TAHÁK - BIBLIOGRAFICKÉ CITACE – KNIHOVNA UTB

Komentáře

Transkript

TAHÁK - BIBLIOGRAFICKÉ CITACE – KNIHOVNA UTB
TAHÁK - BIBLIOGRAFICKÉ CITACE – KNIHOVNA UTB
Podtržené položky jsou povinné stejně jako psaní kurzívou. Každé
pole začíná velkým písmenem.
<http://www.wipo.int/pctdb/en/wo.jsp?WO=2008106901>. World
Intellectual Property Organization. International application (PCT),
App. Num PCT/CZ2008/000024, Publ. Num. WO/2008/106901. 200809-12.
Citace jednoho čísla:
CHIP: magazín informačních technologií. Prosinec 1999, č. 12. Praha:
Vogel, 1999. Vychází měsíčně. ISSN 1210-0684.
Články v seriálových publikacích
MONOGRAFIE
Části monografií
Primární odpovědnost. Název díla : Podnázev díla. Sekundární
odpovědnost. Označení vydání. Místo vydání : Jméno nakladatele,
Rok vydání. Rozsah díla. Edice. Poznámky. Standardní číslo.
WEINBERG, Steven. První tři minuty : moderní pohled na počátek
vesmíru. Přel. Michal Horák. 2. aktualiz. vyd. Praha : Mladá fronta,
1998. 197, 8 s. Kolumbus, sv. 138. Přel. z: First three minutes. ISBN
80-204-0700-6.
Závěrečné práce
Primární odpovědnost. Název díla : Podnázev díla. Místo, rok
napsání. Rozsah práce. Poznámky (Hierarchicky se vypisuje instituce,
kde práce vznikla a vedoucí práce).
KNOTEK, P. Kultura jako péče o duši. Praha, 1999. 89 s. Diplomová
práce na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy na katedře
andragogiky. Vedoucí diplomové práce Zdeněk Kratochvíl.
Vydaná práce: stejný model jako u monografie
HANÁKOVÁ, J. Edice Petlice : příspěvek k dějinám českého samizdatu.
Praha : Univerzita Karlova. Filosofická fakulta. Ústav informačních
studií a knihovnictví, 1998. 123 s., 42 s. příloh. Vedoucí diplomové
práce Prof. PhDr. Jiří Cejpek, Csc.
Firemní literatura
Stejný model jako u monografie. Pokud je korporace zároveň
autorem i vydavatelem díla, vypisuje se do pole vydavatele.
Součástky pro elektrotechniku. Praha: GM electronic, 1998. 264 s.
Patent
Primární odpovědnost (přihlašovatel). Název vynálezu. Sekundární
odpovědnost. Poznámky. Dostupnost. Země nebo vydávající úřad.
Druh patentového dokumentu, Číslo. Datum vydání patentového
dokumentu.
Zentiva (firma). A pharmaceutical composition with atorvastatin
active ingrediens. Inventors Alena Prokopova, Pavel Sebek, Michaela
Dubovska, Vaclav Tomasek. IPC: A61K 31/40, A61K 9/16 , A61K 9/28.
Digitální kopie přihlášky včetně úplného záznamu a další
dokumentace dostupná z WWW (Permanent link):
Kapitoly v knize – jeden autor: Nesamostatná část monografie:
Primární odpovědnost. Název : podnázev zdrojového dokumentu.
Označení vydání. Označení a číslo části. Sekundární odpovědnost.
Místo vydání : Jméno nakladatele, Rok vydání. Lokace ve zdrojovém
dokumentu. Dostupnost. Standardní číslo.
ARMS, William Y. Digital Libraries. Cambridge (Mass) : MIT Press,
2000. Chap. 10, Information retrieval and descriptive metadata.
Dostupná také z WWW:
<http://www.cs.cornell.edu/wya/DigLib/MS1999/Chapter10.html>.
ISBN 0-262-01180-8.
Kapitoly v knize – různí autoři: Samostatná část monografie: Platí
také pro příspěvky ve sborníku.
Primární odpovědnost k příspěvku. Název : podnázev příspěvku. In
Primární odpovědnost ke zdrojovému dokumentu. Název : podnázev
zdrojového dokumentu. Označení vydání. Místo vydání : Jméno
nakladatele, Rok vydání, Lokace ve zdrojovém dokumentu.
Dostupnost. Standardní číslo.
SUBER, P. Open Access in the United States. In Open Access :
Opportunities and Challenges : A Handbook. Luxembourg : Office for
Official Publications of the European Communities, 2008, s. 124-127.
Elektronická verze ve formátu PDF dostupná také z WWW (DOI):
<http://dx.doi.org/10.2777/93994>. ISBN 978-92-79-06665-8.
SERIÁLOVÁ PUBLIKACE
Název : podnázev seriálové publikace. Odpovědnost k seriálové
publikaci. Označení vydání. Údaje o vydávání (číslování). Místo
vydání : Jméno nakladatele, Rok vydání. Edice. Poznámky.
Dostupnost. Standardní číslo.
Citace seriálu jako celku:
Molecular microbiology. Edited by Tony Pugsley. July 1987- , vol. 1,
issue 1- . Oxford : Blackwell, 1987- . 6x ročně. Vychází také
elektronicky. ISSN 0950-382X. (Jedná se o citaci seriálu, který stále
vychází. Za odpovědností k seriálové publikaci je zapsán první rok
vydání a způsob číslování. Spojovník a mezera za datem prvního
vydání a issue znamená, že seriál stále vychází.)
Primární odpovědnost k článku. Název : podnázev článku. Sekundární
odpovědnost. Název : podnázev zdrojového dokumentu. Vydání. Rok,
ročník, číslo svazku, rozsah stran. Dostupnost. Standardní číslo.
KRSKOVÁ, L. et al. Molekulární diagnostika maligních lymfomů
řady B : detekce klonality a stručný přehled problematiky s vlastními
výsledky. Časopis lékařů českých. 2004, roč. 143, č. 3, s. 191-194.
ISSN 0008-7335.
ELEKTRONICKÉ ZDROJE - MONOGRAFIE
Primární odpovědnost. Název : podnázev [druh nosiče]. Sekundární
odpovědnost. Vydání a/nebo verze. Místo vydání : Jméno
nakladatele, Datum vydání, Datum aktualizace/revize [datum
citování]. Edice. Poznámky. Dostupnost a přístup. Standardní číslo.
WWW stránka:
Dummies.com [online]. Wiley, © 2010 [cit. 2010-08-05]. Dostupné z
WWW: <http://www.dummies.com/>.
Databáze:
Administrativní registr ekonomických subjektů
(Ares) [online databáze]. Praha : Ministerstvo financí ČR, 1999
[cit. 2010-08-05]. Dostupné z WWW: <http://wwwinfo.mfcr.cz/>.
Zdigitalizovaná kniha:
MERKLE, Judith A. Management and ideology : the legacy of the
international scientific management movement. Berkeley;
Los Angeles; London (Anglie) : University of California Press, © 1980.
325 s. Plný text dostupný také na Google Books:
<http://books.google.com/books?id=HtO8n7PA_E4C&lpg=PP1&dq=
Management%20and%20ideology&pg=PP1#v=
onepage&q&f=false >. ISBN 0-520-03737-5.
Elektronická skripta:
FABIÁN, Ondřej. Elektronické informační zdroje [elektronická skripta].
© 2009 [cit. 2010-08-05]. Po bezplatné registraci a přihlášení je plný
text dostupný na adrese: <http://texty.jinonice.cuni.cz/studijnitexty/fabian-ondrej/fabian_01.pdf/view>. (Stejným způsobem se
cituje elektronická kniha, která nemá fyzickou podobu.)
Části elektronických dokumentů
Nesamostatné části elektronických dokumentů:
Primární odpovědnost ke zdrojovému dokumentu. Název : podnázev
zdrojového dokumentu [druh nosiče]. Sekundární odpovědnost ke
zdrojovému dokumentu. Vydání a/nebo verze. Místo vydání : Jméno
nakladatele, Datum vydání, Datum aktualizace/revize [datum
citování]. Označení části, Název části. Číslování v rámci zdrojového
dokumentu. Lokace v rámci zdrojového dokumentu.
Poznámky. Dostupnost a přístup. Standardní číslo.
American Psychological Association. American Psychological
Association [online]. Washington (D.C.) : APA, © 2006 [cit. 2010-0805]. About the American Psychological Association. Dostupný z
WWW: <http://www.apa.org/about/>.
(V poli dostupnost uvádíme přesnou adresu části dokumentu.)
Název : podnázev elektronické seriálové publikace [druh nosiče].
Vydání a/nebo verze. Místo vydání : Jméno nakladatele, Datum
vydání, Datum aktualizace/revize [datum citování]. Edice.
Poznámky. Dostupnost a přístup. Standardní číslo.
Citace seriálu jako celku:
JEP : the journal of electronic publishing [online časopis]. 1995- , vol.
1- , no. 1. Ann Arbor (Michigan, USA) : University of Michigan Press,
1995– [cit. 2010-08-05]. Dostupné z WWW:
<http://www.press.umich.edu/jep/>. ISSN 1080-2711.
Citace jednoho čísla:
JEP : the journal of electronic publishing [online časopis]. Winter
2010, vol. 13, no. 1. Ann Arbor (Michigan, USA) : University of
Michigan Press, 2010 [cit. 2010-08-05]. Dostupné z WWW:
<http://quod.lib.umich.edu/cgi/t/text/textidx?type=simple;c=jep;cc=jep;rgn=publications;q1=3336451.0013.1*
>. ISSN 1080-2711.
Email: Necituje se
Jak píše PhDr. Pavel Šustr ve svém emailu ze dne 28. 7. 2010
„Domnívám se, že v dnešní době…“
Emailová konference:
MODEL, Josh. NCBI Blast Report – Expect(2).
In BIO-SOFTWARE/bionet.software[newsgroup]. Wed Mar 22
19:03:14 EST 2006 [cit. 2008-12-22]. Dostupné z:
<[email protected]>. Dostupné také z WWW:
<http://www.bio.net/bionet/mm/bio-soft/2006March/024540.html>.
Facebook-status:
Knihovna Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Říjen 2010 – spouštíme
portál informační výchovy IVA. In Facebook [status na facebookstránce]. 14. června 2010, 10:36 [cit. 2010-08-06]. Dostupné z:
<http://www.facebook.com/knihovnautb#!/posted.php?id=1173913
58826&share_id=115917001785776&comments=1#s115917001785
776>.
Samostatné části elektronických dokumentů:
Článek z elektronického časopisu
Primární odpovědnost k příspěvku. Název : podnázev příspěvku. In
Primární odpovědnost ke zdrojovému dokumentu. Název : podnázev
zdrojového dokumentu [druh nosiče]. Sekundární odpovědnost ke
zdrojovému dokumentu. Vydání a/nebo verze. Místo vydání : Jméno
nakladatele, Datum vydání, Datum aktualizace/revize [datum
citování]. Číslování v rámci zdrojového dokumentu. Lokace v rámci
zdrojového dokumentu. Poznámky. Dostupnost a přístup. Standardní
číslo.
DUDEK, Petr. Řízení zpravodajského systému ve skupině Unipetrol.
In INSOURCE 2008 : konference o profesionálních informačních
zdrojích, Praha 5.-6. února 2008 : sborník příspěvků
konference [online]. Praha : Albertina icome Praha, 2008
[cit. 2010-08-05]. Dostupný z WWW:
<http://www.insource.cz/pdf/2008/dudek-petr2.pdf>.
ELEKTRONICKÉ ZDROJE - SERIÁLY
Citaci elektronického seriálu zapisujeme pouze v případě, existuje-li v
elektronické podobě. Více periodik vychází jak v tištené, tak v
elektronické podobě. Má-li seriál totožnou tištenou verzi (např.
stejné číslo ISSN), je vhodnější zapsat ho jako tradční tištěný
dokument a do pole dostupnost vložit odkaz na elektronickou verzi.
Primární odpovědnost k článku. Název : podnázev článku. Název :
podnázev zdrojového dokumentu[druh nosiče]. Vydání, Datum
vydání, Datum aktualizace/revize [datum citování]. Lokace ve
zdrojovém dokumentu. Poznámky.Dostupnost a přístup. Standardní
číslo.
LUKAVEC, Jan. Knih se jen tak nezbavíme. Ikaros [online časopis].
2010, roč. 14, č. 7 [cit. 2010-08-05]. Dostupné z WWW:
<http://www.ikaros.cz/knih-se-jen-tak-nezbavime>. ISSN 1212-5075.
DALŠÍ ELEKTRONICKÉ ZDROJE
Norma:
ČSN EN 62270. Automatizace vodních elektráren – Pokyn pro řízení
pomocí počítače. Praha : Český normalizační institut, 2005-03-01. 72
s. Třídící znak 08 5500.
Zákon:
Česko. Zákon č. 111 ze dne 22. dubna 1998 o vysokých školách a o
změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách).
In Sbírka zákonů České republiky. 1998, částka 39, s. 5388-5419.
Dostupný také z WWW:
<http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/sbirka/1998/sb039-98.pdf>.
ISSN 1211-1244.
Citace blogu jako celku:
AMATO, John. Crooks and Liars [online blog]. © 2010 [cit. 2010-0806]. Dostupné z WWW: <http://crooksandliars.com/>.
Citace příspěvku v blogu:
SOLIS. Brian. Almost Half of Small Businesses Find Customers in
Social Networks. In Brian Solis : Defining the convergence of media
and influence [online blog]. August 6, 2010 [cit. 2010-08-06].
Dostupné z WWW: <http://www.briansolis.com/2010/08/almosthalf-of-small-businesses-find-customers-in-social-networks/>.
Citace twitter-účtu jako celku:
JAVŮREK, Adam. Adbar. In Twitter [twitter-účet]. © 2010 Twitter [cit.
2010-08-06]. Dostupné z WWW: <http://twitter.com/adbar>.
Citace tweetu:
OBAMA, Barack. As a presidential candidate, I pledged to bring the
Iraq war to a responsible end. In Twitter [tweet]. 2nd August 2010,
7:21 pm [cit. 2010-08-06]. Dostupné z WWW:
<http://twitter.com/BarackObama/status/20150910602>.
Zdroje:
iva.knihovna.utb.cz | BRATKOVÁ, Eva. Metody citování literatury a
strukturování bibliografických záznamů podle mezinárodních norem
ISO 690 a ISO 690-2 | BOLDIŠ, Petr. Bibliografické citace dokumentů
podle ČSN ISO 690 a ČSN ISO 690-2 | ISO 690 | ISO 690-2
Plné znění citované literatury na iva.knihovna.utb.cz

Podobné dokumenty

chci skenovat

chci skenovat 1. Musíte mít na kartě minimální zůstatek 5,80 Kč. 2. Skenujete-li více barevných stran do jednoho souboru, výsledný soubor je vždy PDF. 3. Pokud si necháváte soubor poslat na e-mail, musí se jedna...

Více

tahák - Elektra

tahák - Elektra Živnostenský rejstřík http://www.rzp.cz

Více

FIS-Ski - resultats

FIS-Ski - resultats This website is the only official website of the Fédération Internationale de Ski ("FIS"), the International Ski Federation, and is © FIS. All rights reserved. No commercial reproduction, adaptatio...

Více

Stáhnout - Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod

Stáhnout - Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod autorských práv, datum tisku nebo odhadnuté datum. Rozsah - U vícesvazkových děl se uvádí počet svazků. V citaci článku nebo stati udává strany, na kterých se citovaný text nachází. Standardní čísl...

Více

SLOVENSKÝ ČUVAČ - KREVNÍ LINIE AZÚR / KAZO

SLOVENSKÝ ČUVAČ - KREVNÍ LINIE AZÚR / KAZO ALAN Mladosť 6345 AZOR Dula 5317 ERO z pod Kápnej 7550 APAČ Barbierov dom 6471 ARGO Barbierov dom 6472 BRUNO Barbierov dom 6634 CARO Barbierov dom 6934 DANTE Barbierov dom 6966 CÉZAR Be-Sa 7723

Více

ZDROJE PRO UČITELE MŠ – KNIHOVNA UTB Studijní

ZDROJE PRO UČITELE MŠ – KNIHOVNA UTB Studijní  vyhledávání v bakalářských a diplomových pracích  odkazy i na plný text, posudky, anotace, odkazy na podobné práce

Více

TAHÁK - BIBLIOGRAFICKÉ CITACE – KNIHOVNA UTB

TAHÁK - BIBLIOGRAFICKÉ CITACE – KNIHOVNA UTB název [Typ nosiče+. Vydání. Místo publikování: Nakladatel, Datum publikování, Číslování, Rozsah stránek příspěvku *Datum citování+. Standardní identifikátor (ISSN). Dostupnost a přístup. Lokace. Po...

Více

Citace - Knihovna Fakulty podnikatelské VUT v Brně

Citace - Knihovna Fakulty podnikatelské VUT v Brně Název: podnázev. Místo vydání: Název nakladatelství, roky vydání (od-do). Standardní číslo (ISSN). CHIP: magazín informačních technologií. Praha: Vogel, 1990- . ISSN 1210-0684. Citace části (článku...

Více