Tarif a nabídka programových balíků 1. Měsíční poplatky

Transkript

Tarif a nabídka programových balíků 1. Měsíční poplatky
Tarif a nabídka programových balíků
Ceníkové ceny
1. Měsíční poplatky předplatitelských balíků (včetně DPH1))
Měsíční poplatek - základní balík
260,- Kč
Měsíční poplatek - Digi Mini pack
50,- Kč
Doplňková služba poskytovaná k základnímu balíku:
Měsíční poplatek – FilmBox Pack (FilmBox Premium a FilmBox Family)
60,- Kč
Měsíční poplatek – Filmbox Live†
98,- Kč
†
Služba FilmBox Live je poskytována a provozována společností Filmbox International Ltd. Poskytovatel je v
postavení zprostředkovatele.
2. Ceny zařízení včetně DPH1)
Cena SD vnitřní jednotky (settopbox)
Cena HD vnitřní jednotky (settopbox)**
Cena dekódovacího modulu***
HUMAX
1 500,- Kč
HYUNDAI
1 500,- Kč
HYUNDAI DUAL
2 450,- Kč
KAON MEDIA HD
1 200,- Kč
2ks KAON MEDIA HD pro službu DUAL
2 400,- Kč*
Digi Smart CAM
750,- Kč
2ks Digi Smart CAM pro službu DUAL
1 500,- Kč
* Nyní se slevou 650,- Kč. Sleva platí do odvolání.
** Nabídka HD zařízení platí do vyčerpání zásob a pouze pro nové zákazníky. Stávající zákazníci mohou využít
HD zařízení, pokud se zaváží setrvat ve smluvním vztahu se společností DCZ po dobu dalších 12 měsíců.
*** Nabídka dekódovacího modulu Digi Smart CAM platí do vyčerpání zásob a pouze pro nové zákazníky.
Stávající zákazníci mohou využít Digi Smart CAM, pokud se zaváží setrvat ve smluvním vztahu se společností
DCZ po dobu dalších 12 měsíců.
3. Cena celého zařízení (parabolická anténa, vnitřní jednotka, příslušenství) včetně DPH1)
HUMAX
2 200,- Kč
Cena celého SD zařízení
Cena celého HD zařízení**
KAON MEDIA HD
1 900,- Kč
Cena celého dekódovacího modulu***
HYUNDAI
2 200,- Kč
HYUNDAI DUAL/Partner box
3 200,- Kč
2ks KAON MEDIA HD pro službu DUAL/Partner box
3 150,- Kč*
Digi Smart CAM
1 450,- Kč
2ks Digi Smart pro službu DUAL/Partner box
2 900,- Kč
* Nyní se slevou 650,- Kč. Sleva platí do odvolání.
** Nabídka HD zařízení platí do vyčerpání zásob a pouze pro nové zákazníky. Stávající zákazníci mohou využít
HD zařízení, pokud se zaváží setrvat ve smluvním vztahu se společností DCZ po dobu dalších 12 měsíců.
*** Nabídka dekódovacího modulu Digi Smart CAM platí do vyčerpání zásob a pouze pro nové zákazníky.
Stávající zákazníci mohou využít Digi Smart CAM, pokud se zaváží setrvat ve smluvním vztahu se společností
DCZ po dobu dalších 12 měsíců.
4. Cena pronájmu HD zařízení včetně DPH1)
Měsíční nájemné 1ks HD settopboxu - základní balík
Měsíční nájemné 2ks HD settopboxu pro službu DUAL - základní balík
30,- Kč
60,- Kč
V případě využití základního balíku spolu s doplňkovou službou FilmBox Pack zapůjčujeme jeden HD
settopbox zdarma.
Nabídka HD zařízení platí do vyčerpání zásob a pouze pro nové zákazníky. Stávající zákazníci mohou využít
HD zařízení, pokud se zaváží setrvat ve smluvním vztahu se společností DCZ po dobu dalších 12 měsíců.
5. Cena pronájmu Digi Smart CAM včetně DPH1)
Měsíční nájemné 1ks Digi Smart CAM - základní balík
Měsíční nájemné 2ks Digi Smart CAM pro službu DUAL - základní balík
20,- Kč
40,- Kč
V případě využití základního balíku spolu s doplňkovou službou FilmBox Pack zapůjčujeme jeden dekódovací
modul zdarma.
Nabídka dekódovacího modulu Digi Smart CAM platí do vyčerpání zásob a pouze pro nové zákazníky.
Stávající zákazníci mohou využít Digi Smart CAM, pokud se zaváží setrvat ve smluvním vztahu se
společností DCZ po dobu dalších 12 měsíců.
Zúčtovací období začíná 1. kalendářním dnem měsíce následujícího po měsíci, kdy byla služba řádně aktivována
nebo zařízení dodáno, přičemž uživatel nemusí hradit alikvotní část poplatku za poskytovanou službu za
příslušnou část období (v průběhu kalendářního měsíce), pokud mu služba nebyla aktivována 1. kalendářní den v
měsíci.
Akce
Při využití akce uživatel nehradí cenu za zařízení# a dostává slevu ze vstupního poplatku (manipulačního
poplatku uvedeného níže v jednorázových poplatcích) ve výši odpovídající ceně vstupního poplatku, přičemž
zařízení# využívá jako vypůjčitel nebo nájemce. Pokud uživatel nesplní požadavek na setrvání ve smluvním
vztahu s poskytovatelem po dobu 12 měsíců, kdy řádně a včas plní veškeré své smluvní povinnosti, je povinen
po ukončení smluvního vztahu vrátit poskytovateli slevu ze vstupního poplatku. V případě, že smlouva byla
uzavřena po 2. dni kalendářního měsíce, uživatel neplatí alikvotní část měsíčního poplatku a fakturační období
začíná až prvním dnem následujícího měsíce. Výhody v rámci této akce lze poskytnout pouze jednorázově, tzn.
na jednoho uživatele nebo na jedno instalační místo. Stejnému uživateli nebo ve stejném instalačním místě nelze
tedy výhody v rámci této akce poskytnout vícekrát.
Akce – FilmBox Pack
Uživateli, který si objedná doplňkovou službu FilmBox Pack (dále jen „změna služeb“), bude poskytnuta sleva
ve výši odpovídající ceně doplňkové služby FilmBox Pack až po dobu prvních tří kalendářních měsíců (včetně
kalendářního měsíce, ve kterém došlo k aktivaci doplňkové služby FilmBox Pack). Slevu v rámci této akce lze
využít pouze jedenkrát ke každé jednotlivé smlouvě.
Doplňkovou službu FilmBox Pack je možné objednat telefonicky, e-mailem, prostřednictvím webového
formuláře, osobně v sídle společnosti DCZ nebo písemnou žádostí. Služba FilmBox Pack je doplňkovou službou
k základnímu balíku a nelze ji objednat samostatně. Dodatek na změnu služeb ke stávající smlouvě se považuje
za uzavřený v okamžiku, kdy bude odsouhlasen oběma smluvními stranami ústně nebo písemně.
Doplňkovou službu FilmBox Pack lze zrušit z jakéhokoliv důvodu nebo bez udání důvodu formou písemné
žádosti doručené společnosti DCZ. Zrušení doplňkové služby FilmBox Pack bude společností DCZ provedeno
uplynutím kalendářního měsíce, který následuje po kalendářním měsíci, v němž byla doručena žádost na zrušení
doplňkové služby FilmBox Pack. Běh lhůty pro zrušení doplňkové služby FilmBox Pack nemá vliv na povinnost
uživatele hradit odměnu za poskytování doplňkové služby FilmBox Pack.
Uživatel, který si objedná doplňkovou službu FilmBox Pack, má nárok čerpat službu Filmbox Live
provozovanou společností Filmbox International Ltd. zdarma, a to při splnění následujících platebních
podmínek. Uživatel nebude v prodlení s hrazením měsíčních poplatků za základní balík a doplňkovou službu
FilmBox Pack. V případě, že se Uživatel dostane do prodlení s hrazením poplatků dle předcházející věty, je
společnost Filmbox International Ltd. oprávněna službu Filmbox Live dočasně omezit nebo přerušit.
V případě technických nebo provozních důvodů je společnost DCZ oprávněna neposkytovat (omezit, přerušit,
zastavit, atd.) doplňkovou službu FilmBox Pack. Společnost DCZ informuje Uživatele o neposkytování
doplňkové služby FilmBox Pack, je-li to možné, s předstihem jakýmkoliv vhodným způsobem. Neposkytováním
doplňkové služby FilmBox Pack společnost DCZ nebude v prodlení ani nijak neporuší svoje povinnosti vůči
Uživateli.
Akce - Digi Mini pack
Akce Digi Mini pack je mini balíček za zvýhodněnou cenu. Akce Digi Mini pack je limitovaná nabídka, jež platí
do odvolání Poskytovatelem nejpozději však do 31. prosince 2015.
Uživatel nese veškeré náklady související s přepravou Smluvních dokumentů a případně Technického zařízení
(dále jen "zásilka") mezi Uživatelem a společností DCZ. Přepravou se rozumí přepravní služba zajišťující
dopravu zásilky mezi společností DCZ a Uživatelem a následné dopravení podepsaných Smluvních dokumentů
zpět společnosti DCZ či Uživateli. Přeprava je zajištěna kurýrní službou (PPL) ev. provozovatelem poštovních
služeb (dále jen "kurýrní společnost") na dobírku. Společnost DCZ si vyhrazuje právo měnit formu přepravy
zásilky. Cena dopravy dobírkou bude Uživateli účtována dle aktuálního ceníku kurýrní společností a platba
probíhá při převzetí zásilky Uživatelem kurýrní společnosti. Uživatel je povinen vyvinout maximální součinnost,
aby kurýrní služba mohla zásilku doručit.
Jednorazové poplatky (včetně DPH1))
Vstupní poplatek (manipulační poplatek)
Vstupní poplatek (manipulační poplatek v případě samoinstalace)
Připojovací poplatek – single STB nebo dekódovací modul##
Připojovací poplatek – dual STB nebo 2x dekódovací modul nebo jejich kombinace##
Připojovací poplatek – partner box##
Aktivační poplatek – single STB nebo dekódovací modul
Aktivační poplatek – dual STB nebo 2x dekódovací modul nebo jejich kombinace
Aktivační poplatek – partner box
Nová aktivace karty###
Ztráta, poškození, odcizení karty (hodnota Karty)
Parabola
IR Senzor
LNB Single
LNB Twin
Poplatek za upomínku
Poplatek za tištěné vyúčtování u Digi Mini pack
(elektronickou formou zdarma)
1 400,- Kč
700,- Kč
800,- Kč
1 000,- Kč
350,- Kč
0,- Kč
650,- Kč
650,- Kč
100,- Kč
2 800,- Kč
410,- Kč
268,- Kč
300,- Kč
500,- Kč
45,- Kč
45,- Kč
Náklady na dopravu####
190,- Kč
Výjezd technika k neoprávněné reklamaci poskytované služby a ostatní výjezdy techniků hrazené zákazníkem
(hradí se přímo technikovi)
500,- Kč
Přemístění – změna místa instalace (cena 1 odinstalace a 1 instalace; odinstalování z důvodu porušení smlouvy,
odinstalování z důvodu nesplnění období, na které je smlouva vázána)
#
2 800,- Kč
single STB: parabola, settopbox, držák na stěnu dual hyundai STB: parabola, settopbox, držák na stěnu, 2ks
IEC konektorů, 2ks RJ 11 konektorů, 10m UTP kabelu dekódovací modul: parabola, dekódovací modul, držák
na stěnu
master a slave : parabola, SD settopbox, držák na stěnu, 10 m UTP kabelu
Příslušné LNB a kabeláž budou ev. poskytnuty dle stavu skladových zásob.
standardní instalace zahrnuje: montáž v interiéru a exteriéru, uchycení držáku na dobře dostupném místě
(balkón, stěna…), položení kabelů do délky 10 metrů, propojení SD nebo HD satelitního přijímače nebo
dekódovacího modulu s parabolou a televizí
##
Hradí se přímo autorizovanému dealerovi po provedení instalace oproti vystavené faktuře.
Neplatí se v případě blokování karty (dočasné přerušení služby) a následné znovuaktivace služby.
###
####
První zásilka v případě uzavření nové smlouvy nebo změny existující smlouvy s prodloužením vázanosti o
12 měsíců je zdarma. Uživatel hradí následující zásilky, jejichž potřeba vznikla jeho zaviněním nebo na jeho
vyžádání (dodání chybějících částí technického zařízení, výměna funkčního zařízení za jiné apod.).
Další měsíční poplatky (včetně DPH1))
Poplatek za blokování (v případě blokování minimálně 1 měsíc a maximálně 3 měsíce) na požádání předplatitele
120,- Kč měsíčně za programový balík. Pozn.: V případě smluv vázaných na stanovené období (využití akce) se
služba nedá blokovat.
1)
Ceny jsou uvedeny včetně základní sazby DPH dle platného znění zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané
hodnoty.
Ceník platný od 1. 6. 2015
Nabídka základního programového balíku – cena vč. DPH 260,- Kč
PROGRAMY
Al Jazeera
Animal Planet
AXN
Boomerang
Cartoon Network
CBS Drama
CBS Reality
CCTV 9 Document
CCTV News
ČT 1
ČT 2
ČT 24
ČT Sport
ČT: D / ČT art
DIGI Sport 1
DIGI Sport 1 HD
DIGI Sport 2
Discovery Channel
Discovery Science
Discovery TLC
Discovery World
Disney Channel
Duck TV
Eurosport
Eurosport HD
Eurosport 2
Eurosport 2 HD
Fanda
Fashion TV
Film+
FilmBox
FilmBox Plus
Fishing and Hunting Channel
H!T Music Channel
Minimax / C8
MTV
Music Channel 1
National Geographic Channel
National Geographic Channel HD
Nat Geo Wild
Nova
Nova Cinema
Nova Sport
Prima
Prima Cool
Prima Love
Prima Zoom
ProTV International
Sky News International
Smíchov
Spektrum
Sport 1 TV
Super One‡
Šlágr TV
Telka
Travel Channel
TV Barrandov
TV Paprika
U TV
Universal Channel
VH1
Viasat Explorer
Viasat History
Viasat Nature
Nabídka Digi Mini pack – cena vč. DPH 50,- Kč
PROGRAMY
Al Jazeera
Fanda
Prima Cool
CCTV 9 Document
Fashion TV
ProTV International
CCTV News
Minimax / C8
Sky News International
ČT 1
Music Channel 1
Super One‡
ČT 2
Nova
TV Barrandov
ČT 24
Nova Cinema
U TV
ČT Sport
Prima
Viasat Nature
Nabídka doplňkové služby FilmBox Pack k základnímu balíku – cena vč. DPH 60,- Kč
PROGRAMY
FilmBox Family
FilmBox Premium
‡od 23:00 do 5:00
Změna programové nabídky vyhrazena. Aktuální nabídku je možné najít na www.cz.digi.tv.

Podobné dokumenty

Ceník

Ceník zařízení# využívá jako vypůjčitel nebo nájemce. Pokud uživatel nesplní požadavek na setrvání ve smluvním vztahu s poskytovatelem po dobu 12 měsíců, kdy řádně a včas plní veškeré své smluvní povinno...

Více

Ceník

Ceník využívá jako vypůjčitel nebo nájemce. Pokud uživatel nesplní požadavek na setrvání ve smluvním vztahu s poskytovatelem po dobu 12 měsíců, kdy řádně a včas plní veškeré své smluvní povinnosti, je po...

Více

Ceník

Ceník smluvním vztahu s poskytovatelem po dobu 12 měsíců, kdy řádně a včas plní veškeré své smluvní povinnosti, je povinen po ukončení smluvního vztahu vrátit poskytovateli slevu ze vstupního poplatku. V...

Více