapa, SO-02 vodovod a SO-03
kanalizace. V rámci výběrového řízení bylo osloveno několik stavebních firem,
o průběhu a výsledku výběru zhotovitele Vás budu informovat v dalším čísle
Martinického zpravodaje. V souvislosti s přijetím úvěru schválilo ZO i Rozpočtovou
změnu č.1/2012. Její součástí je i navýšení finančních prostředků v kapitole školství
o částku 83.000,- Kč. Jedná se o finanční prostředky, které Obec Martinice
v Krkonoších platí Městu Jilemnice za žáky, kteří navštěvují jilemnické školy II. stupně.
Letos jsme za úhradu neinvestičních nákladů za 21 dětí, které plní základní školní
docházku v Jilemnici, zaplatili celkem 213.108,- Kč.
ZO projednalo a schválilo Smlouvu na zřízení věcného břemene na parcelách
dotčených zasíťováním kabelového vedení NN společnosti ČEZ Distribuce po
dolením konci – jedná se převážně o místní komunikace. Dále bylo schváleno
darování požární nádrže na pozemku ppč. 115/3 v k.ú. Martinice v Krkonoších
majitelům pozemku, na kterém se nádrž nachází – manželům Horáčkovým čp. 7.
Zastupitelé byli na jednání informováni o chystané rekonstrukci silničního mostu na
silnici II/293 u Dřevojánkových. Rekonstrukce tohoto mostu přináší potřebu důsledné
přípravy objízdných tras – nechceme ves úplně uzavřít pro místní provoz, zároveň je
třeba zabránit průjezdu většího množství aut po našich místních komunikacích, které
na možný zvýšený provoz nejsou konstrukčně způsobilé. Oprava mostu by měla
probíhat zhruba v květnu a červnu příštího roku, technologie je zvolena stejná jako
tomu bylo u nedalekého mostu železničního. Součástí opravy by mělo být zhotovení
chodníku v dotčeném úseku silnice, snažíme se nyní o doplnění dokumentace
o chodník až ke křižovatce na Z.Lhotu u pomníku K.H.Borovského. Tato investice by
byla uskutečněna z našich vlastních prostředků.
Další zasedání Zastupitelstva obce se koná 27.6. 2012, což je již po uzávěrce tohoto
čísla. Informace z tohoto jednání naleznete tedy v příštím vydání.
Rada obce se na svých jednáních zabývala dokumentací na provedení rekonstrukce
vodovodu (původně JZD Studenec) nad nádražím, ze stávajícího, ještě železného
vodovodu, je napojeno 8 rodinných domků. V souvislosti s rekonstrukcí tohoto
vodovodu řešíme také odkanalizování tohoto prostoru a řešíme veřejné osvětlení
podél místní komunikace.
Rada obce také podala podnět MěÚ Jilemnice, stavebnímu úřadu, ohledně stavu
stodoly u čp. 47 (Valšův statek), která je dle našeho názoru ve velice špatném
2
technickém stavu a hrozí zhroucení této stavby. Doufáme, že úředníci majitele přimějí
k provedení stržení stavby, aby nedošlo k nějakému neštěstí – stavba stojí v těsné
blízkosti místní komunikace. Rada obce projednala záměr manželů Brožových čp. 210
o výstavbu plechové garáže na vlastním pozemku, byl vysloven souhlas se stavbou
a stanoveny podmínky výstavby vjezdu. Dále byly předány informace projektanta
ohledně možné výstavby RD na pozemku ppč. 788/3 pana Pavla Kužela.
Při bouřce 3.5 2012 došlo při zásahu bleskem k přepětí v síti a výboj poškodil některá
zařízení v čerpací stanici vodovodu a na vodojemu. I přes instalované pojistky
a chrániče došlo k poškození zařízení za cca. 10.000,- Kč. Opravu řešíme přes
pojišťovnu. Rada obce také rozhodla o přechodu telefonních linek od společnosti
Telefónica O2 k VoIP telefonii přes společnost N SYS. Investice do potřebné techniky
by se měla v brzké době vrátit a platby za obě telefonní linky by neměly překročit cca.
110,- Kč měsíčně.
Všem přeji příjemnou a klidnou letní dovolenou a dětem slunečné prázdniny.
Leoš Mejvald, starosta
Zprávy OÚ
Sbírka použitého ošacení
pro Občanské sdružení Diakonie Broumov se uskutečnila na přelomu měsíců dubna
a května. I tentokrát se nashromáždilo dost věcí, za což moc a moc děkujeme. Na
podzim bychom tuto sbírku opět rádi zopakovali.
www.martinicevkrkonosich.rajce.net
Toto je internetová adresa, na které naleznete fotografie ze života a nejrůznějších akcí
v naší vísce Martinice v Krkonoších.
Fotoalba budeme doplňovat o nové, ale i ty starší události a řazena jsou podle data
uskutečnění těchto událostí (nejnovější nahoře).
K jednotlivým albům nebo fotografiím můžete přidat svůj komentář a pokud již máte
účet na www.rajce.net, můžete si nás přidat do oblíbených uživatelů a tímto být
informováni o nových albech.
Pokud se budete chtít i vy zapojit a podělit se s námi o fotky spojené s děním v naší
obci, rádi Vám přihlašovací údaje na obecním úřadě sdělíme.
Daniela Hašková
3
Výluky
Provozovatel dráhy SŽDC, s.o. informuje, že od 23. června 2012, 8.00 hod.
nepřetržitě do 17. července 2012, 18.00 hod. proběhne nepřetržitá výluka na trati
030 v úseku Stará Paka - Semily - Železný Brod a opačně a na trati 040 v úseku Stará
Paka - Martinice v Krkonoších a opačně.
Všechny vlaky budou ve vyloučených úsecích tratí 030 a 040 nahrazeny náhradní
autobusovou dopravou. Náhradní autobusová doprava (NAD) na trati 030 pojede
podle výlukového jízdního řádku a na trati 040 podle pravidelného jízdního řádu.
Zastávky NAD budou umístěny: v Martinicích v Krk. a v Roztokách u Jil. před staniční
budovou, v Tampli na silnici III/28312 na aut. zastávce PAD „Svojek, rozc. Tample“,
v Bělé u St. Paky na křižovatce silnic II/283 a III 28312 a ve Staré Pace před staniční
budovou.
Předpokládané zpoždění regionálních vlaků na trati 040 může dosáhnout cca 5-10
minut. Omlouváme se za vzniklé potíže při cestování. SŽDC, s.o./ČD, a.s. tel. +420
840 112 113, www.cd.cz, e-mail: [email protected] Informaci o výluce najdete také na
internetových stránkách obce www.martinicevkrk.cz
Listujeme v obecní kronice - 520 let Obce Martinice v Krkonoších
Martiničtí rychtáři a starostové
Jména prvních martinických rychtářů dnes již není možné s určitostí zjistit a doložit.
Ve vrchnostenském záznamu listovního oddělení bývalého C.K. Okresního soudu
v Jilemnici je zapsáno, že chalupu čp. 1 převzal v roce 1752 od svého otce Jiřího
Valeše syn Jakub Valeš, t.č. rychtář. A dále se podařilo zjistit, že zde starostovali tito
občané: 1824 – František Hamáček, 1844 – František (Jan-?) Buchar z čp. 69, 1862 –
Jan Řehoř, 1865 – Jan Horáček, 1870 – Josef Vondrák, 1875 – František Horáček,
1879 – Jan Horáček, 1899 – Josef Ott, 1900 – Jan Holec z čp. 3, 1912 – Josef Horáček,
1913 – Hynek Hašek, 1919 – květen 1945 – František Bedrník z čp. 48 (dosud se mezi
lidmi dochovalo přízvisko „Bedrník starosta“).
Od roku 1945 se ujímají vedení obce předsedové národního výboru. Prvním z nich
byl Miroslav Jezdinský – do 31.8. 1945, dále Gustav Čivrný – do 25.2. 1948, František
Buchar – do 19.11. 1948, Jaroslav Pavlíček – do r. 1958. Jako poslední předseda MNV
Martinice působil Jan Hamrský, a to do 30.6. 1960. V tomto roce byla obec
přičleněna ke střediskové obci Studenec u Horek.
Avšak i v obci Studenec pak působili jako předsedové MNV martiničtí občané, a sice
Miroslav Matoušek z osady Rovnáčov v letech 1964 – 1970, Jaroslav Čeřovský 1970
– 1976, Josef Poledník 1976 – 1986 a Josef Pochop 1986 – 1990. Pouze v letech 1960
4
– 1964 vykonával funkci předsedy MNV studenecký občan Miloslav Hák.
Po obnovení samostatnosti v roce 1990 byl zvolen opět již do funkce starosty ing. Jan
Jindra, který zde setrval 16 let. V roce 2006 byl starostou zvolen Leoš Mejvald, jež zde
působí dosud. Přejme mu v jeho nelehké práci mnoho spokojených občanů a pevné
nervy při boji s úředním šimlem.
Josef Ullrich ml., kronikář
Společenská kronika
Sňatek
Dana Kynčlová, Martinice v Krkonoších - Tomáš Novotný, Jablonec nad Jizerou
Manželé Novotní byli třetím manželským párem, který uzavřel sňatek v Martinicích
v Krkonoších. Svatba se tentokrát nekonala na obecním úřadě ale na kopci „Hůra“.
Novomanželům přejeme hodně štěstí!
Životní jubilea – blahopřejeme k nadcházejícímu výročí
panu Rudolfu Horáčkovi
90 let
paní Růženě Hanušové
80 let
panu Josefu Pochopovi
80 let
Úmrtí
28.4. 2012 - Juliana Pochopová (1935)
25.5. 2012 - Ladislav Míč (1925)
Rodinám projevujeme upřímnou soustrast.
Školství
Květen a červen v místní škole
Školní rok 2011/12 pomalu končí. A jak jsme prožili jeho poslední dva měsíce?
Velkou květnovou akcí byla oslava Dne matek. V úterý 15.5. k nám přišly do školy
maminky a babičky, na které už netrpělivě čekali malí gratulanti se svými dárky písničkami, básničkami, ukázkami z projektu Afrika, přáníčky a květinami. Celá oslava
proběhla ve velmi milé atmosféře.
5
O den později (16.5.) se vydali žáci ze 4. a 5. ročníku v rámci projektu „Co víme
o Karlu Poláčkovi?“ do Rychnova nad Kněžnou. Celý projekt pak vyvrcholil prezentací
pro rodiče, která proběhla 25.5. ve škole. Více se o této akci dočtete v dalších
příspěvcích.
Dopravní soutěž Jízda zručnosti, která je vyvrcholením přípravy dětí k bezpečnému
řešení situací na silnici pro chodce a malé cyklisty, se uskutečnila 24.5. před budovou
školy. Vítězi ve svých kategoriích se stali: Šárka Bőnischová (1.r.), Karolína Kuříková
(2.r.), Vojtěch Kochlík (3.r.), Milan Jebavý (4.r.) a Michal Mejvald (5.r.).
Prodej veselých včeliček byl zahájen 25.5. Cílem této tradiční charitativní akce je
pomoci africkým dětem v jejich nelehké životní situaci. Děkujeme všem, kteří si
včeličky zakoupili. Celkový výtěžek činil 3 000 Kč.
Vzhledem k předpovědi počasí jsme přesunuli oslavu MDD na 31.5. Ještě za pěkného
počasí jsme se pěšky vydali do roztocké cukrárny u Jebavých. Po sladkém občerstvení
jsme šlapali zpátky přes „Ameriku“. Krásné výhledy na Krkonoše, rozkvetlé voňavé
louky, zpěv ptáků.... Cestou bylo co obdivovat.
Společně s místními školkáčky shlédli žáci z 1.-3. ročníku v tělocvičně školy loutkovou
pohádku Chytrá horákyně. Tato poučná pohádka se všem velmi líbila.
Výlet do Špindlerova Mlýna podnikli členové misijního klubka č. 99 13.6. Všichni si
zahráli dobrodružnou misijní hru a šest dětí složilo svůj misijní slib. Panu J. Šlégrovi,
řediteli misijních děl dětí v ČR, jsme předali našetřené peníze a výtěžek z prodeje
veselých včeliček. Děti také předvedly ukázky básniček z projektu Afrika. Výlet byl
odměnou za celoroční činnost klubka.
Jak to chodí ve škole si přišla zkusit pětice předškoláčků ve dnech 13.-14.6. Zatím to
bylo, jak se říká, nanečisto. Načisto to bude až v září v novém školním roce 2012/13.
Jak pečovat o své zuby, aby byly co nejzdravější, nás přišly poučit budoucí zdravotní
sestřičky (studentky střední zdravotnické školy) 15.6.
I poslední dva měsíce se mohly děti, které rády kreslí, zapojit do výtvarných soutěží.
V květnu to byly obrázky s tématy: „Ptáci“, „Motýli“ a „Pouť“. V červnu se kreslila
„Rozkvetlá louka a její obyvatelé“ a „Nejoblíbenější obrázek.“
Pedagogická rada se sešla 20.6.Na děti, které neodjely na hasičský tábor, čekaly ve
dnech 22., 23. a 25.6. pěkné výlety po okolí naší obce.
V posledním školním týdnu plánujeme pro děti tradiční červnové akce: VOLBU
MISSÁKA (26.6.) a MISS (27.6.) naší školy pro školní rok 2011/12 a přírodovědnou
soutěž v poznávání rostlin a živočichů (28.6.).
Vysvědčení budou rozdána v pátek 29.6. Všem našim školákům přejeme krásné
slunné prázdniny!
Za celý kolektiv R.P.
6
Karel Poláček v martinické škole
Letošní 120. výročí narození spisovatele Karla Poláčka (22.3. 1892) se stalo podnětem
k realizaci projektu pro žáky 4. a 5. ročníku, který jsme nazvali PUTOVÁNÍ ZA
KARLEM POLÁČKEM.
Rodným městem K. Poláčka je Rychnov nad Kněžnou, který byl po dobu 19 let i mým
domovem. Návštěvy Rychnova mne inspirovaly k nápadu přiblížit osobnost Karla
Poláčka našim dětem.
Vše začalo zadáním domácí četby – děti si doma četly knihu Bylo nás pět, kterou znají
i z televizního zpracování do podoby seriálu. Celý projekt prolínal hodinami
vlastivědy, čtení a českého jazyka. Kluci z 5. ročníku (P. Oždian a J. Mitrus) zpracovali
prezentaci fotografií pro použití na interaktivní tabuli a na PC.
Ve vlastivědě jsme zjišťovali, co se po dobu Poláčkova života odehrávalo ve
společnosti, v kultuře a v technické oblasti. Hodiny čtení byly věnovány četbě
vzpomínek Poláčkovy dcery Jiřiny a rozkrývání rodinných vztahů. Děti si s paní
učitelkou Zajícovou vyprávěly o 2. světové válce a o životě lidí v této nelehké době.
Každý si vytvořil rodokmen Poláčkovy rodiny.
Internet a obrazový materiál získaný v rychnovském informačním centru (kalendář
a publikace Život a dílo K. Poláčka) se staly zdrojem informací o Poláčkově studiu,
o jeho životě za 1. světové války, o jeho spisovatelské a novinářské činnosti. Poznatky
děti zpracovaly formou jednoduchých výukových plakátů.
Završením projektu se stala dvoudenní exkurze do Rychnova nad Kněžnou. Tam jsme
prošli naučnou stezku Bylo nás pět. Děti pracovaly ve skupinách a na informačních
tabulích vyhledávaly a zaznamenávaly odpovědi na otázky z pracovních listů.
Turistickým tempem jsme poznávali blízké okolí – les Včelný, Ivanské jezero,
letovisko Studánka. Večerní program snad nikoho nezklamal – prohlídka zvonice se
zvonem Kryštofem (3. největší zvon v ČR), možnost dotknout se ho rukama a na
vlastní uši slyšet jeho hlas – to se nezapomíná. Také následná prohlídka
Kolowratského zámku byla zajímavá. Paní kastelánka upravila výklad pro děti a na
konci prohlídky všechny chválila za pozornost a zvídavé otázky.
Druhý den nás čekalo Muzeum Karla Poláčka v budově místní synagogy, kde jsme
viděli pamětní desku K. Poláčka, keramické postavy z knihy Bylo nás pět a ukázky
z Poláčkovy korespondence. Tam jsem také zjistili, že prezident Václav Havel udělil
Poláčkovi státní vyznamenání (Řád T. G. Masaryka) in memoriam. Z muzea jsme se
vypravili na židovský hřbitov, jehož tajemná atmosféra nás všechny zasáhla.
Po návratu domů jsme pro rodiče i veřejnost připravili výstavu (25.5. a 28.5.). Páteční
vernisáž doprovodil kulturní program čtvrťáků a páťáků.
Na projektu se v hodinách čtení podílela p. uč. Zajícová, které tímto děkuji za
spolupráci. Měla s námi jet i do Rychnova, ale bohužel onemocněla. Místo ní
„zaskočila“ paní H. Ullrichová, které také děkuji za nezištnou pomoc.
7
Hodnocení projektu dětmi si můžete přečíst níže. Já osobně ho považuji za zdařilý,
podařilo se uskutečnit vše, jak jsme si plánovali. Chválím všechny děti za aktivitu
a dobré chování po celou dobu exkurze a přípravy výstavy.
Dagmar Pavlousková
Jak jsem putoval(a) za Karlem Poláčkem
Mně se líbilo všechno, protože jsme chodili po cedulích a všude byla krásná příroda.
Taky na různé památky jsme nezapomněli, takže komu by se to nelíbilo. Nevím, koho
to nebavilo, ale myslím že nikoho, každý si to určitě užil. Tedy kromě Honzy, který si
rozřízl prst a my jsme šli chvíli po stopách krve.
Marie Pěničková, 4. ročník
Putování za Karlem Poláčkem bylo zajímavé a hezké. Paní učitelka to vymyslela dobře.
Líbilo se mi všechno, ale nejvíc synagoga a zvonice. Kolowratský zámek byl taky
hezký, měli tam nádherné lustry a zajímavé obrazy, které se na nás pořád koukaly.
Ubytování bylo také dobré. Do Rychnova i z Rychnova jsme jeli vlakem. Dozvěděla
jsem se spoustu informací.
Aneta Braunová, 4. ročník
Líbilo se mi všechno, ale nejvíc mě zaujal Kolowratský zámek a prohlídka zvonu. Když
jsme šli za Honzou, objevily se kapičky krve a my jsme zjistili, že si rozřízl palec. Večer
jsme hráli flašku, byla to sranda. V Domě dětí měli i zoo koutek. Naučila jsem se
mnoho věcí. Jednoduše to bylo super!
Andrea Lukešová, 4. ročník
Na projektu se mi nejvíce líbilo, že jsme jeli na dvoudenní výlet do Rychnova. Nejvíce
mě zaujaly skleněné lustry a lovecké zbraně na zámku.
Vojtěch Musil, 4. ročník
Při putování mě bavila prohlídka zvonu Kryštof, chození k tabulím a prohlídka zámku.
V Domě dětí se spalo dobře. Honza vyprávěl horor, ale nestihl ho doříct, protože jsme
museli spát. Po snídani jsme šli do muzea Karla Poláčka. Po obědě v Eurestu se jelo
domů. Projekt se mi moc líbil.
Milan Jebavý, 4. ročník
Líbilo se mi to celkově, ale nejvíc zvonice se zvonem Kryštofem a zámek. To proto, že
jsme tam šli večer. Ještě se mi líbila synagoga. Také bylo pěkné sousoší jelena a svatého
Huberta. Hezké byly i pověsti, které jsme potkávali.
Růžena Pospíšilová, 4. ročník
8
9
Děti martinické školy ve školním roce 2011/2012
Než jsme se vydali na výlet, museli jsme přečíst knihu Bylo nás pět, což mi trvalo jeden
měsíc. Potom jsme ve škole dělali různé výtvory a četli o Karlu Poláčkovi. Pak už jsme
konečně jeli do Rychnova. Tam jsme chodili po památkách. To se mi líbilo. Ale pak
jsme museli jet domů, a to se mi nelíbilo. Nakonec jsme projekt uzavřeli výstavou ve
škole. Všechno kromě čtení knížky se mi líbilo, nejvíce to, že jsme v Rychnově odlovili
tzv. kešku.
Petr Oždian, 5. ročník
Před začátkem tohoto programu jsme si museli přečíst knihu Bylo nás pět. S paní
učitelkami jsme si vyprávěli o životě K. Poláčka, dělali jsme rodokmeny. V Rychnově
jsme byli ubytováni v Domě dětí a mládeže, kde jsme také přespali. Hned první den
jsme se vydali po stopách K. Poláčka a po návratu do školy jsem uspořádali výstavu.
Putování se mi líbilo.
Hana Šťastná, 5. ročník
Než jsme se vydali na výlet, tak jsme měli přečíst knihu Bylo nás pět. Jelikož jsem to
nestíhal, půjčil jsem si od Míši Mejvalda poslech této knihy, což mě dost bavilo. Potom
jsme ještě ve škole o K. Poláčkovi četli, dělali jsme různé výtvory a neustále jsme se
těšili, až konečně pojedeme. Cesta vlakem mě dost bavila, jelikož jsme mohli trochu
vykukovat z okna, což je velice zábavné. Na výletě jsme chodili po různých
památkách, což mě také dost bavilo. Nejvíc se mi líbil výlet do lesa Včelného
a k Ivanskému jezeru. Prohlídka zámku byla také super, měli tam spoustu loveckých
obrazů. V Rychnově jsme odlovili tzv. kešku. „Keš“ patří do světové hry geocashing
(a my ji hrajeme). Celkově se mi tento výlet velmi líbil a mockrát děkuji p. učitelce, že
nás tam vzala.
Jan Mitrus, 5. ročník
Kultura
Provozní doba knihovny v Martinicích
Knihovna bude otevřena ve čtvrtek 28. 6. a 12. 7. od 15.30 do 18.00 hodin.
O prázdninách bude uzavřena. Poprvé pak bude otevřena ve čtvrtek 23. srpna a dále
opět každý sudý týden ve čtvrtek - 6.9., 20.9.,.. od 15.30 do 18.00 hodin.
-mm-
10
Výběr z pořadů Společenského domu Jilm v Jilemnici
- VOJTA K. TOMÁŠKO, kytarový folkový recitál plný veselých i vážných písniček.
Pořádá Farní sbor evangelické církve v Křížlicích a SD Jilm u příležitosti státních svátků
Cyrila a Metoděje a Mistra Jana Husa - Pá 6.7., 18.00 hod., Evangelický kostel Křížlice
- KYTAROVÝ KONCERT LIBORA FIŠERA a absolventů kytarového kurzu - Pá
27.7., 19.00 hod., sloupový sál
- 22. FESTIVAL DECHOVÝCH HUDEB, k tanci a poslechu zahraje Jilemničanka,
Podzvičinka, Táboranka, zazpívá a zatančí NS Krkonošský Horal Vrchlabí, pobaví
dvojník Felixe Holzmanna Lojzík Matoušek, uvádět bude Jiří Škvára - Ne 5.8., 13.0019.00 hod., zámecký park (v případě špatného počasí sál SD JILM)
Krakonošovy letní podvečery 10. - 14. 7. 2012 v Jilemnici
úterý 10. 7.
- slavnostní fotografická vernisáž Imaginace firmy Devro, s.r.o. od 19 hod.
v čp. 1 za hudebního doprovodu ZUŠ Jilemnice
středa 11. 7.
8-17 hod. - Krkonošské muzeu, rozšířené prohlídky (muzeum, kostel sv. Vavřince,
Zvědavá ulička)
15.00 hod. - Kocour v botách, Divadélko Loutkáček (zámecké nádvoří)
16.00 hod. - slavnostní zahájení na Masarykově náměstí
16-20 hod. - drncání na žebřiňáku (pouze za příznivého počasí)
16.00 hod. - dechová hudba Český ráj Všeň
16.30 hod. - Kocour v botách, Divadélko Loutkáček (zámecké nádvoří)
17.15 hod. - Aurea, dětské šermířské vystoupení
17.30 hod. - Sonet, hudební skupina
18.50 hod. - Aurea, dětské šermířské vystoupení
19.00 hod. - ukončení denního programu na náměstí
19.15 hod. - Česká suita, sletová skladba žen T.J. Sokol Jilemnice (zámek a nádvoří)
19.30 hod. - Zvířátka a Petrovští, divadelní vystoupení Spolku Sv. Simeona (zámek a nádv.)
20.30 hod. - koncert Pocta Janu Hraběti Harrachovi, slavné sborové scény z českých
i světových oper, sbor opery F.X.Šaldy (zámek a nádvoří)
22.00 hod. - noční prohlídka Krkonošského muzea
Při nepřízni počasí bude program na zámku přemístěn do prostor sloupového sálu budovy čp. 1
(bývalý pivovar).
čtvrtek 12. 7.
16-20 hod.
16-20 hod.
16.00 hod.
16.50 hod.
17.20 hod.
18.00 hod.
- program připravilo město Karpacz v rámci projektu Dny polsko-české kultury
- drncání na žebřiňáku (pouze za příznivého počasí)
- Kulíškova herna
- Zlota Aura, pěvecký soubor
- hudební a taneční pásmo studentů
- Martyna Dukowicz, pěvecké vystoupení
- Trio rodiny Karpinskich, instrumentální vystoupení
11
19.00 hod. - skupina Harmonium
20.30 hod. - skupina NESS
pátek 13. 7.
8-17 hod. - Krkonošské muzeum, rozšířené prohlídky
16-20 hod. - drncání na žebřiňáku (pouze za příznivého počasí)
16-20 hod. - Devro pro radost, tvůrčí dílnička pro děti
16.00 hod. - Krkonošská dechovka z Jablonce nad Jizerou
17.15 hod. - ZUŠ Jilemnice a MŠ Víchová nad Jizerou, taneční vystoupení
18.00 hod. - Naboso, country kapela z Rokytnice nad Jizerou
19.30 hod. - Thisplay Jilemnice, hudební skupina
21.00 hod. - The Shackles Vrchlabí
sobota 14. 7.
14-20 hod. - jízdy kočárem okolo Jilemnice (pouze za příznivého počasí)
14.00 hod. - Jilemničanka, dechová kapela
15.15 hod. - folklórní soubor Sojčata při MŠ Poniklá s hostem Slávkou Hubačíkovou
15.45 hod. - Camponotus, pěvecký soubor
16.30 hod. - Jak hastrmánek Haničce svatbu zachránil, LS Rolnička Nová Paka
17.45 hod. - cimbálová muzika Dušana Kotlára
19.00 hod. - Vlasta Třešňák s kapelou
20.30 hod. - rozloučení s Krakonošem
21.00 hod. - Vltava, hudební skupina
V průběhu celé akce je otevřena také tržnice řemesel v budově čp. 1. www.jilemnicko-so.cz
KINO 70 Jilemnice: v červenci a srpnu nebude promítat.
Krkonošské muzeum v Jilemnici
Sklářská sláva k 300. výročí harrachovské sklárny - výstava potrvá do 23. září
2012.
Brambory a kaše, to je strava naše aneb z historie brambor v Krkonoších - čp.
1, výstava potrvá do 30. září 2012.Návštěvní doba v červenci a srpnu: úterý-neděle
8-12 a 13-17 hodin
Krakonošova tržnice
30. prodejní výstava v Roztokách se bude konat ve dnech 7. - 8. července 2012 od
8.00 do 17.00 hodin.
Mistři ČR v párovém tanci
Od minulého pátku do neděle, 8. - 10. 6., se uskutečnilo v Libereckém Expo sále
centra Babylon Mistrovství ČR Speciálních párových tanců Czech Dance Organization. Tohoto třídenního Latino maratonu se zúčastnilo více než 250 soutěžních
12
jednotek z mnoha tanečních škol z celé České republiky. Organizátorem soutěže byla
poprvé v historii CDO taneční škola Enliven Centre z České Lípy.
Ve hře bylo 50 titulů mistra české republiky, (ve všech věkových třídách i soutěžních
disciplínách) postupy na mezinárodní soutěže IDO.
Jednou z nejúspěšnějších skupin se stala i Taneční skupina Paul-Dance Jilemnice, kde
tančí několik martinických. Velkou radost nám udělal taneční pár Michaela Zuzánková
- Michal Mejvald, který po loňském senzačním vítězství v párové salse dětí letos tento
titul obhájil, a Míša s Míšou se tak stali staronovými Mistry České republiky. Letos se
zúčastnili také soutěže v dalším párovém tanci Bachata, kde po výborném výkonu
získali skvělé stříbrné medaile.
Jiří Paulů, TS Paul-Dance Jilemnice
13
Sport
Informace TJ SOKOL Martinice
Tento příspěvek začnu informacemi z fotbalu, přesněji informacemi týkající se
fotbalového týmu mužů. Příznivci fotbalu určitě zaznamenali velké problémy
s marodkou, která náš tým toto jaro zaskočila. Několik posledních zápasů dalo hodně
úsilí poskládat celou jedenáctku a dva zápasy byly dokonce odehrány v menším počtu.
Bohužel pro zápas v Libštátě zůstalo hráčů schopných utkání odehrát pouze pět, a tak
byl tento zápas kontumován. Krkonošský deník toto označil za nesportovní chování,
čímž se velice dotkl celého týmu. Předseda TJ zaslal na OFS žádost o omluvu, neboť
tento stav rozhodně nebyl zapříčiněn špatnou morálkou hráčů. OFS i redakce
Krkonošského deníku se naší TJ písemně omluvily a připustily, že neměly ověřené
informace. Mužstvo i přes tyto problémy skončilo v celkovém pořadí okresního
přeboru deváté. Děkujeme všem fanouškům, že i přes výše uvedené problémy
zachovali týmu přízeň.
Mužstvo je opět přihlášeno do další sezóny a realizační tým shání posily, aby se tato
situace neopakovala. Toto rozhodně není jednoduchý úkol, protože i za hráče, kteří
jsou u nás nyní na hostování, chtějí jejich mateřské týmy přemrštěné částky.
Konečná tabulka OP mužů
Rk. Tým
Záp
1. Sokol Nová Ves
26
2. Jiskra Libštát
26
3. FK Košťálov B
26
4. Sokol Stružinec
26
5. Sokol Mříčná
26
6. TJ Vysoké n. J.
26
7. Sokol H. Branná B
26
8. SK Studenec
26
9. Sokol Martinice
26
10. SK Mírová B
26
11. Sokol Roztoky
26
12. Sokol Kruh
26
13. FC Ingeo Lomnice B 26
14. Sokol Zálesní Lhota 26
+
19
17
16
17
14
10
10
9
8
8
7
5
5
5
0
4
6
5
2
4
8
3
5
7
7
6
3
3
1
3
3
5
7
8
8
13
12
11
11
13
18
18
20
Skóre
83:32
75:40
76:47
85:41
76:52
46:43
60:80
58:51
68:74
50:72
41:52
43:80
39:86
30:80
Body
61
57
53
53
46
38
33
32
31
31
27
18
18
16
Na srpen opět připravujeme všechny tradiční akce a tímto Vás na ně zvu:
4. 8. Turnaj v nohejbale „BALDACHÝN“
11. 8. Turnaj ve volejbale dvojic „O pohár starosty obce“
14
Prav)
( 22)
( 18)
( 14)
( 14)
( 7)
(- 1)
(- 6)
(- 7)
(- 8)
(- 8)
(-12)
(-21)
(-21)
(-23)
18. 8. Turnaj v Petanque
26 .8. Dětský den
Podrobnosti akcí zveřejníme vždy na plakátech a na webových stránkách obce. Na
nohejbalový turnaj jsou také pozváni naši přátelé z Martinic na Moravě. Svoji účast již
předběžně potvrdili.
O letních prázdninách se samozřejmě budeme také věnovat údržbě areálu. Proběhne
nátěr střech na hlavní budově TJ a na garážích. Další větší akcí bude budování
dětského koutku. Chceme stávající prolézačky přemístit na bezpečnější místo a to do
prostoru mezi fotbalové hřiště a kluziště. Do budoucna zde plánujeme i další dětské
atrakce.
Přeji Vám za naši TJ slunné léto a příjemné prožití dovolených.
-pv-
Úspěšná sezóna byla zakončena vydařenou oslavou
Mladší přípravka a mladší žáci získali stříbrné medaile za druhá místa v okresním
přeboru (dále jen „OP“).
Martinická mládežnická mužstva zaznamenala v letošním roce nejlepší výsledky v naší
sedmileté práci s mládeží. Nejlepšího výsledku dosáhla pod vedením Evžena Malého
mladší přípravka, neboť v konkurenci všech mužstev na semilském okrese vybojovala
15
skvělé druhé místo. Mladší přípravky prohrála v OP až ve svém posledním domácím
zápase se Studencem 2 : 4. Vůbec poslední dvojzápas se Studencem byl pravým
vyvrcholení této mládežnické kategorie. Dobré výkony všech hráčů obou mužstev,
nad kterými vyčnívaly výkony Vojty Kochlíka v brance a Evžena Malého v poli,
s výbornou diváckou kulisou, to byl zážitek na který se jen tak nezapomíná.
Druhé místo v okresním přeboru získali i mladší žáci pod vedením Davida Svobody.
Konkurence v mladších žácích nebyla tak velká jako u nejmenších. Tím však nechci
snižovat výkony našich hráčů. Po špatných dvou úvodních kolech kluci zapnuli na vyšší
obrátky a 8x za sebou vyhráli. Během jara kluci pod vedením kondičního trenéra
Martina Krále zapracovali na kondici a díky zlepšenému kolektivnímu pojetí se
spoustou krásných fotbalových momentů porazili i suverénní první Košťálov 5 : 1.
Nejlepšími hráči byli Petr Lukeš a Luboš Typlt.
Nejméně se dařilo v okresním přeboru starší přípravce pod trenérským dohledem
Vládi Brože. Starší přípravka obsadila mezi 13 účastníky okresního přeboru slušné
6. místo. Kluci a Pája střídali během roku dobré výkony s těmi horšími. Také tento tým
se mohl 100% spolehnout na brankaře. Martin Kraus byl jistotou v brance. Nejlepším
hráčem starší přípravky byl zvolen Tonda Gazda.
Za Martinice nastoupilo v jarních zápasech OP 38 dětí a 26 dětí dalo alespoň jednu
branku.
Tři další hráči hostovali v loňské sezóně v Roztokách. 6 gólů Ivana Mitruse, 2 góly
Tomáše Brože a dobré výkony Báry Šafránkové pomohly ke 4. místu Roztok v OP
starších žáků.
V sobotu 16.6.2012 proběhlo na martinickém hřišti slavnostní zakončení fotbalové
sezóny 2011-2012. V rámci fotbalového odpoledne sehráli nejdříve svůj zápas naši
mladší žáci. V zápase proti starším žákům Roztoky u Jilemnice prohráli v zápase na
celé hřiště 2 : 6. Pak následovalo předání stříbrných medailí našim úspěšným
fotbalistům. Po hodnocení sezóny byly sehrány přátelské zápasy mladší a starší
přípravky. Od 18:15 na hřiště nastoupila mužstva rodičů a přátel martinického fotbalu.
K překvapení všech přítomných nastoupilo k zápasu čistě ženské mužstvo proti svým
mužským protějškům. Tím byl překonán dosavadní rekord 9 žen - fotbalistek, neboť
do zápasu zasáhlo 12 žen. V zápase ženy ukázaly, že nedají mužům nikdy nic zadarmo
a vyhrály. Bohatý program byl zakončen sledováním fotbalového zápasu z ME v Polsku
mezi Českem a Polskem.
Okresní přebor ml. přípravky – zápasy o 1. až 8. místo – JARO 2012
FK Sedmihorky – Sokol Martinice 1 : 12 (0:4, branky: 5 Kuba Šolc, 4 Evža Malý,
2 Martin Svoboda, 1 Tonda Malý), FK Pěnčín-Turnov A – Martinice 0 : 5 (0:2, 3 E. Malý,
1 T. Malý, 1 Kuba Šolc), Martinice – SK Mírová 7 : 0 (2:0, 3 K. Šolc, 2 E. Malý, 1 David
Ducháček, 1 T. Malý), Martinice – SK Semily 11 : 2 (5:1, 4 T. Malý, 3 D. Ducháček,
16
2 E. Malý, 2 K. Šolc), Martinice – Sokol Horní Branná 9 : 2 (6:0, 4 K. Šolc, 3 E. Malý,
1 M. Svoboda, 1 D. Ducháček), Martinice – Sokol Jablonec A 6 : 5 (1:1, 3 E. Malý,
3 K. Šolc), Sedmihorky – Martinice 4 : 5 (2:4, 3 E. Malý, 2 K. Šolc), Pěnčín-Turnov A –
Martinice 3 : 3 (3:2, M. Svoboda, K. Šolc, E. Malý), Martinice – Mírová 5 : 0 (2:0,
4 K. Šolc, 1 D. Ducháček), Martinice – Semily 6 : 2 (2:1, 4 K. Šolc, 1 E. Malý, 1 T. Malý),
Martinice – SK Studenec 6 : 0 (4:0, 2 K. Šolc, 2 T. Malý, 1 D. Ducháček, 1 E. Malý,
Martinice – Studenec 2 : 4 (0:2, K. Šolc, E. Malý)
O góly se podělilo celkem pět hráčů: Evžen a Tonda Malí, Kuba Šolc, David Ducháček
a Martin Svoboda. Dále nastoupili: Vojta Kochlík, Michal Sacher, Matěj Macoun, Petr
Pěnička, Roman Valnoha, Anežka Ottová, Attila Szabo, Mikuláš a Jonáš Ježkovi.
Konečná tabulka OP mladších přípravek
Rk. Tým
Záp
+ 0 - Skóre
1. SK Studenec A
14
12 0 2 110: 39
2. Sokol Martinice
14
11 2 1
89: 32
3. FK Pěnčín - Turnov A 14
11 1 2
84: 32
4. Sokol Jablonec A
14
815
79: 50
5. SK Mírová
14
518
33: 67
6. SK Semily
14
3 1 10 40: 84
7. FK Sedmihorky
14
1 2 11 35:101
8. Sokol Horní Branná
14
1 0 13 42:107
O 9. až 16. místo OP mladších přípravek:
9. Sokol Rovensko
14
13 0 1 121: 21
10. Sokol Jablonec B
14
8 2 4 44: 32
11. Jiskra Libštát
14
7 2 5 46: 44
12. Sokol Nová Ves A
14
5 4 5 39: 36
13. TJ Vysoké nad Jizerou 14
5 3 6 34: 46
14. FK Pěnčín - Turnov B 14
5 2 7 34: 44
15. SK Studenec B
14
4 2 8 42: 66
16. Sokol Nová Ves B
14
1 1 12 16: 87
Body (Prav)
36 (12)
35 (14)
34 (16)
25 ( 7)
16 ( -2)
10 (-14)
5 (-19)
3 (-18)
39 (15)
26 ( 8)
23 ( 8)
19 ( -5)
18 ( -6)
17 ( -7)
14 ( -4)
4 (-17)
Okresní přebor starší přípravky - JARO 2012
Martinice 9:3 Nová Ves n.P. (4x Evžen Malý, 2x Kuba Šolc, Olda Ott, 1x Daniel
Cejnar), Lomnice n.P. 4:4 Martinice (4x E. Malý), Semily 4:3 Martinice (2x O. Ott
a 1x D. Cejnar), Martinice 3:1 FK Pěnčín-Turnov (2x D. Cejnar a 1x O. Ott ), Martinice
2:9 Libštát (2x D. Cejnar), Kruh 1:4 Martinice (1x O. Ott, D. Cejnar, Pája Brožová,
Tonda Gazda), Jilemnice 3:5 Martinice (3x D. Cejnar, 1x O. Ott, 1x Vojta Šolc),
Jablonec n.J. 6:3 Martinice (2x O. Ott a 1x D. Cejnar), Sedmihorky 1:6 Martinice
(3x O. Ott, 1x D. Cejnar, V. Šolc a Honza Mitrus), Martinice 9:3 Vysoké n.J. (4x E. Malý,
17
1x V. Šolc, D. Cejnar, K. Šolc, P. Brožová a svoji první branku za Martinice vstřelil Vojta
Musil), Rovensko 6:0 Martinice, Martinice 2:4 Studenec (1x D. Cejnar a 1x H. Mitrus).
Konečná tabulka OP 2011-2012 starší přípravky
Rk. Tým
Záp
+0Skóre
1. Sokol Rovensko
23
20 2 1
170: 45
2. Sokol Jablonec
23
16 1 6
125: 80
3. Jiskra Libštát
24
15 1 8
148:100
4. SK Studenec
24
15 1 8
152: 98
5. SK Semily
24
14 3 7
138: 89
6. Sokol Martinice
24
13 2 9
113: 89
7. FC Ingeo Lomnice 22
9 3 10
160:116
8. Sokol Kruh
24
8 1 15
94:134
9. Sokol Nová Ves
24
7 4 13
84:131
10. TJ Vysoké n. J.
23
7 2 14
82:159
11. FK Sedmihorky
22
6 4 12
91:134
12. SK Jilemnice
23
6 0 17
62:142
13. FK Pěnčín–Turnov 22
3 0 19
49:151
Body (Prav.)
62 (26)
49 (13)
46 (10)
46 (10)
45 ( 9)
41 ( 5)
30 ( -3)
25 (-11)
25 (-11)
23 (-13)
22 ( - 8)
18 (-15)
9 (-27)
Okresni přebor mladšich žaků - JARO 2012
Košťálov 7 : 1 Martinice (3:0, 1x Martin Ducháček), Martinice 1 : 5 Horní Branná (0:3,
1x Petr Lukeš), Bozkov 1 : 4 Martinice (0:1, 2x Roman Vydra, 1x Vláďa Zuzánek,
1x Honza Macoun), Martinice 4 : 0 Rokytnice n.J. (2:0, 2x Vl. Zuzánek, 1x H. Macoun,
1x Tomáš Lukeš), Martinice 5 : 1 Mírová p.Koz., Rokytnice n.J. 0 : 5 Martinice (0:3,
2x P. Lukeš , 2x Patrik Mejvald, 1x H. Macoun), Martinice 5 : 1 Košťálov (3:1,
2x T. Lukeš, 1x P. Mejvald, 1x P. Lukeš, 1x H. Macoun), Horní Branná 2 : 4 Martinice
(2:3, 2x P. Lukeš, 1x M. Ducháček, 1x Vl. Zuzánek), Martinice 6 : 0 Bozkov (2:0,
3x Vl. Zuzánek, 2x P. Lukeš, 1x M. Ducháček), Mírová p.Koz. 2 : 10 Martinice (1:6,
3x T. Lukeš, Vl. Zuzánek, 2x P. Lukeš, 1x M. Ducháček a Vojta Šír)
Konečná tabulka OP mladších žáků
Rk. Tým
Záp
+0Skóre
Body (Prav)
1. FK Košťálov
20
19 0 1
179:25
57 (27)
2. Sokol Martinice
20
15 0 5
114:42
42 (15)
3. Spartak Rokytnice
20
11 0 9
100:71
33 ( 3)
4. Sokol Horní Branná
20
8 1 11
84:96
25 ( -5)
5. Sokol Bozkov
20
5 1 14
38:143
16 (-14)
6. SK Mírová
19
1 0 18
25:160
3 (-27)
Na závěr mi dovolte poděkovat všem, kteří mládežnický fotbal v Martinicích
podporují a přiloží ruku k dílu. Děkujeme.
Vláďa Brož, trenér
18
Krkonošské cyklobusy
opět jezdí, a to od 2.6. do 30.9., v červnu každou So a Ne, v červenci a srpnu denně
a v září Čt, So a Ne a svátek. Všechny autobusy jsou vybaveny na přepravu minimálně
15 kol.
Můžete si vybrat ze 6ti autobusových tras: 1. Harrachov - Pomezní Boudy a zpět,
2. Jilemnice - Horní Mísečky a zpět, 3. Vrchlabí - Špindlerův Mlýn (Špindlerovka)
a zpět, 4. Trutnov - Pomezní Boudy a zpět, 5. Žacléř - Trutnov (cyklisté ze zastávky
Trutnov, Horní Staré Město, rozcestí Babí), 6. Hradec Králové - Vrchlabí a zpět (jede
od 1.7. do 31.8. ve Čt a So). Další informace: www.krkonose.eu.
Střelba z vojenských zbraní - „zbraní světových válek“
Chtěla bych vám trochu představit tento netradiční sport a zároveň i koníček,
kterému se věnují Roman Fišera z Martinic a Radek Holubec z Horní Branné.
Roman začal střílet již na základní škole pod hlavičkou Svazarmu, a to se vzduchovkou,
později libovolnou malorážkou, malorážnou odstřelovačkou, až přešel ke zbraním
větší ráže. Radek začal se střílením až v pozdějších letech.
Oba jsou členy Sportovně střeleckého klubu Horní Branná, musí být držiteli zbrojního
pasu a trénují na střelnici v Horní Branné.
Memoriál P. Valenty v Babí 1.5.2012
19
Zúčastňují se několika závodů do roka, které pořádají Klub sběratelů palných zbraní
a Klub vojenské historie. Soutěží se v dobových uniformách, se zbraněmi používanými
během 1. a 2. světové války a v těchto disciplínách: Pistole a revolvery, Pušky
opakovací, Pušky samonabíjecí a Pušky odstřelovací.
A jaké mají výsledky? V letošní sezóně se jim prozatím opravdu daří. Například
v dubnu absolvovali závod Malorážná odstřelovačka v Horní Branné s výsledkem:
1. místo R. Fišera a 2. místo R. Holubec. V květnu Memoriál Petra Valenty, 16. ročník
soutěže pro vojenské opakovací pušky a pistole nebo revolvery (modelově do r. 1945)
v Babí nedaleko pevnosti Stachelberg. Ze 36 střelců Hradeckého a Libereckého kraje
zde R. Fišera obsadil 1. místo ve střelbě z opakovací pušky (10 ran), když ve stoje a bez
opory na vzdálenost 100 m čtyřikrát trefil desítku, 4x devítku a 2x osmičku. K tomu
přidal 3. místo ve střelbě ze samonabíjecí pušky (20 ran) na 100 m. V této disciplíně
zvítězil R. Holubec a ve střelbě z opakovací pušky skončil na 2. místě. Jen pro úplnost soutěžící museli nastřílet předepsaný počet ran během 4 minut. O víkendu 16. a 17. 6.
se zúčastnili velkého závodu v Hodonicích u Znojma, kde Roman zvítězil ve střelbě
z odstřelovací pušky. Radek obsadil 1. místo ve střelbě ze samonabíjecí pušky
a 3. místo ve střelbě z odstřelovací pušky a z pistole - revolveru.
Čekají je pak ještě závody v Horní Branné, Radvanicích a na dalších střelnicích.
K dosaženým výsledků oběma střelcům gratulujeme a přejeme i nadále pevnou ruku
a dobrou mušku.
-mš150 let v pohybu – činnost sportovních oddílů
1. pokračování Přes 40 let oficiálního zákazu se cvičilo pod hlavičkou ČSTV dál.
Některé jednoty si dokonce ponechaly v názvu Sokol. Příznivá situace nastala po
sametové revoluci v r. 1989. Dochází k znovuobnovení Sokola a hned 7. 1. 1990 je
ustavena ČOS. Valná hromada Sokolské župy Krkonošské–Pecháčkovy se konala
22.2. 1992 v Lomnici n. Pop., za účasti 24 tělocvičných jednot.
Naše župa sdružuje v současnosti 21 tělocvičných jednot se 2092 členy. Nejrozšířenější jsou sportovní oddíly volejbalu, stolního tenisu, pak kopané a lyžování. Zájemci
si u nás ještě mohou vybrat košíkovou, plavání, šachy, cyklistiku, tenis, horolezectví,
kulturistiku nebo nohejbal. Volejbal má dlouhou a slavnou tradici v Jilemnici. V roce
1991 uhrály mladší dorostenky na mistrovství ČSFR 2. místo, následoval postup do
extraligy starších dorostenek a v sezoně 92/93 zisk 4. místa. Do extraligových
družstev Slavie Praha se dostaly 2 hráčky M. Demlová a H. Musilová, která patřila i do
českého reprezentačního výběru. V letech 94/95/96 a 98-2002 hrály ženy II. ligu.
V krajské soutěži 2010/11 se minižákyně umístily na 3. a 5. místě a mladší žákyně
dokonce na l. místě. V současné době hrají 2 kadetky celorepublikovou soutěž
a minižákyně do 10 let zatím vedou krajskou soutěž. V Poniklé se též věnují volejbalu.
20
Žactvo se v okresním přeboru umísťuje mezi prvními, ženy družstva A hrají úspěšně
skupinu II. v Libereckém kraji, kterou i vyhrály. Ve Víchové a v Košťálově mají
registrované oddíly volejbalu. Hrají ho i ve Studenci a ve Valteřicích, kde pravidelně
pořádají Vánoční turnaje smíšených družstev. T.J. Sokol Semily reprezentuje úspěšný
oddíl kulturistiky, jehož člen M. Klus se účastnil Mistrovství Evropy Praha 2011
a obsadil 6. místo Open 100 kg. Velké úspěchy slaví oddíl nohejbalu ve všech
kategoriích. Na Mistrovství republiky 2010 v Prostějově dosáhli mladší žáci na 1. místo
trojic a 2. místo dvojic, v r. 2009 na 2. místo trojic. Na MR v Týně n. V. vybojovali starší
žáci v r. 2011 2. místo trojic a v Č. Brodě 2010 4. místo trojic. Dorost se účastnil
v nejvyšší celorepublikové soutěži Botas dorostenecké lize. Muži obsadili 5. místo ve
II. lize v r. 2008. Semilský oddíl nohejbalu je trojnásobný úspěšný pořadatel MR
v kategorii mužů i mládeže.
Neméně dlouhou a úspěšnou tradici má v Jilemnici basketbal. Nejvýraznější byla
2. místa v rámci Východočeského kraje v kategorii mladších dorostenců v r. 2001,
2006 a starších minižáků 2003. Na přeboru ČOS vybojovali minižáci 3. místo v r. 2002.
V jednotlivcích starší žák Š. Říha získal titul mistra republiky v r. 1999, v r. 2000 bronz,
stříbro v r. 2001, když hostoval v družstvu Jaroměře ještě s dalšími 2 hráči D. Jarešem
a M. Valentou. V. Říha získal třikrát stříbrnou republikovou medaili v družstvu kadetů
a juniorů Pardubic v letech 2006-2008. V současné době se žáci probojovali na
3. místo v oblastním přeboru Hradeckého a Pardubického kraje. 2 hráči hrají
žákovskou ligu za Josefov. Plavecký oddíl Jilemnice je pravidelným pořadatelem
i úspěšným účastníkem republikového přeboru ČOS v plavání žactva a dorostu. V tom
loňském získali jilemničtí více než polovinu medailí. Fotbalu se věnují v Bozkově a ve
Víchové n.Jiz. Bozkovští hrají I. A třídu Libereckého kraje. Muži A z Víchové hrají
I. B třídu krajské soutěže, muži B, žáci a dorost okresní soutěž. Dlouhou tradici má
v Lomnici horolezecký oddíl, který lezení na skalách rozšířil r. 1990 o lezení na umělé
horolezecké stěně. Od r. 1995 pořádají každoročně Aprílový pohár ČR.
Připomeňme si úspěchy dalších sportovců naší župy. Košťálovští stolní tenisté mezi ně
jistě patří, ženy se staly několikanásobnými přebornicemi okr. Semily v letech 20002006 a sklízejí úspěchy i v krajských soutěžích. Prášková Vlasta a Tůmová Renata drží
od r. 2010 krásné 3. místo v divizi žen Libereckého kraje. Muži se umisťují
v krajském přeboru. Každoročně pořádají vánoční turnaj pro neregistrované hráče,
který je zároveň přeborem župy Krkonošské – Pecháčkovy. Semilští stolní tenisté
hrají libereckou divizi, stolní tenisté z Horní Branné a Víchové okresní přebor.
Šachisté z Víchové se účastní v krajské soutěži. T.J. Sokol Studenec se může také
pochlubit svými lyžařskými aktivitami. V žákovských kategoriích jsou úspěšní
- J. Boura, vítěz olympiády dětí a mládeže, E. Plecháčová obsadila na přeboru ČR
. místo jako členka štafety, K. Janská získala ocenění lyžařka sezony 2010-2011 Svazu
lyžování Libereckého kraje a L. Trejbal lyžař sezony 2011-2012. M. Hák obsadil
21
3. místo na MS veteránů 2012. V Horní Branné mají vítězku Českého poháru v běhu na
lyžích 2011-12 v kategorii žen J. Pešinovou. Na MS veteránů se umístila na 2. místě
J. Gaudelová. MS veteránů v běhu na lyžích se zúčastnili bratři F. a M. Zuzánkovi.
Lyžařské oddíly žactva, dorostu i dospělých působí ve Víchové. V Pasekách byla
obnovena tradice lyžařského závodu Prdecká lyže v r. 2000.
T.J. organizují pro své členy, registrované i neregistrované sportovce závody
a soutěže. Ve Studenci pořádají největší závod Libereckého kraje Posvícenský koláč –
přespolní běh, letos už 45. ročník, kde startuje přes 500 závodníků. Od r. 1995 jsou
pravidelně pořadateli přeboru ČOS v běhu na lyžích. Ve Víchové se konají turnaje
starých gard ve fotbale, „Víchovský drn“ ve volejbale, v bleskovém šachu, pro žactvo
přespolní běh, slalom a běh na lyžích. V Benešově připravují turnaje v minikopané
mužů a žáků, v šachu a dámě, ve stolním tenise, v běhu na Zlaté návrší, Benešovský
maraton, duatlon (běh a kolo), Benešovskou 8 a 15. J. Martinec je přeborníkem ČOS
v běhu na lyžích z r. 2001 a v r. 2009 obsadil 2. místo této soutěže. Vyvrcholením účasti
na mnoha běžeckých závodech v ČR je účast benešovských mužů na Vassově běhu ve
Švédsku. Sokolové v Chuchelně se starají o lyžařský vlek na Kozákově a neustále jeho
provoz zdokonalují. Od r. 2012 používají umělé zasněžování sjezdovky s možností
nočního lyžování. Pro děti i dospělé pořádají závody v obřím slalomu a pro zpestření
karneval na lyžích.
Činnost oddílů všestrannosti - 2. pokračování
Kromě aktivity ve sportovních oddílech probíhají ve všech sokolských jednotách
pravidelná cvičení všestrannosti. Tyto oddíly nabízejí možnosti rekreačního
sportování. Zde se může uplatnit každý, nezáleží na věku, ani na pohybových
schopnostech. Jen je nutné uvědomit si význam pohybu pro zdraví a zařadit ho do
svého života a do volného času svého i svých dětí. Někde se zaměřují na aerobik všech
forem, kalanetiku, bodystyling, kondiční či rytmickou gymnastiku, jinde na zumbu,
pilates nebo zdravotní TV jako ženy z Lomnice, Jilemnice, Studence, Chuchelny,
Valteřic a Víchové. Při cvičeních využívají rozmanité moderní náčiní, např. overbaly,
gymbaly, činky, posilovací gumy a pásy, trampolínky…. Žactvo cvičí ve Studenci,
Lomnici, Poniklé, Chuchelně, Valteřicích, dorostenky ve Víchové a v Chuchelně
dokonce i muži. Yengar jóga se zalíbila ženám v Jilemnici, dává důraz na správné držení
těla, hluboké dýchání, zapojování svalů málo používaných, uvolnění namáhaných partií
těla za použití mnoha cvičebních pomůcek. Zájem o cvičení rodičů s dětmi
a předškoláků je v Lomnici, Jilemnici, Studenci, Chuchelně a Košťálově. Florbal hrají ve
Valteřicích. Turistice se věnují v Jilemnici (pravidelné tajné výlety a Výstup na Žalý).
Ve Studenci probíhá Studenecké putování okolím obce, ve Valteřicích cyklovýlety
a lyžařské výlety do hor, v Chuchelně májový pochod na Krkonoše a cyklovýlety.
Víchovské MTB cyklotoulání se letos pojede již po 10. po Krkonoších s převýšením
22
2350 m v délce 100 km.
Sokolové žijí také společensko - kulturními aktivitami. Tady lze na prvním místě
jmenovat T.J. Sokol Poniklá, při které působí divadelní spolek s mnohaletou tradicí
Kolár. Jeho největšími úspěchy byly postupy na národní přehlídku venkovských
divadel Krakonošův podzim ve Vysokém n. Jiz. s inscenací Krvavý román v r. 2006 a na
národní přehlídku loutkových divadel Loutkařská Chrudim s Jenovefou v r. 2010.
Členka souboru Pavlína Holubcová obdržela v r. 2003 zlatý odznak J.K. Tyla za obnovu
tradic ochotnického divadla, jeji nominaci navrhla ČOS. Po okolí je známý vokálně
instrumentální smíšený pěvecký soubor Satori, který pořádá koncerty nepřetržitě od
r. 1993. Na repertoáru mají tradicionály, spirituály, lidové písně i vánoční koledy. Vyjeli
koncertovat i za hranice ČR. Nad dlouhou tradici ochotnického divadla navazují
v Bozkově. Společenským životem žijí též v Chuchelně, pořádají plesy, taneční
zábavy a velký ohlas měly taneční pro veterány. Dětem a dospělým pro radost
uspořádají každý rok maškarní bál ve Studenci, Jilemnici, Valteřicích, Pasekách n. Jiz.
a Víchové. Malým dětem připravují každoročně Pohádkový les v Jilemnici a Pasekách,
jilemnické děti vítají před Vánocemi ve svém městě Krakonoše, ve Víchové plní úkoly
malé čarodějnice, ve Valteřicích se drží masopustní průvody a zábavy, také organizují
sjezdy rodáků a Dětský den.
Lomnice pokračuje v dlouholeté tradici táboření a pořádá prázdninové tábory
v oblíbených Krčkovicích v Českém ráji stále, letos to bude už po 43.! Na prázdninový
tábor se mohou těšit i děti ve Studenci a v Pasekách.
Přes nedostatek financí se sokolské jednoty snaží opravovat a modernizovat staré
budovy sokoloven a sportovišť. Rekonstrukcemi velkými či malými prošly např.
sokolovny v Jilemnici, Košťálově, Studenci, Lomnici, Chuchelně, Semilech, Košově,
Kruhu, Víchové a Horní Branné. V Pasekách n. Jiz. se podařilo upravit hřiště za
přispění financí z EU a celý sportovní areál zrekonstruovali v Bozkově. Správa
a údržba sokolského majetku by jistě vydaly na samostatnou kapitolu.
Česká obec sokolská je v ČR čtvrté nejpočetnější občanské sdružení se 190 000 členy
všech věkových kategorií. Struktura členské základny, ve které převažují děti a mládež
do 26 let, je 52 %. Toto číslo snad do budoucna zajistí sokolské organizaci nové
pokračovatele a nositele krásných sokolských zásad mnoha lety prověřenými.
Věra Křížková, členka předsednictva Sokolské župy Krkonošské-Pecháčkovy
23
Hasiči
Informace Sboru dobrovolných hasičů
Dne 12.5. 2012 náš sbor prováděl časomíru na Okrskové soutěži požárních družstev
ve Staňkově nedaleko Pecky. Soutěž probíhala za pěkného počasí, byla dobře
organizovaná, úspěšná akce.
V sobotu 9.6. odpoledne jsme se účastnili oslavy 110 let založení SDH Nedaříž.
Oslava začala ve 13 hodin průvodem obcí k nové hasičské zbrojnici. Zpestřena byla
2 vystoupeními mažoretek. Po projevech a vyznamenáních nedařížských hasičů dále
vyhrávala hudba.
V sobotu 16.6. jsme se s dvěma družstvy žen a dvěma družstvy mužů zúčastnili
Okrskové soutěže požárních družstev v požárním útoku okrsku Studenecko
v nedaleké Nedaříži. Soutěž byla zahájena po 13. hodině, a to nejprve v kategorii ženy
na 2 hadice B. Poté soutěžili muži na 3 hadice B. Časomíru prováděl místní sbor, terče
byly nástřikové, cílová světla však byla špatně viditelná. Odsoutěženo bylo po 18.
hodině, poté následovalo vyhodnocení. V kategorii žen skončily na 1. místě ženy
Martinice A, na 2. místě Bukovina a naše druhé družstvo žen Martinice B na 5. místě
z celkového počtu 8 družstev. V kategorii mužů obsadilo 1. místo družstvo
Martinice A, 2. místo Nedaříž a 3. místo Martinice B z celkového počtu 16
družstev.
Všem účastníkům této akce, z mého pohledu úspěšné, moc děkuji. Zvláště pak bratru
Leoši Maternovi, který to měl hodně „pod palcem“.
Bohumil Ducháček, starosta SDH
Dorost
Již druhým rokem závodí za martinický dorost Míša Vanclová. Letos je jedinou
dorostenkou, která reprezentuje náš sbor a velmi se jí daří. Na okresním kole hry
PLAMEN 20. května v Poniklé si doběhla pro první, tedy postupové místo. Svou
formu dokázala i na krajském kole v Zákupech dne 10.6., kdy jí první místo
uteklo o pár setinek. Vzhledem k obrovskému sportovnímu vytížení se Míša
nemůže zúčastnit Mistrovství ČR, přestože si druhým místem postup zajistila.
V rámci tréninku jsme navštívili „Polabské stovkování“ v Pískové Lhotě. Konkurence
byla obrovská. V Míšině kategorii soutěžilo téměř 100 žen. Pokud čas dovolí,
plánujeme sem cestu i příští rok.
K úspěchům velmi gratulujeme a přejeme mnoho dalších povedených závodů.
-mp-
24
Okresní kolo hry PLAMEN
Letošní jarní kolo hry Plamen se konalo v sobotu 26. května v Kundraticích na
fotbalovém hřišti. Soutěže jsme se zúčastnili s jedním starším a jedním mladším
družstvem dětí. Každé družstvo se skládá minimálně z devíti členů.
V mladším družstvu to jsou: Andrea Lukešová, Markéta Jeriová, Jan Mitrus, Hana
Šťastná, Erika Literová, Zuzana Kuříková, Kateřina Ryšavá, Vojtěch Musil, Aneta
Braunová a Pavel Oždian.
V družstvu starších dětí to jsou: Barbora Šafránková, Veronika Hájková, Ivan Mitrus,
Martin Mejvald, Nikola Šolcová, Pavlína Šabatová, Pavlína Brožová, Petr Oždian,
Radek Litera a Michal Mejvald. I když se jedná o družstvo starších dětí, tentokrát jsme
ho museli doplnit dětmi mladšími – Pavlínou Brožovou a Michalem Mejvaldem, který
zastupoval svého zraněného bratra Martina.
Jelikož se jedná o náročnou soutěž, od hasičárny jsme odjeli už v 7.30 hod. Kolem
osmé hodiny jsme se přihlásili u prezentace, kde nám hlavní rozhodčí zkontrolovala
průkazky a nově také označila děti, aby nedocházelo k tomu, že by startovaly
v několika družstvech najednou, jak tomu bývalo dříve.
Aby děti mohly být připuštěny na start, musí každé družstvo dodat na závody
proškolené a pomocné rozhodčí. Za nás to byli Martin Kochlík a Leoš Materna. Oba
dělali rozhodčí na štafetě CTIF.
Hned po nástupu jsme se začali postupně přihlašovat k jednotlivým disciplínám. Jako
první jsme se připravovali na štafetě 4 x 60 m. Nejprve startovalo družstvo mladší
a potom starší. Mladší dosáhlo platného času 68,66 s – 6. místo v této disciplíně, starší
49,17 s – 4. místo. Hned po této štafetě jsme se vrhli na štafetu dvojic. Zde mladší
družstvo dosáhlo času 80,00 s – což stačilo na 3. místo a starší 62,82 s – 4. místo.
Následovala štafeta CTIF – zde mladší družstvo odběhlo bez problémů s časem
109,59 s – 4. místo, ale starší zde obdrželo 10 trestných bodů za přešlap a proto mělo
čas 114,19 s - 11. místo. Součástí Plamenu jsou také útoky – požární útok a útok CTIF.
Útok CTIF je hodně náročný a proto ho v našem okrese dělají pouze starší děti. Zde
se bohužel nepodařilo dvěma dětem přeskočit dvoumetrový vodní příkop a získaly 20
tr.b. Celkový čas tedy byl 125,09 s, což stačilo na 8. místo. Jako poslední disciplínu
jsme si nechali požární útok. Nejprve startovalo mladší družstvo, které dosáhlo času
38,16 s a skončilo na 9. místě. Staršímu družstvu se útok příliš nepovedl a dosažený čas
41,37 s je v této disciplíně posunul až na 13. místo.
Po zvládnutí všech těchto disciplín jsme šli všichni do místní restaurace, kde pro nás
pořadatelé připravili výborný oběd. Po obědě už jsme netrpělivě čekali na vyhlášení
výsledků. Ve všech disciplínách včetně podzimního kola se sčítají pořadí a podle
dosažených bodů se sestavuje výsledková listina.
Mladší družstvo obsadilo krásné 3. místo ze sedmnácti družstev a starší
družstvo 7. místo z dvaceti družstev. Výsledky nás velmi potěšily, protože se děti
25
velice snažily. Po předání medailí a rozloučení s pořadateli jsme se vydali k našim
domovům. Cestou jsme samozřejmě nemohli vynechat návštěvu cukrárny
a pochutnání si na točené zmrzlině. Nyní už nás všechny čeká odměna v podobě
tábora, na který odjíždíme 20.6.2012.
-pm-
Jiná sdělení
Dřevosochání
v muzeu Starý Kravín ve Františkově (Rokytnice n. J.) se koná od úterý 3.7. do soboty
7.7. 2012. Program najdete na www.rokytnice.com nebo www.mesto-rokytnice.cz.
Rady z babiččiny krabičky - Kuchyně
- Aby banány nedozrávaly příliš rychle, zabalte každý zvlášť do novinového papíru
a uložte v košíku na ovoce. Nikdy je neskladujte v ledničce.
- Aby vám při loupání cibule neslzely oči, loupejte cibuli celou ponořenou v míse
s vodou.
- Pokud se vám nedaří nakrájet čokoládový dezert na pěkné plátky, namočte čepel
nože do horké vody. Nůž do pokrmu dobře zajede a řez bude krásně rovný.
- Máte rádi kůžičku z kuřete krásně křupavou? Než dáte kuře péct, potřete ho
citrónovou šťávou. Potom už nemusíte použít tuk.
- Nedaří se vám oddělit vaječný bílek od žloutku? Rozklepněte vejce do úzkého
trychtýře. Bílek proteče do připravené nádoby a žloutek zůstane zachycený
v trychtýři.
- Aby vajíčka vařená natvrdo nepraskala, vhoďte do vody několik použitých zápalek
nebo přidejte pár kapek octa.
- Vařící mléko vám nepřeteče, když v hrnci během vaření necháte lžíci. Také můžete
okraj hrnce pomazat olejem či máslem.
- Nepříjemnému pachu, který při vaření vydává květák, zelí nebo brokolice,
předejdete tím, že do vody přidáte trochu mléka.
- Abyste poznali, které ořechy jsou dobré a které zkažené, ještě dřív, než je
rozlousknete, vložte je na chvilku do vroucí vody. Ty špatné vyplavou na povrch.
Rady z babiččiny krabičky - Oblečení
- Abyste svému prádlu vrátili původní bělost, stačí ho pověsit venku a nechat ho tam
přes celou mrazivou noc.
- Skvrna od propisky se snadno odstraní, když ji polijeme mlékem a důkladně třeme.
26
- Zašlé límečky u košile vyčistíme obyčejným šamponem na vlasy. Košili namočíte,
ručně vyperete s trochou šamponu a poté teprve vložíte do pračky.
- Skvrny od vína můžete čistit více způsoby. Lze použít prostředek na nádobí, perlivou
vodu nebo sůl. Prostředek na nádobí, vodu a trošičku octa kápnete do hadříku, roztok
vymačkáte na skvrnu a potom přejíždíte vlhkou houbičkou. Nakonec opláchnete
čistou vodou.
Perlivou vodu roztírejte na potřísněné místo tak dlouho, dokud skvrna nezesvětlá.
Pak vyperte v pračce.
Sůl je známý prostředek na skvrny od vína, důležitý je správný postup. Víno z tkaniny
vysajte ubrouskem, poté skvrnu posypte silnou vrstvou soli a nechte působit asi
minutu. Pak opláchněte studenou vodou.
- Skvrny od krve vyčistíte tak, že ve sklenici vody rozpustíme tabletu aspirinu, a roztok
nalijete na skvrnu a promnete.
- Skvrny od ovoce půjdou lépe odstranit, když je před praním v pračce potřete
citrónovou šťávou.
- Když na kusu oblečení uschne pryskyřice, nejde ji téměř vůbec vyčistit. Navíc se na ni
přilepí další nečistoty. Pokud chcete oděv zachránit, vydrhněte potřísněné místo
terpentýnem. Pak namydlete, opláchněte a vyperte jako obvykle.
(Rady pro vás vybrala Dagmar Pavlousková)
K obrázku na zadní straně Zpravodaje
Kostel svatého Vavřince v Náchodě - původně gotický kostel sv. Vavřince ze 14.
století stojí na náměstí v Náchodě. V letech 1570 až 1578 byl renesančně přestavěn
Baltazarem Vlachem. Po požáru města byl upraven přestavbou a věže byly opatřeny
bedněním a šindelovitými báněmi. Svojí malebností zaujme každého návštěvníka
města.
Robert Řemínek
(Pozn. redakce: Věžím kostela se lidově říká Adam a Eva a je v nich osazeno 6 zvonů.)
Čtenářům zpravodaje přejeme, aby během léta načerpali dostatek sil na vše, „co
nás čeká“ a hlavně dostatek dobré nálady.
27
Kostel svatého Vavřince v Náchodě
Zvětšují-li na sv. Annu mravenci své hromady,
lze očekávat tuhou zimu. (26. července)
Svatý Vavřinec - první podzimec. (10. srpna)
Martinice v Krkonoších 21.6.2012.
Redakční rada neručí za obsah zaslaných příspěvků a tyto příspěvky nemusí být totožné s jejím
názorem. Martinický zpravodaj vydává Obecní úřad Martinice v Krkonoších.
Cena 15 Kč, předplatné je možno zajistit na OÚ. Tisk www. INTER TISK .cz .

Podobné dokumenty